ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.026.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 26

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
28 ianuarie 2012


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Informație privind data intrării în vigoare a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

22

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 71/2012 al Comisiei din 27 ianuarie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase

23

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 72/2012 al Comisiei din 27 ianuarie 2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate și de derogare de la regulamentul respectiv

26

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 73/2012 al Comisiei din 27 ianuarie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

28

 

 

DECIZII

 

 

2012/45/UE, Euratom

 

*

Decizia Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 23 ianuarie 2012 de numire a membrilor Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

30

 

 

2012/46/UE

 

*

Decizia Consiliului din 23 ianuarie 2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Țările de Jos

32

 

 

2012/47/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 24 ianuarie 2012 de autorizare a Suediei să aplice rate reduse de impozitare a electricității consumate în gospodării și în societățile din sectorul serviciilor situate în anumite zone din nordul Suediei în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

33

 

 

2012/48/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 ianuarie 2012 de prelungire a valabilității Deciziei 2009/251/CE prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conțin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziție pe piață [notificată cu numărul C(2012) 321]  ( 1 )

35

 

 

2012/49/UE

 

*

Decizia Comisiei din 26 ianuarie 2012 de modificare a Deciziilor 2011/263/UE și 2011/264/UE pentru a se ține seama de evoluțiile înregistrate în clasificarea enzimelor în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE a Consiliului și cu anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2012) 323]  ( 1 )

36

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011)

38

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/1


DIRECTIVA 2011/92/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 decembrie 2011

privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

(text codificat)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2)

În temeiul articolului 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, politica Uniunii în materie de mediu se bazează pe principiul precauției și al acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe principiul „poluatorul plătește”. Efectele asupra mediului trebuie luate în considerare cât mai devreme posibil în toate procesele de planificare tehnică și luare de decizii.

(3)

Principiile evaluării efectelor asupra mediului ar trebui armonizate, în special în ceea ce privește proiectele care ar trebui să facă obiectul evaluării, principalele obligații ale inițiatorilor proiectului și conținutul evaluării. Statele membre pot adopta norme mai stricte cu privire la protecția mediului.

(4)

În plus, este necesar să se realizeze unul dintre obiectivele Uniunii în domeniul protecției mediului și al calității vieții.

(5)

Legislația Uniunii în domeniul mediului include dispoziții privind adoptarea de către autoritățile publice și de către alte organisme a unor decizii care pot avea un efect semnificativ asupra mediului, precum și asupra sănătății și bunăstării personale.

(6)

Principiile generale pentru evaluarea efectelor asupra mediului ar trebui prevăzute în vederea suplimentării și a coordonării procedurilor de emitere a aprobării de dezvoltare a proiectelor publice și private care pot avea un impact important asupra mediului.

(7)

Aprobarea de dezvoltare a proiectelor publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului ar trebui acordată numai după ce s-a efectuat o evaluare a posibilelor efecte semnificative ale acestor proiecte asupra mediului. Evaluarea respectivă ar trebui să se desfășoare pe baza informațiilor adecvate furnizate de către inițiatorul proiectului, care pot fi completate de către autorități și de către publicul care ar putea fi interesat de proiectul respectiv.

(8)

Anumite tipuri de proiecte prezintă efecte importante asupra mediului și acestea ar trebui să constituie în general obiectul unor evaluări sistematice.

(9)

Alte tipuri de proiecte pot să nu prezinte efecte semnificative asupra mediului în orice situație și acele proiecte ar trebui evaluate dacă statele membre consideră că ar putea avea efecte semnificative asupra mediului.

(10)

Statele membre pot fixa praguri sau criterii pentru a determina proiectele care ar trebui supuse evaluării în funcție de importanța efectelor lor asupra mediului. Nu este necesar ca statele membre să supună proiectele care se situează sub aceste praguri sau în afara criteriilor fixate unei analize de la caz la caz.

(11)

Atunci când fixează aceste praguri sau criterii sau analizează proiectele de la caz la caz, cu scopul de a determina proiectele care ar trebui supuse evaluării în baza efectelor semnificative ale acestora asupra mediului, statele membre ar trebui să țină seama de criteriile de selecție relevante stabilite de prezenta directivă. În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre sunt cele mai în măsură să aplice acele criterii în situații concrete.

(12)

Pentru proiectele care constituie obiectul evaluării, ar trebui să se furnizeze o anumită cantitate minimă de informații referitoare la proiect și la efectele sale.

(13)

Ar trebui prevăzută o procedură care să permită inițiatorului să obțină avizul autorităților competente cu privire la conținutul și volumul informațiilor ce urmează a fi pregătite și furnizate în vederea evaluării. Statele membre, în cadrul acestei proceduri, pot solicita inițiatorului să prezinte, între altele, alternative la proiectele pentru care intenționează să înainteze o cerere.

(14)

Efectele pe care un proiect le are asupra mediului ar trebui evaluate pentru a se ține seama de eforturile de a proteja sănătatea umană, de a contribui prin intermediul unui mediu mai bun la calitatea vieții, de a asigura păstrarea diversității speciilor și de a conserva capacitatea de reproducere a ecosistemului ca resursă fundamentală de viață.

(15)

Este de dorit stabilirea unor dispoziții consolidate cu privire la evaluarea impactului asupra mediului într-un context transfrontalier pentru a ține seama de evoluțiile care au loc la nivel internațional. La 25 februarie 1991, Comunitatea Europeană a semnat Convenția privind evaluarea impactului transfrontalier asupra mediului și a ratificat această convenție la 24 iunie 1997.

(16)

Participarea efectivă a publicului la luarea deciziilor îi permite acestuia să își exprime opiniile și preocupările care ar putea fi relevante în ceea ce privește deciziile în cauză, iar factorilor de decizie să țină seama de aceste opinii și preocupări, conducând astfel la o mai mare responsabilitate și transparență în procesul de luare a deciziilor și contribuind la conștientizarea de către public a aspectelor de mediu și la câștigarea de sprijin pentru deciziile adoptate.

(17)

Participarea, inclusiv participarea prin intermediul asociațiilor, al organizațiilor și al grupurilor, în special al organizațiilor nonguvernamentale care promovează protecția mediului, ar trebui încurajată în mod adecvat, inclusiv, între altele, prin promovarea educației publicului privind mediul.

(18)

Comunitatea Europeană a semnat Convenția CEE a ONU privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în aspecte de mediu (Convenția Aarhus) la 25 iunie 1998 și a ratificat această convenție la 17 februarie 2005.

(19)

Printre obiectivele Convenției Aarhus se numără dorința de a garanta drepturile de participare a publicului la luarea deciziilor cu privire la aspecte de mediu pentru a contribui la protejarea dreptului de a trăi într-un mediu adecvat sănătății și bunăstării personale.

(20)

Articolul 6 din Convenția Aarhus prevede participarea publicului la deciziile privind activitățile specifice menționate în anexa I la convenție și la deciziile privind activitățile care nu figurează în anexa în cauză, dar care pot avea un efect semnificativ asupra mediului.

(21)

Articolul 9 alineatele (2) și (4) din Convenția Aarhus prevede accesul la proceduri judiciare sau alte proceduri pentru a contesta legalitatea pe fond sau procedurală a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care intră sub incidența dispozițiilor articolului 6 din convenția respectivă privind participarea publicului.

(22)

Cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act legislativ specific de drept intern, deoarece obiectivele urmărite de prezenta directivă, inclusiv cel al furnizării de informații, sunt realizate prin intermediul procesului legislativ.

(23)

În plus, poate fi oportun, în cazuri excepționale, ca anumite proiecte specifice să fie exceptate de la procedurile de evaluare prevăzute de prezenta directivă, cu condiția ca informațiile necesare în acest sens să fie comunicate Comisiei și publicului interesat.

(24)

Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, datorită anvergurii și efectelor acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(25)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa V partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă se aplică evaluării efectelor proiectelor publice și private care pot avea efecte importante asupra mediului.

(2)   În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„proiect” înseamnă:

executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații sau lucrări;

alte intervenții în mediul natural și asupra peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale;

(b)

„inițiatorul proiectului” înseamnă persoana care solicită aprobarea de dezvoltare a unui proiect privat sau autoritatea publică inițiatoare a unui proiect;

(c)

„aprobare de dezvoltare” înseamnă decizia autorității sau a autorităților competente care împuternicesc inițiatorul proiectului să își realizeze proiectul;

(d)

„public” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în conformitate cu legislația sau practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile constituite de acestea;

(e)

„public interesat” înseamnă publicul afectat sau care ar putea fi afectat sau care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul mediului menționate la articolul 2 alineatul (2). În sensul prezentei definiții, se consideră că au un interes organizațiile nonguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc toate cerințele prevăzute în legislația internă;

(f)

„autoritatea sau autoritățile competente” înseamnă acea sau acele autorități desemnate de către statele membre ca fiind răspunzătoare de îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezenta directivă.

(3)   Statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă legislația internă prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care servesc unor obiective de apărare națională în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra respectivelor obiective.

(4)   Prezenta directivă nu se aplică proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act legislativ specific de drept intern, deoarece obiectivele urmărite de prezenta directivă, inclusiv cel al furnizării de informații, sunt realizate prin intermediul procesului legislativ.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, în temeiul, între altele, al naturii, al dimensiunii și al localizării lor, fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a efectelor lor. Respectivele proiecte sunt definite la articolul 4.

(2)   Evaluarea efectelor asupra mediului poate fi integrată în cadrul procedurilor existente de autorizare a proiectelor în statele membre sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, în cadrul altor proceduri sau în cadrul procedurilor care urmează a fi stabilite în conformitate cu obiectivele prezentei directive.

(3)   Statele membre pot prevedea o procedură unică pentru a îndeplini cerințele prezentei directive și ale Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (5).

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 7, în cazuri excepționale, statele membre pot excepta un anumit proiect, în totalitate sau în parte, de la dispozițiile prevăzute de prezenta directivă.

În acest caz, statele membre:

(a)

evaluează în ce măsură ar fi potrivită o altă formă de evaluare;

(b)

pun la dispoziția publicului interesat informațiile obținute prin alte forme de evaluare menționate la litera (a), informațiile privind decizia de exceptare și motivele acordării acesteia;

(c)

informează Comisia, înaintea acordării aprobării de dezvoltare, despre motivele care justifică acordarea exceptării și îi furnizează, dacă este cazul, informațiile puse la dispoziția propriilor resortisanți.

Comisia transmite de îndată documentele primite celorlalte state membre.

Comisia informează anual Parlamentul European și Consiliul cu privire la aplicarea prezentului alineat.

Articolul 3

Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează într-o manieră corespunzătoare, în funcție de fiecare caz și în conformitate cu articolele 4-12, efectele directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:

(a)

oameni, faună și floră;

(b)

sol, apă, aer, climă și peisaj;

(c)

bunuri materiale și patrimoniu cultural;

(d)

interacțiunea dintre factorii menționați la literele (a), (b) și (c).

Articolul 4

(1)   Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), proiectele enumerate în anexa I se supun unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10.

(2)   Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), pentru proiectele enumerate în anexa II, statele membre stabilesc dacă proiectul trebuie supus unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10. Statele membre stabilesc aceasta:

(a)

pe baza unei analize de la caz la caz;

sau

(b)

pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de statul membru.

Statele membre pot decide aplicarea ambelor proceduri menționate la literele (a) și (b).

(3)   Atunci când se efectuează o analiză de la caz la caz sau se fixează praguri sau criterii în sensul alineatului (2), se ține seama de criteriile de selecție relevante stabilite în anexa III.

(4)   Statele membre garantează că deciziile luate de autoritățile competente în conformitate cu alineatul (2) sunt puse la dispoziția publicului.

Articolul 5

(1)   În cazul proiectelor care, în temeiul articolului 4, se supun unei evaluări a impactului asupra mediului, în conformitate cu prezentul articol și cu articolele 6-10, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că inițiatorul proiectului furnizează, într-o formă corespunzătoare, informațiile precizate în anexa IV, în măsura în care:

(a)

statele membre consideră că informațiile sunt relevante pentru un anumit stadiu al procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare, în funcție de caracteristicile specifice ale unui proiect dat sau ale unui tip de proiect sau de elementele de mediu care ar putea fi afectate;

(b)

statele membre consideră că, în mod normal, i se poate solicita unui inițiator de proiect să reunească aceste informații, ținând seama, între altele, de cunoștințele și metodele de evaluare existente.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că, în cazul în care inițiatorul proiectului solicită acest lucru, anterior prezentării unei cereri de aprobare de dezvoltare, autoritatea competentă emite un aviz cu privire la informațiile pe care inițiatorul proiectului trebuie să le furnizeze în conformitate cu alineatul (1). Autoritatea competentă consultă inițiatorul proiectului și autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1) înaintea emiterii avizului. Faptul că autoritatea a emis un aviz în conformitate cu prezentul alineat nu o împiedică să solicite ulterior inițiatorului proiectului să prezinte informații suplimentare.

Statele membre pot cere autorităților competente să emită un aviz, indiferent dacă inițiatorul proiectului solicită sau nu acest lucru.

(3)   Informațiile care trebuie furnizate de inițiatorul proiectului în conformitate cu alineatul (1) cuprind cel puțin:

(a)

o descriere a proiectului, incluzând informații referitoare la amplasarea, concepția și dimensiunile acestuia;

(b)

o descriere a măsurilor preconizate pentru a evita, a reduce și, dacă se poate, a remedia efectele negative semnificative;

(c)

datele necesare pentru a identifica și evalua principalele efecte pe care proiectul ar putea să le aibă asupra mediului;

(d)

un plan al principalelor alternative studiate de inițiatorul proiectului și o expunere a principalelor motive care stau la baza alegerii sale, ținând seama de efectele asupra mediului;

(e)

un rezumat nontehnic al informațiilor menționate la literele (a)-(d).

(4)   Statele membre asigură, dacă este necesar, că autoritățile care dețin informații relevante, în special cu privire la articolul 3, pun aceste informații la dispoziția inițiatorului proiectului.

Articolul 6

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că autoritățile care ar putea fi interesate de un proiect, prin natura responsabilităților lor specifice în materie de mediu, au posibilitatea să emită un aviz cu privire la informațiile furnizate de inițiatorul proiectului și la solicitarea de aprobare de dezvoltare. În acest sens, statele membre desemnează autoritățile care trebuie consultate, în general sau de la caz la caz. Informațiile colectate în conformitate cu articolul 5 se transmit autorităților respective. Statele membre stabilesc normele de aplicare privind consultarea.

(2)   Publicul este informat, fie prin anunțuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, precum mijloacele electronice, dacă acestea sunt disponibile, cu privire la următoarele aspecte la începutul procedurii de luare a deciziilor privind mediul menționată la articolul 2 alineatul (2) și de îndată ce informațiile pot fi furnizate în limite rezonabile:

(a)

solicitarea de aprobare de dezvoltare;

(b)

faptul că proiectul este supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului și, după caz, faptul că se aplică articolul 7;

(c)

datele privind autoritățile competente responsabile de luarea deciziei, cele de la care pot fi obținute informații relevante, cele cărora le pot fi prezentate observații sau întrebări și detalii privind termenele pentru transmiterea observațiilor și a întrebărilor;

(d)

natura deciziilor posibile sau, în cazul în care există, a proiectului de decizie;

(e)

o precizare privind disponibilitatea informațiilor colectate în conformitate cu articolul 5;

(f)

o precizare a orelor și a locurilor în care și a mijloacelor prin care vor fi oferite informațiile relevante;

(g)

detalii privind sistemele de participare a publicului instituite în conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol.

(3)   Statele membre se asigură că următoarele elemente sunt puse la dispoziția publicului interesat, în termene rezonabile:

(a)

orice informații colectate în conformitate cu articolul 5;

(b)

în conformitate cu legislația internă, principalele rapoarte și îndrumări emise pentru autoritatea sau autoritățile competente în momentul în care publicul interesat este informat în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol;

(c)

în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (6), alte informații decât cele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol care sunt relevante pentru decizia adoptată în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă și care devin disponibile numai după ce publicul interesat a fost informat în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol.

(4)   Publicului interesat trebuie să i se ofere de la început ocazii efective de a participa la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2) și, în acest scop, trebuie să aibă dreptul de a exprima observații și opinii destinate autorității sau autorităților competente atunci când toate opțiunile sunt posibile și înainte de luarea unei decizii asupra solicitării de aprobare de dezvoltare.

(5)   Normele de informare a publicului (de exemplu, lipirea unor afișe pe o anumită rază sau publicarea în ziarele locale) și de consultare a publicului interesat (de exemplu, prin depunerea de materiale în scris sau prin anchete publice) se stabilesc de către statele membre.

(6)   Sunt prevăzute termene rezonabile pentru diferitele etape, care să permită suficient timp pentru informarea publicului și să permită publicului interesat să se pregătească și să participe efectiv la adoptarea deciziilor privind mediul sub rezerva dispozițiilor prezentului articol.

Articolul 7

(1)   În cazul în care un stat membru are cunoștință de faptul că este posibil ca un proiect să aibă efecte semnificative asupra mediului din alt stat membru sau în cazul în care un stat membru care este posibil să fie afectat în mod semnificativ solicită acest lucru, statul membru pe al cărui teritoriu se intenționează să fie realizat proiectul trimite statului membru afectat cât mai repede posibil și cel târziu atunci când informează propriul său public, între altele:

(a)

o descriere a proiectului, însoțită de informațiile disponibile privind posibilul impact transfrontalier al acestuia;

(b)

informații privind natura deciziei care ar putea fi adoptată.

Statul membru pe al cărui teritoriu se intenționează derularea proiectului acordă celuilalt stat membru un termen rezonabil până la care acesta să precizeze dacă dorește să participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2), putând include informațiile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol.

(2)   În cazul în care un stat membru care primește informații în temeiul alineatului (1) precizează faptul că intenționează să participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2), statul membru pe al cărui teritoriu se intenționează derularea proiectului trimite statului membru afectat, în cazul în care încă nu a făcut acest lucru, informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) și puse la dispoziție în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) literele (a) și (b).

(3)   În plus, statele membre în cauză, fiecare în măsura în care este interesat:

(a)

dispun ca informațiile menționate la alineatele (1) și (2) să fie puse, într-un termen rezonabil, la dispoziția autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) și publicului vizat de pe teritoriul statului membru care ar putea fi afectat în mod considerabil; și

(b)

garantează că autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1) și publicul interesat au posibilitatea, înaintea emiterii aprobării de dezvoltare pentru proiect, să își comunice avizul, într-un termen rezonabil, cu privire la informațiile transmise, autorității competente din statul membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare proiectul.

(4)   Statele membre în cauză intră în consultări care se referă, între altele, la eventualele efecte transfrontaliere ale proiectului și la măsurile destinate să reducă sau să elimine aceste efecte și stabilesc un termen rezonabil pentru durata perioadei de consultare.

(5)   Normele de punere în aplicare a prezentului articol pot fi stabilite de statele membre în cauză și sunt de asemenea natură încât să îi permită publicului interesat de pe teritoriul statului membru afectat să participe efectiv la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2) privind proiectul.

Articolul 8

Rezultatele consultărilor și informațiile adunate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 sunt luate în considerare în cadrul procedurii de aprobare de dezvoltare.

Articolul 9

(1)   La adoptarea unei decizii privind acordarea sau refuzul aprobării de dezvoltare, autoritatea sau autoritățile competente informează publicul în acest sens în conformitate cu procedurile adecvate și pune la dispoziția publicului următoarele informații:

(a)

conținutul deciziei și orice condiții anexate acesteia;

(b)

după examinarea preocupărilor și a opiniilor exprimate de către publicul interesat, principalele motive și considerații pe care se bazează decizia, inclusiv informații privind procesul de participare a publicului;

(c)

în cazul în care este necesar, o descriere a principalelor măsuri de evitare, de reducere și, în cazul în care este posibil, de compensare a efectelor negative majore.

(2)   Autoritatea sau autoritățile competente informează orice stat membru care a fost consultat în conformitate cu articolul 7, transmițându-i informațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.

Statele membre consultate se asigură ca informațiile să fie în mod adecvat puse la dispoziția publicului interesat pe teritoriile lor.

Articolul 10

Dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere obligației autorităților competente de a respecta limitele impuse de actele cu putere de lege și de actele administrative de drept intern și de practicile legale acceptate cu privire la secretul industrial și comercial, inclusiv la proprietatea intelectuală și la protecția interesului public.

În cazul aplicării articolul 7, transmiterea de informații unui alt stat membru și primirea de informații de către alt stat membru constituie obiectul restricțiilor în vigoare în statul membru în care este propus proiectul.

Articolul 11

(1)   Statele membre se asigură, în conformitate cu sistemul legislativ intern aplicabil, că membrii publicului interesat:

(a)

care au un interes suficient; sau

(b)

care pretind încălcarea unui drept, atunci când procedurile de drept administrativ al unui stat membru impun această condiție preliminară,

au acces la o cale de atac în fața unei instanțe judiciare sau a unui organism independent sau imparțial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care intră sub incidența dispozițiilor privind participarea publicului din prezenta directivă.

(2)   Statele membre stabilesc stadiul în care pot fi contestate deciziile, acțiunile sau omisiunile.

(3)   Statele membre stabilesc ce înseamnă interes suficient și încălcarea unui drept în conformitate cu obiectivul de a acorda un acces amplu la justiție a publicului interesat. În acest sens, interesul oricărei organizații nonguvernamentale care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) este considerat suficient în sensul alineatului (1) litera (a) de la prezentul articol. Se consideră că aceste organizații au drepturi care pot fi încălcate în sensul alineatului (1) litera (b) de la prezentul articol.

(4)   Dispozițiile prezentului articol nu exclud posibilitatea unei căi de atac prealabile pe lângă o autoritate administrativă și nu afectează obligația de epuizare a tuturor căilor de atac administrative înainte de a recurge la procedurile de atac judiciare, atunci când legislația internă prevede o astfel de obligație.

Orice astfel de procedură trebuie să fie corectă, echitabilă, rapidă și cu un cost care să nu fie prohibitiv.

(5)   Pentru creșterea eficienței dispozițiilor prezentului articol, statele membre se asigură că informațiile practice privind accesul la căile de atac administrative și judiciare sunt puse la dispoziția publicului.

Articolul 12

(1)   Statele membre și Comisia schimbă informații pe baza experienței dobândite prin aplicarea prezentei directive.

(2)   În special, statele membre informează Comisia cu privire la orice criterii și/sau praguri fixate pentru selectarea proiectelor în cauză, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(3)   Pe baza respectivului schimb de informații, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, dacă este necesar, propuneri suplimentare pentru a asigura o aplicare cât mai coordonată a prezentei directive.

Articolul 13

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 14

Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin directivele menționate în anexa V partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa V partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 15

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 16

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 13 decembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. SZPUNAR


(1)  JO C 248, 25.8.2011, p. 154.

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2011.

(3)  JO L 175, 5.7.1985, p. 40.

(4)  A se vedea anexa VI partea A.

(5)  JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

(6)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.


ANEXA I

PROIECTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

1.

Rafinării de țiței (cu excepția întreprinderilor care fabrică doar lubrifianți din țiței) și instalații de gazeificare și lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau șist bituminos pe zi

2.

(a)

Centrale termoelectrice și alte instalații de ardere cu o putere termică de minimum 300 megawați

(b)

Centrale nucleare și alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare (1) (cu excepția instalațiilor de cercetare pentru producerea și transformarea materialelor fisionabile și fertile, a căror putere maximă nu depășește 1 kilowatt de sarcină termică continuă)

3.

(a)

Instalații pentru retratarea combustibililor nucleari iradiați

(b)

Instalații destinate:

(i)

producerii sau îmbogățirii combustibililor nucleari

(ii)

tratării combustibililor nucleari iradiați sau deșeurilor cu un înalt nivel de radioactivitate

(iii)

depozitării finale a combustibililor nucleari iradiați

(iv)

în exclusivitate depozitării finale a deșeurilor radioactive

(v)

în exclusivitate depozitării (pe o perioadă mai mare de 10 ani) a combustibililor nucleari iradiați sau a deșeurilor radioactive într-un loc diferit de cel de producție

4.

(a)

Topitorii integrate pentru producerea primară a fontei și a oțelului

(b)

Instalații destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procedee metalurgice, chimice sau electrolitice

5.

Instalații pentru extragerea azbestului și pentru prelucrarea și transformarea azbestului și a produselor care conțin azbest: pentru produse din azbociment, cu o producție anuală de peste 20 000 tone de produse finite, pentru garnituri de fricțiune, cu o producție anuală de peste 50 tone de produse finite și pentru alte utilizări ale azbestului, cu cantități utilizate de peste 200 tone pe an

6.

Instalații chimice integrate, adică instalații pentru fabricarea la scară industrială a substanțelor prin utilizarea unor procedee de conversie chimică, în care mai multe unități sunt grupate și legate funcțional și care sunt destinate:

(a)

fabricării produselor chimice organice de bază

(b)

fabricării produselor chimice anorganice de bază

(c)

fabricării îngrășămintelor pe bază de fosfor, azot și potasiu (îngrășăminte simple sau compuse)

(d)

fabricării produselor fitosanitare de bază și a substanțelor biocide

(e)

fabricării produselor farmaceutice de bază prin utilizarea unui procedeu chimic sau biologic

(f)

fabricării explozibililor

7.

(a)

Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanță și de aeroporturi (2) cu o lungime a pistei de minimum 2 100 m

(b)

Construirea de autostrăzi și drumuri expres (3)

(c)

Construirea unei șosele cu patru sau mai multe benzi sau realinierea și/sau lărgirea unei șosele existente cu două sau mai puține benzi pentru a o transforma într-o șosea cu patru sau mai multe benzi, în cazul în care șoseaua nou-constituită sau porțiunea de șosea realiniată și/sau lărgită se întinde pe o lungime de cel puțin 10 km

8.

(a)

Căi navigabile interne și porturi pentru traficul navigabil intern care să permită accesul ambarcațiunilor de peste 1 350 tone

(b)

Porturi comerciale, cheiuri pentru încărcare și descărcare legate de uscat și porturi de larg (cu excepția cheiurilor pentru bacuri) care permit traficul ambarcațiunilor de peste 1 350 tone

9.

Instalații de eliminare a deșeurilor prin incinerare, tratare chimică, astfel cum sunt definite în anexa I la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile (4) la poziția D9, sau prin depozitarea deșeurilor periculoase, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din respectiva directivă

10.

Instalații de eliminare a deșeurilor nepericuloase prin incinerare, tratare chimică, procedee definite în anexa I la Directiva 2008/98/CE, la poziția D9, cu o capacitate de peste 100 tone pe zi

11.

Sisteme de captare și de reîncărcare artificială a apei subterane în care volumul anual de apă captată sau reîncărcată atinge sau depășește 10 milioane de metri cubi

12.

(a)

Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, în cazul în care respectivul transfer vizează prevenirea eventualelor penurii de apă și în care volumul anual de apă transferată depășește 100 de milioane metri cubi

(b)

În toate celelalte cazuri, lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, în cazul în care debitul mediu anual, prevăzut pentru mai mulți ani, al bazinului de captare depășește 2 000 de milioane metri cubi și în cazul în care volumul apei transferate este mai mare de 5 % din respectivul debit

Din ambele situații se exclude transferul apei potabile furnizate în rețea

13.

Instalații de tratare a apei uzate cu o capacitate superioară celei prevăzute pentru un echivalent de 150 000 de locuitori, în conformitate cu articolul 2 punctul 6 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (5)

14.

Extracția petrolului și a gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea extrasă depășește 500 tone de petrol pe zi sau 500 000 metri cubi de gaz pe zi

15.

Baraje și alte instalații destinate reținerii sau depozitării permanente a apei, în cazul în care noul volum de apă sau volumul suplimentar de apă reținută sau depozitată depășește 10 milioane metri cubi

16.

Conducte având un diametru mai mare de 800 mm și o lungime de cel puțin 40 km:

(a)

pentru transportul gazelor, al petrolului, al substanțelor chimice

(b)

pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon (CO2) în scopul stocării geologice, inclusiv stațiile auxiliare conexe

17.

Instalații de creștere intensivă a păsărilor de curte și a porcinelor cu o capacitate care poate primi mai mult de:

(a)

85 000 de pui maturi, respectiv 60 000 de găini

(b)

3 000 de porci de producție (cu o greutate mai mare de 30 kg) sau

(c)

900 de scroafe

18.

Instalații industriale destinate fabricării:

(a)

celulozei din lemn sau din alte materiale fibroase

(b)

hârtiei și a cartonului, cu o capacitate de producție de peste 200 tone pe zi

19.

Cariere și exploatații miniere de suprafață, în cazul în care suprafața șantierului depășește 25 hectare sau, pentru turbării, 150 hectare

20.

Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kV și o lungime mai mare de 15 km

21.

Instalații de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de minimum 200 000 tone

22.

Siturile de stocare în conformitate cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon (6)

23.

Instalații de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice în conformitate cu Directiva 2009/31/CE, fluxuri care provin din instalații menționate în prezenta anexă sau care captează o cantitate totală anuală de CO2 de cel puțin 1,5 megatone

24.

Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta anexă în cazul în care o astfel de modificare sau extindere îndeplinește limitele prevăzute, după caz, în prezenta anexă


(1)  Centralele nucleare și alte reactoare nucleare nu se mai încadrează în această categorie după ce întreg combustibilul nuclear și alte elemente contaminate radioactiv au fost complet îndepărtate din instalație.

(2)  În sensul prezentei directive, „aeroport” înseamnă un aeroport care corespunde definiției date prin Convenția de la Chicago din 1944 care instituie Organizația Internațională a Aviației Civile (anexa 14).

(3)  În sensul prezentei directive, „drum expres” înseamnă o șosea care corespunde definiției date prin Acordul european privind principalele artere de trafic internațional din 15 noiembrie 1975.

(4)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(5)  JO L 135, 30.5.1991, p. 40.

(6)  JO L 140, 5.6.2009, p. 114.


ANEXA II

PROIECTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

1.   AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI ACVACULTURA

(a)

Proiecte pentru restructurarea proprietăților funciare rurale

(b)

Proiecte pentru folosirea terenului necultivat sau a suprafețelor seminaturale în scopul exploatării agricole intensive

(c)

Proiecte hidraulice agricole, inclusiv proiecte de irigare și de asanare și desecare a solului

(d)

Împăduriri inițiale și defrișări în vederea reconversiei solului

(e)

Instalații de creștere intensivă a animalelor de fermă (proiecte neincluse în anexa I)

(f)

Piscicultură intensivă

(g)

Recuperarea terenului din mare

2.   INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

(a)

Cariere, exploatații miniere la zi și turbării (proiecte neincluse în anexa I)

(b)

Exploatații miniere subterane

(c)

Extracția mineralelor prin dragare marină sau fluvială

(d)

Foraje de mare adâncime, cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului, în special:

(i)

foraj geotermic

(ii)

foraj pentru depozitarea deșeurilor nucleare

(iii)

foraj pentru alimentarea cu apă

cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului

(e)

Instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, a petrolului, a gazelor naturale și a minereurilor, precum și a șistului bituminos

3.   INDUSTRIA ENERGETICĂ

(a)

Instalații industriale pentru producerea electricității, a aburului și a apei calde (proiecte neincluse în anexa I)

(b)

Instalații industriale pentru transportul gazelor, al aburului și al apei calde; transmiterea energiei electrice prin cabluri aeriene (proiecte neincluse în anexa I)

(c)

Depozitarea la suprafață a gazelor naturale

(d)

Depozitarea în rezervoare subterane a gazelor combustibile

(e)

Depozitarea la suprafață a combustibililor fosili

(f)

Brichetarea industrială a huilei și a lignitului

(g)

Instalații pentru colectarea și tratarea deșeurilor radioactive (altele decât cele menționate în anexa I)

(h)

Instalații pentru producerea energiei hidroelectrice

(i)

Instalații destinate transformării energiei eoliene în energie electrică (parcuri eoliene)

(j)

Instalații de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice în conformitate cu Directiva 2009/31/CE, fluxuri care provin din instalații care nu sunt menționate în anexa I la prezenta directivă

4.   PRODUCEREA ȘI PRELUCRAREA METALELOR

(a)

Instalații pentru producerea fontei sau a oțelului (fuziune primară sau secundară), inclusiv echipamente pentru turnare continuă

(b)

Instalații pentru prelucrarea metalelor feroase:

(i)

laminoare la cald

(ii)

instalații de forjare cu ciocan de forjă

(iii)

aplicarea unui strat protector metalic prin topire

(c)

Turnătorii de metale feroase

(d)

Instalații pentru topirea, inclusiv aliajul, metalelor neferoase, cu excepția metalelor prețioase, precum și a produselor de recuperare (rafinare, turnare prin topire etc.)

(e)

Instalații pentru tratarea de suprafață a metalelor și a materialelor plastice prin folosirea unor procedee electrolitice sau chimice

(f)

Fabricarea și asamblarea autovehiculelor și fabricarea motoarelor pentru autovehicule

(g)

Șantiere navale

(h)

Instalații pentru construcția și reparația aeronavelor

(i)

Fabricarea materialului feroviar

(j)

Matrițare de fond prin materiale explozibile

(k)

Instalații pentru arderea și sinterizarea minereurilor metalice

5.   INDUSTRIA DE PRELUCRARE A MINERALELOR

(a)

Cuptoare de cocs (distilare uscată a cărbunelui)

(b)

Instalații pentru fabricarea cimentului

(c)

Instalații pentru producerea azbestului și fabricarea produselor din azbest (proiecte neincluse în anexa I)

(d)

Instalații pentru fabricarea sticlei și a fibrei de sticlă

(e)

Instalații pentru topirea substanțelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale

(f)

Fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a țiglei, a cărămizii refractare, a plăcilor ceramice, a produselor ceramice sau a porțelanului

6.   INDUSTRIA CHIMICĂ (PROIECTE NEINCLUSE ÎN ANEXA I)

(a)

Tratarea produselor intermediare și fabricarea preparatelor chimice

(b)

Fabricarea pesticidelor și a produselor farmaceutice, a vopselei și lacurilor, a elastomerilor și a peroxizilor

(c)

Instalații de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice și chimice

7.   INDUSTRIA ALIMENTARĂ

(a)

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

(b)

Ambalarea în cutii și conserve a produselor animale și vegetale

(c)

Fabricarea produselor lactate

(d)

Fabricarea și malțificarea berii

(e)

Fabricarea dulciurilor și a siropurilor

(f)

Instalații destinate sacrificării animalelor

(g)

Instalații industriale pentru fabricarea amidonului

(h)

Uzine pentru fabricarea făinii de pește și a unturii de pește

(i)

Fabrici de zahăr

8.   INDUSTRIILE TEXTILĂ, A PIELĂRIEI, A LEMNULUI ȘI A HÂRTIEI

(a)

Instalații industriale pentru fabricarea hârtiei și a cartonului (proiecte neincluse în anexa I)

(b)

Instalații pentru pretratarea (operațiuni de spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor sau a textilelor

(c)

Uzine pentru tăbăcirea pieilor brute și prelucrate

(d)

Instalații pentru prelucrarea și producerea celulozei

9.   INDUSTRIA CAUCIUCULUI

Fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri

10.   PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ

(a)

Proiecte de amenajare a zonelor industriale

(b)

Proiecte de amenajare urbană, inclusiv construirea de centre comerciale și parcări publice

(c)

Construcția de căi ferate și platforme de transbordare intermodală, precum și de terminale intermodale (proiecte neincluse în anexa I)

(d)

Construcția de aerodromuri (proiecte neincluse în anexa I)

(e)

Construcția de drumuri, porturi și instalații portuare, inclusiv porturi pentru pescuit (proiecte neincluse în anexa I)

(f)

Construcția căilor navigabile interne neincluse în anexa I, lucrări de canalizare și de regularizare a inundațiilor

(g)

Baraje și alte instalații destinate să rețină apa sau să o depoziteze pe termen lung (proiecte neincluse în anexa I)

(h)

Linii de tramvai, căi ferate aeriene sau subterane, linii suspendate sau linii similare de o anumită categorie și folosite exclusiv sau în principal pentru transportul persoanelor

(i)

Instalații de conducte pentru gaz și petrol și conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice (proiecte care nu sunt incluse în anexa I)

(j)

Instalații de apeducte pe distanțe lungi

(k)

Lucrări costiere pentru combaterea eroziunii și lucrări maritime destinate modificării coastei prin construirea de baraje, diguri portuare, jetele și alte lucrări de protecție împotriva acțiunii mării, cu excepția întreținerii și a reconstruirii acestor lucrări

(l)

Sisteme de captare și de reîncărcare artificială a apei subterane neincluse în anexa I

(m)

Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale neincluse în anexa I

11.   ALTE PROIECTE

(a)

Piste permanente de curse automobilistice sau piste de încercare pentru autovehicule

(b)

Instalații pentru eliminarea deșeurilor (proiecte neincluse în anexa I)

(c)

Stații de tratare a apei uzate (proiecte neincluse în anexa I)

(d)

Amplasamente pentru depozitare a nămolului

(e)

Depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor casate

(f)

Bancuri de testare pentru motoare, turbine sau reactoare

(g)

Instalații pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale

(h)

Instalații pentru recuperarea sau distrugerea substanțelor explozibile

(i)

Centre de ecarisaj

12.   TURISM ȘI AGREMENT

(a)

Piste de schi, teleschiuri și telecabine și lucrări de amenajare aferente

(b)

Porturi de agrement

(c)

Sate de vacanță și complexuri hoteliere din afara zonelor urbane și lucrări de amenajare aferente

(d)

Terenuri permanente de camping și campinguri de rulote

(e)

Parcuri de distracții

(a)

Orice modificare sau extensie a proiectelor menționate în anexa I sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de executare, care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului (modificare sau extindere care nu este inclusă în anexa I)

(b)

Proiecte prevăzute în anexa I care sunt întreprinse exclusiv sau în principal pentru perfectarea și testarea noilor metode și produse și care nu sunt utilizate pentru o perioadă mai lungă de doi ani


ANEXA III

CRITERII DE SELECȚIE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

1.   CARACTERISTICILE PROIECTELOR

Caracteristicile proiectelor trebuie luate în considerare în special în funcție de:

(a)

dimensiunea proiectului;

(b)

cumularea cu alte proiecte;

(c)

utilizarea resurselor naturale;

(d)

producția de deșeuri;

(e)

poluare și alte efecte nocive;

(f)

riscul producerii de accidente, legate în special de substanțele și tehnologiile utilizate.

2.   LOCALIZAREA PROIECTELOR

Sensibilitatea mediului în zonele geografice care ar putea fi afectate de proiect trebuie luată în considerare în special în funcție de:

(a)

destinația existentă a terenului;

(b)

bogăția, calitatea și capacitatea de regenerare relativă a resurselor naturale ale zonei;

(c)

capacitatea de încărcare a mediului natural, acordând o atenție specială următoarelor zone:

(i)

zone umede;

(ii)

zone costiere;

(iii)

zone montane și forestiere;

(iv)

rezervații și parcuri naturale;

(v)

zone repertorizate sau protejate de legislația internă a statelor membre; arii cu protecție specială indicate de statele membre în conformitate cu Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (1) și cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (2);

(vi)

zone în care normele de calitate a mediului fixate de legislația Uniunii sunt deja depășite;

(vii)

zone cu o densitate mare a populației;

(viii)

peisaje importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic.

3.   CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL

Efectele semnificative pe care le-ar putea avea un proiect trebuie tratate ținând seama de criteriile enumerate la punctele 1 și 2, în special în funcție de:

(a)

răspândirea impactului (zona geografică și ponderea populației afectate);

(b)

natura transfrontalieră a impactului;

(c)

amploarea și complexitatea impactului;

(d)

probabilitatea impactului;

(e)

durata, frecvența și reversibilitatea impactului.


(1)  JO L 20, 26.1.2010, p. 7.

(2)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7.


ANEXA IV

INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1)

1.

O descriere a proiectului, care să cuprindă, în special:

(a)

o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect și cerințele în materie de utilizare a terenului în cursul fazelor de construcție și funcționare;

(b)

o descriere a principalelor caracteristici ale procedeelor de fabricație, de exemplu, natura și cantitatea materialelor utilizate;

(c)

estimarea, în funcție de tip și cantitate, a reziduurilor și a emisiilor potențiale (poluarea apei, aerului și solului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații etc.), rezultate din desfășurarea proiectului propus.

2.

După caz, un plan al principalelor alternative studiate de către inițiatorul proiectului și o prezentare a principalelor motive care susțin alegerea lui, luând în considerare efectele asupra mediului.

3.

Descrierea elementelor de mediu care ar putea fi afectate în mod semnificativ de către proiectul propus, cuprinzând, în special, populația, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, bunurile materiale, inclusiv patrimoniul arheologic și arhitectural, peisajul și relațiile dintre toți acești factori.

4.

O descriere (1) a efectelor semnificative pe care proiectul propus le poate avea asupra mediului și care rezultă din:

(a)

existența proiectului;

(b)

utilizarea resurselor naturale;

(c)

emisiile de poluanți, crearea fenomenelor nocive și eliminarea deșeurilor.

5.

Descrierea de către inițiatorul proiectului a metodelor de estimare folosite pentru evaluarea efectelor asupra mediului menționată la alineatul (4).

6.

Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte nefavorabile asupra mediului.

7.

Un rezumat nontehnic al informațiilor furnizate în rubricile menționate anterior.

8.

Prezentarea oricăror dificultăți (deficiențe tehnice sau lipsa cunoștințelor profesionale) întâlnite de către inițiatorul proiectului la sintetizarea informațiilor necesare.


(1)  Această descriere ar trebui să cuprindă efectele directe și toate efectele indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu și lung, temporare și permanente, pozitive și negative ale proiectului.


ANEXA V

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 14)

Directiva 85/337/CEE a Consiliului

(JO L 175, 5.7.1985, p. 40)

 

Directiva 97/11/CE a Consiliului

(JO L 73, 14.3.1997, p. 5)

 

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 156, 25.6.2003, p. 17)

Numai articolul 3

Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 140, 5.6.2009, p. 114)

Numai articolul 31

PARTEA B

Lista termenelor de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 14)

Directiva

Termen de transpunere

85/337/CEE

3 iulie 1988

97/11/CE

14 martie 1999

2003/35/CE

25 iunie 2005

2009/31/CE

25 iunie 2011


ANEXA VI

Tabel de corespondență

Directiva 85/337/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (2) partea introductivă

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf partea introductivă

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) partea introductivă

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) prima liniuță

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) a doua liniuță

Articolul 1 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 1 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) litera (c)

Articolul 1 alineatul (2) al cincilea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) litera (d)

Articolul 1 alineatul (2) al șaselea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) litera (e)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (2) litera (f)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2a)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3 partea introductivă

Articolul 3 partea introductivă

Articolul 3 prima liniuță

Articolul 3 litera (a)

Articolul 3 a doua liniuță

Articolul 3 litera (b)

Articolul 3 a treia liniuță

Articolul 3 litera (c)

Articolul 3 a patra liniuță

Articolul 3 litera (d)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3) partea introductivă

Articolul 5 alineatul (3) partea introductivă

Articolul 5 alineatul (3) prima liniuță

Articolul 5 alineatul (3) litera (a)

Articolul 5 alineatul (3) a doua liniuță

Articolul 5 alineatul (3) litera (b)

Articolul 5 alineatul (3) a treia liniuță

Articolul 5 alineatul (3) litera (c)

Articolul 5 alineatul (3) a patra liniuță

Articolul 5 alineatul (3) litera (d)

Articolul 5 alineatul (3) a cincea liniuță

Articolul 5 alineatul (3) litera (e)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf partea introductivă

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) partea finală

Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatele (2)-(5)

Articolul 7 alineatele (2)-(5)

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 9 partea introductivă

Articolul 9 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 9 alineatul (1) litera (a)

Articolul 9 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 9 alineatul (1) litera (b)

Articolul 9 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 9 alineatul (1) litera (c)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 10a primul paragraf

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 10a al doilea paragraf

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 10a al treilea paragraf

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 10a al patrulea și al cincilea paragraf

Articolul 11 alineatul (4) primul și al doilea paragraf

Articolul 10a al șaselea paragraf

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 14

Articolul 16

Anexa I punctul 1

Anexa I punctul 1

Anexa I punctul 2 prima liniuță

Anexa I punctul 2 litera (a)

Anexa I punctul 2 a doua liniuță

Anexa I punctul 2 litera (b)

Anexa I punctul 3 litera (a)

Anexa I punctul 3 litera (a)

Anexa I punctul 3 litera (b) partea introductivă

Anexa I punctul 3 litea (b) partea introductivă

Anexa I punctul 3 litera (b) prima liniuță

Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (i)

Anexa I punctul 3 litera (b) a doua liniuță

Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (ii)

Anexa I punctul 3 litera (b) a treia liniuță

Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (iii)

Anexa I punctul 3 litera (b) a patra liniuță

Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (iv)

Anexa I punctul 3 litera (b) a cincea liniuță

Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (v)

Anexa I punctul 4 prima liniuță

Anexa I punctul 4 litera (a)

Anexa I punctul 4 a doua liniuță

Anexa I punctul 4 litera (b)

Anexa I punctul 5

Anexa I punctul 5

Anexa I punctul 6 partea introductivă

Anexa I punctul 6 partea introductivă

Anexa I punctul 6 subpunctul (i)

Anexa I punctul 6 litera (a)

Anexa I punctul 6 subpunctul (ii)

Anexa I punctul 6 litera (b)

Anexa I punctul 6 subpunctul (iii)

Anexa I punctul 6 litera (c)

Anexa I punctul 6 subpunctul (iv)

Anexa I punctul 6 litera (d)

Anexa I punctul 6 subpunctul (v)

Anexa I punctul 6 litera (e)

Anexa I punctul 6 subpunctul (vi)

Anexa I punctul 6 litera (f)

Anexa I punctele 7-15

Anexa I punctele 7-15

Anexa I punctul 16 partea introductivă

Anexa I punctul 16 partea introductivă

Anexa I punctul 16 prima liniuță

Anexa I punctul 16 litera (a)

Anexa I punctul 16 a doua liniuță

Anexa I punctul 16 litera (b)

Anexa I punctele 17-21

Anexa I punctele 17-21

Anexa I punctul 22

Anexa I punctul 24

Anexa I punctul 23

Anexa I punctul 22

Anexa I punctul 24

Anexa I punctul 23

Anexa II punctul 1

Anexa II punctul 1

Anexa II punctul 2 literele (a), (b) și (c)

Anexa II punctul 2 literele (a), (b) și (c)

Anexa II punctul 2 litera (d) partea introductivă

Anexa II punctul 2 litera (d) partea introductivă

Anexa II punctul 2 litera (d) prima liniuță

Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (i)

Anexa II punctul 2 litera (d) a doua liniuță

Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (ii)

Anexa II punctul 2 litera (d) a treia liniuță

Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (iii)

Anexa II punctul 2 litera (d) partea finală

Anexa II punctul 2 litera (d) partea finală

Anexa II punctul 2 litera (e)

Anexa II punctul 2 litera (e)

Anexa II punctele 3-12

Anexa II punctele 3-12

Anexa II punctul 13 a prima liniuță

Anexa II punctul 13 litera (a)

Anexa II punctul 13 a doua liniuță

Anexa II punctul 13 litera (b)

Anexa III punctul 1 partea introductivă

Anexa III punctul 1 partea introductivă

Anexa III punctul 1 prima liniuță

Anexa III punctul 1 litera (a)

Anexa III punctul 1 a doua liniuță

Anexa III punctul 1 litera (b)

Anexa III punctul 1 a treia liniuță

Anexa III punctul 1 litera (c)

Anexa III punctul 1 a patra liniuță

Anexa III punctul 1 litera (d)

Anexa III punctul 1 a cincea liniuță

Anexa III punctul 1 litera (e)

Anexa III punctul 1 a șasea liniuță

Anexa III punctul 1 litera (f)

Anexa III punctul 2 partea introductivă

Anexa III punctul 2 partea introductivă

Anexa III punctul 2 prima liniuță

Anexa III punctul 2 litera (a)

Anexa III punctul 2 a doua liniuță

Anexa III punctul 2 litera (b)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță partea introductivă

Anexa III punctul 2 litera (c) partea introductivă

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (a)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (i)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (b)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (ii)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (c)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (iii)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (d)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (iv)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (e)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (v)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (f)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (vi)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (g)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (vii)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (h)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (viii)

Anexa III punctul 3 partea introductivă

Anexa III punctul 3 partea introductivă

Anexa III punctul 3 prima liniuță

Anexa III punctul 3 litera (a)

Anexa III punctul 3 al doilea liniuță

Anexa III punctul 3 litera (b)

Anexa III punctul 3 a treia liniuță

Anexa III punctul 3 litera (c)

Anexa III punctul 3 a patra liniuță

Anexa III punctul 3 litera (d)

Anexa III punctul 3 a cincea liniuță

Anexa III punctul 3 litera (e)

Anexa IV punctul 1 partea introductivă

Anexa IV punctul 1 partea introductivă

Anexa IV punctul 1 prima liniuță

Anexa IV punctul 1 litera (a)

Anexa IV punctul 1 a doilea liniuță

Anexa IV punctul 1 litera (b)

Anexa IV punctul 1 a treia liniuță

Anexa IV punctul 1 litera (c)

Anexa IV punctele 2 și 3

Anexa IV punctele 2 și 3

Anexa IV punctul 4 partea introductivă

Anexa IV punctul 4 primul paragraf partea introductivă

Anexa IV punctul 4 prima liniuță

Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (a)

Anexa IV punctul 4 a doua liniuță

Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (b)

Anexa IV punctul 4 a treia liniuță

Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (c)

Anexa IV punctul 4 partea finală

Anexa IV punctul 5

Anexa IV punctul 5

Anexa IV punctul 6

Anexa IV punctul 6

Anexa IV punctul 7

Anexa IV punctul 7

Anexa IV punctul 8

Anexa V

Anexa VI


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/22


Informație privind data intrării în vigoare a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde

La 10 octombrie 2011, Uniunea Europeană a notificat Republica Capului Verde cu privire la finalizarea de către Consiliu, în numele Uniunii Europene, a procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului menționat anterior, semnat la Bruxelles la 27 iulie 2011.

De asemenea, Republica Capului Verde a notificat Uniunea Europeană, la 17 ianuarie 2012, cu privire la finalizarea procedurilor de încheiere.

Prin urmare, protocolul a intrat în vigoare la 17 ianuarie 2012, în conformitate cu articolul 16 al acestuia.


REGULAMENTE

28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 71/2012 AL COMISIEI

din 27 ianuarie 2012

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (1), în special articolul 22 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 pune în aplicare Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, semnată la 11 septembrie 1998 și aprobată, în numele Comunității, prin Decizia 2003/106/CE a Consiliului (2).

(2)

Este necesară modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 pentru a se ține seama de măsurile de reglementare cu privire la anumite produse chimice, luate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (3), al Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (4) și al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (5).

(3)

Substanțele diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor nu au fost incluse ca substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (6), interzicându-se astfel utilizarea ca pesticide a acestor substanțe, care trebuie așadar adăugate pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008. Includerea substanțelor diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor în anexa I a fost suspendată din cauza unei noi cereri de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE, depusă în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (7). Această nouă cerere a dus la luarea unei noi decizii de neincludere a substanțelor diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor ca substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce înseamnă că este interzisă în continuare utilizarea ca pesticid a substanțelor diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor și că nu mai există motivul suspendării adăugării la anexa I. Prin urmare, substanțele diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor trebuie adăugate pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(4)

Substanța bromură de metil nu a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE și nici ca substanță activă în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE, prin urmare utilizarea bromurii de metil ca substanță pesticidă este interzisă, trebuind, așadar, adăugată pe listele de substanțe chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008. Adăugarea bromurii de metil la anexa I a fost suspendată din cauza unei noi cereri de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE, depusă în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008. Această nouă cerere a dus la luarea deciziei de neincludere a substanței bromură de metil ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce înseamnă că este interzisă în continuare utilizarea ca pesticid a bromurii de metil și că nu mai există motivul suspendării adăugării la anexa I. Prin urmare, substanța bromură de metil trebuie adăugată pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(5)

Substanța cianamidă nu a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce implică o restricționare severă a utilizării sale ca pesticid și, prin urmare, trebuie adăugată la listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008, întrucât orice utilizare a sa este, practic, interzisă, în ciuda faptului că cianamida a fost identificată și notificată în vederea evaluării în temeiul Directivei 98/8/CE și, în consecință, poate fi autorizată în continuare de statele membre până când se va lua o decizie în temeiul directivei respective. Adăugarea cianamidei la anexa I a fost suspendată din cauza unei noi cereri de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE, depusă în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008. Deoarece această nouă cerere a fost retrasă de către solicitant, nu mai există niciun motiv pentru a suspenda includerea substanței respective în anexa I. Prin urmare, substanța cianamidă trebuie adăugată pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(6)

Substanța flurprimidol nu a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, interzicându-se astfel utilizarea ca pesticid a fluprimidolului, care ar trebui, așadar, adăugat pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008. Adăugarea flurprimidolului în partea 2 a anexei I a fost suspendată din cauza unei noi cereri de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE, depusă în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008. Această nouă cerere a dus la luarea deciziei de neincludere a substanței flurprimidol ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce înseamnă că este interzisă în continuare utilizarea ca pesticid a flurprimidolului și că nu mai există motivul suspendării adăugării la partea 2 a anexei I. Prin urmare, substanța flurprimidol trebuie adăugată pe lista de produse chimice inclusă în partea 2 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(7)

Substanța triflumuron a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce a dus la suspendarea interdicției de utilizare ca pesticid a triflumuronului. În consecință, substanța activă triflumuron trebuie eliminată din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(8)

Substanța triazoxid a fost aprobată ca substanță activă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ceea ce a dus la suspendarea interdicției de utilizare ca pesticid a triazoxidului. În consecință, substanța activă triazoxid trebuie eliminată din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 204, 31.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 63, 6.3.2003, p. 27.

(3)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(4)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(7)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Partea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarele rubrici:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Subcategorie

(*)

Restricții la utilizare

(**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Cianamidă+

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Diclobenil +

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dicloran+

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Etoxiquin +

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Bromură de metil+

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Propisoclor +

86763-47-5

Nu se aplică

2924 29 98

p(1)

b”

 

(b)

rubrica referitoare la flurprimidol se înlocuiește cu următoarea rubrică:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Subcategorie

(*)

Restricții la utilizare

(**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Flurprimidol+

56425-91-3

Nu se aplică

2933 59 95

p(1)

b”

 

(c)

se elimină următoarea rubrică:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Subcategorie

(*)

Restricții la utilizare

(**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

b”

 

(d)

se elimină următoarea rubrică:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Subcategorie

(*)

Restricții la utilizare

(**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Triazoxid

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

b”

 

2.

În partea 2 se adaugă următoarele rubrici:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Categorie

(*)

Restricții la utilizare

(**)

„Cianamidă

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

Diclobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Dicloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Etoxiquin

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Flurprimidol

56425-91-3

Nu se aplică

2933 59 95

p

b

Bromură de metil

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Propisoclor

86763-47-5

Nu se aplică

2924 29 98

p

b”


28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 72/2012 AL COMISIEI

din 27 ianuarie 2012

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate și de derogare de la regulamentul respectiv

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 103h litera (b), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 instituie o organizare comună a piețelor agricole care include sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate. Articolul 103e alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, în regiuni ale statelor membre în care gradul de organizare a producătorilor din sectorul fructelor și legumelor este deosebit de scăzut, statele membre pot fi autorizate de către Comisie, pe baza unei cereri bine justificate, să acorde organizațiilor de producători asistență financiară națională reprezentând cel mult 80 % din contribuțiile financiare menționate la articolul 103b alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv.

(2)

Articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 (2) prevede că, în sensul articolului 103e alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, gradul de organizare a producătorilor dintr-o regiune a unui stat membru se calculează ca fiind valoarea producției de fructe și legume obținute în regiune și comercializate de organizațiile de producători, asociațiile de organizații de producători și grupurile de producători, împărțită la valoarea totală a producției de fructe și legume obținute în regiunea respectivă. Pentru a se asigura o utilizare corectă a asistenței naționale, trebuie să se clarifice regulile privind calculul gradului de organizare.

(3)

În conformitate cu articolul 91 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, se consideră că o regiune este o parte distinctă a teritoriului unui stat membru, ca urmare a caracteristicilor ei administrative, geografice sau economice. Pentru a asigura coerența și posibilitatea de verificare, este oportun să se clarifice definiția regiunii și să se stabilească o perioadă minimă în care nu se permite modificarea definiției regiunii, cu excepția cazului în care modificarea este justificată în mod obiectiv.

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 trebuie modificat în consecință.

(5)

Articolul 92 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede că, pentru programele operaționale care urmează să fie puse în aplicare într-un anumit an calendaristic, cererile privind autorizarea acordării de asistență financiară națională trebuie transmise Comisiei până la data de 31 ianuarie din anul respectiv. Pentru ca articolul 91 modificat din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 să poată fi aplicat în 2012, este oportun să se prevadă o derogare de la termenul prevăzut la articolul 92 alineatul (1) primul paragraf din respectivul regulament de punere în aplicare. În plus, trebuie să se prevadă corectarea cererilor transmise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(6)

Pentru a garanta că cererile privind autorizarea acordării de asistență financiară națională pentru programele operaționale care urmează să fie puse în aplicare în 2012 pot fi transmise în conformitate cu noile reguli, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării. Cu toate acestea, articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede de asemenea ca o cerere de rambursare de către Uniune să fie însoțită de dovezi ale gradului de organizare a producătorilor din regiunea în cauză. Prin urmare, prezentul regulament nu trebuie să aducă atingere cererilor, efectuate în conformitate cu articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, de rambursare de către Uniune a asistenței financiare naționale autorizate de Comisie înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011

Articolul 91 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 91

Gradul de organizare a producătorilor și definiția regiunii

1.   În sensul articolului 103e alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, gradul de organizare a producătorilor dintr-o regiune a unui stat membru se calculează ca fiind valoarea producției de fructe și legume obținute în regiunea în cauză și comercializate de organizațiile de producători, asociațiile de organizații de producători și grupurile de producători, împărțită la valoarea totală a producției de fructe și legume obținute în regiunea respectivă.

Valoarea producției de fructe și legume obținute în regiunea în cauză și comercializate de organizațiile de producători, asociațiile de organizații de producători și grupurile de producători, menționată la primul paragraf, include doar produsele pentru care aceste organizații de producători, asociații de organizații de producători și grupuri de producători sunt recunoscute. Articolele 42 și 50 se aplică mutatis mutandis. Numai producția organizațiilor de producători, a asociațiilor de organizații de producători, a grupurilor de producători și a membrilor lor care a fost obținută în regiunea în cauză și care a fost comercializată de organizațiile de producători, asociațiile de organizații de producători și grupurile de producători este luată în considerare la calcularea acestei valori.

În ceea ce privește calcularea valorii totale a producției de fructe și legume care a fost obținută în regiunea respectivă, se aplică mutatis mutandis metodologia stabilită în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

2.   Gradul de organizare a producătorilor dintr-o regiune a unui stat membru este considerat deosebit de scăzut dacă media gradelor din ultimii trei ani pentru care există date disponibile, calculată conform dispozițiilor de la alineatul (1), este sub 20 %.

3.   Numai producția de fructe și legume obținută în regiunea menționată în prezentul articol poate beneficia de asistență financiară națională.

4.   În sensul prezentului capitol, statele membre definesc regiunile ca fiind o parte distinctă a teritoriului lor, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, cum ar fi caracteristicile lor economice și agronomice și potențialul lor agricol/în materie de fructe și legume sau structura lor instituțională ori administrativă, pentru care există date disponibile în vederea calculării gradului de organizare în conformitate cu alineatul (1).

Regiunile definite de un stat membru în sensul prezentului capitol nu pot fi modificate timp de cel puțin 5 ani, cu excepția cazului în care o astfel de modificare este justificată în mod obiectiv de motive de fond fără legătură cu calcularea gradului de organizare a producătorilor din regiunea sau regiunile în cauză.

Articolul 2

Derogare de la articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011

Prin derogare de la articolul 92 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, statele membre transmit până cel târziu la 29 februarie 2012 cererea lor privind autorizarea acordării de asistență financiară națională în temeiul articolului 103e alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru programele operaționale care urmează să fie puse în aplicare în 2012.

Statele membre indică regiunile, inclusiv delimitarea geografică a acestora, astfel cum se prevede la articolul 91 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, modificat prin prezentul regulament, în prima cerere de autorizare transmisă după data intrării în vigoare a prezentului regulament. Unde este cazul, statele membre corectează, până la 29 februarie 2012, cererile de autorizare pentru 2012 transmise Comisiei înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament nu aduce atingere cererilor, efectuate în conformitate cu articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, de rambursare de către Uniune a asistenței financiare naționale autorizate de Comisie înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.

(3)  JO L 33, 5.2.2004, p. 1.”


28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 73/2012 AL COMISIEI

din 27 ianuarie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

160,4

MA

53,0

TN

74,2

TR

101,9

ZZ

97,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

241,9

MA

148,6

TR

182,3

ZZ

197,7

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

130,8

TR

161,9

ZZ

146,4

0805 10 20

EG

52,2

MA

54,0

TN

62,6

TR

61,4

ZZ

57,6

0805 20 10

MA

98,4

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

81,0

IL

96,6

JM

118,0

KR

92,2

MA

52,0

PK

50,1

TR

89,4

ZZ

80,1

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

123,7

CL

78,5

CN

107,9

US

157,9

ZZ

117,0

0808 30 90

CN

98,4

TR

95,1

US

120,5

ZA

99,3

ZZ

103,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/30


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

din 23 ianuarie 2012

de numire a membrilor Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(2012/45/UE, Euratom)

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL ȘI COMISIA,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (1), în special articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 (2) și Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului din 25 mai 1999 (3) privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în special articolul 11 alineatul (2) din fiecare dintre aceste două regulamente,

întrucât:

(1)

Articolul 11 alineatul (2) din Regulamentele (CE) nr. 1073/1999 și (Euratom) nr. 1074/1999 prevede că Comitetul de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) este compus din cinci persoane externe independente, care posedă calificările necesare pentru a fi numite în țările respective în posturi de conducere în sfera de activitate a oficiului și că aceste persoane sunt numite de comun acord de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

(2)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3), mandatul membrilor Comitetului de supraveghere este de trei ani și poate fi reînnoit o singură dată.

(3)

Mandatele maxime ale membrilor Comitetului de supraveghere numiți de la 30 noiembrie 2005 s-au încheiat. În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentele (CE) nr. 1073/1999 și (Euratom) nr. 1074/1999, acești membri au rămas în funcție după terminarea mandatului, până la finalizarea procesului de numire a noilor membri ai Comitetului de supraveghere. În consecință, noi membri ar trebui numiți cât mai curând posibil,

DECID:

Articolul 1

(1)   Următoarele persoane sunt numite membri ai Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) începând din 23 ianuarie 2012:

domnul Herbert BÖSCH;

domnul Johan DENOLF;

doamna Catherine PIGNON;

doamna Rita SCHEMBRI;

domnul Christiaan TIMMERMANS.

(2)   În cazul în care una dintre persoanele ale căror nume sunt enumerate mai sus demisionează din Comitetul de supraveghere, decedează sau este afectată de incapacitate permanentă, aceasta este imediat înlocuită cu prima persoană al cărei nume figurează pe următoarea listă și care nu a fost deja numită de Comitetul de supraveghere:

domnul Jens MADSEN;

doamna Cristina NICOARĂ;

domnul Tuomas Henrik PÖYSTI;

domnul Dimitrios ZIMIANITIS.

Articolul 2

În îndeplinirea îndatoririlor lor, membrii Comitetului de supraveghere nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern sau instituție, organism, oficiu sau agenție.

Membrii comitetului nu tratează cazurile în care au, în mod direct sau indirect, orice interes personal care le-ar putea afecta independența și, în special, orice interese familiale sau financiare.

Aceștia tratează dosarele care le sunt prezentate, precum și deliberările referitoare la acestea, în strictă confidențialitate.

Articolul 3

Membrilor Comitetului de supraveghere li se rambursează cheltuielile efectuate în exercitarea îndatoririlor lor; membrii Comitetului de supraveghere primesc o plată zilnică pentru fiecare zi petrecută pentru îndeplinirea îndatoririlor respective. Suma care trebuie plătită și procedura de rambursare sunt stabilite de Comisie.

Articolul 4

Comisia informează persoanele menționate mai sus cu privire la prezenta decizie și informează imediat orice persoană numită ulterior de Comitetul de supraveghere în temeiul articolului 1 alineatul (2).

Numirea se face în temeiul articolului 11 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1073/1999. Numirea nu aduce atingere niciunei modificări viitoare a prezentelor dispoziții care poate fi adoptată de Parlamentul European și de Consiliu, în special posibilei modificări a duratei mandatului, pentru a asigura posibila introducere a unei reînnoiri eșalonate a membrilor comitetului.

Articolul 5

Decizia intră în vigoare la 23 ianuarie 2012.

Adoptată la Bruxelles, 23 ianuarie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

Martin SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Pentru Comisie

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 136, 31.5.1999, p. 20.

(2)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(3)  JO L 136, 31.5.1999, p. 8.


28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/32


DECIZIA CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2012

privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Țările de Jos

(2012/46/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 25,

având în vedere Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI (2), în special articolul 20 și capitolul 4 din anexă,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Protocolul privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, actele instituțiilor, ale organelor, ale oficiilor și ale agențiilor Uniunii adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona continuă să producă efecte juridice atât timp cât aceste acte nu sunt abrogate, anulate sau modificate în temeiul tratatelor.

(2)

În consecință, articolul 25 din Decizia 2008/615/JAI se aplică, iar Consiliul trebuie să decidă în unanimitate dacă statele membre au pus în aplicare dispozițiile capitolului 6 din decizia respectivă.

(3)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI prevede că deciziile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI se adoptă în temeiul unui raport de evaluare bazat pe un chestionar. În ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI, raportul de evaluare se bazează pe o vizită de evaluare și pe un test-pilot.

(4)

În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date și trebuie să fie completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplinește condițiile pentru schimbul de date din categoria de date corespunzătoare.

(5)

Țările de Jos au completat chestionarul privind protecția datelor și chestionarul referitor la schimbul de date dactiloscopice.

(6)

Țările de Jos au derulat cu succes un test-pilot împreună cu Germania.

(7)

O vizită de evaluare a fost efectuată în Țările de Jos, iar echipa de evaluare din Germania a elaborat un raport privind vizita de evaluare și l-a înaintat grupului de lucru competent al Consiliului.

(8)

S-a înaintat Consiliului un raport de evaluare global, care sintetizează rezultatele chestionarului, vizita de evaluare și testul-pilot referitor la schimbul de date dactiloscopice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării automatizate a datelor dactiloscopice, Țările de Jos au pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor incluse în capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și pot primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 9 din respectiva decizie începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 ianuarie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

M. GJERSKOV


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210, 6.8.2008, p. 12.


28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/33


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

din 24 ianuarie 2012

de autorizare a Suediei să aplice rate reduse de impozitare a electricității consumate în gospodării și în societățile din sectorul serviciilor situate în anumite zone din nordul Suediei în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

(2012/47/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (1), în special articolul 19 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2005/231/CE a Consiliului (2) autorizează Suedia să aplice, până la 31 decembrie 2011, o rată redusă de impozitare a electricității consumate în gospodării și în societățile din sectorul serviciilor în anumite zone din nordul Suediei în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE.

(2)

Prin scrisoarea din data de 8 iunie 2011, Suedia a solicitat autorizarea de a continua să aplice o rată redusă de impozitare a electricității consumate de către aceiași beneficiari, pentru o perioadă suplimentară de șase ani, și anume până la 31 decembrie 2017. Reducerea se limitează la 96 SEK/MWh.

(3)

În zonele în cauză, costurile încălzirii sunt, în medie, cu 25 % mai mari decât în restul țării din cauza perioadei mai lungi în care este nevoie de încălzire. Prin urmare, reducerea costurilor la electricitate pentru gospodăriile și societățile din sectorul serviciilor din aceste zone restrânge diferența dintre costurile totale pentru încălzire pentru consumatorii din nordul Suediei și cele suportate de consumatorii din restul țării. Măsura contribuie așadar la atingerea obiectivelor politicii regionale și de coeziune. Mai mult, măsura permite Suediei să aplice o rată de impozitare a electricității care este, în ansamblu, mai mare decât ceea ce ar fi posibil în alt mod și, prin urmare, contribuie în mod indirect la îndeplinirea obiectivelor politicii de mediu.

(4)

Reducerea impozitării nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru compensarea costurilor suplimentare la încălzire pentru gospodării și societățile din sectorul serviciilor din nordul Suediei.

(5)

Ratele reduse de impozitare vor fi mai ridicate decât ratele minime prevăzute la articolul 10 din Directiva 2003/96/CE.

(6)

Având în vedere localizarea îndepărtată a zonelor pentru care se aplică reducerea, faptul că respectiva reducere nu ar trebui să depășească costurile suplimentare pentru încălzire în partea de nord a Suediei și limitarea măsurii la gospodării și întreprinderile din sectorul serviciilor, se preconizează că măsura nu va conduce la denaturarea regulilor concurenței sau la schimbări semnificative în ceea ce privește comerțul dintre statele membre.

(7)

În consecință, măsura este acceptabilă din punct de vedere al funcționării corespunzătoare a pieței interne și al nevoii de a garanta concurența loială și este compatibilă cu politicile Uniunii din domeniul sănătății, al mediului, al energiei și al transporturilor.

(8)

Pentru a oferi societăților și consumatorilor în cauză un grad suficient de certitudine, este oportun ca Suedia să fie autorizată să aplice o rată redusă de impozitare a electricității pentru consumul din nordul Suediei până la 31 decembrie 2017.

(9)

Este necesar să se garanteze faptul că autorizarea în temeiul Deciziei 2005/231/CE, acordată pentru motive similare celor menționate în prezenta decizie, continuă să se aplice, fără a se crea o discontinuitate între expirarea deciziei respective și intrarea în vigoare a prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Suedia este autorizată să aplice o rată redusă de impozitare a electricității consumate în gospodării și în societățile din sectorul serviciilor situate în municipalitățile enumerate în anexă.

Reducerea față de rata națională standard de impozitare a electricității nu trebuie să fie mai mare decât ceea ce este necesar în vederea compensării costurilor suplimentare pentru încălzire suportate din cauza localizării la nord în comparație cu restul Suediei și nu trebuie să depășească 96 SEK/MWh.

(2)   Ratele reduse trebuie să respecte cerințele Directivei 2003/96/CE, în special nivelurile minime stabilite la articolul 10.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării.

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2017.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 24 ianuarie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

M. VESTAGER


(1)  JO L 283, 31.10.2003, p. 51.

(2)  JO L 72, 18.3.2005, p. 27.


ANEXĂ

Regiuni

Municipalități

Norrbottens län

Toate municipalitățile

Västerbottens län

Toate municipalitățile

Jämtlands län

Toate municipalitățile

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik,

Gävleborgs län

Ljusdal,

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/35


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 26 ianuarie 2012

de prelungire a valabilității Deciziei 2009/251/CE prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conțin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziție pe piață

[notificată cu numărul C(2012) 321]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/48/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 13,

întrucât:

(1)

Decizia 2009/251/CE a Comisiei (2) solicită statelor membre să se asigure că produsele care conțin produsul biocid dimetil fumarat (DMF) nu sunt introduse sau puse la dispoziție pe piață.

(2)

Decizia 2009/251/CE a fost adoptată în conformitate cu dispozițiile articolului 13 din Directiva 2001/95/CE, care limitează validitatea deciziei la o perioadă de până la un an, permițând însă confirmarea acesteia pentru perioade suplimentare, niciuna dintre acestea nefiind mai mare de un an.

(3)

Valabilitatea Deciziei 2009/251/CE a fost prelungită prin Decizia 2010/153/UE a Comisiei (3) și Decizia 2011/135/UE a Comisiei (4), fiecare pentru o perioadă suplimentară de 1 an. O restricție permanentă privind prezența DMF în produse este analizată în prezent în vederea introducerii ei în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Întrucât măsura respectivă va aborda aceleași probleme ca și Decizia 2009/251/CE, pentru certitudine juridică ar trebui să se aplice Decizia 2009/251/CE până la intrarea în vigoare a restricției permanente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

(4)

Ținând cont de experiența acumulată până în prezent și având în vedere lipsa unei măsuri permanente privind produsele de consum care conțin DMF, este necesară prelungirea valabilității Deciziei 2009/251/CE cu încă 12 luni.

(5)

Decizia 2009/251/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 15 din Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 4 din Decizia 2009/251/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Perioada de aplicare

Prezenta decizie se aplică până la intrarea în vigoare a Regulamentului Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind DMF sau până la 15 martie 2013, dacă această dată intervine mai devreme.”

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii cel târziu până la 15 martie 2012 și publică aceste măsuri. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 74, 20.3.2009, p. 32.

(3)  JO L 63, 12.3.2010, p. 21.

(4)  JO L 57, 2.3.2011, p. 43.

(5)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.


28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/36


DECIZIA COMISIEI

din 26 ianuarie 2012

de modificare a Deciziilor 2011/263/UE și 2011/264/UE pentru a se ține seama de evoluțiile înregistrate în clasificarea enzimelor în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE a Consiliului și cu anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2012) 323]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/49/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010, eticheta UE ecologică nu poate fi acordată produselor care conțin substanțe sau preparate/amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (2). Eticheta UE ecologică nu poate fi acordată nici produselor care conțin substanțele menționate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (3). În conformitate cu articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010, în cazul în care nu este fezabil din punct de vedere tehnic ca produsele respective să fie înlocuite ca atare sau prin utilizarea unor materiale sau proiecte alternative, sau în cazul produselor cu o performanță de mediu globală cu mult mai bună decât cea a altor produse din aceeași categorie, Comisia poate adopta măsuri în vederea acordării unor derogări de la articolul 6 alineatul (6) din regulamentul respectiv.

(2)

Comisia a adoptat Decizia 2011/263/UE din 28 aprilie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți pentru mașini de spălat vase (4) și Decizia 2011/264/UE din 28 aprilie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți de rufe (5). După adoptarea acestor decizii, o enzimă importantă, enzima subtilizină, utilizată în detergenți de rufe și în detergenți pentru mașinile de spălat vase, a fost clasificată ca R 50 (foarte toxic pentru organismele acvatice) în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (6) și cu anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, care împiedică acești detergenți de rufe și detergenți pentru mașinile de spălat vase să obțină eticheta UE ecologică.

(3)

Aceste informații fiind noi, nu au fost luate în considerare la revizuirea criteriilor de acordare a etichetei UE ecologice pentru detergenții de rufe și detergenții pentru mașinile de spălat vase, nici în procesul de acordare a derogărilor pentru enzime. Deciziile 2011/263/UE și 2011/264/UE trebuie, prin urmare, modificate pentru a se ține seama de evoluția clasificării enzimelor în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE și cu anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(4)

Trebuie prevăzută o perioadă de tranziție pentru a oferi producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru detergenții de rufe și detergenții pentru mașinile de spălat vase pe baza criteriilor stabilite prin Deciziile 2003/31/CE (7) și 2003/200/CE (8) ale Comisiei timp suficient să își adapteze produsele în vederea conformității cu criteriile și cerințele revizuite și pentru a compensa suspendarea produsă de prezenta modificare.

(5)

Prin urmare, Deciziile 2011/263/UE și 2011/264/UE trebuie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/263/UE a Comisiei se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Anexa la Decizia 2011/264/UE a Comisiei se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

În cazul în care eticheta ecologică se acordă pe baza unei cereri evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în Deciziile 2003/31/CE și 2003/200/CE, eticheta ecologică respectivă poate fi folosită până la 28 septembrie 2012.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 111, 30.4.2011, p. 22.

(5)  JO L 111, 30.4.2011, p. 34.

(6)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(7)  JO L 9, 15.1.2003, p. 11.

(8)  JO L 76, 22.3.2003, p. 25.


ANEXĂ

(1)

Anexa la Decizia 2011/263/UE se modifică după cum urmează: La criteriul 2 litera (b) al cincilea paragraf, următoarea substanță se adaugă în tabelul de derogări:

„Subtilizină

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice

R 50”

(2)

Anexa la Decizia 2011/264/UE se modifică după cum urmează: La criteriul 4 litera (b) al cincilea paragraf, următoarea substanță se adaugă în tabelul de derogări:

„Subtilizină

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice

R 50”


Rectificări

28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/38


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 153 din 11 iunie 2011 )

În partea A a anexei, se introduce următoarea rubrică:

Nr.

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

„354

Flurocloridonă

Nr. CAS 61213-25-0

Nr. CIPAC 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-cloro-4-clorometil-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)-2-pirolidonă

≥ 940 g/kg

Impurități relevante:

Toluen: max. 8 g/kg

1 iunie 2011

31 mai 2021

PARTEA A

Pot fi autorizate doar utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de reexaminare privind substanța flurocloridonă, în special de apendicele I și II, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 februarie 2011.

În această evaluare generală, statele membre acordă o atenție deosebită:

1.

riscului pe care îl prezintă pentru plantele nevizate și organismele acvatice;

2.

protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.

Condițiile de autorizare includ, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre în cauză se asigură că solicitanții transmit Comisiei informații de confirmare suplimentare privind:

1.

relevanța impurităților, altele decât toluenul;

2.

conformitatea materialului pentru testul ecotoxicologic cu specificațiile tehnice;

3.

relevanța metabolitului R42819 din apele subterane (1);

4.

proprietățile flurocloridonei potențial generatoare de tulburări endocrine.

Statele membre în cauză se asigură că solicitantul transmite Comisiei informațiile prevăzute la punctele 1 și 2 până la 1 decembrie 2011, informațiile prevăzute la punctul 3 până la 31 mai 2013, iar informațiile prevăzute la punctul 4 în termen de 2 ani de la adoptarea orientărilor OCDE pentru testele privind tulburările sistemului endocrin.


(1)  R42819: (4RS)-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirolidin-2-onă.”