ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.337.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 337

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
11 decembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2012/763/UE

 

*

Decizia Consiliului din 6 decembrie 2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1169/2012 al Consiliului din 10 decembrie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 542/2012

2

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1170/2012 al Comisiei din 3 decembrie 2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1171/2012 al Comisiei din 3 decembrie 2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1172/2012 al Comisiei din 3 decembrie 2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1173/2012 al Comisiei din 4 decembrie 2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Queso Camerano (DOP)]

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1174/2012 al Comisiei din 5 decembrie 2012 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Abbacchio Romano (IGP)]

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1175/2012 al Comisiei din 7 decembrie 2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Sale Marino di Trapani (IGP)]

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1176/2012 al Comisiei din 7 decembrie 2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (IGP)]

22

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1177/2012 al Comisiei din 7 decembrie 2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Scottish Wild Salmon (IGP)]

27

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1178/2012 al Comisiei din 7 decembrie 2012 de interzicere a pescuitului de cod saithe în zonele IIIa și IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32 de către navele care arborează pavilionul Suediei

29

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1180/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

37

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1181/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 privind autorizarea creșterii limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în 2012 în anumite regiuni vitivinicole

44

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1182/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

46

 

 

DECIZII

 

 

2012/764/UE

 

*

Decizia Consiliului din 6 decembrie 2012 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen referitoare la instituirea Agenției europene pentru gestionarea operațională a unor sisteme informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție

48

 

*

Decizia 2012/765/PESC a Consiliului din 10 decembrie 2012 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei 2012/333/PESC

50

 

 

2012/766/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 decembrie 2012 de modificare a părții A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE a Consiliului în ceea ce privește lista laboratoarelor naționale autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase [notificată cu numărul C(2012) 8900]  ( 1 )

53

 

 

2012/767/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 decembrie 2012 de desemnare a laboratorului de referință al UE pentru febra aftoasă și de abrogare a Deciziei 2006/393/CE [notificată cu numărul C(2012) 8901]  ( 1 )

54

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 6 decembrie 2012

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

(2012/763/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 29 ianuarie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu anumite alte state membre ale Organizației Mondiale a Comerțului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Bulgaria și a României.

(2)

Negocierile au fost conduse de Comisie în cadrul directivelor de negociere adoptate de Consiliu.

(3)

Respectivele negocieri s-au încheiat și, la 31 mai 2012, a fost parafat acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană („acordul”).

(4)

Acordul ar trebui semnat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea, în numele Uniunii, a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană se autorizează, sub rezerva încheierii acordului respectiv (1).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

S. CHARALAMBOUS


(1)  Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia de încheiere a acestuia.


REGULAMENTE

11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/2


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1169/2012 AL CONSILIULUI

din 10 decembrie 2012

privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 542/2012

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 25 iunie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 542/2012 (2) privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, stabilind o listă actualizată a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(2)

Consiliul a comunicat tuturor persoanelor, grupurilor și entităților pentru care acest lucru a fost posibil din punct de vedere practic o expunere de motive prin care se explică de ce au fost incluse pe lista care figurează în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 542/2012.

(3)

Prin intermediul unui aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile incluse pe lista care figurează în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 542/2012 asupra faptului că a decis menținerea lor pe lista respectivă. De asemenea, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile în cauză cu privire la posibilitatea de a solicita o expunere a motivelor Consiliului care au determinat includerea lor pe listă, în cazul în care nu le fusese deja comunicată o astfel de expunere de motive. În cazul anumitor persoane și grupuri a fost pusă la dispoziție o expunere de motive revizuită.

(4)

Consiliul a efectuat o revizuire integrală a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul respectiv. În cadrul reexaminării, acesta a luat în considerare observațiile pe care i le-au transmis persoanele, grupurile și entitățile în cauză.

(5)

Consiliul a conchis că persoanele, grupurile și entitățile enumerate în anexa la prezentul regulament au fost implicate în acte de terorism în sensul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (3), că a fost luată o decizie cu privire la acestea de către o autoritate competentă în sensul articolului 1 alineatul (4) din respectiva poziție comună și că respectivele persoane, grupuri și entități ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(6)

Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 ar trebui actualizată în consecință, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 542/2012 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 se înlocuiește cu lista prevăzută în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 542/2012 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

(2)  JO L 165, 26.6.2012, p. 12.

(3)  JO L 344, 28.12.2001, p. 93.


ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

1.   PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (cunoscut și sub numele de Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Pașaport: D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit

4.

ARBABSIAR Manssor (cunoscut și sub numele de Mansour Arbabsiar), născut la 6 sau 15 martie 1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al Statelor Unite ale Americii. Pașaport: C2002515 (Iran); Pașaport: 477845448 (SUA). Carte de identitate națională nr.: 07442833, data expirării 15.3.2016 (permis de conducere SUA)

5.

BOUYERI, Mohammed (cunoscut și sub numele de Abu ZUBAIR, SOBIAR, Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos) – membru al „Hofstadgroep”

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, născut la 10.9.1971 la Alger (Algeria) – membru al „al-Takfir” și al „al-Hijra”

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (cunoscut și sub numele de GARBAYA, Ahmed, cel de SA-ID și sub numele de SALWWAN, Samir), născut în 1963 în Liban, cetățean libanez

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (cunoscut și sub numele de ALI Salem, BIN KHALID Fahd Bin Adballah, HENIN Ashraf Refaat Nabith, WADOOD Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan, pașaport nr. 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (cunoscut și sub numele de Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran, (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran

10.

SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran

11.

SOLEIMANI Qasem (cunoscut și sub numele de Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani, Qasem Sulemani), născut la 11.3.1957 în Iran. Cetățean iranian. Pașaport: 008827 (pașaport diplomatic iranian), eliberat în 1999. Titlu: General-maior

2.   GRUPĂRI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Organizația Abu Nidal” – „OAN” (cunoscută și sub denumirea de „Consiliul Revoluționar Fatah”, „Brigadele Revoluționare Arabe”, „Septembrie Negru” și „Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)

2.

„Brigada Martirilor Al-Aqsa”

3.

„Al-Aqsa e.V.”

4.

„Al-Takfir” și „Al-Hijra”

5.

„Babbar Khalsa”

6.

„Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv „Noua Armată Populară” – „NAP”, Filipine

7.

„Gama'a al-Islamiyya” (cunoscută și sub denumirea de „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Grupul Islamic” – „IG”)

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)

9.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”

11.

„Hofstadgroep”

12.

„Fundația Pământul Sfânt pentru Ajutor și Dezvoltare”

13.

„Federația Internațională a Tineretului Sikh” – „ISYF”

14.

„Forța Khalistan Zindabad” – „KZF”

15.

„Partidul Muncitoresc din Kurdistan” – „PKK” (cunoscut și sub denumirea de „KADEK”, „KONGRA-GEL”)

16.

„Tigrii Eliberării din Tamil Eelam” – „LTTE”

17.

„Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”)

18.

„Jihadul Islamic Palestinian” – „PIJ”

19.

„Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – „FPEP”

20.

„Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General” (cunoscut și sub denumirea de „FPEP – Comandamentul General”)

21.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Forțele Armate Revoluționare din Columbia”)

22.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” [cunoscută și sub denumirea de „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”) sau cea de „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”)

23.

„Sendero Luminoso” – „CL” („Calea Luminoasă”)

24.

„Stichting Al Aqsa” (cunoscută și sub denumirea de „Stichting Al Aqsa Olanda”, „Al Aqsa Olanda”)

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (cunoscută și sub denumirea de „Șoimii Eliberării din Kurdistan” sau cea de „Vulturii Eiberării din Kurdistan”)


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1170/2012 AL COMISIEI

din 3 decembrie 2012

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Comitetul Codului vamal nu a emis o opinie în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol care constă dintr-o ghirlandă de flori artificiale de diferite culori, imitând un așa-numit „lei”.

Fiecare floare este formată din două piese de material textil colorate într-o singură culoare, decupate în formă de petale de floare. Fiecare floare este separată de următoarea floare printr-un tub din material plastic transparent care imită tulpina florii. Un fir subțire de plastic leagă tuburile și florile pentru a forma un cerc cu diametrul de aproximativ 30 cm, care imită o ghirlandă de flori circulară.

(A se vedea fotografia nr. 662) (1)

6702 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (a) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 6702 și 6702 90 00.

Articolul se aseamănă cu o ghirlandă de flori și este conceput pentru a fi purtat în jurul gâtului ca imitație de „lei”.

Articolul nu face obiectul excluderii prevăzute în nota 3 litera (b) de la capitolul 67, întrucât florile artificiale nu sunt realizate dintr-o singură piesă, fiecare floare constând din două piese de material textil, tăiate în formă de petale de floare și întrucât asamblarea petalelor și a tulpinilor prin intermediul unui fir subțire este o metodă similară cu legarea, lipirea sau îmbinarea părților. Articolul se aseamănă, ca formă, cu un produs natural (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 6702, 1 și 3), indiferent dacă detaliile corespund sau nu cu exactitate produsului natural.

Clasificarea la poziția 7117 ca imitații de bijuterii se exclude, deoarece articolul nu este o imitație de bijuterii ci imitația unei ghirlande de flori care se poartă în jurul gâtului, un așa-numit „lei”. Prin urmare, articolul nu se încadrează la poziția 7117 (imitații de bijuterii).

Clasificarea la poziția 9505 ca articole pentru sărbători, carnaval sau alte divertismente este de asemenea exclusă, deoarece articolul nu este conceput, fabricat și recunoscut exclusiv ca articol pentru sărbători. El nu conține imprimeuri, ornamente, simboluri sau inscripții și, prin urmare, nu este destinat a fi folosit pentru o anumită sărbătoare (a se vedea de asemenea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 9505). În plus, „lei”-ul servește ca decorațiune pentru persoane și nu pentru încăperi, mese etc. El nu reprezintă o parte a unui articol pentru deghizare folosit pentru carnaval (a se vedea de asemenea notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 9505, A 1 și 3).

Clasificarea la poziția 6307 ca alte articole confecționate este de asemenea exclusă, deoarece articolul este denumit mai specific la poziția 6702 (articole confecționate din flori artificiale) în sensul regulii generale 3 litera (a) pentru interpretarea Nomenclaturii combinate.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 6702 90 00, ca „articol confecționat din flori artificiale, din alte materiale decât materiale plastice”.

Image


(1)  Fotografia este prezentată numai cu titlu informativ.


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1171/2012 AL COMISIEI

din 3 decembrie 2012

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Sub rezerva măsurilor în vigoare în Uniunea Europeană cu privire la sistemele de control dublu și la supravegherea prealabilă și a posteriori a produselor textile la importul în Uniunea Europeană, este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o perioadă de 60 de zile, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), a informațiilor tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a aceluiași tabel.

Articolul 2

Sub rezerva măsurilor în vigoare în Uniunea Europeană cu privire la sistemele de control dublu și la supravegherea prealabilă și a posteriori a produselor textile la importul în Uniunea Europeană, informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de 60 de zile, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Articol textil confecționat pentru depozitarea de produse mici.

Articolul este alcătuit din două piese din material textil aproape dreptunghiulare, tricotate, de aceeași mărime, care sunt suprapuse și cusute una de alta pe trei laturi.

La capătul superior, marginile sunt întoarse și cusute în așa fel încât să formeze un tunel, cu un cordon culisant și un stopper care funcționează ca element de strângere. La capătul inferior, articolul are două margini rotunjite.

Atunci când este strâns, articolul ia forma unei pungi, cu o lungime de aproximativ 12,5 cm și o lățime, măsurată în partea de jos, de aproximativ 6,5 cm și care se îngustează în partea superioară.

(A se vedea fotografia nr. 665) (1)

6307 90 10

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notelor 7 litera (f) și 8 litera (a) la secțiunea XI, a notei 1 la capitolul 63 și pe baza textului codurilor NC 6307, 6307 90 și 6307 90 10.

Articolul nu este conceput pentru a conține anumite articole. Nu prezintă o formă specială și nici interior corespunzător. Întrucât din modul în care este conceput articolul nu poate fi dedus scopul căruia îi este destinat, acest articol nu poate fi considerat „articol similar” în sensul poziției 4202. În consecință, clasificarea la poziția 4202 este exclusă.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 6307 90 10, ca „alt articol textil confecționat tricotat”.

Image


(1)  Fotografia este prezentată numai cu titlu ilustrativ.


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1172/2012 AL COMISIEI

din 3 decembrie 2012

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana (2) a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Șervețele fabricate din materiale nețesute cu dimensiunea de aproximativ 15 cm × 20 cm, prezentate în pungi de plastic individuale pentru vânzarea cu amănuntul.

Șervețelele sunt impregnate cu apă (98,32 %), propilenglicol (1 %), parfum (0,3 %), tetrasodiu EDTA (0,2 %), extract de aloe vera (0,1 %), bronopol (0,05 %), acid citric (0,02 %), amestec de metilcloroizotiazolinonă și metilizotiazolinonă (0,01 %).

Conform informațiilor furnizate, produsul se utilizează ca șervețel pentru împrospătare.

3307 90 00

Clasificarea se stabilește prin aplicarea regulilor generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate 1, 3(b) și 6, a notei 2 la secțiunea VI, a notei 4 la capitolul 33 și a textului codurilor NC 3307 și 3307 90 00.

Deoarece produsul nu conține săpun sau detergent, clasificarea la poziția 3401 este exclusă [a se vedea notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3401, excluzând litera (c)].

Deoarece produsul este utilizat ca șervețel pentru împrospătare, mai degrabă decât pentru îngrijirea pielii, și conține parfum, clasificarea la poziția 3304 este exclusă.

Deși produsul conține o cantitate mică de extract de aloe vera, care are o funcție de îngrijire a pielii, aceasta nu conferă produsului caracterul său esențial.

Produsul îndeplinește condițiile prevăzute în nota 4 la capitolul 33 [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3307, punctul (v)(5)].

În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția 3307, ca „alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte”.


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1173/2012 AL COMISIEI

din 4 decembrie 2012

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Queso Camerano (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Queso Camerano” depusă de Spania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 101, 4.4.2012, p. 6.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.3.   Brânzeturi

SPANIA

Queso Camerano (DOP)


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1174/2012 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2012

de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Abbacchio Romano (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a unei modificări a elementelor din caietul de sarcini al indicației geografice protejate „Abbacchio Romano”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 507/2009 al Comisiei (2).

(2)

Cererea are ca scop modificarea caietului de sarcini, și anume modificarea termenului de aplicare a mărcii de identificare a mieilor.

(3)

Comisia a examinat modificarea în cauză și a hotărât că este justificată. Deoarece modificarea este minoră în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia o poate aproba fără a recurge la procedura prezentată la articolele 5, 6 și 7 din regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caietul de sarcini al indicației geografice protejate „Abbacchio Romano” se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Documentul unic care reia elementele principale ale caietului de sarcini figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 151, 16.6.2009, p. 27.


ANEXA I

Se aprobă următoarea modificare a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Abbacchio Romano”:

Modificarea constă în prelungirea termenului de aplicare pe miei a mărcii de identificare a IGP „Abbacchio Romano”. Termenul menționat se prelungește la cel mult 20 de zile de la nașterea animalului, în loc de 10 zile.


ANEXA II

CERERE DE MODIFICARE

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare.

Cerere de modificare în conformitate cu articolul 9

„ABBACCHIO ROMANO”

Nr. CE: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012

IGP ( X )DOP ( )

1.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării

Denumirea produsului

Descrierea produsului

Aria geografică

Dovada originii

Metoda de obținere

Legătura

Etichetarea

Cerințele naționale

Altele [de precizat]

2.   Tipul modificării (modificărilor)

Modificare a documentului unic sau a fișei-rezumat

Modificare a caietului de sarcini al DOP sau al IGP înregistrate pentru care nu s-a publicat niciun document unic și nicio fișă-rezumat

Modificare a caietului de sarcini care nu generează nicio modificare a documentului unic publicat [articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

Modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a adoptării unor măsuri sanitare sau fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

3.   Modificare (modificări):

Punctul 4.4. Dovada originii: se solicită modificarea termenului de aplicare a mărcii de identificare a produsului „Abbacchio Romano” IGP, și anume la cel mult 20 de zile de la nașterea animalului, în loc de 10 zile.

Această solicitare este motivată de necesitatea de a se evita apariția unor infecții ale pavilionului urechii, care în anumite cazuri pot duce la distrugerea carcasei, provocând daune economice crescătorilor. Acest fenomen a fost înregistrat mai ales în perioadele calde.

DOCUMENT UNIC

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

„ABBACCHIO ROMANO”

Nr. CE: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denumire

„Abbacchio Romano”

2.   Statul membru sau țara terță

Italia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tip de produs

Clasa 1.1 –

Carne și organe comestibile proaspete

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

Indicația geografică protejată (IGP) „Abbacchio Romano” este rezervată exclusiv mieilor născuți, crescuți și sacrificați în zona indicată la punctul 4. În momentul punerii în consum, carnea de „Abbacchio Romano” prezintă următoarele caracteristici:

culoare: culoare roz deschis, acoperită cu grăsime de culoare albă;

textură: fină;

consistență: compactă, cu firișoare de grăsime.

Mielul cu IGP „Abbacchio Romano” poate fi pus în consum întreg sau tranșat în următoarele bucăți: carcasă întreagă, jumătăți de carcasă obținute prin decuparea sagitală a carcasei în părți simetrice, spată, pulpă, cotlete, cap și organe (inimă, plămâni și ficat).

La sacrificare, carcasa de „Abbacchio Romano” trebuie să prezinte următoarele caracteristici: greutatea la rece, fără piele, cu cap și organe: maximum 8 kg; culoarea cărnii: roz deschis (observarea se face pe mușchii interni ai peretelui abdominal); consistența masei musculare: solidă (fără serozitate); culoarea grăsimii: albă; consistența grăsimii: solidă (observarea se face pe masa adipoasă care înconjoară punctul de inserție a cozii, la o temperatură ambiantă de 18-20 °C); acoperirea cu grăsime: moderată pe suprafața externă, nu excesivă pe rinichi.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate)

Materia primă pentru obținerea produsului „Abbacchio Romano” IGP constă în carnea și bucățile de miel, mascul sau femelă, care aparține tipurilor genetice cele mai răspândite în aria geografică delimitată: rasele Sarda și încrucișările acesteia, Comisana și încrucișările acesteia, Sopravissana și încrucișările acesteia, Massese și încrucișările acesteia, precum și Merinizzata Italiana și încrucișările acesteia. Mieii sunt sacrificați la vârste cuprinse între 28 și 40 de zile, la o greutate de până la 8 kg în carcasă. În plus, animalele destinate producției de „Abbacchio Romano” (IGP) trebuie să fie identificate nu mai târziu de 20 zile de la naștere prin aplicarea, pe urechea stângă, a unei plăcuțe sau crotalii conținând, pe o parte, codul complet de identificare a crescătoriei în litere și cifre și, pe cealaltă parte, numărul de serie al animalului.

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală)

Mieii trebuie să fie hrăniți cu lapte matern (alăptare naturală). Se admite completarea alimentației cu furaje naturale și plante sălbatice prin păscut.

Oile mame beneficiază de pășuni naturale, pajiști-pășuni și pajiști specifice zonei geografice de producție menționate la punctul 4. Se admite adăugarea de furaje uscate și de concentrate, cu excepția substanțelor de sinteză și a organismelor modificate genetic.

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Nașterea, creșterea și sacrificarea animalelor trebuie să aibă loc pe teritoriul regiunii Lazio.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea

Carnea de „Abbacchio Romano” trebuie pusă în consum cu un marcaj care constă în logoul specific, reprezentând garanția originii și identificării produsului.

Marcajul trebuie efectuat la abator. Carnea se pune în vânzare ambalată în tranșele descrise la punctul 3.2.

Pe lângă simbolul grafic comunitar și mențiunile aferente și pe lângă informațiile prevăzute de lege, eticheta prezentă pe ambalaj cuprinde, în mod obligatoriu, și următoarele informații scrise clar și lizibil, cu litere de tipar:

denumirea „Abbacchio Romano” trebuie să fie scrisă cu litere sensibil mai mari decât restul inscripțiilor, clare, indelebile, net diferite de orice altă inscripție și urmată de mențiunea „Indicazione geografica protetta” și/sau „I.G.P.”;

logoul trebuie să fie imprimat pe carcasă, pe suprafața exterioară a bucăților tranșate;

logoul constă într-un contur pătrat, format din trei linii colorate în verde, alb și roșu, întrerupt în partea de sus de o linie ondulată roșie, care se leagă de un oval roșu din interiorul pătratului, pe care figurează un cap de miel stilizat. În partea de jos, pătratul este întrerupt de inscripția „I.G.P.” în majuscule roșii. Jos, în interiorul pătratului, figurează numele produsului: „ABBACCHIO (în majuscule galbene) ROMANO (în majuscule roșii)”.

Denumirea „Abbacchio Romano” trebuie indicată în limba italiană.

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Întregul teritoriu al regiunii Lazio.

5.   Legătura cu aria geografică

5.1.   Specificitatea ariei geografice

Grație caracteristicilor sale pedoclimatice, precum relieful diversificat, munții calcaroși și vulcanici, dealurile, câmpiile aluvionare, temperatura medie anuală de 13-16 °C și precipitațiile anuale cuprinse între valori de 650 mm de-a lungul litoralului, de 1 000-1 500 mm în câmpiile interioare și de 1 800-2 000 mm în zona munților Terminillo și Simbruini, întregul teritoriu al regiunii Lazio oferă cele mai bune condiții pentru creșterea ovinelor, fără ca animalele să sufere din cauza vreunui factor de stres.

Mieii „abbacchi” sunt crescuți în aer liber sau parțial în aer liber și hrăniți cu lapte matern (alăptare naturală). Oile mame beneficiază de pășuni naturale, pajiști-pășuni și pajiști specifice zonei geografice de producție menționate la punctul 4; nici mieii, nici oile mame nu trebuie să fie supuși alimentării forțate, stresului ambiental și/sau tratamentelor hormonale având ca scop creșterea producției; pe timp de vară, se admite practica tradițională a transhumanței.

5.2.   Specificitatea produsului

Carnea de „Abbacchio Romano” se distinge prin culoarea sa roz deschis acoperită cu grăsime de culoare albă, prin textura fină și consistența compactă, cu firișoare de grăsime. Datorită acestor caracteristici, produsul „Abbacchio Romano” este recunoscut în gastronomia regională, jucând un rol atât de important în bucătăria din Roma și din Lazio, încât se află la originea a circa o sută de feluri de mâncare.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP)

Din cele mai vechi timpuri, produsul „Abbacchio Romano” este strâns legat de viața rurală din regiune, fapt demonstrat de importanța creșterii oilor în economia și tradițiile întregii regiuni Lazio și, mai ales, de faima sa în rândul consumatorilor. Factorii naturali permit oilor mame să pască pe pajiștile naturale și pe pajiștile-pășuni, astfel încât laptele destinat hrănirii mieilor să dobândească proprietăți deosebite, generând o sinergie extrem de favorabilă nu doar pentru calitatea, ci și pentru omogenitatea caracteristicilor cărnii. Produsul care face obiectul IGP are, într-adevăr, o influență deosebită asupra gastronomiei regionale, jucând un rol atât de important în bucătăria din Roma și din Lazio, încât se află la originea a circa o sută de feluri de mâncare. La nivel social, legătura dintre „Abbacchio Romano” și zona geografică respectivă este reflectată de numeroasele festivaluri, serbări câmpenești și manifestări populare care se organizează în jurul acestui produs peste tot în Lazio. Semnificativă este și utilizarea specială, univocă în Lazio, a cuvântului roman „abbacchio”. Într-adevăr, potrivit Vocabulario romanesco al lui Chiappino, se numește „abbacchio” mielul care mai suge sau a fost înțărcat recent, iar „agnello” este mielul care se apropie de un an și a fost tuns deja de două ori. La Florența, ambii sunt numiți „agnello”, fără distincție. Chiar și o serie de operațiuni efectuate asupra mielului „abbacchio” poartă denumiri romane; de exemplu, „sbacchiatura” sau „abbacchiatura” (sacrificarea mieilor).

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

accesând direct pagina principală a site-ului internet al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), făcând clic pe „Qualità e sicurezza” (Calitate și siguranță) (în partea superioară dreaptă a ecranului) și apoi pe „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (Caiete de sarcini care fac obiectul examinării UE).


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1175/2012 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2012

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Sale Marino di Trapani (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Sale Marino di Trapani” depusă de Italia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 99, 3.4.2012, p. 18.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.8.   Alte produse din anexa I la tratat (condimente etc.)

ITALIA

Sale Marino di Trapani (IGP)


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1176/2012 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2012

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Μανταρίνι Χίου” (Mandarini Chiou), depusă de Grecia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Nu s-a depus nicio declarație oficială de opoziție la înregistrarea respectivă în temeiul articolului 7 din regulamentul menționat.

(3)

Cu toate acestea, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (3), care a intrat în vigoare ulterior cererii de înregistrare menționate, stabilește, în anexa I partea B partea 2 secțiunea II punctul B, că raportul minim zahăr/acid prevăzut pentru fructele din această specie este de 7,5:1. Din considerente de claritate și securitate juridică, autoritățile elene au adaptat documentul unic în cauză în privința acestui aspect.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa II la prezentul regulament conține documentul unic actualizat.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 19, 24.1.2012, p. 11.

(3)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXA I

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

GRECIA

Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (IGP)


ANEXA II

DOCUMENT UNIC

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„ΜΑΝΤΑΡIΝΙ ΧIΟΥ” (MANDARINI CHIOU)

NR. CE: EL-PGI-0005-0709-27.06.2008

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denumire

„Μανταρίνι Χίου” (Mandarini Chiou)

2.   Statul membru sau țara terță

Grecia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tip de produs

Clasa 1.6. —

Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

„Mandarini Chiou” este o mandarină din soiul comun de Chios (soi comun mediteraneean) al speciei Citrus deliciosa Tenore și are următoarele caracteristici:

Caracteristici fizice:

Formă

:

sferică, aplatizată la poli

Greutate

:

60 - 150 gr

Dimensiune

:

55 - 70 mm

Coajă

:

1,5-3,5 mm, se desprinde ușor de pulpă.

Număr de carpele

:

7-14, se desprind ușor.

Număr de sâmburi

:

8-24, mici, cu celule endosperme poliembrionice.

Caracteristici organoleptice:

Fructul, de culoare galbenă-portocalie, are o pulpă moale, savuroasă, cu aromă puternică și cu o pieliță destul de aspră, de culoare ușor portocalie.

Caracteristici chimice:

Conținut de suc

:

33 - 45%

Concentrație de zaharuri

:

>9,0 Brix

Aciditate

:

0,7 - 1,75%

Zaharuri/acizi (indice de coacere)

:

7,5 – 1

Uleiuri esenȚiale:

Cu titlu informativ, trebuie menționate:: alfa-tuien, alfa-pinen, camfen, beta-pinen, beta-mircen, o-metil-anisol, p-cimen, d-limonen, gama-terpinen, linalol, beta-cariofilen. Elementul principal, cu concentrația cea mai mare, este d-limonenul, urmat de gama-terpinen. Uleiurile esențiale sunt extrase din fructul întreg sau numai din coajă, prin mijloace mecanice, iar cantitatea extrasă depinde de factori diverși precum: gradul de coacere a fructului, dimensiunea acestuia și metoda utilizată.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate)

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală)

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Cultivarea, producția, culesul, trierea și sortarea după dimensiune a produsului „Mandarini Chiou” trebuie să se desfășoare în aria geografică a insulelor Chios, Psara și Inousses.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea

Etichetarea produsului „Mandarini Chiou” transformat în produse zaharoase, sucuri etc. sau în diverse produse derivate cum sunt uleiurile esențiale, trebuie să se facă în conformitate cu „Comunicarea Comisiei – Linii directoare privind etichetarea produselor alimentare care folosesc ca ingrediente produse cu denumiri de origine protejate (DOP) și cu indicații geografice protejate (IGP)” (JO C 341 din 16.12.2010, p. 3 și 4).

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Protejarea indicației geografice este solicitată pentru insulele Chios, Psara și Inousses.

5.   Legătura cu aria geografică

5.1.   Specificitatea ariei geografice

Condiții edafice – Substratul geologic este format din sedimente aluvionare generate de dezagregarea rocilor calcaroase. Cele mai multe soluri sunt argiloase și bogate în calciu activ și total (CaCO3), doi factori edafici care favorizează cultivarea „Mandarini Chiou”.

Condiții climatice – Clima regiunii este caracterizată de:

 

prezența vânturilor anuale (meltemi, care, în Marea Mediterană, se manifestă doar în Marea Egee), care temperează variațiile termice (potențând caracterul blând al climei și protejând, în general, fructele împotriva înghețului) și alungă norii;

 

un număr mare de ore însorite, pe parcursul întregului an (din toată Grecia, Chios înregistrează cel mai mare număr de ore cu cer senin) și mai ales în perioada vânturilor anuale (meltemi), când se înregistrează cele mai multe ore însorite și

 

variații reduse ale temperaturilor de-a lungul anului, și, în consecință, ierni scurte și blânde și veri răcoroase.

Aceste caracteristici climatice, combinate cu următorii factori: a) menținerea temperaturii ridicate a apelor de suprafață (>22 °C) chiar și toamna, b) poziția terenurilor, care permite o expunere semnificativă la soare și c) condițiile edafice menționate anterior au influențat dimensiunea și calitatea fructelor produse și au favorizat producerea unui conținut ridicat de zaharuri, calități datorate numărului ridicat de ore însorite și temperaturilor diurne ridicate (care stimulează fotosinteza), precum și temperaturilor nocturne ridicate (care determină descompunerea rapidă a acizilor).

Zaharuri

Aciditate exprimată în conținut de acid citric

și, prin urmare, savoarea dulce și aroma intensă.

Condiții antropogenice – Cultivarea produsului „Mandarini Chiou” a fost nu doar o activitate agricolă practicată fără întrerupere timp de numeroase decenii, cu adaptările necesare, dar a constituit și motivul pentru care s-au construit clădiri adecvate și s-au instituit practici perfect adaptate, toate acestea putând fi descrise pe scurt după cum urmează:

arhitectura specială a unui număr mare de construcții-case aparținând proprietarilor exploatațiilor agricole.. Ele sunt construite în livezi și au în general două etaje, ceea ce permite o mai bună supraveghere a culturilor;

sistemul de irigație, practicat cu ajutorul unui cabestan care canalizează o apă de foarte bună calitate, scoasă din fântână, în șanțuri. Trebuie subliniat faptul că sistemele de irigație ale insulei au fost dezvoltate în secolul al XIV-lea de către genovezi, care au construit și sisteme de drenare unice în lume la vremea respectivă;

metodele abile de recoltare dezvoltate. Conform mai multor surse, cultivatorii din Chios erau singurii din Grecia care aveau o tehnică potrivită pentru tăierea fructelor din pomi: foloseau foarfeci, apoi tăiau tija foarte aproape de fruct, lăsând pe fruct doar pedunculul pentru a evita ca tijele prea lungi să dăuneze fructelor din găleți și lăzi în timpul transportului.

practicile și metodele de fertilizare a culturilor plantate, bazate pe folosirea generalizată a gunoiului de grajd de la bovine, ovine, caprine și păsări de curte, crescute în paralel de cultivatorii de citrice. Deși continuă să fie una dintre principalele practici alese pentru fertilizarea pomilor, utilizarea gunoiului de grajd tinde să dispară din cauza cantităților insuficiente disponibile;

practicile și metodele adoptate pentru protecția împotriva înghețului care cuprind mai ales focurile controlate, „toichogyria” (ziduri împrejmuitoare) și plantarea cu densitate ridicată a pomilor, cu o distanță minimă între pomi de 2-2,5 m (aproximativ 100 de pomi la 1 000 m2).

5.2.   Specificitatea produsului

Produsul „Mandarini Chiou” este unul dintre produsele agricole tradiționale cele mai renumite din Grecia. La nivelul departamentului, alături de „Mastiha Chiou” cu denumire de origine protejată, este produsul cel mai important. Aceste fructe sunt foarte căutate pentru gustul lor deosebit și pentru aroma lor intensă, caracteristică. Soiul de mandarine produs în Chios este unic. Este considerat printre cele mai aromate și mai bune produse din lume. Chiar și când nu sunt coapte încă, mandarinele sunt atât de parfumate încât oricine le mănâncă va putea fi recunoscut după aroma persistentă. Parfumul emanat de livezile de „Mandarini Chiou” este atât de puternic încât insula este cunoscută, nu doar în Grecia, ci și dincolo de granițele ei, ca fiind „Chios cea parfumată”. Calificativul nu surprinde vizitatorii deoarece, se spune, parfumurile regiunii Campos pot fi simțite deja de pe mare, din prima clipă a călătoriei în inima verde a insulei.

Candidatura fructelor „Mandarini Chiou” la statutul de produs cu indicație geografică protejată se bazează, așadar, pe reputația produsului, fondată, la rândul ei, pe o calitate deosebită. Denumirea „Mandarini Chiou” s-a consacrat pe piața fructelor proaspete încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ca metodă de identificare și solicitare a unui produs foarte apreciat, original, cu o aromă foarte caracteristică, o savoare deosebită, cultivat în Chios într-un mod care a contribuit la conferirea unei valori comerciale speciale.

În trecut, pentru a se conserva caracteristicile deosebite ale fructelor „Mandarini Chiou”, mandarinele erau ambalate în hârtie după recoltare, adică se folosea hârtia pentru conservare. Această practică era o invenție a producătorilor din Chios și nu era folosită în nicio altă parte a Greciei. Cea mai veche mărturie scrisă privind ambalarea în hârtie a mandarinelor practicată în Chios este cea a francezului A. Testevuide apărută în 1878 în Le Tour du Monde (Înconjurul lumii), o revistă franceză dedicată călătoriilor.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP)

Reputația excepțională de care se bucură produsul este rezultatul îmbinării caracteristicilor intrinseci deosebite ale acestuia cu intervenția eficace a oamenilor.

În orice caz, „Mandarini Chiou” se bucură de o extraordinară reputație în rândul consumatorilor atât în Grecia, cât și în străinătate, mai ales datorită aromei caracteristice a fructelor și savoarei lor specifice, calități care au contribuit în mod deosebit în trecut la prosperitatea economiei locale și la dezvoltarea relațiilor comerciale cu alte țări europene (Cehoslovacia, Bulgaria, România, Serbia, Polonia, Germania). Toate aceste particularități sunt menționate în numeroase povestiri ale unor călători celebri (Galland, Testevuide, Zolotas, Tombazis, Sgouros și Sotiriadou).

Și mediul natural contribuie în mod semnificativ la această reputație. Este vorba mai ales despre factorii edafici și de condițiile climatice. Integrarea cultivării mandarinelor în mediul economic și comercial al societății locale a jucat un rol major în transmiterea caracteristicilor deosebite ale produsului.

În fine, reputația produsului „Mandarini Chiou” se datorează în mare măsură caracteristicilor deosebite ale regiunii geografice în care sunt cultivate aceste mandarine. Astfel, nu este întâmplător faptul că insula este cunoscută ca fiind „Chios cea parfumată”.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

[articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

http://www.minagric.gr/greek/data/Allin1_for%20CD01.pdf


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1177/2012 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2012

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Scottish Wild Salmon (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Scottish Wild Salmon” depusă de Regatul Unit a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 101, 4.4.2012, p. 13.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.7.   Pești, moluște, crustacee proaspete și produse derivate

REGATUL UNIT

Scottish Wild Salmon (IGP)


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/29


REGULAMENTUL (UE) NR. 1178/2012 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2012

de interzicere a pescuitului de cod saithe în zonele IIIa și IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32 de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2012.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2012.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acel stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2012 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizat de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25, 27.1.2012, p. 55.


ANEXĂ

Nr.

75/TQ44

Stat membru

Suedia

Stoc

POK/2A34.

Specie

Cod saithe (Pollachius virens)

Zonă

IIIa și IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

Data

19.11.2012


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/31


REGULAMENTUL (UE) NR. 1179/2012 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2012

de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (1), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Dintr-o evaluare a mai multor fluxuri de deșeuri reiese că piețele de reciclare a cioburilor de sticlă ar beneficia de pe urma elaborării unor criterii specifice de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă obținute din deșeuri nu mai constituie deșeuri. Aceste criterii trebuie să asigure un nivel ridicat de protecție a mediului și nu trebuie să aducă atingere clasificării cioburilor de sticlă ca deșeuri de către țări terțe.

(2)

Diverse rapoarte ale Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene au demonstrat că există o piață și cerere ca cioburile de sticlă să fie utilizate ca materie primă în industria producătoare de sticlă. Prin urmare, cioburile de sticlă trebuie să fie suficient de pure și să corespundă standardelor sau specificațiilor aplicabile formulate de industria producătoare de sticlă.

(3)

Criteriile de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri trebuie să asigure că cioburile care rezultă din operațiunea de recuperare respectă cerințele tehnice din industria producătoare de sticlă, sunt în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele aplicabile produselor și nu au efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătății umane. Rapoartele Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene au demonstrat că criteriile propuse pentru deșeurile utilizate ca materie primă în operațiunea de recuperare, pentru procesele și tehnicile de tratare, precum și pentru cioburile de sticlă care rezultă din operațiunea de recuperare îndeplinesc obiectivele respective deoarece trebuie să ducă la producția de cioburi fără proprietăți periculoase și cu cât mai puțini compuși care nu sunt de sticlă.

(4)

Pentru a asigura respectarea criteriilor, este oportun să se prevadă publicarea informațiilor despre cioburile de sticlă care încetează să mai fie deșeuri și implementarea unui sistem de gestionare.

(5)

Pentru a permite operatorilor să adapteze criteriile de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri, este oportun să se prevadă o perioadă rezonabilă de tranziție înainte de aplicarea prezentului regulament.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește criteriile de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă destinate producției de substanțe sau articole din sticlă în procesele de retopire încetează să mai fie deșeuri.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute de Directiva 2008/98/CE.

De asemenea, se aplică următoarele definiții:

1.

„cioburi de sticlă” înseamnă cioburi rezultate din recuperarea deșeurilor de sticlă;

2.

„deținător” înseamnă persoana fizică sau juridică aflată în posesia cioburilor de sticlă;

3.

„producător” înseamnă deținătorul care transferă cioburi de sticlă altui deținător pentru prima dată ca cioburi de sticlă care nu mai constituie deșeuri;

4.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul Uniunii care introduce pe teritoriul vamal al Uniunii cioburi de sticlă care nu mai constituie deșeuri;

5.

„personal calificat” înseamnă personalul care este calificat, în virtutea experienței ori a pregătirii, să monitorizeze și să evalueze proprietățile cioburilor de sticlă;

6.

„inspecție vizuală” înseamnă inspectarea cioburilor de sticlă din toate componentele unui transport, cu ajutorul simțurilor umane sau a oricăror echipamente nespecializate;

7.

„transport” înseamnă un lot de cioburi de sticlă care urmează a fi livrate de la un producător la un alt deținător și care poate fi prezent în una sau mai multe unități de transport, precum containerele.

Articolul 3

Criterii privind cioburile de sticlă

Cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri dacă, la transportul de la un producător la alt deținător, sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

1.

cioburile care rezultă din operațiunea de recuperare respectă criteriile stabilite în anexa I secțiunea 1;

2.

deșeurile folosite ca materie primă pentru operațiunea de recuperare respectă criteriile stabilite în anexa I secțiunea 2;

3.

deșeurile folosite ca materie primă pentru operațiunea de recuperare au fost tratate în conformitate cu criteriile stabilite în anexa I secțiunea 3;

4.

producătorul îndeplinește cerințele stabilite la articolele 4 și 5;

5.

cioburile de sticlă sunt destinate producției de substanțe sau articole din sticlă în procese de retopire.

Articolul 4

Declarația de conformitate

(1)   Producătorul sau importatorul trebuie să emită, pentru fiecare transport de cioburi de sticlă, o declarație de conformitate care respectă modelul stabilit în anexa II.

(2)   Producătorul sau importatorul transmite declarația de conformitate următorului deținător al transportului de cioburi de sticlă. Producătorul sau importatorul păstrează o copie a declarației de conformitate timp de cel puțin un an de la data emiterii sale și o pune la dispoziția autorităților competente la cererea acestora.

(3)   Declarația de conformitate poate să fie în format electronic.

Articolul 5

Sistemul de gestionare

(1)   Producătorul trebuie să implementeze un sistem de gestionare care să poată demonstra conformitatea cu criteriile menționate la articolul 3.

(2)   Sistemul de gestionare trebuie să includă un set de proceduri documentate referitoare la fiecare dintre următoarele aspecte:

(a)

monitorizarea calității cioburilor de sticlă care rezultă din operațiunea de recuperare, conform secțiunii 1 din anexa I (inclusiv prelevarea și analiza probelor);

(b)

controlul de acceptare a deșeurilor utilizate ca materie primă pentru operațiunea de recuperare, conform secțiunii 2 din anexa I;

(c)

monitorizarea proceselor și tehnicilor de tratare descrise în secțiunea 3 din anexa I;

(d)

feedback de la clienți referitor la respectarea cerințelor de calitate aplicabile cioburilor de sticlă;

(e)

înregistrarea rezultatelor monitorizării realizate în temeiul literelor (a)-(c);

(f)

revizuirea și îmbunătățirea sistemului de gestionare;

(g)

formarea personalului.

(3)   Sistemul de gestionare trebuie să prevadă în egală măsură cerințele specifice de monitorizare stabilite în anexa I pentru fiecare criteriu.

(4)   Un organism de evaluare a conformității, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), care a obținut acreditare în conformitate cu respectivul regulament, sau un verificator de mediu, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (20) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3), care este acreditat sau autorizat în conformitate cu regulamentul în cauză, trebuie să verifice faptul că sistemul de gestionare respectă cerințele prezentului articol. Verificarea trebuie efectuată o dată la trei ani. Se consideră că numai verificatorii cu următoarele domenii de acreditare sau licență pe baza codurilor NACE, astfel cum se specifică în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4) au suficientă experiență specifică pentru a efectua verificarea menționată în prezentul regulament:

* Cod NACE 38 (activități de colectare, tratare și eliminare a deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile); sau

* Cod NACE 23.1 (fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă).

(5)   Importatorul solicită furnizorilor săi să pună în aplicare un sistem de gestionare care să respecte cerințele alineatelor (1), (2) și (3) din prezentul articol și care a fost verificat de un verificator extern independent.

Sistemul de gestionare al furnizorului trebuie să fie certificat fie de un organism de evaluare a conformității care este acreditat de un organism de acreditare evaluat cu succes, la rândul său, inter pares pentru această activitate de organismul recunoscut în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, fie de un verificator de mediu acreditat sau autorizat care este acreditat sau autorizat de un organism de acreditare sau de autorizare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009, care face, de asemenea, obiectul unor evaluări inter pares, în conformitate cu articolul 31 din regulamentul respectiv.

Verificatorii care doresc să opereze în țări terțe trebuie să obțină o acreditare sau o autorizare specifică, în conformitate cu specificațiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 și în Decizia 2011/832/UE a Comisiei (5).

(6)   Producătorul permite accesul autorităților competente la sistemul de management la cererea acestora.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 11 iunie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(2)  JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

(3)  JO L 342, 22.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 330, 14.12.2011, p. 25.


ANEXA I

Criterii privind cioburile de sticlă

Criterii

Cerințe de automonitorizare

Secțiunea 1.   Calitatea cioburilor de sticlă care rezultă din operațiunea de recuperare

1.1.

Cioburile de sticlă trebuie să fie în conformitate cu specificațiile clientului, specificațiile unei industrii sau cu un standard de utilizare directă în producția de substanțe sau articole din sticlă prin retopire în instalațiile de producție a sticlei.

Personalul calificat trebuie să verifice că fiecare transport este conform cu specificațiile corespunzătoare.

1.2.

Conținutul următoarelor componente care nu sunt din sticlă trebuie să fie:

metale feroase: ≤ 50 ppm;

metale neferoase: ≤ 60 ppm;

substanțe anorganice nemetalice și care nu sunt din sticlă:

≤ 100 ppm pentru cioburi de sticlă cu dimensiunea > 1mm;

≤ 1 500 ppm pentru cioburi de sticlă cu dimensiunea ≤ 1 mm;

substanțe organice: ≤ 2 000 ppm.

Exemple de substanțe anorganice nemetalice și care nu sunt din sticlă: ceramică, piatră, porțelan, piroceramică.

Exemple de substanțe organice: hârtie, cauciuc, plastic, materiale textile, lemn.

Personalul calificat trebuie să efectueze o inspecție vizuală a fiecărui transport.

La intervale adecvate și revizuite, în cazul în care au loc modificări semnificative ale procesului de funcționare, se analizează cu ajutorul gravimetriei eșantioane reprezentative din cioburile de sticlă pentru a măsura cantitatea totală a componentelor care nu sunt din sticlă. Conținutul de componente care nu sunt din sticlă se analizează prin cântărire, după separarea mecanică sau manuală (după caz) a materialelor, sub o atentă supraveghere vizuală.

Frecvența adecvată a monitorizării prin eșantionare se stabilește ținându-se cont de următorii factori:

tiparul estimat de variabilitate (de exemplu, astfel cum reiese din rezultatele anterioare);

riscul inerent al variabilității calității cioburilor de sticlă utilizate ca materie primă pentru operațiunea de recuperare și orice alte prelucrări ulterioare. Deșeurile de sticlă pentru preconsum, având o compoziție foarte previzibilă, necesită probabil o monitorizare mai puțin frecventă. Deșeurile de sticlă provenite din colectarea de materiale diverse pot necesita o monitorizare mai frecventă;

precizia inerentă metodei de monitorizare;

proximitatea rezultatelor legate de conținutul componentelor care nu sunt din sticlă față de limitele indicate mai sus.

Procesul de determinare a frecvenței monitorizării trebuie documentat ca parte a sistemului de gestionare și trebuie să fie disponibil pentru auditare.

1.3.

Cioburile de sticlă nu trebuie să prezinte niciuna dintre proprietățile periculoase enumerate în anexa III la Directiva 2008/98/CE. Cioburile de sticlă trebuie să respecte limitele de concentrație prevăzute de Decizia 2000/532/CE a Comisiei (1) și să nu depășească limitele de concentrație prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

Personalul calificat trebuie să efectueze o inspecție vizuală a fiecărui transport. Dacă în urma inspecției vizuale există suspiciuni cu privire la existența unor proprietăți periculoase, trebuie să se ia măsuri suplimentare corespunzătoare, cum ar fi prelevarea și analiza probelor, dacă este cazul.

Personalul trebuie instruit cu privire la potențialele proprietăți periculoase care pot fi asociate cioburilor de sticlă și cu privire la componentele sau proprietățile materiale care permit recunoașterea proprietăților periculoase.

Procedura de recunoaștere a materialelor periculoase trebuie documentată în cadrul sistemului de gestionare.

Secțiunea 2.   Deșeurile utilizate ca materie primă pentru operațiunea de recuperare

2.1.

Numai deșeurile din colectarea de recipiente din sticlă recuperabile, articole din sticlă plată sau veselă fără plumb pot fi folosite ca materie primă. Deșeurile de sticlă colectate pot conține în mod accidental cantități mici de alte tipuri de sticlă.

Controlul de acceptare (prin inspecție vizuală) al tuturor deșeurilor care conțin sticlă primite și al documentației însoțitoare se efectuează de personalul calificat care este în prealabil instruit asupra modului în care se recunosc deșeurile care conțin sticlă și care nu îndeplinesc criteriile din prezenta secțiune.

2.2.

Deșeurile care conțin sticlă provenite din deșeurile municipale solide mixte sau din deșeurile sanitare nu trebuie folosite ca materie primă.

2.3.

Deșeurile periculoase nu trebuie folosite ca materie primă.

Secțiunea 3.   Procese și tehnici de tratare

3.1.

Deșeurile care conțin sticlă sunt colectate, separate și prelucrate și, din momentul respectiv, sunt în permanență ținute separat de alte deșeuri.

3.2.

Trebuie să se fi încheiat toate tratamentele, precum: concasarea, sortarea, separarea sau curățarea, necesare pentru a pregăti cioburile pentru utilizare directă (prin intermediul retopirii) în producția de substanțe sau obiecte din sticlă.

 


(1)  JO L 226, 6.9.2000, p. 3.

(2)  JO L 229, 30.4.2004, p. 1.


ANEXA II

Declarație de conformitate cu criteriile privind încetarea statutului de deșeuri menționată la articolul 4 alineatul (1)

1.

Producător/importator de cioburi de sticlă:

Nume:

Adresă:

Persoană de contact:

Telefon:

Fax:

E-mail:

2.

(a)

Denumirea sau codul categoriei de cioburi de sticlă conform unei specificații sau unui standard ale industriei:

(b)

Principalele dispoziții tehnice ale specificațiilor sau ale standardului industriei, inclusiv respectarea cerințelor de calitate privind încetarea statutului de deșeuri pentru componentele care nu sunt din sticlă, cum ar fi conținutul de metale feroase, metale neferoase, substanțe anorganice și substanțe organice nemetalice/care nu conțin sticlă și substanțe organice:

3.

Transportul de cioburi de sticlă respectă specificațiile sau standardul industriei menționate la punctul 2.

4.

Cantitatea transportului în kg:

5.

Producătorul de cioburi de sticlă aplică un sistem de gestionare care este în conformitate cu cerințele din Regulamentul (UE) nr. 1179/2012, care a fost verificat de un organism de evaluare a conformității acreditat sau de către un verificator de mediu sau, în cazul în care cioburile de sticlă care au încetat să mai fie deșeuri sunt importate pe teritoriul vamal al Uniunii, de un verificator extern independent.

6.

Transportul cioburilor de sticlă îndeplinește criteriile menționate la punctele 1-3 de la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1179/2012.

7.

Materialul din acest transport este destinat exclusiv utilizării directe în producția de substanțe sau articole din sticlă prin procese de retopire.

8.

Declarația producătorului/importatorului de cioburi de sticlă:

Certific că informațiile de mai sus sunt complete și corecte și sunt furnizate cu bună-credință:

Nume:

Data:

Semnătura:


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/37


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1180/2012 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2012

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1) (denumit în continuare „Codul”), în special articolul 247,

întrucât:

(1)

Republica Turcia a aderat la Convenția din 20 mai 1987 dintre Comunitatea Economică Europeană, Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei și Confederația Elvețiană privind un regim de tranzit comun (denumită în continuare „convenția”) în calitate de parte contractantă la 1 decembrie 2012. Prin Decizia nr. 4/2012 a Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun din 26 iunie 2012 (2), convenția a fost modificată pentru a adapta documentele de garanție pentru tranzitul comun în vederea aderării Turciei la convenție. Documentele de garanție corespunzătoare pentru tranzitul comunitar prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3) trebuie adaptate în consecință.

(2)

Întrucât Decizia nr. 4/2012 prevede cerința de a folosi, începând cu 1 decembrie 2012, documentele de garanție adaptate pentru aderarea Turciei, documentele de garanție corespunzătoare impuse prin Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 trebuie de asemenea adaptate cu efect de la data respectivă. Este însă necesar să se stabilească reguli pentru a permite utilizarea documentelor de garanție în conformitate cu modelul utilizabil înaintea datei de 1 decembrie 2012 pentru o perioadă de tranziție, sub rezerva adaptărilor necesare.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa 48 se înlocuiește cu textul cuprins în anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa 49 se înlocuiește cu textul cuprins în anexa II la prezentul regulament.

3.

Anexa 50 se înlocuiește cu textul cuprins în anexa III la prezentul regulament.

4.

În anexa 51, în caseta 7 se introduce cuvântul „Turcia” între cuvântul „Elveția” și cuvântul „Andorra”.

5.

În anexa 51a, în caseta 6 se introduce cuvântul „Turcia” între cuvântul „Elveția” și cuvântul „Andorra”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 decembrie 2012.

Operatorii economici pot însă utiliza, până la 30 noiembrie 2013, modelul din anexa 48, 49, 50, 51 sau 51a la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1159/2012 al Comisiei (4), sub rezerva adaptărilor geografice necesare și a adaptărilor referitoare la adresa de serviciu sau la agentul autorizat.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 297, 26.10.2012, p. 34.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1

(4)  JO L 336, 8.12.2012, p. 1.


ANEXA I

„ANEXA 48

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/DE TRANZIT COMUNITAR

GARANȚIE GLOBALĂ

I.   Angajamentul garantului

1.

Subsemnatul (subsemnata) (1)

domiciliat(ă) în (2)

mă fac garant solidar la biroul de garanție din …

până la valoarea maximă de

reprezentând 100/50/30 % (3) din valoarea de referință, față de Uniunea Europeană

(constituită din Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord)

și de Republica Croația, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederația Elvețiană, Republica Turcia, Principatul Andorra și Republica San Marino (4),

pentru orice sumă pentru care principalul obligat (5). … este sau ar deveni debitor față de țările menționate anterior atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile, cu titlu de datorie constituită din taxe și din alte impuneri aplicabile mărfurilor plasate sub regimul de tranzit comunitar sau comun.

2.

Subsemnatul (subsemnata) mă oblig să efectuez, la prima cerere scrisă a autorităților competente din țările menționate la punctul 1, plata sumelor cerute până la valoarea maximă menționată anterior și fără a putea să o amân mai mult de 30 de zile de la data cererii, în afară de cazul în care subsemnatul (subsemnata) sau orice altă persoană interesată stabilesc/stabilește, înaintea expirării acestui termen și într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, că operațiunea s-a încheiat.

Autoritățile competente pot, la cererea subsemnatului (subsemnatei) și pentru motive recunoscute ca fiind valabile, să prelungească, dincolo de termenul de 30 de zile începând cu data cererii de plată, termenul în care subsemnatul (subsemnata) sunt obligat(ă) să efectuez plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât valoarea lor să fie echivalentă cu cea care ar fi percepută în acest scop pe piața monetară sau financiară a țării în cauză.

Această sumă nu poate fi redusă prin scăderea sumelor deja plătite în conformitate cu prezentul angajament decât atunci când subsemnatul (subsemnata) sunt invitat(ă) să plătesc o datorie apărută cu ocazia unei operațiuni de tranzit comunitar sau comun care a început înainte de primirea cererii de plată precedente sau în cele 30 de zile care urmează acesteia.

3.

Prezentul angajament este valabil începând cu data acceptării sale de către biroul de garanție. Subsemnatul (subsemnata) rămân răspunzător (răspunzătoare) de plata datoriei apărute cu ocazia oricărei operațiuni de tranzit comunitar sau comun la care se referă prezentul angajament, care a debutat înainte de data intrării în vigoare a unei revocări sau a unei rezilieri a actului de garanție, chiar dacă cererea de plată a fost făcută ulterior.

4.

În sensul prezentului angajament, subsemnatul (subsemnata) îmi dau adresa de serviciu (6) din fiecare dintre celelalte țări menționate la punctul 1:

Țara

Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale și adresa completă

Subsemnatul (subsemnata) recunosc că toată corespondența, avizele și toate formalitățile sau procedurile referitoare la prezentul angajament, adresate sau efectuate în scris la una dintre adresele mele de serviciu, vor fi acceptate ca fiindu-mi remise cum se cuvine.

Subsemnatul (subsemnata) recunosc competența instanțelor din localitățile în care am o adresă de serviciu.

Subsemnatul (subsemnata) mă angajez să mențin adresele de serviciu sau, dacă sunt obligat(ă) să modific una sau mai multe dintre adresele de serviciu, să informez în prealabil biroul de garanție în legătură cu acest lucru.

Întocmit la … la data de …

(Semnătura) (7)

II.   Acceptarea de către biroul de garanție

Biroul de garanție

Angajamentul garantului acceptat la data de

(Ștampila și semnătura)


(1)  Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale.

(2)  Adresa completă.

(3)  A se elimina mențiunile necorespunzătoare.

(4)  A se elimina numele părții (părților) contractante sau al statelor (Andorra sau San Marino) ale căror teritorii nu sunt tranzitate. Trimiterile la Principatul Andorra și la Republica San Marino se aplică numai operațiunilor de tranzit comunitar.

(5)  Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale și adresa completă a principalului obligat.

(6)  În cazul în care în legislația statului respectiv nu există nicio dispoziție privind adresa de serviciu, garantul numește, în această țară, un agent autorizat să primească toate comunicările adresate lui, iar confirmarea prevăzută la punctul 4 al doilea paragraf și angajamentele luate la punctul 4 al patrulea paragraf trebuie să corespundă. Instanțele localităților în care se situează adresele de serviciu ale garantului sau ale agenților săi sunt competente în cazul litigiilor privind prezenta garanție.

(7)  Semnătura trebuie precedată de următorul înscris de mână al semnatarului: «Garanție în valoare de …», indicând suma în litere.”


ANEXA II

„ANEXA 49

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/DE TRANZIT COMUNITAR

GARANȚIE INDIVIDUALĂ

I.   Angajamentul garantului

1.

Subsemnatul (subsemnata) (1)

domiciliat(ă) în (2)

mă fac garant solidar la biroul de garanție din …

până la valoarea maximă de

față de Uniunea Europeană

(constituită din Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord)

și de Republica Croația, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederația Elvețiană, Republica Turcia, Principatul Andorra și Republica San Marino (3), pentru orice sumă pentru care

principalul obligat (4)

este sau ar deveni debitor față de țările menționate anterior atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile, cu titlu de datorie constituită din taxe și din alte impuneri aplicabile mărfurilor descrise mai jos, plasate sub regimul de tranzit comunitar sau comun de la biroul de plecare din …

la biroul de destinație din …

Descrierea mărfurilor:

2.

Subsemnatul (subsemnata) mă oblig să efectuez, la prima cerere scrisă a autorităților competente din țările menționate la punctul 1, plata sumelor cerute fără a putea să o amân mai mult de 30 de zile de la data cererii, în afară de cazul în care subsemnatul (subsemnata) sau orice altă persoană interesată stabilesc/stabilește, înaintea expirării acestui termen, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, că operațiunea s-a încheiat.

Autoritățile competente pot, la cererea subsemnatului (subsemnatei) și pentru motive recunoscute ca fiind valabile, să prelungească, dincolo de termenul de 30 de zile începând cu data cererii de plată, termenul în care subsemnatul (subsemnata) sunt obligat(ă) să efectuez plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât valoarea lor să fie echivalentă cu cea care ar fi percepută în acest scop pe piața monetară sau financiară a țării în cauză.

3.

Prezentul angajament este valabil începând cu data acceptării sale de către biroul de garanție. Subsemnatul (subsemnata) rămân răspunzător (răspunzătoare) de plata datoriei apărute cu ocazia operațiunii de tranzit comunitar sau comun la care se referă prezentul angajament, care a debutat înainte de data intrării în vigoare a unei revocări sau a unei rezilieri a actului de garanție, chiar dacă cererea de plată a fost făcută ulterior.

4.

În sensul prezentului angajament, subsemnatul (subsemnata) îmi dau adresa de serviciu (5) din fiecare dintre celelalte țări menționate la punctul 1:

Țara

Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale și adresa completă

Subsemnatul (subsemnata) recunosc că toată corespondența, avizele și toate formalitățile sau procedurile referitoare la prezentul angajament, adresate sau efectuate în scris la una dintre adresele mele de serviciu, vor fi acceptate ca fiindu-mi remise cum se cuvine.

Subsemnatul (subsemnata) recunosc competența instanțelor din localitățile în care am o adresă de serviciu.

Subsemnatul (subsemnata) mă angajez să mențin adresele de serviciu sau, dacă sunt obligat(ă) să modific una sau mai multe dintre adresele de serviciu, să informez în prealabil biroul de garanție în legătură cu acest lucru.

Întocmit la …, la data de …

(Semnătura) (6)

II.   Acceptarea de către biroul de garanție

Biroul de garanție

Angajamentul garantului acceptat la data de … pentru a acoperi operațiunea de tranzit comunitar/comun efectuată în conformitate cu declarația de tranzit nr. … din … (7)

(Ștampila și semnătura)


(1)  Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale.

(2)  Adresa completă.

(3)  A se elimina numele părții (părților) contractante sau al statelor (Andorra sau San Marino) ale căror teritorii nu sunt tranzitate. Trimiterile la Principatul Andorra și la Republica San Marino se aplică numai operațiunilor de tranzit comunitar.

(4)  Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale și adresa completă a principalului obligat.

(5)  În cazul în care în legislația statului respectiv nu există nicio dispoziție privind adresa de serviciu, garantul numește, în această țară, un agent autorizat să primească toate comunicările adresate lui, iar confirmarea prevăzută la punctul 4 al doilea paragraf și angajamentele luate la punctul 4 al patrulea paragraf trebuie să corespundă. Instanțele localităților în care se situează adresele de serviciu ale garantului sau ale agenților săi sunt competente în cazul litigiilor privind prezenta garanție.

(6)  Semnătura trebuie precedată de următorul înscris de mână al semnatarului: «Garanție în valoare de …», indicând suma în litere.

(7)  Se completează de către biroul de plecare.”


ANEXA III

„ANEXA 50

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/DE TRANZIT COMUNITAR

GARANȚIE INDIVIDUALĂ SUB FORMĂ DE TITLURI

I.   Angajamentul garantului

1.

Subsemnatul (subsemnata) (1)

domiciliat(ă) în (2)

mă fac garant solidar la biroul de garanție din …

față de Uniunea Europeană

(constituită din Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord)

și de Republica Croația, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederația Elvețiană, Republica Turcia, Principatul Andorra și Republica San Marino (3),

pentru orice sumă pentru care un principal obligat este sau ar deveni debitor față de țările menționate anterior atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile, cu titlu de datorie constituită din taxe și din alte impuneri aplicabile mărfurilor plasate sub regimul de tranzit comunitar sau comun, față de care subsemnatul (subsemnata) am consimțit să-mi angajez responsabilitatea prin emiterea de titluri de garanție individuală până la concurența unei sume maxime de 7 000 EUR pe titlu.

2.

Subsemnatul (subsemnata) mă oblig să efectuez, la prima cerere scrisă a autorităților competente din țările menționate la punctul 1, plata sumelor cerute, până la concurența sumei de 7 000 EUR pe titlu de garanție individuală, fără a putea să o amân mai mult de 30 de zile de la data cererii, în afară de cazul în care subsemnatul (subsemnata) sau orice altă persoană interesată stabilesc/stabilește, înaintea expirării acestui termen, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, că operațiunea s-a încheiat.

Autoritățile competente pot, la cererea subsemnatului (subsemnatei) și pentru motive recunoscute ca fiind valabile, să prelungească, dincolo de termenul de 30 de zile începând cu data cererii de plată, termenul în care subsemnatul (subsemnata) sunt obligat(ă) să efectuez plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât valoarea lor să fie echivalentă cu cea care ar fi percepută în acest scop pe piața monetară sau financiară a țării în cauză.

3.

Prezentul angajament este valabil începând cu data acceptării sale de către biroul de garanție. Subsemnatul (subsemnata) rămân răspunzător (răspunzătoare) de plata datoriei apărute cu ocazia oricărei operațiuni de tranzit comunitar sau comun la care se referă prezentul angajament, care a debutat înainte de data intrării în vigoare a unei revocări sau a unei rezilieri a actului de garanție, chiar dacă cererea de plată a fost făcută ulterior.

4.

În sensul prezentului angajament, subsemnatul (subsemnata) îmi dau adresa de serviciu (4) din fiecare dintre celelalte țări menționate la punctul 1:

Țara

Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale și adresa completă

Subsemnatul (subsemnata) recunosc că toată corespondența, avizele și toate formalitățile sau procedurile referitoare la prezentul angajament, adresate sau efectuate în scris la una dintre adresele mele de serviciu, vor fi acceptate ca fiindu-mi remise cum se cuvine.

Subsemnatul (subsemnata) recunosc competența instanțelor din localitățile în care am o adresă de serviciu.

Subsemnatul (subsemnata) mă angajez să mențin adresele de serviciu sau, dacă sunt obligat(ă) să modific una sau mai multe dintre adresele de serviciu, să informez în prealabil biroul de garanție în legătură cu acest lucru.

Întocmit la …, la data de …

(Semnătura) (5)

II.   Acceptarea de către biroul de garanție

Biroul de garanție

Angajamentul garantului acceptat la data de

(Ștampila și semnătura)


(1)  Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale.

(2)  Adresa completă.

(3)  Numai pentru operațiunile de tranzit comunitar.

(4)  În cazul în care în legislația statului respectiv nu există nicio dispoziție privind adresa de serviciu, garantul numește, în această țară, un agent autorizat să primească toate comunicările adresate lui, iar confirmarea prevăzută la punctul 4 al doilea paragraf și angajamentele luate la punctul 4 al patrulea paragraf trebuie să corespundă. Instanțele localităților în care se situează adresele de serviciu ale garantului sau ale agenților săi sunt competente în cazul litigiilor privind prezenta garanție.

(5)  Semnătura trebuie precedată de următorul înscris de mână al semnatarului: «Garanție».”


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/44


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1181/2012 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2012

privind autorizarea creșterii limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în 2012 în anumite regiuni vitivinicole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Partea A punctul 3 din anexa XVa la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că statele membre pot solicita majorarea cu până la 0,5 % a limitelor de creștere a tăriei alcoolice în volume (îmbogățire) a vinului în anii în care condițiile climatice au fost deosebit de nefavorabile.

(2)

Danemarca, Suedia și Regatul Unit au solicitat creșterea limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în anul 2012, deoarece în timpul perioadei de vegetație condițiile climatice au fost deosebit de nefavorabile în anumite regiuni geografice.

(3)

Ca urmare a condițiilor climatice deosebit de nefavorabile din cursul anului 2012, limitele de creștere a tăriei alcoolice naturale, prevăzute în partea A punctul 2 din anexa XVa la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, nu permit producerea unui vin cu tărie alcoolică totală adecvată în anumite regiuni vitivinicole pentru care există, în mod normal, o cerere pe piață.

(4)

Prin urmare, este oportun să se autorizeze creșterea limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în 2012 în Danemarca, Suedia și Regatul Unit.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În regiunile geografice enumerate în anexa la prezentul regulament, prin derogare de la partea A punctul 2 din anexa XVa la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, creșterea tăriei alcoolice naturale în volume a strugurilor proaspeți recoltați în anul 2012, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat, a vinului nou aflat încă în fermentație și a vinului produs din strugurii recoltați în anul 2012 nu poate depăși 3,5 % vol.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.


ANEXĂ

Regiunile geografice în care este autorizată creșterea limitei de îmbogățire în conformitate cu articolul 1

Stat membru

Regiuni geografice

Danemarca

Toate regiunile vitivinicole

Suedia

Toate regiunile vitivinicole

Regatul Unit

Toate regiunile vitivinicole


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/46


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1182/2012 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

39,9

MA

75,8

TN

76,3

TR

75,8

ZZ

67,0

0707 00 05

AL

76,3

JO

174,9

MA

133,1

TR

98,0

ZZ

120,6

0709 93 10

MA

151,2

TR

72,5

ZZ

111,9

0805 10 20

AR

49,7

TR

74,4

ZA

57,6

ZW

43,2

ZZ

56,2

0805 20 10

MA

75,2

ZZ

75,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

85,6

MA

95,7

TR

78,3

ZZ

86,5

0805 50 10

TR

81,5

ZZ

81,5

0808 10 80

CA

157,2

MK

36,9

US

125,9

ZA

136,9

ZZ

114,2

0808 30 90

CN

48,8

TR

112,1

US

160,6

ZZ

107,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/48


DECIZIA CONSILIULUI

din 6 decembrie 2012

privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen referitoare la instituirea Agenției europene pentru gestionarea operațională a unor sisteme informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție

(2012/764/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere articolul 4 din Protocolul (nr. 19) privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „Protocolul Schengen”),

având în vedere solicitarea guvernului Irlandei, exprimată în scrisoarea din 14 martie 2012 adresată președintelui Consiliului, de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen, astfel cum se precizează în scrisoarea respectivă,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2002/192/CE (1), Consiliul a autorizat Irlanda să participe la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen, conform condițiilor prevăzute în decizia respectivă.

(2)

La 25 octombrie 2011, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 (2) de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (denumită în continuare „agenția”).

(3)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1077/2011, agenția este responsabilă de gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac și poate fi responsabilă de pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a altor sisteme informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, pe baza unui instrument legislativ relevant, în temeiul părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(4)

Agenția are personalitate juridică unică și este caracterizată printr-o structură organizațională și financiară unitară. În acest scop și în conformitate cu articolul 288 din TFUE, agenția a fost instituită prin intermediul unui instrument legislativ unic care este aplicabil în întregime în statele membre cărora le revin obligații în temeiul său. Aceasta exclude posibilitatea unei aplicări parțiale a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 pentru Irlanda. În consecință, ar trebui luate măsurile necesare pentru a se asigura faptul că Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 este aplicabil în întregime în Irlanda.

(5)

SIS II face parte din acquis-ul Schengen. Înființarea, funcționarea și utilizarea SIS II sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și Decizia 2007/533/JAI a Consiliului (4). Cu toate acestea, Irlanda a participat numai la adoptarea Deciziei 2007/533/JAI, care dezvoltă dispozițiile acquis-ului Schengen menționate la articolul 1 litera (a) punctul (ii) din Decizia 2002/192/CE.

(6)

VIS face parte, de asemenea, din acquis-ul Schengen. Irlanda nu a participat la adoptarea și nu îi revin obligații în temeiul Deciziei 2004/512/CE (5), a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 (6) și, respectiv, a Deciziei 2008/633/JAI (7), care reglementează instituirea, funcționarea sau utilizarea VIS.

(7)

Eurodac nu face parte din acquis-ul Schengen. Irlanda a participat la adoptarea și are obligații în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului (8), care reglementează instituirea, funcționarea și utilizarea Eurodac. Totuși, în măsura în care dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 se referă la Eurodac, în conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Irlanda nu a participat la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 și, prin urmare, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(8)

În conformitate cu articolul 4 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, Irlanda a notificat Comisia și Consiliul, prin scrisorile din 14 martie 2012, cu privire la intenția sa de a accepta dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 referitoare la Eurodac.

(9)

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 331 alineatul (1) din TFUE, Comisia a confirmat, prin Decizia C(2012) 4881 din 18 iulie 2012, aplicarea în Irlanda a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, în măsura în care dispozițiile acestuia se referă la Eurodac. Decizia respectivă prevede că, în ceea ce privește Irlanda, Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 intră în vigoare la data intrării în vigoare a Deciziei Consiliului privind cererea Irlandei de a lua parte la dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 referitoare la SIS II, astfel cum este reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, și referitoare la VIS.

(10)

Având în vedere faptul că prima condiție prealabilă pentru ca Irlanda să participe la dispozițiile referitoare la Eurodac din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 este îndeplinită în urma adoptării Deciziei C(2012) 4881 a Comisiei și având în vedere participarea sa parțială la dispozițiile referitoare la SIS II, Irlanda are dreptul de a participa la activitățile agenției, în măsura în care agenția este responsabilă de gestionarea operațională a SIS II, astfel cum este reglementat de Decizia 2007/533/JAI, și de gestionarea operațională a Eurodac.

(11)

Pentru a asigura respectarea tratatelor și a protocoalelor aplicabile și, în același timp, pentru a garanta unitatea și coerența Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, Irlanda a solicitat, prin scrisoarea din 14 martie 2012, să participe la regulamentul respectiv în temeiul articolului 4 din Protocolul Schengen, în măsura în care agenția este responsabilă de gestionarea operațională a SIS II, astfel cum este reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, precum și de gestionarea operațională a VIS.

(12)

Consiliul recunoaște dreptul Irlandei de a formula, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul Schengen, o cerere de participare la Regulamentul (UE) nr. 1077/2011, în măsura în care Irlanda nu participă la regulamentul respectiv pentru alte temeiuri.

(13)

Participarea Irlandei la Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 nu aduce atingere faptului că, în prezent, Irlanda nu participă și nu poate participa la dispozițiile acquis-ului Schengen referitoare la libera circulație a resortisanților țărilor terțe, la politica în domeniul vizelor și la trecerea frontierelor externe ale statelor membre. În consecință, Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 conține dispoziții specifice care reflectă această poziție specială a Irlandei, în special în ceea ce privește drepturile de vot limitate în consiliul de administrație al agenției.

(14)

Comitetul mixt, înființat în conformitate cu articolul 3 din Acordul încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea celor două din urmă la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (9), a fost informat cu privire la pregătirea prezentei decizii în conformitate cu articolul 5 din respectivul acord.

(15)

Comitetul mixt, înființat în conformitate cu articolul 3 din Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (10), a fost informat cu privire la pregătirea prezentei decizii în conformitate cu articolul 5 din respectivul acord,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ca urmare a Deciziei 2002/192/CE, Irlanda participă la Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, în măsura în care acesta se referă la gestionarea operațională a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și, în parte, la Sistemul de informații Schengen de a doua generație (SIS II), la care Irlanda nu participă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

L. LOUCA


(1)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(2)  JO L 286, 1.11.2011, p. 1.

(3)  JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

(4)  JO L 205, 7.8.2007, p. 63.

(5)  Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (VIS) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).

(7)  Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului din 11 decembrie 2000 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin (JO L 316, 15.12.2000, p. 1).

(9)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(10)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/50


DECIZIA 2012/765/PESC A CONSILIULUI

din 10 decembrie 2012

de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei 2012/333/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 27 decembrie 2001, Consiliul a adoptat Poziția comună 2001/931/PESC (1).

(2)

La 25 iunie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/333/PESC de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC (2).

(3)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din Poziția comună 2001/931/PESC, este necesară o revizuire integrală a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Decizia 2012/333/PESC.

(4)

Prezenta decizie cuprinde rezultatul revizuirii efectuate de Consiliu în ceea ce privește persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC.

(5)

Consiliul a conchis că persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC au fost implicate în acte de terorism în sensul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC, că s-a luat o decizie în privința lor de către o autoritate competentă în sensul articolului 1 alineatul (4) din poziția comună respectivă și că ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute în respectiva poziție comună.

(6)

Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC ar trebui să fie actualizată în consecință, iar Decizia 2012/333/PESC ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC este cea prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia 2012/333/PESC se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 344, 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 165, 26.6.2012, p. 72.


ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

1.   PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (cunoscut și sub numele de Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Pașaport: D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit

4.

ARBABSIAR Manssor (cunoscut și sub numele de Mansour Arbabsiar), născut la 6 sau 15 martie 1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al Statelor Unite ale Americii. Pașaport: C2002515 (Iran); Pașaport: 477845448 (SUA). Carte de identitate națională nr.: 07442833, data expirării 15.3.2016 (permis de conducere SUA)

5.

BOUYERI, Mohammed (cunoscut și sub numele de Abu ZUBAIR, SOBIAR, Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos) – membru al „Hofstadgroep”

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, născut pe 10.9.1971 la Alger (Algeria) – membru al „al-Takfir” și al „al-Hijra”

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (cunoscut și sub numele de GARBAYA, Ahmed, cel de SA-ID și sub numele de SALWWAN, Samir), născut în 1963 în Liban, cetățean libanez

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (cunoscut și sub numele de ALI Salem, BIN KHALID Fahd Bin Adballah, HENIN Ashraf Refaat Nabith, WADOOD Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan, pașaport nr. 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (cunoscut și sub numele de Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran, (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran

10.

SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran

11.

SOLEIMANI Qasem (cunoscut și sub numele de Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani, Qasem Sulemani), născut la 11.3.1957 în Iran. Cetățean iranian. Pașaport: 008827 (pașaport diplomatic iranian), eliberat în 1999. Titlu: General-maior

2.   GRUPĂRI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Organizația Abu Nidal” – „OAN” (cunoscută și sub denumirea de „Consiliul Revoluționar Fatah”, „Brigadele Revoluționare Arabe”, „Septembrie Negru” și „Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)

2.

„Brigada Martirilor Al-Aqsa”

3.

„Al-Aqsa e.V.”

4.

„Al-Takfir” și „Al-Hijra”

5.

„Babbar Khalsa”

6.

„Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv „Noua Armată Populară” – „NAP”, Filipine

7.

„Gama'a al-Islamiyya” (cunoscută și sub denumirea de „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Grupul Islamic” – „IG”)

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)

9.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”

11.

„Hofstadgroep”

12.

„Fundația Pământul Sfânt pentru Ajutor și Dezvoltare”

13.

„Federația Internațională a Tineretului Sikh” – „ISYF”

14.

„Forța Khalistan Zindabad” – „KZF”

15.

„Partidul Muncitoresc din Kurdistan” – „PKK” (cunoscut și sub denumirea de „KADEK”, „KONGRA-GEL”)

16.

„Tigrii Eliberării din Tamil Eelam” – „LTTE”

17.

„Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”)

18.

„Jihadul Islamic Palestinian” – „PIJ”

19.

„Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – „FPEP”

20.

„Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General” (cunoscut și sub denumirea de „FPEP – Comandamentul General”)

21.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Forțele Armate Revoluționare din Columbia”)

22.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” [cunoscută și sub denumirea de „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”) sau cea de „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”)

23.

„Sendero Luminoso” – „CL” („Calea Luminoasă”)

24.

„Stichting Al Aqsa” (cunoscută și sub denumirea de „Stichting Al Aqsa Olanda”, „Al Aqsa Olanda”)

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” cunoscută și sub denumirea de „Șoimii Eliberării din Kurdistan” sau cea de „Vulturii Eiberării din Kurdistan”)


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/53


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 7 decembrie 2012

de modificare a părții A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE a Consiliului în ceea ce privește lista laboratoarelor naționale autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase

[notificată cu numărul C(2012) 8900]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/766/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a Directivei 92/46/CEE (1), în special articolul 67 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/85/CE stabilește măsurile minime de combatere care trebuie aplicate în cazul apariției unui focar de febră aftoasă și anumite măsuri preventive destinate unei mai bune conștientizări și pregătiri a autorităților competente și a comunității agricole cu privire la această boală.

(2)

Aceste măsuri preventive includ obligația statelor membre de a garanta faptul că manipularea virusului viu al febrei aftoase în contextul activităților de cercetare și diagnosticare este efectuată numai în laboratoarele naționale autorizate care figurează în partea A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE.

(3)

Regatul Unit a informat oficial Comisia cu privire la modificarea numelui laboratorului național menționat în partea A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE, situat în statul membru respectiv.

(4)

Din motive de securitate juridică, este important să se actualizeze lista laboratoarelor naționale prevăzută în partea A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE. Prin urmare, este necesar să se înlocuiască rubrica referitoare la Regatul Unit în lista laboratoarelor naționale prevăzută în partea A din anexa respectivă.

(5)

Prin urmare, anexa XI la Directiva 2003/85/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În partea A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE, rubrica referitoare la Regatul Unit se înlocuiește cu următorul text:

„UK

Regatul Unit

The Pirbright Institute

Regatul Unit

Estonia

Finlanda

Irlanda

Letonia

Malta

Slovenia

Suedia”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 306, 22.11.2003, p. 1.


11.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/54


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 7 decembrie 2012

de desemnare a laboratorului de referință al UE pentru febra aftoasă și de abrogare a Deciziei 2006/393/CE

[notificată cu numărul C(2012) 8901]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/767/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a Directivei 92/46/CEE (1), în special articolul 69 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/85/CE stabilește măsurile minime de combatere care trebuie aplicate în cazul apariției unui focar de febră aftoasă și anumite măsuri preventive destinate unei mai bune conștientizări și pregătiri a autorităților competente și a comunității agricole cu privire la această boală.

(2)

Directiva 2003/85/CE prevede, printre altele, că trebuie să fie desemnat un laborator de referință al UE pentru febra aftoasă în scopul îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor prevăzute în anexa XVI la directiva respectivă.

(3)

Comisia, în strânsă colaborare cu statele membre, a lansat o procedură de selecție a laboratorului de referință al UE pe baza criteriilor de competență tehnică și științifică și de expertiză a personalului.

(4)

La încheierea procedurii de selecție, laboratorul câștigător, Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, finanțat de Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), a fost desemnat, prin Decizia 2006/393/CE a Comisiei (2), ca laborator de referință al UE pentru febra aftoasă, pe o perioadă de cinci ani începând cu 7 iunie 2006.

(5)

Directiva 2003/85/CE prevede, de asemenea, că Comisia ar trebui să reexamineze desemnarea laboratorului de referință al UE pentru febra aftoasă, pentru a verifica conformitatea acestuia cu funcțiile și sarcinile laboratorului respectiv, specificate în anexa XVI la directiva în cauză.

(6)

Evaluarea, lansată de Comisie și finalizată în aprilie 2011, a concluzionat că Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory îndeplinește cu succes toate funcțiile și sarcinile laboratorului de referință al UE pentru febra aftoasă prevăzute în anexa XVI la Directiva 2003/85/CE și responsabilitățile laboratoarelor de referință ale UE, menționate la articolul 32 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (3).

(7)

Desemnarea respectivului laborator ca laborator de referință al UE pentru febra aftoasă ar trebui, prin urmare, să fie prelungită pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(8)

În plus, Regatul Unit a informat în mod oficial Comisia că Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory poartă în prezent denumirea „Pirbright Institute”.

(9)

Pentru a evita perturbarea activităților laboratorului de referință al UE pentru febra aftoasă, este necesar ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să se aplice retroactiv, începând cu data de 7 iunie 2011.

(10)

Prin urmare, din motive de claritate și de simplificare a legislației Uniunii, Decizia 2006/393/CE ar trebui abrogată și înlocuită cu prezenta decizie.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Pirbright Institute din cadrul Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) din Regatul Unit este desemnat ca laborator de referință al UE pentru febra aftoasă.

(2)   Dispozițiile care stabilesc funcțiile și sarcinile laboratorului de referință al UE prevăzute la alineatul (1) sunt menționate în anexa XVI la Directiva 2003/85/CE.

Articolul 2

Decizia 2006/393/CE se abrogă.

Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 7 iunie 2011.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 306, 22.11.2003, p. 1.

(2)  JO L 152, 7.6.2006, p. 31.

(3)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.