ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.265.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 265

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
11 octombrie 2011


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 999/2011 al Consiliului din 10 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1000/2011 al Consiliului din 10 octombrie 2011 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2011 al Comisiei din 10 octombrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

15

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2011/666/PESC a Consiliului din 10 octombrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului

17

 

 

2011/667/UE

 

*

Decizia Comisiei din 10 octombrie 2011 privind modalități pentru aplicarea coordonată a normelor privind punerea în aplicare în ceea ce privește serviciile mobile de comunicații prin satelit (MSS), în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 7001]  ( 1 )

25

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2011/668/UE

 

*

Recomandarea Consiliului din 15 februarie 2011 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exercițiul financiar 2009

28

 

 

2011/669/UE

 

*

Recomandarea Consiliului din 4 octombrie 2011 privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

29

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2010/703/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre din 18 noiembrie 2010 privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului (JO L 306, 23.11.2010)

30

 

*

Rectificare la Decizia 2010/762/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 25 februarie 2010 de stabilire a sediului Biroului European de Sprijin pentru Azil (JO L 324, 9.12.2010)

30

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/1


DIRECTIVA 2011/77/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 27 septembrie 2011

de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolele 62 și 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), termenul de protecție de care beneficiază artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme este de 50 ani.

(2)

În cazul artiștilor interpreți sau executanți, această perioadă începe de la data executării sau, în cazul în care fixarea executării face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări publice legale în decurs de 50 de ani de la executare, de la data primei astfel de publicări sau a primei astfel de comunicări publice, în funcție de care dintre aceste date este prima.

(3)

Pentru producătorii de fonograme, perioada începe de la data fixării fonogramei sau de la data publicării ei legale în decurs de 50 de ani de la fixare sau, în cazul în care nu se publică astfel, de la data comunicării ei publice legale în decurs de 50 de ani de la fixare.

(4)

Importanța recunoscută pe plan social a contribuției creatoare a artiștilor interpreți sau executanți ar trebui să se reflecte și într-un grad de protecție care să constituie o recunoaștere a contribuției lor creatoare și artistice.

(5)

Artiștii interpreți sau executanți debutează, în general, devreme și, adeseori, actualul termen de 50 de ani, care se aplică fixării executării, nu le protejează executările pe întreaga durată a vieții acestora. Ca urmare a acestui fapt, unii artiști interpreți sau executanți se confruntă cu o lipsă de venituri la sfârșitul vieții. În plus, adeseori, artiștii interpreți sau executanți nu se mai pot prevala de drepturile lor pentru a împiedica sau a restrânge utilizarea executărilor lor de o manieră care le-ar putea aduce prejudicii pe durata vieții.

(6)

Artiștii interpreți sau executanți ar trebui să poată beneficia cel puțin pe toată durata vieții de veniturile provenind din drepturile exclusive de reproducere și punere la dispoziție, prevăzute prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (4), din compensațiile echitabile pentru reproducerile pentru uz personal în sensul aceleiași directive, precum și din drepturile exclusive de distribuție și de închiriere în sensul Directivei 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (5).

(7)

Termenul de protecție pentru fixarea executării și pentru fonograme ar trebui, prin urmare, prelungit la 70 de ani de la faptul generator de drepturi relevant.

(8)

Drepturile legate de fixarea unei executări ar trebui să se întoarcă la artistul interpret sau executant în cazul în care producătorul fonogramei nu pune în vânzare un număr suficient de exemplare din fonogramă în sensul Convenției internaționale pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune, sau nu pune la dispoziția publicului fonograma respectivă, care ar fi în domeniul public, dacă nu s-ar fi prelungit termenul de protecție. Această opțiune ar trebui să fie disponibilă la expirarea unei interval de timp rezonabil acordat producătorului de fonograme pentru a desfășura aceste două acțiuni de valorificare. În consecință, ar trebui ca drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei respective să înceteze, spre a se evita situația în care drepturile acestuia coexistă cu cele ale artistului interpret sau executant referitoare la fixarea unei executări, care nu mai sunt transferate sau cesionate producătorului fonogramei.

(9)

La stabilirea unui raport contractual cu producătorul de fonograme, artistul interpret sau executant trebuie, în mod normal, să transfere sau să cesioneze către producătorul de fonograme drepturile exclusive de reproducere, distribuție, închiriere și punere la dispoziție a fixării executării sale. În schimb, unor artiști li se plătește un avans din redevențe și beneficiază de plăți după ce producătorul de fonograme își recuperează avansul inițial și operează celelalte deduceri definite în contract. Alți artiști interpreți sau executanți transferă sau cesionează drepturile exclusive în schimbul unei plăți unice („remunerație nerecurentă”). Acesta este, în special, cazul artiștilor interpreți sau executanți care cântă muzica de fundal și nu apar în distribuție („artiști nenominalizați”), dar, uneori, și al celor care figurează în distribuție („artiști nominalizați”).

(10)

Pentru ca artiștii interpreți sau executanți care au transferat sau cesionat drepturile exclusive către producătorii de fonograme să beneficieze totuși de această prelungire a termenului, este necesar să se introducă o serie de măsuri însoțitoare.

(11)

O primă măsură însoțitoare ar trebui să fie instituirea obligației ca producătorii de fonograme să cotizeze, cel puțin o dată pe an, cu o sumă echivalentă cu 20 % din veniturile provenind din drepturile exclusive de distribuție, reproducere și punere la dispoziție a acelor fonograme. Prin „venituri” se înțeleg veniturile obținute de producătorul de fonograme înaintea deducerii costurilor.

(12)

Plata acestor sume ar trebui să fie rezervată exclusiv în beneficiul artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme și care și-au transferat sau cesionat drepturile producătorului de fonograme în schimbul unei plăți unice. Sumele astfel colectate ar trebui să se distribuie individual artiștilor nenominalizați cel puțin o dată pe an. Această distribuire ar trebui încredințată organismelor de gestiune colectivă și se aplică normele naționale privind veniturile nerepartizabile. Pentru a evita impunerea unor sarcini disproporționate la colectarea și administrarea acestor venituri, statele membre ar trebui să poată reglementa măsura în care microîntreprinderile sunt supuse obligației de a contribui, în cazurile în care astfel de plăți ar părea nerezonabile în raport cu costurile de colectare și administrare a acestor venituri.

(13)

Cu toate acestea, în temeiul articolului 5 din Directiva 2006/115/CE, artiștii interpreți sau executanți beneficiază deja de dreptul la o remunerație, la care nu se poate renunța, pentru închirierea în special a fonogramelor. În mod similar, conform practicii contractuale, artiștii interpreți sau executanți de regulă nu transferă sau cesionează către producătorii de fonograme dreptul la o remunerație unică echitabilă pentru radiodifuzarea și comunicarea către public a fonogramelor, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2006/115/CE, nici dreptul la o compensație echitabilă pentru reproducerile pentru uz privat, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/29/CE. Prin urmare, veniturile pe care producătorul de fonograme le obține din închirierea fonogramelor, din remunerația echitabilă unică pentru difuzare și comunicare către public sau din compensația echitabilă pentru copiile private nu trebuie luate în considerare la calcularea sumei globale pe care producătorul de fonograme o alocă pentru plata remunerației suplimentare.

(14)

O a doua măsură însoțitoare destinată să reechilibreze contractele prin care artiștii interpreți sau executanți își transferă, pe baza unor redevențe, drepturile exclusive producătorilor de fonograme, ar trebui să fie o posibilitate de „tabula rasa” pentru interpreții care au acordat producătorilor de fonograme, contra unor redevențe sau a unei remunerații, drepturile exclusive menționate anterior. Pentru ca artiștii interpreți sau executanți să beneficieze pe deplin de pe urma prelungirii termenului de protecție, statele membre ar trebui să se asigure că aceștia primesc, în timpul termenului prelungit de protecție, o redevență sau o remunerație negrevată de plăți în avans sau de deduceri stabilite contractual, în conformitate cu anumite acorduri încheiate între producătorii de fonograme și artiștii interpreți sau executanți.

(15)

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se prevadă că, în lipsa unei clauze contractuale contrare explicite, transferul sau cesiunea prin contract a drepturilor legate de fixarea unei executări la o dată anterioară adoptării de către statele membre a măsurilor de punere în aplicare a prezentei directive continuă să producă efecte pe perioada de prelungire a termenului de protecție.

(16)

Statele membre ar trebui să poată prevedea ca anumite clauze din contractele respective care prevăd plăți recurente să poată fi renegociate în interesul artiștilor interpreți sau executanți. Statele membre ar trebui să pună în aplicare proceduri care să acopere eventualitatea eșuării renegocierilor.

(17)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere normelor și acordurilor naționale compatibile cu dispozițiile sale, ca de exemplu acordurilor colective încheiate în statele membre între organizații de reprezentare a artiștilor interpreți sau executanți și organizații de reprezentare a producătorilor.

(18)

În unele state membre, compozițiile muzicale cu text beneficiază de un singur termen de protecție, calculat de la decesul ultimului dintre autori rămas în viață, în vreme ce, în alte state membre, muzica și textul beneficiază de termeni de protecție separați. Compozițiile muzicale cu texte sunt, în marea lor majoritate, opere realizate în colaborare. De exemplu, o lucrare de operă are ca autori un libretist și un compozitor. Mai mult decât atât, în genuri muzicale ca jazzul, rockul și muzica pop, procesul de creație, prin însăși natura lui, implică adeseori colaborarea.

(19)

Prin urmare, armonizarea termenului de protecție referitor la compozițiile muzicale cu text ale căror versuri și muzică au fost create pentru a fi utilizate împreună este incompletă, dând naștere la obstacole în calea liberei circulații a bunurilor și a serviciilor, cum ar fi serviciile organismelor de gestiune colectivă transfrontaliere. Pentru a elimina aceste obstacole, toate lucrările protejate la data până la care statele membre sunt nevoite să transpună directiva ar trebui să aibă același termen armonizat de protecție în toate statele membre.

(20)

Prin urmare, Directiva 2006/116/CE ar trebui să fie modificată în consecință.

(21)

Deoarece obiectivele măsurilor însoțitoare nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, întrucât instituirea unor măsuri naționale în acest domeniu ar duce la denaturarea condițiilor concurențiale sau ar afecta sfera de incidență a drepturilor exclusive ale producătorului de fonograme care sunt definite de legislația Uniunii, și în consecință pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(22)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare (6), statele membre sunt încurajate să întocmească, pentru ele însele și în interesul Uniunii, propriile tabele, care să ilustreze, pe cât posibil, corelația dintre prezenta directivă și măsurile lor de transpunere și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 2006/116/CE

Directiva 2006/116/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se adaugă următorul alineat:

„(7)   Termenul de protecție a unei compoziții muzicale cu text încetează după 70 de ani de la decesul ultimului supraviețuitor dintre următoarele persoane, indiferent dacă acestea au fost sau nu desemnate drept coautori: textierul și compozitorul, cu condiția ca ambele contribuții să fi fost create în mod specific pentru respectiva compoziție muzicală cu text.”

2.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea,

în cazul în care fixarea executării, altfel decât pe o fonogramă, face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări legale către public în decursul acestui termen, drepturile încetează la 50 de ani de la prima publicare sau de la prima comunicare către public, în funcție de care dintre aceste date este prima;

în cazul în care fixarea executării pe o fonogramă face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări legale către public în decursul acestui termen, drepturile încetează la 70 de ani de la prima astfel de publicare sau de la prima astfel de comunicare către public, în funcție de care dintre aceste date este prima.”;

(b)

la alineatul (2) a doua și a treia teză, numărul „50” se înlocuiește cu numărul „70”;

(c)

se inserează următoarele alineate:

„(2a)   În cazul în care, la 50 de ani de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, la 50 de ani de la comunicarea legală a acesteia către public, producătorul fonogramei nu oferă copii ale fonogramei spre vânzare într-o cantitate suficientă sau nu pune fonograma la dispoziția publicului, prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor, artistul interpret sau executant poate rezilia contractul prin care a transferat sau a cesionat unui producător de fonograme drepturile asupra fixării executării sale (denumit în continuare «contract de transfer sau cesiune»). Dreptul de reziliere a contractului de transfer sau cesiune poate fi exercitat cu condiția ca producătorul, în termen de un an de la notificarea de către artistul interpret sau executant a intenției sale de a rezilia contractul de transfer sau cesiune în temeiul tezei anterioare, să nu desfășoare cele două activități de exploatare menționate în teza respectivă. Acest drept de reziliere nu poate face obiectul unei renunțări din partea artistului interpret sau executant. În cazul în care pe fonogramă sunt înregistrate interpretările mai multor artiști interpreți sau executanți, aceștia își pot rezilia contractele lor de transfer sau cesiune în conformitate cu legislația națională aplicabilă. În cazul în care contractul de transfer sau de cesiune se reziliază în temeiul prezentului alineat, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.

(2b)   În cazul în care contractul de transfer sau de cesiune prevede dreptul artistului interpret sau executant la o remunerație nerecurentă, acesta are dreptul de a primi de la producătorul de fonograme o remunerație suplimentară anuală pentru fiecare an întreg imediat următor celui de al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, celui de al 50-lea an de la comunicarea legală a acesteia către public. Dreptul de a obține o remunerație anuală suplimentară nu poate face obiectul unei renunțări din partea artistului interpret sau executant.

(2c)   Suma totală pe care producătorul de fonograme trebuie să o aloce pentru plata remunerației suplimentare anuale menționate la alineatul (2b) corespunde unui procent de 20 % din veniturile pe care producătorul de fonograme le-a obținut în cursul anului anterior celui pentru care se plătește remunerația, din reproducerea, distribuirea și punerea la dispoziție a fonogramelor respective, după cel de al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, după cel de al 50-lea an de la comunicarea legală a acesteia către public.

Statele membre garantează că producătorii de fonograme trebuie să furnizeze, la cerere, artiștilor interpreți sau executanți care sunt îndreptățiți la plata remunerației suplimentare anuale menționate la alineatul (2b) orice informație necesară pentru asigurarea plății respectivei remunerații.

(2d)   Statele membre garantează că dreptul de a obține remunerația suplimentară anuală, astfel cum este menționat la alineatul (2b), este administrat de organisme de gestiune colectivă.

(2e)   În cazul în care un artist interpret sau executant are dreptul la o remunerație recurentă, nici plățile în avans, nici reducerile definite în contract nu se deduc din plățile efectuate către artist după cel de al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, după cel de al 50-lea an de la comunicarea legală către public a acesteia.”

3.

La articolul 10 se adaugă următoarele alineate:

„(5)   Articolul 3 alineatele (1)-(2e), în versiunea în vigoare la data de 31 octombrie 2011, se aplică fixărilor de interpretări și executări și fonogramelor cu privire la care drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme sunt încă protejate în temeiul dispozițiilor respective în versiunea în vigoare la data de 30 octombrie 2011, ca și la 1 noiembrie 2013, și fixărilor de interpretări și executări și fonogramelor care iau naștere după data respectivă.

(6)   Articolul 1 alineatul (7) se aplică acelor compoziții muzicale cu text în care cel puțin compoziția muzicală sau textul sunt protejate în cel puțin un stat membru la data de 1 noiembrie 2013 și compozițiilor muzicale cu text apărute după acea dată.

Primul paragraf din prezentul alineat nu aduce atingere actelor de exploatare ce au avut loc înaintea datei de 1 noiembrie 2013. Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a proteja în special drepturile dobândite de terți.”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 10a

Măsuri tranzitorii

(1)   În lipsa unor clauze contractuale contrare exprese, se va considera că un contract de transfer sau de cesiune încheiat înaintea datei de 1 noiembrie 2013 continuă să producă efecte și după data la care, în temeiul articolului 3 alineatul (1) în versiunea în vigoare a acestuia la data de 30 octombrie 2011, drepturile artistului interpret sau executant ar fi încetat să mai fie protejate.

(2)   Statele membre pot dispune ca acele contracte de transfer sau de cesiune prin care un artist interpret sau executant are dreptul la plăți recurente și care sunt încheiate înaintea datei de 1 noiembrie 2013 să poată fi modificate după 50 de ani de la data publicării legale a fonogramei sau, în absența unei astfel de publicări, după 50 de ani de la data comunicării legale către public a acesteia.”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre pun în aplicare, până la 1 noiembrie 2013, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre îi comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern, pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Raportare

(1)   Până la 1 noiembrie 2016, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentei directive, ținând cont de dezvoltarea pieței digitale, însoțit, acolo unde este cazul, de o propunere de modificare suplimentară a Directivei 2006/116/CE.

(2)   Până la 1 ianuarie 2012, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport de evaluare în ceea ce privește posibila nevoie de prelungire a termenului de protecție a drepturilor interpreților și executanților și producătorilor din sectorul audiovizual. Acolo unde este cazul, Comisia prezintă o propunere de modificare suplimentară a Directivei 2006/116/CE.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 27 septembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 182, 4.8.2009, p. 36.

(2)  Poziția Parlamentului European din 23 aprilie 2009 (JO C 184 E, 8.7.2010, p. 331) și Decizia Consiliului din 12 septembrie 2011.

(3)  JO L 372, 27.12.2006, p. 12.

(4)  JO L 167, 22.6.2001, p. 10.

(5)  JO L 376, 27.12.2006, p. 28.

(6)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/6


REGULAMENTUL (UE) NR. 999/2011 AL CONSILIULUI

din 10 octombrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/666/PESC a Consiliului din 10 octombrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus (1),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 (2) prevede înghețarea activelor președintelui Lukașenko și ale anumitor funcționari din Belarus.

(2)

Prin Regulamentul (UE) nr. 588/2011 din 20 iunie 2011 (3), Consiliul a adăugat nume noi pe lista persoanelor vizate de înghețarea activelor. Printre aceste nume noi se află și nume de entități.

(3)

Prin Decizia 2011/666/PESC, Consiliul a hotărât că ar trebui să se prevadă o derogare de la înghețarea activelor, în vederea asigurării faptului că societățile din UE își pot recupera fondurile care le sunt datorate de entitățile enumerate pe listă în temeiul unor contracte încheiate înainte de includerea acestora pe listă.

(4)

Această măsură intră în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea sa în aplicare, în special în vederea asigurării aplicării uniforme a acesteia de către operatorii economici din toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat în anexa I sau în anexa IA trebuie să efectueze o plată în temeiul unui contract sau al unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv înainte de data introducerii sale pe listă sau în temeiul unei obligații care a apărut în sarcina sa înainte de data introducerii sale pe listă, autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe paginile de Internet din anexa II, pot autoriza, în asemenea condiții, după cum consideră că este oportun, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate:

(i)

dacă autoritatea competentă în cauză a constatat că plata nu este efectuată, direct sau indirect, către sau în beneficiul unei persoane, entități sau organism enumerat în anexa I sau în anexa IA și

(ii)

dacă statul membru în cauză a notificat celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, constatarea și intenția sa de a acorda autorizația.”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 10 octombrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  A se vedea pagina 17 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.

(3)  JO L 161, 21.6.2011, p. 1.


11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1000/2011 AL CONSILIULUI

din 10 octombrie 2011

privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (1), în special articolul 8a alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Belarus, ar trebui să fie incluse noi persoane pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum este prevăzută în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(3)

De asemenea, informațiile referitoare la anumite persoane și entități care figurează pe lista din anexa IA la respectivul regulament ar trebui actualizate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele care figurează în anexa I la prezentul regulament se adaugă pe lista prevăzută în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

Articolul 2

În anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 765/2006, mențiunile privind următoarele persoane și următoarea entitate se înlocuiesc cu mențiunile aferente prevăzute în anexa II la prezenta decizie:

(1)

Mazouka Siarhei

(2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

(3)

Peftiev Vladimir

(4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

(5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich

(7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

(8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(9)

Padaliak, Eduard Vasilievich

(10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna

(11)

Shchurok, Ivan Antonavich

(12)

Sport-Pari

(13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 10 octombrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.


ANEXA I

Persoanele menționate la articolul 1

 

Nume

Transcriere din ortografia bielorusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume

(ortografia bielorusă)

Nume

(ortografia rusă)

Locul și data nașterii

Funcție

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de președinte al completului de judecată) recursurile la hotărârile pronunțate împotriva activiștilor politici și ai societății civile Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Aceste procese au constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de președinte al completului de judecată) recursurile la hotărârile pronunțate împotriva activiștilor politici și ai societății civile Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret și Oleg Fedorkevich. Aceste procese au constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de președinte al completului de judecată) recursurile la hotărârile pronunțate împotriva foștilor candidați la președinție Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, ale activiștilor politici și ai societății civile Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov și (în calitate de membru al completului de judecată) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Aceste procese au constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de președinte al completului de judecată) recursurile la hotărârilor pronunțate împotriva activiștilor politici și ai societății civile Vasili Parfenkov și (ca membru al completului de judecată) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov. Aceste procese au constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de președinte al completului de judecată) recursurile la sentințele pronunțate împotriva fostului candidat la președinție Andrei Sannikov, activiștilor politici și ai societății civile Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret și Oleg Fedorkevich. Aceste procese au constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de membru al completului de judecată) recursurile la sentințele pronunțate împotriva fostului candidat la președinție Andrei Sannikov, activiștilor politici și ai societății civile Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik și Vladimir Yeriomenok. Procesul a constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de membru al completului de judecată) recursurile la sentințele pronunțate împotriva activiștilor politici și ai societății civile Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets. Procesul a constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de membru al completului de judecată) recursul la sentința pronunțată împotriva activistului politic Vasili Parfenkov. Procesul a constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de membru al completului de judecată) recursul la sentința pronunțată împotriva activistului politic Vasili Parfenkov. Procesul a constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Procuror în cadrul Tribunalului municipal Minsk care s-a ocupat respingerea recursului la sentința pronunțată împotriva lui Dmitri Dashkevich și Eduard Lobov, activiști ai Frontului Molodoi (Frontul tinerilor). Procesul a constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Director al penitenciarului din Shklov. Este răspunzător pentru tratamentul inuman aplicat deținuților și pentru persecutarea fostului candidat la președinție Nikolai Statkevich, încarcerat în legătură cu evenimentele din 19 decembrie 2010, și a altor deținuți.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Director al penitenciarului din Gorki. Este răspunzător pentru tratamentul inuman aplicat deținuților, în special persecutarea și torturarea activistului societății civile Dmitri Dashkevich, încarcerat în legătură cu alegerile din 19 decembrie 2010 și cu reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Satul Nekrashevichi din districtul Karelichi, regiunea Hrodna1961

Ministrul Taxelor și Impozitelor. Supraveghează autoritățile fiscale care sprijină dosarul penal împotriva lui Byalyatski folosind pretextul evaziunii fiscale. Byalyatski a apărat activ și a oferit asistență celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk care a autorizat respingerea recursului avocaților lui Byalyatski. Byalyatski a apărat activ și a oferit asistență celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Procuror care a prezentat dosarul împotriva lui Byalyatski la Tribunalul districtual Minsk după solicitarea adresată de Byalyatski curții privind detenția sa. Byalyatski a apărat activ și a oferit asistență celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Procuror care a prezentat dosarul împotriva lui Byalyatski la Tribunalul municipal Minsk după solicitarea adresată de Byalyatski curții privind detenția sa. Byalyatski a apărat activ și a oferit asistență celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.


ANEXA II

Persoanele și entitatea menționate la articolul 2

 

Nume

Transcriere din ortografia bielorusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume în bielorusă

Nume în rusă

Data și locul nașterii

Funcția

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Procuror în dosarul Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevich și Eduard Lobov, activiști în cadrul Frontului Molodoi (Frontul tinerilor), au fost condamnați la mai mulți ani de închisoare pentru „huliganism”. Adevăratul motiv al încarcerării acestora a fost că ambii au participat în mod activ la campania electorală din decembrie 2010, susținându-l pe unul dintre candidații opoziției.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazahstan, 26.11.1962

Director, Centrul de informații și analiză al președintelui

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1 iulie 1957 Berdyansk Zaporozhskaya Oblast, Ucraina; pașaport actual nr.: MP2405942

Persoană asociată cu Alexandr Lukașenko, Viktar Lukașenko și Dzmitry Lukașenko. Oferă consiliere economică președintelui Lukașenko și este principalul susținător financiar al regimului Lukașenko. Acționar majoritar și președinte al Consiliului acționarilor în cadrul societății Beltechexport, unul dintre cei mai mari exportatori/importatori de produse de apărare din Belarus.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Președinte adjunct, Comisia electorală centrală (CEC); În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilev

Membru al CEC. În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Membru al CEC. În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Membru al CEC. În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Membru al CEC. În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Membru al CEC. În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Membru al CEC. În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Membru al CEC. În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Entitate controlată de dl Peftiev Vladimir împreună cu Lukașenko, Dzmitry Aliaksandravich, prin controlul acestuia din urmă asupra clubului sportiv al președintelui, care deține un pachet majoritar de acțiuni, obligatoriu și aflat în proprietatea statului, la Sport Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Fost redactor-șef adjunct al publicației „Sovietskaia Belarus”


11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1001/2011 AL COMISIEI

din 10 octombrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 octombrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

56,6

MK

58,0

ZZ

52,3

0707 00 05

AL

65,0

EG

98,1

MK

64,2

TR

126,8

ZZ

88,5

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,3

UY

56,8

ZA

67,7

ZZ

59,9

0806 10 10

BR

245,7

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

111,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

155,9

0808 10 80

CL

81,3

CN

86,4

NZ

116,4

US

114,5

ZA

77,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

54,5

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/17


DECIZIA 2011/666/PESC A CONSILIULUI

din 10 octombrie 2011

de modificare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 25 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/639/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus (1).

(2)

În temeiul unei reexaminări a Deciziei 2010/639/PESC, s-a ajuns la concluzia că aplicarea măsurilor restrictive ar trebui prelungită până la 31 octombrie 2012.

(3)

Având în vedere gravitatea situației din Belarus, ar trebui incluse și alte persoane pe lista persoanelor și entităților supuse măsurilor restrictive astfel cum este prevăzută în anexa IIIA la Decizia 2010/639/PESC.

(4)

În plus, informațiile privind anumite persoane și o entitate enumerate pe lista din anexa IIIA la respectiva decizie ar trebui actualizate.

(5)

Este necesar să se includă o derogare de la înghețarea activelor în Decizia 2010/639/PESC, în vederea asigurării faptului că societățile din UE își pot recupera fondurile care le sunt datorate de entitățile enumerate pe listă în temeiul unor contracte încheiate înainte de includerea acestora pe listă.

(6)

Decizia 2010/639/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/639/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Următorul alineat se adaugă la articolul 3:

„(3)   Articolul 2 alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism prevăzute pe listă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat anterior prevederii pe listă a persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului respectiv, cu condiția ca statul membru în cauză să fi constatat că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la articolul 2 alineatul (1).”.

2.

La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie se aplică până la 31 octombrie 2012. Aceasta se reexaminează periodic. Decizia poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”.

Articolul 2

Persoanele prevăzute pe lista din anexa I la prezenta decizie se adaugă pe lista prevăzută în anexa IIIA la Decizia 2010/639/PESC.

Articolul 3

În anexa IIIA la Decizia 2010/639/PESC, mențiunile privind următoarele persoane și următoarea entitate se înlocuiesc cu mențiunile aferente prevăzute în anexa II la prezenta decizie:

(1)

Mazouka Siarhei

(2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

(3)

Peftiev Vladimir

(4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

(5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich

(7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

(8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(9)

Padaliak, Eduard Vasilievich

(10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna

(11)

Shchurok, Ivan Antonavich

(12)

Sport-Pari

(13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 10 octombrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 280, 26.10.2010, p. 18.


ANEXA I

Persoanele menționate la articolul 1

 

Nume

Transcriere din ortografia bielorusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume

(ortografia bielorusă)

Nume

(ortografia rusă)

Locul și data nașterii

Funcție

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de președinte al completului de judecată) recursurile la hotărârile pronunțate împotriva activiștilor politici și ai societății civile Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Aceste procese au constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de președinte al completului de judecată) recursurile la hotărârile pronunțate împotriva activiștilor politici și ai societății civile Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret și Oleg Fedorkevich. Aceste procese au constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de președinte al completului de judecată) recursurile la hotărârile pronunțate împotriva foștilor candidați la președinție Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, ale activiștilor politici și ai societății civile Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov și (în calitate de membru al completului de judecată) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Aceste procese au constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de președinte al completului de judecată) recursurile la hotărârilor pronunțate împotriva activiștilor politici și ai societății civile Vasili Parfenkov și (ca membru al completului de judecată) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov. Aceste procese au constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de președinte al completului de judecată) recursurile la sentințele pronunțate împotriva fostului candidat la președinție Andrei Sannikov, activiștilor politici și ai societății civile Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret și Oleg Fedorkevich. Aceste procese au constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de membru al completului de judecată) recursurile la sentințele pronunțate împotriva fostului candidat la președinție Andrei Sannikov, activiștilor politici și ai societății civile Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik și Vladimir Yeriomenok. Procesul a constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de membru al completului de judecată) recursurile la sentințele pronunțate împotriva activiștilor politici și ai societății civile Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets. Procesul a constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de membru al completului de judecată) recursul la sentința pronunțată împotriva activistului politic Vasili Parfenkov. Procesul a constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk. A respins (în calitate de membru al completului de judecată) recursul la sentința pronunțată împotriva activistului politic Vasili Parfenkov. Procesul a constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Procuror în cadrul Tribunalului municipal Minsk care s-a ocupat respingerea recursului la sentința pronunțată împotriva lui Dmitri Dashkevich și Eduard Lobov, activiști ai Frontului Molodoi (Frontul tinerilor). Procesul a constituit o încălcare vădită a Codului de procedură penală.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Director al penitenciarului din Shklov. Este răspunzător pentru tratamentul inuman aplicat deținuților și pentru persecutarea fostului candidat la președinție Nikolai Statkevich, încarcerat în legătură cu evenimentele din 19 decembrie 2010, și a altor deținuți.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Director al penitenciarului din Gorki. Este răspunzător pentru tratamentul inuman aplicat deținuților, în special persecutarea și torturarea activistului societății civile Dmitri Dashkevich, încarcerat în legătură cu alegerile din 19 decembrie 2010 și cu reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Satul Nekrashevichi din districtul Karelichi, regiunea Hrodna

1961

Ministrul Taxelor și Impozitelor. Supraveghează autoritățile fiscale care sprijină dosarul penal împotriva lui Byalyatski folosind pretextul evaziunii fiscale. Byalyatski a apărat activ și a oferit asistență celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk care a autorizat respingerea recursului avocaților lui Byalyatski. Byalyatski a apărat activ și a oferit asistență celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Procuror care a prezentat dosarul împotriva lui Byalyatski la Tribunalul districtual Minsk după solicitarea adresată de Byalyatski curții privind detenția sa. Byalyatski a apărat activ și a oferit asistență celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Procuror care a prezentat dosarul împotriva lui Byalyatski la Tribunalul municipal Minsk după solicitarea adresată de Byalyatski curții privind detenția sa. Byalyatski a apărat activ și a oferit asistență celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.


ANEXA II

Persoanele și entitatea menționate la articolul 3

 

Nume

Transcriere din ortografia bielorusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume potrivit ortografiei bieloruse

Nume potrivit ortografiei ruse

Data și locul nașterii

Funcția

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Procuror în dosarul Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevich și Eduard Lobov, activiști în cadrul Frontului Molodoi (Frontul tinerilor), au fost condamnați la mai mulți ani de închisoare pentru „huliganism”. Adevăratul motiv al încarcerării acestora a fost că ambii au participat în mod activ la campania electorală din decembrie 2010, susținându-l pe unul dintre candidații opoziției.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazahstan 26.11.1962

Director, Centrul de informații și analiză al președintelui

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Născut la data de 1 iulie 1957, în orașul Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ucraina pașaport nr.: MP2405942

Persoană asociată cu Alexandr Lukașenko, Viktar Lukașenko și Dzmitry Lukașenko. Oferă consiliere economică președintelui Lukașenko și este principalul susținător financiar al regimului Lukașenko. Acționar majoritar și președinte al Consiliului acționarilor în cadrul societății Beltechexport, unul dintre cei mai mari exportatori/importatori de produse de apărare din Belarus.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Președinte adjunct, Comisia electorală centrală (CEC); În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilev

Membru al CEC În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

Membru al CEC În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

Membru al CEC În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

Membru al CEC În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Membru al CEC În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Membru al CEC În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

Membru al CEC În calitate de membru al Comisiei electorale centrale, are o parte de răspundere pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Entitate controlată de dl Peftiev Vladimir împreună cu Lukașenko, Dzmitry Aliaksandravich, prin controlul acestuia din urmă asupra clubului sportiv al președintelui care deține un pachet majoritar de acțiuni, obligatoriu și aflat în proprietatea statului, la Sport Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Fost editor șef adjunct al ziarului „Sovietskaia Belarus”


11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/25


DECIZIA COMISIEI

din 10 octombrie 2011

privind modalități pentru aplicarea coordonată a normelor privind punerea în aplicare în ceea ce privește serviciile mobile de comunicații prin satelit (MSS), în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2011) 7001]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/667/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 2008 privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicații prin satelit (MSS) (1), în special articolul 9 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 626/2008/CE urmărește să faciliteze dezvoltarea unei piețe interne competitive a MSS pe teritoriul Uniunii și să asigure acoperirea treptată în toate statele membre, prin intermediul unor operatori selectați pentru a presta aceste servicii.

(2)

În special, aceasta instituie o procedură pentru selectarea în comun a operatorilor de sisteme mobile de comunicații prin satelit cuprinzând banda de frecvențe de 2 GHz, care cuprinde frecvențe radio de 1 980-2 010 MHz pentru comunicațiile Pământ-spațiu și de 2 170-2 200 MHz pentru comunicațiile spațiu-Pământ.

(3)

Decizia 2009/449/CE a Comisiei din 13 mai 2009 privind selectarea operatorilor de sisteme paneuropene care furnizează servicii mobile prin satelit (MSS) (2) enumeră operatorii selectați și frecvențele corespunzătoare.

(4)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Decizia nr. 626/2008/CE, statele membre trebuie să se asigure că respectivii candidați selectați au dreptul de a utiliza frecvențele radio specifice identificate prin Decizia 2009/449/CE, precum și dreptul de a opera un sistem mobil de comunicații prin satelit în funcție de intervalul de timp și de zona de servicii pentru care s-au angajat.

(5)

Drepturile de a utiliza frecvența radio specifică și de a opera un sistem mobil de comunicații prin satelit sunt supuse condițiilor comune prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Decizia nr. 626/2008/CE. Operatorii selectați trebuie, îndeosebi, să utilizeze spectrul alocat de frecvențe radio pentru furnizarea de MSS, să fi îndeplinit etapele de la șase la nouă identificate în anexa la decizia sus-menționată până la 13 mai 2011 și să respecte toate angajamentele asumate la momentul depunerii candidaturilor.

(6)

Monitorizarea respectării acestor condiții comune și punerea în aplicare, inclusiv evaluarea finală a eventualelor încălcări ale condițiilor comune, trebuie realizate la nivel național.

(7)

Normele naționale privind punerea în aplicare trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii, în special cu articolul 10 din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (3).

(8)

Natura transfrontalieră a condițiilor comune prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Decizia nr. 626/2008/CE necesită coordonarea la nivelul Uniunii a procedurilor naționale pentru punerea în aplicare de către statele membre. Existența unor neconcordanțe în aplicarea procedurilor naționale de punere în aplicare, în special cu privire la investigarea, momentul și natura măsurilor luate, ar conduce la un ansamblu disparat de măsuri de punere în aplicare, în contradicție cu caracterul paneuropean al MSS.

(9)

Prezenta decizie nu ar trebui să vizeze punerea în aplicare a condițiilor pur naționale și nici măsurile de punere în aplicare referitoare la alte condiții decât condițiile comune prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Decizia nr. 626/2008/CE. Având în vedere dimensiunea eminamente națională a oricăror condiții specifice legate de componentele terestre complementare ale sistemelor mobile de comunicații prin satelit, punerea în aplicare a condițiilor comune menționate la articolul 8 alineatul (3) din Decizia nr. 626/2008/CE nu ar trebui să intre în sfera de aplicare a prezentei decizii.

(10)

Pentru a asigura respectarea condițiilor comune incluse în autorizația generală și/sau a drepturilor de a utiliza frecvențele alocate, statele membre care au autorizat operatorii selecționați pot adopta măsuri de punere în aplicare în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2002/20/CE.

(11)

Articolul 10 din Directiva 2002/20/CE prevede punerea în aplicare treptată, preconizând o primă fază în care se investighează pretinsa încălcare și, dacă este cazul, se adoptă măsurile care au ca scop asigurarea conformității. În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2002/20/CE, aceste măsuri ar trebui să prevadă un interval rezonabil pentru ca operatorul să respecte măsurile. În general, la stabilirea unui termen rezonabil pentru conformare ar trebui să se ia în considerare natura specifică a sectorului comunicațiilor prin satelit, a încălcării în cauză și a măsurii corective propuse. În speță, dacă pentru atingerea conformității cu oricare dintre condițiile comune în cauză ar fi necesară lansarea unui satelit, măsurile adoptate pot oferi o foaie de parcurs care să includă măsuri intermediare și termene corespunzătoare. O a doua fază, declanșată de incapacitatea de a pune capăt unor încălcări grave și repetate, poate conduce la revocarea drepturilor de utilizare.

(12)

Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere capacității autorităților naționale competente de a adopta măsuri provizorii, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatul (6) din Directiva 2002/20/CE.

(13)

Notificarea Comisiei cu privire la eventualele constatări efectuate de statele membre de autorizare în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii nu aduce atingere posibilității pe care o are orice stat membru de a prezenta observații scrise în vederea discuțiilor în cadrul Comitetului pentru comunicații.

(14)

Deși condițiile comune prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Decizia nr. 626/2008/CE fac parte integrantă din cadrul juridic de drept intern care reglementează activitatea operatorilor autorizați, controalele de conformitate desfășurate în fiecare stat membru și, în special, analiza faptelor care stau la baza oricărei presupuse încălcări a condițiilor comune necesită cunoașterea tuturor elementelor de fapt de natură transfrontalieră și a efectelor, și pot necesita informații privind furnizarea serviciilor în alte state membre. Comunicarea constatărilor diferitelor autorități naționale competente și a punctelor de vedere exprimate de către operatorii autorizați în cauză ar contribui la o punere în aplicare mai coerentă și mai eficace în toată Uniunea. În plus, un calendar armonizat ar îmbunătăți certitudinea juridică pentru operatorii autorizați în cauză.

(15)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2002/20/CE, în caz de încălcări grave sau repetate, când măsurile destinate să asigure conformitatea într-o perioadă de timp rezonabilă au eșuat, furnizarea serviciilor poate fi interzisă iar dreptul de a utiliza o frecvență radio specifică poate fi suspendat sau revocat. În cazul specific al furnizării MSS, decizia de a revoca sau de a suspenda drepturile de utilizare are efecte transfrontaliere relevante. Mai mult, în funcție de procedura națională pot fi necesare măsuri adecvate care să conducă la revocarea definitivă a autorizației, cum ar fi suspendarea. Prin urmare, măsurile de revocare sau de suspendare trebuie adoptate numai după ce punctele de vedere exprimate de statele membre au fost prezentate și discutate în cadrul Comitetului pentru comunicații.

(16)

Deoarece obiectivul prezentei decizii, și anume de a defini modalitățile de aplicare coordonată, în întreaga Uniune Europeană, a normelor de punere în aplicare a condițiilor comune aferente autorizației de furnizare de servicii MSS și/sau dreptului de a utiliza frecvențele selecționate, nu poate fi atins în mod satisfăcător doar de statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv.

(17)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comunicații,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect, domeniu de aplicare și obiectiv

(1)   Prezenta decizie stabilește modalități pentru aplicarea coordonată a normelor statelor membre privind punerea în aplicare aplicabile unui operator autorizat de sisteme mobile de comunicații prin satelit în cazul unei presupuse încălcări a condițiilor comune necesare pentru autorizarea sa.

(2)   Luând în considerare natura transfrontalieră a serviciilor MSS, coordonarea cu ajutorul Comitetului pentru comunicații va urmări în special facilitarea unei înțelegeri comune a faptelor care stau la baza presupuselor încălcări și a gravității acestora, conducând la aplicarea coerentă a normelor naționale de punere în aplicare în întreaga Uniune Europeană, inclusiv sincronizarea eventualelor măsuri adoptate, în special atunci când încălcările sunt de aceeași natură.

(3)   Prezenta decizie nu se aplică în cazul măsurilor de punere în aplicare referitoare la alte condiții decât condițiile comune prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Decizia nr. 626/2008/CE.

Articolul 2

Definiții

(1)   Definițiile stabilite în Decizia nr. 626/2008/CE se aplică în sensul prezentei decizii.

(2)   Se aplică, de asemenea, definițiile următoare:

„operator autorizat” înseamnă un operator selectat în conformitate cu Decizia 2009/449/CE căruia i s-a acordat dreptul, în temeiul autorizației generale sau al drepturilor individuale de utilizare, să folosească frecvențele radio specifice identificate în Decizia 2009/449/CE și/sau dreptul de a opera un sistem mobil de comunicații prin satelit;

„condiții comune” înseamnă condițiile comune la care sunt supuse drepturile unui operator autorizat, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Decizia nr. 626/2008/CE;

„stat membru de autorizare” înseamnă un stat membru care a acordat operatorilor autorizați drepturi în conformitate cu o autorizație generală sau drepturi individuale de utilizare pentru folosirea frecvențelor radio specifice identificate în Decizia 2009/449/CE și/sau dreptul de a opera un sistem mobil de comunicații prin satelit.

Articolul 3

Coordonarea aplicării condițiilor comune

(1)   Atunci când un stat membru de autorizare constată că un operator autorizat nu respectă una sau mai multe condiții comune și îl informează pe operator cu privire la constatările sale în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE, acesta informează în același timp și Comisia, care informează la rândul său celelalte state membre.

(2)   În urma transmiterii statelor membre, de către Comisie, a informațiilor menționate la alineatul (1), celelalte state membre de autorizare trebuie să investigheze dacă există o încălcare a condițiilor comune relevante în jurisdicția lor și să îi acorde operatorului autorizat în cauză posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere.

(3)   În termen de cinci luni de la data transmiterii statelor membre, de către Comisie a informațiilor menționate la alineatul (1), statele membre de autorizare trebuie să comunice Comisiei un rezumat al constatărilor lor și al punctelor de vedere prezentate de către operatorul autorizat în cauză, iar Comisia informează la rândul său celelalte state membre. În termen de opt luni de la data transmiterii statelor membre, de către Comisie, a informațiilor menționate la alineatul (1), Comisia convoacă o reuniune a Comitetului pentru comunicații în vederea examinării presupusei încălcări și, dacă este cazul, discută măsurile corespunzătoare în vederea asigurării respectării regulilor, în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 1 alineatul (2).

(4)   Statele membre trebuie să se abțină de la adoptarea deciziei finale privind presupusa încălcare înainte de reuniunea Comitetului pentru comunicații menționată la alineatul (3).

(5)   După reuniunea Comitetului pentru comunicații menționată la alineatul (3), fiecare stat membru de autorizare, care i-a comunicat operatorului autorizat în cauză constatările sale în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE și care concluzionează că au fost încălcate una sau mai multe condiții comune, adoptă măsuri corespunzătoare și proporționale, inclusiv penalități financiare, menite să asigure respectarea de către operatorul autorizat în cauză a condițiilor comune, cu excepția revocării, sau, dacă este cazul, a suspendării în conformitate cu dreptul intern, a oricărei autorizații sau a oricărui drept de utilizare deținut de operatorul autorizat în cauză.

(6)   În caz de încălcare gravă sau repetată a condițiilor comune, orice stat membru de autorizare care, după ce a luat măsurile la care se face referire la alineatul (5), intenționează să adopte o decizie de revocare a autorizației în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2002/20/CE, informează Comisia cu privire la intenția sa și furnizează o sinteză cu privire la orice măsură luată de către operatorul autorizat în cauză pentru a se conforma cu măsurile de punere în aplicare. Comisia comunică aceste informații celorlalte state membre.

(7)   În termen de trei luni de la data la care Comisia transmite statelor membre informațiile prevăzute la alineatul (6), se convoacă o reuniune a Comitetului pentru comunicații, în scopul coordonării eventualelor revocări de autorizații, în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 1 alineatul (2). Între timp, toate statele membre de autorizare trebuie să se abțină de la adoptarea de decizii care implică retragerea sau, dacă este cazul, suspendarea în conformitate cu dreptul lor intern, a oricărei autorizații sau a oricărui drept de utilizare deținut de operatorul autorizat în cauză.

(8)   Ca urmare a reuniunii Comitetului pentru comunicații menționate la alineatul (7), statele membre de autorizare pot adopta decizii adecvate în vederea retragerii autorizației acordate operatorului autorizat în cauză.

(9)   Orice decizie de punere în aplicare menționată la alineatele (5) și (8), precum și motivele care stau la baza acesteia trebuie comunicate, în termen de o săptămână de la adoptare, atât operatorului autorizat în cauză, cât și Comisiei, care va informa celelalte state membre.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Vicepreședinte


(1)  JO L 172, 2.7.2008, p. 15.

(2)  JO L 149, 12.6.2009, p. 65.

(3)  JO L 108, 24.4.2002, p. 21.


RECOMANDĂRI

11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/28


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 15 februarie 2011

privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exercițiul financiar 2009

(2011/668/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), modificat prin acordul semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005 (2),

având în vedere Acordul intern între reprezentații guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului privind finanțarea și gestionarea ajutoarelor comunitare în cadrul Protocolului financiar la Acordul de parteneriat între statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific și Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Cotonou (Benin) la 23 iunie 2000, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul CE (3) (denumit în continuare „acordul intern”), care instituie, printre altele, cel de al nouălea Fond european de dezvoltare (al nouălea FED), în special articolul 32 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul financiar din 27 martie 2003 aplicabil celui de al nouălea Fond european de dezvoltare (4), în special articolele 96-103,

după consultarea contului de venituri și cheltuieli și a bilanțului referitoare la operațiunile celui de al nouălea FED astfel cum se prezintă la data de 31 decembrie 2009, precum și a Raportului anual al Curții de Conturi referitor la activitățile finanțate de al optulea, al nouălea și al zecelea Fond european de dezvoltare (FED) (5) privind exercițiul financiar 2009 însoțit de răspunsurile Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din acordul intern, descărcarea de gestiune financiară a celui de al nouălea FED se acordă Comisiei de către Parlamentul European la recomandarea Consiliului.

(2)

Executarea în ansamblu de către Comisie a operațiunilor celui de al nouălea FED în decursul exercițiului financiar 2009 a fost satisfăcătoare,

RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde Comisiei descărcarea de gestiune cu privire la executarea operațiunilor celui de al nouălea FED pentru exercițiul financiar 2009.

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287, 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 317, 15.12.2000, p. 355.

(4)  JO L 83, 1.4.2003, p. 1.

(5)  JO C 303, 9.11.2010, p. 243.


11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/29


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 4 octombrie 2011

privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

(2011/669/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 283 alineatul (2),

având în vedere Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.2,

RECOMANDĂ CONSILIULUI EUROPEAN:

să îl numească pe domnul Jörg ASMUSSEN în calitate de membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene pentru un mandat de opt ani.

Adoptată la Luxemburg, 4 octombrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

J. VINCENT-ROSTOWSKI


Rectificări

11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/30


Rectificare la Decizia 2010/703/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre din 18 noiembrie 2010 privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 306 din 23 noiembrie 2010 )

La pagina 76, la semnătură:

în loc de:

Pentru Consiliu

Președintele

J. DE RUYT”,

se va citi:

Președintele

J. DE RUYT”.


11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/30


Rectificare la Decizia 2010/762/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 25 februarie 2010 de stabilire a sediului Biroului European de Sprijin pentru Azil

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 324 din 9 decembrie 2010 )

La pagina 47, la semnătură:

în loc de:

Pentru Consiliu

Președintele

A. PÉREZ RUBALCABA”,

se va citi:

Președintele

A. PÉREZ RUBALCABA”.