ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.319.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 319

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
2 decembrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/780/UE

 

*

Decizia Consiliului din 28 noiembrie 2011 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XIII (Transporturi) la Acordul privind SEE

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2011 al Consiliului din 1 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1245/2011 al Consiliului din 1 decembrie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1246/2011 al Comisiei din 29 noiembrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Mantecados de Estepa (IGP)]

32

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2011 al Comisiei din 29 noiembrie 2011 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1248/2011 al Comisiei din 29 noiembrie 2011 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

37

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1249/2011 al Comisiei din 29 noiembrie 2011 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

39

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1250/2011 al Comisiei din 29 noiembrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IGP)]

41

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții ( 1 )

43

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1252/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de interzicere a pescuitului de pește-pescar în zona VII de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

45

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1253/2011 al Comisiei din 1 decembrie 2011 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1067/2008 și (CE) nr. 1064/2009 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare UE pentru importul de cereale provenite din țări terțe

47

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1254/2011 al Comisiei din 1 decembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

49

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2011/781/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia și Herțegovina (BiH)

51

 

*

Decizia 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei și de abrogare a Deciziei 2011/273/PESC

56

 

*

Decizia 2011/783/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

71

 

 

2011/784/UE

 

*

Decizia Comisiei din 25 august 2011 privind ajutorul de stat C 39/09 (ex N 385/09) – Letonia – Finanțarea publică a infrastructurii portuare din portul Ventspils [notificată cu numărul C(2011) 6043]  ( 1 )

92

 

 

2011/785/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante [notificată cu numărul C(2011) 7382]  ( 1 )

102

 

 

2011/786/UE

 

*

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2011 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru biciclete, biciclete pentru copii de vârstă mică și portbagaje pentru biciclete în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

106

 

 

2011/787/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 noiembrie 2011 de autorizare a statelor membre în vederea adoptării provizorii a unor măsuri urgente împotriva răspândirii Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. provenind din Egipt [notificată cu numărul C(2011) 8618]

112

 

 

2011/788/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2011/18)

116

 

 

2011/789/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2011 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities (BCE/2011/20)

117

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 noiembrie 2011

privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XIII (Transporturi) la Acordul privind SEE

(2011/780/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”) conține dispoziții și măsuri specifice privind transporturile.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (2) are ca obiectiv principal stabilirea și menținerea unui nivel unitar ridicat de siguranță a aviației civile în Uniune.

(3)

Activitățile Agenției Europene de Siguranță a Aviației pot avea o influență asupra nivelului siguranței aviației civile în Spațiul Economic European.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 216/2008 ar trebui încorporat în acord pentru a permite participarea deplină a statelor AELS în cadrul Agenției Europene de Siguranță a Aviației.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 abrogă Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 (3), care este încorporat în acord. Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 ar trebui, prin urmare, să fie abrogat în conformitate cu acordul.

(6)

Anexa XIII la acord ar trebui să fie modificată în consecință.

(7)

Uniunea ar trebui, prin urmare, să adopte, în cadrul Comitetului mixt al SEE, poziția prevăzută în proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea preconizată a anexei XIII (Transporturi) la acord are la bază proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SZUMILAS


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(3)  Regulamentul CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației (JO L 240, 7.9.2002, p. 1).


PROIECT DE

DECIZIA NR. …/2011 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din …

de modificare a anexei XIII (Transporturi) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European („acordul”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XIII la acord a fost modificată prin Decizia nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (2) are ca obiectiv principal stabilirea și menținerea unui nivel unitar ridicat de siguranță a aviației civile în Uniune.

(3)

Activitățile Agenției Europene de Siguranță a Aviației pot avea o influență asupra nivelului siguranței aviației civile în Spațiul Economic European.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 216/2008 ar trebui să fie încorporat în acord pentru a permite participarea deplină a statelor AELS în cadrul Agenției Europene de Siguranță a Aviației.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 abrogă Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3), care este încorporat în acord și care, prin urmare, ar trebui să fie abrogat în conformitate cu acordul,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa XIII la acord se modifică astfel cum se menționează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Textele în limbile islandeză și norvegiană ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la …, cu condiția să se fi efectuat toate notificările către Comitetul mixt al SEE, prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (4).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, ….

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii Comitetului mixt al SEE


(1)  JO L …

(2)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 240, 7.9.2002, p. 1.

(4)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]

Declarația statelor AELS la Decizia nr. … a Comitetului mixt al SEE privind încorporarea în acord a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE

„Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului se referă, printre altele, la competența de a impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu în domeniul siguranței aviației. Încorporarea regulamentului nu aduce atingere soluțiilor instituționale cu privire la viitoarelor acte care conferă prerogative de a impune sancțiuni.”

ANEXĂ

la Decizia nr. … a Comitetului mixt al SEE

Anexa XIII la acord se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 66a [Regulamentul (CEE) nr. 3922/91] și, respectiv, la punctul 66r (Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului), se adaugă următoarea liniuță:

„—

32008 R 0216: Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).”

2.

La punctul 68a (Directiva 91/670/CE a Consiliului) se adaugă următorul text:

„ , astfel cum a fost modificat prin:

32008 R 0216: Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).”

3.

Textul de la punctul 66n [Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului] se înlocuiește cu următorul text:

32008 R 0216: Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarele adaptări:

(a)

atunci când nu se prevede altfel în cele ce urmează și fără a aduce atingere dispozițiilor Protocolului 1 la acord, se consideră că noțiunea de «stat membru (state membre)» din regulament include și statele AELS, în plus față de semnificația acestora din regulament. Se aplică punctul 11 din Protocolul 1;

(b)

în ceea ce privește statele AELS, agenția acordă asistență, în măsura necesară și când este nevoie, Autorității AELS de Supraveghere sau Comitetului permanent, după caz, în exercitarea funcțiilor acestora. Agenția și Autoritatea AELS de Supraveghere sau Comitetul permanent, după caz, cooperează și fac schimb de informații, în măsura necesară și când este nevoie;

(c)

nicio dispoziție a prezentului regulament nu se interpretează astfel încât să se transfere agenției autoritatea de a acționa în numele statelor AELS în cadrul acordurilor internaționale, în alte scopuri decât pentru a le sprijini în îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul acestor acorduri;

(d)

articolul 12 se modifică după cum urmează:

(i)

la alineatul (1), după termenul «Comunitate» se introduc cuvintele «sau un stat AELS»;

(ii)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

«Ori de câte ori Uniunea negociază cu o țară terță pentru a încheia un acord prin care se stabilește că un stat membru sau agenția poate elibera certificate pe baza certificatelor eliberate de autoritățile aeronautice din respectiva țară terță, aceasta se străduiește să obțină pentru statele AELS o ofertă privind un acord similar cu cel încheiat cu țara terță respectivă. La rândul lor, statele AELS depun eforturi să încheie cu țări terțe acorduri corespunzătoare cu cele ale Uniunii.»;

(e)

la articolul 14 alineatul (7) se adaugă următorul paragraf:

«Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (4) litera (d) din Protocolul 1 la Acordul privind SEE, în cazul în care Comisia și Autoritatea AELS de Supraveghere fac schimb de informații cu privire la o decizie luată în temeiul prezentului alineat, Comisia comunică informațiile primite de la Autoritatea AELS de Supraveghere statelor membre ale Uniunii, iar Autoritatea AELS de Supraveghere trebuie să comunice informațiile primite de la Comisie către statele AELS.»;

(f)

la articolul 15 se adaugă următorul alineat:

«(5)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, în sensul aplicării regulamentului, se aplică oricărui document al agenției care privește și statele AELS.»;

(g)

la articolul 17 alineatul (2) litera (b) se adaugă următorul text:

«Agenția acordă asistență, de asemenea, Autorității AELS de Supraveghere și îi acordă același sprijin, în cazul în care astfel de măsuri și sarcini sunt de competența autorității, în temeiul acordului.»;

(h)

la articolul 17 alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

«în domeniul său de competență îndeplinește funcțiile și sarcinile care le revin părților contractante în temeiul convențiilor internaționale în vigoare, în special în temeiul Convenției de la Chicago. Autoritățile aeronautice naționale ale statelor AELS îndeplinesc astfel de funcții și sarcini doar conform celor prevăzute în prezentul regulament.»;

(i)

la articolul 20, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

«În privința produselor, pieselor și echipamentelor menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b), agenția îndeplinește, după caz și în conformitate cu specificațiile din Convenția de la Chicago sau din anexele sale, funcțiile și sarcinile statului de proiectare, fabricație sau înmatriculare atunci când este vorba de aprobarea proiectului. Autoritățile aeronautice naționale ale statelor AELS îndeplinesc astfel de funcții și sarcini doar astfel cum le sunt atribuite în temeiul prezentului articol.»;

(j)

articolul 24 se modifică după cum urmează:

(i)

la alineatul (1) se adaugă următorul text:

«Agenția raportează Autorității AELS de Supraveghere cu privire la inspecțiile de standardizare dintr-un stat AELS.»;

(ii)

la alineatul (4) se adaugă următorul text:

«În privința statelor AELS, agenția este consultată de Autoritatea AELS de Supraveghere.»;

(k)

la articolul 25 alineatul (1) se adaugă următorul text:

«Autoritatea AELS de Supraveghere exercită competența de a impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu persoanelor și întreprinderilor cărora agenția le-a eliberat certificate, în cazul în care aceste persoane sau întreprinderi sunt stabilite într-un stat AELS.»;

(l)

la articolul 25 alineatul (4), cuvintele «Curtea de Justiție a Comunităților Europene» se înlocuiesc cu «Curtea de Justiție a AELS» și cuvântul «Comisia» se înlocuiește cu «Autoritatea AELS de Supraveghere» în ceea ce privește statele AELS;

(m)

la articolul 29 se adaugă următorul alineat:

«(4)   Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, resortisanții statelor AELS care se bucură pe deplin de drepturile lor cetățenești pot fi angajați prin contract de către directorul executiv al agenției.»;

(n)

la articolul 30 se adaugă următorul text:

«Statele AELS aplică Agenției și personalului acesteia Protocolul cu privire la privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și normele în vigoare adoptate în temeiul respectivului protocol.»;

(o)

la articolul 32 alineatul (1), după cuvântul «Comunității» se introduc cuvintele:

«, în limbile islandeză și norvegiană:»;

(p)

după articolul 33 alineatul (2) litera (c) se introduce următorul text:

«(ca)

Raportul general anual și programul de lucru al agenției, în temeiul literelor (b), respectiv (c), sunt transmise Autorității AELS de Supraveghere.»;

(q)

la articolul 34 se adaugă următorul alineat:

«(4)   Statele AELS participă cu drepturi depline la consiliul de administrație și au aceleași drepturi și obligații ca și statele membre ale Uniunii, cu excepția dreptului de vot.»;

(r)

la articolul 41 se adaugă următorul alineat:

«(6)   Resortisanții statelor AELS sunt eligibili ca membri, inclusiv ca președinți, ai comisiilor de apel. În cazul în care Comisia redactează lista persoanelor menționate la alineatul (3), aceasta are în vedere, de asemenea, și resortisanții statelor AELS care îndeplinesc condițiile cerute.»;

(s)

la sfârșitul articolului 54 alineatul (1) se adaugă următorul text:

«În privința statelor AELS, agenția acordă asistență Autorității AELS de Supraveghere în privința executării sarcinilor menționate anterior.»;

(t)

la articolul 58 alineatul (3) prima teză, după cuvântul «tratat» se adaugă următoarele cuvinte:

«sau în limba islandeză sau norvegiană»;

(u)

la articolul 59 se adaugă următorul alineat:

«(12)   Statele AELS participă la contribuția financiară a Comunității, menționată la alineatul (1) litera (a). În acest sens, procedurile prevăzute la articolul 82 alineatul (1) litera (a) și de Protocolul 32 la acord se aplică mutatis mutandis.»;

(v)

la articolul 65 se adaugă următoarele alineate:

«(8)   Statele AELS participă pe deplin la lucrările comitetului înființat în temeiul alineatului (1) și, în cadrul acestuia, au aceleași drepturi și obligații ca și statele membre ale UE, cu excepția dreptului de vot.

(9)   În cazul în care, în lipsa unui acord între Comisie și comitet, Consiliul poate decide cu privire la chestiunea respectivă, statele AELS pot ridica problema în cadrul Comitetului mixt al SEE, în conformitate cu articolul 5 din acord.»;

(w)

după caz și cu excepția situației în care există dispoziții contrare, adaptările menționate anterior se aplică mutatis mutandis și altor acte din legislația Uniunii care acordă competențe agenției și care sunt încorporate în prezentul acord.”


REGULAMENTE

2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1244/2011 AL CONSILIULUI

din 1 decembrie 2011

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 442/2011 al Consiliului din 9 mai 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Siria și în conformitate cu Decizia 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (2), ar trebui incluse și alte persoane și entități în lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 442/2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele și entitățile enumerate în anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 442/2011.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 121, 10.5.2011, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 56 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

Persoanele și entitățile menționate la articolul 1

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Mohammad Al-Jleilati

Data nașterii 1945, Locul nașterii Damasc

Ministrul finanțelor. Responsabil de economia siriană.

1.12.2011

2.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Data nașterii 1956, Locul nașterii Alep

Ministrul economiei și comerțului. Responsabil de economia siriană.

1.12.2011

3.

Locotenent-general Fahid Al-Jassim

 

Șeful Statului Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

4.

General-maior Ibrahim Al-Hassan

 

Adjunctul șefului Statului Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

5.

Comandant de brigadă Khalil Zghraybih

 

Divizia a 14-a. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

6.

Comandant de brigadă Ali Barakat

 

Cea de a 103-a brigadă a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

7.

Comandant de brigadă Talal Makhluf

 

Cea de a 103-a brigadă a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

8.

Comandant de brigadă Nazih Hassun

 

Serviciul de informații al forțelor aeriene siriene. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

9.

Căpitan Maan Jdiid

 

Garda prezidențială. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

10.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divizia pentru securitate politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

11.

Khald Al-Taweel

 

Divizia pentru securitate politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

12.

Ghiath Fayad

 

Divizia pentru securitate politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011


B.   Entități

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Site internet: www.champress.net

Post de televiziune care a participat la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților

1.12.2011

2.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damasc – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Cotidian care a participat la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților

1.12.2011

3.

Centrul sirian de studii și de cercetare (CERS) (alias CERS, Centrul de studiu și cercetare științifică; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias. Centrul de cercetare de la Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damas

Sprijină armata siriană în achiziția de materiale folosite direct pentru supravegherea și represiunea manifestanților.

1.12.2011

4.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damas

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile

1.12.2011

5.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasc

Tel /fax: 963114471080

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

6.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

7.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damas

Tel.-No.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

8.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damas și PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damas și PO BOX 21120 Baramkeh, Damas

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

9.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasc, Siria.

Companie de stat responsabilă de totalitatea exporturilor de țiței din Siria. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011

10.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasc, Siria BOX: 60694

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Companie de stat. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011

11.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasc – Siria.

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Societate mixtă deținută în proporție de 50 % de GPC. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1245/2011 AL CONSILIULUI

din 1 decembrie 2011

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 25 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului.

(2)

Consiliul a efectuat o reexaminare integrală a listei persoanelor, entităților și organismelor, astfel cum a fost prevăzută în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010, cărora li se aplică articolul 16 alineatul (2) din regulamentul respectiv. În cadrul acestei reexaminări, Consiliul a luat în considerare observațiile transmise de către cei vizați.

(3)

Consiliul a ajuns la concluzia că persoanele, entitățile și organismele enumerate în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute în regulamentul respectiv.

(4)

Consiliul a ajuns, de asemenea, la concluzia că rubricile corespunzătoare anumitor entități incluse pe lista din anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 ar trebui modificate.

(5)

Mai mult, având în vedere preocuparea continuă cu privire la extinderea programelor nucleare și de rachete ale Iranului exprimată de Consiliul European la 23 octombrie 2011 și în conformitate cu Decizia 2011/783/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (2), ar trebui să fie incluse și alte persoane și entități pe lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010.

(6)

Lista persoanelor, entităților și organismelor prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 281, 27.10.2010, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 71 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

Anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Următoarele persoane și entități se adaugă la lista din anexa VIII.

I.   Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Vicepreședinte și director general al băncii Melli Bank PLC desemnată de UE.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Actualul șef al serviciul de securitate la Institutul de cercetare pentru logistica forțelor armate al Ministerului Apărării, Organizația pentru Inovare și Cercetare Defensivă (SPND), care este condusă de Mohsen Fakhrizadeh, desemnat de ONU. AIEA și-a manifestat îngrijorarea cu privire la SPND în legătură cu o posibilă dimensiune militară a programului nuclear al Iranului, cu privire la care Iranul refuză să coopereze. În calitatea sa de șef al serviciului de securitate, Babaei răspunde de blocarea divulgării informațiilor, inclusiv către AIEA.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Director executiv al băncii Arian Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vicepreședinte al Organizației Energiei Atomice din Iran, desemnată de ONU, unde se află în subordinea lui Feridun Abbasi Davani, desemnat de ONU. A fost implicat în programul nuclear iranian cel puțin din 2002, inclusiv ca fost director al departamentului de logistică și achiziții al AMAD, unde era însărcinat cu utilizarea firmelor-paravan, precum Kimia Madan, în vederea achiziționării de echipamente și materiale pentru programul iranian de armament nuclear.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Președinte al Consiliului de administratie și director general al băncii Bank Refah, desemnată de UE.

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Ministru al științei, cercetării și tehnologiei, de la alegerile din 2009. Iranul nu a transmis AIEA clarificări în legătură cu rolul său cu privire la studiile referitoare la dezvoltarea a focoaselor. Acest aspect se înscrie în atitudinea mai amplă de necooperare a Iranului în ancheta efectuată de AIEA cu privire la „Alleged Studies” care sugerează existența unei dimensiuni militare a programului nuclear iranian, necooperare care include refuzul accesului la documente asociate cu unele persoane relevante. Daneshjoo joacă de asemenea un rol în activitățile organizației „Passive Defence”, în numele președintelui Ahmadenijad, pe lîngă rolul său minsterial. Organizația „Passive Defence” este deja desemnată de UE.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Director general și director executiv al Banque Sina, desemnată de UE.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

data nașterii 20.9.1974

Cetățean iranian care furnizează bunuri, mai ales metale, către firmele paravan ale SHIG, desemnată de ONU. A furnizat bunuri către SHIG între ianuarie și noiembrie 2010. Plățile pentru o parte din bunuri au fost efectuate la sediul central din Teheran al Export Development Bank of Iran (EDBI), desemnată de UE, după noiembrie 2010.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Președinte și director general al băncii Bank Saderat, desemnată de UE.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Cetățean iranian care furnizează bunuri, mai ales fibre de carbon către SHIG și SBIG, desemnate de ONU.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Director general la Kalaye Electric Company, desemnată de ONU.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Președintele Consiliului de administrație și director general al băncii Bank Melli, desemnată de UE.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Director executiv pentru Londra al băncii Persia International Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Director general al MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Director general al băncii Post Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Directorul Institutului de Cercetare în Fizică (cunoscut anterior sub denumirea Institutul de Fizică Aplicată).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Director general al Companiei pentru combustibili utilizați la reactoarele nucleare (SUREH), desemnată de UE. Este de asemenea funcționar al AEOI. Supervizează și emite cereri de ofertă către societăți de achiziții pentru achizițiile delicate necesare în cadrul Fabricii de combustibili (FMP), al Fabricii de pudră de zirconiu (ZPP) și al Instalației de conversie a uraniului (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

Președinte și director fără funcție executivă al băncii Melli Bank PLC, desemnată de UE.

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Director general al Companiei de gestionare a construcției de centrale nucleare (MASNA), desemnată de UE.

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

Președintele Consiliului de administrație și director general al Export Development Bank of Iran, desemnată de UE.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Directorul Centrului de cercetare în domeniul exploziilor și al impactului, cunoscut de asemenea sub denumirea METFAZ.

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Director general în exercițiu pentru Dubai al băncii Persia International Bank, desemnată de UE.

1.12.2011


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

23.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561

Cunoscută pentru efectuarea de achiziții pentru departamentul comerical al Centrifuge Technology Company (TESA), desemnată de UE. A făcut eforturi pentru a achiziționa materiale desemnate, inclusiv bunuri de la UE, care au aplicații în programul nuclear iranian.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Companie contractată pentru lucrările de electricitate și instalații de la siturile de îmbogățire a uraniului de la Natanz și Qom/Fordow. S-a ocupat de proiectarea, achiziția și instalarea echipamentelor de control electric la Natanz în 2010.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teheran, Iran

Implicată în furnizarea de muniție din Iran prin Nigeria către o țară terță.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Producător de echipamente de vid, furnizor pentru siturile de îmbogățire a uraniului de la Natanz și Qom/Fordow. În 2011 a furnizat traductoare de presiune către Kalaye Electric Company, desemnată de ONU.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran

Societatea iraniană de prelucrare a uraniului și de producție a combustibilor nucleari. Controlată de Organizația pentru Energie Atomică a Iranului, desemnată de ONU.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran

Subordonată TAMAS, care a fost desemnată de ONU. Are contracte de producție cu Kalaye Electric Company, desemnată de ONU, și cu TESA, desemnată de UE.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Societate de stat care a gestionat cea mai mare exploatație de aluminiu din Iran și a furnizat materiale utilizate în producția de carcase pentru centrifugele IR-1 and IR-2. Producător important de cilindri de aluminiu pentru centrifuge, printre clienții căruia se numără AEOI, desemnată de ONU, și TESA, desemnată de UE.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

Companie din sectorul energetic care a participat la construcția sitului de îmbogățire a uraniului de la Qom/Fordow. Face obiectului refuzului de export din partea Regatului Unit, Italiei și Spaniei.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.

Participă la achiziționarea de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.

Participă la achiziționarea de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Companie condusă de Milad Jafari, care a furnizat bunuri, mai ales metale, prin intermediul unor firme-paravan către Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), desemnată de ONU.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran.

Companie iraniană, contractată de Kalaye Electric Company, desemnată de ONU, pentru a furniza servicii de proiectare și inginerie pentru întregul ciclu al combustibilului nuclear. A început recent să achiziționeze echipamente pentru situl de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran.

Participă la achiziționarea de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Companie condusă de Milad Jafari, care a furnizat bunuri, mai ales metale, prin intermediul unor firme-paravan către Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), desemnată de ONU.

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751

În subordinea Universității Malek Ashtar, desemnată de UE; supraveghează activitățile legate de posibila dimensiune militară a programului nuclear iranian, în legătură cu care Iranul nu cooperează cu AIEA.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Contractor în domeniul construcțiilor, care a instalat conducte și echipamente conexe la situl de îmbogățire a uraniului de la Natanz. Se ocupă în special de tubulatura pentru centrifuge.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Firmă de inginerie implicată în susținerea unei serii de proiecte industriale de anvergură, inclusiv programul iranian de îmbogățire a uraniului, inclusiv activități nedeclarate la situl de îmbogățire a uraniului de la Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

Kilometrul 2, Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Firmă fantomă în spatele căreia operează Khorasan Mettalurgy Industries [desemnată în temeiul RCSONU 1803 (2008), filială a Ammunition Industries Group (AMIG)]

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Filială a Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI), sancționată de ONU.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turcia

Companie condusă de Milad Jafari, care a furnizat bunuri, mai ales metale, prin intermediul unor firme-paravan către Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), desemnată de ONU.

1.12.2011

43.

SURENA (alia Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Companie de construcție și punere în funcțiune a centralelor nucleare. Sub controlul Novin Energy Company, desemnată de ONU.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran

Deținută sau controlată de TESA, care a fost sancționată de UE. Participă la fabricarea de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.

Compania produce și furnizează containere de tipul UF6 pentru siturile de îmbogățire a uraniului de la Natanz și Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Participare la programul nuclear iranian la siturile Natanz, Qom și Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (aliasYar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.

Companie de achiziții pentru Kalaye Electric Company, desemnată de ONU. Participă la achiziția de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian. A încercat să achiziționeze echipamente de vid și traductoare de presiune.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor

Company (OTC) No.12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Afiliată companiei Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), desemnată de UE.

1.12.2011

II.   Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

49.

Azim AGHAJANI (ortografiat și ADHAJANI)

 

Membru al IRGC implicat în furnizarea de muniție din Iran prin Nigeria către o țară terță

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Director al Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Membru al IRGC implicat în furnizarea de muniție din Iran prin Nigeria către o țară terță

1.12.2011


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teheran

Nume nou al Pars Aviation Service Company a IRGC, sancționată de ONU și de UE. În 2011 o aeronavă a Yas Air Cargo Airlines, care se deplasa din Iran înspre Siria, a fost inspectată în Turcia și s-au găsit arme convenționale la bordul acesteia.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Născut la 16.1.1956, iranian.

Director și acționar al Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, noul nume al Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), desemnată pe listele UE; răspunde de gestiunea tehnică a navelor IRISL. NABIPOUR este director responsabil cu gestionarea navală al IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Născut la 16.12.1962, iranian.

Fost director juridic al IRISL, director al Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), sancționată de UE. Director al firmei-paravan NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Născut la 31.1.1965, iranian.

Director al IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, sancționată de UE.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Născut la 4.6.1953, iranian, german.

Ocupă un post de conducere în cadrul IRISL Europa, director executiv al HTTS, sancționată de UE, și al Darya Capital Administration Gmbh, sancționată de UE. Administrator al mai multor firme-paravan care aparțin sau se află sub controlul IRISL sau al filialelor sale.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Data nașterii: 19 iulie 1956,

Pașaport: N10623175 (Iran) eliberat la 27 martie 2007; expiră la 26 martie 2012.

F: Director regional al IRISL Emiratele Arabe Unite, director al Pacific Shipping, sancționată de UE, și al Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, sancționată de UE. A înființat Crystal Shipping FZE în 2010, ca parte a eforturilor de a eluda desemnarea de către UE a IRISL.

1.12.2011

58.

Căpitan Alireza GHEZELAYAGH

 

Director executiv al Lead Maritime, desemnată de UE, care acționează în numele HDSL în Singapore. De asemenea, director executiv al Asia Marine Network, desemnată de UE, care este biroul regional al IRISL în Singapore.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Născut la 23.1.1957, iranian.

Fost director comercial al IRISL, director adjunct și acționar al Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, director executiv și acționar al Sapid Shipping Company, filială a IRISL sancționată de UE, director adjunct și acționar al HDSL, sancționată de UE, membru în consiliul director al Irano-Hind Shipping Company, sancționată de UE.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Născut la 6.1.1959, iranian.

Director și acționar al Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), sancționată de UE. Înregistrat ca acționar la numeroase firme-paravan ale IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Născut la 25.5.1950, iranian.

Fost director financiar al IRISL, fost director al Irinvestship, entitate sancționată de UE, director al Fairway Shipping care a preluat activitățile companiei Irinvestship limited. Administrator al firmelor-paravan ale IRISL, în special Lancellin Shipping Company, sancționată de UE, și Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Născut la 30.9.1953, iranian.

Director financiar al IRISL din 2011. Fost director executiv al mai multor filiale ale IRISL sancționate de UE, responsabil de înființarea mai multor firme paravan la care este în continuare înregistrat ca director și acționar.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Născut la 23.7.1965, iranian.

Director juridic adjunct al grupului IRISL, director juridic al Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Data nașterii: 27 mai 1956, Locul nașterii: Bojnord, Iran,

Pașaport: R10748186 (Iran) eliberat la 22 ianuarie 2007; expiră la 22 ianuarie 2012

Director al IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, sancționată de UE.

1.12.2011


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

65.

E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Nume noi ale Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, sancționată de UE. Acționează în numele IRISL. Acționează în China în numele SAPID, desemnată de UE, navlosind vase ale IRISL către alte firme.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran

Entitate deținută sau controlată de IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania.

Firmă-paravan a HTTS, sancționată de UE.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

Km 16, Old Karaj Road Teheran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Filială a IRISL, responsabilă de furnizarea de nave dezasamblate.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Filială a IRISL, responsabilă de recrutarea echipajelor și de gestionarea personalului.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaysia

Societate care acționează în numele IRISL. Boustead Shipping Agencies a efectuat tranzacții inițiate de IRISL sau de entități deținute sau controlate de IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egipt

Societate care acționează în numele IRISL. Diamond Shipping Services a efectuat tranzacții inițiate de IRISL sau de entități deținute sau controlate de IRISL.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Societate care acționează în numele IRISL. Good Luck Shipping Company a fost înființată pentru a înlocui Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, sancționată de UE și aflată în lichidare judiciară. Good Luck Shipping a emis documente de transport false în beneficiul IRISL și al unor entități deținute sau controlate de IRISL. Acționează în numele HDSL, desemnată de UE, și al Sapid în Emiratele Arabe Unite. Înființată în iunie 2011, în urma sancțiunilor, pentru a înlocui Great Ocean Shipping Services și Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Societate care acționează în numele IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited a utilizat documente de transport utilizate de IRISL și de entități deținute sau controlate de IRISL, pentru a eluda sancțiunile.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Societate care acționează în numele IRISL. OTS Steinweg Agency a efectuat tranzacții în numele IRISL și al entităților deținute sau controlate de IRISL, a participat la înființarea unor firme-paravan deținute sau controlate de IRISL, a participat la achiziționarea de nave în beneficiul IRISL sau al unor entități deținute sau controlate de IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailanda

Societate care acționează în numele IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) a emis documente de transport false cu antetul unei firme-paravan deținute sau controlate de IRISL, a efectuat tranzacții în numele IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algeria

Societate care acționează în numele IRISL. Walship SA a efectuat tranzacții în numele IRISL în beneficiul clienților săi, a emis documente de transport și facturi cu antetul unei firme-paravan a IRISL, a căutat clienți dispuși să efectueze tranzacții în numele lor dar în beneficiul exclusiv al IRISL sau al unor entități deținute sau controlate de IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Adresă: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

Numere OMI: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited este o firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL. Este înregistrată ca proprietar al mai multor nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Număr de înregistrare C 39359

Alpha Kara Navigation Limited este o firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL. Filială a Darya Capital Administration GMBH, desemnată de UE. Este înregistrată ca proprietar al mai multor nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38079

Alpha Nari Navigation Limited este o firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL. Este înregistrată ca proprietar al mai multor nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Adresă: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation este o firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL. Este înregistrată ca proprietar al mai multor nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Deținută de Pacific Shipping, agent al IRISL. A acordat asistență financiară pentru navele sechestrate ale IRISL și pentru achiziția de noi containere de transport.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Dubai

Controlată de Moghddami Fard. Furnizează servicii pentru Valfajre Shipping Company, filială a IRISL, desemnată de UE. Firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută sau controlată de IRISL. Moghddami Fard este unul din directorii firmei.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Adresă: 171, Old Bakery Street, Valletta

Număr de înregistrare C 39354

Beta Kara Navigation Ltd este o firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL. Este înregistrată ca proprietar al mai multor nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

Număr OMI: 0099501

Bis Maritime Limited este o firmă-paravan a IRISL cu sediul în Barbados. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL. Gholam Hossein Golparvar este unul din administratorii firmei.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Înregistrată în insulele Marshall în august 2011 cu numărul 46270.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Zona Saif, Dubai

Firmă-paravan a IRISL, utilizată pentru achiziția unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL și pentru transferuri de fonduri în beneficiul IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg,Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Firmă-paravan a IRISL, deținută sau controlată de IRISL

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nr

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, EAU

Deținută de Pacific Shipping, agent al IRISL. Înființată în 2010 de Moghddami Fard ca parte a eforturilor de a eluda desemnarea IRISL de către UE. În decembrie 2010 a fost utilizată pentru a transfera fonduri în vederea eliberării unor vase ale IRISL aflate sub sechestru și pentru a masca implicarea IRISL.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Număr de înregistrare C 39357

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38077

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Insula Man - IM1 3DA

Holding deținut sau controlat de IRISL, care reunește firme-paravan ale IRIS cu sediul în Insula Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

înregistrată în insulele Marshall în august 2011 cu numărul 46041.

Firmă-paravan a IRISL înregistrată în insulele Marshall, deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320195

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL. Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38082

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Număr de înregistrare C 38067

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, Londra SW1H OHW

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Haji Pajand este unul dintre directorii Fairway Shipping

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Firmă-paravan a IRISL în Barbados. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Firmă-paravan a IRISL în Barbados. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Număr de înregistrare C 39355

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309593

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309610

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309622

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI: 8309634

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309658

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320121

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, EAU

Această firmă a fost utilizată pentru înființarea unor firme-paravan ale IRISL în EAU, inclusiv „Good Luck Shipping”. Directorul său general este Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309646

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320183

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Nr. OMI al navei: 7027899

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 45613

Nr. OMI al navei: 9270646

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 45618

Nr. OMI al navei: 9346548

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 38190

Nr. OMI: 9386500

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panama, Panama

Nr. OMI: 9283007

Firmă-paravan a IRISL în Panama. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38076

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 40069

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 34477

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 34479

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 34476

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 45153

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 45152

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 41660

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 37437

Nr. OMI al navei: 9274941

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 34478

Nr. OMI al navei: 9364112

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nr. C 38183

Nr. OMI al navei; 9387786

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38066.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Număr de înregistrare 5586832

Nr. OMI: 9284154

Firmă-paravan a IRISL în Panama, deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320169

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

Nr. OMI: 9387798

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38064

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

adresa: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181

Nr. OMI al navei: 9387803

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Număr de înregistrare C 43447.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr OMI al navei: 8320133

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panama, Panama

Nr. OMI: 9284142

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309672

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

SPC deținută de Hassan Djalilzaden– Număr de înregistrare C38182

Nr. OMI al navei: 9387815

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Nr.: C 49549

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309701

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Număr de înregistrare 5586846

Nr. OMI: 9283019

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, EAU

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Nr. OMI al navei: 9405930

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 38783

Nr. OMI al navei: 9405942

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAU

Acționează pentru IRISL în Orientul Mijlociu. Directorul său general este Mohammad Moghaddami Fard. În octombrie 2010 a fost implicată în înființarea de firme-paravan, numele celor noi urmând să figureze pe conosamente în scopul eludării sancțiunilor. Este implicată în continuare în programarea navelor IRISL.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 38781

Nr. OMI al navei: 9405954

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320145

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 38782

Nr. OMI al navei: 9405978

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Număr de înregistrare 5586850

Firmă-paravan a IRISL în Panama deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Număr de înregistrare 92630

Firmă-paravan a IRISL în Hong Kong deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320157

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

Biroul principal al IRISL în Singapore, acționează ca agent exclusiv al Asia Marine Network. Acționează pentru HDSL în Singapore.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320171

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Nr. OMI al navei: 9541887

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Număr de înregistrare C44939

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38070

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Cipru)

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38069

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

2.

Rubricile corespunzătoare entităților menționate mai jos se înlocuiesc cu rubricile enumerate mai jos.

I.   Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice

B.   Entități

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. Este o filială a First East Export Bank (FEEB), deținută integral, care a fost desemnată de ONU în temeiul RCSONU 1929 din 2010. Pearl Energy Company a fost înființată de FEEB pentru a desfășura cercetări economice cu privire la o serie de industrii globale.

23.5.2011

Safa Nicu alias ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ și ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, EAU

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building Nr.16, Jebel Ali, EAU.

Firmă de comunicații care a furnizat echipamente pentru instalația de la Fordow (Qom), construită fără a fi fost declarată la AIEA.

23.5.2011

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Bancă cu sediul în Belarus, deținută de Bank Refah Kargaran, Bank Saderat și Bank Toseeh Saderat Iran

23.5.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entități

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave ., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave ., Teheran, Iran

Numere OMI ale IRISL:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL a fost implicată în transportul de mărfuri asociate domeniului militar, inclusiv mărfuri interzise din Iran. Trei astfel de incidente au implicat încălcări clare care au fost raportate Comitetului de sancțiuni pentru Iran al Consiliului de Securitate al ONU. Legătura IRISL cu activitățile de proliferare a determinat CSONU să solicite statelor desfășurarea unor inspecții ale navelor IRISL, dacă există motive întemeiate să se considere că nava transportă mărfuri interzise, conform RCSONU 1803 și 1929.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

Nr. OMI 9270658

Deținută sau controlată de IRISL

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Controlată de IRISL, aceasta acționează pentru IRISL în porturile iraniene, supraveghind activități cum ar fi cele de încărcare și descărcare.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Acționează în numele IRISL, de-a lungul Canalului Suez și în Alexandria și Port Said. Deținută în procent de 51 % de IRISL.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Deținută de IRISL. Furnizează combustibil, buncăre, apă, vopsea, ulei de lubrifiere și substanțe chimice necesare pentru navele IRISL. De asemenea, compania asigură supravegherea întreținerii navelor, precum și facilități și servicii pentru membrii echipajelor. Filialele IRISL au utilizat conturi bancare în dolari americani înregistrate sub nume de acoperire în Europa și Orientul Mijlociu pentru a facilita transferurile de fonduri obișnuite. IRISL a facilitat încălcarea repetată a dispozițiilor RCSONU 1747.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran

Acționează în numele IRISL. Companie de administrare a navelor cu sediul la Teheran, acționează ca manager tehnic pentru numeroase nave ale SAPID.

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94311 (Germania) eliberat la 21 iul 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102601 (Germania) eliberat la 19 sept 2005 Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Nr. OMI 9349576

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94312 (Germania) eliberat la 21 iulie 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102502 (Germania) eliberat la 24 aug 2005; Email info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Nr.OMI: 9349588.

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94313 (Germania) eliberat la 21 iulie 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), Nr.37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102520 (Germania) eliberat la 29 aug 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Nr.OMI:9349590

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94315 (Germania) eliberat la 21 iulie 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102599 (Germania) eliberat la 19 sept 2005; Email info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telefon: 00494070383392; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Nr. OMI: 9349667

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94316 (Germania) eliberat la 21 iulie 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102501 (Germania) eliberat la 24 aug 2005; Email info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

Nr. OMI: 9349679

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94829 (Germania) eliberat la 19 sept 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), Nr.37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102655 (Germania) eliberat la 26 sept 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Nr. OMI: 9165786

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94633 (Germania) eliberat la 24 aug 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), Nr.37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102533 (Germania) eliberat la 1 sept 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Nr. OMI: 9165803

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94698 (Germania) eliberat la 9 sept 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), Nr.37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102565 (Germania) eliberat la 15 sept 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Nr. OMI: 9165798

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), Nr.37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102679 (Germania) eliberat la 27 sept 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Nr. OMI: 9165815

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRB94632 (Germania) eliberat la 24 aug 2005

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), Nr.37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA102544 (Germania) eliberat la 9 sept 2005; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 004940302930; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Nr. OMI 9209324

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), Nr.37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA104149 (Germania) eliberat la 10 iulie 2006; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Nr. OMI: 9328900

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), Nr.37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul comerțului # HRA104175 (Germania) eliberat la 12 iulie 2006; Email smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

Nr. OMI: 9346536

Deținută sau controlată de IRISL

23.5.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Numere OMI: 8309634; 9165827

Insight World Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Loweswater Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Numere OMI: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Loweswater Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr. OMI: 9209336

Logistic Smart Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Loweswater Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Numere OMI: 8309646; 9167253

Neuman Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Loweswater Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Numere OMI .: 8320183; 9167277

New Desire LTD este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Loweswater Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr. OMI: 8320195

Advance Novel este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Mill Dene Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr. OMI 8309608

Alpha Effort Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Mill Dene Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Numere OMI: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Mill Dene Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Numere OMI: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Mill Dene Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Numere OMI: 8309610; 9051636

Great Method este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Mill Dene Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr. OMI: 8309701

Smart Day Holdings Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Shallon Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr. OMI: 8320157

Trade Treasure este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Shallon Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL

23.5.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr. OMI: 8320171

True Honour Holdings este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Shallon Ltd, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Numere OMI: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Springthorpe Limited, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr. OMI: 8309684

Partner Century Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Springthorpe Limited, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Numere OMI: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Springthorpe Limited, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr. OMI: 8309672

Sino Access Holdings este o societate cu sediul la Hong Kong, deținută de Springthorpe Limited, ale cărei nave sunt operate de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), care a preluat serviciile și rutele cargo de la IRISL și care utilizează navele deținute și operate anterior de IRISL.

23.5.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Înregistrată in Malta in 2005

Nr. OMI: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd este o filială deținută integral de IRISL. Situată la aceeași adresă din Malta ca și Woking Shipping Investments Ltd și societățile pe care le deține.

23.5.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Nr. OMI: 9305192

Shere Shipping Company Limited este o filială deținută integral de Woking Shipping Investments Ltd, deținută de IRISL.

23.5.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Nr. OMI: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd este o filială deținută integral de Woking Shipping Investments Ltd, deținută de IRISL.

23.5.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Nr. OMI: 9305207

Uppercourt Shipping Company este o filială deținută integral de Woking Shipping Investments Ltd, deținută de IRISL.

23.5.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Nr. OMI: 9305221

Vobster Shipping Company este o filială deținută integral de Woking Shipping Investments Ltd, deținută de IRISL.

23.5.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cipru. Număr de înregistrare la Registrul comerțului #C133993 (Cipru), eliberat în 2002

Nr. OMI: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd este deținută integral de IRISL. Ahmad Sarkandi este directorul Lancelin Shipping.

23.5.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Insula Man Horsham Shipping Company Ltd - Număr de înregistrare la Registrul comerțului #111999C

Nr. OMI: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd este o firmă-paravan a IRISL situată în Insula Man. Este deținută integral de IRISL și este deținătorul înregistrat al unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL. Ahmad Sarkandi este directorul societății.

23.5.2011


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1246/2011 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Mantecados de Estepa (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Mantecados de Estepa” depusă de Spania a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 32, 1.2.2011, p. 22.


ANEXĂ

Produse alimentare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 510/2006:

Clasa 2.4.   Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

SPANIA

Mantecados de Estepa (IGP)


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1247/2011 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2011

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana (2) a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

1.

Un articol sub forma unui modul în carcasă, având dimensiunile de aproximativ 11 × 7 × 5 cm (denumit „modul pentru intrări analogice”).

Modulul constă din două plăci cu circuite imprimate care cuprind o interfață de intrare cu patru canale, un convertor analog-digital, un procesor și o interfață bus pentru conectarea la o unitate logică de control programabilă (programmable logic controller – PLC). Modulul are o gamă de tensiuni de intrare de la 0 până la 10 V DC.

Modulul recepționează semnale analogice reprezentând, de exemplu, măsurători de temperatură, viteză, debit sau greutate, de la diverse dispozitive externe.

Modulul convertește și procesează aceste semnale înainte de a le trimite către PLC.

8538 90 99

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8538, 8538 90 și 8538 90 99.

Deoarece modulul reprezintă o interfață între dispozitive externe și un aparat cu comandă numerică de la poziția 8537, clasificarea la poziția 8471 ca unitate de intrare este exclusă.

Deoarece modulul recepționează, convertește, procesează și transmite semnale electrice către PLC, clasificarea la poziția 8536 ca întrerupător sau releu pentru conectarea cu sau în cadrul circuitelor electrice este exclusă.

Deoarece modulul nu controlează el însuși dispozitivele externe, ci constituie doar o interfață între astfel de dispozitive și PLC, clasificarea la poziția 8537 ca aparat pentru controlul electricității este exclusă.

Deoarece conversia analog-digital nu reprezintă decât un proces intermediar, clasificarea la poziția 8543 ca mașini și aparate electrice cu funcții proprii, nedenumite și necuprinse în altă parte în capitolul 85, este exclusă.

Având în vedere că utilizarea prevăzută a modulului este recepția, conversia și procesarea de semnale reprezentând măsurători recepționate de la dispozitive externe și transmiterea acestora către PLC, modulul este indispensabil pentru funcționarea PLC de la poziția 8537.

Articolul trebuie deci clasificat la poziția 8538, ca părți ale aparatelor de la pozițiile 8535-8537.

2.

Un articol sub forma unui modul în carcasă, având dimensiunile de aproximativ 11 × 7 × 5 cm (denumit „modul de ieșiri discrete”).

Modulul constă dintr-o placă cu circuite imprimate care cuprinde o interfață bus pentru conectarea la o unitate logică de control programabilă (PLC), un procesor, un convertor digital-analog și o interfață de ieșire cu 8 puncte de conectare.

Punctele de conectare la ieșire sunt relee de tip electromagnetic cu o gamă de tensiuni de ieșire de la 0 până la 250 V AC și cu un curent de sarcină per punct de până la 0,17 A.

Modulul procesează și convertește semnale discrete reprezentând un semnal on/off (de exemplu, 1/0 sau adevărat/fals) înainte de a le transmite către diverse dispozitive externe, cum ar fi contactori, relee și lămpi indicatoare.

8538 90 99

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (b) la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8538, 8538 90 și 8538 90 99.

Deoarece modulul reprezintă o interfață între dispozitive externe și un aparat cu comandă numerică de la poziția 8537, clasificarea la poziția 8471 ca unitate de ieșire este exclusă.

Deoarece modulul recepționează, convertește, procesează și transmite semnale electrice către dispozitive externe, clasificarea la poziția 8536 ca întrerupător sau releu pentru conectarea cu sau în cadrul circuitelor electrice este exclusă.

Punctele de conectare la ieșire (reprezentate de relee electromagnetice) nu constituie decât o parte a modulului care cuprinde, în afară de punctele de conectare, și interfața bus, procesorul și convertorul digital-analog. Mai mult, modulul nu controlează el însuși dispozitivele externe, ci constituie doar interfața între PLC și aceste dispozitive. Clasificarea la poziția 8537 ca aparat pentru controlul electricității este deci exclusă.

Deoarece conversia digital-analog nu reprezintă decât un proces intermediar, clasificarea la poziția 8543 ca mașini și aparate electrice cu funcții proprii, nedenumite și necuprinse în altă parte în capitolul 85, este exclusă.

Având în vedere că utilizarea prevăzută a modulului este recepția, procesarea și conversia de semnale reprezentând un semnal de tip on/off recepționat de la PLC și transmiterea acestora către dispozitive externe, modulul este indispensabil pentru funcționarea PLC de la poziția 8537.

Articolul trebuie deci clasificat la poziția 8538, ca părți ale aparatelor de la pozițiile 8535-8537.


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/37


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1248/2011 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2011

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana (2) a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Mașină utilizată la ascensoare, având dimensiuni de aproximativ 83 × 70 × 30 cm și o greutate de 418 kg (denumită „mașină de tracțiune fără angrenaj”), compusă din:

un motor electric sincron cu magnet permanent, având o putere de 3,4 kW;

un scripete pe axul motorului;

un sistem de frânare; și

un generator de semnale pentru determinarea poziției corecte a cablurilor (sistem de monitorizare a siguranței).

Mașina este instalată într-un puț pentru ascensoare, în scopul ridicării și coborârii cabinei.

8425 31 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 litera (a) de la secțiunea XVI, precum și a textului codurilor NC 8425 și 8425 31 00.

Mașina constă într-un motor electric și un scripete pe axul motorului. Având în vedere caracteristicile, mașina va fi considerată ca fiind un troliu și clasificată la poziția 8425.

Prezența unui sistem de frânare sau absența unui cablu sau a unei curele nu exclude clasificarea ca troliu (vezi și avizul de clasificare SA 8425.31/1). Prezența sistemului de monitorizare a siguranței nu schimbă caracteristicile unui troliu.

Clasificarea la poziția 8431, ca parte a unui ascensor, este deci exclusă.

În consecință, mașina trebuie clasificată la codul NC 8425 31 00 ca troliu propulsat de un motor electric.


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/39


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1249/2011 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2011

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Comitetul Codului vamal nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Aparat portabil alimentat cu baterie pentru captare și înregistrare videofonică, cu dimensiuni de aproximativ 10 × 5,5 × 2 cm (denumit „cameră video de buzunar”), compus din:

un obiectiv și un zoom digital;

un microfon;

un difuzor;

un afișaj LCD cu diagonala ecranului de aproximativ 5 cm (2 inch);

un microprocesor;

o memorie de 2 GB; și

interfețe USB și AV.

Aparatul permite numai captarea și înregistrarea fișierelor video sub formă de secvențe de imagini în format MPEG4-AVI. Imaginile sunt înregistrate cu o rezoluție de 640 × 480 pixeli la 30 de cadre pe secundă timp de maximum 2 ore.

Secvențele video înregistrate de aparat pot fi transferate către un dispozitiv de prelucrare automată a datelor, prin interfața USB, fără modificarea formatului fișierelor video, sau către o cameră video digitală, un monitor sau un televizor, prin interfața AV.

În aparat pot fi transferate fișiere video de la un dispozitiv de prelucrare automată a datelor, prin interfața USB.

8525 80 99

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8525, 8525 80 și 8525 80 99.

Întrucât aparatul permite numai înregistrarea videofonică, clasificarea la codul NC 8525 80 30 ca aparat fotografic digital este exclusă. Date fiind caracteristicile sale, aparatul este o cameră video cu înregistrare.

Întrucât aparatul permite înregistrarea de fișiere video din alte surse decât camera de televiziune încorporată, clasificarea la codul NC 8525 80 91 drept cameră video cu înregistrare capabilă să înregistreze numai sunetele și imaginile captate de o cameră de televiziune este exclusă.

Aparatul trebuie clasificat așadar la codul NC 8525 80 99 ca alte camere video cu înregistrare.


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/41


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1250/2011 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou) depusă de Grecia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 91, 23.3.2011, p. 15.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

GRECIA

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IGP)


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/43


REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (1), în special articolul 69,

având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (2), în special articolul 78,

având în vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (3), în special articolul 68,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (4), Consiliul a încheiat Acordul privind achizițiile publice (denumit în continuare „acordul”). Acordul trebuie aplicat în cazul oricărui contract de achiziții cu o valoare egală cu sau mai mare decât sumele (denumite în continuare „praguri”) stabilite în acord și exprimate în drepturi speciale de tragere.

(2)

Unul dintre obiectivele Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE este de a permite entităților contractante și autorităților contractante care le aplică să respecte, în același timp, obligațiile prevăzute în acord. În acest sens, pragurile prevăzute de respectivele directive pentru contractele de achiziții publice și care fac totodată obiectul acordului trebuie armonizate astfel încât să corespundă contravalorii în euro, rotunjite până la mia inferioară, a pragurilor stabilite în acord.

(3)

Din motive de coerență, este necesar să se armonizeze și pragurile din Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE, care nu fac obiectul acordului. În același timp, pragurile stabilite de Directiva 2009/81/CE trebuie armonizate cu pragurile revizuite prevăzute la articolul 16 din Directiva 2004/17/CE.

(4)

Prin urmare, Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE trebuie modificate în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru contracte de achiziții publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Directiva 2004/17/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „387 000 EUR” se înlocuiește cu „400 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „4 845 000 EUR” se înlocuiește cu „5 000 000 EUR”.

2.

Articolul 61 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), valoarea de „387 000 EUR” se înlocuiește cu „400 000 EUR”;

(b)

la alineatul (2), valoarea de „387 000 EUR” se înlocuiește cu „400 000 EUR”.

Articolul 2

Directiva 2004/18/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „125 000 EUR” se înlocuiește cu „130 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „193 000 EUR” se înlocuiește cu „200 000 EUR”;

(c)

la litera (c), valoarea de „4 845 000 EUR” se înlocuiește cu „5 000 000 EUR”.

2.

Articolul 8 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „4 845 000 EUR” se înlocuiește cu „5 000 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „193 000 EUR” se înlocuiește cu „200 000 EUR”.

3.

La articolul 56, valoarea de „4 845 000 EUR” se înlocuiește cu „5 000 000 EUR”.

4.

La articolul 63 alineatul (1) primul paragraf, valoarea de „4 845 000 EUR” se înlocuiește cu „5 000 000 EUR”.

5.

Articolul 67 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „125 000 EUR” se înlocuiește cu „130 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „193 000 EUR” se înlocuiește cu „200 000 EUR”;

(c)

la litera (c), valoarea de „193 000 EUR” se înlocuiește cu „200 000 EUR”.

Articolul 3

Articolul 8 din Directiva 2009/81/CE se modifică după cum urmează:

1.

La litera (a), valoarea de „387 000 EUR” se înlocuiește cu „400 000 EUR”.

2.

La litera (b), valoarea de „4 845 000 EUR” se înlocuiește cu „5 000 000 EUR”.

Articolul 4

Prezentul regulament întră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

(3)  JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

(4)  JO L 336, 23.12.1994, p. 1.


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/45


REGULAMENTUL (UE) NR. 1252/2011 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de interzicere a pescuitului de pește-pescar în zona VII de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

76/T&Q

Stat membru

Țările de Jos

Stoc

ANF/07.

Specie

Pește-pescar (Lophiidae)

Zonă

VII

Dată

11.11.2011


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/47


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1253/2011 AL COMISIEI

din 1 decembrie 2011

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1067/2008 și (CE) nr. 1064/2009 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare UE pentru importul de cereale provenite din țări terțe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2305/2003 al Comisiei din 29 decembrie 2003 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar comunitar pentru importurile de orz din țările terțe (2) a deschis un contingent tarifar anual de 306 215 tone pentru importurile de orz de la codul NC 1003 00.

(2)

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 969/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar comunitar pentru importul de porumb originar din țările terțe (3) a deschis un contingent tarifar anual de 242 074 de tone de porumb de la codurile NC 1005 10 90 și 1005 90 00.

(3)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei din 30 octombrie 2008 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (4) a deschis un contingent tarifar anual de 2 989 240 de tone de grâu comun de la codul NC 1001 90 99 de altă calitate decât cea superioară.

(4)

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1064/2009 al Comisiei din 4 noiembrie 2009 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentului tarifar comunitar pentru importul de orz de bere provenit din țări terțe (5) a deschis un contingent tarifar anual pentru importul cantității de 50 000 de tone de orz de bere de la codul NC 1003 00 destinat fabricării de bere învechită în cuve conținând lemn de fag.

(5)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Argentina, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (6) (denumit în continuare „acordul”), aprobat prin Decizia 2011/769/UE a Consiliului (7), prevede în principal adăugarea a 122 790 de tone de grâu comun (de calitate medie sau inferioară), a 890 de tone de orz, a 890 de tone de orz de bere și a 35 914 tone de porumb în cadrul contingentelor tarifare respective ale Uniunii.

(6)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1006/2001 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (8) prevede modificări ale codurilor NC referitoare la cereale, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2012.

(7)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1067/2008 și (CE) nr. 1064/2009 trebuie modificate în consecință.

(8)

În vederea asigurării unei gestionări administrative eficace a contingentelor, prezentul regulament trebuie să se aplice începând cu 1 ianuarie 2012.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2305/2003, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se deschide un contingent tarifar de 307 105 tone pentru importul de orz de la codul NC 1003 (număr de ordine 09.4126).”

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 969/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se deschide un contingent tarifar de 277 988 de tone pentru importul de porumb de la codurile NC 1005 10 90 și 1005 90 00 (număr de ordine 09.4131).”

2.

La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Contingentul se împarte în două subperioade semestriale de 138 994 de tone fiecare, care cuprind următoarele date:

(a)

subperioada nr. 1: de la 1 ianuarie la 30 iunie;

(b)

subperioada nr. 2: de la 1 iulie la 31 decembrie.”

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la articolul 135 și articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, dreptul de import pentru grâul comun de la codul NC 1001 99 00, de altă calitate decât cea superioară definită în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 642/2010 al Comisiei (9), este fixat în cadrul contingentului deschis de prezentul regulament.

2.

La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   La data de 1 ianuarie a fiecărui an, se deschide un contingent tarifar de 3 112 030 de tone de grâu comun de la codul NC 1001 99 00, de altă calitate decât cea superioară.”

3.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Contingentul tarifar global de import se împarte în patru subcontingente:

subcontingent I (număr de ordine 09.4123): 572 000 de tone pentru Statele Unite;

subcontingent II (număr de ordine 09.4124): 38 853 de tone pentru Canada;

subcontingent III (număr de ordine 09.4125): 2 378 387 de tone pentru celelalte țări terțe;

subcontingent IV (număr de ordine 09.4133): 122 790 de tone pentru toate țările terțe.”

4.

La articolul 4 alineatul (2), prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

în cazul subcontingentelor I, II și IV, cantitatea totală deschisă pentru anul și pentru subcontingentul în cauză;”.

Articolul 4

La articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1064/2009, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul regulament deschide un contingent tarifar pentru importul cantității de 50 890 de tone de orz de bere de la codul NC 1003 destinat fabricării de bere învechită în cuve conținând lemn de fag. Acest contingent poartă numărul de ordine 09.0076.”

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 342, 30.12.2003, p. 7.

(3)  JO L 176, 30.6.2006, p. 44.

(4)  JO L 290, 31.10.2008, p. 3.

(5)  JO L 291, 7.11.2009, p. 14.

(6)  JO L 317, 30.11.2011, p. 11.

(7)  JO L 317, 30.11.2011, p. 10.

(8)  JO L 282, 28.10.2011 p. 1.

(9)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.”


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/49


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1254/2011 AL COMISIEI

din 1 decembrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 2 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 decembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

62,0

IL

98,1

MA

39,4

MK

68,6

TN

143,0

TR

85,0

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

193,3

TR

92,8

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

35,4

TR

131,7

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

34,1

IL

79,1

TR

84,0

UY

71,0

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

62,9

ZZ

62,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

US

107,2

ZA

180,1

ZZ

101,5

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/51


DECIZIA 2011/781/PESC A CONSILIULUI

din 1 decembrie 2011

privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia și Herțegovina (BiH)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 8 decembrie 2009, Consiliul a adoptat Decizia 2009/906/PESC (1) privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia și Herțegovina (BiH). Decizia menționată expiră la data de 31 decembrie 2011.

(2)

EUPM ar trebui să continue până la 30 iunie 2012.

(3)

Structura de comandă și control a EUPM ar trebui să nu aducă atingere responsabilităților contractuale ale șefului misiunii față de Comisie în ceea ce privește execuția bugetului EUPM.

(4)

Pentru EUPM, ar trebui activată celula de supraveghere.

(5)

EUPM se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, prevăzută la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Misiunea

(1)   Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia și Herțegovina (BiH), instituită prin Acțiunea comună 2002/210/PESC (2), se continuă de la 1 ianuarie 2012 până la 30 iunie 2012.

(2)   EUPM acționează în conformitate cu mandatul prevăzut la articolul 2 și își îndeplinește atribuțiile-cheie astfel cum se prevede la articolul 3.

Articolul 2

Mandatul

Ca parte a unei abordări mai ample a statului de drept în BiH și în regiune, EUPM sprijină agențiile de aplicare a legii relevante din BiH și sistemul de justiție penală în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, în consolidarea interacțiunii dintre poliție și procuratură și în promovarea cooperării regionale și internaționale.

EUPM asigură consiliere operațională Reprezentantului Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru a-l sprijini în exercitarea rolului său. Prin activitatea și prin rețeaua sa din interiorul țării, EUPM contribuie la eforturile generale de a asigura informarea deplină a Uniunii cu privire la evoluțiile din BiH.

În vederea încheierii misiunii, EUPM pregătește predarea atribuțiilor-cheie rămase către Biroul RSUE.

EUPM sprijină dispozițiile temporare pentru depozitare în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) în așteptarea elaborării unor dispoziții permanente privind depozitarea.

Articolul 3

Atribuțiile-cheie ale misiunii

Pentru a își îndeplini misiunea, atribuțiile-cheie ale EUPM sunt următoarele:

1.

să ofere consiliere strategică pentru agențiile de aplicare a legii și autoritățile politice din BiH privind combaterea criminalității organizate și a corupției;

2.

să promoveze și să faciliteze mecanismele de coordonare și de cooperare verticală și orizontală dintre agențiile de aplicare a legii competente, cu un accent special pe agențiile la nivel de stat;

3.

să asigure predarea cu succes între EUPM și Biroul RSUE;

4.

să contribuie la coordonarea eforturilor Uniunii și ale statelor membre în domeniul statului de drept.

Articolul 4

Structura misiunii

(1)   EUPM se compune din următoarele elemente:

(a)

cartierul general principal la Sarajevo, compus din șeful misiunii și personalul său, astfel cum este prevăzut în planul de operații (OPLAN);

(b)

patru birouri locale la Sarajevo, Banja Luka, Mostar și Tuzla.

(2)   Aceste elemente fac obiectul unor dispoziții detaliate suplimentare prevăzute în OPLAN.

Articolul 5

Comandantul operației civile

(1)   Directorul capacității civile de planificare și conducere este comandantul operației civile pentru EUPM.

(2)   Comandantul operației civile exercită comanda și controlul la nivel strategic asupra EUPM, sub controlul politic și conducerea strategică a Comitetului politic și de securitate (COPS) și sub autoritatea generală a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

(3)   Comandantul operației civile asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficace a deciziilor Consiliului, precum și a deciziilor COPS, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni la nivel strategic, după caz, pentru șeful misiunii și oferindu-i acestuia consiliere și asistență tehnică.

(4)   Toți membrii personalului detașat rămân în totalitate sub comanda autorităților naționale ale statului sau instituției Uniunii care i-a detașat. Autoritățile naționale transferă comandantului operației civile controlul operațional asupra personalului, echipelor și unităților lor.

(5)   Comandantul operației civile are răspunderea generală de a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obligației de vigilență a Uniunii.

(6)   Comandantul operației civile și RSUE se consultă reciproc, după caz.

Articolul 6

Șeful misiunii

(1)   Șeful misiunii își asumă responsabilitatea pentru EUPM și exercită comanda și controlul asupra acesteia în teatrul de operații.

(2)   Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra personalului, echipelor și unităților din statele contribuitoare, astfel cum au fost desemnate de către comandantul operației civile, precum și responsabilitatea administrativă și logistică, inclusiv cu privire la bunurile, resursele și informațiile puse la dispoziția EUPM.

(3)   Șeful misiunii emite instrucțiuni destinate întregului personal al EUPM în vederea desfășurării eficiente a EUPM în teatrul de operații și asigură coordonarea și gestionarea curentă a acesteia, urmând instrucțiunile de ordin strategic ale comandantului operației civile.

(4)   Șeful misiunii răspunde de execuția bugetului EUPM. În acest scop, șeful misiunii semnează un contract cu Comisia.

(5)   Șeful misiunii răspunde de controlul disciplinar asupra personalului. În cazul personalului detașat, acțiunile disciplinare se exercită de către autoritatea națională sau a Uniunii competentă.

(6)   Șeful misiunii este reprezentantul EUPM în cadrul operațiilor și îi asigură o vizibilitate corespunzătoare.

(7)   Șeful misiunii asigură coordonarea, după caz, cu alți actori ai Uniunii prezenți pe teren. Fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful misiunii primește orientări politice la nivel local din partea RSUE.

Articolul 7

Personalul EUPM

(1)   Efectivul și atribuțiile personalului EUPM sunt conforme cu mandatul prevăzut la articolul 2, cu atribuțiile-cheie prevăzute la articolul 3 și cu structura prevăzută la articolul 4.

(2)   EUPM este formată în principal din personal detașat de statele membre sau de instituțiile Uniunii. Fiecare stat membru sau instituție a Uniunii suportă cheltuielile aferente tuturor membrilor personalului pe care i-a detașat, inclusiv cheltuieli de călătorie spre și dinspre locul de desfășurare, salarii, asigurări medicale și indemnizații, altele decât diurnele aplicabile, precum și indemnizațiile pentru condiții dificile de lucru și indemnizațiile de risc.

(3)   EUPM poate recruta, de asemenea, personal civil internațional și personal local, după caz, pe bază de contract, în cazul în care funcțiile necesare nu sunt asigurate de personalul detașat de statele membre. În mod excepțional, în cazuri justificate corespunzător, în cazul în care nu sunt disponibile candidaturi adecvate din statele membre, pot fi recrutați, după caz, pe bază de contract, resortisanți ai unor state terțe participante.

(4)   Toți membrii personalului respectă standardele operaționale minime de securitate specifice misiunii, precum și planul de securitate al misiunii, care susține politica de securitate pe teren a Uniunii. În ceea ce privește protecția informațiilor UE clasificate care le sunt încredințate în exercițiul atribuțiilor lor, toți membrii personalului respectă principiile și normele minime de securitate instituite prin Decizia 2011/292/UE a Consiliului din 31 martie 2011 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (3).

Articolul 8

Statutul misiunii și al personalului EUPM

(1)   Se adoptă măsurile necesare pentru continuarea Acordului dintre Uniune și BiH din 4 octombrie 2002 privind activitățile EUPM în BiH pe durata EUPM.

(2)   Statul sau instituția Uniunii care a detașat un membru al personalului răspunde de soluționarea plângerilor privind detașarea, fie din partea membrului respectiv, fie cu privire la acesta. Statul sau instituția Uniunii în cauză răspunde de introducerea oricărei acțiuni împotriva persoanei detașate.

(3)   Condițiile de angajare și drepturile și obligațiile personalului civil internațional și local se stabilesc prin contracte între șeful misiunii și respectivul membru al personalului.

Articolul 9

Lanțul de comandă

(1)   EUPM are un lanț de comandă unificat, specific operațiilor de gestionare a crizelor.

(2)   COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a EUPM sub autoritatea Consiliului și a ÎR.

(3)   Comandantul operației civile, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și sub autoritatea generală a ÎR, este comandantul EUPM la nivel strategic și, în această calitate, emite instrucțiuni pentru șeful misiunii și îi oferă acestuia consiliere și asistență tehnică.

(4)   Comandantul operației civile raportează Consiliului prin intermediul ÎR.

(5)   Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra EUPM în teatrul de operații și răspunde direct față de comandantul operației civile.

Articolul 10

Controlul politic și conducerea strategică

(1)   Sub autoritatea Consiliului și a ÎR, COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a EUPM. Consiliul autorizează COPS să ia deciziile relevante în acest sens în conformitate cu articolul 38 paragraful al treilea din TUE. Această autorizare include competența de a numi șeful misiunii, la propunerea ÎR, și de a modifica atât conceptul de operații (CONOPS), cât și OPLAN. Competențele decizionale cu privire la obiectivele și la încheierea EUPM revin în continuare Consiliului.

(2)   COPS raportează periodic Consiliului.

(3)   COPS primește periodic și atunci când este necesar rapoarte din partea comandantului operației civile și a șefului misiunii cu privire la chestiuni aflate în sfera de competență a acestora.

Articolul 11

Participarea statelor terțe

(1)   Fără a aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii și cadrului instituțional unic al acesteia, state terțe pot fi invitate să contribuie la EUPM cu condiția să își asume cheltuielile care decurg din detașarea personalului lor, inclusiv salariile, asigurările pentru orice risc, diurnele și cheltuielile de deplasare spre și dinspre BiH și să contribuie, după caz, la cheltuielile de funcționare a EUPM.

(2)   Statele terțe care contribuie la EUPM au aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestiunea zilnică a EUPM ca statele membre.

(3)   Consiliul autorizează COPS să adopte deciziile relevante privind acceptarea contribuțiilor propuse și să instituie un comitet al contribuitorilor.

(4)   Modalitățile detaliate privind participarea statelor terțe sunt reglementate prin acorduri încheiate în temeiul articolului 37 din TUE și în conformitate cu articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. ÎR poate negocia astfel de acorduri. În cazul în care Uniunea și un stat terț încheie un acord privind instituirea unui cadru pentru participarea respectivului stat terț la operațiile Uniunii de gestionare a crizelor, dispozițiile respectivului acord se aplică în contextul EUPM.

Articolul 12

Dispoziții financiare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor legate de EUPM pentru perioada 1 ianuarie 2012-30 iunie 2012 este de 5 250 000 EUR.

(2)   Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului general al Uniunii. În conformitate cu regulamentul financiar, șeful misiunii poate încheia acorduri de natură tehnică privind furnizarea de echipamente, servicii și spații pentru EUPM cu statele membre, cu statele terțe participante și cu alți actori internaționali. Șeful misiunii răspunde de gestionarea unui depozit care stochează echipamente uzate care pot fi utilizate și pentru a răspunde unor cerințe urgente ale desfășurărilor în cadrul PSAC. Resortisanții statelor terțe participante și resortisanții țării gazdă sunt autorizați să participe la proceduri de ofertare pentru contracte.

(3)   Șeful misiunii răspunde pe deplin pentru activitățile întreprinse în cadrul contractului său în fața Comisiei, care îi supervizează acțiunile.

(4)   Dispozițiile financiare respectă cerințele operaționale ale EUPM, inclusiv compatibilitatea echipamentelor și interoperabilitatea echipelor acesteia.

(5)   Cheltuielile aferente EUPM sunt eligibile de la 1 ianuarie 2012.

Articolul 13

Securitatea

(1)   Prin coordonare cu Direcția de securitate a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), comandantul operației civile oferă șefului misiunii îndrumări cu privire la planificarea măsurilor de securitate și asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a acestora pentru EUPM, în conformitate cu articolele 5 și 9.

(2)   Șeful misiunii este responsabil pentru securitatea EUPM și pentru asigurarea respectării cerințelor minime de securitate aplicabile EUPM, în conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului desfășurat în afara Uniunii cu atribuții operaționale în temeiul titlului V din TUE și cu instrumentele conexe acesteia.

(3)   Șeful misiunii este asistat de un ofițer superior de securitate a misiunii (OSSM), care se află sub autoritatea șefului misiunii și menține, de asemenea, o strânsă legătură funcțională cu Direcția de securitate a SEAE.

(4)   Consultându-se cu Direcția de securitate a SEAE, șeful misiunii numește ofițeri de securitate regionali pentru cele patru birouri locale, care răspund, sub autoritatea OSSM, de gestionarea curentă a tuturor aspectelor legate de securitate din cadrul componentelor respective ale EUPM.

(5)   Personalul EUPM urmează o instruire obligatorie în domeniul securității înainte de a își începe exercitarea atribuțiilor, în conformitate cu OPLAN. De asemenea, personalul EUPM urmează periodic, în teatrul de operații, instruiri organizate de OSSM.

Articolul 14

Coordonarea

(1)   Fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful misiunii acționează în strânsă coordonare cu Delegația Uniunii în BiH pentru a asigura coerența acțiunii Uniunii în sprijinul BiH.

(2)   Șeful misiunii acționează în strânsă coordonare cu șefii de misiuni ai Uniunii în BiH.

(3)   Șeful misiunii acționează în cooperare cu ceilalți actori internaționali prezenți în țară, în special cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, cu Consiliul Europei și cu Programul internațional de asistență pentru formarea în domeniul anchetelor penale.

Articolul 15

Comunicarea informațiilor clasificate

(1)   ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta decizie, după caz și în conformitate cu nevoile EUPM, informații și documente UE clasificate până la nivelul „RESTREINT UE” întocmite în scopul EUPM, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE.

(2)   În caz de nevoie operațională specifică și imediată, ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice statului-gazdă orice informație și document UE clasificate până la nivelul „RESTREINT UE”, care sunt întocmite în scopul EUPM, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE. În toate celelalte cazuri, astfel de informații și documente sunt comunicate statului-gazdă în conformitate cu procedurile adecvate destinate cooperării între statul-gazdă și Uniune.

(3)   ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta decizie orice documente UE neclasificate privind deliberările Consiliului referitoare la EUPM și care intră sub incidența obligației de respectare a secretului profesional, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului (4).

Articolul 16

Celula de supraveghere

Se activează celula de supraveghere pentru EUPM.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012 până la 30 iunie 2012.

Adoptată la Bruxelles, 1 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 322, 9.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 70, 13.3.2002, p. 1.

(3)  JO L 141, 27.5.2011, p. 17.

(4)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/56


DECIZIA 2011/782/PESC A CONSILIULUI

din 1 decembrie 2011

privind măsuri restrictive împotriva Siriei și de abrogare a Deciziei 2011/273/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1).

(2)

La 23 octombrie 2011, Consiliul European a afirmat că Uniunea va impune măsuri suplimentare împotriva regimului sirian, atât timp cât continuă represiunea populației civile.

(3)

Având în vedere gravitatea situației din Siria, Consiliul consideră necesară impunerea unor măsuri restrictive suplimentare.

(4)

În plus, ar trebui incluse și alte persoane și entități pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive conținută în anexa I la Decizia 2011/273/PESC.

(5)

Din motive de claritate, măsurile impuse prin Decizia 2011/273/PESC și măsurile adiționale ar trebui să fie integrate într-un instrument juridic unic.

(6)

Prin urmare, Decizia 2011/273/PESC ar trebui abrogată.

(7)

Se impune ca Uniunea să acționeze în continuare pentru a pune în aplicare anumite măsuri.

(8)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezenta decizie, aceasta a r trebui să intre în vigoare la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL 1

RESTRICȚII LA EXPORT ȘI IMPORT

Articolul 1

(1)   Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, către Siria, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de armament și de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate, precum și echipamente care ar putea fi folosite pentru represiunea internă, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile lor.

(2)   Se interzic următoarele:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de asistență tehnică, de servicii de brokeraj sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, de fabricarea, de întreținerea și de utilizarea respectivelor produse;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele menționate la alineatul (1), incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul respectivelor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, de servicii de brokeraj sau de alte servicii.

Articolul 2

(1)   Articolul 1 nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

furnizarea sau asistența tehnică destinate exclusiv să susțină sau să fie utilizate de către Forța Organizației Națiunilor Unite pentru supravegherea demilitarizării (UNDOF);

(b)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul echipamentelor militare neletale sau al echipamentelor susceptibile de a fi utilizate în scopul represiunii interne, destinate unor scopuri exclusiv umanitare sau de protecție, sau programelor de construcție instituțională ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ale Uniunii Europene sau operațiilor Uniunii Europene și ale ONU de gestionare a crizelor;

(c)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de vehicule care nu sunt destinate luptei, care au fost fabricate sau echipate cu materiale care oferă protecție balistică și care sunt destinate exclusiv folosirii pentru protejarea personalului Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia în Siria;

(d)

furnizarea de asistență tehnică, de servicii de brokeraj și de alte servicii legate de astfel de echipamente sau de astfel de programe și operații;

(e)

furnizarea de finanțare și de asistență financiară în legătură cu astfel de echipamente sau astfel de programe și operații;

cu condiția ca astfel de exporturi și asistență să fi fost aprobate în prealabil de autoritatea competentă relevantă.

(2)   Articolul 1 nu se aplică articolelor de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv vestelor antiglonț și căștilor militare, exportate temporar în Siria de către personalul Organizației Națiunilor Unite, personalul Uniunii Europene sau al statelor sale membre, reprezentanții mediei, personalul umanitar, personalul de asistență pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uz personal.

Articolul 3

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente sau de software destinate în primul rând pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul sirian sau în numele acestuia, a internetului sau a comunicațiilor telefonice prin rețele fixe sau mobile în Siria, precum și furnizarea de asistență pentru instalarea, operarea sau aducerea la zi a unor astfel de echipamente sau software.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării elementelor relevante care fac obiectul prezentului articol.

Articolul 4

(1)   Se interzice achiziționarea, importul sau transportul din Siria de țiței sau produse petroliere.

(2)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară, inclusiv produse financiare derivate, precum și asigurări și reasigurări, în legătură cu interdicțiile menționate la alineatul (1).

Articolul 5

Interdicțiile de la articolul 4 nu aduc atingere executării, până la 15 noiembrie 2011, a obligațiilor prevăzute în contracte încheiate înainte de 2 septembrie 2011.

Articolul 6

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea sau transferul de echipament și tehnologie esențiale pentru următoarele sectoare-cheie ale industriei gazelor naturale și petrolului din Siria sau către întreprinderi siriene sau deținute de Siria implicate în sectoarele respective în afara Siriei, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre ori cu ajutorul navelor sau al aeronavelor aflate sub jurisdicția statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora:

(a)

rafinare;

(b)

gaze naturale lichefiate;

(c)

explorare;

(d)

producție.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante cărora li se aplică prezentul alineat.

(2)   Se interzice furnizarea următoarelor către întreprinderile din Siria care sunt implicate în sectoarele-cheie ale industriei gazelor și petrolului din Siria menționate la alineatul (1) sau întreprinderilor siriene sau deținute de Siria implicate în sectoarele respective în afara Siriei:

(a)

asistență sau instruire tehnică și alte servicii legate de echipamente și tehnologie esențiale astfel cum sunt menționate la alineatul (1);

(b)

finanțare sau asistență financiară pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de echipamente și tehnologie esențiale, astfel cum sunt precizate la alineatul (1) sau pentru furnizarea de asistență sau instruire tehnică conexă.

Articolul 7

(1)   Interdicția de la articolul 6 alineatul (1) nu aduce atingere executării unei obligații legate de livrarea mărfurilor prevăzută în contracte încheiate înainte de 1 decembrie 2011.

(2)   Interdicțiile de la articolul 6 nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte încheiate înainte de 1 decembrie 2011 și care privește investiții realizate în Siria înainte de 23 septembrie 2011 de către întreprinderi stabilite în statele membre.

Articolul 8

Se interzice livrarea de bancnote și monede siriene către Banca Centrală a Siriei.

RESTRICȚII PRIVIND FINANȚAREA ANUMITOR ÎNTREPRINDERI

Articolul 9

Se interzice:

(a)

acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, sau întreprinderilor siriene sau aflate în proprietate siriană implicate în sectoarele respective în afara Siriei;

(b)

acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria;

(c)

achiziționarea sau extinderea unei participații la întreprinderile din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, sau în întreprinderile siriene sau aflate în proprietate siriană implicate în sectoarele respective în afara Siriei, inclusiv achiziționarea unor astfel de întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(d)

achiziționarea sau extinderea unei participații la întreprinderile din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria, inclusiv achiziționarea unor astfel de întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(e)

crearea oricăror societăți mixte cu întreprinderi din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, și cu sucursale sau filiale controlate de acestea.

(f)

crearea oricăror societăți mixte cu întreprinderi din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria și cu sucursale sau filiale controlate de acestea.

Articolul 10

(1)   Interdicțiile de la articolul 9 literele (a) și (c):

(i)

nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate înainte de 23 septembrie 2011;

(ii)

nu împiedică extinderea unei participații, în cazul în care această extindere reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat înainte de 23 septembrie 2011.

(2)   Interdicțiile de la articolul 9 literele (b) și (d):

(i)

nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate înainte de 1 decembrie 2011;

(ii)

nu împiedică extinderea unei participații, în cazul în care această extindere reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat înainte de 1 decembrie 2011.

RESTRICȚII PRIVIND PROIECTELE DE INFRASTRUCTURĂ

Articolul 11

(1)   Se interzice participarea la construirea de noi centrale electrice pentru producerea de electricitate în Siria.

(2)   Se interzice asigurarea de asistență tehnică sau finanțare sau asistență financiară pentru construirea de noi centrale electrice pentru producerea de electricitate în Siria.

(3)   Interdicția de la alineatele (1) și (2) nu aduce atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate înainte de 1 decembrie 2011.

RESTRICȚII PRIVIND SPRIJINUL FINANCIAR PENTRU COMERȚ

Articolul 12

(1)   Statele membre vor manifesta reținere în ceea ce privește asumarea de noi angajamente pe termen scurt și mediu privind sprijinul financiar public și privat pentru comerțul cu Siria, inclusiv pentru acordarea de credite la export, garanții sau asigurări resortisanților sau entităților acestora implicate în comerțul respectiv, în vederea reducerii sumelor datorate de acestea, în special pentru a evita orice sprijin financiar care ar contribui la represiunea violentă împotriva populației civile din Siria. În plus, statele membre nu își vor asuma noi angajamente pe termen lung în ceea ce privește sprijinul financiar public și privat pentru comerțul cu Siria.

(2)   Alineatul (1) nu afectează angajamentele asumate înainte de 1 decembrie 2011.

(3)   Alineatul (1) nu vizează comerțul în scopuri alimentare, agricole, medicale sau umanitare.

CAPITOLUL 2

SECTORUL FINANCIAR

Articolul 13

Statele membre nu își asumă, nici prin participarea lor în cadrul instituțiilor financiare, noi angajamente de acordare de subvenții, asistență financiară sau credite concesionale guvernului sirian, cu excepția celor cu scop umanitar și pentru dezvoltare.

Articolul 14

Se interzice:

(a)

orice punere la dispoziție de fonduri sau plată efectuată de Banca Europeană de Investiții (BEI) în conformitate cu sau în legătură cu orice acorduri de împrumut existente, încheiate între Siria și BEI;

(b)

continuarea de către BEI a oricăror contracte existente de servicii de asistență tehnică pentru proiectele suverane situate în Siria.

Articolul 15

Se interzic următoarele: vânzarea, cumpărarea, intermedierea sau asistența în emiterea de obligațiuni publice siriene sau garantate de stat emise după 1 decembrie 2011, direct sau indirect, către sau de la guvernul sirian, organismele publice, corporațiile sau agențiile siriene, Banca Centrală a Siriei, sau bănci cu sediul în Siria, sau sucursale și filiale din cadrul sau din afara jurisdicției statelor membre ale băncilor cu sediul în Siria, sau entități financiare care nu au sediul în Siria și nu se află sub jurisdicția statelor membre, dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în Siria și entități cu sediul în Siria, precum și orice persoane sau entități care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora, sau entități deținute sau controlate de acestea.

Articolul 16

(1)   Se interzice deschiderea de noi sucursale, filiale sau reprezentanțe ale băncilor siriene pe teritoriul statelor membre, precum și crearea unor noi asocieri în participație sau a unor participații în capitalurile proprii sau crearea unor noi relații bancare cu instituții corespondente de către bănci siriene, inclusiv Banca Centrală a Siriei, sucursalele și filialele acesteia și entități financiare care nu au domiciliul in Siria dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în Siria sau entități cu sediul în Siria, cu bănci aflate sub jurisdicția statelor membre.

(2)   Se interzice instituțiilor financiare aflate pe teritoriul statelor membre sau sub jurisdicția acestora să deschidă reprezentanțe sau filiale sau conturi bancare în Siria.

Articolul 17

(1)   Se interzice furnizarea de servicii de asigurare și reasigurare Guvernului Siriei, organismelor publice, corporațiilor și agențiilor siriene, sau persoanelor sau entităților care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora, sau entităților deținute sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul furnizării de:

(a)

asigurări de sănătate sau de călătorie persoanelor fizice;

(b)

asigurări obligatorii sau de răspundere civilă către persoane, entități sau organisme siriene stabilite în Uniunea Europeană;

(c)

asigurări sau reasigurări proprietarului unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul navlosit de către o persoană, entitate sau organism sirian, iar persoana, entitatea sau organismul respectiv nu figurează în anexele I sau II.

CAPITOLUL 3

RESTRICȚII PRIVIND ADMISIA

Articolul 18

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, de către persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și de către persoane asociate cu acestea, astfel cum figurează în anexa I.

(2)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3)   Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d)

în temeiul Tratatului de Conciliere din 1929 (Tratatul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Se consideră că alineatul (3) se aplică de asemenea în cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatelor (3) sau (4).

(6)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse la alineatul (1), atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate de Uniune sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Siria.

(7)   Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (6) informează în scris Consiliul în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(8)   În cazul în care, în temeiul alineatelor (3)-(7), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al unor persoane care figurează pe lista din anexa I, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

CAPITOLUL 4

ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

Articolul 19

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, precum și de către persoane și entități care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și de către persoane și entități asociate acestora, astfel cum figurează pe listele din anexele I și II.

(2)   Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice sau a entităților care figurează pe listele din anexele I și II și nici nu pot fi utilizate în beneficiul acestora.

(3)   Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor care figurează pe listele din anexele I și II și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata facturilor la utilități;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea acesteia;

(e)

necesare pentru scopuri umanitare, precum furnizarea asistenței sau facilitarea furnizării asistenței, incluzând materiale medicale, alimente, personal umanitar și asistență conexă, sau evacuări din Siria;

(f)

planificate a fi achitate într-un sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizații internaționale care se bucură de imunitate în conformitate cu prevederile dreptului internațional, în măsura în care scopul acestor plăți este acela de a deservi interese oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale.

Un stat membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație pe care o acordă în temeiul prezentului alineat.

(4)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice să facă obiectul unui privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral instituit înainte de data la care persoana fizică sau juridică sau entitatea menționată la alineatul (1) de la prezentul articol a fost inclusă în anexa I sau II, sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate înaintea datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-un astfel de privilegiu sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;

(c)

privilegiul sau hotărârea să nu fie în beneficiul unei persoane fizice sau juridice sau al unei entități menționate în anexa I sau II; și

(d)

recunoașterea privilegiului sau a hotărârii respective să nu contravină politicii publice a statului membru respectiv.

Statul membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5)   Alineatul (1) nu interzice unei persoane sau entități desemnate să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat înaintea datei la care persoana sau entitatea respectivă a fost înscrisă pe lista din anexă, cu condiția ca statul membru relevant să fi decis că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană sau entitate menționată la alineatul (1).

(6)   Alineatul (1) nu interzice unei entități desemnate în lista din anexa II ca, pentru o perioadă de două luni de la data desemnării sale, să efectueze o plată din fondurile sau resursele economice înghețate primite de această entitate după data desemnării sale, în cazul în care această plată este datorată în temeiul unui contract în legătură cu finanțarea activităților comerciale, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de o persoană sau o entitate menționată la alineatul (1).

(7)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b)

plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența prezentei decizii,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența alineatului (1).

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 20

Nu se va da curs niciunei cereri, inclusiv cererilor de despăgubire sau indemnizare sau oricăror alte cereri de aceeași natură, cum ar fi cererile de compensare, amenzile sau cererile de chemare în garanție, cererile de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare, inclusiv cererile rezultate din scrisori de credit și instrumente similare în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei desfășurare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile care intră sub incidența prezentei decizii, din partea persoanelor sau entităților desemnate în anexele I și II, sau a oricărei alte persoane sau entități din Siria, inclusiv din partea Guvernului Siriei, a organismelor publice, corporațiilor sau agențiilor siriene, sau a oricărei persoane sau entități care prezintă o cerere prin intermediul sau în beneficiul unor astfel de persoane sau entități.

Articolul 21

(1)   Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește și modifică listele din anexele I și II.

(2)   Consiliul comunică decizia sa privind includerea pe listă, inclusiv motivele acesteia, persoanei sau entității vizate, fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 22

(1)   Anexele I și II cuprind motivele includerii pe listă a persoanelor și entităților vizate.

(2)   De asemenea, anexele I și II includ informațiile necesare identificării persoanelor sau entităților în cauză, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 23

Se interzice participarea, cu bună știință sau intenționat, la activități al căror scop sau efect este eludarea interdicțiilor prevăzute în prezenta decizie.

Articolul 24

Pentru ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute de prezenta decizie.

Articolul 25

Prezenta decizie se aplică pentru o perioadă de 12 luni. Aceasta se reexaminează permanent. Se reînnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

Articolul 26

Decizia 2011/273/PESC se abrogă.

Articolul 27

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 1 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 121, 10.5.2011, p. 11.


ANEXA I

Lista persoanelor și entităților la care se face referire în articolele 18 și 19

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Bashar Al-Assad

Născut la 11 septembrie 1965 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. D1903

Președintele republicii; A ordonat și a executat represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

2.

Maher (cunoscut și sub și sub numele Mahir) Al-Assad

Născut la 8 decembrie 1967;

pașaport diplomatic nr. 4138

Șeful diviziei a 4-a blindate a armatei, membru al comandamentului central al Baath, șeful Gărzii republicane; frate al președintelui Bashar Al-Assad; principal artizan al represiunii împotriva manifestanților.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (cunoscut și sub numele de Mamlouk)

Născut la 19 februarie 1946 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. 983

Șeful direcției generale siriene de informații (GID); implicare în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (cunoscut și sub numele de Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministrul Internelor; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

5.

Atej (cunoscut și sub numele de Atef, Atif) Najib

 

Fost șef al direcției securității politice la Deraa; văr al președintelui Bashar Al-Assad; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (cunoscut și sub numele de Hafez Makhlouf )

Născut la 2 aprilie 1971 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. 2246

Colonel care conduce o unitate în cadrul direcției generale de informații, secția Damasc; văr al președintelui Bashar Al-Assad; apropiat al lui Mahir Al-Assad; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (cunoscut și sub numele de Mohammed Dib Zeitoun)

Născut la 20 mai 1951 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. D000001300

Șef al direcției securității politice; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Șef al securității politice la Banyas, implicare în represiunea împotriva manifestanților la Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Născut la 10 iulie 1969 la Damasc,

pașaport nr. 454224

Om de afaceri sirian. Persoană asociată lui Mahir Al-Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad; furnizează finanțare regimului permițând represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Născut în 1953 la Hama;

pașaport diplomatic nr. D0005788

Șef al serviciului militar de informații din Siria (SMI); implicat în represiunea împotriva populației civile.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Șef al serviciului de informații al forțelor aeriene siriene; implicat în represiunea împotriva populației civile.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Născut la 3 mai 1953 la Deraa;

pașaport diplomatic nr. D000000887

Șef al serviciului militar de informații, secția guvernoratul Damasc; implicat în represiunea împotriva populației civile.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Născut la 18 iunie 1962 la Kerdala;

pașaport nr. 88238

Implicare în represiunea împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Născut la 1 martie 1961 la Lattaquié;

pașaport nr. 86449 și nr. 842781

Implicare în represiunea împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Născut la 15 ianuarie 1950 la Al-Madehleh, Tartus

Adjunct al șefului de stat major pentru securitate și cercetare aeriană; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Născut în 1941

Șeful Biroului Sirian de Securitate Națională; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Născut la 10 decembrie 1938

Vicepreședinte al Siriei; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Născut la 10 aprilie 1937 (dată alternativă 20 mai 1937) la Hama,

pașaport diplomatic nr. 0002250

Adjunct al vicepreședintelui Siriei pentru afaceri de securitate națională; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Născut la 20 mai 1966;

pașaport nr. 002954347

Cumnat al lui Mahir Al-Assad; om de afaceri și agent local al mai multor societăți comerciale străine; finanțează regimul permițând represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

20.

Iyad (cunoscut și sub numele de Eyad) Makhlouf

Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc;

pașaport nr. N001820740

Frate al lui Rami Makhlouf și ofițer GID implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Șef al Statului Major al forțelor armate răspunzător pentru implicarea militară în represiunea împotriva manifestanților pașnici.

23.5.2011

23.

Ihab (cunoscut și sub numele de Ehab, Iehab) Makhlouf

Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc;

pașaport nr. N002848852

Vicepreședinte al SyriaTel și administrator al societății comerciale din SUA a lui Rami Makhlouf; furnizează finanțare regimului permițând violența împotriva demonstranților.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Născut în 1951 sau 1946 la Kerdaha.

Șeful serviciului de protecție a președintelui; implicat în reprimarea manifestanților; văr primar al președintelui Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Director al Military Housing Establishment; sursă de finanțare a regimului; văr primar al președintelui Bachar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Comandantul de brigadă Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Născut la 1 septembrie 1957 la Yazd, Iran.

Comandant general al Gărzii revoluționare iraniene implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul din Siria să înăbușe protestele din Siria

23.6.2011

27.

General-maior Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

Comandant al Gărzii revoluționare iraniene, IRGC - Qods, implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul din Siria să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Născut în 1963 la Teheran, Iran.

Comandant Adjunct în cadrul Serviciilor Secrete ale Gărzii revoluționare iraniene, implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul din Siria să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli)

 

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

31.

Dl Mohammad Mufleh

 

Șeful Serviciului sirian de informații militare în orașul Hama, implicat în represiunea împotriva manifestanților.

1.8.2011

32.

General-maior Tawfiq Younes

 

Șeful Departamentului de securitate internă al Directoratului de informații generale; implicat în violențe împotriva populației civile.

1.8.2011

33.

Dl Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Născut în Latakia, Siria, la 19.10.1932

Asociat apropiat și unchi matern al lui Bashar și Mahir al-Assad. Partener de afaceri și tatăl lui Rami, Ihab și Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Născut în Latakia

Asociat al lui Mahir al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile, precum și în coordonarea grupărilor miliției Shabiha.

1.8.2011

35.

General Ali Habib Mahmoud

Născut la Tartous în 1939.

Numit în funcția de ministru al apărării la 3 iunie 2009

Ministrul apărării. Responsabil de conducerea și operațiunile forțelor armate siriene implicate în represiuni și violențe împotriva populației civile.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Adjunctul lui Maher Al-Assad, șeful unității de poliție militară a celei de a patra divizii a armatei, implicat în represiune.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Director al biroului de aprovizionare din cadrul ministerului sirian al apărării, punctul inițial al tuturor achizițiilor de armament ale armatei siriene.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Văr al lui Bashar Al-Assad; fost director al companiei "Nizar Oilfield Supplies".

Foarte apropiat de anumiți funcționari guvernamentali aflați în posturi-cheie. Finanțare pentru Shabiha în regiunea Latakia.

23.8.2011

39.

General de brigadă Rafiq Shahadah

 

Șeful secțiunii 293 (afaceri interne) a Serviciului sirian de informații militare (SMI) în orașul Damasc. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Damasc. Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme strategice și de informații militare.

23.8.2011

40.

General de brigadă Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Șef de secțiune în cadrul Serviciului sirian de informații militare (SMI) în Dayr az-Zor. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Dayr az-Zor și din Alboukamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Data nașterii: 1935 în Alep

Ministru adjunct, fost ministru al apărării, trimisul special al președintelui Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Asistentul secretarului regional al Partidului Socialist Arab Baas din 2005, director pe probleme de securitate națională al partidului regional Baas în perioada 2000- 2005. Fost guvernator al orașului Hama (1998-2000). Asociat apropiat al președintelui Bashar Al-Assad și al lui Maher Al-Assad. Factor de decizie la nivel înalt în cadrul regimului de represiune împotriva populației civile.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Responsabil de asasinatele din Hama din 1980, a fost rechemat la Damasc în calitate de consilier special al președintelui Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

General de brigadă Nawful Al-Husayn

 

Șeful secțiunii din Idlib a Serviciului sirian de informații militare (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din provincia Idlib.

23.8.2011

45.

General de brigadă Husam Sukkar

 

Consilier prezidențial pe probleme de securitate. Consilier prezidențial pentru agențiile de securitate implicate în represiune și violențe împotriva populației civile.

23.8.2011

46.

General de brigadă Muhammed Zamrini

 

Șef de secțiune în cadrul Serviciului sirian de informații militare (SMI) în Homs. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Homs.

23.8.2011

47.

Locotenent-general Munir Adanov (Adnuf)

 

Adjunctul șefului statului major, operațiunilor și instruirii militare pentru armata siriană. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Siria.

23.8.2011

48.

General de brigadă Ghassan Khalil

 

Șeful secțiunii de informații a Direcției informațiilor generale. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Siria.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Locul nașterii: Latakia

Miliția Shabiha. Asociat al lui Maher Al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile, precum și în coordonarea grupurilor miliției Shabiha.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Partener de afaceri apropiat al lui Maher Al-Assad. Cunoscut pentru sprijinul economic acordat regimului din Siria.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Alep. Acordă sprijin economic regimului sirian.

2.09.2011

52.

Emad Ghraiwati

Data nașterii: martie 1959; Locul nașterii: Damasc, Siria

Președintele Camerei de Industrie din Damasc (Zuhair Ghraiwati Sons). Acordă sprijin economic regimului sirian.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Data nașterii: 1949; Locul nașterii: Homs, Siria

Fondatorul Akhras Group (mărfuri, comerț, procesare și logistică), Homs. Acordă sprijin economic regimului sirian.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Data nașterii: 1949; Locul nașterii: Lattakia, Siria

Președintele Issam Anbouba Est. pentru agroindustrie. Acordă sprijin economic regimului sirian.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Data nașterii: 1943; locul nașterii: Damasc

Ministrul Justiției; asociat al regimului sirian, inclusiv prin sprijinirea politicilor și a practicilor acestuia de arest și detenție arbitrare.

23.9.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Data nașterii: 1966; locul nașterii: Tartous

Ministrul Informațiilor; asociat al regimului sirian, inclusiv prin sprijinirea și promovarea politicii acestuia privind informațiile.

23.9.2011

57.

General-maior Jumah Al-Ahmad

 

Comandant al Forțelor speciale. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie.

14.11.2011

58.

Colonel Lu’ai al-Ali

 

Șef al Informațiilor militare siriene, secțiunea Dera'a. Răspunzător pentru violențele din Dera'a.

14.11.2011

59.

General-locotenent Ali Abdullah Ayyub

 

Adjunct al șefului statului major (Personal și forță de muncă). Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie

14.11.2011

60.

General-locotenent Jasim al-Furayj

 

Șeful statului major. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie.

14.11.2011

61.

General Aous (Aws) ASLAN

Născut în 1958

Șef de batalion în cadrul Gărzii republicane. Apropiat al lui Maher al-ASSAD și al președintelui al-ASSAD. Participare la represiunea violentă exercitată împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

62.

General Ghassan Belal

 

General aflat la comanda biroului de rezerviști al diviziei a patra. Consilier al lui Maher al-ASSAD și coordonator al operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Conduce milițiile familiei Berri. Răspunzător pentru milițiile pro-guvernamentale implicate în represiunea violentă exercitată împotriva populației civile la Alep.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

65.

General-maior Zuhair Hamad

 

Adjunct al șefului Direcției generale de informații. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civil - Șef al Armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre). Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Adjunct al ministrului de interne. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile din Siria.

14.11.2011

69.

General-maior Nazih

 

Adjunct al șefului Direcției generale de informații. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Comandant de batalion în cadrul diviziei a patra. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile la Deïr el-Zor.

14.11.2011

71.

General-maior Wajih Mahmud

 

Comandant al diviziei a 18-a blindate. Răspunzător pentru violența împotriva protestatarilor din Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Născut la 24 august 1959 la Damasc.

Adresă: Kasaa, strada Anwar al Attar, clădirea al Midani, Damasc.

Pașaport sirian nr.004326765 eliberat la 2/11/2008, valabil până în noiembrie 2014.

Avocat în Baroul din Paris.

Conduce cabinetul Sabbagh și asociații (Damasc). Consilier juridic, financiar și gestionar al afacerilor lui Rami Makhlouf și ale lui Khaldoun Makhlouf. Asociat al lui Bachar al-Assad în finanțarea unui proiect imobiliar la Lattaquié. Oferă sprijin în vederea finanțării regimului.

14.11.2011

73.

General-locotenent Mustafa Tlass

 

Adjunctul șefului statului major (Logistică și aprovizionare). Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie.

14.11.2011

74.

General-maior Fu'ad Tawil

 

Adjunct al șefului Informațiilor Forțelor Armate Aeriene Siriene. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Data nașterii 1945, Locul nașterii Damascus

Ministrul finanțelor. Responsabil de economia siriană.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Data nașterii 1956, Locul nașterii Alep

Ministrul economiei și comerțului. Responsabil de economia siriană.

1.12.2011

77.

Locotenent-general Fahid Al-Jassim

 

Șeful Statului Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

78.

General-maior Ibrahim Al-Hassan

 

Adjunctul șefului Statului Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

79.

Comandant de brigadă Khalil Zghraybih

 

Divizia a 14-a. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

80.

Comandant de brigadă Ali Barakat

 

Cea de a 103-a brigadă a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

81.

Comandant de brigadă Talal Makhluf

 

Cea de a 103-a brigadă a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

82.

Comandant de brigadă Nazih Hassun

 

Serviciul de informații al forțelor aeriene siriene. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

83.

Căpitan Maan Jdiid

 

Garda prezidențială. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divizia pentru securitate politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Divizia pentru securitate politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Divizia pentru securitate politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011


B.   Entități

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Bena Properties

 

Controlată de Rami Makhlouf; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damasc

Tel.: 963 112110059 / 963112110043

Fax: 963 933333149

Controlată de Rami Makhlouf; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

3.

Hamcho International (alias Hamsho International Group)

rue Bagdad, PO Box 8254, Damasc

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Site internet: www.hamshointl.com

Email: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Controlată de Mohamed Hamcho sau Hamsho; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Societate de lucrări publice controlată de Riyad Shalish și de Ministerul Apărării; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

5.

Direcția de securitate politică

 

Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.

23.8.2011

6.

Direcția informațiilor generale

 

Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.

23.8.2011

7.

Direcția informațiilor militare

 

Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.

23.8.2011

8.

Serviciul de informații al Forțelor Armate Aeriene

 

Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.

23.8.2011

9.

Forțele Qods ale IRGC (alias Forțele Quds)

Teheran, Iran

Forțele Qods (sau Quds) reprezintă o secțiune specializată a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice Iraniene (IRGC). Forțele Qods sunt implicate în furnizarea de echipamente și de sprijin pentru a ajuta regimul sirian să înăbușe protestele din Siria. Forțele Qods ale IRGC au furnizat asistență tehnică, echipamente și sprijin serviciilor de securitate siriene în vederea reprimării mișcărilor de protest ale populației civile.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filială a Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)

Entitate economică care finanțează regimul.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filială a Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)

Entitate economică care finanțează regimul.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damasc Republica Arabă Siriană

Tel: (+963) 11 2456777 and 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 and 2211186

Adresa de poștă electronică a băncii: Publicrelations@reb.sy,

Website: www.reb.sy

Bancă deținută de stat care acordă sprijin financiar regimului.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Telefon: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Website: http://www.addounia.tv

Addounia TV a incitat la violență împotriva populației civile din Siria.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Clădirea Cham Holding Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tel +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

Email info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Controlată de Rami Makhlouf, cel mai mare grup de companii din Siria, care beneficiază de pe urma regimului și care furnizează sprijin regimului.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Adresa: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damasc – Syria

Telefon: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Email: sales@eltelme.com

Website: www.eltelme.com

Producerea și furnizarea de echipamente de telecomunicații pentru armată.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresa: Daa'ra Highway, Damasc, Syria

Telefon: +963-11-6858111

Telefon mobil: +963-933-240231

Construcția de cazărmi militare, cazărmi pentru punctele de frontieră și alte clădiri pentru uzul armatei.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresa: Adra Free Zone Area Damasc – Syria

Telefon: +963-11-5327266

Telefon mobil: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax:+963-11-5316396

Email: sorohco@gmail.com

Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Investiții în proiecte militare și industriale la nivel local, producerea de piese pentru arme și produse aferente. Societatea este deținută integral de Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tel: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

Email: info@syriatel.com.sy;

Website: http://syriatel.sy/

Controlată de Rami Makhlouf; furnizează sprijin financiar regimului: prin contractul său de licență, plătește 50 % din profituri guvernului.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Site internet: www.champress.net

Post de televiziune care a participat la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damasc – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Cotidian care a participat la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților

1.12.2011

21.

Centrul sirian de studii și de cercetare (CERS) (alias CERS, Centrul de studiu și cercetare științifică; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias. Centrul de cercetare de la Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damas

Sprijină armata siriană în achiziția de materiale folosite direct pentru supravegherea și represiunea manifestanților.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damas

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasc

Tel /fax: 963114471080

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damas

Tel.-No.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damas și PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damas și PO BOX 21120 Baramkeh, Damas

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasc, Siria.

Companie de stat responsabilă de totalitatea exporturilor de țiței din Siria. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasc, Siria BOX: 60694

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Companie de stat. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasc – Siria.

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Societate mixtă deținută în proporție de 50 % de GPC. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011


ANEXA II

Lista entităților menționate la articolul 19 alineatul (1)

Entități

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Banca Comercială a Siriei

Filiala Damasc, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasc, Siria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasc, Siria;

Filiala Alep, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; toate birourile la nivel mondial [NPWMD] Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

management general: dir.cbs@mail.sy

Bancă deținută de stat, care furnizează sprijin financiar regimului.

13.10.2011


2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/71


DECIZIA 2011/783/PESC A CONSILIULUI

din 1 decembrie 2011

de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (1), în special articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului.

(2)

Consiliul a efectuat o reexaminare integrală a listei persoanelor și entităților, astfel cum figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC, cărora li se aplică articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din decizia respectivă. În cadrul acestei reexaminări, Consiliul a luat în considerare observațiile transmise de către cei vizați.

(3)

Consiliul a ajuns la concluzia că persoanele și entitățile enumerate în anexa II la Decizia 2010/413/PESC ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute în decizia menționată.

(4)

Consiliul a ajuns, de asemenea, la concluzia că rubricile corespunzătoare anumitor entități incluse pe lista din anexa II la Decizia 2010/413/PESC ar trebui modificate.

(5)

Mai mult, având în vedere preocuparea continuă cu privire la extinderea programelor nucleare și de rachete ale Iranului exprimată de Consiliul European la 23 octombrie 2011, ar trebui să fie incluse și alte persoane și entități pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexa II la Decizia 2010/413/PESC.

(6)

Lista persoanelor și entităților prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2010/413/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 1 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 195, 27.7.2010, p. 39.


ANEXĂ

Anexa II la Decizia 2010/413/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Următoarele persoane și entități se adaugă pe lista din anexa II:

I.   Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Vicepreședinte și director general al băncii Melli Bank PLC desemnată de UE.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Actualul șef al serviciul de securitate la Institutul de cercetare pentru logistica forțelor armate al Ministerului Apărării, Organizația pentru Inovare și Cercetare Defensivă (SPND), care este condusă de Mohsen Fakhrizadeh, desemnat de ONU. AIEA și-a manifestat îngrijorarea cu privire la SPND în legătură cu o posibilă dimensiune militară a programului nuclear al Iranului, cu privire la care Iranul refuză să coopereze. În calitatea sa de șef al serviciului de securitate, Babaei răspunde de blocarea divulgării informațiilor, inclusiv către AIEA.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Director executiv al băncii Arian Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vicepreședinte al Organizației Energiei Atomice din Iran, desemnată de ONU, unde se află în subordinea lui Feridun Abbasi Davani, desemnat de ONU. A fost implicat în programul nuclear iranian cel puțin din 2002, inclusiv ca fost director al departamentului de logistică și achiziții al AMAD, unde era însărcinat cu utilizarea firmelor-paravan, precum Kimia Madan, în vederea achiziționării de echipamente și materiale pentru programul iranian de armament nuclear.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Președinte al Consiliului de administratie și director general al băncii Bank Refah, desemnată de UE.

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Ministru al științei, cercetării și tehnologiei, de la alegerile din 2009. Iranul nu a transmis AIEA clarificări în legătură cu rolul său cu privire la studiile referitoare la dezvoltarea a focoaselor. Acest aspect se înscrie în atitudinea mai amplă de necooperare a Iranului în ancheta efectuată de AIEA cu privire la „Alleged Studies” care sugerează existența unei dimensiuni militare a programului nuclear iranian, necooperare care include refuzul accesului la documente asociate cu unele persoane relevante. Daneshjoo joacă de asemenea un rol în activitățile organizației „Passive Defence”, în numele președintelui Ahmadenijad, pe lîngă rolul său minsterial. Organizația „Passive Defence” este deja desemnată de UE.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Director general și director executiv al Banque Sina, desemnată de UE.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

data nașterii 20.9.1974

Cetățean iranian care furnizează bunuri, mai ales metale, către firmele paravan ale SHIG, desemnată de ONU. A furnizat bunuri către SHIG între ianuarie și noiembrie 2010. Plățile pentru o parte din bunuri au fost efectuate la sediul central din Teheran al Export Development Bank of Iran (EDBI), desemnată de UE, după noiembrie 2010.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Președinte și director general al băncii Bank Saderat, desemnată de UE.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Cetățean iranian care furnizează bunuri, mai ales fibre de carbon către SHIG și SBIG, desemnate de ONU.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Director general la Kalaye Electric Company, desemnată de ONU.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Președintele Consiliului de administrație și director general al băncii Bank Melli, desemnată de UE.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Director executiv pentru Londra al băncii Persia International Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Director general al MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Director general al băncii Post Bank, desemnată de UE.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Directorul Institutului de Cercetare în Fizică (cunoscut anterior sub denumirea Institutul de Fizică Aplicată).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Director general al Companiei pentru combustibili utilizați la reactoarele nucleare (SUREH), desemnată de UE. Este de asemenea funcționar al AEOI. Supervizează și emite cereri de ofertă către societăți de achiziții pentru achizițiile delicate necesare în cadrul Fabricii de combustibili (FMP), al Fabricii de pudră de zirconiu (ZPP) și al Instalației de conversie a uraniului (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

Președinte și director fără funcție executivă al băncii Melli Bank PLC, desemnată de UE.

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Director general al Companiei de gestionare a construcției de centrale nucleare (MASNA), desemnată de UE.

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

Președintele Consiliului de administrație și director general al Export Development Bank of Iran, desemnată de UE.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Directorul Centrului de cercetare în domeniul exploziilor și al impactului, cunoscut de asemenea sub denumirea METFAZ.

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Director general în exercițiu pentru Dubai al băncii Persia International Bank, desemnată de UE.

1.12.2011


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

23.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561

Cunoscută pentru efectuarea de achiziții pentru departamentul comerical al Centrifuge Technology Company (TESA), desemnată de UE. A făcut eforturi pentru a achiziționa materiale desemnate, inclusiv bunuri de la UE, care au aplicații în programul nuclear iranian.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Companie contractată pentru lucrările de electricitate și instalații de la siturile de îmbogățire a uraniului de la Natanz și Qom/Fordow. S-a ocupat de proiectarea, achiziția și instalarea echipamentelor de control electric la Natanz în 2010.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teheran, Iran

Implicată în furnizarea de muniție din Iran prin Nigeria către o țară terță.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Producător de echipamente de vid, furnizor pentru siturile de îmbogățire a uraniului de la Natanz și Qom/Fordow. În 2011 a furnizat traductoare de presiune către Kalaye Electric Company, desemnată de ONU.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran

Societatea iraniană de prelucrare a uraniului și de producție a combustibilor nucleari. Controlată de Organizația pentru Energie Atomică a Iranului, desemnată de ONU.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran

Subordonată TAMAS, care a fost desemnată de ONU. Are contracte de producție cu Kalaye Electric Company, desemnată de ONU, și cu TESA, desemnată de UE.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Societate de stat care a gestionat cea mai mare exploatație de aluminiu din Iran și a furnizat materiale utilizate în producția de carcase pentru centrifugele IR-1 and IR-2. Producător important de cilindri de aluminiu pentru centrifuge, printre clienții căruia se numără AEOI, desemnată de ONU, și TESA, desemnată de UE.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

Companie din sectorul energetic care a participat la construcția sitului de îmbogățire a uraniului de la Qom/Fordow. Face obiectului refuzului de export din partea Regatului Unit, Italiei și Spaniei.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.

Participă la achiziționarea de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.

Participă la achiziționarea de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Companie condusă de Milad Jafari, care a furnizat bunuri, mai ales metale, prin intermediul unor firme-paravan către Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), desemnată de ONU.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran.

Companie iraniană, contractată de Kalaye Electric Company, desemnată de ONU, pentru a furniza servicii de proiectare și inginerie pentru întregul ciclu al combustibilului nuclear. A început recent să achiziționeze echipamente pentru situl de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran.

Participă la achiziționarea de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Companie condusă de Milad Jafari, care a furnizat bunuri, mai ales metale, prin intermediul unor firme-paravan către Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), desemnată de ONU.

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751

În subordinea Universității Malek Ashtar, desemnată de UE; supraveghează activitățile legate de posibila dimensiune militară a programului nuclear iranian, în legătură cu care Iranul nu cooperează cu AIEA.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Contractor în domeniul construcțiilor, care a instalat conducte și echipamente conexe la situl de îmbogățire a uraniului de la Natanz. Se ocupă în special de tubulatura pentru centrifuge.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Firmă de inginerie implicată în susținerea unei serii de proiecte industriale de anvergură, inclusiv programul iranian de îmbogățire a uraniului, inclusiv activități nedeclarate la situl de îmbogățire a uraniului de la Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

Kilometrul 2, Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Firmă fantomă în spatele căreia operează Khorasan Mettalurgy Industries [desemnată în temeiul RCSONU 1803 (2008), filială a Ammunition Industries Group (AMIG)]

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Filială a Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI), sancționată de ONU.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turcia

Companie condusă de Milad Jafari, care a furnizat bunuri, mai ales metale, prin intermediul unor firme-paravan către Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), desemnată de ONU.

1.12.2011

43.

SURENA (alia Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Companie de construcție și punere în funcțiune a centralelor nucleare. Sub controlul Novin Energy Company, desemnată de ONU.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran

Deținută sau controlată de TESA, care a fost sancționată de UE. Participă la fabricarea de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.

Compania produce și furnizează containere de tipul UF6 pentru siturile de îmbogățire a uraniului de la Natanz și Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Participare la programul nuclear iranian la siturile Natanz, Qom și Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (aliasYar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.

Companie de achiziții pentru Kalaye Electric Company, desemnată de ONU. Participă la achiziția de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian. A încercat să achiziționeze echipamente de vid și traductoare de presiune.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor

Company (OTC) No.12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Afiliată companiei Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), desemnată de UE.

1.12.2011

II.   Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

49.

Azim AGHAJANI (ortografiat și ADHAJANI)

 

Membru al IRGC implicat în furnizarea de muniție din Iran prin Nigeria către o țară terță

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Director al Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Membru al IRGC implicat în furnizarea de muniție din Iran prin Nigeria către o țară terță

1.12.2011


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teheran

Nume nou al Pars Aviation Service Company a IRGC, sancționată de ONU și de UE. În 2011 o aeronavă a Yas Air Cargo Airlines, care se deplasa din Iran înspre Siria, a fost inspectată în Turcia și s-au găsit arme convenționale la bordul acesteia.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Născut la 16.1.1956, iranian.

Director și acționar al Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, noul nume al Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), desemnată pe listele UE; răspunde de gestiunea tehnică a navelor IRISL. NABIPOUR este director responsabil cu gestionarea navală al IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Născut la 16.12.1962, iranian.

Fost director juridic al IRISL, director al Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), sancționată de UE. Director al firmei-paravan NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Născut la 31.1.1965, iranian.

Director al IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, sancționată de UE.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Născut la 4.6.1953, iranian, german.

Ocupă un post de conducere în cadrul IRISL Europa, director executiv al HTTS, sancționată de UE, și al Darya Capital Administration Gmbh, sancționată de UE. Administrator al mai multor firme-paravan care aparțin sau se află sub controlul IRISL sau al filialelor sale.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Data nașterii: 19 iulie 1956,

Pașaport: N10623175 (Iran) eliberat la 27 martie 2007; expiră la 26 martie 2012.

F: Director regional al IRISL Emiratele Arabe Unite, director al Pacific Shipping, sancționată de UE, și al Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, sancționată de UE. A înființat Crystal Shipping FZE în 2010, ca parte a eforturilor de a eluda desemnarea de către UE a IRISL.

1.12.2011

58.

Căpitan Alireza GHEZELAYAGH

 

Director executiv al Lead Maritime, desemnată de UE, care acționează în numele HDSL în Singapore. De asemenea, director executiv al Asia Marine Network, desemnată de UE, care este biroul regional al IRISL în Singapore.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Născut la 23.1.1957, iranian.

Fost director comercial al IRISL, director adjunct și acționar al Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, director executiv și acționar al Sapid Shipping Company, filială a IRISL sancționată de UE, director adjunct și acționar al HDSL, sancționată de UE, membru în consiliul director al Irano-Hind Shipping Company, sancționată de UE.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Născut la 6.1.1959, iranian.

Director și acționar al Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), sancționată de UE. Înregistrat ca acționar la numeroase firme-paravan ale IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Născut la 25.5.1950, iranian.

Fost director financiar al IRISL, fost director al Irinvestship, entitate sancționată de UE, director al Fairway Shipping care a preluat activitățile companiei Irinvestship limited. Administrator al firmelor-paravan ale IRISL, în special Lancellin Shipping Company, sancționată de UE, și Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Născut la 30.9.1953, iranian.

Director financiar al IRISL din 2011. Fost director executiv al mai multor filiale ale IRISL sancționate de UE, responsabil de înființarea mai multor firme paravan la care este în continuare înregistrat ca director și acționar.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Născut la 23.7.1965, iranian.

Director juridic adjunct al grupului IRISL, director juridic al Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Data nașterii: 27 mai 1956, Locul nașterii: Bojnord, Iran,

Pașaport: R10748186 (Iran) eliberat la 22 ianuarie 2007; expiră la 22 ianuarie 2012

Director al IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, sancționată de UE.

1.12.2011


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

65.

E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Nume noi ale Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, sancționată de UE. Acționează în numele IRISL. Acționează în China în numele SAPID, desemnată de UE, navlosind vase ale IRISL către alte firme.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran

Entitate deținută sau controlată de IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania.

Firmă-paravan a HTTS, sancționată de UE.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

Km 16, Old Karaj Road Teheran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Filială a IRISL, responsabilă de furnizarea de nave dezasamblate.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Filială a IRISL, responsabilă de recrutarea echipajelor și de gestionarea personalului.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaysia

Societate care acționează în numele IRISL. Boustead Shipping Agencies a efectuat tranzacții inițiate de IRISL sau de entități deținute sau controlate de IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egipt

Societate care acționează în numele IRISL. Diamond Shipping Services a efectuat tranzacții inițiate de IRISL sau de entități deținute sau controlate de IRISL.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Societate care acționează în numele IRISL. Good Luck Shipping Company a fost înființată pentru a înlocui Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, sancționată de UE și aflată în lichidare judiciară. Good Luck Shipping a emis documente de transport false în beneficiul IRISL și al unor entități deținute sau controlate de IRISL. Acționează în numele HDSL, desemnată de UE, și al Sapid în Emiratele Arabe Unite. Înființată în iunie 2011, în urma sancțiunilor, pentru a înlocui Great Ocean Shipping Services și Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Societate care acționează în numele IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited a utilizat documente de transport utilizate de IRISL și de entități deținute sau controlate de IRISL, pentru a eluda sancțiunile.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Societate care acționează în numele IRISL. OTS Steinweg Agency a efectuat tranzacții în numele IRISL și al entităților deținute sau controlate de IRISL, a participat la înființarea unor firme-paravan deținute sau controlate de IRISL, a participat la achiziționarea de nave în beneficiul IRISL sau al unor entități deținute sau controlate de IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailanda

Societate care acționează în numele IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) a emis documente de transport false cu antetul unei firme-paravan deținute sau controlate de IRISL, a efectuat tranzacții în numele IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algeria

Societate care acționează în numele IRISL. Walship SA a efectuat tranzacții în numele IRISL în beneficiul clienților săi, a emis documente de transport și facturi cu antetul unei firme-paravan a IRISL, a căutat clienți dispuși să efectueze tranzacții în numele lor dar în beneficiul exclusiv al IRISL sau al unor entități deținute sau controlate de IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Adresă: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

Numere OMI: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited este o firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL. Este înregistrată ca proprietar al mai multor nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Număr de înregistrare C 39359

Alpha Kara Navigation Limited este o firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL. Filială a Darya Capital Administration GMBH, desemnată de UE. Este înregistrată ca proprietar al mai multor nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38079

Alpha Nari Navigation Limited este o firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL. Este înregistrată ca proprietar al mai multor nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Adresă: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation este o firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL. Este înregistrată ca proprietar al mai multor nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Deținută de Pacific Shipping, agent al IRISL. A acordat asistență financiară pentru navele sechestrate ale IRISL și pentru achiziția de noi containere de transport.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Dubai

Controlată de Moghddami Fard. Furnizează servicii pentru Valfajre Shipping Company, filială a IRISL, desemnată de UE. Firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută sau controlată de IRISL. Moghddami Fard este unul din directorii firmei.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Adresă: 171, Old Bakery Street, Valletta

Număr de înregistrare C 39354

Beta Kara Navigation Ltd este o firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL. Este înregistrată ca proprietar al mai multor nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

Număr OMI: 0099501

Bis Maritime Limited este o firmă-paravan a IRISL cu sediul în Barbados. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL. Gholam Hossein Golparvar este unul din administratorii firmei.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Înregistrată în insulele Marshall în august 2011 cu numărul 46270.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Zona Saif, Dubai

Firmă-paravan a IRISL, utilizată pentru achiziția unei nave deținute de IRISL sau de o filială a IRISL și pentru transferuri de fonduri în beneficiul IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg,Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Firmă-paravan a IRISL, deținută sau controlată de IRISL

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nr

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, EAU

Deținută de Pacific Shipping, agent al IRISL. Înființată în 2010 de Moghddami Fard ca parte a eforturilor de a eluda desemnarea IRISL de către UE. În decembrie 2010 a fost utilizată pentru a transfera fonduri în vederea eliberării unor vase ale IRISL aflate sub sechestru și pentru a masca implicarea IRISL.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Număr de înregistrare C 39357

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38077

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Insula Man - IM1 3DA

Holding deținut sau controlat de IRISL, care reunește firme-paravan ale IRIS cu sediul în Insula Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

înregistrată în insulele Marshall în august 2011 cu numărul 46041.

Firmă-paravan a IRISL înregistrată în insulele Marshall, deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320195

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL. Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38082

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Număr de înregistrare C 38067

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, Londra SW1H OHW

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Haji Pajand este unul dintre directorii Fairway Shipping

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Firmă-paravan a IRISL în Barbados. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Firmă-paravan a IRISL în Barbados. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Număr de înregistrare C 39355

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309593

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309610

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309622

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI: 8309634

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309658

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320121

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, EAU

Această firmă a fost utilizată pentru înființarea unor firme-paravan ale IRISL în EAU, inclusiv „Good Luck Shipping”. Directorul său general este Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309646

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320183

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

Nr. OMI al navei: 7027899

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 45613

Nr. OMI al navei: 9270646

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 45618

Nr. OMI al navei: 9346548

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 38190

Nr. OMI: 9386500

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panama, Panama

Nr. OMI: 9283007

Firmă-paravan a IRISL în Panama. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38076

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 40069

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 34477

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 34479

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 34476

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 45153

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 45152

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 41660

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 37437

Nr. OMI al navei: 9274941

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Număr de înregistrare C 34478

Nr. OMI al navei: 9364112

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nr. C 38183

Nr. OMI al navei; 9387786

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38066.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Număr de înregistrare 5586832

Nr. OMI: 9284154

Firmă-paravan a IRISL în Panama, deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320169

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

Nr. OMI: 9387798

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38064

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

adresa: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181

Nr. OMI al navei: 9387803

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Număr de înregistrare C 43447.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr OMI al navei: 8320133

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panama, Panama

Nr. OMI: 9284142

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309672

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

SPC deținută de Hassan Djalilzaden– Număr de înregistrare C38182

Nr. OMI al navei: 9387815

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Nr.: C 49549

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8309701

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Număr de înregistrare 5586846

Nr. OMI: 9283019

Firmă-paravan a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, EAU

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

Nr. OMI al navei: 9405930

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 38783

Nr. OMI al navei: 9405942

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAU

Acționează pentru IRISL în Orientul Mijlociu. Directorul său general este Mohammad Moghaddami Fard. În octombrie 2010 a fost implicată în înființarea de firme-paravan, numele celor noi urmând să figureze pe conosamente în scopul eludării sancțiunilor. Este implicată în continuare în programarea navelor IRISL.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 38781

Nr. OMI al navei: 9405954

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germania

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320145

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Număr de înregistrare C 38782

Nr. OMI al navei: 9405978

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Număr de înregistrare 5586850

Firmă-paravan a IRISL în Panama deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Număr de înregistrare 92630

Firmă-paravan a IRISL în Hong Kong deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320157

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

Biroul principal al IRISL în Singapore, acționează ca agent exclusiv al Asia Marine Network. Acționează pentru HDSL în Singapore.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr. OMI al navei: 8320171

Deținută sau controlată sau care acționează în numele IRISL.

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

Nr. OMI al navei: 9541887

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Număr de înregistrare C44939

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38070

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Cipru)

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL. Are în proprietate o navă deținută de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Număr de înregistrare C 38069

Firmă-paravan a IRISL deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.

1.12.2011

2.

Rubricile corespunzătoare entităților menționate mai jos se înlocuiesc cu rubricile enumerate mai jos:

I.   Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice

B.   Entități

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. Este o filială a First East Export Bank (FEEB), deținută integral, care a fost desemnată de ONU în temeiul RCSONU 1929 din 2010. Pearl Energy Company a fost înființată de FEEB pentru a desfășura cercetări economice cu privire la o serie de industrii globale.

23.5.2011

Safa Nicu alias ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ și ‧Safa Nicu Ltd Company‧.