ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.353.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 353

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
21 decembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1229/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de modificare a anexelor IV și XII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru masele și dimensiunile autovehiculelor și ale remorcilor acestora și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

31

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2012/46/UE a Comisiei din 6 decembrie 2012 de modificare a Directivei 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră ( 1 )

80

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

21.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 353/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1229/2012 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2012

de modificare a anexelor IV și XII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (1), în special articolul 39 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2007/46/CE stabilește un cadru armonizat care cuprinde dispozițiile administrative și cerințele tehnice generale pentru toate vehiculele noi. Aceasta conține, în special, actele de reglementare care stabilesc cerințele tehnice pe care vehiculele trebuie să le îndeplinească în vederea omologării CE de tip.

(2)

Partea 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE conține o listă a actelor de reglementare pentru omologarea CE de tip a vehiculelor produse în serii nelimitate. Directiva 2007/46/CE a fost modificată de mai multe ori, iar lista respectivă a fost actualizată în consecință.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (2) prevede abrogarea mai multor directive. Directivele abrogate au fost înlocuite prin regulamentele corespunzătoare ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) și prin regulamentele Comisiei. Schimbările respective ar trebui să fie reflectate în anexa IV la Directiva 2007/46/CE.

(4)

Este esențial să se adapteze cerințele pentru omologarea CE de tip a seriilor mici pentru ca producătorii care fabrică vehicule în serii mici să aibă în continuare acces la piața internă. În acest scop, este necesar să se adopte măsuri simplificate pentru a reduce costurile impuse de procesul de omologare de tip, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de siguranță rutieră și protecție a mediului.

(5)

Deoarece vehiculele N1 prezintă caracteristici de construcție similare cu cele ale vehiculelor M1, este, de asemenea, adecvat să se stabilească cerințe tehnice armonizate privind vehiculele de categoria N1, pentru a permite accesul pe piața internă al unor astfel de vehicule produse în serii mici.

(6)

Este esențial ca cerințele prevăzute în apendicele 1 la anexa IV la Directiva 2007/46/CE să se aplice tuturor vehiculelor noi. Cu toate acestea, ar trebui să se acorde timp suficient producătorilor pentru a le permite să își adapteze vehiculele la noile cerințe.

(7)

Secțiunile 1 și 2 ale părții A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE includ limite cantitative privind omologarea CE de tip a seriilor mici. Atunci când se extinde omologarea CE de tip a seriilor mici la vehiculele de categoria N1, este adecvat să se introducă o limită cantitativă pentru vehiculele din categoria respectivă. De asemenea, având în vedere scopul omologării CE de tip, și anume să promoveze accesul la piața internă, numărul de vehicule din categoria N1 care pot beneficia de omologarea națională de tip în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2007/46/CE ar trebui să fie limitat la minimul necesar. Prin urmare, ar trebui, de asemenea, prevăzut numărul acestor vehicule.

(8)

Prin urmare, anexele IV și XII la Directiva 2007/46/CE ar trebui modificate în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic pentru autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele IV și XII la Directiva 2007/46/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Omologarea CE de tip a seriilor mici acordată înainte de 1 noiembrie 2012 își va pierde valabilitatea la 31 octombrie 2016. Autoritățile naționale consideră că certificatele de conformitate pentru vehicule nu mai sunt valabile în sensul articolului 26 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE, cu excepția cazului în care omologările de tip respective au fost actualizate pentru a ține seama de cerințele din apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, punctul (1) litera (b) din anexă se aplică în conformitate cu datele stabilite la punctul respectiv.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 200, 31.7.2009, p. 1.


ANEXĂ

Directiva 2007/46/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa IV se modifică după cum urmează:

(a)

partea I se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA I

Acte de reglementare privind omologarea CE de tip a vehiculelor produse în serii nelimitate

Rubrică

Subiect

Act de reglementare

Aplicabilitate

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Nivelul de zgomot admis

Directiva 70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Emisii (Euro 5 și 6) – Vehicule ușoare/acces la informații

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

3

Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate

Directiva 70/221/CEE

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Prevenirea riscului de incendiu (rezervoare cu combustibil lichid)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Dispozitivele de protecție antiîmpănare spate și instalarea acestora; protecția antiîmpănare spate

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Spațiu pentru placa de înmatriculare spate

Directiva 70/222/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Spațiu pentru montarea și fixarea plăcilor de înmatriculare spate

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Efortul de acționare a direcției

Directiva 70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Echipamentul de direcție

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Broaștele și balamalele ușilor

Directiva 70/387/CEE

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuia

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Broaștele ușilor și elementele de susținere a ușilor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Avertizare sonoră

Directiva 70/388/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Dispozitivele și semnalele de avertizare sonoră

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 28

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Dispozitive de vizibilitate indirectă

Directiva 2003/97/CE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Dispozitivele de vizibilitate indirectă și instalarea acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Frânare

Directiva 71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Frânarea vehiculelor și a remorcilor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Sistemul de frânare al autoturismelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Interferența radio (compatibilitate electromagnetică)

Directiva 72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Compatibilitatea electromagnetică

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Echipamentele interioare ale autovehiculelor

Directiva 74/60/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Echipamentele interioare ale autovehiculelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Dispozitive antifurt și de imobilizare

Directiva 74/61/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizate

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 18

 

X (5)

X (5)

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

13B

Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizate

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact

Directiva 74/297/CEE

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Protecția conducătorului auto împotriva sistemului de direcție în cazul unui impact

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 12

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Rezistența scaunelor

Directiva 74/408/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

15A

Scaunele, ancorajele lor și tetierele

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 17

X

X (6)

X (6)

X

X

X

 

 

 

 

15B

Scaunele vehiculelor de pasageri de capacitate mare

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 80

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

16

Proeminențele exterioare ale autovehiculelor

Directiva 74/483/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Proeminențele exterioare ale autovehiculelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Vitezometrul și marșarierul autovehiculelor

Directiva 75/443/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuia

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Vitezometrul, inclusiv instalarea acestuia

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Plăcuțe regulamentare

Directiva 76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Plăcuța producător regulamentară și numărul de identificare al vehiculului

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Puncte de ancorare a centurilor de siguranță

Directiva 76/115/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

19A

Punctele de ancorare a centurilor de siguranță, sistemele de ancorare ISOFIX și punctele de ancorare superioare ISOFIX

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă

Directiva 76/756/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20A

Instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă pe vehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Catadioptri

Directiva 76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Dispozitivele retroreflectorizante pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Lămpi de gabarit, de poziție față (laterale), de poziție spate (laterale), de frânare, de poziție laterale și diurne

Directiva 76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Lămpi de poziție față și spate, lămpi de stop și lămpi de gabarit pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Lămpi pentru circulație diurnă pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Lămpile de poziție laterale pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Lămpi semnalizare direcție

Directiva 76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Lămpi semnalizare direcție pentru autovehicule și pentru remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispozitive de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate

Directiva 76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Faruri (inclusiv becuri)

Directiva 76/761/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Faruri etanșe (sealed beam) pentru autovehicule care emit un fascicul de întâlnire asimetric european sau un fascicul de drum sau ambele fascicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lămpi cu incandescență destinate utilizării în blocuri optice omologate pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Faruri pentru autovehicule prevăzute cu surse luminoase cu descărcare în gaz

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Surse luminoase cu descărcare în gaz destinate utilizării în blocuri optice omologate cu descărcare în gaz pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Faruri pentru autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele și care sunt echipate cu lămpi cu incandescență și/sau module LED

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Sisteme de iluminare față adaptive (SFA) pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Lămpi de ceață față

Directiva 76/762/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Lămpi de ceață față pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Cârlige de remorcare

Directiva 77/389/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27A

Dispozitiv de remorcare

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Lămpi de ceață spate

Directiva 77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Lămpi de ceață spate pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Lămpi de mers înapoi

Directiva 77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Lămpi de mers înapoi pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Lămpi de staționare

Directiva 77/540/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Lămpi de staționare pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Centuri de siguranță și sisteme de fixare

Directiva 77/541/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31A

Centurile de siguranță, sistemele de fixare, sistemele de fixare a scaunelor pentru copii și sistemele ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Vizibilitate frontală

Directiva 77/649/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Câmpul de vizibilitate spre înainte al conducătorului autovehiculului

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 125

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor

Directiva 78/316/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Amplasarea și identificarea comenzilor manuale, a lămpilor martor și a indicatoarelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Dejivrare/dezaburire

Directiva 78/317/CEE

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

34A

Dispozitive de dejivrare și de dezaburire a parbrizului

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 672/2010

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

35

Ștergătoare/spălătoare

Directiva 78/318/CEE

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

35A

Ștergătoare/spălătoare de parbriz

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1008/2010

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

36

Sisteme de încălzire

Directiva 2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Sisteme de încălzire

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Apărători roți

Directiva 78/549/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Apărători roți

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Tetiere

Directiva 78/932/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Tetiere încorporate sau neîncorporate în scaunele vehiculelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 25

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

40

Puterea motorului

Directiva 80/1269/CEE

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

 

 

 

 

41

Emisii provenite de la vehicule grele (Euro IV și V)

Directiva 2005/55/CE

X (10)

X (10)

X

X (10)

X (10)

X

 

 

 

 

41A

Emisii provenite de la vehicule grele (Euro VI)/acces la informații

Regulamentul (CE) nr. 595/2009

X (11)

X (11)

X

X (11)

X (11)

X

 

 

 

 

42

Protecție laterală

Directiva 89/297/CEE

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Protecția laterală a vehiculelor destinate transportului de bunuri

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Dispozitive antistropire

Directiva 91/226/CEE

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Dispozitive antistropire

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Mase și dimensiuni (autovehicule)

Directiva 92/21/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Mase și dimensiuni

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Geamuri din sticlă securizată

Directiva 92/22/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45A

Materiale pentru geamuri din sticlă securizată și instalarea lor pe vehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Pneuri

Directiva 92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Instalarea pneurilor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneuri pentru autovehicule și remorcile acestora (clasa C1)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneuri pentru vehicule utilitare și remorcile acestora (clasele C2 și C3)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Emisiile sonore generate de rularea pneurilor, aderența pe suprafețe umede și rezistența la rulare (clasele C1, C2 și C3)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Piesă de rezervă pentru utilizare temporară, pneuri/sistem cu posibilitate de rulare pe jantă și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 64

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

47

Dispozitive limitatoare de viteză

Directiva 92/24/CEE

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Limitarea vitezei vehiculelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Mase și dimensiuni (alte vehicule decât cele menționate la rubrica 44)

Directiva 97/27/CE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Mase și dimensiuni

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Proeminențe exterioare ale cabinelor

Directiva 92/114/CEE

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Vehicule utilitare în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 61

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Directiva 94/20/CE

Cuplaje

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50A

Dispozitive mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 55

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50B

Dispozitivul de cuplare strânsă (DCS); montarea unui tip omologat de DCS

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 102

 

 

 

 

X (13)

X (13)

 

 

X (13)

X (13)

51

Inflamabilitate

Directiva 95/28/CE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Comportarea la foc a materialelor utilizate la amenajarea interioarelor anumitor categorii de autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobuze și autocare

Directiva 2001/85/CE

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Vehicule din categoriile M2 și M3

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 107

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Rezistența suprastructurii vehiculelor de pasageri de capacitate mare

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 66

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53

Coliziune frontală

Directiva 96/79/CE

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Protecția pasagerilor în caz de coliziune frontală

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 94

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Coliziune laterală

Directiva 96/27/CE

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

54A

Protecția pasagerilor în caz de coliziune laterală

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 95

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

55

(rubrică goală)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase

Directiva 98/91/CE

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

56A

Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 105

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

57

Protecție antiîmpănare față

Directiva 2000/40/CE

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Dispozitive antiîmpănare față (DAF) și instalarea acestora; protecția antiîmpănare față (PAF)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protecția pietonilor

Regulamentul (CE) nr. 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59

Posibilitatea de reciclare

Directiva 2005/64/CE

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60

(rubrică goală)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Sisteme de aer condiționat

Directiva 2006/40/CE

X

 

 

X (17)

 

 

 

 

 

 

62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (CE) nr. 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Siguranță generală

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

64

Indicatorii de schimbare a vitezei

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Sistem avansat de frânare de urgență

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66

Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67

Componente specifice pentru GPL și instalarea lor pe autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Sisteme de alarmă ale vehiculelor (SAV)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Siguranța din punct de vedere electric

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Componente specifice pentru gaz natural comprimat (GNC) și instalarea lor pe autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Note explicative:

X

Act de reglementare aplicabil.

Notă: Seria de modificări ale regulamentelor CEE-ONU care se aplică în mod obligatoriu este enumerată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Seriile de modificări adoptate ulterior sunt acceptate ca alternativă.

(b)

apendicele 1 la Partea I se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele 1

Acte de reglementare privind omologarea CE de tip a vehiculelor produse în serii mici în temeiul articolului 22

1.

Prezentul apendice se aplică în cazul noilor omologări CE de tip pentru seriile mici acordate de la 1 noiembrie 2012, cu excepția rubricii 54A care se aplică de la 1 noiembrie 2014.

2.

Omologările CE de tip ale seriilor mici acordate înainte de 1 noiembrie 2012 își pierd valabilitatea la 31 octombrie 2016. Autoritățile naționale consideră că certificatele de conformitate pentru vehicule nu mai sunt valabile în sensul articolului 26 alineatul (1) din prezenta directivă, cu excepția cazului în care omologările de tip respective au fost actualizate pentru a ține seama de cerințele din prezentul apendice.

Tabelul 1

Vehicule M1  (19)

Rubrică

Subiect

Act de reglementare

Aspecte specifice

Aplicabilitatea și cerințele specifice

1

Nivelul de zgomot admis

Directiva 70/157/CEE

 

A

2

Emisii provenite de la vehicule ușoare (Euro 5 și 6)/acces la informații

Regulamentul (CE) 715/2007

 

A

(a)

Sistem de diagnosticare la bord (OBD)

Vehiculul se echipează cu un sistem de diagnosticare la bord care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 692/2008 (sistemul OBD va fi proiectat să înregistreze cel puțin funcționarea defectuoasă a sistemului de gestionare a motorului).

Interfața OBD are capacitatea de a comunica cu instrumentele de diagnosticare disponibile în mod obișnuit.

(b)

Conformitatea în circulație

N/A

(c)

Accesul la informații

Este suficient ca producătorul să furnizeze acces rapid și ușor la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

3A

Prevenirea riscului de incendiu (rezervoare cu combustibil lichid)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 34

(a)

Rezervoare cu combustibil lichid

B

(b)

Instalarea pe vehicul

B

4A

Spațiu pentru montarea și fixarea plăcilor de înmatriculare spate

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1003/2010

 

B

5A

Echipament de direcție

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 79

 

C

(a)

Sisteme mecanice

Se aplică dispozițiile de la punctul 5 din Regulamentul CEE-ONU nr. 79.

Vor fi efectuate toate testele prevăzute la punctul 6.2 din Regulamentul CEE-ONU nr. 79 și se aplică cerințele de la punctul 6.1 din Regulamentul CEE-ONU nr. 79.

(b)

Sistem electronic complex de control al vehiculului

Se aplică toate dispozițiile din anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 79.

Conformitatea cu aceste cerințe poate fi verificată doar de un serviciu tehnic desemnat.

6A

Broaștele și elementele de susținere a ușilor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 11

 

C

(a)

Cerințe generale (punctul 5 din Regulamentul CEE-ONU nr. 11)

Se aplică toate cerințele.

(b)

Cerințe privind performanța (punctul 6 din Regulamentul CEE-ONU nr. 11)

Se aplică doar cerințele de la punctul 6.1.5.4 și punctul 6.3 privind broaștele ușilor.

7A

Dispozitivele și semnalele de avertizare sonoră

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 28

(a)

Componente

X

(b)

Instalarea pe vehicul

B

8A

Dispozitivele de vizibilitate indirectă și instalarea acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 46

(a)

Componente

X

(b)

Instalarea pe vehicul

B

9B

Frânare

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H

(a)

Cerințe privind conceperea și testarea

A

(b)

Sistemul de control electronic al stabilității și sistemul de frânare asistată

Nu este necesară echiparea cu un sistem de control electronic al stabilității și cu un sistem de frânare asistată. În cazul în care sunt instalate, ele trebuie să fie conforme cu cerințele din Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H.

10A

Compatibilitatea electromagnetică

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 10

 

B

12A

Echipamentele interioare ale autovehiculelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 21

 

C

(a)

Amenajarea interioară

 

(i)

Cerințe privind razele și proeminențele pentru comutatoare, mânere acționate prin tragere și produse similare și pentru controalele și echipamentele interioare generale

La cererea producătorului, se poate renunța la cerințele de la punctele 5.1-5.6 din Regulamentul CEE-ONU nr. 21.

Se aplică cerințele de la punctul 5.2 din Regulamentul CEE-ONU nr. 21, cu excepția celor prevăzute la punctele 5.2.3.1, 5.2.3.2 și 5.2.4.

(ii)

Încercări privind absorbția energiei în partea superioară a tabloului de bord

Încercările privind absorbția energiei în partea superioară a tabloului de bord se efectuează numai în cazul în care vehiculul nu este echipat cu cel puțin două airbaguri frontale sau cu două centuri de siguranță statice cu fixare în patru puncte.

(iii)

Încercarea privind absorbția energiei în partea din spate a scaunelor

N/A

(b)

Acționarea electrică a geamurilor, a trapelor de aerisire și a sistemelor de pereți despărțitori

Se aplică toate cerințele de la punctul 5.8 din Regulamentul CEE-ONU nr. 21.

13A

Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizate

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 116

 

A

14A

Protecția conducătorului auto împotriva sistemului de direcție în cazul unui impact

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 12

 

C

 

Sunt necesare încercări atunci când vehiculul nu a fost încercat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 94 (a se vedea punctul 53A).

15A

Scaunele, ancorajele lor și tetierele

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 17

 

C

(a)

Cerințe generale

(i)

Specificații

Se aplică cerințele prevăzute la punctul 5.2 din Regulamentul CEE-ONU nr. 17, cu excepția punctului 5.2.3.

(ii)

Încercări de rezistență pentru spătarul scaunului și al tetierelor

Se aplică cerințele de la punctul 6.2 din Regulamentul CEE-ONU nr. 17.

(iii)

Încercări privind ajustarea și sistemele de blocare

Încercarea se efectuează în conformitate cu cerințele din anexa 7 la Regulamentul CEE-ONU nr. 17.

(b)

Tetiere

(i)

Specificații

Se aplică cerințele de la punctele 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 și 5.12 din Regulamentul CEE-ONU nr. 17, cu excepția celor de la punctul 5.5.2.

(ii)

Încercări privind rezistența tetierelor

Se efectuează încercarea prevăzută la punctul 6.4.

(c)

Cerințe speciale privind protecția ocupanților împotriva bagajelor în cădere

La cererea producătorului, se poate renunța la aplicarea cerințelor din anexa 9 la Regulamentul CEE-ONU nr. 26.

16A

Proeminențele exterioare ale autovehiculelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 26

 

C

(a)

Specificații generale

Se aplică cerințele de la punctul 5 din Regulamentul CEE-ONU nr. 26.

(b)

Specificații particulare

Se aplică cerințele de la punctul 6 din Regulamentul CEE-ONU nr. 26.

17A

Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuia

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 130/2012

 

D

17B

Vitezometrul, inclusiv instalarea acestuia

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 39

 

B

18A

Plăcuța producător regulamentară și numărul de identificare al vehiculului

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 19/2011

 

B

19A

Punctele de ancorare a centurilor de siguranță, sistemele de ancorare ISOFIX și punctele de ancorare superioare ISOFIX

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 14

 

B

20A

Instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă pe vehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 48

 

B

În conformitate cu articolul 2 din Directiva 2008/89/CE, noile tipuri de autovehicule trebuie să fie echipate cu lumini de zi.

21A

Dispozitivele retroreflectorizante pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 3

 

X

22A

Lămpi de poziție față și spate, lămpi de stop și lămpi de gabarit pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 7

 

X

22B

Lămpi pentru circulație diurnă pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 87

 

X

22C

Lămpile de poziție laterale pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 91

 

X

23A

Lămpi semnalizare direcție pentru autovehicule și pentru remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 6

 

X

24A

Dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a vehiculelor prevăzute cu motor și a remorcilor acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 4

 

X

25A

Faruri etanșe (sealed beam) pentru autovehicule care emit un fascicul de întâlnire asimetric european sau un fascicul de drum sau ambele fascicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 31

 

X

25B

Lămpi cu incandescență destinate utilizării în blocuri optice omologate pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 37

 

X

25C

Faruri pentru autovehicule prevăzute cu surse luminoase cu descărcare în gaz

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 98

 

X

25D

Surse luminoase cu descărcare în gaz destinate utilizării în blocuri optice omologate cu descărcare în gaz pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 99

 

X

25E

Farurile pentru autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele și sunt echipate cu lămpi cu incandescență și/sau module LED

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 112

 

X

25F

Sisteme de iluminare față adaptive (SFA) pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 123

 

X

26A

Lămpi de ceață față pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 19

 

X

27A

Dispozitiv de remorcare

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1005/2010

 

B

28A

Lămpi de ceață spate pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 38

 

X

29A

Lămpi de mers înapoi pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 23

 

X

30A

Lămpi de staționare pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 77

 

X

31A

Centurile de siguranță, sistemele de fixare, sistemele de fixare a scaunelor pentru copii și sistemele ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 16

(a)

Componente

X

(b)

Cerințe privind instalarea

B

32A

Câmpul de vizibilitate spre înainte al conducătorului autovehiculului

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 125

 

A

33A

Amplasarea și identificarea comenzilor manuale, a lămpilor martor și a indicatoarelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 121

 

A

34A

Dispozitive de dejivrare și de dezaburire a parbrizului

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 672/2010

 

C

(a)

Dejivrarea parbrizului

Se aplică numai punctul 1.1.1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 672/2010, cu condiția să se aplice un debit de aer cald pe întreaga suprafață a parbrizului sau ca acesta din urmă să fie încălzit electric pe toată suprafața sa.

(b)

Dezaburirea parbrizului

Se aplică numai punctul 1.2.1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 672/2010, cu condiția să se aplice un flux de aer cald pe întreaga suprafață a parbrizului sau ca acesta din urmă să fie încălzit electric pe toată suprafața sa.

35A

Ștergătoare/spălătoare de parbriz

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1008/2010

 

C

(a)

Dispozitivul de ștergere a parbrizului

Se aplică punctele 1.1-1.1.10 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1008/2010.

Se efectuează numai încercarea descrisă la punctul 2.1.10 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1008/2010.

(b)

Dispozitivul de spălare a parbrizului

Se aplică secțiunea 1.2 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1008/2010, cu excepția punctelor 1.2.2, 1.2.3 și 1.2.5.

36A

Sistem de încălzire

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 122

 

C

Nu este necesară echiparea cu un sistem de încălzire.

(a)

Toate sistemele de încălzire

Se aplică dispozițiile de la punctul 5.3 și 6 din Regulamentul CEE-ONU nr. 122.

(b)

Sisteme de încălzire cu GPL

Se aplică cerințele din anexa 8 la Regulamentul CEE-ONU nr. 122.

37A

Apărători roți

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1009/2010

 

B

40

Puterea motorului

Directiva 80/1269/CEE

 

A

(Când producătorul vehiculului produce propriul său motor.)

 

(Când producătorul vehiculului folosește un motor de la un alt producător.)

Datele de încercare la banc de la producătorul motorului sunt acceptate cu condiția ca sistemul de gestionare a motorului să fie identic (adică să aibă cel puțin aceeași UCE).

Încercarea privind puterea de ieșire poate fi realizată pe un dinamometru de șasiu. Se vor lua în considerare pierderile de putere la transmisie.

41

Emisii (Euro IV și V) – vehicule grele

Directiva 2005/55/CE

 

A

Sistemul OBD

La cererea producătorului vehiculului, se poate renunța la această cerință.

41A

Emisii provenite de la vehicule grele (Euro VI)/acces la informații

Regulamentul (CE) nr. 595/2009

 

A

Cu excepția setului de cerințe privind sistemul OBD și accesul la informații.

44A

Mase și dimensiuni

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1230/2012

 

B

La cererea producătorului, se poate renunța la încercarea privind pornirea din rampă la masa combinată maximă descrisă la punctul 5.1 din partea A din anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 1230/2012

45A

Materiale pentru geamurile din sticlă securizată și instalarea lor pe vehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 43

(a)

Componente

X

(b)

Instalare

B

46

Pneuri

Directiva 92/23/CEE

Componente

X

46A

Instalarea pneurilor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 458/2011

 

B

Datele aplicării progresive sunt cele prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

46B

Pneuri pentru autovehicule și remorcile acestora (clasa C1)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 30

Componente

X

46D

Emisiile sonore generate de rularea pneurilor, aderența pe suprafețe umede și rezistența la rulare (clasele C1, C2 și C3)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 117

Componente

X

46E

Piesă de rezervă pentru utilizare temporară, pneuri/sistem cu posibilitate de rulare pe jantă și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 64

Componente

X

Echiparea cu un sistem de monitorizare a presiunii pneurilor

B

Nu este necesară echiparea cu un sistem de monitorizare a presiunii pneurilor.

50A

Dispozitive mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 55

(a)

Componente

X

(b)

Instalare

B

53A

Protecția pasagerilor în caz de coliziune frontală

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 94

 

C

În cazul vehiculelor echipate cu airbaguri frontale, se aplică cerințele Regulamentului CEE-ONU nr. 94. Vehiculele care nu sunt echipate cu airbaguri trebuie să îndeplinească cerința de la rubrica 14A din acest tabel.

54A

Protecția pasagerilor în caz de coliziune laterală

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 95

 

C

(Se aplică de la 1 noiembrie 2014)

Încercare cu cap fals

Producătorul furnizează serviciului tehnic informațiile corespunzătoare privind posibilul impact al capului manechinului cu structura vehiculului sau geamul lateral, dacă este realizat din sticlă stratificată.

În cazul în care se dovedește că ar putea avea loc un astfel de impact, se efectuează încercarea parțială cu cap fals descrisă la punctul 3.1 din anexa 8 la Regulamentul CEE-ONU nr. 95 și se respectă criteriul specificat la punctul 5.2.1.1 din Regulamentul CEE-ONU nr. 95.

Cu acordul serviciului tehnic, procedura de încercare descrisă în anexa 4 la Regulamentul CEE-ONU nr. 21 poate fi utilizată ca alternativă la încercarea menționată mai sus.

58

Protecția pietonilor

Regulamentul (CE) nr. 78/2009

(a)

Cerințe tehnice aplicabile vehiculului

N/A

(b)

Sisteme de protecție frontală

X

59

Posibilitatea de reciclare

Directiva 2005/64/CE

 

N/A

Se aplică numai articolul 7 privind refolosirea părților componente.

61

Sisteme de aer condiționat

Directiva 2006/40/CE

 

A

Gazele fluorurate cu efect de seră cu un potențial de încălzire globală mai mare de 150 sunt permise până la 31 decembrie 2016.

62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) nr. 79/2009

 

X

63

Siguranță generală

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

 

La cererea producătorului, la această rubrică poate fi acordată o omologare de tip. A se vedea nota de subsol (15) din tabelul privind vehiculele produse în serii nelimitate.

64

Indicatorii de schimbare a vitezei

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 65/2012

 

N/A

67

Componente specifice pentru GPL și instalarea lor pe autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 67

(a)

Componente

X

(b)

Instalare

A

68

Sistemele de alarmă ale vehiculelor (SAV)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 97

(a)

Componente

X

(b)

Instalare

B

69

Siguranța din punct de vedere electric

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 100

 

B

70

Componente specifice pentru gaz natural comprimat (GNC) și instalarea lor pe autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 110

(a)

Componente

X

(b)

Instalare

A

Semnificația literelor

X

Aplicare integrală a actului de reglementare:

(a)

se emite un certificat de omologare de tip;

(b)

testele și controalele se efectuează de către serviciul tehnic sau de către producător în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 41, 42 și 43;

(c)

se elaborează un raport privind încercarea, în conformitate cu dispozițiile din anexa V;

(d)

se asigură conformitatea producției.

A

Actul de reglementare se aplică după cum urmează:

(a)

trebuie să se îndeplinească toate cerințele actului de reglementare, cu excepția cazului în care se prevede altfel;

(b)

nu se solicită un certificat de omologare de tip;

(c)

încercările și controalele se efectuează de către serviciul tehnic sau de către producător în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 41, 42 și 43;

(d)

se elaborează un raport privind încercarea, în conformitate cu dispozițiile din anexa V;

(e)

se asigură conformitatea producției.

B

Actul de reglementare se aplică după cum urmează:

ca la litera «A», cu excepția faptului că încercările și controalele pot fi efectuate chiar de producător, sub rezerva acordului autorității de omologare (adică condițiile prevăzute la articolele 41, 42 și 43 nu trebuie să fie îndeplinite).

C

Actul de reglementare se aplică după cum urmează:

(a)

trebuie să fie îndeplinite numai cerințele tehnice din reglementare, indiferent de eventualele dispoziții tranzitorii;

(b)

nu se solicită un certificat de omologare de tip;

(c)

încercările și controalele se efectuează de către serviciul tehnic sau de către producător (a se vedea deciziile pentru litera «B»);

(d)

se elaborează un raport privind încercarea, în conformitate cu dispozițiile din anexa V;

(e)

se asigură conformitatea producției.

D

La fel ca și pentru deciziile pentru literele «B» și «C», cu excepția faptului că este suficientă o declarație de conformitate prezentată de producător. Nu se solicită efectuarea unui raport de încercare.

Autoritatea de omologare de tip sau serviciul tehnic pot solicita informații suplimentare sau dovezi suplimentare, dacă este necesar.

N/A

Actul de reglementare nu se aplică. Cu toate acestea, poate fi impusă respectarea unuia sau mai multor aspecte specifice din actul de reglementare.

Notă:

Seriile de modificări ale regulamentelor CEE-ONU care trebuie să fie folosite sunt enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Seriile de modificări adoptate ulterior sunt acceptate ca alternativă.

Tabelul 2

Vehicule N1  (20)

Rubrică

Subiect

Act de reglementare

Aspecte specifice

Aplicabilitatea și cerințele specifice

1

Nivelul de zgomot admis

Directiva 70/157/CEE

 

A

2

Emisii provenite de la vehicule ușoare (Euro 5 și 6)/acces la informații

Regulamentul (CE) 715/2007

 

A

(a)

Sistemul OBD

Vehiculul se echipează cu un sistem OBD care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 692/2008 (sistemul OBD va fi proiectat să înregistreze cel puțin funcționarea defectuoasă a sistemului de gestionare a motorului).

Interfața OBD are capacitatea de a comunica cu instrumentele de diagnosticare disponibile în mod obișnuit.

(b)

Conformitatea în circulație

N/A

(c)

Accesul la informații

Este suficient ca producătorul să furnizeze un acces rapid și ușor la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

3A

Prevenirea riscului de incendiu (rezervoare cu combustibil lichid)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 34

(a)

Rezervoare cu combustibil lichid

B

(b)

Instalarea pe vehicul

B

4A

Spațiu pentru montarea și fixarea plăcilor de înmatriculare spate

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1003/2010

 

B

5A

Echipament de direcție

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 79

 

C

(a)

Sisteme mecanice

Se aplică dispozițiile de la punctul 5 din Regulamentul CEE-ONU nr. 79.

Vor fi efectuate toate încercările prevăzute la punctul 6.2 din Regulamentul CEE-ONU nr. 79 și se aplică cerințele de la punctul 6.1 din Regulamentul CEE-ONU nr. 79.

(b)

Sistem electronic complex de control al vehiculului

Se aplică toate dispozițiile de la punctul 6 din Regulamentul CEE-ONU nr. 79.

Conformitatea cu aceste cerințe poate fi verificată doar de un serviciu tehnic desemnat.

6A

Broaștele și elementele de susținere a ușilor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 11

 

C

(a)

Cerințe generale (punctul 5 din Regulamentul CEE-ONU nr. 11)

Se aplică toate cerințele.

(a)

Cerințe privind performanța (punctul 6 din Regulamentul CEE-ONU nr. 11)

Se aplică doar cerințele de la punctul 6.1.5.4 și punctul 6.3 privind broaștele ușilor.

7A

Dispozitivele și semnalele de avertizare sonoră

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 28

(a)

Componente

X

(b)

Instalarea pe vehicul

B

8A

Dispozitivele de vizibilitate indirectă și instalarea acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 46

(a)

Componente

X

(b)

Instalarea pe vehicul

B

9A

Frânarea vehiculelor și a remorcilor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 13

(a)

Cerințe privind conceperea și încercarea

A

(b)

Sistem electronic de control al stabilității

Nu este necesară echiparea cu un sistem electronic de control al stabilității. În cazul în care se instalează un astfel de sistem, el trebuie să respecte cerințele din Regulamentul CEE-ONU nr. 13.

9B

Sistemul de frânare al autoturismelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H

(a)

Cerințe privind conceperea și încercarea

A

(b)

Sistemul de control electronic al stabilității și sistemul de frânare asistată

Nu este necesară echiparea cu un sistem de control electronic al stabilității și cu un sistem de frânare asistată. În cazul în care sunt instalate, ele trebuie să respecte cerințele din Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H.

10A

Compatibilitatea electromagnetică

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 10

 

B

13A

Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizate

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 116

 

A

14A

Protecția conducătorului auto împotriva sistemului de direcție în cazul unui impact

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 12

 

C

(a)

Încercarea privind impactul cu un obstacol

Este necesară efectuarea unei încercări.

(b)

Încercare privind impactul blocului de încercare cu volanul

Nu este necesară dacă volanul este echipat cu un airbag.

(c)

Încercare cu cap fals

Nu este necesară dacă volanul este echipat cu un airbag.

15A

Scaunele, ancorajele lor și tetierele

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 17

 

B

17A

Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuia

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 130/2012

 

D

17B

Vitezometrul, inclusiv instalarea acestuia

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 39

 

B

18A

Plăcuța producător regulamentară și numărul de identificare al vehiculului

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 19/2011

 

B

19A

Punctele de ancorare a centurilor de siguranță, sistemele de ancorare ISOFIX și punctele de ancorare superioare ISOFIX

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 14

 

B

20A

Instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă pe autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 48

 

B

În conformitate cu articolul 2 din Directiva 2008/89/CE, noile tipuri de autovehicule trebuie să fie echipate cu lumini de zi.

21A

Dispozitivele retroreflectorizante pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 3

 

X

22A

Lămpi de poziție față și spate, lămpi de stop și lămpi de gabarit pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 7

 

X

22B

Lămpi pentru circulație diurnă pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 87

 

X

22C

Lămpile de poziție laterale pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 91

 

X

23A

Lămpi semnalizare direcție pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 6

 

X

24A

Dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 4

 

X

25A

Faruri etanșe (sealed beam) pentru autovehicule care emit un fascicul de întâlnire asimetric european sau un fascicul de drum sau ambele fascicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 31

 

X

25B

Lămpi cu incandescență destinate utilizării în blocuri optice omologate pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 37

 

X

25C

Faruri pentru autovehicule prevăzute cu surse luminoase cu descărcare în gaz

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 98

 

X

25D

Surse luminoase cu descărcare în gaz destinate utilizării în blocuri optice omologate cu descărcare în gaz pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 99

 

X

25E

Faruri pentru autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele și care sunt echipate cu lămpi cu incandescență și/sau module LED

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 112

 

X

25F

Sistemele de iluminare față adaptive (SFA) pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 123

 

X

26A

Lămpile de ceață față ale vehiculelor motorizate

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 19

 

X

27A

Dispozitiv de remorcare

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1005/2010

 

B

28A

Lămpile de ceață spate pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 38

 

X

29A

Lămpile de mers înapoi pentru autovehicule și remorcile acestora

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 23

 

X

30A

Lămpile de staționare pentru autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 77

 

X

31A

Centurile de siguranță, sistemele de fixare, sistemele de fixare a scaunelor pentru copii și sistemele ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 16

(a)

Componente

X

(b)

Cerințe privind instalarea

B

33A

Amplasarea și identificarea comenzilor manuale, a lămpilor martor și a indicatoarelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 121

 

A

34A

Dispozitive de dejivrare și de dezaburire a parbrizului

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 672/2010

 

N/A

Vehiculul trebuie să fie dotat cu dispozitive corespunzătoare pentru dejivrarea și dezaburirea parbrizului.

35A

Ștergătoare/spălătoare de parbriz

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1008/2010

 

N/A

Vehiculul trebuie să fie dotat cu dispozitive corespunzătoare pentru ștergerea și spălarea parbrizului.

36A

Sistem de încălzire

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 122

 

C

Nu este necesară echiparea cu un sistem de încălzire.

(a)

Toate sistemele de încălzire

Se aplică cerințele de la punctele 5.3 și 6 din Regulamentul CEE-ONU nr. 122.

(b)

Sisteme de încălzire cu GPL

Se aplică cerințele din anexa 8 la Regulamentul CEE-ONU nr. 122.

38

Tetierele încorporate sau neîncorporate în scaunele vehiculelor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 25

 

X

40

Puterea motorului

Directiva 80/1269/CEE

 

A

(În cazul în care producătorul vehiculului produce propriul său motor.)

 

(În cazul în care producătorul vehiculului folosește un motor de la un alt producător.)

Datele de încercare la banc de la producătorul motorului sunt acceptate cu condiția ca sistemul de gestionare a motorului să fie identic (adică să aibă cel puțin aceeași UCE).

Încercarea privind puterea de ieșire poate fi realizată pe un dinamometru de șasiu. Se vor lua în considerare pierderile de putere la transmisie.

41

Emisii (Euro IV și V) – vehicule grele

Directiva 2005/55/CE

 

A

Sistemul OBD

La cererea producătorului vehiculului, se poate renunța la această cerință.

41A

Emisii provenite de la vehicule grele (Euro VI)/acces la informații

Regulamentul (CE) nr. 595/2009

 

A

Cu excepția setului de cerințe privind sistemul OBD și accesul la informații.

43A

Dispozitive antistropire

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 109/2011

 

B

45A

Materialele pentru geamurile din sticlă securizată și instalarea lor pe vehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 43

(a)

Componente

X

(b)

Instalare

B

46

Pneuri

Directiva 92/23/CEE

Componente

X

46A

Instalarea pneurilor

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 458/2011

 

B

Datele aplicării progresive sunt cele prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

46B

Pneuri pentru autovehicule și remorcile acestora (clasa C1)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 30

Componente

X

46C

Pneuri pentru vehicule utilitare și remorcile acestora (clasele C2 și C3)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 54

Componente

X

46D

Emisiile sonore generate de rularea pneurilor, aderența pe suprafețe umede și rezistența la rulare (clasele C1, C2 și C3)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 117

Componente

X

46E

Piesă de rezervă pentru utilizare temporară, pneuri/sistem cu posibilitate de rulare pe jantă și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 64

Componente

X

Echiparea cu un sistem de monitorizare a presiunii pneurilor

B

Nu este necesară echiparea cu un sistem de monitorizare a presiunii pneurilor.

48

Mase și dimensiuni

Directiva 97/27/CE

 

B

48A

Mase și dimensiuni

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul (UE) nr. 1230/2012

 

B

Încercarea privind pornirea din rampă la masa combinată maximă

La cererea producătorului, se poate renunța la încercarea privind pornirea din rampă la masa combinată maximă descrisă la punctul 5.1 din partea A din anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 1230/2012.

49A

Vehicule utilitare în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 61

 

C

(a)

Specificații generale

Se aplică dispozițiile de la punctul 5 din Regulamentul CEE-ONU nr. 61.

(b)

Specificații particulare

Se aplică dispozițiile de la punctul 6 din Regulamentul CEE-ONU nr. 61.

50A

Dispozitive mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 55

(a)

Componente

X

(b)

Instalare

B

54A

Protecția pasagerilor în caz de coliziune laterală

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 95

C

C

Încercare cu cap fals

Producătorul furnizează serviciului tehnic informațiile corespunzătoare privind posibilul impact al capului manechinului cu structura vehiculului sau cu geamul lateral, dacă este realizat din sticlă stratificată.

În cazul în care se dovedește că ar putea avea loc un astfel de impact, se efectuează încercarea parțială cu cap fals descrisă la punctul 3.1 din anexa 8 la Regulamentul CEE-ONU nr. 95 și se respectă criteriul specificat la punctul 5.2.1.1 din Regulamentul CEE-ONU nr. 95.

Cu acordul serviciului tehnic, procedura de încercare descrisă în anexa 4 la Regulamentul CEE-ONU nr. 21 poate fi utilizată ca alternativă la încercarea menționată mai sus.

56

Vehiculele destinate transportului de mărfuri periculoase

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 105

 

A

58

Protecția pietonilor

Regulamentul (CE) nr. 78/2009

(a)

Cerințe tehnice aplicabile vehiculului

N/A

(b)

Sisteme de protecție frontală

X

59

Posibilitatea de reciclare

Directiva 2005/64/CE

 

N/A

Se aplică numai articolul 7 privind refolosirea părților componente.

61

Sisteme de aer condiționat

Directiva 2006/40/CE

 

B

Gazele fluorurate cu efect de seră cu un potențial de încălzire globală mai mare de 150 sunt permise până la 31 decembrie 2016.

62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) nr. 79/2009

 

X

63

Siguranță generală

Regulamentul (UE) nr. 661/2009

 

La cererea producătorului, la această rubrică poate fi acordată o omologare de tip. A se vedea nota de subsol (15) din tabelul privind vehiculele produse în serii nelimitate.

67

Componente specifice pentru GPL și instalarea lor pe autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 67

(a)

Componente

X

(b)

Instalare

A

68

Sistemele de alarmă ale vehiculelor (SAV)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 97

(a)

Componente

X

(b)

Instalare

B

69

Siguranța din punct de vedere electric

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 100

 

B

70

Componente specifice pentru gaz natural comprimat (GNC) și instalarea lor pe autovehicule

Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Regulamentul CEE-ONU nr. 110

(a)

Componente

X

(b)

Instalare

A”

(2)

Partea A din Anexa XII se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea 1, al patrulea rând din tabel se înlocuiește cu următorul text

„N1

1 000”

(b)

secțiunea 2 se modifică după cum urmează:

(i)

rândul al doilea din tabel se înlocuiește cu următorul text:

„M1

100”

(ii)

rândul al patrulea din tabel se înlocuiește cu următorul text:

„N1

500 până la 31 octombrie 2016

250 de la 1 noiembrie 2016”


(1)  Pentru vehiculele cu o masă de referință de cel mult 2 610 kg. La cererea producătorului, se poate aplica vehiculelor cu o masă de referință de cel mult 2 840 kg

(2)  În cazul vehiculelor echipate cu o instalație GPL sau GNC, este necesară omologarea de tip a vehiculului în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 67 sau cu Regulamentul CEE-ONU nr. 110.

(3)  Este necesară echiparea cu un sistem electronic de control al stabilității, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Prin urmare, pentru omologarea CE de tip a noilor tipuri de vehicule, cât și pentru înmatricularea, vânzarea și punerea în circulație a vehiculelor noi, se respectă cerințele anexei 21 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13. Datele de punere în aplicare stabilite la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se aplică în locul datelor stabilite în Regulamentul CEE-ONU nr. 13.

(4)  Este necesară echiparea cu un sistem electronic de control al stabilității, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Prin urmare, pentru omologarea CE de tip a noilor tipuri de vehicule, cât și pentru înmatricularea, vânzarea și punerea în circulație a vehiculelor noi, se respectă cerințele stabilite în Partea A din anexa 9 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H. Datele de punere în aplicare stabilite la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se aplică în locul datelor stabilite în Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H.

(5)  

(4A)

Dacă vehiculul este echipat cu un sistem de protecție, acesta trebuie să îndeplinească cerințele din Regulamentul CEE-ONU nr. 18.

(6)  

(4B)

Prezentul regulament se aplică în cazul scaunelor care nu intră sub incidența Regulamentului CEE-ONU nr. 80.

(7)  Vehiculele din această categorie trebuie să fie dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru dejivrarea și dezaburirea parbrizului.

(8)  Vehiculele din această categorie trebuie să fie dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru spălarea și ștergerea parbrizului.

(9)  În cazul vehiculelor echipate cu un grup motopropulsor electric, este necesară omologarea de tip a vehiculului în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 85.

(10)  Pentru vehiculele cu o masă de referință care depășește 2 610 kg și care nu au beneficiat de posibilitatea menționată la nota (1).

(11)  Pentru vehicule cu o masă de referință mai mare de 2 610 kg care nu sunt omologate (la cererea producătorului și cu condiția ca masa lor de referință să nu depășească 2 840 kg) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

Pentru alte opțiuni, a se vedea articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

(12)  

(9A)

Se aplică doar în cazul în care aceste vehicule sunt echipate cu echipament reglementat prin Regulamentul CEE-ONU nr. 64. Este obligatorie echiparea vehiculelor M1 cu un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

(13)  Se aplică numai vehiculelor echipate cu dispozitiv(e) de cuplare.

(14)  Se aplică vehiculelor cu o masă maximă tehnic admisibilă care nu depășește 2,5 tone.

(15)  Se aplică numai vehiculelor la care «punctul de referință al planului așezat (punctul „R”)» al celui mai jos scaun se află la cel mult 700 mm deasupra nivelului solului.

(16)  Se aplică numai în cazul în care producătorul solicită omologarea de tip a vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase.

(17)  Se aplică numai pentru vehiculele din categoria N1, clasa I, în conformitate cu descrierea din primul tabel de la punctul 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 70/220/CEE.

(18)  La cererea producătorului, omologarea de tip poate fi acordată în cadrul acestei rubrici, ca o alternativă la omologările de tip obținute în cadrul rubricilor 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A și 64-70.”

(19)  Notele explicative referitoare la partea I din anexa IV se aplică și în cazul tabelului 1.

(20)  Notele explicative referitoare la partea I din anexa IV se aplică, de asemenea, în cazul tabelului 2. Literele din tabelul 2 au același înțeles ca cele din tabelul 1.


21.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 353/31


REGULAMENTUL (UE) NR. 1230/2012 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2012

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru masele și dimensiunile autovehiculelor și ale remorcilor acestora și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (1), în special articolul 14 alineatul (1),

având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (2), în special articolul 39 alineatele (2), (3) și (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 este un regulament individual în sensul procedurii de omologare de tip prevăzută în Directiva 2007/46/CE.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 abrogă Directiva 92/21/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind masele și dimensiunile autovehiculelor din categoria M1  (3), precum și Directiva 97/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 1997 privind masele și dimensiunile anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE (4). Cerințele privind masele și dimensiunile autovehiculelor și ale remorcilor acestora stabilite în aceste directive ar trebui preluate în prezentul regulament și, acolo unde este necesar, modificate în vederea adaptării acestora la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește dispoziții fundamentale privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora în ceea ce privește masele și dimensiunile acestora. Din aceste motive, este necesar, de asemenea, să fie stabilite proceduri, încercări și cerințe specifice pentru acest tip de omologări.

(4)

Directiva 96/53/CEE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (5) stabilește anumite dimensiuni maxime autorizate pentru traficul național și internațional în statele membre. Prin urmare, este important să se ia în considerare, în sensul construcției de vehicule, dimensiunile care au fost deja armonizate în Uniune în scopul de a încuraja și de a asigura libera circulație a mărfurilor.

(5)

Directiva 97/27/CE a permis statelor membre să acorde omologarea CE de tip unor vehicule ale căror dimensiuni de gabarit nu corespundeau dimensiunilor maxime autorizate specificate în directiva respectivă. Directiva a permis, de asemenea, statelor membre să refuze înmatricularea vehiculelor cărora le-a fost acordată omologarea CE de tip, dacă dimensiunile de gabarit ale acestora nu îndeplinesc cerințele din legislația lor națională. Este important să se mențină posibilitatea de a permite, în anumite condiții, omologarea de tip a vehiculelor care depășesc limitele autorizate în cazul în care acest lucru se dovedește a fi mai avantajos pentru traficul rutier și pentru mediu în statele membre în care infrastructura rutieră este adaptată la situația respectivă. Prin urmare, trebuie asigurată posibilitatea de a permite înscrierea în circulație a unor astfel de vehicule în cadrul unor sisteme de omologare de tip pentru serii mici sau individuale, cu condiția ca numărul de vehicule care pot beneficia de o derogare în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2007/46/CE în ceea ce privește dimensiunile maxime autorizate să fie limitat la strictul necesar în scopul aplicării prezentului regulament. Anexa XII la Directiva 2007/46/CE ar trebui, prin urmare, modificată pentru a include asemenea limite cantitative.

(6)

Directiva 96/53/CE specifică mase maxime autorizate care sunt aplicabile numai traficului internațional. Cu toate acestea, directiva respectivă permite statelor membre să continue să aplice pentru traficul național legislațiile lor naționale. Prin urmare, armonizarea masei maxime cu încărcătură tehnic admisibile și a masei maxime tehnic admisibile pe axe sau pe un grup de axe în scopul circulației în statele membre nu pare să fie realizabilă pe termen scurt. Cu toate acestea, având în vedere existența normelor nearmonizate privind construcția infrastructurii rutiere, este oportun să se prevadă obligația statelor membre de a stabili masele maxim admisibile pentru înmatriculare/exploatare ale vehiculelor autorizate pentru traficul național sau internațional în temeiul Directivei 96/53/CE și să stabilească o procedură pentru determinarea acestor mase.

(7)

Având în vedere experiența dobândită în punerea în aplicare a legislației Uniunii privind masele și dimensiunile vehiculelor, este necesar să se specifice concepte definite în mod clar. Unele dintre aceste concepte au fost deja definite în Directivele 97/27/CE și 92/21/CEE. Din motive de coerență, este oportun ca aceste definiții să fie preluate și, unde este cazul, să fie adaptate pentru a ține seama de progresul tehnic și științific.

(8)

Având în vedere că definiția masei reale a unui vehicul individual a fost inclusă în prezentul regulament, este necesar, pentru evitarea oricăror confuzii la completarea certificatului de conformitate, ca anexa IX la Directiva 2007/46/CE să fie modificată în consecință.

(9)

Deoarece în cartea albă intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor (6)” a fost subliniată necesitatea de a îmbunătăți performanțele aerodinamice ale vehiculelor rutiere și cercetările au arătat că, prin montarea unor dispozitive aerodinamice pe vehicule, consumul de carburant al autovehiculelor și, prin urmare, emisiile de CO2 ar putea fi reduse în mod semnificativ, este important să se permită instalarea unor astfel de dispozitive aerodinamice pe vehicule. Având în vedere că dispozitivele aerodinamice constau în adaosuri care, datorită construcției lor, depășesc limitele exterioare ale vehiculelor în spate sau lateral, acestea ar trebui incluse în lista de dispozitive sau echipamente care nu sunt luate în considerare la determinarea dimensiunilor de gabarit. Cu toate acestea, este esențial să fie limitată protuberanța acestora în spate și lateral astfel încât să nu fie afectată siguranța rutieră și transportul intermodal să rămână posibil. Prin urmare, în prezentul regulament ar trebui prevăzute cerințele tehnice necesare.

(10)

Programele informatice disponibile permit utilizarea încercărilor virtuale bazate pe tehnici asistate de calculator. Deoarece tehnicile respective permit efectuarea de încercări mai eficiente din punct de vedere al costurilor și mai puțin greoaie, este oportun să se prevadă posibilitatea de a le utiliza pentru a verifica dacă un vehicul poate să parcurgă o traiectorie completă de 360° și pentru a măsura balansul posterior maxim atunci când vehiculul parcurge traiectoria. Prin urmare, este necesar, de asemenea, să fie adăugată la prezentul regulament lista actelor de reglementare incluse în anexa XVI la Directiva 2007/46/CE.

(11)

În vederea asigurării bunei funcționări a sistemului de omologare, este necesară actualizarea anexelor la Directiva 2007/46/CE.

(12)

Prin urmare, anexele I, III, IX, XII și XVI la Directiva 2007/46/CE ar trebui modificate în consecință. Întrucât dispozițiile anexei XII sunt suficient de detaliate și nu necesită măsuri de transpunere suplimentare din partea statelor membre, este, prin urmare, oportună înlocuirea acesteia prin intermediul unui regulament în temeiul articolului 39 alineatul (8) din Directiva 2007/46/CE.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic pentru autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora în ceea ce privește masele și dimensiunile.

(2)   Prezentul regulament se aplică vehiculelor incomplete, complete și completate din categoriile M, N și O.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile prevăzute în Directiva 2007/46/CE și în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, se aplică următoarele definiții:

1.

„tip de vehicul” înseamnă un set de vehicule astfel cum sunt definite în partea B a anexei II la Directiva 2007/46/CE;

2.

„echipament standard” înseamnă configurația de bază a unui vehicul echipat cu toate componentele necesare prevăzute în actele de reglementare menționate în anexa IV și în anexa XI la Directiva 2007/46/CE, inclusiv toate componentele care sunt instalate fără să necesite specificații suplimentare la nivelul configurației sau al echipamentelor;

3.

„echipamente opționale” înseamnă toate componentele neincluse în echipamentul standard destinate montării pe un vehicul sub responsabilitatea producătorului care pot fi comandate de client;

4.

„masa vehiculului în stare de funcționare” înseamnă

(a)

în cazul unui autovehicul:

masa vehiculului, cu rezervorul (rezervoarele) de combustibil umplut(e) la cel puțin 90 % din capacitatea (capacitățile) acestuia (acestora), inclusiv masa conducătorului auto, a combustibilului și a lichidelor, dotat cu echipamentul standard în conformitate cu specificațiile producătorului și, dacă sunt prezente, masa caroseriei, a cabinei conducătorului auto, a dispozitivului de cuplare și a roții (roților) de rezervă, precum și a sculelor;

(b)

în cazul unei remorci:

masa vehiculului, inclusiv combustibilul și lichidele, dotat cu echipamentul standard în conformitate cu specificațiile producătorului și, dacă sunt prezente, masa caroseriei, a dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare suplimentar(e), a roții (roților) de rezervă, precum și a sculelor;

5.

„masa echipamentelor opționale” înseamnă masa echipamentelor care pot fi montate pe vehicul în plus față de echipamentul standard, în conformitate cu specificațiile producătorului;

6.

„masa reală a vehiculului” înseamnă masa în stare de funcționare plus masa echipamentelor opționale instalate pe un vehicul individual;

7.

„masa maximă tehnic admisibilă (M)” înseamnă masa maximă în stare încărcată atribuită unui vehicul pe baza caracteristicilor sale constructive și a performanțelor sale de proiectare; masa maximă tehnic admisibilă a remorcii sau a semiremorcii include masa statică transferată vehiculului tractor la cuplare;

8.

„masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului (MC)” reprezintă masa maximă în stare încărcată atribuită ansamblului format dintr-un autovehicul și una sau mai multe remorci pe baza caracteristicilor sale constructive și a performanțelor sale de proiectare sau masa maximă atribuită unui ansamblu format dintr-un vehicul tractor și o semiremorcă;

9.

„masa tractabilă maximă tehnic admisibilă” (TM) înseamnă masa maximă a uneia sau mai multor remorci care pot fi tractate de un vehicul tractant care corespunde sarcinii totale exercitate asupra solului de către roțile unei axe sau ale unui grup de axe ale tuturor remorcilor cuplate la vehiculul tractor;

10.

„axă” înseamnă axa comună de rotație a două sau a mai multor roți motoare sau care se rotesc liber, formată dintr-unul sau mai multe segmente situate într-un plan perpendicular pe axa longitudinală a vehiculului;

11.

„grup de axe” înseamnă un număr de axe având o distanță între ele limitată la una dintre distanțele între axe menționate ca distanța „d” în anexa I la Directiva 96/53/CE și care interacționează datorită construcției specifice a suspensiei;

12.

„axă separată” înseamnă o axă care nu poate fi considerată ca făcând parte dintr-un grup de axe;

13.

„masa maximă tehnic admisibilă pe axă” (m) reprezintă masa care corespunde sarcinii statice verticale maxim admisibile transmise la sol de către roțile axei, pe baza caracteristicilor constructive ale axei și ale vehiculului și a performanțelor de proiectare ale acestora;

14.

„masa maximă tehnic admisibilă pe un grup de axe” (μ) reprezintă masa care corespunde sarcinii statice verticale maxim admisibile transmise la sol de către roțile grupului de axe, pe baza caracteristicilor constructive ale grupului de axe și ale vehiculului și a performanțelor de proiectare ale acestora;

15.

„cuplaj” înseamnă un dispozitiv mecanic care include componentele definite la punctele 2.1-2.6 din Regulamentul nr. 55 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea dispozitivelor mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehicule (7), precum și un dispozitiv de cuplare strânsă, astfel cum este definit la punctul 2.1.1 din Regulamentul CEE-ONU nr. 102 – Dispoziții uniforme privind omologarea: I. unui dispozitiv de cuplare strânsă (DCS) II. vehiculelor relativ la montarea unui tip omologat de DCS (8);

16.

„punct de cuplare” înseamnă centrul de fixare a dispozitivului de cuplare montat pe un vehicul tractat în dispozitivul de cuplare montat pe un vehicul tractor;

17.

„masa dispozitivului de cuplare” înseamnă masa cuplajului în sine și a componentelor necesare pentru fixarea dispozitivului de cuplare pe vehicul;

18.

„masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare” înseamnă:

(a)

în cazul unui vehicul tractor, masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxime admisibile la punctul de cuplare (valoarea „S” sau „U”) a unui vehicul de tractare, pe baza caracteristicilor constructive ale cuplajului și ale vehiculului tractor;

(b)

în cazul unei semiremorci, al unei remorci cu axă centrală sau al unei remorci cu bară de tracțiune rigidă, masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxim admisibile (valoarea „S” sau „U”) transmise vehiculului tractor de remorcă la punctul de cuplare pe baza caracteristicilor constructive ale cuplajului și ale remorcii;

19.

„masa pasagerilor” înseamnă o masă nominală în funcție de categoria vehiculului înmulțită cu numărul de locuri pe scaun, inclusiv, dacă este cazul, locurile pentru membrii echipajului și locurile în picioare, cu excepția locului conducătorului auto;

20.

„masa conducătorului auto” înseamnă o masă stabilită la 75 kg plasată în punctul de referință al scaunului conducătorului auto;

21.

„masa utilă” înseamnă diferența dintre masa maximă tehnic admisibilă și masa în stare de funcționare la care s-a adăugat masa pasagerilor și masa echipamentelor opționale;

22.

„lungime” înseamnă dimensiunea definită la punctele 6.1.1, 6.1.2 și 6.1.3 din Standardul ISO 612:1978; această definiție se aplică, de asemenea, vehiculelor articulate alcătuite din două sau mai multe secțiuni;

23.

„lățime” înseamnă dimensiunea definită la punctul 6.2 din Standardul ISO 612:1978;

24.

„înălțime” înseamnă dimensiunea definită la punctul 6.3 din Standardul ISO 612:1978;

25.

„ampatament” înseamnă:

(a)

dimensiunea la care se face referire la punctul 6.4.1 din Standardul ISO 612:1978;

(b)

pentru o remorcă cu axă centrală cu o singură axă, distanța orizontală dintre axa verticală a sistemului de cuplare și centrul axei;

(c)

pentru o remorcă cu axă centrală cu mai mult de o axă, distanța orizontală dintre axa verticală a sistemului de cuplare și centrul primei axe;

26.

„distanța dintre axe” înseamnă distanța dintre două axe consecutive prevăzute la punctul 6.4 din Standardul ISO 612:1978 în cazul vehiculelor cu mai mult de două axe; dacă vehiculul este prevăzut cu numai două axe sau în cazul unei semiremorci, al unei remorci cu bară de tracțiune sau al unei remorci cu bară de tracțiune rigidă, distanța dintre axe menționată la punctul 6.4.2 din Standardul ISO 612:1978 are înțelesul de „ampatament”, astfel cum este definit la punctul 25;

27.

„ecartament” înseamnă dimensiunea la care se face referire la punctul 6.5 din Standardul ISO 612:1978;

28.

„avansul pivotului de cuplare” însemnă distanța la care se face referire la punctul 6.19.2 din Standardul ISO 612:1978, ținând cont de nota de la punctul 6.19 din același standard.

29.

„raza de asamblare frontală a semiremorcii” înseamnă distanța orizontală între axa pivotului de cuplare și orice punct din partea anterioară a semiremorcii;

30.

„consolă față” înseamnă distanța orizontală dintre planul vertical care trece prin prima axă anterioară sau prin pivotul de cuplare în cazul unei semiremorci și cel mai avansat punct al vehiculului;

31.

„consolă spate” înseamnă distanța orizontală dintre planul vertical care trece prin ultima axă posterioară și punctul cel mai din spate al vehiculului; în cazul în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de cuplare neamovibil, punctul cel mai din spate al vehiculului este punctul de cuplare;

32.

„lungimea zonei de încărcare” înseamnă distanța dintre punctul interior cel mai din față și punctul interior cel mai din spate al zonei de încărcare, măsurată orizontal în planul longitudinal al vehiculului;

33.

„balans posterior” înseamnă distanța dintre punctul extrem la care ajunge efectiv partea din spate a unui vehicul manevrat în condițiile prevăzute la punctul 7 din partea B sau la punctul 6 din partea C a anexei I la prezentul regulament;

34.

„elevator de axă” înseamnă un dispozitiv montat pe un vehicul în scopul ridicării unei axe de la nivelul solului și coborârii acesteia la nivelul solului;

35.

„axă liftabilă sau retractabilă” înseamnă o axă care poate fi ridicată din poziția sa normală și recoborâtă cu ajutorul unui elevator de axă;

36.

„axă încărcabilă” înseamnă o axă a cărei sarcină poate fi modificată fără a fi ridicată cu ajutorul unui elevator de axă;

37.

„suspensie pneumatică” înseamnă un sistem de suspensie la care efectul de arc este asigurat în proporție de cel puțin 75 % prin resort pneumatic.

38.

„clasa unui autobuz sau a unui autocar” înseamnă un set de vehicule astfel cum este definit la punctele 2.1.1 și 2.1.2 din Regulamentul CEE-ONU nr. 107 – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M2 sau M3 în ceea ce privește construcția generală a acestora (9);

39.

„vehicul articulat” înseamnă un vehicul din categoria M2 sau M3, definit la punctul 2.1.3 din Regulamentul CEE-ONU nr. 107;

40.

„încărcătură indivizibilă” înseamnă o încărcătură care, în scopul transportului rutier, nu poate fi împărțită în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli disproporționate sau fără riscuri de daune și care, din cauza masei sau a dimensiunilor sale, nu poate fi transportată de un vehicul ale cărui mase și dimensiuni sunt conforme cu masele și dimensiunile maxime autorizate în vigoare într-un stat membru.

Articolul 3

Obligațiile producătorilor

(1)   Producătorul determină, pentru fiecare versiune a unui tip de vehicul, indiferent de stadiul de fabricație al vehiculului, următoarele mase:

(a)

masa maximă tehnic admisibilă;

(b)

masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule;

(c)

masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă;

(d)

masa maximă tehnic admisibilă pe axe sau masa maximă tehnic admisibilă pe un grup de axe;

(e)

masa maximă tehnic admisibilă la punctul (punctele) de cuplare luând în considerare caracteristicile tehnice ale dispozitivelor de cuplare care sunt montate sau pot fi montate pe vehicul, după caz.

(2)   La determinarea maselor prevăzute la alineatul (1), producătorul trebuie să țină cont de cele mai bune practici de bună inginerie și de cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile pentru a reduce la minimum riscurile de defecțiuni mecanice, în special cele cauzate de oboseala materialelor și pentru a evita avarierea infrastructurii rutiere.

(3)   Pentru a determina masele prevăzute la alineatul (1), producătorul trebuie să țină cont de viteza maximă prin construcție a vehiculului.

În cazul în care vehiculul este echipat de către producătorul acestuia cu un dispozitiv de limitare a vitezei, viteza maximă prin construcție este viteza efectivă permisă de limitatorul de viteză.

(4)   Pentru a determina masele prevăzute la alineatul (1), producătorul nu impune restricții privind utilizarea vehiculului cu excepția celor referitoare la capacitatea pneurilor care pot fi adaptate la viteza prin construcție în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 54 – Dispoziții uniforme privind omologarea anvelopelor pneumatice pentru vehicule comerciale și remorcile acestora (10) și cu secțiunea 5 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 458/2011 (11).

(5)   Pentru vehicule incomplete, inclusiv pentru vehiculele cu cabina conducătorului auto pe șasiu, care necesită încă o etapă de fabricație, producătorul furnizează toate informațiile relevante pentru producătorii etapei următoare, astfel încât cerințele prezentului regulament să fie în continuare îndeplinite.

În scopul aplicării primului paragraf, producătorul precizează poziția centrului de greutate al masei corespunzătoare încărcăturii totale.

(6)   Vehiculele incomplete din categoriile M2, M3, N2 și N3 care nu sunt prevăzute cu caroserie trebuie proiectate astfel încât să permită producătorilor din etapa ulterioară să îndeplinească cerințele de la punctele 7 și 8 din partea B și de la punctele 6 și 7 din partea C ale anexei I.

Articolul 4

Dispoziții privind omologarea CE de tip a unui tip de vehicul în ceea ce privește masele și dimensiunile acestuia

(1)   Producătorul sau reprezentantul acestuia depune la autoritatea de omologare de tip cererea de omologare CE de tip pentru un vehicul în ceea ce privește masele și dimensiunile acestuia.

(2)   Cererea se întocmește în conformitate cu modelul fișei de informații prevăzut în partea A din anexa V.

(3)   Pentru calculul distribuției masei pe axe, producătorul furnizează autorității de omologare, pentru fiecare configurație tehnică din cadrul tipului de vehicul, astfel cum este definit prin setul de valori ale punctelor relevante din anexa V, informațiile necesare pentru determinarea următoarelor mase:

(a)

masa maximă tehnic admisibilă;

(b)

masa maximă tehnic admisibilă pe axă sau pe grupul de axe;

(c)

masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă;

(d)

masa maximă tehnic admisibilă la punctul (punctele) de cuplare;

(e)

masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule.

Informațiile se furnizează sub formă de tabel sau în orice alt format adecvat, în acord cu autoritatea de omologare de tip.

(4)   În situația în care echipamentele opționale afectează în mod semnificativ masele și dimensiunile vehiculului, producătorul furnizează serviciului tehnic amplasarea, masa și poziția geometrică a centrului de greutate în raport cu axele echipamentelor opționale care pot fi instalate pe vehicul.

(5)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (4), în cazul în care echipamentele opționale sunt alcătuite din mai multe componente, amplasate pe vehicul în locuri diferite, producătorul poate furniza serviciului tehnic numai distribuția masei pe axe a echipamentelor opționale.

(6)   Pentru grupuri de axe, producătorul indică distribuția pe axe a masei totale aplicate grupului.

Dacă este necesar, producătorul prezintă formulele utilizate pentru calculul distribuției sau graficele de distribuție relevante.

(7)   Dacă autoritatea de omologare sau serviciul tehnic consideră că este necesar, producătorul pune la dispoziție în vederea inspecției un vehicul reprezentativ pentru tipul supus omologării.

(8)   Producătorul vehiculului poate depune la autoritatea de omologare de tip o cerere de recunoaștere a echivalenței unei suspensii cu o suspensie pneumatică.

Dacă cerințele din anexa III sunt îndeplinite, autoritatea de omologare recunoaște echivalența unei suspensii cu o suspensie pneumatică.

În cazul în care serviciul tehnic a recunoscut echivalența, se redactează un raport de încercare. Autoritatea de omologare anexează raportul de încercare și descrierea tehnică a suspensiei la certificatul de omologare CE de tip.

(9)   Dacă cerințele prevăzute în anexele I-IV la prezentul regulament sunt îndeplinite, autoritatea de omologare acordă omologarea de tip în conformitate cu sistemul de numerotare prevăzut în anexa VII la Directiva 2007/46/CE.

Un stat membru nu atribuie același număr de omologare unui alt tip de vehicul.

(10)   În sensul alineatului (9), autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de tip întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în partea B a anexei V.

(11)   Abaterile permise menționate în apendicele 2 la anexa I se aplică în sensul articolului 12 alineatul (2) din Directiva 2007/46/CE.

Articolul 5

Mase maxim admisibile pentru înmatriculare/punere în circulație

(1)   În scopul înmatriculării și punerii în circulație a vehiculelor cărora li s-a acordat omologarea de tip în temeiul prezentului regulament, autoritățile naționale stabilesc, pentru fiecare variantă și versiune din cadrul tipului de vehicul, toate masele următoare, care sunt autorizate pentru traficul național sau internațional în temeiul Directivei 96/53/CE:

(a)

masa maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație;

(b)

masa maxim admisibilă pe axă (axe) pentru înmatriculare/punere în circulație;

(c)

masa maxim admisibilă pe grup de axe pentru înmatriculare/punere în circulație;

(d)

masa de remorcare maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație

(e)

masa maxim admisibilă a ansamblului pentru înmatriculare/punere în circulație:

Autoritățile naționale stabilesc procedura pentru determinarea maselor maxim admisibile pentru înmatriculare/punere în circulație prevăzute la primul paragraf. Acestea desemnează autoritatea competentă însărcinată cu stabilirea maselor în cauză și precizează informațiile care trebuie furnizate autorității competente respective.

(2)   Masele maxim admisibile de înmatriculare/punere în circulație stabilite în conformitate cu procedura menționată la alineatul (1) nu pot depăși masele maxime menționate la articolul 3 alineatul (1).

(3)   Producătorul este consultat de către autoritatea competentă cu privire la distribuția masei pe axe sau grup de axe pentru a garanta buna funcționare a sistemelor vehiculului, în special a sistemului de direcție și de frânare.

(4)   La determinarea maselor maxim admisibile de înmatriculare/punere în circulație, autoritățile naționale se asigură că cerințele prevăzute în actele de reglementare enumerate în anexa IV și în anexa XI la Directiva 2007/46/CE sunt în continuare îndeplinite.

(5)   În cazul în care autoritățile naționale constată că cerințele unuia dintre actele de reglementare enumerate în anexa IV și în anexa XI la Directiva 2007/46/CE, cu excepția prezentului regulament, nu mai sunt îndeplinite, trebuie efectuate încercări noi și o nouă omologare de tip sau o extindere, după caz, este acordată de către autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip inițială în conformitate cu actul de reglementare în cauză.

Articolul 6

Derogări

(1)   Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (3) din Directiva 96/53/CE, omologarea CE de tip poate fi acordată pentru vehiculele destinate transportului de încărcături indivizibile ale căror dimensiuni depășesc cerințele din prezentul regulament. În acest caz, certificatul de omologare de tip și certificatul de conformitate trebuie să indice în mod clar că vehiculul este destinat numai transportului de încărcături indivizibile.

(2)   Statele membre pot acorda omologări în conformitate cu articolele 23 și 24 din Directiva 2007/46/CE pentru vehiculele care depășesc dimensiunile maxime autorizate prevăzute la punctul 1.1 din părțile B, C și D ale anexei I la prezentul regulament.

Omologările de tip în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2007/46/CE sunt supuse limitelor cantitative stabilite la punctul 3 din partea A a anexei XII la directiva menționată.

Articolul 7

Dispoziții tranzitorii

(1)   Autoritățile naționale permit vânzarea și intrarea în exploatare a vehiculelor cărora li s-a acordat omologarea de tip înainte de data menționată la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 și continuă să aprobe extinderi ale omologărilor acordate în temeiul Directivei 92/21/CEE și a Directivei 97/27/CE.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), omologările CE de tip acordate în temeiul articolului 7 din Directiva 97/27/CE încetează să fie valabile la data la care se face referire la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

Cu toate acestea, statele membre pot înmatricula și permite vânzarea sau punerea în circulație a vehiculelor de sfârșit de serie a căror omologare CE de tip nu mai este valabilă, în cazul în care producătorul solicită acest lucru în conformitate cu articolul 27 din Directiva 2007/46/CE.

(3)   Începând cu 10 ianuarie 2014, producătorii eliberează certificate de conformitate care sunt conforme cu prezentul regulament.

Până la 9 ianuarie 2014, aceștia indică masa reală a vehiculului la rubrica 52 din certificatul de conformitate, cu excepția cazului în care aceasta este indicată în una dintre celelalte rubrici ale certificatului de conformitate.

Articolul 8

Modificări aduse Directivei 2007/46/CE

Anexele I, III, IX și XVI la Directiva 2007/46/CE se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.

Anexa XII la Directiva 2007/46/CE se înlocuiește cu anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică pentru noile tipuri de vehicule pentru care omologarea de tip este acordată de la 1 noiembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200, 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 129, 14.5.1992, p. 1.

(4)  JO L 233, 25.8.1997, p. 1.

(5)  JO L 235, 17.9.1996, p. 59.

(6)  [COM(2011) 144]

(7)  JO L 227, 28.8.2010, p. 1.

(8)  JO L 351, 20.12.2008, p. 44.

(9)  JO L 255, 29.9.2010, p. 1.

(10)  JO L 183, 11.7.2008, p. 41.

(11)  JO L 124, 13.5.2011, p. 11.


LISTA ANEXELOR

Anexa I

PARTEA A

:

Cerințe tehnice pentru vehicule din categoriile M1 și N1

PARTEA B

:

Cerințe tehnice pentru vehiculele din categoria M2 sau M3

PARTEA C

:

Cerințe tehnice pentru vehicule din categoriile N2 și N3

PARTEA D

:

Cerințe tehnice pentru vehiculele din categoria O

Apendicele 1

Lista dispozitivelor și a echipamentelor care nu trebuie neapărat luate în considerare pentru determinarea dimensiunilor de gabarit

Apendicele 2

Toleranțe admise pentru omologarea de tip și conformitatea producției

Apendicele 3

Cifre privind manevrabilitatea

Anexa II

Capacitatea vehiculelor de teren de a urca o rampă

Anexa III

Condițiile pentru echivalarea unei suspensii cu o suspensie pneumatică

Anexa IV

Cerințe tehnice pentru instalarea de axe liftabile sau de axe încărcabile pe vehicule

Anexa V

PARTEA A

:

Fișa de comunicare

PARTEA B

:

Certificat de omologare CE de tip

Anexa VI

Modificări ale anexelor I, III, IX și XVI la Directiva 2007/46/CE

Anexa VII

Anexa XII la Directiva 2007/46/CE

ANEXA I

CERINȚE TEHNICE

PARTEA A

Vehicule din categoriile M1 și N1

1.   Dimensiuni maxime autorizate

1.1.

Dimensiunile nu trebuie să depășească următoarele valori:

1.1.1.

Lungime: 12,00 m.

1.1.2.

Lățime:

(a)

:

M1

:

2,55 m;

(b)

:

N1

:

2,55 m;

(c)

:

N1

:

2,60 m pentru vehiculele prevăzute cu o caroserie cu pereți izolați cu o grosime de cel puțin 45 mm, astfel cum se menționează în apendicele 2 din partea C a anexei II la Directiva 2007/46/CE.

1.1.3.

Înălțime: 4,00 m.

1.2.

Pentru măsurarea lungimii, a lățimii și a înălțimii, masa vehiculului trebuie să corespundă masei în stare de funcționare, vehiculul fiind plasat pe o suprafață orizontală și plană cu pneurile umflate la presiunea recomandată de producător.

1.3.

Numai dispozitivele și echipamentele menționate în apendicele 1 din prezenta anexă nu trebuie luate în considerare la determinarea lungimii, lățimii și înălțimii.

2.   Distribuția masei

2.1.   Suma totală a maselor maxime tehnic admisibile pe axe trebuie să fie mai mare sau egală cu masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului.

2.2.   Masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului nu trebuie să fie mai mică decât masa vehiculului în stare de funcționare plus masa pasagerilor, plus masa echipamentelor opționale, plus masa cuplajului în cazul în care aceasta nu este inclusă în masa în stare de funcționare.

2.3.   În cazul în care vehiculul este încărcat cu masa maximă tehnic admisibilă, masa pe fiecare axă nu trebuie să depășească masa maximă tehnic admisibilă pe axa respectivă.

2.4.   În cazul în care vehiculul este încărcat până la masa maximă tehnic admisibilă, masa pe axa din față nu trebuie în niciun caz să fie mai mică de 30 % din masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului.

2.4.1.   În cazul în care vehiculul este încărcat până la masa maximă tehnic admisibilă plus masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare, masa de pe axa din față nu trebuie în niciun caz să fie mai mică de 20 % din masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului.

2.5.   În cazul în care un vehicul este echipat cu scaune amovibile, procedura de verificare se limitează la situația în care este instalat numărul maxim de scaune.

2.6.   Pentru verificarea cerințelor stabilite la punctele 2.2, 2.3 și 2.4:

(a)

scaunele se reglează astfel cum este prevăzut la punctul 2.6.1;

(b)

masele pasagerilor, masa sarcinii utile și masa echipamentelor opționale se distribuie astfel cum se specifică la punctele 2.6.2-2.6.4.2.3.

2.6.1.   Reglarea scaunelor

2.6.1.1.   Dacă sunt reglabile, scaunele trebuie deplasate în poziția de recul maxim a acestora.

2.6.1.2.   Când există mai multe posibilități de reglare a scaunelor (înălțime, unghi, înclinarea spătarului etc.), reglarea poziției acestora trebuie specificată de producătorul vehiculului.

2.6.1.3.   Scaunele prevăzute cu suspensie se blochează în poziția specificată de producător.

2.6.2.   Distribuția masei pasagerilor

2.6.2.1.   Masa asociată fiecărui pasager este de 75 kg.

2.6.2.2.   Masa fiecărui pasager este amplasată în punctul de referință al scaunelor („punctul R” al scaunului).

2.6.2.3.   În cazul unui vehicul cu destinație specială, cerința de la punctul 2.6.2.2 se aplică mutatis mutandis (de exemplu, masa unei persoane rănite alungite pe targă, în cazul unei ambulanțe).

2.6.3.   Distribuția masa echipamentelor opționale

2.6.3.1.   Masa echipamentelor opționale se distribuie în conformitate cu specificațiile producătorului.

2.6.4.   Distribuția sarcinii utile

2.6.4.1.   Vehicule M1

2.6.4.1.1.

În ceea ce privește vehiculele din categoria M1, masa sarcinii utile se distribuie în conformitate cu specificațiile producătorului în acord cu serviciul tehnic.

2.6.4.1.2.

În ceea ce privește autorulotele, masa minimă a sarcinii utile (PM) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Formula

unde

„n”

reprezintă numărul maxim de pasageri plus conducătorul auto; și

„L”

este lungimea totală a vehiculului în metri.

2.6.4.2.   Vehicule N1

2.6.4.2.1.

În ceea ce privește vehiculele cu caroserie, masa sarcinii utile se distribuie uniform pe platforma de încărcare.

2.6.4.2.2.

În cazul vehiculelor fără caroserie (de exemplu, șasiu cu cabină pentru conducătorul auto), producătorul precizează pozițiile extreme admisibile ale centrului de greutate al masei sarcinii utile la care se adaugă masa echipamentelor destinate a fi încărcate (de exemplu, caroserie, rezervor etc.) (de exemplu: de la 0,50 m la 1,30 m înaintea primei axe din spate).

2.6.4.2.3.

În ceea ce privește vehiculele concepute pentru a fi montate pe șaua de cuplare, producătorul precizează nivelul minim și nivelul maxim al avansului dispozitivului de cuplare.

2.7.   Cerințe suplimentare în cazul în care vehiculul poate să tracteze o remorcă

2.7.1.   Cerințele menționate la punctele 2.2, 2.3 și 2.4 se aplică luându-se în considerare masa de remorcare și masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare.

2.7.2.   Fără a aduce atingere cerințelor de la punctul 2.4, masa maximă tehnic admisibilă pe axa (axele) spate poate fi depășită cu cel mult 15 %.

2.7.2.1.   În cazul în care masa maximă tehnic admisibilă pe axa (axele) spate este depășită cu maxim 15 %, se aplică cerințele menționate la punctul 5.2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 458/2011 (1).

2.7.2.2.   În statele membre în care legislația referitoare la traficul rutier o permite, producătorul poate indica într-un document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreținere, faptul că masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului poate fi depășită cu cel mult 10 % sau 100 kg, luându-se în considerare cea mai mică dintre aceste valori.

Această toleranță se aplică numai în cazul tractării unei remorci în condițiile specificate la punctul 2.7.2.1, cu condiția ca viteza de funcționare să fie limitată la 100 km/h sau mai puțin.

3.   Masa remorcabilă și masa la punctul de cuplare

3.1.   În ceea ce privește masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă, se aplică următoarele cerințe:

3.1.1.   Remorcă echipată cu sistem de frânare de serviciu

3.1.1.1.

Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă a vehiculului trebuie să fie cea mai mică dintre următoarele valori:

(a)

masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă pe baza caracteristicilor constructive ale vehiculului și a rezistenței dispozitivului de cuplare;

(b)

masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului tractor;

(c)

1,5 ori masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului tractor în cazul vehiculelor de teren, astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE.

3.1.1.2.

Cu toate acestea, masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă nu trebuie în niciun caz să depășească 3 500 kg.

3.1.2.   Remorcă fără sistem de frânare de serviciu

3.1.2.1.

Masa remorcabilă admisibilă este cea mai mică dintre următoarele valori:

(a)

masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă pe baza caracteristicilor constructive ale vehiculului și a rezistenței dispozitivului de cuplare;

(b)

jumătate din masa în stare de funcționare a vehiculului tractor.

3.1.2.2.

Masa maximă remorcabilă tehnic admisibilă nu trebuie în niciun caz să depășească 750 kg.

3.2.   Masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare nu trebuie să fie mai mică de 4 % din masa remorcabilă maximă admisibilă și de cel puțin 25 kg

3.3.   Producătorul trebuie să specifice în manualul de utilizare masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare, punctele de montare ale dispozitivului de cuplare pe vehiculul tractor și consola maximă autorizată a dispozitivului de cuplare.

3.4.   Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă nu trebuie definită prin referire la numărul de pasageri.

4.   Masa ansamblului

Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului nu trebuie să depășească suma dintre masa maximă tehnic admisibilă și masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă.

Formula

5.   Capacitatea de demarare în rampă

5.1.

Vehiculului tractor trebuie să poată demara ansamblul de vehicule pe o pantă ascendentă cu o înclinație de cel puțin 12 %, de cinci ori într-un interval de cinci minute.

5.2.

Pentru efectuarea încercării descrise la punctul 5.1, vehiculul tractor și remorca trebuie încărcate până la atingerea masei maxime tehnic admisibile a ansamblului.

PARTEA B

Vehicule din categoriile M2 și M3

1.   Dimensiuni maxime autorizate

1.1.

Dimensiunile nu trebuie să depășească următoarele valori:

1.1.1.

Lungime:

(a)

vehicul cu două axe și o secțiune: 13,50 m;

(b)

vehicul cu trei sau mai multe axe și o secțiune: 15,00 m;

(c)

vehicul articulat 18,75 m.

1.1.2.

Lățime: 2,55 m.

1.1.3.

Înălțime: 4,00 m.

1.2.

Pentru măsurarea lungimii, a lățimii și a înălțimii, masa vehiculului trebuie să corespundă masei în stare de funcționare, vehiculul fiind plasat pe o suprafață orizontală și plană cu pneurile umflate la presiunea recomandată de producător.

1.3.

Numai dispozitivele și echipamentele menționate în apendicele 1 din prezenta anexă nu trebuie luate în considerare la determinarea lungimii, lățimii și înălțimii.

2.   Distribuția masei în cazul vehiculelor prevăzute cu caroserie

2.1.   Metoda de calcul

Notații:

„M”

masa maximă tehnic admisibilă;

„TM”

masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă;

„MC”

masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule;

„mi

masa maximă tehnic admisibilă pe axa izolată desemnată prin „i” (i fiind o cifră care variază de la 1 la numărul total de axe ale vehiculului);

„mc

masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare;

„μj

masa maximă tehnic admisibilă pe grupul de axe desemnat prin „j” (j fiind o cifră care variază de la 1 la numărul total al grupurilor de axe).

2.1.1.   Calculele necesare sunt efectuate astfel încât să se garanteze respectarea următoarelor cerințe pentru fiecare configurație tehnică din cadrul tipului de vehicul.

2.1.2.   Pentru vehiculele echipate cu axe încărcabile, se efectuează următoarele calcule, suspensia acestor axe fiind încărcată în poziția normală de funcționare.

2.2.   Cerințe generale

2.2.1.   Suma dintre masa maximă tehnic admisibilă pe axe izolate și suma masei maxime tehnic admisibile pe grup de axe nu trebuie să fie mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului.

Formula

2.2.2.   Masa vehiculului în stare de funcționare, plus masa echipamentelor opționale, masa pasagerilor, masele „WP” și „B” menționate la punctul 2.2.3, la care se adaugă masa dispozitivului de cuplare în cazul în care nu este inclusă în masa vehiculului în stare de funcționare, plus masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare nu trebuie să depășească masa maximă tehnic admisibilă.

2.2.3.   Repartizarea sarcinii

2.2.3.1.   Notații:

„P”

numărul pozițiilor așezate, cu excepția conducătorului auto și a membrului (membrilor) echipajului;

„Q”

masa unui pasager în kg;

„Qc”

masa unui membru al echipajului în kg;

„S1

aria zonei pentru pasageri în picioare, în m2;

„SP”

numărul de pasageri în picioare declarat de producător;

„Ssp”

spațiul nominal alocat pentru un pasager în picioare, în m2;

„WP”

numărul spațiilor pentru scaune cu rotile înmulțit cu 250 kg, reprezentând masa unui scaun cu rotile și a utilizatorului acestuia;

„V”

volumul total al compartimentelor pentru bagaje, în m3, inclusiv compartimentele pentru valize, rastelele și suporturile pentru schiuri;

„B”

masa maxim admisibilă a bagajelor indicată de producător, inclusiv masa maxim admisibilă (B’)care pot fi transportate în suporturile pentru schiuri, dacă este cazul, în kg.

2.2.3.2.   Masele Q și Qc ale pasagerilor așezați sunt amplasate în punctul de referință al scaunelor („punctul R al scaunului”).

2.2.3.3.   Masa Q care corespunde numărului SP de pasageri în picioare este uniform distribuită pe suprafața S1 disponibilă pasagerilor aflați în picioare.

2.2.3.4.   Dacă este cazul, masa WP se distribuie uniform pe fiecare spațiu rezervat scaunelor cu rotile.

2.2.3.5.   O masă egală cu B (kg) se distribuie uniform în compartimentele pentru bagaje.

2.2.3.6.   O masă egală cu B (kg) se amplasează în centrul de greutate al suportului pentru schiuri.

2.2.3.7.   Masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare se amplasează în punctul de cuplare a cărui consolă spate este specificată de producătorul vehiculului.

2.2.3.8.   Valori pentru Q și Ssp

Clasa vehiculului

Q (kg)

Ssp (m2)

Clasele I și A

68

0,125 m2

Clasa II

71

0,15 m2

Clasele III și B