ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.016.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 16

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
19 ianuarie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011

1

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 37/2012 al Comisiei din 18 ianuarie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

33

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 38/2012 al Comisiei din 18 ianuarie 2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse în perioada 6-13 ianuarie 2012 în cadrul subcontingentului III din cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

35

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 39/2012 al Comisiei din 18 ianuarie 2012 privind eliberarea licențelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna ianuarie 2012 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită și mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

37

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 40/2012 al Comisiei din 18 ianuarie 2012 privind eliberarea licențelor de import de usturoi în subperioada 1 martie 2012-31 mai 2012

38

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 41/2012 al Comisiei din 18 ianuarie 2012 de suspendare a depunerii de cereri de licențe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

40

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 42/2012 al Comisiei din 18 ianuarie 2012 privind eliberarea licențelor de import și atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii ianuarie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

42

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

19.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 36/2012 AL CONSILIULUI

din 18 ianuarie 2012

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (2).

(2)

Consiliul a extins domeniul de aplicare a măsurilor împotriva Siriei pe care le-a adoptat prin regulamentele Consiliului din 2 septembrie, 23 septembrie, 13 octombrie și 14 noiembrie 2011 (3), precum și prin regulamentele de aplicare succesive ale Consiliului (4) care au adus modificări și completări ale listei de persoane și entități vizate. Alte măsuri, care nu intră în domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, sunt stabilite în deciziile PESC corespunzătoare ale Consiliului (5).

(3)

Având în vedere continuarea represiunii violente și a încălcării drepturilor omului de către guvernul Siriei, Decizia 2011/782/PESC prevede măsuri suplimentare, și anume o interdicție privind exportul de echipamente de monitorizare a telecomunicațiilor pentru utilizarea de către regimul sirian, o interdicție privind participarea la anumite proiecte de infrastructură și realizarea de investiții în astfel de proiecte, precum și restricții suplimentare cu privire la transferurile de fonduri și furnizarea de servicii financiare.

(4)

Ar trebui să se clarifice faptul că depunerea și transmiterea documentelor necesare către o bancă în scopul transferului final al acestora către o persoană, entitate sau organism care nu este inclus pe listă pentru a declanșa plăți permise în temeiul articolului 20 nu constituie punere la dispoziție de fonduri în sensul articolului 14.

(5)

Competența de modificare a listei cuprinse în anexele II și IIa la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere situația politică gravă din Siria, precum și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2011/782/PESC.

(6)

Procedura de modificare a listelor de la anexele II și IIa la prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

(7)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (6) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (7).

(8)

Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare.

(9)

Având în vedere amploarea modificărilor introduse, considerate împreună cu diversele măsuri adoptate deja în ceea ce privește Siria, este necesar să se consolideze toate măsurile în cadrul unui nou regulament care abrogă și înlocuiește Regulamentul (UE) nr. 442/2011.

(10)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DEFINIȚII

Articolul 1

În scopul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„sucursală” a unei instituții financiare sau de credit înseamnă un sediu al unei instituții financiare sau de credit, care este subordonat din punct de vedere juridic acesteia și care efectuează în mod direct, în totalitate sau în parte, operațiunile inerente activității desfășurate de instituțiile financiare sau de credit;

(b)

„servicii de brokeraj” înseamnă:

(i)

negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii dintr-o țară terță către oricare altă țară terță sau

(ii)

vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii care se află în țări terțe, în vederea transferului lor către o altă țară terță.

(c)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legea care i se aplică, comportă unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligație, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă derivând din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(d)

„instituție de credit” înseamnă o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (8), inclusiv sucursalele acesteia din interiorul sau din afara Uniunii;

(e)

„țiței și produse petroliere” înseamnă produsele enumerate în anexa IV;

(f)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(g)

„instituție financiară” înseamnă:

(i)

o întreprindere, alta decât o instituție de credit, care efectuează una sau mai multe dintre operațiunile incluse la punctele 2-12 și punctele 14 și 15 din anexa I la Directiva 2006/48/CE, inclusiv activitățile specifice birourilor de schimb valutar (bureaux de change);

(ii)

o companie de asigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viață (9), în măsura în care aceasta efectuează activități reglementate de directiva respectivă;

(iii)

o firmă de investiții astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (10);

(iv)

un organism de plasament colectiv care își comercializează unitățile sau acțiunile sau

(v)

un intermediar de asigurări, în sensul articolului 2 alineatul (5) din Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurări (11), cu excepția intermediarilor menționați la articolul 2 alineatul (7) din directiva menționată, atunci când aceștia efectuează operațiuni privind asigurările de viață și alte servicii de investiții conexe;

inclusiv sucursalele acesteia, atât din interiorul, cât și din afara Uniunii;

(h)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiune menită să împiedice utilizarea acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(i)

„înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare a fondurilor, în orice mod, care ar avea drept rezultat orice modificare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(j)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nu exclusiv:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună executare sau alte angajamente financiare;

(vi)

scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau de resurse financiare;

(k)

termenul „produse” include articole, materiale și echipamente;

(l)

„asigurare” înseamnă o înțelegere sau un angajament prin care una sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt obligate, în schimbul achitării unei plăți, să ofere uneia sau mai multor persoane, în eventualitatea materializării unui risc, o indemnizație sau un beneficiu stabilit prin înțelegere sau prin angajament;

(m)

„reasigurare” înseamnă activitatea care constă în acceptarea riscurilor cedate de o societate de asigurare sau de o altă societate de reasigurare sau, în cazul asociației de subscriptori cunoscută sub numele de Lloyd’s, activitatea care constă în acceptarea riscurilor, cedate de orice membru al Lloyd’s, de către o societate de asigurare sau de reasigurare, alta decât asociația de subscriptori cunoscută sub numele de Lloyd’s;

(n)

„instituție de credit sau financiară siriană” înseamnă:

(i)

orice instituție de credit sau financiară cu sediul în Siria, inclusiv Banca Centrală a Siriei;

(ii)

orice sucursală sau filială, atunci când intră în domeniul de aplicare a articolului 35, a unei instituții de credit sau financiare cu sediul în Siria;

(iii)

orice sucursală sau filială, atunci când nu intră în domeniul de aplicare a articolului 35, a unei instituții de credit sau financiare cu sediul în Siria;

(iv)

orice instituție de credit sau financiară care nu își are sediul în Siria, dar este controlată de una sau mai multe persoane sau entități cu sediul în Siria;

(o)

„persoană, entitate sau organism sirian” înseamnă:

(i)

statul sirian sau orice autoritate publică a acestuia;

(ii)

orice persoană fizică din Siria sau cu reședința în Siria;

(iii)

orice persoană juridică, entitate sau organism care își are sediul social în Siria;

(iv)

orice persoană juridică, entitate sau organism, aflat pe teritoriul Siriei sau în afara acestuia, care este deținut sau controlat, direct sau indirect, de una sau mai multe dintre persoanele sau organismele sus-menționate;

(p)

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic în legătură cu repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere de cunoștințe sau calificări profesionale sau servicii de consultanță; inclusiv asistența acordată pe cale verbală;

(q)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul aerian al acestor state;

CAPITOLUL II

RESCTRICȚII PRIVIND EXPORTURILE ȘI IMPORTURILE

Articolul 2

(1)   Se interzice:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, enumerate în anexa I, originare sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

(b)

participarea cu bună știință și intenționată la activitățile care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la litera (a).

(2)   Alineatul (1) nu se aplică îmbrăcămintei de protecție, inclusiv vestelor antiglonț și căștilor exportate temporar către Siria de către personalul Organizației Națiunilor Unite (ONU), al Uniunii sau al statelor sale membre, de către reprezentanții media, de către lucrătorii umanitari, personalul de asistență pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uz personal.

(3)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), autoritățile competente din statele membre enumerate în anexa III pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipament care ar putea fi utilizat în scopuri de represiune internă, în condițiile pe care le consideră adecvate, dacă stabilesc că acest echipament este destinat exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție.

Articolul 3

(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică privind produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (12) (denumită în continuare „Lista comună cuprinzând produsele militare”) sau privind furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe lista respectivă, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau servicii de brokeraj pentru echipamente care pot fi folosite în scopul represiunii interne, enumerate în anexa I, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

(c)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună cuprinzând produsele militare sau în anexa I, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

(d)

participarea cu bună știință și intenționată la activitățile care au ca obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a) – (c).

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), interdicțiile menționate nu se aplică furnizării de asistență tehnică, de finanțare și de asistență financiară în legătură cu:

asistența tehnică destinată exclusiv sprijinirii Forței Organizației Națiunilor Unite pentru supravegherea demilitarizării (UNDOF);

echipamente militare neletale sau echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție, ori programelor de consolidare a instituțiilor ONU și ale Uniunii, ori operațiunilor Uniunii sau ale ONU de gestionare a crizelor; sau

vehicule care nu sunt destinate luptei, prevăzute cu materiale pentru a asigura protecție balistică, destinate exclusiv utilizării pentru protecția personalului Uniunii și al statelor sale membre în Siria;

cu condiția ca o astfel de dispoziție să fi fost aprobată în prealabil de către autoritatea competentă a unui stat membru, după cum se menționează pe site-urile internet enumerate în anexa III.

Articolul 4

(1)   Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de echipamente, tehnologie sau produse software identificate în anexa V, care provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru a fi utilizate în Siria, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a statului membru relevant, identificată pe site-urile internet menționate în anexa III, a acordat o autorizație prealabilă în acest sens.

(2)   Autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe site-urile de internet menționate în anexa III, nu acordă nicio autorizație în temeiul alineatului (1) în cazul în care au motive întemeiate să determine că echipamentele, tehnologia sau produsele software în cauză ar fi utilizate pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul sirian sau în numele acestuia, a comunicațiilor prin internet sau telefon în Siria.

(3)   Anexa V include numai echipamentele, tehnologia sau produsele software care ar putea fi utilizate pentru monitorizarea sau interceptarea comunicațiilor prin internet sau telefon.

(4)   Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de patru săptămâni de la autorizare.

Articolul 5

(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu echipamentele, tehnologia sau produsele software identificate în anexa V ori în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor și a tehnologiei identificate în anexa V sau cu furnizarea, instalarea, operarea sau modernizarea oricărui produs software identificat în anexa V, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru a fi utilizate în Siria;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară în legătură cu echipamentele, tehnologia și produsele software identificate în anexa V, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru a fi utilizate în Siria;

(c)

furnizarea oricărui serviciu de monitorizare sau de interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului, de orice natură, către sau în beneficiul direct sau indirect al statului sirian, al guvernului acestuia, al organismelor, societăților și agențiilor sale publice sau al oricărei persoane sau entități care acționează în nume propriu sau sub conducerea acestora; și

(d)

participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a), (b) sau (c) de mai sus;

cu excepția cazului în care autoritatea competentă a statului membru relevant, identificată pe site-urile internet menționate în anexa III, a acordat o autorizație prealabilă în acest sens, în baza articolului 4 alineatul (2).

2.   În sensul alineatului 1 litera (c), „servicii de monitorizare sau de interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului” înseamnă servicii care furnizează, utilizând echipamentele, tehnologia sau produsele software, astfel cum sunt identificate în anexa V, acces la telecomunicațiile primite sau efectuate și la datele asociate convorbirilor, precum și transmiterea acestora, în scopul extragerii, decodării, înregistrării, prelucrării, analizării și stocării acestora sau al oricărei alte activități conexe.

Articolul 6

Se interzice:

(a)

importul de țiței sau de produse petroliere în Uniune dacă acestea:

(i)

provin din Siria; sau

(ii)

au fost exportate din Siria;

(b)

achiziționarea de țiței sau de produse petroliere care se află în Siria sau care provin din această țară;

(c)

transportul de țiței sau de produse petroliere dacă acestea provin din Siria sau sunt exportate din Siria spre orice altă țară;

(d)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv produse financiare derivate, precum și servicii de asigurare și reasigurare, legate de interdicțiile prevăzute la literele (a), (b) și (c); și

(e)

participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect, în mod direct sau indirect, eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a), (b) (c) sau (d).

Articolul 7

Interdicțiile prevăzute la articolul 6 nu se aplică în cazul:

(a)

executării, la 15 noiembrie 2011 sau înainte de această dată, a unei obligații care decurge dintr-un contract încheiat înainte de 2 septembrie 2011, cu condiția ca persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care dorește să îndeplinească obligația în cauză să fi notificat activitatea sau tranzacția respectivă, cu cel puțin șapte zile lucrătoare în avans, autorității competente din statul membru în care este stabilită, menționată pe site-urile internet enumerate în anexa III; sau

(b)

achiziționării de țiței sau de produse petroliere care au fost exportate din Siria înainte de 2 septembrie 2011 sau, în cazul în care exportul s-a realizat în conformitate cu dispozițiile de la litera (a), la data de 15 noiembrie 2011 sau înainte de această dată.

Articolul 8

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al echipamentelor sau tehnologiilor enumerate în anexa VI, către orice persoană, entitate sau organism sirian sau în scopul utilizării în Siria.

(2)   Anexa VI cuprinde echipamente și tehnologii-cheie pentru următoarele sectoare esențiale ale industriei siriene a petrolului și gazelor naturale:

(a)

explorarea țițeiului și a gazelor naturale;

(b)

producția țițeiului și a gazelor naturale;

(c)

rafinarea;

(d)

lichefierea gazelor naturale.

(3)   Anexa VI nu cuprinde articole care figurează pe Lista comună cuprinzând produsele militare.

Articolul 9

Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj cu privire la echipamentele și tehnologiile enumerate în anexa VI sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în anexa VI, către orice persoană, entitate sau organism sirian sau în scopul utilizării în Siria;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară în legătură cu echipamentele și tehnologiile enumerate în anexa VI, către orice persoană, entitate sau organism sirian și

(c)

participarea cu bună știință și în mod intenționat la orice activitate care are drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a) sau (b).

Articolul 10

(1)   Interdicțiile prevăzute la articolele 8 și 9 nu se aplică executării unei obligații în baza unui contract care a fost atribuit sau încheiat înainte de 19 ianuarie 2012, cu condiția ca persoana sau entitatea care încearcă să beneficieze de dispozițiile prezentului articol să fi notificat, cu cel puțin 21 de zile calendaristice înainte, autoritatea competentă a statului membru în care este stabilită, identificată pe site-urile internet enumerate în anexa III.

(2)   În sensul prezentului articol, un contract este „atribuit” unei persoane sau entități în cazul în care o confirmare scrisă explicită a atribuirii contractului persoanei sau entității respective a fost trimisă de către cealaltă parte contractantă, în urma încheierii unei proceduri oficiale de ofertare.

Articolul 11

Se interzic vânzarea, aprovizionarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, al bancnotelor și al monedelor noi siriene, tipărite sau emise în Uniune, către Banca Centrală a Siriei.

CAPITOLUL III

RESTRICȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ

Articolul 12

1.   Se interzice:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente sau tehnologie care să fie utilizate în construcția sau instalarea în Siria a unor noi centrale electrice pentru producerea de energiei electrică, astfel cum sunt enumerate în anexa VII;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență financiară sau tehnică în legătură cu orice proiect menționat la litera (a).

2.   Această interdicție nu se aplică executării unei obligații în baza unui contract sau acord care a fost încheiat înainte de 19 ianuarie 2012, cu condiția ca persoana sau entitatea care încearcă să beneficieze de dispozițiile prezentului articol să fi notificat, cu cel puțin 21 de zile calendaristice înainte, autoritatea competentă a statului membru în care este stabilită, identificată pe site-urile internet enumerate în anexa III.

CAPITOLUL IV

RESTRICȚII PRIVIND FINANȚAREA ANUMITOR ÎNTREPRINDERI

Articolul 13

(1)   Se interzice:

(a)

acordarea oricărui împrumut financiar sau credit oricărei persoane, oricărei entități sau oricărui organism sirian menționat la alineatul (2);

(b)

achiziționarea sau extinderea unei participații la orice persoană, entitate sau organism sirian menționat la alineatul (2);

(c)

crearea unei întreprinderi comune cu orice persoană, entitate sau organism sirian menționat la alineatul (2);

(d)

participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la litera (a), (b) sau (c).

(2)   Interdicțiile de la alineatul (1) se aplică oricărei persoane, oricărei entități sau oricărui organism sirian implicat în:

(a)

explorarea, producția sau rafinarea țițeiului sau

(b)

construcția sau instalarea unei noi centrale electrice pentru producerea de energie electrică.

(3)   Doar în sensul alineatului (2), se aplică următoarele definiții:

(a)

„explorarea țițeiului” include explorarea, prospectarea și gestionarea rezervelor de țiței, precum și furnizarea de servicii geologice legate de aceste rezerve;

(b)

„rafinarea țițeiului” înseamnă prelucrarea, condiționarea sau pregătirea petrolului pentru vânzarea finală de carburanți.

(4)   Interdicțiile de la alineatul (1):

(a)

nu aduc atingere îndeplinirii unei obligații care decurge din contracte sau acorduri privind:

(i)

explorarea, producția și rafinarea țițeiului, care au fost încheiate înainte de 23 septembrie 2011;

(ii)

construcția sau instalarea de noi centrale electrice pentru producerea de energiei electrică, încheiate înainte de 19 ianuarie 2012.

(b)

nu împiedică prelungirea unei participații legate de:

(i)

explorarea, producția și rafinarea țițeiului, dacă o astfel de prelungire reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat înainte de 23 septembrie 2011;

(ii)

construcția sau instalarea de noi centrale electrice pentru producerea de energiei electrică, dacă o astfel de prelungire constituie o obligație în temeiul unui acord încheiat înainte de 19 ianuarie 2012.

CAPITOLUL V

ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

Articolul 14

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele incluse pe lista din anexele II și IIa.

(2)   Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor incluse pe lista din anexele II și IIa, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(3)   Se interzice participarea cu bună știință și intenționată la activitățile care au ca obiect sau efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 15

(1)   Anexele II și IIa cuprind următoarele:

(a)

anexa II cuprinde o listă a persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor care, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Decizia 2011/782/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind persoane sau entități responsabile de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, persoane sau entități care beneficiază de avantaje din partea regimului sau care sprijină regimul, precum și persoane fizice sau juridice și entitățile asociate cu acestea și care nu fac obiectul articolului 21 din prezentul regulament;

(b)

anexa IIa cuprinde lista entităților care, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Decizia 2011/782/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind entități asociate cu persoanele sau entitățile responsabile de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria ori cu persoanele sau entitățile care beneficiază de avantaje din partea regimului sau care sprijină regimul și care fac obiectul articolului 21 din prezentul regulament.

(2)   Anexele II și IIa cuprind justificarea includerii pe listă a persoanelor, entităților și organismelor vizate.

(3)   Anexele II și IIa includ, de asemenea, atunci când acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților și a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 16

Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente din statele membre menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce s-a stabilit că aceste fonduri sau resurse economice:

(a)

sunt necesare pentru a acoperi nevoile esențiale ale persoanelor incluse pe lista din anexele II și IIa și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;

(b)

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

sunt destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate;

(d)

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizație specială;

(e)

urmează să fie plătită în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale;

(f)

sunt necesare în scop umanitar, cum ar fi acordarea și facilitarea acordării de ajutor umanitar, livrarea de materiale și bunuri necesare pentru nevoile esențiale ale civililor, inclusiv alimente și materiale agricole pentru producerea acestora, medicamente, sau pentru evacuările din Siria.

Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de patru săptămâni de la acordarea autorizației.

Articolul 17

Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente din statele membre menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce s-a stabilit că asigurarea unor astfel de fonduri sau resurse economice este necesară pentru necesități esențiale privind energia ale populației civile din Siria, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat celorlalte state membre și Comisiei, pentru fiecare contract de livrare și cu cel puțin patru săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizație specială.

Articolul 18

Prin derogare de la dispozițiile articolului 14, autoritățile competente ale statelor membre menționate în anexa III pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice în cauză fac obiectul unui privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral, instituit anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul menționat la articolul 14 a fost inclus în anexa II sau IIa, sau fac obiectul unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate anterior acelei date;

(b)

fondurile sau resursele economice în cauză vor fi utilizate exclusiv pentru a onora creanțele garantate printr-o astfel de măsură sau recunoscute ca valide prin această hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;

(c)

măsura sau hotărârea nu este în beneficiul unei persoane, entități sau organism inclus pe lista din anexa II sau IIa; și

(d)

recunoașterea privilegiului sau a hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

Articolul 19

(1)   Articolul 14 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective sau

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care contul a devenit obiectul prezentului regulament,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 14 alineatul (1).

(2)   Articolul 14 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflat pe listă, cu condiția ca sumele suplimentare primite în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

Articolul 20

Prin derogare de la articolul 14, în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism inclus pe listele din anexele II și IIa trebuie să efectueze o plată în baza unui contract, a unui acord încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză sau a unei obligații care a apărut pentru acestea înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv au fost identificate, autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile internet din anexa III, pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca plata să nu fie recepționată direct sau indirect de o persoană sau o entitate menționată la articolul 14.

Articolul 21

Prin derogare de la articolul 14 alineatul (1), o entitate inclusă pe lista din anexa IIa poate efectua, pentru o perioadă de două luni de la data la care a fost inclusă pe listă, o plată din fondurile sau resursele economice înghețate care au fost încasate de entitatea respectivă după data la care a fost inclusă pe listă, cu condiția ca:

(a)

o astfel de plată să fie exigibilă în baza unui contract comercial; și

(b)

autoritatea competentă din statul membru relevant să fi stabilit că plata nu va fi primită direct sau indirect de către o persoană sau o entitate inclusă pe listele din anexa II sau din anexa IIa.

Articolul 22

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează, sau a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

CAPITOLUL VI

RESTRICȚII PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI ȘI SERVICIILE FINANCIARE

Articolul 23

Banca Europeană de Investiții (BEI):

(a)

are interdicția de a pune la dispoziție orice fonduri sau de a efectua orice plată în temeiul sau în legătură cu orice acord de împrumut existent încheiat între statul sirian sau orice autoritate publică din acest stat și BEI; și

(b)

suspendă toate contractele existente de servicii de asistență tehnică legate de proiecte finanțate în temeiul acordurilor de împrumut menționate la litera (a), care sunt destinate a fi în beneficiul direct sau indirect al statului sirian sau al oricărei autorități publice din acest stat și care urmează să fie derulate în Siria.

Articolul 24

Se interzice:

(a)

vânzarea sau cumpărarea de obligațiuni publice sau garantate de stat, emise după 19 ianuarie 2012, în mod direct sau indirect, către sau de la următoarele entități:

(i)

statul sirian sau guvernul acestuia, precum și organismele publice, societățile și agențiile sale;

(ii)

orice instituție financiară sau de credit siriană;

(iii)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctele (i) sau (ii) sau la indicațiile acestuia;

(iv)

o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea unei persoane, a unei entități sau a unui organism menționat la punctele (i), (ii) sau (iii) sau controlat de acesta.

(b)

furnizarea de servicii de brokeraj cu privire la obligațiuni publice sau garantate de stat emise după 19 ianuarie 2012 unei persoane, entități sau unui organism menționat la litera (a);

(c)

oferirea de asistență unei persoane, unei entități sau unui organism menționat la litera (a) în vederea emisiunii de obligațiuni publice sau garantate de stat, prin furnizarea de servicii de brokeraj, de publicitate sau a oricăror altor servicii cu privire la obligațiunile respective.

Articolul 25

(1)   Se interzice instituțiilor de credit și financiare aflate sub incidența articolului 35:

(a)

să deschidă un nou cont bancar cu orice instituție de credit sau financiară siriană;

(b)

să stabilească o nouă relație de corespondent bancar cu orice instituție de credit sau financiară siriană;

(c)

să deschidă un nou birou de reprezentanță în Siria sau să înființeze o nouă sucursală sau filială în Siria;

(d)

să înființeze o nouă întreprindere comună cu orice instituție de credit sau financiară siriană.

(2)   Se interzice:

(a)

autorizarea deschiderii unui birou de reprezentanță sau înființarea unei sucursale sau a unei filiale în Uniune de către orice instituție financiară sau de credit siriană;

(b)

încheierea de acorduri pentru sau în numele oricărei instituții de credit sau financiare siriene cu privire la deschiderea unui birou de reprezentanță sau la înființarea unei sucursale sau a unei filiale în Uniune;

(c)

acordarea unei autorizații pentru preluarea și continuarea activităților unei instituții de credit sau financiare sau pentru orice alte activități economice care necesită autorizarea prealabilă, de către un birou de reprezentanță, o sucursală sau o filială a unei instituții de credit sau financiare siriene, în cazul în care biroul de reprezentanță, sucursala sau filiala nu au fost operaționale înainte de 19 ianuarie 2012;

(d)

dobândirea sau extinderea unei participații sau dobândirea oricărei alte participații în capitalurile proprii la o instituție de credit sau financiară care intră sub incidența articolului 35, de către orice instituție de credit și financiară siriană.

Articolul 26

(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea de servicii de asigurare și de reasigurare:

(i)

statului sirian, guvernului său, organismelor publice, societăților sau agențiilor sale; sau

(ii)

unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, atunci când acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctul (i), sau la indicațiile acestuia;

(b)

participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la litera (a).

(2)   Alineatul (1) litera (a) nu se aplică furnizării de asigurări obligatorii sau de răspundere civilă către persoane, entități sau organisme siriene stabilite în Uniune sau furnizării de asigurări pentru misiunile diplomatice sau consulare siriene în Uniune.

(3)   Alineatul (1) litera (a) punctul (ii) nu se aplică furnizării de asigurări, inclusiv asigurări de sănătate și de călătorie persoanelor care acționează în nume propriu, precum și de reasigurări referitoare la acestea.

Alineatul (1) litera (a) punctul (ii) nu împiedică furnizarea unei asigurări sau reasigurări proprietarului unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul navlosit de către o persoană, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1) litera (a) punctul (i) care nu figurează în anexele II sau IIa.

În sensul alineatului (1) litera (a) punctul (ii), nu se consideră că o persoană, o entitate sau un organism acționează la indicațiile unei persoane, ale unei entități sau ale unui organism menționat la alineatul (1) litera (a) punctul (i) în cazurile în care aceste indicații servesc transbordării, încărcării, descărcării sau tranzitării în siguranță a unei nave sau aeronave aflate cu titlu temporar în apele siriene sau în spațiul aerian sirian.

(4)   Prezentul articol interzice prelungirea sau reînnoirea acordurilor de asigurare și reasigurare încheiate înainte de 19 ianuarie 2012 (cu excepția cazului în care există o obligație contractuală a asiguratorului sau a reasiguratorului să accepte o extindere sau reînnoire a unei polițe), însă, fără a aduce atingere articolului 14 alineatul (2), nu interzice respectarea acordurilor încheiate înainte de această dată.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 27

Nicio pretenție, inclusiv de indemnizare sau de despăgubire sau orice altă pretenție de aceeași natură, cum ar fi pretenții în compensare, sancțiuni financiare sau pretenții de chemare în garanție, cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare, inclusiv pretenții care rezultă din acreditive și instrumente similare în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei desfășurare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, nu ar trebui să fie admisă în favoarea guvernului Siriei sau a organismelor, societăților și agențiilor publice ale acestuia, sau a oricărei persoane sau entități care emite o pretenție prin intermediul sau în beneficiul acestuia.

Articolul 28

Interdicțiile prevăzute în prezentul regulament nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a bănui că acțiunile lor ar încălca interdicția în cauză.

Articolul 29

(1)   Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează imediat orice informații care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 14, autorităților competente din statele membre, menționate pe site-urile internet enumerate pe lista din anexa III, în care își au reședința ori sediul și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă respectivă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

2.   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 30

Statele membre și Comisia se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică reciproc orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Articolul 31

Comisia este împuternicită să modifice anexa III pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 32

(1)   În cazul în care Consiliul decide să aplice măsurile menționate la articolul 14 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, acesta modifică anexa II sau anexa IIa în consecință.

(2)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționat la alineatul (1), fie direct, dacă dispune de adresa acestuia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4)   Listele din anexele II și IIa se revizuiesc periodic și cel puțin la fiecare 12 luni.

Articolul 33

(1)   Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(2)   După 19 ianuarie 2012, statele membre notifică, fără întârziere, aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 34

În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa III.

Articolul 35

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 36

Regulamentul (UE) nr. 442/2011 se abrogă.

Articolul 37

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

N. WAMMEN


(1)  JO L 319, 2.12.2011, p. 56.

(2)  JO L 121, 10.5.2011, p. 1.

(3)  Regulamentele (UE) nr. 878/2011 (JO L 228, 3.9.2011, p. 1), (UE) nr. 950/2011 (JO L 247, 24.9.2011, p. 3), (UE) nr. 1011/2011 (JO L 269, 14.10.2011, p. 18), (UE) nr. 1150/2011 (JO L 296, 15.11.2011, p. 1) ale Consiliului.

(4)  Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 504/2011 (JO L 136, 24.5.2011, p. 45), (UE) nr. 611/2011 (JO L 164, 24.6.2011, p. 1), (UE) nr. 755/2011 (JO L 199, 2.8.2011, p. 33), (UE) nr. 843/2011 (JO L 218, 24.8.2011, p. 1), (UE) nr. 1151/2011 (JO L 296, 15.11.2011, p. 3) ale Consiliului.

(5)  Decizia de punere în aplicare 2011/302/PESC a Consiliului (JO L 136, 24.5.2011, p. 91), Decizia de punere în aplicare 2011/367/ PESC a Consiliului (JO L 164, 24.6.2011, p. 14), Decizia de punere în aplicare 2011/488/ PESC a Consiliului (JO L 199, 2.8.2011, p. 74), Decizia de punere în aplicare 2011/515/ PESC a Consiliului (JO L 218, 24.8.2011, p. 20), Decizia 2011/522/ PESC a Consiliului (JO L 228, 3.9.2011, p. 16), Decizia 2011/628/ PESC a Consiliului (JO L 247, 24.9.2011, p. 17), Decizia 2011/684/ PESC a Consiliului (JO L 269, 14.10.2011, p. 33), Decizia 2011/735/ PESC a Consiliului (JO L 296, 15.11.2011, p. 53), Decizia de punere în aplicare 2011/736/ PESC a Consiliului (JO L 296, 15.11.2011, p. 55).

(6)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(7)  OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.

(8)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(9)  JO L 345, 19.12.2002, p. 1.

(10)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(11)  JO L 9, 15.1.2003, p. 3.

(12)  JO C 86, 18.3.2011, p. 1.


ANEXA I

LISTA ECHIPAMENTELOR CARE AR PUTEA FI UTILIZATE PENTRU REPRESIUNEA INTERNĂ, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLELE 2 ȘI 3

1.

Arme de foc, muniții și accesorii aferente, după cum urmează:

1.1

arme de foc nespecificate la ML 1 și ML 2 din Lista comună cuprinzând produsele militare;

1.2

muniții special concepute pentru armele de foc enumerate la punctul 1.1 și componente special proiectate pentru acestea;

1.3

dispozitive de ochire care nu se află sub incidența Listei comune cuprinzând produsele militare.

2.

Bombe și grenade care nu se află sub incidența Listei comune cuprinzând produsele militare.

3.

Vehicule, după cum urmează:

3.1

vehicule echipate cu tun de apă, concepute sau modificate special în scopul restabilirii ordinii publice în urma unei revolte;

3.2

vehicule special concepute sau modificate pentru a fi electrificate în vederea respingerii atacurilor la frontieră;

3.3

vehicule special proiectate sau modificate pentru a înlătura baricadele, inclusiv echipamente pentru construcții prevăzute cu protecție balistică;

3.4

vehicule concepute special pentru transportul sau transferul prizonierilor sau/și al deținuților;

3.5

vehicule concepute special pentru desfășurarea barierelor mobile;

3.6

componente pentru vehiculele menționate la punctele 3.1-3.5, special concepute în scopul restabilirii ordinii publice în urma unei revolte.

Nota 1

Nu intră sub incidența prezentului punct vehiculele concepute special în scopul stingerii incendiilor.

Nota 2

În sensul punctului 3.5, termenul „vehicule” include remorcile.

4.

Substanțe explozive și echipamente aferente, după cum urmează:

4.1

echipamente și dispozitive concepute special pentru a declanșa explozii cu mijloace electrice sau neelectrice, inclusiv dispozitivele de incendiere, detonatoarele, aprinzătoarele, releele de detonare și fitilurile detonante și componentele acestora, special concepute, cu excepția celor concepute special pentru un anumit uz comercial, constând în acționarea sau operarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau dispozitive a căror funcție nu este declanșarea de explozii (de exemplu, dispozitive de umflare a airbagurilor de mașină, protectoarele de supratensiune ale declanșatoarelor instalațiilor de stingere a incendiilor);

4.2

încărcături explozive cu tăiere lineară care nu se află sub incidența Listei comune cuprinzând produsele militare;

4.3

alți explozivi care nu se află sub incidența Listei comune cuprinzând produsele militare și substanțele aferente, după cum urmează:

(a)

amatol;

(b)

nitroceluloză (care conține mai mult de 12,5 % azot);

(c)

nitroglicol;

(d)

tetranitrat de pentaeritritol (PETN);

(e)

clorură de picril;

(f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Echipamente de protecție nespecificate la ML 13 din Lista comună cuprinzând produsele militare, după cum urmează:

5.1

veste antiglonț care oferă protecție balistică și/sau protecție contra armelor albe;

5.2

căști care oferă protecție balistică și/sau protecție contra schijelor, căști cu vizor, scuturi de protecție și scuturi balistice.

Notă: nu intră sub incidența prezentului punct:

echipamentele special concepute pentru activități sportive;

echipamentele special concepute pentru a răspunde cerințelor de protecție a muncii.

6.

Simulatoare, altele decât cele specificate la ML 14 din Lista comună cuprinzând produsele militare, utilizate la antrenamentele pentru folosirea armelor de foc și software special conceput pentru acestea.

7.

Echipamente de vedere pe timp de noapte, cu imagine termică și tuburi intensificatoare de imagine, altele decât cele care se află sub incidența Listei comune cuprinzând produsele militare.

8.

Plasă de sârmă ghimpată.

9.

Cuțite militare, cuțite de luptă și baionete ale căror lame depășesc 10 cm.

10.

Echipamente special concepute pentru producția articolelor menționate în prezenta listă.

11.

Tehnologie specifică pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor menționate în prezenta listă.


ANEXA II

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 14 ȘI LA ARTICOLUL 15 ALINEATUL (1) LITERA (A)

A.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Bashar Al-Assad

Născut la 11 septembrie 1965 la Damasc; pașaport diplomatic nr. D1903

Președintele Republicii; a ordonat și a executat represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

2.

Maher (alias Mahir) Al-Assad

Născut la 8 decembrie 1967; pașaport diplomatic nr. 4138

Șeful diviziei a 4-a blindate a armatei, membru al comandamentului central al partidului Ba’ath, șeful Gărzii republicane; frate al președintelui Bashar Al-Assad; principal artizan al represiunii împotriva manifestanților.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Născut la 19 februarie 1946 la Damasc; pașaport diplomatic nr. 983

Șef al Direcției Generale Siriene de Informații (GID); implicat în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministrul de Interne; implicat în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Fostul șef al Direcției de Securitate Politică la Dara'a; văr al președintelui Bashar Al-Assad; implicat în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Născut la 2 aprilie 1971 la Damasc; pașaport diplomatic nr. 2246

Colonel care conduce o unitate în cadrul Direcției Generale de Informații, secția Damasc; văr al președintelui Bashar Al-Assad; apropiat al lui Mahir Al-Assad; implicat în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Născut la 20 mai 1951 la Damasc; pașaport diplomatic nr. D000001300

Șef al Direcției de Securitate Politică; implicat în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Șef al securității politice la Banyas, implicat în represiunea împotriva manifestanților la Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Născut la 10 iulie 1969 la Damasc, pașaport nr. 454224

Om de afaceri sirian. Persoană asociată lui Mahir Al-Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad; furnizează finanțare regimului permițând represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Născut în 1953 la Hama; pașaport diplomatic nr. D0005788

Șef al Serviciului Militar de Informații din Siria (SMI); implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene; implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Născut la 3 mai 1953 la Deraa; pașaport diplomatic nr. D000000887

Șef al Serviciului Militar de Informații, secția Guvernoratul Damasc; implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Născut la 18 iunie 1962 la Kerdala; pașaport nr. 88238

Implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Născut la 1 martie 1961 la Latakia; pașaport nr. 86449 și nr. 842781

Implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Născut la 15 ianuarie 1950 la Al-Madehleh, Tartus

Adjunct al Șefului Statului Major pentru securitate și cercetare aeriană; implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Născut în 1941

Șef al Biroului Sirian de Securitate Națională; implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar’

Născut la 10 decembrie 1938

Vicepreședinte al Siriei; implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Născut la 10 aprilie 1937 (sau 20 mai 1937) la Hama, pașaport diplomatic nr. 0002250

Adjunct al vicepreședintelui Siriei pentru afaceri de securitate națională; implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Născut la 20 mai 1966; pașaport nr. 002954347

Cumnat al lui Maher Al-Assad; om de afaceri și agent local al mai multor societăți comerciale străine; acordă finanțare regimului permițând represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc; pașaport nr. N001820740

Frate al lui Rami Makhlouf și ofițer GID implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Șef al Statului Major al Forțelor Armate, răspunzător pentru implicare militară în utilizarea violenței împotriva manifestanților pașnici.

23.5.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc; pașaport nr. N002848852

Vicepreședinte al SyriaTel și administrator al societății comerciale din SUA a lui Rami Makhlouf; acordă finanțare regimului permițând represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Născut în 1951 sau 1946 la Kerdaha.

Șef al serviciului de protecție a președintelui; implicat în represiunea împotriva manifestanților; văr primar al președintelui Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Director al „Military Housing Establishment”; furnizează finanțare regimului; văr primar al președintelui Bachar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Brigadier-comandant Mohammad Ali Jafari (alias Ja’fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja’fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Născut la 1 septembrie 1957 la Yazd, Iran.

Comandant-general al Gărzii Revoluționare Iraniene, implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul sirian să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

27.

Major-general Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

Comandant al Gărzii Revoluționare Iraniene, IRGC - Qods, implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul sirian să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

Născut în 1963 la Teheran, Iran.

Comandant adjunct în cadrul Serviciilor Secrete ale Gărzii Revoluționare Iraniene, implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul sirian să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad; furnizează finanțare regimului.

23.6.2011

30.

Ra’if Al-Quwatli (alias Ri’af Al-Quwatli)

 

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad; furnizează finanțare regimului.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Șef al Serviciului Sirian de Informații Militare în orașul Hama, implicat în represiunea împotriva manifestanților.

1.8.2011

32.

General-maior Tawfiq Younes

 

Șef al Departamentului de Securitate Internă al Direcției Generale de Informații; implicat în utilizarea violenței împotriva populației civile.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Născut la 19 octombrie 1932 în Latakia, Siria

Asociat apropiat și unchi pe linie maternă al lui Bashar și Mahir Al-Assad. Partener de afaceri și tatăl lui Rami, Ihab și Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Născut în Latakia

Asociat al lui Mahir Al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în utilizarea violenței împotriva populației civile, precum și în coordonarea grupărilor miliției Shabiha.

1.8.2011

35.

General Ali Habib Mahmoud

Născut în 1939 la Tartous. Numit în funcția de ministru al apărării la 3 iunie 2009.

Ministrul Apărării. Responsabil de conducerea și operațiunile Forțelor Armate Siriene, implicate în represiune și utilizarea violenței împotriva populației civile.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Adjunct al lui Maher Al-Assad, șeful Unității de Poliție Militară a celei de a patra divizii a armatei, implicat în represiune.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Director al biroului de aprovizionare din cadrul Ministerului Sirian al Apărării, punctul inițial al tuturor achizițiilor de armament ale armatei siriene.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Văr al președintelui Bashar Al-Assad; fost director al companiei „Nizar Oilfield Supplies”.

Foarte apropiat de anumiți funcționari guvernamentali aflați în posturi-cheie. Furnizează finanțarea pentru Shabiha în regiunea Latakia.

23.8.2011

39.

Brigadier-general Rafiq Shahadah

 

Șef al Secțiunii 293 (Afaceri Interne) a Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI) în orașul Damasc. Implicat direct în represiune și în utilizarea violenței împotriva populației civile din Damasc. Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme strategice și de informații militare

23.8.2011

40.

Brigadier-general Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Șef de secțiune în cadrul Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI) în Dayr az-Zor. Implicat direct în represiune și în utilizarea violenței împotriva populației civile din Dayr az-Zor și Alboukamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Născut în 1935 la Aleppo

Ministru adjunct, fost ministru al apărării, trimisul special al președintelui Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Asistent al secretarului regional al Partidului Socialist Arab Ba’ath din 2005, director pe probleme de securitate națională al partidului regional Ba’ath în perioada 2000-2005. Fost guvernator al orașului Hama (1998-2000). Asociat apropiat al președintelui Bashar Al-Assad și al lui Maher Al-Assad. Factor de decizie la nivel înalt al regimului de represiune împotriva populației civile.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Responsabil de asasinatele din Hama din 1980, a fost rechemat la Damasc în calitate de consilier special al președintelui Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Brigadier-general Nawful Al-Husayn

 

Șef al secțiunii din Idlib a Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI). Implicat direct în represiune și în utilizarea violenței împotriva populației civile din provincia Idlib.

23.8.2011

45.

Brigadier Husam Sukkar

 

Consilier prezidențial pe probleme de securitate. Consilier prezidențial pentru agențiile de securitate implicate în represiune și utilizarea violenței împotriva populației civile.

23.8.2011

46.

Brigadier-general Muhammed Zamrini

 

Șef de secțiune în cadrul Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI) în Homs. Implicat direct în represiune și în utilizarea violenței împotriva populației civile din Homs.

23.8.2011

47.

Locotenent-general Munir Adanov (Adnuf)

 

Adjunct al șefului statului major, Operațiuni și Instruire Militară pentru armata siriană. Implicat direct în represiune și în utilizarea violenței împotriva populației civile din Siria.

23.8.2011

48.

Brigadier-general Ghassan Khalil

 

Șef al Secțiunii de Informații a Direcției de Informații Generale. Implicat direct în represiune și în utilizarea violenței împotriva populației civile din Siria.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Născut în Latakia

Miliția Shabiha. Asociat al lui Maher Al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în utilizarea violenței împotriva populației civile, precum și în coordonarea grupărilor miliției Shabiha.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Partener de afaceri apropiat al lui Maher Al-Assad. Cunoscut pentru sprijinul financiar acordat regimului din Siria.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Alep. Acorda sprijin financiar regimului sirian.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

Născut în martie 1959 la Damasc, Siria

Președinte al Camerei de Industrie din Damasc (Zuhair Ghraiwati Sons). Acorda sprijin financiar regimului sirian.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Născut în 1949 la Homs, Siria

Fondator al grupului Akhras (mărfuri, comerț, procesare și logistică), Homs. Acordă sprijin financiar regimului sirian.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Născut în 1949 la Latakia, Siria

Președinte al Issam Anbouba Est pentru agroindustrie. Acordă sprijin financiar regimului sirian.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Născut în 1943 la Damasc

Ministrul Justiției; asociat al regimului sirian, inclusiv prin sprijinirea politicilor și a practicilor sale de arest și detenție arbitrare.

23.9.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Născut în 1966 la Tartous

Ministrul Informațiilor; asociat al regimului sirian, inclusiv prin sprijinirea și promovarea politicii sale privind informațiile.

23.9.2011

57.

Maior-general Jumah Al-Ahmad

 

Comandant al Forțelor Speciale. Răspunzător de utilizarea violenței împotriva manifestanților din toată Siria.

14.11.2011

58.

Colonel Lu’ai al-Ali

 

Șef al Serviciului Militar de Informații, secția Dara’a; răspunzător de utilizarea violenței împotriva manifestanților din Dara’a.

14.11.2011

59.

Locotenent-general Ali Abdullah Ayyub

 

Adjunct al șefului statului major (Personal și Resurse umane). Răspunzător de utilizarea violenței împotriva manifestanților din toată Siria.

14.11.2011

60.

Locotenent-general Jasim al-Furayj

 

Comandant al Statului Major. Răspunzător de utilizarea violenței împotriva manifestanților din toată Siria.

14.11.2011

61.

General Aous (Aws) Aslan

Născut în 1958

Șef de batalion în Garda Republicană. Apropiat al lui Maher Al-Assad și al președintelui Al-Assad. Implicat în represiunea împotriva populației civile din toată Siria.

14.11.2011

62.

General Ghassan Belal

 

General la comanda celei de a patra divizii a biroului de rezervă. Consilier al lui Maher Al-Assad și coordonator al operațiunilor de securitate. Răspunzător de represiunea împotriva populației civile din toată Siria.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Șef al miliției familiei Berri. Responsabil de miliția proguvernamentală implicată în represiunea împotriva populației civile în Aleppo.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Membru al armatei electronice siriene. Implicat în represiunea violentă și în incitarea la violență împotriva populației civile din toată Siria.

14.11.2011

65.

Maior-general Zuhair Hamad

 

Director adjunct al Direcției Generale de Informații. Răspunzător de utilizarea violenței în toată Siria și de intimidarea și torturarea manifestanților.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civil - Șeful armatei electronice siriene (serviciul teritorial de informații militare). Implicat în represiunea violentă și în incitarea la violență împotriva populației civile din toată Siria.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Membru al armatei electronice siriene. Implicat în represiunea violentă și în incitarea la violență împotriva populației civile din toată Siria.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Ministrul adjunct al Internelor. Răspunzător de utilizarea violenței împotriva populației civile din Siria.

14.11.2011

69.

Maior-general Nazih

 

Director adjunct al Direcției Generale de Informații. Răspunzător de utilizarea violenței în toată Siria și de intimidarea și torturarea manifestanților.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Comandant de batalion al diviziei a IV-a. Răspunzător de represiunea împotriva populației civile în Deir el-Zor.

14.11.2011

71.

Maior-general Wajih Mahmud

 

Comandant al celei de a 18-a divizii blindate a armatei. Răspunzător de utilizarea violenței împotriva manifestanților în Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Născut la 24 august 1959 la Damasc. Adresa: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damasc. Pașaport sirian nr. 004326765, eliberat la 2 noiembrie 2008, valabil până în noiembrie 2014.

Membru al Baroului din Paris

Director al firmei de avocatură Sabbagh & Associates (Damasc). Consilier juridic și financiar al lui Rami Makhlouf și al lui Khaldoun Makhlouf și gestionar al afacerilor acestora. Implicat alături de Bashar Al-Assad în finanțarea unui proiect imobiliar din Latakia. Acordă sprijin financiar regimului.

14.11.2011

73.

Locotenent-general Mustafa Tlass

 

Adjunct al Șefului Statului Major (Logistică și aprovizionare). Răspunzător de utilizarea violenței împotriva manifestanților din toată Siria.

14.11.2011

74.

Maior-general Fu’ad Tawil

 

Adjunct al șefului Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene. Răspunzător de utilizarea violenței în toată Siria și de intimidarea și torturarea manifestanților.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Născut în 1945 la Damasc

Ministrul de Finanțe. Responsabil de economia siriană.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Născut în 1956 la Aleppo

Ministerul Economiei și Comerțului. Responsabil de economia siriană.

1.12.2011

77.

Locotenent-general Fahid Al-Jassim

 

Șeful Statului Major. Ofițer militar implicat în utilizarea violenței în Homs.

1.12.2011

78.

Maior-general Ibrahim Al-Hassan

 

Adjunct al Șefului Statului Major. Ofițer militar implicat în utilizarea violenței în Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Khalil Zghraybih

 

Divizia a 14-a. Ofițer militar implicat în utilizarea violenței în Homs.

1.12.2011

80.

Brigadier Ali Barakat

 

Cea de a 103-a brigadă a diviziei Gărzii Republicane. Ofițer militar implicat în utilizarea violenței în Homs.

1.12.2011

81.

Brigadier Talal Makhluf

 

Cea de a 103-a brigadă a diviziei Gărzii Republicane. Ofițer militar implicat în utilizarea violenței în Homs.

1.12.2011

82.

Brigadier Nazih Hassun

 

Serviciul de Informații al Forțelor Armate Aeriene al Siriei. Ofițer militar implicat în utilizarea violenței în Homs.

1.12.2011

83.

Căpitan Maan Jdiid

 

Garda prezidențială. Ofițer militar implicat în utilizarea violenței în Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divizia de Securitate Politică. Ofițer militar implicat în utilizarea violenței în Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Direcția de Securitate Politică. Ofițer militar implicat în utilizarea violenței în Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Direcția de Securitate Politică. Ofițer militar implicat în utilizarea violenței în Homs.

1.12.2011


B.   Entități

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Bena Properties

 

Controlată de Rami Makhlouf; furnizează finanțare regimului.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damasc

Tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Controlată de Rami Makhlouf; furnizează finanțare regimului.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Bagdad Street, P.O. Box 8254, Damasc

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Website: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com și hamshogroup@yahoo.com

Controlată de Mohamed Hamcho sau Hamsho; furnizează finanțare regimului.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Societate de lucrări publice controlată de Riyad Shalish și de Ministerul Apărării; furnizează finanțare regimului.

23.6.2011

5.

Direcția de securitate politică

 

Agenție guvernamentală siriană cu participare directă la represiune.

23.8.2011

6.

Direcția Generală de Informații

 

Agenție guvernamentală siriană cu participare directă la represiune.

23.8.2011

7.

Direcția informațiilor militare

 

Agenție guvernamentală siriană cu participare directă la represiune.

23.8.2011

8.

Serviciul de informații al Forțelor Armate Aeriene

 

Agenție guvernamentală siriană cu participare directă la represiune.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teheran, Iran

Forțele Qods (sau Quds) reprezintă o secțiune specializată a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice Iraniene (IRGC). Forțele Qods sunt implicate în furnizarea de echipamente și de sprijin pentru a ajuta regimul sirian să înăbușe protestele din Siria. Forțele Qods ale IRGC au furnizat asistență tehnică, echipamente și sprijin serviciilor de securitate siriene în vederea reprimării mișcărilor de protest ale populației civile.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filială a Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525

Tel: 00 963 11 99 62)

Entitate economică care finanțează regimul.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filială a Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525

Tel: 00 963 11 99 62)

Entitate economică care finanțează regimul.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damasc P.O. Box: 2337 Damasc Republica Arabă Siriană

Telefon: (+963) 11 2456777 și 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 și 2211186

Adresa de poștă electronică a băncii: Publicrelations@reb.sy,

Site de internet: www.reb.sy

Bancă deținută de stat care acordă sprijin financiar regimului.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Telefon: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Site de internet: http://www.addounia.tv

Addounia TV a incitat la violență împotriva populației civile din Siria.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Clădirea Cham Holding Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria P.O. Box 9525

Tel +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy

Site de internet: www.chamholding.sy

Controlată de Rami Makhlouf; cel mai mare grup de companii din Siria, care beneficiază de pe urma regimului și care furnizează sprijin regimului.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adresa: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasc – Siria

Telefon: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

Website: www.eltelme.com/

Producerea și furnizarea de echipamente de telecomunicații pentru armată.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresa: Dara'a Highway, Damasc, Siria

Telefon: +963-11-6858111

Mobile: +963-933-240231

Construcția de cazărmi militare, cazărmi pentru punctele de frontieră și alte clădiri pentru uzul armatei.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresa: Adra Free Zone Area Damasc, Siria

Telefon: +963-11-5327266

Mobile: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax: +963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Investiții în proiecte militare și industriale la nivel local, producerea de piese pentru arme și produse aferente. Societatea este deținută integral de Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Telefon: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Site de internet: http://syriatel.sy/

Controlată de Rami Makhlouf; furnizează sprijin financiar regimului: prin contractul său de licență, plătește 50 % din profit guvernului.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damasc

Telefon: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

E-mail: mail@champress.com

Site de internet: www.champress.net

Canal de televiziune care participă la campania de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damasc – Duty Free Zone

Telefon: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Cotidian care participă la campania de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților.

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc

Acordă sprijin armatei siriene pentru achiziționarea de echipamente utilizate direct pentru supraveghere și pentru represiunea manifestanților.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damasc

Telefon: 963112725499

Fax: 963112725399

Societate-paravan pentru achiziționarea de echipament sensibil de către CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damasc

Tel./fax: 963114471080

Societate-paravan pentru achiziționarea de echipament sensibil de către CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasc

Societate-paravan pentru achiziționarea de echipament sensibil de către CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damasc

Tel.: +963-11-5111352

Fax: +963-11-5110117

Societate-paravan pentru achiziționarea de echipament sensibil de către CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damasc

și P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damasc

și P.O. Box 21120 Baramkeh, Damasc

Tel.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Societate-paravan pentru achiziționarea de echipament sensibil de către CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasc, Siria.

Societate deținută de stat, responsabilă de exporturile de petrol din Siria. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damasc, Siria

Tel.: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660 Damasc – Siria.

Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Întreprindere comună deținută în proporție de 50 % de GPC. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011

ANEXA IIa

LISTA ENTITĂȚILOR SAU ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 14 ȘI LA ARTICOLUL 15 ALINEATUL (1) LITERA (B)

Entități

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Commercial Bank of Syria

Damasc Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasc, Siria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasc, Siria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DAtoate birourile din toată lumea [NPWMD]

Site de internet: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel.: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

administrare generală: dir.cbs@mail.sy

Bancă deținută de stat care acordă sprijin financiar regimului.

13.10.2011


ANEXA III

LISTA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE DIN STATELE MEMBRE ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICAREA COMISIEI EUROPENE

A.

Autoritățile competente din fiecare stat membru:

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGATUL UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresa pentru comunicarea cu Comisia Europeană:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +(32 2) 295 55 85


ANEXA IV

LISTA AFERENTĂ „ȚIȚEIULUI ȘI PRODUSELOR PETROLIERE” MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6

Codul SA

Descriere

2709 00

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase.

2710

Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de ulei (cu excepția faptul că, în Siria, cumpărarea kerosenului pentru avioane cu codul CN 2710 19 21 nu este interzisă, cu condiția ca acesta să fie destinat și utilizat exclusiv în scopul continuării operațiunii de zbor a aeronavei în care este încărcat).

2712

Vaselină; ceară de parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate.

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase.

2714

Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice.

2715 00 00

Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, cut-backs).


ANEXA V

ECHIPAMENTE, TEHNOLOGIE SAU PRODUSE SOFTWARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4

Notă generală

În pofida conținutului prezentei anexe, aceasta nu se aplică:

(a)

echipamentelor, tehnologiei sau produselor software specificate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului (1) sau în Lista comună cuprinzând produsele militare; sau

(b)

produselor software destinate a fi instalate de utilizator fără un sprijin substanțial ulterior acordat de furnizor și care sunt accesibile, în general, publicului prin vânzare din stoc la puncte de vânzare cu amănuntul, fără restricții, prin intermediul:

(i)

tranzacțiilor la ghișeu;

(ii)

tranzacțiilor pe baza unor comenzi prin corespondență;

(iii)

tranzacțiilor electronice; sau

(iv)

tranzacțiilor pe baza unor comenzi telefonice; sau

(c)

produselor software care sunt în domeniul public.

Categoriile A, B, C, D și E trimit la categoriile menționate în Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

„Echipamentele, tehnologia și produsele software” menționate la articolul 4 sunt:

A.

Lista echipamentelor

Echipamente de inspectare aprofundată a pachetelor;

Echipamente de interceptare a conținutului de pe rețea, inclusiv echipamente de gestionare a interceptărilor (IMS) și echipamente inteligente de păstrare a datelor prin intermediul linkurilor;

Echipamente de monitorizare a frecvențelor radio;

Echipamente de bruiaj al rețelelor și sateliților;

Echipamente de infectare la distanță;

Echipamente de prelucrare/recunoaștere a vorbitorului

Echipamente de interceptare și monitorizare IMSI (2)/MSISDN (3)/IMEI (4)/TMSI (5)

Echipamente de interceptare și monitorizare tactică SMS (6)/GSM (7)/GPS (8)/GPRS (9)/UMTS (10)/CDMA (11)/PSTN (12)

Echipamente de interceptare și monitorizare a informațiilor DHCP (13)/SMTP (14)/GTP (15)

Echipamente de recunoaștere morfologică și de analiză morfologică

Echipamente de detectare la distanță

Echipamente de motoare de procesare semantică

Echipamente WEP și WPA de spargere a codurilor

Echipamente de interceptare pentru protocoale VoIP proprietare și standard

B.

Neutilizat

C.

Neutilizat

D.

„Produse software” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.

E.

„Tehnologie” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.

Echipamentele, tehnologia și produsele software care aparțin acestor categorii fac obiectul prezentei anexe numai în măsura în care corespund descrierii generale de „sisteme de interceptare și monitorizare a comunicațiilor prin internet, telefon și satelit”.

În sensul acestei anexe, monitorizare înseamnă dobândirea, extragerea, decodarea, înregistrarea, prelucrarea, analizarea și arhivarea conținutului unei convorbiri sau a datelor de pe rețea.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).

(2)  IMSI este abrevierea folosită pentru „International Mobile Subscriber Identity” (identificatorul internațional al abonatului mobil). Este un cod unic de identificare pentru fiecare aparat telefonic mobil, integrat în cartela SIM și care permite identificarea cartelelor SIM respective prin rețelele GSM și UMTS.

(3)  MSISDN este o abreviere pentru „Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numărul de rețea digitală de servicii integrate a abonatului mobil). Este un număr unic prin care se identifică o abonare în rețeaua mobilă GSM sau UMTS. În termeni mai simpli, este numărul de telefon de pe cartela SIM a unui telefon mobil, deci identifică un abonat mobil, în același mod ca IMSI, dar sunt transmise și apelurile prin intermediul acestuia.

(4)  IMEI este abrevierea folosită pentru „International Mobile Equipment Identity” (identificatorul internațional al echipamentului mobil). Este un număr, de obicei unic, folosit pentru a identifica telefoanele mobile GSM, WCDMA și IDEN, precum și unele telefoane prin satelit. Se găsește de obicei tipărit în compartimentul pentru baterie al telefonului. Interceptarea („wiretapping”) poate fi specificată prin numărul său IMEI, precum și IMSI și MSISDN.

(5)  TMSI este abrevierea folosită pentru „Temporary Mobile Subscriber Identity” (identificatorul temporar al abonatului mobil). Este identificarea cel mai adeseori trimisă între mobil și rețea.

(6)  SMS este abrevierea folosită pentru „Short Message System” (sistem de mesagerie scurtă).

(7)  GSM este abrevierea folosită pentru „Global System for Mobile Communications” (sistem global de comunicații mobile).

(8)  GPS este abrevierea folosită pentru „Global Positioning System” (sistem de poziționare globală prin satelit).

(9)  GPRS este abrevierea folosită pentru „General Package Radio Service” (serviciu de pachete comutate pentru comunicații mobile de date).

(10)  UMTS este abrevierea folosită pentru „Universal Mobile Telecommunication System” (sistem universal de telecomunicații mobile).

(11)  CDMA este abrevierea folosită pentru „Code Division Multiple Access” (acces multiplu prin divizare de cod).

(12)  PSTN este abrevierea folosită pentru Public Switch Telephone Networks (rețea de telefonie publică comutată).

(13)  DHCP este abrevierea folosită pentru „Dinamyc Host Configuration Protocol” (protocol de configurare dinamică a gazdei).

(14)  SMTP este abrevierea folosită pentru Simple Mail Transfer Protocol (protocol simplificat de transfer prin e-mail).

(15)  GTP este abrevierea folosită pentru „GPRS Tunnelling Protocol” (protocol de tunel GPRS).


ANEXA VI

LISTA ECHIPAMENTELOR ȘI A TEHNOLOGIILOR-CHEIE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8

Note generale

1.

Interdicțiile incluse în prezenta anexă nu devin inoperante în cazul exportului de produse care nu sunt interzise (inclusiv de instalații), dar care conțin una sau mai multe componente interzise, atunci când componenta sau componentele respective constituie elementul principal al acestor produse și pot fi practic demontate sau folosite în alte scopuri.

N.B.:

Pentru a stabili dacă componenta sau componentele interzise sunt considerate element principal, este necesară evaluarea factorilor de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și a altor circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele interzise elementul principal al produselor achiziționate.

2.

Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

3.

Definițiile termenilor aflați între „ghilimele simple” figurează într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4.

Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Notă generală privind tehnologia (NGT)

1.

„Tehnologiile”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor care fac obiectul interdicției rămân supuse interdicției chiar și atunci când se aplică unor produse care nu sunt interzise.

2.

Interdicțiile nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt interzise sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament.

3.

Interdicțiile referitoare la transferul de „tehnologii” nu se aplică informațiilor care aparțin „domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minime necesare pentru cererile de brevet.

Extracția și producția de țiței și gaze naturale

1.A   Echipamente

1.

Echipamente, vehicule, vase și aeronave de explorare geofizică special concepute sau adaptate pentru a obține date pentru explorarea petrolului și a gazelor și componentele special concepute pentru acestea.

2.

Senzori special concepuți pentru operațiuni care se desfășoară în puțuri de petrol și de gaze, inclusiv senzori utilizați pentru măsurare în timpul forării și echipamentele aferente special concepute pentru recepționarea și stocarea datelor transmise de astfel de senzori.

3.

Echipamente de forare concepute pentru a fora în formațiuni stâncoase în scopul specific al explorării sau al producției de petrol, gaze și alte hidrocarburi naturale.

4.

Trepane, prăjini de foraj, prăjini grele, dispozitive de centrare și alte echipamente, special concepute spre a fi utilizate pentru și cu echipamente de foraj în puțuri de petrol și de gaze.

5.

Guri de sondă, „prevenitoare de erupție” și „capete de erupție”, precum și componentele special concepute pentru acestea, care respectă specificațiile API și ISO și care sunt utilizate pentru puțurile de petrol și de gaze.

Note tehnice:

a.

„Prevenitorul de erupție” este un dispozitiv folosit, de obicei, la suprafață (sau, în cazul forărilor subacvatice, pe fundul mării) în timpul forării, pentru a preveni scurgerile necontrolate de petrol și/sau gaze din puț.

b.

„Capul de erupție” este un dispozitiv folosit, de obicei, pentru a controla trecerea fluidelor din puț atunci când această etapă s-a încheiat și a început etapa de producție a petrolului și a gazelor.

c.

În sensul acestui punct, „specificațiile API și ISO” la care se face referire sunt specificațiile 6A, 16A, 17D și 11IW ale American Petroleum Institute și/sau specificațiile 10423 și 13533 ale Organizației Internaționale de Standardizare pentru prevenitoare de erupție, guri de sondă și capete de erupție utilizate pentru puțurile de petrol și de gaze.

6.

Platforme de forare și de producție pentru țiței și gaze naturale.

7.

Nave și barje care conțin echipamente de forare și/sau echipamente de prelucrare a petrolului, folosite pentru producția de petrol, gaze sau alte materiale naturale inflamabile.

8.

Separatoare de lichide/gaze care respectă specificația API 12J, special concepute pentru prelucrarea producției dintr-un puț de petrol sau de gaze, pentru a separa lichidele petroliere de apă și gazele de lichide.

9.

Compresoare de gaz cu o presiune de calcul de 40 bari (PN 40 bzw. ANSI 300) sau mai mult și cu o capacitate de aspirație de 300 000 Nm3/h sau mai mult, pentru prelucrarea primară și transportarea gazelor naturale, cu excepția compresoarelor de gaz pentru stațiile de alimentare cu CNG (gaz natural comprimat), și componente special concepute pentru acestea.

10.

Echipamente subacvatice de control al producției și componentele acestora, care respectă „specificațiile API și ISO” pentru utilizarea pentru puțurile de petrol și de gaze.

Notă tehnică:

În sensul acestui punct, „specificațiile API și ISO” la care se face referire sunt reprezentate de specificația 17F a American Petroleum Institute și/sau specificația 13268 a Organizației Internaționale de Standardizare pentru sistemele subacvatice de control al producției.

11.

Pompe, în general de mare capacitate și/sau de înaltă presiune (peste 0,3 m3 pe minut și/sau 40 bari) special concepute pentru pomparea noroiului de foraj și/sau a cimentului în puțurile de petrol și de gaze.

1.B   Echipamente de testare și control

1.

Echipamente special concepute pentru eșantionarea, testarea și analizarea proprietăților noroiului de foraj, a produselor de cimentare a puțurilor de petrol și a altor materiale special concepute și/sau create pentru a fi folosite la puțurile de petrol și de gaze.

2.

Echipamente special concepute pentru eșantionarea, testarea și analizarea proprietăților eșantioanelor de roci, lichide, gaze sau alte materiale extrase dintr-un puț de petrol și/sau de gaze fie în timpul forării, fie după forare, sau care provin din instalațiile de prelucrare primară atașate.

3.

Echipamente special concepute pentru colectarea și interpretarea informațiilor referitoare la condiția fizică și mecanică a unui puț de petrol și/sau de gaz și pentru identificarea proprietăților in situ ale formațiunii stâncoase și a zăcământului.

1.C   Materiale

1.

Noroiul de foraj, aditivii noroiului de foraj și componentele acestora, special concepute pentru stabilizarea puțurilor de petrol și de gaz în timpul forării în vederea recuperării detritusului la suprafață și pentru a lubrifia și a răci utilajele de foraj din puț.

2.

Ciment și alte materiale care respectă „specificațiile API și ISO” destinate utilizării în puțurile de petrol și de gaze.

Notă tehnică:

„Specificațiile API și ISO” la care se face referire sunt specificația 10A a American Petroleum Institute sau specificația 10426 a Organizației Internaționale de Standardizare pentru produsele folosite la cimentarea puțurilor de petrol și a altor materiale special create pentru cimentarea puțurilor de petrol și de gaze.

3.

Substanțe anticorozive, substanțe de protecție, agenți de distrugere a spumei și alte substanțe chimice special create pentru a fi utilizate pentru foraj și pentru prelucrarea primară a petrolului extras dintr-un puț de petrol și/sau de gaze.

1.D   Produse software

1.

„Produse software” special concepute pentru a colecta și interpreta informații obținute din studii seismice, electromagnetice, magnetice și privind gravitația destinate stabilirii potențialului de producție pentru petrol sau gaze.

2.

„Produse software” special concepute pentru stocarea, analizarea și interpretarea informațiilor obținute în timpul procesului de forare și a celui de producție în vederea evaluării caracteristicilor fizice și a comportamentului zăcămintelor de petrol și gaze.

3.

„Produse software” special concepute pentru a fi „utilizate” în producția de petrol și în instalațiile de prelucrare sau în subunitățile specifice ale unor astfel de instalații.

1.E   Tehnologii

1.

„Tehnologiile”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” și „utilizarea” echipamentelor menționate la punctele 1.A.01 – 1.A12.

Rafinarea țițeiului și lichefierea gazelor naturale

2.A   Echipamente

1.

Schimbătoare de căldură și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a.

schimbătoare de căldură în plăci al căror raport suprafață/volum este mai mare de 500 m2/m3, special concepute pentru răcirea preliminară a gazelor naturale;

b.

schimbătoare de căldură cu serpentină special concepute pentru lichefierea sau subrăcirea gazelor naturale.

2.

Pompe criogenice pentru transportul agenților la o temperatură mai mică de – 120 °C, a căror capacitate de transport depășește 500 m3/h și componentele special concepute pentru acestea.

3.

„Coldbox” și echipamente pentru „coldbox” care nu sunt menționate la 2.A1.

Notă tehnică:

Echipamentele pentru „coldbox” se referă la o construcție special concepută, specifică pentru instalațiile de GNL, care cuprinde procesul de lichefiere. „Coldbox-ul” cuprinde schimbătoare de căldură, instalații de conducte, precum și alte instrumente și izolatori termici. Temperatura în interiorul „coldbox-ului” este sub -120 °C (condiții necesare pentru condensarea gazelor naturale). Funcția „coldbox-ului” constă în izolarea termică a echipamentului descris mai sus.

4.

Echipamente pentru terminalele de transportare a gazelor lichefiate a căror temperatură este mai mică de – 120 °C și componentele special concepute pentru acestea.

5.

Conductă de transfer flexibilă sau neflexibilă al cărei diametru nu depășește 50 mm pentru transportul agenților cu temperaturi mai mici de – 120 °C.

6.

Nave maritime special concepute pentru transportul de GNL.

7.

Instalații electrostatice de desalinare special concepute pentru a îndepărta impuritățile, cum ar fi sărurile, substanțele solide și apa din țiței, și componentele special concepute pentru acestea.

8.

Toate instalațiile de cracare, inclusiv instalațiile de hidrocracare și instalații de cocsificare, special concepute pentru conversia motorinei sau a reziduului sub vid, precum și componentele special concepute pentru acestea.

9.

Aparate de hidrogenare special concepute pentru desulfurarea benzinei, a fracțiunilor de motorină și a kerosenului, precum și componentele special concepute pentru acestea.

10.

Aparate de reformare catalitică special concepute pentru a transforma benzina desulfurată în benzină cu cifră octanică ridicată, precum și componentele special concepute pentru acestea.

11.

Instalații de rafinare a petrolului pentru izomerizarea fracțiunilor C5-C6 și instalații de rafinare pentru alchilarea olefinelor ușoare în vederea obținerii unei cifre octanice mai bune pentru fracțiunile de hidrocarburi.

12.

Pompe special concepute pentru transportul țițeiului și al combustibililor, cu o capacitate de cel puțin 50 m3/h, precum și componentele special concepute pentru acestea.

13.

Țevi cu diametrul exterior de cel puțin 0,2 m fabricate din unul dintre materialele următoare:

a.

oțel inoxidabil care conține cel puțin 23 % din greutate crom;

b.

oțel inoxidabil și aliaje de nichel cu un ‧indice de rezistență la coroziunea în puncte‧ („pitting”) mai mare de 33.

Notă tehnică:

„indicele de rezistență la coroziunea în puncte” (Pitting Resistance Equivalent-PRE) caracterizează rezistența la coroziune a oțelului inoxidabil și a aliajelor de nichel la coroziunea sub formă de puncte sau fisuri. Rezistența la coroziunea în puncte a oțelului inoxidabil și a aliajelor de nichel este determinată, în primul rând, de compoziția acestora, și anume: crom, molibden și azot. Formula de calcul pentru PRE este următoarea:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

„Curățitoare” [sondă (sonde) pentru inspecția conductelor] și componente special concepute pentru acestea:

Notă tehnică:

„Curățitorul” este un dispozitiv folosit, de obicei, pentru curățarea și controlarea interiorului unei conducte (nivelul de coroziune sau formarea de fisuri); curățitorul este propulsat de presiunea produsului din conductă.

15.

Dispozitive de lansare și de prindere a curățitorului pentru integrarea sau îndepărtarea acestuia.

16.

Rezervoare pentru depozitarea țițeiului și a combustibililor, al căror volum depășește 1 000 m3 (1 000 000 de litri) după cum urmează, precum și componentele special concepute pentru acestea:

a.

rezervoare cu acoperiș fix;

b.

rezervoare cu acoperiș flotant.

17.

Conducte subacvatice flexibile, special concepute pentru transportarea hidrocarburilor și a fluidelor de injecție, a apei sau a gazelor, cu diametrul mai mare de 50 mm.

18.

Conducte flexibile pentru presiune ridicată folosite pentru aplicații de suprafață și subacvatice.

19.

Echipamente de izomerizare special concepute pentru producția de benzină cu cifră octanică ridicată pe bază de hidrocarburi ușoare, și componente special concepute pentru acestea.

2.B   Echipamente de testare și control

1.

Echipament special conceput pentru testarea și analizarea calității (a proprietăților) țițeiului și a combustibililor.

2.

Sisteme de control de interfață special concepute pentru controlarea și optimizarea procesului de desalinare.

2.C   Materiale

1.

Dietilenglicol (nr. CAS: 111-46-6), trietilenglicol (nr. CAS 112-27-6)

2.

N-Metilpirolidonă (nr. CAS: 872-50-4), sulfolan (nr. CAS: 126-33-0)

3.

Zeoliți naturali sau sintetici, special concepuți pentru cracarea catalitică fluidă sau pentru purificarea și/sau deshidratarea gazelor, inclusiv a gazelor naturale.

4.

Catalizatori pentru cracarea și conversia hidrocarburilor, după cum urmează:

a.

metal unic (din grupa platinei) pe suport de tip alumină sau zeolit, special conceput pentru procesul de reformare catalitică;

b.

combinații de metale (platină combinată cu alte metale nobile) pe suport de tip alumină sau zeolit, special concepute pentru procesul de reformare catalitică;

c.

catalizatori cu cobalt și nichel dopați cu molibden pe suport de tip alumină sau zeolit, special concepuți pentru procesul de desulfurare catalitică;

d.

catalizatori cu paladiu, nichel, crom și wolfram pe suport de tip alumină sau zeolit, special concepuți pentru procesul de hidrocracare catalitică.

5.

Aditivi pentru benzină special creați pentru a mări cifra octanică a benzinei.

Notă:

Acest punct include etil terț butil eter (ETBE) (nr. CAS: 637-92-3) și metil terț butil eter (MTBE) (nr. CAS: 1634-04-4).

2.D   Produse software

1.

„Produse software” special concepute pentru a fi „utilizate” în instalațiile GNL sau în subunitățile specifice ale unor astfel de instalații.

2.

„Produse software” special concepute pentru „dezvoltarea”, „producția” și „utilizarea” instalațiilor de rafinare a petrolului (inclusiv a subunităților acestora).

2.E   Tehnologii

1.

„Tehnologii” pentru condiționarea și purificarea gazelor naturale brute (deshidratare, desulfurare, eliminarea impurităților).

2.

„Tehnologii” pentru lichefierea gazelor naturale, inclusiv „tehnologia” necesară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” instalațiilor GNL.

3.

„Tehnologii” pentru transportul de gaz natural lichefiat.

4.

„Tehnologii”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” navelor maritime special concepute pentru transportul gazului natural lichefiat.

5.

„Tehnologii” pentru depozitarea țițeiului și a combustibililor.

6.

„Tehnologii”„necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” unei rafinării, de exemplu:

6.1.

„Tehnologii” pentru conversia olefinei ușoare în benzină

6.2.

„Tehnologii” pentru reformare catalitică și izomerizare

6.3.

„Tehnologii” de cracare catalitică și termică


ANEXA VII

Echipamentele și tehnologia menționate la articolul 12

8406 81

turbine cu aburi cu putere de peste 40 MW

8411 82

turbine cu gaz cu putere de peste 5 000 kW

ex 8501

toate motoarele și generatoarele electrice cu putere de peste 3 MW sau 5 000 kVA.


19.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/33


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 37/2012 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2012

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


19.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 38/2012 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2012

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse în perioada 6-13 ianuarie 2012 în cadrul subcontingentului III din cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei (3) a deschis un contingent tarifar anual global de import pentru 3 112 030 de tone de grâu comun de altă calitate decât cea superioară. Acest contingent este divizat în patru subcontingente.

(2)

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 împarte subcontingentul III (număr de ordine 09.4125) în patru subperioade trimestriale și stabilește la 594 597 de tone cantitatea pentru subperioada nr. 1, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2012.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1324/2011 al Comisiei (4) derogă de la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru anul 2012, reunind subperioadele 1 și 2 din subcontingentul III (numărul de ordine 09.4125), și stabilește cantitatea aferentă subperioadei 1, care se întinde de la 1 ianuarie 2012 la 30 iunie 2012, la 1 189 194 de tone.

(4)

Din comunicarea efectuată în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 rezultă că cererile depuse de la 6 ianuarie 2012, ora 13, până la 13 ianuarie 2012, ora 13, ora Bruxelles-ului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din regulamentul menționat anterior, vizează cantități superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se stabilească în ce măsură se pot elibera licențele de import, fixându-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(5)

De asemenea, este necesar să nu se mai elibereze licențe de import în cadrul subcontingentului III menționat în Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru subperioada contingentară în curs.

(6)

Pentru a se asigura gestiunea eficace a procedurii de eliberare a licențelor de import, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Fiecare cerere de licență de import din cadrul subcontingentului III menționat la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 depusă de la 6 ianuarie 2012, ora 13, până la 13 ianuarie 2012, ora 13, ora Bruxelles-ului, are ca rezultat eliberarea unei licențe pentru cantitățile solicitate cărora li se aplică un coeficient de atribuire de 65,561415 %.

(2)   Eliberarea licențelor de import pentru cantitățile solicitate începând cu 13 ianuarie 2012, ora 13, ora Bruxelles-ului, în cadrul subcontingentului III menționat la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008, se suspendă pentru subperioada contingentară în curs.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 290, 31.10.2008, p. 3.

(4)  JO L 335, 17.12.2011, p. 65.


19.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/37


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 39/2012 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2012

privind eliberarea licențelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna ianuarie 2012 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită și mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 620/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 privind modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară (3) stabilește norme detaliate privind depunerea cererilor și eliberarea licențelor de import.

(2)

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 prevede că, în cazul în care cantitățile la care se referă cererile de licențe depășesc cantitățile disponibile pentru perioada de contingent tarifar, trebuie stabiliți coeficienți de atribuire pentru cantitățile la care se referă fiecare cerere de licență. Cererile pentru licențe de import depuse în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 620/2009 în perioada 1-7 ianuarie 2012 depășesc cantitățile disponibile. Prin urmare, trebuie să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de alocare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererilor de eliberare a licențelor de import din cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4449, depuse în perioada 1-7 ianuarie 2012 în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 620/2009, li se aplică un coeficient de atribuire de 0,395364 %.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182, 15.7.2009, p. 25.


19.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/38


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 40/2012 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2012

privind eliberarea licențelor de import de usturoi în subperioada 1 martie 2012-31 mai 2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei (3) prevede deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și instituie un sistem de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și alte produse agricole importate din țări terțe.

(2)

Cantitățile pentru care importatorii tradiționali și noii importatori au depus cereri de licență „A” în primele șapte zile ale lunii ianuarie 2012, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 341/2007, depășesc cantitățile disponibile pentru produsele provenind din China, Argentina și din toate țările terțe altele decât China și Argentina.

(3)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, este necesar să se stabilească în ce măsură se pot accepta cererile de licență „A” transmise Comisiei până la data de 14 a lunii ianuarie 2012 cel târziu în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 341/2007.

(4)

Pentru a se asigura managementul eficace al procedurii de eliberare a licențelor de import, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile de licență de import „A” depuse în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 341/2007 în primele șapte zile ale lunii ianuarie 2012 și transmise Comisiei cel târziu până la data de 14 a lunii ianuarie 2012 se acceptă în conformitate cu procentele din cantitățile solicitate indicate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 90, 30.3.2007, p. 12.


ANEXĂ

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire

Argentina

Importatori tradiționali

09.4104

100 %

Noi importatori

09.4099

1,219456 %

China

Importatori tradiționali

09.4105

41,003539 %

Noi importatori

09.4100

0,365686 %

Alte țări terțe

Importatori tradiționali

09.4106

100 %

Noi importatori

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/40


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 41/2012 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2012

de suspendare a depunerii de cereri de licențe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului (2), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse la autoritățile competente în perioada 1-7 ianuarie 2012 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 891/2009 sunt egale cu cantitatea disponibilă pentru numerele de ordine 09.4318, 09.4319 și 09.4321.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 891/2009, este necesar să se suspende până la sfârșitul anului de comercializare depunerea de noi cereri de licențe care vizează numerele de ordine 09.4318, 09.4319 și 09.4321,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Până la sfârșitul anului de comercializare 2011/2012, se suspendă depunerea de noi cereri de licențe care corespund numerelor de ordine indicate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254, 26.9.2009, p. 82.


ANEXĂ

„Zahăr concesii CXL”

Anul de comercializare 2011/2012

Cereri depuse în perioada 1.1.2012-7.1.2012

Nr. de ordine

Țară

Coeficient de alocare

(%)

Cereri noi

09.4317

Australia

Se suspendă

09.4318

Brazilia

 (1)

Se suspendă

09.4319

Cuba

 (1)

Se suspendă

09.4320

Orice țară terță

Se suspendă

09.4321

India

 (1)

Se suspendă

„—”

Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


„Zahăr din Balcani”

Anul de comercializare 2011/2012

Cereri depuse în perioada 1.1.2012-7.1.2012

Nr. de ordine

Țară

Coeficient de alocare

(%)

Cereri noi

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia și Herțegovina

 (2)

 

09.4326

Serbia

 (2)

 

09.4327

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

 

09.4328

Croația

 (2)

 

„—”

Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


„Zahăr excepțional de import și zahăr industrial de import”

Anul de comercializare 2011/2012

Cereri depuse în perioada 1.1.2012-7.1.2012

Nr. de ordine

Tip

Coeficient de alocare

(%)

Cereri noi

09.4380

Excepțional

 

09.4390

Industrial

 

„—”

Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


(1)  Nu se aplică: cantitățile care fac obiectul cererilor nu depășesc cantitățile disponibile și se acordă în totalitate.

(2)  Nu se aplică: cantitățile care fac obiectul cererilor nu depășesc cantitățile disponibile și se acordă în totalitate.


19.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/42


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 42/2012 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2012

privind eliberarea licențelor de import și atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii ianuarie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 616/2007 al Comisiei (3) a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda și alte țări terțe.

(2)

Cererile de licențe de import depuse, în ceea ce privește grupele 1, 2, 4, 6, 7 și 8, în primele șapte zile ale lunii ianuarie 2012 pentru subperioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2012 se referă, pentru anumite contingente, la cantități superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilind coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(3)

Cererile de drepturi de import depuse în primele șapte zile ale lunii ianuarie 2012 pentru subperioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2012, în ceea ce privește grupa 5, se referă la cantități superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură pot fi atribuite drepturile de import, stabilind coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licențe de import depuse, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 616/2007, pentru subperioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2012, în ceea ce privește grupele 1, 2, 4, 6, 7 și 8, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

(2)   Pentru cererile de drepturi de import depuse, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 616/2007, pentru subperioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2012, în ceea ce privește grupa 5, se aplică coeficientul de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 142, 5.6.2007, p. 3.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada cuprinsă între 1.4.2012 și 30.6.2012

(în %)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de drepturi de import depuse pentru subperioada cuprinsă între 1.4.2012 și 30.6.2012

(în %)

5

09.4215

1,220003