ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.071.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 71

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
9 martie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2012/142/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 februarie 2012 privind aderarea Uniunii Europene la Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite referitor la dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția pasagerilor aflați în cabina unui vehicul comercial ( 1 )

1

 

 

2012/143/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 februarie 2012 cu privire la poziția Uniunii Europene față de proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind siguranța pietonilor și proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind sursele de lumină cu diode electroluminiscente (LED)

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 193/2012 al Consiliului din 8 martie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Côte d’Ivoire

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 194/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru stocarea privată a anumitor produse pescărești în sezonul de pescuit 2012

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 195/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de stabilire a prețurilor de vânzare valabile în Uniune ale produselor pescărești enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului pentru sezonul de pescuit 2012

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 196/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru punerea în rezervă și a ajutorului forfetar pentru anumite produse pescărești pentru sezonul de pescuit 2012

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 197/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de stabilire a prețurilor de referință pentru anumite produse pescărești pentru sezonul de pescuit 2012

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 198/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de stabilire, pentru produsele pescărești enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, a prețurilor de retragere și de vânzare valabile în Uniune pentru sezonul de pescuit 2012

19

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 199/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de stabilire a valorilor standard care trebuie utilizate la calcularea compensației financiare și a avansului aferent pentru anumite produse pescărești retrase de pe piață în cursul sezonului de pescuit 2012

29

 

*

Regulamentul (UE) nr. 200/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 201/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța nitroxinil ( 1 )

37

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 202/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța factor de stimulare a coloniilor de granulocite bovine, pegilat ( 1 )

40

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 203/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, în ceea ce privește normele pentru vin ecologic

42

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 204/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

48

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare 2012/144/PESC a Consiliului din 8 martie 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire

50

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 februarie 2012

privind aderarea Uniunii Europene la Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite referitor la dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția pasagerilor aflați în cabina unui vehicul comercial

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/142/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”) (1), în special articolul 3 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (2) a doua liniuță,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

Cerințele standardizate din Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) referitor la dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția pasagerilor aflați în cabina unui vehicul comercial (3) („Regulamentul nr. 29 UNECE”) vizează eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului cu autovehicule dintre părțile participante la acordul revizuit din 1958 și asigurarea unui grad ridicat de siguranță pentru pasagerii vehiculelor.

(2)

La data aderării la acordul revizuit din 1958, Uniunea a aderat la un număr limitat de regulamente UNECE enumerate în lista din anexa II la Decizia 97/836/CE; Regulamentul nr. 29 UNECE nu a fost inclus în lista respectivă.

(3)

Ținând cont de modificările ulterioare ale Regulamentului nr. 29 UNECE și de Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (4), conform cărora Uniunea trebuie să țină cont de Regulamentul nr. 29 UNECE, respectivul regulament al UNECE ar trebui să fie integrat în sistemul UE de omologare de tip a autovehiculelor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind dispozițiile uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția pasagerilor aflați în cabina unui vehicul comercial.

Articolul 2

Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind dispozițiile uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția pasagerilor aflați în cabina unui vehicul comercial este parte a sistemului UE de omologare de tip a autovehiculelor.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare date publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta decizie este notificată Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite de către Comisie.

Adoptată la Bruxelles, 14 februarie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

M. LIDEGAARD


(1)  JO L 346, 17.12.1997, p. 78.

(2)  Aprobarea din 19 ianuarie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 304, 20.11.2010, p. 21.

(4)  JO L 200, 31.7.2009, p. 1.


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 februarie 2012

cu privire la poziția Uniunii Europene față de proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind siguranța pietonilor și proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind sursele de lumină cu diode electroluminiscente (LED)

(2012/143/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”) (1), în special articolul 4 alineatul (2) a doua liniuță,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

Cerințele standardizate ale proiectului de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) privind dispozițiile referitoare la omologarea vehiculelor cu privire la siguranța pietonilor (3) și ale proiectului de regulament UNECE privind dispozițiile referitoare la omologarea vehiculelor cu privire la omologarea surselor de lumină cu diode electroluminiscente (LED) destinate utilizării în cazul lămpilor omologate ale vehiculelor cu motor și ale remorcilor acestora (4) vizează să înlăture barierele tehnice în comerțul cu autovehicule între părțile contractante la Acordul revizuit din 1958 și să garanteze că aceste vehicule oferă un nivel ridicat de siguranță și protecție.

(2)

Este necesar să fie definită poziția Uniunii cu privire la proiectele de regulament menționate și, prin urmare, crearea posibilității pentru Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, de a vota în favoarea acestor proiecte.

(3)

Cele două proiecte de regulament cu privire la siguranța pietonilor și, respectiv, cu privire la sursele de lumină cu diode electroluminiscente (LED) ar trebui să fie integrate în sistemul UE de omologare de tip a autovehiculelor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă proiectul de regulament UNECE privind dispozițiile referitoare la omologarea vehiculelor cu privire la siguranța pietonilor, astfel cum acesta figurează în documentul UNECE TRANS/WP.29/2010/127.

Articolul 2

Se aprobă proiectul de regulament UNECE privind dispozițiile referitoare la omologarea surselor de lumină cu diode electroluminiscente (LED) destinate utilizării în cazul lămpilor omologate ale vehiculelor cu motor și ale remorcilor acestora, astfel cum acesta figurează în documentul UNECE TRANS/WP.29/2010/44 cu rectificarea aferentă acestuia.

Articolul 3

Uniunea, reprezentată de Comisie, va vota în favoarea proiectelor de regulament UNECE menționate la articolele 1 și 2 cu ocazia viitoarei reuniuni a Comitetului Administrativ al Forumului Mondial UNECE pentru armonizarea regulamentelor vehiculelor.

Articolul 4

În conformitate cu articolele 35 și 36 din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (5), se recunoaște echivalența cerințelor din proiectul de regulament UNECE privind dispozițiile referitoare la omologarea vehiculelor cu privire la siguranța pietonilor cu cele stabilite la punctele 3.1, 3.3, 3.4 și 3.5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor (6).

Articolul 5

Proiectele de regulamente UNECE menționate la articolele 1 și 2 devin parte integrantă a sistemului UE de omologare de tip a autovehiculelor.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare date publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 februarie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

M. LIDEGAARD


(1)  JO L 346, 17.12.1997, p. 78.

(2)  Aprobarea din 19 ianuarie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Ofical).

(3)  Document UNECE CEE TRANS/WP.29/2010/127.

(4)  Document UNECE CEE TRANS/WP.29/2010/44.

(5)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(6)  JO L 35, 4.2.2009, p. 1.


REGULAMENTE

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 193/2012 AL CONSILIULUI

din 8 martie 2012

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Côte d’Ivoire

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului din 12 aprilie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș (1), în special articolul 11a alineatul (2) și articolul 5,

întrucât:

(1)

La 12 aprilie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

(2)

Pe baza unei revizuiri a listei persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 560/2005, Consiliul consideră că nu mai există motive pentru menținerea anumitor persoane pe lista respectivă.

(3)

În plus, informațiile referitoare la o persoană de pe lista din anexa I și la persoanele de pe lista din anexa IA la respectivul regulament ar trebui actualizate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 560/2005, rubrica referitoare la persoana următoare:

Désiré Tagro

se înlocuiește cu rubrica din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 se înlocuiește cu textul care figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BØDSKOV


(1)  JO L 95, 14.4.2005, p. 1.


ANEXA I

Rubrica menționată la articolul 1

„Désiré TAGRO. Număr de pașaport: PD – AE 065FH08. Data nașterii: 27 ianuarie 1959. Locul nașterii: Issia, Côte d’Ivoire. Decedat la 12 aprilie 2011 la Abidjan.

Secretar general în cadrul așa-numitei «președinții» a domnului GBAGBO: participare în cadrul guvernului nelegitim al domnului GBAGBO, obstrucționarea procesului de pace și de reconciliere, neacceptarea rezultatelor alegerilor prezidențiale, participarea la reprimarea violentă a mișcărilor populare. Data desemnării de către ONU: 30.3.2011 (desemnarea de către Uniunea Europeană: 22.12.2010).”


ANEXA II

„ANEXA IA

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor nedesemnate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetul de sancțiuni, menționate la articolele 2, 4 și 7

 

Nume (și eventualele pseudonime)

Informații de identificare

Motivele desemnării

1.

Kadet Bertin

Născut în 1957 la Mama

Consilier special pe probleme de securitate, apărare și echipamente militare al lui Laurent Gbagbo, fost ministru al apărării în guvernul lui Laurent Gbagbo.

Nepot al lui Laurent Gbagbo.

Aflat în exil în Ghana. Face obiectul unui mandat de arestare internațional.

Responsabil în cazuri de violențe și dispariții forțate, în finanțarea și înarmarea milițiilor și ale «tinerilor patrioți (COJEP)».

Implicat în finanțarea și traficul de arme și eludarea embargoului.

Kadet Bertin întreținea raporturi privilegiate cu milițiile din vest și era interfața lui Gbagbo cu aceste grupuri. Implicat în crearea «Forței Lima» (escadroanele morții).

Continuă, de când se află în exil în Ghana, să pregătească recucerirea puterii prin utilizarea forței armate. De asemenea, solicită eliberarea imediată a lui Gbagbo.

Resursele sale financiare, cunoașterea de către acesta a filierelor ilegale ale traficului de arme și legăturile sale neîntrerupte cu grupuri de miliție încă active (mai ales în Liberia) fac ca Kadet Bertin să constituie în continuare o amenințare reală la adresa securității și stabilității din Côte d’Ivoire.

2.

Oulaï Delafosse

Născut la 28 octombrie 1968

Fost subprefect al Toulepleu. Șeful Uniunii patriotice pentru rezistența Marelui Vest.

În calitatea sa de șef de miliție, se face responsabil pentru acte de violență și infracțiuni, în special în zona Toulepleu.

Primește ordine direct de la Kadet Bertin, se dovedește foarte activ, în timpul crizei postelectorale, în recrutarea mercenarilor liberieni, precum și în traficul ilicit de arme provenind din Liberia. Trupele sale terorizează pe toată durata crizei postelectorale, eliminând sute de persoane originare din nordul Côte d’Ivoire.

Extremismul său politic, apropierea sa de Kadet Bertin și legăturile puternice pe care le-a întreținut cu mediile mercenarilor liberieni fac ca acesta să constituie în continuare o amenințare la adresa stabilității țării.

3.

Pastor Gammi

 

Șef al Mișcării ivoriene pentru eliberarea regiunii de Vest a Côte d’Ivoire (MILOCI), creată în 2004. În calitate de șef al MILOCI, miliție pro-Gbagbo, acesta este implicat în mai multe masacre și acte de violență.

Fugit în Ghana (se pare că se află la Takoradi). Mandat de arestare internațional pe numele său.

De când se află în exil, s-a alăturat Coaliției internaționale pentru eliberarea Côte d’Ivoire (CILCI), care militează prin rezistența armată pentru revenirea lui Gbagbo la putere.

4.

Marcel Gossio

Născut la 18 februarie 1951 la Adjamé

Număr de pașaport: 08AA14345 (data expirării: 6 octombrie 2013)

Fugit în afara Côte d’Ivoire. Mandat de arestare internațional pe numele său.

Implicat în deturnarea de fonduri publice și în finanțarea și înarmarea milițiilor.

Personaj-cheie al finanțării clanului Gbagbo și al milițiilor. Gossio este, de asemenea, un personaj central în cadrul traficului ilicit de arme.

Fondurile considerabile pe care le-a deturnat, precum și cunoașterea de către acesta a rețelelor ilegale de armament, fac ca Marcel Gossio să constituie în continuare un risc pentru stabilitatea și securitatea Côte d’Ivoire.

5.

Justin Koné Katina

 

Fugit în Ghana. Face obiectul unui mandat de arestare internațional.

Implicat în atacul cu mână armată al Băncii Centrale a Statelor din Africa de Vest (BCEAO).

Din locul în care se află în exil, se consideră încă purtătorul de cuvânt al lui Gbagbo. Într-un comunicat de presă din 12 decembrie 2011, acesta susține că Ouattara nu a câștigat niciodată alegerile și consideră că noul regim este nelegitim. Face apel la rezistență, considerând că Gbagbo va reveni la putere.

6.

Ahoua Don Mello

Născut la 23 iunie 1958 la Bongouanou

Număr de pașaport: PD-AE/044GN02 (data expirării: 23 februarie 2013)

Purtător de cuvânt al lui Gbagbo. Fost ministru al lucrărilor publice și al amenajării teritoriului în cadrul guvernului nelegitim.

Aflat în exil în Ghana. Mandat de arestare internațional pe numele său.

De când se află în exil, continuă să declare că alegerea președintelui Ouattara este frauduloasă și nu îi recunoaște autoritatea. Refuză să răspundă apelului guvernului ivorian la reconciliere și incită periodic la revoltă prin intermediul presei, efectuează turnee de mobilizare în taberele de refugiați din Ghana.

În decembrie 2011 a declarat că Côte d’Ivoire este un «stat tribal asediat»și că «zilele regimului Ouattara sunt numărate».

7.

Moussa Touré Zéguen

Născut la 9 septembrie 1944

Pașaport vechi: AE/46CR05

Șef al Grupării patrioților pentru pace (GPP)

Fondator al «Coaliției internaționale pentru eliberarea Côte d’Ivoire» (CILCI)

Șef de miliție din 2002, conduce GPP din 2003. Sub comanda sa, GPP devine brațul armat al lui Gbagbo la Abidjan și în sudul țării.

Împreună cu GPP, se face responsabil de foarte multe acte de violență, vizând în principal populațiile originare din nord și opozanții regimului.

Implicare personală în violențele postelectorale (în special cartierele Abobo și Adjamé).

Aflat în exil la Accra, Touré Zéguen fondează «Coaliția internațională pentru eliberarea Côte d’Ivoire», al cărei obiectiv este reinstaurarea lui Gbagbo la putere.

De când se află în exil, își multiplică declarațiile incendiare (de exemplu, conferința de presă din 9 decembrie 2011) și păstrează o atitudine evidentă de conflict și de revanșă armată. Consideră că Côte d’Ivoire sub regimul Ouattara este nelegitimă și a fost «recolonizată» și «îi invită pe ivorieni să îi alunge pe impostori» (Jeune Afrique, iulie 2011).

Are un blog în care incită în mod violent la mobilizarea poporului ivorian împotriva lui Ouattara.”


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 194/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

de stabilire a cuantumului ajutorului pentru stocarea privată a anumitor produse pescărești în sezonul de pescuit 2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2813/2000 al Comisiei din 21 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea ajutorului pentru stocarea privată a anumitor produse pescărești (2), în special articolul 1,

întrucât:

(1)

Cuantumul ajutorului pentru stocarea privată nu trebuie să fie mai mare decât costurile tehnice și financiare înregistrate în Uniune în decursul sezonului de pescuit anterior anului în cauză.

(2)

Pentru a descuraja stocarea pe termen lung, precum și pentru a reduce durata de efectuare a plăților și costul controalelor, este necesar ca ajutorul pentru stocarea privată să se plătească într-o singură tranșă.

(3)

Pentru a nu împiedica operarea sistemului de intervenții în anul 2012, prezentul regulament trebuie să se aplice retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2012.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor pescărești,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru sezonul de pescuit 2012, cuantumul ajutorului pentru stocarea privată menționat la articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 pentru produsele incluse în anexa II la regulamentul respectiv este în valoare de:

:

prima lună

:

219 EUR/tonă;

:

a doua lună

:

0 EUR/tonă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326, 22.12.2000, p. 30.


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 195/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

de stabilire a prețurilor de vânzare valabile în Uniune ale produselor pescărești enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului pentru sezonul de pescuit 2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 25 alineatele (1) și (6),

întrucât:

(1)

Înainte de începerea sezonului de pescuit se stabilește, pentru fiecare dintre produsele menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000, un preț de vânzare valabil în Uniune, la un nivel de cel puțin 70 %, dar nu mai mare de 90 %, din prețul orientativ.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1388/2011 al Consiliului (2) stabilește prețurile orientative ale tuturor produselor în cauză pentru sezonul de pescuit 2012.

(3)

Prețurile pieței variază considerabil în funcție de specie și de modul de prezentare a produselor, în special în cazul calmarilor și al merluciului.

(4)

Prin urmare, trebuie fixați factori de conversie pentru diferitele specii și moduri de prezentare a produselor congelate debarcate în Uniune, în vederea stabilirii nivelului prețului care declanșează măsura de intervenție prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

(5)

Pentru a nu împiedica funcționarea sistemului de intervenții în anul 2012, prezentul regulament trebuie să se aplice retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2012.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor pescărești,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile de vânzare valabile în Uniune, menționate la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, aplicabile în cursul sezonului de pescuit 2012 pentru produsele enumerate în anexa II la regulamentul respectiv, forma de prezentare și factorii de conversie aferenți sunt stabiliți în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 346, 30.12.2011, p. 1.


ANEXĂ

PREȚURI DE VÂNZARE ȘI FACTORI DE CONVERSIE

Specie

Mod de prezentare

Factor de conversie

Nivel de intervenție

Preț de vânzare

(EUR/tonă)

Halibut negru

(Reinhardtius hippoglossoides)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

1 661

Merluciu

(Merluccius spp.)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

1 068

Fileuri individuale

 

 

 

cu piele

1,0

0,85

1 299

fără piele

1,1

0,85

1 429

Pagel argintiu

(Dentex dentex și Pagellus spp.)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

1 242

Pește-spadă

(Xiphias gladius)

Întreg sau eviscerat, cu sau fără cap

1,0

0,85

3 518

Creveți

Penaeidae

Congelate

 

 

 

(a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 530

(b)

alte Penaeidae

 

1,0

0,85

6 641

Sepii

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma și Sepiola rondeletti)

Congelate

1,0

0,85

1 669

Calmar (Loligo spp.)

(a)

Loligo patagonica

întreg, necurățat

1,00

0,85

1 012

curățat

1,20

0,85

1 215

(b)

Loligo vulgaris

întreg, necurățat

2,50

0,85

2 531

curățat

2,90

0,85

2 936

Caracatițe

(Octopus spp.)

Congelate

1,00

0,85

1 892

Illex argentinus

întreg, necurățat

1,00

0,80

719

tub

1,70

0,80

1 223

Forme de prezentare comercială:

întreg, necurățat

:

produs care nu a suferit niciun tratament;

curățat

:

produs care a fost cel puțin eviscerat;

tub

:

corp de calmar care a fost cel puțin eviscerat, iar capul a fost îndepărtat.


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 196/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

de stabilire a cuantumului ajutorului pentru punerea în rezervă și a ajutorului forfetar pentru anumite produse pescărești pentru sezonul de pescuit 2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2814/2000 al Comisiei din 21 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea ajutorului pentru punerea în rezervă a anumitor produse pescărești (2), în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 939/2001 al Comisiei din 14 mai 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind acordarea ajutorului forfetar pentru anumite produse pescărești (3), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 prevede că se pot acorda ajutoare pentru cantități din anumite produse proaspete retrase de pe piață care sunt fie prelucrate pentru stabilizare și depozitare, fie conservate.

(2)

Aceste ajutoare au ca scop să încurajeze în mod adecvat organizațiile de producători să prelucreze sau să conserve produsele retrase de pe piață, astfel încât distrugerea lor să poată fi evitată.

(3)

Nivelul ajutorului trebuie stabilit astfel încât să nu perturbe echilibrul pieței produselor în cauză sau să nu denatureze concurența.

(4)

Cuantumul ajutorului nu trebuie să fie mai mare decât costurile tehnice și financiare aferente operațiunilor esențiale de stabilizare și depozitare înregistrate în Uniune în decursul sezonului de pescuit anterior anului în cauză.

(5)

Pentru a nu împiedica funcționarea sistemului de intervenții în anul 2012, prezentul regulament trebuie să se aplice retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2012.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor pescărești,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru sezonul de pescuit 2012, cuantumurile ajutorului pentru punerea în rezervă menționat la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, precum și cuantumurile ajutorului forfetar menționat la articolul 24 alineatul (4) din regulamentul respectiv sunt specificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326, 22.12.2000, p. 34.

(3)  JO L 132, 15.5.2001, p. 10.


ANEXĂ

1.

Cuantumul ajutorului pentru punerea în rezervă a produselor enumerate în anexa I părțile A și B și pentru limbă-de-mare (Solea spp.), menționată în anexa I partea C la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Metode de prelucrare enumerate la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Ajutor (EUR/tonă)

1

2

I.   

Congelarea și depozitarea de produse întregi, eviscerate și cu cap sau de produse tranșate

Sardine din specia Sardina pilchardus

359

Alte specii

291

II.

Filetarea, congelarea și depozitarea

410

III.

Sărarea și/sau uscarea și depozitarea de produse întregi, eviscerate și cu cap sau de produse tranșate sau filetate

277

IV.

Marinarea și depozitarea

260

2.

Cuantumul ajutorului pentru punerea în rezervă a altor produse enumerate în anexa I partea C la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Metode de prelucrare și/sau conservare enumerate la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Produse

Ajutor (EUR/tonă)

1

2

3

I.

Congelarea și depozitarea

Langustină

(Nephrops norvegicus)

327

Cozi de langustină

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Decapitarea, congelarea și depozitarea

Langustină

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Fierberea, congelarea și depozitarea

Langustină

(Nephrops norvegicus)

327

Crabi comuni

(Cancer pagurus)

248

IV.

Pasteurizarea și depozitarea

Crabi comuni

(Cancer pagurus)

392

V.

Depozitarea în stare vie, în rezervoare fixe sau cuști

Crabi comuni

(Cancer pagurus)

210

3.

Cuantumul ajutorului forfetar pentru produsele enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Metode de prelucrare

Ajutor (EUR/tonă)

I.

Congelarea și depozitarea de produse întregi, eviscerate și cu cap sau de produse tranșate

291

II.

Filetarea, congelarea și depozitarea

410


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 197/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

de stabilire a prețurilor de referință pentru anumite produse pescărești pentru sezonul de pescuit 2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 29 alineatele (1) și (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 prevede posibilitatea stabilirii în fiecare an, pe categorii de produse, a unor prețuri de referință valabile în Uniune pentru produsele care fac obiectul unei suspendări a tarifelor vamale în conformitate cu articolul 28 alineatul (1). Aceeași posibilitate este prevăzută și pentru produsele care trebuie să respecte un preț de referință, în virtutea faptului că fac obiectul unei reduceri obligatorii a tarifelor vamale impuse de OMC sau al altor regimuri preferențiale.

(2)

În temeiul articolului 29 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, prețul de referință pentru produsele enumerate în părțile A și B din anexa I la regulamentul menționat trebuie să fie egal cu prețul de retragere stabilit în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(3)

Pentru sezonul de pescuit 2012, prețurile de retragere valabile în Uniune pentru produsele respective sunt stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 198/2012 al Comisiei (2).

(4)

În temeiul articolului 29 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, prețul de referință pentru alte produse decât cele enumerate în anexele I și II la regulamentul menționat se va stabili în special pe baza mediei ponderate a valorilor în vamă înregistrate pe piețele sau în porturile de import în cei trei ani imediat anteriori datei la care este stabilit prețul de referință.

(5)

Nu este necesară stabilirea unor prețuri de referință pentru acele produse care fac obiectul criteriilor stabilite la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 și care sunt importate din țări terțe în volume nesemnificative.

(6)

Pentru a se permite aplicarea rapidă a prețurilor de referință în anul 2012, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor pescărești,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru sezonul de pescuit 2012, prețurile de referință ale produselor pescărești, menționate la articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  A se vedea pagina 19 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

1.   Prețurile de referință pentru produsele pescărești menționate la articolul 29 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Specie

Dimensiune (1)

Preț de referință

(EUR/tonă)

Eviscerat, cu cap (1)

Pește întreg (1)

Cod adițional TARIC

Extra, A (1)

Cod adițional TARIC

Extra, A (1)

Hering din specia

Clupea harengus

ex 0302 41 00

1

 

F011

133

2

F012

203

3

F013

192

4a

F016

121

4b

F017

121

4c

F018

254

5

F015

226

6

F019

113

7a

F025

113

7b

F026

102

8

F027

85

Sebastă

(Sebastes spp.)

ex 0302 89 31

și ex 0302 89 39

1

 

F067

996

2

F068

996

3

F069

836

Cod din specia

Gadus morhua

ex 0302 51 10

1

F073

1 161

F083

839

2

F074

1 161

F084

839

3

F075

1 097

F085

645

4

F076

871

F086

484

5

F077

613

F087

355

 

 

Fiert în apă

Proaspăt sau refrigerat

Cod adițional TARIC

Extra, A (1)

Cod adițional TARIC

Extra, A (1)

Crevete nordic

(Pandalus borealis)

ex 0306 26 90

1

F317

5 288

F321

1 114

2

F318

1 854


2.   Prețurile de referință pentru produsele pescărești menționate la articolul 29 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Produsul

Cod adițional TARIC

Formă de prezentare

Preț de referință

(EUR/tonă)

1.   

Sebastă

 

 

Întreg:

 

ex 0303 89 31

ex 0303 89 39

F411

cu sau fără cap

998

ex 0304 89 21

ex 0304 89 29

 

Fileuri:

 

F412

cu oase („standard”)

2 011

F413

fără oase

2 136

F414

blocuri în ambalaj direct, cu o greutate de cel mult 4 kg

2 239

2.   

Cod

ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10

F416

Întreg, cu sau fără cap

1 095

ex 0304 71 90

ex 0304 79 10

 

Fileuri:

 

F417

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, cu oase („standard”)

2 451

F418

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, fără oase

2 716

F419

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, cu piele

2 574

F420

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, fără piele

2 972

F421

blocuri în ambalaj direct, cu o greutate de cel mult 4 kg

2 990

ex 0304 95 25

F422

Bucăți și alte feluri de carne, cu excepția blocurilor de carne tocată

1 448

3.   

Cod saithe (Pollachius virens)

ex 0304 73 00

 

Fileuri:

 

F424

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, cu oase („standard”)

1 611

F425

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, fără oase

1 688

F426

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, cu piele

1 476

F427

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, fără piele

1 713

F428

blocuri în ambalaj direct, cu o greutate de cel mult 4 kg

1 895

ex 0304 95 40

F429

Bucăți și alte feluri de carne, cu excepția blocurilor de carne tocată

976

4.   

Eglefin (haddock) (Melanogramnus aeglefinus)

ex 0304 72 00

 

Fileuri:

 

F431

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, cu oase („standard”)

2 241

F432

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, fără oase

2 606

F433

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, cu piele

2 537

F434

fileuri individuale sau cu straturi intermediare interpuse integral, fără piele

2 682

F435

blocuri în ambalaj direct, cu o greutate de cel mult 4 kg

2 988

5.   

Polac de Alaska

 

 

Fileuri:

 

ex 0304 75 00

F441

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, cu oase („standard”)

1 170

F442

cu straturi intermediare interpuse sau în blocuri industriale, fără oase

1 298

6.   

Hering

 

 

Flancuri de hering:

 

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

F450

cu o greutate mai mare de 80 g/bucată

510

F450

cu o greutate mai mare de 80 g/bucată

464


(1)  Categoriile în funcție de prospețime, dimensiune și formă de prezentare sunt cele stabilite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 198/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

de stabilire, pentru produsele pescărești enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, a prețurilor de retragere și de vânzare valabile în Uniune pentru sezonul de pescuit 2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 20 alineatul (3) și articolul 22,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 prevede că, pentru fiecare dintre produsele enumerate în anexa I, prețurile de retragere și de vânzare valabile în Uniune se stabilesc pe baza prospețimii, a dimensiunii sau greutății și a formei de prezentare a produsului, prin aplicarea factorului de conversie pentru categoria de produse vizate la un nivel care să nu depășească 90 % din prețul orientativ.

(2)

În zonele de debarcare foarte îndepărtate de principalele centre de consum din Uniune, prețurile de retragere pot fi ponderate cu anumiți factori de ajustare. Pentru toate produsele în cauză, prețurile orientative pentru sezonul de pescuit 2012 au fost stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1388/2011 al Consiliului (2).

(3)

Pentru a nu împiedica operarea sistemului de intervenții în anul 2012, prezentul regulament trebuie să se aplice retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2012.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor pescărești,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la prezentul regulament figurează factorii de conversie utilizați la calcularea, în cazul produselor enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000, a prețurilor de retragere și vânzare valabile în Uniune pentru sezonul de pescuit 2012 menționate la articolele 20 și 22 din respectivul regulament.

Articolul 2

Prețurile de retragere și de vânzare valabile în Uniune pentru sezonul de pescuit 2012, precum și produsele cărora acestea li se aplică sunt enumerate în anexa II.

Articolul 3

Prețurile de retragere pentru sezonul de pescuit 2012 în zonele de debarcare foarte îndepărtate de principalele centre de consum din Uniune, factorii de ajustare utilizați la calcularea prețurilor respective, precum și produsele la care se aplică aceste prețuri sunt enumerate în anexa III.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 346, 30.12.2011, p. 1.


ANEXA I

Factorii de conversie care se aplică produselor enumerate la părțile A, B și C din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Specie

Dimensiune (1)

Factori de conversie

Pește eviscerat, cu cap (1)

Pește întreg (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Hering din specia

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardine din specia

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Câine de mare

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Rechin-pisică

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sebastă

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Cod din specia

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Cod saithe

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlan

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Mihalț-de-mare

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Macrou din specia

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Macrou spaniol din specia

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Hamsii (anșoa)

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merluciu din specia

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Cardine

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limandă

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Cambulă

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Ton alb

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sepii

Sepia officinalis și

Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Specie

Dimensiune (2)

Factor de conversie

 

Pește întreg

Pește fără cap (2)

Pește eviscerat, cu cap (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Pește-undițar

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Toate formele de prezentare

 

Extra, A (2)

 

Creveți din specia

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Fiert în apă

Proaspăt sau refrigerat

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Creveți nordici

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Întreg (2)

 

 

Crabi comuni

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Întreg (2)

 

Cozi (2)

E’ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langustină

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Pește eviscerat, cu cap (2)

Pește întreg (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Limbă-de-mare

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Categoriile de prospețime, dimensiunea și forma de prezentare sunt stabilite în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

(2)  Categoriile de prospețime, dimensiunea și forma de prezentare sunt stabilite în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.


ANEXA II

Prețurile de retragere și de vânzare valabile în Uniune ale produselor enumerate la părțile A, B și C din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Specie

Dimensiune (1)

Preț de retragere (EUR/t)

Pește eviscerat, cu cap (1)

Pește întreg (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Hering din specia

Clupea harengus

1

0

133

2

0

203

3

0

192

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

254

5

0

226

6

0

113

7a

0

113

7b

0

102

8

0

85

Sardine din specia

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Câine de mare

Squalus acanthias

1

674

674

2

573

573

3

314

314

Rechin-pisică

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Sebastă

Sebastes spp.

1

0

996

2

0

996

3

0

836

Cod din specia

Gadus morhua

1

1 161

839

2

1 161

839

3

1 097

645

4

871

484

5

613

355

Cod saithe

Pollachius virens

1

593

461

2

593

461

3

584

453

4

502

247

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

1

702

546

2

702

546

3

605

419

4

507

351

Merlan

Merlangius merlangus

1

595

451

2

577

433

3

541

397

4

370

271

Mihalț-de-mare

Molva spp.

1

800

659

2

776

635

3

706

564

Macrou din specia

Scomber scombrus

1

0

236

2

0

233

3

0

226

Macrou spaniol din specia

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Hamsii (anșoa)

Engraulis spp.

1

0

862

2

0

913

3

0

761

4

0

317

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

de la 1 ianuarie la 30 aprilie 2012

1

758

415

2

758

415

3

728

415

4

526

344

de la 1 mai la 31 decembrie 2012

1

1 048

573

2

1 048

573

3

1 006

573

4

726

475

Merluciu din specia

Merluccius merluccius

1

2 912

2 297

2

2 200

1 715

3

2 200

1 682

4

1 812

1 391

5

1 682

1 326

Cardine

Lepidorhombus spp.

1

1 608

1 514

2

1 419

1 324

3

1 277

1 159

4

804

686

Limandă

Limanda limanda

1

562

459

2

427

332

Cambulă

Platichtys flesus

1

325

286

2

247

207

Ton alb

Thunnus alalunga

1

2 149

1 898

2

2 149

1 804

Sepii

Sepia officinalis și Rossia macrosoma

1

0

1 163

2

0

1 163

3

0

727

 

 

Pește întreg

Pește fără cap (1)

Pește eviscerat, cu cap (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Pește-undițar

Lophius spp.

1

1 756

4 585

2

2 246

4 288

3

2 246

4 049

4

1 871

3 573

5

1 036

2 561

 

 

Toate formele de prezentare

Extra, A (1)

Creveți din specia

Crangon crangon

1

1 401

2

641

 

 

Fiert în apă

Proaspăt sau refrigerat

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Creveți nordici

Pandalus borealis

1

5 288

1 114

2

1 854


Specie

Dimensiune (2)

Prețuri de vânzare (EUR/t)

 

Întreg (2)

 

Crabi comuni

Cancer pagurus

1

1 219

 

 

2

914

 

 

 

 

Întreg (2)

Cozi (2)

E’ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langustină

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 272

2

4 469

3 066

2 747

3

4 001

3 066

2 020

4

2 598

2 130

1 656

 

 

Pește eviscerat, cu cap (2)

Pește întreg (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Limbă-de-mare

Solea spp.

1

5 183

4 008

 

2

5 183

4 008

 

3

4 907

3 732

 

4

4 008

2 903

 

5

3 456

2 281

 


(1)  Categoriile de prospețime, dimensiunea și forma de prezentare sunt stabilite în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

(2)  Categoriile de prospețime, dimensiunea și forma de prezentare sunt stabilite în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.


ANEXA III

Prețurile de retragere în zonele de debarcare foarte îndepărtate de principalele centre de consum

Specie

Zona de debarcare

Factor de ajustare

Dimensiune (1)

Preț de retragere (EUR/t)

Pește eviscerat, cu cap (1)

Pește întreg (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Hering din specia

Clupea harengus

Regiunile de coastă și insulele din Irlanda

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Regiunile de coastă din estul Angliei între Berwick și Dover

Regiunile de coastă ale Scoției între Portpatrick și Eyemouth și insulele situate în partea de vest și de nord a acestor regiuni

Regiunile de coastă din Comitatul Down (Irlanda de Nord)

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Macrou din specia

Scomber scombrus

Regiunile de coastă și insulele din Irlanda

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

217

Regiunile de coastă și insulele din Cornwall și Devon din Regatul Unit

0,95

1

0

224

2

0

221

3

0

215

Merluciu din specia

Merluccius merluccius

Regiunile de coastă dintre Troon (din partea de sud-vest a Scoției) și Wick (din partea de nord-est a Scoției) și insulele situate în partea de vest și de nord a acestor regiuni

0,75

1

2 184

1 723

2

1 650

1 286

3

1 650

1 262

4

1 359

1 043

5

1 262

995

Ton alb

Thunnus alalunga

Insulele Azore și Madeira

0,48

1

1 032

911

2

1 032

866

Sardine din specia

Sardina pilchardus

Insulele Canare

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Regiunile de coastă și insulele din Cornwall și Devon din Regatul Unit

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Regiunile portugheze de pe coasta Atlanticului

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Categoriile de prospețime, dimensiunea și forma de prezentare sunt stabilite în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 199/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

de stabilire a valorilor standard care trebuie utilizate la calcularea compensației financiare și a avansului aferent pentru anumite produse pescărești retrase de pe piață în cursul sezonului de pescuit 2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 21 alineatele (5) și (8),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 prevede acordarea unei compensații financiare organizațiilor de producători care retrag, în anumite condiții, produsele enumerate în anexa I părțile A și B la respectivul regulament. Din valoarea acestei compensații financiare trebuie să se scadă anumite valori standard în cazul produselor destinate altor scopuri decât consumului uman.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2493/2001 al Comisiei din 19 decembrie 2001 privind comercializarea anumitor produse pescărești care au fost retrase de pe piață (2) precizează opțiunile de comercializare a produselor retrase de pe piață. Valoarea acestor produse trebuie stabilită la un nivel standard în cazul fiecăruia dintre aceste moduri de comercializare, luând în considerare veniturile medii care pot fi obținute din această activitate în diferite state membre.

(3)

În temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 2509/2000 al Comisiei din 15 noiembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea compensației financiare pentru retragerea anumitor produse pescărești (3), unele norme speciale prevăd că, în cazul în care o organizație de producători sau unul dintre membrii acesteia pune în vânzare produse într-un alt stat membru decât cel în care a fost recunoscută, trebuie informat organismul însărcinat cu acordarea compensației financiare. Este vorba despre organismul din statul membru în care este recunoscută organizația de producători. Prin urmare, valoarea standard deductibilă trebuie să fie cea aplicată în respectivul stat membru.

(4)

Aceeași metodă de calcul trebuie să se aplice în cazul avansurilor din compensația financiară, astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2509/2000.

(5)

Pentru a nu împiedica funcționarea sistemului de intervenții în anul 2012, prezentul regulament trebuie să se aplice retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2012.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor pescărești,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la prezentul regulament sunt stabilite valorile standard care trebuie utilizate, pentru sezonul de pescuit 2012, la calcularea compensației financiare și a avansurilor aferente pentru produsele pescărești retrase de pe piață de organizațiile de producători și destinate altor scopuri decât consumului uman, conform articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

Articolul 2

Valoarea standard care trebuie dedusă din compensația financiară și din avansurile aferente este cea aplicată în statul membru în care este recunoscută organizația de producători.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 337, 20.12.2001, p. 20.

(3)  JO L 289, 16.11.2000, p. 11.


ANEXĂ

Valori standard

Utilizarea produselor retrase de pe piață

EUR/tonă

1.

Utilizare după transformarea în făină (hrană pentru animale):

 

(a)

hering din specia Clupea harengus și macrou din speciile Scomber scombrus și Scomber japonicus:

 

Danemarca și Suedia

50

Regatul Unit

50

alte state membre

15

Franța

2

(b)

creveți din specia Crangon crangon și creveți de apă adâncă (Pandalus borealis):

 

Danemarca și Suedia

0

alte state membre

10

(c)

alte produse:

 

Danemarca

40

Suedia, Portugalia și Irlanda

20

Regatul Unit

20

alte state membre

1

2.

Utilizare în stare proaspătă sau conservată (hrană pentru animale):

 

(a)

sardine din specia Sardina pilchardus și hamsii (Engraulis spp.):

 

toate statele membre

8

(b)

alte produse:

 

Suedia

0

Franța

25

alte state membre

30

3.

Utilizare ca momeală:

 

Franța

55

alte state membre

20

4.

Utilizare în alte scopuri decât hrana pentru animale

0


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/31


REGULAMENTUL (UE) NR. 200/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară (1), în special al doilea paragraf de la articolul 4 alineatul (1), al doilea paragraf de la articolul 8 alineatul (1) și al doilea paragraf de la articolul 13;

întrucât:

(1)

Scopul Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 este acela de a se asigura că sunt luate măsuri eficiente și adecvate pentru detectarea și controlul, printre altele, al salmonelei la toate etapele importante și în special la nivelul producției primare, adică în efective, în scopul de a reduce prevalența agenților zoonotici cu transmitere prin alimente și, în consecință, a riscului pe care acesta îl prezintă pentru sănătatea publică.

(2)

Articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 prevede stabilirea unor obiective ale UE în vederea diminuării prevalenței tuturor serotipurilor de Salmonella care prezintă interes din punct de vedere al sănătății publice la puii de carne. Această reducere este esențială pentru a garanta posibilitatea îndeplinirii criteriilor pentru Salmonella în carnea proaspătă de pui de carne prevăzute în partea E din anexa II la regulamentul respectiv și în capitolul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (2).

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, acest obiectiv al Uniunii trebuie să conțină expresia numerică a procentului maxim de unități epidemiologice care rămân pozitive și/sau a procentului minim de reducere a numărului de unități epidemiologice care rămân pozitive, termenul maxim de atingere a obiectivului și definiția programelor de teste necesare pentru verificarea îndeplinirii obiectivului. De asemenea, trebuie inclusă, dacă este cazul, o definiție a serotipurilor care sunt relevante din punctul de vedere al sănătății publice.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 prevede că experiența dobândită în cadrul măsurilor de control naționale și informațiile înaintate Comisiei sau Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „EFSA”) în temeiul cerințelor actuale ale UE, în special în cadrul informațiilor prevăzute în Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului (3), în special articolul 5, trebuie luate în considerare la momentul stabilirii obiectivului UE.

(5)

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 646/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obiectivul comunitar de diminuare a prevalenței Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium la puii de carne și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1091/2005 (4) stabilește obiectivul de reducere a procentului maxim de efective de pui de carne care rămân pozitive în ceea ce privește aceste două serotipuri de Salmonella la 1% sau mai puțin, până la 31 decembrie 2011.

(6)

The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2009 (5) (Rezumatul raportului Uniunii Europene privind tendințele și sursele de zoonoze, de agenți zoonotici și de focare de toxiinfecție alimentară în 2009) a indicat că Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium reprezintă serotipurile cel mai frecvent asociate unor boli care afectează omul. În 2009, numărul cazurilor umane datorate Salmonella enteritidis s-a redus simțitor, în timp ce numărul de cazuri datorate Salmonella typhimurium a crescut.

(7)

În iulie 2011, EFSA a adoptat un aviz științific privind o estimare cantitativă a impactului asupra sănătății publice a stabilirii unui nou obiectiv privind reducerea salmonelei la puii de carne (6). Acesta a concluzionat că Salmonella enteritidis este cel mai susceptibil de a se transmite vertical la păsările de curte. EFSA a remarcat, de asemenea, faptul că măsurile de control ale Uniunii privind puii de carne au contribuit la reducerea semnificativă a numărului de cazuri de salmoneloză umană asociată cu puii de carne comparativ cu situația din 2006. Prin urmare, obiectivul ar trebui să fie confirmat.

(8)

Tulpinile monofazice de Salmonella typhimurium au devenit rapid unele dintre cele mai întâlnite serotipuri de Salmonella la câteva specii de animale și în izolate clinice umane în ultimii ani. Avizul științific EFSA din 2010 privind monitorizarea și evaluarea riscului asupra sănătății publice reprezentat de tulpinile asemănătoare de Salmonella typhimurium, adoptat la 22 septembrie 2010 (7), a semnalat, de asemenea, că tulpinile monofazice de Salmonella typhimurium a căror formulă antigenică este 1,4,[5],12:i:-, care include tulpini cu și fără antigenul O5, trebuie să fie considerate a fi variante de Salmonella typhimurium și constituie un risc pentru sănătatea publică asemănător cu cel reprezentat de alte tulpini de Salmonella typhimurium. Tulpinile de Salmonella typhimurium a căror formulă antigenică este 1,4,[5],12:i:- ar trebui, prin urmare, să fie incluse în obiectiv.

(9)

Pentru a verifica dacă obiectivul Uniunii a fost îndeplinit, este necesar să se preleveze eșantioane de la efectivele de pui de carne în mod repetat. Pentru a evalua și compara rezultatele, este necesară descrierea unui program de teste comun, pentru a verifica dacă obiectivul Uniunii a fost îndeplinit.

(10)

Programele naționale de control pentru îndeplinirea obiectivului UE aplicabil în 2012 efectivelor de găini pentru carne din specia Gallus gallus au fost depuse în vederea cofinanțării de către UE în conformitate cu Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (8). Modificările tehnice introduse în anexa la prezentul regulament se aplică direct. În consecință, Comisia nu trebuie să reaprobe programele de control naționale de punere în aplicare a prezentului regulament. Prin urmare, nu este necesară o perioadă de tranziție.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectivul Uniunii

1.   Obiectivul Uniunii, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, de reducere a prevalenței Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium la puii de carne (denumit în continuare „obiectivul Uniunii”) constă în reducerea la 1% sau mai puțin a procentului maxim anual de efective de pui de carne care rămân pozitive în ceea ce privește Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium.

În ceea ce privește Salmonella typhimurium monofazică, serotipurile a căror formulă antigenică este 1,4,[5],12:i:- se includ în obiectivul Uniunii.

2.   Programul de teste necesar pentru verificarea realizării obiectivului Uniunii este prevăzut în anexă (denumit în continuare „programul de teste”).

Articolul 2

Revizuirea obiectivului Uniunii

Comisia revizuiește obiectivul Uniunii ținând cont de informațiile colectate în conformitate cu programul de teste și cu criteriile stabilite la articolul 4 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

Articolul 3

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 646/2007

Regulamentul (CE) nr. 646/2007 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 325, 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 338, 22.12.2005, p. 1.

(3)  JO L 325, 12.12.2003, p. 31.

(4)  JO L 151, 13.6.2007, p. 21.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(3):2090.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(8)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.


ANEXĂ

Programul de teste necesar pentru verificarea realizării obiectivului Uniunii menționat la articolul 1 alineatul (2)

1.   CADRUL DE PRELEVARE DE PROBE

Cadrul de prelevare de probe cuprinde toate efectivele de pui de carne din specia Gallus gallus (denumite în continuare „pui de carne”) în cadrul programelor naționale de control menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

2.   MONITORIZAREA PUILOR DE CARNE

2.1.   Frecvența eșantionării

(a)

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să eșantioneze toate efectivele de pui de carne în termen de trei săptămâni înainte de sacrificare.

Prin derogare de la obligația de eșantionare prevăzută la primul paragraf, autoritatea competentă poate prevedea că operatorii din sectorul alimentar trebuie să eșantioneze cel puțin un efectiv de pui de carne pe lot în cazul exploatațiilor cu mai mult de un efectiv atunci când:

(i)

se utilizează un sistem de intrare și ieșire a tuturor păsărilor în același timp în toate efectivele din exploatație;

(ii)

toate efectivele sunt gestionate în același mod;

(iii)

aprovizionarea cu hrană și apă este comună pentru toate efectivele;

(iv)

cel puțin în ultimele șase loturi, autoritatea competentă a efectuat teste pentru Salmonella spp. în conformitate cu programul de eșantionare stabilit la primul paragraf la toate efectivele din exploatație și la eșantioane din toate efectivele din cel puțin un lot.

(v)

toate rezultatele testelor efectuate în conformitate cu primul paragraf și punctul (b) pentru Salmonella enteritidis sau Salmonella typhimurium au fost negative.

Prin derogare de la obligațiile privind eșantionarea prevăzute la acest punct, autoritatea competentă poate autoriza eșantionarea în ultimele șase săptămâni înainte de data sacrificării în cazul în care puii de carne sunt fie păstrați pentru mai mult de 81 de zile sau fac obiectul producției ecologice de pui de carne în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 889/2008 (1).

(b)

Autoritatea competentă eșantionează anual cel puțin un efectiv de pui de carne din 10% dintre exploatațiile cu peste 5 000 de păsări. Eșantionarea se va efectua în funcție de riscuri și de fiecare dată când autoritatea competentă consideră necesar.

Eșantionarea efectuată de autoritatea competentă poate înlocui eșantionarea efectuată de către operatorul din sectorul alimentar, astfel cum se prevede la litera (a).

2.2.   Protocol de prelevare a probelor

2.2.1.   Instrucțiuni generale pentru eșantionare

Autoritatea competentă sau operatorul din sectorul alimentar trebuie să se asigure că eșantioanele se prelevează de către personal instruit în acest scop.

Cel puțin două perechi de huse pentru cizme trebuie să fie luate în vederea eșantionării. Husele pentru cizme sunt puse pe cizme și eșantionul este prelevat mergând prin adăpost. Husele dintr-un efectiv de pui de carne pot fi regrupate într-un singur eșantion.

Înainte de a utiliza husele pentru cizme, suprafața acestora trebuie umezită prin:

(a)

aplicarea unor diluanți cu recuperare maximă (MRD: 0,8% clorură de sodiu, 0,1% peptonă în apă deionizată sterilă);

(b)

aplicarea de apă sterilă;

(c)

aplicarea oricăror alți diluanți aprobați de laboratorul național de referință menționat la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003; sau

(d)

introducerea în autoclave într-un recipient împreună cu diluanții.

Modul de umezire a huselor pentru cizme este prin turnarea lichidului în interiorul acestora înainte de încălțare sau agitarea acestora într-un recipient cu diluant.

Trebuie garantat faptul că toate secțiunile adăpostului sunt reprezentate în eșantionare în mod proporțional. Fiecare pereche de huse pentru cizme trebuie să acopere aproximativ 50% din suprafața adăpostului.

La terminarea eșantionării, husele pentru cizme se scot cu grijă de pe cizme, astfel încât materialul aderent să nu se desprindă. Husa pentru cizme poate fi întoarsă pe dos pentru a reține materiile în interior. Apoi, acestea se așează într-un sac sau alt recipient și sunt etichetate.

Autoritatea competentă poate decide să crească numărul minim de eșantioane pentru a asigura reprezentativitatea eșantionării într-o evaluare de la caz la caz a parametrilor epidemiologici, și anume condițiile de biosecuritate, distribuția și dimensiunea efectivului.

În cazul în care autoritatea competentă aprobă, o pereche de huse pentru cizme poate fi înlocuită cu un eșantion de praf de 100g colectat din mai multe locuri din tot adăpostul de pe suprafețe pe care praful este așezat în mod vizibil. Ca alternativă, unul sau mai multe tampoane umede din material textil, formând o suprafață combinată de cel puțin 900cm2 pot fi utilizate pentru a colecta praful de pe mai multe suprafețe din tot adăpostul. Fiecare tampon trebuie să fie bine acoperit cu praf pe ambele părți.

2.2.2.   Instrucțiuni specifice pentru anumite tipuri de exploatații

(a)

Pentru efectivele de pui de carne crescuți în sistem extensiv, eșantioanele se prelevează doar în interiorul adăpostului.

(b)

Atunci când accesul la adăposturi nu este posibil din cauza spațiului limitat în cazul efectivelor cu mai puțin de 100 de pui de carne și nu este, așadar, posibil să se utilizeze huse pentru cizme, ele pot fi înlocuite cu tampoane din material textil de același tip cu cele utilizate pentru prelevarea de praf cu mâna, acestea fiind frecate pe suprafețe contaminate cu materii fecale proaspete, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pot fi înlocuite cu alte tehnici de eșantionare pentru fecale adecvate scopului urmărit

2.2.3.   Eșantionarea efectuată de autoritatea competentă

Autoritatea competentă se asigură, prin efectuarea de teste suplimentare și/sau controale documentare, după caz, că rezultatele nu sunt modificate prin prezența de antimicrobieni sau alte substanțe care inhibă dezvoltarea bacteriilor.

Atunci când nu este depistată prezența Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium, însă s-au depistat substanțe antimicrobiene sau efecte de inhibare a proliferării bacteriene, se va considera că efectivul este infectat în sensul obiectivului Uniunii menționat la articolul 1 alineatul (2).

2.2.4.   Transportul

Eșantioanele sunt trimise fără întârziere nejustificată, fie prin poșta expresă sau curier la laboratoarele menționate la articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003. În cursul transportului, acestea trebuie să fie protejate împotriva căldurii mai mari de 25° C și de expunerea la soare.

În cazul în care nu este posibil să se trimită probele în termen de 24 de ore de la prelevarea acestora, eșantioanele trebuie refrigerate.

3.   ANALIZE DE LABORATOR

3.1.   Pregătirea eșantioanelor

În laboratoare, eșantioanele se păstrează refrigerate până în momentul examinării. Examinarea trebuie să înceapă în termen de 48 de ore după primirea eșantioanelor și în termen de patru zile de la data eșantionării.

Eșantioanele de praf vor fi analizate separat. Cu toate acestea, autoritatea competentă poate decide să grupeze eșantioanele și perechea de huse pentru cizme în vederea analizei.

Eșantionul se învârtește pentru saturarea completă și se continuă cultura prin utilizarea metodei de detectare menționate la punctul 3.2.

Cele două perechi de huse pentru cizme se despachetează cu grijă astfel încât să nu se desprindă materiile fecale aderente, se grupează și se pun în 225 ml de apă peptonată tamponată (APT) încălzită în prealabil la temperatura mediului ambiant sau se adaugă 225 ml de diluant în mod direct celor două perechi de huse pentru cizme în recipientul lor, astfel cum a fost primit de laborator.

Husele pentru cizme sunt scufundate complet în APT pentru a adăuga suficient lichid liber în jurul eșantionului pentru migrarea salmonelei din probă și, prin urmare, se poate adăuga mai multă APT, după caz.

În cazul în care se decide să se recurgă la standarde EN/ISO pentru pregătirea materiilor fecale în scopul detectării salmonelei, acestea înlocuiesc dispozițiile de mai sus privind pregătirea eșantioanelor.

3.2.   Metoda de detectare

Detectarea Salmonella spp se efectuează în conformitate cu norma EN ISO 6579, amendamentul 1, „Microbiologia alimentelor și a hranei pentru animale – Metoda orizontală de detectare a Salmonella spp. – Amendamentul 1: Anexa D: Detectarea Salmonella spp. în fecale de animale și în probele de mediu din etapa de producție primară” al Organizației Internaționale de Standardizare.

3.3.   Serotipizarea

Cel puțin un izolat din fiecare eșantion pozitiv prelevat de autoritățile competente trebuie serotipizat, în conformitate cu clasificarea Kaufmann-White-LeMinor actuală.

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că pentru toate izolatele, este exclus cel puțin faptul că acestea nu aparțin serotipurilor de Salmonella enteritidis și de Salmonella typhimurium.

3.4.   Metode alternative

În ceea ce privește eșantioanele prelevate la inițiativa operatorului din sectorul alimentar, în locul metodelor de pregătire a eșantioanelor, de detectare și de serotipare prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta anexă, se pot utiliza metodele de analiză prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2), dacă acestea sunt validate conform standardului EN/ISO 16140.

3.5.   Depozitarea tulpinilor

Autoritatea competentă se asigură că cel puțin o tulpină izolată de serotipuri de salmonelă pe adăpost și pe an, rezultată din eșantionarea în cadrul controalelor oficiale, este depozitată pentru o lizotipie sau antibiogramă ulterioară utilizând metodele stabilite de recoltare a culturilor, care trebuie să garanteze integritatea tulpinilor timp de cel puțin doi ani de la data analizei.

Autoritatea competentă poate decide că izolatele rezultate din eșantionarea realizată de operatorii din sectorul alimentar sunt, de asemenea, depozitate în vederea unei lizotipii ulterioare sau a unei antibiograme, pentru ca izolatele să poată fi analizate în conformitate cu articolul 2 din Decizia Comisiei 2007/407/CE (3).

4.   REZULTATE ȘI RAPORTARE

4.1.   Calcularea prevalenței pentru verificarea realizării obiectivului Uniunii

Un efectiv de pui de carne este considerat pozitiv în sensul verificării realizării obiectivului Uniunii, în cazul în care se depistează prezența Salmonella enteritidis și/sau Salmonella typhimurium (cu excepția tulpinilor vaccinale) în respectivul efectiv.

Efectivele de pui de carne pozitive se numără o singură dată pentru un lot, indiferent de numărul de eșantionări și de operațiuni de testare și se raportează doar în anul primei eșantionări pozitive.

4.2.   Raportare

Raportarea include:

(a)

numărul total de efective de pui de carne care au fost testate cel puțin o dată în timpul anului de raportare;

(b)

numărul total de efective declarate pozitive cu orice serotip de Salmonella în statul membru;

(c)

numărul de efective de pui de carne declarate pozitive cel puțin o dată pentru Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium inclusiv tulpinile monofazice a căror formulă antigenică este 1,4,[5],12:i:-;

(d)

numărul de efective de pui de carne declarate pozitive pentru fiecare serotip de Salmonella sau pentru un serotip nespecificat de Salmonella (izolate care nu pot fi tipizate sau care nu sunt serotipizate);

Informațiile trebuie să fie furnizate separat pentru eșantionarea efectuată în cadrul programului național de control al infecțiilor cu Salmonella în conformitate cu punctul 2.1. literele (a) și (b), eșantionarea efectuată de operatorii din sectorul alimentar în conformitate cu punctul 2.1. litera (a) și eșantionarea efectuată de autoritățile competente în conformitate cu punctul 2.1. (b)

Rezultatele testelor sunt considerate informații pertinente privind lanțul alimentar prevăzute în secțiunea III din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

Cel puțin următoarele informații trebuie să fie puse la dispoziția autorității competente pentru fiecare efectiv de pui de carne supus testării:

(a)

referința exploatației, care rămâne unică în timp;

(b)

referința adăpostului, care rămâne unică în timp;

(c)

luna prelevării de probe.

Rezultatele și orice informație suplimentară relevantă se comunică în cadrul raportului privind tendințele și cauzele menționat la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2003/99/CE (5).

Operatorul din sectorul alimentar înștiințează autoritatea competentă cu privire la detectarea confirmată a Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium, fără întârziere nejustificată. Operatorul din sectorul alimentar solicită laboratorului care efectuează analizele să acționeze în consecință.


(1)  JO L 250, 18.9.2008, p. 1.

(2)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 153, 14.6.2007, p. 26.

(4)  JO L 226, 25.6.2004, p. 22.

(5)  JO L 325, 12.12.2003, p. 31.


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/37


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 201/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța nitroxinil

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Ar trebui stabilită, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009, limita maximă de reziduuri (denumită în continuare „LMR”) pentru substanțele farmacologic active destinate utilizării în Uniune în medicamente de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin alimente sau în produse biocide folosite în zootehnie.

(2)

Substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în funcție de limitele maxime de reziduuri din produsele alimentare de origine animală sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (2).

(3)

Substanța nitroxinil este în prezent inclusă în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ca substanță permisă pentru bovine și ovine în ceea ce privește mușchii, țesutul adipos, ficatul și rinichii, cu excepția animalelor care produc lapte destinat consumului uman.

(4)

Irlanda a înaintat Agenției Europene pentru Medicamente o cerere de emitere a unui aviz privind extrapolarea rubricii existente pentru nitroxinilul aplicabil laptelui provenind de la bovine și ovine.

(5)

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar a recomandat stabilirea unei LMR pentru nitroxinilul aplicabil laptelui provenind de la bovine și ovine și eliminarea mențiunii „a nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman”.

(6)

Prin urmare, rubrica rezervată substanței nitroxinil în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui modificată pentru a include LMR recomandată pentru laptele provenind de la bovine și ovine și pentru a elimina mențiunea „a nu se utiliza la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman”.

(7)

Este adecvat să se stabilească un termen rezonabil care să permită părților interesate în cauză să adopte eventualele măsuri necesare pentru a se conforma LMR-urilor nou stabilite.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 mai 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

Rubrica rezervată substanței nitroxinil în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 este înlocuită de următorul text:

Substanță farmacologic activă

Reziduu marker

Specie animală

LMR

Țesuturi țintă

Alte dispoziții

[conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Nitroxinil

Nitroxinil

Bovine, ovine

400 μg/kg

Mușchi

 

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva endoparaziților”

200 μg/kg

Țesut adipos

20 μg/kg

Ficat

400 μg/kg

Rinichi

20 μg/kg

Lapte


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/40


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 202/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța factor de stimulare a coloniilor de granulocite bovine, pegilat

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Ar trebui stabilită, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009, limita maximă de reziduuri (denumită în continuare „LMR”) pentru substanțele farmacologic active destinate utilizării în Uniune în medicamente de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin alimente sau în produse biocide folosite pentru creșterea animalelor.

(2)

Substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în funcție de limitele maxime de reziduuri din produsele alimentare de origine animală sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (2).

(3)

A fost înaintată Agenției Europene pentru Medicamente o cerere de stabilire a limitelor maxime de reziduuri pentru factorul de stimulare a coloniilor de granulocite bovine, pegilat.

(4)

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar a recomandat că nu este nevoie să se stabilească o LMR pentru factorul de stimulare a coloniilor de granulocite bovine, pegilat.

(5)

Prin urmare, tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui modificat pentru a include substanța factor de stimulare a coloniilor de granulocite bovine, pegilat.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

În tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010, se introduce substanța următoare în ordine alfabetică:

Substanță farmacologic activă

Reziduu marker

Specie animală

LMR

Țesuturi țintă

Alte dispoziții [conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Factor de stimulare a coloniilor de granulocite bovine, pegilat

Nu se aplică

Bovine

Nu se cere nicio LMR

Nu se aplică

NICIO MENȚIUNE

Biologic/imunomodulator”


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/42


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 203/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, în ceea ce privește normele pentru vin ecologic

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 19 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 21 alineatul (2), articolul 22 alineatul (1), articolul 38 litera (a) și articolul 40,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în special titlul III capitolul 4, prevede cerințele de bază pentru producția ecologică de alimente procesate. Normele de aplicare a acestor cerințe de bază au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (2).

(2)

Este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 889/2008 să prevadă dispoziții specifice pentru producția de vin ecologic. Aceste dispoziții trebuie să se aplice produselor din sectorul vitivinicol, astfel cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (3).

(3)

Pentru procesarea vinului ecologic este necesar să se utilizeze, în condiții bine definite, anumite produse și substanțe ca aditivi sau adjuvanți tehnologici. În acest scop și pe baza recomandărilor studiului efectuat la nivelul Uniunii și intitulat „Organic viticulture and wine-making: development of environment and consumer friendly technologies for organic wine quality improvement and scientifically based legislative framework” (Viticultura și vinificația ecologice: elaborarea tehnologiilor, care protejează mediul și consumatorii, de îmbunătățire a calității vinului ecologic și a unui cadru legislativ fundamentat științific), cunoscut și sub denumirea de „ORWINE” (4), utilizarea unor astfel de produse și substanțe trebuie autorizată în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(4)

Anumite produse și substanțe, utilizate ca aditivi și adjuvanți tehnologici în practicile oenologice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privința categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricțiilor care se aplică acestora (5), sunt derivate din materii prime de origine agricolă. În acest caz, materiile prime pot fi disponibile pe piață în formă ecologică. Cu scopul de a încuraja creșterea cererii de astfel de materii prime pe piață, trebuie să se favorizeze utilizarea aditivilor și a adjuvanților tehnologici derivați din materii prime obținute prin metode ale agriculturii ecologice.

(5)

Practicile și tehnicile de vinificație sunt stabilite la nivelul Uniunii de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și de normele de punere în aplicare a acestuia stabilite de Regulamentul (CE) nr. 606/2009 și de Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole (6). Utilizarea acestor practici și tehnici de vinificație la producerea vinurilor ecologice ar putea să nu fie conformă cu obiectivele și principiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și, în special, cu principiile specifice aplicabile procesării alimentelor ecologice, menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Prin urmare, pentru anumite practici și procese oenologice trebuie stabilite restricții și limitări specifice.

(6)

Alte practici care sunt folosite pe scară largă la procesarea alimentelor pot fi utilizate și la producerea vinurilor și pot produce, de asemenea, unele efecte asupra anumitor caracteristici esențiale ale produselor ecologice și, în consecință, asupra adevăratei naturi a acestora, dar în prezent nu sunt disponibile tehnici alternative pentru a le înlocui. Acest lucru este valabil în cazul tratamentelor termice, al filtrării, al osmozei inverse și al utilizării rășinilor schimbătoare de ioni. În consecință, aceste practici trebuie să poată fi folosite de producătorii de vin ecologic, dar utilizarea lor trebuie restricționată. Este necesar să se prevadă la momentul oportun posibilitatea de a reexamina utilizarea tratamentelor termice, a rășinilor schimbătoare de ioni și a osmozei inverse.

(7)

La producerea vinului ecologic, trebuie excluse practicile și procesele oenologice care pot induce în eroare în privința adevăratei naturi a produselor ecologice. Este vorba despre concentrarea prin răcire, dezalcoolizare, eliminarea anhidridei sulfuroase prin procedee fizice, electrodializă și utilizarea schimbătorilor de cationi, deoarece aceste practici oenologice modifică în mod semnificativ compoziția produsului, până la punctul în care pot induce în eroare în privința adevăratei naturi a vinului ecologic. În mod similar, utilizarea sau adăugarea anumitor substanțe ar putea induce, de asemenea, în eroare în privința adevăratei naturi a vinului ecologic. Prin urmare, este necesar să se prevadă faptul că astfel de substanțe nu trebuie să fie utilizate sau adăugate în cadrul practicilor și al tratamentelor oenologice ecologice.

(8)

În ceea ce privește în mod specific sulfiții, rezultatele studiului ORWINE au arătat că producătorii de vin ecologic din Uniune au reușit deja să reducă nivelul de anhidridă sulfuroasă în vinurile obținute din struguri ecologici în comparație cu conținutul maxim de anhidridă sulfuroasă autorizat pentru vinurile non-ecologice. Prin urmare, este necesar să se stabilească un conținut maxim de sulf, specific vinurilor ecologice, care trebuie să fie mai mic decât nivelul autorizat pentru vinurile non-ecologice. Cantitățile de anhidridă sulfuroasă necesare variază în funcție de diferitele categorii de vinuri și depind de anumite caracteristici intrinseci ale vinului, în special de conținutul de zahăr, care trebuie luate în considerare la stabilirea nivelurilor maxime ale conținutului de anhidridă sulfuroasă specific vinurilor ecologice. Condițiile climatice extreme pot provoca însă dificultăți în anumite zone vitivinicole, din cauza cărora devine necesară utilizarea unor cantități suplimentare de sulfiți la prepararea vinului, pentru a se obține stabilitatea produsului final din anul respectiv. Prin urmare, atunci când sunt întrunite astfel de condiții, trebuie să se autorizeze creșterea conținutului maxim de anhidridă sulfuroasă.

(9)

Vinul este un produs cu durată lungă de conservare, iar unele vinuri sunt păstrate în mod tradițional timp de mai mulți ani în butoaie sau în rezervoare înainte de a fi comercializate. În conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (7) și pentru o perioadă limitată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 889/2008, comercializarea acestor vinuri în condițiile menținerii cerințelor de etichetare prevăzute de regulamentul respectiv trebuie autorizată până la epuizarea stocurilor.

(10)

Unele dintre vinurile depozitate au fost deja produse printr-un proces de vinificație conform cu normele de producție pentru vin ecologic stabilite de prezentul regulament. În cazurile în care acest fapt poate fi dovedit, trebuie să se autorizeze utilizarea siglei comunitare pentru producție ecologică menționată la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, denumită de la 1 iulie 2010„sigla ecologică a UE”, pentru a permite comparația și competiția loiale între vinurile ecologice produse înainte și după intrarea în vigoare a prezentului regulament. În caz contrar, vinul trebuie etichetat exclusiv ca „vin obținut din struguri ecologici”, fără a se utiliza sigla ecologică a UE, cu condiția ca vinul să fi fost produs în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 și cu Regulamentul (CE) nr. 889/2008 înainte de modificarea sa prin prezentul regulament.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 trebuie modificat în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul II se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 27 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul articolului 19 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, numai următoarele substanțe pot fi utilizate la procesarea alimentelor ecologice, cu excepția produselor din sectorul vitivinicol, în cazul cărora se aplică dispozițiile de la capitolul 3a:”

(b)

se inserează următorul capitol 3a:

CAPITOLUL 3a

Reguli specifice privind vinificația

Articolul 29b

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul capitol stabilește reguli specifice pentru producția ecologică a produselor din sectorul vitivinicol, menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (8).

(2)   Se aplică Regulamentele (CE) nr. 606/2009 (9) și (CE) nr. 607/2009 (10) ale Comisiei, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare explicite în prezentul capitol.

Articolul 29c

Utilizarea anumitor produse și substanțe

(1)   În sensul articolului 19 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, produsele din sectorul vitivinicol se obțin din materii prime ecologice.

(2)   În sensul articolului 19 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, numai produsele și substanțele enumerate în anexa VIIIa la prezentul regulament pot fi utilizate la fabricarea produselor din sectorul vitivinicol, inclusiv în cursul proceselor și al practicilor oenologice, cu respectarea condițiilor și a restricțiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și de Regulamentul (CE) nr. 606/2009 și, în special, în anexa I A la acest din urmă regulament.

(3)   Se utilizează, dacă sunt disponibile, produsele și substanțele enumerate în anexa VIIIa la prezentul regulament și marcate cu un asterisc, derivate din materii prime ecologice.

Articolul 29d

Practici oenologice și restricții

(1)   Fără a aduce atingere articolului 29c și interdicțiilor și restricțiilor specifice prevăzute la alineatele (2)-(5) din prezentul articol, sunt autorizate numai practicile, procesele și tratamentele oenologice, ținându-se seama inclusiv de restricțiile prevăzute la articolele 120c și 120d din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și la articolul 3, la articolele 5-9 și la articolele 11-14 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009, precum și în anexele la aceste regulamente, utilizate înainte de 1 august 2010.

(2)   Se interzice utilizarea următoarelor practici, procese și tratamente oenologice:

(a)

concentrarea parțială prin răcire, menționată în secțiunea B punctul 1 litera (c) din anexa XVa la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007;

(b)

eliminarea anhidridei sulfuroase prin procedee fizice, prevăzută la punctul 8 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

(c)

tratarea prin electrodializă pentru a asigura stabilizarea tartrică a vinului, prevăzută la punctul 36 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

(d)

dezalcoolizarea parțială a vinului prevăzută la punctul 40 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

(e)

tratamentul cu schimbători de cationi pentru a asigura stabilizarea tartrică a vinului, prevăzut la punctul 43 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009.

(3)   Utilizarea următoarelor practici, procese și tratamente oenologice se autorizează în următoarele condiții:

(a)

în cazul tratamentelor termice prevăzute la punctul 2 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009, temperatura nu trebuie să depășească 70 °C;

(b)

în cazul centrifugării și filtrării cu sau fără agent de filtrare inert, prevăzute la punctul 3 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009, mărimea porilor nu trebuie să fie mai mică de 0,2 micrometri.

(4)   Înainte de 1 august 2015, Comisia reexaminează utilizarea următoarelor practici, procese și tratamente oenologice în vederea eliminării lor treptate sau a impunerii unor restricții suplimentare cu privire la acestea:

(a)

tratamentele termice prevăzute la punctul 2 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

(b)

utilizarea rășinilor schimbătoare de ioni prevăzută la punctul 20 din anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

(c)

osmoza inversă prevăzută la secțiunea B punctul 1 litera (b) din anexa XVa la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(5)   Orice modificare adusă după 1 august 2010 practicilor, proceselor și tratamentelor oenologice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sau de Regulamentul (CE) nr. 606/2009 poate fi aplicată în producția ecologică de vin numai după adoptarea măsurilor necesare pentru implementarea normelor de producție prevăzute la articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și, dacă este necesar, după efectuarea unei evaluări în conformitate cu articolul 21 din regulamentul respectiv.

(c)

articolul 47 se modifică după cum urmează:

(i)

la primul paragraf se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

utilizarea de anhidridă sulfuroasă până la conținutul maxim care trebuie stabilit în conformitate cu anexa I B la Regulamentul (CE) nr. 606/2009, dacă, în urma condițiilor meteorologice excepționale dintr-un anumit an de recoltă, starea sanitară a strugurilor ecologici dintr-o zonă geografică specifică se deteriorează din cauza atacurilor bacteriene sau fungice grave, fapt care îl obligă pe producătorul de vin să utilizeze mai multă anhidridă sulfuroasă decât în anii precedenți pentru a obține un produs final comparabil.”;

(ii)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„După aprobarea de către autoritatea competentă, operatorii individuali păstrează documente justificative privind utilizarea excepțiilor menționate mai sus. Statele membre se informează reciproc și informează Comisia în legătură cu excepțiile pe care le-au acordat în temeiul primului paragraf literele (c) și (e).”

2.

Titlul V se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 94 alineatul (1) se adaugă următoarea literă (d):

„(d)

în termen de 1 lună de la aprobarea lor, excepțiile acordate de statele membre în temeiul articolului 47 primul paragraf literele (c) și (e).”

(b)

la articolul 95, alineatul (10a) se înlocuiește cu următorul text:

„(10a)   În ceea ce privește produsele din sectorul vitivinicol, perioada tranzitorie menționată la alineatul (8) expiră la 31 iulie 2012.

Stocurile de vinuri produse până la 31 iulie 2012 în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 sau cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pot fi comercializate în continuare până la epuizarea lor, cu condiția respectării următoarelor cerințe de etichetare:

(a)

sigla comunitară pentru producție ecologică menționată la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, denumită de la 1 iulie 2010«sigla ecologică a UE», poate fi utilizată cu condiția ca procesul de vinificație să respecte dispozițiile de la titlul II capitolul 3a din prezentul regulament;

(b)

operatorii care utilizează «sigla ecologică a UE» păstrează documente doveditoare pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea pe piață a vinului obținut din struguri ecologici, inclusiv cu privire la cantitățile respective de vin în litri, pe categorii de vin și pe an;

(c)

în cazul în care documentele doveditoare menționate la litera (b) din prezentul alineat nu sunt disponibile, vinul respectiv poate fi etichetat ca «vin obținut din struguri ecologici», cu condiția ca acesta să respecte cerințele prezentului regulament, cu excepția celor prevăzute la titlul II capitolul 3a;

(d)

vinul etichetat ca «vin obținut din struguri ecologici» nu poate purta «sigla ecologică a UE».”

3.

Se inserează următoarea anexă VIIIa, al cărei text este prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 august 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 250, 18.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(4)  http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263.

(5)  JO L 193, 24.7.2009, p. 1.

(6)  JO L 193, 24.7.2009, p. 60.

(7)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1. Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 de la 1 ianuarie 2009.

(8)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(9)  JO L 193, 24.7.2009, p. 1.

(10)  JO L 193, 24.7.2009, p. 60.”


ANEXĂ

„ANEXA VIIIa

Produse și substanțe autorizate pentru utilizarea sau adăugarea în produsele ecologice din sectorul vitivinicol, menționate la articolul 29c

Tipul tratamentului în conformitate cu anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009

Denumirea produselor sau substanțelor

Condiții și restricții specifice în cadrul limitelor și al condițiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și de Regulamentul (CE) nr. 606/2009

Punctul 1:

utilizare pentru aerare sau oxigenare

Aer

Oxigen gazos

 

Punctul 3:

centrifugare și filtrare

Perlit

Celuloză

Diatomit

Utilizare numai ca agent de filtrare inert

Punctul 4:

utilizare pentru crearea unei atmosfere inerte și pentru manipularea produsului fără contact cu aerul

Azot

Dioxid de carbon

Argon

 

Punctele 5, 15 și 21:

utilizare

Drojdii (1)

 

Punctul 6:

utilizare

Fosfat diamoniu

Clorhidrat de tiamină

 

Punctul 7:

utilizare

Anhidridă sulfuroasă

Bisulfit de potasiu sau metabisulfit de potasiu

(a)

Conținutul maxim de anhidridă sulfuroasă nu depășește 100 miligrame pe litru pentru vinurile roșii menționate în partea A punctul 1 litera (a) din anexa I B la Regulamentul (CE) nr. 606/2009 și care au un conținut de zahăr rezidual mai mic de 2 grame pe litru

(b)

Conținutul maxim de anhidridă sulfuroasă nu depășește 150 miligrame pe litru pentru vinurile albe și roz menționate în partea A punctul 1 litera (b) din anexa I B la Regulamentul (CE) nr. 606/2009 și care au un conținut de zahăr rezidual mai mic de 2 grame pe litru

(c)

Pentru toate celelalte vinuri, conținutul maxim de anhidridă sulfuroasă aplicat la 1 august 2010 în conformitate cu anexa I B la Regulamentul (CE) nr. 606/2009 se reduce cu 30 miligrame pe litru.

Punctul 9:

utilizare

Cărbune pentru uz oenologic

 

Punctul 10:

clarificare

Gelatină comestibilă (2)

Proteine de origine vegetală din grâu sau mazăre (2)

Ihtiocol (2)

Ovalbumină (2)

Taninuri (2)

 

Cazeină

Cazeinat de potasiu

Dioxid de siliciu

Bentonită

Enzime pectolitice

 

Punctul 12:

utilizare pentru acidificare

Acid lactic

Acid L(+) tartric

 

Punctul 13:

utilizare pentru dezacidificare

Acid L(+) tartric

Carbonat de calciu

Tartrat de potasiu neutru

Bicarbonat de potasiu

 

Punctul 14:

adăugare

Rășină de pin de Alep

 

Punctul 17:

utilizare

Bacterii lactice

 

Punctul 19:

adăugare

Acid L-ascorbic

 

Punctul 22:

utilizare pentru barbotaj

Azot

 

Punctul 23:

adăugare

Dioxid de carbon

 

Punctul 24:

adăugare pentru stabilizarea vinului

Acid citric

 

Punctul 25:

adăugare

Taninuri (2)

 

Punctul 27:

adăugare

Acid metatartric

 

Punctul 28:

utilizare

Gumă de acacia (2) (gumă arabică)

 

Punctul 30:

utilizare

Bitartrat de potasiu

 

Punctul 31:

utilizare

Citrat cupric

 

Punctul 31:

utilizare

Sulfat de cupru

Autorizat până la 31 iulie 2015

Punctul 38:

utilizare

Așchii din lemn de stejar

 

Punctul 39:

utilizare

Alginat de potasiu

 

Tipul tratamentului în conformitate cu partea A punctul 2 litera (b) din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 606/2009

Sulfat de calciu

Numai pentru „vino generoso” sau „vino generoso de licor”


(1)  Pentru diferitele sușe de drojdii: obținute din materii prime organice, dacă sunt disponibile.

(2)  Obținute din materii prime organice, dacă sunt disponibile.”


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/48


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 204/2012 AL COMISIEI

din 8 martie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

85,1

JO

78,3

MA

64,7

SN

207,5

TN

99,6

TR

90,3

ZZ

104,3

0707 00 05

JO

121,8

TR

170,7

ZZ

146,3

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

53,5

TR

99,8

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

49,2

IL

69,1

MA

47,5

TN

55,6

TR

72,6

ZZ

58,8

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,3

TR

57,0

ZZ

52,9

0808 10 80

CA

117,2

CL

104,7

CN

107,7

MK

31,8

US

164,3

ZZ

105,1

0808 30 90

AR

76,6

CL

119,7

CN

55,6

ZA

88,3

ZZ

85,1


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/50


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2012/144/PESC A CONSILIULUI

din 8 martie 2012

privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2010/656/PESC a Consiliului din 29 octombrie 2010 de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire (1), în special articolul 6 alineatele (1) și (2),

întrucât:

(1)

La 29 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/656/PESC.

(2)

Pe baza unei revizuiri a listei persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2010/656/PESC, Consiliul consideră că nu mai există motive pentru menținerea anumitor persoane pe lista respectivă.

(3)

În plus, informațiile referitoare la o persoană de pe lista din anexa I și la persoanele de pe lista din anexa II la Decizia 2010/656/PESC ar trebui actualizate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Decizia 2010/656/PESC, rubrica referitoare la persoana următoare:

Désiré Tagro

se înlocuiește cu rubrica din anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Anexa II la Decizia 2010/656/PESC se înlocuiește cu textul care figurează în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 martie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BØDSKOV


(1)  JO L 285, 30.10.2010, p. 28.


ANEXA I

Rubrica menționată la articolul 1

Nume (și eventualele pseudonime)

Informații de identificare [data și locul nașterii (d.n. și l.n.), numărul pașaportului (P.)/cărții de identitate etc.]

Motivele desemnării

Data desemnării de către ONU

Désiré Tagro

Număr de pașaport: PD-AE 065FH08

Data nașterii: 27 ianuarie 1959

Locul nașterii: Issia, Côte d’Ivoire

Decedat la 12 aprilie 2011 la Abidjan

Secretar general în cadrul așa-numitei „președinții” a domnului GBAGBO: participare în cadrul guvernului nelegitim al domnului GBAGBO, obstrucționarea procesului de pace și de reconciliere, neacceptarea rezultatelor alegerilor prezidențiale, participarea la reprimarea violentă a mișcărilor populare.

Data desemnării de către ONU: 30.3.2011

(desemnarea de către Uniunea Europeană: 22.12.2010)


ANEXA II

„ANEXA II

Lista persoanelor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (1) litera (b)

 

Nume (și eventualele pseudonime)

Informații de identificare

Motivele desemnării

1.

Kadet Bertin

Născut în 1957 la Mama

Consilier special pe probleme de securitate, apărare și echipamente militare al lui Laurent Gbagbo, fost ministru al apărării în guvernul lui Laurent Gbagbo.

Nepot al lui Laurent Gbagbo.

Aflat în exil în Ghana. Mandat de arestare internațional pe numele său.

Responsabil în cazuri de violențe și dispariții forțate, în finanțarea și înarmarea milițiilor și ale «tinerilor patrioți» (COJEP).

Implicat în finanțarea și traficul de arme și eludarea embargoului.

Kadet Bertin întreținea raporturi privilegiate cu milițiile din vest și era interfața lui Gbagbo cu aceste grupuri. Implicat în crearea «Forței Lima» (escadroanele morții).

Continuă, de când se află în exil în Ghana, să pregătească recucerirea puterii prin utilizarea forței armate. De asemenea, solicită eliberarea imediată a lui Gbagbo.

Resursele sale financiare, cunoașterea de către acesta a filierelor ilegale ale traficului de arme și legăturile sale neîntrerupte cu grupuri de miliție încă active (mai ales în Liberia) fac ca Kadet Bertin să constituie în continuare o amenințare reală la adresa securității și stabilității din Côte d’Ivoire.

2.

Oulaï Delafosse

Născut la 28 octombrie 1968

Fost subprefect al Toulepleu. Șeful Uniunii patriotice pentru rezistența Marelui Vest.

În calitatea sa de șef de miliție, se face responsabil pentru acte de violență și infracțiuni, în special în zona Toulepleu.

Primește ordine direct de la Kadet Bertin, se dovedește foarte activ, în timpul crizei postelectorale, în recrutarea mercenarilor liberieni, precum și în traficul ilicit de arme provenind din Liberia. Trupele sale terorizează pe toată durata crizei postelectorale, eliminând sute de persoane originare din nordul Côte d’Ivoire.

Extremismul său politic, apropierea sa de Kadet Bertin și legăturile puternice pe care le-a întreținut cu mediile mercenarilor liberieni fac ca acesta să constituie în continuare o amenințare la adresa stabilității țării.

3.

Pastor Gammi

 

Șef al Mișcării ivoriene pentru eliberarea regiunii de Vest a Côte d’Ivoire (MILOCI), creată în 2004. În calitate de șef al MILOCI, miliție pro-Gbagbo, acesta este implicat în mai multe masacre și acte de violență.

Fugit în Ghana (se pare că se află la Takoradi). Mandat de arestare internațional pe numele său.

De când se află în exil, s-a alăturat Coaliției internaționale pentru eliberarea Côte d’Ivoire (CILCI), care militează prin rezistența armată pentru revenirea lui Gbagbo la putere.

4.

Marcel Gossio

Născut la 18 februarie 1951 la Adjamé

Număr de pașaport: 08AA14345 (data expirării: 6 octombrie 2013)

Fugit în afara Côte d’Ivoire. Mandat de arestare internațional pe numele său. Implicat în deturnarea de fonduri publice și în finanțarea și înarmarea milițiilor.

Personaj-cheie al finanțării clanului Gbagbo și al milițiilor. Gossio este, de asemenea, un personaj central în cadrul traficului ilicit de arme.

Fondurile considerabile pe care le-a deturnat, precum și cunoașterea de către acesta a rețelelor ilegale de armament, fac ca Marcel Gossio să constituie în continuare un risc pentru stabilitatea și securitatea Côte d’Ivoire.

5.

Justin Koné Katina

 

Fugit în Ghana. Mandat de arestare internațional pe numele său.

Implicat în atacul cu mână armată al Băncii Centrale a Statelor din Africa de Vest (BCEAO).

Din locul în care se află în exil, se consideră încă purtătorul de cuvânt al lui Gbagbo. Într-un comunicat de presă din 12 decembrie 2011, acesta susține că Ouattara nu a câștigat niciodată alegerile și consideră că noul regim este nelegitim. Face apel la rezistență, considerând că Gbagbo va reveni la putere.

6.

Ahoua Don Mello

Născut la 23 iunie 1958 la Bongouanou

Număr de pașaport: PD-AE/044GN02 (data expirării: 23 februarie 2013)

Purtător de cuvânt al lui Gbagbo. Fost ministru al lucrărilor publice și al amenajării teritoriului în cadrul guvernului nelegitim.

Aflat în exil în Ghana. Mandat de arestare internațional pe numele său.

De când se află în exil, continuă să declare că alegerea președintelui Ouattara este frauduloasă și nu îi recunoaște autoritatea. Refuză să răspundă apelului guvernului ivorian la reconciliere și incită periodic la revoltă prin intermediul presei, efectuează turnee de mobilizare în taberele de refugiați din Ghana.

În decembrie 2011 a declarat că Côte d’Ivoire este un «stat tribal asediat» și că «zilele regimului Ouattara sunt numărate».

7.

Moussa Touré Zéguen

Născut la 9 septembrie 1944

Pașaport vechi: AE/46CR05

Șef al Grupării patrioților pentru pace (GPP)

Fondator al «Coaliției internaționale pentru eliberarea Côte d’Ivoire» (CILCI)

Șef de miliție din 2002, conduce GPP din 2003. Sub comanda sa, GPP devine brațul armat al lui Gbagbo la Abidjan și în sudul țării.

Împreună cu GPP, se face responsabil de foarte multe acte de violență, vizând în principal populațiile originare din nord și opozanții regimului.

Implicare personală în violențele postelectorale (în special cartierele Abobo și Adjamé).

Aflat în exil la Accra, Touré Zéguen fondează «Coaliția internațională pentru eliberarea Côte d’Ivoire», al cărei obiectiv este reinstaurarea lui Gbagbo la putere.

De când se află în exil, își multiplică declarațiile incendiare (de exemplu, conferința de presă din 9 decembrie 2011) și păstrează o atitudine evidentă de conflict și de revanșă armată. Consideră că Côte d’Ivoire sub regimul Ouattara este nelegitimă și a fost «recolonizată» și «îi invită pe ivorieni să îi alunge pe impostori» (Jeune Afrique, iulie 2011).

Are un blog în care incită în mod violent la mobilizarea poporului ivorian împotriva lui Ouattara.”