ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.067.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 67

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
6 martie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2012/130/UE

 

*

Decizia Consiliului din 3 octombrie 2011 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud

1

Convenție privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud

3

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

6.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 3 octombrie 2011

privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud

(2012/130/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Uniunea are competența de a adopta măsuri pentru conservarea resurselor biologice marine în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului și de a încheia acorduri cu țări terțe și cu organizații internaționale.

(2)

În temeiul Deciziei 98/392/CE a Consiliului (2), Uniunea este parte contractantă la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982, care impune tuturor membrilor comunității internaționale să coopereze în vederea conservării și gestionării resurselor biologice ale mării.

(3)

În temeiul Deciziei 98/414/CE a Consiliului (3), Uniunea este parte contractantă la Acordul pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 pentru conservarea și gestionarea populațiilor transzonale de pești și a stocurilor de pești mari migratori.

(4)

La 17 aprilie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în numele Comunității, o convenție privind Organizația regională de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud pentru resursele piscicole care nu erau încă reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului existentă.

(5)

Negocierile s-au încheiat cu succes la 14 noiembrie 2009 la Auckland, Noua Zeelandă, prin adoptarea unui proiect de text al Convenției privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud (denumită în continuare „convenția”) care, în temeiul articolului 36 alineatul (1), este deschisă spre semnare pentru o perioadă de 12 luni începând cu 1 februarie 2010. Convenția a fost semnată în numele Uniunii la 26 iulie 2010, sub rezerva încheierii sale, în conformitate cu Decizia 2011/189/UE a Consiliului (4).

(6)

Obiectivul convenției constă în asigurarea conservării pe termen lung și a utilizării sustenabile a resurselor piscicole din zona convenției prin punerea în aplicare eficientă a acesteia.

(7)

Având în vedere că există nave aflate sub pavilioane ale statelor membre ale Uniunii care pescuiesc în zona convenției, este în interesul Uniunii să joace un rol concret în procesul de punere în aplicare a convenției.

(8)

Prin urmare, convenția ar trebui aprobată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene, Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud (denumită în continuare „convenția”).

Textul convenției este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să depună, în numele Uniunii, instrumentul de aprobare pe lângă guvernul Noii Zeelande, care este depozitarul convenției în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) din convenție (5).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 3 octombrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

J. FEDAK


(1)  Aprobarea din 13 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 179, 23.6.1998, p. 1.

(3)  JO L 189, 3.7.1998, p. 14.

(4)  JO L 81, 29.3.2011, p. 1.

(5)  Data intrării în vigoarea a convenției se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


TRADUCERE

CONVENȚIE

privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud

PĂRȚILE CONTRACTANTE,

ANGAJATE să asigure conservarea pe termen lung și utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole din Pacificul de Sud și, procedând astfel, să salvgardeze ecosistemele marine în care există aceste resurse;

REAMINTIND dreptul internațional relevant, astfel cum se reflectă în Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982, în Acordul de punere în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 pentru conservarea și gestionarea populațiilor transzonale de pești și a stocurilor de pești mari migratori din 4 decembrie 1995, precum și în Acordul privind promovarea respectării măsurilor internaționale de conservare și gestionare de către navele de pescuit în marea liberă din 24 noiembrie 1993 și ținând seama de Codul de conduită pentru un pescuit responsabil adoptat cu ocazia celei de-a 28-a sesiuni a Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură din 31 octombrie 1995;

RECUNOSCÂND faptul că, în temeiul dreptului internațional reflectat în dispozițiile relevante ale acordurilor de mai sus, statele au datoria de a coopera între ele în vederea conservării și gestionării resurselor vii în zonele mării libere și, după caz, în vederea constituirii unor organizații sau acorduri subregionale sau regionale în ceea ce privește pescăriile cu scopul de a adopta măsurile necesare conservării acestor resurse;

LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul că, în temeiul dreptului internațional reflectat în dispozițiile relevante ale Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982, statele costiere dețin ape aflate sub jurisdicția națională în cadrul căreia își exercită drepturile suverane în scopul explorării, exploatării, conservării și gestionării resurselor piscicole și al conservării resurselor marine vii afectate de activitățile de pescuit;

RECUNOSCÂND considerentele economice și geografice, precum și nevoile speciale ale statelor în curs de dezvoltare, în special ale celor mai puțin dezvoltate dintre acestea și ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare, ale teritoriilor și posesiunilor, precum și ale comunităților costiere ale statelor respective în legătură cu conservarea, gestionarea și dezvoltarea sustenabilă a resurselor piscicole și obținerea unui beneficiu echitabil din aceste resurse;

LUÂND ACT de necesitatea organizațiilor și a acordurilor regionale corespunzătoare în materie de gestionare a pescuitului de a efectua evaluări ale performanțelor cu scopul de a aprecia măsura în care își îndeplinesc obiectivele aferente de conservare și gestionare;

HOTĂRÂTE să coopereze în mod eficace în vederea eliminării pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat și a impactului negativ al unor astfel de activități de pescuit asupra situației resurselor piscicole globale și asupra ecosistemelor în care există aceste resurse;

CONȘTIENTE DE NECESITATEA de a evita producerea unor prejudicii asupra mediului marin, de a conserva biodiversitatea, de a menține integritatea ecosistemelor marine și de a reduce la minimum riscul efectelor pe termen lung sau ireversibile ale operațiunilor de pescuit;

CONȘTIENTE de faptul că măsurile concrete de conservare și gestionare trebuie să aibă la bază cele mai fiabile informații științifice disponibile, precum și aplicarea principiului precauției și a unei abordări ecosistemice în domeniul gestionării pescăriilor;

CONVINSE de faptul că cea mai bună metodă de conservare pe termen lung și de utilizare sustenabilă a resurselor piscicole din Pacificul de Sud, precum și de protejare a ecosistemelor marine în care există aceste resurse, constă în încheierea unei convenții internaționale în acest scop,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Definiții

(1)   În sensul prezentei convenții:

(a)

„Convenția din 1982” înseamnă Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982;

(b)

„Acordul din 1995” înseamnă Acordul de punere în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 pentru conservarea și gestionarea populațiilor transzonale de pești și a stocurilor de pești mari migratori din 4 decembrie 1995;

(c)

„comisia” înseamnă Comisia Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud instituită prin articolul 6;

(d)

„zona convenției” înseamnă zona la care se aplică prezenta convenție în temeiul articolului 5;

(e)

„cod de conduită” înseamnă Codul de conduită pentru un pescuit responsabil adoptat de cea de-a 28-a sesiune a Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) din 31 octombrie 1995;

(f)

„resurse piscicole” înseamnă toți peștii din zona convenției, inclusiv moluștele și crustaceele și alte resurse marine vii stabilite de comisie, cu excepția:

(i)

speciilor sedentare, în măsura în care acestea intră sub jurisdicția națională a statelor costiere în temeiul articolului 77 alineatul (4) din Convenția din 1982;

(ii)

speciilor de pești mari migratori enumerate în anexa I la Convenția din 1982;

(iii)

speciilor anadrome și catadrome; și

(iv)

mamiferelor marine, a reptilelor și a păsărilor marine;

(g)

„pescuit” înseamnă:

(i)

operațiunile efective sau tentativele de căutare, capturare sau recoltare a resurselor piscicole;

(ii)

implicarea în orice activitate despre care se anticipează în mod rezonabil că va avea ca rezultat localizarea, capturarea sau recoltarea resurselor piscicole pentru orice scop;

(iii)

transbordarea sau orice operațiune desfășurată pe mare în sprijinul sau pentru pregătirea oricărei activități descrise în prezenta definiție; și

(iv)

utilizarea oricărei nave, vehicul, aeronave sau aeroglisor în legătură cu orice activitate descrisă în prezenta definiție;

cu excepția operațiunilor de urgență legate de sănătatea sau siguranța membrilor echipajului sau siguranța navei;

(h)

„navă de pescuit” înseamnă orice navă utilizată sau destinată pescuitului, inclusiv nave de prelucrare a peștelui, nave de sprijin, nave de transport și orice alte nave implicate direct în aceste operațiuni de pescuit;

(i)

„stat de pavilion” înseamnă, în cazul în care nu se indică altfel:

(i)

un stat ale cărui nave sunt îndreptățite să arboreze pavilionul său; sau

(ii)

o organizație regională de integrare economică ale cărei nave sunt îndreptățite să arboreze pavilionul unui stat membru care face parte din organizația respectivă;

(j)

„pescuitul INN” înseamnă activitățile menționate la alineatul (3) din Planul internațional de acțiune privind prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, neraportat și nereglementat adoptat de FAO și alte activități stabilite de comisie;

(k)

„resortisanți” se referă atât la persoanele fizice, cât și la persoanele juridice;

(l)

„port” include terminalele marine sau alte instalații prevăzute pentru ancorare, transbordare, ambalare, prelucrare, realimentare cu combustibil sau reaprovizionare;

(m)

„organizație regională de integrare economică” înseamnă o organizație regională de integrare economică căreia statele sale membre i-au transferat competența asupra aspectelor reglementate de prezenta convenție, inclusiv autoritatea de a lua decizii executorii pentru statele sale membre cu privire la aspectele respective;

(n)

„încălcare gravă” are același înțeles ca cel stabilit în articolul 21 alineatul (11) din Acordul din 1995 și alte astfel de încălcări menționate de comisie; și

(o)

„transbordare” înseamnă descărcarea tuturor sau a unora dintre resursele piscicole sau produsele pescărești care rezultă din pescuitul în zona convenției de la bordul unei nave de pescuit pe o altă navă aflată în larg sau în port.

(2)

(a)

„Parte contractantă” înseamnă orice stat sau organizație regională de integrare economică care a consimțit să își asume obligații în temeiul prezentei convenții și pentru care convenția este în vigoare.

(b)

Prezenta convenție se aplică, mutatis mutandis, pentru fiecare entitate prevăzută la articolul 305 alineatul (1) literele (c), (d) și (e) din Convenția din 1982 care devine parte contractantă la prezenta convenție și, în acest sens, „parte contractantă” se referă la orice astfel de entitate.

Articolul 2

Obiectiv

Obiectivul prezentei convenții este de a asigura, prin punerea în aplicare a principiului precauției și a abordării ecosistemice în domeniul gestionării pescăriilor, conservarea pe termen lung și utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole și, procedând astfel, de a salvgarda ecosistemele marine în care există aceste resurse.

Articolul 3

Principii și abordări privind conservarea și gestionarea

(1)   În cadrul punerii în aplicare a obiectivului prezentei convenții și al desfășurării procesului de luare a deciziilor în temeiul prezentei convenții, părțile contractante, comisia și organismele subsidiare constituite în temeiul articolului 6 alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (1):

(a)

aplică, în special, următoarele principii:

(i)

conservarea și gestionarea resurselor piscicole se efectuează într-o manieră transparentă, responsabilă și globală, ținând cont de cele mai bune practici internaționale;

(ii)

pescuitul este proporțional cu utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole, ținând cont de impactul acestuia asupra speciilor nevizate și a speciilor asociate sau dependente și de obligația generală de a proteja și conserva mediul marin;

(iii)

supraexploatarea și supracapacitatea de pescuit este prevenită sau eliminată;

(iv)

datele complete și precise privind activitățile de pescuit, inclusiv informațiile referitoare la impactul acestora asupra ecosistemelor marine în care există resursele piscicole, sunt colectate, verificate, raportate și comunicate reciproc în mod rapid și fiabil;

(v)

deciziile se bazează pe cele mai fiabile date științifice și tehnice disponibile și pe consilierea acordată de toate organismele subsidiare corespunzătoare;

(vi)

cooperarea și coordonarea între părțile contractante este promovată cu scopul de a asigura compatibilitatea măsurilor de conservare și gestionare adoptate de comisie cu măsurile de conservare și gestionare aplicabile pentru aceleași resurse piscicole în zonele aflate sub jurisdicție națională;

(vii)

ecosistemele marine, în special ecosistemele care se refac cu greu după ce au fost afectate, sunt protejate;

(viii)

interesele statelor în curs de dezvoltare, în special ale celor mai puțin dezvoltate dintre acestea și ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare, ale teritoriilor și posesiunilor, precum și necesitățile comunităților costiere ale statelor în curs de dezvoltare sunt recunoscute;

(ix)

respectarea efectivă a măsurilor de conservare și gestionare este garantată, iar sancțiunile care se aplică încălcărilor sunt suficient de stricte pentru a descuraja încălcările, oriunde ar avea loc și, în special, îi privează pe autorii infracțiunilor de avantajele care rezultă din activitățile lor ilegale; și

(x)

poluarea și deșeurile provenite de la navele de pescuit, capturile aruncate înapoi în mare, capturile efectuate de uneltele de pescuit pierdute sau abandonate, precum și impactul acestora asupra altor specii și ecosisteme marine sunt reduse la minimum; și

(b)

aplică principiul precauției și o abordare ecosistemică în conformitate cu alineatul (2).

(2)

(a)

Principiul precauției, astfel cum este definit în Acordul din 1995 și în Codul de conduită, se aplică pe scară largă la conservarea și gestionarea resurselor piscicole în vederea protejării acestora și a conservării ecosistemelor marine în care există aceste resurse, iar în special părțile contractante, comisia și organismele subsidiare:

(i)

iau mai multe măsuri de precauție în cazul în care informațiile sunt incerte, mai puțin fiabile sau inadecvate;

(ii)

nu invocă lipsa de informații științifice adecvate ca pretext pentru a nu adopta măsuri de conservare și gestionare sau pentru a amâna adoptarea unor astfel de măsuri; și

(iii)

iau în calcul cele mai bune practici internaționale privind aplicarea principiului precauției, inclusiv anexa II la Acordul din 1995 și Codul de conduită.

(b)

O abordare ecosistemică se aplică pe scară largă la conservarea și gestionarea resurselor piscicole prin intermediul unei abordări integrate în temeiul căreia deciziile privind gestionarea resurselor piscicole sunt adoptate în funcție de modul de funcționare a ecosistemelor marine globale în care există resursele respective, cu scopul de a asigura conservarea pe termen lung și utilizarea sustenabilă a acestor resurse și, procedând astfel, de a salvgarda ecosistemele marine în cauză.

Articolul 4

Compatibilitatea măsurilor de conservare și gestionare

(1)   Părțile contractante recunosc necesitatea de a asigura compatibilitatea măsurilor de conservare și gestionare stabilite pentru resursele piscicole transzonale din zonele aflate sub jurisdicția națională a unei părți contractante care este stat costier și pentru zonele de mare liberă adiacente zonei convenției și recunosc datoria lor de a coopera în acest scop.

(2)   Măsurile de conservare și gestionare stabilite pentru marea liberă trebuie să fie compatibile cu măsurile adoptate pentru zonele aflate sub jurisdicție națională, cu scopul de a asigura conservarea și gestionarea resurselor piscicole transzonale în ansamblu. Pentru elaborarea măsurilor compatibile de conservare și gestionare a resurselor piscicole transzonale, părțile contractante:

(a)

iau în considerare unitatea biologică și celelalte caracteristici biologice ale resurselor piscicole, precum și raportul dintre distribuția resurselor, activitățile de pescuit pentru resursele respective și particularitățile geografice ale regiunii în cauză, inclusiv măsura în care resursele piscicole apar și sunt pescuite în zonele aflate sub jurisdicție națională;

(b)

iau în considerare măsura în care statele costiere și statele care practică pescuitul în marea liberă depind de resursele piscicole în cauză; și

(c)

asigură că măsurile nu au un impact negativ asupra resurselor marine vii în ansamblu în zona convenției.

(3)   Măsurile inițiale de conservare și gestionare ale comisiei țin cont în mod corespunzător de măsurile de conservare și gestionare existente stabilite de părțile contractante relevante care sunt state costiere cu privire la zonele aflate sub jurisdicție națională și de părțile contractante cu privire la navele care arborează pavilionul lor și care desfășoară activități de pescuit în zonele de mare liberă adiacente zonei convenției și nu compromit eficacitatea unor astfel de măsuri.

Articolul 5

Zona de aplicare

(1)   În absența unor dispoziții contrare, prezenta convenție se aplică apelor din Oceanul Pacific aflate dincolo de jurisdicția națională în conformitate cu dreptul internațional:

(a)

la est de o linie care merge spre sud de-a lungul meridianului de 120° longitudine estică, de la limita exterioară a jurisdicției naționale a Australiei în largul coastei sudice a Australiei de Vest până la intersecția cu paralela de 55° latitudine sudică; de aici, direct spre est de-a lungul paralelei de 55° latitudine sudică până la intersecția cu meridianul de 150° longitudine estică; apoi, direct spre sud de-a lungul meridianului de 150° longitudine estică până la intersecția cu paralela de 60° latitudine sudică;

(b)

la nord de o linie care merge spre est de-a lungul paralelei de 60° latitudine sudică, de la meridianul de 150° longitudine estică până la intersecția cu meridianul de 67° 16′ longitudine vestică;

(c)

la vest de o linie care merge spre nord de-a lungul meridianului de 67° 16′ longitudine vestică, de la paralela de 60° latitudine sudică până la intersecția sa cu limita exterioară a jurisdicției naționale a Chile, apoi de-a lungul limitelor exterioare ale jurisdicțiilor naționale ale Chile, Peru, Ecuador și Columbia până la intersecția cu paralela de 2° latitudine nordică; și

(d)

la sud de o linie care merge spre vest de-a lungul paralelei de 2° latitudine nordică [neincluzând jurisdicția națională a Ecuadorului (Insulele Galapagos)] până la intersecția cu meridianului de 150° longitudine vestică; de aici, direct spre nord de-a lungul meridianului de 150° longitudine vestică până la intersecția sa cu paralela de 10° latitudine nordică, apoi spre vest de-a lungul paralelei de 10° latitudine nordică până la intersecția sa cu limitele exterioare ale jurisdicției naționale a Insulelor Marshall, apoi în general spre sud și în jurul limitelor exterioare ale jurisdicțiilor naționale ale statelor și teritoriilor din Pacific, ale Noii Zeelande și ale Australiei până se unește cu vârful liniei descrise la litera (a) de mai sus.

(2)   De asemenea, prezenta convenție se aplică apelor din Oceanul Pacific aflate dincolo de jurisdicția națională, delimitate de paralela de 10° latitudine nordică și de paralela de 20° latitudine sudică, precum și de meridianul de 135° longitudine estică și de meridianul de 150° longitudine vestică.

(3)   Atunci când, în sensul prezentei convenții, este necesară determinarea poziției pe suprafața globului pământesc a unui punct, a unei linii sau a unei zone, poziția se stabilește prin trimitere la Sistemul de Referință Terestru Internațional gestionat de Serviciul Internațional de Rotație a Pământului, care, din considerente practice, este echivalent cu Sistemul Geodezic Mondial 1984 (WGS84).

(4)   Nimic din prezenta convenție nu constituie o recunoaștere a revendicărilor sau pozițiilor niciunei părți contractante la prezenta convenție cu privire la statutul juridic și întinderea apelor și zonelor revendicate de părțile contractante în cauză.

Articolul 6

Organizația

(1)   Părțile contractante convin prin prezenta să constituie, să mențină și să consolideze Organizația regională de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud, denumită în continuare „organizația”, care îndeplinește funcțiile stabilite în prezenta convenție cu scopul de a îndeplini obiectivul acesteia.

(2)   Organizația este formată din:

(a)

o comisie;

(b)

un comitet științific;

(c)

un comitet tehnic și pentru controlul conformității;

(d)

un comitet subregional de gestionare a zonei de est;

(e)

un comitet subregional de gestionare a zonei de vest;

(f)

un comitet financiar și administrativ;

(g)

un secretariat,

și orice alte organisme subsidiare pe care comisia poate să le instituie ocazional, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), pentru a o asista în activitatea sa.

(3)   Organizația are personalitate juridică în conformitate cu dreptul internațional și beneficiază, în relațiile ei cu alte organizații internaționale și pe teritoriile părților contractante, de capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și realizarea obiectivului prezentei convenții. Imunitățile și privilegiile de care se bucură organizația și personalul acesteia pe teritoriul unei părți contractante se stabilesc printr-un acord între organizație și partea contractantă în cauză, inclusiv, în special, printr-un acord între organizație și partea contractantă care găzduiește secretariatul.

(4)   Secretariatul organizației se află în Noua Zeelandă sau în oricare altă locație care poate fi stabilită de comisie.

Articolul 7

Comisia

(1)   Fiecare parte contractantă este membră a comisiei, în cadrul căreia își desemnează un reprezentant care poate fi însoțit de supleanți, specialiști și consilieri.

(2)   Comisia alege un președinte și un vicepreședinte dintre părțile contractante; aceștia îndeplinesc fiecare un mandat de doi ani și pot fi realeși, dar nu își pot păstra postul mai mult de patru ani consecutivi. Președintele și vicepreședintele sunt reprezentanți ai unor părți contractante diferite.

(3)   Prima reuniune a comisiei trebuie să aibă loc în termen de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei convenții. În absența unei decizii contrare din partea comisiei, vicepreședintele convoacă o reuniune anuală, la o dată și într-un loc stabilit de comisie. Comisia se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a-și desfășura funcțiile în temeiului prezentei convenții.

(4)   Principiul eficacității costurilor se aplică frecvenței, duratei și programării reuniunilor comisiei și ale organismelor sale subsidiare.

Articolul 8

Funcțiile Comisiei

Comisia, în conformitate cu obiectivul, principiile și abordările, precum și cu dispozițiile specifice ale prezentei convenții, exercită următoarele funcții:

(a)

adoptă măsuri de conservare și gestionare pentru îndeplinirea obiectivului prezentei convenții, inclusiv, după caz, măsuri de conservare și gestionare pentru anumite stocuri de pește;

(b)

stabilește natura și dimensiunea participării la pescuit pentru resursele piscicole inclusiv, după caz, pentru anumite stocuri de pește;

(c)

elaborează norme de colectare, verificare, raportare, stocare și difuzare a datelor;

(d)

promovează desfășurarea cercetării științifice cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele referitoare la resursele piscicole și la ecosistemele marine din zona convenției, precum și cele referitoare la aceleași resurse piscicole din apele adiacente aflate sub jurisdicție națională și, în colaborare cu Comitetul științific, stabilește procedurile necesare în vederea desfășurării activităților de pescuit pentru resursele piscicole în scopuri științifice în zona convenției;

(e)

cooperează și face schimb de informații cu membrii comisiei și cu organizațiile, statele costiere, teritoriile și posesiunile corespunzătoare;

(f)

promovează compatibilitatea măsurilor de conservare și gestionare în zona convenției, în zonele adiacente aflate sub jurisdicție națională și în zonele adiacente din marea liberă;

(g)

elaborează și stabilește proceduri de monitorizare, control, supraveghere, respectare și executare efectivă, inclusiv măsuri nediscriminatorii legate de piață și de comerț;

(h)

dezvoltă procese în conformitate cu dreptul internațional, cu scopul de a evalua performanța statelor de pavilion cu privire la punerea în aplicare a obligațiilor care le revin în temeiul prezentei convenții și, dacă este cazul, adoptă propuneri pentru a promova punerea în aplicare a obligațiilor respective;

(i)

adoptă măsuri pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;

(j)

elaborează norme privind statutul de parte necontractantă cooperantă în temeiul prezentei convenții;

(k)

examinează eficacitatea dispozițiilor prezentei convenții și măsurile de conservare și gestionare adoptate de comisie pentru îndeplinirea obiectivului prezentei convenții;

(l)

supervizează aspectele structurale, administrative, financiare și alte probleme interne ale organizației, inclusiv relațiile dintre părțile ei constitutive;

(m)

ghidează organismele subsidiare ale comisiei în activitatea acestora;

(n)

adoptă prin consens bugetul organizației, regulamentele financiare ale organizației și orice modificări ale acestora, precum și regulamentele de procedură, care pot include proceduri de luare și înregistrare a deciziilor între sesiuni;

(o)

adoptă și modifică, după caz, orice alte regulamente necesare pentru exercitarea funcțiilor sale și cele ale organismelor sale subsidiare; și

(p)

exercită oricare alte funcții și ia oricare alte decizii necesare pentru îndeplinirea obiectivului prezentei convenții.

Articolul 9

Organisme subsidiare

(1)   Comisia poate institui alte organisme subsidiare în afară de Comitetul științific, Comitetul tehnic și pentru controlul conformității, Comitetul subregional de gestionare a zonei de est, Comitetul subregional de gestionare a zonei de vest și Comitetul financiar și administrativ, în funcție de necesități. Astfel de organisme subsidiare suplimentare pot fi instituite pentru o perioadă de timp permanentă sau temporară, ținându-se cont de costurile implicate.

(2)   În ceea ce privește stabilirea organismelor subsidiare suplimentare, comisia furnizează termeni de referință și metode de lucru specifice, cu condiția ca termenii de referință specifici să fie compatibili cu obiectivul, principiile și abordările prezentei convenții referitori la conservarea și gestionarea resurselor piscicole, precum și cu Convenția din 1982 și Acordul din 1995. Comisia poate să revizuiască și să modifice ocazional astfel de termeni de referință și metode de lucru, după caz.

(3)   Toate organismele subsidiare prezintă rapoarte, acordă consultanță și fac recomandări comisiei și contribuie la evaluările periodice privind eficacitatea măsurilor de conservare și gestionare adoptate de comisie.

(4)   În desfășurarea funcțiilor lor, toate organismele subsidiare iau în considerare activitățile relevante ale altor organisme subsidiare instituite de către comisie și, după caz, activitățile altor organizații de gestionare a pescuitului, precum și activitățile altor organisme tehnice și științifice relevante.

(5)   Toate organismele subsidiare pot constitui grupuri de lucru. De asemenea, organismele subsidiare pot solicita consilierea externă necesară în conformitate cu orientările generale sau specifice furnizate de către comisie.

(6)   Sub rezerva unei decizii contrare a comisiei, toate organismele subsidiare funcționează în temeiul regulamentului de procedură al comisiei.

Articolul 10

Comitetul științific

(1)   Fiecare membru al comisiei are dreptul de a numi în Comitetul științific un reprezentant, care poate fi însoțit de supleanți și consilieri.

(2)   Funcțiile Comitetului științific sunt următoarele:

(a)

de a planifica, desfășura și revizui evaluările științifice privind situația resurselor piscicole, inclusiv, în cooperare cu partea sau părțile contractante relevante care sunt state costiere, a resurselor piscicole transzonale din zona convenției și din zonele aflate sub jurisdicție națională;

(b)

de a oferi comisiei și organismelor sale subsidiare consiliere și recomandări pe baza evaluărilor, inclusiv, dacă este cazul:

(i)

punctele de referință, inclusiv punctele de referință de precauție, descrise în anexa II la Acordul din 1995;

(ii)

strategiile sau planurile de gestionare a resurselor piscicole elaborate pe baza acestor puncte de referință; și

(iii)

analizele alternativelor de conservare și gestionare, cum ar fi stabilirea capturii totale admisibile sau a efortului de pescuit maxim admisibil la diferite niveluri, estimând totodată măsura în care fiecare alternativă poate atinge obiectivul sau obiectivele oricărei strategii sau plan de gestionare adoptat sau aflat încă în curs de examinare de către comisie;

(c)

de a oferi comisiei și organismelor sale subsidiare îndrumări și recomandări cu privire la impactul activităților de pescuit asupra ecosistemelor marine din zona convenției, inclusiv cu privire la identificarea și distribuirea ecosistemelor marine vulnerabile, efectele posibile pe care activitățile de pescuit le pot avea asupra unor astfel de ecosisteme, precum și măsuri de prevenire a efectelor negative semnificative;

(d)

de a încuraja și promova cooperarea în domeniul cercetării pentru îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la resursele piscicole și ecosistemele marine din zona convenției, inclusiv a cunoștințelor referitoare la resursele piscicole transzonale din zona convenției și din zonele aflate sub jurisdicție națională; și

(e)

de a acorda comisiei și organismelor sale subsidiare consilierea științifică suplimentară pe care o consideră necesară sau care poate fi solicitată de către aceasta.

(3)   Regulamentul de procedură al comisiei prevede că, atunci când Comitetul științific se află în imposibilitatea de a acorda consiliere științifică prin consens, acesta menționează în raportul său opiniile diferite ale membrilor săi. Rapoartele Comitetului științific sunt făcute publice.

(4)   Comisia, luând în considerare recomandările Comitetului științific, poate recurge la serviciile unor specialiști pentru a primi informații și îndrumări cu privire la resursele piscicole și ecosistemele marine din zona convenției, precum și la orice aspecte conexe relevante în aprecierea măsurilor de conservare și gestionare.

(5)   Comisia adoptă măsurile necesare pentru evaluarea inter pares independentă și periodică a rapoartelor, a îndrumărilor și recomandărilor primite din partea Comitetului științific.

Articolul 11

Comitetul tehnic și pentru controlul conformității

(1)   Fiecare membru al comisiei are dreptul de a numi în Comitetul tehnic și pentru controlul conformității un reprezentant, care poate fi însoțit de supleanți și consilieri.

(2)   Funcțiile Comitetului tehnic și pentru controlul conformității sunt următoarele:

(a)

de a monitoriza și revizui punerea în aplicare și conformitatea cu măsurile de conservare și gestionare adoptate în temeiul prezentei convenții și de a oferi îndrumări și recomandări comisiei;

(b)

de a furniza informațiile, consilierea tehnică și recomandările pe care le consideră necesare sau care pot fi solicitate de către comisie cu privire la punerea în aplicare și conformitatea cu dispozițiile prezentei convenții și cu măsurile de conservare și gestionare adoptate sau aflate încă în curs de examinare de către comisie; și

(c)

de a revizui punerea în aplicare a măsurilor de cooperare privind monitorizarea, controlul, supravegherea și executarea adoptate de către comisie și de a oferi consiliere și recomandări comisiei.

Articolul 12

Comitetele subregionale de gestionare a zonelor de est și de vest

(1)   Comitetele subregionale de gestionare a zonelor de est și de vest, elaborează și adresează comisiei, din proprie inițiativă sau la cererea acesteia, recomandări privind măsurile de conservare și gestionare, în conformitate cu articolul 20, și participarea la pescuitul de resurse piscicole, în conformitate cu articolul 21, pentru părți ale zonei convenției descrise în anexa I. Recomandările sunt compatibile cu orice acte cu aplicabilitate generală adoptate de comisie și necesită consimțământul părții sau părților contractante care sunt state costiere sau al părții contractante responsabile în situațiile în care se solicită consimțământul în temeiul articolului 20 alineatul (4) și al articolului 21 alineatul (2). După caz, comitetele depun toate eforturile necesare pentru a-și coordona recomandările.

(2)   În orice moment, comisia poate să modifice anexa I, prin consens, pentru a ajusta coordonatele geografice incluse în aceasta. Modificarea intră în vigoare începând cu data adoptării sale sau cu orice altă dată specificată în modificare.

(3)   Comisia poate decide să atribuie unui comitet subregional de gestionare responsabilitatea primară privind elaborarea și adresarea de recomandări comisiei în conformitate cu prezentul articol pentru anumite resurse piscicole, chiar dacă aria de repartiție a resurselor respective ar trebui să se extindă dincolo de partea din zona convenției pentru care comitetul în cauză se face responsabil în conformitate cu anexa I.

(4)   Fiecare comitet își elaborează recomandările proprii pe baza îndrumărilor și a recomandărilor primite din partea Comitetului științific.

(5)

(a)

Membrii comisiei care fac parte dintr-o regiune adiacentă părții din zona convenției pentru care un comitet se face responsabil în conformitate cu prezentul articol sau ale căror nave de pescuit:

(i)

desfășoară în prezent activități de pescuit în zona respectivă; sau

(ii)

au desfășurat activități de pescuit în zona respectivă în ultimii doi ani; sau

(iii)

pescuiesc anumite resurse piscicole aflate în responsabilitatea comitetului în cauză în conformitate cu alineatul (3), inclusiv în zonele aflate sub jurisdicție națională adiacente zonei convenției

sunt membri ai comitetului respectiv.

(b)

Orice membru al comisiei, care nu este membru al unui comitet în conformitate cu litera (a) și care notifică secretariatului intenția sa de a desfășura activități de pescuit în termen de doi ani de la adresarea notificării în acea parte din zona convenției pentru care un comitet se face responsabil în conformitate cu prezentul articol, devine membru al comitetului respectiv. În cazul în care membrul comisiei care face notificarea nu desfășoară activități de pescuit în acea parte din zona convenției în termen de doi ani de la adresarea notificării, acesta încetează să mai fie membru al comitetului respectiv.

(c)

Orice membru al comisiei care nu este membru al unui comitet în conformitate cu literele (a) sau (b) poate trimite un reprezentant care să participe la activitatea comitetului respectiv.

(d)

În sensul aplicării prezentului alineat, „pescuit” include doar activitățile descrise la articolul 1 alineatul (1) litera (g) punctele (i) și (ii).

(6)   Comitetele subregionale de gestionare a zonelor de est și de vest depun toate eforturile necesare pentru a adopta prin consens recomandările adresate comisiei. În cazul în care toate eforturile de a lua o decizie prin consens au fost epuizate, recomandările sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor relevanți ai comitetului subregional de gestionare. Raporturile înaintate comisiei pot include opinii majoritare și minoritare.

(7)   Recomandările formulate în conformitate cu prezentul articol vor sta la baza măsurilor și deciziilor de conservare și gestionare menționate la articolele 20 și, respectiv, 21, care sunt adoptate de comisie.

(8)   Cheltuielile extraordinare ocazionate de activitatea oricăruia dintre cele două comitete subregionale de gestionare sunt suportate de către membrii comitetului relevant.

Articolul 13

Comitetul financiar și administrativ

(1)   Fiecare membru al comisiei are dreptul de a numi în Comitetul financiar și administrativ un reprezentant, care poate fi însoțit de supleanți și consilieri.

(2)   Funcțiile Comitetului financiar și administrativ constau în consilierea comisiei cu privire la bugetul, timpul și locul de desfășurare a reuniunilor comisiei, publicațiile acesteia, problemele referitoare la secretarul executiv și la personalul secretariatului, precum și la orice alte aspecte financiare și administrative prezentate de către comisie.

Articolul 14

Secretariatul

(1)   Secretariatul îndeplinește funcțiile care i-au fost atribuite de către comisie.

(2)   Administratorul-șef al secretariatului este secretarul executiv, numit cu aprobarea părților contractante în conformitate cu condițiile stabilite de acestea.

(3)   Personalul secretariatului este numit de către secretarul executiv în conformitate cu statutul funcționarilor stabilit de comisie.

(4)   Secretarul executiv asigură funcționarea efectivă a secretariatului.

(5)   Secretariatul care urmează să fie înființat în temeiul prezentei convenții trebuie să corespundă cerințelor de eficiență a costurilor. Înființarea și funcționarea secretariatului ia în considerare, după caz, capacitatea instituțiilor regionale existente de a îndeplini anumite funcții tehnice de secretariat, în special disponibilitatea serviciilor în temeiul acordurilor contractuale.

Articolul 15

Bugetul

(1)   La prima sa reuniune, comisia adoptă un buget pentru finanțarea comisiei și organismelor sale subsidiare. De asemenea, comisia adoptă regulamentele financiare. Toate deciziile privind bugetul și regulamentele financiare, inclusiv deciziile referitoare la contribuțiile membrilor comisiei și la formula de calcul al contribuțiilor, sunt luate prin consens.

(2)   Fiecare membru al comisiei contribuie la buget. Suma contribuțiilor anuale ale fiecărui membru al comisiei este compusă dintr-o cotizație variabilă bazată pe captura totală de resurse piscicole specificate de comisie și dintr-o cotizație de bază și ține cont de situația economică a fiecărui membru. Pentru membrii comisiei a căror unică captură în zona convenției este cea din teritoriile adiacente zonei convenției, se va ține cont de situația economică a teritoriilor respective. Comisia adoptă și poate modifica formula de calcul al contribuțiilor, care este stabilită în regulamentul financiar al comisiei.

(3)   Comisia poate solicita și accepta contribuții financiare și alte forme de asistență din partea organizațiilor, persoanelor și altor surse care au legătură cu îndeplinirea funcțiilor sale.

(4)   Secretarul executiv înaintează fiecărui membru al comisiei un proiect de buget anual pentru următoarele două exerciții financiare succesive, împreună cu o schemă a contribuțiilor, cu cel puțin 60 de zile înainte de reuniunea Comitetului financiar și administrativ în care comitetul va adopta recomandările sale către comisie. La elaborarea proiectului de buget, secretariatul ține cont în totalitate de necesitatea eficienței costurilor, precum și de îndrumările comisiei referitoare la reuniunile organismelor subsidiare care pot fi solicitate pe parcursul anului bugetar. La fiecare reuniune anuală, comisia adoptă bugetul pentru exercițiul financiar următor.

(5)   În cazul în care comisia se află în imposibilitatea de a adopta bugetul, nivelul contribuțiilor la bugetul administrativ al acesteia se determină în conformitate cu bugetul anului precedent în scopul îndeplinirii cheltuielilor administrative ale comisiei pentru anul următor până în momentul adoptării prin consens a unui nou buget.

(6)   După reuniunea anuală a comisiei, secretarul executiv notifică fiecărui membru al comisiei contribuțiile datorate, astfel cum au fost acestea calculate pe baza formulei adoptate de comisie în conformitate cu alineatul (2) și, în cel mai scurt timp după aceasta, fiecare membru al comisiei își plătește contribuțiile către organizație.

(7)   Cu excepția cazului în care comisia a autorizat altfel, contribuțiile se plătesc în moneda țării în care își are sediul secretariatul organizației.

(8)   O parte contractantă care aderă la prezenta convenție în cursul unui exercițiu financiar plătește pentru exercițiul respectiv o parte din contribuție, calculată în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, proporțională cu numărul de luni complete care rămân din exercițiu de la data intrării în vigoare a convenției pentru partea contractantă în cauză.

(9)   Cu excepția cazului în care comisia a hotărât altfel, un membru al comisiei care are restanțe la plata sumelor datorate organizației pentru o perioadă mai mare de doi ani nu participă la luarea deciziilor de către comisie până la achitarea întregii sume pe care o datorează comisiei.

(10)   Activitățile financiare ale organizației sunt reglementate de regulamentul financiar adoptat de comisie și fac obiectul unui audit anual, efectuat de către auditori independenți numiți de comisie.

Articolul 16

Luarea deciziilor

(1)   Ca regulă generală, deciziile comisiei se iau prin consens. În sensul prezentului articol, prin „consens” se înțelege absența oricărei obiecțiuni formale formulate la momentul luării unei decizii.

(2)   Cu excepția cazurilor în care prezenta convenție prevede în mod expres luarea unei decizii prin consens, dacă președintele consideră că toate eforturile de a lua o decizie prin consens au fost epuizate:

(a)

deciziile comisiei privind aspectele de procedură sunt adoptate cu majoritatea voturilor tuturor membrilor comisiei care votează afirmativ sau negativ; și

(b)

deciziile privind problemele de fond sunt adoptate cu o majoritate de trei pătrimi din toți membrii comisiei care votează afirmativ sau negativ.

(3)   Atunci când se pune problema stabilirii dacă problema avută în vedere este o problemă de fond, acest aspect se tratează ca o problemă de fond.

Articolul 17

Punerea în aplicare a deciziilor Comisiei

(1)   Deciziile privind problemele de fond adoptate de comisie devin executorii pentru membrii comisiei, astfel:

(a)

secretarul executiv notifică imediat tuturor membrilor comisiei orice decizie luată; și

(b)

sub rezerva alineatului (2), decizia devine executorie pentru toți membrii comisiei, în termen de 90 de zile de la data transmiterii specificată în notificare în conformitate cu litera (a) (denumită în continuare „data notificării”).

(2)

(a)

Orice membru al comisiei poate prezenta secretarului executiv o obiecție la o decizie, în termen de 60 de zile de la data notificării (denumită în continuare „perioada de obiecție”). În acest caz, decizia nu devine executorie pentru acel membru al comisiei în sensul obiecției, decât în conformitate cu alineatul (3) și anexa II.

(b)

Un membru al comisiei care prezintă o obiecție are, în același timp, obligația:

(i)

de a preciza în detaliu motivele obiecției sale;

(ii)

de a adopta măsuri alternative cu efect echivalent cu cel al deciziei împotriva căreia a formulat obiecția și cu aceeași dată de aplicare; și

(iii)

de a acorda consiliere secretarului executiv în legătură cu termenii măsurilor alternative.

(c)

Singurele motive admisibile pentru prezentarea unei obiecții constau în discriminarea în mod nejustificat, de fapt sau de drept, a membrului comisiei, sau incompatibilitatea cu dispozițiile prezentei convenții sau cu alte dispoziții internaționale relevante, astfel cum rezultă din Convenția din 1982 sau din Acordul din 1995.

(3)   Orice membru al comisiei care a prezentat o obiecție la o decizie poate, în orice moment, să retragă obiecția respectivă. Decizia devine ulterior executorie pentru membrul respectiv în conformitate cu alineatul (1) litera (b) sau la data retragerii obiecției, în funcție de care dintre aceste evenimente survine mai târziu.

(4)   Secretarul executiv notifică imediat toți membrii comisiei în legătură cu:

(a)

primirea și retragerea fiecărei obiecții; și

(b)

motivele obiecției în cauză și măsurile alternative adoptate sau propuse spre adoptare în conformitate cu alineatul (2).

(5)

(a)

În momentul în care un membru al comisiei prezintă o obiecție în conformitate cu alineatul (2), este instituit un grup de revizuire în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de obiecție. Grupul de revizuire este instituit în conformitate cu procedurile din anexa II.

(b)

Secretarul executiv notifică imediat toți membrii comisiei în legătură cu instituirea grupului de revizuire.

(c)

În cazul în care doi sau mai mulți membri ai comisiei prezintă obiecții întemeiate pe motive identice, obiecțiile respective sunt analizate de același grup de revizuire, a cărui componență este prevăzută în anexa II alineatul (2).

(d)

În cazul în care doi sau mai mulți membri ai comisiei prezintă obiecții întemeiate pe motive diferite, obiecțiile respective pot, cu consimțământul membrilor în cauză, să fie analizate de același grup de revizuire, a cărui componență este prevăzută în anexa II alineatul (2). În absența unui astfel de consimțământ, obiecțiile întemeiate pe motive diferite sunt analizate de grupuri de revizuire separate.

(e)

În termen de 45 de zile de la instituirea sa, grupul de revizuire transmite secretarului executiv constatările și recomandările sale, prin care explică dacă motivele specificate pentru obiecția prezentată de către membrul sau membrii comisiei sunt justificate și dacă măsurile alternative adoptate au un efect echivalent cu cel al deciziei împotriva căreia a fost formulată obiecția.

(f)

Secretarul executiv notifică imediat toți membrii comisiei în legătură cu constatările și recomandările grupului de revizuire. Constatările și recomandările grupului de revizuire sunt analizate și produc efectele stabilite în anexa II.

(6)   Nicio dispoziție a prezentului articol nu limitează dreptul unui membru al comisiei de a sesiza, în orice moment, un litigiu privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenții pentru soluționarea obligatorie în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții referitoare la soluționarea litigiilor.

Articolul 18

Transparență

(1)   Comisia promovează transparența procesului decizional și a altor activități desfășurate în cadrul prezentei convenții.

(2)   Reuniunile comisiei și ale organismelor sale subsidiare sunt deschise tuturor participanților și observatorilor înregistrați în conformitate cu alineatul (4), cu excepția cazului în care comisia decide altfel. Comisia publică rapoartele și măsurile de conservare și gestionare adoptate și menține o evidență publică a tuturor rapoartelor și măsurilor de conservare și gestionare aflate în vigoare în zona convenției.

(3)   Comisia promovează transparența în procesul de punere în aplicare a prezentei convenții prin difuzarea publică a informațiilor sensibile necomerciale și, după caz, prin facilitarea consultărilor cu organizațiile neguvernamentale, reprezentanții industriei pescuitului, în special ai flotei de pescuit, precum și alte organisme și persoane interesate.

(4)   Reprezentanții statelor care nu sunt părți la convenție, ai organizațiilor interguvernamentale relevante și ai organizațiilor neguvernamentale, inclusiv ai organizațiilor ecologiste și ai organizațiilor din industria pescuitului care au interese în domeniile de competență ale comisiei au posibilitatea să participe la reuniunile comisiei și ale organismelor sale subsidiare, ca observatori sau având alt statut, după caz. Regulamentul de procedură al comisiei prevede o astfel de participare și nu impune restricții nejustificate în acest sens. De asemenea, regulamentul de procedură prevede accesul în timp util al reprezentanților respectivi la informațiile relevante.

Articolul 19

Recunoașterea nevoilor speciale ale statelor în curs de dezvoltare

(1)   Comisia recunoaște în întregime nevoile speciale ale statelor în curs de dezvoltare din regiune care sunt părți contractante la prezenta convenție, în special ale celor mai puțin dezvoltate dintre acestea și ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare, precum și ale teritoriilor și posesiunilor din regiune, referitoare la conservarea și gestionarea resurselor piscicole din zona convenției și la utilizarea sustenabilă a acestora.

(2)   În îndeplinirea obligației de a coopera în ceea ce privește stabilirea măsurilor de conservare și gestionare a resurselor piscicole reglementate de prezenta convenție, membrii comisiei țin seama de nevoile speciale ale statelor în curs de dezvoltare din regiune care sunt părți contractante la prezenta convenție, în special ale celor mai puțin dezvoltate dintre acestea și ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare, precum și ale teritoriilor și posesiunilor din regiune, în special de:

(a)

vulnerabilitatea statelor în curs de dezvoltare și a teritoriilor și posesiunilor care depind de exploatarea resurselor marine vii, inclusiv pentru satisfacerea cerințelor alimentare ale populației lor sau ale unei părți a acesteia;

(b)

necesitatea de a evita efectele negative asupra pescarilor și femeilor din sectorul pescuitului care practică pescuitul de subzistență, pescuitul la scară redusă și pescuitul artizanal și de a asigura accesul acestora la aceste activități, precum și al populației autohtone din statele în curs de dezvoltare care sunt părți contractante la prezenta convenție și din teritorii și posesiuni; și

(c)

necesitatea de a garanta că astfel de măsuri nu generează transferul, direct sau indirect, al unei părți disproporționate din efortul de conservare către statele în curs de dezvoltare care sunt părți contractante la prezenta convenție și către teritorii și posesiuni.

(3)   Membrii comisiei cooperează, în mod direct sau prin intermediul comisiei și al altor organizații regionale și subregionale, cu scopul:

(a)

de a spori capacitatea statelor în curs de dezvoltare din regiune care sunt părți contractante la prezenta convenție, în special a celor mai puțin dezvoltate dintre acestea și a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, precum și a teritoriilor și posesiunilor din regiune, de a conserva și gestiona resursele piscicole și de a-și dezvolta propriile pescării pentru a beneficia de aceste resurse;

(b)

de a acorda asistență statelor în curs de dezvoltare din regiune care sunt părți contractante la prezenta convenție, în special celor mai puțin dezvoltate dintre acestea și statelor insulare mici în curs de dezvoltare, precum și teritoriilor și posesiunilor din regiune, astfel încât să le permită să participe la pescuitul acestor resurse, inclusiv facilitarea accesului la resurse în conformitate cu articolul 3 și articolul 21; și

(c)

de a facilita participarea statelor în curs de dezvoltare din regiune care sunt părți contractante la prezenta convenție, în special a celor mai puțin dezvoltate dintre acestea și a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, precum și a teritoriilor și posesiunilor din regiune, la activitatea comisiei și a organismelor sale subsidiare.

(4)   Cooperarea în sensul prezentului articol poate include acordarea de asistență financiară, de asistență pentru dezvoltarea resurselor umane, de asistență tehnică, transfer de tehnologie, inclusiv prin intermediul acordurilor de asociere în participațiune, precum și acordarea de servicii de consiliere și consultative. Asistența se îndreaptă, inter alia, către:

(a)

îmbunătățirea conservării și gestionării resurselor piscicole prin colectarea, raportarea, verificarea, schimbul și analiza datelor privind pescăriile și a informațiilor conexe;

(b)

evaluarea populațiilor și cercetarea științifică; și

(c)

monitorizarea, controlul, supravegherea, conformitatea și sancționarea, inclusiv formarea profesională și construirea capacității la nivel local, elaborarea și finanțarea de programe naționale și regionale pentru observatori și accesul la tehnologie și echipamente.

(5)   Comisia stabilește un fond pentru a facilita implicarea efectivă a statelor în curs de dezvoltare din regiune care sunt părți contractante la prezenta convenție, în special a celor mai puțin dezvoltate dintre acestea și a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, precum și, după caz, a teritoriilor și posesiunilor din regiune, în activitatea comisiei și a organismelor sale subsidiare. Regulamentele financiare ale comisiei includ liniile directoare privind administrarea fondului și criteriile de eligibilitate privind asistența.

Articolul 20

Măsuri de conservare și gestionare

(1)   Măsurile de conservare și gestionare adoptate de comisie includ măsuri pentru:

(a)

asigurarea sustenabilității pe termen lung a resurselor piscicole și promovarea obiectivului privind utilizarea responsabilă a acestora;

(b)

prevenirea sau eliminarea supraexploatării și a supracapacității de pescuit pentru a asigura că nivelurile efortului de pescuit nu depășesc nivelurile proporționale cu dezvoltarea sustenabilă a resurselor piscicole;

(c)

menținerea sau restabilirea populațiilor care aparțin speciilor nevizate și speciilor asociate sau dependente la un nivel la care reproducerea lor nu riscă să fie grav periclitată; și

(d)

protejarea habitatelor și a ecosistemelor marine care adăpostesc resursele piscicole și speciile nevizate și speciile asociate sau dependente împotriva efectelor negative ale activităților de pescuit, inclusiv măsuri de prevenire a efectelor negative grave asupra ecosistemelor marine vulnerabile și măsuri de precauție în cazul în care nu se poate stabili cu certitudine dacă ecosistemele marine vulnerabile sunt prezente sau dacă activitățile de pescuit pot avea efecte negative grave asupra acestora.

(2)   Măsurile specifice de conservare și gestionare adoptate de comisie includ, după caz, determinarea:

(a)

punctelor de referință, inclusiv a punctelor de referință de precauție, astfel cum sunt descrise în anexa II la Acordul din 1995;

(b)

acțiunilor care urmează a fi luate în cazul apropierii de sau a depășirii punctelor de referință;

(c)

naturii și dimensiunii pescuitului de resurse piscicole, inclusiv stabilirea capturii totale admisibile sau a efortului de pescuit maxim admisibil;

(d)

locațiilor generale sau specifice în care este permis sau interzis pescuitul;

(e)

perioadelor în care este permis sau interzis pescuitul;

(f)

limita maximă a capturilor care pot fi conservate la bord; și

(g)

tipurilor de echipamente, tehnologii sau practici de pescuit care pot fi utilizate în domeniul pescuitului.

(3)   La stabilirea capturii totale admisibile sau a efortului de pescuit maxim admisibil pentru resursele piscicole în temeiul alineatului (2) litera (c), comisia ia în considerare următorii factori:

(a)

statutul și stadiul de dezvoltare a resurselor piscicole;

(b)

tiparele de pescuit pentru resursele piscicole;

(c)

captura acelorași resurse piscicole în zonele aflate sub jurisdicție națională, acolo unde este cazul;

(d)

o indemnizație pentru capturile aruncate înapoi în mare și orice alt tip de mortalitate neprevăzută;

(e)

captura speciilor nevizate și a speciilor asociate sau dependente și efectele negative asupra ecosistemelor marine care adăpostesc resurse piscicole;

(f)

factorii ecologici și biologici relevanți care limitează natura resurselor piscicole care pot fi recoltate;

(g)

factorii de mediu relevanți, inclusiv interacțiunile trofice care pot influența resursele piscicole și speciile nevizate, precum și speciile asociate sau dependente; și

(h)

după caz, măsurile relevante de conservare și gestionare adoptate de alte organizații internaționale.

Comisia revizuiește periodic captura totală admisibilă sau efortul de pescuit maxim admisibil stabilit pentru resursele piscicole.

(4)

(a)

Pentru resursele piscicole transzonale din zona convenției și dintr-o zonă aflată sub jurisdicția națională a unei (unor) părți contractante la prezenta convenție care sunt state costiere:

(i)

Comisia stabilește captura totală admisibilă sau efortul de pescuit maxim admisibil și, după caz, alte măsuri de conservare și gestionare pentru zona convenției. Comisia cooperează cu partea sau părțile contractante în cauză care sunt state costiere, în vederea coordonării măsurilor respective de conservare și gestionare în conformitate cu articolul 4 din prezenta convenție;

(ii)

cu consimțământul explicit al părții sau al părților contractante în cauză care sunt state costiere, comisia poate stabili, în conformitate cu anexa III la prezenta convenție și după caz, captura totală admisibilă sau efortul de pescuit maxim admisibil aplicabil resurselor piscicole în aria lor de repartiție; și

(iii)

în cazul în care una sau mai multe părți contractante care sunt state costiere nu își dau acordul cu privire la captura totală admisibilă sau efortul de pescuit maxim admisibil aplicabil resurselor piscicole în aria lor de repartiție, comisia poate stabili, după caz, captura totală admisibilă sau efortul de pescuit maxim admisibil aplicabile în zonele aflate sub jurisdicția națională a părții sau a părților contractante care sunt state costiere care își dau acordul, precum și în zona convenției. Anexa III se aplică, mutatis mutandis, stabilirii de către comisie a capturii totale admisibile sau efortului de pescuit maxim admisibil.

(b)

În cazurile vizate la litera (a) punctul (ii) sau la litera (a) punctul (iii), pot fi adoptate alte măsuri complementare de conservare și gestionare pentru a garanta conservarea și gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole în aria lor de repartiție. Pentru a pune în aplicare prezentul alineat, măsurile respective pot, în conformitate cu principiile compatibilității prevăzute la articolul 4, să fie adoptate de Comisia pentru marea liberă și partea sau părțile contractante în cauză care sunt state costiere pentru zonele aflate sub jurisdicție națională, precum și de comisie, pe baza consimțământului părții sau părților contractante care sunt state costiere, pentru măsurile care urmează să fie aplicate resurselor piscicole în aria lor de repartiție.

(c)

Toate măsurile de conservare și gestionare, inclusiv captura totală admisibilă și efortul de pescuit maxim admisibil, adoptate de comisie în conformitate cu litera (a) punctul (ii), litera (a) punctul (iii) și litera (b), nu aduc atingere și nu afectează drepturile suverane ale statelor costiere în ceea ce privește explorarea și exploatarea, conservarea și gestionarea resurselor marine vii în zonele aflate sub jurisdicție națională în conformitate cu dreptul internațional, astfel cum rezultă din dispozițiile relevante ale Convenției din 1982 și ale Acordului din 1995 și nu afectează în niciun fel zona de aplicare a prezentei convenții instituită prin articolul 5.

(5)

(a)

Comisia adoptă măsuri de urgență, în conformitate cu articolul 16, inclusiv între reuniuni, după caz, atunci când activitatea de pescuit reprezintă o gravă amenințare pentru sustenabilitatea resurselor piscicole sau a ecosistemului marin din care fac parte acestea sau când un fenomen natural sau un dezastru uman are, sau poate avea, efecte negative semnificative asupra situației resurselor piscicole, pentru a asigura că activitatea de pescuit nu agravează efectele negative în cauză.

(b)

Măsurile de urgență sunt bazate pe cele mai fiabile date științifice disponibile. Astfel de măsuri sunt temporare și trebuie să fie luate din nou în considerare la următoarea reuniune a comisiei ulterioară adoptării lor. Măsurile devin executorii pentru membrii comisiei în conformitate cu articolul 17 alineatul (1). Măsurile nu sunt deschise procedurii de obiecție de la articolul 17 alineatul (2), însă pot face obiectul procedurilor de soluționare a litigiilor în temeiul prezentei convenții.

(6)   Măsurile de conservare și gestionare adoptate de comisie sunt dezvoltate și integrate progresiv în cadrul strategiilor sau planurilor de gestionare care au stabilit obiectivele de gestionare corespunzătoare fiecărei resurse piscicole, punctele de referință pentru evaluarea progresului înregistrat în legătură cu obiectivele respective, indicatorii care urmează să fie utilizați în legătură cu punctele de referință menționate și măsurile care urmează să fie adoptate ca răspuns la anumite niveluri ale indicatorilor.

Articolul 21

Participarea la pescuitul resurselor piscicole

(1)   În luarea deciziilor privind participarea la pescuitul resurselor piscicole, inclusiv alocarea capturii totale admisibile sau a efortului de pescuit maxim admisibil, comisia trebuie să țină cont de situația resurselor piscicole și de nivelul existent al efortului de pescuit pentru resursele în cauză, precum și de următoarele criterii, în măsura relevanței:

(a)

captura istorică și structurile și practicile de pescuit trecute și prezente din zona convenției;

(b)

conformitatea cu măsurile de conservare și gestionare în temeiul prezentei convenții;

(c)

capacitatea și disponibilitatea demonstrată de statul de pavilion în exercitarea efectivă a controlului asupra navelor de pescuit;

(d)

contribuția la conservarea și gestionarea resurselor piscicole, inclusiv furnizarea de date precise și monitorizarea, controlul, supravegherea și executarea eficace;

(e)

aspirațiile privind dezvoltarea pescăriilor și interesele statelor în curs de dezvoltare, în special ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare și ale teritoriilor și posesiunilor din regiune;

(f)

interesele statelor costiere, în special ale statelor costiere în curs de dezvoltare și ale teritoriilor și posesiunilor, referitoare la resursele piscicole transzonale din zonele aflate sub jurisdicția națională a acestor state, teritorii și posesiuni și din zona convenției;

(g)

nevoile statelor costiere și ale teritoriilor și posesiunilor ale căror economii depind în principal de exploatarea și pescuirea resurselor piscicole transzonale din zonele aflate sub jurisdicția națională a acestor state, teritorii și posesiuni și din zona convenției;

(h)

măsura în care un membru al comisiei utilizează captura pentru consumul intern și importanța capturii pentru securitatea sa alimentară;

(i)

contribuția la dezvoltarea responsabilă de zone pescărești noi sau de explorare în conformitate cu articolul 22; și

(j)

contribuția la desfășurarea cercetării științifice cu privire la resursele piscicole și difuzarea publică a rezultatelor obținute în urma cercetării.

(2)   În momentul în care comisia stabilește captura totală admisibilă sau efortul de pescuit maxim admisibil pentru orice resurse piscicole în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) litera (a) punctul (ii) sau (iii), aceasta poate, de asemenea, cu consimțământul explicit al părții sau al părților contractante în cauză care sunt state costiere, să ia decizii privind participarea la pescuitul resurselor respective în aria lor pertinentă de repartiție.

(3)   În luarea deciziilor de la alineatul (2), comisia ia în considerare captura istorică și structurile și practicile trecute și prezente de pescuit al resurselor piscicole respective în aria lor pertinentă de repartiție, precum și criteriile enumerate la alineatul (1) literele (b)-(j).

(4)   În cazul în care partea sau părțile contractante în cauză care sunt state costiere nu își dau consimțământul în conformitate cu alineatul (2):

(a)

comisia ia decizii, în conformitate cu alineatul (1), referitoare la alocarea părții din captura totală admisibilă sau din efortul de pescuit maxim admisibil stabilit în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) litera (a) punctul (i), care poate fi efectuată în zona convenției; și

(b)

comisia cooperează cu partea sau părțile contractante în cauză care sunt state costiere în conformitate cu articolul 4.

(5)   De asemenea, în procesul de luare a deciziilor în temeiul prezentului articol, comisia poate ține cont, după caz, de performanța altor regimuri internaționale de gestionare a pescuitului.

(6)   Comisia revizuiește, după caz, deciziile privind participarea la pescuitul resurselor piscicole, inclusiv alocarea capturii totale admisibile și a efortului de pescuit maxim admisibil, ținând cont de dispozițiile prezentului articol și de interesele noilor părți contractante.

Articolul 22

Zone pescărești noi sau de explorare

(1)   O zonă pescărească ce nu a făcut obiectul unei activități de pescuit sau care nu a făcut obiectul unei activități de pescuit cu un anumit tip de echipamente sau tehnică de pescuit timp de zece ani sau mai mult este deschisă ca zonă pescărească sau este deschisă pescuitului cu un anumit tip de unelte sau tehnică de pescuit doar atunci când comisia a adoptat în prealabil măsurile de precauție preliminare privind conservarea și gestionarea zonei pescărești respective și, după caz, a speciilor nevizate și a speciilor asociate sau dependente, precum și măsurile corespunzătoare pentru protejarea ecosistemului marin care adăpostește această zonă pescărească de efectele negative ale activităților de pescuit.

(2)   Măsurile preliminare de conservare și gestionare care pot include cerințe privind notificarea intenției de pescuit, elaborarea unui plan de dezvoltare, măsuri de atenuare destinate prevenirii efectelor negative asupra ecosistemelor marine, utilizarea unor unelte specifice de pescuit, prezența observatorilor, colectarea datelor și desfășurarea pescuitului de cercetare sau de explorare, sunt compatibile cu obiectivul prezentei convenții și cu principiile și abordările privind conservarea și gestionarea prevăzute de aceasta. Măsurile garantează faptul că noile resurse piscicole sunt dezvoltate cu precauție și în mod progresiv până în momentul obținerii de informații suficiente care să îi permită comisiei să adopte în mod corespunzător măsurile detaliate de conservare și gestionare.

(3)   Comisia poate adopta ocazional măsuri standard minime de conservare și gestionare aplicabile pentru o parte sau pentru toate zonele pescărești noi înainte de începerea pescuitului în aceste noi zone pescărești.

Articolul 23

Colectarea, compilarea și schimbul de date

(1)   Pentru îmbunătățirea bazei de date privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole, a speciilor nevizate și a speciilor asociate sau dependente, precum și a protecției ecosistemelor marine în care există aceste resurse, dar și pentru a contribui la eliminarea sau reducerea pescuitului INN și a efectelor sale negative asupra resurselor respective, comisia elaborează, ținând seama în întregime de anexa I la Acordul din 1995, standarde, regulamente și proceduri pentru, inter alia:

(a)

colectarea, verificarea și raportarea în timp util către comisie a tuturor datelor relevante de către membrii săi;

(b)

compilarea și gestionarea de către comisie a datelor precise și complete pentru a facilita evaluarea efectivă a stocurilor și pentru a asigura că a fost activată furnizarea celor mai fiabile opinii științifice;

(c)

siguranța, precum și difuzarea datelor și accesul la acestea, cu păstrarea confidențialității, după caz;

(d)

schimbul de date între membrii comisiei, precum și cu alte organizații regionale de gestionare a pescuitului și cu alte organizații relevante, inclusiv datele privind navele care desfășoară activități de pescuit INN și, după caz, datele privind proprietatea efectivă a navelor în cauză, în vederea consolidării informațiilor respective într-un format centralizat destinat difuzării, după caz;

(e)

facilitarea documentării coordonate și a schimbului de date între organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, inclusiv facilitarea procedurilor privind schimbul de date referitoare la registrele navelor, a documentelor privind capturile și sistemele de urmărire a schimburilor comerciale, după caz; și

(f)

realizarea de audituri periodice pentru a verifica dacă membrii comisiei respectă cerințele privind colectarea și schimbul de date și pentru a raporta orice încălcări ale acestora identificate în cadrul auditurilor respective.

(2)   Comisia se asigură că datele privind numărul navelor care operează în zona convenției, situația resurselor piscicole gestionate în temeiul prezentei convenții, evaluările resurselor piscicole, programele de cercetare din zona convenției, precum și inițiativele de cooperare cu organizațiile regionale și mondiale sunt făcute publice.

Articolul 24

Obligațiile membrilor comisiei

(1)   În ceea ce privește activitățile sale de pescuit în zona convenției, fiecare membru al comisiei:

(a)

pune în aplicare prezenta convenție și orice măsuri de conservare și gestionare adoptate de comisie și adoptă toate măsurile necesare pentru a garanta eficacitatea acestora;

(b)

cooperează în vederea îndeplinirii obiectivului prezentei convenții;

(c)

adoptă toate măsurile necesare pentru a susține eforturile de prevenire, descurajare și eliminare a pescuitului INN; și

(d)

colectează, verifică și raportează datele științifice, tehnice și statistice referitoare la resursele piscicole și ecosistemele marine din zona convenției în conformitate cu standardele, regulamentele și procedurile stabilite de comisie.

(2)   Fiecare membru al comisiei prezintă anual comisiei un raport în care indică modul în care a pus în aplicare măsurile de conservare și gestionare, precum și procedurile de respectare și de executare adoptate de comisie. În cazul părților contractante care sunt state costiere, raportul include informații referitoare la măsurile de conservare și gestionare pe care acestea le-au adoptat cu privire la resursele piscicole transzonale din apele aflate sub jurisdicția lor națională și adiacente zonei convenției în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) și articolul 4. Rapoartele sunt făcute publice.

(3)   Fără a aduce atingere întâietății responsabilității statului de pavilion, pe cât posibil, fiecare membru al comisiei adoptă măsuri și cooperează pentru a garanta respectarea de către resortisanții săi, sau de către navele de pescuit deținute, operate sau controlate de aceștia, a dispozițiilor prezentei convenții și a oricăror măsuri de conservare și gestionare adoptate de comisie, și investighează imediat orice încălcări prezumtive ale unor astfel de dispoziții și măsuri. Membrii comisiei furnizează rapoarte privind progresul investigațiilor, adresate periodic comisiei și membrilor săi relevanți, la intervale corespunzătoare și în limita permisă de legislația națională, precum și un raport final privind rezultatul investigațiilor.

(4)   În limita permisă de legislația și reglementările sale naționale, fiecare membru al comisiei ia măsuri pentru a pune la dispoziția autorităților responsabile cu investigația aparținând altor membri ai comisiei dovezi referitoare la încălcările prezumtive ale dispozițiilor convenției și ale oricăror măsuri de conservare și gestionare adoptate de comisie, inclusiv informațiile disponibile privind proprietatea efectivă a navelor care arborează pavilionul său.

(5)   Fiecare membru al comisiei îndeplinește cu bună credință obligațiile asumate în temeiul prezentei convenții și își exercită drepturile recunoscute în prezenta convenție într-o manieră neabuzivă.

Articolul 25

Obligațiile statului de pavilion

(1)   Fiecare membru al comisiei adoptă măsurile necesare pentru a garanta că navele de pescuit care arborează pavilionul său:

(a)

respectă dispozițiile prezentei convenții, precum și măsurile de conservare și gestionare adoptate de comisie și că nu întreprind nicio activitate care să compromită eficiența măsurilor în cauză în momentul operării în zona convenției;

(b)

nu desfășoară activități neautorizate de pescuit în apele aflate sub jurisdicție națională adiacente zonei convenției;

(c)

transportă și operează echipamente care respectă standardele și procedurile adoptate de comisie privind sistemul de monitorizare a navelor; și

(d)

debarcă sau transbordează resurse piscicole capturate în zona convenției în conformitate cu standardele și procedurile adoptate de comisie.

(2)   Niciun membru al comisiei nu permite ca vreuna dintre navele de pescuit care are dreptul să arboreze pavilionul său să fie folosită pentru pescuit în zona convenției, decât dacă a fost autorizată în acest sens de autoritatea sau autoritățile competente ale acestui membru al comisiei.

(3)   Fiecare membru al comisiei:

(a)

autorizează utilizarea navelor de pescuit care arborează pavilionul său pentru pescuitul în zona convenției numai atunci când poate exercita efectiv responsabilitățile care îi revin cu privire la navele respective în temeiul prezentei convenții și în conformitate cu dreptul internațional;

(b)

păstrează un registru al navelor de pescuit care au dreptul să arboreze pavilionul său și care sunt autorizate să pescuiască resursele piscicole și se asigură că informațiile specificate de comisie sunt înscrise în acest registru pentru toate navele respective;

(c)

în conformitate cu măsurile adoptate de comisie, investighează imediat și raportează toate măsurile luate ca răspuns la orice încălcare prezumtivă gravă a dispozițiilor prezentei convenții sau a oricăror măsuri de conservare și gestionare adoptate de comisie, comisă de navele de pescuit care arborează pavilionul său. Activitatea de raportare trebuie să includă rapoarte privind progresul investigațiilor, adresate periodic comisiei, la intervale corespunzătoare și periodice, în limita permisă de legislația națională, precum și un raport final privind rezultatele obținute la terminarea investigațiilor;

(d)

se asigură că sancțiunile aplicabile în cazul unor astfel de încălcări sunt suficient de stricte, ținând cont de factorii relevanți, inclusiv de valoarea capturii, pentru a garanta respectarea măsurilor de conservare și gestionare, pentru a descuraja încălcările viitoare și pentru a-i priva pe autorii infracțiunilor de avantajele care rezultă din activitățile lor ilegale; și

(e)

se asigură în special că, în cazul în care s-a stabilit, în conformitate cu dreptul său intern, că o navă de pescuit care arborează pavilionul său a fost implicată în săvârșirea unei încălcări grave a dispozițiilor prezentei convenții sau a oricăror măsuri de conservare și gestionare adoptate de comisie, nava în cauză încetează activitățile de pescuit și nu se mai implică în astfel de activități în zona convenției până la executarea tuturor sancțiunilor cu privire la încălcare impuse de membrul comisiei.

(4)   Fiecare membru al comisiei este încurajat să garanteze că navele de pescuit care arborează pavilionul său operează în zona convenției în conformitate cu obligațiile internaționale aplicabile și cu recomandările și orientările relevante referitoare la siguranța pe mare a navelor și a echipajelor acestora.

(5)   Fiecare membru al comisiei se asigură că navele de pescuit care arborează pavilionul său, angajate sau pe cale să se angajeze în cercetarea resurselor piscicole, respectă procedurile stabilite de comisie cu privire la desfășurarea cercetării științifice în zona convenției.

Articolul 26

Obligațiile statului de port

(1)   O parte contractantă care este stat de port are dreptul și obligația de a adopta măsuri, în conformitate cu dreptul internațional, de promovare a eficacității măsurilor de conservare și gestionare luate la nivel subregional, regional și global. La adoptarea acestor măsuri, statul de port parte contractantă nu discriminează, de fapt sau de drept, nicio navă de pescuit din niciun stat.

(2)   Fiecare membru al comisiei:

(a)

pune în aplicare măsurile de conservare și gestionare adoptate de comisie cu privire la accesarea și utilizarea porturilor sale de către navele care desfășoară activități de pescuit în zona convenției, inclusiv, inter alia, cu privire la debarcarea și transbordarea resurselor piscicole, inspecția navelor de pescuit, a documentelor, a capturii și a uneltelor de pescuit de la bordul navei, precum și la utilizarea serviciilor portuare; și

(b)

oferă asistență statelor de pavilion, pe cât posibil și în conformitate cu dreptul său național și cu dreptul internațional, atunci când o navă de pescuit se află în mod voluntar în porturile sale, iar statul de pavilion al navei îi solicită asistență pentru asigurarea respectării dispozițiilor prezentei convenții și a măsurilor de conservare și gestionare adoptate de comisie.

(3)   În cazul în care un membru al comisiei consideră că o navă care folosește porturile sale a încălcat una dintre dispozițiile prezentei convenții sau una dintre măsurile de conservare și gestionare adoptate de comisie, acesta înștiințează statul de pavilion în cauză, comisia și alte state relevante și organizații internaționale corespunzătoare. Membrul comisiei pune la dispoziția statului de pavilion și, după caz, a comisiei, documentația completă în materie, inclusiv orice raport de inspecție.

(4)   Nicio dispoziție a prezentului articol nu aduce atingere exercitării suveranității de către părțile contractante asupra porturilor de pe teritoriul lor în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 27

Monitorizarea, respectarea și aplicarea

(1)   Comisia stabilește procedurile corespunzătoare de cooperare pentru monitorizarea, controlul și supravegherea efectivă a pescuitului și pentru garantarea conformității cu prezenta convenție și cu măsurile de conservare și gestionare adoptate de comisie, inclusiv, inter alia:

(a)

stabilirea și păstrarea unui registru al comisiei privind navele autorizate să pescuiască în zona convenției, marcarea navelor și a echipamentelor de pescuit, înregistrarea activităților de pescuit, precum și raportarea către comisie și statul de pavilion a deplasărilor și activităților navelor cu ajutorul unui sistem de monitorizare prin satelit creat pentru a asigura integritatea și siguranța transmisiunilor în timp real, inclusiv prin intermediul transmisiunilor directe și simultane;

(b)

un program de inspecție pentru părțile contractante, atât în larg, cât și în port, inclusiv procedurile pentru părțile contractante de îmbarcare și de inspecție, pe bază de reciprocitate, a navelor în zona convenției, precum și procedurile de notificare a inspecției efectuate asupra navelor și aeronavelor părților contractante care pot participa în program;

(c)

reglementarea și supravegherea transbordărilor;

(d)

măsuri nediscriminatorii referitoare la piață, compatibile cu dreptul internațional, pentru monitorizarea transbordărilor, debarcărilor și schimburilor comerciale, cu scopul de a preveni, descuraja și elimina pescuitul INN, inclusiv, după caz, sistemele de documentare a capturilor;

(e)

raportarea încălcărilor identificate, a evoluției și a rezultatelor investigațiilor, precum și a măsurilor de aplicare luate; și

(f)

abordarea activităților de pescuit INN, inclusiv prin identificarea navelor angajate în activități de pescuit INN și prin adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului INN, cum ar fi elaborarea unei liste a navelor INN, pentru ca proprietarii și operatorii de nave angajați în astfel de activități ilegale să fie privați de beneficiile economice rezultate de pe urma unor astfel de activități.

(2)   Comisia poate adopta proceduri care permit aplicarea măsurilor, inclusiv a măsurilor legate de comerț referitoare la resursele piscicole, de către membri ai comisiei în cazul oricărui stat, membru al comisiei sau entitate a cărei nave sunt angajate în activități de pescuit care diminuează eficacitatea măsurilor de conservare și gestionare adoptate de comisie sau care nu le respectă. Măsurile ar trebui să includă o serie de răspunsuri posibile, pentru a se putea lua în calcul motivele, gradul de nerespectare și, după caz, inițiativele de cooperare în materie de consolidare a capacității. Orice punere în aplicare de către un membru al comisiei a măsurilor legate de schimburile comerciale este compatibilă cu obligațiile internaționale ale acestuia, inclusiv cu obligațiile sale în temeiul Acordului de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului.

(3)   În cazul în care, în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenții, comisia nu a adoptat procedurile de inspecție pe mare prevăzute la alineatul (1) litera (b) sau un mecanism alternativ care să permită membrilor comisiei să se achite efectiv de obligațiile impuse de Acordul din 1995 și de prezenta convenție de respectare a măsurilor de conservare și gestionare adoptate de comisie, articolele 21 și 22 din Acordul din 1995 se aplică părților contractante, ca și când aceste articole ar face parte din prezenta convenție, iar îmbarcarea și inspecția navelor de pescuit în zona convenției, precum și orice acțiune ulterioară de aplicare, se desfășoară în conformitate cu articolele 21 și 22 din Acordul din 1995 și cu procedurile practice suplimentare pe care comisia le consideră a fi necesare pentru punerea în aplicare a articolelor în cauză.

Articolul 28

Programul de observare

(1)   Comisia instituie un program de observare, în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenții sau în oricare alt termen convenit de comisie, pentru a colecta date verificate privind capturile și eforturile de pescuit, alte date științifice și informații suplimentare referitoare la activitățile de pescuit din zona convenției, precum și impactul acestora asupra mediului marin. De asemenea, informațiile colectate de programul de observare sunt, după caz, utilizate în sprijinul funcțiilor comisiei și ale organismelor sale subsidiare, inclusiv funcțiile Comitetului tehnic și pentru controlul conformității. Programul de observare este coordonat de secretariatul comisiei și este organizat în mod flexibil, ținând seama de natura resurselor piscicole și de alți factori relevanți. În această privință, comisia poate încheia contracte pentru executarea programului de observare.

(2)   Programul de observare constă în punerea la dispoziție de observatori independenți și imparțiali proveniți din programe sau numiți de prestatorii de servicii acreditați de comisie. Programul trebuie coordonat, în cea mai mare măsură posibilă, cu alte programe regionale, subregionale și naționale de observare.

(3)   Comisia dezvoltă programul de observare pe baza îndrumărilor formulate de Comitetul științific și de Comitetul tehnic și pentru controlul conformității. Programul este desfășurat în conformitate cu standardele, normele și procedurile elaborate de comisie, cuprinzând, inter alia:

(a)

acordurile privind desemnarea de observatori de către un membru al comisiei pe navele care arborează pavilionul unui alt membru al comisiei, cu acordul membrului respectiv;

(b)

nivelurile corespunzătoare de acoperire pentru diferitele resurse piscicole, în vederea monitorizării și verificării capturilor, a eforturilor de pescuit, a compoziției capturilor și alte detalii referitoare la operațiunile de pescuit;

(c)

cerințele privind colectarea, validarea și raportarea datelor și a informațiilor științifice relevante pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei convenții și a măsurilor de conservare și gestionare adoptate de comisie; și

(d)

cerințele privind garantarea siguranței și a pregătirii profesionale a observatorilor, pentru găzduirea acestora la bordul navei, și cele privind accesul total al observatorilor la facilitățile și echipamentele relevante de la bordul navei și utilizarea acestora cu scopul de a-și îndeplini obligațiile cu eficacitate.

Articolul 29

Raportul anual al Comisiei

(1)   Comisia publică un raport anual care include detaliile privind deciziile luate de Comisie pentru a îndeplini obiectivul prezentei convenției. De asemenea, raportul furnizează informații referitoare la măsurile adoptate de comisie ca răspuns la recomandările Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite sau ale FAO.

(2)   Copiile raportului sunt făcute publice și sunt puse la dispoziția Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și de directorului general al FAO.

Articolul 30

Examinări

(1)   Comisia examinează eficacitatea măsurilor de conservare și gestionare adoptate de Comisie în îndeplinirea obiectivului prezentei convenții și compatibilitatea măsurilor cu principiile și abordările prevăzute la articolul 3. Examinările pot include o analiză a eficacității dispozițiilor convenției însăși și sunt efectuate cel puțin o dată la cinci ani.

(2)   Comisia stabilește termenii de referință și metodologia examinărilor, care trebuie desfășurate în conformitate cu criteriile stabilite de comisie și se ghidează după cele mai bune practici internaționale, incluzând contribuțiile organismelor subsidiare, după caz, și participarea uneia sau mai multor persoane certificate, independente de comisie.

(3)   Comisia ia în calcul recomandările care rezultă din examinări, inclusiv prin modificarea corespunzătoare a măsurilor sale de conservare și gestionare și prin mecanismele de punere în aplicare a acestora. Orice propunere de modificare a dispozițiilor prezentei convenții care rezultă din examinări este analizată în conformitate cu articolul 35.

(4)   Rezultatele examinărilor sunt făcute publice după ce au fost înaintate comisiei.

Articolul 31

Cooperarea cu alte organizații

(1)   Comisia cooperează, după caz, cu alte organizații regionale de gestionare a pescuitului, cu FAO, cu alte agenții specializate ale Națiunilor Unite, precum și cu alte organizații relevante în chestiuni de interes comun.

(2)   Comisia ia în considerare măsurile de conservare și gestionare sau recomandările adoptate de alte organizații regionale de gestionare a pescuitului, precum și de alte organizații interguvernamentale relevante care au domenii de competență în zona convenției sau în alte zone adiacente acesteia sau cu privire la anumite resurse marine vii, inclusiv specii nevizate și specii asociate sau dependente, și ale căror obiective sunt compatibile cu, și susțin, obiectivul prezentei convenții. Comisia depune eforturi pentru a asigura că propriile decizii sunt compatibile cu, și susțin, respectivele măsuri sau recomandări de conservare și gestionare.

(3)   Comisia caută să facă demersurile corespunzătoare în vederea consultării, cooperării și colaborării cu astfel de organizații. Aceasta caută să coopereze, în special, cu alte organizații relevante, cu scopul de a reduce sau chiar de a elimina pescuitul INN.

Articolul 32

Entități care nu sunt părți

(1)   Membrii comisiei fac schimb de informații cu privire la activitățile navelor de pescuit angajate în activități de pescuit în zona convenției și care arborează pavilionul unor entități care nu sunt părți contractante la prezenta convenție. Membrii comisiei adoptă măsuri, în mod individual sau colectiv, compatibile cu prezenta convenție și cu dreptul internațional, pentru a descuraja activitățile navelor care compromit eficacitatea măsurilor de conservare și gestionare aplicabile în zona convenției și raportează comisiei orice măsură adoptată ca răspuns la activitățile de pescuit desfășurate în zona convenției de entitățile care nu sunt părți la prezenta convenție.

(2)   Luând în considerare articolele 116-119 din Convenția din 1982, membrii comisiei, în mod individual sau colectiv, pot atrage atenția oricărui stat sau entitate de pescuit care nu este parte contractantă la prezenta convenție cu privire la orice activitate care, în opinia membrului sau membrilor comisiei, afectează punerea în aplicare a obiectivul prezentei convenții.

(3)   Membrii comisiei, în mod individual sau colectiv, solicită entităților care nu sunt părți la prezenta convenție și ale căror nave desfășoară activități de pescuit în zona convenției să devină părți la prezenta convenție sau să accepte să coopereze pe deplin în vederea punerii în aplicare a măsurilor de conservare și gestionare adoptate de comisie.

(4)   Membrii comisiei, în mod individual sau colectiv, caută să coopereze cu orice entitate care nu este parte contractantă la prezenta convenție și care a fost identificată ca un stat de port sau stat de piață relevant în vederea asigurării conformității cu obiectivul prezentei convenții.

Articolul 33

Relația cu alte acorduri

(1)   Nicio dispoziție a prezentei convenții nu aduce atingere drepturilor, jurisdicției și obligațiilor părților contractante în temeiul dispozițiilor relevante ale dreptului internațional astfel cum rezultă din Convenția din 1982 sau din Acordul din 1995.

(2)   Prezenta convenție nu afectează drepturile și obligațiile părților contractante care rezultă din alte acorduri compatibile cu prezenta convenție și care nu aduc atingere exercitării drepturilor de care beneficiază părțile contractante în temeiul prezentei convenții sau îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul acesteia.

Articolul 34

Soluționarea litigiilor

(1)   Părțile contractante cooperează pentru a preîntâmpina orice litigiu și depun toate eforturile pentru a soluționa litigiile pe cale amiabilă, inclusiv, atunci când litigiile sunt de natură tehnică, de a le a supune atenției unui grup de experți ad-hoc.

(2)   În cazul în care un litigiu nu este soluționat prin mijloacele prevăzute la alineatul (1), dispozițiile referitoare la soluționarea litigiilor prevăzute în partea VIII din Acordul din 1995 se aplică, mutatis mutandis, oricăror litigii dintre părțile contractante.

(3)   Alineatul (2) nu afectează statutul părților contractante în raport cu Acordul din 1995 sau Convenția din 1982.

Articolul 35

Amendamente

(1)   Textul amendamentelor propuse trebuie furnizat secretarului executiv cu cel puțin 90 de zile înaintea unei reuniuni a comisiei. Secretarul executiv transmite tuturor celorlalți membri ai comisiei, în cel mai scurt timp posibil, un exemplar al textului respectiv.

(2)   Proiectele de amendament la prezenta convenție se adoptă de către comisie cu o majoritate de trei pătrimi din toate părțile contractante prezente care votează afirmativ sau negativ, după care depozitarul le trimite, fără întârziere, tuturor părților contractante.

(3)   Un amendament intră în vigoare, pentru toate părțile contractante, la o sută douăzeci de zile de la data de transmitere comunicată în notificarea prin care depozitarul confirmă primirea unui aviz scris privind aprobarea amendamentului de către trei pătrimi din toate părțile contractante, cu excepția cazului în care o altă parte contractantă notifică depozitarului obiecția sa la amendament în termen de nouăzeci de zile de la data de transmitere comunicată în avizul de primire de către depozitar, caz în care amendamentul nu intră în vigoare pentru niciuna dintre părțile contractante. Orice parte contractantă care a prezentat o obiecție la un amendament poate să o retragă în orice moment. În cazul în care se retrag toate obiecțiile, amendamentul intră în vigoare, pentru toate părțile contractante, în termen de o sută douăzeci de zile de la data de transmitere comunicată în notificarea prin care depozitarul confirmă primirea ultimei retrageri.

(4)   Orice stat, organizație regională de integrare economică, sau oricare altă entitate menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care aderă la prezenta convenție după adoptarea unui amendament în conformitate cu alineatul (2) se consideră ca supunându-se obligațiilor din prezenta convenție odată cu intrarea în vigoare a amendamentului în conformitate cu alineatul (3).

(5)   Depozitarul notifică de îndată tuturor părților contractante primirea avizelor de aprobare a amendamentelor, a notificărilor obiecțiilor sau a retragerii obiecțiilor, precum și intrarea în vigoare a amendamentelor.

Articolul 36

Semnare, ratificare, acceptare și aprobare

(1)   Prezenta convenție se deschide spre semnare de către:

(a)

statele, organizația regională de integrare economică și alte entități menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) participante la consultările internaționale privind instituirea Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud; și

(b)

oricare alt stat sau entitate menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care are jurisdicție asupra apelor adiacente zonei convenției;

și rămâne deschisă spre semnare timp de 12 luni, începând de la 1 februarie 2010.

(2)   Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către semnatari.

(3)   Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare se depun la depozitar.

Articolul 37

Aderare

(1)   Prezenta convenție se deschide spre aderare, după ce a fost închisă prin semnare, oricărui stat, organizație regională de integrare economică sau tuturor celorlalte entități menționate la articolul 36 alineatul (1), precum și oricărui alt stat sau entitate menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care are interese de pescuit în ceea ce privește resursele piscicole.

(2)   Instrumentele de aderare se depun la depozitar.

Articolul 38

Intrarea în vigoare

(1)   Prezenta convenție intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data primirii de către depozitar a celui de-al optulea instrument de ratificare, aderare, acceptare sau aprobare, care include ratificarea, aderarea, acceptarea sau aprobarea de către:

(a)

cel puțin trei state costiere adiacente la zona convenției, care trebuie să includă reprezentarea atât din acea parte a zonei convenției situată la est de meridianul de 120° vest, cât și din acea parte a zonei convenției situată la vest de meridianul de 120° vest; și

(b)

cel puțin trei state care nu sunt state costiere adiacente la zona convenției și ale căror nave desfășoară sau au desfășurat activități de pescuit în zona convenției.

(2)   Dacă în termen de trei ani de la adoptarea sa, prezenta convenție nu intră în vigoare în conformitate cu alineatul (1), aceasta intră în vigoare în termen de șase luni de la depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare, aderare, acceptare sau aprobare sau în conformitate cu alineatul (1), în funcție de care dintre aceste evenimente survine mai devreme.

(3)   Pentru fiecare semnatar care ratifică, acceptă sau aprobă prezenta convenție după intrarea sa în vigoare, prezenta convenție intră în vigoare pentru semnatarul în cauză în termen de 30 de zile de la data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.

(4)   Pentru fiecare stat sau organizație regională de integrare economică care aderă la prezenta convenție după intrarea sa în vigoare, aceasta intră în vigoare pentru statul sau organizația regională de integrare economică în cauză în termen de 30 de zile de la data depunerii instrumentului de aderare.

(5)   În sensul prezentului articol, „pescuit” include doar activitățile descrise la articolul 1 alineatul (1) litera (g) punctele (i) și (ii).

Articolul 39

Depozitarul

(1)   Guvernul Noii Zeelande este depozitarul prezentei convenții și al tuturor modificărilor la aceasta. Depozitarul transmite fiecărui semnatar copii autentificate ale convenției și înregistrează convenția pe lângă Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu articolul 102 din Carta Organizației Națiunilor Unite.

(2)   Depozitarul informează fiecare semnatar al prezentei convenții și toate părțile contractante în legătură cu semnăturile și instrumentele de ratificare, aderare, acceptare sau aprobare depuse în conformitate cu articolul 36 sau 37 și cu data intrării în vigoare a convenției și a amendamentelor la aceasta.

Articolul 40

Participarea teritoriilor

(1)   Comisia, împreună cu organismele sale subsidiare, sunt deschise participării, cu acordul corespunzător al părții contractante responsabile cu afacerile internaționale, a teritoriilor din regiune care au interese în privința resurselor piscicole.

(2)   Natura și dimensiunea participării teritoriilor este prevăzută de părțile contractante în regulamentele de procedură separate ale comisiei, ținând cont de dreptul internațional, de distribuirea competențelor cu privire la aspectele reglementate de prezenta convenție și de evoluția capacității teritoriilor respective de a-și exercita drepturile și responsabilitățile în temeiul prezentei convenții. Regulamentele de procedură oferă teritoriilor dreptul de a participa pe deplin la activitatea comisiei și a organismelor sale subsidiare, cu excepția dreptului de a vota sau de a bloca consensul privind deciziile, consilierea sau recomandările.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (2), toate aceste teritorii au dreptul de a fi prezente și de a lua cuvântul în cadrul reuniunilor comisiei și ale organismelor sale subsidiare. În îndeplinirea funcțiilor sale, precum și în procesul decizional, comisia ține cont de interesele tuturor participanților.

Articolul 41

Retragere

(1)   O parte contractantă se poate retrage din prezenta convenție printr-o notificare scrisă adresată depozitarului și poate indica motivele acestei retrageri. Retragerea este valabilă și în cazul în care nu se prezintă motivele. Retragerea intră în vigoare la un an de la data la care depozitarul primește notificarea, cu excepția cazului în care notificarea precizează o dată ulterioară.

(2)   Retragerea din prezenta convenție a unei părți contractante nu afectează obligațiile financiare care îi revin acesteia în temeiul prezentei convenții înainte ca retragerea să devină valabilă.

(3)   Retragerea din prezenta convenție a unei părți contractante nu afectează în niciun fel obligația acesteia de a-și îndeplini toate sarcinile prevăzute de prezenta convenție care i-ar reveni în temeiul dreptului internațional, independent de prezenta convenție.

Articolul 42

Încetare

Prezenta convenție încetează în mod automat în cazul în care și atunci când, ca urmare a retragerilor, numărul părților contractante scade sub 4.

Articolul 43

Rezerve

Prezenta convenție nu admite rezerve sau excepții.

Articolul 44

Declarații și comunicări

Articolul 43 nu exclude posibilitatea ca un stat, o organizație sau o entitate regională de integrare economică menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) să facă declarații sau comunicări, indiferent de modul în care acestea sunt formulate sau intitulate, în momentul semnării, ratificării sau aderării la prezenta convenție, în vederea, inter alia, armonizării actelor cu putere de lege și a actelor administrative cu dispozițiile prezentei convenții, cu condiția ca declarațiile sau comunicările să nu sugereze excluderea sau modificarea efectului juridic al dispozițiilor prezentei convenții în aplicarea acestora în statul, organizația sau entitatea regională de integrare economică în cauză.

Articolul 45

Anexe

Anexele fac parte integrantă din prezenta convenție și, cu excepția unei dispoziții contrare precise, o trimitere la prezenta convenție implică, de asemenea, o trimitere la anexele aferente acesteia.

DREPT CARE, subsemnații plenipotențiari, împuterniciți corespunzător în acest sens de guvernele lor respective, au semnat prezenta convenție.

ADOPTATĂ la Auckland, paisprezece noiembrie două mii nouă, într-un singur exemplar.

 

ANEXA I

PĂRȚI DIN ZONA CONVENȚIEI PENTRU CARE COMITETELE DE GESTIONARE SUBREGIONALE DE EST ȘI DE VEST SUNT RESPONSABILE

1.

Comitetul subregional de gestionare a zonei de est este însărcinat să elaboreze și să îi recomande comisiei măsurile de conservare și gestionare pentru partea din zona convenției situată la est de meridianul de 120° vest.

2.

Comitetul subregional de gestionare a zonei de vest este responsabil să elaboreze și să îi recomande comisiei măsurile de conservare și gestionare pentru partea din zona convenției situată la vest de meridianul de 120° vest.

ANEXA II

GRUPUL DE REVIZUIRE

Instituire

1.   Grupul de revizuire care urmează să fie instituit în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) se constituie după cum urmează:

(a)

este alcătuit din trei membri desemnați de pe lista de experți în domeniul pescăriilor elaborată și ținută la zi de FAO în conformitate cu anexa VIII articolul 2 la Convenția din 1982 sau de pe o listă similară ținută la zi de secretarul executiv. Lista ținută la zi de secretarul executiv este formată din experți a căror competență în ceea ce privește aspectele juridice, științifice sau tehnice în materie de pescării reglementate de prezenta convenție este deja stabilită și în general recunoscută și care se bucură de cea mai bună reputație în ceea ce privește echitatea și integritatea. Fiecare membru al comisiei are dreptul de a numi cinci experți și furnizează informații referitoare la calificările și experiența relevantă a fiecăreia dintre persoanele desemnate;

(b)

Președintele comisiei și membrul comisiei care a prezentat o obiecție la decizie desemnează fiecare câte un membru. Numele membrului desemnat de membrul comisiei care a formulat obiecția este inclus în notificarea obiecției adresată secretarului executiv în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (a). Numele membrului desemnat de președintele comisiei este notificat membrului comisiei care a formulat obiecția în termen de 10 zile de la data expirării perioadei de obiecție;

(c)

cel de-al treilea membru este desemnat în termen de 20 de zile de la data expirării perioadei de obiecție, pe baza unui acord stabilit între membrul comisiei care a formulat obiecția și președintele comisiei, și nu este un resortisant al membrului comisiei care a formulat obiecția. Dacă în această perioadă de timp nu s-a ajuns la un acord cu privire la desemnarea celui de-al treilea membru, desemnarea se face de către secretarul general al Curții permanente de arbitraj, cu excepția cazului în care s-a convenit ca desemnarea să fie făcută de o altă persoană sau de un stat terț;

(d)

grupul de revizuire se consideră a fi instituit la data desemnării celui de-al treilea membru, care devine președintele grupului de revizuire.

2.   În cazul în care mai mulți membri ai comisiei prezintă o obiecție la decizie întemeiată pe motive identice, sau în cazul în care există un acord în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) litera (d) care prevede că obiecțiile întemeiate pe motive diferite pot fi analizate de același grup de revizuire, grupul de revizuire trebuie constituit din 5 membri provenind de pe listele menționate la alineatul (1) litera (a) și are următoarea componență:

(a)

un membru este desemnat, în conformitate cu alineatul (1) litera (b), de către membrul comisiei care a prezentat prima obiecție, doi membri sunt desemnați de președintele comisiei în termen de 10 zile de la data expirării perioadei de obiecție, un membru este desemnat pe baza acordului dintre membrii comisiei care au formulat ulterior obiecția în termen de 15 zile de la data expirării perioadei de obiecție, iar un membru este desemnat prin intermediul acordului stabilit între toți membrii comisiei care au formulat obiecții și președintele comisiei în termen de 20 de zile de la data expirării perioadei de obiecție. În cazul în care nu se ajunge la un acord cu privire la ultimele două desemnări pentru ultimele două perioade de timp menționate, după caz, desemnarea sau desemnările pentru care nu s-a ajuns la un acord se fac de către secretarul general al Curții permanente de arbitraj, cu excepția cazului în care s-a convenit ca desemnarea sau desemnările să fie făcute de o altă persoană sau de un stat terț;

(b)

grupul de revizuire se consideră a fi instituit la data desemnării membrului final. Grupul de revizuire este prezidat de membrul desemnat pe baza acordului dintre toți membrii comisiei care au formulat obiecții și președintele comisiei, în conformitate cu litera (a).

3.   Orice posturi vacante din cadrul grupului de revizuire se ocupă conform celor descrise în cazul desemnării inițiale.

Funcționare

4.   Grupul de revizuire își stabilește regulamentul de procedură.

5.   Grupul de revizuire se reunește în locul și la data stabilite în termen de 30 de zile de la data instituirii sale.

6.   Fiecare membru al comisiei poate înainta grupului de revizuire un memorandum privind obiecția aflată în curs de revizuire, iar grupul de revizuire acordă respectivului membru al comisiei ocazia de a fi audiat.

7.   Cu excepția cazului în care grupul de revizuire decide altfel ca urmare a unor circumstanțe deosebite, cheltuielile grupului de revizuire, inclusiv remunerațiile membrilor săi, sunt suportate după cum urmează:

(a)

70 % de către membrul comisiei care a formulat obiecția sau, în cazul în care există mai mulți membri care au formulat obiecții, cheltuielile se împart în mod egal între aceștia; și

(b)

30 % de către comisie, din bugetul său anual.

8.   Constatările și recomandările grupului de revizuire se adoptă cu majoritatea membrilor săi. Orice membru al grupului poate anexa o opinie separată sau divergentă. Orice decizii privind procedura grupului de revizuire se adoptă, de asemenea, cu majoritatea membrilor săi.

9.   Grupul de revizuire transmite, în termen de 45 de zile de la data instituirii sale, constatările și recomandările secretarului executiv, în conformitate cu articolul 17 alineatul (5).

Constatări și recomandări

10.   Constatările și recomandările grupului de revizuire sunt analizate după cum urmează:

Constatări privind discriminarea

(a)

În cazul în care grupul de revizuire constată că decizia împotriva căreia a fost prezentată obiecția discriminează, de fapt sau de drept, pe membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția și că măsurile alternative au efect echivalent cu cel al deciziei împotriva căreia a fost prezentată obiecția, măsurile alternative în cauză sunt considerate a fi echivalente cu decizia și devin executorii pentru membrul sau membrii relevanți ai comisiei în substituirea deciziei respective.

(b)

Sub rezerva literelor (d) și (e), în cazul în care grupul de revizuire constată că decizia împotriva căreia a fost prezentată obiecția discriminează, de fapt sau de drept, pe membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția și că măsurile alternative au efect echivalent cu cel al deciziei împotriva căreia a fost prezentată obiecția, sub rezerva unor modificări specifice, grupul de revizuire recomandă efectuarea unor astfel de modificări. La primirea constatărilor și recomandărilor formulate de grupul de revizuire, membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția modifică, în termen de 60 de zile, măsurile alternative relevante în conformitate cu recomandările grupului de revizuire sau instituie proceduri de soluționare a litigiilor în temeiul prezentei convenții. Măsurile alternative se consideră a fi echivalente cu decizia împotriva căreia a fost prezentată obiecția, atunci când sunt modificate în conformitate cu recomandările grupului de revizuire. Aceste măsuri alternative devin ulterior executorii pentru membrul sau membrii comisiei în forma modificată prin substituirea deciziei. În cazul în care membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția hotărăsc să instituie procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul prezentei convenții, atunci decizia și măsurile alternative modificate nu devin executorii pentru membrul sau membrii comisiei în cauză până la soluționarea litigiilor în cadrul procedurilor respective.

(c)

Sub rezerva literelor (d) și (e), în cazul în care grupul de revizuire constată că decizia împotriva căreia a fost prezentată obiecția discriminează în mod nejustificat, de fapt sau de drept, pe membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția, dar că măsurile alternative nu au un efect echivalent cu cel al deciziei împotriva căreia a fost prezentată obiecția, membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția adoptă, în termen de 60 de zile, măsurile recomandate de grupul de revizuire ca fiind echivalente cu decizia împotriva căreia a fost prezentată obiecția sau instituie procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul prezentei convenții. În cazul în care membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția adoptă măsurile recomandate de grupul de revizuire, acestea se consideră ca fiind executorii pentru membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția în substituirea deciziei. În cazul în care membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția hotărăsc să instituie procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul prezentei convenții, atunci decizia și măsurile alternative recomandate de grupul de revizuire nu devin executorii pentru membrul sau membrii comisiei în cauză până la soluționarea litigiilor în cadrul procedurilor respective.

(d)

Atunci când grupul de revizuire face constatări sau recomandări în temeiul literelor (b) sau (c), membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția pot solicita, în termen de 30 de zile de la data transmiterii notificării constatărilor și recomandărilor, o reuniune extraordinară a comisiei. Președintele convoacă reuniunea extraordinară în termen de 45 de zile de la data primirii unei astfel de solicitări.

(e)

În cazul în care reuniunea extraordinară convocată în temeiul literei (d) confirmă sau modifică recomandările grupului de revizuire, perioada de 60 de zile menționată, după caz, la literele (b) sau (c), pentru punerea în aplicare a constatărilor și recomandărilor, în forma lor originală sau modificată, sau pentru instituirea procedurilor de soluționare a litigiilor, începe la data transmiterii deciziei de convocare a reuniunii extraordinare. În cazul în care reuniunea extraordinară a comisiei hotărăște să nu confirme sau să modifice recomandările grupului de revizuire, ci să anuleze decizia împotriva căreia a fost prezentată obiecția și să o înlocuiască cu o nouă decizie sau cu o versiune modificată a deciziei originale, decizia nouă sau modificată devine executorie pentru membrii comisiei în conformitate cu articolul 17.

Constatări referitoare la incoerență

(f)

În cazul în care grupul de revizuire constată că decizia împotriva căreia a fost prezentată obiecția nu este coerentă cu prezenta convenție, cu Convenția din 1982 sau cu Acordul din 1995, președintele convoacă o reuniune extraordinară a comisiei în termen de 45 de zile de la data notificării constatărilor și recomandărilor formulate de grupul de revizuire, în vederea reexaminării deciziei în lumina constatărilor și recomandărilor respective.

(g)

În cazul în care reuniunea extraordinară a comisiei anulează decizia împotriva căreia a fost prezentată obiecția și o înlocuiește cu o nouă decizie sau cu o versiune modificată a deciziei anterioare, decizia nouă sau modificată devine executorie pentru membrii comisiei în conformitate cu articolul 17.

(h)

În cazul în care reuniunea extraordinară a comisiei confirmă decizia sa inițială, membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția pun în aplicare decizia în termen de 45 de zile sau instituie procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul prezentei convenții. În cazul în care membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția hotărăsc să instituie procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul prezentei convenții, decizia nu devine executorie pentru membrul sau membrii comisiei în cauză până la soluționarea litigiilor în cadrul procedurilor respective.

Constatări referitoare la nejustificarea obiecției

(i)

În cazul în care grupul de revizuire constată că decizia împotriva căreia a fost prezentată obiecția nu discriminează, de fapt sau de drept, pe membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția și că aceasta este coerentă cu prezenta convenție sau cu Convenția din 1982 sau cu Acordul din 1995, membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția pun în aplicare decizia, în temeiul literei (j), în termen de 45 de zile, sau instituie procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul prezentei convenții. În cazul în care membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția hotărăsc să instituie procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul prezentei convenții, decizia nu devine executorie pentru membrul sau membrii comisiei în cauză până la soluționarea litigiilor în cadrul procedurilor respective.

(j)

În cazul în care grupul de revizuire constată că decizia împotriva căreia a fost prezentată obiecția nu discriminează, de fapt sau de drept, pe membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția și că aceasta este coerentă cu prezenta convenție sau cu Convenția din 1982 sau cu Acordul din 1995, dar că măsurile alternative au un efect echivalent cu cel al deciziei, fiind acceptate ca atare de comisie, măsurile alternative devin executorii pentru membrul sau membrii comisiei care au formulat obiecția în substituirea deciziei, sub rezerva confirmării acceptării acestora de către comisie la următoarea sa reuniune.

ANEXA III

PROCEDURI DE STABILIRE ȘI PUNERE ÎN APLICARE A CAPTURII TOTALE ADMISIBILE SAU A EFORTULUI DE PESCUIT MAXIM ADMISIBIL APLICABIL UNEI RESURSE PISCICOLE TRANSZONALE ÎN CAZUL ÎN CARE ACESTE MĂSURI SE APLICĂ ÎN ÎNTREAGA SA ARIE DE REPARTIȚIE

1.

În conformitate cu articolele 23 și 24, părțile contractante care sunt state costiere și membrii comisiei ai căror nave pescuiesc resursa piscicolă transzonală în zonele aflate sub jurisdicție națională sau în marea liberă din zona adiacentă zonei convenției furnizează comisiei toate datele științifice, tehnice și statistice relevante referitoare la aceste resurse piscicole, spre a fi analizate de Comitetul științific și, după caz, de Comitetul tehnic și pentru controlul conformității.

2.

În conformitate cu articolul 10, Comitetul științific evaluează situația resursei piscicole transzonale și acordă consiliere comisiei și comitetului subregional de gestionare relevant cu privire la captura totală admisibilă sau efortul de pescuit maxim admisibil corespunzător pentru resursa piscicolă în aria sa de repartiție. Îndrumările includ, acolo unde este posibil, estimări privind măsura în care stabilirea unei capturi totale admisibile sau a efortului de pescuit maxim admisibil la diferite niveluri poate contribui la îndeplinirea obiectivului sau obiectivelor oricăror strategii sau planuri de gestionare adoptate de comisie.

3.

În conformitate cu articolul 12 și pe baza îndrumărilor furnizate de Comitetul științific și a oricărei îndrumări relevante din partea Comitetului tehnic și pentru controlul conformității, comitetul subregional de gestionare relevant prezintă comisiei recomandări cu privire la captura totală admisibilă sau la efortul de pescuit maxim admisibil pentru resursa piscicolă transzonală în aria sa de repartiție și măsurile corespunzătoare pentru a se garanta nedepășirea capturii totale admisibile sau a efortului de pescuit maxim admisibil.

4.

În conformitate cu articolele 16 și 20, comisia, pe baza recomandărilor și consilierii acordate de Comitetul științific și de comitetul subregional de gestionare relevant, precum și pe baza oricărei consilieri relevante din partea Comitetului tehnic și pentru controlul conformității, stabilește captura totală admisibilă sau efortul de pescuit maxim admisibil pentru resursa piscicolă în aria sa de repartiție și adoptă măsurile corespunzătoare pentru a se garanta nedepășirea capturii totale admisibile sau a efortului de pescuit maxim admisibil.

5.

În ceea ce privește conservarea și gestionarea speciei Trachurus murphyi, comisia, în conformitate cu articolul 20 și după caz, acordă prioritate stabilirii unei capturi totale admisibile, fără a aduce atingere altor măsuri de conservare și gestionare a căror adoptare o consideră necesară pentru a asigura conservarea și utilizarea sustenabilă a acestei resurse piscicole.

ANEXA IV

ENTITĂȚI DIN DOMENIUL PESCUITULUI

1.

După intrarea în vigoare a prezentei convenții, orice entitate din domeniul pescuitului ale cărei nave au pescuit sau intenționează să pescuiască resurse piscicole poate, printr-un instrument scris transmis depozitarului, să își exprime angajamentul ferm în sensul asumării de obligații în condițiile prezentei convenții și al respectării măsurilor de conservare și gestionare adoptate în temeiul acesteia. Angajamentul intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data primirii instrumentului. Orice astfel de entitate din domeniul pescuitului poate denunța angajamentul printr-o notificare scrisă adresată depozitarului. Denunțarea produce efecte la 1 an de la data primirii notificării, cu excepția cazului în care notificarea prevede o dată ulterioară.

2.

Orice entitate din domeniul pescuitului prevăzută la alineatul (1) de mai sus poate, printr-un instrument scris transmis depozitarului, să își exprime angajamentul ferm în sensul asumării de obligații în condițiile prezentei convenții, care poate fi modificată în conformitate cu articolul 35 alineatul (3). Angajamentul intră în vigoare la datele prevăzute la articolul 35 alineatul (3) sau la data primirii comunicării scrise menționată în prezentul alineat, în funcție de care dintre evenimente survine mai târziu.

3.

O entitate din domeniul pescuitului care și-a exprimat angajamentul ferm în sensul asumării de obligații în condițiile prezentei convenții și al respectării măsurilor de conservare și gestionare adoptate în temeiul acesteia în conformitate cu alineatul (1) trebuie să respecte obligațiile membrilor comisiei și poate participa la activitatea acestora, inclusiv la luarea deciziilor de către comisie în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții. În sensul prezentei convenții, trimiterile la comisie sau la membrii săi includ o asemenea entitate din domeniul pescuitului.

4.

În cazul în care un litigiu implică o entitate din domeniul pescuitului care și-a exprimat angajamentul în sensul asumării de obligații în condițiile prezentei convenții în conformitate cu prezenta anexă și nu poate fi reglat pe cale amiabilă, litigiul face obiectul, la solicitarea oricăreia dintre părți la litigiu, arbitrajului definitiv și obligatoriu în conformitate cu normele corespunzătoare ale Curții Permanente de Arbitraj.

5.

Dispozițiile prezentei anexe referitoare la participarea unei entități din domeniul pescuitului se aplică exclusiv în sensul prezentei convenții.