ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.345.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 345

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
29 decembrie 2011


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1386/2011 al Consiliului din 19 decembrie 2011 privind suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare

1

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre

8

 

 

DECIZII

 

*

Decizia nr. 895/2011/UE a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

17

 

*

Decizia nr. 896/2011/UE a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2007/659/CE în ceea ce privește perioada sa de aplicare și contingentul anual care poate beneficia de un nivel redus al accizei

18

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1387/2011 al Comisiei din 14 decembrie 2011 de rectificare a versiunilor în limbile finlandeză, franceză, italiană, maghiară, polonă, portugheză, slovacă și spaniolă a Regulamentului (CE) nr. 951/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului

20

 

 

DECIZII

 

 

2011/897/UE

 

*

Decizia Consiliului European din 19 decembrie 2011 de numire a unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

21

 

 

2011/898/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din România și cerințele structurale aplicabile acestor unități [notificată cu numărul C(2011) 9562]  ( 1 )

22

 

 

2011/899/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2009/861/CE privind măsuri tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2011) 9568]  ( 1 )

28

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii (JO L 303, 18.11.2009)

35

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

29.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1386/2011 AL CONSILIULUI

din 19 decembrie 2011

privind suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 704/2002 al Consiliului din 25 martie 2002 privind suspendarea temporară a drepturilor autonome din Tariful vamal comun la importul unui anumit număr de produse industriale, precum și deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare autonome la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare (3), suspendarea taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite echipamente cu destinație comercială sau industrială va expira la 31 decembrie 2011.

(2)

În septembrie 2010, guvernul Spaniei a solicitat, în numele guvernului Insulelor Canare, prelungirea suspendării taxelor vamale autonome din Tariful vamal comun pentru un număr de produse, în conformitate cu articolul 349 din tratat. Cererea a fost justificată prin faptul că, din cauza depărtării respectivelor insule, operatorii economici suferă importante handicapuri economice și comerciale, cu efecte negative asupra tendințelor demografice, asupra ocupării forței de muncă și asupra evoluției sociale și economice.

(3)

Sectorul industrial din Insulele Canare, ca și sectorul construcțiilor, a fost puternic afectat de recenta criză economică. Prăbușirea sectorului de construcții a antrenat contracția tuturor sectoarelor auxiliare care depind de acesta. Condițiile financiare nefavorabile au afectat serios numeroase sectoare economice. Mai mult, creșterea bruscă a șomajului în Spania a agravat scăderea cererii interne, inclusiv a cererii de produse industriale.

(4)

În ultimii zece ani, rata șomajului din Insulele Canare a depășit în mod constant media națională a Spaniei și, începând din 2009, Insulele Canare au înregistrat cel mai înalt nivel al șomajului din întreaga țară (Eurostat: Statistici regionale – Rata șomajului, pe regiuni NUTS 2, 1999-2009). În plus, mai mult de jumătate din producția industrială a Insulelor Canare este consumată acolo, un lucru deosebit de grav dacă ținem cont de faptul că cererea din Insulele Canare a fost mai puternic afectată.

(5)

Astfel, pentru a asigura perspective pe termen lung pentru investitori și pentru a permite operatorilor economici să își redreseze activitățile industriale și comerciale până la un nivel care să stabilizeze mediul economic și social al Insulelor Canare, este oportun să se prelungească în totalitate suspendarea taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite mărfuri prevăzute în anexa II și în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 704/2002, pentru o perioadă de 10 ani.

(6)

În plus, în același context, autoritățile spaniole au solicitat suspendarea taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal comun pentru încă trei produse, încadrate la codurile NC 3902 10, 3903 11, 3906 10 00 și 3906 10. Această solicitare a fost acceptată, întrucât aceste măsuri de suspendare vor consolida economia Insulelor Canare.

(7)

Pentru a garanta că doar operatorii economici de pe teritoriul Insulelor Canare beneficiază de aceste măsuri tarifare, suspendările ar trebui condiționate de utilizarea finală a acestor produse, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (4) și cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (5).

(8)

În cazul devierii fluxurilor comerciale și pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare care să-i permită să retragă temporar suspendarea. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (6).

(9)

Modificările aduse Nomenclaturii combinate nu pot să atragă după ele schimbarea de fond a naturii suspendării taxelor. În consecință, Comisiei ar trebui să i se delege competența de adoptare a unor acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, astfel încât aceasta să poată efectua modificările și adaptările tehnice necesare în lista de mărfuri cu privire la care se aplică suspendarea. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere în timp util și adecvată a documentelor relevante către Consiliu.

(10)

În vederea asigurării continuității cu măsurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 704/2002, este necesar ca măsurile prevăzute de prezentul regulament să se aplice începând cu 1 ianuarie 2012,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

De la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2021, taxele vamale din Tariful vamal comun aplicabile la importul în Insulele Canare de echipamente cu destinație comercială sau industrială încadrate la codurile NC enumerate în anexa I se suspendă în totalitate.

Aceste mărfuri se utilizează în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 și ale Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni după punerea în liberă circulație de către operatorii economici din Insulele Canare.

Articolul 2

De la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2021, taxele vamale din Tariful vamal comun aplicabile la importul de materii prime, piese și componente încadrate la codurile NC enumerate în anexa II și utilizate în Insulele Canare pentru transformări industriale sau întreținere se suspendă în totalitate.

Articolul 3

Suspendarea taxelor vamale menționată la articolele 1 și 2 este condiționată de utilizarea finală în conformitate cu articolele 21 și 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și de controalele prevăzute la articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 4

(1)   În cazul în care Comisia are motive să considere că o suspendare prevăzută în prezentul regulament a condus la devierea fluxurilor comerciale pentru un anumit produs, aceasta poate să adopte acte de punere în aplicare prin care să retragă temporar suspendarea pentru o perioadă care să nu depășească 12 luni. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8.

Taxele vamale la importul produselor pentru care suspendarea a fost retrasă temporar sunt acoperite de o garanție, iar punerea în liberă circulație a produselor în cauză în Insulele Canare este condiționată de furnizarea unei astfel de garanții.

(2)   În cazul în care Consiliul decide, în conformitate cu procedura prevăzută în tratat, în termen de 12 luni, că suspendarea ar trebui retrasă în mod definitiv, suma taxelor garantate se percepe cu titlu definitiv.

(3)   Dacă în perioada de 12 luni nu s-a adoptat nicio decizie definitivă în conformitate cu alineatul (2), garanțiile constituite se eliberează.

Articolul 5

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 6 în ceea ce privește modificările și adaptările tehnice ale anexelor I și II, necesare ca urmare a modificărilor Nomenclaturii combinate.

Articolul 6

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 1 ianuarie 2012.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 5 poate fi revocată oricând de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 intră în vigoare numai în cazul în care Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Consiliul a informat Comisia că nu va formula obiecțiuni.

Articolul 7

Parlamentul European este informat cu privire la adoptarea de acte delegate de către Comisie, cu privire la orice obiecții formulate privind acestea sau la revocarea delegării de competențe de către Consiliu.

Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Codului vamal, instituit prin articolul 247a alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KOROLEC


(1)  Avizul din 15 noiembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 22 septembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 111, 26.4.2002, p. 1.

(4)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(6)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.


ANEXA I

Echipamente cu destinație comercială sau industrială care intră sub incidența codurilor NC  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Astfel cum sunt definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 282, 28.10.2011, p. 1).


ANEXA II

Materii prime, piese și componente utilizate în scopuri agricole, pentru transformări industriale sau întreținere și care intră sub incidența codurilor NC  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Astfel cum sunt definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 282, 28.10.2011, p. 1).


DIRECTIVE

29.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/8


DIRECTIVA 2011/96/UE A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2011

privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre

(reformare)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționare Uniunii Europene, în special articolul 115,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Directiva 90/435/CEE a Consiliului, din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Deoarece trebuie introduse modificări suplimentare, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menționate, din motive de claritate.

(2)

În lumina Hotărârii Curții de Justiție din 6 mai 2008 în cauza C-133/06 (5), se consideră necesară reformularea textului celui de-al doilea paragraf al articolului 4 alineatul (3) din Directiva 90/435/CEE în scopul clarificării faptului că normele la care se face referire sunt adoptate de Consiliu hotărând în conformitate cu procedura prevăzută de tratat. În plus, este oportună actualizarea anexelor la directiva respectivă.

(3)

Obiectivul prezentei directive este de a scuti de la reținerea la sursă dividendele și alte forme de repartizare a profitului achitate societăților-mamă de către filiale și de a elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societății-mamă.

(4)

Gruparea societăților din diferite state membre poate fi necesară pentru a crea în Uniune condiții similare celor de pe o piață internă și pentru a asigura astfel realizarea și buna funcționare a unei astfel de piețe interne. Aceste operațiuni nu ar trebui împiedicate prin restricții, dezavantaje sau denaturări determinate în special de dispozițiile fiscale ale statelor membre. În consecință, este necesar să se prevadă, pentru asemenea grupuri de societăți din diferite state membre, norme de impozitare neutre din punct de vedere concurențial, pentru a permite întreprinderilor să se adapteze cerințelor pieței interne, să își mărească productivitatea și să își consolideze poziția concurențială la nivel internațional.

(5)

Asemenea grupări pot determina formarea de grupuri de societăți-mamă și filiale.

(6)

Înainte de intrarea în vigoare a Directivei 90/435/CEE, dispozițiile fiscale care reglementau relațiile dintre societăți-mamă și filiale din state membre diferite variau considerabil de la un stat membru la altul și erau în general mai puțin avantajoase decât cele aplicabile relațiilor dintre societățile-mamă și filialele din același stat membru. Cooperarea între societățile din diferite state membre era astfel dezavantajată în raport cu cooperarea între societățile din același stat membru. Era necesar să se elimine acel dezavantaj prin introducerea unui sistem comun, de natură să faciliteze gruparea societăților comerciale la scara Uniunii.

(7)

Dacă o societate-mamă primește, în calitate de asociat al societății-filială, profituri distribuite, statul membru al societății-mamă trebuie fie să nu impoziteze aceste profituri, fie să impoziteze aceste profituri și, în același timp, să autorizeze societatea-mamă să deducă din valoarea impozitului datorat cota impozitului plătit de filială, aferentă acestor profituri.

(8)

Pentru a asigura neutralitatea fiscală, este necesar ca profiturile pe care o filială le distribuie societății-mamă să fie exceptate de taxa reținută la sursă.

(9)

Repartizarea profitului către un sediu permanent al societății-mamă și încasarea lui de către aceasta ar trebui să determine aplicarea aceluiași tratament cu cel care se aplică între o filială și societatea mamă. Ar trebui incluse și cazurile în care societatea-mamă și filiala se află în același stat membru, iar sediul permanent se află în alt stat membru. Pe de altă parte, situațiile în care sediul permanent și filiala se află în același stat membru pot fi rezolvate de către statul membru în cauză, fără a se aduce atingere aplicării principiilor din tratat, pe baza dispozițiilor de drept intern ale statului membru respectiv.

(10)

În ceea ce privește tratamentul aplicabil sediilor permanente, poate exista situația în care să fie necesar ca statele membre să stabilească condițiile și instrumentele juridice prin care să protejeze veniturile fiscale naționale și să combată eludarea legislației naționale, în conformitate cu principiile tratatului și ținând seama de normele fiscale recunoscute pe plan internațional.

(11)

Atunci când grupurile corporative sunt organizate în lanțuri de societăți comerciale si profiturile sunt distribuite prin lanțul de filiale către societatea-mamă, dubla impozitare ar trebui eliminată fie prin scutire, fie prin acordarea de credite fiscale. În cazul creditelor fiscale, societatea-mamă ar trebui să aibă posibilitatea de a deduce orice impozit plătit de oricare din filialele din lanț, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta directivă.

(12)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Fiecare stat membru aplică prezenta directivă:

(a)

repartizării profiturilor primite de societățile din statul membru respectiv, provenite de la filialele lor din alte state membre;

(b)

repartizării profiturilor de către societățile din statul membru respectiv către societăți din alte state membre, ale căror filiale sunt;

(c)

repartizării profiturilor primite de sediile permanente situate în statul membru respectiv ale societăților comerciale situate în alte state membre care provin de la filialele lor situate într-un alt stat membru decât cel în care se află sediul permanent;

(d)

repartizării profiturilor realizate de societăți comerciale situate în statul membru respectiv către sedii permanente situate într-un alt stat membru ale societăților comerciale din același stat membru ale căror filiale sunt.

(2)   Prezenta directivă nu împiedică aplicarea dispozițiilor interne sau a celor bazate pe acorduri, necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului.

Articolul 2

În înțelesul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„societate dintr-un stat membru” înseamnă orice societate care îndeplinește următoarele condiții:

(i)

are una dintre formele de organizare prezentate în anexa I partea A;

(ii)

în conformitate cu legislația fiscală a unui stat membru, este considerată ca avându-și reședința fiscală în statul membru respectiv și, în temeiul unui acord privind dubla impozitare încheiat cu un stat terț, nu se consideră că are sediul fiscal în afara Uniunii;

(iii)

în plus, plătește unul dintre impozitele menționate în anexa I partea B, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, sau un alt impozit care substituie unul dintre acele impozite;

(b)

„sediu permanent” înseamnă orice sediu de afaceri stabil situat într-un stat membru, prin care se desfășoară în întregime sau parțial activitatea unei societăți comerciale din alt stat membru, în măsura în care profiturile înregistrate de sediul stabil sunt impozabile în statul membru în care este situat, în temeiul tratatului bilateral privind impozitarea sau, în absența unui astfel de tratat, în temeiul dispozițiilor din dreptul intern.

Articolul 3

(1)   În scopul aplicării prezentei directive:

(a)

statutul de societate-mamă se acordă:

(i)

cel puțin unei societăți comerciale dintr-un stat membru care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 2 și care deține minimum 10 % din capitalul unei societăți comerciale aflate în alt stat membru, care îndeplinește aceleași condiții;

(ii)

în aceleași condiții, unei societăți comerciale dintr-un stat membru care deține cel puțin 10 % din capitalul unei societăți comerciale din același stat membru, participare deținută integral sau parțial de un sediu permanent al primei societăți comerciale, situat în alt stat membru;

(b)

„filială” înseamnă societatea al cărei capital include participația menționată la litera (a).

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre au opțiunea:

(a)

să înlocuiască, prin acord bilateral, criteriul participației la capital cu acela al deținerii dreptului de vot;

(b)

să nu aplice prezenta directivă la societățile din acel stat membru care nu mențin pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin doi ani participația care le conferă calitatea de societate-mamă sau la societățile în care o societate din alt stat membru nu menține această participație pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin doi ani.

Articolul 4

(1)   În cazul în care, în temeiul asocierii dintre societatea-mamă și filială, o societate-mamă sau sediul său permanent primește profituri repartizate, statul membru în care este situată societatea-mamă și statul membru în care se află sediul său permanent trebuie, cu excepția cazurilor de lichidare a filialei:

(a)

să nu impoziteze profiturile respective; sau

(b)

să impoziteze profiturile respective, autorizând în același timp societatea-mamă și sediul permanent să deducă din cuantumul impozitului datorat fracțiunea din impozit aferentă acelor profituri și plătită de filială și orice sub-filiale, cu condiția ca, la fiecare nivel, societatea comercială și sub-filiala să îndeplinească condițiile enunțate în definițiile prevăzute la articolul 2 și să respecte cerințele prevăzute la articolul 3, până la limita cuantumului reprezentând impozitul aferent datorat.

(2)   Nicio dispoziție din prezenta directivă nu împiedică statul membru în care este situată societatea-mamă să considere o filială ca fiind transparentă din punct de vedere fiscal, pe baza evaluării făcută de acel stat membru cu privire la caracteristicile juridice ale filialei rezultate din dreptul în temeiul căruia este constituită și, prin urmare, să impoziteze societatea-mamă pentru partea sa din profiturile filialei, pe măsură ce se realizează profituri. În acest caz, statul membru în care este situată societatea-mamă nu impozitează profiturile repartizate ale filialei.

Atunci când evaluează partea care îi revine societății-mamă din profiturile filialei, pe măsură ce acestea sunt realizate, statul membru în care este situată societatea-mamă fie scutește de impozitare aceste profituri, fie autorizează societatea-mamă să deducă din cuantumul impozitului datorat fracțiunea din impozitul pe aceste profituri, plătită de filială și sub-filiale, cu condiția ca, la fiecare nivel, societatea comercială și sub-filialele sale să îndeplinească condițiile enunțate în definițiile prevăzute la articolul 2 și să respecte cerințele prevăzute de articolul 3, în limita cuantumului reprezentând impozitul aferent datorat.

(3)   Fiecare stat membru își rezervă dreptul de a dispune ca orice impozite aferente participației și orice pierderi care rezultă din repartizarea profiturilor filialei să nu fie deductibile din profitul impozabil al societății-mamă.

Dacă, în acest caz, cheltuielile de administrare aferente participației se stabilesc la o valoare forfetară, suma forfetară nu poate depăși 5 % din beneficiile repartizate de filială.

(4)   Alineatele (1) și (2) se aplică până la data intrării efective în vigoare a unui sistem comun de impozitare a societăților comerciale.

(5)   La momentul oportun, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social European, adoptă normele aplicabile începând de la data intrării efective in vigoare a unui sistem comun de impozitare a societăților comerciale.

Articolul 5

Profiturile distribuite societății-mamă de către filială sunt scutite de reținerea la sursă a impozitelor.

Articolul 6

Statul membru de care aparține societatea-mamă nu poate percepe taxa reținută la sursă pe profiturile pe care societatea-mamă le primește de la filială.

Articolul 7

(1)   În sensul prezentei directive, sintagma „taxă reținută la sursă” nu include o plată anticipată sau în avans (précompte) a impozitului pe profit către statul membru al filialei, efectuată în legătură cu distribuirea profiturilor către societatea-mamă.

(2)   Prezenta directivă nu afectează aplicarea dispozițiilor naționale sau a dispozițiilor bazate pe acorduri, de natură să elimine sau să diminueze dubla impozitare economică a dividendelor, în special a dispozițiilor privind plata pasivelor fiscale către beneficiarii dividendelor.

Articolul 8

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive începând cu 18 ianuarie 2012. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, însoțite de un tabel de corespondență între acestea și prezenta directivă.

Articolul 9

Directiva 90/435/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa II partea A, se abrogă fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor prevăzute în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 10

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Avizul din 4 mai 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 107, 6.4.2011, p. 73.

(3)  JO L 225, 20.8.1990, p. 6.

(4)  A se vedea anexa II, partea A.

(5)  Rep., 2008, p. I-03189.


ANEXA I

PARTEA A

Lista societăților menționate la articolul 2 litera (a) punctul (i)

(a)

societăți constituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE) (1) și al Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor (2), precum și societăți cooperative înființate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE) (3) și al Directivei 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor (4);

(b)

societăți aflate sub incidența legislației belgiene, denumite „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, întreprinderile publice care au adoptat una dintre formele juridice menționate anterior, precum și alte societăți comerciale constituite în conformitate cu legislația belgiană și care sunt supuse impozitului pe profit în Belgia;

(c)

societăți aflate sub incidența legislației bulgare, denumite „събирателно дружество”, „командитно дружество”, „дружество с ограничена отговорност”, „акционерно дружество”, „командитно дружество с акции”, „неперсонифицирано дружество”, „кооперации”, „кооперативни съюзи”, „държавни предприятия”, constitute în conformitate cu legislația bulgară și care desfășoară activități comerciale;

(d)

societăți aflate sub incidența legislației cehe, denumite „akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”;

(e)

societăți aflate sub incidența legislației daneze, denumite „aktieselskab” și „anpartsselskab”. Alte societăți comerciale care sunt supuse impozitului pe profit în temeiul Legii privind impozitarea societăților comerciale, în măsura în care venitul lor impozabil este calculat și impozitat în conformitate cu normele generale în materie fiscală aplicabile societăților comerciale „aktieselskaber”;

(f)

societăți aflate sub incidența legislației germane, denumite „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” și alte societăți constituite în conformitate cu legislația germană și care sunt supuse impozitului pe profit în Germania;

(g)

societăți aflate sub incidența legislației estoniene, denumite „täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”;

(h)

societăți constituite sau existente sub incidența legislației irlandeze, instituții înregistrate sub sistemul „Industrial and Provident Societies Act”, sau „building societies” înregistrate sub sistemul „Building Societies Act” și „trustee savings banks” în înțelesul „Trustee Savings Banks Act” din anul 1989;

(i)

societăți aflate sub incidența legislației grecești, denumite „ανώνυμη εταιρεία”, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)”, precum și alte societăți constituite în conformitate cu legislația greacă și care sunt supuse impozitului pe profit în Grecia;

(j)

societăți aflate sub incidența legislației spaniole, denumite „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada”, precum și entități de drept public ce funcționează în regim de drept privat. Alte entități înființate în conformitate cu legislația spaniolă și care sunt supuse impozitului pe profit în Spania („Impuesto sobre Sociedades”);

(k)

societăți aflate sub incidența legislației franceze, denumite „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”, „caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”, care sunt supuse de drept impozitului pe profit, „coopératives”, „unions de coopératives”, instituții și întreprinderi publice cu caracter industrial și comercial, precum și alte societăți constituite în conformitate cu legislația franceză și care sunt supuse impozitului pe profit în Franța;

(l)

societăți aflate sub incidența legislației italiene, denumite „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione”, precum și entități private și publice care desfășoară, în mod exclusiv sau în principal, activități comerciale;

(m)

sub incidența legislației cipriote: „εταιρείες” astfel cum sunt definite în legislația privind impozitul pe venit;

(n)

societăți aflate sub incidența legislației letone, denumite „akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

(o)

societăți aflate sub incidența legislației lituaniene;

(p)

societăți aflate sub incidența legislației luxemburgheze, denumite „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public”, precum și alte societăți comerciale constituite în conformitate cu legislația luxemburgheză și supuse impozitului pe profit în Luxemburg;

(q)

societăți aflate sub incidența legislației ungare, denumite „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelősségű társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „szövetkezet”;

(r)

societăți aflate sub incidența legislației malteze, denumite „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

(s)

societăți aflate sub incidența legislației olandeze, denumite „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, precum și alte societăți constituite în conformitate cu legislația olandeză și care sunt supuse impozitului pe profit în Țările de Jos;

(t)

societăți aflate sub incidența legislației austriece, denumite „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, „Sparkassen”, precum și alte societăți comerciale constituite în conformitate cu legislația austriacă și care sunt supuse impozitului pe profit în Austria;

(u)

societăți aflate sub incidența legislației poloneze, denumite „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

(v)

societăți comerciale sau societăți civile care îmbracă o formă comercială și cooperative și întreprinderi publice înființate în conformitate cu legislația portugheză;

(w)

societăți aflate sub incidența legislației române, denumite „societăți pe acțiuni”, „societăți în comandită pe acțiuni”, „societăți cu răspundere limitată”;

(x)

societăți aflate sub incidența legislației slovene, denumite „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”;

(y)

societăți aflate sub incidența legislației slovace, denumite „akciová spoločnosť”, „spoločnosť s ručením obmedzeným”, „komanditná spoločnosť”;

(z)

societăți aflate sub incidența legislației finlandeze, denumite „osakeyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta”/„andelslag”, „säästöpankki”/„sparbank” și „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”;

(aa)

societăți aflate sub incidența legislației suedeze, denumite „aktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker”, „ömsesidiga försäkringsbolag”, „försäkringsföreningar”;

(ab)

societăți constituite în conformitate cu legislația din Regatul Unit.

PARTEA B

Lista impozitelor prevăzute la articolul 2 litera (a) punctul (iii)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting în Belgia;

корпоративен данък în Bulgaria;

daň z příjmů právnických osob în Republica Cehă;

selskabsskat în Danemarca;

Körperschaftssteuer în Germania,

tulumaks în Estonia,

corporation tax în Irlanda;

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα în Grecia;

impuesto sobre sociedades în Spania;

impôt sur les sociétés în Franța;

imposta sul reddito delle società în Italia;

φόρος εισοδήματος în Cipru;

uzņēmumu ienākuma nodoklis în Letonia;

pelno mokestis în Lituania;

impôt sur le revenu des collectivités în Luxemburg;

társasági adó, osztalékadó în Ungaria;

taxxa fuq l-income în Malta;

vennootschapsbelasting în Țările de Jos;

Körperschaftssteuer în Austria;

podatek dochodowy od osób prawnych în Polonia;

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas în Portugalia;

impozit pe profit în România;

davek od dobička pravnih oseb în Slovenia;

daň z príjmov právnických osôb în Slovacia;

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund în Finlanda;

statlig inkomstskatt în Suedia;

corporation tax în Regatul Unit.


(1)  JO L 294, 10.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 294, 10.11.2001, p. 22.

(3)  JO L 207, 18.8.2003, p. 1.

(4)  JO L 207, 18.8.2003, p. 25.


ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 9)

Directiva 90/435/CEE a Consiliului

(JO L 225, 20.8.1990, p. 6)

 

Actul de aderare din 1994, anexa I punctul XI.B.I.3

(JO C 241, 29.8.1994, p. 196)

 

Directiva 2003/123/CE a Consiliului

(JO L 7, 13.1.2004, p. 41)

 

Actul de aderare din 2003, anexa II punctul 9.8

(JO L 236, 23.9.2003, p. 555)

 

Directiva 2006/98/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 129)

Anexa, numai punctul 7

PARTEA B

Lista termenelor de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 9)

Directiva

Data limită de transpunere

90/435/CEE

31 decembrie 1991

2003/123/CE

1 ianuarie 2005

2006/98/CE

1 ianuarie 2007


ANEXA III

Tabel de corespondență

Directiva 90/435/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1) prima până la a patra liniuță

Articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(d)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) prima parte a tezei introductive

Articolul 2 fraza introductivă

Articolul 2 alineatul (1) a doua parte a tezei introductive

Articolul 2 litera (a) fraza introductivă

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 litera (a) punctul (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 litera (a) punctul (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) teza introductivă a primului paragraf și al doilea paragraf

Articolul 2 litera (a) punctul (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) primul paragraf prima până la a douăzeci și șaptea liniuță

Anexa I partea B prima până la a douăzeci și șaptea liniuță

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 3 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) primul paragraf, primele cuvinte

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) primul paragraf ultimele cuvinte

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) al patrulea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 3 alineatul (2) prima și a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (b)

Articolul 4 alineatul (1) prima și a doua liniuță

Articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 4 alineatul (1a)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2) prima teză

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (2) a doua teză

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (5)

Articolele 5, 6 și 7

Articolele 5, 6 și 7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11

Anexa

Anexa I partea A

Anexa II

Anexa III


DECIZII

29.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/17


DECIZIA NR. 895/2011/UE A CONSILIULUI

din 19 decembrie 2011

de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Decizia 2002/546/CE a Consiliului (2) autorizează Spania să aplice, până la 31 decembrie 2011, scutiri sau reduceri ale taxei numite „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias” (denumite în continuare „taxa AIEM”) pentru anumite produse fabricate la nivel local în Insulele Canare. Anexa la decizia menționată conține o listă de produse pentru care se pot aplica scutirile sau reducerile de taxe AIEM. În funcție de produse, diferența de impozitare între produsele fabricate la nivel local și celelalte produse nu poate depăși 5, 15 sau 25 %.

(2)

Prelungirea cu doi ani a perioadei de aplicare a Deciziei 2002/546/CE este justificată, ținând cont de faptul că nu s-au schimbat principalele elemente justificative pentru autorizația prevăzută în temeiul deciziei respective. În acest sens, raportul Comisiei către Consiliu din 28 august 2008 privind aplicarea măsurilor speciale referitoare la taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare a confirmat că taxa AIEM funcționează într-un mod satisfăcător și că nu necesită modificarea Deciziei 2002/546/CE.

(3)

În plus, raportul primit de Comisie din partea autorităților spaniole confirmă existența în continuare a handicapurilor care au justificat autorizarea scutirilor și reducerilor taxei AIEM pentru o listă de produse fabricate la nivel local în Insulele Canare.

(4)

Decizia 2002/546/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 1 alineatul (1) prima teză din Decizia 2002/546/CE, data de 31 decembrie 2011 se înlocuiește cu data de 31 decembrie 2013.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Spaniei.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KOROLEC


(1)  Avizul din 1 decembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 179, 9.7.2002, p. 22.


29.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/18


DECIZIA NR. 896/2011/UE A CONSILIULUI

din 19 decembrie 2011

de modificare a Deciziei 2007/659/CE în ceea ce privește perioada sa de aplicare și contingentul anual care poate beneficia de un nivel redus al accizei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Decizia 2007/659/CE a Consiliului din 9 octombrie 2007 de autorizare a Franței în vederea aplicării unui nivel redus al accizei pentru romul „tradițional” produs în departamentele de peste mări (2) autorizează Franța să aplice, pentru romul „tradițional” fabricat în departamentele franceze de peste mări și vândut pe teritoriul Franței metropolitane, un nivel redus al accizei care poate fi inferior nivelului minim al accizei pentru alcool stabilit prin Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (3), dar care nu poate scădea cu mai mult de 50 % față de nivelul național al accizei pentru alcool. Romul „tradițional” căruia i se aplică nivelul redus al accizei este definit la punctul 1 litera (f) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (4). Reducerea accizei este limitată la un contingent anual de 108 000 hectolitri de alcool pur. Derogarea expiră la 31 decembrie 2012.

(2)

Pentru adaptarea termenilor Deciziei 2007/659/CE la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, ținându-se cont de faptul că romul „tradițional” este produs numai în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion, în prezenta decizie de modificare ar trebui efectuată o trimitere exclusiv la cele patru regiuni ultraperiferice menționate.

(3)

La 29 iunie 2010, autoritățile franceze au transmis Comisiei raportul prevăzut la articolul 4 din Decizia 2007/659/CE. Raportul conține două cereri. Pe de o parte, autoritățile franceze solicită majorarea contingentului anual de la 108 000 hectolitri la 125 000 hectolitri de alcool pur, pentru a reflecta evoluția pieței romului din Uniune. Pe de altă parte, autoritățile respective solicită prelungirea cu un an, și anume până la 31 decembrie 2013, a perioadei de aplicare a Deciziei 2007/659/CE, pentru a coincide cu perioada de aplicare a unei decizii adoptate de Comisie la 27 iunie 2007 referitoare la ajutoarele de stat (5) (denumită în continuare „decizia referitoare la ajutoarele de stat”).

(4)

Din informațiile furnizate de autoritățile franceze reiese că, de la adoptarea Deciziei 2007/659/CE, cantitatea de rom „tradițional” introdus pe piață cu un nivel redus al accizei a crescut, de la 96 100 hectolitri de alcool pur în 2007 la 105 700 hectolitri de alcool pur în 2010, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 3,2 %. Dacă această creștere ar continua în același ritm, cantitatea de rom „tradițional” introdus pe piață ar trebui să fie de aproximativ 109 100 hectolitri de alcool pur în 2011, de 112 600 hectolitri în 2012 și de 116 200 hectolitri în 2013, depășindu-se astfel contingentul de 108 000 hectolitri stabilit prin Decizia 2007/659/CE.

(5)

Considerentul 9 din Decizia 2007/659/CE subliniază faptul că, având în vedere necesitatea susținerii competitivității romului „tradițional” produs în departamentele de peste mări pe piața metropolitană franceză, astfel încât activitatea sectorului romului din zahăr de trestie să poată continua în aceste departamente, ar trebui revizuită cantitatea de rom tradițional provenit din departamentele franceze de peste mări care poate beneficia de o rată redusă a accizei la introducerea în circuitul de consum pe piața respectivă. Prin urmare, contingentul anual de 108 000 hectolitri stabilit prin Decizia 2007/659/CE ar trebui să crească la 120 000 hectolitri, inclusiv contingentul pentru 2011, pentru asigurarea continuității, având în vedere creșterea prevăzută pentru anul respectiv. O astfel de creștere permite acoperirea unei creșteri anuale cu 4,3 %, adică ceva mai mult decât creșterea de 3,2 % constatată în perioada 2007-2010.

(6)

Este necesară, de asemenea, prelungirea cu un an a perioadei de aplicare a Deciziei 2007/659/CE, astfel încât să expire odată cu decizia referitoare la ajutoarele de stat.

(7)

Decizia 2007/659/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/659/CE se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește după cu următorul text:

2.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Prin derogare de la articolul 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Franța este autorizată să prelungească aplicarea, pe teritoriul său metropolitan, pentru romul «tradițional» produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion, a unui nivel al accizei inferior nivelului integral al accizei pentru alcool stabilit la articolul 3 din Directiva 92/84/CEE.”

3.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Derogarea menționată la articolul 1 se limitează la rom, astfel cum este definit la punctul 1 litera (f) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (6), produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion din trestie de zahăr recoltată la locul de fabricare, cu un conținut de substanțe volatile, altele decât alcool etilic și metilic, mai mare sau egal cu 225 de grame pe hectolitru de alcool pur și cu o tărie alcoolică în volume mai mare sau egală cu 40 %.

4.

Articolul 3 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Nivelul redus al accizei aplicabil produsului menționat la articolul 2 este limitat la un contingent anual de 108 000 hectolitri de alcool pur până la 31 decembrie 2010. Pentru perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2013, contingentul anual se limitează la 120 000 hectolitri.”

5.

La articolul 5, data de 31 decembrie 2012 se înlocuiește cu data de 31 decembrie 2013.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KOROLEC


(1)  Avizul din 1 decembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 270, 13.10.2007, p. 12.

(3)  JO L 316, 31.10.1992, p. 29.

(4)  JO L 39, 13.2.2008, p. 16.

(5)  JO C 15, 22.1.2008, p. 1.

(6)  JO L 39, 13.2.2008, p. 16.”


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

29.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1387/2011 AL COMISIEI

din 14 decembrie 2011

de rectificare a versiunilor în limbile finlandeză, franceză, italiană, maghiară, polonă, portugheză, slovacă și spaniolă a Regulamentului (CE) nr. 951/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 85 și articolul 161 alineatul (3), coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În urma modificării Regulamentului (CE) nr. 951/2006 al Comisiei (2), prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2009 al Comisiei (3), s-a observat că versiunile în limbile finlandeză, franceză, italiană, maghiară, polonă, portugheză, slovacă și spaniolă ale Regulamentului (CE) nr. 951/2006 conțin o eroare la articolul 7b alineatul (3) referitoare la data de începere a depunerii cererilor de licențe de export.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 951/2006 ar trebui rectificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se referă doar la versiunile în limbile finlandeză, franceză, italiană, maghiară, polonă, portugheză, slovacă și spaniolă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 290, 6.11.2009, p. 64.


DECIZII

29.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/21


DECIZIA CONSILIULUI EUROPEAN

din 19 decembrie 2011

de numire a unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

(2011/897/UE)

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 283 alineatul (2),

având în vedere Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.2,

având în vedere recomandarea Consiliului Uniunii Europene (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (3),

întrucât:

(1)

Prin scrisoarea din 10 noiembrie 2011, președintele Băncii Centrale Europene, domnul Mario DRAGHI, a anunțat decizia domnului Lorenzo BINI SMAGHI de a demisiona din funcția sa din cadrul Comitetului executiv cu efect de la sfârșitul zilei de 31 decembrie 2011. Prin urmare, este necesară numirea unui nou membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene.

(2)

Consiliul European dorește să îl numească pe domnul Benoît COEURÉ care, în opinia sa, întrunește toate cerințele prevăzute de articolul 283 alineatul (2) din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Benoît COEURÉ este numit membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene pentru un mandat de opt ani, începând de la 1 ianuarie 2012.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Consiliul European

Președintele

H. VAN ROMPUY


(1)  Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

(2)  Avizul din 14 decembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Avizul din 8 decembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


29.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/22


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 21 decembrie 2011

de modificare a Deciziei 2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din România și cerințele structurale aplicabile acestor unități

[notificată cu numărul C(2011) 9562]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/898/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (1), în special articolul 12 al doilea paragraf,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2), în special articolul 9,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 stabilește normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind igiena produselor alimentare, printre altele, pe baza principiilor analizei riscurilor și punctelor critice de control. Regulamentul prevede că operatorii din sectorul alimentar trebuie să respecte anumite proceduri bazate pe aceste principii.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice privind igiena alimentelor de origine animală pentru operatorii din sectorul alimentar și completează normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 852/2004. Normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 includ cerințe structurale pentru unitățile de prelucrare a laptelui, precum și normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 includ cerințe structurale pentru unitățile respective, precum și cerințe în materie de igienă în privința laptelui crud și a produselor lactate.

(3)

Articolul 2 din Decizia 2009/852/CE a Comisiei (3) prevede că anumite cerințe structurale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 nu se aplică, până la 31 decembrie 2011, unităților de prelucrare a laptelui din România enumerate în anexa I la decizia respectivă.

(4)

Decizia 2009/852/CE prevede, de asemenea, că, prin derogare de la cerințele Regulamentului (CE) nr. 853/2004, unitățile de prelucrare a laptelui enumerate în anexa II la decizia respectivă pot procesa, până la 31 decembrie 2011, lapte care respectă cerințele și lapte care nu respectă cerințele, cu condiția ca prelucrarea să se efectueze pe linii de producție separate.

(5)

În plus, Decizia 2009/852/CE prevede că unitățile de prelucrare a laptelui enumerate în anexa III la decizia respectivă pot prelucra, până la 31 decembrie 2011, lapte care respectă cerințele și lapte care nu respectă cerințele fără a utiliza linii de producție separate.

(6)

În septembrie 2011, România a informat Comisia că, începând cu ianuarie 2012, toate unitățile de prelucrare a laptelui care se află, în prezent, pe lista din anexa I la Decizia 2009/852/CE vor fi în conformitate cu cerințele structurale stabilite de Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004. În consecință, articolul 2 din Decizia 2009/852/CE ar trebui să fie eliminat.

(7)

Prin urmare, anexele II și III la Decizia 2009/852/CE ar trebui modificate în consecință.

(8)

În plus, România a informat Comisia că, de la intrarea în vigoare a Deciziei 2009/852/CE, cantitatea de lapte crud care respectă cerințele din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, livrată unităților de prelucrare a laptelui din statul membru respectiv, a crescut considerabil. România a stabilit, de asemenea, un plan de acțiune care vizează să acopere întreg lanțul de producție a laptelui din statul membru respectiv, pentru a se asigura conformitatea cu normele UE.

(9)

Cu toate acestea, în conformitate cu raportul prezentat de România în temeiul articolului 6 din Decizia 2009/852/CE și pe baza informațiilor furnizate de autoritățile române în timpul reuniunii Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 17 octombrie 2011, situația din sectorul laptelui din România nu este încă în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(10)

Având în vedere situația actuală și pentru a evita descurajarea eforturilor depuse de autoritățile române, este oportun să se prelungească perioada de aplicare a măsurilor prevăzute în Decizia 2009/852/CE.

(11)

România ar trebui să continue procesul de asigurare a conformității laptelui crud prelucrat de unitățile enumerate în anexele II și III la Decizia 2009/852/CE cu cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(12)

În special, România ar trebui să continue să monitorizeze situația și să prezinte Comisiei rapoarte periodice privind progresele înregistrate în ceea ce privește conformitatea deplină cu respectivele cerințe. Pe baza concluziilor rapoartelor respective, ar trebui să se ia măsuri corespunzătoare.

(13)

Prin urmare, Decizia 2009/852/CE ar trebui să fie modificată în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2009/852/CE se modifică după cum urmează:

1.

articolul 2 se elimină;

2.

la articolul 3, data de „31 decembrie 2011” se înlocuiește cu „31 decembrie 2013”;

3.

la articolul 4, data de „31 decembrie 2011” se înlocuiește cu „31 decembrie 2013”;

4.

articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   România prezintă Comisiei rapoarte anuale referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește asigurarea conformității cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004:

(a)

a exploatațiilor de producție ce produc lapte care nu respectă cerințele;

(b)

a sistemului de colectare și transport al laptelui care nu respectă cerințele.

Primul raport anual se prezintă Comisiei până la 31 decembrie 2012 cel târziu, iar al doilea raport anual se prezintă Comisiei până la 31 octombrie 2013 cel târziu.

Rapoartele se depun utilizându-se formularul care figurează în anexa IV.

(2)   Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate în ceea ce privește conformitatea laptelui crud prelucrat de unitățile enumerate în anexele II și III cu cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

În cazul în care, pe baza rapoartelor prezentate de România, Comisia consideră că respectarea lor nu este probabil să fie realizată până la 31 decembrie 2013, Comisia propune măsuri adecvate în vederea remedierii situației.”;

5.

la articolul 7, data de „31 decembrie 2011” se înlocuiește cu „31 decembrie 2013”;

6.

anexele I, II și III se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 312, 27.11.2009, p. 59.


ANEXĂ

Anexele I, II și III la Decizia 2009/852/CE se modifică după cum urmează:

1.

anexa I se elimină;

2.

anexele II și III se înlocuiesc cu următorul text:

ANEXA II

LISTA UNITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3

Nr.

Număr de autorizare veterinară

Denumirea unității

Adresa (orașul/satul/județul)

1

L 35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

ANEXA III

LISTA UNITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4

Nr.

Număr de autorizare veterinară

Denumirea unității

Adresa (orașul/satul/județul)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L 136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L 72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L 78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L 107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L 110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L 3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L 116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L 140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brașov, 507235

14

L 154

S.C. CAS SRL

Brăila, județul Brăila, 810224

15

L 148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Brăila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L 129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L 84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L 149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L 43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L 40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L 41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L 87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L 118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L 130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L 82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35

L 91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L 49

SC ARTEGO SA

Târgu Jiu, Gorj, 210257

39

L 65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L 124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L 99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L 18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L 47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L 85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L 86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L 16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L 135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L 54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L 108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L 121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L 96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L 101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L 106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L 6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamț, 617490

64

L 123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L 100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L 88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L 89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L 71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L 5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L 36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L 81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L 80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


29.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 21 decembrie 2011

de modificare a Deciziei 2009/861/CE privind măsuri tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din Bulgaria

[notificată cu numărul C(2011) 9568]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/899/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1), în special articolul 9,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice pentru igiena alimentelor de origine animală care trebuie respectate de operatorii din sectorul alimentar. Normele respective includ cerințe referitoare la igiena laptelui crud și a produselor lactate.

(2)

Decizia 2009/861/CE a Comisiei (2) prevede anumite derogări de la cerințele stipulate în secțiunea IX capitolul I subcapitolele II și III din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, care trebuie respectate de unitățile de prelucrare a laptelui din Bulgaria menționate în decizia respectivă. Decizia menționată se aplică până la 31 decembrie 2011.

(3)

În consecință, prin derogare de la dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004, anumite unități de prelucrare a laptelui menționate în anexa I la Decizia 2009/861/CE pot prelucra lapte care respectă cerințele și lapte care nu respectă cerințele, cu condiția ca prelucrarea să se efectueze pe linii de producție separate. În plus, anumite unități de prelucrare a laptelui menționate în anexa II la decizia respectivă pot prelucra lapte care nu respectă cerințele fără a dispune de linii de producție separate.

(4)

Bulgaria a informat Comisia că, de la intrarea în vigoare a Deciziei 2009/861/CE, cantitatea de lapte crud care respectă cerințele din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, livrată unităților de prelucrare a laptelui din statul membru respectiv, a crescut considerabil. Bulgaria a instituit, de asemenea, un plan de acțiune care vizează să acopere întreg lanțul de producție a laptelui din statul membru respectiv, pentru a se asigura conformitatea cu normele UE.

(5)

Cu toate acestea, în conformitate cu raportul prezentat de Bulgaria în temeiul articolului 5 din Decizia 2009/861/CE și pe baza informațiilor furnizate de autoritățile bulgare în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 17 octombrie 2011, situația din sectorul laptelui din Bulgaria încă nu este în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(6)

Având în vedere situația actuală, și pentru a evita descurajarea eforturilor depuse de autoritățile bulgare, este oportun să se prelungească perioada de aplicare a măsurilor prevăzute în Decizia 2009/861/CE.

(7)

Bulgaria ar trebui să continue procesul de asigurare a conformității laptelui crud prelucrat de unitățile enumerate în anexele la Decizia 2009/861/CE cu cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(8)

În special, Bulgaria ar trebui să continue să monitorizeze situația și să prezinte Comisiei rapoarte periodice privind progresele înregistrate în ceea ce privește conformitatea deplină cu respectivele cerințe. Pe baza concluziilor rapoartelor respective, ar trebui să se ia măsuri corespunzătoare.

(9)

Prin urmare, Decizia 2009/861/CE ar trebui să fie modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2009/861/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, data de „31 decembrie 2011” se înlocuiește cu „31 decembrie 2013”.

2.

La articolul 3, data de „31 decembrie 2011” se înlocuiește cu „31 decembrie 2013”.

3.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Bulgaria prezintă Comisiei rapoarte anuale referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește asigurarea conformității cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004:

(a)

a exploatațiilor de producție care produc lapte care nu respectă cerințele;

(b)

a sistemului de colectare și transport al laptelui care nu respectă cerințele.

Primul raport anual se prezintă Comisiei până la 31 decembrie 2012, cel târziu, iar al doilea raport anual se prezintă Comisiei până la 31 octombrie 2013, cel târziu.

Rapoartele se depun utilizându-se formularul stabilit în anexa III.

(2)   Comisia monitorizează îndeaproape progresele în ceea ce privește conformitatea laptelui crud prelucrat de unitățile enumerate în anexele I și II cu cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

În cazul în care, pe baza rapoartelor prezentate de Bulgaria, Comisia consideră că această conformitate nu este probabil să fie realizată până la 31 decembrie 2013, Comisia propune măsuri adecvate pentru remedierea situației.”

4.

La articolul 6, data de „31 decembrie 2011” se înlocuiește cu „31 decembrie 2013”.

5.

Anexele I și II se înlocuiesc cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 314, 1.12.2009, p. 83.


ANEXĂ

ANEXA I

Lista unităților de prelucrare a laptelui autorizate să prelucreze lapte care respectă cerințele și lapte care nu respectă cerințele, astfel cum se prevede la articolul 2

Nr.

Nr. veterinar

Denumirea unității

Orașul/strada sau satul/județul

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena

ul. „Treti mart” 19

2

BG 0612027

„Mlechen ray - 2” EOOD

gr. Vratsa

kv. „Bistrets”

3

BG 0612043

ET „Zorov- 91 -Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

Mestnost „Parshevitsa”

4

BG 2012020

„Yotovi” OOD

gr. Sliven

kv. „Rechitsa”

5

BG 2512020

„Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

„Rodopeya - Belev” EOOD

gr. Smolyan,

Ul. „Trakya” 20

7

BG 1212001

„S i S - 7” EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose” 1

8

BG 2812003

„Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

ANEXA II

Lista unităților de prelucrare a laptelui autorizate să prelucreze lapte care nu respectă cerințele, astfel cum se prevede la articolul 3

Nr.

Nr. veterinar

Denumirea unității

Orașul/strada sau satul/județul

1

BG 2412037

„Stelimeks” EOOD

s. Asen

2

0912015

„Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD „Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET”Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

5

1012018

„Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

„Matev-Mlekoprodukt” OOD

s. Goran

7

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

8

1312023

„Inter-D” OOD

s. Kozarsko

9

1612049

„Alpina -Milk” EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD „Ikay”

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK „Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

„Penchev” EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi” 58

13

2512021

„Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET „Veles-Kostadin Velev”

gr. Razlog

ul. „Golak” 14

15

2312041

„Danim-D.Stoyanov” EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

„Kamadzhiev-milk” EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

„Ben Invest” OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET „Ahmed Tatarla”

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

„Ekobalkan” OOD

gr. Sofia

bul „Evropa” 138

20

2312030

ET „Favorit- D.Grigorov”

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET „Belite kamani”

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev”

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

„Lavena” OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET „Slavka Todorova”

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev”

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

„Lakti ko” OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev”

gr. Dospat

28

BG 0912004

„Rodopchanka” OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET „Vekir”

s. Godlevo

30

0112013

ET „Ivan Kondev”

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

„Megakomers” OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD „LAF-Velizarov i sie”

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD „Nivego”

s. Chiren

34

0612041

ET „Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova”

gr. Vratsa

ul. „Ilinden” 3

35

0612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova”

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski”

36

1012008

„Kentavar” OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

„Milkkomm” EOOD

gr. Lom

ul. „Al.Stamboliyski” 149

38

1212031

„ADL” OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

„Mandra” OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola”

gr. Koynare

ul. „Hr.Botev” 14

41

1512010

ET „Militsa Lazarova-90”

gr. Slavyanovo,

ul.” Asen Zlatarev” 2

42

1612024

SD „Kostovi - EMK”

gr. Saedinenie

ul. „L.Karavelov” 5

43

1612043

ET „Dimitar Bikov”

s. Karnare

obsht. „Sopot”

44

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali”

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris”23

45

2012012

ET „Olimp-P.Gurtsov”

gr. Sliven

m-t „Matsulka”

46

2112003

„Milk- inzhenering” OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala” 21

47

2112027

„Keri” OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

„Mogila” OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse” 4

49

2512018

„Biomak” EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi” 2

50

2712013

„Ekselans” OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov”

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev”

gr. Yambol,

ul. „Yambolen” 13

53

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal”

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra „IPZHZ”

gr. Troyan

ul. „V.Levski” 281

55

BG 1712042

ET „Madar”

s. Terter

56

BG 2612042

„Bulmilk” OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak”

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

„ABLAMILK” EOOD

gr. Lukovit

ul. „Yordan Yovkov” 13

59

1312005

„Ravnogor” OOD

s. Ravnogor

60

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET „Deniz”

s. Ezerche

62

2012011

ET „Ivan Gardev 52”

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar” 2

63

2012024

ET „Denyo Kalchev 53”

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose” 17

64

2112015

OOD „Rozhen Milk”

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET „Vladimir Karamitev”

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET „Agropromilk”

gr. Ihtiman

ul. „P.Slaveikov” 19

67

BG 1812008

„Vesi” OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

„Si Vi Es” OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev”

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

„Sirma Prista” AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart” 51

71

BG 2512001

„Mladost -2002” OOD

gr. Targovishte

bul.”29-ti yanuari” 7

72

0812030

„FAMA” AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha” 2

73

0912003

„Koveg-mlechni produkti” OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET „Boycho Videnov - Elbokada 2000”

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

„Diva 02” OOD

gr. Isperih

ul. „An.Kanchev”

76

1712037

ET „Ali Isliamov”

s. Yasenovets

77

1712043

„Maxima milk” OOD

s. Samuil

78

1812005

„DAV - Viktor Simonov” EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat” 52

79

2012010

„Saray” OOD

s. Mokren

80

2012032

„Kiveks” OOD

s.Kovachite

81

2012036

„Minchevi” OOD

s. Korten

82

2212009

„Serdika -94” OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov”

s. Anton

84

2312033

„Balkan spetsial” OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD „Laktoni”

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

„Inikom” OOD

gr. Galabovo

ul. „G.S.Rakovski” 11

87

2512011

ET „Sevi 2000- Sevie Ibryamova”

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET „Detelina 39”

s. Brod

89

2812002

„Arachievi” OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska’

90

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov”

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

„Hemus-Milk komers” OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

„Raftis” EOOD

s. Byala

93

2112023

ET „Iliyan Isakov”

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

„MAH 2003” EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski” 21

95

2712005

„Nadezhda” OOD

s. Kliment


Rectificări

29.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/35


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 303 din 18 noiembrie 2009 )

1.

În tot textul regulamentului:

cuvântul „operații” se înlocuiește cu cuvântul „operațiuni”;

cuvântul „amfibii” se înlocuiește cu cuvântul „amfibieni”;

cuvântul „orientări” se înlocuiește cu cuvintele „linii directoare”; iar

cuvintele „animale bovine” se înlocuiesc cu cuvântul „bovine”,

cu adaptările gramaticale necesare.

2.

La pagina 8, articolul 2 litera (e):

în loc de:

„(e)

«adăpostire» înseamnă păstrarea animalelor în boxe, țarcuri, spații acoperite sau terenuri asociate cu operațiile de sacrificare sau care fac parte din acestea;”,

se va citi:

„(e)

«adăpostire» înseamnă ținerea animalelor în boxe, țarcuri, spații acoperite sau terenuri asociate cu operațiunile de sacrificare sau care fac parte din acestea;”.

3.

La pagina 8, articolul 2 litera (g):

în loc de:

„(g)

«rit religios» înseamnă o serie de acte relative la sacrificarea animalelor care sunt stabilite de o religie;”,

se va citi:

„(g)

«ritual religios» înseamnă o serie de acțiuni care se referă la sacrificarea animalelor care sunt stabilite de o religie;”.

4.

La pagina 8, articolul 2 litera (m):

în loc de:

„(m)

«animale pentru blană» înseamnă acele specii de animale mamifere crescute în special pentru producerea de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, nutria, șinșila;”,

se va citi:

„(m)

«animale pentru blană» înseamnă acele specii de mamifere crescute în special pentru producția de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, nutria, șinșila;”.

5.

La pagina 9, articolul 3 alineatul (2) litera (c):

în loc de:

„(c)

sunt tratate și adăpostite ținându-se cont de comportamentul lor normal;”,

se va citi:

„(c)

sunt manipulate și adăpostite ținându-se cont de comportamentul lor normal;”.

6.

La pagina 9, articolul 3 alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Structurile utilizate pentru ucidere și pentru operațiile aferente trebuie să fie proiectate, construite, întreținute și exploatate astfel încât în condițiile de utilizare prevăzute pentru acestea, pe tot parcursul anului, să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la alineatele (1) și (2).”,

se va citi:

„(3)   Facilitățile utilizate pentru ucidere și pentru operațiunile aferente trebuie să fie proiectate, construite, întreținute și exploatate astfel încât condițiile de utilizare prevăzute pentru acestea, pe tot parcursul anului, să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la alineatele (1) și (2).”

7.

La pagina 9, articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf:

în loc de:

„Orice astfel de modificări trebuie să asigure un nivel de bunăstare a animalelor cel puțin echivalent cu acela asigurat prin metodele existente.”,

se va citi:

„Orice astfel de modificări trebuie să asigure un nivel de bunăstare a animalelor cel puțin echivalent cu cel asigurat prin metodele existente.”

8.

La pagina 11, articolul 9 alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Operatorii se asigură că animalele nu sunt plasate în echipamentul de imobilizare, inclusiv de imobilizare a capului, decât în momentul în care persoana însărcinată cu asomarea sau sângerarea este pregătită să le asomeze sau să le sângereze cât mai repede posibil.”,

se va citi:

„(3)   Operatorii economici se asigură că animalele nu sunt imobilizate, inclusiv imobilizare a capului, decât în momentul în care persoana însărcinată cu asomarea sau sângerarea este pregătită să le asomeze sau să le sângereze cât mai repede posibil.”

9.

La pagina 12, la articolul 14, titlul:

în loc de:

Amenajarea, construcția și echiparea abatoarelor”,

se va citi:

Amenajarea, construcția și echipamentul utilizat în abatoare”.

10.

La pagina 12, articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf:

în loc de:

„Autoritatea competentă respectivă analizează informațiile prezentate de operator în conformitate cu primul paragraf în momentul aprobării abatorului.”,

se va citi:

„Autoritatea competentă respectivă analizează informațiile prezentate de operatorii economici în conformitate cu primul paragraf la data autorizării abatorului.”

11.

La pagina 13, articolul 16 alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Procedurile de monitorizare menționate la alineatul (1) descriu modalitatea în care trebuie efectuate verificările prevăzute la articolul 5 și includ cel puțin următoarele informații:

(a)

numele persoanelor responsabile de procedura de monitorizare;”,

se va citi:

„(2)   Procedurile de monitorizare menționate la alineatul (1) din prezentul articol descriu modalitatea în care trebuie efectuate verificările prevăzute la articolul 5 și includ cel puțin următoarele informații:

(a)

numele persoanelor responsabile pentru procedura de monitorizare;”.

12.

La pagina 26, în anexa II, punctul 2 subpunctul 2.6:

în loc de:

„2.6.

În cazul în care abatoarele au câmpuri de adăpost fără refugiu natural sau umbră, trebuie asigurată o protecție adecvată împotriva intemperiilor. În cazul în care nu există astfel de protecție, câmpurile de adăpost respective nu se vor utiliza în caz de condiții meteorologice nefavorabile. În lipsa unei surse naturale de apă se vor asigura structuri de adăpare.”,

se va citi:

„2.6.

În cazul în care abatoarele au câmpuri de adăpost fără refugiu natural sau umbră, trebuie asigurată o protecție adecvată împotriva intemperiilor. În cazul în care nu există astfel de protecție, câmpurile de adăpost respective nu se vor utiliza în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile. În lipsa unei surse naturale de apă se vor asigura dispozitive de adăpare.”

13.

La pagina 26, în anexa II, punctul 3:

în loc de:

„3.   Echipamentul și structurile de imobilizare”,

se va citi:

„3.   Dispozitive și echipamente de imobilizare”.

14.

La pagina 26, în anexa II, punctul 3 subpunctul 3.1:

în loc de:

„3.1.

Echipamentul și structurile de imobilizare sunt proiectate, construite și întreținute pentru a:”,

se va citi:

„3.1.

Dispozitivele și echipamentele de imobilizare sunt proiectate, construite și întreținute pentru a:”.