ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.249.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 249

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
14 septembrie 2012


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2012/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 septembrie 2012 de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește termenul de transpunere, data de aplicare a acesteia și data de abrogare a anumitor directive ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile

3

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 816/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

11

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2012/503/PESC a Consiliului din 13 septembrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

13

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

14.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 249/1


DIRECTIVA 2012/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 septembrie 2012

de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește termenul de transpunere, data de aplicare a acesteia și data de abrogare a anumitor directive

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (2) prevede un sistem modern, bazat pe riscuri, de reglementare și de supraveghere a întreprinderilor de asigurare și de reasigurare din Uniune. Respectivul sistem este esențial pentru a garanta siguranța și soliditatea sectorului asigurărilor, astfel încât să poată oferi produse de asigurare sustenabile și să sprijine economia reală prin încurajarea investițiilor pe termen lung și printr-un plus de stabilitate.

(2)

Directiva 2009/138/CE stabilește 31 octombrie 2012 ca termen pentru transpunere și 1 noiembrie 2012 ca dată de aplicare. În plus, directiva menționată stabilește 1 noiembrie 2012 ca dată de abrogare a directivelor existente în materie de asigurare și reasigurare (3) (denumite împreună „Solvabilitate I”).

(3)

La 19 ianuarie 2011, Comisia a adoptat o propunere („propunerea Omnibus II”) de modificare, printre altele, a Directivei 2009/138/CE pentru a ține seama de noua arhitectură de supraveghere în domeniul asigurărilor, și anume de creare a Autorității europene de supraveghere (Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale). Propunerea Omnibus II include, de asemenea, dispoziții referitoare la prelungirea termenului de transpunere și la amânarea datei de aplicare a Directivei 2009/138/CE și la amânarea datei de abrogare a Solvabilitate I.

(4)

Având în vedere complexitatea propunerii Omnibus II, există riscul ca aceasta să nu intre în vigoare înaintea termenului de transpunere și a datei de aplicare ale Directivei 2009/138/CE. Dacă termenele respective rămân neschimbate, acest lucru ar însemna că Directiva 2009/138/CE va fi pusă în aplicare înaintea intrării în vigoare a normelor tranzitorii și a adaptărilor relevante prevăzute în propunerea Omnibus II.

(5)

Pentru a evita impunerea unor obligații legislative excesiv de împovărătoare pentru statele membre în temeiul Directivei 2009/138/CE și ulterior în cadrul noii arhitecturi prevăzute de propunerea Omnibus II, este prin urmare necesar să se amâne termenul de transpunere a Directivei 2009/138/CE.

(6)

Pentru a permite autorităților de supraveghere și întreprinderilor de asigurare și de reasigurare să se pregătească pentru aplicarea noii arhitecturi de supraveghere, este oportun să se prevadă și o dată ulterioară de aplicare a Directivei 2009/138/CE.

(7)

Din motive de securitate juridică, data de abrogare a Solvabilitate I ar trebui, în consecință, să fie amânată în mod corespunzător.

(8)

Dată fiind perioada scurtă până la expirarea termenelor prevăzute de Directiva 2009/138/CE, prezenta directivă ar trebui să intre în vigoare fără întârziere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2009/138/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 309 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, termenul de „31 octombrie 2012” se înlocuiește cu „30 iunie 2013”;

(b)

după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Actele cu putere de lege și actele administrative menționate la primul paragraf se aplică de la 1 ianuarie 2014.”

2.

La articolul 310 primul paragraf, data de „1 noiembrie 2012” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2014”.

3.

La articolul 311 al doilea paragraf, data de „1 noiembrie 2012” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2014”.

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 12 septembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Poziția Parlamentului European din 3 iulie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 5 septembrie 2012.

(2)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(3)  Directiva 64/225/CEE a Consiliului din 25 februarie 1964 privind eliminarea restricțiilor privind libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii în domeniul reasigurărilor și al retrocesiunilor (JO 56, 4.4.1964, p. 878/64); Prima directivă 73/239/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare generală directă (JO L 228, 16.8.1973, p. 3); Directiva 73/240/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de eliminare a restricțiilor la libertatea de stabilire în domeniul activității de asigurare generală directă (JO L 228, 16.8.1973, p. 20); Directiva 76/580/CEE a Consiliului din 29 iunie 1976 de modificare a Directivei 73/239/CEE (JO L 189, 13.7.1976, p. 13); Directiva 78/473/CEE a Consiliului din 30 mai 1978 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative în domeniul coasigurării comunitare (JO L 151, 7.6.1978, p. 25); Directiva 84/641/CEE a Consiliului din 10 decembrie 1984 de modificare, cu privire în special la asistența turistică, a primei Directive (73/239/CEE) (JO L 339, 27.12.1984, p. 21); Directiva 87/344/CEE Consiliului din 22 iunie 1987 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea de protecție juridică (JO L 185, 4.7.1987, p. 77); A doua directivă 88/357/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea generală directă, de stabilire a dispozițiilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a libertății de a presta servicii (JO L 172, 4.7.1988, p. 1); Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă (JO L 228, 11.8.1992, p. 1); Directiva nr. 98/78/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentară a întreprinderilor de asigurare și de reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare sau reasigurare (JO L 330, 5.12.1998, p. 1); Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de asigurare (JO L 110, 20.4.2001, p. 28); Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viață (JO L 345, 19.12.2002, p. 1); și Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea (JO L 323, 9.12.2005, p. 1).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

14.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 249/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 815/2012 AL COMISIEI

din 13 septembrie 2012

de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Comisiei din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 44 alineatul (1), articolul 44 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 45 alineatele (1) și (2) și articolul 51 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 stabilește normele privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA). Articolele 44 și 45 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 vizează în mod specific schimbul de informații referitor la regimurile speciale pentru serviciile de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau electronice prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2). Aceste regimuri speciale se referă la persoanele impozabile stabilite în afara statului membru de consum care declară TVA datorată pe vânzările relevante efectuate în statul membru de consum prin intermediul unei interfețe electronice în statul membru de identificare (ghișeul unic).

(2)

Statele membre trebuie să colecteze și să facă schimb de anumite informații referitoare la tranzacțiile efectuate în cadrul acestor regimuri speciale. Este vorba în special despre schimbul de date de identificare și despre colectarea și schimbul de informații detaliate referitoare la declarațiile de TVA (inclusiv rectificările acestor declarații) între statele membre.

(3)

Pentru a se garanta un schimb de informații uniform, este necesar să se adopte detaliile tehnice pentru un astfel de schimb, inclusiv un mesaj electronic comun. Acest lucru ar permite, de asemenea, elaborarea uniformă a specificațiilor tehnice și funcționale, având în vedere faptul că acestea vor respecta un cadru reglementat.

(4)

Ar fi oportun, de asemenea, ca schimbul de anumite informații referitoare la modificările aduse datelor de identificare, cum ar fi excluderea de la regimuri speciale, întreruperea temporară a activității în mod voluntar sau schimbarea statului membru de identificare, să fie efectuat fără întârziere și în mod uniform, pentru a permite statelor membre să monitorizeze aplicarea corectă a regimurilor speciale și pentru a combate frauda. În acest scop, ar trebui să fie furnizate dispozitive comune pentru schimbul electronic al acestui tip de informații.

(5)

Pentru a reduce la minimum sarcina administrativă, este necesar să se stabilească anumite cerințe pentru interfața electronică care facilitează transmiterea de către persoanele impozabile a informațiilor privind identificarea și declarațiile de TVA. Statele membre nu ar trebui să fie împiedicate să furnizeze funcționalități suplimentare pentru reducerea în continuare a sarcinii administrative.

(6)

Pentru a se asigura că informațiile referitoare la înregistrarea în sistem și declarațiile de TVA depuse în cadrul regimului pot fi transmise și prelucrate în mod eficace, statele membre ar trebui să își dezvolte interfețele electronice în mod uniform. Prin urmare, este necesară stabilirea mesajului electronic comun pentru transmiterea informațiilor respective.

(7)

Este necesar să se precizeze ce informații trebuie furnizate în cazurile în care, într-unul sau în toate statele membre, nu se efectuează nicio vânzare în cadrul regimurilor speciale în cursul unei perioade specifice.

(8)

În scopul de a permite statelor membre și persoanelor impozabile să facă referire la declarațiile de TVA într-un mod lipsit de echivoc în comunicările lor ulterioare, inclusiv privind plata taxei, statul membru de identificare ar trebui să aloce un număr unic de referință pentru fiecare declarație de TVA.

(9)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată de la care se aplică articolele 44 și 45 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru cooperare administrativă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„regim non-UE” înseamnă regimul special pentru serviciile de telecomunicații, serviciile de radiodifuziune și televiziune sau serviciile electronice prestate de persoane impozabile nestabilite în Comunitate, prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 2 din Directiva 2006/112/CE;

2.

„regim UE” înseamnă regimul special pentru serviciile de telecomunicații, serviciile de radiodifuziune și televiziune sau serviciile electronice prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar în alt stat membru decât statul membru de consum, prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 3 din Directiva 2006/112/CE;

3.

„regimuri speciale” înseamnă regimul non-UE și regimul UE.

Articolul 2

Funcționalități ale interfeței electronice

Interfața electronică a statului membru de identificare prin intermediul căreia o persoană impozabilă indică utilizarea unuia dintre regimurile speciale și prin intermediul căreia respectiva persoană transmite statului membru de identificare declarația de taxă pe valoarea adăugată (TVA) în cadrul regimului în cauză, are următoarele funcționalități:

(a)

aceasta trebuie să ofere posibilitatea de a salva datele de identificare în temeiul articolului 361 din Directiva 2006/112/CE sau declarația de TVA în conformitate cu articolele 365 și 369g din Directiva 2006/112/CE, înainte ca acestea să fie transmise;

(b)

aceasta trebuie să permită persoanei impozabile să comunice informații relevante referitoare la declarațiile de TVA prin intermediul unui transfer pe cale electronică al fișierului, în conformitate cu condițiile stabilite de statul membru de identificare.

Articolul 3

Transmiterea informațiilor de identificare

(1)   Statul membru de identificare transmite celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, următoarele informații:

(a)

informații care permit identificarea persoanei impozabile care utilizează regimul non-UE;

(b)

informații similare care permit identificarea persoanei impozabile care utilizează regimul UE;

(c)

numărul de identificare alocat.

Mesajul electronic comun prevăzut în anexa I este utilizat pentru transmiterea informațiilor menționate la primul paragraf. Coloana B a mesajului electronic comun prevăzut în anexa I este utilizată pentru regimul non-UE, iar coloana C a mesajului electronic comun este utilizată pentru regimul UE.

(2)   Statul membru de identificare informează fără întârziere celelalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa II la prezentul regulament, în cazul în care persoana impozabilă:

(a)

este exclusă de la unul dintre regimurile speciale;

(b)

încetează în mod voluntar să utilizeze unul dintre regimurile speciale;

(c)

schimbă statul membru de identificare în cadrul regimului Uniunii.

Articolul 4

Depunerea declarației de TVA de către persoana impozabilă

(1)   Persoana impozabilă transmite statului membru de identificare declarațiile de TVA care conțin datele prevăzute la articolele 365 și 369g din Directiva 2006/112/CE, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa III la prezentul regulament. Coloana B a mesajului electronic comun prevăzut în anexa III este utilizată pentru regimul non-UE, iar coloana C a mesajului electronic comun este utilizată pentru regimul UE.

(2)   În cazul în care o persoană impozabilă nu a furnizat niciun serviciu în cadrul regimurilor speciale în niciun stat membru în cursul unei perioade de declarare, aceasta va completa o declarație de TVA care poartă mențiunea „Nulă”. În acest scop, pentru regimul UE se completează doar rubricile 1, 2 și 21 ale mesajului electronic comun stabilit în anexa III, iar pentru regimul non-UE se completează doar rubricile 1, 2 și 11.

(3)   Persoanei impozabile i se solicită doar introducerea prestațiilor referitoare la un stat membru de consum și din partea unui stat membru de stabilire în cazul în care prestările de servicii în cadrul regimurilor speciale au fost efectuate în sau, respectiv, din partea statului în cauză în cursul perioadei de declarare.

Articolul 5

Transmiterea informațiilor conținute de declarația de TVA

Informațiile conținute de declarația de TVA menționată la articolul 4 alineatul (1) sunt transmise de statul membru de identificare fiecărui stat membru de consum și de stabilire menționat în declarația de TVA, prin intermediul rețelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa III la prezentul regulament.

În sensul primului alineat, statul membru de identificare transmite statului membru de consum și de stabilire, în care sau din care au fost efectuate prestările de servicii, informațiile generale conținute în partea 1 a mesajului electronic comun stabilit în anexa III, împreună cu informațiile conținute în partea 2 a mesajului electronic comun referitoare la statul membru de consum sau de stabilire respectiv.

Statul membru de identificare transmite informațiile conținute de declarația de TVA doar statelor membre care au fost indicate în declarația de TVA respectivă.

Articolul 6

Număr unic de referință

Informațiile transmise în conformitate cu articolul 5 conțin un număr de referință alocat de statul membru de identificare care aparține în mod unic declarației de TVA în cauză.

Articolul 7

Rectificări aduse declarației de TVA

Statul membru de identificare permite persoanei impozabile să rectifice orice declarație de TVA prin interfața electronică menționată la articolul 2. Statul membru de identificare transmite informațiile privind rectificările statului (statelor) membru (membre) de consum și de stabilire în cauză, în conformitate cu articolul 5, și alocă o marcă temporală acestor informații.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 septembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 12.10.2010, p. 1.

(2)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.


ANEXA I

Date de identificare

Coloana A

Coloana B

Coloana C

Numărul casetei

Regimul non-UE

Regimul UE

1

Număr individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 362 din Directiva 2006/112/CE (1)

Număr individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 369d din Directiva 2006/112/CE, inclusiv codul de țară

2

Număr național de identificare fiscală, după caz

 

3

Numele societății

Numele societății

4

Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) a (ale) societății, în cazul în care diferă de denumirea societății

Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) a (ale) societății, în cazul în care diferă de denumirea societății

5

Adresa poștală completă (2)

Adresa poștală completă (3)

6

Țara în care persoana impozabilă își are locul de desfășurare a activității

Țara în care persoana impozabilă își are locul principal de desfășurare a activității, în cazul în care acesta se află în afara Uniunii

7

Adresa de e-mail a persoanei impozabile

Adresa de e-mail a persoanei impozabile

8

Site-ul (site-urile) internet al (ale) persoanei impozabile, după caz

Site-ul (site-urile) internet al (ale) persoanei impozabile, după caz

9

Numele persoanei de contact

Numele persoanei de contact

10

Numărul de telefon

Numărul de telefon

11

Numărul IBAN sau OBAN

Numărul IBAN

12

Numărul BIC

Numărul BIC

13.1

 

Numărul (numerele) individual(e) de identificare în scopuri de TVA sau dacă nu este (sunt) disponibil(e), numărul (numerele) de înregistrare fiscală alocat(e) de către statul (statele) membru (membre) în care persoana impozabilă dispune de un sediu (sedii) fix(e) (4), altul decât cel(e) din statul membru de identificare

14.1

 

Adresa (adresele) poștală (poștale) completă (complete) și denumirea (denumirile) comercială (comerciale) a (ale) sediilor fixe (5), altele decât cele din statul membru de identificare

15.1

 

Numărul (numerele) de identificare TVA alocat(e) de statul (statele) membru (membre) în calitate de persoană impozabilă nestabilită (6)

16

Declarație electronică care să ateste că persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA în cadrul Uniunii

 

17

Data de începere a utilizării regimului (7)

Data de începere a utilizării regimului (8)

18

Data cererii de înregistrare în cadrul regimului prezentată de către persoana impozabilă

Data cererii de înregistrare în cadrul regimului prezentată de către persoana impozabilă

19

Data deciziei de înregistrare adoptată de către statul membru de identificare

Data deciziei de înregistrare adoptată de către statul membru de identificare

20

 

Mențiune care indică dacă persoana impozabilă este un grup TVA (9)

21

Numărul (numerele) individual(e) de identificare în scopuri de TVA alocat(e) de statul membru de identificare în conformitate cu articolele 362 sau 369d din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care aceasta a utilizat oricare dintre regimuri.

Numărul (numerele) individual(e) de identificare în scopuri de TVA alocat(e) de statul membru de identificare în conformitate cu articolele 362 sau 369d din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care acestea au utilizat oricare dintre regimuri.


(1)  În conformitate cu formatul următor: EUxxxyyyyyz, unde: xxx corespunde numărului ISO alcătuit din 3 cifre al SMI; yyyyy corespunde numărului de 5 cifre alocat de SMI; și z este o cifră de control.

(2)  A se indica codul poștal, după caz.

(3)  A se indica codul poștal, după caz.

(4)  În cazul în care există mai multe sedii fixe, utilizați casetele 13.1, 13.2 etc.

(5)  În cazul în care există mai multe sedii fixe, utilizați casetele 14.1, 14.2 etc.

(6)  În cazul în care există mai multe numere de identificare în scopuri de TVA alocate de statul (statele) membru (membre) în calitate de persoană impozabilă nestabilită, utilizați casetele 15.1, 15.2 etc.

(7)  În anumite cazuri limitate, aceasta poate avea loc înainte de data înregistrării în sistem.

(8)  În anumite cazuri limitate, aceasta poate avea loc înainte de data înregistrării în sistem.

(9)  În această casetă este suficient să bifați da/nu.


ANEXA II

Informații detaliate cu privire la statutul persoanelor impozabile în registrul unui stat membru de identificare

Număr individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare, inclusiv codul de țară

Data intrării în vigoare a modificării

Motivați modificarea în registru a statutului persoanei impozabile prin utilizarea codurilor următoare:

1.

persoana impozabilă a notificat statul membru de identificare că nu mai furnizează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune;

2.

statul membru de identificare presupune că activitățile impozabile ale persoanei impozabile acoperite de regimul special au încetat;

3.

persoana impozabilă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea regimului special;

4.

persoana impozabilă nu respectă, în mod sistematic, normele regimului special;

5.

persoana impozabilă a solicitat părăsirea regimului, de bună voie;

6.

persoana impozabilă a solicitat să fie identificată într-un nou stat membru de identificare.


ANEXA III

Declarațiile de TVA

Partea 1:   Informații generale

Coloana A

Coloana B

Coloana C

Numărul casetei

Regimul non-UE

Regimul UE

Număr de înregistrare unic  (1)

1

Numărul individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare în conformitate cu dispozițiile articolului 362 din Directiva 2006/112/CE

Numărul individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 369d din Directiva 2006/112/CE, inclusiv codul de țară

2

Perioada declarației de TVA (2)

Perioada declarației de TVA (3)

2a

Data de începere și de încheiere a perioadei (4)

Data de începere și de încheiere a perioadei (5)

3

Moneda

Moneda

Partea 2:   pentru fiecare stat membru de consum în care este datorată TVA  (6)

2(a)   Livrări efectuate de la locul de desfășurare a activității sau de la sediul fix din statul membru de identificare

4.1

Codul de țară al statului membru de consum

Codul de țară al statului membru de consum

5.1

Cota standard de TVA în statul membru de consum

Cota standard de TVA în statul membru de consum

6.1

Cota redusă de TVA în statul membru de consum

Cota redusă de TVA în statul membru de consum

7.1

Valoarea impozabilă la cota standard

Valoarea impozabilă la cota standard

8.1

Valoarea TVA la cota standard

Valoarea TVA la cota standard

9.1

Valoarea impozabilă la cota redusă

Valoarea impozabilă la cota redusă

10.1

Valoarea TVA la rata redusă

Valoarea TVA la rata redusă

11.1

Valoarea totală a TVA care trebuie plătită

Valoarea totală a TVA care trebuie plătită pentru prestările de servicii efectuate de la locul de desfășurare a activității sau de la sediul fix din statul membru de identificare

2(b)   Livrări efectuate de la sedii fixe care nu se află în statul membru de identificare  (7)

12.1

 

Codul de țară al statului membru de consum

13.1

 

Cota standard de TVA în statul membru de consum

14.1

 

Cota redusă de TVA în statul membru de consum

15.1

 

Număr individual de identificare în scopuri de TVA sau, dacă acesta nu este disponibil, numărul de înregistrare fiscală alocat de statul membru de stabilire fixă, inclusiv codul de țară

16.1

 

Valoarea impozabilă la cota standard

17.1

 

Valoarea TVA care trebuie plătită la cota standard

18.1

 

Valoarea impozabilă la cota redusă

19.1

 

Valoarea TVA care trebuie plătită la cota redusă

20.1

 

Valoarea totală a TVA care trebuie plătită pentru prestările de servicii efectuate de la sediul fix din statul membru de identificare.

2(c)   Valoarea totală pentru locul de desfășurare a activității sau sediul fix din statul membru de identificare, precum și pentru toate sediile fixe din toate celelalte state membre

21.1

 

Valoarea totală a TVA care trebuie plătită de către toate sediile (caseta 11.1 + caseta 11.2 … + caseta 20.1 + caseta 20.2 …)


(1)  Număr de înregistrare unic, astfel cum a fost alocat de statul membru de identificare, este format din codul de țară al statului membru/numărul TVA/perioada – și anume GB/xxxxxxxxx/Q1.aa + adăugarea mărcii temporale pentru fiecare versiune. Numărul este alocat de statul membru de identificare înainte de transmiterea declarației către celelalte state membre în cauză.

(2)  Corespunde trimestrelor calendaristice: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa – T4.aaaa.

(3)  Corespunde trimestrelor calendaristice: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa – T4.aaaa.

(4)  A se completa doar în cazurile în care persoana impozabilă depune mai multe declarații de TVA pentru același trimestru. Corespunde zilelor calendaristice: zz.ll.aaaa – zz.ll.aaaa.

(5)  A se completa doar în cazurile în care persoana impozabilă depune mai multe declarații de TVA pentru același trimestru. Corespunde zilelor calendaristice: zz.ll.aaaa – zz.ll.aaaa.

(6)  În cazul în care există mai multe state membre de consum (sau în cazul în care într-un singur stat membru de consum a avut loc o schimbare a ratei TVA, în mijlocul unui trimestru), utilizați caseta 4.2, 5.2, 6.2 etc.

(7)  În cazul în care există mai multe sedii fixe, utilizați caseta 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 etc.


14.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 249/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 816/2012 AL COMISIEI

din 13 septembrie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 septembrie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MK

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

121,6

ZZ

72,6

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

94,3

BO

100,6

CL

105,1

TR

97,0

UY

84,1

ZA

99,4

ZZ

96,8

0806 10 10

BA

58,9

EG

180,7

MK

53,3

TN

197,3

TR

117,9

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

201,7

BR

93,9

CA

157,8

CL

87,0

NZ

123,4

US

177,6

ZA

125,9

ZZ

138,2

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

121,9

ZA

162,3

ZZ

132,5

0809 30

TR

162,0

ZZ

162,0

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

57,6

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

72,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

14.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 249/13


DECIZIA 2012/503/PESC A CONSILIULUI

din 13 septembrie 2012

de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 august 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/452/PESC (1) care a continuat misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (denumită în continuare „EUMM Georgia” sau „misiunea”) instituită la 15 septembrie 2008. Respectiva decizie expiră la 14 septembrie 2012.

(2)

La 15 mai 2012, Comitetul politic și de securitate (COPS) a aprobat recomandările referitoare la revizuirea la nivel strategic privind viitorul EUMM Georgia.

(3)

EUMM Georgia ar trebui prelungită pentru o perioadă suplimentară de douăsprezece luni pe baza mandatului său actual.

(4)

Misiunea se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat.

(5)

Prin urmare, Decizia 2010/452/PESC ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/452/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Toți membrii personalului respectă standardele operaționale minime de securitate specifice misiunii, precum și planul de securitate al misiunii, care susține politica de securitate pe teren a Uniunii. În ceea ce privește protecția informațiilor UE clasificate care le sunt încredințate în exercițiul atribuțiilor lor, toți membrii personalului respectă principiile și normele minime de securitate instituite prin Decizia 2011/292/UE a Consiliului din 31 martie 2011 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (2).

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Securitatea

(1)   Comandantul operației civile oferă șefului misiunii îndrumări privind planificarea măsurilor de securitate și asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficace a acestora pentru EUMM Georgia, în conformitate cu articolele 5 și 9.

(2)   Șeful misiunii este responsabil pentru securitatea misiunii și pentru asigurarea respectării cerințelor minime de securitate aplicabile misiunii, în conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului detașat în afara Uniunii cu atribuții operaționale în temeiul titlului V din tratat și cu documentele conexe acesteia.

(3)   Șeful misiunii este asistat de un ofițer superior de securitate al misiunii (SMSO), care se află sub autoritatea șefului misiunii, și menține, de asemenea, o relație funcțională strânsă cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

(4)   Personalul EUMM Georgia urmează o instruire obligatorie în domeniul securității înainte de începerea exercitării atribuțiilor lor, în conformitate cu OPLAN. De asemenea, personalul urmează periodic, în teatrul de operații, instruiri organizate de SMSO.

(5)   Șeful misiunii asigură protecția informațiilor UE clasificate în conformitate cu Decizia 2011/292/UE.”

3.

La articolul 14 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 15 septembrie 2012-14 septembrie 2013 este de 20 900 000 EUR.”

4.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Comunicarea informațiilor clasificate

(1)   ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta decizie, după caz și în conformitate cu nevoile misiunii, informații și documente UE clasificate până la nivelul „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” întocmite în scopul misiunii, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE.

(2)   ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice ONU și OSCE, în funcție de nevoile operaționale ale misiunii, informații și documente UE clasificate până la nivelul „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, întocmite în scopul misiunii, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE. În acest scop, se elaborează mecanisme între ÎR, autoritățile competente ale ONU și OSCE.

(3)   În cazul unei necesități operaționale specifice și imediate, ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice statului-gazdă orice informație și document UE clasificat până la nivelul „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” generat în scopul misiunii, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE. În acest scop, se elaborează mecanisme între ÎR și autoritățile competente ale statului-gazdă.

(4)   ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate prezentei decizii orice document UE neclasificat privind deliberările Consiliului referitor la misiune și care intră sub incidența obligației de secret profesional, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului (3).

(5)   ÎR poate delega competențele menționate la alineatele (1)-(4), precum și capacitatea de a încheia acordurile menționate la alineatele (2) și (3), unor persoane aflate sub autoritatea sa, comandantului operației civile și/sau șefului misiunii.

5.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Reexaminarea misiunii

O reexaminare a misiunii este prezentată COPS o dată la șase luni, pe baza unui raport redactat de șeful misiunii și SEAE.”

6.

La articolul 18, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Expiră la 14 septembrie 2013.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 13 septembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 213, 13.8.2010, p. 43.

(2)  JO L 141, 27.5.2011, p. 17.”

(3)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).”