ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.123.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 123

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
9 mai 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei din 1 martie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 393/2012 al Comisiei din 7 mai 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica corespunzătoare Thailandei din listele conținând țări terțe sau părți ale acestora din care pot fi importate în Uniune și pot tranzita Uniunea păsările de curte și produsele de pasăre ( 1 )

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2012 al Comisiei din 8 mai 2012 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2012/2013

30

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 395/2012 al Comisiei din 8 mai 2012 de deschidere a unui contingent tarifar pentru anumite cantități de zahăr industrial pentru anul de comercializare 2012/2013

32

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 396/2012 al Comisiei din 8 mai 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

33

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 397/2012 al Comisiei din 8 mai 2012 de stabilire a coeficientului de atribuire, de respingere a cererilor ulterioare și de încheiere a perioadei de depunere a cererilor pentru cantitățile suplimentare disponibile de zahăr peste cotă pentru comercializare pe piața Uniunii Europene cu taxă pe excedent redusă în anul de comercializare 2011/2012

35

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2012/14/UE a Comisiei din 8 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii metil-nonil-cetonei ca substanță activă în anexa I la directivă ( 1 )

36

 

*

Directiva 2012/15/UE a Comisiei din 8 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii extractului de margosa ca substanță activă în anexa I la directivă ( 1 )

39

 

 

DECIZII

 

 

2012/248/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 mai 2012 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE și 2009/494/CE în ceea ce privește gripa aviară [notificată cu numărul C(2012) 2947]  ( 1 )

42

 

 

2012/249/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 mai 2012 privind stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în sensul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale [notificată cu numărul C(2012) 2948]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 392/2012 AL COMISIEI

din 1 martie 2012

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE impune Comisiei să adopte acte delegate în ceea ce privește etichetarea produselor cu impact energetic care au un potențial semnificativ de economisire a energiei și niveluri de performanță foarte diferite pentru funcționalități echivalente.

(2)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur au fost stabilite prin Directiva 95/13/CE a Comisiei din 23 mai 1995 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur (2).

(3)

Energia utilizată de uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur reprezintă o parte semnificativă din totalul necesarului de energie pentru uz casnic la nivelul Uniunii. Pe lângă îmbunătățirile deja realizate în domeniul eficienței energetice, potențialul de reducere în continuare a consumului de energie al uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur este substanțial.

(4)

Directiva 95/13/CE trebuie abrogată, iar prezentul regulament trebuie să stabilească noi dispoziții pentru a se garanta că eticheta energetică oferă furnizorilor stimulente dinamice pentru a continua ameliorarea eficienței energetice a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur și pentru a accelera transformarea pieței în direcția adoptării unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic.

(5)

Mașinile combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic sunt reglementate de Directiva 96/60/CE a Comisiei din 19 septembrie 1996 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic (3). Acestea au caracteristici specifice și, prin urmare, trebuie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(6)

Informațiile care figurează pe etichetă trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (4).

(7)

Prezentul regulament trebuie să specifice un conținut și un model uniform al etichetei pentru uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, inclusiv pentru cele alimentate cu gaz.

(8)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințele privind „documentația tehnică” și „fișa produsului” pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur.

(9)

De asemenea, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind informațiile care trebuie furnizate pentru orice tip de vânzare la distanță, reclame și materiale promoționale tehnice privind uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur.

(10)

Este oportun să se prevadă revizuirea dispozițiilor prezentului regulament pentru a se ține cont de progresele tehnologice.

(11)

În vederea facilitării tranziției de la Directiva 95/13/CE la prezentul regulament, uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur etichetate în conformitate cu prezentul regulament trebuie considerate conforme cu Directiva 95/13/CE.

(12)

Prin urmare, este necesară abrogarea Directivei 95/13/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele privind etichetarea și la furnizarea de informații suplimentare privitoare la uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică sau cu gaz și la uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur încorporate, inclusiv cele vândute pentru utilizări altele decât cele casnice.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic și storcătoarelor centrifugale.

Articolul 2

Definiții

Pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2010/30/UE, în sensul prezentului regulament se aplică și următoarele definiții:

1.

„uscător de rufe de uz casnic cu tambur” înseamnă un aparat în care produsele textile sunt uscate prin învârtire într-un tambur rotativ prin care trece un flux de aer cald și care este destinat în principal utilizării în scopuri neprofesionale;

2.

„uscător de rufe de uz casnic încorporat cu tambur” înseamnă un uscător de rufe de uz casnic cu tambur destinat instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar și care necesită finisare de mobilier;

3.

„mașină combinată de spălat și uscat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat de uz casnic care include atât o funcție de stoarcere prin centrifugare, cât și o modalitate de uscare a produselor textile, de obicei prin încălzire și rotație;

4.

„storcător centrifugal”, cunoscut și sub denumirea comercială de „uscător centrifugal”, înseamnă un aparat în care apa este eliminată din produsele textile printr-o acțiune centrifugală realizată în interiorul unui tambur rotativ și este scursă printr-o pompă automată, aparat destinat în principal utilizării neprofesionale.

5.

„uscător de rufe cu tambur cu ventilație” înseamnă un uscător cu tambur care absoarbe aer proaspăt, îl suflă peste produsele textile și elimină aerul umed rezultat în încăpere sau în exterior;

6.

„uscător de rufe cu tambur cu acțiune de condensare” înseamnă un uscător cu tambur care include un dispozitiv (acționând fie prin condensare, fie prin alte mijloace) pentru eliminarea umezelii din aerul utilizat în procesul de uscare;

7.

„uscător de rufe automat cu tambur” înseamnă un uscător de rufe cu tambur care oprește procesul de uscare atunci când detectează un anumit conținut de umezeală al încărcăturii (de exemplu prin conductivitate sau cu ajutorul senzorilor de temperatură);

8.

„uscător de rufe neautomat cu tambur” înseamnă un uscător de rufe cu tambur care oprește procesul de uscare după o perioadă predefinită, de obicei controlată de un temporizator, dar care poate fi oprit și manual;

9.

„program” înseamnă o serie de operațiuni predefinite pe care furnizorul le declară ca fiind adecvate pentru uscarea anumitor tipuri de textile;

10.

„ciclu” înseamnă un proces complet de uscare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

11.

„durata programului” înseamnă timpul care trece de la inițierea programului până la finalizarea programului, fără a se lua în calcul întârzierile programate de utilizatorul final;

12.

„capacitate nominală” înseamnă cantitatea maximă în kilograme de produse textile uscate de un anume tip indicată de furnizor, în trepte de 0,5 kg, care poate fi prelucrată într-un uscător de rufe de uz casnic cu tambur utilizând programul selectat, atunci când acesta este încărcat în conformitate cu instrucțiunile furnizorului;

13.

„încărcătură parțială” înseamnă jumătate din capacitatea nominală, pentru un anumit program al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur;

14.

„eficiența condensării” înseamnă raportul dintre masa de apă condensată de un uscător cu tambur cu acțiune de condensare și masa de apă eliminată din încărcătură la sfârșitul unui ciclu;

15.

„modul oprit” înseamnă situația în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este dezactivat de la comenzile sau butoanele aparatului accesibile utilizatorului final și destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcționării normale, în scopul de a obține consumul cel mai scăzut de putere care poate dura pentru o perioadă nedefinită atunci când uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este conectat la o sursă de curent electric și utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situația în care se află uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur atunci când revine singur la un consum de putere în regim staționar;

16.

„mod inactiv” înseamnă modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putând dura o perioadă nedefinită după încheierea programului, fără nicio altă intervenție din partea utilizatorului final în afara descărcării uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

17.

„uscător de rufe de uz casnic cu tambur echivalent” înseamnă un model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de energie, aceeași eficiență a condensării, dacă este cazul, aceeași durată a programului standard pentru bumbac și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer ca un alt model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, introdus pe piață cu un cod comercial diferit de același furnizor;

18.

„utilizator final” înseamnă un consumator care cumpără sau care se preconizează că va cumpăra un uscător de rufe de uz casnic cu tambur;

19.

„punct de vânzare” înseamnă un loc unde uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate;

20.

„program standard pentru bumbac” înseamnă ciclul de uscare a rufelor din bumbac cu o umiditate inițială a încărcăturii de 60 % până la atingerea unei umidități de 0 %.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor

Furnizorii se asigură că:

(a)

fiecare uscător de rufe de uz casnic cu tambur este prevăzut cu o etichetă imprimată conform formatului din anexa I și conținând informațiile stabilite în respectiva anexă;

(b)

este pusă la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa II;

(c)

documentația tehnică prevăzută în anexa III este pusă la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei, la cerere;

(d)

toate reclamele pentru un model specific de uscător de rufe de uz casnic cu tambur includ clasa de eficiență energetică, în cazul în care acestea prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(e)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

(a)

la punctul de vânzare, fiecare uscător de rufe de uz casnic cu tambur este prevăzut cu eticheta pusă la dispoziție de furnizor în conformitate cu articolul 3 litera (a), pe partea exterioară frontală sau superioară a produsului, astfel încât aceasta să fie clar vizibilă;

(b)

uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate fără ca utilizatorul final să aibă posibilitatea de a vedea produsul expus, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 7 din Directiva 2010/30/UE, sunt însoțite la comercializare de informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament;

(c)

toate reclamele pentru un model specific de uscător de rufe de uz casnic cu tambur includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică, dacă acestea prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(d)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur care descriu parametrii tehnici specifici acestuia includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 5

Metode de măsurare

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin intermediul unor proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura stabilită în anexa V pentru evaluarea conformității în ceea ce privește valorile declarate pentru clasa de eficiență energetică, consumul de energie pe ciclu, clasa de eficiență a condensării, dacă este cazul, capacitatea nominală, consumul de putere în „modul oprit” și în „modul inactiv”, durata modului inactiv, durata programului, precum și emisiile de zgomot transmis prin aer.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice, în termen de maximum cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia. Revizuirea vizează în special evaluarea toleranțelor de verificare stabilite în anexa V.

Articolul 8

Abrogare

Directiva 95/13/CE se abrogă de la 29 mai 2012.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

(1)   Articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) nu se aplică reclamelor imprimate și materialelor promoționale tehnice imprimate publicate înainte de 29 septembrie 2012.

(2)   Uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur introduse pe piață înainte de 29 mai 2012 trebuie să fie conforme cu dispozițiile Directivei 95/13/CE.

(3)   Uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur care respectă dispozițiile prezentului regulament și care sunt introduse pe piață sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de 29 mai 2012 sunt considerate conforme cu dispozițiile Directivei 95/13/CE.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la 29 mai 2012. Cu toate acestea, articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 29 septembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 136, 21.6.1995, p. 28.

(3)  JO L 266, 18.10.1996, p. 1.

(4)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.


ANEXA I

Etichetă

1.   ETICHETĂ PENTRU USCĂTOR DE RUFE DE UZ CASNIC CU TAMBUR CU VENTILAȚIE

Image

1.1.

Următoarele informații trebuie incluse pe eticheta uscătoarelor rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație:

I.

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur de alte modele cu aceeași marcă de comerț sau aceeași denumire a furnizorului);

III.

clasa de eficiență energetică, astfel cum este definită în anexa VI punctul 1; vârful săgeții care indică clasa de eficiență energetică a uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur trebuie plasat la aceeași înălțime ca vârful săgeții clasei relevante de eficiență energetică;

IV.

consumul anual ponderat de energie (AEC ) în kWh/an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu anexa VII;

V.

informații privind tipul de uscător de rufe de uz casnic cu tambur;

VI.

durata ciclului corespunzătoare programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute, rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă;

VII.

capacitatea nominală, în kg, în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

VIII.

nivelul de putere acustică (medie ponderată – LWA) în cursul fazei de uscare, în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă, exprimate în dB și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

1.2.

Modelul etichetei pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație trebuie să se conformeze punctului 4 din prezenta anexă. Dacă unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1), poate fi adăugată o copie a acesteia.

2.   ETICHETĂ PENTRU USCĂTOR DE RUFE CU TAMBUR CU ACȚIUNE DE CONDENSARE

Image

2.1.

Pe lângă informațiile enumerate la punctul 1 subpunctul 1, eticheta pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare trebuie să includă:

IX.

clasa de eficiență a condensării, în conformitate cu anexa VI punctul 2.

2.2.

Modelul etichetei pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare trebuie să se conformeze punctului 4 din prezenta anexă. Dacă unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, se poate adăuga o copie a acesteia.

3.   ETICHETĂ PENTRU USCĂTOR DE RUFE CU TAMBUR ALIMENTAT CU GAZ

Image

3.1.

Informațiile prevăzute la punctul 1 subpunctul 1 se includ în eticheta pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz.

3.2.

Modelul etichetei pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz trebuie să se conformeze punctului 4 din prezenta anexă. Dacă unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, poate fi adăugată o copie a acesteia.

4.   DESIGNUL ETICHETEI

4.1.

Pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație, designul etichetei este cel din figura de mai jos.

Image

Unde:

(a)

eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 110 mm și o înălțime de cel puțin 220 mm. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conținutul său trebuie să fie proporțional cu specificațiile de mai sus;

(b)

fondul este alb;

(c)

culorile sunt CMYK – cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(d)

eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

conturul etichetei UE: 5 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

Image

logo UE - culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00;

Image

eticheta energetică: culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată; Logo UE și logo energie (combinate): lățime: 92 mm, înălțime: 17 mm;

Image

linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100 % – lungime: 92,5 mm;

Image

scara A-G:

săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 0,75 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00;

Clasa a doua: 70-00-X-00;

Clasa a treia: 30-00-X-00;

Clasa a patra: 00-00-X-00;

Clasa a cincea: 00-30-X-00;

Clasa a șasea: 00-70-X-00;

Ultima clasă: 00-X-X-00;

text: calibri aldin 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rând;

Image

clasa de eficiență energetică:

săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru;

text: calibri aldin 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 18 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rând;

Image

energie:

text: calibri normal 11 pt, majuscule, 100 % negru;

Image

consumul anual ponderat de energie:

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

valoare: calibri aldin 30 pt, 100 % negru;

a doua linie: calibri normal 14 pt, 100 % negru;

Image

tipul uscătorului de rufe de uz casnic:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

Image

durata ciclului:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

valoare: calibri aldin 24 pt, 100 % negru; și calibri normal 16 pt, 100 % negru;

Image

capacitatea nominală:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

valoare: calibri aldin 24 pt, 100 % negru; și calibri normal 16 pt, 100 % negru;

Image

nivelul de putere acustică:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

valoare: calibri aldin 24 pt, 100 % negru; și calibri normal 16 pt, 100 % negru;

Image

asterisc: calibri normal 6 pt, 100 % negru;

Image

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

Image

identificatorul de model al furnizorului;

Image

denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 92 × 15 mm;

Image

numărul regulamentului: calibri aldin 9 pt, 100 % negru.

4.2.

Pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare, designul etichetei este cel din figura de mai jos.

Image

Unde:

(a)

eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 110 mm și o înălțime de cel puțin 220 mm. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conținutul său trebuie să fie proporțional cu specificațiile de mai sus;

(b)

fondul este alb;

(c)

culorile sunt CMYK - cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(d)

eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

conturul etichetei UE: 5 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

Image

logo UE – culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00;

Image

eticheta energetică: culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată; Logo UE și logo energie (combinate): lățime: 92 mm, înălțime: 17 mm;

Image

linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 92,5 mm;

Image

scara A-G:

săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 0,75 mm – culori:

clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00;

clasa a treia: 30-00-X-00;

clasa a patra: 00-00-X-00;

clasa a cincea: 00-30-X-00;

clasa a șasea: 00-70-X-00;

ultima clasă: 00-X-X-00;

text: calibri aldin 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rând;

Image

clasa de eficiență energetică:

săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru;

text: calibri aldin 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 18 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rând;

Image

energie

text: calibri normal 11 pt, majuscule, 100 % negru;

Image

consumul anual ponderat de energie:

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3.5 mm;

valoare: calibri aldin 30 pt, 100 % negru;

a doua linie: calibri normal 14 pt, 100 % negru;

Image

tipul uscătorului de rufe de uz casnic:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3.5 mm;

Image

durata ciclului:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3.5 mm;

valoare: calibri aldin 24 pt, 100 % negru; calibri normal 16 pt, 100 % negru;

Image

capacitatea nominală:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3.5 mm;

valoare: calibri aldin 24 pt, 100 % negru; calibri normal 16 pt, 100 % negru.;

Image

nivelul de putere acustică:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3.5 mm;

valoare: calibri aldin 24 pt, 100 % negru; și calibri normal 16 pt, 100 % negru;

Image

asterisc: calibri normal 6 pt, 100 % negru;

Image

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

Image

identificatorul de model al furnizorului;

Image

denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 92 × 15 mm;

Image

numărul regulamentului: calibri aldin 9 pt, 100 % negru;

Image

clasa de eficiență a condensării:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

valoare: calibri normal 16 pt, scară orizontală 75%, 100% negru și calibri aldin 22 pt, scară orizontală 75 %, 100 % negru.

4.3.

Pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, designul etichetei este cel din figura de mai jos.

Image

Unde:

(a)

eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 110 mm și o înălțime de cel puțin 220 mm. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conținutul său trebuie să fie proporțional cu specificațiile de mai sus;

(b)

fondul este alb;

(c)

culorile sunt CMYK - cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(d)

eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

conturul etichetei UE: 5 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

logo UE – culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00;

Image

eticheta energetică: culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată; logo UE și logo energie (combinate): lățime: 92 mm, înălțime: 17 mm;

Image

linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 92,5 mm;

Image

scara A-G:

săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 0,75 mm – culori:

clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00;

clasa a treia: 30-00-X-00;

clasa a patra: 00-00-X-00;

clasa a cincea: 00-30-X-00;

clasa a șasea: 00-70-X-00;

ultima clasă: 00-X-X-00;

text: calibri aldin 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rând;

Image

clasa de eficiență energetică:

săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru;

text: calibri aldin 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 18 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rând;

Image

energie:

text: calibri normal 11 pt, majuscule, 100 % negru;

Image

consumul anual ponderat de energie:

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3.5 mm;

valoare: calibri aldin 30 pt, 100 % negru;

a doua linie: calibri normal 14 pt, 100 % negru;

Image

tipul uscătorului de rufe de uz casnic:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

Image

durata ciclului:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.;

valoare: calibri aldin 24 pt, 100 % negru; și calibri normal 16 pt, 100 % negru;

Image

capacitatea nominală:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

valoare: calibri aldin 24 pt, 100 % negru; și calibri normal 16 pt, 100 % negru;

Image

nivelul de putere acustică:

pictograma, așa cum este reprezentată;

chenar: 2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

valoare: calibri aldin 24 pt, 100 % negru; și calibri normal 16 pt, 100 % negru;

Image

asterisc: calibri normal 6 pt, 100 % negru;

Image

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

Image

identificatorul de model al furnizorului;

Image

denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 92 × 15 mm;

Image

numărul regulamentului: calibri aldin 9 pt, 100 % negru.


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXA II

Fișa produsului

1.

Informațiile din fișa produsului aferentă uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur trebuie prezentate în următoarea ordine și trebuie incluse în broșura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

(a)

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur de alte modele cu aceeași marcă sau aceeași denumire a furnizorului);

(c)

capacitatea nominală, în kg de rufe din bumbac, în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

(d)

precizarea tipului de uscător de rufe de uz casnic cu tambur: cu ventilație, cu acțiune de condensare sau alimentat cu gaz;

(e)

clasa de eficiență energetică, în conformitate cu anexa VI punctul 1;

(f)

pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică:

consumul anual ponderat de energie (AEc ), rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie «X» kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz:

 

consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS) ], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie «X» kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

și

 

consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el ], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie «X» kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

(g)

dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul automat sau neautomat;

(h)

în cazul în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur a primit o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, se poate include această informație;

(i)

consumul de energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială;

(j)

consumul de putere al modului oprit (Po ) și al modului inactiv (Pl ) în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

(k)

durata modului inactiv, dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este prevăzut cu un sistem de gestionare a energiei;

(l)

menționarea faptului că „programul standard pentru bumbac” utilizat cu încărcătură completă și parțială este ciclul standard de uscare la care se referă informațiile de pe etichetă și din fișă, că acesta este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu un grad normal de umiditate și că acesta este cel mai eficient program pentru bumbac din punctul de vedere al consumului de energie.

(m)

durata ponderată (Tt ) a „programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială”, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă, precum și durata „programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă” (Tdry ) și a „programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială” (Tdry½ ) exprimată în minute, rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă;

(n)

dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul cu acțiune de condensare, clasa de eficiență a condensării, determinată în conformitate cu anexa VI punctul 2, descrisă drept „clasa de eficiență «X» a condensării pe o scară de la G (minimă) la A (maximă)”; această informație se poate exprima prin alte mijloace, cu condiția să fie clar că scara este de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă);

(o)

dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul cu acțiune de condensare, eficiența medie a condensării Cdry și Cdry½ a programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială, precum și eficiența ponderată a condensării (Ct ) pentru „programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială”, exprimată ca procent și rotunjită la cel mai apropiată valoare întreagă;

(p)

nivelul de putere acustică (medie ponderată – LWA), exprimate în dB și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

(q)

dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este destinat să fie încorporat, o indicație în acest sens.

2.

O fișă poate fi valabilă pentru mai multe modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur furnizate de același furnizor.

3.

Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie alb-negru. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.


ANEXA III

Documentația tehnică

1.

Documentația tehnică menționată la articolul 3 litera (c) cuprinde:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere generală a modelului de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, care să permită identificarea cu ușurință și fără echivoc a acestuia;

(c)

trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(d)

celelalte standarde și specificații tehnice folosite, dacă este cazul;

(e)

datele de identificare și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametrii tehnici pentru măsurători, după cum urmează:

(i)

pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică:

consumul de energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială;

pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz:

 

consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS) ], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie «X» kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului. ”;

și

 

consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el ], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie «X» kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

(ii)

consumul de putere în „modul oprit” și în „modul inactiv”;

(iii)

durata programului pentru „programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă”Tdry și pentru „programul standard pentru bumbac cu încărcătură parțială”Tdry½ , exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă;

(iv)

durata modului inactiv, dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este prevăzută cu un sistem de gestionare a energiei;

(v)

dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul cu acțiune de condensare, eficiența medie a condensării Cdry a programului standard pentru bumbac cu încărcătură maximă și eficiența medie a condensării a programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială Cdry½ ;

(vi)

nivelul de putere acustică;

(g)

rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa VII.

2.

În cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur au fost obținute prin calcule pe baza modelului și/sau prin extrapolare pornind de la alte uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente, documentația trebuie să includă detalii ale acestor calcule și/sau extrapolări și ale testelor realizate de furnizori pentru a verifica acuratețea calculelor efectuate. Informațiile trebuie să includă și o listă a tuturor celorlalte modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente pentru care aceste informații au fost obținute în același fel.


ANEXA IV

Informații care trebuie furnizate în cazul în care utilizatorii finali nu au posibilitatea să vadă produsele expuse

1.

Informațiile menționate la articolul 4 litera (b) trebuie prezentate în următoarea ordine:

(a)

capacitatea nominală, în kg de bumbac, în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

(b)

precizarea tipului de uscător de rufe de uz casnic cu tambur: cu ventilație, cu acțiune de condensare sau alimentat cu gaz;

(c)

clasa de eficiență energetică, astfel cum este definită la anexa VI punctul 1;

(d)

pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică:

consumul anual ponderat de energie (AEc ), rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, care trebuie exprimat după cum urmează: „Consum de energie «X» kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri standard de uscare efectuate cu programele standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz:

 

consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS) ], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie «X» kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

și

 

consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el ], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie «X» kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

(e)

dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul automat sau neautomat;

(f)

consumul de energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială, rotunjit la două zecimale și calculat în conformitate cu anexa VII;

(g)

consumul de putere al modului oprit (Po ) și al modului inactiv (Pl ) în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

(h)

durata programului, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă, pentru „programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă” (Tdry ) și pentru „programul standard pentru bumbac cu încărcătură parțială” (Tdry½ ), calculate în conformitate cu anexa VII;

(i)

dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul cu acțiune de condensare, clasa de eficiență a condensării în conformitate cu anexa VI punctul 2;

(j)

nivelul de putere acustică (medie ponderată – LWA) în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimate în dB și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

(k)

dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este destinat să fie încorporat, o indicație în acest sens.

2.

În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea trebuie să respecte forma și ordinea indicate în anexa II.

3.

Dimensiunea și caracterele folosite pentru imprimarea sau pentru afișarea tuturor informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestora.


ANEXA V

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În vederea asigurării și a verificării conformității cu cerințele din prezentul regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate, ale căror coduri de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care țin cont de metodele general recunoscute de ultimă generație și ale căror rezultate sunt considerate a avea un grad redus de incertitudine.

În vederea verificării conformității cu cerințele stabilite la articolele 3 și 4, autoritățile statelor membre testează un singur uscător de rufe de uz casnic cu tambur. Dacă parametrii măsurați nu corespund valorilor declarate de furnizor, în limitele definite în tabelul 1, se efectuează măsurători la încă trei uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur trebuie să se înscrie în limitele definite în tabelul 1.

În caz contrar, se consideră că modelul și toate celelalte uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente nu respectă cerințele stabilite la articolele 3 și 4.

Tabelul 1

Parametru măsurat

Toleranțe de verificare

Consumul anual ponderat de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală (1) a AEC cu mai mult de 6 %.

Consumul ponderat de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6 %.

Eficiența ponderată a condensării

Valoarea măsurată nu trebuie să fie mică decât valoarea nominală a Ct cu mai mult de 6 %.

Durata ponderată a programului

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tt cu mai mult de 6 %.

Consumul de energie în „modul oprit” și în „modul inactiv”

Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl , în cazul în care acesta este mai mare de 1,00 W, nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 6 %. Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl , în cazul în care acesta este de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 6 %.

Nivelul de putere acustică LWA

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală.


(1)  „valoare nominală” înseamnă valoarea declarată de furnizor. Nivelul de 6 % al incertitudinii măsurătorilor reprezintă eroarea de testare în laborator acceptabilă în prezent la măsurarea parametrilor declarați cu ajutorul noii metode de măsurare utilizate pentru noile cerințe în materie de etichetare/proiectare ecologică, inclusiv în cazul ciclurilor cu încărcătură completă și parțială.


ANEXA VI

Clase de eficiență energetică și clase de eficiență a condensării

1.   CLASE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Clasa de eficiență energetică a unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI) al acestuia indicat în tabelul 1.

Indicele de eficiență energetică (EEI) al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur se determină în conformitate cu anexa VII punctul 1.

Tabelul 1

Clase de eficiență energetică

Clasă de eficiență energetică

Indice de eficiență energetică

A+++ (eficiență maximă)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (eficiență minimă)

85 ≤ EEI

2.   CLASE DE EFICIENȚĂ A CONDENSĂRII

Clasa de eficiență a condensării a unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare se determină în funcție de indicele ponderat de condensare (Ct ) al acestuia indicat în tabelul 2.

Eficiența ponderată a condensării (Ct ) a unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare se determină în conformitate cu anexa VII punctul 2.

Tabelul 2

Clase de eficiență a condensării

Clasa de eficiență a condensării

Eficiența ponderată a condensării

A (eficiență maximă)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (eficiență minimă)

Ct ≤ 40


ANEXA VII

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică și a eficienței ponderate a condensării

1.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, se raportează consumul anual ponderat de energie al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială, la consumul anual standard de energie al acestuia.

(a)

Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

Formula

unde:

AEC

=

consumul anual ponderat de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

SAEC

=

consumul anual standard de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur.

(b)

Consumul anual standard de energie (SAEC ) este calculat în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

pentru toate uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur fără ventilație:

SAEC  = 140 × c 0,8

pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație:

Formula

unde:

c

este capacitatea nominală a uscătorului de rufe du tambur de uz casnic în cazul programului standard pentru bumbac;

Tt

este durata ponderată a programului în cazul programului standard pentru bumbac.

(c)

Consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

(i)

Formula

unde:

Et

=

consumul ponderat de energie, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Po

=

puterea electrică în „modul oprit” în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

Pl

=

puterea electrică în „modul inactiv” în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

Tt

=

durata ponderată a programului, exprimată în minute și rotunjită până la valoarea cea mai apropiată;

160

=

numărul total de cicluri de uscare pe an.

(ii)

Atunci când uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este echipat cu un sistem de gestionare a energiei, trecând automat în „modul oprit” după încheierea programului, consumul anual ponderat de energie (AEC) se calculează ținând seama de durata reală a „modului inactiv”, în conformitate cu următoarea formulă:

Formula

unde:

Tl

=

durata „modului inactiv” în cazul programului standard pentru bumbac, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă.

(d)

Durata ponderată a programului (Tt ) în cazul programului standard pentru bumbac se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cea mai apropiată valoare întreagă:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

unde:

Tdry

=

durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă;

Tdry½

=

durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă.

(e)

Consumul ponderat de energie (Et ) se calculează în kWh cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

unde:

Edry

=

consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în kWh și rotunjit la două zecimale.

Edry½

=

consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimată în kWh și rotunjit la două zecimale;

(f)

În cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială se calculează în kWh și se rotunjește la două zecimale, după cum urmează:

Formula Formula

unde:

Egdry

=

consumul de gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Edry½

=

consumul de gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Edry,a

=

consumul de energie electrică auxiliară în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Edry½,a

=

consumul de energie electrică auxiliară în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

fg

=

2,5.

2.   CALCUL DESTINAT INFORMAȚIILOR PRIVIND PRODUSUL DESCRISE ÎN „ANEXA II FIȘA PRODUSULUI”, „ANEXA III DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ” ȘI „ANEXA IV INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORII FINALI NU AU POSIBILITATEA SĂ VADĂ PRODUSELE EXPUSE”

În cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, consumul de energie provenită din gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială destinat informațiilor din anexele II, III și IV se calculează în kWhGaz și se rotunjește la două zecimale, după cum urmează:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

În cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, consumul de energie provenită din electricitate în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială destinat informațiilor din anexele II, III și IV se calculează în kWh și se rotunjește la două zecimale, după cum urmează:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   CALCULAREA EFICIENȚEI PONDERATE A CONDENSĂRII

Eficiența condensării în cazul unui program este raportul dintre masa de umezeală condensată și colectată în recipientul unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare și masa de umezeală eliminată din încărcătură de program, aceasta din urmă constând în diferența dintre masa încărcăturii umede de test înainte de uscare și masa încărcăturii de test după uscare. Pentru calculul eficienței ponderate a condensării, se utilizează eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac atât cu încărcătură completă, cât și cu încărcătură parțială.

Eficiența ponderată a condensării unui program (Ct ) se calculează în procente și se rotunjește la cea mai apropiată valoare întreagă, după cum urmează:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

unde:

Cdry

=

eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă;

Cdry½

=

eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială;

Eficiența medie a condensării C se calculează pe baza eficienței de condensare a ciclurilor de testare și se exprimă sub formă de procent:

Formula

unde:

n

reprezintă numărul de cicluri de testare, care trebuie să includă cel puțin patru cicluri de test valide pentru programul selectat;

j

este numărul ciclului de testare;

Wwj

este masa de apă colectată în rezervorul condensatorului în cursul ciclului de testare j;

Wi

este masa încărcăturii umede de test înainte de uscare;

Wf

este masa încărcăturii de testare după uscare.


9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 393/2012 AL COMISIEI

din 7 mai 2012

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica corespunzătoare Thailandei din listele conținând țări terțe sau părți ale acestora din care pot fi importate în Uniune și pot tranzita Uniunea păsările de curte și produsele de pasăre

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special teza introductivă de la articolul 8, articolul 8 punctul 1 primul paragraf și articolul 8 punctul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (2) prevede că produsele vizate de acesta se pot importa și pot tranzita Uniunea numai dacă provin din țări terțe, teritorii, zone sau compartimente enumerate în partea 1 a anexei I la acesta.

(2)

Thailanda figurează, la momentul actual, în tabelul din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în calitate de țară din care sunt autorizate importurile în Uniune de ouă necontaminate cu microorganisme patogene specificate și de produse din ouă. Ca urmare a apariției unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă, în 2004, importurile în Uniune de carne de păsări de curte, de ratite și de vânat sălbatic cu pene și de ouă au fost interzise, astfel cum este indicat la rubricile din coloanele 6 și 6a ale tabelului care figurează în partea 1 a anexei I la respectivul regulament.

(3)

În plus, Decizia 2005/692/CE a Comisiei din 6 octombrie 2005 privind anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare în mai multe țări terțe (3) prevede că statele membre trebuie să suspende importurile din Thailanda de anumite produse, inclusiv carne de păsări de curte, ratite de crescătorie și vânat sălbatic cu pene, precum și ouă.

(4)

Situația în materie de sănătate animală din Thailanda s-a îmbunătățit, în special în ceea ce privește controlul gripei aviare înalt patogene la păsările de curte. Experți ai Comisiei au efectuat numeroase misiuni de inspecție în Thailanda pentru a evalua situația în materie de sănătate animală și a sistemelor de control al bolilor în vigoare în țara terță respectivă. Concluzia la care s-a ajuns în urma ultimei misiuni efectuate în Thailanda este că sistemul în ansamblul său oferă suficiente garanții ale faptului că respectivele produse sunt conforme cu cerințele relevante ale Uniunii.

(5)

În lumina celor de mai sus, Decizia 2005/692/CE a Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2012/248/UE a Comisiei din 7 mai 2012 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE și 2009/494/CE în ceea ce privește gripa aviară (4) nu mai suspendă importurile în Uniune din Thailanda de produse reglementate prin Decizia 2005/692/CE, inclusiv carne de păsări de curte, de ratite de crescătorie și de vânat cu pene sălbatic, precum și ouă.

(6)

Prin urmare, rubrica pentru Thailanda din partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ar trebui modificată pentru a reflecta faptul că importurile din Thailanda în Uniune și care pot tranzita Uniunea de carne de păsări de curte, de ratite de crescătorie și de vânat cu pene sălbatic, precum și de ouă, nu mai sunt interzise.

(7)

Cu toate acestea, importurile de ouă din Thailanda ar trebui să facă obiectul prezentării de către țara terță respectivă unui program de control privind Salmonella.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 226, 23.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 263, 8.10.2005, p. 20.

(4)  A se vedea pagina 42 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

În partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, rubrica referitoare la Thailanda se înlocuiește cu următorul text:

„TH – Thailanda

TH-0

Întreaga țară

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4”


9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 394/2012 AL COMISIEI

din 8 mai 2012

de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2012/2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 61 primul paragraf litera (d), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, zahărul sau izoglucoza produse în surplus față de cotele menționate la articolul 56 din regulamentul menționat pot fi exportate numai în limita cantitativă care urmează să fie fixată.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei (2) stabilește norme de punere în aplicare detaliate pentru exporturile peste cotă, în special în ceea ce privește eliberarea licențelor de export. Totuși, limita cantitativă trebuie fixată pentru fiecare an de comercializare, ținând seama de eventualele posibilități de pe piețele de export.

(3)

Exporturile din Uniune reprezintă o parte importantă din activitatea economică a anumitor producători de zahăr și izoglucoză din Uniune, care și-au creat piețe tradiționale în afara Uniunii. Exporturile de zahăr și izoglucoză spre piețele respective ar putea fi viabile din punct de vedere economic și fără acordarea de restituiri la export. În acest scop, este necesară fixarea unei limite cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă, astfel încât producătorii din UE în cauză să poată continua să își aprovizioneze piețele tradiționale.

(4)

Pentru anul de comercializare 2012/2013, se estimează că fixarea inițială a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă la 650 000 de tone echivalent zahăr alb, respectiv 70 000 de tone de substanță uscată pentru izoglucoză peste cotă, ar corespunde cererii de pe piață.

(5)

Exporturile de zahăr din Uniune către anumite destinații apropiate și către țările terțe care aplică produselor din Uniune un tratament preferențial la import se află, în prezent, într-o poziție concurențială deosebit de favorabilă. Având în vedere inexistența unor instrumente adecvate de sprijin reciproc în lupta împotriva neregulilor, este necesar să se excludă anumite destinații apropiate din rândul destinațiilor eligibile, pentru a reduce la minimum riscul de fraudă și pentru a preveni orice abuz legat de reimportarea sau reintroducerea în Uniune a zahărului peste cotă.

(6)

Având în vedere riscurile mai scăzute estimate pentru eventualele fraude referitoare la izoglucoză, dată fiind natura produsului, nu este necesară restricționarea destinațiilor eligibile pentru exportul de izoglucoză peste cotă.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fixarea limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă

(1)   Pentru anul de comercializare 2012/2013, care durează de la 1 octombrie 2012 până la 30 septembrie 2013, limita cantitativă menționată la articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este de 650 000 de tone pentru exporturile fără restituire de zahăr alb peste cotă încadrat la codul NC 1701 99.

(2)   Exporturile efectuate în limita cantitativă fixată la alineatul (1) sunt autorizate pentru toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andorra, Liechtenstein, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), San Marino, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia (3), Muntenegru, Albania și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei;

(b)

teritorii ale statelor membre care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Heligoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru, dar care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii: Gibraltar.

Articolul 2

Fixarea limitei cantitative pentru exporturile de izoglucoză peste cotă

(1)   Pentru anul de comercializare 2012-2013, care durează de la 1 octombrie 2012 până la 30 septembrie 2013, limita cantitativă menționată la articolul 61 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este de 70 000 de tone de substanță uscată pentru exporturile fără restituire de izoglucoză peste cotă încadrată la codurile NC 1702 40 10, 1702 60 10 și 1702 90 30.

(2)   Exporturile produselor menționate la alineatul (1) sunt autorizate numai în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2012.

Expiră la 30 septembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  Inclusiv Kosovo, în conformitate cu Rezoluția nr. 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.


9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 395/2012 AL COMISIEI

din 8 mai 2012

de deschidere a unui contingent tarifar pentru anumite cantități de zahăr industrial pentru anul de comercializare 2012/2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 142, coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Pentru a garanta că aprovizionarea necesară pentru fabricarea produselor menționate la articolul 62 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se poate face la un preț corespunzător prețului mondial, este în interesul Uniunii să suspende taxele la importul de zahăr destinat fabricării produselor respective pentru anul de comercializare 2012/2013, pentru o cantitate care să corespundă unei jumătăți din cantitatea de zahăr industrial necesară.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului (2) prevede gestionarea contingentelor tarifare pentru importurile de produse din zahăr cu numărul de ordine 09.4390 (zahăr industrial de import) în temeiul articolului 142 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 891/2009, trebuie să se stabilească printr-un act juridic separat cantitățile din produsele pentru care urmează să se suspende taxele vamale de import.

(3)

Trebuie stabilite în consecință cantitățile de zahăr industrial de import pentru care nu trebuie să se aplice taxe la import pentru anul de comercializare 2012/2013.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se suspendă, de la 1 octombrie 2012 până la 30 septembrie 2013, taxele la import pentru o cantitate de 400 000 de tone de zahăr industrial încadrat la codul NC 1701 și cu numărul de ordine 09.4390.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2012.

Expiră la 30 septembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254, 26.9.2009, p. 82.


9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/33


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 396/2012 AL COMISIEI

din 8 mai 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 397/2012 AL COMISIEI

din 8 mai 2012

de stabilire a coeficientului de atribuire, de respingere a cererilor ulterioare și de încheiere a perioadei de depunere a cererilor pentru cantitățile suplimentare disponibile de zahăr peste cotă pentru comercializare pe piața Uniunii Europene cu taxă pe excedent redusă în anul de comercializare 2011/2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 367/2012 al Comisiei din 27 aprilie 2012 de stabilire a măsurilor necesare privind plasarea pe piața Uniunii în anul de comercializare 2011/2012 a unor cantități suplimentare de zahăr și de izoglucoză peste cotă cu taxă pe excedent redusă (2), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licență pentru zahăr peste cotă depuse în perioada 1 mai 2012-2 mai 2012 și notificate Comisiei la 4 mai 2012 au depășit limita prevăzută la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 367/2012.

(2)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 367/2012, este necesar să se stabilească un coeficient de atribuire pe care statele membre să îl aplice cantităților la care se referă fiecare cerere de licență notificată, să se respingă cererile care nu au fost încă notificate și să se încheie perioada de depunere a cererilor.

(3)

Pentru a se garanta gestionarea eficientă a măsurii, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantităților care fac obiectul cererilor de licență pentru zahăr peste cotă depuse în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 367/2012 în perioada 1 mai 2012-2 mai 2012 și notificate Comisiei la 4 mai 2012 li se aplică un coeficient de atribuire de 22,007274 %.

Cererile de licențe pentru zahăr peste cotă depuse în perioada 3 mai 2012-9 mai 2012 în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 367/2012 se resping.

Perioada de depunere a cererilor de licențe pentru zahăr peste cotă în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 367/2012 se încheie începând cu 9 mai 2012.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 116, 28.4.2012, p. 12.


DIRECTIVE

9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/36


DIRECTIVA 2012/14/UE A COMISIEI

din 8 mai 2012

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii metil-nonil-cetonei ca substanță activă în anexa I la directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă de substanțe active care urmează a fi evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Această listă include metil-nonil-cetona.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, metil-nonil-cetona a fost evaluată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării pentru tipul de produs 19, așa cum este definit în anexa V la directiva respectivă, repelenți și atractanți.

(3)

Spania a fost desemnată stat membru raportor și a prezentat Comisiei, la 8 aprilie 2009, raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost analizat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse într-un raport de evaluare, în cadrul Comitetului permanent pentru produse biocide, la 9 decembrie 2011.

(5)

Din evaluările efectuate reiese că produsele biocide folosite ca repelenți care conțin metil-nonil-cetonă ar putea îndeplini cerințele stabilite la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este oportun să se includă metil-nonil-cetona în anexa I la directiva respectivă.

(6)

Nu au fost evaluate la nivelul Uniunii toate utilizările posibile. Prin urmare, este necesar ca statele membre să evalueze utilizările sau scenariile de expunere și riscurile pentru grupele de populație și compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii și să se asigure, în momentul autorizării unui produs, că se iau măsuri adecvate sau se impun condiții specifice pentru a reduce la niveluri acceptabile riscurile identificate.

(7)

Dispozițiile prezentei directive trebuie să se aplice simultan în toate statele membre pentru a asigura, pe piața Uniunii Europene, tratamentul egal al produselor biocide care conțin substanța activă metil-nonil-cetonă, precum și pentru a facilita funcționarea corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(8)

Trebuie să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I la Directiva 98/8/CE, cu scopul de a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru respectarea noilor cerințe și de a garanta că solicitanții care au pregătit dosare pot beneficia pe deplin de perioada de 10 ani de protecție a datelor, care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 98/8/CE, începe de la data includerii.

(9)

După includere, este necesar să se acorde statelor membre un interval de timp rezonabil pentru a pune în aplicare articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE.

(10)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE trebuie modificată în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 aprilie 2013 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 mai 2014.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea trebuie să conțină o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 98/8/CE, se introduce următoarea rubrică:

Nr.

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Termen limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) [exceptând produsele care conțin mai mult de o substanță activă, pentru care termenul de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanțele active ale acestor produse]

Data expirării includerii

Tipul de produs

Dispoziții specifice (1)

„54

metil-nonil-cetonă

Undecan-2-one

Nr. CAS: 112-12-9

Nr. CE: 203-937-5

975 g/kg

1 mai 2014

30 aprilie 2016

30 aprilie 2024

19

Evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii s-a bazat pe utilizarea în interior de către utilizatori neprofesioniști. În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs în conformitate cu articolul 5 și cu anexa VI, statele membre evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere și riscurile pentru grupele de populație și compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii.”


(1)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/39


DIRECTIVA 2012/15/UE A COMISIEI

din 8 mai 2012

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii extractului de margosa ca substanță activă în anexa I la directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care trebuie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Această listă include extractul de margosa.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, extractul de margosa a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării în tipul de produs 18, insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode, definit în anexa V la directiva respectivă. A fost evaluat extractul de margosa extras cu apă din semințele de Azadirachta indica și procesat ulterior cu solvenți organici. Orice alte eventuale substanțe care corespund definiției extractului de margosa din lista substanțelor active care trebuie evaluate, stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, nu au fost evaluate și, prin urmare, nu trebuie incluse în anexa I la Directiva 98/8/CE pe baza acestei evaluări.

(3)

Germania a fost desemnată ca stat membru raportor și, la 26 noiembrie 2009, a transmis Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile examinării au fost incluse, în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 9 decembrie 2011, într-un raport de evaluare.

(5)

Din evaluările efectuate reiese că se poate estima că produsele biocide utilizate ca insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode, care conțin extract de margosa, respectă cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este oportună includerea extractului de margosa în anexa I la directiva respectivă.

(6)

Nu au fost evaluate la nivelul Uniunii toate utilizările potențiale. Prin urmare, este oportun ca statele membre să evalueze acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru grupele de populație și pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii și să se asigure, atunci când acordă autorizații de produs, că se iau măsuri adecvate sau se impun condiții specifice pentru a reduce la niveluri acceptabile riscurile identificate.

(7)

Având în vedere riscurile identificate pentru apele de suprafață, pentru sedimente și pentru artropodele nețintă, este oportun să se prevadă cerința ca acordarea autorizațiilor de produs să fie condiționată de luarea unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.

(8)

Dispozițiile prezentei directive trebuie aplicate simultan în toate statele membre pentru a asigura tratamentul egal pe piața Uniunii al produselor biocide care conțin substanța activă extract de margosa, precum și pentru a facilita funcționarea corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(9)

Este necesar să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I la Directiva 98/8/CE, pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească în vederea respectării noilor cerințe care decurg din această includere și pentru a asigura faptul că solicitanții care au pregătit dosare pot beneficia pe deplin de perioada de 10 ani de protecție a datelor, care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 98/8/CE, începe de la data includerii.

(10)

După includere, este necesar să se acorde statelor membre o perioadă de timp rezonabilă pentru a pune în aplicare articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE.

(11)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE trebuie modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 aprilie 2013 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică aceste acte de la 1 mai 2014.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea trebuie să conțină o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de trimitere la momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 98/8/CE, se introduce următoarea rubrică:

Nr.

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Data limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) [cu excepția produselor conținând mai mult de o substanță activă, pentru care data limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cea stabilită în ultima decizie de includere privind substanțele active ale acestor produse]

Data de expirare a includerii

Tipul produsului

Dispoziții specifice (1)

„55

extract de margosa

Denumirea IUPAC: nu se aplică

Nr. CAS: 84696-25-3

Nr. CE: 283-644-7

Descriere: extract de margosa extras cu apă din semințele de Azadirachta indica și procesat ulterior cu solvenți organici

1 000 g/kg

1 mai 2014

30 aprilie 2016

30 aprilie 2024

18

Atunci când analizează cererea de autorizare a unui produs în conformitate cu articolul 5 și cu anexa VI, statele membre evaluează, dacă sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru grupele de populație și pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii.

Statele membre se asigură că acordarea autorizațiilor este condiționată de luarea unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor în vederea protejării apelor de suprafață, a sedimentelor și a artropodelor nețintă.”


(1)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECIZII

9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/42


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 7 mai 2012

de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE și 2009/494/CE în ceea ce privește gripa aviară

[notificată cu numărul C(2012) 2947]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/248/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (2), în special articolul 18 alineatul (7),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (3), în special articolul 22 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (4), în special articolul 18,

întrucât:

(1)

Comisia a adoptat mai multe măsuri de protecție cu privire la gripa aviară ca urmare a izbucnirii unor focare epidemice de respectiva boală în sud-estul Asiei, începând cu jumătatea anului 2003, cauzate de virusul gripei aviare înalt patogene de subtip H5N1.

(2)

Respectivele măsuri sunt prevăzute, în special, în Decizia 2005/692/CE a Comisiei din 6 octombrie 2005 privind anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare în mai multe țări terțe (5), în Decizia 2005/734/CE a Comisiei din 19 octombrie 2005 de stabilire a unor măsuri de biosecuritate în vederea limitării riscului de transmitere la păsările de curte și la alte păsări ținute în captivitate, de la păsările sălbatice vii, a gripei aviare cauzate de subtipul H5N1 al virusului gripei A și de stabilire a unui sistem de depistare timpurie în zonele cu grad ridicat de risc (6), în Decizia 2007/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate (7) și în Decizia 2009/494/CE a Comisiei din 25 iunie 2009 privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 din Croația și Elveția (8).

(3)

Măsurile stabilite în deciziile respective sunt aplicabile până la 30 iunie 2012. Cu toate acestea, focare epidemice de gripă aviară cauzate de virusul gripal înalt patogen de subtip H5N1 la păsările sălbatice și la păsările domestice apar în continuare în țări terțe, constituind, prin urmare, un risc pentru sănătatea animală și umană în cadrul Uniunii.

(4)

Având în vedere situația epidemiologică privind gripa aviară, este adecvat să se continue limitarea riscurilor pe care le presupun importurile de păsări domestice, produse provenite de la acestea, păsări de companie și alte produse vizate de deciziile respective, precum și să se mențină măsurile de biosecuritate, sistemele de detectare timpurie și anumite măsuri de protecție privind gripa aviară cauzată de virusul gripal înalt patogen de subtip H5N1.

(5)

Prin urmare, perioada de aplicare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE și 2009/494/CE ar trebui extinsă până la 31 decembrie 2013.

(6)

În 2004, au fost semnalate focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă în Thailanda. Prin urmare, Comisia a adoptat măsurile de protecție privind importurile de anumite produse provenind de la păsări domestice și păsări sălbatice din Thailanda.

(7)

În consecință, articolul 1 din Decizia 2005/692/CE prevede că statele membre suspendă importurile din Thailanda de anumite produse, inclusiv carne de pasăre, de ratite de crescătorie și de vânat cu pene sălbatic, precum și ouă.

(8)

Thailanda a pus în aplicare o politică riguroasă de sacrificare a animalelor infectate, suspecte sau expuse, în vederea eradicării gripei aviare înalt patogene de pe teritoriul său. Ultimul focar epidemic cauzat de această boală a fost raportat în noiembrie 2008, iar Thailanda s-a declarat indemnă de gripă aviară înalt patogenă începând cu data de 11 februarie 2009.

(9)

Experți ai Comisiei au efectuat mai multe misiuni de inspecție în Thailanda pentru a evalua situația în materie de sănătate animală și sistemele de control al bolilor existente în respectiva țară terță. Concluzia la care s-a ajuns în urma ultimei misiuni efectuate în Thailanda este că sistemul în ansamblul său oferă suficiente garanții ale faptului că respectivele produse sunt conforme cu cerințele relevante ale Uniunii.

(10)

Având în vedere situația favorabilă în materie de sănătate animală, în special în ceea ce privește controlul gripei aviare înalt patogene la păsările de curte, precum și garanțiile furnizate de Thailanda, suspendarea importurilor prevăzută la articolul 1 din Decizia 2005/692/CE nu ar trebui să se mai aplice.

(11)

Prin urmare, Deciziile 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE și 2009/494/CE ar trebui modificate în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2005/692/CE se modifică după cum urmează:

1.

articolul 1 se elimină;

2.

la articolul 7, data de „30 iunie 2012” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2013”.

Articolul 2

La articolul 4 din Decizia 2005/734/CE, data de „30 iunie 2012” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2013”.

Articolul 3

La articolul 6 din Decizia 2007/25/CE, data de „30 iunie 2012” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2013”.

Articolul 4

La articolul 3 din Decizia 2009/494/CE, data de „30 iunie 2012” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2013”.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 mai 2012.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(5)  JO L 263, 8.10.2005, p. 20.

(6)  JO L 274, 20.10.2005, p. 105.

(7)  JO L 8, 13.1.2007, p. 29.

(8)  JO L 166, 27.6.2009, p. 74.


9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/44


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 7 mai 2012

privind stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în sensul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale

[notificată cu numărul C(2012) 2948]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/249/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (1), în special articolul 41 primul paragraf litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2010/75/UE nu stabilește perioadele de pornire și de oprire, deși se face trimitere la aceste perioade în mai multe dispoziții din directiva în cauză.

(2)

Pentru instalațiile de ardere care fac obiectul capitolului III din Directiva 2010/75/UE, este necesar să se stabilească perioadele de pornire și de oprire pentru a putea evalua respectarea valorilor limită de emisie prevăzute în anexa V la Directiva 2010/75/UE, luând în considerare partea 4 din anexa respectivă, precum și pentru a stabil numărul de ore de funcționare a instalațiilor de ardere, în cazul în care acest lucru este relevant pentru implementarea acestei directive.

(3)

Articolul 14 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2010/75/UE prevede includerea în autorizație a unor măsuri privind condițiile de funcționare altele decât condițiile normale, cum ar fi operațiunile de pornire și de oprire. În conformitate cu articolul 6 din Directiva 2010/75/UE, astfel de măsuri pot fi incluse în normele generale obligatorii.

(4)

În general, emisiile generate de instalațiile de ardere în timpul perioadelor de pornire și de oprire sunt la concentrații ridicate în comparație cu emisiile generate în condiții normale de funcționare. Având în vedere obiectivul Directivei 2010/75/UE de a preveni emisiile, aceste perioade ar trebui să fie cât mai scurte posibil.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 75 din Directiva 2010/75/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezenta decizie prevede norme privind stabilirea perioadelor de pornire și de oprire menționate la articolul 3 punctul 27 și în partea 4 punctul 1 din anexa V la Directiva 2010/75/UE.

Prezenta decizie se aplică instalațiilor de ardere care fac obiectul capitolului III din Directiva 2010/75/UE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„sarcină minimă de pornire pentru o producție stabilă” înseamnă sarcina minimă compatibilă cu funcționarea constantă a instalației de ardere generatoare în urma punerii în funcțiune inițiale după care instalația poate să înceapă să alimenteze în condiții de siguranță și fiabilitate o rețea, un acumulator de căldură sau o platformă industrială;

2.

„sarcină minimă de oprire pentru o producție stabilă” înseamnă sarcina minimă de la care instalația nu mai poate să alimenteze în condiții de siguranță și fiabilitate o rețea, un acumulator de căldură sau o platformă industrială și la care se consideră că se oprește.

Articolul 3

Norme generale pentru stabilirea perioadelor de pornire și de oprire

Pentru a stabili sfârșitul perioadei de pornire și începutul perioadei de oprire, se aplică următoarele norme:

1.

criteriile sau parametrii utilizați pentru a stabili perioadele de pornire și de oprire sunt transparenți și pot fi verificați din afară;

2.

stabilirea perioadelor de pornire și de oprire are la bază condiții care permit un proces de producție stabilă și care garantează protecția sănătății și a siguranței;

3.

perioadele în care o instalație de ardere funcționează în condiții de stabilitate și siguranță după pornire, fiind alimentată cu combustibil, dar fără să exporte căldură, electricitate sau energie mecanică, nu sunt incluse în perioadele de pornire sau de oprire.

Articolul 4

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în autorizație

(1)   Pentru stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în autorizația instalației care cuprinde instalația de ardere, măsurile la care se face referire la articolul 14 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2010/75/UE includ:

(a)

cel puțin unul dintre elementele următoare:

(i)

punctul final al perioadei de pornire și punctul inițial al perioadei de oprire, exprimate ca praguri ale sarcinii în conformitate cu articolele 6, 7 și 8 și având în vedere că sarcina minimă de oprire pentru o producție stabilă poate fi inferioară sarcinii minime de pornire pentru o producție stabilă, dat fiind faptul că, după o perioadă de funcționare, instalația de ardere poate să funcționeze stabil la o sarcină mai mică după ce a atins o temperatură suficientă;

(ii)

procese specifice sau praguri pentru parametrii de funcționare, asociate cu sfârșitul perioadei de pornire și cu începutul perioadei de oprire, care să fie clare, ușor de monitorizat și adaptate la tehnologia utilizată, în conformitate cu dispozițiile articolului 9;

(b)

măsuri destinate să garanteze că perioadele de pornire și de oprire sunt reduse la minimum, în măsura în care acest lucru este fezabil;

(c)

măsuri destinate să garanteze că toate echipamentele de reducere a emisiilor sunt puse în funcțiune de îndată ce este posibil din punct de vedere tehnic.

În sensul primului paragraf, se ține seama de caracteristicile tehnice și operaționale ale instalației de ardere și ale unităților sale și de cerințele tehnice pentru exploatarea tehnicilor existente de reducere a emisiilor.

(2)   Dacă oricare dintre aspectele referitoare la instalație care afectează perioadele de pornire și de oprire se modifică, inclusiv echipamentul instalat, tipul de combustibil, rolul instalației în sistem și tehnicile existente de reducere a emisiilor, autoritatea competentă reexaminează și, dacă este necesar, actualizează condițiile de acordare a autorizației referitoare la perioadele de pornire și de oprire.

Articolul 5

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire pentru instalațiile de ardere compuse din două sau mai multe unități

(1)   În scopul calculării valorilor medii de emisie, așa cum se prevede în partea 4 punctul 1 din anexa V la Directiva 2010/75/UE, se aplică următoarele norme pentru stabilirea perioadelor de pornire și de oprire a instalațiilor de ardere compuse din două sau mai multe unități:

(a)

nu se iau în considerare valorile măsurate în cursul perioadei de pornire a primei unități puse în funcțiune și în cursul perioadei de oprire a ultimei unități de ardere care este oprită;

(b)

nu se iau în considerare valorile stabilite în cursul altor perioade de pornire și de oprire a unităților individuale decât dacă sunt măsurate (iar atunci când o măsurătoare nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau economic) sau calculate separat pentru fiecare dintre unitățile în cauză.

(2)   În sensul articolului 3 punctul 27 din Directiva 2010/75/UE, perioadele de pornire și de oprire a instalațiilor de ardere compuse din două sau mai multe unități cuprind numai perioada de pornire a primei unități de ardere puse în funcțiune și perioada de oprire a ultimei unități de ardere care este oprită.

Pentru instalațiile de ardere pentru care punctele 2, 4 și 6 din partea 1 a anexei V la Directiva 2010/75/UE permit aplicarea unei valori-limită de emisie la partea din instalație care își evacuează gazele reziduale printr-una sau mai multe conducte separate dintr-un coș de fum comun, perioadele de pornire și de oprire pot fi determinate separat pentru fiecare dintre aceste părți ale instalației de ardere. Perioadele de pornire și de oprire a unei părți a instalației cuprind astfel perioada de pornire a primei unități de ardere puse în funcțiune în această parte a instalației și perioada de oprire a ultimei unități de ardere oprite în respectiva parte a instalației.

Articolul 6

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire pentru instalațiile de ardere care produc energie electrică sau furnizează electricitate pentru acționarea mecanică, utilizând praguri ale sarcinii

(1)   Pentru instalațiile de ardere care produc energie electrică și pentru instalațiile de ardere pentru acționare mecanică, se consideră că perioada de pornire se termină în momentul în care instalația atinge sarcina minimă de pornire pentru o producție stabilă.

(2)   Se consideră că perioada de oprire începe atunci când începe întreruperea alimentării cu combustibil după ce s-a atins sarcina minimă de oprire pentru o producție stabilă, punct din care nu se mai poate produce energie electrică pentru rețea sau nu mai este nevoie de energie mecanică care să fie utilizată pentru sarcina mecanică.

(3)   Pragurile sarcinii care urmează să fie utilizate pentru a determina sfârșitul perioadei de pornire și începutul perioadei de oprire pentru instalațiile de ardere care produc energie electrică și care urmează să fie incluse în autorizația instalației reprezintă un procentaj fix din puterea electrică nominală a instalației de ardere.

(4)   Pragurile sarcinii care urmează să fie utilizate pentru a determina sfârșitul perioadei de pornire și începutul perioadei de oprire pentru instalațiile de ardere pentru acționare mecanică și care urmează să fie incluse în autorizația instalației reprezintă un procentaj fix din puterea mecanică utilă a instalației de ardere.

Articolul 7

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire pentru instalațiile de ardere care produc energie termică, utilizând praguri ale sarcinii

(1)   Pentru instalațiile de ardere care produc energie termică, se consideră că perioada de pornire este încheiată atunci când instalația atinge sarcina minimă de pornire pentru o producție stabilă, iar energia termică poate fi livrată în condiții de siguranță și fiabilitate unei rețele de distribuție, unui acumulator de căldură sau utilizată direct pe o platformă industrială locală.

(2)   Se consideră că perioada de oprire începe după atingerea sarcinii minime de oprire pentru o producție stabilă atunci când energia termică nu mai poate livrată în condiții de siguranță și fiabilitate unei rețele sau utilizată direct pe o platformă industrială locală.

(3)   Pragurile sarcinii care urmează să fie utilizate pentru a determina sfârșitul perioadei de pornire și începutul perioadei de oprire pentru instalațiile de ardere care produc energie termică și care urmează să fie incluse în autorizația instalației reprezintă un procentaj fix din puterea termică nominală a instalației de ardere.

(4)   Perioadele în care instalațiile care produc energie termică încălzesc un acumulator sau rezervor fără să exporte căldură sunt considerate ore de funcționare și nu perioade de pornire sau de oprire.

Articolul 8

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire pentru instalațiile de ardere care produc energie termică și electrică, utilizând praguri ale sarcinii

Pentru instalațiile de ardere care produc energie electrică și termică, perioadele de pornire și de oprire se stabilesc așa cum se arată la articolele 6 și 7, luând în considerare atât energia electrică, cât și energia termică produsă.

Articolul 9

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire utilizând parametri de funcționare sau procese specifice

Pentru a stabili sarcina minimă de pornire și sarcina minimă de oprire pentru o producție stabilă, sunt definite cel puțin trei criterii, iar sfârșitul perioadei de pornire sau începutul perioadei de oprire este considerat atins atunci când cel puțin două dintre aceste criterii sunt îndeplinite.

Aceste criterii sunt alese dintre următoarele elemente:

1.

procese specifice definite în anexă sau procese echivalente adaptate la caracteristicile tehnice ale instalației;

2.

praguri pentru parametrii de funcționare definiți în anexă sau parametrii de funcționare echivalenți adaptați la caracteristicile tehnice ale instalației.

Articolul 10

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 mai 2012.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.


ANEXĂ

PROCESE SPECIFICE ȘI PARAMETRI DE FUNCȚIONARE ASOCIAȚI PERIOADELOR DE PORNIRE ȘI DE OPRIRE

1.   Procese specifice asociate sarcinii minime de pornire pentru o producție stabilă

1.1.

Pentru cazane care funcționează cu ardere de combustibil solid: se finalizează trecerea de la folosirea arzătoarelor auxiliare de stabilitate sau a arzătoarelor suplimentare la funcționarea doar cu combustibil obișnuit.

1.2.

Pentru cazane care funcționează cu ardere de combustibil lichid: pornirea pompei principale de alimentare cu combustibil și momentul în care presiunea păcurii se stabilizează, debitul combustibilului putând fi utilizat ca indicator în acest sens.

1.3.

Pentru turbinele cu gaz: trecere la regimul de ardere stabilizată în preamestec complet sau „regim de mers în gol”.

2.   Parametri de funcționare

2.1.

Conținutul de oxigen al gazelor de ardere.

2.2.

Temperatura gazelor de ardere.

2.3.

Presiunea aburului.

2.4.

Pentru centralele producătoare de energie termică: entalpie și viteza fluidului de transfer termic.

2.5.

Pentru instalațiile care funcționează cu ardere de combustibil lichid și cu gaz: debitul de combustibil, exprimat ca procentaj din debitul nominal.

2.6.

Pentru instalații de cazane cu aburi: temperatura aburilor la ieșirea din cazan.