ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.008.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 8

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
12 ianuarie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia 2013/12/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Moldova la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

1

Acord între Uniunea Europeană și Republica Moldova de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Moldova la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 13/2013 al Comisiei din 11 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 394/2012 al Comisiei de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2012/2013, precum și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 931/2012

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 14/2013 al Comisiei din 11 ianuarie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

10

 

 

DECIZII

 

 

2013/13/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen depusă de Austria)

12

 

 

2013/14/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/013 DK/Flextronics depusă de Danemarca)

13

 

 

2013/15/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/014 RO/Nokia depusă de România)

14

 

 

2013/16/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos depusă de Spania)

15

 

 

2013/17/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles depusă de Italia)

16

 

 

2013/18/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/005 SE/Saab depusă de Suedia)

17

 

 

2013/19/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/006 FI/Nokia Salo depusă de Finlanda)

18

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (JO L 7, 10.1.2009)

19

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/1


DECIZIA 2013/12/PESC A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2012

privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Moldova la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218 alineatele (5) și (6),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Condițiile privind participarea statelor terțe la operațiile de gestionare a crizelor desfășurate de Uniunea Europeană ar trebui mai degrabă să fie prevăzute într-un acord de stabilire a cadrului unei astfel de eventuale participări viitoare, și nu definite de la caz la caz pentru fiecare operație în cauză.

(2)

În urma adoptării de către Consiliu, la 25 iunie 2012, a unei decizii de autorizare a începerii negocierilor, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a negociat un acord între Uniunea Europeană și Republica Moldova de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Moldova la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor (denumit în continuare „acordul”).

(3)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Moldova la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul prin care Uniunea își asumă obligații.

Articolul 3

Președintele Consiliului efectuează în numele Uniunii notificarea prevăzută la articolul 16 alineatul (1) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BØDSKOV


TRADUCERE

ACORD

între Uniunea Europeană și Republica Moldova de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Moldova la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

UNIUNEA EUROPEANĂ (UE),

pe de o parte, și

REPUBLICA MOLDOVA

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană poate decide să acționeze în domeniul gestionării crizelor, inclusiv în operații de menținere a păcii sau operații umanitare.

(2)

Uniunea Europeană va decide dacă, în cadrul unei operații UE de gestionare a crizelor, vor fi invitate să participe state terțe. Republica Moldova poate accepta invitația Uniunii Europene și poate să își ofere contribuția. În acest caz, Uniunea Europeană se va pronunța asupra acceptării respectivei contribuții propuse.

(3)

Condițiile privind participarea Republicii Moldova la operațiile UE de gestionare a crizelor ar trebui mai degrabă prevăzute într-un acord de stabilire a cadrului unei astfel de participări viitoare eventuale, și nu definite de la caz la caz pentru fiecare operație în cauză.

(4)

Acordul respectiv nu ar trebui să aducă atingere autonomiei decizionale a Uniunii Europene și nici naturii individuale a deciziei privind participarea Republicii Moldova la o operație UE de gestionare a crizelor, în conformitate cu sistemul juridic al acesteia.

(5)

Acordul respectiv ar trebui să privească numai viitoarele operații UE de gestionare a crizelor și nu ar trebui să aducă atingere niciunui acord existent care reglementează participarea Republicii Moldova la o operație UE de gestionare a crizelor deja în desfășurare,

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Decizii privind participarea

(1)   Ca urmare a deciziei Uniunii Europene de a invita Republica Moldova să participe la o operație UE de gestionare a crizelor și de îndată ce Republica Moldova decide să participe, aceasta pune la dispoziția Uniunii Europene informații cu privire la contribuția pe care o propune.

(2)   Evaluarea de către Uniunea Europeană a contribuției propuse se desfășoară în consultare cu Republica Moldova.

(3)   Uniunea Europeană indică Republicii Moldova, cât mai curând posibil, contribuția sa probabilă la costurile comune ale operației, oferind astfel asistență Republicii Moldova în formularea ofertei sale.

(4)   Uniunea Europeană informează Republica Moldova printr-o scrisoare cu privire la rezultatul respectivei evaluări, în vederea asigurării participării Republicii Moldova în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

Articolul 2

Cadrul

(1)   Republica Moldova se asociază deciziei Consiliului în temeiul căreia Consiliul Uniunii Europene decide că UE va desfășura operația de gestionare a crizelor, precum și oricărei alte decizii în temeiul căreia Consiliul Uniunii Europene decide să prelungească operația UE de gestionare a crizelor, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord și cu orice înțelegeri necesare de punere în aplicare.

(2)   Contribuția Republicii Moldova la o operație UE de gestionare a crizelor nu aduce atingere autonomiei decizionale a UE.

Articolul 3

Statutul personalului și al forțelor

(1)   Statutul personalului detașat în cadrul unei operații UE de gestionare civilă a crizelor și/sau al forțelor pe care Republica Moldova le pune la dispoziția unei operații UE de gestionare militară a crizelor este reglementat de acordul privind statutul forțelor/misiunii, dacă un astfel de acord este încheiat, între UE și statul sau statele în care este condusă operația.

(2)   Statutul personalului detașat pe lângă comandamentul sau elementele de comandă situate în afara statului sau a statelor în care are loc operația UE de gestionare a crizelor este reglementat prin acorduri între comandamentul și elementele de comandă în cauză și, respectiv, autoritățile competente din Republica Moldova.

(3)   Fără a aduce atingere acordului privind statutul forțelor/al misiunii menționat la alineatul (1), Republica Moldova își exercită jurisdicția asupra personalului său care participă la operația UE de gestionare a crizelor. În cazurile în care forțele din Republica Moldova operează la bordul unei nave sau aeronave a unui stat membru al UE, statul respectiv își exercită jurisdicția în conformitate cu legislația și procedurile naționale.

(4)   Republicii Moldova îi revine responsabilitatea de a răspunde oricăror plângeri legate de participarea la o operație UE de gestionare a crizelor formulate de un membru al personalului său sau referitoare la acesta. Republica Moldova este responsabilă de intentarea oricărei acțiuni, în special pe cale judecătorească sau disciplinară, împotriva oricărui membru al personalului său în conformitate cu actele sale cu putere de lege și cu actele sale administrative.

(5)   Părțile convin să renunțe la formularea oricăror plângeri, altele decât acțiunile contractuale, împotriva celeilalte părți, în cazul unui prejudiciu, al unei pierderi sau al unei distrugeri care afectează bunurile deținute/exploatate de oricare dintre părți sau în cazul vătămării sau al decesului vreunuia dintre membrii personalului oricăreia dintre părți, care rezultă din îndeplinirea funcțiilor lor oficiale legate de activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție.

(6)   Republica Moldova se angajează să prezinte o declarație privind renunțarea la orice plângeri împotriva unui stat care participă la o operație UE de gestionare a crizelor la care participă Republica Moldova și să o depună la semnarea prezentului acord.

(7)   Uniunea Europeană se angajează să garanteze că statele membre ale Uniunii Europene prezintă o declarație privind renunțarea la orice plângeri legate de orice viitoare participare a Republicii Moldova la o operație UE de gestionare a crizelor și o depun la semnarea prezentului acord.

Articolul 4

Informații clasificate

(1)   Republica Moldova adoptă măsurile necesare pentru asigurarea protecției informațiilor UE clasificate în conformitate cu normele de securitate ale Consiliului Uniunii Europene, cuprinse în Decizia 2011/292/UE a Consiliului din 31 martie 2011 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (1), și în conformitate cu instrucțiunile suplimentare formulate de autoritățile competente, inclusiv de comandantul operației UE în ceea ce privește o operație a UE de gestionare militară a crizelor sau de șeful misiunii UE în ceea ce privește o operație a UE de gestionare civilă a crizelor.

(2)   În cazul în care UE și Republica Moldova au încheiat un acord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate, dispozițiile acestui acord se aplică în cadrul unei operații UE de gestionare a crizelor.

SECȚIUNEA II

DISPOZIȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA OPERAȚII DE GESTIONARE CIVILĂ A CRIZELOR

Articolul 5

Personalul detașat în cadrul unei operații UE de gestionare civilă a crizelor

(1)   Republica Moldova:

(a)

se asigură că personalul său detașat în cadrul unei operații UE de gestionare civilă a crizelor își îndeplinește misiunea în conformitate cu:

decizia Consiliului menționată la articolul 2 alineatul (1) și modificările ulterioare;

planul de operații;

măsurile de punere în aplicare;

(b)

îl informează în timp util pe șeful de misiune al operației UE de gestionare civilă a crizelor (denumit în continuare „șeful misiunii”), precum și pe Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „ÎR”) cu privire la orice modificare survenită în ceea ce privește contribuția sa la operația UE de gestionare civilă a crizelor.

(2)   Personalul detașat în cadrul operației UE de gestionare civilă a crizelor este supus unui examen medical, este vaccinat și primește din partea unei autorități competente a Republicii Moldova un certificat medical care atestă faptul că este apt pentru a își îndeplini misiunea. Personalul detașat în cadrul operației UE de gestionare civilă a crizelor prezintă o copie a certificatului respectiv.

Articolul 6

Lanțul de comandă

(1)   Personalul detașat de Republica Moldova își îndeplinește sarcinile și acționează exclusiv în interesul operației UE de gestionare civilă a crizelor.

(2)   Toți membrii personalului rămân sub comanda deplină a autorităților lor naționale.

(3)   Autoritățile naționale transferă controlul operațional către comandantul operației civile al Uniunii Europene.

(4)   Comandatul operației civile își asumă responsabilitatea și exercită comanda și controlul asupra operației UE de gestionare civilă a crizelor la nivel strategic.

(5)   Șeful misiunii își asumă responsabilitatea și exercită comanda și controlul asupra operației UE de gestionare civilă a crizelor în teatrul de operații și asigură gestionarea curentă a acesteia.

(6)   Republica Moldova are aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a operației ca și statele membre ale Uniunii Europene care participă la operație, în conformitate cu instrumentele juridice menționate la articolul 2 alineatul (1).

(7)   Șeful misiunii este responsabil de controlul disciplinar asupra personalului operației UE de gestionare civilă a crizelor. În cazul în care este necesar, autoritatea națională responsabilă ia măsuri disciplinare.

(8)   Republica Moldova desemnează un punct de contact al contingentului național (denumit în continuare „PCN”) pentru a reprezenta contingentul său național în cadrul operației. PCN raportează șefului misiunii în ceea ce privește aspectele naționale și este responsabil de disciplina zilnică a contingentului.

(9)   Decizia de a încheia operația este luată de către Uniunea Europeană în urma consultării cu Republica Moldova în cazul în care aceasta contribuie încă la operația UE de gestionare civilă a crizelor la data încheierii operației.

Articolul 7

Aspecte financiare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 8, Republica Moldova își asumă toate cheltuielile legate de participarea sa la operație, cu excepția cheltuielilor de funcționare, astfel cum se prevede în bugetul operațional al operației.

(2)   În caz de deces, vătămare, pierdere sau prejudiciu provocate unor persoane fizice sau juridice din statul sau statele în care este condusă operația, Republica Moldova plătește despăgubiri, în cazul în care răspunderea sa a fost stabilită, în condițiile prevăzute de acordul aplicabil privind statutul misiunii menționat la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 8

Contribuția la bugetul operațional

(1)   Republica Moldova contribuie la finanțarea bugetului operațional al operației UE de gestionare civilă a crizelor.

(2)   Contribuția respectivă la bugetul operațional se calculează pe baza uneia dintre următoarele formule, oricare are drept rezultat o sumă mai mică:

(a)

acea parte din suma de referință care este proporțională cu raportul dintre venitul național brut (denumit în continuare „VNB”) al Republicii Moldova și totalul VNB-urilor tuturor statelor care contribuie la bugetul operațional al operației; sau

(b)

acea parte din suma de referință a bugetului operațional care este proporțională cu raportul dintre numărul membrilor personalului Republicii Moldova care participă la operație și numărul total al membrilor personalului din toate statele care participă la operație.

(3)   Sub rezerva alineatelor (1) și (2), Republica Moldova nu contribuie în niciun mod la finanțarea diurnelor plătite personalului din statele membre ale Uniunii Europene.

(4)   Sub rezerva alineatului (1), Uniunea Europeană scutește, în principiu, Republica Moldova de contribuțiile financiare la o anumită operație UE de gestionare civilă a crizelor în cazul în care:

(a)

Uniunea Europeană decide că Republica Moldova oferă o contribuție semnificativă, care este esențială pentru operație; sau

(b)

Republica Moldova are un VNB pe cap de locuitor care nu depășește VNB-ul niciunui stat membru al Uniunii Europene.

(5)   Șeful misiunii și autoritățile administrative competente ale Republicii Moldova semnează o înțelegere privind plata contribuțiilor Republicii Moldova la bugetul operațional al operației UE de gestionare civilă a crizelor. Respectiva înțelegere include, printre altele, dispoziții referitoare la următoarele:

(a)

suma în cauză;

(b)

modalitățile de plată a contribuțiilor financiare;

(c)

procedura de audit.

SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA OPERAȚII DE GESTIONARE MILITARĂ A CRIZELOR

Articolul 9

Participarea la operațiile UE de gestionare militară a crizelor

(1)   Republica Moldova se asigură că forțele sale și personalul său care participă la operația UE de gestionare militară a crizelor își îndeplinesc misiunea în conformitate cu:

(a)

decizia Consiliului menționată la articolul 2 alineatul (1) și modificările ulterioare;

(b)

planul de operații;

(c)

măsurile de punere în aplicare.

(2)   Personalul detașat de Republica Moldova își îndeplinește sarcinile și acționează exclusiv în interesul operației UE de gestionare militară a crizelor.

(3)   Republica Moldova informează în timp util comandantul operației UE cu privire la orice modificare survenită în participarea acesteia la operație.

Articolul 10

Lanțul de comandă

(1)   Toți membrii forțelor și ai personalului care participă la operația UE de gestionare militară a crizelor rămân sub comanda deplină a autorităților lor naționale.

(2)   Autoritățile naționale transferă comanda și/sau controlul operațional și tactic al forțelor și al personalului lor comandantului operației UE, care are dreptul să își delege autoritatea.

(3)   Republica Moldova are aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a operației ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene participante.

(4)   Comandantul operației UE poate solicita în orice moment, în urma consultării cu Republica Moldova, retragerea contribuției Republicii Moldova.

(5)   Republica Moldova desemnează un Înalt Reprezentant Militar (denumit în continuare „ÎRM”), care să reprezinte contingentul său național în cadrul operației UE de gestionare militară a crizei. ÎRM se consultă cu comandantul forței UE cu privire la orice aspect legat de operație și este responsabil de disciplina zilnică a contingentului Republicii Moldova.

Articolul 11

Aspecte financiare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 12, Republica Moldova acoperă toate costurile aferente participării sale la operație, cu condiția ca aceste costuri să nu facă obiectul unei finanțări comune, astfel cum este prevăzută în instrumentele juridice menționate la articolul 2 alineatul (1), precum și în Decizia 2011/871/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de instituire a unui mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare sau de apărare (Athena) (2).

(2)   În caz de deces, vătămare, pierdere sau prejudiciu provocate unor persoane fizice sau juridice din statul sau statele în care este condusă operația, Republica Moldova plătește despăgubiri, în cazul în care răspunderea sa a fost stabilită, în condițiile prevăzute de acordul aplicabil privind statutul forțelor menționat la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 12

Contribuția la costurile comune

(1)   Republica Moldova contribuie la finanțarea costurilor comune ale operației UE de gestionare militară a crizelor.

(2)   Contribuția respectivă la costurile comune se calculează pe baza uneia dintre următoarele formule, oricare are drept rezultat o sumă mai mică:

(a)

acea parte din costurile comune care este proporțională cu raportul dintre VNB al Republicii Moldova și totalul VNB-urilor tuturor statelor care contribuie la costurile comune al operației; sau

(b)

acea parte din costurile comune care este proporțională cu raportul dintre numărul membrilor personalului Republicii Moldova care participă la operație și numărul total al membrilor personalului din toate statele care participă la operație.

Atunci când se utilizează formula prevăzută la litera (b) de la primul paragraf și Republica Moldova detașează personal doar pe lângă comandamentul forțelor sau al operației, raportul la care se recurge este cel dintre personalul detașat de Republica Moldova și numărul total al membrilor personalului respectivului comandament. În alte cazuri, raportul este cel dintre toți membrii personalului cu care contribuie Republica Moldova și toți membrii personalului operației.

(3)   Sub rezerva alineatului (1), Uniunea Europeană scutește, în principiu, Republica Moldova de contribuțiile financiare la costurile comune ale unei anumite operații UE de gestionare militară a crizelor în cazul în care:

(a)

Uniunea Europeană decide că Republica Moldova oferă o contribuție semnificativă la resursele și/sau capacitățile care sunt esențiale pentru operație; sau

(b)

Republica Moldova are un VNB pe cap de locuitor care nu depășește VNB-ul niciunui stat membru al Uniunii Europene.

(4)   Se încheie o înțelegere între administratorul prevăzut de Decizia 2011/871/PESC a Consiliului și autoritățile administrative competente din Republica Moldova. Respectiva înțelegere include, printre altele, dispoziții referitoare la următoarele:

(a)

suma în cauză;

(b)

modalitățile de plată a contribuțiilor financiare;

(c)

procedura de audit.

SECȚIUNEA IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 13

Înțelegeri privind punerea în aplicare a acordului

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 8 alineatul (5) și articolului 12 alineatul (4), orice înțelegeri de natură tehnică și administrativă necesare punerii în aplicare a prezentului acord se încheie între autoritățile corespunzătoare din UE și autoritățile corespunzătoare din Republica Moldova.

Articolul 14

Nerespectarea obligațiilor

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile instituite în temeiul prezentului acord, cealaltă parte are dreptul de a denunța prezentul acord printr-o notificare trimisă în scris cu o lună înainte.

Articolul 15

Soluționarea diferendelor

Diferendele privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează între părți pe cale diplomatică.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a primei luni care urmează datei la care părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea procedurilor juridice interne care sunt necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2)   Prezentul acord face obiectul unor reexaminări periodice.

(3)   Prezentul acord poate fi modificat pe baza unui acord reciproc al părților exprimat în scris. Modificările intră în vigoare în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (1).

(4)   Prezentul acord poate fi denunțat de către oricare dintre părți prin transmiterea unei notificări scrise cu privire la denunțare celeilalte părți. Denunțarea produce efecte după șase luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii doisprezece în limba engleză în două exemplare.

Pentru Uniunea Europeană

Pentru Republica Moldova


(1)  JO L 141, 27.5.2011, p. 17.

(2)  JO L 343, 23.12.2011, p. 35.

TEXTUL DECLARAȚIILOR

Textul pentru statele membre ale UE:

„Statele membre ale UE, în aplicarea deciziei Consiliului UE privind o operație a UE de gestionare a crizelor la care participă Republica Moldova, se angajează, în măsura în care le permit sistemele lor de drept intern, să renunțe pe cât posibil la formularea unor plângeri împotriva Republicii Moldova în cazul vătămării sau al decesului vreunuia dintre membrii personalului lor sau în cazul unui prejudiciu sau al unei pierderi care afectează orice bunuri deținute de acestea și folosite în cadrul operației UE de gestionare a crizelor atunci când vătămarea, decesul, prejudiciul sau pierderea:

a fost cauzată de membri ai personalului Republicii Moldova în îndeplinirea sarcinilor lor legate de operația UE de gestionare a crizelor, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție; sau

a rezultat din utilizarea oricărora dintre bunurile aparținând Republicii Moldova, cu condiția ca respectivele bunuri să fi fost utilizate în legătură cu operația și cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție de personalul Republicii Moldova din cadrul operației UE de gestionare a crizelor care a utilizat respectivele bunuri.”

Textul pentru Republica Moldova:

„Republica Moldova, în aplicarea deciziei Consiliului UE privind o operație UE de gestionare a crizelor, se angajează, în măsura în care îi permite sistemul său de drept intern, să renunțe pe cât posibil la formularea unor plângeri împotriva oricărui alt stat care participă la operația UE de gestionare a crizelor în cazul vătămării sau al decesului vreunuia dintre membrii personalului său sau în cazul unui prejudiciu sau al unei pierderi care afectează orice bunuri deținute de acesta și folosite în cadrul operației UE de gestionare a crizelor atunci când vătămarea, decesul, prejudiciul sau pierderea:

a fost cauzată de membri ai personalului în îndeplinirea sarcinilor lor legate de operația UE de gestionare a crizelor, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție; sau

a rezultat din utilizarea oricărora dintre bunurile aparținând statelor care participă la operația UE de gestionare a crizelor, cu condiția ca respectivele bunuri să fi fost utilizate în legătură cu operația și cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție de membri ai personalului operației UE de gestionare a crizelor care au utilizat respectivele bunuri.”


REGULAMENTE

12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 13/2013 AL COMISIEI

din 11 ianuarie 2013

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 394/2012 al Comisiei de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2012/2013, precum și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 931/2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 61 primul paragraf litera (d), coroborat cu articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 7e coroborat cu articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, zahărul și izoglucoza produse în cursul unui an de comercializare în surplus față de cota prevăzută la articolul 56 din regulamentul respectiv pot fi exportate doar în limitele cantitative care urmează să fie fixate.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 951/2006 stabilește norme de aplicare pentru exporturile peste cotă, în special în ceea ce privește eliberarea licențelor de export.

(3)

Pentru anul de comercializare 2012/2013, s-a estimat inițial că fixarea la 650 000 de tone echivalent zahăr alb a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă ar corespunde cererii pieței. Această limită a fost fixată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2012 al Comisiei (3). Totuși, potrivit celor mai recente estimări, producția de zahăr peste cotă va atinge un nivel semnificativ de 5 300 000 de tone. Prin urmare, trebuie asigurate debușeuri comerciale suplimentare pentru zahărul peste cotă.

(4)

Având în vedere că plafonul pentru exporturi al OMC pentru anul de comercializare 2012/2013 nu a fost atins, este oportună creșterea cu 700 000 de tone a limitei cantitative pentru exportul de zahăr peste cotă, pentru a oferi noi posibilități de afaceri producătorilor de zahăr din Uniune. Pentru ca producătorii de zahăr peste cotă din Uniune să poată profita de oportunitățile comerciale de pe piețele lor de export, este adecvată punerea la dispoziție a cantităților sporite de la 14 ianuarie 2013.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2012 trebuie modificat în consecință.

(6)

Pentru a permite depunerea de cereri de export pentru zahărul peste cotă, trebuie anulată suspendarea depunerii de cereri prevăzută la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2012 al Comisiei din 10 octombrie 2012 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licențe de export, de respingere a cererilor de licențe de export și de suspendare a depunerii de cereri de licențe de export pentru zahăr peste cotă (4). Deoarece Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2012 a încetat să producă efecte, este oportună abrogarea acestuia.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2012 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru anul de comercializare 2012/2013, limita cantitativă menționată la articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este de 1 350 000 de tone pentru exporturile fără restituire de zahăr alb peste cotă încadrat la codul NC 1701 99.”

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2012 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 ianuarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 123, 9.5.2012, p. 30.

(4)  JO L 277, 11.10.2012, p. 7.


12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 14/2013 AL COMISIEI

din 11 ianuarie 2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 ianuarie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

58,6

TN

169,4

TR

100,8

ZZ

109,6

0707 00 05

EG

194,1

TR

137,0

ZZ

165,6

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

103,4

TR

108,1

ZZ

105,8

0805 10 20

EG

59,4

MA

59,0

TR

67,7

ZA

103,6

ZZ

72,4

0805 20 10

MA

99,3

ZZ

99,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

73,6

TR

90,1

ZZ

81,9

0805 50 10

TR

79,7

ZZ

79,7

0808 10 80

BA

47,0

CN

99,8

MK

29,3

US

164,9

ZZ

85,3

0808 30 90

CN

50,7

US

133,9

ZZ

92,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/12


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2012

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen depusă de Austria)

(2013/13/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse în perioada 1 mai 2009-30 decembrie 2011 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

La 21 decembrie 2011, Austria a prezentat o cerere de mobilizare a FEG, privind disponibilizările din 105 întreprinderi a căror activitate se încadrează în NACE Rev. 2 diviziunea 88 („Activități de asistență socială fără cazare”) în regiunea NUTS II Steiermark (AT22), și a completat-o prin informații suplimentare transmise până la 25 iunie 2012. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 5 200 650 EUR.

(5)

Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Austria,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 5 200 650 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/13


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2012

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/013 DK/Flextronics depusă de Danemarca)

(2013/14/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse în perioada 1 mai 2009-30 decembrie 2011 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

La 21 decembrie 2011, Danemarca a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările de la întreprinderea Flextronics International Denmark A/S, iar până la 23 august 2012 a transmis informații suplimentare. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. În consecință, Comisia propune mobilizarea sumei de 1 370 910 EUR.

(5)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Danemarca,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 1 370 910 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/14


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2012

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/014 RO/Nokia depusă de România)

(2013/15/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse în perioada 1 mai 2009-30 decembrie 2011 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

România a depus o cerere de mobilizare a FEG, referitoare la disponibilizările de la întreprinderea SC Nokia România SRL și de la un furnizor, la 22 decembrie 2011, și a completat cererea cu informații suplimentare până la data de 22 august 2012. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 2 942 680 EUR.

(5)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de România,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 2 942 680 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/15


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2012

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos depusă de Spania)

(2013/16/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse în perioada 1 mai 2009-30 decembrie 2011 pentru a include sprijinul pentru lucrătorii disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

Spania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG cu privire la disponibilizări care au avut loc în 423 de întreprinderi a căror activitate se încadrează în diviziunea 25 din NACE Rev. 2 („Fabricarea produselor din metal, cu excepția mașinilor și echipamentelor”) din regiunea NUTS II País Vasco (ES21) la data de 28 decembrie 2011, completată cu informații suplimentare până la data de 5 septembrie 2012. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 1 299 545 EUR.

(5)

În consecință, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Spania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 1 299 545 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/16


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2012

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles depusă de Italia)

(2013/17/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a modificărilor majore din structura comerțului mondial cauzate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse în perioada 1 mai 2009-30 decembrie 2011 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)

La 30 decembrie 2011, Italia a depus o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește concedierile efectuate în cadrul a zece întreprinderi active în sectorul NACE a doua revizuire nr. 30 („Fabricarea altor mijloace de transport”) în regiunea NUTS II Emilia-Romagna (ITH5) din Italia, care a fost completată cu informații suplimentare transmise până la 10 septembrie 2012. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. În consecință, Comisia propune mobilizarea sumei de 2 658 495 EUR.

(5)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Italia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 2 658 495 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/17


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2012

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/005 SE/Saab depusă de Suedia)

(2013/18/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(3)

La 25 mai 2012, Suedia a depus o cerere de mobilizare a FEG referitoare la concedierile de la întreprinderea Saab Automobile SA, de la una dintre filialele sale și de la 16 dintre furnizori, pe care a completat-o cu informații suplimentare până la 20 august 2012. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. În consecință, Comisia propune mobilizarea sumei de 5 454 560 EUR.

(4)

Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Suedia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 5 454 560 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/18


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2012

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/006 FI/Nokia Salo depusă de Finlanda)

(2013/19/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost instituit pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a modificărilor structurale majore ale modelelor comerciale internaționale generate de globalizare și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(3)

La data de 4 iulie 2012, Finlanda a înaintat o cerere de mobilizare a FEG pentru concedierile din cadrul întreprinderii Nokia plc (Salo) și a completat-o cu informații suplimentare până la data de 21 august 2012. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 5 346 000 EUR.

(4)

Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a furniza o contribuție financiară ca răspuns la cererea înaintată de Finlanda,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare în scopul furnizării sumei de 5 346 000 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


Rectificări

12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/19


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 7 din 10 ianuarie 2009 )

La pagina 21, articolul 75 alineatul (2) literele (a) și (b):

în loc de:

„(2)   Secțiunile 2 și 3 din capitolul IV se aplică:

(a)

hotărârilor pronunțate în statele membre, înaintea datei de aplicare a prezentului regulament, pentru care recunoașterea și încuviințarea executării sunt solicitate de la respectiva dată;

(b)

hotărârilor pronunțate de la data de aplicare a prezentului regulament, în funcție de procedurile demarate înainte de respectiva dată, în măsura în care aceste hotărâri decurg, în scopul recunoașterii și executării, din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 44/2001.”,

se va citi:

„(2)   Secțiunile 2 și 3 din capitolul IV se aplică:

(a)

hotărârilor pronunțate în statele membre, înaintea datei de aplicare a prezentului regulament, pentru care recunoașterea și încuviințarea executării sunt solicitate de la respectiva dată;

(b)

hotărârilor pronunțate de la data de aplicare a prezentului regulament, în funcție de procedurile demarate înainte de respectiva dată,

în măsura în care aceste hotărâri decurg, în scopul recunoașterii și executării, din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 44/2001.”