ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.329.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 329

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
13 decembrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1292/2011 al Comisiei din 9 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1293/2011 al Comisiei din 9 decembrie 2011 de interzicere a pescuitului de pește industrial în apele norvegiene din zona IV de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

3

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1294/2011 al Comisiei din 12 decembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

5

 

 

DECIZII

 

 

2011/827/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 30 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/77/UE privind acordarea de asistență financiară din partea Uniunii pentru Irlanda

7

 

 

2011/828/UE

 

*

Decizia Consiliului din 5 decembrie 2011 de numire a șase membri olandezi și a șase supleanți olandezi în cadrul Comitetului Regiunilor

9

 

 

2011/829/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune [notificată cu numărul C(2011) 9030]  ( 1 )

10

 

 

2011/830/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 decembrie 2011 privind țările beneficiare care îndeplinesc condițiile pentru regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe începând cu 1 ianuarie 2012, astfel cum prevede Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 9044]

19

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

13.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1292/2011 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (1) (denumit în continuare „Regulamentul IPA”), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (2) prevede norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului IPA.

(2)

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 718/2007 privind eligibilitatea cheltuielilor de exploatare ar trebui să fie aliniate la acordurile-cadru încheiate cu organizații internaționale.

(3)

În dispozițiile specifice referitoare la componenta transfrontalieră, clauza derogatorie pentru cheltuielile eligibile în ceea ce privește costurile de exploatare ar trebui să fie aliniată la componenta „asistență pentru tranziție și consolidarea instituțiilor”.

(4)

În dispozițiile specifice referitoare la componentele „dezvoltare a resurselor umane” și „dezvoltare rurală”, articolul 160 și articolul 188 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 stabilesc condițiile pentru plata prefinanțării componentelor respective. Având în vedere experiența acumulată în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor norme, valoarea prefinanțării plătite de Comisie țărilor care beneficiază de componentele „dezvoltare a resurselor umane” și „dezvoltare rurală” ar trebui să crească și aceste dispoziții ar trebui să fie aliniate la cele care reglementează prefinanțarea componentei „dezvoltare regională”.

(5)

Dispozițiile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului IPA,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 718/2007 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 34 alineatul (3), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

cheltuieli de exploatare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în temeiul acordurilor-cadru cu organizații internaționale;”.

2.

La articolul 89 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

„Cheltuieli de exploatare, inclusiv costuri de închiriere care se referă exclusiv la perioada de cofinanțare a operațiunii, pot fi considerate eligibile, de la caz la caz.”

3.

La articolul 160, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În afara dispozițiilor articolului 42, plățile de prefinanțare se ridică la 30 % din contribuția Uniunii Europene pentru ultimii trei ani de desfășurare a programului în cauză și se efectuează după ce condițiile prevăzute la articolul 42 alineatul (1) au fost îndeplinite. Atunci când este necesar, în ceea ce privește disponibilitatea angajamentului bugetar, prefinanțarea se poate efectua în două tranșe.”

4.

La articolul 160, alineatul (4) se elimină.

5.

La articolul 188, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În sensul acestei componente, plățile de prefinanțare se pot ridica la 30 % din contribuția Uniunii Europene pentru ultimii trei ani de desfășurare a programului în cauză. Sub rezerva disponibilității creditelor bugetare, prefinanțarea poate fi plătită în două sau mai multe tranșe.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 210, 31.7.2006, p. 82.

(2)  JO L 170, 29.6.2007, p. 1.


13.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 1293/2011 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2011

de interzicere a pescuitului de pește industrial în apele norvegiene din zona IV de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statelor membre menționate în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivele state membre au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statelor membre menționate în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave care arborează pavilionul statelor membre menționate în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivele state membre, se interzic începând cu data stabilită în anexă. După această dată, se interzice păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

81/T&Q

Stat membru

Uniunea Europeană – Toate statele membre

Stoc

I/F/04-N.

Specie

Pește industrial

Zonă

Apele norvegiene din zona IV

Dată

29.11.2011


13.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1294/2011 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 13 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

59,7

MA

61,1

TN

80,5

TR

99,6

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

170,1

TR

163,9

ZZ

167,0

0709 90 70

MA

40,8

TR

146,0

ZZ

93,4

0805 10 20

AR

38,9

BR

41,5

TR

51,8

ZA

55,2

ZZ

46,9

0805 20 10

MA

70,2

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

77,0

TR

78,2

ZZ

77,6

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

CN

71,1

US

118,2

ZA

80,2

ZZ

93,9

0808 20 50

CN

54,2

ZZ

54,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

13.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/7


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2011

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/77/UE privind acordarea de asistență financiară din partea Uniunii pentru Irlanda

(2011/827/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară (1), în special articolul 3 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La cererea Irlandei, Consiliul i-a acordat asistență financiară (Decizia de punere în aplicare 2011/77/UE (2)) pentru susținerea unui program solid de reforme economice și financiare vizând restabilirea încrederii, facilitarea revenirii economiei la o creștere sustenabilă și asigurarea stabilității financiare a Irlandei, a zonei euro și a Uniunii.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (9) din Decizia 2011/77/UE, Comisia a efectuat, împreună cu Fondul Monetar Internațional (FMI) și în colaborare cu Banca Centrală Europeană (BCE), a patra evaluare a progreselor înregistrate de autoritățile irlandeze în punerea în aplicare a măsurilor convenite, precum și a eficienței și a impactului social și economic al măsurilor respective.

(3)

Necesarul de capital neacoperit al Bank of Ireland a scăzut de la 500 milioane EUR la 350 milioane EUR datorită unor noi exerciții de gestionare a pasivelor și câștigurilor obținute prin încetarea contractelor de evitare a riscurilor aferente datoriei subordonate.

(4)

Autoritățile irlandeze au solicitat amânarea până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2012 a termenului în care trebuie elaborată legislația pentru întărirea cadrului de reglementare aplicabil sectorului cooperativelor de credit, astfel încât să poată fi efectuată o consultare aprofundată a părților interesate. Între timp, autoritățile vor lua măsuri pentru a remedia deficiențele cooperativelor de credit aflate în mare dificultate, protejând totodată depozitele pentru a asigura stabilitatea financiară.

(5)

Autoritățile irlandeze au solicitat amânarea până la sfârșitul primului trimestru din 2012 a termenului în care trebuie elaborată legislația avută în vedere privind responsabilitatea fiscală, care va transpune îmbunătățirile recente ale Pactului de stabilitate și creștere, astfel încât să poată fi purtate dezbateri aprofundate cu părțile interesate.

(6)

Ținând cont de aceste evoluții și considerații, Decizia de punere în aplicare 2011/77/UE ar trebui modificată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 3 din Decizia de punere în aplicare 2011/77/UE se modifică după cum urmează:

1.

La alineatul (7), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

recapitalizarea băncilor irlandeze până la sfârșitul lunii iulie 2011 (sub rezerva ajustărilor legate de vânzările de active prevăzute și de exercițiile de gestionare a pasivelor în cazul Irish Life & Permanent și Bank of Ireland), în conformitate cu concluziile PLAR (Prudential Liquidity Assessment Review) și PCAR (Prudential Capital Assessment Review) din 2011, astfel cum a anunțat Banca Centrală a Irlandei în data de 31 martie 2011. Pentru a permite o nouă repartizare a sarcinii, etapa finală de recapitalizare a Bank of Ireland de 0,35 miliarde EUR va fi încheiată până la sfârșitul anului 2011 și orice recapitalizare suplimentară a Irish Life & Permanent va fi încheiată în urma vânzării departamentului de asigurări;”.

2.

La alineatul (7), literele (e) și (p) se elimină.

3.

La alineatul (8) se adaugă următoarele litere:

„(d)

prezentarea în Parlamentul Irlandei (Oireachtas) a unor propuneri legislative cu scopul de a sprijini cooperativele de credit printr-un cadru de reglementare consolidat, care să includă cerințe de reglementare și de guvernanță mai eficiente;

(e)

adoptarea unor măsuri care să contribuie la credibilitatea strategiei bugetare și să consolideze cadrul bugetar. Irlanda adoptă și pune în aplicare regula bugetară conform căreia toate veniturile suplimentare neprevăzute obținute în perioada 2011-2015 vor fi alocate reducerii deficitului și a datoriei. Irlanda introduce un proiect de lege a responsabilității fiscale care să prevadă un cadru bugetar pe termen mediu cu plafoane de cheltuieli multianuale obligatorii în fiecare domeniu și reguli bugetare și să asigure independența Consiliului consultativ bugetar. Acest lucru se realizează ținând seama de reformelerevizuite privind guvernanța economică la nivelul Uniunii și pe baza reformelor deja puse în aplicare.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Irlandei.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 118, 12.5.2010, p. 1.

(2)  JO L 30, 4.2.2011, p. 34.


13.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/9


DECIZIA CONSILIULUI

din 5 decembrie 2011

de numire a șase membri olandezi și a șase supleanți olandezi în cadrul Comitetului Regiunilor

(2011/828/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului olandez,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Șase locuri de membri în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Sipke SWIERSTRA, domnului Léon FRISSEN, doamnei Rinske KRUISINGA, domnului Dick BUURSINK, doamnei Karla PEIJS și doamnei Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK. Patru locuri de supleanți au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului René VAN DIESSEN, domnului Sjoerd GALEMA, domnului Martin JAGER și domnului Joop BINNEKAMP. Două locuri de supleanți vor deveni vacante ca urmare a numirii domnului W.B.H.J. VAN DE DONK și a domnului Co VERDAAS în calitate de membri în cadrul Comitetului Regiunilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

(a)

în calitate de membri:

doamna A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, gedeputeerde (membru în cadrul Consiliului executiv) din provincia Flevoland;

domnul dr. J.C. (Co) VERDAAS, gedeputeerde (membru în cadrul Consiliului executiv) din provincia Gelderland;

domnul mr. P.G. (Piet) DE VEY MESTDAGH, gedeputeerde (membru în cadrul Consiliului executiv) din provincia Groningen;

domnul prof.dr. W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK, Commissaris van de Koningin (Queens Commissioner) provincia Noord-Brabant;

doamna W.H. (Hester) MAIJ, gedeputeerde (membru în cadrul Consiliului executiv) din provincia Overijssel;

domnul drs. R.E. (Ralph) DE VRIES, gedeputeerde (membru în cadrul Consiliului executiv) din provincia Utrecht;

și

(b)

în calitate de supleanți:

domnul H. (Henk) BRINK, gedeputeerde (membru în cadrul Consiliului executiv) din provincia Drenthe;

doamna S.A.E. (Sietske) POEPJES MAIJ, gedeputeerde (membru în cadrul Consiliului executiv) din provincia Fryslân;

domnul drs. Th.J.F.M. (Theo) BOVENS, Commissaris van de Koningin (Queens Commissioner) provincia Limburg;

doamna drs. E.M. (Elvira) SWEET, gedeputeerde (membru în cadrul Consiliului executiv) din provincia Noord-Holland;

domnul drs. B.J. (Ben) DE REU, gedeputeerde (membru în cadrul Consiliului executiv) din provincia Zeeland;

domnul mr. drs. R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE, gedeputeerde (membru în cadrul Consiliului executiv) din provincia Zuid-Holland.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

W. PAWLAK


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


13.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/10


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 8 decembrie 2011

de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

[notificată cu numărul C(2011) 9030]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/829/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/771/CE a Comisiei (2) armonizează condițiile tehnice în vederea utilizării spectrului de frecvențe pentru numeroase dispozitive cu rază mică de acțiune, inclusiv pentru aplicații cum ar fi alarmele, echipamentele pentru comunicații locale, dispozitivele pentru deschiderea ușilor, implanturile medicale și sistemele inteligente de transport. Dispozitivele cu rază mică de acțiune sunt în mod tipic produse destinate vânzării în masă și/sau portabile, care pot fi luate și folosite cu ușurință peste hotare; prin urmare, diferențele în ceea ce privește condițiile de acces la spectrul de frecvențe radio împiedică circulația liberă a acestora, cresc costurile de producție și creează riscuri de interferențe prejudiciabile cu alte aplicații și servicii radio.

(2)

Cu toate acestea, datorită modificărilor rapide ale tehnologiei și exigențelor societale, pot să apară noi aplicații pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune. Acestea necesită actualizări periodice ale condițiilor de armonizare a spectrului.

(3)

La 5 iulie 2006, Comisia a încredințat un mandat permanent Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT), în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, pentru a actualiza anexa la Decizia 2006/771/CE, ca răspuns la evoluțiile în materie de tehnologie și de piață în domeniul dispozitivelor cu rază mică de acțiune.

(4)

Deciziile 2008/432/CE (3), 2009/381/CE (4) și 2010/368/UE (5) ale Comisiei au modificat deja condițiile tehnice armonizate aplicabile dispozitivelor cu rază mică de acțiune prevăzute de Decizia 2006/771/CE, prin înlocuirea anexei la aceasta.

(5)

În raportul său din martie 2011 (6), prezentat în replică la mandatul menționat anterior, CEPT a recomandat Comisiei să modifice o serie de aspecte tehnice prezente în anexa la Decizia 2006/771/CE.

(6)

Prin urmare, anexa la Decizia 2006/771/CE trebuie modificată în consecință.

(7)

Echipamentele care funcționează în condițiile stabilite prin prezenta decizie trebuie să respecte, de asemenea, dispozițiile Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (7), pentru a se asigura o utilizare eficientă a spectrului radio și pentru a se evita interferențele prejudiciabile, demonstrând acest lucru fie prin respectarea standardelor armonizate, fie prin respectarea unor proceduri alternative de evaluare a conformității.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul radio,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2006/771/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Vicepreședinte


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 312, 11.11.2006, p. 66.

(3)  JO L 151, 11.6.2008, p. 49.

(4)  JO L 119, 14.5.2009, p. 32.

(5)  JO L 166, 1.7.2010, p. 33.

(6)  Raportul 38 al CEPT, RSCOM 11-17.

(7)  JO L 91, 7.4.1999, p. 10.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Benzi de frecvențe armonizate și parametri tehnici pentru dispozitive cu rază mică de acțiune

Tipul dispozitivului cu rază mică de acțiune

Banda de frecvențe (1)

Limita de putere a transmisiei/de intensitate a câmpului/de densitate a puterii (2)

Parametri suplimentari (reguli de formare a canalelor și/sau de acces și ocupare a canalelor) (3)

Alte restricții de utilizare (4)

Termen-limită de punere în aplicare

Dispozitive cu rază mică de acțiune nespecifice (5)

6 765-6 795 kHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 octombrie 2008

13,553-13,567 MHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 octombrie 2008

26,957-27,283 MHz

10 mW putere efectiv radiată (p.e.r.), care corespunde unei valori de 42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

Sunt excluse aplicațiile video.

1 iunie 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW p.e.r.

 

Sunt excluse aplicațiile video.

1 iunie 2007

433,050-434,040 (6) MHz

1 mW p.e.r.

și densitate de putere – 13dBm/10 kHz pentru lărgimea de bandă de modulație mai mare de 250 kHz

Aplicații vocale sunt permise în cazul utilizării unor tehnici avansate de atenuare.

Sunt excluse aplicațiile audio și video.

1 noiembrie 2010

10 mW p.e.r.

Limita ciclului de utilizare (7): 10 %

Sunt excluse aplicațiile audio analogice, altele decât cele vocale. Sunt excluse aplicațiile video analogice.

1 noiembrie 2010

434,040-434,790 (6) MHz

1 mW p.e.r.

și densitate de putere – 13dBm/10 kHz pentru lărgimea de bandă de modulație mai mare de 250 kHz

Aplicații vocale sunt permise în cazul unor tehnici avansate de atenuare.

Sunt excluse aplicațiile audio și video.

1 noiembrie 2010

10 mW p.e.r.

Limita ciclului de utilizare (7): 10 %

Sunt excluse aplicațiile audio analogice, altele decât cele vocale. Sunt excluse aplicațiile video analogice.

1 noiembrie 2010

Limita ciclului de utilizare (7): 100 %, sub rezerva unui ecart între canale de până la 25 kHz.

Aplicații vocale sunt permise în cazul utilizării unor tehnici avansate de atenuare.

Sunt excluse aplicațiile audio și video.

1 noiembrie 2010

Dispozitive cu rază mică de acțiune, nespecifice (cont.)

863,000-865,000 MHz

25 mW p.e.r.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE. Ca alternativă, poate fi utilizată și o limită a ciclului de utilizare (7) de 0,1 %.

Sunt excluse aplicațiile audio analogice, altele decât cele vocale. Sunt excluse aplicațiile video analogice.

1 noiembrie 2010

865,000-868,000 MHz

25 mW p.e.r.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE. Ca alternativă, poate fi utilizată și o limită a ciclului de utilizare (7) de 1 %.

Sunt excluse aplicațiile audio analogice, altele decât cele vocale. Sunt excluse aplicațiile video analogice.

1 noiembrie 2010

868,000-868,600 MHz

25 mW p.e.r.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE. Ca alternativă, poate fi utilizată și o limită a ciclului de utilizare (7) de 1 %.

Sunt excluse aplicațiile video analogice.

1 noiembrie 2010

868,700-869,200 MHz

25 mW p.e.r.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE. Ca alternativă, poate fi utilizat și o limită a ciclului de utilizare (7) de 0,1 %.

Sunt excluse aplicațiile video analogice.

1 noiembrie 2010

869,400-869,650 (6) MHz

500 mW p.e.r.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE. Ca alternativă, poate fi utilizată și o limită a ciclului de utilizare (7) de 10 %.

Ecartul între canale trebuie să fie de 25 kHz, dar întreaga bandă poate să fie folosită, de asemenea, ca un singur canal pentru transmisiuni de date de mare viteză.

Sunt excluse aplicațiile video analogice.

1 noiembrie 2010

25 mW p.e.r.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE. Ca alternativă, poate fi utilizat și o limită a ciclului de utilizare (7) de 0,1 %.

Sunt excluse aplicațiile audio analogice, altele decât cele vocale. Sunt excluse aplicațiile video analogice.

1 noiembrie 2010

Dispozitive cu rază mică de acțiune, nespecifice (cont.)

869,700-870,000 (6) MHz

5 mW p.e.r.

Aplicații vocale sunt permise în cazul unor tehnici avansate de atenuare.

Sunt excluse aplicațiile audio și video.

1 iunie 2007

25 mW p.e.r.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE. Ca alternativă, poate fi utilizată și o limită a ciclului de utilizare (7) de 1 %.

Sunt excluse aplicațiile audio analogice, altele decât cele vocale. Sunt excluse aplicațiile video analogice.

1 noiembrie 2010

2 400-2 483,5 MHz

10 mW putere echivalentă izotropic radiată (p.e.i.r.)

 

 

1 iunie 2007

5 725–5 875 MHz

25 mW p.e.i.r.

 

 

1 iunie 2007

24,150-24,250 GHz

100 mW p.e.i.r.

 

 

1 octombrie 2008

61,0-61,5 GHz

100 mW p.e.i.r.

 

 

1 octombrie 2008

122-123 GHz

100 mW p.e.i.r.

 

 

1 iunie 2012

244-246 GHz

100 mW p.e.i.r.

 

 

1 iunie 2012

Sisteme de transmisie a datelor de bandă largă

2 400–2 483,5 MHz

100 mW p.e.i.r.

și o densitate de p.e.i.r. de 100 mW/100 kHz p.e.i.r. atunci când se utilizează modulația cu salt de frecvență; se aplică o densitate a p.e.i.r. de 10 mW MHz atunci când se utilizează alte tipuri de modulație

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE.

 

1 noiembrie 2009

57,0-66,0 GHz

40 dBm p.e.i.r.

și o densitate de p.e.i.r. de 13 dBm/MHz

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE.

Sunt excluse instalațiile fixe de exterior.

1 noiembrie 2010

Sisteme de alarmă

868,600-868,700 MHz

10 mW p.e.r.

Ecart între canale: 25 kHz

Întreaga bandă de frecvențe poate să fie, de asemenea, folosită ca un singur canal pentru transmisiuni de date de mare viteză.

Limita ciclului de utilizare (7): 1,0 %

 

1 octombrie 2008

869,250-869,300 MHz

10 mW p.e.r.

Ecart între canale: 25 kHz

Limita ciclului de utilizare (7): 0,1 %

 

1 iunie 2007

869,300-869,400 MHz

10 mW p.e.r.

Ecart între canale: 25 kHz

Limita ciclului de utilizare (7): 1,0 %

 

1 octombrie 2008

869,650-869,700 MHz

25 mW p.e.r.

Ecart între canale: 25 kHz

Limita ciclului de utilizare (7): 10 %

 

1 iunie 2007

Sisteme de alarmă socială (8)

869,200-869,250 MHz

10 mW p.e.r.

Ecart între canale: 25 kHz

Limita ciclului de utilizare (7): 0,1 %

 

1 iunie 2007

Aplicații inductive (9)

9,000-59,750 kHz

72 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 noiembrie 2010

59,750-60,250 kHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2007

60,250-74,750 kHz

72 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2012

74,750-75,250 kHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2012

75,250-77,250 kHz

72 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2012

77,250-77,750 kHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2012

77,750-90 kHz

72 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2012

90-119 kHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2012

119-128,6 kHz

66 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2012

128,6-129,6 kHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2012

129,6-135 kHz

66 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2012

135-140 kHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2012

140-148,5 kHz

37,7 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 octombrie 2008

148,5-5 000 kHz

În benzile specifice menționate mai jos, se aplică valori mai mari ale intensității câmpului și restricții suplimentare de utilizare:

– 15 dBμA/m la 10 metri în orice lărgime de bandă de 10 kHz

În plus, intensitatea totală a câmpului este de – 5 dΒμΑ/m la 10 m pentru sistemele care funcționează în lărgimi de bandă mai mari de 10 kHz

 

 

1 octombrie 2008

Aplicații inductive (cont.)

400-600 kHz

– 8 dΒμΑ/m la 10 metri

 

Acest set de condiții de utilizare se aplică exclusiv în cazul RFID (10).

1 octombrie 2008

3 155–3 400 kHz

13,5 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 octombrie 2008

5 000–30 000 kHz

În benzile specifice menționate mai jos, se aplică valori mai mari ale intensității câmpului și restricții suplimentare de utilizare:

– 20 dBμA/m la 10 metri în orice lărgime de bandă de 10 kHz

În plus, intensitatea totală a câmpului este de – 5 dΒμΑ/m la 10 m pentru sistemele care funcționează în lărgimi de bandă mai mari de 10 kHz

 

 

1 octombrie 2008

6 765–6 795 kHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2007

7 400–8 800 kHz

9 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 octombrie 2008

10 200-11 000 kHz

9 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 octombrie 2008

13 553-13 567 kHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 iunie 2007

60 dΒμΑ/m la 10 metri

 

Acest set de condiții de utilizare se aplică exclusiv în cazul RFID (10) și EAS (11).

1 octombrie 2008

26 957-27 283 kHz

42 dΒμΑ/m la 10 metri

 

 

1 octombrie 2008

Implanturi medicale active (12)

9-315 kHz

30 dBμA/m la 10m

Limita ciclului de utilizare (7): 10 %

 

1 octombrie 2008

30,0-37,5 MHz

1 mW p.e.r.

Limita ciclului de utilizare (7): 10 %

Acest set de condiții de utilizare se aplică exclusiv membranelor medicale implantabile de putere ultramică utilizate pentru măsurarea tensiunii arteriale.

1 noiembrie 2010

402-405 MHz

25 μW p.e.r.

Ecart între canale: 25 kHz

Emițătorii individuali pot combina canalele alăturate pentru a crește lărgimea de bandă până la 300 kHz.

Pot fi utilizate alte tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor, inclusiv lărgimi de bandă mai mari de 300 kHz, cu condiția să ofere o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE, pentru a garanta o funcționare compatibilă cu alți utilizatori și în special cu radiosondele meteorologice.

 

1 noiembrie 2009

Implanturi medicale active și periferice asociate (13)

401-402 MHz

25 μW p.e.r.

Ecart între canale: 25 kHz

Emițătorii individuali pot combina canalele alăturate pentru a crește lărgimea de bandă până la 100 kHz.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE. Ca alternativă, poate fi utilizată și o limită a ciclului de utilizare (7) de 0,1 %.

 

1 noiembrie 2010

405-406 MHz

25 μW p.e.r.

Ecart între canale: 25 kHz

Emițătorii individuali pot combina canalele alăturate pentru a crește lărgimea de bandă până la 100 kHz.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE. Ca alternativă, poate fi utilizată și o limită a ciclului de utilizare (7) de 0,1 %.

 

1 noiembrie 2010

Dispozitive implantabile pentru animale (14)

315-600 kHz

– 5 dΒμΑ/m la 10 m

Limita ciclului de utilizare (7): 10 %

 

1 noiembrie 2010

12,5-20,0 MHz

– 7 dΒμΑ/m la 10 m într-o lărgime de bandă de 10 kHz

Limita ciclului de utilizare (7): 10 %

Acest set de condiții de utilizare se aplică exclusiv aplicațiilor de interior.

1 noiembrie 2010

Emițătoare FM de mică putere (15)

87,5-108,0 MHz

50 mW p.e.r.

Ecart între canale de până la 200 kHz

 

1 noiembrie 2010

Aplicații audio pe suport radio (16)

863-865 MHz

10 mW p.e.r.

 

 

1 noiembrie 2010

Aplicații de radiodeterminare (17)

2 400-2 483,5 MHz

25 mW p.e.i.r.

 

 

1 noiembrie 2009

17,1-17,3 GHz

26 dBm p.e.i.r.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE.

Acest set de condiții de utilizare se aplică exclusiv sistemelor la sol.

1 noiembrie 2009

Traductoare radar de nivel pentru rezervoare (18)

4,5-7,0 GHz

24 dBm p.e.i.r. (19)

 

 

1 noiembrie 2009

8,5-10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1 noiembrie 2009

24,05-27,0 GHz

43 dBm p.e.i.r. (19)

 

 

1 noiembrie 2009

57,0-64,0 GHz

43 dBm p.e.i.r. (19)

 

 

1 noiembrie 2009

75,0-85,0 GHz

43 dBm p.e.i.r. (19)

 

 

1 noiembrie 2009

Controlul modelelor (20)

26 990-27 000 kHz

100 mW p.e.r.

 

 

1 noiembrie 2009

27 040-27 050 kHz

100 mW p.e.r.

 

 

1 noiembrie 2009

27 090-27 100 kHz

100 mW p.e.r.

 

 

1 noiembrie 2009

27 140-27 150 kHz

100 mW p.e.r.

 

 

1 noiembrie 2009

27 190-27 200 kHz

100 mW p.e.r.

 

 

1 noiembrie 2009

Identificare prin radiofrecvență (RFID)

2 446-2 454 MHz

500 mW p.e.i.r.

 

 

1 iunie 2012

Telematică pentru transportul și traficul rutier

24,050-24,075 GHz

100 mW p.e.i.r.

 

 

1 iunie 2012

24,075-24,150 GHz

0,1 mW p.e.i.r.

 

 

1 iunie 2012

24,075-24,150 GHz

100 mW p.e.i.r.

Trebuie să fie utilizate tehnici de acces la spectrul radio și de atenuare a interferențelor care prevăd o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE.

Limitele timpului de așteptare și plaja modulării de frecvență se aplică în conformitate cu standardele armonizate.

Acest set de condiții de utilizare se aplică doar radarelor pentru autovehicule.

1 iunie 2012

24,150-24,250 GHz

100 mW p.e.i.r.

 

 

1 iunie 2012

63-64 GHz

40 dBm p.e.i.r.

 

Acest set de condiții de utilizare se aplică doar sistemelor bazate pe comunicarea vehicul-vehicul, vehicul-infrastructură și infrastructură-vehicul.

1 iunie 2012

76,0-77,0 GHz

55 dBm p.e.i.r. de vârf și

50 dBm p.e.i.r. medie și

23,5 dBm p.e.i.r. medie pentru radarele cu impuls

 

Acest set de condiții de utilizare se aplică exclusiv sistemelor pentru vehicule și infrastructuri terestre.

1 noiembrie 2010


(1)  Statele membre trebuie să permită utilizarea benzilor de frecvențe adiacente indicate în acest tabel ca bandă monofrecvență, în cazul în care sunt respectate condițiile specifice fiecărei benzi de frecvențe adiacente.

(2)  Statele membre trebuie să permită utilizarea spectrului de frecvențe radio până la atingerea valorilor puterii transmisiei, intensității câmpului sau de densitate a puterii indicate în acest tabel. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Decizia 2006/771/CE, statele membre pot impune condiții mai puțin restrictive, cu alte cuvinte pot permite utilizarea spectrului radio la valori mai mari de putere a transmisiei, de intensitate a câmpului sau de densitate a puterii.

(3)  Statele membre pot să impună doar acești „parametri suplimentari (regulile de formare a canalelor și/sau de acces și ocupare a canalelor)”, însă nu pot adăuga alți parametri sau alte cerințe în materie de acces la spectrul radio și de atenuare. Condiții mai puțin restrictive în sensul articolului 3 alineatul (3) din Decizia 2006/771/CE înseamnă că statele membre pot omite complet „parametrii suplimentari (regulile de formare a canalelor și/sau de acces și ocupare a canalelor)” dintr-o anumită rubrică sau pot permite utilizarea unor valori mai mari.

(4)  Statele membre pot doar să impună aceste „alte restricții de utilizare”, însă nu pot adăuga restricții de utilizare suplimentare. Întrucât pot fi impuse condiții mai puțin restrictive în sensul articolului 3 alineatul (3) din Decizia 2006/771/CE, statele membre pot omite aceste restricții, parțial sau în totalitate.

(5)  Această categorie este disponibilă pentru orice tip de aplicație care îndeplinește condițiile tehnice (printre utilizările tipice se numără telemetria, telecomanda, alarmele, datele în general și alte aplicații similare).

(6)  Pentru această bandă de frecvențe, statele membre trebuie să facă posibile toate seturile alternative de condiții de utilizare.

(7)  „Ciclu de utilizare” înseamnă raportul de timp în care echipamentul este activ și emite, pe durata oricărei perioade de o oră. Condiții mai puțin restrictive în sensul articolului 3 alineatul (3) din Decizia 2006/771/CE înseamnă că statele membre pot permite utilizarea unor valori mai mari pentru „ciclul de utilizare”.

(8)  Dispozitivele de alarmă socială sunt folosite pentru a ajuta persoanele în vârstă sau cu handicap aflate în situații de urgență.

(9)  Această categorie include, de exemplu, dispozitive pentru imobilizarea vehiculelor, identificarea animalelor, sistemele de alarmare, detectarea cablurilor, gestionarea deșeurilor, identificarea persoanelor, legături vocale prin radio, controlul accesului, senzori de proximitate, sisteme antifurt, inclusiv sisteme antifurt cu inducție prin radiofrecvență, transferul de date către dispozitive portabile, identificarea automată a obiectelor, sisteme radio de control și taxare automată a utilizării infrastructurii rutiere.

(10)  Această categorie include aplicațiile inductive utilizate în identificarea prin radiofrecvență (RFID).

(11)  Această categorie include aplicațiile inductive utilizate în supravegherea electronică a obiectelor (EAS).

(12)  Această categorie include partea radio a dispozitivelor medicale implantabile active, astfel cum sunt definite în Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile (JO L 189, 20.7.1990, p. 17).

(13)  Această categorie include sistemele proiectate special în scopul asigurării comunicării digitale neverbale între implanturi medicale active, așa cum sunt definite la nota de subsol 19, și/sau dispozitive purtate pe corp și alte dispozitive plasate în afara corpului utilizate pentru transferul de informații fiziologice fără caracter urgent despre pacient.

(14)  Această categorie include dispozitivele de transmisie plasate în corpul unui animal în scopul stabilirii diagnosticului și/sau pentru administrarea unui tratament terapeutic.

(15)  Această categorie include aplicațiile care conectează dispozitivele audio portabile, inclusiv telefoanele mobile, și aparatura audiovizuală din mașină sau de la domiciliu.

(16)  Aplicații pentru dispozitive audio pe suport radio, incluzând: microfoane pe suport radio; difuzoare fără fir; căști fără fir; căști fără fir pentru uz portabil, de exemplu: dispozitive de citire a CD-urilor, a casetelor sau dispozitive radio aflate asupra unei persoane; căști fără fir destinate utilizării într-un vehicul, de exemplu: pentru utilizare împreună cu un radio sau un telefon mobil etc.; căști intraauriculare și microfoane fără fir destinate utilizării în cadrul concertelor sau al altor spectacole scenice.

(17)  Această categorie include aplicațiile utilizate pentru a determina poziția, viteza și/sau alte caracteristici ale unui obiect sau pentru a obține informații referitoare la acești parametri.

(18)  Traductoarele radar de nivel pentru rezervoare reprezintă o categorie specifică de aplicații de radiodeterminare, utilizate pentru a măsura nivelul substanței în rezervor și instalate în rezervoare metalice sau din beton armat sau în structuri similare realizate din materiale care prezintă caracteristici de atenuare comparabile. Scopul rezervorului este de a conține o substanță.

(19)  Limita de putere se aplică în interiorul unui rezervor închis și corespunde unei densități spectrale de – 41,3 dBm/MHz p.e.i.r. în exteriorul unui rezervor de încercare de 500 de litri.

(20)  Această categorie cuprinde aplicațiile utilizate pentru a controla traiectoria modelelor (în special vehicule în miniatură) în aer, pe pământ, pe suprafața apei sau în apă.”


13.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 9 decembrie 2011

privind țările beneficiare care îndeplinesc condițiile pentru regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe începând cu 1 ianuarie 2012, astfel cum prevede Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului

[notificată cu numărul C(2011) 9044]

(2011/830/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei (1), în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât

(1)

Regulamentul (UE) nr. 512/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (2) a prelungit aplicarea Regulamentului (CE) nr. 732/2008 până la 31 decembrie 2013 sau până la o dată prevăzută de un regulament ulterior, luându-se în considerare acea dată care este mai apropiată.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008 prevede acordarea unui regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe țărilor în curs de dezvoltare care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolele 8 și 9.

(3)

Orice țară în curs de dezvoltare care dorește să beneficieze de regimul special de încurajare de la 1 ianuarie 2012 a trebuit să depună o cerere în acest sens până la 31 octombrie 2011, însoțită de informații cuprinzătoare cu privire la ratificarea convențiilor relevante, la legislația și măsurile de punere în aplicare efectivă a dispozițiilor convențiilor și la angajamentul său de a accepta și de a respecta pe deplin mecanismele de monitorizare și reexaminare stabilite în convențiile relevante. Pentru a-i fi acordat regimul special de încurajare, țara solicitantă trebuie să fie, de asemenea, o țară vulnerabilă, astfel cum este definită la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008.

(4)

Înainte de 31 octombrie 2011, Comisia a primit din partea Republicii Capului Verde (denumită în continuare „Capul Verde”) o cerere de a beneficia de regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe începând cu 1 ianuarie 2012.

(5)

Cererea a fost examinată în conformitate cu dispozițiile articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008.

(6)

Examinarea a arătat că Republica Capului Verde îndeplinește toate condițiile necesare prevăzute la articolele 8 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 732/2008. În consecință, regimul special de încurajare ar trebui acordat Capului Verde pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2013 sau până la o dată prevăzută de un regulament ulterior, luându-se în considerare acea dată care este mai apropiată.

(7)

În temeiul articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008, prezenta decizie trebuie notificată Capului Verde.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru preferințe generalizate.

(9)

Prezenta decizie nu afectează statutul de beneficiar al regimului pentru nicio țară enumerată în Decizia 2008/938/CE a Comisiei din 9 decembrie 2008 privind lista cu țările beneficiare care îndeplinesc condițiile pentru un regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 (3), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/454/CE (4), și prin Decizia 2010/318/UE a Comisiei din 9 iunie 2010 privind țările beneficiare care îndeplinesc condițiile pentru un regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2010 și 31 decembrie 2011, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Republica Capului Verde beneficiază de regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2013 sau până la o dată prevăzută de un regulament ulterior, luându-se în considerare acea dată care este mai apropiată.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Capului Verde.

Adoptată la Bruxelles, 9 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Karel DE GUCHT

Membru al Comisiei


(1)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 145, 31.5.2011, p. 28.

(3)  JO L 334, 12.12.2008, p. 90.

(4)  JO L 149, 12.6.2009, p. 78.

(5)  JO L 142, 10.6.2010, p. 10.