ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.338.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 338

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
12 decembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia 2012/768/PESC a Consiliului din 9 martie 2012 privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de stabilire a unui cadru pentru participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

1

Acord între Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de stabilire a unui cadru pentru participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1183/2012 al Comisiei din 30 noiembrie 2012 de modificare și rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1184/2012 al Comisiei din 7 decembrie 2012 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cecina de León (IGP)]

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1185/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1186/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța foxim ( 1 )

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1187/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012 de modificare pentru a 184-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

23

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1188/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

25

 

 

DECIZII

 

 

2012/769/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 4 decembrie 2012 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

27

 

 

2012/770/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 decembrie 2012 prin care se confirmă emisiile specifice medii de CO2 și obiectivele privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme pentru anul calendaristic 2011, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

29

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2012/771/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 6 decembrie 2012 privind măsuri menite să încurajeze țările terțe să aplice standarde minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale

37

 

 

2012/772/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 6 decembrie 2012 privind planificarea fiscală agresivă

41

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 488/2012 al Comisiei din 8 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 658/2007 privind penalitățile financiare pentru încălcarea anumitor obligații în legătură cu autorizațiile de comercializare acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 150, 9.6.2012)

44

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

12.12.2012   

RO EN EN EN

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/1


DECIZIA 2012/768/PESC A CONSILIULUI

din 9 martie 2012

privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de stabilire a unui cadru pentru participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218 alineatele (5) și (6),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR),

întrucât:

(1)

Condițiile privind participarea statelor terțe la operațiile de gestionare a crizelor desfășurate de Uniunea Europeană ar trebui mai degrabă prevăzute într-un acord de stabilire a cadrului unei astfel de eventuale participări viitoare, și nu definite de la caz la caz pentru fiecare operație în cauză.

(2)

În urma adoptării de către Consiliu, la 26 aprilie 2010, a unei decizii de autorizare a începerii negocierilor, ÎR a negociat un acord între Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de stabilire a unui cadru pentru participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor (denumit în continuare „acordul”).

(3)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de stabilire a unui cadru pentru participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul prin care Uniunea își asumă obligații.

Articolul 3

Președintele Consiliului efectuează în numele Uniunii notificarea prevăzută la articolul 16 alineatul (1) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 martie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

I. AUKEN


Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and conclusion, on behalf of the European Union, by a decision of the Council of the European Union on 9 March 2012 and is, consequently, binding on the Union. Pending its entry into force, this Agreement, in accordance with its Article 16.2, shall be provisionally applied from today’s date.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

Encl.

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

TRADUCERE

ACORD

între Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de stabilire a unui cadru pentru participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

UNIUNEA EUROPEANĂ,

pe de o parte, și

FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

ÎNTRUCÂT:

(1)

Uniunea Europeană poate decide să acționeze în domeniul gestionării crizelor.

(2)

Uniunea Europeană va decide dacă, în cadrul unei operații UE de gestionare a crizelor, vor fi invitate să participe state terțe. Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei poate accepta invitația Uniunii Europene și poate să își ofere contribuția. În acest caz, Uniunea Europeană se va pronunța asupra acceptării respectivei contribuții propuse.

(3)

Condițiile privind participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operațiile UE de gestionare a crizelor ar trebui mai degrabă prevăzute într-un acord de stabilire a cadrului unei astfel de participări viitoare eventuale, și nu definite de la caz la caz pentru fiecare operație în cauză.

(4)

Acordul respectiv nu ar trebui să aducă atingere autonomiei decizionale a Uniunii Europene și nici naturii individuale a deciziei privind participarea la o operație UE de gestionare a crizelor.

(5)

Acordul respectiv ar trebui să abordeze numai viitoarele operații UE de gestionare a crizelor și nu ar trebui să aducă atingere niciunui acord existent care reglementează participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la o operație UE de gestionare a crizelor care a fost deja desfășurată,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Decizii privind participarea

(1)   Ca urmare a deciziei Uniunii Europene de a invita fosta Republică iugoslavă a Macedoniei să participe la o operație UE de gestionare a crizelor și de îndată ce fosta Republică iugoslavă a Macedoniei decide să participe, aceasta pune la dispoziția Uniunii Europene informații cu privire la contribuția pe care o propune.

(2)   Evaluarea de către Uniunea Europeană a contribuției propuse se desfășoară în consultare cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.

(3)   Uniunea Europeană indică fostei Republici iugoslave a Macedoniei, cât mai curând posibil, contribuția sa probabilă la costurile comune ale operației, oferind astfel asistență fostei Republici iugoslave a Macedoniei în formularea ofertei sale.

(4)   Uniunea Europeană informează fosta Republică iugoslavă a Macedoniei printr-o scrisoare cu privire la rezultatul respectivei evaluări, în vederea asigurării participării fostei Republici iugoslave a Macedoniei în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

Articolul 2

Cadrul

(1)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei se asociază deciziei Consiliului în temeiul căreia Consiliul Uniunii Europene decide că Uniunea Europeană va desfășura operația de gestionare a crizelor, precum și oricărei alte decizii în temeiul căreia Consiliul Uniunii Europene decide să prelungească operația UE de gestionare a crizelor, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord și cu orice înțelegeri necesare de punere în aplicare.

(2)   Contribuția fostei Republici iugoslave a Macedoniei la o operație UE de gestionare a crizelor nu aduce atingere autonomiei decizionale a UE.

Articolul 3

Statutul personalului și al forțelor

(1)   Statutul personalului detașat în cadrul unei operații UE de gestionare civilă a crizelor și/sau al forțelor pe care fosta Republică iugoslavă a Macedoniei le pune la dispoziția unei operații UE de gestionare militară a crizelor este reglementat de acordul privind statutul forțelor/misiunii, dacă un astfel de acord este încheiat, între Uniunea Europeană și statul sau statele în care este condusă operația.

(2)   Statutul personalului detașat pe lângă comandamentul sau elementele de comandă situate în afara statului sau a statelor în care are loc operația UE de gestionare a crizelor este reglementat prin acorduri între comandamentul și elementele de comandă în cauză și, respectiv, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.

(3)   Fără a aduce atingere acordului privind statutul forțelor/al misiunii menționat la alineatul (1), fosta Republică iugoslavă a Macedoniei își exercită jurisdicția asupra personalului său care participă la operația UE de gestionare a crizelor. În cazurile în care forțele din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei operează la bordul unei nave sau aeronave a unui stat membru al Uniunii Europene, statul respectiv își exercită jurisdicția în conformitate cu legislația și procedurile naționale.

(4)   Fostei Republici iugoslave a Macedoniei îi revine responsabilitatea de a răspunde oricăror plângeri legate de participarea la o operație UE de gestionare a crizelor formulate de un membru al personalului său sau referitoare la acesta. Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei este responsabilă de intentarea oricărei acțiuni, în special pe cale judecătorească sau disciplinară, împotriva oricărui membru al personalului său în conformitate cu actele sale cu putere de lege și cu actele sale administrative.

(5)   Părțile convin să renunțe la formularea oricăror plângeri, altele decât acțiunile contractuale, împotriva celeilalte părți, în cazul unui prejudiciu, al unei pierderi sau al unei distrugeri care afectează bunurile deținute/exploatate de oricare dintre părți sau în cazul vătămării sau al decesului vreunuia dintre membrii personalului oricăreia dintre părți, care rezultă din îndeplinirea funcțiilor lor oficiale legate de activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție.

(6)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei se angajează să prezinte o declarație privind renunțarea la orice plângeri împotriva unui stat care participă la o operație UE de gestionare a crizelor la care participă fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și să o depună la semnarea prezentului acord.

(7)   Uniunea Europeană se angajează să garanteze că statele membre ale Uniunii Europene prezintă o declarație privind renunțarea la orice plângeri legate de orice viitoare participare a fostei Republici iugoslave a Macedoniei la o operație UE de gestionare a crizelor și o depun la semnarea prezentului acord.

Articolul 4

Informații clasificate

Acordul dintre Guvernul fostei Republici iugoslave a Macedoniei și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate, încheiat la Skopje la 25 martie 2005, se aplică în contextul operațiilor UE de gestionare a crizelor.

SECȚIUNEA II

DISPOZIȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA OPERAȚII DE GESTIONARE CIVILĂ A CRIZELOR

Articolul 5

Personalul detașat în cadrul unei operații UE de gestionare civilă a crizelor

(1)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei:

(a)

se asigură că personalul său detașat în cadrul unei operații UE de gestionare civilă a crizelor își îndeplinește misiunea în conformitate cu:

decizia Consiliului și modificările ulterioare, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1);

planul de operații;

măsurile de punere în aplicare;

(b)

îl informează în timp util pe șeful de misiune al operației UE de gestionare civilă a crizelor (denumit în continuare „șeful misiunii”), precum și pe Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR) cu privire la orice modificare survenită în ceea ce privește contribuția sa la operația UE de gestionare civilă a crizelor.

(2)   Personalul detașat în cadrul operației UE de gestionare civilă a crizelor este supus unui examen medical, este vaccinat și primește din partea unei autorități competente a fostei Republici iugoslave a Macedoniei un certificat medical care atestă faptul că este apt pentru a-și îndeplini misiunea. Personalul detașat în cadrul operației UE de gestionare civilă a crizelor prezintă o copie a certificatului respectiv.

Articolul 6

Lanțul de comandă

(1)   Personalul detașat de statul participant își îndeplinește sarcinile și acționează exclusiv în interesul operației UE de gestionare civilă a crizelor.

(2)   Toți membrii personalului rămân sub comanda deplină a autorităților lor naționale.

(3)   Autoritățile naționale transferă controlul operațional către Uniunea Europeană.

(4)   Șeful misiunii își asumă responsabilitatea și exercită comanda și controlul asupra operației UE de gestionare civilă a crizelor în teatrul de operații.

(5)   Șeful misiunii conduce operația UE de gestionare civilă a crizelor și asigură gestionarea curentă a acesteia.

(6)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei are aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a operației ca și statele membre ale Uniunii Europene care participă la operație, în conformitate cu instrumentele juridice menționate la articolul 2 alineatul (1).

(7)   Șeful misiunii este responsabil de controlul disciplinar asupra personalului operației UE de gestionare civilă a crizelor. În cazul în care este necesar, autoritatea națională responsabilă ia măsuri disciplinare.

(8)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei desemnează un punct de contact al contingentului național (PCN) pentru a reprezenta contingentul său național în cadrul operației. PCN raportează șefului misiunii în ceea ce privește aspectele naționale și este responsabil de disciplina zilnică a contingentului.

(9)   Decizia de a încheia operația este luată de către Uniunea Europeană în urma consultării cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei în cazul în care aceasta contribuie încă la operația UE de gestionare civilă a crizelor la data încheierii operației.

Articolul 7

Aspecte financiare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 8, statul participant își asumă toate cheltuielile legate de participarea sa la operație, cu excepția cheltuielilor de funcționare, astfel cum se prevede în bugetul operațional al operației.

(2)   În caz de deces, vătămare, pierdere sau prejudiciu provocate unor persoane fizice sau juridice din statul sau statele în care este condusă operația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei plătește despăgubiri, în cazul în care răspunderea sa a fost stabilită, în condițiile prevăzute de acordul aplicabil privind statutul misiunii menționat la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 8

Contribuția la bugetul operațional

(1)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei contribuie la finanțarea bugetului operațional al operației UE de gestionare civilă a crizelor.

(2)   Contribuția respectivă la bugetul operațional se calculează pe baza uneia dintre următoarele formule, oricare are drept rezultat o sumă mai mică:

(a)

acea parte din suma de referință care este proporțională cu raportul dintre venitul național brut (VNB) al fostei Republici iugoslave a Macedoniei și totalul VNB-urilor tuturor statelor care contribuie la bugetul operațional al operației; sau

(b)

acea parte din suma de referință a bugetului operațional care este proporțională cu raportul dintre numărul membrilor personalului fostei Republici iugoslave a Macedoniei care participă la operație și numărul total al membrilor personalului din toate statele care participă la operație.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (1) și (2), statul participant nu contribuie în niciun mod la finanțarea diurnelor plătite personalului din statele membre ale Uniunii Europene.

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), Uniunea Europeană scutește, în principiu, statul participant de contribuțiile financiare la o anumită operație UE de gestionare civilă a crizelor în cazul în care:

(a)

Uniunea Europeană decide că fosta Republică iugoslavă a Macedoniei oferă o contribuție semnificativă, care este esențială pentru respectiva operație; sau

(b)

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei are un VNB pe cap de locuitor care nu depășește VNB-ul niciunui stat membru al Uniunii Europene.

(5)   Se semnează o înțelegere privind plata contribuțiilor fostei Republici iugoslave a Macedoniei la bugetul operațional al operației UE de gestionare civilă a crizelor între șeful misiunii și serviciile administrative competente ale fostei Republici iugoslave a Macedoniei. Respectiva înțelegere include, printre altele, dispoziții referitoare la următoarele:

(a)

suma în cauză;

(b)

modalitățile de plată a contribuțiilor financiare;

(c)

procedura de audit.

SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA OPERAȚII DE GESTIONARE MILITARĂ A CRIZELOR

Articolul 9

Participarea la operația UE de gestionare militară a crizelor

(1)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei se asigură că forțele sale și personalul său care participă la operația UE de gestionare militară a crizelor își îndeplinesc misiunea în conformitate cu:

(a)

decizia Consiliului și modificările ulterioare, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1);

(b)

planul de operații;

(c)

măsurile de punere în aplicare.

(2)   Personalul detașat de statul participant își îndeplinește sarcinile și acționează exclusiv în interesul operației UE de gestionare militară a crizelor.

(3)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei informează în timp util comandantul operației UE cu privire la orice modificare survenită în participarea sa la operație.

Articolul 10

Lanțul de comandă

(1)   Toți membrii forțelor și ai personalului care participă la operația UE de gestionare militară a crizelor rămân sub comanda deplină a autorităților lor naționale.

(2)   Autoritățile naționale transferă comanda și/sau controlul operațional și tactic al forțelor și al personalului lor comandantului operației UE, care are dreptul să își delege autoritatea.

(3)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei are aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a operației ca și statele membre ale Uniunii Europene participante.

(4)   Comandantul operației UE poate solicita oricând, în urma consultării fostei Republici iugoslave a Macedoniei, retragerea contribuției statului participant.

(5)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei numește un înalt reprezentant militar („ÎRM”) pentru a reprezenta contingentul său național în cadrul operației UE de gestionare militară a crizelor. ÎRM se consultă cu comandantul forței UE cu privire la orice aspect legat de operație și este responsabil de disciplina zilnică a contingentului fostei Republici iugoslave a Macedoniei.

Articolul 11

Aspecte financiare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 12, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei acoperă toate costurile aferente participării sale la operație, cu condiția ca aceste costuri să nu facă obiectul unei finanțări comune, astfel cum este prevăzută în instrumentele juridice menționate la articolul 2 alineatul (1), precum și în Decizia 2011/871/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de înființare a unui mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare sau de apărare (Athena) (1).

(2)   În caz de deces, vătămare, pierdere sau prejudiciu provocate unor persoane fizice sau juridice din statul sau statele în care este condusă operația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei plătește despăgubiri, în cazul în care răspunderea sa a fost stabilită, în condițiile prevăzute de acordul aplicabil privind statutul forțelor menționat la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 12

Contribuția la costurile comune

(1)   Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei contribuie la finanțarea costurilor comune ale operației UE de gestionare militară a crizelor.

(2)   Contribuția respectivă la costurile comune se calculează pe baza uneia dintre următoarele formule, oricare are drept rezultat o sumă mai mică:

(a)

acea parte din costurile comune care este proporțională cu raportul dintre VNB al fostei Republici iugoslave a Macedoniei și totalul VNB-urilor tuturor statelor care contribuie la costurile comune al operației; sau

(b)

acea parte din costurile comune care este proporțională cu raportul dintre numărul membrilor personalului fostei Republici iugoslave a Macedoniei care participă la operație și numărul total al membrilor personalului din toate statele care participă la operație.

Atunci când se utilizează formula prevăzută la litera (b) de la primul paragraf și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei detașează personal doar pe lângă comandamentul forțelor sau al operației, raportul la care se recurge este cel dintre personalul detașat de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și numărul total al membrilor personalului respectivului comandament. În alte cazuri, raportul este cel dintre toți membrii personalului cu care contribuie statul participant și toți membrii personalului operației.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1) sus-menționat, Uniunea Europeană scutește, în principiu, statul participant de contribuțiile financiare la costurile comune ale unei anumite operații UE de gestionare militară a crizelor în cazul în care:

(a)

Uniunea Europeană decide că fosta Republică iugoslavă a Macedoniei oferă o contribuție semnificativă la resursele și/sau capacitățile care sunt esențiale pentru operație; sau

(b)

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei are un VNB pe cap de locuitor care nu depășește VNB-ul niciunui stat membru al Uniunii Europene.

(4)   Se încheie o înțelegere între administratorul prevăzut în Decizia 2011/871/PESC a Consiliului și autoritățile administrative competente din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. Respectiva înțelegere include, printre altele, dispoziții referitoare la următoarele:

(a)

suma în cauză;

(b)

modalitățile de plată a contribuțiilor financiare;

(c)

procedura de audit.

SECȚIUNEA IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 13

Înțelegeri privind punerea în aplicare a acordului

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 8 alineatul (5) și articolului 12 alineatul (4), orice înțelegeri de natură tehnică și administrativă necesare punerii în aplicare a prezentului acord se încheie între ÎR și autoritățile corespunzătoare din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.

Articolul 14

Nerespectarea obligațiilor

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile instituite în temeiul prezentului acord, cealaltă parte are dreptul de a denunța prezentul acord printr-o notificare trimisă în scris cu o lună înainte.

Articolul 15

Soluționarea diferendelor

Diferendele privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează între părți pe cale diplomatică.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a primei luni care urmează datei la care părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea procedurilor juridice interne care sunt necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2)   Prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale.

(3)   Prezentul acord face obiectul unor reexaminări periodice.

(4)   Prezentul acord poate fi modificat pe baza unui acord reciproc al părților exprimat în scris.

(5)   Prezentul acord poate fi denunțat de către oricare dintre părți prin transmiterea unei notificări scrise cu privire la denunțare celeilalte părți. Denunțarea produce efecte după șase luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și nouă octombrie două mii doisprezece în limba engleză în două exemplare.

 


(1)  JO L 343, 23.12.2011, p. 35.

Image

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

REPUBLIC PF MACEDONIA

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Министер/ Minister

Brussels, 29 October 2012

Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29 of October 2012 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union establishing a framework for the participation of the Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

I hereby confirm that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the aforementioned Agreement, and considers the said Agreement as being signed with your letter and this letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the text of the above-mentioned Agreement having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Nikola POPOSKI

Image

To

Mr. Pierre Vimont

Executive Secretary General

European External Action Service

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia".

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

DECLARAȚII

Statele membre ale UE:

„Statele membre ale UE, prin aplicarea Deciziei Consiliului UE privind o operație a UE de gestionare a crizelor la care participă fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, se angajează, în măsura în care le permit sistemele lor de drept intern, să renunțe pe cât posibil la formularea de plângeri împotriva fostei Republici iugoslave a Macedoniei în cazul vătămării sau al decesului vreunuia dintre membrii personalului lor sau în cazul unui prejudiciu sau al unei pierderi care afectează orice bunuri deținute de acestea și folosite în cadrul operației UE de gestionare a crizelor atunci când vătămarea, decesul, prejudiciul sau pierderea:

a fost cauzată de membri ai personalului fostei Republici iugoslave a Macedoniei în îndeplinirea sarcinilor lor legate de operația UE de gestionare a crizelor, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție;

sau a rezultat din utilizarea oricărora dintre bunurile aparținând fostei Republici iugoslave a Macedoniei, cu condiția ca respectivele bunuri să fi fost utilizate în legătură cu operația și cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție de membri ai personalului fostei Republici iugoslave a Macedoniei din cadrul operației UE de gestionare a crizelor care au utilizat respectivele bunuri.”

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei:

„Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, prin aplicarea Deciziei Consiliului UE privind o operație UE de gestionare a crizelor, se angajează, în măsura în care îi permite sistemul său de drept intern, să renunțe pe cât posibil la formularea de plângeri împotriva oricărui alt stat care participă la operația UE de gestionare a crizelor în cazul vătămării sau al decesului vreunuia dintre membrii personalului său sau în cazul unui prejudiciu sau al unei pierderi care afectează orice bunuri deținute de acesta și folosite în cadrul operației UE de gestionare a crizelor atunci când vătămarea, decesul, prejudiciul sau pierderea:

a fost cauzată de membri ai personalului în îndeplinirea sarcinilor lor legate de operația UE de gestionare a crizelor, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție; sau

a rezultat din utilizarea oricărora dintre bunurile aparținând statelor care participă la operația UE de gestionare a crizelor, cu condiția ca respectivele bunuri să fi fost utilizate în legătură cu operația și cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție de membri ai personalului operației UE de gestionare a crizelor care au utilizat respectivele bunuri.”


REGULAMENTE

12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/11


REGULAMENTUL (UE) NR. 1183/2012 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2012

de modificare și rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (1), în special articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (e), articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (2) stabilește o listă a Uniunii cu monomeri, alte materii prime și aditivi care pot fi utilizați în fabricarea materialelor și obiectelor din plastic. Recent, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a emis avize științifice favorabile pentru alte substanțe, care ar trebui adăugate la lista actuală.

(2)

Pentru anumite alte substanțe, restricțiile și/sau specificațiile stabilite deja la nivelul UE ar trebui modificate pe baza unui nou aviz științific favorabil emis de autoritate.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 ar trebui modificată în consecință.

(4)

Substanța cu numărul MCA 257 și denumirea dipropilenglicol este autorizată pentru a fi utilizată ca aditiv în materiale plastice în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 și este menționată cu nr. CAS 0000110-98-5. În Directiva 2002/72/CE a Comisiei din 6 august 2002 privind materialele și obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (3), această substanță a fost menționată cu nr. CAS 0025265-71-8. Trimiterea respectivă a fost eliminată la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011, care înlocuiește Directiva 2002/72/CE, deoarece a fost considerată inutilă. Cu toate acestea, ținând seama de faptul că nr. CAS 0025265-71-8 se referă la amestecul de izomeri utilizat în comerț și nu la substanța pură, acesta ar trebui să fie reintrodus în Regulamentul (UE) nr. 10/2011. Nr. CAS 0000110-98-5 ar trebui să rămână în tabelul 1.

(5)

Conformitatea cu observația nr. 4 din tabelul 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 oferă o trimitere ambiguă la simulantul D, deși se intenționează trimiterea la simulantul D2. Prin urmare, observația nr. 4 ar trebui să se refere la simulantul D2.

(6)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 ar trebui rectificată în consecință.

(7)

În vederea limitării sarcinilor administrative care revin operatorilor economici, materialele și obiectele din plastic care au fost introduse pe piață în mod legal pe baza cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 10/2011 și care nu sunt în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament ar trebui să poată fi introduse pe piață până la un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Ele ar trebui să poată să rămână pe piață până la epuizarea stocurilor.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Materialele și obiectele din plastic care au fost introduse pe piață în mod legal înainte de 1 ianuarie 2013 și care nu sunt în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament pot continua să fie introduse pe piață până la 1 ianuarie 2014. Materialele și obiectele din plastic respective pot rămâne pe piață până la epuizarea stocurilor.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 12, 15.1.2011, p. 1.

(3)  JO L 220, 15.8.2002, p. 18.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 se modifică după cum urmează:

1.

În tabelul 1, pentru substanța următoare, conținutul coloanei 3 se înlocuiește cu următorul text:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

257

13550

0000110-98-5

dipropilenglicol

da

da

nu

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

2.

În tabelul 1, pentru substanța următoare, conținutul coloanei 8 se înlocuiește cu următorul text:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

449

49840

0002500-88-1

disulfură de dioctadecil

da

nu

da

0,05

 

 

 

3.

În tabelul 1, pentru substanța următoare, conținutul coloanelor 8 și 9 se înlocuiește cu următorul text:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

180

17160

0000097-53-0

eugenol

nu

da

nu

 

(33)

 

 

4.

În tabelul 1, pentru substanțele următoare, conținutul coloanei 10 se înlocuiește cu următorul text:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

807

93485

nitrură de titan, nanoparticule

da

nu

nu

 

 

Absența migrării nanoparticulelor de nitrură de titan

A se utiliza doar în polietilentereftalat (PET) până la 20 mg/kg

În PET, aglomeratele au un diametru de 100-500 nm și constau în nanoparticule primare de nitrură de titan; particulele primare au un diametru de aproximativ 20 nm

 

865

40619

0025322-99-0

copolimer de acrilat de butil, metacrilat de metil și metacrilat de butil

da

nu

nu

 

 

A se utiliza doar în:

(a)

clorura de polivinil (PVC) rigidă la un nivel maxim de 1 % g/g;

(b)

acid polilactic (PLA) la un nivel maxim de 5 % g/g.

 

868

53245

0009010-88-2

copolimer de acrilat de etil și metacrilat de metil

da

nu

nu

 

 

A se utiliza doar în:

(a)

clorura de polivinil (PVC) rigidă la un nivel maxim de 2 % g/g;

(b)

acid polilactic (PLA) la un nivel maxim de 5 % g/g;

(c)

polietilentereftalat (PET) la un nivel maxim de 5 % g/g.

 

5.

În tabelul 1 se introduc următoarele rânduri, în ordine numerică a numărului MCA al substanțelor:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

858

38565

0090498-90-1

3,9-bis[2-(3-(3-terț-butil-4-hidroxi-5-metilfenil) propioniloxi)-1,1-dimetiletil]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecan

da

nu

da

0,05

 

LMS exprimată ca sumă a substanței și a produsului său de oxidare 3-[(3-(3-terț-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)prop-2-enoiloxi)-1,1-dimetiletil]-9-[(3-(3-terț-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propioniloxi)-1,1-dimetiletil]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]-undecan în echilibru cu tautomerul său para chinonă metid

(2)

874

16265

0156065-00-8

α-dimetil-3-(4’-hidroxi-3’-metoxifenil)propilsililoxi, ω-3-dimetil-3-(4’-hidroxi-3’-metoxifenil)propilsilil polidimetilsiloxan

nu

da

nu

0,05

(33)

A se utiliza doar ca comonomer în policarbonat modificat cu siloxan

Amestecul oligomeric se caracterizează prin formula

C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26)

 

902

 

0000128-44-9

1,1-dioxid de 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, sare de sodiu

da

nu

nu

 

 

Substanța respectă criteriile de puritate specifice stabilite în Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (1)

 

979

79987

copolimer de polietilentereftalat, polibutadienă hidroxilată și anhidridă piromelitică

da

nu

nu

 

 

A se utiliza doar în polietilentereftalat (PET) la un nivel maxim de 5 % g/g.

 

6.

În tabelul 2 se introduce următorul rând, în ordinea numerică a numărului restricției de grup:

(1)

(2)

(3)

(4)

Restricția de grup nr.

Substanța MCA nr.

LMS (T) [mg/kg]

Specificația restricției de grup

33

180

874

ND

exprimată ca eugenol

7.

În tabelul 3 referitor la verificarea conformității, conținutul observației nr. 4 se înlocuiește cu următorul text:

(1)

(2)

Nr. observației

Observații privind verificarea conformității

(4)

Testul de conformitate, în cazul contactului cu materii grase, trebuie efectuat utilizând simulanți alimentari grași saturați, precum simulantul D2.


(1)  JO L 83, 22.3.2012, p. 1.


12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1184/2012 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2012

de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cecina de León (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf și în temeiul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Spaniei de aprobare a modificărilor elementelor din caietul de sarcini al indicației geografice protejate „Cecina de León”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificările respective nu sunt minore în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din regulamentul respectiv (3). Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, modificările trebuie aprobate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările caietului de sarcini publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 81, 20.3.2012, p. 6.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2.   Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)

SPANIA

Cecina de León (IGP)


12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1185/2012 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 primul paragraf litera (m) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 118y alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, etichetarea și prezentarea vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat trebuie să conțină indicarea numelui producătorului sau al vânzătorului. Articolul 56 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei (2) prevede că această indicare se completează cu mențiunile „producător” sau „produs de” și, respectiv, „vânzător” sau „vândut de” sau cu mențiuni echivalente. La același alineat se prevede, de asemenea, că statele membre pot decide ca indicarea producătorului să devină obligatorie și că, în acest caz, pot permite înlocuirea mențiunilor „producător” sau „produs de” cu o altă mențiune. În măsura în care, pentru etichetarea vinurilor spumante, anumite mențiuni sunt recunoscute și utilizate în mod tradițional în statele membre, este necesar ca, atunci când acestea decid ca indicarea producătorului să devină obligatorie și permit înlocuirea mențiunilor „producător” sau „produs de” cu alte mențiuni, mențiunile respective să fie cele utilizate în mod tradițional în sector. Mai mult, pentru a informa consumatorii în privința terminologiei utilizate în domeniu, este oportun să se precizeze care sunt termenii care pot fi autorizați în diferitele limbi din Uniune.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 607/2009 trebuie modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 607/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 56 alineatul (3) al doilea paragraf, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

să permită înlocuirea mențiunilor «producător» sau «produs de» cu mențiunile care figurează în anexa Xa la prezentul regulament.”

2.

Se inserează anexa Xa, al cărei text este prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193, 24.7.2009, p. 60.


ANEXĂ

„ANEXA Xa

Termeni prevăzuți la articolul 56 alineatul (3) litera (b)

Limba

Termeni autorizați în locul termenului „producător”

Termeni autorizați în locul termenului „produs de”

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

"elaborador"

"elaborado por"

CS

zpracovatel“ sau "vinař"

zpracováno v“ sau "vyrobeno v"

DA

»forarbejdningsvirksomhed« sau »vinproducent«

»forarbejdet af«

DE

Verarbeiter

verarbeitet vonsau"versektet durch"

ET

töötleja

töödelnud

EL

«οινοποιός»

«οινοποιήθηκε από»,

EN

"processor"sau"winemaker"

"processed by"sau"made by"

FR

"élaborateur"

"élaboré par"

IT

"elaboratore"sau"spumantizzatore"

"elaborato da"sau"spumantizzato da"

LV

“izgatavotājs”

«vīndaris» sau «ražojis»

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

feldolgozó:

feldolgozta:

MT

"proċessur"

"ipproċessat minn"

NL

verwerker” sau "bereider"

verwerkt door” sau "bereid door"

PL

przetwórca” sau „wytwórca

przetworzone przez” sau „wytworzone przez

PT

"elaborador"sau"preparador"

"elaborado por"sau"preparado por"

RO

"elaborator"

"elaborat de"

SI

«pridelovalec«

«prideluje»

SK

spracovateľ

spracúva

FI

"valmistaja"

"valmistanut"

SV

bearbetningsföretag

bearbetat av” ”


12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1186/2012 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2012

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța foxim

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009, ar trebui stabilită limita maximă de reziduuri (denumită în continuare „LMR”) pentru substanțele farmacologic active destinate utilizării în Uniune în medicamente de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin alimente sau în produse biocide folosite la creșterea animalelor.

(2)

Substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în funcție de limitele maxime de reziduuri din produsele alimentare de origine animală sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (2).

(3)

Foximul este inclus în prezent în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ca substanță permisă pentru mușchii, țesutul adipos și rinichii ovinelor, pentru mușchii, pielea și țesutul adipos, ficatul și rinichii porcinelor, pentru mușchii, pielea și țesutul adipos, ficatul, rinichii și ouăle puilor de pasăre, cu excepția animalelor care produc lapte destinat consumului uman.

(4)

A fost înaintată Agenției Europene pentru Medicamente o cerere de extindere a rubricii actuale în ceea ce privește foximul, pentru a include bovinele.

(5)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009, Agenția Europeană pentru Medicamente trebuie să ia în considerare posibilitatea de a utiliza limitele maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă într-un anumit produs alimentar pentru alte alimente derivate din aceeași specie sau limitele maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă într-una sau mai multe specii, pentru alte specii. Comitetul pentru medicamente de uz veterinar a recomandat să se stabilească o limită maximă de reziduuri de foxim pentru mușchii, țesutul adipos, ficatul și rinichii bovinelor, cu excepția animalelor care produc lapte destinat consumului uman, și ca limitele maxime de reziduuri de foxim stabilite pentru ovine, bovine, porcine și pui de pasăre, cu excepția animalelor care produc lapte destinat consumului uman, să fie extrapolate la toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștilor, în ceea ce privește mușchii, țesutul adipos, ficatul, rinichii și ouăle.

(6)

Prin urmare, rubrica pentru foxim din tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui modificată pentru a include toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui.

(7)

Este oportun să se stabilească un termen rezonabil care să permită părților interesate în cauză să adopte eventuale măsuri necesare pentru a se conforma limitelor maxime de reziduuri nou stabilite.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 13 februarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

Rubrica rezervată substanței foxim în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se înlocuiește cu următorul text:

Substanța farmacologic activă

Reziduu marker

Specie animală

LMR

Țesuturi-țintă

Alte dispoziții [conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Foxim

Foxim

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

25 μg/kg

Mușchi

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la «piele și țesut adipos în proporții naturale».

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților”

550 μg/kg

Țesut adipos

50 μg/kg

Ficat

30 μg/kg

Rinichi

60 μg/kg

Ouă


12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1187/2012 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2012

de modificare pentru a 184-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 5 decembrie 2012, Comitetul pentru sancțiuni din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să adauge o entitate pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Adresa Comisiei Europene ar trebui actualizată.

(4)

Prin urmare, anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizate în consecință.

(5)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1)

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

(2)

Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2012.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarea mențiune:

„Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Adresa: (a) Mali, (b) Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 5.12.2012.’


ANEXA II

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Rubrica „Comunitatea Europeană” și paragraful care figurează sub rubrica „Comunitatea Europeană” se înlocuiesc cu următoarea rubrică și cu următorul paragraf:

„Adresa pentru transmiterea notificărilor către Comisia Europeană:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

Bureau EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”


12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1188/2012 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

56,9

MA

83,2

TN

94,1

TR

80,9

ZZ

78,8

0707 00 05

AL

87,0

JO

174,9

MA

133,1

TR

107,8

ZZ

125,7

0709 93 10

MA

155,9

TR

100,7

ZZ

128,3

0805 10 20

TR

47,5

ZA

49,4

ZW

43,2

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

124,6

MA

99,2

TR

78,5

ZZ

100,8

0805 50 10

TR

74,7

ZZ

74,7

0808 10 80

CA

157,2

MK

39,0

US

125,4

ZA

138,0

ZZ

114,9

0808 30 90

CN

61,4

TR

112,1

US

150,9

ZZ

108,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/27


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

din 4 decembrie 2012

de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

(2012/769/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 291 alineatul (2),

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin scrisoarea înregistrată de Secretariatul General al Comisiei în data de 12 aprilie 2012, Polonia a solicitat autorizația de a prelungi aplicarea unei măsuri de derogare de la punctul 14 din articolul 287 din Directiva 2006/112/CE, pentru a continua scutirea de plata TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în moneda națională al sumei de 30 000 EUR la cursul de schimb de la data aderării Poloniei la Uniune. Prin această măsură, persoanele impozabile respective ar continua să fie scutite parțial sau total de obligațiile în materie de TVA menționate în titlul XI capitolele 2-6 din Directiva 2006/112/CE.

(2)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisori datate 17 și 18 iulie 2012, cu privire la cererea înaintată de Polonia. Printr-o scrisoare datată 19 iulie 2012, Comisia a informat Polonia că dispune de toate informațiile necesare pentru a analiza solicitarea.

(3)

În conformitate cu articolul 287 punctul 14 din Directiva 2006/112/CE, Polonia poate acorda o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în moneda națională a 10 000 EUR la cursul de schimb din ziua aderării sale la Uniune.

(4)

Prin Decizia 2009/790/CE a Consiliului din 20 octombrie 2009 de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2), Polonia a fost autorizată, până la data de 31 decembrie 2012 și ca măsură de derogare, să scutească de plata TVA persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în moneda națională a 30 000 EUR la cursul de schimb din ziua aderării sale la Uniune. Dat fiind că acest prag mai ridicat a avut ca efect reducerea obligațiilor în materie de TVA ale celor mai mici întreprinderi, care pot opta în continuare pentru regimul normal de TVA în conformitate cu articolul 290 din Directiva 2006/112/CE, Polonia ar trebui să fie autorizată să aplice măsura pentru o nouă perioadă limitată.

(5)

În propunerea sa din 29 octombrie 2004 de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 77/388/CEE, în prezent Directiva 2006/112/CE, în vederea simplificării obligațiilor privind taxa pe valoarea adăugată, Comisia a inclus dispoziții al căror scop este de a permite statelor membre să fixeze plafonul cifrei de afaceri anuale aferent regimului de scutire de TVA la cel mult 100 000 EUR sau echivalentul în moneda națională, cu posibilitatea actualizării acestei valori în fiecare an. Cererea de prelungire depusă de Polonia este conformă cu această propunere.

(6)

Din informațiile furnizate de Polonia, măsura a condus la o reducere estimată de aproximativ 0,14 % a valorii totale a veniturilor bugetare din TVA.

(7)

Măsura de derogare nu va avea niciun impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii provenind din TVA.

(8)

Prin urmare, Decizia 2009/790/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 2 din Decizia 2009/790/CE, data „31 decembrie 2012” se înlocuiește cu data „31 decembrie 2015”.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Polone.

Adoptată la Bruxelles, 4 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

V. SHIARLY


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 283, 30.10.2009, p. 53.


12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 11 decembrie 2012

prin care se confirmă emisiile specifice medii de CO2 și obiectivele privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme pentru anul calendaristic 2011, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/770/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (5) al doilea paragraf și articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Comisia este obligată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, să confirme în fiecare an emisiile specifice medii de CO2 și obiectivul privind emisiile specifice pentru fiecare producător de autoturisme din Uniune, precum și pentru fiecare asociație de producători constituită în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) din regulamentul respectiv. Pe baza acestei confirmări, Comisia trebuie să stabilească dacă producătorii și asociațiile de producători au respectat cerințele prevăzute la articolul 4 din regulamentul menționat. În cazul în care este evident că un producător sau o asociație de producători nu a reușit să își îndeplinească obiectivul privind emisiile specifice, Comisia este obligată, începând cu 2013, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din regulamentul respectiv, să stabilească prime pentru emisiile suplimentare prin intermediul unor decizii individuale adresate producătorilor sau administratorilor asociațiilor în cauză.

(2)

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, obiectivele sunt obligatorii pentru producători și asociații începând cu 2012. Cu toate acestea, pentru anii calendaristici 2010 și 2011, Comisia trebuie să calculeze obiective indicative și, în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din regulamentul în cauză, să informeze producătorii și asociațiile ale căror emisii specifice medii de CO2 depășesc nivelul acestor obiective indicative. Dat fiind că obiectivele pentru 2010 și 2011 vor servi drept indicatori pentru producători cu privire la eforturile necesare pentru a atinge obiectivul obligatoriu în 2012, se cuvine să se determine emisiile specifice medii ale producătorilor pentru 2010 și 2011 în conformitate cu articolul 4 al doilea paragraf din regulamentul în cauză și să se ia în considerare numai 65 % dintre vehiculele cu cel mai mic nivel de emisii ale fiecărui producător.

(3)

Datele ce trebuie utilizate pentru calcularea emisiilor specifice medii și a obiectivelor privind emisiile specifice sunt prevăzute în partea C din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și se bazează pe înmatriculările de autoturisme noi efectuate de statele membre pe parcursul anului calendaristic precedent. Datele sunt preluate din certificatele de conformitate emise de producători sau din documentele care furnizează informații echivalente în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 din 10 noiembrie 2010 privind monitorizarea și raportarea datelor referitoare la înmatricularea autoturismelor noi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(4)

Datele pentru 2011 au fost transmise Comisiei de către majoritatea statelor membre până la data de 28 februarie 2012 menționată la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Din cauza întârzierilor în ceea ce privește furnizarea datelor de către trei state membre, întregul set de date a fost totuși disponibil pentru Comisie abia la sfârșitul lunii mai.

(5)

În cazul în care, ca urmare a verificării datelor de către Comisie, era evident că anumite date lipseau sau că erau vădit incorecte, Comisia a contactat statele membre în cauză și, cu acordul lor, a ajustat sau a completat datele în consecință. În cazul în care nu s-a putut ajunge la un acord, datele provizorii ale statului membru respectiv nu au fost ajustate.

(6)

În septembrie 2012, Germania a informat Comisia că aproximativ 200 000 de înregistrări pentru 2011 au fost omise din setul de date transmis Comisiei în februarie 2012. Având în vedere calendarul strict pentru confirmarea datelor, Comisia nu a avut la dispoziție timpul suficient pentru a permite fabricanților să verifice respectivele înmatriculări lipsă. În consecință, înregistrările privind înmatriculările respective nu pot fi incluse în setul final de date și nu pot fi luate în considerare pentru calcularea emisiilor specifice medii ale producătorilor implicați sau a obiectivelor specifice ale acestora privind emisiile.

(7)

La 20 iunie 2012, Comisia a publicat datele provizorii și a informat 84 de producători cu privire la calculele provizorii privind emisiile lor specifice de CO2 medii în 2011 și la obiectivele lor privind emisiile specifice, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Producătorii au fost rugați să verifice datele și să notifice Comisiei eventualele erori în termen de trei luni de la primirea notificării, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) primul paragraf din regulamentul în cauză.

(8)

38 de producători au prezentat notificări ale unor erori în termenul stabilit de trei luni. Doi producători au informat Comisia că au existat erori în seturile de date dar nu au notificat corecțiile în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1014/2010.

(9)

În cazul a 46 de producători care nu au notificat nicio eroare în seturile de date sau nu au notificat corecțiile în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1014/2010, datele și calculele provizorii referitoare la emisiile specifice medii și la obiectivele privind emisiile specifice trebuie confirmate fără ajustări.

(10)

Comisia a verificat corecțiile notificate de către producători, precum și justificările corespunzătoare, astfel cum sunt exprimate prin codurile de eroare menționate la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1014/2010, iar setul de date a fost ajustat în mod corespunzător.

(11)

În cazul înregistrărilor care au fost identificate de către producători cu codul de eroare B, astfel cum este prevăzut la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1014/2010, este necesar să se ia în considerare faptul că producătorii nu pot verifica sau corecta aceste înregistrări în mod corespunzător, datorită lipsei unor parametri de identificare sau unor parametri de identificare incorecți. În consecință, o marjă de eroare ar trebui să fie aplicată valorilor privind emisiile de CO2 și masa care figurează în aceste înregistrări.

(12)

Marja de eroare trebuie calculată ca diferența dintre ecartul față de obiectivul privind emisiile specifice (exprimată ca media emisiilor scăzută din obiectivele privind emisiile specifice) calculat ținând seama de înmatriculările care nu pot fi verificate de producători și ecartul față de obiectivul privind emisiile specifice calculat fără a ține seama de aceste înmatriculări. Indiferent dacă diferența este pozitivă sau negativă, marja de eroare trebuie să îmbunătățească întotdeauna ecartul față de obiectivul producătorului.

(13)

Emisiile specifice medii de CO2 generate de autoturismele noi înmatriculate în 2011, obiectivele privind emisiile specifice și diferența dintre aceste două valori trebuie confirmate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Următoarele valori indicate în anexă sunt confirmate pentru fiecare producător de autoturisme și pentru fiecare asociație de producători în ceea ce privește anul calendaristic 2011:

(a)

obiectivul privind emisiile specifice;

(b)

emisiile specifice medii de CO2, ajustate, după caz, prin aplicarea marjei de eroare corespunzătoare;

(c)

diferența dintre valorile menționate la literele (a) și (b);

(d)

emisiile specifice medii de CO2 pentru toate autoturismele noi în Uniune;

(e)

masa medie pentru toate autoturismele noi din Uniune.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 293, 11.11.2010, p. 15.


ANEXĂ

Tabelul 1

Valorile referitoare la performanța producătorilor, confirmate în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Numele producătorului

Asociații și derogări

Numărul de înmatriculări

Media emisiilor de CO2 (65 %) corectate

Obiective privind emisiile specifice

Ecartul față de obiectiv

Ecartul față de obiectiv, ajustat

Masa medie

Media emisiilor de CO2 (100 %)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

572

177,439

147,733

29,706

29,706

1 760,03

203,024

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 306

293,478

320,000

–26,522

–26,522

1 778,25

320,737

Audi AG

P8

617 058

126,995

139,414

–12,419

–13,108

1 578,00

144,669

Audi Hungaria Motor KFT

P8

14 853

136,758

133,273

3,485

3,344

1 443,62

148,573

Automobiles Citroën

 

741 890

112,738

127,624

–14,886

–14,886

1 320,01

125,666

Automobiles Dangel

 

45

145,103

137,974

7,129

7,129

1 546,49

148,267

Automobiles Peugeot

 

871 307

115,971

129,369

–13,398

–13,398

1 358,19

128,318

Avtovaz JSC

 

2 877

206,591

125,487

81,104

81,104

1 273,25

214,379

Bayerische Motoren Werke AG

 

723 001

129,243

139,011

–9,768

–9,768

1 569,17

144,289

Bentley Motors Ltd

P8

1 281

385,470

181,852

203,618

203,618

2 506,62

389,560

BMW M GmbH

 

32 688

128,168

141,763

–13,595

–13,595

1 629,39

153,267

Caterham Cars Limited

D

146

164,936

210,000

–45,064

–45,064

707,19

182,973

Chongqing Lifan Passenger Vehicle CO Ltd

 

41

174

123,282

50,718

50,718

1 225,00

174,000

Chevrolet Italia

 

11 747

110,522

117,194

–6,672

–6,672

1 091,78

113,295

Chrysler Group LLC

 

40 418

172,738

158,926

13,812

13,812

2 004,95

192,096

CNG Technik

P1

126

114,000

118,073

–4,073

–4,073

1 111,01

114,000

Automobile Dacia SA

 

235 036

132,368

126,693

5,675

5,674

1 299,64

142,774

Daihatsu Motor Co. Ltd

P7

9 603

128,506

118,136

10,370

10,370

1 112,40

145,796

Daimler AG Stuttgart

P2

626 079

132,125

139,031

–6,906

–6,985

1 569,61

152,765

Dr Motor Company SRL

 

2 783

121,075

118,756

2,319

2,319

1 125,95

134,736

Ferrari

D

2 318

299,849

303,000

–3,151

–3,151

1 721,13

321,016

Ford Motor Company

P1

651

117,104

120,917

–3,813

–3,858

1 173,24

123,097

Fiat Group Automobiles SpA

 

836 642

109,885

119,406

–9,521

–9,593

1 140,19

118,279

Ford-Werke GmbH

P1

1 004 863

119,012

127,825

–8,813

–8,895

1 324,41

131,951

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

26 702

158,145

164,616

–6,471

–6,471

1 582,48

170,332

General Motors Company

 

958

224,111

153,828

70,283

70,283

1 893,39

293,342

GM Korea Company

 

156 775

125,945

127,643

–1,698

–1,698

1 320,43

142,195

GM Italia SRL

 

1 497

113,238

121,524

–8,286

–8,286

1 186,53

117,716

Great Wall Motor Company Limited

D

1 734

219,029

195,000

24,029

24,029

1 894,19

220,578

Honda Automobile China CO

P3

20 699

123,950

119,659

4,291

4,279

1 145,71

125,329

Honda Automobile Thailand CO

P3

203

146,221

120,814

25,407

25,407

1 171,00

150,567

Honda Motor CO

P3

80 194

123,371

130,019

–6,648

–6,970

1 372,42

142,092

Honda of the UK Manufacturing

P3

37 627

146,211

133,571

12,640

12,409

1 450,15

161,127

Honda Turkiye AS

P3

1 051

151,798

125,595

26,203

26,203

1 275,60

155,955

Hyundai Motor Company

 

363 165

118,966

126,578

–7,612

–7,612

1 297,12

132,139

Iveco SpA

 

51

213,636

179,988

33,648

33,648

2 465,84

220,510

Jaguar Cars Ltd

ND

P6

21 980

169,666

178,025

–8,359

–8,359

1 899,75

189,103

KIA Motors Corporation

 

279 401

122,048

129,147

–7,099

–7,099

1 353,33

136,944

KTM-Sportmotorcycle AG

D

31

181,7

200,000

–18,300

–18,300

875,00

184,161

Automobili Lamborghini SpA

P8

270

322,109

141,622

180,487

179,992

1 626,30

341,804

Land Rover

ND

P6

68 080

188,659

178,025

10,634

10,634

2 291,53

210,911

Lotus Cars Limited

D

522

179,209

280,000

– 100,791

– 100,791

1 280,82

198,571

Magyar Suzuki Corporation Ltd

P5

96 175

118,469

120,435

–1,966

–1,966

1 162,71

127,816

Mahindra & Mahindra Ltd

D

12

236

205,000

31,000

31,000

2 012,50

238,000

Maruti Suzuki India Ltd

P5

22 813

102,997

109,967

–6,970

–6,970

933,65

104,430

Maserati SpA

 

1 330

351,103

158,453

192,650

192,650

1 994,61

360,656

Mazda Motor Corporation

 

125 367

131,622

130,645

0,977

0,724

1 386,11

146,625

McLaren Automotive Ltd

D

76

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 514,20

282,342

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 507

307,578

145,071

162,507

162,494

1 701,79

307,768

MG Motor UK Limited

D

426

183,156

184,000

–0,844

–0,844

1 513,43

183,667

MIA Electric SAS

 

249

0

108,388

– 108,388

– 108,388

899,09

0,000

Micro-Vett SpA

 

4

0

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

78 039

128,395

139,904

–11,509

–12,224

1 588,71

153,864

Mitsubishi Motor Europe BV (MME)

P4

19 270

117,472

115,081

2,391

2,387

1 045,55

120,139

Morgan Motor Co. Ltd

D

452

155,382

180,000

–24,618

–24,618

1 113,11

176,626

Nissan International SA

 

443 400

127,348

130,153

–2,805

–2,805

1 375,34

142,469

O.M.C.I. SRL

 

51

156,061

119,537

36,524

36,524

1 143,04

169,431

Adam Opel AG

 

952 117

122,860

132,649

–9,789

–9,790

1 429,97

134,205

OSV – Opel Special Vehicles GmbH

 

2

133

136,581

–3,581

–3,581

1 516,00

135,500

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

526

136,941

114,004

22,937

22,937

1 021,98

141,848

PGO Automobiles

 

66

184,738

113,598

71,140

71,140

1 013,09

188,015

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

P8

37 201

202,993

152,904

50,089

50,089

1 873,19

221,560

Potenza Sports Cars

 

22

178

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd

D

442

144,78

185,000

–40,220

–40,220

1 394,86

154,495

Quattro GmbH

P8

3 307

232,028

149,311

82,717

81,792

1 794,57

258,705

Renault

 

1 004 850

114,816

126,391

–11,575

–11,580

1 293,02

128,566

Rolls-Royce Motors Cars Ltd

 

409

316,238

182,073

134,165

134,165

2 511,46

334,760

Saab Automobile AB

 

12 570

134,632

144,930

–10,298

–10,298

1 698,70

155,341

Santana Motor SA

 

22

217,929

149,065

68,864

68,864

1 789,18

245,591

Seat

P8

293 241

114,132

126,196

–12,064

–12,110

1 288,76

124,878

Secma

 

43

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

137,140

Shanghai Maple Automobile Co Ltd

 

15

212

154,130

57,870

57,870

1 900,00

216,200

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

51

269,242

153,977

115,265

115,265

1 896,67

269,510

Skoda Auto AS

P8

448 804

122,323

127,444

–5,121

–5,453

1 316,07

134,649

Sovab

 

9

211,8

163,955

47,845

47,845

2 115,00

215,000

Ssangyong Motor Company

D

6 258

165,95

180,000

–14,050

–14,050

1 820,03

184,144

Suzuki Motor Corporation

P5

58 442

129,792

124,059

5,733

5,733

1 241,99

148,166

Tata Motors Limited

ND

P6

2 075

132,499

178,025

–45,526

–45,526

1 323,63

145,692

Tesla Motors Ltd

 

76

0

128,354

– 128,354

– 128,354

1 335,99

0,000

Think

 

224

0

119,830

– 119,830

– 119,830

1 149,47

0,000

Toyota Motor Europe NV SA

P7

522 865

109,293

128,141

–18,848

–18,905

1 331,32

126,194

Volkswagen AG

P8

1 574 053

121,739

131,971

–10,232

–10,399

1 415,14

134,918

Volvo Car Corporation

 

225 326

132,245

145,021

–12,776

–12,776

1 700,69

151,452

Wiesmann GmbH

D

5

270,333

274,000

–3,667

–3,667

1 434,60

277,000


Tabelul 2

Valorile referitoare la performanța asociațiilor, confirmate în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denumirea asociației

Asociație

Numărul de înmatriculări

Media emisiilor de CO2 (65 %) corectate

Obiective privind emisiile specifice

Ecartul față de obiectiv

Ecartul față de obiectiv, ajustat

Masa medie

Media emisiilor de CO2 (100 %)

Ford Werke GmbH

P1

1 005 640

119,007

127,82

–8,813

–8,893

1 324,29

131,943

Daimler AG

P2

627 586

132,189

139,045

–6,856

–6,933

1 569,93

153,137

Honda Motor Europe Ltd

P3

139 774

127,001

129,394

–2,393

–2,703

1 358,75

144,850

Mitsubishi Motors

P4

97 309

123,768

134,988

–11,220

–11,651

1 481,15

147,185

Suzuki

P5

177 430

116,184

120,283

–4,099

–4,099

1 159,37

131,512

Tata Motors Ltd, Jaguar Cars Ltd, Land Rover

P6

92 135

177,629

178,025

–0,396

–0,396

2 176,27

204,240

Toyota-Daihatsu Group

P7

532 468

109,496

127,96

–18,464

–18,506

1 327,37

126,547

VW Group PC

P8

2 990 068

121,99

132,57

–10,580

–10,707

1 428,23

137,316

Note explicative la tabelele 1 și 2

Coloana A:

În tabelul 1: „Numele producătorului” înseamnă numele producătorului, astfel cum a fost notificat Comisiei de către producătorul în cauză, sau, în cazul în care nu a fost efectuată o astfel de notificare, denumirea înregistrată de către autoritatea de înregistrare din statul membru.

În tabelul 2: „Denumirea asociației” înseamnă denumirea asociației declarate de administratorul asociației.

Coloana B:

„D” înseamnă că o derogare referitoare la un producător mic a fost acordată în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, începând cu 2012;

„ND” înseamnă că o derogare referitoare la un producător de nișă a fost acordată în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, începând cu 2012;

„P” înseamnă că producătorul este membru al unei asociații (pool) (enumerată în tabelul 2) constituită în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Coloana C:

„Numărul de înmatriculări” înseamnă numărul total de autoturisme noi înmatriculate de către statele membre într-un an calendaristic, fără a lua în calcul înmatriculările legate de înregistrări în care lipsesc valorile privind CO2 și masa și de înregistrările pe care producătorul nu le recunoaște [identificate în notificarea erorii cu codul eroare C, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1014/2010]. Numărul de înmatriculări raportate de statele membre nu poate fi modificat.

Coloana D:

„Media emisiilor de CO2 (65 %) corectate” înseamnă media emisiilor specifice de CO2 care au fost calculate pe baza a 65 % din vehiculele cu cel mai mic nivel de emisii din parcul de autovehicule al constructorului, în conformitate cu prima liniuță a celui de al doilea paragraf al articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și cu punctul 4 din Comunicarea COM(2010) 657 final a Comisiei. După caz, media emisiilor specifice a fost ajustată pentru a lua în considerare corecțiile notificate Comisiei de către producătorul în cauză. Înregistrările utilizate pentru calcul includ înregistrările care conțin o valoare valabilă pentru masă și pentru emisiile de CO2.

Coloana E:

„Obiective privind emisiile specifice” înseamnă emisiile calculate pe baza masei medii a tuturor vehiculelor atribuite unui producător care aplică formula prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Coloana F:

„Ecartul față de obiectiv” înseamnă diferența dintre media emisiilor specifice menționate în coloana D și obiectivul privind emisiile specifice din coloana E. În cazul în care valoarea din coloana F este precedată de „ – ”, înseamnă că media emisiilor este mai mică decât obiectivul.

Coloana G:

„Ecartul față de obiectiv, ajustat” înseamnă că, în cazul în care valorile din această coloană diferă față de cele din coloana F, valorile din coloana respectivă au fost ajustate pentru a ține seama de o marjă de eroare. O marjă de eroare se aplică în ceea ce privește înregistrările care sunt incluse în calculul mediei emisiilor specifice și al obiectivului, dar producătorul nu poate verifica dacă aceste valori sunt corecte din cauza lipsei identificatorilor adecvați. Marja de eroare se aplică numai în cazul în care producătorul a notificat Comisia cu privire la toate dosarele cu codul de eroare B, astfel cum este prevăzut la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1014/2010. Marja de eroare se calculează după următoarea formulă:

 

Eroare = valoare absolută de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

 

AC1 = emisiile specifice medii de CO2, inclusiv vehiculele neidentificabile (conform celor indicate în coloana D);

 

TG1 = obiectivul privind emisiile specifice, inclusiv vehiculele neidentificabile (conform celor indicate în coloana E);

 

AC2 = emisiile medii specifice de CO2, cu excepția vehiculelor neidentificabile;

 

TG2 = obiectivul privind emisiile specifice, cu excepția vehiculelor neidentificabile.

Coloana I:

„Media emisiilor de CO2 (100 %)” înseamnă media emisiilor specifice de CO2 care au fost calculate pe baza a 100 % din vehiculele atribuite producătorului. După caz, media emisiilor specifice a fost ajustată pentru a lua în considerare corecțiile notificate Comisiei de către producătorul în cauză. Înregistrările utilizate pentru calcul includ înregistrările care conțin o valoare valabilă pentru masă și pentru emisiile de CO2.


RECOMANDĂRI

12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/37


RECOMANDAREA COMISIEI

din 6 decembrie 2012

privind măsuri menite să încurajeze țările terțe să aplice standarde minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale

(2012/771/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Într-un context internațional, existența unor legislații diferite în domeniul fiscal este în general acceptată ca o consecință a suveranității fiscale. În acest context, unele țări terțe, de obicei mici și având necesități financiare limitate, au optat pentru un nivel scăzut al impozitului pe venit, care se aplică în general atât persoanelor particulare, cât și companiilor, sau chiar pentru absența totală a oricărui impozit pe venit. Astfel de politici fiscale nu sunt neapărat indezirabile în sine, câtă vreme statul participă la cooperarea internațională pentru a permite altor state să își consolideze politica fiscală.

(2)

Cu toate acestea, politicile care au ca efect un nivel scăzut al impozitului pe venit sau absența totală a impozitului respectiv merg adesea mână în mână cu lipsa transparenței sau a schimbului de informații cu alte state. Statele vizate atrag investiții prin faptul că le oferă nerezidenților un refugiu pentru anumite tipuri de venit sau de capital mobil și le permit acestora să ascundă administrației fiscale a statului lor de reședință existența veniturilor sau a capitalului respectiv.

(3)

În cadrul unor foruri internaționale, precum Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau G20, au fost luate diverse inițiative pentru a răspunde acestor preocupări. Mai mult, Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale (denumit în continuare „Forumul mondial”) a elaborat standarde privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale. În 2009, Forumul mondial a convenit să reexamineze implementarea standardelor respective, angajându-se într-un proces exhaustiv de evaluare inter pares, multe jurisdicții în care presiunea fiscală era, în mod tradițional, scăzută fiind de acord să încheie acorduri bilaterale privind schimbul de informații în domeniul fiscal.

(4)

În Uniune, aspectele legate de transparență și de schimbul de informații sunt abordate în Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (1). Mai mult decât atât, întrucât în Uniune există un consens, formulat în Codul de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor, menționat în anexa I la Concluziile reuniunii Consiliului ECOFIN din 1 decembrie 1997 privind politica fiscală (2), cu privire la inacceptabilitatea măsurilor fiscale dăunătoare, statelor membre le este greu să mențină sau să introducă astfel de măsuri. În plus, o serie de măsuri care ar putea cădea sub incidența Codului de conduită sunt supuse examinării în temeiul normelor privind ajutoarele de stat prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(5)

În relațiile sale cu țări terțe, Uniunea a încercat să le convingă pe acestea să adere la principiile Uniunii privind transparența și schimbul de informații (similare cu standardele internaționale general acceptate privind transparența și schimbul de informații) și să elimine măsurile fiscale dăunătoare, astfel cum sunt descrise în Comunicarea Comisiei privind promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale (3) și în Comunicarea Comisiei privind cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale (4).

(6)

Statele membre a căror bază impozabilă a fost afectată negativ de lipsa transparenței sau de măsuri fiscale dăunătoare din partea unor țări terțe au luat măsuri pentru remedierea situației respective. Cu toate acestea, contribuabilii reacționează la aceste măsuri prin direcționarea afacerilor sau a tranzacțiilor printr-o altă jurisdicție cu un nivel mai redus de protecție. Acest risc este important mai ales în Uniune, dată fiind libertatea operatorilor economici de a face afaceri oriunde în Uniune. În consecință, nivelul de protecție disponibil în Uniune împotriva acestei eroziuni a bazei impozabile corespunde, în general, celui mai redus nivel de protecție oferit de un stat membru.

(7)

Denaturările care apar în Uniune din cauza acestei situații pot determina fluxuri de capital și mișcări ale contribuabililor artificiale în cadrul pieței interne, periclitând astfel buna funcționare a acesteia și erodând bazele impozabile ale statelor membre. Aceste denaturări ar trebui remediate printr-o abordare comună a tuturor statelor membre.

(8)

Prin urmare, este necesar să se definească cu claritate standardele minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale, atât în ceea ce privește transparența și schimbul de informații, cât și măsurile fiscale dăunătoare, și să se ia măsuri în ceea ce privește țările terțe, pentru a le încuraja pe acestea să respecte standardele respective.

(9)

Referitor la transparență și la schimbul de informații, un standard recunoscut la nivel internațional a fost stabilit în mandatul aprobat de Forumul mondial în 2009. Prin urmare, mandatul respectiv ar trebui să stea la baza prezentei recomandări. În ceea ce privește măsurile fiscale dăunătoare, Codul de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor s-a dovedit a fi un element de referință pertinent în Uniune. Statele membre s-au angajat să promoveze principiile codului respectiv în țările terțe. Prin urmare, în sensul prezentei recomandări, este oportun să se facă trimitere la criteriile din codul respectiv. În această privință, este, de asemenea, oportun să se facă trimitere la activitatea Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea companiilor), înființat în cadrul Consiliului pentru a evalua măsurile fiscale care pot intra sub incidența Codului de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor (5). Cazurile evaluate de acest grup pot fi utile atunci când vine vorba să se examineze dacă o anumită măsură trebuie considerată dăunătoare sau nu.

(10)

Prezenta recomandare ar trebui să indice un set de măsuri care urmează să fie aplicate în legătură cu țările terțe care nu îndeplinesc standardele minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale. Aplicând împreună aceste măsuri, statele membre ar spori considerabil eficacitatea globală a măsurilor luate de fiecare dintre ele. Prin urmare, s-ar putea reduce, pe de o parte, pierderile de venituri fiscale și costurile administrative suportate de administrațiile fiscale, iar pe de altă parte, constrângerile aferente respectării legislației impuse contribuabililor.

(11)

Pentru a promova aplicarea standardelor minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale, este necesar, de asemenea, să se propună măsuri pozitive pentru încurajarea țărilor terțe care respectă aceste standarde sau care s-au angajat să le respecte, dar care au nevoie de ajutor în acest sens.

(12)

Măsurile propuse în prezenta recomandare și aplicate de statele membre trebuie să fie compatibile cu dreptul Uniunii, în special cu libertățile fundamentale prevăzute de TFUE,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.   Obiect

Prezenta recomandare prevede criterii care să permită identificarea țărilor terțe care nu respectă standardele minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale. De asemenea, prezenta recomandare enumeră o serie de măsuri pe care le pot lua statele membre împotriva țărilor terțe care nu respectă standardele respective și în favoarea țărilor terțe care le respectă.

Prezenta recomandare vizează impozitarea veniturilor.

2.   Definiții

În sensul prezentei recomandări, se aplică următoarele definiții:

(a)

„impozit pe venit” înseamnă orice impozit, perceput fie de la persoane individuale, fie de la entități juridice, indiferent de modul în care este el perceput, impus în numele unui stat, al subdiviziunilor sale politice sau al autorităților sale locale;

(b)

„țară terță” înseamnă orice jurisdicție care nu este un stat membru;

(c)

„listă neagră națională” înseamnă o listă adoptată de un stat membru care identifică alte jurisdicții în privința cărora statul membru aplică măsuri fiscale sau politici fiscale predefinite.

3.   Standarde minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale

O țară terță respectă standardele minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale numai dacă:

(a)

a adoptat măsuri juridice, administrative și de reglementare cu privire la respectarea standardelor privind transparența și schimbul de informații prevăzute în anexă și dacă aplică cu eficacitate măsurile respective;

(b)

nu aplică măsuri fiscale dăunătoare în domeniul impozitării întreprinderilor.

Măsurile fiscale care prevăd un nivel efectiv de impozitare considerabil mai scăzut, inclusiv egal cu zero, față de nivelurile care se aplică în general în țările terțe în cauză trebuie considerate potențial dăunătoare. Acest nivel de impozitare se poate aplica în virtutea cotei de impozitare nominale, a bazei impozabile sau a oricărui alt factor relevant.

Atunci când se evaluează dacă aceste măsuri sunt sau nu dăunătoare, ar trebui să se ia în considerare, printre altele:

(a)

dacă avantajele se acordă numai nerezidenților ori pentru tranzacții efectuate cu nerezidenți; sau

(b)

dacă avantajele sunt total izolate de piața internă, astfel încât să nu afecteze baza impozabilă națională; sau

(c)

dacă avantajele se acordă chiar și în absența unei activități economice reale și a unei prezențe economice substanțiale în țara terță care oferă astfel de avantaje fiscale; sau

(d)

dacă normele pentru determinarea profitului din activitățile interne din cadrul unui grup multinațional de companii se îndepărtează de la principiile acceptate la nivel internațional, în special de la normele convenite în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; sau

(e)

dacă măsurile fiscale nu sunt transparente, inclusiv dacă dispozițiile juridice sunt relaxate în mod netransparent la nivel administrativ.

Atunci când aplică aceste criterii, statele membre ar trebui să țină seama de concluziile Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea companiilor) referitoare la măsurile fiscale pe care le-a evaluat ca fiind dăunătoare.

4.   Măsuri împotriva țărilor terțe care nu respectă standardele minime prevăzute la punctul 3

4.1.

Statele membre ar trebui să publice liste negre cu țările terțe care nu respectă standardele minime prevăzute la punctul 3, în vederea aplicării punctului 4.3. Respectivele liste negre ar trebui să facă trimitere la prezenta recomandare.

4.2.

Statele membre care au adoptat liste negre naționale ar trebui să includă în aceste liste țările terțe care nu respectă standardele minime prevăzute le punctul 3.

4.3.

Fiecare stat membru care a încheiat o convenție privind dubla impozitare cu o țară terță care nu respectă standardele minime prevăzute le punctul 3 ar trebui, în funcție de cum este mai oportun pentru întărirea respectării acestor standarde de către respectiva țară terță, fie să încerce renegocierea convenției, fie să o suspende, fie să o denunțe.

5.   Măsuri în favoarea țărilor terțe care respectă standardele minime prevăzute la punctul 3

5.1.

Statele membre ar trebui să elimine din listele negre menționate la punctul 4.1 țările terțe care respectă standardele minime prevăzute la punctul 3.

5.2.

Statele membre ar trebui să aibă în vedere eliminarea din listele negre naționale menționate la punctul 4.2 a țărilor terțe care respectă standardele minime prevăzute la punctul 3.

5.3.

Statele membre ar trebui să aibă în vedere inițierea de negocieri bilaterale în vederea încheierii unor convenții privind dubla impozitare cu țările terțe care respectă standardele minime prevăzute la punctul 3.

6.   Măsuri în favoarea țărilor terțe care s-au angajat să respecte standardele minime prevăzute la punctul 3

6.1.

Statele membre ar trebui să aibă în vedere o cooperare mai strânsă și acordarea de asistență țărilor terțe, în special celor în curs de dezvoltare, care s-au angajat să respecte standardele minime prevăzute le punctul 3, pentru a le ajuta să combată în mod eficace evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă. În acest scop, statele membre ar putea detașa experți fiscali în aceste țări, pentru o perioadă limitată.

Atunci când evaluează angajamentul țărilor terțe cu privire la respectarea standardelor minime în cauză, statele membre ar trebui să țină seama de toate indicațiile concrete în acest sens, în special de măsurile de conformitate luate deja de țările terțe interesate.

6.2.

Câtă vreme o țară terță beneficiază de asistență în conformitate cu punctul 6.1 și realizează progresele preconizate în vederea respectării standardelor minime menționate, statele membre ar trebui să se abțină de la aplicarea măsurilor menționate la punctul 4, cu excepția renegocierii convențiilor privind dubla impozitare.

7.   Acțiuni subsecvente

Statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la măsurile luate în vederea conformității cu prezenta recomandare, precum și cu privire la eventualele modificări aduse acestor măsuri.

În termen de trei ani de la adoptarea prezentei recomandări, Comisia va publica un raport privind aplicarea acesteia.

8.   Destinatari

Prezenta recomandare se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 64, 11.3.2011, p. 1.

(2)  JO C 2, 6.1.1998, p. 1.

(3)  COM(2009) 201 final din 28 aprilie 2009.

(4)  COM(2010) 163 final din 21 aprilie 2010.

(5)  JO C 99, 1.4.1998, p. 1.


ANEXĂ

STANDARDE PRIVIND TRANSPARENȚA ȘI SCHIMBUL DE INFORMAȚII

A.   DISPONIBILITATEA INFORMAȚIILOR

A.1.

Țara terță interesată se asigură că autoritățile sale competente dispun de informații privind proprietatea și identitatea pentru toate entitățile și acordurile relevante.

A.2.

Țara terță interesată se asigură că, pentru toate entitățile și acordurile relevante, se țin registre contabile fiabile.

A.3.

Informațiile bancare se pun la dispoziția tuturor titularilor de conturi.

B.   ACCESUL LA INFORMAȚII

B.1.

Autoritățile competente ale țării terțe interesate au competența de a obține și a comunica informațiile solicitate în temeiul unui acord privind schimbul de informații oricărei persoane aflate sub jurisdicția lor teritorială care deține sau controlează aceste informații.

B.2.

Drepturile și garanțiile care se aplică persoanelor din țara terță interesată solicitată sunt compatibile cu un schimb eficace de informații.

C.   SCHIMBUL DE INFORMAȚII

C.1.

Mecanismele de schimb de informații cu statele membre sunt concepute astfel încât schimbul să se desfășoare în mod eficace.

C.2.

Rețeaua mecanismelor de schimb de informații a țării terțe interesate cuprinde toate statele membre.

C.3.

Mecanismele de schimb de informații ale țării terțe interesate conțin dispoziții adecvate pentru asigurarea confidențialității informațiilor primite din partea statelor membre.

C.4.

Mecanismele de schimb de informații ale țării terțe interesate respectă drepturile și garanțiile contribuabililor și ale terților.

C.5.

Țara terță interesată furnizează informații la timp, în temeiul rețelei sale de acorduri cu statele membre.


12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/41


RECOMANDAREA COMISIEI

din 6 decembrie 2012

privind planificarea fiscală agresivă

(2012/772/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Țările din întreaga lume au considerat dintotdeauna planificarea fiscală drept o practică legitimă. Cu timpul, însă, structurile de planificare fiscală au devenit din ce în ce mai sofisticate. Ele se întind pe mai multe jurisdicții și se traduc în practică prin transferul profiturilor impozabile către state cu regimuri fiscale favorabile. O caracteristică principală a practicilor în cauză este că ele reduc obligațiile fiscale prin mijloace cât se poate de legale care vin totuși în contradicție cu spiritul legii.

(2)

Planificarea fiscală agresivă constă în a profita de detaliile tehnice ale unui sistem fiscal sau de neconcordanțele dintre două sau mai multe sisteme fiscale în scopul reducerii obligațiilor fiscale. Planificarea fiscală agresivă poate lua o multitudine de forme. Printre consecințele sale se numără deducerile duble (de exemplu, aceeași pierdere se deduce atât în statul sursă, cât și în statul de reședință) și dubla neimpozitare (de exemplu, venituri care nu sunt impozitate în statul sursă sunt scutite de impozit și în statul de reședință).

(3)

Statelor membre le este greu să își protejeze bazele de impozitare naționale împotriva eroziunii cauzate de planificarea fiscală agresivă, chiar dacă fac eforturi considerabile. Dispozițiile naționale în acest domeniu nu prezintă întotdeauna o eficacitate deplină, în special datorită dimensiunii transfrontaliere a multor structuri de planificare fiscală și datorită mobilității crescute a capitalurilor și a persoanelor.

(4)

Pentru a putea realiza o mai bună funcționare a pieței interne, este necesar ca toate statele membre să fie încurajate să adopte aceeași abordare generală față de planificarea fiscală agresivă, ceea ce ar contribui la diminuarea denaturărilor existente.

(5)

În acest scop, este necesar să se remedieze cazurile în care un contribuabil obține avantaje fiscale printr-o gestionare a afacerilor sale fiscale în așa fel încât venitul nu îi este impozitat de niciuna dintre jurisdicțiile fiscale implicate (dubla neimpozitare). Persistența unor astfel de situații poate duce la fluxuri de capital și mișcări ale contribuabililor artificiale în cadrul pieței interne, prejudiciindu-i astfel buna funcționare și erodând bazele fiscale ale statelor membre.

(6)

În 2012, Comisia a organizat o consultare publică referitoare la dubla neimpozitare în cadrul pieței interne. Deoarece nu este posibil să se găsească o soluție unică la toate aspectele urmărite în consultarea respectivă, este oportun să se abordeze, ca prim pas, chestiunea legată de anumite structuri de planificare fiscală frecvent utilizate care profită de neconcordanțele dintre două sau mai multe sisteme fiscale și conduc adesea la dubla neimpozitare.

(7)

Statele se angajează adesea, în convențiile lor privind evitarea dublei impuneri, să nu impoziteze anumite elemente de venit. Prevăzând un astfel de tratament, este posibil ca ele să nu țină cont de posibilitatea ca aceste elemente de venit să fie supuse sau nu impozitării în cealaltă parte la convenția în cauză, neținând, prin urmare, cont de riscul unei duble neimpozitări. Acest risc poate apărea și dacă statele membre aplică scutiri unilaterale elementelor de venit obținut în străinătate, indiferent dacă acestea sunt sau nu supuse impozitării în statul sursă. Este important ca ambele situații să fie abordate în prezenta recomandare.

(8)

Deoarece structurile de planificare fiscală sunt din ce în ce mai elaborate, iar legislatorii naționali au foarte frecvent un timp de reacție insuficient, măsurile specifice de combatere a abuzurilor se dovedesc a fi de multe ori inadecvate pentru a face față cu succes noilor structuri de planificare fiscală agresivă. Astfel de structuri pot fi dăunătoare veniturilor fiscale naționale și funcționării pieței interne. Prin urmare, este oportun să se recomande statelor membre adoptarea unei reguli generale comune antiabuz, care ar trebui, de asemenea, să evite complexitatea mai multor reguli diferite. În acest context, este nevoie să se țină seama de limitele impuse de legislația Uniunii în ceea ce privește regulile antiabuz.

(9)

Pentru a păstra funcționarea autonomă a actelor existente ale Uniunii în domeniul vizat, prezenta recomandare nu acoperă domeniul de aplicare al Directivei 2009/133/CE a Consiliului (1), al Directivei 2011/96/UE a Consiliului (2) și al Directivei 2003/49/CE a Consiliului (3). Comisia analizează în prezent posibilitatea unei revizuiri a acestor directive cu scopul de a pune în aplicare principiile care stau la baza prezentei recomandări,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.   Obiect și domeniu de aplicare

Prezenta recomandare vizează problema planificării fiscale agresive în domeniul impozitării directe.

Aceasta nu acoperă domeniul de aplicare al actelor Uniunii a căror funcționare ar putea fi afectată de dispozițiile sale.

2.   Definiții

În sensul prezentei recomandări, se aplică următoarele definiții:

(a)

„impozit” înseamnă impozitul pe venit, impozitul pe profit și, după caz, impozitul pe câștigurile din capital, precum și impozitul reținut la sursă care are caracteristici echivalente cu oricare dintre aceste impozite;

(b)

„venit” înseamnă toate elementele care sunt definite ca atare în temeiul legislației naționale a statului membru care aplică termenul și, după caz, elementele definite drept câștiguri din capital.

3.   Limitarea aplicării normelor menite să evite dubla impunere

3.1.

În cazul în care statele membre, în cadrul convențiilor privind evitarea dublei impuneri pe care le-au încheiat între ele sau cu țări terțe, s-au angajat să nu impoziteze un anumit element de venit, ele ar trebui să se asigure că un astfel de angajament nu se aplică decât dacă elementul este supus impozitării în cealaltă parte la convenția în cauză.

3.2.

Pentru ca punctul 3.1 să producă efecte, statele membre sunt încurajate să includă o clauză corespunzătoare în convențiile lor privind evitarea dublei impuneri. O astfel de clauză ar putea fi formulată astfel:

„În cazul în care prezenta convenție prevede că un element de venit se impozitează numai în unul dintre statele contractante sau că acesta poate fi impozitat în unul dintre statele contractante, celălalt stat contractant este exclus de la impozitarea respectivului element numai în cazul în care aceasta se impozitează în primul stat contractant.”

În cazul convențiilor multilaterale, trimiterea la „celălalt stat contractant” ar trebui să se înlocuiască cu o trimitere la „celelalte state contractante”.

3.3.

În cazul în care, în scopul de a evita dubla impunere prin norme naționale unilaterale, statele membre prevăd o scutire de impozit pentru un anumit element de venit obținut într-o altă jurisdicție, în care acest element nu este supus impozitării, statele membre sunt încurajate să se asigure că elementul este impozitat.

3.4.

În sensul punctelor 3.1, 3.2 și 3.3, un element de venit ar trebui să fie considerat ca fiind supus impozitării atunci când el este tratat drept impozabil de jurisdicția în cauză, nu este scutit de impozit și nici nu beneficiază de un credit fiscal integral sau de o impozitare zero.

4.   Regula generală antiabuz

4.1.

Pentru a contracara practicile de planificare fiscală agresivă care nu intră în domeniul de aplicare al normelor lor specifice antifraudă, statele membre ar trebui să adopte o regulă generală antiabuz, adaptată situațiilor naționale și transfrontaliere limitate la Uniune și situațiilor care implică țări terțe.

4.2.

Pentru ca punctul 4.1 să producă efecte, statele membre sunt încurajate să introducă următoarea clauză în legislația națională:

„Nu se iau în considerare acordurile artificiale sau seriile de acorduri artificiale care au fost introduse în scopul esențial de a evita impozitarea și care conduc la un avantaj fiscal. În scopuri fiscale, autoritățile naționale trebuie să trateze aceste acorduri în funcție de natura lor economică.”

4.3.

În sensul punctului 4.2, acord înseamnă orice tip de tranzacție, schemă/regim, acțiune, operațiune, convenție, subvenție, înțelegere, promisiune, angajament sau eveniment. Un acord poate cuprinde mai multe etape sau părți.

4.4.

În sensul punctului 4.2, un acord sau o serie de acorduri este artificială dacă nu are conținut comercial. Pentru a determina dacă acordul sau seria de acorduri este artificială, autoritățile naționale sunt invitate să analizeze dacă acestora li se aplică una sau mai multe dintre următoarele situații:

(a)

caracterizarea juridică a diferitelor etape în care constă acordul este incompatibilă cu conținutul juridic al acordului ca întreg;

(b)

acordul sau seria de acorduri se derulează într-o manieră care în mod normal nu ar fi utilizată în cadrul unor practici comerciale considerate rezonabile;

(c)

acordul sau seria de acorduri include elemente care au efectul de a se compensa sau de a se anula reciproc;

(d)

tranzacțiile încheiate sunt circulare ca natură;

(e)

acordul sau seria de acorduri conduce la obținerea de avantaje fiscale semnificative, dar acest lucru nu se reflectă în riscurile comerciale asumate de contribuabil sau în fluxurile sale de numerar;

(f)

profitul preconizat înainte de impozitare este nesemnificativ în comparație cu valoarea avantajelor fiscale scontate.

4.5.

În sensul punctului 4.2, scopul unui acord sau al unei serii de acorduri constă în evitarea impozitării în cazul în care, indiferent de orice intenții subiective ale contribuabilului, el eludează obiectul, spiritul și scopul dispozițiilor fiscale care s-ar aplica în mod normal.

4.6.

În sensul punctului 4.2, un anumit scop este considerat a fi esențial în cazul în care orice alt scop care este sau ar putea fi atribuit acordului sau seriei de acorduri pare cel mult neglijabil, având în vedere toate circumstanțele cazului.

4.7.

Pentru a determina dacă un acord sau o serie de acorduri a condus la un avantaj fiscal, astfel cum se menționează la punctul 4.2, autoritățile naționale sunt invitate să compare valoarea impozitului datorat de un contribuabil, având în vedere acest(e) acord(uri), cu valoarea pe care același contribuabil ar datora-o în aceleași circumstanțe în absența acordului/acordurilor. În acest context, este util să se analizeze dacă apare una sau mai multe dintre următoarele situații:

(a)

o sumă nu este inclusă în baza de impozitare;

(b)

contribuabilul beneficiază de o deducere;

(c)

s-a înregistrat o pierdere fiscală;

(d)

nu este datorat niciun impozit reținut la sursă;

(e)

impozitul plătit în străinătate este compensat.

5.   Acțiuni subsecvente

Statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la măsurile luate în conformitate cu prezenta recomandare, precum și cu privire la orice modificări aduse acestor măsuri.

Comisia va publica un raport privind punerea în aplicare a prezentei recomandări în termen de trei ani de la data adoptării sale.

6.   Destinatari

Prezenta recomandare se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 310, 25.11.2009, p. 34.

(2)  JO L 345, 29.12.2011, p. 8.

(3)  JO L 157, 26.6.2003, p. 49.


Rectificări

12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/44


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 488/2012 al Comisiei din 8 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 658/2007 privind penalitățile financiare pentru încălcarea anumitor obligații în legătură cu autorizațiile de comercializare acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150 din 9 iunie 2012 )

La pagina 69, la articolul 1 punctul 7:

în loc de:

„obligația de a furniza, la cererea Agenției, orice date care demonstrează că raportul risc-beneficiu rămâne favorabil, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (4) și la articolul 41 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004;”,

se va citi:

„obligația de a furniza, la cererea Agenției, orice date care demonstrează că raportul risc-beneficiu rămâne favorabil, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (3a) și la articolul 41 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004;”.

La pagina 69, la articolul 1 punctul 12:

în loc de:

„obligația de a transmite, la cererea Agenției, o copie a dosarului standard al sistemului de farmacovigilență, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004;”,

se va citi:

„obligația de a transmite, la cererea Agenției, o copie a dosarului standard al sistemului de farmacovigilență, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (3a) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004;”.