ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.264.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 264

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
8 octombrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/663/UE

 

*

Decizia Consiliului din 16 iunie 2011 privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Indonezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

1

Acord între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Indonezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

2

 

 

2011/664/UE

 

*

Decizia Consiliului din 12 septembrie 2011 privind semnarea în numele Uniunii Europene și aplicarea cu titlu provizoriu a statutului și a regulamentului de procedură modificate ale Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului

12

 

*

Statutul Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului

14

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2011 al Comisiei din 7 octombrie 2011 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 657/2008, (CE) nr. 1276/2008 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește obligațiile de notificare în cadrul organizării comune a piețelor agricole

25

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 997/2011 al Comisiei din 7 octombrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

28

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 998/2011 al Comisiei din 7 octombrie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12

30

 

 

DECIZII

 

 

2011/665/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 4 octombrie 2011 privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare [notificată cu numărul C(2011) 6974]  ( 1 )

32

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2010/592/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre din 29 septembrie 2010 de numire a unui judecător în cadrul Curții de Justiție (JO L 261, 5.10.2010)

55

 

*

Rectificare la Decizia 2010/629/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre din 20 octombrie 2010 privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului (JO L 278, 22.10.2010)

55

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

8.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 16 iunie 2011

privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Indonezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

(2011/663/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin decizia sa din 5 iunie 2003, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țări terțe în vederea înlocuirii anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente cu un acord la nivel de Uniune.

(2)

În numele Uniunii, Comisia a negociat cu Republica Indonezia un acord privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene („acordul”) în conformitate cu mecanismele și directivele prevăzute în anexa la decizia Consiliului din 5 iunie 2003.

(3)

Acordul ar trebui să fie semnat și să se aplice cu titlu provizoriu, sub rezerva încheierii sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta se aprobă, în numele Uniunii, semnarea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Indonezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene („acordul”), sub rezerva încheierii acestuia.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul, în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

Până la intrarea sa în vigoare, acordul se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a primei luni ulterioare datei la care părțile și-au notificat reciproc încheierea procedurilor necesare în acest sens (1).

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta să efectueze notificarea prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Luxemburg, 16 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

VÖLNER P.


(1)  Data de la care acordul se aplică cu titlu provizoriu să va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


ACORD

între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Indonezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

UNIUNEA EUROPEANĂ denumită în continuare „Uniunea”,

pe de o parte, și

GUVERNUL REPUBLICII INDONEZIA denumit în continuare „Indonezia”,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

CONSTATÂND că acordurile bilaterale privind serviciile aeriene, încheiate între mai multe state membre ale Uniunii și Indonezia, conțin dispoziții care contravin legislației Uniunii,

CONSTATÂND că Uniunea are competență exclusivă în ceea ce privește mai multe aspecte care pot fi reglementate prin acorduri bilaterale privind serviciile aeriene, încheiate între statele membre ale Uniunii și țări terțe,

CONSTATÂND că, în temeiul legislației Uniunii, transportatorii aerieni din Uniune stabiliți într-un stat membru beneficiază de dreptul de acces nediscriminatoriu la rutele aeriene dintre statele membre ale Uniunii și țări terțe,

AVÂND ÎN VEDERE acordurile dintre Uniunea și anumite țări terțe care prevăd, pentru resortisanții respectivelor țări terțe, posibilitatea de a deveni proprietari ai unor transportatori aerieni titulari ai unei licențe acordate în conformitate cu legislația Uniunii,

RECUNOSCÂND faptul că anumite dispoziții din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre ale Uniunii și Indonezia, care contravin legislației Uniunii, trebuie să devină conforme cu aceasta în vederea stabilirii unui temei juridic solid pentru serviciile aeriene dintre Uniune și Indonezia, precum și pentru a păstra continuitatea respectivelor servicii aeriene,

CONSTATÂND că, în temeiul legislației Uniunii, transportatorii nu pot, în principiu, să încheie acorduri care ar putea afecta schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii și care au drept obiect sau efect împiedicarea, restricționarea sau denaturarea concurenței,

RECUNOSCÂND că dispozițiile acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între statele membre ale Uniunii și Indonezia, care: (i) solicită sau favorizează adoptarea unor acorduri între întreprinderi, a unor decizii luate de asociații ale întreprinderilor sau a unor practici concertate care împiedică, denaturează sau restricționează concurența dintre transportatorii aerieni pe rutele respective; sau care (ii) întăresc efectele unor astfel de acorduri, decizii sau practici concertate; sau care (iii) deleagă transportatorilor aerieni sau altor operatori economici privați responsabilitatea de a lua măsuri care împiedică, denaturează sau restricționează concurența între transportatorii aerieni pe rutele relevante, ar putea face ca normele în materie de concurență aplicabile întreprinderilor să devină ineficiente,

CONSTATÂND că, în cadrul acestui acord, Uniunea nu are drept obiectiv majorarea volumului total al traficului aerian dintre Uniune și Indonezia, afectarea echilibrului dintre transportatorii aerieni din Uniune și cei din Indonezia sau negocierea modificărilor aduse dispozițiilor privind drepturile de trafic din acordurile bilaterale existente privind serviciile aeriene,

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Dispoziții generale

(1)   În sensul prezentului acord, „state membre” înseamnă state membre ale Uniunii, iar „tratate UE” înseamnă Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2)   În acordurile enumerate în anexa 1, trimiterile la resortisanții statului membru care este parte la acordul respectiv se interpretează ca trimiteri la resortisanții statelor membre ale Uniunii.

(3)   În fiecare din acordurile enumerate în anexa 1, trimiterile la transportatorii aerieni sau la companiile aeriene din statul membru care se constituie parte la acordul respectiv se interpretează ca trimiteri la transportatorii aerieni sau la companiile aeriene desemnate de respectivul stat membru.

Articolul 2

Desemnarea de către un stat membru

(1)   Dispozițiile alineatelor (2) și (3) din prezentul articol înlocuiesc dispozițiile corespondente ale articolelor enumerate în anexa 2 literele (a) și, respectiv, (b), în ceea ce privește desemnarea unui transportator aerian de către statul membru respectiv, autorizațiile și permisele acordate acestuia de Indonezia și, respectiv, refuzul, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizațiilor sau permiselor transportatorului aerian.

(2)   La primirea unei desemnări făcute de un stat membru, Indonezia acordă autorizațiile și permisele adecvate într-un termen minim de procedură, cu condiția ca:

(a)

transportatorul aerian să fie stabilit pe teritoriul statului membru care a efectuat desemnarea, în conformitate cu tratatele UE și să dețină o autorizație de funcționare valabilă în conformitate cu legislația Uniunii; precum și

(b)

statul membru care a eliberat certificatul de transportator aerian să efectueze și să mențină un control reglementar efectiv al transportatorului aerian, iar autoritatea aeronautică competentă să fie identificată în mod clar în desemnare; precum și

(c)

transportatorul aerian se află în proprietatea sau sub controlul efectiv, în mod direct sau prin intermediul unui acționariat majoritar, ale unor state membre și/sau ale resortisanților statelor membre și/sau ale altor state enumerate în anexa 3 și/sau ale resortisanților acestor alte state.

(3)   Indonezia poate refuza, revoca, suspenda sau limita autorizațiile sau permisele unui transportator aerian desemnat de un stat membru, în cazul în care:

(a)

transportatorul aerian nu este stabilit pe teritoriul statului membru care a efectuat desemnarea în temeiul tratatelor UE și nu deține o autorizație de funcționare valabilă în conformitate cu legislația Uniunii; sau

(b)

statul membru care a eliberat certificatul de transportator aerian nu efectuează sau nu menține un control reglementar efectiv al transportatorului aerian sau autoritatea aeronautică competentă nu este identificată în mod clar în desemnare; sau

(c)

transportatorul aerian nu se află în proprietatea sau sub controlul efectiv, în mod direct sau prin intermediul unui acționariat majoritar, ale unor state membre și/sau ale resortisanților statelor membre și/sau ale altor state enumerate în anexa 3 și/sau ale resortisanților acestor alte state; sau

(d)

transportatorul aerian este deja autorizat să opereze în temeiul unui acord bilateral dintre Indonezia și un alt stat membru, iar Indonezia poate demonstra că, prin exercitarea drepturilor de trafic în temeiul prezentului acord pe o rută care include un punct din acel alt stat membru, ar evita restricțiile privind drepturile de trafic impuse de celălalt acord; sau

(e)

transportatorul aerian desemnat este titularul unui certificat de transportator aerian emis de un stat membru fără să existe un acord bilateral în materie de servicii aeriene între Indonezia și statul membru respectiv, iar statul membru în cauză a refuzat acordarea drepturilor de trafic transportatorului aerian desemnat de Indonezia.

În exercitarea drepturilor care îi revin în conformitate cu prezentul alineat, Indonezia nu face nicio discriminare pe motive de naționalitate între transportatorii aerieni din Uniune.

Articolul 3

Siguranță

(1)   Dispozițiile alineatului (2) din prezentul articol completează dispozițiile corespondente din articolele enumerate în anexa 2 litera (c).

(2)   Atunci când un stat membru a desemnat un transportator aerian al cărui control reglementar este efectuat și menținut de un alt stat membru, drepturile Indoneziei în temeiul dispozițiilor privind siguranța din acordul încheiat între statul membru care a desemnat transportatorul aerian și Indonezia se aplică în mod identic în ceea ce privește adoptarea, exercitarea sau menținerea normelor de siguranță de către celălalt stat membru, precum și în ceea ce privește autorizația de funcționare a transportatorului aerian respectiv.

Articolul 4

Impozitarea carburantului pentru aviație

(1)   Dispozițiile alineatului (2) din prezentul articol completează dispozițiile corespondente din articolele enumerate în anexa 2 litera (d).

(2)   Prin derogare de la orice alte dispoziții contrare, niciuna din dispozițiile acordurilor enumerate în anexa 2 litera (d) nu împiedică un stat membru să aplice în mod nediscriminatoriu impozite, prelevări, drepturi, taxe sau redevențe pe carburantul furnizat pe teritoriul său, destinat utilizării de către o aeronavă a unui transportator aerian desemnat de Indonezia care operează pe ruta dintre un punct situat pe teritoriul respectivului stat membru și un alt punct situat pe teritoriul acelui stat membru sau pe teritoriul unui alt stat membru.

Articolul 5

Compatibilitatea cu normele în materie de concurență

(1)   Prin derogare de la orice altă dispoziție contrară, niciuna din dispozițiile acordurilor enumerate în anexa 1: (i) nu favorizează adoptarea unor acorduri între întreprinderi, luarea unor decizii de către asociații de întreprinderi sau recurgerea la practici concertate care împiedică, denaturează sau restricționează concurența; (ii) nu întăresc efectele unor astfel de acorduri, decizii sau practici concertate; sau (iii) nu deleagă unor operatori economici privați responsabilitatea de a lua măsuri care împiedică, denaturează sau restricționează concurența.

(2)   Dispozițiile acordurilor enumerate în anexa 1 care sunt incompatibile cu alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică.

Articolul 6

Anexe la prezentul acord

Anexele la prezentul acord constituie parte integrantă din acesta.

Articolul 7

Revizuire sau modificare

Părțile pot oricând revizui sau modifica de comun acord prezentul acord.

Articolul 8

Intrarea în vigoare și aplicarea provizorie

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la data la care părțile și-au notificat reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor lor interne necesare în acest sens.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), părțile convin să aplice prezentul acord cu titlu provizoriu începând cu prima zi a lunii ulterioare datei la care părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest sens.

(3)   Prezentul acord se aplică tuturor acordurilor și înțelegerilor enumerate în anexa 1, inclusiv celor care, la data semnării prezentului acord, nu au intrat încă în vigoare și nu sunt aplicate cu titlu provizoriu.

Articolul 9

Denunțare

(1)   Denunțarea unuia dintre acordurile enumerate în anexa 1 conduce la denunțarea simultană a tuturor dispozițiilor prezentului acord care se referă la acordul menționat în anexa 1.

(2)   Denunțarea tuturor acordurilor enumerate în anexa 1 conduce la denunțarea simultană a prezentului acord.

DREPT PENTRU CARE, subsemnații, autorizați în mod corespunzător, semnează prezentul acord.

Încheiat în dublu exemplar la Bruxelles la douăzeci și nouă iunie 2011, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, olandeză, maghiară, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și indoneziană, toate textele având valoare autentică egală.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Image

ANEXA 1

Lista acordurilor menționate la articolul 1 din acord

Acorduri privind serviciile aeriene și alte înțelegeri încheiate între Republica Indonezia și state membre ale Uniunii Europene, cu modificările ulterioare, care, la data semnării acordului, au fost încheiate, semnate sau parafate:

Acord privind transportul aerian între Guvernul Federal al Austriei și Guvernul Republicii Indonezia privind transportul aerian regulat, semnat la Viena la 19 martie 1987, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Austria” în anexa 2;

Acord între Guvernul Regatului Belgiei și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene dintre și dincolo de teritoriile acestora, încheiat la Djakarta la 12 martie 1971, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Belgia” în anexa 2;

Acord privind transportul aerian între Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile acestora, încheiat la Djakarta la 22 iunie 1992, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Bulgaria” în anexa 2;

Acord privind transportul aerian dintre Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovacia și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Praga la 10 mai 1972, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Republica Cehă” în anexa 2. Modificat ultima dată prin schimbul de scrisori adoptat la Djakarta la 18 ianuarie 1986;

Acord între Guvernul Danemarcei și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile acestora, semnat la Copenhaga la 23 iunie 1971, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Danemarca” în anexa 2;

Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Finlanda și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Djakarta la 7 noiembrie 1997, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Finlanda” în anexa 2;

Acord între Guvernul Republicii Franceze și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile acestora, încheiat la Djakarta la 24 noiembrie 1967, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Franța” în anexa 2;

Acord între Republica Federală Germania și Republica Indonezia privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile acestora, semnat la Djakarta la 4 decembrie 1969, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Germania” în anexa 2;

Acord privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Elene și Guvernul Republicii Indonezia, încheiat la Djakarta la 24 iunie 2008, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Grecia” în anexa 2;

Acord privind transportul aerian între Guvernul Republicii Ungaria și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Djakarta la 20 septembrie 1994, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Ungaria” în anexa 2;

Acord între Guvernul Republicii Italia și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile acestora, semnat la Djakarta la 7 decembrie 1966, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Italia” în anexa 2;

Proiect de acord privind serviciile aeriene între Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului și Guvernul Republicii Indonezia, parafat la Denpasar la 15 martie 2005, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Luxemburg” în anexa 2;

Acord privind transportul aerian între Guvernul Regatului Țărilor de Jos și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Haga la 23 noiembrie 1990, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Țările de Jos” în anexa 2;

Acord privind transportul aerian între Guvernul Republicii Polonia și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Djakarta la 13 decembrie 1991, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Polonia” în anexa 2;

Acord privind serviciile aeriene între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Djakarta la 7 septembrie 1993, denumit în continuare „Acordul Indonezia-România” în anexa 2;

Acord privind transportul aerian între Guvernul Republicii Slovace și Guvernul Republicii Indonezia, parafat la Djakarta la 28 martie 1995, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Slovacia” în anexa 2;

Acord privind transportul aerian între Guvernul Regatului Spaniei și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene regulate, încheiat la Madrid la 5 octombrie 1993, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Spania” în anexa 2;

Acord între Guvernul Suediei și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile acestora, semnat la Copenhaga la 23 iunie 1971, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Suedia” în anexa 2;

Acord între Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile acestora, semnat la Djakarta la 28 iunie 1973, denumit în continuare „Acordul Indonezia-Regatul Unit” în anexa 2.

ANEXA 2

Lista articolelor din acordurile enumerate în anexa 1 și menționate la articolele 2-4 din acord

(a)

Desemnarea de către un stat membru:

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Austria;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Belgia;

 

Articolul III din Acordul Indonezia-Bulgaria;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Republica Cehă;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Danemarca;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Finlanda;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Franța;

 

Articolul 3 alineatul (4) din Acordul Indonezia-Germania;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Ungaria;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Italia;

 

Articolul III din Acordul Indonezia-Luxemburg;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Țările de Jos;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Polonia;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-România;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Slovacia;

 

Articolul III din Acordul Indonezia-Spania;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Suedia;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Regatul Unit.

(b)

Refuzul, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizațiilor sau permiselor:

 

Articolele 3 și 4 din acordul Indonezia-Austria;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Belgia;

 

Articolul IV din Acordul Indonezia-Bulgaria;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Republica Cehă;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Danemarca;

 

Articolele 3 și 4 din acordul Indonezia-Finlanda;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Franța;

 

Articolul 3 alineatul (6) din Acordul Indonezia-Germania;

 

Articolul 4 din Acordul Indonezia-Ungaria;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Italia;

 

Articolul IV din Acordul Indonezia-Luxemburg;

 

Articolele 3 și 4 din acordul Indonezia-Țările de Jos;

 

Articolele 3 și 4 din acordul Indonezia-Polonia;

 

Articolul 4 din Acordul Indonezia-România;

 

Articolul 4 din Acordul Indonezia-Slovacia;

 

Articolele III și IV din Acordul Indonezia-Spania;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Suedia;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Regatul Unit.

(c)

Siguranță:

 

Articolele 3 și 6 din acordul Indonezia-Austria;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Belgia;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Republica Cehă;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Danemarca;

 

Articolul 16 din Acordul Indonezia-Finlanda;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Franța;

 

Anexa 4 la minuta convenită și semnată la Bonn la 4 iunie 2003 de către delegațiile reprezentând autoritățile aeronautice ale Republicii Federale Germania și cele ale Republicii Indonezia;

 

Articolul 7 din Acordul Indonezia-Grecia;

 

Articolul 16 din Acordul Indonezia-Ungaria;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Italia;

 

Articolul VII din Acordul Indonezia-Luxemburg;

 

Anexa IV la Memorandumul de înțelegere între autoritățile aeronautice ale Republicii Indonezia și cele ale Regatului Țărilor de Jos încheiat la Haga la 19 august 2009;

 

Articolul 6 din Acordul Indonezia-Slovacia;

 

Articolul VI din Acordul Indonezia-Spania;

 

Articolul 3 din Acordul Indonezia-Suedia.

(d)

Taxarea pe carburantul pentru aviație:

 

Articolul 7 din Acordul Indonezia-Austria;

 

Articolul 4 din Acordul Indonezia-Belgia;

 

Articolul VI din Acordul Indonezia-Bulgaria;

 

Articolul 5 din Acordul Indonezia-Republica Cehă;

 

Articolul 4 din Acordul Indonezia-Danemarca;

 

Articolul 6 din Acordul Indonezia-Finlanda;

 

Articolul 4 din Acordul Indonezia-Franța;

 

Articolul 5 din Acordul Indonezia-Germania;

 

Articolul 10 din Acordul Indonezia-Grecia;

 

Articolul 6 din Acordul Indonezia-Ungaria;

 

Articolul 4 din Acordul Indonezia-Italia;

 

Articolul IX din Acordul Indonezia-Luxemburg;

 

Articolul 10 din Acordul Indonezia-Țările de Jos;

 

Articolul 6 din Acordul Indonezia-Polonia;

 

Articolul 9 din Acordul Indonezia-România;

 

Articolul 8 din Acordul Indonezia-Slovacia;

 

Articolul VIII din Acordul Indonezia-Spania;

 

Articolul 4 din Acordul Indonezia-Suedia;

 

Articolul 4 din Acordul Indonezia-Regatul Unit.

ANEXA 3

Lista celorlalte state menționate la articolul 2 din acord

(a)

Republica Islanda (în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European);

(b)

Principatul Liechtenstein (în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European);

(c)

Regatul Norvegiei (în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European);

(d)

Confederația Elvețiană (în temeiul Acordului între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian)


8.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/12


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 septembrie 2011

privind semnarea în numele Uniunii Europene și aplicarea cu titlu provizoriu a statutului și a regulamentului de procedură modificate ale Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului

(2011/664/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatele (3) și (4), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Ca urmare a mai multor runde de negocieri, la 14 iulie 2011, șefii de delegație ai Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului („Grupul”) au aprobat textul modificărilor statutului și regulamentului de procedură ale acestuia.

(2)

Uniunea este membră a Grupului.

(3)

Statele membre ale Uniunii care erau membre ale Grupului au notificat retragerea lor și se vor retrage din Grup cu începere de la 1 iulie 2011.

(4)

Adoptarea modificărilor la statutul și a regulamentul de procedură este indispensabilă pentru a confirma instalarea Grupului la noul său sediu și pentru a face explicite prevederile referitoare la statutul Uniunii în cadrul Grupului precum și pentru a realinia structura organizațională, contribuțiile bugetare și procedurile decizionale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta se autorizează semnarea în numele Uniunii a statutului și a regulamentului de procedură modificate ale Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului („Grupul”), convenită de șefii de delegație la reuniunea din 14 iulie 2011 de la Singapore, sub rezerva încheierii acestora.

Articolul 2

Statutul și regulamentul de procedură modificate se aplică cu titlu provizoriu (1) până la încheierea formalităților privind încheierea acestora.

Articolul 3

Prezenta decizie se pune în aplicare de către Comisie, sub forma unei scrisori adresate Grupului prin care se confirmă acordul Uniunii cu privire la textele statutului și regulamentului de procedură modificate și arătând aplicarea cu titlu provizoriu a statutului și a regulamentului de procedură modificate de către Uniune până la încheierea formalităților privind încheierea acestora.

Comisia este împuternicită, de asemenea, să prezinte secretarului general al Grupului declarația de competență atașată prezentei decizii, în conformitate cu articolul XVI punctul 2 din statutul modificat.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 septembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Data de la care statutul și regulamentul de procedură modificate se aplică cu titlu provizoriu se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


Declarația Uniunii Europene în conformitate cu articolul XVI punctul 2 din statut

În conformitate cu articolul XVI punctul 2 din statutul Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului, prezenta declarație menționează împuternicirile transferate Uniunii Europene de către statele ei membre în domeniile care intră sub incidența statutului.

Uniunea Europeană declară că, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Uniunea Europeană are competențe exclusive în chestiuni legate de domeniul comerțului internațional, în cadrul politicii ei comerciale comune, inclusiv în sectorul producției de date statistice.

Domeniul de aplicare și exercitarea competențelor Uniunii Europene fac, prin natura lor, obiectul unei evoluții continue, iar Uniunea Europeană va completa sau modifica prezenta declarație, dacă va fi necesar, în conformitate cu articolul XVI punctul 2 din statut.


8.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/14


STATUTUL GRUPULUI INTERNAȚIONAL DE STUDII ÎN DOMENIUL CAUCIUCULUI

INTRODUCERE

Grupul internațional de studii în domeniul cauciucului („Grupul”) a fost fondat în 1944 cu statutul de organizație internațională recunoscută în Regatul Unit. De la 1 iulie 2008, Grupul are sediul la Singapore, fiind recunoscut ca organizație internațională.

I.   Obiective

1.

Grupul reprezintă un forum pentru dezbaterea chestiunilor care afectează producția și consumul, precum și comerțul cu cauciuc natural și sintetic. Obiectivul Grupului este de a colecta și difuza informații statistice complete privind industria mondială a cauciucului, permițând, astfel, ameliorarea transparenței piețelor cauciucului și a tendințelor acestor piețe.

2.

Grupul poate coopera cu alte organizații internaționale care sunt relevante pentru atingerea obiectivelor lui.

II.   Atribuții

1.

Grupul se reunește periodic, la date și în locuri convenabile membrilor, în scopul examinării poziției statistice și discutării problemelor curente privind industria cauciucului.

2.

Grupul elaborează sau comandă rapoarte și studii privind situația pieței internaționale a cauciucului, pe care le consideră necesare, având în vedere, în special, obținerea de informații generale privind situația cererii și ofertei și evoluția probabilă a acestora.

III.   Definiții

1.

„Grupul” înseamnă Grupul internațional de studii în domeniul cauciucului (GISC).

2.

„Șefi de delegație” înseamnă autoritatea cea mai înaltă a Grupului, alcătuită din reprezentanți ai membrilor.

3.

„Țară gazdă” înseamnă membrul cu care Grupul a încheiat un acord privind sediul.

4.

Orice trimitere din prezentul acord la „membru” sau la „țară” se interpretează ca fiind valabilă și pentru Uniunea Europeană și pentru orice altă organizație interguvernamentală având competențe exclusive în domenii acoperite de prezentul statut și responsabilități în negocierea, încheierea și aplicarea de acorduri internaționale, în special de acorduri privind produsele de bază.

5.

„Summitul mondial al cauciucului” este o conferință publică destinată industriei și guvernelor, organizată de GISC.

6.

„Producător de cauciuc natural” este orice membru a cărui producție anuală de cauciuc natural depășește consumul lui de cauciuc natural.

7.

„Consumator de cauciuc” este orice membru, altul decât un producător de cauciuc natural.

8.

„Cauciucul natural” este produsul derivat din latexul recoltat din specia de arbore Hevea brasiliensis.

9.

„Cauciucul sintetic” include elastomerii termorigizi obținuți pe baza procesului de polimerizare, care este procedeul de combinare chimică a monomerilor utilizat pentru a forma polimeri.

10.

„Cauciuc” înseamnă cauciucul natural sau cauciucul sintetic, cu excepția cauciucului regenerat.

11.

„Majoritate simplă” înseamnă o majoritate de voturi.

IV.   Sediu

Sediul Grupului se află pe teritoriul unui membru, iar Grupul dispune la sediu de un secretariat însărcinat cu administrarea activităților lui.

V.   Statutul de membru

1.

Aderarea la Grup este deschisă țărilor interesate de producția, consumul sau comerțul cu cauciuc natural și sintetic.

2.

Există două categorii de membri în Grup, și anume producătorii de cauciuc natural, respectiv consumatorii.

VI.   Obligații ale membrilor

1.

Membrii depun toate eforturile pentru a furniza secretariatului statistici precise privind producția, consumul și comerțul cu cauciuc pe teritoriile lor respective, precum și alte asemenea informații relevante pentru evaluarea situației actuale și a tendințelor viitoare.

2.

În cazul în care un membru nu pune la dispoziție, pentru o perioadă de doi ani consecutivi, statistici și informații precise solicitate, fără a justifica în mod satisfăcător această atitudine, șefii de delegație iau acțiuni pe care le consideră adecvate în aceste circumstanțe.

VII.   Drepturi de vot și proceduri

1.   Numărul total de voturi ale membrilor este 100.

2.   Voturile sunt distribuite în rândul membrilor în funcție de partea lor respectivă de contribuții anuale.

3.   În orice situație în care numărul de membri se modifică sau dreptul de vot al unui membru se suspendă sau se restabilește pe baza oricărei dispoziții, voturile se recalculează și se redistribuie în rândul membrilor înaintea următorului vot.

4.   Fiecare membru are dreptul de a-și exprima numărul de voturi pe care îl deține și niciun membru nu își poate împărți voturile.

5.   Prin notificare scrisă adresată președintelui șefilor de delegație, comitetului statistic și economic sau altor comitete, orice producător de cauciuc natural poate autoriza orice alt producător de cauciuc natural și orice consumator de cauciuc poate autoriza orice alt consumator de cauciuc să îi reprezinte interesele și să îi utilizeze voturile la orice reuniune.

6.   Pentru întrunirea cvorumului, la orice reuniune Grupului este necesară prezența unei majorități simple a membrilor, inclusiv a cel puțin doi producători de cauciuc natural și doi consumatori de cauciuc.

7.   Procedura de vot

7.1.

În cadrul tuturor reuniunilor, oricând este posibil, deciziile se adoptă prin consens, fără voturi împotrivă, obiecții sau rezerve oficiale. Președinții reuniunilor depun eforturi pentru obținerea consensului pentru toate deciziile. În cazul rezervelor, dacă este posibil, se acordă membrilor un timp suficient, în limita posibilităților, în vederea ajungerii la un compromis și a obținerii consensului.

7.2.

În cazul în care, în opinia președintelui reuniunii, nu există posibilitatea obținerii consensului cu privire la o anumită chestiune, aceasta este supusă la vot.

7.3.

De regulă, votarea se desfășoară astfel încât să se asigure o transparență maximă a procesului decizional, iar președintele reuniunii este cel care decide dacă votarea se face prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. În circumstanțe excepționale, președintele poate decide asupra posibilității exprimării opțiunilor anumitor membri prin vot secret sau prin corespondență. La cererea unuia sau mai multor membri, președintele lansează procedura votului secret.

7.4.

Sub rezerva dispozițiilor de la punctele 7.5 și 7.6, deciziile supuse la vot sunt adoptate, în mod normal, de majoritatea simplă a membrilor prezenți la vot, cu condiția ca cel puțin doi producători de cauciuc natural și doi consumatori de cauciuc natural să exprime un vot afirmativ.În cazului abținerii unui membru, se consideră că voturile lui nu au fost folosite.

În cazul în care un membru invocă dispozițiile de la punctul 5 din prezentul articol și când voturile sale sunt folosite într-o reuniune, respectivul membru este considerat, în înțelesul de la punctele 7.4-7.6 din prezentul articol, ca prezent și participant la vot.

7.5.

Deciziile supuse la vot privind:

(a)

alegerea secretarului general;

(b)

adoptarea bugetului; și

(c)

suspendarea drepturilor unui membru astfel cum se precizează la articolul XIV punctul 4

se iau cu majoritate simplă în cadrul grupului producătorilor de cauciuc natural, precum și în cadrul grupului consumatorilor de cauciuc prezenți la vot și care votează; în plus, aceste voturi combinate trebuie să însumeze o majoritate de cel puțin două treimi din cei prezenți la vot și care votează.

7.6.

Deciziile referitoare la:

(a)

revizuirea sau rezilierea acordului privind sediul;

(b)

modificarea sau rezilierea statutului;

(c)

amplasarea sediului; și

(d)

aprobarea proiectului registrelor contabile auditate

se adoptă numai prin consens.

VIII.   Summitul mondial al cauciucului

Grupul se întrunește anual pe teritoriul unui membru. Cu toate acestea, în cazul în care Summitul mondial al cauciucului se organizează pe teritoriul unei țări care nu are statutul de membru, reuniunile grupului pot avea loc pe teritoriul țării respective. Dacă nicio invitație nu a fost primită, nici acceptată, summitul mondial al cauciucului este organizat în țara gazdă. La summitul mondial al cauciucului pot asista, pe bază de invitație, țările care nu au statutul de membru, consilieri industriali și alți experți și observatori.

IX.   Șefii de delegație

1.

Fiecare membru al Grupului numește un reprezentant, care poate fi însoțit de consilieri la orice reuniune a șefilor de delegație.

2.

Președintele și vicepreședintele sunt aleși de șefii de delegație și își exercită funcțiile pentru două exerciții financiare ale Grupului; ei pot fi realeși pentru încă un mandat.

3.

Șefii de delegație se reunesc la sediu sau într-un alt loc pe care îl aleg de comun acord.

4.

Șefii de delegație se reunesc cel puțin o dată în prima jumătate a fiecărui an calendaristic și, în plus, ori de câte ori consideră ei că este necesar.

5.

În cazul în care reprezentantul unui membru nu poate participa la o reuniune a Grupului, membrul respectiv poate fi reprezentat de un supleant. Supleantului în cauză i se acordă toate privilegiile unui reprezentant, inclusiv dreptul la vot.

6.

Ocazional, în cazul în care se consideră necesar, șefii de delegație pot institui alte comitete sau grupuri consultative și hotărăsc cu privire la membrii și funcțiile acestora.

7.

Șefii de delegație numesc auditori independenți în scopul auditării conturilor Grupului.

8.

Șefii de delegație autorizează pregătirea și publicarea studiilor privind conjunctura pieței mondiale a cauciucului și alte subiecte, după caz.

9.

Șefii de delegație adoptă regulamentul de procedură al Grupului.

X.   Secretariatul și secretarul general

1.

Secretariatul este creat pentru asigurarea bunei derulări a activităților Grupului.

2.

Secretarul general conduce secretariatul și este responsabil în fața șefilor de delegație cu privire la activitățile sale.

3.

Secretarul general este numit de șefii de delegație pentru un mandat de patru ani, care se poate reînnoi cu un alt mandat de cel mult patru ani. Șefii de delegație stabilesc regulile de selecție.

4.

Șefii de delegație definesc responsabilitățile secretarului general.

5.

Funcțiile secretariatului sunt următoarele:

(a)

furnizarea celor mai bune informații posibile referitoare la statistici și la chestiuni economice cu caracter mai general din domeniul cauciucului;

(b)

pregătirea și implementarea programului de activități;

(c)

asigurarea, în perioada dintre reuniuni, a contactului între membri în chestiuni privind cauciucul;

(d)

efectuarea pregătirilor necesare pentru reuniuni; și

(e)

menținerea legăturii cu alte organizații internaționale și sectoare industriale ale căror activități sunt relevante și de interes pentru activitățile Grupului.

XI.   Comitetul statistic și economic

1.

Comitetul statistic și economic este alcătuit din toți membrii care doresc să facă parte din acesta.

2.

Comitetul face apel la expertiza grupului consultativ sectorial.

3.

Membrii comitetului aleg președintele și vicepreședintele comitetului din rândul lor sau dintre membrii grupului consultativ sectorial; durata mandatului lor este de două exerciții financiare, iar mandatul poate fi reînnoit o singură dată.

4.

Comitetul se reunește cel puțin o dată în fiecare an calendaristic și ori de câte ori comitetul decide astfel.

5.

Sarcinile comitetului sunt următoarele:

(a)

analizarea și revizuirea datelor statistice furnizate de secretariat referitoare la cererea și oferta de cauciuc;

(b)

aprobarea, monitorizarea și revizuirea programului de activități al secretariatului, ținând cont de orice puncte de vedere și recomandări emise de grupul consultativ sectorial; și

(c)

formularea de recomandări pentru șefii de delegație privind elaborarea și publicarea de documente pregătite în cadrul programului de activități, inclusiv prezentarea în vederea aprobării de către șefii de delegație a unui raport pe această temă.

XII.   Grupul consultativ sectorial

1.

Șefii de delegație instituie un grup consultativ sectorial care să stabilească un canal de comunicare alimentat prin contribuții din întregul sector al cauciucului, inclusiv din partea industriei, a sectorului comercial, a universităților, precum și a sectorului cercetării și tehnologiei. Șefii de delegație stabilesc o procedură transparentă pentru selectarea membrilor grupului consultativ sectorial.

2.

Grupul consultativ sectorial își alege proprii președinte și vicepreședinte. Durata mandatului lor este de două exerciții financiare, iar mandatul poate fi reînnoit o singură dată.

3.

Grupul consultativ sectorial are următoarele atribuții:

(a)

își exprimă punctele de vedere și recomandările cu privire la programul de activități al secretariatului;

(b)

asistă comitetul statistic și economic la controlul și revizuirea programului de activități al secretariatului;

(c)

asistă comitetul economic și statistic la evaluarea propunerilor de proiecte finanțate de alte organisme; și

(d)

întocmește rapoarte și recomandări pe care șefii de delegație le consideră necesare.

4.

Grupul consultativ sectorial se reunește cel puțin o dată pe an și ori de câte ori grupul consultativ sectorial decide astfel. Membrii au statutul de observator la reuniunile grupului consultativ sectorial, dacă este cazul.

5.

Grupul consultativ sectorial, reprezentat de președintele sau vicepreședintele grupului, participă în calitate de observator la toate reuniunile șefilor de delegație, dacă este cazul.

XIII.   Statut

1.

Grupul are personalitate juridică. Acesta are, în special, capacitatea să contracteze, să achiziționeze și să înstrăineze bunuri mobile și imobile, precum și să acționeze în justiție.

2.

Statutul, privilegiile și imunitățile Grupului, ale secretarului său general, ale personalului și ale experților lui și ale reprezentanților membrilor care se află pe teritoriul țării gazdă în scopul exercitării funcțiilor lor continuă să fie reglementate de acordul privind sediul încheiat între țara gazdă și Grup.

XIV.   Bugetul și normele financiare

1.

Membrii cotizează, de comun acord, la venitul necesar activităților Grupului. Toate plățile datorate de membri se achită în moneda țării gazdă.

2.

Din bugetul anual aprobat, 60 % provin din cotizațiile de bază, plătite în mod egal de către toți membrii. Soldul de 40 % din bugetul aprobat este plătit de membri proporțional cu producția sau consumul mediu de cauciuc (pentru plată luându-se în calcul cel mai mare dintre cei doi factori de mai sus) din cei trei ani calendaristici anteriori exercițiului financiar în cauză. În lipsa statisticilor necesare, secretarul general determină, pe baza celor mai fiabile informații disponibile, cotizația datorată și invită membrii în cauză să accepte această estimare.

3.

Noii membri care aderă la Grup pe parcursul exercițiului financiar plătesc o cotizație forfetară (lunară) pentru restul exercițiului financiar. Cotizațiile noilor membri nu afectează cotizațiile membrilor deja existenți în exercițiul financiar în curs, dar se iau în calcul la evaluarea cotizațiilor pentru anul următor.

4.

În cazul în care Grupul nu hotărăște altfel, membrilor care nu își plătesc cotizația timp de doi ani li se suspendă drepturile până la achitarea restanțelor pentru anii precedenți și a cotizațiilor pentru anul în curs.

XV.   Modificări

1.

Șefii de delegație pot adopta, prin consens, modificări la prezentul statut, în conformitate cu articolul VII punctul 7.6 din prezentul statut. Secretariatul notifică membrii în privința modificărilor.

2.

Șefii de delegație precizează data și procedurile pentru aplicarea modificărilor.

XVI.   Aderarea la Grup, retragerea și excluderea din Grup

1.

Aderarea la Grup se efectuează prin notificare transmisă secretarului general.

2.

La aderare, Uniunea Europeană sau orice organizație interguvernamentală menționată la articolul III punctul 4 depune la secretariat o declarație emisă de autoritatea competentă a organizației respective, în care se precizează natura și domeniul de aplicare a competențelor sale în chestiunile reglementate de prezentul statut, și informează secretariatul cu privire la orice modificări ulterioare de fond ale acestor competențe. În cazul în care Uniunea Europeană sau orice organizație interguvernamentală își declară competența exclusivă în chestiunile reglementate de prezentul statut, statele membre ale organizațiilor în cauză nu pot deveni membri ai Grupului, iar statele care sunt deja membre trebuie să se retragă din Grup.

3.

Notificarea retragerii unui membru este transmisă de acesta în scris secretarului general, până la 1 noiembrie, și intră în vigoare la 30 iunie în anul calendaristic următor anului notificării. Membrii care transmit notificarea după 1 noiembrie sunt obligați să își plătească cotizația de membru pentru următorul exercițiu financiar.

4.

În cazul în care șefii de delegație decid că un membru își încalcă obligațiile înscrise în prezentul statut, aceștia pot exclude din Grup, prin consens, membrul respectiv. Membrul care își încalcă obligațiile nu are drept de vot la luarea deciziei privind propriul lui caz.

5.

Retragerea sau excluderea nu duce la încetarea obligațiilor financiare pe care le-a avut față de Grup un membru înainte de retragere sau excludere, în conformitate cu prezentul statut.

6.

Un membru care s-a retras sau a fost exclus din Grup nu are dreptul la nicio parte din veniturile realizate în urma lichidării sau la alte active ale Grupului și nici nu i se poate imputa vreo parte din deficitul eventual al Grupului în caz de reziliere a prezentului statut.

XVII.   Rezilierea

1.

Prezentul statut rămâne în vigoare până la rezilierea lui prin consens de către șefii de delegație.

2.

Fără a aduce atingere rezilierii prezentului statut, șefii de delegație continuă să își îndeplinească acest rol o perioadă de cel mult 18 luni, pentru a lichida Grupul, inclusiv conturile și, sub rezerva deciziilor relevante care trebuie adoptate prin consens în conformitate cu articolul VII punctul 7.6, au, în timpul perioadei respective, atribuțiile și funcțiile care sunt necesare pentru realizarea acestor scopuri.


REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL GRUPULUI INTERNAȚIONAL DE STUDII ÎN DOMENIUL CAUCIUCULUI

INTRODUCERE

Regulamentul de procedură al Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului este formulat astfel cum este prevăzut la articolul IX punctul 9 din statutul GISC. Prezentul regulament de procedură a fost adoptat de Grup la reuniunea șefilor de delegație care a avut loc la …, în …

1.   Norme de procedură financiare

Exercițiul bugetar începe la 1 iulie și se încheie la 30 iunie.

1.1.   Cotizațiile membrilor

1.1.1.

Cotizațiile membrilor se achită anual, până la 1 iulie, la primirea facturii oficiale din partea secretariatului.

1.1.2.

În cazul în care un membru nu își achită integral cotizația până la 1 decembrie, secretarul general solicită de urgență plata imediată.

1.1.3.

În cazul în care plata integrală nu se efectuează până la 1 februarie, secretarul general informează șefii de delegație asupra restanțelor. În acest caz, șefii de delegație iau în considerație posibilitatea suspendării tuturor drepturilor de vot ale membrului, cu excepția situației în care se votează în privința unei chestiuni legate direct de decizia de lichidare a Grupului.

1.1.4.

În cazul în care plata integrală nu se efectuează până la 1 aprilie, șefii de delegație suspendă toate serviciile oferite respectivului membru de către secretariat, cu excepția cazului în care aceștia decid altfel pe baza unor circumstanțe deosebite.

1.1.5.

În cazul în care un membru nu își plătește integral cotizația până la sfârșitul exercițiului financiar, suma datorată se majorează în funcție de rata anuală a inflației din țara gazdă, utilizată pentru calcularea bugetului pe fiecare an pentru care plata este restantă, cu excepția cazului în care șefii de delegație decid altfel.

1.1.6.

Plata revizuită se calculează și se notifică membrului de către secretarul general la sfârșitul fiecărui trimestru al exercițiului financiar.

1.1.7.

Nicio decizie sau acțiune luată pe baza dispozițiilor prezentei clauze nu poartă atingere drepturilor membrului.

1.2.   Cont bancar

1.2.1.

În țara gazdă este disponibil un cont bancar deschis în numele Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului.

1.2.2.

Operațiunile derulate prin acest cont bancar se desfășoară prin cecuri/operațiuni bancare electronice aprobate de:

(a)

secretarul general;

(b)

în absența acestuia, de șeful comitetului statistic și economic; sau

(c)

în absența lor, de reprezentantul autorizat al țării gazdă pe lângă șefii de delegație.

1.2.3.

Pentru sumele mai mari de 15 000 de dolari singaporezi, cecurile/operațiunile bancare electronice vor necesita două semnături, una din partea secretariatului, iar cealaltă din partea reprezentantului autorizat al țării gazdă pe lângă șefii de delegație.

1.2.4.

Situația conturilor secretariatului este păstrată de șeful responsabil cu gestiunea și administrația.

1.2.5.

Secretariatul controlează toate conturile bancare relevante gestionate în țara gazdă.

1.2.6.

Toate sumele primite se depun la bancă în cel mai scurt termen. Secretarul general păstrează un cont de avans pentru plățile și chitanțele în numerar de valoare mică, până la concurența sumei de 1 000 de dolari singaporezi.

1.3.   Reguli legate de cererile de ofertă

Secretariatul încheie acorduri de servicii prin una din metodele următoare, pe baza determinării valorii estimate a contractului de achiziții publice (VEC). Secretariatul nu „divizează” valoarea estimată a contractului de achiziții publice în scopul evitării conformării cu procedurile de achiziții publice.

1.3.1.

Pentru achizițiile de valoare redusă în cadrul contractelor de achiziții publice de până la 3 000 de dolari singaporezi – TPS (taxa pe produse și servicii) nefiind inclusă – achizițiile se pot face direct de la furnizor dacă: (a) prețul bunurilor sau serviciilor este cunoscut fie ca urmare a unor achiziții anterioare; fie (b) ca urmare a afișării prețurilor de către furnizori sau în mass media ori în orice altă sursă fiabilă de informații (de exemplu, în pliante sau pe internet). De asemenea, prețul articolelor trebuie să fie rezonabil.

1.3.2.

Pentru achizițiile publice pe bază de deviz în cadrul contractelor de achiziții publice de până la 70 000 de dolari singaporezi – TPS (taxa pe produse și servicii) nefiind inclusă – secretariatul trebuie să solicite devize de la cel puțin trei furnizori adecvați, reținând oferta cu cel mai mic preț, după posibilități. Trebuie prezentate justificări în scris în mod corespunzător în cazul în care oferta cu prețul cel mai mic nu este reținută pentru nicio achiziție publică. Pentru toate achizițiile publice este necesară aprobarea secretarului general.

1.3.3.

Pentru achizițiile publice prin licitație în cadrul contractelor de achiziții publice care depășesc 70 000 de dolari singaporezi – TPS (taxa pe produse și servicii) nefiind inclusă – secretariatul trebuie să primească oferte de la cel puțin 3 furnizori corespunzători. Secretariatul trebuie să pregătească un raport de evaluare a ofertelor care să cuprindă recomandările și observațiile necesare destinate șefilor de delegație. Pentru toate deciziile privind achizițiile publice este necesară aprobarea șefilor de delegație.

1.4.   Numirea auditorilor

1.4.1.

Numirea auditorilor, în conformitate cu articolul IX punctul 7 din statut, se face la recomandarea secretarului general, care este responsabil cu controlul modului în care aceștia își achită obligațiile. O dată la patru ani, secretarul general solicită devize de la cel puțin trei societăți de audit legal abilitate.

1.4.2.

Situația conturilor, verificată de către auditori independenți, este pusă la dispoziția membrilor cât mai repede posibil după încheierea fiecărui exercițiu financiar, dar în cel mult șase luni de la această dată, iar șefii de delegație o examinează în vederea aprobării sale în sesiunea următoare, după caz. Ulterior, pe site-ul internet al GISC se publică un rezumat al conturilor și al bilanțului verificate.

1.5.   Bugetul

1.5.1.

Secretarul general este responsabil cu elaborarea și prezentarea către șefii de delegație, în vederea aprobării, până la data de 31 martie a fiecărui an, a unui proiect de buget pentru următorul exercițiu financiar.

1.5.2.

Secretarul general are sarcina de a transmite membrilor bugetul aprobat.

1.5.3.

Cheltuielile de deplasare și diurna membrilor care participă la reuniunile Grupului sunt suportate de membrii respectivi.

1.6.   Situația anuală a conturilor

1.6.1.

Secretarul general comunică tuturor membrilor o situație anuală a conturilor, cât mai curând posibil după încheierea exercițiului financiar. După aprobarea de către șefii de delegație, situația anuală a conturilor se certifică de către președinte sau vicepreședinte, precum și de către secretarul general și auditori.

1.6.2.

Conturile semnate și certificate în mod corespunzător se păstrează la secretariat.

2.   Reuniunile șefilor de delegație

2.1.

Șefii de delegație pot organiza sesiuni speciale ori de câte ori acest lucru este solicitat de o majoritate simplă a membrilor sau de secretarul general cu acordul președintelui.

2.2.

După consultarea cu președintele, secretarul general notifică membrilor organizarea oricărei sesiuni, incluzând ordinea de zi provizorie și o notă explicativă în scris referitoare la sesiune; notificarea se face cu cel puțin 30 de zile înaintea sesiunii, cu excepția cazurilor urgente, situație în care notificarea trebuie transmisă cu cel puțin 15 zile înaintea sesiunii. În cazuri urgente, în notificare se precizează natura situației de urgență.

2.3.

Ordinea de zi provizorie a fiecărei sesiuni se întocmește de secretarul general prin consultare cu președintele. În cazul în care un membru dorește ca un anumit subiect să fie discutat la o sesiune, acesta îl informează, dacă este posibil, pe secretarul general cu 60 de zile înainte de începerea sesiunii, incluzând în notificarea respectivă o notă explicativă în scris.

2.4.

Fiecare membru face tot posibilul pentru a transmite secretarului general, cu cel puțin cinci zile înainte de începerea sesiunii, numele delegaților, ale membrilor supleanți și ale consilierilor desemnați să îl reprezinte la sesiune.

3.   Numirea secretarului general

3.1.

Secretarul general este numit de șefii de delegație în conformitate cu articolul X punctul 3 din statut, pe baza unei recomandări a unui comitet de selecție constituit în acest scop.

3.2.

Comitetul de selecție este instituit de șefii de delegație, de regulă cu cel puțin douăsprezece luni înainte de expirarea mandatului secretarului general în exercițiu.

3.3.

Comitetul de selecție include președintele și vicepreședintele șefilor de delegație, care trebuie să fie președintele, respectiv vicepreședintele comitetului de selecție, precum și orice alt membru care dorește să participe la lucrările comitetului.

3.4.

Secretarul general în exercițiu asistă la reuniunile comitetului de selecție în calitate de consilier, fără drept de vot.

3.5.

Membrii suportă toate costurile și cheltuielile ocazionate de participarea reprezentanților lor la reuniunile comitetului de selecție și la procedura de selecție.

3.6.

Comitetul de selecție convine asupra criteriilor de selecție și asupra formatului anunțului cu privire la ocuparea postului de secretar general. Anunțul se publică în mass media internațională corespunzătoare, precum și prin intermediul canalelor de distribuție ale GISC. Anunțul este pus la dispoziția tuturor membrilor, care asigură difuzarea lui pe teritoriul lor național.

3.7.

Dosarele de candidatură se primesc de către secretarul general, care este responsabil de aspectele administrative ale procesului de recrutare.

3.8.

Comitetul de selecție se reunește, după caz, în vederea unei preselecții a cel mult șase candidați, în vederea intervievării acestora. Candidații trebuie să fie resortisanți sau cetățeni ai membrilor.

3.9.

Interviurile cu candidații preselecționați sunt organizate în scopul alegerii unanime sau prin consens a candidatului care întrunește calitățile necesare, în ceea ce privește experiența, personalitatea, imparțialitatea, capacitatea de a lucra eficient cu înalții funcționari ai guvernelor membre și ai altor guverne, cu organizațiile internaționale și private, în vederea recomandării către șefii de delegație pentru numirea lui în funcția de secretar general. Trebuie propus un candidat alternativ în cazul în care candidatul selectat nu își poate intra în funcțiuni din motive de sănătate sau din alte motive. În cazul în care nu se poate conveni asupra unui candidat unic, șefilor de delegație li se pot propune doi candidați, aleși prin consens.

3.10.

Termenii și condițiile numirii și contractului sunt stabilite de șefii de delegație.

3.11.

Rezilierea anticipată a contractului pentru cauză reală și serioasă necesită o majoritate simplă în cadrul grupului producătorilor de cauciuc natural, precum și în cadrul grupului consumatorilor de cauciuc prezenți și participanți la vot; în plus, aceste voturi combinate trebuie să însumeze o majoritate de cel puțin două treimi din membrii prezenți și participanți la vot.

4.   Activitatea secretariatului

4.1.

În executarea sarcinilor sale, secretariatul nu se angajează în nicio activitate care implică un conflict de interese.

4.2.

Secretariatul nu solicită, nici nu primește instrucțiuni de la membri individuali sau de la o autoritate externă Grupului. Secretarul general și personalul se abțin de la orice acțiune care ar putea avea un impact negativ asupra statutului lor de funcționari internaționali responsabili în ultimă instanță în fața șefilor de delegație.

4.3.

Fiecare membru respectă responsabilitățile secretarului general și ale altor membri ai personalului și nu încearcă să îi influențeze în exercitarea responsabilităților lor.

4.4.

Secretariatul depune toate eforturile pentru a garanta că nicio informație publicată nu are vreun impact negativ asupra confidențialității operațiunilor persoanelor private sau societăților care produc, prelucrează, comercializează sau consumă cauciuc.

4.5.

Secretariatul publică în mod periodic Rubber Statistical Bulletin (un buletin statistic al cauciucului) și Rubber Industry Report (un raport privind industria cauciucului), precum și rapoarte privind proiecte și studii.

5.   Grupul consultativ sectorial

5.1.

Grupul consultativ sectorial este alcătuit din cel mult treizeci de persoane numite pe baza competențelor lor specifice în domeniu, de către șefii de delegație, pentru o perioadă de cel mult trei ani. Această perioadă poate fi extinsă cu încă trei ani.

5.2.

În urma deciziei șefilor de delegație de a reînnoi componența grupului consultativ sectorial, secretariatul invită membrii, grupul consultativ sectorial și membrii asociați să desemneze candidați pentru grupul consultativ sectorial.

5.3.

Secretariatul transmite șefilor de delegație recomandări în privința acestor candidați, în vederea evaluărilor și numirilor.

5.4.

Noile numiri intră în vigoare printr-o decizie a șefilor de delegație.

5.5.

Secretarul general are rol de moderator în cadrul reuniunilor grupului consultativ sectorial.

5.6.

Grupul consultativ sectorial adoptă propriul regulament de procedură, care respectă dispozițiile statutului Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului și ale prezentului regulament de procedură.

5.7.

În conformitate cu statutul, la orice reuniune a Grupului la care participă entități care au statutul de observator se exclud discuțiile legate de chestiuni confidențiale, precum și de chestiuni bugetare și financiare.

5.8.

Cheltuielile de deplasare și diurna membrilor grupului consultativ sectorial care participă la reuniuni sunt suportate de membrii respectivi.

6.   Membrii asociați

6.1.

Orice societate sau organizație interesată de industria cauciucului poate deveni membru asociat, după plata unei cotizații anuale de membru corespunzătoare.

6.2.

Cotizația anuală de membru este de 3 000 de dolari singaporezi pentru organizații sau persoane private care sunt stabilite pe teritoriul țărilor membre, respectiv de 6 000 de dolari singaporezi pentru cele stabilite pe teritoriul țărilor care nu sunt membre.

6.3.

Membrii asociați au acces liber la toate informațiile disponibile pe site-ul internet destinat membrilor asociați. Orice solicitare de informații suplimentare se facturează.

7.   Summitul mondial al cauciucului

În cazul în care Grupul primește din partea unei țări care nu este membră sau din partea unui membru invitația de a găzdui summitul mondial al cauciucului, acesta evaluează invitația și o acceptă numai dacă sunt disponibile fonduri suficiente.

8.   Modificări și revizie

Șefii de delegație pot decide oricând, numai prin consens, să modifice sau să revizuiască prezentul regulament de procedură.


REGULAMENTE

8.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 996/2011 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2011

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 657/2008, (CE) nr. 1276/2008 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește obligațiile de notificare în cadrul organizării comune a piețelor agricole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolele 102, 103h, articolul 170 litera (c) și articolul 192 alineatul (2), coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (2) stabilește normele comune pentru notificarea către Comisie a informațiilor și a documentelor de către autoritățile competente ale statelor membre. Normele respective includ, în special, obligația statelor membre de a utiliza sistemele de informare puse la dispoziție de către Comisie, precum și validarea drepturilor de acces ale autorităților sau ale persoanelor autorizate să trimită notificări. În plus, regulamentul respectiv stabilește principii comune aplicabile sistemelor de informare, astfel încât acestea să garanteze autenticitatea, integritatea și lizibilitatea în timp a documentelor, și prevede protecția datelor personale.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 792/2009, obligația de a utiliza sistemele de informare în conformitate cu regulamentul respectiv trebuie să fie prevăzută în regulamentele care stabilesc o obligație specifică de notificare.

(3)

Comisia a elaborat un sistem de informare care permite gestionarea electronică a documentelor și a procedurilor în cadrul propriilor proceduri de lucru interne și al relațiilor sale cu autoritățile implicate în politica agricolă comună.

(4)

Se consideră că prin intermediul sistemului respectiv se pot îndeplini mai multe obligații de notificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009, în special cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare (3), în Regulamentul (CE) nr. 1276/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 privind monitorizarea prin controale fizice a exporturilor de produse agricole care beneficiază de restituiri sau de alte sume (4) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (5).

(5)

În vederea unei gestionări eficiente și ținând seama de experiența acumulată, unele notificări trebuie simplificate și specificate în regulamentele respective.

(6)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 657/2008, (CE) nr. 1276/2008 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 trebuie modificate în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Notificări

(1)   Până la data de 31 ianuarie care urmează după încheierea perioadei precedente cuprinsă între 1 august și 31 iulie, statele membre transmit Comisiei următoarele informații definite la articolul 6 din prezentul regulament, defalcate în funcție de solicitanți:

(a)

numărul de solicitanți;

(b)

numărul de solicitanți care au făcut obiectul unui control;

(c)

numărul total de instituții școlare cărora solicitanții care au făcut obiectul unui control le-au livrat produsele eligibile pentru ajutoare comunitare și numărul de instituții școlare respective care au făcut obiectul unui control la fața locului;

(d)

numărul de verificări efectuate în ceea ce privește compoziția produselor;

(e)

valoarea ajutorului care a fost solicitat, plătit și a făcut obiectul unui control la fața locului (în euro);

(f)

reducerea ajutorului după verificarea administrativă (în euro);

(g)

reducerea ajutorului ca urmare a depunerii cu întârziere a cererii în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) (în euro);

(h)

ajutorul recuperat în urma controalelor la fața locului în conformitate cu articolul 15 alineatul (9) (în euro);

(i)

sancțiunile aplicate în cazul unor fraude în conformitate cu articolul 15 alineatul (10) (în euro);

(j)

numărul de solicitanți cărora li s-a retras sau suspendat autorizarea în conformitate cu articolul 10.

(2)   Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei cel puțin următoarele informații privitoare la perioada precedentă cuprinsă între 1 august și 31 iulie:

(a)

cantitățile de lapte și produse lactate defalcate pe categorii și subcategorii pentru care s-a plătit ajutor;

(b)

cantitatea maximă permisă;

(c)

cheltuielile UE;

(d)

numărul aproximativ de elevi care au participat la schema de distribuire a laptelui în școli;

(e)

completarea la nivel național.

(3)   Notificările prevăzute în prezentul regulament se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (6).

Articolul 2

La articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1276/2008, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Notificările menționate la primul paragraf se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (7).

Articolul 3

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se modifică după cum urmează:

(1)

la articolul 97 litera (b), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Raportul anual conține în special informațiile prevăzute în anexa XIV, iar notificarea acestuia se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (8);

(2)

în anexa XIV partea A punctul 1, litera (b) se elimină.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.

(3)  JO L 183, 11.7.2008, p. 17.

(4)  JO L 339, 18.12.2008, p. 53.

(5)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.

(6)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.”

(7)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.”

(8)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.”;


8.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 997/2011 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 8 octombrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

61,3

MK

47,9

ZZ

54,6

0707 00 05

EG

98,1

MK

64,0

TR

126,8

ZZ

96,3

0709 90 70

TR

119,4

ZZ

119,4

0805 50 10

AR

68,2

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,7

UY

56,8

ZA

75,6

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

238,8

CL

79,6

MK

50,0

PE

228,3

TR

112,3

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

149,9

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

117,1

US

114,5

ZA

79,8

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,8

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


8.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 998/2011 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2011/12 s-au stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 8 octombrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254, 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 263, 7.10.2011, p. 7.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 8 octombrie 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

46,32

0,00

1701 11 90 (1)

46,32

1,01

1701 12 10 (1)

46,32

0,00

1701 12 90 (1)

46,32

0,71

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DECIZII

8.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/32


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 4 octombrie 2011

privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare

[notificată cu numărul C(2011) 6974]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/665/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 34 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, Agenția Europeană a Căilor Ferate („Agenția”) creează și menține un registru al tipurilor de vehicule autorizate de statele membre pentru a fi date în exploatare (puse în funcțiune) în rețeaua feroviară a Uniunii.

(2)

În cazul unora dintre vehiculele existente nu este posibilă stabilirea unei corespondențe cu un tip de vehicul autorizat în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE. Cu toate acestea, posibilitatea de a include caracteristicile tehnice ale tuturor vehiculelor aflate în exploatare într-un singur registru poate fi benefică pentru sectorul feroviar.

(3)

În majoritatea cazurilor, restricțiile referitoare la modul în care vehiculul poate fi utilizat conform articolului 33 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2008/57/CE fac obiectul unui cod specific. Aceste coduri de restricție trebuie armonizate. Utilizarea codurilor de restricție naționale trebuie limitată la restricțiile care reflectă caracteristici speciale ale sistemului feroviar existent al unui stat membru și care este puțin probabil să fie aplicate cu același înțeles în alte state membre. Agenția trebuie să mențină la zi lista codurilor de restricție armonizate și lista codurilor naționale și să le publice pe site-ul său web.

(4)

În conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, atunci când o autorizație de tip este acordată, modificată, suspendată sau retrasă într-un stat membru, autoritățile naționale de siguranță trebuie să informeze Agenția, astfel încât aceasta să poată actualiza registrul. Registrul trebuie să includă tipuri de vehicule autorizate în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE. Prin urmare, atunci când informează Agenția, autoritățile naționale de siguranță trebuie să precizeze ce parametri ai tipului respectiv au fost verificați în conformitate cu normele naționale notificate. Această precizare trebuie realizată în conformitate cu documentul de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE.

(5)

Agenția Europeană a Căilor Ferate a prezentat Comisiei recomandarea sa ERA/REC/07-2010/INT la 20 decembrie 2010.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 29 din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește specificația referitoare la registrul european al tipurilor autorizate de vehicule menționat la articolul 34 din Directiva 2008/57/CE.

Articolul 2

Specificația registrului european al tipurilor autorizate de vehicule

(1)   Agenția creează, exploatează și menține registrul european al tipurilor autorizate de vehicule pe baza specificației stabilite în anexele I și II.

(2)   Registrul european al tipurilor autorizate de vehicule (ERATV) conține date privind tipurile de vehicule autorizate de statele membre în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE.

(3)   Se consideră că tipurile de vehicule autorizate de un stat membru înainte de 19 iulie 2010, pentru care au fost autorizate unul sau mai multe vehicule în unul sau în mai multe state membre în conformitate cu articolul 22 sau cu articolul 24 din Directiva 2008/57/CE după 19 iulie 2010, intră sub incidența prevederilor articolului 26 din Directiva 2008/57/CE și sunt înregistrate în ERATV. În acest caz, datele de înregistrat se pot limita la parametrii care au fost verificați în cursul procesului de acordare a autorizației de tip.

(4)   Tipurile de vehicule care pot fi înregistrate în mod voluntar sunt cele prevăzute în secțiunea 1 din anexa I.

(5)   Structura numărului pe care îl primește fiecare tip de vehicul este stabilită în anexa III.

(6)   Registrul devine operațional până la 31 decembrie 2012. Între timp, Agenția publică informațiile referitoare la tipurile autorizate de vehicule pe site-ul său web.

Articolul 3

Informații care trebuie transmise de autoritățile naționale de siguranță

(1)   Statele membre se asigură că autoritățile naționale de siguranță furnizează informațiile stabilite în anexa II cu privire la autorizațiile de tip pe care le-au acordat.

(2)   Autoritățile naționale de siguranță furnizează informațiile menționate la alineatul (1) al prezentului articol în conformitate cu regulile stabilite în secțiunea 5.2 din anexa I.

(3)   Autoritățile naționale de siguranță transmit informațiile prin completarea câmpurilor relevante din formularul electronic standard disponibil online.

(4)   Cel târziu la patru luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, autoritățile naționale de siguranță transmit informațiile legate de autorizațiile de tip de vehicul pe care le-au acordat după 19 iulie 2010 și până la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 4

Coduri de restricție

(1)   Codurile de restricție armonizate se aplică în toate statele membre.

Lista codurilor de restricție armonizate pentru întregul sistem feroviar al Uniunii este ținută la zi de Agenție și publicată pe site-ul web al acesteia.

Dacă o autoritate națională de siguranță consideră că în lista codurilor de restricție armonizate trebuie introdus un nou cod, aceasta solicită Agenției să evalueze includerea codului nou în cauză.

Agenția evaluează solicitarea, în consultare cu alte autorități naționale de siguranță. Dacă este cazul, Agenția include noul cod de restricție în listă. Înainte de publicarea listei modificate, Agenția comunică lista Comisiei împreună cu solicitarea de modificare și cu evaluarea acesteia.

Comisia informează statele membre prin intermediul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE.

(2)   Agenția menține la zi lista codurilor de restricție naționale. Utilizarea codurilor de restricție naționale se limitează la restricțiile care reflectă caracteristici speciale ale sistemului feroviar existent al unui stat membru și care este puțin probabil să fie aplicate cu același înțeles în alte state membre.

Pentru tipurile de restricții care nu se regăsesc în lista menționată la alineatul (1), autoritatea națională de siguranță solicită Agenției includerea unui nou cod în lista codurilor de restricție naționale. Agenția evaluează solicitarea, în consultare cu alte autorități naționale de siguranță. Dacă este cazul, Agenția include noul cod de restricție în listă. Înainte de publicarea listei modificate, Agenția comunică lista Comisiei împreună cu solicitarea de modificare și cu evaluarea acesteia.

Comisia informează statele membre prin intermediul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE.

(3)   Codul de restricție pentru autoritățile multinaționale de siguranță este tratat ca un cod de restricție național.

(4)   Utilizarea de restricții necodificate este limitată la restricțiile care, din cauza caracterului lor special, este puțin probabil să se aplice mai multor tipuri de vehicule.

Articolul 5

Dispoziții finale

(1)   Agenția publică și menține la zi un ghid de aplicare privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule. Printre alte informații, acest ghid cuprinde, pentru fiecare parametru, o trimitere la clauzele specificațiilor tehnice de interoperabilitate în care se regăsesc cerințele pentru parametrul respectiv.

(2)   Agenția prezintă Comisiei o recomandare referitoare la posibila includere în registru a tipurilor de vehicule care au fost autorizate înainte de 19 iulie 2010 și la posibila modificare a prezentei decizii pe baza experienței dobândite, nu mai târziu de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 6

Data aplicării

Prezenta decizie se aplică de la 15 aprilie 2012.

Articolul 7

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Agenției Europene a Căilor Ferate și statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.


ANEXA I

SPECIFICAȚIA REGISTRULUI EUROPEAN AL TIPURILOR AUTORIZATE DE VEHICULE

1.   TIPURI DE VEHICULE CĂRORA LI SE APLICĂ ÎNREGISTRAREA VOLUNTARĂ

Tipurile de vehicule autorizate înainte de 19 iulie 2010 pentru care nu s-au autorizat vehicule noi după 19 iulie 2010 pot fi înregistrate în mod voluntar în ERATV.

Pe lângă acestea, pot fi înregistrate în mod voluntar următoarele tipuri de vehicule:

vehiculele autorizate să fie date în exploatare înainte de 19 iulie 2010 pentru care a fost acordată o autorizație suplimentară de dare în exploatare (punere în funcțiune) în conformitate cu articolul 23 sau cu articolul 25 din Directiva 2008/57/CE;

vehiculele autorizate să fie date în exploatare înainte de 19 iulie 2010 pentru care a fost acordată o nouă autorizație de dare în exploatare în urma unei modernizări sau reînnoiri;

vehiculele provenind din țări terțe și autorizate pe teritoriul UE în conformitate cu COTIF 1999, în special cu apendicele F și G la aceasta; sau

vehiculele provenind din țări terțe și autorizate în temeiul prevederilor articolului 21 alineatul (11) din Directiva 2008/57/CE.

În aceste patru cazuri de înregistrare voluntară, datele de înregistrat se pot limita la parametrii care au fost verificați în cursul procesului de autorizare.

Autorizațiile temporare, precum autorizațiile de încercare și de exploatare de probă, nu se înregistrează în ERATV.

2.   ARHITECTURA FUNCȚIONALĂ

2.1.   Administrarea ERATV

Agenția găzduiește și administrează ERATV. Agenția creează conturi de utilizator și acordă drepturi de acces la cererea autorităților naționale de siguranță în conformitate cu prezenta specificație.

2.2.   Adresa ERATV

ERATV este o aplicație online. Adresa ERATV este publicată pe site-ul web al Agenției.

2.3.   Utilizatorii și drepturile de acces ale utilizatorilor

Utilizatorii ERATV sunt următorii:

Utilizator

Drepturi de acces

Autentificare, conturi de utilizator

Autoritatea națională de siguranță a oricărui stat membru

Transmiterea de date legate de statul membru respectiv, spre a fi validate de Agenție.

Consultarea fără restricții a oricăror date, inclusiv a datelor care nu au fost încă validate.

Autentificare cu nume utilizator și parolă.

Nu se pun la dispoziție conturi funcționale sau anonime. La solicitarea autorității naționale se pot crea mai multe conturi.

Agenția

Validarea în ceea ce privește conformitatea cu prezenta specificație și publicarea datelor transmise de o autoritate națională de siguranță.

Consultarea fără restricții a oricăror date, inclusiv a datelor care nu au fost încă validate.

Autentificare cu nume utilizator și parolă.

Public

Consultarea datelor validate.

Nu se aplică.

2.4.   Interfața cu sistemele externe

Orice tip de vehicul înregistrat (adică validat și publicat) în ERATV trebuie să fie disponibil prin intermediul unui hyperlink. Aceste hyperlinkuri pot fi folosite de aplicații externe.

Se va acorda atenție posibilelor legături între ERATV și Registrul virtual centralizat european al vehiculelor (EC VVR) (1).

2.5.   Legături cu alte registre și baze de date

La crearea ERATV, Agenția trebuie să țină pe deplin seama de interfețele, inclusiv de perioadele coordonate de tranziție, cu următoarele registre și baze de date:

Registrele naționale ale vehiculelor (NVR) (2) și EC VVR: formatul datelor privind tipul de vehicul din EC VVR trebuie să corespundă univoc desemnării tipului și, acolo unde este cazul, versiunilor tipului din ERATV.

Registrul de infrastructură (RINF) (3): listele de parametri și formatul datelor din RINF și ERATV trebuie să corespundă unele cu altele, inclusiv eventualele actualizări sau modificări aduse specificațiilor RINF și ERATV.

Documentul de referință privind normele naționale (articolul 27 din Directiva 2008/57/CE): odată ce documentul de referință este disponibil, lista parametrilor pentru care evaluarea conformității se face pe baza normelor naționale ce figurează în ERATV trebuie să corespundă univoc listei parametrilor din documentul de referință. ERATV nu trebuie să permită trimiterea la un parametru care nu este inclus în documentul de referință.

2.6.   Disponibilitate

Ca regulă generală, ERATV este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 365 de zile pe an, disponibilitatea-țintă a sistemului fiind de 98 %. Cu toate acestea, în cazul în care are loc o avarie în afara orelor normale de funcționare ale Agenției, restabilirea serviciului se face în următoarea zi lucrătoare a Agenției de după avarie. În cursul operațiunilor de întreținere, indisponibilitatea sistemului este minimă.

2.7.   Securitate

Conturile de utilizator și parolele create de Agenție nu trebuie să fie divulgate niciunei terțe părți și trebuie utilizate exclusiv în conformitate cu prezenta specificație.

3.   ARHITECTURA TEHNICĂ

3.1.   Arhitectura sistemului

ERATV este o aplicație online găzduită și administrată de Agenție.

ERATV poate conține informații complete pentru 35 000 de tipuri de vehicule.

Utilizatorii au posibilitatea de a se conecta la ERATV printr-o conexiune Internet standard.

Arhitectura ERATV este cea ilustrată în figura de mai jos:

Image

3.2.   Cerințe de sistem

Pentru conexiunea la ERATV sunt necesare un browser de Internet și acces la Internet.

4.   MOD DE EXPLOATARE

ERATV prezintă următoarele moduri de exploatare:

Mod normal. În cursul modului normal de exploatare sunt disponibile toate funcționalitățile.

Mod de întreținere. În cursul modului de întreținere, este posibil ca ERATV să nu fie disponibil utilizatorilor.

5.   REGULI PENTRU INTRODUCEREA ȘI CONSULTAREA DATELOR

5.1.   Principii generale

Fiecare autoritate națională de siguranță transmite informații privind autorizațiile de tip de vehicul pe care le-a acordat.

ERATV include un instrument online pentru schimbul de informații între autoritățile naționale de siguranță și Agenție. Acest instrument permite următoarele schimburi de informații:

1.

transmiterea datelor pentru registru de către o autoritate națională de siguranță către Agenție, inclusiv:

(a)

date legate de acordarea unei autorizații pentru un nou tip de vehicul (în acest caz, autoritatea națională de siguranță trebuie să transmită setul complet de date stabilit în anexa II);

(b)

date legate de acordarea unei autorizații pentru un tip de vehicul înregistrat anterior în ERATV (în acest caz, autoritatea națională de siguranță trebuie să transmită doar datele referitoare la autorizația în sine, mai precis câmpurile din secțiunea 3 a listei stabilite în anexa II);

(c)

date legate de modificarea unei autorizații existente (în acest caz, autoritatea națională de siguranță transmite doar datele referitoare la câmpurile care trebuie modificate; printre acestea nu se poate număra modificarea datelor legate de caracteristicile vehiculului);

(d)

date legate de suspendarea unei autorizații existente (în acest caz, autoritatea națională de siguranță transmite doar data suspendării);

(e)

date legate de reactivarea unei autorizații existente (în acest caz, autoritatea națională de siguranță transmite doar datele referitoare la câmpurile care trebuie modificate), făcând distincție între:

reactivare fără modificarea datelor;

reactivare cu modificarea datelor (aceste date nu pot fi legate de caracteristicile vehiculului);

(f)

date legate de retragerea unei autorizații;

(g)

date legate de corectarea unei erori;

2.

transmiterea de către Agenție a unor cereri de clarificare și/sau corectare a datelor către o autoritate națională de siguranță;

3.

transmiterea de către o autoritate națională de siguranță a răspunsurilor la cererile de clarificare și/sau corectare făcute de Agenție;

Autoritatea națională de siguranță transmite datele pentru actualizarea registrului pe cale electronică, prin intermediul unei aplicații online și completând câmpurile relevante ale formularului electronic standard online conform anexei II.

Agenția verifică datele transmise de autoritatea națională de siguranță în ceea ce privește conformitatea acestora cu prezenta specificație și fie le validează, fie solicită o clarificare.

Dacă agenția consideră că datele transmise de autoritatea națională de siguranță nu sunt conforme cu prezenta specificație, Agenția transmite autorității naționale de siguranță o cerere de corectare sau clarificare a datelor transmise.

În urma fiecărei actualizări a datelor referitoare la un tip de vehicul, sistemul generează un mesaj de confirmare, care este transmis prin e-mail utilizatorilor ce țin de autoritatea națională de siguranță care a transmis datele, autorităților naționale de siguranță ale tuturor celorlalte state membre în care este autorizat tipul respectiv, precum și Agenției.

5.2.   Transmiterea datelor de către autoritatea națională de siguranță

5.2.1.   Acordarea unei autorizații pentru un nou tip de vehicul

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la orice autorizare a unui nou tip de vehicul în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la eliberarea autorizației.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează și atribuie tipului de vehicul un număr conform anexei III, fie solicită corectarea sau clarificarea informațiilor. În special, pentru a preveni orice duplicare neintenționată a tipurilor în ERATV, Agenția verifică, în măsura în care datele disponibile în ERATV îi permit, faptul că tipul respectiv nu a fost deja înregistrat de alt stat membru.

După validarea informațiilor transmise de autoritatea națională de siguranță, Agenția atribuie un număr noului tip de vehicul. Regulile de atribuire a numărului pentru tipul de vehicul sunt stabilite în anexa III.

5.2.2.   Acordarea unei autorizații pentru un tip de vehicul înregistrat anterior în ERATV

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la orice autorizare a unui tip de vehicul înregistrat deja în ERATV (precum un tip autorizat de alt stat membru) în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la eliberarea autorizației.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de zece (10) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează, fie solicită corectarea sau clarificarea lor.

După validarea informațiilor transmise de autoritatea națională, Agenția completează datele referitoare la tipul de vehicul respectiv cu datele legate de autorizația din statul membru al autorității naționale de siguranță care a acordat autorizația în cauză.

5.2.3.   Modificarea unei autorizații existente

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la orice modificare a unei autorizații existente pentru un tip de vehicul în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la modificarea autorizației.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de zece (10) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează, fie solicită corectarea sau clarificarea lor. În special, Agenția verifică dacă schimbările solicitate corespund într-adevăr unei modificări a autorizației unui tip existent (de exemplu modificarea condițiilor de autorizare, modificarea certificatului de examinare de tip) și nu reprezintă un nou tip de vehicul.

După validarea informațiilor transmise de autoritatea națională de siguranță, Agenția publică informațiile respective.

5.2.4.   Suspendarea

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la orice suspendare a unei autorizații existente pentru un tip de vehicul în termen de cinci (5) de zile lucrătoare de la suspendarea autorizației.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de cinci (5) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează, fie solicită corectarea sau clarificarea lor.

5.2.5.   Reactivarea fără modificare

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la reactivarea unei autorizații pentru un tip de vehicul care fusese anterior suspendată în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la reactivarea autorizației. Autoritatea națională de siguranță confirmă faptul că autorizația inițială este reactivată fără nicio modificare.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de zece (10) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează, fie solicită corectarea sau clarificarea lor.

5.2.6.   Reactivarea cu modificare

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la reactivarea a unei autorizații pentru un tip de vehicul care fusese anterior suspendată în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la reactivarea autorizației. Autoritatea națională de siguranță indică faptul că reactivarea este însoțită de modificarea autorizației inițiale. Autoritatea națională de siguranță transmite informațiile referitoare la această modificare.

Se aplică procesul indicat la clauza 5.2.3 de mai sus pentru modificarea unei autorizații.

5.2.7.   Retragerea

Autoritatea națională de siguranță informează Agenția cu privire la orice retragere a unei autorizații existente pentru un tip de vehicul în termen de cinci (5) de zile lucrătoare de la retragerea autorizației.

Agenția verifică informațiile transmise de autoritatea națională de siguranță și, în termen de cinci (5) de zile lucrătoare de la primirea acestora, fie le validează, fie solicită corectarea sau clarificarea lor.

În cazurile în care o autorizație are termen de valabilitate, sistemul IT schimbă automat starea autorizației în „expirată”, conform termenului de valabilitate indicat de autoritatea națională de siguranță relevantă.

5.2.8.   Modificarea unei autorizații care ar putea duce la o modificare a unui tip de vehicul înregistrat

Înainte de a solicita modificarea unei autorizații care ar putea duce la modificarea unui tip de vehicul înregistrat, autoritatea națională de siguranță se pune de acord cu autoritățile naționale de siguranță care au acordat autorizația pentru tipul înregistrat respectiv, în special cu autoritatea care a înregistrat tipul în ERATV.

5.3.   Introducerea sau modificarea datelor de către agenție

În mod normal, Agenția nu introduce nicio dată în registru. Datele sunt transmise de autoritatea națională de siguranță, iar rolul Agenției constă doar în validarea și publicarea lor.

În circumstanțe excepționale, precum imposibilitatea tehnică de a urma procedura normală, și în urma unei cereri din partea unei autorități naționale de siguranță, Agenția poate introduce sau modifica date în ERATV. În acest caz, autoritatea națională de siguranță care a solicitat introducerea sau modificarea datelor confirmă datele introduse sau modificate de Agenție, iar Agenția documentează în mod corespunzător întregul proces. Se aplică termenele indicate în secțiunea 5.2 pentru introducerea datelor în ERATV.

5.4.   Publicarea datelor de către agenție

Agenția pune la dispoziția publicului datele care au fost validate.

5.5.   Erori în prelucrarea datelor transmise

ERATV permite corectarea erorilor din datele înregistrate. În cazurile în care o eroare a fost corectată, ERATV indică data corecturii.

5.6.   Căutări și rapoarte posibile

ERATV permite obținerea următoarelor rapoarte:

1.

Pentru o autoritate națională de siguranță și pentru Agenție:

informațiile indicate în anexa II, transmise de orice autoritate națională de siguranță și nevalidate de Agenție, pentru orice tip de vehicul a cărui autorizație este activă, suspendată sau retrasă (inclusiv expirată), în măsura în care aceste informații sunt păstrate în arhive istorice;

oricare dintre rapoartele disponibile publicului.

2.

Pentru public:

informațiile indicate în anexa II, transmise de orice autoritate națională de siguranță și validate de Agenție, pentru orice tip de vehicul a cărui autorizație este activă, suspendată sau retrasă (inclusiv expirată), în măsura în care aceste informații sunt păstrate în arhive istorice.

ERATV permite publicului să efectueze căutări, cel puțin pe baza criteriilor următoare și a oricăror combinații ale acestora:

după codul tipului;

după numele tipului sau o parte a acestuia;

după numele producătorului sau o parte a acestuia;

după categoria/subcategoria vehiculului;

după STI(-urile) cu care este conform tipul;

după statul membru sau după o combinație de state membre în care este autorizat tipul de vehicul;

după starea autorizației;

după oricare dintre caracteristicile tehnice.

Acolo unde este cazul, criteriile de căutare permit indicarea unei game de valori pentru o caracteristică tehnică.

5.7.   Arhive istorice

ERATV păstrează arhive istorice complete privind toate modificările, inclusiv corectarea erorilor, cererile de clarificare și răspunsurile aferente, legate de un tip de vehicul înregistrat, timp de 10 ani de la data retragerii autorizației în toate statele membre, respectiv timp de 10 ani de la data retragerii înregistrării din orice NVR a ultimului vehicul de acest tip, dacă această dată este ulterioară.

5.8.   Notificarea automată a schimbărilor

În urma modificării, suspendării, reactivării sau retragerii unei autorizații de tip de vehicul, sistemul IT transmite autorității naționale de siguranță a oricărui stat membru în care este autorizat tipul de vehicul un e-mail automat prin care o informează despre schimbarea respectivă.

În cazurile în care o autorizație are termen de valabilitate, sistemul IT transmite autorității naționale de siguranță relevante un e-mail automat prin care o informează că se apropie data expirării, cu trei (3) luni înainte de această dată.

6.   GLOSAR

Termen sau abreviere

Definiție

Vehicul

Vehicul feroviar, astfel cum este definit la articolul 2 litera (c) din Directiva 2008/57/CE.

Tip

Tip de vehicul, astfel cum este definit la articolul 2 litera (w) din Directiva 2008/57/CE. Tipul trebuie să reflecte unitatea care a fost supusă evaluării de conformitate și autorizării. Această unitate poate fi un singur vehicul, o garnitură de vehicule sau o garnitură de tren.

Versiune

Versiunea unui tip, care face obiectul unui certificat de examinare de tip.

Producător

Orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un vehicul sau pentru care se proiectează sau se fabrică un vehicul și care comercializează acest vehicul sub numele sau marca sa. Indicarea producătorului în ERATV se face doar în scop informativ și nu aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, responsabilităților contractuale sau răspunderii civile.

Titularul autorizației

Entitatea care a solicitat și a primit autorizația de tip de vehicul.

Restricție

Orice condiție sau limitare indicată în autorizația tipului de vehicul, care se aplică dării în exploatare sau utilizării oricărui vehicul conform cu tipul respectiv. Restricțiile nu includ caracteristici tehnice care sunt cuprinse în secțiunea 4 din anexa II (Lista și formatul parametrilor).

Modificarea autorizației

Decizia luată de o autoritate națională de siguranță conform căreia anumite condiții ale unei autorizații de tip de vehicul eliberate anterior de autoritatea națională de siguranță respectivă trebuie schimbate. Modificarea autorizației poate include restricții, modificarea datei de valabilitate, reînnoirea autorizației în urma unei modificări a regulilor etc.

Suspendarea autorizației

Decizia luată de o autoritate națională de siguranță conform căreia o autorizație de tip de vehicul este invalidată temporar și niciun vehicul nu poate fi autorizat să fie dat în exploatare pe baza conformității sale cu tipul respectiv, până când cauzele care au stat la baza suspendării au fost analizate. Suspendarea unei autorizații de tip de vehicul nu se aplică vehiculelor aflate deja în exploatare.

Reactivarea autorizației

Decizia luată de o autoritate națională de siguranță conform căreia o suspendare pe care a adoptat-o anterior cu privire la o autorizație nu se mai aplică.

Retragerea autorizației

Decizia luată de o autoritate națională de siguranță, conform căreia o autorizație de tip de vehicul nu mai este valabilă și niciun vehicul nu poate fi autorizat să fie dat în exploatare pe baza conformității sale cu tipul respectiv. Retragerea unei autorizații de tip de vehicul nu se aplică vehiculelor aflate deja în exploatare.

Eroare

Date transmise sau publicate care nu corespund autorizațiilor date pentru tipul de vehicul respectiv. Modificarea autorizației nu se înscrie în această definiție.


(1)  Astfel cum este prevăzut în Decizia 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE [JO L 305, 23.11.2007, p. 30].

(2)  Astfel cum sunt prevăzute în Decizia 2007/756/CE.

(3)  Astfel cum este prevăzut în Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE a Comisiei din 15 septembrie 2011 privind specificațiile comune ale registrului de infrastructură feroviară (JO L 256, 1.10.2011, p. 1).


ANEXA II

DATE CARE TREBUIE ÎNREGISTRATE ȘI FORMATUL ACESTORA

Pentru fiecare tip autorizat de vehicul, ERATV cuprinde următoarele date:

identificarea tipului;

producătorul;

conformitatea cu STI-urile;

autorizațiile acordate în diferite state membre, inclusiv informații generale despre aceste autorizații, starea lor (active, suspendate sau retrase), lista parametrilor pentru care s-a verificat conformitatea cu normele naționale;

caracteristicile tehnice.

Datele care trebuie înregistrate în ERATV pentru fiecare tip de vehicul, precum și formatul lor sunt indicate mai jos. Datele care trebuie înregistrate depind de categoria vehiculului, după cum se arată mai jos.

Valorile indicate pentru parametrii legați de caracteristicile tehnice sunt cele înregistrate în documentația tehnică ce însoțește certificatul de examinare de tip.

În cazurile în care valorile posibile pentru un parametru sunt limitate la o listă predefinită, aceste liste sunt menținute și actualizate de Agenție.

Pentru tipurile de vehicule care nu sunt în conformitate cu toate STI-urile relevante în vigoare, autoritatea națională de siguranță care a acordat autorizația de tip poate limita informațiile care trebuie transmise privind caracteristicile tehnice indicate în secțiunea 4 de mai jos la parametrii care au fost verificați în conformitate cu normele aplicabile.

Parametru

Formatul datelor

Aplicabilitate la categoriile de vehicule (da, nu, opțional, punct deschis)

1.

Vehicule de tracțiune

2.

Vehicule de călători remorcate

3.

Vagoane de marfă

4.

Vehicule speciale

0

Identificarea tipului

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

0.1

Numărul de identificare al tipului

[număr] XX-XXX-XXXX-X (conform anexei III)

D

D

D

D

0.2

Versiuni incluse în acest tip

[număr] XXX+[șir de caractere] (conform anexei III)

D

D

D

D

0.3

Data înregistrării în ERATV

[dată] ZZ-LL-AAAA

D

D

D

D

1

Informații generale

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

1.1

Denumirea tipului

[șir de caractere] (maxim 256 de caractere)

O

O

O

O

1.2

Denumire alternativă a tipului

[șir de caractere] (maxim 256 de caractere)

O

O

O

O

1.3

Denumirea producătorului

[șir de caractere] (maxim 256 de caractere) Selectare dintr-o listă predefinită, posibilitate de a adăuga noi producători

D

D

D

D

1.4

Categoria

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (conform anexei III)

D

D

D

D

1.5

Subcategoria

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (conform anexei III)

D

D

D

D

2

Conformitatea cu STI-urile

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

2.1

Conformitatea cu STI

Pentru fiecare STI: [șir de caractere] D/N/Parțială/Nu se aplică

Selectare dintr-o listă predefinită de STI-uri privind vehiculele (atât cele aflate în vigoare, cât și cele care au fost anterior în vigoare) (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

2.2

Referința „certificatelor de examinare CE de tip” (dacă se aplică modulul SB) și/sau a „certificatelor de examinare CE a proiectului” (dacă se aplică modulul SH1)

[șir de caractere] (posibilitate de a indica mai multe certificate, de exemplu certificat pentru subsistemul material rulant, certificat pentru CCS etc.)

D

D

D

D

2.3

Cazuri specifice aplicabile (cazuri specifice cu care a fost evaluată conformitatea)

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă) pe baza STI-urilor (pentru fiecare STI marcat cu D sau P)

D

D

D

D

2.4

Secțiuni din STI care nu sunt respectate

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă) pe baza STI-urilor (pentru fiecare STI marcat cu P)

D

D

D

D

3

Autorizații

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

3.1

Intrare autorizație

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

3.1.1

Statul membru care a acordat autorizația

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită Codurile sunt cele publicate oficial și actualizate pe site-ul web european, în Ghidul stilistic interinstituțional

D

D

D

D

3.1.2

Starea actuală

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

3.1.2.1

Stare

[șir de caractere] + [dată]Câmp completat automat de sistem. Opțiuni posibile: ActivăSuspendată ZZ-LL-AAAA, Retrasă ZZ-LL-AAAA, Expirată ZZ-LL-AAAA

D

D

D

D

3.1.2.2

Valabilitatea autorizației (dacă este definită)

[dată] ZZ-LL-AAAA

D

D

D

D

3.1.2.3

Restricții codificate

[șir de caractere] Cod atribuit de Agenție

D

D

D

D

3.1.2.4

Restricții necodificate

[șir de caractere]

D

D

D

D

3.1.3

Istoric

Rubrică (fără date)

D

D

D

D

3.1.3.1

Autorizația inițială

Rubrică (fără date)

D

D

D

D

3.1.3.1.1

Data

[dată] ZZ-LL-AAAA

D

D

D

D

3.1.3.1.2

Titularul autorizației

[șir de caractere] (maxim 256 de caractere) Selecție dintr-o listă predefinită, posibilitate de a adăuga noi organizații

D

D

D

D

3.1.3.1.3

Referința documentului de acordare a autorizației

[șir de caractere] (NEI)

D

D

D

D

3.1.3.1.4

Referințe certificat național (dacă este cazul)

[șir de caractere]

D

D

D

D

3.1.3.1.5

Parametri pentru care conformitatea cu normele naționale aplicabile a fost evaluată

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă) pe baza Deciziei 2009/965/CE a Comisiei

D

D

D

D

3.1.3.1.6

Observații

[șir de caractere] (maxim 1 024 de caractere)

O

O

O

O

3.1.3.X

Modificarea autorizației

Rubrică (fără date) (X este un număr progresiv care crește cu câte o unitate, începând de la 2, de fiecare dată când se modifică autorizația de tip)

D

D

D

D

3.1.3.X.1

Tipul modificării

[șir de caractere] Text dintr-o listă predefinită (modificare, suspendare, reactivare, retragere)

D

D

D

D

3.1.3.X.2

Data

[dată] ZZ-LL-AAAA

D

D

D

D

3.1.3.X.3

Titularul autorizației (dacă este cazul)

[șir de caractere] (maxim 256 de caractere) Selecție dintr-o listă predefinită, posibilitate de a adăuga noi organizații

D

D

D

D

3.1.3.X.4

Referința documentului de modificare a autorizației

[șir de caractere]

D

D

D

D

3.1.3.X.5

Referințe certificate naționale (dacă este cazul)

[șir de caractere]

D

D

D

D

3.1.3.X.6

Norme naționale aplicabile (dacă este cazul)

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă) pe baza Deciziei 2009/965/CE a Comisiei

D

D

D

D

3.1.3.X.7

Observații

[șir de caractere] (maxim 1 024 de caractere)

O

O

O

O

3.X

Intrare autorizație

Rubrică (fără date) [X este un număr progresiv care crește cu câte o unitate, începând de la 2, de fiecare dată când se acordă o autorizație pentru acest tip (inclusiv cele suspendate și cele retrase)]. Această secțiune conține aceleași câmpuri ca secțiunea 3.1

D

D

D

D

4

Caracteristicile tehnice ale vehiculului

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.1

Caracteristici tehnice generale

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.1.1

Numărul cabinelor de conducere

[număr] 0/1/2

D

D

D

D

4.1.2

Viteza

Rubrică (fără date)

D

D

D

D

4.1.2.1

Viteza maximă prin construcție

[număr] km/h

D

D

D

D

4.1.2.2

Viteza maximă cursă goală

[număr] km/h

N

N

D

N

4.1.3

Ecartamentul osiei montate

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.1.4

Condiții de utilizare cu privire la compunerea trenurilor

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

N

D

4.1.5

Numărul maxim de garnituri de tren sau de locomotive cuplate împreună în exploatare multiplă

[număr]

D

N

N

N

4.1.6

Numărul de elemente din garnitura de vagoane de marfă (doar pentru subcategoria „garnitură de vagoane de marfă”)

[număr]

N

N

D

N

4.1.7

Marcajul cu litere

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (conform anexei P la STI OPE)

N

N

D

N

4.1.8

Tipul îndeplinește cerințele necesare pentru ca autorizația de vehicul acordată de un stat membru să fie valabilă în alt stat membru

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.1.9

Mărfuri periculoase pentru care vehiculul este adecvat (cod de cisternă)

[șir de caractere] Cod de cisternă

N

N

D

N

4.1.10

Categoria structurală

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.2

Gabaritul cinematic al vehiculului

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.2.1

Gabaritul cinematic al vehiculului (gabarit interoperabil)

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă) (lista va fi diferită pentru categorii diferite, în funcție de STI aplicabilă)

D

D

D

D

4.2.2

Gabaritul cinematic al vehiculului (alte gabarite evaluate cu ajutorul metodei cinematice)

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

O

O

O

O

4.3

Condiții de mediu

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.3.1

Intervalul de temperatură

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.3.2

Altitudinea

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

N

D

4.3.3

Condiții de zăpadă, gheață și grindină

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

N

D

4.3.4

Proiectarea balastului (doar pentru vehiculele cu v≥ 190km/h)

Punct deschis

PD

PD

N

N

4.4

Protecția împotriva incendiilor

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.4.1

Categoria siguranței împotriva incendiilor

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită

D

D

N

D

4.5

Masa și sarcinile proiectate

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.5.1

Sarcină utilă admisă pentru diferite categorii de linie

[număr] t pentru categoria de linie [șir de caractere]

PD

PD

D

PD

4.5.2

Masa proiectată

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.5.2.1

Masa proiectată în stare de funcționare

[număr] kg

D

D

O

D

4.5.2.2

Masa proiectată în cazul unei sarcini utile normale

[număr] kg

D

D

O

D

4.5.2.3

Masa proiectată în cazul unei sarcini utile excepționale

[număr] kg

D

D

N

D

4.5.3

Sarcina statică pe osie

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.5.3.1

Sarcina statică pe osie în stare de funcționare

[număr] kg

D

D

O

D

4.5.3.2

Sarcina statică pe osie în cazul unei sarcini utile normale/maxime pentru vagoanele de marfă

[număr] kg

D

D

O

D

4.5.3.3

Sarcina statică pe osie în cazul unei sarcini utile excepționale

[număr] kg

D

D

N

D

4.5.4

Forța de ghidare cvasistatică (dacă depășește limita definită în STI sau dacă limita nu este definită în STI)

[număr] kN

D

D

N

D

4.6

Comportamentul dinamic al materialului rulant

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.6.1

Insuficiența de supraînălțare (accelerație laterală necompensată maximă) pentru care vehiculul a fost evaluat

[număr] mm

Pentru vehiculele cu dublu ecartament, se indică valorile pentru fiecare ecartament

D

D

O

D

4.6.2

Vehicul echipat cu sistem de compensare a insuficienței de supraînălțare („vehicul pendular”)

[element boolean] D/N

D

D

D

D

4.6.3

Limitele în exploatare ale conicității echivalente (sau profilul roții în stare uzată) pentru care a fost testat vehiculul

Punct deschis

PD

PD

PD

PD

4.7

Frânarea

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.1

Decelerația maximă a trenului

[număr] m/s2

D

N

N

D

4.7.2

Frâna de serviciu

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.2.1

Performanța frânei în declivitate mare, cu sarcină utilă normală

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Caz de referință STI

[șir de caractere] dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.7.2.1.2

Viteza (dacă nu se indică niciun caz de referință)

[număr] km/h

D

D

D

D

4.7.2.1.3

Înclinația (dacă nu se indică niciun caz de referință)

[număr] ‰ (mm/m)

D

D

D

D

4.7.2.1.4

Distanța (dacă nu se indică niciun caz de referință)

[număr] km

D

D

D

D

4.7.2.1.5

Timp (dacă nu se indică distanța) (dacă nu se indică niciun caz de referință)

[număr] minute

D

D

D

D

4.7.3

Frâna de staționare

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.3.1

Toate vehiculele de acest tip trebuie echipate cu o frână de staționare (frâna de staționare este obligatorie pentru vehiculele de acest tip)

[element boolean] D/N

N

N

D

D

4.7.3.2

Tipul frânei de staționare (dacă vehiculul este dotat cu această frână)

[șir de caractere] dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.7.3.3

Înclinația maximă la care unitatea este menținută în stare de imobilizare doar de frâna de staționare (dacă vehiculul este dotat cu această frână)

[număr] ‰ (mm/m)

D

D

D

D

4.7.4

Sistemele de frânare cu care este dotat vehiculul

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.4.1

Frână cu curenți turbionari

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Frână cu curenți turbionari instalată

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.7.4.1.2

Posibilitate de a împiedica utilizarea frânei cu curenți turbionari (doar dacă vehiculul este echipat cu frână cu curenți turbionari)

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.7.4.2

Frână magnetică

Rubrică (fără date)

D

D

 

D

4.7.4.2.1

Frână magnetică instalată

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.7.4.2.2

Posibilitatea de a împiedica utilizarea frânei magnetice (doar dacă vehiculul este echipat cu frână magnetică)

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.7.4.3

Frână cu recuperare (doar pentru vehiculele cu tracțiune electrică)

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Frână cu recuperare instalată

[element boolean] D/N

D

N

N

D

4.7.4.3.2

Posibilitatea de a împiedica utilizarea frânei cu recuperare (doar dacă vehiculul este echipat cu frână cu recuperare)

[element boolean] D/N

D

N

N

D

4.8

Caracteristicile geometrice

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.8.1

Lungimea vehiculului

[număr] m

D

D

D

D

4.8.2

Diametrul minim în exploatare al roților

[număr] mm

D

D

D

D

4.8.3

Restricții de manevră

[element boolean] D/N

N

N

D

N

4.8.4

Capacitatea privind raza minimă a curbei pe orizontală

[număr] m

D

D

D

D

4.8.5

Capacitatea privind raza minimă a curbei convexe pe verticală

[număr] m

O

O

O

O

4.8.6

Capacitatea privind raza minimă a curbei concave pe verticală

[număr] m

O

O

O

O

4.8.7

Înălțimea platformei de încărcare (pentru vagoanele-platformă și transportul combinat)

[număr] mm

N

N

D

N

4.8.8

Adecvarea pentru transportul pe feribot

[element boolean] D/N

D

D

D

D

4.9

Echipamente

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.9.1

Tipul de cuplă finală (cu indicarea forțelor de tracțiune și de comprimare)

[șir de caractere] dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.9.2

Monitorizarea stării cutiilor de osie (detectarea supraîncălzirii cutiilor de osie)

[șir de caractere] dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.9.3

Lubrifierea buzelor de bandaj

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.9.3.1

Dispozitiv de lubrifiere a buzelor de bandaj instalat

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.9.3.2

Posibilitatea de a împiedica utilizarea dispozitivului de lubrifiere (doar dacă vehiculul este echipat cu dispozitiv de lubrifiere a buzelor de bandaj)

[element boolean] D/N

D

N

N

D

4.10

Alimentarea cu energie

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.10.1

Sistemul de alimentare cu energie

[șir de caractere] dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

D

4.10.2

Puterea maximă (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[număr] kW pentru [sistemul de alimentare cu energie completat automat în prealabil]

O

O

N

O

4.10.3

Curentul nominal maxim de la catenară (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie electrică pentru care este echipat vehiculul)

[număr] A pentru [tensiunea completată automat în prealabil]

D

D

N

D

4.10.4

Curentul maxim în regim de staționare per pantograf (a se indica pentru fiecare sistem de curent continuu pentru care este echipat vehiculul)

[număr] A pentru [tensiunea completată automat în prealabil]

D

D

N

D

4.10.5

Înălțimea de interacțiune a pantografului cu firele de contact (deasupra părții superioare a șinei) (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[număr] de la [m] la [m] (cu două zecimale)

D

D

N

D

4.10.6

Armătura pantografului (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[șir de caractere] pentru [sistemul de alimentare cu energie completat automat în prealabil]

Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

D

4.10.7

Numărul de pantografe în contact cu linia aeriană de contact (LAC) (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[număr]

D

D

N

D

4.10.8

Distanța cea mai scurtă între două pantografe aflate în contact cu linia LAC (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul; a se indica pentru exploatarea simplă și, dacă este cazul, pentru exploatarea multiplă) (doar dacă numărul pantografelor ridicate este mai mare de 1)

[număr] [m]

D

D

N

D

4.10.9

Tipul de LAC folosită la testarea performanței de captare a curentului (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul) (doar dacă numărul pantografelor ridicate este mai mare de 1)

[șir de caractere] pentru [sistemul de alimentare cu energie completat automat în prealabil]

Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

N

N

D

4.10.10

Materialul patinei de contact a pantografului cu care poate fi echipat vehiculul (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[șir de caractere] pentru [sistemul de alimentare cu energie completat automat în prealabil]

Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

D

4.10.11

Dispozitivul de coborâre automată instalat (a se indica pentru fiecare sistem de alimentare cu energie pentru care este echipat vehiculul)

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.10.12

Contor de energie conform cu STI instalat la bord, pentru facturare

[element boolean] D/N

D

D

N

D

4.11

Caracteristici legate de zgomot

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.11.1

Nivelul de zgomot la trecere [dB(A)]

[număr] [dB(A)]

O

O

O

O

4.11.2

Nivelul de zgomot la trecere a fost măsurat în condițiile de referință

[element boolean] D/N

D

D

D

D

4.11.3

Nivelul de zgomot la staționare [dB(A)]

[număr] [dB(A)]

O

O

O

O

4.11.4

Nivelul de zgomot la pornire [dB(A)]

[număr] [dB(A)]

O

N

N

O

4.12

Caracteristici legate de călători

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.12.1

Caracteristici generale legate de călători

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.12.1.1

Numărul de locuri fixe

De la [număr] la [număr]

O

O

N

N

4.12.1.2

Numărul de toalete

[număr]

O

O

N

N

4.12.1.3

Numărul de locuri de dormit

De la [număr] la [număr]

O

O

N

N

4.12.2

Caracteristici legate de persoanele cu mobilitate redusă (PMR)

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.12.2.1

Numărul de locuri cu prioritate pentru PMR

De la [număr] la [număr]

D

D

N

N

4.12.2.2

Numărul de spații pentru scaunele rulante

De la [număr] la [număr]

D

D

N

N

4.12.2.3

Numărul de toalete accesibile PMR

[număr]

D

D

N

N

4.12.2.4

Numărul de locuri de dormit accesibile în scaun rulant

De la [număr] la [număr]

D

D

N

N

4.12.3

Accesul și ieșirea călătorilor

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.12.3.1

Înălțimile de peron pentru care este proiectat vehiculul

[număr] dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

N

4.12.3.2

Descrierea tuturor dispozitivelor integrate de asistență la urcare/coborâre (dacă este cazul)

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

N

4.12.3.3

Descrierea tuturor dispozitivelor portabile de asistență la urcare/coborâre, dacă sunt prevăzute în proiectul vehiculului pentru a respecta cerințele STI privind persoanele cu mobilitate redusă

[șir de caractere] Selectare dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

N

N

4.13

Echipamente CCS la bord (doar pentru vehiculele cu cabină de conducere)

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.13.1

Semnalizare

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.13.1.1

Echipament ETCS la bord și nivelul acestuia

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.13.1.2

Versiunea de referință a ETCS (x.y). Dacă versiunea nu este pe deplin compatibilă, a se indica acest lucru între paranteze

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.13.1.3

Echipament ETCS la bord pentru recepționarea informațiilor aferente funcției de continuitate (infill) prin Euroloop sau GSM-R

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.13.1.4

Aplicații naționale ETCS implementate (NID_XUSER din Pachetul 44)

[număr] Dintr-o listă predefinită conform listei variabilelor ETCS (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.13.1.5

Sistem instalat de protecție, control și avertizare a trenurilor, de clasa B sau de alt tip (sistem și, dacă este cazul, versiune)

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.13.1.6

Condiții speciale implementate la bord pentru a comuta între diferite sisteme de protecție, control și avertizare a trenurilor.

[șir de caractere] Din combinația sistemelor instalate la bord („Sistem XX”/„Sistem YY”) (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.13.2

Radio

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.13.2.1

Echipament GSM-R la bord și versiunea acestuia (FRS și SRS)

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită

D

D

D

D

4.13.2.2

Numărul de mobile GSM-R din cabina de conducere, pentru transmisia de date

[număr]: 0, 1, 2 sau 3

D

D

D

D

4.13.2.3

Sistem radio de clasa B sau de alt tip instalat (sistem și, dacă este cazul, versiune)

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.13.2.4

Condiții speciale implementate la bord pentru a comuta între diferite sisteme radio.

[șir de caractere] Din combinația sistemelor instalate la bord („Sistem XX”/„Sistem YY”) (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.14

Compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor

Rubrică (fără date)

 

 

 

 

4.14.1

Tipul de sisteme de detectare a trenurilor pentru care a fost proiectat și evaluat vehiculul

[șir de caractere] Dintr-o listă predefinită (selecție multiplă posibilă)

D

D

D

D

4.14.2

Caracteristicile detaliate ale vehiculului pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor

Rubrică (fără date)

D

D

D

D

4.14.2.1

Distanța maximă între osii consecutive

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.2

Distanța minimă între osii consecutive

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.3

Distanța între prima și ultima osie

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.4

Lungimea maximă a botului vehiculului

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.5

Lățimea minimă a bandajului roții

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.6

Diametrul minim al roții

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.7

Grosimea minimă a buzei bandajului

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.8

Înălțimea minimă a buzei bandajului

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.9

Înălțimea maximă a buzei bandajului

[număr] mm

D

D

D

D

4.14.2.10

Sarcina minimă pe osie

[număr] t

D

D

D

D

4.14.2.11

Spațiu fără componente metalice sau inductive între roți

Punct deschis

PD

PD

PD

PD

4.14.2.12

Materialul roților este feromagnetic

[element boolean] D/N

D

D

D

D

4.14.2.13

Capacitatea maximă de nisipare

[număr] g pe [număr] s

D

N

N

D

4.14.2.14

Posibilitatea de a împiedica utilizarea funcției de nisipare

D/N

D

N

N

D

4.14.2.15

Masa metalică a vehiculului

Punct deschis

PD

PD

PD

PD

4.14.2.16

Impedanța maximă dintre roțile opuse ale unei osii montate

[număr] Ω

D

D

D

D

4.14.2.17

Impedanța minimă a vehiculului (între roți și pantograf) (doar în cazul vehiculelor echipate pentru 1 500 V sau 3 000 V c.c.)

[număr] Ω pentru [număr] Hz (selecție multiplă posibilă)

D

N

N

D

4.14.2.18

Interferențe electromagnetice cauzate de curentul de întoarcere în șine

Punct deschis

PD

PD

PD

PD

4.14.2.19

Emisiile electromagnetice ale trenului în ceea ce privește compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor

Punct deschis

PD

PD

PD

PD

Note:

1.

Atunci când un parametru este definit în STI aplicabilă, valoarea indicată pentru parametrul respectiv trebuie să fie cea evaluată în cadrul procedurii de verificare.

2.

Listele predefinite sunt menținute și actualizate de Agenție în conformitate cu STI-urile în vigoare, inclusiv cu STI-urile care pot fi aplicate în cursul unei perioade de tranziție.

3.

Pentru parametrii marcați ca „punct deschis” nu se introduc date până când „punctul deschis” nu este rezolvat („închis”) în STI relevantă.

4.

Pentru parametrii marcați ca „opțional”, indicarea datelor este la latitudinea solicitantului autorizației de tip.

5.

Câmpurile 0.1-0.3 sunt completate de Agenție.


ANEXA III

STRUCTURA NUMĂRULUI DE TIP

Fiecare tip de vehicul primește un număr constând în 10 cifre, cu următoarea structură:

XX

XXX

XXXX

X

Categorie

Familie

(Platformă)

Număr crescător

Cifră de verificare

Subcategorie

 

 

 

Câmpul 1

Câmpul 2

Câmpul 3

Câmpul 4

unde

Câmpul 1 (cifrele 1 și 2) se atribuie în funcție de categoria și subcategoria tipului de vehicul, pe baza tabelului de mai jos:

Cod

Categorie

Subcategorie

11

Vehicule de tracțiune

Locomotivă

12

Rezervat

13

Garnitură de tren de călători autopropulsată (incl. automotoarele)

14

Rezervat

15

Garnitură de tren de marfă autopropulsată

16

Rezervat

17

Locomotivă de manevră

18

Rezervat

19

Altele (tramvai, vehicule ușoare de cale etc.)

31

Vehicule de călători remorcate

Vagon de călători (inclusiv vagoane de dormit, vagoane restaurant etc.)

32

Rezervat

33

Vagon furgon

34

Rezervat

35

Vagon pentru transportul autoturismelor

36

Rezervat

37

Vehicul pentru servicii (de exemplu, bucătărie)

38

Rezervat

39

Garnitură fixă de vagoane de călători

40

Rezervat

41

Altele

42-49

Rezervat

51

Vagoane de marfă (remorcate)

Vagon de marfă

52

Rezervat

53

Garnitură fixă de vagoane de marfă

54-59

Rezervat

71

Vehicule speciale

Vehicul special autopropulsat

72

Rezervat

73

Vehicul special remorcat

74-79

Rezervat

Câmpul 2 (cifrele 3-5) se atribuie în funcție de familia de care ține tipul de vehicul. Pentru familiile noi (adică familiile care încă nu sunt înregistrate în ERATV), cifrele cresc progresiv cu o unitate de fiecare dată când Agenția primește o cerere de înregistrare a unui tip de vehicul ce ține de o familie nouă.

Câmpul 3 (cifrele 6-9) reprezintă un număr progresiv care crește cu o unitate de fiecare dată când Agenția primește o cerere de înregistrare a unui tip de vehicul ce ține de o anumită familie.

Câmpul 4 (cifra 10) este o cifră de verificare determinată în următorul mod (algoritm Luhn sau modul 10):

cifrele aflate pe pozițiile pare ale numărului de bază (câmpurile 1-9, de la dreapta la stânga) sunt luate la propria valoare zecimală;

cifrele aflate pe pozițiile impare ale numărului de bază (de la dreapta la stânga) se înmulțesc cu 2;

se calculează apoi suma formată din cifrele în poziție pară și din toate cifrele care constituie produsele parțiale obținute din pozițiile impare;

se reține cifra unităților din această sumă;

diferența necesară pentru aducerea cifrei unităților la 10 reprezintă cifra de verificare; în cazul în care cifra unităților este zero, atunci cifra de verificare va fi de asemenea zero.

Exemple de calcul al cifrei de verificare

1 –

Se dă numărul de bază

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Cifra unităților în această sumă este 2.

Prin urmare, cifra de verificare va fi 8, iar numărul de bază devine astfel numărul de înregistrare 33 844 7961-8.

2 –

Se dă numărul de bază

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Cifra unităților în această sumă este 0.

Prin urmare, cifra de verificare va fi 0, iar numărul de bază devine astfel numărul de înregistrare 31 513 3204-0.

Dacă certificatul de examinare de tip sau certificatul de examinare a proiectului vizează mai mult de o versiune a tipului de vehicul, fiecare dintre versiunile respective trebuie să primească un număr de identificare crescător format din trei cifre.


Rectificări

8.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/55


Rectificare la Decizia 2010/592/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre din 29 septembrie 2010 de numire a unui judecător în cadrul Curții de Justiție

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 261 din 5 octombrie 2010 )

La pagina 5, la semnătură:

în loc de:

„Pentru Consiliu

Președintele

J. DE RUYT”,

se va citi:

„Președintele

J. DE RUYT”.


8.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/55


Rectificare la Decizia 2010/629/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre din 20 octombrie 2010 privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 278 din 22 octombrie 2010 )

La pagina 29, la semnătură:

în loc de:

Pentru Consiliu

Președintele

J. De RUYT”,

se va citi:

Președintele

J. DE RUYT”.