ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.136.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 136

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
25 mai 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 433/2012 al Comisiei din 23 mai 2012 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est

41

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI

din 16 mai 2012

de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția situațiilor în care ele sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și incluse într-o listă cu mențiuni permise.

(2)

Articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că statele membre vor prezenta Comisiei, până la 31 ianuarie 2008, liste naționale cu mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1) din regulamentul respectiv. Listele naționale cu mențiuni trebuie să fie însoțite de condițiile aplicabile acestora și de trimiteri la justificările științifice relevante.

(3)

Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că, după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”), Comisia adoptă, până la 31 ianuarie 2010, o listă cu mențiunile de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1) din regulamentul respectiv, precum și toate condițiile necesare utilizării acestor mențiuni.

(4)

La data de 31 ianuarie 2008, Comisia a primit din partea statelor membre liste cu peste 44 000 de mențiuni de sănătate. Examinarea listelor naționale a arătat că, din cauza multor suprapuneri și în urma discuțiilor cu statele membre, era necesară compilarea listelor naționale sub forma unei liste consolidate de mențiuni pentru care autoritatea ar trebui să ofere consultanță științifică, denumită în continuare „listă consolidată” (2).

(5)

La data de 24 iulie 2008, Comisia a transmis autorității, în mod oficial, cererea de aviz științific în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, împreună cu termeni de referință și o primă parte a listei consolidate. În noiembrie și decembrie 2008, au fost transmise părți ulterioare ale listei consolidate. Comisia a finalizat lista consolidată printr-un addendum care a fost trimis autorității la data de 12 martie 2010. Anumite mențiuni din lista consolidată au fost ulterior retrase de către statele membre, înainte de evaluarea lor de către autoritate. Evaluarea științifică de către autoritate s-a încheiat cu publicarea avizelor sale între octombrie 2009 și iulie 2011 (3).

(6)

În evaluarea sa, autoritatea a constatat că unele observații se refereau la diferite efecte pretinse sau că reuneau același efect pretins. Prin urmare, o mențiune de sănătate luată în considerare în prezentul regulament poate reprezenta una sau mai multe dintre înregistrările de pe lista consolidată.

(7)

Pentru un set de mențiuni de sănătate, autoritatea a concluzionat că, pe baza datelor prezentate, s-a stabilit o legătură cauză-efect între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții acestuia și efectul pretins. Mențiunile de sănătate care corespund acestor concluzii și care respectă cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 ar trebui să fie autorizate în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui să fie incluse într-o listă a mențiunilor permise.

(8)

Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că mențiunile de sănătate permise trebuie să fie însoțite de toate condițiile (inclusiv restricțiile) necesare utilizării lor. Prin urmare, lista mențiunilor permise ar trebui să includă formularea mențiunilor și condițiile specifice de utilizare a mențiunilor, precum și, dacă este cazul, condițiile sau restricțiile de utilizare și/sau o declarație sau o avertizare suplimentară, în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și cu avizele autorității.

(9)

Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este de a garanta că mențiunile de sănătate sunt adevărate, clare, fiabile și utile pentru consumator. În această privință, formularea și prezentarea acestor mențiuni trebuie luate în considerare. În situația în care formularea mențiunilor are același înțeles pentru consumatori ca și cea a unei mențiuni de sănătate permise, deoarece demonstrează că există aceeași relație între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții săi și sănătate, mențiunile ar trebui să facă obiectul acelorași condiții de utilizare ca cele indicate pentru mențiunile de sănătate permise.

(10)

Comisia a identificat o serie de mențiuni prezentate spre evaluare, făcând referire la efectele substanțelor vegetale sau pe bază de plante, cunoscute în general sub denumirea de substanțe „botanice”, pentru care autoritatea trebuie încă să finalizeze o evaluare științifică. În plus, există o serie de mențiuni de sănătate pentru care este necesară o evaluare suplimentară înainte ca includerea sau neincluderea acestora pe lista de mențiuni permise să poată fi luată în considerare de către Comisie sau care au fost evaluate, dar nu pot fi finalizate de către Comisie în acest moment din cauza altor factori legitimi.

(11)

Mențiunile a căror evaluare de către autoritate sau a căror luare în considerare de către Comisie nu a fost încă finalizată vor fi publicate pe site-ul web al Comisiei (4) și pot fi utilizate, în continuare, în temeiul articolului 28 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(12)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) și al articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate trebuie să se bazeze pe dovezi științifice general acceptate. În consecință, nu ar trebui autorizate mențiunile de sănătate care nu au primit o evaluare favorabilă cu privire la justificarea lor științifică din partea autorității, deoarece nu s-a concluzionat că se stabilise o legătură cauză-efect între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenții acestuia și efectul pretins. De asemenea, o autorizare poate fi retrasă în mod legitim în cazul în care mențiunile de sănătate nu respectă celelalte cerințe generale și specifice din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, chiar și în cazul unei evaluări științifice favorabile de către autoritate. Nu ar trebui să fie formulate mențiuni de sănătate incompatibile cu principiile nutriționale și de sănătate general acceptate. Autoritatea a concluzionat că pentru o mențiune (5) privind efectul grăsimilor asupra absorbției normale a vitaminelor liposolubile și altă mențiune (6) privind efectul sodiului asupra menținerii funcționării normale a mușchilor a fost stabilită o legătură cauză-efect. Cu toate acestea, utilizarea acestor mențiuni de sănătate ar transmite consumatorilor un mesaj contradictoriu și neclar, deoarece ar încuraja consumul acestor nutrienți pentru care, pe baza consultanței științifice general acceptate, autoritățile europene, naționale și internaționale informează consumatorii că aportul acestora ar trebui să fie redus. Prin urmare, aceste două mențiuni nu sunt conforme cu articolul 3 al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, care prevede că utilizarea mențiunilor nu trebuie să fie ambiguă sau înșelătoare. În plus, chiar și în cazul în care mențiunile de sănătate în cauză nu ar fi autorizate decât în condiții specifice de utilizare și/sau însoțite de declarații sau avertismente suplimentare, acest lucru nu ar fi suficient pentru a reduce confuzia consumatorului și, prin urmare, mențiunile nu ar trebui autorizate.

(13)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice la șase luni după data intrării sale în vigoare pentru a permite operatorilor economici din sectorul alimentar să se adapteze cerințelor sale, inclusiv interdicției în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 referitoare la acele mențiuni de sănătate a căror evaluare de către autoritate și a căror luare în considerare de către Comisie a fost finalizată.

(14)

Articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede instituirea și menținerea de către Comisie a unui registru al Uniunii privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, denumit în continuare „registrul”. Registrul va conține toate mențiunile autorizate și, printre altele, condițiile de utilizare care li se aplică. De asemenea, registrul va conține o listă a mențiunilor de sănătate respinse și motivele pentru care acestea au fost respinse.

(15)

Mențiunile de sănătate care au fost retrase de statele membre nu vor fi incluse în lista mențiunilor respinse din registrul Uniunii. Registrul va fi actualizat periodic și, după caz, în funcție de progresele privind mențiunile de sănătate pentru care evaluarea de către autoritate și/sau luarea în considerare de către Comisie nu a (au) fost încă finalizată (finalizate).

(16)

La stabilirea măsurilor prevăzute în prezentul regulament au fost luate în considerare în mod corespunzător comentariile și pozițiile din partea membrilor publicului și părților interesate, primite de Comisie.

(17)

Adăugarea de substanțe la produsele alimentare sau utilizarea substanțelor în produsele alimentare este reglementată de legislația specifică a Uniunii și națională, cum este clasificarea produselor ca produse alimentare sau medicamente. Orice decizie cu privire la o mențiune de sănătate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, cum ar fi includerea pe lista mențiunilor permise menționată la articolul 13 alineatul (3), nu constituie o autorizare pentru introducerea pe piață a substanței cu privire la care s-a formulat mențiunea, o decizie dacă substanța poate fi folosită în produse alimentare sau o clasificare a unui anumit produs ca produs alimentar.

(18)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mențiuni de sănătate permise

(1)   Lista mențiunilor de sănătate care pot fi înscrise pe produsele alimentare, astfel cum se menționează la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, este stabilită în anexa la prezentul regulament.

(2)   Mențiunile de sănătate menționate la alineatul (1) pot fi înscrise pe produsele alimentare în conformitate cu condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Corespunzătoare înregistrărilor ID 670 și ID 2902 din lista consolidată.

(6)  Corespunzătoare înregistrări ID 359 din lista consolidată.


ANEXĂ

LISTA MENȚIUNILOR DE SĂNĂTATE PERMISE

Nutrient, substanță, produs alimentar sau categorie de produse alimentare

Mențiune

Condiții de utilizare a mențiunii

Condiții și/sau restricții de utilizare a produsului alimentar și/sau indicații sau avertizări suplimentare

Număr în Jurnalul EFSA

Numărul corespunzător înregistrării din lista consolidată prezentată spre a fi evaluată de către EFSA

Cărbune activ

Cărbunele activ contribuie la reducerea flatulenței după consumul de alimente

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 1 g de cărbune activ la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile consumului unei cantități de 1 g, cel puțin cu 30 de minute înainte de masă și de 1 g imediat după masă.

 

2011;9(4):2049

1938

Acid alfa-linolenic

(AAL)

AAL contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de AAL, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE ACIZI GRAȘI OMEGA 3, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Consumatorul trebuie informat cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 2 g de AAL.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Arabinoxilan produs din endospermul bobului de grâu

Consumul de arabinoxilan în timpul unei mese contribuie la o diminuare a creșterii nivelului de glucoză în sânge după masa respectivă

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 8 g de fibre bogate în arabinoxilan (AX) produse din endospermul bobului de grâu (cel puțin 60 % AX per greutate) la 100 g de carbohidrați disponibili la o porție cuantificată ca parte a unei mese. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile consumului, în timpul mesei, de fibre bogate în arabinoxilan (AX) produse din endospermul bobului de grâu.

 

2011;9(6):2205

830

Fibre din boabe de orz

Fibrele conținute în boabele de orz contribuie la creșterea volumului bolului fecal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în astfel de fibre, astfel cum apare la mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Beta-glucani

Beta-glucanii contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 1 g de beta-glucani din ovăz, tărâțe de ovăz, orz, tărâțe de orz sau din amestecuri de astfel de surse la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie să fie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 3 g de beta-glucani din ovăz, tărâțe de ovăz, orz, tărâțe de orz sau din amestecuri de astfel de beta-glucani.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta-glucani din ovăz și orz

Consumul de beta-glucani din ovăz sau orz la o masă contribuie la o diminuare a creșterii nivelului de glucoză în sânge după masa respectivă

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 4 g de beta-glucani din ovăz sau orz la fiecare 30 g de carbohidrați disponibili într-o porție cuantificată, la o masă. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile consumului de beta-glucani din ovăz sau orz în timpul mesei.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaină

Betaina contribuie la metabolismul normal al homocisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 500 mg de betaină la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 1,5 g de betaină.

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că un consum zilnic care depășește 4 g poate determina o creștere semnificativă a nivelului de colesterol în sânge.

2011;9(4):2052

4325

Biotină

Biotina contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotină

Biotina contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotină

Biotina contribuie la metabolismul normal al macronutrienților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotină

Biotina contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotină

Biotina contribuie la menținerea sănătății părului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotină

Biotina contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotină

Biotina contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de biotină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Calciu

Calciul contribuie la coagularea normală a sângelui

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Calciu

Calciul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Calciu

Calciul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Calciu

Calciul contribuie la o neurotransmisie normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Calciu

Calciul contribuie la funcționarea normală a enzimelor digestive

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Calciu

Calciul contribuie la procesul de diviziune și de diferențiere celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Calciu

Calciul este necesar pentru menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Calciu

Calciul este necesar pentru menținerea sănătății dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de calciu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Soluții carbohidrați – electroliți

Soluțiile carbohidrați – electroliți contribuie la menținerea rezistenței la efort în timpul exercițiilor fizice prelungite

Pentru ca mențiunea să poată fi înscrisă pe acestea, soluțiile carbohidrați-electroliți trebuie să conțină 80-350 kcal/L provenind din carbohidrați, iar cel puțin 75 % din energie trebuie să provină din carbohidrați care determină un răspuns glicemic rapid, precum glucoza, polimerii de glucoză și zaharoza. În plus, aceste băuturi trebuie să conțină sodiu între 20 mmol/L (460 mg/L) și 50 mmol/L (1 150 mg/L) și să aibă o osmolalitate între 200-330 mOsm/kg apă.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Soluții carbohidrați – electroliți

Soluțiile carbohidrați –electroliți cresc absorbția de apă în timpul exercițiilor fizice

Pentru ca mențiunea să poată fi înscrisă pe acestea, soluțiile carbohidrați-electroliți trebuie să conțină 80-350 kcal/L provenind din carbohidrați, iar cel puțin 75 % din energie trebuie să provină din carbohidrați care determină un răspuns glicemic rapid, precum glucoza, polimerii de glucoză și zaharoza. În plus, aceste băuturi trebuie să conțină sodiu între 20 mmol/L (460 mg/L) și 50 mmol/L (1 150 mg/L) și să aibă o osmolalitate între 200-330 mOsm/kg apă.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Chitosan

Chitosanul contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 3 g de chitosan. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 3 g de chitosan.

 

2011;9(6):2214

4663

Clorură

Clorura contribuie la digestia normală, prin producerea de acid clorhidric în stomac

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de clorură, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Mențiunea nu poate fi utilizată pentru clorura a cărei sursă este clorura de sodiu

2010;8(10):1764

326

Colină

Colina contribuie la metabolismul normal al homocisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 82,5 mg de colină la 100 g sau 100 ml sau la o singură porție de produs alimentar.

 

2011;9(4):2056

3090

Colină

Colina contribuie la metabolismul normal al lipidelor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 82,5 mg de colină la 100 g sau 100 ml sau la o singură porție de produs alimentar.

 

2011;9(4):2056

3186

Colină

Colina contribuie la menținerea funcției normale a ficatului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 82,5 mg de colină la 100 g sau 100 ml sau la o singură porție de produs alimentar.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Crom

Cromul contribuie la metabolismul normal al macronutrienților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de crom trivalent, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Crom

Cromul contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale glucozei din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de crom trivalent, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Cupru

Cuprul contribuie la menținerea sănătății țesuturilor conjunctive

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Cupru

Cuprul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Cupru

Cuprul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Cupru

Cuprul contribuie la pigmentarea normală a părului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Cupru

Cuprul contribuie la transportul normal al fierului în corp

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Cupru

Cuprul contribuie la pigmentarea normală a pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Cupru

Cuprul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Cupru

Cuprul contribuie la protejarea constituenților celulari împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de cupru, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Creatină

Creatina crește performanța fizică în eforturi succesive din timpul exercițiilor fizice de scurtă durată și de mare intensitate

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 3 g de creatină. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 3 g de creatină.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare destinate adulților care efectuează exerciții fizice de mare intensitate

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Acid docosahexaenoic

(DHA)

DHA contribuie la menținerea funcției normale a creierului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 40 mg de DHA la 100 g și 100 kcal. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Acid docosahexaenoic

(DHA)

DHA contribuie la menținerea vederii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 40 mg de DHA la 100 g și 100 kcal. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Acid eicosapentaenoic și acid docosahexaenoic

(EPA/DHA)

EPA și DHA contribuie la funcția normală a inimii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de EPA și DHA, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE ACIZI GRAȘI OMEGA 3, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de EPA și DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Fluorură

Fluorura contribuie la menținerea mineralizării dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fluorură, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folat

Folatul contribuie la creșterea țesutului matern în timpul sarcinii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folat

Folatul contribuie la sinteza normală a aminoacizilor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folat

Folatul contribuie la buna funcționare a hematopoiezei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folat

Folatul contribuie la metabolismul normal al homocisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folat

Folatul contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folat

Folatul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folat

Folatul contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folat

Folatul contribuie la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de folat, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Produse alimentare cu conținut scăzut sau redus de acizi grași saturați

Reducerea consumului de grăsimi saturate contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având cel puțin un conținut scăzut de acizi grași saturați, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT SCĂZUT DE GRĂSIMI SATURATE sau având un conținut redus de acizi grași saturați, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Produse alimentare cu conținut scăzut sau redus de sodiu

Reducerea consumului de sodiu contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având cel puțin un conținut scăzut de sodiu/sare, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT SCĂZUT DE SODIU/SARE sau având un conținut redus de sodiu/sare, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Glucomanan

(konjac mannan)

Glucomananul contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 4 g de glucomanan. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 4 g de glucomanan.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glucomananul

(konjac mannan)

În condițiile unei diete hipocalorice, glucomananul contribuie la scăderea în greutate

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 1 g de glucomanan la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 3 g de glucomanan în trei doze a câte 1 g, luate împreună cu 1-2 pahare de apă, înaintea meselor și în condițiile unei diete hipocalorice.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Gumă de Guar

Guma de Guar contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 10 g de gumă de Guar. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 10 g de gumă de Guar.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(2):1464

808

Hidroxipropil metilceluloză

(HPMC)

Consumul de hidroxipropil metilceluloză în timpul mesei contribuie la o diminuare a creșterii nivelului de glucoză din sânge după masa respectivă

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 4 g de HPMC la o porție cuantificată la o masă. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum de 4 g de HPMC în timpul unei mese.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(10):1739

814

Hidroxipropil metilceluloză

(HPMC)

Hidroxipropil metilceluloza contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 5 g de HPMC. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 5 g de HPMC.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(10):1739

815

Iod

Iodul contribuie la funcția cognitivă normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de iod, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iod

Iodul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de iod, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Iod

Iodul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de iod, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iod

Iodul contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de iod, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Iod

Iodul contribuie la producția normală de hormoni tiroidieni și la funcționarea normală a glandei tiroide

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de iod, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Fier

Fierul contribuie la funcția cognitivă normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Fier

Fierul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Fier

Fierul contribuie la formarea normală a globulelor roșii și a hemoglobinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Fier

Fierul contribuie la transportul normal al oxigenului în corp

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Fier

Fierul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Fier

Fierul contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Fier

Fierul contribuie la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fier, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Enzima lactază

Enzima lactază îmbunătățește digestia lactozei la persoanele care au dificultăți în ceea ce privește digerarea lactozei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru suplimentele alimentare, cu o doză minimă de 4 500 unități FCC (Food Chemicals Codex – Codexul substanțelor chimice din produsele alimentare), cu instrucțiuni pentru persoanele vizate privind consumul la fiecare masă care conține lactoză.

Persoanele vizate trebuie informate, de asemenea, că toleranța la lactoză este variabilă și că trebuie să solicite recomandări în ceea ce privește rolul acestei substanțe în dieta lor.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Lactuloză

Lactuloza contribuie la accelerarea tranzitului intestinal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 10 g de lactuloză într-o singură porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile consumului unei doze unice de 10 g de lactuloză pe zi.

 

2010;8(10):1806

807

Acid linoleic

Acidul linoleic contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 1,5 g de acid linoleic (AL) la 100 g și 100 kcal.

Consumatorul trebuie informat cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 10 g de AL.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Culturi vii din iaurt

Culturile vii din iaurt sau lapte fermentat facilitează digestia lactozei din produsele alimentare la persoanele care au dificultăți în ceea ce privește digerarea lactozei

Pentru ca mențiunea să poată fi înscrisă pe acestea, iaurtul sau laptele fermentat trebuie să conțină cel puțin 108 unități formatoare de colonii de microorganisme vii (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus și Streptococcus thermophilus) per gram.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Magneziu

Magneziul contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magneziu

Magneziul contribuie la echilibrul electrolitic

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magneziu

Magneziul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magneziu

Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magneziu

Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magneziu

Magneziul contribuie la sinteza normală a proteinelor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magneziu

Magneziul contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magneziu

Magneziul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magneziu

Magneziul contribuie la menținerea sănătății dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magneziu

Magneziul contribuie la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de magneziu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangan

Manganul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de mangan, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangan

Manganul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de mangan, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangan

Manganul contribuie la formarea normală a țesuturilor conjunctive

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de mangan, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangan

Manganul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de mangan, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Înlocuitor al unei mese pentru controlul greutății

Substituirea unei mese zilnice din cadrul unei diete hipocalorice cu un înlocuitor contribuie la menținerea greutății corporale după pierderea în greutate

Pentru ca mențiunea să poată fi înscrisă, un produs alimentar trebuie să respecte specificațiile prevăzute în Directiva 96/8/CE în ceea ce privește produsele alimentare menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din directivă. Pentru obținerea efectului menționat, în locul unei mese zilnice trebuie să se consume înlocuitori.

 

2010; 8(2):1466

1418

Înlocuitor al unei mese pentru controlul greutății

Substituirea a două mese zilnice din cadrul unei diete hipocalorice cu înlocuitori contribuie la pierderea în greutate

Pentru ca mențiunea să poată fi înscrisă, un produs alimentar trebuie să respecte specificațiile prevăzute în Directiva 96/8/CE în ceea ce privește produsele alimentare menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din directivă. Pentru obținerea efectului menționat, în locul a două mese zilnice trebuie să se consume înlocuitori.

 

2010; 8(2):1466

1417

Carne sau pește

Carnea sau peștele contribuie la îmbunătățirea absorbției fierului atunci când se consumă împreună cu alte alimente care conțin fier

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 50 g de carne sau pește într-o singură porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum de 50 g de carne sau pește împreună cu unul sau mai multe alimente care conțin fier non-heminic.

 

2011;9(4):2040

1223

Melatonină

Melatonina contribuie la atenuarea tulburărilor de somn

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 0,5 mg de melatonină la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile consumului unei doze minime de 0,5 mg administrate înainte de culcare în prima zi de călătorie și în următoarele câteva zile după sosirea la destinație.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonină

Melatonina contribuie la reducerea timpului necesar pentru a adormi

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 1 mg de melatonină la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum de 1 mg de melatonină înainte de culcare.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molibden

Molibdenul contribuie la metabolismul normal al aminoacizilor care conțin sulf

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de molibden, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(orez roșu fermentat)

Substanța denumită „monacolin K”, care se găsește în orezul roșu fermentat, contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 10 mg de monacolin K din orezul roșu fermentat. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 10 mg de monacolin K conținute în preparatele alimentare din orez roșu fermentat.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Acizi grași mononesaturați (MUFA) și/sau acizi grași polinesaturați (PUFA)

Înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate din dietă contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge [MUFA și PUFA sunt grăsimi nesaturate]

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în acizi grași nesaturați, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT RIDICAT DE GRĂSIMI NESATURATE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Niacină

Niacina contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacină

Niacina contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacină

Niacina contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacină

Niacina contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacină

Niacina contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacină

Niacina contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de niacină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Fibre din boabe de ovăz

Fibrele conținute în boabele de ovăz contribuie la creșterea volumului bolului fecal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în astfel de fibre, astfel cum apare la mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Acid oleic

Înlocuirea grăsimilor saturate din alimentație cu grăsimi nesaturate contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge. Acidul oleic este o grăsime nesaturată.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în acizi grași nesaturați, astfel cum apare în mențiunea CONȚINUT RIDICAT DE GRĂSIMI NESATURATE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Polifenoli din ulei de măsline

Polifenolii din uleiul de măsline contribuie la protejarea lipidelor din sânge împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru uleiul de măsline care conține cel puțin 5 mg de hidroxitirozol și derivați ai acestuia (de exemplu, compusul oleuropeină și tirozolul) la 20 g de ulei de măsline. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 20 g de ulei de măsline.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Acid pantotenic

Acidul pantotenic contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de acid pantotenic, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Acid pantotenic

Acidul pantotenic contribuie la sinteza normală și la metabolizarea hormonilor steroizi, a vitaminei D și a unor neurotransmițători

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de acid pantotenic, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Acid pantotenic

Acidul pantotenic contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de acid pantotenic, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Acid pantotenic

Acidul pantotenic contribuie la performanța mentală normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de acid pantotenic, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pectine

Pectinele contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 6 g de pectine. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 6 g de pectine.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pectine

Consumul de pectine în timpul unei mese contribuie la o diminuare a creșterii nivelului de glucoză în sânge după masa respectivă

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care conțin 10 g de pectine la o porție cuantificată. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum de 10 g de pectine la o masă.

Trebuie să se prevadă un avertisment privind riscul de sufocare pentru persoanele cu dificultăți la înghițire sau în cazul ingerării substanței cu un aport inadecvat de lichid

se recomandă ingerarea cu multă apă, pentru a asigura ajungerea substanței în stomac.

2010;8(10):1747

786

Fosfor

Fosforul contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fosfor, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosforul contribuie la funcționarea normală a membranelor celulare

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fosfor, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfor

Fosforul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fosfor, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosforul contribuie la menținerea sănătății dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de fosfor, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Steroli vegetali și stanoli vegetali

Sterolii/stanolii vegetali contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de cel puțin 0,8 g de steroli/stanoli vegetali.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Potasiu

Potasiul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de potasiu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Potasiu

Potasiul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de potasiu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Potasiu

Potasiul contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de potasiu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Proteine

Proteinele contribuie la creșterea masei musculare

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de proteine, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE PROTEINE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteine

Proteinele contribuie la menținerea masei musculare

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de proteine, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE PROTEINE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteine

Proteinele contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de proteine, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE PROTEINE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Amidon rezistent

Înlocuirea tipurilor de amidon digerabile cu amidon rezistent la o masă contribuie la o diminuare a creșterii nivelului de glucoză în sânge după masa respectivă.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare în care amidonul digerabil a fost înlocuit cu amidon rezistent, astfel încât conținutul final de amidon rezistent să reprezinte cel puțin 14 % din conținutul total de amidon.

 

2011;9(4):2024

681

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la menținerea globulelor roșii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la menținerea vederii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la metabolismul normal al fierului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavină

(vitamina B2)

Riboflavina contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de riboflavină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Fibre din secară

Fibrele din secară contribuie la funcționarea normală a intestinului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în astfel de fibre, astfel cum apare la mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Seleniu

Seleniul contribuie la spermatogeneza normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Seleniu

Seleniul contribuie la menținerea sănătății părului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Seleniu

Seleniul contribuie la menținerea sănătății unghiilor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Seleniu

Seleniul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Seleniu

Seleniul contribuie la funcționarea normală a glandei tiroide

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Seleniu

Seleniul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de seleniu, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Înlocuitori ai zahărului, precum îndulcitorii concentrați;

xilitol, sorbitol, manitol, maltitol, lactitol, izomalt, eritritol, sucraloză și polidextroză; D-tagatoză și izomaltuloză

Consumul de alimente/băuturi care conțin <denumirea înlocuitorului de zahăr> în loc de zahăr (1) determină diminuarea a creșterii nivelului de glucoză în sânge după consum, comparativ cu alimentele/băuturile care conțin zahăr

Pentru a putea fi înscrisă mențiunea, zaharurile din produsele alimentare și băuturi ar trebui să fie înlocuite cu înlocuitori ai zahărului, de exemplu cu îndulcitori concentrați, xilitol, sorbitol, manitol, maltitol, lactitol, izomalt, eritritol, sucraloză sau polidextroză sau cu o combinație a acestora, astfel încât alimentele sau băuturile să conțină cantități de zaharuri reduse cel puțin cu cantitatea specificată prin mențiunea CONȚINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

D-tagatoza și izomaltuloza ar trebui să substituie cantități echivalente de alte zaharuri în aceeași proporție ca cea prevăzută în mențiunea CONȚINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Înlocuitori ai zahărului, precum îndulcitorii concentrați;

xilitol, sorbitol, manitol, maltitol, lactitol, izomalt, eritritol, sucraloză și polidextroză; D-tagatoză și izomaltuloză

Consumul de alimente/băuturi care conțin <denumirea înlocuitorului de zahăr> în loc de zahăr (2) contribuie la menținerea mineralizării dinților

Pentru a putea fi înscrisă mențiunea, zaharurile din produsele alimentare și băuturi ar trebui să fie înlocuite (ceea ce reduce pH-ul plăcii la un nivel sub 5,7) cu înlocuitori ai zahărului, de exemplu cu îndulcitori concentrați, xilitol, sorbitol, manitol, maltitol, lactitol, izomalt, eritritol, D-tagatoză, izomaltuloză, sucraloză sau polidextroză sau cu o combinație a acestora, în cantități care, la consumarea unor astfel de alimente sau băuturi, să nu determine o scădere sub 5,7 a pH-ului plăcii în timpul consumului și pe o durată de până la 30 de minute după consum

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Gumă de mestecat fără zahăr

Guma de mestecat fără zahăr contribuie la menținerea mineralizării dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru guma de mestecat care este conformă cu condițiile de utilizare pentru mențiunea nutrițională FĂRĂ ZAHĂR, astfel cum sunt enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține mestecând, timp de cel puțin 20 de minute, după consumul de mâncare sau băutură.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Gumă de mestecat fără zahăr

Guma de mestecat fără zahăr contribuie la neutralizarea acizilor din placa dentară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru guma de mestecat care este conformă cu condițiile de utilizare pentru mențiunea nutrițională FĂRĂ ZAHĂR, astfel cum sunt enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține mestecând, timp de cel puțin 20 de minute, după consumul de mâncare sau băutură.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Gumă de mestecat fără zahăr

Guma de mestecat fără zahăr contribuie la reducerea uscăciunii gurii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru guma de mestecat care este conformă cu condițiile de utilizare pentru mențiunea nutrițională FĂRĂ ZAHĂR, astfel cum sunt enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unei utilizări a gumei de mestecat de fiecare dată când apare senzația de uscăciune a gurii.

 

2009; 7(9):1271

1240

Gumă de mestecat fără zahăr cu carbamidă

Guma de mestecat fără zahăr cu carbamidă neutralizează acizii din placa dentară cu o mai mare eficiență decât gumele de mestecat fără zahăr care nu conțin carbamidă

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru guma de mestecat care este conformă cu condițiile de utilizare pentru mențiunea nutrițională FĂRĂ ZAHĂR, astfel cum sunt enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Fiecare bucată de gumă de mestecat fără zahăr trebuie să conțină cel puțin 20 mg de carbamidă. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că guma ar trebui mestecată timp de cel puțin 20 de minute după consumul de mâncare sau băuturi.

 

2011;9(4):2071

1153

Tiamină

Tiamina contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de tiamină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamină

Tiamina contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de tiamină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamină

Tiamina contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de tiamină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamină

Tiamina contribuie la funcționarea normală a inimii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de tiamină, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Vitamina A

Vitamina A contribuie la metabolismul normal al fierului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamina A

Vitamina A contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamina A

Vitamina A contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamina A

Vitamina A contribuie la menținerea vederii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamina A

Vitamina A contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamina A

Vitamina A contribuie la procesul de diferențiere celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina A, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la metabolismul normal al homocisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la formarea normală a globulelor roșii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamina B12

Vitamina B12 contribuie la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B12, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la sinteza normală a cisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la metabolismul normal al homocisteinei

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la metabolismul normal al proteinelor și al glicogenilor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la formarea normală a globulelor roșii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamina B6

Vitamina B6 contribuie la reglarea activității hormonale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina B6, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamina C

Vitamina C contribuie la menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în timpul exercițiilor fizice intense și după acestea

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 200 mg de vitamina C. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 200 mg, în plus față de aportul zilnic recomandat de vitamina C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a ligamentelor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a gingiilor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

Vitamina C contribuie la metabolismul energetic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamina C

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamina C

Vitamina C contribuie la menținerea sănătății psihice

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamina C

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamina C

Vitamina C contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamina C

Vitamina C contribuie la reducerea oboselii și extenuării

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamina C

Vitamina C contribuie la regenerarea formei reduse a vitaminei E

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamina C

Vitamina C crește absorbția fierului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina C, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamina D

Vitamina D contribuie la absorbția/utilizarea normală a calciului și fosforului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamina D

Vitamina D contribuie la menținerea concentrațiilor normale de calciu în sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamina D

Vitamina D contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamina D

Vitamina D contribuie la menținerea funcției normale a sistemului muscular

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamina D

Vitamina D contribuie la menținerea sănătății dinților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamina D

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamina D

Vitamina D participă la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamina E

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina E, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamina K

Vitamina K contribuie la coagularea normală a sângelui

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina K, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamina K

Vitamina K contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina K, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Nuci

Nucile contribuie la îmbunătățirea elasticității vaselor de sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 30 g de nuci. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 30 g de nuci.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Apă

Apa contribuie la menținerea funcțiilor fizice și cognitive normale

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că, pentru a se obține efectul menționat, ar trebui să se consume cel puțin 2 litri de apă pe zi, din toate sursele.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru apa care îndeplinește cerințele Directivelor 2009/54/CE și/sau 98/83/CE

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Apă

Apa contribuie la menținerea reglării normale a temperaturii corpului

Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că, pentru a se obține efectul menționat, ar trebui să se consume cel puțin 2 litri de apă pe zi, din toate sursele.

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru apa care îndeplinește cerințele Directivelor 2009/54/CE și/sau 98/83/CE

2011;9(4):2075

1208

Fibre din tărâțele de grâu

Fibrele conținute în tărâțele de grâu contribuie la accelerarea tranzitului intestinal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în astfel de fibre, astfel cum apare la mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul menționat se obține în condițiile unui consum zilnic de cel puțin 10 g de fibre din tărâțe de grâu.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Fibre din tărâțele de grâu

Fibrele conținute în tărâțele de grâu contribuie la creșterea volumului bolului fecal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare având un conținut bogat în astfel de fibre, astfel cum apare la mențiunea BOGAT ÎN FIBRE, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Zinc

Zincul contribuie la metabolismul acido-bazic normal

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zinc

Zincul contribuie la metabolismul normal al carbohidraților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zinc

Zincul contribuie la funcția cognitivă normală

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zinc

Zincul contribuie la sinteza normală de ADN

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zinc

Zincul contribuie la menținerea fertilității și reproducerii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zinc

Zincul contribuie la metabolismul normal al macronutrienților

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zinc

Zincul contribuie la metabolismul normal al acizilor grași

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zinc

Zincul contribuie la metabolismul normal al vitaminei A

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinc

Zincul contribuie la sinteza normală a proteinelor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zinc

Zincul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zinc

Zincul contribuie la menținerea sănătății părului

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinc

Zincul contribuie la menținerea sănătății unghiilor

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinc

Zincul contribuie la menținerea sănătății pielii

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zinc

Zincul contribuie la menținerea concentrațiilor normale de testosteron din sânge

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zinc

Zincul contribuie la menținerea vederii normale

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinc

Zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zinc

Zincul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zinc

Zincul contribuie la procesul de diviziune celulară

Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de zinc, astfel cum apare în mențiunea SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR], prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759


(1)  În cazul D-tagatozei și al izomaltulozei, a se citi „alte zaharuri”

(2)  În cazul D-tagatozei și al izomaltulozei, a se citi „alte zaharuri”


25.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/41


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 433/2012 AL COMISIEI

din 23 mai 2012

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2791/1999 al Consiliului (1), în special articolul 4 alineatul (5), articolul 5 alineatul (2), articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (4), articolul 10 alineatul (3), articolul 11, articolul 12 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), articolul 18 alineatele (3) și (4), articolul 19, articolul 20 alineatul (9), articolul 24 alineatul (4), articolul 27 alineatul (1) și articolul 45 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 stabilește anumite măsuri de control pentru monitorizarea activităților de pescuit ale Uniunii în zona reglementată de Comisia pentru pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (CPANE, North-East Atlantic Fisheries Commission NEAFC) și completează măsurile de control prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (2). Este necesar să se stabilească norme detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010. Este necesar să se transpună în dreptul Uniunii anexele la mai multe recomandări prin care se instituie un sistem de control și de asigurare a respectării (denumit în continuare „sistemul”) aplicabil navelor de pescuit care operează în apele din zona reglementată de convenție, care sunt situate dincolo de apele care se află sub jurisdicția în materie de pescuit a părților contractante, adoptate de CPANE, care stabilesc formatul de comunicare a datelor și modele pentru anumite instrumente de inspecție.

(2)

Ținând cont de faptul că Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 stabilește un nou sistem de control și de asigurare a respectării, Regulamentul (CE) nr. 1085/2000 al Comisiei din 15 mai 2000 privind stabilirea anumitor norme de punere în aplicare a măsurilor de control aplicabile în zona Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Est (3) trebuie abrogat și înlocuit cu prezentul regulament.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„mesaj privind poziția” înseamnă raportul asupra poziției navei transmis automat de sistemul de monitorizare prin satelit al navei către centrul de monitorizare a pescuitului al statului membru de pavilion;

(b)

„raport de poziție” înseamnă raportul realizat de comandantul navei, după cum se prevede la articolul 25 din Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 404/2011 al Comisiei (4);

(c)

„număr CFR” înseamnă numărul de identificare al navei din registrul comunitar al flotei, conform articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei (5).

Articolul 2

Puncte de contact

(1)   Statele membre trebuie să trimită, în variantă electronică, informațiile referitoare la punctele de contact, conform articolului 4 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010, secretariatului CPANE și Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului („agenția”).

(2)   Statele membre publică informațiile menționate la alineatul (1) pe partea securizată a site-ului internet propriu prevăzut de articolele 114 și 116 din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009.

CAPITOLUL II

MĂSURI DE MONITORIZARE

Articolul 3

Participarea Uniunii

(1)   Lista menționată la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 include navele autorizate să pescuiască una sau mai multe resurse reglementate, pe specii.

Dacă este cazul, lista face referire la numărul CFR atribuit fiecărei nave.

(2)   Statele membre informează de îndată Comisia, prin transmitere computerizată, în privința navelor ale căror autorizații de pescuit în zona de reglementare au fost retrase sau suspendate.

Articolul 4

Înregistrarea capturilor

(1)   Pe lângă informațiile prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, jurnalul de pescuit menționat la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 conține informațiile prevăzute în partea A din anexa I la prezentul regulament.

(2)   Registrul de producție menționat la articolul 8 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 trebuie să corespundă părții B din anexa I.

(3)   Planul de arimare menționat la articolul 8 alineatele (2) și (3) trebuie să corespundă părții C din anexa I.

(4)   Codul care trebuie utilizat pentru fiecare specie este codul stabilit de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), conform prevederilor anexei II.

Articolul 5

Raportarea capturilor din resurse reglementate și a poziției

Statele membre utilizează formatul și specificațiile prevăzute în anexa III pentru transmiterea rapoartelor secretariatului CPANE, în temeiul articolelor 9 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

Articolul 6

Raportarea globală a capturilor

Statele membre transmit în format XML datele prevăzute la articolul 10 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

CAPITOLUL III

INSPECȚII

Articolul 7

Organismul desemnat

Agenția este desemnată:

(a)

să coordoneze activitățile de supraveghere și de inspecție menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010;

(b)

să primească, să transmită și să redirecționeze notificările menționate la articolul 18 alineatul (2), articolul 19 alineatul (1) și articolul 20 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010;

(c)

să țină registrul menționat la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

Articolul 8

Identificarea inspectorilor și a mijloacelor de inspecție

(1)   Actul de identitate special menționat la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 trebuie să respecte modelul prevăzut în partea A din anexa IV.

(2)   Semnalul special de inspecție menționat la articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 trebuie să respecte modelul prevăzut în partea B din anexa IV.

Articolul 9

Activități de inspecție

Statele membre transmit agenției, conform formularului prezentat în anexa V, informațiile referitoare la data și ora de începere și de încheiere a activităților navelor și aeronavelor de inspecție menționate la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

Articolul 10

Procedura de supraveghere

(1)   Rapoartele de observare menționate la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 se transmit utilizând formularul prevăzut în partea A din anexa VI.

(2)   Rapoartele de supraveghere menționate la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 se redactează utilizând formularul prevăzut în partea B din anexa VI.

Articolul 11

Rapoarte de inspecție

Rapoartele de inspecție menționate la articolul 20 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 se redactează în conformitate cu formularul prevăzut la anexa VII.

CAPITOLUL IV

CONTROLUL EFECTUAT DE STATUL PORTULUI

Articolul 12

Notificarea prealabilă de intrare în port

Notificarea prealabilă menționată la articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 se realizează prin intermediul formularului pentru controlul efectuat de statul portului (PSC) prevăzut în anexa VIII, iar partea A se completează după cum urmează:

(a)

formularul PSC 1 se utilizează atunci când nava își debarcă propriile capturi;

(b)

formularul PSC 2 se utilizează atunci când nava este implicată în operațiuni de transbordare. În astfel de cazuri se utilizează un formular separat pentru fiecare navă donatoare.

Articolul 13

Prelucrarea notificării prealabile

Pentru returnarea unei copii a notificării prealabile în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010, statul membru de pavilion utilizează formularul PSC prevăzut în anexa VIII, în care partea B se completează corespunzător.

Articolul 14

Rapoarte de inspecție în port

Rapoartele de inspecție prevăzute la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 se întocmesc conform formularului prevăzut în anexa IX și se transmit secretariatului CPANE, cu o copie către Comisie.

CAPITOLUL V

ÎNCĂLCĂRI

Articolul 15

Organismul desemnat

Agenția este desemnată să primească, să transmită și să redirecționeze informațiile menționate la articolele 29, 30, 32, 33, 34, 36 și 43 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

CAPITOLUL VI

DATE

SECȚIUNEA 1

Comunicarea datelor

Articolul 16

Comunicarea către secretariatul CPANE

Formatele și protocoalele pentru schimburile de date menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010, care se utilizează pentru transmiterea rapoartelor și informațiilor către secretariatul CPANE, respectă normele stabilite în anexa X; codurile corespunzătoare care trebuie utilizate în comunicarea cu secretariatul CPANE sunt prevăzute în anexa XI.

SECȚIUNEA 2

Securitatea și confidențialitatea datelor

Articolul 17

Dispoziții comune privind securitatea și confidențialitatea datelor

(1)   Prezenta secțiune stabilește normele privind confidențialitatea pentru punerea în aplicare a articolului 45 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010. Ea se aplică pentru toate rapoartele și mesajele electronice transmise conform dispozițiilor prezentului regulament, cu excepția raportării globale a capturilor menționată la articolul 6 din prezentul regulament.

(2)   Fiecare stat membru asigură, dacă este cazul, la cererea secretariatului CPANE, rectificarea sau ștergerea rapoartelor sau a mesajelor electronice a căror prelucrare nu respectă Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 și prezentul regulament.

(3)   Rapoartele și mesajele electronice sunt utilizate doar în scopurile prevăzute de sistemul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

Articolul 18

Date rezultate în urma inspecțiilor

(1)   Statele membre care desfășoară inspecții pot păstra și arhiva rapoartele și mesajele electronice transmise de secretariatul CPANE în termen de 24 de ore de la ieșirea, fără revenire ulterioară, din zona de reglementare a navelor la care se referă datele. Se consideră că ieșirea a avut loc după șase ore de la comunicarea intenției de a părăsi zona de reglementare.

(2)   Statele membre care desfășoară inspecții garantează securitatea prelucrării rapoartelor și a mesajelor electronice în cadrul sistemelor lor informatice, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea printr-o rețea.

(3)   Statele membre adoptă măsurile tehnice și organizatorice care se impun pentru a proteja rapoartele și mesajele electronice împotriva distrugerilor accidentale sau ilicite, a pierderilor accidentale, a alterării, a difuzării sau a consultării neautorizate și împotriva oricărei forme de prelucrare neadecvate.

(4)   Statele membre care desfășoară inspecții asigură disponibilitatea rapoartelor și a mesajelor în scopuri legate de inspecție și exclusiv pentru inspectorii desemnați în cadrul sistemului stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

Articolul 19

Sisteme de prelucrare a datelor

(1)   Sistemele de prelucrare a datelor utilizate de statele membre, de Comisie și de agenție respectă cerințele minime de securitate descrise în partea A din anexa XII.

(2)   Statele membre respectă criteriile prevăzute în partea B din anexa XII pentru sistemul lor informatic principal.

(3)   Se utilizează protocolul https pentru comunicarea datelor care fac obiectul sistemului prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1236/2010. Atunci când aceste date sunt comunicate, se aplică protocoale adecvate de codificare pentru a se asigura confidențialitatea și autenticitatea datelor.

(4)   Limitarea accesului la date se asigură printr-un mecanism flexibil de identificare a utilizatorului și de acces cu parolă. Fiecare utilizator are acces numai la datele care îi sunt necesare în munca sa.

(5)   Standardele tehnice pentru schimbul electronic de date între statele membre, Comisie și agenție se pot stabili prin consultarea cu statele membre, Comisia și agenția.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1085/2000 se abrogă.

Articolul 21

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 348, 31.12.2010, p. 17.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 128, 29.5.2000, p. 1.

(4)  JO L 112, 30.4.2011, p. 1.

(5)  JO L 5, 9.1.2004, p. 25.


ANEXA I

ÎNREGISTRAREA CAPTURILOR

A.   Înregistrări din jurnalul de pescuit

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Informații privind intrarea în zona de reglementare

Data

DA

O

Date despre activitatea navei; data intrării în zona de reglementare

Ora intrării

TI

O

Date despre activitatea navei; ora intrării în zona de reglementare

Locația

 

 

Date despre activitatea navei; poziția la intrarea în zona de reglementare

Latitudine

LA

O

poziția în momentul intrării

Longitudine

LO

O

poziția în momentul intrării

Cantități aflate la bord

OB

 

Date despre activitatea navei; cantitatea aflată la bord, pe specii

Denumirea speciei (1)

 

O

Codul FAO al speciei pentru speciile enumerate în anexa II

Cantitate (1)

 

O

Greutate în viu în kilograme

Capturi pentru fiecare traulare sau operațiune de pescuit

Locația activității de pescuit

 

 

Date despre activitatea navei; poziția

Latitudine

LA

O (2)

Poziția la începerea operațiunii de pescuit

Longitudine

LO

O (2)

Poziția la începerea operațiunii de pescuit

Ora

TI

O (2)

Date despre activitatea navei; ora de începere a operațiunii de pescuit

Capturi

CA

 

Date despre activitatea navei; capturi reținute la bord pentru fiecare operațiune de pescuit, pe specii

Specie (1)

 

O (2)

Codul FAO al speciei pentru speciile enumerate în anexa II

Cantitate (1)

 

O (2)

Greutate în viu în kilograme

Adâncimea la care se pescuiește

FD

O (3)

Distanța de la suprafața apei până la cea mai joasă parte a uneltelor de pescuit (în metri).

Informații cotidiene

Numărul total de traulări/operațiuni de pescuit din cursul zilei

FO

O (4)

Date despre activitatea navei; numărul operațiunilor de pescuit într-o perioadă de 24 de ore

Capturi aruncate înapoi în mare

RJ

 

Date despre activitatea navei; cantitatea capturată și aruncată înapoi în mare, pe specii

Specie

 

O

Codul FAO al speciei

Cantitate

 

O

Greutate în viu în kilograme

Totalul cumulativ al capturilor

CC

 

Date despre activitatea navei; totalul cumulativ estimat al capturilor de la intrarea în zona de reglementare, pe specii.

Specie (1)

 

O

Codul FAO al speciei pentru speciile enumerate în anexa II

Cantitate (1)

 

O

Greutate în viu în kilograme

Informații privind transbordările

Data

DA

O

Date despre activitatea navei; Data (datele) transbordărilor

Transbordări

KG

 

Date despre activitatea navei; cantități, pe specii, încărcate și descărcate în zona de reglementare

Specie (1)

 

O

Codul FAO al speciei pentru speciile enumerate în anexa II

Cantitate (1)

 

O

Greutate în viu în kilograme

Transbordare spre

TT

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio al navei receptoare

Transbordare de la

TF

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio al navei donatoare

Informații privind transmiterea rapoartelor

Data

DA

O

Date despre mesaj; data transmiterii raportului

Ora

TI

O

Date despre mesaj; ora transmiterii raportului (UTC)

Transmisia utilizată

TU

O (4)

Date despre mesaj; numele stației radio prin care se transmite raportul

Tipul raportului

TM

O

Date despre mesaj;

Informații privind ieșirea din zona de reglementare

Ora

TI

O

Date despre activitatea navei; ora ieșirii (UTC)

Data

DA

O

Date despre activitatea navei; data ieșirii

Poziția

 

 

Date despre activitatea navei; poziția la ieșirea din zona de reglementare

Latitudine

LA

O

poziția în momentul ieșirii

Longitudine

LO

O

poziția în momentul ieșirii

Totalul cumulativ al capturilor reținute la bord

OB

 

Date despre activitatea navei; totalul cumulativ al capturilor reținute la bord, pe specii.

Specie (1)

 

O

Codul FAO al speciei pentru speciile enumerate în anexa II

Cantitate (1)

 

O

Greutate în viu în kilograme

Numele și semnătura comandantului

MA

O

 

B.   Înregistrări în registrul de producție

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

1.   Identitatea navei  (5)

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio internațional

Denumirea navei

NA

F

Date despre înmatricularea navei; numele navei

Numărul de referință intern al părții contractante

IR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul unic al navei părții contractante format din codul de țară alfa-3 al statului de pavilion urmat de numărul

Numărul extern de înmatriculare al navei

XR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul care figurează pe flancul navei sau numărul OMI în absența unui număr pe flancul navei

2.   Informații despre producție

Data

DA

O

Date despre activitatea navei; data producției

Cantitatea produsă

QP

 

Date despre activitatea navei; cantitatea produsă, pe specii, pe zi

Denumirea speciei

 

O

Codul FAO al speciei

Cantitate

 

O

Greutatea totală a produselor, în kilograme

Tipul produsului

 

O

Codul tipului de produs (anexa XI partea E)

Cantitate

 

O

Greutatea produsului în kilograme

Codul tipului de produs și greutatea produsului: a se utiliza atâtea perechi cât este necesar pentru a se acoperi toate produsele

Totalul cumulativ al producției pentru perioada respectivă

AP

 

Date despre activitatea navei; cantitatea totală produsă de la intrarea în zona de reglementare, pe specii.

Denumirea speciei

 

O

Codul FAO al speciei

Cantitate

 

O

Greutatea totală a produselor, în kilograme

Tipul produsului

 

O

Codul tipului de produs (anexa XI partea E)

Cantitate

 

O

Greutatea produsului în kilograme

Codul tipului de produs și greutatea produsului: a se utiliza atâtea perechi cât este necesar pentru a se acoperi toate produsele

3.   Informații privind ambalarea

Denumirea speciei

SN

F

Date despre activitatea navei; Codul FAO al speciei

Codul produsului

PR

F

Date despre activitatea navei; codul produsului, anexa XI partea E

Tipul de ambalaj

TY

F

Date despre activitatea navei; tipul de ambalaj, anexa XI partea F

Greutate unitară

NE

F

Date despre activitatea navei; greutatea netă a produselor, în kilograme

Numărul de unități

NU

F

Date despre activitatea navei; numărul de unități ambalate

4.

Numele și adresa comandantului

MA

F

 

C.   Planul de arimare

1.

Capturile prelucrate trebuie arimate și marcate astfel încât aceleași specii, categorii și cantități de produse să poată fi identificate atunci când sunt arimate în diferite zone ale calei.

2.

Planul de arimare trebuie să indice locul unde se află produsele în cală, precum și cantitățile produselor aflate la bord, exprimate în kilograme.

3.

Planul de arimare trebuie actualizat zilnic pentru ziua anterioară, considerată ca începând la ora 00.00 (UTC) și încheindu-se la ora 24.00 (UTC).


(1)  Se va înregistra fiecare specie pentru care capturile depășesc 50 kg.

(2)  Fiecare stat membru trebuie să garanteze că navele sale de pescuit înregistrează aceste informații zilnic sau pentru fiecare traulare sau operație de pescuit sau în ambele moduri.

(3)  Obligatoriu atunci când acest lucru este prevăzut de măsuri de gestionare specifice.

(4)  Obligatoriu numai dacă se utilizează o stație radio.

(5)  Este obligatoriu un element de identitate a navei, pe lângă indicativul de apel radio.


ANEXA II

LISTA SPECIILOR

Codul

alfa-3 al FAO

Denumirea comună

Denumirea științifică

ALF

Beryx

Beryx spp.

ALC

Alepocephalus bairdii

Alepocephalus bairdii

ANT

Antimora albastră

Antimora rostrata

API

Apristurus spp.

Apristuris spp

ARG

Specii din genul Argentina

Argentina spp.

BLI

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterygia

BRF

Helicolenus dactylopterus

Helicolenus dactylopterus

BSF

Sabie neagră

Aphanopus carbo

BSH

Prionace glauca

Prionace glauca

BSK

Rechin pelerin

Cetorhinus maximus

BSS

Lavrac

Dicentrarchus labrax

CAP

Capelin

Mallotus villosus

CAS

Lup-de-mare mic

Anarhichas minor

CAT

Lup-de-mare

Anarhichas spp.

CFB

Câine-de-mare negru

Centroscyllium fabricii

CMO

Himeră

Chimaera monstrosa

COD

Cod de Atlantic

Gadus morhua

COE

Anghilă mare

Conger conger

CYO

Rechin portughez

Centroscymnus coelolepis

CYH

Hydrolagus mirabilis

Hydrolagus mirabilis

CYP

Rechin negru

Centroscymnus crepidater

DCA

Câine de mare abisal

Deania calceus

ELP

Specie de guvid vivipar

Lycods esmarkii

EPI

Pește cardinal

Epigonus telescopus

FOR

Specie de merlucius

Phycis phycis

GAM

Galeus murinus

Galeus murinus

GHL

Halibut negru

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Specie de merlucius (Ling american)

Phycis blennoides

GSK

Rechin de Groenlanda

Somniosus microcephalus

GUP

Sagri

Centrophorus granulosus

GUQ

Rechin catifelat

Centrophorus squamosus

HAD

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Halibut de Atlantic

Hippoglossus hippoglossus

HER

Hering nordic

Clupea harengus

HOM

Stavrid negru

Trachurus trachurus

HPR

Pește pion mediteraneean

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Rechin șopârlă

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Raja nidarosiensus

Raja nidarosiensus

KCD

Paralithodes camtschaticus

Paralithodes camtschaticus

KEF

Crab roșu de mare adâncime

Chacon (Geyron) affinis

LIN

Mihalț-de-mare

Molva molva

LUM

Lump

Cyclopterus lumpus

MAC

Macrou

Scomber scombrus

MOR

Diferite specii de cod

Moridae

ORY

Pion portocaliu

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Oxynotus paradoxus

Oxynotus paradoxus

PHO

Alepocephalus rostratus

Alepocephalus rostratus

PLA

Cambulă americană

Hippoglossoides platessoides

PLE

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

POC

Cod arctic

Boreogadus saida

POK

Cod saithe

Pollachius virens

PRA

Crevete nordic

Pandalus borealis

REB

Sebastă de adânc

Sebastes mentella

RED

Sebastă (nespecificat)

Sebastes spp.

REG

Biban roșu

Sebastes marinus

RHG

Grenadier

Macrourus berglax

RIB

Mora moro

Mora moro

RNG

Grenadier de piatră

Coryphaenoides rupestris

SBL

Hexanchus griseus

Hexanchus griseus

SBR

Pagel argintiu

Pagellus bogaraveo

SCK

Rechin focă

Dalatias licha

SFS

Pește-sabie argintiu

Lepidopus caudatus

SHL

Marele rechin lanternă

Etmopterus princeps

SHL

Sagri negru

Etmopterus spinax

SHO

Galeus melastomus

Galeus melastomus

RCT

Rhinochimaera atlantica

Rhinochimaera atlantica

RJG

Vulpe-de-mare arctică

Raja hyperborea

RJY

Vulpe rotundă

Raja fyllae

SFV

Sebastă de mare

Sebastes viviparus

SKA

Specii de vatoși

Raja spp.

SKH

Specii de rechin

Selachimorpha

SYR

Scymnodon ringens

Scymnodon ringens

TJX

Pește-scorpion

Trachyscorpia cristulata

USK

Brosme

Brosme brosme

WHB

Putasu

Micromesistius poutassou

WRF

Meru cenușiu

Polyprion americanus


ANEXA III

RAPORTAREA CAPTURILOR, A TRANSBORDĂRILOR ȘI A POZIȚIILOR

1.   Raportul „CAPTURI LA INTRARE”

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinație, „XNE” pentru CPANE

Număr secvențial

SQ

O

Date despre mesaj; numărul de ordine în anul curent

Tipul mesajului

TM

O

Date despre mesaj; tipul mesajului, „COE” pentru raportul „Capturi la intrare”

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio internațional al navei

Numărul ieșirii în larg

TN

F

Date despre activitatea navei; numărul de ordine al ieșirii în larg din anul curent

Denumirea navei

NA

F

Date despre înmatricularea navei; denumirea navei

Numărul din registrul comunitar al flotei (CFR)

IR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul unic al navei părții contractante format din codul statului membru (cod ISO alfa-3) urmat de o serie de identificare (nouă caractere).

Numărul extern de înmatriculare

XR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul care figurează pe flancul navei sau numărul OMI în absența unui număr pe flancul navei

Latitudine

LA

O

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Longitudine

LO

O

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Cantitatea aflată la bord

OB

 

Date despre activitatea navei; cantitatea aflată la bord, pe specii, pe perechi, după caz.

specie

 

O

Codul FAO al speciei

greutatea în viu

 

O

Greutatea în viu, exprimată în kilograme, rotunjită la cea mai apropiată sută de kilograme.

Data

DA

O

Date despre mesaj; data transmisiei

Ora

TI

O

Date despre mesaj; ora transmisiei

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării


2.   Raportul „CAPTURI”

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinație, „XNE” pentru CPANE

Număr secvențial

SQ

O

Date despre mesaj; numărul de ordine al mesajului în anul curent

Tipul mesajului

TM

O

Date despre mesaj; tipul mesajului, „CAT” pentru raportul „Capturi”

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio internațional al navei

Numărul ieșirii în larg

TN

F

Date despre activitatea navei; numărul de ordine al ieșirii în larg din anul curent

Denumirea navei

NA

F

Date despre înmatricularea navei; denumirea navei

Numărul din registrul comunitar al flotei (CFR)

IR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul unic al navei părții contractante format din codul statului membru (cod ISO alfa-3) urmat de o serie de identificare (nouă caractere).

Numărul extern de înmatriculare

XR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul care figurează pe flancul navei sau numărul OMI în absența unui număr pe flancul navei

Latitudine

LA

O (1)

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Longitudine

LO

O (1)

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Capturi săptămânale

CA

 

Date despre activitatea navei; capturile cumulate, pe specii, păstrate la bord, de la începutul activității de pescuit în zona de reglementare (2) sau de la ultimul raport "Capturi", pe perechi, după caz.

specie

 

O

Codul FAO al speciei

greutatea în viu

 

O

Greutatea în viu, exprimată în kilograme, rotunjită la cea mai apropiată sută de kilograme

Numărul de zile de pescuit

DF

O

Date despre activitatea navei; numărul de zile de pescuit în zona de reglementare de la începutul activității de pescuit sau de la ultimul raport „Capturi”

Data

DA

O

Date despre mesaj; data transmisiei

Ora

TI

O

Date despre mesaj; ora transmisiei

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării


3.   Raportul „CAPTURI LA IEȘIRE”

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinație, „XNE” pentru CPANE

Număr secvențial

SQ

O

Date despre mesaj; numărul de ordine al mesajului în anul curent

Tipul mesajului

TM

O

Date despre mesaj; „COX” pentru raportul „Capturi la ieșire”

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio internațional al navei

Numărul ieșirii în larg

TN

F

Date despre activitatea navei; numărul de ordine al ieșirii în larg din anul curent

Denumirea navei

NA

F

Date despre înmatricularea navei; denumirea navei

Numărul din registrul comunitar al flotei (CFR)

IR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul unic al navei părții contractante format din codul statului membru (cod ISO alfa-3) urmat de o serie de identificare (nouă caractere).

Numărul extern de înmatriculare

XR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul care figurează pe flancul navei sau numărul OMI în absența unui număr pe flancul navei

Latitudine

LA

O (3)

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Longitudine

LO

O (3)

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Capturi săptămânale

CA

 

Date despre activitatea navei; totalul cumulativ al capturilor reținute la bord, pe specii, de la începutul pescuitului în zona de reglementare (4) sau de la ultimul raport „Capturi”, pe perechi, după caz.

specie

 

O

Codul FAO al speciei

greutatea în viu

 

O

Greutatea în viu, exprimată în kilograme, rotunjită la cea mai apropiată sută de kilograme

Numărul de zile de pescuit

DF

O

Date despre activitatea navei; numărul de zile de pescuit în zona de reglementare de la începutul activității de pescuit sau de la ultimul raport „Capturi”

Data

DA

O

Date despre mesaj; data transmisiei

Ora

TI

O

Date despre mesaj; ora transmisiei

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării


4.   Raportul „TRANSBORDARE”

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinație, „XNE” pentru CPANE

Număr secvențial

SQ

O

Date despre mesaj; numărul de ordine al mesajului în anul curent

Tipul mesajului

TM

O

Date despre mesaj; tipul mesajului, "TRA" pentru raportul „Transbordări”

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio internațional al navei

Numărul ieșirii în larg

TN

F

Date despre activitatea navei; numărul de ordine al ieșirii în larg din anul curent

Denumirea navei

NA

F

Date despre înmatricularea navei; denumirea navei

Numărul din registrul comunitar al flotei (CFR)

IR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul unic al navei părții contractante format din codul statului membru (cod ISO alfa-3) urmat de o serie de identificare (nouă caractere).

Numărul extern de înmatriculare

XR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul care figurează pe flancul navei sau numărul OMI în absența unui număr pe flancul navei

Cantități încărcate sau descărcate:

KG

 

Cantitatea încărcată sau descărcată în zona de reglementare, pe specii, consemnate în perechi, după caz

specie

 

O

Codul FAO al speciei

greutatea în viu

 

O

Greutatea în viu, exprimată în kilograme, rotunjită la cea mai apropiată sută de kilograme

Transbordare spre

TT

O (5)

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio internațional al navei receptoare

Transbordare de la

TF

O (5)

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio internațional al navei donatoare

Latitudine

LA

O (6)

Date despre activitatea navei; latitudinea estimată la care comandantul intenționează să efectueze transbordarea

Longitudine

LO

O (6)

Date despre activitatea navei; longitudinea estimată la care comandantul intenționează să efectueze transbordarea

Data preconizată

PD

O (6)

Date despre activitatea navei; data preconizată UTC la care comandantul intenționează să efectueze transbordarea (AAAALLZZ)

Ora preconizată

PT

O (6)

Date despre activitatea navei; ora preconizată UTC la care comandantul intenționează să efectueze transbordarea (HHMM)

Data

DA

O

Date despre mesaj; data transmisiei

Ora

TI

O

Date despre mesaj; ora transmisiei

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării


5.   Raportul/mesajul „POZIȚIE”

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinația; „XNE” pentru CPANE

Număr secvențial

SQ

O (7)

Date despre mesaj; numărul de ordine al mesajului în anul curent

Tipul mesajului

TM (8)

O

Date despre mesaj; tipul mesajului, „POS” pentru raportul/mesajul „Poziție” care trebuie comunicat prin VMS sau prin alt mijloc de navele cu defecțiuni la dispozitivul de monitorizare prin satelit

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio internațional al navei

Numărul ieșirii în larg

TN

F

Date despre activitatea navei; numărul de ordine al ieșirii în larg din anul curent

Denumirea navei

NA

F

Date despre înmatricularea navei; denumirea navei

Numărul din registrul comunitar al flotei (CFR)

IR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul unic al navei părții contractante format din codul statului membru (cod ISO alfa-3) urmat de o serie de identificare (nouă caractere).

Numărul extern de înmatriculare

XR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul care figurează pe flancul navei sau numărul OMI în absența unui număr pe flancul navei

Latitudine

LA

O (9)

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Longitudine

LO

O (9)

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Latitudine (zecimale)

LT

O (10)

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Longitudine (zecimale)

LG

O (10)

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Viteza

SP

O

Date despre activitatea navei; viteza navei

Ruta

CO

O

Date despre activitatea navei; direcția navei

Statul de pavilion

FS

O (11)

Date despre activitatea navei; statul de pavilion al navei

Data

DA

O

Date despre mesaj; data transmisiei

Ora

TI

O

Date despre mesaj; ora transmisiei

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării


6.   Raportul „PORTUL de debarcare"

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinație, „XNE” pentru CPANE

Număr secvențial

SQ

O

Date despre mesaj; numărul de ordine al raportului navei în anul respectiv

Tipul mesajului

TM

O

Date despre mesaj; tipul mesajului, "POR"

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio internațional al navei

Numărul ieșirii în larg

TN

F

Date despre activitatea navei; numărul de ordine al ieșirii în larg din anul curent

Denumirea navei

NA

F

Date despre înmatricularea navei; denumirea navei

Numărul din registrul comunitar al flotei (CFR)

IR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul unic al navei părții contractante format din codul statului membru (cod ISO alfa-3) urmat de o serie de identificare (nouă caractere).

Numărul extern de înmatriculare

XR

F

Date despre înmatricularea navei; numărul care figurează pe flancul navei sau numărul OMI în absența unui număr pe flancul navei

Latitudine

LA

O (12)

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Longitudine

LO

O (12)

Date despre activitatea navei; poziția în momentul transmisiei

Statul de coastă

CS

O

Date despre activitatea navei; statul de coastă al portului de debarcare

Denumirea portului

PO

O

Date despre activitatea navei; denumirea portului de debarcare

Data preconizată

PD

O

Date despre activitatea navei; data preconizată UTC la care comandantul intenționează să se afle în port (AAAALLZZ)

Ora preconizată

PT

O

Date despre activitatea navei; ora preconizată UTC la care comandantul intenționează să se afle în port (HHMM)

Cantitatea care urmează să fie debarcată

KG

O

Date despre activitatea navei; cantitatea care urmează să fie debarcată în port, pe specii, consemnate în perechi, după caz

specie

 

 

Codul FAO al speciei

greutatea în viu

 

 

Greutatea în viu, exprimată în kilograme, rotunjită la cea mai apropiată sută de kilograme

Cantitatea aflată la bord

OB

O

Date despre activitatea navei; cantitatea aflată la bord, pe specii, consemnate în perechi, după caz

specie

 

 

Codul FAO al speciei

greutatea în viu

 

 

Greutatea în viu, exprimată în kilograme, rotunjită la cea mai apropiată sută de kilograme

Data

DA

O

Date despre mesaj; data UTC a transmisiei

Ora

TI

O

Date despre mesaj; ora UTC a transmisiei

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării


7.   Raportul „ANULARE”

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Expeditor

FR

O

Denumirea părții care efectuează transmisia

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinație, „XNE” pentru CPANE

Tipul mesajului

TM

O

Date despre mesaj; tipul mesajului, „CAN” (13) pentru raportul „Anulare”

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio internațional al navei

Raportul anulat

CR

O

Date despre mesaj; numărul de înregistrare al raportului care urmează a fi anulat

Anul raportului anulat

YR

O

Date despre mesaj; anul raportului care urmează a fi anulat

Data

DA

O

Date despre mesaj; data transmisiei

Ora

TI

O

Date despre mesaj; ora transmisiei

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării


(1)  Facultativ dacă nava face obiectul monitorizării prin satelit în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

(2)  Este vorba despre primul „Raport capturi” din ieșirea curentă în zona de reglementare.

(3)  Facultativ dacă nava face obiectul monitorizării prin satelit în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

(4)  Este vorba despre prima comunicare a capturilor efectuate în zona de reglementare în ieșirea curentă.

(5)  După caz.

(6)  Facultativ în cazul rapoartelor transmise de nava receptoare după transbordare.

(7)  Facultativ în cazul mesajelor VMS.

(8)  

 

Tipul mesajului va fi „ENT” pentru primul mesaj VMS din zona de reglementare detectat de centrul de monitorizare a pescuitului al părții contractante.

 

Tipul mesajului va fi „EXI” pentru primul mesaj VMS din afara zonei de reglementare detectat de centrul de monitorizare a pescuitului al părții contractante; în acest tip de mesaj, valorile pentru latitudine și longitudine sunt facultative.

 

Tipul mesajului va fi „MAN” pentru rapoartele comunicate de nave care prezintă defecțiuni ale dispozitivului de monitorizare prin satelit, în completarea dispozițiilor articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 404/2011.

(9)  Obligatoriu pentru mesajele manuale.

(10)  Obligatoriu pentru mesajele VMS.

(11)  Obligatoriu; a se utiliza doar în transmisiunile dintre secretariatul CPANE și CMP.

(12)  Facultativ dacă nava face obiectul monitorizării prin satelit.

(13)  Nu se poate utiliza un raport anulat pentru a anula un alt raport anulat.


ANEXA IV

IDENTIFICAREA INSPECȚIEI

A.   Identificarea inspectorilor

Image

Image

Această legitimație are dimensiunea de10 × 7 cm și poate fi plastifiată.

Culorile fanionului de inspecție CPANE sunt indicate în Anexa VI(B).

Numărul legitimației conține codul alfa-3 al țării urmat de un număr de serie din patru cifre al părții contractante.

B.   Semnalul de inspecție CPANE

1.

Se vor arbora, în timpul zilei și în condiții de vizibilitate normale, două fanioane, dispuse unul direct deasupra celuilalt.

Image

Distanța dintre cele două fanioane nu trebuie să depășească un metru

Image

2.

Barca de acostare trebuie să arboreze un fanion de inspecție, conform indicațiilor de mai sus. Dimensiunile fanionului pot fi reduse la jumătate. Fanionul poate fi desenat pe cocă sau pe orice parte verticală a ambarcațiunii. În acest caz, se poate renunța la inscripția „NE” de culoare neagră.


ANEXA V

NOTIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INSPECȚIE ȘI DE SUPRAVEGHERE

A.   Raport asupra intrării unei nave sau a unei aeronave de inspecție și de supraveghere în zona de reglementare

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinație, „XNE” pentru CPANE

Expeditor

FR

O

Date despre mesaj; adresa părții contractante care efectuează transmisia

Numărul înregistrării

RN

O

Date despre mesaj; numărul de ordine al mesajului în anul curent

Tipul mesajului

TM

O

Date despre mesaj; tipul mesajului, „SEN”, raport asupra intrării unei nave sau a unei aeronave de supraveghere în zona de reglementare

Data înregistrării

RD

O

Date despre mesaj; data transmisiei

Ora înregistrării

RT

O

Date despre mesaj; ora transmisiei

Mijloace de supraveghere

MI

O

Date despre supraveghere; „VES” desemnează o navă, „AIR” o aeronavă cu aripă fixă, „HEL” un elicopter

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre supraveghere; indicativul internațional de apel radio al navei sau al aeronavei de supraveghere

Identificarea inspectorilor afectați misiunii

AI

O

Date despre supraveghere; numărul legitimației, repetat de câte ori este necesar

Data

DA

O

Date despre supraveghere; data intrării (1)

Ora

TI

O

Date despre supraveghere; ora intrării (1)

Latitudine

LA

O

Date despre supraveghere; poziția în momentul intrării (1)

Longitudine

LO

O

Date despre supraveghere; poziția în momentul intrării (1)

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării


B.   Raport asupra ieșirii unei nave sau a unei aeronave de inspecție și de supraveghere din zona de reglementare

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinație, „XNE” pentru CPANE

Expeditor

FR

O

Date despre mesaj; adresa părții contractante care efectuează transmisia

Numărul înregistrării

RN

O

Date despre mesaj; numărul de ordine al mesajului în anul curent

Tipul mesajului

TM

O

Date despre mesaj; tipul mesajului, „SEX”, raport asupra ieșirii unei nave sau a unei aeronave de supraveghere din zona de reglementare

Data înregistrării

RD

O

Date despre mesaj; data transmisiei

Ora înregistrării

RT

O

Date despre mesaj; ora transmisiei

Mijloace de supraveghere

MI

O

Date despre supraveghere; „VES” desemnează o navă, „AIR” o aeronavă cu aripă fixă, „HEL” un elicopter

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre supraveghere; indicativul internațional de apel radio al navei sau al aeronavei de supraveghere

Data

DA

O

Date despre supraveghere; data ieșirii (2)

Ora

TI

O

Date despre supraveghere; ora ieșirii (2)

Latitudine

LA

O

Date despre supraveghere; poziția în momentul ieșirii (2)

Longitudine

LO

O

Date despre supraveghere; poziția în momentul ieșirii (2)

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării


(1)  Estimată în cazul transmiterii mesajului înainte de intrarea navei sau aeronavei de supraveghere

(2)  Corespunde datei estimate referitoare la supraveghere din mesajul SEN atunci când mesajul respectiv este anulat.


ANEXA VI

RAPOARTE DE SUPRAVEGHERE ȘI OBSERVARE

A.   Raportul de observare al CPANE

Date

Cod

Obligatoriu/ Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinație, „XNE” pentru CPANE

Expeditor

FR

O

Date despre mesaj; adresa părții care efectuează transmisia (partea contractantă)

Numărul înregistrării

RN

O

Date despre mesaj; numărul de ordine în anul curent

Tipul mesajului

TM

O

Date despre mesaj; tipul mesajului, „OBS”, raport de observare

Indicativul de apel radio

RC

O

Date despre supraveghere; indicativul internațional de apel radio al navei sau al aeronavei de supraveghere

Data înregistrării

RD

O

Date despre mesaj; data transmisiei

Ora înregistrării

RT

O

Date despre mesaj; ora transmisiei

Numărul de ordine al observației

OS

O

Date despre supraveghere; numărul de ordine al observației

Data

DA

O

Date despre supraveghere; data observării navei

Ora

TI

O

Date despre supraveghere; ora observării navei

Latitudine

LA

O

Date despre supraveghere; latitudinea în momentul observării navei

Longitudine

LO

O

Date despre supraveghere; longitudinea în momentul observării navei

Identificarea obiectului

OI

O

Date despre înmatricularea navei; indicativul de apel radio al navei observate

Numărul extern de înmatriculare

XR

O

Date despre înmatricularea navei; numărul care figurează pe flancul navei observate sau numărul OMI în absența unui număr pe flancul navei

Denumirea navei

NA

F

Date despre înmatricularea navei; denumirea navei observate

Statul de pavilion

FS

O

Date despre înmatricularea navei; statul de pavilion al navei observate

Tipul navei

TP

F

Caracteristicile navei; tipul navei observate

Viteza

SP

F

Date despre supraveghere; viteza navei observate

Ruta

CO

F

Date despre supraveghere; direcția navei observate

Activitate

AC

O

Date despre supraveghere; activitatea navei observate [Anexa XI(B)]

Fotografie

PH

O

Date despre supraveghere; s-a realizat o fotografie a navei observate, „D” sau „N”?

Observații

MS

F

Date despre supraveghere; comentariu liber pentru încheierea raportului

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării

O navă nu poate fi identificată în mod cert decât prin verificarea vizuală a indicativului de apel radio sau a numărului de înmatriculare extern inscripționat pe corpul navei.

Dacă nu este posibilă o identificare certă, motivul se va preciza la rubrica „Observații”.

B.   Raportul de supraveghere al CPANE

PARTEA CONTRACTANTĂ

NAVA DE INSPECȚIE DESEMNATĂ

TIP …

INDICATIV DE APEL …

REFERINȚA CPANE …

INSPECTORI DESEMNAȚI:

NUME …

REFERINȚA CPANE …

DENUMIRE …

REFERINȚA CPANE …

A.   PATRULA

A1

SOSIREA PATRULEI ÎN ZONA DE REGLEMENTARE

DATA …

ORA …

UTC

LATITUDINE …

LONGITUDINE …

A2

PLECAREA PATRULEI DIN ZONA DE REGLEMENTARE

DATA …

ORA …

UTC

LATITUDINE …

LONGITUDINE …

A3

ECHIPAMENTUL UTILIZAT PENTRU DETERMINAREA POZIȚIEI

B.   OBSERVAȚII

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Nr.

Data

Ora UTC

Poziția

Nava observată (1)

IRCS/ Marcaj exterior

Statul de pavilion

Direcția/viteza

Tipul navei

Activitate

Fotografia nr.

Încălcare sau observație

Latitudine

Longitudine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Semnătura inspectorului autorizat (inspectorilor autorizați) …

Semnătura …


(1)  Identificare (denumire/număr)


ANEXA VII

RAPORTUL CPANE PRIVIND INSPECȚIILE

PARTEA CONTRACTANTĂ:

 

NAVA DE INSPECȚIE DESEMNATĂ:

DENUMIRE

NUMĂRUL DE ÎNMATRICULARE

INDICATIVUL DE APEL

REFERINȚA CPANE

INSPECTORII DESEMNAȚI:

NUME

REFERINȚA CPANE

NUME

REFERINȚA CPANE

PARTEA A.   IDENTIFICAREA NAVEI INSPECTATE

A.1.1.

Numărul IMO …

A.1.2.

Indicativul de apel radio internațional …

A.1.3.

Denumirea navei …

A.2.

Numărul extern de înmatriculare …

A.3.

Tipul navei …

A.4.

Poziția în momentul inspecției determinată de nava de inspecție

DATA …

ORA … UTC

Latitudine … Longitudine …

A.5.

Echipamente utilizate pentru determinarea poziției

A.6.

Statul de pavilion …

A.7.

Numele și adresa comandantului …

A.8.

Activitatea navei …

A.9.

Poziția în momentul inspecției determinată de nava inspectată

DATA …

ORA … UTC

Latitudine … Longitudine …

A.10.

Echipamente utilizate pentru determinarea poziției

Observațiile inspectorilor, dacă este cazul: …

… Parafa: …

PARTEA B.   VERIFICARE  (1)

B.1.

Documentele navei

Verificat: D/N

B.1.1.

Autorizația de pescuit pentru zona de reglementare CPANE:

D/N

B.1.2.

Autorizația de pescuit pentru următoarele resurse reglementate: …

 

B.1.3.

Dacă este cazul

D/N

Planul sau descrierea certificată a calei de depozitare a peștelui aflate la bord:

D/N

B.1.4.

Dacă este cazul

D/N

Planul sau descrierea certificată a rezervoarelor de apă de mare refrigerată aflate la bord:

D/N

B.1.5.

Dacă este cazul

D/N

Tabelele de calibrare certificate pentru rezervoarele de apă de mare refrigerată aflate la bord:

D/N

Observațiile inspectorilor, dacă este cazul:

… Parafa …


B.2.

Raportarea mișcărilor navei / VMS

Verificat: D/N

B.2.1.

Ieșire în larg

B.2.2.

Rapoarte / VMS

 

Sosirea în zona de reglementare CPANE

Ultima poziție comunicată

Sistem VMS instalat

D/N

Sistem VMS operațional

D/N

Data

 

 

Rapoartele au fost transmise?

D/N – Dacă da, a se preciza:

Ora

 

 

(a)

Raportul „capturi la intrare”

data: …

Longitudine

 

 

(b)

Raportul săptămânal de capturi

data: …

Latitudine

 

 

(c)

Transbordare

data: …

Zile petrecute în zona de reglementare CPANE

 

(d)

Ultimul raport de poziție manual

data: …

(e)

Raportul „capturi la ieșire”

data: …

B.3.   Înregistrarea efortului de pescuit și a capturilor

B.3.1.

Jurnalul de pescuit

Verificat: D/N

B.3.1.1.

Înregistrările au fost efectuate în conformitate cu articolul 9 (2):

D/N

B.3.1.1.1.

Dacă răspunsul este negativ, a se indica înregistrarea sau înregistrările neconforme sau care lipsesc:

 

(a)

pagini de jurnal nenumerotate;

(b)

uneltele de pescuit utilizate;

(c)

înregistrarea capturilor pe specii și global;

(d)

zone/locuri de pescuit;

(e)

acolo unde este cazul

D/N

operațiuni de transbordare;

(f)

acolo unde este cazul

D/N

transmiterea rapoartelor referitoare la apelurile radio;

(g)

certificarea înregistrărilor de către comandant.

(h)

altele: …


B.3.2.

Registrul de producție și planul de arimare

Verificat: D/N

B.3.2.1.

Registrul de producție și planul de arimare sunt necesare?:

D/N

B.3.2.2.

Registrul de producție este disponibil?:

D/N

În cazul unui răspuns negativ, treceți la punctul 3.2.4.

B.3.2.3.

În cazul unui răspuns afirmativ, informațiile sunt:

COMPLETE/INCOMPLETE

B.3.2.3.1.

Dacă sunt incomplete, a se indica informațiile lipsă:

 

(a)

cantități păstrate la bord exprimate în greutate produs, pe tip de prezentare comercială și specie;

(b)

factori de conversie pentru fiecare tip de prezentare;

(c)

certificarea înregistrărilor de către comandant.

(d)

altele: …

B.3.2.4.

Plan de arimare ținut la zi:

D/N

B.3.2.5.

În cazul unui răspuns afirmativ, informațiile sunt:

COMPLETE/INCOMPLETE

B.3.2.5.1.

Dacă sunt incomplete, a se indica informațiile lipsă:

 

(a)

cantități nearimate, pe tip de prezentare comercială și specie, indicate în plan;

(b)

cantități din cală neidentificate, pe tip de prezentare comercială și specie.

(c)

altele: …


B.4.

Capturile reținute la bord

Verificat: D/N

B.4.1.

Cantitățile înregistrate de comandant

Specia

Cantități declarate aflate la bord

(kilograme greutate în viu)

În măsura în care sunt disponibile

Cantități prelucrate

(kilograme greutate prelucrată)

Factor de conversie

La bord (3)

Capturate (4)

Transbordate (5)

Total la bord (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


B.4.2.

Cantități aflate la bord determinate de inspectori

Specia

Cantitate

(kilograme greutate prelucrată)

Volum/ Factor de densitate/ Factor de conversie

Cantități calculate

(kilograme greutate în viu)

Diferență % (7)

Observații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


B.5.

Unelte de pescuit și marcaje

Verificat: D/N

B.5.1.

Tipul uneltelor de pescuit utilizate [apendicele 2(A) la anexa II (8)]: …

B.5.2.

Tipul accesoriilor fixate pe plase utilizate [apendicele 2(B) la anexa II (9)]: …

B.5.3.

Unelte fixe utilizate marcate:

D/N

Observație: …

B.5.4.

Unelte neutilizate temeinic fixate și arimate:

D/N

Observație: …


B.5.5.

Măsurarea ochiului de plasă al uneltelor utilizate

Verificat: D/N

B.5.5.1.

Matca traulului (inclusiv nada sau nadele, dacă este cazul – eșantioane de 20 de ochiuri)

Tipul uneltelor (10)

STARE: UMED/USCAT

MATERIAL: …

Lățimea medie

Dimensiunea legală

DIMENSIUNEA OCHIULUI DE PLASĂ (LĂȚIME)

În milimetri

(în mm)

(în mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Apărători - eșantioane de … ochiuri

Tip (12)

STARE: UMED/USCAT

MATERIAL: …

Lățimea medie

Dimensiunea legală

DIMENSIUNEA OCHIULUI DE PLASĂ (LĂȚIME)

În milimetri

(în mm)

(în mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

Restul plasei – eșantioane de 20 de ochiuri

Tip (14)

STARE: UMED/USCAT

MATERIAL: …

Lățimea medie

Dimensiunea legală

DIMENSIUNEA OCHIULUI DE PLASĂ (LĂȚIME)

În milimetri

(în mm)

(în mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA C.   EVALUARE

C.1.

Analiza capturilor de la ultima operațiune de pescuit

Verificat: D/N

EȘANTIOANE PRELEVATE: D/N

Greutatea: … în kg.

ESTIMARE VIZUALĂ D/N

Cod alfa FAO al speciei

Greutate pe specii

(kg de greutate în viu)

%

pește sub dimensiunile minime

%

Capturi aruncate înapoi în mare

Observații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

PARTEA D.   COOPERARE

D.1.

:

Nivelul de cooperare este considerat adecvat?

:

D/N

D.1.1.

:

Dacă răspunsul este negativ, a se indica deficiențele

:

(a)

obstrucționarea activității unui inspector;

(b)

falsificarea sau disimularea marcajelor, a identității sau a numărului de înmatriculare al navei de pescuit;

(c)

disimularea, alterarea sau suprimarea elementelor de probă din cadrul unei anchete;

(d)

refuzul de a facilita îmbarcarea și debarcarea rapidă și în condiții de siguranță;

(e)

refuzul de a le permite inspectorilor să comunice cu autoritățile părții contractante de pavilion și cu cele ale părții contractante care efectuează inspecția;

(f)

refuzul de a oferi acces la anumite zone, punți sau compartimente relevante ale navei de pescuit, la capturi (prelucrate sau nu), plase sau alte tipuri de unelte, la echipamente și la orice documente relevante.

Observațiile inspectorilor, dacă este cazul: …

… Parafa: …

PARTEA E.   ÎNCĂLCĂRI ȘI OBSERVAȚII

E.1.

Încălcări constatate

Articol

Se indică dispoziția sau dispozițiile CPANE încălcate și se prezintă rezumatul observațiilor și faptelor relevante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul (numerele) sigiliului

Dovezi, documente sau fotografii

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.   Observațiile inspectorilor

_

_

_

_

_

_

Parafa: …

Declarația martorului: _

_

_

Data: _ Semnătura: _

Numele: _ Adresa:_

E.3.   Observațiile comandantului

_

_

_

_

_

_

Subsemnatul, comandant al navei …, confirm prin prezenta că am primit un exemplar al acestui raport și copii ale fotografiilor (dacă este cazul) la data de mai jos. Semnătura mea nu constituie o acceptare a conținutului prezentului raport, cu excepția propriilor mele observații, dacă există.

Semnătura: _ Data: _

PARTEA F.   DECLARAȚIA INSPECTORILOR CPANE

Data … și ora sosirii la bord … UTC.

Data … și ora plecării … UTC

Acolo unde este cazul, data … și ora încheierii inspecției … UTC

Semnătura inspectorului (inspectorilor) …

Numele inspectorului (inspectorilor) …


(1)  În cazul în care rezultatul verificării este pozitiv, încercuiți D; dacă este negativ, încercuiți N; în alte situații, indicați sau notați informațiile solicitate.

(2)  Articolul 9 al sistemului corespunde articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

(3)  Cantități aflate la bord în momentul intrării în zona de reglementare CPANE

(4)  Cantități capturate și reținute la bord în zona de reglementare CPANE

(5)  Cantități încărcate (+) sau descărcate (–) în zona de reglementare CPANE

(6)  Cantitățile totale declarate aflate la bord la momentul inspecției.

(7)  Diferența dintre cantitățile aflate la bord determinate de inspectori și cantitățile totale aflate la bord declarate de comandant

(8)  Apendicele 2(A) la anexa II a sistemului corespunde părții C din anexa XI la prezentul regulament.

(9)  Apendicele 2(B) la anexa II a sistemului corespunde părții D din anexa XI la prezentul regulament.

(10)  Apendicele 2(A) la anexa II ()

(11)  Apendicele 2(A) la anexa II a sistemului corespunde părții C din anexa XI la prezentul regulament.

(12)  Apendicele 2(B) la anexa II ()

(13)  Apendicele 2(B) la anexa II a sistemului corespunde părții D din anexa XI la prezentul regulament.

(14)  Apendicele 2(B) la anexa II


ANEXA VIII

FORMULARE PENTRU CONTROLUL EFECTUAT DE STATUL PORTULUI

Image

Image


ANEXA IX

FORMULAR PENTRU RAPORTUL DE INSPECȚIE

Image

Image

Image


ANEXA X

FORMATE ȘI PROTOCOALE PENTRU SCHIMBUL DE DATE

A.   Formatul pentru schimbul de date

1.

Caracterele respectă ISO 8859.1.

2.

Fiecare transmisie de date este structurată după cum urmează:

 

o bară oblică dublă („//”) și caracterele „SR” marchează începutul mesajului;

 

o bară oblică dublă („//”) și un cod marchează începutul secvenței de date;

 

o singură bară oblică („/”) marchează separarea dintre cod și date;

 

perechile de date sunt separate printr-un spațiu;

 

caracterele „ER” și o bară oblică dublă („//”) indică sfârșitul înregistrării.

B.   Protocoale de schimb de date

Protocoalele de schimburi de date pentru transmiterea electronică a datelor sub formă de rapoarte și mesaje între statele membre și secretariat sunt testate corespunzător.

C.1.   Format pentru schimbul electronic de date privind monitorizarea, inspecția și supravegherea pescuitului

Categorie

Date

Cod

Tip

Cuprins

Definiții

Date despre sistem

Începutul înregistrării

SR

 

 

Indică începutul înregistrării

Sfârșitul înregistrării

ER

 

 

Indică sfârșitul înregistrării

Statut

RS

Char*3

Coduri

ACK / NAK = recepționat / nerecepționat

Număr de eroare la recepție

RE

Num*3

001 – 999

Coduri de eroare primite la centrul operațional

Date despre mesaj

Adresa de destinație

AD

Char*3

Adresa ISO-3166

Adresa părții care recepționează mesajul, „XNE” pentru CPANE

Expeditor

FR

Char*3

Adresa ISO-3166

Adresa părții emitente (partea contractantă)

Tipul mesajului

TM

Char*3

Cod

Primele trei litere ale tipului de mesaj

Număr secvențial

SQ

Num*6

NNNNNN

Numărul de ordine al mesajului

Numărul înregistrării

RN

Num*6

NNNNNN

Numărul de ordine al înregistrării pentru anul în cauză

Data înregistrării

RD

Num*8

AAAALLZZ

An, lună și dată

Ora înregistrării

RT

Num*4

HHMM

Orele și minutele UTC

Data

DA

Num*8

AAAALLZZ

An, lună și dată

Ora

TI

Num*4

HHMM

Orele și minutele UTC

Raportul anulat

CR

Num*6

NNNNNN

Numărul raportului care urmează a fi anulat

Anul raportului care urmează a fi anulat

YR

Num*4

AAAA

Anul raportului care urmează a fi anulat

Date despre înmatricularea navei

Indicativul de apel radio

RC

Char*7

Codul IRCS

Indicativul de apel radio internațional al navei

Denumirea navei

NA

Char*30

 

Denumirea navei

Înmatriculare ext.

XR

Char*14

 

Numărul care figurează pe flancul navei sau numărul OMI în absența unui număr pe flancul navei

Statul de pavilion

FS

Char*3

ISO-3166

Statul de înmatriculare

Număr de referință intern al părții contractante

IR

Char*3

ISO-3166

Numărul unic al navei atribuit de statul de pavilion în urma înmatriculării

Num*9

+ max. 9N

Numele portului

PO

Char*20

 

Portul de înmatriculare a navei

Armatorul navei

VO

Char*60

 

Numele și adresa armatorului navei

Navlositorul navei

VC

Char*60

 

Numele și adresa navlositorului navei

Date despre caracteristicile navei

Capacitatea navei

VT

Char*2

„OC”/„LC” Tonaj

Conform: „OC” (Convenția de la OSLO din 1947) /„LC” (Convenția ICTM de la Londra din 1969)

Unitate

 

Num*4

Tonaj

Capacitatea navei în tone metrice

Puterea navei

VP

Char*2

0-99999

Indicație a unității de măsură aplicate, „HP” sau „KW”

Unitate

 

Num*5

 

Puterea totală a motorului principal

Lungimea navei

VL

Char*2

„OA”/„PP”

„OA” lungime totală, „PP” lungime între perpendiculare

 

 

Num*3

Lungime în metri

Lungimea totală a navei în metri, rotunjită la cel mai apropiat metru întreg

Tipul navei

TP

Char*3

Cod

Conform anexei XI partea A

Unelte de pescuit

GE

Char*3

Codul FAO

Clasificarea statistică internațională standard a uneltelor de pescuit (anexa XI partea C)

Date despre licență

Data eliberării

IS

Num*8

AAAALLZZ

Data autorizației de pescuit pentru una sau mai multe specii reglementate

Resurse reglementate

RR

Char*3

Codul FAO al speciei

Codul FAO al speciei pentru resursa reglementată

Data începerii

SD

Num*8

AAAALLZZ

Data de începere a valabilității autorizației/suspendării

Data de sfârșit

ED

Num*8

AAAALLZZ

Data de expirare a valabilității autorizației de pescuit pentru resursa reglementată

Autorizație limitată

LU

Char*1

 

„D” sau „N” pentru a indica dacă nava deține o autorizație limitată

Zona relevantă

RA

Char*6

Codul ICES

Zona/zonele interzise

Denumirea speciei

SN

Char*3

Codul FAO al speciei

Specii interzise

Date despre activitate

Latitudine

LA

Char*5

NDDMM *WGS-84)

de exemplu //LA/N6235 = 62°35′ Nord

Longitudine

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84)

de exemplu //LO/W02134 = 21°34′ Vest

Latitudine (zecimale)

LT

Char*7

+/-DD.ddd 1

Valoare negativă dacă latitudinea se situează în emisfera sudică1 (WGS84)

Longitudine (zecimale)

LG

Char*8

+/-DDD.ddd 1

Valoare negativă dacă longitudinea se situează în emisfera vestică1 (WGS84)

Numărul ieșirii în larg

TN

Num*3

001-999

Numărul ieșirii în larg în anul curent

Numărul de zile de pescuit

DF

Num*3

1 – 365

Numărul de zile petrecute de navă în zona de reglementare în cursul ieșirii

Data preconizată

PD

Num*8

AAAALLZZ

Data estimată UTC pentru un eveniment viitor

Ora preconizată

PT

Num*4

HHMM

Ora estimată UTC pentru un eveniment viitor

Capturi săptămânale:

CA

 

 

Totalul cumulativ al capturilor reținute la bord, pe specii, în greutate în viu exprimată în kilograme, rotunjită la cea mai apropiată sută de kg, din momentul intrării navei în ZR sau de la ultimul raport capturi, daca acesta s-a transmis în cursul aceleiași ieșiri, pe perechi dacă este necesar.

Specie

 

Char*3

Codul FAO al speciei

 

Cantitate

 

Num*7

0-9999999

 

Cantitatea aflată la bord

OB

 

 

Cantitatea aflată la bordul navei, pe specii, în greutate în viu exprimată în kilograme, rotunjită la cea mai apropiată sută de kilograme, pe perechi dacă este necesar

Specie

 

Char*3

Codurile FAO

 

Cantitate

 

Num*7

0-9999999

 

Specii transferate

KG

 

 

Informații referitoare la cantitățile transferate între nave, pe specii, în greutate în viu exprimată în kilograme, rotunjită la cea mai apropiată sută de kg, în timpul operațiunilor desfășurate în ZR.

Specie

 

Char*3

Codurile FAO pe perechi

 

Cantitate

 

Num*7

0-9999999

 

Transbordare de la

TF

Char*7

Codul IRCS

Indicativul de apel radio internațional al navei donatoare

Transbordare spre

TT

Char*7

Codul IRCS

Indicativul de apel radio internațional al navei receptoare

Statul de coastă

CS

Char*3

ISO-3166

Statul de coastă

Numele portului

PO

Char*20

 

Numele portului

Date despre raportare

Capturi

CA

 

 

Capturi globale, debarcate sau transbordate, efectuate de navele de pescuit ale părții contractante, pe specii conform nomenclaturii, în tone de greutate în viu, rotunjite la tone, pe perechi dacă este necesar.

Specie

 

Char*3

Codul FAO al speciei

 

Cantitate

 

Num*6

0-9999999

 

Totalul cumulativ al capturilor Specie

CC

 

 

Totalul cumulativ al capturilor globale, debarcate sau transbordate, efectuate de navele de pescuit ale părții contractante, pe specii conform nomenclaturii, în tone de greutate în viu, rotunjite la tone, pe perechi dacă este necesar.

Specie

 

Char*3

Codul FAO al speciei

 

Cantitate

 

Num*6

0-9999999

 

Zona relevantă

RA

Char*6

Codurile ICES/NAFO

Codul pentru zona de pescuit relevantă

Zona

ZO

Char*3

ISO-3166

Codul zonei părții contractante

Anul și luna

YM

Num*6

AAAALL

Anul și luna în care se face raportarea

Date referitoare la supraveghere și la observare

Latitudine

LA

Char*5

NDDMM (WGS-84)

de exemplu //LA/N6535 = 65°35′ Nord

Longitudine

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84)

de exemplu //LO/W02134 = 21°34′ Vest

Viteza

SP

Num*3

Noduri * 10

de exemplu //SP/105 = 10,5 noduri

Ruta

CO

Num*3

Scară de 360° de grade

de exemplu //CO/270 = 270°

Activitate

AC

Char*3

Codul activității

Primele 3 caractere ale activității, a se vedea anexa XI partea B

Mijloace de supraveghere

MI

Char*3

Codul CPANE

„VES” = navă de suprafață, „AIR” = aeronavă cu aripă fixă, „HEL” = elicopter

Identificare inspector desemnat de partea contractantă

AI

Char*7

Codul CPANE

Codul ISO-3166 pentru partea contractantă urmat de un număr de 4 cifre repetat dacă este necesar

Nr. de ordine al observării

OS

Num*3

0 - 999

Numărul de ordine al observării în cursul patrulei desfășurate în zona de reglementare

Data observării

DA

Num*8

AAAALLZZ

Data la care este observată nava

Ora observării

TI

Num*4

HHMM

Ora UTC la care este observată nava

Identificarea obiectului

OI

Char*7

Code IRCS

Indicativul de apel radio internațional al navei observate

Fotografie

PH

Char*1

 

S-a realizat o fotografie, „D” sau „N”

Secvență text liber

MS

Char*255

 

Spațiu pentru text liber

C.2.   Codurile utilizate în anexe dar neutilizate în schimbul electronic de date dintre secretariatul CPANE și părțile contractante

Categorie

Date

Cod

Tip

Conținut

Definiții

Jurnal de pescuit

Capturi zilnice

CD

 

 

Totalul capturilor reținute la bord, pe specii, din numărul operațiunilor de pescuit per perioadă de 24 de ore

Specie

 

Char*3

Codul FAO al speciei

Codul FAO al speciilor pentru speciile enumerate în anexa II

Cantitate

 

Num*7

0-9999999

Greutate în viu în kilograme

Numărul total de traulări/operațiuni de pescuit din cursul unei zile

FO

Num*6

0-999999

Numărul operațiunilor de pescuit pe perioade de 24 de ore

Capturi aruncate înapoi în mare

RJ

 

 

Cantitatea capturată și aruncată înapoi în mare, pe specii

Specie

 

Char*3

Codul FAO al speciei

Codul FAO al speciei

Cantitate

 

Num*7

0-9999999

Greutate în viu în kilograme

Transmisia utilizată

TU

 

 

Numele stației radio prin care se transmite raportul

Numele comandantului

MA

Char*30

 

Numele comandantului

Registru de producție

Cantitatea produsă

QP

 

 

Cantitatea produsă, pe specii, pe zi

Denumirea speciei

 

 

 

Codul FAO al speciei

Cantitate

 

 

 

Greutatea totală a produselor, în kilograme

Tipul de produs

 

 

 

Codul tipului de produs (anexa XI partea E)

Cantitate

 

 

 

Greutatea produsului în kilograme

 

 

 

 

Codul tipului de produs și greutatea produsului: a se utiliza atâtea perechi cât este necesar pentru a se acoperi toate produsele

Totalul cumulativ al producției pentru perioada respectivă

AP

 

 

Cantitatea totală produsă de la intrarea în zona de reglementare, pe specii

Denumirea speciei

 

 

 

Codul FAO al speciei

Cantitate

 

 

 

Greutatea totală a produselor, în kilograme

Tipul de produs

 

 

 

Codul tipului de produs (anexa XI partea E)

Cantitate

 

 

 

Greutatea produsului în kg

 

 

 

 

Codul tipului de produs și greutatea produsului: a se utiliza atâtea perechi cât este necesar pentru a se acoperi toate produsele

Codul produsului

PR

Char*1

 

Codul produsului, anexa XI partea E

Tipul ambalajului

TY

Char*3

 

Tipul ambalajului, anexa XI partea F

Greutate unitară

NE

 

 

Greutatea netă a produselor, în kilograme

Număr de unități

NU

 

 

Numărul de unități ambalate

C.3.   Codurile descrise la secțiunile C.1 sau C.2 enumerate în ordine alfabetică

Cod

Date

Utilizat în raport sau mesaj

AC

Activitate

OBS

AD

Adresa de destinație

Toate

AI

Inspectorul numit

SEN

AP

Totalul cumulativ al producției pentru perioada respectivă

Registru de producție

CA

Capturi

REP, JUR ,CAT, COX, Jurnal de pescuit

CC

Totalul cumulativ al capturilor

REP, JUR, Jurnal de pescuit

CD

Capturi zilnice

Jurnal de pescuit

CO

Ruta

OBS

CR

Raportul anulat

CAN

CS

Statul de coastă

POR

DA

Data

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, Jurnal de pescuit, Registru de producție, RET

DF

Numărul de zile de pescuit

CAT, COX

ED

Data încheierii

LIM, AUT

ER

Sfârșitul înregistrării

Toate

FO

Numărul total de traulări/operațiuni de pescuit din cursul zilei

Jurnal de pescuit

FR

Expeditor

Toate

FS

Statul de pavilion

NOT, OBS

GE

Unelte de pescuit

NOT, Jurnal de pescuit

IR

Numărul de referință intern al părții contractante

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, Jurnal de pescuit, Registru de producție

IS

Data emiterii

AUT

KG

Specii transferate

TRA, POR, Jurnal de pescuit

LA

Latitudine

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, Jurnal de pescuit

LG

Longitudine (zecimale)

POS, ENT

LO

Longitudine

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, Jurnal de pescuit

LT

Latitudine (zecimale)

POS, ENT

LU

Autorizație limitată

NOT

MA

Numele comandantului

Jurnal de pescuit, Registru de producție

MI

Mijloace de supraveghere

SEN, SEX

MS

Secvență text liber

OBS

NA

Denumirea navei

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, Jurnal de pescuit, Registru de producție

NE

Greutate unitară

Registru de producție

NU

Număr de unități

Registru de producție

OB

Cantitatea aflată la bord

COE, POR, Jurnal de pescuit

OI

Identificarea obiectului

OBS

OS

Numărul de ordine al observării

OBS

PD

Data preconizată

TRA, POR

PH

Fotografie

OBS

PO

Numele portului

NOT, POR

PR

Codul produsului

Registru de producție

PT

Ora preconizată

TRA, POR

QP

Cantitatea produsă

Registru de producție

RA

Zona relevantă

REP, JUR, LIM, Jurnal de pescuit

RC

Indicativ de apel radio

Toate

RD

Data înregistrării

Toate

RE

Număr de eroare la recepție

RET

RJ

Capturi aruncate înapoi în mare

Jurnal de pescuit

RN

Numărul înregistrării

Toate

RR

Resurse reglementate

AUT, SUS

RS

Statut

RET

RT

Ora înregistrării

Toate

SD

Data începerii

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Denumirea speciei

Registru de producție, LIM

SP

Viteza

OBS

SQ

Număr secvențial

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Începutul înregistrării

Toate

TF

Transbordare de la

TRA, Jurnal de pescuit

TI

Ora

Toate

TM

Tipul mesajului

Toate, cu excepția jurnalului de pescuit și a registrului de producție

TN

Numărul ieșirii în larg

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, Jurnal de pescuit

TP

Tipul navei

NOT, OBS

TT

Transbordare spre

TRA, Jurnal de pescuit

TU

Transmisia utilizată

Jurnal de pescuit

TY

Tipul ambalajului

Registru de producție

VC

Navlositorul navei

NOT

VL

Lungimea navei

NOT

VO

Armatorul navei

NOT

VP

Puterea navei

NOT

VT

Capacitatea navei

NOT

XR

Înmatriculare ext.

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Anul și luna

REP, JUR

YR

Anul raportului anulat

CAN

ZO

Zona

JUR

D.1.   Structura rapoartelor și a mesajelor prevăzute în anexa III transmise de către statele membre secretariatului CPANE

Dacă este cazul, fiecare stat membru retransmite secretariatului CPANE rapoartele și mesajele primite de la navele sale, în conformitate cu articolele 9 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 1236/2010, după efectuarea următoarelor modificări:

înlocuirea adresei (AD) cu cea a secretariatului CPANE (XNE);

inserarea datelor „data înregistrării” (RD), „ora înregistrării” (RT), „numărul înregistrării” (RN) și „expeditor” (FR)”.

D.2.   Mesaje de confirmare

La cererea unei părți contractante, secretariatul CPANE trimite un mesaj de confirmare ori de câte ori se recepționează o transmisie electronică a unui raport sau a unui mesaj.

(a)

Formatul confirmării de primire

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Date despre sistem; indică începutul înregistrării

Adresă

AD

O

Date despre mesaj; destinația, partea contractantă care trimite raportul

Expeditor

FR

O

Date despre mesaj; XNE = CPANE (care trimite mesajul de confirmare)

Tipul mesajului

TM

O

Date despre mesaj; Tipul mesajului RET, mesaj de confirmare

Numărul secvențial

SQ

F

Date despre raportare; numărul de ordine al raportului navei pentru anul respectiv, copiat din raportul primit.

Indicativul de apel radio

RC

F

Date despre raportare; indicativul de apel radio internațional, copiat din raportul primit.

Statut

RS

O

Date despre raportare; cod care indică dacă raportul/mesajul este sau nu recepționat (ACK sau NAK)

Număr de eroare la recepție

RE

F

Date despre raportare; număr care indică tipul erorii. A se vedea în tabelul b) numerele de eroare la recepție

Numărul înregistrării

RN

O

Date despre raportare; numărul de înregistrare al raportului/mesajului primit

Data

DA

O

Date despre mesaj; data transmiterii mesajului RET

Ora

TI

O

Date despre mesaj; ora transmiterii mesajului RET

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Date despre sistem; indică sfârșitul înregistrării

(b)

Numere de eroare la recepție

Obiect/anexă

Erori

Cauza erorii

Acțiuni subsecvente (follow-up) cerute

Acceptate

Comunicare

101

 

Mesajul este ilizibil

 

102

 

Valorile sau dimensiunile datelor depășesc limitele

 

104

 

Lipsesc date obligatorii

 

105

 

Acest raport este un duplicat și a primit statutul nerecepționat (NAK), acesta fiind statutul acordat anterior, în momentul primirii

 

106

 

Sursă de date neautorizată

 

 

150

Eroare de secvență

 

 

151

Dată/oră situată în viitor

 

 

155

Acest raport este un duplicat și a primit statutul recepționat (ACK), acesta fiind statutul acordat anterior, în momentul primirii

Anexa I

 

250

Încercare de renotificare a unei nave

 

 

251

Nava nu este notificată

 

 

252

Specii care nu sunt AUT, LIM sau SUS

Anexa III

301

 

Capturi anterioare capturilor la intrare

 

302

 

Transbordare anterioară capturilor la intrare

 

303

 

Capturi la ieșire anterioare capturilor la intrare

 

304

 

Nu s-a primit nicio poziție (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Poziție fără capturi la intrare

Anexa VIII

401

 

Supraveghere la ieșire anterioară supravegherii la intrare

 

 

450

Observare fără supraveghere la intrare

 

 

451

Inspectori sau navă sau aeronavă de inspecție nenotificată


ANEXA XI

CODURI UTILIZATE PENTRU COMUNICAREA CU SECRETARIATUL CPANE

A.   Tipuri principale de nave

Codul FAO

Tipul de navă

BO

Navă de protecție

CO

Navă pentru învățarea pescuitului

DB

Dragă cu acțiune discontinuă

DM

Dragă cu acțiune continuă

DO

Trauler cu palan

DOX

Dragă NIA

FO

Transportor de pește

FX

Navă de pescuit NIA

GO

Pescador

HOX

Navă bază NIA

HSF

Navă bază fabrică

KO

Navă-spital

LH

Navă de pescuit artizanal

LL

Navă de pescuit cu paragate

LO

Navă pentru pescuit cu undițe

LP

Navă de pescuit cu platformă și paragate

LT

Navă pentru pescuit cu undițe tractate

MO

Nave polivalente

MSN

Navă de pescuit cu plasă-pungă și paragat de mână

MTG

Trauler cu setci în derivă

MTS

Trauler cu plasă pungă

NB

Navă cu o singură plasă ridicată

NO

Navă de pescuit cu plasă ridicată

NOX

Navă de pescuit cu plasă ridicată NIA

PO

Navă care folosește pompe

SN

Navă de pescuit cu plasă-pungă daneză

SO

Pescador

SOX

Pescador NIA

SP

Navă de pescuit cu plasă-pungă

SPE

Navă de pescuit cu plasă-pungă de tip european

SPT

Tonier cu plasă-pungă

TO

Trauler

TOX

Traulere NIA

TS

Trauler lateral

TSF

Trauler frigorific lateral

TSW

Trauler lateral pentru pește proaspăt

TT

Trauler pupa

TTF

Trauler frigorific pupa

TTP

Trauler fabrică pupa

TU

Trauler cu tangon

WO

Navă cu capcane

WOP

Navă cu vintir

WOX

Nave cu capcane NIA

ZO

Navă de cercetare din domeniul piscico