ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.242.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 242

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
7 septembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 791/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de modificare, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la comerțul cu speciile de faună și floră sălbatice, a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei

13

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

7.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 791/2012 AL COMISIEI

din 23 august 2012

de modificare, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la comerțul cu speciile de faună și floră sălbatice, a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatele (2), (3) și (4),

întrucât:

(1)

În vederea punerii în aplicare a anumitor rezoluții adoptate în cadrul celei de-a cincisprezecea reuniuni a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), denumită în continuare „convenția”, anumite dispoziții trebuie modificate, iar altele trebuie adăugate la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (2).

(2)

Experiența dobândită în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 a relevat că anumite dispoziții ale acestuia trebuie modificate pentru a se asigura că regulamentul este pus în aplicare într-un mod armonizat și eficient la nivelul Uniunii.

(3)

Prin urmare, trebuie modificate dispozițiile referitoare la condițiile aplicabile identificării și marcării exemplarelor, eliberarea retroactivă a anumitor documente, condițiile de eliberare a certificatelor de proprietate personală, regimul aplicabil în Uniune, precum și re-exportării acestora, condițiile în care exemplarele din anexa A vor face obiectul activităților comerciale în Uniune și condițiile aplicabile certificatelor eliberate în prealabil.

(4)

Articolele 2 și 3, precum și anexele I-VI la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 trebuie eliminate din acesta, deoarece vor deveni parte integrantă din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei (3) adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 în urma intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (4).

(5)

În cadrul celei de a cincisprezecea reuniuni a Conferinței părților la convenție, au fost actualizate referințele standard pentru nomenclatură, care trebuie utilizate pentru a indica denumirea științifică a speciilor în permise și certificate. Drept consecință, aceste schimbări trebuie să se reflecte în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 trebuie modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii ale florei și faunei sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În preambul, teza referitoare la temeiul juridic al Regulamentului (CE) nr. 865/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (5), în special articolul 19 alineatele (2), (3) și (4),

2.

La articolul 1, se introduc următoarele puncte 4a și 4b:

„4a.

«material parental de cultură» înseamnă ansamblul plantelor cultivate în condiții controlate, care sunt folosite pentru reproducere și care, într-un mod considerat satisfăcător de autoritatea de gestionare competentă cu consultarea unei autorități științifice competente din statul membru în cauză, trebuie:

(i)

să fi fost stabilite în conformitate cu dispozițiile CITES și ale legislațiilor naționale relevante, astfel încât să nu afecteze supraviețuirea speciilor în natură; și

(ii)

să fi fost menținute în cantități suficiente pentru înmulțire, astfel încât să minimizeze sau să elimine nevoia de noi prelevări din natură, astfel de prelevări având loc numai în mod excepțional și în limitele cantității necesare pentru a menține vigoarea și productivitatea materialului parental de cultură;

4b.

«trofeu de vânătoare» înseamnă un animal întreg sau o parte ori un produs dintr-un animal ușor de identificat, indicat în orice permis sau certificat însoțitor CITES, care îndeplinește următoarele condiții:

(i)

este crud, prelucrat sau elaborat;

(ii)

a fost obținut de vânător în mod legal, prin vânătoare, pentru uzul personal al vânătorului;

(iii)

este importat, exportat sau reexportat de către vânător sau în numele acestuia, în cadrul unui transfer din țara sa de origine, în ultimă instanță către statul în care vânătorul își are reședința obișnuită;”.

3.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Formularele menționate la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 (6) sunt dactilografiate;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Formularele nr. 1-4 din anexa I prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, formularele nr. 1 și 2 din anexa II prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, formularele nr. 1 și 2 din anexa III prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, formularele nr. 1 și 2 din anexa V prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, formularele complementare menționate la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 și etichetele menționate la articolul 2 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 nu trebuie să conțină ștersături sau modificări, cu excepția cazului în care acestea sunt autentificate prin ștampila și semnătura autorității de gestionare emitente. În cazul notificărilor de import menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 și în cazul formularelor complementare menționate la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, ștersăturile sau modificările pot fi autentificate, de asemenea, prin ștampila și semnătura biroului vamal de intrare.”

4.

La articolul 5a, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul exemplarelor de plante care încetează să îndeplinească condițiile pentru a beneficia de o derogare de la dispozițiile convenției sau de la Regulamentul (CE) nr. 338/97, în conformitate cu «Mențiunile privind interpretarea anexelor A, B, C și D» din anexa la respectivul regulament, în cadrul căreia acestea au fost exportate și importate în mod legal, țara care urmează a fi indicată în rubrica 15 a formularelor din anexele I și III prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, în rubrica 4 a formularelor din anexa II prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 și în rubrica 10 a formularelor din anexa V prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 poate fi țara în care exemplarele au încetat să mai îndeplinească condițiile pentru a beneficia de derogare.”

5.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Anexe la formulare

(1)   În cazul în care o anexă atașată la unul dintre formularele menționate la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 face parte integrantă din formularul respectiv, acest lucru și numărul de pagini al anexei se indică în mod clar pe permisul sau certificatul în cauză, iar pe fiecare pagină a anexei se menționează următoarele:

(a)

numărul permisului sau al certificatului și data eliberării;

(b)

semnătura și ștampila sau sigiliul autorității de gestionare care a eliberat permisul sau certificatul.

(2)   Atunci când formularele menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 sunt utilizate pentru expediția mai multor specii, se atașează o anexă care, pe lângă informațiile cerute în temeiul prezentului articol alineatul (1), include, pentru fiecare specie din expediție, rubricile 8-22 din formularul în cauză, precum și spațiile prevăzute la rubrica 27 pentru «cantitatea/masa netă efectiv importată sau (re)exportată» și, după caz, «numărul de animale moarte la sosire».

(3)   Atunci când formularele menționate la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 sunt utilizate pentru mai multe specii, se atașează o anexă care, pe lângă informațiile cerute în temeiul prezentului articol alineatul (1), include, pentru fiecare specie, rubricile 8-18 din formularul în cauză.

(4)   Atunci când formularele menționate la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 sunt utilizate pentru mai multe specii, se atașează o anexă care, pe lângă informațiile cerute în temeiul prezentului articol alineatul (1), include, pentru fiecare specie, rubricile 4-18 din formularul în cauză.”

6.

La articolul 7, se adaugă următorul alineat (5):

„(5)   Permisele de export și certificatele de reexport sunt vizate, menționându-se cantitatea, cu semnătură și ștampilă, de un funcționar din țara exportatoare sau reexportatoare în spațiul rezervat vizei de export din document. Dacă documentul de export nu a fost vizat la data exportului, autoritatea de gestionare a țării importatoare trebuie să ia legătura cu autoritatea de gestionare a țării exportatoare, ținând cont de orice document sau circumstanță atenuantă, pentru a stabili dacă documentul este admisibil.”

7.

La articolul 8 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Documentele sunt eliberate și utilizate în conformitate cu dispozițiile și condițiile definite de prezentul regulament și de Regulamentul (CE) nr. 338/97, în special la articolul 11 alineatele (1)-(4) din regulamentul respectiv. Permisele și certificatele se pot elibera în formă tipărită sau electronică.”

8.

La articolul 11 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Certificatele eliberate în conformitate cu articolele 48 și 63 sunt valabile numai pentru tranzacții specifice, cu excepția cazului în care exemplarele care fac obiectul acestor certificate sunt marcate în mod unic și permanent sau, în cazul exemplarelor moarte care nu pot fi marcate, sunt identificate prin alte mijloace.”

9.

La articolul 15, alineatul (3a) se înlocuiește cu următorul text:

„(3a)   În cazul animalelor vii aparținând persoanelor private, care sunt dobândite în mod legal și deținute în scopuri personale necomerciale, pentru care se eliberează un permis de import în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf, activitățile comerciale, în sensul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, sunt interzise pentru o durată de 2 ani de la data emiterii permisului, iar în această perioadă nu se acordă nicio derogare pentru exemplarele din speciile incluse în anexa A, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 alineatul (3) din regulamentul menționat.

În cazul permiselor de import eliberate în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf pentru respectivele animale vii aparținând persoanelor private și pentru exemplarele din speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și menționate la articolul 4 alineatul (5) litera (b) din respectivul regulament, rubrica 23 va conține mențiunea: «prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) sau (5) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, activitățile comerciale prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din respectivul regulament sunt interzise pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data emiterii prezentului permis».”

10.

La articolul 30, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În cazul altor exemplare decât animalele vii, autoritatea de gestionare anexează la certificatul de expoziție itinerantă o fișă de inventar care să conțină, pentru fiecare exemplar, toate informațiile solicitate la rubricile 8-18 din modelul de formular din anexa III prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012.”

11.

La articolul 37, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre pot elibera certificate de proprietate personală proprietarului legal al animalelor vii achiziționate în mod legal, deținute în scopuri personale necomerciale.”

12.

La articolul 45 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„La primirea acestor documente, autoritățile de gestionare transmit de îndată autorităților de gestionare competente documentele eliberate de alte state membre, însoțite de documente justificative eliberate în temeiul convenției. În scopul raportării, notificările de import originale se transmit și autorităților de gestionare ale țării de import, atunci când respectiva țară este diferită de cea prin care exemplarul a fost introdus în Uniune.”

13.

La articolul 52, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Etichetele menționate la articolul 2 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 sunt folosite numai pentru circulația între oameni de știință și institute științifice înregistrate în mod corespunzător, în cadrul împrumuturilor, donațiilor și schimburilor în scopuri necomerciale a exemplarelor de ierbar, a exemplarelor de muzeu conservate, uscate sau încastrate, precum și a materialului vegetal viu, pentru studii științifice.”

14.

Articolul 56 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

materialul parental de cultură este stabilit și menținut în conformitate cu definiția de la articolul 1 punctul 4a;”;

(b)

litera (c) se elimină;

(c)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

în cazul plantelor altoite, atât planta-mamă, cât și altoiul au fost înmulțite artificial în conformitate cu literele (a) și (b).”;

(d)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Lemnul și alte părți sau produse din acesta provenite de la arborii crescuți în plantații monospecifice se consideră ca fiind înmulțite artificial în conformitate cu alineatul (1).”

15.

La articolul 58, se introduce un nou alineat (3a), după cum urmează:

„(3a)   La reexportarea, de către o persoană care nu își are reședința în mod normal în Uniune, a unor efecte personale sau domestice, inclusiv a trofeelor de vânătoare personale, dobândite în afara statului în care își are reședința obișnuită, care constau în exemplare din speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, se impune prezentarea la vamă a unui certificat de reexport.”

16.

Se introduce următorul articol 58a:

„Articolul 58a

Utilizarea comercială a efectelor personale și domestice în Uniune

(1)   O autoritate de gestionare a unui stat membru poate autoriza activitățile comerciale cu exemplare din speciile incluse în anexa B care sunt introduse în Uniune în conformitate cu articolul 57 numai în condițiile următoare:

(a)

solicitantul trebuie să demonstreze că exemplarul a fost introdus în Uniune cu cel puțin doi ani înainte de a putea fi utilizat în scop comercial; și

(b)

autoritatea de gestionare a respectivului stat membru a verificat că exemplarul în cauză putea fi importat în scopuri comerciale în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 la momentul în care a fost introdus în Uniune.

Odată îndeplinite aceste condiții, autoritatea de gestionare eliberează o declarație scrisă prin care se atestă că exemplarul respectiv poate fi utilizat în scopuri comerciale.

(2)   Se interzic activitățile comerciale cu exemplare din speciile incluse în anexa A care sunt introduse în Uniune în conformitate cu articolul 57.”

17.

La articolul 59, se inserează următorul alineat (1a):

„(1a)   Derogarea prevăzută pentru exemplarele menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că exemplarele respective au fost dobândite în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul conservării faunei și florei sălbatice”

18.

La articolul 62, se adaugă următoarele puncte 4 și 5:

„4.

exemplarele moarte din speciile de Crocodylia incluse în anexa A cu codul de origine «D», cu condiția ca acestea să fie marcate sau identificate prin alte mijloace în conformitate cu prezentul regulament;

5.

caviarul de Acipenser brevirostrum și hibrizii acestuia, cu codul de origine «D», cu condiția să fie conținut într-un recipient marcat în conformitate cu prezentul regulament.”

19.

La articolul 63 se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Certificatele eliberate în prealabil sunt valabile numai după ce au fost completate, iar solicitantul trimite o copie a acestora autorității de gestionare emitente.”

20.

La articolul 65 alineatul (4), se adaugă următoarea teză:

„Această dispoziție nu se aplică exemplarelor din speciile enumerate în anexa X la prezentul regulament, cu excepția cazului în care, în anexa X, se prevede că este necesară marcarea.”

21.

La articolul 66 alineatul (4), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Nu se eliberează certificate pentru exemplare specifice, certificate de expoziție itinerantă și certificate de proprietate personală în cazul exemplarelor vii care intră sub incidența prezentului alineat.”

22.

La articolul 72, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre pot continua să elibereze permise de import și de export, certificate de reexport, certificate de expoziție itinerantă și certificate de proprietate personală în formatele prevăzute în anexele I, III și IV, notificări de import în formatul prevăzut în anexa II și certificate UE în formatul prevăzut în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 timp de un an de la intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012.”

23.

Anexa VIII se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

24.

În anexa IX, punctul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

rândul referitor la codul „R” se înlocuiește cu următorul text:

„R= Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate”;

(b)

rândul referitor la codul „D” se înlocuiește cu următorul text:

„D= Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în Registrul Secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale”;

(c)

rândul referitor la codul „C” se înlocuiește cu următorul text:

„C= Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 27 septembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 august 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166, 19.6.2006, p. 1.

(3)  A se vedea pagina 13 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(5)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.”

(6)  JO L 242, 7.9.2012, p. 13.”


ANEXĂ

„ANEXA VIII

Referințe standard pentru nomenclatura care trebuie utilizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) pentru a indica denumirea științifică a speciilor în permise și certificate

FAUNĂ

(a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. A treia ediție, vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [pentru toate mamiferele, cu excepția acceptării următoarelor denumiri pentru formele sălbatice ale speciilor (în locul unor denumiri pentru fauna domestică): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion și cu excepția speciilor menționate mai jos]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. A doua ediție. xviii + 1 207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [pentru Loxodonta africana și Ovis vignei]

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [pentru Orcaella heinsohni]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for «tucuxi» (Sotalia fluviatilis) and «costero» (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386. [pentru Sotalia fluviatilis și Sotalia guianensis]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [pentru Tarsius lariang]

Rice, D. W. (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. [pentru Physeter macrocephalus and Platanista gangetica]

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [pentru Balaenoptera omurai]

(b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. și Farrand, J., Jr. (1975). A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [pentru denumirile de păsări la nivelul ordinelor și al familiilor]

Dickinson, E. C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. A treia ediție revizuită și lărgită. 1 039 pp. Christopher Helm, Londra.

Dickinson, E. C. (2005). Corrigenda 4 (2.6.2005) la ediția a treia Howard & Moore (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (site-ul CITES). [pentru toate speciile de păsări – cu excepția taxonilor menționați mai jos]

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [pentru Pyrrhura parvifrons]

Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [pentru Psittacus intermedia și Trichoglossus haematodus]

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [pentru Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [pentru Eriocnemis isabellae]

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [pentru Glaucidium mooreorum]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [pentru Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160-171. [pentru Ninox burhani]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s «Guarouba» or «Perriche jaune»: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [pentru Aratinga maculata]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [pentru Aquila hastata]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [pentru Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85-105. [pentru Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [pentru Micrastur mintoni]

(c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. (2001). Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [pentru Calumma vatosoa și Calumma vencesi]

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1-38. [pentru Varanus bushi]

Avila Pires, T. C. S. (1995). Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [pentru Tupinambis]

Böhme, W. (1997). Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19(107): 5-10. [pentru Calumma glawi]

Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [pentru Varanidae]

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51-59. [pentru Varanus zugorum]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [pentru Homopus solus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [pentru Bradypodion atromontanum]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News 29: 31-32. [pentru Python natalensis]

Broadley, D. G. (2006). CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), lucrare pregătită la cererea Comitetului pentru nomenclatură al CITES (documentul NC2006 Doc. 8 de pe site-ul CITES). [pentru Cordylus]

Burton, F.J. (2004). Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pentru Cyclura lewisi]

Cei, J. M. (1993). Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pentru Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. (1998). A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [pentru Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. (2002). Anakondas. NTV Wissenschaft. [pentru Eunectes beniensis]

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27(3): 427-432. [pentru Tropidophis xanthogaster]

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3-8. [pentru Varanus reisingeri]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [pentru Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [fără apendice; pentru Testudines – cu excepția menținerii următoarelor denumiri Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [pentru Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, a treia ediție. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [pentru Calumma ambreense]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [pentru Phelsuma spp., însă cu menținerea Phelsuma ocellata]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [pentru Morelia clastolepis, Morelia nauta și Morelia tracyae, și ridicarea la nivel de specie a Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. (1999). New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376-381. [pentru Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. (1999). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [pentru Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [pentru Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. (2002). Journal of Herpetology 36: 157-161. [pentru Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pentru Iguanidae, cu excepția recunoașterii Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense și P. wigginsi ca specii valide]

Jacobs, H. J. (2003). A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [pentru Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. (1999). On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [pentru Furcifer nicosiai]

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pentru breitensteini și Python brongersmai]

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [pentru Brachylophus bulabula]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. (1997). Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [pentru Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo și Furcifer – cu excepția recunoașterii Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi și C. marojezensis ca specii valide]

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109. [pentru Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (addendum în numărul 5: 13). [pentru Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. (1997). A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [pentru Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. (2002). Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [pentru Tupinambis palustris]

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [pentru Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [pentru Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. (1999). Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [pentru Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae și Viperidae – cu excepția menținerii genurilor Acrantophis, Sanzinia, Calabaria și Lichanura și a recunoașterii Epicrates maurus ca specie validă]

Montanucci, R. R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [pentru Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [pentru Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [pentru Chamaeleo ntunte]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. (1998). Herpetology. [pentru delimitarea familiilor în cadrul Sauria]

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [pentru Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [pentru Batagur affinis]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [pentru Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C. J. & Nussbaum, R. A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [pentru Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Birmania/Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [pentru Naja mandalayensis]

Tilbury, C. (1998). Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [pentru Chamaeleo balebicornutus și Chamaeleo conirostratus]

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [pentru Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354-365. [pentru Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [pentru Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26(3): 41-44. [pentru Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense]

Wermuth, H. and Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [pentru Crocodylia și Rhynchocephalia]

Wilms, T. (2001). Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [pentru genul Uromastyx]

Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [pentru Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix și Naja sumatrana]

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supliment): 109-119. [pentru Varanus rainerguentheri]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1-28. [pentru Varanus beccarii]

(d)   Amphibia

Brown, J. L., Schulte, R. & Summers, K. (2006). A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [pentru Dendrobates uakarii]

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236-253. [pentru Mantella ebenaui]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004): A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99-104. [pentru Dendrobates nubeculosus]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006): A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115-124. [pentru Epipedobates yungicola]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1-10. [pentru Epipedobates narinensis]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006): Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39-54. [pentru Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, informații extrase din Frost, D.R. (ed.) (2004). Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Versiunea 3.0 din 7 aprilie 2006 (site-ul CITES). [pentru Amphibia]

(e)   Elasmobranchii, Actinopterygii și Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. (1998). Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [pentru toți peștii]

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [pentru Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L. (2001). A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243-246. [pentru Hippocampus]

Kuiter, R. H. (2001). Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293-340. [pentru Hippocampus]

Kuiter, R. H. (2003). A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of he Australian Museum 55: 113-116. [pentru Hippocampus]

Lourie, S. A., and Randall, J. E. (2003). A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284-291. [pentru Hippocampus]

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J., and Hall, H. J. (1999). Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (a doua ediție disponibilă pe CD-ROM). [pentru Hippocampus]

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [pentru Hippocampus patagonicus]

(f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [pentru scorpionii din genul Pandinus]

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [pentru Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, informații extrase din Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, material informativ online (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), versiunea 6.5 din 7 aprilie 2006 (site-ul CITES). [pentru Theraphosidae]

(g)   Insecta

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [pentru Colophon endroedyi]

Matsuka, H. (2001). Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [pentru fluturii din genul Ornithoptera, Trogonoptera și Troides]

(h)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pentru Hirudo medicinalis și Hirudo verbana]

FLORĂ

The Plant-Book, a doua ediție, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (retipărită cu corecturi în 1998) [pentru denumirile generice ale tuturor plantelor incluse în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu condiția să nu fie înlocuite de listele standard de control adoptate de Conferința părților].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, a opta ediție (J. C. Willis, revizuită de H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [pentru sinonimele generice care nu sunt menționate în The Plant Book, cu condiția să nu fie înlocuite de listele standard de control adoptate de Conferința părților la convenție, după cum se menționează în paragrafele de mai jos]

A World List of Cycads [D. W. Stevenson, R. Osborne și K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.) Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, p. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch] și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură al CITES, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cycadaceae, Stangeriaceae și Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compilată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură al CITES, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cyclamen (Primulaceae) și Galanthus și Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, a doua ediție (1999, compilată de D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură al CITES, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, a doua ediție (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură al CITES, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dionaea, Nepenthes și Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, redactată de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Elveția, în colaborare cu Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizările acesteia. Lüthy, J. M., 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Elveția (site-ul CITES), acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Aloe și Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Taxus.

CITES Orchid Checklist (compilată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizările acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione și Sophronitis (volumul 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula și Encyclia (volumul 2, 1997); și Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides și Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda și Vandopsis (volumul 3, 2001); și Aerides, Coelogyne, Comparettia și Masdevallia (volumul 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), a doua ediție (S. Carter și U. Eggli, 2003, publicată de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania) și actualizările acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Euphorbia suculente.

Dicksonia species of the Americas (2003, compilată de Grădina Botanică din Bonn și de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania) și actualizările acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. Institutul Național de Botanică, Pretoria, Africa de Sud și actualizările acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): – Medicinal Plant Conservation 12: #-#.′ (site-ul CITES) și actualizările acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007). Adresa autorilor: Departamentul de biogeografie și Grădina Botanică a Universității din Viena; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (site-ul CITES) și actualizările acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură, ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 și actualizările acesteia) publicate de către UNEP -WCMC poate fi utilizată ca listă neoficială a denumirilor științifice care au fost adoptate de Conferința părților pentru speciile de animale incluse în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și ca sinteză neoficială a informațiilor incluse în referințele standard adoptate pentru nomenclatura CITES.”


7.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 792/2012 AL COMISIEI

din 23 august 2012

de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Este necesar să se adopte dispoziții pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 și pentru asigurarea respectării integrale a dispozițiilor Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), denumită în continuare „convenția”.

(2)

Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a Regulamentului (CE) nr. 338/97 și a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (2), este necesar să se stabilească modele cărora trebuie să le corespundă permisele, certificatele și alte documente prevăzute în regulamentele respective.

(3)

La cea de a 15-a Conferință a părților la convenție, care s-a desfășurat la Doha, în Qatar, în perioada 13-25 martie 2010, au fost modificate mai multe rezoluții ce vizează, printre altele, armonizarea permiselor și a certificatelor și schimbarea unor coduri de origine. Prin urmare, este necesar să se țină cont de rezoluțiile respective și să se modifice modelele în consecință. Sunt necesare modificări și pentru a face documentele respective mai clare pentru utilizatori și pentru administrațiile naționale.

(4)

Este necesar, așadar, să se definească o serie de condiții uniforme pentru utilizarea formularelor respective cu ajutorul unor modele, instrucțiuni și explicații care să fie folosite împreună cu Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(5)

Condițiile uniforme respective trebuie adoptate în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (3). Prin urmare, este necesar ca ele să fie incluse într-un regulament de punere în aplicare separat de Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Dispoziție generală

În prezentul regulament sunt descrise modelul și specificațiile tehnice referitoare la formularele pentru permise, certificate și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 și în Regulamentul (CE) nr. 865/2006. Modelul și specificațiile tehnice sunt precizate pentru următoarele documente:

1.

permise de import;

2.

permise de export;

3.

certificate de reexport;

4.

certificate de proprietate personală;

5.

certificate pentru colecțiile de eșantioane;

6.

notificări de import;

7.

certificate de expoziție itinerantă;

8.

formulare complementare pentru certificatele de proprietate personală și certificatele de expoziție itinerantă;

9.

certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

10.

etichetele menționate la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

Articolul 2

Formulare

(1)   Formularele pe baza cărora se elaborează permisele de import, permisele de export, certificatele de reexport, certificatele de proprietate personală, certificatele pentru colecțiile de eșantioane și cererile pentru aceste documente sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa I.

(2)   Formularele pe baza cărora se elaborează notificările de import sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa II. Acestea pot conține un număr de ordine.

(3)   Formularele pe baza cărora se elaborează certificatele de expoziție itinerantă și cererile pentru astfel de documente sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa III.

(4)   Formularele pe baza cărora se elaborează formularele complementare pentru certificatele de proprietate personală și de expoziție itinerantă sunt conforme cu modelul din anexa IV.

(5)   Formularele pe baza cărora se elaborează certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 și cererile pentru aceste certificate sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa V la prezentul regulament.

Cu toate acestea, statele membre pot prevedea ca, în locul textului pretipărit, rubricile 18 și 19 să cuprindă numai certificatul sau autorizația relevante sau ambele.

(6)   Forma etichetelor menționate la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 este conformă cu modelul din anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 3

Specificații tehnice privind formularele

(1)   Hârtia utilizată pentru formularele menționate la articolul 2 este o hârtie fără pastă mecanică, finisată pentru scris, și cântărește cel puțin 55 g/m2.

(2)   Formatul formularelor menționate la articolul 2 alineatele (1)-(5) este de 210 × 297 mm (A4), cu o toleranță maximă pentru lungime de minus 18 mm și plus 8 mm.

(3)   Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatul (1) este:

(a)

de culoare albă pentru formularul nr. 1 (originalul), cu un fond ghioșat de culoare gri pe recto, astfel încât să indice orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice;

(b)

de culoare galbenă pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru titular);

(c)

de culoare verde pal pentru formularul nr. 3 (exemplarul pentru țara exportatoare sau reexportatoare, în cazul unui permis de import, ori exemplarul care trebuie returnat de către vamă autorității emitente, în cazul unui permis de export sau al unui certificat de reexport);

(d)

de culoare roz pentru formularul nr. 4 (exemplarul pentru autoritatea emitentă);

(e)

de culoare albă pentru formularul nr. 5 (cererea).

(4)   Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatul (2) este:

(a)

de culoare albă pentru formularul nr. 1 (originalul);

(b)

de culoare galbenă pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru importator).

(5)   Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatele (3) și (5) este:

(a)

de culoare galbenă pentru formularul nr. 1 (originalul), cu un fond ghioșat de culoare gri pe recto, astfel încât să indice orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice;

(b)

de culoare roz pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru autoritatea de gestionare emitentă);

(c)

de culoare albă pentru formularul nr. 3 (cererea).

(6)   Hârtia pentru formularele complementare și etichetele menționate la articolul 2 alineatele (4) și (6) este de culoare albă.

(7)   Formularele menționate la articolul 2 se tipăresc și se completează în una dintre limbile oficiale ale Uniunii, care este desemnată de către autoritățile de gestionare din fiecare stat membru. Acestea conțin, după caz, o traducere a conținutului în una dintre limbile oficiale de lucru ale convenției.

(8)   Statele membre sunt responsabile pentru tipărirea formularelor prevăzute la articolul 2. Formularele menționate la articolul 2 alineatele (1)-(5) pot fi incluse într-un procedeu informatizat de eliberare a permiselor/certificatelor.

Articolul 4

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 2 și 3 se elimină.

2.

Anexele I-VI se elimină.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 27 septembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 august 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166, 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.


ANEXA I

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele și adresa complete ale proprietarului legal.

2.

Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăși șase luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăși 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală nu poate depăși trei ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul și neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original și toate copiile autorității de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din țara (re)exportatoare a fost utilizat pentru re(export) după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depășește șase luni de la data eliberării sale.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

6.

În cazul exemplarelor vii din speciile menționate în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial, autoritatea emitentă poate impune locul în care acestea trebuie ținute, incluzând informații în acest sens la această rubrică. Orice deplasare, cu excepția deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente și în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct în locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorității de gestionare competente.

8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

9/10.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

11.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

12.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

13.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C, înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (1)

O

Preconvenție (1)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

14.

Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:

B

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

Educativ

G

Grădini botanice

H

Trofee de vânătoare

L

Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

(Re)introducerea în natură

P

Personal

Q

Circuri și expoziții itinerante

S

Științific

T

Comercial

Z

Grădini zoologice

15-17.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubricile 16 și 17 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

18-20.

În cazul unui certificat de reexport, țara ultimului reexport este țara terță reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de țara terță reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 și 20 trebuie să conțină informații cu privire la certificatul de reexport corespunzător.

21.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

23-25.

Parte rezervată administrației.

26.

Importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie, după caz, să indice numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

27.

Se completează de către biroul vamal de intrare în Uniune sau de către biroul vamal de (re)export, după caz. În cazul intrării în Uniune, exemplarul original (formularul nr. 1) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), importatorului. În cazul (re)exportului, exemplarul de returnat de către vamă autorității emitente (formularul nr. 3) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul original (formularul nr. 1) și exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), (re)exportatorului.

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele și adresa complete ale proprietarului legal.

2.

Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăși șase luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăși 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală nu poate depăși trei ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul și neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original și toate copiile autorității de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din țara (re)exportatoare a fost utilizat pentru re(export) după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depășește șase luni de la data eliberării sale.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

6.

În cazul exemplarelor vii din speciile menționate în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial, autoritatea emitentă poate impune locul în care acestea trebuie ținute, incluzând informații în acest sens la această rubrică. Orice deplasare, cu excepția deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente și în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct în locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorității de gestionare competente.

8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

9/10.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

11.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

12.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

13.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C, înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (2)

O

Preconvenție (2)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

14.

Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:

B

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

Educativ

G

Grădini botanice

H

Trofee de vânătoare

L

Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

(Re)introducerea în natură

P

Personal

Q

Circuri și expoziții itinerante

S

Științific

T

Comercial

Z

Grădini zoologice

15-17.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubricile 16 și 17 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

18-20.

În cazul unui certificat de reexport, țara ultimului reexport este țara terță reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de țara terță reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 și 20 trebuie să conțină informații cu privire la certificatul de reexport corespunzător.

21.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

23-25.

Parte rezervată administrației.

26.

Importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie, după caz, să indice numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

27.

Se completează de către biroul vamal de intrare în Uniune sau de către biroul vamal de (re)export, după caz. În cazul intrării în Uniune, exemplarul original (formularul nr. 1) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), importatorului. În cazul (re)exportului, exemplarul de returnat de către vamă autorității emitente (formularul nr. 3) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul original (formularul nr. 1) și exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), (re)exportatorului.

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele și adresa complete ale proprietarului legal.

2.

Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăși șase luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăși 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală nu poate depăși trei ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul și neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original și toate copiile autorității de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din țara (re)exportatoare a fost utilizat pentru re(export) după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depășește șase luni de la data eliberării sale.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

6.

În cazul exemplarelor vii din speciile menționate în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial, autoritatea emitentă poate impune locul în care acestea trebuie ținute, incluzând informații în acest sens la această rubrică. Orice deplasare, cu excepția deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente și în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct în locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorității de gestionare competente.

8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

9/10.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

11.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

12.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

13.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C, înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (3)

O

Preconvenție (3)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

14.

Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:

B

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

Educativ

G

Grădini botanice

H

Trofee de vânătoare

L

Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

(Re)introducerea în natură

P

Personal

Q

Circuri și expoziții itinerante

S

Științific

T

Comercial

Z

Grădini zoologice

15-17.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubricile 16 și 17 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

18-20.

În cazul unui certificat de reexport, țara ultimului reexport este țara terță reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de țara terță reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 și 20 trebuie să conțină informații cu privire la certificatul de reexport corespunzător.

21.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

23-25.

Parte rezervată administrației.

26.

Importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie, după caz, să indice numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

27.

Se completează de către biroul vamal de intrare în Uniune sau de către biroul vamal de (re)export, după caz. În cazul intrării în Uniune, exemplarul original (formularul nr. 1) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), importatorului. În cazul (re)exportului, exemplarul de returnat de către vamă autorității emitente (formularul nr. 3) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul original (formularul nr. 1) și exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), (re)exportatorului.

Image

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele și adresa complete ale proprietarului legal.

2.

Nu se aplică.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

6.

Se completează numai pe formularul de cerere în cazul exemplarelor vii din speciile incluse în anexa A, altele decât cele crescute în captivitate sau reproduse artificial.

8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

9/10.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

11.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data solicitării permisului/certificatului.

12.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data cererii.

13.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C, înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (4)

O

Preconvenție (4)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

14.

Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:

B

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

Educativ

G

Grădini botanice

H

Trofee de vânătoare

L

Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

(Re)introducerea în natură

P

Personal

Q

Circuri și expoziții itinerante

S

Științific

T

Comercial

Z

Grădini zoologice

15-17.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubricile 16 și 17 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

18-20.

În cazul unui certificat de reexport, țara ultimului reexport este țara terță reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de țara terță reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 și 20 trebuie să conțină informații cu privire la certificatul de reexport corespunzător.

21.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

23.

Se precizează cât mai multe detalii posibil și se justifică orice omitere a informațiilor solicitate mai sus.


(1)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.

(2)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.

(3)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.

(4)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.


ANEXA II

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Se indică numele și adresa complete ale importatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia.

4.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.

5.

Se aplică numai dacă țara din care se importă exemplarele nu este țara de origine.

6.

Descrierea trebuie să fie cât mai exactă posibil.

9.

Denumirea științifică trebuie să fie denumirea utilizată în anexa C sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

10.

Se indică III pentru speciile incluse în apendicele III la CITES.

12.

Se indică litera (C sau D) a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în care este inclusă specia.

13.

Importatorul trebuie să prezinte la biroul vamal de intrare în Uniune exemplarul original (formularul nr. 1) și „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2) semnate și, după caz, însoțite de documentele din țara (re)exportatoare prevăzute de CITES pentru speciile din apendicele III.

14.

Biroul vamal trimite exemplarul original ștampilat (formularul nr. 1) autorității de gestionare din țara sa și returnează „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2), de asemenea ștampilat, importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Se indică numele și adresa complete ale importatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia.

4.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.

5.

Se aplică numai dacă țara din care se importă exemplarele nu este țara de origine.

6.

Descrierea trebuie să fie cât mai exactă posibil.

9.

Denumirea științifică trebuie să fie denumirea utilizată în anexa C sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

10.

Se indică III pentru speciile incluse în apendicele III la CITES.

12.

Se indică litera (C sau D) a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în care este inclusă specia.

13.

Importatorul trebuie să prezinte la biroul vamal de intrare în Uniune exemplarul original (formularul nr. 1) și „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2) semnate și, după caz, însoțite de documentele din țara (re)exportatoare prevăzute de CITES pentru speciile din apendicele III.

14.

Biroul vamal trimite exemplarul original ștampilat (formularul nr. 1) autorității de gestionare din țara sa și returnează „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2), de asemenea ștampilat, importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.


ANEXA III

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Autoritatea de gestionare emitentă a certificatului trebuie să îi atribuie acestuia un număr unic.

2.

Data expirării documentului nu poate depăși trei ani de la data eliberării. Atunci când expoziția itinerantă provine dintr-o țară terță, data expirării nu poate depăși data indicată pe certificatul echivalent din țara respectivă.

3.

Se completează cu numele complet, adresa permanentă și țara proprietarului exemplarului care face obiectul certificatului. Certificatul este valabil doar dacă este semnat de proprietar.

4.

Denumirea, adresa și țara autorității de gestionare emitente trebuie să fie pretipărite pe formular.

5.

Această rubrică este pretipărită pentru a indica valabilitatea certificatului pentru mai multe treceri transfrontaliere ale exemplarului în cadrul expoziției, numai în scopuri de expunere, permițând expunerea publică a exemplarelor în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, și pentru a preciza că certificatul nu urmează a fi predat, ci rămâne în posesia proprietarului exemplarului sau însoțește exemplarul. Această rubrică poate fi folosită și pentru a justifica omiterea anumitor informații.

6.

Această rubrică este pretipărită pentru a preciza că trecerea transfrontalieră este permisă către orice țară a cărei legislație internă acceptă certificatul respectiv.

7.

Această rubrică este pretipărită cu codul Q pentru circuri și expoziții itinerante.

8.

După caz, se indică numărul timbrului de securitate aplicat la rubrica 19.

9.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

10.

Se descrie cât mai exact posibil exemplarul care face obiectul certificatului, inclusiv semnele de identificare (etichete, inele, marcaje unice etc.), astfel încât autoritățile din țara în care intră expoziția să poată verifica dacă certificatul corespunde exemplarului respectiv. În măsura posibilului, trebuie înregistrate sexul și vârsta exemplarului la momentul eliberării certificatului.

11.

Se indică numărul total de exemplare. În cazul animalelor vii, acesta ar trebui să fie în mod normal unu. Dacă există mai multe exemplare, se precizează „a se vedea inventarul anexat”.

12.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării certificatului.

13.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării certificatului.

14.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre codurile de mai jos. Acest certificat nu poate fi folosit pentru exemplare cu codul de origine W, R, F sau U decât dacă exemplarele au fost achiziționate sau introduse în Uniune înainte ca dispozițiile privind speciile incluse în apendicele I, II sau III la CITES, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 ori în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să se aplice în cazul lor și dacă este utilizat, de asemenea, și codul O.

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

O

Preconvenție (poate fi utilizat coroborat cu orice alt cod)

15/16.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubrica 16 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

17.

Această rubrică trebuie să conțină numărul de înregistrare al expoziției.

18.

Se indică data achiziționării numai pentru exemplarele care au fost achiziționate sau introduse în Uniune înainte ca dispozițiile cu privire la speciile enumerate în apendicele I, II sau III la CITES, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 sau în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să se aplice în cazul lor.

19.

Se completează de funcționarul care eliberează certificatul. Certificatul poate fi eliberat numai de autoritatea de gestionare din țara în care este stabilită expoziția și numai atunci când proprietarul expoziției a înregistrat detaliile complete referitoare la exemplar la autoritatea de gestionare respectivă. În cazul unei expoziții stabilite într-o țară terță, certificatul poate fi eliberat numai de către autoritatea de gestionare din țara primei destinații. Se completează numele întreg al funcționarului. Ștampila, semnătura și, după caz, numărul timbrului de securitate trebuie să fie lizibile.

20.

Această rubrică poate fi utilizată pentru trimiteri la legislația internă sau pentru a indica alte condiții speciale impuse de autoritatea de gestionare emitentă în cazul trecerii transfrontaliere.

21.

Această rubrică este pretipărită pentru a face trimitere la formularul complementar anexat, care trebuie să indice toate trecerile transfrontaliere.

Sub rezerva punctului 5, la expirare acest document trebuie returnat autorității de gestionare emitente.

Titularul sau reprezentantul autorizat al acestuia returnează exemplarul original al certificatului (formularul nr. 1) – și, după caz, certificatul de expoziție itinerantă eliberat de o țară terță – pentru verificare și prezintă formularul complementar aferent sau (în cazul în care certificatul este eliberat pe baza unui certificat echivalent dintr-o țară terță) cele două formulare complementare și copiile acestora unui birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97. Biroul vamal, după completarea formularului sau a formularelor complementare, returnează exemplarul original al certificatului (exemplarul nr. 1), certificatul original eliberat de o țară terță (după caz) – și formularul sau formularele complementare – titularului sau reprezentantului autorizat al acestuia și trimite autorității de gestionare competente o copie vizată a formularului complementar certificatului eliberat de autoritatea de gestionare din statul membru, în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

Image

Image

Instrucțiuni și explicații

3.

Se completează cu numele complet, adresa permanentă și țara proprietarului exemplarului care face obiectul certificatului (nu ale unui reprezentant al proprietarului). Certificatul este valabil doar dacă este semnat de proprietar.

8.

După caz, se indică numărul timbrului de securitate aplicat la rubrica 19.

9.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

10.

Se descrie cât mai exact posibil exemplarul care face obiectul certificatului, inclusiv semnele de identificare (etichete, inele, marcaje unice etc.), astfel încât autoritățile din țara în care intră expoziția să poată verifica dacă certificatul corespunde exemplarului respectiv. În măsura posibilului, trebuie înregistrate sexul și vârsta exemplarului la momentul eliberării certificatului.

11.

Se indică numărul total de exemplare. În cazul animalelor vii, acesta ar trebui să fie în mod normal unu. Dacă există mai multe exemplare, se precizează „a se vedea inventarul anexat”.

12.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data cererii.

13.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data cererii.

14.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre codurile de mai jos. Acest certificat nu poate fi folosit pentru exemplare cu codul de origine W, R, F sau U decât dacă exemplarele au fost achiziționate sau introduse în Uniune înainte ca dispozițiile privind speciile incluse în apendicele I, II sau III la CITES, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 ori în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să se aplice în cazul lor și dacă este utilizat, de asemenea, și codul O.

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

O

Preconvenție (poate fi utilizat coroborat cu orice alt cod)

15/16.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță (adică de o țară din afara UE), rubrica 16 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

17.

Această rubrică trebuie să conțină numărul de înregistrare al expoziției.

18.

Se indică data achiziționării numai pentru exemplarele care au fost achiziționate sau introduse în Uniune înainte ca dispozițiile cu privire la speciile enumerate în apendicele I, II sau III la CITES, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 sau în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să se aplice în cazul lor.

19.

Se precizează cât mai multe detalii posibil și se justifică orice omitere a informațiilor solicitate mai sus.


ANEXA IV

Image


ANEXA V

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale titularului efectiv al certificatului, nu ale unui reprezentant al acestuia.

2.

Se completează numai în cazul în care permisul de import pentru exemplarele în cauză stabilește locul în care acestea trebuie ținute sau în cazul în care exemplarele prelevate din natură într-un stat membru trebuie să fie ținute într-un loc autorizat.

Orice deplasare de la locul indicat, cu excepția deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente și în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct în locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorității de gestionare competente (a se vedea rubrica 19).

4.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

5/6.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

7.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării certificatului.

8.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării certificatului.

9.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (1)

O

Preconvenție (1)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

10-12.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.

13-15.

Statul membru importator este, după caz, statul membru care a eliberat permisul de import pentru exemplarele respective.

16.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

Image Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale solicitantului certificatului, nu ale unui reprezentant al acestuia.

2.

Se completează numai pe formularul de cerere în cazul exemplarelor vii din speciile incluse în anexa A, altele decât cele crescute în captivitate sau reproduse artificial.

4.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

5/6.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

7.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data cererii.

8.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data cererii.

9.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (2)

O

Preconvenție (2)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

10-12.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.

13-15.

Statul membru importator este, după caz, statul membru care a eliberat permisul de import pentru exemplarele respective.

16.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

18.

Se precizează cât mai multe detalii posibil și se justifică orice omitere a informațiilor solicitate mai sus.


(1)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.

(2)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.


ANEXA VI

Image