ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.296.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 296

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
25 octombrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 965/2012 AL COMISIEI

din 5 octombrie 2012

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8 alineatul (5) și articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Operatorii și personalul implicat în exploatarea anumitor aeronave trebuie să respecte cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 le impune statelor membre, pe lângă supervizarea certificatelor pe care le-au eliberat, să desfășoare investigații, inclusiv inspecții la platformă și să ia orice fel de măsuri, inclusiv reținerea la sol a aeronavelor, pentru a pune capăt unei infracțiuni.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Comisia trebuie să adopte normele de aplicare necesare pentru a stabili condițiile de operare în siguranță a aeronavelor.

(4)

Pentru a se asigura o tranziție ușoară și un nivel înalt de siguranță a aviației civile în Uniunea Europeană, normele de aplicare trebuie să reflecte stadiul actual al tehnologiei, inclusiv cele mai bune practici, precum și progresul științific și tehnic în domeniul operațiunilor aeriene. Prin urmare, trebuie să se aibă în vedere cerințele tehnice și procedurile administrative convenite sub auspiciile Organizației Aviației Civile Internaționale (denumită în continuare „OACI”) și de autoritățile aeronautice comune europene (JAA) până la 30 iunie 2009, precum și legislația existentă referitoare la specificitățile naționale.

(5)

Este necesar să se acorde un interval de timp suficient pentru ca industria aeronautică și administrațiile statelor membre să se adapteze la noul cadru de reglementare și să recunoască, în anumite condiții, valabilitatea certificatelor eliberate înainte ca prezentul regulament să se aplice.

(6)

Dat fiind că prezentul regulament constituie o măsură de punere în aplicare menționată la articolul 8 alineatul (5) și la articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (2) și Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) se consideră abrogate în conformitate cu articolul 69 alineatele (3) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Totuși, anexa III trebuie să rămână temporar în vigoare până la expirarea perioadelor de tranziție prevăzute în prezentul regulament și în domeniile în care nu s-au adoptat încă măsuri de implementare. În mod asemănător, Directiva 2004/36/CE trebuie să rămână aplicabilă temporar până la expirarea perioadelor de tranziție prevăzute în prezentul regulament.

(7)

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației a pregătit un proiect de norme de aplicare, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate privind operațiunile de transport aerian comercial cu avioane și elicoptere, inclusiv privind inspecțiile la platformă efectuate în cazul aeronavelor operatorilor aflați sub jurisdicția altui stat în ceea ce privește supravegherea siguranței, atunci când aterizează pe aerodromuri aflate pe teritoriul care face obiectul dispozițiilor tratatului.

(2)   Prezentul regulament stabilește și norme detaliate referitoare la condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor operatorilor de aeronave menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 implicați în operațiuni de transport aerian comercial, la privilegiile și responsabilitățile titularilor de certificate, precum și la condițiile în care operațiunile sunt interzise, limitate sau supuse anumitor condiții din motive de siguranță.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică operațiunilor aeriene care intră sub incidența articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„operațiune de transport aerian comercial (CAT)” înseamnă exploatarea unei aeronave pentru transportul de pasageri, mărfuri sau poștă contra unei remunerații sau a altor contraprestații;

2.

„avioane din clasa de performanță B” înseamnă avioane cu motoare cu elice cu o configurație maximă operațională a locurilor pentru pasageri de cel mult nouă sau cu o masă maximă la decolare de cel mult 5 700 kg;

3.

„zonă de interes public (PIS)” înseamnă o zonă folosită exclusiv pentru operațiuni de interes public;

4.

„operațiune în clasa de performanță 1” înseamnă o operațiune în care, în eventualitatea unei defectări a motorului critic, elicopterul poate ateriza în cadrul distanței disponibile pentru decolarea întreruptă sau poate continua zborul în siguranță către o zonă de aterizare adecvată, în funcție de momentul apariției defecțiunii.

În sensul anexelor II-V, se prevăd definiții suplimentare în anexa I.

Articolul 3

Capacitățile de supraveghere

(1)   Statele membre desemnează una sau mai multe entități în calitate de autoritate competentă în cadrul acelui stat membru, având competențele necesare și responsabilități alocate în ceea ce privește certificarea și supravegherea persoanelor și organizațiilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare.

(2)   Dacă un stat membru desemnează mai mult de o entitate în calitate de autoritate competentă:

(a)

domeniile de competență ale fiecărei autorități competente se definesc clar sub raportul responsabilităților și al limitelor geografice; și

(b)

între respectivele entități se stabilește o coordonare pentru a asigura supravegherea eficientă a tuturor organizațiilor și persoanelor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare, în cadrul sferelor lor de competență.

(3)   Statele membre se asigură că autoritatea sau autoritățile competente dețin capacitățile necesare pentru a asigura supravegherea tuturor persoanelor și organizațiilor vizate de programul lor de supraveghere, inclusiv resurse suficiente pentru îndeplinirea cerințelor prezentului regulament.

(4)   Statele membre se asigură că personalul autorității competente nu exercită activități de supraveghere atunci când există dovezi că acest fapt ar putea duce în mod direct sau indirect la un conflict de interese, în special atunci când este vorba de un interes familial sau financiar.

(5)   Personalul autorizat de autoritatea competentă să îndeplinească sarcini de certificare și/sau de supraveghere este împuternicit să exercite cel puțin următoarele sarcini:

(a)

să examineze înregistrările, datele, procedurile și orice alte documente relevante pentru executarea sarcinii de certificare și/sau de supraveghere;

(b)

să facă copii sau extrase din astfel de înregistrări, date, proceduri și alte documente;

(c)

să ceară o explicație verbală la fața locului;

(d)

să aibă acces la incintele, bazele de operare sau mijloacele de transport relevante;

(e)

să efectueze audituri, investigații, evaluări, inspecții, inclusiv inspecții la platformă și inspecții neanunțate;

(f)

să ia sau să dispună măsuri executorii în funcție de caz.

(6)   Sarcinile prevăzute la alineatul (5) se îndeplinesc în conformitate cu dispozițiile legale din statul membru în cauză.

Articolul 4

Inspecțiile la platformă

Inspecțiile la platformă în cazul aeronavelor operatorilor aflați, în ceea ce privește supravegherea siguranței, sub jurisdicția altui stat membru sau a unei țări terțe se efectuează în conformitate cu subpartea RAMP din anexa II.

Articolul 5

Operațiunile aeriene

(1)   Operatorii exploatează o aeronavă numai în scopul operațiunilor de transport aerian comercial (denumit în continuare „CAT”), conform prevederilor din anexele III și IV.

(2)   Operatorii CAT respectă prevederile relevante din anexa V atunci când exploatează:

(a)

avioane și elicoptere utilizate pentru:

(i)

operațiuni care folosesc navigația bazată pe performanțe (PBN);

(ii)

operațiuni în conformitate cu specificațiile de performanțe de navigație minime (MNPS);

(iii)

operațiuni în spațiu aerian cu o eșalonare verticală minimă (RVSM);

(iv)

operațiuni în condiții de vizibilitate redusă (LVO);

(b)

avioane și elicoptere utilizate pentru transportul de bunuri periculoase (DG);

(c)

avioane bimotoare, utilizate pentru operațiuni pe rază extinsă (ETOPS) în transportul aerian comercial;

(d)

elicoptere utilizate pentru operațiuni de transport aerian comercial cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS);

(e)

elicoptere utilizate pentru operațiuni cu încărcături suspendate (HHO) în cadrul transportului aerian comercial; și

(f)

elicoptere utilizate pentru operațiuni de servicii medicale de urgență (HEMS) în cadrul transportului aerian comercial.

Articolul 6

Derogări

(1)   Operațiunile CAT cu punctul de plecare și punctul de sosire pe același aerodrom sau bază de operare efectuate cu avioane din clasa de performanță B sau cu elicoptere necomplexe nu trebuie să respecte anexele III și IV.

Aceste operațiuni trebuie să respecte însă următoarele dispoziții:

(a)

în cazul avioanelor, anexa III din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 și derogările naționale conexe bazate pe evaluările riscurilor în materie de siguranță realizate de autoritățile competente;

(b)

în cazul elicopterelor, cerințele naționale.

(2)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1), atunci când sunt folosite în operațiuni CAT, aeronavele menționate la articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 trebuie exploatate în condițiile prevăzute în Decizia C(2009) 7633 a Comisiei din 14 octombrie 2009. Orice modificare a operării care afectează condițiile prevăzute în decizia respectivă se notifică, înainte de efectuarea respectivei modificări, Comisiei și Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”).

Un stat membru care nu este unul dintre destinatarii Deciziei C(2009) 7633 și care intenționează să facă uz de derogarea prevăzută în respectiva decizie își notifică intenția Comisiei și agenției înainte de aplicarea derogării. Comisia și agenția evaluează măsura în care modificarea sau utilizarea prevăzută se abate de la condițiile prevăzute în Decizia C(2009) 7633 sau afectează evaluarea inițială a siguranței efectuată în contextul deciziei menționate. În cazul în care evaluarea demonstrează că modificarea sau utilizarea prevăzută nu corespunde evaluării inițiale a siguranței efectuate pentru Decizia C(2009) 7633, statul membru în cauză depune o nouă cerere de derogare în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(3)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1), zborurile legate de introducerea sau modificarea unor tipuri de aeronave, efectuate de organizații de proiectare sau producție în sfera privilegiilor lor, continuă să fie operate în condițiile prevăzute de legislația națională a statelor membre.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 5, statele membre pot continua să impună o aprobare specifică și cerințe suplimentare în privința procedurilor operaționale, echipamentelor, calificărilor și pregătirii echipajului în cazul operațiunilor CAT deasupra mării cu elicoptere în conformitate cu legislația lor națională. Statele membre informează Comisia și agenția în legătură cu cerințele suplimentare aplicate unor astfel de aprobări specifice. Aceste cerințe trebuie să nu fie mai puțin restrictive decât cele din anexele III și IV.

(5)   Prin derogare de la anexa IV punctul CAT.POL.A.300 (a), atunci când sunt folosite în operațiuni CAT, avioanele monomotor trebuie operate noaptea sau în condiții meteorologice de zbor instrumental (IMC), conform condițiilor prevăzute în scutirile în vigoare acordate de statele membre în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91.

Orice modificare a operării acestor aeronave care afectează condițiile prevăzute în scutirile respective se notifică, înainte de efectuarea modificării, Comisiei și agenției. Comisia și agenția evaluează modificarea propusă în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(6)   Operațiunile existente efectuate cu elicoptere spre/dinspre o zonă de interes public (PIS) se pot desfășura prin derogare de la anexa IV punctul CAT.POL.H.225 atunci când dimensiunea PIS, obstacolele din perimetru sau elicopterul nu permite respectarea cerințelor referitoare la operarea în clasa de performanță 1. Astfel de operațiuni se realizează în condițiile stabilite de statele membre. Statele membre informează Comisia și agenția în legătură cu condițiile aplicate.

Articolul 7

Certificatele de operator aerian

(1)   Certificatele de operator aerian (AOC) eliberate de statele membre operatorilor CAT de aeronave în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 înainte ca prezentul regulament să se aplice se consideră eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

Cu toate acestea, la 28 octombrie 2014 cel târziu:

(a)

operatorii își adaptează sistemul de management și programele de pregătire, procedurile și manualele pentru a fi în conformitate cu anexele III, IV și V, după caz;

(b)

AOC se înlocuiesc cu certificate eliberate în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

(2)   AOC eliberate de un stat membru operatorilor CAT de elicoptere înainte ca prezentul regulament să se aplice se convertesc în AOC conforme cu prezentul regulament în conformitate cu un raport de conversie elaborat de statul membru care a eliberat respectivele AOC, cu consultarea agenției.

Raportul de conversie trebuie să descrie:

(a)

cerințele naționale pe baza cărora s-au eliberat AOC;

(b)

sfera privilegiilor acordate operatorilor;

(c)

diferențele dintre cerințele naționale pe baza cărora s-au eliberat AOC și cerințele din anexele III, IV și V, indicând modul și momentul în care operatorii vor trebui să asigure respectarea deplină a respectivelor anexe.

Raportul de conversie include copii ale tuturor documentelor necesare pentru dovedirea elementelor de la literele (a)-(c), inclusiv copii ale cerințelor și procedurilor naționale relevante.

Articolul 8

Limitări ale timpului de zbor

Limitările timpului de zbor și de serviciu intră sub incidența următoarelor dispoziții:

(a)

în cazul avioanelor, articolul 8 alineatul (4) și subpartea Q a anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/1991;

(b)

în cazul elicopterelor, cerințele naționale.

Articolul 9

Listele echipamentului minim

Listele echipamentului minim (MEL) aprobate de statul operatorului sau statul de înmatriculare înainte ca prezentul regulament să se aplice se consideră aprobate în conformitate cu prezentul regulament și pot continua să fie utilizate de operatorul care a primit aprobarea.

După ce prezentul regulament începe să se aplice, orice modificare a MEL se efectuează în conformitate cu anexa III punctul ORO.MLR.105.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 28 octombrie 2012.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) al doilea paragraf, statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice dispozițiile din anexele I-V până la 28 octombrie 2014.

În cazul în care un stat membru face uz de posibilitatea menționată, acesta transmite o notificare în acest sens Comisiei și agenției. Această notificare descrie motivele care stau la baza derogării și durata acesteia, precum și programul de implementare care cuprinde acțiunile prevăzute și calendarul aferent.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4.

(3)  JO L 143, 30.4.2004, p. 76.


ANEXA I

Definițiile termenilor utilizați în anexele II-V

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„distanța de accelerare-oprire disponibilă (ASDA)” înseamnă lungimea de decolare disponibilă, plus lungimea căii de oprire, în cazul în care o astfel de cale de oprire este declarată disponibilă de către statul pe teritoriul căruia se află aerodromul și poate susține masa avionului în condițiile de exploatare;

2.

„mijloace acceptabile de conformitate (Acceptable Means of Compliance – AMC)” înseamnă standarde fără caracter obligatoriu adoptate de agenție pentru a exemplifica mijloacele de stabilire a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare;

3.

„listă de verificare pentru acceptare” înseamnă un document folosit la efectuarea verificării aspectului exterior al coletelor cu bunuri periculoase și a documentelor asociate acestora pentru a determina dacă au fost respectate toate cerințele corespunzătoare;

4.

„aerodrom adecvat” înseamnă un aerodrom pe care aeronava poate fi exploatată, ținând cont de cerințele aplicabile privind performanța și de caracteristicile pistei;

5.

în sensul clasificării pasagerilor:

(a)

„adult” înseamnă o persoană cu vârsta de cel puțin 12 ani;

(b)

„copil/copii” înseamnă persoane care au vârsta de cel puțin 2 ani, dar mai mică de 12 ani;

(c)

„copil de vârstă mică” înseamnă o persoană cu vârsta mai mică de 2 ani;

6.

„avion” înseamnă o aeronavă motorizată cu aripă fixă, mai grea decât aerul, care este susținută în zbor de reacția dinamică a aerului asupra aripilor sale;

7.

„zbor cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (night vision imaging system – NVIS)” înseamnă, în cazul operațiunilor NVIS, acea parte a zborului în condiții VFR (reguli de zbor la vedere) executat pe timp de noapte, în care un membru al echipajului folosește ochelari de vedere pe timp de noapte (night vision goggles – NVG).

8.

„aeronavă” înseamnă un aparat care se poate susține în atmosferă datorită reacțiilor aerului, altele decât reacțiile aerului asupra suprafeței pământului;

9.

„mijloace de conformitate alternative” înseamnă acele mijloace care propun o alternativă la un mijloc acceptabil de conformitate existent sau acelea care propun noi mijloace de stabilire a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare, pentru care agenția nu a adoptat AMC;

10.

„antijivraj” înseamnă, în cazul procedurilor la sol, o procedură care asigură protecția împotriva formării de chiciură sau gheață și a acumulării de zăpadă pe suprafețele tratate ale aeronavei pentru o perioadă de timp limitată (durata de acțiune);

11.

„membru al echipajului de cabină” înseamnă un membru al echipajului calificat corespunzător, altul decât un membru al echipajului de zbor sau al personalului tehnic, care este însărcinat de un operator cu îndeplinirea atribuțiilor legate de siguranța pasagerilor și a zborului în timpul operațiunilor;

12.

„operațiune de categoria I (CAT I)” înseamnă o apropiere instrumentală de precizie și o aterizare folosind un sistem de aterizare instrumentală (ILS), un sistem de aterizare cu microunde (MLS), GLS (sistem de aterizare bazat pe GNSS/GBAS – sistem global de navigație prin satelit îmbunătățit cu ajutorul echipamentelor de la sol), un radar de apropiere de precizie (PAR) sau GNSS folosind un sistem de augmentare bazat pe sateliți (SBAS), cu înălțimea de decizie (DH) de cel puțin 200 ft și vizibilitatea în lungul pistei (RVR) de cel puțin 550 m pentru avioane și 500 m pentru elicoptere;

13.

„operațiune de categoria II (CAT II)” înseamnă o apropiere instrumentală de precizie și o aterizare folosind ILS sau MLS, cu:

(a)

înălțimea de decizie mai mică de 200 ft, dar de cel puțin 100 ft; și

(b)

vizibilitatea în lungul pistei de cel puțin 300 m;

14.

„operațiune de categoria IIIA (CAT IIIA)” înseamnă o apropiere instrumentală de precizie și o aterizare folosind ILS sau MLS, cu:

(a)

înălțimea de decizie mai mică de 100 ft; și

(b)

vizibilitatea în lungul pistei de cel puțin 200 m;

15.

„operațiune de categoria IIIB (CAT IIIB)” înseamnă o apropiere instrumentală de precizie și o aterizare folosind ILS sau MLS, cu:

(a)

înălțimea de decizie mai mică de 100 ft sau fără înălțime de decizie; și

(b)

vizibilitatea în lungul pistei mai mică de 200 m, dar de cel puțin 75 m;

16.

„categoria A la elicoptere” înseamnă elicoptere multimotor proiectate cu modalități de izolare a motoarelor și sistemelor specificate în codurile de navigabilitate aplicabile, care pot fi operate cu ajutorul datelor de decolare și aterizare programate pe baza conceptului cedării motorului critic, ce asigură o suprafață desemnată adecvată și un nivel adecvat al performanțelor pentru continuarea zborului în siguranță sau decolarea întreruptă în condiții de siguranță în cazul cedării unui motor;

17.

„categoria B la elicoptere” înseamnă elicoptere monomotor sau multimotor care nu îndeplinesc standardele categoriei A. Elicopterele de categoria B nu au o capacitate garantată de continuare a zborului în siguranță în cazul cedării unui motor, caz în care se presupune că se procedează la aterizarea neprevăzută.

18.

„specificații de certificare” (Certification Specifications – CS) înseamnă standardele tehnice adoptate de agenție, care indică mijloace de demonstrare a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare și care pot fi utilizate de o organizație în scopul certificării;

19.

„apropiere cu manevre la vedere (circling)” înseamnă faza vizuală a unei apropieri instrumentale prin care se aduce o aeronavă în poziție de aterizare pe o pistă/zonă de apropiere finală și de decolare (FATO) care nu este amplasată corespunzător pentru o apropiere directă;

20.

„prelungire degajată” înseamnă o suprafață dreptunghiulară delimitată pe sol sau pe apă, aflată sub controlul autorității competente, aleasă sau amenajată corespunzător, peste care un avion poate efectua o parte din urcarea inițială la o înălțime specificată;

21.

„baza norilor” înseamnă înălțimea bazei celui mai jos element al norilor observat sau prevăzut în vecinătatea unui aerodrom sau a unui loc de operare sau în cadrul unei zone de operare specificate, măsurată în mod normal deasupra altitudinii aerodromului sau, în cazul unor operațiuni deasupra mării, deasupra nivelului mediu al mării;

22.

„partajare de coduri” înseamnă un acord în temeiul căruia un operator atribuie codul său de identificare unui zbor efectuat de alt operator și vinde și eliberează bilete pentru respectivul zbor;

23.

„zonă aglomerată” înseamnă, cu referire la un oraș, o localitate sau o așezare, orice suprafață care este utilizată mai ales în scopuri rezidențiale, comerciale sau de recreere;

24.

„pistă contaminată” înseamnă o pistă a cărei suprafață, delimitată pe lungimea și lățimea necesare utilizate, este acoperită în proporție de peste 25 % de următoarele:

(a)

strat de apă cu grosimea mai mare de 3 mm (0,125 țoli) sau zăpadă topită ori afânată echivalentă cu un strat de apă de peste 3 mm (0,125 țoli) grosime;

(b)

zăpadă care a fost comprimată într-o masă solidă care rezistă în continuare la comprimare și rămâne compactă sau se sparge în bucăți dacă este ridicată (zăpadă compactă); sau

(c)

gheață, inclusiv gheață umedă;

25.

„rezervă operațională de combustibil” înseamnă combustibilul necesar pentru a compensa o serie de factori neprevăzuți care ar putea influența consumul de combustibil până la aerodromul de destinație;

26.

„apropiere finală prin coborâre continuă (CDFA)” înseamnă o tehnică, conformă cu procedurile de apropiere stabilizată, specifică pentru efectuarea segmentului de apropiere finală al unei proceduri de apropiere instrumentală clasică în coborâre continuă, fără palier, de la o altitudine/înălțime mai mare sau egală cu altitudinea/înălțimea punctului de apropiere finală până la un punct situat la aproximativ 15 metri (50 ft) deasupra pragului pistei de aterizare sau până la punctul în care ar trebui să înceapă manevra de redresare pentru tipul de aeronavă pilotat;

27.

„vizibilitate meteorologică convertită (converted meteorological visibility – CMV)” înseamnă o valoare, echivalentă cu RVR, care este derivată din vizibilitatea meteorologică raportată;

28.

„membru al echipajului” înseamnă o persoană desemnată de un operator să execute sarcini la bordul unei aeronave;

29.

„faze critice ale zborului” înseamnă, în cazul avioanelor, rularea la decolare, traiectoria de decolare, apropierea finală, apropierea întreruptă, aterizarea, inclusiv decelerarea după aterizare și orice alte faze ale zborului determinate de pilotul comandant sau de comandant;

30.

„faze critice ale zborului” înseamnă, în cazul elicopterelor, rulajul, zborul la punct fix, decolarea, apropierea finală, apropierea întreruptă, aterizarea și orice alte faze ale zborului determinate de pilotul comandant sau de comandant;

31.

„pistă umedă” înseamnă o pistă a cărei suprafață nu este uscată, dar a cărei umezeală nu îi conferă un aspect lucios;

32.

„bunuri periculoase (dangerous goods – DG)” înseamnă articole sau substanțe care pot reprezenta un risc pentru sănătate, siguranță, bunurile materiale sau mediu și care se regăsesc în lista cu bunuri periculoase din instrucțiunile tehnice sau care sunt clasificate conform acestor instrucțiuni;

33.

„accident cu bunuri periculoase” înseamnă un eveniment asociat transportului de bunuri periculoase pe calea aerului și legat de acesta, care conduce la accidentarea mortală sau gravă a unei persoane sau la pierderi materiale importante;

34.

„incident cu bunuri periculoase” înseamnă:

(a)

un eveniment, diferit de un accident cu bunuri periculoase, asociat transportului de bunuri periculoase pe calea aerului și legat de acesta, care nu se produce în mod necesar la bordul unei aeronave și care conduce la rănirea unei persoane, pierderi materiale, incendiu, spargere, scurgeri de fluide sau radiații sau orice alt semn de degradare a integrității ambalajului;

(b)

orice eveniment legat de transportul de bunuri periculoase pe calea aerului care pune în pericol grav o aeronavă sau ocupanții acesteia;

35.

„dejivrare”, în cazul procedurilor la sol, înseamnă o procedură prin care chiciura, gheața, zăpada sau zăpada topită sunt înlăturate de pe o aeronavă pentru asigurarea unor suprafețe necontaminate;

36.

„punct definit după decolare (defined point after take-off – DPATO)” înseamnă punctul, din faza de decolare și urcare inițială, înainte de care elicopterul nu poate continua zborul în siguranță cu motorul critic inoperant și este posibil să se impună aterizarea forțată;

37.

„punct definit înainte de aterizare (defined point before landing – DPBL)” înseamnă punctul, din faza de apropiere și aterizare, după care elicopterul nu poate continua zborul în siguranță, cu un motor critic inoperant, și este posibil să se impună aterizarea forțată;

38.

„distanța DR” înseamnă distanța orizontală pe care elicopterul a parcurs-o de la sfârșitul distanței de decolare disponibile;

39.

„contract de închiriere fără echipaj” înseamnă un contract între întreprinderi în temeiul căruia o aeronavă este exploatată pe baza certificatului de operator aerian (AOC) al operatorului care a luat cu chirie aeronava;

40.

„masa operațională a aeronavei goale” înseamnă masa totală a aeronavei pregătite pentru un anumit tip de operațiune, exclusiv cantitatea de combustibil utilizabilă și încărcătura transportată;

41.

„pistă uscată” înseamnă o pistă care nu este nici udă, nici contaminată, și include acele piste pavate care au fost pregătite în mod special cu pavaj striat sau poros și întreținută pentru a reține o acțiune de frânare „efectiv uscată”, chiar și atunci când umezeala este prezentă;

42.

„zonă de apropiere finală și de decolare înaltă (FATO înaltă)” înseamnă o FATO care este cu cel puțin 3 m deasupra suprafeței din jur;

43.

„aerodrom de rezervă pe rută (ERA)” înseamnă un aerodrom adecvat pe ruta de zbor, care poate fi necesar în faza de planificare;

44.

„sistem de vizualizare îmbunătățită (EVS)” înseamnă un sistem electronic de afișare în timp real a unei imagini exterioare obținute prin utilizarea unor senzori de imagine;

45.

„zonă de apropiere finală și de decolare (FATO)” înseamnă o zonă definită pentru operațiunile cu elicoptere, deasupra căreia se execută faza finală a manevrei de apropiere pentru zbor la punct fix și aterizare și de pe care se inițiază manevra de decolare. În cazul elicopterelor care operează în clasa de performanță 1, zona definită cuprinde zona disponibilă pentru decolare întreruptă;

46.

„monitorizarea datelor de zbor (FDM)” înseamnă utilizarea proactivă și fără intenție punitivă a datelor de zbor digitale ale operațiunilor de rutină în scopul îmbunătățirii siguranței aviației;

47.

„echipament de pregătire sintetică pentru zbor (flight simulation training device – FSTD)” înseamnă un echipament de pregătire care este:

(a)

în cazul avioanelor, un simulator complet de zbor (full flight simulator – FFS), un echipament de pregătire pentru zbor (flight training device – FTD), un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație (flight and navigation procedures trainer – FNPT) sau un echipament de pregătire instrumentală de bază (basic instrument training device – BITD);

(b)

în cazul elicopterelor, un simulator complet de zbor (FFS), un echipament de pregătire pentru zbor (FTD) sau un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație (FNPT);

48.

„aerodrom ERA pentru combustibil” înseamnă un aerodrom ERA ales în scopul reducerii rezervei operaționale de combustibil;

49.

„sistem de aterizare GBAS (GLS)” înseamnă un sistem de apropiere și aterizare care folosește informații oferite de sistemul global de navigație prin satelit îmbunătățit cu ajutorul echipamentelor de la sol (GNSS/GBAS) pentru a asigura ghidarea aeronavei pe baza poziției sale GNSS laterale și verticale. Acest sistem utilizează referința de altitudine geometrică pentru panta de apropiere finală;

50.

„personal al serviciilor de urgență de la sol” înseamnă orice personal al serviciilor de urgență de la sol (cum ar fi polițiștii, pompierii etc.) implicat în servicii medicale de urgență cu elicopterul (HEMS), ale cărui atribuții sunt într-o oarecare măsură legate de operațiunile cu elicoptere;

51.

„reținere la sol” înseamnă interdicția oficială de decolare a unei aeronave și luarea măsurilor necesare pentru reținerea acesteia;

52.

„afișaj centralizat situat în zona de monitorizare vizuală a zborului (head-up display – HUD)” înseamnă un sistem de afișare care prezintă informații de zbor în câmpul vizual extern frontal al pilotului și care nu reduce semnificativ câmpul vizual extern;

53.

„sistem de aterizare prin ghidare HUD (head-up guidance landing system – HUDLS)” înseamnă întregul sistem aflat la bord care ghidează pilotul cu ajutorul unui afișaj HUD în timpul apropierii și aterizării și/sau al procedurii de apropiere întreruptă. Acesta include toți senzorii, computerele, sursele de alimentare, indicațiile și comenzile;

54.

„elicopter” înseamnă o aeronavă mai grea decât aerul, susținută în zbor de reacțiile aerului cu unul sau mai multe rotoare acționate de motor pe axe esențial verticale;

55.

„membru al echipajului pentru operațiuni cu încărcături suspendate efectuate cu elicopterul (HHO)” înseamnă un membru al personalului tehnic care execută sarcinile repartizate legate de manevrarea unui troliu;

56.

„helipunte” înseamnă o FATO localizată pe o structură flotabilă sau fixă în larg;

57.

„membru al unui echipaj HEMS” înseamnă un membru al personalului tehnic care este desemnat pentru un zbor HEMS în scopul asistării oricărei persoane ce necesită asistență medicală în timpul transportului cu elicopterul și care asistă pilotul în timpul misiunii;

58.

„zbor HEMS” înseamnă un zbor efectuat de un elicopter care deține o aprobare HEMS, al cărui scop este să faciliteze acordarea de asistență medicală de urgență, în cazul în care este esențială transportarea de urgență și imediată a:

(a)

personalului medical;

(b)

articolelor medicale (echipamente, sânge, organe, medicamente); sau

(c)

persoanelor bolnave sau rănite și a altor persoane direct implicate;

59.

„bază de operare HEMS” înseamnă un aerodrom unde membrii echipajului HEMS și elicopterul HEMS stau în așteptare pentru operațiunile HEMS;

60.

„loc de operare HEMS” înseamnă un loc ales de comandant în timpul unui zbor HEMS pentru operațiuni cu încărcături suspendate efectuate cu elicopterul, aterizare și decolare;

61.

„zbor HHO” înseamnă un zbor efectuat cu un elicopter care deține o aprobare HHO, al cărui scop este să faciliteze transferul persoanelor și/sau al mărfurilor cu ajutorul unui troliu;

62.

„zbor HHO deasupra mării” înseamnă un zbor efectuat cu un elicopter care deține o aprobare HHO, al cărui scop este să faciliteze transferul persoanelor și/sau al mărfurilor de pe/pe un vas sau structură de pe apă sau chiar pe apă cu ajutorul unui troliu;

63.

„pasager HHO” înseamnă o persoană care trebuie transferată cu ajutorul unui troliu;

64.

„zonă HHO” înseamnă o zonă specificată în care un elicopter efectuează un transfer cu ajutorul unui troliu;

65.

„durată de acțiune (hold-over time – HoT)” înseamnă intervalul de timp estimat în care lichidul antijivraj împiedică formarea gheții și a chiciurii și acumularea zăpezii pe suprafețele protejate (tratate) ale unui avion;

66.

„mediu ostil” înseamnă:

(a)

un mediu în care:

(i)

nu se poate efectua o aterizare forțată în siguranță din cauza suprafeței inadecvate;

(ii)

ocupanții elicopterului nu pot fi în mod adecvat protejați de elementele naturii;

(iii)

nu pot fi puse la dispoziție servicii/capacități de căutare și salvare în conformitate cu expunerea anticipată; sau

(iv)

există un risc inacceptabil de a pune în pericol persoanele sau bunurile materiale de la sol;

(b)

în orice caz, următoarele zone:

(i)

pentru operațiuni deasupra mării, suprafețele din largul mării aflate mai la nord de 45N și mai la sud de 45S, desemnate de autoritatea statului în cauză;

(ii)

acele părți ale unei zone aglomerate care nu dispun de suprafețe adecvate pentru o aterizare forțată în siguranță;

67.

„punct de decizie pentru aterizare (landing decision point – LDP)” înseamnă punctul folosit pentru determinarea performanțelor de aterizare de la care, în cazul cedării confirmate a unui motor în acel punct, se poate continua aterizarea în condiții de siguranță sau se poate iniția o aterizare întreruptă;

68.

„distanța de aterizare disponibilă (landing distance available – LDA)” înseamnă lungimea pistei care este declarată disponibilă de statul pe teritoriul căruia se află aerodromul și care este adaptată pentru rulajul la sol al unui avion care aterizează;

69.

„avion terestru” înseamnă o aeronavă cu aripă fixă proiectată pentru decolare și aterizare pe sol și include avioanele amfibii exploatate ca avioane terestre;

70.

„operațiune locală cu elicopterul” înseamnă o operațiune de transport aerian comercial cu elicoptere cu o masă maximă certificată la decolare (MCTOM) de peste 3 175 kg și o configurație maximă operațională a locurilor pentru pasageri (MOPSC) de cel mult nouă locuri, pe timp de zi, pe rute pe care se zboară după repere vizuale terestre, desfășurată într-o zonă geografică locală delimitată și specificată în manualul de operațiuni;

71.

„proceduri în condiții de vizibilitate redusă (low visibility procedures – LVP)” înseamnă procedurile aplicate pe un aerodrom în scopul asigurării operării în siguranță în timpul apropierilor de categoria I inferioară celei standard, de categoria II diferită de cea standard, de categoria II și III și al decolărilor în condiții de vizibilitate redusă;

72.

„decolare cu vizibilitate redusă (low visibility take-off – LVTO)” înseamnă decolarea cu o RVR mai mică de 400 m, dar de minimum 75 m;

73.

„operațiune de categoria I inferioară celei standard (LTS CAT I)” înseamnă o apropiere instrumentală de categoria I și o operațiune de aterizare utilizându-se o DH de categoria I, cu RVR mai mică decât cea care ar fi în mod normal asociată DH aplicabile, dar nu mai mică de 400 m;

74.

„configurație maximă operațională a locurilor pentru pasageri (maximum operational passenger seating configuration – MOPSC)” înseamnă capacitatea maximă de locuri pentru pasageri a unei aeronave, exclusiv locurile pentru echipaj, stabilită în scopuri operaționale și specificată în manualul de operațiuni. Având la bază configurația maximă a locurilor pentru pasageri stabilită cu ocazia procesului de certificare pentru certificatul de tip (TC), certificatul de tip suplimentar (STC) sau modificarea TC sau STC în funcție de fiecare aeronavă în parte, MOPSC poate avea un număr egal sau mai mic de locuri în funcție de constrângerile operaționale;

75.

„pasager cu pregătire medicală” înseamnă o persoană cu pregătire medicală aflată la bordul elicopterului în timpul unui zbor HEMS, inclusiv medici, asistente medicale și paramedici;

76.

„noapte” înseamnă perioada dintre sfârșitul crepusculului civil și începutul răsăritului civil sau o altă perioadă similară între apus și răsărit conform eventualelor prevederi ale autorității competente, definită de statul membru;

77.

„ochelari de vedere pe timp de noapte (night vision goggles – NVG)” înseamnă un dispozitiv binocular de intensificare a luminii, care se poartă pe cap și care îmbunătățește capacitatea de a menține reperele vizuale de suprafață pe timp de noapte;

78.

„sistem de redare a imaginii pe timp de noapte (night vision imaging system – NVIS)” înseamnă integrarea tuturor elementelor necesare pentru a folosi NVG cu succes și în siguranță în timpul operării unui elicopter. Sistemul cuprinde cel puțin: NVG, iluminare NVIS, componente de elicopter, pregătire și menținerea navigabilității;

79.

„mediu neostil” înseamnă un mediu în care:

(a)

poate fi efectuată o aterizare forțată în siguranță;

(b)

ocupanții elicopterului pot fi protejați de elementele naturii; și

(c)

pot fi puse la dispoziție servicii/capacități de căutare și salvare în conformitate cu expunerea anticipată.

În orice caz, părțile zonelor aglomerate care au suprafețe adecvate pentru aterizarea forțată în siguranță sunt considerate neostile;

80.

„operațiune de apropiere de nonprecizie (non-precision approach – NPA)” înseamnă o apropiere instrumentală cu o înălțime minimă de coborâre (MDH) sau o DH, dacă se utilizează o tehnică de zbor CDFA de cel puțin 250 ft și o RVR/CMV de cel puțin 750 m pentru avioane și de 600 m pentru elicoptere;

81.

„membru al echipajului NVIS” înseamnă un membru al personalului tehnic desemnat pentru un zbor NVIS;

82.

„zbor NVIS” înseamnă un zbor în condiții meteorologice de zbor la vedere (VMC) pe timp de noapte, cu un echipaj de zbor care utilizează NVG într-un elicopter care operează cu o aprobare NVIS;

83.

„operațiuni deasupra mării” înseamnă operațiuni în cadrul cărora, de obicei, o bună parte din zbor se desfășoară deasupra mării spre sau dinspre locații din larg;

84.

„loc de operare” înseamnă un loc, altul decât un aerodrom, selectat de operator, de pilotul comandant sau de comandant pentru aterizare, decolare și/sau operațiuni cu încărcătură exterioară;

85.

„operațiune în clasa de performanță 1” înseamnă o operațiune în care, în eventualitatea unei defectări a motorului critic, elicopterul poate ateriza în cadrul distanței disponibile pentru decolarea întreruptă sau poate continua zborul în siguranță către o zonă de aterizare adecvată, în funcție de momentul apariției defecțiunii;

86.

„operațiune în clasa de performanță 2” înseamnă o operațiune în care, în eventualitatea unei defectări a motorului critic, performanța disponibilă a elicopterului permite continuarea zborului în siguranță, cu excepția cazului în care defecțiunea are loc la începutul manevrei de decolare sau la sfârșitul manevrei de aterizare, cazuri în care poate fi necesară o aterizare forțată;

87.

„operațiune în clasa de performanță 3” înseamnă o operațiune în care, în eventualitatea defectării unui motor în orice moment al zborului, o aterizare forțată poate fi necesară în cazul unui elicopter multimotor și este necesară în cazul unui elicopter monomotor;

88.

„control operațional” înseamnă responsabilitatea pentru inițierea, continuarea, terminarea sau devierea unui zbor din motive de siguranță;

89.

„operațiune de categoria II diferită de cea standard (OTS CAT II)” înseamnă o apropiere instrumentală de precizie și o operațiune de aterizare folosind ILS sau MLS în care nu sunt disponibile o parte sau niciunul dintre elementele sistemului de iluminare pentru apropierea de precizie de categoria II, cu:

(a)

înălțimea de decizie mai mică de 200 ft, dar nu mai mică de 100 ft; și

(b)

vizibilitatea în lungul pistei nu mai mică de 350 m;

90.

„avioane din clasa de performanță A” înseamnă avioane multimotor cu motoare turbopropulsoare și cu o MOPSC mai mare de nouă sau cu o masă maximă la decolare de peste 5 700 kg și toate avioanele multimotor cu turboreactoare;

91.

„avioane din clasa de performanță B” înseamnă avioane cu motoare cu elice și cu o MOPSC de maximum nouă sau cu o masă maximă la decolare de maximum 5 700 kg;

92.

„avioane din clasa de performanță C” înseamnă avioane cu motoare cu piston și cu o MOPSC mai mare de nouă sau cu o masă maximă la decolare de peste 5 700 kg;

93.

„pilot comandant” înseamnă pilotul desemnat ca fiind la comandă și responsabil cu derularea în siguranță a zborului. În cazul operațiunilor de transport aerian comercial, „pilotul comandant” se numește „comandant”;

94.

„sediu principal al activității” înseamnă sediul central sau sediul social al organizației în care se exercită principalele funcții financiare și de control operațional al activităților menționate în prezentul regulament;

95.

„stabilirea priorității inspecțiilor la platformă” înseamnă alocarea unei proporții corespunzătoare din numărul total de inspecții la platformă desfășurate de o autoritate competentă sau în numele acesteia anual, conform dispozițiilor din partea ARO;

96.

„zonă de interes public (PIS)” înseamnă o zonă folosită exclusiv pentru operațiuni de interes public;

97.

„inspecție la platformă” înseamnă inspectarea aeronavei, a calificărilor echipajului de zbor și de cabină și a documentelor de zbor pentru verificarea conformității cu cerințele aplicabile;

98.

„interval de remediere” înseamnă o limitare a duratei operațiunilor cu echipamente inoperante;

99.

„distanță disponibilă pentru decolare întreruptă (RTODAH)” înseamnă lungimea apropierii finale și a zonei de decolare declarate disponibile și corespunzătoare pentru elicoptere care operează în clasa de performanță 1 în scopul realizării unei decolări întrerupte;

100.

„distanță necesară pentru decolare întreruptă (RTODRH)” înseamnă distanța orizontală necesară de la începutul decolării până la punctul în care elicopterul se oprește complet ca urmare a cedării unui motor sau a întreruperii unei decolări la punctul de decizie pentru decolare;

101.

„vizibilitate în lungul pistei (RVR)” înseamnă distanța până la care pilotul unei aeronave aflate pe axul pistei poate vedea marcajele de pe suprafața pistei sau luminile care delimitează pista sau care identifică axul acesteia;

102.

„aterizare forțată în siguranță” înseamnă o aterizare sau amerizare inevitabilă, în urma căreia se presupune că nu vor fi rănite persoane de la bordul aeronavei și nici de la sol;

103.

„hidroavion” înseamnă o aeronavă cu aripă fixă proiectată pentru decolare și aterizare pe apă și include avioanele amfibii operate ca hidroavioane;

104.

„piste separate” înseamnă piste ale aceluiași aerodrom, care reprezintă suprafețe separate de aterizare. Aceste piste se pot suprapune sau intersecta astfel încât, în cazul blocării uneia dintre acestea, pe cealaltă să se poată desfășura operațiunile planificate. Fiecare pistă are proceduri de apropiere separate bazate pe sisteme de navigație separate;

105.

„zbor VFR special” înseamnă un zbor VFR autorizat de controlul traficului aerian să se deruleze într-o zonă de control în condiții meteorologice cu valori inferioare condițiilor VMC;

106.

„apropiere stabilizată (stabilised approach – SAp)” înseamnă o apropiere efectuată controlat și corespunzător în ceea ce privește configurația, energia și stăpânirea traiectoriei de zbor de la un punct sau altitudine/înălțime predeterminate până la un punct aflat la 50 ft deasupra pragului sau, dacă este aflat mai sus, a punctului în care se începe manevra de redresare;

107.

„aerodrom de rezervă la decolare” înseamnă un aerodrom de rezervă pe care o aeronavă poate ateriza în caz că acest lucru devine necesar la scurt timp după decolare, iar aerodromul de plecare nu poate fi utilizat în acest scop;

108.

„punct de decizie pentru decolare (take-off decision point – TDP)” înseamnă punctul folosit pentru determinarea performanțelor de decolare de la care, în cazul cedării confirmate a unui motor în acel punct, se poate face o decolare întreruptă sau se poate continua decolarea în condiții de siguranță;

109.

„distanța de decolare disponibilă (take-off distance available – TODA)”, în cazul avioanelor, înseamnă lungimea de rulare disponibilă la decolare, plus, dacă există, lungimea prelungirii degajate disponibile;

110.

„distanța de decolare disponibilă (TODAH)”, în cazul elicopterelor, înseamnă lungimea zonei pentru apropierea finală și suprafața de decolare, plus, dacă există, prelungirea degajată pentru elicoptere declarată disponibilă și potrivită pentru ca elicopterele să poată efectua decolarea;

111.

„distanța necesară pentru decolare (take-off distance required – TODRH)”, în cazul elicopterelor, înseamnă distanța orizontală necesară din momentul începerii decolării până în punctul în care se ating viteza de siguranță la decolare (VTOSS), o înălțime selectată și un gradient de urcare pozitiv, în urma defectării motorului critic confirmate la TDP, restul motoarelor funcționând în limitele operaționale aprobate;

112.

„traiectorie de decolare” înseamnă traiectoria pe verticală și pe orizontală cu motorul critic inoperant de la un punct specificat în timpul decolării până la 1 500 ft deasupra suprafeței în cazul avioanelor și până la 1 000 ft deasupra suprafeței în cazul elicopterelor;

113.

„masă la decolare” înseamnă masa care include toate obiectele și toate persoanele aflate la bord la începutul decolării, în cazul elicopterelor, și al rulării la decolare, în cazul avioanelor;

114.

„distanța de rulare la decolare disponibilă (take-off run available – TORA)” înseamnă lungimea pistei care este declarată disponibilă de statul pe teritoriul căruia se află aerodromul și adecvată pentru rularea la sol a unui avion la decolare;

115.

„membru al personalului tehnic” înseamnă un membru al echipajului implicat în operațiuni de transport aerian comercial HEMS, HHO sau NVIS, altul decât un membru al echipajului de zbor sau de cabină, desemnat de operator să îndeplinească sarcini în aeronavă sau la sol în scopul de a asista pilotul în timpul operațiunilor HEMS, HHO sau NVIS, care pot necesita operarea de echipamente specializate de la bord;

116.

„instrucțiuni tehnice (Technical Instructions – TI)” înseamnă cea mai recentă ediție în vigoare a Instrucțiunilor tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase, inclusiv suplimentul și orice addendum, aprobată și publicată de Organizația Aviației Civile Internaționale;

117.

„încărcătură transportată” înseamnă masa totală a pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și echipamentelor specializate transportate la bord, inclusiv orice balast;

118.

„zbor NVIS neasistat” înseamnă, în cazul operațiunilor NVIS, acea parte a unui zbor VFR pe timp de noapte în care nu se folosesc NVG de către un membru al echipajului;

119.

„întreprindere” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, sau orice alt organism oficial, cu sau fără personalitate juridică proprie;

120.

„V1” înseamnă viteza maximă la decolare la care un pilot trebuie să acționeze în vederea opririi avionului pe distanța de accelerare-oprire. „V1” înseamnă, de asemenea, viteza minimă la decolare, în urma unei defectări a motorului critic la VEF, la care pilotul poate continua decolarea și atinge înălțimea dorită deasupra suprafeței de decolare pe distanța de decolare;

121.

„VEF’” înseamnă viteza la care se presupune că se defectează motorul critic la decolare;

122.

„apropiere la vedere” înseamnă o apropiere în care nu se realizează fie întreaga procedură de apropiere instrumentală, fie o parte din aceasta, iar apropierea se execută cu repere vizuale de pe sol;

123.

„contract de închiriere cu echipaj” înseamnă un contract între transportatori aerieni, în temeiul căruia o aeronavă este exploatată pe baza AOC al transportatorului care a dat aeronava cu chirie;

124.

„pistă udă” înseamnă o pistă a cărei suprafață este acoperită cu apă sau cu o substanță echivalentă, prezentă în cantități mai mici decât cele specificate la definiția „pistei contaminate” sau atunci când pe suprafața pistei există suficientă umezeală ca să îi dea un aspect lucios, dar fără suprafețe semnificative de apă care băltește.


ANEXA II

CERINȚE APLICABILE AUTORITĂȚILOR PENTRU OPERAȚIUNILE AERIENE

[PARTEA ARO]

ARO.GEN.005   Domeniul de aplicare

Prezenta anexă stabilește cerințele privind sistemul de administrare și de management care trebuie îndeplinite de către agenție și statele membre pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de aplicare referitoare la operațiunile aeriene din aviația civilă.

SUBPARTEA GEN

CERINȚE GENERALE

SECȚIUNEA I

Dispoziții generale

ARO.GEN.115   Documentația de supraveghere

Autoritatea competentă furnizează personalului în cauză toate actele legislative, standardele, normele, publicațiile tehnice și documentele conexe necesare pentru a-i permite acestuia să își execute sarcinile și să își îndeplinească responsabilitățile.

ARO.GEN.120   Mijloace de conformitate

(a)

Agenția elaborează mijloace acceptabile de conformitate (AMC), care pot fi utilizate pentru a stabili conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare. Când se respectă AMC, cerințele asociate ale normelor de aplicare se consideră îndeplinite.

(b)

Pentru a stabili conformitatea cu normele de aplicare, se pot utiliza mijloacele de conformitate alternative.

(c)

Autoritatea competentă stabilește un sistem pentru a se asigura în permanență că toate mijloacele de conformitate alternative utilizate de ea însăși sau de organizațiile și persoanele aflate sub supravegherea sa permit stabilirea conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare.

(d)

Autoritatea competentă evaluează toate mijloacele de conformitate alternative propuse de o organizație în conformitate cu ORO.GEN.120 litera (b), analizând documentația furnizată și, dacă se consideră necesar, efectuând o inspecție a organizației.

Atunci când constată că mijloacele de conformitate alternative respectă normele de aplicare, autoritatea competentă procedează, fără întârzieri nejustificate, la:

1.

informarea solicitantului cu privire la faptul că pot fi aplicate mijloacele de conformitate alternative și, dacă este cazul, la modificarea în consecință a autorizației sau a certificatului solicitantului; și

2.

informarea agenției cu privire la conținutul acestora, furnizând copii ale tuturor documentelor relevante;

3.

informarea celorlalte state membre cu privire la mijloacele de conformitate alternative care au fost acceptate.

(e)

Atunci când autoritatea competentă însăși utilizează mijloace de conformitate alternative pentru a obține conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare, aceasta:

1.

le pune la dispoziția tuturor organizațiilor și persoanelor aflate sub supravegherea sa; și

2.

informează agenția în acest sens fără întârzieri nejustificate.

Autoritatea competentă furnizează agenției o descriere completă a mijloacelor de conformitate alternative, inclusiv orice revizuire a procedurilor care poate fi relevantă, precum și o evaluare care demonstrează respectarea normelor de aplicare.

ARO.GEN.125   Informarea agenției

(a)

Autoritatea competentă informează agenția, fără întârzieri nejustificate, în cazul apariției oricăror probleme semnificative legate de implementarea Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și a normelor sale de aplicare.

(b)

Autoritatea competentă furnizează agenției informații semnificative din punctul de vedere al siguranței, provenite din rapoartele pe care le-a primit cu privire la evenimente.

ARO.GEN.135   Reacția imediată la o problemă de siguranță

(a)

Fără a aduce atingere Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), autoritatea competentă implementează un sistem pentru a colecta, analiza și difuza în mod corespunzător informații privind siguranța.

(b)

Agenția implementează un sistem pentru a analiza în mod corespunzător orice informație relevantă privind siguranța pe care a primit-o și pentru a furniza fără întârzieri nejustificate statelor membre și Comisiei orice informație, inclusiv recomandări sau acțiuni corective care trebuie realizate, necesare pentru ca acestea să reacționeze în timp util la o problemă de siguranță ce implică produse, piese, echipamente, persoane sau organizații care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare.

(c)

La primirea informațiilor menționate la literele (a) și (b), autoritatea competentă ia măsuri adecvate pentru soluționarea problemei de siguranță.

(d)

Măsurile luate în temeiul literei (c) se notifică imediat tuturor persoanelor sau organizațiilor care trebuie să le respecte în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare. Autoritatea competentă notifică aceste măsuri și agenției și, atunci când sunt necesare acțiuni combinate, celorlalte state membre în cauză.

SECȚIUNEA II

Managementul

ARO.GEN.200   Sistemul de management

(a)

Autoritatea competentă instituie și menține un sistem de management care include cel puțin:

1.

politici și proceduri documentate în vederea descrierii organizării acesteia, a mijloacelor și metodelor sale de obținere a conformității cu Regulamentul (CE) 216/2008 și cu normele de aplicare a acestuia. Procedurile se țin la zi și servesc ca documente de lucru fundamentale în cadrul respectivei autorități competente pentru toate sarcinile asociate;

2.

suficient personal pentru a-și exercita sarcinile și a-și îndeplini responsabilitățile. Personalul respectiv este calificat pentru exercitarea sarcinilor care îi sunt atribuite și deține cunoștințele, experiența, pregătirea inițială și periodică necesare pentru a asigura competența continuă. Este disponibil un sistem de planificare a disponibilității personalului pentru a asigura îndeplinirea corespunzătoare a tuturor sarcinilor;

3.

baza materială adecvată și spații de birouri pentru exercitarea sarcinilor atribuite;

4.

o funcție de monitorizare a conformității sistemului de management cu cerințele relevante și a gradului de adecvare al procedurilor, inclusiv instituirea unui proces de audit intern și a unui proces de management al riscurilor de siguranță. Monitorizarea conformității cuprinde un sistem de transmitere a constatărilor din cadrul auditului către cadrele superioare de conducere ale autorității competente în vederea asigurării implementării unor acțiuni corective, după caz; și

5.

o persoană sau un grup de persoane, care răspund în ultimă instanță în fața cadrelor superioare de conducere ale autorității competente pentru funcția de monitorizare a conformității.

(b)

Pentru fiecare domeniu de activitate, inclusiv pentru sistemul de management, autoritatea competentă atribuie unei persoane sau mai multora răspunderea generală pentru gestionarea sarcinii (sarcinilor) relevante.

(c)

Autoritatea competentă instituie proceduri pentru participarea la un schimb reciproc de informații și asistență necesare împreună cu alte autorități competente în cauză, inclusiv referitor la toate constatările semnalate și acțiunile întreprinse ulterior în urma supravegherii persoanelor și a organizațiilor care derulează activități pe teritoriul unui stat membru, dar care sunt certificate de autoritatea competentă a altui stat membru sau de agenție.

(d)

O copie a procedurilor legate de sistemul de management și a modificărilor acestora se pune la dispoziția agenției în scopul standardizării.

ARO.GEN.205   Atribuirea de sarcini entităților calificate

(a)

Statele membre atribuie sarcini legate de certificarea inițială sau de supravegherea continuă a persoanelor sau organizațiilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare numai entităților calificate. Atunci când atribuie sarcini, autoritatea competentă se asigură că:

1.

dispune de un sistem pentru evaluarea inițială și continuă a conformității entității calificate cu anexa V la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

Sistemul și rezultatele evaluării se documentează;

2.

a încheiat un acord documentat cu entitatea calificată, aprobat de ambele părți la nivelul de conducere corespunzător, care definește în mod clar:

(i)

sarcinile care urmează a fi executate;

(ii)

declarațiile, rapoartele și înregistrările care trebuie furnizate;

(iii)

condițiile tehnice care trebuie îndeplinite la executarea unor astfel de sarcini;

(iv)

asigurarea corespunzătoare a răspunderii; și

(v)

protecția acordată informațiilor obținute în cursul exercitării unor astfel de sarcini.

(b)

Autoritatea competentă se asigură că procesul de audit intern și procesul de management al riscurilor de siguranță impuse de ARO.GEN.200 litera (a) punctul 4 vizează toate sarcinile de certificare sau de supraveghere continuă executate în numele său.

ARO.GEN.210   Schimbări ale sistemului de management

(a)

Autoritatea competentă dispune de un sistem pentru identificarea schimbărilor care îi afectează capacitatea de a-și executa sarcinile și de a-și îndeplini responsabilitățile definite în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în normele sale de aplicare. Acest sistem îi permite să ia măsurile necesare pentru a garanta faptul că sistemul său de management rămâne adecvat și eficace.

(b)

Autoritatea competentă își actualizează sistemul de management pentru a reflecta orice modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și a normelor sale de aplicare în timp util, astfel încât să asigure o implementare eficace.

(c)

Autoritatea competentă notifică agenției schimbările care îi afectează capacitatea de a-și executa sarcinile și de a-și îndeplini responsabilitățile definite în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în normele sale de aplicare.

ARO.GEN.220   Evidența documentelor

(a)

Autoritatea competentă trebuie să instituie un sistem de evidență a documentelor, care permite stocarea adecvată, accesibilitatea și trasabilitatea sigură a:

1.

politicilor și procedurilor documentate ale sistemului de management;

2.

pregătirii, calificării și autorizării personalului său;

3.

atribuirii sarcinilor, cuprinzând elementele impuse de ARO.GEN.205, precum și detaliile sarcinilor atribuite;

4.

proceselor de certificare și supravegherii continue a organizațiilor certificate;

5.

detaliilor privind cursurile de pregătire oferite de organizații certificate și, dacă este cazul, a documentelor referitoare la FSTD utilizate pentru pregătire;

6.

supravegherii persoanelor și organizațiilor care exercită activități pe teritoriul statului membru, dar care sunt supravegheate sau certificate de autoritatea competentă a altui stat membru sau de agenție, după cum au convenit respectivele autorități;

7.

evaluării și comunicării către agenție a mijloacelor de conformitate alternative propuse de organizații supuse certificării și a evaluării mijloacelor de conformitate alternative utilizate de autoritatea competentă însăși;

8.

constatărilor, acțiunilor corective și datei de încheiere a acțiunilor;

9.

măsurilor executorii luate;

10.

informațiilor privind siguranța și măsurilor subsecvente; și

11.

utilizării măsurilor derogatorii în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(b)

Autoritatea competentă păstrează o listă cu toate certificatele pe care le-a eliberat organizațiilor.

(c)

Toate evidențele trebuie să se păstreze pe perioada minimă precizată în prezentul regulament. În absența unei astfel de indicații, evidențele se păstrează pe o perioadă de minimum cinci ani, sub rezerva respectării legislației aplicabile cu privire la protecția datelor.

SECȚIUNEA III

Supravegherea, certificarea și aplicarea legii

ARO.GEN.300   Supravegherea

(a)

Autoritatea competentă verifică:

1.

conformitatea cu cerințele aplicabile organizațiilor înainte de a elibera un certificat sau o aprobare pentru o organizație, după caz;

2.

menținerea conformității cu cerințele aplicabile a organizațiilor pe care le-a certificat;

3.

aplicarea măsurilor de siguranță adecvate dispuse de autoritatea competentă după cum se definește la ARO.GEN.135 literele (c) și (d).

(b)

Această verificare trebuie:

1.

să fie susținută de o documentație concepută în mod specific pentru a furniza personalului responsabil cu supravegherea siguranței îndrumări privind exercitarea funcțiilor sale;

2.

să furnizeze persoanelor și organizațiilor în cauză rezultatele activității de supraveghere a siguranței;

3.

să se bazeze pe audituri și inspecții, inclusiv inspecții la platformă și inspecții neanunțate; și

4.

să furnizeze autorității competente dovezile necesare în cazul în care trebuie luate măsuri suplimentare, inclusiv măsurile prevăzute la ARO.GEN.350 și ARO.GEN.355.

(c)

Sfera supravegherii definită la literele (a) și (b) trebuie să țină seama de rezultatele activităților de supraveghere anterioare și de prioritățile în materie de siguranță.

(d)

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre și obligațiilor acestora prevăzute în ARO.RAMP, sfera supravegherii activităților executate pe teritoriul unui stat membru de către persoanele sau organizațiile stabilite sau rezidente într-un alt stat membru trebuie să se determine pe baza priorităților în materie de siguranță și a activităților de supraveghere anterioare.

(e)

În cazurile în care activitatea unei persoane sau a unei organizații implică mai mult de un stat membru sau agenția, autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea în temeiul literei (a) poate fi de acord ca unele sarcini de supraveghere să fie executate fie de autoritatea sau autoritățile competente ale statului membru ori statelor membre în care se desfășoară activitatea, fie de către agenție. Orice persoană sau organizație care face obiectul unui astfel de acord se informează cu privire la existența acestuia și domeniul său de aplicare.

(f)

Autoritatea competentă trebuie să colecteze și să prelucreze orice informație considerată utilă pentru supraveghere, inclusiv pentru inspecțiile la platformă și inspecțiile neanunțate.

ARO.GEN.305   Programul de supraveghere

(a)

Autoritatea competentă trebuie să instituie și să mențină un program de supraveghere care să cuprindă activitățile de supraveghere prevăzute de ARO.GEN.300 și de ARO.RAMP.

(b)

Pentru organizațiile certificate de autoritatea competentă, programul de supraveghere trebuie elaborat ținând cont de natura specifică a organizației, de complexitatea activităților sale, de rezultatele activităților anterioare de certificare și/sau de supraveghere prevăzute de ARO.GEN și ARO.RAMP și trebuie să se bazeze pe evaluarea riscurilor asociate. Acesta va include în cadrul fiecărui ciclu de planificare a supravegherii:

1.

audituri și inspecții, inclusiv inspecții la platformă și inspecții neanunțate, după caz; și

2.

întâlniri stabilite între cadrul de conducere responsabil și autoritatea competentă, pentru a se asigura că ambele părți rămân informate cu privire la aspectele importante.

(c)

Pentru organizațiile certificate de autoritatea competentă trebuie să se aplice un ciclu de planificare a supravegherii care să nu depășească 24 de luni.

Ciclul de planificare a supravegherii poate fi redus dacă există dovezi că performanța în materie de siguranță a organizației a scăzut.

Ciclul de planificare a supravegherii poate fi extins până la maximum 36 de luni dacă autoritatea competentă a constatat că, în decursul celor 24 de luni anterioare:

1.

organizația a demonstrat o identificare eficientă a pericolelor în materie de siguranță a aviației și un management eficace al riscurilor asociate;

2.

organizația a demonstrat continuu, în conformitate cu ORO.GEN.130, că ține complet sub control toate schimbările;

3.

nu s-au emis constatări de nivel 1; și

4.

toate acțiunile corective au fost aplicate în termenul acceptat sau prelungit de autoritatea competentă, definit la ARO.GEN.350 litera (d) punctul 2.

Ciclul de planificare a supravegherii poate fi prelungit până la maximum 48 de luni dacă, pe lângă condițiile de mai sus, organizația a instituit, iar autoritatea competentă a aprobat, un sistem eficace de raportare continuă către autoritatea competentă cu privire la performanța în materie de siguranță și la conformitatea cu reglementările a organizației însăși.

(d)

Pentru persoanele care dețin o licență, un certificat, o calificare sau un atestat eliberat de autoritatea competentă, programul de supraveghere cuprinde inspecții, inclusiv inspecții neanunțate, după caz.

(e)

Programul de supraveghere include evidențe ale datelor la care trebuie să aibă loc audituri, inspecții și întâlniri și ale datelor la care s-au derulat respectivele audituri, inspecții și întâlniri.

ARO.GEN.310   Procedura de certificare inițială – organizații

(a)

La primirea unei cereri de eliberare inițială a unui certificat pentru o organizație, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă organizația îndeplinește cerințele aplicabile. Această verificare poate ține seama de declarația menționată la ORO.AOC.100 litera (b).

(b)

Dacă a constatat că organizația îndeplinește cerințele aplicabile, autoritatea competentă eliberează certificatul (certificatele) prevăzut(e) în apendicele I-II. Certificatul (certificatele) se eliberează pe o durată nelimitată. Privilegiile și sfera activităților pe care organizația a primit aprobarea să le desfășoare trebuie să fie specificate în condițiile de aprobare atașate la certificat(e).

(c)

Pentru a permite unei organizații să efectueze schimbări fără aprobarea prealabilă a autorității competente în conformitate cu ORO.GEN.130, autoritatea competentă trebuie să aprobe procedura prezentată de organizație, prin care se definește sfera unor astfel de schimbări și se descrie modul în care aceste schimbări vor fi gestionate și notificate.

ARO.GEN.330   Schimbări – organizații

(a)

La primirea unei cereri de efectuare a unei schimbări care necesită o aprobare prealabilă, autoritatea competentă verifică dacă organizația îndeplinește cerințele aplicabile înainte de a da respectiva aprobare.

Autoritatea competentă descrie condițiile în care organizația poate funcționa pe durata schimbării, cu excepția cazului în care autoritatea competentă constată că certificatul organizației trebuie să fie suspendat.

Dacă a constatat că organizația respectă cerințele aplicabile, autoritatea competentă aprobă schimbarea.

(b)

Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, atunci când organizația efectuează schimbări care necesită o aprobare prealabilă fără a fi primit aprobarea din partea autorității competente după cum se definește la litera (a), autoritatea competentă suspendă, limitează sau revocă certificatul organizației.

(c)

Pentru schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă, autoritatea competentă evaluează informațiile furnizate în notificarea trimisă de organizație în conformitate cu ORO.GEN.130 pentru a verifica respectarea cerințelor aplicabile. În cazul constatării oricărei neconformități, autoritatea competentă:

1.

informează organizația cu privire la neconformitate și solicită schimbări suplimentare;

2.

în cazul unor constatări de nivel 1 sau nivel 2, acționează în conformitate cu ARO.GEN.350.

ARO.GEN.350   Constatări și acțiuni corective – organizații

(a)

Autoritatea competentă în materie de supraveghere în conformitate cu ARO.GEN.300 litera (a) dispune de un sistem de analiză a constatărilor sub raportul semnificației lor în materie de siguranță.

(b)

O constatare de nivel 1 se eliberează de către autoritatea competentă atunci când se constată orice neconformitate semnificativă cu cerințele aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și din normele sale de aplicare, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care reduce nivelul de siguranță sau periclitează grav siguranța zborului.

Constatările de nivel 1 includ:

1.

neacordarea accesului autorității competente la baza materială a organizației, după cum se prevede la ORO.GEN.140, în timpul programului normal de lucru și după două solicitări scrise;

2.

obținerea sau menținerea valabilității certificatului organizației prin falsificarea documentelor doveditoare depuse;

3.

dovada unor practici neregulamentare sau a utilizării frauduloase a certificatului organizației; și

4.

lipsa unui cadru de conducere responsabil.

(c)

O constatare de nivel 2 se eliberează de către autoritatea competentă atunci când se detectează orice neconformitate cu cerințele aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și din normele sale de aplicare, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care ar putea reduce nivelul de siguranță sau ar putea periclita siguranța zborului.

(d)

Când se face o constatare în cursul supravegherii sau prin orice alte mijloace, autoritatea competentă, fără a aduce atingere niciunei măsuri suplimentare impuse de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și de normele sale de aplicare, comunică respectiva constatare în scris organizației și solicită acțiuni corective pentru soluționarea neconformității (neconformităților) identificate. Atunci când este cazul, autoritatea competentă informează statul în care este înmatriculată aeronava.

1.

În cazul constatărilor de nivel 1, autoritatea competentă ia măsuri imediate și adecvate pentru a interzice sau pentru a limita activitățile și, dacă este cazul, ia măsuri în vederea revocării certificatului sau a aprobării specifice sau în vederea limitării ori a suspendării sale complete sau parțiale, în funcție de amploarea constatării de nivel 1, până când organizația a întreprins cu succes acțiuni corective.

2.

În cazul constatărilor de nivel 2, autoritatea competentă:

(i)

acordă organizației un termen pentru implementarea acțiunilor corective corespunzătoare naturii constatării, care, inițial, nu depășește în niciun caz trei luni. La finalul acestei perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi perioada de trei luni sub rezerva existenței unui plan satisfăcător de acțiuni corective, aprobat de autoritatea competentă; și

(ii)

evaluează acțiunile corective și planul de implementare propus de organizație și, dacă evaluarea concluzionează că acestea sunt suficiente pentru a soluționa neconformitatea (neconformitățile), le acceptă.

3.

În cazul în care o organizație nu depune un plan de acțiuni corective acceptabil sau nu execută acțiunile corective în termenul acceptat sau prelungit de autoritatea competentă, constatarea se transformă în constatare de nivel 1 și se iau măsurile prevăzute la litera (d) punctul 1.

4.

Autoritatea competentă ține evidența tuturor constatărilor pe care le-a făcut sau care i-au fost comunicate și, după caz, a măsurilor executorii pe care le-a aplicat, precum și a tuturor acțiunilor corective și a datei încheierii acțiunilor întreprinse în legătură cu constatările.

(e)

Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, atunci când autoritatea unui stat membru care acționează în temeiul dispozițiilor de la ARO.GEN.300 litera (d) identifică orice neconformitate cu cerințele aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și din normele sale de aplicare din partea unei organizații certificate de autoritatea competentă a altui stat membru sau de agenție, aceasta informează respectiva autoritate competentă și indică nivelul constatării.

ARO.GEN.355   Constatări și măsuri executorii – persoane

(a)

Dacă, în cursul supravegherii sau prin alte mijloace, autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea în conformitate cu ARO.GEN.300 litera (a) găsește dovezi care indică o neconformitate cu cerințele aplicabile din partea unei persoane care deține o licență, un certificat, o calificare sau un atestat eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare, autoritatea competentă acționează în conformitate cu ARA.GEN.355 literele (a)-(d) din anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei (2).

(b)

Dacă, în cursul supravegherii sau prin alte mijloace, se găsesc dovezi care indică o neconformitate cu cerințele aplicabile din partea unei persoane care face obiectul cerințelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în normele sale de aplicare și care nu deține o licență, un certificat, o calificare sau un atestat eliberat în conformitate cu respectivul regulament și normele sale de aplicare, autoritatea competentă care a identificat neconformitatea ia toate măsurile executorii necesare pentru a preveni menținerea acelei neconformități.

SUBPARTEA OPS

OPERAȚIUNI AERIENE

SECȚIUNEA I

Certificarea operatorilor de transport aerian comercial

ARO.OPS.100   Eliberarea certificatului de operator aerian

(a)

Autoritatea competentă eliberează certificatul de operator aerian (AOC) în momentul în care a constatat că operatorul demonstrează respectarea elementelor prevăzute la punctul ORO.AOC.100.

(b)

Certificatul cuprinde specificațiile operațiunilor asociate.

ARO.OPS.105   Acordurile de partajare de coduri

Atunci când analizează siguranța unui acord de partajare de coduri care implică un operator dintr-o țară terță, autoritatea competentă trebuie:

1.

să se asigure, în urma verificării de către operator conform dispozițiilor de la punctul ORO.AOC.115, că respectivul operator dintr-o țară terță respectă standardele OACI aplicabile;

2.

să țină legătura cu autoritatea competentă a statului operatorului dintr-o țară terță, dacă este necesar.

ARO.OPS.110   Contractele de închiriere

(a)

Autoritatea competentă aprobă un contract de închiriere în cazul în care constată că operatorul certificat în conformitate cu anexa III (partea ORO) respectă:

1.

ORO.AOC.110 litera (d), pentru luarea cu chirie a unei aeronave dintr-o țară terță fără echipaj;

2.

ORO.AOC.110 litera (c), pentru luarea cu chirie a unei aeronave dintr-o țară terță cu echipaj;

3.

ORO.AOC.110 litera (e), pentru darea cu chirie a unei aeronave fără echipaj către orice operator;

4.

cerințele aplicabile referitoare la menținerea navigabilității și la operațiunile aeriene, pentru luarea cu chirie a unei aeronave înmatriculate în UE fără echipaj și pentru luarea cu chirie a unei aeronave cu echipaj de la un operator din UE.

(b)

Aprobarea unui contract de închiriere a unei aeronave cu echipaj este suspendată sau revocată ori de câte ori:

1.

AOC al locatorului sau al locatarului este suspendat sau revocat;

2.

locatorul face obiectul unei interdicții de exploatare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(c)

Aprobarea unui contract de închiriere a unei aeronave fără echipaj este suspendată sau revocată ori de câte ori certificatul de navigabilitate al aeronavei este suspendat sau revocat.

(d)

Atunci când i se solicită aprobarea prealabilă a unui contract de închiriere de aeronave fără echipaj în conformitate cu punctul ORO.AOC.110 litera (e), autoritatea competentă asigură:

1.

coordonarea corespunzătoare cu autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea continuă a aeronavei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei (4) sau cu exploatarea aeronavei, dacă nu este vorba despre aceeași autoritate;

2.

retragerea în timp util a aeronavei de pe certificatul de operator aerian al operatorului.

SECȚIUNEA II

Aprobări

ARO.OPS.200   Procedura de aprobare specifică

(a)

La primirea unei cereri de eliberare sau de modificare a unei aprobări specifice, autoritatea competentă evaluează cererea în conformitate cu cerințele relevante din anexa V (partea SPA) și efectuează, dacă este cazul, o inspecție corespunzătoare a operatorului.

(b)

Când constată că operatorul a demonstrat conformitatea cu cerințele aplicabile, autoritatea competentă eliberează sau modifică aprobarea. Respectiva aprobare se menționează în specificațiile de operare, după cum se prevede în apendicele II.

ARO.OPS.205   Aprobarea listei echipamentului minim

(a)

Atunci când primește de la un operator o cerere de aprobare inițială a unei liste a echipamentului minim (MEL) sau de modificare a acesteia, înainte de a elibera aprobarea, autoritatea competentă evaluează fiecare articol afectat, pentru a verifica conformitatea cu cerințele aplicabile.

(b)

Autoritatea competentă, dacă constată îndeplinirea condițiilor specificate la punctul ORO.MLR.105 litera (f) demonstrată de operator, aprobă procedura operatorului pentru extinderea intervalelor de rectificare B, C și D aplicabile.

(c)

Autoritatea competentă, dacă constată îndeplinirea condițiilor specificate la punctul ORO.MLR.105 demonstrată de operator, aprobă, în fiecare caz în parte, exploatarea unei aeronave în afara constrângerilor MEL, dar în cadrul constrângerilor listei master a echipamentului minim (MMEL).

ARO.OPS.210   Stabilirea zonei locale

Autoritatea competentă poate stabili o zonă locală pentru cerințele de pregătire și verificare a echipajului de zbor.

ARO.OPS.215   Aprobarea operațiunilor cu elicopterul într-un mediu ostil aflat în afara unei zone aglomerate

(a)

Statele membre desemnează zonele în care se pot desfășura operațiuni cu elicopterul fără asigurarea unei capacități de aterizare forțată în condiții de siguranță, după cum se descrie la punctul CAT.POL.H.420.

(b)

Înainte de eliberarea aprobării menționate la punctul CAT.POL.H.420, autoritatea competentă trebuie să analizeze motivele pentru care operatorul susține că nu poate folosi criteriile corespunzătoare de performanță.

ARO.OPS.220   Aprobarea operațiunilor cu elicopterul către sau dinspre o zonă de interes public

Aprobarea menționată la punctul CAT.POL.H.225 include o listă a zonelor de interes public specificate de operator pentru care se aplică aprobarea.

ARO.OPS.225   Aprobarea operațiunilor către un aerodrom izolat

Aprobarea menționată la punctul CAT.OP.MPA.106 include o listă a aerodromurilor specificate de operator pentru care se aplică aprobarea.

SUBPARTEA RAMP

INSPECȚIILE LA PLATFORMĂ EFECTUATE ÎN CAZUL AERONAVELOR OPERATORILOR AFLAȚI SUB SUPRAVEGHEREA REGLEMENTARĂ A ALTUI STAT

ARO.RAMP.005   Domeniul de aplicare

Prezenta subparte stabilește cerințele care trebuie respectate de autoritatea competentă sau de agenție în exercitarea sarcinilor și responsabilităților care îi revin în privința efectuării inspecțiilor la platformă în cazul aeronavelor folosite de operatori din țări terțe sau de operatori aflați sub supravegherea reglementară a altui stat membru, atunci când aterizează pe aerodromuri aflate pe teritoriul care face obiectul dispozițiilor tratatului.

ARO.RAMP.100   Generalități

(a)

Aeronavele, precum și echipajele acestora, se inspectează în temeiul cerințelor aplicabile.

(b)

Pe lângă desfășurarea inspecțiilor la platformă cuprinse în programul său de supraveghere stabilit în conformitate cu punctul ARO.GEN.305, autoritatea competentă efectuează o inspecție la platformă a unei aeronave suspectate de neconformitate cu cerințele aplicabile.

(c)

În cadrul elaborării programului de supraveghere stabilit în conformitate cu punctul ARO.GEN.305, autoritatea competentă stabilește un program anual de desfășurare a inspecțiilor la platformă la care sunt supuse aeronavele. Acest program trebuie:

1.

să se bazeze pe o metodă de calcul care să ia în considerare istoricul numărului și tipului de operatori și al numărului de aterizări pe respectivele aerodromuri, precum și riscurile în materie de siguranță; și

2.

să permită autorității competente să acorde prioritate inspecțiilor aeronavelor pe baza listei menționate la punctul ARO.RAMP.105 litera (a).

(d)

Atunci când consideră că este necesar, agenția, în colaborare cu statele membre pe al căror teritoriu are loc inspecția, desfășoară inspecții la platformă ale aeronavelor, pentru a verifica conformitatea cu cerințele aplicabile în scopul:

1.

sarcinilor de certificare atribuite agenției prin Regulamentul (CE) nr. 216/2008;

2.

inspecțiilor de standardizare ale unui stat membru; sau

3.

inspecțiilor unei organizații în vederea verificării conformității cu cerințele aplicabile în situații potențial periculoase.

ARO.RAMP.105   Criterii de stabilire a priorității

(a)

Agenția pune la dispoziția autorităților competente o listă a operatorilor sau a aeronavelor identificate ca prezentând un risc potențial, în vederea stabilirii priorității inspecțiilor la platformă.

(b)

Această listă cuprinde:

1.

operatorii de aeronave identificați pe baza analizei datelor disponibile în conformitate cu ARO.RAMP.150 litera (b) punctul 4;

2.

operatorii de aeronave indicați agenției de către Comisia Europeană și identificați pe baza:

(i)

unui aviz emis de Comitetul pentru Siguranță Aeriană (ASC) în contextul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 cu privire la necesitatea unei verificări mai detaliate, prin inspecții la platformă sistematice, a respectării efective a standardelor de siguranță relevante; sau

(ii)

informațiilor obținute de Comisia Europeană de la statele membre în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005;

3.

aeronavele exploatate către teritoriul supus dispozițiilor tratatului de către operatori incluși în anexa B a listei de operatori care fac obiectul unei interdicții de exploatare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005;

4.

aeronavele exploatate de operatori certificați într-un stat sub supravegherea reglementară a căruia se află operatorii incluși în lista menționată la punctul 3;

5.

aeronavele folosite de un operator dintr-o țară terță care efectuează pentru prima dată zboruri către, dinspre sau în cadrul teritoriului supus dispozițiilor tratatului sau a cărui autorizație, eliberată în conformitate cu punctul ART.GEN.205, este limitată sau reinstituită în urma suspendării sau a revocării.

(c)

Lista se elaborează, în conformitate cu procedurile stabilite de agenție, după fiecare actualizare a listei comunitare a operatorilor care fac obiectul unei interdicții de exploatare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005, și, în orice caz, cel puțin o dată la patru luni.

ARO.RAMP.110   Colectarea informațiilor

Autoritatea competentă colectează și prelucrează orice informație considerată utilă pentru efectuarea inspecțiilor la platformă.

ARO.RAMP.115   Calificarea inspectorilor care efectuează inspecții la platformă

(a)

Autoritatea competentă și agenția trebuie să dispună de inspectori calificați pentru efectuarea inspecțiilor la platformă.

(b)

Inspectorii la platformă trebuie:

1.

să dețină educația necesară în domeniul aeronautic sau cunoștințele practice relevante pentru domeniul (domeniile) lor de inspecție;

2.

să fi încheiat cu succes:

(i)

pregătirea teoretică și practică corespunzătoare într-unul sau în mai multe dintre următoarele domenii de inspecție:

(A)

cabina de pilotaj;

(B)

siguranța cabinei;

(C)

starea aeronavei;

(D)

încărcătura;

(ii)

pregătirea corespunzătoare la fața locului susținută de un inspector la platformă cu experiență desemnat de autoritatea competentă sau de către agenție;

3.

să mențină valabilitatea calificării lor prin pregătire periodică și prin efectuarea a minimum 12 inspecții la fiecare 12 luni.

(c)

Pregătirea menționată la litera (b) punctul 2 subpunctul (i) trebuie furnizată de autoritatea competentă sau de orice organizație de pregătire aprobată în conformitate cu punctul ARO.RAMP.120 litera (a).

(d)

Agenția elaborează și ține la zi programe de pregătire și încurajează organizarea de cursuri și ateliere de lucru pentru inspectori în vederea îmbunătățirii nivelului de înțelegere și a punerii uniforme în aplicare a prezentei subpărți.

(e)

Agenția facilitează și coordonează un program de schimb de inspectori care are ca scop să le permită inspectorilor să dobândească experiență practică, precum și să contribuie la armonizarea procedurilor.

ARO.RAMP.120   Aprobarea organizațiilor de pregătire

(a)

Autoritatea competentă aprobă o organizație de pregătire care își are sediul principal al activității pe teritoriul respectivului stat membru în momentul în care a constatat că organizația de pregătire:

1.

a desemnat un responsabil cu pregătirea care are bune capacități manageriale, pentru a se asigura că pregătirea oferită este conformă cu cerințele aplicabile;

2.

deține baza materială pentru pregătire și echipamente de instruire corespunzătoare tipului de pregătire oferit;

3.

oferă pregătire în conformitate cu programele elaborate de agenție cu respectarea dispozițiilor de la punctul ARO.RAMP.115 litera (d);

4.

folosește instructori calificați.

(b)

Dacă autoritatea competentă solicită acest lucru, verificarea conformității și a conformității continue cu cerințele menționate la litera (a) este efectuată de către agenție.

(c)

Organizației de pregătire i se aprobă oferirea unuia sau mai multora dintre următoarele tipuri de pregătire:

1.

pregătire teoretică inițială;

2.

pregătire practică inițială;

3.

pregătire periodică.

ARO.RAMP.125   Desfășurarea inspecțiilor la platformă

(a)

Inspecțiile la platformă trebuie efectuate într-o manieră standardizată, folosind formularul prevăzut în apendicele III sau IV.

(b)

Când efectuează o inspecție la platformă, inspectorul sau inspectorii depun toate eforturile pentru a evita orice întârziere nejustificată a aeronavei inspectate.

(c)

La încheierea unei inspecții la platformă, pilotul comandant sau, în absența sa, un alt membru al echipajului de zbor sau un reprezentant al operatorului este informat cu privire la rezultatele inspecției la platformă cu ajutorul formularului prevăzut în apendicele III.

ARO.RAMP.130   Clasificarea constatărilor

Pentru fiecare element inspectat, se definesc drept constatări trei categorii de posibile neconformități în raport cu cerințele aplicabile. Aceste constatări se clasifică după cum urmează:

1.

o constatare de categoria 3 este orice neconformitate semnificativă identificată în raport cu cerințele aplicabile sau cu condițiile dintr-un certificat care are o influență majoră asupra siguranței;

2.

o constatare de categoria 2 este orice neconformitate identificată în raport cu cerințele aplicabile sau cu condițiile dintr-un certificat care are o influență semnificativă asupra siguranței;

3.

o constatare de categoria 1 este orice neconformitate identificată în raport cu cerințele aplicabile sau cu condițiile dintr-un certificat care are o influență minoră asupra siguranței.

ARO.RAMP.135   Acțiuni întreprinse în urma constatărilor

(a)

Pentru o constatare de categoria 2 sau 3, autoritatea competentă sau, după caz, agenția:

1.

comunică în scris constatarea operatorului, solicitându-i acestuia să facă dovada acțiunilor corective întreprinse; și

2.

informează autoritatea competentă a statului operatorului și, după caz, statul în care este înmatriculată aeronava și în care s-au eliberat licențele echipajului de zbor. Acolo unde este cazul, autoritatea competentă sau agenția solicită confirmarea faptului că aceștia sunt de acord cu acțiunile corective întreprinse de operator în conformitate cu ARO.GEN.350 sau ARO.GEN.355.

(b)

În plus față cele dispuse la litera (a), în cazul unei constatări de categoria 3, autoritatea competentă ia măsuri imediate:

1.

impunând o restricție de exploatare a aeronavei;

2.

solicitând să se întreprindă imediat acțiuni corective;

3.

reținând aeronava la sol în conformitate cu ARO.RAMP.140; sau

4.

impunând o interdicție imediată de exploatare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

(c)

Atunci când semnalează o constatare de categoria 3, agenția solicită autorității competente a statului în care a aterizat aeronava să ia măsurile corespunzătoare în conformitate cu litera (b).

ARO.RAMP.140   Reținerea la sol a unei aeronave

(a)

În cazul unei constatări de categoria 3, dacă se presupune că se intenționează sau este probabil ca o aeronavă să efectueze un zbor fără ca operatorul sau proprietarul să fi executat acțiunea corectivă corespunzătoare, autoritatea competentă trebuie:

1.

să notifice pilotul comandant/comandantul sau operatorul că aeronava nu are permisiunea de a începe zborul până la noi dispoziții; și

2.

să rețină aeronava la sol.

(b)

Autoritatea competentă a statului în care aeronava este reținută la sol informează imediat autoritatea competentă a statului operatorului și pe cea a statului în care este înmatriculată aeronava, dacă este cazul, precum și agenția, în cazul unei aeronave reținute la sol care este folosită de un operator dintr-o țară terță.

(c)

Autoritatea competentă, în colaborare cu statul operatorului sau cu statul de înmatriculare, prevede condițiile necesare în care aeronava poate primi permisiunea de decolare.

(d)

Dacă neconformitatea afectează valabilitatea certificatului de navigabilitate al aeronavei, reținerea la sol este ridicată numai de către autoritatea competentă în momentul în care operatorul face dovada că:

1.

s-a restabilit conformitatea cu cerințele aplicabile;

2.

a obținut o autorizație de zbor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei (5), în cazul aeronavelor înmatriculate într-un stat membru;

3.

deține o autorizație de zbor sau un document echivalent din partea statului de înmatriculare sau a statului operatorului, în cazul aeronavelor înmatriculate într-o țară terță și exploatate de un operator din UE sau dintr-o țară terță; și

4.

a obținut permisiunea țărilor terțe care vor fi survolate, dacă este cazul.

ARO.RAMP.145   Raportarea

(a)

Informațiile colectate în conformitate cu punctul ARO.RAMP.125 litera (a) sunt introduse în baza de date centralizată menționată la punctul ARO.RAMP.150 litera (b) punctul 2, în termen de 21 de zile calendaristice de la inspecție.

(b)

Autoritatea competentă sau agenția introduce în baza de date centralizată orice informație utilă pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și a normelor sale de aplicare și pentru realizarea de către agenție a sarcinilor care îi revin în temeiul prezentei anexe, inclusiv informațiile relevante menționate la punctul ARO.RAMP.110.

(c)

Ori de câte ori informațiile menționate la punctul ARO.RAMP.110 indică o potențială amenințare la adresa siguranței, aceste informații trebuie comunicate de îndată fiecărei autorități competente și agenției.

(d)

Ori de câte ori autoritatea competentă primește, din partea unei persoane, informații cu privire la deficiențele unei aeronave, identitatea sursei informațiilor menționate la punctul ARO.RAMP.110 și la punctul ARO.RAMP.125 litera (a) nu se divulgă.

ARO.RAMP.150   Sarcinile de coordonare ale agenției

(a)

Agenția gestionează și utilizează instrumentele și procedurile necesare pentru stocarea și schimbul de:

1.

informații menționate la ARO.RAMP.145, folosind formularele prevăzute în apendicele III și IV;

2.

informații puse la dispoziție de țări terțe sau organizații internaționale care au încheiat acorduri în acest sens cu UE sau de organizații cu care agenția a încheiat acorduri în acest sens în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(b)

Această gestionare presupune următoarele sarcini:

1.

stocarea datelor provenite de la statele membre, de interes sub raportul informațiilor privind siguranța aeronavelor care aterizează pe aerodromurile aflate pe teritoriul supus dispozițiilor tratatului;

2.

crearea, menținerea și actualizarea continuă a unei baze de date centralizate care să conțină toate informațiile menționate la litera (a) punctele 1 și 2;

3.

efectuarea modificărilor și a îmbunătățirilor necesare ale aplicației bazei de date;

4.

analizarea bazei de date centralizate și a altor informații relevante cu privire la siguranța aeronavelor și a operatorilor aerieni și, pornind de la aceasta:

(i)

furnizarea de consultanță pentru Comisia Europeană și autoritățile competente cu privire la acțiunile imediate sau politica subsecventă;

(ii)

raportarea potențialelor probleme de siguranță către Comisia Europeană și autoritățile competente;

(iii)

propunerea de acțiuni coordonate Comisiei și autorităților competente, atunci când acest lucru este necesar din motive de siguranță, și asigurarea coordonării la nivel tehnic a acestor acțiuni;

5.

menținerea legăturii cu alte instituții și organisme europene, organizații internaționale și autorități competente din țări terțe în ceea ce privește schimbul de informații.

ARO.RAMP.155   Raportul anual

Agenția pregătește și înaintează Comisiei un raport anual cu privire la sistemul inspecțiilor la platformă, care cuprinde cel puțin următoarele informații:

(a)

stadiul în care se află sistemul;

(b)

stadiul inspecțiilor efectuate în cursul anului;

(c)

analiza rezultatelor inspecțiilor cu indicarea categoriilor de constatări;

(d)

acțiunile întreprinse în cursul anului;

(e)

propuneri pentru îmbunătățirea în continuare a sistemului de inspecții la platformă; și

(f)

anexe cu listele inspecțiilor clasificate în funcție de statul de operare, tipul de aeronavă, operatorul și procentul de constatări în raport cu numărul de inspecții.

ARO.RAMP.160   Informarea publicului și protecția informațiilor

(a)

Statele membre utilizează informațiile pe care le primesc în temeiul dispozițiilor de la punctele ARO.RAMP.105 și ARO.RAMP.145 numai în scopul aplicării Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și a normelor sale de aplicare și le protejează în consecință.

(b)

Agenția publică anual un raport de informații agregate, accesibil publicului, care conține o analiză a informațiilor primite în conformitate cu ARO.RAMP.145. Raportul trebuie să fie simplu și ușor de înțeles, iar sursa informațiilor nu se divulgă.


(1)  JO L 167, 4.7.2003, p. 23.

(2)  JO L 100, 5.4.2012, p. 1.

(3)  JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

(4)  JO L 315, 28.11.2003, p. 1.

(5)  JO L 243, 27.9.2003, p. 6.

Apendicele I

Image

Apendicele II

Image

Image

Apendicele III

Image

Image

Apendicele IV

Raport de inspecție la platformă

Image

Image

Image


ANEXA III

CERINȚE APLICABILE ORGANIZAȚIILOR PENTRU OPERAȚIUNILE AERIENE

[PARTEA ORO]

ORO.GEN.005   Domeniul de aplicare

Prezenta anexă stabilește cerințele care trebuie respectate de un operator aerian care desfășoară operațiuni de transport aerian comercial.

SUBPARTEA GEN

CERINȚE GENERALE

SECȚIUNEA I

Dispoziții generale

ORO.GEN.105   Autoritatea competentă

În sensul prezentei anexe, autoritatea competentă care exercită supravegherea operatorilor supuși unei obligații de certificare este, în cazul operatorilor care își au sediul principal al activității într-un stat membru, autoritatea desemnată de respectivul stat membru.

ORO.GEN.110   Responsabilitățile operatorului

(a)

Operatorul este responsabil cu exploatarea aeronavei în conformitate cu anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, cu cerințele relevante din prezenta anexă și cu certificatul său.

(b)

Fiecare zbor se execută în conformitate cu prevederile din manualul de operațiuni.

(c)

Operatorul instituie și menține un sistem de exercitare a controlului operațional asupra oricărui zbor efectuat în conformitate cu condițiile din certificatul său.

(d)

Operatorul se asigură că aeronavele sale sunt echipate și că echipajele sale sunt calificate corespunzător pentru zona și tipul de operațiune.

(e)

Operatorul se asigură că întregul personal desemnat sau implicat direct în operațiuni la sol și în zbor este instruit în mod corespunzător, a demonstrat abilitățile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale specifice și este conștient de responsabilitățile care îi revin și de relațiile dintre aceste sarcini și operarea în ansamblu.

(f)

Operatorul instituie proceduri și instrucțiuni pentru operarea în condiții de siguranță a fiecărui tip de aeronavă, cuprinzând sarcini și responsabilități pentru personalul de la sol și pentru membrii echipajului, pentru toate tipurile de operațiuni de la sol sau de pe durata zborului. Aceste proceduri nu obligă membrii echipajului să execute activități în timpul fazelor critice ale zborului, în afară de cele necesare pentru operarea în condiții de siguranță a aeronavei.

(g)

Operatorul se asigură că întregul personal a luat la cunoștință că trebuie să respecte legile, reglementările și procedurile statelor în care se desfășoară operațiunile, care sunt relevante pentru executarea sarcinilor lor.

(h)

Operatorul instituie un sistem de liste de verificare pentru fiecare tip de aeronavă care se utilizează de către membrii echipajului în toate fazele zborului în condiții normale, anormale și de urgență, pentru a se asigura că se respectă procedurile de operare din manualul de operațiuni. Elaborarea și utilizarea listelor de verificare respectă principiile privind factorii umani și iau în considerare cea mai recentă documentație relevantă a producătorului aeronavei.

(i)

Operatorul specifică procedurile de planificare a zborului pentru a oferi o desfășurare a zborului în condiții de siguranță, pe baza caracteristicilor de performanță ale aeronavei, a altor limitări de operare și a condițiilor relevante previzibile pe ruta care trebuie urmată și la aerodromurile sau locurile de operare în cauză. Aceste proceduri trebuie incluse în manualul de operațiuni.

(j)

Operatorul elaborează și menține programe de pregătire a personalului pe tema bunurilor periculoase, după cum prevăd instrucțiunile tehnice, care sunt supuse autorității competente spre examinare și aprobare. Programele de pregătire sunt proporționale cu responsabilitățile personalului.

ORO.GEN.115   Solicitarea unui certificat de operator

(a)

Cererea de certificat de operator sau de modificare a unui certificat existent se realizează în forma și modul stabilite de autoritatea competentă ținând cont de cerințele aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și din normele sale de aplicare.

(b)

Solicitanții unui certificat inițial furnizează autorității competente o documentație care demonstrează modul în care aceștia se vor conforma cerințelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în normele sale de aplicare. O astfel de documentație include o procedură care descrie modul în care se vor gestiona schimbările ce nu necesită o aprobare prealabilă și cum se vor notifica acestea autorității competente.

ORO.GEN.120   Mijloace de conformitate

(a)

Pentru a obține conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare, un operator poate utiliza mijloace de conformitate alternative la cele adoptate de agenție.

(b)

Atunci când un operator care face obiectul certificării dorește să utilizeze un mijloc de conformitate alternativ la mijloacele acceptabile de conformitate (AMC) adoptate de agenție pentru a obține conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare, înainte de a-l implementa, aceasta trebuie să furnizeze autorității competente o descriere completă a mijlocului de conformitate alternativ. Descrierea trebuie să includă toate revizuirile manualelor sau procedurilor care ar putea fi relevante, precum și o evaluare care demonstrează respectarea normelor de aplicare.

Operatorul poate pune în aplicare aceste mijloace de conformitate alternative sub rezerva aprobării prealabile de către autoritatea competentă și la primirea notificării prevăzute la punctul ARO.GEN.120 litera (d).

ORO.GEN.125   Condiții de aprobare și privilegiile unui operator

Un operator certificat respectă sfera și privilegiile definite în specificațiile de operare anexate la certificatul operatorului.

ORO.GEN.130   Schimbări

(a)

Orice schimbare care afectează:

1.

sfera certificatului sau specificațiile de operare ale unui operator; sau

2.

oricare dintre elementele sistemului de management al operatorului prevăzut la ORO.GEN.200 litera (a) punctele (1) și (2),

necesită aprobarea prealabilă a autorității competente.

(b)

Pentru orice schimbări care necesită o aprobare prealabilă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare, operatorul solicită și obține o autorizație din partea autorității competente. Cererea se face înainte ca orice astfel de schimbare să aibă loc, pentru a permite autorității competente să determine menținerea conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare și să modifice, dacă este necesar, certificatul operatorului și condițiile de aprobare asociate anexate la acesta.

Operatorul furnizează autorității competente orice documentație relevantă.

Schimbarea se realizează numai la primirea aprobării oficiale a autorității competente în conformitate cu ARO.GEN.330.

În timpul acestor schimbări, operatorul își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de autoritatea competentă, după caz.

(c)

Toate schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă se gestionează și se notifică autorității competente în modul definit în procedura aprobată de autoritatea competentă în conformitate cu ARO.GEN.310 litera (c).

ORO.GEN.135   Menținerea valabilității

(a)

Certificatul operatorului rămâne valabil cu condiția ca:

1.

operatorul să respecte în continuare cerințele relevante din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și din normelor sale de aplicare, ținând cont de prevederile referitoare la tratarea constatărilor conform punctului ORO.GEN.150;

2.

autorității competente să i se acorde acces la operator, în conformitate cu ORO.GEN.140, pentru a determina dacă se menține conformitatea cu cerințele relevante din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și din normele sale de aplicare; și

3.

certificatul să nu fie revocat sau să nu se renunțe la acesta.

(b)

În cazul revocării sau renunțării, certificatul se înapoiază autorității competente fără întârziere.

ORO.GEN.140   Accesul

(a)

În scopul stabilirii conformității cu cerințele relevante din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și din normele sale de aplicare, operatorul acordă în orice moment acces la întreaga bază materială, la toate aeronavele, documentele, evidențele, datele, procedurile sau la alte materiale relevante pentru activitatea sa care face obiectul certificării, fie că este contractată sau nu, oricărei persoane autorizate de una dintre următoarele autorități:

1.

autoritatea competentă definită la ORO.GEN.105;

2.

autoritatea care acționează în temeiul prevederilor de la ARO.GEN.300 litera (d), ARO.GEN.300 litera (e) sau ARO.RAMP.

(b)

Accesul la aeronave menționat la litera (a) include posibilitatea de a urca și de a rămâne la bordul aeronavei în timpul operațiunilor de zbor, cu excepția cazului în care, din motive de siguranță, comandantul decide altfel în privința compartimentului echipajului de zbor în conformitate cu punctul CAT.GEN.MPA.135.

ORO.GEN.150   Constatări

După primirea unei notificări a constatărilor, operatorul:

(a)

determină cauza care stă la baza neconformității;

(b)

definește un plan de acțiuni corective; și

(c)

demonstrează implementarea acțiunilor corective într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă, într-un termen convenit cu respectiva autoritate, definit la ARO.GEN.350 litera (d).

ORO.GEN.155   Reacția imediată la o problemă de siguranță

Operatorul pune în aplicare:

(a)

orice măsură de siguranță impusă de autoritatea competentă în conformitate cu ARO.GEN.135 litera (c); și

(b)

orice informație obligatorie relevantă în materie de siguranță emisă de agenție, inclusiv directivele privind navigabilitatea.

ORO.GEN.160   Raportarea evenimentelor

(a)

Operatorul raportează autorității competente și oricărei alte organizații care trebuie informată conform dispozițiilor statului operatorului orice accident, incident grav și eveniment, definite în Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și în Directiva 2003/42/CE.

(b)

Fără a aduce atingere literei (a), operatorul raportează autorității competente și organizației responsabile cu proiectarea aeronavei orice incident, defecțiune, defect tehnic, depășire a limitelor tehnice, eveniment care ar atrage atenția asupra existenței unor informații incorecte, incomplete sau ambigue în datele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei (2) sau orice altă circumstanță anormală care a pus sau ar fi putut pune în pericol exploatarea aeronavei în condiții de siguranță și care nu a dus la producerea unui accident sau a unui incident grav.

(c)

Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 996/2010, Directivei 2003/42/CE, Regulamentului (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei (3) și Regulamentului (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei (4), rapoartele menționate la literele (a) și (b) se realizează în forma și modul stabilite de autoritatea competentă și conțin toate informațiile pertinente referitoare la situația sesizată de operator.

(d)

Rapoartele se realizează cât mai curând posibil, însă în orice caz în termen de 72 de ore de la momentul identificării de către operator a situației la care face referire raportul, cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale care împiedică acest lucru.

(e)

Acolo unde este cazul, operatorul realizează un raport de urmărire pentru a furniza detalii despre măsurile pe care intenționează să le ia pentru a preveni evenimente similare pe viitor, imediat ce aceste măsuri au fost identificate. Acest raport se realizează în forma și modul stabilite de autoritatea competentă.

SECȚIUNEA 2

Managementul

ORO.GEN.200   Sistemul de management

(a)

Operatorul instituie, pune în aplicare și menține un sistem de management care include:

1.

responsabilități și răspunderi clar definite la nivelul întregii structuri a operatorului, inclusiv răspunderea directă în materie de siguranță a cadrului de conducere responsabil;

2.

o descriere a filozofiilor și principiilor generale ale operatorului în materie de siguranță, denumite generic politica de siguranță;

3.

identificarea pericolelor care amenință siguranța aviației, generate de activitățile operatorului, evaluarea acestora și managementul riscurilor asociate, inclusiv luarea de măsuri în vederea reducerii riscului și a verificării eficacității acestora;

4.

menținerea nivelului de pregătire și de competență al personalului pentru a-i permite acestuia să își execute sarcinile;

5.

documentarea tuturor proceselor-cheie ale sistemului de management, inclusiv un proces menit să facă personalul conștient de responsabilitățile sale și procedura de modificare a acestei documentații;

6.

o funcție de monitorizare a conformității operatorului cu cerințele relevante. Monitorizarea conformității cuprinde un sistem de transmitere a constatărilor către cadrul de conducere responsabil în vederea asigurării implementării efective a unor acțiuni corective, după caz; și

7.

toate cerințele suplimentare prevăzute în subpărțile relevante din prezenta anexă sau din alte anexe aplicabile.

(b)

Sistemul de management corespunde mărimii operatorului și naturii și complexității activităților sale, ținând cont de pericolele și riscurile asociate, inerente acestor activități.

ORO.GEN.205   Activități contractate

(a)

Activitățile contractate includ toate activitățile din sfera aprobării operatorului care sunt desfășurate de o altă organizație, care este certificată la rândul ei să desfășoare astfel de activități sau care, dacă nu este certificată, își desfășoară activitatea în temeiul aprobării operatorului. Atunci când contractează sau achiziționează orice parte a activității sale, operatorul se asigură că serviciul sau produsul contractat sau achiziționat respectă cerințele aplicabile.

(b)

Atunci când operatorul certificat contractează orice parte a activității sale unei organizații care nu este la rândul său certificată în conformitate cu prezenta parte să desfășoare o astfel de activitate, organizația își desfășoară activitatea în temeiul aprobării operatorului. Organizația contractantă se asigură că autorității competente i se acordă acces la organizația contractată, pentru a determina menținerea conformității cu cerințele aplicabile.

ORO.GEN.210   Cerințe privind personalul

(a)

Operatorul numește un cadru de conducere responsabil, care deține autoritatea de a asigura că toate activitățile pot fi finanțate și executate în conformitate cu cerințele aplicabile. Cadrul de conducere responsabil poartă răspunderea pentru instituirea și menținerea unui sistem de management eficace.

(b)

Operatorul desemnează o persoană sau un grup de persoane care au răspunderea de a se asigura că operatorul respectă în continuare cerințele aplicabile. Respectiva persoană sau respectivele persoane răspund în ultimă instanță în fața cadrului de conducere responsabil.

(c)

Operatorul deține suficient personal calificat pentru sarcinile planificate și pentru activitățile care trebuie desfășurate în conformitate cu cerințele aplicabile.

(d)

Operatorul ține evidențe corespunzătoare privind experiența, calificarea și pregătirea personalului pentru a dovedi conformitatea cu litera (c).

(e)

Operatorul se asigură că întregul personal cunoaște normele și procedurile relevante pentru executarea atribuțiilor sale.

ORO.GEN.215   Cerințe privind baza materială

Operatorul deține o bază materială care să permită desfășurarea și managementul tuturor sarcinilor planificate și al activităților în conformitate cu cerințele aplicabile.

ORO.GEN.220   Evidența documentelor

(a)

Operatorul instituie un sistem de evidență a documentelor care permite stocarea adecvată și trasabilitatea sigură a tuturor activităților desfășurate și care acoperă în special toate elementele indicate la ORO.GEN.200.

(b)

Formatul evidențelor se specifică în procedurile operatorului.

(c)

Documentele păstrate în evidență se stochează într-un mod care asigură protecția împotriva deteriorării, alterării și furtului.

SUBPARTEA AOC

CERTIFICAREA OPERATORILOR AERIENI

ORO.AOC.100   Solicitarea unui certificat de operator aerian

(a)

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5), înainte de a demara operațiuni aeriene comerciale, operatorul trebuie să solicite și să obțină un certificat de operator aerian (AOC) eliberat de autoritatea competentă.

(b)

Operatorul furnizează autorității competente următoarele informații:

1.

denumirea oficială și denumirea comercială, adresa și adresa de corespondență a solicitantului;

2.

o descriere a operațiunilor propuse, inclusiv tipul (tipurile) și numărul aeronavelor care urmează să fie exploatate;

3.

o descriere a sistemului de management, inclusiv structura organizatorică;

4.

numele cadrului de conducere responsabil;

5.

numele persoanelor desemnate în conformitate cu punctul ORO.AOC.135 litera (a), precum și calificările și experiența acestora; și

6.

o copie a manualului de operațiuni în conformitate cu ORO.MLR.100;

7.

o declarație conform căreia întreaga documentație trimisă autorității competente a fost verificată de solicitant și este în conformitate cu cerințele aplicabile.

(c)

Solicitanții dovedesc autorității competente că:

1.

îndeplinesc toate cerințele aplicabile din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, din prezenta anexă și din anexele IV (partea CAT) și V (partea SPA) la prezentul regulament, după caz;

2.

toate aeronavele exploatate dispun de un certificat de navigabilitate (CofA), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003; și

3.

organizarea și managementul lor sunt adecvate și adaptate corespunzător dimensiunii și domeniului de activitate.

ORO.AOC.105   Specificațiile de operare și privilegiile unui titular de AOC

Privilegiile operatorului, inclusiv cele acordate în conformitate cu anexa V (partea SPA), trebuie indicate în specificațiile de operare ale certificatului.

ORO.AOC.110   Contract de închiriere

Toate tipurile de închiriere

(a)

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, orice contract de închiriere care are ca obiect o aeronavă utilizată de un operator certificat în conformitate cu prezenta parte face obiectul aprobării prealabile a autorității competente.

(b)

Operatorul certificat în conformitate cu prezenta parte poate lua cu chirie aeronave cu echipaj numai de la un operator care nu face obiectul unei interdicții de exploatare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005.

Luarea cu chirie cu echipaj

(c)

Solicitantul unei aprobări pentru luarea cu chirie a unei aeronave cu echipaj aparținând unui operator dintr-o țară terță trebuie să demonstreze autorității competente că:

1.

operatorul din țara terță deține un AOC valabil eliberat în conformitate cu anexa 6 a OACI;

2.

standardele de siguranță pe care operatorul din țara terță le aplică în domeniul menținerii navigabilității și al operațiunilor aeriene sunt echivalente cerințelor aplicabile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 și de prezentul regulament; și

3.

aeronava dispune de un certificat de navigabilitate standard eliberat în conformitate cu anexa 8 a OACI.

Luarea cu chirie fără echipaj

(d)

Solicitantul unei aprobări pentru luarea cu chirie fără echipaj a unei aeronave înmatriculate într-o țară terță trebuie să demonstreze autorității competente că:

1.

a fost identificată o nevoie operațională la care nu se poate răspunde prin închirierea unei aeronave înmatriculate în UE;

2.

durata pe care este luată cu chirie nu depășește șapte luni în nicio perioadă de 12 luni consecutive; și

3.

s-a asigurat conformitatea cu cerințele aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 2042/2003.

Darea cu chirie fără echipaj

(e)

Operatorul certificat în conformitate cu prezenta parte, care intenționează să dea cu chirie fără echipaj una dintre aeronavele sale, solicită aprobarea prealabilă a autorității competente. Cererea este însoțită de copii ale contractului de închiriere avut în vedere sau de descrierea clauzelor referitoare la închiriere, cu excepția detaliilor financiare, și orice alte documente relevante.

Darea cu chirie cu echipaj

(f)

Înainte de darea cu chirie a unei aeronave cu echipaj, operatorul certificat în conformitate cu prezenta parte trebuie să înștiințeze autoritatea competentă.

ORO.AOC.115   Acordurile de partajare de coduri

(a)

Fără a aduce atingere cerințelor UE în materie de siguranță aplicabile operatorilor și aeronavelor din țările terțe, un operator certificat în conformitate cu prezenta parte încheie un acord de partajare de coduri cu un operator dintr-o țară terță numai după ce:

1.

a verificat că operatorul din țara terță respectă standardele OACI aplicabile; și

2.

a furnizat autorității competente informații documentate care îi permit respectivei autorități să respecte dispozițiile de la punctul ARO.OPS.105.

(b)

Atunci când pune în aplicare un acord de partajare de coduri, operatorul monitorizează și evaluează în mod regulat menținerea conformității operatorului din țara terță cu standardele OACI aplicabile.

(c)

Operatorul certificat în conformitate cu prezenta parte nu poate vinde sau elibera bilete pentru un zbor efectuat de un operator dintr-o țară terță dacă respectivul operator din țara terță face obiectul unei interdicții de exploatare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 sau nu menține conformitatea cu standardele OACI aplicabile.

ORO.AOC.120   Aprobări pentru furnizarea de cursuri de pregătire pentru membrii echipajului de cabină sau pentru eliberarea de atestate de membru al echipajului de cabină

(a)

Atunci când intenționează să furnizeze cursurile de pregătire prevăzute în anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012, operatorul trebuie să solicite și să obțină o aprobare eliberată de autoritatea competentă. În acest scop, solicitantul face dovada conformității cu cerințele privind desfășurarea și conținutul cursurilor de pregătire stabilite la punctele CC.TRA.215 și CC.TRA.220 din anexa menționată și pune la dispoziția autorității competente:

1.

data la care se intenționează începerea activității;

2.

datele personale și calificările instructorilor, în funcție de relevanța pentru subiectele de pregătire care urmează a fi abordate;

3.

numele și adresa (adresele) aerodromurilor și/sau ale locului (locurilor) unde se desfășoară pregătirea;

4.

o descriere a incintelor, metodelor de pregătire, manualelor și dispozitivelor reprezentative care urmează a fi utilizate; și

5.

programa și programele asociate cursului de pregătire.

(b)

Dacă un stat membru decide, în conformitate cu punctul ARA.CC.200 din anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012, că operatorii pot primi aprobarea de a elibera atestate de membru al echipajului de cabină, în plus față de cele dispuse la litera (a), solicitantul trebuie:

1.

să demonstreze autorității competente că:

(i)

organizația are capacitatea și este răspunzătoare de a executa această sarcină;

(ii)

personalul care desfășoară examenele este calificat corespunzător și nu se află într-un conflict de interese; și

2.

să asigure procedurile și condițiile specificate pentru:

(i)

desfășurarea examenului prevăzut la CC.TRA.220;

(ii)

eliberarea atestatelor de membru al echipajului de cabină; și

(iii)

punerea la dispoziția autorității competente a tuturor informațiilor relevante și a documentației cu privire la atestările pe care le eliberează și titularii acestora, în scopul evidenței documentelor, al supravegherii și al controlului aplicării legii de către respectiva autoritate.

(c)

Aprobările menționate la literele (a) și (b) trebuie indicate în specificațiile de operare.

ORO.AOC.125   Operațiuni necomerciale efectuate cu aeronavele enumerate în specificațiile de operare de către titularul unui AOC

Titularul unui AOC poate desfășura operațiuni necomerciale cu o aeronavă folosită pentru operațiuni de transport aerian comercial, care figurează pe lista din specificațiile de operare ale AOC-ului său cu condiția ca operatorul:

(a)

să descrie aceste operațiuni în detaliu în manualul de operațiuni, împreună cu:

1.

identificarea cerințelor aplicabile;

2.

o precizare clară a tuturor diferențelor dintre procedurile de operare utilizate la desfășurarea operațiunilor comerciale și a celor necomerciale;

3.

un mijloc de garantare a faptului că întregul personal implicat în operațiuni este pe deplin familiarizat cu procedurile asociate;

(b)

să înainteze autorității competente diferențele identificate între procedurile de operare menționate la litera (a) punctul 2 în vederea aprobării prealabile.

ORO.AOC.130   Monitorizarea datelor de zbor – avioane

(a)

Operatorul instituie și menține un sistem de monitorizare a datelor de zbor, integrat în sistemul său de management, pentru avioanele cu o masă maximă certificată la decolare mai mare de 27 000 kg

(b)

Sistemul de monitorizare a datelor de zbor nu are intenție punitivă și cuprinde măsurile adecvate de protecție a sursei (surselor) datelor.

ORO.AOC.135   Cerințe privind personalul

(a)   În conformitate cu ORO.GEN.210 litera (b), operatorul numește persoane responsabile cu managementul și supravegherea următoarelor domenii:

1.

operațiunile de zbor;

2.

pregătirea membrilor echipajului;

3.

operațiunile la sol; și

4.

menținerea navigabilității în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2042/2003.

(b)   Caracterul adecvat și competența personalului

1.

Operatorul are angajat suficient personal pentru operațiunile la sol și operațiunile de zbor planificate.

2.

Întregul personal desemnat pentru operațiunile la sol și de zbor sau implicat direct în aceste operațiuni trebuie:

(i)

să fie pregătit corespunzător;

(ii)

să demonstreze capacitatea de a-și îndeplini sarcinile atribuite; și

(iii)

să fie conștient de responsabilitățile sale și de relația dintre sarcinile sale și operarea în ansamblu.

(c)   Supravegherea personalului

1.

Operatorul desemnează un număr suficient de supraveghetori ai personalului, luând în considerare structura sa organizatorică și numărul de angajați.

2.

Se definesc sarcinile și responsabilitățile acestor supraveghetori și se iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceștia își pot îndeplini obligațiile de supraveghere.

3.

Supravegherea membrilor echipajului și a personalului implicat în exploatare se efectuează de către persoane cu experiență adecvată și cu competențele necesare pentru asigurarea atingerii standardelor specificate în manualul de operațiuni.

ORO.AOC.140   Cerințe privind baza materială

În conformitate cu punctul ORO.GEN.215, operatorul trebuie:

(a)

să utilizeze instalații de handling la sol adecvate pentru a asigura deservirea în siguranță a zborurilor sale;

(b)

să dispună de mijloace suplimentare de sprijin operațional la baza principală de operare, corespunzătoare zonei și tipului de operațiune; și

(c)

să se asigure că spațiul de lucru disponibil la fiecare bază de operare este suficient pentru personalul ale cărui acțiuni pot afecta siguranța operațiunilor de zbor. Se acordă atenție necesităților echipajului de la sol, personalului care se ocupă de controlul operațional, depozitării și afișării înregistrărilor esențiale și a planificării zborurilor de către echipaje.

ORO.AOC.150   Cerințe privind documentația

(a)

Operatorul ia măsuri pentru a dispune de manualele și de orice altă documentație necesară, precum și de modificările asociate.

(b)

Operatorul trebuie să aibă capacitatea de a distribui instrucțiunile operaționale și orice alte informații fără întârziere.

SUBPARTEA MLR

MANUALE, JURNALE ȘI ÎNREGISTRĂRI

ORO.MLR.100   Manualul de operațiuni – generalități

(a)

Operatorul elaborează un manual de operațiuni (OM), după cum se precizează la punctul 8b din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(b)

Conținutul OM corespunde cerințelor stabilite în prezenta anexă, în anexa IV (partea CAT) și în anexa V (partea SPA), după caz, și nu contravine condițiilor cuprinse în specificațiile de operare ale certificatului de operator aerian (AOC).

(c)

OM poate fi tipărit în mai multe părți separate.

(d)

Întregul personal operațional are acces ușor la părțile OM care sunt relevante pentru atribuțiile sale.

(e)

OM se ține la zi. Întregul personal este înștiințat de modificările care sunt relevante pentru atribuțiile sale.

(f)

Fiecare membru al echipajului primește o copie personală a secțiunilor din OM pertinente pentru îndatoririle sale. Fiecare deținător al unui OM sau al părților corespunzătoare din acesta are răspunderea de a ține la zi copia sa, incluzând modificările sau revizuirile furnizate de operator.

(g)

În cazul titularilor de AOC:

1.

pentru modificările care trebuie notificate în conformitate cu punctul ORO.GEN.115 litera (b) și cu punctul ORO.GEN.130 litera (c), operatorul pune la dispoziția autorității competente modificările dorite înainte de data la care acestea întră în vigoare; și

2.

pentru modificările aduse procedurilor asociate elementelor aprobate în prealabil în conformitate cu ORO.GEN.130, aprobarea se obține înainte de intrarea în vigoare a modificării.

(h)

Fără a aduce atingere literei (g), dacă sunt necesare modificări sau revizuiri imperioase din motive de siguranță, acestea pot fi publicate și aplicate imediat, cu condiția să se fi solicitat toate aprobările necesare.

(i)

Operatorul introduce toate modificările și revizuirile solicitate de autoritatea competentă.

(j)

Operatorul se asigură că informațiile extrase din documente aprobate și orice modificare a acestora sunt corect reflectate în OM. Acest lucru nu îl împiedică pe operator să publice date și proceduri mai conservatoare în OM.

(k)

Operatorul se asigură că toți membrii personalului pot înțelege limbajul în care sunt redactate părțile OM care sunt pertinente pentru sarcinile și responsabilitățile acestora. Conținutul OM se prezintă într-o formă care poate fi utilizată fără dificultăți și care respectă principiile privind factorii umani.

ORO.MLR.101   Manualul de operațiuni – structură

Structura principală a OM este următoarea:

(a)

partea A: Generalități/Fundamente, care cuprinde toate politicile, instrucțiunile și procedurile de operare care nu sunt legate de tipul de avion;

(b)

partea B: Aspecte legate de exploatarea aeronavei, care cuprinde toate instrucțiunile și procedurile legate de tipul aeronavei, ținând cont de diferențele dintre tipurile/clasele, variantele sau aeronavele individuale folosite de operator;

(c)

partea C: Operațiuni de transport aerian comercial, care cuprinde instrucțiuni și informații privind ruta/rolul/zona și aerodromul/locul de operare;

(d)

partea D: Pregătire, care cuprinde toate instrucțiunile de pregătire a personalului necesare pentru exploatarea în condiții de siguranță.

ORO.MLR.105   Lista echipamentului minim

(a)

Se elaborează o listă a echipamentului minim (MEL), așa cum se specifică la punctul 8a.3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, pe baza listei master a echipamentului minim (MMEL), definită în datele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003.

(b)

MEL și orice modificare a acesteia trebuie aprobate de către autoritatea competentă.

(c)

Operatorul modifică MEL după fiecare modificare aplicabilă a MMEL într-un termen acceptabil.

(d)

Pe lângă lista de articole, MEL conține:

1.

un preambul, care cuprinde orientări și definiții pentru echipajele de zbor și personalul de întreținere care utilizează MEL;

2.

stadiul revizuirii MMEL pe care se bazează MEL și stadiul revizuirii MEL;

3.

domeniul de aplicare, amploarea și scopul MEL.

(e)

Operatorul trebuie:

1.

să stabilească intervale de remediere pentru fiecare instrument, echipament sau funcție care este enumerată în MEL și care nu funcționează. Intervalul de remediere din MEL nu este mai puțin restrictiv decât intervalul de remediere corespunzător din MMEL;

2.

să stabilească un program eficient de remediere;

3.

să opereze aeronava numai după expirarea intervalului de remediere precizat în MEL dacă:

(i)

defecțiunea a fost remediată; sau

(ii)

intervalul de remediere a fost prelungit în conformitate cu litera (f).

(f)

Sub rezerva aprobării de către autoritatea competentă, operatorul poate folosi o procedură pentru a prelungi o singură dată intervalele de remediere din categoriile B, C și D, cu condiția ca:

1.

prelungirea intervalului de remediere să se încadreze în domeniul de aplicare al MMEL pentru tipul de aeronavă;

2.

prelungirea intervalului de remediere să aibă maximum aceeași durată ca intervalul de remediere precizat în MEL;

3.

prelungirea intervalului de remediere să nu fie folosită ca un mijloc obișnuit de remediere a articolelor din MEL, ci să fie folosită doar în cazul unor evenimente care nu pot fi controlate de operator și care împiedică efectuarea remedierii;

4.

operatorul să elaboreze o descriere a atribuțiilor și responsabilităților specifice pentru controlul prelungirilor;

5.

orice prelungire a intervalului de remediere aplicabil să fie notificată autorității competente; și

6.

să se stabilească un plan de realizare a remedierii cât mai rapid posibil.

(g)

Operatorul instituie procedurile operaționale și de întreținere la care se face referire în MEL, luând în considerare procedurile operaționale și de întreținere la care se face referire în MMEL. Aceste proceduri trebuie incluse în manualele operatorului sau în MEL.

(h)

Operatorul modifică procedurile operaționale și de întreținere la care se face referire în MEL, după fiecare modificare aplicabilă a procedurilor operaționale și de întreținere la care se face referire în MMEL.

(i)

Cu excepția cazului în care MEL prevede altceva, operatorul realizează:

1.

procedurile operaționale la care se face referire în MEL atunci când intenționează să exploateze și/sau exploatează articolul din listă care nu funcționează; și

2.

procedurile de întreținere la care se face referire în MEL înainte de a exploata articolul din listă care nu funcționează.

(j)

Sub rezerva unei aprobări specifice a fiecărui caz în parte de către autoritatea competentă, operatorul poate exploata o aeronavă cu instrumente, echipamente sau funcții care nu funcționează fără să respecte constrângerile MEL, dar respectând constrângerile MMEL, dacă:

1.

instrumentele, echipamentele sau funcțiile respective se înscriu în domeniul de aplicare a MMEL, definit în datele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003;

2.

aprobarea nu se folosește ca mijloc obișnuit de desfășurare a operațiunilor care nu respectă constrângerile MEL aprobate, ci doar în cazul unor evenimente care nu pot fi controlate de operator și care împiedică respectarea MEL;

3.

operatorul elaborează o descriere a atribuțiilor și responsabilităților specifice pentru controlul exploatării aeronavei în conformitate cu o astfel de aprobare; și

4.

se stabilește un plan pentru remedierea instrumentelor, echipamentelor sau funcțiilor care nu funcționează sau pentru reluarea exploatării aeronavei în conformitate cu constrângerile MEL cât mai rapid posibil.

ORO.MLR.110   Jurnalul de bord

Caracteristicile aeronavei, ale echipajului și ale fiecărei călătorii se înregistrează pentru fiecare zbor sau serie de zboruri sub forma unui jurnal de bord sau a unui document echivalent.

ORO.MLR.115   Evidența documentelor

(a)

Evidența activităților menționate la punctul ORO.GEN.200 se păstrează timp de cel puțin cinci ani.

(b)

Următoarele informații folosite la pregătirea și executarea unui zbor și rapoartele asociate se păstrează timp de trei luni:

1.

planul operațional de zbor, dacă este cazul;

2.

documentația NOTAM (avize către navigatori) și AIS (servicii de informare aeronautică) specifică fiecărei rute, dacă a fost modificată de operator;

3.

documentația privind masa și centrajul;

4.

notificarea încărcăturilor speciale, inclusiv informările scrise către comandantul/pilotul comandant cu privire la bunurile periculoase;

5.

jurnalul de bord sau documentul echivalent; și

6.

înregistrările de zbor pentru consemnarea informațiilor detaliate despre orice eveniment sau a oricărui fapt pe care comandantul/pilotul comandant consideră că este necesar să îl raporteze sau să îl înregistreze.

(c)

Documentele referitoare la personal se păstrează pentru perioadele indicate mai jos:

Licențele echipajului de zbor și atestatele de membru al echipajului de cabină

Atât timp cât membrul echipajului exercită privilegiile asociate licenței sau atestatului pentru operatorul aeronavei

Pregătirea, verificarea și calificările membrilor echipajului

3 ani

Documente privind experiența recentă a membrilor echipajului

15 luni

Competențe de rută și aerodrom/sarcină și zonă ale membrilor echipajului, după caz

3 ani

Pregătire în domeniul bunurilor periculoase, după caz

3 ani

Evidența pregătirii/calificării altor categorii de personal pentru care este necesar un program de pregătire

ultimele 2 înregistrări privind pregătirea

(d)

Operatorul trebuie:

1.

să păstreze toate documentele privind pregătirea, verificarea și calificările fiecărui membru al echipajului, după cum se prevede în partea ORO; și

2.

să pună aceste documente, la cerere, la dispoziția membrului echipajului vizat.

(e)

Operatorul păstrează informațiile utilizate pentru pregătirea și execuția unui zbor și documentele referitoare la pregătirea personalului, chiar dacă acesta încetează să mai exploateze respectiva aeronavă sau dacă nu mai este angajatorul respectivului membru al echipajului, cu condiția încadrării în termenul prevăzut la litera (c).

(f)

Dacă un membru al echipajului devine membru al unui echipaj pentru un alt operator, operatorul pune la dispoziția noului operator toate documentele membrului echipajului aflate la dispoziția sa, cu condiția încadrării în termenul prevăzut la litera (c).

SUBPARTEA SEC

SECURITATE

ORO.SEC.100.A   Securitatea compartimentului echipajului de zbor

(a)

Într-un avion echipat cu o ușă pentru compartimentul echipajului de zbor, trebuie să existe posibilitatea de a bloca această ușă și să se asigure mijloace prin care echipajul de cabină să poată informa echipajul de zbor în eventualitatea unor activități suspecte sau a unor breșe de securitate a cabinei.

(b)

Toate avioanele pentru pasageri cu o masă maximă certificată la decolare mai mare de 45 500 kg sau cu o MOPSC de peste 60 de locuri, utilizate pentru transportul comercial de pasageri, trebuie să fie echipate cu o ușă pentru compartimentul pentru echipajul de zbor aprobată, care se poate bloca și debloca din fiecare post de pilotaj și este proiectată cu respectarea cerințelor aplicabile în materie de navigabilitate.

(c)

În toate avioanele care sunt echipate cu o ușă pentru compartimentul pentru echipajul de zbor în conformitate cu litera (b) de mai sus:

1.

această ușă se închide înainte de pornirea motoarelor pentru decolare și se blochează, atunci când acest lucru este impus de procedurile de securitate sau de pilotul-comandant, până la oprirea motoarelor după aterizare, cu excepția cazului în care se consideră necesar ca persoane autorizate să poată intra sau ieși în conformitate cu programele de securitate naționale din domeniul aviației civile; și

2.

se asigură mijloace de monitorizare de la ambele posturi de pilotaj a întregii zone a ușii din afara compartimentului echipajului de zbor în vederea identificării persoanelor care solicită intrarea și a detectării comportamentelor suspecte sau a potențialelor amenințări.

ORO.SEC.100.H   Securitatea compartimentului echipajului de zbor

Dacă un elicopter utilizat pentru transportul de pasageri este dotat cu o ușă pentru compartimentul echipajului de zbor, aceasta trebuie să se poată bloca din interiorul compartimentului pentru a împiedica accesul neautorizat.

SUBPARTEA FC

ECHIPAJUL DE ZBOR

ORO.FC.005   Domeniul de aplicare

Prezenta subparte stabilește cerințele care trebuie îndeplinite de un operator care desfășoară operațiuni de transport aerian comercial în ceea ce privește pregătirea, experiența și calificarea echipajului de zbor.

ORO.FC.100   Componența echipajului de zbor

(a)

Componența echipajului de zbor și numărul membrilor echipajului de zbor la posturile de lucru afectate trebuie să respecte valorile minime indicate în manualul de zbor al aeronavei sau limitările de operare prevăzute pentru aeronavă.

(b)

Echipajul de zbor cuprinde membri suplimentari în cazul în care tipul de operațiune impune acest lucru și nu este redus sub numărul indicat în manualul de operațiuni.

(c)

Toți membrii echipajului de zbor trebuie să dețină o licență și calificări eliberate sau acceptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (6) și corespunzătoare sarcinilor care le revin.

(d)

Un membru al echipajului de zbor poate fi eliberat în timpul zborului de sarcinile sale la comenzi de către un alt membru al echipajului de zbor calificat corespunzător.

(e)

Atunci când se recurge la serviciile membrilor de echipaj de zbor care lucrează ca liber profesioniști sau cu jumătate de normă, operatorul se asigură că se respectă toate cerințele aplicabile ale prezentei subpărți și elementele relevante ale anexei I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, inclusiv cerințele referitoare la experiența recentă, ținând seama de toate serviciile prestate de membrul echipajului de zbor pentru alt (alți) operator (operatori), în scopul de a determina în special:

1.

numărul total de tipuri și variante de aeronave pe care își desfășoară activitatea; și

2.

limitările aplicabile în ceea ce privește timpul de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă.

ORO.FC.105   Desemnarea ca pilot comandant/comandant

(a)

În conformitate cu punctul 8e din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, un pilot din echipajul de zbor, calificat ca pilot comandant în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, este desemnat de operator ca pilot comandant sau comandant.

(b)

Operatorul poate desemna un membru al echipajului de zbor să acționeze în calitate de pilot comandant/comandant doar dacă acesta:

1.

deține nivelul minim de experiență indicat în manualul de operațiuni;

2.

deține cunoștințe adecvate referitoare la ruta sau zona vizată de zbor și la aerodromurile, inclusiv aerodromurile de rezervă, instalațiile și procedurile utilizate;

3.

în cazul operațiunilor cu echipaj multiplu, a absolvit cursul de comandă oferit de operator, dacă trece de la statutul de copilot la cel de pilot comandant/comandant.

(c)

Pilotul comandant/comandantul sau pilotul căruia i se poate delega desfășurarea unui zbor a urmat în prealabil pregătirea inițială de familiarizare cu ruta sau zona vizată de zbor și cu aerodromurile, instalațiile și procedurile utilizate. Aceste cunoștințe referitoare la rută/zonă și aerodrom se mențin prin efectuarea cel puțin a unui zbor pe ruta, în zona sau spre aerodromul respectiv într-un interval de 12 luni.

(d)

În cazul avioanelor din clasa de performanță B utilizate pentru operațiuni de transport aerian comercial în condiții VFR pe timp de zi, litera (c) nu se aplică.

ORO.FC.110   Mecanic navigant

În cazul în care un avion este proiectat astfel încât să includă un post separat de mecanic navigant, echipajul de zbor cuprinde un membru care este calificat corespunzător în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

ORO.FC.115   Pregătire în domeniul managementului resurselor echipajului (CRM):

(a)

Înainte de a-și desfășura activitatea, membrul echipajului de zbor trebuie să fi primit pregătirea CRM corespunzătoare rolului său, după cum se specifică în manualul de operațiuni.

(b)

Unele elemente ale pregătirii CRM se includ în pregătirea pentru tipul sau clasa de aeronave și în pregătirea periodică, precum și în cursul de comandă.

ORO.FC.120   Pregătire de conversie oferită de operator

(a)

În cazul operațiunilor cu avioane sau elicoptere, membrul echipajului de zbor trebuie să urmeze cursul de pregătire de conversie oferit de operator înainte de a începe zborurile de linie fără supraveghere:

1.

atunci când trece pe o aeronavă pentru care este necesară o nouă calificare de tip sau de clasă;

2.

atunci când trece la alt operator.

(b)

Cursul de pregătire de conversie al operatorului cuprinde pregătire pe echipamentele instalate pe aeronavă, în funcție de rolurile membrilor echipajului de zbor.

ORO.FC.125   Pregătirea pentru diferențe și pregătirea de familiarizare

(a)

Membrii echipajului de zbor urmează un curs de pregătire pentru diferențe sau de familiarizare atunci când respectiva pregătire este impusă de anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 și când se schimbă procedurile sau echipamentul, ceea ce impune cunoștințe suplimentare referitoare la tipurile sau variantele exploatate în prezent.

(b)

Manualul de operațiuni specifică momentul în care este necesară o astfel de pregătire pentru diferențe sau de familiarizare.

ORO.FC.130   Pregătirea periodică și verificarea aferentă

(a)

Fiecare membru al echipajului de zbor urmează o pregătire periodică anuală în zbor și la sol relevantă pentru tipul sau varianta de aeronavă pe care își desfășoară activitatea, inclusiv o pregătire privind amplasarea și utilizarea tuturor echipamentelor de urgență și de siguranță de la bord.

(b)

Fiecare membru al echipajului de zbor este verificat periodic pentru a-și demonstra competența de a executa procedurile normale, anormale și de urgență.

ORO.FC.135   Calificarea piloților pentru operarea în oricare dintre posturile de pilotaj

Membrii echipajului de zbor care pot fi desemnați să își desfășoare activitatea pe oricare dintre posturile de pilotaj se supun pregătirii și verificării corespunzătoare, după cum se specifică în manualul de operațiuni.

ORO.FC.140   Operarea pe mai multe tipuri sau variante

(a)

Membrii echipajului de zbor care își desfășoară activitatea pe mai mult de un tip sau o variantă de aeronavă trebuie să respecte cerințele prevăzute în prezenta subparte pentru fiecare tip sau variantă, cu excepția cazului în care, pentru tipurile și variantele de aeronave relevante, sunt definite credite legate de cerințele privind pregătirea, verificarea, și experiența recentă în datele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003.

(b)

Pentru desfășurarea activității pe mai mult de un tip sau variantă, se specifică proceduri și/sau restricții operaționale corespunzătoare în manualul de operațiuni.

ORO.FC.145   Furnizarea pregătirii

(a)

Toate pregătirile prevăzute în prezenta subparte sunt executate:

1.

în conformitate cu programele și programa de pregătire stabilite de operator în manualul de operațiuni;

2.

de personal calificat corespunzător. În cazul pregătirii practice și pregătirii sintetice pentru zbor, precum și al verificării aferente, personalul care furnizează pregătirea și desfășoară verificările trebuie să fie calificat în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(b)

Atunci când elaborează programele și programa de pregătire, operatorul include elementele obligatorii pentru tipul relevant definite în datele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003.

(c)

Programele de pregătire și de verificare, inclusiv programa și utilizarea echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD), se aprobă de către autoritatea competentă.

(d)

În măsura posibilităților, FSTD trebuie să reproducă aeronava folosită de operator. Diferențele dintre FSTD și aeronavă se descriu și se analizează într-o informare sau un curs de pregătire, după caz.

(e)

Operatorul instituie un sistem pentru a monitoriza în mod adecvat schimbările aduse FSTD și pentru a se asigura că acele schimbări nu afectează caracterul adecvat al programelor de pregătire.

ORO.FC.200   Componența echipajului de zbor

(a)

În orice echipaj de zbor nu poate exista mai mult de un membru fără experiență.

(b)

Comandantul poate delega efectuarea zborului unui alt pilot calificat corespunzător în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, cu condiția respectării cerințelor de la ORO.FC.105 litera (b) punctele 1 și 2 și litera (c).

(c)

Cerințe specifice pentru operațiuni cu avioane în conformitate cu regulile de zbor instrumental (IFR) sau pe timp de noapte.

1.

Echipajul de zbor minim este format din doi piloți în cazul tuturor avioanelor cu motoare turbopropulsoare cu o configurație maximă operațională a locurilor pentru pasageri (MOPSC) de peste nouă locuri și în cazul tuturor avioanelor cu turboreactoare.

2.

Avioanele care nu sunt vizate de litera (c) punctul 1 se exploatează cu un echipaj minim de doi piloți, cu excepția situațiilor în care se respectă cerințele de la punctul ORO.FC.202, caz în care pot fi exploatate cu un singur pilot.

(d)

Cerințe specifice pentru operațiunile cu elicoptere.

1.

Pentru toate operațiunile cu elicoptere cu o MOPSC de peste 19 locuri și pentru operațiunile în condiții IFR cu elicoptere cu o MOPSC de peste 9 locuri:

(i)

echipajul de zbor minim este format din doi piloți; și

(ii)

comandantul este titularul unei licențe de pilot de linie (elicoptere) [ATPL(H)] cu o calificare de zbor instrumental eliberată în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

2.

Operațiunile care nu sunt vizate de litera (d) punctul 1 pot fi executate de un singur pilot în condiții IFR sau pe timp de noapte, cu condiția îndeplinirii cerințelor de la punctul ORO.FC.202.

ORO.FC.A.201   Înlocuirea membrilor echipajului de zbor în timpul zborului

(a)

Comandantul poate delega efectuarea zborului:

1.

unui alt comandant calificat; sau

2.

pentru operațiuni numai peste nivelul de zbor (FL) 200, unui pilot care dispune de următoarele cerințe privind calificările minime:

(i)

ATPL;

(ii)

pregătirea de conversie și verificarea aferentă, inclusiv pregătirea pentru calificarea de tip, în conformitate cu punctul ORO.FC.220;

(iii)

toate pregătirile periodice și verificările aferente, în conformitate cu punctele ORO.FC.230 și ORO.FC.240;

(iv)

competența de rută/zonă și aerodrom, în conformitate cu punctul ORO.FC.105.

(b)

Copilotul poate fi înlocuit de:

1.

un alt pilot calificat corespunzător;

2.

pentru operațiuni numai peste nivelul de zbor (FL) 200, un copilot suplimentar pentru rută care dispune de următoarele calificări minime:

(i)

licență de pilot de linie (CPL) valabilă cu calificare de zbor instrumental;

(ii)

pregătirea de conversie și verificarea aferentă, inclusiv pregătirea pentru calificarea de tip, în conformitate cu punctul ORO.FC.220, cu excepția cerinței referitoare la pregătirea pentru decolare și aterizare;

(iii)

pregătirea periodică și verificarea aferentă în conformitate cu punctul ORO.FC.230, cu excepția cerinței referitoare la pregătirea pentru decolare și aterizare.

(c)

Un mecanic navigant poate fi înlocuit în timpul zborului de către un membru al echipajului calificat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

ORO.FC.202   Operațiuni cu un singur pilot în condiții IFR sau pe timp de noapte

Pentru a putea zbura în condiții IFR sau pe timp de noapte cu un echipaj de zbor minim format dintr-un singur pilot, după cum se prevede la ORO.FC.200 litera (c) punctul 2 și litera (d) punctul 2, trebuie să se respecte următoarele cerințe:

(a)

operatorul include în manualul de operațiuni un program de pregătire de conversie și de pregătire periodică care să includă cerințe suplimentare pentru operarea cu un singur pilot. Pilotul trebuie să fi urmat pregătirea privind procedurile operatorului, în special cu privire la:

1.

gestionarea motoarelor și manevrele de urgență;

2.

folosirea listei de verificare pentru situații normale, anormale și de urgență;

3.

comunicarea cu ATC (controlul traficului aerian);

4.

proceduri de plecare și de apropiere;

5.

gestionarea pilotului automat, dacă este cazul;

6.

folosirea documentației de zbor simplificate;

7.

managementul resurselor echipajului cu un singur pilot.

(b)

verificările periodice prevăzute la punctul ORO.FC.230 trebuie efectuate în situația operării cu un singur pilot pe respectivul tip sau pe respectiva clasă de aeronavă, într-un mediu reprezentativ al exploatării.

(c)

Pentru operațiuni cu avioane în condiții IFR, pilotul trebuie:

1.

să aibă minimum 50 de ore timp de zbor în condiții IFR pe tipul sau clasa specifică de avion, din care 10 ore în funcția de comandant; și

2.

să fi efectuat în ultimele 90 de zile pe tipul sau clasa de avion relevante:

(i)

cinci zboruri IFR, inclusiv trei apropieri instrumentale, pe post de pilot unic; sau

(ii)

o verificare de apropiere instrumentală IFR.

(d)

Pentru operațiuni cu avioane pe timp de noapte, pilotul trebuie:

1.

să aibă minimum 15 ore de zbor pe timp de noapte care pot fi incluse în cele 50 de ore timp de zbor în condiții IFR de la litera (c) punctul 1; și

2.

să fi efectuat în ultimele 90 de zile pe tipul sau clasa de avion relevante:

(i)

trei decolări și aterizări pe timp de noapte pe post de pilot unic; sau

(ii)

o verificare a unei decolări și aterizări pe timp de noapte.

(e)

Pentru operațiuni cu elicoptere în condiții IFR, pilotul trebuie:

1.

să aibă 25 de ore experiență totală de zbor în condiții IFR în mediul de operare relevant; și

2.

să aibă 25 de ore experiență de zbor ca pilot unic pe tipul specific de elicopter aprobat pentru un singur pilot în condiții IFR, din care 10 ore pot fi sub supraveghere, inclusiv cinci sectoare de zbor de linie în condiții IFR sub supraveghere folosind procedurile pentru un sigur pilot; și

3.

să fi efectuat în ultimele 90 de zile:

(i)

cinci zboruri în condiții IFR pe post de pilot unic, inclusiv trei apropieri instrumentale, realizate pe un elicopter aprobat în acest scop; sau

(ii)

o verificare a unei apropieri instrumentale IFR pe post de pilot unic pe tipul relevant de elicopter, echipament de pregătire pentru zbor (FTD) sau simulator complet de zbor (FFS).

ORO.FC.205   Cursul de comandă

(a)

Pentru operațiuni cu avioane și cu elicoptere, cursul de comandă trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

1.

pregătire pe un FSTD, care cuprinde pregătire orientată pe zborul de linie (LOFT) și/sau pregătire practică;

2.

verificarea competenței efectuată de operator, acționând în calitate de comandant;

3.

pregătire privind responsabilitățile comandantului;

4.

pregătire pentru zborul de linie pe post de comandant sub supraveghere, pentru un minim de:

(i)

10 sectoare de zbor, în cazul avioanelor; și

(ii)

10 ore, inclusiv cel puțin 10 sectoare de zbor, în cazul elicopterelor;

5.

efectuarea unei verificări în zbor de linie pe post de comandant și dovedirea cunoștințelor adecvate referitoare la ruta sau zona vizată de zbor și la aerodromurile, inclusiv aerodromurile de rezervă, instalațiile și procedurile utilizate; și

6.

pregătire în domeniul managementului resurselor echipajului.

ORO.FC.215   Pregătirea inițială în domeniul managementului resurselor echipajului (CRM), oferită de operator

(a)

Membrul echipajului de zbor trebuie să fi efectuat un curs de pregătire inițială în domeniul CRM înainte de a începe zboruri de linie nesupravegheate.

(b)

Pregătirea inițială în domeniul CRM este oferită de cel puțin un instructor CRM calificat corespunzător, care poate fi asistat de experți pentru tratarea domeniilor specifice.

(c)

Dacă membrul echipajului de zbor nu a beneficiat în prealabil de pregătire teoretică referitoare la factorii umani la nivelul ATPL, acesta trebuie să urmeze, înainte de pregătirea inițială CRM sau împreună cu aceasta, un curs teoretic oferit de operator și bazat pe programa privind performanțele și limitele umane pentru ATPL, după cum se stabilește în anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

ORO.FC.220   Pregătirea de conversie și verificarea aferentă realizate de operator

(a)

Pregătirea CRM se integrează în cursul de pregătire de conversie oferit de operator.

(b)

Odată început un curs de pregătire de conversie oferit de operator, membrul echipajului de zbor nu primește sarcini de pilotaj pe alt tip sau clasă de aeronavă până la finalizarea sau încetarea cursului. Membrii echipajului care își desfășoară activitatea doar pe avioane din clasa de performanță B pot fi repartizați pentru zboruri pe alte tipuri de avioane din clasa de performanță B pe durata cursurilor de conversie, în măsura în care acest lucru este necesar pentru menținerea operării.

(c)

Volumul de pregătire necesar membrului echipajului de zbor în cadrul cursului de conversie oferit de operator se determină în conformitate cu standardele de calificare și experiență specificate în manualul de operațiuni, luându-se în considerare experiența și pregătirile sale anterioare.

(d)

Membrul echipajului de zbor trebuie să efectueze:

1.

verificarea competenței realizată de operator, precum și pregătirea referitoare la echipamentele de urgență și de siguranță și verificarea aferentă înainte de începerea zborurilor de linie sub supraveghere (LIFUS); și

2.

verificarea în zbor de linie la încheierea zborurilor de linie sub supraveghere. Pentru avioanele din clasa de performanță B, LIFUS se poate efectua pe orice avion din clasa aplicabilă.

(e)

În cazul avioanelor, piloții cărora li s-a eliberat o calificare de tip pe baza unei pregătiri fără ore de zbor pe aeronavă (ZFTT) trebuie:

1.

să înceapă zborul de linie sub supraveghere în termen de maximum 21 de zile de la finalizarea testului de îndemânare sau după pregătirea corespunzătoare oferită de operator. Conținutul unei astfel de pregătiri este descris în manualul de operațiuni.

2.

să efectueze șase decolări și aterizări pe un FSTD în termen de maximum 21 de zile de la finalizarea testului de îndemânare sub supravegherea unui instructor pentru calificarea de tip pentru avioane [TRI(A)] care ocupă celălalt post de pilotaj. Numărul de decolări și aterizări poate fi redus dacă s-au definit credite în datele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003. Dacă decolările și aterizările nu au fost efectuate în termen de 21 de zile, operatorul oferă o pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor. Conținutul unei astfel de pregătiri este descris în manualul de operațiuni.

3.

să realizeze primele patru decolări și aterizări LIFUS în avion, sub supravegherea unui TRI(A) care ocupă celălalt post de pilotaj. Numărul de decolări și aterizări poate fi redus dacă s-au definit credite în datele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003.

ORO.FC.230   Pregătirea periodică și verificarea aferentă

(a)   Fiecare membru al echipajului de zbor trebuie să se supună pregătirii periodice și verificării aferente relevante pentru tipul sau varianta de aeronavă pe care își desfășoară activitatea.

(b)   Verificarea competenței efectuată de operator

1.

Fiecare membru al echipajului de zbor trebuie să se supună verificărilor competenței efectuate de operator ca parte a unui echipaj normal de zbor pentru a-și demonstra competența de a executa procedurile normale, anormale și de urgență.

2.

Dacă membrul echipajului de zbor va trebui să își desfășoare activitatea în condiții IFR, verificarea competenței efectuată de operator se realizează fără repere vizuale externe, după caz.

3.

Perioada de valabilitate a verificării competenței efectuate de operator este de șase luni calendaristice. Pentru operațiuni în condiții VFR pe timp de zi cu avioane din clasa de performanță B desfășurate în cursul unor sezoane care nu depășesc opt luni consecutive, este suficientă o singură verificare a competenței efectuată de operator. Verificarea competenței se efectuează înainte de începerea operațiunilor de transport aerian comercial.

4.

Membrul echipajului de zbor angajat în operațiuni pe timp de zi pe rute pe care se zboară după repere vizuale cu un alt elicopter decât unul complex motorizat se poate supune unei singure verificări a competenței efectuate de operator doar pe unul dintre tipurile relevante pentru care deține o calificare. Verificarea competenței efectuată de operator se realizează de fiecare dată pe tipul folosit cel mai puțin recent pentru verificarea competenței. Tipurile de elicoptere relevante care pot fi grupate în scopul verificării competenței de către operator sunt indicate în manualul de operațiuni.

5.

Fără a aduce atingere prevederilor de la punctul ORO.FC.145 litera (a) punctul 2, pentru operațiuni cu alte elicoptere decât cele complex motorizate pe timp de zi și pe rute pe care se zboară după repere vizuale și cu avioane din clasa de performanță B, verificarea poate fi realizată de un comandant calificat corespunzător numit de către operator, cu pregătire în ceea ce privește conceptele CRM și evaluarea competențelor CRM. Operatorul informează autoritatea competentă în legătură cu persoanele numite.

(c)   Verificarea în zbor de linie

1.

Fiecare membru al echipajului de zbor se supune unei verificări în zbor de linie pe aeronavă pentru a demonstra competența de a executa operațiunile normale de zbor de linie descrise în manualul de operațiuni. Perioada de valabilitate a unei verificări în zbor de linie este de 12 luni calendaristice.

2.

Fără a aduce atingere prevederilor de la punctul ORO.FC.145 litera (a) punctul 2, verificările în zbor de linie pot fi realizate de un comandant calificat corespunzător numit de operator, cu pregătire în ceea ce privește conceptele CRM și evaluarea competențelor CRM.

(d)   Pregătirea referitoare la echipamentele de urgență și de siguranță și verificarea aferentă

Fiecare membru al echipajului de zbor se supune pregătirii și verificării cu privire la amplasarea și utilizarea tuturor echipamentelor de urgență și de siguranță de la bord. Perioada de valabilitate a unei verificări referitoare la echipamentele de urgență și de siguranță este de 12 luni calendaristice.

(e)   Pregătirea CRM

1.

În toate etapele corespunzătoare ale pregătirii periodice sunt integrate elemente CRM.

2.

Fiecare membru al echipajului de zbor trebuie să urmeze o pregătire CRM modulară specifică. Toate subiectele principale ale pregătirii CRM sunt parcurse de-a lungul unor sesiuni de pregătire modulare distribuite cât se poate de uniform pe fiecare perioadă de trei ani.

(f)   Fiecare membru al echipajului de zbor trebuie să urmeze o pregătire la sol și o pregătire practică pe un FSTD sau pe o aeronavă ori o pregătire combinată pe un FSTD și o aeronavă cel puțin o dată la fiecare 12 luni calendaristice.

(g)   Perioada de valabilitate menționată la literele (b) punctul 3, (c) și (d) se calculează de la sfârșitul lunii în care s-a efectuat verificarea.

(h)   Dacă pregătirea sau verificările prevăzute mai sus s-au efectuat în ultimele 3 luni ale perioadei de valabilitate, noua perioadă de valabilitate se calculează începând cu data expirării perioadei precedente de valabilitate.

ORO.FC.235   Calificarea piloților pentru operarea în oricare dintre posturile de pilotaj

(a)

Comandanții ale căror sarcini le impun operarea în oricare dintre posturile de pilotaj și exercitarea sarcinilor de copilot sau comandanții cărora li se cere să îndeplinească sarcini de pregătire sau de verificare trebuie să se supună unei pregătiri și unei verificări suplimentare conform manualului de operațiuni. Verificarea poate fi realizată odată cu verificarea competenței efectuată de operator prevăzută la punctul ORO.FC.230 litera (b).

(b)

Pregătirea și verificarea suplimentare trebuie să includă cel puțin următoarele:

1.

cedarea unui motor în timpul decolării;

2.

o apropiere și o ratare cu un motor inoperant; și

3.

o aterizare cu un motor inoperant.

(c)

În cazul elicopterelor, comandanții trebuie să își susțină verificările competenței alternativ pe postul de pilotaj din stânga și din dreapta, la fiecare a doua verificare a competenței, cu condiția ca, la combinarea verificării competenței pentru calificarea de tip cu verificarea competenței efectuată de operator, comandantul să își efectueze pregătirea sau verificarea pe postul de pilotaj pe care îl ocupă în mod obișnuit.

(d)

La executarea manevrelor cu un motor oprit pe o aeronavă, cedarea motorului trebuie simulată.

(e)

Atunci când operează în postul de pilotaj al copilotului, verificările impuse de punctul ORO.FC.230 pentru operarea în postul de pilotaj al comandantului trebuie să fie, în plus, valabile și la zi.

(f)

Un pilot care înlocuiește comandantul trebuie să fi demonstrat, în concordanță cu verificarea competenței efectuată de operator prevăzută la punctul ORO.FC.230 litera (b), aptitudinea de a executa manevrele și procedurile care în mod normal nu țin de responsabilitatea sa. În cazurile în care nu sunt diferențe semnificative între postul de pilotaj din dreapta și cel din stânga, se poate face practică pe oricare dintre posturile de pilotaj.

(g)

Un pilot, altul decât comandantul, care ocupă postul de pilotaj al comandantului trebuie să demonstreze aptitudinea de a executa manevrele și procedurile, în concordanță cu verificarea competenței efectuată de operator conform punctului ORO.FC.230 litera (b), care, în mod normal, sunt responsabilitățile comandantului acționând în calitate de pilot care monitorizează progresul zborului. În cazurile în care nu sunt diferențe semnificative între postul de pilotaj din dreapta și cel din stânga, se poate face practică pe oricare dintre posturile de pilotaj.

ORO.FC.240   Operarea pe mai multe tipuri sau variante

(a)

Procedurile sau restricțiile operaționale pentru operarea pe mai mult de un tip sau variantă, stabilite în manualul de operațiuni și aprobate de autoritate, trebuie să cuprindă:

1.

nivelul minim de experiență al membrilor echipajului de zbor;

2.

nivelul minim de experiență pe un tip sau pe o variantă înainte de a începe pregătirea pentru un alt tip sau o altă variantă și exploatarea respectivului tip sau respectivei variante;

3.

procesul prin care echipajul de zbor calificat pentru un tip sau o variantă va fi pregătit și calificat pentru alt tip sau o altă variantă; și

4.

toate cerințele aplicabile privind experiența recentă pentru fiecare tip sau variantă.

(b)

Atunci când un membru al echipajului de zbor operează atât elicoptere, cât și avioane, respectivul membru al echipajului de zbor este limitat la efectuarea de operațiuni pe un singur tip de avion și un singur tip de elicopter.

(c)

Litera (a) nu se aplică operațiunilor cu avioane din clasa de performanță B dacă acestea se limitează la clasele de avioane cu motoare cu piston cu un singur pilot în condiții VFR pe timp de zi. Litera (b) nu se aplică operațiunilor cu avioane din clasa de performanță B dacă acestea se limitează la clasele de avioane cu motoare cu piston cu un singur pilot.

ORO.FC.A.245   Program alternativ de pregătire și calificare

(a)

Operatorul de avioane cu o experiență corespunzătoare poate înlocui una sau mai multe dintre următoarele cerințe de pregătire și verificare aplicabile echipajului de zbor cu un program alternativ de pregătire și verificare (ATQP) aprobat de autoritatea competentă:

1.

punctul SPA.LVO.120 cu privire la pregătirea și calificările echipajului de zbor;

2.

pregătirea de conversie și verificarea aferentă;

3.

pregătirea pentru diferențe și pregătirea de familiarizare;

4.

cursul de comandă;

5.

pregătirea periodică și verificarea aferentă; și

6.

operarea pe mai multe tipuri sau variante.

(b)

ATQP trebuie să cuprindă pregătire și verificări ce instituie și mențin un nivel de competență cel puțin echivalent cu nivelul de competență obținut prin respectarea dispozițiilor de la punctele ORO.FC.220 și ORO.FC.230. Nivelul de competență obținut prin pregătirea și calificarea echipajului de zbor se demonstrează înainte de acordarea aprobării pentru ATQP de către autoritatea competentă.

(c)

Operatorul care solicită o aprobare a ATQP trebuie să pună la dispoziția autorității competente un plan de punere în aplicare, care să includă o descriere a nivelului de competență care trebuie obținut prin pregătirea și calificarea echipajului de zbor.

(d)

În plus față de verificările impuse de punctul ORO.FC.230 și punctul FCL.060 din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, fiecare membru al echipajului de zbor trebuie să se supună unei evaluări orientate pe zborul de linie (LOE) pe un FSTD. Perioada de valabilitate a unei evaluări LOE este de 12 luni calendaristice. Perioada de valabilitate se calculează de la sfârșitul lunii în care s-a efectuat verificarea. Dacă evaluarea LOE s-a efectuat în ultimele 3 luni ale perioadei de valabilitate, noua perioadă de valabilitate se calculează începând cu data expirării evaluării precedente.

(e)

După doi ani de activitate pe baza unui program ATQP aprobat, operatorul poate extinde, cu aprobarea autorității competente, perioadele de valabilitate ale verificărilor prevăzute la punctul ORO.FC.230 după cum urmează:

1.

verificarea competenței efectuată de operator la 12 luni calendaristice. Perioada de valabilitate se calculează de la sfârșitul lunii în care s-a efectuat verificarea. Dacă verificarea s-a efectuat în ultimele trei luni ale perioadei de valabilitate, noua perioadă de valabilitate se calculează de la data expirării perioadei precedente de valabilitate;

2.

verificarea în zbor de linie la 24 de luni calendaristice. Perioada de valabilitate se calculează de la sfârșitul lunii în care s-a efectuat verificarea. Dacă verificarea s-a efectuat în ultimele șase luni ale perioadei de valabilitate, noua perioadă de valabilitate se calculează de la data expirării perioadei precedente de valabilitate;

3.

verificarea referitoare la echipamentele de urgență și de siguranță la 24 de luni calendaristice. Perioada de valabilitate se calculează de la sfârșitul lunii în care s-a efectuat verificarea. Dacă verificarea s-a efectuat în ultimele șase luni ale perioadei de valabilitate, noua perioadă de valabilitate se calculează de la data expirării perioadei precedente de valabilitate.

ORO.FC.A.250   Comandanți titulari ai unei licențe CPL(A)

(a)

Titularul unei licențe CPL(A) (avion) acționează în calitate de comandant în transportul aerian comercial pe un avion cu un singur pilot, doar dacă:

1.

atunci când transportă pasageri în condiții VFR în afara unei raze de 50 de mile nautice (90 km) de la aerodromul de plecare, acesta are un minim de 500 de ore timp de zbor pe avioane sau este titularul unei calificări de zbor instrumental valabile; sau

2.

atunci când își desfășoară activitatea pe un avion multimotor în condiții IFR, acesta are un minim de 700 de ore timp de zbor pe avioane, dintre care 400 de ore în funcția de pilot comandant. Aceste ore cuprind 100 de ore în condiții IFR și 40 de ore în operațiuni multimotor. Cele 400 de ore în funcția de pilot comandant pot fi înlocuite de ore de zbor în funcția de copilot într-un sistem de echipaj multipilot stabilit, prevăzut în manualul de operațiuni, echivalându-se două ore timp de zbor în calitate de copilot cu o oră timp de zbor ca pilot comandant.

(b)

Litera (a) punctul 1 nu se aplică operațiunilor în condiții IFR pe timp de zi cu avioane din clasa de performanță B.

ORO.FC.H.250   Comandanți titulari ai unei licențe CPL(H)

(a)

Titularul unei licențe CPL(H) (elicopter) acționează în calitate de comandant în transportul aerian comercial pe un elicopter cu un singur pilot, doar dacă:

1.

atunci când își desfășoară activitatea în condiții IFR, acesta are un minim de 700 de ore timp total de zbor pe elicoptere, dintre care 300 de ore în funcția de pilot comandant. Aceste ore cuprind 100 de ore în condiții IFR. Cele 300 de ore în funcția de pilot comandant pot fi înlocuite de ore de zbor în funcția de copilot într-un sistem de echipaj multipilot stabilit, prevăzut în manualul de operațiuni, echivalându-se două ore timp de zbor în calitate de copilot cu o oră timp de zbor ca pilot comandant;

2.

atunci când își desfășoară activitatea în condiții meteorologice de zbor la vedere (VMC) pe timp de noapte, acesta deține:

(i)

o calificare de zbor instrumental valabilă; sau

(ii)

300 de ore timp de zbor pe elicoptere, dintre care 100 de ore ca pilot comandant și 10 ore ca pilot aflat la comenzi pe timp de noapte.

SUBPARTEA CC

ECHIPAJUL DE CABINĂ

ORO.CC.005   Domeniul de aplicare

Prezenta subparte stabilește cerințele care trebuie îndeplinite de operator atunci când exploatează o aeronavă cu echipaj de cabină.

SECȚIUNEA 1

Cerințe generale

ORO.CC.100   Numărul de membri și componența echipajului de cabină

(a)

Numărul membrilor și componența echipajului de cabină se determină în conformitate cu punctul 7a din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, luându-se în considerare factorii operaționali sau circumstanțele specifice zborului care urmează să fie efectuat. Cel puțin un membru al echipajului de cabină se desemnează pentru operarea aeronavelor cu o MOPSC de peste 19 locuri dacă transportă unul sau mai mulți pasageri.

(b)

În scopul respectării literei (a), numărul minim de membri ai echipajului de cabină este cel mai mare dintre următoarele:

1.

numărul membrilor echipajului de cabină stabilit în cursul procesului de certificare a aeronavei în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile, pentru configurarea cabinei aeronavei utilizate de operator; sau

2.

dacă numărul prevăzut la punctul 1 nu a fost stabilit, numărul de membri ai echipajului de cabină stabilit în cursul procesului de certificare a aeronavei pentru configurația maximă aprobată a locurilor pentru pasageri minus 1 pentru fiecare multiplu întreg de 50 de locuri pentru pasageri pe care configurația cabinei aeronavei utilizate de operator îl are în minus față de configurația maximă aprobată a locurilor; sau

3.

un membru de echipaj de cabină pentru fiecare grup complet sau incomplet de 50 de locuri pentru pasageri instalate pe aceeași punte a aeronavei care urmează să fie exploatată.

(c)

Pentru operațiunile pentru care se desemnează mai mult de un membru al echipajului de cabină, operatorul numește un membru al echipajului de cabină care să răspundă în fața pilotului comandant/comandantului.

ORO.CC.110   Condiții pentru atribuirea de sarcini

(a)

Membrilor echipajului de cabină li se atribuie sarcini pe o aeronavă doar dacă:

1.

au cel puțin 18 ani;

2.

au fost evaluați, în conformitate cu cerințele aplicabile din anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, ca fiind apți din punct de vedere fizic și mental pentru a-și executa sarcinile și pentru a-și îndeplini responsabilitățile în siguranță; și

3.

au trecut cu succes prin toate pregătirile și verificările aplicabile prevăzute de prezenta subparte și au competența de a-și executa sarcinile atribuite în conformitate cu procedurile specificate în manualul de operațiuni.

(b)

Înainte de a atribui sarcini membrilor echipajului de cabină care lucrează ca liber profesioniști sau cu jumătate de normă, operatorul se asigură că se respectă toate cerințele aplicabile ale prezentei subpărți, ținând seama de toate serviciile prestate de membrul echipajului de cabină pentru alt (alți) operator (operatori), în scopul de a determina în special:

1.

numărul total de tipuri și variante de aeronave pe care își desfășoară activitatea; și

2.

limitările aplicabile în ceea ce privește timpul de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă.

(c)

Pasagerii trebuie informați clar cu privire la membrii echipajului de cabină aflați în funcțiune și rolul lor în ceea ce privește siguranța pasagerilor și a zborului.

ORO.CC.115   Desfășurarea cursurilor de pregătire și a verificărilor asociate

(a)

Operatorul stabilește un program și o programă detaliate pentru fiecare curs de pregătire în conformitate cu cerințele aplicabile din prezenta subparte și, după caz, din anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012, în scopul de a acoperi sarcinile și responsabilitățile care trebuie îndeplinite de membrii echipajului de cabină.

(b)

Fiecare curs de pregătire cuprinde instruire teoretică și practică, precum și exerciții individuale și colective, în funcție de fiecare subiect vizat de pregătire, pentru ca membrii echipajului de cabină să obțină și să mențină nivelul adecvat de competență în conformitate cu prezenta subparte.

(c)

Fiecare curs de pregătire trebuie:

1.

să se desfășoare într-un mod structurat și realist; și

2.

să fie susținut de personal calificat în mod corespunzător pentru subiectul care trebuie acoperit.

(d)

În timpul sau după finalizarea tuturor cursurilor de pregătire impuse de prezenta subparte, fiecare membru al echipajului trebuie să se supună unei verificări care să vizeze toate elementele de pregătire cuprinse în programul de pregătire relevant, cu excepția pregătirii în domeniul managementului resurselor echipajului (CRM). Verificările se efectuează de către personal calificat corespunzător pentru a verifica dacă membrul echipajului de cabină a obținut și/sau menține nivelul de competență necesar.

(e)

Cursurile de pregătire CRM și modulele CRM, după caz, sunt susținute de un instructor CRM pentru echipaje de cabină. Atunci când în alte cursuri de pregătire sunt cuprinse elemente CRM, un instructor CRM pentru echipaje de cabină se ocupă de elaborarea și punerea în aplicare a programei.

ORO.CC.120   Cursul de pregătire inițială

(a)

Fiecare nou venit care nu este deja titularul unui atestat valabil de membru al echipajului de cabină eliberat în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 trebuie:

1.

să beneficieze de un curs de pregătire inițială, după cum se specifică la punctul CC.TRA.220 din anexa menționată; și

2.

să susțină cu succes examenul asociat înainte de a urma o altă pregătire prevăzută în prezenta subparte.

(b)

Unele elemente ale programului de pregătire inițială se pot combina cu prima pregătire specifică tipului de aeronavă și cu pregătirea de conversie oferită de operator, cu condiția ca cerințele de la punctul CC.TRA.220 să fie îndeplinite și ca oricare dintre aceste elemente să fie înregistrat ca element al cursului de pregătire inițială în documentele privind pregătirea membrilor echipajului de cabină în cauză.

ORO.CC.125   Pregătirea specifică tipului de aeronavă și pregătirea de conversie oferită de operator

(a)

Fiecare membru al echipajului de cabină trebuie să fi urmat pregătirea corespunzătoare specifică tipului de aeronavă și pregătirea de conversie oferită de operator și să se fi supus verificărilor asociate, înainte de:

1.

a fi desemnat pentru prima dată de către operator să își desfășoare activitatea ca membru al echipajului de cabină; sau

2.

a fi desemnat de respectivul operator să își desfășoare activitatea pe un alt tip de aeronavă.

(b)

Atunci când elaborează programele și programa pentru pregătirea specifică tipului de aeronavă și pentru pregătirea de conversie oferită de operator, operatorul include, dacă sunt disponibile, elementele obligatorii pentru tipul respectiv definite în datele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003.

(c)

Programul de pregătire specifică tipului de aeronavă trebuie:

1.

să cuprindă pregătire și exerciții pe un dispozitiv de pregătire reprezentativ sau pe aeronava efectivă; și

2.

să cuprindă cel puțin următoarele elemente de pregătire specifică tipului de aeronavă:

(i)

descrierea aeronavei, în funcție de relevanța sa pentru sarcinile echipajului de cabină;

(ii)

toate echipamentele și sistemele de siguranță instalate relevante pentru sarcinile echipajului de cabină;

(iii)

manevrarea și deschiderea efectivă, de către fiecare membru al echipajului de cabină, a fiecărui tip sau a fiecărei variante de uși și de ieșiri normale și de urgență, în modul normal și în modul de urgență;

(iv)

demonstrarea manevrării celorlalte ieșiri, inclusiv a ferestrelor compartimentului pentru echipajul de zbor;

(v)

echipamentul de protecție împotriva incendiilor sau a fumului, dacă este instalat;

(vi)

pregătire pentru folosirea toboganelor de evacuare, dacă sunt montate;

(vii)

manevrarea scaunului, a dispozitivelor de siguranță și a echipamentului sistemului de oxigen utilizat în caz de incapacitate a pilotului.

(d)

Programul de pregătire de conversie oferită de operator pentru fiecare tip de aeronavă care urmează să fie operată trebuie:

1.

să cuprindă pregătire și exerciții pe un dispozitiv de pregătire reprezentativ sau pe aeronava efectivă;

2.

să cuprindă pregătire cu privire la procedurile standard de operare ale operatorului pentru membrii echipajului de cabină cărora operatorul le atribuie sarcini pentru prima dată;

3.

să acopere cel puțin următoarele elemente ale pregătirii specifice oferite de operator, în funcție de relevanța acestora pentru tipul de aeronavă care urmează să fie operată:

(i)

descrierea configurației cabinei;

(ii)

amplasarea, scoaterea și utilizarea tuturor echipamentelor portabile de siguranță și de urgență transportate la bord;

(iii)

toate procedurile normale și de urgență;

(iv)

relațiile cu pasagerii și controlul mulțimii;

(v)

pregătire pentru combaterea incendiilor și a fumului, care să includă utilizarea tuturor echipamentelor de luptă împotriva incendiilor și de protecție reprezentative pentru cele transportate la bord;

(vi)

proceduri de evacuare;

(vii)

proceduri în caz de incapacitate a pilotului;

(viii)

cerințele și procedurile de securitate aplicabile;

(ix)

managementul resurselor echipajului.

ORO.CC.130   Pregătirea pentru diferențe

(a)

În plus față de pregătirea impusă de punctul ORO.CC.125, membrul echipajului de cabină trebuie să se supună pregătirii și verificării corespunzătoare care să acopere toate diferențele înainte de a fi repartizat pe:

1.

o variantă a unui tip de aeronavă pe care își desfășoară activitatea în prezent; sau

2.

un tip sau o variantă de aeronavă pe care își desfășoară activitatea în prezent, dar care prezintă diferențe în ceea ce privește:

(i)

echipamentele de siguranță;

(ii)

amplasarea echipamentelor de siguranță și de urgență; sau

(iii)

procedurile normale și de urgență.

(b)

Programul de pregătire pentru diferențe trebuie:

1.

să fie considerat necesar pe baza unei comparații cu programul de pregătire urmat de membrul echipajului de cabină, în conformitate cu punctul ORO.CC.125 literele (c) și (d), pentru tipul de aeronavă relevant; și

2.

să cuprindă pregătire și exerciții pe un dispozitiv de pregătire reprezentativ sau pe aeronava în sine în funcție de elementul de pregătire pentru diferențe care trebuie acoperit.

(c)

Atunci când elaborează un program și o programă de pregătire pentru diferențe pentru o variantă sau un tip de aeronavă pe care se operează în prezent, operatorul include, dacă sunt disponibile, elementele obligatorii pentru tipul de aeronavă relevant și pentru variantele sale definite în datele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003.

ORO.CC.135   Familiarizarea

După finalizarea unei pregătiri specifice tipului de aeronavă și a unei pregătiri de conversie oferite de operator pe un tip de aeronavă, fiecare membru al echipajului de cabină urmează o familiarizare corespunzătoare, sub supraveghere, pe acel tip înainte de a fi desemnat să își desfășoare activitatea ca membru al echipajului de cabină minim necesar în conformitate cu punctul ORO.CC.100.

ORO.CC.140   Pregătirea periodică

(a)

Fiecare membru al echipajului de cabină trebuie să se supună anual pregătirii periodice și verificării aferente.

(b)

Pregătirea periodică trebuie să acopere acțiunile care revin fiecărui membru al echipajului de cabină în procedurile normale și de urgență și exerciții adaptate tipului și/sau variantei de aeronavă pe care aceștia urmează să își desfășoare activitatea.

(c)

Elemente de pregătire specifice tipului de aeronavă:

1.

Pregătirea periodică trebuie să cuprindă exerciții practice efectuate anual de fiecare membru al echipajului de cabină pentru simularea manevrării fiecărui tip sau a fiecărei variante de uși și de ieșiri normale sau de urgență pentru evacuarea pasagerilor;

2.

La intervale care nu pot depăși trei ani, pregătirea periodică trebuie să cuprindă și:

(i)

manevrarea și deschiderea efectivă, de către fiecare membru al echipajului de cabină, pe un dispozitiv de pregătire reprezentativ sau pe aeronava efectivă, a fiecărui tip sau a fiecărei variante de ieșiri normale și de urgență în modurile normale și de urgență;

(ii)

manevrarea efectivă de către fiecare membru al echipajului de cabină, pe un dispozitiv de pregătire reprezentativ sau pe aeronava efectivă, a ușii de acces în compartimentul echipajului de zbor, atât în modul normal, cât și în cel de urgență, precum și a scaunului și dispozitivelor de siguranță și demonstrarea practică a manevrării echipamentului sistemului de oxigen utilizat în caz de incapacitate a pilotului;

(iii)

demonstrarea manevrării tuturor celorlalte ieșiri, inclusiv a ferestrelor compartimentului pentru echipajului de zbor; și

(iv)

demonstrarea folosirii bărcilor de salvare sau, dacă sunt instalate, a toboganelor plutitoare.

(d)

Elemente de pregătire specifice operatorului:

1.

Pregătirea periodică include anual:

(i)

pentru fiecare membru al echipajului de cabină:

(A)

amplasarea și manipularea tuturor echipamentelor de siguranță și de urgență instalate sau transportate la bord; și

(B)

echiparea cu vestele de salvare, echipamentul portabil de oxigen și echipamentul de protecție a respirației (PBE);

(ii)

depozitarea articolelor în compartimentul pentru pasageri;

(iii)

proceduri legate de contaminarea suprafeței aeronavei;

(iv)

proceduri de urgență;

(v)

proceduri de evacuare;

(vi)

studiul incidentelor și al accidentelor;

(vii)

managementul resurselor echipajului;

(viii)

aspecte aeromedicale și primul ajutor, inclusiv echipamentele aferente;

(ix)

proceduri de securitate.

2.

La intervale care nu pot depăși trei ani, pregătirea periodică trebuie să cuprindă și:

(i)

utilizarea materialelor pirotehnice (dispozitive reale sau reprezentative);

(ii)

demonstrarea practică a utilizării listelor de verificare pentru echipajul de zbor;

(iii)

pregătire realistă și practică în ceea ce privește utilizarea tuturor echipamentelor de luptă contra incendiilor, inclusiv a echipamentului de protecție, reprezentativ pentru cel transportat în aeronavă;

(iv)

pentru fiecare membru al echipajului de cabină:

(A)

stingerea unui incendiu caracteristic incendiilor de la bordul aeronavelor;

(B)

echiparea cu PBE și folosirea acestuia într-un mediu închis, cu fum simulat.

(e)

Perioade de valabilitate:

1.

Perioada de valabilitate a pregătirii periodice anuale este de 12 luni calendaristice, începând cu sfârșitul lunii în care s-a efectuat verificarea.

2.

Dacă pregătirea periodică și verificările aferente impuse la litera (a) se efectuează în ultimele trei luni ale perioadei de valabilitate, noua perioadă de valabilitate se calculează începând cu data expirării perioadei precedente de valabilitate.

3.

Pentru elementele de pregătire suplimentare care se susțin o dată la trei ani, specificate la litera (c) punctul 2 și la litera (d) punctul 2, perioada de valabilitate este de 36 de luni calendaristice, începând cu sfârșitul lunii în care s-au efectuat verificările.

ORO.CC.145   Pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor

(a)

Dacă, în ultimele 6 luni ale perioadei de valabilitate a ultimei pregătiri și verificări periodice relevante, un membru al echipajului de cabină:

1.

nu a executat sarcini în timpul zborului, înainte de a i se atribui din nou astfel de sarcini, se supune pregătirii de reîmprospătare a cunoștințelor și verificării aferente pentru fiecare tip de aeronavă pe care trebuie să își desfășoare activitatea; sau

2.

nu a executat sarcini în timpul zborului pe un anumit tip de aeronavă, înainte de a i se atribui din nou astfel de sarcini, participă, pe acel tip de aeronavă, la:

(i)

pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor și verificarea aferentă; sau

(ii)

două zboruri de familiarizare în conformitate cu punctul ORO.CC.135.

(b)

Programul de pregătire pentru reîmprospătarea cunoștințelor pentru fiecare tip de aeronavă acoperă cel puțin:

1.

proceduri de urgență;

2.

proceduri de evacuare;

3.

manevrarea și deschiderea efectivă, de către fiecare membru al echipajului de cabină, a fiecărui tip sau a fiecărei variante de ieșiri normale și de urgență și a ușii de acces în compartimentul echipajului de zbor în modul normal și în modul de urgență;

4.

demonstrarea manevrării tuturor celorlalte ieșiri, inclusiv a ferestrelor compartimentului pentru echipajului de zbor;

5.

amplasarea și manipularea tuturor echipamentelor de siguranță și de urgență relevante instalate sau transportate la bord.

(c)

Operatorul poate alege să înlocuiască pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor cu pregătirea periodică dacă repunerea în funcție a membrului echipajului de cabină are loc în cursul perioadei de valabilitate a ultimei pregătiri periodice și verificări aferente. Dacă respectiva perioadă de valabilitate a expirat, pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor poate fi înlocuită de pregătirea specifică tipului de aeronavă și de pregătirea de conversie oferită de operator, după cum se specifică la punctul ORO.CC.125.

SECȚIUNEA 2

Cerințe suplimentare pentru operațiunile de transport aerian comercial

ORO.CC.200   Șeful de cabină

(a)

Atunci când este necesar mai mult de un membru al echipajului de cabină, în componența echipajului de cabină intră un șef de cabină numit de operator.

(b)

Operatorul numește membri ai echipajului de cabină în poziția de șef de cabină numai dacă aceștia:

1.

au cel puțin un an de experiență ca membru al echipajului de cabină; și

2.

au finalizat cu succes un curs de pregătire ca șef de cabină și verificarea asociată.

(c)

Cursul de pregătire pentru șefi de cabină trebuie să acopere toate sarcinile și responsabilitățile șefilor de cabină și să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

1.

informarea înainte de zbor;

2.

cooperarea cu echipajul;

3.

examinarea cerințelor impuse de operator și a obligațiilor legale;

4.

raportarea accidentelor și a incidentelor;

5.

factorii umani și managementul resurselor echipajului (CRM); și

6.

limitările timpului de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă.

(d)

Șeful de cabină răspunde în fața comandantului pentru executarea și coordonarea procedurilor normale și de urgență indicate în manualul de operațiuni, inclusiv pentru întreruperea sarcinilor care nu sunt legate de siguranță în vederea păstrării siguranței sau a securității.

(e)

Operatorul stabilește proceduri pentru selectarea celui mai calificat membru al echipajului de cabină pentru a acționa ca șef de cabină, dacă șeful de cabină desemnat nu își mai poate desfășura activitatea. Modificările acestor proceduri se notifică autorității competente.

ORO.CC.205   Reducerea numărului de membri ai echipajului de cabină în timpul operațiunilor la sol și în circumstanțe neprevăzute

(a)

Ori de câte ori se află pasageri la bordul unei aeronave, în compartimentul pentru pasageri trebuie să fie prezent numărul minim de membri ai echipajului de cabină necesar în conformitate cu punctul ORO.CC.100.

(b)

Sub rezerva îndeplinirii condițiilor de la litera (c), acest număr se poate reduce:

1.

pe durata operațiunilor normale la sol care nu presupun realimentarea/extragerea combustibilului atunci când aeronava se află la locul de parcare; sau

2.

în circumstanțe neprevăzute, dacă numărul de pasageri transportați la bord este redus. În acest caz se înaintează un raport către autoritatea competentă după încheierea zborului.

(c)

Condiții:

1.

în manualul de operațiuni sunt stabilite proceduri care asigură obținerea unui nivel echivalent de siguranță cu un număr redus al membrilor echipajului de cabină, în special pentru evacuarea pasagerilor;

2.

număr redus al membrilor echipajului de cabină cuprinde un șef de cabină după cum se specifică la punctul ORO.CC.200;

3.

pentru fiecare grup complet sau incomplet de 50 de pasageri prezenți pe aceeași punte a aeronavei este necesar cel puțin un membru al echipajului de cabină;

4.

în cazul operațiunilor normale la sol cu o aeronavă care necesită mai mult decât un membru al echipajului de cabină, numărul membrilor echipajului de cabină determinat în conformitate cu litera (c) punctul 3 crește astfel încât să includă câte un membru al echipajului de cabină pentru fiecare pereche de ieșiri de urgență aflate la nivelul podelei.

ORO.CC.210   Condiții suplimentare pentru atribuirea de sarcini

Membrii echipajului de cabină primesc sarcini și își desfășoară activitatea pe un anumit tip sau variantă de aeronavă numai dacă:

(a)

sunt titulari ai unui atestat valabil eliberat în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012;

(b)

sunt calificați pe tipul sau varianta respectivă în conformitate cu prezenta subparte;

(c)

respectă celelalte cerințe aplicabile din prezenta subparte și din anexa IV (partea CAT);

(d)

poartă uniforma de membru al echipajului de cabină a operatorului.

ORO.CC.215   Programe de pregătire și de verificare și documentația conexă

(a)

Programele de pregătire și de verificare, inclusiv fiecare programă impusă de prezenta subparte, se aprobă de către autoritatea competentă și se specifică în manualul de operațiuni.

(b)

După ce un membru al echipajului de cabină a finalizat cu succes cursul de pregătire și verificarea aferentă, operatorul:

1.

actualizează documentele referitoare la pregătirea membrului echipajului de cabină în conformitate cu ORO.MLR.115; și

2.

pune la dispoziția acestuia o listă cu perioadele de valabilitate actualizate în funcție de tipul (tipurile) și varianta (variantele) de aeronavă pe care membrul echipajului de cabină este calificat să își desfășoare activitatea.

ORO.CC.250   Operarea pe mai multe tipuri sau variante de aeronave

(a)

Un membru al echipajului de cabină nu este desemnat să își desfășoare activitatea pe mai mult de trei tipuri de aeronave, exceptând situația în care deține aprobarea autorității competente, caz în care membrul echipajului de cabină poate fi desemnat să își desfășoare activitatea pe patru tipuri de aeronave, dacă pentru cel puțin două dintre aceste tipuri:

1.

echipamentele de siguranță și de urgență și procedurile normale și de urgență specifice tipului de aeronavă sunt similare; și

2.

procedurile normale și de urgență nespecifice tipului de aeronavă sunt identice.

(b)

În sensul dispozițiilor de la litera (a) și pentru pregătirea și calificările echipajului de cabină, operatorul determină:

1.

fiecare aeronavă ca un tip sau o variantă luând în considerare, dacă sunt disponibile, datele relevante stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 pentru tipul sau varianta de aeronavă relevante; și

2.

variantele unui tip de aeronavă ca reprezentând tipuri diferite dacă nu sunt similare sub următoarele aspecte:

(i)

manevrarea ieșirii de urgență;

(ii)

amplasarea și tipul echipamentelor portabile de siguranță și de urgență;

(iii)

procedurile de urgență specifice tipului de aeronavă.

ORO.CC.255   Operarea cu un singur membru al echipajului de cabină

(a)

Operatorul selectează, recrutează, pregătește și verifică competența membrilor echipajului de cabină care sunt desemnați pentru operațiuni cu un singur membru al echipajului de cabină în funcție de criteriile corespunzătoare acestui tip de operațiune.

(b)

Membrii echipajului de cabină care nu au experiență anterioară în operarea ca unic membru al echipajului de cabină sunt desemnați pentru acest tip de operațiuni numai după ce:

1.

au finalizat pregătirea după cum se prevede la litera (c) în plus față de alte pregătiri și verificări aplicabile prevăzute în prezenta subparte;

2.

au susținut cu succes verificările competenței lor în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților ce le revin în conformitate cu procedurile specificate în manualul de operațiuni; și

3.

au efectuat zboruri de familiarizare de cel puțin 20 de ore și 15 sectoare pe tipul de aeronavă relevant sub supravegherea unui membru al echipajului de cabină cu experiența necesară.

(c)

Următoarele elemente de pregătire suplimentare trebuie parcurse punându-se accentul în mod special pe operațiunile cu un singur membru al echipajului de cabină:

1.

responsabilitatea față de comandant în ceea ce privește executarea procedurilor normale și de urgență;

2.

importanța coordonării și a comunicării cu echipajul de zbor, în special când se gestionează problemele create de pasagerii nedisciplinați sau perturbatori;

3.

examinarea cerințelor impuse de operator și a obligațiilor legale;

4.

documentația;

5.

raportarea accidentelor și a incidentelor; și

6.

limitările timpului de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă.

SUBPARTEA TC

PERSONALUL TEHNIC ÎN OPERAȚIUNI HEMS, HHO SAU NVIS

ORO.TC.100   Domeniul de aplicare

Prezenta subparte stabilește cerințele care trebuie îndeplinite de operator atunci când exploatează o aeronavă cu membri ai personalului tehnic în operațiuni de serviciu medical de urgență cu elicopterul (HEMS), operațiuni de zbor cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS) sau operațiuni cu încărcături suspendate efectuate cu elicopterul (HHO) în cadrul transportului aerian comercial.

ORO.TC.105   Condiții pentru atribuirea de sarcini

(a)

Membrii personalului tehnic angajați în operațiuni HEMS, HHO sau NVIS în cadrul transportului aerian comercial primesc sarcini numai dacă:

1.

au cel puțin 18 ani;

2.

sunt apți din punct de vedere fizic și mental pentru a-și executa sarcinile atribuite și pentru a-și îndeplini responsabilitățile în siguranță;

3.

au urmat toate pregătirile aplicabile impuse de prezenta subparte în scopul executării sarcinilor atribuite;

4.

în urma verificării, sunt considerați competenți pentru a executa toate sarcinile atribuite în conformitate cu procedurile specificate în manualul de operațiuni.

(b)

Înainte de a atribui sarcini membrilor personalului tehnic care lucrează ca liber profesioniști și/sau cu jumătate de normă, operatorul se asigură că se respectă toate cerințele aplicabile ale prezentei subpărți, ținând seama de toate serviciile prestate de membrul personalului tehnic pentru alt (alți) operator (operatori), în scopul de a determina în special:

1.

numărul total de tipuri și variante de aeronave pe care își desfășoară activitatea;

2.

limitările aplicabile în ceea ce privește timpul de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă.

ORO.TC.110   Pregătirea și verificarea

(a)

Operatorul stabilește un program de pregătire în conformitate cu cerințele aplicabile din prezenta subparte în scopul de a acoperi sarcinile și responsabilitățile care trebuie îndeplinite de membrii personalului tehnic.

(b)

În urma finalizării pregătirii inițiale, a pregătirii de conversie oferite de operator, a pregătirii pentru diferențe și a pregătirii periodice, fiecare membru al personalului tehnic trebuie să susțină o verificare pentru a-și demonstra competența de a executa procedurile normale și de urgență.

(c)

Pregătirea și verificarea sunt executate, pentru fiecare curs de pregătire, de către personal calificat corespunzător și experimentat în subiectul care trebuie acoperit. Operatorul informează autoritatea competentă în legătură cu personalul care realizează verificările.

ORO.TC.115   Pregătirea inițială

Înainte de a urma pregătirea de conversie oferită de operator, fiecare membru al personalului tehnic finalizează pregătirea inițială care cuprinde:

(a)

cunoștințe teoretice generale privind aviația și regulamentele aeronautice, care cuprind toate elementele relevante pentru sarcinile și responsabilitățile prevăzute pentru personalul tehnic;

(b)

pregătire privind combaterea incendiilor și a fumului;

(c)

antrenament de supraviețuire pe sol sau în apă, corespunzător tipului sau zonei de operare;

(d)

aspecte aeromedicale și primul ajutor;

(e)

comunicarea și elementele CRM relevante prevăzute la punctele ORO.FC.115 și ORO.FC.215.

ORO.TC.120   Pregătirea de conversie oferită de operator

Fiecare membru al personalului tehnic trebuie să urmeze:

(a)

pregătirea de conversie oferită de operator, care să includă elementele CRM relevante,

1.

înainte de a fi desemnat pentru prima dată ca membru al personalului tehnic de către operator; sau

2.

atunci când trece pe un alt tip sau altă clasă de aeronavă, dacă vreuna dintre procedurile sau vreunul dintre echipamentele menționate la litera (b) este diferit;

(b)

pregătirea de conversie oferită de operator trebuie să cuprindă:

1.

amplasarea și utilizarea tuturor echipamentelor de siguranță și de supraviețuire transportate pe aeronavă;

2.

toate procedurile normale și de urgență;

3.

echipamentele de la bord folosite pentru îndeplinirea sarcinilor în interiorul aeronavei sau pe sol în scopul asistării pilotului în timpul operațiunilor HEMS, HHO sau NVIS.

ORO.TC.125   Pregătirea pentru diferențe

(a)

Fiecare membru al personalului tehnic trebuie să urmeze o pregătire pentru diferențe la trecerea la alte echipamente sau proceduri pe tipuri sau variante pe care își desfășoară activitatea în mod curent.

(b)

Operatorul indică în manualul de operațiuni când este necesară o astfel de pregătire pentru diferențe.

ORO.TC.130   Zborurile de familiarizare

În urma finalizării pregătirii de conversie oferite de operator, fiecare membru al personalului tehnic trebuie să efectueze zboruri de familiarizare înainte de a-și desfășura activitatea ca membru al personalului tehnic necesar în operațiuni HEMS, HHO sau NVIS.

ORO.TC.135   Pregătirea periodică

(a)

La fiecare perioadă de 12 luni, fiecare membru al personalului tehnic trebuie să se supună pregătirii periodice relevante pentru tipul sau clasa de aeronave pe care își desfășoară activitatea și pentru echipamentele pe care le utilizează. În toate etapele corespunzătoare ale pregătirii periodice sunt integrate elemente CRM.

(b)

Pregătirea periodică include instruire teoretică și practică și exerciții.

ORO.TC.140   Pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor

(a)

Fiecare membru al personalului tehnic care nu a executat sarcini în ultimele șase luni trebuie să urmeze pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor indicată în manualul de operațiuni.

(b)

Membrul personalului tehnic care nu a executat sarcini în timpul zborului pe un tip sau o clasă anume de aeronavă în ultimele șase luni, înainte de a fi desemnat pe tipul sau clasa respectivă, trebuie:

1.

să urmeze pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor pe tipul sau clasa respectivă; sau

2.

să efectueze două sectoare de familiarizare pe tipul sau clasa respectivă de aeronavă.


(1)  JO L 295, 12.11.2010, p. 35.

(2)  JO L 243, 27.9.2003, p. 6.

(3)  JO L 294, 13.11.2007, p. 3.

(4)  JO L 295, 14.11.2007, p. 7.

(5)  JO L 293, 31.10.2008, p. 3.

(6)  JO L 311, 25.11.2011, p. 1.


ANEXA IV

OPERAȚIUNI DE TRANSPORT AERIAN COMERCIAL

[PARTEA CAT]

SUBPARTEA A

CERINȚE GENERALE

CAT.GEN.100   Autoritatea competentă

Autoritatea competentă este autoritatea desemnată de către statul membru în care operatorul își are locul principal de desfășurare a activității.

SECȚIUNEA 1

Aeronave motorizate

CAT.GEN.MPA.100   Responsabilitățile echipajului

(a)

Membrul echipajului este responsabil pentru executarea corespunzătoare a sarcinilor sale care sunt:

1.

legate de siguranța aeronavei și a ocupanților acesteia; și

2.

specificate în instrucțiunile și procedurile din manualul de operațiuni.

(b)

Membrul echipajului trebuie:

1.

să raporteze comandantului orice pană, cedare, funcționare necorespunzătoare sau defect care în opinia sa, ar putea afecta starea de navigabilitate sau operarea în siguranță a aeronavei, inclusiv sistemele de urgență, dacă nu au fost raportate deja de un alt membru al echipajului;

2.

să raporteze comandantului orice incident care a pus sau ar fi putut pune în pericol siguranța operării, dacă nu a fost raportat deja de un alt membru al echipajului;

3.

să respecte cerințele relevante ale sistemelor de raportare a evenimentelor stabilite de operator;

4.

să respecte toate limitările timpului de zbor și de serviciu (FTL) și restul cerințelor aplicabile activităților sale;

5.

dacă îndeplinește sarcini pentru mai mult de un operator:

(i)

să își păstreze documentele individuale cu privire la timpul de zbor și de serviciu, precum și perioadele de odihnă menționate în cerințele FTL aplicabile; și

(ii)

să pună la dispoziția fiecărui operator datele necesare pentru programarea activităților în conformitate cu cerințele FTL aplicabile.

(c)

Membrul echipajului nu execută sarcini pe o aeronavă în cazul în care:

1.

se află sub influența unor substanțe psihotrope sau a alcoolului sau când este inapt din cauza unei răni, a oboselii, a acțiunii unor medicamente, a unei boli sau în alte asemenea cazuri;

2.

nu a trecut o perioadă de timp rezonabilă de la scufundarea la mare adâncime sau în urma unei donări de sânge;

3.

nu sunt îndeplinite cerințele medicale aplicabile;

4.

persoana respectivă are dubii privind capacitatea sa de a își îndeplini sarcinile atribuite; sau

5.

știe sau suspectează că suferă de oboseală așa cum se menționează la punctul 7f din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau se simte inapt din alte motive într-o așa măsură încât zborul poate fi pus în pericol.

CAT.GEN.MPA.105   Responsabilitățile comandantului

(a)

Pe lângă respectarea prevederilor de la punctul CAT.GEN.MPA.100, comandantul:

1.

răspunde de siguranța tuturor membrilor echipajului, a pasagerilor și a mărfurilor aflate la bord, imediat după ce acesta se îmbarcă și până când părăsește avionul la sfârșitul zborului;

2.

răspunde de exploatarea și siguranța aeronavei:

(i)

pentru avioane, din momentul în care avionul este pregătit să se pună în mișcare pentru rulajul la sol înainte de decolare și până în momentul în care se oprește complet la încheierea zborului, iar motorul sau motoarele folosite ca mijloace principale de propulsie sunt oprite;

(ii)

pentru elicoptere, când rotoarele sunt în mișcare;

3.

are autoritatea de a da toate comenzile și de a lua toate măsurile necesare în scopul de a asigura siguranța aeronavei și a persoanelor și/sau a bunurilor transportate de aceasta în conformitate cu punctul 7c din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008;

4.

este autorizat să debarce orice persoană sau orice parte din marfă care poate reprezenta un pericol potențial pentru siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia;

5.

nu permite transportul în aeronavă al niciunei persoane care pare să se afle sub influența alcoolului sau a drogurilor, într-o măsură în care poate fi periclitată siguranța aeronavei sau a ocupanților acestuia;

6.

are dreptul să refuze transportul pasagerilor inadmisibili, al deportaților sau al persoanelor aflate în stare de arest, în cazul în care transportul acestora reprezintă un risc pentru siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia;

7.

se asigură că toți pasagerii sunt informați asupra amplasării ieșirilor de urgență, precum și asupra amplasării și a modului de utilizare a echipamentelor de siguranță și de urgență relevante;

8.

se asigură că toate procedurile operaționale și listele de verificare sunt respectate în conformitate cu manualul de operațiuni;

9.

nu permite niciunui membru al echipajului să desfășoare alte activități în timpul fazelor critice de zbor, cu excepția sarcinilor necesare pentru exploatarea în siguranță a aeronavei;

10.

se asigură că înregistratoarele de date de zbor:

(i)

nu sunt dezactivate sau oprite pe timpul zborului; și

(ii)

în cazul unui accident sau incident care trebuie să fie obligatoriu raportat:

(A)

nu sunt șterse intenționat;

(B)

sunt dezactivate imediat după încheierea zborului; și

(C)

sunt reactivate numai cu acordul autorității de investigare;

11.

decide dacă acceptă sau nu o aeronavă care prezintă elemente inutilizabile permise de lista derogărilor de configurație (CDL) sau lista echipamentului minim (MEL);

12.

se asigură că s-a efectuat inspecția înainte de zbor în conformitate cu cerințele din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003;

13.

se asigură că echipamentele de urgență relevante rămân ușor accesibile în vederea folosirii imediate.

(b)

Într-o situație de urgență care impune luarea unor decizii și acțiunea imediată, comandantul sau pilotul căruia i-a fost delegată desfășurarea zborului ia orice măsură pe care o consideră necesară în condițiile date și în conformitate cu punctul 7d din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În astfel de cazuri, acesta se poate abate de la reguli, proceduri și metode operaționale din motive de siguranță.

(c)

Comandantul prezintă autorității competente un raport ACAS, ori de câte ori o aeronavă în zbor a executat manevre ca răspuns la un avertisment de evitare a coliziunii (RA) al sistemului de evitare a coliziunii în zbor (ACAS).

(d)

Pericole prezentate de păsări și coliziunea cu acestea:

1.

Imediat ce volumul de muncă al echipajului de zbor permite acest lucru, comandantul informează unitatea de servicii de trafic aerian (ATS) ori de câte ori se observă un potențial pericol prezentat de păsări.

2.

După aterizare, comandantul prezintă autorității competente un raport scris referitor la coliziunea cu păsări, ori de câte ori o aeronavă de care acesta răspunde suferă un impact cu păsări care duce la o deteriorare semnificativă a acesteia sau la pierderea sau funcționarea necorespunzătoare a oricărui serviciu esențial.

CAT.GEN.MPA.110   Autoritatea comandantului

Operatorul ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că toate persoanele transportate în aeronavă se supun comenzilor legitime date de comandant în scopul asigurării siguranței aeronavei și a persoanelor sau a bunurilor transportate la bord.

CAT.GEN.MPA.115   Personalul sau membrii echipajului alții decât echipajul de cabină din compartimentul pentru pasageri

Operatorul se asigură că personalul sau membrii echipajului, alții decât membrii echipajului de cabină aflați de serviciu, care își îndeplinesc sarcinile în compartimentul pentru pasageri al unei aeronave:

(a)

nu sunt confundați de către pasageri cu membrii echipajului de cabină aflați de serviciu;

(b)

nu ocupă posturile de lucru necesare rezervate echipajului de cabină;

(c)

nu îi împiedică pe membrii echipajului de cabină aflați de serviciu să își execute sarcinile.

CAT.GEN.MPA.120   Limbă comună

Operatorul trebuie să se asigure că toți membrii echipajului pot comunica între ei într-o limbă comună.

CAT.GEN.MPA.125   Rulajul la sol al avioanelor

Operatorul se asigură că un avion este rulat pe suprafața de mișcare a unui aerodrom numai dacă persoana aflată la comenzi:

(a)

este un pilot calificat corespunzător; sau

(b)

a fost desemnată de operator și:

1.

este competentă să efectueze rulajul la sol al avionului;

2.

este competentă să folosească stația de radiotelefonie;

3.

a fost instruită cu privire la configurația aerodromului, rute, semne, marcaje, lumini, precum și la semnalele și instrucțiunile controlului traficului aerian (ATC), frazeologie și proceduri;

4.

se poate conforma standardelor operaționale necesare pentru deplasarea în siguranță a avionului pe aerodrom.

CAT.GEN.MPA.130   Pornirea rotoarelor – elicoptere

Un rotor al unui elicopter se pornește numai în scopul efectuării unui zbor cu un pilot calificat la comenzi.

CAT.GEN.MPA.135   Admiterea în compartimentul echipajului de zbor

(a)

Operatorul se asigură că nicio persoană, alta decât un membru al echipajului de zbor desemnat pentru un zbor, nu este admisă sau transportată în compartimentul echipajului de zbor, cu excepția cazului în care persoana respectivă este:

1.

un membru al echipajului aflat de serviciu;

2.

un reprezentant al autorității competente sau care efectuează inspecția, în cazul în care prezența sa este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor sale oficiale; sau

3.

autorizată și transportată în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în manualul de operațiuni.

(b)

Comandantul trebuie să se asigure că:

1.

din motive de siguranță, accesul în compartimentul echipajului de zbor nu distrage atenția și/sau nu împiedică efectuarea zborului; și

2.

toate persoanele transportate în compartimentul echipajului de zbor sunt familiarizate cu procedurile de siguranță relevante.

(c)

Comandantul ia decizia finală privind accesul în compartimentul echipajului de zbor.

CAT.GEN.MPA.140   Dispozitive electronice portabile

Operatorul nu permite niciunei persoane să utilizeze la bordul unei aeronave un dispozitiv electronic portabil (PED), care poate afecta negativ performanțele sistemelor și echipamentelor aeronavei, și ia toate măsurile rezonabile în acest scop.

CAT.GEN.MPA.145   Informații privind echipamentele de urgență și de supraviețuire transportate

Operatorul trebuie să aibă permanent la dispoziție liste cu informații privind echipamentele de urgență și de supraviețuire de la bordul tuturor aeronavelor sale pentru comunicarea imediată către centrele de coordonare a acțiunilor de căutare și salvare (RCC).

CAT.GEN.MPA.150   Amerizare – avioane

Operatorul nu operează un avion cu o configurație a locurilor pentru pasageri de peste 30 de astfel de locuri în zboruri deasupra întinderilor de apă, la o distanță față de un teren adecvat pentru aterizarea de urgență care să depășească 120 de minute la viteza de croazieră sau 400 de mile nautice, luându-se în considerare valoarea mai mică, fără ca avionul să corespundă cerințelor de amerizare prevăzute de codul de navigabilitate aplicabil.

CAT.GEN.MPA.155   Transportul armelor și muniției de război

(a)

Operatorul nu trebuie să transporte arme și muniție de război pe calea aerului decât dacă are o aprobare expresă în acest sens, acordată de toate statele al căror spațiu aerian este prevăzut a fi folosit pentru zbor.

(b)

În cazul în care aprobarea a fost acordată, operatorul se asigură că armele și muniția de război sunt:

1.

depozitate în aeronavă într-un loc inaccesibil pasagerilor pe durata zborului; și

2.

în cazul armelor de foc, neîncărcate.

(c)

Operatorul se asigură că, înainte de începerea zborului, pilotul comandant este informat cu privire la detaliile și amplasarea la bordul aeronavei a tuturor armelor și muniției de război care urmează să fie transportate.

CAT.GEN.MPA.160   Transportul armelor și muniției sportive

(a)

Operatorul trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că este informat cu privire la orice armă sportivă care urmează să fie transportată pe calea aerului.

(b)

Operatorul care acceptă transportul armelor sportive trebuie să se asigure că acestea sunt:

1.

depozitate în aeronavă într-un loc inaccesibil pasagerilor pe durata zborului; și

2.

în cazul armelor de foc sau al altor arme care pot conține muniție, neîncărcate.

(c)

Muniția pentru arme sportive poate fi transportată în bagajele înregistrate ale pasagerilor, sub rezerva anumitor limitări, în conformitate cu instrucțiunile tehnice.

CAT.GEN.MPA.161   Transportul armelor și muniției sportive – cerințe mai puțin restrictive

Fără a aduce atingere prevederilor de la punctul CAT.GEN.MPA.160 litera (b), în cazul elicopterelor cu o masă maximă certificată la decolare (MCTOM) de maximum 3 175 kg operate pe timp de zi pe trasee pe care se zboară după repere vizuale, se permite transportul unei arme sportive într-un loc accesibil pe timpul zborului, cu condiția ca operatorul să fi instituit proceduri adecvate și să nu fie posibilă depozitarea ei într-un loc inaccesibil pe durata zborului.

CAT.GEN.MPA.165   Metodă de transport al persoanelor

Operatorul trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că nicio persoană nu se află în nicio zonă a unei aeronave în zbor care nu este desemnată pentru pasageri, cu excepția cazului în care comandantul a acordat acces temporar:

(a)

în scopul luării de măsuri necesare pentru siguranța aeronavei sau a oricărei persoane, animal sau bunuri aflate la bord; sau

(b)

la o parte din aeronavă în care se transportă mărfuri sau provizii, în condițiile în care aceasta a fost concepută să permită accesul unei persoane în timpul zborului.

CAT.GEN.MPA.170   Alcool și droguri

Operatorul trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că nu se permite accesul sau prezența la bordul unei aeronave a oricărei persoane aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor, în măsura în care poate fi periclitată siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia.

CAT.GEN.MPA.175   Periclitarea siguranței

Operatorul trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că nicio persoană nu acționează sau nu omite să acționeze, din imprudență sau neglijență, astfel încât:

(a)

să pună în pericol aeronava sau persoanele aflate la bordul acesteia; sau

(b)

aeronava să constituie un pericol pentru persoane sau bunuri materiale.

CAT.GEN.MPA.180   Documente, manuale și informații păstrate la bord

(a)

Operatorul se asigură că următoarele documente, manuale și informații se păstrează la bord în timpul fiecărui zbor, în original sau copie, cu excepția cazurilor în care există dispoziții contrare:

1.

manualul de zbor al aeronavei (AFM) sau un document/documente echivalent(e);

2.

certificatul de înmatriculare în original;

3.

certificatul de navigabilitate (CofA) în original;

4.

certificatul de zgomot, inclusiv o traducere în limba engleză, în cazul în care a fost furnizată de autoritatea responsabilă de eliberarea certificatului de zgomot;

5.

o copie conformă cu originalul a certificatului de operator aerian (AOC);

6.

specificațiile de operare relevante pentru tipul de aeronavă, eliberate în conformitate cu AOC;

7.

licența stațiilor radio ale aeronavei în original, dacă este cazul;

8.

certificatul (certificatele) de asigurare pentru răspundere civilă față de terți;

9.

jurnalul de bord al aeronavei sau un document echivalent;

10.

jurnalul tehnic al aeronavei în conformitate cu anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003;

11.

detalii ale planului de zbor ATS completat, dacă este cazul;

12.

hărți aeronautice actualizate și corespunzătoare pentru ruta zborului propus și toate rutele pe care este posibil să fie deviat zborul;

13.

procedurile și informațiile privind semnalele vizuale care trebuie utilizate de aeronava interceptoare și aeronava interceptată;

14.

informațiile privind serviciile de căutare și salvare pentru zona zborului avut în vedere, care trebuie să fie ușor accesibile din compartimentul echipajului de zbor;

15.

părțile în vigoare ale manualului de operațiuni relevante pentru sarcinile membrilor echipajului, care trebuie să fie ușor accesibile membrilor echipajului;

16.

MEL;

17.

avizele către navigatori (NOTAM) și documentația de informare AIS (servicii de informare aeronautică) corespunzătoare;

18.

informațiile meteorologice corespunzătoare;

19.

manifestul încărcăturii și/sau lista de pasageri, dacă este cazul;

20.

documentația privind masa și centrajul;

21.

planul de zbor operațional, dacă este cazul;

22.

notificarea categoriilor speciale de pasageri (SCP) și a încărcăturilor speciale, dacă este cazul; și

23.

orice alte documente care pot fi relevante pentru zbor sau care sunt cerute de statele interesate de zbor.

(b)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), pentru operațiuni în condiții de zbor la vedere (VFR) pe timp de zi cu alte aeronave decât cele complex motorizate care decolează și aterizează pe același aerodrom sau loc de operare în 24 de ore sau care rămân în zona locală specificată în manualul de operațiuni, următoarele documente și informații pot fi însă reținute la respectivul aerodrom sau loc de operare:

1.

certificatul de zgomot;

2.

licența stațiilor radio ale aeronavei;

3.

jurnalul de bord sau un document echivalent;

4.

jurnalul tehnic al aeronavei;

5.

avizele către navigatori (NOTAM) și documentația de informare AIS;

6.

informațiile meteorologice;

7.

notificarea SCP și a încărcăturilor speciale, dacă este cazul; și

8.

documentația privind masa și centrajul.

(c)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), în cazul pierderii sau furtului documentelor indicate la litera (a) punctele 2-8, se permite continuarea exploatării până când zborul ajunge la destinație sau într-un loc în care se pot furniza documente înlocuitoare.

CAT.GEN.MPA.185   Informații păstrate la sol

(a)

Operatorul trebuie să se asigure că, cel puțin pentru durata fiecărui zbor sau serii de zboruri:

1.

informațiile relevante privind zborul și adecvate pentru tipul de operațiune se păstrează la sol;

2.

informațiile sunt păstrate până când au fost copiate în locul unde vor fi arhivate; sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil

3.

aceleași informații se păstrează la bordul aeronavei, într-un recipient ignifug.

(b)

Informațiile menționate la litera (a) de mai sus includ:

1.

o copie după planul operațional de zbor, după caz;

2.

copii ale părții (părților) relevante din jurnalul tehnic al aeronavei;

3.

documentația NOTAM specifică rutei, dacă a fost editată în mod special de către operator;

4.

documentația privind masa și centrajul, în cazul în care este cerută; și

5.

notificarea încărcăturilor speciale.

CAT.GEN.MPA.190   Furnizarea de documente și înregistrări

La cererea unei persoane autorizate de o autoritate, comandantul trebuie să îi prezinte acesteia, într-o perioadă rezonabilă de timp de la primirea cererii, documentele care trebuie păstrate la bord.

CAT.GEN.MPA.195   Păstrarea, prezentarea și utilizarea înregistrărilor de pe înregistratorul de date de zbor

(a)

După un accident sau un incident care trebuie să fie obligatoriu raportat, operatorul unei aeronave trebuie să păstreze datele înregistrate originale timp de 60 de zile, cu excepția cazului în care autoritatea de investigare dă indicații contrare.

(b)

Operatorul desfășoară verificări și evaluări operaționale ale înregistrărilor de pe înregistratorul de date de zbor (FDR), ale înregistrărilor de pe înregistratorul de voce din cabina de pilotaj (CVR) și ale înregistrărilor de legături de date pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a acestor înregistratoare.

(c)

Operatorul trebuie să păstreze înregistrările pe perioada de funcționare a FDR conform punctului CAT.IDE.A.190 sau CAT.IDE.H.190, însă, în scopul testării și întreținerii FDR, se poate șterge până la o oră din materialul înregistrat cel mai vechi la momentul testării.

(d)

Operatorul trebuie să păstreze și să țină la zi documentația care prezintă informațiile necesare pentru transformarea datelor FDR neprelucrate în parametri exprimați prin unități operabile.

(e)

Operatorul pune la dispoziție orice înregistrare a unui înregistrator de date de zbor care a fost păstrată, dacă autoritatea competentă decide astfel.

(f)

Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1):

1.

înregistrările CVR nu pot fi utilizate în alt scop decât cel de investigare a unui accident sau incident a cărui raportare este obligatorie, cu excepția cazului în care se obține acordul tuturor membrilor echipajului și ai personalului de întreținere implicați.

2.

înregistrările FDR sau înregistrările legăturilor de date nu pot fi folosite în alte scopuri decât pentru investigarea unui accident sau incident a cărui raportare este obligatorie, cu excepția cazurilor în care aceste înregistrări sunt:

(i)

folosite de operator numai în scopuri de navigabilitate sau întreținere; sau

(ii)

făcute anonime; sau

(iii)

divulgate în condițiile unor proceduri de securitate.

CAT.GEN.MPA.200   Transportul bunurilor periculoase

(a)

Cu excepția dispozițiilor contrare conținute în prezenta anexă, transportul bunurilor periculoase pe calea aerului se desfășoară în conformitate cu anexa 18 la Convenția de la Chicago așa cum a fost modificată și detaliată ultima dată prin Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase (OACI Doc 9284-AN/905), incluzând orice alte adăugiri, anexe și rectificări.

(b)

Bunurile periculoase pot fi transportate numai de către un operator autorizat în conformitate cu anexa V (partea SPA), cu excepția cazului în care:

1.

nu fac obiectul instrucțiunilor tehnice în conformitate cu partea 1 a instrucțiunilor menționate; sau

2.

sunt transportate de pasageri sau membri ai echipajului sau se află în bagaje, în conformitate cu partea 8 a instrucțiunilor tehnice.

(c)

Un operator trebuie să instituie proceduri care să asigure luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru prevenirea transportului neintenționat de bunuri periculoase la bord.

(d)

Operatorul pune la dispoziția membrilor personalului informațiile necesare care să le permită îndeplinirea responsabilităților, așa cum se prevede în instrucțiunile tehnice.

(e)

În conformitate cu instrucțiunile tehnice, operatorul trebuie să raporteze fără întârziere autorității competente și autorității corespunzătoare a statului în care a avut loc evenimentul cazurile în care:

1.

au loc incidente sau accidente legate de bunurile periculoase;

2.

se descoperă bunuri periculoase nedeclarate sau declarate greșit în încărcătură sau poștă; sau

3.

se găsesc bunuri periculoase care sunt transportate de pasageri sau de membri ai echipajului sau se află în bagajele acestora, în conformitate cu partea 8 a instrucțiunilor tehnice.

(f)

Operatorul se asigură că pasagerii sunt informați în legătură cu bunurile periculoase în conformitate cu instrucțiunile tehnice.

(g)

Operatorul se asigură că la punctele de acceptare a încărcăturii sunt disponibile afișe care oferă informații despre transportul bunurilor periculoase, conform prevederilor instrucțiunilor tehnice.

SUBPARTEA B

PROCEDURI OPERAȚIONALE

SECȚIUNEA 1

Aeronave motorizate

CAT.OP.MPA.100   Utilizarea serviciilor de trafic aerian

(a)

Operatorul se asigură că:

1.

serviciile de trafic aerian (ATS) corespunzătoare spațiului aerian și reglementările aeronautice aplicabile sunt utilizate pentru toate zborurile ori de câte ori sunt disponibile;

2.

instrucțiunile operaționale în timpul zborului care presupun o modificare a planului de zbor ATS sunt coordonate, dacă există posibilitatea, cu unitatea ATS corespunzătoare înainte de transmiterea către o aeronavă.

(b)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), folosirea ATS nu este necesară decât dacă este prevăzută în mod expres în cerințele referitoare la spațiul aerian pentru:

1.

operațiuni în condiții VFR pe timp de zi cu alte avioane decât cele complex motorizate;

2.

elicoptere cu o MCTOM de maximum 3 175 kg operate pe timp de zi și pe rute pe care se zboară după repere vizuale; sau

3.

operațiuni locale cu elicopterul,

cu condiția ca măsurile privind serviciile de căutare și salvare să poată fi păstrate.

CAT.OP.MPA.105   Folosirea aerodromurilor și a locurilor de operare

(a)

Operatorul utilizează numai aerodromuri sau locuri de operare care sunt adecvate tipului (tipurilor) de aeronave și operațiunii (operațiunilor) în cauză.

(b)

Utilizarea locurilor de operare se aplică doar:

1.

avioanelor diferite de cele complex motorizate; și

2.

elicopterelor.

CAT.OP.MPA.106   Folosirea aerodromurilor izolate – avioane

(a)

Folosirea unui aerodrom izolat ca aerodrom de destinație pentru avioane necesită aprobarea prealabilă din partea autorității competente.

(b)

Un aerodrom izolat este aerodromul pentru care rezerva alternativă și finală de combustibil necesară pentru a ajunge la cel mai apropiat aerodrom de destinație adecvat depășește:

1.

pentru avioanele cu motoare cu piston, combustibilul necesar pentru 45 minute de zbor, plus 15 % din timpul de zbor planificat la nivel de croazieră sau două ore, luându-se în considerare valoarea mai mică; sau

2.

pentru avioanele cu motoare cu turbină, combustibilul necesar pentru 2 ore de zbor la un consum normal de croazieră deasupra aerodromului de destinație, inclusiv rezerva finală de combustibil.

CAT.OP.MPA.107   Aerodrom adecvat

Operatorul consideră un aerodrom ca fiind adecvat dacă, la momentul prevăzut pentru utilizare, aerodromul este disponibil și echipat cu serviciile auxiliare necesare, precum servicii de trafic aerian (ATS), iluminare suficientă, comunicații, raportare meteorologică, sisteme de navigație și servicii de urgență.

CAT.OP.MPA.110   Minimele de operare ale aerodromului

(a)

Operatorul stabilește minime de operare ale aerodromului pentru fiecare aerodrom de plecare, de destinație sau de rezervă planificate pentru utilizare. Aceste minime nu trebuie să fie inferioare celor stabilite pentru astfel de aerodromuri de către statul în care se află aerodromul, cu excepția cazului în care se obține o aprobare expresă din partea statului respectiv. Orice adăugire specificată de autoritatea competentă se alătură minimelor.

(b)

Folosirea unui afișaj centralizat situat în zona de monitorizare vizuală a zborului (HUD), a unui sistem de aterizare prin ghidare HUD (HUDLS) sau a unui sistem de vizualizare îmbunătățită (EVS) poate permite desfășurarea de operațiuni în condiții de vizibilitate mai mică decât minimele de operare ale aerodromului respectiv, dacă sunt aprobate în conformitate cu SPA.LVO.

(c)

La stabilirea minimelor de operare ale aerodromului, operatorul trebuie să țină seama de următoarele:

1.

tipul, performanța și caracteristicile de manevrabilitate ale aeronavei;

2.

componența, competența și experiența echipajului de zbor;

3.

dimensiunile și caracteristicile pistelor/zonelor de apropiere finală și de aterizare (FATO) care pot fi selectate în vederea utilizării;

4.

caracterul adecvat și performanța mijloacelor vizuale și nevizuale disponibile de la sol;

5.

echipamentele disponibile la bordul aeronavei pentru navigație și/sau controlul traiectoriei de zbor în timpul decolării, apropierii, redresării, aterizării, decelerării și apropierii întrerupte;

6.

pentru determinarea înălțimii de trecere a obstacolelor, obstacolele de pe suprafețele de apropiere, apropiere întreruptă și de urcare la decolare necesare pentru executarea procedurilor pentru situații neprevăzute;

7.

altitudinea/înălțimea de trecere a obstacolelor pentru procedurile de apropiere instrumentală;

8.

mijloacele de determinare și raportare ale condițiilor meteorologice; și

9.

tehnica de zbor folosită pentru apropierea finală.

(d)

Operatorul specifică metoda de determinare a minimelor de operare ale aerodromului în manualul de operațiuni.

(e)

Minimele de operare pentru o procedură specifică de apropiere și de aterizare se folosesc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1.

echipamentele de la sol prezentate pe hartă necesare pentru procedura prevăzută sunt în funcțiune;

2.

sistemele aeronavei necesare pentru tipul de apropiere sunt în funcțiune;

3.

criteriile de performanță prevăzute pentru aeronavă sunt îndeplinite; și

4.

echipajul este calificat corespunzător.

CAT.OP.MPA.115   Tehnica de apropiere – avioane

(a)   Toate apropierile se efectuează ca apropieri stabilizate, cu excepția cazului în care autoritatea competentă aprobă o procedură diferită pentru o apropiere anume spre o pistă anume.

(b)   Apropierile de nonprecizie

1.

Toate apropierile de nonprecizie se efectuează conform tehnicii de apropiere finală prin coborâre continuă (CDFA).

2.

Fără a aduce atingere punctului 1, se poate utiliza o tehnică de apropiere diferită pentru o combinație apropiere/pistă anume dacă este aprobată de autoritatea competentă. În astfel de cazuri, vizibilitatea în lungul pistei (RVR) minimă aplicabilă:

(i)

crește cu 200 m pentru avioanele de categoria A și B și cu 400 m pentru avioanele de categoria C și D; sau

(ii)

pentru aerodromurile unde există un interes public de a menține operațiunile curente, iar tehnica CDFA nu poate fi aplicată, se stabilește și se revizuiește în mod regulat de către autoritatea competentă, ținând seama de experiența operatorului, de programul de pregătire și de calificarea echipajului de zbor.

CAT.OP.MPA.120   Apropiere cu ajutorul radarului de bord (ARA) pentru operațiunile zboruri deasupra întinderilor de apă – elicoptere

(a)

O apropiere ARA poate fi efectuată numai dacă:

1.

radarul poate să asigure ghidarea cursului pentru a asigura depășirea obstacolelor; și

2.

fie:

(i)

înălțimea minimă de coborâre (MDH) se determină cu ajutorul radioaltimetrului; fie

(ii)

se aplică altitudinea minimă de coborâre (MDA) plus o marjă corespunzătoare.

(b)

Apropierile ARA către platforme maritime și vase în mișcare se efectuează numai în operațiuni cu echipaj multiplu.

(c)

Distanța de decizie trebuie să asigure o depășire corespunzătoare a obstacolelor în apropierea întreruptă de la orice destinație pentru care este prevăzută o ARA.

(d)

Apropierea se continuă dincolo de distanța de decizie sau sub MDA/H dacă s-a stabilit contactul vizual cu destinația.

(e)

Pentru operațiunile cu un singur pilot, se fac adăugirile corespunzătoare la MDA/H și distanța de decizie.

CAT.OP.MPA.125   Procedurile instrumentale de plecare și de apropiere

(a)

Operatorul trebuie să se asigure că se utilizează procedurile instrumentale de plecare și de apropiere stabilite de statul pe teritoriul căruia se află aerodromul.

(b)

Fără a aduce atingere literei (a), un comandant poate accepta o autorizare din partea ATC pentru a devia de la o rută de plecare sau de sosire publicată, cu condiția să fie îndeplinite criteriile de trecere a obstacolelor și să se țină seama în totalitate de condițiile de operare. În orice caz, apropierea finală trebuie să fie efectuată vizual sau în conformitate cu procedurile stabilite de apropiere instrumentală.

(c)

Fără a aduce atingere literei (a), operatorul poate utiliza proceduri diferite de cele menționate la litera (a) cu condiția să fi fost aprobate de statul în care se află aerodromul și să fi fost specificate în manualul de operațiuni.

CAT.OP.MPA.130   Proceduri de reducere a zgomotului – avioane

(a)

Cu excepția operațiunilor în condiții VFR pe alte avioane decât cele complex motorizate, operatorul stabilește proceduri operaționale corespunzătoare de plecare și de sosire/apropiere pentru fiecare tip de avion ținând seama de nevoia de a reduce la minimum efectele zgomotului aeronavelor.

(b)

Procedurile trebuie:

1.

să asigure prioritatea siguranței în raport cu reducerea zgomotului; și

2.

să se poată utiliza simplu și în siguranță, fără a mări semnificativ volumul de muncă al echipajului pe durata fazelor critice ale zborului.

CAT.OP.MPA.131   Proceduri de reducere a zgomotului – elicoptere

(a)

Operatorul se asigură că procedurile de decolare și aterizare iau în considerare nevoia de a reduce la minimum efectele zgomotului elicopterelor.

(b)

Procedurile trebuie:

1.

să asigure prioritatea siguranței în raport cu reducerea zgomotului; și

2.

să se poată utiliza simplu și în siguranță, fără a mări semnificativ volumul de muncă al echipajului pe durata fazelor critice ale zborului.

CAT.OP.MPA.135   Rute și zone de operare – dispoziții generale

(a)

Operatorul se asigură că operațiunile se desfășoară numai pe rute sau în zone pentru care:

1.

sunt asigurate facilități și servicii la sol, inclusiv servicii meteorologice, adecvate pentru operațiunea prevăzută;

2.

performanțele aeronavei permit conformarea cu cerințele privind altitudinea minimă de zbor;

3.

echipamentele aeronavei îndeplinesc cerințele minime pentru operațiunea prevăzută; și

4.

sunt disponibile hărți și planuri adecvate.

(b)

Operatorul se asigură că operațiunile se desfășoară în conformitate cu orice restricții specificate de autoritatea competentă pentru rutele sau zonele de operare.

(c)

Litera (a) punctul 1 nu se aplică operațiunilor în condiții VFR pe timp de zi cu alte aeronave decât cele complex motorizate care decolează și aterizează pe același aerodrom sau loc de operare.

CAT.OP.MPA.136   Rute și zone de operare – avioane monomotor

Operatorul se asigură că operațiunile cu avioane monomotor se desfășoară doar pe rute sau în zone în care există suprafețe care permit executarea în siguranță a unei aterizări forțate.

CAT.OP.MPA.137   Rute și zone de operare – elicoptere

Operatorul se asigură că:

(a)

pentru elicoptere operate în clasa de performanță 3, sunt disponibile suprafețe care permit executarea în siguranță a unei aterizări forțate, cu excepția cazului în care elicopterul dispune de o aprobare pentru operațiuni în conformitate cu punctul CAT.POL.H.420;

(b)

pentru elicoptere operate în clasa de performanță 3 care desfășoară operațiuni de „tranzit de coastă”, manualul de operațiuni cuprinde proceduri care asigură că lățimea coridorului de coastă și echipamentele transportate sunt corespunzătoare condițiilor predominante la momentul respectiv.

CAT.OP.MPA.140   Distanța maximă față de un aerodrom adecvat pentru avioane bimotoare fără aprobare ETOPS

(a)

Cu excepția cazului în care a primit aprobare specifică de la autoritate în conformitate cu anexa V (partea SPA) subpartea F, operatorul nu operează un avion bimotor pe o rută care conține un punct aflat la o distanță față de un aerodrom adecvat, în condiții standard în atmosferă calmă, mai mare decât:

1.

în cazul avioanelor din clasa de performanță A care au:

(i)

fie o configurație maximă operațională a locurilor pentru pasageri (MOPSC) de 20 de locuri sau mai multe; fie

(ii)

o masă maximă la decolare de 45 360 kg sau mai mare,

distanța parcursă în 60 de minute la viteza de croazieră cu un motor inoperant (OEI), determinată în conformitate cu litera (b);

2.

în cazul avioanelor din clasa de performanță A cu:

(i)

o MOPSC de 19 locuri sau mai puține; și

(ii)

o masă maximă la decolare mai mică de 45 360 kg,

distanța parcursă în 120 de minute sau, cu aprobarea autorității competente, în maximum 180 de minute pentru avioanele cu turboreactoare, la o viteză de croazieră cu OEI, determinată în conformitate cu litera (b);

3.

în cazul avioanelor din clasa de performanță B sau C:

(i)

distanța parcursă în 120 de minute la o viteză de croazieră cu OEI, determinată în conformitate cu litera (b); sau

(ii)

300 de mile nautice, luându-se în considerare valoarea mai mică.

(b)

Operatorul determină o viteză pentru calculul distanței maxime până la un aerodrom adecvat pentru fiecare tip sau variantă de avion bimotor pe care îl exploatează, fără să depășească VMO (viteza maximă de operare), pe baza vitezei reale față de aer pe care avionul o poate menține cu un motor inoperant.

(c)

Operatorul trebuie să includă în manualul de operațiuni următoarele date, specifice pentru fiecare tip sau variantă:

1.

valoarea determinată a vitezei de croazieră cu OEI; și

2.

valoarea determinată a distanței maxime față de un aerodrom adecvat.

(d)

Pentru a obține aprobarea menționată la litera (a) punctul 2, operatorul trebuie să facă dovada că:

1.

combinația avion/motor deține o aprobare de tip și fiabilitate pentru operațiuni pe rază extinsă cu avioane bimotoare (ETOPS) pentru operațiunea avută în vedere;

2.

a implementat o serie de condiții ca să asigure că avionul și motoarele acestuia sunt întreținute pentru a îndeplini criteriile de fiabilitate necesare; și

3.

echipajul de zbor și toți ceilalți membri ai personalului operațional implicați sunt pregătiți și calificați corespunzător pentru desfășurarea operațiunii avute în vedere.

CAT.OP.MPA.145   Stabilirea altitudinilor minime de zbor

(a)

Operatorul stabilește pentru toate segmentele de rută care urmează a fi parcurse în zbor:

1.

altitudinile minime de zbor care să asigure distanța necesară pentru depășirea solului, ținând seama de cerințele din subpartea C; și

2.

o metodă de determinare a acestor altitudini de către echipajul de zbor.

(b)

Metoda de stabilire a altitudinilor minime de zbor trebuie să fie aprobată de autoritatea competentă.

(c)

Atunci când altitudinile minime de zbor stabilite de operator sunt diferite de cele stabilite de un stat survolat, se aplică valorile cele mai mari.

CAT.OP.MPA.150   Politica de combustibil

(a)

Operatorul stabilește o politică de combustibil, în scopul planificării zborului și al replanificării în timpul zborului pentru a se asigura că fiecare aeronavă are la bord suficient combustibil pentru operațiunea planificată și rezerve pentru acoperirea devierilor de la operațiunea planificată. Politica de combustibil și orice modificare a acesteia necesită aprobarea prealabilă a autorității competente.

(b)

Operatorul se asigură că planificarea zborurilor se bazează cel puțin pe:

1.

proceduri cuprinse în manualul de operațiuni și:

(i)

datele furnizate de producătorul aeronavei; sau

(ii)

datele actuale specifice pentru aeronavă, obținute pe baza unui sistem de monitorizare a consumului de combustibil;

și

2.

condițiile de operare în care urmează să se desfășoare zborul, inclusiv:

(i)

datele privind consumul de combustibil al aeronavei;

(ii)

masele anticipate;

(iii)

condițiile meteorologice prevăzute; și

(iv)

procedurile și restricțiile furnizorului (furnizorilor) de servicii de navigație aeriană.

(c)

Operatorul se asigură că în calculul combustibilului utilizabil pentru un zbor, efectuat înainte de începerea zborului, sunt incluse:

1.

combustibilul pentru rulajul la sol;

2.

combustibilul pentru zborul pe rută;

3.

combustibilul de rezervă care cuprinde:

(i)

rezerva operațională de combustibil;

(ii)

combustibilul alternativ, în cazul în care este necesar un aerodrom de rezervă la destinație;

(iii)

rezerva finală de combustibil; și

(iv)

combustibilul adițional, dacă este necesar pentru tipul de operațiune în cauză;

și

4.

combustibilul suplimentar, dacă este cerut de comandant.

(d)

Operatorul trebuie să se asigure că în procedurile de replanificare în timpul zborului pentru calculul combustibilului utilizabil necesar pentru desfășurarea unui zbor pe o rută sau către un aerodrom de destinație diferit de cel planificat inițial sunt incluse:

1.

combustibilul pentru segmentul de rută rămas; și

2.

combustibilul de rezervă care cuprinde:

(i)

rezerva operațională de combustibil;

(ii)

combustibilul alternativ, în cazul în care este necesar un aerodrom de rezervă la destinație;

(iii)

rezerva finală de combustibil; și

(iv)

combustibilul adițional, dacă este necesar pentru tipul de operațiune în cauză;

și

3.

combustibilul suplimentar, dacă este cerut de comandant.

CAT.OP.MPA.151   Politica de combustibil – cerințe mai puțin restrictive

(a)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul CAT.OP.MPA.150 literele (b)-(d), pentru operațiunile cu avioane din clasa de performanță B operatorul se asigură că în calculul combustibilului utilizabil pentru un zbor, efectuat înainte de începerea zborului, sunt incluse:

(i)

combustibilul pentru rulajul la sol, în cazul în care cantitatea este semnificativă;

(ii)

combustibilul pentru zborul pe rută;

(iii)

combustibilul de rezervă care cuprinde:

(A)

rezerva operațională de combustibil care nu reprezintă mai puțin de 5 % din combustibilul planificat pentru zborul pe rută sau, în cazul unei replanificări în timpul zborului, 5 % din combustibilul pentru segmentul de rută rămas; și

(B)

rezerva finală de combustibil necesară pentru a zbura o perioadă suplimentară de 45 de minute, în cazul motoarelor cu piston, sau de 30 de minute, în cazul motoarelor cu turbină;

(iv)

combustibilul alternativ necesar pentru a ajunge la un aerodrom de rezervă la destinație via aerodromul de destinație, în cazul în care este necesar un aerodrom de rezervă la destinație; și

(v)

combustibilul suplimentar, dacă este specificat de comandant.

(b)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul CAT.OP.MPA.150 literele (b)-(d), pentru elicoptere cu o MCTOM de 3 175 kg sau mai puțin, pe timp de zi, pe rute pe care se zboară după repere vizuale sau în operațiuni locale cu elicopterul, politica de combustibil garantează că, la încheierea zborului sau a seriei de zboruri, rezerva finală de combustibil este cel puțin egală cu cantitatea suficientă pentru:

1.

30 de minute timp de zbor la o viteză normală de croazieră; sau

2.

20 de minute timp de zbor la o viteză normală de croazieră când se operează într-o zonă care oferă locuri de aterizare de rezervă continue și adecvate.

CAT.OP.MPA.155   Transportul categoriilor speciale de pasageri (SCP)

(a)

Atunci când sunt transportate în zbor, persoanele care necesită condiții, asistență și/sau dispozitive speciale sunt considerate SCP, inclusiv cel puțin:

1.

persoane cu mobilitate redusă (PRM) care, fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1107/2006, sunt reprezentate de orice persoană a cărei mobilitate este redusă din cauza unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent sau temporar, a unui handicap sau deficiențe de intelect sau din orice altă cauză de handicap sau din cauza vârstei;

2.

copii de vârstă mică sau copii neînsoțiți; și

3.

deportați, pasageri inadmisibili sau prizonieri în custodie.

(b)

SCP sunt transportați în condiții care să asigure siguranța aeronavei și a ocupanților acesteia în conformitate cu procedurile instituite de operator.

(c)

SCP nu primesc și nici nu ocupă locuri care permit accesul direct la ieșirile de urgență sau în care prezența lor ar putea:

1.

împiedica membrii echipajului să își execute sarcinile;

2.

obstrucționa accesul la echipamentele de urgență; sau

3.

împiedica evacuarea de urgență a aeronavei.