ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.200.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 200

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
27 iulie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2012/434/UE

 

*

Decizia Consiliului din 24 iulie 2012 privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse cu privire la menținerea angajamentelor privind comerțul cu servicii din acordul actual de parteneriat și cooperare UE-Rusia

1

 

 

2012/435/UE

 

*

Decizia Consiliului din 24 iulie 2012 privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 685/2012 al Comisiei din 24 iulie 2012 de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare albastru în apele UE și în apele internaționale din zonele Vb, VI și VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei din 26 iulie 2012 de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanțelor active a căror autorizare expiră până la 31 decembrie 2018 cel târziu ( 1 )

5

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 687/2012 al Comisiei din 26 iulie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

11

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 688/2012 al Comisiei din 26 iulie 2012 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2012 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

13

 

 

DECIZII

 

 

2012/436/PESC

 

*

Decizia EUCAP SAHEL/Niger/1/2012 a Comitetului politic și de securitate din 17 iulie 2012 privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP SAHEL Niger)

17

 

 

2012/437/PESC

 

*

Decizia EU BAM Rafah/2/2012 a Comitetului politic și de securitate din 24 iulie 2012 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) ad interim

18

 

 

2012/438/UE

 

*

Decizia Consiliului din 24 iulie 2012 de numire a unui membru finlandez în cadrul Comitetului Economic și Social European

19

 

 

2012/439/UE

 

*

Decizia Consiliului din 24 iulie 2012 de numire a unui membru lituanian în cadrul Comitetului Economic și Social European

20

 

*

Decizia 2012/440/PESC a Consiliului din 25 iulie 2012 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului

21

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

 

2012/441/CE

 

*

Decizia Consiliului din 9 octombrie 2009 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

24

Protocolul de modificare a Acordului euromediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

25

 

 

Rectificări

 

 

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 648/2012 al Comisiei din 25 iulie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume (JO L 199, 26.7.2012)

28

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 iulie 2012

privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse cu privire la menținerea angajamentelor privind comerțul cu servicii din acordul actual de parteneriat și cooperare UE-Rusia

(2012/434/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91, articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2012/107/UE (1) a Consiliului, Acordul sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse cu privire la menținerea angajamentelor privind comerțul cu servicii din acordul actual de parteneriat și cooperare UE-Rusia („acordul”) a fost semnat la 16 decembrie 2011, sub rezerva încheierii sale.

(2)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse cu privire la menținerea angajamentelor privind comerțul cu servicii conținute în acordul actual de parteneriat și cooperare UE-Rusia este aprobat în numele Uniunii (2).

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să procedeze, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută în acord prin care se exprimă consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul acordului (3).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 57, 29.2.2012, p. 43.

(2)  Acordul a fost publicat în JO L 57, 29.2.2012, p. 44, împreună cu decizia de semnare.

(3)  Data intrării în vigoare a acordului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/2


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 iulie 2012

privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime

(2012/435/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2012/108/UE a Consiliului (1), Acordul sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime („acordul”) a fost semnat la 16 decembrie 2011, sub rezerva încheierii sale.

(2)

Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime se aprobă în numele Uniunii (2).

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să procedeze, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută în acord, pentru a exprima consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul acordului (3).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 57, 29.2.2012, p. 52.

(2)  Acordul a fost publicat în JO L 57, 29.2.2012, p. 53, împreună cu decizia de semnare.

(3)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


REGULAMENTE

27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 685/2012 AL COMISIEI

din 24 iulie 2012

de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare albastru în apele UE și în apele internaționale din zonele Vb, VI și VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (2) prevede cote pentru 2012.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, au epuizat cota alocată pentru 2012.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2012 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în aceeași anexă, se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, se interzic începând de la data stabilită în anexă. Mai exact, după această dată se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25, 27.1.2012, p. 55.


ANEXĂ

Nr.

8/T&Q

Stat membru

Spania

Stoc

BLI/5B67-

Specie

Mihalț-de-mare albastru (Molva dypterygia)

Zonă

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

Dată

12.6.2012


27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 686/2012 AL COMISIEI

din 26 iulie 2012

de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanțelor active a căror autorizare expiră până la 31 decembrie 2018 cel târziu

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Pentru substanțele active a căror autorizare expiră până la 31 decembrie 2018 cel târziu, este necesar să se aloce statelor membre evaluarea în sensul procedurii de reînnoire, desemnând pentru fiecare substanță activă un raportor și un coraportor. Această alocare ar trebui să se facă în așa fel încât să se ajungă la un echilibru în ceea ce privește repartizarea responsabilităților și a activităților între statele membre.

(2)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul procedurii de reînnoire, evaluarea fiecărei substanțe active prevăzute în prima coloană din anexă este alocată unui stat membru raportor, astfel cum este prevăzut în coloana a doua din anexa respectivă, și unui stat membru coraportor, astfel cum este prevăzut în coloana a treia din anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.


ANEXĂ

Substanță activă

Stat membru raportor

Stat membru coraportor

1-metil-ciclopropen

UK

PT

2,4-DB

BE

EL

Acetamiprid

NL

ES

Alfa-cipermetrin

BE

EL

Amidosulfuron

FI

HR

Ampelomyces quisqualis

Tulpină: AQ 10

FR

DE

Bacillus subtilis (Cohn 1872)

Tulpina QST 713, identică cu tulpina AQ 713

DE

DK

Beflubutamid

DE

LT

Benalaxil

RO

PT

Bentiavalicarb

PL

FR

Acid benzoic

HU

NL

Beta-ciflutrin

DE

HU

Bifenazat

SE

IT

Bifenox

PL

BE

Bitertanol

SE

CZ

Boscalid

SK

FR

Bromoxinil

FR

DE

Captan

AT

IT

Carbendazim

DE

SI

Carfentrazon etil

BE

FR

Carvonă

NL

SE

Cloridazon

DE

PL

Clorotalonil

NL

BE

Clorotoluron

BG

FR

Clorprofam

NL

ES

Clorpirifos

ES

PL

Clorpirifos-metil

ES

PL

Clodinafop

EL

DE

Clofentezin

ES

NL

Clomazon

DK

DE

Clopiralid

FI

PL

Clotianidin

DE

ES

Coniothyrium minitans

Tulpină CON/M/91-08 (DSM 9660)

NL

EE

Compuși ai cuprului

FR

DE

Ciazofamid

FR

LV

Ciflutrin

DE

HU

Cipermetrin

BE

DE

Ciprodinil

FR

BG

Daminozid

CZ

HU

Deltametrin

UK

AT

Desmedifam

FI

DK

Dicamba

DK

RO

Diclorprop-P

IE

PL

Difenoconazol

ES

UK

Diflubenzuron

EL

SK

Diflufenican

UK

CZ

Dimetenamid-P

DE

BG

Dimetoat

IT

BG

Dimetomorf

PL

DE

Dimoxistrobin

HU

IE

Diuron

DE

DK

Etefon

NL

PL

Etofumesat

AT

DK

Etoprofos

IT

IE

Etoxisulfuron

IT

AT

Etoxazol

EL

UK

Fenamidon

CZ

FR

Fenamifos

EL

CY

Fenoxaprop-P

AT

FI

Fenpropidin

CZ

DE

Fipronil

AT

NL

Flazasulfuron

ES

FR

Fludioxonil

FR

ES

Flufenacet

PL

FR

Fluoxastrobin

UK

CZ

Flurtamon

CZ

IE

Folpet

AT

IT

Foramsulfuron

FI

SK

Forclorfenuron

ES

EL

Formetanat

ES

EL

Fosetil

FR

EE

Fostiazat

DE

EL

Gliocladium catenulatum

Tulpină: J1446

HU

NL

Glufosinat

DE

FR

Imazamox

FR

IT

Imazaquin

BE

IE

Imazosulfuron

SI

FI

Indoxacarb

FR

ES

Iodosulfuron

SE

FI

Ioxinil

FR

AT

Iprodion

FR

BE

Izoxaflutol

IT

SI

Laminarin

NL

FR

Lenacil

BE

AT

Linuron

IT

DE

Hidrazidă maleică

DK

BE

Mancozeb

UK

EL

Maneb

IT

UK

MCPA

PL

NL

MCPB

PL

NL

Mecoprop

PL

IE

Mecoprop-P

PL

IE

Mepanipirim

BE

EL

Mezosulfuron

FR

PL

Mesotrion

UK

BE

Metconazol

BE

UK

Metiocarb

UK

DE

Metoxifenozid

UK

SK

Metiram

IT

UK

Metrafenon

LV

SK

Metribuzin

EE

DE

Milbemectină

DE

NL

Molinat

EL

PT

Nicosulfuron

LV

NL

Oxadiargil

PL

IT

Oxadiazon

IT

ES

Oxamil

IT

FR

Oxasulfuron

IT

AT

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 tulpina 251 (AGAL: Nr. 89/030550)

HU

NL

Pendimetalin

NL

ES

Petoxamid

AT

CZ

Fenmedifam

FI

DK

Fosmet

ES

EL

Picloram

PL

CZ

Picoxistrobină

CZ

RO

Pirimicarb

UK

SE

Pirimifos-metil

UK

FR

Propamocarb

PT

BE

Propiconazol

FI

UK

Propineb

IT

RO

Propoxicarbazon

SE

EE

Propizamidă

SE

UK

Prosulfocarb

PT

SE

Protioconazol

UK

FR

Pseudomonas chlororaphis

Tulpină: MA 342

NL

DK

Piraclostrobin

DE

HU

Pirimetanil

CZ

AT

Piriproxifen

NL

ES

Chinoclamină

SE

DE

Chinoxifen

UK

AT

Rimsulfuron

SI

FI

Siltiofam

IE

BE

S-metolaclor

DE

FR

Spinosad

NL

FR

Virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua

HU

NL

Tepraloxidim

ES

PL

Tiacloprid

UK

DE

Tiametoxam

FR

ES

Tiofanat-metil

SE

FI

Tiram

FR

BE

Tolclofos-metil

SE

DK

Tribenuron

SE

LV

Triclopir

PL

HU

Trifloxistrobin

UK

EL

Trinexapac

LT

LV

Triticonazol

AT

UK

Tritosulfuron

SI

AT

Warfarină

SE

DE

Ziram

IT

MT

Zoxamid

LV

FR


27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 687/2012 AL COMISIEI

din 26 iulie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

97,8

ZZ

97,8

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,0

UY

97,3

ZA

101,8

ZZ

91,0

0806 10 10

EG

190,5

IL

121,6

MA

254,1

TR

165,1

ZZ

182,8

0808 10 80

AR

162,2

BR

99,1

CL

103,5

NZ

123,2

US

145,9

UY

52,1

ZA

107,0

ZZ

113,3

0808 30 90

AR

159,7

CL

124,9

NZ

175,8

ZA

95,2

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

170,0

ZZ

147,2

0809 29 00

TR

341,6

ZZ

341,6

0809 30

TR

175,5

ZZ

175,5

0809 40 05

BA

70,8

IL

84,6

ZZ

77,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 688/2012 AL COMISIEI

din 26 iulie 2012

privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2012 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 al Comisiei din 7 decembrie 2011 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez (3), în special articolul 5 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 a deschis și a stabilit modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez, defalcate în funcție de țara de origine și eșalonate pe mai multe subperioade, în conformitate cu anexa I la regulamentul de punere în aplicare respectiv.

(2)

Iulie este a treia subperioadă pentru contingentul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 și a doua subperioadă pentru contingentele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din regulamentul de punere în aplicare menționat.

(3)

Din comunicările efectuate în conformitate cu articolul 8 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 reiese că, pentru contingentele cu numărul de ordine 09.4154 – 09.4166, cererile depuse în cursul primelor 10 zile lucrătoare ale lunii iulie 2012, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare menționat anterior, au ca obiect o cantitate mai mare decât cea disponibilă. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențe de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantității solicitate pentru contingentele vizate.

(4)

În plus, din comunicările menționate anterior reiese că, pentru contingentele cu numărul de ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, cererile depuse în cursul primelor 10 zile lucrătoare ale lunii iulie 2012, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, au ca obiect o cantitate mai mică decât cea disponibilă.

(5)

De asemenea, este necesară stabilirea cantității totale disponibile pentru subperioada următoare pentru contingentele cu numărul de ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, în conformitate cu articolul 5 primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011.

(6)

Pentru a se asigura o gestionare eficace a procedurii de eliberare a licențelor de import, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licență de import de orez din contingentele cu numărul de ordine 09.4154 – 09.4166 menționate de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, depuse în cursul primelor 10 zile lucrătoare ale lunii iulie 2012, se eliberează licențe pentru cantitatea solicitată, căreia i se aplică coeficientul de atribuire stabilit în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitatea totală disponibilă pentru subperioada următoare în cadrul contingentelor cu numărul de ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 menționate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 325, 8.12.2011, p. 6.


ANEXĂ

Cantități care urmează să se atribuie pentru subperioada iulie 2012 și cantități disponibile pentru subperioada următoare, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

(a)

Contingent de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2012

Cantitate totală disponibilă pentru subperioada septembrie 2012 (în kg)

Statele Unite

09.4127

 (1)

12 327 801

Thailanda

09.4128

 (1)

1 716 114

Australia

09.4129

 (1)

811 500

Alte origini

09.4130

 (2)

227

(b)

Contingent de orez decorticat încadrat la codul NC 1006 20, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2012

Cantitate totală disponibilă pentru subperioada octombrie 2012 (în kg)

Toate țările

09.4148

 (3)

1 634 000

(c)

Contingent de brizură de orez încadrat la codul NC 1006 40 00, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2012

Thailanda

09.4149

 (4)

Australia

09.4150

 (5)

Guyana

09.4152

 (5)

Statele Unite

09.4153

 (5)

Alte origini

09.4154

1,470237 %

(d)

Contingent de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2012

Cantitate totală disponibilă pentru subperioada septembrie 2012 (în kg)

Thailanda

09.4112

 (6)

76 317

Statele Unite

09.4116

 (6)

65 072

India

09.4117

 (6)

7 985

Pakistan

09.4118

 (6)

29 077

Alte origini

09.4119

 (6)

235 183

Toate țările

09.4166

0,835139 %

0


(1)  Cererile acoperă cantități mai mici decât (sau egale cu) cele disponibile: prin urmare, toate cererile pot fi acceptate.

(2)  Nu există cantități disponibile pentru această subperioadă.

(3)  Pentru această subperioadă nu se aplică niciun coeficient de atribuire: nicio cerere de licență nu a fost comunicată Comisiei.

(4)  Cererile acoperă cantități mai mici decât (sau egale cu) cele disponibile: prin urmare, toate cererile pot fi acceptate.

(5)  Pentru această subperioadă nu se aplică niciun coeficient de atribuire: nicio cerere de licență nu a fost comunicată Comisiei.

(6)  Nu există cantități disponibile pentru această subperioadă.


DECIZII

27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/17


DECIZIA EUCAP SAHEL/NIGER/1/2012 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 17 iulie 2012

privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP SAHEL Niger)

(2012/436/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 paragraful al treilea,

Având în vedere Decizia 2012/392/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 privind misiunea PSAC a Uniunii în Niger (1) (EUCAP SAHEL Niger), în special articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 9 alineatul (1) din Decizia 2012/392/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate, în conformitate cu articolul 38 din tratat, să adopte deciziile corespunzătoare în scopul controlului politic și al conducerii strategice a misiunii EUCAP SAHEL Niger, inclusiv decizia privind numirea șefului misiunii.

(2)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus numirea colonelului Francisco ESPINOSA NAVAS în calitate de șef al misiunii EUCAP SAHEL Niger,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Colonelul Francisco ESPINOSA NAVAS este numit șef al misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP SAHEL Niger) pentru o perioadă de 12 luni.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 17 iulie 2012.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

O. SKOOG


(1)  JO L 187, 17.7.2012, p. 48.


27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/18


DECIZIA EU BAM RAFAH/2/2012 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 24 iulie 2012

de prelungire a mandatului șefului Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) ad interim

(2012/437/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Acțiunea comună 2005/889/PESC a Consiliului din 25 noiembrie 2005 privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 10 alineatul (1) din Acțiunea comună 2005/889/PESC, Comitetul politic și de securitate (COPS) este autorizat, în conformitate cu articolul 38 din tratat, să adopte deciziile corespunzătoare în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice a misiunii EU BAM Rafah, inclusiv, în special, decizia de numire a șefului misiunii.

(2)

La 3 iulie 2012, prin Decizia 2012/382/PESC (2), la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR), COPS l-a numit pe domnul Davide PALMIGIANI în calitate de șef al misiunii EU BAM Rafah, ad interim, pentru perioada 1 iulie 2012-31 iulie 2012.

(3)

ÎR a propus ca mandatul domnului Davide PALMIGIANI în calitate de șef al misiunii EU BAM Rafah, ad interim, să fie prelungit pentru o perioadă suplimentară de două luni, de la 1 august 2012 la 30 septembrie 2012,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandatul domnului Davide PALMIGIANI în calitate de șef al Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah), ad interim, se prelungește până la 30 septembrie 2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 august 2012.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2012.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

O. SKOOG


(1)  JO L 327, 14.12.2005, p. 28.

(2)  JO L 186, 14.7.2012, p. 30.


27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/19


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 iulie 2012

de numire a unui membru finlandez în cadrul Comitetului Economic și Social European

(2012/438/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 302,

având în vedere propunerea guvernului finlandez,

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 13 septembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/570/UE, Euratom de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru perioada 21 septembrie 2010-20 septembrie 2015 (1).

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Reijo PAANANEN,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Pekka RISTELÄ, Consilier în afaceri internaționale al Organizației centrale a sindicatelor finlandeze (SAK), se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 20 septembrie 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 251, 25.9.2010, p. 8.


27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/20


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 iulie 2012

de numire a unui membru lituanian în cadrul Comitetului Economic și Social European

(2012/439/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 302,

având în vedere propunerea guvernului lituanian,

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 13 septembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/570/UE, Euratom de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru perioada 21 septembrie 2010-20 septembrie 2015 (1).

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Zenonas Rokus RUDZIKAS,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Vitas MAČIULIS, consultant de afaceri în cadrul Centrului Lituanian pentru Științe Fizice și Tehnologie (CPST), membru al consiliului în cadrul Asociației Lituaniene pentru Tehnologie Fotovoltaică și Afaceri (PTBA), se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 20 septembrie 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 251, 25.9.2010, p. 8.


27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/21


DECIZIA 2012/440/PESC A CONSILIULUI

din 25 iulie 2012

de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 31 alineatul (2) și articolul 33,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2011, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR) a prezentat și în numele Comisiei o comunicare comună către Parlamentul European și către Consiliu intitulată „Drepturile omului și democrația în centrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene – către o abordare mai eficientă”.

(2)

La 25 iunie 2012, Consiliul a adoptat Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația și un Plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația.

(3)

Ar trebui, prin urmare, numit un Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru drepturile omului, pentru a consolida eficacitatea și vizibilitatea politicii Uniunii în domeniul drepturilor omului și pentru a contribui la punerea în aplicare a obiectivelor acesteia, în sprijinul și fără a aduce atingere rolului ÎR, conferit de tratat, de a reprezenta Uniunea în chestiunile referitoare la politica externă și de securitate comună,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Numirea

Domnul Stavros LAMBRINIDIS este numit în calitate de RSUE pentru drepturile omului până la 30 iunie 2014. Mandatul RSUE se poate încheia mai devreme, în cazul în care Consiliul decide astfel, la propunerea ÎR.

Articolul 2

Obiectivele de politică

Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele de politică ale Uniunii în domeniul drepturilor omului, astfel cum sunt prevăzute în tratat, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și în Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația și în Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația:

(a)

sporirea eficacității, a prezenței și a vizibilității Uniunii în protecția și promovarea drepturilor omului, în special prin aprofundarea cooperării și dialogului politic ale Uniunii cu țările terțe, partenerii relevanți, mediul de afaceri, societatea civilă și organizațiile internaționale și regionale și prin intermediul acțiunii în forurile internaționale relevante;

(b)

sporirea contribuției Uniunii la consolidarea democrației și a instituțiilor, a statului de drept, a bunei guvernanțe, a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în întreaga lume;

(c)

îmbunătățirea coerenței acțiunii Uniunii în domeniul drepturilor omului și integrarea drepturilor omului în toate domeniile de acțiune externă a Uniunii.

Articolul 3

Mandatul

În vederea realizării obiectivelor de politică, mandatul RSUE constă în:

(a)

contribuția la punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul drepturilor omului, în special Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, inclusiv prin formularea de recomandări în acest sens;

(b)

contribuția la punerea în aplicare a orientărilor, instrumentelor și planurilor de acțiune ale Uniunii în domeniul drepturilor omului și al dreptului internațional umanitar;

(c)

sporirea dialogului cu guvernele din țările terțe și cu organizațiile internaționale și regionale cu privire la drepturile omului, precum și cu organizațiile societății civile și cu alți actori relevanți, pentru a asigura eficacitatea și vizibilitatea politicii Uniunii în domeniul drepturilor omului;

(d)

contribuția la o mai bună coerență și consecvență a politicilor și acțiunilor Uniunii în domeniul protecției și promovării drepturilor omului, în special prin contribuția la formularea politicilor relevante ale Uniunii.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE răspunde de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

(3)   RSUE acționează în deplină coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu departamentele relevante ale acestuia în vederea asigurării coerenței și consecvenței în cadrul activității lor respective în domeniul drepturilor omului.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea de referință financiară destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE până la 30 iunie 2013 este de 712 500 EUR.

(2)   Valoarea de referință financiară pentru mandatul RSUE pentru perioadele ulterioare este hotărâtă de Consiliu.

(3)   Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(4)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului RSUE și ale mijloacelor financiare aferente puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei.

(2)   Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerarea personalului detașat este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie repartizați pe lângă RSUE. Personalul internațional angajat este format din resortisanți ai statelor membre.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru din care provin, a instituției Uniunii care i-a detașat ori a SEAE, își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Securitatea informațiilor UE clasificate

RSUE și membrii echipei RSUE respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2011/292/UE a Consiliului din 31 martie 2011 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (1).

Articolul 8

Accesul la informații și sprijinul logistic

(1)   Statele membre, Comisia, SEAE și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Delegațiile Uniunii și reprezentanțele diplomatice ale statelor membre, după caz, oferă sprijin logistic pentru RSUE.

Articolul 9

Securitatea

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și în baza condițiilor de securitate din țara relevantă, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa sa autoritate, în special prin:

(a)

elaborarea unui plan de securitate specific misiunii pe baza orientărilor primite din partea SEAE, prevăzând măsuri de securitate fizice, organizaționale și procedurale specifice misiunii care să reglementeze gestionarea deplasării personalului în condiții de siguranță către zona de misiune și în interiorul acesteia și gestionarea incidentelor de securitate și prevăzând un plan de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurarea faptului că întreg personalul desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurare pentru un grad înalt de risc, necesară în condițiile specifice zonei de misiune;

(c)

asigurarea faptului că toți membrii echipei RSUE care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv personalul contractat la nivel local, au participat, înainte de sosirea în zona de misiune sau după aceasta, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei de misiune de către SEAE;

(d)

asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor cu privire la care există acord, emise ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea, și transmiterea către ÎR, Consiliu și Comisie a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul rapoartelor intermediare și al celor privind executarea mandatului.

Articolul 10

Raportarea

RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. RSUE raportează de asemenea grupurilor de lucru competente ale Consiliului, în special grupului de lucru privind drepturile omului, după cum este necesar. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.

Articolul 11

Coordonarea

(1)   RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii Uniunii și contribuie la asigurarea mobilizării coerente a tuturor instrumentelor Uniunii și a tuturor acțiunilor statelor membre, în vederea realizării obiectivelor de politică ale Uniunii. Activitățile RSUE sunt coordonate cu cele ale statelor membre și ale Comisiei, precum și cu cele ale Reprezentanților Speciali ai Uniunii Europene, după caz. RSUE furnizează informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Uniunii.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii delegațiilor Uniunii, cu șefii misiunilor statelor membre, precum și cu șefii sau comandanții misiunilor și operațiilor din cadrul politicii comune de securitate și apărare și cu alți Reprezentanți Speciali ai Uniunii Europene, după caz, care depun toate eforturile pentru a asista RSUE în executarea mandatului său.

(3)   RSUE asigură și legătura și urmărește complementaritatea și sinergiile cu alți actori internaționali și regionali la nivelul sediilor centrale și pe teren. RSUE urmărește stabilirea unor contacte periodice cu organizațiile societății civile atât la nivelul sediilor centrale, cât și pe teren.

Articolul 12

Reexaminare

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia cu alte contribuții din partea Uniunii în acest domeniu fac obiectul unei reexaminări periodice. RSUE prezintă ÎR, Consiliului și Comisiei un raport la fiecare șase luni privind progresele înregistrate și, la încheierea mandatului, un raport cuprinzător privind executarea acestuia.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 iulie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 141, 27.5.2011, p. 17.


IV Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/24


DECIZIA CONSILIULUI

din 9 octombrie 2009

privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(2012/441/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2) coroborat cu articolul 300 alineatul (2), alineatul (3) primul paragraf și alineatul (4),

având în vedere Actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 5 decembrie 2004, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitate și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Maroc, pe de altă parte.

(2)

Acordul euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2006 (1).

(3)

Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană a fost semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007.

(4)

Este necesară adoptarea unui protocol de modificare a acordului pentru a lua în considerare aderarea celor două noi state membre.

(5)

Protocolul a fost negociat de părți la 19 martie 2007.

(6)

Protocolul ar trebui semnat și ar trebui să fie aplicat cu titlu provizoriu până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea sa,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Semnarea protocolului de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (denumit în continuare „protocolul”) se aprobă în numele Comunității Europene, sub rezerva încheierii protocolului menționat.

(2)   Textul protocolului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să semneze protocolul în numele Comunității Europene și al statelor sale membre sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

Sub rezerva reciprocității și până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea sa, protocolul se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale de către părți.

Articolul 4

Notificarea prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din protocol este transmisă de Consiliu.

Adoptată la Luxemburg, 9 octombrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

Å. TORSTENSSON


(1)  JO L 386, 29.12.2006, p. 55.


PROTOCOLUL

de modificare a Acordului euromediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARIA,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre”, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Comunitatea”,

reprezentate de Consiliul Uniunii Europene,

pe de o parte, și

REGATUL MAROC,

denumit în continuare „Maroc”,

pe de altă parte,

având în vedere aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană și, în consecință, la Comunitate la 1 ianuarie 2007,

CONVIN:

Articolul 1

Republica Bulgaria și România sunt părți la Acordul euromediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2006 (denumit în continuare „acordul”).

Articolul 2

(1)   Următoarele dispoziții se adaugă la anexa II la acord (acorduri bilaterale între Maroc și statele membre ale Comunității Europene):

(a)

după prima liniuță:

„—

Acord între Republica Populară Bulgaria și Regatul Maroc privind transportul aerian, semnat la Rabat la 14 octombrie 1966;”;

(b)

după a șaisprezecea liniuță:

„—

Acord între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Regatului Maroc privind transportul aerian civil, semnat la București la 6 decembrie 1971,

modificat ultima dată prin Memorandumul de înțelegere încheiat la Rabat la 29 februarie 1996;”.

(2)   Următoarele dispoziții se adaugă la primul alineat din anexa III la acord (autorizații de operare și permise tehnice: autoritățile competente):

(a)

după rubrica privind Belgia:

„Bulgaria:

Direcția generală a administrației aviației civile

Ministerul transporturilor, al tehnologiei informației și comunicării”;

(b)

după rubrica privind Republica Slovacă:

„România:

Direcția generală infrastructură și transport aerian

Ministerul transporturilor și infrastructurii”.

Articolul 3

Textele acordului în limbile bulgară și română, care se atașează la prezentul protocol, sunt autentice în aceleași condiții ca și celelalte versiuni lingvistice.

Articolul 4

(1)   Prezentul protocol este aprobat de părți în conformitate cu procedurile lor proprii. Acesta intră în vigoare la data intrării în vigoare a acordului. Cu toate acestea, în cazul în care prezentul protocol ar fi aprobat de părțile contractante la o dată ulterioară intrării în vigoare a acordului, protocolul ar intra în vigoare, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din acord, la data la care părțile și-au comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor interne de aprobare.

(2)   Prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării acestuia de către părți.

Articolul 5

Prezentul protocol se încheie la Bruxelles, la 18 iunie 2012, în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovenă, slovacă, spaniolă, suedeză și arabă, textele în toate aceste limbi fiind în egală măsură autentice.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaternas

Image

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság nevében

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


Rectificări

27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/28


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 648/2012 al Comisiei din 25 iulie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 199 din 26 iulie 2012 )

Pe copertă și la pagina 4, în titlu, numărul regulamentului:

în loc de:

„(UE) nr. 648/2012”,

se va citi:

„(UE) nr. 684/2012”.