ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.328.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 328

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
28 noiembrie 2012


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia nr. 1104/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului pentru a include materialul forestier de reproducere din categoria calificat și a actualiza numele autorităților responsabile de autorizarea și controlul producției

1

 

*

Decizia nr. 1105/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului pentru a prelungi perioada de aplicare a acesteia și pentru a actualiza denumirile țărilor terțe și ale autorităților responsabile pentru autorizarea și controlul producției ( 1 )

4

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor ( 1 )

7

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1107/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

16

 

 

DECIZII

 

 

2012/730/UE

 

*

Decizia Consiliului din 20 noiembrie 2012 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Grupului internațional de studiu privind iuta în ceea ce privește negocierea unui nou mandat pentru perioada de după 2014

18

 

 

2012/731/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/003 DK/Vestas introdusă de Danemarca)

19

 

 

2012/732/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/002 DE/manroland din Germania)

20

 

 

2012/733/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă și reinstituirea EURES [notificată cu numărul C(2012) 8548]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DECIZII

28.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/1


DECIZIA NR. 1104/2012/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2012

de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului pentru a include materialul forestier de reproducere din categoria „calificat” și a actualiza numele autorităților responsabile de autorizarea și controlul producției

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2008/971/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind echivalența materialului forestier de reproducere produs în țări terțe (3) determină condițiile în care se importă în Uniune materialul forestier de reproducere din categoriile „sursă identificată” și „selectat” produs într-o țară terță enumerată în anexa I la decizia respectivă.

(2)

Normele naționale de certificare a materialului forestier de reproducere în Canada, Croația, Norvegia, Serbia, Elveția, Turcia și Statele Unite prevăd efectuarea unei inspecții oficiale la fața locului în timpul recoltării și prelucrării semințelor și al producției de material săditor.

(3)

În conformitate cu normele menționate, atât sistemele de autorizare și înregistrare a materialului de bază, cât și producția ulterioară de material de reproducere din respectivul material de bază ar trebui să respecte sistemul OCDE de certificare a materialului forestier de reproducere destinat comerțului internațional (Sistemul OCDE pentru semințe și plante forestiere). În plus, normele menționate impun atât certificarea oficială a semințelor și a materialului săditor din categoriile „sursă identificată”, „selectat” și „calificat”, cât și închiderea oficială a ambalajelor cu semințe în conformitate cu Sistemul OCDE pentru semințe și plante forestiere.

(4)

După cum a arătat o examinare a normelor respective în ceea ce privește categoria „calificat”, condițiile de autorizare a materialului de bază corespund cerințelor prevăzute în Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere (4). De asemenea, cu excepția condițiilor referitoare la calitatea semințelor, la puritatea speciilor și la calitatea materialului săditor, normele din țările terțe respective oferă aceleași garanții în privința condițiilor aplicabile semințelor și materialului săditor din noua categorie „calificat” ca și cele prevăzute în Directiva 1999/105/CE. Prin urmare, normele referitoare la certificarea materialului forestier din categoria „calificat” din Canada, Croația, Norvegia, Serbia, Elveția, Turcia și Statele Unite ar trebui considerate echivalente cu normele prevăzute în Directiva 1999/105/CE, cu condiția satisfacerii condițiilor stabilite în anexa II la Decizia 2008/971/CE în ceea ce privește semințele și materialul săditor.

(5)

În ceea ce privește materialul din categoria „calificat”, condițiile respective ar trebui să includă furnizarea de informații cu privire la modificarea sau nemodificarea genetică a produselor. Astfel de informații ar trebui să faciliteze aplicarea cerințelor prevăzute în Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (5) sau, după caz, în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (6) și în Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic (7).

(6)

În plus, numele anumitor autorități responsabile de autorizarea și controlul producției, enumerate în anexa I la Decizia 2008/971/CE, s-au schimbat.

(7)

Prin urmare, Decizia 2008/971/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2008/971/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie determină condițiile în care este importat în Uniune materialul forestier de reproducere din categoriile «sursă identificată», «selectat» și «calificat» produs într-o țară terță precizată în anexa I.”

2.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Semințele și materialul săditor din categoriile «sursă identificată», «selectat» și «calificat» ale speciilor enumerate în anexa I la Directiva 1999/105/CE, produse în țările terțe menționate în anexa I la prezenta decizie și certificate oficial de autoritățile din țările terțe menționate în anexa respectivă, sunt considerate echivalente cu semințele și materialul săditor conforme cu dispozițiile Directivei 1999/105/CE, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa II la prezenta decizie.”

3.

La articolul 4, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În momentul intrării semințelor și a materialului săditor pe teritoriul Uniunii, furnizorul care importă acest material informează anticipat organismul oficial al statului membru respectiv cu privire la import. Înainte de introducerea pe piață a materialului, organismul oficial eliberează un certificat principal pe baza certificatului oficial de proveniență al OCDE.”

4.

Anexele I și II se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 21 noiembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 351, 15.11.2012, p. 91.

(2)  Poziția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 13 noiembrie 2012.

(3)  JO L 345, 23.12.2008, p. 83.

(4)  JO L 11, 15.1.2000, p. 17.

(5)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(6)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(7)  JO L 268, 18.10.2003, p. 24.


ANEXĂ

Anexele I și II la Decizia 2008/971/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se înlocuiește cu textul următor:

„ANEXA I

Țări și autorități

Țara (1)

Autoritatea responsabilă cu autorizarea și controlul producției

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts –Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW – Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

AUTORITĂȚILE STATALE OFICIALE DE CERTIFICARE

[Autorizate să emită certificate OECD prin acorduri de cooperare cu Serviciul Forestier al Ministerului Agriculturii al SUA (USDA Forest Service)]

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2.

În anexa II se adaugă următoarea secțiune:

„C.   Condiții suplimentare privind semințele și materialul săditor din categoria «calificat» produse în țări terțe

În ceea ce privește semințele și materialul săditor din categoria «calificat», eticheta OCDE și eticheta sau documentul furnizorului precizează dacă s-a utilizat modificarea genetică la producerea materialului de bază.”


(1)  CA – Canada, CH – Elveția, HR – Croația, NO – Norvegia, RS – Serbia, TR – Turcia, US – Statele Unite ale Americii.”


28.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/4


DECIZIA NR. 1105/2012/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2012

de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului pentru a prelungi perioada de aplicare a acesteia și pentru a actualiza denumirile țărilor terțe și ale autorităților responsabile pentru autorizarea și controlul producției

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2003/17/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe, și echivalența semințelor produse în țări terțe (3) dispune că, pentru o perioadă limitată, inspecțiile în câmp ale culturilor producătoare de semințe din anumite specii, efectuate în țări terțe, sunt considerate echivalente cu inspecțiile în câmp efectuate în conformitate cu actele juridice ale Uniunii și că semințele din anumite specii, produse în țări terțe, sunt considerate echivalente cu semințele produse în conformitate cu actele juridice ale Uniunii.

(2)

Se constată că inspecțiile în câmp efectuate în țări terțe oferă în continuare aceleași garanții ca și inspecțiile în câmp efectuate de statele membre. Prin urmare, este oportun ca acestea să fie considerate în continuare ca fiind echivalente.

(3)

Deoarece Decizia 2003/17/CE va expira la 31 decembrie 2012, ar trebui prelungită perioada pentru care se recunoaște echivalența în temeiul deciziei menționate. Este de dorit ca perioada respectivă să fie extinsă cu zece ani.

(4)

Trimiterea la Iugoslavia din Decizia 2003/17/CE ar trebui să fie eliminată. Serbia, în calitate de membru participant la sistemele OCDE pentru certificarea soiurilor de semințe destinate comerțului internațional și membru al Asociației internaționale privind testarea semințelor în ceea ce privește prelevarea de eșantioane și testarea semințelor, ar trebui să fie adăugată pe lista țărilor terțe enumerate în anexa I la Decizia 2003/17/CE. În plus, denumirile unor autorități competente responsabile pentru aprobarea și controlul producției, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Decizia 2003/17/CE, au suferit modificări.

(5)

Dispozițiile din Decizia 2003/17/CE care se referă la Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4) ar trebui eliminate deoarece, în contextul prezentei decizii, aplicarea acestora ar fi incompatibilă cu sistemul actelor delegate și al actelor de punere în aplicare introdus de articolele 290 și 291 din tratat.

(6)

Prin urmare, Decizia 2003/17/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2003/17/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se elimină.

2.

Articolul 5 se elimină.

3.

La articolul 6, data de „31 decembrie 2012” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2022”.

4.

Anexa I se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 21 noiembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 351, 15.11.2012, p. 92.

(2)  Poziția Parlamentului European din 25 octombrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 noiembrie 2012.

(3)  JO L 8, 14.1.2003, p. 10.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANEXĂ

„ANEXA I

ȚĂRI, AUTORITĂȚI ȘI SPECII

Țara (1)

Autoritatea

Specii menționate în următoarele directive

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 – SANTIAGO DE CHILE

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 «THE TERRACE»

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Ministerul Agriculturii a autorizat următoarele instituții să emită certificate OECD:

National Laboratory For Seed Testing

Maksima Gorkog 30-21000 NOVI SAD

Maize Research Institute «ZEMUN POLJE»

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

US

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO – CANELONES

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

ZA

National Department of Agriculture,

C/O S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/CEE

66/402/CEE – doar cu privire la Zea mays și Sorghum spp.

2002/57/CE


(1)  AR – Argentina, AU – Australia, CA – Canada, CL – Chile, HR – Croația, IL – Israel, MA – Maroc, NZ – Noua Zeelandă, RS – Serbia, TR – Turcia, US – Statele Unite ale Americii, UY – Uruguay, ZA – Africa de Sud”.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

28.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/7


REGULAMENTUL (UE) NR. 1106/2012 AL COMISIEI

din 27 noiembrie 2012

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (1), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei din 13 decembrie 2006 privind Nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului dintre statele sale membre (2) a stabilit versiunea valabilă la 1 ianuarie 2007 a nomenclatorului respectiv.

(2)

Sudanul de Sud a devenit stat independent.

(3)

Antilele Olandeze au fost dizolvate.

(4)

Saint-Barthélemy nu mai face parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene.

(5)

Un cod este necesar pentru a acoperi tranzacțiile care implică instalații în largul mării (platforme petroliere, parcuri eoliene, cabluri transoceanice).

(6)

Codificarea alfabetică a țărilor și teritoriilor trebuie să reflecte versiunea curentă a standardului ISO alfa 2, în măsura în care acesta este compatibil cu cerințele legislației Uniunii și cerințele statistice ale Uniunii.

(7)

Prin urmare, este oportună stabilirea unei noi versiuni a acestui nomenclator care să țină seama de aceste evoluții și de anumite schimbări intervenite în raport cu anumite coduri.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru statistici privind schimbul de mărfuri cu țările terțe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Versiunea valabilă începând cu 1 ianuarie 2013 a nomenclatorului țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului dintre statele membre este prevăzută în anexă.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2013.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 23.

(2)  JO L 354, 14.12.2006, p. 19.


ANEXĂ

NOMENCLATORUL ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR PENTRU STATISTICILE COMERȚULUI EXTERIOR AL UNIUNII ȘI ALE COMERȚULUI DINTRE STATELE MEMBRE

(Versiune valabilă începând cu 1 ianuarie 2013)

Cod

Text

Descriere

AD

Andorra

 

AE

Emiratele Arabe Unite

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah și Umm al Qaiwain

AF

Afganistan

 

AG

Antigua și Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albania

 

AM

Armenia

 

AO

Angola

Inclusiv Cabinda

AQ

Antarctica

Teritoriile situate la sud de latitudinea sudică de 60°: exclusiv Teritoriile Australe Franceze (TF), Insula Bouvet (BV), Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud (GS)

AR

Argentina

 

AS

Samoa Americană

 

AT

Austria

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaidjan

 

BA

Bosnia și Herțegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgia

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgaria

 

BH

Bahrain

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BL

Saint-Barthélemy

 

BM

Bermuda

 

BN

Statul Brunei Darussalam

Formă uzuală Brunei

BO

Statul Plurinațional al Boliviei

Formă uzuală Bolivia

BQ

Bonaire, Sint Eustatius și Saba

 

BR

Brazilia

 

BS

Bahamas

 

BT

Bhutan

 

BV

Insula Bouvet

 

BW

Botswana

 

BY

Belarus

Formă uzuală Bielorusia

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CC

Insulele Cocos (sau Insulele Keeling)

 

CD

Republica Democratică Congo

Fostul Zair

CF

Republica Centrafricană

 

CG

Congo

 

CH

Elveția

Inclusiv teritoriul german Büsingen și municipiul italian Campione d’Italia

CI

Côte d’Ivoire

Formă uzuală Coasta de Fildeș

CK

Insulele Cook

 

CL

Chile

 

CM

Camerun

 

CN

China

 

CO

Columbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capul Verde

 

CW

Curaçao

 

CX

Insula Christmas

 

CY

Cipru

 

CZ

Republica Cehă

 

DE

Germania

Inclusiv Insula Helgoland; exclusiv teritoriul Büsingen

DJ

Djibouti

 

DK

Danemarca

 

DM

Dominica

 

DO

Republica Dominicană

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

Inclusiv Insulele Galápagos

EE

Estonia

 

EG

Egipt

 

EH

Sahara Occidentală

 

ER

Eritreea

 

ES

Spania

Inclusiv Insulele Baleare și Insulele Canare; exclusiv Ceuta (XC) și Melilla (XL)

ET

Etiopia

 

FI

Finlanda

Inclusiv Insulele Åland

FJ

Fiji

 

FK

Insulele Falkland

 

FM

Statele Federate ale Microneziei

Chuuk, Kosrae, Pohnpei și Yap

FO

Insulele Feroe

 

FR

Franța

Inclusiv Monaco și departamentele franceze de peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica și Réunion) și partea de nord franceză a Saint Martin

GA

Gabon

 

GB

Regatul Unit

Regatul Unit, Irlanda de Nord, Insulele Anglo-Normande și Insula Man

GD

Grenada

Inclusiv Insulele Grenadine de Sud

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Groenlanda

 

GM

Gambia

 

GN

Guineea

 

GQ

Guineea Ecuatorială

 

GR

Grecia

 

GS

Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guineea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

Regiunea administrativă specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

HM

Insula Heard și Insulele McDonald

 

HN

Honduras

Inclusiv Insulele Swan

HR

Croația

 

HT

Haiti

 

HU

Ungaria

 

ID

Indonezia

 

IE

Irlanda

 

IL

Israel

 

IN

India

 

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

Arhipelagul Chagos

IQ

Irak

 

IR

Republica Islamică Iran

 

IS

Islanda

 

IT

Italia

Inclusiv Livigno; exclusiv municipiul Campione d’Italia

JM

Jamaica

 

JO

Iordania

 

JP

Japonia

 

KE

Kenya

 

KG

Republica Kârgâzstan

 

KH

Cambodgia

 

KI

Kiribati

 

KM

Comore

Anjouan, Grande Comore și Mohéli

KN

Saint Kitts și Nevis

 

KP

Republica Populară Democrată Coreeană

Formă uzuală Coreea de Nord

KR

Republica Coreea

Formă uzuală Coreea de Sud

KW

Kuweit

 

KY

Insulele Cayman

 

KZ

Kazahstan

 

LA

Republica Democrată Populară Laos

Formă uzuală Laos

LB

Liban

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Lituania

 

LU

Luxemburg

 

LV

Letonia

 

LY

Libia

 

MA

Maroc

 

MD

Republica Moldova

 

ME

Muntenegru

 

MG

Madagascar

 

MH

Insulele Marshall

 

MK  (1)

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

Fosta Birmania

MN

Mongolia

 

MO

Macao

Regiunea administrativă specială Macao a Republicii Populare Chineze

MP

Insulele Mariane de Nord

 

MR

Mauritania

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Inclusiv Gozo și Comino

MU

Mauritius

Insula Mauritius, Insula Rodrigues, Insulele Agalega și Cargados Carajos Shoals (Insulele Saint-Brandon)

MV

Maldive

 

MW

Malawi

 

MX

Mexic

 

MY

Malaysia

Malaysia Peninsulară și Malaysia de Est (Labuan, Sarawak și Sabah)

MZ

Mozambic

 

NA

Namibia

 

NC

Noua Caledonie

Inclusiv Insulele Loyalty (Maré, Lifou și Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Insula Norfolk

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

Inclusiv Insulele Corn

NL

Țările de Jos

 

NO

Norvegia

Inclusiv Arhipelagul Svalbard și Insula Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Noua Zeelandă

Exclusiv teritoriul Ross (Antarctica)

OM

Oman

 

PA

Panama

Inclusiv fosta Zonă a Canalului

PE

Peru

 

PF

Polinezia Franceză

Insulele Marchize, Arhipelagul Societății (inclusiv Tahiti), Insulele Tuamotu, Insulele Gambier și Insulele Australe

PG

Papua-Noua Guinee

Partea estică a Noii Guinee; Arhipelagul Bismarck [inclusiv Noua Britanie, Noua Irlandă, Lavongai (Noua Hanovra) și Insulele Amiralității]; Insulele Solomon de Nord (Bougainville și Buka); Insulele Trobriand, Insula Woodlark; Insulele Entrecasteaux și Arhipelagul Louisiade

PH

Filipine

 

PK

Pakistan

 

PL

Polonia

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

 

PN

Pitcairn

Inclusiv Insulele Ducie, Henderson și Oeno

PS

Teritoriul Palestinian Ocupat

Cisiordania (inclusiv Ierusalimul de Est) și Fâșia Gaza

PT

Portugalia

Inclusiv Arhipelagul Azore și Arhipelagul Madeira

PW

Palau

 

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

România

 

RU

Federația Rusă

Formă uzuală Rusia

RW

Rwanda

 

SA

Arabia Saudită

 

SB

Insulele Solomon

 

SC

Seychelles

Insula Mahé, Insula Praslin, La Digue, Frégate și Silhouette; Insulele Amirante (inclusiv Desroches, Alphonse, Platte și Coëtivy); Insulele Farquhar (inclusiv Providence); Insulele Aldabra și Insulele Cosmoledo

SD

Sudan

 

SE

Suedia

 

SG

Singapore

 

SH

Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha

 

SI

Slovenia

 

SK

Slovacia

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Suriname

 

SS

Sudanul de Sud

 

ST

São Tomé și Principe

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten (partea neerlandeză)

Insula Saint Martin este împărțită în partea de nord franceză și partea de sud neerlandeză

SY

Republica Arabă Siriană

Formă uzuală Siria

SZ

Swaziland

 

TC

Insulele Turks și Caicos

 

TD

Ciad

 

TF

Teritoriile Australe și Antarctice Franceze

Inclusiv Insulele Kerguelen, Insula Amsterdam, Insula Saint-Paul, Arhipelagul Crozet și insulele franceze dispersate din Oceanul Indian care includ Bassas da India, Insula Europa, Insulele Glorioso, Insula Juan de Nova Island și Insula Tromelin

TG

Togo

 

TH

Thailanda

 

TJ

Tadjikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timorul de Est

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunisia

 

TO

Tonga

 

TR

Turcia

 

TT

Trinidad și Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Teritoriul vamal separat al Kinmen, Matsu, Penghu și Taiwan

TZ

Republica Unită Tanzania

Pemba, Insula Zanzibar și Tanganika

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

UM

Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite ale Americii

Cuprind Insula Baker, Insula Howland, Insula Jarvis, Atolul Johnston, Reciful Kingman, Insulele Midway, Insula Navassa, Atolul Palmyra și Insula Wake

US

Statele Unite

Inclusiv Puerto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Sfântul Scaun (Statul Cetății Vaticanului)

 

VC

Saint Vincent și Grenadine

 

VE

Republica Bolivariană a Venezuelei

Forma uzuală Venezuela

VG

Insulele Virgine Britanice

 

VI

Insulele Virgine Americane

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis și Futuna

Inclusiv Insula Alofi

WS

Samoa

Fosta Samoa Occidentală

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Astfel cum este definit de Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 10 iunie 1999

XL

Melilla

Inclusiv Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas și Insulele Chafarinas

XS

Serbia

 

YE

Yemen

Fost Yemenul de Nord și Yemenul de Sud

YT

Mayotte

Grande-Terre și Pamandzi

ZA

Africa de Sud

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 

DIVERSE

EU

Uniunea Europeană

Cod rezervat în cadrul schimburilor cu țările terțe, pentru declarația de origine a mărfurilor, în conformitate cu condițiile prevăzute de dispozițiile Uniunii în domeniu. Cod care nu trebuie utilizat în scopuri statistice

QP

Marea liberă

Domeniul maritim în afara apelor teritoriale

QQ

Stocuri și provizii

Rubrică facultativă

sau

 

 

QR

Stocuri și provizii în cadrul comerțului intra-UE

Rubrică facultativă

QS

Stocuri și provizii în cadrul comerțului cu țările terțe

Rubrică facultativă

QU

Țări și teritorii nespecificate

Rubrică facultativă

sau

 

 

QV

Țări și teritorii nespecificate în cadrul comerțului intra-UE

Rubrică facultativă

QW

Țări și teritorii nespecificate în cadrul comerțului cu țările terțe

Rubrică facultativă

QX

Țări și teritorii nespecificate din motive comerciale sau militare

Rubrică facultativă

sau

 

 

QY

Țări și teritorii nespecificate din motive comerciale sau militare în cadrul comerțului intra-UE

Rubrică facultativă

QZ

Țări și teritorii nespecificate din motive comerciale sau militare în cadrul schimburilor cu țările terțe

Rubrică facultativă


(1)  Cod provizoriu care nu aduce cu nimic atingere denumirii definitive a țării care va fi atribuită cu ocazia încheierii negocierilor în curs privind acest subiect în cadrul Organizației Națiunilor Unite.


28.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1107/2012 AL COMISIEI

din 27 noiembrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 noiembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

28.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/18


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2012

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Grupului internațional de studiu privind iuta în ceea ce privește negocierea unui nou mandat pentru perioada de după 2014

(2012/730/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatele (3) și (4), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2002/312/CE a Consiliului (1), acordul de stabilire a mandatului Grupului internațional de studiu privind iuta din 2001 („acordul”) a fost aprobat în numele Comunității Europene.

(2)

Actualul mandat expiră la 30 aprilie 2014, iar chestiunea deschiderii negocierilor pentru reînnoirea acestuia va fi discutată în cadrul reuniunii celei de a 15-a sesiuni a Consiliului Grupului internațional de studiu privind iuta din decembrie 2012.

(3)

Reînnoirea acordului nu este în interesul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, reprezentată de Comisie, în cadrul Grupului internațional de studiu privind iuta este de a vota împotriva deschiderii negocierilor pentru reînnoirea mandatului pentru perioada de după 2014.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 112, 27.4.2002, p. 34.


28.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/19


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2012

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/003 DK/Vestas introdusă de Danemarca)

(2012/731/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial, generate de globalizare, și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 000 000 EUR.

(3)

La 14 mai 2012, Danemarca a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările din întreprinderea Vestas Group, iar până la 10 iulie 2012 a transmis informații suplimentare. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 7 488 000 EUR.

(4)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Danemarca,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare prin alocarea sumei de 7 488 000 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 21 noiembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


28.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/20


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2012

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/002 DE/manroland din Germania)

(2012/732/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial, generate de globalizare, și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 000 000 EUR.

(3)

La 4 mai 2012, Germania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG, privind disponibilizările de la întreprinderea manroland AG și de la două dintre filialele acesteia, precum și de la un furnizor, pe care a completat-o cu informații suplimentare până la 10 iulie 2012. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. În consecință, Comisia propune mobilizarea sumei de 5 352 944 EUR.

(4)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea prezentată de Germania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 5 352 944 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 21 noiembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


28.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/21


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă și reinstituirea EURES

[notificată cu numărul C(2012) 8548]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/733/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (1), în special articolul 38,

întrucât:

(1)

S-au realizat multe progrese de la lansarea inițială a rețelei EURES, înființată prin Decizia 93/569/CEE a Comisiei din 22 octombrie 1993 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității în ceea ce privește, în special, o rețea intitulată EURES (Servicii europene pentru ocuparea forței de muncă) (2), în vederea punerii în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului (3). Rețeaua a fost reformată și reinstituită în scopul consolidării sale prin Decizia 2003/8/CE a Comisiei (4).

(2)

Consiliul European din 17 iunie 2010 a aprobat Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, solicitând mobilizarea deplină a instrumentelor și politicilor corespunzătoare ale UE pentru sprijinirea realizării obiectivelor comune, și a invitat statele membre să intensifice acțiunile coordonate.

(3)

Consiliul European din 28 și 29 iunie 2012 a decis adoptarea unui „Pact pentru creștere economică și locuri de muncă” și a precizat, pe baza comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” din 18 aprilie 2012, faptul că portalul EURES ar trebui să fie transformat într-un real instrument european de recrutare și plasare a forței de muncă.

(4)

EURES ar trebui să promoveze o mai bună funcționare a piețelor muncii și satisfacerea necesităților economice prin facilitarea mobilității geografice transnaționale și transfrontaliere a lucrătorilor, asigurând, în același timp, mobilitatea în condiții echitabile și respectarea standardelor de muncă aplicabile. Acesta ar trebui să ofere o mai mare transparență a piețelor forței de muncă, asigurând schimbul și prelucrarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă (și anume „compensarea” sau „corelarea” în sensul regulamentului) și activitățile de sprijin în sectoarele de recrutare, consiliere și orientare la nivel național și transfrontalier, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

(5)

Având în vedere experiența dobândită de la lansarea inițială în 1993 și în urma reformei din 2003 și luând în considerare necesitățile de continuare a consolidării și extinderii rețelei pentru ca aceasta să sprijine pe deplin obiectivele Strategiei Europa 2020, trebuie să se revizuiască compoziția actuală a rețelei, împărțirea responsabilităților și procedurile de adoptare a deciziilor, precum și catalogul serviciilor furnizate.

(6)

În acest scop, ar trebui să se confere EURES o orientare mai puternică către gestionarea în funcție de obiective și rezultate din punct de vedere al corelării, plasării și recrutării. În acest context, plasarea poate fi înțeleasă drept furnizarea de servicii de către un intermediar între oferta și cererea de pe piața muncii, cu obiectivul obținerii unei recrutări, în cazul în care recrutarea reprezintă ocuparea unui loc de muncă vacant.

(7)

Eliminarea monopolurilor împreună cu alte evoluții au condus la apariția pe piața forței de muncă a unei game largi de furnizori de servicii de ocupare a forței de muncă. Pentru a-și valorifica pe deplin potențialul, EURES trebuie să fie deschis participării acestor operatori hotărâți să respecte pe deplin cerințele juridice și standardele de muncă aplicabile, precum și alte standarde EURES de calitate.

(8)

Serviciile EURES trebuie să fie definite clar pentru a se asigura îndeplinirea eficientă și eficace a obligațiilor impuse statelor membre prin intermediul regulamentului, și anume realizarea unei compensări a ofertelor și a cererilor de locuri de muncă, precum și schimbul și furnizarea de informații legate de piața forței de muncă. Acest fapt ar duce la implicarea unor diverși actori, inclusiv partenerii sociali, după caz.

(9)

În cadrul „Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă”, Consiliul European a solicitat să se exploreze posibilitatea de a extinde EURES pentru a include ucenicia și stagiile. Pentru a asigura sinergiile și a permite EURES să sprijine pe deplin obiectivele Strategiei Europa 2020, în special în ceea ce privește creșterea ratei de ocupare a forței de muncă la 75 % până în anul 2020, respectând în același timp domeniul de aplicare al regulamentului, EURES ar trebui să poată acoperi programele de ucenicie și de stagiu, cu condiția ca persoanele în cauză să fie considerate lucrători în sensul regulamentului și să fie în vârstă de cel puțin 18 ani, de îndată ce se consideră posibilă verificarea acestor informații în conformitate cu standardele corespunzătoare.

(10)

Pentru a furniza serviciile în modul cel mai eficient, EURES ar trebui să fie integrat și inclus în oferta de servicii generale a organizațiilor participante, care pot beneficia de finanțare din partea Fondului social european pentru activități naționale și transfrontaliere.

(11)

Pentru a contribui în mod eficace la o mai bună funcționare a piețelor forței de muncă în vederea dezvoltării unei piețe europene a muncii, EURES ar trebui, de asemenea, să joace un rol mai important în ocuparea locurilor de muncă pentru care este dificil a se găsi candidați și să ajute anumite categorii de lucrători și angajatori prin includerea în EURES a sprijinului pentru activitățile de mobilitate specifice la nivelul UE, în special cu scopul a încuraja schimburile de lucrători tineri.

(12)

Ar trebui să se ia în considerare pe deplin oportunitățile oferite de noile instrumente tehnologice de informare și comunicare, pentru a îmbunătăți și a raționaliza și mai mult serviciile oferite.

(13)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentei decizii ar trebui să fie în conformitate cu legislația UE și cu legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal.

(14)

Din motive de claritate, este recomandabil să se reinstituie rețeaua EURES și să se definească mai precis componența, structura și funcțiile acesteia.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru libera circulație a lucrătorilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Rețeaua EURES

Pentru a îndeplini obligațiile prevăzute în capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, Comisia, împreună cu statele membre, instituie și pune în funcțiune o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, denumită EURES.

Articolul 2

Obiective

În beneficiul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, lucrătorilor și angajatorilor, EURES promovează, după caz, în cooperare cu alte servicii sau rețele europene:

(a)

dezvoltarea pieței europene a forței de muncă deschise și accesibile tuturor, care respectă pe deplin cerințele juridice și standardele de muncă aplicabile;

(b)

compensarea și plasarea la nivel transnațional, interregional și transfrontalier prin schimbul de locuri de muncă vacante și de cereri de locuri de muncă, precum și participarea la activități de mobilitate specifice la nivelul UE;

(c)

transparența și schimbul de informații privind piețele europene ale muncii, inclusiv cu privire la condițiile de viață și de muncă și la posibilitățile de dobândire a competențelor;

(d)

elaborarea de măsuri pentru promovarea și facilitarea mobilității lucrătorilor tineri;

(e)

schimbul de informații privind stagiile și ucenicia în sensul Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și, după caz, plasarea stagiarilor și ucenicilor;

(f)

elaborarea de metode și de indicatori în acest scop.

Articolul 3

Componență

EURES include următoarele categorii:

(a)

Biroul european de coordonare a compensării ofertelor și cererilor de locuri de muncă, în conformitate cu articolele 18, 19 și 20 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011;

(b)

membrii EURES, care sunt serviciile specializate desemnate de statele membre în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 (denumite în continuare „birourile naționale de coordonare”), astfel cum se prevede la articolul 5;

(c)

partenerii EURES, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 492/2011. Partenerii EURES sunt desemnați de membrul EURES respectiv și pot include prestatorii de servicii publici sau privați care își desfășoară activitatea în domeniul plasării și ocupării forței de muncă relevant, precum și sindicatele și organizațiile patronale. Pentru a se califica, un partener EURES trebuie să se angajeze să îndeplinească rolurile și responsabilitățile prevăzute la articolul 7;

(d)

partenerii EURES asociați care, în conformitate cu articolul 6, oferă servicii limitate sub supravegherea și pe răspunderea unui partener EURES sau a Biroului european de coordonare.

Articolul 4

Roluri și responsabilități ale Biroului european de coordonare

(1)   Comisia este responsabilă cu administrarea Biroului european de coordonare.

(2)   Biroul european de coordonare supraveghează conformitatea cu dispozițiile prevăzute la capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 și oferă asistență rețelei în desfășurarea activităților sale.

(3)   Biroul de coordonare EURES are în special următoarele misiuni:

(a)

formularea unei abordări globale coerente și furnizarea de sprijin orizontal în beneficiul rețelei EURES și al utilizatorilor săi, cum ar fi:

1.

punerea în funcțiune și dezvoltarea unui portal web european privind mobilitatea locurilor de muncă (denumit în continuare „portalul EURES”) și a serviciilor informatice aferente, care să includă sistemele și procedurile pentru schimbul de locuri de muncă vacante, cererile de angajare sub formă de scrisori de candidatură, CV-urile, pașapoartele de competențe etc., precum și alte informații similare, în cooperare cu alte servicii sau rețele europene relevante;

2.

activități de informare și comunicare privind EURES;

3.

formarea profesională a personalului implicat în EURES;

4.

facilitarea creării de rețele, a schimburilor de bune practici și a învățării reciproce între membrii și partenerii EURES;

5.

participarea EURES la activități de mobilitate specifice la nivelul UE;

(b)

analiza mobilității geografice și profesionale, în lumina realizării echilibrului între cererea și oferta de locuri de muncă, precum și a dezvoltării unei abordări generale a mobilității, în conformitate cu Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă;

(c)

monitorizarea generală și evaluarea activităților EURES, definirea performanței, plasarea și alți indicatori de rezultat, precum și acțiunile de verificare a efectuării acestora în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 492/2011 și cu prezenta decizie.

(4)   Biroul de coordonare EURES își adoptă programul de lucru și obiectivele pentru rețeaua EURES în cooperare cu Grupul de coordonare EURES și după consultarea Consiliului de administrație EURES.

Articolul 5

Roluri și responsabilități ale birourilor naționale de coordonare

(1)   Fiecare stat membru desemnează un serviciu specializat, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, care este responsabil cu organizarea lucrărilor rețelei EURES în statul membru respectiv.

(2)   Biroul național de coordonare se asigură că sunt îndeplinite toate obligațiile care revin statului membru în temeiul Regulamentului (UE) nr. 492/2011, în special cele privind schimbul de informații, astfel cum se prevede la articolele 12, 13 și 14, prin:

(a)

înființarea și întreținerea tuturor infrastructurilor tehnice și funcționale și ale sistemelor necesare pentru a permite partenerilor EURES și partenerilor EURES asociați să participe la sistemul de schimb de informații;

(b)

furnizarea, fie de către biroul național de coordonare, fie de către partenerii EURES aflați sub responsabilitatea acestuia, a informațiilor solicitate.

(3)   În strânsă cooperare cu Biroul european de coordonare și cu celelalte birouri naționale de coordonare, acesta se angajează, în special:

(a)

să desemneze unul sau mai mulți parteneri EURES, pe baza sistemului de selecție și acreditare prevăzut la articolul 10 alineatul (2) litera (b) punctul (vii), și să supravegheze activitățile lor;

(b)

să planifice și să raporteze periodic privind activitățile și rezultatele rețelei naționale EURES către Biroul european de coordonare;

(c)

să coordoneze participarea EURES la activități de mobilitate specifice relevante la nivelul UE.

(4)   Atunci când desemnează partenerii EURES, biroul național de coordonare se străduiește să asigure cea mai bună acoperire geografică și a pieței forței de muncă, precum și oferirea unui serviciu optim persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, lucrătorilor și angajatorilor, prin asigurarea unei participări adecvate a serviciilor de ocupare a forței de muncă și a actorilor de pe piața forței de muncă relevanți.

(5)   Pe baza obiectivelor operaționale stabilite de comun acord, biroul național de coordonare elaborează programe de lucru pentru rețelele lor naționale care urmează să fie prezentate Biroului european de coordonare. Programul de lucru precizează, în mod special:

(a)

principalele activități care urmează să fie întreprinse de către biroul național de coordonare, de partenerii EURES și de partenerii EURES asociați aflați sub responsabilitatea sa în cadrul rețelei EURES, inclusiv activitățile transnaționale, transfrontaliere și sectoriale prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011;

(b)

resursele umane și financiare alocate pentru punerea în aplicare a capitolului II din Regulamentul (UE) nr. 492/2011;

(c)

modalitățile de monitorizare și de evaluare a activităților planificate.

Programele de lucru trebuie să cuprindă și o evaluare a activităților și a rezultatelor obținute în cursul perioadei precedente.

Partenerii sociali și alte părți interesate cu privire la EURES relevante sunt consultate în legătură cu programul de lucru la nivelul adecvat.

(6)   Biroul național de coordonare poate decide să furnizeze el însuși serviciile EURES în mod direct persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor și, în acest sens, face obiectul normelor care se aplică partenerilor EURES care desfășoară aceleași servicii. În acest caz, biroul național de coordonare solicită Biroului european de coordonare acreditarea ca partener EURES.

(7)   Fiecare stat membru se asigură că biroului național de coordonare îi sunt alocate personalul și alte resurse necesare pentru a-și duce la îndeplinire sarcinile.

(8)   Biroul național de coordonare este condus de un coordonator național EURES, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2) litera (b) punctul (iii).

Articolul 6

Roluri și responsabilități ale partenerilor EURES

(1)   O organizație care dorește să devină partener EURES transmite o cerere în acest sens biroului său național de coordonare, care o poate desemna în conformitate cu articolul 3 litera (b), cu condiția ca organizația respectivă să se angajeze să coopereze, sub supravegherea biroului național de coordonare, la nivel regional, național și european în cadrul rețelei EURES și să furnizeze cel puțin toate serviciile universale prevăzute la articolul 7.

(2)   Un partener EURES desemnează, pe cont propriu sau în cooperare cu alți parteneri EURES, unul sau mai multe puncte de contact, cum ar fi oficiile de plasare și de recrutare, centrele de apel, instrumentele cu autoservire și alte instrumente similare, prin care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, lucrătorii și angajatorii pot avea acces la serviciile sale.

(3)   Un partener EURES trebuie să indice în mod clar care sunt serviciile din catalogul serviciilor EURES pe care le oferă. Nivelul și conținutul serviciilor pot varia de la un punct de contact la altul, cu condiția ca pachetul de servicii oferite, în ansamblu, de un partener EURES să includă toate serviciile universale necesare.

(4)   Toți partenerii EURES se angajează să participe pe deplin la schimbul de locuri de muncă vacante și de cereri de locuri de muncă din partea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care sunt interesate să lucreze într-un alt stat membru, în conformitate cu articolul 13 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 și articolul 4 litera (a) punctul (i) din prezenta decizie. Aceștia se asigură că toți membrii personalului care participă la furnizarea serviciilor EURES au acces deplin la instrumentele informatice și la alte instrumente de comunicare de care dispune rețeaua.

(5)   Un partener EURES care nu furnizează un anumit serviciu complementar inclus în catalogul serviciilor EURES se asigură că cererile de furnizare a serviciului respectiv sunt transferate către alți parteneri EURES care oferă acest serviciu.

(6)   Un partener EURES poate încredința unei alte întreprinderi prestarea de servicii care reprezintă o valoare adăugată pentru propriile sale servicii. Organizația respectivă este considerată a fi, în acest sens, un partener EURES asociat care își desfășoară activitatea sub responsabilitatea integrală a partenerului EURES cu care este asociat.

(7)   Pentru a-și îndeplini rolul, un partener EURES poate institui parteneriate cu unul sau mai mulți parteneri EURES din alte state membre.

(8)   Unui partener EURES sau unui partener EURES asociat i se poate solicita să contribuie la infrastructurile tehnice și funcționale și la sistemele menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (a).

(9)   În scopul de a-și menține acreditarea, un partener EURES continuă să își îndeplinească obligațiile și să furnizeze serviciile convenite și face obiectul unor revizuiri periodice, astfel cum se prevede în sistemul de selectare și acreditare prevăzut la articolul 10 alineatul (2) litera (b) punctul (vii).

Articolul 7

Serviciile EURES

(1)   Întreaga gamă de servicii EURES cuprinde recrutarea, corelarea cererii și a ofertei de locuri de muncă și plasarea, acoperind toate etapele plasării forței de muncă, începând din stadiul de pregătire dinaintea recrutării și până la asistența ulterioară plasării, precum și furnizarea de informații conexe și consiliere.

(2)   Mai multe detalii despre aceste servicii sunt prevăzute în catalogul serviciilor EURES, care face parte din Carta EURES, astfel cum se prevede la articolul 10, și care constă în serviciile universale furnizate de către toți partenerii EURES și în servicii complementare.

(3)   Serviciile universale sunt cele prevăzute în capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, în special articolul 12 alineatul (3) și articolul 13. Serviciile complementare nu sunt obligatorii în sensul capitolului II din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, dar satisfac necesități importante ale pieței forței de muncă.

(4)   Toate serviciile oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și lucrătorilor sunt gratuite. În cazul în care partenerii EURES percep taxe pentru serviciile furnizate altor utilizatori, nu trebuie să existe nicio diferențiere între taxele percepute pentru serviciile EURES și cele aplicabile altor servicii comparabile furnizate de partenerul EURES respectiv. Orice finanțare primită din partea Uniunii Europene pentru a sprijini furnizarea serviciilor EURES trebuie să fie luată în considerare în momentul stabilirii taxelor, astfel încât să se evite orice posibilitate de dublă finanțare.

Articolul 8

Consiliul de administrație EURES

(1)   Consiliul de administrație EURES trebuie să asiste Comisia, Biroul său european de coordonare și birourile naționale de coordonare în promovarea și supravegherea evoluției EURES.

(2)   Consiliul de administrație este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui stat membru.

(3)   În cazul în care este necesar, dacă activitățile EURES dintr-un stat membru sunt finanțate printr-un instrument financiar al UE, cum ar fi Fondul social european, poate fi asociată autoritatea națională care oferă acest tip de finanțare.

(4)   Reprezentanții organizațiilor partenerilor sociali europeni sunt invitați să participe la reuniunile Consiliului de administrație în calitate de observatori.

(5)   Consiliul de administrație își definește metodele de lucru și își adoptă regulamentul de procedură. Ca regulă generală, el este convocat de două ori pe an de către președinte. Consiliul de administrație emite avizele sale cu majoritate simplă.

(6)   Acesta este prezidat de către un reprezentant al Biroului european de coordonare, care oferă asistență de secretariat.

(7)   Comisia consultă Consiliul de administrație EURES cu privire la problemele referitoare la planificarea strategică, dezvoltarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea serviciilor și activităților menționate în prezenta decizie, inclusiv:

(a)

Carta EURES, în conformitate cu articolul 10;

(b)

strategiile, obiectivele operaționale și programele de lucru pentru rețeaua EURES;

(c)

rapoartele Comisiei cerute în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011.

Articolul 9

Grupul de coordonare EURES

(1)   Pentru a beneficia de asistență în dezvoltarea, punerea în aplicare și monitorizarea activităților EURES, Biroul european de coordonare instituie un grup de coordonare format din coordonatori EURES naționali, fiecare reprezentând câte un membru EURES. Biroul european de coordonare poate invita să asiste la reuniunile grupului de coordonare reprezentanți ai partenerilor sociali europeni și, dacă este cazul, reprezentanți ai altor parteneri EURES, precum și experți.

(2)   Grupul de coordonare participă activ la pregătirea programelor de lucru și la coordonarea punerii în aplicare a acestora.

(3)   Grupul de coordonare poate înființa grupuri de lucru permanente sau ad hoc, în special pentru planificarea și punerea în aplicare a activităților orizontale de sprijin.

(4)   Biroul european de coordonare organizează activitatea grupului de coordonare.

Articolul 10

Carta EURES

(1)   Comisia adoptă Carta EURES în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 12 alineatul (2), articolul 13 alineatul (2), articolul 19 alineatul (1), precum și la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, după consultarea Consiliului de administrație EURES instituit în temeiul articolului 8 din prezenta decizie.

(2)   Pe baza principiului conform căruia toate ofertele și cererile de locuri de muncă făcute publice de oricare dintre membrii EURES trebuie să fie accesibile pe întreg teritoriul Uniunii, Carta EURES stabilește, în special:

(a)

catalogul serviciilor EURES, care descrie serviciile universale și complementare furnizate de către membrii și partenerii EURES, inclusiv corelarea cererii și a ofertei de locuri de muncă, cum ar fi consilierea personalizată a clienților, indiferent dacă aceștia sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, lucrători sau angajatori;

(b)

dezvoltarea cooperării transfrontaliere și transnaționale inovatoare între serviciile de ocupare a forței de muncă, cum ar fi agențiile comune de plasare a forței de muncă, în vederea îmbunătățirii funcționării piețelor muncii, a integrării acestora și a îmbunătățirii mobilității. Cooperarea poate include serviciile sociale, partenerii sociali și alte instituții vizate;

(c)

promovarea monitorizării coordonate și evaluarea surplusurilor și deficitelor în materie de aptitudini;

(d)

obiectivele operaționale ale rețelei EURES, standardele de calitate care trebuie aplicate, precum și obligațiile care revin membrilor și partenerilor EURES, inclusiv:

(i)

interoperabilitatea bazelor de date relevante conținând locuri de muncă vacante și cereri de angajare cu mecanismul EURES de schimburi în materie de locuri de muncă vacante și nivelurile de servicii care trebuie aplicate;

(ii)

tipul de informații (de exemplu, informații privind piața muncii, informații privind condițiile de viață și de muncă, informații privind oferta și cererea de locuri de muncă, informații privind stagiile și ucenicia, măsurile de încurajare a mobilității tinerilor și a dobândirii de competențe, precum și obstacolele în calea mobilității) pe care trebuie să le furnizeze clienților lor, precum și restului rețelei, în cooperare cu alte servicii sau rețele europene relevante;

(iii)

descrierea sarcinilor și criteriile de numire a coordonatorilor naționali, a consilierilor EURES și a altor membri importanți ai personalului la nivel național;

(iv)

formarea profesională și calificările necesare pentru personalul EURES, precum și condițiile și procedurile pentru organizarea vizitelor și misiunilor reprezentanților oficiali și ale personalului specializat;

(v)

întocmirea, prezentarea către Biroul european de coordonare și implementarea programelor de lucru;

(vi)

condițiile care reglementează utilizarea logo-ului EURES de către membrii și partenerii EURES;

(vii)

sistemul pentru selecția și acreditarea partenerilor EURES;

(viii)

principiile aplicabile monitorizării și evaluării activităților EURES;

(e)

procedurile de constituire a unui sistem uniform și a unor modele comune pentru schimbul de informații privind piața muncii și mobilitatea în cadrul rețelei EURES, în conformitate cu articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, inclusiv informații privind locurile de muncă și posibilitățile de învățare în Uniunea Europeană, care urmează să fie încorporate în portalul EURES.

Articolul 11

Promovarea EURES

(1)   Membrii și partenerii EURES promovează în mod activ EURES.

(2)   Aceștia se angajează să respecte o strategie de comunicare concepută pentru a asigura coerența și coeziunea rețelei față de utilizatorii săi și iau parte la activitățile comune de informare și de promovare.

(3)   Acronimul EURES se utilizează exclusiv pentru activitățile din cadrul EURES. Acesta este ilustrat printr-un logo standard, definit printr-o reprezentare grafică, adoptată de Biroul european de coordonare.

(4)   Logoul, înregistrat ca marcă comunitară la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), este utilizat de către membrii și partenerii EURES în toate activitățile lor legate de EURES pentru a asigura o identitate vizuală comună.

Articolul 12

Cooperarea cu alte servicii și rețele

Membrii și partenerii EURES colaborează activ cu alte servicii europene de informare și de consultanță și alte rețele la nivel european, național și regional pentru realizarea de sinergii și evitarea duplicării eforturilor.

Articolul 13

Abrogarea

Decizia 2003/8/CE se abrogă. Cu toate acestea, decizia respectivă continuă să se aplice în cazul activităților pentru care au fost depuse cereri înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 14

Data aplicării

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 15

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

László ANDOR

Membru al Comisiei


(1)  JO L 141, 27.5.2011, p. 1.

(2)  JO L 274, 6.11.1993, p. 32.

(3)  JO L 257, 19.10.1968, p. 2.

(4)  JO L 5, 10.1.2003, p. 16.