ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.327.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 327

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
27 noiembrie 2012


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2012/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din combustibilii marini

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1099/2012 al Consiliului din 26 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 270/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt

14

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1100/2012 al Consiliului din 26 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1101/2012 al Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar ( 1 )

18

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1102/2012 al Comisiei din 26 noiembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

20

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1103/2012 al Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013

22

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2012/39/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/17/CE în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru testarea țesuturilor și a celulelor umane ( 1 )

24

 

*

Directiva 2012/40/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a anexei I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive ( 1 )

26

 

*

Directiva 2012/41/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanței active acid nonanoic la tipul de produs 2 ( 1 )

28

 

*

Directiva 2012/42/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii acidului cianhidric ca substanță activă în anexa I la directivă ( 1 )

31

 

*

Directiva 2012/43/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a unor rubrici din anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

34

 

*

Directiva de punere în aplicare 2012/44/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE și, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole și specii de legume ( 1 )

37

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2012/723/PESC a Consiliului din 26 noiembrie 2012 de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt

44

 

*

Decizia 2012/724/PESC a Consiliului din 26 noiembrie 2012 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

45

 

 

2012/725/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 22 noiembrie 2012 de autorizare a introducerii pe piață a lactoferinei bovine ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (Morinaga) [notificată cu numărul C(2012) 8390]

46

 

 

2012/726/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 22 noiembrie 2012 de autorizare a introducerii pe piață a dihidrocapsiatului ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2012) 8391]

49

 

 

2012/727/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 22 noiembrie 2012 de autorizare a introducerii pe piață a lactoferinei bovine ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (FrieslandCampina) [notificată cu numărul C(2012) 8404]

52

 

 

2012/728/UE

 

*

Decizia Comisiei din 23 noiembrie 2012 privind neincluderea bifentrinului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive [notificată cu numărul C(2012) 8442]  ( 1 )

55

 

 

2012/729/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 23 noiembrie 2012 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman, în ceea ce privește perioada sa de aplicare [notificată cu numărul C(2012) 8459]  ( 1 )

56

 

 

Rectificări

 

 

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1095/2012 al Comisiei din 22 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină (JO L 325, 23.11.2012)

57

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/1


DIRECTIVA 2012/33/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2012

de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din combustibilii marini

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Politica de mediu a Uniunii, astfel cum se menționează în programele de acțiune privind mediul, în special în cel de al șaselea program de acțiune pentru mediu adoptat prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), are printre scopurile sale realizarea unor niveluri de calitate a aerului care să nu creeze efecte negative semnificative și să nu genereze riscuri asupra sănătății umane și mediului.

(2)

Articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că politica Uniunii în domeniul mediului ar trebui să urmărească un nivel ridicat de protecție, ținând seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii.

(3)

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (4) stabilește conținutul maxim permis de sulf al păcurii, al motorinei și al combustibilului pentru motoare navale și al combustibilului pentru motoare diesel navale utilizate în Uniune.

(4)

Datorită arderii combustibililor marini cu conținut ridicat de sulf, emisiile navelor contribuie la poluarea aerului sub forma dioxidului de sulf și a pulberilor în suspensie, dăunând sănătății umane și mediului și contribuind la depunerile de acizi. În lipsa măsurilor stabilite în prezenta directivă, emisiile provenite din transportul maritim ar fi fost în scurt timp mai ridicate decât emisiile provenite din toate sursele terestre.

(5)

Poluarea aerului cauzată de navele aflate la dană reprezintă un motiv grav de îngrijorare pentru numeroase orașe portuare în ceea ce privește eforturile lor de a atinge valorile-limită ale calității aerului stabilite de Uniune.

(6)

Statele membre ar trebui să încurajeze utilizarea energiei electrice din rețeaua de pe țărm, întrucât energia electrică pentru navele actuale este furnizată de obicei de motoare auxiliare.

(7)

În temeiul Directivei 1999/32/CE, Comisia urmează să înainteze Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a respectivei directive și poate să transmită, împreună cu raportul respectiv, propuneri de modificare a acesteia, în special cu privire la reducerea limitelor aplicabile conținutului de sulf al combustibililor marini în zonele de control al emisiilor de SOx (ZCES), în conformitate cu lucrările Organizației Maritime Internaționale (OMI).

(8)

În 2008, OMI a adoptat o rezoluție pentru modificarea anexei VI la Protocolul din 1997 de modificare a Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL), conținând reglementări privind prevenirea poluării aerului de către nave. Anexa VI revizuită la MARPOL a intrat în vigoare la 1 iulie 2010.

(9)

Anexa VI revizuită la MARPOL introduce, printre altele, limite mai stricte în ceea ce privește conținutul de sulf al combustibililor marini în cadrul ZCES (1,00 % începând cu 1 iulie 2010 și 0,10 % începând cu 1 ianuarie 2015), precum și în zonele maritime din afara ZCES (3,50 % începând cu 1 ianuarie 2012 și, în principiu, 0,50 % începând cu 1 ianuarie 2020). Majoritatea statelor membre sunt obligate, în conformitate cu angajamentele lor internaționale, să solicite navelor să utilizeze combustibili cu un conținut maxim de sulf de 1,00 % în cadrul ZCES începând cu 1 iulie 2010. Pentru a se asigura coerența cu legislația internațională, precum și aplicarea corespunzătoare a noilor standarde stabilite la nivel global privind conținutul de sulf în cadrul Uniunii, Directiva 1999/32/CE ar trebui aliniată la anexa VI revizuită la MARPOL. Pentru a se asigura o minimă calitate a combustibililor utilizați de nave pentru respectarea standardelor tehnologice sau a celor privind calitatea combustibililor, ar trebui să se interzică utilizarea în Uniune a combustibililor marini al căror conținut de sulf depășește standardul general de 3,50 % din greutate, cu excepția combustibililor destinați aprovizionării navelor care utilizează metodele de reducere a emisiilor care funcționează în circuit închis.

(10)

În cadrul procedurilor OMI se pot aduce modificări anexei VI la MARPOL în ceea ce privește ZCES. În cazul în care se introduc modificări suplimentare, inclusiv scutiri, în ceea ce privește aplicarea limitelor ZCES în anexa VI la MARPOL, Comisia ar trebui să analizeze toate modificările de acest tip și, dacă este cazul, să prezinte fără întârziere propunerea necesară, în conformitate cu TFUE, pentru a alinia integral Directiva 1999/32/CE la normele OMI privind ZCES.

(11)

Introducerea unor noi zone de control al emisiilor ar trebui să se facă în temeiul procedurii OMI, în conformitate cu anexa VI la MARPOL, și ar trebui să se fondeze pe o documentație bine pregătită pe baza unor criterii ecologice și economice și sprijinită de date științifice.

(12)

În conformitate cu reglementarea 18 din anexa VI revizuită la MARPOL, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura disponibilitatea combustibililor marini conformi cu prezenta directivă.

(13)

Având în vedere dimensiunea mondială a politicii de mediu și a emisiilor din transportul naval, ar trebui stabilite standarde de emisie ambițioase la nivel mondial.

(14)

Navele de pasageri operează în principal în porturi sau în apropiere de zonele costiere și au efecte semnificative asupra sănătății umane și mediului. Pentru a îmbunătăți calitatea aerului în jurul porturilor și în zonele de coastă, navele respective trebuie să utilizeze combustibili marini cu un conținut maxim de sulf de 1,50 % până în momentul în care se aplică standarde mai stricte tuturor navelor din apele teritoriale, zonele economice exclusive și zonele de control al poluării ale statelor membre.

(15)

În conformitate cu articolul 193 din TFUE, prezenta directivă nu ar trebui să împiedice niciun stat membru să mențină sau să introducă măsuri de protecție mai stricte pentru a încuraja implementarea timpurie în ceea ce privește conținutul maxim de sulf al combustibililor marini, de exemplu recurgând la metode de reducere a emisiilor în afara ZCES.

(16)

Pentru a facilita tranziția către noile tehnologii de motoare cu potențialul de a asigura alte reduceri semnificative ale emisiilor în sectorul maritim, Comisia ar trebui să exploreze și alte posibilități care să permită și să încurajeze utilizarea pe nave a motoarelor alimentate cu gaz.

(17)

Este necesară aplicarea corespunzătoare a obligațiilor privind conținutul de sulf al combustibililor marini pentru atingerea obiectivelor Directivei 1999/32/CE. Experiența anterioară privind punerea în aplicare a Directivei 1999/32/CE a demonstrat că este necesar un sistem mai puternic de monitorizare și aplicare pentru a se asigura punerea în aplicare corespunzătoare a directivei respective. În acest scop, este necesar ca statele membre să asigure eșantionarea corespunzătoare și suficient de frecventă a combustibililor marini introduși pe piață sau utilizați la bordul navelor, precum și verificarea periodică a jurnalelor de bord și a notelor de livrare a buncherului. De asemenea, este necesar ca statele membre să stabilească un sistem de sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive în cazul nerespectării dispozițiilor Directivei 1999/32/CE. De asemenea, pentru a se asigura o transparență mai mare a informațiilor, este oportună publicarea registrului furnizorilor locali de combustibili marini.

(18)

Rapoartele înaintate de statele membre în temeiul Directivei 1999/32/CE s-au dovedit a fi insuficiente în scopul verificării nivelului de conformitate cu directiva respectivă din cauza lipsei unor dispoziții armonizate și suficient de precise privind conținutul și formatul rapoartelor elaborate de statele membre. În consecință, sunt necesare indicații mai detaliate în ceea ce privește conținutul și formatul rapoartelor respective pentru a se asigura o raportare mai armonizată.

(19)

În urma adoptării Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (5), care reformează legislația Uniunii privind emisiile industriale, este necesară modificarea în consecință a dispozițiilor Directivei 1999/32/CE privind conținutul maxim de sulf al păcurii.

(20)

Respectarea limitelor privind conținutul scăzut de sulf al combustibililor marini, în special în interiorul ZCES, poate avea drept rezultat o creștere semnificativă a prețurilor la astfel de combustibili, cel puțin pe termen scurt, și poate avea un efect negativ asupra competitivității transportului maritim pe distanțe scurte în raport cu alte moduri de transport, precum și asupra competitivității industriilor din țările vecine cu ZCES. Sunt necesare soluții corespunzătoare pentru reducerea costurilor aferente punerii în conformitate, suportate de industriile afectate, cum ar fi autorizarea unor metode de conformitate alternative și mai eficiente din punct de vedere al costurilor decât punerea în conformitate sub aspectul calității combustibililor și, după caz, acordarea de sprijin. Comisia va monitoriza îndeaproape, între altele pe baza rapoartelor primite de la statele membre, efectele respectării de către sectorul transportului maritim a noilor standarde calitative pentru combustibili, acordând o atenție specială unui posibil transfer modal dinspre transportul maritim către cel terestru, și va propune, dacă este cazul, măsuri adecvate pentru a contracara o asemenea tendință.

(21)

Este important să se limiteze transferul modal de la transportul maritim către cel terestru, întrucât creșterea volumului de mărfuri transportate pe cale rutieră ar contrazice în multe cazuri obiectivele Uniunii în materie de schimbări climatice și ar conduce la o creștere a aglomerației din trafic.

(22)

Costurile aferente noilor cerințe de reducere a emisiilor de dioxid de sulf ar putea determina transferul modal de la transportul maritim către cel terestru și ar putea avea efecte negative asupra competitivității industriilor. Comisia ar trebui să utilizeze pe deplin instrumente precum Marco Polo și rețeaua transeuropeană de transport, pentru a oferi asistență punctuală și pentru a reduce la minimum riscul transferului modal. Statele membre ar putea considera necesar să ofere sprijin operatorilor afectați de prezenta directivă în conformitate cu regulile aplicabile privind ajutoarele de stat.

(23)

În conformitate cu orientările existente în materie de ajutoare de stat pentru protecția mediului și fără a aduce atingere viitoarelor modificări ale acestora, statele membre pot acorda ajutoare de stat operatorilor afectați de prezenta directivă, inclusiv ajutoare pentru operațiunile de modernizare a navelor existente, cu condiția ca aceste ajutoare să fie considerate a fi compatibile cu piața internă în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE, în special în lumina orientărilor aplicabile în domeniul ajutoarelor de stat pentru protecția mediului. În acest context, Comisia poate lua în considerare faptul că utilizarea unor metode de reducere a emisiilor depășește cerințele prezentei directive prin reducerea nu doar a emisiilor de dioxid de sulf, ci și a altor emisii.

(24)

Ar trebui facilitat accesul la metodele de reducere a emisiilor. Aceste metode pot asigura reduceri ale emisiilor cel puțin echivalente sau chiar mai mari decât cele care pot fi obținute prin utilizarea combustibililor cu conținut redus de sulf, cu condiția ca acestea să nu aibă efecte negative semnificative asupra mediului (de exemplu asupra ecosistemelor marine) și să fie dezvoltate în urma aprobării mecanismelor corespunzătoare de autorizare și de control. Metodele alternative deja cunoscute, cum ar fi utilizarea sistemelor de purificare a gazelor de evacuare de la bordul navelor, amestecul de combustibil și gaz natural lichefiat (GNL) sau utilizarea biocombustibililor, ar trebui recunoscute în Uniune. Este important să se promoveze testarea și dezvoltarea de noi metode de reducere a emisiilor, printre altele pentru a limita transferul modal de la transportul maritim către cel terestru.

(25)

Metodele de reducere a emisiilor prezintă potențialul unor reduceri semnificative ale emisiilor. Prin urmare, Comisia ar trebui să promoveze testarea și dezvoltarea acestor tehnologii, printre altele analizând posibilitatea creării unui program comun cofinanțat împreună cu industria, bazat pe principiile unor programe similare, cum ar fi programul Clean Sky.

(26)

Comisia, în cooperare cu statele membre și cu părțile interesate, ar trebui să dezvolte în continuare măsuri dintre cele identificate în documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 16 septembrie 2011 intitulat „Reducerea emisiilor poluante provenite din transportul maritim și pachetul de instrumente pentru transportul sustenabil pe apă”.

(27)

Metodele alternative de reducere a emisiilor, cum ar fi unele tipuri de instalații de epurare, ar putea genera deșeuri care ar trebui tratate corespunzător și nu ar trebui deversate în mare. În așteptarea revizuirii Directivei 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (6), statele membre ar trebui să asigure, în conformitate cu angajamentele lor internaționale, disponibilitatea unor instalații portuare de preluare a deșeurilor suficiente pentru a satisface nevoile navelor care utilizează sisteme de epurare a gazelor de eșapament. În procesul de revizuire a Directivei 2000/59/CE, Comisia ar trebui să ia în considerare posibilitatea includerii deșeurilor provenite de la sistemele de epurare a gazelor de eșapament în baza principiului de a nu aplica taxe speciale taxelor portuare în cazul deșeurilor provenite din exploatarea navelor prevăzute în directiva respectivă.

(28)

În cadrul revizuirii, în 2013, a politicii sale privind calitatea aerului, Comisia ar trebui să reflecteze la modul în care ar putea să reducă poluarea aerului, inclusiv în apele teritoriale ale statelor membre.

(29)

Sancțiunile eficace, proporționale și disuasive sunt importante pentru punerea în aplicare a Directivei 1999/32/CE. Statele membre ar trebui să includă în respectivele sancțiuni amenzi calculate astfel încât să se asigure că amenzile respective cel puțin îi privează pe cei responsabili de beneficiile economice obținute în urma încălcării și că respectivele amenzi cresc progresiv în cazul unor încălcări repetate. Statele membre ar trebui să notifice Comisiei dispozițiile privind sancțiunile.

(30)

Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea valorilor echivalente ale emisiilor și a criteriilor aplicabile în cazul utilizării metodelor de reducere a emisiilor, în vederea adaptării dispozițiilor Directivei 1999/32/CE la progresul științific și tehnic și în vederea asigurării unei coerențe stricte cu instrumentele relevante ale OMI, precum și în ceea ce privește modificarea articolului 2 punctele 1, 2, 3, 3a, 3b și 4, a articolului 6 alineatul (1a) litera (b) și a articolului 6 alineatul (2) din Directiva 1999/32/CE, în vederea adaptării dispozițiilor directivei respective la progresul științific și tehnic. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(31)

Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 1999/32/CE, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (7).

(32)

Se recomandă Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de stabilire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) (8) să asiste Comisia în aprobarea metodelor de reducere a emisiilor care nu sunt reglementate de Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime (9).

(33)

În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative din 28 septembrie 2011 (10), statele membre s-au angajat să anexeze, în cazuri justificate, la notificarea măsurilor lor de transpunere unul sau mai multe documente care explică relația dintre componentele unei directive și părțile corespondente din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, organul legislativ consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată.

(34)

Prin urmare, Directiva 1999/32/CE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 1999/32/CE

Directiva 1999/32/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

fără a aduce atingere articolului 3a, combustibili utilizați la bordul navelor care folosesc metode de reducere a emisiilor în conformitate cu articolele 4c și 4e.”

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.   păcură înseamnă:

orice combustibil lichid derivat din petrol, cu excepția combustibilului marin, care se încadrează la codul NC 2710 19 51-2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39; sau

orice combustibil lichid derivat din petrol, altul decât benzina definită la punctele 2 și 3, care, din cauza limitelor de distilare, se încadrează în categoria păcurii destinate utilizării drept combustibil și din care mai puțin de 65 % din volum (inclusiv pierderile) se distilează la 250 °C prin metoda ASTM D86. Dacă distilarea nu poate fi determinată prin metoda ASTM D86, produsul derivat din petrol intră în categoria păcurii;

2.   benzină înseamnă:

orice combustibil lichid derivat din petrol, cu excepția combustibilului marin, care se încadrează la codul NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 sau 2710 20 19; sau

orice combustibil lichid derivat din petrol, cu excepția combustibilului marin, din care mai puțin de 65 % din volum (inclusiv pierderile) se distilează la 250 °C și din care cel puțin 85 % din volum (inclusiv pierderile) se distilează la 350 °C prin metoda ASTM D86.

Este exclusă din prezenta definiție motorina definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea petrolului și a motorinei (11). Combustibilii utilizați pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră și pentru tractoarele agricole sunt, de asemenea, excluși din prezenta definiție;

(b)

punctele 3a și 3b se înlocuiesc cu următorul text:

„3a.

combustibil pentru motoare diesel navale înseamnă orice combustibil marin definit pentru tipul DMB în tabelul I din ISO 8217, cu excepția trimiterii la conținutul de sulf;

3b.

combustibil pentru motoare navale înseamnă orice combustibil marin definit pentru tipurile DMX, DMA și DMZ în tabelul I din ISO 8217, cu excepția trimiterii la conținutul de sulf;”;

(c)

punctul 3m se înlocuiește cu următorul text:

„3m.

metodă de reducere a emisiilor înseamnă orice accesorii, materiale, dispozitive sau aparate care urmează să fie instalate pe o navă sau orice altă procedură, combustibil alternativ sau metodă de punere în conformitate utilizată ca alternativă la combustibilii marini cu conținut redus de sulf care îndeplinește cerințele stabilite în prezenta directivă, care poate fi verificată, cuantificată și aplicată;”.

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Statele membre se asigură că pe teritoriul lor nu sunt utilizate tipurile de păcură al căror conținut de sulf depășește 1 % din greutate.

(2)   Până la 31 decembrie 2015, sub rezerva monitorizării corespunzătoare a emisiilor de către autoritățile competente, alineatul (1) nu se aplică tipurilor de păcură utilizate:

(a)

în instalațiile de ardere care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari (12), sub rezerva articolului 4 alineatul (1), a articolului 4 alineatul (2) și a articolului 4 alineatul (3) litera (a) din directiva în cauză, și care respectă limitele emisiilor de dioxid de sulf pentru astfel de instalații stabilite în directiva respectivă;

(b)

în instalațiile de ardere care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2001/80/CE, sub rezerva articolului 4 alineatul (3) litera (b) și a articolului 4 alineatul (6) din directiva în cauză și în cazul în care media lunară a emisiilor de dioxid de sulf produse de instalațiile respective nu depășește 1 700 mg/Nm3 la un conținut de oxigen din gazele arse de 3 % din volum în stare uscată;

(c)

în instalațiile de ardere care nu se încadrează la literele (a) sau (b), în cazul în care media lunară a emisiilor de dioxid de sulf produse de instalațiile respective nu depășește 1 700 mg/Nm3 la un conținut de oxigen din gazele arse de 3 % din volum în stare uscată;

(d)

pentru ardere în rafinării, în cazul în care media lunară a emisiilor de dioxid de sulf, luată ca medie a tuturor instalațiilor de ardere din rafinărie, indiferent de tipul de combustibil sau de combinația de combustibili utilizată, cu excepția instalațiilor prevăzute la literele (a) și (b), a turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz, nu depășește 1 700 mg/Nm3 la un conținut de oxigen din gazele arse de 3 % din volum în stare uscată.

(3)   Începând cu 1 ianuarie 2016, sub rezerva monitorizării corespunzătoare a emisiilor de către autoritățile competente, alineatul (1) nu se aplică tipurilor de păcură utilizate:

(a)

în instalațiile de ardere care se încadrează în domeniul de aplicare al capitolului III din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (13) și care respectă limitele emisiilor de dioxid de sulf pentru astfel de instalații, astfel cum se prevede în anexa V la directiva respectivă, sau, în cazul în care valorile-limită ale emisiilor respective nu sunt aplicabile în conformitate cu directiva respectivă, pentru care media lunară a emisiilor de dioxid de sulf nu depășește 1 700 mg/Nm3 la un conținut de oxigen din gazele arse de 3 % din volum în stare uscată;

(b)

în instalațiile de ardere care nu se încadrează la litera (a), în cazul în care media lunară a emisiilor de dioxid de sulf produse de instalațiile respective nu depășește 1 700 mg/Nm3 la un conținut de oxigen din gazele arse de 3 % din volum în stare uscată;

(c)

pentru ardere în rafinării, în cazul în care media lunară a emisiilor de dioxid de sulf, luată ca medie a tuturor instalațiilor de ardere din rafinărie, indiferent de tipul de combustibil sau de combinația de combustibili utilizată, cu excepția instalațiilor prevăzute la litera (a), a turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz, nu depășește 1 700 mg/Nm3 la un conținut de oxigen din gazele arse de 3 % din volum în stare uscată.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că nicio instalație de ardere care utilizează păcură cu o concentrație de sulf mai mare decât cea menționată la alineatul (1) nu este exploatată în absența unui permis eliberat de o autoritate competentă, care specifică limitele emisiilor.

(b)

alineatul (3) se elimină.

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

Conținutul maxim de sulf al combustibililor marini

Statele membre se asigură că pe teritoriul lor nu sunt utilizați combustibilii marini al căror conținut de sulf depășește 3,50 % din greutate, cu excepția combustibililor destinați aprovizionării navelor care utilizează metodele de reducere a emisiilor prevăzute la articolul 4c care funcționează în circuit închis.”

5.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre se asigură că pe teritoriul lor nu sunt utilizate tipurile de combustibil pentru motoare al căror conținut de sulf depășește 0,10 % din greutate.”

6.

Articolul 4a se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Conținutul maxim de sulf al combustibililor marini utilizați în apele teritoriale, zonele economice exclusive și zonele de control al poluării aparținând statelor membre, inclusiv zonele de control al emisiilor de SOx, și de către navele de pasageri care operează în serviciu regulat înspre sau dinspre porturile Uniunii”;

(b)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că în zonele din apele lor teritoriale, zonele economice exclusive și zonele de control al poluării care se încadrează în zonele de control al emisiilor de SOx nu se utilizează combustibili marini al căror conținut de sulf depășește:

(a)

1,00 % din greutate, până la 31 decembrie 2014;

(b)

0,10 % din greutate, începând cu 1 ianuarie 2015.

Prezentul alineat se aplică tuturor navelor înregistrate sub orice pavilion, inclusiv navelor al căror voiaj a început în afara Uniunii. Comisia ține seama în mod corespunzător de orice modificare ulterioară a cerințelor în conformitate cu anexa VI la MARPOL aplicabile în cadrul zonelor de control al emisiilor de SOx și, după caz, prezintă fără întârzieri nejustificate propunerile relevante în vederea modificării în consecință a prezentei directive.”;

(c)

se introduce următorul alineat:

„(1a)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că în zonele din apele lor teritoriale, zonele economice exclusive și zonele de control al poluării nu se utilizează combustibili marini al căror conținut de sulf depășește:

(a)

3,50 % din greutate, începând cu 18 iunie 2014;

(b)

0,50 % din greutate, începând cu 1 ianuarie 2020.

Prezentul alineat se aplică tuturor navelor înregistrate sub orice pavilion, inclusiv navelor al căror voiaj a început în afara Uniunii, fără a aduce atingere alineatelor (1) și (4) de la prezentul articol și articolului 4b.”;

(d)

alineatele (4), (5), (6) și (7) se înlocuiesc cu următorul text:

„(4)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că în zonele din apele lor teritoriale, zonele economice exclusive și zonele de control al poluării care nu se încadrează în zonele de control al emisiilor de SOx navele de pasageri care operează în serviciu regulat înspre sau dinspre orice port al Uniunii nu utilizează combustibili marini al căror conținut de sulf depășește 1,50 % din greutate până la 1 ianuarie 2020.

Statele membre răspund de asigurarea punerii în aplicare a acestei cerințe cel puțin de către navele care arborează pavilionul lor și de către navele înregistrate sub orice pavilion cât timp se află în porturile lor.

(5)   Statele membre solicită completarea corectă a jurnalelor de bord ale navelor, inclusiv cu privire la operațiunile de schimbare a combustibilului.

(5a)   Statele membre depun eforturi pentru a asigura disponibilitatea combustibililor marini conformi cu prezenta directivă și informează Comisia cu privire la disponibilitatea unor astfel de combustibili marini în porturile și terminalele lor.

(5b)   În cazul în care un stat membru constată că o navă nu respectă standardele pentru combustibilii marini conformi cu prezenta directivă, autoritatea competentă a statului membru respectiv are dreptul de a solicita navei:

(a)

să prezinte o evidență a măsurilor luate în încercarea de a asigura conformitatea; și

(b)

să prezinte dovezi că a încercat să achiziționeze combustibil marin conform cu prezenta directivă și în conformitate cu orarul său de curse și, dacă acesta nu a fost disponibil în locurile planificate, că s-a încercat localizarea de surse alternative de astfel de combustibili și că, în ciuda tuturor eforturilor depuse pentru obținerea de combustibil marin conform cu prezenta directivă, acest tip de combustibil nu a fost disponibil pentru a fi achiziționat.

Nava nu este obligată să se abată de la traseul său prevăzut sau să întârzie în mod nejustificat călătoria pentru asigurarea conformității.

Dacă o navă furnizează informațiile la care se face referire la primul paragraf, statul membru în cauză ia în considerare toate circumstanțele relevante și dovezile prezentate pentru a stabili măsurile corespunzătoare care trebuie luate, inclusiv neluarea unor măsuri de control.

O navă informează statul al cărui pavilion îl arborează și autoritatea competentă a portului relevant de destinație în cazul în care nu poate achiziționa combustibil marin conform cu prezenta directivă.

Un stat de port informează Comisia dacă o navă a prezentat dovezi privind indisponibilitatea combustibilului marin conform cu prezenta directivă.

(6)   Statele membre, în conformitate cu reglementarea 18 din anexa VI la MARPOL:

(a)

țin un registru public al furnizorilor locali de combustibili marini;

(b)

se asigură că furnizorul specifică în nota de livrare a buncherului conținutul de sulf al tuturor combustibililor marini vânduți pe teritoriul lor, nota fiind însoțită de o probă sigilată purtând semnătura reprezentantului navei care face recepția;

(c)

iau măsuri adecvate împotriva furnizorilor de combustibili marini în legătură cu care s-a constatat că livrează combustibili care nu corespund cu specificația menționată pe nota de livrare a buncherului;

(d)

asigură aplicarea unor măsuri de remediere pentru a pune în conformitate cu specificația orice combustibil marin neconform.

(7)   Statele membre se asigură că nu sunt introduse pe piață pe teritoriul lor tipuri de combustibil pentru motoare diesel navale al căror conținut de sulf depășește 1,50 % din greutate.”;

(e)

alineatul (8) se elimină.

7.

Articolele 4b și 4c se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 4b

Conținutul maxim de sulf al combustibililor marini utilizați de navele aflate la dană în porturile Uniunii

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că navele aflate la dană în porturile Uniunii nu utilizează combustibili marini cu un conținut de sulf ce depășește 0,10 % din greutate, acordând echipajului suficient timp pentru a finaliza orice operațiune necesară de schimbare a combustibilului, cât mai curând posibil după sosirea la dană și cât mai târziu posibil înainte de plecare.

Statele membre solicită ca durata oricărei operațiuni de schimbare a combustibilului să fie înregistrată în jurnalele de bord ale navei.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

ori de câte ori, în conformitate cu orarele publicate, navele sunt programate să ajungă la dană pentru un interval de timp mai mic de două ore;

(b)

navelor care întrerup funcționarea tuturor motoarelor și utilizează electricitate de pe țărm cât timp se află la dană în porturi.

(3)   Statele membre se asigură că nu sunt introduse pe piață pe teritoriul lor tipuri de combustibil pentru motoare navale al căror conținut de sulf depășește 0,10 % din greutate.

Articolul 4c

Metode de reducere a emisiilor

(1)   Statele membre autorizează utilizarea metodelor de reducere a emisiilor de către nave, indiferent de pavilionul arborat, în porturile, apele teritoriale, zonele economice exclusive și zonele lor de control al poluării ca alternativă la utilizarea combustibililor marini care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 4a și 4b, sub rezerva alineatelor (2) și (3) de la prezentul articol.

(2)   Navele care utilizează metodele de reducere a emisiilor prevăzute la alineatul (1) înregistrează în mod continuu reduceri ale emisiilor de dioxid de sulf care să fie cel puțin echivalente cu cele care s-ar obține prin utilizarea combustibililor marini care îndeplinesc cerințele menționate la articolele 4a și 4b. Valorile de emisie echivalente se determină în conformitate cu anexa I.

(2a)   Statele membre încurajează, ca soluție alternativă de reducere a emisiilor, ca navele ce staționează în port să utilizeze energie electrică produsă la țărm.

(3)   Metodele de reducere a emisiilor prevăzute la alineatul (1) trebuie să respecte criteriile specificate în instrumentele menționate în anexa II.

(4)   În cazurile în care acest lucru este justificat în lumina progreselor științifice și tehnice legate de metodele alternative de reducere a emisiilor și într-o manieră care să asigure coerența strictă cu instrumentele și standardele relevante adoptate de OMI, Comisia:

(a)

este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a pentru modificarea anexelor I și II;

(b)

adoptă acte de punere în aplicare în care se stabilesc cerințele detaliate privind monitorizarea emisiilor, după caz. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 9 alineatul (2).”

8.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 4d

Aprobarea metodelor de reducere a emisiilor care urmează să fie utilizate la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru

(1)   Metodele de reducere a emisiilor care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 96/98/CE a Consiliului (14) se aprobă în conformitate cu directiva respectivă.

(2)   Metodele de reducere a emisiilor care nu sunt reglementate de alineatul (1) de la prezentul articol se aprobă în conformitate cu procedura menționată la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) (15), luând în considerare:

(a)

orientările elaborate de OMI;

(b)

rezultatele oricăror încercări efectuate în conformitate cu articolul 4e;

(c)

efectele asupra mediului, inclusiv reducerile realizabile ale emisiilor și impactul asupra ecosistemelor în porturi și estuare închise; și

(d)

fezabilitatea monitorizării și verificării.

Articolul 4e

Încercarea noilor metode de reducere a emisiilor

Statele membre, în cooperare cu alte state, pot, după caz, să aprobe încercări pentru metodele de reducere a emisiilor pe navele care arborează pavilionul lor sau în zonele maritime aflate sub jurisdicția lor. În timpul încercărilor nu este obligatorie utilizarea combustibililor marini care respectă cerințele articolelor 4a și 4b, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

Comisia și orice stat al portului respectiv să fie anunțate în scris cu cel puțin șase luni înaintea începerii încercărilor;

(b)

autorizațiile pentru încercări să nu depășească o durată de 18 luni;

(c)

toate navele implicate să instaleze echipamente de protecție împotriva manipulării frauduloase pentru monitorizarea continuă a emisiilor de gaze de coș și să utilizeze echipamentele respective pe întreaga perioadă a încercărilor;

(d)

toate navele implicate să realizeze reduceri ale emisiilor care să fie cel puțin echivalente cu cele care s-ar obține prin aplicarea valorilor-limită ale conținutului de sulf din combustibili specificate în prezenta directivă;

(e)

să existe sisteme adecvate de gestionare a deșeurilor pentru orice tip de deșeu generat de tehnologiile de reducere a emisiilor pe întreaga perioadă a încercărilor;

(f)

să existe o evaluare a impactului asupra mediului marin, în special asupra ecosistemelor din porturi și estuare închise pe întreaga perioadă a încercărilor; și

(g)

rezultatele complete să fie transmise Comisiei și să fie făcute publice în termen de șase luni de la finalizarea încercărilor.

Articolul 4f

Măsuri financiare

Statele membre pot adopta măsuri financiare în favoarea operatorilor afectați de prezenta directivă în cazul în care măsurile financiare respective sunt conforme cu regulile privind ajutoarele de stat aplicabile sau care urmează să fie adoptate în acest domeniu.

9.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Eșantionarea și analiza

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a verifica prin prelevarea de eșantioane dacă conținutul de sulf al combustibililor utilizați respectă cerințele de la articolele 3, 3a, 4, 4a și 4b. Prelevarea eșantioanelor începe la data la care intră în vigoare limita aplicabilă privind conținutul maxim de sulf al combustibilului. Aceasta se efectuează periodic, cu o frecvență suficientă și în cantități suficiente și astfel încât eșantioanele să fie reprezentative pentru combustibilul examinat și, în cazul combustibililor marini, pentru combustibilul utilizat de nave pe perioada în care se află în zonele maritime și porturile respective. Eșantioanele se analizează fără întârzieri nejustificate.

(1a)   Se utilizează următoarele metode de prelevare a eșantioanelor, analiză și inspecție a combustibililor marini:

(a)

inspectarea jurnalelor de bord ale navelor și a notelor de livrare a buncherului;

și, după caz, următoarele metode de prelevare a eșantioanelor și de analiză:

(b)

prelevarea eșantioanelor de combustibil marin destinat arderii la bordul navelor în timp ce este livrat navelor, în conformitate cu orientările pentru eșantionarea păcurei pentru stabilirea nivelului de conformitate cu anexa VI revizuită la MARPOL adoptată la 17 iulie 2009 prin Rezoluția 182(59) a Comitetului pentru protecția mediului marin (CPMM) al OMI, și analiza conținutului de sulf al acestuia; sau

(c)

prelevarea eșantioanelor și analiza conținutului de sulf al combustibilului marin destinat arderii la bordul navelor, conținut în rezervoare, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic, și în eșantioane sigilate de combustibil la bordul navelor.

(1b)   Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare cu privire la:

(a)

frecvența prelevării de eșantioane;

(b)

metodele de prelevare a eșantioanelor;

(c)

definiția unui eșantion reprezentativ al combustibilului examinat.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 9 alineatul (2).

(2)   Metoda de referință adoptată pentru determinarea conținutului de sulf este metoda ISO 8754 (2003) sau PrEN ISO 14596 (2007).

Pentru a stabili dacă combustibilul marin furnizat către nave și utilizat la bordul acestora respectă limitele privind conținutul de sulf menționate la articolele 3a, 4, 4a și 4b, se utilizează procedura de verificare a combustibilului prevăzută la apendicele VI din anexa VI la MARPOL.”

10.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pe baza rezultatelor prelevării de eșantioane, a analizelor și a inspecțiilor efectuate în conformitate cu articolul 6, statele membre transmit Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport referitor la conformitatea cu standardele privind conținutul de sulf prevăzute în prezenta directivă pentru anul calendaristic precedent.

Pe baza rapoartelor primite în conformitate cu primul paragraf de la prezentul alineat și a notificărilor privind indisponibilitatea combustibilului marin conform cu prezenta directivă trimise de către statele membre în conformitate cu articolul 4a alineatul (5b) al cincilea paragraf, Comisia întocmește și publică, în termen de 12 luni de la data menționată la primul paragraf al prezentului alineat, un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive. Comisia evaluează necesitatea consolidării suplimentare a dispozițiilor relevante ale prezentei directive și prezintă propuneri legislative adecvate în acest sens.”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(1a)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare cu privire la informațiile care urmează să fie incluse în raport și la formatul acestuia. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 9 alineatul (2).”;

(c)

alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Până la 31 decembrie 2013, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative. Comisia analizează în raportul său potențialul de reducere a poluării aerului ținând seama, printre altele, de: rapoartele anuale înaintate în conformitate cu alineatele (1) și (1a), calitatea aerului și acidifierea observate, costurile combustibililor, impactul economic potențial și transferul modal observat, precum și progresele realizate în reducerea emisiilor provenite de la nave.

(3)   Până la 31 decembrie 2012, Comisia, în cooperare cu statele membre și părțile interesate, elaborează măsuri adecvate, inclusiv cele identificate în documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 16 septembrie 2011 intitulat «Reducerea emisiilor poluante provenite din transportul maritim și pachetul de instrumente pentru transportul sustenabil pe apă», care promovează respectarea standardelor de mediu din prezenta directivă și care reduc la minimum eventualele impacturi negative.”;

(d)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a cu privire la adaptările articolului 2 punctele 1, 2, 3, 3a, 3b și 4, ale articolului 6 alineatul (1a) litera (b) și ale articolului 6 alineatul (2) la progresul științific și tehnic. Astfel de adaptări nu pot avea drept rezultat efectuarea vreunei modificări directe a domeniului de aplicare a prezentei directive și nici a limitelor privind conținutul de sulf al combustibililor specificate de prezenta directivă.”

11.

Articolul 8 se elimină.

12.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (16).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

13.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4c alineatul (4) și la articolul 7 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 17 decembrie 2012. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 4c alineatul (4) și la articolul 7 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4c alineatul (4) și al articolului 7 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

14.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Sancțiuni

(1)   Statele membre stabilesc sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor dispozițiilor de drept intern adoptate în conformitate cu prezenta directivă.

(2)   Sancțiunile stabilite trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive și pot include amenzi calculate într-o asemenea manieră încât să se asigure că amenzile respective cel puțin îi privează pe cei responsabili de beneficiile economice obținute în urma încălcării și că respectivele amenzi cresc progresiv în cazul unor încălcări repetate.”

15.

Anexa la Directiva 1999/32/CE se înlocuiește cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 18 iunie 2014. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 21 noiembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 68, 6.3.2012, p. 70.

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 29 octombrie 2012.

(3)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 121, 11.5.1999, p. 13.

(5)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

(6)  JO L 332, 28.12.2000, p. 81.

(7)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.

(9)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25.

(10)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

(11)  JO L 350, 28.12.1998, p. 58.”;

(12)  JO L 309, 27.11.2001, p. 1.

(13)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.”;

(14)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25.

(15)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.”

(16)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”


ANEXĂ

ANEXA I

VALORILE ECHIVALENTE ALE EMISIILOR PENTRU METODELE DE REDUCERE A EMISIILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4c ALINEATUL (2)

Limitele privind conținutul de sulf al combustibililor marini menționate la articolele 4a și 4b și în reglementările 14.1 și 14.4 din anexa VI la MARPOL și valorile corespondente ale emisiilor menționate la articolul 4c alineatul (2):

Conținutul de sulf al combustibililor marini (% m/m)

Raportul emisii de SO2(ppm)/CO2(% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Observație:

Utilizarea limitelor privind raportul emisiilor este aplicabilă doar în cazul utilizării păcurii reziduale sau distilate pe bază de petrol.

În cazuri justificate, când concentrația de CO2 este redusă de unitatea de purificare a gazelor de evacuare (EGC), concentrația de CO2 poate fi măsurată la intrarea unității EGC, cu condiția să se poată demonstra clar corectitudinea acestei metode.

ANEXA II

CRITERII PRIVIND UTILIZAREA METODELOR DE REDUCERE A EMISIILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4c ALINEATUL (3)

Metodele de reducere a emisiilor menționate la articolul 4c respectă cel puțin criteriile specificate în următoarele instrumente, după caz:

Metoda de reducere a emisiilor

Criterii de utilizare

Amestec de combustibil marin și gaz lichefiat pierdut prin vaporizare pe durata stocării

Decizia 2010/769/UE a Comisiei din 13 decembrie 2010 privind stabilirea criteriilor pentru utilizarea de către navele transportatoare de gaz natural lichefiat a metodelor tehnologice ca alternativă la utilizarea combustibililor marini cu conținut redus de sulf care respectă cerințele articolului 4b din Directiva 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la conținutul de sulf al combustibililor marini (1).

Sisteme de purificare a gazelor de evacuare

Rezoluția MEPC.184(59) adoptată la 17 iulie 2009

Apa de spălare provenită de la sistemele de epurare a gazelor de eșapament care utilizează substanțe chimice, aditivi, preparate și alte produse chimice relevante create in situ, menționate la punctul 10.1.6.1 din rezoluția MEPC.184(59), nu se deversează în mare, inclusiv în porturi și estuare închise, decât dacă operatorul navei demonstrează că deversarea apei de spălare nu are un impact negativ semnificativ asupra sănătății umane și a mediului și nu prezintă riscuri pentru acestea. În cazul în care substanța chimică utilizată este sodă caustică, este suficient ca apa de spălare să îndeplinească criteriile stabilite în Rezoluția MEPC.184(59) și ca pH-ul acesteia să nu depășească 8,0.

Biocombustibili

Utilizarea biocombustibililor, astfel cum sunt definiți în Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (2), care sunt conformi cu standardele relevante CEN și ISO.

Amestecurile de biocombustibili și combustibili marini trebuie să fie conforme cu standardele privind conținutul de sulf stabilite la articolul 3a, la articolul 4a alineatele (1), (1a) și (4) și la articolul 4b din prezenta directivă.


(1)  JO L 328, 14.12.2010, p. 15

(2)  JO L 140, 5.6.2009, p. 16.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 1099/2012 AL CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 270/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/172/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 270/2011 (2) pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia 2011/172/PESC.

(2)

Decizia 2012/723/PESC a Consiliului (3) prevede modificarea Deciziei 2011/172/PESC pentru a permite deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate în cazul în care acestea sunt necesare pentru a respecta o hotărâre judecătorească sau administrativă pronunțată în Uniune sau o hotărâre judecătorească executorie într-un stat membru.

(3)

Articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 270/2011 vizează informațiile pe care persoanele, entitățile și organismele trebuie să le comunice autorităților competente ale statelor membre și care se transmit Comisiei pentru a facilita respectarea regulamentului respectiv. În conformitate cu articolul 9 alineatul (2), informațiile furnizate sau primite se utilizează numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite. Cu toate acestea, dispoziția în cauză nu împiedică statele membre să schimbe astfel de informații cu autoritățile competente din Egipt sau din alte state membre, în conformitate cu legislația națională, în cazul în care acest lucru este necesar în scopul de a facilita recuperarea activelor deturnate.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 270/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 270/2011 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet prevăzute în lista din anexa II, pot autoriza eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus(ă) în anexa I, sau al unei hotărâri judecătorești sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după această dată;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de revendicări;

(c)

hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism incluse în lista din anexa I;

(d)

recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru respectiv.

(2)   Statul membru interesat informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în conformitate cu prezentul articol.”

2.

Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau venituri de altă natură acumulate în conturile respective; sau

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționate la articolul 2 au fost incluse în anexa I; sau

(c)

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru respectiv,

cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).”

3.

La articolul 9, se adaugă un alineat cu următorul text:

„(3)   Dispozițiile alineatului (2) nu împiedică statele membre să schimbe aceste informații cu autoritățile competente din Egipt și din alte state membre, în conformitate cu legislația lor națională, în cazul în care acest lucru este necesar în scopul de a facilita recuperarea activelor deturnate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DEMOSTHENOUS


(1)  JO L 76, 22.3.2011, p. 63.

(2)  JO L 76, 22.3.2011, p. 4.

(3)  A se vedea pagina 44 a prezentului Jurnal Oficial.


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 1100/2012 AL CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (1).

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia 2011/72/PESC.

(2)

Decizia 2012/724/PESC a Consiliului (3) prevede o modificare a Deciziei 2011/72/PESC pentru a permite deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate în cazul în care acestea sunt necesare pentru respectarea unei hotărâri judiciare sau administrative pronunțate în Uniune sau a unei hotărâri judiciare care poate fi pusă în executare într-un stat membru.

(3)

Articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 101/2011 vizează informațiile pe care persoanele, entitățile și organismele trebuie să le comunice autorităților competente ale statelor membre și care se transmit Comisiei pentru a facilita respectarea regulamentului respectiv. În conformitate cu articolul 9 alineatul (2), informațiile furnizate sau primite se utilizează numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite. Cu toate acestea, dispoziția în cauză nu împiedică statele membre să schimbe astfel de informații cu autoritățile competente din Tunisia sau din alte state membre, în conformitate cu legislația națională, în cazul în care acest lucru este necesar în scopul de a facilita recuperarea activelor deturnate.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 101/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 101/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet prevăzute în lista din anexa II, pot autoriza eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus(ă) în anexa I, sau al unei hotărâri judecătorești sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după această dată;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de revendicări;

(c)

hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism incluse în lista din anexa I; și

(d)

recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru respectiv.

(2)   Statul membru interesat informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în conformitate cu prezentul articol.”

2.

Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau venituri de altă natură acumulate în conturile respective; sau

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționate la articolul 2 au fost incluse în anexa I; sau

(c)

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru respectiv,

cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).”

3.

La articolul 9, se adaugă un alineat cu următorul text:

„(3)   Dispozițiile alineatului (2) nu împiedică statele membre să schimbe aceste informații cu autoritățile competente din Tunisia și din alte state membre, în conformitate cu legislația lor națională, în cazul în care acest lucru este necesar în scopul de a facilita recuperarea activelor deturnate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DEMOSTHENOUS


(1)  JO L 28, 2.2.2011, p. 62.

(2)  JO L 31, 5.2.2011, p. 1.

(3)  A se vedea pagina 45 din prezentul Jurnal Oficial.


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1101/2012 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1), în special articolul 247,

întrucât:

(1)

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (2), se aplică noi coduri NC în cazul motorinei și păcurii care conțin biomotorină. Aceste schimbări pot afecta industria de uleiuri minerale, deoarece anumite operațiuni de amestecare în regim de antrepozitare vamală și în zonele libere nu mai sunt permise ca „forme standard de manipulare”, deoarece în urma lor rezultă un cod NC din opt cifre diferit.

(2)

Ar trebui găsită o soluție pentru a autoriza ca amestecarea motorinei sau păcurii care nu conține biomotorină cu motorină sau păcură care conține biomotorină, clasificate în capitolul 27 din NC, în regim de antrepozitare vamală și în zonele libere să continue în aceleași condiții ca cele anterioare intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1006/2011 la 1 ianuarie 2012.

(3)

Ar trebui permisă amestecarea motorinei sau păcurii cu biomotorină, astfel încât depozitarea separată a ambelor tipuri de mărfuri să nu fie necesară. Totuși, luând în considerare nota complementară 2 de la capitolul 27 din Nomenclatura combinată, amestecul obținut trebuie să conțină mai puțin de 0,5 % în volum biomotorină, respectiv motorină sau păcură.

(4)

Anexa 72 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3) trebuie, prin urmare, să fie modificată în consecință.

(5)

Modificarea trebuie să intre în vigoare cu efect retroactiv pentru a permite stingerea datoriilor vamale care au fost acumulate începând cu 1 ianuarie 2012 din cauza introducerii noilor coduri NC.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa 72 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 282, 28.10.2011, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXĂ

La al doilea paragraf din anexa 72, după punctul 14 se introduc punctele 14a și 14b cu următorul text:

„14a.

amestecul de motorină sau păcură care nu conține biomotorină cu motorină sau păcură care conține biomotorină, clasificate în capitolul 27 din NC, pentru a obține o calitate constantă sau o calitate impusă de client, fără a modifica natura mărfurilor, chiar dacă în urma amestecului rezultă un cod NC din opt cifre diferit;

14b.

amestecul de motorină sau păcură cu biomotorină astfel încât amestecul obținut să conțină mai puțin de 0,5 % în volum biomotorină, precum și amestecul de biomotorină cu motorină sau păcură astfel încât amestecul obținut să conțină mai puțin de 0,5 % în volum motorină sau păcură.”


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1102/2012 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

44,1

MA

45,9

MK

37,4

TN

73,5

TR

80,9

ZZ

56,4

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

117,0

ZZ

95,3

0709 93 10

MA

88,1

TR

111,2

ZZ

99,7

0805 20 10

MA

138,7

ZZ

138,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

85,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,4

ZA

49,1

ZZ

67,7

0808 10 80

CN

79,8

MK

33,9

NZ

138,3

US

125,6

ZA

137,2

ZZ

103,0

0808 30 90

CN

56,6

TR

116,3

US

136,8

ZZ

103,2


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1103/2012 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 al Comisiei (3) s-au stabilit valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2012/2013. Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1092/2012 al Comisiei (4).

(2)

Conform datelor de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

(3)

Dat fiind că este necesar să se asigure aplicarea acestei măsuri cât mai curând posibil după ce au devenit disponibile datele actualizate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 263, 28.9.2012, p. 37.

(4)  JO L 323, 22.11.2012, p. 15.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele de la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 27 noiembrie 2012

(în EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ per 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare per 100 kg net din produsul în cauză

1701 12 10 (1)

34,63

0,76

1701 12 90 (1)

34,63

4,22

1701 13 10 (1)

34,63

0,90

1701 13 90 (1)

34,63

4,52

1701 14 10 (1)

34,63

0,90

1701 14 90 (1)

34,63

4,52

1701 91 00 (2)

39,67

5,57

1701 99 10 (2)

39,67

2,44

1701 99 90 (2)

39,67

2,44

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DIRECTIVE

27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/24


DIRECTIVA 2012/39/UE A COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a Directivei 2006/17/CE în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru testarea țesuturilor și a celulelor umane

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane (1), în special articolul 28 litera (e),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/17/CE a Comisiei din 8 februarie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru donarea, obținerea și testarea țesuturilor și a celulelor umane (2) prevede că testarea referitoare la anticorpul HTLV-I trebuie efectuată în cazul donatorilor care trăiesc în zone cu incidență ridicată sau care provin din acestea ori cu parteneri sexuali care provin din zonele respective sau în cazul în care părinții donatorului provin din zonele respective. Această testare este necesară atât în cazul donatorilor de celule reproductive, în conformitate cu anexa III la Directiva 2006/17/CE, cât și în cazul altor donatori, în conformitate cu anexa II la directiva respectivă.

(2)

Dovezi științifice recente furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și experiența practică au arătat că este foarte dificil, în stadiul actual al cunoștințelor științifice, să se determine ce este o zonă cu incidență ridicată de HTLV-I. Astfel, această cerință de testare nu este pusă în aplicare în mod uniform.

(3)

„Incidența” măsoară frecvența apariției de noi cazuri ale unei boli sau afecțiuni, în timp ce „prevalența” reprezintă proporția unei populații afectate de o anumită boală la un anumit moment. În practică, datele referitoare la prevalență sunt disponibile într-o mai mare măsură decât datele referitoare la incidență. În plus, prevalența este o măsură mai relevantă decât incidența atunci când se evaluează impactul unei boli cronice în interiorul unei comunități și nevoile subsecvente. Prin urmare, este necesar să se înlocuiască trimiterile la incidența ridicată cu trimiteri la prevalența ridicată, pentru a garanta o punere în aplicare mai coerentă a cerințelor de testare referitoare la HTLV-I în toate statele membre.

(4)

Punctul 4.2 din anexa III la Directiva 2006/17/CE prevede că probele de sânge trebuie obținute în momentul fiecărei donări de celule reproductive, atât în cazul unei donări între parteneri (nedestinate utilizării directe), cât și în cazul unei donări care nu are loc între parteneri.

(5)

În ceea ce privește donarea de celule reproductive între parteneri, dovezi științifice recente au demonstrat că solicitarea unei testări la intervale de timp fixe de maximum 24 de luni nu ar diminua nivelul de siguranță al celulelor în cauză, atât timp cât centrele de țesuturi care utilizează tehnologia de reproducere asistată aplică sisteme de siguranță și de calitate adecvate, în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2004/23/CE. În aceste intervale de timp, rezultatele testării anterioare efectuate pe același donator pot fi considerate fiabile.

(6)

Testarea efectuată în momentul fiecărei donări nu îmbunătățește siguranța celulelor reproductive donate între parteneri, iar experiența practică arată că această cerință este costisitoare și împovărătoare atât pentru pacienți, cât și pentru sistemele de sănătate. Prin urmare, pentru a acționa într-o manieră mai proporțională față de obiectivul de siguranță urmărit, este necesar să se permită statelor membre să solicite o testare la intervale de timp fixe, cu o durată maximă de 24 de luni, în loc de testarea efectuată în momentul fiecărei donări.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 2004/23/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele II și III la Directiva 2006/17/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare în vederea conformării cu prezenta directivă până la data de 17 iunie 2014 cel târziu. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 102, 7.4.2004, p. 48.

(2)  JO L 38, 9.2.2006, p. 40.


ANEXĂ

Anexele II și III la Directiva 2006/17/CE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II, punctul 1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.

Testarea referitoare la anticorpul HTLV-I trebuie efectuată în cazul donatorilor care trăiesc în zone cu prevalență ridicată sau care provin din acestea ori cu parteneri sexuali care provin din zonele respective sau în cazul în care părinții donatorului provin din zonele respective.”

2.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2.4 se înlocuiește cu următorul text:

„2.4.

Testarea referitoare la anticorpul HTLV-I trebuie efectuată în cazul donatorilor care trăiesc în zone cu prevalență ridicată sau care provin din acestea ori cu parteneri sexuali care provin din zonele respective sau în cazul în care părinții donatorului provin din zonele respective.”;

(b)

punctul 3.3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.3.

Testarea referitoare la anticorpul HTLV-I trebuie efectuată în cazul donatorilor care trăiesc în zone cu prevalență ridicată sau care provin din acestea ori cu parteneri sexuali care provin din zonele respective sau în cazul în care părinții donatorului provin din zonele respective.”;

(c)

punctul 4.2 se înlocuiește cu următorul text:

„4.2.

În cazul donărilor neefectuate între parteneri, probele de sânge trebuie obținute în momentul fiecărei donări.

În cazul donărilor efectuate între parteneri (nedestinate utilizării directe), probele de sânge trebuie obținute în termen de trei luni înainte de prima donare. Pentru alte donări între parteneri provenind de la același donator, trebuie obținute probe de sânge suplimentare în conformitate cu legislația națională, în termen de cel mult 24 de luni de la prelevarea precedentă.”


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/26


DIRECTIVA 2012/40/UE A COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a anexei I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 2009/91/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește includerea tetraboratului disodic ca substanță activă în anexa I la directivă (2) alocă tetraboratului disodic trei numere CAS aferente celor trei forme diferite ale substanței. Numerele CAS se bazează pe un raport pe care Țările de Jos l-au transmis Comisiei la 7 iulie 2006 și care a fost aprobat de Comitetul permanent pentru produse biocide la 20 februarie 2009.

(2)

Țările de Jos au comunicat Comisiei faptul că numărul CAS alocat formei pentahidrat în raportul inițial este incorect și au transmis Comisiei un raport revizuit în care acestei forme i se alocă numărul CAS 12179-04-3. Raportul revizuit a fost aprobat de Comitetul permanent pentru produse biocide la 25 mai 2012.

(3)

Prin urmare, anexa I la Directiva 98/8/CE trebuie modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 martie 2013. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 201, 1.8.2009, p. 39.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 98/8/CE, a treia coloană a rubricii nr. 24 se înlocuiește cu următorul text:

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

„tetraborat disodic

Nr. CE: 215-540-4

Nr. CAS (anhidru): 1330-43-4

Nr. CAS (pentahidrat): 12179-04-3

Nr. CAS (decahidrat): 1303-96-4”


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/28


DIRECTIVA 2012/41/UE A COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanței active acid nonanoic la tipul de produs 2

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care trebuie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Lista respectivă include acidul nonanoic.

(2)

Directiva 2011/13/UE a Comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea acidului nonanoic ca substanță activă în anexa I la directivă (3) a inclus acidul nonanoic ca substanță activă în anexa I la Directiva 98/8/CE pentru utilizarea în tipul de produs 19, repelenți și atractanți, astfel cum este definit în anexa V la Directiva 98/8/CE.

(3)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, acidul nonanoic a fost acum evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 2, dezinfectanți utilizați în domeniul privat și în domeniul sănătății publice și alte produse biocide, definit în anexa V la directiva respectivă.

(4)

Austria a fost desemnată ca stat membru raportor și a prezentat Comisiei, la 6 august 2010, raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(5)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile acestei examinări au fost incluse, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 25 mai 2012, într-un raport de evaluare.

(6)

Din evaluările efectuate reiese că produsele biocide care sunt utilizate ca dezinfectanți în domeniul privat și în domeniul sănătății publice și alte produse biocide care sunt definite în anexa V la Directiva 98/8/CE și care conțin acid nonanoic ar putea îndeplini cerințele stabilite la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este necesar să se extindă includerea acidului nonanoic în anexa I la directiva respectivă la tipul de produs 2.

(7)

Nu toate utilizările potențiale au fost evaluate la nivelul Uniunii. Prin urmare, este necesar să se prevadă obligația statelor membre de a evalua utilizările sau scenariile de expunere și riscurile pentru grupele de populație și compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii și de a se asigura, în momentul autorizării unui produs, că se iau măsuri adecvate sau se impun condiții specifice pentru a reduce la niveluri acceptabile riscurile identificate.

(8)

Având în vedere proprietățile iritante ale substanței, este oportun să se prevadă reducerea la minimum a expunerii în timpul utilizării neprofesionale prin design-ul ambalajului, cu excepția cazului în care se poate demonstra, în cererea de autorizare a produsului, că riscurile pentru sănătatea umană pot fi reduse la niveluri acceptabile prin alte mijloace.

(9)

Dispozițiile prezentei directive trebuie să se aplice simultan în toate statele membre, pentru a se asigura tratamentul egal pe piața Uniunii Europene al produselor biocide care aparțin tipului de produs 2 și conțin substanța activă acid nonanoic, precum și pentru a se facilita funcționarea corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(10)

Trebuie să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I la Directiva 98/8/CE, cu scopul de a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru respectarea noilor cerințe care decurg din aceasta și de a garanta că solicitanții care au pregătit dosare pot beneficia pe deplin de perioada de 10 ani de protecție a datelor, care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 98/8/CE, începe de la data includerii.

(11)

După includere, este necesar să se acorde statelor membre un interval de timp rezonabil pentru a pune în aplicare articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE.

(12)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE trebuie modificată în consecință.

(13)

Conform Declarației politice comune din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative (4), statele membre s-au angajat să însoțească notificarea măsurilor lor de transpunere, în cazuri justificate, cu unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere.

(14)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 septembrie 2013 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 octombrie 2014.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 34, 9.2.2011, p. 52.

(4)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANEXĂ

La rubrica „nr. 41” din anexa I la Directiva 98/8/CE se adaugă următoarele:

Nr.

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Data-limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) [cu excepția produselor conținând mai mult de o substanță activă, pentru care data-limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cea stabilită în ultima decizie de includere privind substanțele sale active]

Data expirării includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (1)

 

 

 

 

„1 octombrie 2014

30 septembrie 2016

30 septembrie 2024

2

Atunci când analizează cererea de autorizare a unui produs în conformitate cu articolul 5 și cu anexa VI, statele membre evaluează, dacă sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru grupele de populație și pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii.

Statele membre trebuie să se asigure că autorizările de produse de uz neprofesional îndeplinesc condiția ca ambalajul să fie conceput astfel încât expunerea utilizatorului să fie redusă la minimum, cu excepția cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru sănătatea umană pot fi reduse la niveluri acceptabile prin alte mijloace.”


(1)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/31


DIRECTIVA 2012/42/UE A COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii acidului cianhidric ca substanță activă în anexa I la directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care trebuie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Lista respectivă cuprinde și acidul cianhidric.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, acidul cianhidric a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE pentru utilizarea în tipurile de produs enumerate mai jos, conform definiției din anexa V la directiva menționată: tipul de produs 8 – conservanți pentru lemn, tipul de produs 14 – rodenticide și tipul de produs 18 – insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode.

(3)

Republica Cehă a fost desemnată ca stat membru raportor și a prezentat Comisiei, la 24 ianuarie 2008, rapoartele autorității competente, însoțite de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Rapoartele autorității competente au fost analizate de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile acestei examinări au fost incluse, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 25 mai 2012, în trei rapoarte de evaluare.

(5)

În urma evaluărilor efectuate, se poate estima că produsele biocide care sunt utilizate drept conservanți pentru lemn, rodenticide, insecticide, acaricide sau produse pentru combaterea altor artropode și care conțin acid cianhidric ar putea îndeplini cerințele stabilite la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este oportun să se includă acidul cianhidric în anexa I la directiva respectivă.

(6)

Nu toate utilizările potențiale au fost evaluate la nivelul Uniunii. Prin urmare, este necesar să se prevadă obligația statelor membre de a evalua utilizările sau scenariile de expunere și riscurile pentru grupele de populație și compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii și de a se asigura, în momentul autorizării unui produs, că se iau măsuri adecvate sau se impun condiții specifice pentru a reduce la niveluri acceptabile riscurile identificate.

(7)

Ținând cont de proprietățile foarte toxice și inflamabile ale substanței active și de ipotezele formulate pe durata evaluării riscurilor, se dovedește necesar să se solicite autorizarea produselor numai pentru utilizarea de către profesioniști care au fost instruiți în acest sens și să se instituite proceduri operaționale sigure în timpul fumigației și ventilării, atât pentru operatori, cât și pentru persoanele prezente, după cum urmează: produsele trebuie utilizate cu echipament de protecție personală, inclusiv, dacă este cazul, cu un aparat de respirație autonom și combinezoane etanșe la gaz; trebuie să se interzică revenirea în spațiile fumigate până când concentrația aerului revine la nivelul de siguranță pentru operatori și persoanele prezente, în urma ventilării; trebuie să se împiedice depășirea nivelului de expunere în timpul ventilării și după ventilare pentru operatori și persoanele prezente prin delimitarea unei zone de interdicție supravegheate; înainte de fumigație, produsele alimentare și obiectele poroase care ar putea absorbi substanța activă, cu excepția lemnului care urmează a fi tratat, trebuie scoase din incintă sau protejate împotriva absorbției prin mijloace adecvate, iar incinta trebuie protejată împotriva aprinderii accidentale.

(8)

Dispozițiile prezentei directive trebuie să se aplice simultan în toate statele membre, pentru a se asigura tratamentul egal pe piața Uniunii Europene al produselor biocide care aparțin tipurilor de produs 8, 14 și 18 și care conțin substanța activă acid cianhidric, precum și pentru a se facilita funcționarea corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(9)

Trebuie să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I la Directiva 98/8/CE, cu scopul de a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru respectarea noilor cerințe și de a garanta că solicitanții care au pregătit dosare pot beneficia pe deplin de perioada de 10 ani de protecție a datelor, care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 98/8/CE, începe de la data includerii.

(10)

După includere, trebuie să se acorde statelor membre un interval de timp rezonabil pentru a pune în aplicare articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE.

(11)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE trebuie modificată în consecință.

(12)

Potrivit Declarației politice comune a statelor membre și a Comisiei cu privire la documentele explicative din 28 septembrie 2011 (3), statele membre și-au luat angajamentul de a adăuga la notificarea măsurilor de transpunere, în cazuri justificate, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespondente din instrumentele de transpunere naționale.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 septembrie 2013 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 octombrie 2014.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 98/8/CE se adaugă următoarea rubrică:

Nr.

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Termen-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) [exceptând produsele care conțin mai mult de o substanță activă, pentru care termenul de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanțele active ale acestor produse]

Data expirării includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (1)

„60

acidul cianhidric

acidul cianhidric

Nr. CE: 200-821-6

Nr. CAS: 74-90-8

976 g/kg

1 octombrie 2014

30 septembrie 2016

30 septembrie 2024

8, 14 și 18

Atunci când analizează cererea de autorizare a unui produs în conformitate cu articolul 5 și cu anexa VI, statele membre evaluează, dacă sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru grupele de populație și pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii.

Statele membre se asigură că autorizarea produselor utilizate ca fumigant este supusă următoarelor condiții:

1.

produsele sunt vândute numai profesioniștilor instruiți corespunzător pentru utilizarea acestora și sunt utilizate numai de către aceștia;

2.

trebuie instituite proceduri operaționale sigure în timpul fumigației și ventilării, atât pentru operatori, cât și pentru persoanele prezente;

3.

produsele trebuie utilizate cu echipamente corespunzătoare de protecție personală, inclusiv, dacă este cazul, cu aparate de respirație autonome și combinezoane etanșe la gaz;

4.

reintrarea în incintele fumigate este interzisă până când concentrația aerului revine la nivelurile de siguranță pentru operatori și pentru persoanele prezente, prin ventilație;

5.

expunerea, în timpul ventilației și ulterior, nu trebuie să depășească nivelurile de siguranță pentru operatori și pentru persoanele prezente. Acest lucru se realizează prin delimitarea unei zone de interdicție;

6.

înainte de fumigație, produsele alimentare și obiectele poroase care ar putea absorbi substanța activă, cu excepția lemnului care urmează a fi tratat, trebuie scoase din incintă sau protejate împotriva absorbției prin mijloace adecvate, iar incinta trebuie protejată împotriva aprinderii accidentale.”


(1)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/34


DIRECTIVA 2012/43/UE A COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a unor rubrici din anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 11 alineatul (4) și articolul 16 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) prevede norme detaliate pentru evaluările substanțelor active existente. Articolul 15 alineatul (2) din regulament prevede efectuarea unor evaluări inter pares de către experți din statele membre înainte de luarea de către Comisie a deciziilor de includere în anexa I.

(2)

În temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (i) din Directiva 98/8/CE, includerea unei substanțe active în anexa I trebuie, dacă este cazul, să fie subordonată unor cerințe privind atât gradul minim de puritate, cât și natura și conținutul maxim al anumitor impurități.

(3)

Prima includere în anexa I a fost decisă prin Directiva 2006/140/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea fluorurii de sulfuril ca substanță activă în anexa I la directiva menționată (3). Directiva respectivă a definit rubricile din anexa I la Directiva 98/8/CE. Aceste rubrici includ „puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață”.

(4)

În contextul evaluărilor inter pares prevăzute la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, experții din statele membre au elaborat o metodă de determinare a similitudinii compoziției chimice și a profilurilor de risc, denumită „echivalență tehnică”, ale substanțelor care se încadrează în aceeași definiție, însă sunt produse din surse sau prin procese de fabricație diferite. Pentru a stabili acest lucru, gradul de puritate este doar unul dintre factorii care poate fi decisiv. Mai mult, o puritate inferioară a unei substanțe active nu îi compromite în mod necesar profilul de risc.

(5)

Prin urmare, este necesar să se înlocuiască actuala trimitere la puritatea minimă din rubricile din anexa I la Directiva 98/8/CE cu o trimitere la gradul minim de puritate al substanței active utilizate pentru evaluarea realizată în conformitate cu articolul 11 din directivă și să se indice că, în produsul introdus pe piață, substanța activă poate avea o puritate diferită cu condiția să se demonstreze echivalența, din punct de vedere tehnic, cu substanța evaluată.

(6)

Primul rând din anexa I la Directiva 98/8/CE, introdus prin Directiva 2006/140/CE a Comisiei, conține, de asemenea, rubrica „Data-limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) [cu excepția produselor conținând mai mult de o substanță activă, pentru care data-limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cea stabilită în ultima decizie de includere privind substanțele sale active]”.

(7)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE, un stat membru care primește o cerere de recunoaștere reciprocă a unei autorizări existente dispune de un termen de 120 de zile pentru a autoriza produsul prin recunoaștere reciprocă. Cu toate acestea, în cazul în care prima autorizare a unui produs este acordată cu mai puțin de 120 de zile înainte de termenul-limită prevăzut pentru acel produs pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din directivă, un stat membru care primește o cerere completă de recunoaștere reciprocă a autorizării respective nu poate respecta termenul-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din directivă dacă utilizează perioada de 120 de zile prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din directivă, chiar dacă cererea completă de recunoaștere reciprocă a fost depusă imediat după acordarea primei autorizări.

(8)

Prin urmare, pentru produsele pentru care prima autorizare este acordată cu mai puțin de 120 de zile înainte de termenul-limită stabilit inițial pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE, este oportun să se prelungească termenul-limită pentru statele membre pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din directivă prin recunoașterea reciprocă a primei autorizări la 120 de zile de la depunerea cererii complete de recunoaștere reciprocă, cu condiția ca cererea completă de recunoaștere reciprocă să fi fost depusă în termen de 60 de zile de la acordarea primei autorizări.

(9)

Mai mult, în cazul în care un stat membru propune, în termenul-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE, să se acorde o derogare de la recunoașterea reciprocă a unei autorizări în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din directivă, punerea în conformitate a statului membru respectiv cu articolul 16 alineatul (3) din directivă în termenul-limită în cauză poate fi nerealizabilă și va depinde de data adoptării deciziei Comisiei în această privință în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf din directivă. În consecință, în astfel de cazuri, termenul-limită trebuie suspendat până la o perioadă rezonabilă de la adoptarea deciziei Comisiei.

(10)

Prin urmare, pentru produsele pentru care unul sau mai multe state membre au propus să se acorde o derogare de la recunoașterea reciprocă în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 98/8/CE, este oportun să se prelungească termenul-limită pentru statele membre pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din directivă prin recunoașterea reciprocă a primei autorizări la treizeci de zile de la data adoptării deciziei Comisiei.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 31 martie 2013. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 414, 30.12.2006, p. 78.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 98/8/CE, primul rând, care conține titlurile tuturor rubricilor, se citește după cum urmează:

„Nr.

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate al substanței active (1)

Data includerii

Data-limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3), cu excepția cazului în care se aplică una dintre excepțiile menționate în nota de subsol la această rubrică (2)

Data expirării includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (3)


(1)  Puritatea indicată în această coloană a fost gradul minim de puritate al substanței active utilizate pentru evaluarea realizată în conformitate cu articolul 11. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea o puritate egală sau diferită dacă s-a demonstrat, din punct de vedere tehnic, echivalența acesteia cu substanța evaluată.

(2)  Pentru produsele care conțin mai mult de o substanță activă care intră sub incidența articolului 16 alineatul (2), termenul-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cel al ultimeia dintre substanțele lor active care urmează să fie inclusă în prezenta anexă. Pentru produsele pentru care prima autorizare a fost acordată cu mai puțin de 120 de zile înainte de termenul-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) și a fost depusă o cerere completă de recunoaștere reciprocă în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) în termen de 60 de zile de la acordarea primei autorizări, termenul-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) în legătură cu cererea respectivă se prelungește la 120 de zile de la data primirii cererii complete de recunoaștere reciprocă. Pentru produsele pentru care un stat membru a propus să se acorde o derogare de la recunoașterea reciprocă în conformitate cu articolul 4 alineatul (4), termenul-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) se prelungește la 30 de zile de la data adoptării deciziei Comisiei, adoptată în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf.

(3)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm”


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/37


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2012/44/UE A COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE și, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole și specii de legume

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (1), în special articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b),

având în vedere Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (2), în special articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b),

întrucât:

(1)

Directivele 2003/90/CE (3) și 2003/91/CE (4) ale Comisiei au fost adoptate pentru a se asigura că soiurile incluse de statele membre în cataloagele naționale sunt conforme cu orientările stabilite de Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat în cadrul verificării diferitelor specii și condițiile minime pentru verificarea soiurilor, în măsura în care au fost stabilite astfel de orientări. În privința altor soiuri, directivele menționate prevăd că trebuie aplicate orientările Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante (UPOV).

(2)

De atunci, OCSP și UPOV au stabilit noi orientări pentru o altă specie și le-au actualizat pe cele existente.

(3)

Prin urmare, Directivele 2003/90/CE și 2003/91/CE ar trebui modificate în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material de înmulțire agricol, horticol și forestier,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I și II la Directiva 2003/90/CE se înlocuiesc cu textul din partea A a anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

Anexele la Directiva 2003/91/CE se înlocuiesc cu textul din partea B a anexei la prezenta directivă.

Articolul 3

Pentru verificările începute înainte de 1 ianuarie 2014, statele membre pot aplica dispozițiile Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE din versiunea aplicabilă înainte de modificarea acestora prin prezenta directivă.

Articolul 4

Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2013 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 ianuarie 2014.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

(3)  JO L 254, 8.10.2003, p. 7.

(4)  JO L 254, 8.10.2003, p. 11.


ANEXĂ

PARTEA A

ANEXA I

Lista speciilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care trebuie să fie conforme cu protocoalele de testare ale OCSP

Denumire științifică

Denumire comună

Protocol OCSP

Festuca filiformis Pourr.

Păiușul oilor, cu frunze mici

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca ovina L.

Păiușul oilor

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca rubra L.

Păiuș roșu

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păiuș tare

TP 67/1 din 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Raigras italian

TP 4/1 din 23.6.2011

Lolium perenne L.

Raigras peren

TP 4/1 din 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Raigras hibrid

TP 4/1 din 23.6.2011

Pisum sativum L.

Mazăre furajeră

TP 7/2 din 11.3.2010

Brassica napus L.

Rapiță

TP 36/2 din 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP 81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

In textil/in oleaginos

TP 57/1 din 21.3.2007

Avena nuda L.

Ovăz nud mic, ovăz Hulless

TP 20/1 din 6.11.2003

Avena sativa L. (inclusiv A. byzantina K. Koch)

Ovăz și ovăz roșu

TP 20/1 din 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orz

TP 19/3 din 21.3.2012

Oryza sativa L.

Orez

TP 16/2 din 21.3.2012

Secale cereale L.

Secară

TP 58/1 din 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibrizi rezultați din încrucișarea unei specii din genul Triticum cu o specie din genul Secale

TP 121/2 rev. 1 din 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Grâu

TP 3/4 rev. 2 din 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/2 din 6.11.2003

Zea mays L.

Porumb

TP 2/3 din 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/2 din 1.12.2005

Textul acestor protocoale este disponibil pe site-ul web al OCSP (www.cpvo.europa.eu).

ANEXA II

Lista speciilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care trebuie să fie conforme cu orientările UPOV privind testarea

Denumire științifică

Denumire comună

Orientare UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 4.11.1994

Agrostis canina L.

Bucățel

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Bucățel mare

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Bucățel cu stoloni

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Bucățel comun

TG/30/6 din 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Iarbă bromică laxativă

TG/180/3 din 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Iarbă bromică sitchensis (obsigă)

TG/180/3 din 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Golomăț

TG/31/8 din 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Păiuș înalt

TG/39/8 din 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Păiuș de pășune

TG/39/8 din 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibrizi rezultați din încrucișarea unei specii din genul Festuca cu o specie din genul Lolium

TG/243/1 din 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Timoftică noduroasă

TG/34/6 din 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 7.11.1984

Poa pratensis L.

Firuță

TG/33/6 din 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.3.2004

Medicago sativa L.

Lucernă

TG/6/5 din 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Lucernă de nisip

TG/6/5 din 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trifoi roșu

TG/5/7 din 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob

TG/8/6 din 17.4.2002

Vicia sativa L.

Măzăriche comună

TG/32/6 din 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Nap

TG/89/6 rev. din 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ridiche furajeră

TG/178/3 din 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Arahidă

TG/93/3 din 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rapiță sălbatică

TG/185/3 din 17.4.2002

Cannabis sativa L.

Cânepă

TG/276/1 din 28.3.2012

Carthamus tinctorius L.

Șofrănaș

TG/134/3 din 12.10.1990

Gossypium spp.

Bumbac

TG/88/6 din 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/3 din 24.3.1999

Sinapis alba L.

Muștar alb

TG/179/3 din 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Boabe de soia

TG/80/6 din 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorg

TG/122/3 din 6.10.1989

Textul acestor orientări este disponibil pe site-ul web al UPOV (www.upov.int).

PARTEA B

ANEXA I

Lista speciilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care trebuie să fie conforme cu protocoalele de testare ale OCSP

Denumire științifică

Denumire comună

Protocol OCSP

Allium cepa L. (grupul Cepa)

Ceapă și ceapă eșalotă tip „banană”

TP 46/2 din 1.4.2009

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Ceapă eșalotă

TP 46/2 din 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ceapă de iarnă

TP 161/1 din 11.3.2010

Allium porrum L.

Praz

TP 85/2 din 1.4.2009

Allium sativum L.

Usturoi

TP 162/1 din 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Arpagic

TP 198/1 din 1.4.2009

Apium graveolens L.

Țelină

TP 82/1 din 13.3.2008

Apium graveolens L.

Țelină de rădăcină

TP 74/1 din 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

TP 130/2 din 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham

TP 60/1 din 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Varză creață

TP 90/1 din 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/2 din 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 din 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 din 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Gulie

TP 65/1 din 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Varză creață de Milano, varză albă, varză roșie

TP 48/3 din 16.2.2011

Brassica rapa L.

Varză chinezească

TP 105/1 din 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Ardei iute

TP 76/2 din 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Cicoare creață și scarola

TP 118/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/1 din 21.3.2007

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Castravete și cornișon

TP 61/2 din 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 din 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Anghinare și cardon

TP 184/1 din 25.3.2004

Daucus carota L.

Morcov și morcov furajer

TP 49/3 din 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/5 din 16.2.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomată

TP 44/4 din 21.3.2012

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP 9/1 din 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică și fasole urcătoare

TP 12/3 din 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted și mazăre dulce

TP 7/2 din 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Ridiche

TP 64/1 din 27.3.2002

Solanum melongena L.

Pătlăgea vânătă

TP 117/1 din 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/4 din 21.3.2012

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Broadbean/1 din 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb zaharat și porumb de floricele

TP 2/3 din 11.3.2010

Textul acestor protocoale este disponibil pe site-ul web al OCSP (www.cpvo.europa.eu).

ANEXA II

Lista speciilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care trebuie să fie conforme cu orientările UPOV privind testarea

Denumire științifică

Denumire comună

Orientare UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă de pețiol sau mangold

TG/106/4 din 31.3.2004

Brassica rapa L.

Navetă

TG/37/10 din 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Cicoare cu frunze late (cicoare italiană)

TG/154/3 din 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TG/155/4 rev. din 28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Ridiche neagră

TG/63/7 din 28.3.2012

Rheum rhabarbarum L.

Revent

TG/62/6 din 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorționeră

TG/116/4 din 24.3.2010

Textul acestor orientări este disponibil pe site-ul web al UPOV (www.upov.int).


DECIZII

27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/44


DECIZIA 2012/723/PESC A CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 21 martie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/172/PESC (1).

(2)

Pentru facilitarea restituirii către statul egiptean a fondurilor deturnate, derogările prevăzute de Decizia 2011/172/PESC ar trebui modificate pentru a permite deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care acestea sunt necesare pentru a îndeplini o hotărâre judiciară sau administrativă pronunțată în Uniune, sau o hotărâre judiciară aplicabilă într-un stat membru, înainte sau după data desemnării persoanelor fizice sau juridice, entităților și organismelor vizate.

(3)

Prin urmare, Decizia 2011/172/PESC ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2011/172/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost înscris pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judiciare sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judiciare aplicabile în statul membru în cauză, înainte sau după această dată;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate de o asemenea hotărâre sau care sunt recunoscute ca valabile printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care pot prezenta astfel de pretenții;

(c)

hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism enumerat în anexă; precum și

(d)

recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.”

2.

Articolul 1 alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau

(c)

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru respectiv,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DEMOSTHENOUS


(1)  JO L 76, 22.3.2011, p. 63.


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/45


DECIZIA 2012/724/PESC A CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 31 ianuarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/72/PESC (1).

(2)

Pentru facilitarea restituirii către statul tunisian a fondurilor deturnate, derogările prevăzute de Decizia 2011/72/PESC ar trebui modificate pentru a permite deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care acestea sunt necesare pentru a îndeplini o hotărâre judiciară sau administrativă pronunțată în Uniune sau o hotărâre judiciară aplicabilă într-un stat membru, înainte sau după data desemnării persoanelor fizice sau juridice, entităților și organismelor vizate.

(3)

Prin urmare, Decizia 2011/72/PESC ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2011/72/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost înscris pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judiciare sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judiciare aplicabile în statul membru în cauză, înainte sau după această dată;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate de o asemenea hotărâre sau care sunt recunoscute ca valabile printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care pot prezenta astfel de pretenții;

(c)

hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism enumerat în anexă; precum și

(d)

recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.”

2.

Articolul 1 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Alineatul (2) nu se aplică adaosurilor în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăți cuvenite pe temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența dispozițiilor prezentei decizii; sau

(c)

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru respectiv,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DEMOSTHENOUS


(1)  JO L 28, 2.2.2011, p. 62.


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/46


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 22 noiembrie 2012

de autorizare a introducerii pe piață a lactoferinei bovine ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (Morinaga)

[notificată cu numărul C(2012) 8390]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2012/725/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

La 2 martie 2011, societatea Morinaga Milk Industry Co. Ltd. a solicitat autorităților competente din Irlanda să introducă lactoferina bovină pe piață ca ingredient alimentar nou. Lactoferina bovină este o proteină care leagă fierul, prezentă în lapte, care se adaugă în alimente.

(2)

La 22 iunie 2011, organismul competent de evaluare a produselor alimentare din Irlanda a emis raportul său de evaluare inițială. În acest raport, el a recomandat că în loc de o evaluare inițială era necesară o evaluare suplimentară, deoarece exista deja o altă cerere privind lactoferina bovină, care a fost trimisă la Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

(3)

Comisia a transmis raportul de evaluare inițială tuturor statelor membre la data de 20 iulie 2011.

(4)

La 22 august 2011 a fost consultată EFSA.

(5)

La 28 iunie 2012, în al său „Aviz științific privind lactoferina bovină” (2), EFSA a concluzionat că lactoferina bovină este sigură în cazul utilizărilor și al nivelurilor de utilizare propuse.

(6)

La 27 aprilie 2012, într-un alt „Aviz științific privind lactoferina bovină” (3), EFSA concluzionase deja că lactoferina este sigură în cazul utilizărilor și al nivelurilor de utilizare propuse. Prin urmare, pare adecvat să se autorizeze aceleași utilizări pentru ambele cereri.

(7)

Lactoferina bovină respectă criteriile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lactoferina bovină, cu specificațiile din anexa I, poate fi introdusă pe piață în calitate de ingredient alimentar nou pentru utilizările definite și la nivelurile maxime stabilite în anexa II și fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Comisiei (4) și ale Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5).

Articolul 2

Referirea la lactoferina bovină autorizată prin prezenta decizie pe eticheta produselor alimentare care o conțin este „lactoferină din lapte de vacă”.

Articolul 3

Prezenta decizie este adresată societății Morinaga Milk Industry Co., Ltd, 33-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8384, Japonia.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepreședinte


(1)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7): 2811.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(5): 2701.

(4)  JO L 404, 30.12.2006, p. 26.

(5)  JO L 124, 20.5.2009, p. 21.


ANEXA I

SPECIFICAȚIILE LACTOFERINEI BOVINE

Definiție

Lactoferina bovină (LFb) este o proteină care se găsește în mod natural în laptele de vacă. Este o glicoproteină de fixare a fierului, de aproximativ 77 kDa și constă dintr-un singur lanț polipeptidic, de 689 de aminoacizi.

LFb este izolată din lapte degresat prin schimb ionic și etape ulterioare de ultrafiltrare. În final, este uscată prin pulverizare, iar particulele mari se elimină prin cernere.

Descriere: Pulbere virtual inodoră, ușor rozacee

Proprietățile fizico-chimice ale lactoferinei bovine

Umiditate

sub 4,5 %

Cenușă

sub 1,5 %

Arsen

sub 2 mg/kg

Fier

sub 350 mg/kg

Proteine

peste 93,0 %

din care lactoferină bovină

peste 95,0 %

din care alte proteine

sub 5,0 %

pH (soluție 2 %, 20 °C)

5,2-7,2

Solubilitate (soluție 2 %, 20 °C)

completă


ANEXA II

UTILIZĂRILE LACTOFERINEI BOVINE (LFb)

Categoria de produse alimentare

Nivelurile maxime de utilizare ale LFb

Formule de început și formule de continuare pentru sugari (gata de băut)

100 mg/100 ml

Alimente pe bază de lactate destinate copiilor de vârstă mică (gata de consum)

200 mg/100 g

Produse alimentare prelucrate pe bază de cereale (solide)

670 mg/100 g

Produse alimentare pentru scopuri medicale speciale

În funcție de nevoile individuale, până la 3 g/zi

Băuturi pe bază de lapte

200 mg/100 g

Amestecuri pulverulente buvabile pe bază de lapte (gata de băut)

330 mg/100 g

Băuturi pe bază de lapte fermentat (inclusiv băuturi tip iaurt)

50 mg/100 g

Băuturi nealcoolice

120 mg/100 g

Produse pe bază de iaurt

80 mg/100 g

Produse pe bază de brânză

2 000 mg/100 g

Înghețată

130 mg/100 g

Prăjituri și produse de patiserie

1 000 mg/100 g

Bomboane

750 mg/100 g

Gumă de mestecat

3 000 mg/100 g


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/49


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 22 noiembrie 2012

de autorizare a introducerii pe piață a dihidrocapsiatului ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2012) 8391]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2012/726/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

La 6 august 2010, societatea Ajinomoto Co. Inc., Japonia, a înaintat autorităților competente din Regatul Unit o cerere de introducere pe piață a dihidrocapsiatului ca ingredient alimentar nou.

(2)

La 10 martie 2011, organismul competent de evaluare a produselor alimentare din Regatul Unit a emis raportul său de evaluare inițială. În acest raport s-a ajuns la concluzia că dihidrocapsiatul nu va prezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor.

(3)

Comisia a transmis raportul de evaluare inițială tuturor statelor membre la data de 13 aprilie 2011.

(4)

În cursul intervalului de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 258/97 s-au formulat obiecții motivate, în conformitate cu dispoziția menționată anterior.

(5)

Prin urmare, la 9 noiembrie 2011 a fost consultată Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

(6)

La 28 iunie 2012, în „Avizul științific privind dihidrocapsiatul” (2), EFSA a ajuns la concluzia că dihidrocapsiatul este sigur în cazul utilizărilor și al nivelurilor de utilizare propuse.

(7)

Dihidrocapsiatul respectă criteriile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dihidrocapsiatul, astfel cum se specifică în anexa I, poate fi introdus pe piață în calitate de ingredient alimentar nou pentru utilizările definite și la nivelurile maxime stabilite în anexa II și fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3), Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) și Directivei 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5).

Articolul 2

Pe eticheta produsului alimentar care îl conține, denumirea dihidrocapsiatului autorizat prin prezenta decizie este „dihidrocapsiat”.

Articolul 3

Prezenta decizie este adresată societății Ajinomoto Co. Inc., 15-1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokio, Japonia.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepreședinte


(1)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2012;10(7):2812.

(3)  JO L 404, 30.12.2006, p. 26.

(4)  JO L 124, 20.5.2009, p. 21.

(5)  JO L 164, 26.6.2009, p. 45.


ANEXA I

SPECIFICAȚII ALE DIHIDROCAPSIATULUI

Definiție

Dihidrocapsiatul este sintetizat prin esterificarea catalizată de o enzimă a vanilil alcoolului și a acidului 8-metilnonanoic. În urma esterificării, dihidrocapsiatul este extras cu n-hexan.

Enzima lipozimă 435 a fost aprobată de Administrația veterinară și alimentară din Danemarca.

Descriere: Lichid vâscos, incolor spre galben

Formula chimică: C18H28O4

Structura chimică:

Image

Nr. CAS: 205687-03-2

Proprietățile fizico-chimice ale dihidrocapsiatului

Dihidrocapsiat

peste 94 %

Acid 8-metilnonanoic

sub 6 %

Vanilil alcool

sub 1 %

Substanțe aferente sintezei

sub 2 %


ANEXA II

UTILIZĂRI ALE DIHIDROCAPSIATULUI

Categoria de alimente

Nivelurile maxime de utilizare

Batoane din cereale

9 mg/100 g

Biscuiți și crackers

9 mg/100 g

Gustări pe bază de orez

12 mg/100 g

Băuturi gazoase, băuturi diluabile, băuturi pe bază de suc de fructe

1,5 mg/100 ml

Băuturi pe bază de legume

2 mg/100 ml

Băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de ceai

1,5 mg/100 ml

Apă aromatizată – plată

1 mg/100 ml

Cereale din făină de ovăz semipreparate

2,5 mg/100 g

Alte cereale

4,5 mg/100 g

Înghețată, deserturi lactate

4 mg/100 g

Amestecuri pentru budincă (gata de consumat)

2 mg/100 g

Produse pe bază de iaurt

2 mg/100 g

Produse de cofetărie din ciocolată

7,5 mg/100 g

Dropsuri

27 mg/100 g

Gumă de mestecat fără zahăr

115 mg/100 g

Lapte pentru cafea

40 mg/100 g

Îndulcitori

200 mg/100 g

Supă (gata de consumat)

1,1 mg/100 g

Sosuri pentru salate

16 mg/100 g

Proteină vegetală

5 mg/100 g

Alimente gata de consum

Alimente de substituție

3 mg/porție

Băuturi înlocuitoare de hrană

1 mg/100 ml


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/52


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 22 noiembrie 2012

de autorizare a introducerii pe piață a lactoferinei bovine ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (FrieslandCampina)

[notificată cu numărul C(2012) 8404]

(Numai textul în limba neerlandeză este autentic)

(2012/727/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

La 2 martie 2009, societatea FrieslandCampina (denumită anterior DMV International) a înaintat autorităților competente din Țările de Jos o cerere de introducere pe piață a lactoferinei ca ingredient alimentar nou. Lactoferina este o proteină din lapte de fixare a fierului care urmează a fi adăugată în produsele alimentare.

(2)

La 31 martie 2010, organismul competent de evaluare a produselor alimentare din Țările de Jos a emis un raport de evaluare inițială. În acest raport s-a ajuns la concluzia că nu există niciun motiv de îngrijorare, astfel încât lactoferina poate fi introdusă pe piață ca ingredient alimentar nou.

(3)

Comisia a transmis raportul de evaluare inițială tuturor statelor membre la data de 13 aprilie 2010.

(4)

În cursul intervalului de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 258/97 s-au formulat obiecții motivate, în conformitate cu dispoziția menționată anterior.

(5)

Prin urmare, la 9 noiembrie 2010 a fost consultată Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

(6)

La 27 aprilie 2012, în „Avizul științific privind lactoferina bovină” (2), EFSA a concluzionat că lactoferina bovină este sigură în cazul utilizărilor și al nivelurilor de utilizare propuse.

(7)

La 28 iunie 2012, într-un alt „Aviz științific privind lactoferina bovină” (3), EFSA a concluzionat că lactoferina bovină este sigură în cazul utilizărilor și al nivelurilor de utilizare propuse. Prin urmare, pare adecvat să se autorizeze aceleași utilizări pentru ambele cereri.

(8)

Lactoferina bovină respectă criteriile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lactoferina bovină, astfel cum se specifică în anexa I, poate fi introdusă pe piață în calitate de ingredient alimentar nou pentru utilizările definite și la nivelurile maxime stabilite în anexa II, și fără a aduce atingere dispozițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și din Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5).

Articolul 2

Pe eticheta produselor alimentare care conțin acest ingredient, denumirea lactoferinei bovine autorizate prin prezenta decizie este „lactoferină din lapte de vacă”.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează societății FrieslandCampina, Nieuwe Kanaal 7R, 6709 PA Wageningen, Țările de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepreședinte


(1)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2012;(5):2701.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7): 2811.

(4)  JO L 404, 30.12.2006, p. 26.

(5)  JO L 124, 20.5.2009, p. 21.


ANEXA I

SPECIFICAȚII ALE LACTOFERINEI BOVINE

Definiție

Lactoferina bovină (LFb) este o proteină care se găsește în mod natural în laptele de vacă. Ea este o glicoproteină de fixare a fierului de aproximativ 77 kDa și constă dintr-un singur lanț polipeptidic, de 689 de aminoacizi.

LFb este izolată din lapte degresat prin schimb ionic și etape ulterioare de ultrafiltrare. În cele din urmă, aceasta este uscată prin pulverizare și particulele mari se elimină prin cernere.

Descriere: Pulbere practic inodoră, ușor rozacee

Proprietățile fizico-chimice ale lactoferinei bovine

Umiditate

sub 4,5 %

Cenușă

sub 1,5 %

Arsen

sub 2 mg/kg

Fier

sub 350 mg/kg

Proteină

peste 93 %

din care lactoferină bovină

peste 95 %

din care alte proteine

sub 5 %

pH (soluție 2 %, 20 °C)

5,2-7,2

Solubilitate (soluție 2 %, 20 °C)

completă


ANEXA II

UTILIZĂRILE LACTOFERINEI BOVINE (LFb)

Categoria de produse alimentare

Nivelurile maxime de utilizare a LFb

Formule de început și formule de continuare ale preparatelor pentru sugari (gata de consum)

100 mg/100 ml

Alimente pe bază de lactate destinate copiilor de vârstă mică (gata de consum)

200 mg/100 g

Produse alimentare prelucrate pe bază de cereale (în stare solidă)

670 mg/100 g

Produse alimentare pentru scopuri medicale speciale

În funcție de nevoile individuale până la 3 g/zi

Băuturi pe bază de lapte

200 mg/100 g

Amestecuri de pulverulente buvabile pe bază de lapte (gata de consum)

330 mg/100 g

Băuturi pe bază de lapte fermentat (inclusiv băuturi tip iaurt)

50 mg/100 g

Băuturi nealcoolice

120 mg/100 g

Produse pe bază de iaurt

80 mg/100 g

Produse pe bază de brânză

2 000 mg/100 g

Înghețată

130 mg/100 g

Prăjituri și produse de patiserie

1 000 mg/100 g

Bomboane

750 mg/100 g

Gumă de mestecat

3 000 mg/100 g


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/55


DECIZIA COMISIEI

din 23 noiembrie 2012

privind neincluderea bifentrinului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

[notificată cu numărul C(2012) 8442]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/728/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează să fie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Lista respectivă include bifentrinul.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, bifentrinul a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării pentru tipul de produs 18 „insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode”, astfel cum este definit în anexa V la directiva respectivă.

(3)

Franța a fost desemnată ca stat membru raportor și a prezentat Comisiei, la 2 noiembrie 2009, raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost analizat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 25 mai 2012, într-un raport de evaluare.

(5)

Evaluarea a demonstrat că nu se poate estima că produsele biocide utilizate ca insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode și care conțin bifentrin respectă cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Scenariile analizate în cadrul evaluării riscurilor pentru mediu au arătat un risc inacceptabil pentru mediul acvatic. Prin urmare, nu este oportun să se includă bifentrinul, în vederea utilizării în tipul de produs 18, în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(6)

În interesul securității juridice, trebuie precizată data de la care produsele biocide din tipul de produs 18, care conțin bifentrin, nu mai pot fi introduse pe piață, ținând seama atât de efectele inacceptabile ale produselor respective, cât și de așteptările legitime ale producătorilor acestora.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Bifentrinul (Nr. CAS 82657-04-3) nu se include în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE, pentru tipul de produs 18.

Articolul 2

În scopul aplicării articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, produsele biocide de tip 18 care conțin bifentrin (Nr. CAS 82657-04-3) nu se mai introduc pe piață de la 1 mai 2013.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/56


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 23 noiembrie 2012

de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman, în ceea ce privește perioada sa de aplicare

[notificată cu numărul C(2012) 8459]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (i),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabilește principiile generale care reglementează produsele alimentare și hrana pentru animale în general și siguranța acestora în special, la nivelul Uniunii și la nivel național. El prevede măsuri de urgență în cazul în care există dovezi că produsele alimentare sau hrana pentru animale importate dintr-o țară terță ar putea constitui un risc grav pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediu, iar riscul respectiv nu poate fi combătut în mod satisfăcător prin măsuri luate de statul membru sau de statele membre în cauză.

(2)

Decizia 2008/866/CE a Comisiei din 12 noiembrie 2008 privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman (2) a fost adoptată în urma apariției unui focar de hepatită A la om legată de consumul de moluște bivalve importate din Peru, contaminate cu virusul hepatitei A. Respectiva decizie se aplica inițial până la 31 martie 2009, însă această perioadă de aplicare a fost prelungită până la 30 noiembrie 2012 prin Decizia de punere în aplicare 2011/723/UE a Comisiei (3).

(3)

Comisia a realizat un audit în iunie 2011. Inspectorii au ajuns la concluzia că există un sistem de control și un plan de monitorizare bine puse în aplicare și au constatat îmbunătățiri de la vizita de inspecție din 2009.

(4)

Autoritatea peruviană competentă a prezentat un plan de acțiune ca răspuns la recomandările cuprinse în raportul final de audit menționat mai sus. Cu toate acestea, sistemul de monitorizare pentru detectarea virusului la moluștele bivalve vii nu este încă pe deplin pus în aplicare și, prin urmare, nu este exclusă posibilitatea contaminării moluștelor bivalve vii cu virusul hepatitei A. În plus, metoda de testare pentru virusul hepatitei A este încă în curs de validare.

(5)

Prin urmare, termenul de aplicare a Deciziei 2008/866/CE ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 5 din Decizia 2008/866/CE, data de „30 noiembrie 2012” se înlocuiește cu „30 noiembrie 2013”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepreședinte


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 307, 18.11.2008, p. 9.

(3)  JO L 288, 5.11.2011, p. 26.


Rectificări

27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/57


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1095/2012 al Comisiei din 22 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 325 din 23 noiembrie 2012 )

La pagina 12, anexa se înlocuiește cu următorul text:

ANEXĂ

„ANEXA I

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția vizată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

126,4

0

AR

119,7

0

BR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

123,7

0

AR

130,4

0

BR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate, de cocoși și de găini

259,0

12

AR

211,0

27

BR

335,9

0

CL

223,2

23

TH

0207 25 10

Carcase de curcan congelate, denumite «curcan 80 %»

193,1

0

BR

0207 27 10

Bucăți dezosate, congelate, de curcani și de curci

307,8

0

BR

302,7

0

CL

0408 91 80

Ouă fără coajă, uscate

468,8

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși și găini

262,5

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Ovalbumine uscate

594,9

0

AR


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”.