ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.350.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 350

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
20 decembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1231/2012 al Consiliului din 17 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1232/2012 al Consiliului din 17 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole, pescărești și industriale

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1233/2012 al Comisiei din 17 decembrie 2012 de interzicere a pescuitului de vulpi și pisici-de-mare în apele UE din zona VIId de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

36

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1234/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate

38

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1235/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală ( 1 )

44

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1236/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de deschidere a unei anchete referitoare la o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010 al Consiliului la importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite sârme din molibden cărora li s-au adus mici modificări, având în greutate minimum 97 %, dar mai puțin de 99,95 % molibden, și de supunere a acestor importuri înregistrării

51

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1237/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de autorizare a substanței active Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

55

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de autorizare a substanței active Trichoderma asperellum (tulpina T34), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

59

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre

63

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1240/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

67

 

 

DECIZII

 

 

2012/799/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010, secțiunea II – Consiliul

69

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010, secțiunea II – Consiliul

71

 

 

2012/800/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2010

76

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2010

77

 

 

2012/801/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2010

81

 

 

2012/802/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2010

82

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2010

84

 

 

2012/803/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2010

88

 

 

2012/804/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010

89

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010

91

 

 

2012/805/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 privind închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010

95

 

 

2012/806/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2012 de modificare a Deciziei 2007/767/CE în privința derogării de la regulile de origine stabilite în Decizia 2001/822/CE a Consiliului în ceea ce privește unele produse pescărești importate din Insulele Falkland [notificată cu numărul C(2012) 9408]

97

 

 

2012/807/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2012 de instituire a unui program specific de control și inspecție pentru pescuitul pelagic în apele occidentale ale Atlanticului de Nord-Est

99

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 157/12/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 9 mai 2012 cu privire la vânzarea terenului GNR 271/8 de către municipalitatea Oppdal (Norvegia)

109

 

*

Decizia nr. 339/12/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 20 septembrie 2012 de modificare a listei prevăzute în capitolul I partea 1.2 punctul 39 din anexa I la Acordul privind Spațiul Economic European, care enumeră punctele de inspecție la frontieră din Islanda și Norvegia autorizate să efectueze controale sanitar-veterinare ale animalelor vii și ale produselor de origine animală din țări terțe și de abrogare a Deciziei nr. 92/12/COL a Autorității AELS de Supraveghere

114

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1231/2012 AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Pentru a asigura furnizarea neîntreruptă și în cantitate suficientă a anumitor mărfuri produse insuficient în Uniune și pentru a evita perturbarea pieței în cazul anumitor produse agricole și industriale, au fost deschise contingente tarifare autonome prin Regulamentul (UE) nr. 7/2010 al Consiliului (1). Produsele din cadrul acestor contingente tarifare pot fi importate cu un nivel redus sau zero al taxelor. Din aceleași motive este necesară deschiderea, cu începere de la 1 ianuarie 2013, a unor noi contingente tarifare cu nivel zero al taxei pentru un volum corespunzător în cazul produselor cu numerele de ordine 09.2658, 09.2659, 09.2660 și 09.2661.

(2)

Volumele contingentelor tarifare autonome cu numerele de ordine 09.2628, 09.2634 și 09.2929 sunt insuficiente pentru a răspunde nevoilor industriei din Uniune pentru perioada contingentară actuală, care se încheie la 31 decembrie 2012. Prin urmare, aceste volume ar trebui majorate începând cu 1 iulie 2012. Cu toate acestea, majorarea volumelor pentru contingentul tarifar autonom cu numărul de ordine 09.2634 ar trebui să nu fie continuată după 31 decembrie 2012.

(3)

Volumul contingentului tarifar autonom cu numărul de ordine 09.2603 ar trebui înlocuit cu volumul indicat în anexa la prezentul regulament.

(4)

Nu mai este în interesul Uniunii să continue să acorde în 2013 contingente tarifare pentru produsele cu numerele de ordine 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 și 09.2986. Prin urmare, contingentele respective ar trebui închise cu începere de la 1 ianuarie 2013, iar produsele corespondente ar trebui eliminate din anexa la Regulamentul (UE) nr. 7/2010.

(5)

Având în vedere numărul mare de modificări care trebuie efectuate, din motive de claritate anexa la Regulamentul (UE) nr. 7/2010 ar trebui înlocuită integral.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 7/2010 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Întrucât contingentele tarifare ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2013, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată și să intre în vigoare imediat după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 7/2010 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Începând cu 1 iulie 2012, în anexa la Regulamentul (UE) nr. 7/2010:

1.

volumul contingentului tarifar autonom cu numărul de ordine 09.2628 se stabilește la 3 000 000 m2;

2.

volumul contingentului tarifar autonom cu numărul de ordine 09.2634 se stabilește la 8 000 de tone pentru perioada care se încheie la 31 decembrie 2012;

3.

volumul contingentului tarifar autonom cu numărul de ordine 09.2929 se stabilește la 10 000 de tone.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013, cu excepția articolului 2, care se aplică de la 1 iulie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

S. ALETRARIS


(1)  JO L 3, 7.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

TARIC

Descrierea

Perioada de contingentare

Volumul contingentului

Nivelul dreptului contingentar (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Ciuperci din specia Auricularia polytricha (nefierte sau fierte în apă sau în abur), congelate, pentru fabricarea mâncărurilor preparate (1)  (2)

1.1-31.12

700 tone

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tutun brut sau neprelucrat, tăiat sau nu în forme regulate, având o valoare în vamă de peste 450 EUR per 100 kg net, destinat a fi utilizat ca înveliș exterior sau ca înveliș interior la fabricarea produselor clasificate la subpoziția tarifară 2402 10 00 (1)

1.1-31.12

6 000 tone

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Material de umplutură din siliciu sub formă de granule, cu un conținut de dioxid de siliciu de cel puțin 97 %

1.1-31.12

1 700 tone

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxizi și hidroxizi de vanadium destinați în exclusivitate fabricării de aliaje (1)

1.1-31.12

13 000 tone

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxid de wolfram, inclusiv oxid de wolfram albastru (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000 tone

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Tricloretilenă (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

10 000 tone

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromclormetan (CAS RN 74-97-5)

1.1-31.12

600 tone

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-diclorbenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1-31.12

2 600 tone

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Cloretanol, destinat fabricării de tioplaste lichide de la codul tarifar 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1-31.12

15 000 tone

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-crezol, cu o puritate de minimum 98,5 % (CAS RN 95-48-7)

1.1-31.12

20 000 tone

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă) (CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

950 tone

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acid acetic cu puritatea mai mare sau egală cu 99 % din greutate (CAS RN 64-19-7)

1.1-31.12

1 000 000 tone

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhidridă acetică (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

20 000 tone

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacat de dimetil (CAS RN 106-79-6)

1.1-31.12

1 300 tone

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acid dodecandioic, cu o puritate peste 98,5 % din greutate (CAS RN 693-23-2)

1.1-31.12

4 600 tone

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acid o-acetilsalicilic (CAS RN 50-78-2)

1.1-31.12

120 tone

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhidrida benzofenona-3,3’,4,4’-tetracarboxilică (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000 tone

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexametilendiamină (CAS RN 124-09-4)

1.1-31.12

40 000 tone

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiamina (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800 tone

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitril (CAS RN 107-13-1)

1.1-31.12

75 000 tone

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12

600 tone

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-trietoxisililpropil)tetrasulfidă (CAS RN 40372-72-3)

1.1-31.12

9 000 tone

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahidrofuran (CAS RN 109-99-9)

1.1-31.12

20 000 tone

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamona (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1-31.12

300 tone

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000 tone

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonă (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

200 tone

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xiloză (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400 tone

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Diatomit calcinat cu flux de carbonat de sodiu

1.1-31.12

30 000 tone

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonat de sodiu

1.1-31.12

40 000 tone

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Esențe de celuloză sulfatată rezultată din industria hârtiei (sulfat toneurpentina)

1.1-31.12

25 000 tone

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofoniu și acizi rezinici obținuți din oleorășini proaspete

1.1-31.12

280 000 tone

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizator compus din dioxid de titan și trioxid de wolfram

1.1-31.12

3 000

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extract solid, insolubil în solvenți alifatici, obținut în timpul extracției colofoniului din lemn, având următoarele caracteristici:

un conținut în greutate de acizi rezinici de maximum 30 %,

un indice de aciditate de maximum 110

și

un punct de topire de minimum 100 °C

1.1-31.12

1 600 tone

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Amestec de fitosteroli, sub formă de pudră, conținând în greutate:

minimum 75 % steroli,

maximum 25 % stanoli, utilizat la fabricarea stenolilor/sterolilor sau a esterilor de stenoli/steroli (1)

1.1-31.12

2 500

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparat care conține în greutate:

55 % sau mai mult, dar maximum 78 % glutarat de dimetil

10 % sau mai mult, dar maximum 28 % adipat de dimetil și

maximum 25 % succinat de dimetil

1.1-30.6.2013

7 500 tone

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Amestec de amine terțiare conținând în greutate:

2,0-4,0 % N,N-dimetil-1-octanamină

minimum 94 % N,N-dimetil-1-decanamină

2 % maximum N,N-dimethyl-1-dodecanamină

1.1-31.12

4 500

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Copolimer de etilenă și propilenă, cu o vâscozitate de topire de maximum 1 700 mPa 190 °C, după metoda ASTM D 3236

1.1-31.12

500 tone

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinil alcooli), care conține chiar grupări acetat nehidrolizate

1.1-31.12

18 000 tone

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan, cu un grad de polimerizare de 2 800 unități monomerice (± 100)

1.1-31.12

1 300 tone

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocoane de acetat de celuloză

1.1-31.12

75 000 tone

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hialuronat de sodiu, nesteril, cu:

o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) care nu depășește 900 000,

un nivel de endotoxine care nu depășește 0,008 unități de endotoxină (UE)/mg,

un conținut de etanol care nu depășește 1 % din greutate,

un conținut de izopropanol care nu depășește 0,5 % din greutate

1.1-31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Foi de poli(metacrilat de metil) conform standardelor:

EN 4364 (MIL-P-5425E) și DTD5592A, sau

EN 4365 (MIL-P-8184) și DTD5592A

1.1-31.12

100 tone

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc celular din celuloză regenerată, impregnat cu apă care conține clorură de magneziu și și compuși de amoniu cuaternar, cu dimensiunile 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1-31.12

300 tone

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Cărămizi refractare având

lungimea laturii mai mare de 300 mm și

conținut maxim de TiO2 de 1 % în greutate și

conținut maxim de Al2O3 de 0,4 % în greutate și

o variație a volumului de mai puțin de 9 % la 1 700 °C

1.1-31.12

75 tone

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Plasă din sticlă, țesută din fibre de sticlă acoperite cu plastic, cu o greutate de 120 g/m2 (± 10 g/m2), de tipul celor utilizate la fabricarea paravanelor împotriva insectelor, sub formă de rulouri sau rame

1.1-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferocom cu un conținut de carbon de minimum 1,5 %, dar maximum 4 % și cu un conținut de crom de maximum 70 % din greutate

1.1-31.12

50 000 tone

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Mânere telescopice din aluminiu, pentru fabricarea valizelor (1)

1.1-31.12

800 000 unități

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Motor electric de curent alternativ, cu colector, monofazat, cu o putere utilă de peste 750 W, o putere absorbită de peste 1 600 W, dar mai mică de 2 700 W, cu un diametru extern de peste 120 mm (± 0,2 mm), dar mai mic de 135 mm (± 0,2 mm), cu o viteză nominală de peste 30 000 rpm, dar mai mică de 50 000 rpm, echipat cu un ventilator cu inducție de aer, destinat utilizării la fabricarea de aspiratoare (1)

1.1-31.12

2 000 000 unități

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Ansamblu, format din:

un motor electric de curent alternativ monofazic cu colector, cu puterea utilă cuprinsă între minimum 480 W și maximum 1 400 W, puterea absorbită cuprinsă între minimum 900 W și maximum 1 600 W, diametrul exterior cuprins între minimum 119,8 mm și maximum 135,2 mm și viteza nominală cuprinsă între minimum 30 000 rpm și maximum 50 000 rpm și

un ventilator de aspirație, utilizat la fabricarea aspiratoarelor (1)

1.1-31.12

120 000 unități

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresor electric cu o putere care nu depășește 1 kVA, utilizat la producerea aparatelor de epilat (1)

1.1-31.12

4 500 000 unități

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Plăci de alimentare utilizate la fabricarea produselor de la pozițiile 8521 și 8528 (1)

1.1-31.12

1 038 000 unități

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Ansamblu pentru sisteme GPS, cu funcție de determinare a poziției

1.1-31.12

3

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generator de frecvență cu comanda prin tensiune, alcătuit din elemente active și pasive fixate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă cu dimensiuni de maximum 30 mm × 30 mm

1.1-31.12

1 400 000 unități

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibre optice utilizate la fabricarea cablurilor din fibre de sticlă de la poziția 8544 (1)

1.1-31.12

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentile de sticlă nemontate, prisme și elemente asamblate pentru a fi utilizate la fabricarea de mărfuri care intră sub incidența codurilor NC 9002, 9005, 9013 10 și 9015 (1)

1.1-31.12

5 000 000 unități

0 %


(1)  Suspendarea taxelor vamale face obiectul articolelor 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(2)  Cu toate acestea, măsura nu este permisă în cazul în care prelucrarea este efectuată de întreprinderi de comerț cu amănuntul sau care desfășoară activități de catering.”


20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 1232/2012 AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole, pescărești și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Este în interesul Uniunii să suspende total taxele vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite produse noi care nu figurează în prezent în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 al Consiliului (1).

(2)

Nu mai este în interesul Uniunii să mențină suspendarea taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru 39 dintre produsele care sunt incluse în prezent în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011. Prin urmare, aceste produse trebuie eliminate.

(3)

Este necesară modificarea descrierii produselor în cazul a 56 de suspendări care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011, pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice ale pieței, precum și de adaptările lingvistice. În plus, ar trebui modificate codurile TARIC pentru patru produse. În plus, este considerată necesară o dublă clasificare în cazul a trei produse, în timp ce pentru două produse nu mai este necesară clasificarea multiplă.

(4)

Suspendările pentru care sunt necesare modificări tehnice ar trebui eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 și reintroduse în aceeași listă, dar cu noi descrieri ale produselor sau noi coduri NC sau TARIC.

(5)

O serie de produse au fost examinate de Comisie în conformitate cu articolul 2 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1344/2011. Este în interesul Uniunii să prevadă o nouă reexaminare obligatorie a acestor produse. Suspendările revizuite ar trebui așadar eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 și reintroduse în aceeași listă, dar cu noi termene pentru o reexaminare obligatorie.

(6)

Având în vedere caracterul lor temporar, suspendările enumerate în anexa I la prezentul regulament ar trebui reexaminate sistematic, după cinci ani de la aplicarea sau reînnoirea lor. Pe lângă aceasta, încetarea anumitor suspendări trebuie garantată în orice moment, ca urmare a unei propuneri a Comisiei bazată pe o reexaminare realizată la inițiativa Comisiei sau la cererea unuia sau a mai multor state membre, dacă menținerea suspendărilor nu mai este în interesul Uniunii sau dacă acest lucru este justificat de evoluțiile tehnice ale produselor, de modificarea circumstanțelor sau de tendințele economice de pe piață.

(7)

Având în vedere că este necesar ca suspendările prevăzute de prezentul regulament să se aplice de la 1 ianuarie 2013, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată și să intre în vigoare imediat după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 se modifică după cum urmează:

1.

se introduc produsele care figurează în anexa I la prezentul regulament;

2.

se elimină produsele cu codurile NC și TARIC indicate în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

S. ALETRARIS


(1)  JO L 349, 31.12.2011, p. 1.


ANEXA I

Codul NC

TARIC

Descrierea

Nivelul taxei autonome

Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Cireșe care conțin un adaos de alcool, cu sau fără un adaos de zahăr în proporție de 9 % din greutate, având un diametru mai mic de 19,9 mm împreună cu sâmburele, utilizate la confecționarea produselor din ciocolată (1)

10 % (2)

30.6.2013

ex 2008 93 91

20

Merișoare uscate îndulcite, exceptând prelucrarea numai prin ambalare, pentru fabricarea produselor industriilor de prelucrare a alimentelor (3)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Frunze de viță de vie albite, din genul Karakishmish, în saramură care conține:

14 % sau mai mult, dar nu mai mult de 16 % (± 2 %) sare;

0,2 % sau mai mult, dar nu mai mult de 0,3 % (± 0,1 %) acid citric; și

0,03 % sau mai mult, dar nu mai mult de 0,05 % (± 0,01 %) benzoat de sodiu;

pentru utilizarea la producerea frunzelor de viță de vie umplute cu orez (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Suc de ananas, altfel decât sub formă de pulbere:

cu o valoare Brix de minimum 20, dar maximum 67;

cu o valoare de peste 30 EUR la 100 kg greutate netă;

cu adaos de zahăr;

folosit la fabricarea produselor din industria alimentară sau a băuturilor (1)

0 %

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Litiu (metal) cu o puritate în greutate de minimum 99,7 % (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Metale din pământuri rare, scandiu și ytriu cu o puritate de minimum 98,5 % din greutate

0 %

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Hidroxid de bariu (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7):

cu o puritate, în greutate, de minimum 99,9 %;

cu granule de minimum 1,2 μm și maximum 1,8 μm;

cu o suprafață specifică de minimum 5,0 m2/g și maximum 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7) cu o puritate de minimum 99,7 % și conținând, în greutate:

maximum 0,005 % cumulat potasiu și sodiu (exprimate ca sodiu și potasiu elementar);

maximum 0,01 % fosfor (exprimat ca fosfor elementar);

destinat utilizării în metalurgie (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Clorură de hidroxilamoniu (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Dioxid de zirconiu (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Hipofosfit de sodiu monohidrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Hexacianoferat (II) de amoniu feric (III) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Disilicat de disodiu (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 80 00

10

Wolframat de diamoniu (paratungstat de amoniu) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Oxid de cobalt (III) și de litiu, cu un conținut de cobalt de cel puțin 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Nitrură de titan având dimensiunea unei particule mai mici de 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

Clorură de 4-clorobenzensulfonil (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolat de titan (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Tetraisopropoxid de titan (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

Acid 4,5-dihidroxinaftalen-2,7-disulfonic (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-Hidroxibenzaldehidă (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-onă (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanonă (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-onă (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Benzofenonă (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4’-Metilacetofenonă (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoxi-2-fenilacetatofenonă (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epoxi-3β-hidrogenpregn-5-en-20-onă (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

Clorură de 2,2-dimetilbutiril (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Acrilat de octadecil (CAS RN 4813-57-4)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

Acid 4-tert-butilbenzoic (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

Acid m-toluic (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

Acid (2,4,5-trifluorofenil)acetic (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Malonat de dietil (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Tetrakis(3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)propionat) de pentaeritritol (CAS RN 6683-19-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

80

Butil 3,5-bis(1,1-dimetiletilen)-4-hidroxibenzenpropanoat (CAS RN 52449-44-2)

0 %

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

Clorură de 2-(N,N-dietilamino)etil, clorhidrat (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-Ciclohexandimetanamină (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-Dicloranilină de o puritate de minimum 99,5 % în greutate (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Metilanilină (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

Acid 3,4-dicloranilină-6-sulfonic (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

6-Cloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidină (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-Izopropilanilină (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

Diclorhidrat de 3,3’-diclorbenzidină (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

Diclorhidrat de (2R,5R)-1,6-difenilhexan-2,5-diamină (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

Acid 3-amino-4-clorobenzoic (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

Etil-4-diaminobenzoat de etil (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Tetrabutiluree (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

2-Amino-4-[[(2,5-diclorofenil)amino]carbonil]benzoat de metil (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminocarbonil)fenil]benzamidă (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Antranilamida cu o puritate de peste 99,5 % din greutate (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dionă (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Fenilen)dimaleimidă (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Cianoacetat de metil (CAS RN 105-34-0)

0 %

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

Acid 4-[(2,5-diclorofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoic (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Metaflumizonă (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Daminozidă (ISO) cu o puritate de minimum 99 % în greutate (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Sulfură de difenil (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

Acid 3-bromometil-2-cloro-4-(metilsulfonil)-benzoic (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Clorură de trifenilsulfoniu (CAS RN 4270-70-6)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Metil-p-tolil sulfonă (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Diizobutilditiofosfinat de sodiu (CAS RN 13360-78-6) în soluție apoasă

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

Etil 6’-(dietilamino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9’-xanten]-2’-carboxilat(CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-Amino-γ-butirolactonă, bromhidrat (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Edaravona (DCI) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

Acid 3-(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-pirazol-1-il)benzensulfonic (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-Dicloropiridină (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-Cloro-3-nitropiridin-2-ilamină (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Piriproxifen (ISO) cu o puritate de minimum 97 % în greutate (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

Clorhidrat de 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazină (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Terbutrină (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirolidonă (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Butil-9H-carbazol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilină] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridină-1-sulfonamidă (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-onă (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Dihidro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroxinaftalen-2-carboxamidă (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

Carbonat de 4-nitrofenil și de tiazol-5-ilmetil (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

25

Oxalat de (S)-etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

Diclorhidrat de (2-izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamină (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzotiazol-3(2H)-onă (Benziothiazolinon (BIT)] (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-Metiltiofenotiazină (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Oligomeri morfolino fosforodiamidați (morfolino oligonucleotide) destinați cercetărilor genetice (1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]carbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Carboxina (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-Metil-1-octil-1H-indol-3-il)ftalidă (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Dietilamino)-2-etoxifenil]-7-(2-metil-1-octil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-onă (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromuconazol (ISO) cu o puritate de minimum 96 % în greutate (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-Izopropil tioxantonă (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Flumioxazin (ISO) cu o puritate de minimum 96 % în greutate (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoxazol (ISO) cu o puritate de minimum 94,8 % în greutate (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

Triclorură (N,N-Dimetiloctilamină) de bor (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Nitrat de sodiu natural (CAS RN 7631-99-4)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Colorant C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

Acetat și lactat de (2,2’-(3,3’-dioxidobifenil-4,4’-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamoniu)propilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-sulfonato-1-naftolato)]dicupru(II) (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Colorant C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Colorant C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Colorant C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Colorant C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

84

Colorant C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Colorant C.I. Solvent Red. HPR

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Copolimer de tetrafluoretilenă în soluție de butilacetat cu un conținut de solvent de 50 % (± 2 %) în greutate

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Copolimer de acenaftalenă în soluție de lactat de etil

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Agent tensioactiv, conținând 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butină-1,4-diil eter, polimerizat cu oxiran, terminat cu metil

0 %

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Diatomit calcinat cu flux de carbonat de sodiu, spălat cu acid, destinat utilizării ca ajutor de filtrare în fabricarea produselor farmaceutice și/sau biochimice

0 %

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoxacarb (ISO) și izomerii lui (R), fixat pe un suport de dioxid de siliciu

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua (SeNPV) în suspensie apoasă de glicerol

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparat alcătuit din doi compuși ai spinosinului (3’-etoxi-5,6-dihidro spinosin J) și (3’-etoxi-spinosin L)

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fungicid sub formă de pudră, conținând în greutate minimum 65 %, dar maximum 75 % himexazol (ISO), neambalat pentru vânzarea cu amănuntul

0 %

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Preparare pe baza unui concentrat cu un conținut egal sau mai mare de 45 %, însă care nu depășește 55 % din greutate, de materie activă erbicidă Penoxsulam în suspensie apoasă

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, care conțin uleiuri minerale, constând din săruri de calciu ale produselor de reacție ale fenolului substituit de poliizobutilenă cu acid salicilic și formaldehidă, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, care conțin uleiuri minerale, pe bază de amestec de săruri de calciu de dodecilfenol sulfurat (CAS RN 68784-26-9), folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante,

pe bază de alchilbenzensulfonați de calciu C16-24 (CAS RN 70024-69-0);

conținând uleiuri minerale;

folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, conținând uleiuri minerale,

pe bază de benzensulfonat substituit cu polipropilenil de calciu (CAS RN 75975-85-8) cu un conținut în greutate cuprins între minimum 25 % și maximum 35 %;

cu un indice de bază cuprins între minimum 280 și maximum 320;

folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante,

conținând succinimidă de poliizobutilenă derivată din produse de reacție ale poliaminelor de polietilenă cu anhidridă poliizobutenil succinică (CAS RN 84605-20-9);

conținând uleiuri minerale;

cu un conținut de clor în greutate cuprins între minimum 0,05 % și maximum 0,25 %;

cu un indice de bază de minimum 20;

folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând din produși de reacție ai difenilaminei cu nonenă ramificată (CAS RN 36878-20-3 si CAS RN 27177-41-9), folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând din produși de reacție ai acidului bis(2-metilpentan-2-il)ditiofosforic cu oxid de propilenă, oxid de fosfor și amine cu lanț alchil C12-14, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând din produși de reacție ai carboxilatului de butil-ciclohex-3-ene, sulfului și fosfitului de trifenil (CAS RN 93925-37-2), folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând din produși de reacție ai 2-metil-prop-1-ene cu monoclorură de sulf și sulfură de sodiu (CAS RN 68511-50-2), cu un conținut de clorină în greutate cuprins între minimum 0,05 % și maximum 0,5 %, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând dintr-un amestec de N,N-dialchil -2-hidroxiacetamide cu lungimea lanțului alchil cuprinsă între 12 și 18 atomi de carbon (CAS RN 866259-61-2), folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Soluție de derivat (dimetilamino)metil de poliizobutilen fenol, cu un conținut de naftă cuprins între minimum 10 % și maximum 19,9 % din greutate

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Soluție de sare cuaternară de amoniu pe bază de succinimidă de poliizobutenil, cu un conținut de 2-etilhexanol cuprins între minimum 20 % și maximum 29,9 % din greutate

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Inițiator pe bază de dimetilaminopropil uree

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Catalizator de oxidare conținând un ingredient activ compus din di[mangan (1+)], 1,2-bis(octahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN1, kN4, kN7)etan-di-μ-oxo-μ-(etanoato-kO, kO’)-, di[clorură(1-)], folosit la accelerarea oxidării chimice sau a înălbirii (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

85

Catalizator pe bază de aluminosilicat (zeolit), destinat pentru alchilarea hidrocarburilor aromatice, pentru transalchilarea hidrocarburilor alchilaromatice sau pentru oligomerizarea olefinelor (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Bacterie de Rhodococcus rhodocrous J1, conținând enzime, într-o suspensie de gel poliacrilamidic sau în apă, utilizată drept catalizator în fabricarea acrilamidei pentru hidratarea acrilonitrilei (1)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Preparat care conține:

oxid de trioctilfosfină (CAS RN 78-50-2);

oxid de dioctilhexilfosfină (CAS RN 31160-66-4);

oxid de octildihexilfosfină (CAS RN 31160-64-2); și

oxid de trihexilfosfină (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Amestec de:

3,3-bis(2-metil-1-octil-1H-indol-3-il)ftalidă (CAS RN 50292-95-0);

etil-6’-(dietilamino)-3-oxo-spiro-[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xanten]-2’-carboxilat (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Preparat pe bază de etoxilat de 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol(CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Amestec de cristale lichide destinat fabricării de ecrane (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Preparat pe bază de carbonați de alchil conținând și un absorbant de ultraviolete, folosit în fabricarea lentilelor de ochelari (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Preparat constând din:

dipropilen glicol;

tripropilen glicol;

tetrapropilen glicol; și

pentapropilen glicol

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Hidroxid de nichel, dopat cu hidroxid de zinc și hidroxid de cobalt în procent de minimum 12 % și maximum 18 % în greutate, de tipul celui folosit la producerea electrozilor pozitivi pentru acumulatoare

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Amestec de fitosteroli, nu sub formă de pudră, conținând în greutate:

minimum 75 % steroli;

maximum 25 % stanoli;

utilizat la fabricarea stenolilor/sterolilor sau a esterilor de stenoli/steroli (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Clei cu un conținut de cupru în proporție de 75 % sau mai mult, însă care nu depășește 85 % din greutate și care conține, de asemenea, oxizi anorganici, etilceluloză și un solvent

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

78

Amestec de fitosteroli derivați din uleiuri de lemn sau uleiuri pe bază de lemn (ulei de tal), sub formă de praf având dimensiunea unei particule mai mici de 300 μm, conținând în greutate:

60 % sau mai mult de sitosteroli, însă care nu depășește 80 %;

cel mult 15 % campesteroli;

cel mult 5 % stigmasteroli;

cel mult 15 % betasitostanoli

0 %

31.12.2017

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Copolimer de a-metilstiren și de stiren, cu un punct de plasticizare (înmuiere) de 113 °C

0 %

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Amestec conținând în greutate:

minimum 45 %, dar maximum 65 % polimeri de stiren;

minimum 35 %, dar maximum 45 % poli(fenilen eter);

maximum 10 % alți aditivi;

cu unul sau mai multe efecte cromatice speciale:

metalic sau sidefiu, cu metamerie angulară vizuală provocată de conținutul de minimum 0,3 % pigment pe bază de fulgi;

fluorescent, caracterizat de emiterea luminii în timpul absorbției de radiații ultraviolete;

alb strălucitor, caracterizat de L* nu mai puțin de 92 și b* nu mai mare de 2 și a* între – 5 și 7 pe scara cromatică CIELab

0 %

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Copolimer de etilenă cu clorotrifluoretilen, modificat sau nu cu hexafluorizobutilen, sub formă de pulbere, cu sau fără materiale de umplutură

0 %

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Rășină de poliglicidil poliglicerol eter (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Ambalaje flexibile (pentru polimeri sensibili la oxigen) fabricate dintr-un laminat de:

maximum 75 μm de polietilenă;

maximum 50 μm de poliamidă;

maximum 15 μm de polietilenă tereftalată; și

maximum 9 μm de aluminiu;

cu o forță la rupere superioară valorii de 70 N/15 mm și o permeabilitate la oxigen inferioară valorii de 0,1 cm3/m2/24 h la 0,1 MPa

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Copolimer cu un conținut minim de acid tereftalic și/sau izomeri ai acestuia și de ciclohexandimetanol de minimum 72 % din greutate

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Copolimer de acid tereftalic și acid izoftalic cu bisfenol A

0 %

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Copolimer constând din:

acid hexandioic;

acid 12-aminododecanoic;

hexahidro-2H-azepin-2-on; și

1,6-hexandiamină

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Pulbere de rășină termorigidă cu particule magnetice distribuite în mod uniform, destinată utilizării la fabricarea cernelii pentru fotocopiatoare, faxuri, imprimante și aparate multifuncționale (1)

0 %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Amestec de:

rășină de alchilfenol-formaldehidă, bromurată sau nu; și

oxid de zinc

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00

50

Adeziv sensibil la presiune pe bază de silicon în solvent conținând copoli(dimetil siloxan/difenil siloxan)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 19

30

Copolimer de etilenimină și ditiocarbamat de etileneimină, în soluție apoasă de hidroxid de sodiu

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

Polimer hidrogenat de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalină cu 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-inden și 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluoren (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Polimer hidrogenat de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalină cu 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-flouren (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Folie de etilen-vinil acetat:

cu o grosime de minimum 100 μm;

acoperită pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune sau sensibil la UV și un strat protector din poliester

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Bandă armată din spumă de polietilen, acoperită pe ambele fețe cu adeziv autocolant cu microcanale sensibil la presiune și dublat, pe una din fețe, de o bandă protectoare cu o grosime minimă de 0,38 mm și maximă de 1,53 mm

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Bandă din spumă acrilică, acoperită pe una din fețe cu un adeziv termoactivabil sau un adeziv sensibil la presiune și pe cealaltă față cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și o folie detașabilă, cu lipire prin exfoliere (peel adhesion) la un unghi de 90o la mai mult de 25 N/cm (determinat prin metoda ASTM D 3 330)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Folie de poli(clorură de vinil) sau polietilenă sau orice altă poliolefină:

cu grosimea de minimum 65 μm;

acoperită pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la UV și un strat de poliester

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Film multistrat de poli(etilen tereftalat) și copolimer de acrilat de butil și metacrilat de metil, acoperit pe o față cu un strat acrilic rezistent la abraziune încorporând nanoparticule de oxid de staniu cu antimoniu și negru de fum, iar pe cealaltă față cu un adeziv sensibil la presiune autocolant și de o bandă protectoare de poli(etilen tereftalat)

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Peliculă polarizantă, sub formă de role, compusă dintr-o peliculă din alcool polivinilic multistratificată, susținută la fiecare capăt de o peliculă din triacetil-celuloză, prevăzută la unul din capete cu o peliculă adezivă fixă și sensibilă la presiune

0 %

31.12.2017

ex 3920 10 40

30

Film coextrudat cu șapte până la nouă straturi, alcătuit predominant din copolimeri de etilenă sau polimeri de etilenă funcționalizați, constând din:

o barieră triplustratificată, al cărei strat central este alcătuit predominant din alcool etilen-vinil, acoperit pe ambele părți cu un strat alcătuit predominant din polimeri olefinici ciclici;

acoperită pe ambele părți cu două sau mai multe straturi de material polimeric

și având o grosime generală totală de maximum 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Film coextrudat cu șapte până la nouă straturi, alcătuit predominant din copolimeri de propilenă, constând din:

o barieră triplustratificată, al cărei strat central este alcătuit predominant din alcool etilen-vinil, acoperit pe ambele părți cu un strat alcătuit predominant din polimeri olefinici ciclici;

acoperită pe ambele părți cu două sau mai multe straturi de material polimeric

și având o grosime generală totală de maximum 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Folie coextrudată tristratificată,

fiecare strat conținând un amestec de polipropilenă și polietilenă;

conținând în greutate maximum 3 % alți polimeri;

conținând sau nu dioxid de titan în stratul central;

cu grosimea totală de maximum 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Foi de polimetilmetacrilat conform standardului EN 4 366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Film de polietilenă tereftalată, cu grosimea de minimum 18 μm și maximum 25 μm, având:

o contracție de 3,4 (± 0,1) % pe direcția mașinii (determinată prin metoda ASTM D 1204, la 190 °C, timp de 20 min.); și

o contracție de 0,3 (± 0,2) % pe direcție transversală (determinată prin metoda ASTM D 1204, la 190 °C, timp de 20 min.)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Folie de poli(etilenă) tereftalat având o grosime de până la 20 μm, acoperită pe ambele laturi cu un strat etanș de gaz care constă într-o matrice polimeră în care s-a presărat siliciu și cu o grosime mai mică de 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Film de acetobutirat de celuloză, combinat sau nu cu un strat de policarbonat, de grosime maximă de 0,81 mm care conține o rețea de micro-voleți dispuși de obicei sub un unghi de 30 de grade de fiecare parte a normalei la suprafață

0 %

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Folie de poliamidă având o grosime de cel mult 20 μm, acoperită pe ambele laturi de un strat etanș de gaz care constă într o matrice polimeră în care s-a presărat siliciu și cu o grosime mai mică de 2 μm

0 %

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Material textil constituit din fire de urzeală din poliamidă-6,6 și din fire de țesătură din poliamidă-6,6, poliuretan și un copolimer de acid tereftalic, p-fenilendiamină și 3,4’–oxibis (fenil enamină)

0 %

31.12.2017

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Materiale nețesute care nu cântăresc mai mult de 20 g/m2 și care conțin filamente obținute prin filare directă și prin pulverizare de polimer topit, asamblate în straturi suprapuse, cu cele două straturi exterioare care conțin filamente subțiri continue (cu un diametru cuprins între 10 μm și 20 μm), iar straturile interioare care conțin filamente ultrasubțiri continue (cu un diametru cuprins între 1 μm și 5 μm), pentru fabricarea scutecelor pentru copii și a altor articole de igienă similare (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

50

Materiale nețesute:

cu o greutate de minimum 30 g/m2, dar care nu depășește 60 g/m2;

conținând fibre de polipropilenă sau fibre de polipropilenă și polietilenă;

chiar imprimate cu:

pe o parte, 65 % din suprafața totală cu excrescențe circulare cu diametrul de 4 mm din fibre ancorate, proeminente, neîntărite și buclate, care pot servi la fixarea croșetelor extrudate, iar restul de 35 % din suprafață fiind întărită;

iar pe partea cealaltă o suprafață netedă netexturată;

destinate a fi utilizate la producerea de scutece, a garniturii pentru scutece și a articolelor igienice similare (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Materiale nețesute din polipropilenă,

cu un strat de fibre obținute prin pulverizare de polimer topit, laminate pe ambele părți cu un strat de filamente de polipropilenă obținute prin filare directă;

cu greutatea de maximum 150 g/m2;

la bucată sau pur și simplu tăiate în bucăți de formă pătrată sau rectangulară; și

neimpregnate

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Materiale nețesute, compuse din straturi multiple alcătuite dintr-un amestec de fibre obținute prin pulverizare de polimer topit și fibre discontinue de polipropilenă și poliester, laminate sau nu pe o parte sau pe ambele părți cu filamente de polipropilenă

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Material nețesut din poliolefină, compus dintr-un strat elastomeric, laminat pe ambele părți cu filamente de poliolefină:

având greutatea de minimum 25 g/m2 și maximum 150 g/m2;

la bucată sau pur și simplu tăiat în bucăți de formă pătrată sau rectangulară;

neimpregnat;

cu proprietăți de întindere pe direcția bătăturii sau pe direcția urzelii;

destinat utilizării la fabricarea produselor de îngrijire a sugarilor și copiilor (1)

0 %

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Inel ceramic cu secțiunea transversală dreptunghiulară, având un diametru exterior de minimum 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,10 mm) și maximum 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), un diametru interior de minimum 10 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm) și maximum 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), o grosime care variază între 2 mm (± 0,10 mm) și 3,70 mm (± 0,20 mm) și o rezistență la căldură de minimum 240 °C, conținând, în greutate:

90 % (± 1,5 %) oxid de aluminiu;

7 % (± 1 %) oxid de titan

0 %

31.12.2017

ex 7005 10 30

10

Sticlă flotată:

cu o grosime cuprinsă între 4,0 mm și maximum 4,2 mm;

cu o transmisie a luminii de 91 % sau mai mult, măsurată cu o sursă de lumină de tip D;

acoperită pe o față cu un strat reflectorizant de casiterit dopat cu fluor

0 %

31.12.2017

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Semitort de 1 980 până la 2 033 tex, alcătuit din filamente de sticlă continue de 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

Fire din sticlă S de 33 tex sau un multiplu al acestei valori (± 13 %), fabricate din filamente de fibră de sticlă continue, cu un diametru al fibrelor de 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Suport pentru aparat TV, cu parte superioară metalică pentru fixarea și stabilizarea carcasei aparatului TV

0 %

31.12.2016

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Benzi și țagle din aliaj secundar de aluminiu, conținând litiu

0 %

31.12.2017

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Foi și bare din aliaje de aluminiu-litiu

0 %

31.12.2015

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Bandă din aliaj de aluminiu și de magneziu:

sub formă de role;

cu o grosime de minimum 0,14 mm și maximum 0,40 mm;

cu o lățime de minimum 12,5 mm și maximum 359 mm;

cu o rezistență la tracțiune de minimum 285 N/mm2; și

cu o alungire la rupere de minimum 1 %; și

conținând în greutate:

minimum 93,3 % aluminiu;

minimum 2,2 % și maximum 5 % magneziu; precum și

maximum 1,8 % alte elemente

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Folie laminată din aluminiu, având:

minimum 99 % aluminiu;

un strat de acoperire hidrofil din siliciu și apă, fără sticlă;

o grosime totală de maximum 0,120 mm;

o rezistență la tracțiune de minimum 100 N/mm2 (conform metodei de testare ASTM E8); și

o alungire la rupere de minimum 1 %

0 %

30.6.2013

ex 7607 20 90

10

Folie stratificată din aluminiu, a cărei grosime totală nu depășește 0,123 mm, formată dintr-un strat de aluminiu cu o grosime de maximum 0,040 mm, din câte un suport din poliamidă și respectiv polipropilenă și dintr-un înveliș de protecție împotriva coroziunii provocate de acidul fluorhidric, destinată utilizării în fabricarea bateriilor litiu-polimer (1)

0 %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molibden pulbere

cu o puritate de 99 % în greutate sau mai mult; și

cu mărimea particulelor de minimum 1,0 μm, dar maximum 5,0 μm

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30

20

Bare, tije și sârme din aliaj de titan și aluminiu, conținând în greutate între 1 % și maximum 2 % aluminiu, pentru fabricarea amortizoarelor de zgomot și a țevilor de eșapament de la subpozițiile 8708 92 sau 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

30

Tablă sau bandă din aliaj pe bază de titan și siliciu, care conține în greutate minimum 0,15 % și maximum 0,60 % siliciu, utilizate la fabricarea:

sistemelor de eșapament pentru motoarele cu ardere internă;

tuburilor și țevilor de la subpoziția 8108 90 60 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Foi din aliaj de titan utilizate la fabricarea pieselor de structură pentru aeronave (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Plăci, foi, benzi sau folii din aliaj de titan, cupru și niobiu conținând în greutate între 0,8 % și maximum 1,2 % cupru și între 0,4 % și maximum 0,6 % niobiu

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Table, benzi și foi de titan nealiat

0 %

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Placă suport din carbură de aluminiu siliciu (AlSiC-9) pentru circuite electronice

0 %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Set de unelte de presare cu transfer și/sau în tandem pentru profilare la rece, presare, desenare, tăiere, ștanțare, îndoire, calibrare, bordurare și gâtuire a colilor de metal, destinat utilizării la fabricarea elementelor cadrului autovehiculelor (1)

0 %

31.12.2017

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie, cu cilindree minimum 300 cm3, cu putere de minimum 6 kW dar maximum 20 kW, destinate pentru fabricarea:

mașinilor de tuns gazonul autopropulsate, prevăzute cu scaun, clasificate la subpoziția 8433 11 51, și a mașinilor de tuns gazonul acționate manual clasificate la poziția 8433 11 90;

tractoarelor clasificate la codul 8701 90 11, a căror funcție principală este aceea de tuns gazonul;

secerătorilor cu 4 pistoane cu motor de minimum 300 cm3 cilindree clasificate la codul 8433 20 10; sau

plugurilor de zăpadă și dispozitivelor de îndepărtat zăpadă de la subpoziția 8430 20 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Motor cu patru cilindri în patru timpi, cu aprindere prin compresie și răcire cu lichid, având:

o cilindree de maximum 3 850 cm3; și

o putere nominală de minimum 15 kW, dar maximum 55 kW;

destinat fabricării vehiculelor de la poziția 8 427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00

30

Componentă cu lame a turbinei cu gaz în formă de roată, de tipul celor utilizate în turbocompresoare:

dintr-un aliaj pe bază de nichel cu turnare de precizie conform cu standardul DIN G- NiCr13Al16MoNb sau DIN NiCo10W10Cr9AlTi sau AMS AISI:686;

cu o rezistență la căldură de maximum 1 100 °C;

cu un diametru de 30 mm sau mai mult, dar nu peste 80 mm;

cu o înălțime de 30 mm sau mai mult, dar nu peste 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 69

60

Valvă patru căi pentru agenți frigorifici, constând în:

un ventil electromagnetic pilot;

un corp al ventilului din alamă, incluzând un glisor de ventil și conexiuni de cupru

cu o presiune de serviciu de până la 4,5 MPa

0 %

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Carcasă cilindrică pentru rulmenți:

din fontă cenușie cu turnare de precizie conform cu standardul DIN EN 1561;

cu camere de ulei;

fără rulmenți;

cu un diametru de 60 mm sau mai mult, dar nu peste 180 mm;

cu o înălțime de 60 mm sau mai mult, dar nu peste 120 mm;

cu sau fără camere de apă și conectori

0 %

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Motoare de curent continuu fără perii colectoare, cu:

un diametru exterior de 80 mm sau mai mult, dar nu peste 100 mm;

o tensiune de alimentare de 12 V;

o putere la 20 °C de 300 W sau mai mult, dar nu peste 550 W;

o turație la 20 °C de 2,90 Nm sau mai mult, dar nu peste 5,30 Nm;

o viteză de rotație nominală la 20 °C de 600 rpm sau mai mult, dar nu peste 1 200 rpm;

echipat cu senzor de poziție al unghiului rotorului de tip resolver sau de tip efect Hall

de genul utilizat în cadrul sistemelor servodirecție pentru autoturisme

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Sistem de propulsie electric pentru autovehicule, cu o putere de cel mult 315 kW, cu următoarele caracteristici:

motor CA sau CC cu sau fără transmisie;

sistem electronic de putere

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Sistem de pile de combustie

constituit cel puțin din pile de combustie cu acid fosforic;

într-o carcasă cu gestionarea apei și prelucrarea gazelor integrate;

pentru alimentarea cu energie fixă permanentă

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Transformator utilizat la fabricarea invertorilor pentru module LCD (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

40

Transformatoare electrice:

cu capacitatea de maximum 1 kVA;

fără prize sau cabluri;

de uz intern, folosite la fabricarea set top boxurilor și a televizoarelor (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Circuit imprimat echipat cu punte redresoare și cu alte componente active și pasive, cu următoarele caracteristici:

doi conectori de ieșire;

doi conectori de intrare, disponibili și utilizabili în paralel;

posibilitatea de comutare între regimul de funcționare luminos (bright) și întunecat (dimmed);

o tensiune de intrare de 40 V (+ 25 % – 15 %) sau de 42 V (+ 25 % – 15 %) în regimul de funcționare luminos și o tensiune de intrare de 30 V (± 4 V) în regimul de funcționare întunecat; sau

o tensiune de intrare de 230 V (+ 20 % – 15 %) în regimul de funcționare luminos și o tensiune de intrare de 160 V (± 15 %) în regimul de funcționare întunecat; sau

o tensiune de intrare de 120 V (+ 15 % – 35 %) în regimul de funcționare luminos și o tensiune de intrare de 60 V (± 20 %) în regimul de funcționare întunecat;

curentul de intrare atinge 80 % din valoarea sa nominală în 20 ms;

frecvența de intrare de minimum 45 Hz, dar nu mai mult de 65 Hz pentru tensiunile de 42 V și de 230 V, și de 45 Hz-70 Hz pentru versiunile cu tensiune de 120 V;

valoarea de vârf a curentului la anclanșare este de maximum 250 % din valoarea curentului de intrare;

durata curentului de vârf la anclanșare nu depășește 100 ms;

valoarea minimă a curentului la anclanșare este de 50 % din valoarea curentului de intrare;

durata curentului minim la anclanșare nu depășește 20 ms;

curent de ieșire presetabil;

curentul de ieșire atinge 90 % din valoarea sa nominală presetată în 50 ms;

curentul de ieșire ajunge la valoarea zero în 30 ms după întreruperea tensiunii de intrare;

stare de avarie definită pentru lipsă sarcină sau suprasarcină (funcția de sfârșit de durată de viață – end-of-life)

0 %

30.6.2013

ex 8504 40 82

50

Transformator într-o carcasă cu:

o putere nominală de maximum 30 W;

o tensiune la intrare de 90 V sau mai mult, dar nu peste 305 V;

o frecvență de alimentare de 47 Hz sau mai mult, dar nu peste 63 Hz;

un curent de ieșire constant de 350 mA sau mai mult, dar nu peste 1 050 mA;

un curent de închidere a circuitului de maximum 10 A;

temperaturi de funcționare de – 20 °C sau mai mult, dar nu peste + 65 °C;

adecvat pentru aprinderea LED-urilor

0 %

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Solenoid cu:

o putere consumată de maximum 6 W;

o rezistență a izolației de minimum 100 M ohmi; și

un orificiu de introducere cu diametrul de minimum 11,4 mm și maximum 11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

33

Magneți permanenți constând în discuri de aliaj de neodim, fier și bor, fie sub forma unui dreptunghi rotunjit cu dimensiunile de maximum 15 mm × 10 mm × 2 mm, fie sub forma unui cerc cu diametrul de maximum 90 mm, prezentând sau nu un orificiu central

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

50

Bare cu formă specifică, care urmează să devină magneți permanenți după magnetizare, care conțin neodim, fier și bor, cu următoarele dimensiuni:

lungimea de minimum 15 mm și maximum 52 mm;

lățimea de minimum 5 mm și maximum 42 mm;

de tipul celor utilizate în fabricarea servomotoarelor electrice pentru automatizări industriale

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Inele, tuburi, bucșe și gulere fabricate dintr-un aliaj de neodim, fier și bor, cu:

diametrul de maximum 45 mm;

înălțimea de maximum 45 mm;

de tipul celor utilizate la fabricarea magneților permanenți după magnetizare

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Baterii reîncărcabile de acumulatori electrici cu litiu-ion, prezentând următoarele caracteristici:

o lungime de1 203 mm sau mai mult, dar nu peste 1 297 mm;

o lățime de 282 mm sau mai mult, dar nu peste 772 mm;

o înălțime de 792 mm sau mai mult, dar nu peste 839 mm;

o greutate de 260 kg sau mai mult, dar nu peste 293 kg;

putere de 22 kWh sau 26 kWh; și

constituite din 24 sau 48 de module

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Module pentru asamblarea bateriilor de acumulatori electrici cu litiu-ion cu:

o lungime de 298 mm sau mai mult, dar nu peste 408 mm;

o lățime de 33,5 mm sau mai mult, dar nu peste 209 mm;

o înălțime de138 mm sau mai mult, dar nu peste 228 mm;

o greutate de 3,6 kg sau mai mult, dar nu peste 17 kg; și

o putere de 485 kWh sau mai mult, dar nu peste 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Acumulator cilindric litiu-ion:

cu o bază asemănătoare cu o elipsă presată la mijloc;

cu o lungime de minimum 49 mm (fără a include conexiunile);

cu o lățime de minimum 33,5 mm;

cu o grosime de minimum 9,9 mm;

cu o capacitate nominală de minimum 1,75 Ah; și

o tensiune nominală de 3,7 V;

pentru fabricarea bateriilor reîncărcabile (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Acumulator cilindric litiu-ion în formă cubică:

cu unele colțuri rotunjite;

cu o lungime de minimum 76 mm (fără a include conexiunile);

cu o lățime de minimum 54,5 mm;

cu o grosime de minimum 5,2 mm;

cu o capacitate nominală de minimum 3 100 mAh; și

o tensiune nominală de 3,7 V;

pentru fabricarea bateriilor reîncărcabile (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 90 80

70

Placă tăiată dintr-o folie de cupru nichelat, cu:

lățimea de 70 mm (± 5 mm);

grosimea de 0,4 mm (± 0,2 mm);

lungimea de maximum 55 mm;

care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion pentru vehicule electrice (1)

0 %

31.12.2016

ex 8518 29 95

30

Difuzoare cu:

o impedanță de 4 Ohm sau mai mult, dar nu peste 16 Ohm;

o putere nominală de 2 W sau mai mult, dar nu peste 20 W;,

cu sau fără arc din plastic; și

cu sau fără cablu electric dotat cu conectori;

de felul celor utilizate pentru fabricarea televizoarelor și a monitoarelor video

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Unitate de hard disk destinată încorporării în produsele de la poziția 8 521 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Monitor video color cu ecran cu cristale lichide având o tensiune de intrare de minimum 7 V c.c. și maximum 30 V c.c., cu o diagonală a ecranului de maximum 33,2 cm;

fie fără carcasă, cu capac posterior și cadru de montare;

fie cu o carcasă special concepută pentru montare;

adaptat pentru a fi încorporat în articolele de la capitolele 84-90 și 94

0 %

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Module formate cel puțin din cipuri semiconductoare pentru:

generarea de semnale conducătoare pentru adresarea pixelilor;

comanda de adresare a pixelilor

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Senzori de imagine de zonă (senzor Interline CCD sau CMOS cu scanare progresivă) pentru camere video digitale, sub formă de circuit integrat monolitic analogic sau digital, cu pixeli de cel mult 12 μm × 12 μm, în versiunea monocromă cu microlentile aplicate individual fiecărui pixel (rețea de microlentile) sau în versiune policromă cu un filtru de culoare, având de asemenea o rețea de microlentile (lenslets), cu câte o microlentilă montată individual pe fiecare pixel

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Ecran color LCD pentru monitoarele LCD de la poziția 8 528:

cu diagonala ecranului cuprinsă între minimum 14,48 cm și maximum 31,24 cm;

cu iluminare de fond, microcontroler;

cu un controler CAN (Controller area network) cu interfață LVDS (Low-voltage differential signaling – semnalizare diferențială la tensiune joasă) și interfață CAN/priză de curent sau cu un controler APIX (Automotive Pixel Link) dotat cu interfață APIX;

într-o carcasă echipată cu sau fără disipator termic din aluminiu în partea din spate;

fără modul de procesare a semnalului;

utilizat la fabricarea autovehiculelor de la poziția 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

Conector cu pas variabil utilizat la fabricarea aparatelor de recepție pentru televizoare cu cristale lichide (LCD) (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

87

Conectori de tip D-subminiature (D-sub), încorporați într-o carcasă din plastic sau metal, cu 15 pini grupați pe trei rânduri, utilizați la fabricarea produselor care se încadrează la pozițiile 8 521 și 8 528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Conectori Secure Digital (SD), Compact Flash, „Smart Card” și conectori-mamă pentru PC-card cu 64 de pini, de tipul celor utilizați pentru lipirea pe plăcile cu circuite imprimate, pentru conectarea aparatelor și a circuitelor electrice și comutarea sau protejarea circuitelor electrice cu o tensiune de maximum 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Modul de control pentru prelucrarea și evaluarea datelor la bordul autovehiculelor, funcționând prin protocolul CAN-bus, compus cel puțin din:

microprocesoare de releu;

un motor pas cu pas;

memorie EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only); și

alte componente pasive (de exemplu, conectori, diode, stabilizatori de tensiune, rezistori, condensatori, tranzistori);

cu o tensiune de 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Parte a unui aparat de electroliză, formată dintr-un panou din nichel echipat cu o plasă metalică din nichel, fixat cu nervuri din nichel, și un panou din titan echipat cu o plasă metalică din titan, fixat cu nervuri din titan, cele două panouri fiind fixate împreună spate în spate

0 %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

Cablu flexibil, izolat, din PET/PVC cu:

o tensiune de maximum 60 V;

o intensitate a curentului de maximum 1 A;

o rezistență termică de maximum 105 °C;

fire individuale cu o grosime de maximum 0,1 mm (± 0,01 mm) și cu o lățime de maximum 0,8 mm (± 0,03 mm);

distanță între conductori de maximum 0,5 mm; și

un pas (distanța dintre axele conductorilor) de maximum 1,25 mm

0 %

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Cablu de date, cu o capacitate de transmisie de cel puțin 600 Mbiți/s, cu:

tensiune de 1,25 V (± 0,25 V);

conectori prevăzuți la unul sau la ambele capete, dintre care cel puțin unul conține pini dispuși la o distanță de 1 mm;

ecranaj exterior;

utilizat exclusiv la comunicarea între panourile LCD, PDP sau OLED și circuitele electronice de videoprocesare

0 %

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Filtre cu miez feromagnetic pentru eliminarea zgomotului de înaltă frecvență în circuitele electronice, folosite la fabricarea televizoarelor și a monitoarelor de la poziția 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Șasiu de motor cu capacitate de autoaprindere de cel puțin 8 000 cm3, instalat într-o cabină cu 3, 4 sau 5 roți cu ampatament de cel puțin 480 cm, care nu este prevăzut cu angrenaje, destinat instalării pe vehicule cu o lățime de cel puțin 300 cm (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 20 00

10

Material constând dintr-un film polarizant, sub formă de rulou sau nu, prevăzut pe una sau pe ambele fețe cu un strat din material transparent, având sau nu un strat adeziv, acoperit pe una sau pe ambele fețe cu o peliculă antiaderentă

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

75

Filtru frontal compus din panouri din sticlă supuse unor procese de imprimare și de aplicare a unei pelicule speciale, utilizat la fabricarea modulelor de afișare cu plasmă (1)

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Obiective:

cu dimensiuni care nu depășesc 80 mm × 55 mm × 50 mm;

cu o rezoluție de cel puțin 160 linii/mm; și

cu un factor de zoom de 18×;

de tipul celor utilizate pentru fabricarea de vizualizatoare sau de camere pentru transmiterea de imagini în direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Obiective:

cu dimensiuni care nu depășesc 180 mm × 100 mm × 100 mm la o distanță focală maximă de peste 200 mm;

cu o rezoluție de cel puțin 130 linii/mm; și

cu un factor de zoom de 18×;

de tipul celor utilizate pentru fabricarea de vizualizatoare sau de camere pentru transmiterea de imagini în direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Obiective:

cu dimensiuni care nu depășesc 125 mm × 65 mm × 65 mm;

cu o rezoluție de cel puțin 125 linii/mm; și

cu un factor de zoom de 16×;

de tipul celor utilizate pentru fabricarea de vizualizatoare sau de camere pentru transmiterea de imagini în direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Obiective:

cu dimensiuni care nu depășesc 180 mm × 100 mm × 100 mm la o distanță focală maximă de peste 200 mm;

cu o valoare de cel puțin 7 steradieni mm2; și

cu un factor de zoom de 16×;

de tipul celor utilizate pentru fabricarea de vizualizatoare sau de camere pentru transmiterea de imagini în direct

0 %

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Controler digital de supapă, pentru reglarea lichidelor și gazelor

0 %

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Ansamblu lumină electrică format din:

plăci de circuite imprimate; și

diode electroluminiscente (LED);

pentru fabricarea unităților de retroiluminare a ecranelor TV plate (1)

0 %

30.6.2013


(1)  Suspendarea taxei face obiectul articolelor 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(2)  Se aplică taxa suplimentară specifică.

(3)  Se stabilește, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, supravegherea importurilor de mărfuri care fac obiectul acestei suspendări tarifare.


ANEXA II

Codul NC

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/36


REGULAMENTUL (UE) NR. 1233/2012 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2012

de interzicere a pescuitului de vulpi și pisici-de-mare în apele UE din zona VIId de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 43/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2012.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2012.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2012 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25, 27.1.2012, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

80/TQ43

Stat membru

Țările de Jos

Stoc

SRX/07D.

Specie

Vulpi și pisici-de-mare (rajiformes)

Zonă

Apele UE din zona VIId

Dată

30.11.2012


20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/38


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1234/2012 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (1), în special articolul 30,

întrucât:

(1)

Capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 stabilește procedurile de identificare a navelor de pescuit implicate în activități de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate (nave de pescuit INN), precum și procedurile de întocmire a listei navelor de pescuit INN a Uniunii. Articolul 37 din regulamentul menționat prevede măsurile care trebuie luate împotriva navelor de pescuit incluse în lista respectivă.

(2)

Prima listă a navelor de pescuit INN a Uniunii a fost stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 468/2010 al Comisiei (2) și a fost modificată ulterior prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. No 724/2011 al Comisiei (3).

(3)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, lista Uniunii trebuie să cuprindă navele de pescuit incluse pe listele navelor INN adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

(4)

Toate organizațiile regionale de gestionare a pescuitului au adoptat principiul publicării listei navelor INN și fiecare își actualizează lista în cadrul reuniunilor lor anuale (4).

(5)

În conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, la primirea din partea organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului a listelor cu navele de pescuit în legătură cu care s-a presupus sau s-a confirmat implicarea în activități de pescuit INN, Comisia actualizează lista Uniunii.

(6)

Comisia a primit listele actualizate în urma reuniunilor anuale ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului.

(7)

Având în vedere că aceeași navă poate figura cu denumiri și/sau sub pavilioane diferite, în funcție de momentul în care a fost introdusă pe lista organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, lista actualizată a Uniunii trebuie să cuprindă diferitele denumiri și/sau pavilioane menționate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

(8)

Regulamentul (UE) nr. 468/2010 trebuie modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea B a anexei la Regulamentul (UE) nr. 468/2010 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 131, 29.5.2010, p. 22.

(3)  JO L 194, 26.7.2011, p. 14.

(4)  Ultimele actualizări: CCAMLR: lista INN pentru 2011, astfel cum a fost adoptată în cadrul reuniunii anuale a CCAMLR-XXX 24 octombrie-4 noiembrie 2011; SEAFO: SEAFO include în lista INN pe care o întocmește listele CCAMLR, NEAFC-B și NAFO; ICCAT: lista INN pentru 2012, astfel cum a fost adoptată în cadrul reuniunii anuale din noiembrie 2011 (Recomandarea 11-18); CITT: lista pentru 2012, astfel cum a fost adoptată în cadrul celei de a 83-a reuniuni a CITT din iunie 2012; NEAFC: lista INN B AM 2011-18, astfel cum a fost adoptată în cadrul celei de a 30-a reuniuni, noiembrie 2011; NAFO: lista pentru 2012, astfel cum a fost adoptată în cadrul celei de a 33-a reuniuni anuale, 19-23 septembrie 2011; WCPFC: lista navelor INN pentru 2012 a WCPFC, astfel cum a fost adoptată la 30 martie 2012 (cu efect de la 30 mai 2012).


ANEXĂ

„PARTEA B

Nave incluse pe listă în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008

Numărul de identificare OMI (1) al navei/Referința ORGP

Denumirea navei (denumirea anterioară) (2)

Statul de pavilion sau teritoriul de pavilion (potrivit unei ORGP) (2)

ORGP pe lista căreia este inclusă nava (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (pavilionul anterior: St. Kitts & Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzania (pavilioanele anterioare: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Necunoscut (pavilioanele anterioare: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (CITT)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Indonezia)

CITT, ICCAT

12291 (CITT)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Indonezia)

CITT, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Necunoscut

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Necunoscut

ICCAT

9407 (CITT)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Necunoscut

CITT, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (pavilioane anterioare: Guineea Ecuatorială, Regatul Unit)

CCAMLR, SEAFO

125 (CITT)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Necunoscut

CITT, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Republica Guineea (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Necunoscut (pavilioane anterioare: Rusia, Georgia [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (CITT)

DRAGON III

Necunoscut

CITT

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (pavilionul anterior: Seychelles)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Georgia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Libia, Insula Man)

ICCAT

6591 (CITT)

GOIDAU RUEY No 1

Necunoscut

CITT

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (pavilionul anterior: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Necunoscut

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Necunoscut (pavilionul anterior: Malaysia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzania [pavilioane anterioare: Coreea de Nord (DPRK), Panama]

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/Necunoscut [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (CITT)

JYI LIH 88

Necunoscut

CITT

7905443

KOOSHA 4

Iran (pavilionul anterior: Spania)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Necunoscut (pavilioanele anterioare: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Necunoscut (pavilioane anterioare: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Necunoscut

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Necunoscut

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Republica Guineea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolivia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Necunoscut

ICCAT

9435 (CITT)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Columbia

CITT, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Togo [NAFO,]/Portugalia [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (CITT) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Georgia

CITT, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

China (pavilioane anterioare: Georgia, Rusia)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Necunoscut

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Guineea Ecuatorială)

IOTC, ICCAT

11369 (CITT)/

ORCA

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Belize)

CITT

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/Necunoscut [SEAFO] (ultimele pavilioane cunoscute: Mongolia, Togo [CCAMLR]/Guineea Ecuatorială, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (ultimele pavilioane cunoscute: Mongolia, Guineea Ecuatorială)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (pavilionul anterior: Republica Guineea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (CITT)/

REYMAR 6

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Belize)

CITT

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigeria (ultimele pavilioane cunoscute: Togo, Guineea Ecuatorială)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Libia, Regatul Unit)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: St. Vincent și Grenadine)

ICCAT

9405 (CITT)

TA FU 1

Necunoscut

CITT

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Togo, Seychelles)

CCAMLR, SEAFO

13568 (CITT)

TCHING YE No. 6

Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Panama, Belize)

CITT

129 (CITT)

WEN TENG No. 688

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Belize)

CITT

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

China (pavilioane anterioare: Georgia, Rusia)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzania [CCAMLR]/Necunoscut [SEAFO] (pavilioane anterioare: Mongolia, Namibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzania [pavilioane anterioare: Coreea de Nord (DPRK), Panama]

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Necunoscut (ultimul pavilion cunoscut: Georgia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (pavilionul anterior: Maroc)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Organizația Maritimă Internațională.

(2)  Pentru orice informații suplimentare, consultați site-urile web ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP-uri).”


20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/44


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1235/2012 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 15 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (2) stabilește norme privind controalele oficiale consolidate care trebuie efectuate asupra importurilor de hrană pentru animale și de produse alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la regulamentul menționat anterior (denumită în continuare „lista”), la punctele de intrare pe teritoriile menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 prevede că lista trebuie să facă obiectul unei reexaminări periodice, cel puțin trimestriale, luând în considerare cel puțin sursele de informare menționate la articolul respectiv.

(3)

Frecvența și relevanța incidentelor alimentare notificate prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje, constatările auditurilor efectuate în țări terțe de către Oficiul Alimentar și Veterinar, precum și rapoartele trimestriale privind transporturile de hrană pentru animale și alimente de origine neanimală prezentate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 indică faptul că lista ar trebui modificată.

(4)

În special, pentru transporturile de stafide din Afganistan, de pepeni verzi din Brazilia, de căpșuni din China, de mazăre și de fasole din Kenya, de mentă din Maroc, de semințe de pepene verde și produse derivate din Sierra Leone, precum și de anumite ierburi aromatice, mirodenii și legume din Vietnam, sursele relevante de informații indică apariția de noi riscuri și/sau a unui grad de neconformitate cu cerințele de siguranță relevante, justificându-se astfel introducerea unor controale oficiale consolidate. Prin urmare, ar trebui să se includă în listă mențiuni privind aceste transporturi.

(5)

De asemenea, lista ar trebui modificată în sensul reducerii frecvenței controalelor oficiale ale produselor pentru care informațiile disponibile indică o ameliorare generală a conformității cu cerințele relevante prevăzute de legislația Uniunii și pentru care nu se mai justifică frecvența actuală a controalelor oficiale. Prin urmare, rubricile din lista privind vinetele și pepenele amar din Republica Dominicană, mirodeniile din India, precum și fasolea verde lungă, vinetele și legumele Brasicacee din Thailanda ar trebui modificate în consecință.

(6)

De asemenea, lista ar trebui modificată prin eliminarea rubricilor referitoare la produsele pentru care informațiile disponibile indică un grad satisfăcător de conformitate, în general, cu cerințele de siguranță relevante din legislația Uniunii și pentru care nu se mai justifică, prin urmare, frecvența sporită a controalelor oficiale. Prin urmare, rubricile din lista privind piersicile din Egipt, aditivii pentru hrana animalelor și preamestecurile din India și Capsicum annuum din Peru ar trebui modificate în consecință.

(7)

În vederea unei mai bune direcționări a anumitor produse prevăzute în listă, trebuie să se adauge codurile TARIC, după caz. De asemenea, este necesară modificarea anumitor coduri NC pentru a le alinia cu Nomenclatura combinată revizuită care se aplică de la 1 ianuarie 2013.

(8)

În interesul coerenței și clarității legislației Uniunii, este adecvat să se înlocuiască anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 cu textul stabilit în anexa la prezentul regulament.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 669/2009 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194, 25.7.2009, p. 11.


ANEXĂ

„ANEXA I

Hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare desemnat

Hrană pentru animale și produse alimentare

(utilizare prevăzută)

Cod NC (1)

Subdiviziune TARIC

Țara de origine

Risc

Frecvența controalelor fizice și de identitate

(%)

Struguri uscați

(stafide)

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ochratoxina A

50

(Produse alimentare)

 

Alune

(în coajă sau decorticate)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbaidjan (AZ)

Aflatoxine

10

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Pepene verde

0807 11 00

 

Brazilia (BR)

Salmonella

10

(Produse alimentare)

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Brazilia (BR)

Aflatoxine

10

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Căpșuni (congelate)

0811 10

 

China (CN)

Norovirus și hepatita A

5

(Produse alimentare)

 

Brassica oleracea

(alte Brassica comestibile, „broccoli chinezesc”) (13)

ex 0704 90 90

40

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (14)

10

(Produse alimentare –proaspete sau refrigerate)

 

 

Tăiței uscați

ex 1902 11 00;

10

China (CN)

Aluminiu

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Produse alimentare)

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (11)

20

(Produse alimentare – proaspete)

 

 

Ceai, chiar aromatizat

0902

 

China (CN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (10)

10

(Produse alimentare)

 

Vinete

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (3)

10

Pepene amar (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Produse alimentare –legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Fasole verde lungă (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (3)

20

ex 0710 22 00

10

Ardei (dulce și altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Produse alimentare –legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Portocale (proaspete sau uscate)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (7)

10

Rodii

ex 0810 90 75

30

Căpșuni

0810 10 00

 

(Produse alimentare – fructe proaspete)

 

Ardei (dulce și altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Produse alimentare –proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxine

50

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Frunze de curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (5)

50

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

Capsicum annuum, întreg

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoxine

10

Capsicum annuum, măcinat sau pulverizat

ex 0904 22 00

10

Fructe uscate din genul Capsicum, întregi, altele decât ardei dulce (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (produse pe bază de ardei iute)

0910 91 05

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Ghimbir (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (șofran de India)

0910 30 00

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoxine

20

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Bame

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (2)

50

(Produse alimentare – proaspete)

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonezia (ID)

Aflatoxine

20

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

Mazăre cu păstaie (necurățată)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (16)

10

Fasole cu păstaie (necurățată)

ex 0708 20 00

40

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

 

 

Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus lanatus) și produse derivate

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatoxine

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Produse alimentare)

 

 

Mentă

ex 1211 90 86

30

Maroc (MA)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (17)

10

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus lanatus) și produse derivate

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxine

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Produse alimentare)

 

 

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (9)

10

(Produse alimentare – proaspete)

 

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Thailanda (TH)

Salmonella (6)

10

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

Mentă

ex 1211 90 86

30

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (4)

20

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

(Produse alimentare – plante aromatice proaspete)

 

 

Fasole verde lungă (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (4)

20

ex 0710 22 00

10

Vinete

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Legume din familia Brassicaceae

0704; ex 0710 80 95

76

(Produse alimentare –legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

 

Ardei dulci (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (8)

10

Tomate

0702 00 00; 0710 80 70

(Produse alimentare –legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

Struguri uscați (stafide)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ochratoxina A

50

(Produse alimentare)

 

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (15)

20

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

Mentă

ex 1211 90 86

30

Pătrunjel

ex 0709 99 90

40

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

 

Bame

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (15)

20

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Produse alimentare – proaspete)

 

 

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Africa de Sud (ZA)

Aflatoxine

10

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 


(1)  În cazul în care numai anumite produse de la orice cod NC trebuie să fie examinate și nu există nicio subdiviziune specifică a codului respectiv în nomenclatura mărfurilor, codul NC se marchează prin „ex”.

(2)  În special, reziduuri de: acefat, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.

(3)  În special, reziduuri de: amitraz, acefat, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbamați), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoat, endosulfan, fenamidonă, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoat, oxamil, profenofos, propiconazol, tiabendazol, tiacloprid.

(4)  În special, reziduuri de: acefat, carbaril, carbendazim, carbofuran, clorpirifos, clorpirifos-metil, dimetoat, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoat, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforin.

(5)  În special, reziduuri de: triazofos, oxidemeton-metil, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefat, propargit, monocrotofos.

(6)  Metoda de referință EN/ISO 6579 sau o metodă validată în raport cu aceasta, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).

(7)  În special, reziduuri de: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoat, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cihalotrin, metiocarb, metomil, ometoat, oxamil, fentoat, triofanat-metil.

(8)  În special, reziduuri de: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezin, diafentiuron, dimetoat, formetanat, malation, procimidon, tetradifon, tiofanat-metil.

(9)  În special, reziduuri de: carbofuran, metomil, ometoat, dimetoat, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforin, procimidon, formetanat.

(10)  În special, reziduuri de: buprofezin, imidacloprid, fenvalerat și esfenvalerat (sumă de izomeri RS și SR), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol), cipermetrin [cipermetrin, inclusiv alte amestecuri ale izomerilor constituenți (sumă de izomeri)].

(11)  În special, reziduuri de: triazofos, triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol), paration-metil, fentoat, metidation.

(12)  În special, reziduuri de: carbofuran (sumă), clorpirifos, cipermetrin (sumă), ciproconazol, dicofol (sumă), difenoconazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz, profenofos, propiconazol, tiofanat-metil și triforin.

(13)  Specii de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Cunoscut, de asemenea, sub denumirile de „Kai Lan”, „Gai Lan”, „Gailan”, „Kailan”, „Chinese bare Jielan”.

(14)  În special, reziduuri de: clorfenapir, fipronil, carbendazim, acetamiprid, dimetomorf și propiconazol.

(15)  În special, reziduuri de: carbofuran, carbendazim (sumă), clorpirifos, profenofos, permetrin, hexaconazole, difenoconazol, propiconazol, fipronil, propargit, flusilazol, fentoat, cipermetrin, metomil, quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoat (sumă), fenbuconazol.

(16)  În special, reziduuri de: dimetoat (sumă), clorpirifos, acefat, metamidofos, metomil, diafentiuron, indoxacarb.

(17)  În special, reziduuri de: clorpirifos, cipermetrină, dimetoat (sumă), endosulfan (sumă), hexaconazol, paration-metil (sumă), metomil, flutriafol, carbendazim (sumă), flubendiamidă, miclobutanil, malation (sumă).”


20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/51


REGULAMENTUL (UE) NR. 1236/2012 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de deschidere a unei anchete referitoare la o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010 al Consiliului la importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite sârme din molibden cărora li s-au adus mici modificări, având în greutate minimum 97 %, dar mai puțin de 99,95 % molibden, și de supunere a acestor importuri înregistrării

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

după consultarea Comitetului consultativ în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază,

întrucât:

A.   CEREREA

(1)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, o cerere de anchetă cu privire la o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite la importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite sârme din molibden cărora li s-au adus mici modificări, având în greutate minimum 97 %, dar mai puțin de 99,95 % molibden, originare din Republica Populară Chineză, și de supunere a acestor importuri înregistrării.

(2)

Cererea a fost depusă la data de 5 noiembrie 2012 de Plansee SE, un producător din Uniune de anumite sârme din molibden.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul care face obiectul eventualei eludări este sârma din molibden, având în greutate cel puțin 99,95 % molibden, al cărei diametru maxim în secțiune depășește 1,35 mm, dar nu depășește 4,0 mm, originară din Republica Populară Chineză, încadrată în prezent la codul NC ex 8102 96 00 (coduri TARIC 8102960011 și 8102960019) (denumită în continuare „produsul în cauză”).

(4)

Produsul care face obiectul anchetei este identic cu cel definit în considerentul anterior, dar având în greutate minimum 97 %, dar mai puțin de 99,95 % molibden, încadrat în prezent la același cod NC ca și produsul în cauză, dar cu un cod TARIC diferit (de exemplu 8102960090 până la intrarea în vigoare a prezentului regulament), originar din Republica Populară Chineză (denumit în continuare „produsul care face obiectul anchetei”).

C.   MĂSURI EXISTENTE

(5)

Măsurile aflate în vigoare în prezent și despre care se presupune că sunt eludate sunt măsurile antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010 al Consiliului (2) privind importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză.

D.   MOTIVELE

(6)

Cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că măsurile antidumping aplicate importurilor de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză sunt eludate prin intermediul importurilor produsului care face obiectul anchetei.

(7)

Elementele de probă prima facie prezentate sunt următoarele:

(8)

În cerere se arată că, după instituirea unei taxe antidumping asupra produsului în cauză, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010, a avut loc o modificare semnificativă a configurației schimburilor comerciale implicând exporturi din Republica Populară Chineză în Uniune, fără nicio motivare sau justificare economică suficientă a acestei modificări, alta decât instituirea taxei.

(9)

Această schimbare pare să rezulte din importul produsului care face obiectul anchetei în Uniune. Cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că produsul care face obiectul anchetei are aceleași caracteristici esențiale și este destinat acelorași utilizări ca și produsul în cauză.

(10)

Mai mult, cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că efectele corective ale măsurilor antidumping aplicate în prezent produsului în cauză sunt compromise, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și prețul. Se pare că importurile produsului în cauză au fost înlocuite de volume semnificative de importuri ale produsului care face obiectul anchetei. În plus, există suficiente elemente de probă prima facie care atestă faptul că importurile produsului care face obiectul anchetei se efectuează la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în cadrul anchetei care a condus la măsurile existente.

(11)

În fine, solicitarea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că prețurile produsului vizat de anchetă fac obiectul unor practici de dumping în comparație cu valoarea normală stabilită anterior pentru produsul în cauză.

(12)

În cazul în care, în cursul anchetei, se vor constata practici de eludare care intră sub incidența articolului 13 din regulamentul de bază, altele decât cele menționate anterior, aceste practici pot fi, de asemenea, supuse anchetei.

E.   PROCEDURA

(13)

În lumina celor menționate mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că există suficiente elemente de probă pentru a justifica deschiderea unei anchete în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază și pentru a supune importurile produsului care face obiectul anchetei la înregistrare, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(a)   Chestionare

(14)

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea anchetei, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor de producători-exportatori cunoscute din Republica Populară Chineză, importatorilor cunoscuți și asociațiilor cunoscute de importatori din Uniune și autorităților Republicii Populare Chineze. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei din Uniune.

(15)

În orice caz, toate părțile interesate ar trebui să contacteze de îndată Comisia, nu mai târziu de termenul stabilit la articolul 3 din prezentul regulament, pentru a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

(16)

Autoritățile Republicii Populare Chineze vor fi informate cu privire la deschiderea anchetei.

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

(17)

Toate părțile interesate sunt invitate să-și prezinte în scris punctele de vedere și să aducă elemente de probă pentru susținerea acestora. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(c)   Scutirea importurilor de la înregistrare sau de la măsuri

(18)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei pot fi scutite de la înregistrare sau de la măsuri în cazul în care importul respectiv nu constituie o eludare.

(19)

Având în vedere faptul că o eventuală eludare a măsurilor intervine în afara Uniunii, se pot acorda scutiri, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, producătorilor produsului supus anchetei din Republica Populară Chineză care sunt capabili să demonstreze că nu sunt afiliați (3) cu niciun producător supus măsurilor (4) și despre care s-a constatat că nu sunt implicați în practicile de eludare definite la articolul 13 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază. Producătorii care doresc să beneficieze de o scutire trebuie să depună o cerere în acest sens, susținută în mod corespunzător de elemente de probă, în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(20)

În temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei trebuie supuse înregistrării, pentru a se asigura că, în cazul în care ancheta ar stabili existența unei eludări, va fi posibil să se perceapă taxe antidumping de o valoare corespunzătoare, cu efect de la data la care a fost impusă înregistrarea unor astfel de importuri.

G.   TERMENE

(21)

În vederea unei bune administrări, ar trebui să se stabilească termene pentru ca:

părțile interesate să se facă cunoscute Comisiei, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care trebuie să fie luate în considerare în cursul anchetei;

producătorii din Republica Populară Chineză să solicite o scutire de la înregistrarea importurilor sau de la măsuri;

părțile interesate să poată solicita în scris audierea lor de către Comisie.

(22)

Trebuie remarcat faptul că părțile interesate nu își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale enunțate în regulamentul de bază decât în cazul în care s-au făcut cunoscute în termenele indicate la articolul 3 din prezentul regulament.

H.   LIPSA COOPERĂRII

(23)

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informații sau nu furnizează informațiile necesare în termenul prevăzut sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, concluziile, pozitive sau negative, pot fi stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(24)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat o informație falsă sau înșelătoare, această informație nu se ia în considerare și se poate face uz de datele disponibile.

(25)

Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite pe baza probelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

I.   CALENDARUL ANCHETEI

(26)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în termen de nouă luni de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

J.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(27)

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).

K.   CONSILIERUL-AUDITOR

(28)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o parte interesată individuală și poate media pentru a garanta faptul că drepturile la apărare ale părților interesate sunt exercitate pe deplin.

(29)

Orice solicitare de audiere de către consilierul-auditor trebuie să fie transmisă în scris și să precizeze motivele solicitării. Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, părților implicate posibilitatea să fie audiate, pentru a permite confruntarea diferitelor puncte de vedere și prezentarea unor contraargumente.

(30)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile internet dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide o anchetă în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 pentru a se determina dacă importurile în Uniune de sârmă din molibden, având în greutate minimum 97 %, dar mai puțin de 99,95 % molibden, al cărei diametru maxim în secțiune depășește 1,35 mm, dar nu depășește 4,0 mm, încadrată în prezent la codul NC ex 8102 96 00 (cod TARIC 8102960030), originară din Republica Populară Chineză, eludează măsurile instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010.

Articolul 2

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, autoritățile vamale iau măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune menționate la articolul 1 din prezentul regulament.

Înregistrarea expiră la nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia poate, printr-un regulament, să invite autoritățile vamale să înceteze înregistrarea importurilor în Uniune de produse fabricate de producătorii care au solicitat o scutire de la înregistrare și despre care s-a constatat că îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei scutiri.

Articolul 3

(1)   Chestionarele trebuie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   În lipsa unor dispoziții contrare, pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare în cursul anchetei, acestea trebuie să se facă cunoscute contactând Comisia, să își prezinte punctele de vedere în scris și să transmită răspunsurile la chestionare și orice alte informații în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Producătorii din Republica Populară Chineză care solicită o scutire de la înregistrarea importurilor sau de la aplicarea măsurilor trebuie să prezinte o cerere susținută în mod corespunzător prin elemente de probă în același termen de 37 de zile.

(4)   De asemenea, părțile interesate pot să solicite audierea de către Comisie în același termen de 37 de zile.

(5)   Părțile interesate trebuie să transmită toate informațiile și solicitările în format electronic (informațiile neconfidențiale prin e-mail, cele confidențiale pe CD-R/DVD) și să își indice numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax. Cu toate acestea, orice împuterniciri, certificate semnate și orice actualizări ale acestora care însoțesc răspunsurile la chestionar trebuie să fie transmise pe suport de hârtie, și anume prin poștă sau prin înmânare directă, la adresa de mai jos. În cazul în care o parte interesată nu poate să transmită informațiile și cererile sale în format electronic, ea trebuie să informeze imediat Comisia, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază. Pentru informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, părțile interesate pot consulta pagina de internet corespunzătoare de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Toate observațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul regulament, răspunsurile la chestionar și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, trebuie să poarte mențiunea „Limited (6) (acces limitat) și să fie însoțite, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, de o versiune neconfidențială care trebuie să poarte mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate).

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax: +32 22986287

E-mail: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 150, 16.6.2010, p. 17.

(3)  În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1) referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, persoanele sunt considerate a fi înrudite numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane și reciproc; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatul celeilalte; (d) oricare dintre aceste persoane posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o a treia persoană; (g) împreună controlează în mod direct sau indirect o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele se consideră ca aparținând aceleiași familii numai dacă sunt legate prin oricare din următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate. În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(4)  Totuși, chiar dacă producătorii sunt afiliați în sensul de mai sus cu societăți supuse măsurilor în vigoare asupra importurilor originare din Republica Populară Chineză (măsurile antidumping originale), o scutire ar putea fi acordată în cazul în care nu există elemente de probă potrivit cărora relația cu societățile supuse măsurilor originale s-a stabilit sau s-a folosit pentru eludarea măsurilor originale.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  Un document cu mențiunea „Limited” (Acces limitat) este un document considerat confidențial, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Acesta constituie, de asemenea, un document protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/55


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1237/2012 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de autorizare a substanței active Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 80 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Directiva 91/414/CEE a Consiliului (2) este aplicabilă, în ceea ce privește procedura și condițiile de autorizare, substanțelor active pentru care s-a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din directiva respectivă înainte de 14 iunie 2011. Pentru Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică, condițiile de la articolul 80 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt îndeplinite prin Decizia 2006/586/CE a Comisiei (3).

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, Regatul Unit a primit, în data de 16 martie 2005, o cerere din partea Bio-Oz Biotechnologies Ltd de includere a substanței active Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Decizia 2006/586/CE a confirmat faptul că dosarul era „complet”, în sensul că se putea considera că îndeplinea, în principiu, cerințele privind datele și informațiile din anexele II și III la Directiva 91/414/CEE.

(3)

Efectele acestei substanțe active asupra sănătății umane și animale și asupra mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatele (2) și (4) din Directiva 91/414/CEE pentru utilizările propuse de solicitant. La data de 30 iunie 2006, statul membru raportor desemnat a transmis un proiect de raport de evaluare.

(4)

Proiectul de raport de evaluare a fost reexaminat de statele membre și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”). La data de 28 mai 2012, autoritatea a prezentat Comisiei concluzia sa cu privire la reexaminarea evaluării riscului de utilizare ca pesticid a substanței active Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică (4). Proiectul de raport de evaluare și concluzia autorității au fost reexaminate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, fiind finalizat la data de 20 noiembrie 2012 sub forma raportului Comisiei de reexaminare a substanței Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică.

(5)

Din diversele examinări efectuate a reieșit că este de așteptat ca produsele de protecție a plantelor care conțin Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică să îndeplinească, în general, cerințele de la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) și de la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările examinate și detaliate în raportul de reexaminare al Comisiei. Prin urmare, este adecvat să se autorizeze Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică.

(6)

Ar trebui prevăzută o perioadă rezonabilă de timp înainte de autorizare pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(7)

Fără a aduce atingere obligațiilor din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ca urmare a autorizării, luând în considerare situația specifică creată de tranziția de la Directiva 91/414/CEE la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ar trebui, cu toate acestea, să se aplice următoarele dispoziții. Statele membre ar trebui să aibă la dispoziție o perioadă de șase luni după autorizare pentru a reexamina autorizațiile produselor de protecție a plantelor care conțin Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică. Dacă este cazul, statele membre ar trebui să modifice, să înlocuiască sau să retragă autorizațiile. Prin derogare de la termenul respectiv, ar trebui acordată o perioadă mai lungă pentru transmiterea și evaluarea dosarului complet actualizat menționat în anexa III, astfel cum se menționează în Directiva 91/414/CEE, pentru fiecare produs de protecție a plantelor și pentru fiecare utilizare preconizată, în conformitate cu principiile uniforme.

(8)

Experiența dobândită ca urmare a includerii în anexa I la Directiva 91/414/CEE a substanțelor active evaluate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (5) a arătat că pot interveni dificultăți în interpretarea obligațiilor titularilor autorizațiilor existente în ceea ce privește accesul la informații. Prin urmare, pentru a se evita noi dificultăți, este necesar să se clarifice obligațiile statelor membre, în special obligația de a verifica dacă titularul unei autorizații demonstrează că are acces la un dosar care respectă cerințele din anexa II la directiva respectivă. Totuși, această clarificare nu impune nicio obligație nouă statelor membre sau titularilor autorizațiilor în raport cu directivele adoptate până în prezent prin care se modifică anexa I la respectiva directivă sau cu regulamentele de autorizare a substanțelor active.

(9)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (6) ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizarea substanței active

Substanța activă Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică, astfel cum este specificată în anexa I, este autorizată în condițiile prezentate în anexa respectivă.

Articolul 2

Reevaluarea produselor de protecție a plantelor

(1)   Dacă este cazul, statele membre modifică sau retrag, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, până la data de 30 noiembrie 2013, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică.

Până la data respectivă, statele membre verifică în special dacă sunt respectate condițiile din anexa I la prezentul regulament, cu excepția celor identificate în coloana privind dispozițiile specifice din respectiva anexă, și dacă titularul autorizației deține sau are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din anexa II la Directiva 91/414/CEE în conformitate cu condițiile de la articolul 13 alineatele (1)-(4) din directiva respectivă și de la articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru fiecare produs de protecție a plantelor autorizat care conține substanța Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică, fie ca substanță activă unică, fie ca una dintre mai multe substanțe active, toate fiind enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 până la 31 mai 2013 cel târziu, statele membre reevaluează produsul în conformitate cu principiile uniforme, astfel cum sunt menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la Directiva 91/414/CEE și ținând seama de coloana privind dispozițiile specifice din anexa I la prezentul regulament. Pe baza respectivei evaluări, statele membre stabilesc dacă produsul respectă condițiile menționate la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

După stabilirea acestui fapt, statele membre:

(a)

în cazul unui produs care conține Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică ca substanță activă unică, dacă este cazul, modifică sau retrag autorizația până la data de 30 noiembrie 2014 cel târziu; sau

(b)

în cazul unui produs care conține Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică ca una dintre mai multe substanțe active, dacă este cazul, modifică sau retrag autorizația până la data de 30 noiembrie 2014 sau până la data stabilită pentru o astfel de modificare sau de retragere în actul sau actele respective prin care s-au adăugat substanța sau substanțele relevante în anexa I la Directiva 91/414/CEE sau prin care s-au autorizat substanța sau substanțele respective, oricare dintre aceste date este mai târzie.

Articolul 3

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 4

Intrarea în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 236, 31.8.2006, p. 31.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(6):2754. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu

(5)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.

(6)  JO L 153, 11.6.2011, p. 1.


ANEXA I

Denumire comună,

numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data autorizării

Expirarea autorizării

Dispoziții specifice

Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică

Număr de acces ATCC: PV-593

Nu se aplică

≥ 0,05 mg/l

1 iunie 2013

31 mai 2023

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme astfel cum sunt menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile raportului de reexaminare a substanței Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică, în special apendicele I și II ale acestuia, în forma finalizată la 20 noiembrie 2012 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În această evaluare generală, statele membre acordă o atenție deosebită riscului pentru plantele nevizate, dacă plantele cultivate sunt coinfectate cu un alt virus care poate fi transmis prin păduchii de plante.

Dacă este cazul, condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscurilor.


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.


ANEXA II

În partea B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, se adaugă următoarea rubrică:

Numărul

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data autorizării

Expirarea autorizării

Dispoziții specifice

„30

Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică

Număr de acces ATCC: PV-593

Nu se aplică

≥ 0,05 mg/l

1 iunie 2013

31 mai 2023

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme astfel cum sunt menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile raportului de reexaminare a substanței Virusul mozaicului galben al dovlecelului – tulpina cu virulență mică, în special apendicele I și II ale acestuia, în forma finalizată la 20 noiembrie 2012 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În această evaluare generală, statele membre acordă o atenție deosebită riscului pentru plantele nevizate, dacă plantele cultivate sunt coinfectate cu un alt virus care poate fi transmis prin păduchii de plante.

Dacă este cazul, condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscurilor.”


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.


20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/59


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1238/2012 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de autorizare a substanței active Trichoderma asperellum (tulpina T34), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 80 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Directiva 91/414/CEE a Consiliului (2) trebuie să se aplice substanțelor active pentru care s-a adoptat o hotărâre în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din directiva respectivă înainte de 14 iunie 2011, în ceea ce privește procedura și condițiile de autorizare. Pentru Trichoderma asperellum (tulpina T34), condițiile prevăzute la articolul 80 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt îndeplinite prin Decizia 2010/132/UE a Comisiei (3).

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, Regatul Unit a primit, la 22 aprilie 2010, o cerere din partea Biocontrol Technologies S.L. de includere a substanței active Trichoderma asperellum (tulpina T34) în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Decizia 2010/132/UE a confirmat faptul că dosarul este „complet”, în sensul că se poate considera că acesta îndeplinește, în principiu, cerințele privind datele și informațiile prevăzute în anexele II și III la Directiva 91/414/CEE.

(3)

Efectele acestei substanțe active asupra sănătății umane și animale și a mediului au fost evaluate, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatele (2) și (4) din Directiva 91/414/CEE, pentru utilizările propuse de solicitant. La 16 mai 2011, statul membru raportor desemnat a prezentat un proiect de raport de evaluare.

(4)

Proiectul de raport de evaluare a fost supus unei revizuiri de către statele membre și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”). La 20 aprilie 2012, autoritatea a prezentat Comisiei concluzia sa cu privire la revizuirea riscului utilizării ca pesticid a substanței active Trichoderma asperellum (tulpina T34) (4). Proiectul de raport de evaluare și concluzia autorității au fost examinate de către statele membre și de către Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și au fost finalizate la 20 noiembrie 2012 sub forma raportului de reexaminare al Comisiei pentru Trichoderma asperellum (tulpina T34).

(5)

Din diversele examinări efectuate reiese că este de așteptat ca produsele de protecție a plantelor care conțin Trichoderma asperellum (tulpina T34) să îndeplinească, în general, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) și la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările examinate și detaliate în raportul de reexaminare al Comisiei. Prin urmare, este adecvat să se autorizeze Trichoderma asperellum (tulpina T34).

(6)

Ar trebui prevăzută o perioadă rezonabilă de timp înainte de autorizare pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(7)

Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ca urmare a autorizării, luând în considerare situația specifică creată de tranziția de la Directiva 91/414/CEE la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ar trebui, cu toate acestea, să se aplice următoarele dispoziții. Statelor membre ar trebui să li se acorde o perioadă de șase luni după autorizare pentru a reexamina autorizațiile produselor de protecție a plantelor care conțin Trichoderma asperellum (tulpina T34). După caz, statele membre ar trebui să modifice, să înlocuiască sau să retragă autorizațiile. Prin derogare de la termenul de mai sus, pentru transmiterea și evaluarea dosarului complet actualizat menționat în anexa III ar trebui acordată o perioadă mai lungă, astfel cum se menționează în Directiva 91/414/CEE, pentru fiecare produs de protecție a plantelor și pentru fiecare utilizare preconizată, în conformitate cu principiile uniforme.

(8)

Experiența dobândită în urma includerii în anexa I la Directiva 91/414/CEE a substanțelor active evaluate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (5) a arătat că pot interveni dificultăți de interpretare a obligațiilor titularilor de autorizații existente în ceea ce privește accesul la informații. Prin urmare, pentru a se evita noi dificultăți, este necesar să se clarifice obligațiile statelor membre, în special obligația de a verifica dacă titularul unei autorizații demonstrează că are acces la un dosar care respectă cerințele din anexa II la directiva respectivă. Totuși, această precizare nu impune nicio obligație nouă statelor membre sau titularilor autorizațiilor în raport cu directivele adoptate până în prezent, prin care se modifică anexa I la respectiva directivă sau cu regulamentele de aprobare a substanțelor active.

(9)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (6) ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizarea substanței active

Substanța activă Trichoderma asperellum (tulpina T34), astfel cum este specificată în anexa I, este autorizată sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa menționată anterior.

Articolul 2

Reevaluarea produselor de protecție a plantelor

(1)   În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre modifică sau retrag, după caz, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă Trichoderma asperellum (tulpina T34), până la 30 noiembrie 2013.

Până la această dată, statele membre verifică în special respectarea condițiilor prevăzute în anexa I la prezentul regulament, cu excepția celor care au fost identificate în coloana privind dispozițiile specifice din această anexă și dacă titularul autorizației deține sau are acces la un dosar care îndeplinește cerințele din anexa II la Directiva 91/414/CEE în conformitate cu condițiile de la articolul 13 alineatele (1)-(4) din directiva menționată și articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru fiecare produs de protecție a plantelor autorizat care conține Trichoderma asperellum (tulpina T34) fie ca substanță activă unică, fie ca una din mai multe substanțe active care au fost enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 până la 31 mai 2013, cel târziu, statele membre reevaluează produsul în conformitate cu principiile uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la Directiva 91/414/CEE și ținând seama de coloana privind dispozițiile specifice din anexa I la prezentul regulament. Pe baza respectivei evaluări, statele membre stabilesc dacă produsul respectă condițiile menționate la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

După stabilirea acestui fapt, statele membre:

(a)

în cazul unui produs care conține Trichoderma asperellum (tulpina T34) ca substanță activă unică, atunci când este necesar, modifică sau retrag autorizația până la 30 noiembrie 2014 cel târziu; sau

(b)

în cazul unui produs care conține Trichoderma asperellum (tulpina T34) ca una din mai multe substanțe active, modifică sau retrag autorizația, atunci când este necesar, până la 30 noiembrie 2014 sau până la data stabilită pentru o astfel de modificare sau retragere în actul sau actele respective care a (au) adăugat substanța sau substanțele relevante în anexa I la Directiva 91/414/CEE sau care au autorizat substanța sau substanțele relevante, dacă această din urmă dată este ulterioară celei dintâi.

Articolul 3

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 4

Intrarea în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 52, 3.3.2010, p. 51.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(1):2666. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu

(5)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.

(6)  JO L 153, 11.6.2011, p. 1.


ANEXA I

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data autorizării

Expirarea autorizării

Dispoziții specifice

Trichoderma asperellum (tulpina T34)

Numărul CECT: 20417

Nu se aplică

1 × 1010 cfu/g

1 iunie 2013

31 mai 2023

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile raportului de reexaminare privind Trichoderma asperellum (tulpina T34), în special apendicele I și II, în forma finalizată la 20 noiembrie 2012 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În această evaluare generală, statele membre acordă o atenție deosebită protecției operatorilor și a lucrătorilor, ținând seama de faptul că Trichoderma asperellum (tulpina T34) este considerată ca fiind un potențial sensibilizant.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, după caz.


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.


ANEXA II

În partea B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, se adaugă următoarea rubrică:

Număr

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data autorizării

Expirarea autorizării

Dispoziții specifice

„29

Trichoderma asperellum (tulpina T34)

Numărul CECT: 20417

Nu se aplică

1 × 1010 cfu/g

1 iunie 2013

31 mai 2023

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile raportului de reexaminare privind Trichoderma asperellum (tulpina T34), în special apendicele I și II, în forma finalizată la 20 noiembrie 2012 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În această evaluare generală, statele membre acordă o atenție deosebită protecției operatorilor și a lucrătorilor, ținând seama de faptul că Trichoderma asperellum (tulpina T34) este considerată ca fiind un potențial sensibilizant.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, după caz.”


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.


20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/63


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1239/2012 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 litera (e) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 15 alineatul (1) și articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 543/2008 (2) al Comisiei prevăd că puii congelați și congelați rapid și anumite bucăți de carne de pasăre pot fi comercializate pe teritoriul Uniunii numai în cazul în care conținutul de apă nu depășește valorile tehnic inevitabile determinate prin metodele de analiză descrise în anexele VI, VII și, respectiv, VIII la regulament.

(2)

Articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 543/2008 prevede că efectuarea controalelor periodice privind apa absorbită, în conformitate cu anexa IX la respectivul regulament sau a controalelor în conformitate cu anexa VI la regulamentul menționat trebuie să se desfășoare în abatoare.

(3)

Anexele VI și VII la Regulamentul (CE) nr. 543/2008 prevăd valori limită pentru conținutul de apă al carcaselor de pui congelate și congelate rapid, anexa VIII la regulamentul menționat prevede valori limită pentru conținutul de apă al anumitor bucăți de carne de pasăre și anexa IX la același regulament prevede valori limită pentru conținutul de apă al cărnii proaspete de pasăre la verificarea absorbției de apă în unitățile de producție. Toate aceste valori limită sunt stabilite pe baza a trei metode de răcire definite la articolul 10 din regulamentul respectiv, și anume răcirea la aer, răcirea prin dușare cu aer și răcirea prin imersiune.

(4)

Noile tehnologii au permis dezvoltarea de noi metode de răcire pentru care trebuie să se aplice aceleași norme ca în cazul metodelor de răcire definite la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 543/2008. Prin urmare, este necesar să se stabilească valorile limită care se vor aplica atunci când se utilizează metode noi de răcire.

(5)

Având în vedere faptul că noile tehnologii pentru răcirea carcaselor de păsări sunt explorate în scopul de a îmbunătăți calitatea globală a cărnii de pasăre, valorile limită pentru aceste noi metode de răcire nu trebuie să depășească limita inferioară a valorilor stabilite pentru metoda de răcire la aer.

(6)

Anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 543/2008 conține lista laboratoarelor naționale de referință. Autoritățile competente din Malta au notificat Comisiei noul laborator național de referință desemnat.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 543/2008 trebuie modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele VI-IX și XI la Regulamentul (CE) nr. 543/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 17.6.2008, p. 46.


ANEXĂ

Anexele VI-IX și XI la Regulamentul (CE) nr. 543/2008 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa VI, punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7.   Evaluarea rezultatelor

Dacă pierderea medie de apă la dezghețare pentru cele 20 de carcase din eșantion depășește procentele indicate în continuare, se consideră că volumul de apă absorbit în timpul operațiunii depășește valoarea limită admisă.

Procentele sunt:

 

în caz de răcire la aer: 1,5 %;

 

în caz de răcire prin dușare cu aer: 3,3 %;

 

în caz de răcire prin imersiune: 5,1 %;

 

în cazul în care se utilizează alte metode de răcire sau o combinație de două sau mai multe dintre metodele definite la articolul 10: 1,5 %.”

2.

În anexa VII, punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.   Calcularea rezultatelor

6.1.

(a)

Cantitatea de apă (W) conținută în fiecare carcasă se obține utilizându-se formula aP1/100, iar cantitatea de proteine (RP) prin formula bP1/100, fiecare exprimându-se în grame. Se determină suma cantităților de apă (W7) și a cantităților de proteine (RP7) ale celor șapte carcase analizate.

(b)

În cazul analizei unui eșantion compus, se determină conținutul mediu de apă (a %) și proteine (b %) de la cele două probe analizate. Cantitatea de apă (W7) din cele șapte carcase se obține prin formula aP7/100, iar cantitatea de proteine (RP7), prin bP7/100, fiecare exprimându-se în grame.

6.2.

Cantitatea medie de apă (WA) și de proteine (RPA) se calculează împărțind W7 și, respectiv, RP7 la șapte.

6.3.

Conținutul teoretic de apă fiziologică în grame, determinat prin această metodă, se poate calcula prin următoarea formulă:

pentru pui: Formula.

6.4.

(a)

Răcire la aer

În ipoteza în care conținutul minim de apă, inevitabil din punct de vedere tehnic, absorbit în timpul preparării ajunge la 2 % (1), limita superioară tolerabilă a conținutului de apă total (WG) în grame, determinată prin această metodă, se obține prin următoarea formulă (inclusiv intervalul de încredere):

pentru pui: Formula.

(b)

Răcire prin dușare cu aer

În ipoteza în care conținutul minim de apă, inevitabil din punct de vedere tehnic, absorbit în timpul preparării ajunge la 4,5 % (1), limita superioară tolerabilă a conținutului de apă total (WG) în grame, determinată prin această metodă, se obține prin următoarea formulă (inclusiv intervalul de încredere):

pentru pui: Formula.

(c)

Răcire prin imersiune

În ipoteza în care conținutul minim de apă, inevitabil din punct de vedere tehnic, absorbit în timpul preparării ajunge la 7 % (1), limita superioară tolerabilă a conținutului de apă total (WG) în grame, determinată prin această metodă, se obține prin următoarea formulă (inclusiv intervalul de încredere):

pentru pui: Formula.

(d)

Alte metode de răcire sau o combinație de două sau mai multe dintre metodele definite la articolul 10

În ipoteza în care conținutul minim de apă, inevitabil din punct de vedere tehnic, absorbit în timpul preparării ajunge la 2 % (1), limita superioară tolerabilă a conținutului de apă total (WG) în grame, determinată prin această metodă, se obține prin următoarea formulă (inclusiv intervalul de încredere):

pentru pui: Formula.

6.5.

În cazul în care conținutul mediu de apă (WA) al celor șapte carcase, calculat în conformitate cu punctul 6.2, nu depășește valoarea prevăzută la punctul 6.4 (WG), cantitatea de carne de pasăre supusă controlului se consideră conformă cu standardul.

3.

În anexa VIII, punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.   Calcularea rezultatelor

6.1.

(a)

Cantitatea de apă (W) conținută în fiecare bucată se calculează conform formulei aP1/100, iar cantitatea de proteine (RP) conform formulei bP1/100, ambele fiind exprimate în grame.

Se calculează sumele cantităților de apă (W5) și ale cantităților de proteine (RP5) conținute de cele cinci bucăți.

(b)

În cazul în care analiza se realizează pe un eșantion compus, se calculează media aritmetică a conținutului de apă (a %) și proteine (b %) din cele două probe analizate. Conținutul de apă (W5) din cele cinci bucăți se calculează conform formulei aP5/100, iar conținutul de proteine (RP5), conform formulei bP5/100; ambele se exprimă în grame.

6.2.

Media aritmetică a conținutului de apă (WA) și a celui de proteine (RPA) se calculează prin împărțirea lui W5 și, respectiv, a lui RP5 la cinci.

6.3.

Raportul mediu teoretic W/RP obținut prin aplicarea acestei metode este următorul:

 

file din piept de pui: 3,19 ± 0,12;

 

pulpe și sferturi de pulpe de pui: 3,78 ± 0,19;

 

file din piept de curcan: 3,05 ± 0,15;

 

pulpe de curcan: 3,58 ± 0,15;

 

pulpe de curcan dezosate: 3,65 ± 0,17.

6.4.

În cazul în care conținutul minim de apă absorbit în timpul preparării, inevitabil din punct de vedere tehnic, atinge valori de 2 %, 4 %, sau 6 % (2), în funcție de tipul și metoda de răcire folosită, limitele superioare admisibile pentru raportul W/RP, calculate prin această metodă, sunt următoarele:

 

Răcire la aer

Răcire prin dușare cu aer

Răcire prin imersiune

File din piept de pui; fără piele

3,40

3,40

3,40

Piept de pui; cu piele

3,40

3,50

3,60

Pulpe superioare de pui, pulpe inferioare de pui, pulpe de pui, pulpe de pui cu spate, sferturi de pulpe de pui, cu piele

4,05

4,15

4,30

File din piept de curcan; fără piele

3,40

3,40

3,40

Piept de curcan, cu piele

3,40

3,50

3,60

Pulpe superioare de curcan, pulpe inferioare de curcan, pulpe de curcan, cu piele

3,80

3,90

4,05

Pulpe de curcan dezosate, fără piele

3,95

3,95

3,95

În cazul altor metode de răcire sau al unei combinații de două sau mai multe dintre metodele definite la articolul 10, conținutul inevitabil de apă este considerat a se ridica la 2 %, iar limitele superioare admisibile pentru raportul W/RP sunt cele stabilite pentru metoda de răcire la aer din tabelul de mai sus.

Dacă raportul mediu WA/RPA pentru cele cinci bucăți, calculat pe baza valorilor menționate la punctul 6.2, nu depășește raportul indicat la punctul 6.4, cantitatea de bucăți de carne de pui supusă controlului se consideră în conformitate cu standardele.

4.

În anexa IX, se adaugă următorul punct 11:

„11.

În cazul în care carcasele sunt răcite prin intermediul unei alte metode sau al unei combinații între două sau mai multe dintre metodele definite la articolul 10, procentul maxim de apă nu trebuie să depășească 0 % din greutatea inițială a carcasei.”

5.

În anexa XI, rubrica privind Malta se înlocuiește cu următorul text:

Malta

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and Consumer Affairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

Malta”


(1)  Calculat pe baza carcasei, excluzând apa absorbită din exterior.

(2)  Calculat pe bucată, excluzând apa absorbită din exterior. Pentru fileul fără piele și pentru pulpele dezosate de curcan, procentul este 2 % pentru fiecare dintre metodele de răcire.”


20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/67


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1240/2012 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

114,7

TR

94,8

ZZ

80,6

0707 00 05

TR

117,4

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

140,4

TR

134,6

ZZ

137,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

44,0

ZA

51,8

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

66,7

ZZ

66,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,7

ZZ

102,6

0805 50 10

TR

78,8

ZZ

78,8

0808 10 80

MK

39,0

NZ