ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.291.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 291

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
9 noiembrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/719/UE

 

*

Decizia Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea Acordului între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

1

Acord între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

3

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

 

2011/720/CE

 

*

Decizia Consiliului din 26 noiembrie 2007 privind semnarea, în numele Comunității, a unui acord între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

45

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

9.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 martie 2011

privind încheierea Acordului între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

(2011/719/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a), articolul 218 alineatul (7), articolul 218 alineatul (8) primul paragraf și articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat în numele Uniunii un acord între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (denumit în continuare „acordul”), în conformitate cu decizia Consiliului prin care Comisia este autorizată să deschidă negocieri.

(2)

Acordul a fost semnat la 30 iunie 2008 în numele Uniunii, sub rezerva eventualei sale încheieri la o dată ulterioară.

(3)

Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și a succedat acesteia.

(4)

Acordul ar trebui aprobat.

(5)

Este necesar să se stabilească modalitățile procedurale pentru participarea Uniunii la organismele mixte instituite prin acord, precum și pentru adoptarea anumitor decizii care privesc în mod special modificarea acordului și a anexelor la acesta, adăugarea de anexe noi, denunțarea anexelor individuale, consultări, soluționarea litigiilor și adoptarea de măsuri de salvgardare.

(6)

Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acordurile lor bilaterale cu Statele Unite în aceeași materie sunt modificate sau denunțate, după caz, de la data intrării în vigoare a acordului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Acordul între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile se aprobă prin prezenta decizie în numele Uniunii.

(2)   Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să procedeze la notificarea prevăzută la articolul 19 alineatul A din acord și să procedeze la următoarea notificare:

„Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și a succedat acesteia și, începând cu data respectivă, exercită toate drepturile și preia toate obligațiile Comunității Europene. Prin urmare, trimiterile la «Comunitatea Europeană» în textul acordului se interpretează, după caz, ca trimiteri la «Uniunea Europeană».”

Articolul 3

(1)   Uniunea este reprezentată în Comitetul bilateral de supraveghere instituit în temeiul articolului 3 din acord de către Comisia Europeană, asistată de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și însoțită de autoritățile aviatice în calitate de reprezentanți ai statelor membre.

(2)   Uniunea este reprezentată în Comitetul de supraveghere a certificării prevăzut la punctul 2.1.1 din anexa 1 la acord și în Comitetul mixt de coordonare a activităților de întreținere prevăzut la punctul 3.1.1 din anexa 2 la acord de către Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, asistată de autoritățile aviatice direct vizate de agenda fiecărei întruniri.

Articolul 4

(1)   Comisia, după consultarea comitetului special numit de Consiliu, stabilește poziția care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului bilateral de supraveghere, în privința următoarelor aspecte:

(a)

adoptarea sau modificarea regulamentului intern de procedură a Comitetului bilateral de supraveghere prevăzut la articolul 3 alineatul B din acord;

(b)

orice modificări aduse anexelor la acord, făcute în conformitate cu articolul 19 alineatul B din acord, care sunt în acord cu actele juridice relevante ale Uniunii și nu presupun nicio modificare a acestora.

(2)   Comisia, după consultarea comitetului special menționat la alineatul (1), poate să întreprindă următoarele acțiuni:

(a)

să adopte măsuri de salvgardare în conformitate cu articolul 15 alineatul B din acord;

(b)

să solicite consultări în conformitate cu articolul 17 alineatul A din acord;

(c)

să suspende acceptarea constatărilor și să abroge suspendarea în conformitate cu articolul 18 din acord.

(3)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, stabilește poziția care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului bilateral de supraveghere, în privința adoptării de anexe suplimentare în conformitate cu articolul 3 alineatul C punctul 7 și cu articolul 19 alineatul C din acord.

(4)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei și în conformitate cu dispozițiile din tratate, decide în privința oricăror altor modificări aduse acordului, care nu intră sub incidența alineatelor (1) și (3), inclusiv în privința denunțării anexelor individuale în conformitate cu articolul 19 alineatul E din acord.

Articolul 5

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acordurile bilaterale cu Statele Unite, enumerate în apendicele 1 la acord, sunt modificate sau denunțate, după caz, la data intrării în vigoare a acordului.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

CZOMBA S.


ACORD

între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

STATELE UNITE ALE AMERICII

și

COMUNITATEA EUROPEANĂ

(denumite în continuare „părțile”),

DORIND să consolideze deceniile de cooperare transatlantică în domeniul siguranței aviației civile și al încercărilor și aprobărilor de mediu;

DORIND să îmbunătățească vechea relație de cooperare între Europa și Statele Unite în vederea asigurării unui nivel înalt al siguranței aviației civile în întreaga lume, precum și în vederea reducerii la minimum a poverilor economice asupra industriei aviației și a operatorilor care decurg în urma unei supravegheri reglementare excesive;

HOTĂRÂTE să asigure siguranța operațională permanentă a flotei aviației civile și schimbul, în timp util, de informații despre aeronavele în serviciu;

HOTĂRÂTE să dezvolte un sistem complex de cooperare reglementară în domeniul siguranței aviației civile și încercărilor și aprobărilor de mediu bazate pe comunicarea permanentă și încrederea reciprocă; și

RECUNOSCÂND drepturile și obligațiile care revin Statelor Unite ale Americii și statelor membre ale Comunității Europene (denumite în continuare „statele membre”) în conformitate cu Convenția privind aviația civilă internațională încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944 (denumită în continuare „Convenția de la Chicago”) și anexele la aceasta;

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului acord:

A.

„Aprobare de navigabilitate” înseamnă o constatare asupra faptului că proiectul sau o modificare adusă proiectului unui produs aeronautic civil îndeplinește normele aplicabile sau că produsul se conformează cu un proiect despre care s-a constatat că îndeplinește asemenea norme și este în condiție de operare sigură.

B.

„Autoritate aviatică” înseamnă o agenție guvernamentală responsabilă sau o entitate dintr-un stat membru al Uniunii Europene care exercită supravegherea legală în numele Uniunii Europene a entităților reglementate și stabilește conformitatea acestora cu normele, reglementările și alte cerințe din cadrul jurisdicției Comunității Europene.

C.

„Produs aeronautic civil” înseamnă orice aeronavă civilă, motor sau elice sau subansamblu de aeronavă, echipament, material, piesă sau componentă care urmează să fie instalată în aceasta.

D.

„Autorizare de mediu” înseamnă o constatare că proiectul sau modificarea proiectului unui produs aeronautic civil se conformează cu normele aplicabile privind nivelul de zgomot, pierderea de combustibil în atmosferă și/sau nivelul emisiilor de noxe.

E.

„Încercare de mediu” înseamnă un proces prin care un produs aeronautic civil este evaluat în vederea conformității cu normele și procedurile aplicabile privind nivelul de zgomot, pierderea de combustibil în atmosferă și/sau nivelul emisiilor de noxe.

F.

„Agent tehnic” înseamnă, pentru Statele Unite, Administrația Federală a Aviației (FAA); și, pentru Comunitatea Europeană, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA).

G.

„Întreținere” înseamnă efectuarea uneia sau mai multor operațiuni de mai jos: inspecții, reparații capitale, reparații, conservări si înlocuiri ale unor piese, materiale, echipamente sau componente ale unui produs aeronautic civil pentru a se asigura menținerea navigabilității produsului respectiv; sau instalarea de transformări sau modificări aprobate în prealabil și efectuate în conformitate cu cerințele stabilite de către agentul tehnic corespunzător.

H.

„Monitorizare” înseamnă supravegherea periodica pentru a se stabili respectarea permanentă a normelor corespunzătoare.

I.

„Entitate reglementată” însemnă orice persoană fizică sau juridică ale cărei activități în domeniul siguranței aviației civile, al testărilor de mediu și al eliberării aprobărilor sunt supuse competenței legislative și de reglementare a uneia sau ambelor părți.

Articolul 2

Scopul și domeniul de aplicare

A.

Obiectivele prezentului acord sunt:

1.

De a permite acceptarea reciprocă, în conformitate cu anexele la prezentul acord, a constatărilor privind conformitatea și a aprobărilor emise de agenții tehnici și autoritățile aviatice

2.

De a promova un grad înalt de siguranță a transportului aerian

3.

De a asigura continuarea nivelului ridicat de cooperare în domeniul reglementării și al armonizării domeniilor specificate la alineatul B între Statele Unite și Comunitatea Europeană.

B.

Domeniul de cooperare în conformitate cu prezentul acord acoperă:

1.

Aprobările de navigabilitate și monitorizarea produselor aeronautice civile;

2.

Încercările și aprobările de mediu pentru produsele aeronautice civile; și

3.

Aprobările și monitorizările facilităților de întreținere.

C.

Părțile pot conveni asupra unor domenii suplimentare de cooperare și acceptare prin intermediul unei modificări scrise a prezentului acord, în conformitate cu articolul 19.

Articolul 3

Conducerea executivă

A.

Părțile instituie un Consiliu bilateral de supraveghere (denumit în continuare „Consiliul”), care este responsabil de asigurarea funcționării eficiente a prezentului acord și care se întrunește periodic pentru a evalua eficiența punerii sale în aplicare.

B.

Consiliul este format din reprezentanți ai:

 

Statelor Unite ale Americii, și anume Administrația Federală a Aviației (copreședinte),

și

 

Comunității Europene, și anume Comisia Europeană (copreședinte), asistată de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și însoțită de autoritățile aviatice.

Consiliul poate să convoace ad-hoc experți în domenii specifice. Consiliul poate să instituie grupuri tehnice de lucru și să supravegheze activitatea acestora. Consiliul elaborează și adoptă proceduri interne de reglementare. Toate deciziile Consiliului se iau prin consens, fiecare parte având dreptul la un vot. Aceste decizii se formulează în scris și se semnează de către reprezentanții părților în cadrul Consiliului.

C.

Consiliul poate examina orice aspect legat de derularea prezentului acord. În special, Consiliul este însărcinat cu:

1.

soluționarea litigiilor, astfel cum se menționează la articolul 17;

2.

după caz, modificarea anexelor, în conformitate cu articolul 19 alineatul B;

3.

asigurarea unui forum de discuții pe marginea problemelor ce se pot ivi și a modificărilor care pot afecta punerea în aplicare a prezentului acord;

4.

asigurarea unui forum de discuții pe marginea abordării comune aspectelor ce țin de siguranță și mediu, în domeniul de aplicare a prezentului acord, și de prezentare periodică a informațiilor privitoare la problemele de siguranță a aviației, inclusiv consultări în privința propunerii de noi măsuri de siguranță a aviației sau de modificare a măsurilor existente;

5.

asigurarea unui forum pentru discuții referitoare la avertizarea timpurie în legătură cu proiectele de acte cu putere de lege și acte administrative ale părților;

6.

schimbul de informații privind schimbările organizatorice planificate;

7.

după caz, adoptarea unor anexe suplimentare;

8.

după caz, prezentarea de propuneri părților, în vederea modificării prezentului acord.

Articolul 4

Dispoziții generale

A.

Fiecare parte acceptă constatările privind conformitatea și aprobările agentului tehnic al celeilalte părți și, în cazul Statelor Unite, cele ale autorităților aviatice, în conformitate cu clauzele și condițiile specificate în anexele la prezentul acord.

B.

Cu excepția cazului în care anexele la prezentul acord prevăd altfel, prezentul acord nu se interpretează ca presupunând acceptarea sau recunoașterea reciprocă a standardelor sau reglementărilor tehnice ale părților.

C.

Părțile recunosc reciproc sistemele de delegare către persoanele numite sau entitățile reglementate care există de la data intrării în vigoare a prezentului acord ca echivalente, în scopul respectării cerințelor juridice ale fiecărei părți. Părțile acordă constatărilor privind conformitatea ale acestor persoane desemnate sau entități reglementate, în conformitate cu dispozițiile din anexe, același grad de valabilitate ca și celor făcute în mod direct de către un agent tehnic sau o autoritate aviatică. Sistemele de delegare puse în aplicare după data intrării în vigoare a prezentului acord fac obiectul unor măsuri de consolidare a încrederii.

D.

Părțile se asigură că agenții lor tehnici și autoritățile lor aviatice își îndeplinesc responsabilitățile care le revin în conformitate cu prezentul acord și cu anexele la acesta.

E.

În cazul în care deținătorul unei aprobări de proiect își transferă aprobarea unei alte entități, agentul tehnic responsabil de aprobarea proiectului notifică de îndată celălalt agent tehnic în privința transferului.

F.

Prezentul acord și anexele la acesta sunt obligatorii pentru ambele părți.

Articolul 5

Anexe

A.

În ceea ce privește aspectele care intră sub incidența articolului 2 alineatul B punctele 1, 2 și 3, părțile convin că normele, standardele, practicile și procedurile în materie de aviație civilă ale fiecărei părți sunt suficient de compatibile pentru a permite acceptarea reciprocă a aprobărilor și constatărilor de conformitate cu normele stabilite de comun acord, făcute de o parte în numele celeilalte, după cum se precizează în anexe. Părțile recunosc de asemenea că există diferențe de ordin tehnic între sistemele lor de aviație civilă, iar acestea sunt abordate în anexe.

B.

În ceea ce privește aspectele adăugate domeniului de aplicare a articolului 2 alineatul B în conformitate cu articolul 2 alineatul C, părțile sau reprezentanții acestora în Consiliu elaborează noi anexe în care descriu clauzele și condițiile de acceptare reciprocă a constatărilor de conformitate și a aprobărilor, atunci când convin că normele, standardele, practicile și procedurile de aviație civilă ale fiecărei părți în oricare dintre domeniile adăugate de cooperare sunt suficient de compatibile pentru a permite acceptarea reciprocă a aprobărilor și a constatărilor de conformitate cu normele stabilite de comun acord, făcute de o parte în numele celeilalte.

C.

Fiecare dintre anexe conține cel puțin:

1.

dispoziții privind crearea și menținerea încrederii în agenții tehnici ai fiecărei părți și în capacitățile tehnice ale autorităților aviatice în cauză de a face constatări în numele celeilalte părți;

2.

procedurile de includere și de suspendare a acceptării constatărilor privind conformitatea și a aprobărilor autorităților aviatice în cauză;

3.

un domeniu definit de acceptare a constatărilor privind conformitatea și a aprobărilor de către părți;

4.

dispoziții privind consultările tehnice între agenții tehnici;

5.

dispoziții privind organisme mixte de coordonare, după caz;

6.

dispoziții de autorizare a agenților tehnici să elaboreze și să adopte proceduri tehnice de punere în aplicare.

Articolul 6

Cooperarea în materie de reglementare și transparența

A.

Agenții tehnici elaborează și adoptă proceduri de cooperare în materie de reglementare în domeniul siguranței aviației civile și încercărilor și aprobărilor de mediu, luând în considerare orientările generale relevante privind cooperarea în materie de reglementare între părți. Aceste proceduri includ posibilitatea de consultare și participare, ori de câte ori este posibil, a experților din partea agenților tehnici, a autorităților aviatice și a industriei de profil în etapele preliminare ale elaborării textelor de reglementare a aviației civile de către cealaltă parte.

B.

În funcție de disponibilitatea fondurilor, părțile asigură menținerea cooperării transatlantice în privința inițiativelor importante din domeniul siguranței aviației, după caz.

Articolul 7

Cooperarea în cadrul activităților de asigurare a calității și de inspecție în domeniul standardizării

Pentru a promova menținerea înțelegerii și compatibilității între sistemele de reglementare a siguranței aviației ale fiecărei părți, fiecare agent tehnic poate participa la funcțiile celuilalt de asigurare internă a calității și de inspecție în domeniul standardizării legate de acreditare și monitorizare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexe.

Articolul 8

Cooperarea în activități de aplicare a legii

Părțile convin să ofere, sub rezerva actelor cu putere de lege și actelor administrative aplicabile, prin intermediul agenților lor tehnici sau al autorităților lor aviatice, după caz, cooperare reciprocă și asistență în cadrul oricăror proceduri de investigație sau de aplicare a legii, în orice caz presupus sau suspectat de încălcare a actelor cu putere de lege sau actelor administrative care intră sub incidența prezentului acord. Pe lângă aceasta, fiecare parte informează de îndată cealaltă parte cu privire la orice investigație în care sunt implicate interese reciproce.

Articolul 9

Schimbul de date privind siguranța

Părțile convin, sub rezerva actelor cu putere de lege și actelor administrative aplicabile:

A.

să își transmită reciproc, la cerere și în termen scurt, informații care sunt disponibile agenților lor tehnici privind accidentele sau incidentele în care au fost implicate produse aeronautice civile sau entități reglementate; și

B.

să facă schimb de alte informații privind siguranța, în conformitate cu procedurile elaborate de agenții tehnici.

Articolul 10

Cerințe, proceduri și materiale orientative aplicabile

Părțile convin să se notifice reciproc în privința tuturor cerințelor, procedurilor și materialelor orientative aplicabile în ceea ce privește aspectele care fac obiectul prezentului acord.

Articolul 11

Protecția informațiilor protejate prin drepturi de autor și solicitările de informații

A.

Părțile recunosc că informațiile privitoare la prezentul acord, transmise de o entitate reglementată sau de una dintre părți, pot să facă obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală, pot conține secrete comerciale, informații profesionale confidențiale, informații protejate prin drepturi de autor sau orice alte date confidențiale de care dispune entitatea reglementată sau o altă persoană (informații restricționate). Cu excepția cazului în care nu este obligatoriu prin lege, nicio parte nu copiază, nu diseminează și nu divulgă informațiile clasificate drept restricționate persoanelor care nu sunt angajați ai părții respective fără consimțământul prealabil în scris al persoanei sau entității care are interesul păstrării confidențialității informațiilor clasificate drept restricționate.

B.

În măsura în care Comunitatea Europeană comunică informațiile confidențiale unei autorități aviatice sau unei entități care are în sarcină investigarea accidentelor și incidentelor aviatice civile, Comunitatea Europeană tratează aceste informații ca documente sensibile și se asigură că autoritatea aviatică sau entitatea respectivă nu copiază, nu diseminează și nu divulgă aceste informații nimănui fără consimțământul prealabil în scris al persoanei fizice sau juridice care are interesul păstrării confidențialității acestor informații clasificate drept restricționate.

C.

Solicitările din partea publicului pentru informațiile menționate la alineatul A din prezentul articol, inclusiv accesul la documente, se prezintă în conformitate cu actele cu putere de lege aplicabile care se aplică părții care primește astfel de solicitări. Un agent tehnic care primește o solicitare pentru astfel de informații furnizate de cealaltă parte sau de entitățile reglementate ale acesteia se consultă cu agentul tehnic al celeilalte părți înainte de a divulga aceste informații. Agenții tehnici se asistă reciproc în ceea ce privește răspunsurile la aceste solicitări, după caz.

Articolul 12

Aplicabilitate

Cu excepția cazului în care anexele la prezentul acord nu prevăd altfel, acordul se aplică, pe de o parte, sistemului de reglementare a aviației civile din Statele Unite, astfel cum este aplicat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și, pe de altă parte, sistemului de reglementare a aviației civile din Comunitatea Europeană, astfel cum este aplicat pe teritoriile în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile stabilite în tratatul respectiv (și orice alt instrument juridic care succedă acestuia).

Articolul 13

Accesul neîngrădit

În scopul supravegherii și inspecțiilor, agentul tehnic și autoritățile aviatice ale fiecărei părți asistă agentul tehnic al celeilalte părți, în scopul de a obține accesul neîngrădit al acestuia la entitățile reglementate care sunt supuse jurisdicției acelei părți.

Articolul 14

Taxe

Părțile se obligă să se asigure că taxele impuse de agenții lor tehnici solicitanților și entităților reglementate pentru serviciile legate de certificare și aprobare în conformitate cu prezentul acord sunt corecte, rezonabile și pe măsura serviciilor prestate.

Articolul 15

Menținerea autorității de reglementare

Nicio dispoziție din prezentul acord nu este de natură să limiteze autoritatea unei părți:

A.

de a stabili, prin intermediul măsurilor legislative, de reglementare și administrative, nivelul de protecție pe care îl consideră adecvat pentru siguranța aviației civile și pentru încercările și aprobările de mediu; și

B.

de a lua toate măsurile adecvate și imediate necesare pentru eliminarea sau reducerea la minimum a oricăror derogări de la normele de siguranță. În cazul în care una dintre părți ia astfel de măsuri care afectează activitățile care se află sub incidența prezentului acord, aceasta trebuie să informeze cealaltă parte, după caz, prin intermediul unui agent tehnic sau al unei autorități aviatice, cât de devreme posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care au fost luate respectivele măsuri.

C.

De a aduce modificări reglementărilor, procedurilor și normelor proprii și de a le aplica entităților reglementate. În cazul în care respectivele modificări pot să aducă atingere punerii în aplicare a prezentului acord, oricare dintre părți sau agentul său tehnic poate solicita organizarea de consultări în conformitate cu articolul 17, în scopul de a modifica prezentul acord. Indiferent de rezultatele consultărilor, nicio dispoziție din prezentul acord nu împiedică partea în cauză să efectueze modificarea și să o aplice entităților sale reglementate.

Articolul 16

Alte acorduri

A.

Cu excepția cazului în care anexele la prezentul acord prevăd altfel, drepturile și obligațiile conținute în orice acord încheiat de oricare dintre părți cu un terț nu au incidență și nici efect asupra celeilalte părți la prezentul acord.

B.

În lumina și la momentul intrării în vigoare a prezentului acord, Statele Unite ale Americii iau toate măsurile necesare, iar Comunitatea Europeană se asigură în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene că statele membre ale Uniunii Europene iau măsurile necesare de modificare sau denunțare, după caz, a acordurilor bilaterale enumerate în addendumul 1, între Statele Unite și state membre individuale ale Uniunii Europene.

C.

Cu excepția cazului în care anexele prevăd altfel, constatările de conformitate și aprobările valabile la data intrării în vigoare a prezentului acord și acceptate în prealabil de Statele Unite sau un stat membru al Uniunii Europene, în temeiul unuia dintre acordurile bilaterale privind siguranța aviației sau cu unul dintre acordurile bilaterale privind navigabilitatea enumerate în addendumul 1, sunt considerate valabile de către părțile la prezentul acord în condițiile prevăzute de acordurile menționate, până când aprobările sunt înlocuite sau anulate.

Articolul 17

Consultări și soluționarea litigiilor

A.

Orice parte poate solicita consultări cu cealaltă parte privind orice chestiune legată de prezentul acord. Cealaltă parte va răspunde prompt unei astfel de solicitări și va începe consultările la o dată convenită de către părți, în termen de 45 de zile.

B.

Agenții tehnici ai părților încearcă să soluționeze orice neînțelegere ivită între aceștia în privința cooperării lor în temeiul prezentului acord prin consultări în conformitate cu dispozițiile din anexele la prezentul acord.

C.

În cazul în care agenții tehnici nu pot să soluționeze litigiile în conformitate cu alineatul B, oricare dintre agenții tehnici ai părților poate să înainteze litigiul spre soluționare Consiliului, care se va consulta cu privire la chestiune.

Articolul 18

Suspendarea acceptării constatărilor

A.

În cazul în care în urma consultărilor prevăzute la articolul 17 nu se soluționează litigiile privitoare la constatările de conformitate și aprobări, oricare dintre părți poate notifica cealaltă parte cu privire la intenția sa de a suspenda acceptarea constatărilor de conformitate și aprobărilor pe marginea cărora au apărut litigiile. Notificarea se face în scris și trebuie să conțină detalii despre motivele suspendării.

B.

Suspendarea intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data notificării, cu excepția cazului în care, înainte de sfârșitul acestei perioade, partea care a inițiat suspendarea notifică în scris cealaltă parte asupra retragerii notificării. Suspendarea nu aduce atingere valabilității constatărilor de conformitate, certificatelor și aprobărilor emise de agenții tehnici sau de autoritatea aviatică respectivă a părților înainte de data intrării în vigoare a suspendării. Suspendarea intrată deja în vigoare poate fi anulată de îndată, în urma unui schimb de corespondență în scris în acest sens între părți.

Articolul 19

Intrarea în vigoare, modificarea și denunțarea acordului

A.

Prezentul acord, inclusiv anexele la acesta, intră în vigoare în prima zi din a doua lună care urmează datei la care părțile au schimbat note diplomatice prin care confirmă încheierea procedurilor lor în vederea intrării în vigoare a prezentului acord.

B.

Prezentul acord poate fi modificat în scris de comun acord între părți. Aceste modificări intră în vigoare în prima zi din a doua lună care urmează datei la care părțile au schimbat note diplomatice prin care confirmă încheierea procedurilor lor în vederea intrării în vigoare a prezentului acord și a modificărilor aduse acestuia. Modificarea anexelor se poate face printr-o decizie a Consiliului.

C.

Anexele individuale elaborate de Consiliu după data intrării în vigoare a prezentului acord intră în vigoare în urma unei decizii a Consiliului.

D.

Prezentul acord rămâne în vigoare până la denunțarea sa de către oricare dintre părți. O astfel de denunțare se face printr-o notificare prealabilă adresată de către una dintre părți în scris celeilalte părți, cu cel puțin 60 de zile înainte. Această denunțare are ca efect de asemenea denunțarea oricăror modificări aduse prezentului acord și tuturor anexelor la acesta. Denunțarea nu aduce atingere valabilității certificatelor și altor aprobări emise de către părți în conformitate cu prezentul acord și cu anexele la acesta.

E.

Anexele individuale la acord pot fi denunțate de către oricare dintre părți. Denunțarea anexelor individuale își produce efectele în termen de șaizeci de zile de la data primirii notificării de denunțare adresate de o parte către cealaltă, cu excepția cazului în care respectiva notificare de denunțare a fost retrasă. În cazul denunțării uneia sau mai multor anexe, restul anexelor rămân în vigoare. Cu toate acestea, părțile se consultă cu privire la menținerea restului acordului. În lipsa consensului în această privință, acordul poate fi denunțat de către oricare dintre părți. Denunțarea își produce efectele în termen de șaizeci de zile de la data unei notificării scrise în acest sens adresate de către o parte către cealaltă.

F.

În urma notificării de denunțare a prezentului acord în întregime sau a oricărei anexe la acesta, părțile vor continua să își îndeplinească obligațiile ce le revin în temeiul prezentului acord sau în temeiul oricărei anexe la acesta, până la data la care denunțarea produce efecte.

DREPT PENTRU CARE, subsemnații, pe deplin autorizați de guvernele lor, au semnat prezentul acord.

Încheiat în două exemplare originale la Bruxelles, la data de treizeci iunie două mii opt, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză. În cazul unor divergențe de interpretare între diferitele versiuni lingvistice, textul în limba engleză prevalează.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

За Cъeдинeнитe aмepикaнcки щaти

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image

Addendum 1

Țara

Acorduri bilaterale

Austria

Acordul pentru promovarea siguranței aviației, semnat la Viena, la 14 ianuarie 1997

Acord sub forma unui schimb de note privind acceptarea reciprocă a certificatelor de navigabilitate pentru aeronavele importate, semnat la Washington, la 30 aprilie 1959

Belgia

Acord sub forma unui schimb de note privind acceptarea reciprocă a certificatelor de navigabilitate, semnat la Bruxelles, la 12 februarie și 14 mai 1973

Republica Cehă

Proceduri de operare stabilite între Administrația Federală a Aviației (FAA) și Inspecția Aviației Civile (CAI) din Republica Cehă pentru aprobarea proiectelor, certificarea navigabilității, menținerea navigabilității și cooperarea reciprocă și asistența tehnică reciprocă în temeiul Acordului între Statele Unite și Cehoslovacia, semnat la 29 ianuarie 1996

Acord sub forma unui schimb de note între Statele Unite și Cehoslovacia privind acceptarea reciprocă a certificatelor de navigabilitate pentru aeronavele importate, semnat la Praga, la 1 și 21 octombrie 1970

Danemarca

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la Copenhaga, la 6 noiembrie 1998

Acord sub forma unui schimb de note privind acceptarea reciprocă a certificărilor de aeronavigabilitate, semnat la Washington, la 6 ianuarie 1982

Finlanda

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la Helsinki, la 2 noiembrie 2000

Acord sub forma unui schimb de note privind acceptarea reciprocă a certificatelor de navigabilitate pentru planoarele civile și echipamentele aeronautice civile importate, semnat la Washington, la 7 martie 1974

Franța

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la Paris, la 14 mai 1996

Proceduri de punere în aplicare pentru aprobarea proiectului, activități de producție, aprobarea navigabilității pentru export, activități de aprobare post proiect și asistență tehnică între autorități în temeiul acordului pentru promovarea siguranței aviației între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Franceze, semnat la 24 august 2001

Proceduri de punere în aplicare a întreținerii tehnice în conformitate cu Acordul privind promovarea siguranței aviației, între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Franceze, semnat la Paris, la 14 mai 1996

Germania

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la Milwaukee, la 23 mai 1996

Proceduri de punere în aplicare pentru aprobarea proiectului, activități de producție, aprobarea navigabilității pentru export, activități de aprobare post proiect și asistență tehnică între autorități, în temeiul acordului pentru promovarea siguranței aviației între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Federale Germania, semnat la 3 iunie 2002

Proceduri de punere în aplicare a dispozițiilor privind întreținerea, în conformitate cu acordul privind promovarea siguranței aviației între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Federale Germania, semnat la 6 iunie 1977

Irlanda

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la Dublin, la 5 februarie 1997

Proceduri de punere în aplicare a dispozițiilor privind întreținerea, în conformitate cu acordul privind promovarea siguranței aviației între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Irlandei, semnat la 5 februarie 1999

20 aprilie 1999

Italia

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la Roma, la 27 octombrie 1999

Proceduri de punere în aplicare pentru aprobarea proiectului, activități de producție, aprobarea navigabilității pentru export, activități de aprobare post proiect și asistență tehnică între autorități, în temeiul acordului pentru promovarea siguranței aviației între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Italiei, semnat la 4 iunie 2002

Țările de Jos

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la Haga, la 13 septembrie 1995

Proceduri de punere în aplicare pentru aprobarea proiectului, activități de producție, aprobarea navigabilității pentru export, activități de aprobare post proiect și asistență tehnică între autorități, în temeiul acordului pentru promovarea siguranței aviației între Guvernul Statelor Unite ale Americii și guvernul Țărilor de Jos, semnat la 3 iunie 2002

Polonia

Acordul sub forma unui schimb de note privind acceptarea reciprocă a navigabilității pentru produsele aeronautice civile importate, astfel cum a fost modificat, semnat la Washington, la 8 noiembrie 1976

România

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la București, la 10 septembrie 2002

Acord privind acceptarea reciprocă a certificatelor de navigabilitate pentru planoarele civile importate, intrat în vigoare printr-un schimb de notificări la Washington la 7 decembrie 1976

(Notă: Statele Unite au cerut denunțarea acestui acord în februarie 2007. Notificarea SUA și răspunsul României vor constitui denunțarea acordului.)

Proceduri de punere în aplicare pentru aprobarea proiectului, activități de producție, aprobarea navigabilității pentru export, activități de aprobare post proiect și asistență tehnică între autorități, în temeiul acordului pentru promovarea siguranței aviației între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul României, semnat la 24 septembrie 2002

Spania

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la Washington, la 23 septembrie 1999

Acord sub forma unui schimb de note privind acceptarea reciprocă a navigabilității pentru produsele aeronautice importate, astfel cum a fost modificat, semnat la Madrid, la 23 septembrie 1957

Suedia

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la Stockholm, la 9 februarie 1998

Proceduri de punere în aplicare pentru aprobarea proiectului, activități de producție, aprobarea navigabilității pentru export, activități de aprobare post proiect și asistență tehnică între autorități, în temeiul acordului pentru promovarea siguranței aviației între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Suediei, semnat la 3 iunie 2002

Regatul Unit

Acord privind promovarea siguranței aviației, semnat la Londra, la 20 decembrie 1995

Proceduri de punere în aplicare pentru aprobarea proiectului, activități de producție, aprobarea navigabilității pentru export, activități de aprobare post proiect și asistență tehnică între autorități, în temeiul acordului pentru promovarea siguranței aviației între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, semnat la 23 mai 2002

Proceduri de punere în aplicare privind simulările, în conformitate cu Acordul privind promovarea siguranței aviației, datat 20 decembrie 1995, între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, versiunea revizuită 1, semnat la 6 octombrie 2005

ANEXA 1

CERTIFICAREA ÎN MATERIE DE NAVIGABILITATE ȘI DE MEDIU

1.   DOMENIU DE APLICARE

1.1.   Prezenta anexă are ca obiect 1. acceptarea reciprocă a constatărilor de conformitate, a aprobărilor și a documentației și 2. asistența tehnică în ceea ce privește:

(a)

navigabilitatea și menținerea navigabilității produselor aeronautice civile (denumite în continuare „produse”); și

(b)

nivelul de zgomot, pierderea de combustibil în atmosferă și emisiile de gaze.

1.2.   În conformitate cu articolul 4 din acord, părțile acceptă reciproc constatările făcute în cadrul sistemelor agenților tehnici sau autorităților aviatice, sub rezerva dispozițiilor din prezenta anexă și, după caz, a procedurilor tehnice de punere în aplicare încheiate de agenții tehnici.

2.   ORGANISMUL MIXT DE COORDONARE

2.1.   Componență

2.1.1.

Prin prezenta se instituie, sub conducerea comună a agenților tehnici, un organism mixt de coordonare tehnică, denumit Comitetul de supraveghere a certificării, care răspunde în fața Consiliului bilateral de supraveghere. Acesta are ca membri reprezentați ai fiecărui agent tehnic responsabil de certificarea în materie de navigabilitate și de mediu, de sistemele de management al calității și elaborarea normelor.

2.1.2.

Conducerea comună poate să invite și alți participanți, pentru a facilita îndeplinirea mandatului Comitetului de supraveghere a certificării.

2.2.   Mandat

2.2.1.

Comitetul de supraveghere a certificării se întrunește periodic pentru a asigura funcționarea și punerea în aplicare eficientă a prezentei anexe. Funcțiile sale cuprind, în special, următoarele:

(a)

elaborarea, aprobarea și revizuirea procedurilor tehnice de punere în aplicare;

(b)

comunicarea de informații privind aspecte importante ale siguranței și elaborarea de planuri de acțiune în vederea abordării lor;

(c)

asigurarea aplicării coerente a prezentei anexe;

(d)

soluționarea problemelor tehnice care revin în responsabilitatea agenților tehnici și examinarea altor probleme tehnice care nu pot fi soluționate la un nivel inferior;

(e)

dezvoltarea unor modalități eficiente de cooperare, asistență și schimb de informații cu privire la normele de siguranță și de mediu, la sistemele de certificare, de management al calității și de standardizare;

(f)

administrarea listei de autorități aviatice menționate în apendicele la prezenta anexă, în conformitate cu deciziile luate de Consiliul bilateral de supraveghere;

(g)

propunerea de modificări ale prezentei anexe către Consiliul bilateral de supraveghere.

2.2.2.

Comitetul de supraveghere a certificării raportează problemele nesoluționate Consiliul bilateral de supraveghere și asigură punerea în aplicare a deciziilor luate de Consiliul bilateral de supraveghere în ceea ce privește prezenta anexă.

3.   PUNEREA ÎN APLICARE

3.1.   Generalități

3.1.1.

Agenții tehnici elaborează proceduri tehnice de punere în aplicare pentru punerea în aplicare a prezentei anexe, care să abordeze diferențele dintre sistemele de certificare a navigabilității și de mediu ale părților.

3.1.2.

Fiecare agent tehnic și, după caz, autoritate aviatică sprijină solicitările agentului tehnic și, după caz, ale autorității aviatice ale celeilalte părți de a avea acces la datele aflate sub controlul reglementar al celuilalt agent tehnic și, după caz, al celeilalte autorități aviatice, pentru a desfășura activitățile prevăzute în prezenta anexă.

3.2.   Aprobările de proiect

3.2.1.

Agentul tehnic al SUA îndeplinește funcțiile de stat de proiectare aplicabile Statelor Unite în conformitate cu anexa 8 la Convenția privind aviația civilă internațională încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944 (denumită în continuare „Convenția de la Chicago”) pentru entitățile reglementate aflate sub jurisdicția sa.

3.2.2.

Agentul tehnic al CE îndeplinește, în numele statele membre ale UE, funcțiile de stat de proiectare aplicabile acestora în conformitate cu anexa 8 la Convenția de la Chicago pentru entitățile reglementate aflate sub jurisdicția sa.

3.2.3.

Pentru a beneficia de acceptarea reciprocă în conformitate cu prezentul acord:

(a)

EASA acționează în calitate de autoritate de certificare și va accepta solicitări de certificare numai din partea solicitanților de pe teritoriul Comunității Europene pentru aprobarea inițială a proiectelor, modificărilor proiectelor și informațiilor privind reparațiile ale acestora; și

(b)

FAA acționează în calitate de autoritate de certificare și va accepta solicitări de certificare numai din partea solicitanților de pe teritoriul Statelor Unite pentru aprobarea inițială a proiectelor, modificărilor proiectelor și informațiilor privind reparațiile.

3.2.4.

Fiecare agent tehnic va utiliza un proces de validare pentru a aproba:

(a)

proiectul aeronavei, motoarele aeronavei, elicele și echipamentele acesteia;

(b)

certificatele de tip suplimentare;

(c)

modificările importante ale proiectului de tip, astfel cum sunt definite în procedurile tehnice de punere în aplicare; și

(d)

modificări ale nivelurilor de zgomot și de emisii

care au fost aprobate sau se află în curs de aprobare de către agentul tehnic al celeilalte părți în îndeplinirea funcțiilor de stat de proiectare. Procesul de validare, astfel cum este definit în procedurile tehnice de punere în aplicare, se bazează pe cât posibil pe evaluările, încercările și inspecțiile tehnice, precum și pe certificările de conformitate emise de celălalt agent tehnic. Baza certificării de navigabilitate elaborată pe parcursul procesului de validare a unei aeronave, motor sau elice utilizează normele sau codurile de navigabilitate aplicabile în vigoare la data adresării solicitării agentului tehnic care îndeplinește funcțiile de stat de proiectare. Baza certificării de mediu se va elabora pe baza informațiilor datelor solicitărilor stabilite în procedurile tehnice de punere în aplicare.

3.2.5.

Agenții tehnici se asigură că informațiile legate de cerințele de funcționare care au impact asupra proiectului sunt puse la dispoziția părților în decursul perioadei de validare. Autoritățile aviatice pun la dispoziția EASA aceste informații.

3.2.6.

Agenții tehnici pot folosi și un proces de certificare comună, după caz. Certificarea mixtă este o formă alternativă de validare și se folosește în cazul în care solicitantul și ambii agenți tehnici convin asupra acestei metode, în conformitate cu procedurile tehnice de punere în aplicare. Certificarea mixtă este o metodă optimă atunci când componentele unui produs nou sunt proiectate de o entitate reglementată aflată pe teritoriul celeilalte părți. În procesul de certificare comună, se consideră că demonstrația și constatările de conformitate se realizează la nivel local, de către agentul tehnic al celeilalte părți.

3.2.7.

Deoarece sistemele de reglementare ale părților în ceea ce privește piesele, datele de proiectare a reparațiilor și modificările aduse proiectelor, altele decât cele menționate la punctul 3.2.4, sunt considerate suficient de comparabile pentru ca o să nu fie necesară o aprobare separată din partea agentului tehnic sau a autorității aviatice a părții importatoare, acesta acceptă piese, date de proiectare a reparaților sau modificări ale proiectului atunci când acestea au fost aprobate sau acceptate în alt mod de către agentul tehnic al celeilalte părți la îndeplinirea funcțiilor de stat de proiectare pentru piesele, datele de proiectare a reparațiilor și modificările respectiv aduse proiectelor. Procedurile tehnice de punere în aplicare identifică situațiile în care este necesară o aprobare separată din partea agentului tehnic al părții importatoare.

3.2.8.

Declarațiile de certificare privitoare la aprobările de proiect, inclusiv informațiile despre nivelurile de zgomot și emisiile de gaze, se definesc în procedurile tehnice de punere în aplicare.

3.2.9.

În cazul în care deținătorul unei aprobări de proiect își transferă aprobarea unei alte entități, agentul tehnic responsabil de aprobarea proiectului informează de îndată celălalt agent tehnic în privința transferului. Agenții tehnici definesc procedurile de facilitare a transferului de certificate între entitățile reglementate ale părților, în procedurile tehnice de punere în aplicare.

3.2.10.

EASA acceptă procedurile de certificare ale SUA ca fiind o alternativă acceptabilă la cerințele Comunității Europene pentru a demonstra capacitățile unui solicitant.

3.3.   Menținerea navigabilității

3.3.1.

Agenții tehnici se angajează să ia măsuri de remediere a gradului nesatisfăcător de siguranță al produselor pe care le-au certificat. Agenții tehnici fac schimb de informații privind defecțiunile, funcționarea incorectă și defectele, primite de la deținătorii de aprobări pentru a sprijini investigația agentului tehnic al celeilalte părți în privința dificultăților de funcționare sau altor potențiale aspecte care vizează siguranța. Se consideră că prin acest schimb de informații între agenții tehnici, fiecare deținător de aprobare își îndeplinește obligația de a raporta defecțiunile, funcționarea incorectă și defectele către agentul tehnic al celeilalte părți, în conformitate cu legislația aplicabilă a acestei din urmă părți. Acțiunile care vizează remedierea gradului nesatisfăcător de siguranță și schimbul de informații privind siguranța sunt definite în procedurile tehnice de punere în aplicare.

3.3.2.

Cu excepția cazului în care agentul tehnic al oricăreia dintre părți notifică altfel:

(a)

FAA îndeplinește în continuare funcțiile de stat de proiectare pentru menținerea navigabilității, aplicabile Statelor Unite în conformitate cu anexa 8 la Convenția de la Chicago pentru aeronave, motoare, elice și echipamente pe durata ciclului de viață al produsului.

(b)

EASA îndeplinește, în numele statelor membre ale UE, funcțiile de stat de proiectare pentru menținerea navigabilității, aplicabile acestora în conformitate cu anexa 8 la Convenția de la Chicago pentru aeronave, motoare, elice și echipamente pe durata ciclului de viață al produsului.

3.3.3.

FAA exercită funcțiile de stat de producție aplicabile Statelor Unite în conformitate cu anexa 8 la Convenția de la Chicago pentru aeronave, motoare, elice și echipamente pe durata ciclului de viață al produsului aflat sub jurisdicția sa. Autoritățile aviatice și, după caz, EASA exercită funcțiile de stat de producție aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu anexa 8 la Convenția de la Chicago pentru aeronave, motoare, elice și echipamente pe durata ciclului de viață al produsului asupra căruia are jurisdicție. Acțiunile care vizează remedierea gradului nesatisfăcător de siguranță sunt definite în procedurile tehnice de punere în aplicare.

3.3.4.

Orice modificări aduse statutului de proprietate sau navigabilitate al unui certificat emis de agentul tehnic al oricărei părți se comunică de îndată agentului tehnic al celeilalte părți.

3.4.   Producția

3.4.1.

Agenții tehnici și, după caz, autoritățile aviatice acordă autorizări de producție pe baza unui sistem corespunzător de calitate/inspecție a producției, unui producător din cadrul propriului lor sistem de reglementare, atunci când respectivul producător desfășoară activități de export de aeronave, motoare, elice, echipamente și piese către cealaltă parte. Aceste autorizări de producție asigură că orice aeronave, motoare, elice, echipamente și piese sunt conforme proiectului aprobat al părții importatoare, au trecut printr-o verificare de funcționare după caz și pot fi exploatate în condiții de siguranță la data exportului.

3.4.2.

Deoarece sistemele părților de reglementare a producției sunt considerate suficient de comparabile, agentul tehnic sau autoritatea aviatică a părții importatoare nu emite propria autorizare de producție pentru acești producători reglementați de partea exportatoare.

3.4.3.

Fiecare agent tehnic și, după caz, autoritate aviatică recunoaște autorizările de producție ale celuilalt agent tehnic sau autoritate aviatică, inclusiv:

(a)

autorizările de producție acordate sau extinse pentru fabricarea de aeronave, motoare, elice, echipamente și piese pe teritoriul lor și pentru fabricarea de aeronave, motoare, elice, echipamente și piese în afara teritoriului lor; și

(b)

autorizările de producție acordate pentru fabricarea de aeronave, motoare, elice, echipamente și piese pe baza unui acord de licență al producătorului sau unui aranjament adecvat al producătorului cu un deținător al aprobării de proiect de pe teritoriul celeilalte părți sau de pe teritoriul unei țări terțe. Atunci când un acord de licență pentru fabricarea de aeronave, motoare sau elice repartizează responsabilitățile de stat de proiectare și stat de producție între cele două părți, FAA și EASA sau, după caz, o autoritate aviatică încheie un acord de lucru.

3.4.4.

Agentul tehnic și, după caz, autoritatea aviatică a fiecărei părți își îndeplinesc obligațiile reglementare ce le revin de supraveghere a producătorilor și furnizorilor aprobați în cadrul sistemului de calitate al producătorului, aflați pe teritoriul celeilalte părți, bazându-se pe sistemul de supraveghere al celeilalte părți imediat ce sunt întrunite toate condițiile de mai jos:

(a)

agentul tehnic sau autoritatea aviatică responsabilă de supravegherea deținătorului autorizării de producție solicită oficial asistență la supraveghere;

(b)

unității de producție i s-a acordat suplimentar o autorizare de producție pentru un domeniu similar, emisă de agentul tehnic sau autoritatea aviatică a teritoriului unde se află facilitatea de producție;

(c)

agentul tehnic sau autoritatea aviatică a celeilalte părți se arată dispusă și capabilă să desfășoare astfel de activități în funcție de resursele proprii; și

(d)

agenții tehnici sau autoritatea aviatică documentează, după caz, detaliile oricărei activități de asistență la supraveghere convenite.

3.4.5.

Pentru piesele produse în cadrul sistemului de reglementare al unei părți, într-o facilitate aflată pe teritoriul celeilalte părți, agenții tehnici și autoritățile aviatice acceptă certificatele de autorizare a dării în exploatare sau alte documente, după cum s-a convenit, în loc de propria lor documentație, în următoarele condiții:

(a)

facilității de producție i s-a acordat o autorizare de producție pentru un domeniu similar, emisă fie de un agent tehnic, fie de o autoritate aviatică menționată în apendice, cu putere de reglementare asupra acestei unități de producție; și, după caz,

(b)

pentru livrarea către utilizatorul final, respectivul deținător al autorizării aplicabile i-a acordat furnizorului său permisiunea scrisă, atunci când acest lucru este permis în cadrul sistemului de reglementare al deținătorului autorizării.

3.4.6.

Pentru produsele fabricate în temeiul unui acord de licență, agenții tehnici stabilesc procedurile necesare pentru a se asigura că toate modificările aduse proiectului de către deținător licenței sunt aprobate, prin intermediul deținătorului aprobării de proiect, de către agentul tehnic care îndeplinește responsabilitățile de stat de proiectare pentru produsul respectiv.

3.5.   Certificarea de navigabilitate pentru export

3.5.1.

Agentul tehnic și, după caz, autoritatea aviatică a fiecărei părți acceptă reciproc certificările de navigabilitate ale celeilalte părți pentru toate produsele, atunci când un produs este exportat de pe teritoriul aflat sub jurisdicția a unei părți către teritoriul aflat sub jurisdicția celeilalte părți, cu certificarea de navigabilitate corespunzătoare. Agenții tehnici și, după caz, autoritățile aviatice sau alte organisme aprobate în mod corespunzător emit următoarea documentație de navigabilitate la fiecare export:

(a)

un certificat de navigabilitate pentru export pentru aeronave noi sau uzate, astfel cum este definit în procedurile tehnice de punere în aplicare.

(b)

un certificat de navigabilitate pentru export sau un certificat de autorizare a dării în exploatare pentru un motor sau elice nouă de aeronavă.

(c)

un certificat de autorizare a dării în exploatare pentru o piesă sau un echipament nou.

3.5.2.

Pentru produsele noi, agenții tehnici sau autoritățile aviatice menționate în apendice (sau entitățile lor reglementate desemnate, după caz) certifică, prin emiterea unui document specific de navigabilitate pentru export, că aeronava sau motorul, elicea, piesa sau echipamentul:

(a)

este conform unui proiect aprobat de agentul tehnic importator și specificat în fișa de date a certificatului de tip sau unei alte aprobări de proiect, inclusiv orice alte certificate de tip suplimentare;

(b)

se află într-o stare care permite exploatarea sa în condiții de siguranță, inclusiv conformitatea cu orice directive de navigabilitate (dacă este cazul) sau cu orice note de informare privind siguranța, notificate de agentul tehnic importator și respectând orice acțiuni obligatorii de siguranță (dacă este cazul) privind producția sau întreținerea, astfel cum au fost notificate de către autoritatea aviatică importatoare în cauză;

(c)

a trecut printr-o verificare tehnică finală de funcționare, după caz;

(d)

este marcat sau identificat în mod corespunzător, în conformitate cu cerințele agentului tehnic importator;

(e)

îndeplinește toate cerințele suplimentare prevăzute și notificate de agentul tehnic importator; și

(f)

în cazului unui motor reconstruit de aeronavă, că motorul a fost reconstruit de producătorul motorului.

3.5.3.

Agenții tehnici sau autoritățile aviatice menționate în apendice (sau organismele lor desemnate reglementate, după caz) acceptă și o aeronavă civilă uzată pentru certificarea de navigabilitate standard sau specială/restrictivă în cazul în care există un deținător al certificatului de tip sau al certificatului de tip european restricționat, care să sprijine menținerea navigabilității aeronavei și în cazul în care agentul tehnic sau autoritatea aviatică a celeilalte părți certifică faptul că aeronava:

(a)

a fost întreținută corespunzător pe durata vieții sale de serviciu (după cum reiese din registrele corespunzătoare de întreținere); și

(b)

întrunește cerințele prevăzute la punctul 3.5.2 literele (a)-(e).

Registrele de întreținere și inspecție care însoțesc o aeronavă uzată sunt descrise în detaliu în procedurile tehnice de punere în aplicare.

3.5.4.

Întreaga documentație de navigabilitate trebuie să conțină declarațiile corespunzătoare de certificare, în conformitate cu specificațiile din procedurile tehnice de punere în aplicare.

3.5.5.

În cazul în care, în procesul de certificare a navigabilității, agentul tehnic exportator sau autoritatea aviatică exportatoare nu întrunește toate cerințele tehnice prevăzute la punctul 3.5.2 literele (a)-(f) sau punctul 3.5.3, agentul tehnic exportator sau autoritatea aviatică exportatoare are obligația:

(a)

de a informa de îndată agentul tehnic sau autoritatea aviatică în privința acestui fapt;

(b)

de a coordona, împreună cu agentul tehnic sau autoritatea aviatică importatoare, în conformitate cu procedurile tehnice de punere în aplicare, acceptarea sau respingerea excepțiilor de la cerințe, înainte de a încheia certificarea de navigabilitate; și

(c)

de a furniza documente doveditoare privind orice excepții acceptate în cazul exportării produsului.

3.5.6.

Pe lângă produsele enumerate în apendicele la prezenta anexă, FAA va accepta în continuare produsele care au fost incluse în domeniul de aplicare al unui acord bilateral privitor la navigabilitate menționat în addendumul 1 la acord, care sunt conforme cu un proiect aprobat de FAA, cu condiția ca acestea să fi fost produse și să fi obținut certificatul de navigabilitate corespunzător înainte de data intrării în vigoare a prezentului acord.

3.5.7.

Comunitatea Europeană nu va cere marcajul specific EPA (European Parts Approval) pentru piesele importate din Statele Unite, cu excepția cazului în care EASA acționează ca stat de proiectare.

4.   ACCEPTAREA CONSTATĂRILOR ȘI APROBĂRILOR

4.1.   Cerințe care trebuie îndeplinite pentru acceptarea constatărilor și aprobărilor

4.1.1.

Agenții tehnici și, după caz, autoritățile aviatice stabilesc un sistem de certificare și supraveghere a diverselor activități incluse în domeniul de aplicare a prezentei anexe. Sistemul se bazează pe documente și cuprinde structura organizatorică, calificările personalului, precum și politicile și procedurile interne utilizate la realizarea respectivelor activități.

4.1.2.

Fiecare agent tehnic și, după caz, autoritățile aviatice trebuie să demonstreze că au suficiente cunoștințe despre sistemul celeilalte părți în ceea ce privește navigabilitatea și cerințele de mediu, politicile conexe și textele orientative, procedurile și structura organizatorică.

4.1.3.

Fiecare agent tehnic și, după caz, autoritățile aviatice se asigură că personalul este calificat corespunzător și deține suficiente cunoștințe, experiență și pregătire pentru a își îndeplini responsabilitățile în conformitate cu prezentul acord.

4.1.4.

Aceste sisteme fac obiectul unor audituri interne de calitate, precum și al unor inspecții de acreditare sau standardizare. Procedurile tehnice de punere în aplicare stabilesc participarea periodică a agenților tehnici la auditul intern de calitate și la inspecțiile de acreditare sau standardizare ale celeilalte părți, inclusiv la inspecțiile autorităților aviatice menționate la punctul 4.2.3, pentru a menține încrederea reciprocă în sistemele părților. Agenții tehnici și autoritățile aviatice se vor supune acestor inspecții și se vor asigură că entitățile reglementate oferă accesul ambilor agenți tehnici.

4.2.   Calificările agenților tehnici și ale autorităților aviatice

4.2.1.

Sub rezerva condițiilor definite în procedurile tehnice de punere în aplicare, agenții tehnici trebuie să întrunească cerințele prevăzute la punctele 4.1.1-4.1.3, în urma procesului de consolidare a încrederii. Pentru certificarea de navigabilitate, procesul de consolidare a încrederii a fost încheiat, după cum reiese din includerea prezentei anexe în acord. Pentru certificarea de mediu, procesul de consolidare a încrederii este definit în procedurile tehnice de punere în aplicare.

4.2.2.

Autoritățile aviatice care întrunesc cerințele specificate la punctele 4.1.1-4.1.3 pentru funcțiile de certificare a producției și a navigabilității sunt enumerate în apendicele la prezenta anexă, împreună cu domeniile de activitate pe care le exercită.

4.2.3.

În cazul în care, în urma unei inspecții de standardizare efectuată de EASA, Comunitatea Europeană stabilește că alte autorități aviatice întrunesc cerințele prevăzute la punctele 4.1.1-4.1.3, agenții tehnici derulează procesul prezentat în Secțiunea 1 a procedurilor tehnice de punere în aplicare. După încheierea procesului, în cazul în care consideră de cuviință, agenții tehnici propun Consiliului bilateral de supraveghere modificările apendicelui 1 avute în vedere, inclusiv modificările domeniului de activitate a unei autorități aviatice.

4.2.4.

În cazul în care un agent tehnic este de părere că nu mai este adecvată competența tehnică a celuilalt agent tehnic sau a oricărei autorități aviatice, agenții tehnici se consultă și propun un plan de acțiune, care poate să cuprindă și activități de consolidare a încrederii, pentru a remedia deficiențele. În mod similar, în cazul în care unul dintre agenții tehnici este de părere că acceptarea constatărilor sau aprobărilor întocmite de o autoritate aviatică trebuie suspendate, agenții tehnici se consultă. În cazul în care încrederea nu este restabilită prin mijloace reciproc acceptabile, oricare dintre agenții tehnici poate să aducă acest aspect în atenția Consiliului bilateral de supraveghere. În cazul în care problema nu se rezolvă prin mijloace reciproc acceptabile, fiecare parte poate să trimită celeilalte părți o notificare în conformitate cu articolul 18 alineatul A din acord.

4.2.5.

În mod similar, agenții tehnici se consultă ori de câte ori un agent tehnic propune reintroducerea unei autorități aviatice care a fost anterior eliminată din apendice de către Consiliul bilateral de supraveghere sau ale cărei constatări sau aprobări au fost suspendate.

5.   COMUNICĂRILE

Toate comunicările între agenții tehnici și, după caz, autoritățile aviatice, inclusiv documentația, se fac în limba engleză. Agenții tehnici pot conveni asupra unor excepții, de la caz la caz, în privința informațiilor referitoare la conformitatea certificării.

6.   CONSULTĂRILE TEHNICE

Agenții tehnici convin să soluționeze diferendele legate de punerea în aplicare a prezentei anexe prin intermediul consultărilor. Agenții tehnici depun toate eforturile pentru a soluționa diferendele la cel mai scăzut nivel tehnic posibil, prin recurgerea la procesul prezentat în procedurile tehnice de punere în aplicare înainte de a sesiza Consiliul bilateral de supraveghere.

7.   ASISTENȚA TEHNICĂ

7.1.   La cerere și de comun acord, agentul tehnic al fiecărei părți sau, după caz, o autoritate aviatică asigură asistență tehnică agentului tehnic al celeilalte părți sau, după caz, autorității aviatice, pentru activitățile de supraveghere a certificării și menținerii navigabilității în ceea ce privește proiectarea, producția, navigabilitatea și certificarea de mediu efectuate pe teritoriul fiecărei părți. Procesul de acordare a acestui tip de asistență este descris în procedurile tehnice de punere în aplicare.

7.2.   Agenții tehnici sau autoritățile aviatice pot refuza să acorde această asistență tehnică pe motivul lipsei resurselor necesare, pe motiv că produsul nu se află în domeniul de aplicare al prezentului acord sau că sistemul de reglementare nu vizează unitatea respectivă.

7.3.   Atunci când se acordă asistență tehnică, agentul tehnic sau, după caz, autoritatea aviatică ce acordă asistența aplică sistemul și procedurile de reglementare ale părții respective, cu excepția cazului în care agenții tehnici sau, după caz, autoritățile aviatice nu convin altfel. Asistența tehnică, inclusiv inspecțiile de conformitate, asistarea la încercări și stabilirea conformității, poate fi acordată de organisme desemnate/delegate. În cazurile în care o organizație desemnată de Comunitatea Europeană nu deține aceste privilegii în autorizația de producție, autoritățile aviatice pot să acorde asistență în mod direct sau pot să extindă respectivele privilegii la organismul în cauză. În cazul în care o organizație aprobată de Comunitatea Europeană nu deține aceste privilegii în autorizarea de proiect, EASA poate să acorde asistență în mod direct sau poate să extindă respectivele privilegii la organismul în cauză.

7.4.   Asistența tehnică poate fi solicitată, de asemenea, în ceea ce privește importul de aeronave utilizate care au fost inițial exportate din Statele Unite sau din Comunitatea Europeană. Agentul tehnic al fiecărei părți și, după caz, autoritățile aviatice asistă/ajută agentul tehnic al celeilalte părți sau, după caz, autoritatea aviatică să obțină informații cu privire la configurația aeronavei în momentul ieșirii din unitatea de producție.

8.   NOTIFICAREA INVESTIGAȚIILOR SAU A MĂSURILOR LUATE

Agentul tehnic și, după caz, autoritățile aviatice ale fiecărei părți notifică de îndată agentului tehnic sau, după caz, autorității aviatice a celeilalte părți, investigațiile sau măsurile luate în privința 1. unui produs sau unei entități reglementate în materie de certificare de navigabilitate sau certificare de mediu sau 2. unei acțiuni a agentului tehnic sau a autorității aviatice nu respectă prezenta anexă. Agenții tehnici și, după caz, autoritățile aviatice cooperează în cadrul schimbului de informații necesare pentru aceste investigații sau pentru luarea de măsuri, inclusiv închiderea unității respective.

Apendice

NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICARE DE MEDIU

PRODUSELE AUTORIZATE DE EASA, AUTORITĂȚILE AVIATICE ȘI S.U.A, DOCUMENTE AFERENTE DE EXPORT ȘI ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ACCEPTATE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI ACORD

Agentul tehnic al Comunității Europene

Produse, documente de export și activități de asistență tehnică

EASA

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Aeronave noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul autorizării unei întreprinderi de producție (POA) emise de EASA (punctul 3.4.3) și însoțite de un formular EASA Form 27.

Motoare și elice noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA emisă de EASA și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare).

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA emisă de EASA, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Date de proiectare (declarații de conformitate) și asistarea la încercări.

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.


Autoritatea aviatică din statul membru al UE menționat

Produse, documente de export și activități de asistență tehnică

Austria

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Avioane mici, avioane foarte ușoare, planoare și planoare motorizate noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA austriece și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat austriac de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat austriac de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Austriei, menționate în certificatul austriac de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Motoare și elice noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA austriece și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Echipamente noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA austriece și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA austriece, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA 1 emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Belgia

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat belgian de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Belgiei, menționate în certificatul belgian de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Echipamente noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA belgiene și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Baloane noi cu echipaj uman, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în conformitate cu Partea 21 subsecțiunea F EASA sau în temeiul unei POA belgiene și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat belgian de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA belgiene, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Republica Cehă

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Avioane mici, avioane foarte ușoare și planoare conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA cehe și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat ceh de navigabilitate pentru export, emis înainte de 28 septembrie 2008.

Baloane noi cu echipaj uman, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA cehe și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat ceh de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Dirijabile noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA cehe și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat ceh de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat ceh de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Republicii Cehe, menționate în certificatul ceh de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Motoare și elice noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA cehe și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Echipamente noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA cehe și însoțite de un formular EASA form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA cehe, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Danemarca

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat danez de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Danemarcei, menționate în certificatul danez de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Echipamente noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA daneze și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA daneze, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Finlanda

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat finlandez de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Finlandei, menționate în certificatul finlandez de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Echipamente noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA finlandeze și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA finlandeze, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Franța

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Avioane noi, elicoptere, avioane foarte ușoare și planoare conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA franceze și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat francez de navigabilitate de export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Baloane noi cu echipaj uman, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în conformitate cu Partea 21 subsecțiunea F a EASA sau în temeiul unei POA franceze și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat francez de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat francez de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Franței, menționate în certificatul francez de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Motoare și elice noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA franceze și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Echipamente noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA franceze și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA franceze, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Acceptarea documentelor franceze privind piesele produse în Franța în temeiul unei autorizări de producție din partea S.U.A.

Formularul EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) se acceptă pentru piesele produse în conformitate cu sistemul de calitate al unui deținător al unei autorizații de producție din S.U.A., la un furnizor al acestui deținător stabilit în Franța, cu condiția ca deținătorul respectiv să dețină, de asemenea, o POA franceză pentru aceeași piesă.

Germania

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Avioane noi, elicoptere, avioane foarte ușoare, planoare și planoare motorizate conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA germane și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat german de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Baloane noi cu echipaj uman, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA germane și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat german de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA germane și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat de navigabilitate de export german emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat german de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Germaniei, menționate în certificatul german de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Motoare și elice noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA germane și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Echipamente noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA germane și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA germane, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Acceptarea documentelor germane privind piesele produse în Germania în temeiul unei autorizări de producție din partea S.U.A.

Formularul EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) se acceptă pentru piesele produse în conformitate cu sistemul de calitate al unui deținător al unei autorizații de producție din S.U.A., la un furnizor al acestui deținător stabilit în Germania, cu condiția ca deținătorul respectiv să dețină, de asemenea, o POA germană pentru aceeași piesă.

Italia

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Avioane noi, elicoptere, avioane foarte ușoare și planoare conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA italiene și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat italian de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat italian de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Italiei, menționate în certificatul italian de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Echipamente noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA italiene și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA italiene, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Acceptarea documentelor italiene privind piesele produse în Italia în temeiul unei autorizări de producție din partea S.U.A.

Formularul EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) se acceptă pentru piesele produse în conformitate cu sistemul de calitate al unui deținător al unei autorizații de producție din S.U.A., la un furnizor al acestui deținător stabilit în Italia, cu condiția ca deținătorul respectiv să dețină, de asemenea, o POA italiană pentru aceeași piesă.

Lituania

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Planoare și planoare motorizate noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA lituaniene și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat lituanian de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M atunci când sunt puse în aplicare, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat lituanian de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Elice noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA lituaniene și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA lituaniene, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb pentru produsele enumerate mai sus.

Luxemburg

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M atunci când sunt puse în aplicare, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat luxemburghez de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA luxemburgheze, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Țările de Jos

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat neerlandez de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Țărilor de Jos, menționate în certificatul neerlandez de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Echipamente noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA olandeze și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA olandeze, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Polonia

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A

Avioane noi, elicoptere, avioane foarte ușoare și planoare conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA poloneze și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat polonez de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat polonez de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Poloniei, menționate în certificatul polonez de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Motoare și elice noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA poloneze și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Echipamente noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei POA poloneze și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA poloneze, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb pentru produsele poloneze enumerate mai sus;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Portugalia

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M atunci când sunt puse în aplicare, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat portughez de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei POA portugheze, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

România

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Planoare noi, planoare motorizate și avioane foarte ușoare noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei autorizări românești a unei organizații de producție și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat românesc de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat românesc de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale României, menționate în certificatul românesc de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei autorizări românești a unei organizații de producție, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

[Slovacia]

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

[Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei autorizări slovace a unei organizații de producție, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat de S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).]

Spania

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Avioane noi și avioane foarte ușoare conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei autorizări spaniole a unei organizații de producție și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat spaniol de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat spaniol de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Spaniei, menționate în certificatul spaniol de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Baloane noi cu echipaj uman, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei autorizări spaniole a unei organizații de producție și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat spaniol de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Echipamente noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei autorizări spaniole a unei organizații de producție și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei autorizări spaniole a unei organizații de producție, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Suedia

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat suedez de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Suediei, menționate în certificatul suedez de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Echipamente noi conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei autorizări suedeze a unei organizații de producție și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei autorizări suedeze a unei organizații de producție, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Regatul Unit

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în S.U.A.

Avioane mici și avioane foarte ușoare noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei autorizări britanice a unei organizații de producție și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat britanic de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei autorizări britanice a unei organizații de producție și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat britanic de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Baloane noi cu echipaj uman, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei autorizări britanice a unei organizații de producție și însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat britanic de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008.

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de FAA, întreținute în conformitate cu Partea 145 sau Partea M a EASA, după caz, atunci când sunt însoțite de un formular EASA Form 27 (certificat de navigabilitate pentru export) sau de un certificat britanic de navigabilitate pentru export emis înainte de 28 septembrie 2008. În cazul în care dispoziții relevante din Partea M nu sunt încă puse în aplicare, cerințele de întreținere aplicabile vor fi cele ale Regatului Unit, menționate în certificatul britanic de navigabilitate pentru export sau formularul EASA Form 27.

Motoare și elice noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei autorizări britanice a unei organizații de producție și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Echipamente noi, conforme unui proiect aprobat de FAA, fabricate în temeiul unei autorizări britanice a unei organizații de producție și însoțite de un formular EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005.

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei autorizări britanice a unei organizații de producție, care sunt conforme unui proiect aprobat de FAA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de FAA (însoțite de un formular EASA Form 1 sau de un formular JAA One emis înainte de 28 septembrie 2005):

piese de schimb, indiferent de statul de proiectare al produsului și/sau echipamentului;

piese de modificare pentru modificările de proiect, atunci când EASA acționează ca stat de proiectare pentru modificarea de proiect a unui solicitant din UE. Atunci când aceste piese de modificare sunt asociate unui certificat suplimentar de tip eliberat de EASA, certificatul trebuie să intre în domeniul de aplicare al procedurilor de punere în aplicare tehnică;

piese de modificare pentru orice produs în privința căruia, în cazul modificării proiectului, S.U.A. este statul de proiectare, iar piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu deținătorul aprobării de proiect eliberat S.U.A. (distincție între statul de proiectare și statul de fabricație).

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele FAA

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

Acceptarea documentelor britanice privind piesele produse în Regatul Unit în temeiul unei autorizări de producție din partea S.U.A.

Formularul EASA Form 1 (certificat de autorizare a dării în exploatare) se acceptă pentru piesele produse în conformitate cu sistemul de calitate al unui deținător al unei autorizații de producție din S.U.A., la un furnizor al acestui deținător stabilit în Regatul Unit, cu condiția ca deținătorul respectiv să dețină, de asemenea, o POA britanică pentru aceeași piesă.


Agentul tehnic al Statelor Unite

Produse, documente de export Și activități de asistență tehnică

FAA

Produse și documente de export aferente acceptate pentru importul în UE

Aeronave noi, conforme unui proiect aprobat de EASA, fabricate în temeiul unei autorizări americane de producție și însoțite de un formular FAA 8130-4 (certificat de navigabilitate pentru export).

Baloane noi cu echipaj uman, conforme unui proiect aprobat de EASA, fabricate în temeiul unei autorizări americane de producție și însoțite de un formular FAA 8130-4 (certificat de navigabilitate pentru export).

Dirijabile noi, conforme unui proiect aprobat de EASA, fabricate în temeiul unei autorizări americane de producție și însoțite de un formular FAA 8130-4 (certificat de navigabilitate pentru export).

Aeronave uzate, conforme unui proiect aprobat de EASA, întreținute în conformitate cu sistemul autorizat al FAA (și anume CFR 14, părțile 43, 65, 121, 125, 135, 145 sau 129.14) și însoțite de un formular FAA 8130-4 (certificat de navigabilitate pentru export).

Motoare noi și reconstruite, precum și elice conforme unui proiect aprobat de EASA, fabricate în temeiul unei autorizări americane de producție și însoțite de un formular FAA 8130-4 (certificat de navigabilitate pentru export).

Echipamente noi, conforme unui proiect aprobat de EASA, fabricate în temeiul unei autorizări americane de producție și însoțite de un formular 8130-3 FAA (certificat de autorizare a dării în exploatare).

Următoarele piese noi, fabricate în temeiul unei autorizări americane de producție, care sunt conforme cu datele de proiect aprobat de EASA și pot fi instalate pe un produs sau echipament al cărui proiect a fost aprobat de EASA [însoțite de un formular 8130-3 FAA (certificat de autorizare a dării în exploatare)]:

piese de schimb pentru produsul și/sau echipamentul respectiv, inclusiv piesele produse în temeiul unui acord de licență cu un deținător al unei aprobări de proiect eliberate de EASA;

piese de modificare pentru modificările de proiect în privința cărora FAA este statul de proiectare pentru modificarea de proiect sau piesele sunt produse în temeiul unui acord de licență cu un deținător al unei aprobări de proiect eliberate de EASA;

piese de schimb și de modificare, astfel cum sunt definite în procedurile de punere în aplicare tehnică, însoțite de un formular 8130-3 FAA și de declarațiile corespunzătoare de certificare.

Activități de asistență tehnică desfășurate în numele EASA

Date de proiectare (declarații de conformitate) și asistarea la încercări.

Supravegherea și supervizarea producției, efectuate ca asistență tehnică.

Inspecții de conformitate.

ANEXA 2

ÎNTREȚINEREA

1.   SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Părțile și-au evaluat reciproc normele și sistemele privitoare la aprobarea unităților de reparații sau întreprinderilor de întreținere care efectuează întreținerea produselor aeronautice civile. În conformitate cu articolul 4 alineatul A din acord, prezenta anexă are ca obiect acceptarea reciprocă a constatărilor de conformitate, a aprobărilor, documentației și asistenței tehnice în ceea ce privește aprobările și monitorizarea unităților de reparații sau întreprinderilor de întreținere, astfel cum se descrie în detaliu în apendicele la prezenta anexă. Nicio dispoziție din prezenta anexă nu se interpretează ca limitând capacitatea unei părți de a acționa în conformitate cu articolul 15 din acord.

2.   DEFINIȚII

2.1.   „Reparația capitală” înseamnă un proces care asigură că produsul aeronautic în cauză este în deplină conformitate cu toleranțele aplicabile de funcționare specificate în certificatul de tip al deținătorului, în instrucțiunile producătorului echipamentului privind menținerea navigabilității sau în datele care sunt aprobate sau acceptate de autoritate.

Nu se poate spune că un produs a făcut obiectul unei reparații capitale decât în cazul în care a fost cel puțin dezasamblat, curățat, inspectat, reparat, după caz, reasamblat și încercat în conformitate cu datele menționate anterior.

2.2.   „Transformare sau modificare” înseamnă o schimbare adusă construcției, configurației, prestației, caracteristicilor de mediu înconjurător sau limitelor de operare ale produsului aeronautic civil respectiv.

2.3.   „Date aprobate de FAA” înseamnă datele aprobate de administratorul FAA sau de reprezentantul desemnat al acestuia, inclusiv date de proiect ale CE reciproc acceptate în conformitate cu anexa 1.

2.4.   „Date aprobate de EASA” înseamnă datele aprobate de agentul tehnic al CE sau de o organizație aprobată de acesta, inclusiv datele de proiect ale S.U.A. reciproc acceptate în conformitate cu anexa 1.

2.5.   „Condiții speciale” înseamnă cerințele prevăzute la titlul 14 din Codul de reglementări federale al Statelor Unite, părțile 43 și 145 (denumite în continuare CFR 14 Partea 43 sau 145, după caz) sau în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei (denumită în continuare „Partea 145 a EASA”) care, pe baza unei comparații a sistemelor reglementare de întreținere, nu sunt considerate comune celor două sisteme și sunt suficient de importante pentru a fi luate în considerare.

3.   COMITETUL MIXT DE COORDONARE

3.1.   Componență

3.1.1.

Se instituie un Comitet mixt de coordonare a activităților de întreținere (CMCI), aflat sub conducerea comună a directorului EASA responsabil de aprobările pentru întreprinderi și a directorului FAA pentru standarde de zbor. Comitetul are ca membri, din partea fiecărui agent tehnic, reprezentanții de profil responsabili de sistemele de întreținere, de sistemele de management al calității și de elaborarea normelor de reglementare, după caz.

3.1.2.

Conducerea comună poate să invite și alți participanți, pentru a facilita îndeplinirea mandatului CMCI.

3.2.   Mandat

3.2.1.

CMCI se întrunește cel puțin o dată pe an pentru a asigura buna funcționare și punerea în aplicare eficientă a prezentei anexe. Printre funcțiile sale se numără:

(a)

elaborarea, aprobarea și revizuirea orientărilor detaliate ce trebuie utilizate pentru procesele reglementate de prezenta anexă;

(b)

comunicarea de informații privind aspectele importante de siguranță și elaborarea de planuri de acțiune în vederea abordării lor;

(c)

asigurarea aplicării coerente a prezentei anexe;

(d)

soluționarea problemelor tehnice care revin în responsabilitatea agenților tehnici și examinarea altor probleme tehnice care nu pot fi soluționate la un nivel inferior;

(e)

elaborarea, aprobarea și revizuirea orientărilor detaliate ce trebuie utilizate pentru tranziție, cooperare, asistență, schimb de informații și participarea reciprocă la auditul intern de calitate, standardizarea și controalele prin sondaj realizate în cadrul sistemelor de întreținere, de management al calității și de standardizare;

(f)

actualizarea listei de autorități aviatice menționate în apendicele 2 la prezenta anexă, în conformitate cu deciziile luate de Consiliul bilateral de supraveghere;

(g)

propunerea de modificări ale prezentei anexe către Consiliul bilateral de supraveghere.

3.2.2.

CMCI raportează chestiunile nesoluționate Consiliului bilateral de supraveghere și asigură punerea în aplicare a deciziilor luate de Consiliul bilateral de supraveghere în ceea ce privește prezenta anexă.

4.   PUNEREA ÎN APLICARE

4.1.   Sub rezerva condițiilor din prezenta anexă, părțile convin ca agenții lor tehnici să accepte inspecțiile și monitorizarea unităților de reparații/întreprinderilor de întreținere efectuate de celălalt agent tehnic sau, după caz, de celelalte autorități aviatice, în vederea constatărilor de conformitate cu cerințele părții respective pentru eliberarea și menținerea valabilității certificatelor.

4.2.   Certificatul emis de un agent tehnic în conformitate cu prezenta anexă nu depășește domeniul clasificărilor și limitărilor prevăzute în certificatul emis de către celălalt agent tehnic sau de către cealaltă autoritate aviatică.

4.3.   Certificate FAA

4.3.1.

Fără a aduce atingere limitei competențelor administratorului FAA în conformitate cu CFR 14 Partea 145, FAA acordă unei întreprinderi de întreținere un certificat și specificații tehnice în cazul în care respectiva întreprindere a primit deja o aprobare de întreținere de la o autoritate aviatică menționată în apendicele 2 la prezenta anexă, în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei, respectă condițiile prevăzute în prezenta anexă, inclusiv condițiile speciale ale FAA prezentate în apendicele 1, iar o autoritate aviatică a transmis FAA o recomandare sau un aviz în vederea certificării.

4.3.2.

Certificatul FAA are ca obiect numai unitățile fixe suplimentare aflate pe teritoriul unui stat membru care se regăsește în apendicele 2. Fiecare unitate fixă suplimentară trebuie să se afle sub supravegherea unei autorități aviatice menționate în apendicele 2.

4.3.3.

Certificatul FAA are ca obiect numai stațiile de linie aflate pe teritoriul unui stat membru al UE și sub supravegherea unei autorități aviatice menționate în apendicele 2.

4.4.   Certificate EASA

4.4.1.

EASA acordă unei unități de reparații un certificat în conformitate cu apendicele 4 în cazul în care respectiva unitate de reparații a primit deja o aprobare a FAA de întreținere în conformitate cu CFR 14 Partea 145, respectă condițiile prevăzute în prezenta anexă, inclusiv condițiile speciale ale EASA prezentate în apendicele 1, iar FAA a emis o recomandare și un aviz către EASA, cu excepția cazului în care directorul executiv al EASA constată că aceste demersuri nu sunt necesare pentru menținerea sau modificarea produselor aeronautice înregistrate sau proiectate într-un stat membru al EU sau a pieselor montate pe aceste produse, sau că resursele EASA nu permit tratarea solicitării.

4.4.2.

Certificatul EASA are ca obiect numai stațiile de linie aflate pe teritoriul Statelor Unite.

4.5.   Agenții tehnici și, după caz, autoritățile aviatice:

(a)

furnizează recomandări sau avize în vederea certificării unităților de reparații către FAA, iar în vederea certificării întreprinderilor de întreținere către EASA;

(b)

supraveghează și întocmesc rapoarte cu privire la menținerea conformității permanente cu cerințele prezentate în prezenta anexă de către întreprinderile de întreținere din Comunitatea Europeană și de către unitățile de reparații din Statele Unite.

(c)

acceptă sau aprobă, după caz, completările la manualul/prezentarea întreprinderii, trimise de solicitant și considerate conforme cu apendicele 1;

(d)

respectă procedurile prevăzute în apendicele 3.

4.6.   Agentul tehnic al fiecărei părți sau, după caz, autoritatea aviatică oferă, la cerere, agentului tehnic sau, după caz, autorității aviatice a celeilalte părți asistență tehnică în activitățile de întreținere, în scopul realizării obiectivelor prezentei anexe. Agenții tehnici sau autoritățile aviatice pot refuza să acorde această asistență tehnică pe motivul lipsei resurselor necesare, pe motiv că activitatea de întreținere nu se află în domeniul de aplicare al prezentului acord sau că sistemul de reglementare nu vizează unitatea respectivă. Domeniile de asistență includ următoarele, fără a se limita la acestea:

(a)

efectuarea de investigații și, la cerere, raportarea aferentă;

(b)

obținerea și furnizarea de date pentru rapoarte, la cerere.

4.7.   Agenții tehnici pot să efectueze inspecții independente ale unităților de reparații/întreprinderilor de întreținere, atunci când anumite probleme de siguranță justifică acest lucru, în conformitate cu articolul 15 alineatul B din acord.

4.8.   Părțile convin că întreținerea și transformările sau modificările aduse unui produs aeronautic civil aflat sub controlul reglementar al unei părți pot fi realizate și că produsul poate fi repus în serviciu de către o unitate de reparații/întreprindere de întreținere aflată sub controlul reglementar al celeilalte părți, imediat ce a fost aprobată în conformitate cu dispozițiile din prezenta anexă.

4.9.   Părțile convin că întreținerea de urgență sau în cazuri speciale a unei aeronave sau componente poate fi efectuată în afara teritoriului specificat la articolul 12 din acord, sub rezerva unei aprobări prealabile. Aprobarea pentru întreținerea de urgență sau în cazuri speciale se acordă în conformitate cu procedurile definite de CMCI.

4.10.   Modificările aduse de părți în ceea ce privește organizarea, reglementările, procedurile sau standardele în domeniul aviației civile, inclusiv cele ale agenților tehnici și autorităților aviatice, pot afecta temeiul în care este executată prezenta anexă. În consecință, părțile, prin intermediul agenților tehnici și, după caz, al autorităților aviatice, se consultă de îndată ce este posibil în privința proiectelor de modificări și discută despre măsura în care modificările preconizate afectează temeiul prezentei anexe. În cazul în care consultările în conformitate cu articolul 15 alineatul C din acord conduc la un acord de modificare a prezentei anexe, părțile fac eforturi pentru a se asigura că modificarea respectivă a anexei intră în vigoare în același timp sau imediat după data intrării în vigoare sau data punerii în aplicare a modificării care a stat la baza acesteia.

5.   COMUNICARE SI COOPERARE

5.1.   Părțile, prin intermediul CMCI, își transmit listele cu punctele de contact pentru diversele aspecte tehnice ale prezentei anexe. Respectiva listă este actualizată de agenții tehnici.

5.2.   Toate comunicările între părți, inclusiv documentația tehnică furnizată spre revizuire sau aprobare, în conformitate cu detaliile din prezenta anexă, se fac în limba engleză.

5.3.   În cazul unor situații urgente sau speciale, punctele de contact ale agenților tehnici și, după caz, ale autorităților aviatice comunică și se asigură că se iau de îndată măsurile corespunzătoare.

6.   CERINȚE DE CALIFICARE PENTRU ACCEPTAREA CONSTATĂRILOR DE CONFORMITATE

6.1.   Cerințe de bază

6.1.1.

Agentul tehnic și, după caz, autoritățile aviatice ale fiecărei părți demonstrează agentului tehnic al celeilalte părți sistemele de supraveghere reglementară a unităților de reparații/întreprinderilor de întreținere. Pentru a proceda la supravegherea unităților de reparații/întreprinderilor de întreținere în numele celeilalte părți, agentul tehnic și, după caz, autoritățile aviatice ale fiecărei părți demonstrează, în special, eficiența și caracterul adecvat:

(a)

al structurii juridice și de reglementare;

(b)

al structurii organizatorice;

(c)

al resurselor, inclusiv a unui personal suficient calificat;

(d)

al programului de formare;

(e)

al politicilor, proceselor și procedurilor interne;

(f)

al documentației și înregistrărilor;

(g)

al programului de certificare și supraveghere activă;

(h)

al autorității asupra entităților reglementate.

6.2.   Încrederea inițială

6.2.1.

Agenții tehnici și autoritățile aviatice identificate în apendicele 2 la prezenta anexă la data intrării în vigoare a acordului întrunesc cerințele prevăzute în prezenta anexă, în urma procesului de consolidare a încrederii derulat în scopul încheierii acordului.

6.2.2.

În cazul în care constată că o autoritate aviatică a încheiat cu succes o evaluare a conformității cu cerințele prevăzute în prezenta anexă, CMCI face o propunere Consiliului bilateral de supraveghere în vederea includerii respectivei autorități aviatice în apendicele 2.

6.3.   Menținerea încrederii

6.3.1.

Agenții tehnici și autoritățile aviatice demonstrează în continuare supravegherea eficientă descrisă la punctul 6.1.1, în conformitate cu procedurile CMCI.

(a)

În special, agenții tehnici și autoritățile aviatice:

(i)

au dreptul de a participa reciproc la auditurile de calitate, la inspecțiile prin sondaj și la inspecțiile de standardizare, precum și de a stabili un program anual de inspecții prin sondaj, ținând seama de eventualele modificări necesare pentru a se adapta la situație;

(ii)

se supun inspecțiilor, în conformitate cu punctul 6.3.1 litera (a) punctul (i);

(iii)

se asigură că entitățile reglementate oferă agenților tehnici ai ambelor părți accesul liber în vederea efectuării de audituri și inspecții;

(iv)

pun la dispoziție rapoartele auditurilor de calitate, ale inspecțiilor de standardizare și ale inspecțiilor prin sondaj aplicabile prezentei anexe;

(v)

pun la dispoziție personalul adecvat disponibil pentru a participa la inspecțiile prin sondaj;

(vi)

pun la dispoziție înregistrările și rapoartele de inspecție ale întreprinderii de întreținere, inclusiv evidențele privind acțiunile încheiate de punere în aplicare;

(vii)

asigură servicii de interpretare la sediul autorității aviatice în timpul examinării evidențelor și documentelor interne ale întreprinderii de întreținere înregistrate în limba națională;

(viii)

se sprijină reciproc în vederea finalizării eventualelor constatări ale inspecțiilor și

(ix)

se asigură că orice inspecții prin sondaj sunt identificate și se bazează pe o analiză de risc și pe criterii obiective, fără a aduce atingere competențelor agenților tehnici;

(b)

agenții tehnici se notifică reciproc de îndată ce un agent tehnic sau o autoritate aviatică nu poate să întrunească o cerință prevăzută la prezentul punct. În cazul în care oricare dintre agenții tehnici consideră că nu mai este corespunzătoare competența tehnică, agenții tehnici se consultă și propun un plan de acțiune, inclusiv orice activități corective necesare, în vederea remedierii deficiențelor;

(c)

în cazul în care un agent tehnic sau o autoritate aviatică nu remediază deficiențele în termenul specificat în planul de acțiune, oricare agent tehnic poate să sesizeze CMCI în acest sens;

(d)

în cazul în care una dintre părți intenționează să suspende acceptarea constatărilor sau a aprobărilor emise de un agent tehnic sau de o autoritate aviatică, partea respectivă informează de îndată cealaltă parte în conformitate cu articolul 18 alineatul A din acord.

7.   NOTIFICAREA INVESTIGAȚIILOR SAU MĂSURILOR DE EXECUTARE

7.1.   În conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 8 din acord, fiecare parte, prin intermediul agentului său tehnic și, după caz, al autorității sale aviatice, notifică de îndată celeilalte părți orice investigație și orice măsuri ulterioare luate în caz de nerespectare, de către o unitate de reparații/întreprindere de întreținere aflată sub controlul reglementar al celeilalte părți, a dispozițiilor din prezenta anexă care ar putea conduce la luarea de măsuri de executare sub forma unei sancțiuni sau la revocarea, suspendarea sau limitarea unui certificat.

7.2.   Notificarea se trimite către punctul de contact corespunzător al celeilalte părți, specificat în lista menționată la articolul 5 din prezenta anexă.

7.3.   Părțile își rezervă dreptul de a lua astfel de măsuri de asigurare a respectării legii. Cu toate acestea, în unele cazuri, o parte poate opta să analizeze o acțiune corectivă întreprinsă de cealaltă parte. Procesul de consultare cu privire la acest tip de acțiuni întreprinse în conformitate cu prezenta anexă va face obiectul unei analize periodice comune de către CMCI.

7.4.   În cazul revocării sau suspendării unui certificat eliberat de FAA în temeiul CFR 14 Partea 145 unei unități de reparații sau în cazul revocării sau suspendării unui certificat de autorizare a unei întreprinderi de întreținere eliberat în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei, agentul tehnic și, după caz, autoritatea aviatică notifică agentului tehnic al celeilalte părți respectiva revocare sau suspendare.

8.   DISPOZIȚII TRANZITORII

8.1.   Pentru tranziția aprobărilor emise în temeiul acordurilor bilaterale între Statele Unite și statele membre ale Comunității Europene enumerate în apendicele 1 la acord și valabile la data intrării în vigoare a prezentei anexe, părțile convin cu privire la următoarele dispoziții tranzitorii.

8.2.   Sub rezerva articolului 16 alineatul C, aprobările unităților de reparații/întreprinderilor de întreținere emise de un agent tehnic sau de o autoritate aviatică în conformitate cu procedurile de punere în aplicare privind întreținerea (denumite în continuare „MIP”) în temeiul acordurilor bilaterale specificate în apendicele 1 la acord și valabile la data intrării în vigoare a prezentei anexe, sunt considerate de părți ca fiind valabile în condițiile stabilite prin respectivele acorduri bilaterale, pe o perioadă de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei anexe, cu condiția ca unitatea de reparații/întreprinderea de întreținere care a primit o astfel de aprobare să continue să îndeplinească condițiile speciale prevăzute în MIP, astfel cum au fost modificate, până la data tranziției lor la condițiile speciale din prezenta anexă.

9.   DISPOZIȚII PRIVIND TRANSFERUL

Părțile convin ca tranziția aprobărilor unităților de reparații situate pe teritoriul statelor membre ale UE menționate în apendicele 2, dar aflate sub directa supraveghere a FAA la data intrării în vigoare a prezentei anexe, să se realizeze în conformitate cu următoarele dispoziții privind transferul.

o autoritate aviatică trebuie să încheie formarea personalului său cu privire la procedurile aferente acordului, prezentei anexe și Condițiilor speciale ale FAA înainte de transferul unităților de reparații;

după ce un număr suficient de angajați și-au încheiat formarea în vederea asigurării supravegherii unităților transferate în conformitate cu prezenta anexă, FAA transferă activitățile de inspecție, monitorizare și supraveghere a unităților de reparații desemnate în temeiul CFR 14 Partea 145 autorității aviatice corespunzătoare;

transferurile către autoritățile aviatice au loc în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei anexe, în conformitate cu procedurile aprobate de CMCI.

10.   TAXE

Taxele se aplică în conformitate cu articolul 14 din acord și în conformitate cu obligațiile reglementare aplicabile.

Apendicele 1

CONDIȚII SPECIALE

1.   CONDIȚII SPECIALE ALE EASA APLICABILE UNITĂȚILOR DE REPARAȚII SITUATE ÎN S.U.A.

1.1.

Pentru a fi aprobată în conformitate cu Partea 145 a EASA și în conformitate cu condițiile din prezenta anexă, unitatea de reparații trebuie să îndeplinească toate condițiile speciale următoare.

1.1.1.

Unitatea de reparații depune o cerere într-o formă și într-o modalitate acceptabilă de către EASA.

(a)

Atât cererea de aprobare inițială a EASA, cât și cererea de menținere a acesteia cuprinde o declarație prin care se demonstrează că certificatul și/sau clasificarea EASA sunt necesare pentru întreținerea sau transformarea produselor aeronautice sau a pieselor montate pe acestea, înregistrate sau proiectate într-un stat membru al UE.

(b)

Unitatea de reparații furnizează un supliment la Manualul unității de reparații (RSM), care trebuie verificat și acceptat de către FAA în numele EASA. Toate revizuirile acestui supliment trebuie acceptate de FAA. Suplimentul cuprinde:

(i)

o declarație a directorului responsabil al unității de reparații, astfel cum este definită în versiunea actuală a părții 145 a EASA, prin care unitatea se obligă să respecte dispozițiile prezentei anexă și condițiile speciale prezentate;

(ii)

proceduri detaliate privind funcționarea unui sistem independent de control al calității, care asigură inclusiv supravegherea tuturor unităților și stațiilor de linie de pe teritoriul Statelor Unite;

(iii)

proceduri de dare în exploatare sau de repunere în serviciu care îndeplinesc cerințele prevăzute în Partea 145 a EASA pentru aeronave și utilizarea formularului FAA 8130-3 pentru componentele aeronavelor și orice alte informații solicitate de proprietar sau operator, după caz;

(iv)

în cazul unităților clasificate pentru corpuri de aeronave/aeronave, procedurile care să garanteze că certificatele de navigabilitate și certificatele de examinare a navigabilității sunt valabile înainte de emiterea unui document de dare în exploatare;

(v)

proceduri care să garanteze că reparațiile și modificările, astfel cum sunt definite de cerințele EASA, se realizează în conformitate cu datele aprobate de EASA;

(vi)

o procedură pentru unitatea de reparații, care să garanteze că programul inițial și recurent de formare aprobat de FAA și orice revizuire a acestuia includ și formarea resurselor umane;

(vii)

proceduri pentru raportarea către EASA, către întreprinderea de proiectare a aeronavei și către client sau operator a problemelor de navigabilitate constatate la produsele aeronautice civile în conformitate cu condițiile prevăzute în Partea 145 a EASA;

(viii)

proceduri care să asigure integralitatea și respectarea comenzii sau contractului de lucru al clientului sau al operatorului, inclusiv directivele de navigabilitate ale EASA notificate și alte instrucțiuni obligatorii notificate;

(ix)

proceduri destinate să garanteze că aceste proceduri de punere în aplicare sunt respectate de către contractant, și anume, garantând recurgerea la o întreprindere aprobată de EASA în temeiul părții 145 sau, în cazul utilizării unei întreprinderi care nu deține această aprobare, unitatea de reparații care redă produsul în exploatare este responsabilă pentru asigurarea navigabilității produsului;

(x)

proceduri care să permită lucrul în afara unităților fixe, în mod recurent, după caz

(xi)

proceduri care să asigure disponibilitatea unor hangare acoperite adecvate pentru întreținerea de bază a aeronavei.

1.2.

Pentru a-și menține aprobarea în temeiul părții 145 a EASA și în conformitate cu condițiile din prezenta anexă, unitatea de reparații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: FAA verifică dacă unitatea de reparații:

(a)

permite EASA sau FAA în numele EASA să o inspecteze în vederea constatării menținerii conformității cu CFR 14 Partea 145 și cu prezentele condiții speciale (și anume Partea 145 a EASA);

(b)

acceptă că EASA poate efectua investigații și poate lua măsuri în conformitate cu regulamentele CE aplicabile și cu procedurile EASA;

(c)

cooperează în cadrul oricărei investigații efectuate de EASA sau în cadrul oricărei măsuri de executare luate de aceasta;

(d)

respectă în continuare CFR 14 Partea 43 și Partea 145, precum și prezentele condiții speciale.

2.   CONDIȚII SPECIALE ALE FAA APLICABILE ÎNTREPRINDERILOR DE ÎNTREȚINERE AUTORIZATE SITUATE ÎN UE (AMO)

2.1.

Pentru a fi aprobată în conformitate cu Partea 145 CFR și în conformitate cu condițiile din prezenta anexă, întreprinderea de întreținere autorizată trebuie să îndeplinească toate condițiile speciale următoare:

2.1.1.

Întreprinderea de întreținere autorizată depune o cerere într-o formă și într-o modalitate acceptabilă de către FAA.

(a)

Atât cererea de aprobare inițială FAA, cât și cererea de reînnoire a certificării cuprind:

(i)

o declarație prin care se demonstrează că certificatul și/sau clasificarea FAA pentru unitatea de reparații este necesar pentru întreținerea sau transformarea produselor aeronautice înregistrate în S.U.A. sau în alte țări și exploatate în conformitate cu dispozițiile CFR 14;

(ii)

o listă a operațiunilor de întreținere, aprobată de autoritatea aviatică, ce urmează a fi contractate/subcontractate pentru efectuarea întreținerii tehnice a produselor aeronautice civile din S.U.A.

(iii)

în cazul transportului de mărfuri periculoase, este necesară o declarație scrisă din care să reiasă că toți angajații implicați în acest proces au fost instruiți în ceea ce privește transportul de mărfuri periculoase, în conformitate cu standardele OACI.

(b)

Întreprinderea de întreținere trebuie să furnizeze un supliment în limba engleză la manualul întreprinderii, aprobat de autoritatea aviatică și păstrat la sediul întreprinderii de întreținere autorizate. Odată aprobat de autoritatea aviatică, se consideră că suplimentul este acceptat de FAA. Toate revizuirile acestui supliment trebuie acceptate de autoritatea aviatică. Suplimentul FAA la manualul întreprinderii de întreținere autorizate cuprinde următoarele:

(i)

o declarație semnată și datată de managerul responsabil care obligă întreprinderea să respecte dispozițiile prezentei anexe;

(ii)

un rezumat al sistemului său de control al calității care să acopere, de asemenea, condițiile speciale ale FAA;

(iii)

proceduri de aprobare a dării în exploatare sau a repunerii în serviciu care îndeplinesc cerințele prevăzute în CFR 14 Partea 43 pentru aeronave și utilizarea formularului EASA 1 pentru componente. Acestea cuprind, de asemenea, informațiile prevăzute de secțiunile 43.9 și 43.11 ale CFR 14, precum și toate informațiile pe care proprietarul sau operatorul, după caz, trebuie să le producă sau să le dețină în limba engleză;

(iv)

proceduri de raportare către FAA a defectelor, defecțiunilor sau funcționării necorespunzătoare, precum și a pieselor neaprobate suspectate descoperite sau destinate instalării pe produse aeronautice americane.

(v)

proceduri de notificare a FAA cu privire la modificările stațiilor de linie care:

1.

sunt situate într-un stat membru al UE; și

2.

se ocupă de întreținerea aeronavelor înmatriculate în S.U.A.; și

3.

vor avea incidență asupra specificațiilor de operare ale FAA.

(vi)

proceduri pentru calificarea și monitorizarea unităților fixe suplimentare pe teritoriul statelor membre ale UE prezentate în apendicele 2 la prezenta anexă;

(vii)

proceduri prin care să se verifice că toate activitățile contractate/subcontractate prevăd că orice sursă necertificată de FAA trimite produsul respectiv întreprinderii de întreținere autorizate pentru efectuarea unei inspecții sau a unei încercări finale, înainte de darea produsului în exploatare;

(viii)

proceduri pentru transmiterea rapoartelor trimestriale de exploatare către FAA, prin care se identifică principalii 10 contractanți/subcontractanți (furnizori externi de servicii de întreținere);

(ix)

proceduri care să asigure că reparațiile majore și transformările/modificările majore, (astfel cum sunt definite prin cerințele CFR 14), se realizează în conformitate cu datele aprobate de FAA;

(x)

proceduri de asigurare a conformității cu programul transportatorului aerian referitor la menținerea permanentă a navigabilității [Continuous Airworthiness Maintenance Program (CAMP)], inclusiv separarea funcțiilor de întreținere de cele de inspecție în privința elementelor identificate de transportatorul aerian/client ca elemente care trebuie inspectate;

(xi)

proceduri de asigurare a conformității cu manualele de întreținere ale producătorului sau cu instrucțiunile pentru menținerea navigabilității și de gestionare a abaterilor. Proceduri care să asigure că toate directivele de navigabilitate în vigoare și aplicabile publicate de FAA sunt puse la dispoziția personalului de întreținere la exercitarea activității sale;

(xii)

proceduri în vederea confirmării că supraveghetorii și angajații unei întreprinderi de întreținere autorizate responsabili de inspecția finală și redarea în serviciu a produselor aeronautice S.U.A. pot să citească, să scrie și să înțeleagă limba engleză;

(xiii)

proceduri care să permită lucrul în afara unităților fixe, în mod recurent, după caz.

2.2.

Pentru a-și menține aprobarea în temeiul CFR 14 Partea 43 și Partea 145 și în conformitate cu condițiile din prezenta anexă, întreprinderea de întreținere autorizată trebuie să îndeplinească următoarele condiții: autoritatea aviatică verifică dacă întreprinderea de întreținere autorizată:

(a)

îi permite FAA sau autorității aviatice în numele FAA să o inspecteze în vederea constatării menținerii conformității cu cerințele părții 145 a EASA și cu prezentele condiții speciale (și anume CFR 14 Partea 43 și Partea 145);

(b)

acceptă că FAA poate desfășura investigații și poate lua măsuri de executare în conformitate cu normele și directivele FAA;

(c)

cooperează în cadrul oricărei investigații efectuate sau măsuri de executare luate;

(d)

respectă în continuare Partea 154 a EASA și prezentele condiții speciale;

(e)

în cazul menținerii conformității reglementare, FAA poate reînnoi certificarea inițială a întreprinderii de întreținere autorizate după 12 luni și ulterior la fiecare 24 de luni.

Apendicele 2

Agenții tehnici considerați a fi calificați în sensul prezentei anexe:

 

Administrația Federală a Aviației

 

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației

Autorități aviatice din următoarele state membre ale Uniunii Europene sunt considerate calificate în sensul prezentei anexe:

 

Republica Austria

 

Regatul Belgiei

 

Republica Cehă

 

Regatul Danemarcei

 

Republica Finlanda

 

Republica Franceză

 

Republica Federală Germania

 

Irlanda

 

Republica Italiană

 

Marele Ducat al Luxemburgului

 

Republica Malta

 

Regatul Țărilor de Jos

 

Republica Polonă

 

Republica Portugheză

 

Spania

 

Regatul Suediei

 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Apendicele 3

PROCEDURI CARE TREBUIE URMATE DE AUTORITATEA AVIATICĂ

Autoritatea aviatică, care acționează în numele FAA, desfășoară următoarele activități în conformitate cu orientările și procedurile aprobate de CMCI:

1.

În ceea ce privește cererea inițială de aprobare a întreprinderii de întreținere:

(a)

examinează dosarul solicitantului aprobării FAA;

(b)

informează solicitantul cu privire la toate procedurile corespunzătoare;

(c)

examinează toate informațiile prealabile depunerii solicitării și le furnizează FAA;

(d)

examinează și aprobă suplimentul solicitantului la manualul întreprinderii de întreținere autorizate, prezentat FAA;

(e)

efectuează un audit sau o inspecție a întreprinderii de întreținere autorizate pentru verificarea conformității cu textele orientative aplicabile;

(f)

aprobă și furnizează FAA un dosar complet de solicitare, inclusiv o copie a raportului de supraveghere și o recomandare semnată pentru aprobarea de către FAA;

(g)

reține un exemplar curent al suplimentului FAA.

2.

Pentru reînnoirea aprobării FAA pentru o întreprindere de întreținere:

Reînnoirile se efectuează la 12 luni de la data aprobării inițiale și ulterior la 24 de luni.

(a)

examinează dosarul solicitantului aprobării FAA;

(b)

verifică dacă s-au efectuat inspecțiile necesare ale facilităților;

(c)

examinează și aprobă orice modificare la suplimentul FAA la manualul întreprinderii de întreținere autorizate;

(d)

informează FAA cu privire la orice constatări relevante pentru inspecția completă a facilității;

(e)

aprobă și furnizează FAA un dosar complet de solicitare, inclusiv o copie a raportului de supraveghere și o recomandare semnată pentru reînnoirea aprobării de către FAA.

3.

Pentru schimbarea sau modificarea aprobării FAA:

(a)

se asigură că toate schimbările sau modificările includ cel puțin depunerea unei cereri;

(b)

pentru adăugarea de stații de linie și unități fixe, trimite către FAA un raport și o recomandare.

Apendicele 4

FORMULAR EASA FORM 3 – CERTIFICAT DE AUTORIZARE S.U.A.

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

REFERINȚĂ EASA.145.XXXX

Ținând seama de dispozițiile de la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și de acordul bilateral în vigoare, încheiat între Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației certifică următoarele:

 

DENUMIREA ÎNTREPRINDERII

 

ADRESA:

 

ADRESA:

 

ADRESA:

este o întreprindere de întreținere în sensul părții 145 autorizată să întrețină produsele prevăzute în specificațiile de certificare și în specificațiile tehnice aferente ale FAA (Air Agency Certificate and associated Operations Specifications) și să emită certificatele corespunzătoare de dare în exploatare folosind referința menționată anterior, sub rezerva următoarelor condiții:

1.

Domeniul de aplicare a prezentei autorizări este limitat la domeniul de aplicare specificat în certificatul de unitate de reparații în temeiul CFR 14 Partea 145 și în specificațiile tehnice aferente pentru lucrările efectuate în Statele Unite (cu excepția cazului în care EASA convine altfel, într-o situație specială).

2.

Domeniul de aplicare a prezentei autorizări nu depășește clasificările autorizate în conformitate cu Partea 145 a EASA, astfel cum sunt descrise în Regulamentul (CE) nr. 2042/2003.

3.

Prezenta autorizare necesită menținerea conformității cu CFR 14 Partea 145, precum și cu diferențele specificate în procedurile de punere în aplicare a întreținerii, inclusiv folosirea formularului 8130-3 al FAA pentru darea/redarea în exploatare a componentelor, până la și inclusiv grupurile motopropulsoare.

4.

Certificatele de redare în exploatare trebuie să specifice numărul de referință al aprobării EASA Partea 145 menționate anterior și numărul certificatului emis în temeiul CFR 14 Partea 145.

5.

Sub rezerva respectării condițiilor menționate anterior, prezenta autorizare rămâne valabilă până la

[perioadă de valabilitate de doi ani]

cu excepția cazului în care aprobarea este predată, înlocuită, suspendată sau revocată.

Data eliberării

Semnătura

Pentru EASA


IV Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

9.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/45


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2007

privind semnarea, în numele Comunității, a unui acord între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

(2011/720/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2) și articolul 133 alineatul (4), coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat în numele Comunității un acord între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (denumit în continuare „acordul”), în conformitate cu decizia Consiliului prin care Comisia este autorizată să deschidă negocieri.

(2)

Acordul ar trebui semnat, sub rezerva eventualei sale încheieri la o dată ulterioară,

DECIDE:

Articolul 1

Semnarea acordului între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (denumit în continuare „acordul”) se aprobă prin prezenta decizie în numele Comunității, sub rezerva unei decizii a Consiliului privind încheierea acordului. Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să numească persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Comunității, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acordurile lor bilaterale cu Statele Unite ale Americii, enumerate în apendicele la acord, pot fi modificate sau pot fi denunțate, după caz, la intrarea în vigoare a acordului.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SILVA