ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.028.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 28

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
31 ianuarie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 64/2012 al Comisiei din 23 ianuarie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 65/2012 al Comisiei din 24 ianuarie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la indicatorii de schimbare a treptei de viteză și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

24

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

31.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 64/2012 AL COMISIEI

din 23 ianuarie 2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și privind accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (1), în special articolul 4 alineatul (3), articolul 5 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2) și articolul 12,

având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (2), în special articolul 39 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 stabilește cerințe tehnice comune pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a pieselor de schimb în privința emisiilor și instituie norme referitoare la conformitatea în funcționare, durabilitatea dispozitivelor pentru controlul poluării, sistemele de diagnosticare la bord (OBD), măsurarea consumului de combustibil și accesibilitatea informațiilor referitoare la repararea și întreținerea autovehiculelor.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 582/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și de modificare a anexelor I și III la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), vehiculele și motoarele urmează să fie supuse omologării de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și cu măsurile sale de punere în aplicare doar după ce au fost adoptate procedurile de măsurare a numărului PM, astfel cum se stabilește în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 595/2009, precum și toate dispozițiile specifice cu privire la motoarele cu calibrare multiplă necesare și dispozițiile de punere în aplicare a articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009. Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentul (UE) nr. 582/2011 pentru a include aceste cerințe.

(3)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, se aplică mutatis mutandis articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (4). Prin urmare, este oportun să se preia în prezentul regulament dispozițiile privind accesul la informațiile referitoare la reparare și întreținere stabilite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007, precum și măsurile de punere în aplicare. Cu toate acestea, este necesar să se adapteze aceste dispoziții în scopul de a se ține cont de specificitățile vehiculelor grele.

(4)

În special, este necesar să se adopte proceduri specifice pentru accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, în cazul omologării de tip în mai multe etape. Este, de asemenea, necesar să se adopte cerințe și proceduri specifice de acces la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, în cazul adaptărilor la cererea clientului și al produselor de serie mică. În fine, este necesar să se facă trimitere la standardele specifice de reprogramare elaborate pentru vehiculele grele.

(5)

Pe termen scurt, aplicarea dispozițiilor privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor se poate dovedi prea greoaie pentru producători în ceea ce privește anumite sisteme care sunt preluate de la tipurile vechi de vehicule la tipurile noi de vehicule. Este necesar, prin urmare, să se introducă anumite derogări limitate de la dispozițiile generale privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor.

(6)

Dispozițiile privind accesul la informațiile referitoare la OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor în scopul proiectării și fabricării echipamentului auto pentru vehiculele alimentate cu carburanți alternativi ar trebui să fie stabilite odată ce omologarea de tip pentru astfel de echipamente devine posibilă.

(7)

În conformitate cu Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunității (5), dispozitivele limitatoare de viteză trebuie instalate de ateliere sau de organisme autorizate de statele membre. În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (6), doar atelierele autorizate pot calibra aparatura de înregistrare din autovehicule. Este oportun, prin urmare, să se excludă de la dispozițiile privind acordarea accesului la informațiile referitoare la reparare și întreținere a informațiilor privind reprogramarea unităților de control pentru dispozitivele limitatoare de viteză și pentru aparatura de înregistrare.

(8)

Regulamentul (UE) nr. 582/2011 trebuie modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic pentru autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 582/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se adaugă următoarele puncte 42, 43 și 44:

„42.

«adaptare la cererea clientului» înseamnă orice modificare adusă unui vehicul, sistem, componente sau unități tehnice separate, la cererea expresă a unui client și sub rezerva omologării;

43.

«informații referitoare la sistemul OBD al vehiculului» înseamnă informații referitoare la un sistem de diagnosticare la bord pentru orice sistem electronic al vehiculului;

44.

«sistem reportat» înseamnă un sistem, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (23) din Directiva 2007/46/CE, reportat de la un tip vechi de vehicul la un tip nou de vehicul.”

2.

Se introduc următoarele articole 2a-2h:

„Articolul 2a

Accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor

(1)   Producătorii pun în aplicare dispozițiile și procedurile necesare, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și cu anexa XVII la prezentul regulament, pentru a se asigura că accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor este posibil prin intermediul paginilor de internet într-un format standardizat și într-o manieră ușor accesibilă, rapidă și nediscriminatorie comparativ cu conținutul furnizat sau cu accesul acordat distribuitorilor și reparatorilor agreați. De asemenea, producătorii vor pune la dispoziția operatorilor independenți, precum și a distribuitorilor și a reparatorilor agreați, materiale de formare.

(2)   Autoritățile de omologare acordă omologarea de tip numai după ce primesc din partea producătorului un certificat privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor.

(3)   Certificatul privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor reprezintă o dovadă a conformității cu dispozițiile articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

(4)   Certificatul privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor este întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în apendicele 1 la anexa XVII.

(5)   Informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor trebuie să includă următoarele elemente:

(a)

identificarea neechivocă a vehiculului, sistemului, componentei sau a unității tehnice separate pentru care producătorul este responsabil;

(b)

carnete de întreținere, cuprinzând istoricul lucrărilor de reparații și întreținere;

(c)

manuale tehnice;

(d)

informații privind componentele și diagnosticarea (cum ar fi valorile teoretice minime și maxime pentru măsurători);

(e)

scheme de cablaj;

(f)

codurile de diagnosticare a defectelor, inclusiv codurile specifice ale producătorilor;

(g)

numărul de identificare a calibrării software-ului aplicabil unui anumit tip de vehicul;

(h)

informațiile furnizate privind uneltele și echipamentele protejate de drepturi de proprietate intelectuală, precum și informațiile furnizate prin intermediul acestor unelte și echipamente;

(i)

informații privind înregistrările de date, precum și datele bidirecționale de control și încercare;

(j)

unitățile de lucru standard sau perioadele necesare pentru lucrările de reparații și întreținere, dacă acestea sunt comunicate distribuitorilor și reparatorilor autorizați ai producătorului, fie direct, fie prin intermediul unei părți terțe;

(k)

în cazul omologării de tip în mai multe etape, informațiile necesare în conformitate cu articolul 2b.

(6)   Distribuitorii și reparatorii agreați din cadrul sistemului de distribuție al unui anumit producător de vehicule sunt considerați, în sensul prezentului regulament, ca fiind operatori independenți, în măsura în care aceștia prestează servicii de reparații și întreținere pentru vehicule ale unui producător din al cărui sistem de distribuție nu fac parte.

(7)   Informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor trebuie să fie disponibile în orice moment, cu excepția cazului în care este necesară întreținerea sistemului informatic.

(8)   În scopul producerii și întreținerii pieselor de schimb sau a dispozitivelor compatibile cu sistemele OBD, a dispozitivelor de diagnosticare și a echipamentelor de încercare, producătorii trebuie să furnizeze, pe bază nediscriminatorie, informațiile relevante referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, tuturor producătorilor sau reparatorilor de componente, dispozitive de diagnosticare sau echipamente de încercare interesați.

(9)   Producătorul publică pe site-urile sale modificările și completările ulterioare ale informațiilor referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor în același timp în care le pune la dispoziția reparatorilor agreați.

(10)   Atunci când datele referitoare la repararea și întreținerea unui vehicul sunt păstrate într-o bancă centrală de date a producătorului vehiculului sau, în numele acestuia, reparatorii independenți, care au fost omologați și agreați conform cerințelor de la punctul 2.2 din anexa XVII, au acces gratuit la aceste date și în aceleași condiții ca și reparatorii agreați pentru a putea introduce informații referitoare la lucrările de reparații și întreținere pe care le-au efectuat.”

(11)   Producătorul pune la dispoziția părților interesate următoarele informații:

(a)

informații relevante pentru dezvoltarea componentelor de schimb care sunt esențiale pentru funcționarea corectă a sistemului OBD;

(b)

informații relevante pentru dezvoltarea dispozitivelor generice de diagnosticare.

În sensul primului paragraf litera (a), dezvoltarea componentelor de schimb nu trebuie să fie restricționată de niciuna dintre următoarele situații:

(a)

lipsa informațiilor pertinente;

(b)

cerințele tehnice referitoare la strategiile de indicare a disfuncționalităților, atunci când se depășesc pragurile OBD sau în cazul în care sistemul OBD nu este capabil să îndeplinească cerințele de bază de monitorizare OBD din prezentul regulament;

(c)

modificări specifice privind modul de tratare a informațiilor referitoare la OBD astfel încât să se poată evalua independent funcționarea vehiculului cu benzină sau cu gaz;

(d)

omologarea de tip a vehiculelor alimentate cu gaz care conțin un număr limitat de deficiențe minore.

În sensul primului paragraf litera (b), atunci când producătorii folosesc dispozitive de diagnosticare și încercare în conformitate cu standardele ISO 22900 Interfețe de comunicare modulare pentru vehicule (MVCI) și ISO 22901 Schimburi deschise de date pentru diagnosticare (ODX) în rețelele proprii de franciză, fișierele ODX trebuie să fie accesibile operatorilor independenți, pe site-ul web al producătorului.

Articolul 2b

Omologare de tip în mai multe etape

(1)   În cazul omologării de tip în mai multe etape, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (7) din Directiva 2007/46/CE, producătorul final este responsabil de asigurarea accesului la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor în ceea ce privește etapa sau etapele sale de fabricație și legătura cu etapa (etapele) precedentă (precedente).

În plus, producătorul final trebuie să ofere pe site-ul său următoarele informații operatorilor independenți:

(a)

adresa site-ului producătorului sau producătorilor responsabili pentru etapa (etapele) anterioară (anterioare);

(b)

numele și adresa tuturor producătorilor responsabili pentru etapa (etapele) anterioară (anterioare);

(c)

numărul (numerele) de omologare de tip din etapa (etapele) anterioară (anterioare);

(d)

numărul motorului.

(2)   Fiecare producător responsabil pentru o etapă sau pentru anumite etape ale omologării de tip este responsabil de furnizarea, prin site-ul său, a accesului la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor în ceea ce privește etapa sau etapele omologării pentru care este responsabil și legătura cu etapa (etapele) precedentă (precedente).

(3)   Producătorul responsabil de o anumită etapă (anumite etape) a (ale) omologării de tip trebuie să furnizeze următoarele informații către producătorul responsabil de următoarea etapă:

(a)

certificatul de conformitate referitor la etapa (etapele) de care răspunde;

(b)

certificatul privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, inclusiv apendicele acestuia;

(c)

numărul omologării de tip corespunzător etapei (etapelor) de care răspunde;

(d)

documentele menționate la literele (a), (b) și (c), furnizate de producătorul (producătorii) implicat (implicați) în etapa (etapele) anterioară (anterioare).

Fiecare producător autorizează producătorul responsabil de următoarea etapă să transmită documentele furnizate producătorilor responsabili de toate etapele ulterioare și de etapa finală.

În plus, pe bază de contract, producătorul responsabil de o anumită etapă (anumite etape) a (ale) omologării de tip:

(a)

furnizează producătorului responsabil de următoarea etapă acces la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, precum și la informațiile corespunzătoare interfeței etapei (etapelor) respective de care răspunde;

(b)

furnizează, la cererea unui producător responsabil de o etapă ulterioară a omologării de tip, acces la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, precum și la informațiile corespunzătoare interfeței etapei (etapelor) de care este responsabil.

(4)   Un producător, inclusiv producătorul final, nu poate percepe taxe în conformitate cu articolul 2f decât pentru etapa (etapele) anume de care este responsabil.

Un producător, inclusiv producătorul final, nu percepe taxe pentru furnizarea informațiilor referitoare la adresa de internet sau la datele de contact ale oricărui alt producător.

Articolul 2c

Adaptări la cererea clientului

(1)   Prin derogare de la articolul 2a, în cazul în care numărul de sisteme, componente sau unități tehnice separate care fac obiectul adaptării la cererea clientului este mai mic de 250 de unități produse în total la nivel mondial, informațiile referitoare la lucrările de reparații și întreținere legate de adaptările la cererea clientului trebuie furnizate cu promptitudine, într-o manieră ușor accesibilă și, totodată, în mod nediscriminatoriu comparativ cu conținutul furnizat sau cu accesul acordat distribuitorilor și reparatorilor agreați.

Pentru întreținerea și reprogramarea unităților de control electronic legate de adaptările la cererea clientului, producătorul pune dispozitivele specializate de diagnosticare sau echipamentele de încercare protejate de drepturi de proprietate intelectuală corespunzătoare la dispoziția operatorilor independenți în aceleași condiții în care acestea sunt furnizate reparatorilor agreați.

Adaptările la cererea clientului trebuie enumerate pe site-ul producătorului, care cuprinde informațiile referitoare la reparare și întreținere și trebuie menționate în certificatul privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor în momentul omologării de tip.

(2)   Până la 31 decembrie 2015, în cazul în care numărul de sisteme, componente sau unități tehnice separate care fac obiectul unei anumite adaptări la cererea clientului este mai mare de 250 de unități la nivel mondial, producătorul poate deroga de la obligația prevăzută la articolul 2a de a acorda acces la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor utilizând un format standard. În cazul în care producătorul face uz de această derogare, acesta furnizează cu promptitudine acces la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor într-o manieră ușor accesibilă și, totodată, în mod nediscriminatoriu comparativ cu conținutul furnizat sau cu accesul acordat distribuitorilor și reparatorilor agreați.

(3)   Producătorii pun la dispoziția operatorilor independenți, prin vânzare și închiriere, dispozitive specializate de diagnosticare sau echipamente de încercare protejate de drepturi de proprietate intelectuală destinate service-ului pentru sistemele adaptate la cererea clienților.

(4)   În momentul omologării de tip, producătorul menționează, în certificatul privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, adaptările la cererea clientului pentru care face uz de derogarea de la obligația prevăzută la articolul 2a de a acorda, utilizând un format standard, acces la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, precum și toate unitățile de comandă electronică aferente adaptărilor respective.

Lista cuprinzând respectivele adaptări la cererea clientului, precum și toate unitățile de control electronic aferente acestora, trebuie să fie, de asemenea, publicată pe site-ul producătorului, care cuprinde informațiile referitoare la reparare și întreținere.

Articolul 2d

Micii producători

(1)   Prin derogare de la articolul 2a, producătorii a căror producție anuală, la nivel mondial, a unui anumit tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, care face obiectul prezentului regulament, este mai mică de 250 de unități, trebuie să furnizeze cu promptitudine acces la informațiile referitoare la reparare și întreținere într-o manieră ușor accesibilă și, totodată, în mod nediscriminatoriu comparativ cu conținutul furnizat sau accesul acordat distribuitorilor și reparatorilor agreați.

(2)   Lista cuprinzând vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate care fac obiectul dispozițiilor alineatului (1) trebuie publicată pe site-ul producătorului, care cuprinde informațiile referitoare la reparare și întreținere.

(3)   Autoritatea de omologare trebuie să informeze Comisia cu privire la fiecare omologare de tip acordată micilor producători.

Articolul 2e

Sisteme reportate

(1)   În ceea ce privește sistemele reportate enumerate în apendicele 3 la anexa XVII, până la 30 iunie 2016, producătorul poate deroga de la obligația de a reprograma unitățile de control electronic în conformitate cu standardele menționate în anexa XVII.

O astfel de derogare trebuie indicată în certificatul privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor în momentul omologării de tip.

Lista sistemelor pentru care un producător instituie o derogare de la obligația de a reprograma unitățile de control electronic în conformitate cu standardele menționate în anexa XVII trebuie publicată pe internet, pe site-ul acestuia dedicat informațiilor referitoare la reparare și întreținere.

(2)   Pentru întreținerea și reprogramarea unităților de comandă electronică în sistemele reportate pentru care producătorul instituie o derogare de la obligația de a reprograma unitățile de control electronic în conformitate cu standardele menționate în anexa XVII, producătorii se asigură că dispozitivul sau echipamentele respective, protejate de drepturi de proprietate intelectuală, pot fi achiziționate sau închiriate de operatorii independenți.

Articolul 2f

Taxele de acces la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

(1)   Producătorii pot percepe taxe rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

În sensul primului paragraf, o taxă este considerată excesivă sau disproporționată dacă descurajează accesul prin faptul că nu ia în considerare măsura în care operatorul independent folosește informațiile.

(2)   Producătorii pun la dispoziție informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, inclusiv privind serviciile tranzacționale precum reprogramarea sau asistența tehnică, cu plata pe oră, zi, lună și an, taxele pentru accesul la aceste informații variind în funcție de perioadele pentru care se acordă accesul.

Pe lângă accesul pe bază de timp, producătorii pot oferi acces pe bază de tranzacții în cazul cărora taxele sunt percepute per tranzacție și nu se bazează pe perioada de timp pentru care se acordă accesul. Atunci când producătorii oferă ambele sisteme de acces, reparatorii independenți aleg un sistem de acces preferat, fie pe bază de timp, fie pe bază de tranzacții.

Articolul 2g

Respectarea obligațiilor privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor

(1)   O autoritate de omologare poate, în orice moment, fie din proprie inițiativă, fie pe baza unei plângeri sau a unei evaluări efectuate de serviciul tehnic, să verifice respectarea de către producător a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 595/2009, ale prezentului regulament și a condițiilor din certificatul privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor.

(2)   Atunci când o autoritate de omologare constată faptul că producătorul nu și-a îndeplinit obligațiile privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip aferentă trebuie să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru a remedia situația.

Aceste măsuri pot să includă retragerea sau suspendarea omologării de tip, amenzi sau alte măsuri adoptate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

(3)   Autoritatea de omologare procedează la efectuarea unui audit cu scopul de verifica respectarea de către producător a obligațiilor privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, atunci când un operator independent sau o asociație comercială care reprezintă operatori independenți înaintează o plângere către autoritatea de omologare.

(4)   Atunci când efectuează auditul, autoritatea de omologare poate solicita unui serviciu tehnic sau oricărui expert independent să efectueze o evaluare pentru a verifica dacă aceste obligații sunt respectate.

Articolul 2h

Forumul privind accesul la informațiile referitoare la vehicule

Domeniul de aplicare a activităților desfășurate de Forumul privind accesul la informațiile referitoare la vehicule, stabilite în conformitate cu articolul 13 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 692/2008 (7) se extinde la vehiculele care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 595/2009.

Pe baza dovezilor de utilizare abuzivă deliberată sau neintenționată a informațiilor referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, forumul acordă Comisiei consiliere privind măsurile de prevenire a unor asemenea utilizări abuzive a informațiilor.

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru a primi omologarea CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare ca unitate tehnică separată, omologarea CE de tip a unui vehicul cu un sistem de motoare omologat în ceea ce privește emisiile și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor sau omologarea de tip CE a unui vehicul în ceea ce privește emisiile și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, producătorul trebuie să demonstreze, în conformitate cu dispozițiile anexei I, că vehiculele sau sistemele de motoare au fost supuse la încercări și respectă cerințele stabilite la articolele 4 și 14 și în anexele III-VIII, X, XIII, XIV și XVII. Producătorul trebuie, de asemenea, să asigure respectarea specificațiilor privind carburanții de referință menționați în anexa IX.”;

(b)

se introduc următoarele alineate (1a), (1b) și (1c):

„(1a)   În cazul în care informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor nu sunt disponibile sau nu sunt conforme cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, cu articolul 2a și, atunci când este cazul, cu articolele 2b, 2c și 2d din prezentul regulament, și cu anexa XVII la prezentul regulament atunci când se prezintă cererea pentru omologarea de tip, producătorul furnizează aceste informații în termen de șase luni de la data prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 595/2009 sau în termen de șase luni de la data omologării de tip, în cazul în care această dată este ulterioară.

(1b)   Obligația de a furniza aceste informații în termenul specificat la alineatul (1a) este valabilă numai atunci când, în urma omologării de tip, vehiculul este introdus pe piață.

În cazul în care vehiculul este introdus pe piață la mai mult de șase luni de la data omologării de tip, trebuie furnizate informațiile privind data la care vehiculul este introdus pe piață.

(1c)   Autoritatea de omologare poate presupune că producătorul a pus în aplicare măsuri și proceduri satisfăcătoare cu privire la accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, pe baza unui certificat completat privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, cu condiția de a nu se fi înaintat nicio plângere și ca producătorul să fi furnizat certificatul în termenul stabilit la alineatul (1a).

Dacă certificatul de conformitate nu este furnizat în termenul respectiv, autoritatea de omologare ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea.”;

(c)

alineatul (15) se elimină.

4.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Cererea pentru omologarea CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare, ca unitate tehnică separată, în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor”.

(b)

la alineatul (4), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

certificat privind informațiile referitoare la sistemele OBD și la repararea și întreținerea vehiculelor;”.

5.

La articolul 6, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Dispozițiile administrative pentru omologarea CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare, ca unitate tehnică separată, în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor”.

6.

La articolul 7 alineatul (4), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

certificat privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD și la repararea și întreținerea vehiculelor;”.

7.

La articolul 14 alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

cerințele cu privire la încercarea demonstrativă PEMS în momentul omologării de tip și toate cerințele suplimentare cu privire la încercarea vehiculelor în timpul funcționării în afara ciclurilor, astfel cum se prevede în prezentul regulament;”.

8.

La articolul 15 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Producătorul trebuie să se asigure că dispozitivele de schimb pentru controlul poluării concepute pentru a fi montate pe sistemele de motoare sau pe vehiculele care au primit omologarea CE de tip care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 595/2009 au primit omologarea CE de tip, ca unități tehnice separate, în conformitate cu cerințele din prezentul articol și din articolele 1a, 16 și 17.”

9.

La articolul 16, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Producătorul prezintă certificatul privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor.”

10.

Anexele I, II, III, VI, X, XI și XIII se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

11.

Se adaugă o nouă anexă XVII, al cărei text figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188, 18.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 167, 25.6.2011, p. 1.

(4)  JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

(5)  JO L 57, 2.3.1992, p. 27.

(6)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

(7)  JO L 199, 28.7.2008, p. 1.”


ANEXA I

Anexele I, II, III, VI, X, XI și XIII la Regulamentul (CE) nr. 582/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.   Cerințe privind omologarea de tip pentru o gamă limitată de carburanți în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz natural sau cu GPL

Se acordă omologări pentru o gamă limitată de carburanți sub rezerva respectării cerințelor menționate la punctele 1.2.1-1.2.2.2.”;

(b)

punctul 5.3.3 se înlocuiește cu următorul text:

„5.3.3.

Conformitatea cu cerințele punctelor 5.2.2 și 5.2.3 a semnalului cuplului ECU (unitatea de control electronic) se demonstrează cu ajutorul motorului prototip al unei familii de motoare atunci când se determină puterea motorului în conformitate cu anexa XIV și atunci când se efectuează încercarea WHSC în conformitate cu anexa III și încercările de laborator privind emisiile în afara ciclurilor de funcționare, în momentul omologării de tip în conformitate cu punctul 6 din anexa VI.”;

(c)

se introduce următorul punct 5.3.3.1 după punctul 5.3.3:

„5.3.3.1.

Conformitatea semnalului cuplului ECU cu cerințele punctelor 5.2.2 și 5.2.3 se demonstrează pentru fiecare membru al familiei de motoare atunci când se determină puterea motorului în conformitate cu anexa XIV. În acest scop se efectuează măsurători suplimentare în mai multe puncte de funcționare ale motorului la diferite sarcini parțiale și turații ale motorului (de exemplu, la modurile corespunzătoare WHSC și în alte puncte alese în mod aleator).”;

(d)

în apendicele 4 se adaugă următoarea parte 3 în „Modelele de fișă de informații”:

„PARTEA 3

ACCESUL LA INFORMAȚIILE REFERITOARE LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULELOR

16.

ACCESUL LA INFORMAȚIILE PRIVIND REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULELOR

16.1.

Adresa site-ului principal care oferă acces la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

16.1.1.

Data de la care informațiile sunt disponibile (cel mult 6 luni de la data omologării de tip)

16.2.

Termeni și condiții de accesare a site-ului

16.3.

Formatul informațiilor referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor care pot fi accesate pe site”

(e)

în apendicele 5, în addendumul la certificatul de omologare CE de tip, se introduce următorul punct 1.4.4 după punctul 1.4.3:

„1.4.4.   Încercare demonstrativă PEMS

Tabelul 6a

Încercare demonstrativă PEMS

Tipul vehiculului (de exemplu M3, N3 și aplicații, de exemplu camioane, autobuze urbane rigide sau articulate)

 

Descrierea vehiculului (de exemplu, modelul vehiculului, prototip)

 

Rezultate (7) (acceptat/refuzat)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

masă PM

Factor de conformitate al intervalului de activitate

 

 

 

 

 

 

Factor de conformitate al intervalului masei de CO2

 

 

 

 

 

 

Informații privind cursa

Mediu urban

Mediu rural

Autostradă

Proporția timpilor corespunzători etapelor de rulare a vehiculului în mediul urban, în mediul rural și pe autostradă, după cum este descrisă la punctul 4.5 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 582/2011

 

 

 

Proporția timpilor corespunzători segmentelor de cursă caracterizate de accelerare, încetinire, viteză de croazieră și oprire, astfel cum este descrisă la punctul 4.5.5 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 582/2011

 

 

 

 

Minimum

Maximum

Puterea medie în intervalul de activitate (%)

 

 

Durata intervalului masei de CO2 (s)

 

 

Intervalul de activitate: procentajul plajelor valabile

 

Intervalul masei de CO2: procentajul plajelor valabile

 

Raportul coerenței consumului de carburant”

 

(f)

în apendicele 7, în addendumul la certificatul de omologare CE de tip, se introduce următorul punct 1.4.4. după punctul 1.4.3:

„1.4.4.   Încercarea demonstrativă PEMS

Tabelul 6a

Încercare demonstrativă PEMS

Tipul vehiculului (de exemplu M3, N3 și aplicații, de exemplu camioane, autobuze urbane rigide sau articulate)

 

Descrierea vehiculului (de exemplu, modelul vehiculului, prototip)

 

Rezultate (7) (acceptat/refuzat)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

masă PM

Factor de conformitate al intervalului de activitate

 

 

 

 

 

 

Factor de conformitate al intervalului masei de CO2

 

 

 

 

 

 

Informații privind cursa

Mediu urban

Mediu rural

Autostradă

Proporția timpilor corespunzători rulării vehiculului în mediu urban, în mediu rural și pe autostradă, după cum este descrisă la punctul 4.5 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 582/2011

 

 

 

Proporția timpilor segmentelor de cursă caracterizate de accelerare, încetinire, viteză de croazieră și oprire, astfel cum este descrisă la punctul 4.5.5 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 582/2011

 

 

 

 

Minimum

Maximum

Puterea medie în intervalul de activitate (%)

 

 

Durata intervalului masei de CO2 (s)

 

 

Intervalul de activitate: procentajul plajelor valabile

 

Intervalul masei de CO2: procentajul plajelor valabile

 

Raportul coerenței consumului de carburant”

 

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 10.1.12 se adaugă următoarele puncte 10.1.12.5.1-10.1.12.5.5:

„10.1.12.5.1.

Rezultatele regresiei liniare descrise la punctul 3.2.1 din apendicele 1 la prezenta anexă, inclusiv panta curbei de regresie, m, coeficientul de determinare, r2 și ordonata la origine a curbei de regresie, b.

10.1.12.5.2.

Rezultatul verificării coerenței datelor ECU în conformitate cu punctul 3.2.2 din apendicele 1 la prezenta anexă.

10.1.12.5.3.

Rezultatul verificării coerenței dintre consumul de carburant specific frânării în conformitate cu punctul 3.2.3 din apendicele 1 la prezenta anexă, inclusiv consumul de carburant specific frânării calculat, și raportul dintre consumul calculat de carburant specific frânării din măsurarea PEMS și consumul declarat de carburant specific frânării pentru încercarea WHTC.

10.1.12.5.4.

Rezultatul verificării coerenței kilometrajului în conformitate cu punctul 3.2.4 din apendicele 1 la prezenta anexă.

10.1.12.5.5.

Rezultatul verificării coerenței presiunii ambiante în conformitate cu punctul 3.2.5 din apendicele 1 la prezenta anexă.”;

(b)

în apendicele 1 se introduc următoarele puncte 4.3.1.1, 4.3.1.2 și 4.3.1.3 după punctul 4.3.1:

„4.3.1.1.

În cazul în care procentajul plajelor valabile este mai mic de 50 %, evaluarea datelor se repetă prin utilizarea unor intervale de durate mai mari. Acest lucru se obține prin scăderea de la valoarea de 0,2 menționată în formula de la punctul 4.3.1 în etape de 0,01 până când procentajul de plaje valabile este egal sau mai mare de 50 %.

4.3.1.2.

În orice caz, valoarea astfel scăzută din formula de mai sus nu trebuie să fie mai mică de 0,15.

4.3.1.3.

Încercarea trebuie anulată în cazul în care procentajul de plaje valabile este mai mic de 50 % pentru o durată maximă a intervalului calculată în conformitate cu punctul 4.3.1 și cu punctele 4.3.1.1 și 4.3.1.2.”;

(c)

în apendicele 4, punctul 2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.

În cazul în care, în funcție de turația motorului, un punct de pe curba cuplului maxim de referință nu a fost atins în timpul încercării ISC PEMS cu privire la emisii, producătorul are dreptul de a modifica sarcina vehiculului și/sau traseul de încercare, după caz, pentru a realiza respectiva demonstrație după încheierea încercărilor ISC PEMS cu privire la emisii.”

3.

În anexa III se introduce următorul punct 2.1.1 după punctul 2.1:

„2.1.1.

Cerințele pentru măsurarea numărul particulelor trebuie să fie cele prevăzute în anexa 4C la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.”

4.

Anexa VI se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 6 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

(ii)

punctul 6.1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„6.1.3.

Punctul 7.3 din anexa 10 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU se interpretează după cum urmează:

Cu ocazia omologării de tip se efectuează o încercare demonstrativă PEMS prin încercarea motorului prototip al unui vehicul utilizându-se procedura descrisă în apendicele 1 la prezenta anexă.

Cerințe suplimentare în ceea ce privește încercarea vehiculului în timpul circulației vor fi specificate într-o etapă ulterioară, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 582/2011.”;

(iii)

se introduc următoarele puncte 6.1.3.1 și 6.1.3.2 după punctul 6.1.3:

„6.1.3.1.

Producătorul poate selecta vehiculul care se folosește pentru încercare, dar alegerea vehiculului face obiectul acordului autorității de omologare. Caracteristicile vehiculului utilizat pentru încercarea demonstrativă PEMS trebuie să fie reprezentative pentru categoria de vehicule prevăzute pentru sistemul motor. Vehiculul poate fi un vehicul prototip.

6.1.3.2.

La cererea autorității de omologare, se poate încerca într-un vehicul un motor suplimentar din cadrul familiei de motoare sau un motor echivalent care reprezintă o categorie diferită de vehicule.”;

(b)

se adaugă următorul apendice 1:

„Apendicele 1

Încercarea demonstrativă PEMS cu ocazia omologării de tip

1.   INTRODUCERE

Prezentul apendice descrie procedura pentru încercarea demonstrativă PEMS cu ocazia omologării de tip.

2.   VEHICULUL DE ÎNCERCARE

2.1.   Vehiculul utilizat pentru încercarea demonstrativă PEMS trebuie să fie reprezentativ pentru categoria de vehicule cărora le este destinat sistemul motor. Vehiculul poate fi un vehicul prototip sau un vehicul de producție adaptat.

2.2.   Disponibilitatea și conformitatea fluxului de date ECU trebuie demonstrate (de exemplu, în conformitate cu punctul 5 din anexa II la prezentul regulament).

3.   CONDIȚII DE ÎNCERCARE

3.1.   Sarcina utilă a vehiculului

Sarcina utilă a vehiculului trebuie să reprezinte 50-60 % din sarcina utilă maximă a vehiculului, în conformitate cu anexa II.

3.2.   Condiții ambiante

Încercarea se efectuează în condițiile ambiante descrise la punctul 4.2 din anexa II.

3.3.   Temperatura lichidului de răcire a motorului trebuie să fie în conformitate cu punctul 4.3 din anexa II.

3.4.   Carburant, lubrifianți și reactiv

Combustibilul, uleiul lubrifiant și reactivul pentru sistemul de posttratare a gazelor de eșapament trebuie să respecte dispozițiile punctelor 4.4-4.4.3 din anexa II.

3.5.   Cursa și cerințele de funcționare

Cursa și cerințele de funcționare sunt cele descrise la punctele 4.5-4.6.8 din anexa II.

4.   EVALUAREA EMISIILOR

4.1.   Trebuie efectuată încercarea, iar rezultatele acesteia calculate conform punctului 6 din anexa II.

5.   RAPORT

5.1.   Raportul tehnic care descrie încercarea demonstrativă PEMS trebuie să indice activitățile și rezultatele și să ofere cel puțin următoarele informații:

(a)

informații generale, astfel cum sunt descrise la punctele 10.1.1-10.1.1.14 din anexa II;

(b)

explicație privind motivul pentru care vehiculul (vehiculele) (1) de încercare poate (pot) fi considerat(e) ca fiind reprezentativ(e) pentru categoria de vehicule prevăzute pentru sistemul motor;

(c)

informații privind echipamentele de încercare și datele de încercare, astfel cum descrise la punctele 10.1.3-10.1.4.8 din anexa II;

(d)

informații privind motorul încercat, astfel cum sunt descrise la punctele 10.1.5-10.1.5.20 din anexa II;

(e)

informații privind vehiculul utilizat pentru încercare, astfel cum sunt descrise la punctele 10.1.6-10.1.6.18 din anexa II;

(f)

Informații privind caracteristicile traseului, astfel cum sunt descrise la punctele 10.1.7-10.1.7.7 din anexa II;

(g)

informații privind valorile momentane măsurate și calculate ale datelor, astfel cum sunt descrise la punctele 10.1.8-10.1.9.24 din anexa II;

(h)

informații privind valorile medii și integrate ale datelor, astfel cum sunt descrise la punctele 10.1.10-10.1.10.12 din anexa II;

(i)

rezultatele „acceptat-refuzat”, astfel cum sunt descrise la punctele 10.1.11-10.1.11.13 din anexa II;

(j)

informații privind verificările de încercare, astfel cum sunt descrise la punctele 10.1.12-10.1.12.5 din anexa II.

5.

Anexa X se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2.4.1, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Producătorul poate aplica fie dispozițiile complete ale prezentei anexe și ale anexei XIII la prezentul regulament, fie dispozițiile complete ale anexelor XI și XVI la Regulamentul (CE) nr. 692/2008.”;

(b)

punctul 2.4.2 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se elimină;

(ii)

se adaugă următorul paragraf:

„Unui producător nu i se permite utilizarea dispozițiilor alternative prevăzute la prezentul punct pentru mai mult de 500 de motoare pe an.”;

(c)

se elimină punctul 2.4.3;

(d)

apendicele 2 se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 2.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.1.

Pentru a ajunge la o decizie de aprobare a alegerii producătorului privind monitorizarea performanțelor, autoritatea de omologare trebuie să ia în considerare informațiile tehnice furnizate de producător.”;

(ii)

punctele 2.2.2.1 și 2.2.2.2 se înlocuiesc cu următorul text:

„2.2.2.1.

Încercarea de calificare se efectuează conform specificațiilor de la punctul 6.3.2 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

2.2.2.2.

Scăderea performanței componentei examinate se măsoară și servește apoi ca prag de performanță pentru motorul prototip din familia de motoare OBD.”;

(iii)

punctul 2.2.3 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.3.

Criteriile de monitorizare a performanțelor omologate pentru motorul prototip se consideră a fi aplicabile tuturor celorlalți membri ai familiei de motoare OBD, fără alte încercări demonstrative.”;

(iv)

se introduc următoarele puncte 2.2.4 și 2.2.4.1 după punctul 2.2.3:

„2.2.4.

Prin acord între producător și autoritatea de omologare, este posibilă adaptarea pragului de performanță pentru diferiți membri ai unei familii de motoare OBD pentru a acoperi diferiții parametri de proiectare (de exemplu, dimensiunea sistemului de răcire al RGE). Un astfel de acord trebuie să se bazeze pe elemente tehnice care să demonstreze pertinența acestuia.

2.2.4.1.

La cererea autorității de omologare, un al doilea membru al familiei de motoare OBD poate fi supus procesului de aprobare descris la punctul 2.2.2.”;

(v)

punctul 2.3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.3.1.

Pentru demonstrarea performanțelor sistemului OBD al elementului monitorizat selectat dintr-o familie de motoare OBD, este calificată o componentă deteriorată pe motorul prototip al familiei OBD în conformitate cu punctul 6.3.2 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.”;

(vi)

se introduce următorul punct 2.3.2 după punctul 2.3.1:

„2.3.2.

În cazul unui al doilea motor încercat în conformitate cu punctul 2.2.4.1, componenta deteriorată se califică pe acest al doilea motor în conformitate cu punctul 6.3.2 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.”

6.

Anexa XI se modifică după cum urmează:

În apendicele 1, se adaugă următorul punct nou în „Modelul de fișă de informații”:

ACCES LA INFORMAȚIILE REFERITOARE LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULELOR

2.

ACCES LA INFORMAȚIILE REFERITOARE LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULELOR

2.1.

Adresa site-ului internet principal pentru accesarea informațiilor referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

2.1.1.

Data de la care informațiile sunt disponibile (cel mult 6 luni de la data omologării de tip)

2.2.

Termeni și condiții de accesare a site-ului

2.3.

Formatul informațiilor referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor care pot fi accesate pe site”

7.

Anexa XIII se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2.1, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Producătorul poate aplica fie dispozițiile complete ale prezentei anexe și ale anexei X la prezentul regulament, fie dispozițiile complete ale anexelor XI și XVI la Regulamentul (CE) nr. 692/2008.”;

(b)

punctul 4.2 se înlocuiește cu următorul text:

„4.2.

Afișajul sistemului de diagnosticare la bord (OBD) al vehiculului descris în anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU și menționat în anexa X la prezentul regulament nu trebuie să fie utilizat în scopul evidențierii alarmei vizuale descrise la punctul 4.1. Avertismentul nu trebuie să fie același cu avertismentul folosit pentru sistemele OBD (adică indicatorul de disfuncționalitate, MI – malfunction indicator) sau un alt avertisment de întreținere al motorului. Nu trebuie să fie posibil să se scoată din funcțiune sistemul de avertizare sau alarmele vizuale prin intermediul unui instrument de scanare în cazul în care cauza activării avertizării nu a fost remediată. Condițiile pentru activarea și dezactivarea sistemului de avertizare și ale alarmelor vizuale sunt descrise în apendicele 2 la prezenta anexă.”;

(c)

la punctul 5.3, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Sistemul de implicare al conducătorului auto de nivel scăzut reduce cu 25 % cuplul maxim disponibil al motorului în gama de turații cuprinsă între cuplul maxim și punctul de întrerupere a regulatorului de viteză, în conformitate cu apendicele 3. Cuplul motor maxim disponibil redus, inferior regimului de cuplu maxim înainte de aplicarea reducerii cuplului, nu trebuie să depășească cuplul redus în regimul respectiv.”;

(d)

punctul 5.5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.5.

Sistemul de implicare a conducătorului auto se anclanșează după cum se specifică la punctele 6.3, 7.3, 8.5 și 9.4.”;

(e)

punctele 6.3.1 și 6.3.2 se înlocuiesc cu următorul text:

„6.3.1.

Sistemul de implicare de nivel scăzut descris la punctul 5.3 se anclanșează și, ulterior, se activează în conformitate cu cerințele punctului respectiv, în cazul în care nivelul rezervorului de reactiv scade sub 2,5 % din nivelul său la capacitate totală nominală sau sub un procent mai mare, la alegerea producătorului.

6.3.2.

Sistemul de implicare a conducătorului auto în situație critică descris la punctul 5.4 se anclanșează și, ulterior, se activează în conformitate cu cerințele punctului respectiv, în cazul în care rezervorul de reactiv este gol (adică sistemul de dozare nu este în măsură să extragă în continuare reactiv din rezervor) sau la orice nivel mai mic de 2,5 % din capacitatea totală nominală, la latitudinea producătorului.”;

(f)

punctele 7.3.1 și 7.3.2 se înlocuiesc cu următorul text:

„7.3.1.

Sistemul de implicare de nivel scăzut descris la punctul 5.3 se anclanșează și, ulterior, se activează în conformitate cu cerințele punctului respectiv, în cazul în care calitatea reactivului nu este corectată, în termen de 10 de ore de funcționare a motorului după activarea sistemului de avertizare a conducătorului auto descris la punctul 7.2.

7.3.2.

Sistemul de implicare în situație critică descris la punctul 5.4 se anclanșează și, ulterior, se activează în conformitate cu cerințele punctului respectiv, în cazul în care calitatea reactivului nu este corectată în termen de 20 de ore de funcționare a motorului, după activarea sistemului de avertizare a conducătorului auto descris la punctul 7.2.”

(g)

punctele 8.5.1 și 8.5.2 se înlocuiesc cu următorul text:

„8.5.1.

Sistemul de implicare de nivel scăzut descris la punctul 5.3 se anclanșează și, ulterior, se activează în conformitate cu cerințele punctului respectiv, în cazul în care o eroare în consumul de reactiv sau o întrerupere în dozarea reactivului nu este corectată în termen de 10 de ore de funcționare a motorului după activarea sistemului de avertizare a conducătorului auto specificat la punctele 8.4.1 și 8.4.2.

8.5.2.

Sistemul de implicare în situație critică descris la punctul 5.4 se anclanșează și, ulterior, se activează în conformitate cu cerințele punctului respectiv, în cazul în care eroare în consumul de reactiv sau o întrerupere în dozarea reactivului nu este corectată în termen de 20 de ore de funcționare a motorului după activarea sistemului de avertizare a conducătorului auto specificat la punctele 8.4.1 și 8.4.2.”;

(h)

punctul 9.2.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„9.2.2.1.

Unei supape RGE obturate i se atribuie un contor specific. Contorul de supapă RGE numără orele de funcționare a motorului în care orice DTC asociat unei supape obturate este confirmat ca fiind activ.”;

(i)

punctele 9.4.1 și 9.4.2 se înlocuiesc cu următorul text:

„9.4.1.

Sistemul de implicare de nivel scăzut descris la punctul 5.3 se anclanșează și, ulterior, se activează în conformitate cu cerințele punctului respectiv, în cazul în care o defecțiune prevăzută la punctul 9.1 nu este remediată în termen de 36 de ore de funcționare a motorului după activarea sistemului de avertizare a conducătorului auto specificat la punctul 9.3.

9.4.2.

Sistemul de implicare în situație critică descris la punctul 5.4 se anclanșează și, ulterior, se activează în conformitate cu cerințele punctului respectiv, în cazul în care o defecțiune prevăzută la punctul 9.1 nu este remediată în termen de 100 de ore de funcționare a motorului după activarea sistemului de avertizare a conducătorului auto specificat la punctul 9.3.”;

(j)

apendicele 1 se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 3.2.3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.2.3.

În scopul demonstrării activării sistemului de avertizare în caz de defecțiuni care pot fi atribuite manipulării frauduloase, definită la punctul 9 din prezenta anexă, selectarea se efectuează în conformitate cu următoarele cerințe:”;

(ii)

la punctul 3.3.6.2, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

sistemul de avertizare a fost activat cu o disponibilitate de reactiv mai mare sau egală cu 10 % din capacitatea rezervorului de reactiv;

(b)

sistemul de «avertizare continuă» a fost activat cu o disponibilitate de reactiv mai mare sau egală cu valoarea declarată de producător în conformitate cu dispozițiile secțiunii 6 din prezenta anexă.”;

(iii)

punctul 3.4 se înlocuiește cu următorul text:

„3.4.

Activarea sistemului de avertizare se consideră a fi demonstrată pentru evenimente legate de nivelul reactivului în cazul în care, la sfârșitul fiecărei încercări demonstrative efectuate în conformitate cu punctul 3.2.1, sistemul de avertizare a fost activat în mod corespunzător.”;

(iv)

se introduce următorul punct 3.5 după punctul 3.4:

„3.5.

Activarea sistemului de avertizare se consideră a fi demonstrată pentru evenimente declanșate de DTC în cazul în care, la sfârșitul fiecărei încercări demonstrative efectuate în conformitate cu punctul 3.2.1, sistemul de avertizare a fost activat în mod corespunzător, iar DTC-ul pentru defecțiunea selectată a primit statutul prevăzut în tabelul 1 din apendicele 2 la prezenta anexă.”;

(v)

punctul 4.2. se înlocuiește cu următorul text:

„4.2.

Secvența de încercare trebuie să demonstreze activarea sistemului de implicare în cazul lipsei reactivului și în cazul uneia dintre defecțiunile menționate la punctele 7, 8 sau 9 din prezenta anexă.”;

(vi)

la punctul 4.3, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

autoritatea de omologare alege, pe lângă lipsa reactivului, una dintre defecțiunile menționate la punctele 7, 8 sau 9 din prezenta anexă care a fost utilizată anterior în demonstrarea sistemului de avertizare;”;

(vii)

la punctul 4.4, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În plus, producătorul trebuie să demonstreze funcționarea sistemului de implicare în cazul defecțiunilor definite la punctele 7, 8 sau 9 din prezenta anexă care nu au fost alese pentru a fi utilizate în încercările demonstrative descrise la punctele 4.1, 4.2 și 4.3.”;

(viii)

punctul 4.5.2 se înlocuiește cu următorul text:

„4.5.2.

Atunci când se verifică reacția sistemului în cazul lipsei de reactiv în rezervor, se pune în funcțiune sistemul motor până când nivelul de reactiv atinge o valoare de 2,5 % din capacitatea totală nominală a rezervorului sau valoarea declarată de producător în conformitate cu punctul 6.3.1 din prezenta anexă, la care este conceput să funcționeze sistemul de implicare.”;

(ix)

punctul 4.6.4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.6.4.

Se consideră că s-a realizat demonstrația sistemului de implicare în situație critică dacă, la sfârșitul fiecărei încercări demonstrative efectuate în conformitate cu punctele 4.6.2 și 4.6.3, producătorul a demonstrat autorității de omologare că a fost activat mecanismul de limitare a vitezei cerut.”;

(x)

punctul 5.2 se înlocuiește cu următorul text:

„5.2.

În cazul în care producătorul solicită omologarea unui motor sau a unei familii de motoare ca unitate tehnică separată, producătorul pune la dispoziția autorității de omologare dovada că documentația este conformă cu dispozițiile punctului 2.2.4 din prezenta anexă privind măsurile de garantare a faptului că vehiculul, atunci când este utilizat pe drum sau în altă parte, după caz, respectă cerințele cu privire la implicarea în situații critice, prevăzute de prezenta anexă.”;

(xi)

punctul 5.4.2 se înlocuiește cu următorul text:

„5.4.2.

Producătorul alege una dintre defecțiunile definite la punctele 6-9 din prezenta anexă, care este introdusă sau simulată pe sistemul motor, după cum convin producătorul și autoritatea de omologare.”;

(k)

în apendicele 2, teza introductivă de la punctul 4.1.1 se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru a respecta cerințele din prezenta anexă, sistemul trebuie să conțină cel puțin cinci contoare pentru a înregistra numărul de ore de funcționare a motorului, în cursul cărora sistemul a detectat oricare dintre următoarele defecțiuni:”;

(l)

în apendicele 5, la punctul 3.1, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

numărul de cicluri de încălzire și numărul de ore de funcționare a motorului de la dispariția afișajului «informații privind controlul NOx» în urma unor lucrări de întreținere sau reparații;”.


(1)  Un vehicul sau mai multe vehicule în cazul unui motor secundar.”


ANEXA II

ANEXA XVII

ACCESUL LA INFORMAȚIILE REFERITOARE LA SISTEMELE OBD ȘI LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULELOR

1.   INTRODUCERE

1.1.

Prezenta anexă stabilește cerințele tehnice pentru accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor.

2.   CERINȚE

2.1.

Informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor disponibile pe internet respectă normele comune menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 595/2009. Până la adoptarea prezentelor norme, producătorii furnizează informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor într-o manieră standardizată, nediscriminatorie prin comparație cu conținutul furnizat sau cu accesul oferit distribuitorilor și reparatorilor agreați.

Persoanele care solicită dreptul de a copia sau republica informațiile trebuie să negocieze direct cu producătorul respectiv. Trebuie să fie disponibile și informații privind materialele de formare, însă acestea pot fi prezentate și prin alte media decât site-urile internet.

Informațiile privind toate piesele vehiculului, cu care vehiculul, astfel cum este identificat prin numărul de identificare al vehiculului (VIN) și prin orice alte criterii suplimentare, cum ar fi ampatamentul, puterea motorului, tipul de finisaj sau opțiunile, este echipat din fabrică și care pot fi înlocuite cu piese de schimb puse la dispoziție de către producătorul vehiculului reparatorilor sau distribuitorilor lui autorizați sau unor părți terțe prin intermediul unei referințe la un număr de piesă originală, sunt puse la dispoziție într-o bază de date ușor accesibilă operatorilor independenți.

Această bază de date include VIN, numerele pieselor originale, denumirile pieselor originale, indicațiile de valabilitate (data începutului și sfârșitului valabilității), indicațiile de instalare și, după caz, caracteristicile structurii.

Informațiile privind baza de date trebuie actualizate în permanență. Actualizările trebuie să includă în special toate modificările aduse vehiculelor individuale după producerea lor, dacă aceste informații sunt disponibile distribuitorilor autorizați.

2.2.

Accesul la caracteristicile de securitate ale vehiculului, utilizate de distribuitorii autorizați și de atelierele de reparații agreate, este acordat operatorilor independenți sub protecția unei tehnologii de securitate în conformitate cu următoarele cerințe:

(a)

schimbul de date se efectuează cu garantarea confidențialității, integrității și a protecției împotriva reproducerii;

(b)

se utilizează standardul https//ssl-tls (RFC4346);

(c)

pentru autentificarea reciprocă a operatorilor independenți și a producătorilor se utilizează certificate de securitate conforme cu standardul ISO 20828;

(d)

cheia privată a operatorului independent este protejată printr-un echipament securizat.

Forumul privind accesul la informațiile referitoare la vehicule, menționat la articolul 2h, trebuie să specifice parametrii legați de îndeplinirea cerințelor respective în conformitate cu tehnologia cea mai avansată. Operatorul independent este agreat și autorizat în acest scop pe baza documentelor care demonstrează că desfășoară o activitate economică legală și că nu a fost condamnat penal.

2.3.

Reprogramarea unităților de control se efectuează în conformitate cu ISO 22900-2, SAE J2534 sau TMC RP1210B utilizând un echipament care nu face obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală. În cazul sistemelor de informații și divertisment (infotainment), cum ar fi sistemele de navigație, telefoanele, se pot utiliza, de asemenea, interfețe de tip ethernet, prin cablu în serie sau rețea locală (LAN), precum și alte suporturi, cum ar fi compact-discuri (CD-uri), discuri digitale versatile (DVD-uri) sau dispozitive cu memorie în stare solidă, însă cu condiția să nu fie necesară utilizarea unui software de comunicare (de exemplu, drivere sau plug-in-uri) și nici a unui echipament care face obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală. Pentru validarea compatibilității aplicației specifice a producătorului cu interfețele de comunicare ale vehiculului (VCI) conforme cu standardul ISO 22900-2, SAE J2534 sau TMC RP1210B, producătorul va trebui să ofere fie validarea unor VCI care au fost dezvoltate în mod independent, fie informațiile și, sub formă de împrumut, orice hardware special de care are nevoie producătorul de VCI pentru a realiza el însuși această validare. Condițiile prevăzute la articolul 2f alineatul (1) se aplică taxelor pentru această validare sau pentru informații și pentru hardware.

2.4.

Cerințele punctului 2.3 nu se aplică în cazul reprogramării dispozitivelor limitatoare de viteză și a aparaturii de control.

2.5.

Toate DTC-urile legate de emisii trebuie să fie conforme cu prevederile anexei X.

2.6.

Pentru accesul la orice informație referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor, altele decât cele care privesc zonele de securitate ale vehiculului, cerințele de înregistrare pentru accesarea paginii internet a producătorului de către un operator independent privesc doar datele necesare pentru confirmarea metodei de plată a informațiilor. Pentru informațiile privind accesul la zonele de securitate ale vehiculului, operatorul independent prezintă un certificat ISO 20828, pentru identificarea sa și a organizației căreia îi aparține, iar producătorul răspunde cu propriul său certificat ISO 20828 pentru a confirma operatorului independent permisiunea de a accesa un site legitim al producătorului cu care dorește să intre în contact. Ambele părți păstrează un jurnal al tranzacțiilor de acest tip, în care indică vehiculele și schimbările efectuate asupra lor în temeiul acestei prevederi.

2.7.

Pe paginile de internet care conțin informații referitoare la reparații, producătorii specifică numărul omologării de tip în funcție de model.

2.8.

Dacă producătorul solicită acest lucru, pentru vehiculele din categoriile M1, M2, N1 și N2 cu o masă maximă autorizată care nu depășește 7,5 tone și M3 clasa I, clasa II, clasa A și clasa B, astfel cum sunt definite în anexa I la Directiva 2001/85/CE, cu o masă admisibilă care nu depășește 7,5 tone, respectarea cerințelor din apendicele 5 la anexa I și din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 este considerată echivalentă cu respectarea prezentei anexe.

2.9.

Autoritatea de omologare informează Comisia cu privire la circumstanțele fiecărei omologări de tip acordate în baza punctului 2.8.

Apendicele 1

Certificat al producătorului privind informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor

(Producător): …

(Adresa producătorului): …

Certifică prin prezenta faptul că

asigură accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor în conformitate cu următoarele prevederi:

articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și articolul 2a din Regulamentul (UE) nr. 582/2011;

articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 582/2011;

anexa I apendicele 4 punctul 16 din Regulamentul (CE) nr. 582/2011;

anexa X punctul 2.1 din Regulamentul (UE) nr. 582/2011;

anexa XVII la Regulamentul (UE) nr. 582/2011;

cu privire la tipurile de vehicule, motoare, dispozitive pentru controlul poluării enumerate în anexa la prezentul certificat.

Se aplică următoarele derogări: Adaptări la cererea clientului (1) – Serie mică (1) – Sisteme reportate (1).

Adresele principale de internet la care pot fi accesate informațiile relevante, a căror conformitate cu prevederile de mai sus este confirmată prin prezentul document, sunt incluse într-o listă specificată într-o anexă la prezentul certificat, alături de datele de contact ale reprezentantului producătorului responsabil, a cărui semnătură se găsește mai jos.

Dacă este cazul: De asemenea, producătorul certifică prin prezenta respectarea obligației, prevăzute la articolul 3 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. 582/2011, de a furniza, în termen de cel mult 6 luni de la data omologării de tip, informațiile relevante privind omologările anterioare ale acestor tipuri de vehicule.

Întocmit la … [locul]

la … [data]

[Semnătura][Funcția]

Anexe:

Adresa site-ului internet

Date de contact

ANEXA I

la certificatul producătorului privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor

Adrese internet la care se face referire în prezentul certificat:

ANEXA II

la certificatul producătorului privind accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor

Date de contact ale reprezentantului producătorului la care se face referire în prezentul certificat:

Apendicele 2

Informații privind sistemele OBD ale vehiculelor

1.   Informațiile solicitate în prezentul apendice sunt furnizate de către producătorul vehiculului pentru a permite fabricarea de piese de schimb sau de rezervă, precum și de dispozitive de diagnosticare și echipamente de încercare compatibile cu sistemul OBD.

2.   La cerere, următoarele informații vor fi puse, fără discriminare, la dispoziția oricărui producător de componente, dispozitive de diagnosticare sau echipamente de încercare interesat:

o descriere a tipului și a numărului de cicluri de precondiționare utilizate pentru omologarea de tip inițială a vehiculului;

o descriere a tipului de ciclu de demonstrare a sistemului OBD utilizat pentru omologarea de tip inițială a vehiculului în ceea ce privește componenta monitorizată de sistemul OBD;

o listă cuprinzătoare care să descrie toate componentele măsurate cu dispozitivul de detectare a defectelor și de activare a MI (număr fix de cicluri de conducere sau metoda statistică), inclusiv o listă a parametrilor secundari relevanți măsurați pentru fiecare componentă monitorizată de sistemul OBD și o listă cu toate codurile de ieșire OBD și formatele utilizate (însoțite de o explicație pentru fiecare dintre acestea) corespunzătoare diferitelor componente individuale ale grupului propulsor cu implicații pentru emisii și a diferitelor componente individuale care nu prezintă implicații pentru emisii, în cazul în care monitorizarea componentei are rol în stabilirea activării MI. În cazul tipurilor de vehicule care folosesc o legătură de comunicare în conformitate cu ISO 15765-4 Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems (Vehicule rutiere – sisteme de diagnosticare privind CAN – partea 4: Cerințe pentru sistemele cu implicații pentru emisii), se va furniza o explicație cuprinzătoare a datelor corespunzătoare serviciului $ 05 (încercarea ID $ 21 – FF) și a datelor corespunzătoare serviciului $ 06, precum și o explicație cuprinzătoare a datelor corespunzătoare serviciului $ 06 (încercarea ID $ 00 – FF), pentru fiecare ID de monitorizare al OBD suportat.

În cazul utilizării altor norme privind protocoalele de comunicare, se furnizează o explicație exhaustivă echivalentă.

Informațiile pot fi furnizate sub formă de tabel, după cum urmează:

 

Componentă | Cod de eroare | Strategie de monitorizare | Criterii de detectare a avariilor | Criterii de activare a indicatorului de disfuncționalitate MI | Parametri secundari | Precondiționare | Încercare demonstrativă |

 

Catalizator | P0420 | Semnalele senzorilor de oxigen 1 și 2 | Diferența dintre semnalele senzorului 1 și ale senzorului 2 | Ciclul 3 | Regimul motorului, sarcina motorului, modul de control al raportului aer/carburant în carburant, temperatura catalizatorului | Două cicluri de tip 1 | Tip 1 |

3.   Informații solicitate pentru fabricarea dispozitivelor de diagnosticare

În scopul de a facilita furnizarea de dispozitive generice de diagnosticare pentru reparatorii de mai multe mărci de vehicule, producătorii de vehicule trebuie să pună la dispoziție informațiile menționate la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 prin intermediul paginilor proprii de internet care conțin informații referitoare la repararea vehiculelor. Aceste informații trebuie să includă toate funcțiile dispozitivelor de diagnosticare, precum și toate legăturile Internet către informațiile referitoare la reparare și instrucțiunile pentru remedierea defecțiunilor tehnice. Se pot aplica taxe rezonabile pentru accesul la aceste informații.

3.1.   Informații referitoare la protocolul de comunicare

Se solicită următoarele informații, clasificate în funcție de marca, modelul și varianta vehiculului sau în funcție de alte criterii, precum numărul VIN sau identificarea vehiculelor și a sistemelor:

(a)

orice protocol suplimentar pentru sistemul de informații necesare pentru a permite diagnosticarea completă, în plus față de standardele prezentate la punctul 4.7.3 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, inclusiv orice informație suplimentară despre protocoale pentru hardware sau software, identificarea parametrilor, funcțiile de transfer, cerințele de menținere activă („keep alive”) sau condițiile de abatere;

(b)

detalii despre modul în care se obțin și se interpretează toate codurile de avarie care nu sunt în conformitate cu standardele prezentate la punctul 4.7.3 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU;

(c)

o listă cu toți parametrii datelor disponibile în direct, inclusiv informații cu privire la scalare și acces;

(d)

o listă a tuturor testelor funcționale disponibile, inclusiv activarea sau controlul dispozitivelor, precum și a mijloacelor de punere în funcțiune a acestora;

(e)

detalii despre modul în care se pot obține informații despre componente și despre starea lor, ștampila cu data, DTC în curs și cadre inactive;

(f)

restabilirea parametrilor de învățare adaptativă, codificarea variantelor și reglajul componentelor de schimb, preferințele clienților;

(g)

identificarea ECU și codificarea variantelor;

(h)

detalii despre modul de restabilire a luminilor de avarie;

(i)

amplasarea conectorului de diagnosticare și detalii despre conector;

(j)

identificarea codului motorului.

3.2.   Încercarea componentelor monitorizate de OBD și diagnosticarea acestora

Se solicită următoarele informații:

(a)

o descriere a testelor pentru a confirma funcționalitatea componentei, la nivelul componentei sau în cadrul mecanismului său de transmisie;

(b)

procedura de încercare, inclusiv parametrii încercării și informații despre componentă;

(c)

detalii despre conectare, inclusiv intrarea și ieșirea minimă și maximă și valorile de transmisie și de sarcină;

(d)

valorile estimate în anumite condiții de circulație, inclusiv la ralanti;

(e)

valorile electrice pentru componentă în stările statice și dinamice ale acesteia;

(f)

valorile în modul de avarie pentru fiecare din scenariile de mai sus;

(g)

secvențe de diagnosticare a modului de avarie, inclusiv arbori ai defecțiunii și eliminarea diagnosticării direcționate.

3.3.   Informații solicitate pentru efectuarea reparațiilor

Se solicită următoarele informații:

(a)

ECU și inițializarea componentei (în cazul în care se montează piese de schimb);

(b)

inițializarea sau înlocuirea ECU, după caz, folosind tehnici de (re-) programare de trecere.

Apendicele 3

Lista sistemelor reportate vizate la articolul 2e

1.

Sisteme de climatizare

(a)

Sisteme de control al temperaturii

(b)

Sistem de încălzire independent de motor

(c)

Aer condiționat independent de motor

2.

Sisteme pentru autobuze și autocare

(a)

Sisteme de control al ușilor

(b)

Sisteme de control al plăcilor rotative

(c)

Controlul iluminatului interior


(1)  A se șterge dacă nu este cazul.


31.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/24


REGULAMENTUL (UE) NR. 65/2012 AL COMISIEI

din 24 ianuarie 2012

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la indicatorii de schimbare a treptei de viteză și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 impune instalarea de indicatoare de schimbare a treptei de viteză (GSI) pe toate vehiculele prevăzute cu o cutie de viteze manuală, aparținând categoriei M1 și având o masă de referință care nu depășește 2 610 kg, precum și pe vehiculele a căror omologare de tip este extinsă în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 prevede că detaliile tehnice ale dispozițiilor sale cu privire la GSI sunt definite în legislația de punere în aplicare. În momentul de față, este necesar să se stabilească proceduri, încercări și cerințe specifice pentru astfel de omologări de tip ale dispozitivelor GSI.

(3)

Prin urmare, Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (3) trebuie modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului tehnic pentru autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoria M1 care îndeplinesc următoarele cerințe:

sunt echipate cu cutie de viteze manuală;

au o masă de referință de maximum 2 610 kg sau omologarea de tip este extinsă în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

Prezentul regulament nu se aplică „vehiculelor concepute pentru a îndeplini unele nevoi sociale specifice”, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, se aplică următoarele definiții:

1.

„tip de vehicul cu privire la GSI” înseamnă un grup de vehicule care nu diferă în ceea ce privește caracteristicile funcționale ale GSI și logica pe baza căreia GSI indică momentul când trebuie schimbată treapta de viteză. Exemplele de diferite tipuri de logică cuprind, printre altele:

(i)

schimbare spre treapta superioară de viteză indicată la o anumită turație a motorului;

(ii)

schimbare spre treapta superioară de viteză indicată atunci când diagramele de consum de combustibil ale motorului arată faptul că în treapta superioară de viteză se obține o reducere minimă specificată a consumului de combustibil;

(iii)

schimbare spre treapta superioară de viteză indicată atunci când cuplul necesar poate fi obținut în treapta superioară;

2.

„caracteristici funcționale ale GSI” înseamnă o serie de parametri de intrare, cum sunt turația motorului, necesarul de putere și de cuplu și variația în timp a acestora, care determină indicația GSI, precum și dependența funcțională de indicațiile GSI a acestor parametri;

3.

„mod de funcționare al vehiculului” înseamnă o stare a vehiculului, în care pot avea loc schimbări între cel puțin două trepte de viteză de mers înainte;

4.

„mod manual” înseamnă un mod de funcționare a vehiculului, în care schimbarea între toate sau o parte din treptele de viteză este întotdeauna o consecință imediată a unei acțiuni a conducătorului auto;

5.

„emisiile de la țeava de eșapament” înseamnă emisiile țevii de eșapament, astfel cum acestea sunt definite la articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

Articolul 3

Evaluarea cutiei de viteze manuale

Pentru a determina dacă o cutie de viteze corespunde definiției de la articolul 3 alineatul (16) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009, o cutie de viteze care dispune de cel puțin un mod manual, conform articolului 2 alineatul (4) din prezentul regulament, se consideră „cutie de viteze manuală”. În scopul acestei evaluări, schimbările automate de treaptă de viteză, care nu sunt efectuate în vederea optimizării funcționării vehiculului, ci numai în condiții extreme pentru a asigura protecția sau a evita calarea motorului, nu sunt luate în considerare.

Articolul 4

Omologarea CE de tip

(1)   Producătorii garantează că vehiculele introduse pe piață, reglementate prin articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009, sunt echipate cu GSI în conformitate cu cerințele din anexa I la prezentul regulament.

(2)   Pentru a obține omologarea CE de tip pentru vehiculele menționate la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009, producătorul trebuie să îndeplinească următoarele obligații:

(a)

să redacteze și să prezinte autorității de omologare de tip un document informativ întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în partea 1 a anexei II la prezentul regulament;

(b)

să depună la autoritatea de omologare de tip o declarație în care se stipulează că, în conformitate cu evaluarea producătorului, vehiculul respectă cerințele specificate în prezentul regulament;

(c)

să prezinte autorității de omologare de tip un certificat întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în partea 2 a anexei II la prezentul regulament;

(d)

fie

(i)

să prezinte autorității de omologare de tip punctele GSI de schimbare a treptei de viteză determinate analitic, astfel cum se specifică în anexa I punctul 4.1 ultimul paragraf; fie

(ii)

să prezinte serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor de omologare un vehicul reprezentativ pentru tipul de vehicul care urmează să fie omologat, pentru a face posibilă efectuarea încercării prezentate la punctul 4 din anexa I.

(3)   Pe baza elementelor furnizate de producător în conformitate cu alineatul (2) literele (a), (b) și (c) și cu rezultatele încercărilor de omologare de tip prevăzute la alineatul (2) litera (d), autoritatea de omologare de tip evaluează conformitatea cu cerințele din anexa I.

Numai dacă această conformitate este atestată, autoritatea de omologare emite un certificat de omologare CE de tip redactat conform modelului prezentat în partea 3 a anexei II la prezentul regulament pentru vehiculele vizate de articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

Articolul 5

Monitorizarea efectelor legislației

În scopul monitorizării efectelor prezentului regulament și pentru a evalua necesitatea unor dezvoltări ulterioare ale acestuia, producătorii și autoritățile responsabile cu omologarea de tip pun la dispoziția Comisiei, la cerere, informațiile specificate în anexa II. Aceste informații trebuie tratate de manieră confidențială de Comisie și delegații acesteia.

Articolul 6

Modificări aduse Directivei 2007/46/CE

Anexele I, III, IV, VI și XI la Directiva 2007/46/CE se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200, 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

(3)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.


ANEXA I

CERINȚE SPECIALE PENTRU VEHICULE ECHIPATE CU INDICATOARE DE SCHIMBARE A TREPTEI DE VITEZĂ (GSI)

1.   Caracteristici legate de aspectul GSI

1.1.   Recomandarea de schimbare a treptei de viteză se face cu ajutorul unui indicator optic distinct, de exemplu printr-o invitație clară de a trece într-o treaptă de viteză superioară sau inferioară sau prin intermediul unui simbol care identifică treapta de viteză în care conducătorul vehiculului ar trebui să comute cutia de viteză.

1.2.   Indicația vizuală poate fi completată cu alte indicații, inclusiv sonore, cu condiția ca acestea să nu pericliteze siguranța. GSI nu trebuie să modifice sau să mascheze identificatorul niciunui martor, al niciunei comenzi sau al niciunui indicator destinați să asigure sau să contribuie la operarea vehiculului în condiții de siguranță. Fără a aduce atingere prevederilor punctului 1.3, semnalul trebuie proiectat astfel încât să nu distragă atenția conducătorului vehiculului și să nu afecteze funcționarea corectă și sigură a vehiculului.

1.3.   GSI trebuie amplasat în conformitate cu cerințele paragrafului 5.1.2 din Regulamentul CEE-ONU nr. 121. Se proiectează astfel încât să nu poată fi confundat cu niciun alt martor, comandă sau indicator cu care este echipat vehiculul.

1.4.   Poate fi utilizat un dispozitiv de afișare a informațiilor pentru a afișa indicațiile furnizate de GSI, cu condiția ca acestea să fie suficient de diferite de alte indicații și să fie în mod clar vizibile și identificabile pentru conducătorul vehiculului.

1.5.   În situații excepționale, indicațiile GSI pot fi, de manieră temporară, în mod automat înlocuite sau dezactivate. Este vorba de împrejurări în care este pusă în pericol funcționarea în condiții de siguranță sau integritatea vehiculului, în special de situațiile în care sunt activate sistemele de control al tracțiunii sau stabilității vehiculului, în care sunt afișate mesaje temporare generate de sistemele de asistență a conducătorului auto sau de evenimente legate de funcționarea defectuoasă a vehiculului. După ce situația excepțională ia sfârșit, GSI trebuie să revină la funcționarea normală într-un interval de 10 secunde; acest interval poate fi mai mare, dacă aceasta se justifică prin motive tehnice sau comportamentale specifice.

2.   Cerințe funcționale pentru GSI (aplicabile tuturor modurilor manuale)

2.1.   GSI trebuie să recomande schimbarea treptei de viteză în cazul în care consumul de carburant în treapta recomandată ar fi, conform estimării, mai mic decât cel curent, luând în considerare cerințele specificate la punctele 2.2 și 2.3.

2.2.   GSI trebuie conceput să promoveze, în condiții de conducere previzibile în mod rezonabil, un stil de conducere optim, la care consumul de carburant să fie cât mai redus cu putință. Principalul său obiectiv este de a reduce la minimum consumul de carburant al vehiculului atunci când conducătorul auto îi urmează indicațiile. Cu toate acestea, emisiile la țeava de eșapament reglementate nu trebuie să crească, atunci când indicațiile GSI sunt urmate, în mod disproporționat în raport cu situația inițială. În plus, conducerea cu respectarea recomandărilor GSI ar trebui să nu aibă niciun efect negativ asupra funcționării la timp a dispozitivelor pentru controlul poluării, cum sunt catalizatorii, după o pornire la rece. În acest scop producătorii de vehicule trebuie să pună la dispoziția autorității de omologare de tip documentația tehnică în care este descris impactul recomandărilor GSI asupra emisiilor la țeava de eșapament reglementate ale vehiculului, cel puțin pentru condiții de rulare la viteză constantă.

2.3.   Urmarea indicațiilor GSI nu trebuie să aibă ca efect compromiterea funcționării în condiții de siguranță a vehiculului; de exemplu trebuie împiedicate calarea motorului sau frâna de motor insuficientă ori cuplu insuficient al motorului în caz de necesar ridicat de putere.

3.   Informații care trebuie furnizate

3.1.   Producătorul furnizează autorității de omologare de tip următoarele informații. Informațiile comunicate se compun din următoarele două părți:

(a)

„dosarul cu documentația convențională” care poate fi pus la dispoziția părților interesate, la cererea acestora;

(b)

„dosarul cu documentația extinsă” care trebuie să rămână strict confidențial.

3.1.1.   Dosarul cu documentația convențională conține:

(a)

o descriere a tuturor aspectelor posibile ale GSI instalate pe vehiculele care fac parte din tipul de vehicul în ceea ce privește GSI și dovada conformității acestora cu cerințele de la punctul 1;

(b)

elemente de probă, sub formă de date sau evaluări tehnice, de exemplu date cu privire la modelare, la diagramele de emisie sau de consum de carburanți, la încercările privind emisiile, care demonstrează de manieră adecvată că GSI funcționează în mod eficace, prin furnizarea conducătorului auto de recomandări prompte și pertinente de schimbare a treptei de viteză, în vederea îndeplinirii cerințelor de la punctul 2;

(c)

o explicație cu privire la scopul, utilizarea și funcțiile GSI în „secțiunea GSI” din manualul de utilizare care însoțește vehiculul.

3.1.2.   Dosarul cu documentația extinsă cuprinde strategia de proiectare a GSI, în special caracteristicile sale funcționale.

3.1.3.   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 5, dosarul cu documentația extinsă rămâne strict confidențial între autoritatea de omologare de tip și producător. Poate fi păstrat de autoritatea de omologare de tip, sau, la latitudinea autorității de omologare, poate fi reținut de către producător. În cazul în care producătorul păstrează dosarul cu documentația, acest dosar trebuie să fie identificat și datat de către autoritatea de omologare, odată ce aceasta l-a examinat și aprobat. Dosarul trebuie pus la dispoziția autorității de omologare la momentul omologării sau în orice moment pe timpul duratei de valabilitate a omologării.

3.2.   În „secțiunea GSI” din manualul de utilizare care însoțește vehiculul, producătorul furnizează o explicație cu privire la scopul, utilizarea și funcțiile GSI.

4.   Economia de combustibil obținută prin punctele recomandate de GSI de schimbare a treptei de viteză se determină prin următoarea procedură:

4.1.   Determinarea vitezelor vehiculului la care GSI recomandă schimbarea treptei de viteză

Această încercare se efectuează pe un vehicul la cald pe un stand cu rulouri conform profilului de viteze prezentat în apendicele 1 la prezenta anexă. Sunt urmate indicațiile GSI pentru schimbarea treptelor de viteză și se înregistrează vitezele vehiculului la care GSI recomandă schimbarea de treaptă de viteze. Încercarea se repetă de trei ori.

Vn GSI desemnează viteza medie la care GSI recomandă schimbarea de la treapta n de viteză (n = 1, 2, …, #g) la treapta n + 1, determinată din trei încercări, unde #g desemnează numărul de trepte de viteză pentru mersul înainte al vehiculului. În acest scop, se iau în considerare numai instrucțiunile GSI de schimbare a treptei de viteză în faza dinaintea atingerii vitezei maxime și orice instrucțiune GSI din faza de decelerare este ignorată.

În calculele următoare, V0 GSI se fixează la 0 km/h și V#g GSI se fixează la 140 km/oră sau la viteza maximă a vehiculului, dacă acesta este mai mică. În cazul în care vehiculul nu poate atinge 140 km/h, acesta se conduce la viteza sa maximă până când se încadrează în profilul de viteză prezentat în figura I.1.

În mod alternativ, punctele de schimbare a treptei de viteză recomandate de GSI pot fi determinate de către producător pe cale analitică pe baza algoritmului inclus în dosarul cu documentația extinsă furnizat în conformitate cu punctul 3.1.

4.2.   Puncte standard de schimbare a treptei de viteză

Vn std desemnează viteza la care se presupune că un conducător auto tipic schimbă treapta de viteză n în treapta n + 1 fără recomandarea GSI. Pe baza punctelor de schimbare a treptelor de viteză definite la încercările de emisii de tipul 1 (1), au fost stabilite următoarele viteze standard corespunzătoare punctelor de schimbare a treptelor de viteză:

V0 std

=

0 km/h;

V1 std

=

15 km/h;

V2 std

=

35 km/h;

V3 std

=

50 km/h;

V4 std

=

70 km/h;

V5 std

=

90 km/h;

V6 std

=

110 km/h;

V7 std

=

130 km/h;

V8 std

=

V#g GSI;

Vn min desemnează viteza minimă la care vehiculul poate fi condus în treapta de viteză n fără calarea motorului și Vn max viteza maximă la care vehiculul poate fi condus în treapta n fără a conduce la defectarea motorului.

Dacă Vn std conform prezentei liste este mai mică decât Vn + 1 min, atunci Vn std este fixată la Vn + 1 min. Dacă Vn std conform prezentei liste este mai mare decât Vn max, atunci Vn std este fixată la Vn max (n = 1, 2, …, #g – 1).

Dacă V#g std determinat prin această procedură este mai mic decât V#g GSI, i se atribuie valoarea V#g GSI.

4.3.   Curbele de viteză și de consum de carburant

Producătorul informează autoritatea de omologare de tip cu privire la dependența funcțională a consumului de carburant al vehiculului de viteza constantă a acestuia, la conducerea în treapta de viteze n în conformitate cu următoarele reguli.

FCn i desemnează consumul de carburant exprimat în kg/h (kilograme pe oră) atunci când vehiculul este condus la viteza constantă vi = i × 5 km/h – 2,5 km/h (unde i este un număr întreg pozitiv) în treapta de viteză n. Aceste date sunt furnizate de producător pentru fiecare treaptă de viteză n (n = 1, 2, …, #g) și vn min ≤ vi ≤ vn max. Aceste valori ale consumului de carburant sunt determinate fie printr-o încercare fizică, fie prin intermediul unui model de calcul adecvat convenit între autoritatea de omologare și producător, în condiții ambiante identice corespunzătoare unei situații de conducere realiste definită de producătorul vehiculului.

4.4.   Distribuția vitezei vehiculului

Se utilizează următoarea distribuție a probabilității Pi ca vehiculul să ruleze cu viteza v, unde vi – 2,5 km/h ≤ v < vi + 2,5 km/h (i = 1, …, 28):

i

Pi

1

4,610535879

2

5,083909299

3

4,86818148

4

5,128313511

5

5,233189418

6

5,548597362

7

5,768706442

8

5,881761847

9

6,105763476

10

6,098904359

11

5,533164348

12

4,761325003

13

4,077325232

14

3,533825909

15

2,968643201

16

2,61326375

17

2,275220718

18

2,014651418

19

1,873070659

20

1,838715054

21

1,982122053

22

2,124757402

23

2,226658166

24

2,137249569

25

1,76902642

26

1,665033625

27

1,671035353

28

0,607049046

În cazul în care viteza maximă a vehiculului corespunde pasului i, cu i < 28, valorile lui Pi + 1 până la P28 sunt adăugate la Pi.

4.5.   Determinarea modelului consumului de carburant

FCGSI desemnează consumul de carburant al vehiculului pentru cazul în care conducătorul auto urmează indicațiile GSI:

FCGSI i = FCn i, unde Vn – 1 GSI ≤ vi < Vn GSI (pentru n = 1, …, #g) și FCGSI i = 0, dacă vi ≥ V#g GSI

Formula

FCstd desemnează consumul de carburant al vehiculului pentru cazul în care sunt utilizate punctele standard de schimbare a treptei de viteze:

FCstd i = FCn i, unde Vn – 1 std ≤ vi < Vn std (pentru n = 1, …, #g) și FCstd i = 0, dacă vi ≥ V#g GSI

Formula

Economia relativă a consumului de carburant la urmarea recomandărilor GSI ale modelului se calculează cu formula:

FCrel. Save = (1 – FCGSI/FCstd) × 100 %

4.6.   Înregistrarea datelor

Trebuie înregistrate următoarele informații:

valorile Vn GSI determinate în conformitate cu punctul 4.1;

valorile FCn i ale curbei consumului de carburant, astfel cum au fost comunicate de către producător în conformitate cu punctul 4.3;

valorile FCGSI, FCstd și FCrelSave. calculate în conformitate cu punctul 4.5.


(1)  Definită în anexa 4a la Regulamentul CEE-ONU nr. 83, seria 05 de amendamente

Apendicele 1

Descrierea profilului de viteză al vehiculului menționat la punctul 4.1

Nr. modului de funcționare

Mod de funcționare

Accelerația

(m/s2)

Viteza

(km/h)

Timpul cumulat

(s)

1

Ralanti

0

0

20

2

Accelerare

1,1

0-31,68

28

3

0,7

31,68-49,32

35

4

0,64

49,32-79,27

48

5

0,49

79,27-109,26

65

6

0,3

109,26-128,70

83

7

0,19

128,70-140,33

100

8

Viteză constantă

0

140,33

105

9

Încetinire

–0,69

140,33-80,71

129

10

–1,04

80,71-50,76

137

11

–1,39

50,76-0

147

12

Ralanti

0

0

150

Toleranțele pentru abaterile de la acest profil de viteză sunt definite la punctul 6.1.3.4 din anexa 4a a seriei 05 de amendamente la Regulamentul CEE-ONU nr. 83.

Figura I.1

Reprezentarea grafică a profilului de viteză menționat la punctul 4.1; linia continuă: profilul de viteză; liniile întrerupte: toleranțe pentru abaterile de la acest profil de viteză

Image

Tabelul următor prezintă o descriere a profilului de viteză cu incremente de timp de o secundă. În cazul în care vehiculul nu poate atinge 140 km/h, acesta se conduce la viteza sa maximă până când se încadrează în profilul de viteză de mai sus.

Timpul (s)

Viteza (km/h)

0

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

3,96

22

7,92

23

11,88

24

15,84

25

19,80

26

23,76

27

27,72

28

31,68

29

34,20

30

36,72

31

39,24

32

41,76

33

44,28

34

46,80

35

49,32

36

51,62

37

53,93

38

56,23

39

58,54

40

60,84

41

63,14

42

65,45

43

67,75

44

70,06

45

72,36

46

74,66

47

76,97

48

79,27

49

81,04

50

82,80

51

84,56

52

86,33

53

88,09

54

89,86

55

91,62

56

93,38

57

95,15

58

96,91

59

98,68

60

100,44

61

102,20

62

103,97

63

105,73

64

107,50

65

109,26

66

110,34

67

111,42

68

112,50

69

113,58

70

114,66

71

115,74

72

116,82

73

117,90

74

118,98

75

120,06

76

121,14

77

122,22

78

123,30

79

124,38

80

125,46

81

126,54

82

127,62

83

128,70

84

129,38

85

130,07

86

130,75

87

131,44

88

132,12

89

132,80

90

133,49

91

134,17

92

134,86

93

135,54

94

136,22

95

136,91

96

137,59

97

138,28

98

138,96

99

139,64

100

140,33

101

140,33

102

140,33

103

140,33

104

140,33

105

140,33

106

137,84

107

135,36

108

132,88

109

130,39

110

127,91

111

125,42

112

122,94

113

120,46

114

117,97

115

115,49

116

113,00

117

110,52

118

108,04

119

105,55

120

103,07

121

100,58

122

98,10

123

95,62

124

93,13

125

90,65

126

88,16

127

85,68

128

83,20

129

80,71

130

76,97

131

73,22

132

69,48

133

65,74

134

61,99

135

58,25

136

54,50

137

50,76

138

45,76

139

40,75

140

35,75

141

30,74

142

25,74

143

20,74

144

15,73

145

10,73

146

5,72

147

0,72

148

0,00

149

0,00

150

0,00


ANEXA II

PARTEA 1

Fișă de informații

MODEL

Fișă de informații nr. … referitoare la omologarea CE de tip a unui vehicul cu privire la indicatorii de schimbare a treptei de viteză.

Următoarele informații trebuie puse la dispoziție, după caz, în trei exemplare, însoțite de un cuprins. Toate desenele trebuie furnizate la scară adecvată și suficient de detaliat, în format A4 sau sub formă de pliant de format A4. În cazul în care există fotografii, acestea trebuie să fie suficient de detaliate.

În cazul în care sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate sunt dotate cu comenzi electronice, se furnizează informații adecvate privind performanțele acestora.

Informații specificate la punctele 0, 3 și 4 ale apendicelui 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (1).

4.11.

Indicator de schimbare a treptei de viteză (GSI)

4.11.1.

Indicator acustic disponibil da/nu (2). Dacă da, descrierea sunetului și a nivelului sonor în proximitatea urechii conducătorului auto în dB(A). (indicația acustică se poate întotdeauna comuta on/off): …

4.11.2.

Informații în conformitate cu punctul 4.6 din anexa I (valoarea declarată de producător): …

4.11.3.

Informații în conformitate cu punctul 3.1.1 din anexa I: …

4.11.4.

Informații în conformitate cu punctul 3.1.2 din anexa I: …

4.11.5.

Fotografii și/sau desene ale instrumentului indicator de schimbare a treptei de viteză și o scurtă descriere a componentelor sistemului și a modului de operare: …

4.11.6.

Informații privind GSI în manualul de utilizare al vehiculului: …

PARTEA 2

MODEL

Image

PARTEA 3

Certificat de omologare CE de tip

MODEL

[format maxim: A4 (210 × 297 mm)]

CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP

Comunicare privind

omologarea CE de tip (3)

extinderea omologării CE de tip (3)

refuzul omologării CE de tip (3)

retragerea omologării CE de tip (3)

a unui tip de vehicul în ceea ce privește un indicator de schimbare a treptei de viteză

în ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 65/2012 modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. …/2012 (3)

Numărul de omologare CE de tip: …

Motivul extinderii: …

SECȚIUNEA I

0.1.

Marca (denumirea comercială a producătorului): …

0.2.

Tipul: …

0.2.1.

Denumirea (denumirile) comercială(comerciale) (dacă este cazul): …

0.3.

Modalități de identificare a tipului, în cazul în care este marcat pe vehicul: …

0.3.1.

Amplasarea marcajelor respective: …

0.4.

Categoria vehiculului: …

0.5.

Denumirea și adresa producătorului: …

0.8.

Denumirea (denumirile) și adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare: …

0.9.

Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă există): …

SECȚIUNEA II

1.

Informații suplimentare (dacă este cazul):a se vedea addendumul

2.

Serviciul tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor și evaluărilor:

3.

Data raportului de încercare:

4.

Numărul raportului de încercare:

5.

Informații în conformitate cu punctul 4.6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 65/2012 (determinat la omologarea de tip):

6.

Observații (dacă este cazul): a se vedea addendumul

7.

Locul:

8.

Data:

9.

Semnătura:

Anexe

:

Dosar de omologare

Raport de încercare

Informații suplimentare

Addendum la certificatul de omologare CE de tip nr. … privind …


(1)  JO L 199, 28.7.2008, p. 1.

(2)  A se tăia mențiunea necorespunzătoare.

(3)  A se tăia mențiunea necorespunzătoare.


ANEXA III

MODIFICĂRI ADUSE DIRECTIVEI CADRU 2007/46/CE

Directiva 2007/46/CE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, se introduc următoarele puncte:

„4.11.

Indicator de schimbare a vitezei (GSI)

4.11.1.

Indicator acustic disponibil da/nu (1). Dacă da, descrierea sunetului și nivelului sonor în proximitatea urechii conducătorului auto în dB(A) (indicația acustică se poate întotdeauna comuta on/off):

4.11.2.

Informații în conformitate cu punctul 4.6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 65/2012 (valoarea declarată de producător):

4.11.3.

Fotografii și/sau desene ale instrumentului indicator de schimbare a treptei de viteză, precum și o scurtă descriere a componentelor sistemului și a modului de funcționare:”.

2.

În anexa III, se introduc următoarele puncte:

„4.11.

Indicator de schimbare a vitezei (GSI)

4.11.1.

Indicator acustic disponibil da/nu (1). Dacă da, descrierea sunetului și a nivelului sonor în proximitatea urechii conducătorului auto în dB(a) (indicația acustică se poate întotdeauna comuta on/off):

4.11.2.

Informații în conformitate cu punctul 4.6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 65/2012 (determinate la omologarea de tip):”.

3.

Partea I a anexei IV se modifică după cum urmează:

(a)

în tabel, se introduce punctul 63.1 de mai jos:

Obiect

Referința documentului de reglementare

Referința Jurnalului Oficial

Aplicabilitate

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Indicatori de schimbare a treptei de viteză

Regulamentul (UE) nr. 65/2012

JO L 28, 31.1.2012, p. 24.

X”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

în tabelul din apendice, se introduce punctul 63.1 de mai jos:

 

Obiect

Referința documentului de reglementare

Referința Jurnalului Oficial

M1

„63.1

Indicatori de schimbare a treptei de viteză

Regulamentul (UE) nr. 65/2012

JO L 28, 31.1.2012, p. 24.

Nu se aplică”

4.

În tabelul din apendicele la anexa VI, se introduce punctul 63.1 de mai jos:

Obiect

Referința documentului de reglementare

Astfel cum a fost modificat prin

Aplicabil versiunilor

„63.1

Indicatori de schimbare a treptei de viteză

Regulamentul (UE) nr. 65/2012”

 

 

5.

Anexa XI se modifică după cum urmează:

(a)

în tabelul din apendicele 1, se introduce punctul 63.1 de mai jos:

Articol

Obiect

Referința documentului de reglementare

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„63.1

Indicatori de schimbare a treptei de viteză

Regulamentul (UE) nr. 65/2012

G

G”

 

 

(b)

în tabelul din apendicele 2, se introduce punctul 63.1 de mai jos:

Articol

Obiect

Referința documentului de reglementare

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Indicatori de schimbare a treptei de viteză

Regulamentul (UE) nr. 65/2012

G”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

în tabelul din apendicele 3, se introduce punctul 63.1 de mai jos:

Articol

Obiect

Referința documentului de reglementare

M1

„63.1

Indicatori de schimbare a treptei de viteză

Regulamentul (UE) nr. 65/2012

G”

(d)

în tabelul din apendicele 4, între coloanele intitulate „Referința documentului de reglementare” și „M2” se adaugă o coloană „M1” și se introduce punctul 63.1 de mai jos:

Articol

Obiect

Referința documentului de reglementare

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Gear Shift Indicators

Regulamentul (UE) nr. 65/2012

G”