ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.148.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 148

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
8 iunie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012 al Comisiei din 7 iunie 2012 privind deschiderea și gestionarea contingentului tarifar de brizuri de orez din codul NC 10064000 pentru producția de preparate alimentare din codul NC 19011000

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 481/2012 al Comisiei din 7 iunie 2012 de stabilire a normelor de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 482/2012 al Comisiei din 7 iunie 2012 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Tettnanger Hopfen (IGP)]

15

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 483/2012 al Comisiei din 7 iunie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

20

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 484/2012 al Comisiei din 7 iunie 2012 de fixare a valorii maxime a ajutorului acordat pentru depozitarea privată a uleiului de măsline în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 430/2012

22

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2012 al Comisiei din 7 iunie 2012 privind taxa vamală minimă pentru zahăr care trebuie stabilită pentru cea de a șaptea invitație parțială de participare la licitație prevăzute în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011

24

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

8.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 480/2012 AL COMISIEI

din 7 iunie 2012

privind deschiderea și gestionarea contingentului tarifar de brizuri de orez din codul NC 1006 40 00 pentru producția de preparate alimentare din codul NC 1901 10 00

(text codificat)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1095/96 al Consiliului din 18 iunie 1996 privind punerea în aplicare a concesiunilor stabilite în lista CXL întocmită ca urmare a încheierii negocierilor prevăzute la articolul XXIV.6 din GATT (1), în special articolul 1,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2058/96 al Comisiei din 28 octombrie 1996 privind deschiderea și gestionarea contingentului tarifar de brizuri de orez din codul NC 1006 40 00, pentru producția de preparate alimentare din codul NC 1901 10 (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (3). Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Printre concesiunile acordate este prevăzut un contingent tarifar de 1 000 de tone de brizuri de orez scutit de drepturi vamale din codul NC 1006 40 00, care pot fi importate anual, pentru producerea preparatelor alimentare din codurile NC 1901 10 00.

(3)

Ar trebui să se prevadă că dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (4) se aplică importurilor efectuate în temeiul prezentului regulament.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (5) stabilește, în special, norme privind cererile pentru licențele de import, statutul solicitanților și eliberarea licențelor. Acest regulament limitează perioada de valabilitate a licențelor de import la ultima zi a perioadei de contingent tarifar și se aplică fără a aduce atingere condițiilor suplimentare sau derogărilor stabilite prin regulamentele sectoriale.

(5)

În scopul unei mai bune gestionări a contingentului tarifar deschis în temeiul prezentului regulament, este necesar ca operatorilor să li se permită în continuare să depună mai mult de o cerere de licență pe o perioada contingentară și, prin urmare, să se deroge de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006. În plus, în vederea îmbunătățirii controlului asupra acestui contingent, precum și pentru armonizarea și simplificarea gestionării acestuia, este necesar să se prevadă ca cererile de licență de import să fie depuse săptămânal.

(6)

În vederea asigurării unei bune gestionări administrative a regimului menționat anterior, sunt necesare norme specifice privind depunerea de cereri și emiterea licențelor. Aceste norme sunt fie complementare, fie fac derogare de la dispozițiile Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (6).

(7)

Este necesar să se prevadă dispoziții speciale pentru a garanta că brizurile de orez importate nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute. Prin urmare, scutirea de drepturi vamale ar trebui condiționată de un angajament al importatorului care să ateste utilizarea proiectată și constituirea unei garanții cu o valoare egală cu dreptul vamal neperceput. Buna gestionare a contingentului necesită alocarea unui timp rezonabil pentru transformare. Expedierea mărfurilor necesită întocmirea, în statul membru de punere în liberă circulație, a unui exemplar de control T5, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (7), care constituie instrumentul adecvat pentru a aduce dovada transformării. În cazul în care transformarea are loc în statul membru de punere în liberă circulație, se poate furniza dovada acesteia printr-un un document național echivalent.

(8)

Deși garanția s-a constituit pentru a asigura plata unei noi datorii vamale la import, este oportun să se introducă o anumită flexibilitate în ceea ce privește eliberarea acestei garanții.

(9)

Garanția aferentă licențelor de import de 25 EUR per tonă ar trebui să fie suficientă pentru buna gestionare a contingentului.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În conformitate cu dispozițiile prezentului regulament se deschide un contingent tarifar anual scutit de drepturi vamale de 1 000 de tone de brizuri de orez, care intră sub incidența codului NC 1006 40 00 și destinat să fie utilizat pentru producerea preparatelor alimentare din codurile NC 1901 10 00.

Contingentul are numărul de ordine 09.4079.

Regulamentele (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 1301/2006 și (CE) nr. 376/2008 se aplică contingentului menționat la primul paragraf, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede dispoziții contrare.

Articolul 2

(1)   Cererile de licențe de import se referă la o cantitate de cel puțin 5 tone și de cel mult 500 de tone.

Fiecare cerere de licență indică o cantitate în kilograme (fără zecimale).

Cererile de licențe de import se depun la autoritățile competente din statele membre cel mai târziu în fiecare zi de vineri până la ora 13.00, ora Bruxelles-ului.

(2)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, solicitantul poate să depună mai mult de o cerere de licență pe perioadă contingentară. Cu toate acestea, solicitantul nu poate depune decât o cerere de licență pe săptămână.

(3)   La rubrica 7 a cererii de licență și a licenței de import se indică țara exportatoare și mențiunea „da” este marcată cu o cruce.

(4)   Cererea de licență și licența de import includ:

(a)

la rubrica 20, una dintre mențiunile din anexa I;

(b)

la rubrica 24, una dintre mențiunile din anexa II.

(5)   Prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, valoarea garanției privind licențele de import prevăzute de prezentul regulament este de 25 de EUR pe tonă.

Articolul 3

(1)   În cazul în care cantitățile solicitate în cursul unei săptămâni depășesc cantitatea disponibilă pentru aplicarea contingentului, Comisia stabilește, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, cel târziu în a patra zi lucrătoare următoare ultimei zile de depunere a cererilor pentru respectiva săptămână, menționată la articolul 2 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul regulament, coeficientul de atribuire a cantităților solicitate în cursul săptămânii respective și suspendă până la sfârșitul perioadei contingentare depunerea de noi cereri de licențe de import.

Cererile depuse în cadrul săptămânii în curs se consideră inadmisibile.

Statele membre autorizează operatorii să retragă, în termen de două zile lucrătoare de la data publicării regulamentului de punere în aplicare care stabilește coeficientul de atribuire, cererile pentru care cantitatea pentru care se eliberează licența este mai mică de 20 de tone.

(2)   Licența de import se eliberează în a opta zi lucrătoare ulterioară ultimei zile de depunere a cererilor.

Articolul 4

Statele membre transmit Comisiei pe cale electronică:

(a)

cel târziu în ziua de luni ulterioară săptămânii de depunere a cererilor de licențe, până la ora 18.00, ora Bruxelles-ului, informațiile privind cererile de licențe de import menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, incluzând cantitățile totale care fac obiectul cererilor respective;

(b)

cel târziu în a doua zi lucrătoare următoare zilei de eliberare a licențelor de import, informațiile privind licențele eliberate menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, incluzând cantitățile totale pentru care au fost eliberate licențele de import, precum și cantitățile pentru care au fost retrase cererile de licențe de import, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul regulament;

(c)

cel târziu în ultima zi a fiecărei luni, cantitățile totale puse efectiv în liberă circulație în baza contingentului în cauză pe parcursul penultimei luni. În cazul în care nicio cantitate nu a fost pusă în liberă circulație pe parcursul uneia dintre lunile respective, se trimite o notificare nulă. Cu toate acestea, notificarea nu mai este solicitată în a treia lună următoare ultimei zile de valabilitate a licențelor.

Articolul 5

(1)   Scutirea de drept vamal este condiționată de:

(a)

prezentarea la punerea în liberă circulație a angajamentului scris al importatorului, conform căruia totalitatea mărfurilor declarate va fi transformată în conformitate cu indicațiile de la rubrica 20 a licenței în termen de șase luni de la data la care s-a acceptat punerea în liberă circulație;

(b)

constituirea de către importator, la punerea în liberă circulație, a unei garanții cu o valoare egală cu dreptul vamal pentru brizuri de orez stabilit la articolul 140 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (8).

(2)   La punerea în liberă circulație, importatorul indică drept loc de transformare fie numele unei întreprinderi de transformare și al unui stat membru, fie un număr maxim de cinci unități de transformare diferite. Expedierea mărfurilor necesită întocmirea în statul membru de plecare a unui exemplar de control T5 care, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, reprezintă, de asemenea, dovada transformării.

Cu toate acestea, în cazul în care transformarea are loc în statul membru de punere în liberă circulație, se poate furniza dovada transformării cu un document național echivalent.

(3)   Exemplarul de control T5 include:

(a)

la rubrica 104, una dintre mențiunile din anexa III;

(b)

la rubrica 107, una dintre mențiunile din anexa IV.

(4)   Cu excepția cazului de forță majoră, garanția prevăzută la alineatul (1) litera (b) se restituie atunci când importatorul prezintă autorității competente din statul membru de punere în liberă circulație dovada că totalitatea cantităților puse în liberă circulație a fost transformată în produsul menționat în licența de import. Se consideră că transformarea a avut loc în cazul în care produsul a fost fabricat în una sau în mai multe dintre unitățile de transformare aparținând întreprinderii la care se face referire la alineatul (2) situate în statul membru menționat în acel alineat sau în unitatea de transformare ori într-una dintre unitățile de transformare menționate în acel alineat, în termenul prevăzut la alineatul (1) litera (a).

În cazul orezului pus în liberă circulație care nu au fost transformat în termenul specificat, garanția eliberată se micșorează cu 2 % pentru fiecare zi de depășire a termenului.

(5)   Dovada transformării se furnizează autorității competente în șase luni de la expirarea termenului de transformare.

În cazul în care dovada nu este furnizată în termenul stabilit în prezentul alineat, garanția menționată la alineatul (1) litera (b), diminuată, dacă este cazul, cu procentul prevăzut la alineatul (4) al doilea paragraf, se reduce cu 2 % pentru fiecare zi de depășire a termenului.

Valoarea garanției care nu este eliberată rămâne cu titlul de drept vamal.

Articolul 6

Prin derogare de la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008, cantitatea pusă în liberă circulație nu poate depăși cantitatea menționată la rubricile 17 și 18 din licența de import. În acest sens, cifra „0” se înscrie la rubrica 19 a licenței.

Articolul 7

Regulamentul (CE) nr. 2058/96 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146, 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 276, 29.10.1996, p. 7.

(3)  A se vedea anexa V.

(4)  JO L 189, 29.7.2003, p. 12.

(5)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(8)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.


ANEXA I

Mențiuni prevăzute la articolul 2 alineatul (4) litera (a)

:

în bulgară

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

în spaniolă

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

în cehă

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

în daneză

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

în germană

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

în estonă

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

în greacă

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

în engleză

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

în franceză

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

în italiană

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

în letonă

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

în lituaniană

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

în maghiară

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

în malteză

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

în neerlandeză

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

în polonă

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

în portugheză

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

în română

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

în slovacă

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

în slovenă

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

în finlandeză

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

în suedeză

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 2 alineatul (4) litera (b)

:

în bulgară

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

în spaniolă

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

în cehă

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

în daneză

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

în germană

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

în estonă

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

în greacă

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

în engleză

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

în franceză

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

în italiană

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

în letonă

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

în lituaniană

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

în maghiară

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

în malteză

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

în neerlandeză

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

în polonă

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

în portugheză

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

în română

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

în slovacă

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

în slovenă

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

în finlandeză

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

în suedeză

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


ANEXA III

Mențiuni prevăzute la articolul 5 alineatul (3) litera (a)

:

în bulgară

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

în spaniolă

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

în cehă

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

în daneză

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

în germană

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

în estonă

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

în greacă

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

în engleză

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

în franceză

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

în italiană

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

în letonă

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

în lituaniană

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

în maghiară

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

în malteză

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

în neerlandeză

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

în polonă

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

în portugheză

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

în română

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

în slovacă

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

în slovenă

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

în finlandeză

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

în suedeză

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ANEXA IV

Mențiuni prevăzute la articolul 5 alineatul (3) litera (b)

:

în bulgară

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

în spaniolă

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

în cehă

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

în daneză

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

în germană

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

în estonă

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

în greacă

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

în engleză

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

în franceză

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

în italiană

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

în letonă

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

în lituaniană

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

în maghiară

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

în malteză

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

în neerlandeză

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

în polonă

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

în portugheză

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

în română

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

în slovacă

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

în slovenă

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

în finlandeză

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

în suedeză

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


ANEXA V

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 2058/96 al Comisiei

(JO L 276, 29.10.1996, p. 7)

 

Regulamentul (CE) nr. 1950/2005 al Comisiei

(JO L 312, 29.11.2005, p. 18)

Doar articolul 5 și anexa IV

Regulamentul (CE) nr. 1996/2006 al Comisiei

(JO L 398, 30.12.2006, p. 1)

Doar articolul 7 și anexa VI

Regulamentul (CE) nr. 2019/2006 al Comisiei

(JO L 384, 29.12.2006, p. 48)

Doar articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1456/2007 al Comisiei

(JO L 325, 11.12.2007, p. 76)

Doar articolul 1


ANEXA VI

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 2058/96

Prezentul regulament

Articolele 1-5

Articolele 1-5

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Anexele I-IV

Anexele I-IV

Anexa V

Anexa VI


8.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 481/2012 AL COMISIEI

din 7 iunie 2012

de stabilire a normelor de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1) și articolul 148, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 617/2009 al Consiliului (2) a deschis, pe bază multianuală, un contingent tarifar autonom pentru importul a 20 000 de tone de carne de vită și mânzat de calitate superioară. Regulamentul respectiv a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 464/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) care majorează contingentul tarifar de import la 21 500 de tone începând cu prima zi a lunii care urmează după publicarea sa și la 48 200 de tone începând cu 1 august 2012. Contingentele tarifare pentru produsele agricole trebuie gestionate în conformitate cu articolul 144 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 617/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 464/2012, contingentul tarifar trebuie gestionat de Comisie prin acte de punere în aplicare, care urmează să fie adoptate în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (4).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 620/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 privind modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară (5) prevede norme referitoare la gestionarea contingentului tarifar în cauză prin metoda examinării simultane a cererilor de licențe de import, menționată la articolul 144 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Experiența dobândită recent prin gestionarea contingentului tarifar al Uniunii pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară a demonstrat că este necesară îmbunătățirea modului de gestionare a acestui contingent tarifar. Experiența dobândită prin utilizarea sistemului de gestionare bazat pe principiul „primul venit, primul servit”, menționat la articolul 144 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, a fost pozitivă în alte sectoare agricole. Prin urmare, în scopul simplificării administrative și pentru a evita orice comportament speculativ, contingentul tarifar pentru importul de carne de vită și mânzat de calitate superioară originară din țări terțe trebuie gestionat în conformitate cu articolele 308a și 308b și cu articolul 308c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (6), care stabilește norme privind gestionarea contingentelor tarifare desemnate să fie utilizate în ordinea cronologică a datelor de acceptare a declarațiilor vamale. În cazul în care importurile sunt gestionate în conformitate cu normele respective, nu mai trebuie solicitate licențe de import.

(3)

În vederea asigurării unui flux periodic de importuri, este oportun să se subdivizeze contingentul tarifar anual în subperioade trimestriale. Trebuie stabilite numere de ordine corespunzătoare, în conformitate cu articolul 308a alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 617/2009, anul contingentar începe la 1 iulie și se termină la 30 iunie. În vederea asigurării unei treceri rapide de la metoda examinării simultane, utilizată în prezent, la sistemul de gestionare bazat pe principiul „primul venit, primul servit”, noua metodă de gestionare trebuie aplicată de la 1 iulie 2012.

(5)

Cantitatea disponibilă pentru prima subperioadă trimestrială (1 iulie-30 septembrie 2012) trebuie calculată pe o bază proporțională, ținând seama de volumul contingentului tarifar anual, aplicabil până la 31 iulie 2012, și de noul volum mărit al contingentului tarifar anual, aplicabil de la 1 august 2012.

(6)

Produsele importate în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 617/2009 trebuie puse în liberă circulație cu condiția prezentării unui certificat de autenticitate eliberat de autoritatea competentă din țara terță exportatoare. Eliberarea acestor certificate de autenticitate trebuie să garanteze că produsele importate se încadrează în categoria „carne de vită și mânzat de calitate superioară”, astfel cum este definită în prezentul regulament.

(7)

Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 620/2009 trebuie abrogat și înlocuit cu un nou regulament de punere în aplicare.

(8)

Întrucât noul sistem de gestionare urmează să se aplice de la 1 iulie 2012, nu trebuie să se elibereze licențele solicitate în iunie 2012 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 620/2009.

(9)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește norme privind gestionarea contingentului tarifar al Uniunii pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 617/2009, denumit în continuare „contingentul tarifar”. Perioada de aplicare și volumul contingentului tarifar, precum și taxele vamale aferente sunt cele prevăzute în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Prezentul regulament este aplicabil cărnii de vită și mânzat de calitate superioară, în stare proaspătă, refrigerată sau congelată, care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa II.

În scopul aplicării prezentului regulament, „carne congelată” înseamnă carnea care, în momentul introducerii pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, are o temperatură internă de – 12 °C sau mai mică.

Articolul 2

Gestionarea contingentului tarifar

(1)   Contingentul tarifar se gestionează pe baza principiului „primul venit, primul servit”, în conformitate cu articolele 308a și 308b și cu articolul 308c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Nu se solicită licențe de import.

(2)   Contingentul tarifar se gestionează ca un contingent tarifar principal cu numărul de ordine 09.2201, cu patru subcontingente tarifare trimestriale cu numărul de ordine 09.2202.

Se poate beneficia de acest contingent tarifar numai prin solicitarea numărului de ordine 09.2202 aplicabil subcontingentelor tarifare.

(3)   Utilizarea subcontingentelor tarifare până la 30 septembrie, 31 decembrie și 31 martie este sistată în a cincea zi lucrătoare a Comisiei din noiembrie, februarie și, respectiv, mai. Soldurile neutilizate ale acestora se adaugă la cantitățile destinate subcontingentelor tarifare trimestriale începând cu 1 octombrie, 1 ianuarie și, respectiv, 1 aprilie. Niciun sold neutilizat la sfârșitul unui an contingentar nu se transferă în alt an contingentar.

Articolul 3

Certificate de autenticitate

(1)   Pentru a beneficia de contingentul tarifar, se prezintă autorităților vamale ale Uniunii un certificat de autenticitate eliberat în țara terță în cauză, împreună cu o declarație vamală de punere în liberă circulație a mărfurilor vizate.

(2)   Certificatul de autenticitate menționat la alineatul (1) se întocmește în conformitate cu modelul din anexa III.

(3)   Certificatul de autenticitate conține, pe verso, o mențiune conform căreia carnea originară din țara exportatoare îndeplinește cerințele prevăzute în anexa II.

(4)   Certificatul de autenticitate este valabil numai în cazul în care este completat și vizat corespunzător de autoritatea emitentă.

(5)   Certificatul de autenticitate se consideră a fi vizat corespunzător dacă indică data și locul eliberării și dacă poartă ștampila autorității emitente și semnătura persoanei sau a persoanelor împuternicite să îl semneze.

(6)   Pe originalul certificatului de autenticitate, precum și pe copiile acestuia, ștampila poate fi înlocuită cu un sigiliu imprimat.

(7)   Certificatul de autenticitate este valabil cel târziu până la data de 30 iunie care urmează după data emiterii acestuia.

Articolul 4

Autorități emitente din țări terțe

(1)   Autoritatea emitentă menționată la articolul 3:

(a)

este recunoscută ca atare de autoritatea competentă din țara exportatoare;

(b)

se angajează să verifice indicațiile înscrise în certificatele de autenticitate.

(2)   Comisiei i se notifică următoarele informații:

(a)

denumirea și adresa, inclusiv adresa de e-mail și adresa de internet, dacă este posibil, ale autorității sau autorităților recunoscute în vederea eliberării certificatelor de autenticitate menționate la articolul 3;

(b)

specimenele ștampilelor folosite de autoritatea sau autoritățile emitente;

(c)

procedurile și criteriile utilizate de autoritatea sau autoritățile emitente în vederea stabilirii conformității cu cerințele prevăzute în anexa II.

Articolul 5

Notificările țărilor terțe

Dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute în anexa II, Comisia publică denumirea autorității sau autorităților emitente în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C sau prin orice alte mijloace adecvate.

Articolul 6

Controale la fața locului în țările terțe

Comisia poate să solicite țării terțe autorizarea unor reprezentanți ai Comisiei pentru a efectua, dacă este necesar, controale la fața locului în respectiva țară terță. Aceste controale se efectuează împreună cu autoritățile competente din țara terță în cauză.

Articolul 7

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 620/2009 se abrogă.

Articolul 8

Măsuri tranzitorii

Cererile de licențe depuse în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 620/2009 în primele șapte zile ale lunii iunie 2012 se resping la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Garanțiile depuse în legătură cu cererile respective se eliberează.

Articolul 9

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2012.

Cu toate acestea, articolul 8 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 182, 15.7.2009, p. 1.

(3)  JO L 149, 8.6.2012, p. 1.

(4)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(5)  JO L 182, 15.7.2009, p. 25.

(6)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXA I

Contingentul tarifar pentru carnea de vită și mânzat în stare proaspătă, refrigerată sau congelată

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioada de aplicare a contingentului tarifar

Volumul contingentului tarifar

(în tone greutate netă)

Taxe contingentare

Perioada 1 iulie 2012-30 iunie 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Carne de bovine, în stare proaspătă, refrigerată sau congelată, care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa II

de la 1 iulie la 30 iunie

45 975

Zero

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

din care:

09.2202

 

de la 1 iulie la 30 septembrie

9 825

09.2202

 

de la 1 octombrie la 31 decembrie

12 050

09.2202

 

de la 1 ianuarie la 31 martie

12 050

09.2202

 

de la 1 aprilie la 30 iunie

12 050

Perioade începând cu 1 iulie 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Carne de bovine, în stare proaspătă, refrigerată sau congelată, care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa II

de la 1 iulie la 30 iunie

48 200

Zero

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

din care:

09.2202

 

de la 1 iulie la 30 septembrie

12 050

09.2202

 

de la 1 octombrie la 31 decembrie

12 050

09.2202

 

de la 1 ianuarie la 31 martie

12 050

09.2202

 

de la 1 aprilie la 30 iunie

12 050


(1)  În conformitate cu articolul 2 alineatul (2), se poate beneficia de acest contingent tarifar numai prin solicitarea numărului de ordine 09.2202 aplicabil subcontingentelor tarifare.


ANEXA II

Cerințe privind mărfurile din cadrul contingentului tarifar menționat la articolul 1

1.

Bucățile de carne de vită și mânzat se obțin din carcase de juninci și de boi (1) cu vârste mai mici de 30 de luni care au fost hrăniți cel puțin 100 de zile înainte de sacrificare numai cu rații conținând minimum 62 % concentrate și/sau coproduse obținute din cereale furajere, ca materie uscată, care au sau depășesc un conținut de energie metabolizabilă mai mare de 12,26 megajouli per kilogram de materie uscată.

2.

Junincile și boii care sunt hrăniți cu rațiile menționate la punctul 1 primesc pe zi, în medie, hrană pe bază de materie uscată reprezentând minimum 1,4 % din greutatea lor în viu.

3.

Carcasele din care provin bucățile de carne de vită și mânzat sunt evaluate de un evaluator angajat de autoritățile naționale a cărui evaluare se bazează, la fel ca și clasificarea carcaselor care rezultă din aceasta, pe o metodă aprobată de autoritățile naționale. Metoda de evaluare a autorităților naționale, precum și clasificările acesteia trebuie să evalueze calitatea preconizată a carcaselor pe baza combinării unor criterii privind maturitatea carcaselor și caracteristicile organoleptice ale bucăților de carne. Această metodă de evaluare a carcaselor include, fără însă a se limita la acestea, evaluarea caracteristicilor de maturitate privind culoarea și textura marelui mușchi dorsal, oasele și osificarea cartilagiilor, precum și o evaluare a caracteristicilor organoleptice estimate, incluzând combinarea caracteristicilor specifice ale grăsimii intramusculare și caracterul ferm al marelui mușchi dorsal.

4.

Bucățile sunt etichetate în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

5.

Mențiunea „carne de vită și mânzat de calitate superioară” poate fi adăugată informațiilor de pe etichetă.


(1)  În scopul aplicării acestor cerințe, „juninci” și „boi” se referă la categoriile E și, respectiv, C, definite în partea A a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  JO L 204, 11.8.2000, p. 1.


ANEXA III

Image


8.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 482/2012 AL COMISIEI

din 7 iunie 2012

de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Tettnanger Hopfen (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Germaniei de aprobare a modificării elementelor din caietul de sarcini al indicației geografice protejate „Tettnanger Hopfen”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 415/2010 al Comisiei (2).

(2)

Cererea are drept scop modificarea caietului de sarcini. Din motive economice, sunt autorizate noi sisteme de spaliere. Perioada de tăiere este modificată pentru a se permite o mai bună adaptare la factorii meteorologici din ce în ce mai nefavorabili. Se autorizează folosirea erbicidelor cu noile sisteme de spaliere, pentru ca plantele de hamei să aibă la dispoziție o mai mare cantitate de apă. Temperatura maximă de uscare este modificată la 65 °C, ca urmare a noilor informații științifice disponibile.

(3)

Comisia a examinat modificarea în cauză și a hotărât că este justificată. Deoarece modificarea este minoră în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia o poate aproba fără a recurge la procedura prezentată la articolele 5, 6 și 7 din regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caietul de sarcini al indicației geografice protejate „Tettnanger Hopfen” se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Documentul unic care reia elementele principale ale caietului de sarcini figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 119, 13.5.2010, p. 5.


ANEXA I

Se aprobă următoarea modificare a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Tettnanger Hopfen”:

Metodă de obținere:

1.

Se elimină următoarele teze a patra, a cincea și a șasea:

Cultivatorii de hamei din Tettnang nu pot începe lucrul până în primăvară, spre deosebire de alte regiuni de cultură a hameiului, unde sistemele de susținere din sârmă sunt instalate în timpul iernii. Aceasta se datorează faptului că regiunea are sisteme de spaliere specifice. Dacă în alte regiuni predomină sistemul pe un singur rând, în Tettnang sunt șase rânduri de hamei între rândurile pentru utilaje.

Explicație: introducerea unor noi (diferite) sisteme de spaliere se face din motive economice, aceasta facilitând în special folosirea utilajelor.

2.

În a șaptea teză, se înlocuiește „între începutul și mijlocul lunii aprilie” cu „între începutul lunii martie și mijlocul lunii aprilie”.

Explicație: extinderea perioadei de tăiere permite o mai bună adaptare la factorii meteorologici din ce în ce mai nefavorabili ca urmare a schimbărilor climatice, precum și utilizarea optimală a forței de muncă.

3.

Se elimină următoarele teze a cincisprezecea și a șaisprezecea:

O particularitate este că, în timpul fazei de înflorire, se seamănă o cultură de acoperire (spre deosebire de alte regiuni, cultivatorii de hamei din regiunea Tettnang au interzis în mod voluntar utilizarea erbicidelor), ceea ce înseamnă că nu mai sunt necesare alte lucrări ale solului. Prin această practică, se previne compactarea și erodarea solului și se stimulează formarea de humus.

Explicație: este posibil ca noile sisteme de spaliere să necesite utilizarea de erbicide. Acestea se utilizează doar în cazurile – destul de rare – de dezvoltare în exces a buruienilor și sunt indispensabile pentru ca plantele de hamei să aibă la dispoziție o mai mare cantitate de apă. Prin urmare, calitatea hameiului nu ar trebui să fie afectată de acest lucru.

4.

În a nouăsprezecea teză, se înlocuiește „62 °C” cu „65 °C”.

Explicație: ca urmare a existenței unor noi informații științifice, se poate dovedi necesară o temperatură maximă de uscare de 65 °C. Creșterea temperaturii maxime de uscare corespunde condițiilor generale prevăzute de contractul de livrare a hameiului; tabelul privind calitatea hameiului german specifică pentru hameiul brut o temperatură de uscare de 60-65 °C. În plus, uscarea la o temperatură mai mare ameliorează eficiența energetică. Această operație nu afectează în mod negativ aroma delicată a hameiului.


ANEXA II

DOCUMENT UNIC

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

„TETTNANGER HOPFEN”

Nr. CE: DE-PGI-0105-0528-03.11.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denumire

„Tettnanger Hopfen”

2.   Statul membru sau țara terță

Germania

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tip de produs

Clasa 1.8:

alte produse menționate în anexa I la tratat (condimente etc.)

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

Botanică: hameiul (Humulus lupulus) face parte din ordinul Urticales (urzici) și din familia cânepii (Cannabaceae). Hameiul este o plantă dioică, ceea ce înseamnă că fiecare plantă are doar flori femele sau doar flori mascule. Se cultivă doar plantele „femele”, din ale căror flori se dezvoltă conurile. Protecția acordată de Regulamentul (CE) nr. 510/2006 se aplică doar conurilor de hamei din flori femele (hamei proaspăt) și produselor rezultate din prelucrarea hameiului, respectiv, în cazul de față, granulelor de hamei și extractului de hamei. Conul de hamei este format din bractee, bracteole, un peduncul și tija centrală a florii de hamei și conține substanțele valoroase pentru fabricarea berii, prin care se distinge hameiul din Tettnang. Hameiul este o plantă de zi scurtă, crescând primăvara pe măsură ce zilele se lungesc și înflorind în jurul datei de 21 iunie, când zilele încep să se scurteze. Mulțumită condițiilor favorabile în care crește (sol, nivel de precipitații și temperaturi medii), hameiul din Tettnang poate atinge înălțimi de 8,3 m, spre deosebire de hameiul din alte zone (sistemele de susținere din alte zone de cultură au, de regulă, înălțimi de 7-7,5 m). Acest tip de hamei crește repede (cu până la 30 de cm pe zi) și se cațără în sensul acelor de ceas. Toate soiurile aromatice din regiunea Tettnang sunt definite ca „Tettnanger Hopfen”. Pe lângă soiurile principale cunoscute sub denumirile de „Tettnanger” (începând din 1973, denumirea comună de „Tettnanger Frühhopfen”; v. P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, p. 342) și „Hallertauer Mittelfrüher”, se cultivă și soiurile „Hallertauer Tradition” și „Perle”. Soiul „Tettnanger” este cultivat exclusiv în zona de cultură Tettnang.

Utilizare: Hameiul din Tettnang este utilizat aproape exclusiv (în proporție de aproximativ 99 %) în producția de bere, o mică parte fiind folosită la fabricarea de produse farmaceutice. Clienții primesc hameiul din Tettnang prelucrat, sub formă de granule de hamei și, în mai mică măsură, sub formă de extract de hamei, deoarece în timpul procesului de extracție se pot pierde arome valoroase.

Ingrediente: Substanțele importante din hamei sunt substanțele amare (rășini de hamei), aromele (uleiuri esențiale) și taninii (polifenoli). Tettnang se definește ca o zonă de cultură a unor soiuri aromatice de hamei.

Hameiul din Tettnang își datorează reputația internațională în special aromelor sale excepțional de delicate, care sunt formate din peste 300 de componente de uleiuri esențiale (așa-numitul „buchet” al hameiului). Printre descrierile referitoare la aroma hameiului din Tettnang se numără caracterizări precum floral, citric, fructat, ca de coacăze roșii, dulce și condimentat. Hameiul cultivat în zona Tettnang este descris în general ca având o aromă „armonioasă, bogată și delicată”.

Pe lângă această clasificare, soiurile sunt clasificate oficial de către sectorul comerțului cu hamei în „hamei aromat de primă calitate”, „hamei aromat”, „hamei amar”, „hamei cu înalt conținut de acizi alfa”. 96 % din hameiul din Tettnang (soiurile „Tettnanger” și „Hallertauer”) intră în categoria „hamei aromat de primă calitate”; restul de 4 % („Perle” și „Hallertauer Tradition”) se află în categoria „hamei aromat”. Întrucât multe dintre cele 300 de componente aromatice nu pot fi detectate senzorial, cumpărătorii și factorii de decizie de la fabricile de bere aleg hameiul în funcție de impresii subiective (atunci când alege, cumpărătorul își cufundă nasul în hamei). Cunoscătorii spun că hameiul din Tettnang este cel mai bun hamei.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate)

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală)

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Întreaga producție a hameiului proaspăt, până la ambalarea conurilor de hamei, aplicarea sigiliului și certificarea în centrul local de certificare, are loc în aria geografică delimitată.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Aria geografică este zona de cultură Tettnang. Aceasta cuprinde:

1.

În districtul administrativ al Lacului Constanța (Landkreis), comunele Eriskirch, Friedrichshafen, Hagnau am Bodensee, Immenstaad am Bodensee, Kressbronn am Bodensee, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen și Tettnang;

2.

în districtul Ravensburg, comunele Achberg, Amtzell, Berg, Bodnegg, Grünkraut, Ravensburg, Wangen im Allgäu (teritoriul fostelor comune Neuravensburg și Schomburg);

3.

în districtul Lindau (Lacul Constanța), comunele Bodolz, Lindau (Lacul Constanța), Nonnenhorn și Wasserburg (Lacul Constanța).

5.   Legătura cu aria geografică

5.1.   Specificitatea ariei geografice

Prima mențiune oficială privind cultivarea hameiului în regiunea Tettnang datează din 1150 (P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, p. 12). Evidențele din 1838 ale districtului Tettnang de la vremea aceea consemnează existența a 14 fabrici de bere (v. Memminger, Beschreibung des Oberamts Tettnang, 1838, p. 62), dintre care trei în orașul Tettnang. Trei ani mai târziu, în 1841, numărul acestora crescuse la șase (P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, p. 13). Proprietarii acestora își cultivau singuri hameiul. Cultivarea sistematică a hameiului a fost introdusă în 1844 de doctorul de circumscripție Johann Nepomuk von Lentz, împreună cu opt cetățeni ai orașului, într-o zonă în care condițiile climatice nu favorizau culturile de viță-de-vie (P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, p. 15). Începând din 1860, zona de cultură a hameiului s-a extins, ajungând până la regiunea de cultură mai cu tradiție din nord, Altshausen, unde hameiul se cultiva de prin 1821 (P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, p. 14). În 1864 s-au cultivat 91 ha, în 1866 – 160 ha, în 1875 – 400 ha, iar în 1914 – 630 ha (P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, p. 22 și următoarele). Cea mai importantă extindere a regiunii de cultură a hameiului din zona Tettnang a avut loc în anii 1990, când zona cultivată a crescut la 1 650 hectare (raport UE privind piața hameiului din 1997; raport al grupului de producători HVG, 1997). În regiunea Tettnang s-au selecționat și s-au cultivat întotdeauna doar soiuri aromate de hamei.

Hameiul din Tettnang este cultivat doar pe pietrișul teraselor inferioare formate din morenele târzii ale glaciațiunii Würm din bazinul Schussen, de-a lungul râului Argen și ale malurilor sale datând din era glaciară. Această formațiune geologică, sub care se află curenți de apă freatică, permite hameiului să dezvolte rădăcini care ajung până la 2 m adâncime și, în același timp, oferă hameiului o sursă constantă de umiditate chiar și în perioadele de secetă extremă. Climatul temperat din această zonă situată la 400-600 de metri peste nivelul mării, influențat parțial de Lacul Constanța, reprezintă un alt factor determinant pentru aroma hameiului din Tettnang.

Hameiul din Tettnang este cultivat în condiții climatice unice (în ceea ce privește temperaturile anuale medii, perioadele însorite și precipitațiile). Valorile medii înregistrate în ultimii 30 de ani – temperatură de 9,4 °C, aproape 1 800 de ore de soare și 1 136 mm de precipitații (date din 2009) – sunt mult mai mari decât cele înregistrate în alte regiuni de cultură din Germania.

5.2.   Specificitatea produsului

Toate soiurile aromatice din regiunea Tettnang sunt definite ca „Tettnanger Hopfen”. Pe lângă soiurile principale cunoscute sub denumirile de „Tettnanger” și „Hallertauer Mittelfrüher”, se cultivă și soiurile „Hallertauer Tradition” și „Perle”. Soiul „Tettnanger” este cultivat exclusiv în zona de cultură Tettnang.

Hameiul din Tettnang conține arome excepțional de delicate, care sunt formate din peste 300 de componente de uleiuri esențiale (așa-numitul „buchet” al hameiului). Printre descrierile referitoare la aroma hameiului din Tettnang se numără caracterizări precum floral, citric, fructat, ca de coacăze roșii, dulce și condimentat. Hameiul cultivat în zona Tettnang este descris în general ca având o aromă „armonioasă, bogată și delicată”.

Potrivit categoriilor stabilite de comercianții de hamei, 96 % din hameiul din Tettnang (soiurile „Tettnanger” și „Hallertauer”) intră în categoria „hamei aromat de primă calitate”; restul de 4 % („Perle” și „Hallertauer Tradition”) se află în categoria „hamei aromat”.

Hameiul din Tettnang se caracterizează, de asemenea, printr-o mare omogenitate.

Acest lucru este atestat în fiecare an de analizele caracteristicilor exterioare de calitate ale loturilor furnizate, analize efectuate de laboratorul pentru hamei din Tettnang.

În plus, concluziile astfel obținute au fost confirmate de Universitatea din Hohenheim, pentru soiul „Tettnanger”, și de producătorul de bere Anheuser/Busch, pentru soiul „Hallertauer Mittelfrüher”.

Hameiul din Tettnang are o reputație care depășește granițele regiunii. Aroma delicată a plantei din Tettnang, această minusculă, dar foarte frumoasă capitală a hameiului, a sedus cunoscătorii din lumea întreagă, din Japonia până în America. Un exemplu privind aprecierea și renumele de calitate de care se bucură hameiul din Tettnang poate fi întâlnit în SUA, unde nu rareori producătorii de bere aplică pe butoaiele lor eticheta „Brewed with Tettnang Hops”, indicând că berea respectivă a fost produsă cu hamei din Tettnang. Datorită calității sale, hameiul din Tettnang atinge întotdeauna cele mai mari prețuri la vânzare (rapoarte anuale ale UE din anii 1990; rapoarte anuale 1990-2000 ale Bayerische Landesanstalt; P. Heidtmann, Grünes Gold, 1994, p. 368-369). Viața oamenilor din Tettnang se învârte în jurul hameiului, fapt demonstrat de structurile și evenimentele regionale care au în centrul lor hameiul din Tettnang. Muzeul Hameiului din Tettnang (Tettnanger Hopfenmuseum), inaugurat în 1995, ilustrează fascinația pe care o exercită cultura hameiului asupra locuitorilor de aici. Vizitatorii interesați au la dispoziție un traseu educativ de 4 km (Tettnanger Hopfenlehrpfad) în cursul căruia află tot ceea ce se poate ști despre hameiul din Tettnang. Pentru bicicliști, există o pistă de 42 de km care străbate toată regiunea de cultură a hameiului din Tettnang. În luna august a fiecărui an, cu puțin timp înainte de recoltă, cetățenii din Tettnang se adună pentru a celebra îndelungata tradiție a „aurului lor verde” în cadrul Festivalului Hameiului din Tettnang-Kau. În sfârșit, din doi în doi ani se aleg „altețele hameiului din Tettnang” (o regină și două prințese), care joacă rolul de ambasadoare ale hameiului din Tettnang atât pe plan local, cât și internațional.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP)

Combinația acestor factori geologici și climatici oferă condiții optime pentru ca hameiul din Tettnang să crească și să producă conuri și asigură omogenitatea acestuia, datorată în mare parte factorilor geografici. Natura solului din aria geografică delimitată și climatul temperat din această zonă, influențat parțial de Lacul Constanța, reprezintă alți factori determinanți pentru aroma excepțional de delicată a hameiului din Tettnang. Reputația internațională a hameiului din Tettnang se bazează în mare parte pe această aromă. Tradiția îndelungată a cultivării hameiului în regiunea Tettnang a dus, de asemenea, la identificarea populației din această regiune cu hameiul „Tettnanger Hopfen”, produs care are rădăcini adânci în viața culturală locală.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

Markenblatt, vol. 33 din 20.8.2010, partea 7a-bb, p. 14729

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/19450


8.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 483/2012 AL COMISIEI

din 7 iunie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

52,8

MA

66,7

MK

52,8

TR

64,5

ZZ

59,2

0707 00 05

MK

24,1

TR

112,0

ZZ

68,1

0709 93 10

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

BO

105,2

TR

110,6

ZA

150,0

ZZ

121,9

0808 10 80

AR

99,9

BR

79,5

CL

101,6

CN

136,2

NZ

136,2

US

139,9

ZA

108,6

ZZ

114,6

0809 10 00

TR

240,2

ZZ

240,2

0809 29 00

TR

454,3

ZZ

454,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


8.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 484/2012 AL COMISIEI

din 7 iunie 2012

de fixare a valorii maxime a ajutorului acordat pentru depozitarea privată a uleiului de măsline în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 430/2012

COMISIA EUROPEANĂ,

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (d) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 430/2012 al Comisiei din 22 mai 2012 de deschidere a procedurii de licitație privind acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată a uleiului de măsline (2) prevede două subperioade de licitație.

(2)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole (3), Comisia decide, pe baza ofertelor notificate de statele membre, să fixeze sau să nu fixeze o valoare maximă a ajutorului.

(3)

Pe baza ofertelor depuse ca răspuns la prima licitație parțială, este necesar să se fixeze o valoare maximă a ajutorului pentru depozitarea privată a uleiului de măsline pentru subperioada de licitație care se încheie la 5 iunie 2012.

(4)

Pentru a transmite un semnal rapid pieței și pentru a asigura gestionarea eficientă a măsurii, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru subperioada de licitație care se încheie la 5 iunie 2012 în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 430/2012, valoarea maximă a ajutorului pentru uleiul de măsline este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 132, 23.5.2012, p. 13.

(3)  JO L 223, 21.8.2008, p. 3.


ANEXĂ

Produsul

Valoarea maximă a ajutorului

(EUR/tonă/zi)

Ulei de măsline extra virgin

0,65

Ulei de măsline virgin

0,65


8.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 485/2012 AL COMISIEI

din 7 iunie 2012

privind taxa vamală minimă pentru zahăr care trebuie stabilită pentru cea de a șaptea invitație parțială de participare la licitație prevăzute în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 187 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011 al Comisiei (2) a deschis o invitație permanentă de participare la licitație pentru anul de comercializare 2011/2012 pentru importurile de zahăr încadrat la codul NC 1701 cu o taxă vamală redusă.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2012, Comisia va decide dacă, luând în considerare ofertele primite ca răspuns la invitația parțială de participare la licitație, va stabili sau nu o taxă vamală minimă per cod NC de opt cifre.

(3)

În baza ofertelor primite pentru cea de a șaptea invitație parțială de participare la licitație, trebuie stabilită o taxă vamală minimă pentru anumite coduri de opt cifre pentru zahărul încadrat la codul NC 1701, iar pentru celelalte coduri de opt cifre pentru zahărul încadrat la codul NC 1701 nu trebuie stabilită nicio taxă vamală minimă.

(4)

Pentru a transmite pieței un semnal rapid și pentru a asigura o gestionare eficientă a măsurii, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cea de a șaptea invitație parțială de participare la licitație din cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011 în cazul cărora termenul de depunere a ofertelor a expirat la 6 iunie 2012, s-a stabilit sau nu s-a stabilit o taxă vamală minimă în conformitate cu anexa la prezentul regulament pentru codurile de opt cifre pentru zahărul încadrat la codul NC 1701.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318, 1.12.2011, p. 4.


ANEXĂ

Taxe vamale minime

(EUR/tonă)

Codul NC de opt cifre

Taxă vamală minimă

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

312,60

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

345,00

1701 99 90

(—)

Nu s-a stabilit nicio taxă vamală minimă (toate ofertele au fost respinse).

(X)

Nu există oferte.