ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.112.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 112

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
24 aprilie 2012


Cuprins

 

Pagina

 

*

Avizul Comisiei din 12 octombrie 2011 privind cererea de aderare la Uniunea Europeană prezentată de Republica Croația

3

 

*

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 1 decembrie 2011 referitoare la aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [14409/2011 C7-0252/2011 2011/0805(NLE)] (Procedura de aprobare)

5

 

*

Decizia Consiliului Uniunii Europene din 5 decembrie 2011 privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

6

Cuprins

7

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

10

Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

21

ANEXA I Lista convențiilor și protocoalelor la care Republica Croația devine parte de la data aderării [menționată la articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare]

35

ANEXA II Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat în cadrul Uniunii Europene, și ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să fie obligatorii și aplicabile pe teritoriul Republicii Croația de la data aderării [menționată la articolul 4 alineatul (1) din Actul de aderare]

36

ANEXA III Lista menționată la articolul 15 din Actul de aderare: adaptări ale actelor adoptate de instituții

41

ANEXA IV Lista menționată la articolul 16 din Actul de aderare: alte dispoziții permanente

60

ANEXA V Lista menționată la articolul 18 din Actul de aderare: măsuri tranzitorii

67

ANEXA VI Dezvoltarea rurală [menționată la articolul 35 alineatul (2) din Actul de aderare]

87

ANEXA VII Angajamente specifice asumate de Republica Croația în cadrul negocierilor de aderare [menționate la articolul 36 alineatul (1) paragraful al doilea din Actul de aderare]

88

ANEXA VIII Angajamente asumate de Republica Croația privind restructurarea industriei navale din Croația [menționate la articolul 36 alineatul (1) paragraful al treilea din Actul de aderare]

89

ANEXA IX Angajamente asumate de Republica Croația privind restructurarea industriei sectorului siderurgic [menționate la articolul 36 alineatul (1) paragraful al treilea din Actul de aderare]

91

Protocol privind anumite modalități referitoare la un posibil transfer excepțional de unități ale cantității atribuite emise în temeiul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice către Republica Croația, precum și la compensația conexă

92

Act final

95

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


24.4.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/3


AVIZUL COMISIEI

din 12 octombrie 2011

privind cererea de aderare la Uniunea Europeană prezentată de Republica Croația

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 49,

întrucât:

(1)

Orice stat european care respectă valorile Uniunii Europene și se angajează să le promoveze poate prezenta o cerere de aderare la Uniune. Uniunea se bazează pe valori precum respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților.

(2)

Republica Croația a prezentat o cerere de aderare la Uniunea Europeană.

(3)

În avizul său din 20 aprilie 2004 privind Croația (1), Comisia și-a exprimat deja opinia cu privire la anumite aspecte esențiale legate de această cerere.

(4)

Consiliul European de la Copenhaga din iunie 1993 a stabilit condițiile de eligibilitate în funcție de care se desfășoară procesul de aderare a Croației și evaluările periodice efectuate de Comisie referitoare la capacitatea Croației de a îndeplini criteriile de aderare. Pentru a respecta criteriile politice, Croația trebuie să asigure stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților; aceste cerințe sunt consacrate de Tratatul privind Uniunea Europeană și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Criteriile economice cuprind existența unei economii de piață funcționale, precum și capacitatea de a face față presiunii concurențiale și forțelor pieței din cadrul Uniunii. Criteriul privind acquis-ul se referă la capacitatea de a-și asuma obligațiile care decurg din calitatea de stat membru în temeiul tratatelor, al legislației Uniunii și al acquis-ului, în special aderarea la obiectivele uniunii politice, economice și monetare. Capacitatea Uniunii de a absorbi noi membri, menținând totodată dinamica integrării europene, reprezintă, de asemenea, un aspect important, atât în interesul general al Uniunii, cât și în interesul țărilor candidate.

(5)

Printre condițiile specifice impuse în cadrul procesului de stabilizare și de asociere pentru țările din Balcanii de Vest, care au fost definite de Consiliu la 31 mai 1999, se numără cooperarea cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie și cooperarea regională.

(6)

În decembrie 2006, Consiliul European a stabilit că o strategie de extindere bazată pe consolidare, condiționalitate și comunicare, combinată cu capacitatea Uniunii de a integra noi membri, formează baza unui consens reînnoit privind extinderea.

(7)

Condițiile de admitere și adaptările la tratate au fost negociate în cadrul unei conferințe la care au participat statele membre și Croația. Aceste negocieri s-au desfășurat în conformitate cu cadrul de negociere, care prevede condiții stricte în fazele de deschidere și închidere a capitolelor. Negocierile au fost finalizate la 30 iunie 2011, dispozițiile asupra cărora s-a convenit fiind echitabile și corespunzătoare.

(8)

Prin aderarea la Uniunea Europeană, Croația acceptă, fără rezerve, Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, inclusiv toate obiectivele prevăzute în aceste tratate și toate deciziile adoptate de la intrarea lor în vigoare, precum și opțiunile adoptate în ceea ce privește dezvoltarea și consolidarea Uniunii Europene și a Comunității respective.

(9)

Una dintre caracteristicile esențiale ale ordinii juridice introduse prin aceste tratate constă în faptul că anumite dispoziții și acte adoptate de instituții sunt direct aplicabile, că dreptul UE prevalează asupra oricăror dispoziții de drept intern care ar putea intra în conflict cu acesta și că există proceduri menite să asigure interpretarea uniformă a dreptului Uniunii. Aderarea la Uniunea Europeană necesită recunoașterea caracterului obligatoriu al acestor norme, a căror respectare este indispensabilă pentru a asigura eficiența și unitatea dreptului Uniunii.

(10)

Comisia consideră că Croația îndeplinește criteriile politice și se așteaptă ca aceasta să îndeplinească criteriile economice și cele privind acquis-ul și să fie pregătită să adere la 1 iulie 2013. Aderarea presupune respectarea în continuare a valorilor care stau la baza Uniunii Europene, precum și a angajamentului de promovare a acestora.

(11)

Croația a atins un înalt nivel de pregătire pentru aderare. Comisia solicită Croației să facă în continuare eforturi în vederea alinierii la acquis și a consolidării capacității sale administrative, inclusiv prin înregistrarea de progrese durabile în ceea ce privește reforma administrației publice. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape modul în care Croația își îndeplinește toate angajamentele asumate în cadrul negocierilor de aderare, inclusiv pe cele care trebuie îndeplinite înainte de data aderării, precum și continuarea procesului de asumare a responsabilităților care îi revin în calitate de stat membru la momentul aderării. Monitorizarea se va concentra în special asupra angajamentelor asumate de Croația în domenii precum sistemul judiciar, combaterea corupției, drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, inclusiv gestionarea frontierelor, precum și concurența. În cazul în care, în cadrul procesului de monitorizare, sunt identificate aspecte problematice, iar Croația nu le remediază, Comisia trimite autorităților croate, dacă este necesar, scrisori de avertizare timpurie și poate propune Consiliului să ia toate măsurile necesare încă înainte de aderare. Comisia își rezervă, de asemenea, dreptul de a invoca diferitele clauze de salvgardare prevăzute în Tratatul de aderare, precum și mecanismul specific Croației pentru ajutoarele de stat în domeniile construcțiilor navale și siderurgiei.

(12)

Comisia invită autoritățile croate să finalizeze traducerea și revizuirea acquis-ului înainte de data aderării pentru a asigura securitatea juridică în ceea ce privește aplicarea legislației UE.

(13)

Unul dintre obiectivele Uniunii Europene este acela de a consolida solidaritatea între popoarele care o compun, respectându-le, în același timp, istoria, cultura și tradițiile.

(14)

Extinderea Uniunii Europene, prin aderarea Croației, va contribui la consolidarea stabilității, a libertății și a prosperității în Europa. Croația ar trebui să continue să joace un rol activ în cooperarea regională din Balcanii de Vest. Comisia salută declarația Croației privind promovarea valorilor europene în Europa de Sud-Est, în special angajamentul Croației potrivit căruia aspectele bilaterale nu ar trebui să blocheze procesul de aderare a țărilor candidate. Aderarea Croației confirmă angajamentul UE în ceea ce privește perspectiva europeană a tuturor țărilor din Balcanii de Vest,

EMITE UN AVIZ FAVORABIL

privind aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Croația.

Prezentul aviz se adresează Consiliului.

Adoptat la Bruxelles, 12 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Štefan FÜLE

Membru al Comisiei responsabil cu extinderea

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2004) 257 final.


24.4.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/5


REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 1 decembrie 2011

referitoare la aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [14409/2011 ‒ C7-0252/2011 ‒ 2011/0805(NLE)]

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

având în vedere cererea Republicii Croația de a deveni membră a Uniunii Europene,

având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană (14409/2011 – C7-0252/2011),

având în vedere avizul Comisiei [COM(2011) 667]

având în vedere proiectul de Tratat privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, Protocolul și Actul final,

având în vedere articolele 74c și 81 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A7-0390/2011),

A.

întrucât condițiile de admitere a țării solicitante și modificările pe care le aduce după sine aderarea sa sunt stabilite în proiectul de Tratat privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană; întrucât Parlamentul trebuie consultat cu privire la orice modificare substanțială a proiectului de tratat;

B.

întrucât Comisia trebuie să monitorizeze în continuare pregătirile în vederea aderării cu rigoare și obiectivitate și să ajute autoritățile croate să își îndeplinească angajamentele și obligațiile, astfel cum au fost asumate în cursul negocierilor; întrucât Comisia trebuie să informeze cu regularitate Parlamentul cu privire la măsura în care autoritățile croate își onorează angajamentele în vederea asumării pe deplin a obligațiilor ce decurg din calitatea de membru în momentul aderării, la 1 iulie 2013,

1.

aprobă aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Croația;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Republicii Croația.


24.4.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/6


DECIZIA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

din 5 decembrie 2011

privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 49,

având în vedere avizul Comisiei Europene (1),

având în vedere aprobarea Parlamentului European (2),

întrucât Republica Croația a solicitat să devină membră a Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Consiliul acceptă această cerere de aderare; condițiile de aderare și modificările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, pe care o astfel de aderare le implică, trebuie să facă obiectul unui acord între statele membre și Republica Croația.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. DOWGIELEWICZ


(1)  A se vedea pagina 3 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  A se vedea pagina 5 din prezentul Jurnal Oficial.


CUPRINS

A.

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

B.

Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

Partea întâi:

Principii

Partea a doua:

Adaptări ale tratatelor

Titlul I:

Dispoziții instituționale

Titlul II:

Alte adaptări

Partea a treia:

Dispoziții permanente

Partea a patra:

Dispoziții temporare

Titlul I:

Măsuri tranzitorii

Titlul II:

Dispoziții instituționale

Titlul III:

Dispoziții financiare

Titlul IV:

Alte dispoziții

Partea a cincea:

Dispoziții privind punerea în aplicare a prezentului act

Titlul I:

Adaptări ale normelor de procedură ale instituțiilor și ale normelor și normelor de procedură ale comitetelor

Titlul II:

Aplicabilitatea actelor instituțiilor

Titlul III:

Dispoziții finale

ANEXE

ANEXA I:

Lista convențiilor și protocoalelor la care Republica Croația devine parte de la data aderării [menționată la articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare]

ANEXA II:

Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat în cadrul Uniunii Europene, și ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să fie obligatorii și aplicabile pe teritoriul Republicii Croația de la data aderării [menționată la articolul 4 alineatul (1) din Actul de aderare]

ANEXA III:

Lista menționată la articolul 15 din Actul de aderare: adaptări ale actelor adoptate de instituții

1.

Libertatea de a presta servicii

2.

Dreptul proprietății intelectuale

I.

Marca de comerț comunitară

II.

Certificatele suplimentare de protecție

III.

Desenele și modelele industriale comunitare

3.

Servicii financiare

4.

Agricultură

5.

Pescuit

6.

Impozitare

7.

Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

8.

Mediu

ANEXA IV:

Lista menționată la articolul 16 din Actul de aderare: alte dispoziții permanente

1.

Dreptul proprietății intelectuale

2.

Politica concurenței

3.

Agricultură

4.

Pescuit

5.

Uniunea vamală

Apendice la anexa IV

ANEXA V:

Lista menționată la articolul 18 din Actul de aderare: măsuri tranzitorii

1.

Libera circulație a mărfurilor

2.

Libera circulație a persoanelor

3.

Libera circulație a capitalurilor

4.

Agricultură

I.

Măsuri tranzitorii pentru Croația

II.

Contingente tarifare tranzitorii pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării

III.

Măsuri temporare privind plățile directe pentru Croația

5.

Siguranța alimentară, politica în domeniul veterinar și fitosanitar

I.

Găini ouătoare

II.

Unități (din sectorul cărnii, al laptelui, piscicol și al subproduselor de origine animală)

III.

Comercializarea semințelor

IV.

Neum

6.

Pescuit

7.

Politica în domeniul transportului

8.

Impozitare

9.

Libertate, securitate și justiție

10.

Mediu

I.

Legislația orizontală

II.

Calitatea aerului

III.

Gestionarea deșeurilor

IV.

Calitatea apei

V.

Prevenirea și controlul integrate ale poluării (IPPC)

VI.

Produse chimice

Apendice la anexa V

ANEXA VI:

Dezvoltarea rurală [menționată la articolul 35 alineatul (2) din Actul de aderare]

ANEXA VII:

Angajamente specifice asumate de Republica Croația în cadrul negocierilor de aderare [menționate la articolul 36 alineatul (1) paragraful al doilea din Actul de aderare]

ANEXA VIII:

Angajamente asumate de Republica Croația privind restructurarea industriei navale din Croația [menționate la articolul 36 alineatul (1) paragraful al treilea din Actul de aderare]

ANEXA IX:

Angajamente asumate de Republica Croația privind restructurarea sectorului siderurgic din Croația [menționate la articolul 36 alineatul (1) paragraful al treilea din Actul de aderare]

PROTOCOL

Protocol privind anumite modalități referitoare la un posibil transfer excepțional de unități ale cantității atribuite emise în temeiul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice către Republica Croația, precum și la compensația conexă

ACT FINAL

I.

Textul Actului final

II.

Declarații

A.

Declarația comună a actualelor statelor membre

Declarația comună privind aplicarea deplină a dispozițiilor acquis-ului Schengen

B.

Declarația comună a anumitor state membre actuale

Declarația Republicii Federale Germania și a Republicii Austria privind libera circulație a lucrătorilor: Croația

C.

Declarația comună a actualelor statelor membre și a Republicii Croația

Declarația comună privind Fondul european de dezvoltare

D.

Declarația Republicii Croația

Declarația Republicii Croația privind măsurile tranzitorii pentru liberalizarea pieței terenurilor agricole croate

III.

Schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Croația privind procedura de informare și consultare pentru adoptarea anumitor hotărâri și a altor măsuri care urmează a fi luate în cursul perioadei premergătoare aderării

TRATATUL

ÎNTRE

REGATUL BELGIEI, REPUBLICA BULGARIA, REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, IRLANDA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZĂ, REPUBLICA ITALIANĂ, REPUBLICA CIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARĂ, REPUBLICA MALTA, REGATUL ȚĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ, REPUBLICA PORTUGHEZĂ, ROMÂNIA, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACĂ, REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD

(STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE)

ȘI

REPUBLICA CROAȚIA

PRIVIND ADERAREA REPUBLICII CROAȚIA LA UNIUNEA EUROPEANĂ

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

PREȘEDINTELE REPUBLICII BULGARIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE,

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

PREȘEDINTELE IRLANDEI,

PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE,

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,

PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

REPUBLICA CROAȚIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU,

PREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

ALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

PREȘEDINTELE REPUBLICII UNGARE,

PREȘEDINTELE MALTEI,

MAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS,

PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE,

PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA,

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

UNIȚI în dorința lor de a urmări realizarea obiectivelor Uniunii Europene,

HOTĂRÂȚI să continue procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei pe fundamentele deja stabilite,

AVÂND ÎN VEDERE că articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană dă statelor europene șansa de a deveni membre ale Uniunii,

AVÂND ÎN VEDERE că Republica Croația a solicitat să devină membră a Uniunii,

AVÂND ÎN VEDERE că, după ce a obținut avizul Comisiei și aprobarea Parlamentului European, Consiliul s-a declarat în favoarea admiterii Republicii Croația,

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

Elio DI RUPO

Prim-ministru

PREȘEDINTELE REPUBLICII BULGARIA,

Boiko BORISOV

Prim-ministru

PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE,

Petr NECAS

Prim-ministru

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

Helle THORNING-SCHMIDT

Prim-ministru

PREȘEDINTELLE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

Dr. Angela MERKEL

Cancelar

PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

Andrus ANSIP

Prim-ministru

PREȘEDINTELE IRLANDEI,

Enda KENNY

Taoiseach (Prim-ministru)

PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE,

Lucas PAPADEMOS

Prim-ministru

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO

Președintele Guvernului

PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

Jean LEONETTI

Ministrul Afacerilor Europene

REPUBLICA CROAȚIA,

Ivo JOSIPOVIĆ,

Președinte

Jadranka KOSOR

Prim-ministru

PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

Sen. Prof. Mario MONTI

Președintele Consiliului de Miniștri

PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU,

Demetris CHRISTOFIAS

Președinte

PREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA,

Valdis DOMBROVSKIS

Prim-ministru

PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Președinte

ALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

Jean-Claude JUNCKER

Prim ministru, Ministru de Stat

PREȘEDINTELE REPUBLICII UNGARE,

Viktor ORBÁN

Prim-ministru

PREȘEDINTELE MALTEI,

Lawrence GONZI

Prim-ministru

MAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS,

Mark RUTTE

Prim-ministru, Ministrul Afacerilor Generale

PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

Werner FAYMANN

Cancelar Federal

PREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE,

Donald TUSK

Prim-ministru

PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

Pedro PASSOS COELHO

Prim-ministru

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,

Traian BĂSESCU

Președinte

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

Borut PAHOR

Președintele Guvernului

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

Iveta RADICOVA

Prim-ministru

PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA,

Jyrki KATAINEN

Prim-ministru

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

Fredrik REINFELDT

Prim-ministru

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

The Rt. Hon. David CAMERON

Prim-ministru

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

(1)   Republica Croația devine prin prezentul tratat membră a Uniunii Europene și a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(2)   Republica Croația devine parte la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt acestea modificate sau completate.

(3)   Condițiile referitoare la admitere și modificările aduse tratatelor menționate la alineatul (2) în urma admiterii sunt stabilite în actul anexat la prezentul tratat. Dispozițiile respectivului act fac parte integrantă din prezentul tratat.

Articolul 2

Dispozițiile privind drepturile și obligațiile statelor membre, precum și atribuțiile și competența instituțiilor Uniunii, astfel cum sunt stabilite în tratatele la care Republica Croația devine parte în temeiul articolului 1 alineatul (2), se aplică cu privire la prezentul tratat.

Articolul 3

(1)   Prezentul tratat se ratifică de Înaltele Părți Contractante în conformitate cu normele lor constituționale. Instrumentele de ratificare se depun pe lângă Guvernul Republicii Italiene până la 30 iunie 2013.

(2)   Prin ratificarea prezentului tratat, se consideră că Republica Croația a ratificat sau aprobat orice modificări aduse tratatelor menționate la articolul 1 alineatul (2), deschise în vederea ratificării sau a aprobării de către statele membre în temeiul articolului 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană în momentul ratificării prezentului tratat de către Republica Croația, precum și orice alte acte ale instituțiilor, adoptate anterior sau în momentul respectiv, care intră în vigoare numai după aprobarea de către statele membre, în conformitate cu cerințele constituționale ale acestora.

(3)   Prezentul tratat intră în vigoare la 1 iulie 2013, cu condiția ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse înaintea acestei date.

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (3), instituțiile Uniunii pot adopta înaintea aderării măsurile prevăzute la articolul 3 alineatul (7), articolul 6 alineatul (2) paragraful al doilea, articolul 6 alineatul (3) paragraful al doilea, articolul 6 alineatul (6) paragrafele al doilea și al treilea, articolul 6 alineatul (7) paragraful al doilea, articolul 6 alineatul (8) paragraful al treilea, articolul 17, articolul 29 alineatul (1), articolul 30 alineatul (5), articolul 31 alineatul (5), articolul 35 alineatele (3) și (4), articolele 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 și 51 și anexele IV-VI la actul prevăzut la articolul 1 alineatul (3).

Aceste măsuri intră în vigoare numai în cazul în care și la data la care intră în vigoare prezentul tratat.

(5)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (3), articolul 36 din actul menționat la articolul 1 alineatul (3) se aplică începând cu data semnării prezentului tratat.

Articolul 4

Prezentul tratat, redactat într-un singur original în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind deopotrivă autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va transmite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.

DREPT CARE subsemnații plenipotențiari au semnat prezentul tratat.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil once.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle agus a haon déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaundici.

Briselē, divtūkstoš vienpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa deviateho decembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraelva.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кνπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Image

Lietuvos Respublikos Prezidentės vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Președintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

ACTUL

privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

PARTEA ÎNTÂI

PRINCIPII

Articolul 1

În înțelesul prezentului act:

expresia „tratate originare” înseamnă:

(a)

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum sunt acestea modificate sau completate de tratate sau alte acte care au intrat în vigoare înainte de aderarea Republicii Croația;

(b)

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Tratatul CEEA), astfel cum este acesta modificat sau completat de tratate sau alte acte care au intrat în vigoare înainte de aderarea Republicii Croația;

expresia „actualele state membre” înseamnă Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;

termenul „Uniunea” înseamnă Uniunea Europeană, întemeiată pe TUE și TFUE și/sau, după caz, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice;

termenul „instituții” înseamnă instituțiile constituite în temeiul TUE.

Articolul 2

De la data aderării, dispozițiile tratatelor originare și actele adoptate de instituții înainte de aderare sunt obligatorii pentru Croația și se aplică în Croația în condițiile stabilite prin aceste tratate și prin prezentul act.

În cazul în care reprezentanții guvernelor statelor membre convin asupra unor modificări la tratatele originare în temeiul articolului 48 alineatul (4) din TUE ulterior ratificării Tratatului de aderare de către Croația și în cazul în care respectivele modificări nu au intrat în vigoare până la data aderării, Croația ratifică modificările în cauză în conformitate cu cerințele sale constituționale.

Articolul 3

(1)   Croația aderă la deciziile și acordurile șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre întruniți în cadrul Consiliului European.

(2)   Croația aderă la deciziile și acordurile adoptate de reprezentanții guvernelor statelor membre întruniți în cadrul Consiliului.

(3)   Croația se află în aceeași situație ca și actualele state membre în ceea ce privește declarațiile, rezoluțiile sau alte luări de poziție ale Consiliului European sau ale Consiliului, precum și în ceea ce privește cele referitoare la Uniune care sunt adoptate de comun acord de statele membre. Prin urmare, Croația va respecta principiile și orientările care rezultă din aceste declarații, rezoluții sau alte luări de poziție și va lua măsurile care se pot dovedi necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora.

(4)   Croația aderă la convențiile și protocoalele enumerate în anexa I. Aceste convenții și protocoale intră în vigoare cu privire la Croația la data stabilită de Consiliu prin deciziile prevăzute la alineatul (5).

(5)   Consiliul, hotărând în unanimitate la recomandarea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, decide cu privire la efectuarea adaptărilor necesare în temeiul aderării la convențiile și protocoalele prevăzute la alineatul (4) și publică textele adaptate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)   Croația se angajează să introducă, cu privire la convențiile și protocoalele prevăzute la alineatul (4), măsuri administrative și de orice altă natură, precum cele adoptate până la data aderării de actualele state membre sau de Consiliu, și să faciliteze cooperarea practică între instituțiile și organizațiile statelor membre.

(7)   Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate completa anexa I cu convențiile, acordurile și protocoalele relevante semnate înainte de data aderării.

Articolul 4

(1)   Dispozițiile acquis-ului Schengen, prevăzute de protocolul privind acquis-ul Schengen, care a fost integrat în cadrul Uniunii Europene (denumit în continuare „Protocolul Schengen”) și anexat la TUE și TFUE, precum și actele care se întemeiază pe acesta sau care sunt conexe acestuia, enumerate în anexa II, precum și orice alte noi acte adoptate înainte de data aderării sunt obligatorii și se aplică în Croația de la data aderării.

(2)   Dispozițiile acquis-ului Schengen care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene și actele care se întemeiază pe acesta sau care sunt conexe acestuia și care nu sunt prevăzute la alineatul (1), deși sunt obligatorii pentru Croația de la data aderării, se aplică pe teritoriul Croației numai în temeiul unei decizii a Consiliului adoptate în acest sens, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în materie, a îndeplinirii pe teritoriul Croației a condițiilor necesare aplicării tuturor părților din acquis-ul relevant, inclusiv aplicarea eficace a tuturor normelor Schengen în conformitate cu standardele comune convenite și cu principiile fundamentale. Această decizie este luată de Consiliu în conformitate cu procedurile Schengen aplicabile și ținând seama în același timp de un raport al Comisiei care confirmă faptul că Croația continuă să respecte angajamentele asumate în cadrul negocierilor sale de aderare care sunt relevante pentru acquis-ul Schengen.

Consiliul adoptă decizia, după consultarea Parlamentului European, hotărând cu unanimitatea membrilor săi, care reprezintă guvernele statelor membre cu privire la care dispozițiile prevăzute în prezentul alineat au fost puse deja în aplicare, și a reprezentantului Guvernului Republicii Croația. Membrii Consiliului reprezentând guvernele Irlandei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord participă la adoptarea acestei decizii în măsura în care aceasta privește dispozițiile acquis-ului Schengen și actele întemeiate pe acesta sau care sunt conexe acestuia și la care aceste state membre participă.

Articolul 5

Croația participă la uniunea economică și monetară de la data aderării în calitate de stat membru care beneficiază de o derogare în înțelesul articolului 139 din TFUE.

Articolul 6

(1)   Acordurile încheiate sau aplicate provizoriu de către Uniune cu una sau mai multe țări terțe, cu o organizație internațională sau cu un resortisant al unei țări terțe sunt obligatorii pentru Croația în condițiile stabilite prin tratatele originare și prin prezentul act.

(2)   Croația se angajează să adere, în condițiile stabilite prin prezentul act, la acordurile încheiate sau semnate de actualele state membre și de Uniune cu una sau mai multe țări terțe sau cu o organizație internațională.

Cu excepția unor dispoziții contrare din cuprinsul acordurilor menționate în primul paragraf, aderarea Croației la aceste acorduri se aprobă prin încheierea unui protocol la aceste acorduri între Consiliu, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, și țara ori țările terțe sau organizația internațională în cauză. Comisia sau Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant), în cazul în care acordul în cauză privește exclusiv sau în principal politica externă și de securitate comună, negociază aceste protocoale în numele statelor membre pe baza directivelor de negociere aprobate de Consiliu, care hotărăște în unanimitate și cu consultarea unui comitet format din reprezentanții statelor membre. Comisia sau Înaltul Reprezentant, după caz, prezintă Consiliului proiectele protocoalelor care urmează a fi încheiate.

Prezenta procedură nu aduce atingere exercitării de către Uniune a competențelor sale și nici repartizării competențelor între Uniune și statele membre în ceea ce privește încheierea unor astfel de acorduri în viitor sau orice alte modificări care nu sunt legate de aderare.

(3)   De la data aderării și până la intrarea în vigoare a protocoalelor necesare prevăzute la alineatul (2) paragraful al doilea, Croația aplică dispozițiile acordurilor menționate la alineatul (2) primul paragraf, încheiate sau aplicate provizoriu înaintea datei aderării, cu excepția Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor (1).

Până la intrarea în vigoare a protocoalelor prevăzute la alineatul (2) paragraful al doilea, Uniunea și statele membre iau orice măsură adecvată, hotărând în comun conform competențelor lor respective.

(4)   Croația aderă la Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (2), precum și la cele două acorduri de modificare a acestuia, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005 (3) și respectiv deschis spre semnare la Ouagadougou la 22 iunie 2010 (4).

(5)   Croația se angajează să adere, în condițiile stabilite prin prezentul act, la Acordul privind Spațiul Economic European (5), în conformitate cu articolul 128 din acest acord.

(6)   De la data aderării, Croația aplică acordurile și înțelegerile bilaterale privind produsele textile încheiate între Uniune și țări terțe.

Restricțiile cantitative aplicate de Uniune importurilor de produse textile și de îmbrăcăminte se adaptează pentru a ține seama de aderarea Croației la Uniune. În acest sens, modificările acordurilor și înțelegerilor bilaterale privind produsele textile prevăzute la primul paragraf pot fi negociate de Uniune cu țările terțe respective înainte de data aderării.

În cazul în care modificările acordurilor și înțelegerilor bilaterale privind produsele textile nu intră în vigoare până la data aderării, Uniunea efectuează adaptările necesare regulilor sale care se aplică importului de produse textile și de îmbrăcăminte din țările terțe pentru a ține seama de aderarea Croației.

(7)   Restricțiile cantitative aplicate de Uniune importurilor de oțel și produse siderurgice se adaptează în funcție de importurile de oțel și produse siderurgice, provenind din țările furnizoare în cauză, efectuate de Croația în decursul ultimilor ani.

În acest sens, modificările necesare care trebuie aduse acordurilor și înțelegerilor bilaterale privind produsele siderurgice încheiate între Uniune și țări terțe se negociază înainte de data aderării.

În cazul în care modificările acordurilor și înțelegerilor bilaterale privind produsele siderurgice nu intră în vigoare până la data aderării, se aplică dispozițiile primului paragraf.

(8)   De la data aderării acordurile privind pescuitul încheiate între Croația și țări terțe înainte de data respectivă sunt gestionate de Uniune.

În decursul perioadei în care dispozițiile acestor acorduri rămân în mod provizoriu aplicabile, nu sunt afectate drepturile și obligațiile care îi revin Croației în temeiul acestor acorduri.

De îndată ce este posibil și în orice caz înainte de expirarea acordurilor prevăzute la primul paragraf, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă în fiecare caz în parte deciziile adecvate privind continuarea activităților de pescuit care fac obiectul acestor acorduri, inclusiv posibilitatea de a prelungi anumite acorduri pentru o perioadă de cel mult un an.

(9)   Croația se retrage din orice acord de liber schimb încheiat cu țări terțe, inclusiv din Acordul central european de comerț liber astfel cum a fost modificat.

În măsura în care acordurile încheiate între Croația, pe de o parte, și una sau mai multe țări terțe, pe de altă parte, nu sunt compatibile cu obligațiile care decurg din prezentul act, Croația ia toate măsurile necesare pentru a elimina incompatibilitățile constatate. În cazul în care Croația întâmpină dificultăți în adaptarea unui acord încheiat cu una sau mai multe țări terțe, trebuie să se retragă din acordul respectiv.

Începând cu data aderării, Croația ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea obligațiilor menționate în prezentul alineat.

(10)   Croația aderă în condițiile prevăzute de prezentul act la acordurile interne încheiate de actualele state membre pentru punerea în aplicare a acordurilor menționate la alineatele (2) și (4).

(11)   Croația ia măsurile necesare pentru a-și adapta, dacă este cazul, poziția față de organizațiile internaționale și față de acordurile internaționale la care Uniunea sau la care alte state membre sunt, de asemenea, parte, la drepturile și obligațiile care decurg din aderarea Croației la Uniune.

În special, Croația se retrage din acordurile și organizațiile internaționale din domeniul pescuitului la care Comunitatea este, de asemenea, parte, cu excepția cazurilor în care calitatea sa de membru se referă la alte domenii decât pescuitul.

Începând cu data aderării, Croația ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea obligațiilor menționate în prezentul alineat.

Articolul 7

(1)   Cu excepția cazurilor în care prezentul act prevede altfel, dispozițiile acestuia nu pot fi suspendate, modificate sau abrogate decât prin procedurile stabilite de tratatele originare care permit revizuirea acestor tratate.

(2)   Actele adoptate de instituții la care se referă dispozițiile tranzitorii stabilite de prezentul act își conservă natura juridică; în special, continuă să se aplice procedurile de modificare a acestor acte.

(3)   Dispozițiile prezentului act care au ca obiect sau efect abrogarea sau modificarea actelor adoptate de instituții, cu excepția cazului în care dispozițiile respective au caracter tranzitoriu, dobândesc aceeași natură juridică ca și dispozițiile pe care le abrogă sau pe care le modifică și se supun acelorași norme ca și acestea din urmă.

Articolul 8

Aplicarea tratatelor originare și a actelor adoptate de instituții constituie, cu titlu tranzitoriu, obiectul derogărilor prevăzute de prezentul act.

PARTEA A DOUA

ADAPTĂRI ALE TRATATELOR

TITLUL I

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE

Articolul 9

Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, anexat la TUE, la TFUE și la Tratatul CEEA, se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care, la fiecare trei ani, judecătorii sunt înlocuiți parțial, se înlocuiesc 14 judecători.”

2.

Articolul 48 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 48

Tribunalul se compune din 28 de judecători.”

Articolul 10

Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investiții, anexat la TUE și la TFUE, se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (1) primul paragraf:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Banca dispune de un capital de 233 247 390 000 EUR, subscris de statele membre până la concurența următoarelor valori:”;

(b)

următorul text se introduce între dispozițiile referitoare la România și Slovacia:

„Croația

854 400 000”.

2.

La articolul 9 alineatul (2), primul, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Consiliul de administrație este format din douăzeci și nouă de administratori și nouăsprezece supleanți.

Administratorii sunt numiți pentru cinci ani de Consiliul guvernatorilor, fiecare stat membru desemnând câte un administrator, iar Comisia desemnând, de asemenea, un administrator.

Administratorii supleanți sunt numiți pentru cinci ani de Consiliul guvernatorilor după cum urmează:

doi supleanți desemnați de Republica Federală Germania,

doi supleanți desemnați de Republica Franceză,

doi supleanți desemnați de Republica Italiană,

doi supleanți desemnați de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

un supleant desemnat de comun acord de Regatul Spaniei și Republica Portugheză,

un supleant desemnat de comun acord de Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și Regatul Țărilor de Jos,

doi supleanți desemnați de comun acord de Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Irlanda și România,

doi supleanți desemnați de comun acord de Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Austria, Republica Finlanda și Regatul Suediei,

patru supleanți desemnați de comun acord de Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Croația, Republica Cipru, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă,

un supleant desemnat de Comisie.”

Articolul 11

Articolul 134 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CEEA privind componența Comitetului Științific și Tehnic se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comitetul este alcătuit din patruzeci și doi de membri, numiți de Consiliu după consultarea Comisiei.”

TITLUL II

ALTE ADAPTĂRI

Articolul 12

La articolul 64 alineatul (1) din TFUE, se adaugă următoarea teză:

„În ceea ce privește restricțiile în vigoare în temeiul legislației naționale din Croația, respectiva dată este 31 decembrie 2002.”

Articolul 13

Articolul 52 alineatul (1) din TUE se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Tratatele se aplică Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Croația, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.”

Articolul 14

(1)   Articolul 55 alineatul (1) din TUE se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul tratat, redactat într-un singur original în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind deopotrivă autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va transmite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.”

(2)   Articolul 225 paragraful al doilea din Tratatul CEEA se înlocuiește cu următorul text:

„În conformitate cu tratatele de aderare, sunt de asemenea autentice versiunile prezentului tratat în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, greacă, irlandeză, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.”

PARTEA A TREIA

DISPOZIȚII PERMANENTE

Articolul 15

Actele enumerate în anexa III se adaptează conform prevederilor din anexa respectivă.

Articolul 16

Măsurile enumerate în anexa IV se aplică în condițiile stabilite de anexa respectivă.

Articolul 17

Hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, Consiliul poate efectua adaptările dispozițiilor acestui act cu privire la politica agricolă comună care s-ar putea dovedi necesare ca urmare a modificării normelor Uniunii.

PARTEA A PATRA

DISPOZIȚII TEMPORARE

TITLUL I

MĂSURI TRANZITORII

Articolul 18

Măsurile enumerate în anexa V se aplică în cazul Croației în condițiile stabilite de anexa respectivă.

TITLUL II

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE

Articolul 19

(1)   Prin derogare de la articolul 2 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii anexat la TUE, la TFUE și la Tratatul CEEA, și prin derogare de la numărul maxim de membri ai Parlamentului European prevăzut de articolul 14 alineatul (2) din TUE, pentru a ține seama de aderarea Croației, numărul de membri ai Parlamentului European se majorează cu 12 membri din Croația, corespunzător perioadei dintre data aderării și sfârșitul legislaturii 2009-2014 a Parlamentului European.

(2)   Prin derogare de la articolul 14 alineatul (3) din TUE, înainte de data aderării, Croația organizează alegeri ad-hoc pentru Parlamentul European, prin votul universal direct al cetățenilor săi, pentru desemnarea numărului de membri prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu acquis-ul Uniunii. Cu toate acestea, dacă data aderării precede cu mai puțin de șase luni următoarele alegeri pentru Parlamentul European, membrii Parlamentului European care reprezintă cetățenii Croației pot fi desemnați de parlamentul național al Croației, din rândul membrilor acestuia, cu condiția ca membrii desemnați să fi fost aleși prin vot universal direct.

Articolul 20

Articolul 3 alineatul (3) din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii, anexat la TUE, la TFUE și la Tratatul CEEA, se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Până la 31 octombrie 2014, fără a aduce atingere articolului 235 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, rămân în vigoare următoarele dispoziții:

Pentru deliberările Consiliului European și ale Consiliului care necesită majoritate calificată, voturile membrilor sunt ponderate după cum urmează:

Belgia

12

Bulgaria

10

Republica Cehă

12

Danemarca

7

Germania

29

Estonia

4

Irlanda

7

Grecia

12

Spania

27

Franța

29

Croația

7

Italia

29

Cipru

4

Letonia

4

Lituania

7

Luxemburg

4

Ungaria

12

Malta

3

Țările de Jos

13

Austria

10

Polonia

27

Portugalia

12

România

14

Slovenia

4

Slovacia

7

Finlanda

7

Suedia

10

Regatul Unit

29

Deliberările sunt încheiate în cazul în care întrunesc cel puțin 260 de voturi favorabile exprimate de majoritatea membrilor, în cazul în care, în temeiul tratatelor, acestea trebuie să fie adoptate la propunerea Comisiei. În celelalte cazuri, deliberările sunt încheiate în cazul în care întrunesc cel puțin 260 de voturi favorabile exprimate de cel puțin două treimi dintre membri.

Un membru al Consiliului European sau al Consiliului poate solicita, la adoptarea, cu majoritate calificată, a unui act de către Consiliul European sau de către Consiliu, să se verifice dacă statele membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puțin 62 % din populația totală a Uniunii. În cazul în care se constată că nu este îndeplinită această condiție, actul în cauză nu este adoptat.”

Articolul 21

(1)   Un resortisant croat este numit în cadrul Comisiei de la data aderării până la 31 octombrie 2014. Noul membru al Comisiei este numit de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată și de comun acord cu președintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European și în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 17 alineatul (3) paragraful al doilea din TUE.

(2)   Mandatul membrului numit în conformitate cu alineatul (1) încetează simultan cu cel al membrilor aflați în funcție la data aderării.

Articolul 22

(1)   Mandatele judecătorului din cadrul Curții de Justiție și judecătorului din cadrul Tribunalului, numiți din Croația în momentul aderării acestei țări în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) paragraful al treilea din TUE expiră la 6 octombrie 2015 și respectiv la 31 august 2013.

(2)   Pentru judecarea cauzelor pendinte la data aderării pe rolul Curții de Justiție și al Tribunalului, pentru care procedura orală a început înainte de această dată, plenurile Curții de Justiție și Tribunalului sau camerele acestora se întrunesc în aceeași compunere ca înainte de aderare și aplică regulamentul de procedură în vigoare în ziua anterioară datei aderării.

Articolul 23

(1)   Prin derogare de la articolul 301 primul paragraf din TFUE care stabilește numărul maxim al membrilor Comitetului Economic și Social, articolul 7 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii, anexat la TUE, la TFUE și la Tratatul CEEA, se modifică după cum urmează:

„Articolul 7

Până la intrarea în vigoare a deciziei menționate la articolul 301 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, repartizarea membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social este următoarea:

Belgia

12

Bulgaria

12

Republica Cehă

12

Danemarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spania

21

Franța

24

Croația

9

Italia

24

Cipru

6

Letonia

7

Lituania

9

Luxemburg

6

Ungaria

12

Malta

5

Țările de Jos

12

Austria

12

Polonia

21

Portugalia

12

România

15

Slovenia

7

Slovacia

9

Finlanda

9

Suedia

12

Regatul Unit

24”

(2)   Numărul membrilor Comitetului Economic și Social este mărit temporar la 353 pentru a ține seama de aderarea Croației, pentru perioada cuprinsă între data aderării și sfârșitul mandatului în timpul căruia Croația aderă la Uniune sau până la intrarea în vigoare a deciziei menționate la articolul 301 paragraful al doilea din TFUE, oricare dintre acestea ar surveni mai înainte.

(3)   În cazul în care decizia menționată la articolul 301 paragraful al doilea din TFUE a fost deja adoptată până la data aderării, prin derogare de la articolul 301 primul paragraf din TFUE care stabilește numărul maxim de membri ai Comitetului Economic și Social, Croației îi este alocat temporar un număr corespunzător de membri până la sfârșitul mandatului în timpul căruia aderă la Uniune.

Articolul 24

(1)   Prin derogare de la articolul 305 primul paragraf din TFUE care stabilește numărul maxim al membrilor Comitetului Regiunilor, articolul 8 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii, anexat la TUE, la TFUE și la Tratatul CEEA, se modifică după cum urmează:

„Articolul 8

Până la intrarea în vigoare a deciziei menționate la articolul 305 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, repartizarea membrilor în cadrul Comitetului Regiunilor este următoarea:

Belgia

12

Bulgaria

12

Republica Cehă

12

Danemarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spania

21

Franța

24

Croația

9

Italia

24

Cipru

6

Letonia

7

Lituania

9

Luxemburg

6

Ungaria

12

Malta

5

Țările de Jos

12

Austria

12

Polonia

21

Portugalia

12

România

15

Slovenia

7

Slovacia

9

Finlanda

9

Suedia

12

Regatul Unit

24”

(2)   Numărul membrilor Comitetului Regiunilor este mărit temporar la 353 pentru a ține seama de aderarea Croației, pentru perioada cuprinsă între data aderării și sfârșitul mandatului în timpul căruia Croația aderă la Uniune sau până la intrarea în vigoare a deciziei menționate la articolul 305 paragraful al doilea din TFUE, oricare dintre acestea ar surveni mai înainte.

(3)   În cazul în care decizia menționată la articolul 305 paragraful al doilea din TFUE a fost deja adoptată până la data aderării, prin derogare de la articolul 305 primul paragraf din TFUE care stabilește numărul maxim de membri ai Comitetului Regiunilor, Croației îi este alocat temporar un număr corespunzător de membri până la sfârșitul mandatului în timpul căruia aderă la Uniune.

Articolul 25

Mandatul administratorului din Consiliul de administrație al Băncii Europene de Investiții, desemnat de Croația și numit la momentul aderării conform prevederilor de la articolul 9 alineatul (2) paragraful al doilea din Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investiții, expiră la încheierea reuniunii anuale a Consiliului guvernatorilor în cadrul căreia se examinează raportul anual pentru exercițiul financiar 2017.

Articolul 26

(1)   Noii membri ai comitetelor, grupurilor, agențiilor sau ai altor organisme constituite prin tratatele originare sau printr-un act al instituțiilor sunt numiți în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute pentru numirea membrilor acestor comitete, grupuri, agenții sau altor organisme. Mandatul membrilor nou numiți încetează simultan cu cel al membrilor aflați în funcție la data aderării.

(2)   Componența comitetelor, grupurilor, agențiilor sau a altor organisme constituite prin tratatele originare sau printr-un act al instituțiilor, având un număr de membri stabilit indiferent de numărul statelor membre, se reînnoiește în totalitate în momentul aderării, cu excepția cazului în care mandatul membrilor actuali expiră în cele douăsprezece luni următoare aderării.

TITLUL III

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 27

(1)   De la data aderării, Croația transferă următoarea sumă corespunzătoare cotei care îi revine din capitalul vărsat pentru capitalul subscris astfel cum este definit la articolul 4 din Statutul Băncii Europene de Investiții:

Croația

42 720 000 EUR

Contribuția se transferă în opt tranșe egale scadente la 30 noiembrie 2013, 30 noiembrie 2014, 30 noiembrie 2015, 31 mai 2016, 30 noiembrie 2016, 31 mai 2017, 30 noiembrie 2017 și 31 mai 2018.

(2)   Croația contribuie, în opt tranșe egale scadente la datele prevăzute la alineatul (1), la rezervele și provizioanele echivalente rezervelor, precum și la sumele care urmează a fi incluse în cadrul rezervelor și provizioanelor, incluzând balanța contului de profit și pierderi, determinate la sfârșitul lunii anterioare aderării, astfel cum este prevăzut în bilanțul Băncii Europene de Investiții, cu sume corespunzătoare procentului de rezerve și provizioane prevăzut mai jos:

Croația

0,368 %

(3)   Capitalul și plățile menționate la alineatele (1) și (2) se plătesc de Croația în numerar în moneda euro, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor Băncii Europene de Investiții adoptă în unanimitate o derogare.

(4)   Cifrele pentru Croația menționate la alineatul (1) și la articolul 10 punctul 1 se pot adapta prin decizia organelor de conducere ale Băncii Europene de Investiții pe baza ultimelor date PIB finale publicate de Eurostat înainte de aderare.

Articolul 28

(1)   Croația plătește următoarea sumă către Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel prevăzut în Decizia 2002/234/CECO a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu din 27 februarie 2002 cu privire la consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și la Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (6):

(EUR, prețuri curente)

Croația

494 000.

(2)   Contribuția la Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel se efectuează în patru tranșe începând din anul 2015 și se plătește după cum urmează, în fiecare caz în prima zi lucrătoare a primei luni a fiecărui an:

2015: 15 %,

2016: 20 %,

2017: 30 %,

2018: 35 %.

Articolul 29

(1)   Achizițiile, acordarea subvențiilor și plățile pentru asistența financiară de preaderare în temeiul componentei „asistență pentru tranziție și consolidare a instituțiilor” și al componentei „cooperare transfrontalieră” ale Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 (7), pentru fondurile angajate înainte de aderare, cu excluderea programelor transfrontaliere Croația-Ungaria și Croația-Slovenia, și pentru asistența în temeiul Facilității de tranziție prevăzute la articolul 30, sunt gestionate de agențiile croate de punere în aplicare, începând de la data aderării.

Controlul ex ante exercitat de Comisie cu privire la achiziții și la acordarea de subvenții este eliminat printr-o decizie a Comisiei în acest scop, după ce aceasta a constatat funcționarea eficace a sistemului de gestionare și de control în cauză, în conformitate cu criteriile și condițiile prevăzute la articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (8) și la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (9).

În cazul în care decizia Comisiei de a elimina controlul ex ante nu a fost adoptată înainte de data aderării, niciun contract semnat între data aderării și data la care este adoptată decizia Comisiei nu este eligibil în temeiul asistenței financiare de preaderare și al Facilității de tranziție menționate la primul paragraf.

(2)   Angajamentele bugetare asumate înainte de data aderării în temeiul asistenței financiare de preaderare și a Facilității de tranziție menționate la alineatul (1), inclusiv încheierea și înregistrarea angajamentelor juridice individuale contractate ulterior și a plăților efectuate după aderare, sunt reglementate în continuare de normele aplicabile instrumentelor financiare de preaderare și incluse în capitolele bugetare corespunzătoare până la finalizarea programelor și proiectelor în cauză.

(3)   Dispozițiile privind punerea în aplicare a angajamentelor bugetare din cadrul acordurilor financiare privind asistența financiară de preaderare menționată la alineatul (1) primul paragraf și componenta „dezvoltare rurală” a IPA privind deciziile de finanțare adoptate înaintea aderării sunt în continuare aplicabile după data aderării. Acestea intră sub incidența normelor aplicabile instrumentelor financiare de preaderare. Cu toate acestea, procedurile de achiziții publice începute după data aderării sunt desfășurate în conformitate cu directivele relevante ale Uniunii.

(4)   Fondurile de preaderare destinate acoperirii cheltuielilor administrative, astfel cum sunt menționate la articolul 44, pot fi alocate în primii doi ani după aderare. Pentru costurile de audit și evaluare pot fi angajate fonduri de preaderare în cursul primilor cinci ani după aderare.

Articolul 30

(1)   În primul an de la aderare, Uniunea acordă Croației asistență financiară provizorie (denumită în continuare „Facilitatea de tranziție”), în vederea dezvoltării și a întăririi capacității sale administrative și judiciare de a pune în aplicare și de a asigura respectarea dreptului Uniunii și pentru a promova schimbul de bune practici inter pares. Această asistență trebuie să finanțeze proiecte de consolidare instituțională și un număr limitat de mici investiții dependente de cele dintâi.

(2)   Asistența trebuie să răspundă necesității continue de întărire a capacității instituționale în anumite domenii prin acțiuni care nu pot fi finanțate de fondurile structurale sau de fondurile pentru dezvoltare rurală.

(3)   Pentru proiectele de înfrățire dintre administrațiile publice în scopul consolidării instituționale, continuă să se aplice procedura cererii de oferte prin intermediul rețelei de puncte de contact din statele membre.

(4)   Creditele de angajament pentru Facilitatea de tranziție pentru Croația, exprimate în prețuri curente, totalizează 29 de milioane EUR în 2013 și au în vedere priorități naționale și orizontale.

(5)   Asistența în temeiul Facilității de tranziție se decide și se pune în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului sau pe baza altor dispoziții tehnice necesare pentru funcționarea Facilității de tranziție, care urmează să fie adoptate de Comisie.

(6)   Se acordă o atenție specială asigurării unei complementarități adecvate cu sprijinul prevăzut din Fondul social european pentru reforma administrativă și dezvoltarea capacității instituționale.

Articolul 31

(1)   Se constituie Facilitatea Schengen (denumită în continuare „Facilitatea provizorie Schengen”) ca instrument provizoriu pentru sprijinirea Croației în perioada dintre data aderării și sfârșitul anului 2014 în vederea finanțării acțiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și controlul frontierelor externe.

(2)   Pentru perioada 1 iulie 2013-31 decembrie 2014, se acordă Croației următoarele sume (exprimate în prețuri curente), sub forma plății unor sume globale în cadrul Facilității provizorii Schengen:

(milioane EUR în prețuri curente)

 

2013

2014

Croația

40

80

(3)   Suma anuală pentru 2013 se plătește Croației la 1 iulie 2013, iar suma anuală pentru 2014 se pune la dispoziție în prima zi lucrătoare după data de 1 ianuarie 2014.

(4)   Sumele globale se utilizează în termen de trei ani de la efectuarea primei plăți. Croația prezintă, în cel mult șase luni de la expirarea acestui termen de trei ani, un raport cuprinzător privind utilizarea finală a sumelor în temeiul Facilității provizorii Schengen, incluzând un raport justificativ privind cheltuielile. Orice fonduri neutilizate sau cheltuite nejustificat se recuperează de către Comisie.

(5)   Comisia poate adopta orice dispoziții tehnice necesare funcționării Facilității provizorii Schengen.

Articolul 32

(1)   Se constituie Facilitatea pentru fluxurile de numerar (denumită în continuare „Facilitatea provizorie pentru fluxurile de numerar”) ca instrument provizoriu pentru sprijinirea Croației în perioada dintre data aderării și sfârșitul anului 2014 în vederea îmbunătățirii fluxului de numerar în bugetul său național.

(2)   Pentru perioada 1 iulie 2013-31 decembrie 2014, se acordă Croației următoarele sume (exprimate în prețuri curente), sub forma plății unor sume globale în cadrul Facilității provizorii pentru fluxurile de numerar:

(milioane EUR în prețuri curente)

 

2013

2014

Croația

75

28,6

(3)   Fiecare sumă anuală este împărțită în tranșe lunare egale, care se plătesc în prima zi lucrătoare a fiecărei luni.

Articolul 33

(1)   În cadrul fondurilor structurale și de coeziune, se rezervă pentru Croația, pentru anul 2013, o sumă de 449,4 milioane EUR (prețuri curente) în credite de angajament.

(2)   O treime din suma menționată la alineatul (1) este rezervată pentru Fondul de coeziune.

(3)   Pentru perioada care face obiectul următorului cadru financiar, sumele care urmează să fie puse la dispoziția Croației în credite de angajament în cadrul fondurilor structurale și de coeziune sunt calculate pe baza acquis-ului Uniunii aplicabil la momentul respectiv. Aceste sume sunt ajustate în conformitate cu următorul calendar de introducere treptată:

70 % în 2014,

90 % în 2015,

100 % începând cu 2016.

(4)   În măsura în care limitele noului acquis al Uniunii o permit, se realizează o ajustare pentru a asigura o majorare de 2,33 de ori a fondurilor aferente Croației în 2014 comparativ cu suma din 2013, iar în 2015 o majorare de 3 ori a sumei din 2013.

Articolul 34

(1)   Suma totală care urmează să fie pusă la dispoziția Croației în anul 2013 în cadrul Fondului european pentru pescuit este de 8,7 milioane EUR (prețuri curente) în credite de angajament.

(2)   Prefinanțarea în cadrul Fondului european pentru pescuit reprezintă 25 % din suma totală menționată la alineatul (1) și este plătită într-o singură tranșă.

(3)   Pentru perioada care face obiectul următorului cadru financiar, sumele care urmează să fie puse la dispoziția Croației în credite de angajament se calculează pe baza acquis-ului Uniunii aplicabil la momentul respectiv. Aceste sume sunt ajustate în conformitate cu următorul calendar de introducere treptată:

70 % în 2014,

90 % în 2015,

100 % începând cu 2016.

(4)   În măsura în care limitele noului acquis al Uniunii o permit, se realizează o ajustare pentru a asigura în 2014 o majorare a fondurilor aferente Croației de 2,33 de ori comparativ cu suma din 2013, iar în 2015 o majorare de 3 ori comparativ cu suma din 2013.

Articolul 35

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (10) nu se aplică Croației pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013.

În anul 2013, Croației îi vor fi alocate 27,7 milioane EUR (prețuri curente) în cadrul componentei „dezvoltare rurală” menționate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului.

(2)   Măsurile suplimentare temporare pentru Croația cu privire la dezvoltarea rurală sunt menționate în anexa VI.

(3)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor de punere în aplicare, normele necesare pentru aplicarea anexei VI. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în coroborare cu articolul 13 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (11) sau cu procedura relevantă astfel cum este determinată de legislația aplicabilă.

(4)   Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, efectuează orice adaptări ale anexei VI în cazurile necesare, în vederea asigurării coerenței cu regulamentele privind dezvoltarea rurală.

TITLUL IV

ALTE DISPOZIȚII

Articolul 36

(1)   Comisia monitorizează îndeaproape toate angajamentele asumate de Croația în contextul negocierilor de aderare, inclusiv cele care trebuie îndeplinite înainte de sau până la data aderării. Monitorizarea de către Comisie constă în tabele de monitorizare actualizate periodic, dialogul din cadrul Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte (12) (denumit în continuare „ASS”), misiuni de evaluare inter pares, programul economic de preaderare, notificări bugetare și, dacă este cazul, scrisori de avertizare timpurie adresate autorităților croate. În toamna anului 2011, Comisia prezintă Consiliului și Parlamentului European un raport privind progresele înregistrate. În toamna anului 2012, Comisia prezintă Consiliului și Parlamentului European un raport complet de monitorizare. În cadrul procesului de monitorizare, Comisia se bazează, de asemenea, pe informațiile furnizate de statele membre și ia în considerare contribuțiile organizațiilor internaționale și civile, după caz.

Monitorizarea de către Comisie se concentrează în special asupra angajamentelor asumate de Croația în domeniul sistemului judiciar și al drepturilor fundamentale (anexa VII), inclusiv dezvoltarea continuă a istoricului rezultatelor în materie de reformă judiciară și eficiență, instrumentarea imparțială a dosarelor interne privind crimele de război și combaterea corupției.

Pe lângă aceasta, monitorizarea întreprinsă de Comisie se concentrează asupra domeniului libertății, securității și justiției, inclusiv punerea în aplicare și executarea cerințelor Uniunii în materie de gestionare a frontierelor externe, cooperare polițienească, combaterea criminalității organizate și cooperare judiciară în materie civilă și penală, precum și asupra angajamentelor din domeniul politicii concurențiale, inclusiv restructurarea industriei construcțiilor navale (anexa VIII) și a sectorului siderurgic (anexa IX).

Până la aderarea Croației, Comisia publică evaluări semestriale privind angajamentele asumate de Croația în privința acestor domenii ca parte integrantă a tabelelor și rapoartelor sale periodice de monitorizare.

(2)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate lua toate măsurile adecvate în cazul în care, în timpul procesului de monitorizare, sunt identificate unele preocupări. Măsurile nu pot fi menținute mai mult decât este strict necesar și, în orice caz, sunt revocate de Consiliu, hotărând în conformitate cu aceeași procedură, după abordarea în mod eficace a preocupărilor relevante.

Articolul 37

(1)   În cazul în care, în termen de cel mult trei ani de la data aderării, survin dificultăți semnificative și susceptibile să persiste în orice sector al economiei sau care ar putea provoca deteriorarea serioasă a situației economice într-un anumit domeniu, Croația poate solicita să fie autorizată să adopte măsuri de protecție în vederea remedierii situației și a adaptării sectorului în cauză la economia pieței interne.

În aceleași împrejurări, oricare actual stat membru poate solicita să fie autorizat să adopte măsuri de protecție în raport cu Croația.

(2)   La solicitarea statului interesat, Comisia stabilește, prin procedură de urgență, măsurile de protecție pe care le consideră necesare, precizând condițiile și modalitățile aplicabile acestora.

În caz de dificultăți economice serioase și la cererea expresă a statului membru interesat, Comisia hotărăște în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii însoțite de datele de fundamentare corespunzătoare. Măsurile astfel hotărâte sunt de imediată aplicare, țin seama de interesele tuturor părților interesate și nu pot determina efectuarea de controale la frontiere.

(3)   Măsurile autorizate în temeiul acestui articol pot include derogări de la normele TUE, ale TFUE și ale prezentului act, în măsura și pentru termenele strict necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute de această măsură de salvgardare. Se acordă prioritate măsurilor care afectează cel mai puțin funcționarea pieței interne.

Articolul 38

În cazul în care Croația nu își îndeplinește angajamentele asumate în contextul negocierilor de aderare, inclusiv angajamente asumate în cadrul unei politici sectoriale care privește activități economice cu efecte transfrontaliere, determinând astfel o perturbare semnificativă a bunei funcționări a pieței interne sau constituind o amenințare la adresa intereselor financiare ale Uniunii ori un risc iminent al unei atari perturbări sau amenințări, Comisia poate să adopte măsuri corespunzătoare, în termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie inițiativă.

Aceste măsuri sunt proporționale și se acordă prioritate acelora dintre ele care perturbă cel mai puțin funcționarea pieței interne și, după caz, aplicării mecanismelor sectoriale de salvgardare în vigoare. Măsurile de salvgardare din cadrul prezentului articol nu pot fi utilizate ca mijloace arbitrare de discriminare sau de restrângere disimulată a comerțului dintre statele membre. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul negocierilor, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu excepția cazului în care este prevăzută o dată ulterioară. Măsurile sunt menținute pentru perioada de timp strict necesară și, în orice caz, ele sunt revocate din momentul îndeplinirii angajamentului respectiv. Măsurile pot fi totuși aplicate dincolo de termenul prevăzut la primul paragraf atât timp cât angajamentele corespunzătoare nu au fost îndeplinite. Comisia poate adapta măsurile luate în funcție de măsura în care Croația își îndeplinește angajamentele. Comisia informează Consiliul în timp util înainte de a abroga măsurile de salvgardare și ține seama în mod adecvat de eventualele observații ale Consiliului în această privință.

Articolul 39

În cazul în care, în Croația, există deficiențe semnificative sau un risc iminent privind apariția unor asemenea deficiențe în transpunerea sau în stadiul aplicării actelor adoptate de instituții în conformitate cu titlul V partea a treia din TFUE, precum și a actelor adoptate de instituții înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în conformitate cu titlul VI din TUE sau cu titlul IV partea a treia din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Comisia poate, în termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie inițiativă și după consultarea statelor membre, să adopte măsuri corespunzătoare și să precizeze condițiile și modalitățile aplicabile acestora.

Măsurile pot lua forma suspendării provizorii a aplicării dispozițiilor și hotărârilor corespunzătoare în relațiile dintre Croația și oricare alt ori alte state membre, fără să aducă atingere continuării cooperării judiciare strânse. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul negocierilor, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu excepția cazului în care este prevăzută o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menținute mai mult decât este strict necesar și, în orice caz, sunt revocate la data la care deficiențele sunt remediate. Măsurile pot fi totuși aplicate dincolo de termenul prevăzut la primul paragraf atâta timp cât aceste deficiențe subzistă. Ca răspuns la progresele realizate de Croația în remedierea deficiențelor identificate, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate, după consultarea statelor membre. Comisia informează Consiliul în timp util înainte de a abroga măsurile de salvgardare și ține seama în mod adecvat de eventualele observații ale Consiliului în această privință.

Articolul 40

Pentru a nu împiedica buna funcționare a pieței interne, aplicarea normelor naționale ale Croației pe parcursul perioadelor de tranziție menționate la anexa V nu conduce la controale la frontieră între statele membre.

Articolul 41

În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a facilita trecerea de la regimul în vigoare în Croația la cel decurgând din aplicarea politicii agricole comune în condițiile prevăzute în prezentul act, asemenea măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (13), coroborat cu articolul 13 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (14), sau cu procedura relevantă, astfel cum se specifică în legislația aplicabilă. Aceste măsuri pot fi adoptate în cursul unui perioade de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor se limitează la perioada respectivă. Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate prelungi această perioadă.

Dacă este cazul, măsurile tranzitorii prevăzute la primul paragraf se pot adopta și înainte de data aderării. Adoptarea unor asemenea măsuri se face de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei sau de către Comisie, în cazul în care acestea afectează instrumente adoptate inițial de Comisie, în conformitate cu procedurile necesare adoptării instrumentelor în cauză.

Articolul 42

În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a facilita trecerea de la regimul în vigoare în Croația la cel decurgând din aplicarea normelor veterinare, fitosanitare și a celor privind siguranța alimentară ale Uniunii, asemenea măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura relevantă, astfel cum se specifică în legislația aplicabilă. Aceste măsuri sunt adoptate în cursul unui perioade de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor se limitează la perioada respectivă.

Articolul 43

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, definește termenii în care:

(a)

se poate renunța la cerința privind o declarație sumară de ieșire pentru produsele menționate la articolul 28 alineatul (2) din TFUE care părăsesc teritoriul Croației pentru a traversa teritoriul Bosniei și Herțegovina la Neum („Coridorul Neum”);

(b)

se poate renunța la cerința privind o declarație sumară de intrare pentru produsele care intră în domeniul de aplicare al literei (a) atunci când acestea reintră pe teritoriul Croației după ce au traversat teritoriul Bosniei și Herțegovina la Neum.

Articolul 44

Comisia poate adopta toate măsurile adecvate pentru a asigura menținerea personalului statutar necesar în Croația pentru o perioadă de maxim 18 luni după aderare. În cursul acestei perioade, funcționarii, angajații temporari și angajații contractuali repartizați pe posturi în Croația înainte de aderare, și care trebuie să rămână în activitate în acest stat după aderare, beneficiază de aceleași condiții financiare și materiale cu cele aplicate înainte de aderare, în conformitate cu Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, adoptat prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (15). Cheltuielile administrative, inclusiv salariile pentru alt personal necesar, sunt acoperite de bugetul general al Uniunii Europene.

PARTEA A CINCEA

DISPOZIȚII PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A PREZENTULUI ACT

TITLUL I

ADAPTĂRI ALE NORMELOR DE PROCEDURĂ ALE INSTITUȚIILOR ȘI ALE NORMELOR ȘI NORMELOR DE PROCEDURĂ ALE COMITETELOR

Articolul 45

Instituțiile efectuează, în conformitate cu procedurile proprii prevăzute în tratatele originare, adaptările regulamentelor lor de procedură care au devenit necesare ca urmare a aderării.

Adaptările normelor comitetelor instituite prin tratatele originare și ale regulamentelor lor de procedură, care au devenit necesare ca urmare a aderării, se efectuează cât mai curând posibil după aderare.

TITLUL II

APLICABILITATEA ACTELOR INSTITUȚIILOR

Articolul 46

În momentul aderării, Croația este considerată a fi, în conformitate cu tratatele originare, destinatar al directivelor și al deciziilor în sensul articolului 288 din TFUE. Cu excepția directivelor și a deciziilor care au intrat în vigoare în temeiul articolului 297 alineatul (1) paragraful al treilea și al articolului 297 alineatul (2) paragraful al doilea din TFUE, se consideră că Croației i-au fost notificate aceste directive și decizii în momentul aderării.

Articolul 47

(1)   Croația pune în aplicare măsurile necesare pentru a respecta, de la data aderării, dispozițiile directivelor și ale deciziilor în sensul articolului 288 din TFUE, cu excepția cazului în care prezentul act prevede un alt termen. Croația comunică măsurile respective Comisiei până la data aderării sau, în cazul unei date ulterioare, până la termenul prevăzut în prezentul act.

(2)   În măsura în care modificările introduse de prezentul act în directivele în sensul articolului 288 din TFUE necesită modificarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale actualelor state membre, actualele state membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a respecta, de la data aderării Croației, directivele modificate, cu excepția cazului în care prezentul act prevede un alt termen. Acestea comunică măsurile respective Comisiei până la data aderării sau, în cazul unei date ulterioare, până la termenul prevăzut în prezentul act.

Articolul 48

Dispozițiile prevăzute de actele cu putere de lege și actele administrative destinate să asigure protecția sănătății lucrătorilor și a populației pe teritoriul Croației împotriva pericolelor care rezultă din radiațiile ionizante sunt comunicate Comisiei de către Croația, în conformitate cu articolul 33 din Tratatul CEEA, în termen de trei luni de la aderare.

Articolul 49

La cererea temeinic motivată a Croației, transmisă Comisiei până la data aderării, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, sau Comisia, în cazul în care actul originar fost adoptat de Comisie, poate lua măsuri constând în derogări temporare de la actele adoptate de instituții între 1 iulie 2011 și data aderării. Măsurile sunt adoptate în conformitate cu normele de votare care reglementează adoptarea actului în privința căruia se încearcă obținerea unei derogări temporare. În cazul în care derogările menționate sunt adoptate după aderare, acestea pot fi aplicate de la data aderării.

Articolul 50

În cazul în care unele acte ale instituțiilor, adoptate înainte de data aderării, necesită adaptări ca urmare a aderării și în cazul în care adaptările necesare nu sunt prevăzute în prezentul act sau în anexele acestuia, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, sau Comisia, dacă actul originar fost adoptat de Comisie, adoptă în acest scop actele necesare. În cazul în care aceste acte sunt adoptate după aderare, acestea pot fi aplicate de la data aderării.

Articolul 51

Cu excepția unor dispoziții contrare ale prezentului act, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului act.

Articolul 52

Textele actelor instituțiilor adoptate înainte de aderare și redactate de instituțiile respective în limba croată sunt autentice, de la data aderării, în aceleași condiții ca și textele redactate în actualele limbi oficiale. Acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene dacă textele în actualele limbi oficiale au fost de asemenea publicate.

TITLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 53

Anexele I-IX, apendicele la acestea și protocolul formează parte integrantă din prezentul act.

Articolul 54

Guvernul Republicii Italiene transmite Guvernului Republicii Croația o copie certificată a Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, precum și a tratatelor de modificare sau completare a acestora, inclusiv a Tratatului privind aderarea Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a Tratatului privind aderarea Republicii Elene, a Tratatului privind aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze, a Tratatului privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei, a Tratatului privind aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace și a Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria și a României în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.

Textele tratatelor menționate la primul paragraf, redactate în limba croată, se anexează la prezentul act. Aceste texte sunt autentice în aceleași condiții ca și textele tratatelor respective redactate în actualele limbi oficiale.

Articolul 55

O copie certificată a acordurilor internaționale depuse în arhivele Secretariatului General al Consiliului este transmisă Guvernului Republicii Croația de către secretarul general.


(1)  JO L 114, 30.4.2002, p. 6.

(2)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(3)  JO L 209, 11.8.2005, p. 27, JO L 287, 28.10.2005, p. 4 și JO L 168M, 21.6.2006, p. 33.

(4)  JO L 287, 4.11.2010, p. 3.

(5)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

(6)  JO L 79, 22.3.2002, p. 42.

(7)  JO L 210, 31.7.2006, p. 82.

(8)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 170, 29.6.2007, p. 1.

(10)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1 și JO L 286M, 4.11.2010, p. 26.

(11)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(12)  JO L 26, 28.1.2005, p. 3.

(13)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(14)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(15)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

ANEXA I

Lista convențiilor și protocoalelor la care Republica Croația devine parte de la data aderării [menționată la articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare]

1.

Convenția din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO L 225, 20.8.1990, p. 10)

Convenția din 21 decembrie 1995 privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO C 26, 31.1.1996, p. 1)

Protocolul din 25 mai 1999 de modificare a Convenției din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO C 202, 16.7.1999, p. 1)

Convenția din 8 decembrie 2004 privind aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO C 160, 30.6.2005, p. 1)

2.

Convenția din 26 iulie 1995, elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 316, 27.11.1995, p. 49)

Protocolul din 27 septembrie 1996, elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 313, 23.10.1996, p. 2)

Protocolul din 29 noiembrie 1996, elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 151, 20.5.1997, p. 2)

Al doilea protocol din 19 iunie 1997, elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 221, 19.7.1997, p. 12)

3.

Convenția din 26 mai 1997, elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene (JO C 195, 25.6.1997, p. 2)

4.

Convenția din18 decembrie 1997, elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (JO C 24, 23.1.1998, p. 2)

5.

Convenția din 17 iunie 1998, elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind decăderea din dreptul de a conduce autovehicule (JO C 216, 10.7.1998, p. 2)

6.

Convenția din 29 mai 2000 elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (JO C 197, 12.7.2000, p. 3)

Protocolul din 16 octombrie 2001 la Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, elaborat de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 326, 21.11.2001, p. 2)

ANEXA II

Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat în cadrul Uniunii Europene, și ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să fie obligatorii și aplicabile pe teritoriul Republicii Croația de la data aderării [menționată la articolul 4 alineatul (1) din Actul de aderare]

1.

Acordul între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985 (1).

2.

Următoarele dispoziții ale Convenției semnate la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, Actul final al acestei convenții și declarațiile comune aferente (2), modificate de unele dintre actele enumerate la punctul 8 din prezenta anexă:

Articolul 1, în măsura în care se referă la dispozițiile prezentului punct; articolul 26; articolul 39; articolele 44-49 [cu excepția articolului 47 alineatul (4) și a articolului 49 litera (a)], articolul 51, articolele 54-58; articolul 62 alineatul (3); articolele 67-69; articolele 71 și 72; articolele 75 și 76; articolul 82; articolul 91; articolele 126-130, în măsura în care se referă la dispozițiile prezentului alineat; și articolul 136; declarațiile comune 1 și 3 din Actul final.

3.

Următoarele dispoziții ale acordurilor de aderare la Convenția semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, actele finale ale acestora și declarațiile aferente, astfel cum au fost modificate de unele dintre actele enumerate la punctul 8 din prezenta anexă:

(a)

Acordul privind aderarea Regatului Danemarcei, semnat la 19 decembrie 1996:

articolul 5 alineatul (2) și articolul 6;

(b)

Acordul privind aderarea Republicii Finlanda, semnat la 19 decembrie 1996:

articolul 5;

Declarația Guvernului Republicii Finlanda privind Insulele Åland din partea III a Actului final;

(c)

Acordul privind aderarea Regatului Suediei, semnat la 19 decembrie 1996:

Articolul 5.

4.

Următoarele acorduri și înțelegeri întemeiate pe acquis-ul Schengen sau conexe în alt mod acestuia:

Acordul încheiat la 18 mai 1999 între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, inclusiv a anexelor Actului final, declarațiilor și schimburilor de scrisori alăturate acestuia, aprobat prin Decizia 1999/439/CE a Consiliului (JO L 176, 10.7.1999, p. 35)

Acordul încheiat la 30 iunie 1999 între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind instituirea de drepturi și obligații în raporturile dintre Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de o parte, și Republica Islanda și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, în sectoarele acquis-ului Schengen aplicabile acestor state, aprobat prin Decizia 2000/29/CE a Consiliului (JO L 15, 20.1.2000, p. 1)

Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, semnat la 26 octombrie 2004 și aprobat prin Decizia 2008/146/CE a Consiliului și prin Decizia 2008/149/JAI a Consiliului (OJ L 53, 27.2.2008, p. 1 și p. 50)

Protocolul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, semnat la 28 februarie 2008 și aprobat prin Decizia 2011/349/UE a Consiliului și prin Decizia 2011/350/UE a Consiliului (JO L 160, 18.6.2011, p. 1 și p. 19)

Înțelegerea între Comunitatea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei cu privire la modalitățile de participare a acestor state la Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv declarația comună anexată, semnată la 1 februarie 2007 și aprobată prin Decizia 2007/511/CE a Consiliului (JO L 188, 20.7.2007, p. 15)

Acordul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind modalitățile de participare a statelor respective la activitățile Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, inclusiv declarațiile comune anexate, semnat la 30 septembrie 2009 și aprobat prin Decizia 2010/490/UE a Consiliului (JO L 243, 16.9.2010, p. 2)

Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare aferente Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, inclusiv declarațiile anexate, semnat la 19 martie 2010 și aprobat prin Decizia 2011/305/UE a Consiliului (JO L 137, 25.5.2011, p. 1) (3).

5.

Dispozițiile următoarelor decizii (a se vedea JO L 239, 22.9.2000, p. 1) ale Comitetului Executiv instituit prin Convenția semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, modificate de unele dintre actele enumerate la punctul 8 din prezenta anexă:

SCH/Com-ex (93) 10 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind declarațiile miniștrilor și secretarilor de stat

SCH/Com-ex (93) 14 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind îmbunătățirea practicii cooperării judiciare în materia combaterii traficului de droguri

SCH/Com-ex (94) 16 rev. Decizia Comitetului Executiv din 21 noiembrie 1994 privind achiziționarea ștampilelor comune de intrare și ieșire

SCH/Com-ex (94) 28 rev. Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind certificatul, prevăzut la articolul 75, pentru transportul narcoticelor și al substanțelor psihotrope

SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind intrarea în vigoare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen din 19 iunie 1990

SCH/Com-ex (95) 21 Decizia Comitetului Executiv din 20 decembrie 1995 privind schimbul rapid, între statele Schengen, de date statistice și concrete privind eventuale disfuncții la frontierele externe

SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 21 aprilie 1998 privind activitățile Grupului Operativ, în măsura în care aceasta se referă la dispozițiile punctului 2 din prezenta anexă

SCH/Com-ex (98) 26 def. Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind înființarea Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a dispozițiilor Schengen

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Decizia Comitetului Executiv din 27 octombrie 1998 privind adoptarea unor măsuri de combatere a imigrării ilegale, în măsura în care aceasta se referă la dispozițiile punctului 2 din prezenta anexă

SCH/Com-ex (98) 52 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind Broșura cu privire la cooperarea polițienească transfrontalieră, în măsura în care aceasta se referă la dispozițiile punctului 2 din prezenta anexă

SCH/Com-ex (98) 59 rev. Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind detașarea coordonată a consilierilor în materie de documente

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind normele în materie de stupefiante

SCH/Com-ex (99) 6 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind acquis-ul Schengen în materie de telecomunicații

SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind ofițerii de legătură

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind principiile generale care reglementează plata informatorilor

SCH/Com-ex (99) 10 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind traficul ilegal de arme de foc.

6.

Următoarele declarații (a se vedea JO L 239, 22.9.2000, p. 1) ale Comitetului Executiv instituit prin Convenția semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispozițiile punctului 2 din prezenta anexă:

SCH/Com-ex (96) decl. 6 rev. 2 Declarația Comitetului Executiv din 26 iunie 1996 privind extrădarea

SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 Declarația Comitetului Executiv din 9 februarie 1998 privind răpirea de minori.

7.

Următoarele decizii (a se vedea JO L 239, 22.9.2000, p. 1) ale Grupului Central instituit prin Convenția semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispozițiile punctului 2 din prezenta anexă:

SCH/C (98) 117 Decizia Grupului Central din 27 octombrie 1998 privind adoptarea unor măsuri de combatere a imigrării ilegale

SCH/C (99) 25 Decizia Grupului Central din 22 martie 1999 privind principiile generale care reglementează plata informatorilor.

8.

Următoarele acte întemeiate pe acquis-ul Schengen sau conexe în alt mod acestuia:

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 164, 14.7.1995, p. 1)

Decizia 1999/307/CE a Consiliului din 1 mai 1999 de stabilire a modalităților de integrare a Secretariatului Schengen în cadrul Secretariatul General al Consiliului (JO L 119, 7.5.1999, p. 49)

Decizia 1999/435/CE a Consiliului din 20 mai 1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene și din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul (JO L 176, 10.7.1999, p. 1)

Decizia 1999/436/CE a Consiliului din 20 mai 1999 de stabilire, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene și din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare dintre dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 17)

Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31)

Decizia 1999/848/CE a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind aplicarea integrală a acquis-ului Schengen pe teritoriul Greciei (JO L 327, 21.12.1999, p. 58)

Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43)

Decizia 2000/586/JAI a Consiliului din 28 septembrie 2000 de instituire a unei proceduri de modificare a articolului 40 alineatele (4) și (5), a articolului 41 alineatul (7) și a articolului 65 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele externe comune (JO L 248, 3.10.2000, p. 1)

Decizia 2000/777/CE a Consiliului din 1 decembrie 2000 privind punerea în aplicare a acquis-ului Schengen în Danemarca, Finlanda și Suedia, precum și în Islanda și Norvegia (JO L 309, 9.12.2000, p. 24)

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1)

Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispozițiilor prevăzute la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 187, 10.7.2001, p. 45)

Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de către statul membru care emite formularul respectiv (JO L 53, 23.2.2002, p. 4)

Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20)

Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1)

Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 1)

Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 17)

Decizia 2003/170/JAI a Consiliului din 27 februarie 2003 privind folosirea comună a ofițerilor de legătură detașați de autoritățile de aplicare a legii din statele membre (JO L 67, 12.3.2003, p. 27)

Decizia 2003/725/JAI a Consiliului din 2 octombrie 2003 de modificare a dispozițiilor articolului 40 alineatele (1) și (7) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (JO L 260, 11.10.2003, p. 37)

Directiva 2003/110/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind asistența la tranzit în cadrul măsurilor de îndepărtare pe cale aeriană (JO L 321, 6.12.2003, p. 26)

Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (JO L 64, 2.3.2004, p. 1)

Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii (JO L 261, 6.8.2004, p. 24)

Decizia 2004/573/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru expulzarea de pe teritoriul a două sau mai multe state membre a resortisanților țărilor terțe care fac obiectul măsurilor individuale de expulzare (JO L 261, 6.8.2004, p. 28)

Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informații privind Vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5 și JO L 142M, 30.5.2006, p. 60)

Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1 și JO L 153M, 7.6.2006, p. 136)

Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1 și JO L 153M, 7.6.2006, p. 375)

Decizia 2004/926/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind punerea în aplicare a unor părți din acquis-ul Schengen de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (JO L 395, 31.12.2004, p. 70)

Decizia nr. 2005/267/CE a Consiliului din 16 martie 2005 de creare a unei Rețele de Informare și Coordonare securizate, conectate la Internet, pentru serviciile de gestionare a migrării ale statelor membre (JO L 83,1, 1.4.2005, p. 48 și JO L 159M, 13.6.2006, p. 288)

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 105, 13.4.2006, p. 1), cu excepția articolului 1 prima teză, a articolului 5 alineatul (4) litera (a), a titlului III și a dispozițiilor de la titlul II și a anexelor care fac referire la Sistemul de Informații Schengen (SIS)

Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 386, 29.12.2006, p. 89)

Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen (JO L 405, 30.12.2006, p. 1), cu excepția articolului 4 litera (b) și a articolului 9 litera (c)

Decizia 2007/471/CE a Consiliului din 12 iunie 2007 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă (JO L 179, 7.7.2007, p. 46)

Regulamentul (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenție rapidă la frontieră și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului în ceea ce privește acest mecanism și de reglementare a sarcinilor și a competențelor agenților invitați (JO L 199, 31.7.2007, p. 30), cu excepția dispozițiilor articolului 6 alineatele (8) și (9) în măsura în care se referă la acordarea accesului la Sistemul de Informații Schengen

Decizia 2007/801/CE a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Cehă, în Republica Estonia, în Republica Letonia, în Republica Lituania, în Republica Ungară, în Republica Malta, în Republica Polonă, în Republica Slovenia și în Republica Slovacă (JO L 323, 8.12.2007, p. 34)

Decizia 2008/421/CE a Consiliului din 5 iunie 2008 privind aplicarea în Confederația Elvețiană a dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen (JO L 149, 7.6.2008, p. 74)

Articolul 6 din Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129)

Decizia 2008/903/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Confederația Elvețiană (JO L 327, 5.12.2008, p. 15)

Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (JO L 350, 30.12.2008, p. 60)

Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1)

Decizia 2010/252/UE a Consiliului din 26 aprilie 2010 de completare a Codului frontierelor Schengen cu dispoziții referitoare la supravegherea frontierelor externe maritime în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 111, 4.5.2010, p. 20)

Decizia 2010/365/UE a Consiliului din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (JO L 166, 1.7.2010, p. 17)


(1)  JO L 239, 22.9.2000, p. 13.

(2)  JO L 239, 22.9.2000, p. 19.

(3)  Atât timp cât acest acord nu este încă încheiat, doar în măsura în care se aplică cu titlu provizoriu.

ANEXA III

Lista menționată la articolul 15 din Actul de aderare: adaptări ale actelor adoptate de instituții

1.   LIBERTATEA DE A PRESTA SERVICII

32005 L 0036: Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).

(a)

La articolul 23, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Fără a aduce atingere articolului 43b, fiecare stat membru recunoaște titlurile de calificare ca medic care permit accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile de formare ca asistent medical generalist, medic dentist, medic dentist specialist, medic veterinar, moașă, farmacist și arhitect ale resortisanților statelor membre și care au fost eliberate de fosta Iugoslavie sau a căror formare a început:

(a)

pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991; și

(b)

pentru Croația, înainte de 8 octombrie 1991,

atunci când autoritățile statelor membre menționate anterior atestă că respectivele calificări au, pe teritoriul lor, același efect pe plan juridic ca cele pe care ele însele le eliberează și, pentru arhitecți, același efect ca și titlurile de calificare menționate pentru aceste state membre în anexa VI punctul 6, în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de asistent medical generalist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de medic veterinar, de moașă, de farmacist, în ceea ce privește activitățile menționate la articolul 45 alineatul (2) și de arhitect, în ceea ce privește activitățile menționate la articolul 48, precum și exercitarea acestora.

Această atestare trebuie să fie însoțită de un certificat eliberat de aceleași autorități, care să demonstreze că respectivele persoane au exercitat în mod efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul lor pe o perioadă de cel puțin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului.”

(b)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 43b

Drepturile dobândite ca moașă nu se aplică următoarelor calificări, obținute în Croația înainte de 1 iulie 2013 viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (asistentă medicală obstretică-ginecologie), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmieră obstetrică-ginecologie), viša medicinska sestra primaljskog smjera (asistentă medicală cu diplomă de moașă), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmieră cu diplomă de moașă), ginekološko-opstetrička primalja (moașă obstetrică-ginecologie) și primalja (moașă).”

2.   LEGISLAȚIA PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

I.   MARCA COMUNITARĂ

32009 R 0207: Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, 24.3.2009, p. 1).

La articolul 165, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   De la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Croației, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei și a Slovaciei (denumite în continuare «noi state membre»), o marcă comunitară înregistrată sau solicitată în conformitate cu prezentul regulament înaintea respectivelor date de aderare se extinde la teritoriul acestor state membre pentru a avea același efect în întreaga Comunitate.”

II.   CERTIFICATELE SUPLIMENTARE DE PROTECȚIE

1.

31996 R 1610: Regulamentul (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 1996 privind crearea unui certificat suplimentar de protecție pentru produsele fitosanitare (JO L 198, 8.8.1996, p. 30).

(a)

La articolul 19a se adaugă următoarea literă:

„(m)

oricărui produs fitosanitar protejat printr-un brevet valabil și a cărui primă autorizare de introducere pe piață ca produs fitosanitar a fost obținută după 1 ianuarie 2003 îi poate fi acordat un certificat în Croația, cu condiția ca cererea pentru obținerea certificatului să fie depusă în termen de șase luni de la data aderării.”

(b)

La articolul 20, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezentul regulament se aplică certificatelor suplimentare de protecție acordate în conformitate cu legislația internă a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Croației, a Letoniei, a Lituaniei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei și a Slovaciei înainte de respectivele date de aderare.”

2.

32009 R 0469: Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (JO L 152, 16.6.2009, p. 1).

(a)

La articolul 20 se adaugă următoarea literă:

„(m)

oricărui medicament protejat printr-un brevet valabil și a cărui primă autorizare de introducere pe piață ca medicament a fost obținută după 1 ianuarie 2003 îi poate fi acordat un certificat în Croația, cu condiția ca, pentru obținerea acestui certificat, cererea să fie depusă în termen de șase luni de la data aderării.”

(b)

La articolul 21, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezentul regulament se aplică certificatelor suplimentare de protecție acordate în conformitate cu legislația internă a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Croației, a Letoniei, a Lituaniei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei și a Slovaciei înainte de respectivele date de aderare.”

III.   DESENELE ȘI MODELELE INDUSTRIALE COMUNITARE

32002 R 0006: Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO L 3, 5.1.2002, p. 1).

La articolul 110a, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   De la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Croației, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei și a Slovaciei (denumite în continuare «noi state membre»), un desen sau model industrial comunitar protejat sau solicitat în conformitate cu acest regulament înaintea respectivelor date de aderare se extinde la teritoriul acestor state membre pentru a avea același efect în întreaga Comunitate.”

3.   SERVICII FINANCIARE

32006 L 0048: Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) (JO L 177, 30.6.2006, p. 1).

La articolul 2, după mențiunea referitoare la Franța, se introduce textul următor:

„—

în Croația, «kreditne unije» și «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»,”.

4.   AGRICULTURĂ

1.

31991 R 1601: Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole (JO L 149, 14.6.1991, p. 1).

În anexa II, după denumirea geografică „Nürnberger Glühwein” se introduce următoarea denumire:

„Samoborski bermet”

2.

32007 R 1234: Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(a)

La articolul 66, se adaugă următorul alineat:

„(4a)   Pentru Croația se stabilește o rezervă specială pentru restructurare, astfel cum se indică în anexa IX punctul 2. Această rezervă se eliberează de la data de 1 aprilie a primului an contingentar de după aderare, în măsura în care consumul de lapte și produse lactate a scăzut în Croația în perioada 2008-2012.

Decizia de a elibera rezerva și de a o distribui pentru livrări și cota directă de vânzare se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2), pe baza evaluării unui raport care urmează a fi înaintat de către Croația până la 31 decembrie 2013. Acest raport descrie în detaliu rezultatele și tendințele procesului efectiv de restructurare a sectorului produselor lactate din Croația și, în special, trecerea de la o producție destinată consumului propriu al exploatărilor la o producție destinată pieței.”

(b)

La articolul 103k alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Prezentul alineat nu se aplică Croației pentru exercițiul financiar 2013. Croația transmite Comisiei un proiect de program de sprijin cu o durată de cinci ani pentru perioada programului 2014-2018.”

(c)

În anexa III partea a II-a, punctul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„13.

«rafinărie cu activitate permanentă» înseamnă o unitate de producție:

al cărei singur domeniu de activitate îl constituie rafinarea zahărului brut din trestie importat

sau

care a rafinat, în anul de comercializare 2004/2005, o cantitate de cel puțin 15 000 de tone de zahăr brut din trestie importat. În sensul prezentei liniuțe, în cazul Croației, anul de comercializare este 2007/2008.”

(d)

Anexa VI se înlocuiește cu textul următor:

„ANEXA VI

COTE NAȚIONALE ȘI REGIONALE

începând cu anul de comercializare 2010/2011

(în tone)

State membre sau regiuni

Zahăr

Izoglucoză

Sirop de inulină

Belgia

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Republica Cehă

372 459,3

 

 

Danemarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spania

498 480,2

53 810,2

 

Franța

(metropolitană)

3 004 811,15

 

0

Departamentele franceze de peste mări

432 220,05

 

 

Croația

192 877,0

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Letonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungaria

105 420,0

220 265,8

 

Țările de Jos

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugalia

(continent)

0

12 500,0

 

Regiunea Autonomă Azore

9 953,0

 

 

România

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacia

112 319,5

68 094,5

 

Finlanda

80 999,0

0

 

Suedia

293 186,0

 

 

Regatul Unit

1 056 474,0

0

 

TOTAL

13 529 618,20

690 440,8

0”

(e)

În anexa IX punctul 1, după mențiunea referitoare la Franța, se introduc următoarele:

„Statul membru

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Croația

 

 

 

 

 

765 000

765 000”

(f)

În anexa IX punctul 2, tabelul se înlocuiește cu textul următor:

„Statul membru

Tone

Bulgaria

39 180

Croația

15 000

România

188 400”

(g)

În anexa X, după mențiunea referitoare la Franța, se introduce textul următor:

„Croația

40,70”

(h)

În anexa Xb, se adaugă următorul tabel:

în mii EUR

„Exercițiul bugetar

2013

2014

2015

2016

începând cu 2017 și în continuare

Croația

0

11 885

11 885

11 885

10 832”

(i)

La punctul 2 din apendicele la anexa XIb se adaugă punctul următor:

„(h)

în Croația, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele subregiuni: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje și Zagorje-Međimurje.”

(j)

La punctul 3 din apendicele la anexa XIb, se adaugă punctul următor:

„(h)

în Croația, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele subregiuni: Hrvatsko Podunavlje și Slavonija.”

(k)

La punctul 4 din apendicele la anexa XIb se adaugă punctul următor:

„(g)

în Croația, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele subregiuni: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija și Srednja i Južna Dalmacija.”

3.

32008 R 0110: Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

(a)

La articolul 20, se adaugă următorul alineat:

„(4)   Termenul pentru transmiterea dosarelor tehnice menționat la alineatul (1) se aplică și pentru indicațiile geografice ale Croației enumerate în anexa III.”

(b)

În anexa III punctul 9, se adaugă următoarele indicații geografice:

 

„Hrvatska loza

Croația

 

Hrvatska stara šljivovica

Croația

 

Slavonska šljivovica

Croația”

(c)

În anexa III punctul 32, se adaugă următoarele indicații geografice:

 

„Hrvatski pelinkovac

Croația”

(d)

În anexa III, se introduce următorul punct:

„39.

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

Zadarski maraschino

Croația”

(e)

În anexa III, în categoria de produse „Alte băuturi spirtoase”, se adaugă următoarea indicație geografică:

 

„Hrvatska travarica

Croația”

4.

32009 R 0073: Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, 31.1.2009, p. 16).

(a)

La articolul 2, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

«noi state membre» înseamnă Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia;”

(b)

La articolul 6 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre, cu excepția noilor state membre, se asigură că terenurile utilizate ca pășuni permanente la data prevăzută pentru cererile de ajutor pe suprafață din 2003 sunt în continuare utilizate în acest scop. Noile state membre, altele decât Bulgaria, Croația și România, se asigură că terenurile utilizate ca pășuni permanente la 1 mai 2004 sunt în continuare utilizate în acest scop. Bulgaria și România se asigură că terenurile utilizate ca pășuni permanente la 1 ianuarie 2007 sunt în continuare utilizate în acest scop. Croația se asigură că terenurile utilizate ca pășuni permanente la 1 iulie 2013 sunt în continuare utilizate în acest scop.”

(c)

La articolul 33 alineatul (1) litera (b), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

„(iv)

în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), articolul 57a, articolul 59, articolul 64 alineatul (2) paragraful al treilea, articolul 65 și cu articolul 68 alineatul (4) litera (c).”

(d)

La articolul 51 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Croația poate decide să facă uz de opțiunile prevăzute la articolul 52 și la articolul 53 alineatul (1) din prezentul regulament. Comisia este notificată cu privire la decizia respectivă până la 15 iulie 2013.”

(e)

La articolul 51 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la al doilea paragraf, în cazul Croației, acest plafon este stabilit pe baza plafoanelor naționale prevăzute la articolele 104 alineatul (4) și 112 alineatul (5), în ceea ce privește plățile pentru carnea de oaie și de capră, respectiv plățile pentru carnea de vită și mânzat prevăzute la articolele 52 și 53, ținând seama de calendarul de introducere a plăților directe prevăzute la articolul 121.”

(f)

La articolul 52, după primul paragraf se inserează următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, Croația poate să rețină până la 50 % din suma care rezultă din plafonul menționat la articolul 51 alineatul (2) al treilea paragraf din prezentul regulament, pentru a efectua anual o plată suplimentară către agricultori.”

(g)

La articolul 53 alineatul (1), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, Croația poate să rețină, integral sau parțial, suma care rezultă din plafonul menționat la articolul 51 alineatul (2) al treilea paragraf din prezentul regulament, pentru a efectua anual o plată suplimentară către agricultori.”

(h)

Titlul capitolului 3 din Titlul III este înlocuit cu următorul text:

(i)

La articolul 55, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Introducerea schemei de plată unică în statele membre care au pus în aplicare schema de plată unică pe suprafață și în Croația”

(j)

La articolul 55 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În lipsa unor dispoziții contrare în cadrul prezentului capitol, dispozițiile din prezentul titlu se aplică noilor state membre care au pus în aplicare schema de plată unică pe suprafață prevăzută la capitolul 2 din titlul V și Croației.”

(k)

La articolul 57 alineatul (1) se adaugă următoarea teză:

„În cazul Croației, această reducere nu va depăși 20 % din plafonul anual, după cum se menționează în tabelul 3 din anexa VIII.”

(l)

La articolul 57 alineatul (3) se adaugă următoarele fraze:

„În Croația, utilizarea rezervei naționale este supusă autorizării de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare și fără asistența comitetului menționat la articolul 141. Comisia examinează în special instituirea oricărei scheme naționale de plăți directe aplicabile înainte de data aderării, precum și condițiile în care aceasta s-a aplicat. Croația transmite Comisiei cererea de autorizare a rezervei naționale până la 15 iulie 2013.”

(m)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 57a

Rezerva națională specială pentru deminare din Croația

(1)   Croația creează o rezervă națională specială pentru deminare care se utilizează în scopul alocării, pe o perioadă de zece ani începând din momentul aderării, a unor drepturi la plată pentru agricultorii deținători de terenuri deminate pe care le reutilizează în scopul desfășurării de activități agricole, conform unor criterii obiective și astfel încât să se asigure tratamentul egal al agricultorilor și să se evite denaturarea pieței și a concurenței.

(2)   Terenul eligibil pentru alocarea drepturilor la plată în temeiul prezentului articol nu mai este eligibil pentru alocarea drepturilor la plată în temeiul articolului 59 și al articolului 61.

(3)   Valoarea drepturilor la plată stabilită în temeiul prezentului articol nu depășește valoarea drepturilor la plată stabilite în conformitate cu articolul 59, respectiv cu articolul 61.

(4)   Suma maximă alocată rezervei naționale speciale pentru deminare se ridică la 9 600 000 EUR și face obiectul calendarului de introducere a plăților directe prevăzut la articolul 121. Sumele maxime pe an sunt defalcate după cum urmează:

(în mii EUR)

Croația

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Suma maximă alocată rezervei naționale speciale pentru deminare

2 400

2 880

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600

(5)   În primul an de punere în aplicare a schemei de plată unică, Croația alocă drepturi la plată agricultorilor pe baza terenului care a fost deminat și care a fost declarat de agricultori în cererile de ajutor depuse în primul an de punere în aplicare a schemei de plată unică și care a fost redat utilizării pentru activități agricole între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2012.

(6)   Pentru perioada 2013-2022, drepturile la plată sunt alocate agricultorilor pe baza terenului deminat declarat de agricultori în anul respectiv, cu condiția ca acest teren să fi fost redat utilizării pentru activități agricole în cursul anului calendaristic precedent, și care a fost notificat Comisiei în conformitate cu alineatul (9).

(7)   Pentru a asigura o utilizare corespunzătoare a fondurilor Uniunii, Comisia modifică, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 141 alineatul (2), plafonul menționat în tabelul 3 din anexa VIII, pentru a adăuga sumele din rezerva națională specială pentru deminare alocate până la 31 decembrie 2022.

(8)   Toate terenurile declarate în temeiul prezentului articol sunt conforme cu definiția hectarului eligibil prevăzută la articolul 34 alineatul (2).

(9)   Până la 15 iulie 2013, Croația notifică Comisiei suprafața de teren eligibilă în conformitate cu alineatul (5), indicând atât terenul eligibil pentru nivelurile de ajutor în conformitate cu articolul 59, cât și terenul eligibil pentru nivelurile de ajutor în conformitate cu articolul 61. Această notificare include, de asemenea, informații cu privire la pachetele bugetare corespunzătoare și la sumele neutilizate. Începând cu 2014, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, Comisiei îi este transmisă o comunicare cuprinzând aceleași informații care acoperă datele pentru anul calendaristic precedent privind suprafețele redate utilizării pentru activități agricole și pachete bugetare aferente.

(10)   Până la 31 decembrie 2012, toate terenurile minate și deminate pentru care agricultorii pot primi dreptul la plată din cadrul acestei rezerve naționale speciale pentru deminare sunt identificate în cadrul sistemului integrat de administrare și control înființat în conformitate cu titlul II capitolul 4.”

(n)

La articolul 59, se adaugă următorul alineat:

„(4)   Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 141 alineatul (2), norme privind alocarea inițială a drepturilor de plată în Croația.”

(o)

La articolul 61, se adaugă următorul paragraf:

„Pentru Croația, data menționată la literele (a) și (b) de la primul paragraf este 30 iunie 2011.”

(p)

La articolul 69 alineatul (1) primul paragraf, se adaugă următorul text:

„Croația poate decide, până la data aderării, să utilizeze din primul an de punere în aplicare a schemei de plată unică, astfel cum se prevede la articolul 59 alineatul (2), până la 10 % din plafonul național menționat la articolul 40, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa VIII.”

(q)

La articolul 69 alineatul (9) primul paragraf, după litera (a) se introduce următoarea literă:

„(aa)

menționate pentru anul 2022 în cazul Croației;”

(r)

La articolul 104, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Se aplică următoarele plafoane naționale:

State membre

Plafon național

Bulgaria

2 058 483

Republica Cehă

66 733

Danemarca

104 000

Estonia

48 000

Spania

19 580 000

Franța

7 842 000

Croația

542 651

Cipru

472 401

Letonia

18 437

Lituania

17 304

Ungaria

1 146 000

Polonia

335 880

Portugalia

2 690 000

România

5 880 620

Slovenia

84 909

Slovacia

305 756

Finlanda

80 000

Total

41 273 174”

(s)

La articolul 112 alineatul (5), după mențiunea referitoare la Franța, se introduce textul următor:

„Croația

105 270”

(t)

Articolul 121 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 121

Introducerea plăților directe

În noile state membre, altele decât Bulgaria, Croația și România, plățile directe sunt introduse în conformitate cu următorul calendar pentru creștere a acestora, exprimată în procente din nivelul aplicabil la momentul respectiv plăților în cauză în statele membre altele decât noile state membre:

60 % în 2009;

70 % în 2010;

80 % în 2011;

90 % în 2012;

100 % începând din 2013.

În Bulgaria și România, plățile directe sunt introduse în conformitate cu următorul calendar pentru creștere a acestora, exprimată în procente din nivelul aplicabil la momentul respectiv plăților respective în statele membre altele decât noile state membre:

35 % în 2009;

40 % în 2010;

50 % în 2011;

60 % în 2012;

70 % în 2013;

80 % în 2014;

90 % în 2015;

100 % începând din 2016.

În Croația, plățile directe sunt introduse în conformitate cu următorul calendar pentru creștere a acestora, exprimată în procente din nivelul aplicabil la momentul respectiv plăților respective în statele membre altele decât noile state membre:

25 % în 2013;

30 % în 2014;

35 % în 2015;

40 % în 2016;

50 % în 2017;

60 % în 2018;

70 % în 2019;

80 % în 2020;

90 % în 2021;

100 % începând cu 2022.”

(u)

La articolul 132 alineatul (2), după paragraful al doilea se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la literele (a) și (b) din primul paragraf, Croația are posibilitatea de a suplimenta plățile directe cu până la 100 % din nivelul aplicabil în statele membre, altele decât noile state membre.”

(v)

În anexa VII, după mențiunea referitoare la Franța, se introduce textul următor:

„Croația

100

1”

(w)

În anexa VIII, se adaugă următorul tabel:

Tabelul 3  (1)

Stat membru

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Croația

93 250

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

298 400

335 700

373 000

5.   PESCUITUL

1.

32002 R 2371: Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (JO L 358, 31.12.2002, p. 59).

În anexa I, se adaugă următoarele tabeluri:

„11.   APELE DE COASTĂ ALE CROAȚIEI (2)

Zona geografică

Statul membru

Specia

Importanța sau caracteristici specifice

12 mile, limitate la zona maritimă aflată sub suveranitatea Croației, situată la nord de paralela 45°10′ latitudine nordică, de-a lungul coastei de vest a Istriei, de la limita exterioară a apelor teritoriale ale Croației, unde această paralelă atinge teritoriul coastei de vest a Istriei (capul Grgatov rt Funtana)

Slovenia

Speciile demersale și speciile pelagice de mici dimensiuni, inclusiv sardine și hamsii

100 de tone pentru un număr maxim de 25 de nave de pescuit, care include 5 nave de pescuit echipate cu traule


12.   APELE DE COASTĂ ALE SLOVENIEI (3)

Zona geografică

Statul membru

Specia

Importanța sau caracteristici specifice

12 mile marine, limitate la zona maritimă aflată sub suveranitatea Sloveniei, situată la nord de paralela 45°10′ latitudine nordică, de-a lungul coastei de vest a Istriei, de la limita exterioară a apelor teritoriale ale Croației, unde această paralelă atinge teritoriul coastei de vest a Istriei (capul Grgatov rt Funtana)

Croația

Speciile demersale și speciile pelagice de mici dimensiuni, inclusiv sardine și hamsii

100 de tone pentru un număr maxim de 25 de nave de pescuit, care include 5 nave de pescuit echipate cu traule

2.

32006 R 1198: Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul european pentru pescuit (JO L 223, 15.8.2006, p. 1).

(a)

La articolul 27, se adaugă următorul alineat:

„(5)   FEP poate contribui la finanțarea unei scheme de prime individuale pentru pescarii care vor beneficia de regimul privind accesul menționat în partea 11 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, astfel cum a fost modificat de Actul de aderare a Croației. Schema poate fi aplicată numai în perioada 2014-2015 sau, dacă aplicarea survine înaintea acestei date, până la data punerii în aplicare depline a deciziei de arbitraj rezultate în urma Acordului de arbitraj dintre Guvernul Republicii Slovenia și Guvernul Republicii Croația, semnat la Stockholm la 4 noiembrie 2009.”

(b)

La articolul 29, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (2), în regiunile ultraperiferice și insulele grecești periferice, precum și în insulele croate Dugi otok, Vis, Mljet și Lastovo se poate acorda ajutor tuturor întreprinderilor.”

(c)

La articolul 35, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Prin derogare de la alineatul (3), în regiunile ultraperiferice și insulele grecești periferice, precum și în insulele croate Dugi otok, Vis, Mljet și Lastovo se poate acorda ajutor tuturor întreprinderilor.”

(d)

La articolul 53 alineatul (9), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   Atunci când FEP finanțează operațiuni în insulele grecești periferice care sunt dezavantajate datorită îndepărtării acestora și în regiunile ultraperiferice, precum și în insulele croate Dugi otok, Vis, Mljet și Lastovo, plafonul contribuției FEP pentru fiecare axă prioritară se mărește cu până la 10 puncte procentuale în regiunile eligibile în cadrul obiectivului de convergență și cu până la 35 de puncte procentuale pentru regiunile neeligibile în cadrul obiectivului de convergență.”

(e)

La anexa II punctul (a), tabelul se înlocuiește cu următorul text:

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

„Regiuni acoperite de obiectivul de convergență și insulele grecești periferice, precum și insulele croate Dugi otok, Vis, Mljet și Lastovo

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 60 %

B ≥ 40 % (6)

Regiuni neacoperite de obiectivul de convergență

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 60 %

B ≥ 40 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (6)

Regiunile ultraperiferice

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

(f)

În anexa II punctul (a) subtitlul „Grupa 2”, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În urma aplicării (*) și (**) în cazul în care FEP finanțează operațiunile prevăzute la articolul 25 alineatul (3) în favoarea navelor de pescuit de coastă pe scară redusă, ratele (B) pentru grupa 2 vor fi:

pentru regiunile acoperite de obiectivul de convergență, insulele grecești periferice și insulele croate Dugi otok, Vis, Mljet și Lastovo, precum și regiunile neacoperite de obiectivul de convergență, egale cu sau mai mari de 60 de puncte procentuale (B ≥ 60 %);

și

pentru regiunile ultraperiferice, egale cu sau mai mari de 50 de puncte procentuale (B ≥ 50 %).”

6.   IMPOZITAREA

1.

32006 L 0112: Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p.1).

La articolul 287, se adaugă următorul punct:

„19.

Croația: 35 000 EUR.”

2.

32008 L 0118: Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (JO L 9, 14.1.2009, p. 12).

La articolul 46, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Fără a aduce atingere articolului 32, statele membre nemenționate la articolul 2 alineatul (2) paragrafele al treilea și al patrulea din Directiva 92/79/CEE pot aplica, de la 1 ianuarie 2014, privitor la țigaretele care pot fi aduse pe teritoriul lor fără a se plăti în continuare accizele, o limită cantitativă de cel puțin 300 de bucăți țigaretelor aduse dintr-un stat membru care aplică, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) paragrafele al treilea și al patrulea din directiva respectivă, accize inferioare celor care rezultă din articolul 2 alineatul (2) primul paragraf din directiva în cauză.

Statele membre menționate la articolul 2 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf din Directiva 92/79/CEE care percep accize de cel puțin 77 EUR pentru 1 000 de țigarete, indiferent de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, pot aplica, de la 1 ianuarie 2014, o limită cantitativă de cel puțin 300 de bucăți țigaretelor aduse pe teritoriul lor, fără a se plăti în continuare accizele, dintr-un stat membru care aplică o acciză inferioară, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf din directiva în cauză.

Statele membre care aplică o limită cantitativă în conformitate cu primul și cu al doilea paragraf de la prezentul alineat informează Comisia cu privire la aceasta. Aceste state membre pot întreprinde verificările necesare, cu condiția ca aceste verificări să nu afecteze buna funcționare a pieței interne.”

7.   POLITICA REGIONALĂ ȘI COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE

1.

32006 R 1083: Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

(a)

La articolul 15 alineatul (4), la al doilea paragraf se adaugă fraza următoare:

„În ceea ce privește Croația, data pentru această verificare este 31 decembrie 2017.”

(b)

La articolul 18 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Resursele disponibile în vederea angajării de fonduri, exprimate în prețurile de la nivelul anului 2004, se ridică la 308 417 037 817 EUR pentru perioada 2007-2013, în conformitate cu distribuirea anuală prezentată în anexa I.”

(c)

Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 19

Resurse pentru obiectivul de convergență

Resursele globale pentru obiectivul de convergență se ridică la 81,56 % din resursele menționate la articolul 18 alineatul (1) (și anume, un total de 251 529 800 379 EUR) și sunt repartizate între diferitele componente, după cum urmează:

(a)

70,50 % (și anume, un total de 177 324 921 223 EUR) pentru finanțarea menționată la articolul 5 alineatul (1), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea regională, prosperitatea națională și nivelul de șomaj drept criterii de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru;

(b)

4,98 % (și anume, un total de 12 521 289 405 EUR) pentru susținerea tranzitorie și specifică menționată la articolul 8 alineatul (1), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea regională, prosperitatea națională și nivelul de șomaj drept criterii de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru;

(c)

23,23 % (și anume, un total de 58 433 589 750 EUR) pentru finanțarea menționată la articolul 5 alineatul (2), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea națională și suprafața drept criterii de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru;

(d)

1,29 % (și anume, un total de 3 250 000 000 EUR) pentru susținerea tranzitorie și specifică menționată la articolul 8 alineatul (3).”

(d)

La articolul 20, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Resursele globale pentru obiectivul de competitivitate regională și ocupare a forței de muncă se ridică la 15,93 % din resursele menționate la articolul 18 alineatul (1) (și anume, un total de 49 127 784 318 EUR) și sunt repartizate între diferitele componente, după cum urmează:”

(e)

La articolul 21, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Resursele globale pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană se ridică la 2,52 % din resursele menționate la articolul 18 alineatul (1) (și anume, un total de 7 759 453 120 EUR) și, cu excepția sumei menționate la anexa II punctul 22, sunt repartizate între diferitele componente după cum urmează:

(a)

73,86 % (și anume, un total de 5 583 386 893 EUR) pentru finanțarea cooperării transfrontaliere menționate la articolul 7 alineatul (1), utilizându-se populația eligibilă drept criteriu de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru;

(b)

20,95 % (și anume, un total de 1 583 594 654 EUR) pentru finanțarea cooperării transnaționale menționate la articolul 7 alineatul (2), utilizându-se populația eligibilă drept criteriu de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru;

(c)

5,19 % (și anume, un total de 392 471 574 EUR) pentru finanțarea cooperării interregionale, a rețelelor de cooperare și a schimbului de experiență menționate la articolul 7 alineatul (3).

(2)   Contribuția din FEDER la programele transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat și la programele transfrontaliere în temeiul Instrumentului de asistență pentru preaderare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului se ridică la 817 691 234 EUR, în urma indicațiilor fiecăruia dintre statele membre în cauză, care se scad din alocările acestora în temeiul alineatului (1) litera (a). Aceste contribuții din FEDER nu fac obiectul unei redistribuiri între statele membre în cauză.”

(f)

La articolul 22, se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, Croația poate să distribuie fondurile alocate în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană între cele trei componente menționate la articolul 21 alineatul (1) literele (a)-(c), în vederea atingerii unui nivel înalt de eficiență și simplificare.”

(g)

Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23

Resurse pentru rezerva de performanță

3 % din resursele menționate la articolul 19 literele (a) și (b) și la articolul 20 pot fi alocate de statele membre, cu excepția Croației, în conformitate cu articolul 50.”

(h)

Articolul 28 se modifică după cum urmează:

(i)

la alineatul (1), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„În ceea ce privește Croația, cadrul de referință strategic național include perioada cuprinsă între data aderării și 31 decembrie 2013.”;

(ii)

la alineatul (2), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Croația transmite Comisiei cadrul său de referință strategic național în termen de trei luni de la data aderării.”

(i)

La articolul 29, se adaugă următorul alineat:

„(5)   Alineatele (1)-(4) nu se aplică Croației.”

(j)

La articolul 32 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește Croația, Comisia adoptă, cel târziu la 31 decembrie 2013, decizia de aprobare a unui program operațional care urmează să fie finanțat în cadrul perioadei de programare 2007-2013. În cadrul acestui program operațional Croația ia în considerare observațiile formulate de Comisie, înaintând respectivul program Comisiei cel târziu la trei luni de la data aderării.”

(k)

La articolul 33 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește Croația, programele operaționale adoptate înainte de data aderării pot fi revizuite exclusiv în scopul unei mai bune alinieri la dispozițiile prezentului regulament.”

(l)

La articolul 49 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește programele operaționale ale Croației, evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2016.”

(m)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 51a

Articolele 50 și 51 nu se aplică Croației.”

(n)

La articolul 53, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru programele operaționale în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană pentru care cel puțin un participant face parte din statele membre al căror produs intern brut (PIB) mediu pe cap de locuitor, între 2001 și 2003, era mai mic de 85 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri pentru aceeași perioadă sau pentru astfel de programe la care Croația este țară participantă, contribuția din FEDER nu poate fi mai mare de 85 % din cheltuielile eligibile. Pentru toate celelalte programe operaționale, contribuția din FEDER nu poate fi mai mare de 75 % din cheltuielile eligibile cofinanțate din FEDER.”

(o)

La articolul 56 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește Croația, o cheltuială este eligibilă pentru o contribuție din fonduri între data de începere a eligibilității cheltuielii, astfel cum a fost stabilită în conformitate cu instrumentele adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1085/2006, și 31 decembrie 2016. Cu toate acestea, în ceea ce privește programele operaționale adoptate după aderare, cheltuielile pentru o contribuție din fonduri sunt eligibile de la data aderării, cu excepția cazului în care decizia privind programele operaționale în cauză stabilește o dată ulterioară.”

(p)

La articolul 56 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

„Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice privind eligibilitatea, astfel cum sunt prevăzute la articolul 105a, criteriile fixate de Comitetul de supraveghere al programelor operaționale destinate Croației nu se aplică operațiilor în cazul cărora decizia de aprobare a fost adoptată înainte de data aderării și care au făcut parte din instrumentele adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1085/2006.”

(q)

La articolul 62, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (c), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„În ceea ce privește Croația, autoritatea de audit a unui program operațional transmite Comisiei o actualizare a planului de audit anual, astfel cum se prevede la articolul 29 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (7), în termen de trei luni de la data aderării.

(ii)

la litera (d) punctul (i), se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește Croația, primul raport anual de control trebuie prezentat până la 31 decembrie 2013 și cuprinde perioada de la 1 octombrie 2012 la 30 iunie 2013. Următoarele rapoarte, care acoperă perioadele 1 iulie 2013-30 iunie 2014, 1 iulie 2014-30 iunie 2015 și 1 iulie 2015-30 iunie 2016 se prezintă Comisiei până la 31 decembrie 2014, 31 decembrie 2015 și, respectiv, 31 decembrie 2016. Informațiile privind auditurile și controalele realizate după 1 iulie 2016 se includ în raportul de control final care susține declarația de încheiere menționată la litera (e);”;

(iii)

la litera (e), se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește Croația, declarația de încheiere susținută de raportul de control final se prezintă Comisiei până la 31 martie 2018.”

(r)

La articolul 67 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește Croația, autoritatea de gestionare transmite un raport final de execuție a programului operațional până la 31 martie 2008.”

(s)

Articolul 71 se modifică după cum urmează:

(i)

se introduce următorul alineat:

„(1a)   Fără a se aduce atingere alineatului (1), cât mai curând posibil după data aderării sale sau, cel mai târziu, înaintea efectuării oricărei plăți de către Comisie, Croația transmite Comisiei o descriere a sistemelor care să cuprindă elementele prevăzute la literele (a) și (b) din respectivul alineat.”;

(ii)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Alineatul (2) se aplică Croației mutatis mutandis. Raportul menționat la primul paragraf de la alineatul (2) se consideră acceptat în aceleași condiții ca cele prevăzute în al doilea paragraf de la alineatul (2). Cu toate acestea, o astfel de acceptare reprezintă o condiție preliminară pentru suma de prefinanțare prevăzută la articolul 82.”

(t)

La articolul 75, se introduce următorul alineat:

„(1a)   În ceea ce privește Croația, angajamentele bugetare respective din FEDER, Fondul de coeziune și FSE pentru 2013 se efectuează pe baza deciziei menționate la articolul 28 alineatul (3) înainte de adoptarea de către Comisie a unei decizii privind revizuirea unui program operațional adoptat. Decizia menționată la articolul 28 alineatul (3) constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 pentru orice angajament bugetar în favoarea Croației.”

(u)

La articolul 78 alineatul (2) litera (c), se adaugă următoarea teză:

„În ceea ce privește Croația, acestea sunt incluse în cheltuielile plătite de beneficiari la aplicarea proiectului și sunt justificate prin facturi achitate sau documente contabile cu valoare echivalentă de dovadă prezentate în termen de maximum trei ani după anul în care s-a plătit avansul sau la 31 decembrie 2016, oricare intervine mai devreme; în caz contrar, declarația următoare de cheltuieli se rectifică în consecință.”

(v)

La articolul 82, se introduce următorul alineat:

„(1a)   În ceea ce privește Croația, în urma acceptării raportului menționat la articolul 71 alineatul (2a) și a angajamentelor bugetare care îi revin, astfel cum sunt menționate la articolul 75 alineatul (1a), se plătește o sumă de prefinanțare unică pentru restul perioadei 2007-2013, într-o singură tranșă, care va reprezenta 30 % din contribuția din fondurile structurale și 40 % din contribuția din Fondul de coeziune la programul operațional.”

(w)

La articolul 89 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește Croația, cererea de plată care să conțină documentele enumerate la litera (a) punctele (i)-(iii) trebuie trimisă până la 31 martie 2018.”

(x)

La articolul 93, se introduce următorul alineat:

„(3a)   Prin derogare de la alineatele (1)-(3), în ceea ce privește Croația, Comisia aplică mecanismul de dezangajare prevăzut la alineatul (1) după cum urmează:

(i)

termenul pentru orice parte deschisă a angajamentelor pentru 2010 este 31 decembrie 2013;

(ii)

termenul pentru orice parte deschisă a angajamentelor pentru 2011 este 31 decembrie 2014;

(iii)

termenul pentru orice parte deschisă a angajamentelor pentru 2012 este 31 decembrie 2015;

(iv)

orice parte a angajamentelor pentru 2013 deschise încă la 31 decembrie 2016 face obiectul unei dezangajări din oficiu în cazul în care Comisia nu a primit nicio cerere de plată acceptabilă pentru aceasta până la 31 martie 2018.”

(y)

La articolul 95, după al doilea paragraf se introduce următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul și al doilea paragraf, în ceea ce privește Croația, termenele menționate la articolul 93 alineatul (3a) sunt întrerupte în condițiile prevăzute la primul paragraf al prezentului articol pentru suma care corespunde operațiunilor în cauză.”

(z)

La articolul 98 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește Croația, resursele din fonduri eliberate astfel pot fi reutilizate de către Croația până la 31 decembrie 2016.”

(za)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 105a

Dispoziții specifice ca urmare a aderării Croației

(1)   Programele și proiectele majore care, la data aderării Croației, au fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 și a căror aplicare nu a fost finalizată până la data respectivă, sunt considerate aprobate de către Comisie în temeiul prezentului regulament, cu excepția programelor aprobate în temeiul componentelor menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 1085/2006.

În plus, sunt excluse de asemenea următoarele programe care intră sub incidența componentei menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1085/2006:

(a)

«programul IPA de cooperare transfrontalieră Adriatica»;

(b)

programul transfrontalier «Croația – Bosnia și Herțegovina»;

(c)

programul transfrontalier «Croația – Muntenegru»;

(d)

programul transfrontalier «Croația – Serbia».

Fără a aduce atingere alineatelor (2)-(7), dispozițiile care reglementează punerea în aplicare a operațiilor și a proiectelor majore aprobate în conformitate cu prezentul regulament se aplică acestor operații și proiecte majore.

(2)   Orice procedură de achiziții publice referitoare la operații din cadrul programelor sau care are legătură cu proiectele majore menționate la alineatul (1) care, la data aderării, a făcut deja obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în conformitate cu regulile prevăzute în respectiva cerere de oferte. Articolul 165 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 nu se aplică.

Orice procedură de achiziții publice referitoare la operații din cadrul programelor sau la proiectele majore menționate la alineatul (1) care, la data aderării, nu a făcut deja obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în conformitate cu tratatele sau cu actele adoptate în temeiul tratatelor, precum și în conformitate cu articolul 9 din prezentul regulament.

Alte operații decât cele menționate la primul și al doilea paragraf, pentru care au fost lansate cereri de propuneri în conformitate cu articolul 158 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei sau pentru care au fost înaintate cereri autorităților competente înainte de data aderării și pentru care atribuirea contractelor nu a putut fi finalizată decât după data respectivă, se pun în aplicare în conformitate cu condițiile și normele de eligibilitate publicate în cererea de propuneri relevantă sau cu cele comunicate în prealabil potențialilor beneficiari.

(3)   Plățile efectuate de Comisie în temeiul programelor menționate la alineatul (1) sunt considerate o contribuție din fonduri în temeiul prezentului regulament și sunt alocate angajamentelor aflate în curs, în ordinea deschiderii acestora, inclusiv angajamentelor IPA.

Orice parte din angajamentele realizate de Comisie în temeiul programelor menționate la alineatul (1) care este încă deschisă la data aderării este reglementată de prezentul regulament începând cu data aderării.

(4)   Pentru operațiile aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1085/2006, care au fost aprobate sau pentru care acordurile privind subvențiile cu beneficiarii finali au fost semnate anterior datei de aderare, normele referitoare la eligibilitatea cheltuielii în conformitate cu sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei rămân aplicabile, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător care urmează să fie hotărâte de Comisie la cererea Croației.

Norma referitoare la eligibilitate instituită în primul paragraf se aplică și în cazul proiectelor majore menționate la alineatul (1) pentru care acordurile bilaterale privind proiectele au fost semnate înainte de data aderării.

(5)   În ceea ce privește Croația, se consideră că orice trimitere la fonduri, astfel cum este definită la articolul 1 paragraful al doilea, include de asemenea Instrumentul de asistență pentru preaderare instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1085/2006.

(6)   Termenele specifice aplicabile Croației se aplică de asemenea următoarelor programe transfrontaliere care intră sub incidența componentei menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1085/2006, în cazul în care Croația este o țară participantă:

(a)

programul transfrontalier «Ungaria – Croația»; și

(b)

programul transfrontalier «Slovenia – Croația».

Termenele specifice aplicabile Croației în temeiul prezentului regulament nu se aplică programelor operaționale în temeiul componentelor transnaționale și interregionale în conformitate cu obiectivul de cooperare teritorială europeană în cazul în care Croația este o țară participantă.

(7)   În cazul în care sunt necesare măsuri pentru a facilita tranziția Croației de la regimul aflat în vigoare înainte de aderare la regimul instituit prin aplicarea prezentului articol, Comisia adoptă măsurile care se impun.”

(zb)

Anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

Defalcarea anuală a creditelor de angajament pentru perioada 2007-2013

(menționate la articolul 18)

(în euro, la prețurile din 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 718 037 817”

(zc)

Anexa II se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul 5 se adaugă următoarele litere:

„(c)

pentru Croația, resursele pentru finanțarea cooperării transfrontaliere se ridică la 7 028 744 de EUR, la prețurile din 2004;

(d)

pentru Croația, resursele pentru finanțarea cooperării transnaționale se ridică la 1 874 332 de EUR, la prețurile din 2004.”;

(ii)

se introduce următorul alineat:

„(7a)

Pentru Croația, nivelul maxim de transfer din fonduri va fi de 3,5240 % din PIB-ul acesteia.”;

(iii)

se introduce următorul alineat:

„(9a)

Pentru Croația, calculele PIB-ului efectuate de Comisie se vor întemeia pe statisticile și proiecțiile publicate în mai 2011.”

(zd)

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Plafoane aplicabile ratelor de cofinanțare

(menționate la articolul 53)

Criterii

State membre

FEDER și FSE

Procentul cheltuielilor eligibile

Fondul de coeziune

Procentul cheltuielilor eligibile

1.

State membre al căror PIB mediu pe locuitor, între 2001-2003, era mai mic decât 85 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri în aceeași perioadă

Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia

85 % pentru obiectivele de convergență și de competitivitate regională, precum și de ocupare a forței de muncă

85 %

2.

State membre altele decât cele menționate la rândul 1 eligibile pentru regimul tranzitoriu al Fondului de coeziune la 1 ianuarie 2007

Spania

80 % pentru regiunile de convergență și regiunile în etapa de instituire progresivă a ajutorului în temeiul obiectivului de competitivitate regională și ocupare a forței de muncă

50 % pentru obiectivul de competitivitate regională și ocupare a forței de muncă în afara regiunilor în etapa de instituire progresivă a ajutorului

85 %

3.

State membre altele decât cele menționate la rândurile 1 și 2

Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Finlanda, Suedia și Regatul Unit

75 % pentru obiectivul de convergență

4.

State membre altele decât cele menționate la rândurile 1 și 2

Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Finlanda, Suedia și Regatul Unit

50 % pentru obiectivul de competitivitate regională și ocupare a forței de muncă

5.

Regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE care beneficiază de finanțarea suplimentară pentru regiunile respective prevăzută la punctul 20 din anexa II

Spania, Franța și Portugalia

50 %

6.

Regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE

Spania, Franța și Portugalia

85 % în temeiul obiectivelor de convergență și competitivitate regională, precum și de ocupare a forței de muncă

–”

2.

32006 R 1084: Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 (JO L 210, 31.7.2006, p. 79).

Se introduce următorul articol:

„Articolul 5a

Dispoziții specifice ca urmare a aderării Croației

(1)   Măsurile care, la data aderării Croației, au făcut obiectul unor decizii ale Comisiei privind asistența în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de instituire a Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (8) și a căror punere în aplicare nu a fost încheiată la data respectivă sunt considerate ca aprobate de către Comisie în temeiul prezentului regulament.

Fără a se aduce atingere alineatelor (2)-(5), dispozițiile care reglementează punerea în aplicare a acțiunilor aprobate în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 se aplică măsurilor menționate în primul paragraf al prezentului alineat.

(2)   Orice procedură de achiziții publice referitoare la măsurile prevăzute la alineatul (1) care, la data aderării, a făcut deja obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în conformitate cu regulile prevăzute în respectiva cerere de oferte. Articolul 165 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (9) nu se aplică.

Orice procedură de achiziții publice referitoare la o măsură menționată la alineatul (1) care, la data aderării, nu a făcut deja obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în conformitate cu tratatele sau cu actele adoptate în temeiul tratatelor, precum și în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(3)   Plățile efectuate de Comisie în temeiul unei măsuri menționate la alineatul (1) sunt considerate ca o contribuție din fond în temeiul prezentului regulament.

Plățile efectuate de Comisie în cadrul uneia dintre măsurile menționate la alineatul (1) sunt alocate angajamentelor aflate în curs, în ordinea deschiderii acestora, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999, iar ulterior sunt alocate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (CE) nr. 1083/2006.

Condițiile pentru plățile intermediare sau pentru soldul final sunt cele stabilite la articolul D alineatul (2) literele (b)-(d) și alineatele (3)-(5) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1164/94.

(4)   Pentru măsurile menționate la alineatul (1), normele referitoare la eligibilitatea cheltuielii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999 sau stabilite în mod specific în acordurile financiare relevante rămân aplicabile, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător care urmează să fie hotărâte de Comisie la cererea Croației.

(5)   În cazul în care sunt necesare măsuri pentru a facilita tranziția Croației de la regimul aflat în vigoare înainte de aderare la regimul instituit prin aplicarea prezentului articol, Comisia adoptă măsurile care se impun.

8.   MEDIU

1.

32003 L 0087: Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

(a)

La articolul 9, la primul paragraf se adaugă următoarea frază:

„Cantitatea de certificate de emisii la nivel comunitar se va mări, în urma aderării Croației, doar cu cantitatea de certificate de emisii licitată de Croația în temeiul articolului 10 alineatul (1).”

(b)

În anexa IIa, după mențiunea referitoare la Spania se introduce textul următor:

„Croația

26 %.”

2.

32009 D 0406: Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

În anexa II, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Croația

11 %”.


(1)  Plafoane calculate ținând seama de calendarul pentru creștere prevăzut la articolul 121.”

(2)  Regimul sus-menționat se aplică de la punerea în aplicare deplină a deciziei de arbitraj rezultate în urma Acordului de arbitraj dintre Guvernul Republicii Slovenia și Guvernul Republicii Croația semnat la Stockholm, la 4 noiembrie 2009.

(3)  Regimul sus-menționat se aplică de la punerea în aplicare deplină a deciziei de arbitraj rezultate în urma Acordului de arbitraj dintre Guvernul Republicii Slovenia și Guvernul Republicii Croația semnat la Stockholm, la 4 noiembrie 2009.”

(4)  În cazul operațiunilor prevăzute la articolul 25 alineatul (3), ratele (B) pentru grupa 2 se măresc cu 20 de puncte procentuale. Ratele (A) se reduc în consecință.

(5)  În cazul operațiunilor prevăzute la articolul 26 alineatul (2) (investiții la bord în sensul articolului 25 la navele de pescuit de coastă pe scară redusă), ratele (B) pentru grupa 2 se pot reduce cu 20 de puncte procentuale. Ratele (A) se măresc în consecință.

(6)  În cazul operațiunilor prevăzute la articolul 29 și articolul 35, atunci când sunt realizate de întreprinderi care nu sunt vizate de definiția de la articolul 3 litera (f), având mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri mai mică de 200 milioane EUR, ratele (B) se măresc în regiunile acoperite de obiectivul de convergență, cu excepția insulelor grecești periferice și a insulelor croate Dugi otok, Vis, Mljet și Lastovo, cu 30 de puncte procentuale, iar în regiunile neacoperite de obiectivul de convergență cu 20 de puncte procentuale. Ratele (A) se reduc în consecință.”

(7)  JO L 170, 29.6.2007, p. 1.”;

(8)  JO L 161, 26.6.1999, p. 73.

(9)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.”

ANEXA IV

Lista menționată la articolul 16 din Actul de aderare: alte dispoziții permanente

1.   LEGISLAȚIA PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul II, Libera circulație a mărfurilor

MECANISMUL SPECIAL

În ceea ce privește Croația, titularul sau beneficiarul unui brevet sau al unui certificat suplimentar de protecție (CSP) pentru un medicament pentru care s-a depus o cerere într-un stat membru, într-un moment în care o astfel de protecție nu putea fi obținută în Croația pentru acel medicament, poate invoca drepturile acordate prin acel brevet sau CSP pentru a împiedica importul sau comercializarea acelui medicament în statul membru sau în statele membre în care medicamentul respectiv se bucură de protecția unui brevet sau a unui CSP, chiar dacă respectivul medicament a fost comercializat pentru prima dată în Croația de către titular sau cu acordul acestuia.

Orice persoană care intenționează să importe sau să comercializeze un medicament care intră sub incidența primului paragraf într-un stat membru în care medicamentul se bucură de protecția unui brevet sau a unui CSP trebuie să demonstreze autorităților competente, în cadrul cererii privind respectivul import, că titularul sau beneficiarul acelei protecții a fost notificat cu o lună în prealabil.

2.   POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul VII capitolul 1, Regulile de concurență

1.

Următoarele scheme de ajutor și ajutorul individual puse în aplicare în Croația înainte de data aderării și aplicabile și după această dată se consideră după aderare ca ajutor existent în înțelesul articolului 108 alineatul (1) din TFUE:

(a)

măsurile de ajutor puse în aplicare înainte de 1 martie 2002;

(b)

măsurile de ajutor enumerate în apendicele la prezenta anexă;

(c)

măsurile de ajutor care, înainte de data aderării, au fost evaluate de Consiliul Concurenței din Croația și considerate compatibile cu acquis-ul Uniunii și față de care Comisia nu a ridicat nici o obiecție în temeiul unor rezerve serioase privind compatibilitatea măsurii cu piața internă, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2).

Toate măsurile aplicabile și după data aderării care constituie ajutor de stat și care nu îndeplinesc condițiile stabilite mai sus sunt considerate drept un ajutor nou după aderare în scopul aplicării articolului 108 alineatul (3) din TFUE.

Dispozițiile sus-menționate nu se aplică ajutorului acordat activităților legate de producția, prelucrarea sau comercializarea produselor enumerate în anexa I la TUE și TFUE.

2.

În măsura în care Croația dorește examinarea de către Comisie a unei măsuri de ajutor în conformitate cu procedura descrisă în alineatul (1) litera (c), aceasta pune la dispoziția Comisiei, cu regularitate, următoarele:

(a)

o listă a măsurilor de ajutor existente care au fost evaluate de către Consiliul Concurenței din Croația și pe care această autoritate le-a găsit compatibile cu acquis-ul Uniunii; și

(b)

orice altă informație care este esențială pentru evaluarea compatibilității măsurii de ajutor care urmează să fie examinată,

în conformitate cu formatul concret de raportare furnizat de Comisie.

În cazul în care Comisia nu obiectează cu privire la măsura de ajutor existentă în temeiul unor rezerve serioase în ceea ce privește compatibilitatea măsurii cu piața internă în termen de trei luni de la primirea informațiilor complete cu privire la această măsură sau de la primirea declarației Croației prin care aceasta informează Comisia că, în opinia sa, informațiile furnizate sunt complete, deoarece informațiile adiționale cerute nu sunt disponibile sau au fost deja furnizate, se consideră că nu s-a ridicat nicio obiecție din partea Comisiei.

Toate măsurile de ajutor prezentate Comisiei în conformitate cu procedura descrisă în alineatul (1) litera (c) înainte de data aderării sunt supuse procedurii respective indiferent de faptul că, în perioada de examinare, Croația a devenit deja membru al Uniunii.

3.

O decizie a Comisiei de obiecție față de o măsură în înțelesul alineatului (1) litera (c) este considerată ca o decizie de a iniția procedura oficială de investigare, în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 659/1999 din 25 martie 1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (1) (în prezent articolul 108 din TFUE).

În cazul în care se adoptă o asemenea decizie înainte de data aderării, aceasta produce efecte doar începând cu data aderării.

3.   AGRICULTURĂ

(a)   Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul III, Agricultura și pescuitul

1.

Stocurile publice deținute de Croația la data aderării și rezultând din politica acesteia de sprijin al pieței sunt preluate de Uniune la valoarea care rezultă prin aplicarea articolului 4 alineatul (1) litera (d) și a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a măsurilor de intervenție sub forma depozitării publice și contabilizarea operațiunilor de depozitare publică de către agențiile plătitoare ale statelor membre (2). Stocurile în cauză sunt preluate numai cu condiția ca intervenția publică pentru produsele respective să fie efectuată în Uniune, iar stocurile să îndeplinească cerințele în materie de intervenție ale Uniunii.

2.

Pentru orice stocuri atât private, cât și publice care se află în liberă circulație în Croația la data aderării și care depășesc nivelul care poate fi considerat drept cantitate normală reportată, Croația efectuează o plată la bugetul general al Uniunii Europene.

Valoarea plății se fixează la un nivel care să reflecte costurile legate de efectele stocului excedentar asupra piețelor produselor agricole.

Nivelul stocului excedentar este stabilit pentru fiecare produs, ținând seama de caracteristicile fiecărui produs și de piețele relevante, precum și de legislația Uniunii aplicabilă în cazul acestuia.

3.

Stocurile menționate la punctul 1 sunt scăzute din cantitatea care depășește nivelul stocurilor normale reportate.

4.

Comisia pune în aplicare și execută măsurile prevăzute la punctele 1-3 în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (3) sau, după caz, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sau cu procedura corespunzătoare a comitetului, astfel cum prevede legislația aplicabilă.

(b)   Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul VII capitolul 1, Regulile de concurență

Fără a aduce atingere procedurilor referitoare la ajutoarele existente prevăzute la articolul 108 din TFUE, schemele de ajutor și ajutorul individual acordat activităților legate de producția și comercializarea produselor enumerate în anexa I la TUE și la TFUE, cu excepția produselor pescărești și a produselor derivate din acestea, puse în aplicare în Croația înainte de data aderării și aplicabile în continuare după data respectivă, sunt considerate ajutoare existente în sensul articolului 108 alineatul (1) din TFUE cu următoarele condiții:

măsurile de ajutor sunt comunicate Comisiei în termen de patru luni de la data aderării. Comunicarea acestora cuprinde informații referitoare la temeiul juridic al fiecărei măsuri. Se consideră că măsurile de ajutor existente și planurile de acordare sau de modificare a ajutoarelor comunicate Comisiei înainte de data aderării au fost comunicate la data aderării. Comisia publică lista acestor ajutoare.

Aceste măsuri de ajutor sunt considerate drept ajutoare „existente” în sensul articolului 108 alineatul (1) din TFUE pe o perioadă de trei ani de la data aderării.

În termen de trei ani de la data aderării, Croația modifică, atunci când este necesar, aceste măsuri de ajutor pentru a se conforma orientărilor aplicate de Comisie. După această perioadă, orice ajutor declarat incompatibil cu respectivele orientări este considerat drept ajutor nou.

4.   PESCUIT

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul VII capitolul 1, Regulile de concurență

Fără a aduce atingere procedurilor referitoare la ajutoarele existente prevăzute la articolul 108 din TFUE, schemele de ajutor și ajutoarele individuale acordate activităților legate de producția și comercializarea de produse pescărești și produse derivate din acestea, enumerate în anexa I la TUE și TFUE, puse în aplicare în Croația înainte de data aderării și aplicabile în continuare după data respectivă, sunt considerate ajutoare existente în sensul articolului 108 alineatul (1) din TFUE cu următoarele condiții:

măsurile de ajutor sunt comunicate Comisiei în termen de patru luni de la data aderării. Comunicarea acestora cuprinde informații referitoare la temeiul juridic al fiecărei măsuri. Se consideră că măsurile de ajutor existente și planurile de acordare sau de modificare a ajutoarelor comunicate Comisiei înainte de data aderării au fost comunicate la data aderării. Comisia publică lista acestor ajutoare.

Aceste măsuri de ajutor sunt considerate drept ajutoare „existente” în sensul articolului 108 alineatul (1) din TFUE până la sfârșitul celui de al treilea an de la data aderării.

În termen de trei ani de la data aderării, Croația modifică, atunci când este necesar, aceste măsuri de ajutor pentru a se conforma orientărilor aplicate de Comisie. După această perioadă, orice ajutor declarat incompatibil cu respectivele orientări este considerat drept ajutor nou.

5.   UNIUNEA VAMALĂ

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul II: Libera circulație a mărfurilor, capitolul 1: Uniunea vamală

31992 R 2913: Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

31993 R 2454: Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică în cazul Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice.

DOVADA STATUTULUI UNIONAL (COMERȚUL ÎN INTERIORUL UNIUNII EXTINSE)

1.

Fără a aduce atingere articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, mărfurile care la data aderării sunt depozitate temporar, sunt plasate sub unul dintre regimurile vamale sau fac obiectul unei proceduri vamale menționate la articolul 4 alineatul (15) litera (b) și alineatul (16) literele (b)-(h) din regulamentul menționat în cadrul Uniunii extinse, sau care sunt transportate după ce au fost supuse unor formalități de export în interiorul Uniunii extinse, nu sunt supuse taxelor vamale și altor măsuri vamale atunci când sunt declarate în vederea punerii în liberă circulație în interiorul Uniunii extinse, sub rezerva prezentării unuia dintre următoarele documente:

(a)

dovada de origine preferențială eliberată sau întocmită anterior datei aderării, în conformitate cu Acordul de stabilizare și de asociere;

(b)

orice mod de a dovedi statutul unional menționat la articolul 314c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei;

(c)

un carnet TIR eliberat anterior datei aderării într-un stat membru actual sau în Croația.

2.

În scopul eliberării dovezilor menționate la punctul 1 litera (b) de mai sus cu referire la situația de la data aderării și în completarea dispozițiilor articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, „mărfurile comunitare” sunt mărfurile:

obținute integral pe teritoriul Croației, în condiții identice celor menționate la articolul 23 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și care nu încorporează mărfuri importate din alte țări sau teritorii;

importate din țări sau teritorii altele decât Croația și puse în liberă circulație în Croația; sau

obținute sau produse în Croația, fie numai pe baza mărfurilor menționate la a doua liniuță, fie pe baza mărfurilor menționate la prima și a doua liniuță.

3.

În scopul verificării dovezilor menționate la punctul 1 litera (a), se aplică dispozițiile referitoare la definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă prevăzute în Acordul de stabilizare și de asociere. Cererile privind verificarea ulterioară a respectivelor dovezi sunt acceptate de autoritățile vamale competente ale actualelor state membre și ale Croației pentru o perioadă de trei ani de la data eliberării sau întocmirii dovezii de origine vizate și pot fi întocmite de respectivele autorități pentru o perioadă de trei ani de la acceptarea dovezii de origine în sprijinul unei declarații de liberă circulație.

DOVADA DE ORIGINE PREFERENȚIALĂ (COMERȚUL CU STATE TERȚE, INCLUSIV TURCIA, ÎN CADRUL ACORDURILOR PREFERENȚIALE PRIVIND AGRICULTURA, PRODUSELE DIN CĂRBUNE ȘI DIN OȚEL)

4.

Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri derivate din politica comercială comună, dovada de origine eliberată în mod corespunzător de țări terțe sau întocmită în cadrul acordurilor preferențiale încheiate de Croația cu țările terțe respective este acceptată în Croația, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

dobândirea unei asemenea origini conferă tratamente preferențiale privind tarifele pe baza măsurilor privind tarifele preferențiale cuprinse în acordurile sau înțelegerile pe care Uniunea le-a încheiat cu, sau le-a adoptat în relație cu țările terțe sau cu grupurile de țări terțe respective, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul (3) literele (d) și (e) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului;

(b)

dovada de origine și documentele de transport au fost eliberate sau întocmite cel târziu în ziua anterioară datei aderării; și

(c)

dovada de origine a fost înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

În cazul în care mărfurile au fost declarate în vederea punerii în liberă circulație în Croația anterior datei aderării, dovada de origine eliberată sau întocmită retrospectiv în temeiul acordurilor preferențiale, aflate în vigoare în Croația la data punerii în liberă circulație, poate fi acceptată în Croația cu condiția ca această dovadă de origine să fi fost prezentată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

5.

Croația este autorizată să rețină autorizațiile pe baza cărora a fost acordat statutul de „exportatori agreați“, în cadrul acordurilor încheiate cu țările terțe, cu respectarea următoarelor dispoziții:

(a)

există o astfel de dispoziție în acordurile sau înțelegerile pe care Uniunea le-a încheiat cu, sau le-a adoptat în relație cu țările terțe sau cu grupurile de țări terțe respective anterior datei aderării; și

(b)

exportatorii autorizați aplică regulile de origine prevăzute de acordurile sau de înțelegerile respective.

Croația înlocuiește autorizațiile în cauză, în termen de cel mult un an de la data aderării, cu noi autorizații eliberate în conformitate cu legislația Uniunii.

6.

În scopul verificării dovezilor menționate la alineatul (4), se aplică dispozițiile referitoare la definirea conceptului de „produse originare“ și metodele de cooperare administrativă prevăzute în acordurile sau înțelegerile relevante. Cererile privind verificarea ulterioară a respectivelor dovezi sunt acceptate de autoritățile vamale competente ale actualelor state membre și ale Croației pentru o perioadă de trei ani de la data eliberării sau întocmirii dovezii de origine vizate și pot fi întocmite de respectivele autorități pentru o perioadă de trei ani de la acceptarea dovezii de origine în sprijinul unei declarații de liberă circulație.

7.

Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri derivate din politica comercială comună, dovada de origine eliberată sau întocmită retroactiv de țări terțe în cadrul acordurilor sau înțelegerilor preferențiale pe care Uniunea le-a încheiat cu, sau le-a adoptat în relație cu țările terțe respective este acceptată de către Croația pentru punerea în liberă circulație a mărfurilor care la data aderării sunt fie în situația de a fi transportate, fie depozitate temporar într-un antrepozit vamal sau într-o zonă liberă într-una din aceste țări terțe sau în Croația, dat fiind faptul că Croația nu avea în vigoare nici un acord de liber schimb cu țara terță pentru mărfurile vizate la momentul la care au fost eliberate documentele de transport și cu condiția ca:

(a)

dobândirea unei asemenea origini să confere tratamente preferențiale în ceea ce privește tarifele pe baza măsurilor privind tarifele preferențiale cuprinse în acordurile sau înțelegerile pe care Uniunea le-a încheiat cu, sau le-a adoptat în relație cu țările terțe sau cu grupuri de țări terțe, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul (3) literele (d) și (e) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului;

(b)

documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării; și

(c)

dovada de origine eliberată sau întocmită retroactiv să fie transmisă autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

8.

În scopul verificării dovezilor menționate la alineatul (7), se aplică dispozițiile referitoare la definirea conceptului de „produse originare“ și metodele de cooperare administrativă prevăzute în acordurile sau înțelegerile relevante.

DOVADA STATUTULUI ÎN TEMEIUL DISPOZIȚIILOR PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE PENTRU PRODUSE INDUSTRIALE ÎN CADRUL UNIUNII VAMALE UE-TURCIA

9.

Dovezile de origine eliberate sau întocmite în mod corespunzător de Turcia sau de Croația în cadrul acordurilor comerciale preferențiale aplicate între acestea și care prevăd o interzicere a rambursării sau a scutirii de taxe vamale privind mărfurile vizate sunt acceptate în țările respective ca o dovadă a statutului în temeiul dispozițiilor privind libera circulație a produselor industriale, prevăzute în Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia din 22 decembrie 1995 privind punerea în aplicare a etapei finale a uniunii vamale (4) (denumită în continuare „Decizia nr. 1/95”), cu condiția ca:

(a)

dovada de origine și documentele de transport au fost eliberate sau întocmite cel târziu în ziua anterioară datei aderării; și

(b)

dovada de origine a fost înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

În cazul în care mărfurile au fost declarate pentru punere în liberă circulație fie în Turcia, fie în Croația, anterior datei aderării, în cadrul acordurilor comerciale preferențiale menționate la primul paragraf, dovada de origine eliberată sau întocmită retroactiv în temeiul acestor acorduri poate fi de asemenea acceptată cu condiția ca aceasta să fie prezentată autorităților vamale în interval de patru luni de la data aderării.

10.

În scopul verificării dovezilor menționate la punctul 9, se aplică dispozițiile referitoare la definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă prevăzute în acordurile preferențiale relevante. Cererile privind verificarea ulterioară a respectivelor dovezi sunt acceptate de autoritățile vamale competente ale actualelor state membre și ale Croației pentru o perioadă de trei ani de la data eliberării sau întocmirii dovezii de origine vizate și pot fi întocmite de respectivele autorități pentru o perioadă de trei ani de la acceptarea dovezii de origine în sprijinul unei declarații de liberă circulație.

11.

Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri derivate din politica comercială comună, un certificat de circulație a mărfurilor A.TR eliberat în temeiul dispozițiilor privind libera circulație a produselor industriale, prevăzute în Decizia nr. 1/95, este acceptat în Croația pentru punerea în liberă circulație a mărfurilor care la data aderării sunt fie în situația de a fi transportate după ce au fost supuse formalităților privind exportul în cadrul Uniunii sau în Turcia, sunt depozitate temporar sau sunt supuse unei proceduri vamale menționate la articolul 4 alineatul (16) literele (b)-(h) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului în Turcia sau în Croația, cu condiția ca:

(a)

nicio dovadă de origine, astfel cum este prevăzută la punctul 9, să nu fi fost depusă pentru mărfurile vizate;

(b)

mărfurile să respecte condițiile de punere în aplicare a dispozițiilor privind libera circulație a produselor industriale;

(c)

documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării; și

(d)

certificatul de circulație a mărfurilor A.TR să fie înaintat autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

12.

În scopul verificării certificatelor de circulație a mărfurilor A.TR menționate la punctul 11, se aplică dispozițiile referitoare la certificatele de circulație a mărfurilor A.TR și metodele de cooperare administrativă prevăzute în Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare în domeniul vamal CE-Turcia din 26 iulie 2006 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Deciziei nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia (5).

PROCEDURILE VAMALE

13.

Depozitarea temporară și regimurile vamale menționate la articolul 4 alineatul (16) literele (b)-(h) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului care au început înaintea aderării încetează sau se încheie în conformitate cu legislația Uniunii.

În situația în care încetarea sau încheierea produce o datorie vamală, suma aferentă taxei de import care trebuie plătită este cea în vigoare la momentul la care a luat naștere datoria vamală în conformitate cu Tariful vamal comun, iar suma plătită este considerată ca făcând parte din resursele proprii ale Uniunii.

14.

Procedurile care guvernează antrepozitele vamale prevăzute la articolele 84-90 și 98-113 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și la articolele 496-535 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:

în situația în care cuantumul unei datorii vamale este determinat pe baza naturii mărfurilor importate și declarația de plasare a mărfurilor sub regim vamal a fost acceptată înaintea datei aderării, clasificarea lor tarifară, cantitatea, valoarea în scop vamal și originea mărfurilor importate la data la care au fost plasate sub regim vamal rezultă din legislația aplicabilă în Croația la data acceptării declarației de către autoritățile vamale.

15.

Procedurile care guvernează perfecționarea activă prevăzute la articolele 84-90 și 114-129 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și la articolele 496-523 și 536-550 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:

în situația în care cuantumul unei datorii vamale este determinat pe baza naturii mărfurilor importate și declarația de plasare a mărfurilor sub regim vamal a fost acceptată înaintea datei aderării, clasificarea lor tarifară, cantitatea, valoarea în scop vamal și originea mărfurilor importate la data la care au fost plasate sub regim vamal rezultă din legislația aplicabilă în Croația la data acceptării declarației de către autoritățile vamale;

în situația în care încheierea dă naștere unei datorii vamale, în vederea menținerii echității între deținătorii autorizațiilor stabiliți în statele membre actuale și cei stabiliți în Croația, se plătește dobândă compensatorie la datoriile vamale în conformitate cu legislația Uniunii de la data aderării;

în situația în care declarația pentru perfecționarea activă a fost acceptată în temeiul unui sistem de rambursare, rambursarea se efectuează în conformitate cu legislația Uniunii, de către Croația și pe cheltuiala acesteia, acolo unde datoria vamală în legătură cu care se solicită rambursarea a luat naștere înainte de data aderării.

16.

Procedurile care guvernează importul temporar prevăzute la articolele 84-90 și 137-144 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și la articolele 496-523 și 553-584 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:

în situația în care cuantumul unei datorii vamale este determinată pe baza naturii mărfurilor importate și declarația de plasare a mărfurilor sub regim vamal a fost acceptată înaintea datei aderării, clasificarea lor tarifară, cantitatea, valoarea în scop vamal și originea mărfurilor importate la data la care au fost plasate sub regim vamal rezultă din legislația aplicabilă în Croația la data acceptării declarației de către autoritățile vamale;

în situația în care încheierea dă naștere unei datorii vamale, în vederea menținerii echității între deținătorii autorizațiilor stabiliți în statele membre actuale și cei stabiliți în Croația, se plătește dobândă compensatorie la datoriile vamale în conformitate cu legislația Uniunii de la data aderării.

17.

Procedurile care guvernează perfecționarea pasivă prevăzute la articolele 84-90 și 145-160 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și la articolele 496-523 și 585-592 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:

articolul 591 paragraful al doilea din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică, mutatis mutandis, mărfurilor exportate temporar care au fost exportate temporar din Croația înainte de data aderării.

ALTE DISPOZIȚII

18.

Autorizațiile care au fost eliberate de Croația înainte de data aderării pentru utilizarea regimurilor vamale menționate la articolul 4 alineatul (16) literele (d), (e) și (g) sau statutul operatorilor economici autorizați menționat la articolul 5a alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului sunt valabile până la expirarea valabilității lor sau un an de la data aderării, în funcție de care dintre aceste două termene intervine mai curând.

19.

Procedurile care guvernează nașterea unei datorii vamale, înscrierea în cont și recuperarea ulterioară prevăzute la articolele 201-232 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și la articolele 859-876a din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:

recuperarea se efectuează în conformitate cu legislația Uniunii. Totuși, în situația în care datoria vamală a luat naștere înainte de data aderării, recuperarea se aplică de către Croația, în beneficiul propriu, în conformitate cu dispozițiile aflate în vigoare în Croația înaintea aderării.

20.

Procedurile care guvernează rambursarea și remiterea taxelor prevăzute la articolele 235-242 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și la articolele 877-912 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:

rambursarea și remiterea taxelor se efectuează în conformitate cu legislația Uniunii. Totuși, în situația în care rambursarea sau remiterea taxelor este solicitată în legătură cu o datorie vamală care a luat naștere înainte de data aderării, rambursarea și remiterea taxelor se efectuează de către Croația, pe cheltuiala proprie, în conformitate cu condițiile aflate în vigoare în Croația înaintea aderării.


(1)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1.

(2)  JO L 171, 23.6.2006, p. 35 și JO L 326M, 10.12.2010, p. 70.

(3)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 35, 13.2.1996, p. 1.

(5)  JO L 265, 26.9.2006, p. 18.

Apendice la ANEXA IV

Lista măsurilor de ajutor existente menționate la punctul 1 litera (b) ale mecanismului de ajutor existent prevăzut la secțiunea 2 („Politica în domeniul concurenței”)

Notă:

Măsurile de ajutor enumerate în prezentul apendice trebuie considerate ca ajutor existent doar în sensul aplicării mecanismului de ajutor existent prevăzut la secțiunea 2 în limita în care acestea se încadrează în domeniul de aplicare a primului paragraf.

Numărul de înregistrare

Titlu (original)

Data aprobării de către Consiliul Concurenței din Croația

Durată

Stat membru

Nr.

An

Croația

1

2011

Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05, 85/08)

17.6.2008

31.12.2016

Croația

3

2011

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10)

21.10.2010

Nelimitată

Croația

4

2011

Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače 2009. i 24. travnja 2009.

25.5.2009

31.12.2013

Croația

5

2011

Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013.

10.2.2011

31.12.2013

Croația

6

2011

Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.

30.12.2010

31.12.2015

Croația

9

2011

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)

1.2.2007

31.12.2014

Croația

10

2011

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. siječnja 2010. i 3. studenoga 2010.

10.3.2011

31.12.2014

ANEXA V

Lista menționată la articolul 18 din Actul de aderare: măsuri tranzitorii

1.   LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

32001 L 0083: Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

Prin derogare de la cerințele de calitate, siguranță și eficiență prevăzute de Directiva 2001/83/CE, autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamente care nu fac obiectul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (1) și care sunt pe listă (în apendicele la prezenta anexă, astfel cum a fost transmisă de Croația), eliberate conform dreptului croat înainte de data aderării, rămân valabile până la reînnoirea acestora în conformitate cu acquis-ul Uniunii sau pe o perioadă de patru ani de la data aderării, fiind reținută data cea mai apropiată.

Autorizațiile de introducere pe piață cuprinse în această derogare nu beneficiază de recunoașterea reciprocă în statele membre înainte ca aceste produse să fi fost autorizate în conformitate cu Directiva 2001/83/CE.

Autorizațiile naționale de introducere pe piață acordate în temeiul dreptului intern înainte de aderare și necuprinse în această derogare precum și orice nouă autorizație națională respectă Directiva 2001/83/CE începând cu data aderării.

2.   LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

31996 L 0071: Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

32004 L 0038: Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

32011 R 0492: Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, p. 1).

1.

Articolul 45 și articolul 56 primul paragraf din TFUE se aplică pe deplin numai în ceea ce privește libertatea de circulație a lucrătorilor și libertatea de a presta servicii care implică circulația temporară a lucrătorilor, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 96/71/CE, dintre Croația, pe de o parte, și fiecare dintre actualele state membre, pe de altă parte, sub rezerva dispozițiilor tranzitorii stabilite la punctele 2-13.

2.

Prin derogare de la articolele 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 și până la sfârșitul unei perioade de doi ani după data aderării, actualele state membre vor aplica măsuri de drept intern sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale, care reglementează accesul resortisanților croați pe piața forței de muncă din fiecare din aceste state. Actualele state membre pot continua să aplice aceste măsuri până la expirarea unei perioade de cinci ani după data aderării.

Resortisanții croați care muncesc legal într-un actual stat membru la data aderării și care sunt admiși pe piața forței de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni vor putea beneficia de acces pe piața forței de muncă din acest stat membru, dar nu și pe piața forței de muncă din celelalte state membre care aplică măsuri de drept intern.

Resortisanții croați admiși după aderare pe piața forței de muncă dintr-un actual stat membru pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni beneficiază de aceleași drepturi.

Resortisanții croați menționați la paragrafele al doilea și al treilea încetează să beneficieze de drepturile prevăzute la aceste paragrafe în cazul în care părăsesc voluntar piața forței de muncă din actualul stat membru în cauză.

Resortisanții croați care muncesc legal într-un actual stat membru la data aderării sau în perioada în care se aplică măsurile de drept intern și care sunt admiși pe piața forței de muncă din acest stat membru pentru o perioadă de mai puțin de 12 luni nu beneficiază de drepturile prevăzute la paragrafele al doilea și al treilea.

3.

Înainte de sfârșitul perioadei de doi ani după data aderării, Consiliul reexaminează aplicarea dispozițiilor tranzitorii stabilite la punctul 2, pe baza unui raport al Comisiei.

La încheierea acestei reexaminări, dar nu mai târziu de sfârșitul perioadei de doi ani după data aderării, actualele state membre notifică Comisia în cazul în care continuă să aplice măsurile de drept intern sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale, ori în care aplică în viitor articolele 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011. În lipsa unei astfel de notificări, se aplică articolele 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011.

4.

La solicitarea Croației, se poate efectua o nouă reexaminare. În acest caz, se aplică procedura menționată la punctul 3 și care trebuie încheiată în termen de șase luni de la primirea solicitării din partea Croației.

5.

La sfârșitul perioadei de cinci ani menționată la punctul 2, un stat membru care menține măsuri de drept intern sau măsuri care rezultă din acorduri bilaterale poate continua, în cazul în care pe piața forței de muncă din respectivul stat membru se produc sau există riscul să se producă perturbări grave, precum și după ce notifică Comisia, să aplice aceste măsuri până la sfârșitul unei perioade de șapte ani de la data aderării. În lipsa unei astfel de notificări, se aplică articolele 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011.

6.

Pe parcursul perioadei de șapte ani de la data aderării, acele state membre în care, în temeiul punctelor 3, 4 sau 5, se aplică articolele 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 cu privire la resortisanții croați și care, în această perioadă, eliberează permise de muncă resortisanților Croației în scopul monitorizării, vor face acest lucru în mod automat.

7.

Statele membre în care, în temeiul punctelor 3, 4 sau 5, se aplică articolele 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 cu privire la resortisanții croați, pot recurge la procedurile stabilite la paragraful al doilea și al treilea de la prezentul punct până la sfârșitul perioadei de șapte ani de la data aderării.

În cazul în care într-un stat membru menționat la primul paragraf se produc sau se prevede producerea unor perturbări pe piața forței de muncă care ar putea amenința grav nivelul de trai sau nivelul de ocupare a forței de muncă într-o anumită regiune sau în cadrul unei anumite profesii, respectivul stat membru informează Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta și furnizează acestora toate detaliile pertinente. Pe baza acestor informații, statul membru poate solicita Comisiei să declare suspendarea, totală sau parțială, a aplicării articolelor 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, în vederea normalizării situației în regiunea sau în cadrul profesiei respective. Comisia decide cu privire la domeniul de aplicare și durata suspendării în termen de cel mult două săptămâni de la primirea acestei solicitări și notifică decizia sa Consiliului. În termen de două săptămâni de la adoptarea deciziei Comisiei, orice stat membru poate solicita Consiliului anularea sau modificarea deciziei respective. În termen de două săptămâni, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată în privința acestei solicitări.

Un stat membru menționat la primul paragraf poate, în cazuri urgente și excepționale, să suspende aplicarea articolelor 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, adresând ulterior Comisiei o notificare motivată.

8.

Pe durata suspendării aplicării articolelor 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 în temeiul punctelor 2-5 și 7 de mai sus, în ceea ce privește dreptul membrilor familiilor lucrătorilor de a accede la un loc de muncă, se aplică articolul 23 din Directiva 2004/38/CE în Croația cu privire la resortisanții actualelor state membre și în actualele state membre cu privire la resortisanții croați, în următoarele condiții:

soțul unui lucrător și descendenții acestora care nu depășesc vârsta de 21 de ani sau care se află în întreținerea acestora, care locuiesc legal împreună cu lucrătorul pe teritoriul unui stat membru la data aderării, beneficiază, după aderare, de acces imediat pe piața forței de muncă din acel stat membru. Această dispoziție nu se aplică membrilor familiei unui lucrător care a fost admis legal pe piața forței de muncă din acel stat membru pentru o perioadă de mai puțin de 12 luni;

soțul unui lucrător și descendenții acestora care nu depășesc vârsta de 21 de ani sau care se află în întreținerea acestora, care locuiesc legal împreună cu lucrătorul pe teritoriul unui stat membru la o dată ulterioară aderării, dar în cursul perioadei de aplicare a dispozițiilor tranzitorii stabilite mai sus, beneficiază de acces pe piața forței de muncă din respectivul stat membru în cazul în care au locuit în acel stat membru cel puțin 18 luni sau din al treilea an după data aderării, oricare din aceste date intervine prima în ordine cronologică.

Aceste dispoziții nu aduc atingere măsurilor mai favorabile, indiferent dacă acestea sunt măsuri de drept intern sau măsuri care rezultă din acorduri bilaterale.

9.

În măsura în care anumite dispoziții din Directiva 2004/38/CE care preiau dispozițiile din Directiva 68/360/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1968 privind desființarea restricțiilor de circulație și ședere în cadrul Comunității pentru lucrătorii din statele membre și familiile acestora (2) nu pot fi disociate de cele din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 a căror aplicare este amânată în temeiul punctelor 2-5, 7 și 8, Croația și statele membre actuale pot deroga de la aceste dispoziții în măsura necesară pentru a aplica alineatele 2-5, 7 și 8.

10.

În toate cazurile în care actualele state membre aplică măsuri de drept intern sau cele rezultate din acorduri bilaterale, în temeiul dispozițiilor tranzitorii stabilite mai sus, Croația poate menține în vigoare măsuri echivalente în ceea ce privește resortisanții statului membru sau statelor membre în cauză.

11.

Orice actual stat membru care aplică măsuri de drept intern în conformitate cu punctele 2-5 și 7-9, poate introduce, în aplicarea dreptului său intern, o libertate de circulație mai mare decât cea existentă la data aderării, inclusiv accesul deplin pe piața forței de muncă. Începând cu al treilea an după data aderării, orice actual stat membru care aplică măsuri de drept intern poate decide în orice moment să aplice în locul acestor măsuri articolele 1-6 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011. Comisia este informată cu privire la orice asemenea decizie.

12.

Pentru a face față perturbărilor grave sau riscului producerii unor asemenea perturbări în anumite sectoare sensibile de servicii de pe piața forței de muncă din Germania și Austria, care ar putea apărea în anumite regiuni ca urmare a prestării transnaționale de servicii, astfel cum este definită în articolul 1 din Directiva 96/71/CE, și în măsura în care acestea aplică liberei circulații a lucrătorilor croați, în temeiul dispozițiilor tranzitorii stabilite mai sus, măsuri de drept intern sau cele care rezultă din acorduri bilaterale, Germania și Austria pot deroga, după notificarea Comisiei, de la articolul 56 primul paragraf din TFUE în vederea limitării, în contextul prestării de servicii de către societățile stabilite în Croația, circulației temporare a lucrătorilor al căror drept de a munci în Germania și Austria face obiectul măsurilor de drept intern.

Lista sectoarelor de servicii care pot face obiectul acestei derogări este următoarea:

în Germania:

Sectorul

codul NACE (3), cu excepția unor dispoziții contrare

construcții, inclusiv ramuri conexe

45.1-4;

activități enumerate în anexa la Directiva 96/71/CE

activități de curățare a clădirilor

74.70 activități de curățare a clădirilor

alte servicii

74.87 numai activitățile designerilor de decorațiuni interioare

în Austria:

Sectorul

codul NACE (4), cu excepția unor dispoziții contrare

servicii de horticultură

01.41

tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

26.7

construcții metalice și părți componente

28.11

construcții, inclusiv ramuri conexe

45.1-4;

activități enumerate în anexa la Directiva 96/71/CE

activități în domeniul securității

74.60

activități de curățare a clădirilor

74.70

asistență medicală la domiciliu

85.14

activități de asistență socială fără cazare

85.32

În măsura în care Germania sau Austria derogă de la articolul 56 primul paragraf din TFUE în conformitate cu primul și al doilea paragraf de la prezentul punct, Croația poate adopta măsuri echivalente, după notificarea Comisiei.

Aplicarea prezentului punct nu poate avea ca efect crearea unor condiții mai restrictive pentru circulația temporară a lucrătorilor în contextul prestării transnaționale de servicii între Germania sau Austria și Croația decât cele existente la data semnării Tratatului de aderare.

13.

Aplicarea punctelor 2-5 și 7-11 nu poate avea ca efect crearea unor condiții mai restrictive pentru accesul resortisanților croați pe piața forței de muncă din actualele state membre decât cele existente la data semnării Tratatului de aderare.

Fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor stabilite la punctele 1-12, în cursul oricărei perioade în care aplică măsuri de drept intern sau cele care rezultă din acorduri bilaterale, actualele state membre sunt obligate să acorde un tratament preferențial, în ceea ce privește accesul la piața forței de muncă, lucrătorilor care sunt resortisanți ai statelor membre în comparație cu lucrătorii care sunt resortisanți ai unor țări terțe.

Lucrătorii migranți croați și familiile acestora, care locuiesc și muncesc legal într-un alt stat membru sau lucrătorii migranți care provin din celelalte state membre și familiile acestora care locuiesc și muncesc legal în Croația nu pot fi tratați în condiții mai restrictive decât cei provenind din țări terțe, care locuiesc și muncesc în acest stat membru sau în Croația. În afară de aceasta, în aplicarea principiului preferinței Uniunii, lucrătorii migranți provenind din țări terțe care locuiesc și muncesc în Croația nu pot beneficia de tratament mai favorabil decât resortisanții Croației.

3.   LIBERA CIRCULAȚIE A CAPITALURILOR

Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană, Croația poate menține în vigoare, timp de șapte ani de la data aderării, restricțiile prevăzute în Legea sa privind terenurile agricole (OG 152/08) în vigoare la data semnării Tratatului de aderare, cu privire la dobândirea de terenuri agricole de către resortisanții unui alt stat membru, de către resortisanți ai statelor care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) și de către persoanele juridice constituite în conformitate cu legislația unui alt stat membru sau a unui stat membru al ASEE. Cu toate acestea, unui resortisant al unui stat membru sau unei persoane juridice constituite în conformitate cu legislația unui alt stat membru nu poate să i se acorde, în niciun caz, un tratament mai puțin favorabil în ceea ce privește dobândirea de teren agricol decât tratamentul care i s-ar fi acordat respectivului resortisant sau respectivei persoane juridice la data semnării Tratatului de aderare, sau să i se acorde un tratament mai restrictiv decât cel acordat unui resortisant sau unei persoane juridice a unei țări terțe.

Agricultorilor independenți care sunt resortisanți ai unui alt stat membru și care doresc să se stabilească sau să devină rezidenți în Croația nu li se aplică dispozițiile de la primul paragraf și nici alte norme și proceduri decât cele care li se aplică resortisanților Croației.

Prezentele măsuri tranzitorii fac obiectul unei reexaminări generale până la sfârșitul celui de al treilea an de la data aderării. În acest sens, Comisia prezintă un raport Consiliului. Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate decide să scurteze sau să încheie perioada de tranziție menționată la primul paragraf.

În cazul în care există indicii suficiente că, la expirarea perioadei de tranziție, vor exista perturbări grave sau riscul unor perturbări grave ale pieței terenurilor agricole din Croația, Comisia decide, la solicitarea Croației, cu privire la prelungirea perioadei de tranziție cu trei ani. Această prelungire poate fi limitată la anumite zone geografice deosebit de afectate.

4.   AGRICULTURĂ

I.   MĂSURI TRANZITORII PENTRU CROAȚIA

1.

32001 L 0113: Directiva 2001/113/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile și marmeladele de fructe, precum și piureul de castane îndulcit destinate alimentației umane (JO L 10, 12.1.2002, p. 67).

Prin derogare de la obligația prevăzută la articolul 8, comercializarea produselor desemnate cu numele „domaća marmelada” și „ekstra domaća marmelada” este permisă pe piața din Croația până la epuizarea stocului existent la data aderării.

2.

32006 R 0510: Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor și a denumirilor geografice de origine ale produselor agricole și alimentare (JO L 93, 31.3.2006, p. 12 și JO L 335M, 13.12.2008, p. 213).

(a)

La articolul 5 alineatul (8), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Bulgaria, România și Croația pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative menționate în cel mult un an de la datele lor respective de aderare.”

(b)

La articolul 5 alineatul (11), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(11)   În cazul Bulgariei, României și Croației, protecția națională a indicațiilor geografice și a denumirilor de origine existente la data aderării acestora poate continua pe o durată de douăsprezece luni de la datele lor respective de aderare.”

3.

32007 R 1234: Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(a)

La articolul 118m, se adaugă următorul alineat:

„(5)   Prin derogare de la alineatele (1)-(4), Croația poate introduce pe piața proprie sau poate exporta către țări terțe vinurile cu denumirea «Mlado vino portugizac» până la epuizarea stocurilor disponibile în momentul aderării. Croația instituie o bază de date computerizată cu informații privind stocurile existente la data aderării și se asigură că aceste stocuri sunt verificate și declarate Comisiei.”

(b)

La articolul 118s, se adaugă următorul alineat:

„(5)   În ceea ce privește Croația, denumirile de vinuri publicate în JO C 116 din 14 aprilie 2011 sunt protejate în temeiul prezentului regulament, sub rezerva unui rezultat favorabil al procedurii de opoziție. Comisia le înscrie în registrul prevăzut la articolul 118n.

Alineatele (2)-(4) ale prezentului articol se aplică în următoarele condiții: termenul-limită menționat la alineatul (3) este de un an de la data aderării Croației. Termenul-limită menționat la alineatul (4) este de patru ani de la data aderării Croației.”

4.

32009 R 0073: Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, 31.1.2009, p. 16).

(a)

Prin derogare de la obligația prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de a respecta cerințele de reglementare în materie de gestionare prevăzute în anexa II la regulamentul în cauză, agricultorii din Croația care primesc plăți directe includ în domeniul de aplicare al ecocondiționalității cerințele de reglementare în materie de gestionare prevăzute la punctele A, B și C din anexa II, în conformitate cu următorul calendar: începând cu 1 ianuarie 2014 pentru punctul A; începând cu 1 ianuarie 2016 pentru punctul B și începând cu 1 ianuarie 2018 pentru punctul C.

(b)

La titlul V din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, după capitolul 1 se introduc următorul titlu de capitol și următorul articol:

CAPITOLUL 1a

Schema de plată unică

Articolul 121a

Schema de plată unică în Croația

Pentru Croația, aplicarea articolelor 4, 5, 23, 24 și 25 este opțională până la 31 decembrie 2013 în măsura în care dispozițiile în cauză se referă la cerințe de reglementare în materie de gestionare. Începând cu 1 ianuarie 2014, un agricultor care primește plăți în cadrul schemei de plată unică în Croația îndeplinește cerințele de reglementare în materie de gestionare prevăzute în anexa II în conformitate cu următorul calendar:

(a)

cerințele prevăzute la punctul A din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2014;

(b)

cerințele prevăzute la punctul B din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2016;

(c)

cerințele prevăzute la punctul C din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2018.”

II.   CONTINGENTE TARIFARE TRANZITORII PENTRU ZAHĂRUL BRUT DIN TRESTIE DESTINAT RAFINĂRII

Croației îi este rezervată o cotă anuală autonomă erga omnes de 40 000 de tone de zahăr brut de trestie de zahăr, pentru o perioadă de până la trei ani de comercializare după aderarea acesteia, cu un drept de import de 98,00 EUR pe tonă. În cazul în care negocierile cu alți membri ai Organizației Mondiale a Comerțului, în temeiul articolului XXIV.6 din Acordul General pentru Tarife și Comerț privind ajustarea compensatorie în urma aderării Croației duc la deschiderea de cote de zahăr compensatorii înainte de încheierea perioadei de tranziție, cota de 40 000 de tone alocată Croației este eliminată, integral sau parțial, în momentul deschiderii cotelor de zahăr compensatorii. Comisia adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în coroborare cu articolul 13 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

III.   MĂSURI TEMPORARE PRIVIND PLĂȚILE DIRECTE PENTRU CROAȚIA

Rambursarea plăților directe acordate agricultorilor pentru anul 2013 este condiționată de aplicarea de către Croația, înainte de aderare, a unor norme identice cu cele prevăzute pentru astfel de plăți directe în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, precum și în Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (5), Regulamentul (CE) nr. 1121/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV și V din regulamentul respectiv (6) și Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (7).

5.   SIGURANȚA ALIMENTELOR, POLITICA ÎN DOMENIUL VETERINAR ȘI FITOSANITAR

I.   GĂINI OUĂTOARE

31999 L 0074: Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999, p. 53).

Prin derogare de la articolul 6 din Directiva 1999/74/CE a Consiliului, în ceea ce privește Croația, găinile ouătoare aflate în perioada ouatului la data aderării pot fi ținute în cuști care nu sunt conforme cu cerințele structurale prevăzute la articolul respectiv. Croația garantează că utilizarea unor astfel de cuști încetează cel târziu la 12 luni de la aderare.

Ouăle provenind din respectivele cuști neîmbunătățite se introduc numai pe piața națională a Croației. Ouăle respective și ambalajele acestora se identifică în mod clar, printr-un marcaj special, care să permită realizarea controalelor necesare. O descriere clară a marcajului special se comunică Comisiei cel târziu cu un an înainte de data aderării.

II.   UNITĂȚI (DIN SECTORUL CĂRNII, AL LAPTELUI, PISCICOL ȘI AL SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ)

32004 R 0852: Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena alimentelor (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

32004 R 0853: Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

32009 R 1069: Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

1.

Cerințele structurale prevăzute în:

(a)

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului:

anexa II capitolul II;

(b)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului:

anexa III secțiunea I capitolele II și III;

anexa III secțiunea II capitolele II și III;

anexa III secțiunea V capitolul I;

(c)

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (8):

anexa IV capitolul I;

anexa IX capitolele I, II și III;

anexa X capitolele I și II; și

anexa XIII,

nu se aplică anumitor unități din sectorul cărnii, al laptelui, piscicol și al subproduselor de origine animală din Croația până la 31 decembrie 2015, sub rezerva condițiilor prevăzute în continuare.

2.

Atât timp cât unitățile prevăzute la punctul 1 sunt supuse dispozițiilor punctului respectiv, produsele provenind din respectivele unități se introduc exclusiv pe piața națională a Croației sau pe piețele unor țări terțe, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, sau se utilizează în vederea prelucrării ulterioare în unități din Croația care fac de asemenea obiectul punctului 1, indiferent de data la care sunt comercializate.

3.

Produsele alimentare provenind din unitățile menționate la punctul 1 poartă o marcă de sănătate sau de identificare diferită de cea prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004. O descriere clară a mărcii speciale de sănătate sau de identificare se comunică Comisiei cel târziu cu un an înainte de data aderării.

4.

Punctele 2 și 3 se aplică, de asemenea, tuturor produselor provenind din unități integrate din sectorul cărnii, al laptelui sau din cel piscicol, în cazul în care o parte din unitate face obiectul punctului 1.

5.

Croația monitorizează în permanență punerea în aplicare a programului național pentru modernizarea unităților și furnizează Comisiei un plan anual privind progresele în acest sens. Croația garantează că pentru fiecare dintre aceste unități se elaborează un plan individual de modernizare, cu termene-limită pentru corectarea cerințelor structurale și că acesta este pus la dispoziția Comisiei, la cerere.

6.

Comisia stabilește, în timp util înainte de aderare, o listă a unităților menționate la punctul 1. Lista se face publică și cuprinde numele și adresa fiecărei unități.

7.

Croația garantează că orice unități care până la data aderării nu sunt pe deplin conforme cu acquis-ul Uniunii în domeniul siguranței alimentare, cu excepția celor care fac obiectul dispozițiilor acestei măsuri de tranziție, își încetează activitățile.

8.

În vederea asigurării bunei funcționări a regimului de tranziție se pot adopta norme de punere în aplicare în ceea ce privește Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și nr. 853/2004, în conformitate cu articolul 12 și respectiv cu articolul 9 al doilea paragraf din acestea.

9.

În vederea asigurării bunei funcționări a regimului de tranziție se pot adopta norme de punere în aplicare în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în conformitate cu articolul 52 alineatul (4).

III.   COMERCIALIZAREA SEMINȚELOR

32002 L 0053: Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (JO L 193, 20.7.2002, p. 1).

32002 L 0055: Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (JO L 193, 20.7.2002, p. 33).

Croația poate amâna până la 31 decembrie 2014 aplicarea articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2002/55/CE în ceea ce privește comercializarea pe teritoriul său a semințelor din soiurile incluse în respectivele cataloage naționale ale soiurilor de plante agricole sau ale soiurilor de legume care nu au fost acceptate în mod oficial în conformitate cu respectivele directive. Pe parcursul acestei perioade, aceste semințe nu se comercializează pe teritoriul altor state membre.

IV.   NEUM

31997 L 0078: Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (JO L 24, 30.1.1998, p. 9).

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Controalele veterinare ale produselor provenind din țări terțe și introduse într-unul dintre teritoriile enumerate în anexa I se efectuează de către statele membre în conformitate cu prezenta directivă și cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a verifica conformitatea cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele referitoare la sănătatea animală și la bunăstarea animalelor (9).

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), loturile de produse care provin de pe teritoriul Croației și tranzitează teritoriul Bosniei și Herțegovina pe la Neum („coridorul Neum”) înainte de a reintra pe teritoriul Croației prin punctele de intrare de la Klek sau Zaton Doli, pot fi scutite de controalele veterinare, sub rezerva respectării următoarelor cerințe:

(a)

Croația instituie la data aderării sau înainte de această dată puncte de intrare la nordul și la sudul coridorului Neum care să fie echipate, dotate cu personal și pregătite pentru a asigura respectarea cerințelor prezentului alineat;

(b)

Croația garantează că:

(i)

pentru transportarea loturilor sunt utilizate numai vehicule închise;

(ii)

vehiculele care transportă loturi sunt sigilate cu sigilii care poartă un număr unic înainte de a tranzita coridorul Neum;

(iii)

se ține un registru, care precizează ce sigilii numerotate au fost atașate căror vehicule, ceea ce permite efectuarea controalelor necesare;

(iv)

se înregistrează data și ora părăsirii și ale reintrării pe teritoriului Croației de către vehiculele care transportă loturi, pentru a permite calcularea timpului total de tranzit;

(c)

Croația se asigură că nu se permite reintrarea loturilor pe teritoriul său în cazul în care:

(i)

sigiliul unui vehicul a fost distrus sau înlocuit în cursul tranzitării coridorului Neum; și/sau

(ii)

timpul total de tranzit depășește în mod considerabil timpul total de tranzit acceptabil, având în vedere distanța totală a tranzitării, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a efectuat o evaluare a riscului pentru sănătatea animală și publică și a adoptat măsuri eficiente, proporționale și punctuale pe baza acestei evaluări;

(d)

Croația informează în mod periodic, după caz, Comisia cu privire la orice nerespectare a cerințelor de la litera (b) și cu privire la orice măsuri adoptate în temeiul literei (c);

(e)

După caz, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 29, se adoptă o decizie de suspendare sau de retragere a derogării de la alineatul (1);

(f)

După caz, normele detaliate de punere în aplicare a prezentului alineat pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 29.

6.   PESCUIT

32006 R 1967: Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11. Versiune rectificată în JO L 36, 8.2.2007, p. 6).

(a)

Prin derogare de la articolul 13 alineatele (1) și (2), la adâncimi mai mici de 50 de metri, navele care sunt înregistrate în regiunea Istria de Vest și care operează numai în această regiune pot utiliza temporar, până la 30 iunie 2014, traule de fund la o distanță minimă de 1,5 mile marine de coastă.

Această derogare se aplică în zona desemnată drept Istria de Vest, definită din punctul cu coordonatele geografice φ = 44.52135 și λ = 14.29244 cu o linie către nord și alta către vest.

Pentru navele cu o lungime totală mai mică de 15 metri, la adâncimi de peste 50 de metri, Croației i se permite temporar, până la 30 iunie 2014, să utilizeze traule de fund la o distanță minimă de o milă marină de coastă, cu menținerea tuturor celorlalte restricții spațiale sau temporale aplicate la data aderării.

(b)

Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1), un număr limitat de maximum 2 000 de nave, incluse în categoria specifică a pescuitului necomercial, „pescuitul artizanal la scară mică pentru nevoi personale”, pot utiliza maximum 200 de metri de setci până la 31 decembrie 2014, sub rezerva aplicării în continuare a tuturor celorlalte restricții în vigoare la data aderării. Croația transmite Comisiei, cel târziu la data aderării, lista navelor care fac obiectul perioadei de tranziție în cauză, inclusiv caracteristicile și capacitatea acestora, exprimate în GT și kW.

7.   POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI

1.

31992 R 3577: Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) (JO L 364, 12.12.1992, p. 7).

La articolul 6, se adaugă următoarele alineate:

„(4)   Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf, contractele de servicii publice încheiate înainte de data aderării Croației la UE se pot aplica în continuare până la 31 decembrie 2016.

(5)   Prin derogare de la articolul 1 alineatul (1), până la 31 decembrie 2004 serviciile de croazieră care operează între porturi croate cu nave având un tonaj brut de până la 650 de tone sunt rezervate navelor înregistrate în Croația și aflate sub pavilion croat care sunt operate de companii maritime înființate în conformitate cu legislația croată și al căror loc principal de desfășurare a activității se află în Croația, controlul efectiv fiind exercitat de asemenea în Croația.

(6)   Prin derogare de la articolul 1 alineatul (1) și pentru perioada de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2014, Comisia poate decide, la solicitarea motivată a unui stat membru, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării relevante, ca navele care beneficiază de derogarea prevăzută la alineatul (5) din prezentul articol să nu opereze servicii de croazieră între porturi din anumite zone ale unui stat membru altul decât Croația, în cazul în care se demonstrează că operarea acestor servicii perturbă sau riscă să perturbe grav piața internă a transporturilor în zonele respective. În cazul în care, după perioada de 30 de zile lucrătoare, Comisia nu a luat o decizie, statul membru interesat are dreptul să aplice măsurile de salvgardare până în momentul în care Comisia decide. În caz de urgență, statul membru poate adopta unilateral măsuri provizorii corespunzătoare care pot rămâne în vigoare pe o perioadă de cel mult trei luni. Statul membru în cauză informează imediat Comisia în această privință. Comisia poate abroga măsurile sau le poate confirma, până când adoptă o decizie definitivă. Statele membre sunt informate.”

2.

32009 R 1072: Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (reformare) (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

Prin derogare de la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, se aplică următoarele dispoziții:

pentru o perioadă de doi ani de la data aderării Croației, întreprinderile cu sediul în Croația sunt excluse de la cabotaj în alte state membre;

pentru o perioadă de doi ani de la data aderării Croației, alte state membre pot informa Comisia dacă intenționează să prelungească perioada de tranziție menționată la prima liniuță pentru maximum doi ani sau dacă intenționează să aplice articolul 8 în ceea ce privește întreprinderile care au sediul în Croația. În absența unei notificări în acest sens, se aplică articolul 8;

oricare dintre actualele state membre poate, în orice moment în timpul perioadei de doi ani de la data aderării Croației, să notifice Comisiei intenția de a aplica articolul 8 în ceea ce privește întreprinderile care au sediul în Croația;

numai transportatorii cu sediul în statele membre în care articolul 8 se aplică în ceea ce privește întreprinderile care au sediul în Croația pot realiza activități de cabotaj în Croația;

pentru o perioadă de patru ani de la data aderării Croației, în cazul în care există o perturbare gravă a pieței interne a unui stat membru sau a unor părți ale acesteia, generată sau agravată de activitățile de cabotaj, precum un excedent major al ofertei în raport cu cererea sau o amenințare la adresa stabilității financiare sau a supraviețuirii a numeroase întreprinderi de transport rutier de marfă, orice stat membru care aplică articolul 8 poate solicita Comisiei suspendarea integrală sau parțială a aplicării articolului 8 în ceea ce privește întreprinderile cu sediul în Croația. În acest caz, se aplică articolul 10.

Statele membre care aplică măsura tranzitorie menționată la prima și a doua liniuță din primul paragraf pot face treptat schimb de autorizații de cabotaj în temeiul acordurilor bilaterale cu Croația.

Regimul tranzitoriu menționat la primul și la al doilea paragraf nu conduce la un acces mai restrâns al transportatorilor croați la activitățile de cabotaj în orice alt stat membru decât cel existent în momentul semnării Tratatului de aderare.

8.   IMPOZITARE

1.

31992 L 0079: Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la țigări (JO L 316, 31.10.1992, p. 8).

La articolul 2 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Croației i se acordă o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2017 pentru a respecta cerințele prevăzute la primul și la al doilea paragraf. Cu toate acestea, începând din 1 ianuarie 2014, acciza respectivă nu este mai mică de 77 de EUR pentru 1 000 de țigări, indiferent de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.”

2.

32006 L 0112: Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p.1).

(a)

La articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre pot considera activitățile, scutite în temeiul articolelor 132, 135, 136 și 371, al articolelor 374-377, al articolului 378 alineatul (2), al articolului 379 alineatul (2) sau al articolelor 380-390c, desfășurate de organisme de drept public, drept activități desfășurate de organismele în cauză în calitate de autorități publice.”

(b)

La articolul 80 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piață, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere în temeiul articolelor 167-171 și articolelor 173-177, iar livrarea sau prestarea este supusă unei scutiri în temeiul articolelor 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, articolului 378 alineatul (2), articolului 379 alineatul (2) sau articolelor 380-390c;”

(c)

La articolul 136, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

livrarea de bunuri utilizate exclusiv pentru o activitate scutită în temeiul articolelor 132, 135, 371, 375, 376 și 377, articolului 378 alineatul (2), articolului 379 alineatul (2) și articolelor 380-390c, în cazul în care bunurile respective nu au făcut obiectul unui drept de deducere;”

(d)

La articolul 221, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre pot scuti persoanele impozabile de la obligația prevăzută la articolul 220 alineatul (1) sau la articolul 220a de a emite o factură pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii pe care le-au efectuat pe teritoriile lor și care sunt scutite, cu sau fără dreptul la deducerea TVA achitate în stadiul anterior, în temeiul articolelor 110 și 111, articolului 125 alineatul (1), articolului 127, articolului 128 alineatul (1), articolului 132, articolului 135 alineatul (1) literele (h)-(l), articolele 136, 371, 375, 376 și 377, articolului 378 alineatul (2), articolului 379 alineatul (2) și articolelor 380-390c.”

(e)

Se introduce articolul următor:

„Articolul 390c

Croația poate continua să scutească, în conformitate cu condițiile aplicabile în statul membru respectiv la data aderării, următoarele operațiuni:

(a)

furnizarea de terenuri de construcție, cu sau fără clădiri construite pe acestea, astfel cum se menționează la articolul 135 alineatul (1) litera (j) și în anexa X partea B punctul (9), fără posibilitate de reînnoire, până la 31 decembrie 2014;

(b)

transportul internațional de persoane, prevăzut în anexa X partea B punctul (10), atât timp cât aceeași scutire se aplică în oricare dintre statele membre care făceau parte din Uniune înaintea aderării Croației.”

(f)

Articolul 391 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 391

Statele membre care scutesc operațiunile prevăzute la articolele 371, 375, 376 sau 377, la articolul 378 alineatul (2), la articolul 379 alineatul (2) sau la articolele 380-390c pot acorda persoanelor impozabile dreptul de a opta pentru impozitarea respectivelor operațiuni.”

(g)

Titlul anexei X (inclusiv titlul corespunzător din cuprins) se înlocuiește cu următorul text:

„LISTA OPERAȚIUNILOR CARE FAC OBIECTUL DEROGĂRILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLELE 370 ȘI 371 ȘI LA ARTICOLELE 375-390c”.

9.   LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE

32006 R 0562: Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 105, 13.4.2006, p. 1).

Se introduce articolul următor:

„Articolul 19a

Prin derogare de la dispozițiile prezentului regulament cu privire la stabilirea punctelor de trecere a frontierei și până la intrarea în vigoare a unei decizii a Consiliului cu privire aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Croația în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare sau până în momentul în care prezentul regulament se modifică astfel încât să includă dispoziții care să reglementeze controlul frontierelor la punctele comune de trecere a frontierei, oricare dintre situații intervine mai întâi, Croația poate menține punctele comune de trecere a frontierei la frontiera sa cu Bosnia și Herțegovina. La aceste puncte comune de trecere a frontierei, polițiștii de frontieră ai uneia dintre părți efectuează verificări la intrarea sau ieșirea de pe teritoriul celeilalte părți. Toate controalele efectuate de către polițiștii de frontieră croați la intrare și la ieșire se efectuează în conformitate cu acquis-ul Uniunii, inclusiv cu obligațiile statelor membre în ceea ce privește protecția internațională și nereturnarea. Dacă acest lucru este necesar, acordurile bilaterale pertinente de instituire a punctelor comune de trecere a frontierei în cauză se modifică în acest sens.”

10.   MEDIU

I.   LEGISLAȚIA ORIZONTALĂ

1.

32003 L 0087: Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

(a)

În ceea ce privește includerea tuturor zborurilor dintre cele două aerodromuri situate pe teritoriul Croației și a zborurilor dintre un aerodrom situat pe teritoriul Croației și un aerodrom situat într-un stat din afara SEE (denumite în continuare „activități suplimentare de aviație”) se aplică următoarele dispoziții:

(i)

prin derogare de la articolul 3c alineatul (2), perioada menționată la articolul 13 alineatul (1) și care începe la 1 ianuarie 2013 se amână pentru 1 ianuarie 2014 pentru activitățile suplimentare de aviație;

(ii)

prin derogare de la articolul 3c alineatul (4), Comisia decide, în urma procedurii menționate în cadrul aceleiași dispoziții, cu privire la emisiile istorice din aviație pentru activitățile suplimentare de aviație în termen de șase luni de la data aderării;

(iii)

prin derogare de la articolul 3d alineatul (2), începând cu 1 ianuarie 2014, procentul de certificate de emisii care urmează să fie licitate pentru activitățile suplimentare de aviație este proporțional cu certificatele rămase după calcularea numărului de certificate care urmează să fie alocate cu titlu gratuit în temeiul articolului 3e alineatul (3) litera (d) și a numărului de certificate care trebuie incluse în rezerva specială menționată la articolul 3f;

(iv)

prin derogare de la articolul 3d alineatul (3), emisiile atribuite aviației provenite de la activitățile suplimentare de aviație sunt decise de către Comisie pentru anul de referință 2010, pe baza celor mai bune date disponibile. Numărul de certificate care urmează să fie licitate de statele membre ale căror emisii totale atribuite aviației le includ pe cele provenite de la zborurile care sosesc de pe un aerodrom croat se ajustează începând cu 1 iulie 2013, pentru a permite realocarea către Croația a drepturilor de licitație legate de aceste emisii;

(v)

prin derogare de la articolul 3e alineatul (1), anul de monitorizare pentru activitățile suplimentare de aviație este anul 2012, iar orice cerere de alocare a certificatelor se transmite autorităților competente croate până la 31 martie 2013;

(vi)

prin derogare de la articolul 3e alineatul (2), Croația transmite Comisiei cererile legate de activitățile suplimentare de aviație până la 1 iulie 2013;

(vii)

prin derogare de la articolul 3e alineatul (3), Comisia adoptă o decizie cu privire la aspectele menționate la literele (a)-(e), legate de activitățile suplimentare de aviație, până la 30 septembrie 2013;

(viii)

prin derogare de la articolul 3e alineatul (3) litera (d), pentru activitățile suplimentare de aviație, numărul de certificate de emisii care vor fi alocate cu titlu gratuit se calculează înmulțind indicatorul prevăzut la litera (e) cu suma datelor tonă-kilometru incluse în cererile prezentate Comisiei în conformitate cu articolul 3e alineatul (2), adaptate pentru a ține seama de evoluția medie a activităților de aviație măsurate în tonă-kilometru care fac obiectul EU ETS față de nivelurile din 2010. Dacă este necesar, Comisia poate aplica indicatorului un factor de corecție uniform;

(ix)

prin derogare de la articolul 3e alineatul (3), pentru activitățile suplimentare de aviație, indicatorul menționat la litera (e) este același ca cel calculat pentru activitățile de aviație care fac obiectul EU ETS începând cu 1 ianuarie 2012;

(x)

prin derogare de la articolul 3e alineatul (5), data emiterii certificatelor pentru activitățile suplimentare de aviație este 28 februarie 2014;

(xi)

prin derogare de la articolul 3f, în ceea ce privește activitățile suplimentare de aviație, orice trimitere la al doilea an calendaristic al perioadei care începe în 2013 se interpretează ca referință la 2014 și orice trimitere la al treilea an calendaristic al perioadei respective se interpretează ca referință la 2015;

(xii)

prin derogare de la articolul 14 alineatul (3), pentru activitățile suplimentare de aviație, data stabilită este 1 iulie 2013;

(xiii)

prin derogare de la articolul 18a alineatul (1), reatribuirea responsabilităților administrative privind operatorii de aeronave către Croația are loc în 2014, după îndeplinirea de către operator a obligațiilor sale pentru 2013, cu excepția cazului în care fosta autoritate administrativă și Croația convin asupra unei date diferite, în urma unei cereri transmise de operatorul de aeronave în termen de șase luni de la data publicării de către Comisie a listei actualizate a operatorilor, care ține seama de aderarea Croației. În acest caz, realocările au loc cel târziu în anul 2020, în vederea perioadei de comercializare care începe în 2021;

(xiv)

prin derogare de la punctul 6 din anexa I, activitățile suplimentare de aviație se includ începând cu 1 ianuarie 2014.

(b)

Fără a aduce atingere derogărilor de mai sus, Croația pune în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a asigura faptul că se poate conforma directivei de la data aderării, pentru întregul an 2013.

2.

32010 R 0920: Regulamentul (UE) nr. 920/2010 al Comisiei din 7 octombrie 2010 privind un sistem standardizat și securizat de registre în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 270, 14.10.2010, p. 1).

Articolele 16, 29, 41, 46 și 54, precum și anexa VIII privind activitățile de aviație, se aplică în Croația începând cu 1 ianuarie 2014.

II.   CALITATEA AERULUI

32008 L 0050: Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).

(a)

Prin derogare de la anexa XIV, anul de referință menționat la punctul A primul paragraf este cel de al doilea an de la sfârșitul anului de aderare a Croației. Indicatorul mediu de expunere pentru respectivul an de referință este reprezentat de media concentrației din anul de aderare și din primul și al doilea an după anul de aderare.

(b)

Prin derogare de la anexa XIV punctul B, obiectivul de reducere a expunerii se calculează în funcție de indicatorul mediu de expunere în anul de referință care este cel de al doilea an de la sfârșitul anului de aderare a Croației.

III.   GESTIONAREA DEȘEURILOR

31999 L 0031: Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).

(a)

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf literele (a), (b) și (c), cerința privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale destinate depozitelor de deșeuri la respectiv 75 %, 50 % și 35 % din totalul (în greutate) al deșeurilor biodegradabile municipale produse în anul 1997 se aplică în Croația în conformitate cu termenele specificate în continuare:

Croația asigură o reducere progresivă a cantității de deșeuri biodegradabile municipale destinate depozitelor de deșeuri în funcție de următoarea schemă:

(i)

până la 31 decembrie 2013, cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale depozitate se reduce la 75 % din totalul (în greutate) al deșeurilor biodegradabile municipale produse în anul 1997;

(ii)

până la 31 decembrie 2016, cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale depozitate se reduce la 50 % din totalul (în greutate) al deșeurilor biodegradabile municipale produse în anul 1997;

(iii)

până la 31 decembrie 2020, cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale depozitate se reduce la 35 % din totalul (în greutate) al deșeurilor biodegradabile municipale produse în anul 1997.

(b)

Prin derogare de la articolul 14 litera (c), toate depozitele de deșeuri existente în Croația trebuie să respecte cerințele directivei până la 31 decembrie 2018, cu excepția cerințelor prevăzute în anexa I punctul 1.

Croația asigură o reducere progresivă a deșeurilor depozitate în depozitele neconforme existente, în conformitate cu următoarele cantități maxime anuale:

până la 31 decembrie 2013: 1 710 000 de tone;

până la 31 decembrie 2014: 1 410 000 de tone;

până la 31 decembrie 2015: 1 210 000 de tone;

până la 31 decembrie 2016: 1 010 000 de tone;

până la 31 decembrie 2017: 800 000 de tone.

Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, începând cu anul aderării, Croația transmite Comisiei un raport privind punerea în aplicare progresivă a directivei și realizarea obiectivelor intermediare.

IV.   CALITATEA APEI

1.

31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

Prin derogare de la articolele 3, 4, 5, 6 și 7, cerințele privind sistemele de colectare și tratarea apelor urbane reziduale se aplică în Croația începând cu 1 ianuarie 2024, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:

(a)

până la 31 decembrie 2018, respectarea directivei este asigurată în aglomerațiile cu o populație mai mare de 15 000 de locuitori, cu excepția următoarelor aglomerații din zona de coastă:

 

Bibinje-Sukošan,

 

Biograd,

 

Jelsa-Vrboska,

 

Makarska,

 

Mali Lošinj,

 

Malinska-Njivice,

 

Nin,

 

Pirovac-Tisno-Jezera,

 

Pula-sjever,

 

Vela Luka,

 

Vir;

(b)

până la 31 decembrie 2020, respectarea directivei este asigurată în aglomerațiile cu o populație de peste 10 000 de locuitori a căror apă reziduală este evacuată în zone sensibile, precum și pentru stațiile de epurare situate în bazinele hidrografice corespunzătoare ale Dunării și ale altor zone sensibile și care agravează poluarea în aceste zone și în cele 11 aglomerații din zona de coastă menționate la litera (a);

(c)

până la 31 decembrie 2023, respectarea directivei este asigurată în aglomerațiile cu o populație de peste 2 000 de locuitori.

2.

31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

Prin derogare, parametrii microbiologici și parametrii indicatori prevăzuți în anexa I părțile A și C se aplică următoarelor zone de alimentare cu apă din Croația începând cu 1 ianuarie 2019:

Zona de alimentare cu apă

Zona nr.

Populație

Codul NUTS

DA BJELOVAR

107

51 921

HR02

DA DARUVAR

125

25 608

HR02

DA ĐURĐEVAC

204

30 079

HR01

DA GORSKI KOTAR

306

26 430

HR03

DA HRVATSKO ZAGORJE

101

143 093

HR01

DA ISTOČNA SLAVONIJA-SLAVONSKI BROD

129

124 349

HR02

DA ISTRA

301

97 046

HR03

DA JASTREBARSKO-KLINČA SELA

114

23 213

HR01

DA KARLOVAC-DUGA RESA

116

91 511

HR02

DA KNIN

404

17 187

HR03

DA KOPRIVNICA

203

58 050

HR01

DA KRIŽEVCI

103

36 338

HR01

DA LAPAC

311

1 880

HR03

DA LIČKA JESENICA

118

13 893

HR02

DA NAŠICE

210

37 109

HR02

DA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET

407

58 246

HR03

DA OGULIN

117

25 192

HR02

DA OPATIJA-RIJEKA-KRK

304

238 088

HR03

DA OTOČAC

309

15 434

HR03

DA OZALJ

113

11 458

HR02

DA PETRINJA-SISAK

121

84 528

HR02

DA PISAROVINA

115

3 910

HR01

DA PITOMAČA

205

10 465

HR02

DA POŽEŠTINE

128

70 302

HR02

DA SVETI IVAN ZELINA

102

17 790

HR01

DA UDBINA-KORENICA

310

6 747

HR03

DA VARAŽDIN

201

184 769

HR01

DA VELIKA GORICA

503

75 506

HR01

DA ZAGREB

501

831 047

HR01

DA ZAPREŠIĆ

502

50 379

HR01

DA ZRMANJA-ZADAR

401

158 122

HR03

DA ŽRNOVNICA

307

20 160

HR03

V.   PREVENIREA ȘI CONTROLUL INTEGRATE ALE POLUĂRII („INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL”-IPPC)

1.

31999 L 0013: Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (JO L 85, 29.3.1999, p. 1).

(a)

Prin derogare de la articolul 5 și anexele IIA și IIB, valorile-limită ale emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea solvenților organici în anumite activități și instalații se aplică următoarelor instalații din Croația de la datele menționate în continuare:

(i)

începând cu 1 ianuarie 2014:

1.

ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju (ČATEKS d.d.), Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25

2.

Drvna industrija KLANA d.d. (DI KLANA d.d.), Klana, Klana 264;

(ii)

începând cu 1 ianuarie 2015:

1.

HEMPEL društvo s ograničenom odgovornošću Prerađivačka kemijska industrija (HEMPEL d.o.o.), Umag, Novigradska ulica 32

2.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb-pogon Zadar (instalație de la Zadar, localizare: Zadar, Murvica bb)

3.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb-pogon Umag (instalație de la Umag, localizare: Umag, Ungarija bb);

(iii)

începând cu 1 ianuarie 2016:

1.

PALMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju pogrebnih potrepština (PALMA d.o.o.), Jastrebarsko, Donja Reka 24

2.

FERRO-PREIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju lijevanih, kovanih i prešanih metalnih proizvoda (FERRO-PREIS d.o.o.), Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2

3.

AD PLASTIK dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa (AD PLASTIK d.d.), Solin, Matoševa ulica 8 - localizare: Zagreb, Jankomir 5

4.

REMONT ŽELJEZNIČKIH VOZILA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću (RŽV d.o.o.), Bjelovar, Trg kralja Tomislava 2

5.

FEROKOTAO d.o.o. za proizvodnju transformatorskih kotlova i ostalih metalnih konstrukcija (FEROKOTAO d.o.o.), Kolodvorska bb, Donji Kraljevec

6.

SAME DEUTZ-FAHR Žetelice, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (SAME DEUTZ-FAHR Žetelice d.o.o.), Županja, Industrijska 5

7.

CMC Sisak d.o.o. za proizvodnju i usluge (CMC Sisak d.o.o.), Sisak, Braće Kavurića 12

8.

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo (MIV d.d.), Varaždin, Fabijanska ulica 33

9.

CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova (CHROMOS BOJE I LAKOVI, d.d.), Zagreb, Radnička cesta 173/d

10.

CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova, društvo s ograničenom odgovornošću (CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.), Lužani, Mijata Stojanovića 13

11.

MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu plastičnih masa (MURAPLAST d.o.o.), Kotoriba, Industrijska zona bb

12.

ISTRAPLASTIKA dioničko društvo za proizvodnju ambalaže (ISTRAPLASTIKA d.d.), Pazin, Dubravica 2/a

13.

GRUDINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (GRUDINA d.o.o.), Županja, Aleja Matice hrvatske 21

14.

SLAVICA-KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Slavica Hinek, Beli Manastir, J. J. Strossmayera 17

15.

MIDA d.o.o. za u