ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.020.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 20

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
24 ianuarie 2012


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

BUGETE

 

 

2012/30/UE, Euratom

 

*

Adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 6 al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011

1

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

Orice venit menţionat la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul financiar, înscris la titlurile 5 şi 6 ale situaţiei veniturilor, poate conduce la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Cifrele pentru execuţie privesc toate creditele autorizate, inclusiv creditele bugetare, creditele suplimentare şi veniturile corespunzătoare.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

BUGETE

24.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 20/1


ADOPTAREA DEFINITIVĂ

a bugetului rectificativ nr. 6 al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011

(2012/30/UE, Euratom)

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314 alineatul (4) litera (a) și alineatul (9),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1),

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, adoptat definitiv la 15 decembrie 2010 (2),

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (3),

având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general 2011, întocmit de Comisie la 18 octombrie 2011,

având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011, adoptată la 30 noiembrie 2011,

având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 1 decembrie 2011 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011,

având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

CONSTATĂ URMĂTOARELE:

Articol unic

Procedura prevăzută la articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este încheiată, iar bugetul rectificativ nr. 6 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011 este adoptat definitiv.

Bruxelles, 1 decembrie 2011.

Președintele

J. BUZEK


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 68, 15.3.2011.

(3)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


ADOPTAREA DEFINITIVĂ A BUGETULUI RECTIFICATIV NR. 6 AL UNIUNII EUROPENE AFERENT EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2011

CONȚINUT

SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR

A. Introducere și finanțarea bugetului general

B. Situația generală a veniturilor pe linii bugetare

— Venituri

— Titlul 1: Resurse proprii

— Titlul 3: Excedente, solduri și ajustări

— Titlul 6: Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor uniunii/comunității

— Titlul 7: Penalități de întârziere și amenzi

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Secțiunea III: Comisie

— Venituri

— Titlul 6: Contribuții și restituiri în legătură cu acorduri și programe ale uniunii

— Titlul 7: Penalități de întârziere și amenzi

— Cheltuieli

— Titlul 01: Afaceri economice și financiare

— Titlul 04: Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

— Titlul 05: Agricultură și dezvoltare rurală

— Titlul 07: Mediu și politici climatice

— Titlul 08: Cercetare

— Titlul 09: Societatea informațională și media

— Titlul 11: Afaceri maritime și pescuit

— Titlul 14: Impozitare și uniune vamală

— Titlul 15: Educație și cultură

— Titlul 17: Sănătate și protecția consumatorilor

— Titlul 19: Relații externe

— Titlul 21: Dezvoltare și relații cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP)


 

A. INTRODUCERE ȘI FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

Credite care urmează să fie acoperite în cursul exercițiului financiar 2011, în temeiul articolului 1 din Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

CHELTUIELI

Descriere

Buget 2011 (1)

Buget 2010 (2)

Variație (%)

1.

Creștere durabilă

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Conservare și gestionare a resurselor naturale

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Cetățenie, libertate, securitate și justiție

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

UE ca actor mondial

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Administrație

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Total cheltuieli  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


VENITURI

Descriere

Buget 2011 (4)

Buget 2010 (5)

Variație (%)

Venituri diverse (titlurile 4-9)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Excedent disponibil din exercițiul financiar anterior (capitolul 3 0, articolul 3 0 0)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Excedent de resurse proprii generat de rambursarea excedentului de la Fondul de garantare pentru acțiuni externe (capitolul 3 0, articolul 3 0 2)

p.m.

p.m.

Sold de resurse proprii provenite din TVA și de resurse proprii bazate pe PIB/VNB pentru exercițiile financiare anterioare (capitolele 3 1 și 3 2)

1 814 882 000

p.m.

Total venituri pentru titlurile 3-9

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Valoarea netă a taxelor vamale și a cotizațiilor pentru zahăr (capitolele 1 1 și 1 2)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Resurse proprii provenite din TVA la rata uniformă (tabelele 1 și 2, capitolul 1 3)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Rest de finanțat prin resursa complementară (resurse proprii bazate pe VNB, tabelul 3, capitolul 1 4)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Credite care urmează să fie acoperite prin resursele proprii menționate la articolul 2 din Decizia 2007/436/CE, Euratom (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Total venituri  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


TABELUL 1

Calcularea reducerii bazelor de evaluare armonizate ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA neredusă

1 % din venitul național brut

Rata reducerii (%)

1 % din venitul național brut înmulțit cu rata reducerii

1 % din baza de calcul a TVA redusă (8)

State membre cu bază de calcul a TVA redusă

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bulgaria

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Republica Cehă

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Danemarca

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Germania

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Estonia

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Irlanda

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Irlanda

Grecia

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Spania

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Franța

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Italia

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Cipru

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Cipru

Letonia

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Lituania

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Luxemburg

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Luxemburg

Ungaria

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Țările de Jos

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Austria

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Polonia

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugalia

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugalia

România

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Slovenia

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Slovenia

Slovacia

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Finlanda

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Suedia

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Regatul Unit

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Total

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


TABELUL 2

Defalcarea resurselor proprii provenite din TVA în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 3)

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA redusă

Rata uniformă a resursei proprii TVA (9)(%)

Resurse proprii TVA la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bulgaria

169 013 000

0,3000

50 703 900

Republica Cehă

652 877 000

0,3000

195 863 100

Danemarca

963 769 000

0,3000

289 130 700

Germania

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Estonia

71 993 000

0,3000

21 597 900

Irlanda

633 484 500

0,3000

190 045 350

Grecia

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Spania

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Franța

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Italia

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Cipru

89 660 000

0,3000

26 898 000

Letonia

61 563 000

0,3000

18 468 900

Lituania

118 148 000

0,3000

35 444 400

Luxemburg

158 259 000

0,3000

47 477 700

Ungaria

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Țările de Jos

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Austria

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Polonia

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugalia

822 402 500

0,3000

246 720 750

România

460 410 000

0,3000

138 123 000

Slovenia

180 930 000

0,3000

54 279 000

Slovacia

214 596 000

0,3000

64 378 800

Finlanda

839 952 000

0,3000

251 985 600

Suedia

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Regatul Unit

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Total

55 890 066 500

 

14 125 977 050


TABELUL 3

Determinarea ratei uniforme și defalcarea resurselor bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 4)

Stat membru

1 % din venitul național brut

Rata uniformă a resurselor proprii, „baza de calcul complementară”

Resurse proprii, „baza de calcul complementară”, la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bulgaria

370 007 000

 

255 205 042

Republica Cehă

1 391 854 000

 

960 003 889

Danemarca

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Germania

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Estonia

146 742 000

 

101 212 405

Irlanda

1 266 969 000

 

873 866 920

Grecia

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Spania

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Franța

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Italia

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Cipru

179 320 000

 

123 682 439

Letonia

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Lituania

290 314 000

 

200 238 365

Luxemburg

316 518 000

 

218 312 058

Ungaria

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Țările de Jos

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Austria

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Polonia

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugalia

1 644 805 000

 

1 134 471 861

România

1 248 095 000

 

860 848 950

Slovenia

361 860 000

 

249 585 810

Slovacia

687 119 000

 

473 926 800

Finlanda

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Suedia

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Regatul Unit

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Total

126 856 122 000

 

87 496 512 197


TABELUL 4

Calcularea reducerii brute a contribuției la VNB pentru Țările de Jos și Suedia și finanțarea acesteia, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 6)

Stat membru

Reducere brută

Ponderea procentuală a bazei VNB

Cheia VNB aplicată reducerii brute

Finanțarea reducerii în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bulgaria

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Republica Cehă

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Danemarca

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Germania

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Estonia

 

0,12

960 025

960 025

Irlanda

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Grecia

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Spania

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Franța

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Italia

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Cipru

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Letonia

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Lituania

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Luxemburg

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Ungaria

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Țările de Jos

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Austria

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Polonia

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugalia

 

1,30

10 760 744

10 760 744

România

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Slovenia

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Slovacia

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Finlanda

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Suedia

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Regatul Unit

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Total

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

Deflatorul PIB la nivelul UE, în EUR (previziuni economice în primăvara anului 2010):

(a) 2004 EU25 = 107,4023 / (b) 2006 EU25 = 112,1509 / (c) 2006 EU27 = 112,4894 / (d) 2011 EU27 = 118,4172

Suma forfetară pentru Țările de Jos: în prețuri 2011:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Suma forfetară pentru Suedia: în prețuri 2011:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABELUL 5.1

Corectarea dezechilibrelor bugetare pentru Regatul Unit pentru anul 2010, în temeiul articolului 4 din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 5)

Descriere

Coeficient (11) (%)

Sumă

1.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul bazelor de calcul ale TVA nereduse

15,0995

 

2.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Total cheltuieli alocate

 

111 581 136 089

5.

Cheltuieli legate de extindere (12) = (5a + 5b)

 

23 885 731 392

5a.

Cheltuieli de preaderare

 

2 978 639 088

5b.

Cheltuieli legate de articolul 4 alineatul (1) litera (g)

 

20 907 092 304

6.

Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Suma inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Avantajul Regatului Unit (13)

 

388 810 830

9.

Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale (14)

 

29 810 676

11.

Corecția în favoarea Regatului Unit = (9) – (10)

 

3 841 571 660

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia 2007/436/CE, Euratom, în perioada 2007-2013 contribuția suplimentară a Regatului Unit care rezultă din reducerea cheltuielilor alocate prin cheltuielile legate de extindere, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) litera (g) din articolul respectiv, nu depășește 10 500 000 000 EUR, sumă calculată în prețurile 2004. Cifrele corespunzătoare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Corecțiile pentru UK 2007-2012

Diferența în suma inițială raportată la pragul de 10,5 miliarde EUR

(DRP 2007 vs. DRP 2000), în EUR

Diferența în prețuri curente

Diferența în prețuri constante 2004

(A)

Corecția 2007 în favoarea Regatului Unit

0

0

(B)

Corecția 2008 în favoarea Regatului Unit

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

Corecția 2009 în favoarea Regatului Unit

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

Corecția 2010 în favoarea Regatului Unit

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

Corecția 2011 în favoarea Regatului Unit

n/a

n/a

(F)

Corecția 2012 în favoarea Regatului Unit

n/a

n/a

(G)

Suma diferențelor = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


TABELUL 5.2

Corectarea dezechilibrelor bugetare pentru Regatul Unit pentru anul 2007, în temeiul articolului 4 din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 3 5)

Descriere

Coeficient (15) (%)

Sumă

1.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul bazelor de calcul ale TVA nereduse

17,4496

 

2.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Total cheltuieli alocate

 

105 275 791 730

5.

Cheltuieli legate de extindere (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5a.

Cheltuieli de preaderare

 

2 930 808 042

5b.

Cheltuieli legate de articolul 4 alineatul (1) litera (g)

 

0

6.

Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Suma inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Avantajul Regatului Unit (17)

 

67 188 488

9.

Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale (18)

 

–46 980 802

11.

Corecția în favoarea Regatului Unit = (9) – (10)

 

6 877 184 806


TABELUL 5.3

Corectarea dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit pentru anul 2006 în temeiul articolului 4 din Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului (capitolul 3 5)

Descriere

Coeficient (19) (%)

Sumă

1.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul bazelor de calcul ale TVA nereduse

17,2771

 

2.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Total cheltuieli alocate

 

97 195 051 529

5.

Cheltuieli de preaderare

 

1 837 296 087

6.

Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de preaderare = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Valoarea inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Avantajul Regatului Unit (20)

 

215 286 076

9.

Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale (21)

 

–9 196 589

11.

Corecția în favoarea Regatului Unit = (9) – (10)

 

5 196 524 008


TABELUL 6.1

Calcularea finanțării corecției 2010 în favoarea Regatului Unit în valoare de – 3 841 571 660 EUR (capitolul 1 5)

Stat membru

Partea procentuală în baza VNB

Părți fără Regatul Unit

Părți fără Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia și Regatul Unit

Trei pătrimi din partea Germaniei, a Țărilor de Jos, a Austriei și a Suediei în coloana 2

Coloana 4 repartizată în conformitate cu coloana 3

Barem de finanțare

Barem de finanțare aplicat corecției

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bulgaria

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Republica Cehă

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Danemarca

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Germania

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Estonia

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Irlanda

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Grecia

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Spania

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Franța

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Italia

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Cipru

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Letonia

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Lituania

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Luxemburg

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Ungaria

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Țările de Jos

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Austria

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Polonia

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugalia

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

România

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Slovenia

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Slovacia

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Finlanda

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Suedia

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Regatul Unit

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Total

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Calculele se efectuează cu 15 zecimale.

TABELUL 6.2

Finanțarea corecției definitive pentru 2007, în favoarea Regatului Unit (capitolul 3 5)

Stat membru

Sumă

 

(1)

Belgia

706 907

Bulgaria

535 312

Republica Cehă

6 744 356

Danemarca

–5 289 141

Germania

– 870 891

Estonia

– 989 889

Irlanda

–6 610 915

Grecia

–10 394 252

Spania

–14 463 921

Franța

–4 098 541

Italia

–32 446 645

Cipru

–71 604

Letonia

153 180

Lituania

108 301

Luxemburg

– 114 511

Ungaria

757 788

Malta

11 085

Țările de Jos

– 683 089

Austria

– 640 297

Polonia

14 123 243

Portugalia

3 156 918

România

7 742 255

Slovenia

657 143

Slovacia

3 867 642

Finlanda

–4 997 969

Suedia

98 758

Regatul Unit

43 008 777

Total

0


TABELUL 6.3

Finanțarea corecției definitive pentru 2006, în favoarea Regatului Unit (capitolul 3 5)

Stat membru

Sumă

 

(1)

Belgia

–8 755 549

Bulgaria

– 741 523

Republica Cehă

–3 073 164

Danemarca

–5 928 694

Germania

–11 377 531

Estonia

– 375 342

Irlanda

–4 203 153

Grecia

–5 690 088

Spania

–26 632 223

Franța

–49 761 580

Italia

–39 816 491

Cipru

– 393 976

Letonia

– 532 301

Lituania

– 715 807

Luxemburg

– 771 356

Ungaria

–2 426 193

Malta

– 137 272

Țările de Jos

–2 637 055

Austria

–1 218 391

Polonia

–7 766 880

Portugalia

–4 055 856

România

–3 137 843

Slovenia

– 877 883

Slovacia

–1 383 091

Finlanda

–4 673 150

Suedia

–1 563 025

Regatul Unit

188 645 417

Total

0


TABELUL 7

Situație recapitulativă a finanțării (22) bugetului general pe tipuri de resurse proprii și pe fiecare stat membru

Stat membru

Resurse proprii tradiționale (RPT)

Resurse proprii bazate pe TVA și pe VNB, inclusiv ajustările

Total resurse proprii (23)

Cotizații nete pentru zahăr (75 %)

Taxe vamale nete (75 %)

Total net resurse proprii tradiționale (75 %)

Costuri de colectare (25 % din valoarea brută a RPT) p.m.

Resursa proprie bazată pe TVA

Resursa proprie bazată pe VNB

Reducerea în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei

Corecția în favoarea Regatului Unit

Total „contribuții naționale”

Ponderea în totalul „contribuțiilor naționale” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bulgaria

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Republica Cehă

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Danemarca

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Germania

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Estonia

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Irlanda

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Grecia

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Spania

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Franța

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Italia

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Cipru

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Letonia

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Lituania

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Luxemburg

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Ungaria

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Țările de Jos

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Austria

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Polonia

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugalia

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

România

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Slovenia

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Slovacia

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Finlanda

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Suedia

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Regatul Unit

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Total

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR PE LINII BUGETARE

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

1

RESURSE PROPRII

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR UNIUNII ȘI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE ACESTEIA

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

57 294 000

 

57 294 000

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PROGRAMELOR UNIUNII/COMUNITĂȚII

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

OPERAȚIUNI DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT

438 717

 

438 717

9

VENITURI DIVERSE

30 210 000

 

30 210 000

 

Total

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

TITLUL 1

RESURSE PROPRII

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

1 1

COTIZAȚII ȘI ALTE TAXE PREVĂZUTE ÎN CADRUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEȚELOR ÎN SECTORUL ZAHĂRULUI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM]

123 400 000

 

123 400 000

1 2

TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (a) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

RESURSE PROPRII CARE PROVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (b) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (c) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

0

 

0

1 6

REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI

0

 

0

 

Titlul 1 — Total

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

CAPITOLUL 1 2 — TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

1 2

TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (a) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

1 2 0

Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

Capitolul 1 2 — Total

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Comentarii

Alocarea taxelor vamale, în calitate de resurse proprii, pentru finanțarea cheltuielilor comune este urmarea firească a liberei circulații a mărfurilor în cadrul Uniunii. Acest articol poate cuprinde cotizații, prime, sume suplimentare sau compensatorii, sume sau elemente suplimentare, taxe din Tariful Vamal Comun și alte taxe stabilite sau care urmează să fie stabilite de instituțiile Uniunii Europene în ceea ce privește comerțul cu țările terțe, precum și taxe vamale pentru produsele care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în prezent expirat.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Stat membru

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Belgia

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bulgaria

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Republica Cehă

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Danemarca

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Germania

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Estonia

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Irlanda

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Grecia

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Spania

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Franța

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Italia

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Cipru

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Letonia

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Lituania

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Luxemburg

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Ungaria

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Țările de Jos

1 908 300 000

–– 129 058 365

1 779 241 635

Austria

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Polonia

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugalia

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

România

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Slovenia

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Slovacia

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Finlanda

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Suedia

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Regatul Unit

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

Articolul 1 2 0 – Total

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

CAPITOLUL 1 4 — RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

1 4

RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (c) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

1 4 0

Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

Capitolul 1 4 — Total

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Comentarii

Resursa bazată pe VNB este o resursă „complementară”, care pune la dispoziție veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile care depășesc suma percepută prin resursele proprii tradiționale, prin plățile bazate pe TVA și prin alte venituri într-un anumit exercițiu. În mod implicit, resursa bazată pe VNB asigură întotdeauna echilibrarea ex ante a bugetului general al Uniunii Europene.

Rata VNB se stabilește în funcție de veniturile suplimentare necesare pentru finanțarea cheltuielilor înscrise în buget care nu sunt acoperite de alte resurse (plăți bazate pe TVA, resurse proprii tradiționale și alte venituri). Se aplică astfel o rată VNB-ului fiecărui stat membru.

Rata care se aplică la venitul național brut al statelor membre pentru acest exercițiu financiar este de 0,6897 %.

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (c).

Stat membru

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Suma nouă

Belgia

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bulgaria

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Republica Cehă

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Danemarca

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Germania

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Estonia

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Irlanda

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Grecia

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Spania

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Franța

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Italia

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Cipru

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Letonia

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Lituania

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Luxemburg

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Ungaria

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Țările de Jos

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Austria

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Polonia

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugalia

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

România

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Slovenia

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Slovacia

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Finlanda

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Suedia

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Regatul Unit

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

Articolul 1 4 0 – Total

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

TITLUL 3

EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

3 0

EXCEDENT PROVENIT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR PRECEDENT

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (4), (5) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE VENITUL/PRODUSUL NAȚIONAL BRUT PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (6), (7) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

AJUSTARE PENTRU URMĂRILE NEPARTICIPĂRII ANUMITOR STATE MEMBRE LA ANUMITE POLITICI ÎN DOMENIUL LIBERTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI JUSTIȚIEI

p.m.

 

p.m.

3 5

REZULTATUL CALCULULUI DEFINITIV AL FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

0

 

0

3 6

REZULTATUL ACTUALIZĂRILOR INTERMEDIARE ALE CALCULULUI FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

p.m.

 

p.m.

3 7

AJUSTAREA REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A DECIZIEI 2007/436/CE, EURATOM

 

 

Titlul 3 — Total

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

CAPITOLUL 3 1 — SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (4), (5) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

3 1

SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (4), (5) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000

3 1 0

Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 la exercițiul financiar 1995 și la exercițiile financiare ulterioare

3 1 0 3

Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 la exercițiul financiar 1995 și la exercițiile financiare ulterioare

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Articolul 3 1 0 — Total parțial

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Capitolul 3 1 — Total

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 la exercițiul financiar 1995 și la exercițiile financiare ulterioare

3 1 0 3
Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 la exercițiul financiar 1995 și la exercițiile financiare ulterioare

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

p.m.

673 159 000

673 159 000

Comentarii

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89, statele membre transmit Comisiei, înainte de 31 iulie, o situație a sumei totale a bazei resurselor TVA pentru anul calendaristic anterior.

Fiecare stat membru este debitat cu o sumă calculată pe baza situației respective, conform normelor Uniunii Europene, și este creditat cu cele 12 plăți efectuate în mod real în cursul exercițiului financiar precedent. Comisia stabilește soldul și îl comunică statelor membre în timp util pentru ca acestea să îl poată înregistra în contul Comisiei prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an.

Orice corecție adusă situațiilor menționate anterior în urma controalelor efectuate de Comisiei în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 și/sau orice modificare a VNB-ului aferent exercițiilor financiare anterioare care are un efect asupra reducerii bazei „TVA” va duce la ajustarea soldurilor „TVA”.

Temei juridic

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO L 155, 7.6.1989, p. 9).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1), în special articolul 10 alineatele (4), (5) și (8).

Stat membru

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Belgia

p.m.

28 248 000

28 248 000

Bulgaria

p.m.

492 000

492 000

Republica Cehă

p.m.

7 670 000

7 670 000

Danemarca

p.m.

2 075 000

2 075 000

Germania

p.m.

16 721 000

16 721 000

Estonia

p.m.

1 256 000

1 256 000

Irlanda

p.m.

3 469 000

3 469 000

Grecia

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Spania

p.m.

386 936 000

386 936 000

Franța

p.m.

119 302 000

119 302 000

Italia

p.m.

83 866 000

83 866 000

Cipru

p.m.

67 000

67 000

Letonia

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Lituania

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Luxemburg

p.m.

– 808 000

– 808 000

Ungaria

p.m.

–10 819 000

–10 819 000

Malta

p.m.

306 000

306 000

Țările de Jos

p.m.

13 623 000

13 623 000

Austria

p.m.

4 800 000

4 800 000

Polonia

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugalia

p.m.

10 613 000

10 613 000

România

p.m.

–48 000

–48 000

Slovenia

p.m.

451 000

451 000

Slovacia

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Finlanda

p.m.

14 757 000

14 757 000

Suedia

p.m.

6 459 000

6 459 000

Regatul Unit

p.m.

27 757 000

27 757 000

Postul 3 1 0 3 – Total

p.m.

673 159 000

673 159 000

CAPITOLUL 3 2 — SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE VENITUL/PRODUSUL NAȚIONAL BRUT PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (6), (7) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

3 2

SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE VENITUL/PRODUSUL NAȚIONAL BRUT PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (6), (7) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000

3 2 0

Aplicarea articolului 10 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 2 0 3

Aplicarea articolului 10 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Articolul 3 2 0 — Total parțial

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Capitolul 3 2 — Total

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Aplicarea articolului 10 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 2 0 3
Aplicarea articolului 10 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Comentarii

Pe baza cifrelor pentru venitul național brut agregat și pentru componentele acestuia pentru exercițiul precedent, astfel cum sunt transmise de statele membre în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, fiecare stat membru este debitat cu o sumă calculată conform normelor Uniunii Europene și este creditat cu cele douăsprezece plăți efectuate în mod real în cursul exercițiului financiar precedent.

Comisia stabilește soldul și îl comunică statelor membre în timp util pentru ca acestea să îl poată înregistra în contul prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an.

Orice modificare a produsului național brut/venitului național brut pentru exercițiile financiare anterioare în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, sub rezerva articolelor 4 și 5 din acest regulament, duce la o ajustare de către statul membru în cauză a soldului stabilit în temeiul articolului 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1), în special articolul 10 alineatele (6), (7) și (8).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (JO L 181, 19.7.2003, p. 1).

Stat membru

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Belgia

p.m.

75 091 000

75 091 000

Bulgaria

p.m.

18 780 000

18 780 000

Republica Cehă

p.m.

193 523 000

193 523 000

Danemarca

p.m.

8 750 000

8 750 000

Germania

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Estonia

p.m.

5 607 000

5 607 000

Irlanda

p.m.

12 642 000

12 642 000

Grecia

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Spania

p.m.

80 168 000

80 168 000

Franța

p.m.

5 653 000

5 653 000

Italia

p.m.

832 542 000

832 542 000

Cipru

p.m.

– 259 000

– 259 000

Letonia

p.m.

4 298 000

4 298 000

Lituania

p.m.

13 405 000

13 405 000

Luxemburg

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

Ungaria

p.m.

–12 955 000

–12 955 000

Malta

p.m.

1 449 000

1 449 000

Țările de Jos

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

Austria

p.m.

130 157 000

130 157 000

Polonia

p.m.

8 593 000

8 593 000

Portugalia

p.m.

52 802 000

52 802 000

România

p.m.

36 444 000

36 444 000

Slovenia

p.m.

2 221 000

2 221 000

Slovacia

p.m.

796 000

796 000

Finlanda

p.m.

104 522 000

104 522 000

Suedia

p.m.

101 843 000

101 843 000

Regatul Unit

p.m.

14 478 000

14 478 000

Postul 3 2 0 3 – Total

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

TITLUL 6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PROGRAMELOR UNIUNII/COMUNITĂȚII

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

6 0

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII/COMUNITĂȚII

p.m.

 

p.m.

6 1

RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DIVERSE

p.m.

 

p.m.

6 2

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

 

p.m.

6 3

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE

p.m.

 

p.m.

6 5

CORECȚII FINANCIARE

p.m.

 

p.m.

6 6

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

VENITURI REFERITOARE LA FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOLĂ ȘI FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALĂ

p.m.

 

p.m.

6 8

SUME TEMPORARE PENTRU RESTRUCTURARE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 6 — Total

30 000 000

52 000 000

82 000 000

CAPITOLUL 6 6 — ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

6 6

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

6 6 0

Alte contribuții și restituiri

6 6 0 0

Alte contribuții și restituiri alocate – Venituri alocate

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Alte contribuții și restituiri nealocate

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Articolul 6 6 0 — Total parțial

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Capitolul 6 6 — Total

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Alte contribuții și restituiri

6 6 0 1
Alte contribuții și restituiri nealocate

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Comentarii

Acest post este destinat să înregistreze eventualele venituri care nu sunt prevăzute în alte părți ale titlului 6 și care nu sunt utilizate în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar.

Parlament

 

p.m.

Comisia

 

82 000 000

 

Total

82 000 000

TITLUL 7

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

7 0

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

AMENZI

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

DOBÂNZI PENTRU DEPOZITE ȘI AMENZI

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 7 — Total

123 000 000

610 000 000

733 000 000

CAPITOLUL 7 0 — PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

7 0

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

7 0 0

Penalități de întârziere

7 0 0 0

Penalitate exigibilă la întârzierile de plată în conturile deținute la trezoreriile statelor membre

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Alte penalități de întârziere

3 000 000

 

3 000 000

 

Articolul 7 0 0 — Total parțial

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Penalități de întârziere și alte penalități pentru amenzi

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Capitolul 7 0 — Total

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Penalități de întârziere

7 0 0 0
Penalitate exigibilă la întârzierile de plată în conturile deținute la trezoreriile statelor membre

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Comentarii

Orice întârziere a unui stat membru de a efectua o intrare în conturile deschise în numele Comisiei, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000, are drept rezultat plata de către statul membru în cauză a unor dobânzi.

Pentru statele membre a căror monedă este euro, rata dobânzii este egală cu rată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, aplicată de Banca Centrală Europeană operațiunilor sale de refinanțare în prima zi a lunii de scadență, majorată cu două puncte procentuale. Rata respectivă se majorează cu 0,25 puncte procentuale pentru fiecare lună de întârziere. Rata majorată se aplică întregii perioade de întârziere.

Pentru statele membre a căror monedă nu este euro, rata dobânzii este egală cu rată aplicată de băncile centrale respective principalelor lor operațiuni de refinanțare în prima zi a lunii de scadență, majorată cu două puncte procentuale, sau, pentru statele membre pentru care rata băncii centrale nu este disponibilă, rata cea mai apropiată aplicată pe piața monetară a statului membru în prima zi a lunii respective, majorată cu două puncte procentuale. Rata respectivă se majorează cu 0,25 puncte procentuale pentru fiecare lună de întârziere. Rata majorată se aplică întregii perioade de întârziere.

Rata dobânzii se aplică tuturor intrărilor de resurse proprii enumerate la articolul 10 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000.

Consiliu

 

p.m.

Comisia

 

175 000 000

Serviciul European de Acțiune Externă

 

p.m.

 

Total

175 000 000

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1), în special articolul 71 alineatul (4).

7 0 1
Penalități de întârziere și alte penalități pentru amenzi

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Comentarii

Acest articol este destinat să înscrie dobânda acumulată în conturile bancare speciale pentru amenzi și dobânzi de întârziere la plata amenzilor.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1), în special articolul 71 alineatul (4).

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 1), în special articolul 86.

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 24, 29.1.2004, p. 1), în special articolele 14 și 15.

CAPITOLUL 7 1 — AMENZI

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

7 1

AMENZI

7 1 0

Amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Daune cominatorii și sume forfetare impuse unui stat membru pentru neexecutarea unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul nerespectării unei obligații care îi revine acestuia prin tratat

p.m.

 

p.m.

 

Capitolul 7 1 — Total

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Comentarii

Comisia poate impune întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni pentru nerespectarea interdicțiilor sau pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin în conformitate cu regulamentele de mai jos sau cu articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În mod normal, amenzile trebuie plătite în termen de trei luni de la notificarea deciziei Comisiei. Cu toate acestea, Comisia nu va colecta suma datorată atunci când întreprinderea a introdus o cale de atac la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Întreprinderea trebuie să accepte că datoria sa este purtătoare de dobândă după expirarea termenului de plată și să pună la dispoziția Comisiei, până la expirarea termenului de plată, o garanție bancară care să acopere atât principalul datoriei, cât și dobânzile sau suprataxele.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 24, 29.1.2004, p. 1), în special articolele 14 și 15.

SECȚIUNEA III

COMISIE

VENITURI

Titlul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR UNIUNII ȘI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE ACESTEIA

890 812 767

 

890 812 767

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

55 700 000

 

55 700 000

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN LEGĂTURĂ CU ACORDURI ȘI PROGRAME ALE UNIUNII

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

OPERAȚIUNI DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT

438 717

 

438 717

9

VENITURI DIVERSE

30 000 000

 

30 000 000

 

Total

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

TITLUL 6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN LEGĂTURĂ CU ACORDURI ȘI PROGRAME ALE UNIUNII

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

6 0

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII/COMUNITĂȚII

p.m.

 

p.m.

6 1

RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DIVERSE

p.m.

 

p.m.

6 2

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

 

p.m.

6 3

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL ACORDURILOR SPECIFICE

p.m.

 

p.m.

6 5

CORECȚII FINANCIARE

p.m.

 

p.m.

6 6

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

VENITURI REFERITOARE LA FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOLĂ ȘI FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

p.m.

 

p.m.

6 8

SUME TEMPORARE PENTRU RESTRUCTURARE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 6 — Total

30 000 000

52 000 000

82 000 000

CAPITOLUL 6 6 — ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

6 6

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

6 6 0

Alte contribuții și restituiri

6 6 0 0

Alte contribuții și restituiri alocate – Venituri alocate

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Alte contribuții și restituiri nealocate

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Articolul 6 6 0 — Total parțial

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Capitolul 6 6 — Total

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Alte contribuții și restituiri

6 6 0 1
Alte contribuții și restituiri nealocate

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Comentarii

Acest post este destinat să înregistreze eventualele venituri care nu sunt prevăzute în celelalte părți ale titlului 6 și care nu sunt utilizate în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar.

TITLUL 7

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

7 0

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

AMENZI

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

DOBÂNZI PENTRU DEPOZITE ȘI AMENZI

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 7 — Total

123 000 000

610 000 000

733 000 000

CAPITOLUL 7 0 — PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

7 0

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

7 0 0

Penalități de întârziere

7 0 0 0

Penalitate exigibilă la întârzierile de plată în conturile deținute la trezoreriile statelor membre

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Alte penalități de întârziere

3 000 000

 

3 000 000

 

Articolul 7 0 0 — Total parțial

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Penalități de întârziere și alte dobânzi pentru amenzi

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Capitolul 7 0 — Total

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Penalități de întârziere

7 0 0 0
Penalitate exigibilă la întârzierile de plată în conturile deținute la trezoreriile statelor membre

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Comentarii

Orice întârziere a unui stat membru de a efectua o intrare în conturile deschise în numele Comisiei, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000, are drept rezultat plata unor dobânzi de către statul membru în cauză.

Pentru statele membre a căror monedă este euro, rata dobânzii este egală cu rată aplicată de Banca Centrală Europeană la operațiunile sale de refinanțare în prima zi a lunii de scadență, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, majorată cu două puncte procentuale. Rata respectivă se majorează cu 0,25 puncte procentuale pentru fiecare lună de întârziere. Rata majorată se aplică întregii perioade de întârziere.

Pentru statele membre a căror monedă nu este euro, rata dobânzii este egală cu rata aplicată de băncile centrale respective la principalele lor operațiuni de refinanțare în prima zi a lunii de scadență, majorată cu două puncte procentuale, sau, pentru statele membre pentru care rata băncii centrale nu este disponibilă, rata cea mai apropiată aplicată pe piața monetară a statului membru în prima zi a lunii respective, majorată cu două puncte procentuale. Rata respectivă se majorează cu 0,25 puncte procentuale pentru fiecare lună de întârziere. Rata majorată se aplică întregii perioade de întârziere.

Rata dobânzii se aplică tuturor intrărilor de resurse proprii enumerate la articolul 10 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul resurselor proprii al Comunităților Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1), în special articolul 71 alineatul (4).

7 0 1
Penalități de întârziere și alte dobânzi pentru amenzi

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Comentarii

Acest articol este destinat să înscrie dobânda acumulată în conturile bancare speciale pentru amenzi și dobânzi de întârziere la plata amenzilor.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1), în special articolul 71 alineatul (4).

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 1), în special articolul 86.

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 24, 29.1.2004, p. 1), în special articolele 14 și 15.

CAPITOLUL 7 1 — AMENZI

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

7 1

AMENZI

7 1 0

Amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Daune cominatorii și sume forfetare impuse unui stat membru pentru neexecutarea unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul nerespectării unei obligații care îi revine acestuia prin tratat

p.m.

 

p.m.

 

Capitolul 7 1 — Total

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Comentarii

Comisia poate impune întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi amenzi, daune cominatorii și alte sancțiuni pentru nerespectarea interdicțiilor sau pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin în conformitate regulamentele de mai jos sau cu articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În mod normal, amenzile trebuie plătite în termen de trei luni de la notificarea deciziei Comisiei. Cu toate acestea, Comisia nu va colecta suma datorată atunci când întreprinderea a introdus o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Întreprinderea trebuie să accepte că datoria sa este purtătoare de dobândă după expirarea termenului de plată și să pună la dispoziția Comisiei, până la expirarea termenului de plată, o garanție bancară care să acopere atât principalul datoriei, cât și dobânzile sau suprataxele.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul privind concentrările economice CE) (JO L 24, 29.1.2004, p. 1), în special articolele 14 și 15.

CHELTUIELI

Titlul

Rubrică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

ÎNTREPRINDERI

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

CONCURENȚĂ

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

MOBILITATE ȘI TRANSPORTURI

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

MEDIU ȘI POLITICI CLIMATICE

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

CERCETARE

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ ȘI MEDIA

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

CERCETARE DIRECTĂ

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

PIAȚA INTERNĂ

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

POLITICĂ REGIONALĂ

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

COMUNICARE

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

RELAȚII EXTERNE

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

COMERȚ

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

DEZVOLTARE ȘI RELAȚII CU STATELE DIN AFRICA, ZONA CARAIBILOR ȘI PACIFIC (ACP)

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

EXTINDERE

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

AJUTOR UMANITAR

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

LUPTĂ ANTIFRAUDĂ

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

COORDONAREA POLITICILOR COMISIEI ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

ADMINISTRAȚIA COMISIEI

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

BUGET

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

AUDIT

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

STATISTICI

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

PENSII ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

SERVICII LINGVISTICE

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERGIE

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

REZERVE

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Total

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

TITLUL 01

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Titlul

Capitolul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE”

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

UNIUNEA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE INTERNAȚIONALE

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

OPERAȚIUNI ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

Titlul 01 — Total

 

524 283 196

341 387 137

–- 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

CAPITOLUL 01 03 — AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE INTERNAȚIONALE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01 03

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE INTERNAȚIONALE

01 03 01

Participarea la capitalul instituțiilor financiare internaționale

01 03 01 01

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – Punerea la dispoziție de acțiuni integral vărsate din capitalul subscris

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – Parte nevărsată din capitalul subscris

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 01 03 01 — Total parțial

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Asistența macroeconomică

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

Capitolul 01 03 — Total

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
Asistența macroeconomică

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Comentarii

Această asistență excepțională urmărește să atenueze constrângerile financiare impuse anumitor țări terțe care întâmpină dificultăți macroeconomice caracterizate prin balanța de plăți deficitară și/sau dezechilibre bugetare grave.

Asistența este direct legată de punerea în aplicare de către țările beneficiare a cerințelor de stabilizare macroeconomică și de ajustare structurală. În general, intervenția Uniunii este complementară celei a Fondului Monetar Internațional, coordonată cu alți donatori bilaterali.

Comisia informează autoritatea bugetară de două ori pe an cu privire la situația macroeconomică a statelor beneficiare și prezintă acesteia o dată pe an un raport complet privind punerea în aplicare a acestei asistențe.

Creditele de la acest articol vor fi utilizate, de asemenea, pentru a acoperi ajutorul financiar pentru reconstrucția zonelor din Georgia afectate de conflictul cu Rusia. Acțiunile ar trebui să fie dirijate în primul rând către stabilizarea macroeconomică a țării. Valoarea totală a fondurilor alocate ajutorului a fost decisă în cadrul unei conferințe internaționale a donatorilor din 2008.

Temei juridic

Decizia 2006/880/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2006 privind acordarea unui ajutor financiar excepțional din partea Comunității pentru Kosovo (JO L 339, 6.12.2006, p. 36).

Decizia 2007/860/CE a Consiliului din 10 decembrie 2007 de acordare de asistență macrofinanciară comunitară Libanului (JO L 337, 21.12.2007, p. 111).

Decizia 2009/889/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acordarea de asistență macrofinanciară Georgiei (JO L 320, 5.12.2009, p. 1).

Decizia 2009/890/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acordarea de asistență macrofinanciară Armeniei (JO L 320, 5.12.2009, p. 3).

TITLUL 04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

Titlul

Capitolul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

04 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE”

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

A LUCRA ÎN EUROPA – DIALOG SOCIAL ȘI MOBILITATE

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

FONDUL EUROPEAN DE AJUSTARE LA GLOBALIZARE (FEG)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

INSTRUMENTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PREADERARE (IPA) – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Titlul 04 — Total

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

CAPITOLUL 04 02 — FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

04 02

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

04 02 01

Finalizarea Fondului social european (FSE) – Obiectivul 1 (2000-2006)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Finalizarea Programului special pentru pace și reconciliere în Irlanda de Nord și în comitatele de graniță ale Irlandei (2000-2006)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Finalizarea Fondului social european (FSE) – Obiectivul 1 (înainte de 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Finalizarea Fondului social european (FSE) – Obiectivul 2 (2000-2006)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Finalizarea Fondului social european (FSE) – Obiectivul 2 (înainte de 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Finalizarea Fondului social european (FSE) – Obiectivul 3 (2000-2006)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Finalizarea Fondului social european (FSE) – Obiectivul 3 (înainte de 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

Finalizarea programului EQUAL (2000-2006)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Finalizarea programelor anterioare de inițiativă a Comunității (înainte de 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Finalizarea Fondului social european (FSE) – Asistență tehnică și măsuri inovatoare (2000-2006)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Finalizarea Fondului social european (FSE) – Asistență tehnică și măsuri inovatoare (înainte de 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Fondul social european (FSE) – Convergență

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Fondul social european (FSE) – PEACE

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Fondul social european (FSE) – Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Fondul social european (FSE) – Asistență tehnică operațională (2007-2013)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

Capitolul 04 02 — Total

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Comentarii

Articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 prevede rectificări financiare ale căror venituri sunt înscrise la postul 6 5 0 0 din situația veniturilor. Veniturile respective pot conduce la deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar în cazurile specifice în care acestea sunt necesare pentru a acoperi riscul de anulare sau reducere a rectificărilor adoptate anterior.

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede rectificări financiare pentru perioada 2007-2013.

Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 stabilește condițiile de rambursare a avansurilor, care nu duce la reducerea participației din fondurile structurale pentru operațiunea respectivă. Eventualele venituri provenite din rambursarea avansurilor înscrise la postul 6 1 5 7 din situația veniturilor este folosit pentru deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolele 18 și 157 din Regulamentul financiar.

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede condițiile de rambursare a prefinanțării pentru perioada 2007-2013.

Programul special pentru pace și reconciliere continuă în conformitate cu deciziile Consiliului European de la Berlin din 24 și 25 martie 1999, care prevăd alocarea a 500 000 000 EUR pentru noua perioadă de valabilitate a programului. Principiul adiționalității trebuie respectat. Comisia va prezenta Parlamentului European un raport anual în legătură cu această măsură.

Măsurile de combatere a fraudei sunt finanțate în temeiul articolului 24 02 01.

Temei juridic

Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 158, 159 și 161. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 174, 175 și 177.

Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la fondurile structurale (JO L 161, 26.6.1999, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 12).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

Acte de referință

Concluziile Consiliului European de la Berlin din 24 și 25 martie 1999.

Concluziile Consiliului European de la Berlin din 16 și 17 decembrie 2005.

04 02 17
Fondul social european (FSE) – Convergență

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Comentarii

Scopul acțiunii întreprinse de Uniune în temeiul articolului 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este de a consolida coeziunea economică și socială a Uniunii extinse pentru a promova dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a Uniunii. Această acțiune este întreprinsă cu ajutorul fondurilor politicii de coeziune, al Băncii Europene de Investiții (BEI) și al altor instrumente financiare existente. Scopul acesteia este să reducă discrepanțele economice, sociale și teritoriale apărute în special în țări și regiuni rămase în urmă și să facă față accelerării restructurării economice și sociale, precum și îmbătrânirii populației.

Acțiunea luată în cadrul fondurilor politicii de coeziune include, la nivel național și regional, prioritățile Uniunii în favoarea unei dezvoltări durabile prin consolidarea creșterii, a competitivității și a gradului de ocupare a forței de muncă, precum și a integrării sociale și prin protejarea și ameliorarea calității mediului.

Obiectivul „Convergența” are drept scop accelerarea convergenței statelor membre și a regiunilor celor mai puțin dezvoltate, prin îmbunătățirea condițiilor de creștere și ocupare a forței de muncă bazată pe creșterea și îmbunătățirea calității investițiilor în capitalul fizic și uman, dezvoltarea inovării și a societății bazate pe inovare și cunoaștere, capacitatea de a se adapta la schimbările economice și sociale, protecția și ameliorarea calității mediului, precum și eficiența administrativă. Acest obiectiv constituie prioritatea fondurilor politicii de coeziune. Acțiunile întreprinse în cadrul fondurilor politicii de coeziune vor respecta egalitatea de șanse între bărbați și femei.

– O parte din acest credit sprijină îmbunătățirea îngrijirii copiilor, urmărind să le permită copiilor să trăiască într-un cadru de tip familial. Acest sprijin cuprinde:

cooperarea dintre organizațiile neguvernamentale și autoritățile locale, precum și acordarea de asistență tehnică acestora, inclusiv în ceea ce privește identificarea proiectelor eligibile pentru finanțare din partea Uniunii;

identificarea și schimbul celor mai bune practici, precum și aplicarea pe scară mai largă a acestor practici, inclusiv monitorizarea strictă la nivelul copilului.

O parte din credit este destinat finanțării acțiunilor durabile și ecologice, noua ordine ecologică („Green New Deal”), care prevăd reconcilierea cerințelor de dezvoltare economică, socială și de mediu și redresarea regiunilor europene după criza economică și financiară.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 12).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

04 02 19
Fondul social european (FSE) – Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Comentarii

Scopul acțiunii întreprinse de Uniune în temeiul articolului 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este de a consolida coeziunea economică și socială a Uniunii extinse pentru a promova dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a Uniunii. Această acțiune este întreprinsă cu ajutorul fondurilor politicii de coeziune, al Băncii Europene de Investiții (BEI) și al altor instrumente financiare existente. Scopul acesteia este să reducă discrepanțele economice, sociale și teritoriale apărute în special în țări și regiuni rămase în urmă și să facă față accelerării restructurării economice și sociale, precum și îmbătrânirii populației.

Acțiunea fondurilor politicii de coeziune include, la nivel național și regional, prioritățile Uniunii în favoarea unei dezvoltări durabile prin consolidarea creșterii, a competitivității și a gradului de ocupare a forței de muncă, precum și a integrării sociale și prin protejarea și ameliorarea calității mediului.

Obiectivul „Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” are drept scop, în afara regiunilor celor mai puțin dezvoltate, să consolideze competitivitatea și atractivitatea regiunilor, precum și gradul de ocupare a forței de muncă, prin anticiparea schimbărilor economice și sociale, inclusiv a celor legate de deschiderea comerțului, prin creșterea și îmbunătățirea calității investiției în capital uman, prin inovare și promovarea unei societăți bazate pe cunoaștere, spirit antreprenorial, protecția și ameliorarea mediului, precum și prin îmbunătățirea accesibilității, adaptabilitatea lucrătorilor și al întreprinderilor și dezvoltarea de piețe inclusive ale muncii. Acțiunile întreprinse în cadrul fondurilor politicii de coeziune vor respecta egalitatea de șanse între bărbați și femei.

O parte din credit este destinat finanțării acțiunilor durabile și ecologice, noua ordine ecologică („Green New Deal”), care prevăd reconcilierea cerințelor de dezvoltare economică, socială și de mediu și redresarea regiunilor europene după criza economică și financiară.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 12).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

04 02 20
Fondul social european (FSE) – Asistență tehnică operațională (2007-2013)

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asistența tehnică prevăzută la articolele 45 și 46 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006.

Asistența tehnică acoperă măsurile de pregătire, monitorizare, evaluare, control și gestionare necesare punerii în aplicare a FSE. Acest credit poate fi folosit în special pentru a acoperi:

cheltuieli de sprijin (cheltuieli de reprezentare, formare profesională, reuniuni, delegații);

cheltuieli privind informarea și publicațiile;

cheltuieli privind tehnologia informației și telecomunicațiile;

cheltuieli cu asistența pentru accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, în cadrul măsurilor de asistență tehnică;

cheltuieli aferente unui grup la nivel înalt având ca obiectiv să asigure punerea în aplicare a principiilor orizontale precum egalitatea de șanse între bărbați și femei, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap și dezvoltarea durabilă;

contracte de prestări servicii, studii de evaluare (inclusiv evaluare ex post pentru perioada 2000-2006) și studii;

subvenții.

Asistența tehnică include, de asemenea, schimburile de experiență, activitățile de sensibilizare, seminarele, conectarea la rețea și evaluările reciproce care au drept scop reținerea și diseminarea bunelor practici și favorizarea formării reciproce, precum și cooperarea transnațională și interregională în vederea intensificării dimensiunii politice și contribuția FSE la obiectivele Uniunii în domeniul ocupării forței de muncă și asimilării sociale.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 12).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

TITLUL 05

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Titlul

Capitolul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

05 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ”

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

INTERVENȚII PE PIEȚELE AGRICOLE

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

AJUTOARE DIRECTE

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

DEZVOLTARE RURALĂ

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

MĂSURI DE PREADERARE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

ASPECTE INTERNAȚIONALE ALE DOMENIULUI DE POLITICĂ „AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ”

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

AUDITUL CHELTUIELILOR AGRICOLE

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

STRATEGIA POLITICĂ ȘI COORDONAREA DOMENIULUI DE POLITICĂ „AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ”

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

Titlul 05 — Total

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

CAPITOLUL 05 04 — DEZVOLTARE RURALĂ

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

05 04

DEZVOLTARE RURALĂ

05 04 01

Dezvoltare rurală finanțată prin FEOGA, secțiunea Garantare – Finalizarea programului anterior (2000-2006)

05 04 01 14

Alte măsuri de dezvoltare rurală în cadrul FEOGA, secțiunea Garantare (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 05 04 01 — Total parțial

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

Dezvoltare rurală finanțată prin FEOGA, secțiunea Orientare – Finalizarea programelor anterioare

05 04 02 01

Finalizarea Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea Orientare – Regiunile din cadrul Obiectivului 1 (2000-2006)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Finalizarea Programului special pentru pace și reconciliere în Irlanda de Nord și în comitatele de graniță ale Irlandei (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Finalizarea programelor anterioare în regiunile din cadrul Obiectivelor 1 și 6 (înainte de 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Finalizarea programelor anterioare în regiunile din cadrul Obiectivului 5b (înainte de 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Finalizarea programelor anterioare pentru regiunile care nu fac parte din Obiectivul 1 (înainte de 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Finalizarea inițiativei Leader (2000-2006)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Finalizarea inițiativelor anterioare ale Comunității (înainte de 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Finalizarea inițiativelor anterioare ale Comunității (înainte de 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Finalizarea Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea Orientare – Asistență tehnică operațională (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 05 04 02 — Total parțial

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Alte măsuri

05 04 03 02

Resurse genetice vegetale și animale – Finalizarea măsurilor anterioare

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

Articolul 05 04 03 — Total parțial

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Instrument de tranziție pentru finanțarea dezvoltării rurale prin FEOGA, secțiunea Garantare, pentru noile state membre – Finalizarea programelor (2004-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Dezvoltare rurală finanțată prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (2007-2013)

05 04 05 01

Programe de dezvoltare rurală

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Asistență tehnică operațională

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Proiect-pilot – Program de schimb pentru tinerii agricultori

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Articolul 05 04 05 — Total parțial

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

Capitolul 05 04 — Total

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
Dezvoltare rurală finanțată prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (2007-2013)

Comentarii

Orice venit prevăzut la articolul 6 7 1 din situația veniturilor poate permite deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 209, 11.8.2005, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 de stabilire a normelor pentru modularea voluntară a plăților directe prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (JO L 95, 5.4.2007, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (JO L 30, 31.1.2009, p. 16).

05 04 05 01
Programe de dezvoltare rurală

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea, prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), a programelor de dezvoltare rurală din perioada 2007-2013.

Din totalul creditelor de angajament pentru acest post, suma de 2 095 300 000 EUR rezultă din modularea obligatorie în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În plus, suma de 374 900 000 EUR rezultă din modularea voluntară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 378/2007. Măsurile de dezvoltare rurală din cadrul tuturor axelor vor fi evaluate în funcție de indicatori de performanță îmbunătățiți pentru sistemele agricole și metodele de producție, care să facă față provocărilor legate de schimbările climatice, protecția resurselor de apă, biodiversitate și surse regenerabile de energie. Statele membre prezintă rapoarte privind acțiunile întreprinse pentru a răspunde noilor provocări în măsuri de dezvoltare rurală, incluzând sectorul laptelui.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 209, 11.8.2005, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 de stabilire a normelor pentru modularea voluntară a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (JO L 95, 5.4.2007, p. 1.)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (JO L 30, 31.1.2009, p. 16).

05 04 05 02
Asistență tehnică operațională

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere măsuri de asistență tehnică, astfel cum prevede articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în special Rețeaua europeană de dezvoltare rurală.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 209, 11.8.2005, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

05 04 05 03
Proiect-pilot – Program de schimb pentru tinerii agricultori

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Comentarii

Post nou

Acest proiect-pilot este destinat să instituie un program de schimb pentru tinerii agricultori, care să permită schimburi transfrontaliere de bune practici în administrarea fermelor, în special în ceea ce privește problemele cu care se confruntă agricultura europeană, pentru a contribui la dezvoltarea zonelor rurale din Europa.

Acest program ar oferi o oportunitate neprețuită tinerilor agricultori să experimenteze pe teren diversele realități agricole din Uniune, petrecând timp în exploatații agricole situate în alt stat membru. Acest schimb de cunoștințe și experiențe între tinerii agricultori din Europa le-ar permite să facă față și mai bine cererilor consumatorilor europeni, să contribuie la securitatea alimentară și să abordeze alte provocări cu care se confruntă agricultura, cum ar fi folosirea energiilor regenerabile, pierderea biodiversității și stocarea carbonului.

Temei juridic

Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).

CAPITOLUL 05 06 — ASPECTE INTERNAȚIONALE ALE DOMENIULUI DE POLITICĂ „AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ”

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

05 06

ASPECTE INTERNAȚIONALE ALE DOMENIULUI DE POLITICĂ „AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ”

05 06 01

Acorduri internaționale privind agricultura

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

Capitolul 05 06 — Total

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Acorduri internaționale privind agricultura

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuția Uniunii la acordurile internaționale menționate mai jos.

Temei juridic

Decizia 92/580/CEE a Consiliului din 13 noiembrie 1992 privind semnarea și încheierea Acordului internațional din 1992 privind zahărul (JO L 379, 23.12.1992, p. 15).

Decizia 96/88/CE a Consiliului din 19 decembrie 1995 referitoare la aprobarea de către Comunitatea Europeană a Convenției privind comerțul cu cereale și a Convenției privind ajutorul alimentar, care constituie Acordul internațional din 1995 privind cerealele (JO L 21, 27.1.1996, p. 47).

Decizia 2000/421/CE a Consiliului din 13 iunie 2000 privind încheierea Convenției privind ajutorul alimentar din 1999 în numele Comunității Europene (JO L 163, 4.7.2000, p. 37).

Decizia 2005/800/CE a Consiliului din 14 noiembrie 2005 privind încheierea Acordului internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (JO L 302, 19.11.2005, p. 47).

TITLUL 07

MEDIU ȘI POLITICI CLIMATICE

Titlul

Capitolul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

07 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „MEDIU ȘI POLITICI CLIMATICE”

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

ASPECTE INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE DE MEDIU

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

DEZVOLTAREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE A LEGISLAȚIEI ȘI A POLITICII UNIUNII DIN DOMENIUL MEDIULUI

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

AFACERI INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL POLITICILOR CLIMATICE

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ȘI A LEGISLAȚIEI UNIUNII ÎN DOMENIUL POLITICILOR CLIMATICE

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

INTEGRAREA ASPECTELOR LEGATE DE CLIMĂ ȘI INOVARE

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

Titlul 07 — Total

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

CAPITOLUL 07 11 — AFACERI INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL POLITICILOR CLIMATICE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

07 11

AFACERI INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL POLITICILOR CLIMATICE

07 11 01

Contribuția la acordurile multilaterale și internaționale în materie de politici climatice

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

Capitolul 07 11 — Total

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Contribuția la acordurile multilaterale și internaționale în materie de politici climatice

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Comentarii

Fostul articol 07 02 01 (parțial)

Acest credit este destinat să acopere contribuțiile obligatorii și facultative la o serie de convenții internaționale, protocoale și acorduri la care Uniunea este parte și activitatea pregătitoare pentru viitoarele acorduri internaționale care implică Uniunea.

Temei juridic

Decizia 88/540/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1988 privind încheierea Convenției de la Viena privind protecția stratului de ozon și a Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon (JO L 297, 31.10.1988, p. 8).

Decizia 94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 1993 privind încheierea Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (JO L 33, 7.2.1994, p. 11).

Decizia 2002/358/CE a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta (JO L 130, 15.5.2002, p. 1).

TITLUL 08

CERCETARE

Titlul

Capitolul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

08 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „CERCETARE”

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

COOPERARE – SĂNĂTATE

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

COOPERARE – ALIMENTAȚIE, AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT ȘI BIOTEHNOLOGIE

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

COOPERARE – NANOȘTIINȚE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE ȘI NOI TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

COOPERARE – ENERGIE

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

COOPERARE – MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRI CLIMATICE)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

COOPERARE – TRANSPORT (INCLUSIV AERONAUTICĂ)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

COOPERARE – ȘTIINȚE SOCIOECONOMICE ȘI ȘTIINȚE UMANE

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

COOPERARE – MECANISM DE FINANȚARE CU PARTAJAREA RISCURILOR (RSFF)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

IDEI

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

CAPACITĂȚI – INFRASTRUCTURI DE CERCETARE

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

CAPACITĂȚI – CERCETARE ÎN BENEFICIUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (IMM)

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

CAPACITĂȚI – REGIUNI ALE CUNOAȘTERII

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

CAPACITĂȚI – POTENȚIAL DE CERCETARE

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

CAPACITĂȚI – ȘTIINȚA ÎN SOCIETATE

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

CAPACITĂȚI – ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

CAPACITĂȚI – MECANISM DE FINANȚARE CU PARTAJAREA RISCURILOR (RSFF)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

CAPACITĂȚI – SPRIJIN PENTRU O DEZVOLTARE COERENTĂ A POLITICILOR DE CERCETARE

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

EURATOM – ENERGIA PRIN FUZIUNE

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM – FISIUNE NUCLEARĂ ȘI PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

FINALIZAREA PROGRAMELOR-CADRU ANTERIOARE ȘI A ALTOR ACTIVITĂȚI

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

PROGRAMUL DE CERCETARE AL FONDULUI DE CERCETARE PENTRU CĂRBUNE ȘI OȚEL

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 08 — Total

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Comentarii

Aceste comentarii se aplică tuturor liniilor bugetare din prezentul titlu (cu excepția capitolului 08 22).

Aceste credite se vor utiliza în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cadrul celui de-al Șaptelea program-cadru și de difuzare a rezultatelor cercetării (2007-2013) (JO L 391, 30.12.2006, p. 1) și Regulamentul (Euratom) nr. 1908/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cadrul celui de-al Șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (2007-2011) (JO L 400, 30.12.2006, p. 1).

Pentru toate creditele din prezentul titlu se va aplica definiția întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) utilizată pentru programele specifice orizontale pentru IMM-uri din același program-cadru. Definiția este următoarea: „O întreprindere mică și mijlocie eligibilă este o entitate juridică care se încadrează în definiția IMM prevăzută de Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei și nu este un centru de cercetare, un institut de cercetare, o organizație de cercetare sub contract sau o societate de consultanță”. Toate activitățile de cercetare efectuate în cadrul celui de-al Șaptelea program-cadru vor fi realizate conform principiilor etice fundamentale [în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind cel de-al Șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1)], inclusiv cerințele privind bunăstarea animalelor. Acest lucru va include, în special, principiile prevăzute la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Se va ține cont în special de necesitatea consolidării eforturilor de îmbunătățire a participării și rolului femeilor în știință și cercetare.

Sunt, de asemenea, înscrise la aceste articole și posturi cheltuielile aferente reuniunilor, conferințelor, atelierelor și seminarelor științifice și tehnologice la nivel înalt și de interes european, organizate de către Comisie, finanțarea studiilor, a subvențiilor, a evaluărilor de programe specifice și programe-cadru și a analizelor și a evaluărilor științifice și tehnologice la nivel înalt efectuate în numele Uniunii în scopul descoperirii unor noi domenii de cercetare potrivite, inter alia, pentru acțiunea Uniunii, în cadrul Spațiului de Cercetare European și măsuri de monitorizare și difuzare a rezultatelor programelor, inclusiv pentru măsurile din cadrul programelor-cadru anterioare.

Aceste credite acoperă, de asemenea, cheltuielile administrative, inclusiv cheltuielile cu personalul, căruia i se aplică Statutul funcționarilor sau nu, informarea, publicațiile, funcționarea tehnică și administrativă și alte posturi de cheltuieli privind infrastructura internă, generate de realizarea obiectivului acțiunii din care fac parte integrantă, inclusiv pentru acțiunile și măsurile necesare pentru pregătirea și monitorizarea strategiei Uniunii privind cercetarea, dezvoltarea tehnologică și activități demonstrative.

Venituri rezultate din acorduri de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Elveția sau din Acordul european multilateral pentru dezvoltarea fuziunii (AEDF) vor fi înscrise la posturile 6 0 1 1 și 6 0 1 2 din situația veniturilor și pot conduce la deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar.

Participarea țărilor terțe sau a institutelor din țările terțe la cooperarea europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice este posibilă în cazul anumitor proiecte. Eventualele contribuții financiare vor fi înscrise la posturile 6 0 1 3 și 6 0 1 5 din situația veniturilor și pot conduce la deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar.

Veniturile statelor care participă la cooperarea europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice vor fi înscrise la postul 6 0 1 6 din situația veniturilor și pot conduce la deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar.

Eventualele venituri provenite din contribuțiile țărilor candidate și, după caz, ale țărilor din Balcanii de Vest, potențial candidate în vederea participării la programele Uniunii/Comunității, înscrise la postul 6 0 3 1 din situația veniturilor, pot conduce la deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul financiar.

Eventualele venituri din contribuția organismelor externe la activitățile Uniunii/Comunității vor fi înscrise la postul 6 0 3 3 din situația veniturilor și pot conduce la deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar.

Deschiderea de credite suplimentare se va face la articolul 08 22 04.

Pentru a putea atinge obiectivul de 15 % de participare a IMM-urilor la activitățile finanțate de aceste credite, astfel cum este prevăzut în Decizia nr. 1982/2006/CE, sunt necesare mai multe acțiuni specifice. Proiectele care se califică în temeiul programelor specifice în favoarea IMM-urilor trebuie să fie, în momentul în care îndeplinesc cerințele (tematice), eligibile pentru finanțare în baza programului tematic.

CAPITOLUL 08 04 — COOPERARE — NANOȘTIINȚE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE ȘI NOI TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

08 04

COOPERARE – NANOȘTIINȚE, NANOTEHNOLOGII, MATERIALE ȘI NOI TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE

08 04 01

Cooperare – Nanoștiințe, nanotehnologii, materiale și noi tehnologii de producție

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Cooperare – Nanoștiințe, nanotehnologii, materiale și noi tehnologii de producție – Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

Capitolul 08 04 — Total

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01
Cooperare – Nanoștiințe, nanotehnologii, materiale și noi tehnologii de producție

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Comentarii

Acțiunile întreprinse în acest domeniu sunt destinate să contribuie la atingerea masei critice a capacităților necesare pentru dezvoltarea și folosirea, în special cu privire la ecoeficiență și reducerea emisiilor de substanțe periculoase în mediu, a tehnologiilor de vârf care constituie baza produselor, serviciilor și metodelor de producție în anii viitori, bazate în principal pe cunoștințe și inteligență.

Trebuie asigurate credite suficiente pentru cercetarea nano în legătură cu evaluarea riscurilor pentru sănătate și mediu, având în vedere că doar 5-10 % din cercetarea nano la nivel mondial este dedicată acestui scop.

Sunt, de asemenea, imputate cheltuielile aferente reuniunilor, conferințelor, atelierelor și seminarelor științifice sau tehnologice la nivel înalt și de interes european, organizate de către Comisie, finanțarea studiilor, subvenții, monitorizări și evaluări de programe specifice, finanțarea secretariatului IMS, studiile și evaluările științifice sau tehnologice la nivel înalt, precum și acțiunile întreprinse în cadrul programelor-cadru anterioare.

Contribuțiile statelor AELS în conformitate cu Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 82 și Protocolul nr. 32, se adaugă creditelor înscrise la acest articol. Cu titlu informativ, aceste sume provin din contribuțiile statelor AELS înscrise la articolul 6 3 0 din situația veniturilor care constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul financiar și conduc la deschiderea de credite corespunzătoare și la execuție în cadrul anexei „Spațiul Economic European” la prezenta parte din situația cheltuielilor din această secțiune, care face parte integrantă din bugetul general.

Temei juridic

Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al Șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cel de-al Șaptelea program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013) (JO L 391, 30.12.2006, p. 1).

Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de-al Șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 86).

TITLUL 09

SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ ȘI MEDIA

Titlul

Capitolul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

09 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ ȘI MEDIA

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

CADRU DE REGLEMENTARE PENTRU AGENDA DIGITALĂ

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

ADOPTAREA TIC

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

COOPERARE – TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

CAPACITĂȚI – INFRASTRUCTURI DE CERCETARE

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

Titlul 09 — Total

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

CAPITOLUL 09 04 — COOPERARE — TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

09 04

COOPERARE – TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȚI COMUNICAȚIILOR (TIC)

09 04 01

Sprijin pentru cooperarea în materie de cercetare în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC – Cooperare)

09 04 01 01

Sprijin pentru cooperarea în materie de cercetare în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC – Cooperare)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Cooperare – Tehnologiile informației și comunicațiilor – Întreprinderea comună ARTEMIS

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Cooperare – Tehnologiile informației și comunicațiilor – Cheltuieli de sprijin pentru întreprinderea comună ARTEMIS

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Cooperare – Tehnologiile informației și comunicațiilor – Întreprinderea comună ENIAC

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Cooperare – Tehnologiile informației și comunicațiilor – Cheltuieli de sprijin pentru întreprinderea comună ENIAC

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

Articolul 09 04 01 — Total parțial

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Credite provenite din contribuțiile unor terțe părți (care nu fac parte din Spațiul Economic European) la cercetarea și dezvoltarea tehnologică

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Finalizarea programelor-cadru anterioare ale Comunității Europene (înainte de 2007)

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635

 

Capitolul 09 04 — Total

 

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 04 01
Sprijin pentru cooperarea în materie de cercetare în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC – Cooperare)

09 04 01 01
Sprijin pentru cooperarea în materie de cercetare în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC – Cooperare)

Buget 2011

Bugetul rectificativ nr. 6/2011

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

Comentarii

Obiectivul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) și al temei „Tehnologiile informației și comunicațiilor” din cadrul programului specific „Cooperare” este de a îmbunătăți competitivitatea industriei europene și de a permite Europei să controleze și să modeleze evoluțiile viitoare ale TIC, astfel încât să fie îndeplinite cerințele societății și ale economiei.

Activitățile vor consolida baza științifică și tehnologică a Europei și îi vor asigura statutul de lider mondial în domeniul TIC, vor contribui la orientarea și stimularea inovării prin utilizarea TIC și vor garanta că progresul TIC este transformat rapid în avantaje pentru cetățenii, întreprinderile, industria și administrațiile publice din Europa.

Tema „TIC” stabilește prioritățile cercetării strategice în jurul unor piloni de tehnologie fundamentali, asigură integrarea completă a tehnologiilor și furnizează cunoștințele și mijloacele necesare pentru dezvoltarea unei game largi de aplicații TIC inovatoare.

Activitățile valorifică progresele industriale și tehnologice din sectorul TIC și îmbunătățesc avantajul concurențial al unor importante sectoare intensive în TIC – atât prin intermediul unor produse și servicii inovatoare și de mare valoare bazate pe TIC, cât și prin procese organizaționale noi sau îmbunătățite în întreprinderi și administrații în egală măsură. Tema va sprijini, de asemenea, alte politici ale Uniunii prin mobilizarea TIC pentru a răspunde cerințelor publicului și ale societății.

Activitățile acoperă acțiunile de colaborare, acțiunile în rețea și inițiativele de coordonare a programelor naționale. La acest articol se înscriu, de asemenea, costurile privind experții independenți care oferă asistență pentru evaluarea propunerilor și revizuirea proiectelor, costurile aferente evenimentelor, reuniunilor, conferințelor, atelierelor și seminarelor de interes european organizate de Comisie, costurile aferente studiilor, analizelor și evaluărilor, costurile aferente acțiunilor de monitorizare și evaluare a programelor specifice și a programelor-cadru, precum și costurile aferente acțiunilor de monitorizar