ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.342.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 342

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
14 decembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1195/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma koningii (MUCL 39203) pentru curcani pentru îngrășat și curcani de reproducție (titularul autorizației: Lyven) ( 1 )

23

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1196/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 9/2010 în ceea ce privește conținutul minim al unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ca aditiv furajer în hrana găinilor ouătoare (titularul autorizației: Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1197/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de autorizare a substanțelor active acetamiprid, alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis tulpina: AQ 10, benalaxil, bifezanat, bromoxinil, clorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, imazosulfuron, laminarină, mepanipirim, metoxifenozidă, milbemectină, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, quinoxifen, S-metolaclor, tepraloxidim, tiacloprid, tiram și ziram ( 1 )

27

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1198/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

31

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1199/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

33

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1200/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină

36

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1201/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013

38

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1202/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

40

 

 

DECIZII

 

 

2012/778/UE

 

*

Decizia Consiliului din 4 decembrie 2012 de abrogare a Deciziei 2009/587/CE privind existența unui deficit excesiv în Malta

43

 

 

2012/779/UE

 

*

Decizia Consiliului din 11 decembrie 2012 de numire a unui membru neerlandez și a unui supleant neerlandez în cadrul Comitetului Regiunilor

45

 

 

2012/780/UE

 

*

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2012 privind drepturile de acces la Fișierul european centralizat al recomandărilor privind siguranța și al răspunsurilor la acestea instituit în temeiul articolului 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE ( 1 )

46

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1194/2012 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2012

de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie să stabilească cerințe de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări și de schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului prin proiectare, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/125/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3), precum și cu criteriile stabilite la articolul 15 alineatul (2) și după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică, Comisia trebuie, după caz, să introducă măsuri de punere în aplicare începând cu acele produse care oferă un potențial ridicat de reducere necostisitoare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi produsele pentru iluminat din sectoarele casnic și terțiar, care includ lămpi direcționale, lămpi cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente.

(3)

Comisia a efectuat un studiu pregătitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu și economice ale lămpilor direcționale, ale lămpilor cu diode electroluminiscente și ale echipamentelor aferente. Studiul a fost elaborat în colaborare cu părțile implicate și părțile interesate din Uniune și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice. Un studiu pregătitor privind sursele externe de alimentare cu energie electrică a furnizat o analiză similară pentru dispozitivele de comandă pentru lămpile cu halogen.

(4)

Cerințele de proiectare ecologică obligatorii sunt aplicabile produselor introduse pe piața Uniunii, indiferent de locul unde sunt instalate sau utilizate; ca atare, astfel de cerințe nu pot fi condiționate de modul de utilizare a produsului.

(5)

Produsele care fac obiectul prezentului regulament sunt destinate în special iluminatului total sau parțial al unui spațiu, prin înlocuirea sau completarea luminii naturale cu lumină artificială, în vederea creșterii vizibilității în respectivul spațiu. Lămpile cu utilizare specială concepute în principal pentru alte tipuri de aplicații (cum ar fi semnalizarea rutieră, iluminatul terariilor sau aparatura electrocasnică), care sunt clar indicate ca atare în cadrul informațiilor despre produs, nu trebuie să facă obiectul cerințelor de proiectare ecologică prevăzute de prezentul regulament.

(6)

Noile tehnologii care apar pe piață, cum ar fi diodele electroluminiscente, trebuie să respecte dispozițiile prezentului regulament.

(7)

Aspectele legate de mediu ale produselor vizate care au fost identificate ca fiind semnificative în sensul prezentului regulament sunt consumul de energie în faza de utilizare, precum și conținutul de mercur și emisiile de mercur.

(8)

Emisiile de mercur din diferitele faze ale ciclului de viață al lămpilor, inclusiv din producerea de energie electrică în faza de utilizare și de la 80 % din lămpile fluorescente compacte direcționale care conțin mercur și care se presupune că nu sunt reciclate la sfârșitul ciclului lor de viață, au fost estimate la 0,7 tone în 2007 pentru stocul de lămpi instalate. Dacă nu se iau măsuri specifice, emisiile de mercur ale stocului de lămpi instalate vor crește, conform estimărilor, la 0,9 tone în 2020, fiind însă demonstrată posibilitatea reducerii semnificative a acestora.

(9)

Deși conținutul de mercur al lămpilor fluorescente compacte este considerat un aspect de mediu semnificativ, se cuvine reglementarea acestuia în temeiul Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Este oportună reglementarea emisiilor de lumină ultravioletă ale lămpilor și a altor parametri cu potențiale efecte asupra sănătății în temeiul Directivelor 2006/95/CE (3) și 2001/95/CE (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(10)

Stabilirea unor cerințe de eficiență energetică pentru lămpi ar trebui să conducă la o scădere a emisiilor totale de mercur.

(11)

Articolul 14 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5) prevede că statele membre trebuie să se asigure că utilizatorilor de echipamente electrice și electronice din gospodăriile particulare le sunt furnizate informațiile necesare în legătură cu efectele potențiale asupra mediului și sănătății umane ale prezenței substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice. Cerințele privind informațiile despre produs prevăzute în prezentul regulament trebuie să vină în completarea acestei dispoziții în ceea ce privește mercurul din lămpile fluorescente compacte.

(12)

Îmbunătățirea consumului de energie electrică al produselor care fac obiectul prezentului regulament trebuie realizată prin aplicarea unor tehnologii existente necostisitoare și nebrevetate, care să antreneze o reducere a cheltuielilor combinate pentru achiziționarea și exploatarea echipamentelor.

(13)

Trebuie stabilite o serie de cerințe privind proiectarea ecologică a produselor care fac obiectul prezentului regulament, în scopul îmbunătățirii performanței de mediu a acestora și al contribuirii la funcționarea pieței interne și la realizarea obiectivului Uniunii de reducere a consumului de energie cu 20 % în 2020, comparativ cu consumul de energie estimat pentru anul respectiv dacă nu se ia nicio măsură în acest sens.

(14)

Se preconizează că efectul combinat al cerințelor de proiectare ecologică prevăzute de prezentul regulament și de Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei (6) va conduce la economii anuale de energie electrică de 25 TWh până în 2020 în ceea ce privește lămpile direcționale, comparativ cu situația în care nu se iau măsuri.

(15)

Cerințele de proiectare ecologică nu trebuie să aibă un impact negativ asupra funcționalității produsului din perspectiva utilizatorului și nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța sau mediul. În special, beneficiile reducerii consumului de energie electrică în faza de utilizare trebuie să aibă un impact mai mare decât eventualele efecte suplimentare asupra mediului din faza de fabricare a produselor care fac obiectul prezentului regulament. Pentru a garanta satisfacția consumatorilor în legătură cu lămpile cu consum redus de energie, în special cele cu LED-uri, cerințele privind funcționalitatea nu trebuie stabilite doar pentru lămpile direcționale, ci și pentru cele nedirecționale cu LED-uri, deoarece acestea nu au fost vizate de cerințele de funcționalitate prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei (7). Cerințele privind informațiile despre produs trebuie să le permită consumatorilor să facă alegeri în deplină cunoștință de cauză.

(16)

Corpurile de iluminat cu LED-uri din care nu se pot extrage pentru testare separată nici lampa și nici modulul cu LED-uri nu trebuie să le ofere producătorilor de LED-uri posibilitatea de a se sustrage obligațiilor impuse de cerințele prezentului regulament.

(17)

Este necesar să se stabilească cerințe specifice la un nivel care să permită altor tipuri de lămpi să fie folosite în întregul stoc de echipamente de iluminat instalate. În paralel, trebuie stabilite cerințe generice care să fie puse în aplicare prin standarde armonizate și care să le confere noilor echipamente de iluminat o compatibilitate mai mare cu lămpile cu consum redus de energie, iar lămpilor cu consum redus de energie o compatibilitate mai mare cu o gamă mai largă de echipamente de iluminat. Cerințele privind informațiile despre produs pentru corpurile de iluminat pot ajuta utilizatorii de echipamente să găsească lămpi și echipamente compatibile.

(18)

Etapizarea cerințelor de proiectare ecologică trebuie să le ofere producătorilor timp suficient pentru a reproiecta produsele care fac obiectul prezentului regulament. Planificarea etapelor trebuie să fie de așa natură încât să se evite orice impact negativ asupra funcționalității echipamentelor de pe piață, iar impactul costurilor asupra utilizatorilor finali și producătorilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii, este luat în considerare, asigurându-se totodată îndeplinirea în timp util a obiectivelor prezentului regulament.

(19)

Măsurarea parametrilor relevanți ai produselor trebuie efectuată prin metode de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv, în cazul în care sunt disponibile, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8).

(20)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2009/125/CE, prezentul regulament trebuie să specifice procedurile aplicabile de evaluare a conformității.

(21)

Pentru a facilita verificarea conformității, producătorii trebuie să furnizeze informații în cadrul documentației tehnice menționate în anexele V și VI la Directiva 2009/125/CE, în măsura în care acestea sunt relevante pentru cerințele stabilite în prezentul regulament.

(22)

Pe lângă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic stabilite în prezentul regulament, trebuie identificate criteriile indicative de referință pentru cele mai bune tehnologii disponibile, pentru a face disponibile la scară largă și ușor accesibile informațiile cu privire la performanța de mediu pe durata ciclului de viață al produselor care intră sub incidența prezentului regulament.

(23)

Revizuirea prezentului regulament trebuie să țină seama, în special, de tendința vânzărilor de lămpi cu utilizare specială, pentru a asigura faptul că acestea nu sunt folosite pentru alte aplicații decât cele speciale, precum și pentru a asigura dezvoltarea de noi tehnologii, cum ar fi LED-urile și LED-urile organice. Revizuirea trebuie să evalueze fezabilitatea introducerii de cerințe de eficiență energetică la nivelul clasei A, astfel cum sunt definite de Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012, sau cel puțin la nivelul clasei B pentru lămpile direcționale cu halogen care funcționează la tensiunea rețelei (ținând seama de criteriile stabilite mai jos în tabelul 2 de la punctul 1.1 din anexa III). Aceasta trebuie, de asemenea, să evalueze posibilitatea introducerii de cerințe de eficiență energetică semnificativ mai stricte pentru alte lămpi cu filament. Revizuirea trebuie să evalueze, de asemenea, cerințele de funcționalitate privind indicele de redare a culorii al lămpilor cu LED-uri.

(24)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață a următoarelor produse electrice de iluminat:

(a)

lămpi direcționale;

(b)

lămpi cu diode electroluminiscente (cu LED-uri);

(c)

echipamente concepute pentru instalare între rețeaua de alimentare și lămpi, inclusiv dispozitive de comandă pentru lămpi, dispozitive de control și corpuri de iluminat (altele decât balasturile și corpurile de iluminat pentru lămpile cu descărcare de intensitate înaltă și fluorescente),

inclusiv atunci când acestea sunt integrate în alte produse.

De asemenea, prezentul regulament stabilește cerințele privind informațiile despre produs pentru produsele cu destinație specială.

Modulele cu LED-uri sunt exceptate de la conformarea cu cerințele prezentului regulament dacă sunt comercializate ca parte a corpurilor de iluminat introduse pe piață în cantități mai mici de 200 de unități pe an.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile de la articolul 2 din Directiva 2009/125/CE, se aplică următoarele definiții:

1.

„iluminat” înseamnă direcționarea unei lumini asupra unei suprafețe, a unui obiect sau asupra spațiului din jurul acestora, astfel încât acestea să poată fi văzute de oameni;

2.

„iluminat de accentuare” înseamnă un tip de iluminat care presupune că lumina este direcționată astfel încât să evidențieze un obiect sau o parte dintr-un spațiu;

3.

„produs electric de iluminat” înseamnă un produs conceput pentru utilizarea cu energie electrică și destinat pentru utilizare în iluminat;

4.

„produs cu destinație specială” înseamnă un produs care utilizează tehnologiile reglementate de prezentul regulament, însă care este destinat utilizării în aplicații speciale, din cauza parametrilor săi tehnici, după cum este descris în documentația tehnică. Aplicațiile speciale sunt acele aplicații care necesită parametri tehnici care nu sunt necesari pentru scopul iluminării suprafețelor sau obiectelor comune în situații obișnuite. Aplicațiile speciale sunt de următoarele tipuri:

(a)

aplicații unde scopul principal al luminii nu este iluminatul, cum ar fi:

(i)

emisia de lumină ca agent în procesele chimice sau biologice (cum ar fi polimerizarea, lumina ultravioletă utilizată pentru conservare/uscare/întărire, terapia fotodinamică, horticultura, îngrijirea animalelor, produse pentru combaterea insectelor);

(ii)

captura de imagini și proiecția de imagini (cum ar fi blitz-urile aparatelor de fotografiat, fotocopiatoarele, videoproiectoarele);

(iii)

încălzirea (de exemplu, lămpile cu infraroșu);

(iv)

semnalizarea (cum ar fi lămpile de control al traficului sau balizele din aeroporturi);

(b)

aplicații de iluminat unde:

(i)

distribuția spectrală a luminii are ca scop schimbarea aspectului suprafeței sau a obiectului iluminat, pe lângă acela de a le face vizibile (cum ar fi iluminatul unui stand alimentar sau lămpile colorate, astfel cum sunt definite la punctul 1 din anexa I), cu excepția variațiilor temperaturii de culoare corelate; sau

(ii)

distribuția spectrală a luminii este adaptată la nevoile specifice ale echipamentului tehnic special, pe lângă obiectivul de a face ca suprafața sau obiectul să devină vizibile pentru oameni (cum ar fi iluminatul de studio, iluminatul de spectacol cu efecte speciale, iluminatul de teatru); sau

(iii)

suprafața sau obiectul iluminat necesită protecție specială împotriva efectelor negative ale sursei luminoase (cum ar fi iluminatul cu filtrare specială pentru pacienții fotosensibili sau iluminatul exponatelor de muzeu fotosensibile); sau

(iv)

iluminatul este necesar numai pentru situații de urgență (cum ar fi corpurile de iluminat pentru iluminatul de urgență sau dispozitivele de comandă pentru iluminatul de urgență); sau

(v)

produsele de iluminat trebuie să reziste la condiții fizice extreme (de exemplu, vibrații sau temperaturi mai mici de – 20 °C sau de peste 50 °C);

(c)

produse care încorporează produse de iluminat, atunci când scopul principal nu este iluminatul, iar produsul depinde de aportul de energie în vederea îndeplinirii scopului său principal în timpul utilizării (cum ar fi frigiderele, mașinile de cusut, endoscoapele, analizoarele de sânge);

5.

„sursă de lumină” înseamnă o suprafață sau un obiect destinat să emită în principal radiații optice vizibile produse printr-o transformare a energiei. Termenul „vizibil” se referă la o lungime de undă de 380-780 nm;

6.

„lampă” înseamnă o unitate a cărei performanță poate fi evaluată independent și care cuprinde una sau mai multe surse de lumină. Aceasta mai poate conține componente suplimentare necesare pornirii, alimentării cu energie sau funcționării stabile a unității sau pentru distribuirea, filtrarea sau transformarea radiațiilor optice, în cazul în care aceste componente nu pot fi îndepărtate fără a deteriora iremediabil unitatea;

7.

„soclul lămpii” înseamnă acea parte a lămpii care asigură conectarea la alimentarea cu energie electrică prin intermediul unui fasung al lămpii sau al unei dulii și care poate servi și la fixarea lămpii în dulie;

8.

„fasungul lămpii” sau „dulia” înseamnă un dispozitiv care fixează lampa într-o anumită poziție, de obicei cu ajutorul unui soclu aflat în interiorul acestuia, caz în care acesta asigură și alimentarea cu energie electrică a lămpii;

9.

„lampă direcțională” înseamnă o lampă în cazul căreia cel puțin 80 % din fluxul luminos este emis într-un unghi solid de π sr (corespunzător unui con cu un unghi la vârf de 120°);

10.

„lampă nedirecțională” înseamnă o lampă care nu este direcțională;

11.

„lampă cu filament” înseamnă o lampă în care lumina este produsă cu ajutorul unui conductor filiform încălzit până la incandescență la trecerea unui curent electric. Lampa poate să conțină gaze care influențează procesul de incandescență;

12.

„lampă cu incandescență” înseamnă o lampă cu filament în care filamentul funcționează într-un bec vid sau este înconjurat de un gaz inert;

13.

„lampă cu halogen (tungsten)” înseamnă o lampă al cărei filament este din tungsten și este înconjurat de un gaz care conține halogeni sau compuși halogenați; aceasta poate fi prevăzută cu o alimentare integrată cu energie;

14.

„lampă cu descărcare” înseamnă o lampă în care lumina este produsă, direct sau indirect, cu ajutorul unei descărcări electrice prin intermediul unui gaz, vapor de metal sau al unui amestec de mai multe gaze și vapori;

15.

„lampă fluorescentă” înseamnă o lampă cu descărcare de tipul celor cu vapori de mercur de joasă presiune, în care cea mai mare parte a luminii este emisă de unul sau mai multe straturi de substanțe luminiscente excitate de radiațiile ultraviolete cauzate de descărcare. Lămpile fluorescente pot fi prevăzute cu un balast încorporat;

16.

„lampă fluorescentă fără balast încorporat” înseamnă o lampă fluorescentă cu un singur soclu sau cu socluri la ambele capete fără balast încorporat;

17.

„lampă cu descărcare de intensitate ridicată” înseamnă o lampă cu descărcare electrică în care arcul generator de lumină este stabilizat cu ajutorul temperaturii pereților tubului, iar arcul dispune de o încărcare a pereților tubului de descărcare mai mare de 3 wați per centimetru pătrat;

18.

„diodă emițătoare de lumină (LED)” înseamnă o sursă de lumină care conține un dispozitiv în stare solidă prevăzut cu o joncțiune p-n din material anorganic. Joncțiunea emite o radiație optică în cazul excitării cu un curent electric;

19.

„pachet LED” înseamnă un ansamblu care are unul sau mai multe LED-uri. Ansamblul poate include un element optic și interfețe termice, mecanice și electrice;

20.

„modul cu LED-uri” înseamnă un ansamblu care nu are niciun soclu și care conține unul sau mai multe pachete LED pe o placă de circuit imprimat. Ansamblul poate conține componente electrice, optice, mecanice și termice, precum și interfețe și dispozitive de comandă;

21.

„lampă cu LED-uri” înseamnă o lampă care conține una sau mai multe module cu LED-uri. Lampa poate fi prevăzută cu un soclu;

22.

„dispozitiv de comandă pentru lămpi” înseamnă un dispozitiv situat între alimentarea cu energie electrică și una sau mai multe lămpi, care oferă o funcționalitate legată de funcționarea lămpii (lămpilor), cum ar fi transformarea tensiunii de alimentare, limitarea curentului lămpii (lămpilor) la valoarea cerută, furnizarea tensiunii de pornire și a curentului de preîncălzire, împiedicarea demarării la rece, corectarea factorului de putere sau reducerea interferențelor radio. Dispozitivul poate fi conceput pentru a fi conectat la alte dispozitive de comandă pentru lămpi cu scopul de a îndeplini aceste funcții. Termenul nu include:

dispozitive de control;

alimentatoare cu energie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei (9);

23.

„dispozitiv de control” înseamnă un dispozitiv electronic sau mecanic de control sau de monitorizare a fluxului luminos al lămpii prin alte mijloace decât conversia energiei, cum ar fi comutatoarele, senzorii de ocupare, senzorii de lumină și dispozitivele de reglare a luminii zilei. În plus, variatoarele de intensitate sunt considerate, de asemenea, dispozitive de control;

24.

„dispozitiv extern de comandă pentru lămpi” înseamnă un dispozitiv de comandă pentru lămpi neintegrat destinat să fie instalat în exteriorul carcasei unei lămpi sau a corpului de iluminat sau pentru a fi scos din carcasă, fără a deteriora iremediabil lampa sau corpul de iluminat;

25.

„balast” înseamnă un dispozitiv de comandă pentru lămpi poziționat între sursa de alimentare și una sau mai multe lămpi cu descărcare care, prin mijloace de inductanță, capacitate sau o combinație de inductanță și capacitate electrică, servește în principal la limitarea curentului lămpii (lămpilor) la valoarea cerută;

26.

„dispozitiv de comandă pentru lămpi cu halogen” înseamnă un dispozitiv de comandă a lămpii care transformă o tensiune ridicată într-una foarte joasă în cazul lămpilor cu halogen;

27.

„lampă fluorescentă compactă” înseamnă o lampă fluorescentă care include toate componentele necesare pornirii și funcționării lămpii în condiții de stabilitate;

28.

„corp de iluminat” înseamnă un aparat care distribuie, filtrează sau transformă lumina transmisă de la una sau mai multe lămpi și care include toate componentele necesare pentru susținerea, fixarea și protejarea lămpilor și, în cazul în care este necesar, circuitele auxiliare împreună cu mijloacele pentru conectarea acestora la sursa de energie;

29.

„utilizator final” înseamnă o persoană fizică care cumpără sau urmează să cumpere un produs în scopuri care nu sunt legate de activitățile sale comerciale, de afaceri, artizanale sau profesionale;

30.

„proprietar final” înseamnă persoana sau entitatea care deține un produs în faza de utilizare din ciclul de viață al acestuia sau orice persoană, o entitate sau un organism care acționează în numele unei astfel de persoane sau entități.

În sensul anexelor III-V, se aplică, de asemenea, definițiile din anexa II.

Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

(1)   Produsele electrice de iluminat enumerate la articolul 1 îndeplinesc cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa III, cu excepția cazului în care acestea sunt produse cu destinație specială.

Fiecare cerință de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următoarele etape:

 

Etapa 1: 1 septembrie 2013

 

Etapa 2: 1 septembrie 2014

 

Etapa 3: 1 septembrie 2016.

Cu excepția cazului în care cerința este înlocuită sau cu excepția cazului în care nu se specifică altfel, fiecare cerință continuă să se aplice coroborat cu celelalte cerințe introduse ulterior.

(2)   Începând de la 1 septembrie 2013, produsele cu destinație specială trebuie să respecte cerințele de informare stabilite în anexa I.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)   Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este reprezentată de controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva respectivă sau de sistemul de management prevăzut în anexa V la aceeași directivă.

(2)   În sensul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, dosarul cu documentație tehnică trebuie:

(a)

să conțină o copie a informațiilor despre produs furnizate în conformitate cu partea 3 din anexa III la prezentul regulament;

(b)

să includă orice alte informații prevăzute de anexele I, III și IV în dosarul cu documentația tehnică;

(c)

să specifice cel puțin o combinație realistă de setări ale produsului și de condiții potrivit cărora produsul este în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa IV la prezentul regulament atunci când efectuează verificările având drept scop supravegherea pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE.

Articolul 6

Criterii de referință indicative

Criteriile indicative de referință pentru cele mai performante produse și tehnologii disponibile pe piață la momentul adoptării prezentului regulament sunt prevăzute în anexa V.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice, în termen de maximum trei ani de la intrarea în vigoare a acestuia, și prezintă rezultatele acestei revizuiri forumului consultativ.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(3)  JO L 374, 27.12.2006, p. 10.

(4)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(5)  JO L 197, 24.7.2012, p. 38.

(6)  JO L 258, 26.9.2012, p. 1.

(7)  JO L 76, 24.3.2009, p. 3.

(8)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(9)  JO L 93, 7.4.2009, p. 3.


ANEXA I

Cerințe privind informațiile despre produs pentru produsele cu destinație specială

1.

În cazul în care coordonatele de cromaticitate ale unei lămpi se încadrează întotdeauna în intervalul următor:

x < 0,270 sau x > 0,530

Formula sau Formula,

coordonatele de cromaticitate trebuie indicate în dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE. Acest dosar trebuie să precizeze că, datorită acestor coordonate, lămpile constituie un produs cu destinație specială.

2.

Pentru toate produsele cu destinație specială, scopul vizat este declarat în toate formele de informare cu privire la produs, împreună cu avertismentul că acestea nu sunt destinate pentru utilizare în alte aplicații.

Dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE trebuie să enumere parametrii tehnici care fac ca proiectarea produsului să fie specifică scopului declarat. Dacă este cazul, parametrii pot fi enumerați în așa fel încât să se evite divulgarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, legate de drepturile de proprietate intelectuală ale producătorului.

În cazul în care produsul este pus în circulație într-un ambalaj care conține informații care trebuie afișate vizibil pentru utilizatorul final înainte de cumpărare, următoarele informații trebuie să fie indicate în mod clar și vizibil pe ambalaj și în cadrul tuturor altor tipuri de informații despre produs:

(a)

utilizarea prevăzută a lămpii; precum și

(b)

faptul că nu este destinată iluminatului unei încăperi dintr-o gospodărie.


ANEXA II

Definiții în sensul anexelor III-V

În sensul anexelor III-V, se aplică următoarele definiții:

(a)

„flux luminos” (Φ) reprezintă cantitatea derivată din fluxul radiant (putere radiantă) în urma evaluării radiației în conformitate cu sensibilitatea spectrală a ochiului uman. Fără alte specificații, acesta se referă la fluxul luminos inițial;

(b)

„flux luminos inițial” înseamnă fluxul luminos al unei lămpi după o scurtă perioadă de funcționare;

(c)

„flux luminos util” (Φutil) înseamnă partea din fluxul luminos al unei lămpi care cade în interiorul conului utilizat pentru calcularea eficienței energetice a lămpii la punctul 1.1 din anexa III;

(d)

„intensitate luminoasă (candela sau cd)” înseamnă raportul dintre fluxul luminos la părăsirea sursei și propagat în elementul de unghi solid care conține direcția dată de către elementul de unghi solid;

(e)

„unghiul fasciculului” înseamnă unghiul dintre două linii imaginare într-un plan care trec prin axa fasciculului optic, astfel încât aceste linii trec prin centrul părții frontale a lămpii și prin punctele în care intensitatea luminoasă reprezintă 50 % din intensitatea fasciculului central, unde intensitatea fasciculului central este valoarea intensității luminoase măsurată pe axa fasciculului optic;

(f)

„cromaticitate” reprezintă proprietatea unui stimul de culoare definit prin coordonatele sale de cromaticitate sau prin lungimea sa de undă dominantă sau complementară și puritate, luate împreună;

(g)

„temperatura de culoare corelată” (Tc [K]) reprezintă temperatura radiatorului planckian (corpul negru radiant), a cărui culoare percepută se apropie cel mai mult, în condiții de observare precizate, de cea a unui stimul având aceeași strălucire;

(h)

„redarea culorii” (Ra) reprezintă efectul unei surse de lumină asupra aspectului cromatic al obiectelor comparat, în mod conștient sau nu, cu aspectul lor cromatic în prezența unei surse de lumină de referință;

(i)

„coerența culorii” înseamnă abaterea maximă a coordonatelor de cromaticitate (x și y) ale unei singure lămpi față de un punct central de cromaticitate (cx și cy), exprimată ca dimensiunea (în trepte) elipsei MacAdam formată în jurul punctului central de cromaticitate (cx și cy);

(j)

„factor de menținere a fluxului luminos al lămpii” (lamp lumen maintenance factor - LLMF) reprezintă raportul dintre fluxul luminos emis de lampă la un moment dat și fluxul luminos inițial;

(k)

„factor de supraviețuire a lămpii” (lamp survival factor – LSF) reprezintă partea din numărul total de lămpi ce continuă să funcționeze la un moment dat în condiții și cu o frecvență de comutare definite;

(l)

„durata de viață a lămpii” înseamnă perioada de funcționare ulterior căreia partea din numărul total de lămpi care continuă să funcționeze corespunde factorului de supraviețuire a lămpii, în condiții și cu o frecvență de comutare definite. În cazul lămpilor cu LED-uri, viața lămpii înseamnă timpul de funcționare dintre începutul utilizării lor și momentul în care numai 50 % din numărul total de lămpi supraviețuiesc sau atunci când conservarea fluxului luminos mediu al lotului este mai mică de 70 %, indiferent care dintre aceste două fenomene apare mai întâi;

(m)

„timp de amorsare a lămpii” reprezintă timpul necesar, după punerea sub tensiune de alimentare, pentru ca lampa să pornească și să rămână aprinsă;

(n)

„timp de încălzire a lămpii” înseamnă timpul necesar de la pornire pentru ca lampa să emită o proporție definită din fluxul său luminos stabilizat;

(o)

„factor de putere” reprezintă raportul dintre valoarea absolută a puterii active și puterea aparentă în condiții periodice;

(p)

„conținut de mercur al lămpii” înseamnă mercurul prezent în lampă;

(q)

„valoare specificată” înseamnă valoarea cantitativă, utilizată în vederea specificării, stabilită pentru un set specific de condiții de funcționare a unui produs. Cu excepția unei prevederi contrare, toate cerințele se exprimă în valori specificate;

(r)

„valoare nominală” înseamnă o valoare cantitativă utilizată pentru a desemna și identifica un produs;

(s)

„regim fără sarcină” înseamnă starea unui dispozitiv de control pentru lămpi când acesta este conectat la tensiunea de alimentare și când ieșirea este decuplată, în condiții normale de funcționare, de la toate sarcinile principale cu ajutorul unui comutator instalat în acest scop (o lampă lipsă sau defectă sau o decuplare a sarcinii cu ajutorul unui comutator de siguranță nu constituie condiții normale de funcționare);

(t)

„mod standby” înseamnă un mod al dispozitivului de comandă pentru lămpi în care lămpile sunt oprite cu ajutorul unui semnal de control, în condiții normale de funcționare. El se aplică dispozitivelor de comandă pentru lămpi cu o funcție de comutație încorporată și care sunt conectate permanent la sursa de tensiune în condiții normale de utilizare;

(u)

„semnal de control” înseamnă un semnal analogic sau digital transmis dispozitivului de control printr-o conexiune cu sau fără fir, fie prin intermediul modulării tensiunii în cabluri de control separate, fie prin modularea semnalului în tensiunea de alimentare;

(v)

„putere în mod standby” reprezintă puterea consumată de dispozitivele de comandă pentru lămpi în modul standby;

(w)

„puterea în regim fără sarcină” reprezintă puterea consumată de dispozitivul de comandă pentru lămpi în regim fără sarcină;

(x)

„ciclu de comutare” înseamnă secvența de pornire și oprire a lămpii la intervale stabilite;

(y)

„defectare prematură” înseamnă atingerea sfârșitului duratei de viață a lămpii, după o perioadă de funcționare mai mică decât durata de viață specificată în documentația tehnică;

(z)

„protecție antireflexie” înseamnă un deflector mecanic sau optic rezistent, reflectiv sau nereflectiv, conceput pentru a bloca radiațiile vizibile directe emise de sursa de lumină a unei lămpi direcționale, pentru a evita orbirea parțială temporară (orbirea perturbatoare) dacă aceasta este privită direct de un observator. Acesta nu include stratul de acoperire de la suprafața sursei de lumină din lampa direcțională;

(aa)

„compatibilitate” înseamnă că, în cazul în care un produs este destinat a fi instalat într-o instalație, introdus în alt produs sau conectat la acesta prin contact fizic sau o conexiune fără fir,

(i)

este posibilă efectuarea instalării, introducerii sau a conexiunii; precum și,

(ii)

la scurt timp după ce au început să le utilizeze împreună, utilizatorii finali nu sunt influențați să creadă că vreunul dintre produse are un defect; precum și

(iii)

riscul în materie de siguranță al utilizării în comun a produselor nu este mai mare decât în cazul în care aceleași produse luate individual sunt utilizate în combinație cu alte produse.


ANEXA III

Cerințe de proiectare ecologică

1.   CERINȚE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

1.1.   Cerințe de eficiență energetică pentru lămpile direcționale

Indicele de eficiență energetică (EEI) al lămpii se calculează cu ajutorul următoarei formule și se rotunjește la două zecimale:

Formula

unde:

Pcor este puterea specificată măsurată la tensiunea nominală de intrare și corectată, când este cazul, în conformitate cu tabelul 1. Factorii de corecție sunt cumulativi, după caz.

Tabelul 1

Factori de corecție

Domeniu de aplicare a corecției

Puterea corectată (Pcor)

Lămpi care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu halogen

Formula

Lămpi care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu LED-uri

Formula

Lămpi fluorescente cu un diametru de 16 mm (lămpi T5) și lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi fluorescente

Formula

Alte lămpi care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi fluorescente

Formula

Lămpi care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată

Formula

Lămpi fluorescente compacte cu indice de redare a culorii ≥ 90

Formula

Lămpile cu protecție antireflexie

Formula

Pref este puterea de referință obținută din fluxul luminos util al lămpii (Φutil) prin următoarea formulă:

Pentru modelele cu Φutil < 1 300 de lumeni: Formula

Pentru modelele cu Φutil ≥ 1 300 de lumeni: Formula

Φutil este definit după cum urmează:

lămpi direcționale cu un unghi al fasciculului ≥ 90°, altele decât lămpile cu filament, al căror ambalaj poartă un avertisment în conformitate cu punctul 3.1.2 (j) din prezenta anexă: fluxul luminos specificat într-un con de 120° (Φ120°);

alte lămpi direcționale: fluxul luminos specificat într-un con de 90° (Φ90°).

Valoarea maximă a EEI al lămpilor direcționale este indicată în tabelul 2.

Tabelul 2

Data de la care se aplică

Indicele maxim de eficiență energetică (EEI)

Lămpi cu filament la tensiunea rețelei

Alte lămpi cu filament

Lămpi cu descărcare de intensitate ridicată

Alte lămpi

Etapa 1

Dacă Φutil > 450: lm: 1,75

Dacă Φutil ≤ 450: lm: 1,20

Dacă Φutil > 450: lm: 0,95

0,50

0,50

Etapa 2

1,75

0,95

0,50

0,50

Etapa 3

0,95

0,95

0,36

0,20

Etapa 3 pentru lămpile cu filament la tensiunea rețelei se aplică numai în cazul în care, nu mai târziu de 30 septembrie 2015, Comisia aduce dovada, printr-o evaluare de piață detaliată, și o comunică forumului consultativ, că pe piață există lămpi la tensiunea rețelei care sunt:

conforme cu cerința privind valoarea maximă a EEI de la etapa 3;

avantajoase din punct de vedere financiar, în sensul că nu presupun costuri excesive pentru majoritatea utilizatorilor finali;

echivalente în sensul larg în ceea ce privește parametrii de funcționalitate relevanți pentru consumator cu lămpile cu filament la tensiunea rețelei disponibile la data intrării în vigoare a prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește fluxurile luminoase care acoperă întreaga gamă de fluxuri luminoase de referință enumerate în tabelul 6;

compatibile cu echipamente concepute pentru instalare între rețelele și lămpile cu filament disponibile la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu cerințele de ultimă generație în materie de compatibilitate.

1.2.   Cerințele de eficiență energetică pentru dispozitivele de comandă pentru lămpi

Începând cu etapa 2, puterea în regim fără sarcină a unui dispozitiv de comandă pentru lămpi conceput pentru utilizare între rețea și comutatorul folosit la pornirea/oprirea sarcinii lămpii nu trebuie să depășească 1,0 W. Începând cu etapa 3, limita va fi de 0,5 W. Pentru dispozitivele de control pentru lămpi cu puterea de ieșire (P) de peste 250 W, limitele puterii în regim fără sarcină se multiplică cu P/250 W.

Începând cu etapa 3, puterea în mod standby a unui dispozitiv de comandă pentru lămpi nu trebuie să depășească 0,50 W.

Începând cu etapa 2, eficiența unui dispozitiv de comandă pentru lămpi cu halogen trebuie să fie de cel puțin 0,91 la o sarcină de 100 %.

2.   CERINȚE DE FUNCȚIONALITATE

2.1.   Cerințe de funcționalitate pentru lămpile direcționale, altele decât lămpile cu LED-uri

Cerințele privind funcționalitatea lămpilor figurează în tabelul 3 pentru lămpi direcționale fluorescente compacte și în tabelul 4 pentru lămpile direcționale, cu excepția lămpilor fluorescente compacte, a lămpilor cu LED-uri și a lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată.

Tabelul 3

Cerințe de funcționalitate pentru lămpile fluorescente direcționale compacte

Parametru de funcționalitate

Etapa 1

cu excepția cazurilor în care este precizat altfel

Etapa 3

Factor de supraviețuire a lămpii la 6 000 h

De la 1 martie 2014: ≥ 0,50

≥ 0,70

Conservarea fluxului luminos

La 2 000 h: ≥ 80 %

La 2 000 h: ≥ 83 %

La 6 000 h: ≥ 70 %

Numărul de cicluri de comutare înainte de defectare

≥ jumătate din ciclul de viață al lămpii, exprimat în ore

≥ 10 000, dacă timpul de amorsare al lămpii > 0,3 s

≥ jumătate din ciclul de viață al lămpii, exprimat în ore

≥ 30 000, dacă timpul de amorsare al lămpii > 0,3 s

Timpul de amorsare

< 2,0 s

< 1,5 s dacă P < 10 W

< 1,0 s dacă P ≥ 10 W

Timpul de încălzire a lămpii la 60 % Φ

< 40 s

sau < 100 s, pentru lămpi cu conținut de mercur sub formă de amalgam

< 40 s

sau < 100 s, pentru lămpi cu conținut de mercur sub formă de amalgam

Rata defectării premature

≤ 5,0 % la 500 h

≤ 5,0 % la 1 000 h

Factorul de putere al lămpii pentru lămpi cu dispozitiv de comandă integrat

≥ 0,50 dacă P < 25 W

≥ 0,90 dacă P ≥ 25 W

≥ 0,55 dacă P < 25 W

≥ 0,90 dacă P ≥ 25 W

Redarea culorii (Ra)

≥ 80

≥ 65 în cazul în care lampa este destinată utilizării în aplicații folosite în aer liber sau industriale în conformitate cu punctul 3.1.3 litera (l) din prezenta anexă

≥ 80

≥ 65 în cazul în care lampa este destinată utilizării în aplicații folosite în aer liber sau industriale în conformitate cu punctul 3.1.3 litera (l) din prezenta anexă

Dacă soclul lămpii este un tip standardizat utilizat și la lămpile cu filament, începând cu etapa 2, lampa trebuie să respecte cele mai noi cerințe de compatibilitate cu echipamentele concepute pentru instalarea între rețea și lămpile cu filament.

Tabelul 4

Cerințe de funcționalitate pentru alte lămpi direcționale (cu excepția lămpilor cu LED-uri, a lămpilor fluorescente compacte și a lămpilor cu descărcare de intensitate înaltă)

Parametru de funcționalitate

Etapele 1 și 2

Etapa 3

Durata de viață specificată a lămpii care corespunde unui factor de supraviețuire de 50 %

≥ 1 000 h (≥ 2 000 h în etapa 2) ≥ 2 000 h pentru lămpi cu tensiune foarte joasă care nu respectă cerința de eficiență a lămpilor cu filament stabilită pentru etapa 3 la punctul 1.1 din prezenta anexă

≥ 2 000 h

≥ 4 000 h pentru lămpile cu tensiune foarte joasă

Conservarea fluxului luminos

≥ 80 % la 75 % din durata medie de viață specificată

≥ 80 % la 75 % din durata medie de viață specificată

Numărul ciclurilor de comutare

≥ de patru ori durata de viață a lămpii, exprimată în ore

≥ de patru ori durata de viață a lămpii, exprimată în ore

Timpul de amorsare

< 0,2 s

< 0,2 s

Timpul de încălzire a lămpii la 60 % Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Rata defectării premature

≤ 5,0 % la 100 h

≤ 5,0 % la 200 h

Factorul de putere al lămpii pentru lămpi cu dispozitiv de comandă integrat

Putere > 25 W: ≥ 0,9

Putere ≤ 25 W: ≥ 0,5

Putere > 25 W: ≥ 0,9

Putere ≤ 25 W: ≥ 0,5

2.2.   Cerințe de funcționalitate pentru lămpile cu LED-uri nedirecționale și direcționale

Cerințele privind funcționalitatea lămpilor figurează în tabelul 5 pentru lămpile cu LED-uri direcționale și nedirecționale.

Tabelul 5

Cerințe de funcționalitate pentru lămpile cu LED-uri nedirecționale și direcționale

Parametru de funcționalitate

Cerință începând cu etapa 1, cu excepția cazului în care se indică altfel

Factor de supraviețuire a lămpii la 6 000 h

De la 1 martie 2014: ≥ 0,90

Conservarea fluxului luminos al lămpii la 6 000 h

De la 1 martie 2014: ≥ 0,80

Numărul de cicluri de comutare înainte de defectare

≥ 15 000 în cazul în care durata de viață specificată a lămpii ≥ 30 000 h Altfel:

≥ jumătate din ciclul de viață al lămpii, exprimat în ore

Timpul de amorsare

< 0,5 s

Timpul de încălzire a lămpii la 95 % Φ

< 2 s

Rata defectării premature

≤ 5,0 % la 1 000 h

Redarea culorii (Ra)

≥ 80

≥ 65 în cazul în care lampa este destinată utilizării în aplicații folosite în aer liber sau industriale în conformitate cu punctul 3.1.3 litera (l) din prezenta anexă

Coerența culorilor

O variație a coordonatelor de cromaticitate dintr-o elipsă MacAdam cu șase trepte sau mai mică

Factorul de putere al lămpii (FP) în cazul lămpilor cu dispozitiv de comandă integrat

P ≤ 2 W: nicio cerință

2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4

5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5

P > 25 W: PF > 0,9

Dacă soclul lămpii este un tip standardizat utilizat și la lămpile cu filament, începând cu etapa 2, lampa trebuie să respecte cele mai noi cerințe de compatibilitate cu echipamentele concepute pentru instalarea între rețea și lămpile cu filament.

2.3.   Cerință de funcționalitate pentru echipamentele concepute pentru instalare între rețea și lămpi

Începând cu etapa 2, echipamentele concepute pentru instalare între rețea și lămpi trebuie să fie conforme cu cele mai noi cerințe de compatibilitate cu lămpi al căror indice de eficiență energetică (calculat atât pentru lămpile nedirecționale, cât și pentru cele direcționale și în conformitate cu metoda descrisă la punctul 1.1 din prezenta anexă) este cel mult:

0,24 pentru lămpile nedirecționale (presupunând că Φutil = flux luminos specificat total);

0,40 pentru lămpile direcționale.

În cazul în care un dispozitiv de reglare a intensității este setat pe cea mai joasă poziție în care lămpile aprinse consumă energie, lămpile aprinse trebuie să emită cel puțin 1 % din fluxul lor luminos la sarcină maximă.

Atunci când un corp de iluminat este introdus pe piață în scopul comercializării către utilizatorii finali, iar lămpile pe care utilizatorul final le poate înlocui sunt livrate împreună cu corpul de iluminat, acestea trebuie să se încadreze în una dintre primele două clase de energie, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012, cu care corpul de iluminat este compatibil conform etichetei.

3.   CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE DESPRE PRODUS

3.1.   Cerințele privind informațiile despre produs pentru lămpi direcționale

Următoarele informații trebuie furnizate începând cu etapa 1, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Aceste cerințe privind informațiile nu se aplică:

lămpilor cu filament care nu îndeplinesc cerințele de eficacitate aferente etapei 2;

modulelor cu LED-uri atunci când sunt comercializate ca parte a unui corp de iluminat din care nu trebuie îndepărtate de către utilizatorul final.

În toate tipurile de informații despre produs, termenul „lampă cu consum redus de energie” sau orice altă declarație promoțională similară cu privire la eficacitatea lămpii poate fi utilizat numai în cazul în care indicele de eficiență energetică al lămpii (calculat în conformitate cu metoda descrisă la punctul 1.1 din prezenta anexă) este 0,40 sau mai mic.

3.1.1.   Informații care trebuie afișate pe lampă

Pentru lămpile altele decât cele cu descărcare de intensitate ridicată, valoarea și unitatea („lm”, „K” și „°”) fluxului luminos nominal util, a temperaturii de culoare și a unghiului fasciculului nominal trebuie prezentate cu caractere lizibile pe suprafața lămpii în cazul în care, după includerea informațiilor legate de siguranță, precum puterea și tensiunea, există suficient spațiu disponibil pentru aceasta pe lampă fără a obstrucționa lumina provenind de la lampă.

Dacă există loc pentru doar una dintre cele trei valori, se indică valoarea nominală a fluxului luminos util. Dacă există loc pentru două valori, se indică valoarea nominală a fluxului luminos util și temperatura de culoare.

3.1.2.   Informații care trebuie afișate în mod vizibil pe ambalaj pentru utilizatorii finali înainte de achiziționare și pe site-uri internet cu acces liber

Informațiile de la literele (a)-(o) de mai jos sunt indicate pe site-urile cu acces liber și în orice altă formă pe care producătorul o consideră adecvată.

În cazul în care produsul este introdus pe piață într-un ambalaj care conține informații care trebuie afișate în mod vizibil pentru utilizatorii finali, înainte de achiziționare, informațiile trebuie de asemenea indicate în mod clar și vizibil pe ambalaj.

Informațiile nu trebuie să utilizeze în mod obligatoriu exprimarea exactă folosită în lista de mai jos. Ele pot fi afișate sub formă de grafice, desene sau simboluri în loc de text.

(a)

fluxul luminos nominal util indicat în caractere de cel puțin două ori mai mari decât cele folosite pentru a indica puterea nominală a lămpii;

(b)

durata de viață nominală a lămpii în ore (nu mai mare decât durata de viață specificată);

(c)

temperatura de culoare, sub forma unei valori în grade Kelvin și exprimată, de asemenea, grafic sau în litere;

(d)

numărul de cicluri de comutare înainte de defectarea prematură;

(e)

timpul de încălzire până la 60 % din fluxul luminos total (poate fi indicat ca „flux luminos instantaneu”, dacă durata este mai mică de o secundă);

(f)

un avertisment, dacă lampa nu poate funcționa cu un variator de luminozitate sau numai cu anumite variatoare de luminozitate; în acest caz, pe site-ul fabricantului se furnizează și o listă a variatoarelor de luminozitate compatibile;

(g)

dacă lampa a fost concepută pentru utilizare optimă în condiții care nu corespund standardelor (cum ar fi temperatura ambientală de Ta ≠ 25 °C sau situația în care este necesară o gestionare termică specifică), informații privind condițiile respective;

(h)

dimensiunile lămpii, în milimetri (lungime și cel mai mare diametru);

(i)

unghiul fasciculului nominal exprimat în grade;

(j)

dacă unghiul fasciculului lămpii este ≥ 90° și fluxul luminos util, astfel cum este definit la punctul 1.1 din prezenta anexă, se măsoară într-un con de 120°, un avertisment potrivit căruia lampa nu este adecvată pentru iluminatul de accentuare;

(k)

dacă soclul lămpii este un model standardizat utilizat și pentru lămpi cu filament, însă dimensiunile lămpii sunt diferite față de dimensiunile lămpii (lămpilor) cu filament pe care lampa trebuie să o (le) înlocuiască, o schiță care compară dimensiunile lămpii cu cele ale lămpii (lămpilor) cu filament pe care o (le) înlocuiește;

(l)

precizarea că lampa este de tipul celor enumerate în prima coloană din tabelul 6 poate fi făcută numai dacă fluxul luminos al lămpii într-un con de 90° (Φ90°) nu este mai mic decât fluxul luminos de referință indicat în tabelul 6 pentru cea mai mică putere dintre lămpile din modelul respectiv. Fluxul luminos de referință se înmulțește cu factorul de corecție din tabelul 7. Pentru lămpile cu LED-uri, acesta va fi înmulțit și cu factorul de corecție din tabelul 8;

(m)

o declarație de echivalare conform căreia puterea unui model de lampă care a fost înlocuit poate fi afișată doar dacă modelul respectiv apare în tabelul 6 și dacă fluxul luminos al lămpii într-un con de 90° (Φ90°) nu este mai mic decât fluxul luminos de referință corespunzător din tabelul 6. Fluxul luminos de referință se înmulțește cu factorul de corecție din tabelul 7. Pentru lămpile cu LED-uri, acesta va fi înmulțit și cu factorul de corecție din tabelul 8. Valorile intermediare ale fluxului luminos, precum și cele ale puterii echivalente indicate a lămpii (rotunjită la cel mai apropiat 1 W) se calculează prin interpolare lineară între cele două valori adiacente.

Tabelul 6

Fluxul luminos de referință pentru declarațiile de echivalare

Tipuri de reflectoare de foarte joasă tensiune

Tip

Putere (W)

Φ90° (lm) de referință

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Tipuri de reflectoare din sticlă suflată la tensiune de rețea

Tip

Putere (W)

Φ90° (lm) de referință

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Tipuri de reflectoare din sticlă presată la tensiune de rețea

Tip

Putere (W)

Φ90° (lm) de referință

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

Tabelul 7

Factorii de multiplicare pentru conservarea fluxului luminos

Tip de lampă

Factorul de multiplicare a fluxului luminos

Lămpi cu halogen

1

Lămpi fluorescente compacte

1,08

Lămpi cu LED-uri

Formula

unde LLMF este factorul de conservare a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață nominale

Tabelul 8

Factori de multiplicare pentru lămpile cu LED-uri

Unghiul fasciculului lămpii cu LED-uri

Factorul de multiplicare a fluxului luminos

20° ≤ unghiul fasciculului

1

15° ≤ unghiul fasciculului < 20°

0,9

10° ≤ unghiul fasciculului < 15°

0,85

unghiul fasciculului < 10°

0,80

Dacă lampa conține mercur:

(n)

conținutul de mercur al lămpii exprimat ca X,X mg;

(o)

indicarea site-ului web care trebuie consultat în cazul spargerii accidentale a lămpii, în vederea obținerii instrucțiunilor referitoare la modul de curățare a resturilor de lampă.

3.1.3.   Informații care trebuie făcute publice pe site-uri internet cu acces liber, precum și sub orice altă formă pe care producătorul o consideră potrivită

Informațiile următoare trebuie exprimate cel puțin sub formă de valori.

(a)

informațiile menționate la punctul 3.1.2;

(b)

puterea specificată (cu o precizie de 0,1 W);

(c)

fluxul luminos util specificat;

(d)

durata de viață specificată a lămpii;

(e)

factorul de putere a lămpii;

(f)

factorul de conservare a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață nominale (cu excepția lămpilor cu filament);

(g)

timpul de amorsare (exprimat ca X,X secunde);

(h)

redarea culorii;

(i)

coerența culorii (numai pentru LED-uri);

(j)

intensitate de vârf nominală, exprimată în candela (cd);

(k)

unghiul fasciculului specificat;

(l)

în cazul în care produsul este destinat utilizării în aplicații folosite în aer liber sau industriale, o precizare în acest sens;

(m)

distribuția puterii spectrale în intervalul 180-800 nm.

Dacă lampa conține mercur:

(n)

instrucțiuni referitoare la curățarea resturilor de lampă în cazul spargerii accidentale a lămpii;

(o)

recomandări referitoare la modul de eliminare a lămpii la sfârșitul duratei sale de viață în vederea reciclării în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

3.2.   Informații suplimentare despre produs pentru lămpile cu LED-uri care înlocuiesc lămpile fluorescente fără balast încorporat

În plus față de cerințele privind informațiile despre produs în conformitate cu punctul 3.1 din prezenta anexă sau punctul 3.1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 244/2009, începând cu etapa 1, producătorii de lămpi cu LED-uri care înlocuiesc lămpile fluorescente fără balast încorporat trebuie să publice, pe site-uri web cu acces liber și disponibile publicului larg, precum și sub alte forme pe care aceștia le consideră adecvate, o avertizare conform căreia eficiența energetică totală și distribuția luminii oricărei instalații care utilizează aceste lămpi sunt determinate de designul instalației.

Declarațiile conform cărora o lampă cu LED-uri înlocuiește o lampă fluorescentă fără balast încorporat cu o anumită putere se pot face numai în cazul în care:

intensitatea luminoasă în orice direcție în jurul axei tubului nu deviază cu mai mult de 25 % față de media intensității luminoase din jurul tubului; și

fluxul luminos al lămpii cu LED-uri nu este mai mic decât fluxul luminos al lămpii fluorescente care are puterea declarată. Fluxul luminos al lămpii fluorescente se obține prin înmulțirea puterii declarate cu valoarea minimă a eficacității luminoase a lămpilor fluorescente care corespunde lămpii fluorescente din Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei (2); și

puterea lămpii cu LED-uri nu este mai mare decât puterea lămpii fluorescente pe care o înlocuiește.

Dosarul cu documentația tehnică trebuie să furnizeze date în sprijinul acestor afirmații.

3.3.   Cerințe privind informațiile despre produs pentru echipamentele, altele decât corpurile de iluminat, proiectate pentru instalare între rețea și lămpi

Începând cu etapa 2, în cazul în care echipamentul nu oferă compatibilitate cu lămpi de economisire a energiei în conformitate cu partea 2.3 din prezenta anexă, un avertisment conform căruia echipamentul nu este compatibil cu lămpile de economisire a energiei trebuie publicat pe site-uri web cu acces liber și disponibile publicului larg, precum și sub alte forme pe care producătorul le consideră adecvate.

3.4.   Cerințele privind informațiile despre produs pentru dispozitivele de comandă pentru lămpi

Începând cu etapa 2, următoarele informații trebuie publicate pe site-uri internet cu acces liber pentru public, precum și sub alte forme pe care producătorul le consideră adecvate:

precizarea dacă produsul este destinat să fie utilizat ca dispozitiv de comandă pentru lămpi;

dacă este cazul, informația că produsul poate funcționa în regim fără sarcină.


(1)  JO L 197, 24.7.2012, p.38

(2)  JO L 76, 24.3.2009, p. 17.


ANEXA IV

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, autoritățile statelor membre trebuie să aplice procedurile de verificare prevăzute în prezenta anexă. Autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să furnizeze altor state membre și Comisiei informațiile din rezultatele testării.

Autoritățile statelor membre trebuie să utilizeze proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

1.   PROCEDURA DE VERIFICARE PENTRU LĂMPI, ALTELE DECÂT LĂMPILE CU LED-URI, ȘI PENTRU LĂMPILE CU LED-URI DESTINATE A FI ÎNLOCUITE ÎN CORPUL DE ILUMINAT DE CĂTRE UTILIZATORUL FINAL

Autoritățile din statele membre trebuie să testeze un lot eșantion alcătuit din minimum douăzeci de lămpi din același model aparținând aceluiași producător, în cazul în care este posibil, obținut în părți egale din patru surse selectate aleatoriu, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare în tabelul 9.

Modelul este considerat ca fiind conform cu cerințele stabilite în prezentul regulament, în cazul în care:

(a)

lămpile din lot sunt însoțite de informațiile necesare și corecte despre produs; și

(b)

lămpile din lot sunt considerate conforme cu dispozițiile privind compatibilitatea de la punctele 2.1 și 2.2 din anexa III, aplicându-se metode și criterii de ultimă oră pentru evaluarea compatibilității, inclusiv cele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; și

(c)

testarea parametrilor lămpilor din lot enumerate în tabelul 9 nu indică nicio neregulă pentru niciunul dintre parametri.

Tabelul 9

Parametru

Procedura

Factorul de supraviețuire al lămpii la 6 000 h (doar pentru lămpile cu LED-uri)

Testul se încheie

atunci când numărul necesar de ore este îndeplinit; sau

în cazul în care mai mult de două lămpi se defectează,

indiferent care dintre aceste evenimente survine primul.

Conformitate: cel mult două din fiecare lot de douăzeci de lămpi din lotul de testare se pot defecta înainte de scurgerea numărului necesar de ore.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

Numărul de cicluri de comutare înainte de defectare

Testul se încheie atunci când numărul necesar de cicluri de comutare este atins sau atunci când mai mult de una dintre cele douăzeci de lămpi din lotul de testare a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, indiferent care dintre aceste evenimente survine primul.

Conformitate: cel puțin 19 din fiecare douăzeci de lămpi din lot nu au nicio defecțiune după atingerea numărului necesar de cicluri de comutare.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

Timpul de amorsare

Conformitate: timpul mediu de amorsare al lămpilor din lotul de testare nu este mai mare decât timpul de amorsare cerut plus 10 % și nicio lampă din lotul de testare nu are un timp de amorsare mai mare decât dublu față de timpul de amorsare cerut.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

Timpul de încălzire a lămpii la 60 % Φ

Conformitate: timpul mediu de încălzire al lămpilor din lotul de testare nu este mai ridicat decât timpul de încălzire cerut plus 10 % și nicio lampă din lotul de testare nu are un timp de încălzire care depășește timpul de încălzire cerut multiplicat cu 1,5.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

Rata defectării premature

Testul se încheie

atunci când numărul necesar de ore este îndeplinit; sau

atunci când se defectează mai mult de o lampă, indiferent care dintre aceste evenimente survine primul.

Conformitate: cel mult una din fiecare douăzeci de lămpi din lotul de testare se defectează înainte de scurgerea numărului necesar de ore.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

Redarea culorii (Ra)

Conformitate: Ra medie a lămpilor din lotul de testare nu este mai mică de trei puncte față de valoarea cerută și nicio lampă din lotul de testare nu are o valoare Ra care depășește 3,9 puncte sub valoarea cerută.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

Conservarea fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață și durata de viață specificată (doar pentru lămpile cu LED-uri)

În acest scop, „sfârșitul vieții” înseamnă momentul în care numai 50 % dintre lămpi se preconizează că vor supraviețui sau când se preconizează că factorul mediu de conservare a fluxului luminos al lotului va scădea sub 70 %, indiferent care eveniment se produce prima dată.

Conformitate: conservarea fluxului luminos la sfârșitul vieții și valorile aferente duratei de viață obținute prin extrapolare din factorul de supraviețuire a lămpii și din conservarea medie a fluxului luminos al lămpilor din lotul de testare la 6 000 h nu sunt mai mici decât conservarea fluxului luminos și valorile duratei de viață specificate declarate în informațiile privind produsul minus 10 %.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

Declarații de echivalență pentru lămpile de înlocuire (retrofit) în conformitate cu punctul 3.1.2 literele (l) și (m) din anexa III

Dacă se verifică doar declarația de echivalență pentru conformitate, este suficient să se testeze 10 lămpi, provenind, în cazul în care este posibil și în proporții aproximativ egale, din patru surse selectate în mod aleatoriu.

Conformitate: media rezultatelor obținute de lămpile din lotul de testare nu diferă cu mai mult de 10 % față de limita, pragul sau valorile declarate.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

Unghiul fasciculului

Conformitate: rezultatele medii obținute de lămpile din lotul de testare nu variază față de unghiul declarat al fasciculului cu mai mult de 25 %, iar valoarea unghiului fasciculului pentru fiecare lampă individuală din lotul de testare nu diferă cu mai mult de 25 % față de valoarea specificată.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

Intensitate de vârf

Conformitate: intensitatea de vârf din fiecare lampă din lotul de testare nu este mai mică de 75 % din intensitatea specificată a modelului.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

Alți parametri (inclusiv indicele de eficiență energetică)

Conformitate: rezultatele medii obținute de lămpile din lotul de testare nu diferă cu mai mult de 10 % față de limita, pragul sau valorile declarate.

Neconformitate: în celelalte cazuri.

În caz contrar, se consideră că modelul nu îndeplinește cerințele în vigoare.

2.   PROCEDURA DE VERIFICARE PENTRU MODULELE CU LED-URI CARE NU SUNT PREVĂZUTE A FI SCOASE DIN CORPUL DE ILUMINAT DE CĂTRE UTILIZATORUL FINAL

În scopurile încercărilor descrise mai jos, autoritățile statelor membre trebuie să obțină unități de testare din același model aparținând aceluiași producător (module cu LED-uri sau corpuri de iluminat, după caz), în cazul în care este posibil în proporție egală din surse selectate în mod aleatoriu. Pentru punctele 1, 3 și 5 de mai jos, trebuie să existe cel puțin patru surse dacă este posibil. Pentru punctul 2, numărul de surse trebuie să fie de cel puțin patru, dacă este posibil, cu excepția cazului în care numărul de corpuri de iluminat necesare pentru a obține prin extracție 20 de module cu LED-uri din același model este mai mic de patru, caz în care numărul de surse este egal cu numărul de corpuri de iluminat necesare. Pentru punctul 4, în cazul în care testul pentru primele două corpuri de iluminat eșuează, următoarele trei care sunt testate trebuie să provină din trei alte surse, dacă este posibil.

Autoritățile statelor membre trebuie să aplice următoarea procedură în ordinea de mai jos, până se ajunge la o concluzie în ceea ce privește conformitatea modelului (modelelor) de modul (module) cu LED-uri sau până se ajunge la concluzia că încercarea nu poate fi efectuată. „Corp de iluminat” se referă la corpul de iluminat care conține modulele cu LED-uri, iar „încercarea” se referă la procedura descrisă în partea 1 din prezenta anexă, cu excepția punctului 4. Dacă în dosarul cu documentația tehnică este autorizată încercarea în conformitate cu punctele 1 și 2, autoritățile pot alege metoda cea mai adecvată.

1.

Dacă dosarul cu documentația tehnică al corpului de iluminat prevede încercarea întregului corp de iluminat ca și lampă, autoritățile trebuie să testeze 20 de corpuri de iluminat ca și lămpi. În cazul în care modelul de corp de iluminat este considerat conform, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri se consideră ca fiind conforme cu cerințele stabilite în prezentul regulament. În cazul în care modelul de corp de iluminat este considerat neconform, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri se consideră ca fiind neconforme.

2.

În celelalte cazuri, dacă dosarul cu documentație tehnică al corpului de iluminat permite înlăturarea modulului (modulelor) cu LED-uri pentru încercare, autoritățile trebuie să obțină un număr suficient de corpuri de iluminat pentru a obține 20 de exemplare din fiecare model de modul cu LED-uri încorporate. Autoritățile trebuie să respecte instrucțiunile din dosarul cu documentația tehnică pentru a demonta corpurile de iluminat și a supune încercărilor fiecare model de modul cu LED-uri. Concluzia cu privire la conformitatea modelului (modelelor) de modul (module) cu LED-uri trebuie să rezulte în urma încercării (încercărilor).

3.

În celelalte cazuri, dacă, în conformitate cu dosarul cu documentația tehnică al corpului de iluminat, producătorul corpului de iluminat a obținut modulul (modulele) cu LED-uri încorporate ca produse individuale cu marca CE de pe piața Uniunii, autoritățile trebuie să obțină 20 de exemplare din fiecare model de modul cu LED-uri de pe piața Uniunii pentru încercare și trebuie să supună încercărilor fiecare model de modul cu LED-uri separat. Concluzia cu privire la conformitatea modelului (modelelor) de modul (module) cu LED-uri trebuie să rezulte în urma încercării (încercărilor). Dacă modelul (modelele) nu mai este (sunt) disponibil(e) pe piața Uniunii, supravegherea pieței nu poate fi efectuată.

4.

În celelalte cazuri, dacă producătorul corpului de iluminat nu a obținut modulul (modulele) cu LED-uri încorporate ca produse individuale cu marca CE de pe piața Uniunii, autoritățile solicită producătorului corpului de iluminat să furnizeze o copie a datelor originale de încercare ale modelului (modelelor) de modul cu LED-uri care să arate că modulul (modulele) cu LED-uri respectă cerințele aplicabile:

tuturor modulelor cu LED-uri din tabelul 5 din prezentul regulament;

dacă acestea sunt module direcționale cu LED-uri, celor din tabelele 1 și 2 din prezentul regulament;

dacă acestea sunt module nedirecționale cu LED-uri, celor din tabelele 1, 2 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 244/2009.

În cazul în care, în conformitate cu datele de încercare, un model (modele) de modul cu LED-uri din corpul de iluminat nu este (sunt) conform(e) cu cerințele, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri este (sunt) considerat(e) neconform(e).

În celelalte cazuri, autoritățile trebuie să demonteze un singur corp de iluminat pentru a verifica faptul că modulul (modulele) cu LED-uri din corpul de iluminat este (sunt) de același tip, astfel cum este descris în datele de încercare. Dacă oricare dintre acestea este diferit sau nu poate fi identificat, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri este (sunt) considerat(e) neconform(e).

În celelalte cazuri, cerințele privind ciclurile de comutare, defectarea prematură, timpul de amorsare și timpul de încălzire din tabelul 5 trebuie să fie testate pe un alt corp de iluminat utilizat conform specificațiilor. În timpul funcționării corpului de iluminat la valorile specificate, temperatura modulului (modulelor) cu LED-uri trebuie de asemenea testată în raport cu limitele definite. Dacă rezultatele încercărilor (altele decât cele referitoare la defectarea prematură) variază față de valorile limită cu mai mult de 10 % sau corpul de iluminat se defectează prematur, se mai testează încă trei corpuri de iluminat. Dacă media rezultatelor celor trei încercări ulterioare (altele decât cele referitoare la defectarea prematură și la temperatura de funcționare) nu variază cu mai mult de 10 % față de valorile limită și dacă niciunul dintre corpurile de iluminat nu s-a defectat prematur, iar temperatura de funcționare (în °C) este în limita a 10 % din limitele definite pentru toate cele trei corpuri de iluminat, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri este (sunt) considerat(e) a fi în conformitate cu cerințele. În caz contrar, acesta va fi considerat neconform.

5.

Dacă încercarea în conformitate cu punctele 1-4 nu este posibilă deoarece în corpul de iluminat nu se poate distinge niciun modul cu LED-uri care să poată fi testat separat, autoritățile trebuie să verifice conformitatea cu cerințele privind ciclurile de comutare, defectarea prematură, timpul de amorsare și timpul de încălzire din tabelul 5 pe un singur corp de iluminat. Dacă rezultatele încercărilor variază față de valorile limită cu mai mult de 10 % sau corpul de iluminat se defectează prematur, se mai testează încă trei corpuri de iluminat. Dacă media rezultatelor celor trei încercări ulterioare (altele decât cele referitoare la defectarea prematură) nu variază față de valorile limită cu mai mult de 10 % și niciunul dintre corpurile de iluminat nu s-a defectat prematur, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri încorporate în corpul de iluminat este (sunt) considerat(e) a fi în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul regulament. În caz contrar, acesta va fi considerat neconform.

3.   PROCEDURA DE VERIFICARE PENTRU ECHIPAMENTELE CONCEPUTE PENTRU INSTALARE ÎNTRE REȚEA ȘI LĂMPI

Autoritățile statelor membre testează o singură unitate.

Echipamentul respectiv este considerat ca fiind conform cu cerințele stabilite în prezentul regulament dacă se constată că se respectă dispozițiile în materie de compatibilitate prevăzute la punctul 2.3 din anexa III, aplicând metode și criterii de ultimă oră pentru evaluarea compatibilității, inclusiv cele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care se constată neconformitatea, modelul va fi totuși considerat conform dacă îndeplinește cerințele privind informațiile despre produs prevăzute la punctul 3.3 din anexa III sau la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012.

În plus față de cerințele privind compatibilitatea, dispozitivul de comandă pentru lămpi trebuie testat și pentru cerințele privind eficiența conform punctului 1.2 din anexa III. Încercarea se efectuează pe un singur dispozitiv de comandă pentru lămpi, și nu pe o combinație de mai multe dispozitive de comandă pentru lămpi, chiar dacă funcționarea modelului necesită utilizarea altor dispozitive de comandă pentru lămpi într-o instalație dată. Se consideră că modelul respectă cerințele dacă rezultatele nu variază cu mai mult de 2,5 % în raport cu valorile limită. Dacă rezultatele variază cu mai mult de 2,5 % în raport cu valorile limită, se testează încă trei unități. Se consideră că modelul respectă cerințele dacă media rezultatelor celor trei încercări ulterioare nu variază cu mai mult de 2,5 % în raport cu valorile limită.

Pe lângă cerințele de compatibilitate, corpurile de iluminat destinate comercializării către utilizatorii finali trebuie, de asemenea, să fie verificate în vederea detectării prezenței lămpilor în ambalajele lor. Modelul este considerat conform dacă în ambalaj nu se află nicio lampă sau dacă lămpile care sunt prezente sunt din clasele de energie prevăzute la punctul 2.3 din anexa III.

Pe lângă cerințe de compatibilitate, dispozitivele de reglare a intensității trebuie testate pe lămpi cu filament atunci când dispozitivul de comandă se află în poziția de intensitate minimă. Modelul este considerat conform în cazul în care, atunci când este instalat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, lămpile furnizează cel puțin 1 % din fluxul lor luminos la sarcină maximă.

În cazul în care modelul nu îndeplinește criteriile de conformitate aplicabile menționate mai sus, acesta este considerat neconform.


ANEXA V

Valorile de referință indicative menționate la articolul 6

Cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru care au fost luate în considerare aspectele de mediu semnificative și cuantificabile, este indicată mai jos. Caracteristicile necesare în cazul anumitor aplicații (precum redarea puternică a culorii) ar putea împiedica produsele care oferă acele caracteristici să îndeplinească aceste criterii de referință.

1.   EFICIENȚA LĂMPII DIRECȚIONALE

Cea mai eficientă lampă a avut un indice de eficiență energetică de 0,16.

2.   CONȚINUTUL DE MERCUR AL LĂMPII

Există lămpi care nu conțin mercur, ele numărându-se printre cele mai eficiente din punct de vedere energetic.

3.   EFICIENȚA DISPOZITIVELOR DE COMANDĂ PENTRU LĂMPI CU HALOGEN

Cele mai eficiente dispozitive de comandă pentru lămpi cu halogen au avut o eficiență de 0,93.


14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1195/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma koningii (MUCL 39203) pentru curcani pentru îngrășat și curcani de reproducție (titularul autorizației: Lyven)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

Utilizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma koningii (MUCL 39203) a fost autorizată pe termen nelimitat pentru puii pentru îngrășare prin Regulamentul (CE) nr. 828/2007 al Comisiei (2).

(3)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere pentru o nouă utilizare a preparatului de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma koningii (MUCL 39203) pentru curcanii pentru îngrășat și curcanii de reproducție, prin care se solicită ca aditivul să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

În avizul său din 4 iulie 2012 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma koningii (MUCL 39203) nu are efecte adverse asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului și că acesta are potențialul de a îmbunătăți indicele de conversie a hranei la curcanii pentru îngrășare. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că această concluzie poate fi extinsă la curcanii de reproducție. Autoritatea nu consideră necesară prevederea unor cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana animalelor, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma koningii (MUCL 39203) arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui să fie autorizată, conform specificațiilor din anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „promotori de digestibilitate”, este autorizat ca aditiv în hrana animalelor în condițiile menționate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 184, 14.7.2007, p. 12.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2843.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a1642

Lyven

endo-1,4-beta-xilanază

EC 3.2.1.8

 

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma koningii (MUCL 39203) având o activitate minimă de:

 

Formă solidă: 1 500 AXC (1)/g

 

Formă lichidă: 200 AXC/ml

 

Caracterizarea substanței active

endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma koningii (MUCL 39203)

 

Metoda analitică  (2)

Pentru cuantificarea endo-1,4-beta-xilanazei produsă de Trichoderma koningii (MUCL 39203) în hrana pentru animale:

Metoda colorimetrică bazată pe cuantificarea oligomerilor colorați produși prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei asupra xilanului Remazol-Brilliant-Blue-R la pH 4,7 și 30 °C

Curcani pentru îngrășat

Curcani de reproducție

75 AXC

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Doza maximă recomandată per kilogram de furaj complet pentru curcanii pentru îngrășat și curcanii de reproducție: 100 AXC.

3.

Se utilizează în hrana pentru animale bogată în polizaharide nonamilacee (în special arabinoxilani).

4.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

3 ianuarie 2023


(1)  1 AXC este cantitatea de enzimă ce eliberează 17,2 micromoli de zaharuri reducătoare (măsurat în echivalenți de maltoză) pe minut din xilan de ovăz, la pH 4,7 și 30 °C.

(2)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1196/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 9/2010 în ceea ce privește conținutul minim al unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ca aditiv furajer în hrana găinilor ouătoare (titularul autorizației: Danisco Animal Nutrition)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Utilizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), aparținând categoriei de aditivi denumiți „aditivi zootehnici”, a fost autorizată pentru zece ani ca aditiv pentru hrana puilor de găină pentru îngrășat, găinilor ouătoare, rațelor și curcanilor pentru îngrășare prin Regulamentul (UE) nr. 9/2010 (2), pentru purceii înțărcați și porcii pentru îngrășare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 528/2011 (3) și pentru speciile de păsări de curte minore, altele decât rațele, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1021/2012 al Comisiei (4).

(2)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, titularul autorizației a propus modificarea termenilor autorizației preparatului în cauză prin reducerea conținutului minim de la 2 500 U/kg la 625 U/kg în ceea ce privește utilizarea la găinile ouătoare. Cererea a fost însoțită de datele justificative relevante. Comisia a înaintat cererea respectivă Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”).

(3)

În avizul său din 22 mai 2012 (5), autoritatea a concluzionat că, în cadrul noilor condiții de utilizare, preparatul în cauză este eficient la doza minimă necesară de 625 U/kg Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară comercializării. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer în hrana animalelor, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sunt îndeplinite.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 9/2010 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 9/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 3, 7.1.2010, p. 10.

(3)  JO L 143, 31.5.2011, p. 10.

(4)  JO L 307, 7.11.2012, p. 68.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(6):2739.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 9/2010 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a11

Danisco Animal Nutrition

[entitate juridică Danisco (UK) Limited]

Endo-1,4-beta-xilanază

EC 3.2.1.8

 

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) cu o activitate minimă de 40 000 U (1)/g

 

Caracterizarea substanței active

Endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Metoda de analiză  (2)

Pentru cuantificarea activității endo-1,4-beta-xilanazei:

Metoda colorimetrică bazată pe cuantificarea fragmentelor colorate hidrosolubile produse prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei asupra arabinoxilanului din grâu legat cu azurină, la pH 4,25 și la 50 °C

Pui pentru îngrășare

 

625 U

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Pentru utilizarea în furaje bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-arabinoxilani).

13 ianuarie 2020

Găini ouătoare

625 U

Rațe

625 U

Curcani pentru îngrășare

1 250 U


(1)  1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează într-un minut 0,5 micromoli de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți xiloză) dintr-un substrat de arabinoxilan din pleavă de ovăz reticulat, la pH 5,3 și la 50 °C.

(2)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”


14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1197/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de autorizare a substanțelor active acetamiprid, alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis tulpina: AQ 10, benalaxil, bifezanat, bromoxinil, clorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, imazosulfuron, laminarină, mepanipirim, metoxifenozidă, milbemectină, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, quinoxifen, S-metolaclor, tepraloxidim, tiacloprid, tiram și ziram

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 17 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (2) stabilește substanțele active considerate a fi fost autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

(2)

Autorizările substanțelor active acetamiprid, alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis tulpina: AQ 10, benalaxil, bifezanat, bromoxinil, clorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, imazosulfuron, laminarină, mepanipirim, metoxifenozidă, milbemectină, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, quinoxifen, S-metolaclor, tepraloxidim, tiacloprid, tiram și ziram vor expira între 31 iulie 2014 și 30 noiembrie 2015. Au fost depuse cereri pentru reînnoirea autorizațiilor acestor substanțe active. Întrucât cerințele stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (3), se vor aplica respectivelor substanțe active, este necesar să se acorde suficient timp pentru a finaliza procedura de reînnoire în conformitate cu regulamentul respectiv. În consecință, autorizarea respectivelor substanțe active ar putea expira înainte de a se lua o decizie privind reînnoirea acestora. Prin urmare, este necesar să se amâne expirarea perioadelor lor de autorizare.

(3)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Având în vedere scopul primului paragraf al articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în ceea ce privește cazurile în care, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012, nu se depune niciun dosar suplimentar în termen de 30 de luni înainte de respectiva dată de expirare stabilită în anexa la prezentul regulament, Comisia va stabili data de expirare la aceeași dată ca și înainte de prezentul regulament sau la cea mai apropiată dată ulterioară acesteia.

(5)

Având în vedere scopul primului paragraf de la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în ceea ce privește cazurile în care Comisia va adopta un regulament care prevede că autorizarea unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament nu este reînnoită deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de autorizare, Comisia va stabili data de expirare la aceeași dată ca și înainte de prezentul regulament sau la data adoptării regulamentului cu condiția ca autorizarea substanței active să nu fie reînnoită, oricare este ulterioară.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 153, 11.6.2011, p. 1.

(3)  JO L 252, 19.9.2012, p. 26.


ANEXĂ

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

1.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 73, tiram, data de 31 iulie 2014 se înlocuiește cu data de 30 aprilie 2017.

2.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 74, ziram, data de 31 iulie 2014 se înlocuiește cu data de 30 aprilie 2017.

3.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 82, quinoxifen, data de 31 august 2014 se înlocuiește cu data de 30 aprilie 2017.

4.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 89, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, data de 30 septembrie 2014 se înlocuiește cu data de 30 aprilie 2017.

5.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 90, mepanipirim, data de 30 septembrie 2014 se înlocuiește cu data de 30 aprilie 2017.

6.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 91, acetamiprid, data de 31 decembrie 2014 se înlocuiește cu data de 30 aprilie 2017.

7.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 92, tiacloprid, data de 31 decembrie 2014 se înlocuiește cu data de 30 aprilie 2017.

8.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 78, clorprofam, data de 31 ianuarie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

9.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 83, alfa-cipermetrin, data de 28 februarie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

10.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 84, benalaxil, data de 28 februarie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

11.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 85, bromoxinil, data de 28 februarie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

12.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 86, desmedifam, data de 28 februarie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

13.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 88, fenmedifam, data de 28 februarie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

14.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 93, Ampelomyces quisqualis tulpina: AQ 10, data de 31 martie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

15.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 94, imazosulfuron, data de 31 martie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

16.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 95, laminarină, data de 31 martie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

17.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 96, metoxifenozidă, data de 31 martie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

18.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 97, S-metolaclor, data de 31 martie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

19.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 98, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, data de 31 martie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

20.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 99, etoxazol, data de 31 mai 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

21.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 100, tepraloxidim, data de 31 mai 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

22.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 109, bifenazat, data de 30 noiembrie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.

23.

În a șasea coloană, data expirării autorizării, la rubrica 110, milbemectină, data de 30 noiembrie 2015 se înlocuiește cu data de 31 iulie 2017.


14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1198/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

48,7

MA

84,8

TN

104,4

TR

89,6

ZZ

81,9

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

MA

133,1

TR

141,0

ZZ

134,3

0709 93 10

MA

140,7

TR

104,3

ZZ

122,5

0805 10 20

TR

73,8

ZA

51,4

ZW

43,2

ZZ

56,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

129,1

MA

106,4

TR

82,4

ZZ

106,0

0805 50 10

TR

76,3

ZZ

76,3

0808 10 80

CA

157,2

MK

37,9

NZ

165,3

US

159,7

ZA

138,0

ZZ

131,6

0808 30 90

CN

100,5

TR

135,1

US

160,6

ZZ

132,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/33


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1199/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) și articolul 170, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile de pe piața mondială și cele din Uniune pentru produsele menționate în partea XIX din anexa I la regulamentul respectiv poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Ținând seama de situația actuală a pieței în sectorul ouălor, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 162, 163, 164, 167 și 169 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că restituirile pot să varieze în funcție de destinație, în special dacă situația pieței mondiale, cerințele specifice ale anumitor piețe sau obligațiile decurgând din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat impun acest lucru.

(4)

Restituirile trebuie acordate numai pentru produsele autorizate pentru liberă circulație în Uniune, care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2) și de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3), precum și cerințele privind marcarea prevăzute la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(5)

Restituirile aplicabile în prezent au fost stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 858/2012 al Comisiei (4). Deoarece trebuie stabilite noi restituiri, regulamentul respectiv trebuie abrogat.

(6)

Pentru a se evita discrepanțele în raport cu situația actuală de pe piață, pentru a preveni speculațiile pe piață și pentru a asigura o gestionare eficientă, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se acordă pentru produsele și în valorile stabilite în anexa la prezentul regulament, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Produsele eligibile pentru restituire în conformitate cu alineatul (1) trebuie să îndeplinească cerințele relevante prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate autorizată și să respecte condițiile privind marcarea prevăzute în secțiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 858/2012 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 255, 21.9.2012, p. 18.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul ouălor, aplicabile de la 14 decembrie 2012

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 buc.

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 buc.

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 buc.

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

NB: Codurile produselor și codurile destinațiilor din seria „A” sunt stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1).

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

E09

:

Kuweit, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, Hong Kong SAR, Rusia și Turcia.

E10

:

Coreea de Sud, Japonia, Malaysia, Thailanda, Taiwan și Filipine.

E19

:

Toate destinațiile, cu excepția Elveției și a destinațiilor din grupurile E09 și E10.


14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1200/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143 coroborat cu articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 614/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei (2), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (3) a stabilit normele de aplicare a sistemului de taxe de import suplimentare, precum și prețurile reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse, ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 trebuie modificat în consecință.

(4)

Deoarece este necesar să se asigure aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce devin disponibile datele actualizate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării sale.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181, 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANEXĂ

„ANEXA I

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția vizată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

132,2

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

139,3

0

AR

160,0

0

BR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate, de cocoși și de găini

265,2

10

AR

216,4

25

BR

324,9

0

CL

221,2

24

TH

0207 25 10

Carcase de curcan congelate, denumite «curcan 80 %»

193,1

0

BR

0207 27 10

Bucăți dezosate, congelate, de curcani și de curci

320,8

0

BR

304,8

0

CL

0408 91 80

Gălbenușuri de ou

468,8

0

AR

1602 32 11

Ouă fără coajă, uscate

263,2

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Ovalbumine uscate

712,1

0

AR


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/38


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1201/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 al Comisiei (3) s-au stabilit valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2012/2013. Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1103/2012 al Comisiei (4).

(2)

Conform datelor de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

(3)

Dat fiind că este necesar să se asigure aplicarea acestei măsuri cât mai curând posibil după ce au devenit disponibile datele actualizate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 263, 28.9.2012, p. 37.

(4)  JO L 327, 27.11.2012, p. 22.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele de la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 14 decembrie 2012

(în EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ per 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare per 100 kg net din produsul în cauză

1701 12 10 (1)

33,26

1,17

1701 12 90 (1)

33,26

4,63

1701 13 10 (1)

33,26

1,31

1701 13 90 (1)

33,26

4,93

1701 14 10 (1)

33,26

1,31

1701 14 90 (1)

33,26

4,93

1701 91 00 (2)

38,40

6,03

1701 99 10 (2)

38,40

2,82

1701 99 90 (2)

38,40

2,82

1702 90 95 (3)

0,38

0,29


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/40


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1202/2012 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2012

de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile din comerțul internațional pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (s) și enumerate în partea XIX din anexa I la regulamentul menționat și prețurile din cadrul Uniunii poate fi acoperită prin restituire la export, dacă aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în partea V din anexa XX la regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 578/2010 al Comisiei din 29 iunie 2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata restituirilor, ce se va aplica pentru produsele exportate sub formă de mărfuri incluse în partea V din anexa XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 578/2010, rata restituirii la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective va fi stabilită pentru o perioadă egală cu cea stabilită pentru restituirea aplicabilă acelorași produse exportate neprocesate.

(4)

Articolul 162 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stabilește că restituirea la export pentru un produs înglobat într-o anumită marfă nu poate fi mai mare decât restituirea aplicabilă acelui produs dacă este exportat fără prelucrare ulterioară.

(5)

Restituirile aplicabile în prezent au fost stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 861/2012 al Comisiei (3). Deoarece trebuie stabilite noi restituiri, regulamentul respectiv trebuie abrogat.

(6)

Pentru a se evita discrepanțele în raport cu situația actuală de pe piață, pentru a preveni speculațiile pe piață și pentru a asigura o gestionare eficientă, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 578/2010 și în partea XIX din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și exportate sub formă de mărfuri care sunt incluse în partea V din anexa XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 861/2012 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Daniel CALLEJA

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 171, 6.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 255, 21.9.2012, p. 27.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 14 decembrie 2012 ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

(EUR/100 kg)

Codul NC

Descriere

Destinația (1)

Rata de restituire

0407

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau gătite:

 

 

– alte ouă proaspete:

 

 

0407 21 00

– – de găini din specia Gallus domesticus

 

 

(a)

la exportul de ovalbumină având codurile NC 3502 11 90 și 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

(b)

la exportul altor mărfuri

01

0,00

0407 29

– – altele:

 

 

0407 29 10

– – – de păsări de curte, altele decât cele de găini din specia Gallus domesticus

 

 

(a)

la exportul de ovalbumină având codurile NC 3502 11 90 și 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

(b)

la exportul altor mărfuri

01

0,00

0407 90

– Altele:

 

 

0407 90 10

– – De păsări de curte

 

 

(a)

la exportul de ovalbumină având codurile NC 3502 11 90 și 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

(b)

la exportul altor mărfuri

01

0,00

0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în aburi, frământate, congelate sau altfel conservate:

 

 

– gălbenușuri de ou:

 

 

0408 11

– – uscate:

 

 

ex 0408 11 80

– – – adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

0,00

0408 19

– – altele:

 

 

– – – adecvate consumului uman:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – lichide:

 

 

neîndulcite

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – înghețate:

 

 

neîndulcite

01

0,00

– altele:

 

 

0408 91

– – uscate:

 

 

ex 0408 91 80

– – – adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

0,00

0408 99

– – altele:

 

 

ex 0408 99 80

– – – adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

0,00


(1)  Destinațiile sunt după cum urmează:

01

Țări terțe. Pentru Elveția și Liechtenstein, aceste rate nu se aplică mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, Turcia, Hong Kong SAR și Rusia;

03

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan și Filipine;

04

Toate destinațiile cu excepția Elveției și a celor de la pozițiile 02 și 03.


DECIZII

14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/43


DECIZIA CONSILIULUI

din 4 decembrie 2012

de abrogare a Deciziei 2009/587/CE privind existența unui deficit excesiv în Malta

(2012/778/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 126 alineatul (12),

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 7 iulie 2009, prin Decizia 2009/587/CE (1), în urma unei recomandări a Comisiei în conformitate cu articolul 104 alineatul (6) din Tratatul de instituire a Comunității Europene (TCE), Consiliul a decis că în Malta există un deficit excesiv. Consiliul a constatat că deficitul public al Maltei a atins 4,7 % din PIB în 2008, depășind astfel considerabil valoarea de referință de 3 % din PIB, în timp ce datoria publică brută a depășit, începând din 2003, valoarea de referință de 60 % din PIB, situându-se la un nivel de 64,1 % din PIB în 2008 (2).

(2)

De asemenea, la 7 iulie 2009, pe baza unei recomandări a Comisiei, Consiliul a adresat Maltei o recomandare în conformitate cu articolul 104 alineatul (7) din TCE și cu articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (3), cu scopul de a pune capăt acestei situații până în 2010 cel târziu. Recomandarea a fost făcută publică.

(3)

La 16 februarie 2010, pe baza unei recomandări a Comisiei, Consiliul a concluzionat că au fost luate măsuri eficiente în conformitate cu recomandarea sa, în temeiul articolului 104 alineatul (7) din TCE, dar că, de la adoptarea recomandării sale, în Malta au survenit evenimente economice negative și neprevăzute cu consecințe nefavorabile majore pentru finanțele publice. Prin urmare, Consiliul a adoptat o recomandare revizuită adresată Maltei în conformitate cu articolul 126 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care prelungește termenul pentru corectarea deficitului excesiv cu un an, și anume până în 2011. Recomandarea a fost făcută publică.

(4)

În temeiul articolului 126 alineatul (12) din TFUE, o decizie a Consiliului privind existența unui deficit excesiv urmează să fie abrogată atunci când deficitul excesiv din statul membru în cauză este, în opinia Consiliului, corectat.

(5)

În temeiul articolului 4 din Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la TFUE, Comisia furnizează datele necesare pentru punerea în aplicare a procedurii respective. În cadrul aplicării protocolului respectiv, statele membre urmează să transmită date privind deficitele și datoriile publice și alte variabile conexe de două ori pe an, înainte de 1 aprilie și, respectiv, 1 octombrie, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (4).

(6)

Atunci când se analizează dacă ar trebui abrogată o decizie privind existența unui deficit excesiv, Consiliul ar trebui să ia o decizie pe baza datelor transmise. În plus, o decizie privind existența unui deficit excesiv ar trebui abrogată numai în cazul în care previziunile Comisiei indică faptul că deficitul nu va depăși pragul de 3 % din PIB în perioada analizată în previziuni.

(7)

Pe baza datelor furnizate de Comisie (Eurostat) în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 479/2009, ca urmare a notificării primite din partea Maltei înainte de 1 aprilie 2012 și pe baza previziunilor din toamna 2012 ale serviciilor Comisiei, se justifică următoarele concluzii:

După punctul culminant al creșterii, înregistrat în 2008, deficitul public s-a redus treptat, ajungând la 2,7 % din PIB în 2011, sub valoarea de referință de 3 % din PIB. Ameliorarea semnificativă în comparație cu 2010, când deficitul public a atins 3,6 % din PIB, s-a datorat în principal creșterii veniturilor cu 0,7 % din PIB. Impactul net al măsurilor one-off de reducere a deficitului public în 2011 este estimat în previziunile din toamna 2012 ale serviciilor Comisiei la 0,7 % din PIB. Soldul structural, și anume soldul bugetar ajustat ciclic excluzând măsurile cu caracter excepțional și alte măsuri temporare, se estimează a se fi îmbunătățit cu un punct procentual din PIB în 2011, depășind efortul solicitat de cel puțin ¾ % din PIB recomandat de Consiliu.

Previziunile din toamna 2012 ale serviciilor Comisiei estimează o nouă scădere a deficitului, la 2,6 % din PIB în 2012, în principal datorită măsurilor de creștere a veniturilor, dintre care majoritatea sunt considerate a fi măsuri cu caracter excepțional; impactul net al măsurilor cu caracter excepțional de reducere a deficitului public este estimat la 1 % din PIB. Pe baza ipotezei care exclude orice schimbare a politicii, adică fără a include măsurile de consolidare din bugetul pe 2013, care a fost adoptat după data limită a previziunilor, se estimează că deficitul public va crește până la 2,9 % din PIB în 2013, înainte de a scădea din nou, la 2,6 % din PIB în 2014, rămânând astfel sub valoarea de referință de 3 % din PIB în perioada analizată în previziuni. Programul de stabilitate din aprilie 2012 are ca obiectiv deficite mai mici, de 2,2 %, 1,7 % și 1,1 % din PIB în 2012, 2013 și, respectiv, 2014. Diferența dintre previziunile din toamna 2012 ale serviciilor Comisiei și obiectivul din programul de stabilitate pentru 2012 se explică, în principal, printr-o creștere mai dinamică a veniturilor în acesta din urmă.

În anii de după termenul din 2011 stabilit de Consiliu, proiecțiile bugetare din previziunile din toamna 2012 ale serviciilor Comisiei nu indică nicio îmbunătățire a soldului bugetar ajustat ciclic, din care se deduc măsurile cu caracter excepțional și alte măsuri temporare, în 2012 și prevăd o ameliorare de ¼ puncte procentuale din PIB în 2013. Aceasta este sub nivelul de referință de 0,5 % din PIB pentru ajustarea în direcția atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu necesar în cadrul componentei preventive a Pactului de stabilitate și creștere, în special Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (5). Această ajustare lentă este preconizată pe fondul unor condiții ciclice în linii mari echilibrate, adică deviația PIB (output gap) se estimează a fi apropiată de zero. În același timp, se așteaptă ca partea de venituri fiscale din compoziția creșterii să fie relativ scăzută. În special în 2012, creșterea economică este determinată de exporturi nete, în timp ce cererea internă ar urma să fie destul de scăzută în raport cu tendințele din trecut. În 2014, îmbunătățirea se va ridica la ½ puncte procentuale din PIB. În plus, în 2012, rata reală de creștere a cheltuielilor publice, din care se scad măsurile discreționare privind veniturile, este preconizată a fi sub nivelul de referință al ratei potențiale de creștere a PIB-ului pe termen mediu, conform definiției de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1466/97. Totuși, în baza ipotezei care exclude orice schimbare a politicii, creșterea netă reală a cheltuielilor ar încălca în mod semnificativ această rată de referință în 2013 și 2014.

Datoria publică brută ca procent din PIB a înregistrat o tendință de creștere începând din 2008 și a atins 70,9 % din PIB în 2011. Previziunile din toamna anului 2012 ale serviciilor Comisiei estimează că nivelul datoriei va continua să crească pentru a ajunge la 72,4 % din PIB în 2012, 73,1 % din PIB în 2013 și 72,8 % din PIB în 2014. În schimb, Programul de stabilitate 2012 prevede că nivelul datoriei va începe să scadă după 2011, la 67,4 % din PIB până în 2014. Diferența dintre cele două estimări se datorează unui excedent primar mai redus și unei ajustări stoc-flux mai ridicate în previziunile din toamnă.

(8)

Consiliul reamintește că, începând din 2012, care este anul următor corectării deficitului excesiv, și apoi pentru o perioadă de trei ani, Malta ar trebui să facă progrese suficiente în direcția conformării cu cerința din cadrul criteriului datoriei, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97.

(9)

În opinia Consiliului, deficitul excesiv din Malta a fost corectat până la termenul-limită din 2011, iar Decizia 2009/587/CE ar trebui abrogată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În urma unei evaluări globale rezultă că situația deficitului excesiv în Malta a fost corectată.

Articolul 2

Decizia 2009/587/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Maltei.

Adoptată la Bruxelles, 4 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

V. SHIARLY


(1)  JO L 202, 4.8.2009, p. 42.

(2)  Deficitul public și datoria publică pentru 2008 au fost ulterior revizuite, fiind în prezent de 4,6 % din PIB și, respectiv, de 62,0 % din PIB.

(3)  JO L 209, 2.8.1997, p. 6.

(4)  JO L 145, 10.6.2009, p. 1.

(5)  JO L 209, 2.8.1997, p. 1.


14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/45


DECIZIA CONSILIULUI

din 11 decembrie 2012

de numire a unui membru neerlandez și a unui supleant neerlandez în cadrul Comitetului Regiunilor

(2012/779/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului neerlandez,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului C.H.J. (Cor) LAMERS.

(3)

Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului F. (Frank) de VRIES,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

(a)

în calitate de membru:

domnul C.H.J. (Cor) LAMERS, Burgemeester (mayor) of the municipality of Schiedam;

și

(b)

în calitate de supleant:

doamna J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD, Burgemeester (mayor) of the municipality of Almelo.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 11 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


14.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/46


DECIZIA COMISIEI

din 5 decembrie 2012

privind drepturile de acces la Fișierul european centralizat al recomandărilor privind siguranța și al răspunsurilor la acestea instituit în temeiul articolului 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/780/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE (1), în special articolul 18 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010, Comisia Europeană a creat baza de date europeană a recomandărilor privind siguranța care a devenit operațională în februarie 2012.

(2)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010, baza de date menționată la alineatul (1) include toate recomandările privind siguranța emise de autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța, în conformitate cu articolul 17 alineatele (1) și (2), precum și răspunsurile la aceste recomandări. Ea include, de asemenea, recomandări privind siguranța primite de autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța din țări terțe.

(3)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010, autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța au acces deplin la baza de date menționată la alineatul (1).

(4)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010, Comisia a solicitat avizul Rețelei europene a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile.

(5)

Recomandările privind siguranța sunt implicit publice, deoarece deseori ele reprezintă concluziile rapoartelor de investigație privind siguranța, care au un statut public în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 996/2010. În plus, recomandările privind siguranța pot fi de asemenea comunicate prin intermediul scrisorilor, al declarațiilor/rapoartelor intermediare sau al studiilor privind siguranța. În toate aceste cazuri, faptul că ele sunt puse la dispoziția publicului reprezintă un puternic stimulent pentru destinatari să ofere răspunsuri și să îmbunătățească siguranța sistemului de transport aerian.

(6)

Statutul răspunsurilor la recomandările privind siguranța nu este definit în Regulamentul (UE) nr. 996/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește măsuri privind drepturile de acces la baza de date europeană a recomandărilor privind siguranța, creată în conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă, care conține recomandările privind siguranța emise sau primite de autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța, precum și răspunsurile la recomandările privind siguranța emise de acestea.

Articolul 2

Statutul recomandărilor privind siguranța

Toate recomandările privind siguranța care figurează în baza de date menționată la articolul 1 sunt puse la dispoziția publicului larg prin intermediul unui site internet public.

Articolul 3

Statutul răspunsurilor la recomandările privind siguranța

(1)   Accesul la răspunsurile la recomandările privind siguranța trebuie să se limiteze la destinatarii recomandărilor privind siguranța.

(2)   Orice destinatar al unei recomandări privind siguranța, în special autoritățile aviației civile din statele membre și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, poate solicita accesul la răspunsurile care figurează în baza de date menționată la articolul 1. Autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța din afara Uniunii Europene pot, de asemenea, solicita accesul la răspunsurile care figurează în baza de date menționată la articolul 1.

(3)   Destinatarii recomandărilor privind siguranța adresează solicitările Comisiei Europene.

(4)   Comisia Europeană evaluează solicitările și decide, de la caz la caz, dacă ele sunt justificate și aplicabile.

Articolul 4

Utilizarea informațiilor din baza de date

Recomandările privind siguranța și răspunsurile la acestea nu se utilizează pentru a stabili culpa sau răspunderea.

Articolul 5

Statutul evenimentelor din aviația civilă legate de recomandări privind siguranța

Accesul la evenimentele din aviația civilă legate de recomandări privind siguranța menționate la articolul 1 este definit în Regulamentul (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de stabilire a unor reguli de punere în aplicare pentru înregistrarea, într-un fișier centralizat, a informațiilor privind evenimentele din aviația civilă schimbate în conformitate cu Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și în Regulamentul (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei din 24 septembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare pentru diseminarea către părțile interesate a informațiilor referitoare la evenimentele din aviația civilă menționate la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

Articolul 6

Accesul la documente și protecția datelor cu caracter personal

Prezenta decizie se aplică fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (4).

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (5) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele comunitare și privind libera circulație a acestor date (6).

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 295, 12.11.2010, p. 35.

(2)  JO L 294, 13.11.2007, p. 3.

(3)  JO L 295, 14.11.2007, p. 7.

(4)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(5)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.