ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.310.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 310

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
25 noiembrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1215/2011 al Consiliului din 24 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 131/2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Sudanului

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1216/2011 al Comisiei din 24 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea ( 1 )

3

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1217/2011 al Comisiei din 24 noiembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

6

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1218/2011 al Comisiei din 24 noiembrie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12

8

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2011/752/PESC a Consiliului din 24 noiembrie 2011 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

10

 

 

2011/753/UE

 

*

Decizia Comisiei din 18 noiembrie 2011 de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 8165]

11

 

 

2011/754/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 22 noiembrie 2011 privind aplicarea Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește controlul asigurării de răspundere civilă auto [notificată cu numărul C(2011) 8289]  ( 1 )

17

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1215/2011 AL CONSILIULUI

din 24 noiembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 131/2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Sudanului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (1),

având în vedere Decizia 2011/423/PESC a Consiliului din 18 iulie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Sudanului și a Sudanului de Sud și de abrogare a Poziției comune 2005/411/PESC (1), adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 30 mai 2005, Consiliul a adoptat Poziția comună 2005/411/PESC (2) privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Sudanului.

(2)

La 18 iulie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/423/PESC privind măsuri restrictive împotriva Sudanului și a Sudanului de Sud și de abrogare a Poziției comune 2005/411/PESC. Decizia 2011/423/PESC a modificat domeniul de aplicare al măsurilor restrictive impuse prin Poziția comună 2005/411/PESC abrogată.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 131/2004 (3) al Consiliului trebuie modificat în consecință.

(4)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 131/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

„Articolul 2

Sunt interzise următoarele:

(a)

acordarea de asistență tehnică pentru activități militare sau pentru livrarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea armamentului și a materialelor conexe de orice tip, inclusiv armele și munițiile, vehiculele și echipamentele militare, echipamentele paramilitare, precum și piesele componente și de schimb ale acestora, direct sau indirect, oricărei persoane, entități sau organism care se află pe teritoriul Sudanului sau al Sudanului de Sud sau în scopul utilizării în aceste țări;

(b)

finanțarea sau furnizarea de asistență financiară pentru activități militare, în special subvenții, împrumuturi sau asigurări ale creditelor de export, cu ocazia oricărei vânzări, furnizări, a oricărui transfer sau export de armament și materiale conexe sau a oricărei acordări de servicii conexe de asistență tehnică, direct sau indirect, oricărei persoane, entități sau organism care se află pe teritoriul Sudanului sau al Sudanului de Sud sau în scopul utilizării în aceste țări.”

3.

La articolul 4 alineatul (1) se introduce următoarea literă:

„(e)

sprijinirea reformei sectorului de securitate în Sudanul de Sud.”

4.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Articolele 2 și 3 nu se aplică îmbrăcămintei de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Sudan sau în Sudanul de Sud de personalul Organizației Națiunilor Unite, de personalul Uniunii sau al statelor sale membre, de reprezentanții mass-mediei, de personalul umanitar și de asistență pentru dezvoltare și de personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

W. PAWLAK


(1)  JO L 188, 19.7.2011, p. 20.

(2)  JO L 139, 2.6.2005, p. 25.

(3)  JO L 21, 28.1.2004, p. 1.


25.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1216/2011 AL COMISIEI

din 24 noiembrie 2011

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru) (1), în special articolul 11,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană (2) prevede indicatori principali de performanță (KPI) și obiective obligatorii în domeniile principale de performanță – siguranță, protecția mediului, capacitate și rentabilitate.

(2)

Indicatorii principali de performanță în domeniul siguranței pentru stabilirea obiectivelor la nivel național sau la nivel de blocuri funcționale de spațiu aerian (FAB) prevăzuți în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 691/2010 sunt: eficacitatea managementului siguranței, măsurată printr-o metodologie bazată pe analiza maturității cadrului de siguranță ATM, aplicarea clasificării după gravitate a instrumentului de analiză a riscurilor pentru a asigura o raportare armonizată a evaluării gravității în cazurile de nerespectare a distanței minime de separare, de incursiuni pe pistă și de evenimente tehnice specifice managementului traficului aerian (ATM), precum și raportarea unui regim de cultură justă.

(3)

În temeiul anexei I la Regulamentul (UE) nr. 691/2010, acești KPI în domeniul siguranței trebuie dezvoltați mai departe de către Comisie împreună cu statele membre, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) și Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) și trebuie adoptați de Comisie înainte de prima perioadă de referință.

(4)

În acest scop, Comisia a înființat un grup de lucru format din reprezentanți ai AESA, ai Eurocontrol și ai Comisiei (denumit și „E3-Task Force”). Acest grup de lucru a elaborat un raport tehnic intitulat „Metrics for Safety Key Performance Indicators for the Performance Scheme” (Criterii de măsurare pentru indicatorii principali de performanță în domeniul siguranței pentru sistemul de performanță). Raportul a fost îmbogățit cu ajutorul observațiilor primite de la statele membre și de la părțile interesate și reprezintă conceptul tehnic pe care se fondează prezentul regulament, precum și mijloacele acceptabile de conformitate (AMC) și documentele orientative (GM) asociate acestuia.

(5)

Pentru dezvoltarea KPI în domeniul siguranței trebuie să se ia în considerare progresele înregistrate în privința altor inițiative, precum planul de siguranță al AESA și instrumentul de analiză a riscurilor și analiza maturității cadrului de siguranță ale Eurocontrol.

(6)

Experiența dobândită în urma implementării treptate a sistemului de performanță arată că trebuie mărit termenul acordat Comisiei pentru evaluarea obiectivelor de performanță revizuite, pentru a se ține seama de volumul de muncă generat de evaluarea amănunțită a planurilor de performanță, dar și în scopul de a-i permite acesteia să poarte dialogul de rigoare cu autoritățile naționale de supervizare și de a justifica în mod adecvat rezultatele acestei evaluări.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 691/2010 trebuie modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 691/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), cuvintele „două luni” se înlocuiesc cu „patru luni”;

(b)

la alineatul (2), cuvintele „două luni” se înlocuiesc cu „patru luni”;

(c)

la alineatul (3), cuvintele „două luni” se înlocuiesc cu „patru luni”.

2.

În anexa I secțiunea 2, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.   INDICATORII PRINCIPALI DE PERFORMANȚĂ ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI

(a)

Primul KPI la nivel național/FAB în materie de siguranță pentru prima perioadă de referință este eficacitatea managementului siguranței, măsurată printr-o metodologie bazată pe analiza maturității cadrului de siguranță ATM.

În ceea ce privește statele membre și autoritățile lor naționale de supervizare, precum și furnizorii de servicii de navigație aeriană certificați pentru furnizarea de servicii de trafic aerian sau servicii de comunicații, de navigație și de supraveghere, acest KPI se măsoară prin nivelul de realizare a următoarelor obiective de management:

politica și obiectivele în domeniul siguranței;

managementul riscurilor de siguranță;

asigurarea siguranței;

promovarea siguranței;

cultura siguranței.

(b)

Cel de-al doilea KPI la nivel național/FAB pentru prima perioadă de referință este aplicarea clasificării după gravitate de mai jos pe baza metodologiei instrumentului de analiză a riscurilor la raportarea a cel puțin trei categorii de incidente: nerespectarea distanței minime de separare, incursiunile pe pistă și incidentele specifice ATM la toate centrele de control al traficului aerian și la toate aeroporturile. Statele membre pot hotărî să nu aplice metoda în cazul aeroporturilor unde se înregistrează sub 50 000 de mișcări de transport aerian comercial pe an.

La raportarea incidentelor menționate mai sus, statele membre și furnizorii de servicii de navigație aeriană utilizează următoarele grade de gravitate:

incident grav

incident major

incident semnificativ

fără efecte asupra siguranței

nedeterminat; de exemplu atunci când nu sunt disponibile suficiente informații sau când probele neconcludente sau contradictorii împiedică o astfel de determinare.

Fiecare incident face obiectul raportării cu privire la aplicarea metodei.

(c)

Cel de-al treilea KPI la nivel național/FAB pentru prima perioadă de referință este raportarea de către statele membre și furnizorii lor de servicii de navigație aeriană, cu ajutorul unui chestionar elaborat în conformitate cu litera (e), prin care se măsoară nivelul de existență și nivelul corespunzător de inexistență a unui regim de cultură justă.

(d)

În cursul primei perioade de referință nu vor exista obiective de performanță la nivelul UE în domeniul siguranței. Statele membre pot stabili însă obiective corespunzătoare acestor KPI în domeniul siguranței.

(e)

Pentru a facilita aplicarea și măsurarea KPI în domeniul siguranței, AESA – în consultare cu organismul de evaluare a performanței - adoptă înainte de începerea primei perioade de referință mijloacele acceptabile de conformitate și documentele orientative în conformitate cu procedura adoptată în temeiul articolului 52 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(f)

Eurocontrol furnizează, în timp util, informațiile necesare pentru elaborarea documentelor menționate la litera (e), printre care se numără cel puțin descrierea metodologiei instrumentului de analiză a riscurilor și dezvoltarea ulterioară a acesteia, precum și detaliile referitoare la metodologia utilizată pentru analiza maturității cadrului de siguranță și factorii săi de ponderare.

(g)

Înainte de data de 1 februarie a fiecărui an, autoritățile naționale de supervizare comunică AESA măsurătoarea anuală a KPI menționate la literele (a) și (c) (chestionarele referitoare la eficacitatea managementului siguranței și la regimul de cultură justă) efectuată, pentru anul anterior, de către autoritățile naționale de supervizare și furnizorii de servicii de navigație aeriană. Aceste măsurători anuale se utilizează ca informații de referință pentru funcțiile de monitorizare descrise la literele (h) și (i). Dacă apar modificări ale măsurătorii anuale a KPI, autoritățile naționale de supervizare comunică aceste modificări înainte de termenul la care trebuie prezentat următorul raport anual.

(h)

Autoritățile naționale de supervizare monitorizează aplicarea și măsurarea KPI în domeniul siguranței de către furnizorii de servicii de navigație aeriană, în conformitate cu procedurile pentru supravegherea siguranței stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011 al Comisiei (3).

(i)

În contextul inspecțiilor de standardizare, AESA monitorizează aplicarea și măsurarea KPI în domeniul siguranței de către autoritățile naționale de supervizare, în conformitate cu metodele de lucru menționate la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. AESA informează organismul de evaluare a performanței cu privire la rezultatele acestor inspecții.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2)  JO L 201, 3.8.2010, p. 1.

(3)  JO L 271, 18.10.2011, p. 15.”


25.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1217/2011 AL COMISIEI

din 24 noiembrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 noiembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

62,0

MA

42,6

MK

57,4

TN

143,2

TR

85,0

ZZ

78,0

0707 00 05

AL

64,0

EG

188,1

TR

102,2

ZZ

118,1

0709 90 70

MA

36,7

TR

139,2

ZZ

88,0

0805 20 10

MA

75,2

ZZ

75,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

42,1

IL

76,3

JM

134,1

MA

53,5

TR

82,6

ZZ

77,7

0805 50 10

TR

61,1

ZA

49,5

ZZ

55,3

0808 10 80

CA

135,1

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

41,5

US

122,1

ZA

107,2

ZZ

89,0

0808 20 50

AR

43,9

CN

79,6

ZZ

61,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


25.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1218/2011 AL COMISIEI

din 24 noiembrie 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2011/12 s-au stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1199/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 noiembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254, 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 303, 22.11.2011, p. 42.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 25 noiembrie 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

39,90

0,00

1701 11 90 (1)

39,90

2,93

1701 12 10 (1)

39,90

0,00

1701 12 90 (1)

39,90

2,64

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DECIZII

25.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/10


DECIZIA 2011/752/PESC A CONSILIULUI

din 24 noiembrie 2011

de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (1), EULEX KOSOVO

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 4 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/124/PESC (2).

(2)

La 9 iunie 2009, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2009/445/PESC (3), care a modificat Acțiunea comună 2008/124/PESC prin majorarea valorii de referință financiare destinate acoperirii cheltuielilor misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo („EULEX KOSOVO”) până la expirarea Acțiunii comune 2008/124/PESC.

(3)

La 8 iunie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/322/PESC (4), care a modificat Acțiunea comună 2008/322/PESC și a prelungit aplicarea acesteia pentru o perioadă de doi ani, până la 14 iunie 2012.

(4)

Actuala valoare de referință financiară acoperă perioada care se încheie la 14 decembrie 2011. Acțiunea comună 2008/124/PESC ar trebui modificată pentru a asigura o nouă valoare de referință financiară pentru perioada cuprinsă între 15 decembrie 2011 și 14 iunie 2012.

(5)

EULEX KOSOVO se va derula într-un context care s-ar putea degrada și care ar putea împiedica atingerea obiectivelor politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 16 alineatul (1) din Acțiunea comună 2008/124/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO până la 14 octombrie 2010 este de 265 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO de la 15 octombrie 2010 până la 14 decembrie 2011 este de 165 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO de la 15 decembrie 2011 până la 14 iunie 2012 este de 72 800 000 EUR.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 24 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

W. PAWLAK


(1)  În temeiul Rezoluției 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)  JO L 42, 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 148, 11.6.2009, p. 33.

(4)  JO L 145, 11.6.2010, p. 13.


25.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/11


DECIZIA COMISIEI

din 18 noiembrie 2011

de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2011) 8165]

(2011/753/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (1), în special articolul 11 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE este necesar să se definească norme privind aplicarea acestor obiective.

(2)

Este, de asemenea, necesar să se determine metode de calcul a părții de deșeuri municipale și de deșeuri provenind din activități de construcție și de demolare care sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau valorificate material, care să permită verificarea și monitorizarea respectării obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE.

(3)

Articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE oferă statelor membre o anumită flexibilitate în ceea ce privește fluxurile de deșeuri municipale cărora li se aplică aceste obiective. Cu toate acestea, este adecvat să se definească o serie de opțiuni pentru statele membre, care să clarifice modul în care se aplică în practică verificarea respectării obiectivelor în cauză.

(4)

Pentru a evita sarcini administrative suplimentare, trebuie utilizate cât mai mult posibil datele statistice privind deșeurile raportate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile (2) în scopul de a verifica respectarea obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE.

(5)

În cazul în care deșeurile sunt exportate în afara Uniunii și dacă există dovezi solide conform cărora pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau valorificarea s-au desfășurat în condiții echivalente celor prevăzute de legislația Uniunii, ele trebuie luate în considerare atunci când se verifică respectarea obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE.

(6)

Se poate dovedi necesară revizuirea prezentei decizii dacă se iau măsuri de consolidare a obiectivelor sau dacă se stabilesc obiective pentru alte fluxuri de deșeuri.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 39 din Directiva 2008/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, în plus față de definițiile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE, se aplică și următoarele definiții:

(1)

„deșeuri menajere” înseamnă deșeuri provenite din gospodării;

(2)

„deșeuri similare” înseamnă deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile deșeurilor menajere, exclusiv deșeurile din industrie și deșeurile din agricultură și activități forestiere;

(3)

„deșeuri municipale” înseamnă deșeurile menajere și similare;

(4)

„deșeuri din construcții și demolări” înseamnă deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care figurează la capitolul 17 din anexa la Decizia 2000/532/CE a Comisiei (3), exclusiv deșeurile periculoase și materialele geologice naturale în conformitate cu definiția categoriei 170504;

(5)

„valorificare materială” înseamnă orice operațiune de valorificare, exclusiv valorificarea energetică, precum și reprelucrarea în materiale care să fie folosite drept combustibili;

(6)

„rambleiere” înseamnă o operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri adecvate fie în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări, fie în scopuri de amenajare a teritoriului și în cadrul căreia deșeurile înlocuiesc materiale care nu sunt deșeuri.

Articolul 2

Cerințe generale

În scopul de a verifica respectarea obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE, se aplică următoarele norme:

(1)

Statele membre verifică respectarea obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE prin calcularea ponderii fluxurilor de deșeuri generate și pregătite pentru reutilizare, reciclate sau supuse altei valorificări materiale într-un an calendaristic.

(2)

Ponderea deșeurilor pregătite pentru reutilizare, reciclate sau valorificate material se determină prin calcularea cantității de deșeuri intrate în pregătirea pentru reutilizare sau în reciclarea finală sau într-un alt proces final de valorificare materială. O operațiune anterioară supunerii deșeurilor la operațiuni de valorificare sau eliminare nu reprezintă o reciclare finală și nici o altă operațiune finală de valorificare materială. În cazul în care deșeurile sunt colectate în mod separat sau atunci când producția unui centru de sortare este trimisă pentru procesele de reciclare sau de valorificare materială fără pierderi semnificative, deșeurile în cauză pot fi considerate corespunzătoare ponderii deșeurilor pregătite pentru reutilizare, reciclate sau trecute printr-un alt proces de valorificare materială.

(3)

Cantitatea de deșeuri pregătite pentru reutilizare se include în cantitatea de deșeuri reciclate și nu se raportează separat.

(4)

În cazul în care deșeurile sunt trimise în vederea pregătirii pentru reutilizare, reciclare sau altă valorificare materială într-un alt stat membru, ele pot fi contabilizate numai în raport cu obiectivele statului membru în care au fost colectate.

(5)

În cazul în care deșeurile sunt exportate în afara Uniunii pentru pregătirea pentru reutilizare, reciclare sau alt fel de valorificare materială, se contabilizează ca pregătite pentru reutilizare, reciclate sau supuse altei proceduri de valorificare materială numai atunci când există dovezi solide conform cărora transferul respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4), în special articolul 49 alineatul (2).

(6)

În cazul în care calculul obiectivului se aplică tratamentului aerob sau anaerob al deșeurilor biodegradabile, deșeurile intrate în tratamentul aerob sau anaerob pot fi contabilizate ca reciclate dacă tratamentul produce compost sau digestat care, în urma unei reprelucrări suplimentare necesare, este utilizat ca produs, material sau substanță reciclată pentru tratarea solului, cu beneficii pentru agricultură sau îmbunătățiri de ordin ecologic.

Articolul 3

Deșeuri municipale

(1)   În scopul de a verifica respectarea obiectivelor privind deșeurile municipale prevăzute la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE, statele membre aplică obiectivul uneia dintre următoarele acțiuni:

(a)

pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor menajere din hârtie, metal, plastic sau sticlă;

(b)

pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor menajere din hârtie, metal, plastic sau sticlă, precum și a altor tipuri specifice de deșeuri menajere sau a deșeurilor similare cu altă proveniență;

(c)

pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor menajere;

(d)

pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale.

(2)   Obiectivul se aplică cantității totale de deșeuri din fluxul de deșeuri care corespunde opțiunii alese de statul membru în temeiul alineatului (1) la prezentul articol.

(3)   Statele membre aplică metoda de calcul prevăzută la Anexa I la prezenta decizie care corespunde opțiunii alese de statul membru în temeiul alineatului (1).

(4)   Rapoartele de implementare ale statelor membre privind deșeurile municipale respectă cerințele specifice prevăzute la anexele I și II.

(5)   Statele membre informează Comisia cu privire la opțiunea aleasă în temeiul alineatului (1) la prezentul articol în primul raport de implementare la care se face referire la articolul 37 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE.

(6)   Un stat membru își poate schimba opțiunea până la transmiterea raportului de implementare pentru anul 2020 cu condiția să poate asigura consecvența datelor raportate.

Articolul 4

Deșeuri din construcții și demolări

(1)   Pentru calculul obiectivului prevăzut la articolul 11 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2008/98/CE cu privire la deșeurile din construcții și demolări, statele membre aplică metoda de calcul prevăzută la anexa III la prezenta decizie.

(2)   Rapoartele de implementare ale statelor membre privind deșeurile din construcții și demolări trebuie să respecte cerințele specifice prevăzute la anexa III.

(3)   Cantitatea de deșeuri folosite pentru operațiuni de rambleiere se raportează separat de cantitatea de deșeuri pregătite pentru reutilizare sau reciclate sau folosite pentru alte operațiuni de valorificare materială. Reprelucrarea deșeurilor cu obținerea de materiale care urmează să fie folosite pentru operațiuni de rambleiere trebuie de asemenea raportată ca rambleiere.

Articolul 5

Raportarea de către statele membre

(1)   Statele membre raportează Comisiei progresele înregistrate în ceea ce privește atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE prin intermediul rapoartelor de implementare la care se face referire la articolul 37 din respectiva directivă.

(2)   În rapoartele de implementare, statele membre furnizează date referitoare la situația pregătirii pentru reutilizare, reciclare și valorificare materială a respectivelor fluxuri de deșeuri pentru fiecare dintre cei trei ani ai perioadei de raportare sau pentru anii perioadelor de raportare stabilite la Anexa I secțiunea 5 la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002.

(3)   În raportul de implementare pentru anul 2020, statele membre demonstrează respectarea obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE pentru cantitățile din fluxurile respective de deșeuri generate și reciclate sau valorificate în anul 2020.

(4)   Statele membre transmit Comisiei datele și metadatele solicitate în temeiul prezentei decizii în format electronic, prin intermediul standardului de schimb elaborat de Eurostat.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(2)  JO L 332, 9.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 226, 6.9.2000, p. 3.

(4)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.


ANEXA I

METODE DE CALCUL AL OBIECTIVULUI PRIVIND DEȘEURILE MUNICIPALE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 3 ALINEATUL (3) DIN PREZENTA DECIZIE

Opțiunile menționate la articolul 3 alineatul (1) din prezenta decizie

Metoda de calcul

Cerințe specifice pentru rapoartele de implementare ale statelor membre

Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor menajere din hârtie, metal, plastic sau sticlă

Metoda de calcul 1

Formula

Statele membre utilizează date naționale. Datele din alte obligații de raportare a deșeurilor pot fi utilizate și adaptate la condițiile naționale. Statele membre transmit, împreună cu datele, un raport în care explică modul în care au fost calculate cantitățile generate și reciclate și legătura care există între aceste cantități și datele privind deșeurile menajere care trebuie raportate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2150/2002.

Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor menajere din hârtie, metal, plastic sau sticlă, precum și a altor tipuri specifice de deșeuri menajere sau deșeuri similare

Metoda de calcul 2

Formula

Statele membre utilizează date naționale. Datele din alte obligații de raportare a deșeurilor pot fi utilizate și adaptate la condițiile naționale. Statele membre transmit, împreună cu datele, un raport în care explică ce materiale sunt vizate, din ce activități rezultă acestea (prin marcarea rubricilor corespunzătoare din tabelul din Anexa II la prezenta decizie) și modul în care au fost calculate cantitățile generate și reciclate. În cazul în care un stat membru include în calcul deșeurile compostate în gospodării, trebuie să explice modul în care s-au calculat cantitățile generate și cele reciclate.

Raportul explică, de asemenea, legătura care există între aceste cantități, pe de o parte, și datele privind deșeurile menajere și alte activități economice care trebuie raportate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2150/2002, pe de altă parte.

Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor menajere

Metoda de calcul 3

Formula

Statele membre utilizează date naționale pentru rapoartele privind cantitatea de deșeuri menajere reciclată. Ele transmit, împreună cu datele, un raport în care explică ce materiale sunt vizate (prin marcarea rubricilor corespunzătoare din tabelul din Anexa II la prezenta decizie) și modul în care au fost calculate cantitățile reciclate.

Raportul explică, de asemenea, legătura care există între aceste cantități și datele privind deșeurile menajere și alte activități economice care trebuie raportate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2150/2002/CE.

Cantitățile totale de deșeuri menajere sunt preluate din datele care trebuie raportate în conformitate cu Anexa I secțiunea 8 punctul 1.2 la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002.

Deșeurile care corespund următoarelor coduri de deșeuri sunt excluse din calcul:

08.1

Vehicule scoase din uz

11-13

Nămoluri și deșeuri minerale

Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale

Metoda de calcul 4

Formula

Statele membre se bazează pe datele statistice privind deșeurile municipale raportate anual Comisiei (Eurostat).


ANEXA II

MATERIALE DIN DEȘEURI MUNICIPALE ȘI SURSE PERTINENTE PENTRU METODELE DE CALCUL 1, 2 ȘI 3 DIN ANEXA I

 

 

Generate de

Gospodării

Întreprinderi mici

Restaurante, cantine

Zone publice

Altele

(vă rugăm precizați)

Materiale din deșeuri

Codul deșeurilor în conformitate cu Decizia 2000/532/CE

 

 

 

 

 

Hârtie și carton

20 01 01, 15 01 01

 

 

 

 

 

Metale

20 01 40, 15 01 04

 

 

 

 

 

Materiale plastice

20 01 39, 15 01 02

 

 

 

 

 

Sticlă

20 01 02, 15 01 07

 

 

 

 

 

Deșeuri biodegradabile din bucătării și cantine

20 01 08

 

 

 

 

 

Vă rugăm să indicați dacă este inclus compostul fabricat în mod artizanal:

Deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri

20 02 01

 

 

 

 

 

Vă rugăm să indicați dacă este inclus compostul produs în gospodării:

Deșeuri care nu sunt biodegradabile provenite din grădini și parcuri

20 02 02, 20 02 03

 

 

 

 

 

Lemn

20 01 38, 15 01 03

 

 

 

 

 

Textile

20 01 10, 20 01 11, 15 01 09

 

 

 

 

 

Baterii

20 01 34, 20 01 33*

 

 

 

 

 

Echipamente casate

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36

 

 

 

 

 

Alte deșeuri municipale

20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 15 01 06

 

 

 

 

 

Deșeuri municipale care nu au fost menționate mai sus (vă rugăm precizați)

 

 

 

 

 

 


ANEXA III

METODE DE CALCUL AL OBIECTIVULUI PRIVIND DEȘEURILE DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 4 ALINEATUL (1) DIN PREZENTA DECIZIE

Metoda de calcul

Cerințe specifice pentru rapoartele de implementare ale statelor membre

Formula

1.

Raportarea privind cantitățile de deșeuri din construcții și demolări valorificate material (numărărorul formulei) include numai codurile următoare din Anexa la Decizia 2000/532/CE:

 

Lista de deșeuri, capitolul 17 – Deșeuri din construcții și demolări:

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04

 

Lista de deșeuri, subcapitolul 19 12 — Deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfărâmare, compactare, peletizare), în cazul în care sunt generate din tratarea deșeurilor din construcții și demolări:

19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09

Într-un raport transmis împreună cu datele, statele membre explică modul în care este evitată dubla contabilizare a deșeurilor.

2.

Generarea de deșeuri din construcții și demolări trebuie raportată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 (numitorul formulei) conține:

(a)

deșeuri generate de secțiunea F din codul NACE Rev.2, așa cum se menționează la anexa I, secțiunea 8, rubrica 17 la respectivul regulament, constând în următoarele coduri de deșeuri, așa cum sunt definite la anexa I, secțiunea 2 din respectivul regulament:

06.1

Deșeuri metalice, feroase

06.2

Deșeuri metalice, neferoase

06.3

Deșeuri metalice, amestecate

07.1

Deșeuri de sticlă

07.4

Materiale plastice

07.5

Lemn

(b)

totalul categoriei de deșeuri (din toate activitățile economice):

Deșeuri minerale din construcții și demolări

așa cum sunt definite în Anexa III la respectivul regulament

3.

O altă posibilitate este ca statele membre să transmită informații în legătură cu reciclarea și valorificarea deșeurilor din construcții și demolări pe baza propriilor lor sisteme de raportare. În acest caz, ele transmit, împreună cu datele, un raport în care explică ce materiale sunt vizate și ce legătură există între datele transmise și datele privind deșeurile din construcții și demolări care trebuie raportate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2150/2002/CE. În cazul în care datele bazate pe sistemul de raportare al statului membru sunt mai precise decât cele furnizate în conformitate cu respectivul regulament, respectarea obiectivului va fi evaluată în funcție de datele provenind din sistemul de raportare al statului membru.


25.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/17


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 22 noiembrie 2011

privind aplicarea Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește controlul asigurării de răspundere civilă auto

[notificată cu numărul C(2011) 8289]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/754/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (1), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

La 30 mai 2002 a fost încheiat acordul dintre birourile naționale de asigurări ale statelor membre ale Spațiului Economic European și alte altor state asociate, denumit în continuare „acordul”. Conform termenilor acordului, fiecare birou național garantează, în concordanță cu prevederile legislației sale interne în domeniul asigurărilor obligatorii, soluționarea cererilor de despăgubire rezultate în urma accidentelor provocate pe teritoriul său de vehicule care circulă în mod obișnuit pe teritoriul altui stat membru sau pe teritoriul Republicii Cehe, Croației, Ciprului, Ungariei, Islandei, Norvegiei, Slovaciei, Sloveniei și Elveției, indiferent dacă aceste vehicule sunt asigurate sau nu.

(2)

Decizia 2003/564/CE a Comisiei din 28 iulie 2003 privind aplicarea Directivei 72/166/CEE a Consiliului privind controlul asigurării de răspundere civilă auto (2) prevede că, începând cu 1 august 2003, statele membre trebuie să se abțină să controleze asigurările de răspundere civilă ale vehiculelor care circulă în mod obișnuit pe teritoriul unui alt stat membru sau pe teritoriul Republicii Cehe, Croației, Ciprului, Ungariei, Islandei, Norvegiei, Slovaciei, Sloveniei și Elveției.

(3)

Acordul a fost extins, prin Addendumul nr. 1 la acesta, pentru a include birourile din Estonia, Letonia, Lituania, Malta și Polonia. Decizia 2004/332/CE a Comisiei din 2 aprilie 2004 privind aplicarea Directivei 72/166/CEE a Consiliului în ceea ce privește controlul asigurării de răspundere civilă auto (3) prevede că, începând cu 30 aprilie 2004, statele membre trebuie să se abțină să controleze asigurările de răspundere civilă ale vehiculelor care circulă în mod obișnuit pe teritoriul Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Maltei și Poloniei.

(4)

Acordul a fost extins, prin Addendumul nr. 2 la acesta, pentru a include biroul din Andorra. Decizia 2005/849/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2005 privind aplicarea Directivei 72/166/CEE a Consiliului la controalele efectuate asupra asigurărilor de răspundere civilă auto (4) prevede că, începând cu 1 ianuarie 2006, statele membre trebuie să se abțină să controleze asigurările de răspundere civilă ale vehiculelor care circulă în mod obișnuit pe teritoriul Andorrei.

(5)

Acordul a fost extins, prin Addendumul nr. 3 la acesta, pentru a include birourile din Bulgaria și România. Decizia 2007/482/CE a Comisiei din 9 iulie 2007 privind aplicarea Directivei 72/166/CEE a Consiliului în ceea ce privește controlul asigurării de răspundere civilă auto (5) prevede că, începând cu 1 august 2007, statele membre trebuie să se abțină să controleze asigurările de răspundere civilă ale vehiculelor care circulă în mod obișnuit pe teritoriul Bulgariei și României. La 29 mai 2008, birourile naționale de asigurări au consolidat acordul, integrând addenda nr. 1-3.

(6)

La 26 mai 2011, birourile naționale de asigurări ale statelor membre și cele din Andorra, Croația, Islanda, Norvegia și Elveția au semnat Addendumul nr. 1 la acordul consolidat, prin care acordul a fost extins pentru a include biroul național de asigurări din Serbia. Addendumul prevede modalități practice de eliminare a controlului asigurărilor pentru vehiculele care circulă în mod obișnuit pe teritoriul Serbiei și care fac obiectul acordului.

(7)

Prin urmare, sunt îndeplinite toate condițiile de eliminare a controlului asigurării de răspundere civilă auto în conformitate cu Directiva 2009/103/CE pentru vehiculele care circulă în mod obișnuit pe teritoriul Serbiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Începând cu 1 ianuarie 2012, statele membre se abțin să controleze asigurările de răspundere civilă ale vehiculelor care circulă în mod obișnuit pe teritoriul Serbiei și care fac obiectul Addendumului nr. 1 la acordul dintre birourile naționale de asigurări ale statelor membre ale Spațiului Economic European și ale altor state asociate.

Articolul 2

Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la măsurile adoptate pentru aplicarea prezentei decizii.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Michel BARNIER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 263, 7.10.2009, p. 11.

(2)  JO L 192, 31.7.2003, p. 23.

(3)  JO L 105, 14.4.2004, p. 39.

(4)  JO L 315, 1.12.2005, p. 16.

(5)  JO L 180, 10.7.2007, p. 42.