ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.072.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 72

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
10 martie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2012/145/UE

 

*

Decizia Consiliului din 28 februarie 2012 privind încheierea Protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 205/2012 al Comisiei din 6 ianuarie 2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sursa datelor și parametrii pentru care statele membre trebuie să raporteze date ( 1 )

2

 

*

Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort ( 1 )

7

 

*

Regulamentul (UE) nr. 207/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 privind instrucțiunile electronice de utilizare a dispozitivelor medicale ( 1 )

28

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercițiului bugetar 2012 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană și de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 807/2010

32

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 209/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

39

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 210/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licențe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 5 și 6 martie 2012 în cadrul contingentului tarifar tunisian și de suspendare a eliberării licențelor de import pentru luna martie 2012

41

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

10.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 februarie 2012

privind încheierea Protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

(2012/145/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2008 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 241/2008 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (1).

(2)

Uniunea a negociat cu Republica Guineea-Bissau un nou protocol care oferă navelor din UE posibilități de pescuit în apele asupra cărora Guineea-Bissau deține suveranitatea sau jurisdicția în sectorul pescuitului („protocolul”).

(3)

La încheierea negocierilor, protocolul a fost parafat la 15 iunie 2011.

(4)

Protocolul a fost semnat în conformitate cu Decizia 2011/885/UE (2) a Consiliului și se aplică cu titlu provizoriu începând cu 16 iunie 2011.

(5)

Protocolul menționat ar trebui să fie încheiat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Protocolul convenit între Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau în vigoare între cele două părți („protocolul”) (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 14 din protocol, prin care se exprimă consimțământul Uniunii de a își asuma obligații în temeiul protocolului (4).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 februarie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

N. WAMMEN


(1)  JO L 75, 18.3.2008, p. 49.

(2)  JO L 344, 28.12.2011, p. 1.

(3)  Protocolul a fost publicat în JO L 344, 28.12.2011, p. 1, împreună cu decizia privind semnarea sa.

(4)  Data intrării în vigoare a protocolului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin grija Secretariatului General al Consiliului.


REGULAMENTE

10.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/2


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 205/2012 AL COMISIEI

din 6 ianuarie 2012

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sursa datelor și parametrii pentru care statele membre trebuie să raporteze date

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (9) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolele 18 și 26 din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (2), producătorul trebuie să asigure faptul că fiecare vehicul utilitar ușor nou comercializat în Uniune este însoțit de un certificat de conformitate valabil, iar statul membru poate înmatricula un astfel de vehicul numai dacă este însoțit de certificatul respectiv. În conformitate cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, datele colectate de un stat membru pentru supravegherea respectării de către producător a articolelor 4 și 11 din regulamentul respectiv trebuie să fie coerente cu certificatul de conformitate și să se bazeze numai pe acest document.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (3) solicită statelor membre să utilizeze certificatul de conformitate ca sursă a datelor, dar permite și utilizarea altor documente care asigură o acuratețe echivalentă pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme. Pentru a asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor și acuratețea monitorizării și raportării emisiilor de CO2 pentru vehiculele utilitare ușoare, este oportun, pe termen scurt, să se permită statelor membre să utilizeze pentru monitorizarea și raportarea în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 aceeași procedură și aceleași surse de date ca și pentru raportarea în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009. Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 trebuie să permită, în cazuri justificate corespunzător, și utilizarea altor surse de date care asigură o acuratețe echivalentă în ceea ce privește monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2. Statele membre trebuie să instituie măsurile necesare pentru a asigura o acuratețe adecvată în cadrul procedurii de monitorizare.

(3)

Pe baza experienței dobândite în cadrul monitorizării emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, pentru a îmbunătăți mijloacele de verificare a acurateței datelor, este oportun să se adauge numărul de omologare de tip ca parametru pentru care statele membre trebuie să raporteze date detaliate. A devenit, de asemenea, evident faptul că parametrul „denumire comercială” nu este necesar și, prin urmare, acesta trebuie retras dintre datele de monitorizare detaliate.

(4)

Pentru a asigura claritatea și precizia monitorizării și raportării de către statele membre, este necesar, de asemenea, să se asigure coerența dintre diferitele cerințe specificate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011. Cerințele referitoare la datele detaliate sunt specificate în formatele de raportare prevăzute în partea C din anexa II. Prin urmare, părțile A și B din anexa respectivă trebuie ajustate pentru a reflecta cu precizie aceste cerințe.

(5)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 145, 31.5.2011, p. 1.

(2)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 140, 5.6.2009, p. 1.


ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Partea A se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Datele menționate la punctul 1 se preiau din certificatul de conformitate sau sunt coerente cu certificatul de conformitate emis de producătorul vehiculului utilitar ușor respectiv. În cazul în care nu se utilizează certificatul de conformitate, statele membre instituie măsurile necesare pentru a asigura acuratețea adecvată în cadrul procedurii de monitorizare.”;

(b)

punctul 3 se modifică după cum urmează:

(i)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

numărul de vehicule utilitare ușoare noi pentru care se specifică valoarea fiecăruia din următorii parametri:

(i)

emisiile de CO2;

(ii)

masa;

(iii)

ampatamentul;

(iv)

ecartamentul axei directoare;

(v)

ecartamentul celeilalte axe.”;

(ii)

litera (c) se elimină;

(iii)

la litera (d), punctele (iv) și (v) se înlocuiesc cu următorul text:

„(iv)

masa maximă tehnic admisibilă;

(v)

ampatamentul;

(vi)

ecartamentul axei directoare;

(vii)

ecartamentul celeilalte axe.”

2.

În partea B, punctele 2, 3, 5 și 6 se elimină.

3.

În partea C, secțiunea 2 privind datele de monitorizare detaliate se înlocuiește cu următorul text:

Secțiunea 2 –   Date de monitorizare detaliate

Numele producătorului – Denumirea UE standard

Numele producătorului – Denumirea producătorului

Numele producătorului – Denumirea din registrul național

Numărul de omologare de tip și extensia (extensiile) sale

Tip

Variantă

Versiune

Marcă

Categorie de vehicul omologat

Categorie de vehicul înmatriculat

Număr total de înmatriculări noi

Emisii specifice de CO2 (g/km)

Masă (kg)

Masa maximă tehnic admisibilă (kg)

Ampatament (mm)

Ecartamentul axei directoare (mm)

Ecartamentul celeilalte axe (mm)

Tip de carburant

Modul de combinare a combustibililor

Capacitate (cm3)

Consum de energie electrică (Wh/km)

Cod tehnologie inovatoare sau grup de tehnologii inovatoare

Reduceri de emisii datorate tehnologiilor inovatoare

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 1

Versiunea 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 1

Versiunea 2

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 2

Versiunea 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 2

Versiunea 2

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 2

Tipul 2

Varianta 1

Versiunea 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 2

Tipul 2

Varianta 1

Versiunea 2

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 2

Tipul 2

Varianta 2

Versiunea 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 2

Tipul 2

Varianta 2

Versiunea 2

Producătorul2

Producătorul2

Producătorul2

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 1

Versiunea 1

Producătorul2

Producătorul2

Producătorul2

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 1

Versiunea 2

Producătorul2

Producătorul2

Producătorul2

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 2

Versiunea 1

Producătorul2

Producătorul2

Producătorul2

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 2

Versiunea 2

…”


10.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/7


REGULAMENTUL (UE) NR. 206/2012 AL COMISIEI

din 6 martie 2012

de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie să stabilească cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări și de schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului prin proiectare, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/125/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) și după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică, Comisia introduce, dacă este cazul, măsuri de punere în aplicare pentru produsele ale căror emisii de gaze cu efect de seră pot fi reduse considerabil în mod eficient din punctul de vedere al costurilor, cum ar fi pentru produse din cadrul sistemelor de încălzire, de ventilație și de climatizare.

(3)

Comisia a realizat un studiu pregătitor pentru a examina aspectele tehnice, de mediu și economice ale aparatelor de climatizare și ale ventilatoarelor de confort utilizate de obicei în gospodării și în unități comerciale de mici dimensiuni. Studiul a fost elaborat împreună cu părțile implicate și părțile interesate din UE și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4)

Principalele aspecte din punctul de vedere al impactului asupra mediului al produselor respective, identificate ca fiind semnificative în sensul prezentului regulament, sunt consumul de energie în faza de utilizare și nivelul de putere acustică. Studiul pregătitor a identificat de asemenea și posibilele scurgeri de agenți frigorifici ca aspect semnificativ din punctul de vedere al impactului asupra mediului sub forma emisiilor directe de gaze cu efect de seră, reprezentând în medie 10-20 % din emisiile combinate directe și indirecte de gaze cu efect de seră.

(5)

După cum se indică în studiul pregătitor și se confirmă în cadrul procesului de evaluare a impactului, există un deficit de informații despre eficiența ventilatoarelor de confort. Cu toate acestea, pentru a furniza autorităților de supraveghere a pieței informații importante și a permite monitorizarea eficientă a pieței în scopul de a stabili, în viitor, cerințe minime privind eficiența energetică, cerințele referitoare la informațiile despre produs în ceea ce privește ventilatoarele de confort vor garanta vizibilitatea ridicată pe produs a eficienței aparatelor și a metodei de măsurare folosite. În plus, pentru ventilatoarele de confort sunt stabilite cerințe privind modurile standby și oprit.

(6)

Consumul anual de energie electrică al produselor care fac obiectul prezentului regulament a fost estimat la 30 TWh în UE în 2005. Dacă nu se iau măsuri specifice, se preconizează că în 2020 consumul anual de energie electrică va fi de 74 TWh. Conform studiului pregătitor, consumul de energie electrică al produselor care fac obiectul prezentului regulament poate fi redus în mod semnificativ.

(7)

Studiul pregătitor arată că nu sunt necesare cerințe referitoare la alți parametri de proiectare ecologică menționați în partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE, având în vedere că cele mai importante aspecte din punctul de vedere al impactului asupra mediului al aparatelor de climatizare sunt consumul de energie electrică și nivelul de putere acustică în faza de utilizare.

(8)

Întrucât agenții frigorifici fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (2) în prezentul regulament nu se stabilesc niciun fel de cerințe specifice privind agenții frigorifici. Cu toate acestea, se propune o primă în cadrul cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru a orienta piața în direcția utilizării de agenți frigorifici cu efect mai puțin dăunător asupra mediului. Prima va conduce la reducerea cerințelor minime de eficiență energetică pentru aparatele care folosesc agenți frigorifici cu potențial de încălzire globală (GWP – global warming potential ) redus.

(9)

Aparatele de climatizare pot face parte din sistemele instalate în clădiri. Legislația națională bazată, între altele, pe Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (3) poate stabili cerințe noi, mai stricte, privind aceste sisteme de climatizare utilizând metodele de calcul și de măsurare a eficienței aparatului de climatizare definite în prezentul regulament.

(10)

O parte importantă din consumul total de putere al acestor aparate se poate datora modurilor standby și oprit. Pentru aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, consumul de putere al aparatelor aflate în aceste moduri face parte din cerințele minime de performanță energetică și din metoda de măsurare a eficienței sezoniere. Cerințele privind modurile standby și oprit pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă se stabilesc pe baza cerințelor în materie de proiectare ecologică prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei (4).

(11)

Conform estimărilor, efectul combinat al cerințelor în materie de proiectare ecologică prevăzute de prezentul regulament și de Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor de climatizare (5) va determina economii de energie electrică de 11 TWh pe an până în 2020, comparativ cu situația în care nu s-ar lua nicio măsură.

(12)

Eficiența energetică a produselor care intră sub incidența prezentului regulament trebuie sporită prin aplicarea de tehnologii existente rentabile care nu fac obiectul unor drepturi de proprietate și care pot reduce costurile combinate ale achiziționării și funcționării acestor produse.

(13)

Cerințele în materie de proiectare ecologică nu trebuie să aibă un impact negativ asupra funcționalității produsului din perspectiva utilizatorului final și nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța sau mediul. În special, avantajele reducerii consumului de energie electrică în faza de utilizare trebuie să reprezinte mai mult decât o compensare a oricărui eventual impact suplimentar asupra mediului generat în faza de producție.

(14)

Cerințele în materie de proiectare ecologică trebuie introduse treptat, pentru a acorda suficient timp fabricanților să reproiecteze produsele care intră sub incidența prezentului regulament. Calendarul trebuie stabilit astfel încât să se evite efectele negative asupra funcționalității echipamentelor de pe piață, iar obiectivele prezentului regulament să fie atinse în timp util și ținând seama de impactul costurilor asupra utilizatorilor finali și a producătorilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

(15)

Măsurătorile parametrilor relevanți ai produselor trebuie efectuate cu ajutorul unor metode de măsurare fiabile, precise și reproductibile care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute, inclusiv, în cazul în care există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, enumerate în anexa I la Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (6).

(16)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2009/125/CE, prezentul regulament precizează procedurile aplicabile de evaluare a conformității.

(17)

Pentru a facilita verificarea conformității, fabricanții trebuie să furnizeze informații în documentația tehnică menționată în anexele IV și V la Directiva 2009/125/CE, în măsura în care aceste informații se referă la cerințele stabilite în prezentul regulament.

(18)

Pe lângă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic stabilite în prezentul regulament, trebuie identificate valori de referință orientative aferente celor mai bune tehnologii existente, pentru a asigura o largă disponibilitate și accesibilitate a informațiilor cu privire la performanța de mediu pe tot parcursul ciclului de viață al produselor care intră sub incidența prezentului regulament.

(19)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament instituie cerințe în materie de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață a aparatelor de climatizare cu capacitatea nominală de ≤ 12 kW pentru răcire, sau pentru încălzire dacă produsul nu are funcție de răcire, și a ventilatoarelor de confort cu o putere de intrare a ventilatorului de ≤ 125 W, alimentate de la rețeaua de energie electrică.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

aparatelor care folosesc alte surse decât cele electrice;

(b)

aparatelor de climatizare la care condensatorul sau evaporatorul sau ambele nu folosesc aerul ca agent de transfer al căldurii.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul 2 din Directiva 2009/125/CE.

De asemenea, se aplică următoarele definiții:

1.

„aparat de climatizare” înseamnă un dispozitiv care poate să răcească, să încălzească sau și să răcească, și să încălzească aerul din interiorul clădirilor utilizând un ciclu cu compresie de vapori acționat de un compresor electric, inclusiv aparatele de climatizare care îndeplinesc și alte funcții, de exemplu de dezumidificare, de purificare a aerului, de ventilare sau de încălzire suplimentară a aerului cu ajutorul unei rezistențe electrice, precum și dispozitivele care pot utiliza apa (fie apa condensată care se formează în compartimentul evaporatorului sau apa adăugată din exterior) pentru evaporare pe condensator, cu condiția ca dispozitivul să poată funcționa și fără a folosi o sursă externă de apă, respectiv numai cu aer;

2.

„aparat de climatizare cu conductă dublă” înseamnă un aparat de climatizare în care, în timpul răcirii sau al încălzirii, aerul de admisie din condensator (sau din evaporator) este introdus în unitate din mediul exterior printr-o conductă și este expulzat în mediul exterior printr-o altă conductă și care este plasat în întregime în interiorul spațiului pe care îl deservește, lângă un zid;

3.

„aparat de climatizare cu o singură conductă” înseamnă un aparat de climatizare în care, în timpul răcirii sau al încălzirii, aerul de admisie din condensator (sau din evaporator) este introdus din spațiul în care se află unitatea și este expulzat în afara acestuia;

4.

„capacitate nominală” (Prated) înseamnă capacitatea de răcire sau de încălzire a ciclului cu compresie de vapori al unității în condiții nominale de funcționare;

5.

„ventilator de confort” înseamnă un aparat conceput în principal pentru a genera o mișcare a aerului în jurul corpului uman sau direcționată către o parte a acestuia în scopul asigurării prin răcire a confortului personal, inclusiv ventilatoare de confort care pot îndeplini funcții suplimentare, de exemplu iluminatul;

6.

„putere de intrare a ventilatorului” (PF) înseamnă puterea electrică de intrare exprimată în wați a unui ventilator de confort care funcționează la debitul maxim declarat al ventilatorului, măsurată cu mecanismul de oscilație activ (dacă/atunci când este cazul).

În sensul anexelor, sunt stabilite definiții suplimentare în anexa I.

Articolul 3

Cerințe în materie de proiectare ecologică și calendar

(1)   Cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort sunt stabilite în anexa I.

(2)   Fiecare cerință în materie de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următorul calendar:

 

De la 1 ianuarie 2013:

aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă trebuie să corespundă cerințelor indicate la punctul 2 litera (a) din anexa I.

 

De la 1 ianuarie 2013:

(a)

aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă, trebuie să corespundă cerințelor indicate la punctele 2 litera (b), 3 litera (a), 3 litera (b) și 3 litera (c) din anexa I;

(b)

aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă trebuie să corespundă cerințelor indicate la punctele 3 litera (a), 3 litera (b) și 3 litera (d) din anexa I;

(c)

ventilatoarele de confort trebuie să corespundă cerințelor indicate la punctele 3 litera (a), 3 litera (b) și 3 litera (e) din anexa I.

 

De la 1 ianuarie 2014:

(a)

aparatele de climatizare trebuie să corespundă cerințelor în materie de proiectare ecologică indicate la punctul 2 litera (c) din anexa I;

(b)

aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă trebuie să corespundă cerințelor indicate la punctul 2 litera (d) din anexa I.

(3)   Conformitatea cu cerințele în materie de proiectare ecologică se măsoară și se calculează în conformitate cu cerințele stabilite în anexa II.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)   Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE reprezintă controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva respectivă sau sistemul de management stabilit în anexa V la directiva menționată.

(2)   În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, dosarul cu documentație tehnică trebuie să cuprindă rezultatele calculelor prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

La efectuarea controalelor de supraveghere a pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE în vederea verificării conformității cu cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament, statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 6

Valori de referință

Valorile de referință orientative pentru cele mai performante aparate de climatizare disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt prevăzute în anexa IV.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă rezultatele acestei revizuiri Forumului consultativ privind proiectarea ecologică în termen de maximum cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Revizuirea privește în special cerințele în materie de eficiență și nivel de putere acustică, abordarea destinată să promoveze utilizarea de agenți frigorifici cu potențial de încălzire globală (GWP) redus și domeniul de aplicare al regulamentului în ceea ce privește aparatele de climatizare, precum și eventualele modificări ale cotei de piață a diferitelor tipuri de aparate, inclusiv a aparatelor de climatizare cu puterea nominală de ieșire mai mare de 12 kW. Revizuirea vizează și caracterul adecvat al cerințelor privind modurile standby și oprit și al metodei de calcul și de măsurare sezoniere, incluzând considerații cu privire la elaborarea unei posibile metode de calcul și de măsurare sezoniere, pentru sezoanele de răcire și de încălzire, pentru toate aparatele de climatizare incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 153, 18.6.2010, p. 13.

(4)  JO L 339, 18.12.2008, p. 45.

(5)  JO L 178, 6.7.2011, p. 1.

(6)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.


ANEXA I

Cerințe în materie de proiectare ecologică

1.   DEFINIȚII APLICABILE ÎN SENSUL ANEXELOR

1.

„aparat de climatizare reversibil” înseamnă un aparat de climatizare care poate atât răci, cât și încălzi;

2.

„condiții nominale de funcționare” înseamnă combinația dintre temperatura interioară (Tin) și cea exterioară (Tj), care descrie condițiile de funcționare, determinând în același timp nivelul de putere acustică, capacitatea nominală, debitul nominal de aer, rata nominală de eficiență energetică (EERrated) și/sau coeficientul nominal de performanță (COPrated), stabilite în tabelul 2 din anexa II;

3.

„temperatura interioară” (Tin) înseamnă temperatura termometrului uscat [°C] a aerului interior (cu umiditatea relativă indicată prin temperatura corespunzătoare a termometrului umed);

4.

„temperatura exterioară” (Tj) înseamnă temperatura termometrului uscat [°C] a aerului exterior (cu umiditatea relativă indicată prin temperatura corespunzătoare a termometrului umed);

5.

„rata nominală de eficiență energetică” (EERrated) înseamnă capacitatea declarată pentru răcire [kW] împărțită la puterea nominală de intrare pentru răcire [kW] a unei unități atunci când îndeplinește funcția de răcire în condiții nominale de funcționare;

6.

„coeficientul nominal de performanță” (COPrated) înseamnă capacitatea declarată pentru încălzire [kW] împărțită la puterea nominală de intrare pentru încălzire [kW] a unei unități atunci când îndeplinește funcția de încălzire în condiții nominale de funcționare;

7.

„potențial de încălzire globală” (GWP) înseamnă măsura în care se estimează că 1 kg de agent frigorific introdus în ciclul cu compresie de vapori contribuie la încălzirea globală, exprimat în kg de echivalent CO2 pe o perioadă de 100 de ani;

Valorile GWP avute în vedere vor fi cele enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 842/2006;

pentru agenții frigorifici fluorurați, valorile GWP sunt cele publicate în cel de-al treilea raport de evaluare adoptat de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (1) (valorile GWP pe o perioadă de 100 de ani stabilite de IPCC în 2001);

pentru gazele nefluorurate, valorile GWP sunt cele publicate în prima evaluare a IPCC (2) pe o perioadă de 100 de ani;

valorile GWP pentru amestecuri de agenți frigorifici se bazează pe formula menționată în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 842/2006;

pentru agenții frigorifici neincluși în documentele menționate anterior, se folosește ca document de referință Raportul pe 2010 al IPCC-UNEP privind echipamentele de refrigerare și de climatizare și pompele de căldură, din februarie 2011 sau un alt raport mai recent;

8.

„modul oprit” înseamnă o stare în care aparatul de climatizare sau ventilatorul de confort este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și nu îndeplinește nicio funcție. Sunt asimilate modului oprit și stările care dau doar o indicație a modului oprit, precum și stările care asigură numai funcții menite să garanteze compatibilitatea electromagnetică în temeiul Directivei 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

9.

„modul standby” înseamnă starea în care echipamentul (aparatul de climatizare sau ventilatorul de confort) este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicație a faptului că funcția de reactivare este activată; și/sau afișarea unor informații sau a stării;

10.

„funcția de reactivare” înseamnă o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv modul activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un temporizator, pentru intrarea într-o stare care asigură funcții suplimentare, inclusiv funcția principală;

11.

„afișarea unor informații sau a stării” înseamnă o funcție permanentă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un ecran, inclusiv ceasurile;

12.

„nivelul de putere acustică” înseamnă nivelul de putere acustică ponderat A [dB(A)] în interior și/sau în exterior măsurat în condiții nominale de funcționare pentru răcire (sau încălzire, dacă produsul nu are funcție de răcire);

13.

„condiții de proiectare de referință” înseamnă combinația cerințelor privind temperatura de proiectare de referință, temperatura bivalentă maximă și temperatura limită maximă de funcționare, stabilite în tabelul 3 din anexa II;

14.

„temperatura de proiectare de referință” înseamnă temperatura exterioară [°C] pentru răcire (Tdesignc) sau încălzire (Tdesignh) descrisă în tabelul 3 din anexa II, pentru care raportul sarcinii parțiale este egal cu 1 și care variază în funcție de sezonul de răcire sau de încălzire desemnat;

15.

„raportul sarcinii parțiale” [pl(Tj)] înseamnă temperatura exterioară minus 16 °C împărțită la temperatura de proiectare de referință minus 16 °C, pentru răcire sau încălzire;

16.

„sezon” înseamnă unul dintre cele patru seturi de condiții de funcționare (disponibile pentru patru sezoane: un sezon de răcire, trei sezoane de încălzire: mediu/mai rece/mai cald) care descrie per interval combinația dintre temperaturile exterioare și numărul de ore în care sunt prezente pe sezon aceste temperaturi pentru care unitatea este declarată corespunzătoare;

17.

„interval” (cu indexul j) înseamnă o combinație dintre o temperatură exterioară (Tj) și orele per interval (hj), stabilit în tabelul 1 din anexa II;

18.

„ore per interval” înseamnă numărul de ore pe sezon (hj) în care este prezentă temperatura exterioară pentru fiecare interval, stabilite în tabelul 1 din anexa II;

19.

„rata de eficiență energetică sezonieră” (SEER) este rata generală de eficiență energetică a unității, reprezentativă pentru întregul sezon de răcire, calculată ca cererea anuală de referință pentru răcire împărțită la consumul anual de energie electrică pentru răcire;

20.

„cererea anuală de referință pentru răcire” (QC) înseamnă cererea de referință pentru răcire [kWh/a] care trebuie utilizată ca bază de calcul pentru SEER și calculată ca produsul dintre sarcina nominală de răcire (Pdesignc) și orele echivalente în modul activ pentru răcire (HCE);

21.

„orele echivalente în modul activ pentru răcire ” (HCE) înseamnă numărul anual estimat de ore [h/a] în care unitatea trebuie să producă sarcina nominală de răcire (Pdesignc) pentru a satisface cererea anuală de referință pentru răcire, stabilite în tabelul 4 din anexa II;

22.

„consumul anual de energie electrică pentru răcire (QCE)” înseamnă consumul de energie electrică [kWh/a] necesar pentru a satisface cererea anuală de referință pentru răcire și este calculat prin împărțirea cererii anuale de referință pentru răcire la rata de eficiență energetică sezonieră a modului activ (SEERon) și la consumul de energie electrică al unității în modurile„oprit prin termostat”, standby, oprit și în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter pe durata sezonului de răcire.

23.

„rata de eficiență energetică sezonieră a modului activ” (SEERon) înseamnă rata medie de eficiență energetică a unității în modul activ pentru funcția de răcire, compusă din sarcina parțială și din ratele de eficiență energetică corespunzătoare unui interval dat [EERbin(Tj)] și ponderate cu orele per interval pe durata cărora intervin condițiile definite pentru intervalul respectiv;

24.

„sarcina parțială” înseamnă sarcina de răcire [Pc(Tj)] sau de încălzire [Ph(Tj)] [kW] la o anumită temperatură exterioară Tj, calculată prin înmulțirea sarcinii nominale cu raportul sarcinii parțiale;

25.

„rata de eficiență energetică corespunzătoare unui interval dat” [EERbin(Tj)] înseamnă rata de eficiență energetică specifică fiecărui interval j cu temperatura exterioară Tj dintr-un sezon, obținută din sarcina parțială, din capacitatea declarată și din rata de eficiență energetică declarată [EERd(Tj)] pentru intervalele specificate (j) și calculată pentru alte intervale prin interpolare/extrapolare, corectată, atunci când este necesar, prin coeficientul de degradare;

26.

„coeficientul de performanță sezonier” (SCOP) este coeficientul general de performanță a unității, reprezentativ pentru întregul sezon de încălzire desemnat (valoarea SCOP se referă la un sezon de încălzire desemnat), calculat prin împărțirea cererii anuale de referință pentru încălzire la consumul anual de energie electrică pentru încălzire;

27.

„cererea anuală de referință pentru încălzire” (QH) înseamnă cererea de referință pentru încălzire [kWh/a] care se referă la un sezon de încălzire desemnat, utilizată ca bază de calcul pentru SCOP și calculată ca produsul dintre sarcina nominală de încălzire (Pdesignh) și orele echivalente în modul activ pentru încălzire sezoniere (HHE);

28.

„orele echivalente în modul activ pentru încălzire ” (HHE) înseamnă numărul anual estimat de ore [h/a] în care unitatea trebuie să producă sarcina nominală de încălzire (Pdesignh) pentru a satisface cererea anuală de referință pentru încălzire, stabilite în tabelul 4 din anexa II;

29.

„consumul anual de energie electrică pentru încălzire” (QHE) înseamnă consumul de energie electrică [kWh/a] necesar pentru satisfacerea cererii anuale de referință pentru încălzire indicate, care se referă la un sezon de încălzire desemnat și se calculează prin împărțirea cererii anuale de referință pentru încălzire la coeficientul sezonier de performanță al modului activ (SCOPon) și la consumul de energie electrică al unității în modurile „oprit prin termostat”, standby, oprit și în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter pe durata sezonului de încălzire;

30.

„coeficientul sezonier de performanță al modului activ” (SCOPon) înseamnă coeficientul mediu de performanță al unității în modul activ pentru sezonul de încălzire desemnat, obținut din sarcina parțială, din capacitatea electrică de încălzire de rezervă (acolo unde este necesar) și din coeficienții de performanță corespunzători unui interval dat [COPbin(Tj)] și ponderat cu orele per interval pe durata cărora intervin condițiile definite pentru intervalul respectiv;

31.

„capacitatea încălzitorului electric de rezervă” [elbu(Tj)] este capacitatea de încălzire [kW] a unui încălzitor electric de rezervă real sau presupus, cu valoarea COP egală cu 1, care suplimentează capacitatea de încălzire declarată [Pdh(Tj)] pentru a atinge sarcina parțială de încălzire [Ph(Tj)] în cazul în care Pdh(Tj) este mai mică decât Ph(Tj), pentru temperatura exterioară (Tj);

32.

„coeficientul de performanță corespunzător unui interval dat” [COPbin(Tj)] înseamnă coeficientul de performanță specific pentru fiecare interval j cu temperatura exterioară Tj într-un sezon, obținut din sarcina parțială, din capacitatea declarată și din coeficientul de performanță declarat [COPd(Tj)] pentru intervale (j) specificate și calculat pentru alte intervale prin interpolare/extrapolare, corectat, atunci când este necesar, prin coeficientul de degradare;

33.

„capacitatea declarată” [kW] este capacitatea ciclului cu compresie de vapori a unității pentru răcire [Pdc(Tj)] sau pentru încălzire [Pdh(Tj)], pentru o temperatură exterioară Tj și interioară (Tin), declarată de fabricant;

34.

„valoarea de uz” (SV) [(m3/min)/W] înseamnă, pentru ventilatoarele de confort, raportul dintre debitul maxim al ventilatorului [m3/min] și puterea de intrare a ventilatorului [W];

35.

„controlul capacității” înseamnă caracteristica unei unități de a-și schimba capacitatea prin modificarea debitului volumetric. Unitățile trebuie indicate ca fiind „fixe”dacă unitatea nu își poate schimba debitul volumetric, „în trepte” dacă debitul volumetric este modificat sau variat în serii de maximum două trepte, sau „variabile” dacă debitul volumetric este modificat sau variat în serii de trei sau mai multe trepte;

36.

„funcție” înseamnă indicarea capacității unității de a răci, de a încălzi sau și de a răci și de a încălzi aerul interior;

37.

„sarcina nominală” înseamnă sarcina de răcire declarată (Pdesignc) și/sau sarcina de încălzire declarată (Pdesignh) [kW] la temperatura de proiectare de referință, unde

pentru modul de răcire, Pdesignc este egală cu capacitatea declarată pentru răcire la Tj egală cu Tdesignc;

pentru modul de încălzire, Pdesignh este egală cu sarcina parțială la Tj egală cu Tdesignh;

38.

„rata de eficiență energetică declarată” [EERd(Tj)] înseamnă rata de eficiență energetică pentru un număr limitat de intervale (j) specificate cu temperatura exterioară (Tj), declarată de fabricant;

39.

„coeficientul de performanță declarat” [COPd(Tj)] înseamnă coeficientul de performanță pentru un număr limitat de intervale (j) specificate cu temperatura exterioară (Tj), declarat de fabricant;

40.

„temperatură bivalentă” (Tbiv) înseamnă temperatura exterioară (Tj) [°C] declarată de fabricant pentru încălzire la care capacitatea declarată este egală cu sarcina parțială și sub care capacitatea declarată trebuie suplimentată cu capacitatea încălzitorului electric de rezervă pentru a atinge sarcina parțială de încălzire;

41.

„temperatura limită de funcționare” (Tol) înseamnă temperatura exterioară [°C] declarată de fabricant pentru încălzire, sub care aparatul de climatizare nu va putea avea capacitatea de a încălzi. Sub această temperatură, capacitatea declarată este egală cu zero;

42.

„capacitatea intervalului de comutare” [kW] este media (ponderată cu timpul) a capacității declarate pentru intervalul de comutare supus testării pentru răcire (Pcycc) sau încălzire (Pcych);

43.

„eficiența intervalului de comutare pentru răcire” (EERcyc) reprezintă raportul mediu de eficiență energetică pentru intervalul de comutare supus testării (oprirea și pornirea compresorului), calculată prin împărțirea capacității integrate de răcire pentru intervalul respectiv [kWh] la puterea de intrare integrată pentru același interval [kWh];

44.

„eficiența intervalului de comutare pentru încălzire” (COPcyc) reprezintă coeficientul mediu de performanță pentru intervalul de comutare supus testării (oprirea și pornirea compresorului), calculată prin împărțirea capacității integrate de încălzire pentru intervalul respectiv [kWh] la puterea de intrare integrată pentru același interval [kWh];

45.

„coeficientul de degradare” este măsura eficienței pierdute din cauza activării ciclului (oprirea/pornirea compresorului în modul activ) stabilit pentru răcire (Cdc), pentru încălzire (Cdh) sau din oficiu la valoarea 0,25;

46.

„modul activ” înseamnă modul care corespunde orelor cu o sarcină de răcire sau de încălzire a clădirii și în care funcția de răcire sau de încălzire a unității este activată. Această condiție poate necesita activarea ciclului pornit/oprit al unității pentru a atinge sau a menține temperatura necesară a aerului interior;

47.

„modul oprit prin termostat” înseamnă un mod care corespunde orelor fără sarcină de răcire sau încălzire, în care funcția de răcire sau de încălzire a unității este activată, însă unitatea nu funcționează deoarece nu există sarcină de răcire sau de încălzire. Această funcție este prin urmare legată de temperaturile exterioare și nu de sarcinile interioare. Ciclul ponit/oprit în modul activ nu este considerat mod oprit prin termostat;

48.

„modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter” înseamnă o stare în care unitatea a activat un dispozitiv de încălzire pentru a împiedica agentul frigorific să migreze în compresor în vederea limitării concentrării agentului frigorific în ulei la pornirea compresorului;

49.

„consumul de putere în modul oprit prin termostat” (PTO) înseamnă consumul de putere al unității [kW] în timp ce aceasta se află în modul oprit prin termostat;

50.

„consumul de putere în modul standby” (PSB) înseamnă consumul de putere al unității [kW] aflate în modul standby;

51.

„consumul de putere în modul oprit” (POFF) înseamnă consumul de putere al unității [kW] în modul oprit;

52.

„consumul de putere în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter” (PCK) înseamnă consumul de putere al unității [kW] în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter;

53.

„orele de funcționare în modul oprit prin termostat” (HTO) înseamnă numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul oprit prin termostat, a căror valoare depinde de sezonul și de funcția desemnate;

54.

„orele de funcționare în modul standby” ((HSB) înseamnă numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul standby, a căror valoare depinde de sezonul și de funcția desemnate;

55.

„orele de funcționare în modul oprit” (HOFF) înseamnă numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul oprit, a căror valoare depinde de sezonul și de funcția desemnate;

56.

„orele de funcționare în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter” (HCK) înseamnă numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter, a căror valoare depinde de sezonul și de funcția desemnate;

57.

„debitul nominal de aer” înseamnă debitul de aer [m3/h] măsurat la orificiul de evacuare a aerului al unităților interioare și/sau exterioare (dacă este cazul) ale aparatelor de climatizare în condiții nominale de funcționare pentru răcire (sau pentru încălzire dacă produsul nu are funcție de răcire);

58.

„puterea nominală de intrare pentru răcire” (PEER) înseamnă puterea electrică de intrare [kW] a unei unități atunci când asigură funcția de răcire în condiții nominale de funcționare;

59.

„puterea nominală de intrare pentru încălzire” (PCOP) înseamnă puterea electrică de intrare [kW] a unei unități atunci când asigură funcția de încălzire în condiții nominale de funcționare;

60.

„consumul de energie electrică pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă” (QSD respectiv QDD) înseamnă consumul de energie electrică al aparatelor de climatizare cu o singură conductă sau cu conductă dublă pentru funcția de răcire și/sau de încălzire (în funcție de situație) [cu o singură conductă în kWh/h, cu conductă dublă în kWh/a];

61.

„rata capacității” înseamnă raportul dintre capacitatea totală de răcire sau de încălzire declarată a tuturor unităților interioare funcționale și capacitatea de răcire sau de încălzire declarată a unității exterioare în condiții nominale de funcționare;

62.

„debitul maxim al ventilatorului” (F) înseamnă debitul de aer al ventilatorului de confort în poziția de intensitate maximă [m3/min], măsurat la ieșirea din ventilator cu mecanismul de oscilație (dacă este cazul) oprit;

63.

„mecanismul de oscilație” înseamnă capacitatea unui ventilator de confort de a schimba automat direcția debitului de aer în timpul funcționării ventilatorului;

64.

„nivelul de putere acustică al ventilatorului” înseamnă nivelul de putere acustică al ventilatorului de confort, ponderat cu A, în timp ce acesta furnizează debitul maxim al ventilatorului, măsurat la ieșire;

65.

„orele în modul activ al ventilatorului” (HCE) înseamnă numărul de ore [h/a] în care se presupune că ventilatorul de confort furnizează debitul maxim al ventilatorului, conform descrierii din tabelul 4 din anexa II.

2.   CERINȚE PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ MINIMĂ, CONSUMUL MAXIM DE PUTERE ÎN MODURILE OPRIT ȘI STANDBY ȘI NIVELUL DE PUTERE ACUSTICĂ MAXIM

(a)

De la 1 ianuarie 2013, aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă trebuie să respecte cerințele indicate în tabelele 1, 2 și 3 de mai jos, calculate în conformitate cu anexa II. Aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă și ventilatoarele de confort trebuie să respecte cerințele privind modurile standby și oprit indicate în tabelul 2 de mai jos. Cerințele privind eficiența energetică minimă și nivelul de putere acustică maxim trebuie să se refere la condițiile nominale de funcționare specificate în tabelul 2 din anexa II.

Tabelul 1

Cerințe privind eficiența energetică minimă

 

Aparatele de climatizare cu conductă dublă

Aparatele de climatizare cu o singură conductă

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Dacă GWP al agentului frigorific este > 150

2,40

2,36

2,40

1,80

Dacă GWP al agentului frigorific este < 150

2,16

2,12

2,16

1,62

Tabelul 2

Cerințe privind consumul maxim de putere în modurile oprit și standby pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă și ventilatoarele de confort

Modul oprit

Consumul de putere al echipamentului în orice stare care corespunde modului oprit nu trebuie să depășească 1,00 W.

Modul standby

Consumul de putere al echipamentului în orice stare care asigură numai o funcție de reactivare sau care asigură numai o funcție de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate nu trebuie să depășească 1,00 W.

Consumul de putere al echipamentului în orice stare care asigură numai afișarea unor informații sau a stării ori care asigură numai o combinație a funcției de reactivare și a afișării unor informații sau a stării nu trebuie să depășească 2,00 W.

Existența modului standby și/sau a modului oprit

Cu excepția cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care sunt destinate, echipamentele trebuie să dispună de modul oprit și/sau standby și/sau de o altă stare care să nu depășească cerințele de consum de putere aplicabile modului oprit și/sau standby atunci când echipamentele sunt conectate la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Tabelul 3

Cerințe privind nivelul de putere acustică maxim

Nivelul de putere acustică interior în dB(A)

65

(b)

De la 1 ianuarie 2013, aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, trebuie să respecte cerințele privind eficiența energetică minimă și nivelul de putere acustică maxim indicate în tabelele 4 și 5 de mai jos, calculate în conformitate cu anexa II. Cerințele privind eficiența energetică trebuie să țină seama de condițiile de proiectare de referință specificate în tabelul 3 din anexa II utilizând sezonul de încălzire „mediu”, acolo unde este cazul. Cerințele privind nivelul de putere acustică trebuie să se refere la condițiile nominale de funcționare specificate în tabelul 2 din anexa II.

Tabelul 4

Cerințe privind eficiența energetică minimă

 

SEER

SCOP

(Sezonul mediu de încălzire)

Dacă GWP al agentului frigorific este > 150

3,60

3,40

Dacă GWP al agentului frigorific este < 150

3,24

3,06

Tabelul 5

Cerințe privind nivelul de putere acustică maxim

Capacitatea nominală ≤ 6 kW

6 < Capacitatea nominală ≤ 12 kW

Nivelul de putere acustică interior în dB(A)

Nivelul de putere acustică exterior în dB(A)

Nivelul de putere acustică interior în dB(A)

Nivelul de putere acustică exterior în dB(A)

60

65

65

70

(c)

De la 1 ianuarie 2014, aparatele de climatizare trebuie să respecte cerințele indicate în tabelul de mai jos, calculate în conformitate cu anexa II. Cerințele privind eficiența energetică pentru aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, trebuie să se refere la condițiile de proiectare de referință specificate în tabelul 3 din anexa II utilizând sezonul de încălzire „mediu”, acolo unde este cazul. Cerințele privind eficiența energetică pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă trebuie să se refere la condițiile nominale de funcționare specificate în tabelul 2 din anexa II.

Tabelul 6

Cerințe privind eficiența energetică minimă

 

Aparate de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă

Aparate de climatizare cu conductă dublă

Aparate de climatizare cu o singură conductă

SEER

SCOP

(sezonul de încălzire: mediu)

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Dacă GWP al agentului frigorific este > 150 pentru < 6 kW

4,60

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Dacă GWP al agentului frigorific este ≤ 150 pentru < 6 kW

4,14

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

Dacă GWP al agentului frigorific este > 150 pentru 6-12 kW

4,30

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Dacă GWP al agentului frigorific este ≤ 150 pentru 6-12 kW

3,87

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

(d)

De la 1 ianuarie 2014, aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă și ventilatoarele de confort trebuie să respecte cerințele indicate în tabelul 7 de mai jos, calculate în conformitate cu anexa II.

Tabelul 7

Cerințe privind consumul maxim de putere în modurile oprit și standby

Modul oprit

Consumul de putere al echipamentului în orice stare care corespunde modului oprit nu trebuie să depășească 0,50 W.

Modul standby

Consumul de putere al echipamentului în orice stare care asigură numai o funcție de reactivare sau care asigură numai o funcție de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate nu trebuie să depășească 0,50 W.

Consumul de putere al echipamentului în orice stare care asigură numai afișarea unor informații sau a stării ori care asigură numai o combinație a funcției de reactivare și a afișării unor informații sau a stării nu trebuie să depășească 1,00 W.

Existența modului standby și/sau a modului oprit

Cu excepția cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care sunt destinate, echipamentele trebuie să dispună de modul oprit și/sau standby și/sau de o altă stare care să nu depășească cerințele de consum de putere aplicabile modului oprit și/sau standby atunci când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Gestionarea consumului de energie electrică

Atunci când echipamentul nu îndeplinește funcția principală sau când de funcțiile sale nu depind alte produse consumatoare de energie, și cu excepția cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care este destinat, echipamentul trebuie să ofere o funcție de gestionare a consumului de energie sau o funcție similară, care trece automat echipamentul, după cea mai scurtă perioadă posibilă, adecvată pentru utilizarea pentru care este destinat echipamentul, în

modul standby; sau

modul oprit; sau

o altă stare care nu depășește cerințele de consum de energie electrică aplicabile modului oprit și/sau standby atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Funcția de gestionare a consumului de energie electrică trebuie activată înainte de livrarea echipamentului.

3.   CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE DESPRE PRODUS

(a)

De la 1 ianuarie 2013, în ceea ce privește aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort, informațiile menționate la punctele de mai jos și calculate în conformitate cu anexa II trebuie să figureze:

(i)

în documentația tehnică a produselor;

(ii)

pe site-urile web cu acces liber ale fabricanților de aparate de climatizare și de ventilatoare de confort;

(b)

Fabricantul de aparate de climatizare și de ventilatoare de confort trebuie să furnizeze laboratoarelor care realizează teste de monitorizare a pieței, la cerere, informațiile necesare cu privire la instalarea unității aplicate pentru stabilirea capacității declarate, a valorilor SEER/EER, SCOP/COP și a valorii de uz și să furnizeze date de contact pentru obținerea unor astfel de informații.

(c)

Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă.

Tabelul 1

Cerințe privind informațiile  (4)

(numărul de zecimale din căsuță indică precizia raportării)

Informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile:


Funcția (a se indica dacă există)

Dacă funcția include încălzirea: a se indica sezonul de încălzire la care se referă informațiile. Valorile indicate trebuie să se refere la un singur sezon de încălzire la un moment dat. A se include cel puțin sezonul de încălzire „mediu”.

răcire

D/N

mediu

(obligatoriu)

D/N

încălzire

D/N

mai cald

(dacă este cazul)

D/N

 

mai rece

(dacă este cazul)

D/N

Element

simbol

valoare

unitate

Element

simbol

valoare

unitate

Sarcina nominală

Eficiența sezonieră

răcire

Pdesignc

x,x

kW

răcire

SEER

x,x

încălzire/medie

Pdesignh

x,x

kW

încălzire/medie

SCOP/A

x,x

încălzire/mai cald

Pdesignh

x,x

kW

încălzire/mai cald

SCOP/W

x,x

încălzire/mai rece

Pdesignh

x,x

kW

încălzire/mai rece

SCOP/C

x,x

Capacitatea declarată (5) pentru răcire, la temperatura interioară de 27(19) °C și cea exterioară Tj

Rata de eficiență energetică declarată (5) la temperatura interioară de 27(19) °C și cea exterioară Tj

Tj = 35 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 35 °C

EERd

x,x

Tj = 30 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 30 °C

EERd

x,x

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 25 °C

EERd

x,x

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 20 °C

EERd

x,x

Capacitatea declarată (5) pentru încălzire / sezon mediu, la temperatura interioară de 20 °C și cea exterioară Tj

Coeficientul de performanță declarat (5) / sezon mediu, la temperatura interioară de 20 °C și cea exterioară Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = temperatură bivalentă

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatură bivalentă

COPd

x,x

Tj = limita de funcționare

Pdh

x,x

kW

Tj = limita de funcționare

COPd

x,x

Capacitatea declarată (5) pentru încălzire / sezon mai cald, la temperatura interioară de 20 °C și cea exterioară Tj

Coeficientul de performanță declarat (5) / sezon mai cald, la temperatura interioară de 20 °C și cea exterioară Tj

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = temperatură bivalentă

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatură bivalentă

COPd

x,x

Tj = limita de funcționare

Pdh

x,x

kW

Tj = limita de funcționare

COPd

x,x

Capacitatea declarată (5) pentru încălzire / sezon mai rece, la temperatura interioară de 20 °C și cea exterioară Tj

Coeficientul de performanță declarat (5) / sezon mai rece, la temperatura interioară de 20 °C și cea exterioară Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = temperatură bivalentă

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatură bivalentă

COPd

x,x

Tj = limita de funcționare

Pdh

x,x

kW

Tj = limita de funcționare

COPd

x,x

Tj = – 15 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 15 °C

COPd

x,x

Temperatura bivalentă

Temperatura limită de funcționare

încălzire/medie

Tbiv

x

°C

încălzire/medie

Tol

x

°C

încălzire / mai cald

Tbiv

x

°C

încălzire / mai cald

Tol

x

°C

încălzire / mai rece

Tbiv

x

°C

încălzire / mai rece

Tol

x

°C

Capacitatea intervalului de comutare

Eficiența intervalului de comutare

pentru răcire

Pcycc

x,x

kW

pentru răcire

EERcyc

x,x

pentru încălzire

Pcych

x,x

kW

pentru încălzire

COPcyc

x,x

Coeficient de degradare pentru răcire (6)

Cdc

x,x

Coeficient de degradare pentru încălzire (6)

Cdh

x,x

Putere electrică de intrare în alte moduri decât modul activ

Consumul anual de energie electrică

modul oprit

POFF

x,x

kW

răcire

QCE

x

kWh/a

modul standby

PSB

x,x

kW

încălzire/medie

QHE

x

kWh/a

modul oprit prin termostat

PTO

x,x

kW

încălzire/mai cald

QHE

x

kWh/a

modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter

PCK

x,x

kW

încălzire/mai rece

QHE

x

kWh/a

Controlul capacității (a se indica una dintre cele trei posibilități)

Alte elemente

fix

D/N

Nivelul de putere acustică (interior/exterior)

LWA

x,x / x,x

dB(A)

în trepte

D/N

Potențial de încălzire globală

GWP

x

kgCO2 eq.

variabil

D/N

Debit nominal de aer (exterior/interior)

x / x

m3/h

Date de contact pentru informații suplimentare

Numele și adresa fabricantului sau a reprezentanților autorizați ai acestuia.

În măsura în care este relevant pentru funcționalitate, fabricantul furnizează informațiile solicitate conform tabelului nr. 1 de mai sus în documentația tehnică a produsului. Pentru unitățile cu controlul capacității marcat „în trepte”, se declară două valori, maximă și minimă, notate cu „hi/lo” și separate printr-o bară oblică, în fiecare căsuță referitoare la „capacitatea declarată”.

(d)

Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă

Aparatele de climatizare cu o singură conductă sunt denumite „aparate de climatizare locale” pe ambalaj, în documentația produsului și în toate materialele publicitare, pe suport de hârtie sau în format electronic.

Fabricantul trebuie să furnizeze informațiile detaliate în tabelul de mai jos.

Tabelul 2

Cerințe referitoare la informații

Informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile

[a se completa dacă este cazul]

Descriere

Simbol

Valoare

Unitate

Capacitatea nominală pentru răcire

Prated pentru răcire

[x,x]

kW

Capacitatea nominală pentru încălzire

Prated pentru încălzire

[x,x]

kW

Puterea nominală de intrare pentru răcire

PEER

[x,x]

kW

Puterea nominală de intrare pentru încălzire

PCOP

[x,x]

kW

Rata nominală de eficiență energetică

EERd

[x,x]

Coeficientul nominal de performanță

COPd

[x,x]

Consumul de putere în modul „ oprit prin termostat”

PTO

[x,x]

W

Consumul de putere în modul standby

PSB

[x,x]

W

Consumul de energie electrică al aparatelor cu o singură conductă / cu conductă dublă

(a se indica separat pentru răcire și încălzire)

DD: QDD

DD: [x]

DD: kWh/a

SD: QSD

SD: [x,x]

SD: kWh/h

Nivelul de putere acustică

LWA

[x]

dB(A)

Potențialul de încălzire globală

GWP

[x]

kgCO2 eq.

Datele de contact pentru informații suplimentare

Denumirea și adresa fabricantului sau a reprezentantului său autorizat.

(e)

Cerințe privind informațiile referitoare la ventilatoarele de confort.

Fabricantul trebuie să furnizeze informațiile detaliate în tabelul de mai jos.

Tabelul 3

Cerințe privind informațiile

Informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile

[a se completa dacă este cazul]

Descriere

Simbol

Valoare

Unitate

Debitul maxim al ventilatorului

F

[x,x]

m3/min

Puterea de intrare a ventilatorului

P

[x,x]

W

Valoarea de uz

SV

[x,x]

(m3/min)/W

Consumul de putere în modul standby

PSB

[x,x]

W

Nivelul de putere acustică al ventilatorului

LWA

[x]

dB(A)

Viteza maximă a aerului

c

[x,x]

m/sec

Standardul de măsurare pentru valoarea de uz

[indicați aici trimiterea la standardul de măsurare folosit]

Datele de contact pentru informații suplimentare

Denumirea și adresa fabricantului sau a reprezentantului său autorizat.


(1)  A treia evaluare privind schimbările climatice, realizată de IPCC în 2001 (Third Assessment Climate Change). Un raport al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(2)  Schimbările climatice, Evaluare științifică realizată de IPCC, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (Regatul Unit), 1990.

(3)  JO L 390, 31.12.2004, p. 24.

(4)  Pentru aparatele multisplit, se furnizează date pentru rata capacității egală cu 1.

(5)  = Pentru unitățile cu capacitate în trepte, în fiecare căsuță din secțiunile „Capacitatea declarată a unității” și „Valoarea EER/COP declarată a unității” vor fi declarate două valori separate printr-o bară oblică („/”)

(6)  = Dacă se alege din oficiu valoarea Cd = 0,25 atunci nu sunt necesare teste ale intervalului de comutare (rezultate ale acestora). În caz contrar, este necesar rezultatul testului pentru intervalul de comutare pentru încălzire sau pentru răcire.


ANEXA II

Măsurători și calcule

1.

În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, măsurătorile și calculele se fac cu ajutorul standardelor armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau utilizând o altă metodă fiabilă, precisă și reproductibilă care să țină seama de metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute și ale cărei rezultate sunt considerate a prezenta un grad scăzut de incertitudine. Măsurătorile și calculele trebuie să întrunească toți parametrii tehnici de mai jos.

2.

Determinarea consumului sezonier de energie și a eficienței sezoniere pentru rata de eficiență energetică sezonieră (SEER) și coeficientul de performanță sezonier (SCOP) ține seama de:

(a)

sezonul (sezoanele) european (europene) de răcire și de încălzire, definite în tabelul 1 de mai jos;

(b)

condițiile de proiectare de referință, definite în tabelul 3 de mai jos;

(c)

consumul de energie electrică în toate modurile de funcționare relevante, utilizând perioadele definite în tabelul 4 de mai jos;

(d)

efectele degradării eficienței energetice cauzate de ciclul pornit/oprit (dacă este cazul) în funcție de modul de control al capacității pentru răcire și/sau încălzire;

(e)

corecțiile coeficienților sezonieri de performanță în condițiile în care sarcina de încălzire nu poate fi atinsă prin capacitatea de încălzire;

(f)

contribuția unui încălzitor de rezervă (dacă este cazul) la calcularea eficienței sezoniere a unei unități în modul de încălzire.

3.

Atunci când informațiile privind un anumit model, reprezentând o combinație de unități interioare și exterioare au fost obținute prin calcul pe baza caracteristicilor de proiectare și/sau prin extrapolare de la alte combinații, documentația trebuie să includă detalii ale acestor calcule și/sau extrapolări, precum și ale testelor efectuate pentru verificarea preciziei calculelor (inclusiv detalii ale modelului matematic de calculare a performanței combinațiilor respective și ale măsurătorilor efectuate pentru a verifica acest model).

4.

Rata nominală de eficiență energetică (EERrated) și, atunci când este cazul, coeficientul nominal de performanță (COPrated) pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă se stabilesc în condițiile nominale de funcționare definite în tabelul 2 de mai jos.

5.

Calculul consumului sezonier de energie electrică pentru răcire (și/sau încălzire) ia în considerare consumul de energie electrică în toate modurile de funcționare relevante, definite în tabelul 3 de mai jos, utilizând orele de funcționare definite în tabelul 4 de mai jos.

6.

Eficiența ventilatorului de confort este determinată pe baza debitului nominal de aer al unității împărțit la puterea electrică nominală a unității.

Tabelul 1

Intervale sezoniere de răcire și încălzire (j = indicele intervalului, Tj = temperatura exterioară, hj = ore pe an per interval) unde „db” = temperatura termometrului uscat

SEZONUL DE RĂCIRE

j

#

Tj

°C

db

hj

h/an

1

17

205

2

18

227

3

19

225

4

20

225

5

21

216

6

22

215

7

23

218

8

24

197

9

25

178

10

26

158

11

27

137

12

28

109

13

29

88

14

30

63

15

31

39

16

32

31

17

33

24

18

34

17

19

35

13

20

36

9

21

37

4

22

38

3

23

39

1

24

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ore

2 602


SEZONUL DE ÎNCĂLZIRE

j

#

Tj

°C

db

hj

h/an

mediu

mai cald

mai rece

1-8

– 30 - – 23

0

0

0

9

–22

0

0

1

10

–21

0

0

6

11

–20

0

0

13

12

–19

0

0

17

13

–18

0

0

19

14

–17

0

0

26

15

–16

0

0

39

16

–15

0

0

41

17

–14

0

0

35

18

–13

0

0

52

19

–12

0

0

37

20

–11

0

0

41

21

–10

1

0

43

22

–9

25

0

54

23

–8

23

0

90

24

–7

24

0

125

25

–6

27

0

169

26

–5

68

0

195

27

–4

91

0

278

28

–3

89

0

306

29

–2

165

0

454

30

–1

173

0

385

31

0

240

0

490

32

1

280

0

533

33

2

320

3

380

34

3

357

22

228

35

4

356

63

261

36

5

303

63

279

37

6

330

175

229

38

7

326

162

269

39

8

348

259

233

40

9

335

360

230

41

10

315

428

243

42

11

215

430

191

43

12

169

503

146

44

13

151

444

150

45

14

105

384

97

46

15

74

294

61

Total ore

4 910

3 590

6 446

Tabelul 2

Condiții nominale de funcționare, temperaturile termometrului uscat

(temperaturile termometrului umed sunt indicate între paranteze)

Aparat

Funcție

Temperatura aerului interior

(°C)

Temperatura aerului exterior

(°C)

aparate de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă

răcire

27 (19)

35 (24)

încălzire

20 (max. 15)

7(6)

aparate de climatizare cu o singură conductă

răcire

35 (24)

35 (24) (1)

încălzire

20 (12)

20 (12) (1)


Tabelul 3

Condiții de proiectare de referință, temperaturile termometrului uscat

(temperaturile termometru umed sunt indicate între paranteze)

Funcția/sezonul

Temperatura aerului interior

( °C)

Temperatura aerului exterior

( °C)

Temperatura bivalentă

( °C)

Temperatura limită de funcționare

( °C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

răcire

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

nu se aplică

nu se aplică

încălzire/mediu

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

max. 2

max. – 7

încălzire / mai cald

Tdesignh = 2 (1)

max. 7

max. 2

încălzire / mai rece

Tdesignh = – 22 (– 23)

max. – 7

max. – 15


Tabelul 4

Ore de funcționare pe tip de aparat și pe mod de funcționare, folosite la calcularea consumului de energie electrică

Tip de aparat / funcții

(dacă este cazul)

Unitate

Sezonul de încălzire

Modul pornit

Modul „oprit prin termostat”

Modul standby

Modul oprit

Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter

 

 

 

răcire: HCE

încălzire: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Aparate de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă

Modul de răcire, dacă aparatul asigură numai funcția de răcire.

h/an

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Modurile de răcire și de încălzire, dacă aparatul asigură ambele moduri

Modul de răcire

h/an

 

350

221

2 142

0

2 672

Modul de încălzire

h/an

mediu

1 400

179

0

0

179

mai cald

1 400

755

0

0

755

mai rece

2 100

131

0

0

131

Modul de încălzire, dacă aparatul asigură numai funcția de încălzire.

h/an

mediu

1 400

179

0

3 672

3 851

mai cald

1 400

755

0

4 345

4 476

mai rece

2 100

131

0

2 189

2 944

Aparate de climatizare cu conductă dublă

Modul de răcire, dacă aparatul asigură numai funcția de răcire

h/60 min

 

1

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

Modurile de răcire și de încălzire, dacă aparatul asigură ambele moduri

Modul de răcire

h/60 min

 

1

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

Modul de încălzire

h/60 min

 

1

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

Modul de încălzire, dacă aparatul asigură numai funcția de încălzire

h/60 min

 

1

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

Aparate de climatizare cu o singură conductă

Modul de răcire

h/60 min

 

1

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

Modul de încălzire

h/60 min

 

1

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică


(1)  Pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă, condensatorul (evaporatorul), atunci când răcește (încălzește), nu este alimentat cu aer din exterior, ci cu aer din interior.


ANEXA III

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură de verificare pentru cerințele stabilite în anexa I.

1.

Autoritățile statului membru testează o singură unitate.

2.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, respectă cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament, după caz, dacă rata de eficiență energetică sezonieră a acestuia (SEER) sau coeficientul sezonier de performanță (SCOP), dacă este cazul, nu sunt mai mici decât valoarea declarată minus 8 %, la capacitatea declarată a unității. Valorile SEER și SCOP se stabilesc în conformitate cu anexa II.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare cu o singură conductă și cel cu conductă dublă respectă cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament, după caz, dacă rezultatele pentru condițiile de funcționare în modurile oprit și standby nu depășesc valorile limită cu mai mult de 10 %, și dacă rata eficienței energetice (EERrated) sau coeficientul de performanță (COPrated), dacă este cazul, nu sunt mai mici decât valoarea declarată minus 10 %. Valorile EER și COP se stabilesc în conformitate cu anexa II.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare respectă cerințele stabilite în prezentul regulament, după caz, dacă nivelul de putere acustică maxim nu depășește valoarea declarată cu mai mult de 2 dB(A).

3.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 nu este obținut, autoritatea de supraveghere a pieței alege în mod aleatoriu pentru testare încă trei unități din același model.

4.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, respectă cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament, după caz, dacă media celor trei unități pentru rata de eficiență energetică sezonieră (SEER) sau pentru coeficientul sezonier de performanță (SCOP), dacă este cazul, nu este mai mică decât valoarea declarată minus 8 %, la capacitatea declarată a unității. Valorile SEER și SCOP se stabilesc în conformitate cu anexa II.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare cu o singură conductă și cel cu conductă dublă respectă cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament, după caz, dacă media rezultatelor celor trei unități pentru condițiile de funcționare în modurile oprit și standby nu depășește valorile limită cu mai mult de 10 % și dacă media ratei de eficiență energetică (EERrated) sau a coeficientului de performanță (COPrated), dacă este cazul, nu este mai mică decât valoarea declarată minus 10 %. Valorile EER și COP se stabilesc în conformitate cu anexa II.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare respectă cerințele stabilite în prezentul regulament, după caz, dacă media nivelului de putere acustică maxim nu depășește valoarea declarată cu mai mult de 2 dB(A).

5.

În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la punctul 4, se consideră că modelul nu respectă dispozițiile din prezentul regulament.

În scopul verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, statele membre aplică procedura menționată în anexa II și standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ori alte metode de calcul și de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de ultimă generație general recunoscute.


ANEXA IV

Valori de referință

La data intrării în vigoare a prezentului regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață pentru aparatele de climatizare, din punctul de vedere al performanței energetice, a fost identificată după cum urmează:

Valori de referință pentru aparatele de climatizare

Aparate de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă

Aparate de climatizare cu conductă dublă

Aparate de climatizare cu o singură conductă

SEER

SCOP

EER

COP

EER

COP

8,50

5,10

3,00 (1)

3,15

3,15 (1)

2,60

Valoarea de referință pentru nivelul GWP-ului agentului frigorific utilizat în aparatul de climatizare este GWP ≤ 20.


(1)  Pe baza eficienței aparatelor de climatizare cu o singură conductă care asigură răcirea prin evaporare.


10.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/28


REGULAMENTUL (UE) NR. 207/2012 AL COMISIEI

din 9 martie 2012

privind instrucțiunile electronice de utilizare a dispozitivelor medicale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile (1), în special articolul 9 alineatul (10),

având în vedere Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (2), în special articolul 11 alineatul (14),

întrucât:

(1)

Pentru anumite dispozitive medicale, furnizarea de instrucțiuni de utilizare în format electronic în locul celor pe suport de hârtie poate fi benefică pentru utilizatorii profesioniști. În acest fel se poate reduce impactul asupra mediului și îmbunătăți competitivitatea sectorului dispozitivelor medicale prin reducerea costurilor, în același timp menținând sau îmbunătățind nivelul de siguranță.

(2)

Posibilitatea de a oferi instrucțiuni de utilizare în format electronic în locul celor pe suport de hârtie ar trebui să se limiteze la anumite dispozitive medicale și accesorii destinate utilizării în condiții specifice. În orice caz, din motive de siguranță și eficiență utilizatorii ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea de a obține instrucțiunile de utilizare respective pe suport de hârtie, la cerere.

(3)

Pentru a reduce riscurile potențiale cât mai mult posibil, producătorul ar trebui să evalueze oportunitatea furnizării instrucțiunilor de utilizare în format electronic pe baza unei evaluări specifice a riscurilor.

(4)

Pentru a garanta că utilizatorii au acces la instrucțiunile de utilizare, ar trebui să se furnizeze informații adecvate cu privire la accesul la aceste instrucțiuni de utilizare în format electronic și cu privire la dreptul de a solicita instrucțiuni de utilizare pe suport de hârtie.

(5)

Pentru a garanta accesul necondiționat la instrucțiunile de utilizare în format electronic și pentru a facilita difuzarea actualizărilor și a alertelor privind produsele, instrucțiunile de utilizare în format electronic trebuie să fie de asemenea disponibile pe un site internet.

(6)

Indiferent de obligațiile lingvistice impuse producătorilor de legislația statelor membre, este necesar ca producătorii care furnizează instrucțiuni de utilizare în format electronic să menționeze pe site-ul lor internet în ce limbi ale Uniunii sunt disponibile instrucțiunile respective.

(7)

Cu excepția dispozitivelor medicale din clasa I, definite în anexa IX la Directiva 93/42/CEE, îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie examinată de către un organism notificat în cursul procedurii aplicabile pentru evaluarea conformității pe baza unei metode specifice de eșantionare.

(8)

Având în vedere necesitatea ca atât producătorii, cât și organismele notificate să asigure protecția dreptului la confidențialitate al persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, este oportun să se dispună ca site-urile care conțin instrucțiuni de utilizare a unui dispozitiv medical să îndeplinească cerințele din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3).

(9)

Pentru a asigura siguranța și coerența, instrucțiunile de utilizare în format electronic care sunt furnizate în plus față de instrucțiunile de utilizare complete pe suport de hârtie ar trebui să fie reglementate de prezentul regulament în ceea ce privește cerințele limitate privind conținutul lor și site-urile internet.

(10)

Este oportun să se prevadă o aplicare întârziată a prezentului regulament pentru a facilita o trecere ușoară către noul sistem și pentru a oferi tuturor operatorilor și statelor membre timpul de adaptare necesar.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 6 alineatul (2) din Directiva 90/385/CEE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește condițiile în care instrucțiunile de utilizare a dispozitivelor medicale menționate la punctul 15 din anexa 1 la Directiva 90/385/CEE și la punctul 13 din anexa I la Directiva 93/42/CEE pot fi furnizate în format electronic în locul furnizării pe suport de hârtie.

Prezentul regulament stabilește, de asemenea, anumite cerințe privind instrucțiunile de utilizare în format electronic care sunt furnizate în plus față de instrucțiunile complete de utilizare pe suport de hârtie, în ceea ce privește conținutul lor și site-urile internet.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„instrucțiuni de utilizare” înseamnă informațiile furnizate de producător pentru a informa utilizatorul dispozitivului în legătură cu utilizarea sigură și corespunzătoare a acestuia, cu performanțele sale preconizate, precum și cu orice măsuri de precauție care trebuie luate după cum se menționează în părțile relevante de la punctul 15 din anexa 1 la Directiva 90/385/CEE și de la punctul 13 din anexa I la Directiva 93/42/CEE;

(b)

„instrucțiuni de utilizare în format electronic” înseamnă instrucțiunile de utilizare afișate în format electronic de dispozitiv, conținute în suporturi portabile de stocare electronică furnizate de producător împreună cu dispozitivul, sau instrucțiunile de utilizare disponibile pe un site internet;

(c)

„utilizatori profesioniști” înseamnă persoanele care utilizează dispozitivul medical în timpul lucrului și în cadrul unei activități profesionale medicale;

(d)

„dispozitive medicale fixe instalate” înseamnă dispozitivele și accesoriile acestora care sunt destinate să fie instalate, atașate sau altfel fixate într-un amplasament specific într-o unitate medicală în așa fel încât să nu poată fi deplasate din amplasamentul respectiv sau detașate fără utilizarea unor instrumente sau aparate și care nu sunt concepute special pentru a fi folosite în cadrul unei unități medicale mobile.

Articolul 3

(1)   Sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (2), producătorii pot furniza instrucțiuni de utilizare în format electronic în locul celor pe suport de hârtie dacă instrucțiunile respective se referă la oricare din următoarele dispozitive:

(a)

dispozitivele medicale active implantabile și accesoriile acestora reglementate de Directiva 90/385/CEE destinate să fie utilizate exclusiv pentru implantarea sau programarea unui anumit dispozitiv medical activ implantabil;

(b)

dispozitivele medicale implantabile și accesoriile acestora reglementate de Directiva 93/42/CEE destinate să fie utilizate exclusiv pentru implantarea unui anumit dispozitiv medical implantabil;

(c)

dispozitivele medicale fixe instalate reglementate de Directiva 93/42/CEE;

(d)

dispozitivele medicale și accesoriile acestora reglementate de Directivele 90/385/CEE și 93/42/CEE, dotate cu un sistem încorporat care afișează instrucțiunile de utilizare;

(e)

software-ul independent reglementat de Directiva 93/42/CEE.

(2)   Producătorii pot furniza instrucțiuni de utilizare în format electronic în locul celor pe suport de hârtie pentru dispozitivele enumerate la alineatul (1) în următoarele condiții:

(a)

dispozitivele și accesoriile sunt destinate exclusiv utilizării de către utilizatori profesioniști;

(b)

utilizarea de către alte persoane nu este previzibilă în mod rezonabil.

Articolul 4

(1)   Producătorii dispozitivelor menționate la articolul 3 care oferă instrucțiuni de utilizare în format electronic în locul celor pe suport de hârtie efectuează o evaluare a riscurilor documentată care abordează cel puțin următoarele elemente:

(a)

cunoștințele și experiența utilizatorilor vizați, în special în ceea ce privește folosirea dispozitivului și necesitățile utilizatorilor;

(b)

caracteristicile mediului în care dispozitivul va fi folosit;

(c)

cunoștințele și experiența utilizatorului vizat cu privire la hardware-ul și software-ul necesare pentru a afișa instrucțiunile de utilizare în format electronic;

(d)

accesul utilizatorului la resursele electronice previzibile în mod rezonabil necesare în momentul utilizării;

(e)

funcționarea dispozitivelor de siguranță, pentru a garanta că datele electronice și conținutul sunt protejate împotriva oricărei manipulări neautorizate;

(f)

mecanismele de siguranță și de creare a unor copii de rezervă în cazul unor erori ale hardware-ului sau software-ului, mai ales dacă instrucțiunile de utilizare în format electronic sunt integrate în dispozitiv;

(g)

situațiile de urgență medicală previzibile care necesită disponibilitatea informațiilor pe suport de hârtie;

(h)

impactul întreruperii temporare a accesului la site-ul internet specific sau la internet în general, sau al unei probleme de acces din unitatea medicală, precum și măsurile de siguranță disponibile pentru a face față unei astfel de situații;

(i)

evaluarea perioadei de timp în care instrucțiunile de utilizare trebuie să fie furnizate pe suport de hârtie la cererea utilizatorilor.

(2)   Evaluarea riscurilor pentru furnizarea instrucțiunilor de utilizare în format electronic se actualizează ținându-se cont de experiența acumulată în etapa ulterioară introducerii pe piață.

Articolul 5

Producătorii dispozitivelor menționate la articolul 3 pot furniza instrucțiuni de utilizare în format electronic în locul celor pe suport de hârtie în următoarele condiții:

1.

evaluarea riscurilor menționată la articolul 4 demonstrează că furnizarea de instrucțiuni de utilizare în format electronic menține sau ameliorează nivelul de siguranță obținut prin furnizarea de instrucțiuni de utilizare pe suport de hârtie;

2.

producătorii oferă instrucțiuni de utilizare în format electronic în toate statele membre în care produsul este pus la dispoziție sau pus în funcțiune, cu excepția cazului în care lipsa furnizării este justificată în mod corespunzător în evaluarea riscurilor menționată la articolul 4;

3.

producătorii dispun de un sistem de furnizare a instrucțiunilor de utilizare pe suport de hârtie fără costuri suplimentare pentru utilizator, în termenul prevăzut în evaluarea riscurilor menționată la articolul 4 și cel mai târziu în termen de șapte zile calendaristice de la primirea unei cereri din partea utilizatorului sau la livrarea dispozitivului în cazul în care în momentul comenzii se solicită acest lucru;

4.

producătorii furnizează, pe dispozitiv sau pe un prospect, informații privind situațiile previzibile de urgență medicală și, pentru dispozitivele dotate cu un sistem încorporat care afișează instrucțiunile de utilizare, informații privind modul de pornire a dispozitivului;

5.

producătorii asigură proiectarea și funcționarea adecvată a instrucțiunilor de utilizare în formă electronică și furnizează dovezi ale verificării și validării efectuate în acest scop;

6.

pentru dispozitivele medicale dotate cu un sistem încorporat care afișează instrucțiunile de utilizare, producătorii se asigură că afișarea instrucțiunilor de utilizare nu împiedică utilizarea în condiții de siguranță a dispozitivului, în special în ceea ce privește monitorizarea sau menținerea funcțiilor vitale;

7.

producătorii furnizează, în catalogul lor sau pe alte suporturi de informații adecvate, informații privind cerințele în materie de hardware și software necesare pentru a afișa instrucțiunile de utilizare;

8.

producătorii dispun de un sistem prin care se indică în mod clar când au fost revizuite instrucțiunile de utilizare și prin care se informează fiecare utilizator al dispozitivului în cazul în care revizuirea a fost necesară din motive de siguranță;

9.

pentru dispozitivele cu o dată de expirare precizată, cu excepția dispozitivelor implantabile, producătorii păstrează instrucțiunile de utilizare în format electronic la dispoziția utilizatorilor pentru o perioadă de cel puțin doi ani după data de expirare a ultimului dispozitiv produs;

10.

pentru dispozitivele fără o dată de expirare precizată și pentru dispozitivele implantabile, producătorii păstrează instrucțiunile de utilizare în format electronic la dispoziția utilizatorilor pentru o perioadă de cincisprezece ani de la fabricarea ultimului dispozitiv.

Articolul 6

(1)   Producătorii indică în mod clar că instrucțiunile de utilizare a dispozitivului sunt furnizate în format electronic în locul furnizării pe suport de hârtie.

Aceste informații sunt furnizate pe ambalajul fiecărei unități sau, dacă este cazul, pe ambalajul primar. În cazul dispozitivelor medicale fixe instalate, informațiile respective trebuie, de asemenea, să figureze chiar pe dispozitiv.

(2)   Producătorii furnizează informații cu privire la modul de accesare a instrucțiunilor de utilizare în format electronic.

Informațiile respective se furnizează conform prevederilor de la alineatul (1) al doilea paragraf sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document pe hârtie furnizat împreună cu fiecare dispozitiv.

(3)   Informațiile privind modul de accesare a instrucțiunilor de utilizare în format electronic conțin următoarele elemente:

(a)

orice informații necesare pentru a consulta instrucțiunile de utilizare;

(b)

o referință unică, oferind acces direct, și orice alte informații de care utilizatorul are nevoie pentru a identifica și a accesa instrucțiunile de utilizare corespunzătoare;

(c)

datele de contact relevante ale producătorului;

(d)

unde, cum și până când se pot solicita instrucțiunile de utilizare pe suport de hârtie, care se obțin fără costuri suplimentare, în conformitate cu articolul 5.

(4)   Dacă o parte a instrucțiunilor de utilizare este destinată pacientului, acea parte nu se furnizează în format electronic.

(5)   Instrucțiunile de utilizare în format electronic sunt integral disponibile ca text care poate conține simboluri și grafice conținând cel puțin aceleași informații ca și instrucțiunile de utilizare pe suport de hârtie. Fișiere video sau audio pot fi oferite în plus față de text.

Articolul 7

(1)   Dacă producătorii furnizează instrucțiunile de utilizare în format electronic pe un suport de stocare electronică împreună cu dispozitivul sau dacă dispozitivul este dotat cu un sistem încorporat care afișează instrucțiunile de utilizare, instrucțiunile de utilizare în format electronic sunt, de asemenea, puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul unui site internet.

(2)   Orice site internet care conține instrucțiunile de utilizare a unui dispozitiv care sunt furnizate în format electronic în locul furnizării pe suport de hârtie îndeplinește următoarele cerințe:

(a)

instrucțiunile de utilizare sunt furnizate într-un format folosit în mod obișnuit, care poate fi citit cu un software disponibil în mod gratuit;

(b)

este protejat împotriva intruziunilor în hardware sau software;

(c)

este furnizat în așa fel încât opririle serverului și erorile de vizualizare sunt reduse cât mai mult cu putință;

(d)

menționează în ce limbi ale Uniunii sunt furnizate instrucțiunile de utilizare în format electronic de către producător;

(e)

îndeplinește cerințele Directivei 95/46/CE;

(f)

adresa de internet afișată în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) este stabilă și direct accesibilă în timpul perioadelor prevăzute la punctele 9 și 10 din articolul 5;

(g)

toate versiunile anterioare ale instrucțiunilor de utilizare publicate în format electronic și data publicării lor sunt disponibile pe site-ul internet.

Articolul 8

Cu excepția dispozitivelor medicale din clasa I, definite în anexa IX la Directiva 93/42/CEE, îndeplinirea obligațiilor prevăzute la articolele 4-7 din prezentul regulament este examinată de un organism notificat în cursul procedurii aplicabile pentru evaluarea conformității prevăzute la articolul 9 din Directiva 90/385/CEE sau la articolul 11 din Directiva 93/42/CEE. Examinarea se bazează pe o metodă specifică de eșantionare, adaptată la clasa și la complexitatea produsului.

Articolul 9

Instrucțiunile de utilizare în format electronic care sunt furnizate în plus față de instrucțiunile de utilizare complete pe suport de hârtie sunt în concordanță cu conținutul instrucțiunilor de utilizare pe suport de hârtie.

Dacă aceste instrucțiuni de utilizare sunt furnizate prin intermediul unui site internet, site-ul îndeplinește cerințele stabilite la articolul 7 alineatul (2) literele (b), (e) și (g).

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189, 20.7.1990, p. 17.

(2)  JO L 169, 12.7.1993, p. 1.

(3)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.


10.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 208/2012 AL COMISIEI

din 9 martie 2012

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercițiului bugetar 2012 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană și de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 807/2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 43 literele (f) și (g), coroborat cu articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a sistemului agromonetar pentru moneda euro (2), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 121/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) se instituie un program prin care pot fi distribuite produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune. În acest scop, pot fi puse la dispoziție produse din stocurile de intervenție sau, dacă nu sunt disponibile stocuri de intervenție adecvate pentru programul de distribuire de produse alimentare, se pot achiziționa produse alimentare de pe piață. Pentru 2012 și 2013, programul este inclus în lista măsurilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (4), în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(2)

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, Comisia trebuie să adopte planuri anuale. Planul anual de distribuție pentru 2012 a fost adoptat la 10 iunie 2011 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 al Comisiei (5) exclusiv pe baza produselor disponibile din stocurile de intervenție. Resursele suplimentare puse la dispoziție în exercițiul bugetar 2012 pentru distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, ca urmare a modificării articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prin Regulamentul (CE) nr. 121/2012, ar trebui alocate statelor membre.

(3)

În vederea respectării plafonului bugetar anual, cheltuielile de transfer în cadrul Uniunii, după caz, ar trebui incluse în suma totală alocată fiecărui stat membru pentru a pune în aplicare planul de distribuție 2012. De asemenea, termenele prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune (6) pentru solicitările de plată și efectuarea plăților de către autoritățile competente ar trebui ajustate, în scopul de a se garanta că resursele alocate în cadrul planului de distribuție 2012 sunt eligibile pentru sprijin din partea Uniunii doar dacă plățile respective sunt efectuate în exercițiul bugetar 2012.

(4)

Ținând cont de calendarul mai scurt de care dispun statele membre pentru a pune în aplicare planul de distribuție 2012 din cauza datei intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 121/2012, este oportun să se acorde o prelungire a termenelor prevăzute la articolul 3 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 cu privire la perioada de punere în aplicare a planului anual și finalizarea operațiunilor de plată pentru produsele mobilizate pe piață.

(5)

Revizuirea respectivă a planului de distribuție 2012 se efectuează într-un moment în care dispozițiile administrative naționale pentru punerea în aplicare a planului ar trebui să fie aproape finalizate, cantitățile de produse disponibile în stocurile de intervenție care sunt realocate ca urmare a deciziei Finlandei de a renunța la o parte din alocația sa de lapte praf degresat sau ca urmare a reevaluării cantităților exacte din stocurile de intervenție nu ar trebui luate în considerare atunci când se calculează dacă statele membre au respectat obligația prevăzută la articolul 3 alineatul (2) paragrafele al doilea și al treilea din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 de a retrage 70 % din cantitățile de cereale și de lapte praf degresat în termenele stabilite la articolul în cauză.

(6)

Având în vedere că perioada de punere în aplicare a planului de distribuție 2012 este deja avansată și în scopul de a acorda statelor membre cât mai mult timp pentru a lua măsurile necesare punerii în aplicare a planului modificat, prezentul Regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării.

(7)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Pentru 2012, distribuirea de alimente către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, în temeiul articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se realizează în conformitate cu planul anual de distribuție stabilit în anexa I la prezentul regulament.

Resursele financiare disponibile pentru punerea în aplicare a planului de distribuție 2012 pot fi utilizate de statele membre în limitele prevăzute în anexa I litera (a).

Cantitățile din fiecare tip de produs care trebuie retrase din stocurile de intervenție sunt prevăzute în anexa I litera (b).

Sumele orientative alocate statelor membre pentru achiziționarea de produse alimentare de pe piața Uniunii sunt prevăzute în anexa I litera (c).

(2)   Se autorizează utilizarea cerealelor ca plată pentru produse pe bază de orez mobilizate pe piață, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.

Articolul 2

Transferul pe teritoriul Uniunii al produselor menționate în anexa II la prezentul regulament se autorizează în condițiile stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 807/2010. Sumele orientative alocate statelor membre pentru rambursarea cheltuielilor de transfer în cadrul Uniunii, astfel cum se prevede în cadrul planului anual de distribuție menționat la articolul 1, sunt prevăzute în anexa I litera (d).”

2.

Se inserează următoarele articole 2a-2d:

„Articolul 2a

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, perioada de punere în aplicare a planului anual de distribuție 2012 se încheie la 28 februarie 2013.

Articolul 2b

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, în cadrul planului de distribuție 2012, în cazul produselor mobilizate pe piață în temeiul articolului 2 alineatul (3) litera (a) punctele (iii) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, operațiunile de plată pentru produsele care urmează a fi livrate de operator se efectuează înainte de 15 octombrie 2012.

Articolul 2c

Pentru planul de distribuție 2012, articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf prima teză și al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, după caz, nu se aplică următoarelor cantități de stocuri de intervenție:

(a)

5,46 tone de cereale stocate în Regatul Unit și alocate Bulgariei;

(b)

0,651 tone de cereale stocate în Finlanda și alocate Bulgariei;

(c)

249,04 tone de cereale stocate în Franța și alocate Bulgariei;

(d)

635,325 tone de lapte praf degresat stocate în Estonia și alocate Estoniei.

Articolul 2d

Prin derogare de la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, pentru planul de distribuție 2012, solicitările de plată se înaintează autorităților competente din fiecare stat membru până la 30 septembrie 2012. Cu excepția cazurilor de forță majoră, solicitările înaintate după această dată nu sunt acceptate.

În limitele prevăzute în anexa I litera (a), cheltuielile sunt eligibile pentru finanțare de către Uniune doar dacă au fost plătite de statul membru beneficiarului până cel târziu la 15 octombrie 2012.”

3.

Anexele I și II se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 349, 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 44, 16.2.2012, p. 1.

(4)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(5)  JO L 152, 11.6.2011, p. 24.

(6)  JO L 242, 15.9.2010, p. 9.


ANEXĂ

ANEXA I

PLAN ANUAL DE DISTRIBUȚIE PENTRU 2012

(a)

Cuantumul total al resurselor financiare defalcate pe state membre:

(în EUR)

Stat membru

Sumă

Belgia

11 710 463

Bulgaria

21 439 346

Republica Cehă

135 972

Estonia

2 359 486

Irlanda

2 594 467

Grecia

21 651 199

Spania

80 401 345

Franța

70 563 823

Italia

95 641 425

Letonia

5 558 220

Lituania

7 491 644

Luxemburg

171 704

Ungaria

13 715 022

Malta

721 992

Polonia

75 296 812

Portugalia

19 332 607

România

60 689 367

Slovenia

2 533 778

Slovacia

5 098 384

Finlanda

2 892 944

Total

500 000 000

(b)

Cantitatea din fiecare tip de produs care urmează să fie retrasă din stocurile de intervenție ale Uniunii Europene în vederea distribuirii în fiecare stat membru, în limita sumelor prevăzute la litera (a) din prezenta anexă:

(în tone)

Stat membru

Cereale

Lapte praf degresat

Belgia

 

1 560,275

Bulgaria

39 150,874

 

Republica Cehă

450,000

 

Estonia

 

635,325

Irlanda

 

727,900

Grecia

 

2 682,575

Spania

 

10 093,975

Franța

249,040

8 858,925

Italia

 

12 337,975

Letonia

 

870,050

Lituania

 

1 032,575

Ungaria

 

1 807,425

Malta

1 230,373

 

Polonia

 

9 662,825

Portugalia

 

2 524,725

România

112 527,069

 

Slovenia

 

287,750

Slovacia

8 976,092

 

Finlanda

 

489,300

Total

162 583,448

53 571,600

(c)

Sumele orientative alocate statelor membre pentru achiziționarea de produse alimentare de pe piața Uniunii în limitele prevăzute la litera (a) din prezenta anexă:

(în EUR)

Stat membru

Sumă

Belgia

8 346 393

Bulgaria

14 004 438

Republica Cehă

70 619

Estonia

1 136 698

Irlanda

1 200 145

Grecia

15 656 380

Spania

57 977 800

Franța

51 172 604

Italia

68 479 620

Letonia

3 736 468

Lituania

5 281 095

Luxemburg

161 225

Ungaria

9 751 550

Malta

493 784

Polonia

54 100 415

Portugalia

13 763 634

România

39 979 504

Slovenia

1 883 893

Slovacia

3 590 632

Finlanda

1 871 094

Total

352 657 991

(d)

Sumele orientative alocate statelor membre pentru rambursarea cheltuielilor de transfer în cadrul Uniunii în limitele prevăzute la litera (a) din prezenta anexă:

(în EUR)

Stat membru

Sumă

Bulgaria

2 300 431

Republica Cehă

12 211

Grecia

126 066

Spania

401 345

Franța

17 915

Italia

399 005

Letonia

5 509

Ungaria

61 128

Malta

63 361

Polonia

205 907

Portugalia

108 700

România

5 970 071

Slovenia

7 073

Slovacia

305 884

Finlanda

15 394

Total

10 000 000

ANEXA II

(a)

Transferurile de cereale pe teritoriul Uniunii autorizate în cadrul planului de distribuție pentru exercițiul bugetar 2012:

 

Cantitate

(în tone)

Deținător

Beneficiar

1

33 989,414

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

2

5 161,460

RPA, United Kingdom

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

3

450,000

SJV, Sverige

SZIF, Česká Republika

4

1 230,373

SJV, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5

16 856,043

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

6

41 360,295

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7

54 310,731

SJV, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

8

147,000

FranceAgriMer, France

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

9

8 829,092

SJV, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

(b)

Transferurile de lapte praf degresat pe teritoriul Uniunii autorizate în cadrul planului de distribuție pentru exercițiul bugetar 2012:

 

Cantitate

(în tone)

Deținător

Beneficiar

1

2 682,575

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

2

330,350

SZIF, Česká Republika

FEGA, España

3

6 308,425

OFI, Ireland

FEGA, España

4

3 455,200

RPA, United Kingdom

FEGA, España

5

2 118,875

RPA, United Kingdom

FranceAgriMer, France

6

7 904,825

BIRB, Belgique

AGEA, Italia

7

1 476,375

OFI, Ireland

AGEA, Italia

8

2 749,625

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

9

207,150

SJV, Sverige

AGEA, Italia

10

870,050

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Rural Support Service, Latvia

11

1 807,425

RPA, United Kingdom

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

12

3 294,150

BLE, Deutschland

ARR. Polska

13

1 675,025

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

14

4 692,825

RPA, United Kingdom

ARR, Polska

15

2 524,275

RPA, United Kingdom

IFAP I.P, Portugal

16

287,750

Dienst Regelingen Roermond. Netherlands

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Slovenija

17

489,300

Dienst Regelingen Roermond. Netherlands

Agency for Rural Affairs. Suomi/Finland


10.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/39


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 209/2012 AL COMISIEI

din 9 martie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 martie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

103,0

JO

78,3

MA

68,2

SN

207,5

TN

80,7

TR

95,1

ZZ

105,5

0707 00 05

JO

183,3

TR

172,1

ZZ

177,7

0709 91 00

EG

85,9

ZZ

85,9

0709 93 10

MA

55,8

TR

134,6

ZZ

95,2

0805 10 20

EG

48,8

IL

68,4

MA

56,6

TN

58,6

TR

72,2

ZZ

60,9

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,1

TR

50,4

ZZ

51,2

0808 10 80

BR

83,3

CA

117,2

CL

103,0

CN

110,7

MK

31,8

US

159,7

ZZ

101,0

0808 30 90

AR

92,3

CL

106,5

CN

44,8

ZA

94,2

ZZ

84,5


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


10.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/41


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 210/2012 AL COMISIEI

din 9 martie 2012

de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licențe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 5 și 6 martie 2012 în cadrul contingentului tarifar tunisian și de suspendare a eliberării licențelor de import pentru luna martie 2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 1 (3) la Acordul euro-mediteranean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte (4), deschide un contingent tarifar, cu taxe vamale zero, pentru importul de ulei de măsline netratat care se încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 1509 10 90, obținut în întregime în Tunisia și transportat din această țară direct în Uniunea Europeană, într-o limită prevăzută pentru fiecare an.

(2)

Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru uleiul de măsline originar din Tunisia (5) prevede anumite limite cantitative lunare pentru eliberarea licențelor de import.

(3)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, autoritățile competente au primit cereri de acordare a licențelor de import pentru o cantitate totală care depășește limita prevăzută pentru luna martie la articolul 2 alineatul (2) din regulamentul menționat.

(4)

În aceste condiții, Comisia trebuie să stabilească un coeficient de atribuire care să permită eliberarea licențelor proporțional cu cantitatea disponibilă.

(5)

Limita corespunzătoare lunii martie fiind deja atinsă, nu se mai poate elibera nicio licență de import pentru luna în cauză,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile de licențe de import depuse în perioada cuprinsă între 5 și 6 martie 2012, în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1918/2006, fac obiectul unui coeficient de atribuire de 57,099350 %.

Eliberarea licențelor de import pentru cantitățile solicitate începând cu 12 martie 2012 se suspendă pentru martie 2012.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 10 martie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 martie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97, 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97, 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365, 21.12.2006, p. 84.