ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.312.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 312

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
10 noiembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2012/32/UE a Comisiei din 25 octombrie 2012 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DIRECTIVE

10.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/1


DIRECTIVA 2012/32/UE A COMISIEI

din 25 octombrie 2012

de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime (1), în special articolul 17,

întrucât:

(1)

În sensul Directivei 96/98/CE, convențiile internaționale și standardele de testare se aplică în versiunile actualizate.

(2)

De la adoptarea ultimului act de modificare a Directivei 96/98/CE au intrat în vigoare o serie de modificări ale convențiilor internaționale și ale standardelor de testare aplicabile. Aceste modificări trebuie încorporate în Directiva 96/98/CE.

(3)

În aceeași perioadă, Organizația Maritimă Internațională și organizațiile europene de standardizare au adoptat și ele standarde, inclusiv standarde de testare detaliate, pentru o serie de echipamente care sunt enumerate în anexa A.2 la Directiva 96/98/CE sau care, deși nu sunt enumerate, sunt considerate relevante în sensul directivei menționate. Prin urmare, astfel de echipamente trebuie incluse în anexa A.1 sau transferate din anexa A.2 în anexa A.1, după caz.

(4)

Prin urmare, Directiva 96/98/CE trebuie modificată în consecință.

(5)

Este rezonabil să se permită ca echipamentele care fac de curând obiectul cerințelor armonizate în temeiul prezentei directive și care sunt fabricate înainte de expirarea termenului pentru punerea în aplicare a prezentei directive să fie introduse pe piață și plasate la bordul navelor aflate sub pavilionul UE pe parcursul unei perioade de tranziție.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa A la Directiva 96/98/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Echipamentele enumerate în coloana 1 din anexa A.1 ca „echipamente noi” sau ca fiind transferate din anexa A.2, care au fost produse înainte de 30 noiembrie 2013, în conformitate cu procedurile de omologare de tip deja în vigoare înainte de acea dată pe teritoriul unui stat membru, pot fi în continuare comercializate pe piață și la bordul unei nave comunitare până la 30 noiembrie 2015.

Articolul 3

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 30 noiembrie 2013. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând din 30 noiembrie 2013.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25.


ANEXĂ

ANEXA A

Notă generală pentru anexa A: Regulile SOLAS se referă la versiunea consolidată din 2009 a Regulamentului SOLAS.

Notă generală pentru anexa A: În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiași denumiri. Variantele produselor sunt furnizate independent și separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării, trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz (exemplu: A.1/3.3).

Lista acronimelor utilizate:

 

A.1, Amendament 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

 

A.2, Amendament 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

 

AC, Corigendum cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

 

CAT, Categorie pentru echipament radio, astfel cum este definită la secțiunea 1.3 din IEC 62388 (2007).

 

Circ., Circulară.

 

COLREG, Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare (RIPAM).

 

COMSAR, Subcomitetul OMI pentru radiocomunicații și operațiuni de căutare și salvare.

 

EN, Standard european.

 

ETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicațiilor.

 

FSS, Codul internațional pentru sisteme de protecție împotriva incendiilor.

 

FTP, Codul internațional pentru aplicarea procedurilor de testare a expunerii la incendii.

 

HSC, Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză.

 

IBC, Codul internațional pentru transportul în vrac al produselor chimice.

 

OACI, Organizația Aviației Civile Internaționale.

 

IEC, Comisia Internațională de Electrotehnică (CIE).

 

IGC, Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate.

 

OMI, Organizația Maritimă Internațională.

 

ISO, Organizația Internațională de Standardizare.

 

UIT, Uniunea Internațională de Telecomunicații.

 

LSA, Accesorii de salvare.

 

MARPOL, Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave.

 

MEPC, Comitetul pentru protecția mediului marin.

 

MSC, Comitetul pentru siguranța maritimă.

 

NOx, Oxizi de azot.

 

SOLAS, Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare.

 

SOx, Oxizi de sulf.

 

Reg., Regulă.

 

Rez., Rezoluție.

ANEXA A.1

ECHIPAMENTE PENTRU CARE EXISTĂ DEJA STANDARDE DE TESTARE DETALIATE ÎN CADRUL INSTRUMENTELOR INTERNAȚIONALE

Note privind anexa A.1 în ansamblu

(a)

Generalități: în afara standardelor de testare menționate explicit, o serie de dispoziții a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip (incluse în aprobarea de tip), astfel cum se prevede în modulele de evaluare a conformității din anexa B, figurează în cerințele aplicabile din cadrul convențiilor internaționale, rezoluțiilor și circularelor corespunzătoare ale OMI.

(b)

Coloana 1: se poate aplica articolul 2 din Directiva 2010/68/UE a Comisiei (1) (al șaselea amendament din anexa A la directiva MED – Directiva privind echipamentele maritime).

(c)

Coloana 1: se poate aplica articolul 2 din Directiva 2011/75/UE a Comisiei (2) (al șaptelea amendament din anexa A la directiva MED – Directiva privind echipamentele maritime).

(d)

Coloana 2: în cazul în care se utilizează expresia «componente ale instalațiilor», aceasta poate însemna că o singură componentă, un grup de componente sau o întreagă instalație trebuie testată pentru a verifica conformitatea cu cerințele internaționale.

(e)

Coloana 5: în cazul în care se face trimitere la rezoluții ale OMI, doar standardele de testare incluse în secțiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluții sunt aplicabile; sunt excluse dispozițiile din cadrul rezoluțiilor propriu-zise.

(f)

Coloana 5: convențiile internaționale și standardele de testare se aplică în versiunea actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de testare, certificatele și declarațiile de conformitate trebuie să menționeze standardul de testare specific aplicat și versiunea acestuia.

(g)

Coloana 5: în cazul în care două seturi de standarde de identificare sunt separate prin «sau», fiecare set îndeplinește toate cerințele de testare în conformitate cu standardele de performanță ale OMI. Astfel, testarea cu ajutorul unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerințele instrumentelor internaționale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare (virgula), se aplică toate standardele enumerate.

(h)

Coloana 6: în cazul în care este menționat modulul H, prin aceasta se înțelege modulul H plus certificatul de examinare a modelului.

(i)

Cerințele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerințelor privind transportul din cadrul convențiilor internaționale.

1.   Mijloace de salvare

Coloana 4: Se aplică Circulara MSC.980 a OMI, în afara cazurilor în care este înlocuită de instrumentele specifice menționate în coloana 4.

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere «aprobarea de tip»

Reguli din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Colaci de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Lumini de indicare a poziției pentru mijloacele de salvare:

(a)

pentru bărci de salvare și bărci de urgență;

(b)

pentru colaci de salvare;

(c)

pentru veste de salvare.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Semnale fumigene cu declanșare automată pentru colaci de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Veste de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 922,

OMI MSC.1/Circ.1304.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Costume de imersiune și costume de protecție neclasificate ca veste de salvare:

izolate sau neizolate.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.1046.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Costume de imersiune și costume de protecție clasificate ca veste de salvare:

izolate sau neizolate.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.1046.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Mijloace de protecție termică

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.1046.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Rachete parașută luminoase (pirotehnice)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Facle de mână (pirotehnice)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Semnale fumigene plutitoare (pirotehnice)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Aparate de lansare a bandulei

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VII a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Plute de salvare gonflabile

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.811.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Plute de salvare rigide

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.811.

Rez. MSC.81(70) a OMI,

OMI MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Plute de salvare cu redresare automată

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC 48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.809,

OMI MSC/Circ.811.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Plute de salvare închise, reversibile

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.809,

OMI MSC/Circ.811.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Dispozitive de degajare liberă a plutelor de salvare (dispozitive de declanșare hidrostatică)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.811.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Bărci de salvare:

(a)

bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor

parțial închise;

complet închise;

(b)

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă:

complet închise.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI,

OMI MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Bărci de urgență rigide

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI,

OMI MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Bărci de urgență gonflabile

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Bărci de urgență rapide:

(a)

gonflabile;

(b)

rigide;

(c)

gonflabile rigide.

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V,

OMI MSC/Circ.1016,

OMI MSC/Circ.1094.

Rez. MSC.81(70) a OMI,

OMI MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Instalații de lansare la apă cu palane și vinciuri (gruie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Mijloace de lansare la apă prin degajare liberă a ambarcațiunilor de salvare

Punctul a fost mutat la A.2/1.3.

A.1/1.23

Mijloace de lansare la apă prin cădere liberă a bărcilor de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Mijloace de lansare la apă a plutelor de salvare

(Gruie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Mijloace de lansare la apă a bărcilor de urgență rapide

(Gruie)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Mecanisme de declanșare

(a)

a bărcilor de salvare și a bărcilor de urgență (lansate prin folosirea unui palan sau a mai multor palane);

(b)

a plutelor de salvare (lansate prin folosirea unui palan sau a mai multor palane).

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, VI a OMI (3),

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Sisteme de evacuare la apă

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Mijloace de salvare

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI,

OMI MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Scări de îmbarcare

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

Rez. MSC.1/Circ.1285 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI,

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Materiale retroreflectorizante

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. A.658(16) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Aparat radiotelefonic UIF de emisie-recepție pentru ambarcațiunile de salvare

Punctul a fost mutat la A.1/5.17 și A.1/5.18.

A.1/1.32

Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)

Punctul a fost mutat la A.1/4.18.

A.1/1.33

Reflector radar pentru bărci de salvare și bărci de urgență

(pasiv)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Rez. MSC.164(78) a OMI.

EN ISO 8729(1998),

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008)

sau

EN ISO 8729(1998),

IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008)

sau

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008)

sau

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Busolă pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Punctul a fost mutat la A.1/4.23.

A.1/1.35

Extinctoare portabile pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Punctul a fost mutat la A.1/3.38.

A.1/1.36

Motoare de propulsie pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motoare exterioare de propulsie pentru bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Reflectoare pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Plute de salvare reversibile deschise

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, anexa 10 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, anexa 11 a OMI.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994), anexa 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000), anexa 11 a OMI.

B + D

B + F

A.1/1.40

Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului

Punctul a fost mutat la A.1/4.48.

A.1/1.41

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

(a)

bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor;

(b)

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă;

(c)

plute de salvare;

(d)

bărci de urgență;

(e)

bărci de urgență rapide.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Scară pentru pilot

Punctul a fost mutat la A.1/4.49.

A.1/1.43

A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1

Bărci de urgență rigide/gonflabile

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI,

OMI MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.   Prevenirea poluării marine

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din MARPOL 73/78, cu modificările ulterioare, prin care se cere «aprobarea de tip»

Regulile din MARPOL 73/78, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Sistem de filtrare a hidrocarburilor (pentru un conținut de hidrocarburi al efluentului care nu depășește 15 ppm)

Anexa I, Reg 14.

Anexa I, Reg 14.

OMI MEPC.1/Circ.643.

Rez. MEPC.107(49) a OMI,

OMI MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detectoare ale suprafeței de separație hidrocarburi/apă

Anexa I, Reg 32.

Anexa I, Reg 32.

Rez. MEPC.5(XIII) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Aparate de măsurare a conținutului de hidrocarburi

Anexa I, Reg 14.

Anexa I, Reg 14.

OMI MEPC.1/Circ.643.

Rez. MEPC.107(49) a OMI,

OMI MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Elemente de proces destinate atașării la echipamentul de separație apă/hidrocarburi existent (pentru un conținut de hidrocarburi al efluentului care nu depășește 15 ppm)

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.1/2.5

Instalație de supraveghere și control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere

Anexa I, Reg 31.

Anexa I, Reg 31.

Rez. MEPC.108(49) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Sisteme de canalizare

Anexa IV, Reg. 9.

Anexa IV, Reg. 9.

Rez. MEPC.159(55) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Incineratoare de la bordul navelor

Anexa VI, Reg. 16.

Anexa VI, Reg. 16.

Rez. MEPC.76(40) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Analizori de NOx la bord prin utilizarea metodei de măsurare și monitorizare directă din codul tehnic NOx 2008

Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, reg. 13).

Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, reg. 13),

Rez. MEPC.177 (58) a OMI-(Codul tehnic NOx 2008),

OMI MEPC.1/Circ.638.

Rez. MEPC.177 (58) a OMI – (Codul tehnic NOx 2008),

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008)

sau

Rez. MEPC.177 (58) a OMI – (Codul tehnic NOx 2008),

IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Echipament care utilizează alte metode tehnologice de reducere a emisiilor de SOx

Punctul a fost mutat la A.2/2.4.

A.1/2.10

A se vedea nota (c) din prezenta anexă A.1

Instalații de bord pentru epurarea gazelor arse

Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, reg. 4),

Rez. MEPC.184(59) a OMI.

Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, reg. 4).

Rez. MEPC.184(59) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

3.   Echipamente de protecție împotriva incendiilor

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere «aprobarea de tip»

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Învelișul nedemontabil al punții

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI,

OMI MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Extinctoare portabile

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Rez. A.951(23) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 4 a OMI,

OMI MSC/Circ.1239,

OMI MSC/Circ.1275.

EN 3-7 (2004) inclusiv A.1 (2007),

EN 3-8 (2006) inclusiv AC(2007),

EN 3-9 (2006) inclusiv AC(2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor:

EN 469 (2005), inclusiv A1 (2006) și AC(2006).

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor – îmbrăcăminte reflectorizantă pentru aplicații specializate de combatere a incendiilor:

EN 1486 (2007).

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor – îmbrăcăminte de protecție cu strat exterior reflectorizant:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Echipament de pompieri: bocanci

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 15090 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Echipament de pompieri: mănuși

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 659 (2003), inclusiv A1 (2008) și AC(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Echipament de pompieri: cască

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Aparat de respirație autonom cu aer comprimat

Notă: În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI

și, în cazul în care aparatul este utilizat în accidentele care implică încărcătură:

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 14 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 14 a OMI.

EN 136 (1998), inclusiv AC (2003),

EN 137 (2006)

și, în cazul în care aparatul este utilizat în accidentele care implică încărcătură:

ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Aparat de respirație cu aer comprimat

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI.

Notă: Acest echipament este destinat numai ambarcațiunilor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005), inclusiv AC(2005),

EN 14594 (2005), inclusiv AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Componente ale instalațiilor cu sprinklere pentru încăperile de locuit, de serviciu și posturile de comandă, echivalente cu cele prevăzute în Convenția SOLAS 74 Reg. II-2/12 (numai pentru duze și funcționarea acestora)

[Duzele pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.44(65) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.912.

Rez. A.800(19) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate sălilor mașinilor și caselor pompelor de marfă

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 7 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 7 a OMI,

OMI MSC.1/Circ.1313.

OMI MSC/Circ.1165, apendicele A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Compartimente de tip «A» și «B» rezistente la foc

(a)

compartimente de tip «A»;

(b)

compartimente de tip «B».

Tip «A»:

Reg. II-2/3.2.

Tip «B»:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9 și

Tip «A»:

Reg. II-2/3.2.

OMI MSC/Circ. 1005 (pentru construcții ușoare).

Tip «B»:

Reg. II-2/3.4.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

OMI MSC/Circ.677.

Pentru alte echipamente decât supapele:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Pentru supape:

B + F

A.1/3.13

Materiale incombustibile

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor care traversează compartimente de tip «A» sau «B»

Echipament inclus în A.1/3.26 și A.1/3.27.

A.1/3.15

Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor pentru hidrocarburi sau combustibili lichizi

(a)

țevi și racorduri;

(b)

supape;

(c)

ansambluri de țevi flexibile;

(d)

componente ale țevilor metalice cu garnituri de etanșare elastice și elastomerice.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7, 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7, 10 a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

Țevi și racorduri:

Rez. A.753(18) a OMI.

Supape:

ISO 10497 (2010).

Ansambluri de țevi flexibile:

EN ISO 15540 (2001),

EN ISO 15541 (2001).

Componente ale țevilor metalice cu garnituri de etanșare elastice și elastomerice.

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Uși antifoc

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI,

OMI MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Componente ale sistemelor de comandă pentru uși antifoc

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Materiale de finisare și acoperire a pardoselilor pentru propagarea lentă a flăcărilor

(a)

furniruri decorative,

(b)

sisteme de vopsire;

(c)

materiale de acoperire a pardoselilor;

(d)

acoperiri de izolație pentru țevi;

(e)

adezivi utilizați la compartimentele de tip «A», «B» și «C»;

(f)

tubulaturi combustibile.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperii, perdele și alte elemente textile suspendate

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI,

OMI MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Mobilier tapițat

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI,

OMI MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Cazarmament

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI,

OMI MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Clapete antifoc

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Treceri ale conductelor incombustibile prin compartimente de tip «A»

Punctul a fost mutat la A.1/3.26.

A.1/3.24

Treceri de cabluri electrice prin compartimente de tip «A»

Punctul a fost mutat la A.1/3.26(a).

A.1/3.25

Ferestre și hublouri antifoc de tip «A» și «B»

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

OMI MSC/Circ.1120.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Treceri prin compartimente de tip «A»

(a)

treceri de cabluri electrice;

(b)

treceri de țevi, conducte, puțuri etc.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

OMI MSC.1/Circ.1276.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Treceri prin compartimente de tip «B»

(a)

treceri de cabluri electrice;

(b)

treceri de țevi, conducte, puțuri etc.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Dispozitive cu sprinklere (limitate la capetele sprinklerelor).

[Duzele pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.44(65) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.912.

ISO 6182-1(2004).

sau

EN 12259-1 (1999), inclusiv A1(2001), A2 (2004) și A3(2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Furtunuri de incendiu

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

EN 14540 (2004), inclusiv A.1(2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Echipament portabil pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008) sau IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504, Corigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999)

și, după caz, aplicabile pentru:

(a)

categoria 1: (zonă de securitate):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007);

(b)

categoria 2: (atmosfere gazoase explozive):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-1 (2007) inclusiv IEC 60079-1 Corigendum 1 (2008),

EN 60079-10-1 (2009),

EN 60079-11 (2007),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Duze pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC)

Punct eliminat, echipamentul fiind vizat de A.1/3.9 și A.1/3.28.

A.1/3.32

Materiale antifoc (cu excepția mobilierului) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Materiale antifoc pentru mobilierul ambarcațiunilor de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

OMI MSC/Circ.1102.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Compartimente antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Uși antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Clapete antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

OMI MSC/Circ.1102.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Treceri prin compartimente antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

(a)

treceri de cabluri electrice;

(b)

treceri de țevi, conducte, puțuri etc.

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Extinctoare portabile pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

Reg. III/34,

Rez. A.951(23) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 4 a OMI,

OMI MSC.1/Circ.1313.

EN 3-7 (2004) inclusiv A1 (2007),

EN 3-8 (2006) inclusiv AC(2007),

EN 3-9 (2006) inclusiv AC(2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Duze pentru instalații echivalente de stingere a incendiilor cu apă sub formă de ceață, destinate sălilor mașinilor și caselor pompelor de marfă

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 7 a OMI,

OMI MSC.1/Circ.1313.

OMI MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Instalații de iluminat amplasate la joasă înălțime (numai componente)

Reg. II-2/13,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 11 a OMI.

Reg. II-2/13,

Rez. A.752(18) a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 11 a OMI.

Rez. A.752(18) a OMI

sau

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Aparate de respirație pentru evacuare în caz de urgență (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI,

OMI MSC/Circ.849.

ISO 23269-1 (2008) și, pe rând:

Pentru aparate de respirație autonome cu aer comprimat, cu circuit deschis, cu mască integrală sau cu semimască pentru evacuare:

EN 402(2003).

Pentru aparate de respirație autonome cu aer comprimat, cu circuit deschis, cu capișon pentru evacuare:

EN 1146(2005).

Pentru aparate de respirație autonome cu aer comprimat, cu circuit închis:

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Componente ale instalațiilor cu gaz inert

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

Rez. A.567(14) a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 15 a OMI,

OMI MSC/Circ.353,

OMI MSC/Circ.387,

OMI MSC/Circ.485,

OMI MSC/Circ.450 Rev.1,

OMI MSC/Circ.731,

OMI MSC/Circ.1120.

OMI MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Duze pentru dispozitive de stingere a incendiilor (manuale sau automate) destinate aparatelor de gătit cu grăsime

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Echipament pentru pompieri – saulă

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI,

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Componente echivalente ale instalațiilor fixe cu gaz de stingere a incendiilor (agenți de stingere, valve de capăt și duze) pentru încăperile de mașini și compartimentele pompelor de marfă

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 5 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

OMI MSC/Circ.848,

OMI MSC.1/Circ.1313,

OMI MSC.1/Circ.1316,

OMI MSC.1/Circ.1317.

OMI MSC/Circ.848,

OMI MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Instalații echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor pentru încăperile de mașini (instalații cu aerosol)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 5 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

OMI MSC.1/Circ.1270,

OMI MSC.1/Circ.1313.

OMI MSC.1/circ.1270 inclusiv Corigendum 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Concentrat pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare pentru încăperile de mașini și compartimentele pompelor de marfă

Notă: Instalațiile fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare (inclusiv instalațiile care utilizează aerul din interiorul spațiilor de lucru pentru a funcționa) pentru încăperile de mașini și compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu concentratul aprobat și considerat conform de către administrație.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 6 a OMI.

OMI MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă și cu acțiune directă destinate sălilor mașinilor de tip «A»

(pentru duze și încercări de performanță).

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

OMI MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă pentru spațiile ro-ro și spațiile din categorii speciale menționate în rezoluția A.123(V)

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Rez. A.123(V) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

OMI MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acțiunea substanțelor chimice

Punctul a fost mutat la A.2/3.9.

A.1/3.51

Instalații fixe de detectare și avertizare în caz de incendiu pentru posturile de comandă, încăperile de servicii, încăperile de locuit, balcoanele cabinelor, încăperile de mașini și încăperile de mașini nesupravegheate

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

Reg. II-2/7,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 9 a OMI,

OMI MSC.1/Circ.1242,

OMI MSC.1/Circ.1313.

Echipament de control și afișaj. Instalații electrice de la bordul navelor:

EN 54-2 (1997) inclusiv AC(1999) și A1(2006).

Echipament de alimentare cu energie electrică:

EN 54-4 (1997) inclusiv AC(1999), A1(2002) și A2(2006).

Detectoare de căldură – Detectoare punctuale:

EN 54-5 (2000) inclusiv A1 (2002).

Detectoare de fum – Detectoare punctuale care utilizează lumina difuză, lumina transmisă sau ionizarea:

EN 54-7 (2000) inclusiv A1(2002) și A2(2006).

Detectoare de flăcări – Detectoare punctuale:

EN 54-10 (2002) inclusiv A1 (2005).

Puncte de apelare manuală:

EN 54-11 (2001) inclusiv A1 (2005).

Izolatori de scurt circuit:

EN 54-17 (2007) inclusiv AC (2007).

Dispozitive de intrare/ieșire:

EN 54-18 (2005) inclusiv AC (2007).

Cabluri:

EN 60332-1-1 (2004).

Și, după caz, instalații electrice și electronice de la bordul navelor:

IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504, Corigendum 1 (2011).

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Extinctoare fixe și mobile

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

EN 1866-1 (2007)

sau

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Dispozitive de alarmă contra incendiilor – dispozitive acustice

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

Reg. II-2/7,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 9 a OMI,

OMI MSC.1/Circ.1313.

Dispozitive acustice

EN 54-3 (2001), inclusiv A1(2002) și A2(2006),

IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504 Corigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Echipament fix pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

EN 60945 (2002) inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008) sau IEC 60945 (2002) inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) inclusiv IEC 60092-504 Corigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999)

și, după caz, aplicabile pentru:

(a)

categoria 4: (zonă de securitate)

EN 50104 (2010);

(b)

categoria 3: (atmosfere gazoase explozive)

EN 50104 (2010),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Duze de tip combinat

(jet pulverizat/jet compact)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Țevi de ramificație cu utilizare manuală pentru combaterea incendiilor – Combinare de țevi de ramificație PN 16:

EN 15182-1 (2007) inclusiv A1(2009),

EN 15182-2 (2007) inclusiv A1 (2009).

Țevi de ramificație cu utilizare manuală pentru combaterea incendiilor – Țevi de ramificație PN 16 cu pulverizare fină și/sau cu unghi fix de pulverizare:

EN 15182-1 (2007) inclusiv A1(2009),

EN 15182-3 (2007) inclusiv A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Furtunuri de incendiu (tip mosor)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

EN 671-1 (2001) inclusiv AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Componente ale instalațiilor de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient mediu de expandare – dispozitive fixe cu spumă pentru punțile navelor-cisternă

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 14 a OMI,

OMI MSC.1/Circ.1239,

OMI MSC.1/Circ.1276.

OMI MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient redus de expandare pentru încăperile de mașini și protecția punților navelor-cisternă

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 6, 14,

OMI MSC.1/Circ.1239,

OMI MSC.1/Circ.1276,

OMI MSC.1/Circ.1313.

OMI MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Spumă expandabilă pentru instalații fixe de stingere a incendiilor de la bordul navelor-cisternă care transportă produse chimice

Reg. II-2/1,

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 14 a OMI.

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) a OMI,

OMI MSC/Circ.553.

OMI MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate balcoanelor cabinelor

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 7 a OMI,

OMI MSC.1/Circ.1313.

OMI MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Instalațiile de spumă cu un coeficient ridicat de expandare cu aer interior pentru protecția încăperilor de mașini și a compartimentelor pompelor de marfă

Notă: Instalațiile de spumă cu un coeficient ridicat de expandare cu aer interior pentru protecția încăperilor de mașini și a compartimentelor pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu concentratul aprobat și considerat conform de către administrație.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

OMI MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

A se vedea nota (c) din prezenta anexă A.1

Extinctoare cu pudră chimică uscată

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate: capitolul 11.

OMI MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Fostul punct A.2/3.15

Componente ale instalațiilor de detectare a fumului prin prelevare de eșantioane de aer

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 10 a OMI.

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 10 a OMI

și pentru:

Echipament de control și afișaj. Instalații electrice de la bordul navelor:

EN 54-2 (1997) inclusiv AC(1999) și A1(2006).

Echipament de alimentare cu energie electrică:

EN 54-4 (1997) inclusiv AC(1999), A1(2002) și A2(2006).

Detectoare de fum cu aspirație:

EN 54-20 (2006) inclusiv AC (2008).

Și, după caz, instalații electrice și electronice de la bordul navelor:

IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504, Corigendum 1 (2011).

IEC 60533 (1999).

Și, după caz, pentru atmosfere explozive:

EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Ex. A.2/3.25

Compartimente de tip «C»

Reg. II-2/3.

Reg. II-2/3.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(Echipament nou)

Instalație fixă de detectare a gazului de hidrocarburi

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 16 a OMI,

OMI MSC.1/Circ.1370.

OMI MSC.1/Circ.1370,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60092-504 (2001) inclusiv IEC 60092-504 Corigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(Echipament nou)

Sisteme de ghidare a evacuării utilizate ca alternativă la instalațiile de iluminat amplasate la joasă înălțime

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

OMI MSC.1/Circ.1168.

OMI MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

4.   Echipament de navigație

Note aplicabile secțiunii 4: Echipamente de navigație.

Coloana 5:

 

Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime – Interfețe numerice:

(a)

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple

(b)

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date

(c)

IEC 61162-3 ed1.1 compilație cu amendamentul 1 (2010-11) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

(d)

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Partea 400: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Introducere și principii generale

IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Partea 401: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Nivelul aplicație

IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Partea 402: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Documentație și cerințe de încercare

IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Partea 410: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințele nivelului transport și nivelului transport de bază

IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Partea 420: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințe standardizate pentru nivelul utilizator și standardele utilizatorilor de bază

IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectare Ethernet

 

Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime – Interfețe numerice:

(a)

EN 61162-1 (2011) – Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple

(b)

EN 61162-2 (1998) – Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date

(c)

EN 61162-3 (2008) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

EN 61162-3-am1 (2010) Amendament 1 – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

(d)

EN 61162-400 (2002) – Partea 400: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Introducere și principii generale

EN 61162-401 (2002) – Partea 401: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Nivelul aplicație

EN 61162-402 (2005) – Partea 402: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Documentație și cerințe de încercare

EN 61162-410 (2002) – Partea 410: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințele nivelului transport și nivelului transport de bază

EN 61162-420 (2002) – Partea 420: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințe standardizate pentru nivelul utilizator și standardele utilizatorilor de bază

EN 61162-450 (2011) – Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectare Ethernet

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere «aprobarea de tip»

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Compas magnetic

(a)

Clasa A pentru nave

(b)

Clasa B pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. V/18.

Reg. V/19,

Rez. A.382(X) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI.

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008)

sau

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda magnetică)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

OMI MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13,

OMI MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13.

Reg. V/19,

Rez. OMI A.694(17),

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

Rez. MSC.116(73) a OMI,

Rez. MSC.191(79) a OMI.

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

seria EN 61162,

ISO 22090-2 (2004), inclusiv Corigendum din 2005,

EN 62288 (2008)

sau

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

seria IEC 61162,

ISO 22090-2 (2004), inclusiv Corigendum din 2005,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Girocompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

Rez. A.424(XI) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. MSC.191(79) a OMI.

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

seria EN 61162,

EN 62288 (2008)

sau

ISO 8728 (1997),

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

seria IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Echipament radar

Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 și A.1/4.36.

A.1/4.5

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA)

Punctul a fost mutat la A.1/4.34.

A.1/4.6

Sondă ultrason

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.224(VII) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.74(69), anexa 4 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

Rez. MSC.191(79) a OMI.

EN ISO 9875 (2001) inclusiv Corigendum tehnic ISO 1: 2006,

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

seria EN 61162,

EN 62288 (2008)

sau

ISO 9875 (2000) inclusiv Corigendum tehnic ISO 1: 2006,

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

seria IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Echipament de măsurare a vitezei și a distanței (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.824(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.96(72) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

Rez. MSC.191(79) a OMI.

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

EN 61023 (2007),

seria EN 61162,

EN 62288 (2008)

sau

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

IEC 61023 (2007),

seria IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Indicator al unghiului cârmei, al vitezei de rotație a elicei, al pasului elicei

Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 și A.1/4.22.

A.1/4.9

Indicator de girație

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.526(13) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

Rez. MSC.191(79) a OMI.

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

seria EN 61162,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008)

sau

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

seria IEC 61162,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Radiogoniometru

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.1/4.11

Echipament Loran-C

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.818(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

Rez. MSC.191(79) a OMI.

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

EN 61075 (1993),

seria EN 61162,

EN 62288 (2008)

sau

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

seria IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Echipament Chayka

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.818(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

Rez. MSC.191(79) a OMI.

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

EN 61075 (1993),

seria EN 61162,

EN 62288 (2008)

sau

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

seria IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Echipament de navigație Decca

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.1/4.14

Echipament GPS

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

Rez. MSC.112(73) a OMI,

Rez. MSC.191(79) a OMI.

EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Corigendum 1 (2008),

EN 61108-1 (2003),

seria EN 61162,