ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.023.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 23

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
25 ianuarie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 39/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale

54

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 39/2013 AL CONSILIULUI

din 21 ianuarie 2013

de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1) impune stabilirea de măsuri aplicabile accesului la ape și la resurse și exercitarea durabilă a activităților de pescuit, ținând seama de avizele științifice, tehnice și economice disponibile și, în special, de rapoartele întocmite de Consiliul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), precum și ținând seama de recomandările primite din partea consiliilor consultative regionale.

(2)

Consiliului îi revine obligația să adopte măsuri privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit, inclusiv anumite condiții legate funcțional de acestea, după caz. Posibilitățile de pescuit ar trebui distribuite între statele membre într-un mod care să asigure fiecărui stat membru o anumită stabilitate în activitățile de pescuit pentru fiecare stoc de pește sau pescuitși ținând cont în mod adecvat de obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(3)

Capturile totale admisibile (TAC-urile) ar trebui stabilite pe baza avizelor științifice disponibile, ținând seama de aspectele biologice și socioeconomice și asigurând totodată un tratament echitabil al sectoarelor de pescuit, precum și pe baza opiniilor exprimate în cadrul consultărilor cu părțile interesate, în special la reuniunile la care au participat consiliile consultative regionale interesate.

(4)

Pentru stocurile care fac obiectul unor planuri multianuale, TAC-urile ar trebui stabilite în conformitate cu regulile prevăzute în planurile respective. Prin urmare, TAC-urile pentru stocurile de merluciu, de langustină, de limbă-de-mare din vestul Canalului Mânecii, pentru stocurile de hering din vestul Scoției și de cod din Kattegat, din apele din vestul Scoției și din Marea Irlandei ar trebui stabilite în conformitate cu normele prevăzute în: Regulamentul (CE) nr. 2166/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor măsuri pentru redresarea stocurilor de Urophycis floridana și de langustină în Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice (2); Regulamentul (CE) nr. 509/2007 al Consiliului din 7 mai 2007 de stabilire a unui plan multianual de exploatare durabilă a rezervelor de limbă-de-mare în Canalul de Vest (3); Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri (4); și Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (5) („planul pentru cod”). În ceea ce privește însă stocurile de merluciu din regiunile nordice [Regulamentul (CE) nr. 811/2004 (6)] și de limbă-de-mare din golful Biscaya [Regulamentul (CE) nr. 388/2006 (7)], obiectivele minime prevăzute în planurile de gestionare și de refacere relevante au fost realizate și, prin urmare, este adecvat să se urmeze avizul științific furnizat pentru a atinge TAC-urile sau a le menține la producția maximă durabilă, după caz.

(5)

Pentru stocurile pentru care nu există suficiente date sau atunci când acestea nu sunt fiabile în scopul de a furniza estimări de mărime, măsurile de gestionare și nivelurile TAC ar trebui să urmeze abordarea precaută a gestionării zonelor piscicole, așa cum este definită la articolul 3 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, luând totodată în considerare factorii specifici fiecărui stoc, inclusiv, în special, informațiile disponibile privind tendințele stocurilor și considerațiile legate de activitățile de pescuit mixt.

(6)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (8), ar trebui identificate stocurile care fac obiectul diverselor măsuri prevăzute de acest regulament.

(7)

Atunci când o TAC pentru un stoc este alocată unui singur stat membru, respectivului stat membru trebuie să i se atribuie competențe, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din tratat, pentru a stabili nivelul acestei TAC. Ar trebui să se adopte dispoziții prin care să se garanteze că, atunci când stabilește nivelul unei astfel de TAC, statul membru respectiv acționează în deplină conformitate cu principiile și normele politicii comune în domeniul pescuitului.

(8)

Anumite TAC-uri ar trebui să permită statelor membre să acorde alocări suplimentare pentru navele care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin. Scopul acestor studii este să testeze un sistem de cote de capturi, și anume un sistem în care toate capturile ar trebui să fie debarcate și scăzute din cote pentru a se evita aruncarea capturilor înapoi în mare și irosirea unor resurse de pește altfel utilizabile pe care aceste capturi le implică. Aruncările necontrolate în mare ale capturilor de pești reprezintă o amenințare la adresa sustenabilității pe termen lung a peștilor ca bun public și, prin urmare, la adresa obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului. Spre deosebire de aceasta, sistemele de cote de capturi oferă inerent pescarilor un stimulent pentru optimizarea selectivității capturilor în cadrul activităților lor. Pentru a obține o gestionare rațională a capturilor aruncate în mare, un pescuit documentat pe deplin ar trebui să acopere toate activitățile desfășurate pe mare, nu doar debarcările în port. Prin urmare, condițiile pentru ca statele membre să poată acorda astfel de alocări suplimentare ar trebui să includă obligația de a asigura utilizarea de camere de televiziune cu circuit închis (CCTV) legate la un sistem de senzori (denumite în continuare împreună „sistemul CCTV”). Acesta ar trebui să permită înregistrarea în detaliu a tuturor părților de capturi păstrate și aruncate. Un sistem bazat pe observatori umani care acționează în timp real la bord ar fi mai puțin eficient, mai costisitor și mai puțin fiabil. Prin urmare, utilizarea de sisteme CCTV este în acest moment o condiție prealabilă pentru realizarea schemelor de reducere a volumului capturilor aruncate în mare, cum este pescuitul documentat pe deplin. La utilizarea unui astfel de sistem ar trebui respectate cerințele Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (9).

(9)

Pentru a garanta că studiile privind pescuitul documentat pe deplin pot evalua cu eficacitate potențialul sistemelor de cote de capturi de a controla mortalitatea prin pescuit absolută a stocurilor în cauză, este necesar ca toți peștii capturați în cadrul acestor studii, inclusiv cei care se află sub dimensiunea minimă de debarcare, să se scadă din cantitatea totală alocată ce îi revine navei participante și ca operațiunile de pescuit să înceteze atunci când această cantitate totală alocată a fost atinsă de către navă. De asemenea, este oportun să se permită transferurile de alocări între navele care participă la studiile privind pescuitul documentat pe deplin și navele neparticipante, cu condiția să se poată demonstra că nu cresc capturile aruncate înapoi în mare de către navele neparticipante.

(10)

Este necesar să se stabilească plafoanele pentru 2013 ale efortului de pescuit în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2166/2005, cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 509/2007, cu articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008, ținându-se seama în același timp de Regulamentul (CE) nr. 754/2009 al Consiliului din 27 iulie 2009 de excludere a anumitor grupuri de nave din regimul efortului de pescuit prevăzut la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 (10).

(11)

Pentru anumite specii, cum ar fi anumite specii de rechini, chiar și o activitate de pescuit limitată ar putea crea un risc grav pentru conservarea acestora. Prin urmare, posibilitățile de pescuit pentru astfel de specii ar trebui să fie restricționate complet printr-o interdicție generală de pescuit pentru speciile respective.

(12)

Întrucât cele patru zone TAC pentru stocul de merluciu din zonele nordice corespund aceluiași stoc biologic, pentru a se garanta utilizarea deplină a oportunităților de pescuit, este oportun să se permită aplicarea unui aranjament flexibil între statele membre implicate în aceste activități de pescuit privind TAC pentru IIIa, apele UE din subdiviziunile 22-32 și TAC pentru apele UE din IIa și IV.

(13)

Posibilitățile de pescuit ar trebui utilizate în deplină conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii.

(14)

Utilizarea posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE, prevăzute în prezentul regulament, se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (11), în special la articolele 33 și 34 din respectivul regulament referitoare la înregistrarea capturilor și a efortului de pescuit și la transmiterea datelor privind epuizarea posibilităților de pescuit. Prin urmare, este necesar să se precizeze codurile care trebuie utilizate de statele membre atunci când transmit Comisiei date cu privire la debarcarea stocurilor care fac obiectul prezentului regulament.

(15)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare privind autorizarea unui stat membru să beneficieze de sistemul de gestionare a alocării sale de eforturi de pescuit în conformitate cu un sistem bazat pe kilowați-zile, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei.

(16)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește acordarea de zile suplimentare pe mare pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit și pentru sporirea prezenței observatorilor științifici, precum și în ceea ce privește stabilirea formatelor foilor de calcul pentru culegerea și transmiterea informațiilor privind transferul de zile pe mare între navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (12).

(17)

Pentru a evita întreruperea activităților de pescuit și pentru a asigura pescarilor din Uniune mijloacele de subzistență, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2013, cu excepția dispozițiilor referitoare la limitele efortului de pescuit, care ar trebui să se aplice de la 1 februarie 2013. Din motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament stabilește posibilitățile de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale.

(2)   Posibilitățile de pescuit menționate la alineatul (1) includ:

(a)

limite de captură pentru anul 2013;

(b)

limite pentru efortul de pescuit pentru perioada 1 februarie 2013- 31 ianuarie 2014.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică navelor din UE.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)

„navă din UE” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și care este înmatriculată în Uniune;

(b)

„ape UE” înseamnă apele aflate sub suveranitatea sau sub jurisdicția statelor membre, cu excepția apelor adiacente țărilor și teritoriilor de peste mări menționate în anexa II la tratat;

(c)

„captură totală admisibilă” (TAC) înseamnă cantitatea din fiecare stoc de pește care poate fi pescuită și debarcată în fiecare an;

(d)

„cotă” înseamnă o proporție din TAC alocată Uniunii sau unui stat membru;

(e)

„ape internaționale” înseamnă apele care se găsesc în afara suveranității sau jurisdicției vreunui stat;

(f)

„dimensiunea ochiului de plasă” înseamnă dimensiunea ochiului plaselor de pescuit determinată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/2008 (13);

(g)

„registrul flotei de pescuit al UE” înseamnă registrul creat de Comisie în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(h)

„jurnal de pescuit” înseamnă jurnalul menționat la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(i)

„evaluare analitică” înseamnă o evaluare cantitativă a tendințelor unui anumit stoc bazată pe date privind biologia și exploatarea stocului și despre care s-a stabilit, printr-o analiză științifică, că are o calitate suficientă pentru a servi drept bază pentru avize științifice privind opțiunile viitoare în materie de capturi.

Articolul 4

Zone de pescuit

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții ale zonelor:

(a)

(a) zonele ICES (Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime) sunt zonele geografice precizate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 218/2009 (14);

(b)

„Skagerrak” înseamnă zona geografică delimitată la vest de o linie trasată de la farul Hanstholm la farul Lindesnes și la sud de o linie trasată de la farul Skagen la farul Tistlarna și de la acest punct la cel mai apropiat punct de pe coasta suedeză;

(c)

„Kattegat” înseamnă zona geografică delimitată la nord de o linie trasată de la farul Skagen la farul Tistlarna și de la acest punct la punctul cel mai apropiat pe coasta suedeză și la sud de o linie trasată de la Hasenøre la Gnibens Spids, de la Korshage la Spodsbjerg și de la Gilbjerg Hoved la Kullen;

(d)

„unitatea funcțională 16 din subzona ICES VII” înseamnă zona geografică delimitată de loxodromele care unesc secvențial următoarele poziții:

 

53° 30′ N 15° 00′ W,

 

53° 30′ N 11° 00′ W,

 

51° 30′ N 11° 00′ W,

 

51° 30′ N 13° 00′ W,

 

51° 00′ N 13° 00′ W,

 

51° 00′ N 15° 00′ W,

 

53° 30′ N 15° 00′ W;

(e)

„Golful Cádiz” înseamnă zona geografică a diviziunii ICES IXa la est de longitudinea 7° 23′ 48″ V;

(f)

zonele CECAF (Comitetul pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului) sunt zonele geografice precizate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 216/2009 (15).

TITLUL II

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT

Articolul 5

TAC-uri și alocări

TAC-urile pentru navele din UE în apele UE sau în anumite ape din afara UE, precum și alocarea acestor TAC-uri între statele membre și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea sunt stabilite în anexa I.

Articolul 6

TAC-urile care trebuie să fie determinate de către statele membre

(1)   TAC-urile pentru anumite stocuri de pește se determină de statul membru în cauză. Aceste stocuri sunt identificate în anexa I.

(2)   TAC-urile care urmează să fie determinate de un stat membru:

(a)

respectă principiile și normele politicii comune în domeniul pescuitului, în special principiul exploatării durabile a stocului; și

(b)

conduc la:

(i)

dacă sunt disponibile evaluări analitice, exploatarea stocului în conformitate cu producția maximă durabilă începând cu 2015, în modul cel mai probabil cu putință;

(ii)

dacă nu sunt disponibile evaluări analitice sau dacă acestea sunt incomplete, exploatarea stocului în conformitate cu abordarea precaută a gestionării zonelor piscicole.

(3)   Până la 15 martie 2013, fiecare stat membru vizat transmite Comisiei următoarele informații:

(a)

TAC-urile adoptate;

(b)

datele colectate și evaluate de statul membru respectiv pe care se fundamentează TAC-urile adoptate;

(c)

detalii privind conformitatea TAC-urilor adoptate cu alineatul (2).

Articolul 7

Alocări suplimentare pentru navele care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin

(1)   Pentru anumite stocuri, statele membre pot acorda o alocare suplimentară pentru navele care arborează pavilionul lor care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin. Aceste stocuri sunt identificate în anexa I.

(2)   Alocarea suplimentară menționată la alineatul (1) nu poate depăși limita totală stabilită în anexa I ca procentaj din cota alocată statului membru respectiv.

(3)   Alocarea suplimentară menționată la alineatul (1) respectă următoarele condiții:

(a)

nava trebuie să utilizeze camere de televiziune cu circuit închis (CCTV) legate la un sistem de senzori (denumite în continuare împreună „sistemul CCTV”) pentru a înregistra toate activitățile de pescuit și prelucrare de la bordul navei;

(b)

alocarea suplimentară acordată unei anumite nave care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin nu trebuie să depășească următoarele limite:

(i)

75 % din capturile aruncate înapoi în mare din stoc, efectuate de tipul de navă din care face parte nava individuală care a beneficiat de alocarea suplimentară, conform estimărilor statului membru în cauză;

(ii)

30 % din alocarea individuală a navei înainte de participarea la studii.

(c)

toate capturile navei respective din stocul care face obiectul alocării suplimentare, inclusiv capturile de pește care se află sub dimensiunea minimă de debarcare, potrivit definiției din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 850/98, se scad din alocarea individuală a navei care rezultă din toate alocările suplimentare acordate în temeiul acestui articol;

(d)

după ce nava utilizează integral alocarea individuală pentru un stoc care face obiectul alocării suplimentare, nava în cauză trebuie să înceteze orice activitate de pescuit în zona în care se aplică respectiva TAC;

(e)

în ceea ce privește stocurile pentru care poate fi utilizat prezentul articol, statele membre pot permite transferuri din alocarea individuală sau dintr-o parte a acesteia, de la navele care nu participă la studiile privind pescuitul documentat pe deplin către navele care participă la aceste studii, numai în măsura în care se poate demonstra că nu crește volumul capturilor aruncate înapoi în mare de către navele neparticipante.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (3) litera (b) punctul (i), un stat membru poate acorda, în mod excepțional, unei nave care arborează pavilionul său o alocare suplimentară care depășește 75 % din capturile estimate aruncate înapoi în mare din stoc de către tipul de navă din care face parte nava individuală care a beneficiat de alocarea suplimentară, cu condiția ca:

(a)

rata capturilor aruncate înapoi în mare, estimată pentru tipul de navă respectiv, să fie mai mică de 10 %;

(b)

includerea tipului respectiv de navă să fie importantă pentru a evalua potențialul sistemului CCTV în scopuri de control;

(c)

să nu se depășească o limită totală de 75 % din capturile estimate aruncate în mare de către ansamblul navelor care participă la respectivele studii.

(5)   În măsura în care înregistrările obținute în conformitate cu alineatul (3) litera (a) implică prelucrarea de date cu caracter personal în sensul Directivei 95/46/CE, directiva menționată se aplică prelucrării datelor respective.

(6)   În cazul în care un stat membru constată că o navă care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin nu respectă condițiile prevăzute la alineatul (3), statul membru în cauză retrage imediat alocarea suplimentară acordată navei respective și o exclude de la participarea la aceste studii pentru restul anului 2013.

(7)   Înainte de a acorda alocarea suplimentară menționată la alineatele (1)-(6), statul membră transmite Comisiei următoarele informații:

(a)

lista navelor care arborează pavilionul său care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin;

(b)

specificațiile echipamentului electronic de monitorizare la distanță instalat la bordul navelor respective;

(c)

capacitatea, tipul și specificațiile echipamentelor utilizate de navele respective;

(d)

capturile aruncare înapoi mare estimate pentru fiecare tip de navă care participă la studii;

(e)

cantitatea capturilor din stocul care face obiectul TAC-urilor relevante realizate în 2012 de navele care participă la studii.

(8)   Comisia poate solicita oricărui stat membru care recurge la prezentul articol să își prezinte evaluarea capturilor aruncate înapoi în mare pe tip de navă unui organism științific consultativ spre analizare, în scopul de a monitoriza punerea în aplicare a cerinței prevăzute la alineatul (3) litera (b) punctul (i). În absența unei evaluări care să confirme respectivele capturi aruncate înapoi în mare, statul membru în cauză ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu această cerință și informează Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 8

Condiții pentru debarcarea capturilor și a capturilor accidentale

Peștii din stocurile pentru care sunt fixate TAC-uri sunt reținuți la bord sau debarcați numai în cazul în care:

(a)

capturile au fost efectuate de nave care arborează pavilionul unui stat membru care are o cotă, iar această cotă nu este epuizată; sau

(b)

capturile constau într-o fracțiune a unei cote a UE care nu a fost alocată în cote statelor membre, iar această cotă a UE nu a fost epuizată.

Articolul 9

Limite ale efortului de pescuit

De la 1 februarie 2013 la 31 ianuarie 2014, măsurile privind efortul de pescuit prevăzute în:

(a)

anexa IIA se aplică pentru gestionarea stocurilor de cod din Kattegat, din diviziunile ICES VIIa și VIa și din apele UE din diviziunea ICES Vb;

(b)

anexa IIB se aplică pentru refacerea stocurilor de merluciu și de langustină din diviziunile ICES VIIIc și IXa, cu excepția Golfului Cadiz;

(c)

anexa IIC se aplică pentru gestionarea stocurilor de limbă-de-mare din diviziunea ICES VIIe.

Articolul 10

Dispoziții speciale privind alocarea posibilităților de pescuit

(1)   Alocarea posibilităților de pescuit între statele membre conform prezentului regulament nu aduce atingere:

(a)

schimburilor efectuate în temeiul articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(b)

realocărilor efectuate în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sau în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 (16);

(c)

debarcărilor suplimentare permise în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96;

(d)

cantităților reținute în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96;

(e)

deducerilor efectuate în temeiul articolelor 37, 105, 106 și 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)   Cu excepția cazurilor în care există dispoziții contrare în anexa I la prezentul regulament, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC-uri de precauție, iar articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 4 din regulamentul respectiv se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC-uri analitice.

Articolul 11

Perioadele de interzicere a pescuitului

(1)   Se interzice pescuitul sau reținerea la bord a oricăreia dintre următoarele specii din Porcupine Bank în perioada 1 mai - 31 mai 2013: cod, cardine, pește-pescar, eglefin, merlan, merluciu, langustină, cambulă de Baltica, polac, cod saithe, raiforme, limbă-de-mare comună și câine-de-mare (cu spini).

(2)   În sensul prezentului articol, Porcupine Bank cuprinde zona geografică delimitată de loxodromele care unesc secvențial următoarele poziții:

Punct

Latitudine

Longitudine

1

52° 27′ N

12° 19′ W

2

52° 40′ N

12° 30′ W

3

52° 47′ N

12° 39,600′ W

4

52° 47′ N

12° 56′ W

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ W

6

51° 22′ N

14° 24′ W

7

51° 22′ N

14° 03′ W

8

52° 10′ N

13° 25′ W

9

52° 32′ N

13° 07,500′ W

10

52° 43′ N

12° 55′ W

11

52° 43′ N

12° 43′ W

12

52° 38,800′ N

12° 37′ W

13

52° 27′ N

12° 23′ W

14

52° 27′ N

12° 19′ W

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), tranzitul prin zona Porcupine Bank, transportând la bord speciile menționate la alineatul respectiv, este permis în conformitate cu articolul 50 alineatele (3), (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 12

Interdicții

(1)   Se interzice navelor din UE să pescuiască, să rețină la bord, să transbordeze sau să debarce următoarele specii:

(a)

rechinul pelerin (Cetorhinus maximus) și rechinul alb (Carcharodon carcharias) în toate apele;

(b)

rechinul scrumbiilor (Lamna nasus) în toate apele, cu excepția cazurilor în care există alte prevederi în anexa I, partea B;

(c)

rechinul călugăr (Squatina squatina) în apele UE;

(d)

vulpea neagră (Dipturus batis) în apele UE din diviziunea ICES IIa și din subzonele ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX și X;

(e)

pisica-de-mare marmorată (Raja undulata) și vulpea-de-mare albă (Rostroraja alba) în apele UE din subzonele ICES VI, VII, VIII, IX și X;

(f)

Rhinobatidae în apele UE din subzonele ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X și XII.

(g)

diavolul de mare (Manta birostris) în toate apele.

(2)   Atunci când sunt capturate accidental, speciile menționate la alineatul (1) nu sunt vătămate. Acestea sunt eliberate imediat.

Articolul 13

Transmiterea datelor

Atunci când, în conformitate cu articolele 33 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre transmit Comisiei date privind debarcările de stocuri capturate, acestea utilizează codurile stocurilor prevăzute în anexa I la prezentul regulament.

TITLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 15

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Cu toate acestea, articolul 9 se aplică de la 1 februarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 ianuarie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GILMORE


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 345, 28.12.2005, p. 5.

(3)  JO L 122, 11.5.2007, p. 7.

(4)  JO L 344, 20.12.2008, p. 6.

(5)  JO L 348, 24.12.2008, p. 20.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 811/2004 al Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri de refacere a stocului de merluciu din regiunile nordice (JO L 150, 30.4.2004, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 388/2006 al Consiliului din 23 februarie 2006 de stabilire a unui plan multianual pentru exploatarea durabilă a stocului de limbă de mare din Golful Biscaia (JO L 65, 7.3.2006, p. 1).

(8)  JO L 115, 9.5.1996, p. 3.

(9)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L 214, 19.8.2009, p. 16.

(11)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(12)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(13)  Regulamentul (CE) nr. 517/2008 al Comisiei din 10 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului în ceea ce privește determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă și evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit (JO L 151, 11.6.2008, p. 5).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 87, 31.3.2009, p. 70).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord (JO L 87, 31.3.2009, p. 1).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare (JO L 286, 29.10.2008, p. 33).


LISTA ANEXELOR

ANEXA I

:

TAC-uri aplicabile navelor din UE în zone în care există TAC-uri pe fiecare specie și zonă în parte:

Partea A

:

Dispoziții generale

Partea B

:

Kattegat, subzonele ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV, apele UE din zonele CECAF, apele Guyanei Franceze

ANEXA IIA

:

Efortul de pescuit pentru nave în contextul gestionării stocurilor de cod de Atlantic în Kattegat, diviziunile ICES VIa și VIIa și apele UE din diviziunea ICES Vb.

ANEXA IIB

:

Efortul de pescuit pentru nave în contextul refacerii anumitor stocuri de merluciu și de langustină în diviziunile ICES VIIIc și IXa, cu excepția Golfului Cadiz.

ANEXA IIC

:

Efortul de pescuit pentru nave în contextul gestionării stocurilor de limbă-de-mare din vestul Canalului Mânecii în diviziunea ICES VIIe.

ANEXA I

TAC-URI APLICABILE NAVELOR UE ÎN ZONE ÎN CARE EXISTĂ TAC-URI PE FIECARE SPECIE ȘI ZONĂ ÎN PARTE

PARTEA A

Dispoziții generale

În tabelele din partea B a prezentei anexe sunt stabilite TAC-urile și cotele de pescuit (în tone de greutate în viu, dacă nu se specifică altfel) pentru fiecare stoc, precum și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea.

Toate posibilitățile de pescuit stabilite în prezenta anexă fac obiectul normelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, în special al articolelor 33 și 34 din respectivul regulament.

Trimiterile la zonele de pescuit sunt trimiteri la zonele ICES, dacă nu se specifică altfel. În cadrul fiecărei zone, stocurile de pește sunt menționate în ordinea alfabetică a denumirilor în limba latină ale speciilor. În scopul aplicării prezentului regulament, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune.

Denumire științifică

Codul Alpha-3

Denumire comună

Amblyraja radiata

RJR

Vatos spinos

Ammodytes spp.

SAN

Specii de țipar

Argentina silus

ARU

Argentină mare

Beryx spp.

ALF

Beryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Caproide

Centrophorus squamosus

GUQ

Rechin catifelat

Centroscymnus coelolepis

CYO

Rechin portughez

Chaceon spp.

GER

Crab marin roșu

Champsocephalus gunnari

ANI

Drac vărgat

Chionoecetes spp.

PCR

Specii de crab

Clupea harengus

HER

Hering

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de stâncă

Dalatias licha

SCK

Rechin focă

Deania calcea

DCA

Câine-de-mare abisal

Dipturus batis

RJB

Vulpe neagră

Dissostichus eleginoides

TOP

Bacalao

Dissostichus mawsoni

TOA

Cod antarctic

Engraulis encrasicolus

ANE

Hamsie

Etmopterus princeps

ETR

Marele rechin lanternă

Etmopterus pusillus

ETP

Micul rechin lanternă

Euphausia superba

KRI

Kril antarctic

Gadus morhua

COD

Cod

Galeorhinus galeus

GAG

Rechin neted

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Cambulă cenușie

Hippoglossoides platessoides

PLA

Cambulă americană

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Halibut de Atlantic

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pion portocaliu

Illex illecebrosus

SQI

Calmar roșu nordic

Lamna nasus

POR

Rechinul scrumbiilor

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Cod de piatră gri

Lepidorhombus spp.

LEZ

Specii de cardină

Leucoraja naevus

RJN

Leucoraja naevus

Limanda ferruginea

YEL

Cambulă cu coada galbenă

Limanda limanda

DAB

Limandă

Lophiidae

ANF

Pește-pescar

Macrourus spp.

GRV

Grenadieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin albastru

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Diavol de mare

Martialia hyadesi

SQS

Calmar

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merluciu

Micromesistius poutassou

WHB

Putasu

Microstomus kitt

LEM

Limbă roșie

Molva dypterygia

BLI

Mihalț-de-mare albastru

Molva molva

LIN

Mihalț-de-mare

Nephrops norvegicus

NEP

Langustină

Pandalus borealis

PRA

Crevete nordic

Paralomis spp.

PAI

Crabi

Penaeus spp.

PEN

Specii de peneide

Platichthys flesus

FLE

Cambulă

Pleuronectes platessa

PLE

Cambulă de Baltica

Pleuronectiformes

FLX

Pești plați

Pollachius pollachius

POL

Polac

Pollachius virens

POK

Cod saithe

Psetta maxima

TUR

Calcan

Raja alba

RJA

Vulpe-de-mare albă

Raja brachyura

RJH

Vulpe de mare

Raja circularis

RJI

Raja circularis

Raja clavata

RJC

Vatos

Raja fullonica

RJF

Vulpe-de-mare

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Dipturus nidarosiensis

Raja microocellata

RJE

Raja microocellata

Raja montagui

RJM

Pisică-de-mare pătată

Raja undulata

RJU

Pisică-de-mare marmorată

Rajiformes

SRX

Raiforme

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Halibut negru

Scomber scombrus

MAC

Macrou

Scophthalmus rhombus

BLL

Calcan neted

Sebastes spp.

RED

Sebaste

Solea solea

SOL

Limbă-de-mare comună

Solea spp.

SOO

Limbă-de-mare

Sprattus sprattus

SPR

Șprot

Squalus acanthias

DGS

Câine-de-mare (cu spini)

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin alb

Thunnus maccoyii

SBF

Ton roșu din sud

Thunnus obesus

BET

Ton obez

Thunnus thynnus

BFT

Ton roșu

Trachurus murphyi

CJM

Specie de stavrid

Trachurus spp.

JAX

Stavrid negru

Trisopterus esmarkii

NOP

Merluciu norvegian

Urophycis tenuis

HKW

Merluciu alb

Xiphias gladius

SWO

Pește-spadă

Tabelul de corespondență următor prezintă, exclusiv cu titlu explicativ, denumirile comune și denumirile latine ale speciilor:

Argentină mare

ARU

Argentina silus

Bacalao

TOP

Dissostichus eleginoides

Beryx

ALF

Beryx spp.

Brosme

USK

Brosme brosme

Câine-de-mare (cu spini)

DGS

Squalus acanthias

Câine-de-mare abisal

DCA

Deania calcea

Calcan

TUR

Psetta maxima

Calcan-neted

BLL

Scophthalmus rhombus

Calmar

SQS

Martialia hyadesi

Calmar roșu nordic

SQI

Illex illecebrosus

Cambulă

FLE

Platichthys flesus

Cambulă americană

PLA

Hippoglossoides platessoides

Cambulă cenușie

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Cambulă cu coada galbenă

YEL

Limanda ferruginea

Cambulă de Baltica

PLE

Pleuronectes platessa

Cambulă uriașă

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Caproide

BOR

Caproidae

Cod

COD

Gadus morhua

Cod antarctic

TOA

Dissostichus mawsoni

Cod de piatră gri

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Cod saithe

POK

Pollachius virens

Crab marin roșu

GER

Chaceon spp.

Crabi

PAI

Paralomis spp.

Crevete nordic

PRA

Pandalus borealis

Diavol de mare

RMB

Manta birostris

Dipturus nidarosiensis

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Eglefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Grenadier de stâncă

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadieri

GRV

Macrourus spp.

Halibut negru

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Hamsie

ANE

Engraulis encrasicolus

Hering

HER

Clupea harengus

Kril antarctic

KRI

Euphausia superba

Langustină

NEP

Nephrops norvegicus

Leucoraja naevus

RJN

Leucoraja naevus

Limandă

DAB

Limanda limanda

Limbă-de-mare

SOO

Solea spp.

Limbă-de-mare comună

SOL

Solea solea

Limbă-roșie

LEM

Microstomus kitt

Macrou

MAC

Scomber scombrus

Marele rechin lanternă

ETR

Etmopterus princeps

Marlin alb

WHM

Tetrapturus albidus

Marlin albastru

BUM

Makaira nigricans

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merluciu

HKE

Merluccius merluccius

Merluciu alb

HKW

Urophycis tenuis

Merluciu norvegian

NOP

Trisopterus esmarkii

Micul rechin lanternă

ETP

Etmopterus pusillus

Mihalț-de-mare

LIN

Molva molva

Mihalț-de-mare albastru

BLI

Molva dypterygia

Pește-pescar

ANF

Lophiidae

Pește-spadă

SWO

Xiphias gladius

Pești plați

FLX

Pleuronectiformes

Pion portocaliu

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pisică-de-mare marmorată

RJU

Raja undulata

Pisică-de-mare pătată

RJM

Raja montagui

Polac

POL

Pollachius pollachius

Putasu

WHB

Micromesistius poutassou

Raiforme

SRX

Rajiformes

Raja circularis

RJI

Raja circularis

Raja microocellata

RJE

Raja microocellata

Rechin catifelat

GUQ

Centrophorus squamosus

Rechin focă

SCK

Dalatias licha

Rechin neted

GAG

Galeorhinus galeus

Rechin portughez

CYO

Centroscymnus coelolepis

Rechinul scrumbiilor

POR

Lamna nasus

Sebaste

RED

Sebastes spp.

Specie de stavrid

CJM

Trachurus murphyi

Specii de cardină

LEZ

Lepidorhombus spp.

Specii de crab

PCR

Chionoecetes spp.

Specii de peneide

PEN

Penaeus spp.

Specii de țipar

SAN

Ammodytes spp.

Stavrid negru

JAX

Trachurus spp.

Șprot

SPR

Sprattus sprattus

Ton obez

BET

Thunnus obesus

Ton roșu

BFT

Thunnus thynnus

Ton roșu din sud

SBF

Thunnus maccoyii

Vatos

RJC

Raja clavata

Vatos spinos

RJR

Amblyraja radiata

Vulpe de mare

RJH

Raja brachyura

Vulpe neagră

RJB

Dipturus batis

Vulpe-de-mare

RJF

Raja fullonica

Vulpe-de-mare albă

RJA

Raja alba

PARTEA B

Kattegat, subzonele ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV, apele UE din zonele CECAF, apele Guyanei Franceze

Specie

:

Argentină mare

Argentina silus

Zonă

:

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

(ARU/1/2.)

Germania

24

TAC analitică

Franța

8

Țările de Jos

19

Regatul Unit

39

Uniune

90

TAC

90


Specie

:

Argentină mare

Argentina silus

Zonă

:

Apele UE din zonele III și IV

(ARU/34-C)

Danemarca

911

TAC analitică

Germania

9

Franța

7

Irlanda

7

Țările de Jos

43

Suedia

35

Regatul Unit

16

Uniune

1 028

TAC

1 028


Specie

:

Argentină mare

Argentina silus

Zonă

:

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

(ARU/567.)

Germania

329

TAC analitică

Franța

7

Irlanda

305

Țările de Jos

3 434

Regatul Unit

241

Uniune

4 316

TAC

4 316


Specie

:

Brosme

Brosme brosme

Zonă

:

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

(USK/3A/BCD)

Danemarca

15

TAC analitică

Suedia

7

Germania

7

Uniune

29

TAC

29


Specie

:

Caproide

Caproidae

Zone

:

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

(BOR/678-)

Danemarca

20 123

TAC de precauție

Irlanda

56 666

Regatul Unit

5 211

Uniune

82 000

TAC

82 000


Specie

:

Hering nordic

Clupea harengus

Zonă

:

VIaS (1), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Irlanda

1 364

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Țările de Jos

136

Uniune

1 500

TAC

1 500


Specie

:

Hering nordic

Clupea harengus

Zonă

:

VI Clyde (2)

(HER/06ACL.)

Regatul Unit

Urmează să se stabilească (3)

TAC de precauție

Uniune

Urmează să se stabilească (4)

TAC

Urmează să se stabilească (4)


Specie

:

Hering nordic

Clupea harengus

Zonă

:

VIIa (5)

(HER/07A/MM)

Irlanda

1 300

TAC analitică

Regatul Unit

3 693

Uniune

4 993

TAC

4 993


Specie

:

Hering nordic

Clupea harengus

Zonă

:

VIIe și VIIf

(HER/7EF.)

Franța

465

TAC de precauție

Regatul Unit

465

Uniune

931

TAC

931


Specie

:

Hering nordic

Clupea harengus

Zonă

:

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) și VIIk (6)

(HER/7G-K.)

Germania

191

TAC analitică

Franța

1 062

Irlanda

14 864

Țările de Jos

1 062

Regatul Unit

21

Uniune

17 200

TAC

17 200


Specie

:

Hamsie

Engraulis encrasicolus

Zonă

:

IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spania

4 198

TAC de precauție

Portugalia

4 580

Uniune

8 778

TAC

8 778


Specie

:

Cod

Gadus morhua

Zonă

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemarca

62 (7)

TAC analitică

Germania

1 (7)

Suedia

37 (7)

Uniune

100 (7)

TAC

100 (7)


Specie

:

Cod

Gadus morhua

Zonă

:

VIb; apele UE și apele internaționale din zona Vb la vest de 12°00′ V și din zonele XII și XIV

(COD/5W6-14)

Belgia

0

TAC de precauție

Germania

1

Franța

12

Irlanda

16

Regatul Unit

45

Uniune

74

TAC

74


Specie

:

Cod

Gadus morhua

Zonă

:

VIa; apele UE și apele internaționale din zona Vb la est de 12°00′ V

(COD/5BE6A)

Belgia

0

TAC analitică

Germania

0

Franța

0

Irlanda

0

Regatul Unit

0

Uniune

0

TAC

0 (8)


Specie

:

Cod

Gadus morhua

Zonă

:

VIIa

(COD/07A.)

Belgia

4

TAC analitică

Franța

10

Irlanda

188

Țările de Jos

1

Regatul Unit

82

Uniune

285

TAC

285


Specie

:

Cod

Gadus morhua

Zonă

:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgia

456

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Franța

7 459

Irlanda

1 479

Țările de Jos

2

Regatul Unit

804

Uniune

10 200

TAC

10 200


Specie

:

Rechinul scrumbiilor

Lamna nasus

Zonă

:

Apele Guyanei Franceze, Kattegat; apele UE din Skagerrak și I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV; apele UE din zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2

(POR/3-1234)

Danemarca

0 (9)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Franța

0 (9)

Germania

0 (9)

Irlanda

0 (9)

Spania

0 (9)

Regatul Unit

0 (9)

Uniune

0 (9)

TAC

0 (9)


Specie

:

Specii de cardină

Lepidorhombus spp.

Zonă

:

Apele UE din zonele IIa și IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgia

6

TAC analitică

Danemarca

5

Germania

5

Franța

32

Țările de Jos

25

Regatul Unit

1 864

Uniune

1 937

TAC

1 937


Specie

:

Specii de cardină

Lepidorhombus spp.

Zonă

:

apele UE și apele internaționale din zona Vb; VI; apele internaționale din zonele XII și XIV

(LEZ/56-14)

Spania

385

TAC analitică

Franța

1 501

Irlanda

439

Regatul Unit

1 062

Uniune

3 387

TAC

3 387


Specie

:

Specii de cardină

Lepidorhombus spp.

Zonă

:

VII

(LEZ/07.)

Belgia

470 (10)

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Spania

5 216 (10)

Franța

6 329 (10)

Irlanda

2 878 (10)

Regatul Unit

2 492 (10)

Uniune

17 385

TAC

17 385


Specie

:

Specii de cardină

Lepidorhombus spp.

Zonă

:

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe;

(LEZ/8ABDE.)

Spania

950

TAC analitică

Franța

766

Uniune

1 716

TAC

1 716


Specie

:

Specii de cardină

Lepidorhombus spp.

Zonă

:

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spania

1 121

TAC analitică

Franța

56

Portugalia

37

Uniune

1 214

TAC

1 214


Specie

:

Pește-pescar

Lophiidae

Zonă

:

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

(ANF/56-14)

Belgia

177

TAC de precauție

Germania

202

Spania

189

Franța

2 179

Irlanda

492

Țările de Jos

170

Regatul Unit

1 515

Uniune

4 924

TAC

4 924


Specie

:

Pește-pescar

Lophiidae

Zonă

:

VII

(ANF/07.)

Belgia

2 693 (11)  (12)

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Germania

300 (11)  (12)

Spania

1 070 (11)  (12)

Franța

17 282 (11)  (12)

Irlanda

2 209 (11)  (12)

Țările de Jos

349 (11)  (12)

Regatul Unit

5 241 (11)  (12)

Uniune

29 144 (11)

TAC

29 144 (11)


Specie

:

Pește-pescar

Lophiidae

Zonă

:

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe;

(ANF/8ABDE.)

Spania

1 190

TAC analitică

Franța

6 619

Uniune

7 809

TAC

7 809


Specie

:

Pește-pescar

Lophiidae

Zonă

:

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spania

2 063

Analytical TAC

Franța

2

Portugalia

410

Uniune

2 475

TAC

2 475


Specie

:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zonă

:

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgia

5

TAC analitică

Germania

6

Franța

232

Irlanda

690

Regatul Unit

3 278

Uniune

4 211

TAC

4 211


Specie

:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zonă

:

VIIb-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgia

157 (13)

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Franța

9 432 (13)

Irlanda

3 144 (13)

Regatul Unit

1 415 (13)

Uniune

14 148 (13)

TAC

14 148


Specie

:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

Zonă

:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgia

19

TAC analitică

Franța

86

Irlanda

515

Regatul Unit

569

Uniune

1 189

TAC

1 189


Specie

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zonă

:

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

(WHG/56-14)

Germania

2

TAC analitică

Franța

36

Irlanda

87

Regatul Unit

167

Uniune

292

TAC

292


Specie

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zonă

:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgia

0

TAC analitică

Franța

3

Irlanda

49

Țările de Jos

0

Regatul Unit

32

Uniune

84

TAC

84


Specie

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zonă

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgia

239

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Franța

14 700

Irlanda

6 812

Țările de Jos

120

Regatul Unit

2 629

Uniune

24 500

TAC

24 500


Specie

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zonă

:

VIII

(WHG/08.)

Spania

1 270

TAC de precauție

Franța

1 905

Uniune

3 175

TAC

3 175


Specie

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zonă

:

IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugalia

Urmează să se stabilească (14)

TAC de precauție

Uniune

Urmează să se stabilească (15)

TAC

Urmează să se stabilească (15)


Specie

:

Merluciu

Merluccius merluccius

Zonă

:

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

(HKE/3A/BCD)

Danemarca

1 531 (17)

TAC analitică

Suedia

130 (17)

Uniune

1 661

TAC

1 661 (16)


Specie

:

Merluciu

Merluccius merluccius

Zonă

:

Apele UE din zonele IIa și IV

(HKE/2AC4-C)

Belgia

28

TAC analitică

Danemarca

1 119

Germania

128

Franța

248

Țările de Jos

64

Regatul Unit

348

Uniune

1 935

TAC

1 935 (18)


Specie

:

Merluciu

Merluccius merluccius

Zonă

:

VI și VII; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

(HKE/571214)

Belgia

284 (19)  (21)

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Spania

9 109 (21)

Franța

14 067 (19)  (21)

Irlanda

1 704 (21)

Țările de Jos

183 (19)  (21)

Regatul Unit

5 553 (19)  (21)

Uniune

30 900

TAC

30 900 (20)

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe;

(HKE/*8ABDE)

Belgia

37

Spania

1 469

Franța

1 469

Irlanda

184

Țările de Jos

18

Regatul Unit

827

Uniune

4 004


Specie

:

Merluciu

Merluccius merluccius

Zonă

:

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe;

(HKE/8ABDE.)

Belgia

9 (22)

TAC analitică

Spania

6 341

Franța

14 241

Țările de Jos

18 (22)

Uniune

20 609

TAC

20 609 (23)

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

VI și VII; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

(HKE/*57-14)

Belgia

2

Spania

1 837

Franța

3 305

Țările de Jos

6

Uniune

5 150


Specie

:

Merluciu

Merluccius merluccius

Zonă

:

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spania

9 051

TAC analitică

Franța

869

Portugalia

4 224

Uniune

14 144

TAC

14 144


Specie

:

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterygia

Zonă

:

Apele internaționale din zona XII

(BLI/12INT-)

Estonia

2 (24)

TAC de precauție

Spania

739 (24)

Franța

18 (24)

Lituania

7 (24)

Regatul Unit

7 (24)

Altele

2 (24)

Uniune

774 (24)

TAC

774 (24)


Specie

:

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterygia

Zonă

:

Apele din UE și apele internaționale din zonele II și IV

(BLI/24-)

Danemarca

4

TAC de precauție

Germania

4

Irlanda

4

Franța

23

Regatul Unit

14

Altele (25)

4

Uniune

53

TAC

53


Specie

:

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterygia

Zonă

:

Apele din UE și apele internaționale din zona III

(BLI/03-)

Danemarca

3

TAC de precauție

Germania

2

Suedia

3

Uniune

8

TAC

8


Specie

:

Mihalț-de-mare

Molva molva

Zonă

:

IIIa; apele UE din IIIbcd

(LIN/3A/BCD)

Belgia

6 (26)

TAC analitică

Danemarca

50

Germania

6 (26)

Suedia

19

Regatul Unit

6 (26)

Uniune

87

TAC

87


Specie

:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zonă

:

Apele UE din zonele IIa și IV

(NEP/2AC4-C)

Belgia

908

TAC analitică

Danemarca

908

Germania

13

Franța

27

Țările de Jos

467

Regatul Unit

15 027

Uniune

17 350

TAC

17 350


Specie

:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zonă

:

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

(NEP/5BC6.)

Spania

34

TAC analitică

Franța

135

Irlanda

226

Regatul Unit

16 295

Uniune

16 690

TAC

16 690


Specie

:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zonă

:

VII

(NEP/07.)

Spania

1 384 (27)

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Franța

5 609 (27)

Irlanda

8 506 (27)

Regatul Unit

7 566 (27)

Uniune

23 065 (27)

TAC

23 065 (27)


Specie

:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zonă

:

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe;

(NEP/8ABDE.)

Spania

234

TAC analitică

Franța

3 665

Uniune

3 899

TAC

3 899


Specie

:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zonă

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spania

71

TAC analitică

Franța

3

Uniune

74

TAC

74


Specie

:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zonă

:

IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spania

62

TAC analitică

Portugalia

184

Uniune

246

TAC

246


Specie

:

Specii de peneide

Penaeus spp.

Zonă

:

Apele Guyanei Franceze

(PEN/FGU.)

Franța

Urmează să se stabilească (28)  (29)

TAC de precauție

Uniune

Urmează să se stabilească (29)  (30)

TAC

Urmează să se stabilească (29)  (30)


Specie

:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zonă

:

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

(PLE/56-14)

Franța

9

TAC de precauție

Irlanda

261

Regatul Unit

388

Uniune

658

TAC

658


Specie

:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zonă

:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgia

42

TAC analitică

Franța

18

Irlanda

1 063

Țările de Jos

13

Regatul Unit

491

Uniune

1 627

TAC

1 627


Specie

:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zonă

:

VIIb și VIIc

(PLE/7BC.)

Franța

11

TAC de precauție

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Irlanda

63

Uniune

74

TAC

74


Specie

:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zonă

:

VIId și VIIe

(PLE/7DE.)

Belgia

1 047 (31)

TAC analitică

Franța

3 491 (31)

Regatul Unit

1 862 (31)

Uniune

6 400

TAC

6 400


Specie

:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zonă

:

VIIf și VIIg

(PLE/7FG.)

Belgia

46

TAC analitică

Franța

83

Irlanda

197

Regatul Unit

43

Uniune

369

TAC

369


Specie

:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zonă

:

VIIh, VIIj și VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgia

9

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Franța

18

Irlanda

61

Țările de Jos

35

Regatul Unit

18

Uniune

141

TAC

141


Specie

:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zonă

:

VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spania

66

TAC de precauție

Franța

263

Portugalia

66

Uniune

395

TAC

395


Specie

:

Polac

Pollachius pollachius

Zonă

:

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

(POL/56-14)

Spania

6

TAC de precauție

Franța

190

Irlanda

56

Regatul Unit

145

Uniune

397

TAC

397


Specie

:

Polac

Pollachius pollachius

Zonă

:

VII

(POL/07.)

Belgia

420

TAC de precauție

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Spania

25

Franța

9 667

Irlanda

1 030

Regatul Unit

2 353

Uniune

13 495

TAC

13 495


Specie

:

Polac

Pollachius pollachius

Zonă

:

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spania

252

TAC de precauție

Franța

1 230

Uniune

1 482

TAC

1 482


Specie

:

Polac

Pollachius pollachius

Zonă

:

VIIIc

(POL/08C.)

Spania

208

TAC de precauție

Franța

23

Uniune

231

TAC

231


Specie

:

Polac

Pollachius pollachius

Zonă

:

IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Spania

273 (32)

TAC de precauție

Portugalia

9 (32)

Uniune

282 (32)

TAC

282


Specie

:

Cod saithe

Pollachius virens

Zonă

:

VII, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgia

6

TAC de precauție

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Franța

1 245

Irlanda

1 491

Regatul Unit

434

Uniune

3 176

TAC

3 176


Specie

:

Raiforme

Rajiformes

Zonă

:

Apele UE din zonele IIa și IV

(SRX/2AC4-C)

Belgia

211 (33)  (34)  (35)

TAC de precauție

Danemarca

8 (33)  (34)  (35)

Germania

10 (33)  (34)  (35)

Franța

33 (33)  (34)  (35)

Țările de Jos

180 (33)  (34)  (35)

Regatul Unit

814 (33)  (34)  (35)

Uniune

1 256 (33)  (35)

TAC

1 256 (35)


Specie

:

Raiforme

Rajiformes

Zonă

:

Apele UE din zona IIIa

(SRX/03A-C.)

Danemarca

41 (36)  (37)

TAC de precauție

Suedia

11 (36)  (37)

Uniune

52 (36)  (37)

TAC

52 (37)


Specie

:

Raiforme

Rajiformes

Zonă

:

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgia

806 (38)  (39)  (40)

TAC de precauție

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Estonia

5 (38)  (39)  (40)

Franța

3 615 (38)  (39)  (40)

Germania

11 (38)  (39)  (40)

Irlanda

1 165 (38)  (39)  (40)

Lituania

19 (38)  (39)  (40)

Țările de Jos

3 (38)  (39)  (40)

Portugalia

20 (38)  (39)  (40)

Spania

974 (38)  (39)  (40)

Regatul Unit

2 306 (38)  (39)  (40)

Uniune

8 924 (38)  (39)  (40)

TAC

8 924 (39)


Specie

:

Raiforme

Rajiformes

Zonă

:

Apele UE din zona VIId

(SRX/07D.)

Belgia

72 (41)  (42)  (43)

TAC de precauție

Franța

602 (41)  (42)  (43)

Țările de Jos

4 (41)  (42)  (43)

Regatul Unit

120 (41)  (42)  (43)

Uniune

798 (41)  (42)  (43)

TAC

798 (42)


Specie

:

Raiforme

Rajiformes

Zonă

:

Apele UE din zonele VIII și IX

(SRX/89-C.)

Belgia

8 (44)  (45)

TAC de precauție

Franța

1 441 (44)  (45)

Portugalia

1 168 (44)  (45)

Spania

1 175 (44)  (45)

Regatul Unit

8 (44)  (45)

Uniune

3 800 (44)  (45)

TAC

3 800 (45)


Specie

:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zonă

:

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

(SOL/3A/BCD)

Danemarca

470

TAC analitică

Germania

27 (46)

Țările de Jos

45 (46)

Suedia

18

Uniune

560

TAC

560


Specie

:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zonă

:

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

(SOL/56-14)

Irlanda

46

TAC de precauție

Regatul Unit

11

Uniune

57

TAC

57


Specie

:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zonă

:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgia

36

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Franța

0

Irlanda

58

Țările de Jos

11

Regatul Unit

35

Uniune

140

TAC

140


Specie

:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zonă

:

VIIb și VIIc

(SOL/7BC.)

Franța

6

TAC de precauție

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Irlanda

36

Uniune

42

TAC

42


Specie

:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zonă

:

VIId

(SOL/07D.)

Belgia

1 588

TAC analitică

Franța

3 177

Regatul Unit

1 135

Uniune

5 900

TAC

5 900


Specie

:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zonă

:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgia

32 (47)

TAC analitică

Franța

337 (47)

Regatul Unit

525 (47)

Uniune

894

TAC

894


Specie

:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zonă

:

VIIf și VIIg

(SOL/7FG.)

Belgia

688

TAC analitică

Franța

69

Irlanda

34

Regatul Unit

309

Uniune

1 100

TAC

1 100


Specie

:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zonă

:

VIIh, VIIj și VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgia

33

TAC analitică

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Franța

67

Irlanda

181

Țările de Jos

54

Regatul Unit

67

Uniune

402

TAC

402


Specie

:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zonă

:

VIIIa și VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgia

51

TAC analitică

Spania

9

Franța

3 758

Țările de Jos

282

Uniune

4 100

TAC

4 100


Specie

:

Limbă-de-mare

Solea spp.

Zonă

:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spania

403

TAC de precauție

Portugalia

669

Uniune

1 072

TAC

1 072


Specie

:

Șprot

Sprattus sprattus

Zonă

:

VIId și VIIe

(SPR/7DE.)

Belgia

26

TAC de precauție

Danemarca

1 674

Germania

26

Franța

361

Țările de Jos

361

Regatul Unit

2 702

Uniune

5 150

TAC

5 150


Specie

:

Câine-de-mare (cu spini)

Squalus acanthias

Zonă

:

Apele UE din zona IIIa

(DGS/03A-C.)

Danemarca

0

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Suedia

0

Uniune

0

TAC

0


Specie

:

Câine-de-mare (cu spini)

Squalus acanthias

Zonă

:

Apele UE din zonele IIa și IV

(DGS/2AC4-C)

Belgia

0 (48)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Danemarca

0 (48)

Germania

0 (48)

Franța

0 (48)

Țările de Jos

0 (48)

Suedia

0 (48)

Regatul Unit

0 (48)

Uniune

0 (48)

TAC

0 (48)


Specie

:

Câine-de-mare (cu spini)

Squalus acanthias

Zonă

:

Apele UE și apele internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV

(DGS/15X14)

Belgia

0 (49)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Se aplică articolul 11 din prezentul regulament.

Germania

0 (49)

Spania

0 (49)

Franța

0 (49)

Irlanda

0 (49)

Țările de Jos

0 (49)

Portugalia

0 (49)

Regatul Unit

0 (49)

Uniune

0 (49)

TAC

0 (49)


Specie

:

Stavrid negru

Trachurus spp.

Zonă

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spania

22 409 (50)  (52)

TAC analitică

Franța

388 (50)

Portugalia

2 214 (50)  (52)

Uniune

25 011

TAC

25 011


Specie

:

Stavrid negru

Trachurus spp.

Zonă

:

IX

(JAX/09.)

Spania

7 762 (53)  (54)

TAC analitică

Portugalia

22 238 (53)  (54)

Uniune

30 000

TAC

30 000


Specie

:

Stavrid negru

Trachurus spp.

Zonă

:

X; apele UE din zona CECAF (55)

(JAX/X34PRT)

Portugalia

Urmează să se stabilească (56)  (57)

TAC de precauție

Uniune

Urmează să se stabilească (58)

TAC

Urmează să se stabilească (58)


Specie

:

Stavrid negru

Trachurus spp.

Zonă

:

Apele UE din CECAF (59)

(JAX/341PRT)

Portugalia

Urmează să se stabilească (60)  (61)

TAC de precauție

Uniune

Urmează să se stabilească (62)

TAC

Urmează să se stabilească (62)


Specie

:

Stavrid negru

Trachurus spp.

Zonă

:

Apele UE din CECAF (63)

(JAX/341SPN)

Spania

Urmează să se stabilească (64)

TAC de precauție

Uniune

Urmează să se stabilească (65)

TAC

Urmează să se stabilească (65)


(1)  Este vorba de stocurile de hering nordic din zona VIa la sud de 56° 00′ N și la vest de 07° 00′ V.

(2)  Stocuri din Clyde: este vorba de stocul de hering nordic din zona maritimă situată la nord-est de linia care leagă Mull of Kintyre de Corsewall Point.

Mull of Kintyre (55°19′N, 05°48′V);

un punct poziționat la (55°04′N, 05°23′W) și

Corsewall Point (55°01′N, 05°10′W).

(3)  Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

(4)  Stabilită la o cantitate identică cu cea determinată în conformitate cu nota (2).

(5)  Din această zonă se scade suprafața delimitată:

la nord de latitudinea 52°30′ N,

la sud de latitudinea 52°00′ N,

la vest de coasta Irlandei,

la est de coasta Regatului Unit.

(6)  La această zonă se adaugă suprafața delimitată:

la nord de latitudinea 52°30′ N,

la sud de latitudinea 52°00′ N,

la vest de coasta Irlandei,

la est de coasta Regatului Unit.

(7)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(8)  Capturile accidentale de cod în zona care face obiectul acestei TAC pot fi debarcate cu condiția să nu reprezinte mai mult de 1,5 % din greutatea în viu a capturii totale reținute la bord per campanie de pescuit.

(9)  Atunci când exemplare din această specie sunt capturate accidental, nu sunt vătămate. Acestea sunt eliberate imediat.

(10)  Pe lângă această cotă, un stat membru poate acorda navelor care arborează pavilionul său și care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin o alocare suplimentară până la o limită totală de 1 % din cota alocată statului membru respectiv, în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament.

(11)  Condiție specială: din care până la 5 % poate fi pescuit în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe (ANF/*8ABDE).

(12)  Pe lângă această cotă, un stat membru poate acorda navelor care arborează pavilionul său și care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin o alocare suplimentară până la o limită totală de 1 % din cota alocată statului membru respectiv, în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament.

(13)  Pe lângă această cotă, un stat membru poate acorda navelor care arborează pavilionul său și care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin o alocare suplimentară până la o limită totală de 5 % din cota alocată statului membru respectiv, în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament.

(14)  Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

(15)  Stabilită la o cantitate identică cu cea determinată în conformitate cu nota (1).

(16)  În cadrul unei TAC totale de 37 200 de tone pentru stocul de merluciu din zonele nordice.

(17)  Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele UE din zonele IIa și IV. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei.

(18)  În cadrul unei TAC totale de 55 105 de tone pentru stocul de merluciu din zonele nordice.

(19)  Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele UE din zonele IIa și IV. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei.

(20)  În cadrul unei TAC totale de 55 105 de tone pentru stocul de merluciu din zonele nordice.

(21)  Pe lângă această cotă, un stat membru poate acorda navelor care arborează pavilionul său și care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin o alocare suplimentară până la o limită totală de 1 % din cota alocată statului membru respectiv, în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament.

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe;

(HKE/*8ABDE)

Belgia

37

Spania

1 469

Franța

1 469

Irlanda

184

Țările de Jos

18

Regatul Unit

827

Uniune

4 004

(22)  Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către zona IV și apele UE din zona IIa. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei.

(23)  În cadrul unei TAC totale de 55 105 de tone pentru stocul de merluciu din zonele nordice.

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

VI și VII; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

(HKE/*57-14)

Belgia

2

Spania

1 837

Franța

3 305

Țările de Jos

6

Uniune

5 150

(24)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(25)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(26)  Cota poate fi pescuită numai în apele UE din zonele IIIa și IIIbcd.

(27)  Condiție specială: din care doar următoarele cote maxime pot fi capturate în Unitatea funcțională 16 din subzona ICES VII (NEP/*07U16):

Spania

543

Franța

340

Irlanda

653

Regatul Unit

264

Uniune

1 800

(28)  Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

(29)  Pescuitul de creveți din speciile Penaeus subtilis și Penaeus brasiliensis este interzis în apele a căror adâncime nu atinge 30 de metri.

(30)  Stabilită la o cantitate identică cu cea determinată în conformitate cu nota (1).

(31)  Pe lângă această cotă, un stat membru poate acorda navelor care arborează pavilionul său și care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin o alocare suplimentară până la o limită totală de 1 % din cota alocată statului membru respectiv, în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament.

(32)  Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în apele UE din zona VIIIc (POL/*08C.).

(33)  Capturile de Leucoraja naevus (RJN/2AC4-C), de vatos (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de vulpe-de-mare (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de pisică-de-mare pătată (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) și de vatos spinos (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) se raportează separat.

(34)  Cotă de capturi accidentale. Aceste specii nu trebuie să reprezinte mai mult de 25 % greutate în viu din captura reținută la bord pentru fiecare campanie de pescuit. Această condiție se aplică numai navelor cu o lungime totală de peste 15 metri.

(35)  Nu se aplică cu privire la vulpea neagră (Dipturus batis). Atunci când exemplare din aceste specii sunt capturate accidental, nu sunt vătămate. Acestea sunt eliberate imediat. Pescarii sunt încurajați să creeze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a exemplarelor din aceste specii.

(36)  Capturile de Leucoraja naevus (RJN/03A-C.), de vulpe-de-mare (Raja brachyura) (RJH/03A-C.), de pisică-de-mare pătată (Raja montagui) (RJM/03A-C.) și de vatos spinos (Amblyraja radiata) (RJR/03A-C.) se raportează separat.

(37)  Nu se aplică cu privire la vulpea neagră (Dipturus batis) și la vatos (Raja clavata). Atunci când exemplare din aceste specii sunt capturate accidental, nu sunt vătămate. Acestea sunt eliberate imediat. Pescarii sunt încurajați să creeze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a exemplarelor din aceste specii.

(38)  Capturile de Leucoraja naevus (RJN/67AKXD), de vatos (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de vulpe-de-mare (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de pisică-de-mare pătată (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de Raja microocellata (RJE/67AKXD), de Raja circularis (RJI/67AKXD) și de vulpe-de-mare (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) se raportează separat.

(39)  Nu se aplică cu privire la pisica-de-mare marmorată (Raja undulata), la vulpea neagră (Dipturus batis), la Dipturus nidarosiensis și la vulpea-de-mare albă (Raja alba). Atunci când exemplare din aceste specii sunt capturate accidental, nu sunt vătămate. Acestea sunt eliberate imediat. Pescarii sunt încurajați să creeze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a exemplarelor din aceste specii.

(40)  Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în apele UE din zona VIId (SRX/*07D.). Capturile de Leucoraja naevus (RJN/*07D.), de vatos (Raja clavata) (RJC/*07D.), de vulpe-de-mare (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de pisică-de-mare pătată (Raja montagui) (RJM/*07D.), de Raja microocellata (RJE/*07D.), de Raja circularis (RJI/*07D.) și de vulpe-de-mare (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) se raportează separat.

(41)  Capturile de Leucoraja naevus (RJN/07D.), de vatos (Raja clavata) (RJC/07D.), de vulpe-de-mare (Raja brachyura) (RJH/07D.), de pisică-de-mare pătată (Raja montagui) (RJM/07D.), de Raja microocellata (RJE/07D.) și de vatos spinos (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) se raportează separat.

(42)  Nu se aplică cu privire la vulpea neagră (Dipturus batis) și la pisica-de-mare marmorată (Raja undulata). Atunci când exemplare din aceste specii sunt capturate accidental, nu sunt vătămate. Acestea sunt eliberate imediat. Pescarii sunt încurajați să creeze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a exemplarelor din aceste specii.

(43)  Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k (SRX/*67AKD). Capturile de Leucoraja naevus (RJN/*67AKD), de vatos (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de vulpe-de-mare (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de pisică-de-mare pătată (Raja montagui) (RJM/*67AKD), de Raja microocellata (RJE/*67AKD) și de vatos spinos (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD) se raportează separat.

(44)  Capturile de Leucoraja naevus (RJN/89-C.), de vulpe-de-mare (Raja brachyura) (RJH/89-C.) și de vatos (Raja clavata) (RJC/89-C.) se raportează separat.

(45)  Nu se aplică cu privire la pisica-de-mare marmorată (Raja undulata), la vulpea neagră (Dipturus batis) și la vulpea-de-mare albă (Raja alba). Atunci când exemplare din aceste specii sunt capturate accidental, nu sunt vătămate. Acestea sunt eliberate imediat. Pescarii sunt încurajați să creeze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a exemplarelor din aceste specii.

(46)  Cota poate fi pescuită numai în apele UE din zona IIIa și subdiviziunile 22-32.

(47)  Pe lângă această cotă, un stat membru poate acorda navelor care arborează pavilionul său și care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin o alocare suplimentară până la o limită totală de 5 % din cota alocată statului membru respectiv, în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament.

(48)  Sunt incluse capturile de rechin neted (Galeorhinus galeus), rechin focă (Dalatias licha), câine-de-mare abisal (Deania calcea), rechin catifelat (Centrophorus squamosus), marele rechin lanternă (Etmopterus princeps), micul rechin lanternă (Etmopterus pusillus), rechin portughez (Centroscymnus coelolepis) și câine-de-mare (cu spini) (Squalus acanthias) realizate cu paragate. Atunci când exemplare din aceste specii sunt capturate accidental, nu sunt vătămate. Acestea sunt eliberate imediat.

(49)  Sunt incluse capturile de rechin neted (Galeorhinus galeus), rechin focă (Dalatias licha), câine-de-mare abisal (Deania calcea), rechin catifelat (Centrophorus squamosus), marele rechin lanternă (Etmopterus princeps), micul rechin lanternă (Etmopterus pusillus), rechin portughez (Centroscymnus coelolepis) și câine-de-mare (cu spini) (Squalus acanthias) realizate cu paragate. Atunci când exemplare din aceste specii sunt capturate accidental, nu sunt vătămate. Acestea sunt eliberate imediat.

(50)  Din care, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 19 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 850/98 (), maximum 5 % din captura totală, reprezentată de greutatea în viu, reținută la bord poate consta în stavrid negru cu o lungime cuprinsă între 12 și 14 cm. În scopul controlării acestei cantități, factorul de conversie care se aplică la greutatea debarcărilor este de 1,20.

(51)  Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).

(52)  Condiție specială: până la 5 % din această cotă se poate pescui în zona VIIIc (JAX/*08C).

(53)  Din care, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 19 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 850/98, maximum 5 % din captura totală, reprezentată de greutatea în viu, reținută la bord poate consta în stavrid negru cu o lungime cuprinsă între 12 și 14 cm. În scopul controlării acestei cantități, factorul de conversie care se aplică la greutatea debarcărilor este de 1,20.

(54)  Condiție specială: până la 5 % din această cotă se poate pescui în zona IX (JAX/*09.).

(55)  Apele adiacente Insulelor Azore.

(56)  Din care, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 19 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 850/98, maximum 5 % din captura totală, reprezentată de greutatea în viu, reținută la bord poate consta în stavrid negru cu o lungime cuprinsă între 12 și 14 cm. În scopul controlării acestei cantități, factorul de conversie care se aplică la greutatea debarcărilor este de 1,20.

(57)  Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

(58)  Stabilită la o cantitate identică cu cea determinată în conformitate cu nota (3).

(59)  Apele adiacente Insulei Madeira.

(60)  Din care, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 19 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 850/98, maximum 5 % din captura totală, reprezentată de greutatea în viu, reținută la bord poate consta în stavrid negru cu o lungime cuprinsă între 12 și 14 cm. În scopul controlării acestei cantități, factorul de conversie care se aplică la greutatea debarcărilor este de 1,20.

(61)  Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

(62)  Stabilită la o cantitate identică cu cea determinată în conformitate cu nota (3).

(63)  Ape adiacente Insulelor Canare.

(64)  Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

(65)  Stabilită la o cantitate identică cu cea determinată în conformitate cu nota (2).

ANEXA IIA

EFORTUL DE PESCUIT PENTRU NAVE ÎN CONTEXTUL GESTIONĂRII STOCURILOR DE COD ÎN KATTEGAT, DIVIZIUNILE ICES VIa ȘI VIIa ȘI APELE UE DIN DIVIZIUNEA ICES Vb

1.   Domeniul de aplicare

1.1.

Prezenta anexă se aplică navelor UE care au la bord sau utilizează oricare dintre echipamentele menționate la punctul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 și care se află într-una din zonele geografice menționate la punctul 2 din prezenta anexă.

1.2.

Prezenta anexă nu se aplică navelor cu o lungime totală mai mică de 10 metri. Aceste nave nu au obligația de a avea asupra lor autorizații de pescuit eliberate în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Statele membre în cauză evaluează efortul de pescuit al navelor respective, în funcție de grupul de efort din care fac parte, utilizând metode de eșantionare adecvate. În 2013, Comisia va solicita avize științifice pentru a evalua efortul realizat de aceste nave, în vederea includerii lor ulterioare în regimul de gestionare a efortului de pescuit.

2.   Zone geografice și echipamente reglementate

În sensul prezentei anexe, se aplică categoriile de echipamente menționate la punctul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 („echipamente reglementate”) și categoriile de zone geografice menționate la punctul 2 literele (a), (c) și (d) din anexa respectivă.

3.   Autorizații

Dacă consideră oportun pentru a consolida implementarea durabilă a acestui regim de gestionare a efortului de pescuit, un stat membru poate să nu elibereze autorizație pentru pescuitul cu echipamente reglementate în zonele geografice cărora li se aplică prezenta anexă, pentru niciuna dintre navele care îi arborează pavilionul care nu au înregistrat asemenea activități de pescuit, decât dacă statul membru în cauză garantează că interzice pescuitul în zona respectivă pentru una sau mai multe nave cu o capacitate echivalentă, măsurată în kilowați.

4.   Nivelul maxim admisibil al efortului de pescuit

4.1.

Nivelul maxim admisibil al efortului de pescuit menționat la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 pentru perioada de gestionare 2013, de la 1 februarie 2013 la 31 ianuarie 2014, pentru fiecare grup de efort al fiecărui stat membru, este stabilit în apendicele 1 la prezenta anexă.

4.2.

Nivelurile maxime ale efortului de pescuit anual stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1954/2003 (1) nu trebuie să aducă atingere nivelului maxim admisibil al efortului de pescuit stabilit în prezenta anexă.

5.   Gestionare

5.1.

Statele membre gestionează nivelul maxim admisibil al efortului de pescuit în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 4 și la articolele 13-17 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 și la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

5.2.

Statele membre pot stabili perioade de gestionare în vederea alocării integrale sau parțiale a efortului maxim admisibil navelor individuale sau grupurilor de nave. În astfel de cazuri, numărul de zile sau ore în care o navă poate fi prezentă în zonă în cursul unei perioade de gestionare se lasă la latitudinea statului membru în cauză. În oricare astfel de perioadă de gestionare, statul membru în cauză poate realoca efortul între nave individuale sau grupuri de nave.

5.3.

Dacă un stat membru autorizează prezența navelor care arborează pavilionul său într-o anumită zonă pe ore, statul membru respectiv continuă să contabilizeze consumul de zile conform condițiilor menționate la punctul 5.1. La cererea Comisiei, statul membru respectiv demonstrează că a luat măsurile de precauție necesare pentru a evita consumul excesiv de efort într-o anumită zonă ca urmare a epuizării prezenței de către o anumită navă în zona respectivă înainte de finalul unei perioade de 24 de ore.

6.   Raport privind efortul de pescuit

Articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se aplică navelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei anexe. Zona geografică menționată la respectivul articol înseamnă, în scopul gestionării codului, fiecare dintre categoriile de zone geografice menționate la punctul 2 din prezenta anexă.

7.   Comunicarea datelor pertinente

Statele membre transmit Comisiei datele privind efortul de pescuit realizat de navele lor de pescuit în conformitate cu articolele 33 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Aceste date se transmit prin intermediul sistemului de schimb de date privind pescuitul sau al oricărui alt sistem viitor de colectare a datelor implementat de Comisie.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1954/2003 al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind gestionarea efortului de pescuit referitor la anumite zone și resurse de pescuit comunitare (JO L 289, 7.11.2003, p. 1).

Apendicele 1 la anexa IIA

Efortul de pescuit maxim admisibil în kw-zile

Zona geografică

Echipamente reglementate

DK

DE

SE

(a)

Kattegat

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Zona geografică

Echipamente reglementate

BE

FR

IE

NL

UK

(c)

Diviziunea ICES VIIa

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 088 238

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614


Zona geografică

Echipamente reglementate

BE

DE

ES

FR

IE

UK

(d)

Diviziunea ICES VIa și apele UE din diviziunea ICES Vb

TR1

0

9 320

0

1 057 828

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 972 845

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040

ANEXA IIB

EFORTUL DE PESCUIT PENTRU NAVE ÎN CONTEXTUL REFACERII ANUMITOR STOCURI DE MERLUCIU ȘI DE LANGUSTINĂ ÎN DIVIZIUNILE ICES VIIIc ȘI IXa, CU EXCEPȚIA GOLFULUI CÁDIZ

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

1.   Domeniul de aplicare

Prezenta anexă se aplică navelor din UE cu o lungime totală mai mare sau egală cu 10 metri, care au la bord sau utilizează traule, plase-pungă daneze sau echipamente asemănătoare cu dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 32 mm, precum și setci cu dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 60 mm sau paragate de fund în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2166/2005, și care sunt prezente în diviziunile ICES VIIIc și IXa, cu excepția Golfului Cádiz.

2.   Definiții

În sensul prezentei anexe:

(a)

„categorii de echipamente” înseamnă categorii constând în următoarele două tipuri de echipamente:

(i)

traule, plase-pungă daneze sau echipamente similare cu o dimensiune a ochiurilor de plasă mai mare sau egală cu 32 mm;

(ii)

setci cu dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 60 mm și paragate de fund;

(b)

„echipamente reglementate” înseamnă oricare dintre cele două tipuri de echipamente care aparțin categoriei de echipamente;

(c)

„zonă” înseamnă diviziunile ICES VIIIc și IXa, cu excepția Golfului Cádiz;

(d)

„perioada de gestionare 2013” înseamnă perioada cuprinsă între 1 februarie 2013 și 31 ianuarie 2014;

(e)

„condiții speciale” înseamnă condițiile speciale prevăzute la punctul 6.1.

3.   Limitarea activității

Fără a aduce atingere articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, fiecare stat membru garantează că, atunci când transportă la bord orice echipament reglementat, prezența în zonă a navelor UE care îi arborează pavilionul nu depășește numărul de zile stabilit în capitolul III din prezenta anexă.

CAPITOLUL II

AUTORIZAȚII

4.   Nave autorizate

4.1.

Statele membre nu autorizează pescuitul în zonă cu un echipament reglementat pentru niciuna dintre navele care le arborează pavilionul care nu au practicat asemenea activități de pescuit în anii 2002-2012 în zona respectivă, excluzând înregistrarea activității de pescuit ca rezultat al transferului de zile între nave de pescuit, decât dacă garantează că interzic pescuitul în zona respectivă pentru una sau mai multe nave cu o capacitate echivalentă, măsurată în kilowați.

4.2.

O navă care arborează pavilionul unui stat membru care nu are cote în zonă nu este autorizată să pescuiască în zona respectivă cu un echipament reglementat, cu excepția cazului în care navei i se alocă o cotă după un transfer permis în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și i se alocă zile pe mare în conformitate cu punctul 11 sau 12 din prezenta anexă.

CAPITOLUL III

NUMĂRUL DE ZILE DE PREZENȚĂ ÎN ZONĂ ALOCATE NAVELOR DIN UE

5.   Numărul maxim de zile

5.1.

În cursul perioadei de gestionare 2013, numărul maxim de zile pe mare în care un stat membru poate autoriza prezența în zonă a unei nave care arborează pavilionul său și care transportă la bord oricare dintre echipamentele reglementate este indicat în tabelul I.

5.2.

Dacă o navă poate demonstra că volumul capturilor sale de merluciu reprezintă mai puțin de 4 % din greutatea totală în viu a peștelui prins în cursul unei campanii de pescuit date, statului membru de pavilion al navei i se permite să nu includă zilele pe mare asociate cu acea campanie de pescuit în calculul numărului maxim aplicabil de zile pe mare stabilit în tabelul I.

6.   Condiții speciale pentru alocarea zilelor

6.1.

În scopul fixării numărului maxim de zile pe mare în care o navă din UE poate fi autorizată de statul său membru de pavilion să fie prezentă în zonă, se aplică următoarele condiții speciale, în conformitate cu tabelul I:

(a)

debarcările totale de merluciu în anul 2010 sau 2011 efectuate de nava respectivă trebuie să reprezinte mai puțin de 5 tone în conformitate cu debarcările în greutate în viu; și

(b)

debarcările totale de langustină în anul 2010 sau 2011 efectuate de nava respectivă trebuie să reprezinte mai puțin de 2,5 tone în conformitate cu debarcările în greutate în viu.

6.2.

Dacă o navă beneficiază de un număr nelimitat de zile ca rezultat al respectării condițiilor speciale, debarcările navei în perioada de gestionare 2013 nu trebuie să depășească 5 tone din totalul debarcărilor în greutate în viu de merluciu și 2,5 tone din totalul debarcărilor în greutate în viu de langustină.

6.3.

Dacă oricare dintre aceste condiții speciale nu este îndeplinită de către o navă, acea navă încetează, cu efect imediat, să mai aibă dreptul la alocarea de zile corespunzătoare respectivei condiții speciale.

6.4.

Aplicarea condițiilor speciale menționate la punctul 6.1 poate fi transferată de la o navă la o altă navă sau la mai multe alte nave care înlocuiesc nava respectivă în cadrul flotei, cu condiția ca nava de înlocuire să utilizeze echipamente similare și să nu aibă în niciunul din anii săi de exploatare înregistrări referitoare la debarcări de merluciu și langustină care să fi depășit cantitățile specificate la punctul 6.1.

Tabelul I

Număr maxim de zile în care o navă poate fi prezentă în zonă, pe echipament pescuit și pe an

Condiție specială

Echipamente reglementate

Numărul maxim de zile

 

Traule de fund, plase-pungă daneze și traule similare cu dimensiunea ochiului de plasă ≥ 32 mm, setci cu dimensiunea ochiului de plasă ≥ 60 mm și paragate de fund

ES

141

 

FR

134

 

PT

140

6.1(a) și 6.1(b)

Traule de fund, plase-pungă daneze și traule similare cu dimensiunea ochiului de plasă ≥ 32 mm, setci cu dimensiunea ochiului de plasă ≥ 60 mm și paragate de fund

Nelimitat

7.   Sistemul bazat pe kilowați-zile

7.1.

Un stat membru poate gestiona alocarea eforturilor sale de pescuit în conformitate cu un sistem bazat pe kilowați-zile. În baza sistemului menționat, acesta poate autoriza orice navă vizată să fie prezentă în zonă, pentru un număr maxim de zile diferit de numărul de zile indicat în tabelul I, pentru oricare din echipamentele reglementate și condițiile speciale enumerate în respectivul tabel, cu condiția respectării volumului total de kilowați-zile corespunzător echipamentelor reglementate și condițiilor speciale.

7.2.

Acest volum total de kilowați-zile reprezintă suma tuturor eforturilor de pescuit individuale alocate navelor aflate sub pavilionul statului membru în cauză și autorizate pentru echipamentele reglementate și, acolo unde este cazul, pentru condițiile speciale. Aceste eforturi de pescuit individuale se calculează în kilowați-zile prin înmulțirea puterii motorului fiecărei nave cu numărul de zile pe mare de care ar beneficia aceasta, conform tabelului I, în cazul neaplicării punctului 7.1. Atât timp cât numărul de zile este nelimitat conform tabelului I, numărul de zile corespunzător de care ar beneficia nava este 360.

7.3.

Un stat membru care dorește să beneficieze de sistemul menționat la punctul 7.1 înaintează o cerere Comisiei, împreună cu rapoarte în format electronic care conțin, pentru echipamentele reglementate și condițiile speciale stabilite în tabelul I, detaliile calculului pe baza:

(a)

listei navelor autorizate să pescuiască, indicându-se numerele acestora din registrul flotei de pescuit al UE (RFU) și puterea motorului acestor nave;

(b)

istoricului capturilor din 2010 și 2011 pentru aceste nave, care reflectă componența capturilor definite în condițiile speciale menționate la punctul 6.1 litera (a) sau (b), dacă aceste nave beneficiază de aplicarea condițiilor speciale respective;

(c)

numărului de zile pe mare în timpul cărora fiecare navă ar fi fost inițial autorizată să pescuiască conform tabelului I și numărului de zile pe mare de care ar beneficia fiecare navă în aplicarea punctului 7.1.

7.4.

Pe baza unei asemenea cereri, Comisia evaluează dacă sunt respectate condițiile menționate la punctul 7 și, dacă este cazul, poate autoriza statul membru în cauză să beneficieze de sistemul prevăzut la punctul 7.1.

8.   Alocarea de zile suplimentare pentru încetarea definitivă a activităților de pescuit

8.1.

Comisia poate aloca unui stat membru un număr suplimentar de zile pe mare în care prezența în zonă a unei nave atunci când transportă la bord oricare dintre echipamentele reglementate poate fi autorizată de statul său membru de pavilion, pe baza încetărilor definitive ale activităților de pescuit care au avut loc în perioada 1 februarie 2012 - 31 ianuarie 2013, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 (1) sau Regulamentul (CE) nr. 744/2008 (2). Încetările permanente ale activității care se datorează oricăror alte circumstanțe pot fi luate în considerare de Comisie de la caz la caz, în urma unei cereri scrise și corespunzător motivate din partea statului membru în cauză. O astfel de cerere scrisă identifică navele vizate și confirmă, pentru fiecare dintre acestea, că nu vor mai desfășura niciodată activități de pescuit.

8.2.

Efortul de pescuit, măsurat în kilowați-zile, realizat în 2003 de navele retrase care utilizau echipamente reglementate trebuie împărțit la efortul realizat de toate navele care au utilizat respectivele echipamente în cursul anului 2003. Numărul suplimentar de zile pe mare se calculează înmulțind raportul astfel obținut cu numărul de zile care ar fi fost alocate în conformitate cu tabelul I. Orice parte a unei zile care rezultă din calculul respectiv se rotunjește la ziua întreagă cea mai apropiată.

8.3.

Punctele 8.1 și 8.2 nu se aplică atunci când o navă a fost înlocuită în conformitate cu punctul 3 sau cu punctul 6.4 sau atunci când retragerea a fost deja utilizată în ani anteriori pentru a obține zile pe mare suplimentare.

8.4.

Un stat membru care dorește să beneficieze de alocările menționate la punctul 8.1 înaintează o cerere Comisiei, până la 15 iunie 2013, împreună cu rapoarte în format electronic care conțin, pentru categoria de echipamente și condițiile speciale stabilite în tabelul I, detaliile calculului pe baza:

(a)

listelor navelor retrase din activitate, indicându-se numerele acestora din registrul flotei de pescuit al UE (RFU) și puterea motorului acestor nave;

(b)

activităților de pescuit efectuate de aceste nave în 2003, calculate în zile pe mare conform categoriei de echipamente în cauză și, după caz, condițiilor speciale.

8.5.

Pe baza unei astfel de cereri din partea unui stat membru, Comisia poate, prin acte de punere în aplicare, să aloce statului membru în cauză un număr suplimentar de zile față de cel prevăzut la punctul 5.1. pentru respectivul stat membru. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

8.6.

În cursul perioadei de gestionare 2013, un stat membru poate realoca aceste zile pe mare suplimentare tuturor navelor sau anumitor nave rămase în flotă autorizate să utilizeze echipamentele reglementate. Este interzis ca zilele suplimentare rezultate în urma retragerii unei nave care a beneficiat de o condiție specială menționată la punctul 6.1 litera (a) sau (b) să fie alocate unei nave care rămâne activă, dar care nu beneficiază de o condiție specială.

8.7.

Atunci când Comisia alocă zile pe mare suplimentare datorate unei încetări permanente a activităților de pescuit în cursul perioadei de gestionare 2013, numărul maxim de zile pe stat membru și pe echipament indicat în tabelul I se ajustează în consecință pentru perioada de gestionare 2014.

9.   Alocarea de zile suplimentare pentru consolidareaprezenței observatorilor științifici

9.1.

Comisia poate aloca unui stat membru trei zile suplimentare în care o navă poate fi prezentă în zonă atunci când transportă la bord oricare dintre echipamentele reglementate, în baza unui program consolidat de prezență a observatorilor științifici în cadrul unui parteneriat între cercetători și industria pescuitului. Un astfel de program se concentrează în special asupra nivelurilor capturilor aruncate în mare și asupra componenței capturilor și depășește cerințele cu privire la colectarea datelor, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 199/2008 (3) și de normele acestuia de punere în aplicare pentru programele naționale.

9.2.

Observatorii științifici sunt independenți de proprietarul navei de pescuit, de comandantul navei de pescuit și de orice membru al echipajului.

9.3.

Un stat membru care dorește să beneficieze de alocările prevăzute la punctul 9.1. transmite Comisiei spre aprobare o descriere a programului său consolidat de prezență a observatorilor științifici.

9.4.

Pe baza acestei descrieri și după consultarea CSTEP, Comisia poate, prin acte de punere în aplicare, să aloce statului membru în cauză un număr suplimentar de zile față de cel prevăzut la punctul 5.1. pentru respectivul stat membru și pentru navele, zona și echipamentul vizate de programul consolidat pentru observatori științifici. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

9.5.

În cazul în care Comisia a aprobat anterior un program consolidat de prezență a observatorilor științifici transmis de un stat membru, iar statul membru respectiv dorește să continue aplicarea programului fără modificări, acesta informează Comisia cu privire la continuarea programului respectiv cu patru săptămâni înainte de începerea perioadei în care se aplică programul.

CAPITOLUL IV

GESTIONARE

10.   Obligație generală

Statele membre gestionează nivelul maxim admisibil al efortului de pescuit în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2166/2005 și la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

11.   Perioade de gestionare

11.1.

Un stat membru poate împărți zilele de prezență în zona stabilită în tabelul I în perioade de gestionare cu o durată de una sau mai multe luni calendaristice.

11.2.

Numărul de zile sau de ore în care o navă poate fi prezentă în zonă în cursul unei perioade de gestionare se stabilește de către statul membru în cauză.

11.3.

În cazul în care un stat membru autorizează prezența navelor care arborează pavilionul său în zonă pe ore, statul membru respectiv continuă să contabilizeze consumul de zile conform punctului 10. La cererea Comisiei, statul membru respectiv demonstrează că a luat măsurile de precauție necesare pentru a evita consumul excesiv de zile într-o anumită zonă ca urmare a epuizării prezenței de către o anumită navă în zona respectivă înainte de finalul unei perioade de 24 de ore.

CAPITOLUL V

SCHIMBURI DE ALOCĂRI ALE EFORTULUI DE PESCUIT

12.   Transfer de zile între nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru

12.1.

Un stat membru poate permite oricărei nave de pescuit care îi arborează pavilionul să transfere zilele de prezență în zona pentru care a fost autorizată unei alte nave care îi arborează pavilionul în zonă, cu condiția ca produsul dintre zilele primite de o navă și puterea motorului în kilowați (kilowați-zile) să fie egal sau mai mic decât produsul dintre zilele transferate de nava donatoare și puterea în kilowați a motorului navei respective. Puterea în kilowați a motorului navelor este cea înregistrată pentru fiecare navă în registrul flotei de pescuit al UE.

12.2.

Numărul total de zile de prezență în zonă transferat în conformitate cu punctul 12.1, înmulțit cu puterea în kilowați a motorului navei donatoare, nu depășește media anuală istorică de zile a navei donatoare în zonă, atestată de jurnalul de pescuit în anii 2010 și 2011, înmulțită cu puterea în kilowați a motorului navei respective.

12.3.

Transferul de zile descris la punctul 12.1 este permis între navele care operează cu oricare dintre echipamentele reglementate și în cursul aceleiași perioade de gestionare.

12.4.

Transferul de zile este permis numai pentru navele care beneficiază de o alocare a zilelor de pescuit fără condiții speciale.

12.5.

La solicitarea Comisiei, statele membre oferă informații cu privire la transferurile care au avut loc. Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, formate de foi de calcul pentru culegerea și transmiterea informațiilor menționate la prezentul punct. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

13.   Transfer de zile între nave care arborează pavilionul unor state membre diferite

Statele membre pot autoriza transferul de zile de prezență în zonă pentru aceeași perioadă de gestionare și în interiorul zonei între oricare dintre navele de pescuit care le arborează pavilionul, sub rezerva aplicării mutatis mutandis a punctelor 4.1, 4.2 și 12. În cazul în care statele membre decid să autorizeze un astfel de transfer, acestea adresează Comisiei o notificare, înainte ca transferul respectiv să aibă loc, cu privire la detaliile transferului, inclusiv numărul de zile care urmează să fie transferat, efortul de pescuit și, dacă este cazul, cotele de pescuit aferente.

CAPITOLUL VI

OBLIGAȚII DE RAPORTARE

14.   Raport privind efortul de pescuit

Articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se aplică navelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei anexe. Zona geografică menționată la respectivul articol înseamnă zona precizată la punctul 2 din prezenta anexă.

15.   Colectarea datelor pertinente

Statele membre, pe baza informațiilor utilizate pentru gestionarea zilelor de prezență în zonă stabilite în prezenta anexă, culeg trimestrial informațiile privind efortul total de pescuit realizat în zonă pentru echipamente remorcate și echipamente fixe, privind efortul realizat de navele care utilizează diferite tipuri de echipamente în zonă și privind puterea motorului acestor nave în kilowați-zile.

16.   Comunicarea datelor pertinente

La cererea Comisiei, statele membre pun la dispoziția acesteia o foaie de calcul cu datele menționate la punctul 15 în formatul specificat în tabelele II și III; această foaie de calcul este trimisă la adresele de e-mail corespunzătoare, care sunt comunicate statelor membre de către Comisie. Statele membre transmit Comisiei, la cererea acesteia, informații detaliate cu privire la efortul alocat și consumat pe întregile perioade de gestionare 2012 și 2013 sau doar pentru anumite părți ale acestor perioade, utilizând formatul pentru date specificat în tabelele IV și V.

Tabelul II

Formatul raportului pentru informațiile referitoare la Kw-zile, pe an

Stat membru

Echipament

Anul

Declarație cumulativă privind efortul de pescuit

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabelul III

Formatul datelor pentru informațiile referitoare la kW-zile, pe an

Denumirea câmpului

Numărul maxim de caractere/cifre

Aliniere (4) S(tânga)/D(reapta)

Definiție și comentarii

(1)

Stat membru

3

 

Statul membru (cod ISO Alpha-3) în care este înmatriculată nava

(2)

Echipament

2

 

Unul dintre următoarele tipuri de echipamente:

TR

=

traule, plase-pungă daneze și echipamente similare ≥ 32 mm

GN

=

setci ≥ 60 mm

LL

=

paragate de fund

(3)

Anul

4

 

2006 sau 2007 sau 2008 sau 2009 sau 2010 sau 2011 sau 2012 sau 2013

(4)

Declarația cumulativă privind efortul de pescuit

7

D

Efortul de pescuit cumulat exprimat în kw-zile de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului relevant


Tabelul IV

Formatul raportului pentru informații referitoare la nave

Stat membru

RFU

Marcaj exterior

Durata perioadei de gestionare

Echipamente notificate

Condiții speciale care se aplică echipamentului sau echipamentelor notificate

Zile eligibile cu utilizarea echipamentului sau echipamentelor notificate

Zile petrecute utilizând echipamentul sau echipamentele notificate

Transfer de zile

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tabelul V

Formatul datelor pentru informații referitoare la nave

Denumirea câmpului

Numărul maxim de caractere/cifre

Aliniere (5) S(tânga)/D(reapta)

Definiție și comentarii

(1)

Stat membru

3

 

Statul membru (cod ISO Alpha-3) în care este înmatriculată nava

(2)

RFU

12

 

Numărul din registrul flotei al UE (RFU)

Numărul unic de identificare al navei de pescuit

Statul membru (cod ISO Alpha-3), urmat de o serie de identificare (9 caractere). Atunci când o serie are mai puțin de 9 caractere, trebuie inserate zerouri suplimentare în partea stângă

(3)

Marcaj exterior

14

S

În temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1381/87 (6)

(4)

Durata perioadei de gestionare

2

S

Durata perioadei de gestionare măsurată în luni

(5)

Echipamente notificate

2

S

Unul dintre următoarele tipuri de echipamente:

TR

=

traule, plase-pungă daneze și echipamente similare ≥ 32 mm

GN

=

setci ≥ 60 mm

LL

=

paragate de fund

(6)

Condiții speciale care se aplică echipamentului sau echipamentelor notificate

2

S

Precizarea, dacă este cazul, a condiției speciale aplicabile menționate la punctul 6.1 litera (a) sau (b) din anexa IIB

(7)

Zile eligibile cu utilizarea echipamentului sau echipamentelor notificate

3

S

Numărul de zile pentru care nava este eligibilă în temeiul anexei IIB pentru echipamentele alese și durata perioadei de gestionare notificate

(78)

Zile petrecute utilizând echipamentul notificat (echipamentele notificate)

3

S

Numărul de zile pe care nava le-a petrecut efectiv în zonă, utilizând un echipament care corespunde echipamentelor notificate pe parcursul perioadei de gestionare notificate

(9)

Transferuri de zile

4

S

Pentru zilele transferate, a se indica „– număr de zile transferate” și, pentru zilele primite, a se indica „+ număr de zile transferate”


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul european pentru pescuit (JO L 223, 15.8.2006, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 744/2008 al Consiliului din 24 iulie 2008 de instituire a unei acțiuni specifice temporare care urmărește să promoveze restructurarea flotelor de pescuit ale Comunității Europene afectate de criza economică (JO L 202, 31.7.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (JO L 60, 5.3.2008, p. 1).

(4)  Informații relevante pentru transmiterea de date într-un format de lungime fixă.

(5)  Informații relevante pentru transmiterea de date într-un format de lungime fixă.

(6)  Regulamentul (CEE) nr. 1381/87 al Comisiei din 20 mai 1987 privind stabilirea modalităților specifice de marcare și documentare a navelor de pescuit (JO L 132, 21.5.1987, p. 9).

ANEXA IIC

EFORTUL DE PESCUIT PENTRU NAVE ÎN CONTEXTUL GESTIONĂRII STOCURILOR DE LIMBĂ-DE-MARE DIN VESTULCANALULUI MÂNECII ÎN DIVIZIUNEA ICES VIIe

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

1.   Domeniul de aplicare

1.1.

Prezenta anexă se aplică navelor din UE cu o lungime totală egală sau mai mare de 10 metri care au la bord sau utilizează traule laterale cu dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 80 mm și plase fixe, inclusiv setci, setci cu sirec și plase de încurcare cu dimensiunea ochiului de plasă mai mică sau egală cu 220 mm în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 509/2007, și care sunt prezente în diviziunea ICES VIIe. În sensul prezentei anexe, o trimitere la perioada de gestionare 2013 înseamnă perioada de la 1 februarie 2013 la 31 ianuarie 2014.

1.2.

Navele care pescuiesc cu plase fixe cu dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 120 mm și cu un istoric al capturilor de mai puțin de 300 kg greutate în viu de limbă-de-mare pe an în cei trei ani precedenți, conform evidențelor ținute de acestea, sunt exceptate de la aplicarea prezentei anexe, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

aceste nave să captureze mai puțin de 300 kg greutate în viu de limbă-de-mare în cursul perioadei de gestionare 2013;

(b)

aceste nave să nu transbordeze pește pe altă navă atunci când se află pe mare și

(c)

până la 31 iulie 2013 și 31 ianuarie 2014, fiecare stat membru în cauză să transmită Comisiei un raport privind istoricul capturilor de limbă-de-mare ale acestor nave în cei trei ani precedenți și al capturilor de limbă-de-mare din 2013.

Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, navele în cauză încetează, cu efect imediat, să mai fie exceptate de la aplicarea prezentei anexe.

2.   Definiții

În sensul prezentei anexe se aplică următoarele definiții:

(a)

„categorii de echipamente” înseamnă categorii constând în următoarele două tipuri de echipamente:

(i)

traule laterale cu dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 80 mm și

(ii)

plase fixe, inclusiv setci, setci cu sirec și plase de încurcare cu dimensiunea ochiului de plasă mai mică sau egală cu 220 mm.

(b)

„echipamente reglementate” înseamnă oricare dintre cele două tipuri de echipamente care aparțin categoriei de echipamente;

(c)

„zonă” înseamnă diviziunea ICES VIIe;

(d)

„perioada de gestionare 2013” înseamnă perioada cuprinsă între 1 februarie 2013 și 31 ianuarie 2014.

3.   Limitare a activității

Fără a aduce atingere articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, fiecare stat membru garantează că, atunci când transportă la bord orice echipament reglementat, prezența în zonă a navelor UE care îi arborează pavilionul și care sunt înmatriculate în Uniune nu depășește numărul de zile stabilit în capitolul III din prezenta anexă.

CAPITOLUL II

AUTORIZAȚII

4.   Nave autorizate

4.1

Statele membre nu autorizează pescuitul în zonă cu un echipament reglementat pentru niciuna dintre navele care le arborează pavilionul care nu au practicat asemenea activități de pescuit în anii 2002-2012 în zona respectivă, decât dacă garantează că interzic pescuitul în zona respectivă pentru una sau mai multe nave cu o capacitate echivalentă, măsurată în kilowați.

4.2

Cu toate acestea, o navă cu un istoric de utilizare a unui echipament reglementat poate fi autorizată să utilizeze un echipament de pescuit diferit, cu condiția ca numărul de zile alocate acestui din urmă echipament să fie mai mare sau egal cu numărul de zile alocate echipamentului reglementat.

4.3

O navă care arborează pavilionul unui stat membru care nu are cote în zonă nu este autorizată să pescuiască în zona respectivă cu un echipament reglementat, cu excepția cazului în care navei i se alocă o cotă după un transfer permis în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și i se alocă zile pe mare în conformitate cu punctul 10 sau 11 din prezenta anexă.

CAPITOLUL III

NUMĂRUL DE ZILE DE PREZENȚĂ ÎN ZONĂ ALOCATE NAVELOR DIN UE

5.   Numărul maxim de zile

În cursul perioadei de gestionare 2013, numărul maxim de zile pe mare în care un stat membru poate autoriza prezența în zonă a unei nave care arborează pavilionul său și care transportă la bord oricare dintre echipamentele reglementate este indicat în tabelul I.

Tabelul I

Număr maxim de zile în care o navă poate fi prezentă în zonă, pe categorie de echipamente și pe an

Echipamente reglementate

Numărul maxim de zile

Traule laterale cu o dimensiune a ochiului de plasă ≥ 80 mm

164

Plase fixe cu o dimensiune a ochiurilor de plasă ≤ 220 mm

164

6.   Sistemul bazat pe kilowați-zile

6.1.

În timpul perioadei de gestionare 2013, un stat membru își poate gestiona alocările de efort de pescuit conform unui sistem bazat pe kilowați-zile. În baza sistemului menționat, acesta poate autoriza orice navă vizată de vreun echipament reglementat inclus în tabelul I să fie prezentă în zonă pentru un număr maxim de zile, diferit de numărul de zile indicat în tabelul respectiv, cu condiția respectării volumului total de kilowați-zile corespunzător echipamentelor reglementate.

6.2.

Acest volum total de kilowați-zile reprezintă suma tuturor eforturilor de pescuit individuale alocate navelor aflate sub pavilionul statului membru în cauză și autorizate pentru echipamentele reglementate. Aceste eforturi de pescuit individuale se calculează în kilowați-zile prin înmulțirea puterii motorului fiecărei nave cu numărul de zile pe mare de care ar beneficia aceasta, conform tabelului I, în cazul neaplicării punctului 6.1.

6.3.

Un stat membru care dorește să beneficieze de sistemul menționat la punctul 6.1 înaintează o cerere Comisiei, împreună cu rapoarte în format electronic care conțin, pentru echipamentele reglementate stabilite în tabelul I, detaliile calculului pe baza:

(a)

listei navelor autorizate să pescuiască, indicându-se numerele acestora din registrul flotei de pescuit al UE (RFU) și puterea motorului acestor nave;

(b)

numărului de zile pe mare în timpul cărora fiecare navă ar fi fost inițial autorizată să pescuiască conform tabelului I și numărului de zile pe mare de care ar beneficia fiecare navă în aplicarea punctului 6.1.

6.4.

Pe baza unei asemenea cereri, Comisia evaluează dacă sunt respectate condițiile menționate la punctul 6 și, dacă este cazul, poate autoriza statul membru în cauză să beneficieze de sistemul prevăzut la punctul 6.1.

7.   Alocarea de zile suplimentare pentru încetarea definitivă a activităților de pescuit

7.1.

Comisia poate aloca unui stat membru un număr suplimentar de zile pe mare în care prezența în zonă a unei nave atunci când transportă la bord oricare dintre echipamentele reglementate poate fi autorizată de statul său membru de pavilion, pe baza încetărilor definitive ale activităților de pescuit care au avut loc începând cu 1 ianuarie 2004, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 sau Regulamentul (CE) nr. 744/2008. Încetările permanente ale activității care se datorează oricăror alte circumstanțe pot fi luate în considerare de Comisie de la caz la caz, în urma unei cereri scrise și corespunzător motivate din partea statului membru în cauză. O astfel de cerere scrisă identifică navele vizate și confirmă, pentru fiecare dintre acestea, că nu vor mai desfășura niciodată activități de pescuit.

7.2.

Efortul de pescuit, măsurat în kilowați-zile, realizat în 2003 de navele retrase care utilizau o categorie de echipamente dată se împarte la efortul realizat de toate navele care au utilizat respectiva categorie de echipamente în cursul anului 2003. Numărul suplimentar de zile pe mare se calculează înmulțind raportul astfel obținut cu numărul de zile care ar fi fost alocate în conformitate cu tabelul I. Orice parte a unei zile care rezultă din calculul respectiv se rotunjește la ziua întreagă cea mai apropiată.

7.3.

Punctele 7.1. și 7.2. nu se aplică în cazul în care o navă a fost înlocuită în conformitate cu punctul 4.2 sau atunci când retragerea a fost deja utilizată în anii anteriori pentru a obține zile suplimentare pe mare.

7.4.

Un stat membru care dorește să beneficieze de alocările menționate la punctul 7.1 înaintează o cerere Comisiei, până la 15 iunie 2013, împreună cu rapoarte în format electronic care conțin, pentru categoria de echipamente stabilită în tabelul I, detaliile calculului pe baza:

(a)

listelor navelor retrase din activitate, indicându-se numerele acestora din registrul flotei de pescuit al UE (RFU) și puterea motorului acestor nave;

(b)

activităților de pescuit efectuate de aceste nave în 2003, calculate în zile pe mare în funcție de categoriile de echipamente de pescuit.

7.5.

Pe baza unei astfel de cereri din partea unui stat membru, Comisia poate, prin acte de punere în aplicare, să aloce statului membru în cauză un număr suplimentar de zile față de cel prevăzut la punctul 5 pentru respectivul stat membru. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

7.6.

În cursul perioadei de gestionare 2013, un stat membru poate realoca aceste zile pe mare suplimentare tuturor navelor sau anumitor nave rămase în flotă autorizate să utilizeze echipamentele reglementate.

7.7.

În perioada de gestionare 2013, un stat membru nu poate realoca nicio zi suplimentară rezultată în urma unei încetări permanente a activității și alocată anterior de Comisie decât dacă Comisia a luat o decizie prin care se reevaluează numărul respectiv de zile suplimentare pe baza actualelor categorii de echipamente și limitări ale zilelor pe mare. În urma cererii statului membru de reevaluare a numărului de zile, statul membru este autorizat cu titlu provizoriu să realoce 50 % din numărul suplimentar de zile până în momentul luării deciziei de către Comisie.

8.   Alocarea de zile suplimentare pentru consolidarea prezenței observatorilor științifici

8.1.

Comisia poate aloca între 1 februarie 2013 și 31 ianuarie 2014 statelor membre trei zile suplimentare în care o navă poate fi prezentă în zonă atunci când transportă la bord oricare dintre echipamentele reglementate, în baza unui program consolidat de prezență a observatorilor științifici în cadrul unui parteneriat între cercetători și industria pescuitului. Un astfel de program se concentrează în special asupra nivelurilor capturilor aruncate în mare și asupra componenței capturilor și depășește cerințele cu privire la colectarea datelor, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 199/2008 și de normele acestuia de punere în aplicare pentru programele naționale.

8.2.

Observatorii științifici sunt independenți de proprietarul navei de pescuit, de comandantul navei de pescuit și de orice membru al echipajului.

8.3.

Un stat membru care dorește să beneficieze de alocările prevăzute la punctul 8.1. transmite Comisiei spre aprobare o descriere a programului său consolidat de prezență a observatorilor științifici.

8.4.

Pe baza acestei descrieri și după consultarea CSTEP, Comisia poate, prin acte de punere în aplicare, să aloce statului membru în cauză un număr suplimentar de zile față de cel prevăzut la punctul 5 pentru respectivul stat membru și pentru navele, zona și echipamentul vizate de programul consolidat pentru observatori științifici. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

8.5.

În cazul în care Comisia a aprobat anterior un program consolidat de prezență a observatorilor științifici transmis de un stat membru, iar statul membru respectiv dorește să continue aplicarea programului fără modificări, acesta informează Comisia cu privire la continuarea programului respectiv cu patru săptămâni înainte de începerea perioadei în care se aplică programul.

CAPITOLUL IV

GESTIONARE

9.   Obligație generală

Statele membre gestionează efortul maxim admisibil în conformitate cu articolele 26-35 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

10.   Perioade de gestionare

10.1.

Un stat membru poate împărți zilele de prezență în zona stabilită în tabelul I în perioade de gestionare cu o durată de una sau mai multe luni calendaristice.

10.2.

Numărul de zile sau de ore în care o navă poate fi prezentă în zonă în cursul unei perioade de gestionare se stabilește de către statul membru în cauză.

10.3.

În cazul în care un stat membru autorizează prezența navelor care arborează pavilionul său în zonă pe ore, statul membru respectiv continuă să contabilizeze consumul de zile conform punctului 9. La cererea Comisiei, statul membru respectiv demonstrează că a luat măsurile de precauție necesare pentru a evita consumul excesiv de zile într-o anumită zonă ca urmare a epuizării prezenței de către o anumită navă în zona respectivă înainte de finalul unei perioade de 24 de ore.

CAPITOLUL V

SCHIMBURI DE ALOCĂRI ALE EFORTULUI DE PESCUIT

11.   Transfer de zile între nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru

11.1.

Un stat membru poate permite oricărei nave de pescuit care îi arborează pavilionul să transfere zilele de prezență în zona pentru care a fost autorizată unei alte nave care îi arborează pavilionul în zonă, cu condiția ca produsul dintre zilele primite de o navă și puterea motorului în kilowați (kilowați-zile) să fie egal sau mai mic decât produsul dintre zilele transferate de nava donatoare și puterea în kilowați a motorului navei respective. Puterea în kilowați a motorului navelor este cea înregistrată pentru fiecare navă în registrul flotei de pescuit a UE.

11.2.

Numărul total al zilelor de prezență în zonă transferate în conformitate cu punctul 11.1, înmulțit cu puterea în kilowați a motorului navei donatoare nu depășește media anuală istorică de zile a navei donatoare în zonă, atestată de jurnalul de pescuit în anii 2001, 2002, 2003, 2004 și 2005, înmulțită cu puterea în kilowați a motorului navei respective.

11.3.

Transferul de zile descris la punctul 11.1 este permis între navele care operează cu oricare dintre echipamentele reglementate și în cursul aceleiași perioade de gestionare.

11.4.

La solicitarea Comisiei, statele membre oferă informații cu privire la transferurile care au avut loc. Comisia poate, prin acte de punere în aplicare, stabili formate de foi de calcul pentru culegerea și transmiterea informațiilor menționate la prezentul punct. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

12.   Transfer de zile între nave care arborează pavilionul unor state membre diferite

Statele membre pot autoriza transferul de zile de prezență în zonă pentru aceeași perioadă de gestionare și în interiorul zonei între oricare dintre navele de pescuit care le arborează pavilionul, sub rezerva aplicării mutatis mutandis a punctelor 4.2, 4.4, 5, 6 și 10. În cazul în care statele membre decid să autorizeze un astfel de transfer, ele adresează Comisiei o notificare, înainte ca transferul respectiv să aibă loc, cu privire la detaliile transferului, inclusiv numărul de zile care urmează să fie transferat, efortul de pescuit și, dacă este cazul, cotele de pescuit aferente.

CAPITOLUL VI

OBLIGAȚII DE RAPORTARE

13.   Raport privind efortul de pescuit

Articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se aplică navelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei anexe. Zona geografică menționată la respectivul articol înseamnă zona precizată la punctul 2 din prezenta anexă.

14.   Colectarea datelor pertinente

Statele membre, pe baza informațiilor utilizate pentru gestionarea zilelor de prezență în zonă stabilite în prezenta anexă, culeg trimestrial informațiile privind efortul total de pescuit realizat în zonă pentru echipamente remorcate și echipamente fixe, privind efortul realizat de navele care utilizează diferite tipuri de echipamente în zonă și privind puterea motorului acestor nave în kilowați-zile.

15.   Comunicarea datelor pertinente

La cererea Comisiei, statele membre pun la dispoziția acesteia o foaie de calcul cu datele menționate la punctul 14 în formatul specificat în tabelele II și III; această foaie de calcul este trimisă la adresele de e-mail corespunzătoare, care sunt comunicate statelor membre de către Comisie. Statele membre transmit Comisiei, la cererea acesteia, informații detaliate cu privire la efortul alocat și consumat pe întregile perioade de gestionare 2012 și 2013 sau doar pentru anumite părți ale acestor perioade, utilizând formatul pentru date specificat în tabelele IV și V.

Tabelul II

Formatul raportului pentru informațiile referitoare la Kw-zile, pe an

Stat membru

Echipament

Anul

Declarație cumulativă privind efortul de pescuit

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabelul III

Formatul datelor pentru informațiile referitoare la kW-zile, pe an

Denumirea câmpului

Numărul maxim de caractere/cifre

Aliniere (1)

S(tânga)/D(reapta)

Definiție și comentarii

(1)

Stat membru

3

 

Statul membru (cod ISO Alpha-3) în care este înmatriculată nava

(2)

Echipament

2

 

Unul dintre următoarele tipuri de echipamente:

BT

=

traule laterale ≥ 80 mm

GN

=

setci < 220 mm

TN

=

setci cu sirec sau plase de încurcare < 220 mm

(3)

Anul

4

 

2006 sau 2007 sau 2008 sau 2009 sau 2010 sau 2011 sau 2012 sau 2013

(4)

Declarația cumulativă privind efortul de pescuit

7

D

Efortul de pescuit cumulat exprimat în kw-zile de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului relevant


Tabelul IV

Formatul raportului pentru informații referitoare la nave

Stat membru

RFU

Marcaj exterior

Durata perioadei de gestionare

Echipamente notificate

Zile eligibile cu utilizarea echipamentului sau echipamentelor notificate

Zile petrecute utilizând echipamentul sau echipamentele notificate

Transfer de zile

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabelul V

Formatul datelor pentru informații referitoare la nave

Denumirea câmpului

Numărul maxim de caractere/cifre

Aliniere (2)

S(tânga)/D(reapta)

Definiție și comentarii

(1)

Stat membru

3

 

Statul membru (cod ISO Alpha-3) în care este înmatriculată nava

(2)

RFU

12

 

Numărul din registrul flotei UE (RFU)

Numărul unic de identificare al navei de pescuit

Statul membru (cod ISO Alpha-3), urmat de o serie de identificare (9 caractere). Atunci când o serie are mai puțin de 9 caractere, trebuie inserate zerouri suplimentare în partea stângă

(3)

Marcaj exterior

14

S

În temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1381/87

(4)

Durata perioadei de gestionare

2

S

Durata perioadei de gestionare măsurată în luni

(5)

Echipamente notificate

2

S

Unul dintre următoarele tipuri de echipamente:

BT

=

traule laterale ≥ 80 mm

GN

=

setci < 220 mm

TN

=

setci cu sirec sau plase de încurcare < 220 mm

(6)

Condiții speciale care se aplică echipamentului sau echipamentelor notificate

3

S

Numărul de zile pentru care nava este eligibilă în temeiul anexei IIC pentru echipamentele alese și durata perioadei de gestionare notificate

(7)

Zile petrecute utilizând echipamentul notificat (echipamentele notificate)

3

S

Numărul de zile pe care nava le-a petrecut efectiv în zonă, utilizând un echipament care corespunde echipamentelor notificate pe parcursul perioadei de gestionare notificate

(8)

Transferuri de zile

4

S

Pentru zilele transferate, a se indica „– număr de zile transferate” și, pentru zilele primite, a se indica „+ număr de zile transferate”


(1)  Informații relevante pentru transmiterea de date într-un format de lungime fixă.

(2)  Informații relevante pentru transmiterea de date într-un format de lungime fixă.


25.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/54


REGULAMENTUL (UE) NR. 40/2013 AL CONSILIULUI

din 21 ianuarie 2013

de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1) impune stabilirea de măsuri ale Uniunii care să reglementeze accesul la ape și la resurse și exercitarea durabilă a activităților de pescuit, ținând seama de recomandările științifice, tehnice și economice disponibile și în special de rapoartele întocmite de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), precum și de recomandările consiliilor consultative regionale.

(2)

Consiliului îi revine obligația să adopte măsuri privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit, inclusiv anumite condiții legate funcțional de acestea, după caz. Posibilitățile de pescuit ar trebui distribuite între statele membre într-un mod care să asigure fiecărui stat membru o anumită stabilitate în activitățile de pescuit pentru fiecare stoc de pește sau pescuit și ținându-se cont în mod adecvat de obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(3)

Pentru anumite capturi totale admisibile (TAC-uri) statelor membre ar trebui să li se permită să acorde alocări suplimentare pentru navele care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin. Scopul studiilor respective este testarea unui sistem de cote de capturi, de exemplu un sistem în care toate capturile ar trebui debarcate și contabilizate în cadrul cotelor pentru a se evita aruncarea capturilor înapoi în mare și pierderea unor resurse piscicole de altfel utilizabile pe care acestea le includ. Aruncările necontrolate în mare ale capturilor de pește reprezintă o amenințare la adresa durabilității pe termen lung a resurselor piscicole ca bun public și, prin urmare, la adresa obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului. În schimb, sistemele de cote de capturi oferă inerent pescarilor un stimulent pentru optimizarea selectivității capturilor în cadrul activităților lor. Pentru a avea o gestionare rațională a capturilor aruncate în mare, pescuitul documentat pe deplin ar trebui să acopere toate activitățile desfășurate pe mare, nu doar debarcările în port. Prin urmare, condițiile în care statele membre pot acorda astfel de alocări suplimentare ar trebui să includă o obligație de a asigura utilizarea de camere de televiziune cu circuit închis (CCTV), asociate cu un sistem de senzori (denumit colectiv în continuare „sistemul CCTV”). Acesta ar trebui să permită înregistrarea în detaliu a tuturor părților de capturi păstrate și aruncate. Un sistem bazat pe observatori umani care acționează în timp real la bord ar fi mai puțin eficient, mai costisitor și mai puțin fiabil. În consecință, utilizarea sistemelor CCTV este în prezent o condiție de bază pentru realizarea programelor de reducere a capturilor aruncate înapoi în mare, precum pescuitul documentat pe deplin. Acest sistem ar trebui să fie utilizat respectând dispozițiile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2).

(4)

Pentru a garanta că studiile privind pescuitul documentat pe deplin pot evalua eficient potențialul sistemelor de cote de capturi în ceea ce privește controlul mortalității absolute a stocurilor vizate, este necesar ca toate capturile de pește din cadrul acestor studii, inclusiv cele sub dimensiunea minimă de debarcare, să fie contabilizate în cadrul alocării totale atribuite navei participante, iar operațiunile de pescuit să înceteze atunci când alocarea a fost utilizată integral de către nava respectivă. De asemenea, este oportun să se permită transferurile de alocări între navele care participă la studiile privind pescuitul documentat pe deplin și navele neparticipante, cu condiția să se poată demonstra că nu cresc capturile aruncate înapoi în mare de către navele neparticipante.

(5)

TAC-urile ar trebui stabilite pe baza recomandărilor științifice disponibile, ținând seama de aspectele biologice și socioeconomice și asigurând totodată un tratament echitabil al sectoarelor pescuitului, precum și pe baza opiniilor exprimate în cadrul consultărilor cu părțile interesate, în special la reuniunile consiliilor consultative regionale vizate.

(6)

Pentru stocurile care fac obiectul unor planuri multianuale specifice, TAC-urile ar trebui stabilite în conformitate cu normele prevăzute în planurile respective. În consecință, TAC-urile pentru stocurile de limbă-de-mare din Marea Nordului, de cambulă de Baltica din Marea Nordului, de cod de Atlantic din Marea Nordului, Skagerrak și estul Canalului Mânecii, de ton roșu din Atlanticul de Est și din Marea Mediterană, precum și de hering din vestul Scoției ar trebui stabilite în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 676/2007 al Consiliului din 11 iunie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru zonele piscicole în care se exploatează rezerve de cambulă de Baltica și limbă-de-mare din Marea Nordului (3), în Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri (4), în Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (5) (planul pentru cod) și în Regulamentul (CE) nr. 302/2009 al Consiliului din 6 aprilie 2009 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (6).

(7)

Pentru stocurile în cazul cărora nu există date suficiente sau suficient de fiabile pentru a li se putea estima dimensiunea, măsurile de gestionare și nivelurile TAC ar trebui să urmeze abordarea precaută a gestionării pescuitului, astfel cum este definită la articolul 3 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, luând totodată în considerare factorii specifici fiecărui stoc, inclusiv, în special, informațiile disponibile privind tendințele stocurilor și considerațiile legate de activitățile de pescuit mixt.

(8)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (7), ar trebui identificate stocurile care fac obiectul diferitelor măsuri prevăzute de acest regulament.

(9)

Pentru anumite specii, cum ar fi unele specii de rechini, chiar și o activitate de pescuit limitată ar putea crea un risc grav pentru conservarea acestora. Prin urmare, posibilitățile de pescuit pentru astfel de specii ar trebui să fie restricționate complet printr-o interdicție generală de pescuit pentru speciile respective.

(10)

Conform avizului Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), este oportun să se mențină și să se revizuiască sistemul de gestionare a speciilor de țipar în apele UE din diviziunile ICES IIa și IIIa și din subzona ICES IV.

(11)

Este necesar să se stabilească plafoanele de efort de pescuit pentru anul 2013 în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 676/2007, cu articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 și cu articolele 5 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 302/2009, ținând seama de Regulamentul (CE) nr. 754/2009 din 27 iulie 2009 de excludere a anumitor grupuri de nave din regimul efortului de pescuit prevăzut în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 (8).

(12)

În conformitate cu procedura prevăzută în acordurile sau protocoalele privind relațiile în domeniul pescuitului cu Norvegia (9), Insulele Feroe (10), și Islanda (11), Uniunea a organizat consultări privind drepturile de pescuit cu partenerii respectivi. Consultările cu Norvegia nu s-au finalizat încă, iar încheierea acordurilor pentru 2013 este preconizată pentru începutul anului 2013. În vederea evitării întreruperii activităților de pescuit ale Uniunii, oferindu-se în același timp flexibilitatea necesară pentru încheierea acordurilor respective la începutul anului 2013, este adecvat să se stabilească în mod provizoriu posibilitățile de pescuit pentru stocurile care fac obiectul acordurilor în cauză. Consultările cu Insulele Feroe și Islanda în ceea ce privește acordurile privind pescuitul pentru 2013 nu s-au putut încheia. În conformitate cu procedura prevăzută în acordul și protocolul privind relațiile în domeniul pescuitului cu Groenlanda (12), comitetul mixt a stabilit nivelul concret al oportunităților de pescuit disponibile pentru Uniune în apele Groenlandei în 2013. În conformitate cu decizia comitetului mixt, cotele pentru capelin disponibile pentru Uniune în apele Groenlandei din subzonele ICES V și XIV ar crește automat dacă se atinge un nivel al capturii de 70 % din cota inițială.

(13)

Uniunea este parte contractantă în cadrul mai multor organizații de pescuit și participă în cadrul altor organizații în calitate de parte cooperantă necontractantă. În plus, în temeiul Actului de aderare din 2003, acordurile din domeniul pescuitului încheiate anterior de Republica Polonă, cum ar fi Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru în Marea Bering centrală, sunt gestionate de Uniune de la data aderării Poloniei. Organizațiile de pescuit respective au recomandat introducerea, pentru 2013, a unei serii de măsuri, inclusiv posibilități de pescuit pentru navele din UE. Aceste posibilități de pescuit ar trebui puse în aplicare în legislația Uniunii.

(14)

Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (RFMO) pot permite transferuri și schimburi de cote între părțile contractante. Pentru a facilita aceste transferuri și schimburi de cote între Uniune și alte părți contractante, statele membre ar trebui să fie autorizate să discute cu alte părți contractante la RFMO și, după caz, să elaboreze eventuale propuneri privind transferul sau schimbul avut în vedere. Comisia ar trebui să dea și să obțină acordul celeilalte părți contractante pentru asumarea obligațiilor în virtutea unui astfel de transfer sau schimb și să notifice transferul sau schimbul de cote către RFMO. Posibilitățile de pescuit primite sau transferate în cadrul unui astfel de transfer sau schimb de cote ar trebui considerate posibilități de pescuit alocate sau deduse din alocarea statului membru în cauză, inclusiv în vederea aplicării dispozițiilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (13). Cu toate acestea, aceste transferuri sau schimburi de cote ad hoc nu ar trebui să modifice metoda de distribuție în vederea alocării posibilităților de pescuit statelor membre în conformitate cu principiul stabilității relative a activităților de pescuit.

(15)

La cea de a 34-a reuniune anuală a sa, care a avut loc în 2012, Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) a adoptat o serie de posibilități de pescuit pentru 2013 privind anumite stocuri din subzonele 1-4 ale zonei Convenției NAFO. În acest context, NAFO a adoptat o procedură de creștere a TAC pentru merluciu alb în subdiviziunea NAFO 3NO stabilită pentru 2013, dacă sunt întrunite anumite condiții legate de situația stocului respectiv. O parte contractantă la NAFO poate informa secretarul executiv al NAFO că au fost observate capturi mai ridicate per unitate de efort decât cele obișnuite pentru stocul de merluciu alb în subdiviziunea NAFO 3NO. Dacă creșterea TAC pentru 2013 este confirmată de NAFO, aceasta ar trebui pusă în aplicare în legislația Uniunii.

(16)

La cea de a 83-a sa reuniune anuală, care a avut loc în 2012, Comisia interamericană pentru tonul tropical (CITT) a adoptat măsuri de conservare pentru tonul cu aripioare galbene, tonul obez și tonul dungat. CITT a adoptat, de asemenea, o rezoluție privind conservarea rechinilor cu înotătoare albe. Măsurile respective ar trebui să fie puse în aplicare în legislația Uniunii.

(17)

La reuniunea sa anuală din 2012, Comisia internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), a adoptat un plan multianual revizuit pentru refacerea stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și Marea Mediterană, conform căruia cota Uniunii a crescut. Mai mult decât atât, perioada de interzicere a pescuitului a fost înlocuită cu o perioadă de permitere a pescuitului și a fost devansată cu zece zile. În plus, s-a adoptat o prelungire cu un an a TAC-urilor și cotelor existente pentru peștele-spadă din Atlanticul de Sud, precum și un nou plan pentru refacerea populațiilor de marlin albastru și marlin alb. În consecință, cota Uniunii pentru peștele-spadă din Atlanticul de Sud rămâne aceeași ca în 2012, în timp ce cota Uniunii pentru marlinul albastru a fost mărită în mod considerabil pentru a ține seama de pescuitul artizanal din regiunile ultraperiferice ale Uniunii. Cota Uniunii pentru marlinul alb a rămas stabilă. Măsurile respective ar trebui să fie puse în aplicare în legislația Uniunii.

(18)

La reuniunea sa anuală din 2012, Comisia tonului din Oceanul Indian (IOTC) nu și-a modificat măsurile referitoare la posibilitățile de pescuit puse în aplicare în prezent în legislația Uniunii. Măsurile aplicabile în prezent adoptate de IOTC ar trebui să fie puse în aplicare în legislația Uniunii.

(19)

Prima reuniune anuală a Organizației regionale pentru gestionarea pescuitului în sudul Pacificului (SPRFMO) va avea loc în perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2013. Până la încheierea reuniunii anuale sus-menționate, este necesar ca măsurile interimare aplicabile în prezent să rămână în vigoare, așa cum sunt puse în aplicare de Regulamentul (UE) nr. 44/2012.

(20)

La reuniunea sa anuală din 2012, Organizația de Pescuit în Atlanticul de Sud-Est (SEAFO) nu a modificat TAC-urile pentru bacalao, pion portocaliu, beryx și crab marin roșu convenite pentru 2011 și 2012 în cadrul reuniunii sale anuale din 2010. Măsurile aplicabile în prezent adoptate de SEAFO ar trebui să fie puse în aplicare în legislația Uniunii.

(21)

În lumina celor mai recente avize științifice ale ICES și în conformitate cu angajamentele internaționale luate în contextul Convenției privind pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC), este necesară limitarea efortului de pescuit pentru anumite specii de adâncime.

(22)

La cea de a 9-a reuniune anuală a sa, care a avut loc în 2012, Comisia privind pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC) nu a modificat măsurile privind posibilitățile de pescuit puse în aplicare în prezent în legislația Uniunii, cu excepția consolidării măsurii privind zona închisă pentru pescuitul cu dispozitive de atragere a peștilor (FAD). Revizuirea acestei zone închise pentru pescuitul cu FAD impune necesitatea ca Uniunea, în calitate de parte contractată la WCPFC, să decidă asupra uneia din cele două opțiuni disponibile în ceea ce privește măsurile suplimentare de consolidare a zonei închise. Până în momentul luării acestei decizii, măsurile aplicabile în prezent adoptate de WCFPC ar trebui să fie puse în aplicare în continuare în legislația Uniunii.

(23)

În cadrul reuniunii sale anuale din 2012, părțile la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală nu au modificat măsurile privind posibilitățile de pescuit. Măsurile respective ar trebui să fie puse în aplicare în legislația Uniunii.

(24)

La reuniunea anuală din 2012, părțile la Comisia pentru conservarea faunei și florei marine din Antarctica (CCAMLR) a adoptat limite privind capturile atât pentru speciile țintă, cât și pentru speciile capturate accidental. Măsurile respective ar trebui să fie puse în aplicare în legislația Uniunii.

(25)

Anumite măsuri internaționale care creează sau restricționează posibilitățile de pescuit pentru Uniune sunt adoptate de RFMO-uri la sfârșitul anului și devin aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. Prin urmare, este necesar ca dispozițiile care pun în aplicare aceste măsuri în legislația Uniunii să se aplice retroactiv. În special, deoarece sezonul de pescuit din zona convenției CCAMLR (Comisia pentru conservarea faunei și florei marine din Antarctica) este cuprins între 1 decembrie și 30 noiembrie și, prin urmare, anumite posibilități sau interdicții de pescuit în zona convenției CCAMLR sunt stabilite pentru o perioadă care începe la 1 decembrie 2012, este necesar ca dispozițiile corespunzătoare din prezentul regulament să se aplice de la acea dată. Această aplicare retroactivă nu va aduce atingere principiului așteptărilor legitime, deoarece membrilor CCAMLR le este interzis să pescuiască fără autorizație în zona care face obiectul convenției CCAMLR.

(26)

În conformitate cu declarația Uniunii către Republica Bolivariană de Venezuela („Venezuela”) privind acordarea de oportunități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Venezuelei în zona economică exclusivă (ZEE) din largul coastei Guyanei Franceze (14), este necesară stabilirea oportunităților de pescuit pentru speciile de lutianide disponibile pentru Venezuela în apele UE.

(27)

Utilizarea posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE, prevăzute în prezentul regulament, se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, în special la articolele 33 și 34 din respectivul regulament referitoare la înregistrarea capturilor și a efortului de pescuit și la transmiterea datelor privind epuizarea posibilităților de pescuit. Prin urmare, este necesar să se precizeze codurile care trebuie utilizate de statele membre atunci când transmit Comisiei date cu privire la debarcarea stocurilor care fac obiectul prezentului regulament.

(28)

Pentru a evita întreruperea activităților de pescuit și pentru a asigura subzistența pescarilor din Uniune, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2013, cu excepția dispozițiilor referitoare la limitele efortului de pescuit, care ar trebui să se aplice de la 1 februarie 2013, și a dispozițiilor specifice pentru anumite regiuni, care ar trebui să aibă o dată de aplicare specifică, după cum se arată în considerentul (23). Din motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa.

(29)

Posibilitățile de pescuit ar trebui utilizate în deplină conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament stabilește posibilitățile de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale.

(2)   Posibilitățile de pescuit menționate la alineatul (1) includ:

(a)

limitele capturilor pentru anul 2013 și, în situațiile precizate explicit în prezentul regulament, pentru anul 2014;

(b)

limitele efortului de pescuit pentru perioada 1 februarie 2013-31 ianuarie 2014;

(c)

posibilitățile de pescuit pentru perioada 1 decembrie 2012-30 noiembrie 2013 pentru anumite stocuri din zona Convenției CCAMLR; și

(d)

posibilitățile de pescuit pentru perioadele prevăzute la articolul 27 pentru anumite stocuri din zona Convenției IATTC pentru anul 2013 și, în situațiile precizate explicit în prezentul regulament, pentru anul 2014.

(3)   Prezentul regulament stabilește, de asemenea, posibilități de pescuit provizorii pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul acordurilor de pescuit bilaterale încheiate cu Norvegia, în așteptarea rezultatului consultărilor privind acordurile în cauză pentru 2013.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică:

(a)

navelor din UE;

(b)

navelor țărilor terțe în apele UE.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„navă din UE” înseamnă o navă de pescuit care navighează sub pavilionul unui stat membru și care este înmatriculată în Uniune;

(b)

„navă a unei țări terțe” înseamnă o navă de pescuit care navighează sub pavilionul unei țări terțe și este înmatriculată în respectiva țară terță;

(c)

„apele UE” înseamnă apele aflate sub suveranitatea sau sub jurisdicția statelor membre, cu excepția apelor adiacente țărilor și teritoriilor de peste mări menționate în anexa II la tratat;

(d)

„captură totală admisibilă” (TAC) înseamnă cantitatea din fiecare stoc de pește care poate fi pescuită și debarcată în fiecare an;

(e)

„cotă” înseamnă o proporție din TAC alocată Uniunii, unui stat membru sau unei țări terțe;

(f)

„ape internaționale” înseamnă apele care se găsesc în afara suveranității sau jurisdicției vreunui stat;

(g)

„dimensiunea ochiului de plasă” înseamnă dimensiunea ochiului plaselor de pescuit determinată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/2008 (15).

Articolul 4

Zone de pescuit

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții ale zonelor:

(a)

zonele ICES (Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime) sunt zonele geografice precizate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 218/2009 (16);

(b)

„Skagerrak” înseamnă zona geografică delimitată la vest de o linie trasată de la farul Hanstholm la farul Lindesnes și la sud de o linie trasată de la farul Skagen la farul Tistlarna și de la acest punct la cel mai apropiat punct de pe coasta suedeză;

(c)

„Kattegat” înseamnă zona geografică delimitată la nord de o linie trasată de la farul Skagen la farul Tistlarna și de la acest punct la punctul cel mai apropiat pe coasta suedeză și la sud de o linie trasată de la Hasenøre la Gnibens Spids, de la Korshage la Spodsbjerg și de la Gilbjerg Hoved la Kullen;

(d)

zonele CECAF (Comitetul pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului) sunt zonele geografice precizate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 216/2009 (17);

(e)

zonele NAFO (Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest) sunt zonele geografice precizate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 217/2009 (18);

(f)

„zona Convenției SEAFO (Organizația de Pescuit în Atlanticul de Sud-Est)” este zona geografică definită în Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole din sud-estul Oceanului Atlantic (19);

(g)

„zona Convenției ICCAT (Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic)” este zona geografică definită în Convenția internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic (20);

(h)

„zona Convenției CCAMLR (Comisia pentru conservarea faunei și florei marine din Antarctica)” este zona geografică definită la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 601/2004 (21);

(i)

„zona Convenției CITT (Comisia interamericană pentru tonul tropical)” este zona geografică definită în Convenția pentru întărirea Comisiei interamericane pentru tonul tropical instituite prin Convenția din 1949 între Statele Unite ale Americii și Republica Costa Rica (22);

(j)

„zona Convenției IOTC (Comisia Tonului din Oceanul Indian)” este zona geografică definită în Acordul de instituire a Comisiei Tonului din Oceanul Indian (23);

(k)

„zona Convenției SPRFMO (Organizația regională pentru gestionarea pescuitului în sudul Pacificului)” este zona de mare liberă situată la sud de 10° N, la nord de zona Convenției CCAMLR, la est de zona Convenției SIOFA, definită în Acordul privind pescuitul în sudul Oceanului Indian (24), și la vest de zonele de pescuit aflate sub jurisdicția statelor din America de Sud;

(l)

„zona Convenției WCPFC (Comisia privind pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central)” este zona geografică definită în Convenția privind conservarea și gestionarea rezervelor de pești mari migratori din Oceanul Pacific de Vest și Central (25);

(m)

„zona de mare liberă din Marea Bering” înseamnă zona geografică de mare liberă din Marea Bering dincolo de 200 de mile marine de la liniile de bază de la care este măsurată lățimea mării teritoriale a statelor costiere la Marea Bering.

TITLUL II

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DIN UE

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 5

TAC-uri și alocări

(1)   TAC-urile pentru navele din UE în apele UE sau în anumite ape din afara UE, precum și alocarea acestor TAC-uri între statele membre și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea sunt stabilite în anexa I.

(2)   Navele din UE sunt autorizate să efectueze capturi, în limita TAC-urilor stabilite în anexa I, în apele care intră, în ceea ce privește pescuitul, sub jurisdicția Insulelor Feroe, a Groenlandei, a Islandei și a Norvegiei, precum și în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen, sub rezerva condițiilor stabilite la articolul 14 și în anexa III la prezentul regulament, în Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 (26) și în dispozițiile de punere în aplicare a acestuia.

Articolul 6

Alocări suplimentare pentru navele care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin

(1)   Pentru anumite stocuri, un stat membru poate acorda o alocare suplimentară navelor care navighează sub pavilionul său și care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin. Aceste stocuri sunt identificate în anexa I.

(2)   Alocarea suplimentară menționată la alineatul (1) nu depășește limita totală prevăzută în anexa I ca procent din cota alocată statului membru respectiv.

(3)   Alocarea suplimentară menționată la alineatul (1) respectă următoarele condiții:

(a)

nava utilizează camere de televiziune cu circuit închis (CCTV) legate la un sistem de senzori (denumite în continuare „sistemul CCTV”) pentru a înregistra toate activitățile de pescuit și prelucrare de la bord;

(b)

alocarea suplimentară acordată unei nave care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin nu depășește niciuna dintre limitele următoare:

(i)

75 % din capturile din stocul respectiv aruncate înapoi în mare, conform estimărilor statului membru vizat, efectuate de tipul de navă căruia îi aparține nava care a primit alocarea suplimentară;

(ii)

30 % din alocarea acordată navei respective înainte de participarea la studii.

(c)

toate capturile efectuate de nava respectivă din stocul care face obiectul alocării suplimentare, inclusiv peștele sub dimensiunea minimă de debarcare, așa cum este definită în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 850/98, sunt contabilizate în cota alocată navei, așa cum rezultă în urma eventualelor alocări suplimentare acordate în temeiul prezentului articol;

(d)

după ce alocările din fiecare stoc care face obiectul alocării suplimentare au fost utilizate integral de nava respectivă, aceasta trebuie să înceteze toate activitățile de pescuit în zona TAC vizată;

(e)

în ceea ce privește stocurile în cazul cărora se poate utiliza prezentul articol, statele membre pot permite transferuri ale alocărilor individuale sau ale unor părți din respectivele alocări de la navele care nu participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin la navele care participă la astfel de studii, cu condiția să se poată demonstra că nu crește nivelul capturilor aruncate în mare de către navele neparticipante.

(4)   Fără a aduce atingere punctului (i) de la alineatul (3) litera (b), un stat membru poate acorda, în mod excepțional, unei nave aflate sub pavilionul său o alocare suplimentară care depășește 75 % din capturile estimative din stocul respectiv aruncate înapoi în mare efectuate de tipul de navă căruia îi aparține nava care a primit alocarea suplimentară, cu condiția ca:

(a)

rata capturilor din stocul respectiv aruncate înapoi în mare, estimată pentru tipul de navă vizat, să nu depășească 10 %;

(b)

includerea respectivului tip de navă să fie importantă pentru evaluarea potențialului sistemului CCTV în scopuri de control;

(c)

să nu se depășească o limită generală de 75 % din capturile estimative din stocul respectiv aruncate înapoi în mare efectuate de ansamblul navelor care participă la studiile respective.

(5)   În măsura în care înregistrările obținute în conformitate cu alineatul (3) litera (a) implică prelucrarea de date cu caracter personal în sensul Directivei 95/46/CE, directiva menționată se aplică prelucrării datelor respective.

(6)   În cazul în care un stat membru constată că o navă care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin nu respectă condițiile prevăzute la alineatul (3), statul membru în cauză retrage imediat alocarea suplimentară acordată navei respective și o exclude de la participarea la aceste studii pentru restul anului 2013.

(7)   Înainte de a acorda alocările suplimentare menționate la alineatele (1)-(6), un stat membru transmite Comisiei următoarele informații:

(a)

lista navelor care navighează sub pavilionul său și care participă la studii privind pescuitul documentat pe deplin;

(b)

specificațiile echipamentului electronic de monitorizare la distanță instalat la bordul navelor respective;

(c)

capacitatea, tipul și specificațiile echipamentelor utilizate de navele respective;

(d)

estimările privind capturile aruncate înapoi în mare pentru fiecare tip de navă care participă la studii;

(e)

cantitatea capturilor din stocul care face obiectul TAC-ului relevant realizate în 2012 de navele care participă la studii.

(8)   Comisia poate solicita oricărui stat membru care se prevalează de prezentul articol să transmită estimările privind capturile aruncate înapoi în mare pe tipuri de nave unui organism științific consultativ pentru evaluare, în vederea monitorizării respectării cerinței prevăzute la alineatul (3) litera (b) punctul (i). În absența unei evaluări care să confirme aceste capturi aruncate înapoi în mare, statul membru vizat ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea cerinței sus-menționate și informează Comisia în acest sens.

Articolul 7

Condiții pentru debarcarea capturilor și a capturilor accidentale

Peștele din stocurile pentru care sunt stabilite TAC-uri se reține la bord sau se debarcă numai în cazul în care:

(a)

capturile au fost efectuate de nave care navighează sub pavilionul unui stat membru care deține o cotă, iar această cotă nu este epuizată; sau

(b)

capturile constau într-o fracțiune a unei cote a UE care nu a fost alocată în cote statelor membre, iar această cotă a UE nu a fost epuizată.

Articolul 8

Limite ale efortului de pescuit

Măsurile privind efortul de pescuit prevăzute în anexa IIA se aplică de la 1 februarie 2013 până la 31 ianuarie 2014 pentru gestionarea anumitor stocuri de cod, cambulă de Baltica și limbă-de-mare în:

(a)

Skagerrak;

(b)

partea diviziunii ICES IIIa care nu este cuprinsă în Skagerrak și Kattegat;

(c)

subzona ICES IV;

(d)

apele UE din diviziunea ICES IIa; și

(e)

diviziunea ICES VIId.

Articolul 9

Limite de captură și de efort pentru pescuitul la mare adâncime

(1)   Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 (27), care stabilește obligația de a deține un permis de pescuit de adâncime, se aplică și în cazul halibutului negru. Operațiunile de capturare, reținere la bord, transbordare și debarcare a halibutului negru se desfășoară în condițiile prevăzute la articolul respectiv.

(2)   Statele membre se asigură că nivelurile efortului de pescuit pentru 2013, măsurate în kilowați-zile de absență din port, ale navelor care dețin permise de pescuit de adâncime menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 nu depășesc 65 % din efortul de pescuit anual mediu realizat de navele statului membru în cauză în 2003 cu ocazia campaniilor de pescuit pentru care navele dețineau permise de pescuit de adâncime sau în cursul cărora au fost capturate speciile de adâncime enumerate în anexele I și II la regulamentul respectiv. Prezentul alineat se aplică numai campaniilor de pescuit în care au fost capturate peste 100 kg de specii de adâncime, altele decât argentina mare.

Articolul 10

Dispoziții speciale privind alocarea posibilităților de pescuit

(1)   Alocarea posibilităților de pescuit între statele membre conform prezentului regulament nu aduce atingere:

(a)

schimburilor efectuate în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(b)

realocărilor efectuate în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sau în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008;

(c)

debarcărilor suplimentare permise în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96;

(d)

cantităților reținute în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96;

(e)

deducerilor efectuate în temeiul articolelor 37, 105, 106 și 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(f)

transferurilor sau schimburilor de cote în temeiul articolului 15 din prezentul regulament.

(2)   Cu excepția eventualelor dispoziții contrare din anexa I la prezentul regulament, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC-uri de precauție, iar articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 4 din regulamentul respectiv se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC-uri analitice.

Articolul 11

Perioadele de interzicere a pescuitului

(1)   Se interzice pescuitul sau reținerea la bord a oricăreia dintre următoarele specii din Porcupine Bank în perioada 1 mai - 31 mai 2013: brosme, mihalț-de-mare albastru și mihalț-de-mare.

(2)   În sensul prezentului articol, Porcupine Bank cuprinde zona geografică delimitată de loxodromele care unesc secvențial următoarele poziții:

Punct

Latitudine

Longitudine

1

52° 27′ N

12° 19′ V

2

52° 40′ N

12° 30′ V

3

52° 47′ N

12° 39,600′ V

4

52° 47′ N

12° 56′ V

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ V

6

51° 22′ N

14° 24′ V

7

51° 22′ N

14° 03′ V