ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.258.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 258

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
26 septembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 875/2012 al Comisiei din 25 septembrie 2012 de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză prin importul de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, și de supunere a acestor importuri înregistrării

21

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 876/2012 al Comisiei din 25 septembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

25

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 877/2012 al Comisiei din 25 septembrie 2012 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

27

 

 

DECIZII

 

 

2012/517/UE

 

*

Decizia Consiliului din 24 septembrie 2012 de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

29

 

 

2012/518/UE

 

*

Decizia Consiliului din 24 septembrie 2012 de numire a doi membri ciprioți și a trei supleanți ciprioți în cadrul Comitetului Regiunilor

30

 

 

2012/519/UE

 

*

Decizia Consiliului din 24 septembrie 2012 de numire a doi supleanți polonezi în cadrul Comitetului Regiunilor

31

 

 

2012/520/UE

 

*

Decizia Consiliului din 24 septembrie 2012 de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 874/2012 AL COMISIEI

din 12 iulie 2012

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor cu impact energetic care prezintă un potențial semnificativ de economisire a energiei și o mare disparitate în ceea ce privește nivelurile de performanță cu funcționalități echivalente.

(2)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a lămpilor de uz casnic au fost stabilite prin Directiva 98/11/CE a Comisiei (2).

(3)

Energia electrică utilizată de lămpile electrice reprezintă o pondere semnificativă din totalul cererii de energie electrică din Uniune. Pe lângă îmbunătățirile deja realizate în domeniul eficienței energetice, potențialul de reducere în continuare a consumului de energie al lămpilor electrice este substanțial.

(4)

Directiva 98/11/CE trebuie abrogată și trebuie prevăzute noi dispoziții în prezentul regulament în vederea asigurării faptului că eticheta energetică oferă furnizorilor stimulente dinamice pentru a continua îmbunătățirea eficienței energetice a lămpilor electrice și pentru a accelera tranziția pieței către tehnologiile eficiente din punct de vedere energetic. Domeniul de aplicare al Directivei 98/11/CE se limitează la anumite tehnologii din categoria lămpilor de uz casnic. Pentru a folosi eticheta în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a altor tehnologii din domeniul lămpilor, inclusiv al tehnologiilor din iluminatul profesional, prezentul regulament trebuie să se aplice, de asemenea, lămpilor direcționale, lămpilor de foarte joasă tensiune, diodelor electroluminiscente și lămpilor utilizate în principal în iluminatul profesional, cum ar fi lămpile cu descărcare de intensitate ridicată.

(5)

Corpurile de iluminat sunt comercializate adesea cu lămpi încorporate sau incluse în ambalaj. Prezentul regulament trebuie să asigure faptul că toți consumatorii sunt informați cu privire la compatibilitatea corpului de iluminat cu lămpile de economisire a energiei, precum și în legătură cu eficiența energetică a lămpilor incluse în ambalajul respectivului corp de iluminat. În același timp, prezentul regulament nu trebuie să impună o sarcină administrativă disproporționată asupra producătorilor de corpuri de iluminat și asupra distribuitorilor, și nici nu trebuie să facă discriminări între corpurile de iluminat în ceea ce privește obligația de a pune la dispoziția consumatorilor informații cu privire la eficiența energetică.

(6)

Informațiile furnizate pe etichetă trebuie obținute prin metode de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care să ia în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv, în cazul în care sunt disponibile, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(7)

Prezentul regulament trebuie să prevadă un conținut și un design uniforme ale etichetei pentru lămpi electrice și corpuri de iluminat.

(8)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind documentația tehnică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat și fișa produsului pentru lămpile electrice.

(9)

Mai mult, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind informațiile care trebuie furnizate pentru orice tip de vânzare la distanță, reclame și materiale promoționale tehnice privind lămpile electrice și corpurile de iluminat.

(10)

Este oportun să se prevadă revizuirea dispozițiilor prezentului regulament în lumina progreselor tehnologice.

(11)

În vederea facilitării tranziției de la Directiva 98/11/CE la prezentul regulament, lămpile de uz casnic etichetate în conformitate cu prezentul regulament trebuie considerate conforme cu Directiva 98/11/CE.

(12)

Prin urmare, Directiva 98/11/CE trebuie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințe privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs pentru lămpile electrice precum:

(a)

lămpi cu filament;

(b)

lămpi fluorescente;

(c)

lămpi cu descărcare de intensitate ridicată;

(d)

lămpi cu LED-uri și module cu LED-uri.

Prezentul regulament stabilește și cerințe privind etichetarea corpurilor de iluminat proiectate pentru a funcționa cu astfel de lămpi și care sunt comercializate către utilizatorii finali, inclusiv în cazurile în care acestea sunt integrate în alte produse care nu au nevoie de consum de energie pentru a-și îndeplini scopul principal în timpul utilizării (cum ar fi mobilierul).

(2)   Sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament următoarele produse:

(a)

lămpi și module cu LED-uri cu un flux luminos de mai puțin de 30 de lumeni;

(b)

lămpi și module cu LED-uri comercializate pentru a funcționa cu baterii;

(c)

lămpi și module cu LED-uri comercializate pentru a fi folosite în aplicații unde scopul lor principal nu este iluminatul, cum ar fi:

(i)

emiterea de lumină ca agent în procesele chimice sau biologice (cum ar fi polimerizarea, terapia fotodinamică, horticultura, îngrijirea animalelor, produse anti-insecte);

(ii)

captură de imagini și proiecție de imagini (cum ar fi blițurile aparatelor de fotografiat, fotocopiatoare, videoproiectoare);

(iii)

încălzire (cum ar fi lămpile cu infraroșu);

(iv)

semnalizare (cum ar fi lămpile pentru aerodromuri).

Aceste lămpi și module cu LED-uri nu sunt excluse atunci când sunt comercializate pentru a fi folosite la iluminat;

(d)

lămpi și module cu LED-uri comercializate ca făcând parte dintr-un corp de iluminat și care nu sunt destinate să fie înlocuite de utilizatorul final, cu excepția cazurilor când sunt scoase la vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate sau expuse separat pentru utilizatorul final, de exemplu pe post de piese de schimb;

(e)

lămpi și module cu LED-uri comercializate ca parte a unui produs al cărui scop principal nu este iluminatul. Cu toate acestea, în cazul în care lămpile sunt oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate sau expuse separat, de exemplu ca piese de schimb, acestea trebuie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament;

(f)

lămpi și module cu LED-uri care nu sunt în conformitate cu cerințele care se aplică începând cu 2013 și 2014 conform regulamentelor de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4);

(g)

corpuri de iluminat care au fost proiectate să funcționeze exclusiv cu lămpile și modulele cu LED-uri enumerate la punctele (a)-(c).

Articolul 2

Definiții

Pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2010/30/UE, în sensul prezentului regulament se aplică și următoarele definiții:

1.

„sursă de lumină” înseamnă o suprafață sau un obiect destinat să emită în principal radiații optice vizibile produse printr-o transformare a energiei. Termenul „vizibil” se referă la o lungime de undă de 380-780 nm;

2.

„iluminat” înseamnă direcționarea unei lumini asupra unei suprafețe, a unui obiect sau a spațiului din jurul acestora astfel încât acestea să poată fi văzute de oameni;

3.

„iluminat de accentuare” înseamnă un tip de iluminat care presupune că lumina este direcționată astfel încât să evidențieze un obiect sau o parte dintr-un spațiu;

4.

„lampă” înseamnă o unitate a cărei performanță poate fi evaluată separat și care este compusă din una sau mai multe surse de lumină. Aceasta mai poate conține componente suplimentare necesare pornirii, alimentării cu energie sau funcționării stabile a unității sau pentru distribuirea, filtrarea sau transformarea radiațiilor optice, în cazul în care aceste componente nu pot fi îndepărtate fără a deteriora iremediabil unitatea;

5.

„soclul lămpii” înseamnă acea parte a lămpii care asigură conectarea la alimentarea cu energie electrică prin intermediul unui fasung al lămpii sau al unei dulii și care poate servi și la fixarea lămpii în dulie;

6.

„fasungul lămpii” sau „dulie” înseamnă un dispozitiv pentru fixarea lămpii într-o anumită poziție, de obicei cu ajutorul unui soclu aflat în interiorul acestuia, caz în care acesta asigură totodată alimentarea cu energie electrică a lămpii;

7.

„lampă direcțională” înseamnă o lampă în cazul căreia cel puțin 80 % din fluxul luminos este emis într-un unghi solid de π sr (corespunzător unui con cu un unghi la vârf de 120°);

8.

„lampă nondirecțională” înseamnă o lampă care nu este direcțională;

9.

„lampă cu filament” înseamnă o lampă în care lumina este produsă cu ajutorul unui conductor filiform încălzit până la incandescență la trecerea unui curent electric. Lampa poate să conțină gaze care să influențeze procesul de incandescență;

10.

„lampă cu incandescență” înseamnă o lampă cu filament în care filamentul funcționează într-un bec vid sau este înconjurat de un gaz inert;

11.

„lampă cu halogen (tungsten)” înseamnă o lampă al cărei filament este din tungsten și este înconjurat de un gaz care conține halogeni sau compuși halogenați. Aceste lămpi pot fi furnizate cu o sursă de alimentare integrată;

12.

„lampă cu descărcare” înseamnă o lampă în care lumina este produsă, direct sau indirect, cu ajutorul unei descărcări electrice prin intermediul unui gaz, vapor de metal sau a unui amestec de mai multe gaze și vapori;

13.

„lampă fluorescentă” înseamnă o lampă cu descărcare de tipul celor cu vapori de mercur de joasă presiune, în care cea mai mare parte a luminii este emisă de unul sau mai multe straturi de substanțe luminiscente excitate de radiațiile ultraviolete cauzate de descărcare. Lămpile fluorescente pot fi furnizate cu un balast încorporat;

14.

„lampă fluorescentă fără balast încorporat” înseamnă o lampă fluorescentă cu un singur soclu sau cu socluri la ambele capete fără balast încorporat;

15.

„lampă cu descărcare de intensitate ridicată” înseamnă o lampă cu descărcare electrică în care arcul generator de lumină este stabilizat cu ajutorul temperaturii pereților tubului, iar arcul dispune de o încărcare a pereților tubului de descărcare mai mare de 3 wați per centimetru pătrat;

16.

„diodă electroluminiscentă (LED)” înseamnă o sursă luminoasă care este compusă dintr-un dispozitiv în stare solidă prevăzut cu o joncțiune p-n. Joncțiunea emite o radiație optică în cazul excitării de către un curent electric;

17.

„pachet LED” înseamnă un ansamblu care are unul sau mai multe LED-uri. Ansamblul poate include un element optic și interfețe termice, mecanice și electrice.

18.

„modul cu LED-uri” înseamnă un ansamblu care nu are niciun soclu și care conține unul sau mai multe pachete LED pe o placă de circuit imprimat. Ansamblul poate conține componente electrice, optice, mecanice și termice, precum și dispozitive de comandă;

19.

„lampă cu LED-uri” înseamnă o lampă care conține una sau mai multe module cu LED-uri. Lampa poate fi prevăzută cu un soclu;

20.

„dispozitiv de comandă pentru lămpi” înseamnă un dispozitiv situat între alimentarea cu energie electrică și una sau mai multe lămpi, care oferă o funcționalitate legată de funcționarea lămpii (lămpilor), cum ar fi transformarea tensiunii de alimentare, limitarea curentului lămpii (lămpilor) la valoarea cerută, furnizarea tensiunii de pornire și a curentului de preîncălzire, împiedicarea demarării la rece, corectarea factorului de putere sau reducerea interferențelor radio. Dispozitivul poate fi conceput pentru a fi conectat la alte dispozitive de comandă pentru lămpi cu scopul de a îndeplini aceste funcții. Termenul nu include:

dispozitive de control;

surse de energie care transformă tensiunea de rețea într-o altă tensiune și care sunt proiectate pentru a alimenta cu energie, în cadrul aceleiași instalații, atât produsele de iluminat cât și pe cele al căror scop principal nu este iluminatul;

21.

„dispozitiv de control” înseamnă un dispozitiv electronic sau mecanic care controlează sau monitorizează fluxul luminos al lămpii prin alte mijloace decât conversia energiei pentru lampă, cum ar fi comutatoarele temporizate, senzorii de ocupare, senzorii de lumină și dispozitivele de reglare în funcție de lumina naturală. În plus, variatoarele de tensiune trebuie considerate și ele dispozitive de control;

22.

„dispozitiv extern de comandă pentru lămpi” înseamnă un dispozitiv de comandă pentru lămpi neintegrat destinat să fie instalat în exteriorul carcasei unei lămpi sau a corpului de iluminat sau să fie scos din carcasă, fără a deteriora iremediabil lampa sau corpul de iluminat;

23.

„balast” înseamnă un dispozitiv de comandă pentru lămpi poziționat între sursa de alimentare și una sau mai multe lămpi cu descărcare care, prin mijloace de inductanță, capacitate sau o combinație de inductanță și capacitate electrică, servește în principal la limitarea curentului lămpii (lămpilor) la valoarea cerută;

24.

„dispozitiv de comandă pentru lămpi cu halogen” înseamnă un dispozitiv de comandă a lămpii care transformă o tensiune ridicată într-una foarte joasă în cazul lămpilor cu halogen;

25.

„lampă fluorescentă compactă” înseamnă o lampă fluorescentă care include toate componentele necesare pornirii și funcționării lămpii în condiții de stabilitate;

26.

„corp de iluminat” înseamnă un aparat care distribuie, filtrează sau transformă lumina transmisă de la una sau mai multe lămpi și care include toate componentele necesare pentru susținerea, fixarea și protejarea lămpilor și, în cazul în care este necesar, circuitele auxiliare împreună cu mijloacele pentru conectarea acestora la sursa de energie;

27.

„punct de vânzare” înseamnă un loc în care produsul este expus sau oferit utilizatorului final spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate;

28.

„utilizator final” înseamnă o persoană fizică care cumpără sau urmează să cumpere un produs în scopuri care nu sunt legate de activitățile sale comerciale, de afaceri, artizanale sau profesionale;

29.

„proprietar final” înseamnă persoana sau entitatea care deține un produs în faza de utilizare din ciclul de viață al acestuia, sau orice persoană, o entitate sau un organism care acționează în numele unei astfel de persoane sau entități.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor

(1)   Furnizorii de lămpi electrice introduse pe piață drept produse individuale se asigură că:

(a)

se pune la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilit în anexa II;

(b)

documentația tehnică prevăzută în anexa III este pusă la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei, la cerere;

(c)

toate reclamele publicitare, cotările oficiale de preț sau ofertele de licitație care oferă informații legate de impactul energetic sau de preț pentru o anumită lampă indică clasa de eficiență energetică a lămpii;

(d)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la o anumită lampă care descriu parametrii tehnici specifici acesteia indică clasa de eficiență energetică a lămpii respective;

(e)

în cazul în care lampa este destinată pentru a fi comercializată printr-un punct de vânzare, se aplică, imprimă sau atașează pe exteriorul ambalajului individual o etichetă elaborată în formatul indicat în anexa I și care conține informațiile indicate în anexa I punctul 1, iar ambalajul afișează puterea nominală a lămpii în afara etichetei.

(2)   Furnizorii de corpuri de iluminat destinate comercializării către utilizatorii finali se asigură că:

(a)

documentația tehnică prevăzută în anexa III este pusă la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei, la cerere;

(b)

informațiile aflate pe etichetă în conformitate cu anexa I punctul 2 sunt furnizate în următoarele situații:

(i)

în toate reclamele publicitare, cotațiile oficiale de preț sau ofertele de licitație care oferă informații legate de impactul energetic sau de preț pentru un anumit corp de iluminat;

(ii)

în toate materialele promoționale tehnice referitoare la o anumită lampă care descriu parametrii tehnici specifici acesteia.

În aceste cazuri, informațiile respective pot fi furnizate în alte formate decât cel prevăzut în anexa I punctul 2, cum ar fi doar sub formă de text;

(c)

în cazul în care corpul de iluminat este destinat să fie comercializat printr-un punct de vânzare, se pune în mod gratuit la dispoziția distribuitorilor, în format electronic sau pe hârtie, o etichetă elaborată în formatul indicat în anexa I și care conține informațiile indicate în anexa respectivă. În cazul în care furnizorul alege un sistem de livrare în care etichetele se furnizează numai la solicitarea distribuitorilor, furnizorul livrează prompt etichetele, la cerere;

(d)

în cazul în care corpul de iluminat este introdus pe piață într-un ambalaj pentru utilizatorii finali care include lămpile electrice pe care utilizatorul final le poate înlocui în corpul de iluminat, ambalajul de origine al acestor lămpi se include în ambalajul corpului de iluminat. În caz contrar, partea exterioară sau interioară a ambalajului corpului de iluminat trebuie să prezinte, într-o altă formă, informațiile prezente pe ambalajul original al lămpii și prevăzute de prezentul regulament și de regulamentele Comisiei de stabilire a unor cerințe de proiectare ecologică pentru lămpi, în conformitate cu Directiva 2009/125/CE.

Se consideră că furnizorii de corpuri de iluminat destinate a fi comercializate printr-un punct de vânzare care furnizează informații în temeiul prezentului regulament și-au îndeplinit responsabilitățile în calitate de distribuitori cu privire la cerințele privind informațiile despre produs pentru lămpi prevăzute de regulamentele Comisiei de stabilire a unor cerințe de proiectare ecologică pentru lămpi, în conformitate cu Directiva 2009/125/CE.

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

(1)   Comercianții de lămpi electrice se asigură că:

(a)

fiecare model oferit spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate pe care proprietarul final nu îl poate vedea expus este comercializat cu informațiile care trebuie puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV;

(b)

toate reclamele publicitare, cotațiile oficiale de preț sau ofertele de licitație care oferă informații legate de impactul energetic sau de preț pentru un anumit model indică clasa de eficiență energetică;

(c)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model care descriu parametrii tehnici specifici acestuia indică clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

(2)   Comercianții de corpuri de iluminat comercializate către utilizatorii finali se asigură că:

(a)

informațiile aflate pe etichetă în conformitate cu anexa I punctul 2 sunt furnizate în următoarele situații:

(i)

în toate reclamele, cotațiile oficiale de preț sau ofertele de licitație care oferă informații legate de impactul energetic sau de preț pentru un anumit corp de iluminat;

(ii)

în toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit corp de iluminat care descriu parametrii tehnici specifici acestuia.

În aceste cazuri, informațiile respective pot fi furnizate în alte formate decât cel prevăzut în anexa I punctul 2, cum ar fi doar sub formă de text;

(b)

fiecare model prezentat la un punct de vânzare este însoțit de etichetă, astfel cum este stabilit în anexa I punctul 2. Eticheta este afișată în unul sau ambele dintre următoarele moduri:

(i)

în apropierea corpului de iluminat expus, astfel încât să fie vizibilă și identificabilă în mod clar ca aparținând modelului, fără a trebui să se citească denumirea comercială și numărul modelului de pe etichetă;

(ii)

însoțind în mod clar informația cel mai direct vizibilă cu privire la corpul de iluminat expus (cum ar fi prețul sau informațiile tehnice) la punctul de vânzare;

(c)

în cazul în care corpul de iluminat este comercializat într-un ambalaj destinat utilizatorilor finali care include lămpile electrice pe care utilizatorul final le poate înlocui în corpul de iluminat, ambalajul de origine al acestor lămpi se include în ambalajul corpului de iluminat. În caz contrar, partea exterioară sau interioară a ambalajului corpului de iluminat trebuie să prezinte, într-o altă formă, informațiile prezente pe ambalajul original al lămpii și prevăzute de prezentul regulament și de regulamentele Comisiei de stabilire a unor cerințe de proiectare ecologică pentru lămpi, în conformitate cu Directiva 2009/125/CE.

Articolul 5

Metode de măsurare

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute, după cum se indică în anexa V.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

La evaluarea conformității clasei de eficiență energetică și a consumului de energie declarat, statele membre aplică procedura prevăzută în anexa V.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice, în termen de maximum trei ani de la intrarea în vigoare a acestuia. Revizuirea vizează în special toleranțele de verificare stabilite în anexa V.

Articolul 8

Abrogare

Directiva 98/11/CE se abrogă de la 1 septembrie 2013.

Trimiterile la Directiva 98/11/CEE se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament. Trimiterile la anexa IV la Directiva 98/11/CE se interpretează ca trimiteri la anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

(1)   Articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (2) nu se aplică corpurilor de iluminat înainte de 1 martie 2014.

(2)   Articolul 3 alineatul (1) literele (c)-(d) și articolul 4 alineatul (1) literele (a)-(c) nu se aplică reclamelor imprimate și materialelor promoționale tehnice imprimate publicate înainte de 1 martie 2014.

(3)   Lămpile menționate la articolul 1 alineatele (1) și (2) din Directiva 98/11/CE introduse pe piață înainte de 1 septembrie 2013 trebuie să fie conforme cu dispozițiile stabilite în Directiva 98/11/CE.

(4)   Lămpile menționate la articolul 1 alineatele (1) și (2) din Directiva 98/11/CE care sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament și care sunt introduse pe piață sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de 1 septembrie 2013 sunt considerate ca fiind în conformitate cu cerințele din Directiva 98/11/CE.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la 1 septembrie 2013, cu excepția cazurilor enumerate la articolul 9.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 71, 10.3.1998, p. 1.

(3)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.


ANEXA I

Eticheta

1.   ETICHETA PENTRU LĂMPILE ELECTRICE EXPUSE LA UN PUNCT DE VÂNZARE

1.

Eticheta trebuie să fie în conformitate cu ilustrația de mai jos, în cazul în care nu este imprimată pe ambalaj:

Image

2.

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea furnizorului sau marca înregistrată;

II.

identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de lampă de alte modele cu aceeași marcă înregistrată sau cu aceeași denumire a furnizorului);

III.

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu anexa VI; vârful săgeții care indică clasa de eficiență energetică a lămpii este plasat la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

IV.

consumul anual ponderat de energie (Ec ) în kWh/1 000 de ore, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu anexa VII.

3.

În cazul în care eticheta este imprimată pe ambalaj, iar informațiile menționate la punctul 2 subpunctele I, II și IV sunt incluse în altă parte pe ambalaj, aceste informații pot fi omise de pe etichetă. În această situație, eticheta este aleasă dintre ilustrațiile următoare:

Image

Image

Image

Image

4.

Designul etichetei trebuie să fie următorul:

Image

unde:

(a)

specificațiile referitoare la dimensiuni din figura de mai sus și de la litera (d) se aplică unei etichete de lămpi de 36 mm lățime și 75 mm înălțime. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format diferit, conținutul său trebuie să fie proporțional cu specificațiile de mai sus.

Versiunea etichetei menționată la punctele 1 și 2 trebuie să fie de cel puțin 36 mm lățime și 75 mm înălțime, iar versiunile specificate la punctul 3 trebuie să fie de cel puțin 36 mm lățime și 68 mm înălțime și, respectiv, de cel puțin 36 mm lățime și 62 mm înălțime. Dacă nicio latură a ambalajului nu este suficient de mare ca să poată conține eticheta și marginea goală a acesteia sau dacă aceasta ar acoperi mai mult de 50 % din suprafața laturii celei mai mari, eticheta și marginea goală pot fi micșorate, dar nu mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea ambelor condiții. Totuși, eticheta nu poate fi în niciun caz micșorată la mai puțin de 40 % (pe înălțime) din dimensiunea standard. Dacă ambalajul este prea mic pentru a permite aplicarea unei etichete micșorate în acest fel, pe lampă sau pe ambalaj trebuie atașată o etichetă cu lățimea de 36 mm și înălțimea de 75 mm;

(b)

fundalul trebuie să fie alb atât pentru versiunea în mai multe culori a etichetei, cât și pentru cea monocromă;

(c)

pentru versiunea în mai multe culori a etichetei, culorile sunt CMYK – cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(d)

eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (cifrele se referă la figura de mai sus); specificațiile referitoare la culoare se aplică doar versiunii în mai multe culori a etichetei):

Image

Chenarul: 2 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 1 mm.

Image

Logo UE – culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Logo energie: culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată: logo UE și logo energie (combinate): lățime: 30 mm, înălțime: 9 mm.

Image

Marginea de sub logouri: 1 pt – culoare: cyan 100 % – lungime: 30 mm.

Image

Scara A++ - E

Săgeată: înălțime: 5 mm, spațiu liber: 0,8 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 15 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri bold 15 pt, exponent (superscript), alb, aliniate pe un singur rând.

Image

Clasa de eficiență energetică

Săgeată: lățime: 11,2 mm, înălțime: 7 mm, 100 % negru;

Text: Calibri bold 20 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri bold 20 pt, exponent (superscript), alb, aliniate pe un singur rând.

Image

Consumul ponderat de energie

Valoare: Calibri bold 16 pt, 100 % negru; și Calibri regular 9 pt, 100 % negru.

Image

Denumirea furnizorului sau marca înregistrată

Image

Identificatorul de model pus la dispoziție de furnizor

Denumirea furnizorului sau marca înregistrată și identificatorul de model pus la dispoziție de furnizor trebuie să se încadreze într-un spațiu de 30 × 7 mm.

Niciun alt element aplicat, imprimat sau atașat pe exteriorul ambalajului nu trebuie să acopere eticheta sau să reducă vizibilitatea acesteia.

Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1), se poate adăuga o copie a acestei etichete.

2.   ETICHETĂ PENTRU CORPURILE DE ILUMINAT PREZENTATE LA UN PUNCT DE VÂNZARE

1.

Eticheta trebuie să fie în versiunea lingvistică corespunzătoare și în conformitate cu ilustrația de mai jos sau ca în variantele definite la punctele (2) și (3).

Image

2.

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea furnizorului sau marca înregistrată;

II.

identificatorul de model pus la dispoziție de furnizor (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de lampă de alte modele cu aceeași marcă înregistrată sau cu aceeași denumire a furnizorului);

III.

formularea din exemplul de la punctul 1 sau una dintre variantele din exemplele de la punctul 3 de mai jos, după caz. În loc de termenul „corp de iluminat”, se poate folosi un termen mai precis pentru descrierea unui anumit corp de iluminat tip sau a produsului în care este integrat corpul de iluminat (cum ar fi mobilierul), cu condiția să se înțeleagă în mod clar că termenul se referă la produsul oferit spre vânzare care exploatează sursele de lumină;

IV.

gama claselor de eficiență energetică în conformitate cu partea 1 din prezenta anexă, însoțite de următoarele elemente, după caz:

(a)

o pictogramă reprezentând un bec, care să indice clasele de lămpi care pot fi înlocuite de utilizator și cu care este compatibil corpul de iluminat în conformitate cu cerințele de ultimă generație privind compatibilitatea;

(b)

o cruce cu ajutorul căreia să se bareze categoriile de lămpi cu care corpul de iluminat nu este compatibil în conformitate cu cerințele de ultimă generație privind compatibilitatea;

(c)

literele „LED” dispuse vertical de-a lungul claselor A la A++, în cazul în care corpul de iluminat conține module cu LED-uri care nu sunt destinate să fie îndepărtate de utilizatorul final. În cazul în care un astfel de corp de iluminat nu conține prize de curent pentru lămpile care pot fi înlocuite de utilizator, clasele de la B la E trebuie barate cu o cruce;

V.

una dintre următoarele opțiuni, după caz:

(a)

în cazul în care corpul de iluminat funcționează cu lămpi care pot fi înlocuite de utilizatorul final, iar lămpile respective sunt incluse în ambalajul corpului de iluminat, formularea din exemplul de la punctul 1, conținând clasele de energie corespunzătoare. Dacă este necesar, formularea poate fi ajustată pentru a face referire la o lampă sau la mai multe lămpi și pot fi enumerate mai multe clase de energie;

(b)

în cazul în care corpul de iluminat conține doar module cu LED-uri care nu sunt destinate să fie îndepărtate de utilizatorul final, formularea din exemplul de la punctul 3 litera (b);

(c)

în cazul în care corpul de iluminat conține atât module cu LED-uri care nu sunt destinate să fie îndepărtate de utilizatorul final, cât și prize pentru lămpi care pot fi înlocuite, însă lămpile respective nu sunt incluse în ambalajul corpului de iluminat, formularea din exemplul de la punctul 3 litera (d);

(d)

în cazul în care corpul de iluminat funcționează doar cu lămpi care pot fi înlocuite de utilizatorul final, însă lămpile respective nu sunt incluse în ambalajul corpului de iluminat, spațiul trebuie lăsat necompletat, după cum se arată în exemplul de la punctul 3 litera (a).

3.

Următoarele ilustrații oferă exemple de etichete tipice pentru corpuri de iluminat, în plus față de ilustrația de la punctul 1, fără să prezinte toate combinațiile posibile.

(a)

Corp de iluminat care funcționează cu lămpi care pot fi înlocuite de utilizator și care sunt compatibile cu lămpi din toate clasele cu energie, fără lămpi incluse:

Image

(b)

Corp de iluminat care conține numai module cu LED-uri care nu pot fi schimbate:

Image

(c)

Corp de iluminat care conține atât module cu LED-uri care nu se înlocuiesc, cât și prize pentru lămpi care pot fi înlocuite, cu lămpi incluse:

Image

(d)

Corp de iluminat care conține atât module cu LED-uri care nu se înlocuiesc, cât și prize pentru lămpi care pot fi înlocuite, fără lămpi incluse:

Image

4.

Pe etichetă trebuie să fie afișat desenul din figura de mai jos:

Image

(a)

Eticheta are o lățime de cel puțin 50 mm și o înălțime de cel puțin 100 mm.

(b)

Fundalul trebuie să fie alb sau transparent, însă literele care desemnează clasele energetice trebuie să fie întotdeauna albe. Dacă fundalul este transparent, comerciantul trebuie să se asigure că eticheta este aplicată pe o suprafață care este albă sau de un gri deschis, asigurând astfel lizibilitatea tuturor elementelor de pe etichetă.

(c)

Culorile sunt CMYK – cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (cifrele se referă la figura de mai sus):

Image

Chenarul: 2 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 1 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cyan 100 % – lungime: 43 mm.

Image

Logoul corpului de iluminat: chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – dimensiuni: 13 mm x 13 mm – colțuri rotunjite: 1 mm. Pictograma conform descrierii sau pictograma sau fotografia alese de furnizor, dacă acestea descriu mai bine corpul de iluminat căruia îi aparține eticheta.

Image

Text: Calibri regular 9 pt sau mai mare, 100 % negru.

Image

Scara A++ - E

Săgeată: înălțime: 5 mm, spațiu liber: 0,8 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri bold 14 pt, exponent (superscript), alb, aliniate pe un singur rând.

Image

Text LED: Verdana Regular 15 pt, 100 % negru.

Image

Cruce: culoare: 13-X-X-04, chenar: 3 pt.

Image

Logo bec: pictograma, așa cum este reprezentată.

Image

Text: Calibri Regular 10 pt sau mai mare, 100 % negru.

Image

Numărul regulamentului: Calibri bold 10 pt, 100 % negru.

Image

Sigla UE: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Denumirea furnizorului sau marca înregistrată.

Image

Identificatorul de model pus la dispoziție de furnizor:

Denumirea furnizorului sau marca înregistrată și identificatorul de model pus la dispoziție de furnizor trebuie să se încadreze într-un spațiu de 43 × 10 mm.

Image

Săgeata care indică clasa energetică

Săgeată: înălțime: 3,9 mm, lățime: așa cum se arată în figura de la punctul 4, însă redus proporțional cu înălțimea, culoare: culoarea definită la punctulImage, după caz.

Text: Calibri bold 10,5 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri bold 10,5 pt, exponent (superscript) alb, aliniate pe un singur rând.

Dacă pe suprafața destinată pentru afișarea formulării indicate la punctul 2 subpunctul V litera (a) nu este suficient spațiu pentru afișarea săgeților care indică clasele energetice, se poate folosi în acest scop suprafața dintre numărul regulamentului și sigla UE.

(e)

Eticheta mai poate fi dispusă și orizontal, caz în care trebuie să fie lată de cel puțin 100 mm și înaltă de cel puțin 50 mm. Componentele etichetei trebuie să fie conform descrierilor de la literele (b)-(d) și trebuie dispuse în conformitate cu următoarele exemple, după caz. Dacă nu este suficient spațiu în căsuța de text din stânga scării A++ -E pentru a afișa săgețile care indică clasele energetice, respectiva căsuță poate fi mărită pe verticală, dacă este necesar.

Image Image Image

(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXA II

Fișa produsului pentru lămpile electrice

Fișa trebuie să conțină informațiile specificate pentru etichetă. În cazurile în care nu se furnizează broșuri referitoare la produs, eticheta produsului poate fi considerată drept fișă.


ANEXA III

Documentația tehnică

Documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (a) trebuie să includă:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere generală a modelului, care să permită identificarea cu ușurință și fără echivoc a acestuia;

(c)

trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(d)

celelalte standarde și specificații tehnice folosite, dacă este cazul;

(e)

datele de identificare și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametrii tehnici pentru a determina consumul de energie și eficiența energetică în cazul lămpilor electrice și compatibilitatea cu lămpile în cazul corpurilor de iluminat, precizând cel puțin o combinație realistă de setări ale produsului și condițiile în care se poate testa produsul;

(g)

pentru lămpile electrice, rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa VII.

Informațiile conținute în această documentație tehnică pot fi comasate cu documentația tehnică furnizată în conformitate cu măsurile luate în temeiul Directivei 2009/125/CE.


ANEXA IV

Informații care trebuie furnizate în cazul în care proprietarii finali nu au posibilitatea să vadă produsele expuse

1.

Informațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) sunt prezentate în următoarea ordine:

(a)

clasa de eficiență energetică, conform definiției din anexa VI;

(b)

atunci când se prevede astfel în anexa I, consumul ponderat de energie exprimat în kWh per 1 000 de ore, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu partea 2 din anexa VII.

2.

În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea trebuie să respecte forma și ordinea indicate în anexa II.

3.

Dimensiunea și caracterele folosite pentru imprimarea sau pentru afișarea tuturor informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestor informații.


ANEXA V

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

La efectuarea controalelor de supraveghere a pieței, autoritățile de supraveghere a pieței informează celelalte state membre și Comisia cu privire la rezultatele acestor controale.

Autoritățile statelor membre trebuie să utilizeze proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care să ia în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

1.   PROCEDURA DE VERIFICARE PENTRU LĂMPILE ELECTRICE ȘI MODULELE CU LED-URI COMERCIALIZATE CA PRODUSE INDIVIDUALE

În scopul verificării conformității cu cerințele stabilite la articolele 3 și 4, autoritățile statelor membre trebuie să testeze un lot eșantion de minimum 20 de lămpi din același model și care provin de la același producător, obținute, pe cât posibil, în proporții egale din surse selectate aleatoriu, ținând în același timp seama de parametrii tehnici stabiliți în documentația tehnică în conformitate cu litera (f) din anexa III.

Modelul este considerat ca fiind conform cu cerințele stabilite la articolele 3 și 4 dacă indicele de eficiență energetică al modelului corespunde clasei de eficiență energetică declarate a acestuia și dacă media rezultatelor obținute în urma testării lotului nu diferă cu mai mult de 10 % față de limita, pragul sau valorile declarate (inclusiv față de indicele de eficiență energetică).

În caz contrar, se consideră că modelul nu respectă cerințele stabilite la articolele 3 și 4.

Toleranțele pentru variație indicate mai sus se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de către autoritățile statelor membre și nu pot fi utilizate de către furnizor ca toleranță permisă pentru valorile din documentația tehnică pentru a obține o clasă energetică mai eficientă.

Valorile declarate nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

2.   PROCEDURA DE VERIFICARE PENTRU CORPURILE DE ILUMINAT DESTINATE A FI PLASATE PE PIAȚĂ SAU COMERCIALIZATE CĂTRE UTILIZATORUL FINAL

Corpul de iluminat este considerat conform cu cerințele stabilite la articolele 3 și 4 dacă este însoțit de informațiile despre produs cerute și dacă se constată că este compatibil cu toate lămpile cu care declară că este compatibil conform punctului 2.2 subpunctul IV literele (a) și (b) din anexa I, în urma aplicării metodelor și criteriilor de ultimă generație privind evaluarea compatibilității.


ANEXA VI

Clase de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică a lămpilor se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI) al acestora, după cum se indică în tabelul 1.

EEI al lămpilor se determină în conformitate cu anexa VII.

Tabelul 1

Clasele de eficiență energetică a lămpilor

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică (EEI) pentru lămpile nondirecționale

Indicele de eficiență energetică (EEI) pentru lămpile direcționale

A++ (eficiență maximă)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (cea mai puțin eficientă)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


ANEXA VII

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică și a consumului de energie

1.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model, puterea sa, corectată în funcție de toate pierderile înregistrate de dispozitivele de comandă, este comparată cu puterea sa de referință. Puterea de referință se obține din fluxul luminos util, care reprezintă pentru lămpile nondirecționale fluxul total și, pentru lămpile direcționale, fluxul definit de un con cu unghiul de 90° sau 120° con.

EEI se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

EEI = Pcor/Pref

unde:

Pcor este puterea specificată (Pspecificată) pentru modelele fără dispozitive de comandă externe și puterea specificată (Pspecificată) corectată în conformitate cu tabelul 2 pentru modelele cu dispozitive de comandă externe. Puterea specificată a lămpilor este măsurată la tensiunea nominală de intrare a acestora.

Tabelul 2

Corecția puterii, în cazul în care modelul necesită un dispozitiv extern de comandă

Domeniu de aplicare al corecției

Puterea corectată pentru pierderile (Pcor) înregistrate de dispozitivele de comandă

Lămpi care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu halogen

Pspecificată × 1,06

Lămpi care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu LED-uri

Pspecificată × 1,10

Lămpi fluorescente cu un diametru de 16 mm (lămpi T5) și lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi fluorescente

Pspecificată × 1,10

Alte lămpi care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi fluorescente

Formula

Lămpi care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată

Pspecificată × 1,10

Lămpi care funcționează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune

Pspecificată × 1,15

Pref este puterea de referință obținută din fluxul luminos util al modelului (Φutil) cu ajutorul următoarelor formule:

 

Pentru modele cu Φutil < 1 300 de lumeni: Pref = 0,88 √ Φutil + 0,049Φutil

 

Pentru modele cu Φutil ≥ 1 300 de lumeni: Pref = 0,07341Φutil

Fluxul luminos util (Φutil) este definit în conformitate cu tabelul 3.

Tabelul 3

Definiția fluxului luminos util

Model

Fluxul luminos util (Φutil)

Lămpile nondirecționale

Flux luminos total specificat (Φ)

Lămpi direcționale cu un unghi ≥ 90°, altele decât lămpile cu filament, pe al căror ambalaj este afișat un avertisment grafic sau textual conform căruia nu sunt eligibile pentru iluminatul de accentuare

Fluxul luminos definit de un con cu unghiul de 120° (Φ120°)

Alte lămpi direcționale

Fluxul luminos definit de un con cu unghiul de 90° (Φ90°)

2.   CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE

Consumul ponderat de energie (Ec ) se calculează în kWh/1 000 h cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Formula

unde Pcor este puterea corectată pentru toate pierderile înregistrate de dispozitivele de comandă în conformitate cu partea 1 de mai sus.


26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/21


REGULAMENTUL (UE) NR. 875/2012 AL COMISIEI

din 25 septembrie 2012

de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză prin importul de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, și de supunere a acestor importuri înregistrării

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

după consultarea Comitetului consultativ în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază,

întrucât:

A.   CEREREA

(1)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, o cerere de anchetă cu privire la o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză și de a supune înregistrării importurile de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia.

(2)

Cererea a fost depusă la data de 14 august 2012 de Asociația Europeană a Producătorilor de Biciclete (denumită în continuare „EBMA”), în numele societăților In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. și MAXCOM Ltd, trei producători de biciclete din Uniune.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de o eventuală eludare constă în biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri, cu excepția monociclurilor), fără motor, încadrate în prezent la codurile NC 8712 00 30 și ex 8712 00 70 (cod TARIC 8712007090), originare din Republica Populară Chineză (denumit în continuare „produsul în cauză”).

(4)

Produsul care face obiectul anchetei este același cu cel descris în considerentul anterior, însă expediat din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarat sau nu ca fiind originar din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, încadrat în prezent la aceleași coduri NC ca produsul în cauză (denumit în continuare „produsul care face obiectul anchetei”).

C.   MĂSURI EXISTENTE

(5)

Măsurile aflate în prezent în vigoare și despre care se presupune că fac obiectul unei eludări sunt măsurile antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului (2) de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului, a măsurilor instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1524/2000 al Consiliului (3) și modificate prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 al Consiliului (4).

D.   MOTIVELE

(6)

Cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care arată că măsurile antidumping asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză sunt eludate prin transbordarea via Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia și prin operațiuni de asamblare a anumitor componente pentru biciclete din Republica Populară Chineză în Indonezia, Sri Lanka și Tunisia, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(7)

Elementele de probă prima facie prezentate sunt următoarele:

(8)

Cererea menționează că, după mărirea taxei antidumping instituite asupra produsului în cauză prin Regulamentul (CE) 1095/2005 al Consiliului, a avut loc o modificare semnificativă a configurației schimburilor comerciale implicând exporturi din Republica Populară Chineză, Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia în Uniune, fără nicio motivare sau justificare suficientă a acestei modificări, alta decât instituirea taxei.

(9)

Această modificare pare să fie generată de transbordarea de biciclete originare din Republica Populară Chineză prin Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia către Uniune și din operațiunile de asamblare din Indonezia, Sri Lanka și Tunisia.

(10)

Mai mult, cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că efectele corective ale măsurilor antidumping aplicate în prezent produsului în cauză sunt compromise, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și prețul. Se pare că importurile produsului în cauză au fost înlocuite de volume semnificative de importuri ale produsului care face obiectul anchetei. În plus, există suficiente elemente de probă care atestă faptul că importurile produsului care face obiectul anchetei se efectuează la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în cadrul anchetei care a condus la măsurile existente.

(11)

În fine, cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că prețurile produsului care face obiectul anchetei sunt supuse unor practici de dumping în comparație cu valoarea normală stabilită anterior pentru produsul în cauză.

(12)

În cazul în care, în cursul anchetei, se vor constata practici de eludare via Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia reglementate de articolul 13 din regulamentul de bază, altele decât transbordarea și operațiunile de asamblare, acestea ar putea, de asemenea, să fie supuse anchetei.

E.   PROCEDURA

(13)

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia a concluzionat că există elemente de probă suficiente pentru a justifica deschiderea unei anchete în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază și pentru a supune importurile produsului care face obiectul anchetei, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, unei proceduri de înregistrare, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(a)   Chestionare

(14)

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea anchetei, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor de producători-exportatori cunoscute din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor de producători-exportatori cunoscute din Republica Populară Chineză, importatorilor cunoscuți și asociațiilor de importatori cunoscute din Uniune, precum și autorităților din Republica Populară Chineză, Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei din Uniune.

(15)

În orice caz, toate părțile interesate ar trebui să contacteze de îndată Comisia, nu mai târziu de termenul stabilit la articolul 3 din prezentul regulament, pentru a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

(16)

Autoritățile din Republica Populară Chineză, Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia vor fi informate cu privire la deschiderea anchetei.

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

(17)

Toate părțile interesate sunt invitate să-și prezinte în scris punctele de vedere și să aducă elemente de probă pentru susținerea acestora. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(c)   Scutirea importurilor de la înregistrare sau de la măsuri

(18)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei pot fi scutite de la înregistrare sau de la măsuri în cazul în care importul respectiv nu constituie o eludare.

(19)

Dat fiind că eventuala eludare a măsurilor intervine în afara Uniunii, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, se pot acorda scutiri producătorilor de biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri, cu excepția monociclurilor), fără motor, din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, care pot dovedi că nu sunt afiliați (5) niciunui producător care face obiectul măsurilor (6) și despre care s-a constatat că nu sunt implicați în practicile de eludare definite la articolul 13 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază. Producătorii care doresc să beneficieze de o scutire trebuie să depună o cerere în acest sens, susținută în mod corespunzător de elemente de probă, în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(20)

În temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei trebuie supuse înregistrării, pentru a se asigura că, în cazul în care ancheta ar stabili existența unei eludări, va fi posibil să se perceapă taxe antidumping de o valoare corespunzătoare, cu efect de la data la care a fost impusă înregistrarea unor astfel de importuri expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia.

G.   TERMENE

(21)

În vederea unei bune administrări, ar trebui să fie stabilit un termen pentru ca:

părțile interesate să se facă cunoscute Comisiei, să își prezinte în scris punctele lor de vedere și să transmită răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care trebuie să fie luate în considerare în cursul anchetei;

producătorii din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia să solicite o scutire a importurilor de la înregistrare sau de la măsuri;

părțile interesate să poată să solicite în scris audierea lor de către Comisie.

(22)

Trebuie remarcat faptul că părțile interesate nu își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale enunțate în regulamentul de bază decât în cazul în care s-au făcut cunoscute în termenele indicate la articolul 3 din prezentul regulament.

H.   LIPSA COOPERĂRII

(23)

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informații sau nu furnizează informațiile necesare în termenul prevăzut sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, concluziile, pozitive sau negative, pot fi stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(24)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat o informație falsă sau înșelătoare, această informație nu se ia în considerare și se poate face uz de datele disponibile.

(25)

Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite pe baza probelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

I.   CALENDARUL ANCHETEI

(26)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în termen de nouă luni de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

J.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(27)

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (7).

K.   CONSILIERUL-AUDITOR

(28)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o parte interesată individuală și poate media pentru a garanta faptul că drepturile la apărare ale părților interesate sunt exercitate pe deplin.

(29)

Orice cerere de audiere de către consilierul-auditor trebuie efectuată în scris și motivată. Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea de audiere a părților implicate, pentru a permite confruntarea diferitelor puncte de vedere și prezentarea unor contraargumente.

(30)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile internet dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide o anchetă în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 pentru a se stabili dacă importurile în Uniune de biciclete și similare (tricicluri cu cutie de transport mărfuri, cu excepția monociclurilor), fără motor, expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, încadrate în prezent la codurile NC ex 8712 00 30 și ex 8712 00 70 (cod TARIC 8712003010 și 8712007091) eludează măsurile impuse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului.

Articolul 2

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, autoritățile vamale iau măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune menționate la articolul 1 din prezentul regulament.

Înregistrarea expiră la nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia poate, printr-un regulament, să solicite autorităților vamale să înceteze înregistrarea importurilor în Uniune de produse fabricate de producătorii care au solicitat o scutire de la înregistrare și despre care s-a constatat că îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei scutiri.

Articolul 3

1.   Chestionarele trebuie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.   Pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare pe parcursul anchetei, acestea trebuie să se facă cunoscute, luând legătura cu Comisia, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionare sau orice alte informații în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

3.   Producătorii din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia care solicită o scutire a importurilor de la înregistrare sau de la măsuri trebuie să prezinte o cerere susținută în mod corespunzător de elemente de probă în același termen de 37 de zile.

4.   De asemenea, părțile interesate pot să solicite audierea de către Comisie în același termen de 37 de zile.

5.   Părțile interesate trebuie să transmită toate informațiile și cererile în format electronic (informațiile neconfidențiale prin e-mail, cele confidențiale pe CD-R/DVD) și să își indice numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax. Cu toate acestea, orice împuterniciri, certificate semnate și orice actualizări ale acestora care însoțesc răspunsurile la chestionar trebuie să fie transmise pe suport de hârtie, și anume prin poștă sau prin înmânare directă, la adresa de mai jos. În cazul în care o parte interesată nu poate să transmită informațiile și cererile sale în format electronic, ea trebuie să informeze imediat Comisia, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază. Pentru informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, părțile interesate pot consulta pagina de internet corespunzătoare de pe site - ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Toate observațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul regulament, răspunsurile la chestionar și corespondența oferite de părțile interesate cu titlu confidențial trebuie să poarte mențiunea „Limited (8) (acces limitat) și să fie însoțite, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, de o versiune neconfidențială care trebuie să poarte mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate).

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 septembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 261, 6.10.2011, p. 2.

(3)  JO L 175, 14.7.2000, p. 39.

(4)  JO L 183, 14.7.2005, p. 1.

(5)  În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Codului Vamal Comunitar, persoanele sunt considerate a fi afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau Consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte și invers; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatul celeilalte; (d) oricare dintre aceste persoane posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5% sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o a treia persoană; (g) împreună controlează, direct sau indirect, o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele se consideră ca aparținând aceleiași familii numai dacă sunt legate prin oricare dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră, (vii) cumnați și cumnate. (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(6)  Totuși, chiar dacă producătorii sunt afiliați în sensul de mai sus cu societăți supuse măsurilor în vigoare asupra importurilor originare din Republica Populară Chineză (măsurile antidumping inițiale), o scutire ar putea fi acordată în cazul în care nu există elemente de probă potrivit cărora relația cu societățile supuse măsurilor inițiale s-a stabilit sau s-a folosit pentru eludarea măsurilor inițiale.

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  Un document cu mențiunea „Limited” (Acces limitat) este un document considerat confidențial, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 51) și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Acesta constituie, de asemenea, un document protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 876/2012 AL COMISIEI

din 25 septembrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 septembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

57,9

XS

46,1

ZZ

52,0

0707 00 05

MK

13,4

TR

126,8

ZZ

70,1

0709 93 10

TR

115,6

ZZ

115,6

0805 50 10

AR

93,8

CL

98,0

TR

96,0

UY

67,7

ZA

89,9

ZZ

89,1

0806 10 10

MK

37,9

TR

129,5

ZZ

83,7

0808 10 80

BR

89,7

CL

87,3

NZ

128,4

US

181,6

ZA

108,5

ZZ

119,1

0808 30 90

CN

99,9

TR

113,8

ZA

144,5

ZZ

119,4

0809 30

TR

150,2

ZZ

150,2

0809 40 05

IL

60,4

XS

74,4

ZZ

67,4


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 877/2012 AL COMISIEI

din 25 septembrie 2012

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 al Comisiei (3) s-au stabilit valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2011/2012. Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 860/2012 al Comisiei (4).

(2)

Conform datelor de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

(3)

Dat fiind că este necesar să se asigure aplicarea acestei măsuri cât mai curând posibil după ce au devenit disponibile datele actualizate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 septembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254, 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 255, 21.9.2012, p. 25.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele de la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 26 septembrie 2012

(în EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ per 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare per 100 kg net din produsul în cauză

1701 12 10 (1)

34,90

0,68

1701 12 90 (1)

34,90

4,14

1701 13 10 (1)

34,90

0,82

1701 13 90 (1)

34,90

4,43

1701 14 10 (1)

34,90

0,82

1701 14 90 (1)

34,90

4,43

1701 91 00 (2)

44,01

4,27

1701 99 10 (2)

44,01

1,13

1701 99 90 (2)

44,01

1,13

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DECIZII

26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/29


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 septembrie 2012

de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

(2012/517/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului italian,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Angelo ZUBBANI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în calitate de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

domnul Leoluca ORLANDO, Sindaco del Comune di Palermo.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/30


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 septembrie 2012

de numire a doi membri ciprioți și a trei supleanți ciprioți în cadrul Comitetului Regiunilor

(2012/518/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului cipriot,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015.

(2)

Două locuri de membru în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Savvas ELIOFOTOU și domnului Evyenios MICHAIL. Trei locuri de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Andreas MOUSEOS, domnului Andreas HADZILOIZOU și domnului Christofis ANTONIOU,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului în curs, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

(a)

în calitate de membri:

doamna Louisa MAVROMMÁTI, Αντιδήμαρχος 'Εγκωμης;

domnul Louis KOUMENIDES, Πρόεδρος Κ.Σ. Κάτω Λευκάρων;

și

(b)

în calitate de supleanți:

domnul Sávvas VÉRGΑS, Δήμαρχος Πάφου;

domnul Glavkos KARIÓLOU, Δήμαρχος Κερύνειας;

domnul Georgios IAKOVOU, Πρόεδρος Κ.Σ. Αγίων Τριμιθιάς.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/31


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 septembrie 2012

de numire a doi supleanți polonezi în cadrul Comitetului Regiunilor

(2012/519/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului polonez,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Două locuri de supleanți au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Jacek CZERNIAK și domnului Marcin JABŁOŃSKI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015, în calitate de supleanți:

domnul Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

domnul Jarosław DWORZAŃSKI, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/32


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 septembrie 2012

de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

(2012/520/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului italian,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului doamnei Barbara BONINO,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în calitate de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

domnul Mattia TARSI, Consigliere, Provincia di Pesaro.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.