ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.088.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 88

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
24 martie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

24.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 267/2012 AL CONSILIULUI

din 23 martie 2012

privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2012/35/PESC a Consiliului din 23 ianuarie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 25 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 (2), cu scopul de a pune în aplicare Decizia 2010/413/PESC (3).

(2)

La 23 ianuarie 2012, Consiliul a aprobat Decizia 2012/35/PESC care prevede măsuri restrictive suplimentare împotriva Republicii Islamice Iran („Iran”), astfel cum solicita Consiliul European la 9 decembrie 2011.

(3)

Respectivele măsuri restrictive includ, în special, restricții suplimentare privind comerțul cu produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și privind echipamentele și tehnologiile-cheie care ar putea fi folosite în industria petrochimică, o interdicție privind importul de țiței, produse petroliere și produse petrochimice din Iran, precum și o interdicție a investițiilor în industria petrochimică. De asemenea, ar trebui să fie interzise comerțul cu aur, metale prețioase și diamante cu guvernul Iranului, precum și furnizarea de bancnote și monede nou emise către sau în beneficiul Băncii Centrale a Iranului.

(4)

De asemenea, se impun anumite modificări tehnice la măsurile existente. În special, ar trebui să fie clarificată definiția noțiunii de „servicii de brokeraj”. În cazurile în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse sau tehnologii, ori de servicii financiare și tehnice poate fi autorizată de o autoritate competentă fără a fi necesară o autorizație distinctă pentru serviciile de brokeraj conexe.

(5)

Definiția noțiunii de „transferuri de fonduri” ar trebui să fie extinsă pentru a include transferurile efectuate prin alte mijloace decât cele electronice, descurajând astfel încercările de a se sustrage măsurilor restrictive.

(6)

Ar trebui să intre sub incidența măsurilor restrictive revizuite privind produsele cu dublă utilizare toate produsele și tehnologiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (4), cu excepția anumitor articole încadrate la categoria 5 din Partea a 2-a a regulamentului menționat, în vederea utilizării lor în serviciile publice de comunicare din Iran. Cu toate acestea, interdicțiile prevăzute la articolul 2 din prezentul regulament nu se aplică la vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse sau tehnologii nou introduse în lista din anexele I sau II la prezentul regulament, pentru care autoritățile competente din statele membre au acordat deja o autorizație în temeiul articolului 3 din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 anterior intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7)

Pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a interdicției privind vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Iran de anumite echipamente sau tehnologii-cheie care ar putea fi utilizate în sectoare esențiale ale industriei iraniene a petrolului, gazelor naturale și a petrochimiei, ar trebui să se furnizeze liste ale acestor echipamente și tehnologii-cheie.

(8)

Pentru același motiv, ar trebui puse la dispoziție și liste ale articolelor care fac obiectul restricțiilor comerciale privind țițeiul și produsele petroliere, produsele petrochimice, aurul, metalele prețioase și diamantele.

(9)

De asemenea, pentru a fi eficace, restricțiile privind investițiile în sectorul iranian al petrolului și gazelor naturale ar trebui să vizeze anumite activități-cheie, precum serviciile de transport în angro al gazelor în scopul tranzitului sau al livrării către rețele direct interconectate și, din același motiv, ar trebui să se aplice întreprinderilor comune, precum și altor forme de asociere și cooperare cu Iranul din sectorul transportului gazelor naturale.

(10)

Asigurarea eficacității restricțiilor asupra investițiilor iraniene în Uniune necesită adoptarea de măsuri pentru a interzice persoanelor fizice sau juridice, entităților și organismelor aflate sub jurisdicția statelor membre să permită sau să autorizeze astfel de investiții.

(11)

Decizia 2012/35/PESC extinde, de asemenea, înghețarea activelor și la alte persoane, entități sau organisme care oferă sprijin guvernului Iranului, inclusiv sprijin financiar, logistic și material, sau care sunt asociate cu acestea. Decizia extinde, de asemenea, măsurile de înghețare a activelor la alți membri ai Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC).

(12)

Decizia 2012/35/PESC prevede, de asemenea, înghețarea activelor Băncii Centrale a Iranului. Cu toate acestea, având în vedere posibila implicare a Băncii Centrale a Iranului în finanțarea comerțului extern, se apreciază ca fiind necesare derogări, întrucât această măsură financiară specifică nu ar trebui să împiedice schimburile comerciale, inclusiv contractele având ca obiect alimente, asistență medicală, echipamente medicale sau în scopuri umanitare, care respectă dispozițiile prezentului regulament. derogările prevăzute la articolele 12 și 14 din prezentul regulament privind contractele referitoare la importul, achizițiile sau transportul de țiței, petrol și produse petrochimice din Iran încheiate înainte de 23 ianuarie 2012 se aplică contractelor auxiliare, inclusiv contractelor de transport, asigurare sau inspecții necesare pentru executarea respectivelor contracte. De asemenea, țițeiul, petrolul și produsele petroliere din Iran importate în mod legal într-un stat membru în temeiul derogărilor prevăzute la articolele 12 și 14 din prezentul regulament se consideră ca aflate în liberă circulație în Uniune.

(13)

În temeiul obligației de înghețare a activelor și a resurselor economice ale Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) și ale entităților deținute sau controlate de către IRISL, se interzice încărcarea și descărcarea unor încărcături pe nave deținute sau navlosite de către IRISL sau de astfel de entități ori de pe astfel de nave, în porturile statelor membre. De asemenea, în contextul înghețării activelor IRISL, se interzice, de asemenea, transferul drepturilor de proprietate asupra navelor deținute, controlate sau navlosite de companiile IRISL către alte entități. Cu toate acestea, obligația înghețării fondurilor și a resurselor economice ale IRISL și ale entităților deținute sau controlate de IRISL nu impun confiscarea sau sechestrul navelor deținute de aceste entități sau a încărcăturilor transportate de acestea, în măsura în care aceste încărcături aparțin terților, nici reținerea membrilor echipajelor angajați de acestea.

(14)

Având în vedere încercările Iranului de a eluda sancțiunile, ar trebui să se clarifice faptul că toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoane, entități sau organisme prevăzute în listele din anexa I sau II la Decizia 2010/413/PESC trebuie să fie înghețate fără întârziere, inclusiv cele ale entităților succesoare constituite pentru a eluda măsurile prevăzute de prezentul regulament.

(15)

Ar trebui, de asemenea, să se clarifice faptul că depunerea și transmiterea documentelor necesare către o bancă în scopul transferului final către o persoană, o entitate sau un organism care nu este prevăzut în listă, pentru a declanșa plăți permise în temeiul prezentului regulament, nu constituie punere la dispoziție de fonduri în înțelesul prezentului regulament.

(16)

Ar trebui să se clarifice faptul că fondurile sau resursele economice ar trebui să poată fi deblocate în interesele oficiale ale misiunilor diplomatice sau consulare sau ale organizațiilor internaționale care se bucură de imunitate conform dreptului internațional, astfel cum se prevede în prezentul regulament.

(17)

Ar trebui să se prevadă și alte dispoziții privind aplicarea unor sancțiuni financiare specifice de către serviciile de comunicare financiară specializate, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

Ar trebui să se clarifice faptul că activele persoanelor, entităților sau organismelor nedesemnate deținute în instituții de credit și financiare desemnate nu ar trebui să rămână înghețate în contextul aplicării măsurilor financiare specifice și ar trebui să poată fi deblocate în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Având în vedere încercările Iranului de a recurge la sistemul său financiar pentru a eluda sancțiunile, se impune o vigilență sporită cu privire la activitățile instituțiilor de credit și financiare ale Iranului pentru a evita eludarea prezentului regulament, inclusiv înghețarea activelor Băncii Centrale a Iranului. Respectivele cerințe privind o vigilență sporită care vizează instituțiile de credit și financiare ar trebui să completeze obligațiile existente care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri (5) și din punerea în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (6).

(18)

Ar trebui să se revizuiască anumite dispoziții referitoare la controlul transferurilor de fonduri pentru a facilita aplicarea acestora de către autoritățile competente și de către operatori și pentru a preveni eludarea prezentului regulament, inclusiv înghețarea activelor Băncii Centrale a Iranului.

(19)

De asemenea, ar trebui să fie adaptate restricțiile privind asigurările, în special pentru a clarifica faptul că se permite asigurarea misiunilor diplomatice și consulare din cadrul Uniunii și pentru a permite furnizarea de asigurare de răspundere civilă sau de răspundere pentru daune aduse mediului.

(20)

De asemenea, ar trebui să fie actualizată cerința de a transmite informații înainte de sosire și înainte de plecare, având în vedere faptul că această obligație a devenit general aplicabilă tuturor bunurilor care intră sau ies de pe teritoriul vamal al Uniunii ca urmare a punerii depline în aplicare, de la 1 ianuarie 2012, a măsurilor de securitate vamală stabilite în dispozițiile relevante referitoare la declarațiile sumare de intrare și ieșire prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 (7) și de Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 (8).

(21)

Ar trebui, de asemenea, să se aducă adaptări în ceea ce privește furnizarea de servicii de buncheraj și de aprovizionare a navelor, răspunderea operatorilor și interdicția eludării măsurilor restrictive relevante.

(22)

Mecanismele pentru schimbul de informații între statele membre și Comisie ar trebui revizuite pentru a asigura punerea în aplicare eficace și interpretarea uniformă a prezentului regulament.

(23)

Având în vedere obiectivele sale, interdicția privind echipamentele utilizate pentru represiunea internă ar trebui să fie prevăzută mai degrabă în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran (9), decât în prezentul regulament.

(24)

Din motive de claritate, Regulamentul (UE) nr. 961/2010 ar trebui abrogat și înlocuit de prezentul regulament.

(25)

Măsurile restrictive prevăzute prin prezentul regulament intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, pentru punerea în aplicare a acestora se impune adoptarea unei legislații la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestora de către operatorii economici din toate statele membre.

(26)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dreptul la proprietate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(27)

Prezentul regulament respectă, de asemenea, obligațiile care revin statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite, precum și caracterul juridic obligatoriu al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(28)

Procedura pentru desemnarea persoanelor cărora li se aplică măsurile de înghețare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să prevadă comunicarea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate noi dovezi substanțiale, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

(29)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a asigura securitatea juridică maximă în cadrul Uniunii, ar trebui să fie date publicității numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu regulamentul. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament ar trebui să respecte Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (10) și Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (11).

(30)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DEFINIȚII

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„sucursală” a unei instituții financiare sau de credit înseamnă un sediu al unei instituții financiare sau de credit, care este subordonat din punct de vedere juridic acesteia și care efectuează în mod direct, în totalitate sau în parte, operațiunile inerente activității desfășurate de instituțiile financiare sau de credit;

(b)

„servicii de brokeraj” înseamnă:

(i)

negocierea sau organizarea de tranzacții pentru achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii, ori de servicii financiare și tehnice, inclusiv dintr-o țară terță către oricare altă țară terță; sau

(ii)

vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii, ori de servicii financiare și tehnice, inclusiv în cazul în care acestea se află în țări terțe, în vederea transferului lor către o altă țară terță;

(c)

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau legată de acesta/aceasta, în special:

(i)

o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau legată de un contract sau de o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere de recunoaștere sau executare, inclusiv prin exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(d)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de forma sa și de legea care i se aplică, comportă unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau este legată de aceasta;

(e)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa X;

(f)

„instituție de credit” înseamnă o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (12), inclusiv sucursalele acesteia din interiorul sau din afara Uniunii;

(g)

„teritoriul vamal al Uniunii” înseamnă teritoriul, astfel cum este definit la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (13) și în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 (14);

(h)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii;

(i)

„instituție financiară” înseamnă:

(i)

o întreprindere, alta decât o instituție de credit, care efectuează una sau mai multe dintre operațiunile incluse la punctele 2-12 și la punctele 14 și 15 din anexa I la Directiva 2006/48/CE, inclusiv activitățile specifice birourilor de schimb valutar (bureaux de change);

(ii)

o companie de asigurare autorizată în mod corespunzător în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (15), în măsura în care aceasta desfășoară activități reglementate de directiva menționată anterior;

(iii)

o firmă de investiții, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (16);

(iv)

un organism de plasament colectiv care își comercializează unitățile sau acțiunile; sau

(v)

un intermediar de asigurări, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurări (17), cu excepția intermediarilor menționați la articolul 2 alineatul (7) din directiva menționată, atunci când aceștia efectuează operațiuni privind asigurările de viață și alte servicii de investiții conexe,

inclusiv sucursalele acestora din interiorul sau din afara Uniunii;

(j)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiune care vizează împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(k)

„înghețarea fondurilor” înseamnă orice acțiune menită să împiedice circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesul sau tranzacțiile cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a deținerii, a naturii sau a destinației acestora sau orice modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(l)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe pecuniare, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri ale conturilor, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

valori mobiliare negociate la nivel public și privat și instrumente de îndatorare, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și instrumente financiare derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active sau generate de acestea;

(v)

credite, drepturi de compensare, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare; și

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(m)

„produse” include articole, materiale și echipamente;

(n)

„asigurare” înseamnă o obligație sau un angajament prin care o persoană sau mai multe persoane fizice sau juridice se obligă, în schimbul unei plăți, să furnizeze uneia sau mai multor persoane, în cazul materializării unui risc, o despăgubire sau un beneficiu stabilit prin obligația sau angajamentul respectiv;

(o)

„persoană, entitate sau organism iranian” înseamnă:

(i)

statul iranian sau orice autoritate publică a acestui stat;

(ii)

orice persoană fizică care se află în Iran sau are reședința în Iran;

(iii)

orice persoană juridică, entitate sau organism cu sediul social în Iran;

(iv)

orice persoană juridică, entitate sau organism, din interiorul sau din exteriorul Iranului, deținut sau controlat direct sau indirect de una sau de mai multe dintre persoanele sau organismele menționate anterior;

(p)

„reasigurare” înseamnă activitatea care constă în acceptarea riscurilor cedate de o societate de asigurare sau de o altă societate de reasigurare sau, în cazul asociației de subscriptori cunoscută sub numele de Lloyd's, activitatea care constă în acceptarea riscurilor cedate de orice membru al Lloyd's, de către o societate de asigurare sau de reasigurare, alta decât asociația de subscriptori cunoscută sub numele de Lloyd's;

(q)

„Comitetul de sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite care a fost constituit în temeiul punctului 18 din Rezoluția („RCSONU”) 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al ONU;

(r)

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic cu privire la repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice sau competențe sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;

(s)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian;

(t)

„transfer de fonduri” înseamnă:

(i)

orice operațiune efectuată în numele unui plătitor prin intermediul unui prestator de servicii de plată, pe cale electronică, pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, la un prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul sunt aceeași persoană. Noțiunile de „plătitor”, „beneficiar” și „prestator de servicii de plată” au același înțeles ca și în Directiva 2007/64/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (18);

(ii)

orice operațiune efectuată sau prin alte mijloace decât cele electronice, cum ar fi numerar, cecuri sau ordine contabile, pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, la un prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul sunt aceeași persoană.

CAPITOLUL II

RESTRICȚII PRIVIND EXPORTUL ȘI IMPORTUL

Articolul 2

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii prevăzute în listele din anexa I sau II, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în vederea utilizării lor în Iran.

(2)   Anexa I include produsele și tehnologiile, inclusiv produsele software, cu dublă utilizare, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 428/2009 din 5 mai 2009, cu excepția anumitor produse și tehnologii menționate în partea A din anexa I la prezentul regulament.

(3)   Anexa II include alte produse și tehnologii care ar putea contribui la activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau la activitățile legate de apa grea, la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare ori la desfășurarea activităților legate de alte chestiuni în privința cărora Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și-a exprimat îngrijorarea sau pe care le consideră ca fiind încă nesoluționate, inclusiv cele identificate de Consiliul de Securitate al ONU sau de către Comitetul de sancțiuni.

(4)   Anexele I și II nu includ produsele și tehnologiile prevăzute în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (19) („Lista comună a produselor militare”).

Articolul 3

(1)   Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii prevăzute în lista din anexa III, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran necesită o autorizație prealabilă.

(2)   Pentru toate exporturile care necesită o autorizație în temeiul prezentului articol, respectiva autorizație se acordă, în conformitate cu normele detaliate prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009, de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit exportatorul. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.

(3)   Anexa III include orice produse și tehnologii, altele decât cele prevăzute în anexele I și II, care ar putea contribui la activități legate de îmbogățire, reprelucrare sau la activități legate de apa grea, la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare ori la desfășurarea unor activități legate de alte teme cu privire la care AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind încă nesoluționate.

(4)   Exportatorii furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare atunci când solicită o autorizație de export.

(5)   Autoritățile competente nu acordă autorizații pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor sau tehnologiilor prevăzute în anexa III în cazul în care au motive întemeiate să considere că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse sau tehnologii sunt sau pot fi destinate să fie utilizate în legătură cu oricare dintre următoarele activități:

(a)

activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;

(b)

dezvoltarea de vectori purtători de arme nucleare de către Iran; sau

(c)

desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind încă nesoluționate.

(6)   Autoritățile competente pot, în condițiile stabilite la alineatul (5), anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export pe care au acordat-o anterior.

(7)   În cazul în care o autoritate competentă refuză să acorde o autorizație sau anulează, suspendă, restricționează în mod semnificativ sau revocă o autorizație, în conformitate cu alineatul (5) sau (6), statul membru în cauză notifică acest lucru celorlalte state membre și Comisiei și le transmite acestora informațiile relevante, respectând totodată dispozițiile privind caracterul confidențial al unor asemenea informații, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (20).

(8)   Înainte ca un stat membru să acorde o autorizație în conformitate cu alineatul (5) pentru o tranzacție în esență identică cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în vigoare care a fost emis de un alt stat membru sau de alte state membre în temeiul alineatelor (6) și (7), acesta se consultă mai întâi cu statul sau statele membre care au pronunțat refuzul. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația, acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

Articolul 4

Se interzice achiziția, importul sau transportul din Iran, în mod direct sau indirect, al produselor și tehnologiilor prevăzute în listele din anexa I sau II, indiferent dacă respectivul articol provine sau nu din din Iran.

Articolul 5

(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea de asistență tehnică, în mod direct sau indirect, cu privire la produsele și tehnologiile incluse în Lista comună a produselor militare, sau cu privire la furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe listă, oricărei persoane, entități sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, în mod direct sau indirect, în legătură cu produsele și tehnologiile prevăzute în listele din anexa I sau II sau cu privire la furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor prevăzute în listele din anexa I sau II, oricărei persoane, entități sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran; și

(c)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară, în mod direct sau indirect, în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună a produselor militare sau în listele din anexa I sau II, inclusiv și în special granturi, împrumuturi și asigurări de credite pentru/la export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă acestora oricărei persoane, entități sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.

(2)   Este necesară o autorizație emisă de autoritatea competentă în cauză pentru a fi puse la dispoziție următoarele:

(a)

asistență tehnică sau servicii de brokeraj legate de produsele și tehnologiile prevăzute în lista din anexa III și cu privire la furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestora, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

finanțare sau asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile prevăzute în lista din anexa III, inclusiv și în special granturi, împrumuturi și asigurări de credite pentru/la export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestora sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă acestora, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(3)   Autoritățile competente nu acordă autorizații pentru tranzacțiile menționate la alineatul (2) în cazul în care au motive întemeiate pentru a stabili faptul că acțiunea respectivă contribuie sau ar putea să contribuie la desfășurarea oricăreia dintre următoarele activități:

(a)

activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;

(b)

dezvoltarea de vectori purtători de arme nucleare de către Iran; sau

(c)

desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind încă nesoluționate.

Articolul 6

Articolul 2 alineatul (1) și articolul 5 alineatul (1) nu se aplică:

(a)

transferului direct sau indirect al produselor aflate sub incidența părții B din anexa I, pe teritoriile statelor membre atunci când aceste produse sunt vândute, furnizate, transferate sau exportate către Iran sau pentru a fi utilizate în Iran pentru un reactor cu apă ușoară din Iran a cărui construcție a început înainte de decembrie 2006;

(b)

tranzacțiilor mandatate de programul de cooperare tehnică al AIEA; sau

(c)

produselor furnizate sau transferate ori destinate utilizării în Iran, ca urmare a obligațiilor care revin statelor care sunt părți la Convenția de la Paris privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora din 13 ianuarie 1993.

Articolul 7

(1)   Fără a aduce atingere articolului 1 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 359/2011, autoritățile competente pot acorda, în condițiile pe care le consideră necesare, o autorizație pentru o tranzacție referitoare la produsele și tehnologiile menționate la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament ori la asistența sau serviciile de brokeraj menționate la articolul 5 alineatul (1), cu condiția ca:

(a)

produsele și tehnologiile, serviciile de asistență sau brokeraj să fie utilizate în scopuri alimentare, agricole, medicale sau în alte scopuri umanitare; și

(b)

în cazul în care tranzacția se referă la produse sau tehnologii care figurează pe lista Grupului furnizorilor nucleari sau a Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete, Comitetul de sancțiuni a stabilit, în prealabil și de la caz la caz, că tranzacția nu ar contribui, în mod evident, la dezvoltarea tehnologiilor în sprijinul activităților nucleare ale Iranului care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de patru săptămânci cu privire la autorizațiile acordate în temeiul prezentului articol.

Articolul 8

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al echipamentelor sau tehnologiilor-cheie prevăzute în lista din în anexa VI, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.

(2)   Anexa VI cuprinde echipamente și tehnologii-cheie pentru următoarele sectoare esențiale ale industriei iraniene a petrolului și gazelor naturale:

(a)

explorarea țițeiului și a gazelor naturale;

(b)

producția țițeiului și a gazelor naturale;

(c)

rafinare;

(d)

lichefierea gazelor naturale.

(3)   Anexa VI include, de asemenea, echipamentele și tehnologiile-cheie pentru industria petrochimică din Iran.

(4)   Anexa VI nu include articolele care figurează în Lista comună a produselor militare sau în listele din anexa I, anexa II sau anexa III.

Articolul 9

Se interzice:

(a)

furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, în mod direct sau indirect, cu privire la echipamentele și tehnologiile-cheie prevăzute în lista din anexa VI sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor prevăzute în lista din anexa VI, oricărei persoane, entități sau oricărui organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

acordarea, directă sau indirectă, de finanțare sau de asistență financiară cu privire la echipamentele și tehnologiile-cheie prevăzute în lista din anexa VI, oricărei persoane, entități sau oricărui organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.

Articolul 10

Interdicțiile prevăzute la articolele 8 și 9 nu se aplică:

(a)

tranzacțiilor impuse de un contract comercial referitor la echipamente și tehnologii-cheie pentru explorarea țițeiului și a gazelor naturale, pentru producția de țiței și gaze naturale, pentru activitățile de rafinare și de lichefiere a gazelor naturale, încheiat anterior datei de 27 octombrie 2010, sau contractelor auxiliare necesare pentru executarea unui contract menționat anterior, ori de un contract sau acord încheiat anterior datei de 26 iulie 2010 și referitor la o investiție în Iran efectuată anterior datei de 26 iulie 2010 și nu împiedică execuția unei obligații rezultate din acestea; sau

(b)

tranzacțiilor impuse de un contract comercial referitor la echipamente și tehnologii-cheie pentru industria petrochimică, încheiat anterior datei de 24 martie 2012, sau de contractele auxiliare necesare pentru executarea unui contract menționat anterior, ori de un contract sau un acord încheiat anterior datei de 23 ianuarie 2012 și referitor la o investiție în Iran efectuată anterior datei de 23 ianuarie 2012 și nu împiedică executarea unei obligații rezultate din acestea;

cu condiția ca persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care dorește să participe la astfel de tranzacții sau să ofere asistență pentru astfel de tranzacții, să fi notificat tranzacția sau asistența respectivă, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare în prealabil, autorității competente din statul membru în care este stabilit(ă).

Articolul 11

(1)   Se interzice:

(a)

importul de țiței sau de produse petroliere în Uniune dacă acestea:

(i)

sunt originare din Iran; sau

(ii)

au fost exportate din Iran;

(b)

achiziționarea de țiței sau de produse petroliere care se află în Iran sau originare din această țară;

(c)

transportul de țiței sau de produse petroliere dacă acestea sunt originare din Iran sau sunt exportate din Iran spre orice altă țară; și

(d)

furnizarea, directă sau indirectă, de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv de instrumente financiare derivate, precum și de asigurări și reasigurări, referitoare la importul, achiziționarea sau transportul de țiței și de produse petroliere dacă acestea sunt originare din Iran sau sunt importate din Iran.

(2)   Prin țiței și produse petroliere se înțeleg produsele enumerate în anexa IV.

Articolul 12

(1)   Interdicțiile prevăzute la articolul 11 nu se aplică în cazul:

(a)

executării, până la 1 iulie 2012, a contractelor comerciale încheiate anterior datei de 23 ianuarie 2012 sau a contractelor auxiliare, necesare pentru executarea contractelor menționate;

(b)

executării contractelor încheiate anterior datei de 23 ianuarie 2012 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, atunci când un astfel de contract prevede în mod expres faptul că furnizarea de țiței și de produse petroliere din Iran sau veniturile rezultate din furnizarea acestora servesc pentru rambursarea sumelor restante datorate persoanelor, entităților sau organismelor aflate sub jurisdicția statelor membre;

(c)

importului, achiziționării și transportului de țiței sau de produse petroliere care au fost exportate din Iran anterior datei de 23 ianuarie 2012 sau în cazul în care exportul s-a realizat în conformitate cu dispozițiile de la litera (a), anterior sau la data de 1 iulie 2012;

cu condiția ca persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care dorește să execute contractul în cauză să fi notificat activitatea sau tranzacția, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare în prealabil, autorității competente din statul membru în care este stabilit(ă).

(2)   Interdicția prevăzută la articolul 11 alineatul (1) litera (d) nu se aplică furnizării în mod direct sau indirect, până la data de 1 iulie 2012, de servicii de asigurare și reasigurare în ce privește răspunderea civilă și daunele aduse mediului.

Articolul 13

(1)   Se interzice:

(a)

importul de produse petrochimice în Uniune dacă acestea:

(i)

sunt originare din Iran; sau

(ii)

au fost exportate din Iran;

(b)

achiziționarea de produse petrochimice care se află în Iran sau originare din această țară;

(c)

transportul de produse petrochimice dacă acestea sunt originare din Iran sau sunt exportate din Iran spre orice altă țară; și

(d)

furnizarea, directă sau indirectă, de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv de instrumente financiare derivate, precum și de asigurări și reasigurări, referitoare la importul, achiziționarea sau transportul de produse petrochimice dacă acestea sunt originare din Iran sau sunt importate din Iran.

(2)   Prin produse petrochimice se înțeleg produsele enumerate în anexa V.

Articolul 14

(1)   Interdicțiile menționate la articolul 13 nu se aplică:

(a)

executării, până la 1 mai 2012, a contractelor comerciale încheiate anterior datei de 23 ianuarie 2012 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor respective;

(b)

achiziționării și transportului de produse petrochimice care au fost exportate din Iran anterior datei de 23 ianuarie 2012 sau în cazul în care exportul s-a realizat în conformitate cu dispozițiile de la litera (a), la sau anterior datei de 1 mai 2012; sau

(c)

executării contractelor încheiate anterior datei de 23 ianuarie 2012 sau a contractelor auxiliare, inclusiv a contractelor de transport, asigurare sau inspecții, necesare pentru executarea acestor contracte, atunci când un astfel de contract prevede în mod specific faptul că furnizarea de produse petrochimice din Iran sau veniturile rezultate din furnizarea acestora servesc pentru rambursarea sumelor restante datorate persoanelor, entităților sau organismelor aflate sub jurisdicția statelor membre,

cu condiția ca persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care dorește să execute contractul în cauză să fi notificat activitatea sau tranzacția, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare în prealabil, autorității competente din statul membru în care este stabilit(ă).

(2)   Interdicția prevăzută la articolul 13 alineatul (1) litera (d) nu se aplică furnizării în mod direct sau indirect, până la data de 1 mai 2012, de servicii de asigurare și reasigurare în ce privește răspunderea civilă și daunele aduse mediului.

Articolul 15

(1)   Se interzice:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de aur, metale prețioase și diamante, prevăzute în lista din anexa VII, indiferent dacă acestea provin sau nu din Uniune, către guvernul Iranului, către organismele, societățile și agențiile sale publice, către orice persoană, entitate sau organism care acționează în numele acestora sau la îndrumarea acestora sau către orice entitate sau organism deținut sau controlat de acestea;

(b)

achiziționarea, importul sau transportul, în mod direct sau indirect, de aur, de metale prețioase și diamante, prevăzute în lista din anexa VII, indiferent dacă articolul respectiv provine sau nu din Iran, de la guvernul Iranului, organismele, societățile și agențiile sale publice, și de la orice persoană, entitate sau organism care acționează în numele acestora sau la îndrumarea acestora sau de la orice entitate sau organism deținut sau controlat de acestea; și

(c)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, de finanțare sau de asistență financiară referitoare la produsele menționate la literele (a) și (b), către guvernul Iranului, organismele, societățile și agențiile sale publice, și către orice persoană, entitate sau organism care acționează în numele acestora sau la îndrumarea acestora sau către orice entitate sau organism deținut sau controlat de acestea.

(2)   Anexa VII include aurul, metalele prețioase și diamantele care fac obiectul interdicțiilor menționate la alineatul (1).

Articolul 16

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, al bancnotelor și al monedelor iraniene proaspăt tipărite și bătute sau neemise,, către sau în beneficiul Băncii Centrale a Iranului.

CAPITOLUL III

RESTRICȚII PRIVIND FINANȚAREA ANUMITOR ÎNTREPRINDERI

Articolul 17

(1)   Se interzice:

(a)

acordarea oricărui împrumut financiar sau credit oricărei persoane, entități sau oricărui organism iranian menționat la alineatul (2);

(b)

achiziționarea sau extinderea unei participații în orice persoană, entitate sau organism iranian menționat la alineatul (2);

(c)

crearea unei întreprinderi comune cu orice persoană, entitate sau organism iranian menționat la alineatul (2).

(2)   Interdicțiile de la alineatul (1) se aplică oricărei persoane, oricărei entități sau oricărui organism iranian implicat în:

(a)

fabricarea produselor sau a tehnologiilor care figurează în Lista comună a produselor militare sau care sunt prevăzute în listele din anexa I sau II;

(b)

explorarea sau producția țițeiului și a gazelor naturale, rafinarea combustibililor sau lichefierea gazelor naturale; sau

(c)

industria petrochimică.

(3)   Exclusiv în sensul alineatului (2) literele (b) și (c), se aplică următoarele definiții:

(a)

„explorarea țițeiului și a gazelor naturale” include explorarea, prospectarea și gestionarea rezervelor de țiței și de gaze naturale, precum și furnizarea de servicii geologice în legătură cu aceste rezerve;

(b)

„producția de țiței și gaze naturale” include serviciile de transport în angro al gazelor în scopul tranzitului sau al livrării către rețele direct interconectate;

(c)

„rafinare” înseamnă prelucrarea, condiționarea sau pregătirea pentru vânzarea finală a combustibililor;

(d)

„industrie petrochimică” înseamnă unitățile de producție pentru producția produselor din anexa V.

(4)   Se interzice cooperarea cu o persoană, o entitate sau un organism iranian implicat în transportul de gaze naturale, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (b).

(5)   În sensul alineatului (4), „cooperare” înseamnă:

(a)

partajarea costurilor generate de investițiile într-un lanț de aprovizionare integrat sau gestionat pentru primirea sau livrarea de gaze naturale direct dinspre sau către teritoriul Iranului; și

(b)

cooperarea directă în scopul investițiilor în instalații pentru gazul natural lichefiat pe teritoriul Iranului sau în instalații pentru gazul natural lichefiat conectate direct la acestea.

Articolul 18

(1)   Realizarea unei investiții prin intermediul tranzacțiilor menționate la articolul 17 alineatul (1) într-o persoană, entitate sau într-un organism iranian implicat în fabricarea produselor sau a tehnologiilor prevăzute în lista din anexa III necesită o autorizație din partea autorității competente în cauză.

(2)   Autoritățile competente nu acordă autorizații pentru tranzacțiile menționate la alineatul (1) în cazul în care au motive întemeiate să constate că acțiunea respectivă ar contribui la desfășurarea oricăreia dintre următoarele activități:

(a)

activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;

(b)

dezvoltarea de vectori purtători de arme nucleare de către Iran; sau

(c)

desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind încă nesoluționate.

Articolul 19

(1)   Prin derogare de la articolul 17 alineatul (2) litera (a), autoritățile competente pot acorda, în condițiile pe care le consideră necesare, autorizația de a realiza o investiție prin intermediul tranzacțiilor menționate la articolul 17 alineatul (1), în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

investiția are scop alimentar, agricol, medical sau alt scop umanitar; și

(b)

în cazul în care investiția se efectuează într-o persoană, entitate sau într-un organism iranian implicat în fabricarea produselor sau tehnologiilor care figurează pe lista Grupului furnizorilor nucleari și pe lista Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete, Comitetul de sancțiuni a stabilit în prealabil și de la caz la caz că tranzacția nu ar contribui, în mod evident, la dezvoltarea de tehnologii care să sprijine activitățile nucleare ale Iranului care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisiei, în termen de patru săptămâni, cu privire la autorizațiile acrodate în temeiul prezentului articol.

Articolul 20

Articolul 17 alineatul (2) litera (b) nu se aplică acordării unui împrumut financiar sau unui credit și nici achiziționării sau extinderii unei participații, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

tranzacția este impusă de un acord sau contract încheiat anterior datei de 26 iulie 2010; și

(b)

autoritatea competentă a fost informată cu cel puțin 20 de zile lucrătoare în prealabil cu privire la acest acord sau contract.

Articolul 21

Articolul 17 alineatul (2) litera (c) nu se aplică acordării unui împrumut financiar sau unui credit și nici achiziționării sau extinderii unei participații, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

tranzacția este impusă de un acord sau contract încheiat anterior datei de 23 ianuarie 2012; și

(b)

autoritatea competentă a fost informată cu cel puțin 20 de zile lucrătoare în prealabil cu privire la acest acord sau contract.

Articolul 22

Se interzice acceptarea sau aprobarea, prin încheierea unui acord sau prin orice alte mijloace, a acordării oricărui împrumut financiar sau a unui credit sau a achiziționării sau extinderii unei participații, precum și a creării unei întreprinderi comune de una sau mai multe persoane, entități sau organisme iraniene într-o întreprindere implicată în oricare dintre următoarele activități:

(a)

extracția de uraniu;

(b)

îmbogățirea și reprelucrarea uraniului;

(c)

fabricarea produselor sau a tehnologiilor care figurează pe lista Grupului furnizorilor nucleari sau a Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete.

CAPITOLUL IV

ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

Articolul 23

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în posesia sau sub controlul persoanelor, entităților și organismelor prevăzute în lista din anexa VIII. Anexa VIII include persoanele, entitățile și organismele desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul de sancțiuni în conformitate cu punctul 12 din RCSONU 1737 (2006), punctul 7 din RCSONU 1803 (2008) și, respectiv, punctele 11, 12 sau 19 din RCSONU 1929 (2010).

(2)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în posesia sau sub controlul persoanelor, entităților și organismelor prevăzute în lista din anexa IX. Anexa IX cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) literele (b) și (c) din Decizia 2010/413/PESC, au fost identificate ca:

(a)

participând, fiind asociate în mod direct sau susținând activitățile nucleare care prezintă un risc de proliferare sau activitățile de dezvoltare a vectorilor purtători de arme nucleare desfășurate de Iran, inclusiv prin implicarea în achiziționarea produselor și tehnologiilor interzise, sau care sunt în proprietatea sau sub controlul unei astfel de persoane, entități sau organism, inclusiv prin mijloace ilicite, sau care acționează în numele acestora sau sub îndrumarea acestora;

(b)

fiind o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care a sprijinit o persoană, o entitate sau un organism inclus pe listă pentru ca acestea să eludeze sau să încalce dispozițiile prezentului regulament, ale Deciziei 2010/413/PESC sau ale RCSONU 1737 (2006), RCSONU 1747 (2007), RCSONU 1803 (2008) și RCSONU 1929 (2010);

(c)

fiind un membru important al Gărzii Revoluționare Islamice sau o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub controlul Gărzii Revoluționare Islamice sau al unuia sau mai multora dintre membrii săi sau al persoanelor fizice sau juridice care acționează în numele lor;

(d)

fiind alte persoane, entități sau organisme care oferă sprijin, de exemplu sprijin material, logistic sau financiar, guvernului Iranului și persoanelor și entităților asociate cu acestea;

(e)

fiind o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub controlul Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) sau care acționează în numele acesteia.

În temeiul obligației de înghețare a fondurilor și a resurselor economice ale IRISL și ale entităților desemnate deținute sau controlate de către IRISL, se interzice încărcarea sau descărcarea unor încărcături pe nave deținute sau navlosite de către IRISL sau de astfel de entități sau de pe astfel de nave, în porturile statelor membre.

Obligația înghețării fondurilor și a resurselor economice ale IRISL și ale entităților desemnate deținute sau controlate de IRISL nu necesită confiscarea sau sechestrul navelor deținute de aceste entități sau a încărcăturilor transportate de acestea, în măsura în care aceste încărcături aparțin terților, nici reținerea membrilor echipajelor angajați de acestea.

(3)   Se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau de resurse economice, în mod direct sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor prevăzute în listele din anexele VIII și IX sau în beneficiul acestora.

(4)   În temeiul obligației de a îngheța fondurile și resursele economice și fără a aduce atingere executării derogărilor prevăzute la articolele 24, 25, 26, 27, 28 sau 29, se interzice furnizarea de servicii de comunicare financiară specializate, care sunt utilizate pentru a face schimb de date financiare, către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele prevăzute în listele din anexele VIII și IX.

(5)   Anexele VIII și IX cuprind motivele pentru includerea pe listă a persoanelor, entităților și organismelor care figurează pe listă, furnizate de către Consiliul de Securitate al ONU sau de către Comitetul de sancțiuni.

(6)   Anexele VIII și IX includ, de asemenea, acolo unde sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate, furnizate de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul de sancțiuni. În ceea ce privește persoanele fizice, aceste informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, naționalitatea, numărul de pașaport și numărul cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. În ceea ce privește liniile aeriene și companiile maritime, anexele VIII și IX includ, de asemenea, dacă sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea fiecărei nave sau aeronave care aparține unei companii care figurează pe listă, cum ar fi numele sau numărul de înregistrare original. Anexele VIII și IXinclud și data desemnării.

Articolul 24

Prin derogare de la articolul 23, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei măsuri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul menționat la articolul 23 a fost desemnat de Comitetul de sancțiuni, de Consiliul de Securitate sau de Consiliu, ori al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate sau adoptate anterior datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice să fie utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de măsură sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c)

măsura sau hotărârea nu a fost pronunțată în beneficiul unei persoane, al unei entități sau al unui organism prevăzute în listele din anexa VIII sau IX;

(d)

recunoașterea măsurii sau a hotărârii nu contravine politicii publice a statului membru în cauză; și

(e)

dacă se aplică articolul 23 alineatul (1), măsura sau hotărârea a fost notificată Comitetului de sancțiuni de către statul membru.

Articolul 25

Prin derogare de la articolul 23 și cu condiția ca o persoană, o entitate sau un organism prevăzute în listele din anexele VIII sau IX să trebuiască să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord care a fost încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză sau a unei obligații care a apărut pentru persoana, entitatea sau organismul în cauză înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv a fost desemnat de Comitetul de sancțiuni, de Consiliul de Securitate sau de Consiliu, autoritățile competente pot autoriza, cu respectarea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă respectivă a constatat că:

(i)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană, o entitate sau un organism prevăzute în listele din anexele VIII sau IX;

(ii)

plata nu va contribui la o activitate interzisă în temeiul prezentului regulament; și

(iii)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 23 alineatul (3);

(b)

în cazurile în care se aplică articolul 23 alineatul (1), statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni constatarea și intenția sa de a acorda o autorizație, iar acesta nu a ridicat obiecții în termen de zece zile lucrătoare de la notificare.

Articolul 26

(1)   Prin derogare de la articolul 23, autoritățile competente pot autoriza, cu respectarea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă în cauză a constatat că fondurile sau resursele economice sunt:

(i)

necesare pentru a acoperi nevoile de bază ale persoanelor prevăzute în listele din anexele VIII sau IX și ale membrilor familiilor acestora care se află în întreținerea lor, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente sau tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și facturi pentru serviciile utilitare;

(ii)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice; sau

(iii)

destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; precum și

(b)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism prevăzute în listele din anexele VIII sau IX, statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni faptul că a constatat îndeplinirea condițiilor menționate la litera (a) și intenția sa de a acorda o autorizație, iar acesta nu a ridicat obiecții în termen de cinci zile lucrătoare de la notificare.

(2)   Prin derogare de la articolul 23, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au constatat că acestea sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare sau pentru plata sau transferul produselor, atunci când acestea sunt achiziționate pentru un reactor cu apă ușoară din Iran, a cărui construcție a început anterior lunii decembrie 2006, sau pentru orice produse cu destinația menționate la articolul 6 alineatele (b) și (c), dacă este îndeplinită condiția ca, în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism prevăzute în listele din anexele VIII sau IX, statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni faptul că a constatat îndeplinirea condițiilor menționate anterior și Comitetul respectiv și-a dat aprobarea;

Articolul 27

Prin derogare de la articolul 23 alineatele (2) și (3), autoritățile competente pot autoriza, cu respectarea condițiilor pe care le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au constatat că acestea sunt necesare pentru interesele oficiale ale misiunilor diplomatice sau consulare sau ale organizațiilor internaționale care se bucură de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 28

Prin derogare de la articolul 23 alineatele (2) și (3), autoritățile competente pot autoriza, de asemenea, cu respectarea condițiilor pe care le consideră necesare:

(a)

punerea la dispoziția Băncii Centrale a Iranului a anumitor fonduri, după ce au constatat că fondurile respective sunt necesare pentru executarea, până la 1 iulie 2012, a contractelor menționate la articolul 12;

(b)

deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ale Băncii Centrale a Iranului sau punerea la dispoziția Băncii Centrale a Iranului a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice respective sunt necesare pentru a furniza instituțiilor de credit și financiare lichidități pentru finanțarea comerțului, sau credite comerciale; sau

(c)

deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ale Băncii Centrale a Iranului sau punerea la dispoziția Băncii Centrale a Iranului a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au constatat în fiecare caz în parte, că fondurile sau resursele economice sunt necesare în legătură cu un anumit contract comercial, altul decât contractele menționate la litera (a), a cărui executare poate implica Banca centrală a Iranului, sub rezerva ca respectiva plată nu va contribui la desfășurarea unei activități interzise prin prezentul regulament;

cu condiția ca statul membru în cauză să notifice celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de acordarea autorizației, intenția sa de a acorda autorizația.

Articolul 29

(1)   Articolul 23 alineatul (3) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflat pe listă, cu condiția ca sumele suplimentare primite în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează fără întârziere autoritățile competente cu privire la astfel de tranzacții.

(2)   Articolul 23 alineatul (3) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul menționate la articolul 23 a fost identificat de Comitetul de sancțiuni, de Consiliul de Securitate sau de Consiliu,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, beneficii și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) sau (2).

(3)   Prezentul articol nu se interpretează ca autorizând transferurile de fonduri prevăzute la articolul 30.

CAPITOLUL V

RESTRICȚII PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI ȘI SERVICIILE FINANCIARE

Articolul 30

(1)   Transferurile de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian sau din partea acesteia se realizează după cum urmează:

(a)

transferurile datorate în cazul unor tranzacții privind alimente, asistență medicală, echipamente medicale sau în scopuri umanitare se realizează fără autorizare prealabilă. Transferul se notifică în prealabil în scris autorităților competente în cazul în care are o valoare egală cu sau mai mare de 10 000 EUR;

(b)

orice alt transfer cu valoare mai mică de 40 000 EUR se realizează fără autorizare prealabilă. Transferul se notifică în prealabil în scris autorităților competente în cazul în care are o valoare egală cu sau mai mare de 10 000 EUR;

(c)

orice alt transfer în valoare egală cu sau mai mare de 40 000 EUR necesită o autorizare prealabilă din partea autorităților competente.

(2)   Alineatul (1) se aplică indiferent dacă transferul fondurilor este efectuat în cadrul unei tranzacții unice sau în cadrul mai multor tranzacții care par să aibă legătură între ele. În sensul prezentului articol, „tranzacțiile care par să aibă legătură între ele” includ:

(i)

o serie consecutivă de transferuri de la sau către aceeași persoană, entitate sau organism din Iran, în legătură cu o obligație unică de transfer de fonduri, în cazul în care fiecare transfer individual se situează sub pragul stabilit la alineatul (1), dar care, împreună, îndeplinesc criteriile pentru notificare sau autorizare; sau

(ii)

un lanț de transferuri care implică diferiți prestatori de servicii de plată sau persoană fizică ori juridică, care îndeplinește o obligație unică de a realiza un transfer de fonduri.

(3)   Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferul de fonduri sunt prelucrate după cum urmează:

(a)

În cazul transferurilor electronice de fonduri prelucrate de către instituțiile de credit sau cele financiare, notificările și cererile de autorizare a transferului de fonduri se prelucrează după cum urmează:

(i)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă) situat în afara Uniunii se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, autorităților competente ale statului membru în care este emis ordinul inițial de executare a transferului;

(ii)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri din partea unei persoane, a unei entități sau a unui organism iranian(ă) situat în afara Uniunii se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, autorităților competente ale statului membru în care își are reședința beneficiarul sau în care este stabilit prestatorul de servicii de plată;

(iii)

În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului nu intră sub incidența articolului 49, notificările și cererile de autorizare se adresează, în cazul unui transfer către o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă), de către plătitor, iar în cazul unui transfer de la o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă), de către beneficiar autorităților competente din statul membru în care este stabilit plătitorul sau, respectiv, beneficiarul;

(iv)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă) situat în Uniune, se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, autorităților competente ale statelor membre în care este stabilit plătitorul sau prestatorul de servicii de plată.

(v)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă) situat(ă) în Uniune, se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, autorităților competente ale statelor membre în care este emis ordinul inițial de executare a transferului;

(vi)

În ceea ce privește un transfer de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian în cadrul căruia nici plătitorul, nici beneficiarul, nici prestatorii respectivi de servicii de plată ai acestora nu intră sub incidența articolului 49, însă un prestator de servicii de plată care face obiectul articolului respectiv acționează ca intermediar, atunci acel prestator de servicii de plată trebuie să îndeplinească obligația de a notifica sau de a solicita o autorizare, după caz, în cazul în care știe sau are motive legitime să suspecteze că transferul se face către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian. Atunci când sunt mai mulți prestatori de servicii de plată care acționează ca intermediari, numai primul prestator de servicii de plată care procesează transferul are obligația de a respecta obligația de a notifica sau a solicita autorizarea, după caz. Orice notificare sau cerere de autorizare trebuie adresată autorităților competente ale statului membru în care este stabilit prestatorul de servicii de plată;

(vii)

În cazul în care mai mulți prestatori de servicii de plată sunt implicați într-o serie de transferuri de fonduri legate între ele, transferurile în cadrul Uniunii includ o trimitere la autorizația acordată în temeiul prezentului articol.

(b)

În cazul transferurilor de fonduri efectuate prin alte mijloace decât cele electronice, notificările și cererile de autorizare a transferului de fonduri se prelucrează după cum urmează:

(i)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile către o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă), se adresează de către plătitor autorităților competente ale statelor membre în care își are reședința plătitorul;

(ii)

Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de la o persoană, o entitate sau un organism iranian(ă), se adresează de către beneficiar autorităților competente ale statelor membre în care își are reședința beneficiarul;

(4)   În sensul alineatului (1) litera (c), autoritățile competente acordă, în condițiile pe care acestea le consideră adecvate, o autorizație pentru un transfer de fonduri cu o valoare egală cu sau mai mare de 40 000 EUR, cu excepția cazului în care au motive întemeiate pentru a stabili că transferul de fonduri pentru care se solicită autorizația ar încălca oricare dintre interdicțiile sau obligațiile din prezentul regulament.

O autoritate competentă poate percepe o taxă pentru evaluarea cererilor de autorizare.

Se consideră că autorizația este acordată în cazul în care o autoritate competentă a primit o solicitare scrisă pentru eliberarea unei autorizații și nu a formulat, în termen de patru săptămâni, obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri. În cazul în care au fost formulate obiecții din cauza unei anchete aflate în desfășurare, autoritatea competentă declară acest lucru și comunică decizia adoptată în cel mai scurt timp. Autoritățile competente au acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și referitoare la aplicarea legii de care au nevoie pentru desfășurarea anchetei.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la autorizațiile refuzate.

(5)   Prezentul articol nu se aplică atunci când o autorizație a fost acordată în conformitate cu articolul 24, 25, 26, 27 sau 28.

(6)   Persoanele, entitățile sau organismele care doar convertesc documentele pe suport de hârtie în date în format electronic și care acționează pe baza unui contract încheiat cu o instituție de credit sau o instituție financiară nu intră sub incidența prezentului articol; nu intră, de asemenea, sub incidența prezentului articol, nici persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care furnizează instituțiilor de credit sau celor financiare doar sisteme de mesaje sau alte sisteme de suport pentru transmiterea de fonduri sau sisteme de compensare și decontare.

Articolul 31

(1)   Sucursalele și filialele care intră sub incidența articolului 49 ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran notifică autorității competente a statului membru în care sunt stabilite toate transferurile de fonduri efectuate sau primite de acestea, numele părților, valoarea și data tranzacțiilor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data efectuării sau de la data primirii transferului de fonduri. În cazul în care există informații disponibile, notificarea trebuie să precizeze natura tranzacției și, după caz, natura produselor care fac obiectul tranzacției și, în special, să precizeze dacă este vorba de produse care sunt figurează în anexele I, II, III, IV, V, VI sau VII la prezentul regulament și, în cazul în care exportul acestora face obiectul unei autorizații, să precizeze numărul licenței acordate.

(2)   Sub rezerva și în conformitate cu modalitățile stabilite pentru schimbul de informații, autoritățile competente notificate transmit fără întârziere aceste date, în funcție de necesități, autorităților competente ale celorlalte state membre în care sunt stabilite celelalte părți participante la tranzacții, astfel încât să se împiedice orice tranzacție care ar putea contribui la desfășurarea de activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare.

Articolul 32

(1)   În cadrul activitățile lor cu entităților menționate la alineatul (2) și pentru a preveni nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament, instituțiile de credit și financiare trebuie să exercite o vigilență sporită, după cum urmează:

(a)

să exercite o vigilență continuă în ceea ce privește activitatea contabilă, în special prin programele lor privind precauția față de clienți;

(b)

să solicite ca toate câmpurile de informații din instrucțiunile de plată care se referă la ordonatorul și la beneficiarul tranzacției în cauză să fie completate și să refuze tranzacția în cazul în care informațiile cerute nu sunt furnizate;

(c)

să păstreze toate înregistrările tranzacțiilor efectuate pentru o perioadă de cinci ani și să le pună la dispoziția autorităților naționale, la cerere;

(d)

în cazul în care au motive legitime să suspecteze că activitățile cu instituțiile de credit și financiare pot încălca dispozițiile prezentului regulament, să semnaleze fără întârziere suspiciunile lor unității de informații financiare (FIU) sau altei autorități competente desemnate de statul membru în cauză, fără să se aducă atingere articolelor 5 și 23. FIU sau respectiva autoritate competentă servesc drept centru național de primire și analiză a declarațiilor privind tranzacțiile suspecte în legătură cu posibile încălcări ale prezentului regulament. FIU sau o altă autoritate competentă în acest domeniu are acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care are nevoie pentru a-și îndeplini în mod corespunzător această atribuție, inclusiv la analiza informărilor privind tranzacțiile suspecte.

(2)   Măsurile prevăzute la alineatul (1) se aplică instituțiilor de credit și financiare în activitățile pe care le desfășoară cu:

(a)

bureaux de change, instituțiile de credit și financiare cu sediul în Iran;

(b)

sucursalele și filialele, atunci când intră sub incidența articolului 49, ale instituțiilor de credit și financiare, precum și ale bureaux de change cu sediul în Iran;

(c)

sucursalele și filialele, atunci când nu intră sub incidența articolului 49, ale instituțiilor de credit și financiare, precum și ale bureaux de change cu sediul în Iran; și

(d)

bureaux de change, instituțiile de credit și financiare care nu au sediul în Iran, dar care sunt controlate de persoane cu domiciliul în Iran sau de entități cu sediul în Iran;

Articolul 33

(1)   Se interzice instituțiilor de credit și financiare care intră sub incidența articolului 49 să realizeze oricare dintre activitățile următoare:

(a)

deschiderea unui cont bancar la o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran sau la orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 32 alineatul (2);

(b)

deschiderea unei noi relații bancare corespunzătoare cu o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran sau cu orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 32 alineatul (2);

(c)

deschiderea unui nou birou de reprezentanță în Iran sau înființarea unei noi sucursale sau filiale în Iran;

(d)

constituirea unei noi întreprinderi comune cu o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran sau cu orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 32 alineatul (2);

(2)   Se interzice:

(a)

autorizarea deschiderii unui birou de reprezentanță sau a înființării unei sucursale sau a unei filiale în Uniunea Europeană de către o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran sau de către orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 32 alineatul (2);

(b)

încheierea unor acorduri pentru sau în numele unei instituții de credit sau al unei instituții financiare cu sediul în Iran sau pentru ori în numele oricărei instituții de credit sau financiare menționate la articolul 32 alineatul (2), cu privire la deschiderea unui birou de reprezentanță sau la înființarea unei sucursale sau filiale în Uniune;

(c)

acordarea unei autorizații pentru preluarea și exercitarea activităților unei instituții de credit sau pentru orice alte activități care necesită autorizarea prealabilă, de către un birou de reprezentanță, o sucursală sau o filială a unei instituții de credit sau financiare cu sediul în Iran sau de orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 32 alineatul (2), în cazul în care biroul de reprezentanță, sucursala sau filiala nu a fost operațională anterior datei de 26 iulie 2010.

(d)

dobândirea sau extinderea unei participații sau dobândirea oricărei alte participații în capitalurile proprii ale unei instituții de credit sau financiare care intră sub incidența articolului 49 de către orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 32 alineatul (2).

Articolul 34

Se interzice:

(a)

vânzarea sau cumpărarea de obligațiuni publice sau garantate de stat, emise ulterior datei de 26 iulie 2010, în mod direct sau indirect, către sau de la următoarele entități:

(i)

Iran sau guvernul Iranului, precum și organismele, societățile și agențiile sale publice;

(ii)

o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran sau orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 32 alineatul (2);

(iii)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctele (i) sau (ii) sau sub îndrumarea acestuia;

(iv)

o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat(ă) în proprietatea sau sub controlul unei persoane, al unei entități sau al unui organism menționat la punctele (i), (ii) sau (iii).

(b)

furnizarea de servicii de brokeraj cu privire la obligațiuni publice sau garantate de stat, emise ulterior datei de 26 iulie 2010, unei persoane, entități sau unui organism menționat la litera (a);

(c)

oferirea de asistență unei persoane, unei entități sau unui organism menționat(ă) la litera (a) în vederea emisiunii de obligațiuni publice sau garantate de stat, prin furnizarea de servicii de brokeraj, de publicitate sau a oricăror altor servicii cu privire la obligațiunile respective.

Articolul 35

(1)   Se interzice furnizarea de servicii de asigurare sau reasigurare, ori brokerajul de servicii de asigurare sau reasigurare pentru:

(a)

Iran sau guvernul Iranului, precum și organismele, societățile și agențiile sale publice;

(b)

o persoană, entitate sau organism iranian, altele decât o persoană fizică; sau

(c)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism, atunci când acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la litera (a) sau (b) sau sub îndrumarea acestuia;

(2)   Alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică furnizării sau brokerajului de servicii de asigurare obligatorie sau de răspundere civilă, ori de reasigurare persoanelor, entităților și organismelor iraniene stabilite în Uniune și nici furnizării de servicii de asigurare misiunilor diplomatice și consulare iraniene din Uniune.

(3)   Alineatul (1) litera (c) nu se aplică furnizării sau brokerajului de servicii de asigurare, inclusiv asigurări de sănătate și de călătorie și reasigurare, persoanelor care acționează în nume propriu, cu excepția persoanelor prevăzute în listele din anexele VIII și IX.

Alineatul (1) litera (c) nu împiedică furnizarea de servicii de asigurare sau de reasigurare, ori brokerajul de servicii de asigurare proprietarului unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul navlosit de către o persoană, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1) litera (a) sau (b).

În sensul alineatului (1) litera (c), nu se consideră că o persoană, o entitate sau un organism acționează sub îndrumarea unei persoane, unei entități sau unui organism menționat(ă) la alineatul 1 literele (a) și (b) în cazurile în care indicațiile respective servesc transbordării, încărcării, descărcării sau tranzitării în siguranță a unei nave sau aeronave aflate cu titlu temporar în apele iraniene sau în spațiul aerian iranian.

(4)   Prin prezentul articol se interzice prelungirea sau reînnoirea acordurilor de asigurare și reasigurare încheiate anterior datei de 27 octombrie 2010, însă, fără a aduce atingere articolului 23 alineatul (3), nu se interzice respectarea acordurilor încheiate anterior datei menționate.

CAPITOLUL VI

RESTRICȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Articolul 36

(1)   În scopul împiedicării transferului de produse și tehnologii care figurează în Lista comună a produselor militare sau a căror furnizare, vânzare, transfer, export sau import este interzis prin prezentul regulament și în plus față de obligația de a furniza informații înainte de plecare sau înainte de sosire autorităților vamale competente, astfel cum se prevede în dispozițiile relevante privind declarațiile sumare de intrare și ieșire, precum și declarațiile vamale din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 (21) și din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 (22), persoana care furnizează informațiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol declară dacă produsele figurează în Lista comună a produselor militare sau dacă sunt reglementate de prezentul regulament și, în cazul în care este necesară acordarea unei autorizații în vederea exportului acestora, indică în detaliu informațiile conținute în licența de export acordată.

(2)   Elementele suplimentare necesare menționate la prezentul articol se prezintă fie în scris, fie prin intermediul declarațiilor vamale, după caz.

Articolul 37

(1)   Se interzice furnizarea de servicii de buncheraj sau de aprovizionare a navelor sau orice alte servicii pentru nave, destinate navelor deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de o persoană, o entitate sau un organism iranian, atunci când prestatorii serviciilor respective dețin informații, inclusiv de la autoritățile vamale competente, obținute pe baza informațiilor furnizate înainte de sosire și înainte de plecare menționate la articolul 36, care constituie motive legitime de a se considera că navele transportă produse incluse în Lista comună a produselor militare sau produse a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare și de siguranță.

(2)   Se interzice furnizarea de servicii tehnice și de întreținere aeronavelor de marfă deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de o persoană, o entitate sau un organism iranian, atunci când prestatorii serviciilor respective dețin informații, inclusiv de la autoritățile vamale competente, obținute pe baza informațiilor furnizate înainte de sosire și înainte de plecare menționate la articolul 36, care constituie motive legitime de a considera că aeronavele de marfă transportă produse care figurează în Lista comună a produselor militare sau produse a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare și de siguranță.

(3)   Interdicțiile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se aplică până când încărcătura a fost inspectată și, dacă este necesar, confiscată sau distrusă, după caz.

Toate confiscările și distrugerile pot fi efectuate, în conformitate cu legislația națională sau cu o decizie a unei autorități competente, pe cheltuiala importatorului sau pot fi recuperate de la orice altă persoană sau entitate responsabilă de tentativa de furnizare, vânzare, transfer sau export ilicit.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 38

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei despăgubiri, în special a unei garanții financiare sau a unei despăgubiri financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

persoanele, entitățile sau organismele prevăzuteîn listele din anexele VIII și IX;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism iranian, inclusiv guvernul iranian;

(c)

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b);

(2)   Executarea unui contract sau a unei tranzacții trebuie considerată ca fiind afectată de măsurile impuse prin prezentul regulament în cazul în care existența sau conținutul cererii rezultă în mod direct sau indirect din respectivele măsuri.

(3)   În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la revizuirea judiciară a legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 39

În sensul articolului 8, al articolului 9, al articolului 17 alineatul (2) litera (b) și al articolelor 30 și 35, orice organism, entitate sau orice deținător al unor drepturi care decurg din atribuirea inițială, anterior datei de 27 octombrie 2010, de către un guvern suveran, altul decât cel al Iranului, a unui acord de împărțire a producției, nu este considerat a fi o persoană, o entitate sau un organism iranian. În astfel de cazuri și în ceea ce privește articolul 8, autoritatea competentă a statului membru poate solicita garanții adecvate cu privire la utilizatorii finali din partea oricărui organism sau a oricărei entități pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul oricăror echipamente sau tehnologii-cheie prevăzute în lista din anexa VI.

Articolul 40

(1)   Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorităților competente ale statelor membre în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita respectarea prezentului regulament, în special cu privire la conturile și sumele înghețate în temeiul articolului 23, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statelor membre;

(b)

cooperează cu autoritățile competente cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2)   Orice informație suplimentară primită direct de Comisie se comunică statului membru în cauză.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 41

Se interzice participarea, cu bună știință și deliberat, la activitățile al căror obiect sau efect este acela de a eluda măsurile menționate la articolele 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 31, 35 sau 36.

Articolul 42

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care întreprinde măsura respectivă sau a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Măsurile prevăzute de prezentul regulament nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților sau organismelor în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor sau lipsa lor de acțiune va încălca aceste interdicții.

(3)   Comunicarea, cu bună credință, astfel cum se prevede la articolele 30, 31 și 32, de către o persoană, o entitate sau un organism care intră sub incidența prezentului regulament sau de către conducerea sau un angajat al unei asemenea persoane, entități sau organism, a informațiilor menționate la articolele 30, 31 și 32 nu antrenează în niciun fel răspunderea instituției, a persoanei, a conducerii instituției sau a angajaților respectivi ai instituției.

Articolul 43

(1)   Un stat membru poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a se asigura că obligațiile care decurg din dreptul internațional, din dreptul Uniunii sau din dreptul național privind sănătatea și siguranța lucrătorilor și protecția mediului sunt respectate atunci când cooperarea cu o persoană, o entitate sau un organism din Iran poate fi afectată prin punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)   În scopul măsurilor luate în temeiul alineatului (1), nu se aplică interdicțiile prevăzute la articolul 8, articolul 9, articolul 17 alineatul (2) litera (b), articolul 23 alineatul (2), articolul 30 și articolul 35.

(3)   Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de acordarea autorizației, decizia sa menționată la alineatul (1) și intenția sa de a acorda autorizația.

Articolul 44

(1)   Comisia și statele membre se informează reciproc, la fiecare trei luni, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special:

(a)

cu privire la fondurile înghețate în temeiul articolului 23 și la autorizațiile acordate în temeiul articolelor 24, 25, 26 și 27;

(b)

cu privire la încălcările și problemele de aplicare a legii și hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Statele membre se informează reciproc și informează Comisia de îndată cu privire la orice alte informații relevante aflate la dispoziția lor care ar putea afecta punerea în aplicare eficace a prezentului regulament.

Articolul 45

Comisia:

(a)

modifică anexa II pe baza constatărilor făcute fie de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, fie de către Comitetul de sancțiuni, fie pe baza informațiilor furnizate de statele membre;

(b)

modifică anexele III, IV, V, VI, VII și X pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 46

(1)   Atunci când Consiliul de Securitate sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism, Consiliul include această persoană fizică sau juridică, această entitate sau acest organism în anexa VIII.

(2)   Atunci când Consiliul decide să aplice unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism măsurile menționate la articolul 23 alineatele (2) și (3), acesta modifică anexa IX în consecință.

(3)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționat la alineatul (1) sau (2), fie direct, dacă dispune de adresa acestuia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(4)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi semnificative noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(5)   Atunci când Organizația Națiunilor Unite decide să elimine de pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism sau să modifice datele de identificare ale unei persoane fizice sau juridice, ale unei entități sau organism inclus pe listă, Consiliul modifică anexa VIII în consecință.

(6)   Lista din anexa IX se revizuiește periodic și cel puțin la fiecare 12 luni.

Articolul 47

(1)   Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura punerea acestora în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere respectivele dispoziții Comisiei, precum și toate modificările aduse ulterior acestora.

Articolul 48

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și prezintă identitatea acestora pe site-urile internet enumerate în anexa X. Comisia este informată de către statele membre cu privire la orice modificare a adreselor site-urilor internet enumerate în anexa X.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei aceste autorități competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte coordonate de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele prevăzute în anexa X.

Articolul 49

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, de pe teritoriul Uniunii sau din afara acestuia care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 50

Regulamentul (UE) nr. 961/2010 se abrogă. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 51

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 19, 24.1.2012, p. 22.

(2)  JO L 281, 27.10.2010, p. 1.

(3)  JO L 195, 27.7.2010, p. 39.

(4)  JO L 134, 29.5.2009, p. 1.

(5)  JO L 345, 8.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

(7)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(8)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(9)  JO L 100, 14.4.2011, p. 1.

(10)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(11)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(12)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(13)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(14)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(15)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(16)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(17)  JO L 9, 15.1.2003, p. 3.

(18)  JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

(19)  JO C 69, 18.3.2010, p. 19.

(20)  JO L 82, 22.3.1997, p. 1.

(21)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(22)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXA I

PARTEA A

Produse și tehnologii menționate la articolul 2 alineatele (1), (2) și (4), la articolul 3 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (1), la articolul 6, la articolul 8 alineatul (4), la articolul 17 alineatul (2) și la articolul 31 alineatul (1)

Prezenta anexă conține toate produsele și tehnologiile menționate și definite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, cu excepția următoarelor:

Articolul din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Descriere

5A002

Sisteme pentru „securitatea informațiilor”, echipamente și componente ale acestora, după cum urmează:

a.

Sisteme, echipamente, „ansambluri electronice” pentru aplicații specifice, module și circuite integrate pentru „securitatea informațiilor” precum și alte componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.:

Pentru controlul echipamentelor de recepție pentru sistemele globale de navigație prin sateliți (GNSS) care conțin sau care utilizează decriptarea (de exemplu, GPS sau GLONASS), a se vedea 7A005.

1.

Concepute sau modificate pentru a utiliza „criptografia”, utilizând tehnici digitale pentru efectuarea oricărei funcții criptografice, altele decât autentificarea sau semnătura digitală, și care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

Funcțiile de autentificare și semnătură digitală includ funcția asociată de gestionare a cheilor.

2.

Autentificarea include toate aspectele care țin de controlul accesului în cazurile în care nu există o criptare a fișierelor sau a textului, cu excepția celor direct legate de protecția parolei, a numărului personal de identificare (PIN) sau a datelor similare pentru a preveni accesul neautorizat.

3.

„Criptografia” nu include tehnici de compresie sau de codare a datelor „fixe”.

Notă:

5A002.a.1. include echipamentele concepute sau modificate să utilizeze „criptografia” care folosesc principii analogice atunci când sunt puse în practică cu ajutorul unor tehnici digitale.

a.

Un „algoritm simetric” care folosește o lungime a cheii care depășește 56 biți; sau

b.

un „algoritm asimetric” în cazul căruia securitatea algoritmului este bazată pe unul dintre următoarele elemente:

1.

factorizarea numerelor întregi ce depășesc 512 biți (de exemplu, RSA);

2.

calculul logaritmilor discreți într-un grup multiplicativ de câmpuri finite cu dimensiunea mai mare de 512 biți (de exemplu, Diffie-Hellman asupra Z/pZ); sau

3.

logaritmi discreți într-un grup, altul decât cel menționat la 5A002.a.1.b.2. care depășește 112 biți (de exemplu, Diffie-Hellman asupra unei curbe eliptice);

5D002

„Produse software”, după cum urmează:

a.

„produse software” special concepute sau modificate pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 5A002.a.1 sau „produse software” menționate la 5D002.c.1;

„Produse software” specifice, după cum urmează:

1.

„Produse software” specifice care au caracteristicile sau care execută sau simulează funcțiunile echipamentelor, menționate la 5A002.a.1;

Notă:

5D002 nu supune controlului „produsele software” după cum urmează:

a.

„produse software” necesare pentru „utilizarea” echipamentelor care nu sunt supuse controlului, conform notei de la 5A002;

b.

„produse software” care execută oricare dintre funcțiunile echipamentelor care nu sunt supuse controlului, conform notei de la 5A002.

5E002

„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 5A002.a.1 sau „produse software” menționate la 5D002.a. sau 5D002.c.1 din prezenta listă.

PARTEA B

Articolul 6 se aplică următoarelor produse:

Articolul din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

Descriere

0A001

„Reactoare nucleare”, echipamente și componente ale acestora special concepute sau pregătite, după cum urmează:

a.

„reactoare nucleare”;

b.

vase metalice sau părți majore fabricate ale acestora, inclusiv capacul vasului de presiune al reactorului, special concepute sau pregătite să conțină zona activă a „reactorului nuclear”;

c.

echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru a introduce sau a extrage combustibilul dintr-un „reactor nuclear”;

d.

bare de control special concepute sau pregătite pentru controlul procesului de fisiune într-un „reactor nuclear”, structurile de susținere sau suspensie ale acestora, mecanismele de acționare și tuburile de ghidare ale barelor;

e.

tuburi sub presiune special concepute sau pregătite să conțină elementele combustibile și agentul primar de răcire a unui „reactor nuclear” la o presiune de operare care depășește 5,1 MPa;

f.

zirconiu metalic și aliaje, sub formă de tuburi sau de ansambluri de tuburi, în care raportul în greutate hafniu/zirconiu este mai mic de 1:500, special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear”;

g.

pompe de răcire, special concepute sau pregătite pentru a circula agentul primar de răcire a „reactoarelor nucleare”;

h.

„componente interne ale reactorului nuclear” special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear”, inclusiv coloanele de susținere a miezului reactorului, canalele de combustibil, ecranele termice, deflectoarele, plăcile rețea ale zonei active și plăcile difuzorului;

Notă:

La 0A001.h, „componente interne ale reactorului nuclear” înseamnă toate structurile majore din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcții, cum sunt susținerea zonei active, menținerea alinierii combustibilului, ghidarea agentului primar de răcire, asigurând ecranarea de radiații a vasului reactorului și ghidarea instrumentației din zona activă.

i.

schimbătoare de căldură (generatoare de abur) special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

j.

instrumente de detecție și măsură a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activă a „reactorului nuclear”.

0C002

Uraniu cu îmbogățire redusă care face obiectul punctului 0C002 atunci când este încorporat în elemente asamblate de combustibil nuclear


ANEXA II

Produse și tehnologii menționate la articolul 2 alineatele (1), (2) și (4), la articolul 3 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (1), la articolul 8 alineatul (4), la articolul 17 alineatul (2), la articolul 31 alineatul (1) și la articolul 45

NOTE INTRODUCTIVE

1.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana denumită „Descriere”, se referă la descrierile produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului.

2.

Numărul de referință din coloana intitulată „Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009” indică faptul că caracteristicile articolului descris în coloana „Descriere” nu se încadrează în parametrii prevăzuți în descrierea articolului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

3.

Definițiile termenilor aflați între ‘ghilimele simple’ figurează într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4.

Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

NOTE GENERALE

1.

Interdicțiile incluse în prezenta anexă nu devin inoperante în cazul exportului de produse care nu sunt interzise (inclusiv de instalații), dar care conțin una sau mai multe componente interzise, atunci când componenta sau componentele respective constituie elementul principal al acestor produse și pot fi practic demontate sau folosite în alte scopuri.

N.B.:

Pentru a stabili dacă componenta sau componentele interzise sunt considerate element principal, este necesară evaluarea factorilor de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și a altor circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele interzise elementul principal al produselor achiziționate.

2.

Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

NOTE GENERALE PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT)

(A se citi coroborat cu secțiunea II.B.)

1.

În conformitate cu dispozițiile secțiunii II.B., se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologie” care este „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export este interzis în partea A (Produse) de mai jos.

2.

În conformitate cu dispozițiile secțiunii II.B., se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologie” care este „necesară” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de produse a căror vânzare, furnizare, transfer sau export este controlat în partea A (Produse) din anexa IV.

3.

„Tehnologiile”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor care fac obiectul interdicției fac în continuare obiectul interdicției chiar și atunci când se aplică unor produse care nu sunt interzise.

4.

Interdicțiile nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea bunurilor care nu sunt interzise sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau cu prezentul regulament.

5.

Interdicțiile privind transferul de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care aparțin „domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minim necesare pentru cereri de brevet.

II.A.   PRODUSE

A0.   Materiale, instalații și echipamente nucleare

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A0.001

Următoarele tipuri de lămpi cu catod cavitar:

a.

lămpi cu catod cavitar cu iod cu ferestre din siliciu pur sau cuarț

b.

lămpi cu catod cavitar cu uraniu

II.A0.002

Izolatori Faraday cu lungimea de undă 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Rețele optice cu lungimea de undă 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Fibre optice cu lungimea de undă de 500 nm - 650 nm acoperite cu straturi antireflexie cu lungimea de undă de 500 nm - 650 nm, diametrul miezului acestora fiind mai mare de 0,4 mm și cel mult egal cu 2 mm

II.A0.005

Componente și echipamente de testare ale vaselor reactoarelor nucleare, altele decât cele specificate în 0A001, după cum urmează:

1.

sigilii

2.

componente interne

3.

echipamente de etanșare, de testare și de măsură

0A001

II.A0.006

Sisteme de detecție nucleară pentru detectarea, identificarea sau cuantificarea materialelor radioactive și a radiației de origine nucleară și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele indicate la 0A001.j. sau la 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Valve cu etanșare tip burduf fabricate din aliaj de aluminiu sau din oțel inoxidabil de tip 304, 304L sau 316L.

Notă:

Acest articol nu include valvele cu obturator de suflare definite la 0B001.c.6 și 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Oglinzi laser, altele decât cele menționate la 6A005.e, confecționate din substraturi care au un coeficient de dilatare termică de 10-6K-1 sau mai puțin, la 20 °C (de exemplu, siliciu topit sau safir).

Notă:

Acest articol nu include sistemele optice special proiectate pentru aplicații astronomice, cu excepția cazului în care oglinzile conțin siliciu topit.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Oglinzi laser, altele decât cele menționate la 6A005.e.2, confecționate din substraturi care au un coeficient de dilatare termică de 10-6K-1 sau mai puțin, la 20 °C (de exemplu, siliciu topit).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Conducte, instalații de conducte, flanșe, garnituri fabricate din sau placate cu nichel sau aliaj de nichel cu un conținut de nichel mai mult de 40 % din greutate, altele decât cele menționate la 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe de vid, altele decât cele menționate la 0B002.f.2 sau 2B231, după cum urmează:

 

pompe turbomoleculare cu un debit de minimum 400 l/s;

 

pompe de vid preliminar de tip root cu un debit de aspirație volumetric mai mare de 200 m3/h.

Compresor și pompe de vid, ambele cu etanșare tip burduf cu funcționare în regim uscat.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Incinte ecranate pentru manipularea, depozitarea și folosirea substanțelor radioactive (camere fierbinți).

0B006

II.A0.013

‘Uraniu natural’ sau ‘uraniu sărăcit’ sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat și orice alte materiale care conțin unul sau mai multe din materialele menționate anterior, altele decât cele indicate la 0C001.

0C001

II.A0.014

Camere de detonare cu o capacitate de absorbție a exploziei superioară echivalentului a 2,5 kg TNT.


A1.   Materiale, produse chimice, ‘microorganisme’ și ‘toxine’

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A1.001

Solvent pe bază de acid fosforic (2-etil-hexil) (HDEHP sau D2HPA) număr CAS (Chemical Abstract Number) 298-07-7 în orice cantitate, cu o puritate mai mare de 90 %.

II.A1.002

Fluor gazos [Număr CAS (Chemical Abstract Number) 7782-41-4] cu o puritate mai mare de 95 %.

II.A1.005

Celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 100 g de fluor pe oră.

Notă:

Acest articol nu include celulele electrolitice definite la articolul 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalizatori, alții decât cei interziși la 1A225, care conțin platină, paladiu sau rodiu, folosiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminiu și aliaje de aluminiu, altele decât cele indicate la 1C002.b.4 sau 1C202.a, brute sau semifabricate, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

cu o rezistență maximă la tracțiune de minimum 460 MPa la o temperatură de 293 K (20 °C); sau

b.

cu o rezistență la tracțiune de minimum 415 MPa, la 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, cu o permeabilitate relativă inițială de minimum 120 000 și o grosime între 0,05 și 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

‘Materiale fibroase sau filamentare’ sau produse preimpregnate, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, II.A1.019.a

a.

‘Materiale fibroase sau filamentare’ cu carbon sau cu aramide, având una dintre caracteristicile următoare:

1.

un ‘modul specific’ mai mare de 10 × 106 m; sau

2.

o ‘rezistență specifică la tracțiune’ care depășește 17 × 104 m;

b.

‘Materiale fibroase sau filamentare’ pe bază de sticlă, care prezintă una dintre caracteristicile următoare:

1.

un ‘modul specific’ mai mare de 3,18 × 106 m; sau

2.

o ‘rezistență specifică la tracțiune’ care depășește 76,2 × 103 m;

c.

‘Toroane’, ‘mănunchiuri’, ‘meșe’ sau ‘benzi’ continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală cu 15 mm sau mai mică (odată preimpregnate), confecționate din ‘materiale fibroase sau filamentare’ cu carbon sau pe bază de sticlă, altele decât cele indicate la II.A1.010.a.sau b.

Notă:

Prezentul articol nu include ‘materialele fibroase sau filamentare’ definite la articolele 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a și 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibre impregnate cu rășină sau gudron (preimpregnate), fibre acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau ‘semifabricate din fibre de carbon’, după cum urmează:

a.

fabricate din ‘materialele fibroase sau filamentare’ menționate anterior la II.A1.009;

b.

‘materiale fibroase sau filamentare’ de carbon impregnate cu ‘matrice’ de rășină epoxidică (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau a laminatelor pentru aeronave, indicate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c., în care dimensiunile plăcilor individuale nu depășesc 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnatele menționate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c, atunci când sunt impregnate cu rășini fenolice sau epoxidice care au o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) mai mică de 433 K (160 °C) și o temperatură de întărire mai mică decât temperatura de tranziție vitroasă.

Notă:

Prezentul articol nu include ‘materialele fibroase sau filamentare’ definite la articolul 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Materiale compozite din ceramică armate cu carbură de siliciu care pot fi utilizate pentru capetele scuturilor de protecție, pentru modulele spațiale de reintrare, pentru voleturile de ajutaj, utilizabile pentru ‘rachete’, altele decât cele indicate la 1C107.

1C107

II.A1.012

Oțeluri maraging, altele decât cele indicate la 1C116 sau 1C216, ‘capabile să dezvolte’ o rezistență maximă la tracțiune egală cu 2 050 MPa sau mai mare, la o temperatură de 293 K (20 °C).

Notă tehnică:

Sintagma ‘oțeluri maraging capabile să dezvolte’ include oțelul maraging înainte sau după tratamentul termic.

1C216

II.A1.013

Tungsten, tantal, carbură de tungsten, carbură de tantal și aliaje care cumulează caracteristicile următoare:

a.

prezintă o formă de cavitate simetrică, cilindrică sau sferică (inclusiv segmente de cilindru) cu un diametru interior între 50 mm și 300 mm; și

b.

o masă mai mare de 5 kg.

Notă:

Prezentul articol nu include tungstenul, carbura și aliajele de tungsten definite la articolul 1C226.

1C226

II.A1.014

Pudre elementare de cobalt, neodim ori samariu, sau aliaje sau amestecuri ale acestora, care conțin cel puțin 20 % din greutate cobalt, neodim sau samariu, cu o granulație mai mică de 200 μm.

II.A1.015

Tributil fosfat pur (TBP) [număr CAS 126-73-8] sau orice amestec care conține TBP mai mult de 5 % din greutate.

II.A1.016

Oțeluri maraging, altele decât cele interzise la 1C116, 1C216 sau II.A1.012

Notă tehnică:

Oțelurile maraging sunt aliaje pe bază de fier caracterizate în general printr-un conținut mare de nichel și un conținut scăzut de carbon și prin utilizarea elementelor de substituție sau de precipitare pentru a produce o durificare prin îmbătrânirea aliajului.

II.A1.017

Metale, pudre metalice și materialele următoare:

a.

wolfram și aliajele acestuia, altele decât cele interzise la 1C117, sub formă de particule sferice sau atomizate uniforme, cu un diametru de 500 μm sau mai mic, cu un conținut de wolfram de minimum 97 % din greutate;

b.

molibden și aliajele acestuia, altele decât cele interzise la 1C117, sub formă de particule sferice sau atomizate uniforme, cu un diametru de 500 μm sau mai mic, cu un conținut de wolfram de minimum 97 % din greutate;

c.

materiale din wolfram în formă solidă, altele decât cele interzise la 1C226 sau II.A1.013, care au următoarele compoziții:

1.

wolfram și aliajele acestuia, care conțin cel puțin 97 % din greutate wolfram;

2.

wolfram infiltrat cu cupru, care conține cel puțin 80 % din greutate wolfram; sau

3.

wolfram infiltrat cu argint, care conține cel puțin 80 % din greutate wolfram.

II.A1.018

Aliaje magnetice fine care au următoarea compoziție chimică:

a)

conținutul de fier cuprins între 30 % și 60 % și

b)

conținutul de cobalt între 40 % și 60 %.

II.A1.019

„Materiale fibroase sau filamentare” sau preimpregnate, care nu sunt interzise în anexa I sau anexa II (în cadrul II.A1.009, II.A1.010) la prezentul regulament, sau care nu sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, după cum urmează:

a)

„materiale fibroase sau filamentare” cu carbon;

Notă:

II.A1.019a. nu include țesăturile.

b)

„toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue impregnate cu rășini termorezistente, confecționate din „materiale fibroase sau filamentare” cu carbon.

c)

„toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue de poliacrilonitril (PAN).


A2.   Prelucrarea materialelor

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A2.001

Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, altele decât cele indicate la 2B116:

a.

sisteme de încercare la vibrații care utilizează reacția inversă sau tehnici de buclă închisă și care încorporează un controler numeric, capabile să asigure vibrarea unui sistem la o accelerație de minimum 0,1 g rms, în gama de frecvențe cuprinse între 0,1 Hz și 2 kHz și forțe de minimum 50 kN, măsurate pe o ‘masă nefixată’;

b.

controlere numerice, asociate cu un ‘program informatic’ de încercare la vibrații special conceput, cu o lărgime de bandă în timp real mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în sistemele de încercare la vibrații menționate la punctul a.;

c.

standuri de încercare la vibrații (unități de scuturare), cu sau fără amplificatoare asociate, capabile să dezvolte o forță de minimum 50 kN, măsurată pe o ‘masă nefixată’, utilizabile în sistemele de încercare la vibrații menționate la punctul a;

d.

structuri de suport ale pieselor de încercare și echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de încercare la vibrații într-un sistem capabil să dezvolte o forță efectivă de minimum 50 kN, măsurată pe o ‘masă nefixată’, care pot utilizate în echipamentele de încercare la vibrații indicate la litera a.

Notă tehnică:

Prin ‘masă nefixată’ se înțelege o masă plană sau suprafață fără sisteme de prindere sau de reglare.

2B116

II.A2.002

Mașini-unelte, componente și comenzi numerice pentru mașini-unelte, după cum urmează:

a.

mașini-unelte de rectificat, care au preciziile de poziționare, cu „toate compensările disponibile”, egale cu 15 μm sau mai mici (mai bune) de-a lungul oricărei axe liniare conform ISO 230/2 (1988) (1) sau standardelor naționale echivalente.

Notă:

Prezentul articol nu include mașinile-unelte de rectificat definite la articolele 2B201.b și 2B001.c.

b.

componente și comenzi numerice, special concepute pentru mașinile-unelte precizate la 2B001, 2B201 sau la litera a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Mașini de echilibrare și echipamente aferente, după cum urmează:

a.

mașini de echilibrare concepute sau modificate pentru echipamentul dentar sau alt echipament medical și care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

nu sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri cu o masă mai mare de 3 kg;

2.

sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri la o viteză mai mare de 12 500 rpm;

3.

sunt capabile să corecteze dezechilibre în două sau mai multe planuri; și

4.

sunt capabile să echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g × mm per kg de masă rotor;

b.

capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la mașinile menționate la punctul a.

Notă tehnică:

Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute ca instrumente de echilibrare.

2B119

II.A2.004

Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în operațiile de separare radiochimică sau în camere fierbinți, altele decât cele indicate la 2B225, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

capacitatea de a penetra peretele unei camere fierbinți cu o grosime de minimum 0,3 m (operație prin perete); sau

b.

capacitatea de a trece peste partea superioară a peretelui unei camere fierbinți cu o grosime de minimum 0,3 m (operație peste perete).

2B225

II.A2.006

Cuptoare capabile să funcționeze la temperaturi mai mari de 400 °C, după cum urmează:

a.

cuptoare de oxidare;

b.

cuptoare de tratament termic în mediu controlat.

Notă:

Prezentul articol nu include cuptoarele tunel transportate pe roți sau tractate de vagonet, cuptoarele tunel cu bandă transportoare, cuptoarele cu trecere continuă sau tip vagon, proiectate special pentru producerea sticlei, veselei din ceramică sau ceramicii de structură.

2B226

2B227

II.A2.007

„Traductori de presiune”, alții decât cei definiți la 2B230, putând măsura presiuni absolute în domeniul 0 - 200 kPa și având ambele caracteristici menționate mai jos:

a.

elemente de detectare a presiunii fabricate din sau acoperite cu „materiale rezistente la coroziunea hexafluorurii de uraniu (UF6)” și

b.

care prezintă una dintre caracteristicile următoare:

1.

o scală completă până la 200 kPa și o „acuratețe” mai bună de ± 1 % din scala completă; sau

2.

o scală completă egală cu sau mai mare de 200 kPa și o „acuratețe” mai bună de 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Separatoare centrifugale care pot fi utilizate pentru separarea continuă fără propagare de aerosoli, fabricate din:

1.

aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom din greutate;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

5.

tantal sau aliaje de tantal;

6.

titan sau aliaje de titan; sau

7.

zirconiu sau aliaje de zirconiu.

Notă:

Prezentul articol nu include separatoarele centrifugale definite la articolul 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filtre de metal sinterizat fabricate din nichel sau aliaj de nichel cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate.

Notă:

Prezentul articol nu include filtrele definite la articolul 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Mașini de deformare prin rotație și mașini de deformare continuă altele decât cele controlate de 2B009, 2B109 sau 2B209, care au o forță de rulare mai mare de 60 kN și componente special concepute în acest sens.

Notă tehnică:

În conformitate cu II.A2.013, mașinile care combină funcția de deformare prin rotație cu cea de deformare continuă sunt considerate mașini de deformare continuă.

II.A2.014

Contactori lichid-lichid (amestecătoare-separatoare, coloane pulsatorii și contactori centrifugali); distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de echipamente, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) îndeplinesc oricare din criteriile următoare:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, IV.A2.008.

a.

Sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1.

aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom din greutate;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

grafit sau ‘carbon grafit’;

5.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

6.

tantal sau aliaje de tantal;

7.

titan sau aliaje de titan; sau

8.

zirconiu sau aliaje de zirconiu; sau

b.

Sunt fabricate atât din oțel inoxidabil, cât și din unul sau mai multe dintre materialele indicate la II.A2.014.a.

Notă tehnică:

‘Carbon grafitul’ este un compus din carbon amorf și grafit, în care conținutul de grafit este de minimum 8 % din greutate.

2B350.e

II.A2.015

Echipamente și componente industriale, altele decât cele menționate la 2B350.d, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, IV.A2.009.

Schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,05 m2 și mai mică de 30 m2; și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) îndeplinesc oricare dintre criteriile următoare:

a.

Sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1.

aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom din greutate;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

grafit sau ‘carbon grafit’;

5.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

6.

tantal sau aliaje de tantal;

7.

titan sau aliaje de titan;

8.

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

9.

carbură de siliciu; sau

10.

carbură de titan; sau

b.

Sunt fabricate atât din oțel inoxidabil, cât și din unul sau mai multe dintre materialele indicate la II.A2.015.a.

Notă:

Prezentul articol nu include radiatoarele de vehicule.

Notă tehnică:

Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații privind etanșeitatea, nu determină statutul schimbătorului de căldură în ceea ce privește controlul.

2B350.d

II.A2.016

Pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, altele decât cele menționate la 2B350.i, pentru fluide corozive, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m3/h, sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 5 m3/h [măsurat la temperatura standard (273 K sau 0 °C) și presiunea standard (101,3 kPa)]; și carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, elice, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate îndeplinesc oricare din criteriile următoare:

NB.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, IV.A2.010.

a.

Sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1.

aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom din greutate;

2.

ceramică;

3.

ferosiliciu;

4.

fluoropolimeri;

5.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

6.

grafit sau ‘grafit de carbon’;

7.

nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate;

8.

tantal sau aliaje de tantal;

9.

titan sau aliaje de titan;

10.

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

11.

niobiu (columbiu) sau aliaje de niobiu; sau

12.

aliaje de aluminiu; sau

b.

Sunt fabricate atât din oțel inoxidabil, cât și din unul sau mai multe dintre materialele indicate la II.A2.016.a.

Notă tehnică:

Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații privind etanșeitatea, nu determină statutul pompei în ceea ce privește controlul.

2B350.i


A3.   Aparatură electronică

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A3.001

Alimentatoare de înaltă tensiune în curent continuu care cumulează caracteristicile următoare:

a.

pot produce în mod continuu, pe parcursul a opt ore, 10 kV sau mai mult la o putere de ieșire egală cu 5 kW sau mai mare cu sau fără deviație; și

b.

o stabilitate a curentului sau a tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul a patru ore.

Notă:

Prezentul articol nu include alimentatoarele definite la articolele 0B001.j.5. și 3A227.

3A227

II.A3.002

Spectrometre de masă, altele decât cele menționate la 3A233 sau 0B002g, capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 200 de unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 2 părți la 200, precum și sursele lor de ioni, după cum urmează:

a.

spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);

b.

spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS);

c.

spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS);

d.

spectrometre de masă cu bombardament de electroni, care au o cameră sursă construită din ‘materiale rezistente la coroziunea provocată de UF6’ ori căptușită sau placată cu asemenea materiale;

e.

spectrometre de masă cu fascicule moleculare, care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

o cameră sursă construită din sau căptușită ori placată cu oțel inoxidabil sau molibden și echipată cu o capcană criogenică capabilă să răcească până la 193 K (– 80 °C) sau mai puțin; sau

2.

o cameră sursă construită din sau căptușită ori placată cu ‘Materiale rezistente la coroziunea provocată de hexafluorura de uraniu (UF6)’;

f.

spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni microfluoriană concepută pentru a fi utilizată pentru actinide sau fluoruri de actinide.

3A233

II.A3.003

Schimbătoare de frecvență sau generatoare, altele decât cele interzise la 0B001 sau 3A225, care au toate caracteristicile următoare, și programele informatice și componentele proiectate special pentru acestea:

a.

o ieșire polifazică ce poate furniza o putere de 40 W sau mai mare;

b.

capabile să funcționeze în domeniul de frecvențe 600 Hz – 2 000 Hz; și

c.

o precizie a reglajului frecvenței mai bună (mai mică) de 0,1 %.

Notă tehnică:

Schimbătoarele de frecvență menționate la II.3A.003 sunt cunoscute și sub numele de convertizoare sau invertoare.


A6.   Senzori și lasere

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A6.001

Bare din granat de ytriu și aluminiu (YAG)

II.A6.002

Echipamente și componente optice, altele decât cele menționate la 6A002, 6A004.b, după cum urmează:

Dispozitive optice pentru radiația infraroșie cu lungimea de undă 9 000 nm – 17 000 nm și componente pentru aceasta, inclusiv componente din cadmiu-telur (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Sisteme de corectare a fronturilor de unde, destinate a fi utilizate cu un fascicul laser al cărui diametru este mai mare de 4 mm și componente concepute special pentru acestea, inclusiv sisteme de control, senzori de fază a frontului de unde și ‘oglinzi deformabile’, inclusiv oglinzi bimorfe.

Notă:

Prezentul articol nu include oglinzile definite la articolele 6A004.a, 6A005.e și 6A005.f.

6A003

II.A6.004

„Lasere” cu argon ionizat având o putere de ieșire medie egală cu 5 W sau mai mare.

Notă:

Prezentul articol nu include ‘laserele’ cu argon ionizat definite la articolele 0B001.g.5., 6A005 și 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

„Lasere” cu semiconductor și componente ale acestora, după cum urmează:

a.

„lasere” cu semiconductori individuale, având fiecare o putere de ieșire care depășește 200 mW, în cantități mai mari de 100;

b.

rețele „laser” cu semiconductor având o putere de ieșire mai mare de 20 W.

1.

„Laserele” cu semiconductori se numesc în mod obișnuit diode „laser”.

2.

Prezentul articol nu include „laserele” definite la articolele 0B001.g.5, 0B001.h.6 și 6A005.b.

3.

Prezentul articol nu include diodele „laser” cu o lungime de undă în intervalul 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

„Lasere” acordabile cu semiconductor și rețele ‘laser’ acordabile cu semiconductor, cu o lungime de undă în intervalul 9-17 μm, precum și stive de rețele de ‘lasere’ cu semiconductor conținând cel puțin o ‘rețea laser’ acordabilă cu semiconductor cu o astfel de lungime de undă.

1.

„Laserele” cu semiconductori se numesc în mod obișnuit diode „laser”.

2.

Prezentul articol nu include „laserele” cu semiconductori definite la articolele 0B001.h.6 și 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

„Lasere”„acordabile” cu corp solid și componente special concepute ale acestora, după cum urmează:

a.

lasere cu titan-safir;

b.

lasere cu alexandrit.

Notă:

Prezentul articol nu include laserele cu titan-safir și alexandrit definite la articolele 0B001.g.5, 0B001.h.6 și 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

„Lasere” dopate cu neodim (altele decât cu sticlă) care au o lungime de undă de ieșire mai mare de 1 000 nm, dar nu mai mare de 1 100 nm și o energie de ieșire mai mare de 10 J pe puls.

Notă:

Prezentul articol nu include ‘laserele’ dopate cu neodim (altele decât cu sticlă) definite la articolul 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Componente pentru dispozitive acusto-optice, după cum urmează:

a.

tuburi integrate și dispozitive semiconductoare de formare a imaginii, pentru obținerea de imagini succesive cu o frecvență de repetiție egală sau mai mare de 1 kHz;

b.

generatoare de frecvență de repetiție;

c.

celule Pockels.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Camere rezistente la radiație sau lentile pentru acestea, altele decât cele menționate la 6A203.c., special proiectate sau clasificate ca rezistente la radiație pentru a suporta o doză de radiație totală mai mare de 50 × 103 Gy (siliciu) [5 × 106 rad (siliciu)] fără degradare funcțională.

Notă tehnică:

Termenul Gy(siliciu) se referă la energia în jouli per kilogram absorbită de o mostră de siliciu neprotejată atunci când este expusă la radiație ionizantă.

6A203.c

II.A6.011

Oscilatoare și amplificatoare laser cu coloranți, acordabile și cu impulsuri, care au toate caracteristicile următoare:

1.

funcționează la lungimi de undă cuprinse între 300 nm și 800 nm;

2.

au o putere medie de ieșire mai mare de 10 W, dar nu mai mare de 30 W;

3.

au o frecvență de repetiție mai mare de 1 kHz; și

4.

durata impulsului mai mică de 100 ns.

1.

Prezentul articol nu include oscilatoarele cu un singur mod de oscilație.

2.

Prezentul articol nu include amplificatoarele și oscilatoarele laser cu coloranți, acordabile și cu impulsuri, definite la articolele 6A205.c, 0B001.g.5 și 6A005.

6A205.c

II.A6.012

„Lasere” cu bioxid de carbon în impulsuri, având toate caracteristicile următoare:

1.

funcționează la lungimi de undă cuprinse între 9 000 nm și 11 000 nm;

2.

au o frecvență de repetiție mai mare de 250 Hz;

3.

au o putere medie de ieșire mai mare de 100 W, dar nu mai mare de 500 W; și

4.

durata impulsului mai mică de 200 ns.

Notă:

Prezentul articol nu include amplificatoarele și oscilatoarele laser în impulsuri, cu dioxid de carbon, acordabile, definite la articolele 6A205.d, 0B001.h.6 și 6A005d.

6A205.d

II.A6.013

‘Lasere’ cu vapori de cupru având ambele caracteristici de mai jos:

1.

funcționează la lungimi de undă cuprinse între 500 nm și 600 nm; și

2.

au o putere medie de ieșire egală cu 15 W sau mai mare.

6A005.b

II.A6.014

‘Lasere’ cu monoxid de carbon în impulsuri, care au toate caracteristicile următoare:

1.

funcționează la lungimi de undă cuprinse între 5 000 nm și 6 000 nm;

2.

au o frecvență de repetiție mai mare de 250 Hz;

3.

au o putere medie de ieșire mai mare de 100 W; și

4.

durata] impulsului mai mică de 200 ns.

Notă:

Prezentul articol nu supune controlului laserele industriale cu monoxid de carbon cu o putere mai mare (de obicei 1 până la 5 kW) utilizate în aplicații precum tăiere și sudură deoarece aceste lasere sunt fie lasere cu undă continuă, fie cu impulsuri, durata impulsului fiind mai mare de 200 ns.

 


A7.   Navigație și avionică

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A7.001

Sisteme inerțiale de navigație și componente proiectate special ale acestora, după cum urmează:

I.

sisteme inerțiale de navigație certificate pentru utilizarea la bordul „aeronavelor civile” de către autoritățile civile ale unui stat participant la Acordul de la Wassenaar și componente proiectate special ale acestora, după cum urmează:

a.

sisteme inerțiale de navigație (INS) (cu cadran sau cu bandă) și echipamente inerțiale concepute pentru „aeronave”, vehicule terestre, nave de suprafață sau vehicule submersibile sau ‘vehicule spațiale’, pentru comportare, dirijare sau control, având oricare dintre următoarele caracteristici, precum și componentele special concepute pentru acestea:

1.

eroare de navigație (inerție liberă) de 0,8 mile marine/oră ulterioară alinierii normale, egală cu ‘eroarea circulară probabilă’ (CEP) sau mai mică (mai bună); sau

2.

concepute să funcționeze la niveluri de accelerație liniară care depășesc 10 g.

b.

sisteme de navigație inerțiale hibride în care sunt înglobate unul sau mai multe sisteme de navigație globală prin satelit (GNSS) sau unul sau mai multe „sisteme de navigație bazate pe date de referință”(„DBRN”) pentru comportare, dirijare sau control ulterior unui aliniament normal, cu o precizie a poziției INS mai mică (mai bună) de 10 metri ‘eroare circulară probabilă’ (CEP), după întreruperea funcționării GNSS sau „DBRN” pentru o perioadă de cel mult patru minute;

c.

sisteme inerțiale pentru azimut, cap compas sau indicarea nordului și componentele proiectate special ale acestora, care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

concepute pentru o precizie de azimut, de cap compas, sau de indicare a nordului egală cu sau mai mică (mai bună) de 6 arcuri/minut RMS la 45 grade latitudine; sau

2.

concepute să suporte un nivel de șoc nefuncțional de cel puțin 900 g la o durată de 1 ms sau mai mare.

Notă:

Parametrii prevăzuți la I.a. și I.b. se aplică în oricare dintre următoarele condiții de mediu:

1.

vibrație aleatoare la intrare cu o amplitudine totală de 7,7 g rms în prima jumătate de oră și o durată totală a testului de o oră și jumătate pe fiecare dintre cele trei axe perpendiculare, când vibrația aleatoare întrunește următoarele caracteristici:

a.

o densitate spectrală a puterii (PSD) constantă de 0,04 g2/Hz în gama de frecvență cuprinsă între 15 și 1 000 Hz; și

b.

PSD se atenuează cu frecvențe între 0,04 g2/Hz și 0,01 g2/Hz în gama de frecvențe cuprinsă între 1 000 și 2 000 Hz;

2.

o viteză unghiulară de rotație în jurul unei axe longitudinale sau verticale de cel puțin +2,62 radiani/s (150 grade/s); sau

3.

în conformitate cu standardele naționale echivalente cu punctele 1 sau 2 menționate mai sus.

1.

I.b. se referă la sistemele în care un INS sau alte mijloace de navigație independente sunt construite (înglobate) într-o singură unitate pentru îmbunătățirea performanțelor.

2.

‘Eroare circulară probabilă’ (CEP) – Într-o distribuție circulară normală, raza cercului în care se regăsesc 50 % dintre măsurătorile individuale efectuate sau raza cercului în interiorul căruia există o probabilitate de localizare de 50 %.

II.

Sisteme teodolit care înglobează echipamente inerțiale proiectate special pentru scopuri de topografie civilă și concepute să aibă o precizie de azimut, de cap compas sau de indicare a nordului egală sau mai mică (mai bună) de 6 minute de arc RMS la 45 de grade latitudine și componente proiectate special ale acestora.

III.

Echipamente inerțiale sau de altă natură care conțin accelerometrele menționate la articolul 7A001 sau 7A101 atunci când aceste accelerometre sunt proiectate și dezvoltate special în vederea utilizării ca senzori MWD (de măsurare în timpul forajului) în operațiunile de foraj.

7A003

7A103


A9.   Echipamente aerospațiale și de propulsie

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A9.001

Buloane explozive.

II.B.   TEHNOLOGIE

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.B.001

Tehnologii necesare pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea produselor din partea II.A. (Produse) de mai sus.

II.B.002

Tehnologii necesare pentru dezvoltarea sau producția articolelor din partea IV A. (Produse) din anexa IV.

Notă tehnică:

Termenul ‘tehnologii’ include produsele software.


ANEXA III

Produse și tehnologii menționate la articolul 3 alineatele (1), (3) și (5), articolul 5 alineatul (2), articolul 8 alineatul (4), la articolul 18 alineatul (1), la articolul 31 alineatul (1) și la articolul 45

NOTE INTRODUCTIVE

1.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos, denumită ’Descriere’, se referă la descrierile articolelor și tehnologiilor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

2.

Prezența unui număr de referință în coloana intitulată ’Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009’ indică faptul că specificațiile articolului descris în coloana ’Descriere’ sunt în afara parametrilor prevăzuți în descrierea articolului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

3.

Definițiile termenilor aflați între ’ghilimele simple’ figurează într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4.

Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

NOTE GENERALE

1.

Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante ca urmare a exportului de produse nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi efectiv demontate sau folosite în alte scopuri.

N.B.:

Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie considerate ca elemente principale, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor achiziționate.

2.

Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT)

(A se citi coroborat cu secțiunea III.B)

1.

Sunt supuse controlului, în conformitate cu dispozițiile secțiunii III.B, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologie”„necesară” pentru „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export se supune controlului în partea A (Produse) de mai jos.

2.

Se interzice, în conformitate cu dispozițiile anexei II secțiunea II.B., vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologie”„necesară” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de produse a căror vânzare, furnizare, transfer sau export se supune controlului conform părții A (Produse) de mai jos.

3.

„Tehnologia”„necesară” pentru „utilizarea” produselor supuse controlului rămâne supusă controlului chiar și atunci când se aplică unor bunuri care nu sunt supuse controlului.

4.

Controalele nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau cu prezentul regulament.

5.

Controalele asupra transferului de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care „aparțin domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minim necesare pentru cereri de brevet.

III.A.   PRODUSE

A0.   Materiale, instalații și echipamente nucleare

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

III.A0.015

’Boxe cu mănuși’, proiectate special pentru izotopi radioactivi, surse radioactive sau radionuclizi.

Notă tehnică:

’Boxe cu mănuși’ înseamnă echipamente care protejează utilizatorul de vapori, particule sau radiații periculoase provenind de la materialele aflate în interiorul echipamentului manipulat sau procesat de către o persoană situată în afara echipamentului, prin intermediul unor dispozitive de manipulare sau al unor mănuși integrate în echipament.

0B006

III.A0.016

Sisteme de monitorizare a gazelor periculoase, proiectate pentru operare în regim permanent și detectarea acidului sulfhidric, precum și detectori special proiectați în acest scop.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Detectori pentru scurgerile de heliu.

0A001

0B001.c


A1.   Materiale, produse chimice, ’microorganisme’ și ’toxine’

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

III.A1.003

Dispozitive de etanșare inelare și garnituri cu un diametru interior mai mic sau egal cu 400mm, confecționate din unul dintre următoarele materiale:

a.

copolimeri de fluorură de viniliden cu o structură cristalină beta de minimum 75 %, fără alungire;

b.

polimide fluorurate, cu un conținut de fluor combinat de minimum 10 % din greutate;

c.

elastomeri de fosfazen fluorurat, cu un conținut de fluor combinat de minimum 30 % din greutate;

d.

policlorotrifluoretilenă (PCTFE, de exemplu Kel-F ®);

e.

elastomeri cu fluor (de exemplu, Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoretilenă (PTFE).

 

III.A1.004

Echipament personal pentru detectarea radiațiilor de origine nucleară, inclusiv dozimetre personale.

Notă:

Prezentul articol nu include sistemele de detecție nucleară definite la articolul 1A004.c.

1A004.c

III.A1.020

Aliaje de oțel sub formă de tablă sau de platbandă, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

(a)

aliaje de oțel ’care au’ o rezistență limită de rupere de minimum 1 200 MPa la 293 K (20°C); sau

(b)

oțel inoxidabil duplex stabilizat cu azot.

Notă:

Mențiunea aliaje ’capabile de’ vizează aliajele atât înainte, cât și după tratamentul termic.

Notă tehnică:

’Oțelul inoxidabil duplex stabilizat prin nitrurare’ are o microstructură bifazică, constând din grăunți de oțel feritic și austenitic, la care s-a adăugat azot pentru stabilizarea microstructurii.

1C116

1C216

III.A1.021

Material compozit carbon-carbon.

1A002.b.1

III.A1.022

Aliaje de nichel în stare brută sau semifabricată, care conțin nichel într-o proporție de cel puțin 60 % din greutate.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Aliaje de titan sub formă de tablă sau de platbandă, ’capabile de’ o rezistență limită de rupere de minimum 900 MPa la 293 K (20°C).

Notă:

Mențiunea aliaje ’capabile de’ vizează aliajele atât înainte, cât și după tratamentul termic.

1C002.b.3

III.A1.024

Propulsori sau compuși chimici pentru propulsori, după cum urmează:

(a)

Diizocianat de toluen (TDI)

(b)

Diizocianat de metilen-difenil (MDI)

(c)

Diizocianat de izoforon (IPDI)

(d)

Perclorat de sodiu

(e)

Xilidină

(f)

Polieter cu hidroxil terminal (HTPE)

(g)

Eter caprolactonă cu hidroxil terminal (HTCE)

Notă tehnică:

Prezentul articol se referă la substanțe pure și la orice amestec care conține minimum 50 % dintr-unul din compușii chimici menționați.

1C111

III.A1.025

’Materiale lubrifiante’ care conțin, ca ingrediente principale, oricare din următoarele:

(a)

Perfluor-alchileter, (CAS 60164-51-4);

(b)

Perfluor-polialchileter, PFPE, (CAS 6991-67-9).

’Materiale lubrifiante’ înseamnă uleiuri și fluide.

1C006

III.A1.026

Aliaje de beriliu-cupru sau cupru-beriliu sub formă de tole, foi, benzi sau bare, cu o compoziție în care cuprul este elementul principal din punct de vedere al greutății, iar dintre celelalte elemente, ponderea ca greutate beriliului este de maximum 2 %.

1C002.b


A2.   Prelucrarea materialelor

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

III.A2.008

Contactori lichid-lichid (amestecătoare-separatoare, coloane pulsatorii și contactori centrifugali); și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de echipamente, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică(e) prelucrată(e) sunt fabricate din următoarele materiale:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, II.A2.014.

1.

Oțel inoxidabil.

Notă:

pentru oțel inoxidabil cu minimum 25 % nichel și 20 % crom din greutate, a se vedea articolul II.A2.014.a

2B350.e

III.A2.009

Echipamente și componente industriale, altele decât cele menționate la 2B350.d, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, II.A2.015

Schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,05 m2 și mai mică de 30 m2; țevi, tole, serpentine sau corpuri (miezuri) concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) sunt fabricate din următoarele materiale:

1.

Oțel inoxidabil.

Nota 1:

pentru oțel inoxidabil cu minimum 25 % nichel și 20 % crom din greutate, a se vedea articolul II.A2.015.a

Nota 2:

Prezentul articol nu include radiatoarele de vehicule.

Notă tehnică:

Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații privind etanșeitatea, nu determină statutul schimbătorului de căldură în ceea ce privește controlul.

2B350.d

III.A2.010

Pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, altele decât cele menționate la 2B350.i, pentru fluide corozive, cu un debit maxim specificat de producător de minimum 0,6 m3/h, sau pompede vid cu un debit maxim specificat de producător de minimum 5 m3/h [măsurate în condiții standard de temperatură (273 K sau 0 °C) și presiune (101,3 kPa)]; și carcase (corpuri de pompă), mantale semifabricate pentru carcase, elice, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din următoarele materiale:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, II.A2.016

1.

Oțel inoxidabil;

Notă:

pentru oțel inoxidabil cu minimum 25 % nichel și 20 % crom din greutate, a se vedea articolul II.A2.016.a

Notă tehnică:

Materialele folosite pentru dispozitivele de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații privind etanșeitatea nu determină statutul pompei în ceea ce privește controlul.

2B350.i

III.A2.017

Mașini de prelucrare prin electroeroziune (Electrical Discharge Machine – EDM) pentru îndepărtarea sau tăierea metalelor, a materialelor ceramice sau compozite, după cum urmează, precum și electrozii special proiectați, masivi, de imersiune sau filiformi:

(a)

mașini de prelucrare prin electroeroziune cu electrozi masivi sau de imersiune

(b)

mașini de prelucrare prin electroeroziune cu electrozi filiformi.

Notă:

Mașinile de prelucrare prin electroeroziune sunt cunoscute, de asemenea, ca mașini de prelucrare prin descărcări cu scânteie sau mașini de electroeroziune cu fir.

2B001.d

III.A2.018

Mașini de măsurat în coordonate (CMM), cu comandă computerizată sau cu „comandă numerică” sau mașini de inspecție dimensională, care au o eroare maximă admisibilă de indicare tridimensională (volumetrică) (MPPE) în orice punct al domeniului de operare a mașinii (de exemplu, în domeniul lungimii axelor) egală sau mai mică (mai bună) de (3 + L/1 000) μm (unde L este lungimea măsurată în mm), stabilită conform ISO 10360-2 (2001), precum și capetele de măsură proiectate pentru acestea;

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Aparate de sudură cu fascicul de electroni cu comandă computerizată sau cu „comandă numerică”, precum și componentele proiectate special pentru acestea.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Aparate de sudură cu laser cu comandă computerizată sau cu „comandă numerică”, precum și componentele proiectate special pentru acestea.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Mașini de tăiere cu plasmă cu comandă computerizată sau cu „comandă numerică”, precum și componentele proiectate special pentru acestea.

2B001.e.1

III.A2.022

Echipamente de monitorizare a vibrațiilor proiectate special pentru rotoare sau mașini și echipamente rotative, capabile să măsoare orice frecvență din gama 600-2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Pompe de vid inelare, precum și componentele proiectate special pentru acestea.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Pompe de vid rotative, precum și componentele proiectate special pentru acestea.

Nota 1:

III.A2.024 nu controlează pompele de vid rotative proiectate special pentru alte echipamente specifice.

Nota 2:

Statutul de control al pompelor de vid rotative proiectate special pentru alte echipamente este determinat de statutul de control al echipamentelor respective.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Filtre de aer, după cum urmează, care au una sau mai multe dimensiuni fizice care depășesc 1 000 mm:

(a)

Filtre de înaltă eficiență pentru particulele din aer (HEPA);

(b)

Filtre de aer cu penetrare ultrascăzută (ULPA).

Notă:

III.A2.025 nu controlează filtrele de aer proiectate special pentru echipamente medicale.

2B352.d


A3.   Aparatură electronică

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

III.A3.004

Spectrometre și difractometre destinate testelor indicative sau analizelor cantitative ale compoziției primare a metalelor sau aliajelor, fără descompunerea chimică a materialelor.

 

III.A3.005

’Schimbătoare de frecvență’, generatoare de frecvență și dispozitive electrice de viteză variabilă, care prezintă toate caracteristicile următoare:

(a)

putere de ieșire multifazică de minimum 10 W;

(b)

capacitate de operare la frecvențe de minimum 600 Hz și

(c)

o precizie a reglajului frecvenței mai bună (mai mică) de 0,2 %.

Notă tehnică:

’Schimbătoarele de frecvență’ includ atât convertoarele, cât și invertoarele de frecvență.

1.

Articolul III.A3.005 nu controlează schimbătoarele de frecvență care includ protocoale de comunicare sau interfețe proiectate pentru mașini industriale specifice (cum ar fi mașini-unelte, mașini de filat, mașini cu circuite imprimate), astfel încât schimbătoarele de frecvență care îndeplinesc caracteristicile de performanță enumerate mai sus nu pot fi folosite în alte scopuri.

2.

Articolul III.A3.005 nu controlează schimbătoarele de frecvență proiectate special pentru autovehicule și care funcționează pe baza unei secvențe de control care se comunică reciproc între schimbătorul de frecvență și unitatea de control a autovehiculului.

3A225

0B001.b.13


A6.   Senzori și laseri

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

III.A6.012

’Manometre de vid’, acționate electric și cu o precizie a măsurătorilor de 5 % sau mai mică (mai bună).

’Manometrele de vid’ includ manometrele Pirani, manometrele Penning și manometrele capacitive.

0B001.b

III.A6.013

Microscoape, precum și echipamentele și detectorii aferenți, cum sunt:

a)

microscoape electronice cu scanare;

b)

microscoape Auger cu scanare;

c)

microscoape electronice cu transmisie;

d)

microscoape de forță atomică;

e)

microscoape de forță cu scanare;

f)

echipamente și detectori proiectați special în scopul utilizării cu microscoapele prevăzute la III.A6.013 literele a) - e) de mai sus, utilizându-se oricare dintre următoarele tehnici de analiză a materialelor:

1.

spectroscopie de fotoelectroni de raze X (SPX)

2.

spectroscopie de raze X cu energie dispersivă (EDX, EDS) sau

3.

spectroscopie electronică pentru analize chimice (ESCA)

6B


A7.   Navigație și avionică

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

III.A7.002

Accelerometre care conțin un element traductor piezoelectric ceramic, cu o senzitivitate de 1 000 mV/g sau mai bună (mai ridicată)

7A001


A9.   Echipamente aerospațiale și de propulsie

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

III.A9.002

’Traductoare de forță’ capabile de a măsura forța de tracțiune a motoarelor-rachetă cu o capacitate mai mare de 30 kN.

Notă tehnică:

’Traductoare de forță’ înseamnă dispozitive și traductori pentru măsurarea forței, atât de tensiune, cât și de compresie.

Notă:

III.A9.002 nu include echipamentele, dispozitivele sau traductoarele proiectate special pentru măsurarea greutății autovehiculelor, de exemplu poduri-basculă.

9B117

III.A9.003

Turbine de gaz pentru generatoare de energie electrică, componente și echipamente aferente, după cum urmează:

(a)

turbine de gaz proiectate special pentru producerea energiei electrice, cu o putere de ieșire de peste 200 MW;

(b)

vane, statoare, camere de combustie și ajutaje de injecție a combustibilului, proiectate special pentru turbine cu gaz pentru generatoarele de energie electrică prevăzute la III.A9.003.a;

(c)

echipamente concepute special pentru „dezvoltarea” și „producerea” turbinelor cu gaz pentru generatoare de energie electrică prevăzute la III. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   TEHNOLOGIE

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

III.B.001

’Tehnologii’ necesare pentru articolele din partea III.A. (Produse) de mai sus.

Notă tehnică:

Termenul ’tehnologii’ include produsele software.

 


ANEXA IV

Lista aferentă ’țițeiului și produselor petroliere’ menționate la articolul 11 și la articolul 31 alineatul (1)

Codul SA

Descriere

2709 00

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase.

2710

Uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase în proporție de minimum 70 % din greutate și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de ulei (cu excepția faptul că, în Iran, cumpărarea kerosenului pentru avioane cu codul CN 2710 19 21 nu este interzisă, cu condiția ca acesta să fie destinat și utilizat exclusiv în scopul continuării operațiunii de zbor a aeronavei în care este încărcat).

2712

Vaselină; ceară de parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare, colorate sau nu, obținute prin sinteză sau prin alte procedee.

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase.

2714

Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice.

2715 00 00

Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, cut-backs).


ANEXA V

Lista ’produselor petrochimice’ menționate la articolul 13 și la articolul 31 alineatul (1)

Codul SA

Descriere

2812 10 94

Fosgen (clorură de carbonil)

2814

Amoniac

3102 30

Nitrat de amoniu

2901 21 00

Etilenă

2901 22 00

Propenă (propilenă)

2902 20 00

Benzen

2902 30 00

Toluen

2902 41 00

o-Xilen

2902 42 00

m-Xilen

2902 43 00

p-Xilen

2902 44 00

Amestec de izomeri ai xilenului

2902 50 00

Stiren

2902 60 00

Etil benzen

2902 70 00

Cumen

2903 11 00

Clormetan

2903 29 00

Derivați clorurați nesaturați ai hidrocarburilor aciclice

2903 81 00

Hexaclorciclohexan [(HCH (ISO)], inclusiv lindan (ISO, DCI)

2903 82 00

Aldrin (ISO), clordan (ISO) și heptaclor (ISO)

2903 89 90

Alți derivați halogenați ai hidrocarburilor

2903 91 00

Clorbenzen, orto-diclorbenzen și para-diclorbenzen

2903 92 00

Hexaclorbenzen (ISO) și DDT (ISO) [clofenotan (DCI), 1,1,1-triclor-2,2-bis(para-clorfenil)etan]

2903 99 90

Alți derivați halogenați ai hidrocarburilor aromatice

2909

Eteri-alcooli și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2909 41

Oxidietanol (dietilen glicol)

2909 43

Eteri monobutilici de etilen glicol sau de dietilen glicol

2909 44

Alți eteri monoalchilici de etilen glicol sau de dietilen glicol

2909 49

Alți eteri-alcooli și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2905 11 00

Metanol (alcool metilic)

2905 12 00

Propan-1-ol (alcool propilic) și propan-2-ol (alcool izopropilic)

2905 13 00

Butan-1-ol (alcool n-butilic)

2905 31 00

Etilen glicol (etandiol)

2907 11 – 2907 19

Fenoli

2910 10 00

Oxiran (oxid de etilenă)

2910 20 00

Metiloxiran (oxid de propilenă)

2914 11 00

Acetonă

2917 14 00

Anhidridă maleică (AM)

2917 35 00

Anhidridă ftalică (AF)

2917 36 00

Acid tereftalic și sărurile lui

2917 37 00

Dimetil-tereftalat (DMT)

2926 10 00

Acrilonitril

Ex 2929 10 00

Diizocianat de metilen-difenil (MDI)

Ex 2929 10 00

Diizocianat de hexametilen (HDI)

Ex 2929 10 00

Diizocianat de toluen (TDI)

3901

Polimeri de etilenă, în forme primare


Codul SA

Descriere

 

2707 10

Benzol (benzen)

toate codurile

2707 20

Toluol (toluen)

toate codurile

2707 30

Xilol (xileni)

toate codurile

2707 40

Naftalină

toate codurile

2707 99 80

Fenoli

 

2711 14 00

Etilenă, propilenă, butadienă

 


ANEXA VI

Lista echipamentelor și a tehnologiilor-cheie menționate la articolul 8 și la articolul 31 alineatul (1)

NOTE GENERALE

1.

Interdicțiile incluse în prezenta anexă nu devin inoperante în cazul exportului de produse care nu sunt interzise (inclusiv de instalații), dar care conțin una sau mai multe componente interzise, atunci când componenta sau componentele respective constituie elementul principal al acestor produse și pot fi demontate sau folosite în alte scopuri.

N.B.:

Pentru a stabili dacă componenta sau componentele interzise sunt considerate ca element principal, este necesară evaluarea factorilor cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și a altor circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele interzise elementul principal al produselor achiziționate.

2.

Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

3.

Definițiile termenilor aflați între ’ghilimele simple’ figurează într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4.

Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT)

1.

„Tehnologiile” „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor care fac obiectul interdicției rămân supuse interdicției chiar și atunci când se aplică unor produse care nu sunt interzise.

2.

Interdicțiile nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu fac obiectul interdicției sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau cu prezentul regulament.

3.

Interdicțiile referitoare la transferul de „tehnologii” nu se aplică informațiilor care „aparțin domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minime necesare pentru cererile de brevet.

PROSPECTAREA ȘI EXTRACȚIA DE ȚIȚEI ȘI GAZE NATURALE

1.A   Echipamente

1.

Echipamente, vehicule, vase și aeronave de explorare geofizică special proiectate sau adaptate pentru a obține date pentru explorarea petrolului și a gazelor și componentele special proiectate pentru acestea.

2.

Senzori special proiectați pentru operațiuni care se desfășoară în puțuri de petrol și de gaze, inclusiv senzori utilizați pentru măsurare în timpul forării și echipamentele aferente special proiectate pentru recepționarea și stocarea datelor transmise de astfel de senzori.

3.

Echipamente de forare concepute pentru a fora în formațiuni stâncoase în scopul specific al explorării sau al extracției de petrol, gaze și alte hidrocarburi naturale.

4.

Trepane, prăjini de foraj, prăjini grele, dispozitive de centrare și alte echipamente, special proiectate spre a fi utilizate pentru și cu echipamente de foraj în puțuri de petrol și de gaze.

5.

Guri de sondă, ’prevenitoare de erupție’ și ’capete de erupție’, precum și componentele special proiectate pentru acestea, care respectă ’specificațiile API și ISO’ și care sunt utilizate pentru puțurile de petrol și de gaze.

Note tehnice:

a.

’Prevenitorul de erupție’ este un dispozitiv folosit în timpul forării, de obicei la suprafață (sau, în cazul forărilor subacvatice, pe fundul mării), pentru a preveni scurgerile necontrolate de petrol și/sau gaze din puț.

b.

’Capul de erupție’ este un dispozitiv folosit, de obicei, pentru a controla trecerea fluidelor din puț atunci când această etapă s-a încheiat și a început etapa de extracție a petrolului și a gazelor.

c.

În sensul acestui punct, ’specificațiile API și ISO’ la care se face referire sunt specificațiile 6A, 16A, 17D și 11IW ale American Petroleum Institute și/sau specificațiile 10423 și 13533 ale Organizației Internaționale de Standardizare pentru prevenitoare de erupție, guri de sondă și capete de erupție utilizate pentru puțurile de petrol și/sau de gaze.

6.

Platforme de forare și de extracție pentru țiței și gaze naturale.

7.

Nave și barje care conțin echipamente de forare și/sau echipamente de prelucrare a petrolului, folosite pentru extracția de petrol, gaze sau alte materiale naturale inflamabile.

8.

Separatoare de lichide/gaze care respectă specificația API 12J, special proiectate pentru prelucrarea producției dintr-un puț de petrol sau de gaze, pentru a separa lichidele petroliere de apă și gazele de lichide.

9.

Compresoare de gaz cu o presiune de calcul de minimum 40 bari (PN 40 și/sau ANSI 300) și cu o capacitate de aspirație de minimum 300 000 Nm3/h, pentru prelucrarea primară și transportarea gazelor naturale, cu excepția compresoarelor de gaz pentru stațiile de alimentare cu CNG (gaz natural comprimat), și componente special proiectate pentru acestea.

10.

Echipamente subacvatice de control al producției și componentele acestora, care respectă ’specificațiile API și ISO’ pentru utilizarea pentru puțurile de petrol și de gaze.

Notă tehnică:

În sensul acestui punct, ’specificațiile API și ISO’ la care se face referire sunt reprezentate de specificația 17F a American Petroleum Institute și/sau specificația 13268 a Organizației Internaționale de Standardizare pentru sistemele subacvatice de control al producției.

11.

Pompe, în general de mare capacitate și/sau de înaltă presiune (peste 0,3 m3 pe minut și/sau 40 bari) special proiectate pentru pomparea noroiului de foraj și/sau a cimentului în puțurile de petrol și de gaze.

1.B   Echipamente de testare și control

1.

Echipamente special proiectate pentru eșantionarea, testarea și analizarea proprietăților noroiului de foraj, a produselor de cimentare a puțurilor de petrol și a altor materiale special proiectate și/sau create pentru a fi folosite la puțurile de petrol și de gaze.

2.

Echipamente special proiectate pentru eșantionarea, testarea și analizarea proprietăților eșantioanelor de roci, lichide, gaze sau alte materiale extrase dintr-un puț de petrol și/sau de gaze fie în timpul forării, fie după forare, sau care provin din instalațiile de prelucrare primară atașate.

3.

Echipamente special proiectate pentru colectarea și interpretarea informațiilor referitoare la condiția fizică și mecanică a unui puț de petrol și/sau de gaz și pentru identificarea proprietăților in situ ale formațiunii stâncoase și a zăcământului.

1.C   Materiale

1.

Noroiul de foraj, aditivii noroiului de foraj și componentele acestora, special concepute pentru stabilizarea puțurilor de petrol și de gaz în timpul forării în vederea recuperării detritusului la suprafață și pentru a lubrifia și a răci utilajele de foraj din puț.

2.

Ciment și alte materiale care respectă ’specificațiile API și ISO’ destinate utilizării în puțurile de petrol și de gaze.

Notă tehnică:

’Specificațiile API și ISO’ la care se face referire sunt specificația 10A a American Petroleum Institute sau specificația 10426 a Organizației Internaționale de Standardizare pentru produsele folosite la cimentarea puțurilor de petrol și a altor materiale special concepute pentru cimentarea puțurilor de petrol și de gaze.

3.

Substanțe anticorozive, substanțe de protecție, agenți de distrugere a spumei și alte substanțe chimice special concepute pentru a fi utilizate pentru foraj și pentru prelucrarea primară a petrolului extras dintr-un puț de petrol și/sau de gaze.

1.D   Produse software

1.

„Produse software” special proiectate pentru a colecta și interpreta informații obținute din studii seismice, electromagnetice, magnetice și privind gravitația destinate stabilirii potențialului de producție pentru petrol sau gaze.

2.

„Produse software” special proiectate pentru stocarea, analizarea și interpretarea informațiilor obținute în timpul procesului de forare și a celui de producție în vederea evaluării caracteristicilor fizice și a comportamentului zăcămintelor de petrol și gaze.

3.

„Produse software” special concepute pentru a fi „utilizate” în instalațiile de prelucrare și de producție de petrol sau în subunitățile specifice ale unor astfel de instalații.

1.E   Tehnologii

1.

„Tehnologiile” „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” și „utilizarea” echipamentelor menționate la punctele 1.A.01 – 1.A11.

RAFINAREA ȚIȚEIULUI ȘI LICHEFIEREA GAZELOR NATURALE

2.A   Echipamente

1.

Schimbătoare de căldură și componente special proiectate pentru acestea, după cum urmează:

a.

schimbătoare de căldură în plăci al căror raport suprafață/volum este mai mare de 500 m2/m3, special proiectate pentru răcirea preliminară a gazelor naturale;

b.

schimbătoare de căldură cu serpentină special concepute pentru lichefierea sau subrăcirea gazelor naturale.

2.

Pompe criogenice pentru transportul agenților la o temperatură mai mică de – 120 °C, a căror capacitate de transport depășește 500 m3/h și componentele special concepute pentru acestea.

3.

’Coldbox’ și echipamente pentru ’coldbox’ care nu sunt menționate la 2.A1.

Notă tehnică:

Echipamentele pentru’ coldbox’ se referă la o construcție special proiectată, specifică pentru instalațiile de GNL, care cuprinde procesul de lichefiere. ’Coldbox-ul’ cuprinde schimbătoare de căldură, instalații de conducte, precum și alte instrumente și izolatori termici. Temperatura în interiorul ’coldbox-ului’ este sub – 120 °C (condiții necesare pentru condensarea gazelor naturale). Funcția ’coldbox-ului’ constă în izolarea termică a echipamentului descris mai sus.

4.

Echipamente pentru terminalele de transport al gazelor lichefiate a căror temperatură este mai mică de – 120 °C și componentele special proiectate pentru acestea.

5.

Conductă de transfer flexibilă sau neflexibilă al cărei diametru nu depășește 50 mm pentru transportul agenților cu temperaturi mai mici de – 120 °C.

6.

Nave maritime special concepute pentru transportul de GNL.

7.

Instalații electrostatice de desalinizare special concepute pentru îndepărtarea impurităților, cum ar fi sărurile, substanțele solide și apa din țiței, și componentele special proiectate pentru acestea.

8.

Toate instalațiile de cracare, inclusiv instalațiile de hidrocracare și instalații de cocsificare, special proiectate pentru conversia motorinei sau a reziduului sub vid, precum și componentele special proiectate pentru acestea.

9.

Aparate de hidrogenare special concepute pentru desulfurarea benzinei, a fracțiunilor de motorină și a kerosenului, precum și componentele special proiectate pentru acestea.

10.

Aparate de reformare catalitică special proiectate pentru a transforma benzina desulfurată în benzină cu cifră octanică ridicată, precum și componentele special proiectate pentru acestea.

11.

Instalații de rafinare a petrolului pentru izomerizarea fracțiunilor C5-C6 și instalații de rafinare pentru alchilarea olefinelor ușoare în vederea obținerii unei cifre octanice mai bune pentru fracțiunile de hidrocarburi.

12.

Pompe special concepute pentru transportul țițeiului și al combustibililor, cu o capacitate de minimum 50 m3/h, precum și componentele special concepute pentru acestea.

13.

Țevi cu diametrul exterior de minimum 0,2 m fabricate din unul dintre materialele următoare:

a.

oțel inoxidabil care conține minimum 23 % din greutate crom;

b.

oțeluri inoxidabile și aliaje de nichel cu un ’indice de rezistență la coroziunea în puncte’ („pitting”) mai mare de 33.

Notă tehnică:

’indicele de rezistență la coroziunea în puncte’ (Pitting Resistance Equivalent - PRE) caracterizează rezistența la coroziune a oțelului inoxidabil și a aliajelor de nichel la coroziunea sub formă de puncte sau fisuri. Rezistența la coroziunea sub formă de puncte a oțelului inoxidabil și a aliajelor de nichel este determinată, în primul rând, de compoziția acestora, și anume: crom, molibden și azot. Formula de calcul pentru PRE este următoarea: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

’Curățitoare’ [sondă (sonde) pentru inspecția conductelor] și componente special proiectate pentru acestea:

15.

Dispozitive de lansare și de prindere a curățitorului pentru integrarea sau îndepărtarea acestuia.

Notă tehnică:

’Curățitorul’ este un dispozitiv folosit, de obicei, pentru curățarea și controlarea interiorului unei conducte (nivelul de coroziune sau formarea de fisuri); curățitorul este propulsat de presiunea produsului din conductă.

16.

Rezervoare pentru depozitarea țițeiului și a combustibililor, al căror volum depășește 1 000 m3 (1 000 000 de litri), precum și componentele special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a.

rezervoare cu acoperiș fix;

b.

rezervoare cu acoperiș flotant.

17.

Conducte subacvatice flexibile, special proiectate pentru transportarea hidrocarburilor și a fluidelor de injecție, a apei sau a gazelor, cu diametrul mai mare de 50 mm.

18.

Conducte flexibile pentru presiune ridicată folosite pentru aplicații de suprafață și subacvatice.

19.

Echipamente de izomerizare special proiectate pentru producția de benzină cu cifră octanică ridicată pe bază de hidrocarburi ușoare, și componente special concepute pentru acestea.

2.B   Echipamente de testare și control

1.

Echipament special conceput pentru testarea și analizarea calității (a proprietăților) țițeiului și a combustibililor.

2.

Sisteme de control de interfață special proiectate pentru controlarea și optimizarea procesului de desalinizare.

2.C   Materiale

1.

Dietilenglicol (nr. CAS: 111-46-6), trietilenglicol (nr. CAS 112-27-6)

2.

N-Metilpirolidonă (nr. CAS 872-50-4), sulfolan (nr. CAS 126-33-0)

3.

Zeoliți naturali sau sintetici, special proiectați pentru cracarea catalitică fluidă sau pentru purificarea și/sau deshidratarea gazelor, inclusiv a gazelor naturale.

4.

Catalizatori pentru cracarea și conversia hidrocarburilor, după cum urmează:

a.

metal unic (din grupa platinei) pe suport de tip alumină sau zeolit, special proiectat pentru procesul de reformare catalitică;

b.

combinații de metale (platină combinată cu alte metale nobile) pe suport de tip alumină sau zeolit, special concepute pentru procesul de reformare catalitică;

c.

catalizatori cu cobalt și nichel dopați cu molibden pe suport de tip alumină sau zeolit, special proiectați pentru procesul de desulfurare catalitică;

d.

catalizatori cu paladiu, nichel, crom și wolfram pe suport de tip alumină sau zeolit, special proiectați pentru procesul de hidrocracare catalitică.

5.

Aditivi pentru benzină special creați pentru a mări cifra octanică a benzinei.

Notă:

Acest punct include etil terț butil eter (ETBE) (nr. CAS 637-92-3) și metil terț butil eter (MTBE) (nr. CAS 1634-04-4).

2.D   Produse software

1.

„Produse software” special proiectate pentru a fi „utilizate” în instalațiile GNL sau în subunitățile specifice ale unor astfel de instalații.

2.

„Produse software” special concepute pentru „dezvoltarea”, „producția” și „utilizarea” instalațiilor de rafinare a petrolului (inclusiv a subunităților acestora).

2.E   Tehnologii

1.

„Tehnologii” „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentului pentru condiționarea și purificarea gazelor naturale brute (deshidratare, desulfurare, eliminarea impurităților).

2.

„Tehnologii” pentru lichefierea gazelor naturale, inclusiv „tehnologia” necesară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” instalațiilor GNL.

3.

„Tehnologii” „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentului pentru transportul de gaz natural lichefiat.

4.

„Tehnologii” „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” navelor maritime special concepute pentru transportul gazului natural lichefiat.

5.

„Tehnologii”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” rezervoarelor pentru depozitarea țițeiului și a combustibililor.

6.

„Tehnologii” „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” unei rafinării, de exemplu:

6.1.

„Tehnologii” pentru conversia olefinei ușoare în benzină

6.2.

„Tehnologii” pentru reformare catalitică și izomerizare

6.3.

„Tehnologii” de cracare catalitică și termică

INDUSTRIA PETROCHIMICĂ

3.A   Echipamente

1.

Reactoare

a.

proiectate special pentru producția de fosgen (nr. CAS 506-77-4), precum și componente special proiectate aferente;

b.

pentru fosgenare, special proiectate pentru producerea de HDI, TDI, MDI și a componentelor special proiectate aferente, cu excepția reactoarelor secundare;

c.

proiectate special pentru polimerizarea etilenei și a propilenei la presiune joasă (maximum 40 bari), precum și componentele special proiectate aferente;

d.

proiectate special pentru termocracarea EDC (dicloretan), precum și componentele special proiectate aferente, cu excepția reactoarelor secundare;

e.

proiectate special pentru clorurare și oxiclorurare în producția de clorură de vinil, precum și componentele special proiectate aferente, cu excepția reactoarelor secundare;

2.

Evaporatoare cu peliculă subțire și evaporatoare cu cădere în film, care constau din materiale rezistente la acid acetic concentrat fierbinte și componentele special proiectate aferente;

3.

Uzine de separare a acidului clorhidric prin electroliză și componentele special proiectate aferente;

4.

Coloane cu un diametru mai mare de 5 000 mm și componentele special proiectate aferente;

5.

Robinete sferice și robinete cu cep cu bile sau cepuri ceramice, cu un diametru nominal de minimum 10 mm, precum și componentele special proiectate aferente;

6.

Compresor centrifug și/sau cu piston cu o putere instalată mai mare de 2 MW și care îndeplinește specificația API610;

3.B   Echipamente de testare și control

3.C   Materiale

1.

Catalizatori aplicabili în procesele de producere a trinitrotoluenului, a azotatului de amoniu și în alte procese chimice și petrochimice utilizate în fabricarea explozivilor și componentele special proiectate aferente;

2.

Catalizatori utilizați în producerea de monomeri cum ar fi etilena și propilena (în unități de cracare cu aburi și/sau în unități de transformare a gazelor în produse petrochimice) și componentele special proiectate aferente;

3.D   Produse software

1.

„Produse software”, proiectate special pentru „dezvoltarea”, „producerea” sau „utilizarea” echipamentului descris la 3.;

2.

„Produse software”, proiectate special pentru „utilizarea” în uzinele de metanol.

3.E   Tehnologii

1.

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea”, „producerea” sau „utilizarea” proceselor gaz-lichid (GTL) sau gaz-produse petrochimice (GTP) sau pentru uzinele GTL sau GTP;

2.

„Tehnologii” „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentului proiectat pentru „producerea” amoniacului și a metanolului în uzinele de metanol;

3.

„Tehnologii” pentru „producerea” de mono etilen glicol, oxid de etilenă/etilen glicol.

Notă:

„Tehnologii” înseamnă informațiile specifice necesare pentru „dezvoltarea”, „producerea” sau „utilizarea” produselor. Aceste informații se prezintă sub formă de ’date tehnice’ sau de ’asistență tehnică’.


ANEXA VII

Lista cu aurul, metalele prețioase și diamantele menționate la articolul 15 și articolul 31 alineatul (1)

Codul SA

Descriere

7102

Diamante, chiar prelucrate, dar nemontate și neîncastrate

7106

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7108

Aur (inclusiv aur platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7109

Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată.

7110

Platină, sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7111

Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platină, sub formă brută sau semiprelucrată.

7112

Deșeuri și resturi de metale prețioase sau de metale placate sau dublate cu metale prețioase; alte deșeuri și resturi care conțin metale prețioase sau compuși ai metalelor prețioase de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor prețioase


ANEXA VIII

Lista persoanelor și a entităților menționate la articolul 23 alineatul (1)

A.

Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice

 

Persoane fizice

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Alte informații: cercetător științific principal în cadrul Ministerului apărării și al suportului logistic pentru forțele armate (MODAFL); colaborează cu Institutul de Fizică Aplicată. Lucrează îndeaproape cu Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(2)

Dawood Agha-Jani. Funcție: director al PFEP – Natanz. Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Grad: viceamiral. Funcție: conducător al Statului Major al Corpului gardienilor revoluției islamice (Iranian Revolutionary Guard Corps – IRGC).

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(4)

Amir Moayyed Alai. Alte informații: implicat în gestionarea montării și a întreținerii aparatelor de tip centrifugă.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

(5)

Behman Asgarpour. Funcție: director de operațiuni (Arak). Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(6)

Mohammad Fedai Ashiani. Alte informații: implicat în producția de carbonat de uranil și de amoniu și în gestionarea complexului de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

(7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Alte informații: înalt funcționar al Biroului de explorare și afaceri miniere (Office of Exploration and Mining Affairs) din cadrul AEOI.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funcție: director al departamentului Finanțe și Buget, Organizația industriilor aerospațiale (AIO). Alte informații: persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(9)

Haleh Bakhtiar. Alte informații: implicat în producția de magneziu cu o concentrație de 99,9 %.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

(10)

Morteza Behzad. Alte informații: implicat în procesul de fabricație a unor componente pentru aparate de tip centrifugă.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

(11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funcție: directorul Organizației industriilor aerospațiale (AIO). Alte informații: persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(12)

Ahmad Derakhshandeh. Funcție: președinte și director general al băncii Sepah.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(13)

Mohammad Eslami. Titlu: Dr. Alte informații: directorul Institutului de formare și cercetare în domeniul industriilor de apărare (Defence Industries Training and Research Institute).

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(14)

Reza-Gholi Esmaeli. Funcție: director al departamentului de comerț și afaceri internaționale, Organizația industriilor aerospațiale (AIO). Alte informații: persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Alte informații: cercetător principal la MODAFL și fost director al Centrului de cercetare în domeniul fizicii (Physics Research Centre – PHRC).

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(16)

Mohammad Hejazi. Grad: general de brigadă. Funcție: comandant al forței de rezistență Bassij.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(17)

Mohsen Hojati. Funcție: director al Grupului industrial Fajr.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(18)

Seyyed Hussein Hosseini. Alte informații: funcționar al AEOI implicat în proiectul de cercetare privind reactorul cu apă grea de la Arak.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

(19)

M. Javad Karimi Sabet. Alte informații: directorul Novin Energy Company, care este desemnată în Rezoluția 1747 (2007).

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

(20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funcție: director al Grupului industrial Shahid Bagheri (SBIG).

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(21)

Ali Hajinia Leilabadi. Funcție: director general al Mesbah Energy Company. Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(22)

Naser Maleki. Funcție: director al Grupului industrial Shahid Hemmat (SHIG). Alte informații: Naser Maleki este, de asemenea, funcționar al MODAFL, responsabil cu supravegherea lucrărilor în cadrul programului de rachete balistice Shahab-3. Shahab-3 este racheta balistică iraniană cu rază lungă de acțiune utilizată în prezent.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(23)

Hamid-Reza Mohajerani. Alte informații: implicat în gestionarea producției la uzina de conversie a uraniului (Uranium Conversion Facility - UCF) de la Esfahan.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

(24)

Jafar Mohammadi. Funcție: consilier tehnic al Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI) (responsabil de gestionarea producției de valve pentru aparatele de tip centrifugă). Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(25)

Ehsan Monajemi. Funcție: director de proiect în domeniul construcțiilor, Natanz. Alte informații: persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(26)

Mohammad Reza Naqdi. Grad: general de brigadă. Alte informații: fost adjunct al comandantului statului major al forțelor armate pentru suport logistic și cercetare industrială/director al cartierului general de stat anti-contrabandă, implicat în eforturile de eludare a sancțiunilor impuse prin RCSONU 1737 (2006) și 1747 (2007).

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(27)

Houshang Nobari. Alte informații: implicat în gestionarea complexului de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

(28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Grad: general locotenent. Funcție: rector al Universității de tehnologie în domeniul apărării Malek Ashtar. Alte informații: Departamentul de chimie al Universității de tehnologie în domeniul apărării Ashtar este afiliat la MODALF și a realizat experimente cu beriliu. Persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(29)

Mohammad Qannadi. Funcție: vicepreședinte al departamentului Cercetare și Dezvoltare al AEOI. Other information: Persoană implicată în programul nuclear iranian.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(30)

Amir Rahimi. Funcție: director al Centrului de cercetare și producție a combustibilului nuclear de la Esfahan. Alte informații: Centrul de cercetare și producție a combustibilului nuclear Esfahan face parte din Compania de producție și achiziționare a combustibilului nuclear din cadrul AEOI, care este implicată în activități legate de îmbogățire.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(31)

Javad Rahiqi. Funcție: directorul Centrului pentru tehnologie nucleară de la Esfahan al Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI) (informații suplimentare: data nașterii: 24 aprilie 1954; locul nașterii: Marshad).

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010 (UE: 24.4.2007).

(32)

Abbas Rashidi. Alte informații: implicat în activitatea de îmbogățire de la Natanz.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

(33)

Morteza Rezaie. Grad: general de brigadă. Funcție: comandant adjunct al IRGC.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(34)

Morteza Safari. Grad: contraamiral. Funcție: comandant al marinei IRGC.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(35)

Yahya Rahim Safavi. Grad: general maior. Funcție: comandant, IRGC (Pasdaran). Alte informații: persoană implicată atât în programul nuclear iranian, cât și în cel de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(36)

Seyed Jaber Safdari. Alte informații: director al uzinei de îmbogățire de la Natanz.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(37)

Hosein Salimi. Grad: general. Funcție: comandant al forțelor aeriene, IRGC (Pasdaran). Alte informații: persoană implicată în programul iranian de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(38)

Qasem Soleimani. Grad: general de brigadă. Funcție: comandant al forțelor Qods.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(39)

Ghasem Soleymani. Alte informații: director al operațiunilor de extracție minieră de uraniu la mina de uraniu de la Saghand.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(40)

Mohammad Reza Zahedi. Grad: general de brigadă. Funcție: comandant al forțelor terestre IRGC.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(41)

General Zolqadr. Funcție: ministru adjunct de interne pentru probleme de securitate, ofițer IRGC.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

 

Entități

(1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Alte informații: implicată în procesul de fabricație a unor componente pentru aparate de tip centrifugă.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(2)

Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex a încercat să își procure controlori de temperatură care pot fi utilizați în instalațiile nucleare de cercetare și operaționale/de producție. Amin Industrial Complex este deținută sau controlată sau acționează în numele Organizației Industriilor de Apărare (Defense Industries Organization) (DIO), desemnată în Rezoluția 1737 (2006).

Localizare: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Alias: Amin Industrial Compound și Amin Industrial Company.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group [alias (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group]. Alte informații: (a) AMIG controlează 7th of Tir, (b) AMIG este deținută și controlată de Organizația Industriilor de Apărare (Defence Industries Organisation) (DIO).

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(4)

Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) fabrică și asigură service-ul pentru o varietate de arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv arme de calibru mediu și mare și tehnologie conexă. AIG desfășoară majoritatea activităților sale de achiziții prin intermediul Hadid Industries Complex.

Localizare: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010).

(5)

Organizația Iraniană a Energiei Atomice (AEOI). Alte informații: implicată în programul nuclear iranian.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(6)

Bank Sepah și Bank Sepah International. Alte informații: Bank Sepah acordă sprijin Organizației Industriilor Aerospațiale (AIO) (Aerospace Industries Organisation) și entităților subordonate acesteia, inclusiv Grupului industrial Shahid Hemmat (SHIG) și Grupului industrial Shahid Bagheri (SBIG).

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(7)

Societățile Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Alte informații: (a) filială a societăților Saccal System, (b) această societate a încercat să achiziționeze mărfuri sensibile pentru o entitate menționată în Rezoluția 1737 (2006).

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(8)

Cruise Missile Industry Group (Grupul industriilor producătoare de rachete) [alias Naval Defence Missile Industry Group (Grupul industriilor producătoare de rachete de apărare navală)].

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(9)

Defence Industries Organisation (Organizația Industriilor de Apărare) (DIO). Alte informații: (a) entitate globală controlată de MODAFL, unele dintre entitățile subordonate acesteia au fost implicate în procesul de fabricație a componentelor unor aparate de tip centrifugă și în programul de rachete, (b) entitate implicată în programul nuclear iranian.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(10)

Defence Technology and Science Research Centre (Centrul de cercetare în domeniul științei al tehnologiei apărării): Centrul de cercetare în domeniul științei al tehnologiei apărării (DTSRC) este deținut sau controlat de Ministerul iranian al apărării și al suportului logistic pentru forțele armate (MODAFL) sau acționează în numele acestuia; acest minister supraveghează activitățile de cercetare și dezvoltare, producția, mentenanța, exporturile și achizițiile Iranului în domeniul apărării.

Localizare: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010).

(11)

Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) furnizează elemente pentru programul de rachete balistice al Iranului.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(12)

Electro Sanam Company [alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.] Alte informații: firmă-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(13)

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (Centrul de cercetare și producție a combustibilului nuclear de la Espahan) (NFRPC) și Esfahan Nuclear Technology Centre (Centrul pentru tehnologie nucleară Espahan) (ENTC). Alte informații: Fac parte din societatea de producție și achiziționare a combustibilului nuclear din cadrul Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI).

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(14)

Ettehad Technical Group. Alte informații: firmă-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(15)

Fajr Industrial Group (Grupul industrial Fajr). Alte informații: (a) fosta Instrumentation Factory Plant, (b) entitate subordonată AIO, (c) implicată în programul de rachete balistice al Iranului.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(16)

Farasakht Industries: Farasakht Industries este deținută sau controlată de Iran Aircraft Manufacturing Company sau acționează în numele acesteia, care, la rândul ei, este deținută sau controlată de MODAFL.

Localizare: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(17)

Farayand Technique. Alte informații: (a) implicată în programul nuclear iranian (programul de centrifugare), (b) identificată în rapoartele AIEA.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(18)

First East Export Bank, P.L.C.: Banca First East Export, S.A. este deținută sau controlată de Bank Mellat sau acționează în numele acesteia. În ultimii șapte ani, Bank Mellat a facilitat tranzacții în valoare de sute de milioane de dolari pentru entități iraniene din domeniul nuclear, al rachetelor și al apărării.

Localizare: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia. Număr de înregistrare în Registrul comerțului LL06889 (Malaysia).

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(19)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Alte informații: utilizată de AIO în câteva tentative de achiziție.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(20)

Jabber Ibn Hayan. Alte informații: laborator al AEOI implicat în activități legate de ciclul combustibilului.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008 (UE: 24.4.2007).

(21)

Joza Industrial Co. Alte informații: firmă-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(22)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Alte informații: (a) furnizor pentru PFEP – Natanz, (b) implicată în programul nuclear al Iranului.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(23)

Karaj Nuclear Research Centre (Centrul de cercetare nucleară de la Karaj). Alte informații: face parte din divizia de cercetare a AEOI.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(24)

Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company este deținută sau controlată de DIO sau acționează în numele acesteia.

Localizare: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, capătul Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(25)

Kavoshyar Company. Alte informații: filială a AEOI.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(26)

Khorasan Metallurgy Industries (Industriile metalurgice Khorasan). Alte informații: (a) filială a Ammunition Industries Group (Grupul industriilor de muniții) (AMIG), care depinde de DIO, (b) implicată în procesul de fabricație a componentelor unor aparate de tip centrifugă.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(27)

M. Babaie Industries: M. Babaie Industries sunt subordonate Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (fostul Air Defense Missile Industries Group) al Organizației Industriilor Aerospațiale (AIO) din Iran. AIO controlează organizațiile implicate în programe de rachete Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) și Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), ambele fiind desemnate în Rezoluția 1737(2006).

Localizare: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(28)

Universitatea Malek Ashtar: entitate subordonată DTRSC în cadrul MODAFL. Aceasta include grupuri de cercetare care anterior făceau parte din Centrul de cercetare în domeniul fizicii (PHRC). Inspectorilor IAEA care au vrut să soluționeze problema restantă a unei posibile dimensiuni militare a programului nuclear al Iranului nu li s-a permis să intervieveze personalul sau să consulte documente aflate sub controlul acestei organizații.

Localizare: Corner of Imam Ali Highway cu Babaei Highway, Teheran, Iran.

Data desemnării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).

(29)

Mesbah Energy Company. Alte informații: (a) furnizor pentru reactorul de cercetare A40 - Arak, (b) implicată în programul nuclear al Iranului.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(30)

Ministerul de Export al Logisticii de Apărare: Ministerul de Export al Logisticii de Apărare (MODLEX) vinde arme fabricate în Iran clienților din toată lumea, încălcând Rezoluția 1747 (2007), care interzice Iranului să vândă arme sau materiale conexe.

Localizare: PO Box 16315-189, Teheran, Iran; situată pe partea vestică a Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Data desemnării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).

(31)

Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) este deținută sau controlată de SHIG sau acționează în numele acesteia.

Localizare: P.O. Box 16595-365, Teheran, Iran

Alias: 3MG

Data desemnării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).

(32)

Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) este responsabilă de proiectarea și construirea reactorului cu apă grea IR-40 de la Arak. MITEC a condus achizițiile aferente construirii reactorului de apă grea IR-40.

Localizare: Arak, Iran

Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(33)

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (Centrul de cercetare nucleară pentru agricultură și medicină): Centrul de cercetare nucleară pentru agricultură și medicină (NFRPC) reprezintă o componentă de cercetare importantă a Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI), care a fost desemnată în Rezoluția 1737 (2006). NFRPC este centrul AEOI pentru dezvoltarea combustibilului nuclear și este implicat în activități legate de îmbogățirea uraniului.

Localizare: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Alias: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine (Centrul de cercetare agricolă și medicină nucleară); Karaji Agricultural and Medical Research Center (Centrul de cercetare agricolă și medicală de la Karaj)

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(34)

Niru Battery Manufacturing Company. Alte informații: (a) filială a DIO, (b) are rolul de a produce generatoare pentru armata iraniană, inclusiv pentru sistemele de rachete.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(35)

Novin Energy Company (alias Pars Novin). Alte informații: funcționează în cadrul AEOI.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(36)

Parchin Chemical Industries (Industriile chimice Parchin). Alte informații: filială a DIO.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(37)

Pars Aviation Services Company. Alte informații: se ocupă de întreținerea aeronavelor.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(38)

Pars Trash Company. Alte informații: (a) implicată în programul nuclear iranian (programul de centrifugare), (b) identificată în rapoartele AIEA.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(39)

Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation este deținută sau controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia.

Localizare: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(40)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Alte informații: a participat la construcția uzinei de conversie a uraniului de la Esfahan.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(41)

Qods Aeronautics Industries. Alte informații: produce vehicule aeriene fără pilot (UAV), parașute, parapante, paramotoare etc.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(42)

Sabalan Company: Sabalan este un nume de acoperire pentru SHIG.

Localizare: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(43)

Sanam Industrial Group (Grupul industrial Sanam). Alte informații: aflat în subordinea AIO.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(44)

Safety Equipment Procurement (SEP). Alte informații: firmă-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 3.3.2008.

(45)

7th of Tir. Alte informații: (a) subordonată DIO, larg recunoscută ca fiind direct implicată în programul nuclear iranian, (b) implicată în programul nuclear iranian.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(46)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO este un nume de acoperire pentru SHIG.

Localizare: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(47)

Shahid Bagheri Industrial Group (Grupul industrial Shahid Bagheri) (SBIG). Alte informații: (a) entitate subordonată AIO, (b) implicat în programul iranian de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(48)

Shahid Hemmat Industrial Group (Grupul industrial Shahid Hemmat) (SHIG). Alte informații: (a) entitate subordonată AIO, (b) implicat în programul iranian de rachete balistice.

Data desemnării de către ONU: 23.12.2006.

(49)

Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries este deținută sau controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia.

Localizare: Teheran, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(50)

Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries este deținută sau controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia.

Localizare: Southeast Teheran, Iran.

Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(51)

Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) este deținută sau controlată de DIO sau acționează în numele acesteia.

Localizare: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran; Babaei Highway — Next To Niru M.F.G, Teheran, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(52)

Sho’a’ Aviation. Alte informații: produce aeronave superușoare.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(53)

Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) este o entitate aflată în subordinea DIO.

Localizare: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Data desemnării de către UE: 24.7.2007 (ONU: 9.6.2010).

(54)

TAMAS Company. Alte informații: (a) implicată în activități legate de îmbogățirea uraniului, (b) TAMAS reprezintă un organism supraierarhic, în subordinea căruia au fost înființate patru filiale, inclusiv una care se ocupă cu extracția și concentrarea uraniului și o alta care răspunde de prelucrarea și îmbogățirea uraniului și de deșeurile de uraniu.

Data desemnării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

(55)

Tiz Pars: Tiz Pars este un nume de acoperire pentru SHIG. În perioada aprilie-iulie 2007, Tiz Pars a încercat să achiziționeze, în numele SHIG, o mașină de sudură și tăiere pe bază de laser cu cinci axe, care ar putea constitui o contribuție concretă la programul de rachete al Iranului.

Localizare: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(56)

Ya Mahdi Industries Group. Alte informații: aflat în subordinea AIO.

Data desemnării de către ONU: 24.3.2007.

(57)

Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) se află în subordinea DIO.

Localizare: Pasdaran Avenue, lângă Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

B.

Entități deținute sau controlate de Corpul gardienilor revoluției islamice sau care acționează în numele acestuia

(1)

Institutul Fater (sau Faater): filială a Khatam al-Anbiya (KAA). Fater a colaborat cu furnizori străini, probabil în numele altor companii ale KAA pentru proiecte ale IRGC în Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(2)

Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem este deținută sau controlată de KAA.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(3)

Ghorb Karbala: Ghorb Karbala este deținută sau controlată de KAA.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(4)

Ghorb Nooh: Ghorb Nooh este deținută sau controlată de KAA.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(5)

Hara Company: deținută sau controlată de Ghorb Nooh.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(6)

Imensazan Consultant Engineers Institute (Institutul de consultanță în inginerie Imensazan): Deținut sau controlat de KAA sau acționează în numele acesteia.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(7)

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) este o societate deținută de IRGC, implicată în proiecte ample de construcții civile și militare și alte activități de inginerie. Aceasta întreprinde numeroase acțiuni legate de proiecte ale Organizației Apărării Pasive. În special, filialele KAA au fost profund implicate în construcția sitului de îmbogățire a uraniului de la Qom/Fordow.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(8)

Makin: Makin este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia și este o filială a KAA.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(9)

Omran Sahel: deținută sau controlată de Ghorb Nooh.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(10)

Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(11)

Rah Sahel: Rah Sahel este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(12)

Rahab Engineering Institute (Institutul de inginerie Rahab): Rahab este deținut sau controlat de KAA sau acționează în numele acesteia și reprezintă o filială a KAA.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(13)

Sahel Consultant Engineers: deținută sau controlată de Ghorb Nooh.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(14)

Sepanir: Sepanir este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(15)

Sepasad Engineering Company (Societatea de inginerie Sepasad): societatea de inginerie Sepasad este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

C.

Entități deținute sau controlate de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) sau care acționează în numele acesteia

(1)

Irano Hind Shipping Company:

Localizare: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(2)

IRISL Benelux NV:

Localizare: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgia; număr TVA BE480224531 (Belgia).

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.

(3)

South Shipping Line Iran (SSL):

Localizare: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran.

Data desemnării de către ONU: 9.6.2010.


ANEXA IX

Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 23 alineatul (2)

I.

Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Reza AGHAZADEH

Data nașterii: 15.3.1949

Pașaport nr. S4409483 perioada de valabilitate: 26.4.2000 – 27.4.2010; eliberat: Teheran,

Pașaport diplomatic nr.: D9001950, eliberat la 22.1.2008, valabil până la 21.1.2013, locul nașterii: Khoy

Fost președinte al Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Ali DAVANDARI (alias DAVANDARI)

 

Directorul Bank Mellat (a se vedea partea B, nr. 4)

26.7.2010

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Vicepreședinte și director general al Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (a se vedea partea B, nr. 30), care face parte din AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și a Consiliului de Securitate ONU.

23.4.2007

4.

Mojtaba HAERI, inginer

 

Adjunct la MODAFL, însărcinat cu industria. Rol de supraveghere a AIO și DIO.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Data nașterii 21.4.1946,

Pașaport nr. T12838903

Vicepreședinte al Organizației Iraniene a Energiei Atomice

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

Data nașterii: 24.11.1945,

locul nașterii: Langroud

Vicepreședinte al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/Iran;

Fax: (+9821) 8021412

Directorul Teheran Nuclear Research Centre al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări cu privire la experimentele de separare a plutoniului efectuate la TNRC, inclusiv cu privire la prezența particulelor de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Director general al Iran Electronic Industries (a se vedea partea B, nr. 20)

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Născut la 7.11.1943 în Iran.

Pașaport nr. 05HK31387, eliberat la 1.1.2002 în Iran, valabil până la 7.8.2010.

A obținut cetățenia franceză la 7.5.2008.

Director al Fulmen (a se vedea partea B, nr. 13)

26.7.2010

10.

Beik MOHAMMADLU, general de brigadă

 

Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica în cadrul MODAFL (a se vedea partea B, nr. 29)

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No. 39 Ghandi street, Teheran, Iran, 1517883115

Președinte al Fundației Setad Ejraie, un fond de investiții legat de Ali Khamenei, liderul suprem. Membru al consiliului de administrație al Sina Bank.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Director al Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), cunoscut și sub numele Cruise Missile Industry Group. Această organizație este desemnată în RCSONU 1747 și figurează în anexa I la Poziția comună 2007/140/PESC.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Administrator al societăților Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; societatea sa a încercat să achiziționeze bunuri sensibile, în beneficiul entităților desemnate în RCSONU 1737 (2006).

23.6.2008

14.

Mohammad NADERI, general de brigadă

 

Președinte al Organizației Industriilor Aerospațiale (AIO) (a se vedea partea B, nr. 1). AIO a participat la programe iraniene sensibile.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Ministrul Afacerilor Externe. Fost președinte al Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Mohammad SHAFI'I RUDSARI, contraamiral

 

Fost adjunct al MODAFL, însărcinat cu coordonarea (a se vedea partea B, nr. 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Director general al Uranium Conversion Facility (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materialul primar (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru contribuția sa.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Fost președinte interimar al Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI), actualmente vicepreședinte al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.5.2011

19.

Inginer Naser RASTKHAH

 

Vicepreședinte al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

Vicepreședinte al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Vicepreședinte al AEOI, însărcinat cu planificarea, afacerile internaționale și parlamentare. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

23.5.2011

22.

Dr Ahmad AZIZI

 

Vicepreședinte și director general al Melli Bank PLC, desemnată de UE.

1.12.2011

23.

Davoud BABAEI

 

Actualul șef al serviciului de securitate la Institutul de cercetare pentru logistica forțelor armate al Ministerului Apărării, Organizația pentru Inovare și Cercetare Defensivă (SPND), care este condusă de Mohsen Fakhrizadeh, desemnat de către ONU. AIEA și-a manifestat îngrijorarea cu privire la SPND în legătură cu o posibilă dimensiune militară a programului nuclear al Iranului, cu privire la care Iranul refuză să coopereze. În calitatea sa de șef al serviciului de securitate, Babaei este răspunzător de blocarea divulgării informațiilor, inclusiv către AIEA.

1.12.2011

24.

Hassan BAHADORI

 

Director executiv al Arian Bank, desemnată de către UE.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vicepreședinte al Organizației Iraniene a Energiei Atomice, desemnată de ONU, unde se află în subordinea lui Feridun Abbasi Davani, desemnat de ONU. A fost implicat în programul nuclear iranian cel puțin din 2002, inclusiv ca fost director al departamentului de logistică și achiziții al AMAD, unde era însărcinat cu utilizarea firmelor-paravan, precum Kimia Madan, în vederea achiziționării de echipamente și materiale pentru programul iranian de armament nuclear.

1.12.2011

26.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Președinte al consiliului de administrație și director general al Bank Refah, desemnată de UE.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Ministru al științei, cercetării și tehnologiei, de la alegerile din 2009. Iranul nu a transmis AIEA clarificări în legătură cu rolul său cu privire la studiile referitoare la dezvoltarea focoaselor. Acest aspect se înscrie în atitudinea mai amplă de necooperare a Iranului în ancheta efectuată de AIEA cu privire la „Alleged Studies” care sugerează existența unei dimensiuni militare a programului nuclear iranian, necooperare care include refuzul accesului la documente asociate cu unele persoane relevante.

Daneshjoo joacă de asemenea un rol în activitățile organizației „Passive Defence”, în numele președintelui Ahmadenijad, pe lângă rolul său ministerial. Organizația „Passive Defence” este deja desemnată de UE.

1.12.2011

28.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Director general și director executiv al Sina Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

29.

Milad JAFARI

Data nașterii 20.9.1974

Cetățean iranian care furnizează bunuri, mai ales metale, către firmele paravan ale SHIG, desemnată de ONU. A furnizat bunuri către SHIG în perioada ianuarie - noiembrie 2010. Plățile pentru o parte din bunuri au fost efectuate la sediul central din Teheran al Export Development Bank of Iran (EDBI), desemnată de UE, după noiembrie 2010.

1.12.2011

30.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Președinte și director general al Bank Saderat, desemnată de UE.

1.12.2011

31.

Ali KARIMIAN

 

Cetățean iranian care furnizează bunuri, mai ales fibre de carbon către SHIG și SBIG, desemnate de ONU.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

Director general la Kalaye Electric Company, desemnată de ONU.

1.12.2011

33.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Președintele consiliului de administrație și director general al Melli Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

34.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Director executiv pentru Londra al băncii Persia International Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Director general al MATSA.

1.12.2011

36.

Dr M H MOHEBIAN

 

Director general al Post Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Directorul Physics Research Institute (Institutul de cercetare în fizică) [cunoscut anterior sub denumirea Institute of Applied Physics (Institutul de fizică aplicată)].

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Director general al Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), desemnată de UE. Este de asemenea funcționar al AEOI. Supervizează și emite cereri de ofertă către societăți de achiziții pentru achizițiile delicate necesare în cadrul Fuel Manufacturing Plant (FMP), al Zirconium Powder Plant (ZPP) și al Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

39.

A SEDGHI

 

Președinte și director fără funcție executivă al Melli Bank PLC, desemnată de UE.

1.12.2011

40.

Hamid SOLTANI

 

Director general al Management Company for Nuclear Power Plant Construction (Compania de gestionare a construcției de centrale nucleare) (MASNA), desemnată de UE.

1.12.2011

41.

Bahman VALIKI

 

Președintele consiliului de administrație și director general al Export Development Bank of Iran, desemnată de UE.

1.12.2011

42.

Javad AL YASIN

 

Directorul Research Centre for Explosion and Impact (Centrul de cercetare în domeniul exploziilor și al impactului), cunoscut de asemenea sub denumirea METFAZ.

1.12.2011

43.

S ZAVVAR

 

Director general interimar pentru Dubai al Persia International Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

B.   Entități

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO (Organizația Industriilor Aerospațiale)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran,

Langare Street, Nobonyad Square,Teheran, Iran

AIO supraveghează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, toate desemnate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, desemnați în RCSONU 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation (Organizația Geografică a Forțelor Armate)

 

Considerată furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Întreprindere din sectorul energiei, care contribuie la programul nuclear, prin activități de construcție, inclusiv activități care prezintă risc de proliferare. Întreprinderea a fost implicată în construirea reactorului cu apă grea de la Arak.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran

Bank Mellat are un model de comportament care sprijină și facilitează programul nuclear și programul de rachete balistice ale Iranului. Aceasta a furnizat servicii bancare unor entități incluse pe listele ONU și pe listele UE, unor entități care acționează în numele sau la comanda acestora sau unor entități deținute sau controlate de acestea. Este societatea mamă a First East Export Bank, desemnată în RCSONU 1929.

26.7.2010

(a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republica Armenia

Deținută 100 % de Bank Mellat

26.7.2010

(b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Regatul Unit

Deținută 60 % de Bank Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar societăților implicate în programul nuclear și programul de rachete ale Iranului sau achiziționează bunuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul nuclear și programul de rachete ale Iranului. A furnizat o serie de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor din Iran, inclusiv deschiderea de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre societățile menționate anterior au fost desemnate în RCSONU 1737 (2006) și 1747 (2007).

Bank Melli continuă să îndeplinească acest rol, angajându-se într-un model de comportament care susține și facilitează activitățile sensibile ale Iranului. Utilizând relațiile sale bancare, aceasta continuă să furnizeze sprijin și servicii financiare entităților care figurează pe listele ONU și ale UE referitoare la aceste activități. De asemenea, aceasta acționează în numele entităților menționate și sub conducerea acestor entități, incluzând Bank Sepah, operând adesea prin intermediul filialelor și al asociaților acestora.

23.6.2008

(a)

Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

Arian Bank este o întreprindere comună a Bank Melli și Bank Saderat.

26.7.2010

(b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (sau 500) Fifth Avenue, New York, USA; număr de identificare fiscală 1368932 (Statele Unite)

Assa Corporation este o firmă-paravan creată și controlată de Bank Melli. A fost creată de Bank Melli pentru a permite trimiterea de bani din Statele Unite în Iran.

26.7.2010

(c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd este societatea-mamă a Assa Corporation. Este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(d)

Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

Bank Kargoshaee este deținută de Bank Melli.

26.7.2010

(e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran, Iran;

Adresă alternativă:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Adresă alternativă:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;

Adresă alternativă:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran.

Numărul de înregistrare în Registrul comerțului: 89584.

Afiliată la entități sancționate, începând din 2000, de Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană sau de Organizația Națiunilor Unite. Desemnată de Statele Unite ale Americii, întrucât este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia

Adresă alternativă:

Mashkova st. 9/1 Moscova, 105062, Rusia

 

23.6.2008

(g)

Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Adresă alternativă:

Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;

Numărul de înregistrare în Registrul comerțului: 382231

Desemnată de Statele Unite ale Americii, întrucât este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No. 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Teheran, Iran, 1967757451

No. 241 Mirdamad Street, Teheran, Iran

Deținută în întregime de Bank Melli Investment Co. Holding Company, gestionară a tuturor societăților din domeniul cimentului deținute de BMIIC.

26.7.2010

(i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Insulele Cayman;

Adresă alternativă:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Insulele Cayman;

Adresă alternativă:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O. Box 15875-3898

Fond înregistrat în Insulele Cayman care beneficiază de o licență eliberată de guvernul iranian pentru investițiile străine la bursa de valori din Teheran.

26.7.2010

(j)

Mazandaran Cement Company

No. 51, sattari st. Afric Ave. Teheran, Iran

Adresă alternativă:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;

Adresă alternativă:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran

Este controlată de Bank Melli Iran

26.7.2010

(k)

Mehr Cayman Ltd.

Insulele Cayman; Număr de înregistrare în Registrul comerțului: 188926 (Insulele Cayman)

Este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(l)

Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)

Etajul 5, No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran

Adresă alternativă:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran

Este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit

 

23.6.2008

(n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emiratele Arabe Unite;

Număr de înregistrare în Registrul comerțului (Dubai) 0107, eliberat la 30 noiembrie 2005.

Este deținută sau controlată de Bank Melli.

26.7.2010

(o)

Shemal Cement Company (alias: Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran

Adresă alternativă:

Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;

Adresă alternativă:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

Este controlată de Bank Melli Iran

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran

Bank Refah a preluat operațiunile în curs ale Bank Melli, în urma sancțiunilor impuse acesteia din urmă de către Uniunea Europeană.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

Bank Saderat este o bancă iraniană deținută parțial de guvernul iranian. Bank Saderat a furnizat servicii financiare unor entități care fac achiziții în contul programului nuclear și al programului de rachete balistice ale Iranului, inclusiv unor entități desemnate în RCSONU 1737. În martie 2009, Bank Saderat se ocupa de plățile și acreditivele DIO (sancționată în RCSONU 1737) și ale Iran Electronics Industries. În 2003, Bank Saderat se ocupa de acreditive în numele Mesbah Energy Company, care participă la programul nuclear iranian (și care, ulterior, a făcut obiectul unor sancțiuni în temeiul RCSONU 1737).

26.7.2010

(a)

Bank Saderat PLC (Londra)

5 Lothbury, Londra, EC2R 7HD, Regatul Unit

Filială deținută 100 % de Bank Saderat.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Această bancă este foarte strâns legată de interesele „Daftar” (Biroul liderului suprem, cu o administrație alcătuită din aproximativ 500 de colaboratori). Contribuie, în acest mod, la finanțarea intereselor strategice ale regimului.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No.1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

Furnizează produse industriale, în mod specific pentru activitățile din cadrul programului nuclear desfășurate de AEOI, Novin Energy și Kalaye Electric Company (toate desemnate în RCSONU 1737). Directorul ESNICO este Haleh Bakhtiar (desemnat în RCSONU 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Apropiată a Naftar și a Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin contribuie la finanțarea intereselor strategice ale regimului și ale statului iranian paralel.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran

Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;

număr de înregistrare la Registrul comerțului 86936

(Iran)

Export Development Bank of Iran (EDBI) a fost implicată în furnizarea de servicii financiare către societăți care au legătură cu programele iraniene de proliferare și a ajutat entități desemnate de ONU să eludeze și să încalce sancțiunile. Aceasta furnizează servicii financiare unor entități aflate în subordinea MODAFL, precum și firmelor-paravan care sprijină programul nuclear și programul de rachete balistice ale Iranului.

A efectuat în continuare plăți pentru Bank Sepah, după desemnarea acesteia de către ONU, inclusiv plăți legate de programul nuclear și programul de rachete balistice ale Iranului. EDBI a efectuat tranzacții legate de entități iraniene din domeniul apărării și al rachetelor, multe dintre acestea făcând obiectul unor sancțiuni impuse de CSONU. EDBI a servit drept principalul intermediar în finanțarea Bank Sepah (sancționată de CSONU începând din 2007), inclusiv pentru plățile privind ADM. EDBI furnizează servicii financiarediverselor entități ale MODAFL și a facilitat activitățile unor firme-paravan asociate cu entități ale MODAFL în cadrul unor achiziții în curs de desfășurare.

26.7.2010

(a)

EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Adresă alternativă:

Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

EDBI Exchange Company, cu sediul la Teheran, este deținută 70 %, de Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta a fost desemnată de Statele Unite ale Americii în octombrie 2008, întrucât este deținută sau controlată de EDBI.

26.7.2010

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company, cu sediul la Teheran, este o filială deținută 100 % de Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta a fost desemnată de Statele Unite ale Americii în octombrie 2008, întrucât este deținută sau controlată de EDBI.

26.7.2010

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA este deținută de Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Filială a IAIO în cadrul MODAFL (a se vedea nr. 29), care produce în principal materiale compozite pentru industria aeronautică, fiind legată, totodată, de dezvoltarea capacităților de producție a fibrelor de carbon destinate aplicațiilor nucleare și rachetelor. Legată de Technology Cooperation Office (Biroul de cooperare tehnologică). Recent, Iranul și-a anunțat intenția de a produce în masă centrifuge de nouă generație care vor necesita din partea FACI capacități de producție de fibră de carbon.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran

Fulmen a fost implicată în instalarea de echipamente electrice pe situl Qom/Fordoo înainte ca existența acestui sit să fie dezvăluită.

26.7.2010

(a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik este o firmă-paravan pe care Fulmen o folosește pentru o parte din operațiunile sale.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785

Certificat de înregistrare în Registrul comerțului document 2k: 54514-1 (Bahrain) expiră la 9 iunie 2009; Autorizație comercială nr. 13388 (Bahrain)

Două treimi din Future Bank, cu sediul în Bahrain, sunt deținute de bănci iraniene. Bank Melli și Bank Saderat, desemnate de UE, dețin, fiecare, o treime din acțiuni, a treia treime fiind deținută de Ahli United Bank (AUB) din Bahrain. Deși AUB deține încă acțiuni la Future Bank, potrivit raportului său anual din 2007, AUB nu mai exercită o influență importantă asupra acestei bănci, care, în realitate, se află sub controlul societăților-mamă iraniene, ambele desemnate în RCSONU 1803 drept bănci iraniene în privința cărora este necesară o „vigilență specială”. Legăturile strânse dintre Future Bank și Iran sunt în continuare evidențiate de faptul că președintele Bank Melli a fost, în același timp, președinte al Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) (Organizația pentru renovare și dezvoltare industrială)

 

Organism guvernamental responsabil cu accelerarea industrializării Iranului. Controlează diverse societăți implicate în programul nuclear și în programul de rachete, precum și în achiziționarea din străinătate a tehnologiilor de fabricație avansate destinate susținerii acestor programe.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Filială a IAIO din cadrul MODAFL (a se vedea nr. 29). Asigură fabricarea, repararea, revizia avioanelor și a motoarelor de avion și furnizează, prin intermediari străini, piese de schimb destinate industriei aeronautice care provin, de multe ori, din Statele Unite ale Americii. S-a stabilit, de asemenea, că IACI și filialele sale utilizează o rețea mondială de brokeri care urmăresc să achiziționeze bunuri din domeniul aviatic.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No.107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Owned or controlled by, or acts on behalf of; Este deținută sau controlată de MODAFL sau acționează în numele acestuia (a se vedea nr. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA sau TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

Iran Centrifuge Technology Company a preluat activitățile Farayand Technique (desemnată în RCSONU 1737). Aceasta produce părți de centrifugă pentru îmbogățirea uraniului și sprijină în mod direct activitățile sensibile cu risc de proliferare pe care Iranul trebuie să le suspende conform RCSONU. Desfășoară activități pentru Kalaye Electric Company (desemnată în RCSONU 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Adresă alternativă:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

Adresă alternativă:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, filială a Iran Electronics Industries (a se vedea nr. 20), produce diverse materiale, inclusiv sisteme de comunicații, sisteme electronice de bord, dispozitive optice, electrooptice, microelectronice și informatice, de testare și măsurare, materiale pentru sistemele de securitate a telecomunicațiilor, de război electronic, de fabricare și recondiționare a tuburilor de radar și a lansatoarelor de rachete. Aceste produse pot fi folosite pentru programe care fac obiectul unor sancțiuni în temeiul RCSONU 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries

(inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de armament iraniene.

23.6.2008

(a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Este deținută sau controlată de Iran Electronics Industries sau acționează în numele acesteia

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Iran Insurance Company a asigurat achiziționarea unor produse care pot fi folosite în programe supuse unor sancțiuni în temeiul RCSONU 1737. Printre produsele achiziționate asigurate se numără piese de schimb pentru elicoptere, material electronic, calculatoare cu aplicații în domeniul aeronautic și al rachetelor.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

Organizație a MODAFL (a se vedea nr. 29), responsabilă cu planificarea și administrarea industriei aeronautice militare iraniene.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Firmă de inginerie care realizează achiziții pentru Organizația Iraniană a Energiei Atomice, desemnată în RCSONU 1737.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Teheran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londra Sw1H1

Comercializează echipamente pentru sectorul petrolier și al gazelor care pot fi utilizate pentru programul nuclear iranian. A încercat să achiziționeze material (uși dintr-un aliaj foarte rezistent) utilizat exclusiv pentru industria nucleară. Are legături cu societăți care participă la programul nuclear al Iranului.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Întreprindere din sectorul energiei afiliată la IDRO, care contribuie la programul nuclear prin activități de producție, inclusiv activități care prezintă risc de proliferare. Întreprinderea a fost implicată în construirea reactorului cu apă grea de la Arak. În iulie 2009, Regatul Unit a emis un aviz de refuz privind exportul, adresat Machine Sazi Arak pentru „o bară pentru astuparea gurii de descărcare din alumină-grafit”. În mai 2009, Suedia a refuzat să exporte către Machine Sazi Arak „protecții pentru cuve bombate destinate aparatelor sub presiune”.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Filială a DIO

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants (societate care se ocupă cu construcția de centrale nucleare)

 

Aflată în subordinea AEOI și a Novin Energy (ambele desemnate în RCSONU 1737). Implicată în dezvoltarea reactoarelor nucleare.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

A participat la producția de componente pentru programul balistic.

23.6.2008

29.

Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (alias Ministerul Apărării pentru Logistica Forțelor Armate; alias MODAFL; alias MODSAF)

Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran

Responsabil cu cercetarea în domeniul apărării, cu programele de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv susținerea programului de rachete și a celui nuclear.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (Compania de producție și achiziție de combustibil nuclear)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) (divizia de producție a combustibilului nuclear) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv: explorarea, exploatarea minieră, măcinarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, filiala AEOI care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

A desfășurat activități privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran

Fabricant de schimbătoare de frecvență, capabil să dezvolte sau să modifice schimbătoare de frecvență importate, astfel încât acestea să poată fi folosite într-o centrifugă de îmbogățire a gazului. Se consideră că este implicat în activități de proliferare nucleară.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Organizație responsabilă cu selectarea și construirea instalațiilor strategice, inclusiv – potrivit declarațiilor făcute de autoritățile iraniene – a sitului de îmbogățire a uraniului de la Fordow (Qom), care a fost construit fără înștiințarea IAEA, contrar obligațiilor care îi revin Iranului (menționate într-o rezoluție a consiliului guvernatorilor al IAEA). Generalul de brigadă Gholam-Reza Jalali, fost membru al IRGC, este președinte al PDO.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

Post Bank s-a transformat dintr-o bancă națională iraniană într-o bancă care facilitează comerțul internațional iranian. Acționează în numele Bank Sepah (desemnată în RCSONU 1747), efectuează tranzacții ale Bank Sepah și maschează legăturile acesteia cu respectivele tranzacții pentru a evita sancțiunile. În 2009, Post Bank a facilitat anumite operațiuni efectuate în numele Bank Sepah între industriile de apărare iraniene și beneficiari străini. A facilitat operațiuni comerciale cu societăți-paravan ale Tranchon Commercial Bank din Coreea de Nord, cunoscută pentru facilitarea operațiunilor comerciale legate de proliferare între Iran și Coreea de Nord.

26.7.2010

35.

Raka

 

Departament al Kalaye Electric Company (desemnată în RCSONU 1737). Creată la sfârșitul anului 2006, era responsabilă cu construcția instalației pentru îmbogățirea uraniului de la Fordow (Qom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

Subordonat AEOI, continuă acțiunile fostei divizii de cercetare a acesteia. Directorul care se ocupă de administrarea acestuia este vicepreședintele AEOI Mohammad Ghannadi (desemnat în RCSONU 1737)

26.07.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Acționează în numele Organizației industriilor de apărare (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG concepe și produce sisteme de rachete sol-aer pentru armata iraniană. Gestionează proiecte în domeniul militar, proiecte privind rachetele și apărarea aeriană și achiziționează bunuri care provin din Rusia, Belarus și Coreea de Nord.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Participă la producerea de echipamente și piese pentru ciclul combustibilului nuclear.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Se pare că este o filială a MODAFL.

23.6.2008

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (Biroul de cooperare tehnologică al Biroului președintelui iranian)

Teheran, Iran

Responsabil cu progresul tehnologic al Iranului prin achizițiile provenite din străinătate și relațiile în ceea ce privește formarea. Sprijină programul nuclear și programul de rachete.

26.7.2010

42.

Yasa Part, (inclusiv toate sucursalele) și filialele acesteia:

 

Întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul achiziționării de materiale și tehnologii necesare pentru programul nuclear și programul de rachete balistice.

26.7.2010

(a)

Arfa Paint Company

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(b)

Arfeh Company

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(c)

Farasepehr Engineering Company

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(e)

Iran Saffron Company sau Iransaffron Co.

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(f)

Shetab G.

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(g)

Shetab Gaman

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(h)

Shetab Trading

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

(i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Acționează în numele Yasa Part.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Sediu central: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran

EIH a jucat un rol-cheie în sprijinirea anumitor bănci iraniene prin oferirea unor opțiuni alternative pentru efectuarea tranzacțiilor blocate de sancțiunile UE împotriva Iranului. S-a constatat că EIH acționează ca bancă de consiliere și ca bancă de intermediere în tranzacțiile cu entitățile iraniene desemnate. De exemplu, EIH a înghețat conturile băncilor desemnate de UE Saderat Iran și Bank Mellat deschise la EIH Hamburg la începutul lunii august 2010. La puțin timp după aceea, EIH a reluat afacerile în euro cu Bank Mellat și Bank Saderat Iran utilizând conturi EIH cu o bancăiraniană nedesemnată. În august 2010, EIH crea un sistem care să permită plățile curente către Bank Saderat London și Future Bank Bahrain, în așa fel încât să evite sancțiunile UE

Din octombrie 2010, EIH continuă să acționeze ca un canal de plăți efectuate de bănci iraniene sancționate, inclusiv Bank Mellat și Bank Saderat. Aceste bănci sancționate își dirijează plățile către EIH via Bank of Industry and Mine a Iranului. În 2009, EIH a fost utilizată de Post Bank într-un sistem de eludare a sancțiunilor care a implicat realizarea unor tranzacții în numele Bank Sepah desemnată de ONU. Bank Mellat desemnată de UE este una dintre filialele EIH

23.5.2011

44.

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Bancă cu sediul în Belarus, deținută de Bank Refah Kargaran, Bank Saderat și Bank Toseeh Saderat Iran

23.5.2011

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Implicare în achiziționarea de materiale pentru Iran Centrifuge Technology Company, sancționată de UE

23.5.2011

46.

EMKA Company

 

Filială a TAMAS, sancționată de UE, responsabilă cu prospecțiunea și extracția uraniului

23.5.2011

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Societate de automatizare industrială care a lucrat cu Kalaye Electric Company (KEC), sancționată de ONU, la instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz

23.5.2011

48.

Neka Novin

Unit 7, No. 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Implicare în achiziționarea de echipamente și materiale specializate cu aplicare directă în programul nuclear iranian

23.5.2011

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Implicare în achiziționarea de echipamente care sunt controlate și au aplicare directă în producerea de centrifuge pentru programul iranian de îmbogățire a uraniului

23.5.2011

50.

Noor Afza Gostar, (cunoscută și sub denumirea Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Filială a Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). Implicată în achiziționarea de echipamente pentru programul nuclear

23.5.2011

51.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran

Societate implicată în achiziționarea de invertoare pentru programul interzis de îmbogățire al Iranului.

23.5.2011

52.

Raad Iran (cunoscută și sub denumirea Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Societate implicată în achiziționarea de invertoare pentru programul interzis de îmbogățire al Iranului. Raad Iran a fost înființată pentru a produce și proiecta sisteme de control și se ocupă cu vânzarea și instalarea invertoarelor și a controlerelor logice programabile

23.5.2011

53.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Sediu central: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, TeheranComplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Societate subordonată Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI), compusă din uzina de conversie a uraniului, uzina producătoare de combustibil și uzina producătoare de zirconiu

23.5.2011

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Societate care achiziționează mărfuri sensibile pentru Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East utilizează intermediari cu sediul în afara Iranului pentru a găsi mărfurile cerute de SUREH. Sun Middle East furnizează acestor intermediari informații false privind utilizatorul final pentru momentul în care mărfurile sunt trimise Iranului, încercând astfel să eludeze regimul vamal al țării în cauză

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo – No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Producător de echipament electric (distribuție) implicat în construcția instalației Fordow (Qom), construită fără să fie declarată AIEA

23.5.2011

56.

Bals Alman

 

Producător de echipament electric (distribuție) implicat în construcția în curs a instalației Fordow (Qom), construită fără să fie declarată AIEA

23.5.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co – Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

Societate care a achiziționat bunuri și echipamente destinate programului nuclear și programului de rachete balistice ale Iranului pentru Kalaye Electric Company (KEC), sancționată de ONU

23.5.2011

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Producător de transformatoare implicat în construcția în curs a instalației Fordow (Qom) construită fără să fi fost declarată AIEA

23.5.2011

59.

Marou Sanat (cunoscută și sub denumirea Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9 Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Societate de achiziții care a acționat pentru Mesbah Energy, care a fost desemnată în temeiul RCSONU 1737

23.5.2011

60.

Paya Parto (cunoscută și sub denumirea Paya Partov)

 

Filială a Novin Energy, care a fost sancționată în temeiul RCSONU 1747, implicată în sudură pe bază de laser

23.5.2011

61.

Safa Nicu alias ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ și ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, EAU

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afganistan

No 137, First floor, Building No.16, Jebel Ali, EAU.

Firmă de comunicații care a furnizat echipamente pentru instalația de la Fordow (Qom), construită fără a fi fost declarată la AIEA.

23.5.2011

62.

Taghtiran

 

Societate de inginerie care achiziționează echipamente pentru reactorul de cercetare în domeniul apei grele IR-40 din Iran

23.5.2011

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. Este o filială a First East Export Bank (FEEB), deținută integral, care a fost desemnată de ONU în temeiul RCSONU 1929 din 2010. Pearl Energy Company a fost înființată de FEEB pentru a desfășura cercetări economice cu privire la o serie de industrii globale.

23.5.2011

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Elveția; Număr de înregistrare la Registrul comerțului #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. este o filială deținută integral de Pearl Energy Company Ltd, situată în Elveția; misiunea sa este de a oferi finanțare și expertiză entităților care vor să intre în sectorul petrolier iranian

23.5.2011

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germania;

Telefon: 0049 40 2270170 Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB45757 (Germania)

Deținută sau controlată de Machine Sazi Arak

23.5.2011

66.

MAAA Synergy

Malaysia

Implicată în achiziționarea de componente pentru avioanele de luptă iraniene

23.5.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

P.O. Box 8032, Sharjah, Emiratele Arabe Unite

Implicată în achiziționarea de componente pentru programul nuclear iranian

23.5.2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 31303, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Implicată în achiziționarea de componente pentru programul nuclear iranian

23.5.2011

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Afiliată AEOI

23.5.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Implicată în achiziționarea de componente pentru programul nuclear iranian

23.5.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Desfășoară cercetări privind aplicațiile militare ale programului nuclear iranian

23.5.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Afiliată rețelei MTFZC

23.5.2011

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (cunoscută și sub denumirea Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8 Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Implicată în eforturile de achiziționare pentru programul iranian de rachete

23.5.2011

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Filială a Iran Electronics Industries

23.5.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Filială a Iran Electronics Industries

23.5.2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

Deținută sau controlată de Khatam al-Anbiy