ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.028.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 28

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
30 ianuarie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 81/2013 al Comisiei din 29 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1051/2011 în ceea ce privește fișierele cu microdate pentru transmiterea datelor ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013 al Comisiei din 29 ianuarie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită uscată dezosată originară din Elveția

3

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 83/2013 al Comisiei din 29 ianuarie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

10

 

 

DECIZII

 

 

2013/65/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2012 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal asigurat de Noua Zeelandă [notificată cu numărul C(2012) 9557]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

30.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 81/2013 AL COMISIEI

din 29 ianuarie 2013

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1051/2011 în ceea ce privește fișierele cu microdate pentru transmiterea datelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE (1), în special articolul 9 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Introducerea unui sistem de clasificare actualizat are o importanță fundamentală pentru eforturile actuale ale Comisiei de menținere a relevanței statisticilor europene, prin luarea în considerare a evoluțiilor și modificărilor din domeniul educației.

(2)

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a revizuit versiunea Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED) utilizate până în prezent (ISCED 1997), pentru a se asigura că aceasta este coerentă cu evoluțiile politicilor și structurilor de educație și formare.

(3)

Necesitatea comparabilității internaționale a statisticilor din domeniul educației impune folosirea de către statele membre și instituțiile Uniunii Europene a unor clasificări ale educației compatibile cu Clasificarea Internațională Standard a Educației ISCED 2011 (ISCED 2011), astfel cum a fost adoptată de statele membre ale UNESCO cu ocazia celei de a 36-a conferințe generale din noiembrie 2011.

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1051/2011 al Comisiei (2) ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1051/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 ianuarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 192, 22.7.2011, p. 17.

(2)  JO L 276, 21.10.2011, p. 13.


ANEXĂ

Descrierea coloanei 80 (Nivel educațional) din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1051/2011 se înlocuiește cu următorul text:

Coloană

Identificator

Descriere

Filtru/observații

„80

 

Nivel de studii

Variabilă opțională, dacă nu este transmisă: cod = gol”

 

1

Cel mult învățământ secundar inferior (ISCED 2011 nivelurile 0-2)

 

 

2

Secundar superior și postliceal neuniversitar (ISCED 2011 nivelurile 3 și 4)

 

 

3

Universitar (ISCED 2011 nivelurile 5-8)

 


30.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 82/2013 AL COMISIEI

din 29 ianuarie 2013

de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită uscată dezosată originară din Elveția

(text codificat)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei din 8 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită și mânzat uscată dezosată originară din Elveția (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (3). Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (4) (denumit în continuare „acordul”), adoptat în numele Comunității prin Decizia 2002/309/CE, Euratom a Consiliului și a Comisiei (5), prevede importuri în regim de scutire de taxe vamale pentru o cantitate de 1 200 tone pe an de carne de vită și mânzat, dezosată, uscată, clasificată la codul NC ex 0210 20 90.

(3)

Este prin urmare necesar să se stabilească anual normele de aplicare pentru respectivul contingent tarifar în regim de scutire de taxe vamale.

(4)

Pentru a putea beneficia de acel contingent tarifar, produsele menționate trebuie să fie originare din Elveția, în conformitate cu regulile menționate la articolul 4 din acord. Este necesar ca produsele eligibile să fie definite cu precizie. În scopul asigurării posibilității de control, importurile din cadrul acestui contingent ar trebui să fie supuse obligativității prezentării unui certificat de autenticitate, care să ateste conformitatea exactă a cărnii cu definiția care se aplică. Este necesar să se stabilească modelul acestor certificate și normele privind utilizarea acestuia.

(5)

Este necesară gestionarea regimului prin intermediul licențelor de import. În acest scop, trebuie să se stabilească norme privind prezentarea cererilor, precum și informațiile care trebuie să fie trecute în cereri și licențe, după caz, prin derogare de la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (6) și ale Regulamentului (CE) nr. 382/2008 al Comisiei din 21 aprilie 2008 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat (7).

(6)

În scopul asigurării unei bune gestionări a importurilor produselor menționate, este necesar să se prevadă că eliberarea licențelor de import depinde de verificarea în special a mențiunilor cuprinse în certificatele de autenticitate.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gestionarea organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se deschide anual un contingent tarifar al Uniunii în regim de scutire de taxe vamale pentru carne de vită uscată dezosată, clasificată la codul NC ex 0210 20 90, originară din Elveția, pentru un volum anual de 1 200 tone pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie (denumit în continuare „contingentul”).

Acest contingent poartă numărul de ordine 09.4202.

(2)   Regulile de origine care se aplică produselor menționate la alineatul (1) sunt cele care sunt prevăzute la articolul 4 din Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale de produse agricole.

(3)   În sensul prezentului regulament, prin „carne uscată dezosată” se înțelege bucăți de carne provenite din coapse de bovine în vârstă de cel puțin 18 luni, fără grăsime intramusculară vizibilă (între 3 și 7 %), cu o valoare pH a cărnii proaspete cuprinsă între 5,4 și 6,0, sărate, condimentate, presate, uscate exclusiv în aer proaspăt și uscat și care dezvoltă un mucegai nobil (floră de ciuperci microscopice). Materia uscată din produsul finit reprezintă între 41 și 53 %.

Articolul 2

(1)   Importul cantităților menționate la articolul 1 alineatul (1) este condiționat de prezentarea, la data punerii în circulație, a unei licențe de import.

(2)   Originalul certificatului de autenticitate întocmit în conformitate cu dispozițiile articolului 3 se prezintă, însoțit de o copie, autorității competente, simultan cu cererea pentru prima licență de import care se raportează la certificatul de autenticitate.

(3)   În limita cantităților pe care le indică, un certificat de autenticitate poate fi utilizat pentru eliberarea mai multor licențe de import. În acest caz, autoritatea competentă vizează certificatul de autenticitate în ceea ce privește gradul de imputare.

(4)   Autoritatea competentă nu poate elibera licențe de import decât după ce s-a asigurat că toate informățiile înscrise pe certificatul de autenticitate corespund informațiilor primite de la Comisie în comunicările săptămânale privind acest subiect. În aceste condiții, licențele se eliberează de îndată.

Cu toate acestea, în cazuri excepționale și în baza unei cereri justificate corespunzător, autoritatea competentă poate emite o licență de import pe baza certificatului de autenticitate aferent, înainte de a primi informațiile din partea Comisiei. În aceste cazuri, garanția pentru licențele de import este echivalentă cu suma corespunzătoare taxei vamale complete stabilite în Tariful vamal comun. După primirea informațiilor referitoare la certificat, statele membre înlocuiesc această garanție cu cea stabilită la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 382/2008.

(5)   Cererea de licență și licența cuprind, în cadrul rubricii 20, una dintre mențiunile enumerate în anexa I.

Articolul 3

(1)   Certificatul de autenticitate menționat la articolul 2 se întocmește în original și două copii, tipărite și completate în una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II. De asemenea, certificatul poate fi tipărit și completat în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale țării exportatoare.

Autoritățile competente ale statului membru în care se prezintă cererea de licență de import pot solicita traducerea certificatului.

(2)   Certificatele au dimensiunea de 210 × 297 milimetri. Hârtia utilizată cântărește cel puțin 40 de grame pe metru pătrat. Aceasta este de culoare albă pentru original, de culoare roz pentru prima copie și de culoare galbenă pentru a doua copie.

(3)   Originalul certificatului și copiile acestuia din urmă sunt fie dactilografiate, fie scrise de mână. În acest din urmă caz, ele trebuie să fie completate cu cerneală neagră și cu litere majuscule de tipar.

(4)   Fiecare certificat se individualizează printr-un număr de ordine, după care se indică denumirea țării emitente.

Copiile poartă același număr de serie și aceeași denumire ca originalul.

(5)   Definiția cărnii uscate dezosate prevăzută la articolul 1 alineatul (3) se indică clar în certificat.

(6)   Un certificat este valabil numai în cazul în care este vizat în mod corespunzător de organismul emitent menționat în lista din anexa III.

Certificatul este considerat a fi vizat în mod corespunzător în cazul în care indică locul și data emiterii și poartă ștampila organismului emitent și semnătura persoanei sau persoanelor autorizate să-l semneze.

Articolul 4

(1)   Un organism emitent este inclus pe lista din anexa III numai:

(a)

în cazul în care este recunoscut ca atare de Elveția;

(b)

în cazul în care se angajează să verifice mențiunile din certificatele de autenticitate;

(c)

în cazul în care se angajează să furnizeze Comisiei, cel puțin o dată pe săptămână, toate informațiile utile care pot permite verificarea mențiunilor din certificatele de autenticitate, în special numărul certificatului, exportatorul, destinatarul, țara de destinație, produsul, greutatea netă, precum și data semnării.

(2)   Lista din anexa III poate fi revizuită de Comisie, în cazul în care condiția menționată la alineatul (1) litera (a) nu mai este îndeplinită sau în cazul în care organismul emitent nu își îndeplinește una dintre obligațiile care îi revin.

Articolul 5

Certificatele de autenticitate și licențele de import sunt valabile trei luni de la data emiterii.

Articolul 6

Se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 376/2008, ale Regulamentului (CE) nr. 382/2008 și ale capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (8), cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 7

Comisiei îi sunt comunicate de autoritățile din Elveția specimenele amprentelor ștampilelor utilizate de organismele emitente elvețiene, precum și numele și semnăturile persoanelor autorizate să semneze certificatele de autenticitate. De asemenea, Comisiei i se comunică fără întârziere orice modificare ulterioară adusă ștampilelor sau numelor. Comisia comunică aceste informații autorităților competente ale statelor membre.

Articolul 8

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei i se comunică de către statele membre:

(a)

până cel târziu la 28 februarie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările „niciuna”, pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul perioadei anterioare de contingent tarifar de import;

(b)

până cel târziu la 30 aprilie, după încheierea fiecărei perioade de contingent tarifar de import, cantitățile de produse, inclusiv comunicările „niciuna”, la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cele pentru care acestea au fost eliberate.

(2)   Statele membre transmit Comisiei date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(3)   Comunicările menționate la alineatul (1) se fac în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (9) și utilizând categoriile de produse indicate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 382/2008.

Articolul 9

Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 ianuarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 362, 9.12.2004, p. 4.

(3)  A se vedea anexa IV.

(4)  JO L 114, 30.4.2002, p. 132.

(5)  JO L 114, 30.4.2002, p. 1.

(6)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.

(8)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(9)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.


ANEXA I

Mențiuni la care se face referire la articolul 2 alineatul (5)

:

în limba bulgară

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

în limba spaniolă

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

în limba cehă

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

în limba daneză

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

în limba germană

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

în limba estonă

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

în limba greacă

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

în limba engleză

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

în limba franceză

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

în limba italiană

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

în limba letonă

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

în limba lituaniană

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

în limba maghiară

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

în limba malteză

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

în limba neerlandeză

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

în limba polonă

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

în limba portugheză

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

în limba română

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

în limba slovacă

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

în limba slovenă

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

în limba finlandeză

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

în limba suedeză

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


ANEXA II

Image


ANEXA III

Lista organismelor din Elveția autorizate să emită certificate de autenticitate

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


ANEXA IV

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei

(JO L 362, 9.12.2004, p. 4)

 

Regulamentul (CE) nr. 1830/2006 al Comisiei

(JO L 354, 14.12.2006, p. 3)

 

Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 al Comisiei

(JO L 408, 30.12.2006, p. 26)

Numai articolul 7 și anexa VIII

Regulamentul (CE) nr. 749/2008 al Comisiei

(JO L 202, 31.7.2008, p. 37)

Numai articolul 2 și anexa II

Regulamentul (CE) nr. 381/2009 al Comisiei

(JO L 116, 9.5.2009, p. 16)

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 666/2012 al Comisiei

(JO L 194, 21.7.2012, p. 3)

Numai articolul 1


ANEXA V

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 2092/2004

Prezentul regulament

Articolele 1-7

Articolele 1-7

Articolul 7a

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Anexele I, II și III

Anexele I, II și III

Anexa IV

Anexa V


30.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 83/2013 AL COMISIEI

din 29 ianuarie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 ianuarie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

30.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/12


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 19 decembrie 2012

în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal asigurat de Noua Zeelandă

[notificată cu numărul C(2012) 9557]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/65/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (1), în special articolul 25 alineatul (6),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere să prevadă ca transferul datelor cu caracter personal către o țară terță să poată avea loc numai în cazul în care țara terță respectivă asigură un nivel adecvat de protecție și în cazul în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziții ale directivei sunt respectate înainte de transfer.

(2)

Comisia poate constata că o țară terță asigură un nivel adecvat de protecție. În acest caz, datele cu caracter personal pot fi transferate din statele membre fără să fie nevoie de garanții suplimentare.

(3)

În temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protecție a datelor ar trebui evaluat ținând seama de toate împrejurările care au legătură cu o operațiune de transfer de date sau cu un set de operațiuni de transfer de date, acordându-se o atenție specială anumitor elemente specificate, relevante pentru transfer.

(4)

Având în vedere diferitele abordări privind protecția datelor în țările terțe, evaluarea caracterului adecvat ar trebui efectuată și orice decizie întemeiată pe Directiva 95/46/CE ar trebui adoptată și pusă în aplicare astfel încât să nu creeze discriminări arbitrare sau nejustificate față de țările terțe ori între acestea atunci când există condiții similare și să nu constituie o barieră mascată în calea comerțului, ținând seama de angajamentele internaționale actuale ale Uniunii Europene.

(5)

Noua Zeelandă este o fostă colonie britanică. A devenit un dominion independent în 1907, dar nu și-a întrerupt în mod formal legăturile constituționale cu Marea Britanie până în 1947. Noua Zeelandă este un stat unitar și nu are o constituție scrisă, în sensul convențional al unui document constituțional consacrat. Această țară este o monarhie constituțională și este o democrație parlamentară după modelul de la Westminster, regina Noii Zeelande fiind șeful statului.

(6)

Noua Zeelandă funcționează pe principiul suveranității parlamentare. Cu toate acestea, printr-o convenție, există o serie de legi care au o importanță constituțională deosebită și sunt considerate „legislație cu forță juridică superioară”, și anume fac parte din contextul sau peisajul constituțional prin faptul că influențează practica autorităților publice și adoptarea altor acte legislative. În plus, modificarea sau abrogarea acestei legislații ar necesita consensul întregii clase politice. Câteva dintre aceste legi – Legea privind drepturile (Bill of Rights Act) din 28 august 1990 [Legea publică (public act) nr. 109 din 1990), Legea privind drepturile omului (Human Rights Act) din 10 august 1993 (Legea publică nr. 82 din 1993) și Legea privind viața privată (Privacy Act) din 17 mai 1993 (Legea publică nr. 28 din 1993) – sunt relevante pentru protecția datelor. Importanța constituțională a acestor acte legislative este reflectată de faptul că există o convenție conform căreia trebuie avute în vedere în procesul de elaborare sau de propunere de noi acte legislative.

(7)

Standardele juridice pentru protecția datelor cu caracter personal în Noua Zeelandă sunt prevăzute în principal în Legea privind viața privată, modificată prin Legea de modificare a legii privind viața privată (informațiile transfrontaliere) din 7 septembrie 2010 (Legea publică nr. 113 din 2010). Aceasta precede Directiva 95/46/CE și nu se limitează la datele prelucrate automat sau la datele structurate dintr-un sistem de evidență, ci acoperă toate informațiile cu caracter personal indiferent de formă sau de mod de prezentare. Aceasta acoperă în totalitate sectoarele public și privat, cu câteva excepții specifice în materie de interes public, care pot fi de așteptat într-o societate democratică.

(8)

Există o serie de cadre normative în Noua Zeelandă pentru tratarea problemelor de protecție a vieții private în ceea ce privește politica, regulile în această materie ori competența de soluționare a plângerilor. Unele sunt prevăzute de lege, în timp ce altele sunt instituite de organisme de autoreglementare din anumite sectoare, cum ar fi mass-media, marketingul direct, mesajele electronice nesolicitate, cercetările de piață, sectorul sănătății și invalidității, sectorul bancar și sectorul asigurărilor și economiilor.

(9)

Pe lângă legislația promulgată de Parlamentul Noii Zeelande, există un volum considerabil de common law al cărei izvor este common law-ul englez, care cuprinde principiile și normele relevante pentru protecția datelor. Printre principiile fundamentale se numără cel conform căruia demnitatea persoanei reprezintă o preocupare primordială a legii. Acest principiu de drept comun reprezintă un element-cheie al contextului în care se adoptă în general hotărârile judiciare în Noua Zeelandă. Jurisprudența Noii Zeelande bazată pe common law conține, de asemenea, o serie de alte aspecte legate de protecția vieții private, inclusiv încălcarea vieții private, trădarea încrederii și protecția incidentală în contextul calomniei, vexării, hărțuirii, uzului de fals cu rele intenții, neglijenței etc.

(10)

Standardele juridice în materie de protecție a datelor aplicabile în Noua Zeelandă acoperă toate principiile de bază necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice și prevăd, de asemenea, excepții și limitări menite să protejeze interesele publice importante. Atât aceste standarde juridice în materie de protecție a datelor, cât și excepțiile reflectă principiile prevăzute în Directiva 95/46/CE.

(11)

Aplicarea standardelor juridice în materie de protecție a datelor este garantată prin acțiuni de ordin administrativ și judiciar, precum și printr-o monitorizare independentă efectuată de autoritatea de supraveghere, și anume comisarul responsabil de protecția vieții private, care este învestit cu tipurile de competențe prevăzute la articolul 28 din Directiva 95/46/CE și care acționează independent. Mai mult, orice persoană interesată are dreptul de a introduce o acțiune în justiție pentru repararea prejudiciului suferit în urma prelucrării ilegale a datelor sale cu caracter personal.

(12)

Prin urmare, ar trebui să se considere că Noua Zeelandă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, astfel cum prevede Directiva 95/46/CE.

(13)

Prezenta decizie ar trebui să se refere la caracterul adecvat al protecției asigurate în Noua Zeelandă în vederea îndeplinirii cerințelor articolului 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE. Aceasta nu ar trebui să aducă atingere altor condiții sau restricții care pun în aplicare alte dispoziții ale directivei menționate anterior care țin de prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre.

(14)

Pentru a asigura transparența și pentru a garanta capacitatea autorităților competente ale statelor membre de a asigura protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal, trebuie specificate circumstanțele excepționale în care poate fi justificată suspendarea anumitor fluxuri specifice de date, fără a aduce atingere constatării unui nivel adecvat de protecție.

(15)

Grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE, a emis un aviz favorabil cu privire la nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în Noua Zeelandă (2), care a fost luat în considerare la pregătirea prezentei decizii de punere în aplicare.

(16)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se consideră că Noua Zeelandă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniune.

(2)   Autoritatea de supraveghere competentă în ceea ce privește aplicarea standardelor juridice privind protecția datelor în Noua Zeelandă este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Fără a aduce atingere competențelor lor de a întreprinde măsuri pentru a asigura respectarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul altor dispoziții decât cele prevăzute la articolul 25 din Directiva 95/46/CE, autoritățile competente ale statelor membre își pot exercita atribuțiile existente pentru a suspenda fluxurile de date către un destinatar din Noua Zeelandă în vederea protejării persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în următoarele cazuri:

(a)

atunci când o autoritate competentă din Noua Zeelandă a stabilit că destinatarul încalcă standardele de protecție aplicabile; sau

(b)

atunci când există o mare probabilitate ca standardele de protecție să fie încălcate; atunci când există motive rezonabile să se creadă că autoritatea competentă din Noua Zeelandă nu ia sau nu va lua măsuri adecvate în timp util pentru a rezolva cazul în speță; atunci când continuarea transferului ar crea un pericol iminent de prejudiciere gravă a persoanelor ale căror date sunt transferate, iar autoritățile competente din statul membru au depus eforturi rezonabile în împrejurările respective pentru a avertiza partea responsabilă de prelucrarea datelor stabilită în Noua Zeelandă și a-i oferi posibilitatea de a răspunde.

(2)   Suspendarea încetează de îndată ce standardele de protecție sunt asigurate, iar autoritatea competentă a statelor membre în cauză este notificată în acest sens.

Articolul 3

(1)   Statele membre informează de îndată Comisia atunci când se adoptă măsuri în temeiul articolului 2.

(2)   Statele membre și Comisia se informează reciproc cu privire la cazurile în care măsurile luate de organismele responsabile de asigurarea respectării standardelor de protecție în Noua Zeelandă nu asigură această respectare.

(3)   Atunci când informațiile culese în temeiul articolului 2 alineatul (1) și al alineatelor (1) și (2) din prezentul articol demonstrează că un organism însărcinat cu asigurarea respectării standardelor de protecție în Noua Zeelandă nu își îndeplinește eficace rolul, Comisia informează autoritatea competentă din Noua Zeelandă și, în cazul în care este necesar, prezintă un proiect de măsuri în conformitate cu procedura menționată la articolul 31 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE în vederea abrogării sau suspendării prezentei decizii ori a limitării domeniului de aplicare al acesteia.

Articolul 4

Comisia monitorizează punerea în aplicare a prezentei decizii și raportează orice constatare pertinentă comitetului înființat în temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE, incluzând orice dovadă care ar putea afecta constatarea de la articolul 1 din prezenta decizie conform căreia protecția datelor în Noua Zeelandă este adecvată în sensul articolului 25 din Directiva 95/46/CE, precum și orice dovadă din care rezultă că prezenta decizie este aplicată în mod discriminatoriu.

Articolul 5

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii până la data de 20 martie 2013.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Vicepreședinte


(1)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  Avizul 11/2011 din 4 aprilie 2011 privind nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în Noua Zeelandă, disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_ro.pdf


ANEXĂ

Autoritatea competentă în materie de supraveghere menționată la articolul 1 alineatul (2) din prezenta decizie:

Comisarul responsabil de protecția vieții private:

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

NOUA ZEELANDĂ

Tel: +6444747590

E-mail: enquiries@privacy.org.nz

Site internet: http://privacy.org.nz/