ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.171.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 171

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
30 iunie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 577/2012 al Consiliului din 26 iunie 2012 de ajustare a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii Europene

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 578/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 privind neaprobarea substanței active difenilamină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 1 )

2

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 579/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole

4

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 580/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 581/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iulie 2012

10

 

 

DECIZII

 

 

2012/347/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 28 iunie 2012 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2012) 4312]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

30.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/1


REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 577/2012 AL CONSILIULUI

din 26 iunie 2012

de ajustare a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, stabilite de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (1), în special articolul 64 și articolul 65 alineatele (2) și (3) din Statutul funcționarilor și anexele VII, XI și XIII la Statutul funcționarilor, precum și articolul 20 primul paragraf și articolele 64 și 92 din Regimul aplicabil celorlalți agenți,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

S-a înregistrat o creștere considerabilă a costului vieții în Estonia în perioada iunie-decembrie 2011 și ar trebui să fie ajustați în consecință coeficienții corectori aplicați remunerațiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 ianuarie 2012, coeficienții corectori aplicabili, în temeiul articolului 64 din Statutul funcționarilor, remunerațiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți repartizați în țara menționată mai jos se stabilesc după cum urmează:

Estonia: 77,8.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 26 iunie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

N. WAMMEN


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.


30.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/2


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 578/2012 AL COMISIEI

din 29 iunie 2012

privind neaprobarea substanței active difenilamină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 80 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Directiva 91/414/CEE a Consiliului (2) se aplică, în ceea ce privește procedura și condițiile de aprobare, substanțelor active pentru care a fost stabilit caracterul complet al cererilor în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (3). Difenilamina este o substanță activă pentru care a fost stabilit caracterul complet al cererii în conformitate cu regulamentul respectiv.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (4) și (CE) nr. 1490/2002 (5) ale Comisiei stabilesc normele detaliate de punere în aplicare a etapelor a doua și a treia ale programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, precum și o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea eventualei lor includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Lista respectivă include difenilamina. Prin Decizia 2009/859/CE a Comisiei (6), s-a hotărât neincluderea difenilaminei în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(3)

În acord cu notificatorul inițial, o altă persoană (denumită în continuare „solicitantul”) a prezentat o nouă cerere în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, solicitând aplicarea procedurii accelerate prevăzute la articolele 14-19 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei.

(4)

Cererea a fost transmisă Irlandei, care a fost desemnată stat membru raportor prin Regulamentul (CE) nr. 1490/2002. Perioada pentru procedura accelerată a fost respectată. Specificația substanței active și utilizările propuse sunt identice cu cele care au făcut obiectul Deciziei 2009/859/CE. Cererea este conformă, de asemenea, cu celelalte cerințe de fond și de procedură menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008.

(5)

Irlanda a evaluat informațiile suplimentare transmise de solicitant și a elaborat un raport suplimentar. Raportul respectiv a fost comunicat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei la 3 decembrie 2010.

(6)

Autoritatea a comunicat raportul suplimentar celorlalte state membre și solicitantului pentru observații și a transmis Comisiei observațiile primite. În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 și la cererea Comisiei, la 5 decembrie 2011, autoritatea și-a prezentat Comisiei concluziile privind evaluarea riscurilor prezentate de difenilamină (7). Proiectul de raport de evaluare, raportul suplimentar și concluziile autorității au fost reexaminate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și au fost finalizate la 1 iunie 2012, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei privind difenilamina.

(7)

Datele și informațiile suplimentare furnizate de solicitant nu au permis eliminarea motivelor de îngrijorare specifice care au condus la neincludere. În special, nu a fost posibilă realizarea unei evaluări fiabile a expunerii consumatorilor, din cauză că lipseau informațiile privind reziduurile din merele crude sau prelucrate și nu putea fi exclusă prezența în mere a nitrozaminelor. Mai exact, nu au putut fi identificați trei metaboliți și, prin urmare, nu au putut fi evaluate proprietățile lor toxicologice. Mai mult, studiul privind prelucrarea prezentat de solicitant nu era reprezentativ pentru condițiile de hidroliză standard și nu a permis identificarea produselor de degradare și de reacție, printre care cei trei metaboliți necunoscuți. În sfârșit, dovezile suplimentare prezentate cu privire la nitrozamine au fost neconcludente, întrucât metoda analitică nu a fost validată și a avut o rezoluție insuficientă și o lipsă de selectivitate.

(8)

Comisia a invitat solicitantul să își prezinte observațiile privind concluzia autorității. În plus, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 33/2008, Comisia a invitat solicitantul să formuleze observații privind proiectul de raport de reexaminare. Solicitantul și-a prezentat observațiile, acestea fiind examinate cu atenție.

(9)

Cu toate acestea, în pofida argumentelor prezentate de solicitant, aspectele problematice menționate în considerentul 7 nu au putut fi eliminate. În consecință, nu s-a demonstrat faptul că, în condițiile de utilizare prevăzute, produsele fitosanitare care conțin difenilamină ar îndeplini, în linii generale, cerințele stabilite la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(10)

Prin urmare, difenilamina nu ar trebui aprobată, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(11)

Din motive de claritate, Decizia 2009/859/CE ar trebui abrogată.

(12)

Prezentul regulament nu exclude posibilitatea prezentării unei noi cereri pentru difenilamină, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Neautorizarea substanței active

Nu se aprobă substanța activă difenilamină.

Articolul 2

Abrogare

Decizia 2009/859/CE se abrogă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25.

(5)  JO L 224, 21.8.2002, p. 23.

(6)  JO L 314, 1.12.2009, p. 79.

(7)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flufenoxuron (Concluzia examinării de către omologi a riscului utilizării ca pesticid a substanței active difenilamină). Jurnalul EFSA 2012; 10(1):2486 [59 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2486. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


30.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 579/2012 AL COMISIEI

din 29 iunie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 primul paragraf litera (m) coroborat cu articolul 4,

având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (2), în special articolul 6 alineatul (3a) al doilea paragraf litera (a),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (3a) primul paragraf din Directiva 2000/13/CE prevede obligația ca pe eticheta băuturilor cu mai mult de 1,2 % alcool în volum să fie menționate toate ingredientele definite la articolul 6 alineatul (4) litera (a) și enumerate în anexa IIIa la respectiva directivă.

(2)

Derogarea de la această obligație, prevăzută de Directiva 2007/68/CE a Comisiei (3) astfel cum a fost modificată de Regulamentul (UE) nr. 1266/2010 (4), nu se mai aplică, cu începere de la 30 iunie 2012 până la epuizarea stocurilor pentru vinurile, în sensul anexei XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, introduse pe piață sau etichetate înainte de 30 iunie 2012.

(3)

Prin urmare, este necesar să se fixeze modalitățile de etichetare a respectivelor băuturi cu menționarea substanțelor vizate de anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE și utilizate la elaborare, atunci când prezența acestora poate fi detectată în produsul final conform metodelor de analiză prevăzute la articolul 120g din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și când, prin urmare, trebuie să fie considerate ingrediente în sensul articolului 6 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2000/13/CE.

(4)

Utilizarea pictogramelor la etichetarea produselor permite, într-un context multilingv, o mai bună vizibilitate a informațiilor furnizate consumatorilor și prezintă garanții sporite pentru aceștia. Prin urmare, este oportun să se permită operatorilor să completeze mențiunile cu pictograme.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei (5) trebuie modificat în consecință.

(6)

Pentru ca noile norme să nu afecteze comercializarea produselor deja etichetate, este necesar să se prevadă ca acestea să se aplice vinurilor elaborate în întregime sau parțial din struguri din recolta anului 2012 și a anilor următori și etichetate după data de 30 iunie 2012.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 607/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 51 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 51

Aplicarea anumitor norme orizontale

(1)   Pentru indicarea ingredientelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (3a) din Directiva 2000/13/CE, mențiunile care trebuie utilizate cu privire la sulfiți, la lapte și produsele pe bază de lapte, precum și la ouă și produsele pe bază de ouă sunt cele care figurează în anexa X partea A.

(2)   Mențiunile prevăzute la alineatul (1) pot fi însoțite, după caz, de una dintre pictogramele care figurează în anexa X partea B.”

2.

Anexa X se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică, în ceea ce privește mențiunile referitoare la lapte și produsele pe bază de lapte, precum și la ouă și produsele pe bază de ouă, prevăzute la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 607/2009, astfel cum este modificat de prezentul regulament, vinurilor vizate de anexa XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, elaborate în întregime sau parțial din struguri din recolta anului 2012 și a anilor următori și etichetate după data de 30 iunie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(3)  JO L 310, 28.11.2007, p. 11.

(4)  JO L 347, 31.12.2010, p. 27.

(5)  JO L 193, 24.7.2009, p. 60.


ANEXĂ

„ANEXA X

PARTEA A

Mențiunile prevăzute la articolul 51 alineatul (1)

Limba

Mențiuni referitoare la sulfiți

Mențiuni referitoare la ouă și la produsele pe bază de ouă

Mențiuni referitoare la lapte și la produsele pe bază de lapte

în bulgară

„сулфити“ sau „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ sau „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ sau „млечен протеин“

în spaniolă

«sulfitos» sau «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» sau «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» sau «proteína de leche»

în cehă

„siřičitany“ sau „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ sau „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ sau „mléčná bílkovina“

în daneză

»sulfitter« sau »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym« sau »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« sau »mælkeprotein«

în germană

„Sulfite“ sau „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ sau „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ sau „Milchprotein“

în estonă

„sulfitid” sau „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” sau „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” sau „piimaproteiin”

în greacă

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» sau «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» sau «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» sau «πρωτεΐνη γάλακτος»

în engleză

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ sau ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ sau ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ sau ‘milk protein’

în franceză

«sulfites» sau «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» sau «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» sau «protéine du lait»

în italiană

«solfiti» sau «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» sau «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» sau «proteina del latte»

în letonă

“sulfīti” sau “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” sau “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” sau “piena olbaltumviela”

în lituaniană

„sulfitai“ sau „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ sau „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ sau „pieno baltymai“

în maghiară

„szulfitok” sau „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” sau „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” sau „tejfehérje”

în malteză

“sulfiti” sau “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” sau “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” sau “proteina tal-ħalib”

în neerlandeză

„sulfieten” sau „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” sau „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” sau „melkproteïnen”

în polonă

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” sau „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” sau „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” sau „białko mleka”

în portugheză

«sulfitos» sau «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» sau «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» sau «proteína de leite»

în română

„sulfiți” sau „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” sau „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” sau „proteine din lapte”

în slovacă

„siričitany“ sau „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ sau „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ sau „mliečna bielkovina“

în slovenă

„sulfiti“ sau „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ sau „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ sau „mlečne beljakovine“

în finlandeză

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” sau ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” sau ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” sau ”maitoproteiinia”

în suedeză

”sulfiter” sau ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” sau ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” sau ”mjölkprotein”

PARTEA B

Pictogramele menționate la articolul 51 alineatul (2)

Image

Image

Image

Image


30.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 580/2012 AL COMISIEI

din 29 iunie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

TR

52,3

ZZ

52,3

0707 00 05

TR

103,7

ZZ

103,7

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

72,8

UY

89,3

ZA

95,0

ZZ

85,7

0808 10 80

AR

114,7

BR

93,7

CL

107,8

NZ

136,1

US

180,9

UY

57,1

ZA

107,3

ZZ

113,9

0809 10 00

TR

193,2

ZZ

193,2

0809 29 00

TR

421,8

ZZ

421,8


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


30.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 581/2012 AL COMISIEI

din 29 iunie 2012

de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iulie 2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stipulează că, pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (grâu comun, destinat însămânțării), ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și 1007 90 00, taxa de import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru astfel de produse la data importării, majorat cu 55 % și diminuat cu prețul de import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful vamal comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei de import menționate la alineatul (1) din articolul respectiv, se stabilesc periodic prețuri de import CIF reprezentative pentru produsele în cauză.

(3)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei de import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (grâu comun, destinat însămânțării), ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și 1007 90 00 este prețul de import CIF reprezentativ zilnic, stabilit în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 5 din regulamentul menționat.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele de import pentru perioada începând cu 1 iulie 2012, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe.

(5)

Dat fiind că este necesar să se asigure aplicarea acestei măsuri cât mai curând posibil după ce au devenit disponibile datele actualizate, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 1 iulie 2012, taxele de import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 1 iulie 2012

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Taxa de import (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

ex 1001 91 20

GRÂU comun, destinat însămânțării

0,00

ex 1001 99 00

GRÂU comun de calitate superioară, cu excepția grâului destinat însămânțării

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB destinat însămânțării, cu excepția porumbului hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, cu excepția porumbului destinat însămânțării (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORG boabe, cu excepția sorgului hibrid destinat însămânțării

0,00


(1)  Importatorul poate beneficia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, de o reducere a taxelor de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Marea Mediterană (dincolo de Strâmtoarea Gibraltar) sau în Marea Neagră, în cazul în care mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul Suez;

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, în Estonia, în Irlanda, în Letonia, în Lituania, în Polonia, în Finlanda, în Suedia, în Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice, în cazul în care mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR pe tonă atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 642/2010.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

15.6.2012-28.6.2012

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur, calitate superioară

Grâu dur, calitate medie (2)

Grâu dur, calitate inferioară (3)

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

258,64

192,65

Prețul FOB USA

235,23

225,23

205,23

Primă pentru Golf

23,48

Primă pentru Marile Lacuri

43,36

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:

Costuri de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

17,04 EUR/t

Costuri de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

52,19 EUR/t


(1)  Primă negativă de 14 EUR/t încorporată [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].


DECIZII

30.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/13


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 28 iunie 2012

de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2012) 4312]

(Numai textele în limbile franceză și neerlandeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/347/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 14 august 2009, Monsanto Europe SA a prezentat autorității competente din Țările de Jos, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, o cerere de introducere pe piață a produselor și ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia MON 87701 × MON 89788 (denumită în continuare „cererea”).

(2)

Cererea se referă, de asemenea, la introducerea pe piață de soia MON 87701 × MON 89788 astfel cum este prezentă în produse, altele decât cele alimentare și furajele, care conțin sau constau în soia MON 87701 × MON 89788, având aceleași utilizări ca orice alt soi de soia, cu excepția cultivării.

(3)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cererea include datele și informațiile solicitate în anexele III și IV la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (2), precum și informații și concluzii privind evaluarea riscului, efectuată în conformitate cu principiile stabilite în anexa II la Directiva 2001/18/CE. Cererea cuprinde, de asemenea, un plan de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

(4)

La 15 februarie 2012, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „EFSA”) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Aceasta a considerat că soia MON 87701 × MON 89788, astfel cum este descrisă în cerere, este la fel de sigură ca și omoloaga sa nemodificată genetic în ceea ce privește efectele sale potențiale asupra sănătății umane și animale sau asupra mediului (3).

(5)

În avizul său, EFSA a luat în considerare toate întrebările și problemele specifice semnalate de statele membre în cadrul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la articolul 18 alineatul (4) din regulamentul respectiv.

(6)

În avizul său, EFSA a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a mediului, constând într-un plan general de supraveghere prezentat de solicitant, este în conformitate cu utilizarea prevăzută a produselor.

(7)

Având în vedere considerațiile de mai sus, ar trebui acordată autorizația pentru soia MON 87701 × MON 89788 și pentru toate produsele care conțin sau constau în aceasta și pentru produsele alimentare și furajele fabricate din aceasta, astfel cum se descrie în cerere (denumite în continuare „produsele”). Alte produse decât cele alimentare și furajele produse din soia MON 87701 × MON 89788 nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și nu sunt vizate de prezenta autorizație.

(8)

Ar trebui alocat un identificator unic fiecărui organism modificat genetic (denumit în continuare „OMG”), astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic (4).

(9)

Pe baza avizului emis de EFSA rezultă că, pentru produsele și ingredientele alimentare și furajele care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia MON 87701 × MON 89788, nu sunt necesare alte cerințe specifice de etichetare decât cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Cu toate acestea, pentru a asigura utilizarea produselor în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea furajelor care conțin sau constau în OMG-uri și a altor produse decât cele alimentare și furajele, care conțin sau constau în OMG-uri pentru care se solicită autorizația, ar trebui completată cu o indicație clară care să specifice că este interzisă folosirea produselor în cauză pentru cultivare.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic și de modificare a Directivei 2001/18/CE (5) stabilește la articolul 4 alineatul (6) cerințele de etichetare a produselor care conțin sau constau în OMG-uri. La articolul 4 alineatele (1)-(5) din respectivul regulament sunt stabilite cerințele în materie de trasabilitate a produselor care conțin sau constau în OMG-uri, iar la articolul 5 din respectivul regulament sunt stabilite cerințele în materie de trasabilitate a produselor alimentare și a furajelor produse din OMG-uri.

(11)

Titularul autorizației ar trebui să prezinte rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare a efectelor asupra mediului. Rezultatele respective ar trebui să fie prezentate în conformitate cu Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6). Avizul EFSA nu justifică impunerea unor condiții sau restricții specifice pentru introducerea pe piață și/sau a unor condiții sau restricții specifice pentru utilizare și manipulare, și nici a unor cerințe de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea alimentelor și a furajelor sau a unor condiții specifice pentru protejarea anumitor ecosisteme/a anumitor zone de mediu și/sau geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18 alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(12)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în Registrul UE al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(13)

Prezenta decizie se notifică prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea referitor la Convenția privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (7).

(14)

Solicitantul a fost consultat cu privire la măsurile prevăzute în prezenta decizie.

(15)

Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele acestuia. S-a considerat că este necesar un act de punere în aplicare, iar președintele a prezentat proiectul actului de punere în aplicare comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Organismul modificat genetic și identificatorul unic

Identificatorul unic MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 este atribuit soiului de soia modificată genetic MON 87701 × MON 89788, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 65/2004.

Articolul 2

Autorizare

Următoarele produse sunt autorizate în sensul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:

(a)

produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia MON-877Ø1-2 × MON-89788-1;

(b)

furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia MON-877Ø1-2 × MON-89788-1;

(c)

soia MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 prezentă în alte produse decât cele alimentare și furajele care conțin sau constau în aceasta, având aceleași utilizări ca orice alt soi de soia, cu excepția cultivării.

Articolul 3

Etichetare

(1)   În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „soia”.

(2)   Cuvintele „nu este destinată cultivării” apar pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care conțin sau constau în soia MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, menționate la articolul 2 literele (b) și (c).

Articolul 4

Monitorizarea efectelor asupra mediului

(1)   Titularul autorizației se asigură că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului există și se aplică, astfel cum este stabilit la litera (h) din anexă.

(2)   Titularul autorizației prezintă Comisiei rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.

Articolul 5

Registrul UE

Informațiile din anexa la prezenta decizie se introduc în registrul UE al produselor alimentare și furajelor modificate genetic, astfel cum se prevede la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 6

Titularul autorizației

Titularul autorizației este Monsanto Company, Statele Unite ale Americii, reprezentat de Monsanto Europe SA, Belgia.

Articolul 7

Valabilitate

Prezenta decizie se aplică pentru o perioadă de 10 ani de la data notificării sale.

Articolul 8

Destinatar

Prezenta decizie se adresează Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 270-272, 1150 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

Adoptată la Bruxelles, 28 iunie 2012.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2009-00761

(4)  JO L 10, 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 268, 18.10.2003, p. 24.

(6)  JO L 275, 21.10.2009, p. 9.

(7)  JO L 287, 5.11.2003, p. 1.


ANEXĂ

(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

Monsanto Company

Adresă

:

800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167 – Statele Unite ale Americii

Reprezentat de Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 270-272, 1150 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

(b)   Denumirea și specificațiile produselor

1.

produse alimentare și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia MON-877Ø1-2 × MON-89788-1;

2.

furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia MON-877Ø1-2 × MON-89788-1;

3.

alte produse decât cele alimentare și furajele, care conțin sau constau în soia MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, având aceleași utilizări ca orice alt soi de soia, cu excepția cultivării.

Soia modificată genetic MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, astfel cum este descrisă în cerere, este produsă prin încrucișări între soia care conține evenimentele MON-877Ø1-2 și MON-89788-1 și care exprimă proteina Cry1Ac, care conferă protecție împotriva anumitor lepidoptere dăunătoare, precum și proteina CP4 EPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat.

(c)   Etichetare

1.

În sensul cerințelor de etichetare specifice stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „soia”.

2.

Cuvintele „nu este destinată cultivării” apar pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care conțin sau constau în soia MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, menționate la articolul 2 literele (b) și (c) din prezenta decizie.

(d)   Metoda de detecție

Metoda de cuantificare a plantelor de soia MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 bazată pe reacția de polimerizare în lanț (PCR) în timp real și specifică de eveniment

Validată pe semințe de către laboratorul comunitar de referință, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, publicată la adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Material de referință: AOCS 0809-A și AOCS 0906-A (pentru MON87701) și AOCS 0906-B și AOCS 906-A (pentru MON89788), disponibile prin intermediul American Oil Chemists Society la adresa internet http://www.aocs.org/tech/crm

(e)   Identificator unic

MON-877Ø1-2 × MON-89788-1

(f)   Informații necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică

Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr de înregistrare: a se vedea [a se completa după notificare].

(g)   Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, folosirea sau manipularea produselor

Nu sunt necesare.

(h)   Planul de monitorizare

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

[Link: plan publicat pe internet]

(i)   Cerințe de monitorizare după introducerea pe piață a utilizării produselor alimentare destinate consumului uman

Nu sunt necesare.

Notă: este posibil ca linkurile către documentele relevante să necesite a fi modificate în timp. Aceste modificări vor fi puse la dispoziția publicului prin actualizarea registrului UE al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic.