ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.283.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 283

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
29 octombrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/708/UE

 

*

Decizia Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului din 16 iunie 2011 privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte; precum și privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte

1

Acord privind transportul aerian

3

Acord auxiliar între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte

16

 

 

2011/709/UE

 

*

Decizia Consiliului din 20 octombrie 2011 privind încheierea acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite Mexicane privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

25

 

 

2011/710/UE

 

*

Decizia Consiliului din 20 octombrie 2011 privind încheierea Memorandumului de cooperare NAT-I-9406 între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană

26

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1093/2011 al Comisiei din 28 octombrie 2011 privind aplicarea derogărilor de la regulile de origine prevăzute în Protocolul privind definirea noțiunii de produse originare atașat la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia și Coreea

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1094/2011 al Comisiei din 28 octombrie 2011 de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor exportate sub formă de Scotch whisky pentru perioada 2011/2012

30

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1095/2011 al Comisiei din 28 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru castraveți, anghinare, clementine, mandarine și portocale

32

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1096/2011 al Comisiei din 28 octombrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

34

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/84/UE a Consiliului din 20 septembrie 2011 de modificare a Directivei 76/768/CEE cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic ( 1 )

36

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2011/711/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 27 octombrie 2011 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală

39

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

29.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/1


DECIZIA CONSILIULUI ȘI A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI

din 16 iunie 2011

privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte; precum și privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte

(2011/708/UE)

CONSILIUL ȘI REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (5) și articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (1) („Acordul privind transportul aerian”), semnat de Statele Unite ale Americii și de statele membre ale Comunității Europene, precum și de Comunitatea Europeană la 25 și 30 aprilie 2007, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 25 și 30 aprilie 2007 (2) („protocolul”), semnat de Statele Unite ale Americii și de statele membre ale Uniunii Europene, precum și de Uniunea Europeană la 24 iunie 2010, prevede în mod explicit aderarea țărilor terțe la Acordul privind transportul aerian.

(2)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, comitetul mixt instituit în temeiul acordului menționat a elaborat o propunere privind aderarea Islandei și a Regatului Norvegiei la Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol.

(3)

La 16 noiembrie 2010, comitetul mixt a propus un acord de transport aerian între Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte („Acordul de aderare”);

(4)

Comisia a negociat un acord auxiliar între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, privind punerea în aplicare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte („Acordul auxiliar”).

(5)

Sub rezerva încheierii lor la o dată ulterioară, Acordul de aderare și Acordul auxiliar ar trebui să fie semnate și să se aplice cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor privind încheierea lor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta se autorizează, în numele Uniunii, semnarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, precum și a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, sub rezerva încheierii respectivelor acorduri.

Textele Acordului de aderare și al Acordului auxiliar se atașează prezentei decizii.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul și acordul auxiliar în numele Uniunii.

Articolul 3

Până la finalizarea procedurilor pentru încheierea respectivelor acorduri, Acordul de aderare și Acordul auxiliar se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării (3) de către Uniunea Europeană și, în măsura în care legislația națională aplicabilă permite acest lucru, de către statele membre ale acesteia și de către celelalte părți relevante.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Luxemburg, 16 iunie 2011.

Președintele

VÖLNER P.


(1)  JO L 134, 25.5.2007, p. 4.

(2)  JO L 223, 25.8.2010, p. 3.

(3)  Data semnării Acordului de aderare și a Acordului auxiliar se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


TRADUCERE

ACORD PRIVIND TRANSPORTUL AERIAN

STATELE UNITE ALE AMERICII (denumite în continuare „Statele Unite”),

ca primă parte,

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

ca părți la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ca state membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare „statele membre”)

și

UNIUNEA EUROPEANĂ,

ca a doua parte,

ISLANDA,

ca a treia parte, și

REGATUL NORVEGIEI (denumit în continuare „Norvegia”),

ca a patra parte;

DORIND să promoveze un sistem internațional de transport aerian bazat pe concurența dintre companiile aeriene pe o piață supusă unui minim de intervenție și reglementare din partea statului;

DORIND să faciliteze extinderea oportunităților de transport aerian internațional, inclusiv prin dezvoltarea de rețele de transport aerian care să ofere servicii aeriene corespunzătoare pasagerilor și expeditorilor;

DORIND să permită companiilor aeriene să ofere pasagerilor și expeditorilor prețuri și servicii competitive pe piețe deschise;

DORIND să permită tuturor sectoarelor din domeniul transportului aerian, inclusiv personalului companiilor aeriene, să beneficieze de avantajele unui acord de liberalizare;

DORIND să asigure cel mai înalt grad de siguranță și securitate în transportul aerian internațional și reafirmându-și deosebita preocupare față de actele sau amenințările îndreptate împotriva securității aeronavelor, care pun în pericol siguranța persoanelor și a bunurilor, afectează negativ operațiunile de transport aerian și subminează încrederea publicului în siguranța aviației civile;

LUÂND ACT de Convenția privind aviația civilă internațională, deschisă spre semnare la Chicago la data de 7 decembrie 1944;

RECUNOSCÂND că subvențiile guvernamentale pot afecta negativ concurența dintre companiile aeriene și pot pune în pericol realizarea obiectivelor fundamentale ale prezentului acord;

SUBLINIIND importanța protejării mediului înconjurător în cadrul dezvoltării și al punerii în aplicare a politicii aeronautice internaționale;

LUÂND ACT de importanța protecției consumatorilor, inclusiv a protecției prevăzute prin Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999;

INTENȚIONÂND să dezvolte cadrul acordurilor existente în scopul de a deschide accesul la piețe și a maximiza avantajele consumatorilor, ale companiilor aeriene, ale forței de muncă și ale populației de ambele părți ale Atlanticului;

RECUNOSCÂND importanța consolidării accesului companiilor lor aeriene la piețele globale de capital în vederea consolidării concurenței și a promovării obiectivelor prezentului acord;

INTENȚIONÂND să creeze un precedent la scară mondială pentru a promova avantajele liberalizării în acest sector economic esențial;

RECUNOSCÂND că Uniunea Europeană a succedat Comunității Europene, înlocuind-o ca urmare a intrării în vigoare, la 1 decembrie 2009, a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene și că, de la data respectivă, toate drepturile și obligațiile Comunității Europene și toate trimiterile la aceasta din Acordul privind transportul aerian semnat de Statele Unite ale Americii și de Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia la 25 și 30 aprilie 2007 se aplică Uniunii Europene,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Definiție

„Parte” înseamnă Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, Islanda sau Norvegia.

Articolul 2

Aplicarea acordului de transport aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, și a anexei la acest acord

Dispozițiile Acordului privind transportul aerian semnat de Statele Unite ale Americii și de Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia la 25 și 30 aprilie 2007 („Acordul privind transportul aerian”), astfel cum a fost modificat prin Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian semnat de Statele Unite ale Americii și de Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia la 24 iunie 2010 (denumit în continuare „protocolul”), care sunt incluse prin trimitere, se aplică tuturor părților la acord, în conformitate cu anexa la prezentul acord. Dispozițiile Acordului privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se aplică Islandei și Norvegiei ca și cum acestea ar fi state membre ale Uniunii Europene, astfel că Islanda și Norvegia vor avea toate drepturile și obligațiile statelor membre în temeiul respectivului acord. Dispozițiile din anexa la prezentul acord constituie parte integrantă a acestuia.

Articolul 3

Denunțarea acordului sau încetarea aplicării provizorii

(1)   Atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia pot, în orice moment, să prezinte celorlalte trei părți, pe căi diplomatice, o notificare scrisă privind decizia de a denunța prezentul acord sau de a înceta aplicarea provizorie a acordului în temeiul articolului 5.

Simultan, un exemplar al notificării respective se transmite Organizației Internaționale a Aviației Civile (OACI). Prezentul acord sau aplicarea sa provizorie încetează la ora 0:00 GMT la sfârșitul sezonului de trafic al Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA) care survine în termen de un an de la data notificării scrise, cu excepția cazului în care notificarea este retrasă prin acordul tuturor părților înainte de sfârșitul acestei perioade.

(2)   Atât Islanda, cât și Norvegia pot, în orice moment, să înainteze celorlalte părți, pe căi diplomatice, o notificare scrisă privind decizia de a se retrage din prezentul acord sau de a înceta aplicarea provizorie prevăzută la articolul 5 din prezentul acord. Simultan, un exemplar al notificării respective se transmite OACI. O astfel de retragere sau încetare a aplicării provizorii devine efectivă la ora 0:00 GMT la sfârșitul sezonului de trafic al Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA) aflat în curs, la un an de la data notificării scrise, în afara cazului în care notificarea este retrasă cu acordul părții care a transmis notificarea scrisă, al Statelor Unite și al Uniunii Europene și statelor membre ale acesteia înainte de încheierea perioadei respective.

(3)   Atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia pot, în orice moment, să înainteze Islandei sau Norvegiei, pe căi diplomatice, o notificare scrisă privind decizia de a denunța prezentul acord sau de a înceta aplicarea provizorie a prezentului acord în ceea ce privește Islanda sau Norvegia. Simultan, se transmit exemplare ale notificării respective celorlalte două părți la prezentul acord și OACI. Denunțarea acordului sau încetarea aplicării provizorii în ceea ce privește Islanda sau Norvegia produc efecte începând de la ora 0:00 GMT la sfârșitul sezonului de trafic al IATA care survine în termen de un an de la data notificării scrise, în afara cazului în care notificarea este retrasă, înainte de încheierea acestei perioade, prin acordul părții care a primit notificarea, al Statelor Unite, al Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia.

(4)   În ceea ce privește notele diplomatice menționate în prezentul articol, notele diplomatice transmise de Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia sau adresate acestora sunt transmise de către sau, după caz, către Uniunea Europeană.

(5)   Fără a aduce atingere oricăror alte prevederi ale prezentului articol, în cazul în care este denunțat Acordul privind transportul aerian, astfel cum este modificat prin protocol, prezentul acord este denunțat simultan.

Articolul 4

Înregistrarea la OACI

Prezentul acord și toate modificările acestuia se înregistrează la OACI de către Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 5

Aplicarea provizorie

Până la intrarea acestuia în vigoare, părțile convin să aplice cu titlu provizoriu prezentul acord, în măsura în care legislația națională aplicabilă permite acest lucru, începând de la data semnării. În cazul în care Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, este denunțat în conformitate cu articolul 23 sau în cazul în care aplicarea provizorie a acestuia încetează în conformitate cu articolul 25 din acordul menționat sau în cazul în care aplicarea provizorie a protocolului încetează în conformitate cu articolul 9 din protocol, aplicarea provizorie a prezentului acord încetează simultan.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul acord intră în vigoare la ultima dintre datele următoare:

1.

data intrării în vigoare a Acordului privind transportul aerian;

2.

data intrării în vigoare a protocolului; sau

3.

în termen de o lună de la data ultimei notificări din schimbul de note diplomatice dintre părți care confirmă că s-au încheiat toate procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

În scopul acestui schimb de note diplomatice, notele diplomatice transmise de Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia sau adresate acestora sunt transmise de către sau, după caz, către Uniunea Europeană. Nota sau notele diplomatice din partea Uniunii Europene și a statelor membre ale acesteia conțin comunicări din partea fiecărui stat membru prin care se confirmă că s-au încheiat procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

DREPT CARE subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul acord.

Întocmit la Luxemburg și Oslo, în patru exemplare, la șaisprezece iunie 2011 și respectiv la douăzeci și unu iunie 2011.

Image

For the United States of America

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

DECLARAȚIE COMUNĂ

Reprezentanții Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene și ai statelor membre ale acesteia, ai Islandei și ai Regatului Norvegiei au confirmat că textul Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte („acordul”) urmează să fie autentificat în alte limbi, fie înainte de semnarea acordului, prin schimb de scrisori, fie după semnarea acordului, prin decizia comitetului mixt.

Prezenta declarație comună face parte integrantă din acord.

ANEXĂ

Dispoziții specifice privind Islanda și Norvegia

Dispozițiile Acordului privind transportul aerian, astfel cum au fost modificate prin protocol și modificate după cum urmează, se aplică tuturor părților la prezentul acord. Dispozițiile Acordului privind transportul aerian, astfel cum au fost modificate prin protocol, se aplică Islandei și Norvegiei ca și cum acestea ar fi state membre ale Uniunii Europene, astfel că Islanda și Norvegia vor avea toate drepturile și obligațiile aferente statelor membre în temeiul respectivului acord, sub rezerva următoarelor:

1.

La articolul 1, alineatul (9) din Acordul privind transportul aerian astfel cum a fost modificat prin protocol se citește după cum urmează:

„«Teritoriu» înseamnă, în ceea ce privește Statele Unite, regiunile terestre (continent și insule), apele interioare și apele maritime teritoriale aflate sub suveranitatea sau jurisdicția acestora, și, în ceea ce privește Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, regiunile terestre (continent și insule), apele interioare și apele maritime teritoriale unde se aplică Acordul privind Spațiul Economic European conform dispozițiilor prevăzute de acordul respectiv și de orice instrument ulterior, cu excepția regiunilor terestre și a apelor interioare aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Principatului Liechtenstein; se înțelege că aplicarea prezentului acord în cazul aeroportului Gibraltar nu aduce atingere pozițiilor juridice respective ale Regatului Spaniei și ale Regatului Unit în legătură cu diferendul privind suveranitatea asupra teritoriului pe care este situat aeroportul și menținerii suspendării aplicării, în cazul aeroportului Gibraltar, a măsurilor în domeniul aviației ale Uniunii Europene în vigoare la 18 septembrie 2006 la nivelul statelor membre, în conformitate cu declarația ministerială referitoare la aeroportul Gibraltar, asupra căreia s-a convenit la Córdoba la 18 septembrie 2006; și”.

2.

Articolele 23-26 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, nu se aplică Islandei și Norvegiei.

3.

Articolele 9 și 10 din protocol nu se aplică Islandei și Norvegiei.

4.

În partea 1 din anexa 1 la Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se adaugă următorul text:

„(w)

Islanda: Acordul privind transportul aerian, semnat la Washington la 14 iunie 1995; modificat la 1 martie 2002 prin schimb de note; modificat la 14 august 2006 și la 9 martie 2007 prin schimb de note.

(x)

Regatul Norvegiei: Acordul referitor la serviciile de transport aerian, încheiat prin schimb de note la Washington la 6 octombrie 1945; modificat la 6 august 1954 prin schimb de note; modificat la 16 iunie 1995 prin schimb de note.”

5.

Textul părții 2 din anexa 1 la Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se citește după cum urmează:

„Fără a aduce atingere părții 1 din prezenta anexă, pentru regiunile care nu sunt cuprinse în definiția «teritoriului» de la articolul 1 din prezentul acord, acordurile de la literele (e) (Danemarca-Statele Unite), (g) (Franța-Statele Unite), (v) (Regatul Unit-Statele Unite) și (x) (Norvegia-Statele Unite) din secțiunea respectivă continuă să se aplice în conformitate cu clauzele acestora.”

6.

Textul părții 3 din anexa 1 la Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se citește după cum urmează:

„Fără a aduce atingere articolului 3 din prezentul acord, companiile aeriene din SUA nu au dreptul de a furniza servicii de transport exclusiv de mărfuri care nu sunt parte a unui serviciu care deservește Statele Unite, către sau dinspre puncte din statele membre, cu excepția celor către sau dinspre puncte din Republica Cehă, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovacă, Islanda și Regatul Norvegiei.”

7.

La sfârșitul articolului 3 din anexa 2 la Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se adaugă următoarea teză:

„În cazul Islandei și al Norvegiei, aceasta include, dar nu se limitează la articolele 53, 54 și 55 din Acordul privind Spațiul Economic European și regulamentele Uniunii Europene de punere în aplicare a dispozițiilor articolelor 101, 102 și 105 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum au fost încorporate în Acordul privind Spațiul Economic European, precum și toate modificările aduse acestora.”

8.

Articolul 21 alineatul (4) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se aplică în cazul Islandei și al Norvegiei în măsura în care actele cu putere de lege și actele administrative relevante ale Uniunii Europene sunt încorporate în Acordul privind Spațiul Economic European, în conformitate cu toate adaptările prevăzute. Drepturile menționate la articolul 21 alineatul (4) literele (a) și (b) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, sunt aplicabile Islandei sau Norvegiei numai dacă, în ceea ce privește impunerea de restricții de operare referitoare la zgomot, Islanda sau, respectiv, Norvegia fac obiectul, în temeiul actelor cu putere de lege și actelor administrative ale Uniunii Europene încorporate în Acordul privind Spațiul Economic European, unei supravegheri comparabile cu cea prevăzută la articolul 21 alineatul (4) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol.


ACORD AUXILIAR

între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

ca părți la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ca state membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare „statele membre”),

și

UNIUNEA EUROPEANĂ,

ca primă parte;

ISLANDA,

ca a doua parte;

și

REGATUL NORVEGIEI (denumit în continuare „Norvegia”),

ca a treia parte;

LUÂND ACT de faptul că Comisia Europeană a negociat, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, un Acord privind transportul aerian cu Statele Unite ale Americii, în conformitate cu decizia prin care Consiliul autoriza Comisia să deschidă negocierile,

LUÂND ACT de faptul că Acordul privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia (denumit în continuare „Acordul privind transportul aerian”) a fost parafat la 2 martie 2007, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington, D.C. la 30 aprilie 2007 și aplicat provizoriu de la 30 martie 2008,

LUÂND ACT de faptul că Acordul privind transportul aerian a fost modificat prin Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia (denumit în continuare „protocolul”), parafat la 25 martie 2010 și semnat la Luxemburg la 24 iunie 2010,

LUÂND ACT de faptul că Islanda și Norvegia, fiind pe deplin integrate în piața comună a serviciilor aeriene prin Acordul privind Spațiul Economic European, au aderat la Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, printr-un acord între Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte (denumit în continuare „acordul”), încheiat la aceeași dată, care include Acordul privind transportul aerian astfel cum a fost modificat prin protocol,

RECUNOSCÂND că este necesar să se stabilească dispoziții procedurale pentru a se decide, dacă este cazul, modalitatea de luare a unor măsuri în temeiul articolului 21 alineatul (5) din Acordul privind transportul aerian astfel cum a fost modificat prin protocol,

RECUNOSCÂND că este de asemenea necesar să se stabilească dispoziții procedurale privind participarea Islandei și a Norvegiei la comitetul mixt instituit în temeiul articolului 18 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, și la procedurile de arbitraj prevăzute la articolul 19 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol. Dispozițiile procedurale respective ar trebui să asigure cooperarea, fluxul de informații și consultarea necesare înainte de reuniunile comitetului mixt, precum și punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acordului de transport aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, inclusiv a celor privind securitatea, siguranța, acordarea drepturilor de trafic și revocarea acestora și ajutorul de stat,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Notificarea

În cazul în care Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia decid cu privire la denunțarea acordului în conformitate cu articolul 3 din acord sau cu privire la încetarea aplicării provizorii a acestuia sau cu privire la retragerea notificărilor în acest sens, Comisia, înainte de a prezenta, pe căi diplomatice, o notificare Statelor Unite ale Americii, notifică fără întârziere decizia respectivă Islandei și Norvegiei. În mod similar, Islanda și/sau Norvegia notifică fără întârziere Comisiei orice astfel de decizie.

Articolul 2

Suspendarea drepturilor de trafic

Consiliul, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, hotărând în unanimitate, în conformitate cu dispozițiile relevante din tratat, precum și Islanda și Norvegia, adoptă decizia de a nu permite companiilor aeriene ale celeilalte părți să opereze pe frecvențe suplimentare sau să pătrundă pe piețe noi în conformitate cu acordul și de a notifica acest fapt Statelor Unite ale Americii sau de a conveni asupra ridicării unei astfel de decizii, luate în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol. Președintele Consiliului, acționând în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, Islanda și Norvegia prezintă ulterior Statelor Unite ale Americii o notificare în legătură cu orice astfel de decizie.

Articolul 3

Comitetul mixt

(1)   Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia, Islanda și Norvegia sunt reprezentate în comitetul mixt instituit în temeiul articolului 18 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, de către reprezentanți ai Comisiei, ai statelor membre, ai Islandei și ai Norvegiei.

(2)   Poziția Uniunii Europene, a statelor membre, a Islandei și a Norvegiei în cadrul comitetului mixt este prezentată de Comisie, cu excepția domeniilor care în cadrul UE țin exclusiv de competența statelor membre, caz în care aceasta este prezentată de președintele Consiliului sau de Comisie, de Islanda și de Norvegia, după caz.

(3)   Poziția pe care urmează să o adopte Islanda și Norvegia în cadrul comitetului mixt în ceea ce privește aspecte care intră sub incidența articolelor 14 sau 20 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat de protocol, sau aspecte care nu necesită adoptarea unei decizii cu efecte juridice se adoptă către Comisie în acord cu Islanda și Norvegia.

(4)   Pentru alte decizii ale comitetului mixt privind aspecte care intră sub incidența regulamentelor și a directivelor încorporate în Acordul privind Spațiul Economic European, poziția pe care urmează să o adopte Islanda și Norvegia se adoptă de către Islanda și Norvegia, pe baza unei propuneri a Comisiei.

(5)   Pentru alte decizii ale comitetului mixt privind aspecte care nu se află sub incidența regulamentelor și directivelor încorporate în Acordul privind Spațiul Economic European, poziția pe care urmează să o adopte Islanda și Norvegia se adoptă de către Islanda și Norvegia în acord cu Comisia.

(6)   Comisia ia măsurile adecvate pentru a asigura participarea deplină a Islandei și a Norvegiei la toate reuniunile cu statele membre în vederea coordonării, elaborării deciziilor sau consultării, precum și accesul la informațiile relevante pentru pregătirea reuniunilor comitetului mixt care urmează să aibă loc.

Articolul 4

Arbitrajul

(1)   Comisia reprezintă Uniunea Europeană, statele membre, Islanda și Norvegia în cadrul procedurilor de arbitraj prevăzute la articolul 19 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol.

(2)   Comisia ia măsuri, după caz, pentru a asigura implicarea Islandei și Norvegiei în pregătirea și coordonarea procedurilor de arbitraj.

(3)   În cazul în care Consiliul decide suspendarea unor privilegii în conformitate cu articolul 19 alineatul (7) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, decizia respectivă se notifică Islandei și Norvegiei. În mod similar, Islanda și/sau Norvegia informează Comisia în legătură cu orice astfel de decizie.

(4)   Orice altă măsură adecvată care urmează a fi luată în temeiul articolului 19 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, cu privire la aspecte ce țin de competența Uniunii este decisă de Comisie, asistată de un comitet special format din reprezentanți ai statelor membre numiți de către Consiliu, ai Islandei și ai Norvegiei.

Articolul 5

Schimbul de informații

(1)   Islanda și Norvegia informează prompt Comisia cu privire la orice decizie de a refuza, de a revoca, de a suspenda sau de a limita autorizațiile unei companii aeriene din Statele Unite ale Americii, decizie pe care au adoptat-o în temeiul articolului 4 sau 5 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol. În mod similar, Comisia informează prompt Islanda și Norvegia cu privire la luarea oricărei astfel de decizii de către statele membre.

(2)   Islanda și Norvegia informează imediat Comisia cu privire la orice solicitări sau notificări efectuate sau primite de acestea în temeiul articolului 8 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol. În mod similar, Comisia informează imediat Islanda și Norvegia cu privire la orice astfel de solicitări sau notificări efectuate sau primite de statele membre.

(3)   Islanda și Norvegia informează imediat Comisia cu privire la orice solicitări sau notificări efectuate sau primite de acestea în temeiul articolului 9 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol. În mod similar, Comisia informează imediat Islanda și Norvegia cu privire la orice astfel de solicitări sau notificări efectuate sau primite de statele membre.

Articolul 6

Subvențiile și ajutorul de stat

(1)   În cazul în care Islanda sau Norvegia consideră că o subvenție sau un ajutor preconizat ori acordat de o entitate guvernamentală de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii va avea efecte negative asupra concurenței menționate la articolul 14 alineatul (2) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, ele aduc acest lucru la cunoștința Comisiei. În cazul în care un stat membru a adus în atenția Comisiei o chestiune similară, Comisia aduce la rândul ei acest aspect în atenția Islandei și a Norvegiei.

(2)   Comisia, Islanda și Norvegia pot aborda entitatea respectivă sau pot solicita o reuniune a comitetului mixt instituit în temeiul articolului 18 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol.

(3)   Comisia, Islanda și Norvegia se informează reciproc de îndată ce sunt contactate de Statele Unite ale Americii în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol.

Articolul 7

Denunțarea acordului auxiliar sau încetarea aplicării provizorii

(1)   Orice parte poate, în orice moment, să înainteze celorlalte părți, pe cale diplomatică, o notificare scrisă privind decizia sa de a denunța prezentul acord auxiliar sau de a înceta aplicarea provizorie a acestuia. Prezentul acord auxiliar sau aplicarea provizorie a acestuia încetează provizoriu la ora 0:00 GMT după șase luni de la data notificării scrise privind denunțarea acordului sau încetarea aplicării provizorii a acestuia, cu excepția cazului în care notificarea este retrasă prin acordul părților înainte de încheierea acestei perioade.

(2)   Fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții din prezentul articol, în cazul în care acordul este denunțat sau aplicarea provizorie a acestuia încetează, prezentul acord auxiliar sau aplicarea provizorie a acestuia este denunțat simultan.

Articolul 8

Aplicarea provizorie

Până la intrarea în vigoare în conformitate cu articolul 9, părțile convin să aplice în mod provizoriu prezentul acord auxiliar, în măsura în care legislația națională aplicabilă permite acest lucru, începând de la data semnării prezentului acord auxiliar sau de la data specificată la articolul 5 din acord, dacă aceasta este ulterioară celei dintâi.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul acord auxiliar intră în vigoare fie (a) la o lună de la data ultimei note din cadrul schimbului de note diplomatice dintre părți, prin care se confirmă că toate procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord auxiliar au fost îndeplinite, fie (b) la data intrării în vigoare a acordului, dacă această dată este ulterioară celei dintâi.

DREPT CARE subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul acord auxiliar.

Întocmit la Luxemburg și Oslo, în triplu exemplar, la 16 iunie 2011 și respectiv la 21 iunie 2011, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, islandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, norvegiană, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, toate textele fiind autentice.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


29.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/25


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 octombrie 2011

privind încheierea acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite Mexicane privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

(2011/709/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Prin decizia sa din 5 iunie 2003, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile cu țări terțe în vederea înlocuirii anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente cu un acord la nivelul Uniunii,

(2)

Comisia a negociat, în numele Uniunii, un acord cu Statele Unite Mexicane privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (denumit în continuare „acordul”), în conformitate cu mecanismele și directivele din anexa la decizia Consiliului din 5 iunie 2003,

(3)

Acordul a fost semnat în numele Uniunii la 15 decembrie 2010, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2011/94/UE a Consiliului (1).

(4)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite Mexicane privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene („acordul”) se aprobă în numele Uniunii (2).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să efectueze notificarea prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din acord.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 20 octombrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. SAWICKI


(1)  JO L 38, 12.2.2011, p. 33.

(2)  Acordul a fost publicat în JO L 38, 12.2.2011, p. 34, împreună cu decizia privind semnarea.


29.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/26


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 octombrie 2011

privind încheierea Memorandumului de cooperare NAT-I-9406 între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană

(2011/710/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a), cu articolul 218 alineatul (7) și cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat în numele Uniunii Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană (denumit în continuare „memorandumul”) în materie de cercetare și dezvoltare în sfera aviației civile.

(2)

Memorandumul a fost semnat la 3 martie 2011.

(3)

Memorandumul ar trebui aprobat de Uniunea Europeană.

(4)

Este necesar să se stabilească modalități procedurale pentru participarea Uniunii la Comitetul mixt instituit prin memorandum și pentru soluționarea dezacordurilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană (denumit în continuare „memorandumul”) se aprobă în numele Uniunii (1).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să facă notificarea prevăzută la articolul XII litera B din memorandum (2).

Articolul 3

Comisia, cu sprijinul reprezentanților statelor membre, reprezintă Uniunea în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul articolului III din memorandum.

Articolul 4

(1)   După consultarea comitetului special desemnat de Consiliu, Comisia stabilește poziția care trebuie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului mixt, inclusiv în ceea ce privește adoptarea:

de anexe suplimentare la memorandum și apendice la acesta, astfel cum se menționează la articolul III litera E punctul 2 din memorandum;

de modificări la anexe și apendice la memorandum, astfel cum se menționează la articolul III litera E punctul 3 din memorandum.

(2)   Comisia stabilește poziția care trebuie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului mixt în privința elaborării și adoptării regulilor de procedură internă ale Comitetului mixt, astfel cum se prevede la articolul III litera C din memorandum.

(3)   Comisia poate să ia toate măsurile corespunzătoare în temeiul articolului II litera B și articolelor IV, V, VII și VIII din memorandum.

(4)   Comisia reprezintă Uniunea la consultările care au loc în temeiul articolului XI din memorandum.

Articolul 5

Comisia informează în mod regulat Consiliul cu privire la punerea în aplicare a memorandumului.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 20 octombrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. SAWICKI


(1)  Memorandumul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene împreună cu decizia privind semnarea (JO L 89, 5.4.2011, p. 3).

(2)  Data de intrare în vigoare a memorandumului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


REGULAMENTE

29.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1093/2011 AL COMISIEI

din 28 octombrie 2011

privind aplicarea derogărilor de la regulile de origine prevăzute în Protocolul privind definirea noțiunii de „produse originare” atașat la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia și Coreea

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2011/265/UE a Consiliului din 16 septembrie 2010 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2011/265/UE, Consiliul a autorizat semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (2) (denumit în continuare „acordul”). Decizia 2011/265/UE a confirmat aplicarea cu titlu provizoriu a acordului sub rezerva încheierii acestuia la o dată ulterioară, conform articolului 15.10 alineatul (5) din acord. Data de la care acordul începe să se aplice cu titlu provizoriu a fost stabilită la 1 iulie 2011.

(2)

În anexa II(a) la Protocolul privind definirea noțiunii de „produse originare” și metode de cooperare administrativă (3) (denumit în continuare „protocolul”) atașat la acord se prevăd, pentru o serie de produse specifice, derogări de la regulile de origine stabilite în anexa II la protocol. Aceste derogări sunt însă limitate prin contingente anuale. Prin urmare, este necesar să se prevadă condițiile de aplicare a respectivelor derogări.

(3)

În conformitate cu anexa II(a) la protocol, la dovada de origine pentru preparatele din surimi (cod NC 1604 20 05) trebuie să se atașeze probe documentare care să ateste că preparatul din surimi se compune din pește în proporție de cel puțin 40 % în greutate și că s-a folosit specia pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma) drept ingredient principal pentru baza surimi.

(4)

Conform anexei II(a) la protocol, la dovada de origine pentru țesături vopsite încadrate la codurile NC 5408 22 și 5408 32 trebuie să se atașeze probe documentare care să ateste că țesătura nevopsită folosită nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

(5)

Întrucât contingentele stabilite în anexa II(a) la protocol sunt gestionate de Comisie pe principiul „primul venit, primul servit”, acestea trebuie gestionate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (4).

(6)

Având în vedere că acordul se aplică de la 1 iulie 2011, prezentul regulament trebuie să se aplice de la aceeași dată.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Regulile de origine stabilite în anexa II(a) la Protocolul privind definirea noțiunii de „produse originare” și metode de cooperare administrativă atașat la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia și Republica Coreea (denumit în continuare „protocolul”) se aplică în cazul produselor prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(2)   Regulile de origine menționate la alineatul (1) se aplică prin derogare de la regulile de origine stabilite în anexa II la protocol, sub rezerva contingentelor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Regulile de origine prevăzute de prezentul regulament se aplică în următoarele condiții:

(a)

la punerea în liberă circulație a produselor pe teritoriul Uniunii, se prezintă o declarație semnată a exportatorului autorizat, prin care se atestă că produsele în cauză îndeplinesc condițiile pentru derogare;

(b)

declarația menționată la litera (a) trebuie să conțină următoarea afirmație în limba engleză: „Derogation – Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation”.

Articolul 3

(1)   În cazurile în care se prezintă o dovadă de origine pentru preparatele din surimi încadrate la codul NC 1604 20 05, aceasta trebuie însoțită de probe documentare care să ateste că preparatul din surimi se compune din pește în proporție de cel puțin 40 % în greutate și că s-a folosit specia pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma) drept ingredient principal pentru baza surimi.

(2)   Acolo unde este necesar, termenul „ingredient principal” menționat la alineatul (1) se interpretează de către Comitetul vamal în conformitate cu articolul 28 din protocol.

Articolul 4

(1)   Proba documentară menționată la articolul 3 trebuie să cuprindă cel puțin o declarație semnată, în limba engleză, a exportatorului autorizat, prin care se atestă că:

(a)

preparatul din surimi se compune din pește în proporție de cel puțin 40 % în greutate;

(b)

s-a folosit specia pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma) drept ingredient principal pentru baza surimi.

(2)   Declarația menționată la alineatul (1) trebuie să cuprindă și următoarele elemente:

(a)

cantitatea de pește din specia pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma) utilizată, exprimată în procente din cantitatea de pește utilizată pentru a produce surimi;

(b)

țara de origine a peștelui marin de Alaska.

Articolul 5

În cazurile în care se prezintă o dovadă de origine pentru țesături vopsite încadrate la codurile NC 5408 22 și 5408 32, aceasta trebuie însoțită de probe documentare care să ateste că țesătura nevopsită folosită nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

Articolul 6

Proba documentară menționată la articolul 5 trebuie să cuprindă cel puțin o declarație semnată, în limba engleză, a exportatorului autorizat, prin care se atestă că țesătura nevopsită folosită nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului. Această declarație trebuie să cuprindă și următoarele elemente:

(a)

prețul în euro al țesăturilor nevopsite neoriginare folosite pentru fabricarea țesăturilor vopsite (codurile NC 5408 22 și 5408 32);

(b)

prețul franco fabrică în euro al țesăturilor vopsite (codurile NC 5408 22 și 5408 32).

Articolul 7

Contingentele menționate în anexa la prezentul regulament sunt gestionate de Comisie în conformitate cu dispozițiile articolelor 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 127, 14.5.2011, p. 1.

(2)  JO L 127, 14.5.2011, p. 6.

(3)  JO L 127, 14.5.2011, p. 1344.

(4)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXĂ

Fără a aduce atingere regulilor pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor trebuie considerat ca având numai o valoare indicativă, regimul preferențial fiind stabilit, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codurilor NC în vigoare la momentul adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Codul NC

Subdiviziune TARIC

Descrierea produselor

Perioadă contingentară

Volum contingentar

(în tone greutate netă, cu excepția cazului în care se specifică altfel)

09.2450

1604 20 05

 

Preparate din surimi

1.7.2011-30.6.2012

2 000

1.7.2012-30.6.2013

2 500

Începând din 1.7.2013:

 

1.7-30.6

3 500

09.2451

1905 90 45

 

Biscuiți

1.7-30.6

270

09.2452

2402 20

 

Țigarete care conțin tutun

1.7-30.6

250

09.2453

5204

 

Ață de cusut din bumbac, chiar condiționată pentru vânzarea cu amănuntul

1.7-30.6

86

09.2454

5205

 

Fire din bumbac (altele decât ața de cusut), care conțin bumbac minimum 85 % din greutate, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1.7-30.6

2 310

09.2455

5206

 

Fire din bumbac (altele decât ață de cusut), care conțin bumbac sub 85 % din greutate, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1.7-30.6

377

09.2456

5207

 

Fire de bumbac (altele decât ață de cusut) condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1.7-30.6

92

09.2457

5408

 

Țesături din fire de filamente artificiale, inclusiv țesături obținute din produsele menționate la poziția 5405

1.7-30.6

17 805 290 m2

09.2458

5508

 

Ață de cusut din fibre sintetice sau artificiale discontinue, chiar condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1.7-30.6

286

09.2459

5509

 

Fire din fibre sintetice discontinue (altele decât ața de cusut), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1.7-30.6

3 437

09.2460

5510

 

Fire din fibre artificiale discontinue (altele decât ața de cusut), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1.7-30.6

1 718

09.2461

5511

 

Fire din fibre sintetice sau artificiale discontinue (altele decât ața de cusut), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1.7-30.6

203


29.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1094/2011 AL COMISIEI

din 28 octombrie 2011

de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor exportate sub formă de Scotch whisky pentru perioada 2011/2012

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1670/2006 al Comisiei din 10 noiembrie 2006 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea și acordarea de restituiri adaptate pentru cerealele exportate sub forma anumitor băuturi spirtoase (2), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1670/2006, cantitățile de cereale pentru care se acordă restituirea sunt cantitățile de cereale puse sub control și distilate, cărora li se aplică un coeficient stabilit anual pentru fiecare stat membru în cauză. Acest coeficient exprimă raportul care există între cantitățile totale exportate și cantitățile totale comercializate din băutura spirtoasă respectivă, pe baza tendinței constatate în evoluția acestor cantități pe parcursul numărului de ani corespunzător perioadei medii de maturare a băuturii spirtoase respective.

(2)

Pe baza informațiilor furnizate de Regatul Unit referitoare la perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010, pentru Scotch whisky această perioadă medie de maturare era, în 2010, de opt ani.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1113/2010 al Comisiei din 1 decembrie 2010 de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor exportate sub formă de Scotch whisky pentru perioada 2010/2011 (3) și-a încetat efectele, întrucât se referă la coeficienții aplicabili pentru anul 2010/2011. Prin urmare, este necesară stabilirea coeficiențiilor pentru perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012.

(4)

Articolul 10 din Protocolul nr. 3 la Acordul privind Spațiul Economic European exclude acordarea de restituirilor la exportul către Liechtenstein, Islanda și Norvegia. În plus, Uniunea a încheiat cu anumite țări terțe acorduri care prevăd eliminarea restituirilor la export. În consecință, este necesar, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1670/2006, ca aceste aspecte să fie luate în considerare la calcularea coeficientului pentru perioada 2011/2012,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, coeficienții menționați la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1670/2006 aplicabili cerealelor utilizate în Regatul Unit pentru fabricarea de Scotch whisky sunt stabiliți în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2011 până la 30 septembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 312, 11.11.2006, p. 33.

(3)  JO L 316, 2.12.2010, p. 2.


ANEXĂ

Coeficienți aplicabili Regatului Unit

Perioada de aplicare

Coeficient aplicabil

orzului transformat în malț utilizat la fabricarea whisky-ului din malț (malt whisky)

cerealelor utilizate la fabricarea whisky-ului din cereale (grain whisky)

De la 1 octombrie 2011 la 30 septembrie 2012

0,296

0,229


29.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1095/2011 AL COMISIEI

din 28 octombrie 2011

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru castraveți, anghinare, clementine, mandarine și portocale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143 litera (b), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2) prevede monitorizarea importurilor produselor enumerate în anexa XVIII la respectivul regulament. Această monitorizare se efectuează în conformitate cu normele prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (3).

(2)

În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2008, 2009 și 2010, trebuie adaptate nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru castraveți, anghinare, clementine, mandarine și portocale.

(3)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 noiembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANEXĂ

„ANEXA XVIII

TAXE DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL I SECȚIUNEA 2

Fără a aduce atingere regulilor pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, se consideră că descrierea produselor are doar o valoare orientativă. Domeniul de aplicare al taxelor suplimentare în cadrul prezentei anexe este determinat de domeniul de aplicare al codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Perioada de aplicare

Niveluri de declanșare (în tone)

78.0015

0702 00 00

Tomate

1 octombrie-31 mai

481 762

78.0020

1 iunie-30 septembrie

44 251

78.0065

0707 00 05

Castraveți

1 mai-31 octombrie

92 229

78.0075

1 noiembrie-30 aprilie

55 270

78.0085

0709 90 80

Anghinare

1 noiembrie-30 iunie

11 620

78.0100

0709 90 70

Dovlecei

1 ianuarie-31 decembrie

57 955

78.0110

0805 10 20

Portocale

1 decembrie-31 mai

292 760

78.0120

0805 20 10

Clementine

1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și hibrizi similari de citrice

1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie

99 128

78.0155

0805 50 10

Lămâi

1 iunie-31 decembrie

346 366

78.0160

1 ianuarie-31 mai

88 090

78.0170

0806 10 10

Struguri de masă

21 iulie-20 noiembrie

80 588

78.0175

0808 10 80

Mere

1 ianuarie-31 august

700 556

78.0180

1 septembrie-31 decembrie

65 039

78.0220

0808 20 50

Pere

1 ianuarie-30 aprilie

229 646

78.0235

1 iulie-31 decembrie

35 541

78.0250

0809 10 00

Caise

1 iunie-31 iulie

5 794

78.0265

0809 20 95

Cireșe, altele decât vișinele

21 mai-10 august

30 783

78.0270

0809 30

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

11 iunie-30 septembrie

5 613

78.0280

0809 40 05

Prune

11 iunie-30 septembrie

10 293”


29.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1096/2011 AL COMISIEI

din 28 octombrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 29 octombrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

82,9

MA

43,8

MK

71,7

ZZ

66,1

0707 00 05

AL

45,6

EG

151,1

JO

191,6

MK

62,2

TR

150,5

ZZ

120,2

0709 90 70

AR

33,4

TR

140,0

ZZ

86,7

0805 50 10

AR

62,1

CL

76,5

TR

66,9

ZA

79,0

ZZ

71,1

0806 10 10

BR

224,9

CL

71,4

TR

127,6

US

252,5

ZA

67,9

ZZ

148,9

0808 10 80

AR

48,0

BR

86,4

CA

92,8

CL

90,0

CN

82,6

NZ

126,9

US

99,9

ZA

122,3

ZZ

93,6

0808 20 50

CN

52,9

TR

130,3

ZZ

91,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DIRECTIVE

29.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/36


DIRECTIVA 2011/84/UE A CONSILIULUI

din 20 septembrie 2011

de modificare a Directivei 76/768/CEE cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Utilizarea peroxidului de hidrogen face deja obiectul restricțiilor și condițiilor stabilite în partea 1 din anexa III la Directiva 76/768/CEE.

(2)

Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor, care a fost înlocuit de Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) ca urmare a Deciziei 2008/721/CE a Comisiei din 5 august 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din comitete științifice și experți în domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice și al mediului (2), a confirmat faptul că prezența peroxidului de hidrogen în produsele pentru cavitatea bucală sau eliberarea acestuia în astfel de produse din alți compuși sau amestecuri sunt sigure într-o concentrație maximă de 0,1 %. Prin urmare, ar trebui să fie posibilă utilizarea, în continuare, a peroxidului de hidrogen în concentrația sus-menționată în produsele pentru cavitatea bucală, inclusiv în produse pentru albirea dinților.

(3)

CSSC consideră că utilizarea produselor de albire a dinților care conțin sau în care este eliberat din alți compuși sau amestecuri peroxid de hidrogen cu un nivel de concentrație cuprins între cel puțin 0,1 % și cel mult 6 % poate fi sigură în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții: se efectuează o examinare clinică adecvată pentru a se asigura absența factorilor de risc sau a oricăror alte patologii îngrijorătoare pentru cavitatea bucală și expunerea la aceste produse este limitată într-un mod care să asigure utilizarea acestor produse numai în limita condițiilor prevăzute în privința frecvenței și a duratei aplicării. Aceste condiții ar trebui să fie îndeplinite pentru a evita utilizarea inadecvată care se poate preconiza în mod rezonabil.

(4)

Produsele respective ar trebui, prin urmare, să facă obiectul unor reglementări care să garanteze că acestea nu sunt disponibile în mod direct pentru consumator. Pentru fiecare ciclu de utilizare a produselor respective, prima utilizare ar trebui să fie efectuată numai de medicii dentiști, astfel cum sunt definiți în Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (3), sau sub supravegherea directă a acestora, în cazul în care se asigură un nivel de siguranță echivalent. Ulterior, medicii dentiști ar trebui să asigure accesul la aceste produse pentru restul ciclului lor de utilizare.

(5)

Ar trebui să se asigure o etichetare corespunzătoare privind concentrația de peroxid de hidrogen din produsele pentru albirea dinților în cazul unei concentrații mai mari de 0,1 % a substanței respective, pentru a se asigura utilizarea adecvată a produselor în cauză. În acest scop, concentrația exactă, exprimată în procente, a peroxidului de hidrogen prezent sau eliberat din alți compuși sau amestecuri în produsele respective ar trebui să fie indicată în mod clar pe etichetă.

(6)

Prin urmare, Directiva 76/768/CEE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Comitetul permanent pentru produse cosmetice nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 76/768/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Până la 30 octombrie 2012, statele membre adoptă și publică dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele respectivelor dispoziții.

Statele membre aplică respectivele dispoziții începând cu 31 octombrie 2012.

Atunci când statele membre adoptă respectivele măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept național pe care le adoptă în domeniul care face obiectul prezentei directive.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 septembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. SAWICKI


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169.

(2)  JO L 241, 10.9.2008, p. 21.

(3)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22.


ANEXĂ

În partea 1 din anexa III la Directiva 76/768/CEE, numărul de referință 12 se înlocuiește cu următorul text:

Număr de referință

Substanță

Restricții

Condiții de utilizare și avertizări care trebuie să fie tipărite pe etichetă

Domeniu de aplicare și/sau utilizare

Concentrația maximă autorizată în produsul cosmetic finit

Alte limitări și cerințe

„12

Peroxid de hidrogen (apă oxigenată) și alți compuși sau amestecuri care eliberează apă oxigenată, inclusiv peroxid de carbamidă și peroxid de zinc

(a)

Amestecuri pentru îngrijirea părului

(a)

12 % H2O2 (40 de volume), prezent sau eliberat

 

(a) A se purta mănuși adecvate.

(a) (b) (c) (e) Conține peroxid de hidrogen.

A se evita contactul cu ochii.

A se clăti ochii imediat dacă intră în contact cu produsul.

(b)

Amestecuri pentru îngrijirea pielii

(b)

4 % H2O2, prezent sau eliberat

 

(c)

Amestecuri pentru întărirea unghiilor

(c)

2 % H2O2 (40 de volume), prezent sau eliberat

 

(d)

Produse pentru cavitatea orală, inclusiv apă de gură, pastă de dinți și produse pentru albirea dinților

(d)

≤ 0,1 % H2O2, prezent sau eliberat

 

(e)

Produse pentru albirea dinților

(e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, prezent sau eliberat

(e)

A se vinde numai medicilor dentiști. Pentru fiecare ciclu de utilizare, prima utilizare se efectuează numai de către medicii dentiști, conform definiției din Directiva 2005/36/CE (1), sau sub supravegherea directă a acestora, în cazul în care se asigură un nivel de siguranță echivalent. Ulterior, se furnizează consumatorului pentru terminarea ciclului de utilizare.

A nu se utiliza în cazul persoanelor cu vârste sub 18 ani.

(e) Concentrația de H2O2 prezent sau eliberat este indicată în procente.

A nu se utiliza în cazul persoanelor cu vârste sub 18 ani.

A se vinde numai medicilor dentiști. Pentru fiecare ciclu de utilizare, prima utilizare se efectuează numai de către medicii dentiști sau sub supravegherea directă a acestora, în cazul în care se asigură un nivel de siguranță echivalent. Ulterior, se furnizează consumatorului pentru terminarea ciclului de utilizare.


(1)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22.”


RECOMANDĂRI

29.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/39


RECOMANDAREA COMISIEI

din 27 octombrie 2011

privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală

(2011/711/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Agenda digitală pentru Europa încearcă să optimizeze beneficiile tehnologiilor informației pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și calitatea vieții cetățenilor europeni, ca parte a Strategiei Europa 2020. Digitizarea și conservarea memoriei culturale a Europei, care include tipărituri (cărți, reviste, ziare), fotografii, piese de muzeu, documente de arhivă, materiale audio și audiovizuale, monumente și situri arheologice (denumite în continuare „materialul cultural”) reprezintă unul dintre domeniile-cheie abordate de agenda digitală.

(2)

Strategia UE pentru digitizare și conservare se bazează pe lucrările realizate în ultimii ani în cadrul inițiativei privind bibliotecile digitale. Acțiunile europene în acest domeniu, inclusiv dezvoltarea instituției Europeana, bibliotecă digitală, arhivă și muzeu al Europei, au fost susținute de către Parlamentul European și Consiliu, cel mai recent în rezoluția Parlamentului din 5 mai 2010 și în concluziile Consiliului din 10 mai 2010. Programul de lucru pentru cultură pentru perioada 2011-2014 stabilit de Consiliu în cadrul reuniunii sale din 18 și 19 noiembrie 2010 evidențiază necesitatea unui efort coordonat în domeniul digitizării.

(3)

La 28 august 2006, Comisia a emis o recomandare adresată statelor membre cu scopul de a optimiza, prin intermediul internetului, potențialul economic și cultural al patrimoniului cultural al Europei. Rapoartele statelor membre din 2008 și 2010 privind punerea în aplicare a recomandării arată că au fost înregistrate progrese. Cu toate acestea, progresele nu sunt consecvente în statele membre și sunt inegale pentru diferitele puncte ale recomandării.

(4)

În plus, contextul eforturilor de digitizare și de colaborare la nivel european s-a schimbat considerabil în ultimii ani. Printre elementele noi se numără și lansarea bibliotecii Europeana în noiembrie 2008, publicarea, la 10 ianuarie 2011, a raportului „Noua renaștere” de către grupul de reflecție Comité des Sages, cu privire la accesul online la patrimoniul cultural al Europei, precum și propunerea de directivă a Comisiei din 24 mai 2011 având drept obiect operele orfane.

(5)

Prin urmare, un pachet actualizat de măsuri privind digitizarea și accesul online la patrimoniul cultural și privind conservarea digitală ar trebui să fie recomandat statelor membre. În acest context, dezvoltarea procesului de digitizare a materialului aflat în biblioteci, arhive și muzee ar trebui să fie încurajată în continuare, pentru a se garanta faptul că Europa își menține poziția de actor principal pe plan internațional în domeniul culturii și al conținutului creativ și că își utilizează bogăția materialului cultural în cel mai bun mod cu putință. După cum a subliniat grupul de reflecție Comité des Sages în ceea ce privește accesul online la patrimoniul cultural al Europei, Europa trebuie să acționeze imediat pentru a beneficia de avantajele digitizării și ale conservării digitale. Dacă statele membre nu își intensifică investițiile în acest domeniu, există riscul ca beneficiile culturale și economice aferente trecerii la era digitală să se materializeze pe alte continente, și nu în Europa.

(6)

Accesibilitatea online a materialului cultural va permite cetățenilor din întreaga Europă să aibă acces la el și să îl utilizeze în scopuri recreative, educative sau profesionale. Astfel, patrimoniul divers și multilingv european va dobândi un profil clar pe internet, iar digitizarea materialului instituțiilor de cultură ale Europei le va ajuta pe acestea să își ducă în continuare la îndeplinire misiunea de a furniza accesul la patrimoniul nostru și de a-l conserva în mediul digital.

(7)

Mai mult, materialul digitizat poate fi reutilizat – atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale – pentru utilizări cum ar fi dezvoltarea conținutului educațional și de învățare, a documentarelor, a aplicațiilor pentru turism, a jocurilor, a animațiilor și instrumentelor de proiectare, cu condiția ca acest lucru să se efectueze cu respectarea deplină a drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Această reutilizare va contribui în mod considerabil la industriile creative, care reprezintă 3,3 % din PIB-ul UE și 3 % din locurile de muncă. Aceste industrii se confruntă cu tranziția digitală care afectează modelele clasice, transformând lanțurile valorice și lansând un apel la noi modele de afaceri. Digitizarea și accesul mai larg la resursele culturale oferă oportunități economice de proporții și reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea viitoare a capacităților culturale și creative ale Europei și a prezenței sale industriale în acest domeniu.

(8)

Digitizarea constituie un mijloc important de garantare a unui acces sporit la materialul cultural și a utilizării acestuia într-o mai mare măsură. Concertarea acțiunilor statelor membre în ceea ce privește digitizarea patrimoniului lor cultural ar conferi o mai mare coerență procesului de selectare a materialului și ar evita suprapunerile în digitizare. Această concertare ar conduce, de asemenea, la un climat mai sigur pentru societățile care investesc în tehnologiile de digitizare. Crearea unei imagini de ansamblu privind activitățile de digitizare actuale și planificate și obiectivele de digitizare cantitative ar contribui la atingerea acestor obiective.

(9)

Costul integral al procesului de digitizare a patrimoniului cultural al Europei este ridicat și nu poate fi acoperit doar prin finanțare publică. Sponsorizarea digitizării de către sectorul privat sau parteneriatele public-privat pot implica entitățile private în eforturile de digitizare și ar trebui să fie încurajate în continuare. Pentru a fi echitabile și echilibrate, aceste parteneriate ar trebui să respecte o serie de principii-cheie. Este, în special, necesar să se stabilească termene pentru utilizarea preferențială a materialului digitizat. Concluziile activității grupului de reflecție Comité des Sages în ceea ce privește accesul online la patrimoniul cultural al Europei au arătat că durata maximă de utilizare preferențială a materialului digitizat în cadrul parteneriatelor public-privat nu ar trebui să depășească șapte ani.

(10)

Fondurile structurale ale UE pot fi și sunt utilizate pentru a cofinanța activitățile de digitizare ca parte a proiectelor cu impact asupra economiei regionale. Însă o astfel de utilizare ar putea fi mai răspândită și sistematică. Procesele de digitizare masivă pot fi mai eficiente datorită amplorii acestora. Prin urmare, utilizarea eficientă a capacității de digitizare și, dacă este posibil, schimbul de echipamente de digitizare între instituții de cultură și țări ar trebui încurajate.

(11)

Doar o parte a materialului deținut de biblioteci, arhive și muzee aparține domeniului public, în sensul că acesta nu este sau nu mai este protejat de drepturi de proprietate intelectuală, în timp ce restul materialului este protejat de astfel de drepturi. Deoarece drepturile de proprietate intelectuală reprezintă un instrument-cheie pentru stimularea creativității, materialul cultural al Europei ar trebui să fie digitizat, pus la dispoziția publicului și păstrat doar cu respectarea deplină a drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

(12)

La 24 mai 2011, Comisia a înaintat o propunere de directivă privind operele orfane. Pentru a avea un efect deplin, aceasta ar trebui să fie adoptată și pusă în aplicare rapid, pentru a asigura o abordare armonizată a problemei operelor orfane în întreaga UE. Pentru digitizarea pe scară largă a operelor retrase din comerț, ar putea fi necesar ca legislația să susțină în statele membre elaborarea voluntară de către părțile interesate a unor soluții de acordare de licențe, luându-se în considerare necesitatea de a se asigura un efect transfrontalier. În acest context, abordarea adoptată în cadrul dialogului părților interesate, sponsorizat de Comisie, pe tema cărților și a revistelor de specialitate retrase din comerț, care a avut drept rezultat un memorandum de înțelegere semnat la Bruxelles la data de 20 septembrie 2011, ar trebui să fie văzută ca un model pentru dialogurile viitoare menite să faciliteze acordurile privind digitizarea unui procent cât mai mare din materialul retras din comerț. Conectarea la nivel european a bazelor de date privind drepturile de autor poate duce la reducerea costurilor de tranzacție pentru procedurile de obținere a drepturilor de autor. Prin urmare, astfel de mecanisme ar trebui să fie încurajate, în strânsă cooperare cu toate părțile interesate.

(13)

Pentru a permite accesul larg la conținutul care aparține domeniului public și utilizarea acestuia, este necesar să se garanteze faptul că, după digitizare, conținutul care aparține domeniului public rămâne în domeniul public. Utilizarea securizării intruzive cu filigran sau a altor mijloace de protecție vizuală a copiilor materialelor din domeniul public ca un semn de proprietate sau de proveniență ar trebui evitată.

(14)

Europeana, biblioteca digitală a Europei, care este în același timp arhivă și muzeu, a fost lansată la data de 20 noiembrie 2008. Dezvoltarea viitoare a platformei Europeana va depinde în mare măsură de modul în care statele membre și instituțiile de cultură ale acestora o alimentează și îi asigură vizibilitatea în rândul cetățenilor. Măsurile menite să atingă acest obiectiv ar trebui încurajate.

(15)

În prezent, Europeana oferă acces direct la peste 19 milioane de elemente digitizate. Doar 2 % din aceste elemente sunt materiale audio sau audiovizuale. Creșterea conținutului accesibil prin Europeana, inclusiv în ceea ce privește tipurile de materiale care sunt actualmente subreprezentate, va spori gradul de atractivitate al site-ului pentru utilizatori și ar trebui, prin urmare, încurajată. Obiectivul general de 30 de milioane de elemente până în 2015 este conform cu planul strategic al Europeana și reprezintă o piatră de temelie în direcția digitizării întregului patrimoniu cultural al Europei până în 2025. Disponibilitatea, cu ajutorul bibliotecii Europeana, a tuturor capodoperelor din domeniul public (operele și obiectele culturale sau istorice esențiale, care au fost identificate ca atare și selectate de către statele membre) va îmbogăți conținutul site-ului web, în conformitate cu așteptările utilizatorilor. Dispozițiile adoptate de statele membre, prin care să se garanteze faptul că toate materialele digitizate cu fonduri publice sunt puse la dispoziția publicului prin Europeana, ar stimula dezvoltarea platformei și ar crea un cadru clar pentru contribuțiile în conținut ale instituțiilor de cultură; prin urmare, introducerea de astfel de dispoziții ar trebui încurajată.

(16)

Materialul digital trebuie să fie administrat și bine întreținut, în caz contrar fișierele putând fi ilizibile atunci când elementele de hardware și software utilizate pentru stocare nu mai sunt de actualitate, materialul putând fi pierdut în cazul în care dispozitivele de stocare se deteriorează cu timpul, iar dispozitivele de stocare nemaiputând suporta volumul considerabil de conținut nou și în continuă schimbare. În ciuda progreselor realizate pe teritoriul UE în domeniul conservării materialului digital, în mai multe state membre nu se aplică politici clare și cuprinzătoare în ceea ce privește conservarea conținutului digital. Absența unor astfel de politici constituie o amenințare la adresa perenității materialului digitizat și ar putea duce, de asemenea, la pierderea materialului produs în format digital (material digital original). Dezvoltarea unor mijloace eficiente de conservare digitală are implicații majore care depășesc cadrul instituțiilor de cultură. Aspectele legate de conservarea digitală sunt relevante pentru orice organizație publică sau privată, care este obligată sau care dorește să conserve materialul digital.

(17)

Conservarea digitală creează dificultăți de ordin financiar, organizațional și tehnic și uneori necesită o actualizare a dispozițiilor legislative. Mai multe state membre au introdus sau analizează posibilitatea de a introduce obligații legale prin care să impună producătorilor de material digital să pună la dispoziția unui organism autorizat de depozitare una sau mai multe copii ale materialului lor. Existența unor dispoziții și practici eficiente de depozitare legală poate minimiza sarcina administrativă a titularilor de conținut și a instituțiilor de depozitare, în egală măsură, și ar trebui, prin urmare, recomandată. Colaborarea efectivă între statele membre este necesară pentru a se evita diferențe importante la nivelul normelor care reglementează depozitarea materialului digital și ar trebui încurajată. Recoltarea de pe web (web-harvesting) este o tehnică nouă de colectare a materialelor provenind de pe internet în scopul conservării. Aceasta presupune existența unor instituții autorizate care colectează material în mod activ, în loc să aștepte ca acesta să fie depus, minimizând astfel sarcinile administrative ale producătorilor de material digital și, prin urmare, legislațiile naționale ar trebui să prevadă dispoziții în acest sens.

(18)

În ceea ce privește operele cinematografice, prezenta recomandare completează Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind patrimoniul cinematografic și competitivitatea activităților din sectoarele conexe (1) cu privire la o serie de aspecte,

RECOMANDĂ STATELOR MEMBRE:

Digitizare: organizare și finanțare

1.

îmbunătățirea în continuare a procesului de planificare și monitorizare a digitizării cărților, revistelor, ziarelor, fotografiilor, obiectelor de muzeu, documentelor de arhivă, materialelor audio și audiovizuale, monumentelor și siturilor arheologice (denumite în continuare „materialul cultural”), prin:

(a)

stabilirea unor obiective cantitative clare de digitizare a materialului cultural, în conformitate cu obiectivele globale menționate la considerentul 7, indicând creșterea preconizată a materialului digitizat care ar putea face parte din Europeana, precum și bugetele alocate de către autoritățile publice;

(b)

crearea unei imagini de ansamblu privind materialul cultural digitizat și participarea la eforturile de colaborare în vederea stabilirii unei imagini de ansamblu la nivel european cu cifre comparabile;

2.

încurajarea parteneriatelor între instituțiile de cultură și sectorul privat, pentru a crea noi modalități de finanțare a digitizării materialului cultural și pentru a stimula utilizări inovatoare ale materialului, în paralel cu garantarea faptului că parteneriatele public-privat pentru digitizare sunt echitabile, echilibrate și conforme cu condițiile precizate în anexă;

3.

utilizarea fondurilor structurale ale UE, atunci când acest lucru este posibil, pentru a cofinanța activitățile de digitizare în cadrul strategiilor regionale de inovare pentru specializarea inteligentă;

4.

analizarea modalităților prin care să se optimizeze utilizarea capacității de digitizare și să se realizeze economii de scară, ceea ce ar putea implica gruparea eforturilor de digitizare ale instituțiilor de cultură și o colaborare transfrontalieră, având drept bază centrele europene competente în materie de digitizare;

Digitizarea și accesibilitatea online a materialului aparținând domeniului public

5.

îmbunătățirea accesului la materialul cultural digitizat care aparține domeniului public și utilizarea acestuia, prin:

(a)

garantarea faptului că materialul care aparține domeniului public rămâne în domeniul public după digitizare;

(b)

promovarea unei extinderi maxime atât a accesului la materialul digitizat din domeniul public, cât și a reutilizării materialelor pentru scopuri necomerciale și comerciale;

(c)

luarea de măsuri în vederea limitării utilizării securizării intruzive cu filigran sau a altor mijloace de protecție vizuală care dăunează caracterului utilizabil al materialului digitizat din domeniul public;

Digitizarea și accesibilitatea online a materialului protejat de drepturi de autor

6.

îmbunătățirea condițiilor de digitizare și a accesibilității online a materialului protejat de drepturi de autor, prin:

(a)

transpunerea și punerea în aplicare rapidă și corectă a dispozițiilor directivei privind operele orfane, după ce aceasta va fi adoptată, cu consultarea părților interesate înainte de adoptare, pentru a facilita o punere rapidă în aplicare; monitorizarea atentă a aplicării directivei odată ce aceasta va fi adoptată;

(b)

crearea condițiilor cadrului juridic cu scopul de a sprijini mecanismele de acordare a licențelor care au fost identificate și convenite de părțile interesate în vederea digitizării la scară largă și a accesibilității transfrontaliere a operelor care au fost retrase din comerț;

(c)

sprijinirea și promovarea disponibilității bazelor de date cu informații referitoare la drepturile de autor, conectate la nivel european, cum ar fi ARROW;

Europeana

7.

participarea la evoluția viitoare a bibliotecii Europeana, prin:

(a)

încurajarea instituțiilor de cultură, editurilor și altor titulari de drepturi să acorde accesul, prin intermediul bibliotecii Europeana, la materialele digitizate de care dispun, sprijinind astfel platforma în efortul acesteia de a oferi până în 2015 acces direct la 30 de milioane de elemente digitizate, printre care două milioane de elemente audio sau audiovizuale;

(b)

condiționarea acordării tuturor fondurilor publice pentru viitoarele proiecte de digitizare de posibilitatea ca publicul larg să aibă acces, prin Europeana, la materialele digitizate;

(c)

garantarea faptului că toate capodoperele aparținând domeniului public vor fi accesibile prin intermediul bibliotecii Europeana până în 2015;

(d)

instituirea sau consolidarea programelor informatice naționale de colectare de date la nivel național care alimentează Europeana cu conținut din diferite domenii și participarea la programele transfrontaliere de colectare de date în domenii specifice sau pe teme specifice, care pot genera economii de scară;

(e)

garantarea utilizării standardelor comune de digitizare definite de Europeana în colaborare cu instituțiile de cultură, pentru a realiza interoperabilitatea la nivel european a materialelor digitizate, precum și utilizarea sistematică a identificatorilor permanenți;

(f)

garantarea disponibilității gratuite și la scară largă a metadatelor existente (descrierile elementelor digitale), produse de către instituțiile de cultură, în vederea reutilizării acestora prin intermediul unor servicii ca Europeana și pentru aplicații inovatoare;

(g)

instituirea unui plan de comunicare pentru a sensibiliza publicul larg cu privire la Europeana, mai ales în școli, în colaborare cu instituțiile de cultură care alimentează site-ul cu conținut;

Conservarea digitală

8.

consolidarea strategiilor naționale pentru conservarea pe termen lung a materialului digital, actualizarea planurilor de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiilor și schimbul de informații cu privire la strategii și la planurile de acțiune;

9.

elaborarea de dispoziții clare și explicite în legislațiile naționale, pentru a permite reproducerea în mai multe exemplare și migrarea materialului cultural digital de către instituțiile publice, în vederea conservării acestuia, cu respectarea deplină a legislației Uniunii Europene și internaționale privind drepturile de proprietate intelectuală;

10.

adoptarea prevederilor necesare pentru depozitarea materialului creat în format digital, pentru a garanta conservarea pe termen lung a acestuia și îmbunătățirea eficienței prevederilor existente privind depozitarea materialelor create în format digital, prin:

(a)

garantarea faptului că titularii de drepturi livrează opere bibliotecilor cu drept de depozit legal fără măsuri de protecție tehnică sau că, în mod alternativ, aceștia pun la dispoziția bibliotecilor cu drept de depozit legal mijloacele necesare pentru a se asigura că măsurile de protecție tehnică nu aduc atingere acțiunilor pe care bibliotecile trebuie să le întreprindă în scopul conservării, cu respectarea deplină a legislației Uniunii Europene și internaționale privind drepturile de proprietate intelectuală;

(b)

după caz, elaborarea de dispoziții legale care să permită transferul operelor digitale care fac obiectul depozitului legal dinspre o bibliotecă cu drept de depozit legal către alte biblioteci cu drept de depozit care au, de asemenea, dreptul la aceste opere;

(c)

posibilitatea conservării conținutului de pe internet de către instituțiile mandatate, cu ajutorul tehnicilor de colectare a materialelor provenind de pe internet, precum recoltarea de pe web, cu respectarea deplină a legislației Uniunii Europene și internaționale privind drepturile de proprietate intelectuală;

11.

luarea în considerare a evoluțiilor înregistrate în alte state membre, în momentul întocmirii sau actualizării politicilor și procedurilor de depozitare a materialului creat inițial în format digital, pentru a preveni apariția unor diferențe importante între diversele modalități de depozitare;

Monitorizarea prezentei recomandări

12.

informarea Comisiei, în termen de 24 de luni de la publicarea prezentei recomandări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, ulterior, o dată la doi ani, cu privire la măsurile întreprinse ca răspuns la prezenta recomandare.

Adoptată la Bruxelles, 27 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Vicepreședinte


(1)  JO L 323, 9.12.2005, p. 57.


ANEXA I

PARTENERIATE PUBLIC-PRIVAT PENTRU DIGITIZARE

Pentru a realiza progrese rapide în direcția digitizării patrimoniului nostru cultural, finanțarea publică a digitizării trebuie să fie completată cu investiții private. Prin urmare, Comisia încurajează parteneriatele public-privat pentru digitizarea materialului cultural.

Comisia invită statele membre să stimuleze astfel de parteneriate, care ar trebui să se conformeze următoarelor principii cheie:

1.   Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

Parteneriatele public-privat pentru digitizarea colecțiilor din instituțiile de cultură ar trebui să respecte în totalitate legislația Uniunii Europene și internațională privind drepturile de proprietate intelectuală.

2.   Neexclusivitate

Acordurile privind digitizarea materialelor care aparțin domeniului public ar trebui să fie neexclusive, în sensul că orice alt partener privat ar trebui să aibă posibilitatea de a digitiza același material în condiții comparabile.

O perioadă de utilizare comercială preferențială sau de exploatare comercială preferențială poate fi necesară pentru a-i da posibilitatea partenerului privat să își amortizeze investiția. Această perioadă ar trebui să fie limitată în timp și cât mai scurtă posibil, pentru a respecta principiul potrivit căruia materialul aparținând domeniului public trebuie să rămână în domeniul public după ce este transpus în format digital. Perioada de utilizare preferențială nu ar trebui să depășească 7 ani.

Acordurile ar trebui să fie în deplină conformitate cu normele UE în materie de concurență.

3.   Transparența procesului

Acordurile privind digitizarea colecțiilor deținute de instituțiile de cultură ar trebui să fie atribuite în urma unei proceduri concurențiale deschise la care să participe partenerii privați potențiali.

4.   Transparența acordurilor

Conținutul acordurilor încheiate între instituțiile de cultură și partenerii privați în ceea ce privește digitizarea colecțiilor culturale ar trebui făcut public.

5.   Accesul la materialul cultural prin Europeana

Încheierea unui parteneriat între sectorul public și cel privat ar trebui să fie condiționată de accesul la materialul digitizat prin intermediul bibliotecii Europeana.

6.   Criterii-cheie

Criteriile-cheie de evaluare a propunerilor pentru un parteneriat public-privat sunt următoarele:

investiția totală trebuie să fie efectuată de partenerul privat, luând în considerare efortul depus de către partenerul public;

publicul larg trebuie să aibă acces la materialul digitizat, inclusiv prin intermediul bibliotecii Europeana; modelele de parteneriat în care utilizatorul final are acces gratuit la materialul digitizat trebuie preferate modelelor în care utilizatorul final trebuie să plătească pentru a avea acces la material;

accesul transfrontalier: acordurile de parteneriat trebuie să ducă la accesul transfrontalier pentru toate persoanele interesate;

durata oricărei perioade de utilizare comercială preferențială a materialului în format digital de către partenerul privat trebuie să fie cât mai scurtă posibil;

calitatea digitizării avută în vedere și a dosarelor care vor fi oferite instituțiilor de cultură: partenerul privat trebuie să furnizeze instituțiilor de cultură fișiere digitizate de o calitate identică celor pe care el însuși le utilizează;

modul în care instituțiile de cultură pot utiliza materialul digitizat în contexte necomerciale: această utilizare trebuie să fie cât se poate de largă și să nu fie limitată de restricții contractuale sau tehnice;

timpul de execuție a proiectului de digitizare.


ANEXA II

CONȚINUTUL MINIM CU CARE TREBUIE ALIMENTATĂ BIBLIOTECA EUROPEANA – OBIECTIVE INDICATIVE PER STAT MEMBRU

 

Numărul de elemente introduse în Europeana per stat membru (1)

Obiectivul indicativ pentru 2015 (2)

BELGIA

338 098

759 000

BULGARIA

38 263

267 000

REPUBLICA CEHĂ

35 490

492 000

DANEMARCA

67 235

453 000

GERMANIA

3 160 416

5 496 000

ESTONIA

68 943

90 000

IRLANDA

950 554

1 236 000

GRECIA

211 532

618 000

SPANIA

1 647 539

2 676 000

FRANȚA

2 745 833

4 308 000

ITALIA

1 946 040

3 705 000

CIPRU

53

45 000

LETONIA

30 576

90 000

LITUANIA

8 824

129 000

LUXEMBURG

47 965

66 000

UNGARIA

115 621

417 000

MALTA

56 233

73 000

ȚĂRILE DE JOS

1 208 713

1 571 000

AUSTRIA

282 039

600 000

POLONIA

639 099

1 575 000

PORTUGALIA

28 808

528 000

ROMÂNIA

35 852

789 000

SLOVENIA

244 652

318 000

SLOVACIA

84 858

243 000

FINLANDA

795 810

1 035 000

SUEDIA

1 489 488

1 936 000

REGATUL UNIT

944 234

3 939 000


(1)  Octombrie 2011. Alte elemente sunt furnizate de o serie de țări terțe (în special Norvegia și Elveția) sau provin din proiecte europene și, prin urmare, nu sunt atribuite unui anumit stat membru.

(2)  Obiectivele indicative per stat membru sunt calculate pe baza (a) dimensiunii populației și (b) PIB-ului, în conformitate cu obiectivul global privind punerea la dispoziția publicului, prin intermediul Europeana, a 30 de milioane de elemente digitizate până în 2015. Pentru statele membre care vor fi atins deja sau ar fi în prezent pe punctul de a-și atinge obiectivul indicativ, calculul se bazează pe numărul actual al elementelor cu care acestea contribuie la Europeana, plus un procent de 30 % din acest număr. Toate statele membre sunt invitate să ia în considerare, de asemenea, aspectele calitative, ținând seama de necesitatea de a pune la dispoziția publicului, până în 2015, toate capodoperele aparținând domeniului public, prin intermediul Europeana.