ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.296.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 296

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
15 noiembrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1150/2011 al Consiliului din 14 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1151/2011 al Consiliului din 14 noiembrie 2011 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

3

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de completare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilocularis la câini ( 1 )

6

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1153/2011 al Comisiei din 30 august 2011 de modificare a anexei Ib la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la cerințele tehnice pentru vaccinarea antirabică ( 1 )

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1154/2011 al Comisiei din 10 noiembrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1155/2011 al Comisiei din 10 noiembrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Šebreljski želodec (IGP)]

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1156/2011 al Comisiei din 10 noiembrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kočevski gozdni med (DOP)]

18

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1157/2011 al Comisiei din 10 noiembrie 2011 de interzicere a pescuitului de hering în apele UE și în apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN de către navele care arborează pavilionul Franței

20

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1158/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de interzicere a pescuitului de eglefin în zona IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32 de către navele care arborează pavilionul Suediei

22

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1159/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de interzicere a pescuitului de cod în apele norvegiene din zonele I și II de către navele care arborează pavilionul Spaniei

24

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1160/2011 al Comisiei din 14 noiembrie 2011 privind autorizarea și refuzul autorizării înscrierii pe produsele alimentare a anumitor mențiuni de sănătate și referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire ( 1 )

26

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1161/2011 al Comisiei din 14 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 953/2009 al Comisiei în ceea ce privește listele substanțelor minerale care pot fi adăugate în produsele alimentare ( 1 )

29

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1162/2011 al Comisiei din 14 noiembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

31

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1163/2011 al Comisiei din 14 noiembrie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12

33

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/90/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2011 de modificare a anexei I partea II la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului care prezintă ipotezele suplimentare pentru calculul dobânzii anuale efective ( 1 )

35

 

 

DECIZII

 

 

2011/734/UE

 

*

Decizia Consiliului din 12 iulie 2011 adresată Greciei în vederea consolidării și a aprofundării supravegherii fiscale și de notificare a Greciei să ia măsuri de reducere a deficitului considerate necesare pentru remedierea situației de deficit excesiv

38

 

*

Decizia 2011/735/PESC a Consiliului din 14 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

53

 

*

Decizia de punere în aplicare 2011/736/PESC a Consiliului din 14 noiembrie 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

55

 

 

2011/737/UE, Euratom

 

*

Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2011 de modificare a regulamentului său de procedură

58

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1150/2011 AL CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2011

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/273/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 442/2011 (2) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria.

(2)

La 2 septembrie 2011, Consiliul a modificat (3) Regulamentul (UE) nr. 442/2011 pentru a extinde măsurile împotriva Siriei, incluzând o extindere a criteriilor de includere pe listă convenite în vederea înghețării fondurilor și a resurselor economice, precum și o interdicție privind achiziționarea, importul sau transportul de petrol brut din Siria. La 23 septembrie 2011, Consiliul a modificat (4) Regulamentul (UE) nr. 442/2011 în vederea extinderii suplimentare a măsurilor împotriva Siriei pentru a include o interdicție privind investițiile în sectorul petrolului brut, pentru a adăuga noi nume pe listă și pentru a interzice livrarea de bancnote și monede siriene Băncii Centrale a Siriei. La 13 octombrie 2011, Consiliul a modificat (5) din nou Regulamentul (UE) nr. 442/2011, adăugând pe listă o nouă entitate și efectuând o derogare prin care să se permită, pentru o perioadă limitată, utilizarea fondurilor înghețate primite ulterior de către această entitate în legătură cu finanțarea comerțului cu persoane și entități nedesemnate.

(3)

Având în vedere continuarea represiunii brutale și a încălcării drepturilor omului de către Guvernul Siriei, la 14 noiembrie 2011 Consiliul a adoptat Decizia 2011/735/PESC de modificare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (6), care prevede o măsură suplimentară, și anume de a interzice Băncii Europene de Investiții orice punere la dispoziție de fonduri sau efectuarea oricărei plăți în temeiul sau în legătură cu acordurile de împrumut existente încheiate cu Siria, precum și de a suspenda toate contractele existente de servicii de asistență tehnică pentru proiectele suverane situate în Siria.

(4)

Această măsură intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea sa uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea sa în aplicare.

(5)

În plus, Decizia 2011/735/PESC prevede actualizarea informațiilor referitoare la o persoană de pe lista din anexa I la Decizia 2011/273/PESC.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 442/2011 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) nr. 442/2011 se inserează următorul articol:

„Articolul 3d

Banca Europeană de Investiții (BEI):

(a)

are interdicția de a pune la dispoziție orice fonduri sau de a efectua orice plată în temeiul sau în legătură cu orice acord de împrumut existent încheiat între statul Sirian sau orice autoritate publică din acest stat și BEI;

(b)

suspendă toate contractele existente de servicii de asistență tehnică legate de proiecte finanțate în temeiul acordurilor de împrumut menționate la litera (a), care sunt destinate a fi în beneficiul direct sau indirect al statului Sirian sau al oricărei autorități publice din acest stat și care urmează să fie derulate în Siria.”.

Articolul 2

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 442/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 121, 10.5.2011, p. 11.

(2)  JO L 121, 10.5.2011, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 878/2011 al Consiliului, JO L 228, 3.9.2011, p. 1.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 950/2011 al Consiliului, JO L 247, 24.9.2011, p. 3.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1011/2011 al Consiliului, JO L 269, 14.10.2011, p. 18.

(6)  A se vedea pagina 53 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

În anexa II la Regulamentul (UE) nr. 442/2011, rubrica referitoare la Nizar AL-ASSAAD se înlocuiește cu textul următor:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Vărul lui Bashar Al-Assad; fostul director al societății „Nizar Oilfield Supplies”.

Foarte apropiat de anumiți funcționari guvernamentali aflați în posturi-cheie. Finanțare pentru Shabiha în regiunea Latakia.

23.08.2011”


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1151/2011 AL CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2011

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 442/2011 al Consiliului din 9 mai 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Siria și în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2011/736/PESC a Consiliului din 14 noiembrie 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (2), ar trebui incluse și alte persoane pe lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul unor măsuri restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 442/2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele menționate în anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 442/2011.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 121, 10.5.2011, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 55 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

Persoanele menționate la articolul 1

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

General-maior Jumah Al-Ahmad

 

Comandant al Forțelor speciale. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie.

14.11.2011

2.

Colonel Lu'ai al-Ali

 

Șef al Informațiilor militare siriene, secțiunea Dera'a. Răspunzător pentru violențele din Dera'a.

14.11.2011

3.

General-locotenent Ali Abdullah Ayyub

 

Adjunct al șefului statului major (Personal și forță de muncă). Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie.

14.11.2011

4.

General-locotenent Jasim al-Furayj

 

Șeful statului major. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie.

14.11.2011

5.

General Aous (Aws) ASLAN

Născut în1958

Șef de batalion în cadrul Gărzii republicane. Apropiat al lui Maher al-ASSAD și al președintelui al-ASSAD. Participare la represiunea violentă exercitată împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

6.

General Ghassan BELAL

 

General aflat la comanda biroului de rezerviști al diviziei a patra. Consilier al lui Maher al-ASSAD și coordonator al operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Conduce milițiile familiei BERRI. Răspunzător pentru milițiile pro-guvernamentale implicate în represiunea violentă exercitată împotriva populației civile la ALEP.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

9.

General-maior Zuhair Hamad

 

Adjunct al șefului Direcției generale de informații. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civil - Șef al Armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre). Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Adjunct al ministrului de interne. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile din Siria.

14.11.2011

13.

General-maior Nazih

 

Adjunct al șefului Direcției generale de informații. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Comandant de batalion în cadrul diviziei a patra. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile la Deïr el-Zor.

14.11.2011

15.

General-maior Wajih Mahmud

 

Comandant al diviziei a 18-a blindate. Răspunzător pentru violența împotriva protestatarilor din Homs.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Născut la 24 august 1959 la Damasc. Adresă: Kasaa, strada Anwar al Attar, clădirea al Midani, Damasc. Pașaport sirian nr.004326765 eliberat la 2/11/2008, valabil până în noiembrie 2014.

Conduce cabinetul Sabbagh și asociații (Damasc), avocat în Baroul din Paris. Consilier juridic, financiar și gestionar al afacerilor lui Rami Makhlouf și ale lui Khaldoun Makhlouf. Asociat al lui Bachar al-Assad în finanțarea unui proiect imobiliar la Lattaquié. Oferă sprijin în vederea finanțării regimului.

14.11.2011

17.

General-locotenent Tala Mustafa Tlass

 

Adjunctul șefului statului major (Logistică și aprovizionare). Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie.

14.11.2011

18.

General-maior Fu'ad Tawil

 

Adjunct al șefului Informațiilor Forțelor Armate Aeriene Siriene. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1152/2011 AL COMISIEI

din 14 iulie 2011

de completare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilocularis la câini

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (1), în special articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie. Mai precis, acesta stabilește norme aplicabile circulației necomerciale în statele membre a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici și prevede, acolo unde este cazul, adoptarea unor măsuri sanitare preventive prin acte delegate care să asigure controlul bolilor, altele decât rabia, susceptibile de a se răspândi din cauza circulației acestor animale. Aceste măsuri trebuie să fie justificate din punct de vedere științific și proporționale riscului de răspândire a acestor boli prin intermediul circulației.

(2)

În plus, Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede că animalele de companie trebuie să fie însoțite de un pașaport emis de un medic veterinar autorizat de autoritatea competentă care să certifice, dacă este cazul, faptul că animalul în cauză a fost supus măsurilor sanitare preventive privind bolile, altele decât rabia.

(3)

Echinococoza alveolară este o boală parazitară cauzată de tenia Echinococcus multilocularis. Acolo unde boala este cunoscută, ciclul tipic de transmitere a parazitului în Europa are loc în sălbăticie și implică animale carnivore sălbatice ca gazde finale și mai multe specii de mamifere, în special rozătoare mici, ca gazde intermediare, care contractează parazitul prin ingestia ouălor răspândite în mediu prin excrementele gazdelor finale.

(4)

Deși de importanță secundară pentru persistența ciclului de viață al parazitului în medii endemice, câinii pot contracta infecția prin ingestia de rozătoare infestate. Ca potențiale gazde finale și din cauza apropierii de om, aceștia pot constitui o sursă de infecție pentru om, precum și o sursă de contaminare a mediului, inclusiv a zonelor indemne de paraziți de dincolo de barierele naturale. Nu au fost raportate cazuri de dihori domestici ca gazde finale și, conform informațiilor actuale, contribuția pisicilor în cadrul ciclului de transmitere este îndoielnică.

(5)

Atunci când omul este afectat ca gazdă intermediară atipică de larvele de tenie, simptomele clinice și patologice severe ale bolii pot fi observate după o perioadă lungă de incubație și, la pacienții netratați sau tratați insuficient, mortalitatea poate fi mai ridicată de 90 %. Prevalența tot mai mare a bolii la animale sălbatice și, în paralel, la om, în anumite părți ale Europei constituie un motiv serios de îngrijorare pentru autoritățile de sănătate publică din multe state membre.

(6)

Deși infecția cu Echinococcus multilocularis la animale este prezentă în emisfera nordică, inclusiv în regiunile centrale și nordice ale Europei, în Asia și America de Nord, nu a fost niciodată înregistrată la gazde finale domestice și sălbatice din anumite regiuni din Uniunea Europeană, în ciuda supravegherii permanente a animalelor sălbatice și a accesului nerestricționat al câinilor.

(7)

Circulația transfrontalieră a animalelor sălbatice infestate a fost identificată de Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), într-un aviz științific privind evaluarea riscului de introducere a echinococozei pe teritoriul Regatului Unit, Irlandei, Suediei, Maltei și Finlandei, ca urmare a renunțării la normele naționale (2), drept principala cale posibilă de acces a parazitului Echinococcus multilocularis, în special în zonele fără bariere fizice eficiente, cum ar fi mări deschise. EFSA consideră că rolul epidemiologic al câinilor în mediile endemice are o importanță limitată pentru ciclul de viață al parazitului.

(8)

Cu toate acestea, EFSA este de părere că riscul ciclului de transmitere a parazitului Echinococcus multilocularis cunoscut la gazde intermediare și finale sălbatice corespunzătoare din zone anterior indemne de parazit este mai mult decât neglijabil, atunci când parazitul este introdus prin circulația câinilor infestați purtători de ouă de tenie.

(9)

Conform EFSA, riscul de introducere a parazitului Echinococcus multilocularis în zone anterior indemne de parazit ar putea fi redus în cazul în care câinii din zonele endemice sunt tratați. Pentru a preveni reinfectarea, acest tratament ar trebui aplicat în cel mai scurt timp înainte de intrarea în zonele indemne de parazitul respectiv. Cu toate acestea, este nevoie de o perioadă minimă post-tratament de 24 de ore pentru a preveni eliminarea unor cantități reziduale de ouă infectate în mediul zonei indemne de parazit.

(10)

Pentru a garanta eficiența acestora în controlul infecției cu Echinococcus multilocularis la câini, medicamentele ar fi trebuit autorizate pentru a fi introduse pe piață în conformitate cu Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (3) sau cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (4) ori ar fi trebuit aprobate sau autorizate de autoritatea competentă din țara terță de origine a animalului.

(11)

Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede că Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia și Regatul Unit, în ceea ce privește echinococoza, pot condiționa intrarea pe teritoriul lor a animalelor de companie de respectarea normelor speciale aplicabile la data intrării în vigoare a respectivului regulament. Întrucât articolul 16 din regulament se aplică numai până la 31 decembrie 2011, este necesară adoptarea unor măsuri înainte de această dată, pentru a garanta protecția continuă a statelor membre la care face referire articolul și care susțin că au rămas indemne de parazit ca urmare a aplicării normelor naționale.

(12)

Experiența a arătat că fereastra de tratament cuprinsă între 24 și 48 de ore impusă de unele state membre în temeiul normelor naționale în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 poate fi foarte dificilă sau chiar imposibilă pentru proprietarii de animale de companie, în special atunci când tratamentul trebuie administrat în weekend sau în zilele de sărbătoare legală ori atunci când plecarea după administrarea tratamentului este amânată din motive independente de controlul proprietarului.

(13)

Având în vedere experiența altor câteva state membre care permit o fereastră de tratament mai largă în temeiul normelor naționale în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 și care au rămas indemne de parazit, o lărgire rezonabilă a ferestrei de tratament la o perioadă cuprinsă între 24 și 120 de ore nu ar trebui să crească semnificativ riscul de reinfectare a câinilor tratați din zonele endemice cu parazitul Echinococcus multilocularis.

(14)

Prin urmare, măsurile sanitare preventive pentru controlul infecțiilor cu Echinococcus multilocularis la câini ar trebui să constea în administrarea documentată de către un medic veterinar a unui medicament eficient autorizat sau aprobat care să garanteze eliminarea la timp a formelor intestinale ale parazitului Echinococcus multilocularis.

(15)

Tratamentul ar trebui raportat în secțiunea corespunzătoare a pașaportului, astfel cum se stabilește prin Decizia 2003/803/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2003 de stabilire a pașaportului tip pentru circulația intracomunitară a câinilor, pisicilor și a dihorilor domestici (5), sau a certificatului de sănătate stabilit prin Decizia 2004/824/CE a Comisiei din 1 decembrie 2004 de stabilire a unui model de certificat de sănătate pentru circulația necomercială a câinilor, a pisicilor și a dihorilor domestici provenind din țări terțe și care intră în Comunitate (6).

(16)

Având în vedere că măsurile sanitare preventive sunt împovărătoare, acestea ar trebui aplicate proporțional cu riscul de răspândire a infecției cu Echinococcus multilocularis prin circulația necomercială a câinilor de companie. În consecință, este adecvată reducerea acestor riscuri prin aplicarea măsurilor sanitare preventive prevăzute în prezentul regulament pentru circulația necomercială a câinilor care intră pe teritoriul statelor membre sau al unor părți din acestea în care infecția nu a fost înregistrată, respectiv statele membre enumerate în partea A din anexa I la prezentul regulament.

(17)

În plus, și numai pentru o perioadă limitată, măsurile sanitare preventive ar trebui, de asemenea, aplicate pentru a preveni reintroducerea parazitului Echinococcus multilocularis pe teritoriul statelor membre sau al unor părți din acestea care prezintă o prevalență scăzută a parazitului respectiv și acolo unde este în curs de aplicare un program obligatoriu de eradicare a acestuia la gazdele finale sălbatice, respectiv în statele membre enumerate în partea B din anexa I la prezentul regulament.

(18)

Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (7) stabilește, printre altele, normele de sănătate animală aplicabile schimburilor și importurilor de câini din țările terțe. Cerințele de sănătate prevăzute la articolele 10 și 16 din directivă fac referire la Regulamentul (CE) nr. 998/2003. Prin urmare, în sensul consecvenței legislației Uniunii, programele de eradicare a infecției cu Echinococcus multilocularis la gazde finale sălbatice trebuie elaborate și prezentate Comisiei, subliniind, în special, elementele prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 92/65/CEE.

(19)

Deoarece circulația câinilor dintr-o zonă indemnă de parazitul Echinococcus multilocularis prezintă un risc neglijabil de răspândire a bolii, măsurile sanitare preventive nu ar trebui impuse pentru câinii care provin din statele membre sau din părțile acestora menționate în partea A din anexa I la prezentul regulament.

(20)

Suedia a raportat cazuri de infecție cu Echinococcus multilocularis la animale sălbatice din luna ianuarie 2011, în timp ce Irlanda, Finlanda și Regatul Unit au prezentat Comisiei rezultatele supravegherii desfășurate pentru parazitul Echinococcus multilocularis la gazdele finale sălbatice, care confirmă absența parazitului în ecosistemelor lor.

(21)

Malta a prezentat dovezi potrivit cărora de pe insulă lipsesc animalele sălbatice care să joace rol de gazde finale, că parazitul Echinococcus multilocularis nu a fost niciodată înregistrat la gazde finale domestice endemice și că mediul nu suportă o populație importantă de potențiale animale gazde intermediare.

(22)

Din informațiile prezentate de Irlanda, Malta, Finlanda și Regatul Unit reiese că aceste state membre îndeplinesc una dintre condițiile pentru a figura în partea A din anexa I la prezentul regulament pentru întregul teritoriu. În consecință, acestora ar trebui să le fie permis să aplice măsurile sanitare preventive prevăzute în prezentul regulament începând cu 1 ianuarie 2012, atunci când expiră măsura provizorie de la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003.

(23)

În conformitate cu avizul EFSA din 2006, răspândirea ouălor infestate ale parazitului Echinococcus multilocularis nu începe decât după 28 de zile de la ingestia unei gazde intermediare infestate. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească un set de condiții de acordare a derogărilor în cazul câinilor care staționează mai puțin de 28 de zile după aplicarea măsurilor sanitare preventive pe teritoriul statelor membre sau al părților acestora enumerate în anexa I la prezentul regulament, deoarece acești câini nu prezintă risc de introducere a parazitului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește măsurile sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilocularis la câinii destinați circulației necomerciale pe teritoriul statelor membre sau al unor părți din acestea, care sunt stabilite pe baza:

(a)

absenței parazitului Echinococcus multilocularis la gazde finale; sau

(b)

punerii în aplicare a unui program de eradicare a parazitului Echinococcus multilocularis la gazde finale sălbatice într-un interval stabilit.

Articolul 2

Aplicarea geografică a măsurilor sanitare preventive

(1)   Statele membre menționate în anexa I aplică măsurile sanitare preventive prevăzute la articolul 7 („măsurile sanitare preventive”) pentru câinii destinați circulației necomerciale care intră pe teritoriul statelor membre sau al unor părți din acestea, enumerate în anexă.

(2)   Statele membre menționate în partea A din anexa I nu aplică măsurile sanitare preventive pentru câinii destinați circulației necomerciale care provin direct dintr-un alt stat membru sau dintr-o parte a acestuia, astfel cum se menționează în partea respectivă.

(3)   Statele membre menționate în partea B din anexa I nu aplică măsurile sanitare preventive pentru câinii destinați circulației necomerciale care provin direct dintr-un alt stat membru sau dintr-o parte a acestuia, astfel cum se menționează în partea A.

Articolul 3

Condițiile de înscriere a statelor membre sau a unor părți din acestea în partea A din anexa I

Statele membre sunt înscrise în partea A din anexa I, pentru întregul teritoriu sau părți din acesta, dacă au prezentat Comisiei o cerere prin care raportează îndeplinirea a cel puțin una dintre următoarele condiții:

(a)

au declarat, în conformitate cu procedura recomandată la alineatul (3) al articolului 1.4.6 din capitolul 1.4 al Codului de sănătate al animalelor terestre, ediția 2010, volumul 1 al Organizației Mondiale a Sănătății Animalelor (OIE), că întregul teritoriu sau o parte din acesta este indemn(ă) de infecția cu Echinococcus multilocularis la gazde finale și au fost instituite norme pentru infecția cu Echinococcus multilocularis la animale gazdă care trebuie notificate în mod obligatoriu în temeiul legislației naționale;

(b)

pe parcursul a 15 ani înainte de data cererii și în lipsa aplicării unui program de supraveghere specific agentului patogen, nu au înregistrat niciun caz de infecție cu Echinococcus multilocularis la animale gazdă, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții în ultimii 10 ani anteriori cererii:

(i)

au fost instituite norme pentru infecția cu Echinococcus multilocularis la animale gazdă care trebuie notificate în mod obligatoriu în temeiul legislației naționale;

(ii)

a fost instituit un sistem de depistare timpurie a infecției cu Echinococcus multilocularis la animale gazdă;

(iii)

au fost aplicate măsuri adecvate de prevenire a introducerii parazitului Echinococcus multilocularis prin intermediul gazdelor finale domestice;

(iv)

infecția cu parazitul Echinococcus multilocularis nu a fost cunoscută la animale sălbatice gazdă de pe teritoriul lor;

(c)

acestea au pus în aplicare, pentru trei perioade de 12 luni anterioare datei cererii, un program de supraveghere specific agentului patogen, care îndeplinește cerințele de la anexa II, nu au înregistrat niciun caz de infecție cu Echinococcus multilocularis la gazde finale sălbatice și aceste cazuri trebuie notificate în mod obligatoriu în temeiul legislației naționale.

Articolul 4

Condițiile de înscriere a statelor membre sau a unor părți din acestea în partea B din anexa I

Statele membre figurează în partea B din anexa I pentru cel mult cinci perioade de supraveghere de 12 luni în cazul în care au transmis Comisiei o cerere care raportează că:

(a)

a fost pus în aplicare un program obligatoriu, în conformitate cu liniuțele de la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 92/65/CEE, pentru eradicarea infecției cu Echinococcus multilocularis la gazde finale sălbatice pe întreg teritoriul sau într-o parte din acesta, astfel cum se menționează în partea respectivă;

(b)

au fost instituite norme pentru infecția cu Echinococcus multilocularis la animale gazdă care trebuie notificate în mod obligatoriu în temeiul legislației naționale.

Articolul 5

Obligațiile statelor membre prevăzute la anexa I

(1)   Statele membre menționate în anexa I trebuie să aplice:

(a)

norme pentru infecția cu Echinococcus multilocularis la animale gazdă care trebuie notificate în mod obligatoriu în temeiul legislației naționale;

(b)

un sistem de depistare timpurie a infecției cu Echinococcus multilocularis la animale gazdă.

(2)   Statele membre menționate în anexa I pun în aplicare un program de supraveghere specific agentului patogen, care este elaborat și desfășurat în conformitate cu anexa II.

(3)   Statele membre menționate în anexa I notifică imediat Comisiei și celorlalte state membre depistarea oricărei infecții cu Echinococcus multilocularis la probele prelevate de la gazdele finale sălbatice:

(a)

în cursul perioadei anterioare de supraveghere de 12 luni, în cazul statelor membre sau al părților acestora menționate în partea A din anexa I; sau

(b)

după prima perioadă de 24 de luni de la lansarea programului obligatoriu prevăzut la articolul 4 de eradicare a infecției cu Echinococcus multilocularis la gazde finale sălbatice din statele membre sau părțile acestora enumerate în partea B din anexa I.

(4)   Statele membre enumerate în anexa I raportează Comisiei rezultatele programului de supraveghere specific agentului patogen la care se face referire la alineatul (2) până la data de 31 mai după încheierea fiecărei perioade de supraveghere de 12 luni.

Articolul 6

Condițiile de eliminare din lista de la anexa I a statelor membre sau a părților acestora

Comisia elimină statele membre sau părțile acestora din lista respectivă întocmită în anexa I atunci când:

(a)

condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) nu se mai aplică; sau

(b)

au fost depistate cazuri de infecție cu Echinococcus multilocularis la gazde finale în cursul perioadelor de supraveghere la care se face referire la articolul 5 alineatul (3); sau

(c)

raportul la care se face referire la articolul 5 alineatul (4) nu a fost prezentat Comisiei în termenul stabilit prevăzut la articolul 5 alineatul (4); sau

(d)

programul de eradicare prevăzut la articolul 4 a fost desființat.

Articolul 7

Măsurile sanitare preventive

(1)   Câinii destinați circulației necomerciale pe teritoriul statelor membre sau al unor părți din acestea menționate în anexa I sunt tratați împotriva formelor intestinale complet și incomplet dezvoltate ale parazitului Echinococcus multilocularis în cursul unei perioade de cel mult 120 de ore și de cel puțin 24 de ore înainte de intrarea programată pe teritoriul statului membru sau al unei părți din acesta.

(2)   Tratamentul prevăzut la alineatul (1) este administrat de un medic veterinar și constă într-un medicament:

(a)

care conține doza optimă de:

(i)

praziquantel; sau

(ii)

substanțe farmacologic active, care s-au dovedit că reduc, individual sau în combinație, formele intestinale complet și incomplet dezvoltate ale parazitului Echinococcus multilocularis la speciile gazdă vizate;

(b)

pentru care s-a acordat:

(i)

o autorizație de introducere pe piață în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2001/82/CE sau cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004; sau

(ii)

o aprobare sau o autorizație din partea autorității competente din țara terță de proveniență a câinelui destinat circulației necomerciale.

(3)   Tratamentul prevăzut la alineatul (1) este certificat de:

(a)

medicul veterinar care îl administrează în secțiunea relevantă a pașaportului tip stabilit prin Decizia 2003/803/CE, în cazul circulației necomerciale intracomunitare a câinilor; sau

(b)

un medic veterinar oficial în secțiunea relevantă a modelului de certificat de sănătate animală stabilit prin Decizia 2004/824/CE, în cazul circulației necomerciale a câinilor dintr-o țară terță.

Articolul 8

Derogarea de la aplicarea măsurilor sanitare preventive

(1)   Prin derogare de la articolul 7 alineatul (1), circulația în scopuri necomerciale pe teritoriul statelor membre sau al unor părți din acestea enumerate în anexa I este permisă pentru câinii care au fost supuși măsurilor sanitare preventive prevăzute la:

(a)

articolul 7 alineatul (2) și articolul 7 alineatul (3) litera (a), cel puțin de două ori la un interval de cel mult 28 de zile, iar tratamentul este repetat ulterior la intervale regulate care nu depășesc 28 de zile;

(b)

articolul 7 alineatele (2) și (3), cu cel puțin 24 de ore înainte de intrare și cel mult 28 de zile înainte de data încheierii tranzitului, caz în care câinii trebuie să treacă printr-un punct de intrare pentru călători specificat de statul membru respectiv în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003.

(2)   Derogarea prevăzută la alineatul (1) se aplică numai în cazul circulației câinilor care intră pe teritoriul statelor membre sau al unor părți din acestea menționate la anexa I și care:

(a)

au notificat Comisiei condițiile de control pentru această circulație; precum și

(b)

au făcut publice aceste condiții.

Articolul 9

Revizuire

Comisia:

(a)

revizuiește prezentul regulament în termen de cel mult cinci ani de la data intrării sale în vigoare pe baza evoluțiilor științifice privind infecția cu Echinococcus multilocularis la animale;

(b)

transmite rezultatele revizuirii sale Parlamentului European și Consiliului.

Revizuirea evaluează, în special, proporționalitatea și justificarea științifică a măsurilor sanitare preventive.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 441, 1-54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1.

(4)  JO L 136, 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 312, 27.11.2003, p. 1.

(6)  JO L 358, 3.12.2004, p. 12.

(7)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.


ANEXA I

PARTEA A

Lista statelor membre sau a părților acestora care îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 3

Cod ISO

Stat membru

Partea din teritoriu

FI

FINLANDA

întregul teritoriu

GB

REGATUL UNIT

întregul teritoriu

IE

IRLANDA

întregul teritoriu

MT

MALTA

întregul teritoriu


PARTEA B

Lista statelor membre sau a părților acestora care îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 4

Cod ISO

Stat membru

Partea din teritoriu

 

 

 


ANEXA II

Cerințele programului de supraveghere specific agentului patogen prevăzut la articolul 3 litera (c)

1.

Programul de supraveghere specific agentului patogen este destinat să depisteze pentru fiecare unitate geografică relevantă din punct de vedere epidemiologic din statul membru sau dintr-o parte a acestuia o prevalență de cel mult 1 % la un nivel de încredere de cel puțin 95 %.

2.

Programul de supraveghere specific agentului patogen utilizează eșantioane corespunzătoare, fie bazate pe riscuri, fie reprezentative, care asigură depistarea parazitului Echinococcus multilocularis, în cazul în care este prezent în orice parte a statului membru la prevalența estimată specificată la punctul 1

3.

Programul de supraveghere specific agentului patogen constă în colectarea continuă, în timpul perioadei de supraveghere de 12 luni, de probe de la gazdele finale sălbatice sau, în cazul în care există dovezi care confirmă absența gazdelor finale sălbatice pe teritoriul statului membru sau al unei părți din acesta, de la gazdele finale domestice, care să fie analizate prin examinarea:

(a)

conținutului intestinal pentru depistarea parazitului Echinococcus multilocularis prin tehnica sedimentării și numărării (sedimentation and counting technique, SCT) sau printr-o tehnică de sensibilitate și specificitate echivalentă; sau

(b)

excrementelor pentru depistarea acidului dezoxiribonucleic (ADN) specific speciei din țesutul sau ouăle parazitului Echinococcus multilocularis pe baza reacției în lanț a polimerazei (PCR) sau printr-o tehnică de sensibilitate și specificitate echivalentă.


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/13


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1153/2011 AL COMISIEI

din 30 august 2011

de modificare a anexei Ib la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la cerințele tehnice pentru vaccinarea antirabică

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (1), în special articolul 19a alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 stabilește cerințe de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale între statele membre a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, astfel cum se menționează în părțile A și B din anexa I la regulamentul în cauză. Acesta prevede că animalele menționate trebuie însoțite de un pașaport care să certifice faptul că animalului în cauză i s-a efectuat o vaccinare antirabică valabilă, în conformitate cu anexa Ib. De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede că cerințele tehnice pentru vaccinarea antirabică, astfel cum sunt prevăzute în anexa Ib, pot fi modificate cu ajutorul unor acte delegate.

(2)

Anexa Ib la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede că vaccinarea antirabică poate fi considerată valabilă numai dacă, printre altele, data vaccinării nu este anterioară datei microcipării indicată în pașaport sau în certificatul de sănătate animală însoțitor. Cu toate acestea, un animal cu un tatuaj lizibil în mod clar, aplicat înainte de 3 iulie 2011 este, de asemenea, considerat ca fiind identificat în conformitate cu regulamentul respectiv. Prin urmare, din motive de claritate a legislației Uniunii, este necesară modificarea anexei Ib la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 pentru ca aceasta să pr evadă faptul că vaccinarea antirabică poate fi considerată valabilă dacă, printre altele, data vaccinării antirabice nu este anterioară datei microcipării sau tatuării.

(3)

Prin urmare, anexa Ib la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa Ib la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, punctul 2 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

data menționată la litera (a) nu trebuie să fie anterioară datei microcipării sau tatuării indicată în:

(i)

secțiunea III punctul (2) sau secțiunea III punctul (5) din pașaport; sau

(ii)

secțiunea corespunzătoare din certificatul de sănătate animală însoțitor;”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 august 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1154/2011 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Zgornjesavinjski želodec” depusă de Slovenia fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 45, 12.2.2011, p. 28.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2.   Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)

SLOVENIA

Zgornjesavinjski želodec (IGP)


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1155/2011 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Šebreljski želodec (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Šebreljski želodec” depusă de Slovenia fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 45, 12.2.2011, p. 25.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.2.   Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)

SLOVENIA

Šebreljski želodec (IGP)


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1156/2011 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2011

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kočevski gozdni med (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Kočevski gozdni med” depusă de Slovenia fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 70, 4.3.2011, p. 11.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.4.   Alte produse de origine animală (ouă, miere, produse lactate cu excepția untului etc.)

SLOVENIA

Kočevski gozdni med (DOP)


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/20


REGULAMENTUL (UE) NR. 1157/2011 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2011

de interzicere a pescuitului de hering în apele UE și în apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN de către navele care arborează pavilionul Franței

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea activităților de pescuit din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzice păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

66/T&Q

Stat membru

Franța

Stoc

HER/5B6ANB

Specie

Hering (Clupea harengus)

Zonă

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

Dată

12.10.2011


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 1158/2011 AL COMISIEI

din 11 noiembrie 2011

de interzicere a pescuitului de eglefin în zona IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32 de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

69/T&Q

Stat membru

Suedia

Stoc

HAD/3A/BCD

Specie

Eglefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zonă

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

Dată

24.10.2011


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/24


REGULAMENTUL (UE) NR. 1159/2011 AL COMISIEI

din 11 noiembrie 2011

de interzicere a pescuitului de cod în apele norvegiene din zonele I și II de către navele care arborează pavilionul Spaniei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2) stabilește cotele pentru 2011.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2011.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea activităților de pescuit din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2011 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzice păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Lowri EVANS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

67/T&Q

Stat membru

Spania

Stoc

COD/1N2AB.

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

Apele norvegiene din zonele I și II

Dată

6.7.2011


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/26


REGULAMENTUL (UE) NR. 1160/2011 AL COMISIEI

din 14 noiembrie 2011

privind autorizarea și refuzul autorizării înscrierii pe produsele alimentare a anumitor mențiuni de sănătate și referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și sunt incluse într-o listă a mențiunilor autorizate.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă trebuie să înainteze cererile valabile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „Autoritatea”.

(3)

După primirea unei cereri, Autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre și Comisia și să emită un aviz cu privire la mențiunea de sănătate respectivă.

(4)

Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de Autoritate.

(5)

Ca urmare a unei cereri din partea societății CreaNutrition AG, transmisă în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, Autorității i s-a solicitat să formuleze un aviz cu privire la o mențiune de sănătate referitoare la efectele beta-glucanului de ovăz asupra reducerii colesterolului sanguin (întrebarea nr. EFSA-Q-2008-681) (2). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Includerea beta-glucanului de ovăz, ca parte a unei diete echilibrate poate duce efectiv la scăderea/reducerea colesterolului sanguin LDL (lipoproteine cu densitate scăzută) și a colesterolului total”.

(6)

Pe baza datelor prezentate, Autoritatea a concluzionat în avizul său, primit de către Comisie și de către statele membre la 8 decembrie 2010, că s-a stabilit o legătură cauză-efect între consumul de beta-glucan de ovăz și reducerea concentrațiilor colesterolului sanguin LDL. Prin urmare, o mențiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui inclusă în lista comunitară a mențiunilor auttorizate.

(7)

Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că un aviz în favoarea autorizării unei mențiuni de sănătate trebuie să includă anumite caracteristici. În consecință, informațiile respective ar trebui să fie indicate în anexa I la prezentul regulament în ceea ce privește mențiunile autorizate și să includă, după caz, formularea revizuită a mențiunilor, condițiile specifice de utilizare a mențiunilor, precum și, dacă este cazul, condițiile sau restricțiile de utilizare a alimentului și/sau o indicație sau o avertizare suplimentară, în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și cu avizele Autorității.

(8)

Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este de a se asigura că mențiunile de sănătate sunt veridice, clare și fiabile și utile consumatorilor și că, în acest sens, se ține seama de formulare și de prezentare. Prin urmare, atunci când formularea mențiunilor are același înțeles pentru consumatori ca și cel al unei mențiuni de sănătate autorizate, deoarece demonstrează existența aceleiași relații între o categorie de alimente, un aliment sau una din componentele acestuia și sănătate, acestea trebuie să fie supuse acelorași condiții de utilizare, indicate în anexa la prezentul regulament.

(9)

Ca urmare a unei cereri din partea societății HarlandHall Ltd (în numele Asociației privind proteinele din soia, Federației europene privind proteinele vegetale naturale și Asociației producătorilor europeni de alimente naturale pe bază de soia), prezentată în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, Autoritatea a fost invitată să emită un aviz cu privire la mențiunea de sănătate legată de efectele proteinelor din soia asupra reducerii concentrațiilor de colesterol sanguin (întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00672) (3). Mențiunea de sănătate propusă de solicitanți a fost formulată după cum urmează: „S-a demonstrat că proteinele din soia contribuie la scăderea/reducerea colesterolului sanguin; scăderea colesterolului sanguin poate reduce riscul de boală cardiacă (boală coronariană)”.

(10)

Pe baza datelor prezentate, Autoritatea a concluzionat în avizul său, primit de Comisie și de statele membre la 30 iulie 2010, că nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul de proteine din soia și efectul pretins. În consecință, având în vedere că mențiunea de sănătate nu îndeplinește cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

(11)

Ca urmare a unei cereri din partea societății Danone France, prezentat în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, Autoritatea a fost invitată să emită un aviz cu privire la mențiunea de sănătate legată de efectele produsului Actimel®, un produs pe bază de lapte fermentat cu conținut de Lactobacillus casei DN-114 001 și simbioză de iaurt asupra reducerii prezenței în intestin a toxinelor de Clostridium difficile (întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00776) (4). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Laptele fermentat care conține microorganismul probiotic Lactobacillus casei DN-114 001 și simbioză de iaurt diminuează prezența toxinelor Clostridium difficile în intestin (la persoanele vârstnice sensibile). Prezența toxinelor de Clostridium difficile este asociată cu incidența diareei acute.”

(12)

Pe baza datelor prezentate, Autoritatea a concluzionat în avizul său, primit de către Comisie și de către statele membre la 8 decembrie 2010, că elementele de probă furnizate nu sunt suficiente pentru a fi stabilită o relație cauză-efect între consumul de Actimel® și reducerea riscului de diaree cauzată de C. difficile prin reducerea prezenței toxinelor de C. difficile. În consecință, având în vedere că mențiunea de sănătate nu îndeplinește cerințele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui autorizată.

(13)

Observațiile solicitanților și ale membrilor publicului primite de Comisie în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 au fost luate în considerare în momentul stabilirii măsurilor prevăzute în prezentul regulament.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Mențiunea de sănătate cuprinsă în anexa I la prezentul regulament poate fi înscrisă pe produsele alimentare de pe piața Uniunii Europene în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa respectivă.

(2)   Mențiunea de sănătate prevăzută la alineatul (1) se include în lista mențiunilor autorizate a Uniunii, conform dispozițiilor articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 2

Mențiunile de sănătate enumerate în anexa II la prezentul regulament nu se includ în lista mențiunilor autorizate a Uniunii, conform dispozițiilor articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal (2010); 8(12):1885.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(7):1688.

(4)  The EFSA Journal 2010 8(12):1903.


ANEXA I

MENȚIUNI DE SĂNĂTATE PERMISE

Cerere – Dispoziții relevante din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

Solicitant – Adresă

Nutrient, substanță, aliment sau categorie de alimente

Mențiune

Condiții de utilizare a mențiunii

Condiții și/sau restricții de utilizare a produsului alimentar și/sau afirmații sau avertizări suplimentare

Referința avizului EFSA

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) – mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Elveția

Beta-glucan de ovăz

S-a dovedit că beta-glucanul de ovăz contribuie la scăderea/reducerea colesterolului sanguin. Colesterolul crescut reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea bolilor cardiace coronariene.

Consumatorul va fi informat cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 3 g de beta-glucan de ovăz.

Mențiunea de sănătate poate fi utilizată pentru produsele alimentare care asigură cel puțin 1 g de beta-glucan de ovăz per porție cuantificată.

 

Q-2008-681


ANEXA II

MENȚIUNI DE SĂNĂTATE RESPINSE

Cerere – Dispoziții relevante din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

Nutrient, substanță, aliment sau categorie de alimente

Mențiune

Referința avizului EFSA

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) – mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

Proteine din soia

S-a demonstrat că proteinele din soia contribuie la scăderea/reducerea colesterolului sanguin; scăderea colesterolului sanguin poate reduce riscul de boală cardiacă (boală coronariană).

Q-2009-00672

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) – mențiune de sănătate referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire

ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 plus simbioză de iaurt

Laptele fermentat care conține microorganismul probiotic Lactobacillus casei DN-114 001 și simbioză de iaurt diminuează prezența toxinelor Clostridium difficile în intestin (la persoanele vârstnice sensibile). Prezența toxinelor de Clostridium difficile este asociată cu incidența diareei acute.

Q-2009-00776


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/29


REGULAMENTUL (UE) NR. 1161/2011 AL COMISIEI

din 14 noiembrie 2011

de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 953/2009 al Comisiei în ceea ce privește listele substanțelor minerale care pot fi adăugate în produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (1), în special articolul 4 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (2), în special articolul 3 alineatul (3),

având în vedere Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială (3), în special articolul 4 alineatul (3),

după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA),

întrucât:

(1)

Anexa II la Directiva 2002/46/CE stabilește lista vitaminelor și substanțelor minerale care pot fi folosite la fabricarea suplimentelor alimentare. Regulamentul (CE) nr. 1170/2009 (4) al Comisiei a înlocuit Anexele I și II la Directiva 2002/46/CE. Modificările aduse listei care figurează în anexa II la Directiva 2002/46/CE, astfel cum a fost modificată de directiva respectivă, vor fi adoptate în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 4 din directiva respectivă și în conformitate cu procedura menționată la articolul 13 alineatul (3).

(2)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 stabilește lista vitaminelor și substanțelor minerale care pot fi adăugate în produsele alimentare.

(3)

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 953/2009 al Comisiei (5) stabilește lista substanțelor care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutriționale în produsele alimentare destinate unei alimentații speciale.

(4)

Noi substanțe minerale au fost evaluate de către EFSA cu privire la utilizarea lor în produsele alimentare. Substanțele care au primit avizul favorabil al EFSA ar trebui adăugate în listele din actele legislative respective.

(5)

Părțile interesate au fost consultate prin intermediul Grupul consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor, iar observațiile oferite au fost luate în considerare.

(6)

Prin urmare, Directiva 2002/46/CE, Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 și Regulamentul (CE) nr. 953/2009 ar trebui modificate în mod corespunzător.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent privind lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Punctul B din anexa II la Directiva 2002/46/CE se modifică după cum urmează:

(a)

după rubrica „fosfat feros”, se introduc următoarele rubrici:

„fosfat feros de amoniu

EDTA feric de sodiu”;

(b)

după rubrica „săruri de sodiu ale acidului ortofosforic”, se introduc următoarele rubrici:

„sulfat de sodiu

sulfat de potasiu”.

Articolul 2

Punctul 2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 se modifică după cum urmează:

(a)

după rubrica „fosfat feros”, se introduc următoarele rubrici:

„fosfat feros de amoniu

EDTA feric de sodiu”;

(b)

după rubrica „sulfat de crom (III) și hexahidratul său”, se introduce următoarea rubrică:

„picolinat de crom”.

Articolul 3

Categoria 2 (Minerale) din anexa la Regulamentul (CE) nr. 953/2009 se modifică după cum urmează:

(a)

după rubrica „fosfat feros”, se introduc următoarele rubrici:

„fosfat feros de amoniu

x

 

EDTA feric de sodiu

x”;

 

(b)

după rubrica „sulfat de crom (III) și hexahidratul său”, se introduce următoarea rubrică:

„picolinat de crom

x”.

 

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51.

(2)  JO L 404, 30.12.2006, p. 26.

(3)  JO L 124, 20.5.2009, p. 21.

(4)  JO L 314, 1.12.2009, p. 36.

(5)  JO L 269, 14.10.2009, p. 9.


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1162/2011 AL COMISIEI

din 14 noiembrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 15 noiembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/33


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1163/2011 AL COMISIEI

din 14 noiembrie 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2011/12 s-au stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1137/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 15 noiembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254, 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 292, 10.11.2011, p. 10.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 15 noiembrie 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

43,24

0,00

1701 11 90 (1)

43,24

1,93

1701 12 10 (1)

43,24

0,00

1701 12 90 (1)

43,24

1,64

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DIRECTIVE

15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/35


DIRECTIVA 2011/90/UE A COMISIEI

din 14 noiembrie 2011

de modificare a anexei I partea II la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului care prezintă ipotezele suplimentare pentru calculul dobânzii anuale efective

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (denumită în continuare „directiva privind creditul de consum”) (1), în special articolul 19 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Experiența acumulată de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2008/48/CE a arătat că ipotezele stabilite în partea II din anexa I la directiva respectivă nu sunt suficiente pentru a calcula dobânda anuală efectivă într-un mod uniform și că, în plus, acestea nu mai sunt adaptate situației comerciale a pieței.

(2)

Este necesar să se adauge la acestea ipoteze noi privind normele pentru calculul dobânzii anuale efective pentru creditele fără durată fixă sau rambursabile în totalitate în mod repetat. De asemenea, este necesar să se furnizeze norme pentru stabilirea calendarului tragerii inițiale a creditului și al plăților care trebuie efectuate de către consumator.

(3)

Prin urmare, partea II din anexa II la Directiva 2008/48/CE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 25 alineatul (1) din Directiva 2008/48/CE și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Partea II din anexa I la Directiva 2008/48/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2012, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 ianuarie 2013.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi este comunicat de statele membre textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 133, 22.5.2008, p. 66.


ANEXĂ

Partea II din Anexa I la Directiva 2008/48/CE se înlocuiește cu textul următor:

„II.

Ipotezele suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efective sunt următoarele:

(a)

În cazul în care prin contractul de credit se acordă consumatorului libertate în privința efectuării tragerilor, se consideră că suma totală a creditului este trasă imediat și în întregime.

(b)

În cazul în care un contract de credit dă consumatorului libertatea în privința efectuării tragerilor în general, dar impune, printre diferitele modalități de tragere, o limitare în ceea ce privește suma și perioada de timp, valoarea creditului se consideră a fi trasă la prima dată prevăzută în contractul de credit și în conformitate cu aceste limite de tragere.

(c)

În cazul în care un contract de credit prevede modalități de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, valoarea totală a creditului se consideră a fi trasă la nivelul cel mai mare al costurilor și al ratei dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit.

(d)

În cazul unei facilități de tip «descoperit de cont», valoarea totală a creditului se consideră a fi trasă în totalitate și pe întreaga durată a contractului de credit. În cazul în care durata facilității de tip «descoperit de cont» nu este cunoscută, dobânda anuală efectivă se calculează în baza ipotezei că durata creditului este de trei luni.

(e)

În cazul unui contract de credit cu durată nedeterminată, altul decât o facilitate de tip «descoperit de cont», se presupune că:

(i)

creditul este oferit pentru o perioadă de un an, începând de la data tragerii inițiale, și că plata finală efectuată de consumator lichidează soldul capitalului, dobânzile și alte costuri eventuale;

(ii)

capitalul este rambursat de consumator în tranșe egale lunare, începând cu o lună de la data tragerii inițiale. Totuși, în cazurile în care capitalul trebuie să fie rambursat în totalitate, într-o singură tranșă, în cadrul fiecărei perioade de plată, tragerile și rambursările succesive ale întregului capital efectuate de către consumator se presupune că sunt efectuate de-a lungul unei perioade de un an. Dobânzile și alte costuri se aplică în conformitate cu aceste trageri și rambursări de capital și astfel cum se prevede în contractul de credit.

În sensul prezentului punct, un contract de credit pe durată nedeterminată este un contract de credit fără durată fixă și cuprinde creditele care trebuie să fie rambursate în totalitate în cadrul unei perioade de timp sau după o perioadă de timp dar care, odată ce au fost rambursate, devin disponibile pentru o altă tragere.

(f)

În cazul unor contracte de credit, altele decât descoperitul de cont și creditele pe durată nedeterminată, astfel cum sunt menționate în ipotezele stabilite la literele (d) și (e):

(i)

în cazul în care data sau suma unei rambursări de capital, care trebuie să fie efectuată de către consumator, nu pot fi stabilite, se presupune că rambursarea se efectuează la prima dată prevăzută în contractul de credit și pentru suma cea mai mică prevăzută în acest contract;

(ii)

în cazul în care data încheierii contractului de credit nu este cunoscută, se presupune că data tragerii inițiale este data care corespunde intervalului cel mai scurt dintre această dată și data primei plăți efectuate de către consumator.

(g)

În cazul în care data sau suma unei plăți care trebuie să fie efectuată de către consumator nu pot fi stabilite pe baza contractului de credit sau a ipotezelor menționate la literele (d), (e) sau (f), se presupune că plata se efectuează în conformitate cu datele și condițiile solicitate de către creditor și, atunci când acestea nu sunt cunoscute.

(i)

dobânzile sunt achitate împreună cu rambursările de capital;

(ii)

un cost care nu este purtător de dobânzi, exprimat sub forma unei sume unice, este achitat la data încheierii contractului de credit;

(iii)

costurile care nu sunt purtătoare de dobânzi, exprimate sub forma mai multor plăți, sunt achitate la intervale regulate, începând cu data primei rambursări de capital și, în cazul în care suma acestor plăți nu este cunoscută, se presupune că reprezintă sume egale;

(iv)

plata finală lichidează soldul capitalului, dobânzile și alte costuri eventuale.

(h)

În cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, acesta este considerat a fi de 1 500 EUR.

(i)

În cazul în care sunt oferite rate ale dobânzii aferente creditului și costuri diferite pentru o perioadă sau sumă limitată, rata dobânzii aferente creditului și costurile se consideră a fi la nivelul cel mai mare pentru întreaga durată a contractului de credit.

(j)

Pentru contractele de credit de consum în cadrul cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii aferente creditului pentru perioada inițială, la sfârșitul căreia se stabilește o nouă rată a dobânzii aferente creditului care este ulterior ajustată periodic în funcție de un indicator convenit, calculul dobânzii anuale efective va porni de la ipoteza că, la sfârșitul perioadei cu rată fixă a dobânzii aferente creditului, rata dobânzii aferente creditului este aceeași ca la momentul calculării dobânzii anuale efective, pe baza valorii indicatorului convenit de la acel moment.”


DECIZII

15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/38


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 iulie 2011

adresată Greciei în vederea consolidării și a aprofundării supravegherii fiscale și de notificare a Greciei să ia măsuri de reducere a deficitului considerate necesare pentru remedierea situației de deficit excesiv

(reformare)

(2011/734/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 126 alineatul (9) și articolul 136,

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2010/320/UE a Consiliului din 10 mai 2010 adresată Greciei în vederea consolidării și a aprofundării supravegherii fiscale și de notificare a Greciei să ia măsuri de reducere a deficitului considerate necesare pentru remedierea situației de deficit excesiv (1) a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial (2). Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea deciziei menționate.

(2)

Articolul 136 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede posibilitatea adoptării unor măsuri specifice pentru statele membre a căror monedă este euro pentru a consolida coordonarea și supravegherea disciplinei lor bugetare.

(3)

Articolul 126 din TFUE prevede că statele membre trebuie să evite deficitele publice excesive și stabilește, în acest scop, procedura de deficit excesiv. Pactul de stabilitate și creștere, care conform componentei sale corective pune în aplicare procedura de deficit excesiv, constituie cadrul care sprijină politicile guvernamentale pentru o revenire rapidă la poziții bugetare solide ținând cont de situația economică.

(4)

La 27 aprilie 2009, Consiliul a decis, în conformitate cu articolul 104 alineatul (6) din Tratatul de instituire a Comunității Europene (TCE), că în Grecia exista un deficit excesiv și a emis recomandări pentru corectarea acestuia până cel târziu în 2010, în conformitate cu articolul 104 alineatul (7) din TCE și cu articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (3). Consiliul a stabilit, de asemenea, data limită de 27 octombrie 2009 până la care Grecia să ia măsuri eficiente. La 30 noiembrie 2009, Consiliul a stabilit în conformitate cu articolul 126 alineatul (8) din TFUE că Grecia nu a luat măsuri eficiente; în consecință, la 16 februarie 2010, Consiliul a trimis o notificare Greciei, în conformitate cu articolul 126 alineatul (9) din TFUE, pentru a lua măsuri de reducere a deficitului excesiv până cel târziu în 2012 [denumită în continuare „decizia Consiliului adoptată în temeiul articolului 126 alineatul (9)”]. Consiliul a stabilit, de asemenea, data limită de 15 mai 2010 pentru luarea unor măsuri eficiente.

(5)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97, în cazul în care au fost luate măsuri eficiente în conformitate cu articolul 126 alineatul (9) din TFUE și dacă după adoptarea notificării în cauză survin evenimente economice negative și neprevăzute cu consecințe nefavorabile majore pentru finanțele publice, Consiliul poate decide, la recomandarea Comisiei, să adopte o notificare revizuită în temeiul articolului 126 alineatul (9) din TFUE.

(6)

Conform previziunilor serviciilor Comisiei din toamna anului 2009, care au stat la baza notificării inițiale adresate Greciei, se anticipa o scădere a PIB-ului cu ¼ % în 2010 și o redresare începând cu 2011, când se estima că economia urma să crească cu 0,7 %. PIB-ul real s-a contractat mai puternic în 2010 și se estimează că această contracție va continua și în 2011. Se previzionează o reluare treptată a creșterii după aceea. Această înrăutățire marcată a condițiilor economice presupune o deteriorare corespunzătoare a perspectivelor privind finanțele publice, în ipoteza menținerii politicilor actuale. La aceasta se adaugă revizuirea în creștere a deficitului public pentru 2009 [de la 12,7 % din PIB, cât era estimat la momentul adoptării deciziei Consiliului în temeiul articolului 126 alineatul (9), la 13,6 % din PIB, conform notificării fiscale transmise de Grecia la 1 aprilie 2010] (4) și, ulterior, la 15,4 % din PIB ca urmare a finalizării investigațiilor întreprinse de Eurostat alături de autoritățile statistice ale Greciei (5). În sfârșit, îngrijorarea la nivelul piețelor legată de perspectivele privind finanțele publice a provocat o creștere bruscă a primelor de risc asupra datoriei publice, care s-a alăturat dificultăților de a controla traiectoria deficitului și datoriei publice.

(7)

Datoria publică brută se situa la un nivel de 127,1 % din PIB la sfârșitul lui 2009. Această pondere a datoriei publice este cea mai ridicată din UE și depășește cu mult valoarea de referință de 60 % din PIB prevăzută de tratat. Respectarea traiectoriei de reducere a deficitului considerată necesară și realizabilă în aceste circumstanțe ar implica inversarea tendinței de creștere a datoriei începând cu 2013. Pe lângă deficitele bugetare ridicate repetate, anumite operațiuni financiare au condus la o creștere suplimentară a datoriei. Acești factori au contribuit la diminuarea încrederii piețelor în capacitatea guvernului grec de a onora datoria pe viitor. Este necesar ca Grecia să ia de urgență măsuri cruciale, la o scară fără precedent, privind deficitul și ceilalți factori care contribuie la creșterea datoriei, în așa fel încât să inverseze tendința de creștere a ponderii datoriei în PIB și să permită o revenire la finanțarea de pe piață.

(8)

Deteriorarea foarte gravă a situației financiare a guvernului grec a convins celelalte state membre din zona euro să decidă acordarea unui sprijin pentru stabilitate Greciei, cu scopul de a proteja stabilitatea financiară a întregii zone euro, la care se adaugă și asistența multilaterală acordată de Fondul Monetar Internațional. Sprijinul statelor membre din zona euro va lua forma unei centralizări a împrumuturilor bilaterale, coordonată de Comisie. Creditorii au decis ca sprijinul acordat de ei să fie condiționat de respectarea de către Grecia a prezentei decizii. În mod concret, se așteaptă ca Grecia să îndeplinească măsurile specificate în prezenta decizie în conformitate cu calendarul stabilit în aceasta.

(9)

În iunie 2011, a devenit evident faptul că, ținând cont de derapajul bugetar din 2010 și de execuția bugetară de până în luna mai, având politici neschimbate, ținta de deficit pentru 2011 va fi depășită cu mult, ceea ce va pune în pericol credibilitatea globală a programului. Prin urmare, a apărut necesitatea de a actualiza măsurile bugetare specifice pentru a permite Greciei să mențină ținta de deficit pentru 2011 și să respecte plafoanele de deficit pentru anii următori stabilite în Decizia 2010/320/UE. Aceste măsuri au fost discutate în detaliu cu guvernul grec și convenite de comun acord de Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional.

(10)

În lumina considerațiilor de mai sus, apare ca oportună modificarea Deciziei 2010/320/UE în mai multe puncte, menținând însă termenul pentru corectarea deficitului excesiv,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Grecia trebuie să pună capăt situației de deficit excesiv cât mai rapid posibil și cel târziu până în 2014.

(2)   Traiectoria de ajustare în direcția corectării deficitului excesiv are ca obiectiv un deficit public care să nu depășească 18 508 milioane EUR (8,0 % din PIB) în 2010, 17 065 milioane EUR (7,6 % din PIB) în 2011, 14 916 milioane EUR (6,5 % din PIB) în 2012, 11 399 milioane EUR (4,8 % din PIB) în 2013 și 6 385 milioane EUR (2,6 % din PIB) în 2014. În acest scop, trebuie realizată o ameliorare a soldului structural cu cel puțin 10 % din PIB în perioada 2009-2014.

(3)   Traiectoria de ajustare de la alineatul (2) presupune ca evoluția anuală a datoriei publice brute consolidate să nu depășească 34 058 milioane EUR în 2010, 17 365 milioane EUR în 2011, 15 016 milioane EUR în 2012, 11 599 milioane EUR în 2013 și 7 885 milioane EUR în 2014. Conform estimărilor din mai 2011 referitoare la PIB, traiectoria corespunzătoare a ponderii datoriei în PIB nu trebuie să depășească 143 % în 2010, 154 % în 2011, 158 % în 2012, 159 % în 2013 și 157 % în 2014.

Articolul 2

(1)   Grecia trebuie să adopte următoarele măsuri înainte de sfârșitul lunii iunie 2010:

(a)

o lege care să introducă un sistem de impozitare progresivă pentru toate sursele de venit și un tratament unitar la nivel orizontal al veniturilor din muncă și din capital;

(b)

o lege care să abroge toate derogările și dispozițiile de impozitare autonomă din sistemul fiscal, inclusiv pe cele aplicabile veniturilor provenind din alocațiile speciale acordate funcționarilor publici;

(c)

anularea creditelor bugetare din rezerva pentru cheltuieli neprevăzute, în scopul de a economisi 700 milioane EUR;

(d)

anularea majorității creditelor bugetare pentru indemnizația de solidaritate (cu excepția unei părți destinate reducerii sărăciei), în scopul de a economisi 400 milioane EUR;

(e)

reducerea pensiilor cele mai ridicate, în scopul de a economisi 500 milioane EUR într-un an complet (350 milioane EUR în 2010);

(f)

reducerea primelor și indemnizațiilor de Paște, pentru vară și de Crăciun acordate funcționarilor publici, în scopul de a economisi 1 500 milioane EUR într-un an complet (1 100 milioane EUR în 2010);

(g)

anularea primelor de Paște, pentru vară și de Crăciun acordate pensionarilor, protejându-i în același timp pe cei cu pensii scăzute, în scopul de a economisi 1 900 milioane EUR într-un an complet (1 500 milioane EUR în 2010);

(h)

creșterea ratei TVA, pentru a obține venituri de cel puțin 1 800 milioane EUR într-un an complet (800 milioane EUR în 2010);

(i)

creșterea accizelor la carburanți, tutun și alcool, pentru a obține venituri de cel puțin 1 050 milioane EUR într-un an complet (450 milioane EUR în 2010);

(j)

o legislație care să pună în aplicare Directiva privind serviciile (6);

(k)

o lege care să asigure reforma și simplificarea administrației publice la nivel local, în scopul reducerii cheltuielilor de funcționare;

(l)

instituirea unui grup operativ având ca obiectiv ameliorarea ratei de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune;

(m)

o lege pentru simplificarea înființării de noi întreprinderi;

(n)

reducerea investițiilor publice cu 500 milioane EUR față de sumele planificate;

(o)

direcționarea creditelor bugetare pentru cofinanțarea fondurilor structurale și de coeziune către un cont central special care să nu poată fi utilizat în alte scopuri;

(p)

crearea unui fond financiar independent de stabilitate care să fie utilizat în cazurile de deficit de capital și care să asigure buna funcționare a sectorului financiar, prin acordarea de sprijin băncilor în cadrul portofoliilor de investiții, după caz;

(q)

supravegherea consolidată a băncilor, împreună cu creșterea resurselor umane implicate, cu raportarea mai frecventă și cu teste de stres trimestriale.

(2)   Grecia trebuie să adopte următoarele măsuri înainte de sfârșitul lunii septembrie 2010:

(a)

includerea în proiectul de buget pe 2011 a unor măsuri de consolidare fiscală care se ridică la cel puțin 3,2 % din PIB (4,3 % din PIB dacă se iau în considerare reporturile aferente măsurilor implementate în 2010): o reducere a consumului intermediar al administrației publice cu cel puțin 300 milioane EUR față de nivelul acestuia din 2010 (în plus față de economiile obținute ca urmare a reformei administrației publice și locale menționate la prezentul alineat); o înghețare a indexării pensiilor (cu scopul de a economisi 100 milioane EUR); impunerea unei taxe temporare de criză asupra firmelor cu profit foarte ridicat (pentru a obține venituri suplimentare anuale de cel puțin 600 milioane EUR în 2011, 2012 și 2013); introducerea unor impozite forfetare pentru persoanele care desfășoară activități independente (pentru a obține venituri de cel puțin 400 milioane EUR în 2011 și venituri mai mari cu cel puțin 100 milioane EUR pe an în 2012 și 2013); lărgirea bazei de impozitare TVA prin includerea anumitor servicii care sunt, în prezent, scutite și prin trecerea a 30 % din bunuri și servicii de la rata redusă la rata standard (pentru a obține venituri de 1 miliard EUR); o taxă ecologică impusă emisiilor de CO2, introdusă gradual (pentru a obține venituri de cel puțin 300 milioane EUR în 2011); punerea în aplicare, de către guvernul grec, a unei legislații care să asigure reforma administrației publice și reorganizarea administrației locale (în scopul de a reduce costurile cu cel puțin 500 milioane EUR în 2011 și cu încă 500 milioane atât în 2012, cât și în 2013); o reducere a investițiilor finanțate la nivel național (cu cel puțin 500 milioane EUR) prin acordarea de prioritate proiectelor de investiții finanțate din fondurile structurale ale UE, stimularea soluționării cazurilor de încălcare a dispozițiilor în materie de utilizare a terenurilor (pentru a obține venituri de cel puțin 1 500 milioane EUR în perioada 2011-2013, din care cel puțin 500 milioane EUR în 2011); colectarea de venituri din acordarea de licențe pentru jocurile de noroc (cel puțin 500 milioane EUR din acordarea de licențe și 200 milioane EUR din redevențe anuale); creșterea bazei de impozitare a impozitului pe bunuri imobiliare, prin actualizarea valorii bunurilor (care ar urma să genereze venituri suplimentare de cel puțin 400 milioane EUR); creșterea impozitării retribuțiilor în natură, inclusiv prin impozitarea plăților în baza contractelor de leasing pentru mașini (cu cel puțin 150 milioane EUR); creșterea impozitării bunurilor de lux (cu cel puțin 100 milioane EUR); impunerea unei taxe speciale asupra clădirilor neautorizate (care ar genera venituri de cel puțin 800 milioane EUR anual) și înlocuirea a numai 20 % din personalul sectorului public care se pensionează (administrația centrală, administrațiile locale, fondurile de asigurări sociale, societățile de stat, agențiile de stat și alte instituții publice). Pot fi avute în vedere și alte măsuri care generează economii bugetare comparabile, după consultarea Comisiei;

(b)

consolidarea rolului și resurselor biroului general de contabilitate și stabilirea de garanții împotriva eventualelor intervenții din sfera politică în proiectarea datelor și în contabilitate;

(c)

un proiect de reformă a legislației privind salariile din sectorul public, incluzând mai ales crearea unei autorități unice de plată pentru plata salariilor, adoptarea unor principii unitare și a unui calendar pentru întocmirea unei grile salariale unice și simplificate care să se aplice sectorului de stat, autorităților locale și altor agenții;

(d)

o legislație care să amelioreze eficiența administrației și controalelor fiscale;

(e)

lansarea unor revizuiri independente ale administrației centrale și ale programelor sociale existente;

(f)

publicarea unor statistici lunare (pe baza contabilității de casă) privind veniturile, cheltuielile, finanțarea și datoriile restante ale „administrației publice disponibile” și ale subdiviziunilor sale;

(g)

un plan de acțiune pentru îmbunătățirea procesului de colectare și prelucrare a datelor administrației publice, în special prin consolidarea mecanismelor de control ale autorităților statistice și ale biroului general de contabilitate și prin garantarea unei răspunderi personale efective în caz de raportare neadecvată a datelor, pentru a putea oferi prompt date de foarte bună calitate ale administrației publice în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 2223/96 (7), (CE) nr. 264/2000 (8), (CE) nr. 1221/2002 (9), (CE) nr. 501/2004 (10), (CE) nr. 1222/2004 (11), (CE) nr. 1161/2005 (12), (CE) nr. 223/2009 (13) și (CE) nr. 479/2009 (14);

(h)

publicarea periodică a informațiilor privind situația financiară a întreprinderilor publice și a altor entități publice care nu sunt clasificate ca făcând parte din administrația publică (inclusiv conturile de profit și pierdere, bilanțurile și datele cu privire la salariați și la masa salarială);

(i)

crearea unui registru central complet al întreprinderilor publice;

(j)

un plan de acțiune care să precizeze calendarul măsurilor concrete care vor duce la crearea unei autorități centrale pentru achiziții publice;

(k)

un act normativ care să prevadă un plafon de 50 milioane EUR anual, în perioada 2011-2013, pentru contribuția acordată de autoritățile publice operatorilor feroviari pentru obligația de serviciu public și să prevadă principiul potrivit căruia statul nu furnizează operatorilor feroviari niciun alt sprijin explicit sau implicit;

(l)

un plan de afaceri pentru căile ferate din Grecia. Acest plan precizează măsurile luate pentru ca activitățile operaționale să devină profitabile, luând în calcul acoperirea costurilor de amortizare, încă din 2011, printre altele prin închiderea liniilor nerentabile, prin majorarea tarifelor și prin reducerea salariilor și a numărului de angajați; totodată, planul conține o analiză detaliată de senzitivitate a efectelor diverselor scenarii pentru rezultatele contractului colectiv asupra salariilor, furnizează informații asupra mai multor opțiuni în materie de personal și prevede restructurarea societății de tip holding, inclusiv vânzarea terenurilor și a altor active;

(m)

o lege pentru reformarea sistemul de negociere a salariilor din sectorul privat, care să prevadă reducerea ratelor remunerațiilor pentru ore suplimentare de lucru și o ameliorare a flexibilității privind gestionarea timpului de lucru și care să permită convențiilor teritoriale locale să fixeze creșteri salariale mai scăzute decât cele prevăzute în acordurile sectoriale;

(n)

o reformă a legislației privind protecția locurilor de muncă, care să extindă perioada de probă pentru noile locuri de muncă la un an și să faciliteze utilizarea mai frecventă a contractelor temporare și a muncii cu normă redusă;

(o)

o modificare a reglementării sistemului arbitral pentru a permite fiecăreia dintre părți să recurgă la arbitraj dacă acestea nu sunt de acord cu propunerea mediatorului;

(p)

o reformă a procedurii arbitrale pentru a se garanta că aceasta funcționează potrivit unor criterii transparente și obiective, cu un comitet de arbitri independent, a cărui capacitate de decizie să fie liberă de influența guvernamentală.

(3)   Grecia trebuie să adopte următoarele măsuri înainte de sfârșitul lunii decembrie 2010:

(a)

adoptarea definitivă a măsurilor menționate la alineatul (2) litera (a);

(b)

punerea în aplicare a legislației care să consolideze cadrul fiscal. Aceasta ar trebui să cuprindă, în special, instituirea unui cadru fiscal pe termen mediu, crearea, în cadrul bugetului, a unei rezerve obligatorii pentru situații neprevăzute care să reprezinte 5 % din totalul creditelor departamentelor guvernamentale, altele decât salariile, pensiile și dobânzile, crearea unor mecanisme mai puternice de monitorizare a cheltuielilor și instituirea unui oficiu pentru buget pe lângă Parlament;

(c)

creșterea semnificativă a ratei de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune;

(d)

o legislație pentru simplificarea și accelerarea procesului de autorizare a întreprinderilor, a activităților industriale și a desfășurării de profesii liberale;

(e)

modificarea cadrului instituțional al Autorității elene în domeniul concurenței (HCC), cu scopul de a spori independența acesteia, de a stabili termene limită rezonabile pentru investigații și pentru emiterea deciziilor și de a o învesti cu puterea de a respinge plângeri;

(f)

măsuri care vizează eliminarea restricțiilor existente în calea libertății furnizării de servicii;

(g)

un decret care să interzică administrațiilor locale, cel puțin până în 2014, să înregistreze deficite; reducerea transferurilor către administrația locală, conform economiilor planificate și transferurilor de competențe;

(h)

publicarea de proiecții pe termen lung intermediare în ceea ce privește cheltuielile cu pensiile până în 2060, așa cum prevede reforma legislativă din iulie 2010 care acoperă principalele sisteme de pensii (IKA, inclusiv sistemul de pensii pentru funcționarii publici, OGA și OAEE);

(i)

implementarea unui sistem uniform de prescriere electronică a rețetelor; publicarea listei complete de prețuri ale medicamentelor de pe piață; aplicarea listei medicamentelor nerambursabile și a listei medicamentelor care pot fi eliberate fără rețetă; publicarea noii liste a medicamentelor rambursabile, utilizându-se noul sistem al prețurilor de referință; utilizarea informațiilor disponibile prin intermediul prescrierii electronice și al scanării pentru colectarea rabaturilor de la companiile farmaceutice; introducerea unui mecanism de monitorizare care să permită estimarea lunară a cheltuielilor farmaceutice; aplicarea coplății unei sume de 5 EUR pentru serviciile ambulatorii normale și extinderea coplăților la vizitele nejustificate la camera de urgență; publicarea conturilor auditate ale spitalelor și ale centrelor de sănătate; crearea unui grup de lucru independent format din experți în domeniul politicilor de sănătate, care să aibă misiunea de a întocmi, până la sfârșitul lunii mai 2011, un raport detaliat cu privire la reforma generală a sistemului de sănătate, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea acestuia;

(j)

o reducere suplimentară a cheltuielilor de funcționare de cel puțin 5 la sută, care să genereze economii de cel puțin 100 milioane EUR;

(k)

o reducere suplimentară a transferurilor, care să genereze economii pentru administrația publică în general de cel puțin 100 milioane EUR. Entitățile publice beneficiare vor asigura reducerea concomitentă a cheltuielilor, astfel încât să nu se acumuleze arierate;

(l)

evaluarea resurselor de care dispun familiile care primesc alocații familiale, începând cu ianuarie 2011, generând economii de cel puțin 150 milioane EUR (fără costurile administrative aferente);

(m)

reducerea achizițiilor de echipamente militare (livrări) cu cel puțin 500 de milioane EUR comparativ cu nivelul din 2010;

(n)

reducerea cheltuielilor cu produsele farmaceutice ale fondurilor de asigurări sociale cu 900 milioane EUR, datorită unei noi reduceri a prețurilor medicamentelor și noilor proceduri de achiziții; precum și reducerea cheltuielilor spitalelor (inclusiv cheltuieli cu echipamentele) de cel puțin 350 milioane EUR;

(o)

schimbări la nivelul managementului, tarifării și salarizării din întreprinderile publice, care să genereze economii de cel puțin 800 de milioane EUR;

(p)

creșterea ratelor reduse de TVA de la 5,5 la 6,5 la sută și de la 11 la 13 la sută, pentru a genera cel puțin 880 milioane EUR, precum și reducerea ratei de TVA aplicabile medicamentelor și cazării la hotel, de la 11 la 6,5 la sută, costurile nedepășind 250 milioane EUR, cu excepția economiilor pentru fondurile de asigurări sociale și spitale rezultate din scăderea ratei de TVA aplicate medicamentelor;

(q)

intensificarea combaterii contrabandei cu combustibil (cel puțin 190 milioane EUR);

(r)

creșterea taxelor de proces (cel puțin 100 milioane EUR);

(s)

implementarea unui plan de acțiune în vederea accelerării colectării arieratelor fiscale (cel puțin 200 milioane EUR);

(t)

accelerarea colectării penalizărilor fiscale (cel puțin 400 milioane EUR);

(u)

colectarea veniturilor rezultate din noul cadru al litigiilor fiscale (cel puțin 300 milioane EUR);

(v)

venituri din reînnoirea licențelor pentru telecomunicații care sunt pe punctul de a expira (cel puțin 350 de milioane EUR);

(w)

venituri din concesiuni (cel puțin 250 milioane EUR);

(x)

un plan de restructurare pentru rețeaua de transport din Atena (OASA). Obiectivul planului va fi să reducă pierderile operaționale ale companiei și să o transforme într-o companie viabilă economic. Planul va include reduceri ale cheltuielilor operaționale ale companiei, precum și creșteri ale tarifelor. Acțiunile necesare vor fi implementate până în martie 2011;

(y)

un act care să limiteze recrutarea în administrația publică în general la un nivel care să nu depășească o recrutare la cinci pensionări sau eliberări din funcție, fără excepții sectoriale, incluzând personalul transferat din întreprinderile publice aflate în restructurare în entități publice;

(z)

acte care să consolideze instituirea pieței muncii și să prevadă că: acordurile de la nivelul firmelor au prioritate în raport cu cele de la nivel sectorial și ocupațional, fără restricții nejustificate; acordurile colective de la nivelul firmelor nu sunt restricționate prin cerințele referitoare la mărimea minimă a firmelor; eliminarea extinderii acordurilor sectoriale și ocupaționale la părțile nereprezentate în cadrul negocierilor; perioada de probă pentru noile angajări este extinsă; sunt eliminate limitele temporale pentru utilizarea agențiilor de muncă temporară; sunt eliminate impedimentele pentru utilizarea mai largă a contractelor pe termen determinat; este eliminată prevederea care stabilește o remunerație mai ridicată pe oră pentru lucrătorii part-time și este permisă o gestiune mai flexibilă a timpului de lucru, inclusiv a muncii part-time.

(4)   Grecia trebuie să adopte următoarele măsuri înainte de sfârșitul lunii martie 2011:

(a)

publicarea unor proiecții complete pe termen lung privind cheltuielile cu pensiile până în 2060, așa cum prevede reforma legislativă din iulie 2010. Proiecțiile trebuie să includă sistemele suplimentare (auxiliare), pe baza unui set complet de date colectate și elaborate de Autoritatea actuarială națională. Proiecțiile trebuie să facă obiectul unei examinări inter pares și să fie validate de Comitetul pentru politică economică;

(b)

guvernul compensează plata întârzierilor acumulate în 2010 și le reduce pe cele din anii anteriori;

(c)

un plan de combatere a evaziunii care să includă indicatori cantitativi de performanță, care să fie respectați de administrația fiscală; legislație în vederea raționalizării procedurilor administrative în materie de litigii fiscale și a recursurilor juridice, precum și actele și procedurile necesare pentru o mai bună soluționare a problemelor de conduită, a cazurilor de corupție și de incompetență a funcționarilor administrației fiscale, inclusiv urmărirea penală în cazul încălcării obligațiilor; precum și publicarea unor rapoarte lunare ale celor cinci grupuri de lucru în materie de combatere a evaziunii, inclusiv un set de indicatori de progres;

(d)

un plan de acțiune detaliat, cu termene limită pentru finalizarea și implementarea sistemului simplificat de remunerare; pregătirea unui plan de resurse umane pe termen mediu pentru perioada care se încheie în 2013 în conformitate cu regula 1 la 5 între angajări și plecări, care să precizeze și planurile de realocare a personalului calificat pentru sectoare prioritare; precum și publicarea datelor lunare referitoare la fluctuațiile personalului (angajări, plecări, transferuri între entități) din mai multe departamente guvernamentale;

(e)

punerea în practică a reformei cuprinzătoare a sistemului de sănătate începute în 2010 cu obiectivul de a menține cheltuielile publice în domeniul sănătății la 6 % din PIB ori sub acest nivel; măsuri care să genereze economii legate de produsele farmaceutice de cel puțin 2 miliarde EUR față de nivelul din 2010, din care minimum 1 miliard EUR în 2011; ameliorarea sistemelor de contabilitate și facturare ale spitalelor prin: finalizarea introducerii sistemelor de contabilitate de angajamente în partidă dublă în toate spitalele; utilizarea sistemului uniform de codare și a unui registru comun pentru materialele medicale; calcularea stocurilor și fluxurilor de materiale medicale din toate spitalele utilizând sistemul uniform de codare pentru materialele medicale; facturarea la timp a costurilor tratamentelor (cel mult în două luni) la fondurile de asigurări sociale din Grecia, din alte state membre sau la societățile private de asigurări; precum și asigurarea faptului că cel puțin 50 la sută din volumul de medicamente utilizate de spitalele publice înainte de sfârșitul anului 2011 se compune din medicamente generice și neprotejate de brevete, prin introducerea obligației tuturor spitalelor publice de a achiziționa produsele farmaceutice în funcție de substanța activă;

(f)

cu scopul de a combate risipa și managementul ineficient în societățile de stat și de a realiza economii bugetare de cel puțin 800 milioane EUR, un act legislativ care prevede: reducerea remunerației primare în întreprinderile publice cu cel puțin 10 % la nivel de societate; limitarea remunerației secundare la 10 % din remunerația principală; stabilirea unui plafon de 4 000 EUR pe lună pentru câștigurile brute (12 plăți pe an); majorarea tarifelor la transportul urban cu cel puțin 30 %; acțiuni de reducere a cheltuielilor de funcționare în societățile publice cu 15-25 la sută; precum și un act de restructurare a OASA;

(g)

un nou cadru de reglementare pentru a facilita încheierea acordurilor de concesionare a aeroporturilor regionale;

(h)

crearea unui grup de lucru independent în domeniul politicii educaționale cu scopul de a eficientiza sistemul public de învățământ (primar, secundar și universitar) și de a asigura o mai bună utilizare a resurselor;

(i)

adoptarea unei legi de instituire a Autorității unice în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu planul de acțiune, precum și elaborarea unei platforme IT de achiziții publice electronice și stabilirea unor etape intermediare în conformitate cu planul de acțiune, inclusiv: testarea unei versiuni pilot, disponibilitatea tuturor funcționalităților pentru toate contractele și introducerea treptată a utilizării obligatorii a sistemului de achiziții electronice pentru contractele de bunuri, servicii și lucrări.

(5)   Grecia trebuie să adopte următoarele măsuri înainte de sfârșitul lunii iulie 2011:

(a)

să introducă în Parlament o grilă salarială unică și simplificată, care să se aplice sectorului public, autorităților locale și altor agenții, implementată progresiv într-o perioadă de trei ani, cu remunerații care să reflecte productivitatea și sarcinile alocate;

(b)

un plan de personal pe termen mediu pentru perioada care se încheie în 2015 conform cu regula de o recrutare la cinci plecări (o recrutare la zece plecări în 2011). Planul include reguli mai stricte pentru personalul temporar, anularea posturilor vacante și realocarea personalului calificat către domenii prioritare și ia în calcul creșterea programului de lucru în sectorul public;

(c)

un plan de acțiune detaliat însoțit de un calendar pentru finalizarea și punerea în practică a sistemului simplificat de remunerare, în concordanță cu salariile din sectorul privat, prin care se asigură reducerea masei salariale totale. Acest plan se bazează pe rezultatele raportului publicat de Ministerul de Finanțe și de Autoritatea unică de plată. Legislația care reglementează sistemul simplificat de remunerare va fi implementată progresiv într-o perioadă de trei ani. Salariile angajaților din întreprinderile de stat vor fi aliniate la noua grilă de salarizare din sectorul public;

(d)

o consolidare a inspectoratului muncii, care trebuie să dispună de tot personalul calificat necesar și de obiective cantitative legate de numărul de controale care trebuie executate;

(e)

un act normativ care să modifice principalii parametri ai sistemului de pensii în vederea limitării creșterii cheltuielilor sectorului public cu privire la pensii în perioada 2009-2060 la mai puțin de 2,5 % din PIB, dacă proiecțiile pe termen lung arată că prin creșterea preconizată a cheltuielilor publice cu pensiile s-ar depăși suma respectivă. Autoritatea actuarială națională continuă să prezinte proiecții pe termen lung ale cheltuielilor cu pensiile până în 2060 în virtutea reformei adoptate. Proiecțiile includ principalele scheme suplimentare (auxiliare) (ETEAM, TEADY, MTPY), pe baza datelor complete colectate și elaborate de Autoritatea actuarială națională;

(f)

o revizuire a listei meseriilor care presupun condiții grele de muncă pentru ca aceasta să nu acopere mai mult de 10 % din locurile de muncă; noua listă a meseriilor care presupun condiții grele de muncă se aplică de la 1 august 2011 tuturor salariaților actuali și viitori;

(g)

o legislație de instituire a Autorității unice în domeniul achizițiilor publice, care să prevadă mandatul, obiectivele, competențele și prerogativele acesteia și calendarul de intrare în vigoare, conform planului de acțiune;

(h)

măsuri suplimentare pentru promovarea utilizării medicamentelor generice prin: prescrierea electronică obligatorie în funcție de substanța activă și a unor medicamente generice mai ieftine, dacă sunt disponibile; fixarea unei rate mai reduse de participare a pacienților pentru medicamente generice al căror preț este considerabil mai mic decât prețul de referință (sub 60 % din prețul medicamentului de marcă) pe baza experienței din alte state membre ale UE; fixarea prețului maxim al medicamentelor generice la 60 % din prețul medicamentelor de marcă conținând aceeași substanță activă;

(i)

publicarea unui inventar al activelor publice, inclusiv participațiile în întreprinderi cotate și necotate și active imobiliare și terenuri viabile din punct de vedere comercial; înființarea unui Secretariat general pentru dezvoltarea activelor imobiliare cu scopul de a ameliora administrarea activelor imobiliare, de a le elibera de sarcini și de a le pregăti pentru privatizare;

(j)

strategia bugetară pe termen mediu (SBTM) până în 2015, așa cum este descrisă în anexa I la prezenta decizie, și legile de aplicare corespunzătoare. SBTM se bazează pe măsurile permanente de consolidare fiscală care garantează că plafonul de deficit pentru 2011-2015 stabilit în decizia Consiliului nu este depășit și că ponderea datoriei publice în PIB este înscrisă pe o traiectorie descendentă sustenabilă;

(k)

privatizarea unor active în valoare de cel puțin 390 milioane EUR; adoptarea unui program de privatizare având ca scop colectarea a cel puțin 15 miliarde EUR până la sfârșitul anului 2012, 22 miliarde EUR până la sfârșitul anului 2013, 35 miliarde EUR până la sfârșitul anului 2014 și cel puțin 50 miliarde EUR până la sfârșitul anului 2015; veniturile din privatizarea activelor (active imobiliare, concesiuni și active financiare) se utilizează pentru a răscumpăra datoria și nu vor reduce eforturile de consolidare bugetară necesare pentru respectarea plafoanelor deficitului stabilite la articolul 1 alineatul (2);

(l)

crearea unui fond de privatizare cu o guvernanță solidă cu scopul de a accelera procesul de privatizare și de a garanta ireversibilitatea și managementul profesionist al acestuia. Fondul obține proprietatea de drept a activelor care urmează a fi privatizate. Fondul nu poate angaja activele pe care le deține într-un mod care să împiedice îndeplinirea scopului său, și anume privatizarea activelor;

(m)

să elaboreze legislația necesară pentru închiderea, fuzionarea și reducerea dimensiunii entităților neviabile;

(n)

măsuri pentru înăsprirea controlului cheltuielilor: o decizie care să precizeze calificările și responsabilitățile contabililor care urmează a fi numiți în toate ministerele de resort, cu responsabilitatea de a asigura controale financiare solide;

(o)

noi criterii și condiții pentru încheierea contractelor de către fondurile de asigurări sociale cu toți furnizorii de servicii medicale, în scopul realizării reducerii vizate a cheltuielilor; achiziționarea în comun a serviciilor și produselor medicale pentru a realiza o reducere substanțială a cheltuielilor, cu cel puțin 25 % comparativ cu 2010, prin contracte cost-volum;

(p)

publicarea unor linii directoare în materie de prescriere obligatorii pentru medici, pe baza liniilor directoare internaționale, pentru a garanta utilizarea eficientă a medicamentelor din punct de vedere al costurilor; publicarea și actualizarea permanentă a listei pozitive de medicamente rambursate;

(q)

elaborarea unui plan de reorganizare și restructurare a spitalelor pe termen scurt și mediu, în vederea reducerii ineficacității actuale, a valorificării economiilor de scară și de gamă și a îmbunătățirii calității îngrijirilor acordate pacienților. Obiectivul este reducerea costurilor spitalelor cu cel puțin 10 % în 2011 și cu încă 5 % în 2012.

(6)   Grecia trebuie să adopte următoarele măsuri înainte de sfârșitul lunii septembrie 2011:

(a)

un buget pentru 2012 conform cu SBTM și cu obiectivul de a respecta plafoanele de deficit stabilite la articolul 1 alineatul (2);

(b)

diminuarea obstacolelor fiscale din calea fuziunilor și achizițiilor;

(c)

simplificarea formalităților vamale pentru exporturi și importuri;

(d)

creșterea suplimentară a ratei de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune;

(e)

punerea în aplicare completă a programului pentru o mai bună legiferare, în vederea reducerii sarcinii administrative cu 20 % (față de 2008);

(f)

legislația necesară pentru închiderea, fuzionarea și reducerea dimensiunii marilor entități neviabile;

(g)

măsuri pentru facilitarea reducerii costurilor de achiziții și către terți ale întreprinderilor de stat, actualizarea tarifelor, crearea unor noi obiecte de activitate și reducerea costurilor de personal prin elaborarea și implementarea unui plan de reducere a personalului. În cazul personalului excedentar care nu poate fi eliminat prin regula de o recrutare la cinci plecări (o recrutare la zece plecări în 2011), se va recurge la concedieri și la șomaj tehnic (rezervă de forță de muncă). Această regulă se aplică fără excepții sectoriale, inclusiv personalului transferat din întreprinderile publice către alte entități guvernamentale după examinarea calificărilor profesionale de către ASEP în baza criteriilor de evaluare uzuale. Personalul din rezerva de forță de muncă va primi 60 % din salariu timp de cel mult 12 luni, urmând ca ulterior să fie concediat;

(h)

un cadru juridic care permite luarea unor decizii rapide cu privire la utilizarea terenurilor și accelerarea înregistrării terenurilor în proprietatea statului;

(i)

un act care facilitează promovarea investițiilor în sectorul turismului (stațiuni turistice și reședințe secundare turistice) și care, împreună cu legea privind utilizarea terenurilor, permite accelerarea procesului de privatizare a terenurilor administrate de Agenția imobiliară turistică din Grecia (ETA);

(j)

finalizarea revizuirii funcționării programelor sociale existente; evaluarea de către guvern a rezultatelor celei de-a doua și ultime faze a analizei independente a funcționării administrației centrale; legislație și măsuri în vederea implementării recomandărilor operaționale rezultate în urma primei etape a analizei independente a funcționării administrației centrale și a revizuirii integrale a programelor sociale existente;

(k)

revizuirea aprofundată a funcționării fondurilor de pensii publice secundare/suplimentare, inclusiv a fondurilor de asistență socială și a schemelor cu plăți forfetare. Obiectivul revizuirii este de a stabiliza cheltuielile cu pensiile, de a garanta neutralitatea bugetară a acestor scheme și de a asigura sustenabilitatea pe termen mediu și lung a sistemului. Rezultatele revizuirii vor fi: o nouă reducere a numărului de fonduri existente; eliminarea dezechilibrelor pentru fondurile cu deficite; stabilizarea cheltuielilor curente la un nivel sustenabil, prin efectuarea, începând din 1 ianuarie 2012, a unor ajustări adecvate; sustenabilitatea pe termen lung a schemelor secundare prin corelarea strictă a contribuțiilor cu prestațiile;

(l)

identificarea schemelor în cadrul cărora sumele forfetare plătite în momentul pensionării sunt disproporționate față de contribuțiile plătite, în scopul ajustării plăților până la sfârșitul lui decembrie 2011;

(m)

noi măsuri de extindere în mod rentabil a mijloacelor electronice pentru prescrierea medicamentelor, diagnosticare și trimiterea pacienților la medici specialiști la toate fondurile de asigurări sociale, la toate centrele medicale și la toate spitalele. În conformitate cu normele UE în materie de achiziții publice, guvernul lansează procedurile de ofertare necesare pentru crearea unui sistem complet și uniform de informații în domeniul sănătății (sistem sanitar online);

(n)

noi măsuri pentru ca cel puțin 30 % din volumul medicamentelor utilizate de spitalele publice să fie medicamente generice cu un preț inferior celui al produselor de marcă similare și al medicamentelor neprotejate de brevete, în special prin introducerea obligației ca toate spitalele publice să achiziționeze produsele farmaceutice în funcție de substanța activă;

(o)

decizii pentru crearea și instituirea funcțiilor pentru personalul din cadrul Autorității unice în domeniul achizițiilor publice, precum și organizarea resurselor umane și a serviciilor autorității în conformitate cu prevederile legii de înființare a acesteia; pentru numirea membrilor autorității;

(p)

publicarea datelor lunare referitoare la mișcarea personalului (angajări, plecări, transferuri între entități) din diversele departamente guvernamentale.

(7)   Grecia trebuie să adopte următoarele măsuri înainte de sfârșitul lunii decembrie 2011:

(a)

adoptarea definitivă a bugetului pentru 2012;

(b)

consolidarea capacității manageriale a tuturor autorităților de gestiune și organismelor intermediare ale programelor operaționale în contextul cadrului strategic național de referință 2007-2013 și certificarea lor ISO 9001:2008 (managementul calității);

(c)

un sistem de costuri evaluate pentru fiecare spital în parte, care să fie utilizat în scopuri bugetare începând cu 2013;

(d)

acte în vederea implementării recomandărilor operaționale din prima etapă a analizei independente a funcționării administrației centrale și a revizuirii integrale a programelor sociale existente; evaluarea rezultatelor celei de-a doua și ultime faze a analizei independente a funcționării administrației centrale;

(e)

începerea activității Autorității unice în domeniul achizițiilor publice, dispunând de resursele necesare pentru îndeplinirea mandatului și a obiectivelor sale, precum și de competențele definite în planul de acțiune;

(f)

examinarea onorariilor facturate pentru serviciile medicale subcontractate unor furnizori privați, în scopul reducerii costurilor aferente cu cel puțin 15 % în 2011 și cu încă 15 % în 2012;

(g)

măsuri pentru simplificarea sistemului fiscal, lărgirea bazelor de impozitare și reducerea ratelor impozitelor într-un mod neutru din punct de vedere fiscal în ceea ce privește impozitul pe venitul personal, impozitul pe profit și TVA;

(h)

noi măsuri pentru ca cel puțin 50 % din volumul medicamentelor utilizate de spitalele publice să fie medicamente generice cu un preț inferior celui al produselor de marcă similare și al medicamentelor neprotejate de brevete, prin introducerea obligației ca toate spitalele publice să achiziționeze produsele farmaceutice în funcție de substanța activă.

(8)   Grecia trebuie să adopte următoarele măsuri înainte de sfârșitul lunii martie 2012:

(a)

o reformă a schemelor de pensii secundare/suplimentare, prin fuzionarea fondurilor și începerea calculării beneficiilor pe baza noului sistem cu contribuții definite nonfinanciare; înghețarea pensiilor nominale suplimentare și reducerea ratelor de substituție pentru drepturile acumulate în fonduri cu deficite, bazată pe studiul actuarial elaborat de Autoritatea actuarială națională. Dacă studiul actuarial nu este finalizat, ratele de substituție se reduc cu începere de la 1 ianuarie 2012, pentru a se evita deficitele;

(b)

calcularea marjelor de profit ale farmaciilor ca sumă forfetară sau ca sumă forfetară combinată cu o mică marjă de profit în scopul reducerii marjei de profit globale la maximum 15 %, inclusiv pentru cele mai scumpe medicamente.

Articolul 3

Grecia cooperează pe deplin cu Comisia și, la cererea motivată a acesteia, îi transmite, fără întârziere, toate datele sau documentele necesare pentru monitorizarea respectării prezentei decizii.

Articolul 4

(1)   Grecia prezintă Consiliului și Comisiei, o dată pe trimestru, un raport în care să expună măsurile de politică luate pentru a se conforma prezentei decizii.

(2)   Rapoartele menționate la alineatul (1) conțin informații detaliate despre:

(a)

măsurile concrete puse în aplicare până la data raportului pentru a se conforma prezentei decizii, inclusiv impactul bugetar cuantificat al acestora;

(b)

măsurile concrete a căror punere în aplicare este prevăzută după data raportului pentru a se conforma prezentei decizii, precum și calendarul punerii în aplicare și estimarea impactului bugetar al acestora;

(c)

execuția lunară a bugetului de stat;

(d)

datele privind execuția bugetului asigurărilor sociale, a bugetului autorităților locale și a fondurilor extrabugetare pe parcursul anului;

(e)

emisiunea și rambursarea datoriei publice;

(f)

evoluțiile în materie de ocupare a locurilor de muncă permanente și temporare din sectorul public;

(g)

cheltuielile publice neachitate, indicându-le pe cele care au data scadenței depășită;

(h)

situația financiară a întreprinderilor publice și a altor entități publice.

(3)   Comisia și Consiliul analizează rapoartele pentru a determina măsura în care Grecia se conformează prezentei decizii. În contextul acestor evaluări, Comisia poate indica măsurile necesare pentru respectarea traiectoriei de ajustare prevăzute de prezenta decizie pentru corectarea deficitului excesiv.

Articolul 5

Decizia 2010/320/UE se abrogă.

Trimiterile la decizia abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 6

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează Republicii Elene.

Adoptată la Bruxelles, 12 iulie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. SAWICKI


(1)  JO L 145, 11.6.2010, p. 6.

(2)  A se vedea anexa I.

(3)  JO L 209, 2.8.1997, p. 6.

(4)  Comunicat de presă al Eurostat nr. 55/2010 din 22 aprilie 2010.

(5)  Comunicat de presă al Eurostat nr. 60/2011 din 26 aprilie 2011.

(6)  Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naționale și regionale din Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 264/2000 al Comisiei din 3 februarie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt ale finanțelor publice (JO L 29, 4.2.2000, p. 4).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1221/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice (JO L 179, 9.7.2002, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 501/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind conturile financiare trimestriale pentru administrația publică (JO L 81, 19.3.2004, p. 1).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1222/2004 al Consiliului din 28 iunie 2004 privind elaborarea și transmiterea datelor referitoare la datoria publică trimestrială (JO L 233, 2.7.2004, p. 1).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale pe sector instituțional (JO L 191, 22.7.2005, p. 22).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (JO L 145, 10.6.2009, p. 1).


ANEXA I

Măsuri în cadrul strategiei bugetare pe termen mediu

[așa cum se menționează la articolul 2 alineatul (5) din prezenta decizie]

Strategia bugetară pe termen mediu (SBTM) până în 2015 va include următoarele măsuri:

 

Reducerea masei salariale cu cel puțin 770 milioane EUR în 2011 și cu încă 600 milioane EUR în 2012, 448 milioane EUR în 2013, 306 milioane EUR în 2014 și 71 milioane EUR în 2015, prin reducerea treptată a posturilor, dincolo de regula de o recrutare la cinci plecări (o recrutare la zece plecări în 2011); creșterea programului săptămânal de lucru pentru angajații din sectorul public de la 37,5 la 40 de ore și reducerea remunerațiilor pentru ore suplimentare; reducerea numărului de comitete și consilii remunerate; reducerea altor compensații, prime și indemnizații suplimentare; reducerea contractanților (50 % în 2011 și încă 10 % în 2012 și ulterior); înghețarea temporară a creșterii automate a salariilor; implementarea unei noi grile de salarii; introducerea normelor parțiale de lucru în sectorul public și a concediilor fără plată; reducerea numărului de persoane admise la academiile militare și de poliție, transferul personalului excedentar către o rezervă de forță de muncă plătită cu aproximativ 60 % din salariu timp de maximum 12 luni și reducerea cu 50 % a indemnizației pentru productivitate.

 

Reducerea cheltuielilor operaționale ale statului cu cel puțin 190 milioane EUR în 2011 și cu încă 92 milioane EUR în 2012, 161 milioane EUR în 2013, 323 milioane EUR în 2014 și 370 milioane EUR în 2015, prin implementarea procedurilor electronice pentru toate achizițiile publice; raționalizarea cheltuielilor cu energia ale serviciilor publice; reducerea cheltuielilor cu chiriile prin utilizarea mai eficientă a proprietăților publice; reducerea tuturor cheltuielilor de telecomunicații, eliminarea distribuției gratuite a ziarelor; reduceri ale tuturor cheltuielilor operaționale din buget; implementarea unor standarde pentru cheltuielile publice după un an de funcționare deplină a sistemului de management informatizat pentru cheltuielile administrației publice.

 

Reducerea cheltuielilor fondurilor extrabugetare și a transferurilor către alte entități cu cel puțin 540 milioane EUR în 2011 și cu încă 150 milioane EUR în 2012, 200 milioane EUR în 2013, 200 milioane EUR în 2014 și 150 milioane EUR în 2015, prin evaluarea mandatului, a viabilității și a cheltuielilor tuturor entităților subvenționate de sectorul public și prin fuziunea și închiderea acestora; fuziunea/închiderea instituțiilor de învățământ (școli și instituții de studii superioare) și reducerea subvențiilor destinate acestora; reducerea granturilor acordate de stat entităților care nu fac parte din administrația publică și un plan de acțiune pentru închiderea, fuziunea și reducerea dimensiunii acestor entități.

 

Economii în întreprinderile de stat de cel puțin 414 milioane EUR în 2012 și de încă 329 milioane EUR în 2013, 297 milioane EUR în 2014 și 274 milioane EUR în 2015, realizate prin creșterea veniturilor OSE, OASA și ale altor întreprinderi și prin implementarea planurilor de reorganizare și de privatizare a societăților Hellenic Defence Systems, Hellenic Aeronautical Industry și Hellenic Horse Racing Corporation; vânzarea activelor asociate activităților auxiliare ale întreprinderilor; reducerea cheltuielilor de personal; reducerea cheltuielilor de funcționare, fuziuni și închiderea unor întreprinderi.

 

Reducerea cheltuielilor de funcționare din sectorul apărării cu cel puțin 133 milioane EUR în 2013 și cu încă 133 milioane EUR în 2014 și 134 milioane EUR în 2015, pe lângă reducerea achizițiilor (livrărilor) de echipament militar cu 830 milioane EUR între 2010 și 2015.

 

Reducerea cheltuielilor de sănătate și a cheltuielilor cu produsele farmaceutice cu cel puțin 310 milioane EUR în 2011 și cu încă 697 milioane EUR în 2012, 349 milioane EUR în 2013, 303 milioane EUR în 2014 și 463 milioane EUR în 2015, prin implementarea unei noi „hărți sanitare” și reducerea simultană a cheltuielilor spitalelor; reevaluarea mandatului și a cheltuielilor entităților nespitalicești supravegheate; implementarea unui sistem centralizat de achiziții publice; reducerea costurilor medii pe pacient prin standardizarea cazurilor; reducerea serviciilor furnizate persoanelor neasigurate (controlul accesului pacienților); introducerea unor taxe pentru serviciile furnizate cetățenilor străini; funcționarea Organizației naționale de asistență medicală primară (EOPI); scanarea de către IKA a rețetelor scrise de mână; extinderea listei de produse farmaceutice care se eliberează fără rețetă; noi prețuri ale medicamentelor; stabilirea unui preț al asigurării de către sectorul asigurărilor sociale și utilizarea generalizată a rețetelor electronice.

 

Reduceri ale prestațiilor sociale cu cel puțin 1 188 milioane EUR în 2011 și cu încă 1 230 milioane EUR în 2012, 1 025 milioane EUR în 2013, 1 010 milioane EUR în 2014 și 700 milioane EUR în 2015, prin ajustarea sistemelor de pensii suplimentare și prin înghețarea ulterioară a acestora până în 2015; înghețarea pensiilor de bază; reforma sistemului de pensii pentru persoane cu dizabilități; un recensământ al pensionarilor și verificarea datelor personale, alături de utilizarea generalizată a numărului de asigurare socială și de stabilirea unui plafon pentru pensii; raționalizarea criteriilor pentru pensionari (EKAS); raționalizarea prestațiilor și a beneficiarilor pentru OEE-OEK și OAED; reducerea sumelor forfetare plătite în momentul pensionării; verificarea datelor personale obținute prin introducerea unor plafoane pentru angajații care pot adera la sistemele OAED; reducerea pensiei de bază a OGA și a limitelor inferioare ale pensiilor pentru celelalte fonduri de asigurări sociale și înăsprirea criteriilor bazate pe reședința permanentă; reducerea cheltuielilor cu prestațiile sociale prin verificarea datelor; reglementarea uniformă a prestațiilor sociale pentru toate fondurile de asigurări sociale; contracte uniforme cu spitale și centre medicale private; revizuirea prestațiilor sociale în numerar și în natură, în vederea eliminării celor mai puțin eficiente; creșterea contribuției speciale (Legea 3836/2010) pentru pensionarii ale căror pensii lunare depășesc 1 700 EUR; creșterea contribuției sociale speciale plătite de pensionarii sub 60 de ani cu pensii lunare de peste 1 700 EUR; introducerea unei contribuții speciale progresive pentru pensiile suplimentare de peste 300 EUR pe lună și reducerea transferurilor către NAT (schema de pensii pentru marinari) și schema de pensii OTE și reducerea concomitentă a pensiilor sau creșterea contribuțiilor beneficiarilor.

 

Reducerea transferurilor statului către administrațiile locale cu cel puțin 150 milioane EUR în 2011 și încă 355 milioane EUR în 2012, 345 milioane EUR în 2013, 350 milioane EUR în 2014 și 305 milioane EUR în 2015. Aceste reduceri se vor realiza în principal prin reducerea cheltuielilor administrațiilor locale cu cel puțin 150 milioane EUR în 2011 și cu încă 250 milioane EUR în 2012, 175 milioane EUR în 2013, 170 milioane EUR în 2014 și 160 milioane EUR în 2015. Totodată, veniturile proprii ale administrațiilor locale vor crește cu cel puțin 105 milioane EUR în 2012 și cu încă 170 milioane EUR în 2013, 130 milioane EUR în 2014 și 145 milioane EUR în 2015 prin creșterea veniturilor din taxe de drum și alte taxe și surse de venit care rezultă în urma fuzionării administrațiilor locale și a unei respectări mai stricte a obligațiilor fiscale la nivel local prin introducerea unui certificat obligatoriu de achitare a taxelor și impozitelor locale.

 

Reducerea cheltuielilor din bugetul de investiții publice (investiții publice cu finanțare internă și granturi pentru investiții) și a costurilor administrative cu 950 milioane EUR în 2011, din care 350 milioane EUR cu caracter permanent, și cu încă 154 milioane EUR (costuri administrative) în 2012.

 

Creșterea impozitelor cu cel puțin 2 017 milioane EUR în 2011 și cu încă 3 678 milioane EUR în 2012, 156 milioane EUR în 2013 și 685 milioane EUR în 2014, prin creșterea ratei TVA pentru restaurante și baruri de la 13 % la 23 % începând din septembrie 2011; creșterea impozitelor pe proprietate; reducerea plafonului venitului neimpozabil la 8 000 EUR și introducerea unei contribuții de solidaritate progresive; creșterea impozitelor forfetare și a taxelor pentru persoanele care desfășoară activități independente; reducerea scutirilor și a cheltuielilor fiscale; modificarea regimului fiscal al produselor din tutun, cu plata accelerată a accizei, și a structurii fiscale; impunerea unei accize la băuturile nealcoolice; accize pentru gazul natural și gazul lichefiat; eliminarea avantajului fiscal pentru păcură (pentru întreprinderi începând din octombrie 2011, iar pentru gospodării progresiv, din octombrie 2011 până în octombrie 2013); majorarea taxei pe autovehicule; o contribuție de urgență aplicabilă vehiculelor, motocicletelor și piscinelor; majorarea amenzilor pentru construcțiile neautorizate și soluționarea cazurilor de încălcare a normelor de urbanism; impozitarea ambarcațiunilor și a iahturilor private; o taxă specială pentru proprietățile imobiliare de mare valoare; o taxă specială pe spațiile de fumat.

 

Îmbunătățirea respectării normelor fiscale cu cel puțin 878 milioane EUR în 2013 și cu încă 975 milioane EUR în 2014 și 1 147 milioane EUR în 2015.

 

Creșterea contribuțiilor sociale cu cel puțin 629 milioane EUR în 2011 și cu încă 259 milioane EUR în 2012, 714 milioane EUR în 2013, 1 139 milioane EUR în 2014 și 504 milioane EUR în 2015 prin implementarea completă a unui stat de plată unic și a unei metode unice de plată a contribuțiilor; creșterea ratelor contribuțiilor pentru beneficiarii OGA și ETAA; crearea unui fond de solidaritate al beneficiarilor OAEE; ajustarea contribuțiilor de șomaj pentru angajații din sectorul privat; introducerea contribuției de șomaj pentru liber profesioniști; și o contribuție de șomaj plătită de angajații din sectorul public, inclusiv din cadrul întreprinderilor de stat, al autorităților locale și al altor entități publice.


ANEXA II

Decizia abrogată și lista modificărilor sale succesive

Decizia 2010/320/UE a Consiliului din 10 mai 2010

(JO L 145, 11.6.2010, p. 6)

Decizia 2010/486/UE a Consiliului din 7 septembrie 2010

(JO L 241, 14.9.2010, p. 12)

Decizia 2011/57/UE a Consiliului din 20 decembrie 2010

(JO L 26, 29.1.2011, p. 15)

Decizia 2011/257/UE a Consiliului din 7 martie 2011

(JO L 110, 29.4.2011, p. 26)


ANEXA III

Tabel de corespondență

Decizia 2010/320/UE

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (2) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

Articolul 2 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

Articolul 2 alineatul (2) litera (e)

Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

Articolul 2 alineatul (2) litera (f)

Articolul 2 alineatul (2) litera (e)

Articolul 2 alineatul (2) litera (g)

Articolul 2 alineatul (2) litera (f)

Articolul 2 alineatul (2) litera (h)

Articolul 2 alineatul (2) litera (g)

Articolul 2 alineatul (2) litera (i)

Articolul 2 alineatul (2) litera (h)

Articolul 2 alineatul (2) litera (j)

Articolul 2 alineatul (2) litera (i)

Articolul 2 alineatul (2) litera (k)

Articolul 2 alineatul (2) litera (j)

Articolul 2 alineatul (2) litera (l)

Articolul 2 alineatul (2) litera (k)

Articolul 2 alineatul (2) litera (m)

Articolul 2 alineatul (2) litera (l)

Articolul 2 alineatul (2) litera (n)

Articolul 2 alineatul (2) litera (m)

Articolul 2 alineatul (2) litera (o)

Articolul 2 alineatul (2) litera (n)

Articolul 2 alineatul (2) litera (p)

Articolul 2 alineatul (2) litera (o)

Articolul 2 alineatul (2) litera (q)

Articolul 2 alineatul (2) litera (p)

Articolul 2 alineatul (3) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (3) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (3) litera (a)

Articolul 2 alineatul (3) litera (a)

Articolul 2 alineatul (3) litera (b)

Articolul 2 alineatul (3) litera (b)

Articolul 2 alineatul (3) litera (f)

Articolul 2 alineatul (3) litera (c)

Articolul 2 alineatul (3) litera (i)

Articolul 2 alineatul (3) litera (d)

Articolul 2 alineatul (3) litera (j)

Articolul 2 alineatul (3) litera (e)

Articolul 2 alineatul (3) litera (k)

Articolul 2 alineatul (3) litera (l)

Articolul 2 alineatul (3) litera (f)

Articolul 2 alineatul (3) litera (m)

Articolul 2 alineatul (3) litera (g)

Articolul 2 alineatul (3) litera (n)

Articolul 2 alineatul (3) litera (h)

Articolul 2 alineatul (3) litera (o)

Articolul 2 alineatul (3) litera (i)

Articolul 2 alineatul (3) litera (q)

Articolul 2 alineatul (3) litera (j)

Articolul 2 alineatul (3) litera (r)

Articolul 2 alineatul (3) litera (k)

Articolul 2 alineatul (3) litera (s)

Articolul 2 alineatul (3) litera (l)

Articolul 2 alineatul (3) litera (t)

Articolul 2 alineatul (3) litera (m)

Articolul 2 alineatul (3) litera (u)

Articolul 2 alineatul (3) litera (n)

Articolul 2 alineatul (3) litera (v)

Articolul 2 alineatul (3) litera (o)

Articolul 2 alineatul (3) litera (w)

Articolul 2 alineatul (3) litera (x)

Articolul 2 alineatul (3) litera (p)

Articolul 2 alineatul (3) litera (y)

Articolul 2 alineatul (3) litera (q)

Articolul 2 alineatul (3) litera (z)

Articolul 2 alineatul (3) litera (r)

Articolul 2 alineatul (3) litera (aa)

Articolul 2 alineatul (3) litera (s)

Articolul 2 alineatul (3) litera (bb)

Articolul 2 alineatul (3) litera (t)

Articolul 2 alineatul (3) litera (cc)

Articolul 2 alineatul (3) litera (u)

Articolul 2 alineatul (3) litera (dd)

Articolul 2 alineatul (3) litera (v)

Articolul 2 alineatul (3) litera (ee)

Articolul 2 alineatul (3) litera (w)

Articolul 2 alineatul (3) litera (ff)

Articolul 2 alineatul (3) litera (x)

Articolul 2 alineatul (3) litera (gg)

Articolul 2 alineatul (3) litera (y)

Articolul 2 alineatul (3) litera (hh)

Articolul 2 alineatul (3) litera (z)

Articolul 2 alineatul (4) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (4) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (4) litera (b)

Articolul 2 alineatul (4) litera (a)

Articolul 2 alineatul (4) litera (c)

Articolul 2 alineatul (4) litera (b)

Articolul 2 alineatul (4) litera (d)

Articolul 2 alineatul (4) litera (e)

Articolul 2 alineatul (4) litera (c)

Articolul 2 alineatul (4) litera (f)

Articolul 2 alineatul (4) litera (d)

Articolul 2 alineatul (4) litera (g)

Articolul 2 alineatul (4) litera (e)

Articolul 2 alineatul (4) litera (h)

Articolul 2 alineatul (4) litera (f)

Articolul 2 alineatul (4) litera (i)

Articolul 2 alineatul (4) litera (g)

Articolul 2 alineatul (4) litera (j)

Articolul 2 alineatul (4) litera (h)

Articolul 2 alineatul (4) litera (k)

Articolul 2 alineatul (4) litera (i)

Articolul 2 alineatul (4) litera (l)

Articolul 2 alineatul (5) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (5) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (5) litera (a)

Articolul 2 alineatul (5) litera (a)

Articolul 2 alineatul (5) litera (b)

Articolul 2 alineatul (5) literele (b) și (c)

Articolul 2 alineatul (5) litera (c)

Articolul 2 alineatul (5) litera (d)

Articolul 2 alineatul (5) litera (d)

Articolul 2 alineatul (5) litera (e)

Articolul 2 alineatul (5) litera (e)

Articolul 2 alineatul (5) litera (f)

Articolul 2 alineatul (5) litera (f)

Articolul 2 alineatul (5) litera (g)

Articolul 2 alineatul (5) litera (g)

Articolul 2 alineatul (5) litera (h)

Articolul 2 alineatul (5) litera (h)

Articolul 2 alineatul (5) litera (i)

Articolul 2 alineatul (5) litera (i)

Articolul 2 alineatul (5) literele (j)-(q)

Articolul 2 alineatul (6) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (6) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (6) litera (a)

Articolul 2 alineatul (6) litera (a)

Articolul 2 alineatul (6) litera (b)

Articolul 2 alineatul (6) litera (b)

Articolul 2 alineatul (6) litera (c)

Articolul 2 alineatul (6) litera (c)

Articolul 2 alineatul (6) litera (d)

Articolul 2 alineatul (6) litera (d)

Articolul 2 alineatul (6) litera (e)

Articolul 2 alineatul (6) litera (e)

Articolul 2 alineatul (6) litera (f)

Articolul 2 alineatul (6) literele (f)-(p)

Articolul 2 alineatul (7) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (7) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (7) litera (a)

Articolul 2 alineatul (7) litera (a)

Articolul 2 alineatul (7) litera (b)

Articolul 2 alineatul (7) litera (b)

Articolul 2 alineatul (7) litera (d)

Articolul 2 alineatul (7) litera (c)

Articolul 2 alineatul (7) litera (e)

Articolul 2 alineatul (7) litera (d)

Articolul 2 alineatul (7) litera (f)

Articolul 2 alineatul (7) litera (e)

Articolul 2 alineatul (7) literele (f)-(h)

Articolul 2 alineatul (8) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (8) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (8) litera (a)

Articolul 2 alineatul (8) litera (a)

Articolul 2 alineatul (8) litera (b)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Anexele I, II și III


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/53


DECIZIA 2011/735/PESC A CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2011

de modificare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1).

(2)

La 23 octombrie 2011, Consiliul European a afirmat că UE va impune măsuri suplimentare împotriva regimului sirian, atât timp cât continuă represiunea populației civile.

(3)

Având în vedere gravitatea situației din Siria, Consiliul consideră necesară impunerea unor măsuri restrictive suplimentare.

(4)

Banca Europeană de Investiții ar trebui să suspende punerea la dispoziție de fonduri sau a altor plăți în conformitate cu sau în legătură cu actualele acorduri de împrumut încheiate cu Siria, precum și cu contractele de servicii de asistență tehnică pentru proiectele suverane situate în Siria.

(5)

În plus, informațiile referitoare la o persoană care figurează pe lista din anexa I la Decizia 2011/273/PESC ar trebui actualizate.

(6)

Decizia 2011/273/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Decizia 2011/273/PESC se introduce următorul articol:

„Articolul 2e

Se interzic:

(a)

orice punere la dispoziție de fonduri sau plată efectuată de Banca Europeană de Investiții (BEI) în conformitate cu sau în legătură cu orice acorduri de împrumut existente, încheiate între Siria și BEI;

(b)

continuarea de către BEI a oricăror contracte existente de servicii de asistență tehnică pentru proiectele suverane situate în Siria.”.

Articolul 2

În anexa I la Decizia 2011/273/PESC, rubrica referitoare la Nizar AL-ASSAAD se înlocuiește cu rubrica prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 121, 10.5.2011, p. 11.


ANEXĂ

Persoana menționată la articolul 2

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

 

Nizar Al-Assad

(Image)

Vărul lui Bashar Al-Assad; fostul director al societății „Nizar Oilfield Supplies”.

Foarte apropiat de anumiți funcționari guvernamentali aflați în posturi-cheie. Finanțare pentru Shabiha în regiunea Latakia.

23.08.2011


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/55


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/736/PESC A CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2011

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1).

(2)

La 23 octombrie 2011, Consiliul European a afirmat că UE va impune măsuri suplimentare împotriva regimului sirian, atât timp cât continuă represiunea populației civile.

(3)

Având în vedere gravitatea situației din Siria, Consiliul consideră necesară impunerea unor măsuri restrictive suplimentare.

(4)

Ar trebui incluse și alte persoane pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul unor măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia 2011/273/PESC.

(5)

Decizia 2011/273/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele care figurează în anexa la prezenta decizie se adaugă la lista prevăzută în anexa I la Decizia 2011/273/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 121, 10.5.2011, p. 11.


ANEXĂ

Persoanele menționate la articolul 1

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

General-maior Jumah Al-Ahmad

 

Comandant al Forțelor speciale. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie.

14.11.2011

2.

Colonel Lu'ai al-Ali

 

Șef al Informațiilor militare siriene, secțiunea Dera'a. Răspunzător pentru violențele din Dera'a.

14.11.2011

3.

General-locotenent Ali Abdullah Ayyub

 

Adjunct al șefului statului major (Personal și forță de muncă). Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie.

14.11.2011

4.

General-locotenent Jasim al-Furayj

 

Șeful statului major. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie.

14.11.2011

5.

General Aous (Aws) ASLAN

Născut în1958

Șef de batalion în cadrul Gărzii republicane. Apropiat al lui Maher al-ASSAD și al președintelui al-ASSAD. Participare la represiunea violentă exercitată împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

6.

General Ghassan BELAL

 

General aflat la comanda biroului de rezerviști al diviziei a patra. Consilier al lui Maher al-ASSAD și coordonator al operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Conduce milițiile familiei BERRI. Răspunzător pentru milițiile pro-guvernamentale implicate în represiunea violentă exercitată împotriva populației civile la ALEP.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

9.

General-maior Zuhair Hamad

 

Adjunct al șefului Direcției generale de informații. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civil - Șef al Armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre). Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Adjunct al ministrului de interne. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile din Siria.

14.11.2011

13.

General-maior Nazih

 

Adjunct al șefului Direcției generale de informații. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Comandant de batalion în cadrul diviziei a patra. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile la Deïr el-Zor.

14.11.2011

15.

General-maior Wajih Mahmud

 

Comandant al diviziei a 18-a blindate. Răspunzător pentru violența împotriva protestatarilor din Homs.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Născut la 24 august 1959 la Damasc. Adresă: Kasaa, strada Anwar al Attar, clădirea al Midani, Damasc. Pașaport sirian nr.004326765 eliberat la 2.11.2008, valabil până în noiembrie 2014.

Conduce cabinetul Sabbagh și asociații (Damasc), avocat în Baroul din Paris. Consilier juridic, financiar și gestionar al afacerilor lui Rami Makhlouf și ale lui Khaldoun Makhlouf. Asociat al lui Bachar al-Assad în finanțarea unui proiect imobiliar la Lattaquié. Oferă sprijin în vederea finanțării regimului.

14.11.2011

17.

General-locotenent Tala Mustafa Tlass

 

Adjunctul șefului statului major (Logistică și aprovizionare). Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie.

14.11.2011

18.

General-maior Fu'ad Tawil

 

Adjunct al șefului Informațiilor Forțelor Armate Aeriene Siriene. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011


15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/58


DECIZIA COMISIEI

din 9 noiembrie 2011

de modificare a regulamentului său de procedură

(2011/737/UE, Euratom)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 249,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 2010/138/UE, Euratom a Comisiei din 24 februarie 2010 de modificare a regulamentului său de procedură (1),

având în vedere Decizia C(2011)8000 a președintelui Comisiei din 27 octombrie 2011,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 12 din Regulamentul de procedură al Comisiei se adaugă un nou punct 5, cu următorul conținut:

„5.   Orice membru al Comisiei care dorește să suspende o procedură scrisă în domeniul coordonării și supravegherii politicilor economice și bugetare ale statelor membre, în special în zona euro, adresează președintelui o cerere motivată în acest sens, care menționează în mod explicit elementele proiectului de decizie la care face referire, pe baza unei evaluări imparțiale și obiective a momentului, a structurii, a raționamentului și a rezultatului deciziei propuse.

În cazul în care președintele consideră că această motivație nu este fondată, iar cererea de suspendare se menține, acesta poate refuza suspendarea și poate hotărî continuarea procedurii scrise; în acest caz, secretarul general solicită celorlalți membri ai Comisiei să își exprime poziția pentru a asigura respectarea cvorumului stabilit la articolul 250 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Președintele poate include acest punct pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Comisiei, în vederea adoptării.”

Articolul 2

La articolul 23 din Regulamentul de procedură al Comisiei se adaugă un nou punct 5a, cu următorul conținut:

„5a.   Consultarea direcției generale responsabile cu afacerile economice și financiare este obligatorie în cazul tuturor inițiativelor care au ca obiect sau care pot avea un impact asupra creșterii, a competitivității sau a stabilității economice în Uniunea Europeană sau în zona euro.”

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 9 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 55, 5.3.2010, p. 60.