ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.335.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 335

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
17 decembrie 2011


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1320/2011 al Consiliului din 16 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1321/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

17

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1322/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import

42

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1323/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a normelor privind gestionarea și distribuția de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2012, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului

57

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1324/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de derogare, pentru anul 2012, de la Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe

65

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1325/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru pere, lămâi, mere și dovlecei

66

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1326/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

68

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1327/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

70

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1328/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

72

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1329/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

74

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1330/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

76

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2011/845/PESC a Consiliului din 16 decembrie 2011 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene

78

 

 

2011/846/PESC

 

*

Decizia ATALANTA/5/2011 a Comitetului politic și de securitate din 16 decembrie 2011 de modificare a Deciziei ATALANTA/2/2009 a Comitetului politic și de securitate privind acceptarea contribuțiilor țărilor terțe la operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și a Deciziei ATALANTA/3/2009 a Comitetului politic și de securitate privind instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

79

 

*

Decizia de punere în aplicare 2011/847/PESC a Consiliului din 16 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului

81

 

*

Decizia de punere în aplicare 2011/848/PESC a Consiliului din 16 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

83

 

 

2011/849/PESC

 

*

Decizia EULEX/2/2011 a Comitetului politic și de securitate din 16 decembrie 2011 privind prelungirea mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 decembrie 2011 de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător [notificată cu numărul C(2011) 9068]

86

 

 

2011/851/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 decembrie 2011 privind o contribuție financiară suplimentară a Uniunii pentru 2006 și 2007 de acoperire a cheltuielilor suportate de Portugalia pentru combaterea Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematod al lemnului de pin) [notificată cu numărul C(2011) 9247]

107

 

 

2011/852/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 15 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2005/363/CE privind anumite măsuri de protecție a sănătății animale împotriva pestei porcine africane în Sardinia (Italia) [notificată cu numărul C(2011) 9248]  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/1


DIRECTIVA 2011/92/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 decembrie 2011

privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv pornografia infantilă, reprezintă violări grave ale drepturilor fundamentale, în special drepturile copiilor la protecția și îngrijirea necesare pentru bunăstarea lor, astfel cum se stipulează în Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului și în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (3).

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care, la articolul 24 alineatul (2), prevede că în toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial. Pe lângă aceasta, Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora (4), acordă o prioritate clară combaterii abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.

(3)

Pornografia infantilă, care constă în imagini cu abuzuri sexuale asupra unui copil, precum și alte forme deosebit de grave de abuz sexual asupra copiilor și de exploatare sexuală a copiilor iau amploare și se răspândesc prin intermediul utilizării noilor tehnologii și a internetului.

(4)

Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (5) apropie legislațiile statelor membre în vederea incriminării celor mai grave forme de abuz sexual asupra copilului și de exploatare sexuală a copilului, a extinderii competenței jurisdicțiilor naționale și a asigurării unui nivel minim de asistență pentru victime. Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale (6) stabilește un set de drepturi ale victimelor în cadrul procedurilor penale, inclusiv dreptul la protecție și despăgubire. De asemenea, coordonarea urmăririi penale a cazurilor de abuz sexual asupra copiilor, de exploatare sexuală a copiilor și de pornografie infantilă va fi facilitată de punerea în aplicare a Deciziei-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale (7).

(5)

În conformitate cu articolul 34 din Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, statele părți se angajează să protejeze copilul de toate formele de exploatare sexuală și de abuz sexual. Protocolul opțional din 2000 al Organizației Națiunilor Unite la Convenția cu privire la drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă și, în special, Convenția Consiliului Europei din 2007 pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale reprezintă pași cruciali în procesul de consolidare a cooperării internaționale în acest domeniu.

(6)

Infracțiunile grave precum exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă necesită o abordare cuprinzătoare care să includă urmărirea penală a infractorilor, protecția copiilor victime, precum și prevenirea fenomenului. Interesul superior al copilului trebuie să constituie elementul de bază în derularea oricăror măsuri de combatere a acestor infracțiuni în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. Decizia-cadru 2004/68/JAI ar trebui să fie înlocuită cu un instrument nou care să asigure un cadrul juridic cuprinzător, permițând atingerea acestui scop.

(7)

Prezenta directivă ar trebui să fie complementară întru totul Directivei 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (8), întrucât unele victime ale traficului de persoane au fost și victime ale abuzului sexual sau ale exploatării sexuale când erau copii.

(8)

În contextul incriminării actelor legate de spectacolul pornografic, prezenta directivă se referă la actele care constau într-o expunere organizată în direct adresată unui public, excluzând astfel din definiție comunicarea personală directă între persoanele apropiate ca vârstă care își dau consimțământul reciproc și între copiii care au depășit vârsta consimțământului sexual și partenerii acestora.

(9)

Pornografia infantilă include adesea imagini care dovedesc abuzurile sexuale asupra copiilor de către adulți. Aceasta poate include, de asemenea, imagini ale unor copii implicați într-un comportament sexual explicit sau ale organelor sexuale ale acestora, iar aceste imagini sunt produse sau utilizate în principal în scopuri sexuale și exploatate cu sau fără știința copiilor. Mai mult, conceptul de pornografie infantilă se referă de asemenea la imagini cu caracter real ale unui copil implicat sau înfățișat ca implicat într-un comportament sexual explicit, în principal cu scop sexual.

(10)

În sine, handicapul nu constituie în mod automat o imposibilitate de a consimți la întreținerea de relații sexuale. Cu toate acestea, faptul de a abuza de existența unui astfel de handicap pentru a practica activități sexuale cu un copil ar trebui incriminat.

(11)

La adoptarea legislației în domeniul dreptului penal material, Uniunea ar trebui să asigure coerența acestei legislații, în special în ceea ce privește nivelul pedepselor. Concluziile Consiliului din 24 și 25 aprilie 2002 referitoare la abordarea aplicabilă în ceea ce privește armonizarea pedepselor care indică patru niveluri de pedepse ar trebui avute în vedere din perspectiva Tratatului de la Lisabona. Întrucât conține un număr deosebit de ridicat de infracțiuni diferite, prezenta directivă necesită, pentru a reflecta diferitele grade de gravitate, o diferențiere în ceea ce privește nivelul pedepselor, care depășește ceea ce ar trebui prevăzut în mod normal în instrumentele juridice ale Uniunii.

(12)

Formele grave de abuz sexual asupra copiilor și de exploatare sexuală a copiilor ar trebui să constituie obiectul unor pedepse eficace, proporționale și disuasive. Acestea includ, în special, diverse forme de abuz sexual asupra copiilor și de exploatare sexuală a copiilor care sunt facilitate de utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum ademenirea copiilor online în scopuri sexuale prin rețelele de socializare și camerele virtuale de discuții. Definiția pornografiei infantile ar trebui, de asemenea, să fie clarificată și apropiată de cea care se regăsește în instrumentele internaționale.

(13)

Limitele maxime ale pedepsei cu închisoarea prevăzute în prezenta directivă pentru infracțiunile la care se referă ar trebui să se aplice cel puțin celor mai grave forme ale unor astfel de infracțiuni.

(14)

Pentru a ajunge la limita maximă a pedepsei cu închisoarea prevăzută în prezenta directivă pentru infracțiuni care privesc abuzul sexual asupra copiilor, exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă, statele membre pot combina, ținând seama de legislația lor națională, duratele pedepselor cu închisoarea prevăzute în legislația națională pentru astfel de infracțiuni.

(15)

Prezenta directivă obligă statele membre să prevadă pedepse penale în legislația lor națională în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor legale ale Uniunii privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. Prezenta directivă nu creează obligații privind aplicarea de astfel de pedepse sau a oricărui alt sistem disponibil de asigurare a aplicării legii în cazuri individuale.

(16)

În special pentru cazurile în care infracțiunile menționate în prezenta directivă sunt comise cu scopul obținerii unor câștiguri pecuniare, statele membre sunt invitate să ia în considerare posibilitatea de a impune sancțiuni financiare pe lângă pedeapsa privativă de libertate.

(17)

În contextul pornografiei infantile, termenul „fără drept” permite statelor membre să ofere o apărare în cazul unei conduite legate de materiale pornografice având, de exemplu, un scop medical, științific sau un scop similar. Acesta permite, de asemenea, desfășurarea unor activități în cadrul competențelor naționale în domeniul justiției, cum ar fi deținerea legitimă de pornografie infantilă de către autorități în vederea derulării procedurilor penale sau a prevenirii, identificării sau anchetării unor infracțiuni. În plus, nu exclude apărarea juridică sau principii aplicabile similare care scutesc o persoană de răspundere în circumstanțe specifice, de exemplu, în cazurile în care liniile directe de contact telefonic sau pe Internet întreprind acțiuni pentru a raporta aceste cazuri.

(18)

Ar trebui incriminată obținerea accesului cu bună știință la pornografie infantilă prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor. Pentru a fi considerată răspunzătoare, persoana ar trebui să aibă atât intenția de a accesa o pagină de Internet în cadrul căreia se pune la dispoziție pornografie infantilă, cât și să știe că astfel de imagini sunt disponibile pe pagina de Internet respectivă. Nu ar trebui aplicate pedepse persoanelor care accesează în mod neintenționat pagini de Internet care conțin pornografie infantilă. Caracterul intențional al infracțiunii poate fi dedus, în special, din faptul că este recurentă sau că a fost săvârșită prin intermediul unui serviciu în schimbul unei plăți.

(19)

Ademenirea copiilor în scopuri sexuale constituie o amenințare cu caracteristici specifice în contextul internetului, întrucât acesta oferă utilizatorilor un anonimat fără precedent, deoarece aceștia au posibilitatea de a-și ascunde identitatea reală și caracteristicile personale, cum ar fi vârsta. În același timp, statele membre recunosc importanța combaterii, de asemenea, a ademenirii copiilor în afara contextului internetului, în special în cazul în care o astfel de ademenire nu se realizează prin utilizarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor. Statele membre sunt încurajate să incrimineze acel comportament prin care ademenirea copilului pentru a întâlni infractorul în scopuri sexuale are loc în prezența sau în apropierea copilului, de exemplu, sub forma unor acte preparatorii speciale, a tentativei de a comite infracțiunile menționate în prezenta directivă sau ca o formă specială de abuz sexual. Indiferent de soluția juridică aleasă pentru a incrimina ademenirea offline, statele membre ar trebui să se asigure că pun sub urmărire penală autorii acestor infracțiuni într-un fel sau altul.

(20)

Prezenta directivă nu reglementează politicile statelor membre cu privire la activitățile sexuale reciproc consimțite în care pot fi implicați copii și care pot fi considerate ca o descoperire normală a sexualității în cursul dezvoltării umane, avându-se în vedere tradițiile culturale și juridice diferite și noile forme de stabilire și menținere a relațiilor între copii și între adolescenți, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor. Aceste aspecte nu intră în domeniul de aplicare a prezentei directive. Statele membre care recurg la posibilitățile menționate în prezenta directivă fac acest lucru în exercitarea competențelor proprii.

(21)

Statele membre ar trebui să prevadă în legislația lor națională circumstanțe agravante în conformitate cu normele privind circumstanțele agravante prevăzute în sistemele lor juridice. Statele membre ar trebui să se asigure că instanțele pot lua în considerare respectivele circumstanțe agravante la condamnarea infractorilor, neexistând însă o obligație pentru instanțe de a le aplica. Respectivele circumstanțe agravante nu ar trebui prevăzute în legislațiile statelor membre atunci când nu prezintă relevanță, având în vedere natura infracțiunii în cauză. Relevanța diferitelor circumstanțe agravante prevăzute în prezenta directivă ar trebui evaluată la nivel național pentru fiecare dintre infracțiunile menționate în prezenta directivă.

(22)

Incapacitatea fizică sau psihică în înțelesul prezentei directive ar trebui să cuprindă, de asemenea, starea de incapacitate fizică sau psihică cauzată de influența drogurilor și a alcoolului.

(23)

În cadrul combaterii exploatării sexuale a copiilor ar trebui să se utilizeze din plin instrumentele existente referitoare la punerea sub sechestru și confiscarea produselor infracțiunilor, cum ar fi Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și protocoalele sale, Convenția Consiliului Europei din 1990 privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii (9) și Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea (10). Ar trebui încurajată utilizarea instrumentelor și a produselor infracțiunilor sechestrate și confiscate în urma săvârșirii infracțiunilor menționate în prezenta directivă pentru susținerea asistenței și protecției acordate victimelor.

(24)

Ar trebui evitată victimizarea secundară în cazul victimelor infracțiunilor menționate în prezenta directivă. În statele membre în care prostituția sau apariția în producții cu caracter pornografic este pasibilă de pedepse în temeiul dreptului penal național, ar trebui să existe posibilitatea de a nu urmări penal sau de a nu aplica pedepse în temeiul respectivelor dispoziții legale, în cazul în care copilul în cauză a săvârșit acele acte ca o consecință a faptului că este victimă a exploatării sexuale sau dacă acesta a fost obligat să participe la activități legate de pornografia infantilă.

(25)

Ca instrument de armonizare a dispozițiilor de drept penal, prezenta directivă prevede niveluri de pedepse care ar trebui aplicate fără a se aduce atingere politicilor specifice în materie penală ale statelor membre privind infractorii minori.

(26)

Ar trebui facilitate cercetarea penală a infracțiunilor și punerea sub acuzare în cadrul procedurilor penale, pentru a se ține seama de dificultatea, pentru copiii victime, de a denunța abuzul sexual, precum și de anonimatul infractorilor în spațiul virtual. Pentru a garanta succesul cercetării și urmăririi penale în cazul infracțiunilor menționate în prezenta directivă, inițierea acestora ar trebui să nu depindă, în principiu, de sesizarea sau de formularea de acuzații în acest sens de către victimă sau de către reprezentantul său. Durata perioadei suficient de lungi pentru urmărirea penală ar trebui să fie stabilită în conformitate cu dreptul național.

(27)

Ar trebui puse la dispoziția persoanelor responsabile de cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor menționate în prezenta directivă instrumente eficace de anchetă. Aceste instrumente pot include interceptarea comunicațiilor, supravegherea sub acoperire, inclusiv supravegherea electronică, monitorizarea conturilor bancare sau alte tipuri de investigații financiare, ținând seama, inter alia, de principiul proporționalității, precum și de natura și gravitatea infracțiunilor care fac obiectul cercetării. După caz și în conformitate cu legislația națională, aceste instrumente ar trebui să includă, de asemenea, posibilitatea ca autoritățile de asigurare a aplicării legii să utilizeze o identitate ascunsă pe Internet.

(28)

Statele membre ar trebui să încurajeze toate persoanele care dețin informații sau au suspiciuni în ceea ce privește abuzul sexual asupra unui copil sau exploatarea sexuală a unui copil să raporteze ceea ce știu serviciilor competente. Este responsabilitatea fiecărui stat membru să determine autoritățile competente cărora le pot fi raportate astfel de suspiciuni. Respectivele autorități competente nu ar trebui limitate la serviciile de protecție a copilului sau la serviciile sociale relevante. Cerința referitoare la o suspiciune bazată pe „buna-credință” ar trebui concepută astfel încât să împiedice apariția situației în care dispoziția este invocată pentru a autoriza denunțarea unor fapte pur imaginare sau neadevărate în scopuri răuvoitoare.

(29)

Ar trebui să fie modificate normele privind jurisdicția pentru a se asigura că persoanele din Uniune care abuzează sexual sau exploatează sexual un copil sunt urmărite penal chiar dacă acestea săvârșesc infracțiunile în afara Uniunii, în special prin așa-numitul turism sexual. Turismul sexual cu implicarea copiilor ar trebui să fie înțeles drept exploatarea copiilor de către una sau mai multe persoane care călătoresc din mediul lor obișnuit către o destinație din afara granițelor unde au contacte sexuale cu copii. În cazul în care turismul sexual cu copii are loc în afara Uniunii, statele membre sunt încurajate să își consolideze cooperarea cu țările terțe și organizațiile internaționale, prin intermediul instrumentelor disponibile la nivel național și internațional, inclusiv prin tratatele bilaterale sau multilaterale privind extrădarea, asistența reciprocă sau transferul de proceduri, în vederea combaterii turismului sexual. Statele membre ar trebui să promoveze dialogul și comunicarea deschisă cu țările din afara Uniunii pentru a putea urmări penal, în temeiul legislației naționale în vigoare, autorii infracțiunilor care călătoresc în afara frontierelor Uniunii în scopuri legate de turismul sexual cu implicarea copiilor.

(30)

Măsurile de protecție a copiilor victime ar trebui să fie adoptate în interesul superior al acestora, ținându-se seama de o evaluare a nevoilor lor. Accesul la justiție al copiilor victime, precum și la măsurile de soluționare a conflictelor de interese atunci când abuzul sexual asupra copiilor sau exploatarea sexuală a copiilor are loc în cadrul familiei, ar trebui să fie simplu. În cazul în care ar trebui numit un reprezentant special pentru un copil în cursul unei cercetări penale sau al unei proceduri penale, acest rol poate fi îndeplinit, de asemenea, de o persoană juridică, de o instituție sau de o autoritate. În plus, copiii victime ar trebui să fie protejați de aplicarea de pedepse, de exemplu a celor aplicate în temeiul legislației naționale privind prostituția, dacă aduc cazul lor în atenția autorităților competente. În plus, participarea copiilor victime la procedurile penale nu ar trebui să le provoace traume suplimentare în măsura posibilului, ca rezultat al audierilor sau al contactului vizual cu infractorii. O bună înțelegere a copiilor și a modului în care aceștia se comportă atunci când sunt confruntați cu experiențe traumatizante va contribui la asigurarea unui proces de strângere a probelor de înaltă calitate și va reduce de asemenea stresul la care sunt supuși copiii în momentul aplicării măsurilor necesare.

(31)

Statele membre ar trebui să ia în considerare acordarea de asistență pe termen scurt și lung copiilor victime. Orice vătămare cauzată de abuzul sexual asupra unui copil și de exploatarea sexuală a unui copil este importantă și ar trebui abordată. Dată fiind natura vătămării cauzate de abuzul sexual și de exploatarea sexuală, această asistență ar trebui să continue atât timp cât este necesar pentru recuperarea fizică și psihologică a copilului și se poate prelungi în viața de adult a acestuia, dacă este necesar. Ar trebui luată în considerare extinderea acordării de asistență și consiliere pentru părinții sau tutorii copiilor victime, în cazul în care aceștia nu sunt suspectați de comiterea infracțiunii în cauză, pentru a-i sprijini în eforturile lor de acordare de asistență copiilor victime pe parcursul procedurilor.

(32)

Decizia-cadru 2001/220/JAI stabilește un set de drepturi ale victimelor în cadrul procedurilor penale, inclusiv dreptul la protecție și la despăgubiri. În plus, copiii victime ale abuzului sexual, ale exploatării sexuale sau ale pornografiei infantile ar trebui să beneficieze de acces la consiliere juridică și, în funcție de rolul victimelor în cadrul sistemelor de justiție relevante, la reprezentare judiciară, inclusiv în scopul solicitării de despăgubiri. Consilierea juridică și reprezentarea judiciară ar putea fi acordate, de asemenea, de către autoritățile competente în scopul solicitării de despăgubiri de la stat. Obiectivul consilierii juridice este de a permite victimelor să fie informate și să primească sfaturi cu privire la diferitele posibilități pe care le au. Consilierea juridică ar trebui asigurată de o persoană care a beneficiat de o formare juridică corespunzătoare, fără a fi necesar ca persoana respectivă să aibă calitatea de jurist. Consilierea juridică și, în funcție de rolul victimelor în cadrul sistemelor de justiție respective, reprezentarea judiciară ar trebui să fie furnizate gratuit, cel puțin în situația în care victima nu dispune de suficiente resurse financiare, într-un mod care să fie compatibil cu procedurile interne ale statelor membre.

(33)

Statele membre ar trebui să întreprindă acțiuni în vederea prevenirii sau a interzicerii actelor legate de promovarea abuzului sexual asupra copiilor și a turismului sexual cu implicarea copiilor. Ar putea fi luate în considerare diferite măsuri de prevenire, precum elaborarea și consolidarea unui cod de conduită și a unor mecanisme de autoreglementare în sectorul turismului, stabilirea unui cod de etică sau a unor „etichete de calitate” pentru organizațiile din sectorul turismului care luptă împotriva turismului sexual cu implicarea copiilor sau stabilirea unei politici explicite de combatere a turismului sexual cu implicarea copiilor.

(34)

Statele membre ar trebui, prin intermediul campaniilor de informare și de sensibilizare și al programelor de cercetare și de educație, să instituie și/sau să consolideze politici de prevenire a exploatării sexuale a copiilor, inclusiv să adopte măsuri de descurajare și reducere a cererii care favorizează toate formele de abuz sexual și de exploatare sexuală a copiilor, și măsuri de reducere a riscului ca copiii să devină victime. În cazul unor astfel de inițiative, statele membre ar trebui să adopte o abordare care susține drepturile copilului. Ar trebui să existe o grijă deosebită pentru a se asigura că astfel de campanii de sensibilizare care vizează copiii sunt adecvate și suficient de ușor de înțeles. Ar trebui să fie luată în considerare înființarea de linii de asistență sau de linii telefonice directe.

(35)

În ceea ce privește sistemul de raportare a abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor și de acordare a asistenței pentru copiii aflați într-o situație dificilă, liniile telefonice directe, și anume 116 000 pentru copiii dispăruți, 116 006 pentru victimele infracțiunilor și 116 111 de asistență pentru copii, astfel cum au fost introduse prin Decizia 2007/116/CE a Comisiei din 15 februarie 2007 privind rezervarea seriei naționale de numere care încep cu „116” ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social (11), ar trebui promovate, iar experiența dobândită în legătură cu funcționarea lor ar trebui luată în calcul.

(36)

Specialiștii care ar putea intra în contact cu copiii victime ale abuzurilor sexuale sau ale exploatării sexuale ar trebui să fie instruiți în mod corespunzător pentru a identifica și a se ocupa de astfel de victime. Această formare profesională ar trebui promovată pentru membrii următoarelor categorii de personal, în cazul în care este probabil că vor intra în contact cu copiii victime: polițiști, procurori, avocați, magistrați și personalul judiciar, personalul din serviciile sociale sau de îngrijire a copilului, dar ar putea implica, de asemenea, alte grupuri de persoane care sunt susceptibile de a întâlni în activitatea lor copii victime ale abuzurilor sexuale sau ale exploatării sexuale.

(37)

Pentru a preveni abuzurile sexuale și exploatarea sexuală a copiilor, ar trebui propuse programe sau măsuri de intervenție care să vizeze persoanele care săvârșesc infracțiuni de natură sexuală. Programele sau măsurile de intervenție respective ar trebui să urmeze o abordare cuprinzătoare și flexibilă, care să se concentreze asupra aspectelor medicale și psihosociale, și ar trebui să aibă un caracter neobligatoriu. Programele sau măsurile de intervenție în cauză nu aduc atingere programelor sau măsurilor de intervenție impuse de autoritățile judiciare competente.

(38)

Programele sau măsurile de intervenție nu sunt oferite ca drept automat. Statul membru este cel care decide care programe sau măsuri de intervenție sunt adecvate.

(39)

Pentru prevenirea și limitarea recidivei, infractorii ar trebui să fie supuși unei evaluări a pericolului pe care îl prezintă și a riscurilor posibile de recidivă în ceea ce privește infracțiunile sexuale împotriva copiilor. Modalitățile de efectuare a unei astfel de evaluări, precum tipul de autoritate competentă să dispună efectuarea evaluării și să o efectueze sau momentul, înainte sau după o procedură penale, în care ar trebui efectuată evaluarea respectivă, precum și modalitățile de asigurare a unor programe sau măsuri de intervenție eficiente în urma evaluării respective, ar trebui să fie consecvente cu procedurile interne ale statelor membre. În vederea aceluiași obiectiv de prevenire și limitare a recidivei, infractorii ar trebui, de asemenea, să aibă acces la programe sau măsuri de intervenție eficace, pe bază de voluntariat. Programele sau măsurile de intervenție în cauză nu ar trebui să aducă atingere sistemelor naționale instituite în scopul tratării persoanelor care suferă de tulburări psihice.

(40)

Infractorii condamnați ar trebui împiedicați, temporar sau permanent, să exercite cel puțin activități profesionale care presupun contacte directe și periodice cu copiii, dacă este cazul, atunci când pericolul pe care îl reprezintă aceștia și riscurile posibile de recidivă impun acest lucru. Angajatorii au dreptul să fie informați, atunci când recrutează personal pentru un post care implică contactul direct și periodic cu copiii, cu privire la existența unor condamnări pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor înscrise în cazierul judiciar sau a unor decăderi din drepturi. În sensul prezentei directive, noțiunea de „angajatori” ar trebui să se refere, de asemenea, la persoanele care conduc o organizație implicată în activitatea de voluntariat legată de supravegherea și/sau îngrijirea copiilor, presupunând un contact direct și periodic cu copiii. Modalitatea de a furniza astfel de informații, cum ar fi, de exemplu, accesul prin intermediul persoanei în cauză, și conținutul exact al acestor informații, înțelesul noțiunilor de activități de voluntariat organizate și de contact direct și periodic cu copiii ar trebui să fie stabilite în conformitate cu legislația națională.

(41)

Ținând cont de diferitele tradiții juridice ale statelor membre, prezenta directivă ia în considerare faptul că accesul la cazierele judiciare este permis fie numai de autoritățile competente, fie numai de persoana în cauză. Prezenta directivă nu stabilește o obligație de a modifica sistemele naționale de reglementare a cazierelor judiciare sau a modalităților de acces la aceste caziere.

(42)

Obiectivul prezentei directive nu este acela de a armoniza normele privind consimțământul persoanei în cauză în momentul schimbului de informații existente în cazierul judiciar, și anume dacă este necesar un astfel de consimțământ sau nu. Indiferent dacă consimțământul este obligatoriu sau nu în conformitate cu legislația națională, prezenta directivă nu stabilește nicio obligație nouă de a modifica legislația națională și procedurile naționale în această privință.

(43)

Statele membre pot lua și măsuri administrative suplimentare cu privire la autori, cum ar fi înregistrarea persoanelor condamnate pentru infracțiunile menționate în prezenta directivă în registrele persoanelor condamnate pentru infracțiuni sexuale. Accesul la aceste registre ar trebui să fie supus unor limitări în conformitate cu principiile constituționale naționale și cu standardele aplicabile de protecție a datelor, de exemplu prin limitarea accesului la organele judiciare și/sau de asigurarea a aplicării legii.

(44)

Statele membre sunt încurajate să creeze mecanisme de colectare a datelor sau puncte centrale, la nivel național sau local, în colaborare cu societatea civilă, în vederea observării și evaluării fenomenului de abuz sexual asupra copiilor și de exploatare sexuală a copiilor. Pentru a putea evalua în mod adecvat rezultatele acțiunilor de combatere a abuzului sexual, a exploatării sexuale și a pornografiei infantile, Uniunea ar trebui să continue să-și dezvolte metodologiile și metodele de colectare a datelor pentru a produce statistici comparabile.

(45)

Statele membre ar trebui să întreprindă acțiuni corespunzătoare pentru înființarea de servicii de informare care să ofere informații privind modurile în care se pot recunoaște semnele abuzului sexual și ale exploatării sexuale.

(46)

Pornografia infantilă, care constă în imagini cu copii supuși unor abuzuri sexuale, reprezintă un tip specific de conținut care nu poate fi considerat ca exprimare a unei opinii. Pentru combaterea acesteia, este necesară reducerea circulației materialelor cu copii supuși unor abuzuri sexuale, îngreunând astfel încărcarea de către infractori a unui astfel de conținut pe paginile de Internet accesibile publicului. Prin urmare este necesară eliminarea conținutului și reținerea celor care distribuie sau descarcă imagini cu copii supuși unor abuzuri sexuale. În vederea sprijinirii eforturilor Uniunii de combatere a pornografiei infantile, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a coopera cu țările terțe în încercarea de a asigura eliminarea unui astfel de conținut de pe serverele aflate pe teritoriile lor.

(47)

Cu toate acestea, în ciuda unor astfel de eforturi, eliminarea la sursă a conținuturilor cu pornografie infantilă se dovedește deseori imposibilă atunci când materialele originale nu se află în Uniune, deoarece fie statul pe teritoriul căruia sunt localizate serverele nu este dispus să coopereze, fie procesul de eliminare a materialului de către statul în cauză se dovedește a fi deosebit de lung. Pot fi instituite de asemenea mecanisme de blocare a accesului, de pe teritoriul Uniunii, la pagini de Internet identificate ca diseminând sau conținând pornografie infantilă. Măsurile întreprinse de statele membre în conformitate cu prezenta directivă în scopul de a elimina sau, după caz, de a bloca paginile de Internet care conțin pornografie infantilă s-ar putea baza pe diverse tipuri de măsuri publice, cum ar fi măsuri de ordin legislativ, nelegislativ, judiciar și altele. În acest context, prezenta directivă nu aduce atingere măsurilor voluntare luate de industria internetului pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor sale, nici sprijinului pentru astfel de acțiuni oferit de statele membre. Indiferent de temeiul sau metoda alese pentru luarea măsurilor, statele membre ar trebui să se asigure că oferă utilizatorilor și furnizorilor de servicii un nivel corespunzător de securitate juridică și previzibilitate. Tot în vederea eliminării și blocării conținuturilor cu abuzuri asupra copilului, ar trebui să se stabilească și consolideze cooperarea între autoritățile publice, în special pentru a asigura liste naționale, cât mai complete posibil, ale paginilor de Internet care conțin materiale cu pornografie infantilă și pentru a evita suprapunerea activităților. Orice astfel de acțiuni trebuie să țină seama de drepturile utilizatorilor finali, să fie conforme cu procedurile juridice și judiciare existente și să respecte Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Programul pentru un Internet mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al cărei scop este colectarea de informații și asigurarea unei acoperiri corespunzătoare și a schimbului de rapoarte cu privire la tipurile majore de conținut online ilegal.

(48)

Prezenta directivă are drept scop modificarea și extinderea dispozițiilor Deciziei-cadru 2004/68/JAI. Deoarece modificările care urmează să fie aduse sunt numeroase și au un caracter substanțial, din motive de claritate, decizia-cadru ar trebui înlocuită în întregime în ceea ce privește statele membre participante la adoptarea prezentei directive.

(49)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv.

(50)

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu precădere respectarea demnității umane, interzicerea torturii și a tratamentelor și pedepselor inumane sau degradante, drepturile copilului, dreptul la libertate și securitate, libertatea de exprimare și de informare, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil și principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor penale. În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a acestor drepturi și principii și trebuie pusă în aplicare în mod corespunzător.

(51)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit și Irlanda și-au notificat intenția lor de a participa la adoptarea și la aplicarea prezentei directive.

(52)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă instituie norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în ceea ce privește abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor, pornografia infantilă și ademenirea copiilor în scopuri sexuale. Directiva introduce, de asemenea, dispoziții care să asigure o mai bună prevenire a săvârșirii infracțiunilor respective și o mai bună protecție a victimelor acestora.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„copil” înseamnă orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani;

(b)

„vârsta consimțământului sexual” înseamnă vârsta sub care este interzisă, în conformitate cu legislația națională, practicarea activităților sexuale cu un copil;

(c)

„pornografie infantilă” înseamnă:

(i)

orice material care prezintă vizual un copil care este implicat într-un comportament sexual explicit, real sau simulat;

(ii)

orice reprezentare a organelor genitale ale unui copil în principal cu scop sexual;

(iii)

orice material care prezintă vizual orice persoană care pare a fi un copil implicat într-un comportament sexual explicit, real sau simulat, sau orice prezentare a organelor sexuale ale unei persoane care pare a fi un copil, în principal cu scop sexual; sau

(iv)

imagini realiste ale unui copil implicat într-un comportament sexual explicit sau imagini realiste ale organelor sexuale ale unui copil, în principal cu scop sexual;

(d)

„prostituție infantilă” înseamnă folosirea unui copil pentru activități sexuale în condițiile în care se acordă sau se promit bani sau orice altă formă de remunerare sau foloase, în schimbul implicării copilului în activități sexuale, indiferent dacă plata, promisiunea sau foloasele se acordă copilului sau unui terț;

(e)

„spectacol pornografic” înseamnă expunerea în direct adresată unui public, inclusiv prin tehnologia informațiilor și comunicațiilor:

(i)

a unui copil implicat într-un comportament sexual explicit, real sau simulat; ori

(ii)

a organelor genitale ale unui copil în principal cu scop sexual;

(f)

„persoană juridică” înseamnă o entitate care are personalitate juridică, în temeiul legislației aplicabile, cu excepția statelor sau organismelor publice în exercitarea prerogativelor de putere publică și a organizațiilor internaționale publice.

Articolul 3

Infracțiuni referitoare la abuzul sexual

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că faptele săvârșite cu intenție menționate la alineatele (2)-(6) sunt pasibile de aplicarea unei pedepse.

(2)   Determinarea, cu scop sexual, a unui copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual să asiste la activități sexuale, chiar și fără a fi obligat să participe, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin un an.

(3)   Determinarea, cu scop sexual, a unui copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual să asiste la un abuz sexual, chiar și fără a fi obligat să participe, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin doi ani.

(4)   Practicarea unor activități sexuale cu un copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin cinci ani.

(5)   Practicarea unor activități sexuale cu un copil, atunci când:

(i)

se abuzează de o poziție recunoscută de încredere, autoritate sau influență asupra copilului, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin trei ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă;

(ii)

se abuzează de situația deosebit de vulnerabilă a unui copil, în principal ca urmare a unui handicap psihic sau fizic sau ca urmare a unei situații de dependență, este pasibilă de aplicarea unei pedepse închisoarea cu maximul de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin trei ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă; sau

(iii)

se recurge la constrângere, forță sau amenințări, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin zece ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă.

(6)   Constrângerea, forțarea sau amenințarea unui copil în scopul practicării unor activități sexuale cu un terț este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin zece ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă.

Articolul 4

Infracțiuni referitoare la exploatarea sexuală

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că faptele săvârșite cu intenție menționate la alineatele (2)-(7) sunt pasibile de aplicarea unei pedepse.

(2)   Incitarea sau recrutarea unui copil în scopul participării la spectacole pornografice sau obținerea de foloase sau exploatarea unui copil în orice alt fel în acest scop este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin cinci ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin doi ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă.

(3)   Constrângerea sau forțarea unui copil să participe la spectacole pornografice sau amenințarea unui copil în acest scop este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă;

(4)   Vizionarea cu bună știință de spectacole pornografice care implică participarea unui copil este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin doi ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin un an, dacă copilul a depășit vârsta respectivă.

(5)   Determinarea sau recrutarea unui copil în scopul participării la prostituția infantilă sau obținerea de foloase sau exploatarea în alt fel a unui copil în astfel de scopuri este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă.

(6)   Constrângerea sau forțarea unui copil să practice prostituția infantilă sau amenințarea unui copil în astfel de scopuri este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin zece ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă.

(7)   Practicarea unor activități sexuale cu un copil, recurgându-se la prostituția infantilă, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin cinci ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin doi ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă.

Articolul 5

Infracțiuni referitoare la pornografia infantilă

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că faptele săvârșite cu intenție menționate la alineatele (2)-(6), atunci când sunt săvârșite fără drept, sunt pasibile de aplicarea unei pedepse.

(2)   Achiziționarea sau deținerea de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin un an.

(3)   Obținerea cu bună știință, prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, a accesului la pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin un an.

(4)   Distribuirea, diseminarea sau transmiterea de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin doi ani.

(5)   Oferirea, furnizarea sau punerea la dispoziție de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin doi ani.

(6)   Producerea de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin trei ani.

(7)   Statele membre decid dacă dispozițiile prezentului articol se aplică cazurilor care implică pornografie infantilă, astfel cum sunt menționate la articolul 2 litera (c) punctul (iii), în care o persoană care pare a fi un copil are în realitate 18 ani sau mai mult la data reprezentării sale pe materialele respective.

(8)   Statele membre decid dacă dispozițiile alineatelor (2) și (6) din prezentul articol se aplică cazurilor în care s-a stabilit că materialul pornografic, astfel cum este menționat la articolul 2 litera (c) punctul (iv), este produs și deținut de producător exclusiv pentru uzul său privat, în măsura în care nu s-a utilizat material pornografic, astfel cum este menționat la articolul 2 litera (c) punctele (i), (ii) și (iii), în scopul producerii sale și cu condiția ca fapta să nu implice riscul diseminării materialului.

Articolul 6

Ademenirea copiilor în scopuri sexuale

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarea faptă săvârșită cu intenție este pasibilă de aplicarea unei pedepse:

propunerea, efectuată prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, de către un adult în vederea întâlnirii unui copil care nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual cu scopul de a săvârși oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (6), atunci când propunerea a fost urmată de fapte concrete de stabilire a unei astfel de întâlniri, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin un an.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că este pedepsită tentativa efectuată prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor de a comite infracțiunile prevăzute la articolul 5 alineatele (2) și (3) de către un adult care ademenește un copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual să furnizeze pornografie infantilă în care este reprezentat acel copil.

Articolul 7

Instigarea, complicitatea și tentativa

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că instigarea și complicitatea la săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-6 sunt pasibile de aplicarea unei pedepse.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura pedepsirea tentativei de săvârșire a oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (4), (5) și (6), la articolul 4 alineatele (2), (3), (5), (6) și (7) și la articolul 5 alineatele (4), (5) și (6).

Articolul 8

Activități sexuale reciproc consimțite

(1)   Statele membre decid dacă dispozițiile articolului 3 alineatele (2) și (4) se aplică activităților sexuale reciproc consimțite dintre persoane apropiate ca vârstă și ca nivel psihologic și fizic de dezvoltare sau maturitate, în măsura în care faptele nu au implicat niciun abuz.

(2)   Statele membre decid dacă dispozițiile articolului 4 alineatul (4) se aplică unui spectacol pornografic desfășurat în contextul unor relații consimțite, atunci când copilul a ajuns la vârsta consimțământului sexual, sau între persoane apropiate ca vârstă și ca nivel psihologic și fizic de dezvoltare sau maturitate, în măsura în care faptele nu au implicat niciun abuz sau exploatare și nu se acordă bani și nicio altă formă de remunerare sau foloase în schimbul spectacolului pornografic.

(3)   Statele membre decid dacă dispozițiile articolului 5 alineatele (2) și (6) se aplică producerii, achiziționării sau deținerii de materiale în care sunt înfățișați copii care au ajuns la vârsta consimțământului sexual, în situația în care materialele respective sunt produse și deținute cu consimțământul copiilor respectivi și numai pentru uzul privat al persoanelor implicate, în măsura în care faptele nu au implicat nicio formă de abuz.

Articolul 9

Circumstanțe agravante

În măsura în care circumstanțele următoare nu fac deja parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3-7, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele circumstanțe pot fi considerate agravante, în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul intern, în legătură cu infracțiunile relevante menționate la articolele 3-7:

(a)

infracțiunea a fost săvârșită împotriva unui copil aflat într-o situație de vădită vulnerabilitate, de exemplu, un copil cu un handicap psihic sau fizic, într-o situație de dependență sau într-o stare de incapacitate fizică sau psihică;

(b)

infracțiunea a fost săvârșită de către un membru al familiei copilului, de către o persoană care coabitează cu copilul sau de către o persoană care a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra copilului;

(c)

infracțiunea a fost săvârșită de mai multe persoane acționând împreună;

(d)

infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale, în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (12);

(e)

infractorul a fost condamnat în trecut pentru infracțiuni de aceeași natură;

(f)

infractorul a pus în pericol viața copilului în mod intenționat sau din culpă;

(g)

infracțiunea a fost săvârșită prin recurgerea la violențe grave sau a cauzat vătămarea gravă a copilului.

Articolul 10

Decăderea din drepturi ca urmare a unei condamnări

(1)   Pentru a evita riscul recidivei, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că unei persoane fizice care a fost condamnată pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7 i se poate interzice, cu caracter temporar sau permanent, să desfășoare cel puțin activități profesionale care presupun contactul direct și periodic cu copiii.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când recrutează o persoană pentru activități profesionale sau activități organizate de voluntariat care implică contactul direct și periodic cu copiii, angajatorii au dreptul să solicite informații, în conformitate cu legislația națională, prin orice modalitate adecvată, precum accesul la cerere sau prin intermediul persoanei în cauză, cu privire la existența unor condamnări penale pentru infracțiunile menționate la articolele 3-7, înscrise în cazierul judiciar, sau cu privire la orice decăderi din drepturi în ceea ce privește exercitarea de activități care implică contactul direct și periodic cu copiii care decurg din respectivele condamnări penale.

(3)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, pentru aplicarea alineatelor (1) și (2) din prezentul articol, informațiile privind existența unor condamnări penale pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7 sau a unor decăderi din drepturi în ceea ce privește exercitarea de activități care implică contacte directe și periodice cu copiii ce sunt o consecință a respectivelor condamnări penale, sunt transmise în conformitate cu procedurile prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre (13) atunci când sunt solicitate în temeiul articolului 6 din decizia-cadru respectivă cu acordul persoanei în cauză.

Articolul 11

Punerea sub sechestru și confiscarea

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile lor competente au dreptul de a pune sub sechestru și de a confisca mijloacele și produsele obținute în urma săvârșirii infracțiunilor menționate la articolele 3, 4 și 5.

Articolul 12

Răspunderea persoanelor juridice

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele juridice pot răspunde penal pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolele 3-7, care au fost săvârșite în beneficiul lor de către orice persoană, acționând fie în nume propriu, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice, având o funcție de conducere în cadrul persoanei juridice, în temeiul:

(a)

unei împuterniciri din partea persoanei juridice;

(b)

unei prerogative de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau

(c)

unei prerogative de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.

(2)   Statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a se asigura că poate fi angajată răspunderea unei persoane juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7, în beneficiul acelei persoane juridice, de către o persoana aflată sub autoritatea sa.

(3)   Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) nu exclude inițierea procedurilor penale împotriva persoanelor fizice care sunt autori, instigatori sau complici la infracțiunile menționate la articolele 3-7.

Articolul 13

Sancțiuni în cazul persoanelor juridice

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice persoană juridică a cărei răspundere este angajată în temeiul articolului 12 alineatul (1) este pasibilă de aplicarea unor sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau administrative și pot să includă alte sancțiuni, precum:

(a)

decăderea din dreptul de a primi beneficii publice sau ajutor public;

(b)

interdicția temporară sau permanentă de a desfășura activități comerciale;

(c)

punerea sub supraveghere judiciară;

(d)

lichidarea judiciară; sau

(e)

închiderea temporară sau permanentă a unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică a cărei răspundere este angajată în temeiul articolului 12 alineatul (2) este pasibilă de aplicarea unor sancțiuni sau măsuri eficace, proporționale și disuasive.

Articolul 14

Neînceperea urmăririi penale sau neaplicarea de sancțiuni victimei

Statele membre, în conformitate cu principiile de bază ale sistemelor lor de drept, iau măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile lor competente au dreptul de a nu urmări penal sau de a nu impune sancțiuni copiilor victime ale abuzului sexual și exploatării sexuale, pentru implicarea lor în activități infracționale pe care au fost obligați să le săvârșească ca o consecință directă a faptului că au făcut obiectul oricăreia dintre faptele menționate la articolul 4 alineatele (2), (3), (5) și (6), precum și la articolul 5 alineatul (6).

Articolul 15

Cercetarea și urmărirea penală

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3-7 nu este condiționată de depunerea unei plângeri sau de formularea unei acuzații de către victimă sau de reprezentantul acesteia și că procedurile penale pot continua chiar dacă persoana în cauză și-a retras declarațiile.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite urmărirea penală a oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolul 3, articolul 4 alineatele (2), (3) (5), (6) și (7), precum și a oricăror infracțiuni grave menționate la articolul 5 alineatul (6), în cazul în care s-a utilizat pornografie infantilă astfel cum este definită la articolul 2 litera (c) punctele (i) și (ii), pentru o perioadă suficientă după ce victima a împlinit vârsta majoratului, perioadă care este proporțională cu gravitatea infracțiunii în cauză.

(3)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3-7 au acces la instrumente eficiente de anchetă, cum ar fi cele utilizate pentru cazurile de criminalitate organizată sau pentru alte infracțiuni grave.

(4)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite unităților sau serviciilor responsabile de cercetarea penală să încerce identificarea victimelor infracțiunilor menționate la articolele 3-7, în special prin analizarea materialelor de pornografie infantilă, ca de exemplu a fotografiilor și înregistrărilor audio-video transmise sau puse la dispoziție prin intermediul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Articolul 16

Raportarea suspiciunii privind abuzul sexual asupra copiilor sau exploatarea sexuală a copiilor

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că normele de confidențialitate impuse de dreptul intern în cazul anumitor categorii profesionale a căror sarcină principală o reprezintă activitățile cu copiii nu constituie un obstacol în ceea ce privește posibilitatea ca aceste persoane să raporteze serviciilor responsabile cu protecția copiilor orice situație în care au motive întemeiate să creadă că un copil este victima oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a încuraja orice persoană care are cunoștință sau care suspectează, cu bună credință, săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7 să raporteze aceste fapte serviciilor competente.

Articolul 17

Competența și coordonarea urmăririi penale

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3-7 atunci când:

(a)

infracțiunea a fost săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul lor; sau

(b)

autorul infracțiunii este unul dintre resortisanții lor.

(2)   Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă competența în privința unei infracțiuni menționate la articolele 3-7, care a fost săvârșită în afara teritoriului său, inter alia, în cazul în care:

(a)

infracțiunea a fost săvârșită împotriva unuia dintre resortisanții săi sau împotriva unei persoane care își are reședința obișnuită pe teritoriul său;

(b)

infracțiunea a fost săvârșită în folosul unei persoane juridice care își are sediul pe teritoriul său; sau

(c)

autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său.

(3)   Statele membre se asigură că competența acestora include situațiile în care o infracțiune menționată la articolele 5 și 6 și, în măsura în care este relevant, la articolele 3 și 7 este săvârșită prin mijloace ale tehnologiei informației și comunicațiilor accesate de pe teritoriul lor, indiferent dacă acestea se află sau nu pe teritoriul lor.

(4)   Pentru urmărirea penală a oricărei infracțiuni menționate la articolul 3 alineatele (4), (5) și (6), la articolul 4 alineatele (2), (3), (5), (6) și (7) și la articolul 5 alineatul (6), săvârșite în afara teritoriului statului membru în cauză, în ceea ce privește alineatul (1) litera (b) din prezentul articol, fiecare stat membru adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că competența sa nu este subordonată condiției ca faptele să fie considerate infracțiune în locul în care au fost săvârșite.

(5)   Pentru urmărirea penală a oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7, care au fost săvârșite în afara teritoriului statului membru în cauză, în ceea ce privește alineatul (1) litera (b) din prezentul articol, fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că propria sa competență nu este subordonată condiției ca urmărirea penală să poată fi începută numai în urma unei plângeri depuse de victimă la locul în care a fost săvârșită infracțiunea sau în urma unui denunț din partea statului locului în care a fost săvârșită infracțiunea.

Articolul 18

Dispoziții generale privind asistența, sprijinul și măsurile de protecție pentru copiii victime

(1)   Copiilor victime ale infracțiunilor menționate la articolele 3-7 li se acordă asistență, sprijin și protecție, în conformitate cu articolele 19 și 20, avându-se în vedere interesul superior al copilului.

(2)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se oferi asistență și sprijin copilului de îndată ce autoritățile competente au motive întemeiate să creadă că este posibil ca acesta să fi fost victima unei infracțiuni menționate la articolele 3-7.

(3)   Statele membre se asigură că, atunci când există incertitudine cu privire la vârsta unei persoane care a fost victima unei infracțiuni menționate la articolele 3-7 și atunci când există motive pentru a crede că persoana este copil, se prezumă că persoana respectivă este copil pentru a primi acces imediat la asistență, sprijin și protecție în conformitate cu articolele 19 și 20.

Articolul 19

Asistență și sprijin acordate victimelor

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că se acordă asistență și sprijin victimelor înainte de procedurile penale, pe parcursul acestora și pentru o perioadă de timp corespunzătoare după încheierea lor, pentru a le permite să își exercite drepturile prevăzute în Decizia-cadru 2001/220/JAI, precum și în prezenta directivă. Statele membre adoptă, în special, măsurile necesare asigurării protecției pentru acei copii care raportează cazuri de abuzuri care au loc în cadrul familiilor lor.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că asistența și sprijinul acordate copiilor victime nu sunt condiționate de dorința victimei de a coopera pe parcursul cercetărilor penale, al urmăririi penale sau în faza de judecată.

(3)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că acțiunile specifice întreprinse în vederea acordării de asistență și de sprijin copiilor victime, pentru a beneficia de drepturile prevăzute în prezenta directivă, se întreprind în urma unei evaluări individuale a situației specifice a fiecărui copil victimă, ținându-se seama de opiniile, nevoile și preocupările copilului.

(4)   Copiii victime ale oricărora dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7 sunt considerați victime deosebit de vulnerabile în temeiul articolului 2 alineatul (2), al articolului 8 alineatul (4) și al articolului 14 alineatul (1) din Decizia-cadru 2001/220/JAI.

(5)   Statele membre adoptă, în măsura în care acest lucru este adecvat și posibil, măsuri pentru a oferi asistență și sprijin familiei copilului victimă pentru a beneficia de drepturile prevăzute în prezenta directivă, în situația în care familia se află pe teritoriul unui stat membru. În special, în măsura în care acest lucru este adecvat și posibil, statele membre aplică dispozițiile articolului 4 din Decizia-cadru 2001/220/JAI cu privire la familia copilului victimă în cauză.

Articolul 20

Protejarea copiilor victime în cadrul cercetării penale și al procedurilor penale

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cadrul cercetării penale și al procedurilor penale, în funcție de rolul victimelor în sistemul de justiție relevant, autoritățile competente numesc un reprezentant special pentru copilul victimă, în cazul în care, în temeiul dreptului național, titularii răspunderii părintești nu pot să reprezinte copilul ca urmare a unui conflict de interese între aceștia și copilul victimă sau atunci când copilul este neînsoțit sau separat de familie.

(2)   Statele membre se asigură că copiii victime au acces imediat la consiliere juridică și, în funcție de rolul victimelor în sistemul de justiție relevant, la reprezentare juridică, inclusiv în vederea solicitării de despăgubiri. Consilierea juridică și reprezentarea judiciară sunt gratuite în cazul în care victima nu dispune de suficiente resurse financiare.

(3)   Fără a se aduce atingere dreptului la apărare, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cadrul cercetărilor penale pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7:

(a)

audierile copilului victimă au loc fără întârzieri nejustificate, după ce autoritățile competente au fost sesizate cu privire la faptele respective;

(b)

audierile copilului victimă se desfășoară, atunci când este necesar, în spații special amenajate sau adaptate în acest scop;

(c)

audierile copilului victimă sunt efectuate de către sau cu ajutorul unor specialiști care au beneficiat de o formare profesională în acest scop;

(d)

în măsura posibilului și dacă este cazul, toate audierile copilului victimă sunt efectuate de aceleași persoane;

(e)

numărul audierilor este cât mai redus posibil, iar audierile au loc numai atunci când sunt strict necesare pentru derularea cercetărilor penale și a procedurilor penale;

(f)

copilul victimă poate fi însoțit de reprezentantul său legal sau, după caz, de un adult desemnat de copil, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie contrară motivată cu privire la persoana respectivă.

(4)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cursul cercetărilor penale pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7, toate audierile unui copil victimă sau, după caz, ale copilului care este martor pot fi înregistrate prin mijloace audiovizuale și că aceste audieri înregistrate pot fi acceptate ca mijloace de probă în cadrul procedurilor penale în instanță, în conformitate cu normele lor de drept intern.

(5)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că în cadrul procedurilor penale în instanță se poate dispune privind oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7 ca:

(a)

ședința de judecată să nu fie publică;

(b)

copilul victimă să fie audiat în instanță fără a fi prezent, în special prin folosirea tehnologiilor de comunicații adecvate.

(6)   Statele membre iau măsurile necesare, dacă acestea sunt în interesul copiilor victime și ținând seama de alte interese fundamentale, în vederea protejării vieții private, a identității și a imaginii acestora, precum și pentru a împiedica diseminarea publică a oricăror informații care ar putea duce la identificarea copiilor victime.

Articolul 21

Măsuri împotriva promovării oportunităților de săvârșire a abuzurilor și a turismului sexual cu implicarea copiilor

Statele membre iau măsuri adecvate pentru a împiedica sau interzice:

(a)

diseminarea materialelor care promovează oportunități de săvârșire a oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-6; și

(b)

organizarea pentru alte persoane, în scopuri comerciale sau nu, a unor călătorii în vederea săvârșirii oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-5.

Articolul 22

Programe sau măsuri de intervenție preventivă

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele care se tem că ar putea săvârși una dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7 pot avea acces, dacă este cazul, la măsuri sau programe de intervenție eficace, menite să evalueze și să prevină riscul săvârșirii respectivelor infracțiuni.

Articolul 23

Prevenirea

(1)   Statele membre iau măsurile corespunzătoare, precum educarea și formarea profesională, pentru a descuraja și a reduce cererea care favorizează toate formele de exploatare sexuală a copiilor.

(2)   Statele membre desfășoară acțiuni corespunzătoare, inclusiv prin intermediul internetului, de exemplu campanii de informare și de sensibilizare, programe de cercetare și de educare, dacă este cazul în cooperare cu organizațiile relevante ale societății civile și cu alte părți interesate, menite să sensibilizeze publicul larg și să reducă riscul ca copiii să devină victime ale abuzului sexual sau ale exploatării sexuale.

(3)   Statele membre promovează activități periodice de formare a funcționarilor publici care sunt susceptibili de a intra în contact cu copii care sunt victime ale abuzului sexual sau ale exploatării sexuale, inclusiv a ofițerilor de poliție din prima linie, astfel încât să le permită să identifice și să se ocupe de copiii care sunt victime și potențiale victime ale abuzului sexual sau ale exploatării sexuale.

Articolul 24

Programe sau măsuri de intervenție pe bază de voluntariat pe parcursul procedurilor penale sau după acestea

(1)   Fără a se aduce atingere programelor sau măsurilor de intervenție impuse de autoritățile judiciare competente în temeiul legislației naționale, statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura punerea la dispoziție a unor programe sau măsuri de intervenție eficace în vederea prevenirii și a limitării riscurilor de recidivă în ceea ce privește infracțiunile cu caracter sexual împotriva copiilor. Respectivele programe sau măsuri sunt accesibile în orice moment al procedurilor penale, în mediul carceral sau în afara acestuia, conform legislației naționale.

(2)   Programele sau măsurile de intervenție menționate la alineatul (1) răspund nevoilor specifice de dezvoltare ale copiilor care săvârșesc infracțiuni sexuale.

(3)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele persoane pot avea acces la programele sau măsurile de intervenție menționate la alineatul (1):

(a)

persoanele care fac obiectul procedurilor penale pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7, în condiții care nu sunt nici în detrimentul și nici contrare dreptului la apărare sau cerințelor pentru un proces echitabil și imparțial, în special cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție; și

(b)

persoanele condamnate pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7.

(4)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele menționate la alineatul (3) fac obiectul unei evaluări a pericolului pe care îl reprezintă și a posibilelor riscuri de recidivă în cazul oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7, în scopul identificării programelor sau măsurilor de intervenție adecvate.

(5)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele menționate la alineatul (3) cărora le-au fost propuse programele sau măsurile de intervenție în conformitate cu alineatul (4):

(a)

sunt pe deplin informate cu privire la motivele propunerii;

(b)

consimt să participe la programe sau măsuri în deplină cunoștință de cauză;

(c)

pot să refuze și, în cazul persoanelor condamnate, le sunt aduse la cunoștință potențialele consecințe ale unui astfel de refuz.

Articolul 25

Măsuri împotriva paginilor de Internet care conțin sau difuzează pornografie infantilă

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura eliminarea promptă a paginilor de Internet care conțin sau difuzează pornografie infantilă găzduite pe teritoriul lor și pentru a depune eforturi pentru a obține eliminarea unor astfel de pagini găzduite în afara teritoriului lor.

(2)   Statele membre pot lua măsuri de blocare a accesului utilizatorilor de Internet de pe teritoriile lor la paginile de Internet care conțin sau difuzează pornografie infantilă. Aceste măsuri trebuie să fie instituite prin proceduri transparente și să ofere garanții corespunzătoare, în special pentru a asigura faptul că restricția se limitează la ceea ce este necesar și proporțional și că utilizatorii sunt informați asupra motivelor restricției. Aceste garanții includ, de asemenea, posibilitatea recurgerii la o cale de atac în instanță.

Articolul 26

Înlocuirea Deciziei-cadru 2004/68/JAI

Decizia-cadru 2004/68/JAI se înlocuiește prin prezenta directivă, în ceea ce privește statele membre participante la adoptarea prezentei directive, fără a se aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea deciziei-cadru în dreptul intern.

În ceea ce privește statele membre participante la adoptarea prezentei directive, trimiterile la Decizia-cadru 2004/68/JAI se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 27

Transpunere

(1)   Statele membre asigură punerea în aplicare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 18 decembrie 2013.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textul dispozițiilor care transpun în dreptul intern obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive.

(3)   Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 28

Raportare

(1)   Până la 18 decembrie 2015, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au adoptat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive, însoțit, dacă este necesar, de propuneri legislative.

(2)   Până la 18 decembrie 2015, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a măsurilor menționate la articolul 25.

Articolul 29

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 30

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Strasbourg, 13 decembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. SZPUNAR


(1)  JO C 48, 15.2.2011, p. 138.

(2)  Poziția Parlamentului European din 27 octombrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 15 noiembrie 2011.

(3)  JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

(4)  JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

(5)  JO L 13, 20.1.2004, p. 44.

(6)  JO L 82, 22.3.2001, p. 1.

(7)  JO L 328, 15.12.2009, p. 42.

(8)  JO L 101, 15.4.2011, p. 1.

(9)  JO L 182, 5.7.2001, p. 1.

(10)  JO L 68, 15.3.2005, p. 49.

(11)  JO L 49, 17.2.2007, p. 30.

(12)  JO L 300, 11.11.2008, p. 42.

(13)  JO L 93, 7.4.2009, p. 23.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1320/2011 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 2011

privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus (1), în special articolul 8a alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Belarus, ar trebui să fie incluse noi persoane în listele persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prezentate în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 765/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele care figurează în anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista prevăzută în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

T. NALEWAJK


(1)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.


ANEXĂ

Persoanele menționate la articolul 1

 

Nume

Transcriere din ortografia belarusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume (ortografia belarusă)

Nume (ortografia rusă)

Locul și data nașterii

Funcția

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich (Bondarenko Serghei Vladimirovici)

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresa: Departamentul justiției din administrația districtului Pervomaysky (Pervomaiski) Chornogo K. 5 biroul 417

Tel.: +375 17 2800264

Judecător la tribunalul districtual Pervomaiski din Minsk. La 24 noiembrie 2011 l-a condamnat pe Ales Byalyatski (Bialiațchi), unul dintre cei mai proeminenți apărători ai drepturilor omului, director al centrului belarus „Vyasna” pentru apărarea drepturilor omului, vicepreședinte al Federației Internaționale a Drepturilor Omului (FIDH). Procesul s-a desfășurat într-un mod care a reprezentat o încălcare evidentă a Codului de procedură penală.

Byalyatski (Bialiațchi) a activat în apărarea și oferirea de asistență celor care au suferit datorită represiunii care a urmat alegerilor din 19 decembrie 2010 și datorită acțiunilor severe întreprinse împotriva societății civile și a opoziției democratice.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresa: Departamentul justiției din administrația districtului Pervomaysky (Pervomaiski) Chornogo K. 5 biroul 417

Tel.: +375 17 2800264

Procuror la tribunalul districtual Pervomaiski din Minsk. S-a ocupat de procesul lui Ales Byalyatski (Bialiațchi), unul dintre cei mai proeminenți apărători ai drepturilor omului, director al centrului belarus „Vyasna” pentru apărarea drepturilor omului, vicepreședinte al Federației Internaționale a Drepturilor Omului (FIDH). Rechizitoriul prezentat de procuror în cadrul procesului a avut o motivație politică clară și iminentă și a constituit o încălcare evidentă a Codului de procedură penală.

Byalyatski (Bialiațchi) a activat în apărarea și oferirea de asistență celor care au suferit datorită represiunii care a urmat alegerilor din 19 decembrie 2010 și datorită acțiunilor severe întreprinse împotriva societății civile și a opoziției democratice.”


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1321/2011 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2011

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Regimul comun aplicabil importurilor de anumite produse textile din țări terțe trebuie actualizat pentru a lua în considerare modificările la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (2), care aduc, de asemenea, atingere anumitor coduri din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 ar trebui modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru textile instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275, 8.11.1993, p. 1.

(2)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 se modifică după cum urmează:

Anexa I se înlocuiește cu textul următor:

ANEXA I

PRODUSE TEXTILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1  (1)

1.

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, se consideră că formularea descrierii mărfurilor nu are decât valoare orientativă, produsele de la fiecare categorie fiind determinate, în cadrul prezentei anexe, de codurile NC. Atunci când codul NC este precedat de simbolul „ex”, produsele specificate în fiecare categorie sunt determinate de domeniul de aplicare al codului NC și de cel al descrierii corespunzătoare.

2.

Atunci când materialul din care sunt fabricate produsele din categoriile 1-114 originare din China nu este menționat în mod specific, se consideră că aceste produse sunt fabricate exclusiv din lână sau păr fin de animale, din bumbac ori din fibre sintetice.

3.

Articolele de îmbrăcăminte care nu pot fi clasificate ca fiind pentru bărbați sau băieți sau ca fiind pentru femei sau fete se încadrează în aceste din urmă categorii.

4.

Expresia „articole de îmbrăcăminte pentru nou-născuți” se referă la articole de îmbrăcăminte până la mărimea comercială 86 inclusiv.

Categorie

Descriere

Cod NC 2012

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I А

1

Fire din bumbac, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Țesături din bumbac, altele decât tifon, țesătură buclată tip buret („éponge”), plușuri, țesături buclate, țesături tip „Chenille”, tul și alte țesături cu ochiuri înnodate

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Țesături din fibre sintetice (discontinue sau din deșeuri), altele decât panglici, țesături buclate de tip buret („éponge”) și țesături tip „chenille”

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GRUPA I B

4

Cămăși, tricouri, flanele, pulovere cu gât sau la baza gâtului (altele decât cele din lână sau din păr fin de animale), maiouri de corp și articole similare, tricotate sau croșetate

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Jerseuri, pulovere, veste, compleuri, jachete, veste cu mâneci lungi, jachete lenjerie și pulovere (altele decât jachete sau sacouri), hanorace, bluzoane, jachete până în talie și articole similare, tricotate sau croșetate

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Izmene pentru bărbați sau băieți, șorturi, altele decât costume de baie și pantaloni (inclusiv pantaloni lejeri); pantaloni și pantaloni lejeri pentru femei și fete, din lână, bumbac sau fibre sintetice; părțile inferioare ale treningurilor cu căptușeală, altele decât cele din categoria 16 sau 29, din bumbac sau fibre sintetice

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Bluze pentru femei și fete, cămăși și bluze-cămăși, fie că sunt sau nu tricotate ori croșetate, din lână, bumbac ori fibre sintetice

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Cămăși pentru bărbați sau băieți, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GRUPA II А

9

Țesături buclate tip buret „éponge” și țesături buclate similare din bumbac; garnituri pentru toaletă și bucătărie, altele decât cele tricotate sau croșetate, buclate de tip buret („éponge”), din bumbac

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Lenjerii de pat, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Fire din fibre sintetice discontinue sau din deșeuri, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

din care acrilice

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Fire textile din fibre artificiale discontinue sau din deșeuri, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Catifele, plușuri, țesături buclate și țesături tip „Chenille” [cu excepția țesăturilor din bumbac, buclate, de tip buret („éponge”) și a panglicilor] și suprafețe textile cu smocuri, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Dintre care: catifea cord

 

 

5801 22 00

39

Garnituri de masă, de toaletă și de bucătărie, altele decât cele tricotate sau croșetate, altele decât cele din bumbac buclate de tip buret („éponge”)

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GRUPA II B

12

Ciorapi de damă și colanți, dresuri, ciorapi trei-sferturi, șosete, șosete scurte și alte articole similare tricotate sau croșetate, altele decât pentru nou-născuți, inclusiv ciorapi pentru varice, altele decât articolele de la categoria 70

24,3 perechi

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Chiloți și șorturi pentru bărbați sau băieți, chiloți și șorturi pentru femei sau fete, tricotați sau croșetați, din lână, bumbac sau fibre sintetice

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Pardesie pentru bărbați și băieți tricotate, haine de ploaie și alte jachete, pelerine și cape din lână, bumbac sau fibre sintetice (altele decât parka) (din categoria 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Paltoane, pardesie, haine de ploaie și alte mantale, pelerine și cape pentru femei și fete, jachete și blazere din lână, bumbac sau fibre sintetice (altele decât parka) (din categoria 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Costume pentru bărbați și băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi; treninguri bărbătești cu căptușeală, cu înveliș exterior din același material, din bumbac sau fibre sintetice

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Jachete și blazere pentru bărbați sau băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Flanele pentru bărbați sau băieți și alte veste, chiloți, șorturi, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Flanele pentru femei sau fete, alte veste, chiloți-slip, jupe, șorturi, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Batiste, altele decât tricotate sau croșetate

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Canadiene; hanorace, fâșuri, jachete până la talie și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice; părțile superioare ale treningurilor cu căptușeală, altele decât cele din categoriile 16 sau 29, din bumbac sau fibre de sintetice

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Cămăși de noapte pentru bărbați sau băieți, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Cămăși de noapte pentru femei și fete, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Rochii pentru femei sau fete, din lână, bumbac sau fibre sintetice

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Fuste, inclusiv fuste pantalon, pentru femei și fete

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Costume și compleuri pentru femei sau fete, altele decât tricotate sau croșetate, din bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi; treninguri pentru femei cu căptușeală, cu material exterior din aceeași țesătură, din bumbac sau fibre sintetice

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Sutiene, țesute, tricotate sau croșetate

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Îmbrăcăminte pentru nou-născuți și accesorii vestimentare, mai puțin mănuși, mănuși fără degete și mănuși cu un deget din categoriile 10 și 87, ciorapi lungi și șosete pentru nou-născuți, altele decât tricotate sau croșetate, din categoria 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Treninguri, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Salopete profesionale pentru bărbați sau băieți, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Șorțuri și salopete pentru femei sau fete și alte salopete profesionale, altele decât tricotate sau croșetate

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Combinezoane și costume de schi, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6211 20 00

78

Articole de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte de la categoriile 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 și 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Paltoane, jachete, sacouri și alte articole de îmbrăcăminte, inclusiv combinezoane și costume de schi, tricotate sau croșetate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte enumerate la categoriile 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 și 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GRUPA III А

33

Țesături din fire de filamente sintetice, obținute din benzi sau forme similare, din polietilenă sau polipropilenă, cu o lățime de sub 3 m

 

 

5407 20 11

Saci și săculeți de tipul celor folosiți pentru ambalarea mărfurilor, altele decât cele tricotate sau croșetate, obținute din benzi sau forme similare

6305 32 196305 33 90

34

Țesături din fire de filamente sintetice, obținute din benzi sau forme similare, din polietilenă sau polipropilenă, cu o lățime de minimum 3 m

 

 

5407 20 19

35

Țesături din filamente sintetice, altele decât cele pentru anvelope pneumatice de la categoria 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Țesături din filamente artificiale, altele decât cele pentru anvelope pneumatice de la categoria 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Țesături din fibre artificiale discontinue

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Materiale sintetice tricotate sau croșetate, pentru perdele și perdele-rețea (perdele-tul)

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Perdele-rețea (perdele-tul), altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Perdele (inclusiv draperii, storuri de interior, draperii și cuverturi de pat și alte articole pentru mobilier), altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Fire din filamente sintetice continue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât firele netexturate, simple, nerăsucite sau având maximum 50 răsuciri/m

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Fire din fibre sintetice continue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5401 20 10

Fire din fibre sintetice: fire din filamente artificiale, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât firele simple de vâscoză nerăsucite sau având maximum 250 de răsuciri/m și firele simple netexturate din acetat de celuloză

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Fire din fibre sintetice: fire din filamente artificiale, fire din bumbac necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Lână de oaie sau miel cardată sau dărăcită sau alt păr fin de animale

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau de păr animal fin dărăcit, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală dărăcit, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, nedestinat vânzării cu amănuntul

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală dărăcit, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Țesături din lână de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bumbac, cardat sau pieptănat

 

 

5203 00 00

53

Țesături tip gazeu din bumbac

 

 

5803 00 10

54

Fibre sintetice discontinue, inclusiv din deșeuri, cardate, pieptănate sau prelucrate altfel pentru filare

 

 

5507 00 00

55

Fibre sintetice discontinue, inclusiv deșeuri, cardate sau pieptănate sau prelucrate altfel pentru filare

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Fire din fibre sintetice discontinue (inclusiv din deșeuri), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Covoare, covorașe și carpete cu puncte înnodate (lucrate manual sau nu)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, altele decât covoarele din categoria 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii cu acul (de exemplu cu punct mic, cu cruciulițe etc.), cusute manual pe gherghef și similare

 

 

5805 00 00

61

Țesături înguste, țesături înguste (bolduc) cu urzeală și fără bătătură, asamblate cu adeziv, altele decât etichete și articole similare din categoria 62;

Țesături elastice și ornamente (netricotate sau croșetate), din materiale textile asamblate din fir de cauciuc

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Fir tip „chenille” (inclusiv fir pufos tip „chenille”), firet (altul decât firet metalizat sau din păr de cal)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tuluri, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate; exclusiv țesături tricotate sau croșetate, dantele executate mecanic sau manual sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etichete, ecusoane, alte articole din materiale textile similare, nebrodate sub formă de bucăți trese sau tăiate sub formă de bucăți țesute;

5807 10 105807 10 90

Șnururi și borduri decorative sub formă de bucăți; ciucuri, pompoane și articole similare

5808 10 005808 90 00

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Țesături tricotate sau croșetate din fibre sintetice conținând 5 % sau mai mult din greutate fir elastometric și țesături tricotate sau croșetate conținând 5 % sau mai mult din greutate fir cauciucat

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Dantele Raschel și materiale așa-zise cu „păr lung” din fibre sintetice

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Materiale tricotate altele decât cele de la categoriile 38 A și 63, din lână, bumbac sau fibre sintetice

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Cuverturi și pleduri de voiaj, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GRUPA III B

10

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, tricotate sau croșetate

17 perechi

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Accesorii tricotate sau croșetate pentru îmbrăcăminte, altele decât cele pentru sugari; textile de uz casnic de toate tipurile, tricotate sau croșetate; perdele (inclusiv draperii) și transperante, draperii și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare tricotate sau croșetate; Cuverturi și pleduri de voiaj tricotate sau croșetate, alte articole tricotate sau croșetate, inclusiv părți de articole de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Dintre care: saci și pungi pentru ambalaj, făcute din fâșie de polietilenă sau polipropilenă

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Combinezoane și jupe pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Ciorapi de damă și colanți din fibre sintetice, având finețea firului simplu sub 67 decitex (6,7 tex)

30,4 perechi

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Ciorapi pentru femei din fibre sintetice

ex 6115 10 906115 96 91

72

Costume de baie din lână, bumbac sau din fibre sintetice

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Costume și compleuri pentru femei și fete, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi.

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Costume pentru bărbați sau băieți tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete și articole similare, altele decât cele tricotate sau croșetate, din bumbac, lână sau fibre sintetice

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Cravate, papioane și fulare-cravată, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice.

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Corsete, brâuri-chilot, cingători, portjartiere, bretele, jartiere și articole similare și părțile lor, tricotate sau croșetate sau nu

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget altele decât tricotate sau croșetate

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Ciorapi lungi, șosete și șosete scurte netricotate sau croșetate; alte accesorii de îmbrăcăminte, părți din articole de îmbrăcăminte sau accesorii, altele decât pentru nou-născuți, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din fibre sintetice

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Corturi

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Saci și pungi, de tipul celor folosite pentru împachetarea bunurilor, din țesătură, altele decât cele confecționate din benzi de polietilenă sau polipropilenă

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vată din materiale textile și articole din aceasta; fibre textile cu o lungime de maximum 5 mm (fire tunse de pe postav), deșeuri textile și nopeuri

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Pâsle și articole din pâslă, chiar impregnate sau îmbrăcate, altele decât acoperitoare de podea

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Materiale nețesute și articole din materiale nețesute, impregnate sau nu, îmbrăcate, acoperite sau stratificate

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 926307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Plase cu ochiuri înnodate, din sfori, corzi sau frânghii plase pentru pescuit, confecționate din fir, sfoară, frânghie sau cablu

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Articole realizate din fire, sfori, frânghii și corzi sau frânghii, cu excepția materialelor textile, a articolelor din materiale textile și a articolelor de la categoria 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Materiale textile cu strat de acoperire din cauciuc sau substanțe amilacee, de tipul celor utilizate la coperți exterioare pentru cărți și altele de acest fel; pânze de calc sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și materiale textile similare rigide pentru confecționarea pălăriilor

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, chiar decupat; acoperitoare de podea constând dintr-o îmbrăcare sau o acoperire aplicată pe un suport textil, chiar decupate

5904 10 005904 90 00

Țesuturi cauciucate, altele decât tricotate sau croșetate, cu excepția celor pentru anvelope pneumatice

5906 10 005906 99 105906 99 90

Alte țesături impregnate sau îmbrăcate; pânze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri de ateliere sau utilizări similare, altele decât cele de la categoria 100

5907 00 00

100

Țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu derivați din celuloză sau din alte materiale plastice artificiale și țesături stratificate cu aceleași materiale

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, altele decât cele din fibre sintetice

 

 

ex 5607 90 90

109

Prelate, vele pentru ambarcațiuni și storuri de exterior

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Saltele pneumatice, țesute

 

 

6306 40 00

111

Articole de camping, țesute, altele decât saltele pneumatice și corturi

 

 

6306 90 00

112

Alte articole confecționate, țesute, cu excepția celor de la categoriile 113 și 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Pânze groase pentru spălat podeaua, cârpe pentru vase și pentru șters praful, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

6307 10 90

114

Țesături și articole de uz tehnic

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GRUPA IV

115

Fire din in sau din ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Țesături din in sau din ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Garnitură de masă, de toaletă și de bucătărie din in sau ramia, alta decât cea tricotată sau croșetată

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Perdele (inclusiv draperii), transperante, perdele și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare, netricotate sau croșetate, din in sau ramia

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Sfori, corzi și frânghii, împletite sau nu, din in sau ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Saci și săculeți de tipul celor folosiți pentru ambalarea mărfurilor, uzate, din in, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6305 90 00

123

Catifele, plușuri, țesături buclate și țesături tip „Chenille”, din in sau ramie, cu excepția panglicilor din catifea

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și voalete și articole similare, din in sau ramie, altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6214 90 00

GRUPA V

124

Fibre sintetice scurte

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Fire sintetice de filament (continuu) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât din categoria 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale sintetice

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Fibre artificiale discontinue

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Fire din filamente artificiale (continue), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât firele de la categoria 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale textile sintetice

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Păr aspru de animale, cardat sau dărăcit

 

 

5105 40 00

129

Fire din păr grosier de origine animală sau din păr de cal

 

 

5110 00 00

130 A

Fir de mătase, altul decât cel tors din resturi de mătase

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Fire de mătase, altele decât cele din categoria 130 A; catgut de viermi de mătase

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Fire din alte fibre textile vegetale

 

 

5308 90 90

132

Fir din hârtie

 

 

5308 90 50

133

Fire de cânepă

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Fire metalizate

 

 

5605 00 00

135

Țesături țesute din păr aspru de origine animală sau păr de cal

 

 

5113 00 00

136

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Țesături plușate și țesături tip „chenille” și țesături înguste de mătase sau de resturi de mătase

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Țesături țesute din fibră de hârtie și alte fibre textile, altele decât ramia

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Țesături țesute din fir metalic sau metalizat

 

 

5809 00 00

140

Țesături textile tricotate sau croșetate, altele decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Pături și pleduri de voiaj din material textil, altul decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

 

 

ex 6301 90 90

142

Covoare și alte țesături textile pentru podele din sisal sau alte fibre din familia Agave sau din cânepă de Manila

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Pâslă din păr aspru de origine animală

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Sfoară, corzi, frânghie și cabluri împletite sau nu, din cânepă comună sau cânepă de Manila

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Sfoară pentru legat sau îmbalotat pentru mașini agricole, din sisal sau alte fibre din familia Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, din sisal sau alte fibre din familia Agave, altele decât produsele din categoria 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de tort și destrămătură, altele decât cardate sau dărăcite

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Fire de iută sau de alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Fir din fibră de nucă de cocos

 

 

5308 10 00

149

Țesături țesute din iută sau din alte fibre textile de bast din categoria cu lățime de minimum 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Materiale țesute din iută sau din alte fibre textile de bast cu lățime nu mai mare de 150 cm; saci și pungi pentru ambalaj din iută sau alte fibre textile de bast, altele decât cele folosite

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Carpete din fibră de nucă de cocos

 

 

5702 20 00

151 B

Covoare și alte carpete din iută sau din alte fibre textile de bast, altfel decât scămoșate

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Postav realizat în război cu ace, din iută sau din alte fibre textile de bast, neimpregnat sau acoperit, altul decât pentru acoperit podeaua

 

 

5602 10 11

153

Saci și pungi pentru ambalaj folosiți, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

6305 10 10

154

Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire

 

 

5001 00 00

Mătase brută (nerăsucită)

5002 00 00

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de fire și material fibros garnetat, necardat sau dărăcit

ex 5003 00 00

Lână necardată sau dărăcită

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Păr fin sau grosier de origine animală, necardat și nepieptănat

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de origine animală, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturii

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Destrămătură din lână sau păr fin sau aspru de origine animală

5104 00 00

In, brut sau prelucrat, dar nefilat: câlți și deșeuri din in (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramia și alte fibre textile vegetale brute sau prelucrate dar nefilate: câlți și resturi, altele decât fibră de cocos și cânepă de Manila

5305 00 00

Bumbac, necardat sau dărăcit

5201 00 105201 00 90

Resturi de bumbac (inclusiv resturi de tort și destrămătură)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Cânepă (Cannabis sativa L.), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și deșeuri din cânepă (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)

5302 10 005302 90 00

Cânepă de Manila (Musa textilis Nee), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de cânepă (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5305 00 00

Iută și alte fibre textile de bast (exclusiv in, cânepă și ramia), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de iută sau alte fibre textile din bast (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5303 10 005303 90 00

Alte fibre textile vegetale, brute sau prelucrate, dar nefilate: câlți și resturi de asemenea fibre (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5305 00 00

156

Bluze și pulovere pentru femei și fete, tricotate sau croșetate din mătase sau resturi de mătase

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile 1-123 și 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Rochii, bluze și cămăși-bluze, netricotate sau croșetate, de mătase sau resturi de mătase

 

 

6204 49 106206 10 00

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și alte articole similare, netricotate sau croșetate, din mătase sau resturi de mătase

6214 10 00

Cravate, papioane și fulare-cravată din mătase sau deșeuri de mătase

6215 10 00

160

Batiste de mătase sau resturi de mătase

 

 

ex 6213 90 00

161

Articole de îmbrăcăminte netricotate sau necroșetate, altele decât cele din categoriile 1-123 și 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

ANEXA I A

Categorie

Descriere

Cod NC 2012

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Tifon și articole din tifon, preambalate sau ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

3005 90 31

ANEXA I B

1.

Prezenta anexă reglementează materialele textile brute (categoriile 128 și 154), produsele textile, altele decât cele din lână și păr fin de origine animală, bumbac și fibre sintetice, precum și fibrele sintetice și filamentele și firele din categoriile 124, 125A, 125B, 126, 127A și 127B.

2.

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, se consideră că formularea descrierii mărfurilor nu are decât valoare orientativă, produsele de la fiecare categorie fiind determinate, în cadrul prezentei anexe, de codurile NC. Acolo unde codul NC este precedat de mențiunea „ex”, produsele din fiecare categorie sunt determinate de domeniul de aplicare a codului NC și de conținutul descrierii corespunzătoare.

3.

Confecțiile care nu sunt recunoscute ca fiind pentru bărbați sau băieți sau pentru femei sau fete se încadrează cu acestea din urmă.

4.

Expresia „confecții pentru nou-născuți” se referă la articole de îmbrăcăminte până la mărimea comercială 86 inclusiv.

Categorie

Descriere

Cod NC 2012

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I

ex 20

Lenjerii de pat, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Țesături scămoșate și șnururi și suprafețe textile cu smocuri

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Garnitură de masă, de toaletă și de bucătărie, alta decât împletită sau croșetată, alta decât din categoria 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

GRUPA II

ex 12

Colanți și ciorapi de damă, dresuri, ciorapi trei sferturi, șosete, șosete ¾, șosete scurte și articole similare, tricotate sau croșetate, altele decât pentru nou-născuți

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Chiloți și șorturi pentru bărbați sau băieți, chiloți și șorturi pentru femei sau fete, tricotați sau croșetați

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Pardesie pentru bărbați sau băieți tricotate, haine de ploaie și alte jachete, pelerine și cape

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Paltoane, pardesie, haine de ploaie și alte mantale, pelerine și cape pentru femei și fete; jachete și blazere, altele decât canadienele

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Jachete și sacouri, slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare pentru bărbați și băieți, altele decât cele tricotate și croșetate

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Flanele pentru femei și fete, alte veste, combinezoane, jupe, șorturi, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Batiste, altele decât din mătase sau resturi de mătase

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați și băieți

3,9

257

ex 6107 29 00

Cămăși de noapte pentru femei și fete, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

ex 6108 39 00

ex 27

Fuste, inclusiv fuste-pantalon, pentru femei și fete

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Pantaloni, salopete cu tablier și bretele, pantaloni trei sferturi, pantaloni scurți (alții decât slipuri), tricotați sau croșetați

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Sutiene, țesute, tricotate sau croșetate

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Confecții pentru nou-născuți și accesorii de îmbrăcăminte, exclusiv mănuși, mitene și mănuși cu un deget pentru nou-născuți, din categoriile 10 și 87 și ciorapi lungi, șosete și șosete scurte pentru bebeluși, altele decât cele tricotate sau croșetate din categoria 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Treninguri tricotate sau croșetate

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Articole de îmbrăcăminte de la pozițiile nr. 5903, 5906 și 5907, altele decât categoriile ex 14 și ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate de la pozițiile nr. 5903 și 5907, precum și costume de schi, tricotate sau croșetate

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

GRUPA III А

ex 38 B

Perdele-rețea (perdele-tul), altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Draperii țesute (inclusiv perdele, storuri, draperii și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare), altele decât tricotate sau croșetate

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Covoare, covorașe și carpete cu puncte înnodate (lucrate manual sau nu)

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Covoare și alte articole textile pentru podea, altele decât covoarele din categoriile ex 58, 142 și 151 B

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii cu acul (de exemplu cu punct mic, cu cruciulițe etc.), cusute manual pe gherghef și similare

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Plușuri, țesături înguste (bolduc) cu urzeală și fără bătătură, asamblate cu adeziv, altele decât etichete și articole similare din categoria ex 62 și din categoria 137

Țesături elastice și ornamente (netricotate sau croșetate), din materiale textile asamblate din fir de cauciuc

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Fir tip „chenille” (inclusiv fir pufos tip „chenille”), firet (altul decât firet metalizat sau din păr de cal)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tuluri, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate; exclusiv țesături tricotate sau croșetate, dantele executate mecanic sau manual sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etichete, ecusoane, alte articole din materiale textile similare, nebrodate sub formă de bucăți trese sau tăiate sub formă de bucăți țesute;

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Șnururi și borduri decorative sub formă de bucăți; ciucuri, pompoane și articole similare

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Țesături tricotate sau croșetate din fibre sintetice conținând 5 % sau mai mult din greutate fir elastometric și țesături tricotate sau croșetate conținând 5 % sau mai mult din greutate fir cauciucat

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Țesături tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoria ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Pături și pleduri de voiaj, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

ex 6301 10 00

GRUPA III B

ex 10

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, tricotate sau croșetate

17 perechi

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Accesorii tricotate sau croșetate pentru îmbrăcăminte, altele decât cele pentru sugari; textile de uz casnic de toate tipurile, tricotate sau croșetate; perdele (inclusiv draperii) și transperante, draperii și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare tricotate sau croșetate; Cuverturi și pleduri de voiaj tricotate sau croșetate, alte articole tricotate sau croșetate, inclusiv părți de articole de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Combinezoane și jupe pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Costume de baie

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Costume de bărbați sau băieți tricotate sau croșetate

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Cravate, papioane și eșarfe netricotate sau croșetate, altele decât cele din categoria 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Corsete, brâuri-chilot, cingători, portjartiere, bretele, jartiere și articole similare și părțile lor, tricotate sau croșetate sau nu

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget altele decât tricotate sau croșetate

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Ciorapi lungi, șosete și șosete scurte netricotate sau croșetate; alte accesorii de îmbrăcăminte, părți din articole de îmbrăcăminte sau accesorii, altele decât pentru copii, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Corturi

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vată din materiale textile și articole din aceasta; fibre textile cu o lungime de maximum 5 mm (fire tunse de pe postav), deșeuri textile și nopeuri

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Pâsle și articole din pâslă, chiar impregnate sau îmbrăcate, altele decât acoperitoare de podea

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Plase cu ochiuri înnodate, din sfori, corzi sau frânghii plase pentru pescuit, confecționate din fir, sfoară, frânghie sau cablu

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Articole realizate din fire, sfori, frânghii și corzi sau frânghii, cu excepția materialelor textile, a articolelor din materiale textile și a articolelor de la categoria 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Materiale textile cu strat de acoperire din cauciuc sau substanțe amilacee, de tipul celor utilizate la coperți exterioare pentru cărți și altele de acest fel; pânze de calc sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și materiale textile similare rigide pentru confecționarea pălăriilor

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, chiar decupat; acoperitoare de podea constând dintr-o îmbrăcare sau o acoperire aplicată pe un suport textil, chiar decupate

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Țesuturi cauciucate, altele decât tricotate sau croșetate, cu excepția celor pentru anvelope pneumatice

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Alte țesături impregnate sau îmbrăcate; canava pictată pentru decoruri de teatru, studiouri fotografice sau utilizări similare, altele decât cele din categoria ex 100

ex 5907 00 00

ex 100

Țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu derivați din celuloză sau din alte materiale plastice artificiale și țesături stratificate cu aceleași materiale

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Prelate, vele pentru ambarcațiuni și storuri de exterior

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Saltele pneumatice, țesute

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Articole de camping, țesute, altele decât saltele pneumatice și corturi

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Alte articole textile confecționate, țesute, exclusiv cele din categoriile ex 113 și ex 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Pânze groase pentru spălat podeaua, cârpe pentru vase și pentru șters praful, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Țesături și articole țesute pentru uz tehnic, altele decât cele din categoria 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

GRUPA IV

115

Fire din in sau din ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Țesături din in sau din ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Garnitură de pat, de masă, de toaletă, de oficiu sau bucătărie, din in sau ramie, altele decât cea tricotată sau croșetată

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Perdele (inclusiv draperii), transperante, perdele și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare, netricotate sau croșetate, din in sau ramia

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Sfori, corzi și frânghii, împletite sau nu, din in sau ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Saci și săculeți de tipul celor folosiți pentru ambalarea mărfurilor, uzate, din in, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6305 90 00

123

Catifele, plușuri, țesături buclate și țesături tip „Chenille”, din in sau ramie, cu excepția panglicilor din catifea

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și voalete și articole similare, din in sau ramie, altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6214 90 00

GRUPA V

124

Fibre sintetice scurte

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Fire sintetice de filament (continuu) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale sintetice

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Fibre artificiale discontinue

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Fire de filament sintetic (continue), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, fir monofilar sau fir din vâscoză, nerăsucit sau răsucit cu mai puțin de 250 răsucituri pe metru și fir unic netexturat din acetat de celuloză

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale textile sintetice

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Păr aspru de animale, cardat sau dărăcit

 

 

5105 40 00

129

Fire din păr grosier de origine animală sau din păr de cal

 

 

5110 00 00

130 A

Fir de mătase, altul decât cel tors din resturi de mătase

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Fire de mătase, altele decât cele din categoria 130 A; catgut de viermi de mătase

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Fire din alte fibre textile vegetale

 

 

5308 90 90

132

Fir din hârtie

 

 

5308 90 50

133

Fire de cânepă

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Fire metalizate

 

 

5605 00 00

135

Țesături țesute din păr aspru de origine animală sau păr de cal

 

 

5113 00 00

136 A

Țesături țesute din mătase sau resturi de mătase, altele decât nealbite, degomate sau albite

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Țesături țesute din mătase sau resturi de mătase, altele decât cele din categoria 136 A

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Țesături plușate și țesături tip „chenille” și țesături înguste de mătase sau de resturi de mătase

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Țesături țesute din fibră de hârtie și alte fibre textile, altele decât ramia

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Țesături țesute din fir metalic sau metalizat

 

 

5809 00 00

140

Țesături textile tricotate sau croșetate, altele decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Pături și pleduri de voiaj din material textil, altul decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

 

 

ex 6301 90 90

142

Covoare și alte țesături textile pentru podele din sisal sau alte fibre din familia Agave sau din cânepă de Manila

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Pâslă din păr aspru de origine animală

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Sfoară, corzi, frânghie și cabluri împletite sau nu, din cânepă comună sau cânepă de Manila

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Sfoară pentru legat sau îmbalotat pentru mașini agricole, din sisal sau alte fibre din familia Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, din sisal sau alte fibre din familia Agave, altele decât produsele din categoria 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de tort și destrămătură, altele decât cardate sau dărăcite

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Fire de iută sau de alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Fir din fibră de nucă de cocos

 

 

5308 10 00

149

Țesături țesute din iută sau din alte fibre textile de bast din categoria cu lățime de minimum 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Materiale țesute din iută sau din alte fibre textile de bast cu lățime nu mai mare de 150 cm; saci și pungi pentru ambalaj din iută sau alte fibre textile de bast, altele decât cele folosite

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Carpete din fibră de nucă de cocos

 

 

5702 20 00

151 B

Covoare și alte carpete din iută sau din alte fibre textile de bast, altfel decât scămoșate

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Postav realizat în război cu ace, din iută sau din alte fibre textile de bast, neimpregnat sau acoperit, altul decât pentru acoperit podeaua

 

 

5602 10 11

153

Saci și pungi pentru ambalaj folosiți, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

6305 10 10

154

Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire

 

 

5001 00 00

Mătase brută (nerăsucită)

5002 00 00

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de fire și material fibros garnetat, necardat sau dărăcit

ex 5003 00 00

Lână necardată sau dărăcită

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Păr fin sau grosier de origine animală, necardat și nepieptănat

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de origine animală, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturii

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Destrămătură din lână sau păr fin sau aspru de origine animală

5104 00 00

In, brut sau prelucrat, dar nefilat: câlți și deșeuri din in (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramia și alte fibre textile vegetale brute sau prelucrate dar nefilate: câlți și resturi, altele decât fibră de cocos și cânepă de Manila

5305 00 00

Bumbac, necardat sau dărăcit

5201 00 105201 00 90

Resturi de bumbac (inclusiv resturi de tort și destrămătură)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Cânepă (Cannabis sativa), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și deșeuri din cânepă (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)

5302 10 005302 90 00

Cânepă de Manila (Musa textilis Nee), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de cânepă (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5305 00 00

Iută și alte fibre textile de bast (exclusiv in, cânepă și ramia), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de iută sau alte fibre textile din bast (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5303 10 005303 90 00

Alte fibre textile vegetale, brute sau prelucrate, dar nefilate: câlți și resturi de asemenea fibre (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5305 00 00

156

Bluze și pulovere pentru femei și fete, tricotate sau croșetate din mătase sau resturi de mătase

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 și 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Rochii, bluze și cămăși-bluze, netricotate sau croșetate, de mătase sau resturi de mătase

 

 

6204 49 106206 10 00

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și alte articole similare, netricotate sau croșetate, din mătase sau resturi de mătase

6214 10 00

Cravate, papioane și fulare-cravată din mătase sau deșeuri de mătase

6215 10 00

160

Batiste de mătase sau resturi de mătase

 

 

ex 6213 90 00

161

Articole de îmbrăcăminte netricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 și din categoria 159 ex6211 39 00

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00


(1)  N.B.: Se referă doar la categoriile 1-114, cu excepția Federației Ruse și a Serbiei care sunt acoperite de categoriile 1-161.

(2)  Se aplică doar importurilor din China.


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/42


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1322/2011 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2011

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului din 7 martie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import (1), în special articolul 28,

întrucât:

(1)

Regimul comun aplicabil importurilor de anumite produse textile din țări terțe trebuie actualizat pentru a lua în considerare modificările la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (2), care afectează, de asemenea, anumite coduri din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 517/94.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 517/94 ar trebui modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru textile instituit prin articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 517/94,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 517/94 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 67, 10.3.1994, p. 1.

(2)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 517/94 se modifică după cum urmează:

Anexa I se înlocuiește cu textul următor:

„ANEXA I

A.   PRODUSE TEXTILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1

1.

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, se consideră că formularea descrierii mărfurilor nu are decât valoare orientativă, produsele de la fiecare categorie fiind determinate, în cadrul prezentei anexe, de codurile NC. Atunci când codul NC este precedat de simbolul „ex”, produsele specificate în fiecare categorie sunt determinate de domeniul de aplicare al codului NC și de cel al descrierii corespunzătoare.

2.

Articolele de îmbrăcăminte care nu pot fi clasificate ca fiind pentru bărbați sau băieți sau ca fiind pentru femei sau fete se încadrează în aceste din urmă categorii.

3.

Expresia „articole de îmbrăcăminte pentru nou-născuți” se referă la articole de îmbrăcăminte până la mărimea comercială 86 inclusiv.

Categorie

Descriere

Cod NC 2012

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I А

1

Fire din bumbac, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Țesături din bumbac, altele decât tifon, țesătură buclată tip buret („éponge”), plușuri, țesături buclate, țesături tip „Chenille”, tul și alte țesături cu ochiuri înnodate

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Țesături din fibre sintetice (discontinue sau din deșeuri), altele decât plușuri, țesături buclate (inclusiv țesături buclate de tip buret „éponge”) și țesături tip „chenille”

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GRUPA I B

4

Cămăși, tricouri, flanele, pulovere cu gât sau la baza gâtului și pulovere (altele decât cele din lână sau din păr fin de origine animală), maiouri de corp și articole similare, tricotate sau croșetate

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Jerseuri, pulovere, veste, compleuri, jachete, jachete lenjerie și pulovere (altele decât jachete și blazere), hanorace, bluzoane, jachete până în talie și articole similare, tricotate sau croșetate

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Izmene pentru bărbați sau băieți, șorturi, altele decât costume de baie și pantaloni (inclusiv pantaloni lejeri); pantaloni și pantaloni lejeri pentru femei sau fete, din lână, bumbac sau fibre sintetice; părțile inferioare ale treningurilor cu căptușeală, altele decât cele din categoria 16 sau 29, din bumbac sau fibre sintetice

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Bluze pentru femei sau fete, cămăși și bluze-cămăși, fie că sunt sau nu tricotate ori croșetate, din lână, bumbac ori fibre sintetice

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Cămăși pentru bărbați sau băieți, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GRUPA II А

9

Țesături buclate tip buret „éponge” și țesături buclate similare din bumbac; garnituri pentru toaletă și bucătărie, altele decât cele tricotate sau croșetate, buclate de tip buret („éponge”), din bumbac

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Lenjerii de pat, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Fire din fibre sintetice sau resturi de fibră sintetică, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Dintre care acrilice

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Fire textile din fibre sau resturi de fibră sintetică, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Plușuri și țesături tip „Chenille” (cu excepția țesăturilor din bumbac, buclate, de tip buret „éponge” și a plușurilor) și suprafețe textile cu smocuri, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Dintre care: catifea cord

 

 

5801 22 00

39

Garnituri de masă, de toaletă și de bucătărie, altele decât cele tricotate sau croșetate, altele decât cele din buclate de tip buret („éponge”) sau țesături buclate similare din bumbac

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GRUPA II B

12

Ciorapi de damă și colanți, dresuri, șosete trei-sferturi, șosete, șosete scurte și alte articole similare tricotate sau croșetate, altele decât pentru nou-născuți, inclusiv ciorapi pentru varice, altele decât articolele de la categoria 70

24,3 perechi

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Chiloți și șorturi pentru bărbați sau băieți, chiloți și șorturi pentru femei sau fete, tricotați sau croșetați, din lână, bumbac sau fibre sintetice

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Pardesie pentru bărbați și băieți tricotate, haine de ploaie și alte jachete, pelerine și cape din lână, bumbac sau fibre sintetice (altele decât parka) (din categoria 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Paltoane, pardesie, haine de ploaie și alte mantale, pelerine și cape pentru femei sau fete jachete și blazere din lână, bumbac sau fibre sintetice (altele decât parka) (din categoria 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Costume pentru bărbați și băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi; treninguri bărbătești cu căptușeală, cu înveliș exterior din același material, din bumbac sau fibre sintetice

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Jachete și blazere pentru bărbați sau băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Flanele pentru bărbați sau băieți și alte veste, chiloți, șorturi, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Flanele pentru femei sau fete, alte veste, chiloți-slip, jupe, șorturi, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Batiste, altele decât tricotate sau croșetate

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Canadiene; hanorace, fâșuri, jachete până la talie și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice; părțile superioare ale treningurilor cu căptușeală, altele decât cele din categoriile 16 sau 29, din bumbac sau fibre de sintetice

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Cămăși de noapte pentru bărbați sau băieți, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Cămăși de noapte pentru femei și fete, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Rochii pentru femei sau fete, din lână, bumbac sau fibre sintetice

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Fuste, inclusiv fuste pantalon, pentru femei și fete

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Costume și compleuri pentru femei sau fete, altele decât tricotate sau croșetate, din bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi; treninguri pentru femei cu căptușeală, cu material exterior din aceeași țesătură, din bumbac sau fibre sintetice

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Sutiene și bustiere, țesute, tricotate sau croșetate

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Îmbrăcăminte pentru nou-născuți și accesorii vestimentare, mai puțin mănuși, mănuși fără degete și mănuși cu un deget din categoriile 10 și 87, ciorapi lungi, șosete scurte și șosete pentru nou-născuți, altele decât tricotate sau croșetate, din categoria 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Treninguri, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Salopete profesionale pentru bărbați sau băieți, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Șorțuri și salopete pentru femei sau fete și alte salopete profesionale, altele decât tricotate sau croșetate

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Combinezoane și costume de schi, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6211 20 00

78

Articole de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte de la categoriile 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 și 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Paltoane, jachete, blazere și alte articole de îmbrăcăminte, inclusiv combinezoane și costume de schi, tricotate sau croșetate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte enumerate la categoriile 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GRUPA III А

33

Țesături din fire de filamente sintetice, obținute din benzi sau forme similare, din polietilenă sau polipropilenă, cu o lățime de sub 3 m

 

 

5407 20 11

Saci și săculeți de tipul celor folosiți pentru ambalarea mărfurilor, altele decât cele tricotate sau croșetate, obținute din benzi sau forme similare

6305 32 196305 33 90

34

Țesături din fire de filamente sintetice, obținute din benzi sau forme similare, din polietilenă sau polipropilenă, cu o lățime de minimum 3 m

 

 

5407 20 19

35

Țesături din filamente sintetice, altele decât cele pentru anvelope pneumatice de la categoria 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Țesături din filamente artificiale, altele decât cele pentru anvelope pneumatice de la categoria 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Țesături din fibre sintetice discontinue

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Materiale sintetice tricotate sau croșetate, pentru perdele-rețea (perdele-tul)

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Perdele-rețea (perdele-tul), altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Perdele (inclusiv draperii, storuri de interior, draperii și cuverturi de pat și alte articole pentru mobilier), altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Fire din filamente sintetice continue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât firele netexturate, simple, nerăsucite sau având maximum 50 răsuciri/m

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Fire din fibre sintetice continue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5401 20 10

Fire din fibre sintetice: fire din filamente artificiale, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât firele simple de vâscoză nerăsucite sau având maximum 250 de răsuciri/m și firele simple netexturate din acetat de celuloză

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Fire din fibre sintetice: fire din fibre sintetice discontinue, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Lână de oaie sau miel cardată sau dărăcită sau alt păr fin de origine animală

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel (fire de lână) sau de păr de origine animală fin dărăcit, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală dărăcit, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală dărăcit, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Țesături din lână de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bumbac, cardat sau pieptănat

 

 

5203 00 00

53

Țesături tip gazeu din bumbac

 

 

5803 00 10

54

Fibre sintetice discontinue, inclusiv din deșeuri, cardate, pieptănate sau prelucrate altfel pentru filare

 

 

5507 00 00

55

Fibre sintetice discontinue, inclusiv deșeuri, cardate sau pieptănate sau prelucrate altfel pentru filare

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Fire din fibre sintetice discontinue (inclusiv din deșeuri), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Covoare, covorașe și carpete cu puncte înnodate, confecționate manual sau nu

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, altele decât covoarele din categoria 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais și similare) și articole similare și tapiserii cu acul (de exemplu cu punct mic, cu cruciulițe etc.), confecționate pe gherghef și alte articole similare confecționate manual

 

 

5805 00 00

61

Plușuri, țesături înguste (bolduc) cu urzeală și fără bătătură, asamblate cu adeziv, altele decât etichete și articole similare din categoria 62;

Țesături elastice și ornamente (netricotate sau croșetate), din materiale textile asamblate cu fir de cauciuc

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Fir tip „chenille” (inclusiv fir pufos tip „chenille”), firet (altul decât firet metalizat sau din păr de cal)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tuluri și materiale cu ochiuri înnodate; cu excepția celor țesute, tricotate sau croșetate, dantele (executate mecanic sau manual) sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etichete, ecusoane, alte articole din materiale textile similare, nebrodate sub formă de bucăți trese sau tăiate în bucăți țesute;

5807 10 105807 10 90

Șnururi și borduri decorative în bucăți; ciucuri, pompoane și articole similare

5808 10 005808 90 00

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Țesături tricotate sau croșetate din fibre sintetice conținând 5% sau mai mult din greutate fir elastometric și țesături tricotate sau croșetate conținând 5% sau mai mult din greutate fir cauciucat

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Dantele Raschel și materiale așa-zise cu „păr lung” din fibre sintetice

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Materiale tricotate sau croșetate, altele decât cele de la categoriile 38 A și 63, din lână, bumbac sau fibre sintetice

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Cuverturi și pleduri de voiaj, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GRUPA III B

10

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, tricotate sau croșetate

17 perechi

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Accesorii tricotate sau croșetate pentru îmbrăcăminte, altele decât cele pentru nou-născuți; textile de uz casnic de toate tipurile, tricotate sau croșetate; perdele (inclusiv draperii) și transperante, draperii și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare tricotate sau croșetate; pături și carpete de voaiaj, tricotate sau croșetate, alte articole tricotate sau croșetate, inclusiv părți de articole de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Dintre care: saci și pungi pentru ambalaj, făcute din fâșie de polietilenă sau polipropilenă

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Combinezoane și jupe pentru femei, tricotate sau croșetate

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Ciorapi de damă și colanți din fibre sintetice, având finețea firului simplu sub 67 decitex (6,7 tex)

30,4 perechi

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Ciorapi de damă din fibre sintetice

ex 6115 10 906115 96 91

72

Costume de baie din lână, bumbac sau din fibre sintetice

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Costume și compleuri pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi.

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Costume pentru bărbați sau băieți tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete și articole similare, altele decât cele tricotate sau croșetate, din bumbac, lână sau fibre sintetice

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Cravate, papioane și fulare-cravată, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice.

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Corsete, brâuri-chilot, cingători, portjartiere, bretele, jartiere și articole similare și părțile lor, tricotate sau croșetate sau nu

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Dresuri, șosete și șosete scurte netricotate sau croșetate; alte accesorii de îmbrăcăminte, părți din articole de îmbrăcăminte sau accesorii, altele decât pentru nou-născuți, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din fibre sintetice

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Corturi

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Saci și pungi, de tipul celor folosite pentru împachetarea mărfurilor, din țesătură, altele decât cele confecționate din benzi de polietilenă sau polipropilenă

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vată din materiale textile și articole din aceasta; fibre textile cu o lungime de maximum 5 mm (fire tunse de pe postav), noduri și nopeuri (butoni) din materiale textile

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Pâsle și articole din pâslă, impregnate sau îmbrăcate sau nu, altele decât acoperitoarele de podea

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Materiale nețesute și articole din materiale nețesute, impregnate sau nu, îmbrăcate, acoperite sau stratificate

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Plase cu ochiuri înnodate, din sfori, corzi sau frânghii și plase pentru pescuit, confecționate manual din fibre, sfoară, șnur sau frânghie

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Articole realizate din fire, sfori, frânghii, cabluri și corzi, cu excepția materialelor textile, a articolelor din materiale textile și a articolelor de la categoria 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Materiale textile cu strat de acoperire din cauciuc sau substanțe amilacee, de tipul celor utilizate la coperți exterioare pentru cărți și altele de acest fel; pânze de calc sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; pânze pregătite pentru pictură; vatir și țesături similare pentru confecționarea pălăriilor

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, decupat sau nu; acoperitoare de podea constând dintr-o îmbrăcare sau o acoperire aplicată pe un suport textil, decupate sau nu

5904 10 005904 90 00

Țesuturi cauciucate, altele decât tricotate sau croșetate, cu excepția celor pentru anvelope pneumatice

5906 10 005906 99 105906 99 90

Alte țesături impregnate sau îmbrăcate; pânze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri de ateliere sau utilizări similare, altele decât cele de la categoria 100

5907 00 00

100

Țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu derivați din celuloză sau din alte materiale plastice artificiale

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, altele decât cele din fibre sintetice

 

 

ex 5607 90 90

109

Prelate, vele pentru ambarcațiuni, tende și storuri de exterior

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Saltele pneumatice, țesute

 

 

6306 40 00

111

Articole de camping, țesute, altele decât saltelele pneumatice și corturile

 

 

6306 90 00

112

Alte articole confecționate, țesute, cu excepția celor de la categoriile 113 și 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Pânze groase pentru spălat podeaua, cârpe pentru vase sau pentru șters praful, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

6307 10 90

114

Țesături și articole de uz tehnic

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GRUPA IV

115

Fire din in sau din ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Țesături din in sau din ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Garnitură de masă, de toaletă și de bucătărie din in sau ramia, alta decât cea tricotată sau croșetată

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Perdele (inclusiv draperii), transperante, perdele și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare, netricotate sau croșetate, din in sau ramia

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Sfori, corzi și frânghii, împletite sau nu, din in sau ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Saci și săculeți de tipul celor folosiți pentru ambalarea mărfurilor, uzate, din in, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6305 90 00

123

Catifele, plușuri, țesături tip „Chenille", din in sau ramie, cu excepția catifelelor

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și voalete și articole similare, din in sau ramie, altele decât cele tricotate sau croșetate

ex 6214 90 00

GRUPA V

124

Fibre sintetice discontinue

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Fire sintetice de filament (continuu) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât din categoria 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale sintetice

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Fibre sintetice discontinue

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Fire din filamente artificiale (continue), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât cele din categoria 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale textile artificiale

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Păr aspru de origine animală, cardat sau dărăcit

 

 

5105 40 00

129

Fire din păr grosier de origine animală sau din păr de cal

 

 

5110 00 00

130 A

Fir de mătase, altul decât cel tors din resturi de mătase

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Fire de mătase, altele decât cele din categoria 130 A; catgut de viermi de mătase

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Fire din alte fibre textile vegetale

 

 

5308 90 90

132

Fir din hârtie

 

 

5308 90 50

133

Fire de cânepă

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Fire metalizate

 

 

5605 00 00

135

Țesături țesute din păr aspru de origine animală sau păr de cal

 

 

5113 00 00

136

Țesături din mătase sau din resturi de mătase

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Țesături plușate și țesături tip „chenille” și țesături înguste de mătase sau de resturi de mătase

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Țesături țesute din fibră de hârtie și alte fibre textile, altele decât ramia

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Țesături țesute din fir metalic sau metalizat

 

 

5809 00 00

140

Țesături textile tricotate sau croșetate, altele decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Pături și pleduri de voiaj din material textil, altul decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

 

 

ex 6301 90 90

142

Covoare și alte țesături textile pentru podele din sisal sau alte fibre din familia Agave sau din cânepă de Manila

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Pâslă din păr aspru de origine animală

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Sfoară, corzi, frânghie și cabluri, împletite sau nu, din cânepă comună sau cânepă de Manila

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Sfoară pentru legat sau îmbalotat pentru mașini agricole din sisal sau alte fibre din familia Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, din sisal sau alte fibre din familia Agave, altele decât produsele din categoria 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau răsucite, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de tort și material fibros garnetat, altele decât cardate sau dărăcite

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Fire de iută sau de alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Fir din fibră de nucă de cocos

 

 

5308 10 00

149

Țesături țesute din iută sau din alte fibre textile de bast cu lățime de cel puțin 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Materiale țesute din iută sau din alte fibre textile de bast cu lățime nu mai mare de 150 cm; saci și pungi pentru ambalaj din iută sau alte fibre textile de bast, altfel decât uzate

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Carpete din fibră de nucă de cocos

 

 

5702 20 00

151 B

Covoare și alte carpete din iută sau din alte fibre textile de bast, altfel decât scămoșate

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Postav realizat în război cu ace, din iută sau din alte fibre textile de bast, neimpregnat sau acoperit, altul decât pentru acoperit podeaua

 

 

5602 10 11

153

Saci și pungi pentru ambalaj, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

6305 10 10

154

Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire

 

 

5001 00 00

Mătase brută (nerăsucită)

5002 00 00

Resturi de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), resturi de fire și material fibros garnetat, necardat sau dărăcit

ex 5003 00 00

Lână necardată sau dărăcită

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Păr fin sau grosier de origine animală, necardat sau nepieptănat

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Resturi de lână sau de păr fin sau grosier de origine animală, inclusiv resturi de fire, cu excepția destrămăturii

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Material fibros garnetat din lână sau păr fin sau aspru de origine animală

5104 00 00

In, brut sau prelucrat, dar nefilat: câlți și resturi din in (inclusiv resturi din fire și destrămătură)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramia și alte fibre textile vegetale brute sau prelucrate, dar nefilate: câlți și resturi, altele decât fibră de cocos și cânepă comună

5305 00 00

Bumbac, necardat sau dărăcit

5201 00 105201 00 90

Resturi de bumbac (inclusiv resturi de tort și destrămătură)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Cânepă (Cannabis sativa L.), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi din cânepă (inclusiv resturi din fire și destrămătură)

5302 10 005302 90 00

Cânepă de Manila (Musa Textilis Nee), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de cânepă (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5305 00 00

Iută și alte fibre textile de bast (exclusiv in, cânepă și ramia), crudă sau prelucrată, dar nefilată: câlți și resturi de iută sau alte fibre textile din bast (inclusiv resturi de fire și destrămătură)

5303 10 005303 90 00

Ramia și alte fibre textile vegetale brute sau prelucrate, dar nefilate: câlți și resturi de cânepă (inclusiv resturi de fire și material fibros garnetat)

5305 00 00

156

Bluze și pulovere pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate din mătase sau resturi de mătase

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile 1-123 și 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Rochii, bluze și cămăși-bluze, netricotate sau croșetate, de mătase sau resturi de mătase

 

 

6204 49 106206 10 00

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și alte articole similare, netricotate sau croșetate, din mătase sau resturi de mătase

6214 10 00

Cravate, papioane și fulare-cravată din mătase sau resturi de mătase

6215 10 00

160

Batiste de mătase sau resturi de mătase

 

 

ex 6213 90 00

161

Articole de îmbrăcăminte netricotate sau necroșetate, altele decât cele din categoriile 1-123 și 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   ALTE PRODUSE TEXTILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1)

Codurile Nomenclaturii Combinate

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10”


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/57


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1323/2011 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2011

de stabilire a normelor privind gestionarea și distribuția de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2012, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului din 7 martie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import (1), în special articolul 17 alineatele (3) și (6) și articolul 21 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 517/94 a stabilit atribuirea de restricții cantitative la importurile anumitor produse textile originare din țări terțe pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

(2)

În conformitate cu regulamentul respectiv, este posibil, în anumite circumstanțe, să se folosească alte metode de atribuire, să se eșaloneze contingentele în tranșe sau să se rezerve o parte a unui anumit contingent exclusiv în cazul cererilor sprijinite de probe justificative ale rezultatelor importurilor anterioare.

(3)

Dispozițiile privind gestionarea contingentelor stabilite pentru 2012 ar trebui adoptate înainte de începerea anului contingentar, astfel încât continuitatea schimburilor comerciale să nu fie afectată în mod inutil.

(4)

Măsurile adoptate în anii precedenți, precum cele din Regulamentul (UE) nr. 1159/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de stabilire a normelor privind gestionarea și distribuția de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2011, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului (2) s-au dovedit a fi satisfăcătoare și, prin urmare, este indicată adoptarea unor norme similare pentru 2012.

(5)

Pentru a satisface un număr maxim de operatori, în limita posibilităților, este indicat ca metoda de atribuire pe baza principiului „primul venit, primul servit” să devină mai flexibilă prin stabilirea unui plafon maxim al cantităților care pot fi atribuite fiecărui operator prin această metodă.

(6)

Pentru garantarea unei anumite continuități a schimburilor comerciale și a unei administrări eficace a contingentelor, este indicat ca operatorilor să li se permită depunerea unei prime cereri de autorizare a importurilor pe anul 2012 pentru o cantitate echivalentă cu cea importată de aceștia în 2011.

(7)

Pentru o utilizare optimă a contingentelor, unui operator care a folosit cel puțin jumătate din totalul deja autorizat este indicat să i se permită depunerea unei cereri pentru o cantitate suplimentară, cu condiția disponibilității de cantități în contingente.

(8)

Pentru a se asigura o bună administrare, ar trebui ca autorizațiile de import să fie valabile nouă luni de la data eliberării, dar fără să depășească sfârșitul anului. Este indicat ca statele membre să elibereze licențe numai în urma notificării de către Comisie că există cantități disponibile și numai dacă un operator poate dovedi existența unui contract și, în absența unei dispoziții specifice contrare, poate certifica că nu a beneficiat deja, pentru categoriile și țările menționate, de o autorizație de import comunitară în conformitate cu prezentul regulament. Totuși, la cererea importatorilor, autoritățile naționale competente ar trebui autorizate să prelungească cu trei luni și cel mult până la 31 martie 2013 licențele care, la momentul depunerii cererii, au fost deja folosite pentru importul a cel puțin jumătate din cantitatea autorizată.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru textile instituit prin articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 517/94,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament are drept scop stabilirea de norme de gestionare a contingentelor cantitative aplicabile în 2012 la importul anumitor produse textile menționate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 517/94.

Articolul 2

Contingentele menționate la articolul 1 sunt atribuite conform ordinii cronologice de recepție de către Comisie a notificărilor statelor membre, corespunzătoare cererilor operatorilor individuali, pentru cantități care nu depășesc nivelul maxim pe operator stabilit în anexa I.

Totuși, limitele cantitative maxime nu se aplică operatorilor capabili să dovedească autorităților naționale competente că, la data primei lor cereri pentru 2012, în cazul anumitor categorii și anumitor țări terțe, au importat cantități superioare maximelor admise pentru fiecare categorie în baza licențelor de import care li s-au acordat pentru 2011.

Importurile pe care autoritățile competente le pot autoriza în cazul acestor operatori nu vor putea depăși cantitățile importate în 2011 din aceleași țări terțe și pentru aceleași categorii, în limita contingentelor disponibile.

Articolul 3

Orice importator care a utilizat cel puțin 50 % din cantitatea care i s-a atribuit în conformitate cu prezentul regulament poate depune o nouă cerere, pentru aceeași categorie și aceeași țară de origine, pentru cantități care nu depășesc limitele maxime stabilite în anexa I.

Articolul 4

(1)   Începând cu 9 ianuarie 2012 la ora 10, autoritățile naționale competente enumerate în anexa II pot notifica Comisia asupra cantităților cuprinse în cererile pentru autorizații de import.

Ora precizată în primul paragraf este ora Bruxelles-ului.

(2)   Autoritățile naționale competente eliberează autorizații numai în urma notificării din partea Comisiei, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 517/94, că există cantități disponibile pentru import.

Autorizațiile sunt eliberate numai dacă un operator:

(a)

demonstrează existența unui contract privind furnizarea mărfurilor; și

(b)

confirmă în scris că, în ceea ce privește categoriile și țările în cauză:

(i)

operatorul nu a beneficiat deja de o autorizație în conformitate cu prezentul regulament; sau

(ii)

operatorul a beneficiat de o autorizație în conformitate cu prezentul regulament, dar a folosit cel puțin 50 % din cantitatea alocată prin sus-numita autorizație.

(3)   Autorizațiile de import sunt valabile timp de nouă luni de la data eliberării, dar cel mult până la 31 decembrie 2012.

La cererea importatorului, autoritățile naționale competente pot, totuși, să prelungească cu trei luni valabilitatea autorizațiilor care, la data cererii, au fost utilizate în proporție de cel puțin 50 %. O astfel de prelungire nu trebuie să depășească în niciun caz data de 31 martie 2013.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 67, 10.3.1994, p. 1.

(2)  JO L 326, 10.12.2010, p. 25.


ANEXA I

Cantitățile maxime menționate la articolele 2 și 3

Țara în cauză

Categoria

Unitatea

Cantitatea maximă

Belarus

1

Kilograme

20 000

2

Kilograme

80 000

3

Kilograme

5 000

4

Bucăți

20 000

5

Bucăți

15 000

6

Bucăți

20 000

7

Bucăți

20 000

8

Bucăți

20 000

15

Bucăți

17 000

20

Kilograme

5 000

21

Bucăți

5 000

22

Kilograme

6 000

24

Bucăți

5 000

26/27

Bucăți

10 000

29

Bucăți

5 000

67

Kilograme

3 000

73

Bucăți

6 000

115

Kilograme

20 000

117

Kilograme

30 000

118

Kilograme

5 000

Coreea de Nord

1

Kilograme

10 000

2

Kilograme

10 000

3

Kilograme

10 000

4

Bucăți

10 000

5

Bucăți

10 000

6

Bucăți

10 000

7

Bucăți

10 000

8

Bucăți

10 000

9

Kilograme

10 000

12

Perechi

10 000

13

Bucăți

10 000

14

Bucăți

10 000

15

Bucăți

10 000

16

Bucăți

10 000

17

Bucăți

10 000

18

Kilograme

10 000

19

Bucăți

10 000

20

Kilograme

10 000

21

Bucăți

10 000

24

Bucăți

10 000

26

Bucăți

10 000

27

Bucăți

10 000

28

Bucăți

10 000

29

Bucăți

10 000

31

Bucăți

10 000

36

Kilograme

10 000

37

Kilograme

10 000

39

Kilograme

10 000

59

Kilograme

10 000

61

Kilograme

10 000

68

Kilograme

10 000

69

Bucăți

10 000

70

Perechi

10 000

73

Bucăți

10 000

74

Bucăți

10 000

75

Bucăți

10 000

76

Kilograme

10 000

77

Kilograme

5 000

78

Kilograme

5 000

83

Kilograme

10 000

87

Kilograme

8 000

109

Kilograme

10 000

117

Kilograme

10 000

118

Kilograme

10 000

142

Kilograme

10 000

151A

Kilograme

10 000

151B

Kilograme

10 000

161

Kilograme

10 000


ANEXA II

Lista birourilor de acordare de licență menționate la articolul 4

1.   Austria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgia

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Cipru

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Republica Cehă

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Danemarca

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Finlanda

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Franța

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Germania

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Grecia

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Ungaria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Irlanda

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Italia

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Letonia

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Lituania

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Luxemburg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Țările de Jos

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Polonia

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugalia

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   România

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovacia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Spania

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Suedia

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Regatul Unit

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/65


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1324/2011 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2011

de derogare, pentru anul 2012, de la Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 din 30 octombrie 2008 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (2), subcontingentul III pentru celelalte țări terțe se împarte în patru subperioade trimestriale, inclusiv subperioada 1, de la 1 ianuarie până la 31 martie, pentru o cantitate de 594 597 de tone, și subperioada 2, de la 1 aprilie până la 30 iunie, cuprinzând o cantitate de 594 597 de tone.

(2)

Având în vedere situația pieței, pentru a se asigura, în anul 2012, o aprovizionare fluidă a pieței Uniunii cu cerealele din subcontingentul III, este necesară unificarea subperioadelor 1 și 2 într-o singură subperioadă care să acopere cantitățile cumulate ale subperioadelor 1 și 2, respectiv 1 189 194 de tone.

(3)

În consecință, este necesar să se prevadă, pentru anul 2012, o derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1067/2008.

(4)

În vederea asigurării unei gestionări eficiente a procedurii de eliberare a licențelor de import începând cu 1 ianuarie 2012, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008, pentru anul 2012, subperioada 1 se extinde de la 1 ianuarie 2012 până la 30 iunie 2012, acoperind cantitatea de 1 189 194 de tone.

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008, pentru anul 2012, subperioada 2 se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică până la 30 iunie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 290, 31.10.2008, p. 3.


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/66


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1325/2011 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru pere, lămâi, mere și dovlecei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143 litera (b) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2) prevede monitorizarea importurilor produselor enumerate în anexa XVIII la respectivul regulament. Monitorizarea se efectuează în conformitate cu normele prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (3).

(2)

În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2008, 2009 și 2010, trebuie adaptate nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru pere, lămâi, mere și dovlecei.

(3)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANEXĂ

„ANEXA XVIII

TAXE DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL I SECȚIUNEA 2

Fără a aduce atingere regulilor pentru interpretarea Nomenclaturii combinate se consideră că descrierea mărfurilor are doar o valoare orientativă. Domeniul de aplicare al taxelor suplimentare este determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare al codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Perioadă de aplicare

Niveluri de declanșare (în tone)

78.0015

0702 00 00

Tomate

1 octombrie - 31 mai

481 762

78.0020

1 iunie - 30 septembrie

44 251

78.0065

0707 00 05

Castraveți

1 mai - 31 octombrie

92 229

78.0075

1 noiembrie - 30 aprilie

55 270

78.0085

0709 90 80

Anghinare

1 noiembrie - 30 iunie

11 620

78.0100

0709 90 70

Dovlecei

1 ianuarie - 31 decembrie

54 760

78.0110

0805 10 20

Portocale

1 decembrie - 31 mai

292 760

78.0120

0805 20 10

Clementine

1 noiembrie - sfârșitul lunii februarie

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și hibrizi similari de citrice

1 noiembrie - sfârșitul lunii februarie

99 128

78.0155

0805 50 10

Lămâi

1 iunie - 31 decembrie

340 920

78.0160

1 ianuarie - 31 mai

90 108

78.0170

0806 10 10

Struguri de masă

21 iulie - 20 noiembrie

80 588

78.0175

0808 10 80

Mere

1 ianuarie - 31 august

701 247

78.0180

1 septembrie - 31 decembrie

64 981

78.0220

0808 20 50

Pere

1 ianuarie - 30 aprilie

230 148

78.0235

1 iulie - 31 decembrie

35 573

78.0250

0809 10 00

Caise

1 iunie - 31 iulie

5 794

78.0265

0809 20 95

Cireșe, cu excepția vișinelor

21 mai - 10 august

30 783

78.0270

0809 30

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

11 iunie - 30 septembrie

5 613

78.0280

0809 40 05

Prune

11 iunie - 30 septembrie

10 293”


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/68


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1326/2011 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/70


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1327/2011 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2011

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 533/2007 al Comisiei din 14 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 533/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2012, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 533/2007 pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2012, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada 1.1.2012-31.3.2012

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/72


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1328/2011 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2011

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 539/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor și al ovalbuminelor (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 539/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011, pentru subperioada de la 1 ianuarie la 31 martie 2012, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2007 pentru subperioada de la 1 ianuarie la 31 martie 2012 se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 128, 16.5.2007, p. 19.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada de la 1.1.2012-31.3.2012

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/74


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1329/2011 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2011

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011 pentru subperioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 martie 2012 depășesc, pentru anumite contingente, cantitățile disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licență de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007, pentru subperioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 martie 2012, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 47.


ANEXĂ

Nr. grupă

Număr de ordine

Coeficientul de atribuire pentru cererile de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.1.2012-31.3.2012

(%)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/76


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1330/2011 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2011

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în cadrul Comunității a produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel (3), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2011, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2012, sunt superioare cantităților disponibile pentru licențele din cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4092. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1384/2007, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2012 se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 40.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada 1.1.2012-31.3.2012

(%)

IL1

09.4092

77,639751


DECIZII

17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/78


DECIZIA 2011/845/PESC A CONSILIULUI

din 16 decembrie 2011

privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29 și articolul 31 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 17 noiembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/694/PESC privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene (1), prin care se prelungea, pentru o nouă perioadă de 12 luni, valabilitatea permiselor naționale ale respectivelor persoane pentru intrarea și șederea pe teritoriul statelor membre menționate în Poziția comună 2002/400/PESC a Consiliului din 21 mai 2002 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene (2).

(2)

Pe baza unei evaluări a aplicării Poziției comune 2002/400/PESC, Consiliul consideră că este oportună prelungirea valabilității permiselor respective pentru o nouă perioadă de 12 luni,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre menționate la articolul 2 din Poziția comună 2002/400/PESC prelungesc, pentru o nouă perioadă de 12 luni, valabilitatea permiselor naționale de intrare și ședere eliberate în conformitate cu articolul 3 din respectiva poziție comună.

Articolul 2

Consiliul evaluează aplicarea Poziției comune 2002/400/PESC în termen de 6 luni de la adoptarea prezentei decizii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

T. NALEWAJK


(1)  JO L 303, 19.11.2010, p. 13.

(2)  JO L 138, 28.5.2002, p. 33.


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/79


DECIZIA ATALANTA/5/2011 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 16 decembrie 2011

de modificare a Deciziei ATALANTA/2/2009 a Comitetului politic și de securitate privind acceptarea contribuțiilor țărilor terțe la operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și a Deciziei ATALANTA/3/2009 a Comitetului politic și de securitate privind instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

(2011/846/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (1), în special articolul 10,

având în vedere Decizia Atalanta/2/2009 a Comitetului politic și de securitate (2) și Decizia Atalanta/3/2009 a Comitetului politic și de securitate (3), precum și addendumul la aceasta (4),

întrucât:

(1)

Comandantul operației UE a susținut o conferință privind generarea forțelor la 16 decembrie 2008.

(2)

În urma propunerii Serbiei de a contribui la operația Atalanta, a recomandării comandantului operației UE și a avizului Comitetului militar al Uniunii Europene (EUMC), contribuția din partea Serbiei ar trebui acceptată.

(3)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii care au implicații în domeniul apărării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 1 din Decizia Atalanta/2/2009 a Comitetului politic și de securitate se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Contribuțiile statelor terțe

Ca urmare a conferințelor privind generarea forțelor și efectivele, precum și a recomandărilor Comandantului operațiilor UE și ale Comitetului militar al Uniunii Europene, se acceptă contribuțiile din partea Norvegiei, Croației, Muntenegrului, Ucrainei și Serbiei la operația militară UE în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta).”.

Articolul 2

Anexa la Decizia Atalanta/3/2009 a Comitetului politic și de securitate se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

O. SKOOG


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 109, 30.4.2009, p. 52.

(3)  JO L 112, 6.5.2009, p. 9.

(4)  JO L 119, 14.5.2009, p. 40.


ANEXĂ

„ANEXĂ

LISTA STATELOR TERȚE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

Norvegia

Croația

Muntenegru

Ucraina

Serbia”


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/81


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/847/PESC A CONSILIULUI

din 16 decembrie 2011

privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2010/639/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Belarusului (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 25 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Belarus, ar trebui să fie incluse noi persoane în lista persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prezentate în anexa IIIA la Decizia 2010/639/PESC.

(3)

Anexa IIIA la Decizia 2010/639/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele care figurează în anexa la prezenta decizie se adaugă în lista prevăzută în anexa IIIA la Decizia 2010/639/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

T. NALEWAJK


(1)  JO L 280, 26.10.2010, p. 18.


ANEXĂ

Persoanele menționate la articolul 1

 

Nume

Transcriere din ortografia belarusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume

(ortografia belarusă)

Nume

(ortografia rusă)

Locul și data nașterii

Funcția

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich (Bondarenko Serghei Vladimirovici)

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresa: Departamentul justiției din administrația districtului Pervomaysky (Pervomaiski) Chornogo K. 5 biroul 417

Tel.: +375 17 2800264

Judecător la tribunalul districtual Pervomaiski din Minsk. La 24 noiembrie 2011 l-a condamnat pe Ales Byalyatski (Bialiațchi), unul dintre cei mai proeminenți apărători ai drepturilor omului, director al centrului belarus „Vyasna”pentru apărarea drepturilor omului, vicepreședinte al Federației Internaționale a Drepturilor Omului (FIDH). Procesul s-a desfășurat într-un mod care a reprezentat o încălcare evidentă a Codului de procedură penală.

Byalyatski (Bialiațchi) a activat în apărarea și oferirea de asistență celor care au suferit datorită represiunii care a urmat alegerilor din 19 decembrie 2010 și datorită acțiunilor severe întreprinse împotriva societății civile și a opoziției democratice.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresa: Departamentul justiției din administrația districtului Pervomaysky (Pervomaiski) Chornogo K. 5 biroul 417

Tel.: +375 17 2800264

Procuror la tribunalul districtual Pervomaiski din Minsk. S-a ocupat de procesul lui Ales Byalyatski (Bialiațchi), unul dintre cei mai proeminenți apărători ai drepturilor omului, director al centrului belarus „Vyasna”pentru apărarea drepturilor omului, vicepreședinte al Federației Internaționale a Drepturilor Omului (FIDH). Rechizitoriul prezentat de procuror în cadrul procesului a avut o motivație politică clară și iminentă și a constituit o încălcare evidentă a Codului de procedură penală.

Byalyatski (Bialiațchi) a activat în apărarea și oferirea de asistență celor care au suferit datorită represiunii care a urmat alegerilor din 19 decembrie 2010 și datorită acțiunilor severe întreprinse împotriva societății civile și a opoziției democratice.”


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/83


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/848/PESC A CONSILIULUI

din 16 decembrie 2011

privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2010/788/PESC a Consiliului din 20 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

La 20 decembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo.

(2)

La 12 octombrie și 28 noiembrie 2011, Comitetul Consiliului de Securitate, instituit în temeiul Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1533 (2004) cu privire la Republica Democratică Congo, a actualizat lista persoanelor și a entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Anexa la Decizia 2010/788/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele care figurează în anexa la prezenta decizie se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2010/788/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

T. NALEWAJK


(1)  JO L 336, 21.12.2010, p. 30.


ANEXĂ

Persoanele menționate la articolul 1

Nume

Alias

Data și locul nașterii

Informații de identificare

Motive

Data desemnării

Jamil MUKULU

Profesor Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Dată de naștere alternativă: 1 ianuarie 1964

Satul Ntoke,

ținutul Ntenjeru,

districtul Kayunga,

Uganda

Ugandez

Șeful Forțelor Democratice Aliate (FDA)

Comandant, Forțele Democratice Aliate

Potrivit unor informații din surse deschise și unor rapoarte oficiale, inclusiv rapoartele Grupului de experți al Comitetului pentru sancțiuni al CSONU privind RDC, Jamil Mukulu este liderul militar al Forțelor Democratice Aliate (FDA), grupare armată străină care își desfășoară activitatea în RDC și care se opune dezarmării și repatrierii sau relocării voluntare a combatanților FDA, astfel cum se menționează la punctul 4 litera (b) din Rezoluția 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Grupul de experți al Comitetului pentru sancțiuni al CSONU privind RDC a raportat că Jamil Mukulu a acordat sprijin material și s-a implicat în conducerea FDA, grupare armată care își desfășoară activitatea pe teritoriul RDC.

Potrivit mai multor surse, inclusiv conform Grupului de experți al Comitetului pentru sancțiuni al CSONU privind RDC, Jamil Mukulu a continuat, de asemenea, să exercite influență asupra politicilor, a acordat finanțare și a asigurat comanda și controlul în mod direct asupra activităților forțelor FDA pe teren, inclusiv prin supravegherea legăturilor cu rețelele teroriste internaționale.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

4 aprilie 1976

Teritoriul Walikale,

Republica Democratică Congo

Congolez

Comandant-șef, Nduma Defence of Congo, gruparea Mayi Mayi Sheka

Ntabo Ntaberi Sheka, comandant-șef al aripii politice a grupării Mayi Mayi Sheka, este liderul politic al unei grupări armate congoleze care se opune dezarmării, demobilizării sau reintegrării combatanților. Mayi Mayi Sheka este o grupare de miliție cu sediul în Congo, care își coordonează activitatea la bazele situate pe teritoriul Walikale din estul RDC.

Gruparea Mayi Mayi Sheka a desfășurat atacuri asupra unor mine din estul RDC, inclusiv prin preluarea minelor Bisiye și extorcarea populației locale.

Ntabo Ntaberi Sheka a comis totodată încălcări grave ale dreptului internațional, incluzând acte cu privire la copii. Ntabo Ntaberi Sheka a pregătit și a comandat o serie de atacuri pe teritoriul Walikale, în perioada 30 iulie-2 august 2010, în scopul pedepsirii populației locale acuzate de colaborare cu forțele guvernului congolez. În cursul atacurilor, au fost violați și răpiți copii, care au fost supuși la muncă forțată și unor tratamente crude, inumane sau degradante. De asemenea, gruparea de miliție Mayi Mayi Sheka recrutează prin forță băieți adolescenți și selectează copii în rândurile sale prin acțiuni de recrutare.

28.11.2011


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/85


DECIZIA EULEX/2/2011 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 16 decembrie 2011

privind prelungirea mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2011/849/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (2), EULEX KOSOVO, în special articolul 12 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul Acțiunii comune 2008/124/PESC, Comitetul politic și de securitate (COPS) este autorizat, în conformitate cu articolul 38 din tratat, să adopte deciziile pertinente în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice a misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX KOSOVO), inclusiv decizia de numire a unui șef de misiune.

(2)

La 8 iunie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/322/PESC (3), prin care durata misiunii EULEX KOSOVO a fost prelungită până la 14 iunie 2012.

(3)

Prin Decizia 2010/431/PESC (4), în urma unei propuneri a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR), COPS l-a numit pe dl Xavier BOUT DE MARNHAC în calitate de șef al misiunii EULEX KOSOVO cu începere de la 15 octombrie 2010.

(4)

Prin Decizia 2011/688/PESC (5), COPS a prelungit mandatul dlui Xavier BOUT DE MARNHAC în calitate de șef al misiunii EULEX KOSOVO până la 14 decembrie 2011.

(5)

La 9 decembrie 2011, ÎR a propus prelungirea mandatului dlui Xavier BOUT DE MARNHAC în calitate de șef al misiunii EULEX KOSOVO până la 14 iunie 2012,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandatul dlui Xavier BOUT DE MARNHAC în calitate de șef al misiunii EULEX KOSOVO se prelungește până la 14 iunie 2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta decizie se aplică de la 15 decembrie 2011.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2011.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

O. SKOOG


(1)  În conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1244 (1999).

(2)  JO L 42, 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 145, 11.6.2010, p. 13.

(4)  JO L 202, 4.8.2010, p. 10.

(5)  JO L 270, 15.10.2011, p. 32.


17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/86


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 12 decembrie 2011

de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător

[notificată cu numărul C(2011) 9068]

(2011/850/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător (1), în special articolul 5 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (2), în special articolul 28 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2004/107/CE prevede valori țintă care trebuie atinse până la o anumită dată, stabilește metode și criterii comune pentru evaluarea poluanților enumerați, stabilește informațiile care trebuie transmise Comisiei și oferă garanții conform cărora informațiile corespunzătoare privind nivelul concentrațiilor acestor poluanți sunt puse la dispoziția publicului. Această directivă impune adoptarea unor modalități detaliate de transmitere a informațiilor privind calitatea aerului înconjurător.

(2)

Directiva 2008/50/CE stabilește cadrul pentru evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător. Aceasta prevede că, în vederea raportării și a schimbului reciproc de informații privind calitatea aerului, este necesar să se stabilească informațiile privind calitatea aerului înconjurător și termenele în care statele membre trebuie să pună la dispoziție aceste informații. Directiva stipulează, de asemenea, că trebuie identificate metode de raționalizare a activităților de raportare și de schimb de astfel de informații.

(3)

Decizia 97/101/CE a Consiliului din 27 ianuarie 1997 de stabilire a unui schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre (3) enumeră informațiile privind calitatea aerului pe care statele membre trebuie să le prezinte în vederea schimbului reciproc.

(4)

Directiva 2008/50/CE stipulează că Decizia 97/101/CE trebuie abrogată începând cu sfârșitul celui de-al doilea an calendaristic care urmează intrării în vigoare a măsurilor de punere în aplicare cu privire la transmiterea informațiilor și raportare. În consecință, dispozițiile Deciziei 97/101/CE trebuie să se reflecte în prezenta decizie.

(5)

Domeniul de aplicare al prezentei decizii include raportarea anuală privind evaluarea calității aerului înconjurător și prezentarea informațiilor privind planurile și programele referitoare la valorile limită pentru anumiți poluanți în aerul înconjurător reglementate în prezent prin Decizia 2004/224/CE a Comisiei din 20 februarie 2004 de stabilire normelor de transmitere a informațiilor privind planurile sau programele solicitate în temeiul Directivei 96/62/CE a Consiliului în ceea ce privește valorile limită pentru anumiți poluanți în aerul înconjurător (4) și Decizia 2004/461/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a unui chestionar de utilizat pentru raportarea anuală privind evaluarea calității aerului înconjurător în conformitate cu Directivele 96/62/CE și 1999/30/CE ale Consiliului și cu Directivele 2000/69/CE și 2002/3/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (5). Prin urmare, din motive de claritate și coerență a legislației Uniunii, deciziile respective trebuie abrogate.

(6)

Comisia trebuie să elaboreze, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, o interfață de Internet denumită „portalul privind calitatea aerului înconjurător” (Ambient Air Quality Portal), prin intermediul căreia statele membre să pună la dispoziție informații privind calitatea aerului, iar publicul să aibă acces la informațiile de mediu puse la dispoziție de statele membre.

(7)

Pentru a raționaliza cantitatea de informații furnizate de statele membre, pentru a maximiza utilitatea unor astfel de informații și pentru a reduce sarcina administrativă, statele membre trebuie să aibă obligația de a pune la dispoziție informațiile în mod dtandardizat și într-un format prelucrabil automat. Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, trebuie să elaboreze un astfel de format standardizat prelucrabil electronic în conformitate cu cerințele Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (6). Este deosebit de importantă desfășurarea de către Comisie, inclusiv la nivel de experți a unor consultări adecvate cu ocazia lucrărilor sale pregătitoare.

(8)

Atunci când pun la dispoziție informații și pentru a reduce sarcina administrativă și potențialul de eroare, statele membre trebuie să utilizeze un instrument electronic bazat pe Internet, accesibil prin intermediul portalului privind calitatea aerului înconjurător. Instrumentul respectiv trebuie să fie utilizat pentru a verifica coerența informațiilor, calitatea datelor și pentru a agrega datele primare. În cazul în care prezenta decizie prevede că informațiile trebuie puse la dispoziție într-o formă agregată, instrumentul trebuie, prin urmare, să efectueze această agregare. Statele membre trebuie să fie în măsură să utilizeze acest instrument independent de activitatea de punere la dispoziția Comisiei a informațiilor privind calitatea aerului înconjurător pentru a îndeplini o obligație de raportare sau pentru a realiza schimbul de date privind calitatea aerului înconjurător.

(9)

Agenția Europeană de Mediu trebuie să sprijine Comisia, după caz, în ceea ce privește gestionarea portalului privind calitatea aerului înconjurător și dezvoltarea instrumentului în vederea asigurării coerenței informațiilor, calității datelor și agregării datelor primare. În special, Agenția Europeană de Mediu trebuie să sprijine Comisia în ceea ce privește monitorizarea depozitului de date, precum și analizarea îndeplinirii de către statele membre a obligațiilor care le revin în temeiul Directivelor 2004/107/CE și 2008/50/CE.

(10)

Pentru a înțelege mai bine impactul poluării atmosferice și pentru a elabora politici corespunzătoare, se impune ca statele membre și Comisia să colecteze informații actualizate privind calitatea aerului, să realizeze schimburi de astfel de informații și să le evalueze. Pentru a facilita gestionarea și compararea informațiilor actualizate privind calitatea aerului, ele ar trebui să fie puse la dispoziția Comisiei într-un format standardizat identic cu cel al datelor validate într-un interval de timp rezonabil începând cu data la care acesta a fost pus la dispoziția publicului.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind calitatea aerului înconjurător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește normele de punere în aplicare a Directivelor 2004/107/CE și 2008/50/CE în ceea ce privește:

(a)

obligațiile statelor membre de a prezenta rapoarte referitoare la evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător;

(b)

schimbul reciproc de informații între statele membre referitoare la rețele și stații, precum și datele de măsurare a calității aerului obținute de la stațiile selecționate de statele membre dintre stațiile existente să participe la schimbul reciproc de informații.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii și în completarea definițiilor prevăzute la articolul 2 din Directiva 2004/107/CE, la articolul 3 din Directiva 2007/2/CE, la articolul 2 și în anexa VII la Directiva 2008/50/CE, se aplică următoarele definiții:

1.

„stație” înseamnă un loc în care se fac măsurători sau se prelevează eșantioane din unul sau mai multe puncte de prelevare de pe același sit având o suprafață de aproximativ 100 m2;

2.

„rețea” înseamnă o structură organizațională care evaluează calitatea aerului înconjurător prin efectuarea de măsurători la una sau mai multe stații;

3.

„configurarea măsurătorii” înseamnă mijloacele tehnice utilizate pentru măsurarea unui poluant sau a unuia dintre compușii săi la o stație dată;

4.

„date de măsurare” înseamnă informații privind concentrația sau nivelul de depunere al unui anumit poluant, obținute prin măsurători;

5.

„date de modelare” înseamnă informații privind concentrația sau nivelul de depunere al unui anumit poluant, obținute prin simularea numerică a realității fizice;

6.

„date de estimare obiectivă” înseamnă informații privind concentrația sau nivelul de depunere al unui anumit poluant, obținute printr-o analiză la nivel de experți, eventual cu ajutorul unor instrumente statistice;

7.

„date primare” înseamnă informații privind concentrația sau nivelul de depunere al unui anumit poluant la rezoluția temporală cea mai ridicată avută în vedere în prezenta decizie;

8.

„date de evaluare primare actualizate” înseamnă date primare colectate cu o frecvență corespunzătoare metodei de evaluare a fiecărui poluant și puse la dispoziția publicului fără întârziere;

9.

„portalul privind calitatea aerului înconjurător” înseamnă o pagină web administrată de Comisie, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, prin intermediul căreia sunt furnizate informații referitoare la punerea în aplicare a prezentei decizii, inclusiv depozitul de date;

10.

„depozit de date” înseamnă un sistem de informații, conectat la portalul privind calitatea aerului înconjurător și gestionat de Agenția Europeană de Mediu, care conține informații referitoare la calitatea aerului înconjurător și date puse la dispoziție prin intermediul nodurilor de raportare și de schimb de informații naționale aflate sub controlul statelor membre;

11.

„tip de date” înseamnă un descriptor prin care date similare care urmează a fi utilizate în diferite scopuri sunt clasificate conform prevederilor din partea A a anexei II la prezenta decizie;

12.

„obiectiv de mediu” înseamnă un obiectiv referitor la calitatea aerului înconjurător care trebuie atins până la o anumită dată sau, în cazul în care este posibil, în cursul unei perioade date sau pe termen lung, conform Directivelor 2004/107/CE și 2008/50/CE.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND PROCESUL DE TRANSMITERE A INFORMAȚIILOR ȘI CONTROLUL DE CALITATE

Articolul 3

Portalul privind calitatea aerului înconjurător și depozitul de date

(1)   Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, înființează un depozit de date și îl face accesibil prin intermediul portalului privind calitatea aerului înconjurător (denumit în continuare „portalul”).

(2)   Statele membre pun la dispoziție în depozitul de date informațiile utilizate pentru raportarea și schimbul reciproc de informații, în conformitate cu articolul 5.

(3)   Agenția Europeană de Mediu administrează depozitul de date.

(4)   Publicul are acces gratuit la depozitul de date.

(5)   Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe persoane responsabile cu alimentarea în numele său a depozitului de date cu fiecare informație care face obiectul raportării sau al schimbului de informații. Numai persoanele desemnate pun la dispoziție informațiile care fac obiectul raportării sau al schimbului de informații.

(6)   Fiecare stat membru comunică Comisiei numele persoanei sau al persoanelor menționate la alineatul (5).

Articolul 4

Codificarea informațiilor

Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, pune la dispoziția statelor membre, pe portal, o descriere standard prelucrabilă automat a modului de codificare a informațiilor solicitate prin prezenta decizie.

Articolul 5

Procedura de punere la dispoziție a informațiilor

(1)   Statele membre pun la dispoziție în depozitul de date informațiile solicitate prin prezenta decizie, în conformitate cu cerințele privind datele prevăzute în partea A a anexei I. Aceste informații trebuie prelucrate automat de un instrument electronic.

(2)   Instrumentul la care se face referire la alineatul (1) este utilizat pentru a îndeplini următoarele funcții:

(a)

verificarea coerenței informațiilor care trebuie puse la dispoziție;

(b)

verificarea datelor primare sub raportul obiectivelor specifice de calitate a datelor indicate în anexa IV la Directiva 2004/107/CE și în anexa I la Directiva 2008/50/CE;

(c)

agregarea datelor primare, în conformitate cu normele stabilite în anexa I la prezenta decizie și în anexele VII și XI la Directiva 2008/50/CE.

(3)   Atunci când datele agregate sunt puse la dispoziție în conformitate cu articolele 6-14, acestea sunt generate de instrumentul menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

(4)   Comisia confirmă primirea informațiilor.

(5)   În cazul în care un stat membru dorește să actualizeze informațiile, acesta trebuie să descrie diferențele dintre informațiile actualizate și cele inițiale, precum și motivele actualizării, atunci când pun la dispoziție informațiile actualizate în depozitul de date.

Comisia confirmă primirea informațiilor actualizate. Ulterior acestei confirmări, informațiile actualizate sunt considerate informații oficiale.

CAPITOLUL III

PUNEREA LA DISPOZIȚIE A INFORMAȚIILOR DIN PARTEA STATELOR MEMBRE REFERITOARE LA CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR

Articolul 6

Zone și aglomerări

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile menționate în partea B a anexei II la prezenta decizie în ceea ce privește delimitarea și tipul zonelor și aglomerărilor stabilite conform articolului 3 din Directiva 2004/107/CE și articolului 4 din Directiva 2008/50/CE și în cazul cărora evaluarea și gestionarea calității aerului se realizează în anul calendaristic următor.

În ceea ce privește zonele și aglomerările supuse unei derogări sau unei prorogări în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/50/CE, informațiile puse la dispoziție trebuie să cuprindă o mențiune cu privire la derogarea sau prorogarea respectivă.

(2)   Statele membre pun informațiile menționate la alineatul (1) la dispoziția Comisiei cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic. Statele membre pot indica faptul că nu au survenit modificări ale informațiilor puse la dispoziție anterior.

(3)   Dacă se efectuează modificări ale delimitării și tipului de zone și aglomerări, statele membre informează Comisia în acest sens în termen de cel mult nouă luni de la sfârșitul anului calendaristic în care au fost efectuate modificările.

Articolul 7

Regimul de evaluare

(1)   În conformitate cu procedura la care se face referire la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile menționate în partea C a anexei II privind regimul de evaluare care trebuie aplicat în următorul an calendaristic pentru fiecare poluant din zonele și aglomerările individuale conform articolului 4 din Directiva 2004/107/CE și articolelor 5 și 9 din Directiva 2008/50/CE.

(2)   Statele membre pun informațiile menționate la alineatul (1) la dispoziția Comisiei cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic. Statele membre pot indica faptul că nu au survenit modificări ale informațiilor puse la dispoziție anterior.

Articolul 8

Metode pentru demonstrarea și scăderea depășirilor atribuibile surselor naturale sau tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timpul iernii

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile stabilite în partea D a anexei II privind metodele utilizate pentru demonstrarea și scăderea depășirilor atribuibile surselor naturale sau tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timpul iernii aplicate în zonele și aglomerările individuale conform articolelor 20 și 21 din Directiva 2008/50/CE.

(2)   Statele membre pun la dispoziția Comisiei informațiile menționate la alineatul (1) pentru un an calendaristic complet în termen de cel mult nouă luni de la încheierea fiecărui an calendaristic.

Articolul 9

Metode de evaluare

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile stabilite în partea D a anexei II privind calitatea și trasabilitatea metodelor de evaluare aplicate.

(2)   Statele membre pun la dispoziția Comisiei informațiile menționate la alineatul (1) pentru un an calendaristic complet în termen de cel mult nouă luni de la încheierea fiecărui an calendaristic.

(3)   În cazul în care, într-o anumită zonă sau aglomerare, este obligatoriu să se efectueze măsurători fixe în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/107/CE și cu articolele 6 și 9 și articolul 10 alineatul (6) din Directiva 2008/50/CE, aceste informații trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(a)

configurația măsurătorilor;

(b)

demonstrarea echivalenței în cazul în care se utilizează o metodă care nu face parte dintre metodele de referință;

(c)

amplasarea punctului de prelevare, descrierea și clasificarea acestuia;

(d)

documentația referitoare la calitatea datelor.

(4)   În cazul în care, într-o anumită zonă sau aglomerare, se efectuează măsurători orientative în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/107/CE și cu articolele 6, 9 și 10 alineatul (6) din Directiva 2008/50/CE, aceste informații trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(a)

metoda de măsurare aplicată;

(b)

punctele de prelevare și zona de acoperire;

(c)

metoda de validare;

(d)

documentația referitoare la calitatea datelor.

(5)   În cazul în care, într-o anumită zonă sau aglomerare, se aplică tehnici de modelare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/107/CE și cu articolele 6 și 9 din Directiva 2008/50/CE, aceste informații trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(a)

descrierea sistemului de modelare și a intrărilor sale;

(b)

validarea modelului prin măsurători;

(c)

zona de acoperire;

(d)

documentația referitoare la calitatea datelor.

(6)   În cazul în care, într-o anumită zonă sau aglomerare, se aplică o estimare obiectivă în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/107/CE și cu articolele 6 și 9 din Directiva 2008/50/CE, informațiile trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(a)

descrierea metodei de estimare;

(b)

documentația referitoare la calitatea datelor.

(7)   De asemenea, statele membre pun la dispoziție informațiile prevăzute în partea D a anexei II privind calitatea și trasabilitatea metodelor de evaluare aplicate, pentru rețelele și stațiile selecționate de statele membre în vederea schimbului reciproc de informații menționat la articolul 1 litera (b) pentru poluanții enumerați în partea B a anexei I și, după caz, pentru poluanții suplimentari enumerați în partea C a anexei I, precum și pentru poluanții suplimentari enumerați pe portal în acest scop. Alineatele (1)-(6) din prezentul articol se aplică informațiilor care fac obiectul schimbului de informații.

Articolul 10

Date de evaluare primare validate și date de evaluare primare actualizate

(1)   În conformitate cu procedura la care se face referire la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre trebuie să pună la dispoziție informațiile menționate în partea E a anexei II privind datele de evaluare primare validate pentru toate punctele de prelevare în care se colectează date de măsurare în scopul evaluării, astfel cum este indicat de statele membre în conformitate cu articolul 9 în ceea ce privește poluanții enumerați în părțile B și C ale anexei I.

În cazul în care, într-o anumită zonă sau aglomerare, se aplică tehnici de modelare, statele membre pun la dispoziție informațiile menționate în partea E a anexei II, la rezoluția temporală cea mai ridicată.

(2)   Datele de evaluare primare validate sunt puse la dispoziția Comisiei pentru un an calendaristic complet sub forma unor serii de timp complete în termen de cel mult nouă luni de la încheierea fiecărui an calendaristic.

(3)   În cazul în care statele membre fac uz de posibilitatea prevăzută la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2008/50/CE, acestea pun la dispoziție informații referitoare la cuantificarea contribuției din surse naturale, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE, sau din tratarea carosabilului cu nisip sau cu sare pe timpul iernii, în conformitate cu articolul 21 alineatele (1) și (2) din aceeași directivă.

Informațiile includ:

(a)

întinderea spațială a scăderii;

(b)

cantitatea de date de evaluare primare validate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol care pot fi atribuite surselor naturale sau tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timpul iernii;

(c)

rezultatele aplicării metodelor raportate în conformitate cu articolul 8.

(4)   De asemenea, statele membre pun la dispoziție informațiile prevăzute în partea E a anexei II privind datele de evaluare primare actualizate pentru rețelele și stațiile selecționate de statele membre cu scopul precis de a pune la dispoziția rețelelor și a stațiilor selecționate de statele membre a unor informații actualizate în vederea schimbului reciproc de informații menționat la articolul 1 litera (b) pentru poluanții enumerați în partea B a anexei I și, după caz, pentru poluanții suplimentari enumerați în partea C a anexei I, precum și pentru poluanții suplimentari enumerați pe portal în acest scop.

(5)   De asemenea, statele membre pun la dispoziție informațiile prevăzute în partea E a anexei II privind datele de evaluare primare validate pentru rețelele și stațiile selecționate de statele membre în vederea schimbului reciproc de informații menționat la articolul 1 litera (b) pentru poluanții enumerați în partea B a anexei I și, după caz, pentru poluanții suplimentari enumerați în partea C a anexei I, precum și pentru poluanții suplimentari enumerați pe portal în acest scop. Alineatele (2) și (3) din prezentul articol se aplică informațiilor care fac obiectul schimbului de informații.

(6)   Datele de evaluare primare actualizate în conformitate cu alineatul (4) sunt puse la dispoziția Comisiei cu titlu provizoriu, cu frecvența corespunzătoare fiecărei metode de evaluare a poluanților și într-un interval de timp rezonabil de la data la care datele au fost puse la dispoziția publicului, în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/50/CE, pentru poluanții prevăzuți în acest scop în partea B a anexei I la prezenta decizie.

Informațiile includ:

(a)

nivelurile de concentrație evaluate;

(b)

stadiul controlului calității.

(7)   Informațiile primare actualizate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (4) trebuie să fie compatibile cu informațiile puse la dispoziție în conformitate cu articolele 6, 7 și 9.

(8)   Statele membre pot actualiza datele de evaluare primare actualizate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (4) în urma unui control de calitate suplimentar. Informațiile actualizate înlocuiesc informațiile originale, iar statutul acestora trebuie indicat în mod clar.

Articolul 11

Date de evaluare agregate și validate

(1)   Instrumentul menționat la articolul 5 alineatul (1) generează informațiile prevăzute în partea F a anexei II privind datele de evaluare agregate și validate pe baza informațiilor puse la dispoziție de statele membre referitoare la datele de evaluare primare validate în conformitate cu articolul 10.

(2)   Pentru poluanții supuși unor cerințe de monitorizare obligatorii, informațiile generate de instrument constau în nivelurile de concentrație măsurate și agregate pentru toate punctele de prelevare despre care statele membre trebuie să pună la dispoziție informații în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) litera (c).

(3)   Pentru poluanții cu obiective de mediu prestabilite, informațiile generate de instrument constau în nivelurile de concentrație exprimate în parametrul asociat obiectivului de mediu definit în partea B a anexei I și includ:

(a)

media anuală, dacă se stabilește un obiectiv mediu anual sau o valoare limită medie anuală;

(b)

numărul total de ore de depășire, dacă se stabilește o valoare limită orară;

(c)

numărul total de zile de depășire, dacă se stabilește o valoare limită zilnică, sau percentila 90,4 pentru PM10 în special atunci când sunt aplicate măsurători aleatorii în locul măsurătorilor continue;

(d)

numărul total de zile de depășire, dacă se stabilește un obiectiv sau o valoare limită zilnică maximă calculată ca medie pe 8 ore;

(e)

valoarea AOT40, astfel cum este definită în partea A a anexei VII la Directiva 2008/50/CE, în cazul valorii-țintă pentru ozon necesară protejării vegetației;

(f)

indicatorul mediu de expunere, în cazul obiectivului de reducere a expunerii la PM2,5 și a obligației referitoare la concentrația expunerii.

Articolul 12

Atingerea obiectivelor de mediu

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile stabilite în partea G a anexei II privind atingerea obiectivelor de mediu stabilite prin Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția Comisiei pentru un an calendaristic complet în termen de cel mult nouă luni de la încheierea fiecărui an calendaristic.

Informațiile includ:

(a)