ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.199.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 199

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
26 iulie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2012/428/UE

 

*

Decizia Consiliului din 23 iulie 2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor

1

 

 

2012/429/UE

 

*

Decizia Consiliului din 24 iulie 2012 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse privind comerțul cu părți și componente de autovehicule între Uniunea Europeană și Federația Rusă

3

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 648/2012 al Comisiei din 25 iulie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

4

 

 

DECIZII

 

 

2012/430/UE

 

*

Decizia Consiliului din 26 iunie 2012 privind poziția care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comisiei mixte UE-AELS, referitoare la adoptarea unei decizii de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

6

 

 

2012/431/UE

 

*

Decizia Consiliului din 26 iunie 2012 privind poziția care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comisiei mixte UE-AELS, referitoare la adoptarea unei decizii de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

15

 

 

2012/432/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 24 iulie 2012 privind recunoașterea schemei REDcert în vederea demonstrării conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

24

 

 

2012/433/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 18 iulie 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2012/3 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă (BCE/2012/14)

26

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

26.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 23 iulie 2012

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor

(2012/428/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor (1) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008.

(2)

La 11 aprilie 2011, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocierile cu Ucraina privind modificări la Acordul respectiv între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor. Negocierile au fost încheiate cu succes prin parafarea Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor (denumit în continuare „acordul”) în februarie 2012.

(3)

Acordul ar trebui semnat, sub rezerva încheierii sale.

(4)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (2); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea acesteia, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(5)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea acesteia, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor se autorizează în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acordului menționat (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 iulie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 332, 18.12.2007, p. 68.

(2)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(4)  Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


26.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 iulie 2012

privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse privind comerțul cu părți și componente de autovehicule între Uniunea Europeană și Federația Rusă

(2012/429/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2012/106/UE a Consiliului (1), Acordul între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse privind comerțul cu părți și componente de autovehicule între Uniunea Europeană și Federația Rusă („acordul”) a fost semnat la 16 decembrie 2011, sub rezerva încheierii sale.

(2)

Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se aprobă în numele Uniunii Acordul între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse privind comerțul cu părți și componente de autovehicule între Uniunea Europeană și Federația Rusă (2).

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să procedeze, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din acord, pentru a exprima consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul acordului (3).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 57, 29.2.2012, p. 14.

(2)  Acordul a fost publicat în JO L 57, 29.2.2012, p. 15, împreună cu decizia de semnare.

(3)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


REGULAMENTE

26.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 648/2012 AL COMISIEI

din 25 iulie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 iulie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

26.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/6


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 iunie 2012

privind poziția care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comisiei mixte UE-AELS, referitoare la adoptarea unei decizii de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

(2012/430/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 15a din Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun (1) („convenția”) permite unei țări terțe să devină parte contractantă la această convenție ca urmare a unei decizii a Comisiei mixte instituită prin convenția respectivă de a invita țara respectivă.

(2)

Articolul 15 din convenție împuternicește Comisia mixtă să recomande și să adopte, prin decizii, amendamentele la convenție și la apendicele la aceasta.

(3)

Turcia și-a exprimat oficial dorința de a adera la regimul de tranzit comun și a fost invitată să adere printr-o decizie din 19 ianuarie 2012 a Comisiei mixte.

(4)

Dat fiind că a îndeplinit cerințele de ordin juridic, structural și de tehnologie a informației, care reprezintă condițiile prealabile pentru aderare, și ca urmare a procedurii oficiale de aderare, Turcia va adera la convenție.

(5)

Extinderea regimului de tranzit comun va necesita anumite modificări ale convenției. Acestea privesc noi referințe lingvistice în limba turcă și adaptările corespunzătoare ale documentelor de garanție.

(6)

Propunerea de amendament a fost prezentată și discutată în cadrul grupului de lucru UE-AELS, iar textul a primit o aprobare preliminară.

(7)

Prin urmare, ar trebui stabilită poziția Uniunii Europene în ceea ce privește propunerea de amendament,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană, în cadrul Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun, referitoare la adoptarea de către respectiva comisie a Deciziei nr. XXX de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun are la bază proiectul de decizie atașat la prezenta decizie.

Modificările minore aduse proiectului de decizie pot fi acceptate de reprezentanții Uniunii în cadrul Comisiei mixte UE-AELS, după ce aceștia au informat Consiliul în mod corespunzător.

Articolul 2

Comisia publică decizia Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun, după adoptarea acesteia, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 26 iunie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

N. WAMMEN


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.


PROIECT DE

DECIZIE NR. XXX A COMISIEI MIXTE UE-AELS PRIVIND TRANZITUL COMUN

din

de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun […]

COMISIA MIXTĂ,

având în vedere Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun (1), în special articolul 15 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1)

Turcia și-a exprimat dorința de a adera la Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun („convenția”) și a fost invitată să adere printr-o decizie din 19 ianuarie 2012 a Comisiei mixte înființate în temeiul respectivei convenții.

(2)

În consecință, versiunile în limba turcă ale referințelor utilizate în convenție ar trebui incluse în convenție în ordinea corespunzătoare.

(3)

Aplicarea prezentei decizii depinde de data aderării Turciei la convenție.

(4)

Pentru a permite utilizarea unor formulare de garanție tipărite în conformitate cu criteriile în vigoare înainte de data aderării Turciei la convenție, ar trebui stabilită o perioadă de tranziție în timpul căreia formularele tipărite ar putea fi utilizate în continuare, cu anumite adaptări.

(5)

Prin urmare, convenția ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Apendicele III la Convenția privind regimul de tranzit comun se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Prezenta decizie se aplică la data la care Turcia aderă la convenție.

(2)   Formularele bazate pe formularele tip din anexele C1, C2, C3, C4, C5, C6 la apendicele III pot fi utilizate în continuare, până cel târziu la sfârșitul celei de a douăsprezecea luni care urmează datei aplicării prezentei decizii, sub rezerva adaptărilor geografice necesare și a adaptărilor referitoare la adresa de serviciu sau la agentul autorizat.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comisia mixtă

Președintele


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.

ANEXĂ

1.

În anexa B1, sub caseta 51, se adaugă următoarea liniuță după Elveția:

„Turcia TR”

2.

În anexa B6, titlul III se modifică după cum urmează:

   TR Sınırlı Geçerli”

2.1.

În prima parte a tabelului „Validitate limitată – 99200” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Vazgeçme”

2.2.

În a doua parte a tabelului „Dispensă – 99201” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Alternatif Kanıt”

2.3.

În a treia parte a tabelului „Probă alternativă – 99202” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)”

2.4.

În a patra parte a tabelului „Diferențe: Mărfuri prezentate la biroul … (nume și țara) – 99203” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir”

2.5.

În a cincea parte a tabelului „Ieșire din … supusă restricțiilor sau impozitelor prin regulamentul sau Directiva/Decizia nr. … – 99204” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme”

2.6.

În a șasea parte a tabelului „Dispensă de itinerariu obligatoriu – 99205” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR İzinli Gönderici”

2.7.

În a șaptea parte a tabelului „Expeditor agreat – 99206” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR İmzadan Vazgeçme”

2.8.

În a opta parte a tabelului „Dispensă de semnătură – 99207” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır”

2.9.

În a noua parte a tabelului „Garanție globală interzisă – 99208” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım”

2.10.

În a zecea parte a tabelului „Utilizare nelimitată – 99209” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir”

2.11.

În a unsprezecea parte a tabelului „Emis ulterior – 99210” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Çeșitli”

2.12.

În a douăsprezecea parte a tabelului „Diverși – 99211” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Dökme”

2.13.

În a treisprezecea parte a tabelului „Vrac – 99212” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

   TR Gönderici”

2.14.

În a paisprezecea parte a tabelului „Expeditor – 99213” se adaugă următoarea liniuță după NO:

„—

3.

Anexa C1 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C1

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/TRANZIT COMUNITAR

Image

Image

4.

Anexa C2 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C2

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/TRANZIT COMUNITAR

Image

Image

5.

Anexa C4 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C4

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/TRANZIT COMUNITAR

Image

Image

6.

În caseta 7 din anexa C5, cuvântul „Turcia” se introduce între cuvintele „Elveția” și „Andorra”.

7.

În caseta 6 din anexa C6, cuvântul „Turcia” se introduce între cuvintele „Elveția” și „Andorra”.


26.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/15


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 iunie 2012

privind poziția care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comisiei mixte UE-AELS, referitoare la adoptarea unei decizii de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

(2012/431/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 15a din Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun (1) („convenția”) permite unei țări terțe să devină parte contractantă la această convenție ca urmare a unei decizii a Comisiei mixte instituite prin convenția respectivă de a invita țara respectivă să adere.

(2)

Articolul 15 din convenție împuternicește Comisia mixtă să recomande și să adopte, prin decizii, amendamentele la convenție și la apendicele la aceasta.

(3)

Croația și-a exprimat oficial dorința de a adera la regimul de tranzit comun și a fost invitată să adere printr-o decizie din 19 ianuarie 2012 a Comisiei mixte.

(4)

Dat fiind că a îndeplinit cerințele de ordin juridic, structural și de tehnologie a informației, care reprezintă condițiile prealabile pentru aderare, și ca urmare a procedurii oficiale de aderare, Croația va adera la convenție.

(5)

Extinderea regimului de tranzit comun va necesita anumite modificări ale convenției. Acestea privesc noi referințe lingvistice în limba croată și adaptările corespunzătoare ale documentelor de garanție.

(6)

Propunerea de amendament a fost prezentată și discutată în cadrul grupului de lucru UE-AELS, iar textul a primit o aprobare preliminară.

(7)

Prin urmare, ar trebui stabilită poziția Uniunii Europene în ceea ce privește propunerea de amendament,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană, în cadrul Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun, referitoare la adoptarea de către respectiva comisie a Deciziei nr. XXX de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun are la bază proiectul de decizie atașat la prezenta decizie.

Modificările minore aduse proiectului de decizie pot fi acceptate de reprezentanții Uniunii în cadrul Comisiei mixte UE-AELS, după ce aceștia au informat Consiliul în mod corespunzător.

Articolul 2

Comisia publică decizia Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun, după adoptarea acesteia, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 26 iunie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

N. WAMMEN


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.


PROIECT DE

DECIZIE NR. XXX A COMISIEI MIXTE UE-AELS PRIVIND TRANZITUL COMUN

din

de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun […]

COMISIA MIXTĂ,

având în vedere Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun (1), în special articolul 15 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1)

Croația și-a exprimat dorința de a adera la Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun („convenția”) și a fost invitată să adere printr-o decizie din 19 ianuarie 2012 a Comisiei mixte înființate în temeiul respectivei convenții.

(2)

În consecință, versiunile în limba croată ale referințelor utilizate în convenție ar trebui incluse în convenție în ordinea corespunzătoare.

(3)

Aplicarea prezentei decizii depinde de data aderării Croației la convenție.

(4)

Pentru a permite utilizarea unor formulare de garanție tipărite în conformitate cu criteriile în vigoare înainte de data aderării Croației la convenție, ar trebui stabilită o perioadă de tranziție în timpul căreia formularele tipărite ar putea fi utilizate în continuare, cu anumite adaptări.

(5)

Prin urmare, convenția ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Apendicele III la Convenția privind regimul de tranzit comun se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Prezenta decizie se aplică la data la care Croația aderă la convenție.

(2)   Formularele bazate pe formularele tip din anexele C1, C2, C3, C4, C5, C6 la apendicele III pot fi utilizate în continuare, până cel târziu la sfârșitul celei de a douăsprezecea luni care urmează datei aplicării prezentei decizii, sub rezerva adaptărilor geografice necesare și a adaptărilor referitoare la adresa de serviciu sau la agentul autorizat.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comisia mixtă

Președintele


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.

ANEXĂ

1.

În anexa B1, sub caseta 51, se adaugă următoarea liniuță între Regatul Unit și Islanda:

„Croația HR”

2.

În anexa B6, titlul III se modifică după cum urmează:

   HR Valjanost ograničena”

2.1.

În prima parte a tabelului „Validitate limitată – 99200” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Oslobođeno”

2.2.

În a doua parte a tabelului „Dispensă – 99201” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Alternativni dokaz”

2.3.

În a treia parte a tabelului „Probă alternativă – 99202” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)”

2.4.

În a patra parte a tabelului „Diferențe: Mărfuri prezentate la biroul … (nume și țara) – 99203” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …”

2.5.

În a cincea parte a tabelului „Ieșire din … supusă restricțiilor sau impozitelor prin regulamentul sau Directiva/Decizia nr. … – 99204” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta”

2.6.

În a șasea parte a tabelului „Dispensă de itinerariu obligatoriu – 99205” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj”

2.7.

În a șaptea parte a tabelului „Expeditor agreat – 99206” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Oslobođeno potpisa”

2.8.

În a opta parte a tabelului „Dispensă de semnătură – 99207” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”

2.9.

În a noua parte a tabelului „Garanție globală interzisă – 99208” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Neograničena uporaba”

2.10.

În a zecea parte a tabelului „Utilizare nelimitată – 99209” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Izdano naknadno”

2.11.

În a unsprezecea parte a tabelului „Emis ulterior – 99210” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Razni”

2.12.

În a douăsprezecea parte a tabelului „Diverși – 99211” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Rasuto”

2.13.

În a treisprezecea parte a tabelului „Vrac – 99212” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Pošiljatelj”

2.14.

În a paisprezecea parte a tabelului „Expeditor – 99213” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

3.

Anexa C1 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C1

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/TRANZIT COMUNITAR

Image

Image

4.

Anexa C2 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C2

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/TRANZIT COMUNITAR

Image

Image

5.

Anexa C4 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C4

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/TRANZIT COMUNITAR

Image

Image

6.

În caseta 7 din anexa C5, cuvântul „Croația” se introduce între cuvintele „Comunitatea Europeană” și „Islanda”.

7.

În caseta 6 din anexa C6, cuvântul „Croația” se introduce între cuvintele „Comunitatea Europeană” și „Islanda”.


26.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/24


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 24 iulie 2012

privind recunoașterea schemei „REDcert” în vederea demonstrării conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

(2012/432/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (1), în special articolul 18 alineatul (6),

având în vedere Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei (2) astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/30/CE (3), în special articolul 7c alineatul (6),

după consultarea comitetului consultativ instituit prin articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE,

întrucât:

(1)

Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE stabilesc criterii de durabilitate pentru biocarburanți. Dispozițiile articolelor 7b, 7c și ale anexei IV la Directiva 98/70/CE sunt similare cu cele ale articolelor 17, 18 și ale anexei V la Directiva 2009/28/CE.

(2)

Atunci când biocarburanții și biolichidele trebuie luați în considerare în scopurile menționate la articolul 17 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Directiva 2009/28/CE, statele membre trebuie să solicite operatorilor economici să demonstreze că biocarburanții și biolichidele respectă criteriile de durabilitate stabilite la articolul 17 alineatele (2)-(5) din Directiva 2009/28/CE.

(3)

Considerentul 76 din Directiva 2009/28/CE prevede că trebuie evitată impunerea unei sarcini nerezonabile asupra industriei, iar schemele voluntare pot contribui la găsirea de soluții eficace pentru demonstrarea conformității cu respectivele criterii de durabilitate.

(4)

Comisia poate hotărî că o schemă voluntară națională sau internațională permite demonstrarea conformității loturilor de biocarburanți cu criteriile de durabilitate stabilite la articolul 17 alineatele (3)-(5) din Directiva 2009/28/CE sau că o schemă voluntară națională sau internațională de cuantificare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră conține date exacte în scopurile articolului 17 alineatul (2) din respectiva directivă.

(5)

Comisia poate recunoaște o astfel de schemă voluntară pentru o perioadă de 5 ani.

(6)

Atunci când un operator economic prezintă dovezi sau date obținute în conformitate cu o schemă voluntară care a fost recunoscută de Comisie, în măsura vizată de respectiva decizie de recunoaștere, un stat membru nu trebuie să solicite furnizorului dovezi suplimentare ale conformității cu criteriile de durabilitate.

(7)

La 21 februarie 2012, Comisia a primit cererea de recunoaștere a schemei „REDcert”. Această schemă poate acoperi o gamă largă de biocarburanți și biolichide. Schema recunoscută trebuie făcută publică pe platforma de transparență instituită în temeiul Directivei 2009/28/CE. Comisia trebuie să țină cont de aspectele sensibile din punct de vedere comercial și poate decide să facă publică respectiva schemă doar parțial.

(8)

În urma evaluării schemei „REDcert” s-a constatat că aceasta respectă în mod adecvat criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 7b alineatele (3), (4) și (5) din Directiva 98/70/CE și la articolul 17 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva 2009/28/CE și că aplică o metodologie de echilibrare a masei în conformitate cu dispozițiile articolului 7c alineatul (1) din Directiva 98/70/CE și ale articolului 18 alineatul (1) din Directiva 2009/28/CE.

(9)

În urma aceleiași evaluări, s-a constatat că schema „REDcert” respectă standardele corespunzătoare în materie de fiabilitate, transparență și auditare independentă, precum și cerințele metodologice din anexa IV la Directiva 98/70/CE și din anexa V la Directiva 2009/28/CE.

(10)

Sfera prezentei decizii nu acoperă alte elemente suplimentare referitoare la durabilitate și vizate de schema „REDcert”. Aceste elemente suplimentare de durabilitate nu sunt obligatorii pentru a demonstra conformitatea cu cerințele de durabilitate prevăzute de Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Schema voluntară „REDcert”, pentru care Comisia a primit cererea de recunoaștere la 21 februarie 2012, demonstrează că loturile de biocarburanți respectă criteriile de durabilitate formulate la articolul 17 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva 2009/28/CE și la articolul 7b alineatele (3), (4) și (5) din Directiva 98/70/CE. Schema conține, de asemenea, date exacte în sensul articolului 17 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE și al articolului 7b alineatul (2) din Directiva 98/70/CE.

Schema voluntară „REDcert” poate fi utilizată pentru a demonstra conformitatea cu articolul 7c alineatul (1) din Directiva 98/70/CE și cu articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2009/28/CE.

Articolul 2

Decizia este valabilă timp de cinci ani de la data intrării în vigoare. Dacă, după adoptarea prezentei decizii, schema suferă modificări de fond care ar putea afecta principiile care stau la baza luării prezentei decizii, modificările trebuie notificate Comisiei fără întârziere. Comisia evaluează modificările transmise pentru a stabili dacă schema continuă să respecte în mod corespunzător criteriile de durabilitate pentru care a fost recunoscută.

Dacă s-a demonstrat clar că schema nu a implementat elemente considerate a fi esențiale pentru prezenta decizie și dacă au loc încălcări structurale grave ale respectivelor elemente, Comisia poate abroga prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 350, 28.12.1998, p. 58.

(3)  JO L 140, 5.6.2009, p. 88.


26.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/26


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 iulie 2012

de abrogare a Deciziei BCE/2012/3 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă

(BCE/2012/14)

(2012/433/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 12.1 și 18, precum și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1), în special punctele 1.6, 6.3.1 și 6.3.2 din anexa I la aceasta,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro pot desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață pe baza unor garanții corespunzătoare. Criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea garanțiilor pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(2)

În temeiul punctului 1.6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, în orice moment, instrumentele, condițiile, criteriile și procedurile de executare a operațiunilor de politică monetară din Eurosistem. În temeiul punctului 6.3.1 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Eurosistemul își rezervă dreptul de a stabili dacă o emisiune, un emitent, un debitor sau un garant îndeplinește cerințele privind standardele înalte de creditare, pe baza oricăror informații pe care le poate considera relevante.

(3)

În contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă pentru deținătorii de titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen, la 24 februarie 2012 a fost adoptată în beneficiul băncilor centrale naționale o măsură de îmbunătățire a calității colateralului sub forma unui program de răscumpărare care să susțină calitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de Republica Elenă.

(4)

Ca o măsură excepțională, Decizia BCE/2012/3 din 5 martie 2012 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă (2) a suspendat temporar aplicarea cerințelor minime din Eurosistem referitoare la pragurile de calitate a creditelor în ceea ce privește titlurile de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, declarându-le eligibile pe durata aplicării măsurii de îmbunătățire a calității colateralului.

(5)

La încetarea aplicării măsurii de îmbunătățire a calității colateralului, Consiliul guvernatorilor a hotărât ca pragul de calitate a creditului aplicabil în Eurosistem, astfel cum este prevăzut la punctul 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, să se aplice în ceea ce privește titlurile de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, întrucât calitatea acestora de garanții adecvate nu este asigurată în prezent.

(6)

Decizia BCE/2012/3 ar trebui prin urmare abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Abrogarea Deciziei BCE/2012/3

Decizia BCE/2012/3 se abrogă.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 25 iulie 2012.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 iulie 2012.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 77, 16.3.2012, p. 19.