ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.338.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 338

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
21 decembrie 2011


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Addendum la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 272, 18.10.2011, p. 1)

1

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecție

2

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1345/2011 al Consiliului din 19 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

19

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1346/2011 al Comisiei din 13 decembrie 2011 de interzicere a pescuitului de caproide în apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII de către navele care arborează pavilionul oricărui stat membru, exceptând Danemarca și Irlanda

20

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1347/2011 al Comisiei din 13 decembrie 2011 de interzicere a pescuitului de hering în apele UE și în apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN de către navele care arborează pavilionul Germaniei

22

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1348/2011 al Comisiei din 13 decembrie 2011 de interzicere a pescuitului de specii de caproide în apele UE și în apele internaționale din zonele VI, VII și VIII de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1349/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole

26

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1350/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2011/2012

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1351/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului cu privire la suspendarea contingentelor tarifare ale Uniunii și a cantităților de referință pentru anumite produse agricole originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza

29

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1353/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR

35

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 privind deschiderea contingentelor tarifare anuale din Uniune pentru ovine și caprine și pentru carnea de oaie și de capră

36

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1355/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

39

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1356/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

48

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1357/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 privind eliberarea licențelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna decembrie 2011 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită și mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

50

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1358/2011 al Băncii Centrale Europene din 14 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2011/26)

51

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2011/857/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

52

 

*

Decizia 2011/858/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare și de prelungire a Deciziei 2010/784/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

54

 

*

Decizia 2011/859/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/232/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

55

 

*

Decizia 2011/860/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/800/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

56

 

 

2011/861/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2011 de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Kenya în ceea ce privește fileul de ton [notificată cu numărul C(2011) 9269]

61

 

 

2011/862/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2011 de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare și de monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor pentru anul 2011 și de modificare a Deciziei 2010/712/UE cu privire la contribuția financiară a Uniunii la programe aprobate prin decizia menționată anterior [notificată cu numărul C(2011) 9478]

64

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/2/UE

 

*

Decizia nr. 2/2011 a Comitetului mixt pentru transportul aerian Comunitate/Elveția, instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 25 noiembrie 2011 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian

70

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/1


ADDENDUM

la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 272 din 18 octombrie 2011, p. 1)

Următoarea declarație se adaugă la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011:

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

Parlamentul European și Consiliul cunosc importanța furnizării unor informații exacte consumatorilor, în special atunci când produsele au un marcaj care indică originea, pentru a-i proteja de afirmații frauduloase, inexacte sau înșelătoare cu privire la origine. Utilizarea noilor tehnologii, cum ar fi etichetarea electronică, inclusiv identificarea prin frecvențe radio, poate fi un instrument util pentru furnizarea unor astfel de informații ținând totodată pasul cu evoluțiile tehnologice. Parlamentul European și Consiliul invită Comisia ca, atunci când întocmește raportul în conformitate cu articolul 24 din regulament, să analizeze impactul acestora asupra eventualelor cerințe noi de etichetare, inclusiv în vederea îmbunătățirii trasabilității produselor.


DIRECTIVE

21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/2


DIRECTIVA 2011/99/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 decembrie 2011

privind ordinul european de protecție

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în special articolul 82 alineatul (1) literele (a) și (d),

având în vedere inițiativa Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Estonia, a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii Italiene, a Republicii Ungare, a Republicii Polone, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a menține și de a dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție.

(2)

În conformitate cu articolul 82 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cooperarea judiciară în materie penală în Uniune se întemeiază pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare.

(3)

În conformitate cu Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora (2), recunoașterea reciprocă ar trebui să se extindă la toate tipurile de hotărâri și decizii de natură judiciară, care ar putea fi, în funcție de sistemul juridic, penale sau administrative. Acest program solicită de asemenea Comisiei și statelor membre să analizeze modalitățile de îmbunătățire a legislației și a măsurilor practice de sprijin pentru protecția victimelor. De asemenea, programul evidențiază faptul că victimelor criminalității li se poate oferi o protecție specială, care ar trebui să fie aplicată la nivelul Uniunii. Prezenta directivă face parte dintr-o serie de măsuri coerente și cuprinzătoare privind drepturile victimelor.

(4)

Rezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la eliminarea violenței împotriva femeilor invită statele membre să-și îmbunătățească legislația și politicile naționale pentru a combate toate formele de violență împotriva femeilor și să acționeze în vederea combaterii cauzelor violenței împotriva femeilor, nu în ultimul rând prin utilizarea de măsuri preventive și invită Uniunea să garanteze dreptul la asistență și sprijin pentru toate victimele violenței. Rezoluția Parlamentului European din 10 februarie 2010 referitoare la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană – 2009 aprobă propunerea de introducere a ordinului european de protecție pentru victime.

(5)

În rezoluția sa din 10 iunie 2011 privind o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor și a protecției victimelor, în special în cadrul procedurilor penale, Consiliul a afirmat că ar trebui luate măsuri la nivelul Uniunii pentru a consolida drepturile și protecția victimelor infracționalității și a invitat Comisia să prezinte propuneri corespunzătoare în acest sens. În acest cadru, ar trebui creat un mecanism pentru garantarea recunoașterii reciproce între statele membre a deciziilor privind măsurile de protecție a victimelor infracționalității. Potrivit rezoluției respective, prezenta directivă, care vizează recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție luate în materie penală, ar trebui completată de un mecanism corespunzător privind măsurile luate în materie civilă.

(6)

Într-un spațiu comun de justiție fără frontiere interne, este necesar să se asigure faptul că protecția acordată unei persoane fizice într-un stat membru este menținută și continuată în orice alt stat membru în care se mută sau în care s-a mutat persoana respectivă. Ar trebui, de asemenea, garantat faptul că exercitarea legitimă de către cetățenii Uniunii a dreptului de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și cu articolul 21 din TFUE, nu duce la reducerea protecției acestora.

(7)

Pentru a realiza aceste obiective, prezenta directivă ar trebui să stabilească norme prin care protecția generată de anumite măsuri de protecție adoptate în conformitate cu legislația unui stat membru („stat membru emitent”) poate fi extinsă la alt stat membru în care persoana protejată hotărăște să își stabilească reședința sau să locuiască („stat membru de executare”).

(8)

Prezenta directivă ia în considerare diferitele tradiții juridice ale statelor membre, precum și faptul că o protecție eficace poate fi asigurată prin intermediul ordinelor de protecție emise de o altă autoritate decât o instanță penală. Prezenta directivă nu creează obligații de modificare a sistemelor naționale pentru adoptarea măsurilor de protecție și nici obligații de introducere sau de modificare a sistemului de drept penal pentru executarea ordinului european de protecție.

(9)

Prezenta directivă se aplică măsurilor de protecție care sunt destinate în mod particular să protejeze o persoană împotriva unei fapte penale a unei alte persoane care poate, în orice fel, să îi pună în pericol viața sau integritatea fizică, psihologică și sexuală, de exemplu prin prevenirea oricărei forme de hărțuire, precum și demnitatea sau libertatea personală a acesteia, de exemplu prin prevenirea răpirilor, a urmăririi în scop de hărțuire și a altor forme de constrângere indirectă și care sunt destinate să prevină noi acte infracționale și să reducă consecințele actelor infracționale anterioare. Aceste drepturi personale ale persoanei protejate reprezintă valori fundamentale recunoscute și susținute în toate statele membre. Cu toate acestea, un stat membru nu este obligat să emită un ordin european de protecție pe baza unei măsuri penale care nu servește în mod particular la protejarea unei persoane, ci vizează în principal alte scopuri, de exemplu reabilitarea socială a autorului faptei. Este important să se sublinieze faptul că prezenta directivă se aplică măsurilor de protecție care vizează protejarea tuturor victimelor, nu numai a victimelor violenței bazate pe criterii de gen, ținând seama de specificul fiecărui tip de infracțiune în cauză.

(10)

Prezenta directivă se aplică măsurilor de protecție adoptate în materie penală și, în consecință, nu acoperă măsurile de protecție adoptate în materie civilă. Pentru ca o măsură de protecție să poată fi executată în conformitate cu prezenta directivă, nu este necesar ca o infracțiune să fi fost stabilită printr-o hotărâre definitivă. Nu este relevantă nici natura autorității care adoptă o măsură de protecție, fie ea penală, administrativă sau civilă. Prezenta directivă nu obligă statele membre să își modifice dreptul intern pentru a putea adopta măsuri de protecție în contextul procedurilor penale.

(11)

Prezenta directivă urmărește aplicarea unor măsuri de protecție adoptate în favoarea victimelor sau a posibilelor victime ale infracțiunilor. Prin urmare, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice măsurilor adoptate în vederea protecției martorilor.

(12)

În cazul în care, pentru protecția unei rude a persoanei care face în principal obiectul protecției, este adoptată o măsură de protecție în sensul prezentei directive, se poate solicita și emite un ordin european de protecție cu privire la această rudă, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta directivă.

(13)

Toate cererile prin care se solicită emiterea unui ordin european de protecție ar trebui soluționate cu rapiditatea corespunzătoare, ținând seama de circumstanțele specifice ale cazului, inclusiv urgența situației, de data prevăzută pentru sosirea persoanei protejate pe teritoriul statului de executare și, în cazul în care este posibil, de gradul de risc la care este supusă persoana protejată.

(14)

În cazul în care persoanei protejate sau persoanei care reprezintă un pericol ar trebui să i se furnizeze informații în conformitate cu prezenta directivă, aceste informații ar trebui să fie furnizate, dacă este cazul, și tutorelui sau reprezentantului persoanei în cauză. De asemenea, ar trebui acordată atenția cuvenită necesității ca persoana protejată, persoana care reprezintă un pericol sau tutorele ori reprezentantul în cadrul procedurilor să primească informații, în conformitate cu prezenta directivă, într-o limbă pe care persoana respectivă o înțelege.

(15)

În cadrul procedurilor de emitere și recunoaștere a ordinelor europene de protecție, autoritățile competente ar trebui să aibă în vedere, în mod corespunzător, nevoile victimelor, inclusiv, în special, pe acelea ale persoanelor vulnerabile, cum ar fi minori sau persoane cu handicap.

(16)

Pentru aplicarea prezentei directive, o măsură de protecție poate fi impusă ca urmare a unei hotărâri judecătorești, în sensul Deciziei-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative (3) sau ca urmare a unei decizii privind măsuri de supraveghere judiciară, în sensul Deciziei-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă (4). În cazul în care o decizie a fost adoptată în statul emitent pe baza uneia dintre aceste decizii-cadru, procedura de recunoaștere ar trebui urmată în consecință în statul de executare. Cu toate acestea, nu ar trebui să fie exclusă posibilitatea transferării unui ordin european de protecție către un alt stat membru decât statul care execută deciziile bazate pe aceste decizii-cadru.

(17)

În conformitate cu articolul 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și cu articolul 47 paragraful al doilea din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, persoanei care reprezintă un pericol ar trebui să i se asigure, fie în decursul procedurii care conduce la adoptarea unei măsuri de protecție, fie înaintea emiterii unui ordin european de protecție, posibilitatea de a fi ascultată și de a contesta măsura de protecție.

(18)

Pentru a preveni săvârșirea unei infracțiuni împotriva victimei în statul de executare, statul respectiv ar trebui să dispună de mijloacele juridice pentru recunoașterea deciziei adoptate anterior în statul emitent în favoarea victimei, evitându-se totodată necesitatea ca victima să înceapă noi proceduri sau să furnizeze probe în statul de executare, ca și când statul emitent nu ar fi adoptat decizia respectivă. Recunoașterea ordinului european de protecție de către statul de executare implică, inter alia, faptul că autoritatea competentă a statului respectiv, sub rezerva limitărilor stabilite în prezenta directivă, acceptă existența și validitatea măsurii de protecție adoptate în statul emitent, recunoaște situația de fapt descrisă în ordinul european de protecție și este de acord că ar trebui acordată protecție și că acordarea acesteia ar trebui menținută în conformitate cu legislația sa națională.

(19)

Prezenta directivă cuprinde o lista exhaustivă de interdicții și restricții care, atunci când sunt impuse în statul emitent și incluse în ordinul european de protecție, ar trebui recunoscute și aplicate în statul de executare, sub rezerva limitărilor stabilite în prezenta directivă. La nivel național pot exista și alte tipuri de măsuri de protecție, cum ar fi obligația impusă persoanei care reprezintă un pericol de a rămâne într-un anumit loc, dacă aceasta este prevăzută în dreptul intern. Astfel de măsuri ar putea fi impuse în statul emitent în cadrul procedurii care conduce la adoptarea uneia dintre măsurile de protecție care, în conformitate cu prezenta directivă, ar putea constitui temeiul unui ordin european de protecție.

(20)

Întrucât în statele membre diferite autorități (civile, penale sau administrative) dețin competența de a adopta și de a aplica măsuri de protecție, este oportun să se acorde un grad ridicat de flexibilitate în cadrul mecanismelor de cooperare dintre statele membre în temeiul prezentei directive. Prin urmare, nu este obligatoriu, în toate cazurile, ca autoritatea competentă a statului de executare să ia aceeași măsură de protecție ca cea adoptată în statul emitent, ci are un anume grad de libertate de a lua orice măsură pe care o consideră adecvată și corespunzătoare în temeiul legislației naționale într-un caz similar, pentru a asigura protecția continuă a persoanei protejate, având în vedere măsura de protecție adoptată în statul emitent astfel cum este descrisă în ordinul european de protecție.

(21)

Printre interdicțiile sau restricțiile cărora li se aplică prezenta directivă se numără, printre altele, măsurile care vizează limitarea contactelor personale sau la distanță dintre persoana protejată și persoana care reprezintă un pericol, de exemplu, prin impunerea anumitor condiții pentru astfel de contacte sau prin impunerea unor restricții privind conținutul comunicării.

(22)

Autoritatea competentă a statului de executare ar trebui să informeze persoana care reprezintă un pericol, autoritatea competentă a statului emitent și persoana protejată cu privire la orice măsură adoptată în baza ordinului european de protecție. În notificarea trimisă persoanei care reprezintă un pericol, ar trebui să se acorde atenția cuvenită interesului persoanei protejate de a nu se i dezvălui adresa sau alte detalii de contact. Aceste detalii ar trebui excluse din notificare, cu condiția ca adresa sau alte date de contact să nu fie incluse în interdicția sau restricția impusă ca măsură de executare asupra persoanei care reprezintă un pericol.

(23)

Atunci când autoritatea competentă a statului emitent retrage ordinul european de protecție, autoritatea competentă a statului de executare ar trebui să pună capăt măsurilor adoptate în aplicarea ordinului european de protecție, înțelegându-se că autoritatea competentă a statului de executare poate adopta - în mod autonom și în conformitate cu dreptul său intern – orice măsură de protecție în temeiul dreptului său intern pentru protejarea persoanei vizate.

(24)

Având în vedere faptul că prezenta directivă vizează situațiile în care persoana protejată este cea care se mută în alt stat membru, emiterea sau executarea unui ordin european de protecție nu ar trebui să implice niciun transfer de competențe către statul de executare în ceea ce privește pedepsele principale, pedepsele cu suspendare, pedepsele alternative, pedepsele cu amânarea executării sau pedepsele secundare sau măsurile de siguranță impuse persoanei care reprezintă un pericol, dacă aceasta continuă să își aibă reședința în statul care a adopta măsura de protecție.

(25)

După caz, ar trebui să fie posibilă utilizarea de mijloace electronice în vederea punerii în practică a măsurilor adoptate în aplicarea prezentei directivă, în conformitate cu dreptul și procedurile interne.

(26)

În contextul cooperării dintre autoritățile implicate în asigurarea protecției persoanei vizate, autoritatea competentă a statului de executare ar trebui să comunice autorității competente a statului emitent orice încălcare a măsurilor adoptate în statul de executare în vederea executării ordinului european de protecție. Această comunicare ar trebui să permită autorității competente a statului emitent să decidă prompt cu privire la un răspuns adecvat cu privire la măsura de protecție impusă în statul său cu privire la persoana care reprezintă un pericol. Un astfel de răspuns poate include, după caz, impunerea unei măsuri privative de libertate, ca substituent al unei măsuri neprivative de libertate adoptate inițial, de exemplu, ca o alternativă la detenția preventivă sau ca o consecință a suspendării condiționate a executării pedepsei. Se înțelege că o astfel de decizie, întrucât nu impune ex novo o sancțiune în legătură cu o nouă infracțiune, nu afectează posibilitatea ca statul de executare să impună, atunci când este cazul, sancțiuni în eventualitatea încălcării măsurilor adoptate în vederea executării ordinului european de protecție.

(27)

Având în vedere diferitele tradiții juridice ale statelor membre, atunci când nicio măsură de protecție nu ar fi disponibilă în statul de executare într-un caz similar situației de fapt descrise în ordinul european de protecție, autoritatea competentă a statului de executare ar trebui să raporteze autorității competente a statului emitent orice încălcare a măsurii de protecție descrise în ordinul european de protecție de care are cunoștință.

(28)

Pentru a asigura aplicarea fără dificultăți a prezentei directive în fiecare caz specific, autoritățile competente ale statului emitent și statului de executare ar trebui să își exercite competențele în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, ținând seama de principiul ne bis in idem.

(29)

Persoanei protejate nu ar trebui să i se ceară să suporte costuri în legătură cu recunoașterea ordinului european de protecție, care sunt disproporționate față de cele aferente cazurilor naționale similare. La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să garanteze că, după recunoașterea ordinului european de protecție, persoana protejată nu este obligată să inițieze și alte proceduri naționale pentru a obține de la autoritatea competentă a statului de executare, ca o consecință directă a recunoașterii ordinului european de protecție, o decizie prin care să se adopte măsuri care, în conformitate cu dreptul intern, ar fi disponibile, într-un caz similar, pentru asigurarea protecției persoanei protejate.

(30)

Având în vedere principiul recunoașterii reciproce pe care se întemeiază prezenta directivă, statele membre ar trebui să promoveze în cea mai mare măsură posibilă contactul direct între autoritățile competente atunci când aplică prezenta directivă.

(31)

Fără a aduce atingere independenței judiciare și diferențelor organizatorice dintre sistemele judiciare din Uniune, statele membre ar trebui să analizeze eventualitatea de a le solicita celor răspunzători de formarea judecătorilor, procurorilor, forțelor de poliție și personalului judiciar implicat în procedurile care vizează emiterea sau recunoașterea unui ordin european de protecție să asigure o pregătire adecvată în raport cu obiectivele prezentei directive.

(32)

Pentru a facilita evaluarea modului de aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să comunice Comisiei date relevante în legătură cu aplicarea procedurilor naționale privind ordinul european de protecție, cel puțin cu privire la numărul de ordine europene de protecție care au fost solicitate, emise și/sau recunoscute. În acest sens, ar fi utile și alte feluri de date, cum ar fi, de exemplu, tipul infracțiunilor în cauză.

(33)

Prezenta directivă ar trebui să contribuie la protecția persoanelor aflate în pericol, prin suplimentarea, fără a le aduce atingere, a instrumentelor deja existente în domeniu, precum Decizia-cadru 2008/947/JAI și Decizia-cadru 2009/829/JAI.

(34)

Atunci când o decizie referitoare la o măsură de protecție intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (5), a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (6) sau a Convenției de la Haga din 1996 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor (7), recunoașterea și aplicarea deciziei respective ar trebui să aibă loc în conformitate cu dispozițiile instrumentului juridic relevant.

(35)

Statele membre și Comisia ar trebui să includă informații referitoare la ordinul european de protecție, acolo unde este oportun, în campaniile educative și de sensibilizare a opiniei publice existente privind protejarea victimelor infracționalității.

(36)

Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul punerii în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie protejate în conformitate cu Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (8) și cu principiile stabilite în Convenția din 1981 a Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.

(37)

Prezenta directivă ar trebui să respecte drepturile fundamentale garantate de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu articolul 6 din TUE.

(38)

În punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre sunt încurajate să țină seama de drepturile și principiile consacrate de Convenția din 1979 a Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.

(39)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume protecția persoanelor aflate în pericol, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(40)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit a notificat intenția sa de a participa la adoptarea și aplicarea prezentei directive.

(41)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din Protocolul respectiv, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei directive, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(42)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectiv

Prezenta directivă stabilește normele care permit unei autorități judiciare sau echivalente a unui stat membru, în care a fost adoptată o măsură de protecție în vederea protejării unei persoane împotriva unei fapte penale săvârșite de o altă persoană care i-ar putea pune în pericol viața, integritatea fizică sau psihologică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală, să emită un ordin european de protecție pentru a permite unei autorități competente a unui alt stat membru să continue asigurarea protecției persoanei pe teritoriul acelui stat membru, în urma unei activități infracționale sau a unei activități pretins infracționale, în conformitate cu dreptul intern al statului emitent.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(1)

„ordin european de protecție” înseamnă o decizie, adoptată de o autoritate judiciară sau echivalentă a unui stat membru în legătură cu o măsură de protecție, pe baza căreia o autoritate judiciară sau echivalentă a altui stat membru adoptă măsura sau măsurile corespunzătoare în temeiul propriei legislații naționale în vederea continuării asigurării protecției persoanei protejate.

(2)

„măsură de protecție” înseamnă o decizie în materie penală, adoptată în statul emitent în conformitate cu legislația națională și procedurile sale, prin care una sau mai multe dintre interdicțiile sau restricțiile menționate la articolul 5 sunt impuse unei persoane care reprezintă un pericol pentru a proteja o persoană protejată de o faptă penală care i-ar putea pune în pericol viața, integritatea fizică sau psihologică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală.

(3)

„persoană protejată” înseamnă o persoană fizică beneficiară a protecției care decurge dintr-o măsură de protecție adoptată de statul emitent.

(4)

„persoană care reprezintă un pericol” înseamnă o persoană fizică căreia i-au fost impuse una sau mai multe dintre interdicțiile sau restricțiile menționate la articolul 5.

(5)

„stat emitent” înseamnă statul membru în care a fost adoptată o măsură de protecție, care stă la baza emiterii unui ordin european de protecție.

(6)

„stat de executare” înseamnă statul membru căruia i s-a transmis un ordin european de protecție, în vederea recunoașterii sale.

(7)

„stat de supraveghere” înseamnă statul membru căruia i-a fost transferată o hotărâre judecătorească, în sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2008/947/JAI, sau o decizie privind măsuri de supraveghere judiciară, în sensul articolului 4 din Decizia-cadru 2009/829/JAI.

Articolul 3

Desemnarea autorităților competente

(1)   Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la autoritatea sau autoritățile judiciare sau echivalente care, în temeiul legislației sale naționale, sunt competente să emită un ordin european de protecție și să recunoască un astfel de ordin, în conformitate cu prezenta directivă, atunci când respectivul stat membru acționează în calitate de stat emitent sau de stat de executare.

(2)   Comisia pune informațiile primite la dispoziția tuturor statelor membre. Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară survenită în informațiile menționate la alineatul (1).

Articolul 4

Recursul la o autoritate centrală

(1)   Fiecare stat membru poate desemna o autoritate centrală sau, în cazul în care sistemul său juridic prevede astfel, mai multe autorități centrale, pentru a sprijini autoritățile sale competente.

(2)   Un stat membru poate, în cazul în care se dovedește necesar din motive de organizare a sistemului său judiciar intern, să încredințeze autorității sau autorităților sale centrale transmiterea și primirea administrative a oricărui ordin european de arestare, precum și a oricărei alte corespondențe oficiale în legătură cu acestea. În consecință, toate comunicările, consultările, schimburile de informații, cercetările și notificările între autoritățile competente pot fi realizate, după caz, cu sprijinul autorității sau autorităților centrale ale statului membru respectiv.

(3)   Statul membru care dorește să utilizeze posibilitățile menționate în prezentul articol comunică Comisiei informațiile referitoare la autoritatea sau autoritățile centrale desemnate. Aceste indicații sunt obligatorii pentru toate autoritățile statului emitent.

Articolul 5

Necesitatea existenței unei măsuri de protecție în temeiul dreptului intern

Un ordin european de protecție poate fi emis numai atunci când în statul emitent a fost deja adoptată o măsură de protecție, care impune persoanei care reprezintă un pericol una sau mai multe dintre următoarele interdicții sau restricții:

(a)

interdicția de a se deplasa în anumite localități, locuri sau zone definite în care își are reședința persoana protejată sau pe care le vizitează;

(b)

o interdicție sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu persoana protejată, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice sau prin poștă obișnuită, prin fax sau orice alte mijloace; sau

(c)

o interdicție sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o distanță mai mică decât cea prevăzută.

Articolul 6

Emiterea unui ordin european de protecție

(1)   Un ordin european de protecție poate fi emis atunci când persoana protejată decide să își stabilească reședința sau îți are deja reședința într-un alt stat membru sau atunci când persoana protejată decide să locuiască sau locuiește deja într-un alt stat membru. Atunci când se decide emiterea unui ordin european de protecție, autoritatea competentă a statului emitent ține seama, între altele, de perioada sau perioadele în care persoana protejată intenționează să locuiască în statul de executare și de amploarea necesității de protecție.

(2)   O autoritate judiciară sau echivalentă a statului emitent poate emite un ordin european de protecție numai la cererea persoanei protejate și după verificarea faptului că măsura de protecție îndeplinește cerințele stabilite la articolul 5.

(3)   Persoana protejată poate formula o cerere de emitere a unui ordin european de protecție adresată fie autorității competente a statului emitent fie autorității competente a statului de executare. Dacă o astfel de cerere este transmisă statului de executare, autoritatea competentă a acestuia transferă această cerere cât mai curând posibil autorității competente a statului emitent.

(4)   Înaintea emiterii unui ordin european de protecție, persoanei care reprezintă un pericol trebuie să i se ofere dreptul de a fi ascultată și dreptul de a contesta măsura de protecție, dacă persoana respectivă nu a beneficiat de aceste drepturi în cadrul procedurii care a precedat adoptarea măsurii de protecție.

(5)   Atunci când o autoritate competentă adoptă o măsură de protecție care include una sau mai multe dintre interdicțiile sau restricțiile menționate la articolul 5, aceasta informează persoana protejată sub orice formă adecvată, în conformitate cu procedurile prevăzute de dreptul intern, cu privire la posibilitatea solicitării unui ordin european de protecție în cazul în care persoana respectivă decide să plece în alt stat membru, precum și cu privire la condițiile de bază pentru o astfel de solicitare. Autoritatea recomandă persoanei protejate să depună o cerere înainte de a părăsi teritoriul statului emitent.

(6)   Dacă persoana protejată are un tutore sau un reprezentant, respectivul tutore sau reprezentant poate introduce cererea menționată la alineatele (2) și (3) în numele persoanei protejate.

(7)   În cazul în care cererea de emitere a unui ordin european de protecție este respinsă, autoritatea competentă a statului emitent informează persoana protejată cu privire la orice cale de atac aplicabilă disponibile în temeiul dreptului său intern pentru o astfel de decizie.

Articolul 7

Forma și conținutul ordinului european de protecție

Ordinul european de protecție este emis în conformitate cu modelul prevăzut în anexa I la prezenta directivă. În special, acesta cuprinde următoarele informații:

(a)

identitatea și cetățenia persoanei protejate precum și identitatea și cetățenia tutorelui sau a reprezentantului dacă persoana protejată este minoră sau nu are capacitate juridică;

(b)

data de la care persoana protejată intenționează să își stabilească reședința sau să locuiască în statul de executare și perioada sau perioadele de ședere, dacă acestea sunt cunoscute;

(c)

denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a autorității competente a statului emitent;

(d)

identificarea (de exemplu, printr-un număr și o dată) a actului juridic care conține măsura de protecție pe baza căreia este emis ordinul european de protecție;

(e)

un rezumat al faptelor și împrejurărilor care au dus la adoptarea măsurii de protecție în statul emitent;

(f)

interdicțiile sau restricțiile impuse, prin măsura de protecție care stă la baza ordinului european de protecție, persoanei care reprezintă un pericol, durata acestora și indicarea sancțiunii, dacă există, în cazul încălcării oricărei interdicții sau restricții;

(g)

utilizarea unui dispozitiv tehnic, dacă acesta există, care a fost pus la dispoziția persoanei protejate sau a persoanei care reprezintă un pericol, ca mijloc de executare a măsurii de protecție;

(h)

identitatea și cetățenia persoanei care reprezintă un pericol, precum și datele de contact ale acesteia;

(i)

în cazul în care aceste informații sunt cunoscute de autoritatea competentă a statului emitent fără a necesita cercetări suplimentare, dacă persoana protejată și/sau persoana care reprezintă un pericol au beneficiat de asistență juridică gratuită în statul emitent;

(j)

după caz, o descriere a altor împrejurări care ar putea influența evaluarea pericolului la care este supusă persoana protejată;

(k)

o menționare explicită, după caz, a faptului că o hotărâre judecătorească, în sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2008/947/JAI, sau o decizie privind măsuri de supraveghere judiciară, în sensul articolului 4 din Decizia-cadru 2009/829/JAI, a fost deja transferată statului de supraveghere, atunci când acesta este diferit de statul de executare a ordinului european de protecție, și identificarea autorității competente a statului respectiv în ceea ce privește executarea unei astfel de hotărâri sau decizii.

Articolul 8

Procedura de transmitere

(1)   Atunci când autoritatea competentă a statului emitent transmite ordinul european de protecție autorității competente a statului de executare, transmiterea se face prin orice modalitate care asigură o înregistrare scrisă, pentru a permite autorității competente a statului de executare să stabilească autenticitatea acesteia. Toate comunicările oficiale se fac, de asemenea, în mod direct între respectivele autorități competente.

(2)   În cazul în care autoritatea competentă a statului de executare sau a statului emitent nu îi este cunoscută autorității competente a celuilalt stat, această din urmă autoritate întreprinde toate cercetările necesare, inclusiv prin intermediul punctelor de contact din Rețeaua judiciară europeană menționată în Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Rețeaua judiciară europeană (9), membrului național Eurojust sau sistemului național de coordonare Eurojust din statul său, pentru a obține informațiile necesare.

(3)   Atunci când o autoritate a statului de executare care primește un ordin european de protecție nu are competența de a îl recunoaște, autoritatea respectivă transmite, ex officio, ordinul european de protecție autorității competente și informează fără întârziere autoritatea competentă a statului emitent în consecință, prin orice modalitate care asigură o înregistrare scrisă.

Articolul 9

Măsuri în statul de executare

(1)   La primirea unui ordin european de protecție transmis în conformitate cu articolul 8, autoritatea competentă a statului de executare recunoaște ordinul fără întârziere nejustificată și ia o decizie de adoptare a oricăror măsuri care ar fi disponibile în temeiul dreptului său intern în cazuri similare, pentru a asigura protecția persoanei protejate, cu excepția cazului în care decide să invoce unul din temeiurile de nerecunoaștere prevăzute la articolul 10. Statul de executare poate aplica, în conformitate cu dreptul său intern, măsuri penale, administrative sau civile.

(2)   Măsura adoptată de către autoritatea competentă a statului de executare în conformitate cu alineatul (1), precum și orice altă măsură adoptată în temeiul unei decizii ulterioare în conformitate cu articolul 11, corespunde, cât mai mult posibil, măsurii de protecție adoptate în statul emitent.

(3)   Autoritatea competentă a statului de executare informează persoana care reprezintă un pericol, autoritatea competentă a statului emitent și persoana protejată cu privire la orice măsură adoptată în conformitate cu alineatul (1), precum și cu privire la eventualele consecințe juridice ale încălcării unei astfel de măsuri prevăzute în dreptul intern și în conformitate cu articolul 11 alineatul (2). Adresa sau alte date de contact ale persoanei protejate nu sunt dezvăluite persoanei care reprezintă un pericol decât dacă astfel de date sunt necesare în scopul punerii în executare a măsurii adoptate în conformitate cu alineatul (1).

(4)   Dacă autoritatea competentă a statului de executare consideră că informațiile transmise prin ordinul european de protecție în conformitate cu articolul 7 sunt incomplete, aceasta informează fără întârziere autoritatea competentă a statului emitent, prin orice modalitate care asigură o înregistrare scrisă, cu prevederea unui termen rezonabil în care aceasta să furnizeze informațiile care lipsesc.

Articolul 10

Temeiurile de nerecunoaștere a unui ordin european de protecție

(1)   Autoritatea competentă a statului de executare poate refuza recunoașterea unui ordin european de protecție în următoarele situații:

(a)

ordinul european de protecție nu este complet sau nu a fost completat în termenul stabilit de către autoritatea competentă a statului de executare;

(b)

nu se respectă cerințele prevăzute la articolul 5;

(c)

măsura de protecție se referă la un act care nu constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul statului de executare;

(d)

protecția are la bază executarea unei pedepse sau a unei măsuri care, în conformitate cu dreptul statului de executare, face obiectul unei amnistii și se referă la un act sau la un comportament care intră în domeniul său de competență, în conformitate cu dreptul respectiv;

(e)

persoanei care reprezintă un pericol îi este conferită imunitate în temeiul dreptului statului de executare, ceea ce face imposibilă adoptarea măsurilor de protecție pe baza ordinului european de protecție;

(f)

urmărirea penală împotriva persoanei care reprezintă un pericol pentru actul sau comportamentul în legătură cu care s-a adoptat măsura de protecție este prescrisă în temeiul dreptului statului de executare, în situația în care actul sau comportamentul intră în sfera sa de competență în temeiul dreptului său intern;

(g)

recunoașterea ordinului european de protecție ar contraveni principiului ne bis in idem;

(h)

în temeiul dreptului statului de executare, persoana care reprezintă un pericol nu poate, din cauza vârstei sale, să răspundă penal pentru actul sau comportamentul în legătură cu care s-a adoptat măsura de protecție;

(i)

măsura de protecție este în legătură cu o infracțiune care, în conformitate cu dreptul statului de executare, este considerată a fi fost săvârșită în întregime sau într-o măsură semnificativă pe teritoriul acestuia.

(2)   În cazul în care autoritatea competentă a statului de executare refuză să recunoască un ordin european de protecție în conformitate cu unul sau mai multe motive dintre cele menționate la alineatul (1), aceasta:

(a)

informează fără întârziere nejustificată statul emitent și persoana protejată cu privire la refuz și temeiurile acestuia;

(b)

dacă este cazul, informează persoana protejată cu privire la posibilitatea de a solicita adoptarea unei măsuri de protecție în conformitate cu dreptul său intern;

(c)

informează persoana protejată cu privire la orice cale de atac aplicabilă disponibilă în conformitate cu dreptul său intern pentru a contesta o astfel de decizie.

Articolul 11

Legea aplicabilă și competența în statul de executare

(1)   Statul de executare este competent să adopte și să aplice, în statul respectiv, măsuri în urma recunoașterii unui ordin european de protecție. Legea statului de executare se aplică adoptării și aplicării deciziei prevăzute la articolul 9 alineatul (1), inclusiv normele privind căile de atac împotriva deciziilor adoptate în statul de executare cu privire la ordinul european de protecție.

(2)   În eventualitatea încălcării uneia sau mai multor măsuri luate de statul de executare în urma recunoașterii unui ordin european de protecție, autoritatea competentă a statului de executare are, în conformitate cu alineatul (1), următoarele competențe:

(a)

să impună sancțiuni penale și să ia orice altă măsură ca urmare a încălcării, dacă această încălcare este considerată infracțiune în temeiul dreptului statului de executare;

(b)

să ia orice alte decizii fără caracter penal legate de încălcarea respectivă;

(c)

să ia orice măsură urgentă și provizorie pentru a pune capăt încălcării, în așteptarea, atunci când este cazul, a unei decizii ulterioare din partea statului emitent.

(3)   Dacă nu există nicio măsură disponibilă la nivel național pentru un caz similar care să poată fi adoptată în statul de executare, autoritatea competentă a statului de executare raportează autorității competente a statului emitent orice încălcare a măsurii de protecție descrise în ordinul european de protecție de care are cunoștință.

Articolul 12

Notificare în caz de încălcare

Autoritatea competentă a statului de executare notifică autorității competente a statului emitent sau a statului de supraveghere orice încălcare a măsurii sau măsurilor luate pe baza ordinului european de protecție. Pentru efectuarea notificării se utilizează formularul al cărui model este prevăzut în anexa II.

Articolul 13

Competența în statul emitent

(1)   Autoritatea competentă a statului emitent deține competența exclusivă de luare a deciziilor privind:

(a)

înnoirea, revizuirea, modificarea, revocarea și retragerea măsurii de protecție și, în consecință, a ordinului european de protecție;

(b)

impunerea unei măsuri privative de libertate ca urmare a revocării măsurii de protecție, cu condiția ca măsura de protecție să se fi aplicat pe baza unei hotărâri judecătorești, în sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2008/947/JAI sau pe baza unei decizii privind măsuri de supraveghere judiciară, în sensul articolului 4 din Decizia-cadru 2009/829/JAI.

(2)   Legea statului emitent aplică deciziilor adoptate în conformitate cu alineatul (1).

(3)   Atunci când o hotărâre judecătorească, în sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2008/947/JAI, sau o decizie privind măsuri de supraveghere judiciară, în sensul articolului 4 din Decizia-cadru 2009/829/JAI a fost deja transferată sau este transferată după emiterea ordinului european de protecție altui stat membru, deciziile ulterioare, astfel cum sunt prevăzute în deciziile-cadru respective, se adoptă în conformitate cu dispozițiile relevante din respectivele decizii-cadru.

(4)   Atunci când măsura de protecție estre cuprinsă într-o hotărâre judecătorească, în sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2008/947/JAI, care a fost transferată sau este transferată după emiterea ordinului european de protecție altui stat membru, iar autoritatea competentă a statului de supraveghere a luat decizii ulterioare care afectează obligațiile sau instrucțiunile cuprinse în măsura de protecție în conformitate cu articolul 14 din decizia-cadru respectivă, autoritatea competentă a statului emitent poate reînnoi, revizui, modifica, revoca sau retrage fără întârziere ordinul european de protecție în consecință.

(5)   Autoritatea competentă a statului emitent informează autoritatea competentă a statului de executare fără întârziere cu privire la orice decizie luată în conformitate cu alineatele (1) sau (4).

(6)   Dacă autoritatea competentă a statului emitent a revocat sau a retras ordinul european de protecție în conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau cu alineatul (4), autoritatea competentă a statului de executare pune capăt măsurii adoptate în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) de îndată ce aceasta a fost informată corespunzător de autoritatea competentă a statului emitent.

(7)   Dacă autoritatea competentă a statului emitent a modificat ordinul european de protecție în conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau cu alineatul (4), autoritatea competentă a statului de executare, după caz:

(a)

modifică măsurile adoptate pe baza ordinului european de protecție, hotărând în conformitate cu articolul 9; sau

(b)

refuză să aplice interdicția sau restricția modificată atunci când nu se încadrează în tipurile de interdicții sau restricții menționate la articolul 5 sau dacă informațiile transmise împreună cu ordinul european de protecție în conformitate cu articolul 7 sunt incomplete sau nu au fost completate în termenul stabilit de autoritatea competentă a statului de executare în conformitate cu articolul 9 alineatul (4).

Articolul 14

Motive pentru încetarea măsurilor luate pe baza unui ordin european de protecție

(1)   Autoritatea competentă a statului de executare poate să înceteze măsurile luate în vederea executării unui ordin european de protecție:

(a)

atunci când există dovezi clare că persoana protejată nu își are reședința sau nu locuiește pe teritoriul statului de executare sau a părăsit definitiv acel teritoriu;

(b)

atunci când, în conformitate cu dreptul său intern, durata maximă a măsurilor adoptate în vederea executării unui ordin european de protecție a expirat;

(c)

în cazul prevăzut la articolul 13 alineatul (7) litera (b); sau

(d)

în cazul în care o hotărâre judecătorească, în sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2008/947/JAI, sau o decizie privind măsuri de supraveghere judiciară, în sensul articolului 4 din Decizia-cadru 2009/829/JAI, este transferată către statul de executare după recunoașterea ordinului european de protecție.

(2)   Autoritatea competentă a statului de executare informează imediat autoritatea competentă a statului emitent și, atunci când este posibil, persoana protejată cu privire la respectiva decizie.

(3)   Înainte de încetarea măsurii în conformitate cu alineatul (1) litera (b), autoritatea competentă a statului de executare poate invita autoritatea competentă a statului emitent să îi furnizeze informații cu privire la necesitatea continuării protecției asigurate de ordinul european de protecție în cazul respectiv. Autoritatea competentă a statului emitent răspunde fără întârziere unei astfel de invitații.

Articolul 15

Prioritatea în recunoașterea unui ordin european de protecție

Un ordinul european de protecție se recunoaște cu aceeași prioritate care ar fi aplicabilă într-un caz similar la nivel național, ținând seama de circumstanțele specifice ale cazului, inclusiv de urgența situației, de data prevăzută pentru sosirea persoanei protejate pe teritoriul statului de executare și, în cazul în care este posibil, de gradul de risc pentru persoana protejată.

Articolul 16

Consultări între autoritățile competente

După caz, autoritățile competente ale statului emitent și statului de executare se pot consulta pentru a facilita aplicarea eficientă și în bune condiții a prezentei directive.

Articolul 17

Limbi

(1)   Un ordinul european de protecție se traduce de către autoritatea competentă a statului emitent în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului de executare.

(2)   Formularul menționat la articolul 12 este tradus de către autoritatea competentă a statului de executare în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului emitent.

(3)   Orice stat membru poate să indice, la data adoptării prezentei directive sau la o dată ulterioară, printr-o declarație pe care o depune la Comisie, că va accepta o traducere într-una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii.

Articolul 18

Costuri

Costurile generate de aplicarea prezentei directive sunt suportate de către statul de executare, în conformitate cu dreptul său intern, cu excepția costurilor contractate exclusiv pe teritoriul statului emitent.

Articolul 19

Relația cu alte acorduri și înțelegeri

(1)   Statele membre pot continua să aplice acordurile sau înțelegerile bilaterale sau multilaterale aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei directive, în măsura în care acestea permit extinderea sau lărgirea obiectivelor prezentei directive și contribuie la simplificarea sau facilitarea procedurilor de adoptare a măsurilor de protecție.

(2)   Statele membre pot încheia acorduri sau înțelegeri bilaterale sau multilaterale după intrarea în vigoare a prezentei directive, în măsura în care acestea permit extinderea sau lărgirea obiectivelor prezentei directive și contribuie la simplificarea sau facilitarea procedurilor de adoptare a măsurilor de protecție.

(3)   Statele membre notifică Comisiei, până la 11 aprilie 2012, acordurile sau înțelegerile existente menționate la alineatul (1) pe care doresc să continue să le aplice. De asemenea, statele membre informează Comisia cu privire la orice nou acord sau înțelegere, astfel cum se menționează la alineatul (2), în termen de trei luni de la data semnării sale.

Articolul 20

Relația cu alte instrumente

(1)   Prezenta directivă nu afectează punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 44/2001, a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003, a Convenției de la Haga din 1996 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor sau a Convenției de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii.

(2)   Prezenta directivă nu afectează aplicarea Deciziei-cadru 2008/947/JAI și a Deciziei-cadru 2009/829/JAI.

Articolul 21

Punerea în aplicare

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 11 ianuarie 2015. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 22

Colectarea datelor

Pentru a facilita evaluarea modului de aplicare a prezentei directive, statele membre transmit Comisiei date relevante în legătură cu aplicarea procedurilor naționale privind ordinul european de protecție, cel puțin cu referire la numărul de ordine europene de protecție care au fost solicitate, emise și/sau recunoscute.

Articolul 23

Revizuirea

Până la 11 ianuarie 2016, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive. Raportul respectiv este însoțit, după caz, de propuneri legislative.

Articolul 24

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 25

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Strasbourg, 13 decembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. SZPUNAR


(1)  Poziția Parlamentului European din 14 decembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 24 noiembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 13 decembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

(3)  JO L 337, 16.12.2008, p. 102.

(4)  JO L 294, 11.11.2009, p. 20.

(5)  JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 338, 23.12.2003, p. 1.

(7)  JO L 48, 21.2.2003, p. 3.

(8)  JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

(9)  JO L 348, 24.12.2008, p. 130.


ANEXA I

ORDINUL EUROPEAN DE PROTECȚIE

prevăzut la articolul 7 din

DIRECTIVA 2011/99/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 13 DECEMBRIE 2011 PRIVIND ORDINUL EUROPEAN DE PROTECȚIE

Informațiile conținute în prezentul formular trebuie tratate cu respectarea gradului de confidențialitate adecvat

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

FORMULAR

prevăzut la articolul 12 din

DIRECTIVA 2011/99/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 13 DECEMBRIE 2011 PRIVIND ORDINUL EUROPEAN DE PROTECȚIE

NOTIFICARE PRIVIND O ÎNCĂLCARE A MĂSURII LUATE ÎN TEMEIUL ORDINULUI EUROPEAN DE PROTECȚIE

Informațiile conținute în prezentul formular trebuie tratate cu respectarea gradului de confidențialitate adecvat

Image

Image


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1345/2011 AL CONSILIULUI

din 19 decembrie 2011

privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 194/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmanei/Myanmar (1), în special articolul 18 alineatul (5),

întrucât:

(1)

La 25 februarie 2008, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 194/2008 de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar.

(2)

În conformitate cu Decizia 2011/859/PESC a Consiliului de modificare a Deciziei 2010/232/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar (2), informațiile referitoare la o entitate de pe lista din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 194/2008 ar trebui actualizate.

(3)

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 194/2008 ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa V la Regulamentul (CE) nr. 194/2008, rubrica referitoare la Mayar (H.K) Ltd se înlocuiește cu următorul text:

„Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KOROLEC


(1)  JO L 66, 10.3.2008, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 55 din prezentul Jurnal Oficial.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/20


REGULAMENTUL (UE) NR. 1346/2011 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2011

de interzicere a pescuitului de caproide în apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII de către navele care arborează pavilionul oricărui stat membru, exceptând Danemarca și Irlanda

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în aceeași anexă, se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru, se interzic începând de la data stabilită în anexă. Se interzice păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de către navele în cauză după data respectivă.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

23/T&Q

Stat membru

Toate statele membre, exceptând Danemarca și Irlanda

Stoc

BOR/678-

Specie

Caproide (Caproidae)

Zonă

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

Dată

29.11.2011


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 1347/2011 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2011

de interzicere a pescuitului de hering în apele UE și în apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN de către navele care arborează pavilionul Germaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

85/T&Q

Stat membru

Germania

Stoc

HER/5B6ANB

Specie

Hering (Clupea harengus)

Zonă

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

Dată

26.11.2011


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/24


REGULAMENTUL (UE) NR. 1348/2011 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2011

de interzicere a pescuitului de specii de caproide în apele UE și în apele internaționale din zonele VI, VII și VIII de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

83/T&Q

Stat membru

Regatul Unit/GBR

Stoc

BOR/678-

Specie

Specii de caproide (Caproidae)

Zonă

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII și VIII

Dată

13.11.2011


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1349/2011 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 134, coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 130 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, pentru a gestiona importurile, Comisiei i s-a conferit competența de a stabili produsele pentru care importul face obiectul prezentării unei licențe. Atunci când evaluează necesitatea unui sistem de licențe, Comisia ia în considerare instrumentele adecvate de gestionare a piețelor și în special cele de monitorizare a importurilor.

(2)

La articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 (2) al Comisiei se prevede obligativitatea prezentării unei licențe în cazul importurilor de „banane, proaspete importate în condițiile ratei taxei vamale din Tariful vamal comun” care intră sub incidența codului NC 0803 00 19.

(3)

În prezent, există alte mijloace care permit monitorizarea eficace a importurilor. In vederea simplificării și în scopul reducerii sarcinii administrative pentru statele membre și pentru operatorii economici, trebuie anulată cerința prezentării de licențe în cazul importurilor de banane. La articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2014/2005 al Comisiei din 9 decembrie 2005 privind certificatele în cadrul regimului de import de banane în Comunitate pentru bananele puse în liberă circulație la taxa vamală din Tariful vamal comun (3), valabilitatea licențelor este limitată la anul eliberării acestora. Prin urmare, este necesar să se anuleze obligația de obținere a licențelor de import începând de la 1 ianuarie 2012.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 376/2008 trebuie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În partea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 376/2008 se elimină punctul I „Banane (partea XI din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007)”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3.

(3)  JO L 324, 10.12.2005, p. 3.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1350/2011 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2011

privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2011/2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 187 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Pentru a favoriza aprovizionarea cu cereale a pieței comunitare în timpul primelor luni ale anului de comercializare 2011/2012, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 633/2011 al Comisiei (2) a suspendat, până la 31 decembrie 2011, aplicarea taxelor vamale pentru contingentele tarifare de import pentru grâul comun de calitate inferioară și medie și pentru orzul furajer deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei (3) și, respectiv, Regulamentul (CE) nr. 2305/2003 al Comisiei (4).

(2)

Perspectivele de evoluție a pieței cerealelor din Uniunea Europeană pentru finele anului de comercializare 2011/2012 duc la estimarea că prețurile vor rămâne invariabile, ținând seama de nivelul scăzut al stocurilor și de situația actuală a estimărilor Comisiei privind cantitățile care vor fi disponibile efectiv în cadrul recoltei din 2011. Pentru a facilita menținerea unor fluxuri ale importurilor care să sprijine echilibrul pieței Uniunii, este necesară garantarea unei continuități în politica de importuri de cereale prin menținerea, până la 30 iunie 2012, a suspendării temporare a taxelor vamale la import pentru anul de comercializare 2011/2012 pentru contingentele tarifare de import care beneficiază în prezent de această măsură.

(3)

Totodată, trebuie ca operatorii să nu fie penalizați în cazul în care expedierea cerealelor în vederea importării acestora în Uniune este deja în derulare. În acest sens, este necesar să se țină seama de termenele de transport și să se permită operatorilor să efectueze punerea în liberă circulație a cerealelor în temeiul regimului de suspendare a taxelor vamale prevăzută de prezentul regulament pentru toate produsele al căror transport cu destinație directă în Uniune a început cel mai târziu la 30 iunie 2012. De asemenea, este necesar să se stabilească dovada care trebuie prezentată pentru a demonstra transportul cu destinație directă în Uniune și data la care a început transportul respectiv.

(4)

În vederea asigurării unei gestionări eficace a procedurii de eliberare a licențelor de import începând cu 1 ianuarie 2012, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Aplicarea taxelor vamale de import pentru produsele de la codul NC 1001 99 00, de altă calitate decât cea superioară, astfel cum este definită în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei (5), și NC 1003 se suspendă pentru anul de comercializare 2011/2012 pentru toate importurile efectuate în cadrul contingentelor tarifare cu taxă redusă deschise prin Regulamentele (CE) nr. 1067/2008 și (CE) nr. 2305/2003.

(2)   În cazul în care transportul cerealelor menționate la alineatul (1) al prezentului articol se efectuează cu destinație directă în Uniune și a început cel mai târziu la data de 30 iunie 2012, suspendarea taxelor vamale în temeiul prezentului regulament continuă să se aplice pentru punerea în liberă circulație a produselor în cauză.

Dovada transportului cu destinație directă în Uniune și a datei începerii acestuia se prezintă, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, pe baza documentului de transport original.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2012 până la 30 iunie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 170, 30.6.2011, p. 19.

(3)  JO L 290, 31.10.2008, p. 3.

(4)  JO L 342, 30.12.2003, p. 7.

(5)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1351/2011 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului cu privire la suspendarea contingentelor tarifare ale Uniunii și a cantităților de referință pentru anumite produse agricole originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 747/2001 al Consiliului din 9 aprilie 2001 privind modul de gestionare a unor contingente tarifare comunitare și a unor cantități de referință pentru produse care ar putea beneficia de preferințe în temeiul acordurilor cu anumite țări mediteraneene și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1981/94 și (CE) nr. 934/95 (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

A fost încheiat un Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, privind liberalizarea în continuare a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești și de modificare a Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte (2) („acordul”). Acordul a fost aprobat, în numele Uniunii, prin Decizia 2011/824/UE a Consiliului (3).

(2)

Acordul prevede aplicarea unor concesii tarifare sporite, pe durata unei perioade de zece ani de la data intrării în vigoare a acordului, pentru importurile în Uniunea Europeană a unor cantități nelimitate de produse originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza. Acordul mai prevede posibilitatea prelungirii perioadei concesiilor tarifare sporite, în funcție de evoluția economică viitoare a Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza.

(3)

Deoarece acordul prevede liberalizarea suplimentară a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești, este necesar să se suspende, pe durata perioadei de aplicare a acordului, aplicarea contingentelor tarifare și a cantităților de referință stabilite în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 747/2001 privind produsele originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza.

(4)

Regulamentul (CEE) nr. 4088/87 al Consiliului din 21 decembrie 1987 de stabilire a condițiilor de aplicare a taxelor vamale preferențiale la importul anumitor produse de floricultură originare din Cipru, Israel, Iordania și Maroc, precum și Cisiordania și Fâșia Gaza (4) a fost abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (5).

(5)

Regulamentul (CEE) nr. 700/88 al Comisiei din 17 martie 1988 de stabilire a normelor de aplicare a regimului aplicabil importului în Comunitate al anumitor produse de floricultură originare din Cipru, Israel, Iordania și Maroc, precum și Cisiordania și Fâșia Gaza (6) a fost abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1227/2006 al Comisiei (7).

(6)

Ca urmare a abrogărilor, articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 747/2001, care prevede neeligibilitatea florilor proaspete tăiate și a bobocilor de flori pentru concesii tarifare în cazul nerespectării condițiilor de preț stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 4088/87, a devenit redundant și trebuie eliminat.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 747/2001 trebuie modificat în consecință.

(8)

Deoarece acordul intră în vigoare la 1 ianuarie 2012, prezentul regulament trebuie să se aplice începând cu aceeași dată.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 747/2001 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce articolul 1a, cu următorul text:

„Articolul 1a

Suspendarea aplicării contingentelor tarifare și a cantităților de referință pentru produse originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza

Aplicarea contingentelor tarifare și a cantităților de referință stabilite în anexa VIII privind produsele originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza se suspendă temporar pentru o perioadă de zece ani începând de la 1 ianuarie 2012.

Totuși, în funcție de evoluția economică viitoare a Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza, se poate lua în considerare o prelungire cu o perioadă suplimentară, cel târziu cu un an înainte de expirarea perioadei de zece ani prevăzută de acord, sub forma unui schimb de scrisori aprobat în numele Uniunii prin Decizia 2011/824/UE a Consiliului (8).

2.

Articolul 2 se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 109, 19.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 328, 10.12.2011, p. 5.

(3)  JO L 328, 10.12.2011, p. 2.

(4)  JO L 382, 31.12.1987, p. 22.

(5)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(6)  JO L 72, 18.3.1988, p. 16.

(7)  JO L 222, 15.8.2006, p. 4.

(8)  JO L 328, 10.12.2011, p. 2.”


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1352/2011 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (1), în special articolul 12 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 impune o interdicție cu privire la exportul de bunuri care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum și controale ale exportului de anumite bunuri care ar putea fi utilizate în acest scop. Acesta respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special respectul și protecția demnității umane, dreptul la viață și interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane și degradante.

(2)

În câteva cazuri recente, unele medicamente exportate către țări terțe au fost deturnate și folosite pentru a impune pedeapsa capitală, în special prin administrarea unei supradoze letale prin injectare. Uniunea dezaprobă pedeapsa capitală în toate circumstanțele și acționează în vederea abolirii universale a acesteia. Exportatorii au obiectat față de asocierea lor involuntară la o astfel de utilizare a produselor pe care le-au creat pentru uz medical.

(3)

Prin urmare, este necesar să se completeze lista bunurilor care fac obiectul restricțiilor de comercializare, în vederea prevenirii utilizării anumitor medicamente pentru a impune pedeapsa capitală și în vederea garantării faptului că toți exportatorii de medicamente din Uniune fac obiectul unor condiții uniforme în acest sens. Medicamentele în cauză au fost elaborate, inter alia, pentru a fi utilizate în anestezii și sedări, prin urmare, exportul acestora nu ar trebui să facă obiectul unei interdicții complete.

(4)

Este necesar, de asemenea, să se extindă interdicția privind comerțul de centuri electrice, pentru ca în domeniul de aplicare al acesteia să intre și alte dispozitive purtate pe corp similare, cum ar fi manșoane și manșete electrice care au același efect ca și centurile electrice.

(5)

Este necesar să se interzică comerțul de bastoane cu ținte care nu sunt admisibile în vederea aplicării legii. Deși țintele pot provoca dureri sau suferințe semnificative, bastoanele cu ținte nu par a fi mai eficace în combaterea luptelor de stradă sau în vederea autoapărării decât bastoanele obișnuite, iar durerea sau suferința provocată de ținte este, prin urmare, crudă și nu este strict necesară în vederea combaterii luptelor de stradă sau în vederea autoprotecției.

(6)

Numerotarea anumitor părți ale Nomenclaturii combinate (NC) a fost modificată după adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 și, prin urmare, codurile NC relevante ar trebui actualizate în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru regimul comun aplicabil exporturilor de produse.

(8)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare de îndată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II și anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 se înlocuiesc cu textele din anexa I, respectiv din anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Nu se aplică produselor enumerate la punctul 4.1 din anexa III pentru care a fost depusă o declarație de export înainte de intrarea sa în vigoare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200, 30.7.2005, p. 1.


ANEXA I

„ANEXA II

Lista bunurilor menționate la articolele 3 și 4

Notă introductivă:

«Codurile NC» din prezenta anexă se referă la coduri prevăzute în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1).

Atunci când codul NC este precedat de «ex», bunurile care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 reprezintă doar o parte din domeniul de aplicare al codului NC și sunt determinate atât de descrierea din prezenta anexă, cât și de domeniul de aplicare al codului NC.

Notă: Această listă nu include produse medico-tehnice.

Codul NC

Descriere

1.   Bunuri concepute pentru execuția ființelor umane, și anume:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Spânzurători și ghilotine

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Scaune electrice concepute pentru execuția ființelor umane

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Camere ermetice, de exemplu din oțel și sticlă, concepute pentru execuția ființelor umane prin administrarea unui gaz sau a unui agent mortal

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Sisteme de injectare automate concepute pentru execuția ființelor umane prin administrarea unui agent chimic mortal

2.   Bunuri concepute pentru imobilizarea ființelor umane, și anume:

ex 8543 70 90

2.1.

Dispozitive cu șocuri electrice destinate să fie purtate pe corpul unei persoane imobilizate, cum ar fi centuri, manșoane și manșete, concepute pentru imobilizarea ființelor umane prin administrarea de șocuri electrice și cu o tensiune în vid mai mare de 10 000 V

3.   Dispozitive portabile cu privire la care se pretinde că au fost concepute pentru combaterea luptelor de stradă, și anume:

ex 9304 00 00

3.1.

Bastoane sau matrace fabricate din metal sau din alt material a căror tijă este prevăzută cu ținte de metal


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.”


ANEXA II

„ANEXA III

Lista bunurilor menționate la articolul 5

Notă introductivă:

Codurile NC din prezenta anexă se referă la coduri prevăzute în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun.

Atunci când codul NC este precedat de «ex», bunurile care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 reprezintă doar o parte din domeniul de aplicare al codului NC și sunt determinate atât de descrierea din prezenta anexă, cât și de domeniul de aplicare al codului NC.

Codul NC

Descriere

1.   Bunuri concepute pentru imobilizarea ființelor umane, și anume:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1.

Scaune de constrângere și mese echipate cu cătușe

Notă:

Acest punct nu se aplică scaunelor de constrângere pentru persoanele cu handicap.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2.

Lanțuri de picioare, lanțuri multiple, cătușe și cătușe individuale ale acestora

Notă:

Acest punct nu se aplică «cătușelor obișnuite». Cătușele obișnuite sunt cătușe a căror dimensiune totală, inclusiv lanțul, măsurată de la marginea exterioară a uneia dintre cătușe până la marginea exterioară a celeilalte este cuprinsă între 150 și 280 mm în poziția «închis» și care nu au fost modificate pentru a provoca durere fizică sau suferințe.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3.

Cătușe pentru degetul mare și șuruburi pentru zdrobit degetul mare, inclusiv cătușe dințate pentru degetul mare

2.   Dispozitive portabile concepute pentru combaterea luptelor de stradă sau pentru autoapărare, și anume:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Dispozitive portabile cu energie electrostatică, inclusiv, dar fără a se limita la: bastoane electrice, scuturi electrice, pistoale electrice paralizante și pistoale electrice cu săgeți cu o tensiune în vid mai mare de 10 000 V

1.

Acest punct nu se aplică centurilor electrice și altor dispozitive menționate la punctul 2.1 din anexa II.

2.

Acest punct nu se aplică dispozitivelor electrice individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.

3.   Echipament portabil pentru difuzarea de substanțe incapacitante în vederea combaterii luptelor de stradă sau în vederea autoapărării și substanțele aferente, și anume:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Dispozitive portabile concepute sau modificate în scopul combaterii luptelor de stradă sau al autoapărării prin administrarea sau răspândirea unui agent chimic imobilizant

Notă:

Acest punct nu se aplică dispozitivelor portabile individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală, chiar dacă conțin un agent chimic.

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillylamidă de acid pelargonic (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Oleorășină de Capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

4.   Produse care ar putea fi utilizate pentru execuția ființelor umane prin injecție letală, și anume:

ex 2933 53 90

[(a)-(f)]

ex 2933 59 95

[(g) și (h)]

4.1.

Anestezice barbiturice cu acțiune scurtă sau medie, inclusiv, dar fără a se limita la:

(a)

amobarbital (CAS RN 57-43-2)

(b)

amobarbital sodic (CAS RN 64-43-7)

(c)

pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

(d)

pentobarbital sodic (CAS 57-33-0)

(e)

secobarbital (CAS RN 76-73-3)

(f)

secobarbital sodic (CAS RN 309-43-3)

(g)

tiopental (CAS RN 76-75-5)

(h)

tiopental sodic (CAS RN 71-73-8), cunoscut, de asemenea, sub denumirea de tiopentonă de sodiu (thiopentone sodium)

Notă:

Acest articol controlează și produsele care conțin unul dintre anestezicele incluse în grupul anestezicelor barbiturice cu acțiune scurtă sau medie.”


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1353/2011 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 42,

întrucât:

(1)

Articolul 70 alineatul (4c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (2) permite ca rata contribuției FEADR să fie majorată la maximum 95 % pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară.

(2)

Pentru a permite statelor membre să beneficieze cât mai curând posibil de pe urma creșterii ratei de cofinanțare, regulile de calculare a contribuției Uniunii în contextul conturilor FEADR, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 883/2006 (3), trebuie adaptate cu aplicare imediată.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 883/2006 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, pentru programele de dezvoltare rurală modificate în conformitate cu articolul 70 alineatul (4c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și în perioada în care se aplică derogarea la care se face referire la articolul 70 alineatul (4c) din regulamentul respectiv, contribuția Uniunii se calculează pe baza planului de finanțare în vigoare în ultima zi a perioadei de referință. Pentru ultima perioadă de referință în care se aplică derogarea la care se face referire la articolul 70 alineatul (4c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în declarația de cheltuieli menționată la articolul 16 se indică separat cheltuielile efectuate înainte și după ce derogarea a încetat să se mai aplice. Contribuția Uniunii care urmează să fie plătită pentru aceste subperioade de referință se calculează pe baza planului de finanțare în vigoare pentru fiecare subperioadă de referință.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1354/2011 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2011

privind deschiderea contingentelor tarifare anuale din Uniune pentru ovine și caprine și pentru carnea de oaie și de capră

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (1), în special articolul 144 alineatul (1) și articolul 148 coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Contingentele tarifare din Uniune pentru ovine și caprine și pentru carnea de oaie și de capră trebuie să fie deschise începând cu 2012. Taxele și cantitățile trebuie stabilite în conformitate cu acordurile internaționale respective, aflate în vigoare în 2012. Ca urmare a negocierilor care au condus la acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (2), Uniunea s-a angajat să mărească volumul anual din Noua Zeelandă cu 400 tone, și să includă în lista sa de angajamente un contingent tarifar anual erga omnes de import de carne de oaie și de capră pentru 200 de tone greutate carcasă.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 312/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de punere în aplicare pentru Comunitate a dispozițiilor tarifare prevăzute de Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte (3), a prevăzut deschiderea de la 1 februarie 2003 pentru codul 0204 a unui contingent tarifar bilateral suplimentar de 2 000 tone și o creștere anuală suplimentară de 10 % a cantității inițiale. Prin urmare, se adaugă 200 de tone anual contingentului tarifar GATT/OMC pentru Chile, iar ambele contingente trebuie gestionate în continuare împreună în același mod.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1245/2010 al Comisiei din 21 decembrie 2010 privind deschiderea contingentelor tarifare din Uniune pentru anul 2011 pentru ovine și caprine și pentru carnea de oaie și de capră (4) a deschis, pentru anul 2011, contingente tarifare în Uniune, în conformitate cu acordurile internaționale respective, aflate în vigoare în anul 2011. Aceste contingente tarifare trebuie menținute și deschise anual, luând în considerare dispozițiile acordurilor cu Noua Zeelandă și Chile menționate mai sus. Regulamentul (UE) nr. 1245/2010 devine, de asemenea, caduc la sfârșitul anului 2011 și trebuie, așadar, să fie abrogat. Prezentul regulament trebuie, de asemenea, să fie aplicabil pentru mai mult de un an și să răspundă unui obiectiv de simplificare prin evitarea adoptării unui regulament în fiecare an.

(4)

Importurile în temeiul prezentului regulament trebuie să fie gestionate per an calendaristic.

(5)

Trebuie stabilit un echivalent greutate carcasă pentru a se asigura buna funcționare a contingentelor tarifare din Uniune.

(6)

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1439/95 al Comisiei din 26 iunie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3013/89 al Consiliului privind importul și exportul produselor din sectorul cărnii de oaie și de capră (5), contingentele tarifare pentru produsele din carne de oaie și de capră trebuie gestionate în conformitate cu articolul 144 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Aceasta trebuie să se realizeze în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (6).

(7)

Contingentele tarifare alocate în temeiul prezentului regulament trebuie considerate inițial ca nefiind critice în sensul articolului 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 atunci când sunt gestionate conform principiului „primul venit, primul servit”. Prin urmare, autoritățile vamale trebuie autorizate să renunțe la solicitarea constituirii de garanții în legătură cu mărfurile importate inițial în cadrul acestor contingente tarifare în conformitate cu articolul 308c alineatul (1) și cu articolul 248 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(8)

Este necesar să se precizeze ce tip de dovadă a originii produselor trebuie să furnizeze agenții economici pentru a beneficia de contingentele tarifare după principiul „primul venit, primul servit”.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament deschide, începând cu 1 ianuarie 2012, contingente tarifare anuale în Uniune pentru importul de ovine și de caprine și pentru importul de carne de oaie și de capră.

Articolul 2

Taxele vamale aplicabile produselor în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 1, codurile NC, țările de origine, volumul anual și numerele de ordine sunt stabilite în anexă.

Articolul 3

(1)   Cantitățile, exprimate în echivalent greutate carcasă, pentru importul de produse în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 1 sunt stabilite în anexă.

(2)   În scopul calculării cantităților de „echivalent greutate carcasă” menționate la alineatul (1), greutatea netă a produselor din carne de oaie și de capră se înmulțește cu următorii coeficienți:

(a)

pentru animale vii: 0,47;

(b)

pentru carne de miel dezosată și carne de ied dezosată: 1,67;

(c)

pentru carne de oaie dezosată și carne de capră dezosată, alta decât carnea de ied, și pentru orice amestecuri din acestea: 1,81;

(d)

pentru produsele nedezosate: 1,00.

„Ied” înseamnă un animal din specia caprină cu vârsta de cel mult un an.

Articolul 4

Prin derogare de la titlul II părțile A și B din Regulamentul (CE) nr. 1439/95, contingentele tarifare enumerate în anexa la prezentul regulament sunt gestionate pe baza principiului „primul venit, primul servit”, în conformitate cu articolele 308a, 308b și cu articolul 308c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Nu se solicită licențe de import.

Articolul 5

(1)   Pentru a beneficia de contingentele tarifare enumerate în anexă, se prezintă autorităților vamale ale Uniunii o dovadă de origine valabilă eliberată de autoritățile competente ale țării terțe în cauză și o declarație vamală de punere în liberă circulație a mărfurilor în cauză.

Originea produselor care beneficiază de alte contingente tarifare decât cele care rezultă din acorduri tarifare preferențiale se stabilește în conformitate cu dispozițiile în vigoare în Uniune.

(2)   Dovada de origine menționată la alineatul (1) este:

(a)

în cazul unui contingent tarifar care face parte dintr-un acord tarifar preferențial, dovada de origine stabilită în acordul respectiv;

(b)

în cazul altor contingente tarifare, dovada de origine stabilită în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 care, pe lângă elementele prevăzute la articolul menționat, conține următoarele date:

codul NC (cel puțin primele patru cifre);

numărul sau numerele de ordine ale contingentelor tarifare în cauză;

greutatea netă totală per categorie de coeficient, după cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament.

(c)

în cazul unei țări ale cărei contingente tarifare intră sub incidența literelor (a) și (b) și sunt combinate, dovada de origine este cea menționată la litera (a).

În cazul în care dovada de origine menționată la litera (b) este prezentată ca document justificativ pentru o singură declarație de punere în liberă circulație, aceasta poate conține mai multe numere de ordine. În toate celelalte cazuri, dovada de origine conține un singur număr de ordine.

Articolul 6

Regulamentul (UE) nr. 1245/2010 se abrogă.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 317, 30.11.2011, p. 2.

(3)  JO L 46, 20.2.2003, p. 1.

(4)  JO L 338, 22.12.2010, p. 37.

(5)  JO L 143, 27.6.1995, p. 7.

(6)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXĂ

CARNE DE OAIE ȘI DE CAPRĂ [în tone (t) echivalent greutate carcasă] CONTINGENTELE TARIFARE ANUALE DIN UNIUNE ÎNCEPÂND CU 2012

Coduri NC

Taxă „ad valorem”

%

Taxă specifică

EUR/100 kg

Număr de ordine conform principiului „primul sosit, primul servit”

Origine

Volum anual în tone de echivalent greutate carcasă

Animale vii

(Coeficient =0,47)

Miel dezosat (1)

(Coeficient =1,67)

Carne de oaie dezosată (2)

(Coeficient =1,81)

Produse nedezosate și carcase

(Coeficient =1,00)

0204

Zero

Zero

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Noua Zeelandă

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegia

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlanda

100

09.2129

09.2130

09.0690

Insulele Feroe

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turcia

200

09.2171

09.2175

09.2015

Altele (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Zero

Zero

09.2119

09.2120

09.0790

Islanda

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Zero

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Și carne de ied.

(2)  Și carne de capră, alta decât cea de ied.

(3)  Contingentul tarifar pentru Chile crește cu 200 t pe an.

(4)  „Altele” se referă la toți membrii OMC cu excepția Argentinei, Australiei, Noii Zeelande, Uruguay, Chile, Groenlandei și Islandei.

(5)  Prin „Erga omnes” se înțeleg toate originile, inclusiv țările menționate în prezentul tabel.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/39


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1355/2011 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (1) litera (e),

întrucât:

(1)

În anexa V la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 sunt enumerate persoanele, entitățile și organismele cărora, în urma desemnării acestora de către Consiliu, li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat.

(2)

La data de 19 decembrie 2011, Consiliul a decis să modifice lista persoanelor, a entităților și a organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. În consecință, anexa V ar trebui actualizată.

(3)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 88, 29.3.2007, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA V

Lista persoanelor, a entităților și a organismelor prevăzute la articolul 6 alineatul (2)

A.   Persoanele fizice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a)

#

Nume (și nume alternative posibile)

Informații de identificare

Motive

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Data nașterii:

2.2.1946 sau 6.2.1946 or 23.2.1946 (provincia Hamgyong Nord)

Numărul pașaportului (din 2006): PS 736420617

Membru al Comisiei naționale de apărare. Director al Departamentului administrativ al Partidului Muncitorilor din Coreea.

2.

CHON Chi Bu

 

Membru al Biroului General pentru Energie Atomică, fost director tehnic al Centrului de la Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Data nașterii: între 1928 și 1933

Primul director adjunct al Departamentului industriei apărării (programul balistic), Partidul Muncitorilor din Coreea, membru al Comisiei naționale de apărare.

4.

HYON Chol-hae

Anul nașterii: 1934 (Manciuria, China)

Director adjunct al Departamentului de politică generală al forțelor armate populare (consilier militar al lui Kim Jong-Il).

5.

JON Pyong-ho

Anul nașterii: 1926

Secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, șeful Departamentului industriei de echipamente militare al Comitetului Central, care controlează cel de al doilea Comitet economic al Comitetului Central, membru al Comisiei naționale de apărare.

6.

General locotenent KIM Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Anul nașterii: 1946

(Pyongan-Pukto, Coreea de Nord)

Comandantul Biroului general de recunoaștere (RGB).

7.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Data nașterii: 4.3.1935

Numărul pașaportului: 554410660

Vicepreședinte al Comisiei naționale de apărare, ministru al forțelor armate populare, consilier special al lui Kim Jong-Il pentru strategia nucleară.

8.

O Kuk-Ryol

Anul nașterii: 1931

(provincia Jilin, China)

Vicepreședinte al Comisiei naționale de apărare, care monitorizează achiziția din străinătate a tehnologiei avansate pentru programele nuclear și balistic.

9.

PAEK Se-bong

Anul nașterii: 1946

Președintele celui de al doilea Comitet economic (responsabil de programul balistic) al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea. Membru al Comisiei naționale de apărare.

10.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Anul nașterii: 1933

Numărul pașaportului: 554410661

Director adjunct al Departamentului de politică generală al forțelor armate populare și director adjunct al Biroului de logistică al forțelor armate populare (consilier militar al lui Kim Jong-Il).

11.

PAK To-Chun

Data nașterii: 9.3.1944

(Jagang, Rangrim)

Membru al Consiliului de securitate națională. Răspunde de industria de armament și, conform informațiilor, conduce Biroul pentru energia nucleară. Această instituție este decisivă pentru programul RPDC în domeniul vectorilor nucleari.

12.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Data nașterii: 20.9.1929

Numărul pașaportului: 645310121 (eliberat la 13.9.2005)

Președintele Academiei de științe, implicat în cercetarea biologică legată de armele de distrugere în masă.

13.

RYOM Yong

 

Director al Biroului General pentru Energie Atomică (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite), însărcinat cu relațiile internaționale.

14.

SO Sang-kuk

Data nașterii: între 1932 și 1938

Șef al departamentului de fizică nucleară, Universitatea Kim Il Sung.


B.   Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a)

 

Nume (și nume alternative posibile)

Informații de identificare

Motive

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap); Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap a fost identificată în vederea impunerii de sancțiuni pentru export de arme sau de materiale conexe din Coreea de Nord. Green Pine este specializată în producția de tehnică și armament de marină militară, cum ar fi submarine, ambarcațiuni militare și sisteme de rachete, și a furnizat torpile și asistență tehnică unor firme iraniene din domeniul apărării. Green Pine este responsabilă pentru aproximativ jumătate din armele și materialele conexe exportate de Coreea de Nord și a preluat multe dintre activitățile KOMID, după desemnarea acesteia de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

2.

Hesong Trading Corporation

Amplasament: Pyongyang

Controlată de Korea Mining Development Corporation (KOMID) (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009); cel mai important traficant de armament și exportator principal al produselor și echipamentelor aferente rachetelor balistice și armelor convenționale.

Hesong Trading Corporation este implicat în bunuri cu utilizare potențială în programul de rachete balistice.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Amplasament: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang

Filială a Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, la 24.4.2009); concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a RPDC și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Amplasament: Pyongyang

Entitate situată la Pyongyang, utilizată de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) în scopuri comerciale (KOMID a fost desemmnată de Organizația Națiunilor Unite, la 24.4.2009). De asemenea, se bănuiește că Korea Heungjin Trading Company a fost implicată în furnizarea de produse balistice către Shahid Hemmat Industrial Group din Iran.

5.

Întreprinderea comună Korea International Chemical Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Amplasament: Hamhung, South Hamgyong Province; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang

Controlată de Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, la 24.4.2009); concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a RPDC și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Amplasament: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang

Controlată de Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, la 24.4.2009); concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a RPDC și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

7.

Korea Pugang Mining and Machinery Corporation ltd.

 

Filială a Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, la 24.4.2009); asigură gestionarea uzinelor producătoare de pulbere de aluminiu care poate fi utilizată în domeniul rachetelor.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(alias: Chosun International Chemicals Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Amplasament: Central District, Pyongyang; Mangungdae-gu, Pyongyang; Mangyongdae District, Pyongyang

Controlată de Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, la 24.4.2009); concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a RPDC și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

Fabricile de producție ale întreprinderii Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation au fost modernizate recent și sunt parțial destinate prelucrării materialelor relevante pentru producția nucleară.

9.

Korea Taesong Trading Company

Amplasament: Pyongyang

Entitate situată la Pyongyang, utilizată de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) în scopuri comerciale (KOMID a fost desemmnată de Organizația Națiunilor Unite, la 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company a acționat în numele KOMID în relațiile cu Siria.

10.

Munitions Industry Department

(alias: Military Supplies Industry Department)

Amplasament: Pyongyang

Responsabil de supravegherea activităților industriilor militare ale Coreei de Nord, inclusiv ale celui de al doilea Comitet economic (SEC) și ale KOMID. Aceasta include supravegherea dezvoltării rachetelor balistice și programelor nucleare ale Coreei de Nord.

Până de curând, Munitions Industry Department a fost condus de Jon Pyong Ho; din informațiile primite rezultă că fostul prim-director adjunct al Munitions Industry Department (MID) Chu Kyu-ch 'ang (Ju Gyu-chang) este directorul actual al MID, care este menționat oficial drept Machine Building Industry Department. Chu a ocupat funcția de supervizor general pentru dezvoltarea industriei producătoare de rachete a Coreei de Nord, inclusiv supravegherea lansării la 5 aprilie 2009 a rachetei Taepo Dong-2 (TD-2) și a lansării rachetei TD-2, care a eșuat, în iulie 2006.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, North Korea

Filială a Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009).

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(alias: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Amplasament: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Coreea de Nord; Nungrado, Pyongyang, Coreea de Nord

Reconnaissance General Bureau (RGB) este principalul organism de informații al Coreei de Nord, înființat la începutul anului 2009, prin fuziunea organizațiilor de informații existente ale Partidului Muncitorilor din Coreea, ale Operations Department și ale Biroului 35, precum și ale Reconnaissance Bureau al Armatei populare coreene. Se află sub comanda directă a Ministerului Apărării și răspunde în primul rând de colectarea informațiilor secrete militare. RGB face comerț cu arme convenționale și controlează întreprinderea de arme convenționale Green Pine Associated Corporation (Green Pine) a Coreei de Nord.

13.

Al doilea Comitet economic și a doua Academie de Științe Naturale

 

Al doilea Comitet economic este implicat în aspecte-cheie ale programului de rachete al Coreei de Nord. Al doilea Comitet economic este responsabil de supravegherea producției de rachete balistice din Coreea de Nord. Acesta conduce, de asemenea, activitățile KOMID (KOMID a fost desemmnată de Organizația Națiunilor Unite, la 24.4.2009). Este o organizație responsabilă, la nivel național, cu cercetarea și dezvoltarea sistemelor de armament avansate din Coreea de Nord, inclusiv rachete și, probabil, arme nucleare. Acesta utilizează o serie de organizații aflate în subordinea sa în scopul de a obține tehnologie, echipamente și informații din străinătate, printre care se numără Korea Tangun Trading Corporation, pentru a a le folosi în cadrul programelor de rachete și, probabil, de arme nucleare ale Coreei de Nord.

14.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Societate de stat, implicată în cercetare sau achiziția de produse sau echipamente sensibile. Deține mai multe zăcăminte de grafit natural care alimentează ca materie primă două uzine de transformare care produc, în special, blocuri de grafit ce pot fi utilizate în domeniul balistic.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Amplasament: Pyongyang

Controlată de Korea Mining Development Corporation (KOMID) (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009); cel mai important traficant de armament și exportator principal al produselor și echipamentelor aferente rachetelor balistice și armelor convenționale.

16.

Centrul de Cercetare Nucleară de la Yongbyon

 

Centru de cercetare care a participat la producția de plutoniu de calitate militară. Centru subordonat Biroului General pentru Energie Atomică (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, la 16.7.2009).


C.   Persoanele fizice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (b)

#

Nume (și nume alternative posibile)

Informații de identificare

Motive

1.

JON Il-chun

Data nașterii: 24.8.1941

În februarie 2010, KIM Tong-un a fost demis din funcția de director al Biroului 39, care răspunde, printre altele, de achiziționarea de bunuri prin intermediul reprezentanțelor diplomatice ale RPDC, evitând astfel sancțiunile. Acesta a fost înlocuit de JON Il-chun. De asemenea, JON Il-chun este considerat ca fiind una dintre personalitățile marcante ale Băncii de Stat pentru Dezvoltare.

2.

KIM Tong-un

 

Fost director al Biroului 39 al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor, implicat în finanțarea proliferării.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(alias: Kim Chin-so'k)

Anul nașterii: 1964

Cetățenie: nord-coreeană

Kim Tong-Myo 'ng acționează în numele Tanchon Commercial Bank (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009).

Kim Dong Myong a deținut diverse funcții în Tanchon cel puțin din 2002 și este în prezent președintele Tanchon. El a jucat, de asemenea, un rol important în gestionarea afacerilor Amroggang (deținută sau controlată de Banca Comercială Tanchon), folosindu-se de pseudonimul Kim Chin-so'k.


D.   Persoanele juridice, entitățile sau organismele menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (b)

#

Nume (și nume alternative posibile)

Informații de identificare

Motive

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias: Amroggang Development Bank; Amroggang Development Bank)

Address: Tongan-dong, Pyongyang

Entitate deținută sau controlată de Banca Comercială Tanchon (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009).

Stabilită în 2006, Amroggang Development Banking Corporation este gestionată de către funcționari ai Tanchon Commercial Bank, care joacă un rol important în finanțarea KOMID (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009) vânzările de rachete balistice și a fost, de asemenea, implicată în programul de rachete balistice operațiunilor din KOMID Iranului Grupului industrial Shahid Hemmat (SHIG).

2.

Bank of East Land

(alias: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

Adresă: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang

Instituție financiară din Coreea de Nord care facilitează tranzacțiile legate de armament, și pentru alte tipuri de sprijin, desemnate de producător și exportator de armament verde asociate Corporation (verde) de pin. Bank of East Land are, în mod activ cu PIN ecologice prelucrate de a transfera fonduri într-un mod care să eludeze sancțiuni.

În 2007 și 2008, Bank of East terenuri facilitat tranzacții care implică de pin și ecologice, inclusiv instituțiile financiare desemnate iraniene. Banca Melli și banca Sepah. Bank of East terenurile au, de asemenea, facilitarea tranzacțiilor financiare pentru beneficiul al Coreei de Nord Biroul general de recunoaștere (RGB) armele program.

3.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresă: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Telefon: 850 2 381 8221

Telefon: 850 2 18111 ext. 8221

Fax: 850 2 381 4576

Instituție financiară nord-coreeană subordonată direct Biroului 39 și implicată în facilitarea proiectelor nord-coreene de finanțare a proliferării.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adresă: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Telefon: 850 2 18111 ext. 8204/8208

Telefon: 850 2 381 8208/4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

Companie subordonată Biroului 39 și utilizată pentru facilitarea tranzacțiilor internaționale în numele Biroului 39.

Directorul Biroului 39, Kim Tong-un, figurează în anexa V la Regulamentul (EU) nr. 329/2007 al Consiliului.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Adresă: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang

Unui subordonat care acționează în numele sau la ordinul, deținută sau controlată de Korea Ryonbong General Corporation (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009).

Furnizează servicii financiare în sprijinul ambelor Tanchon Commercial Bank (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009) și Korea Hyoksin Trading Corporation (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 16.7.2009);

Începând din 2008, Banca Comercială Tanchon a fost utilizarea probabilă kkbc pentru a facilita transferurile de fonduri în valoare de milioane de dolari, inclusiv transferuri implicând Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009) fondurile aferente din Birmania la China în 2009.

În plus, Hyoksin, care ONU descrise ca fiind implicată în dezvoltarea armelor de distrugere în masă, a căutat să utilizeze kkbc în legătură cu o achiziție de echipamente în 2008. Kkbc are cel puțin o sucursală în peste mări Dandong, China.

6.

Biroul 39 al Partidului Muncitorilor din Coreea

(alias: Office 39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Adresă: Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang.

Biroul 39 al Partidului Muncitorilor din Coreea desfășoară activități economice ilegale pentru sprijinirea guvernului Coreei de Nord. Are sucursale pe tot teritoriul național, care colectează și gestionează fonduri și este responsabil cu procurarea de valută pentru liderii Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord prin intermediul activităților ilegale, cum ar fi traficul de droguri. Biroul 39 controlează mai multe entități din Coreea de Nord și din străinătate, prin care desfășoară numeroase activități ilicite, inclusiv producția, contrabanda și distribuția de narcotice. Biroul 39 a fost implicat, de asemenea, în tentativa de achiziționare și transfer în Coreea de Nord de bunuri de lux.

Biroul 39 figurează printre cele mai importante organizații desemnate să achiziționeze fonduri monetare și mărfuri. Entitatea este considerată a fi sub comanda directă a lui KIM Jong-il; aceasta controlează mai multe societăți comerciale, dintre care unele desfășoară activități ilicite, printre aceste societăți fiind Daesong General Bureau, parte din Daesong Group, cel mai mare grup de societăți al țării. Conform unor surse, Biroul 39 are reprezentanțe în Roma, Beijing, Bangkok, Singapore, Hong Kong și Dubai. În exterior, Biroul 39 își schimbă cu regularitate denumirea și aspectul. Directorul Biroului 39, JON Il-chun, se află deja pe lista de sancțiuni a UE.

Biroul 39 a produs metamfetamină în Sangwon, în provincia Pyongan de Sud și a fost implicată, de asemenea, în distribuția de metamfetamină către micii traficanți din Coreea de Nord pentru distribuirea pe teritoriul Chinei și al Coreei de Sud. De asemenea, Biroul 39 exploatează ferme de mac din provincia Hamkyo’ng de Nord și din provincia Pyongan de Nord și produce opium și heroină în Hamhu’ng and Nachin.

În 2009, Biroul 39 a fost implicat în tentativa eșuată de a cumpăra și de a exporta în Coreea de Nord – prin China – a două iahturi de lux produse în Italia, în valoare de peste 15 milioane de dolari.Oprită de către autoritățile italiene, tentativa de a exporta cele două iahturi destinate lui Kim Jong-il a fost o încălcare a sancțiunilor impuse de Organizația Națiunilor Unite împotriva Coreei de Nord în temeiul RCSONU 1718, care impune în mod expres statelor membre să împiedice furnizarea, vânzarea sau transferul de bunuri de lux către Coreea de Nord.

Biroul 39 utilizase anterior Banco Delta Asia pentru spălarea veniturilor ilegale. Banco Delta Asia a fost identificată de către Departamentul de Trezorerie al SUA, în septembrie 2005, drept o «preocupare principală privind spălarea banilor», în temeiul secțiunii 311 din USA PATRIOT ACT, întrucât acesta reprezenta un risc inacceptabil de spălare a banilor și de comitere a altor infracțiuni financiare.”


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/48


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1356/2011 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 21 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

61,8

MA

67,1

TN

88,5

TR

107,8

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

182,1

TR

149,7

ZZ

165,9

0709 90 70

MA

37,8

TR

140,3

ZZ

89,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

53,2

TR

67,2

ZA

48,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

87,3

TR

79,7

ZZ

83,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,8

MA

64,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0805 50 10

AR

52,9

TR

52,4

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

112,8

US

108,5

ZA

121,8

ZZ

114,4

0808 20 50

CN

80,4

ZZ

80,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/50


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1357/2011 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2011

privind eliberarea licențelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna decembrie 2011 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită și mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 620/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 privind modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară (3) stabilește norme detaliate privind depunerea cererilor și eliberarea licențelor de import.

(2)

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 prevede că, în cazul în care cantitățile la care se referă cererile de licențe depășesc cantitățile disponibile pentru perioada de contingent tarifar, trebuie stabiliți coeficienți de atribuire pentru cantitățile la care se referă fiecare cerere de licență. Cererile pentru licențe de import depuse în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 620/2009 în perioada 1-7 decembrie 2011 depășesc cantitățile disponibile. Prin urmare, trebuie să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de alocare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererilor de eliberare a licențelor de import din cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4449, depuse în perioada 1-7 decembrie 2011 în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 620/2009, li se aplică un coeficient de atribuire de 0,401722 %.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182, 15.7.2009, p. 25.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/51


REGULAMENTUL (UE) NR. 1358/2011 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 14 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9)

(BCE/2011/26)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), în special articolul 19.1,

întrucât:

(1)

Articolul 19.1 din Statutul SEBC prevede că Banca Centrală Europeană (BCE) este împuternicită să impună instituțiilor de credit stabilite în statele membre obligația de a constitui rezerve minime obligatorii la BCE și la băncile centrale naționale, în conformitate cu obiectivele de politică monetară, și Consiliul guvernatorilor poate adopta regulamente privind calcularea și determinarea rezervelor minime obligatorii.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (1) prevede, printre altele, categoriile de instituții care fac obiectul cerințelor de constituire de rezerve minime obligatorii și ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile anumitor categorii de pasiv.

(3)

La 8 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat măsuri suplimentare pentru intensificarea susținerii creditării, acestea fiind menite să susțină creditarea bancară și lichiditatea pe piața monetară din zona euro. Întrucât nu este necesar ca sistemul rezervelor minime obligatorii al BCE să fie aplicat în aceeași măsură în care ar fi aplicat în condiții normale în vederea direcționării factorilor de pe piața monetară, pentru majorarea nivelului de lichiditate furnizată contrapărților la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului este necesară reducerea ratei rezervelor minime obligatorii la 1 %. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) ar trebui modificat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9)

Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Tuturor celorlalte elemente de pasiv incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii li se aplică o rată a rezervelor minime obligatorii de 1 %.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Articolul 1 se aplică începând cu perioada de aplicare care începe la 18 ianuarie 2012.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 14 decembrie 2011.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 250, 2.10.2003, p. 10.


DECIZII

21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/52


DECIZIA 2011/857/PESC A CONSILIULUI

din 19 decembrie 2011

de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

La 26 mai 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/312/PESC (2) de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC și de prelungire a acesteia până la 31 decembrie 2011.

(3)

La 8 noiembrie 2011, Comitetul politic și de securitate (COPS) a recomandat prelungirea tehnică a misiunii cu încă șase luni.

(4)

EU BAM Rafah ar trebui să fie prelungită în continuare, de la 1 ianuarie 2012 până la 30 iunie 2012, în baza mandatului său actual.

(5)

Este de asemenea necesar să se stabilească valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EU BAM Rafah pentru perioada 1 ianuarie 2012-30 iunie 2012.

(6)

EU BAM Rafah se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acțiunea comună 2005/889/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Securitatea

(1)   Prin coordonare cu Direcția de securitate a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), comandantul operației civile oferă șefului misiunii îndrumări cu privire la planificarea măsurilor de securitate și asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a acestora pentru EU BAM Rafah, în conformitate cu articolele 5 și 9.

(2)   Șeful misiunii răspunde de securitatea EU BAM Rafah și de asigurarea respectării cerințelor minime de securitate aplicabile EU BAM Rafah, în conformitate cu politica UE privind securitatea personalului desfășurat în afara UE cu atribuții operaționale în temeiul titlului V din TUE și cu instrumentele sale conexe.

(3)   Șeful misiunii este asistat de un ofițer superior de securitate al misiunii (OSSM), care raportează șefului misiunii și menține, de asemenea, o strânsă relație funcțională cu Departamentul de securitate al SEAE.

(4)   Personalul EU BAM Rafah urmează o instruire obligatorie în domeniul securității înainte de a își începe exercitarea atribuțiilor, în conformitate cu OPLAN. De asemenea, personalul EU BAM Rafah urmează periodic, în teatrul de operații, instruiri organizate de OSSM.”;

2.

La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea financiară de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 25 noiembrie 2005-31 decembrie 2011 este de 21 570 000 EUR.

Valoarea financiară de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 1 ianuarie 2012-30 iunie 2012 este de 970 000 EUR.”;

3.

La articolul 16, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta acțiune comună expiră la 30 iunie 2012.”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 327, 14.12.2005, p. 28.

(2)  JO L 140, 27.5.2011, p. 55.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/54


DECIZIA 2011/858/PESC A CONSILIULUI

din 19 decembrie 2011

de modificare și de prelungire a Deciziei 2010/784/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 14 noiembrie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/797/CFSP (1) privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS), care a fost prelungită ultima dată prin Decizia 2009/955/PESC (2) a Consiliului și care a expirat la 31 decembrie 2010.

(2)

La 17 decembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/784/PESC (3) privind continuarea, după 1 ianuarie 2011, a activității Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene, decizie care expiră la 31 decembrie 2011.

(3)

La 8 noiembrie 2011, Comitetul politic și de securitate (COPS) a recomandat prelungirea tehnică a EUPOL COPPS cu încă șase luni.

(4)

EUPOL COPPS ar trebui să fie prelungită în continuare, de la 1 ianuarie 2012 până la 30 iunie 2012, în baza mandatului său actual.

(5)

Se impune, de asemenea, să se stabilească valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUPOL COPPS pentru perioada 1 ianuarie 2012-30 iunie 2012.

(6)

EUPOL COPPS se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/784/PESC a Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Securitate

(1)   Prin coordonare cu Direcția de securitate a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), comandantul operației civile oferă șefului misiunii îndrumări cu privire la planificarea măsurilor de securitate și asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a acestora pentru EUPOL COPPS, în conformitate cu articolele 5, 6 și 9.

(2)   Șeful misiunii răspunde de securitatea EUPOL COPPS și de asigurarea respectării cerințelor minime de securitate aplicabile EUPOL COPPS, în conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului desfășurat în afara Uniunii cu atribuții operaționale în temeiul titlului V din tratat și cu instrumentele sale conexe.

(3)   Șeful misiunii este asistat de un ofițer superior de securitate al misiunii (SMSO), care raportează șefului misiunii și va menține, de asemenea, o strânsă relație funcțională cu Direcția de securitate a SEAE.

(4)   Personalul EUPOL COPPS urmează o instruire obligatorie în domeniul securității înainte de a își începe exercitarea atribuțiilor, în conformitate cu OPLAN. De asemenea, personalul EUPOL COPPS urmează periodic, în teatrul de operații, instruiri organizate de SMSO.”;

2.

La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea financiară de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUPOL COPPS în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 este de 8 250 000 EUR.

Valoarea financiară de referință destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUPOL COPPS în perioada 1 ianuarie 2012-30 iunie 2012 este de 5 750 000 EUR.”.

3.

La articolul 16, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Expiră la 30 iunie 2012.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 300, 17.11.2005, p. 65.

(2)  JO L 330, 16.12.2009, p. 76.

(3)  JO L 335, 12.12.2010, p. 60.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/55


DECIZIA 2011/859/PESC A CONSILIULUI

din 19 decembrie 2011

de modificare a Deciziei 2010/232/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere Decizia 2010/232/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar (1), în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/232/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar.

(2)

Informațiile referitoare la o entitate de pe lista din anexa I la Decizia 2010/232/PESC ar trebui actualizate.

(3)

Anexa I la Decizia 2010/232/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Decizia 2010/232/PESC, rubrica referitoare la Mayar (H.K) Ltd se înlocuiește cu următorul text:

„Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KOROLEC


(1)  JO L 105, 27.4.2010, p. 22.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/56


DECIZIA 2011/860/PESC A CONSILIULUI

din 19 decembrie 2011

de modificare a Deciziei 2010/800/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere Decizia 2010/800/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (1), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 12 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/800/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene.

(2)

Consiliul a efectuat o reexaminare integrală a listei persoanelor și entităților, astfel cum figurează în anexele II și III la Decizia 2010/800/PESC, cărora li se aplică articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) și articolul 5 alineatul (1) literele (b) și (c) din decizia respectivă.

(3)

Consiliul a ajuns la concluzia că persoanele și entitățile enumerate în anexele II și III la Decizia 2010/800/PESC ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute de aceasta.

(4)

Consiliul a ajuns, de asemenea, la concluzia că rubrica corespunzătoare unei entități incluse pe lista din anexa II la Decizia 2010/800/PESC ar trebui modificată.

(5)

În plus, Consiliul a decis ca persoane și entități suplimentare să fie incluse pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexele II și III la Decizia 2010/800/PESC.

(6)

Lista persoanelor și entităților astfel cum figurează în anexele II și III la Decizia 2010/800/PESC ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele II și III la Decizia 2010/800/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KOROLEC


(1)  JO L 341, 23.12.2010, p. 32.


ANEXĂ

Decizia 2010/800/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

Următoarele persoane se adaugă la punctul A și următoarele entități se adaugă la punctul B:

A.   Lista persoanelor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (1) litera (b)

 

Nume

(și eventual pseudonime)

Date de identitate

Motive

1.

General-locotenent Kim Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Data nașterii: 1946

Loc: Pyongan-Pukto, Coreea de Nord

Kim Yong Chol este comandantul Biroului general de informații (Reconnaissance General Bureau - RGB).

2.

Pak To-Chun

Data nașterii: 9 martie 1944

Locul nașterii: Jagang, Rangrim

Membru al Consiliului Național de Securitate.

Este însărcinat cu industria armamentului. S-a raportat că acesta conduce biroul pentru energie nucleară. Instituția respectivă este vitală pentru programul nuclear și de lansare de rachete al Coreei de Nord.

B.   Lista entităților menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b)

 

Nume

(și eventual pseudonime)

Informații de identificare

Motive

1.

Hesong Trading Corporation

Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană

Controlată de Korea Mining Development Corporation (KOMID) (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009): traficant de armament și exportator principal de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale.

Implicată în livrări de echipamente cu utilizare potențială în programul de rachete balistice.

2.

Tosong Technology Trading Corporation

Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană

Controlată de Korea Mining Development Corporation (KOMID) (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009): traficant de armament și exportator principal de produse și echipamente aferente rachetelor balistice și armelor convenționale.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, districtul Pothonggang, Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană

Controlată de Korea Ryonbong General Corporation (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009): concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a Coreei de Nord și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

4.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, provincia Hamgyong de Sud, Republica Populară Democrată Coreeană; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană; Mangyungdae-gu, Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană

Controlată by Korea Ryonbong General Corporation (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009): concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a Coreei de Nord și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

5.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, districtul Pothonggang, Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană

Controlată de Korea Ryonbong General Corporation (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009): concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a Coreei de Nord și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

6.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(alias: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Districtul central, Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană; Mangungdae-gu, Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană; districtul Mangyongdae, Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană

Controlată de Korea Ryonbong General Corporation (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009): concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a Coreei de Nord și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

Unitățile de producție au fost modernizate de curând și au fost concepute parțial pentru prelucrarea materialelor relevante pentru producția nucleară.

7.

Departamentul pentru industria munițiilor

(alias.: Departamentul pentru industria echipamentelor militare)

Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană

Responsabil pentru supravegherea activităților industriilor militare ale Coreei de Nord, incluzând cel de al doilea Comitet economic (SEC) și KOMID. Aceasta include supravegherea dezvoltării programului pentru rachete balistice și a programului nuclear al Coreei de Nord.

Până de curând, departamentul a fost condus de Jon Pyong Ho. Informațiile sugerează că fostul prim-vicedirector al Departamentului pentru industria munițiilor (MID), Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang), este în prezent director al MID, cunoscut publicului ca Departamentul pentru industria construcțiilor de mașini. Chu a deținut postul de supraveghetor general al programului pentru rachete balistice, inclusiv al lansării rachetei balistice Taepo Dong-2 (TD-2) la 5 aprilie 2009 și al lansării eșuate a TD-2 din iulie 2006.

8.

Biroul general de informații (RGB)

(alias: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Coreea de Nord; Nungrado, Pyongyang, Coreea de Nord.

Biroul general de informații (RGB) este principala organizație de informații a Coreei de Nord, creată la începutul lui 2009 prin fuziunea organizațiilor de informații existente în cadrul Partidului Muncitorilor din Coreea, Departamentul de operațiuni și Biroul 35, și a Biroului de informații al armatei populare coreene. Acesta se află sub comanda directă a Ministerului Apărării și este însărcinat, în principal, cu colectarea informațiilor. RGB face comerț cu arme convenționale și controlează firma nord-coreană Green Pine Associated Corporation (Green Pine) desemnată de UE, care activează în domeniul armelor convenționale.

(b)

La punctul B, rubrica corespunzătoare Green Pine Associated Corporation se înlocuiește cu următorul text:

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

1.

Întreprinderea în asociere Green Pine Associated Corporation [alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT)]

c/o Sediul central al biroului de informații (Reconnaissance General Bureau Headquarters), Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap a fost identificată pentru sancționare pentru exportul de arme sau material aferent din Coreea de Nord. Green Pine este specializată în producția de construcții navale și armament militar maritim, cum ar fi submarine, ambarcațiuni militare și sisteme de lansatoare; de asemenea, a exportat torpile și asistență tehnică unor societăți iraniene din domenii conexe apărării. Green Pine este responsabilă de aproximativ jumătate din armele și materialul conex exportat de Coreea de Nord; aceasta a preluat multe dintre activitățile KOMID după desemnarea acesteia de către CSONU.

2.

În anexa III, următoarele persoane se adaugă la punctul A și următoarele entități se adaugă la punctul B:

A.   Lista persoanelor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c) și articolul 5 alineatul (1) litera (c)

 

Nume

(și eventuale pseudonime)

Date de identitate

Motive

1.

Kim Tong-Myo'ng

(alias: Kim Chin-so'k)

Data nașterii: 1964, naționalitate: nord-coreeană.

Kim Tong-Myo'ng acționează în numele Tanchon Commercial Bank (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009).

Kim Dong Myong a deținut diverse poziții în cadrul Tanchon, începând cel târziu din 2002, fiind în prezent președintele acestei bănci. De asemenea, a jucat un rol în gestionarea afacerilor Amroggang (entitate deținută sau controlată de Tanchon Commercial Bank), utilizând pseudonimul Kim Chin-so'k.

B.   Lista entităților menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (c)

 

Nume

(și eventuale pseudonime)

Informații de identificare

Motive

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias.: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, districtul central, Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană

Entitate subordonată care acționează în numele sau la ordinul Korea Ryonbong General Corporation (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009), fiind deținută sau controlată de aceasta.

Furnizează servicii financiare în sprijinul atât al Tanchon Commercial Bank (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009), cât și al Korea Hyoksin Trading Corporation (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009).

Din 2008, Tanchon a utilizat KKBC pentru a facilita transferuri de fonduri, probabil de ordinul a milioane de dolari, inclusiv transferuri care implică fondurile conexe ale Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009) din Myanmar către China în 2009.

În plus, Hyoksin, cu privire la care ONU consideră că este implicat în dezvoltarea de arme de distrugere în masă, a încercat să utilizeze KKBC pentru achiziționarea de echipament cu dublă utilizare în 2008. KKBC are cel puțin o sucursală în afara țării, în Dandong, China.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pyongyang, Republica Populară Democrată Coreeană.

Deținută sau controlată de Tanchon Commercial Bank (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009). Înființată în 2006, Amroggang este gestionată de funcționari ai Tanchon. Tanchon este implicată în finanțarea vânzărilor de rachete balistice de către KOMID (desemnată prin Rezoluția 1718 a Comitetului pentru sancțiuni al CSONU în aprilie 2009), fiind, de asemenea, implicată în tranzacțiile cu rachete balistice ale KOMID către grupul iranian Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

3.

Bank of East Land

(alias: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, districtul Moranbong, Pyongyang, Coreea de Nord.

Instituția financiară nord-coreeană Bank of East Land (alias Dongbang Bank) facilitează tranzacții legate de arme pentru producătorul și exportatorul de arme Green Pine Associated Corporation (Green Pine), care a fost desemnat de UE, sau acordă alt tip de sprijin acestuia. Bank of East Land a colaborat activ cu Green Pine pentru a transfera fonduri, într-un mod care a permis eludarea sancțiunilor.

În 2007 și 2008, Bank of East Land a facilitat tranzacții în care au fost implicate Green Pine și instituții financiare iraniene, desemnate de UE, inclusiv Bank Melli și Bank Sepah. Bank of East Land a facilitat, de asemenea, tranzacții financiare în beneficiul programului pentru arme al Biroului general de informații al Coreei de Nord (RGB).

4.

Biroul 39 al Partidului Muncitorilor Coreeni

(alias: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang, Coreea de Nord; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Coreea de Nord; Changgwang Street, Pyongyang, Coreea de Nord.

Biroul 39 al Partidului Muncitorilor Coreeni desfășoară activități economice ilegale în sprijinul guvernului din Coreea de Nord. Acesta are sucursale în toată țara, care colectează și gestionează fonduri, și este însărcinat cu câștigul de monedă străină pentru conducerea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord prin activități ilicite, precum traficul de narcotice. Biroul 39 controlează o serie de entități din Coreea de Nord și din străinătate prin intermediul cărora desfășoară numeroase activități ilicite, inclusiv producerea, traficul și distribuția de narcotice. Biroul 39 a fost implicat, de asemenea, în încercarea de a achiziționa și transfera în Coreea de Nord bunuri de lux.

Biroul 39 este una dintre cele mai importante organizații însărcinate cu achiziționarea de valută și de mărfuri. Se consideră că acesta se află sub controlul direct al lui KIM Jong-il.

Biroul 39 controlează mai multe societăți comerciale, unele dintre acestea desfășurând activități ilicite, precum Daesong General Bureau, parte a grupului Daesong, cel mai mare grup de societăți din țară. Potrivit unor surse, Biroul 39 deține reprezentanțe în Roma, Beijing, Bangkok, Singapore, Hongkong și Dubai. În străinătate, Biroul 39 își schimbă denumirea și aparența în mod periodic. Directorul Biroului 39, este deja înscris pe lista de sancțiuni a UE.

Biroul 39 a fabricat metamfetamină în Sangwon, provincia Pyongan Sud, și a fost implicat, de asemenea, în distribuirea acestui produs către mici traficanți nord-coreeni pentru distribuirea ulterioară a acestuia în China și Coreea de Sud. Biroul 39 deține, de asemenea, exploatații agricole specializate în cultivarea macilor în provinciile Hamkyo’ng Nord și Pyongan Nord și produce opiu și heroină în Hamhu’ng și Nachin.

În 2009, Biroul 39 a fost implicat într-o încercare nereușită de a achiziționa și exporta în Coreea de Nord, prin China, două iahturi de lux fabricate în Italia, în valoare de peste 15 milioane de dolari. Oprit de autoritățile italiene, exportul de iahturi destinat lui Kim Jong-il încălca sancțiunile impuse de ONU împotriva Coreei de Nord din Rezoluția 1978 a CSONU, care interzice în mod specific statelor membre să furnizeze, să vândă sau să transfere bunuri de lux către Coreea de Nord.

Biroul 39 a utilizat anterior Banco Delta Asia pentru spălarea de câștiguri ilicite. Banco Delta Asia a fost identificată de Departamentul trezoreriei în septembrie 2005 drept „societate implicată în principal în spălarea de bani” în temeiul secțiunii 311 a PATRIOT Act al SUA, deoarece prezintă un risc inacceptabil de spălare de bani și de alte crime de natură financiară.


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/61


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 19 decembrie 2011

de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Kenya în ceea ce privește fileul de ton

[notificată cu numărul C(2011) 9269]

(2011/861/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (1), în special articolul 36 alineatul (4) din anexa II,

întrucât:

(1)

La 16 februarie 2011, în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, Kenya a solicitat o derogare pentru o perioadă de un an de la regulile de origine prevăzute în anexa respectivă. La 20 septembrie 2011, Kenya a prezentat informații suplimentare în sprijinul cererii sale. Cererea vizează o cantitate totală de 2 000 de tone de file de ton, clasificat la poziția 1604 din SA. Această cerere este determinată de scăderea capturilor și a rezervei de ton crud originar, precum și de problema pirateriei.

(2)

Conform informațiilor furnizate de Kenya, capturile de ton crud originar sunt neobișnuit de reduse, chiar și în comparație cu variațiile sezoniere normale, și au dus la o scădere a producției de file de ton. În plus, Kenya a semnalat riscul pe care îl prezintă actele de piraterie în timpul livrării tonului crud. Ca urmare a acestei situații anormale, Kenya se află în imposibilitatea de a respecta, pentru o anumită perioadă, regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007.

(3)

Pentru a se asigura continuitatea importurilor din țările ACP către Uniune și pentru a se permite o tranziție fără probleme de la Acordul de parteneriat ACP-CE la Acordul de stabilire a unui cadru pentru un Acord interimar de parteneriat economic (Acordul interimar de parteneriat EAC-UE), este necesar să se acorde o nouă derogare, cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2011.

(4)

Având în vedere importurile în cauză, o derogare temporară de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 nu ar cauza prejudicii grave unui sector economic stabil al Uniunii, sub rezerva respectării anumitor condiții referitoare la cantități, la supraveghere și la durată.

(5)

Prin urmare, se justifică acordarea unei derogări temporare în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (a) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007.

(6)

Kenya va beneficia de o derogare automată de la regulile de origine cu privire la fileul de ton clasificat la poziția 1604 din SA, în temeiul articolului 41 alineatul (8) din Protocolul privind originea anexat la Acordul interimar de parteneriat EAC-UE, atunci când acest acord intră în vigoare sau este aplicat provizoriu.

(7)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, regulile de origine prevăzute în anexa II la respectivul regulament și derogările de la aceste reguli urmează să fie înlocuite cu regulile prevăzute în Acordul interimar de parteneriat EAC-UE, a cărui intrare în vigoare sau aplicare provizorie este prevăzută pentru 2012. Prin urmare, derogarea trebuie să se aplice până la 31 decembrie 2011. Deși urmează să se mai acorde o derogare în 2011, situația generală, inclusiv situația ratificării Acordului interimar de parteneriat EAC-UE, va fi reevaluată în 2012.

(8)

În conformitate cu articolul 41 alineatul (8) din Protocolul privind originea anexat la Acordul interimar de parteneriat EAC-UE, derogarea automată de la regulile de origine este limitată la un contingent anual de 2 000 de tone de file de ton pentru țările care au parafat Acordul interimar de parteneriat EAC-UE (Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi). Kenya este singura țară din regiune care exportă, în prezent, file de ton în Uniune. Prin urmare, este oportun să se acorde Kenyei o derogare în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 pentru 2 000 de tone de file de ton, cantitate care nu depășește contingentul anual total acordat regiunii EAC în temeiul Acordului interimar de parteneriat EAC-UE.

(9)

În consecință, trebuie să se acorde Kenyei o derogare pentru 2 000 de tone de file de ton pentru o perioadă de un an.

(10)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (2) prevede norme de gestionare a contingentelor tarifare. Pentru a asigura o gestionare eficientă în contextul unei strânse cooperări între autoritățile din Kenya, autoritățile vamale ale statelor membre și Comisie, este necesar ca aceste norme să se aplice mutatis mutandis cantităților importate în temeiul derogării acordate prin prezenta decizie.

(11)

Pentru a se permite o monitorizare eficientă a funcționării derogării, autoritățile din Kenya trebuie să comunice în mod regulat Comisiei informații în legătură cu certificatele de circulație EUR.1 eliberate.

(12)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 și în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (a) din respectiva anexă, fileul de ton clasificat la poziția 1604 din SA fabricat din materiale neoriginare se consideră ca fiind originar din Kenya în conformitate cu dispozițiile articolelor 2-6 din prezenta decizie.

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor și cantităților stabilite în anexă, provenind din Kenya, care sunt declarate pentru a fi puse în liberă circulație pe teritoriul Uniunii în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011.

Articolul 3

Cantitățile prevăzute în anexa la prezenta decizie se gestionează în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 4

Autoritățile vamale din Kenya iau măsurile necesare pentru a efectua controale cantitative asupra exporturilor produselor menționate la articolul 1.

Toate certificatele de circulație EUR.1 eliberate pentru produsele respective trebuie să conțină o trimitere la prezenta decizie.

Autoritățile competente din Kenya transmit Comisiei, în fiecare trimestru, o declarație a cantităților pentru care au fost eliberate certificate de circulație EUR.1 în conformitate cu prezenta decizie, precum și numerele de ordine ale certificatelor respective.

Articolul 5

Caseta 7 a certificatelor de circulație EUR.1 eliberate în temeiul prezentei decizii trebuie să conțină următoarea mențiune:

„Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU”.

Articolul 6

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2011 până la 31 decembrie 2011.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioada

Cantități

09.1667

1604 14 16

File de ton

1.1.2011-31.12.2011

2 000 tone


21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/64


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 19 decembrie 2011

de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare și de monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor pentru anul 2011 și de modificare a Deciziei 2010/712/UE cu privire la contribuția financiară a Uniunii la programe aprobate prin decizia menționată anterior

[notificată cu numărul C(2011) 9478]

(2011/862/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 27 alineatele (5) și (6) și articolul 28 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la programele de eradicare, combatere și monitorizare a anumitor boli ale animalelor și a zoonozelor.

(2)

Decizia 2008/341/CE a Comisiei din 25 aprilie 2008 de stabilire a criteriilor comunitare pentru programele naționale de eradicare, combatere și monitorizare a unor boli animale și a zoonozelor (2) prevede că, pentru a fi aprobate conform măsurilor stabilite la articolul 27 alineatul (1) din Decizia 2009/470/CE, programele transmise Comisiei de statele membre pentru eradicarea, combaterea și monitorizarea bolilor animalelor și zoonozelor enumerate în anexa la decizia respectivă trebuie să îndeplinească cel puțin criteriile stabilite în anexa la Decizia 2008/341/CE.

(3)

Decizia 2010/712/UE a Comisiei din 23 noiembrie 2010 de aprobare a programelor anuale și multianuale și a contribuțiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea și monitorizarea anumitor boli ale animalelor și a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2011 și anii următori (3) aprobă anumite programe naționale și stabilește nivelul și valoarea maximă a contribuției financiare din partea Uniunii pentru fiecare program prezentat de statele membre.

(4)

Comisia a evaluat rapoartele privind cheltuielile efectuate pentru aceste programe, prezentate de statele membre. Rezultatele evaluării arată că unele state membre nu vor utiliza întreaga sumă alocată pentru anul 2011, în timp ce altele vor cheltui mai mult decât suma alocată.

(5)

Anumite state membre au informat Comisia că, în contextul actualei situații financiare, este necesar un sprijin suplimentar pentru compensarea proprietarilor de animale sacrificate și pentru alte măsuri finanțate la un nivel de 50 %, pentru a asigura continuitatea programelor veterinare cofinanțate de UE, astfel încât să se mențină tendința pozitivă înregistrată în cazul mai multor boli.

(6)

Comisia a examinat cererile pentru creșterea nivelului de finanțare, ținând seama de situația veterinară și de disponibilitatea fondurilor din anul financiar curent, și a considerat că este adecvat ca măsurile eligibile finanțate la un nivel de 50 % să primească un sprijin mai important prin modificarea nivelului de finanțare la 60 %.

(7)

Prin urmare, este necesară modificarea contribuției financiare a Uniunii pentru o serie de programe naționale. Este necesară redistribuirea fondurilor alocate programelor naționale care nu vor utiliza întreaga sumă alocată în favoarea programelor care, conform estimărilor, vor depăși această sumă. Realocarea ar trebui să se bazeze pe cele mai recente informații privind cheltuielile suportate efectiv de statele membre în cauză.

(8)

În plus, Portugalia a prezentat un program modificat de eradicare a brucelozei bovine, Letonia a prezentat un program modificat pentru combaterea salmonelozei, România și Slovacia au prezentat programe modificate pentru combaterea și monitorizarea pestei porcine clasice, Danemarca a prezentat un program modificat de supraveghere pentru gripa aviară la păsările de curte și la păsările sălbatice, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spania, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit au prezentat programe modificate pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST), encefalopatia spongiformă bovină (ESB) și scrapia, iar România, Slovenia și Finlanda au prezentat programe modificate pentru eradicarea rabiei.

(9)

Comisia a evaluat programele modificate respective atât din punct de vedere veterinar, cât și financiar. S-a constatat că programele respective sunt conforme cu legislația relevantă a Uniunii în domeniul veterinar și în special cu criteriile prevăzute în anexa la Decizia 2008/341/CE. Prin urmare, programele modificate ar trebui aprobate.

(10)

Prin urmare, Decizia 2010/712/UE ar trebui modificată în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Aprobarea programului modificat de eradicare a brucelozei bovine prezentat de Portugalia

Programul modificat de eradicare a brucelozei bovine prezentat de Portugalia la 12 aprilie 2011 se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011.

Articolul 2

Aprobarea programelor modificate pentru salmoneloză (salmonelă zoonotică) la efectivele de păsări pentru reproducție, ouătoare și de carne din specia Gallus gallus și la efectivele de curcani (Meleagris gallopavo), prezentate de Belgia și Letonia

Următoarele programe modificate pentru combaterea anumitor tipuri de salmonelă zoonotică la efectivele de păsări pentru reproducție, ouătoare și de carne din specia Gallus gallus și la efectivele de curcani (Meleagris gallopavo) se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011:

(a)

programul prezentat de Belgia la 26 iulie 2011;

(b)

programul prezentat de Letonia la 8 martie 2011.

Articolul 3

Aprobarea programelor modificate privind pesta porcină clasică prezentate de România și Slovacia

Următoarele programe modificate pentru combaterea și monitorizarea pestei porcine clasice se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011:

(a)

programul prezentat de România la 7 octombrie 2011;

(b)

programul prezentat de Slovacia la 21 noiembrie 2011.

Articolul 4

Aprobarea programului modificat de supraveghere pentru gripa aviară la păsările de curte și la păsările sălbatice, prezentat de Danemarca

Programul modificat de supraveghere pentru gripa aviară la păsările de curte și la păsările sălbatice, prezentat de Danemarca la 4 martie 2011, se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011.

Articolul 5

Aprobarea programelor modificate pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST), encefalopatia spongiformă bovină (ESB) și scrapia, prezentate de anumite state membre

Următoarele programe modificate de monitorizare a encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST) și de eradicare a encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) și a scrapiei se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011:

(a)

programul prezentat de Belgia la 15 iunie 2011;

(b)

programul prezentat de Republica Cehă la 17 iunie 2011;

(c)

programul prezentat de Danemarca la 8 iunie 2011;

(d)

programul prezentat de Germania la 14 iunie 2011;

(e)

programul prezentat de Estonia la 27 iunie 2011;

(f)

programul prezentat de Irlanda la 29 iunie 2011;

(g)

programul prezentat de Spania la 1 iulie 2011;

(h)

programul prezentat de Franța la 13 iulie 2011;

(i)

programul prezentat de Italia la 22 iunie 2011;

(j)

programul prezentat de Cipru la 30 iunie 2011;

(k)

programul prezentat de Letonia la 28 iunie 2011;

(l)

programul prezentat de Luxemburg la 24 iunie 2011;

(m)

programul prezentat de Ungaria la 29 iunie 2011;

(n)

programul prezentat de Țările de Jos la 30 iunie 2011;

(o)

programul prezentat de Austria la 29 iunie 2011;

(p)

programul prezentat de Polonia la 28 iunie 2011;

(q)

programul prezentat de Portugalia la 29 iunie 2011;

(r)

programul prezentat de Slovenia la 8 iunie 2011;

(s)

programul prezentat de Slovacia la 30 iunie 2011;

(t)

programul prezentat de Finlanda la 22 iunie 2011;

(u)

programul prezentat de Suedia la 20 iunie 2011;

(v)

programul prezentat de Regatul Unit la 28 iunie 2011.

Articolul 6

Aprobarea programelor modificate privind rabia prezentate de România și Finlanda

Următoarele programe modificate privind rabia se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011:

(a)

programul prezentat de România la 23 septembrie 2011;

(b)

programul prezentat de Finlanda la 15 septembrie 2011.

Articolul 7

Aprobarea programului multianual modificat privind rabia prezentat de Slovenia

Programul multianual modificat privind rabia, prezentat de Slovenia la 16 septembrie 2011, se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2012.

Articolul 8

Modificări ale Deciziei 2010/712/UE

Decizia 2010/712/UE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (b), „50 %” se înlocuiește cu „60 %”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

4 600 000 EUR pentru Spania;

(ii)

3 000 000 EUR pentru Italia;

(iii)

90 000 EUR pentru Cipru;

(iv)

1 040 000 EUR pentru Portugalia;

(v)

1 350 000 EUR pentru Regatul Unit.”;

(c)

la alineatul (3), literele (a)-(d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

:

pentru un test cu roz-bengal

:

0,24 EUR per test;

(b)

:

pentru un test de seroaglutinare

:

0,24 EUR per test;

(c)

:

pentru un test de fixare a complementului

:

0,48 EUR per test;

(d)

:

pentru un test ELISA

:

1,2 EUR per test.”

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (b), „50 %” se înlocuiește cu „60 %”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

16 000 000 EUR pentru Irlanda;

(ii)

18 500 000 EUR pentru Spania;

(iii)

5 500 000 EUR pentru Italia;

(iv)

1 440 000 EUR pentru Portugalia;

(v)

26 500 000 EUR pentru Regatul Unit.”;

(c)

la alineatul (3), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

:

pentru un test la tuberculină

:

2,4 EUR per test;

(b)

:

pentru un test cu interferon gamma

:

6 EUR per test.”

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (b), „50 %” se înlocuiește cu „60 %”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

160 000 EUR pentru Grecia;

(ii)

9 200 000 EUR pentru Spania;

(iii)

4 200 000 EUR pentru Italia;

(iv)

85 000 EUR pentru Cipru;

(v)

2 260 000 EUR pentru Portugalia.”;

(c)

la alineatul (3), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

:

pentru un test cu roz-bengal

:

0,24 EUR per test;

(b)

:

pentru un test de fixare a complementului

:

0,48 EUR per test.”

4.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (b), „50 %” se înlocuiește cu „60 %”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

420 000 EUR pentru Belgia;

(ii)

10 000 EUR pentru Bulgaria;

(iii)

1 700 000 EUR pentru Republica Cehă;

(iv)

0 EUR pentru Danemarca;

(v)

400 000 EUR pentru Germania;

(vi)

10 000 EUR pentru Estonia;

(vii)

10 000 EUR pentru Irlanda;

(viii)

100 000 EUR pentru Grecia;

(ix)

5 200 000 EUR pentru Spania;

(x)

3 000 000 EUR pentru Franța;

(xi)

300 000 EUR pentru Italia;

(xii)

20 000 EUR pentru Letonia;

(xiii)

5 000 EUR pentru Lituania;

(xiv)

60 000 EUR pentru Ungaria;

(xv)

10 000 EUR pentru Malta;

(xvi)

50 000 EUR pentru Țările de Jos;

(xvii)

160 000 EUR pentru Austria;

(xviii)

50 000 EUR pentru Polonia;

(xix)

1 650 000 EUR pentru Portugalia;

(xx)

100 000 EUR pentru România;

(xxi)

50 000 EUR pentru Slovenia;

(xxii)

60 000 EUR pentru Slovacia;

(xxiii)

20 000 EUR pentru Finlanda;

(xxiv)

20 000 EUR pentru Suedia.”

(c)

la alineatul (3), literele (a)-(f) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

:

pentru un test ELISA

:

3 EUR per test;

(b)

:

pentru un test PCR

:

12 EUR per test;

(c)

:

pentru cumpărarea vaccinurilor monovalente

:

0,36 EUR per doză;

(d)

:

pentru cumpărarea vaccinurilor bivalente

:

0,54 EUR per doză;

(e)

:

pentru administrarea vaccinurilor la bovine

:

1,80 EUR pentru fiecare animal vaccinat, indiferent de numărul și tipul dozelor utilizate;

(f)

:

pentru administrarea vaccinurilor la ovine sau caprine

:

0,90 EUR pentru fiecare animal vaccinat, indiferent de numărul și tipurile de doze utilizate.”

5.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (b), „50 %” se înlocuiește cu „60 %”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

1 200 000 EUR pentru Belgia;

(ii)

25 000 EUR pentru Bulgaria;

(iii)

2 100 000 EUR pentru Republica Cehă;

(iv)

340 000 EUR pentru Danemarca;

(v)

1 000 000 EUR pentru Germania;

(vi)

40 000 EUR pentru Estonia;

(vii)

120 000 EUR pentru Irlanda;

(viii)

1 000 000 EUR pentru Grecia;

(ix)

1 300 000 EUR pentru Spania;

(x)

660 000 EUR pentru Franța;

(xi)

1 700 000 EUR pentru Italia;

(xii)

150 000 EUR pentru Cipru;

(xiii)

1 650 000 EUR pentru Letonia;

(xiv)

20 000 EUR pentru Luxemburg;

(xv)

2 400 000 EUR pentru Ungaria;

(xvi)

150 000 EUR pentru Malta;

(xvii)

3 900 000 EUR pentru Țările de Jos;

(xviii)

1 200 000 EUR pentru Austria;

(xix)

4 800 000 EUR pentru Polonia;

(xx)

65 000 EUR pentru Portugalia;

(xxi)

500 000 EUR pentru România;

(xxii)

120 000 EUR pentru Slovenia;

(xxiii)

600 000 EUR pentru Slovacia;

(xxiv)

75 000 EUR pentru Regatul Unit.”;

(c)

la alineatul (3), literele (a)-(e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

:

pentru un test bacteriologic (cultivare/izolare)

:

8,4 EUR per test;

(b)

:

pentru cumpărarea vaccinurilor

:

0,06 EUR per doză;

(c)

:

pentru serotiparea izolatelor relevante de Salmonella spp.

:

24 EUR per test;

(d)

:

pentru un test bacteriologic de verificare a eficienței dezinfectării adăposturilor pentru păsările de curte după depopularea unui efectiv pozitiv la salmonelă

:

6 EUR per test;

(e)

:

pentru un test de detectare a agenților antimicrobieni sau a efectelor de inhibare a proliferării bacteriene în țesuturile prelevate de la păsări din efectivele testate pentru depistarea salmonelei

:

6 EUR per test”.

6.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (b), „50 %” se înlocuiește cu „60 %”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

120 000 EUR pentru Bulgaria;

(ii)

1 600 000 EUR pentru Germania;

(iii)

240 000 EUR pentru Franța;

(iv)

160 000 EUR pentru Italia;

(v)

700 000 EUR pentru Ungaria;

(vi)

700 000 EUR pentru România;

(vii)

30 000 EUR pentru Slovenia;

(viii)

300 000 EUR pentru Slovacia.”;

(c)

la alineatul (3), „2,5 EUR” se înlocuiește cu „3 EUR”.

7.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (b), „50 %” se înlocuiește cu „60 %”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

90 000 EUR pentru Belgia;

(ii)

25 000 EUR pentru Bulgaria;

(iii)

70 000 EUR pentru Republica Cehă;

(iv)

80 000 EUR pentru Danemarca;

(v)

300 000 EUR pentru Germania;

(vi)

10 000 EUR pentru Estonia;

(vii)

75 000 EUR pentru Irlanda;

(viii)

50 000 EUR pentru Grecia;

(ix)

150 000 EUR pentru Spania;

(x)

150 000 EUR pentru Franța;

(xi)

1 000 000 EUR pentru Italia;

(xii)

20 000 EUR pentru Cipru;

(xiii)

45 000 EUR pentru Letonia;

(xiv)

10 000 EUR pentru Lituania;

(xv)

10 000 EUR pentru Luxemburg;

(xvi)

360 000 EUR pentru Ungaria;

(xvii)

20 000 EUR pentru Malta;

(xviii)

360 000 EUR pentru Țările de Jos;

(xix)

60 000 EUR pentru Austria;

(xx)

100 000 EUR pentru Polonia;

(xxi)

45 000 EUR pentru Portugalia;

(xxii)

180 000 EUR pentru România;

(xxiii)

50 000 EUR pentru Slovenia;

(xxiv)

15 000 EUR pentru Slovacia;

(xxv)

25 000 EUR pentru Finlanda;

(xxvi)

50 000 EUR pentru Suedia;

(xxvii)

160 000 EUR pentru Regatul Unit.”;

(c)

la alineatul (3), literele (a)-(e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

:

pentru un test ELISA

:

2,4 EUR per test;

(b)

:

pentru un test de imunodifuzie în gel de agar

:

1,44 EUR per test;

(c)

:

pentru un test de inhibare a hemaglutinării pentru H5/H7

:

14,40 EUR per test;

(d)

:

pentru un test de izolare a virusului

:

48 EUR per test;

(e)

:

pentru un test PCR

:

24 EUR per test.”

8.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (c), „50 %” se înlocuiește cu „60 %”;

(b)

la alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

nu depășește următoarele sume:

(i)

1 900 000 EUR pentru Belgia;

(ii)

330 000 EUR pentru Bulgaria;

(iii)

1 030 000 EUR pentru Republica Cehă;

(iv)

1 370 000 EUR pentru Danemarca;

(v)

7 750 000 EUR pentru Germania;

(vi)

330 000 EUR pentru Estonia;

(vii)

4 000 000 EUR pentru Irlanda;

(viii)

2 000 000 EUR pentru Grecia;

(ix)

6 650 000 EUR pentru Spania;

(x)

18 850 000 EUR pentru Franța;

(xi)

6 000 000 EUR pentru Italia;

(xii)

1 700 000 EUR pentru Cipru;

(xiii)

320 000 EUR pentru Letonia;

(xiv)

720 000 EUR pentru Lituania;

(xv)

125 000 EUR pentru Luxemburg;

(xvi)

1 180 000 EUR pentru Ungaria;

(xvii)

25 000 EUR pentru Malta;

(xviii)

3 530 000 EUR pentru Țările de Jos;

(xix)

1 800 000 EUR pentru Austria;

(xx)

3 440 000 EUR pentru Polonia;

(xxi)

1 800 000 EUR pentru Portugalia;

(xxii)

1 000 000 EUR pentru România;

(xxiii)

250 000 EUR pentru Slovenia;

(xxiv)

550 000 EUR pentru Slovacia;

(xxv)

580 000 EUR pentru Finlanda;

(xxvi)

850 000 EUR pentru Suedia;

(xxvii)

6 500 000 EUR pentru Regatul Unit.”;

(c)

la alineatul (3) litera (d), „10 EUR” se înlocuiește cu „12 EUR”.

9.

La articolul 10 alineatul (2), litera (c) se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul (i), „1 800 000 EUR” se înlocuiește cu „850 000 EUR”;

(b)

la punctul (ii), „620 000 EUR” se înlocuiește cu „570 000 EUR”;

(c)

la punctul (iv), „7 110 000 EUR” se înlocuiește cu „8 110 000 EUR”;

(d)

la punctul (v), „5 000 000 EUR” se înlocuiește cu „2 100 000 EUR”;

(e)

la punctul (vii), „200 000 EUR” se înlocuiește cu „290 000 EUR”.

10.

La articolul 10 alineatul (4), „alineatele (2) și (3)” se înlocuiește cu „alineatul (2) literele (a) și (b) și alineatul (3)”.

11.

La articolul 11 alineatul (5), litera (c) se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul (i), „2 250 000 EUR” se înlocuiește cu „1 600 000 EUR”;

(b)

la punctul (ii), „1 800 000 EUR” se înlocuiește cu „1 500 000 EUR”;

(c)

la punctul (v), „740 000 EUR” se înlocuiește cu „850 000 EUR”.

12.

La articolul 11 alineatul (7), „alineatele (5) și (6)” se înlocuiește cu „alineatul (5) literele (a) și (b) și alineatul (6)”.

Articolul 9

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 115, 29.4.2008, p. 44.

(3)  JO L 309, 25.11.2010, p. 18.


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/70


DECIZIA NR. 2/2011 A COMITETULUI MIXT PENTRU TRANSPORTUL AERIAN COMUNITATE/ELVEȚIA, INSTITUIT ÎN TEMEIUL ACORDULUI DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND TRANSPORTUL AERIAN

din 25 noiembrie 2011

de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian

(2011/2/UE)

COMITETUL PENTRU TRANSPORTUL AERIAN COMUNITATE/ELVEȚIA,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 23 alineatul (4),

DECIDE:

Articol unic

Anexa la prezenta decizie înlocuiește anexa la acord începând cu 1 februarie 2012.

Adoptată la Bruxelles, 25 noiembrie 2011.

Pentru Comitetul mixt

Șeful delegației Uniunii Europene

Matthew BALDWIN

Șeful delegației elvețiene

Peter MÜLLER


ANEXĂ

În scopul prezentului acord:

în temeiul Tratatului de la Lisabona intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană înlocuiește Comunitatea Europeană și îi succedă acesteia;

în toate cazurile în care actele specificate în prezenta anexă menționează statele membre ale Comunității Europene, înlocuită de Uniunea Europeană, sau cerința unei legături cu acestea, se consideră, în sensul prezentului acord, că aceste mențiuni fac trimitere și la Elveția sau la cerința unei legături cu aceasta;

în articolele 4, 15, 18, 27 și 35 din acord, trimiterile la Regulamentele (CEE) nr. 2407/92 și (CEE) nr. 2408/92 ale Consiliului se vor interpreta ca trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;

fără a aduce atingere articolului 15 din prezentul acord, termenul „operator de transport aerian comunitar” menționat în directivele și regulamentele comunitare enumerate în continuare se aplică și operatorilor de transport aerian care sunt autorizați, își desfășoară activitatea principală și au sediul social, dacă este cazul, în Elveția, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008. Trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 se vor interpreta ca trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1008/2008;

în textele următoare, trimiterile la articolele 81 și 82 din tratat sau la articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se vor interpreta ca trimiteri la articolele 8 și 9 din prezentul acord.

1.   Liberalizarea aviației și alte norme aplicabile aviației civile

nr. 1008/2008

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

nr. 2000/79

Directiva Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului european privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA)

nr. 93/104

Directiva Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, astfel cum a fost modificată prin:

Directiva 2000/34/CE

nr. 437/2003

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă

nr. 1358/2003

Regulamentul Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor I și II la acesta

nr. 785/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 285/2010 al Comisiei

nr. 95/93

Regulamentul Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (articolele 1-12), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 793/2004

nr. 2009/12

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport (care urmează să fie aplicată de Elveția de la 1 iulie 2011)

nr. 96/67

Directiva Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității

(articolele 1-9, 11-23 și 25)

nr. 80/2009

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului

2.   Reguli de concurență

nr. 3975/87

Regulamentul Consiliului din 14 decembrie 1987 de stabilire a procedurii de aplicare a regulilor concurenței întreprinderilor din sectorul transportului aerian [articolul 6 alineatul (3)], astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (articolele 1-13, 15-45)

nr. 1/2003

Regulamentul Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (articolele 1-13, 15-45)

(În măsura în care acest regulament este relevant pentru aplicarea prezentului acord. Introducerea acestui regulament nu afectează repartizarea sarcinilor în conformitate cu prezentul acord.)

Regulamentul (CEE) nr. 17/62 a fost abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1/2003, cu excepția articolului 8 alineatul (3) care continuă să se aplice deciziilor adoptate în temeiul articolului 81 alineatul (3) din tratat înainte de data aplicării acestui regulament, până la data expirării acestor decizii.

nr. 773/2004

Regulamentul Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei

Regulamentul (CE) nr. 622/2008 al Comisiei

nr. 139/2004

Regulamentul Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice]

[articolele 1-18, articolul 19 alineatele (1)-(2) și articolele 20-23]

Cu privire la articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul privind concentrările economice se aplică următoarele dispoziții între Comunitatea Europeană și Elveția:

1.

În ceea ce privește o concentrare, astfel cum este definită la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004, care nu are dimensiune comunitară în sensul articolului 1 din respectivul regulament și care poate fi examinată în conformitate cu legislațiile naționale privind concurența din cel puțin trei state membre ale CE și din Confederația Elvețiană, persoanele sau întreprinderile menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul menționat anterior pot informa Comisia, înainte de orice notificare adresată autorităților competente, prin intermediul unei cereri motivate, că respectiva concentrare trebuie examinată de către Comisie.

2.

Comisia Europeană transmite fără întârziere Confederației Elvețiene toate cererile primite în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 și al punctului anterior.

3.

În cazul în care Confederația Elvețiană își exprimă dezacordul cu privire la cererea de transmitere a cazului, autoritatea elvețiană competentă în domeniul concurenței își menține competența, iar cazul nu va fi transmis de Confederația Elvețiană în temeiul prezentului punct.

În ceea ce privește termenele menționate la articolul 4 alineatele (4) și (5), articolul 9 alineatele (2) și (6) și articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice:

1.

Comisia Europeană transmite de îndată autorităților elvețiene competente în domeniul concurenței toate documentele relevante în temeiul articolului 4 alineatele (4) și (5), articolului 9 alineatele (2) și (6) și articolului 22 alineatul (2).

2.

Pentru Confederația Elvețiană, calcularea termenelor menționate la articolul 4 alineatele (4) și (5), articolul 9 alineatele (2) și (6) și articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 începe la data primirii documentelor relevante de către autoritatea elvețiană competentă în domeniul concurenței.

nr. 802/2004

Regulamentul Comisiei din 7 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (articolele 1-24), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 1033/2008 al Comisiei.

nr. 2006/111

Directiva Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi

nr. 487/2009

Regulamentul (CE) nr. 487/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate în sectorul transporturilor aeriene

3.   Siguranța aviației

nr. 216/2008

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 690/2009 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 1108/2009.

Agenția beneficiază și în Elveția de competențele pe care i le conferă dispozițiile regulamentului.

Comisia beneficiază și în Elveția de competențele decizionale conferite în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), articolul 14 alineatele (5) și (7), articolul 24 alineatul (5), articolul 25 alineatul (1), articolul 38 alineatul (3) litera (i), articolul 39 alineatul (1), articolul 40 alineatul (3), articolul 41 alineatele (3) și (5), articolul 42 alineatul (4), articolul 54 alineatul (1) și articolul 61 alineatul (3).

Fără a aduce atingere adaptării orizontale prevăzute la a doua liniuță din anexa la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, se consideră că trimiterile la „statele membre” din articolul 65 al regulamentului sau din dispozițiile Directivei 1999/468/CE menționate în dispoziția respectivă nu se aplică Elveției.

Niciun element al acestui regulament nu trebuie interpretat ca fiind de natură să confere AESA competența de a acționa în numele Elveției în cadrul acordurilor internaționale în alt scop decât de a facilita îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul respectivelor acorduri.

În scopul acordului, textul regulamentului se adaptează după cum urmează:

(a)

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(i)

la alineatul (1), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(ii)

la alineatul (2) litera (a), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(iii)

la alineatul (2), se elimină literele (b) și (c);

(iv)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Ori de câte ori negociază cu o țară terță în vederea încheierii unui acord conform căruia un stat membru sau agenția pot elibera certificate pe baza certificatelor emise de către autoritățile aeronautice ale respectivei țări terțe, Comunitatea depune toate eforturile necesare ca să obțină pentru Elveția propunerea unui acord similar cu țara terță în cauză. La rândul său, Elveția va depune toate eforturile pentru a încheia cu țările terțe acorduri corespunzătoare celor ale Comunității”.

(b)

La articolul 29 se adaugă următorul alineat:

„(4)   Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, cetățenii elvețieni care se bucură de deplinătatea drepturilor cetățenești pot fi angajați prin contract de către directorul executiv al agenției.”

(c)

La articolul 30 se adaugă următorul alineat:

„Elveția aplică agenției Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, care figurează în anexa A la prezenta anexă, în conformitate cu apendicele la anexa A.”

(d)

La articolul 37 se adaugă următorul alineat:

„Elveția participă cu drepturi depline în consiliul de administrație și are aceleași drepturi și obligații ca statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția dreptului de vot.”

(e)

La articolul 59 se adaugă următorul alineat:

„(12)   Elveția participă la contribuția financiară menționată la alineatul (1) litera (b) după următoarea formulă:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

unde:

S

=

partea din bugetul agenției care nu este acoperită de taxele și onorariile menționate la alineatul (1) literele (c) și (d)

a

=

numărul de state asociate

b

=

numărul de state membre ale Uniunii Europene

c

=

contribuția Elveției la bugetul OACI

C

=

contribuția totală a statelor membre ale UE și a statelor asociate la bugetul OACI.”

(f)

La articolul 61 se adaugă următorul paragraf:

„Dispozițiile privind controlul financiar exercitat de Comunitate în Elveția în ceea ce privește participanții la activitățile agenției sunt menționate în anexa B la prezenta anexă.”

(g)

Domeniul de aplicare a anexei II la regulament se extinde pentru a include următoarele aeronave ca produse ce intră sub incidența articolului 2 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție (1):

 

A/c - [HB IDJ] – tip CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tip Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tip Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tip MD900.

nr. 1108/2009

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al gestionării traficului aerian și al serviciilor de navigație aeriană și de abrogare a Directivei 2006/23/CE

nr. 91/670

Directiva Consiliului din 16 decembrie 1991 privind acceptarea reciprocă a licențelor personalului pentru exercitarea funcțiilor în aviația civilă

(articolele 1-8)

nr. 3922/91

Regulamentul Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile [articolele 1-3, articolul 4 alineatul (2), articolele 5-11 și articolul 13], astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1899/2006 al Parlamentului European și al Consiliului;

Regulamentul (CE) nr. 1900/2006 al Parlamentului European și al Consiliului;

Regulamentul (CE) nr. 8/2008 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 859/2008 al Comisiei.

nr. 996/2010

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE

nr. 2004/36

Directiva Parlamentului și Consiliului din 21 aprilie 2004 privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care folosesc aeroporturile comunitare (articolele 1-9 și 11-14), astfel cum a fost modificată ultima dată prin:

Directiva 2008/49/CE a Consiliului

nr. 351/2008

Regulamentul Comisiei din 16 aprilie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la stabilirea priorității pentru inspecția la sol a aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare

nr. 768/2006

Regulamentul Comisiei din 19 mai 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la colectarea și la schimbul de informații referitoare la siguranța aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare și la gestionarea sistemului informațional

nr. 2003/42

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviația civilă (articolele 1-12)

nr. 1321/2007

Regulamentul Comisiei din 12 noiembrie 2007 de stabilire a unor reguli de punere în aplicare pentru înregistrarea, într-un fișier centralizat, a informațiilor privind evenimentele în aviația civilă schimbate în conformitate cu Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului

nr. 1330/2007

Regulamentul Comisiei din 24 septembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare pentru diseminarea către părțile interesate a informațiilor referitoare la evenimentele din aviația civilă menționate la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului

nr. 736/2006

Regulamentul Comisiei din 16 mai 2006 privind metodele de lucru ale Agenției Europene pentru Siguranța Aeriană pentru efectuarea de inspecții de standardizare

nr. 1702/2003

Regulamentul din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 335/2007 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 381/2005 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 375/2007 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 706/2006 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 287/2008 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 1057/2008 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 1194/2009 al Comisiei.

În scopul punerii în aplicare a acordului, dispozițiile Regulamentului trebuie adaptate după cum urmează:

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

La alineatele (3), (4), (6), (8), (10), (11), (13) și (14), data „28 septembrie 2003” se înlocuiește cu „data intrării în vigoare a deciziei Comitetului pentru transportul aerian Comunitate/Elveția care include Regulamentul (CE) nr. 216/2008 în anexa la regulament”.

nr. 2042/2003

Regulamentul Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 707/2006 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 376/2007 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 1056/2008 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 127/2010 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 962/2010 al Comisiei.

nr. 104/2004

Regulamentul Comisei din 22 ianuarie 2004 de stabilire a normelor privind organizarea și componența camerei de recurs a Agenției Europene pentru Siguranța Aeriană

nr. 593/2007

Regulamentul Comisiei din 31 mai 2007 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației, astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CE) nr. 1356/2008 al Comisiei

nr. 2111/2005

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE

nr. 473/2006

Regulamentul Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului

nr. 474/2006

Regulamentul Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1197/2011 al Comisiei (2)

4.   Securitatea aviației

nr. 300/2008

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002

nr. 272/2009

Regulamentul Comisiei din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CE) nr. 297/2010 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 720/2011 al Comisiei.

nr. 1254/2009

Regulamentul (UE) al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative

nr. 18/2010

Regulamentul (UE) al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru programele naționale de control al calității în domeniul securității aviației civile

nr. 72/2010

Regulamentul (UE) al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice

nr. 185/2010

Regulamentul (UE) al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 357/2010 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 358/2010 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 573/2010 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 983/2010 al Comisiei;

Regulamentul (CE) nr. 334/2011 al Comisiei.

nr. 2010/774

Decizia (UE) a Comisiei din 13 aprilie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației care conțin informațiile menționate la articolul 18 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, astfel cum a fost modificată prin:

Decizia 2010/2604/UE a Comisiei;

Decizia 2010/3572/UE a Comisiei;

Decizia 2010/9139/UE a Comisiei.

5.   Managementul traficului aerian

nr. 549/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009

În Elveția, Comisia exercită competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolelor 6, 8, 10, 11 și 12.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

 

La alineatul (2), cuvintele „la nivel comunitar” se înlocuiesc cu cuvintele „la nivel comunitar, cu participarea Elveției”.

 

Fără a aduce atingere adaptării orizontale menționate la a doua liniuță din anexa la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, se consideră că trimiterile la „statele membre” din articolul 5 al Regulamentului (CE) nr. 549/2004 sau din dispozițiile Deciziei 1999/468/CE menționate în dispoziția respectivă nu se aplică Elveției.

nr. 550/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009

Comisia beneficiază, în raport cu Elveția, de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolelor 9a, 9b, 15a, 16 și 17.

În scopul punerii în aplicare a acordului, dispozițiile regulamentului se modifică după cum urmează:

(a)

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

La alineatul (2), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „și în Elveția”.

(b)

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

La alineatul (1) și alineatul (6), cuvintele „și Elveției” se inserează după cuvântul „Comunității”.

(c)

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

La alineatul (1), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „și în Elveția”.

(d)

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

La alineatul (1), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „și în Elveția”.

(e)

La articolul 16, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia notifică decizia sa statelor membre și informează prestatorul de servicii cu privire la aceasta, în măsura în care prestatorul este implicat legal.”

nr. 551/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic European (regulament privind spațiul aerian), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009

În Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolelor 3a, 6 și 10.

nr. 552/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009

În Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolelor 4, 7 și 10 alineatul (3).

În scopul punerii în aplicare a acordului, dispozițiile regulamentului se modifică după cum urmează:

(a)

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

La alineatul (2), cuvintele „sau Elveția” se inserează după cuvântul „Comunitate”.

(b)

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

La alineatul (4), cuvintele „sau Elveția” se inserează după cuvântul „Comunitate”.

(c)

Anexa III se modifică după cum urmează:

La secțiunea 3, la a doua și la ultima liniuță, după cuvintele „în Comunitate”, se inserează cuvintele „sau în Elveția”.

nr. 2096/2005

Regulamentul Comisiei din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1315/2007 al Comisiei,

Regulamentul (CE) nr. 482/2008 al Comisiei,

Regulamentul (CE) nr. 668/2008 al Comisiei,

Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei.

Comisia beneficiază, în Elveția, de competențele care îi sunt conferite prin articolul 9.

nr. 2150/2005

Regulamentul Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian

nr. 1033/2006

Regulamentul Comisiei din 4 iulie 2006 de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru Cerul unic european, astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CE) nr. 929/2010 al Comisiei

nr. 1032/2006

Regulamentul Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian, astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CE) nr. 30/2009 al Comisiei

nr. 1794/2006

Regulamentul Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană (care urmează să fie aplicat de Elveția de la intrarea în vigoare a legislației elvețiene corespunzătoare, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012), astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CE) nr. 1191/2010 al Comisiei

nr. 2006/23

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind licența comunitară de controlor de trafic aerian

nr. 730/2006

Regulamentul Comisiei din 11 mai 2006 privind clasificarea spațiului aerian și accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195

nr. 219/2007

Regulamentul Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CE) nr. 1361/2008 al Consiliului

nr. 633/2007

Regulamentul Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian, modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 283/2011 al Comisiei

nr. 1265/2007

Regulamentul Comisiei din 26 octombrie 2007 de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de comunicații vocale aer-sol pentru cerul unic european

nr. 29/2009

Regulamentul Comisiei din 16 ianuarie 2009 de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european

nr. 262/2009

Regulamentul Comisiei din 30 martie 2009 de stabilire a cerințelor pentru alocarea și utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic european

nr. 73/2010

Regulamentul Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european

nr. 255/2010

Regulamentul Comisiei din 25 martie 2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian

nr. 691/2010

Regulamentul Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană

Măsurile corective adoptate de Comisie în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Regulament se aplică în mod obligatoriu Elveției după ce au fost adoptate prin decizie a Comitetului mixt

nr. 2010/5134

Decizia Comisiei din 29 iulie 2010 privind desemnarea organismului de evaluare a performanțelor cerului unic european

nr. 2010/5110

Decizia Comisiei din 12 august 2010 privind desemnarea unui coordonator al sistemului de blocuri funcționale în contextul cerului unic european

nr. 176/2011

Regulamentul (UE) nr. 176/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian

nr. 2011/121

Decizia Comisiei 2011/121/UE din 21 februarie 2011 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii Europene și a pragurilor de alertă pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană pentru anii 2012-2014

6.   Mediu și zgomot

nr. 2002/30

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 26 martie 2002 privind stabilirea normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare (articolele 1-12 și 14-18)

[Se aplică modificările la anexa I, care decurg din anexa II capitolul 8 (Politica în domeniul transporturilor) secțiunea G (Transportul aerian) punctul 2 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene].

nr. 89/629

Directiva Consiliului din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor sonore produse de avioanele civile subsonice cu reacție

(articolele 1-8)

nr. 2006/93/CE

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind reglementarea exploatării avioanelor care intră sub incidența părții a II-a, capitolul 3, volumul 1 din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, a doua ediție (1988).

7.   Protecția consumatorilor

nr. 90/314

Directiva Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite.

(articolele 1-10)

nr. 93/13

Directiva Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

(articolele 1-11)

nr. 2027/97

Regulamentul Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente (articolele 1-8), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 889/2002

nr. 261/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91

(articolele 1-18)

nr. 1107/2006

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului.

8.   Diverse

nr. 2003/96

Directiva Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

[articolul 14 alineatul (1) litera (b) și articolul 14 alineatul (2)].

9.   Anexe:

A

:

Protocol privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene

B

:

Dispoziții privind controlul financiar pe care îl exercită Uniunea Europeană în privința participanților elvețieni la activitățile AESA


(1)  JO L 243, 27.9.2003, p. 6.

(2)  Acest regulament se va aplica în Elveția atât timp cât este în vigoare în UE.

ANEXA A

PROTOCOL PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE UNIUNII EUROPENE

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu articolul 343 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (CEEA), Uniunea Europeană și CEEA beneficiază pe teritoriile statelor membre de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea misiunilor lor,

AU CONVENIT asupra următoarelor dispoziții, care vor fi anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice:

CAPITOLUL I

PROPRIETĂȚI, FONDURI, ACTIVE ȘI OPERAȚIUNI ALE UNIUNII EUROPENE

Articolul 1

Sediile și clădirile Uniunii sunt inviolabile. Acestea sunt exceptate de la percheziție, rechiziție, confiscare sau expropriere. Bunurile și activele Uniunii nu pot face obiectul nici unei măsuri de constrângere administrativă sau juridică fără autorizația Curții de Justiție.

Articolul 2

Arhivele Uniunii sunt inviolabile.

Articolul 3

Uniunea, activele, veniturile și celelalte proprietăți ale acesteia sunt scutite de orice impozite directe.

Ori de câte ori este posibil, guvernele statelor membre adoptă dispozițiile necesare pentru a restitui sau a rambursa valoarea impozitelor indirecte sau a taxelor la vânzare care sunt incluse în prețul bunurilor mobile sau imobile, în cazul în care Uniunea efectuează achiziții importante, pentru uzul său oficial, al căror preț cuprinde impozite și taxe de acest tip. Cu toate acestea, aplicarea dispozițiilor menționate nu trebuie să conducă la denaturarea concurenței în interiorul Uniunii.

Nu se acordă nicio scutire cu privire la impozitele, taxele și impunerile care nu constituie decât simpla remunerare a serviciilor de utilitate publică.

Articolul 4

Uniunea este scutită de toate taxele vamale, interdicțiile și restricțiile la import și export pentru toate produsele destinate uzului său oficial: articolele astfel importate nu vor fi cedate cu titlu oneros sau gratuit pe teritoriul țării în care au fost importate, cu excepția cazului în care aceste operațiuni se desfășoară în condițiile aprobate de guvernul acelei țări.

Uniunea este, de asemenea, scutită de orice taxă vamală sau de orice interdicție sau restricție la import și la export în ceea ce privește publicațiile sale.

CAPITOLUL II

COMUNICĂRI ȘI PERMISE DE LIBERĂ CIRCULAȚIE

Articolul 5

În ceea ce privește comunicările oficiale și transferul tuturor documentelor lor, instituțiile Uniunii beneficiază, pe teritoriul fiecărui stat membru, de tratamentul acordat de statul în cauză misiunilor diplomatice.

Corespondența oficială și celelalte comunicații oficiale ale instituțiilor Uniunii nu pot fi cenzurate.

Articolul 6

Președinții instituțiilor Uniunii pot emite pentru membrii și agenții acestor instituții permise de liberă trecere a căror formă este stabilită de către Consiliu, hotărând cu majoritate simplă, și care sunt recunoscute cu titlu valabil de liberă circulație de către autoritățile statelor membre. Permisele de liberă trecere menționate se eliberează pentru funcționari și ceilalți agenți în condițiile stabilite în statutul funcționarilor și în regimul care se aplică celorlalți agenți ai Uniunii.

Comisia poate încheia acorduri în vederea recunoașterii acestor permise de liberă circulație drept documente valabile de deplasare pe teritoriile țărilor terțe.

CAPITOLUL III

MEMBRII PARLAMENTULUI EUROPEAN

Articolul 7

Nu se impun niciun fel de restricții administrative sau de altă natură în ceea ce privește libera circulație a membrilor Parlamentului European care se deplasează către sau de la locul de desfășurare a reuniunii Parlamentului European.

Membrii Parlamentului European beneficiază, în privința formalităților vamale și a controlului valutar:

(a)

de către propriul guvern, de aceleași facilități precum cele recunoscute înalților funcționari aflați în străinătate în misiune oficială temporară;

(b)

din partea guvernelor celorlalte state membre, de aceleași facilități precum cele recunoscute reprezentanților guvernelor străine în misiune oficială temporară.

Articolul 8

Membrii Parlamentului European nu pot fi supuși nici unei forme de anchetă, detenție sau procedură judiciară ca urmare a opiniilor sau voturilor exprimate în exercitarea funcțiilor lor.

Articolul 9

Pe durata sesiunilor Parlamentului European membrii acestuia beneficiază:

(a)

pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului din statul respectiv;

(b)

pe teritoriul oricărui alt stat membru, de imunitate față de orice măsură de detenție sau procedură judiciară.

Imunitatea se aplică membrilor parlamentului, în aceleași condiții, pe perioada deplasării acestora către sau de la locul de desfășurare a reuniunii Parlamentului European.

Imunitatea nu poate fi invocată în cazul în care un membru al parlamentului este prins în flagrant delict și nici nu poate împiedica Parlamentul European să ridice imunitatea unuia dintre membri.

CAPITOLUL IV

REPREZENTANȚII STATELOR MEMBRE CARE PARTICIPĂ LA LUCRĂRILE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE

Articolul 10

Reprezentanții statelor membre care participă la lucrările instituțiilor Uniunii, precum și consilierii și experții tehnici ai acestora beneficiază, pe durata exercitării funcțiilor lor și a deplasărilor către sau de la locul reuniunii, de privilegiile, imunitățile și facilitățile acordate în mod obișnuit.

Prezentul articol se aplică, de asemenea, membrilor organelor consultative ale Uniunii.

CAPITOLUL V

FUNCȚIONARII ȘI CEILALȚI AGENȚI AI UNIUNII EUROPENE

Articolul 11

Pe teritoriul fiecărui stat membru și indiferent de cetățenia lor, funcționarii și ceilalți agenți ai Uniunii:

(a)

beneficiază de imunitate de jurisdicție pentru actele îndeplinite de aceștia, inclusiv afirmațiile scrise sau verbale în calitatea lor oficială, sub rezerva aplicării dispozițiilor din tratatele care reglementează, pe de o parte, răspunderea funcționarilor și agenților față de Uniune și, pe de altă parte, competența Curții de Justiție a Uniunii Europene de a decide asupra litigiilor dintre Uniune și funcționarii, respectiv alți agenți ai Uniunii; Aceștia beneficiază de această imunitate inclusiv după încetarea funcțiilor lor;

(b)

nu sunt supuși, nici ei și nici soții/soțiile sau membrii de familie aflați în întreținerea lor, dispozițiilor privind limitarea imigrației sau formalităților de înregistrare pentru străini;

(c)

beneficiază, cu privire la reglementările monetare sau de schimb, de facilitățile recunoscute în mod obișnuit funcționarilor organizațiilor internaționale;

(d)

beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale cu ocazia numirii în funcție în țara respectivă și de dreptul de a-și reexporta, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale la încheierea misiunii în țara de destinație, sub rezerva, fie într-un caz, fie în celălalt, a condițiilor considerate ca fiind necesare de guvernele țărilor respective;

(e)

beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, automobilele personale, achiziționate fie în țara unde au avut ultima reședință, fie în țara ai căror resortisanți sunt, în condițiile pieței interne din țara de destinație și de a le reexporta, fără taxe vamale, sub rezerva, în ambele cazuri, a condițiilor considerate ca fiind necesare de guvernele țărilor respective.

Articolul 12

Salariile, retribuțiile și indemnizațiile plătite de Uniune funcționarilor și celorlalți agenți ai săi sunt impozitate în beneficiul Uniunii, în condițiile și după procedura stabilite de Parlamentul European și de Consiliu prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor în cauză.

Salariile, retribuțiile și indemnizațiile plătite de Uniune propriilor funcționari și agenți sunt scutite de impozitarea națională.

Articolul 13

La aplicarea impozitului pe venit, a impozitului pe avere și a taxei de succesiune, precum și la aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între statele membre ale Uniunii, funcționarii și ceilalți agenți ai Uniunii care, în scopul exclusiv al exercitării funcțiilor lor în serviciul Uniunii, își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru diferit de statul în care își au domiciliul fiscal în momentul intrării în serviciul Uniunii, se consideră, atât în statul în care își au efectiv reședința, cât și în statul unde își au domiciliul fiscal, că și-au păstrat domiciliul în acest stat din urmă, în cazul în care acesta este membru al Uniunii. Această dispoziție se aplică, de asemenea, soțului/soției, în măsura în care acesta/aceasta nu desfășoară activități lucrative proprii, precum și copiilor aflați în întreținerea și în grija persoanelor menționate în prezentul articol.

Bunurile mobile care aparțin persoanelor prevăzute la paragraful anterior și care se află pe teritoriul statului de ședere sunt scutite de impozit pe moștenire în respectivul stat; pentru stabilirea acestei taxe, se consideră că bunurile respective se găsesc în statul de domiciliu fiscal, sub rezerva drepturilor statelor terțe și aplicării eventuale a dispozițiilor și convențiilor internaționale referitoare la dubla impunere.

Orice domiciliu dobândit exclusiv în scopul exercitării de funcții în serviciul altor organizații internaționale nu este luat în considerare la aplicarea dispozițiilor prezentului articol.

Articolul 14

Acționând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor interesate, Parlamentul European și Consiliul instituie regimul drepturilor de asigurări sociale pentru funcționarii și alți agenți ai Uniunii.

Articolul 15

Acționând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea celorlalte instituții interesate, Parlamentul European și Consiliul stabilesc categoriile de funcționari și alți agenți ai Uniunii cărora li se aplică, în totalitate sau în parte, dispozițiile articolului 11, ale articolului 12 al doilea paragraf și ale articolului 13.

Numele, nivelurile de încadrare și adresele funcționarilor și ale altor agenți care fac parte din aceste categorii sunt comunicate periodic guvernelor statelor membre.

CAPITOLUL VI

PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE MISIUNILOR STATELOR TERȚE ACREDITATE PE LÂNGĂ UNIUNEA EUROPEANĂ

Articolul 16

Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul Uniunii acordă misiunilor statelor terțe acreditate pe lângă Uniunea Europeană imunitățile și privilegiile diplomatice obișnuite.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 17

Privilegiile, imunitățile și facilitățile se acordă funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii exclusiv în interesul Uniunii.

Fiecare instituție a Uniunii are obligația de a ridica imunitatea acordată unui funcționar sau unui alt agent în toate situațiile în care consideră că o astfel de ridicare a imunității nu contravine intereselor Uniunii.

Articolul 18

Instituțiile Uniunii colaborează cu autoritățile competente ale statelor membre interesate la aplicarea prezentului protocol.

Articolul 19

Articolele 11-14 și articolul 17 se aplică membrilor Comisiei.

Articolul 20

Articolele 11-14 și articolul 17 se aplică judecătorilor, avocaților generali, grefierilor și raportorilor adjuncți ai Curții de Justiție a Uniunii Europene, fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 3 din protocolul de stabilire a statutului Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la imunitatea judiciară a judecătorilor și avocaților generali.

Articolul 21

Prezentul protocol se aplică, de asemenea, Băncii Europene de Investiții, membrilor organelor acesteia, personalului Băncii și reprezentanților statelor membre care participă la lucrările acesteia, fără a aduce atingere dispozițiilor protocolului privind statutul Băncii Europene de Investiții.

Totodată, Banca Europeană de Investiții va fi scutită de orice impunere fiscală și de altă natură cu ocazia majorărilor capitalului său, precum și de diversele formalități pe care le comportă aceste operațiuni în statul în care își are sediul. De asemenea, eventuala dizolvare sau lichidare nu determină niciun fel de impunere. În fine, activitățile băncii și ale organelor acesteia, desfășurate în conformitate cu statutul acesteia, nu sunt supuse niciunui impozit pe cifra de afaceri.

Articolul 22

Prezentul protocol se aplică, de asemenea, Băncii Centrale Europene, membrilor organelor și personalului acesteia, fără a aduce atingere dispozițiilor Protocolului privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

În plus, Banca Centrală Europeană este exonerată de orice formă de impunere fiscală sau de altă natură cu ocazia majorării capitalului său, precum și de diferitele formalități pe care le pot comporta aceste operațiuni în statul în care banca își are sediul. Întrucât activitatea Băncii și a organelor sale se desfășoară în condițiile prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, nu se vor aplica impozite pe cifra de afaceri.

Apendice

MODALITĂȚI DE APLICARE ÎN ELVEȚIA A PROTOCOLULUI PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE UNIUNII EUROPENE

1.   Extinderea aplicării la Elveția

În Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene (denumit în continuare „protocolul”), toate referirile la statele membre trebuie interpretate ca incluzând și Elveția, cu excepția cazurilor în care dispozițiile care urmează dispun altfel.

2.   Scutirea agenției de impozitarea indirectă (inclusiv TVA)

Bunurile și serviciile exportate din Elveția nu fac obiectul taxei elvețiene pe valoarea adăugată (TVA). În cazul bunurilor și serviciilor furnizate în Elveția agenției pentru uzul oficial al acesteia, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Protocol, scutirea de TVA se realizează prin rambursare. Se acordă scutire de TVA în cazul în care prețul efectiv de achiziție a bunurilor și serviciilor menționate în factură sau în documentul echivalent se ridică la cel puțin 100 franci elvețieni (inclusiv taxele).

Rambursarea TVA se acordă la prezentarea la Direcția Principală pentru TVA a Administrației Fiscale Federale a formularelor elvețiene prevăzute în acest scop. În general, cererile de rambursare trebuie să fie procesate în termen de trei luni de la data la care au fost depuse împreună cu documentele justificative necesare.

3.   Proceduri de aplicare a normelor privind personalul agenției

În ceea ce privește articolul 12 paragraful al doilea din protocol, Elveția scutește, conform principiilor legislației sale interne, funcționarii și alți agenți ai agenției, în sensul articolului 2 din Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 (1), de plata impozitelor federale, cantonale și comunale pe salariile, retribuțiile și indemnizațiile plătite de Uniunea Europeană și supuse unui impozit intern în favoarea acesteia.

La aplicarea articolului 13 din protocol, Elveția nu este considerată stat membru în sensul punctului 1 de mai sus.

Funcționarii și ceilalți agenți ai agenției, precum și membrii familiilor acestora care sunt membri ai sistemului de asigurări sociale aplicabil funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii Europene, nu sunt obligați să se înscrie în sistemul de asigurări sociale elvețian.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competență exclusivă pentru toate problemele privind relațiile dintre agenție sau Comisie și personalul său în ceea ce privește aplicarea Regulamentului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (2) al Consiliului și a altor dispoziții din legislația UE privind condițiile de muncă.


(1)  Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 al Consiliului din 25 martie 1969 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților (JO L 74, 27.3.1969, p. 1). Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1749/2002 al Comisiei (JO L 264, 2.10.2002, p. 13).

(2)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a statutului funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și de instituire a unor măsuri speciale aplicabile temporar funcționarilor Comisiei (regimul aplicabil celorlalți agenți) (JO L 56, 4.3.1968, p. 1). Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2104/2005 al Comisiei (JO L 337, 22.12.2005, p. 7).

ANEXA B

CONTROLUL FINANCIAR PRIVIND PARTICIPANȚII ELVEȚIENI LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI EUROPENE DE SIGURANȚĂ A AVIAȚIEI

Articolul 1

Comunicare directă

Agenția și Comisia comunică direct cu toate persoanele sau entitățile stabilite în Elveția care participă la activitățile agenției în calitate de contractanți, participanți la programele agenției, persoane plătite din bugetul agenției sau al Comunității sau subcontractanți. Aceste persoane pot transmite direct Comisiei și agenției toate informațiile și documentația relevantă pe care trebuie să o transmită pe baza instrumentelor menționate în prezenta decizie și pe baza contractelor sau convențiilor încheiate, precum și pe baza oricăror decizii luate în temeiul acestora.

Articolul 2

Controalele

(1)   În conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1) și regulamentul financiar adoptat de către Consiliul de Administrație al Agenției la 26 martie 2003, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar-cadru pentru organismele menționate la articolul 185 al Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2) și cu alte instrumente menționate în prezenta decizie, contractele sau convențiile încheiate și deciziile luate împreună cu beneficiarii stabiliți în Elveția pot prevedea realizarea de audituri științifice, financiare, tehnologice sau de altă natură care să poată fi efectuate în orice moment la sediul beneficiarilor și al subcontractanților acestora de către funcționarii Agenției sau ai Comisiei sau de către alte persoane mandatate de către acestea.

(2)   Funcționarii agenției și ai Comisiei și alte persoane mandatate de agenție și Comisie au acces corespunzător la locațiile, lucrările și documentele, precum și la toate informațiile necesare pentru efectuarea acestor audituri, inclusiv la cele în format electronic. Acest drept de acces figurează explicit în contractele sau convențiile încheiate în vederea implementării instrumentelor menționate în prezenta decizie.

(3)   Curtea Europeană de Conturi beneficiază de aceleași drepturi ca și Comisia.

(4)   Auditurile pot avea loc până la cinci ani după expirarea prezentei decizii sau în condițiile prevăzute de contractele sau acordurile încheiate și de deciziile luate.

(5)   Biroul Federal Elvețian de Audit trebuie informat în prealabil cu privire la auditurile efectuate pe teritoriul elvețian. Această informare nu va reprezenta o condiție legală pentru efectuarea acestor audituri.

Articolul 3

Controalele la fața locului

(1)   În temeiul prezentului acord, Comisia (OLAF) este autorizată să efectueze controale și inspecții la fața locului pe teritoriul elvețian, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (3).

(2)   Controalele și inspecțiile la fața locului sunt pregătite și întreprinse de către Comisie în strânsă colaborare cu Biroul Federal Elvețian de Audit sau cu alte autorități elvețiene competente desemnate de către Biroul Federal Elvețian de Audit, care sunt notificate în timp util cu privire la obiectul, scopul și temeiul juridic al controalelor și inspecțiilor, pentru a putea furniza ajutorul solicitat. În acest scop, funcționarii autorităților elvețiene competente pot participa la controalele și inspecțiile la fața locului.

(3)   În cazul în care autoritățile elvețiene competente în cauză doresc acest lucru, controalele și inspecțiile la fața locului pot fi efectuate împreună de către Comisie și autoritățile elvețiene competente.

(4)   În cazul în care participanții la programe se împotrivesc unui control sau unei inspecții la fața locului, autoritățile elvețiene, acționând în conformitate cu reglementările naționale, acordă inspectorilor Comisiei asistența necesară pentru îndeplinirea misiunii acestora de control sau inspecție la fața locului.

(5)   Comisia comunică Biroului Federal Elvețian de Audit, în cel mai scurt termen, orice fapt sau orice suspiciune cu privire la o neregulă despre care a luat cunoștință în cadrul efectuării controlului sau inspecției la fața locului. În orice caz, Comisia trebuie să informeze autoritatea susmenționată cu privire la rezultatul acestor controale și inspecții.

Articolul 4

Informare și consultare

(1)   În scopul implementării corecte a prezentei anexe, autoritățile competente elvețiene și comunitare fac un schimb periodic de informații și, la cererea uneia dintre părți, inițiază consultări.

(2)   Autoritățile elvețiene competente informează fără întârziere agenția și Comisia cu privire la orice fapt sau suspiciune care ajunge la cunoștința lor indicând o neregulă în încheierea și implementarea contractelor sau acordurilor încheiate în aplicarea instrumentelor la care se referă prezenta decizie.

Articolul 5

Confidențialitate

Informațiile comunicate sau obținute sub orice formă în temeiul prezentei anexe sunt protejate de secretul profesional și beneficiază de protecția acordată informațiilor similare în legislația națională elvețiană și prin dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor comunitare. Aceste informații nu pot fi comunicate altor persoane în afara celor ale căror funcții, în cadrul instituțiilor comunitare, statelor membre sau Elveției, impun cunoașterea acestor informații și nici nu pot fi utilizate în alte scopuri decât acelea care asigură o protecție eficace a intereselor financiare ale părților contractante.

Articolul 6

Măsuri și sancțiuni administrative

Fără a aduce atingere aplicării dreptului penal elvețian, agenția sau Comisia pot impune măsuri și sancțiuni administrative în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002, precum și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (4).

Articolul 7

Recuperare și execuție

Deciziile luate de agenție sau de Comisie în domeniul de aplicare al prezentei decizii care impun o obligație pecuniară pentru alte persoane decât statele sunt executorii în Elveția.

Titlul executoriu trebuie emis fără alt tip de control în afara verificării autenticității titlului de către autoritatea desemnată de guvernul elvețian, care trebuie să informeze agenția sau Comisia în legătură cu aceasta. Executarea trebuie să aibă loc în conformitate cu normele elvețiene de procedură. Legalitatea deciziei de executare face obiectul controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțate în temeiul unei clauze compromisorii sunt executorii în aceleași condiții.


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.