ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.299.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 299

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
27 octombrie 2012


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2012/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește farmacovigilența ( 1 )

1

 

*

Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane ( 1 )

5

 

 

DECIZII

 

*

Decizia nr. 994/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei ( 1 )

13

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 ( 1 )

31

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 997/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

42

 

 

DECIZII

 

 

2012/664/UE

 

*

Decizia Consiliului din 25 octombrie 2012 privind lansarea schimbului automatizat de date privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Suedia

44

 

*

Decizia 2012/665/PESC a Consiliului din 26 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

45

 

 

2012/666/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2008/855/CE în ceea ce privește măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în Ungaria [notificată cu numărul C(2012) 7433]  ( 1 )

46

 

 

2012/667/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 octombrie 2012 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Țările de Jos în 2011 [notificată cu numărul C(2012) 7440]

47

 

 

2012/668/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 octombrie 2012 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea febrei aftoase în Bulgaria în 2011 [notificată cu numărul C(2012) 7454]

49

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/1


DIRECTIVA 2012/26/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2012

de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește farmacovigilența

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,în special articolele 114 și 168 alineatul (4) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Recentele incidente în materie de farmacovigilență din Uniune au demonstrat necesitatea unei proceduri automate la nivelul Uniunii în cazurile specifice de probleme de siguranță pentru a se asigura că problema este evaluată și abordată în toate statele membre în care este autorizat medicamentul. Ar trebui să se clarifice domeniul de aplicare al diferitelor proceduri ale Uniunii privind produsele autorizate la nivel național, astfel cum se prevede în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (3).

(2)

În plus, acțiunea voluntară a titularului autorizației de introducere pe piață nu ar trebui să conducă la o situație în care preocupările privind riscurile sau beneficiile unui medicament autorizat în Uniune nu sunt abordate în mod adecvat în toate statele membre. Prin urmare, titularul autorizației de introducere pe piață ar trebui să fie obligat să informeze autoritățile competente relevante și Agenția Europeană pentru Medicamente despre motivele care justifică retragerea sau întreruperea introducerii pe piață a unui medicament, solicitarea de revocare a unei autorizații de introducere pe piață sau nereînnoirea unei autorizații de introducere pe piață.

(3)

Este oportun să se clarifice și să se consolideze în continuare procedura normală și procedura de urgență la nivelul Uniunii, pentru a asigura coordonarea, evaluarea rapidă în caz de urgență și posibilitatea de a lua măsuri imediate, în cazurile în care este necesar să se protejeze sănătatea publică, înainte de luarea unei decizii la nivelul Uniunii. Procedura normală ar trebui să fie inițiată pentru aspecte legate de calitatea, siguranța sau eficacitatea medicamentelor, atunci când este vorba despre interesele Uniunii. Procedura de urgență la nivelul Uniunii ar trebui să fie inițiată atunci când este necesară o evaluare rapidă a unor preocupări apărute în urma evaluării datelor generate de activitățile din domeniul farmacovigilenței. Indiferent dacă se aplică procedura de urgență la nivelul Uniunii sau procedura normală și indiferent de procedura, centralizată sau nu, prin care medicamentul a fost autorizat, Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență ar trebui să transmită întotdeauna o recomandare în cazul în care motivul pentru luarea de măsuri se bazează pe date de farmacovigilență. Este oportun ca grupul de coordonare și Comitetul pentru medicamente de uz uman să se bazeze pe această recomandare atunci când realizează evaluarea cazului respectiv.

(4)

Atunci când nu este inițiată procedura de urgență la nivelul Uniunii, statele membre ar trebui să prezinte grupului de coordonare cazurile privind noi contraindicații, reducerea dozei recomandate sau restrângerea indicațiilor pentru medicamente care au fost autorizate în conformitate cu procedura descentralizată și procedura de recunoaștere reciprocă. Pentru a asigura armonizarea în cazul acestor produse, în cazul în care niciun stat membru nu declanșează procedura normală, grupul de coordonare poate discuta dacă se impune luarea unor măsuri.

(5)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume acela de a armoniza regulile privind farmacovigilența la nivelul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(6)

Prin urmare, Directiva 2001/83/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2001/83/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 23a, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care produsul încetează să mai fie introdus pe piața unui stat membru, în mod temporar sau permanent, titularul autorizației de introducere pe piață notifică autoritatea competentă din statul membru respectiv. Această notificare se face, mai puțin în situații excepționale, cu cel puțin două luni înaintea întreruperii introducerii pe piață a produsului. Titularul autorizației de introducere pe piață informează autoritatea competentă cu privire la motivele unei astfel de măsuri în conformitate cu articolul 123 alineatul (2).”

2.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, dacă unul dintre criteriile enumerate la articolul 107i alineatul (1) este îndeplinit, se aplică procedura prevăzută la articolele 107i-107k.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care sesizarea transmisă comitetului privește o grupă de medicamente sau o clasă terapeutică, Agenția poate limita procedura la anumite părți specifice ale autorizației.

În cazul menționat, articolul 35 se aplică medicamentelor respective numai dacă acestea au făcut obiectul procedurilor de autorizare prevăzute în prezentul capitol.

Atunci când domeniul de aplicare al procedurii deschise în temeiul prezentului articol vizează o serie de medicamente sau o clasă terapeutică, medicamentele autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 care aparțin seriei sau clasei respective sunt, de asemenea, vizate de procedură.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care, în orice etapă a procedurii, sunt necesare acțiuni urgente pentru a proteja sănătatea publică, un stat membru poate să suspende autorizația de introducere pe piață și să interzică utilizarea medicamentului în cauză pe teritoriul său până la adoptarea unei decizii definitive. Acesta informează Comisia, Agenția și celelalte state membre cu privire la motivele acțiunii sale nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare.

(4)   Atunci când domeniul de aplicare al procedurii inițiate în temeiul prezentului articol, astfel cum este stabilit în conformitate cu alineatul (2), include medicamente autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și sunt necesare, în orice etapă a procedurii, acțiuni urgente pentru a proteja sănătatea publică, Comisia poate să suspende autorizațiile de introducere pe piață și să interzică utilizarea medicamentelor în cauză până la adoptarea unei decizii definitive. Comisia informează Agenția și statele membre cu privire la motivele acțiunii sale nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare.”

3.

La articolul 34 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

„Atunci când domeniul de aplicare al procedurii inițiate în temeiul articolului 31 include medicamente autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, Comisia adoptă, dacă este necesar și în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) al treilea paragraf din prezenta directivă, decizii de modificare, de suspendare ori de revocare a autorizațiilor de introducere pe piață sau de refuzare a reînnoirii respectivelor autorizații de introducere pe piață.”

4.

La articolul 37, cuvintele „Articolele 35 și 36 se aplică” se înlocuiesc cu cuvintele „Articolul 35 se aplică”.

5.

Articolul 63 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Informațiile enumerate la articolele 54, 59 și 62 pe care trebuie să le conțină etichetele sunt prezentate într-o limbă oficială sau în limbile oficiale ale statului membru pe a cărui piață este introdus medicamentul, în conformitate cu specificarea făcută de respectivul stat membru în scopul prezentei directive.”;

(b)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prospectul însoțitor trebuie redactat și conceput astfel încât să fie clar și inteligibil, permițând utilizatorilor să acționeze în mod corespunzător, după caz cu ajutorul profesioniștilor din domeniul sănătății. Prospectul trebuie să fie ușor lizibil într-o limbă oficială sau în limbile oficiale ale statului membru pe a cărui piață este introdus medicamentul, în conformitate cu specificarea făcută de respectivul stat membru în scopul prezentei directive.”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care medicamentul nu este destinat să fie livrat direct pacientului sau în cazul în care intervin probleme grave în ceea ce privește disponibilitatea medicamentului, autoritățile competente pot acorda, sub rezerva măsurilor pe care le consideră necesare pentru a proteja sănătatea umană, o derogare de la obligația ca anumite informații să apară pe etichetă și în prospect. Acestea pot acorda, de asemenea, o derogare integrală sau parțială de la obligația ca eticheta și prospectul să fie într-o limbă oficială sau în limbile oficiale ale statului membru pe a cărui piață este introdus medicamentul, în conformitate cu specificarea făcută de respectivul stat membru în scopul prezentei directive.”

6.

Articolul 85a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 85a

În cazul distribuției angro de medicamente în țări terțe, articolul 76 și articolul 80 primul paragraf litera (c) nu se aplică. Mai mult, articolul 80 primul paragraf literele (b) și (ca) nu se aplică în cazul în care un produs este primit direct dintr-o țară terță, fără a fi importat. Totuși, în cazul respectiv, distribuitorii angro se asigură că medicamentele sunt obținute doar de la persoane care sunt autorizate sau îndreptățite să furnizeze medicamente în conformitate cu dispozițiile legale și administrative aplicabile din țara terță în cauză. Atunci când furnizează medicamente unor persoane din țări terțe, distribuitorii angro se asigură că medicamentele sunt furnizate doar unor persoane care sunt autorizate sau îndreptățite să primească medicamente pentru distribuție angro sau către public în conformitate cu dispozițiile legale și administrative aplicabile din țara terță în cauză. Cerințele prevăzute la articolul 82 se aplică furnizării de medicamente către persoane din țări terțe autorizate sau îndreptățite să furnizeze medicamente către populație.”

7.

La articolul 107i, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Un stat membru sau, după caz, Comisia inițiază procedura prevăzută în cadrul prezentei secțiuni pe baza preocupărilor apărute în urma evaluării datelor generate de activitățile din domeniul farmacovigilenței, informând celelalte state membre, Agenția și Comisia atunci când:

(a)

intenționează să suspende sau să revoce o autorizație de introducere pe piață;

(b)

intenționează să interzică furnizarea unui medicament;

(c)

intenționează să refuze reînnoirea unei autorizații de introducere pe piață;

(d)

este informat(ă) de către titularul autorizației de introducere pe piață despre faptul că, având în vedere preocupările privind siguranța, acesta a întrerupt introducerea pe piață a unui medicament sau a luat măsuri în vederea retragerii unei autorizații de introducere pe piață ori intenționează să ia astfel de măsuri sau nu a solicitat reînnoirea unei autorizații de introducere pe piață.

(1a)   Pe baza preocupărilor apărute în urma evaluării datelor generate de activitățile din domeniul farmacovigilenței, un stat membru sau, după caz, Comisia informează celelalte state membre, Agenția și Comisia atunci când consideră că este necesar să se semnaleze o nouă contraindicație, să se reducă doza recomandată sau să se restrângă indicațiile unui medicament. Informațiile prezintă măsurile avute în vedere și justificarea acestora.

Atunci când sunt necesare măsuri urgente, orice stat membru sau, după caz, Comisia inițiază procedura prevăzută în cadrul prezentei secțiuni în oricare dintre cazurile prevăzute la prezentul alineat.

Atunci când nu se inițiază procedura prevăzută în cadrul prezentei secțiuni, pentru medicamentele autorizate în conformitate cu procedurile prevăzute la titlul III capitolul 4 cazul este prezentat grupului de coordonare.

Atunci când este vorba despre interesele Uniunii, se aplică articolul 31.

(1b)   Atunci când se inițiază procedura prevăzută în cadrul prezentei secțiuni, Agenția verifică dacă aspectele de siguranță privesc și alte medicamente decât cel menționat în informații sau dacă acestea sunt comune tuturor medicamentelor care aparțin aceleiași serii sau clase terapeutice.

În cazul în care medicamentul în cauză este autorizat în mai mult de un stat membru, Agenția informează, fără întârzieri nejustificate, partea care a inițiat procedura despre rezultatul acestei verificări și se aplică procedurile menționate la articolele 107j și 107k. În alte cazuri, aspectele de siguranță sunt abordate de statul membru în cauză. Agenția sau statul membru, după caz, pune la dispoziția titularilor autorizației de introducere pe piață informația că procedura a fost inițiată.”

8.

La articolul 107i alineatul (2), cuvintele „alineatului (1) din prezentul articol” se înlocuiesc cu cuvintele „alineatelor (1) și (1a) din prezentul articol”.

9.

La articolul 107i alineatul (3) al doilea paragraf, cuvintele „în conformitate cu alineatul (1)” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu alineatele (1) și (1a)”.

10.

La articolul 107i alineatul (5), cuvintele „la alineatul (1)” se înlocuiesc cu cuvintele „la alineatele (1) și (1a)”.

11.

La articolul 107j alineatul (1) primul paragraf, cuvintele „cu articolul 107i alineatul (1)” se înlocuiesc cu cuvintele „cu articolul 107i alineatele (1) și (1a)”.

12.

Articolul 123 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Titularul autorizației de introducere pe piață este obligat să notifice de îndată statele membre în cauză cu privire la orice acțiune pe care o ia pentru a suspenda introducerea pe piață a unui medicament, pentru a retrage un medicament de pe piață, pentru a solicita retragerea unei autorizații de introducere pe piață sau pentru a nu solicita reînnoirea unei autorizații de introducere pe piață, împreună cu motivele acestei acțiuni. Titularul autorizației de introducere pe piață declară, în special, dacă o astfel de acțiune se întemeiază pe oricare dintre motivele prevăzute la articolul 116 sau la articolul 117 alineatul (1).

(2a)   Titularul autorizației de introducere pe piață recurge la notificarea prevăzută la alineatul (2) de la prezentul articol și în cazul în care acțiunea are loc într-o țară terță și se întemeiază pe oricare dintre motivele prevăzute la articolul 116 sau la articolul 117 alineatul (1).

(2b)   Titularul autorizației de introducere pe piață notifică, de asemenea, Agenția atunci când acțiunile menționate la alineatele (2) sau (2a) de la prezentul articol se întemeiază pe oricare dintre motivele prevăzute la articolul 116 sau la articolul 117 alineatul (1).

(2c)   Agenția transmite imediat tuturor statelor membre notificările primite în conformitate cu alineatul (2b).”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În fiecare an, Agenția pune la dispoziția publicului o listă a medicamentelor pentru care au fost refuzate, revocate sau suspendate în Uniune autorizații de introducere pe piață, a căror furnizare a fost interzisă sau care au fost retrase de pe piață, inclusiv motivele luării unor astfel de măsuri.”

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 28 octombrie 2013. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective.

Statele membre aplică actele respective de la 28 octombrie 2013.

Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea prin care se efectuează această trimitere.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 25 octombrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 181, 21.6.2012, p. 201.

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.

(3)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67.


27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/5


DIRECTIVA 2012/28/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2012

privind anumite utilizări permise ale operelor orfane

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolele 62 și 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Bibliotecile, instituțiile de învățământ și muzeele accesibile publicului, precum și arhivele, instituțiile patrimoniului cinematografic sau sonor și organismele publice de radiodifuziune și de televiziune instituite în statele membre sunt angajate într-un amplu proces de digitizare a propriilor colecții sau arhive, cu scopul de a crea biblioteci digitale europene. Acestea contribuie la conservarea și transmiterea patrimoniului cultural european, fapt de egală importanță în ceea ce privește crearea unor biblioteci digitale europene, cum este de exemplu Europeana. Tehnologiile destinate digitizării în masă a materialelor tipărite și cele destinate căutării și indexării sporesc valoarea colecțiilor din biblioteci din punct de vedere al cercetării. Crearea unor mari biblioteci online facilitează utilizarea de instrumente electronice de căutare și cercetare, deschizând noi câmpuri de explorare cercetătorilor și cadrelor universitare, care s-ar vedea, altfel, obligați să se limiteze la metode de căutare analogice, mai tradiționale.

(2)

Necesitatea de a promova libera circulație a cunoștințelor și a inovării în cadrul pieței interne este o componentă importantă a Strategiei Europa 2020, după cum prevede comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, printre ale cărei inițiative emblematice se numără elaborarea unei Agende digitale pentru Europa.

(3)

Crearea unui cadru juridic care să faciliteze digitizarea și difuzarea operelor și a altor obiecte protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe și pentru care nu s-a identificat niciun titular al drepturilor de autor sau pentru care titularul, deși a fost identificat, nu este localizat (așa-numitele opere orfane) este o acțiune-cheie a Agendei digitale pentru Europa, după cum se prevede în Comunicarea Comisiei intitulată „O Agendă digitală pentru Europa”. Prezenta directivă este îndreptată spre problema specifică a determinării din punct de vedere juridic a statutului operelor orfane și a consecințelor acestuia din punctul de vedere al utilizatorilor permiși și al utilizărilor permise ale operelor sau fonogramelor considerate opere orfane.

(4)

Prezenta directivă nu aduce atingere soluțiilor specifice adoptate în statele membre pentru rezolvarea chestiunilor mai ample legate de digitizarea în masă a operelor, cum ar fi cazul operelor „aflate în afara circuitului comercial”. Astfel de soluții țin cont de elementele specifice diferitelor tipuri de conținut și diferiților utilizatori, ele rezultând în urma consensului dintre părțile interesate relevante. Această abordare a fost preluată și în cadrul Memorandumului de înțelegere privind principiile-cheie referitoare la digitizarea și punerea la dispoziție a lucrărilor aflate în afara circuitului comercial, semnat la 20 septembrie 2011 de către reprezentanții bibliotecilor europene, ai autorilor, editurilor și organismelor de gestiune colectivă, în prezența Comisiei. Prezenta directivă nu aduce atingere Memorandumului de înțelegere, care cere statelor membre și Comisiei să se asigure că acordurile voluntare încheiate între utilizatori, titularii drepturilor de autor și organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, privind acordarea de licențe pentru utilizarea operelor aflate în afara circuitului comercial, pe baza principiilor cuprinse în Memorandumul de înțelegere, beneficiază de securitatea juridică necesară la nivel național și în context transfrontalier.

(5)

Drepturile de autor reprezintă temelia economică a industriei creative, întrucât stimulează inovarea, activitatea creativă, investițiile și producția. Prin urmare, digitizarea și difuzarea operelor constituie o metodă de protecție a patrimoniului cultural european. Drepturile de autor reprezintă un mijloc important pentru asigurarea recompensării activităților din sectorul creativ.

(6)

Drepturile exclusive ale titularilor drepturilor de autor în ceea ce privește reproducerea și punerea la dispoziția publicului a operelor lor și a altor obiecte protejate, astfel cum au fost armonizate prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (3), implică acordul prealabil al acestora pentru digitizarea și punerea la dispoziția publicului a operelor sau a altor obiecte protejate.

(7)

În cazul operelor orfane, acest acord prealabil referitor la efectuarea unor acte de reproducere sau de punere la dispoziția publicului a operei nu poate fi obținut.

(8)

Abordările diferite din statele membre în ceea ce privește recunoașterea statutului de operă orfană pot reprezenta obstacole în calea funcționării pieței interne, precum și în calea utilizării operelor orfane și a accesului transfrontalier la acestea. Aceste abordări diferite pot duce, de asemenea, la restricții privind libera circulație a bunurilor și serviciilor cu conținut cultural. Prin urmare, este oportună asigurarea recunoașterii reciproce a acestui statut, deoarece aceasta va permite accesul la operele orfane în toate statele membre.

(9)

În special, este necesară o abordare comună prin care să se stabilească statutul de operă orfană și utilizările permise ale acestor opere orfane, pentru a asigura securitatea juridică în cadrul pieței interne în ceea ce privește utilizarea operelor orfane de către biblioteci, instituții de învățământ și muzee accesibile publicului, precum și arhive, instituții ale patrimoniului cinematografic sau sonor și organisme publice de radiodifuziune și de televiziune.

(10)

Printre operele cinematografice sau audiovizuale și fonogramele aflate în arhivele organismelor publice de radiodifuziune și de televiziune și produse de către acestea se numără și opere orfane. Luând în considerare statutul special al organismelor de radiodifuziune și de televiziune în calitate de producători de fonograme și materiale audiovizuale, precum și necesitatea de a adopta măsuri de limitare pe viitor a apariției de noi opere orfane, este necesar să se stabilească o dată-limită pentru aplicarea prezentei directive operelor și fonogramelor aflate în arhivele organismelor de radiodifuziune și de televiziune.

(11)

Operele cinematografice și audiovizuale și fonogramele conținute în arhivele organismelor publice de radiodifuziune și de televiziune și produse de acestea ar trebui, în sensul prezentei directive, să fie considerate a include operele cinematografice și audiovizuale și fonogramele care sunt comandate de aceste organisme pentru uzul lor exclusiv sau pentru uzul altor organisme publice de radiodifuziune și de televiziune coproducătoare. Operele cinematografice și audiovizuale și fonogramele conținute în arhivele organismelor publice de radiodifuziune și de televiziune și care nu au fost produse sau comandate de aceste organisme, dar pe care aceste organisme au fost autorizate să le utilizeze în conformitate cu un acord de licență nu ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(12)

Din motive de curtoazie internațională, prezenta directivă ar trebui să se aplice numai operelor și fonogramelor publicate pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru sau, în absența publicării, difuzate pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru sau, în absența publicării sau a difuzării, puse la dispoziția publicului de către beneficiarii prezentei directive cu consimțământul titularilor drepturilor de autor. În cel de al doilea caz, prezenta directivă ar trebui să se aplice numai dacă este rezonabil să se presupună că titularii drepturilor de autor nu se împotrivesc utilizării permise în temeiul prezentei directive.

(13)

Înainte ca o operă sau o fonogramă să poată fi considerată operă orfană, ar trebui efectuată o căutare diligentă, de bună-credință, a titularilor drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei, inclusiv a titularilor drepturilor de autor asupra operelor și a altor obiecte protejate conținute sau integrate în operă sau în fonogramă. Statele membre ar trebui autorizate să prevadă efectuarea acestei căutări de către organismele menționate în prezenta directivă sau de alte organisme. Aceste alte organisme ar putea percepe o taxă pentru efectuarea unei căutări diligente.

(14)

Este oportună stabilirea unei abordări armonizate cu privire la această căutare diligentă, pentru a se asigura un nivel ridicat de protecție a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în cadrul Uniunii. Căutarea diligentă ar trebui să includă consultarea surselor care furnizează informații referitoare la opere și la alte obiecte protejate, astfel cum sunt definite, în conformitate cu prezenta directivă, de către statele membre în care urmează a fi efectuată căutarea diligentă. Procedând astfel, statele membre pot apela la orientările privind căutarea diligentă, elaborate în contextul Grupului de experți la nivel înalt privind bibliotecile digitale, instituit ca parte a inițiativei i2010 privind biblioteca digitală.

(15)

Pentru a evita suprapunerea eforturilor de căutare, căutarea diligentă ar trebui să fie efectuată în statul membru în care opera sau fonograma a fost publicată pentru prima dată sau, în cazul în care nu a avut loc o publicare, în statul membru în care a fost difuzată prima dată. Căutarea diligentă în cazul operelor cinematografice sau audiovizuale al căror producător își are sediul sau reședința obișnuită într-un stat membru, ar trebui efectuată în statul membru respectiv. În cazul operelor cinematografice sau audiovizuale care sunt coproduse de către producători stabiliți în state membre diferite, căutarea diligentă ar trebui efectuată în fiecare dintre statele membre respective. În ceea ce privește operele sau fonogramele care nu au fost publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziția publicului de către beneficiarii prezentei directive cu consimțământul titularilor drepturilor de autor, căutarea diligentă ar trebui să se desfășoare în statul membru în care este stabilit organismul care a pus la dispoziția publicului opera sau fonograma, cu consimțământul titularilor drepturilor de autor. Căutările diligente ale titularilor drepturilor de autor asupra operelor sau obiectelor care sunt integrate sau incorporate într-o operă sau fonogramă ar trebui desfășurate în statele membre în care are loc căutarea diligentă a operei sau fonogramei care conține opera sau obiectul integrat sau incorporat. Ar trebui consultate și sursele de informații disponibile în alte țări, dacă există indicii că se pot găsi informații relevate cu privire la titularii drepturilor de autor în aceste țări. Căutările diligente pot produce informații diferite, cum ar fi registre de căutare și rezultate ale căutării. Registrul de căutare ar trebui păstrat la dosar pentru ca organismele relevante să poată dovedi că procesul de căutare a fost diligent.

(16)

Statele membre ar trebui să se asigure că organismele în cauză păstrează registrele de căutare și că rezultatele căutărilor diligente, care constau în special în toate rezultatele în temeiul cărora o operă sau o fonogramă urmează să fie considerată operă orfană în sensul prezentei directive, precum și informațiile referitoare la schimbarea de statut și la utilizarea pe care o dau aceste organisme operelor orfane sunt colectate și puse la dispoziția publicului larg, în special prin înregistrarea informațiilor relevante în bazele de date online. Luând în considerare mai ales dimensiunea paneuropeană și pentru a evita dublarea eforturilor, este adecvat să se dispună crearea unei baze de date unice la nivelul Uniunii care să conțină informațiile menționate mai sus și care să fie pusă la dispoziția publicului larg într-un mod transparent. Aceasta ar permite accesul facil la informații, atât pentru organismele care efectuează căutări diligente, cât și pentru titularii drepturilor de autor. Astfel, baza de date poate juca un rol important în prevenirea și încetarea posibilelor încălcări ale drepturilor de autor, mai ales în cazul schimbării statutului de opere orfane pentru unele opere și fonograme. În temeiul Regulamentului (UE) nr. 386/2012 (4), Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne („oficiul”) i se încredințează anumite sarcini și activități, finanțate din mijloace bugetare proprii, în scopul facilitării și sprijinirii activităților autorităților naționale, a sectorului privat și a instituțiilor Uniunii în eforturile lor de combatere a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv de prevenire a încălcării acestora.

În special, în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (g) din respectivul regulament, sarcinile respective ale oficiului includ furnizarea de mecanisme care contribuie la îmbunătățirea schimbului online de informații relevante între autoritățile statelor membre interesate și la promovarea cooperării între aceste autorități. Prin urmare, este oportun să i se încredințeze oficiului crearea și administrarea bazei de date europene care conține informații privind operele orfane menționate în prezenta directivă.

(17)

Pot exista mai mulți titulari ai drepturilor de autor în ceea ce privește o anumită operă sau fonogramă, iar operele și fonogramele pot include la rândul lor alte opere sau obiecte protejate. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor titularilor de drepturi de autor identificați și localizați. Dacă a fost identificat și localizat cel puțin un titular al drepturilor de autor, opera sau fonograma nu ar trebui considerată operă orfană. Beneficiarilor prezentei directive ar trebui să li se permită să utilizeze operele sau fonogramele pentru care nu au fost identificați sau localizați unul sau mai mulți titulari ai drepturilor de autor doar dacă sunt autorizați să reproducă și să pună la dispoziția publicului, în conformitate cu articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, de către acei titulari ai drepturilor de autor care au fost identificați și localizați, inclusiv titularii drepturilor de autor ale operelor sau ale altor obiecte protejate care sunt integrate sau incorporate în opere sau fonograme. Titularii drepturilor de autor care au fost identificați și localizați pot acorda această autorizare doar în legătură cu drepturile pe care le dețin, fie pentru că dețin drepturile de autor, fie pentru că drepturile de autor le-au fost transferate, și nu ar trebui să poată autoriza, în temeiul prezentei directive, nicio utilizare în numele titularilor drepturilor de autor care nu au fost identificați și localizați. În mod corespunzător, în momentul în care apar titulari ai drepturilor de autor care nu au fost identificați sau localizați anterior, care își solicită drepturile asupra operei sau fonogramei, utilizarea legală a operei sau fonogramei de către beneficiari poate continua numai dacă respectivii titulari ai drepturilor de autor autorizează aceasta în temeiul Directivei 2001/29/CE în legătură cu drepturile pe care le dețin.

(18)

Titularii drepturilor de autor ar trebui să fie îndrituiți să anuleze statutul de operă orfană al unei opere, atunci când aceștia își revendică drepturile asupra operei sau asupra altui obiect protejat. Titularilor drepturilor de autor care anulează statutul de operă orfană al unei opere sau al unui alt obiect protejat ar trebui să li se ofere o compensație corespunzătoare pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate în temeiul prezentei directive, care va fi stabilită de statul membru în care are sediul organismul care utilizează o operă orfană. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a stabili împrejurările acordării unei astfel de compensații, inclusiv momentul în care se face plata. În scopul stabilirii nivelului posibil al compensației echitabile, ar trebui să se țină seama, între altele, de obiectivele de promovare culturală ale statelor membre, de natura necomercială a utilizării întreprinse de organismele respective pentru a realiza obiective legate de misiunile lor de interes public, cum ar fi promovarea educației și răspândirea culturii, precum și posibilele daune suferite de titularii drepturilor de autor.

(19)

Dacă unei opere sau fonograme i s-a acordat în mod greșit statutul de operă orfană, ca urmare a unei căutări care nu a fost diligentă, rămân disponibile căile de atac pentru încălcarea drepturilor de autor din legislația statelor membre, prevăzute în conformitate cu dispozițiile naționale relevante și cu dreptul Uniunii.

(20)

În scopul de a promova educația și răspândirea culturii, statele membre ar trebui să prevadă o excepție sau o limitare, în plus față de cele prevăzute la articolul 5 din Directiva 2001/29/CE. Acea excepție sau limitare ar trebui să permită anumitor organisme, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2001/29/CE, și instituțiilor patrimoniului cinematografic sau sonor, care nu desfășoară activități cu scop lucrativ, precum și organismelor publice de radiodifuziune și de televiziune să reproducă și să pună la dispoziția publicului, în sensul respectivei directive, opere orfane, cu condiția ca această utilizare să îndeplinească misiunile de interes public ale sus-numitelor organisme, în special în ceea ce privește conservarea, restaurarea și furnizarea de acces în plan cultural și educațional la colecțiile lor, inclusiv la colecțiile lor digitale. În sensul prezentei directive, termenul „instituții ale patrimoniului cinematografic sau sonor” ar trebui să includă organisme desemnate de statele membre pentru a colecta, cataloga, conserva și restaura filme și alte opere audiovizuale sau fonograme care fac parte din patrimoniul cultural al acestora. În sensul prezentei directive, termenul „organismele publice de radiodifuziune și de televiziune” ar trebui să includă organisme de radiodifuziune și de televiziune cu atribuții de serviciu public, astfel cum sunt conferite, definite și organizate la nivelul fiecărui stat membru. Excepția sau limitarea prevăzută în prezenta directivă prin care se permite utilizarea operelor orfane nu aduce atingere excepțiilor și limitărilor prevăzute la articolul 5 din Directiva 2001/29/CE. Limitarea poate fi aplicată doar în anumite cazuri speciale care nu intră în conflict cu exploatarea normală a operei sau a altor obiecte protejate și care nu aduc atingere în mod nejustificat intereselor legitime ale titularului drepturilor de autor.

(21)

Pentru a stimula digitizarea, beneficiarii prezentei directive ar trebui să poată genera venituri din utilizarea operelor orfane în temeiul prezentei directive pentru a realiza obiective legate de misiunile lor de interes public, inclusiv în contextul acordurilor de parteneriat public-privat.

(22)

Deoarece prevederile contractuale pot juca un rol în stimularea procesului de digitizare a patrimoniului cultural european, bibliotecile, instituțiile de învățământ și muzeele accesibile publicului, precum și arhivele, instituțiile patrimoniul cinematografic sau sonor, precum și organismele publice de radiodifuziune și de televiziune ar trebui să poată încheia acorduri cu partenerii comerciali referitoare la digitizarea și punerea la dispoziția publicului a operelor orfane, în vederea utilizărilor permise în temeiul prezentei directive. Respectivele acorduri pot include contribuții financiare din partea acestor parteneri. Acordurile respective nu ar trebui să impună nicio restricție beneficiarilor prezentei directive în ceea ce privește utilizarea operelor orfane și nu ar trebui să acorde partenerilor comerciali niciun drept de utilizare sau control al utilizării operelor orfane.

(23)

În scopul de a favoriza accesul cetățenilor Uniunii la patrimoniul cultural al Europei, este, de asemenea, necesar să se garanteze faptul că operele orfane care au fost digitizate și puse la dispoziția publicului într-un stat membru pot fi puse la dispoziția publicului și în alte state membre. Bibliotecile, instituțiile de învățământ și muzeele accesibile publicului, precum și arhivele, instituțiile patrimoniului cinematografic sau sonor și organismele publice de radiodifuziune și de televiziune care utilizează o operă orfană în vederea îndeplinirii misiunilor lor de interes public ar trebui să aibă posibilitatea de a pune la dispoziția publicului această operă orfană în alte state membre.

(24)

Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor din statele membre cu privire la modalitățile de gestionare a drepturilor, cum ar fi licențele colective extinse, prezumțiile legale de reprezentare sau de transfer, gestionarea colectivă sau înțelegerile similare, sau o combinație între acestea, inclusiv digitizarea în masă.

(25)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume asigurarea securității juridice în materie de utilizare a operelor orfane, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, având în vedere necesitatea asigurării uniformității normelor care reglementează utilizarea operelor orfane, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii respectivului obiectiv.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă se referă la unele utilizări ale operelor orfane de către biblioteci, instituții de învățământ și muzee accesibile publicului, precum și de către arhive, de către instituții ale patrimoniului cinematografic sau sonor și de către organisme publice de radiodifuziune și de televiziune, stabilite în statele membre, pentru a realiza obiective legate de misiunile lor de interes public.

(2)   Prezenta directivă se aplică:

(a)

operelor sub formă de cărți, jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri care se găsesc în colecțiile bibliotecilor, instituțiilor de învățământ sau muzeelor accesibile publicului, precum și în colecțiile arhivelor sau ale instituțiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;

(b)

operelor cinematografice sau audiovizuale sau fonogramelor aflate în colecțiile bibliotecilor, ale instituțiilor de învățământ sau ale muzeelor accesibile publicului, precum și în colecțiile arhivelor sau ale instituțiilor patrimoniului cinematografic sau sonor; și

(c)

operelor cinematografice și audiovizuale și fonogramelor produse de organismele publice de radiodifuziune și de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclusiv și aflate în arhivele acestora,

care sunt protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe și care au fost publicate pentru prima dată într-un stat membru sau, în absența publicării, care au fost difuzate pentru prima dată într-un stat membru.

(3)   Prezenta directivă se aplică, de asemenea, operelor și fonogramelor menționate la alineatul (2) care nu au fost niciodată publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziția publicului de către organismele menționate la alineatul (1), cu consimțământul titularilor drepturilor de autor, numai dacă este rezonabil să se presupună că titularii drepturilor de autor nu s-ar opune utilizărilor menționate la articolul 6. Statele membre pot limita aplicarea prezentului alineat la operele și fonogramele care au fost depuse la aceste organisme înainte de 29 octombrie 2014.

(4)   Directiva se aplică, de asemenea, operelor și altor obiecte protejate care sunt integrate sau incorporate în operele sau fonogramele menționate la alineatele (2) și (3) sau care constituie parte integrantă a operelor sau fonogramelor respective.

(5)   Prezenta directivă nu aduce atingere înțelegerilor referitoare la gestionarea drepturilor la nivel național.

Articolul 2

Operele orfane

(1)   O operă sau o fonogramă este considerată operă orfană în cazul în care niciun titular al drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei nu este identificat sau, chiar dacă unul sau mai mulți dintre titulari sunt identificați, niciunul nu este localizat, în pofida efectuării și înregistrării unei căutări diligente a titularilor drepturilor de autor în conformitate cu articolul 3.

(2)   Atunci când o operă sau o fonogramă are mai mulți titulari ai drepturilor de autor și nu toți sunt identificați sau, chiar dacă sunt identificați, nu sunt localizați în urma unei căutări diligente și nu sunt înregistrați în conformitate cu articolul 3, opera sau fonograma poate fi utilizată în conformitate cu prezenta directivă, cu condiția ca titularii drepturilor de autor care au fost identificați și localizați să fi autorizat, în legătură cu drepturile pe care le dețin, organismele menționate la articolul 1 alineatul (1) să efectueze reproducerea și să o pună la dispoziția publicului în conformitate cu articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE.

(3)   Alineatul (2) nu aduce atingere drepturilor asupra operei sau fonogramei ale titularilor drepturilor de autor care au fost identificați și localizați.

(4)   Articolul 5 se aplică, mutatis mutandis, titularilor drepturilor de autor care nu au fost identificați și localizați în cazul operelor menționate la alineatul (2).

(5)   Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor naționale privind operele anonime sau pseudoanonime.

Articolul 3

Căutare diligentă

(1)   În scopul de a stabili dacă o operă sau o fonogramă este sau nu o operă orfană, organismele menționate la articolul 1 alineatul (1) se asigură că pentru fiecare operă individuală sau orice alt obiect protejat se efectuează o căutare diligentă și de bună-credință, prin consultarea surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de alte obiecte protejate în cauză. Căutarea diligentă se efectuează înaintea utilizării operei sau fonogramei.

(2)   Sursele corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme în cauză vor fi stabilite de fiecare stat membru în parte, prin consultare cu titulari ai drepturilor de autor și cu utilizatori, și vor include cel puțin sursele relevante enumerate în anexă.

(3)   Căutarea diligentă se efectuează în statul membru în care opera a fost publicată pentru prima dată sau, în absența publicării, în statul membru în care opera a fost difuzată pentru prima dată, cu excepția operelor cinematografice sau audiovizuale al căror producător își are sediul sau reședința obișnuită într-un stat membru, caz în care căutarea diligentă se desfășoară în statul membru în care producătorul își are sediul sau reședința obișnuită.

În cazul prevăzut la articolul 1 alineatul (3), căutarea diligentă se efectuează în statul membru în care se află organismul care a pus la dispoziția publicului opera sau fonograma, cu consimțământul titularului drepturilor de autor.

(4)   Dacă există indicii că s-ar putea găsi informații relevante cu privire la titularii drepturilor de autor în alte țări, se consultă de asemenea sursele de informații disponibile din țările respective.

(5)   Statele membre se asigură că organismele menționate la articolul 1 alineatul (1) păstrează evidența căutării lor diligente și că aceste organisme furnizează următoarele informații autorităților naționale competente:

(a)

rezultatele căutărilor diligente pe care le-au efectuat aceste organisme și care au condus la concluzia că o operă sau o fonogramă este considerată operă orfană;

(b)

utilizarea operelor orfane de către organisme, în conformitate cu prezenta directivă;

(c)

orice schimbare, în temeiul articolul 5, privind statutul de operă orfană al operelor și fonogramelor pe care le utilizează organismele;

(d)

datele de contact ale organismului în cauză.

(6)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că informațiile menționate la alineatul (5) sunt înregistrate într-un bază de date online unică, accesibilă publicului, creată și administrată de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne („oficiul”) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 386/2012. În acest scop, statele membre transmit aceste informații oficiului, imediat ce le-au primit de la organismele menționate la articolul 1 alineatul (1).

Articolul 4

Recunoașterea reciprocă a statutului de operă orfană

O operă sau o fonogramă considerată operă orfană într-un stat membru, conform articolului 2, este considerată operă orfană în toate statele membre. Respectiva operă sau fonogramă poate fi utilizată și accesată în conformitate cu prezenta directivă în toate statele membre. Aceasta se aplică și operelor și fonogramelor menționate la articolul 2 alineatul (2), în măsura în care este vorba despre drepturile titularilor drepturilor de autor neidentificați sau nelocalizați.

Articolul 5

Încetarea statutului de operă orfană

Statele membre se asigură că titularul drepturilor de autor asupra unei opere sau fonograme considerate a fi operă orfană are, în orice moment, posibilitatea de a pune capăt statutului de operă orfană în măsura în care este vorba despre drepturile sale.

Articolul 6

Utilizările permise ale operelor orfane

(1)   Statele membre prevăd o excepție sau o limitare privind dreptul de reproducere și dreptul de punere la dispoziția publicului prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, pentru a se asigura că organismele menționate la articolul 1 alineatul (1) au permisiunea de a utiliza operele orfane din colecțiile lor în următoarele moduri:

(a)

prin punerea la dispoziția publicului a operei orfane, în sensul articolului 3 din Directiva 2001/29/CE;

(b)

prin reproducerea operei orfane, în sensul articolului 2 din Directiva 2001/29/CE, în vederea digitizării, punerii la dispoziție, indexării, catalogării, conservării sau restaurării.

(2)   Organismele menționate la articolul 1 alineatul (1) utilizează o operă orfană în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol numai în scopul realizării obiectivelor legate de misiunile lor de interes public, în special conservarea operelor și fonogramelor aflate în colecțiile lor, restaurarea acestora și furnizarea de acces în plan cultural și educațional la acestea. Aceste organisme pot genera venituri din utilizarea operelor orfane în scopul exclusiv de acoperire a costurilor legate de digitizarea și de punerea la dispoziția publicului a operelor orfane.

(3)   Statele membre se asigură că organismele menționate la articolul 1 alineatul (1) precizează numele autorilor identificați și ale altor titulari ai drepturilor de autor în toate utilizările unei opere orfane.

(4)   Prezenta directivă nu aduce atingere libertății contractuale a acestor organisme în ceea ce privește exercitarea misiunilor lor de interes public, îndeosebi în ceea ce privește acordurile de parteneriat public-privat.

(5)   Statele membre dispun acordarea unei compensații echitabile pentru titularii drepturilor de autor care pun capăt statutului de operă orfană al operelor lor și al altor obiecte protejate, pentru utilizarea de către organismele menționate la articolul 1 alineatul (1) a acestor opere și obiecte protejate, în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol. Statele membre au libertatea de a stabili împrejurările acordării unei astfel de compensații. Nivelul respectivei compensații se stabilește, în limitele impuse de dreptul Uniunii, prin legea statului membru în care este stabilit organismul care utilizează opera orfană respectivă.

Articolul 7

Menținerea aplicării altor dispoziții legale

Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor privind în special brevetele, mărcile înregistrate, desenele și modelele industriale, modelele utilitare, topografia semiconductoarelor, caracterele tipografice, accesul condiționat, accesul serviciilor de radiodifuziune sau televiziune la transmisia prin cablu, protecția tezaurelor naționale, cerințele privind depozitele legale, dispozițiile legale privind practicile restrictive și concurența neloială, secretele comerciale, securitatea, confidențialitatea, protecția datelor și respectarea vieții private, accesul la documente publice și dreptul contractual și normelor privind libertatea presei și libertatea de expresie în mijloacele de informare în masă.

Articolul 8

Aplicarea în timp

(1)   Prezenta directivă se aplică tuturor operelor și fonogramelor menționate la articolul 1 care sunt protejate de legislația statelor membre în ceea ce privește dreptul de autor la 29 octombrie 2014 sau ulterior.

(2)   Prezenta directivă se aplică fără să aducă atingere actelor încheiate sau drepturilor dobândite înainte de 29 octombrie 2014.

Articolul 9

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 29 octombrie 2014. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre principalele dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 10

Clauză de revizuire

Comisia supraveghează în permanență dezvoltarea surselor de informații referitoare la drepturile de autor și prezintă, până la 29 octombrie 2015 și la intervale ulterioare de un an, un raport privind eventuala includere în domeniul de aplicare a prezentei directive a editorilor și a operelor sau a altor obiecte protejate care în prezent nu sunt incluse în domeniul său de aplicare, în special a fotografiilor de sine stătătoare și a altor imagini.

Până la 29 octombrie 2015, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentei directive, ținând cont de dezvoltarea bibliotecilor digitale.

Dacă este necesar, în special pentru a asigura funcționarea pieței interne, Comisia înaintează propuneri de modificare a prezentei directive.

Un stat membru care are motive întemeiate să considere că punerea în aplicare a prezentei directive este în contradicție cu dispozițiile naționale referitore la gestionarea drepturilor menționate la articolul 1 alineatul (5) poate supune această chestiune atenției Comisiei, împreună cu toate probele relevante. Comisia ia în considerare aceste probe când elaborează raportul menționat la al doilea paragraf din prezentul articol și când evaluează necesitatea depunerii sau nu a unor propuneri de modificare a prezentei directive.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 12

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 25 octombrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 376, 22.12.2011, p. 66.

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.

(3)  JO L 167, 22.6.2001, p. 10.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 aprilie 2012 privind atribuirea către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci, desene și modele industriale) a unor sarcini legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv reunirea reprezentanților sectorului public și privat în cadrul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală (JO L 129, 16.5.2012, p. 1).


ANEXĂ

Sursele menționate la articolul 3 alineatul (2) includ următoarele:

1.

În cazul cărților publicate:

(a)

depozitul legal, cataloagele din biblioteci, fișierele de autoritate deținute de biblioteci și de alte instituții;

(b)

asociațiile editorilor și autorilor din țara respectivă;

(c)

bazele de date și registrele existente, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders – Scriitori, artiști și deținătorii de drepturi de autor ai acestora), ISBN (International Standard Book Number – Numărul internațional standard pentru cărți) și bazele de date cu cărțile tipărite;

(d)

bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special ale organismelor de reprezentare a drepturilor de reproducere;

(e)

surse care integrează baze de date și registre multiple, inclusiv VIAF (Virtual International Authority Files – Dosare virtuale internaționale de autoritate) și ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works – Registre accesibile ale informațiilor privind drepturile de autor și ale operelor orfane).

2.

În cazul ziarelor, revistelor, jurnalelor și periodicelor:

(a)

ISSN (International Standard Serial Number – Numărul internațional standard pentru publicații seriale) pentru publicațiile seriale;

(b)

indexuri și cataloage aparținând fondurilor și colecțiilor bibliotecilor;

(c)

depozitul legal;

(d)

asociațiile editorilor și asociațiile autorilor și ale jurnaliștilor din țara respectivă;

(e)

bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, inclusiv ale organismelor de reprezentare a drepturilor de reproducere.

3.

În cazul operelor vizuale, și anume cele din categoriile artelor frumoase, fotografiei, ilustrațiilor, designului și arhitecturii, precum și în cazul schițelor acestor opere și ale altor astfel de opere care figurează în cărți, jurnale, ziare și reviste sau în cazul altor opere:

(a)

sursele menționate la punctele 1 și 2;

(b)

bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special în cazul artelor vizuale, inclusiv organismele de reprezentare a drepturilor de reproducere;

(c)

bazele de date ale agențiilor de imagini, dacă este cazul.

4.

În cazul operelor audiovizuale și a fonogramelor:

(a)

depozitul legal;

(b)

asociațiile producătorilor din țara respectivă;

(c)

bazele de date ale instituțiilor patrimoniului cinematografic sau sonor și ale bibliotecilor naționale;

(d)

bazele de date cu standarde și identificatori pertinenți, cum ar fi ISAN (International Standard Audiovisual Number – Numărul internațional standard pentru opere audiovizuale) în cazul materialului audiovizual, ISWC (International Standard Music Work Code – Numărul internațional standard pentru opere muzicale) pentru opere muzicale și ISRC (International Standard Recording Code – Numărul internațional standard pentru înregistrări) pentru fonograme;

(e)

bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special în cazul autorilor, artiștilor interpreți sau executanți, producătorilor de fonograme și producătorilor din domeniul audiovizual;

(f)

genericul și alte informații care figurează pe ambalajul operelor;

(g)

baze de date ale unor asociații relevante care reprezintă o categorie specifică de titulari de drepturi de autor.


DECIZII

27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/13


DECIZIA NR. 994/2012/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2012

de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Consiliul European a solicitat statelor membre să informeze Comisia, începând cu 1 ianuarie 2012, cu privire la toate acordurile lor bilaterale noi și existente în domeniul energiei încheiate cu țări terțe. Comisia ar trebui să pună aceste informații la dispoziția tuturor celorlalte state membre într-o formă corespunzătoare, având în vedere necesitatea protecției informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.

(2)

Articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TFUE) impune statelor membre să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii. Prin urmare, statele membre ar trebui să evite sau să elimine orice incompatibilitate dintre dreptul Uniunii și acordurile internaționale încheiate între statele membre și țări terțe.

(3)

Buna funcționare a pieței interne a energiei necesită ca energia importată în Uniune să fie pe deplin reglementată de normele de instituire a pieței interne a energiei. O piață internă a energiei care nu funcționează corespunzător plasează Uniunea într-o poziție vulnerabilă și dezavantajoasă în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și subminează beneficiul său potențial pentru consumatorii europeni și pentru industria europeană. Un grad ridicat de transparență cu privire la acordurile dintre statele membre și țările terțe în domeniul energiei ar permite Uniunii să adopte măsuri coordonate, în spirit de solidaritate, pentru a se asigura că aceste acorduri respectă dreptul Uniunii și asigură efectiv aprovizionarea cu energie. O astfel de transparență ar fi benefică, de asemenea, atât unei cooperări mai strânse în interiorul Uniunii în domeniul relațiilor externe în domeniul energiei, cât și obiectivelor politicii pe termen lung ale Uniunii în domeniul energiei, climei și securității aprovizionării cu energie.

(4)

Prin urmare, ar trebui instituit un nou mecanism de schimb de informații. Acesta ar trebui să vizeze numai acordurile interguvernamentale care au un impact asupra pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune, deoarece cele două aspecte sunt intrinsec legate. Responsabilitatea evaluării inițiale a impactului unui acord interguvernamental, sau al altui text la care trimite în mod explicit un acord interguvernamental, asupra pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune ar trebui să aparțină statelor membre; în caz de dubiu, statele membre ar trebui să consulte Comisia. În principiu, acordurile care nu mai sunt în vigoare sau care nu se mai aplică nu au impact asupra pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune și, prin urmare, ar trebui să nu fie vizate de acest mecanism de schimb de informații. Mecanismul de schimb de informații ar trebui să cuprindă în special toate acordurile interguvernamentale care au impact asupra furnizării de gaz, petrol sau energie electrică prin infrastructuri fixe sau care au impact asupra cantității de energie importate în Uniune.

(5)

Acordurile interguvernamentale care trebuie notificate în toate elementele lor către Comisie pe baza altor acte ale Uniunii ar trebui excluse din mecanismul de schimb de informații. Cu toate acestea, excepția ar trebui să nu se aplice acordurilor interguvernamentale cu țări terțe, care au un impact asupra dezvoltării și utilizării infrastructurilor de gaz și aprovizionării cu gaz și care trebuie comunicate Comisiei în conformitate cu articolul 13 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale (3). Astfel de acorduri ar trebui notificate în conformitate cu normele stabilite în prezenta decizie. Pentru a evita suprapunerile, o notificare transmisă în conformitate cu prezenta decizie ar trebui considerată ca îndeplinind obligația prevăzută la articolul 13 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 994/2010.

(6)

Acordurile interguvernamentale cu privire la aspecte care țin de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice ar trebui să nu intre în domeniul de aplicare al prezentei decizii.

(7)

Prezenta decizie nu creează obligații în ceea ce privește acordurile dintre entități comerciale. Cu toate acestea, prezenta decizie nu împiedică statele membre să comunice Comisiei, în mod voluntar, acordurile comerciale la care se face trimitere în mod expres în acorduri interguvernamentale. În plus, dat fiind faptul că acordurile comerciale ar putea include dispoziții de reglementare, operatorii comerciali care negociază acorduri comerciale cu operatori din țări terțe ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita îndrumări din partea Comisiei, pentru evitarea posibilelor conflicte cu dreptul Uniunii.

(8)

Statele membre ar trebui să îi transmită Comisiei toate acordurile interguvernamentale existente, indiferent dacă au intrat în vigoare sau sunt aplicate cu titlu provizoriu în sensul articolului 25 din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, precum și toate noile acorduri interguvernamentale.

(9)

O mai mare transparență în ceea ce privește viitoarele acorduri interguvernamentale care vor fi negociate sau sunt în curs de negociere între statele membre și țările terțe în domeniul energiei ar putea avea o contribuție la coerență în abordările statelor membre față de astfel de acorduri, la conformitatea cu dreptul Uniunii și la securitatea aprovizionării cu energie în Uniune. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a informa Comisia cu privire la negocierile referitoare la noi acorduri interguvernamentale sau modificări la acordurile interguvernamentale existente. În cazul în care statele membre aleg opțiunea menționată, Comisia ar trebui să fie informată periodic cu privire la evoluția negocierilor. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să invite Comisia să participe la negocieri în calitate de observator.

De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea să participe în calitate de observator, la cerere, sub rezerva aprobării de către statul membru în cauză. Statele membre ar trebui să aibă totodată posibilitatea să solicite Comisiei să le acorde asistență în decursul negocierilor cu țările terțe. În acest caz, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea să ofere recomandări în ceea ce privește modalitatea de evitare a incompatibilității cu dreptul Uniunii și să atragă atenția asupra obiectivelor de politică ale Uniunii în domeniul energiei și asupra principiului solidarității între statele membre.

(10)

Comisia ar trebui să evalueze compatibilitatea acordurilor interguvernamentale existente cu dreptul Uniunii. În caz de incompatibilitate, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a găsi o soluție potrivită în vederea eliminării incompatibilității identificate.

(11)

În vederea asigurării unei mai mari transparențe și pentru evitarea potențialelor conflicte cu dreptul Uniunii, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a informa Comisia cu privire la un nou acord interguvernamental cu o țară terță, înainte sau în timpul negocierilor cu privire la acesta. În cazul în care un stat membru care a negociat un acord interguvernamental a informat Comisia înainte de încheierea negocierilor în mod corespunzător și i-a transmis acesteia proiectul de acord interguvernamental, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a informa statul membru în cauză cu privire la avizul său privind compatibilitatea acordului negociat cu dreptul Uniunii. În conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia are dreptul să declanșeze procedura de încălcare a dreptului Uniunii, în cazul în care consideră că un stat membru și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul TFUE.

(12)

Toate acordurile interguvernamentale în formă finală care au fost ratificate și fac obiectul prezentei decizii ar trebui transmise Comisiei pentru a permite tuturor celorlalte state membre să fie informate.

(13)

Comisia ar trebui să pună la dispoziția tuturor celorlalte state membre, în format electronic securizat, toate informațiile pe care le primește. Comisia ar trebui să respecte solicitările statelor membre de a trata informațiile care i-au fost transmise ca fiind confidențiale. Solicitările de tratament confidențial nu ar trebui să limiteze însă accesul Comisiei la informațiile confidențiale, deoarece Comisia ar trebui să dispună de informații complete pentru propriile evaluări. Comisia ar trebui să fie responsabilă de garantarea aplicării clauzei de confidențialitate. Solicitările de tratament confidențial ar trebui să nu aducă atingere dreptului de acces la documente, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (4).

(14)

În cazul în care un stat membru consideră că un acord interguvernamental este confidențial, ar trebui să prezinte Comisiei un rezumat al acestuia în vederea partajării acestui rezumat cu celelalte state membre.

(15)

Un schimb permanent de informații cu privire la acordurile interguvernamentale la nivelul Uniunii este de natură să favorizeze dezvoltarea celor mai bune practici. Pe baza celor mai bune practici, Comisia, dacă este cazul, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) în ceea ce privește politicile externe ale Uniunii, ar trebui să elaboreze clauze standard opționale care să fie utilizate în acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe. Utilizarea unor astfel de clauze standard ar trebui să vizeze evitarea conflictelor dintre acordurile interguvernamentale și dreptul Uniunii, în special dreptul concurenței și normele pieței interne a energiei, precum și a conflictelor cu acordurile internaționale încheiate de Uniune. Utilizarea lor ar trebui să fie opțională, iar conținutul ar trebui să poată fi adaptat oricăror circumstanțe specifice.

(16)

Dată fiind existența pieței interne a energiei și a obiectivelor politicii Uniunii în domeniul energiei, statele membre ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător obiectivele respective în cursul negocierii acordurilor interguvernamentale în domeniul energiei care au impact asupra politicii Uniunii în domeniul energiei.

(17)

O mai bună cunoaștere reciprocă a acordurilor interguvernamentale existente și a celor noi ar trebui să permită o mai bună coordonare în materie de energie între statele membre și între statele membre și Comisie. O astfel de îmbunătățire a coordonării ar trebui să permită statelor membre să beneficieze pe deplin de pe urma ponderii politice și economice a Uniunii și să permită Comisiei să propună soluții la problemele identificate în domeniul acordurilor interguvernamentale.

(18)

Comisia ar trebui să faciliteze și să încurajeze coordonarea dintre statele membre în vederea consolidării rolului strategic global al Uniunii printr-o abordare coordonată puternică și eficientă față de țările producătoare, de tranzit și consumatoare.

(19)

Mecanismul pentru schimbul de informații, inclusiv evaluările care urmează să fie efectuate în statele membre în vederea punerii în aplicare a deciziei, nu aduce atingere aplicării normelor Uniunii privind încălcările, ajutoarele de stat și concurența.

(20)

Comisia ar trebui să aprecieze dacă prezenta decizie este suficientă și eficientă pentru a asigura conformitatea acordurilor interguvernamentale cu dreptul Uniunii și un nivel înalt de coordonare între statele membre cu privire la acordurile interguvernamentale în domeniul energiei.

(21)

Deoarece obiectivul prezentei decizii, și anume schimbul de informații între statele membre și Comisie cu privire la acordurile interguvernamentale în domeniul energiei, nu poate fi realizat suficient de bine de statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, datorită efectelor prezentei decizii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezenta decizie instituie un mecanism pentru schimbul de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la acordurile interguvernamentale în domeniul energiei, astfel cum sunt definite la articolul 2, în vederea optimizării funcționării pieței interne de energie.

(2)   Prezenta decizie nu se aplică acordurilor interguvernamentale care, în ansamblul lor, fac obiectul altor proceduri de notificare specifice reglementate de dreptul Uniunii.

Prin derogare de la primul paragraf, prezenta decizie se aplică acordurilor interguvernamentale care urmează să fie comunicate Comisiei în conformitate cu articolul 13 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 994/2010.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„acord interguvernamental” înseamnă orice acord obligatoriu din punct de vedere juridic, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, care are impact asupra funcționării pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune; cu toate acestea, în cazul în care un astfel de acord obligatoriu din punct de vedere juridic vizează și alte chestiuni, numai acele dispozițiile referitoare la energie, inclusiv dispozițiile generale care se aplică acestor dispoziții referitoare la energie, constituie un „acord interguvernamental”;

2.

„acord interguvernamental existent” înseamnă acordul interguvernamental care a intrat în vigoare sau se aplică cu titlu provizoriu înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 3

Schimbul de informații între statele membre și Comisie

(1)   Până la 17 februarie 2013, statele membre transmit Comisiei toate acordurile interguvernamentale existente, inclusiv anexele și modificările aduse acestora. În cazul în care acordurile interguvernamentale respective se referă în mod explicit la alte texte, statele membre transmit de asemenea Comisiei textele respective în măsura în care acestea conțin elemente care au impact asupra funcționării pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune. Cu toate acestea, obligația menționată nu se aplică cu privire la acordurile încheiate între entități comerciale.

Acordurile interguvernamentale existente care au fost deja comunicate Comisiei în conformitate cu articolul 13 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 994/2010 la data intrării în vigoare a prezentei decizii se consideră a fi fost comunicate în sensul prezentului alineat, dacă comunicarea respectă cerințele de la primul paragraf din prezentul alineat. Până la 17 februarie 2013, statele membre informează Comisia dacă vreo parte a unor astfel de acorduri interguvernamentale urmează a fi considerată confidențială și dacă informațiile furnizate pot fi comunicate altor state membre.

În cazul în care, în temeiul prezentului alineat, un stat membru transmite Comisiei acorduri interguvernamentale existente care intră în domeniul de aplicare al articolului 13 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 994/2010, se consideră că acesta și-a îndeplinit obligația de comunicare prevăzută la articolul menționat.

(2)   În cazul în care, după prima sa evaluare, Comisia are rezerve legate de compatibilitatea cu dreptul Uniunii a acordurilor care i-au fost transmise în temeiul alineatului (1), în special cu dreptul Uniunii în materie de concurență și cu legislația privind piața internă a energiei, Comisia informează statele membre în cauză în mod corespunzător în termen de 9 luni de la comunicarea acordurilor respective.

(3)   Înaintea sau în timpul negocierilor cu o țară terță cu privire la un acord interguvernamental sau la o modificare a unui acord interguvernamental existent, un stat membru poate informa în scris Comisia cu privire la obiectivele negocierilor și la dispozițiile care urmează să fie abordate în cursul negocierilor și poate comunica Comisiei orice alte informații relevante. În cazul în care statul membru transmite o astfel de notificare cu privire la negocieri, statul membru în cauză informează periodic Comisia cu privire la evoluția negocierilor.

Statul membru în cauză indică Comisiei dacă informațiile transmise în temeiul primului paragraf pot fi partajate cu toate celelalte state membre. În cazul în care statul membru în cauză a indicat că informațiile pot fi partajate, Comisia pune la dispoziția tuturor statelor membre informațiile primite în format electronic securizat, cu excepția părților confidențiale identificate în conformitate cu articolul 4.

(4)   În cazul în statul membru transmite o notificare cu privire la negocieri în temeiul alineatului (3), Comisia îi poate oferi acestuia asistență cu privire la modul în care poate evita o incompatibilitate între acordul interguvernamental sau modificarea la acordul interguvernamental existent și dreptul Uniunii.

(5)   La ratificarea unui acord interguvernamental sau a unei modificări a unui acord interguvernamental, statul membru în cauză transmite Comisiei acordul interguvernamental sau modificarea, inclusiv orice anexă la acord sau modificare.

În cazul în care acordul interguvernamental sau modificarea la acordul interguvernamental se referă în mod explicit la alte texte, statele membre prezintă de asemenea textele respective în măsura în care acestea conțin elemente care au impact asupra funcționării pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie electrică în cadrul Uniunii. Cu toate acestea, obligația menționată nu se aplică cu privire la acordurile încheiate între entități comerciale.

(6)   Fără a aduce atingere alineatului (7) de la prezentul articol și articolului 4, Comisia pune documentele care i-au fost transmise în temeiul alineatelor (1) și (5) la dispoziția tuturor celorlalte state membre, în format electronic securizat.

(7)   Cu toate acestea, în cazul în care un stat membru solicită Comisiei, în conformitate cu articolul 4, să nu pună un acord interguvernamental existent, o modificare la un acord interguvernamental existent sau un nou acord interguvernamental la dispoziția altor state membre, acesta furnizează un rezumat al informațiilor transmise. Un astfel de rezumat cuprinde cel puțin următoarele informații cu privire la acordul sau modificarea în cauză:

(a)

obiectul;

(b)

obiectivul și domeniul de aplicare;

(c)

durata;

(d)

părțile contractante;

(e)

informații cu privire la elementele sale principale.

Comisia pune rezumatul la dispoziția tuturor celorlalte state membre, în format electronic.

Articolul 4

Confidențialitate

(1)   Dacă se furnizează informații Comisiei în conformitate cu articolul 3 alineatele (1)-(6), un stat membru poate indica dacă vreo parte a informațiilor, fie ele comerciale sau alte informații a căror divulgare ar putea afecta activitățile părților implicate, urmează să fie considerate confidențiale și dacă informațiile furnizate pot fi comunicate altor state membre. Comisia respectă indicațiile respective.

(2)   Solicitările de tratament confidențial în temeiul prezentului articol nu limitează accesul Comisiei la informațiile confidențiale. Comisia se asigură că accesul la informațiile confidențiale este strict limitat la serviciile Comisiei pentru care este absolut necesar să dispună de aceste informații.

Articolul 5

Asistență din partea Comisiei

În cazul în care un stat membru transmite Comisiei notificarea cu privire la negocieri în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), statul membru respectiv poate solicita asistența Comisiei în cadrul negocierilor în cauză.

La solicitarea statului membru în cauză sau la cererea Comisiei și cu aprobarea scrisă a statului membru în cauză, Comisia poate participa la negocieri în calitate de observator.

În cazul în care Comisia participă la negocieri în calitate de observator, aceasta poate oferi statului membru în cauză asistență privind modul în care poate evita o incompatibilitate între acordul interguvernamental sau modificarea în curs de negociere și dreptul Uniunii.

Articolul 6

Evaluarea compatibilității

(1)   În cazul în care un stat membru negociază un acord interguvernamental sau o modificare la un acord interguvernamental existent și, pe baza propriei evaluări, nu a putut ajunge la o concluzie fermă privind compatibilitatea acordului interguvernamental sau a modificării în curs de negociere cu dreptul Uniunii, acesta informează Comisia cu privire la situația menționată înainte de încheierea negocierilor și îi transmite proiectul de acord sau de modificare împreună cu anexele eventuale.

(2)   Comisia, în termen de patru săptămâni de la data primirii proiectului de acord sau de modificare, inclusiv a anexelor la acestea, informează statul membru în cauză cu privire la orice îndoială legată de compatibilitatea proiectului de acord sau a modificării cu dreptul Uniunii. În lipsa unui răspuns din partea Comisiei în termenul indicat, se consideră că Comisia nu a avut îndoieli.

(3)   În cazul în care Comisia informează statul membru în cauză în temeiul alineatului (2) că are îndoieli, aceasta informează statul membru în cauză cu privire la avizul său privind compatibilitatea proiectului de acord sau de modificare în cauză cu dreptul Uniunii în termen de 10 săptămâni de la data de primire menționată la alineatul (2) (perioada de examinare). În acord cu statul membru în cauză, perioada de examinare poate fi prelungită. În lipsa unui aviz al Comisiei în cursul perioadei de examinare, se consideră că Comisia nu a ridicat vreo obiecție.

(4)   Termenele prevăzute la alineatele (2) și (3) se scurtează în acord cu Comisia, dacă situația o impune.

Articolul 7

Coordonarea între statele membre

Comisia facilitează și încurajează coordonarea între statele membre cu scopul de a:

(a)

analiza evoluțiile în ceea ce privește acordurile interguvernamentale și de a asigura consecvența și coerența în cadrul relațiilor externe ale Uniunii în domeniul energiei cu țările producătoare, de tranzit și consumatoare;

(b)

identifica problemele comune legate de acordurile interguvernamentale și de a examina măsuri adecvate pentru soluționarea acestor probleme și, dacă este cazul, de a propune soluții;

(c)

elabora, pe baza celor mai bune practici și în consultare cu statele membre, clauze standard opționale care, dacă se aplică, ar îmbunătăți în mod semnificativ conformitatea viitoarelor acorduri interguvernamentale cu dreptul Uniunii;

(d)

sprijini, dacă este cazul, dezvoltarea acordurilor interguvernamentale multilaterale, care implică mai multe state membre sau Uniunea în ansamblu.

Articolul 8

Rapoarte și revizuire

(1)   Până la 1 ianuarie 2016, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentei decizii.

(2)   Raportul evaluează, în special, măsura în care prezenta decizie promovează conformitatea acordurilor interguvernamentale cu dreptul Uniunii și un nivel înalt de coordonare între statele membre cu privire la acordurile interguvernamentale. Raportul evaluează, de asemenea, impactul pe care prezenta decizie îl are asupra negocierilor statelor membre cu țările terțe și dacă domeniul de aplicare al prezentei decizii și procedurile pe care le prevede sunt adecvate.

(3)   După prezentarea primului raport prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului la fiecare trei ani cu privire la informațiile primite în temeiul articolului 3, ținând seama de dispozițiile privind confidențialitatea din prezenta decizie.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 10

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 25 octombrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 68, 6.3.2012, p. 65.

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.

(3)  JO L 295, 12.11.2010, p. 1.

(4)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 995/2012 AL COMISIEI

din 26 octombrie 2012

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Pentru a ține seama de evoluțiile în ceea ce privește statisticile în domeniul științei și tehnologiei, precum și de solicitările de statistici noi, mai detaliate și mai frecvente, ar trebui să fie stabilite noi măsuri de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE.

(2)

Sprijinul statistic existent pentru deciziile în domeniile politice actuale ar trebui să fie acordat în continuare și cerințele suplimentare care decurg din noile inițiative de politică ar trebui să fie îndeplinite, în scopul utilizării optime a resurselor disponibile și al reducerii la minimum a sarcinii de răspuns.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2) privind statisticile europene prevede un cadru de referință, în special în ceea ce privește normele privind accesul la sursele de date administrative și confidențialitatea statistică.

(4)

Este necesar să se garanteze că statisticile europene în domeniul științei și al tehnologiei sunt coerente cu alte standarde internaționale. În acest scop, activitatea desfășurată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și de alte organizații internaționale ar trebui să fie luată în considerare. În special, manualul Frascati privind statisticile în domeniul cercetării și dezvoltării, manualul Canberra privind statisticile în domeniul resurselor umane dedicate științei și tehnologiei, manualul OCDE privind statisticile referitoare la brevete, publicat de OCDE, precum și manualul Oslo privind statisticile în domeniul inovării, publicate în comun de către OCDE și Comisia Europeană (Eurostat) ar trebui să furnizeze un cadru de referință.

(5)

Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 753/2004 al Comisiei din 22 aprilie 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind statisticile în domeniul științei și al tehnologiei (3) și Regulamentul (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea (4) ar trebui să fie abrogate.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare privind producerea statisticilor europene din domeniul științei și al tehnologiei.

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament vizează următoarele domenii:

(a)

statisticile în domeniul cercetării și dezvoltării („C & D”);

(b)

statisticile privind cheltuielile sau creditele acordate din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBSCD);

(c)

statisticile în domeniul inovării;

(d)

statisticile privind resursele umane din domeniul științei și al tehnologiei, inclusiv statisticile privind repartizarea pe sexe și mobilitatea, statisticile privind brevetele, statisticile privind sectoarele industriale cu tehnologie de vârf și serviciile bazate pe extragerea de cunoștințe din date și alte statistici din domeniul științei și al tehnologiei.

Lista variabilelor statistice, activitățile și sectoarele acoperite, defalcarea rezultatelor, frecvența, termenele de furnizare a datelor și perioada de referință sunt specificate în anexele I și II.

Pentru domeniile menționate la primul paragraf litera (d), datele necesare se obțin din sursele statistice existente sau din alte surse de date, după cum se precizează în secțiunea 3 a anexei I.

(2)   Lista variabilelor statistice, activitățile și sectoarele acoperite, defalcarea rezultatelor, frecvența, termenele de furnizare a datelor și alte caracteristici stabilite în anexele I și II sunt revizuite la intervale regulate, după caz.

Articolul 3

Statele membre obțin datele necesare prin utilizarea unei combinații de surse diferite, precum anchetele prin sondaj, sursele de date administrative sau alte surse de date. În ceea ce privește calitatea sau procedurile de estimare statistică, celelalte surse de date sunt cel puțin echivalente cu anchetele prin sondaj sau cu sursele de date administrative.

Articolul 4

Statisticile menționate în anexele I și II se bazează pe concepte și definiții armonizate, în special cele incluse în cele mai recente versiuni ale manualului Frascati (statisticile „C & D”), manualului Canberra (statisticile privind resursele umane din domeniul științei și tehnologiei), manualului OCDE privind statisticile referitoare la brevete (statisticile privind brevetele), manualului Oslo (statisticile în domeniul inovării) sau a altor standarde armonizate.

Articolul 5

Statele membre transmit variabilele enumerate în anexele I și II, inclusiv datele confidențiale, către Comisie (Eurostat), utilizând standardul tehnic stabilit de Comisie (Eurostat) în cooperare cu statele membre.

Statele membre pot furniza în mod voluntar Comisiei (Eurostat) datele individuale privind statisticile în domeniul inovării, utilizând standardul tehnic stabilit de Comisie (Eurostat).

Articolul 6

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru asigurarea calității datelor transmise.

(2)   Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) rapoartele de calitate standard privind datele referitoare la:

(a)

cercetare și dezvoltare („C & D”);

(b)

cheltuielile sau creditele acordate din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBSCD);

(c)

inovare.

În ceea ce privește statisticile în domeniul cercetării și dezvoltării, se întocmesc rapoarte de calitate separate pentru sectorul întreprinderilor, sectorul public și sectorul învățământului superior. Pentru sectorul privat non-profit se întocmesc rapoarte de calitate numai în cazul în care cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea ale sectorului respectiv, exprimate ca procent din totalul cheltuielilor naționale cu cercetarea și dezvoltarea, depășesc 5 %.

(3)   Rapoartele de calitate trebuie să fie elaborate de către statele membre în conformitate cu normele stabilite în anexa III și se referă la criteriile de calitate definite la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(4)   Primele rapoarte de calitate privind cercetarea și dezvoltarea și CCBSCD sunt întocmite pe baza datelor referitoare la anul de referință 2011 și se transmit până la 31 octombrie 2013. Pentru statisticile privind inovarea, primele rapoarte de calitate sunt elaborate pe baza datelor referitoare la anul de referință 2012 și se transmit până la 31 octombrie 2014. Rapoartele de calitate ulterioare sunt prezentate Comisiei (Eurostat) o dată la doi ani, în termen de 22 de luni de la sfârșitul anului de referință pentru care au fost colectate datele.

Articolul 7

Regulamentul (CE) nr. 753/2004 și Regulamentul (CE) nr. 1450/2004 se abrogă.

Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 753/2004 se aplică în continuare în ceea ce privește statisticile „C & D” și CCBSCD pentru anul de referință 2011.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230, 16.9.2003, p. 1.

(2)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(3)  JO L 118, 23.4.2004, p. 23.

(4)  JO L 267, 14.8.2004, p. 32.


ANEXA I

STATISTICI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI ȘI AL TEHNOLOGIEI

Secțiunea 1

Statistici în domeniul cercetării și dezvoltării

1.   Statisticile trebuie să fie elaborate pentru activitățile de cercetare și dezvoltare efectuate în întreaga economie. Rezultatele se referă la populația tuturor unităților care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare clasificate în secțiunile A-U din clasificarea statistică comună a activităților economice, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (NACE Rev. 2).

2.   Unitățile statistice care trebuie să fie utilizate pentru a elabora statisticile enumerate la alineatul (3) sunt: a) întreprinderi – pentru statisticile care urmează să fie elaborate la nivel național și b) unități locale – pentru statisticile care urmează să fie elaborate la nivel regional (NUTS 2). Definițiile unităților statistice care trebuie să fie utilizate („întreprindere” și „unitate locală”) sunt cele stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (2).

3.   Lista statisticilor (inclusiv defalcările acestora) care trebuie să fie elaborate este prezentată mai jos.

Cod

Titlul

Toate sectoarele

Pe sectoare de activitate

Sectorul întreprinderilor

Sectorul învățământului superior

Sectorul administrațiilor publice

Sectorul privat non-profit

Observații

1.11

Numărul de angajați cu activitate C & D în cadrul efectivelor (număr de angajați)

 

Fără defalcare

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

În funcție de profesie și sex

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

În funcție de calificare și sex

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Opțional

 

În funcție de principala activitate economică (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

În funcție de domeniul științific principal și sex

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Pe regiuni (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Pe regiuni (NUTS 2) și sex

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Opțional

 

În funcție de principala activitate economică (NACE) și sex

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Numărul de cercetători în cadrul efectivelor (număr de angajați)

 

Fără defalcare

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

În funcție de sex

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

În funcție de calificare și sex

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Opțional

 

În funcție de principala activitate economică (NACE) și sex

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

În funcție de domeniul științific principal și sex

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Pe regiuni (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Pe regiuni (NUTS 2) și sex

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Opțional

 

În funcție de grupa de vârstă și sex

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Opțional

 

În funcție de cetățenie și sex

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Opțional

1.13

Numărul de angajați în echivalent normă întreagă (ENI)

 

Fără defalcare

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Anuală

 

În funcție de profesie

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

În funcție de calificare

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Opțional

 

În funcție de principala activitate economică (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

În funcție de domeniul științific principal și sex

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Opțional

 

Pe regiuni (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

În funcție de clasa de mărime

 

1.13.6.1

 

 

 

Opțional pentru clasele de mărime 0 și respectiv 1-9 angajați

1.14

Numărul de cercetători în echivalent normă întreagă (ENI)

 

Fără defalcare

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Anual

 

În funcție de sex

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Opțional

 

În funcție de calificare

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Opțional

 

În funcție de principala activitate economică (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

În funcție de domeniul științific principal și sex

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Opțional

 

Pe regiuni (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Pe regiuni (NUTS 2) și sex

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Opțional

 

În funcție de clasa de mărime

 

1.14.7.1

 

 

 

Opțional pentru clasele de mărime 0 și respectiv 1-9 angajați

1.20

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii

 

Fără defalcare

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Anual

 

În funcție de sursa fondurilor

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

În funcție de tipul de C & D

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Opțional pentru ancheta de sănătate prin examinare (HES) și pentru toate sectoarele

 

În funcție de tipul de costuri

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

În funcție de principala activitate economică (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

În funcție de domeniul produsului (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Opțional

 

În funcție de clasa de mărime

 

1.20.6.1

 

 

 

Opțional pentru clasele de mărime 0 și respectiv 1-9 angajați

 

În funcție de sursa fondurilor și de clasa de mărime

 

1.20.7.1

 

 

 

Opțional pentru clasele de mărime 0 și respectiv 1-9 angajați

 

În funcție de domeniul științific principal

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

În funcție de obiectivul socioeconomic (OSE)

 

 

 

1.20.9.3

 

Opțional

 

Pe regiuni (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Toate variabilele trebuie să fie furnizate o dată la doi ani în fiecare an impar, cu excepția variabilelor în cazul cărora tabelele de la punctul 3 stipulează că trebuie să fie furnizate anual.

5.   Primul an de referință pentru care trebuie elaborate statisticile menționate la punctul 3 este anul calendaristic 2012.

6.   Rezultatele trebuie transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință. Pe lângă aceasta, rezultatele preliminare aferente variabilelor cu frecvență anuală trebuie transmise în termen de 10 luni de sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință.

7.   Prezentarea rezultatelor

7.1.

Rezultatele statisticilor în funcție de profesie trebuie defalcate pe „cercetători” și „alți angajați în domeniul cercetării și dezvoltării”.

7.2.

Rezultatele statisticilor în funcție de calificare trebuie defalcate pe „titulari ai unui doctorat (nivelul 8 ISCED 2011)”, „alte diplome universitare și alte diplome de nivel terțiar (nivelurile 5, 6 și 7 ISCED 2011)” și „alte calificări”.

7.3.

Rezultatele statisticilor în funcție de domeniul științific principal trebuie defalcate pe „științele naturii”, „inginerie și tehnologie”, „științe medicale”, „științe agricole”, „științe sociale” și „științe umaniste”.

7.4.

Rezultatele statisticilor pe clasă de mărime trebuie defalcate în următoarele clase de mărime: „0 angajați”, „1-9 angajați”, „10-49 angajați”, „50-249 angajați”, „250-499 angajați”, „cel puțin 500 de angajați”.

7.5.

Rezultatele statisticilor în funcție de sursa fondurilor trebuie defalcate pe „sectorul întreprinderilor”, „sectorul de stat”, „sectorul privat non-profit”, „sectorul învățământului superior” și „în străinătate”. Categoria „în străinătate ” trebuie să fie defalcată în continuare: „întreprinderi străine”, „Comisia Europeană”, „organizații internaționale” și „alte surse”. Pentru sectorul întreprinderilor, categoria „întreprinderi străine” trebuie să fie defalcată în continuare în „întreprinderi străine din cadrul aceluiași grup” și „alte întreprinderi străine”.

7.6.

Rezultatele statisticilor în funcție de tipul activităților de cercetare și dezvoltare trebuie defalcate pe „cercetare fundamentală”, „cercetare aplicată” și „dezvoltare experimentală”.

7.7.

Rezultatele statisticilor în funcție de tipul de costuri trebuie defalcate pe „costuri curente (costurile forței de muncă și alte costuri)” și „cheltuieli de capital”.

7.8.

Rezultatele statisticilor în funcție de obiective socio-economice (OSE) trebuie defalcate în conformitate cu nomenclatura pentru analiza și compararea programelor științifice și a bugetelor (NABS) la nivel de capitol.

7.9.

Rezultatele statisticilor în funcție de grupe de vârstă trebuie defalcate în următoarele clase de vârstă (în ani): „până la 25”, „25-34”, „35-44”, „45-54”, „55-64”, „cel puțin 65”.

7.10.

Rezultatele statisticilor în funcție de cetățenie trebuie defalcate în următoarele categorii: „cetățenie națională”, „cetățenie a altor state membre UE”, „cetățenie a altor țări europene”, „cetățenie a țărilor din America de Nord”, „cetățenie a țărilor din America Centrală și de Sud”, „cetățenie a țărilor asiatice”, „cetățenie a țărilor africane”, „altă cetățenie”.

7.11.

Rezultatele statisticilor în funcție de activitatea economică principală și de domeniul produsului (NACE Rev. 2) trebuie defalcate în următoarele diviziuni, grupe și agregate ale NACE Rev. 2:

„01, 02, 03”, „05, 06, 07, 08, 09”, „10-33”, „10, 11, 12”, „10, 11”, „12”, „13, 14, 15”, „13”, „14”, „15”, „16, 17, 18”, „16”, „17”, „18”, „19”, „20”, „21”, „22”, „23”, „24”, „25, 26, 27, 28, 29, 30”, „25”, „25.4”, „26”, „26.1”, „26.2”, „26.3”, „26.4”, „26.5”, „26.6”, „26.7”, „27”, „28”, „29”, „30”, „30.1”, „30.2”, „30.3”, „30.4”, „31”, „32”, „32.5”, „33”, „35, 36, 37, 38, 39”„35, 36”, „37, 38, 39”, „41, 42, 43”, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82”, „45, 46, 47”, „49, 50, 51, 52, 53”, „55, 56”, „58, 59, 60, 61, 62, 63”, „61”, „62”, „63”, „64, 65, 66”, „68”, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, „71”, „72”, „72.1”, „72.2”, „77, 78, 79, 80, 81, 82”, „84, 85”, „86, 87, 88”, „86”, „87, 88”, „90, 91, 92, 93”, „94, 95, 96, 97, 98, 99”, „01-99”.

8.   Conceptele și definițiile referitoare la statisticile definite în această secțiune sunt prevăzute în manualul Frascati.

9.   În mod voluntar, Comisia și/sau statele membre vor efectua studii pilot privind variabilele și defalcările suplimentare, cu scopul de a consolida dovezile științifice care stau la baza elaborării de politici în domeniul cercetării și dezvoltării. Urmează să se realizeze studii pilot pentru evaluarea relevanței și a fezabilității obținerii datelor, ținând seama de avantajele disponibilității datelor în funcție de costul colectării acestora și de sarcina statistică a întreprinderilor. Temele studiilor pilot se stabilesc în strânsă cooperare cu statele membre.

Secțiunea 2

Statistici privind cheltuielile sau creditele acordate din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBSCD)

1.   Următoarele statistici trebuie elaborate:

Cod

Titlul

21.0

Credite de stat acordate pentru cercetare și dezvoltare în bugetul provizoriu (astfel cum a fost aprobat de către Parlament la începutul anului bugetar)

21.1

Credite de stat acordate în bugetul final (bugetul revizuit și aprobat în timpul anului bugetar)

22.0

Finanțare publică națională acordată activităților C & D coordonate la nivel transnațional;

2.   Toate variabilele trebuie raportate anual.

3.   Primul an de referință pentru care trebuie să se elaboreze statistici este anul calendaristic 2012.

4.   Rezultatele trebuie transmise în termen de șase luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință pentru variabila 21.0 (inclusiv toate defalcările) și în termen de 12 luni pentru variabilele 21.1 și 22.0 (inclusiv toate defalcările).

5.   Prezentarea rezultatelor

5.1.

Rezultatele statisticilor elaborate pentru variabilele 21.0 și 21.1 trebuie defalcate în conformitate cu nomenclatura pentru analiza și compararea programelor științifice și a bugetelor (NABS 2007) la nivel de capitol.

5.2.

Rezultatele statisticilor elaborate pentru variabila 21.1. trebuie defalcate:

(a)

în conformitate cu nomenclatura pentru analiza și compararea programelor științifice și a bugetelor (NABS 2007) la nivel de subcapitol – opțional;

(b)

în „finanțare de proiecte” și „finanțare instituțională” – opțional.

5.3.

Rezultatele statisticilor elaborate pentru variabila 22.0 trebuie defalcate pe „contribuții naționale la entități publice transnaționale cu activitate în domeniul C & D”, „contribuții naționale la programe publice transnaționale la nivel european în domeniul C & D” și „contribuții naționale la programe publice bilaterale sau multilaterale în domeniul C & D convenite de guvernele statelor membre (și împreună cu țările candidate și țările AELS)”.

6.   Conceptele și definițiile referitoare la statisticile definite în prezenta secțiune sunt prevăzute în Manualul Frascati sau în alte standarde armonizate.

Secțiunea 3

Alte statistici în domeniul științei și al tehnologiei

Activitatea referitoare la alte sectoare ale statisticilor privind știința și tehnologia vizează în special următoarele domenii:

(a)

statistici privind resursele umane din domeniul științei și al tehnologiei (inclusiv statisticile privind repartizarea pe sexe și mobilitatea) (RUST): elaborarea și punerea în aplicare a unui cadru cuprinzător pentru statistici privind RUST, în principal printr-o mai bună valorificare a surselor de date naționale și internaționale existente (de asemenea în cadrul sistemului statistic european). Trebuie să se acorde o atenție specială aspectelor legate de egalitatea sexelor;

(b)

statistici privind brevetele: elaborarea și punerea în aplicare a unui cadru cuprinzător pentru statistici privind brevetele prin producerea periodică de statistici internaționale și naționale privind brevetele și de indicatori pe baza informațiilor disponibile la oficiile naționale și internaționale de brevetare;

(c)

statistici privind sectoarele industriale cu tehnologii de vârf și servicii bazate pe cunoștințe: elaborarea și punerea în aplicare a unui cadru cuprinzător pentru statistici privind sectoarele industriale cu tehnologii de vârf și servicii bazate pe cunoștințe, în esență printr-o mai bună valorificare a surselor de date naționale și internaționale existente (de asemenea în cadrul sistemului statistic european). Această activitate cuprinde de asemenea identificarea și clasificarea activităților și produselor, măsurarea performanțelor economice ale acestor activități și contribuția lor la funcționarea întregii economii;

(d)

alte statistici din domeniul științei și al tehnologiei: Activitățile suplimentare de elaborare și punere în aplicare vizează, printre altele, statisticile din domeniul biotehnologiei, nanotehnologiei sau din alte domenii în care știința și tehnologia sunt un element vital pentru îndeplinirea priorităților Uniunii Europene (cum ar fi sănătatea, securitatea, mediul și schimbările climatice).

În cazul domeniilor cuprinse în lista din prezenta secțiune, datele necesare vor fi obținute în cea mai mare parte din sursele statistice existente sau din alte surse de date existente (de exemplu, în domeniul statisticilor sociale sau economice).


(1)  JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 76, 30.3.1993, p. 1.


ANEXA II

STATISTICI PRIVIND INOVAREA

Secțiunea 1

Unitatea statistică ce trebuie utilizată pentru elaborarea statisticilor menționate în secțiunea 2 este întreprinderea. Definițiile unităților statistice ce urmează să fie utilizate („întreprindere”) sunt cele stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 696/93.

Secțiunea 2

Statele membre elaborează următoarele statistici privind inovarea:

Variabilă

Titlul

Observații

1

Numărul întreprinderilor active în domeniul inovării

Ca valoare absolută și ca procent din totalitatea întreprinderilor

2

Numărul întreprinderilor cu inovații, care au introdus produse noi sau îmbunătățite semnificativ, care sunt noi pe piață/noi pentru întreprindere

Ca valoare absolută, ca procent din totalitatea întreprinderilor și ca procent din totalitatea întreprinderilor active în domeniul inovării

3

Cifra de afaceri din domeniul inovării, aferentă produselor noi sau îmbunătățite semnificativ, care sunt noi pe piață

Ca valoare absolută, ca procent din cifra de afaceri totală și ca procent din cifra de afaceri totală a întreprinderilor active în domeniul inovării

4

Cifra de afaceri din domeniul inovării, aferentă produselor noi sau îmbunătățite semnificativ, noi pentru societatea comercială, dar care nu sunt noi pe piață

Ca valoare absolută, ca procent din cifra de afaceri totală și ca procent din cifra de afaceri totală a întreprinderilor active în domeniul inovării

5

Numărul de întreprinderi active în domeniul inovării, implicate în activitatea de cooperare în domeniul inovării

Ca valoare absolută și ca procent din întreprinderile active în domeniul inovării

6

Cheltuielile pentru inovare

Ca valoare absolută, ca procent din cifra de afaceri totală și ca procent din cifra de afaceri totală a întreprinderilor active în domeniul inovării

7

Numărul de întreprinderi active în domeniul inovării, care au indicat obiective foarte importante ale inovării

Ca valoare absolută și ca procent din totalitatea întreprinderilor active în domeniul inovării – opțional

8

Numărul de întreprinderi active în domeniul inovării, care au precizat surse de informații foarte importante în domeniul inovării

Ca valoare absolută și ca procent din totalitatea întreprinderilor active în domeniul inovării – opțional

9

Numărul de întreprinderi care se confruntă cu obstacole semnificative

Ca valoare absolută, ca procent din totalitatea întreprinderilor, ca procent din totalitatea întreprinderilor active în domeniul inovării și ca procent din întreprinderile inactive în domeniul inovării – opțional

10

Numărul de întreprinderi inovatoare care au elaborat inovațiile pe cont propriu sau împreună cu alte întreprinderi/instituții

Ca valoare absolută și ca procent din totalitatea întreprinderilor active în domeniul inovării

Pe lângă statisticile menționate mai sus, statele membre pot elabora statistici suplimentare (inclusiv defalcările acestora), în conformitate cu temele principale enumerate în manualul Oslo. Includerea acestor statistici suplimentare se stabilește în cooperare strânsă cu statele membre și se încorporează în chestionarul de anchetă armonizat.

Secțiunea 3

Întreprinderile cu activitate pe piață încadrate în NACE Rev. 2 secțiunile B, C, D, E, H, J, K și în diviziunile 46 și diviziunile 71, 72 și 73 ale NACE Rev. 2 trebuie să fie acoperite. Statele membre au opțiunea de a extinde și mai mult gradul de acoperire.

Secțiunea 4

Toate variabilele trebuie transmise o dată la doi ani, în fiecare an paragraful

Secțiunea 5

Primul an de referință pentru care trebuie să se elaboreze statistici este anul calendaristic 2012.

Secțiunea 6

1.

Toate rezultatele trebuie defalcate în funcție de activitatea economică, în funcție de secțiunile, diviziunile sau alte agregate din NACE Rev. 2, precum și în funcție de clasele de mărime ale numărului de salariați, după cum urmează:

Categoria NACE\ clasa de mărime

10-49 salariați

50-249 salariați

peste 249 salariați

total

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„B-C-D-E”

x

x

x

x

„B”

x

x

x

x

„C”

x

x

x

x

„10 până la 12”

 

 

 

x

„13 până la 15”

 

 

 

x

„16 până la 18”

 

 

 

x

„19 până la 22”

 

 

 

x

„20”

 

 

 

x

„21”

 

 

 

x

„23”

 

 

 

x

„24”

 

 

 

x

„25 până la 30”

 

 

 

x

„25”

 

 

 

x

„26”

 

 

 

x

„31 până la 33”

 

 

 

x

„D”

x

x

x

x

„E”

x

x

x

x

„36”

 

 

 

x

„37 până la 39”

 

 

 

x

„46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„46”

x

x

x

x

„H”

x

x

x

x

„49 până la 51”

 

 

 

x

„52 până la 53”

 

 

 

x

„J”

x

x

x

x

„58”

 

 

 

x

„61”

 

 

 

x

„62”

 

 

 

x

„63”

 

 

 

x

„K”

x

x

x

x

„64”

 

 

 

x

„65”

 

 

 

x

„66”

 

 

 

x

„71-72-73”

x

x

x

x

„71”

 

 

 

x

„72”

 

 

 

x

„73”

 

 

 

x

2.

Rezultatele variabilei 1 trebuie să acopere și să fie defalcate în patru tipuri de inovare: proces, produs, inovații în materie de organizare și marketing. Rezultatele variabilelor 5-10 acoperă întreprinderile cu activități de prelucrare și/sau inovare a produselor. Acoperirea și defalcarea în funcție de patru tipuri de inovare pentru alte variabile decât 1 se stabilesc în strânsă cooperare cu statele membre și se încorporează în chestionarul de anchetă armonizat.

3.

Rezultatele variabilei 5 se defalcă pe tipuri de activități de cooperare în domeniul inovării. Rezultatele variabilei 6 se defalcă pe tipuri de cheltuieli pentru inovare. Rezultatele variabilei 7 se defalcă pe tipuri de obiective ale inovării. Rezultatele variabilei 8 se defalcă pe tipuri de surse de informații. Rezultatele variabilei 9 se defalcă pe tipuri de obstacole. Rezultatele variabilei 10 se defalcă pe tipuri de dezvoltatori. Aceste defalcări se stabilesc în strânsă cooperare cu statele membre și se încorporează în chestionarul de anchetă armonizat.

Secțiunea 7

1.

Toate rezultatele se transmit în termen de 18 luni de la încheierea anului calendaristic al perioadei de referință.

2.

Statele membre pot să furnizeze, în mod voluntar, Comisiei (Eurostat) datele individuale care acoperă toate unitățile statistice care au făcut obiectul anchetelor naționale privind inovarea.

Secțiunea 8

1.

Chestionarul de anchetă utilizat pentru anchetele privind inovarea care se efectuează o dată la doi ani și începând cu anul de referință 2012, acoperă temele principale enumerate în manualul Oslo privind măsurarea inovării la nivelul întreprinderilor.

2.

Comisia (Eurostat) elaborează, în strânsă cooperare cu statele membre, recomandări metodologice pentru anchetele privind inovarea, în scopul unei armonizări de înalt nivel a rezultatelor anchetelor. Aceste recomandări trebuie să acopere cel puțin populația țintă, metodologia anchetei (inclusiv aspectele regionale), chestionarul de anchetă armonizat, culegerea, prelucrarea și transmiterea datelor, precum și cerințele calitative privind datele.

3.

Comisiei (Eurostat) îi sunt transmise de către statele membre informațiile necesare privind metodologia națională utilizată în statisticile naționale privind inovarea.


ANEXA III

CERINȚE PRIVIND RAPOARTELE DE CALITATE

Secțiunea 1

Introducere

Rapoartele de calitate trebuie să cuprindă atât indicatori cantitativi, cât și calitativi, privind calitatea datelor, în structura standard stabilită de către Comisie în cooperare cu statele membre. Comisia (Eurostat) pune la dispoziție rezultatele referitoare la indicatorii cantitativi care pot fi calculați pe baza datelor furnizate de statele membre. Statele membre interpretează datele și transmit observații cu privire la acestea, pe baza metodologiei lor de colectare, și transmit restul de indicatori cantitativi, precum și informațiile legate de calitate.

Secțiunea 2

Planificare

O dată la doi ani, Comisia (Eurostat), în termen de 20 de luni de la sfârșitul anului de referință (până la sfârșitul lunii august), transmite statelor membre rapoarte standard de calitate, completate în prealabil cu indicatori de calitate și cu alte informații aflate la dispoziția Comisiei (Eurostat).

O dată la doi ani, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat), în termen de 22 de luni de la sfârșitul anului de referință (până la sfârșitul lunii octombrie), rapoartele standard de calitate completate.


27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 996/2012 AL COMISIEI

din 26 octombrie 2012

de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede posibilitatea adoptării de măsuri de urgență adecvate la nivelul Uniunii pentru alimentele și hrana pentru animale importate dintr-o țară terță, în scopul de a proteja sănătatea publică, sănătatea animală sau mediul, în cazul în care riscul nu poate fi limitat în mod satisfăcător prin măsurile luate individual de către statele membre.

(2)

În urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima produs la 11 martie 2011, Comisia a fost informată că nivelurile de radionuclizi în anumite produse alimentare originare din Japonia depășesc nivelurile de acțiune pentru alimente aplicabile în Japonia. O astfel de contaminare poate constitui o amenințare la adresa sănătății publice și animale din interiorul Uniunii și, în consecință, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 297/2011 al Comisiei din 25 martie 2011 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima (2). Regulamentul respectiv a fost înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 al Comisiei (3), care a fost ulterior înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 al Comisiei (4).

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 a fost modificat de mai multe ori pentru a ține seama de evoluția situației. Întrucât în prezent sunt necesare modificări suplimentare, este oportun să se înlocuiască Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 cu un nou regulament.

(4)

Măsurile existente au fost examinate luând în considerare mai mult de 26 000 de date privind prezența radioactivității în hrana pentru animale și în alimente, date furnizate de autoritățile japoneze în ceea ce privește a doua perioadă de vegetație după accident.

(5)

Este adecvat să se excludă transporturile personale de la aplicarea dispozițiilor prezentului regulament. În ceea ce privește alimentele și hrana pentru animale de origine animală, este necesar să se facă trimitere la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004 (5). Pentru alte tipuri de hrană pentru animale și produse alimentare, ar trebui să se prevadă că transporturile pot fi considerate ca fiind personale numai în cazul în care acestea au caracter necomercial și sunt destinate unei persoane particulare pentru consum personal sau uz personal.

(6)

Conform informațiilor amănunțite furnizate Comisiei de către autoritățile japoneze, pe lângă băuturile alcoolice care fac deja obiectul unei derogări (sake, whiskey și shochu) există și alte băuturi alcoolice care nu conțin niveluri măsurabile de radioactivitate. Procesul de decorticare și fermentarea reduc radioactivitatea în băuturile alcoolice într-o măsură semnificativă. Prin urmare, este necesară excluderea altor băuturi alcoolice din domeniul de aplicare al prezentului regulament în vederea reducerii sarcinii administrative a autorităților japoneze și a autorităților competente din statele membre importatoare.

(7)

Datele prezentate de autoritățile japoneze furnizează dovezi că nu mai este necesar să se solicite prelevarea de probe și analiza hranei pentru animale și a alimentelor originare din prefecturile Yamanashi și Shizuoka în ceea ce privește prezența radioactivității înainte de a fi exportate în Uniune. Cerința privind prelevarea de probe și analiza trebuie menținută numai pentru ceaiul din Shizuoka și ciupercile din Shizuoka și Yamanashi.

(8)

Deoarece niveluri de radioactivitate neconforme sau semnificative se găsesc în continuare în hrana pentru animale și alimentele originare din prefectura Fukushima, este adecvat să se mențină cerința actuală privind prelevarea de probe și analiza înainte de exportul către Uniune pentru toată hrana pentru animale și toate alimentele originare din prefectura respectivă. Cu toate acestea, derogările generale, cum ar fi derogările pentru băuturi alcoolice și pentru transporturi personale, ar trebui să continue să se aplice în ceea ce privește această hrană pentru animale și aceste alimente.

(9)

În ceea ce privește prefecturile Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba și Kanagawa, pentru care în prezent se solicită să se facă prelevări de probe și să se analizeze toată hrana pentru animale și toate alimentele înainte de a fi exportate către Uniune, este oportun să se limiteze această cerință la ciuperci, ceai, produse pescărești, anumite plante spontane comestibile, anumite legume, anumite fructe, orez și soia și produsele prelucrate și derivate din acestea. Aceleași cerințe ar trebui să se aplice produselor alimentare compuse care au în compoziție un ingredient (ingrediente) care trebuie testat(e) înainte de a fi exportat(e) către Uniune, într-o proporție mai mare de 50 %.

(10)

Controalele efectuate la import arată că condițiile speciale prevăzute de dreptul Uniunii sunt puse în aplicare în mod corect de către autoritățile japoneze și nu a fost constatat niciun caz de neconformitate de mai mult de un an. Prin urmare, este oportun să se reducă frecvența controalelor la import și raportarea rezultatelor către Comisie.

(11)

Este oportun să se prevadă o revizuire a dispozițiilor atunci când vor fi disponibile rezultatele prelevării de probe și ale analizei privind prezența radioactivității în hrana pentru animale și în produsele alimentare aferente celei de-a treia perioade de vegetație după accident, și anume până la 31 martie 2014. Cu toate acestea, în ceea ce privește produsele care se recoltează în principal în partea a doua a celei de a doua perioade de vegetație și pentru care, prin urmare, nu sunt încă disponibile toate datele privind cea de a doua perioadă de vegetație, este oportun să se prevadă o revizuire a dispozițiilor ce vizează aceste produse până la 31 martie 2013.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică hranei pentru animale și produselor alimentare în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului (6), originare sau expediate din Japonia, cu excepția:

(a)

produselor care au părăsit Japonia înainte de 28 martie 2011;

(b)

produselor care au fost recoltate și/sau prelucrate înainte de 11 martie 2011;

(c)

băuturilor alcoolice care se încadrează la codurile NC 2203 până la 2208;

(d)

transporturilor personale de hrană pentru animale și produse alimentare de origine animală care sunt reglementate de articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 206/2009;

(e)

transporturilor personale de hrană pentru animale și de produse alimentare, altele decât cele de origine animală, care au caracter necomercial și care sunt destinate unei persoane particulare, numai pentru consumul personal și uzul personal. În cazul în care există vreo îndoială, sarcina de a aduce dovezi îi revine destinatarului transportului.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, „măsurile tranzitorii prevăzute în cadrul legislației japoneze” înseamnă măsurile tranzitorii adoptate de către autoritățile japoneze la 24 februarie 2012 în ceea ce privește limitele maxime pentru suma de cesiu-134 și cesiu-137, astfel cum sunt prevăzute în anexa III.

„Transport de produse” înseamnă o cantitate din orice produs care reprezintă hrană pentru animale sau din orice produs alimentar care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, care face parte din aceeași clasă sau care are aceeași descriere, care intră sub incidența aceluiași document (acelorași documente), expediat cu același mijloc de transport și care provine din aceeași prefectură (aceleași prefecturi) din Japonia, în limitele permise de declarația menționată la articolul 5.

Articolul 3

Importurile în Uniune

Hrana pentru animale și alimentele (denumite în continuare „produsele”) menționate la articolul 1 pot fi importate în Uniune numai dacă sunt în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 4

Limitele maxime de cesiu-134 și cesiu-137

1.   Produsele menționate la articolul 1, cu excepția celor care figurează în anexa III, respectă limita maximă stabilită pentru suma de cesiu-134 și cesiu-137 în anexa II.

2.   Produsele care figurează în anexa III respectă nivelul maxim pentru cesiul radioactiv stabilit în respectiva anexă.

Articolul 5

Declarație

1.   Fiecare transport de produse la care se face trimitere la articolul 1 este însoțit de o declarație valabilă întocmită și semnată în conformitate cu articolul 6.

2.   Declarația menționată la alineatul (1):

(a)

atestă că produsele respectă legislația în vigoare în Japonia și

(b)

specifică dacă produsele intră sau nu sub incidența măsurilor tranzitorii prevăzute în legislația japoneză.

3.   Declarația menționată la alineatul (1) certifică, de asemenea, că:

(a)

produsul a fost recoltat și/sau prelucrat înainte de 11 martie 2011; sau

(b)

produsul, altul decât ceai și ciuperci originare din prefectura Shizuoka și altul decât ciuperci originare din prefectura Yamanashi, este originar din sau a fost expediat dintr-o altă prefectură decât Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Iwate; sau

(c)

produsul este originar din și a fost expediat din prefecturile Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Iwate, dar nu este menționat în anexa IV la prezentul regulament (și, în consecință, nu este necesară nicio analiză înainte de export); sau

(d)

produsul a fost expediat din prefecturile Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Iwate, dar nu este originar dintr-una dintre aceste prefecturi și nu a fost expus radioactivității în cursul tranzitării; sau

(e)

în cazul în care produsul este ceai sau ciuperci originare din prefectura Shizuoka sau ciuperci originare din prefectura Yamanashi, sau un produs derivat din acestea, sau atunci când este vorba de produse alimentare compuse sau hrană combinată pentru animale care au în compoziție aceste produse în proporție mai mare de 50%, produsul este însoțit de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizelor; sau

(f)

în cazul în care produsul menționat în anexa IV la prezentul regulament este originar din prefecturile Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Iwate, sau atunci când este vorba de hrană combinată pentru animale sau de produse alimentare compuse care au în compoziție aceste produse în proporție mai mare de 50%, produsul este însoțit de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizei. Lista produselor enumerate în anexa IV nu aduce atingere cerințelor din Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (7); sau

(g)

în cazul în care originea produsului sau a ingredientelor prezente în proporție mai mare de 50% este necunoscută, produsul este însoțit de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizei.

4.   Dispoziția de la alineatul (3) litera (f) se aplică și în cazul produselor capturate sau culese în apele costiere ale prefecturilor menționate anterior, indiferent de locul în care aceste produse se aduc la țărm.

Articolul 6

Întocmirea și semnarea declarației

1.   Declarația menționată la articolul 5 se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa I.

2.   Pentru produsele la care se face trimitere la articolul 5 alineatul (3) literele (a), (b), (c) sau (d) declarația este semnată de către un reprezentant autorizat al autorității japoneze competente sau de către un reprezentant autorizat al unei instanțe autorizate de către autoritatea competentă din Japonia, aflate sub autoritatea și supravegherea autorității competente japoneze.

3.   În cazul produselor menționate la articolul 5 alineatul (3) literele (e), (f) și (g) declarația este semnată de către un reprezentant autorizat al autorității competente din Japonia și este însoțită de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizelor efectuate.

Articolul 7

Identificarea

Fiecare transport de produse menționate la articolul 1 este identificat prin intermediul unui cod care figurează în declarația menționată la articolul 5 alineatul (1), în raportul de analiză menționat la articolul 5 alineatul (3), în certificatul sanitar și în oricare dintre documentele comerciale care însoțesc transportul.

Articolul 8

Posturile de inspecție la frontieră și punctul de intrare desemnat

Transporturile de produse menționate la articolul 1, cu excepția celor care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 97/78/CE (8), sunt introduse în Uniune printr-un punct de intrare desemnat în sensul articolului 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (9) (denumit în continuare „punctul de intrare desemnat”).

Articolul 9

Notificarea prealabilă

Operatorii din sectorul hranei pentru animale și al alimentelor sau reprezentanții acestora notifică în prealabil sosirea fiecărui transport de produse menționate la articolul 1 autorităților competente de la punctul de inspecție la frontieră sau de la punctul de intrare desemnat, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de sosirea fizică a transportului.

Articolul 10

Controalele oficiale

1.   Autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră sau de la punctul de intrare desemnat efectuează:

(a)

controale ale documentelor pentru toate transporturile de produse menționate la articolul 1;

(b)

controale fizice și controale ale identității, inclusiv analize de laborator pentru detectarea prezenței cesiului-134 și cesiului-137, asupra a 5% din transporturi.

2.   Transporturile se păstrează sub control oficial timp de maximum 5 zile lucrătoare în așteptarea rezultatelor analizelor de laborator.

3.   În cazul în care rezultatul analizei de laborator face dovada că garanțiile furnizate în declarație sunt false, se consideră că declarația nu este valabilă și transportul de hrană pentru animale și alimente nu este conform cu dispozițiile prezentului regulament.

Articolul 11

Costurile

Toate costurile care decurg din controalele oficiale menționate la articolul 10 și din orice măsuri adoptate ca urmare a lipsei de conformitate sunt suportate de către operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar.

Articolul 12

Punerea în liberă circulație

Transporturile pot fi puse în liberă circulație numai în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentantul acestuia prezintă autorităților vamale declarația prevăzută la articolul 5 alineatul (1), care:

(a)

a fost validată în mod corespunzător de către autoritatea competentă de la punctul de inspecție la frontieră sau de la punctul de intrare desemnat; precum și

(b)

dovedește că au fost efectuate controalele oficiale menționate la articolul 10, iar rezultatele controalelor respective au fost favorabile.

Articolul 13

Produsele care nu sunt conforme

Produsele care nu sunt în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament nu se introduc pe piață. Aceste produse sunt eliminate în condiții de siguranță sau sunt reexpediate în țara de origine.

Articolul 14

Rapoarte

Statele membre informează Comisia o dată la trei luni prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) cu privire la toate rezultatele analizelor obținute. Raportul respectiv se prezintă în prima lună după sfârșitul fiecărui trimestru.

Articolul 15

Abrogare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 16

Măsură tranzitorie

Prin derogare de la articolul 3, produsele menționate la articolul 1 pot fi importate în Uniune dacă sunt în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012, în cazul în care:

(a)

produsele au părăsit Japonia înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament; sau

(b)

produsele sunt însoțite de o declarație în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 care a fost eliberată înainte de 1 noiembrie 2012 și produsele au părăsit Japonia înainte de 1 decembrie 2012.

Articolul 17

Intrarea în vigoare și perioada aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data intrării în vigoare și până la 31 martie 2014.

Prezentul regulament se reexaminează înainte de 31 martie 2013 în ceea ce privește produsele care se recoltează în principal între august și noiembrie și în ceea ce privește peștele și produsele pescărești.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80, 26.3.2011, p. 5.

(3)  JO L 252, 28.9.2011, p. 10.

(4)  JO L 92, 30.3.2012, p. 16.

(5)  JO L 77, 24.3.2009, p. 1.

(6)  JO L 371, 30.12.1987, p. 11.

(7)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(8)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(9)  JO L 194, 25.7.2009, p. 11.


ANEXA I

Declarație de import în Uniune al

… (Produsul și țara de origine)

Codul de identificare al lotului … Numărul declarației …

În conformitate cu dispozițiile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 al Comisiei de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima,

[reprezentantul autorizat precizat la articolul 6 alineatul (2) sau la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012]

DECLARĂ că …

… (produsele menționate la articolul 1)

din prezentul transport compus din: …

… (descrierea transportului, denumirea produsului, numărul și tipul coletelor, greutatea brută sau netă)

încărcat la … (locul încărcării)

la data de … (data încărcării)

de … (identificarea transportatorului)

cu destinația … (locul și țara de destinație)

provenind de la unitatea …

… (denumirea și sediul unității)

este în conformitate cu legislația în vigoare în Japonia în ceea ce privește limitele maxime stabilite pentru suma de cesiu-134 și cesiu-137.

DECLARĂ că transportul constă în hrană pentru animale sau alimente

care nu intră sub incidența măsurilor tranzitorii prevăzute în legislația japoneză (a se vedea anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012) în ceea ce privește limita maximă stabilită pentru suma de cesiu-134 și cesiu-137

care intră sub incidența măsurilor tranzitorii prevăzute în legislația japoneză (a se vedea anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012) în ceea ce privește limita maximă stabilită pentru suma de cesiu-134 și cesiu-137

Declară că transportul constă în:

hrană pentru animale sau produse alimentare care au fost recoltate și/sau prelucrate înainte de 11 martie 2011;

hrană pentru animale sau produse alimentare care provin din și au fost expediate dintr-o altă prefectură decât Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Iwate, altele decât ceai și ciuperci originare din prefectura Shizuoka și altele decât ciuperci originare din prefectura Yamanashi;

hrană pentru animale sau produse alimentare expediate din prefecturile Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Iwate, dar care nu sunt originare dintr-una dintre aceste prefecturi și nu au fost expuse radioactivității în cursul tranzitării;

hrană pentru animale și produse alimentare care nu sunt enumerate în anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012, care sunt originare din și au fost expediate din Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Iwate;

ceai sau ciuperci sau hrană combinată pentru animale sau produse alimentare compuse care au în compoziție aceste produse în proporție mai mare de 50%, originare din prefectura Shizuoka, care au fost supuse unei prelevări de probe la data de (data) și au fost supuse analizelor de laborator la data de …

(data), în …

(numele laboratorului), în vederea stabilirii nivelurilor de radionuclizi, cesiu-134 și cesiu-137. Raportul de analiză este anexat;

ciuperci sau hrană combinată pentru animale sau produse alimentare compuse care au în compoziție aceste produse în proporție mai mare de 50%, originare din prefectura Yamanashi, care au fost supuse unei prelevări de probe la data de … (data) și au fost supuse analizelor de laborator la data de …

(data), în …

(numele laboratorului), în vederea stabilirii nivelurilor de radionuclizi, cesiu-134 și cesiu-137. Raportul de analiză este anexat;

hrană pentru animale și produse alimentare enumerate în anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 sau hrană combinată pentru animale sau produse alimentare compuse care au în compoziție aceste produse în proporție mai mare de 50%, originare din prefecturile Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Iwate, care au fost supuse unei prelevări de probe la data de … (data) și au fost supuse analizelor de laborator la data de … (data) în … (numele laboratorului), în vederea stabilirii nivelurilor de radionuclizi, cesiu-134 și cesiu-137. Raportul de analiză este anexat;

hrană pentru animale și produse alimentare de origine necunoscută sau care au în compoziție un ingredient (anumite ingrediente) de origine necunoscută în proporție mai mare de 50%, care au fost supuse unei prelevări de probe la data de … (data) și au fost supuse analizelor de laborator la data de … (data) în … (numele laboratorului), în vederea stabilirii nivelurilor de radionuclizi, cesiu-134 și cesiu-137. Raportul de analiză este anexat.

Întocmită la la data de …

Ștampila și semnătura reprezentantului autorizat precizat la articolul 6 alineatul (2) sau la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 996/2012

Parte care trebuie să fie completată de autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontieră sau de la punctul de intrare desemnat

Transportul a fost acceptat pentru a fi prezentat autorităților vamale pentru punerea în liberă circulație în Uniune

Transportul NU a fost acceptat pentru a fi prezentat autorităților vamale pentru punerea în liberă circulație în Uniune

(Autoritatea competentă, statul membru)

Data

Ștampila

Semnătura


ANEXA II

Limitele maxime pentru alimente  (1) (Bq/kg) prevăzute în legislația japoneză

 

Alimente pentru sugari și copii de vârstă mică

Lapte și băuturi pe bază de lapte

Alte alimente, cu excepția - apei minerale și a băuturilor similare - ceaiului obținut din infuzia frunzelor nefermentate

Apă minerală și băuturi similare și ceai obținut din infuzia frunzelor nefermentate

Sumă de cesiu-134 și cesiu-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Limitele maxime pentru hrana pentru animale  (3) (Bq/kg) prevăzute în legislația japoneză

 

Hrană pentru bovine și cabaline

Hrană pentru porcine

Hrană pentru păsări de curte

Hrană pentru pești (5)

Sumă de cesiu-134 și cesiu-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Pentru produsele uscate care sunt destinate a fi consumate sub formă reconstituită, limita maximă se aplică produsului reconstituit gata de consum.

Pentru ciupercile uscate se aplică un factor de reconstituire de 5.

Pentru ceai, limita maximă se aplică infuziei obținute din frunzele de ceai. Factorul de prelucrare pentru ceaiul uscat este de 50, și, prin urmare, o limită maximă de 500 Bq/kg aplicabilă frunzelor de ceai uscate garantează faptul că nivelul de radioactivitate al infuziei nu depășește limita maximă de 10 Bq/kg.

(2)  Pentru a se asigura coerența cu limitele maxime aplicate în prezent în Japonia, aceste valori înlocuiesc provizoriu valorile stabilite în Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului.

(3)  Limita maximă se referă la o hrană pentru animale cu un conținut de apă de 12%.

(4)  Pentru a se asigura coerența cu limitele maxime aplicate în prezent în Japonia, această valoare înlocuiește provizoriu valoarea stabilită în Regulamentul (Euratom) nr. 770/90 al Comisiei (JO L 83, 30.3.1990, p. 78).

(5)  Cu excepția hranei pentru peștii ornamentali.


ANEXA III

Măsurile tranzitorii prevăzute în legislația japoneză aplicabile în sensul prezentului regulament

(a)

Laptele și produsele lactate, apa minerală și băuturile similare care sunt fabricate și/sau prelucrate înainte de 31 martie 2012 nu conțin mai mult de 200 Bq/kg de cesiu radioactiv. Alte alimente, cu excepția orezului, a soiei și a produselor prelucrate din acestea care sunt fabricate și/sau prelucrate înainte de 31 martie 2012 nu conțin mai mult de 500 Bq/kg de cesiu radioactiv.

(b)

Produsele pe bază de orez care sunt fabricate și/sau prelucrate înainte de 30 septembrie 2012 nu conțin mai mult de 500 Bq/kg de cesiu radioactiv.

(c)

Soia recoltată și introdusă pe piață înainte de 31 decembrie 2012 nu conține mai mult de 500 Bq/kg de cesiu radioactiv.

(d)

Produsele pe bază de soia care sunt fabricate și/sau prelucrate înainte de 31 decembrie 2012 nu conțin mai mult de 500 Bq/kg de cesiu radioactiv.


ANEXA IV

Hrană pentru animale și produse alimentare pentru care sunt necesare prelevarea de probe și analiza privind prezența de cesiu–134 și cesiu–137 înainte de a fi exportate în Uniune

(a)

produse originare din prefectura Fukushima:

toate produsele, ținând seama de derogările prevăzute la articolul 1 din prezentul regulament.

(b)

produse originare din prefectura Shizuoka:

ceai și produsele prelucrate din acesta, care se încadrează la codurile NC 09022101 20 și 2202 90 10;

ciuperci și produse prelucrate din acestea care se încadrează la codurile NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 și 2005 99 80.

(c)

produse originare din prefectura Yamanashi:

ciuperci și produse prelucrate din acestea care se încadrează la codurile NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 și 2005 99 80.

(d)

produse originare din prefecturile Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa sau Iwate:

ceai și produse prelucrate din acesta, care se încadrează la codurile NC 0902, 2101 20 și 2202 90 10;

ciuperci și produse prelucrate din acestea care se încadrează la codurile NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 și 2005 99 80.

pește și produse pescărești care se încadrează la codurile NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 și 0308 (1);

orez și produse prelucrate din acesta care se încadrează în codurile NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 și 1905 90 (1);

soia și produse prelucrate din aceasta care se încadrează la codurile NC 1201 90, 1208 10, 1507 (1);

fasole Adzuki care se încadrează la codurile NC 0708 20, 0713 32 00 și produse prelucrate din aceasta care se încadrează la un cod NC precum 1106 10 (1);

afine și produsele prelucrate din acestea care se încadrează la codurile NC 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

nuci de ginkgo încadrate la codul NC 0802 90 85 și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la coduri NC precum 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

caise japoneze care se încadrează la codul NC 0809 40 05 și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la coduri NC precum 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

citrice care se încadrează la codul NC 0805, coji de citrice, care se încadrează la codul NC 0814 00 00 și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la coduri NC precum 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

kaki japonez care se încadrează la codul NC 0810 70 00 și produsele prelucrate din acesta, care se încadrează la coduri NC precum 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

rodii care se încadrează la codul NC 0810 90 75 și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la coduri NC precum 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

viță de ciocolată (Akebia quinata) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 și 0813 40 95;

fructe semințoase (Chaenomeles) care se încadrează la codul NC 0810 90 75 și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la coduri NC precum 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

bananele nordului (Asimina triloba) care se încadrează la codul NC 0810 90 75 și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la coduri NC precum 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

pere care se încadrează la codul NC 0808 30 10 și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la coduri NC precum 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (1);

castane care se încadrează la codurile NC 0802 41 00 și 0802 42 00, precum și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la coduri NC precum 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

nuci care se încadrează la codurile NC 0802 31 00 și 0802 32 00, precum și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la coduri NC precum 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

Ashitaba (Angelica keiskei) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

brusture (fuki), tulpini de brusture japonez (Petasites japonicus) și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

ghimbir japonez (myoga) care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 și produse prelucrate din acesta, cum ar fi cele care se încadrează la codurile NC 2008 99 49, 2008 99 67;

părți comestibile de Aralia sp. și produse prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

muguri de bambus (Phyllostacys pubescens) și produsele prelucrate din aceștia, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 și 2005 91;

ferigi (Pteridium aquilinum) și produsele prelucrate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

părți comestibile de hrean japonez sau wasabi (Wasabia japonica) și produsele prelucrate din acesta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 și 0910 99;

pătrunjel japonez (Oenanthe javanica) și produsele prelucrate din acesta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

piper japonez (Zanthoxylum piperitum) care se încadrează la codul NC 0910 99;

feriga regală japoneză (Osmunda japonica) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codul NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

spata dracului (Matteuccia struthioptheris) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

crinul Hosta Montana și produsele prelucrate din acesta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

ceapă de munte Allium victorialis subsp; Platyphyllum) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 20 și 0712 90;

Cirsium japonicum și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90;

yobusumaso (Honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90 (1);

Synurus pungens (Oyamabokuchi) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90 (1);

coada calului (Equisetum arvense) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 și 0712 90 (1);

Actinidia polygama (kiwi cu ramuri argintii) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 și 0813 40 95 (1);

Taro (Colocasia esculenta) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codul NC 0714 40 (1);

Yacon (Smallanthus sonchifolius) și produsele prelucrate din aceasta, care se încadrează la codurile NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 și 0714 90 (1);

(e)

produse compuse care au în compoziție produsele menționate la punctele (a), (b), (c) și (d) din prezenta anexă în proporție mai mare de 50%.


(1)  lista acestor produse va fi reexaminată înainte de 31 martie 2013, luând în considerare rezultatele analizelor obținute în perioada septembrie 2012 – decembrie 2012.


27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/42


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 997/2012 AL COMISIEI

din 26 octombrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 octombrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

38,5

MA

49,6

MK

40,5

ZZ

42,9

0707 00 05

AL

36,9

MK

32,3

TR

126,2

ZZ

65,1

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

57,6

CL

75,4

TR

83,1

UY

56,6

ZA

88,8

ZZ

72,3

0806 10 10

BR

258,6

LB

333,4

MK

87,0

TR

158,3

US

225,7

ZZ

212,6

0808 10 80

CL

148,8

CN

95,2

MK

34,4

NZ

128,3

US

118,8

ZA

150,3

ZZ

112,6

0808 30 90

CN

51,0

TR

113,5

ZZ

82,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/44


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 octombrie 2012

privind lansarea schimbului automatizat de date privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Suedia

(2012/664/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 25,

având în vedere Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI (2), în special articolul 20 și capitolul 4 din anexă,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Protocolul privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, actele instituțiilor, ale organelor, ale oficiilor și ale agențiilor Uniunii adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona continuă să producă efecte juridice până la abrogarea, anularea sau modificarea lor ca urmare a punerii în aplicare a tratatelor.

(2)

În consecință, se aplică articolul 25 din Decizia 2008/615/JAI, iar Consiliul trebuie să decidă în unanimitate dacă statele membre au pus în aplicare dispozițiile capitolului 6 din respectiva decizie.

(3)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI dispune că deciziile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI se adoptă în temeiul unui raport de evaluare bazat pe un chestionar. În ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI, raportul de evaluare se bazează pe o vizită de evaluare și pe un test-pilot.

(4)

În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date și trebuie să fie completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplinește condițiile pentru schimbul de date din categoria de date corespunzătoare.

(5)

Suedia a completat chestionarul privind protecția datelor și chestionarul referitor la datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD).

(6)

Suedia a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Țările de Jos.

(7)

S-a efectuat o vizită de evaluare în Suedia, iar echipa de evaluare din Belgia și Țările de Jos a elaborat un raport privind vizita de evaluare și l-a înaintat grupului de lucru competent al Consiliului.

(8)

A fost prezentat Consiliului un raport de evaluare global, care sintetizează rezultatele chestionarului, ale vizitei de evaluare și ale testului-pilot referitoare la VRD,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării automatizate a datelor privind înmatricularea vehiculelor (VRD), Suedia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 12 din respectiva decizie începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 2

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

E. MAVROU


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210, 6.8.2008, p. 12.


27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/45


DECIZIA 2012/665/PESC A CONSILIULUI

din 26 octombrie 2012

de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 25 octombrie 2010, prin Decizia 2010/638/PESC (1) Consiliul a impus măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea.

(2)

Pe baza unei revizuiri a Deciziei 2010/638/PESC, măsurile restrictive ar trebui prelungite până la 27 octombrie 2013.

(3)

Este necesară modificarea măsurilor privind embargoul asupra armelor prevăzut în Decizia 2010/638/PESC.

(4)

Prin urmare, Decizia 2010/638/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/638/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarea literă:

„(g)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul de explozivi și de echipamente conexe destinate exclusiv uzului civil în minerit și investiții în infrastructură și furnizarea de asistență tehnică, servicii de brokeraj și alte servicii, precum și furnizarea de finanțare și asistență financiară în legătură cu aceste articole, cu condiția ca stocarea și utilizarea explozivilor și a echipamentelor și serviciilor conexe să fie controlată și verificată de un organism independent și ca furnizorii de servicii conexe să fie identificați;”

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„În cazurile care se încadrează la litera (g), un stat membru informează celelalte state membre cu două săptămâni înainte cu privire la intenția sa de a acorda o aprobare în temeiul respectivei litere.”

2.

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie se aplică până la data de 27 octombrie 2013. Aceasta se revizuiește în permanență. Aceasta poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 octombrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 280, 26.10.2010, p. 10.


27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/46


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 25 octombrie 2012

de modificare a Deciziei 2008/855/CE în ceea ce privește măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în Ungaria

[notificată cu numărul C(2012) 7433]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/666/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 2008/855/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2008 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre (3) stabilește anumite măsuri de combatere a pestei porcine clasice în statele membre sau în regiunile acestora menționate în anexa la decizia respectivă. Lista respectivă include județul (megye) Nógrád din Ungaria.

(2)

Ungaria a informat Comisia cu privire la evoluțiile recente ale pestei porcine clasice pe teritoriul județului Nógrád enumerate în anexa la Decizia 2008/855/CE.

(3)

Informațiile respective indică faptul că pesta porcină clasică a fost eradicată pe teritoriul județului Nógrád. În consecință, măsurile prevăzute în Decizia 2008/855/CE nu ar mai trebui să se aplice în județul respectiv, iar înregistrarea referitoare la județul Nógrád ar trebui eliminată de pe lista întocmită în partea I din anexa la decizia respectivă.

(4)

Prin urmare, Decizia 2008/855/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În partea I din anexa la Decizia 2008/855/CE, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Ungaria

Teritoriul județului Pest situat la nord și la est de Dunăre, la sud de granița cu Slovacia, la vest de granița cu județul Nógrád și la nord de drumul european E71.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepreședinte


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 302, 13.11.2008, p. 19.


27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/47


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 25 octombrie 2012

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Țările de Jos în 2011

[notificată cu numărul C(2012) 7440]

(Numai textul în limba neerlandeză este autentic)

(2012/667/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajarea cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedată de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea gripei aviare în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 4 alineatul (3) prima și a doua liniuță din decizia respectivă stabilește norme privind procentajul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (2) stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2012/132/UE a Comisiei din 15 februarie 2012 privind contribuția financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență pentru combaterea gripei aviare în Germania, Italia și Țările de Jos în 2011 (3) a acordat o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Țările de Jos în 2011. La data de 13 aprilie 2012, Țările de Jos au prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(5)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(6)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE, Țările de Jos au informat fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile aplicate în conformitate cu legislația Uniunii privind notificarea și eradicarea, precum și cu privire la rezultatele acestora. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005, cererea de rambursare a fost însoțită de un raport financiar, de documente justificative, de un raport epidemiologic pentru fiecare exploatație în care au fost sacrificate sau distruse animale, precum și de rezultatele auditurilor respective.

(7)

Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Țărilor de Jos la 25 aprilie 2012 și la 4 iunie 2012. Țările de Jos și-au exprimat acordul printr-un e-mail la data de 11 iunie 2012.

(8)

În consecință, se poate stabili, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării gripei aviare în Țările de Jos în 2011.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea gripei aviare în Țările de Jos în 2011 este stabilită la 429 425,74 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 25 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepreședinte


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 59, 1.3.2012, p. 34.


27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/49


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 25 octombrie 2012

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea febrei aftoase în Bulgaria în 2011

[notificată cu numărul C(2012) 7454]

(Numai textul în limba bulgară este autentic)

(2012/668/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 14,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajarea cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedată de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea febrei aftoase în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 14 alineatul (4) din respectiva decizie stabilește norme privind procentajul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (2) stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2011/730/UE a Comisiei din 9 noiembrie 2011 privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență de combatere a febrei aftoase în Bulgaria în 2011 (3) a acordat o contribuție financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență pentru combaterea febrei aftoase din Bulgaria în 2011. La 9 decembrie 2011 și la 24 ianuarie 2012, Bulgaria a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(5)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(6)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Decizia 2009/470/CE, Bulgaria a informat fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile aplicate în conformitate cu legislația Uniunii privind notificarea și eradicarea, precum și cu privire la rezultatele acestora. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005, cererea de rambursare a fost însoțită de un raport financiar, de documente justificative, de un raport epidemiologic pentru fiecare exploatație în care au fost sacrificate sau distruse animale, precum și de rezultatele auditurilor respective.

(7)

Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Bulgariei la data de 19 iunie 2012. Bulgaria și-a exprimat acordul printr-un e-mail la data de 20 iunie 2012.

(8)

În consecință, se poate stabili, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării febrei aftoase în Bulgaria în 2011.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea febrei aftoase în Bulgaria în 2011 este stabilită la 463 583,37 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Republicii Bulgaria.

Adoptată la Bruxelles, 25 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepreședinte


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 293, 11.11.2011, p. 36.