ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.252.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 252

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
28 septembrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/637/UE

 

*

Decizia Consiliului din 26 septembrie 2011 de modificare și de extindere a perioadei de aplicare a Deciziei 2007/641/CE privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE și al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 960/2011 al Comisiei din 26 septembrie 2011 de modificare pentru a 158-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 297/2011 ( 1 )

10

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 962/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

16

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 963/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de fixare a coeficienților de alocare pentru eliberarea licențelor de import pentru care s-au depus cereri în perioada 8-14 septembrie 2011 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licențe

18

 

 

DECIZII

 

 

2011/638/UE

 

*

Decizia Comisiei din 26 septembrie 2011 privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3e din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

20

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

28.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 252/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 septembrie 2011

de modificare și de extindere a perioadei de aplicare a Deciziei 2007/641/CE privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE și al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare

(2011/637/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), modificat ultima dată la Ouagadougou la 22 iunie 2010 (2) (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-UE”), în special articolul 96,

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind măsurile care trebuie luate și procedurile care trebuie urmate pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat ACP-CE (3), în special articolul 3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare („Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare”) (4), în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2007/641/CE a Consiliului (5) a fost adoptată pentru a se lua măsuri corespunzătoare ca urmare a încălcării elementelor esențiale menționate la articolul 9 din Acordul de parteneriat ACP-UE și a valorilor menționate la articolul 3 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare.

(2)

Aceste măsuri au fost extinse prin Decizia 2009/735/CE a Consiliului (6) și, ulterior, prin Deciziile 2010/208/UE (7), 2010/589/UE (8) și 2011/219/UE (9) ale Consiliului, întrucât nu numai că Republica Fiji mai trebuie să pună în aplicare angajamente importante asumate în cadrul consultărilor purtate în aprilie 2007 privind elemente esențiale din Acordul de parteneriat ACP-UE și din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, dar au avut loc și evoluții negative importante în ceea ce privește unele dintre aceste angajamente.

(3)

Decizia 2007/641/CE expiră la 30 septembrie 2011. Este oportună prelungirea valabilității acesteia și actualizarea, în consecință, a conținutului măsurilor corespunzătoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/641/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Expiră la 30 septembrie 2012. Se reexaminează periodic, cel puțin o dată la șase luni.”

2.

Anexa se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Scrisoarea din anexa la prezenta decizie se adresează Republicii Fiji.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 26 septembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KOROLEC


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287, 4.11.2010, p. 3.

(3)  JO L 317, 15.12.2000, p. 376.

(4)  JO L 378, 27.12.2006, p. 41.

(5)  JO L 260, 5.10.2007, p. 15.

(6)  JO L 262, 6.10.2009, p. 43.

(7)  JO L 89, 9.4.2010, p. 7.

(8)  JO L 260, 2.10.2010, p. 10.

(9)  JO L 93, 7.4.2011, p. 2.


ANEXĂ

E.S. Ratu Epeli NAILATIKAU

Președintele Republicii Fiji

Suva

Republica Fiji

Domnule președinte,

Uniunea Europeană (UE) acordă o importanță deosebită dispozițiilor articolului 9 din Acordul de parteneriat ACP-UE și ale articolului 3 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Parteneriatul ACP-UE se bazează pe respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept, care constituie elementele esențiale ale Acordului de parteneriat ACP-UE și fundamentul relațiilor noastre.

La 11 decembrie 2006, Consiliul UE a condamnat lovitura de stat militară din Republica Fiji (Fiji).

În temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE și având în vedere că lovitura de stat militară din 5 decembrie 2006 a constituit o încălcare a elementelor esențiale menționate la articolul 9 din acord, UE a invitat Fiji la consultări, astfel cum se prevede în Acordul de parteneriat ACP-UE, în vederea examinării atente a situației și, după caz, a luării de măsuri de remediere a acesteia.

Partea formală a acestor consultări a fost lansată la Bruxelles, la 18 aprilie 2007. UE a fost mulțumită de faptul că, în acel moment, guvernul interimar a confirmat o serie de angajamente-cheie privind drepturile omului și libertățile fundamentale, respectarea principiilor democratice și a statului de drept, astfel cum se menționează mai jos, propunând o serie de măsuri pozitive privind punerea în aplicare a acestora.

Constatăm cu regret că de atunci au avut loc o serie de evoluții negative, în special în luna aprilie 2009, ceea ce înseamnă că Fiji încalcă în prezent o serie de angajamente pe care și le-a asumat. Este vorba, în special, de abrogarea Constituției, de întârzierea considerabilă a organizării alegerilor parlamentare și de încălcarea drepturilor omului. Deși punerea în aplicare a angajamentelor a fost întârziată în mod considerabil, majoritatea acestor angajamente rămân deosebit de relevante pentru situația actuală din Fiji și, prin urmare, sunt atașate la prezenta scrisoare. Deoarece Fiji a decis, în mod unilateral, să încalce o serie de angajamente-cheie, acest fapt a antrenat pierderi pentru Fiji în ceea ce privește fondurile pentru dezvoltare.

Cu toate acestea, în spiritul parteneriatului care reprezintă piatra de temelie a Acordului de parteneriat ACP-UE, UE se declară pregătită să se angajeze în noi consultări formale de îndată ce se va prezenta o perspectivă rezonabilă de a încheia în mod pozitiv astfel de consultări. La 1 iulie 2009, prim-ministrul interimar a prezentat o foaie de parcurs pentru reforme și pentru restabilirea ordinii democratice. UE este pregătită să dialogheze cu privire la această foaie de parcurs și să analizeze dacă aceasta poate servi ca punct de plecare pentru noi consultări. Prin urmare, UE a decis să extindă măsurile corespunzătoare existente destinate Fiji pentru a deschide calea unor noi consultări. Având în vedere că unele dintre măsurile corespunzătoare nu mai sunt de actualitate, s-a ajuns la concluzia că, decât să le actualizeze în mod unilateral, UE preferă să exploreze în continuare posibilitatea unor noi consultări cu Fiji. În consecință, este foarte important ca guvernul interimar să se angajeze într-un dialog politic național cuprinzător și să fie flexibil în ceea ce privește calendarul foii de parcurs. Deoarece poziția UE este și va fi mereu ghidată de elementele esențiale ale Acordului de parteneriat ACP-UE, precum și de principiile sale fundamentale, în special cu privire la rolul crucial al dialogului și la îndeplinirea obligațiilor reciproce, se subliniază că UE nu a ajuns la concluzii anticipate în ceea ce privește rezultatul viitoarelor consultări.

În cazul în care noile consultări vor avea ca rezultat angajamente substanțiale din partea Fiji, UE se angajează să revizuiască pozitiv și rapid aceste măsuri corespunzătoare. În schimb, dacă situația din Fiji nu se îmbunătățește, se vor înregistra noi pierderi în ceea ce privește fondurile pentru dezvoltare destinate Fiji. În special, evaluarea progreselor înregistrate în sensul restabilirii ordinii constituționale va ghida UE în cadrul viitoarelor decizii privind măsurile de însoțire pentru țările semnatare ale Protocolului privind zahărul și în cadrul Programului indicativ național al Fiji din cadrul celui de al 10-lea Fond european de dezvoltare (FED).

Până la organizarea unor noi consultări, UE invită Fiji să continue și să consolideze dialogul politic extins.

Măsurile corespunzătoare sunt următoarele:

ajutorul umanitar și sprijinul direct acordat societății civile și populațiilor vulnerabile pot continua;

activitățile de cooperare în curs de desfășurare, în special cele care au loc în temeiul celui de al 8-lea și al 9-lea FED, pot continua;

activitățile de cooperare care pot contribui la restabilirea democrației și la ameliorarea guvernanței pot continua, cu excepția unor circumstanțe cu totul excepționale;

punerea în aplicare a măsurilor de însoțire în ceea ce privește reforma zahărului pentru anul 2006 poate continua. Acordul de finanțare a fost semnat, la nivel tehnic, de către Fiji la 19 iunie 2007. Trebuie menționat că acordul de finanțare include o clauză de suspendare;

pot continua pregătirile și potențiala semnare a programului indicativ multianual pentru măsurile de însoțire în ceea ce privește reforma zahărului pentru perioada 2011-2013;

finalizarea, semnarea la nivel tehnic și punerea în aplicare a documentului de strategie națională și a programului indicativ național pentru cel de al 10-lea FED, cu un pachet financiar indicativ, precum și cu posibila alocare a unei tranșe stimulative de până la 25 % din această sumă, se vor supune condiției respectării angajamentelor asumate cu privire la drepturile omului și la statul de drept, în special: faptul că guvernul interimar susține Constituția, că independența justiției este respectată pe deplin și că reglementările de urgență publică, reintroduse la 6 septembrie 2007, sunt eliminate de îndată ce acest lucru va fi posibil, că toate acuzațiile privind încălcarea drepturilor omului sunt investigate sau gestionate în conformitate cu diversele proceduri și foruri prevăzute de legislația fijiană și că guvernul interimar va face tot ce îi stă în putință ca să împiedice agențiile de securitate să dea declarații menite să intimideze;

cota de zahăr pentru anul 2007 este zero;

disponibilitatea cotei de zahăr pentru anul 2008 a fost condiționată de dovedirea pregătirii la timp și în mod credibil a alegerilor, în conformitate cu angajamentele convenite, în special în ceea ce privește recensământul, reorganizarea limitelor circumscripțiilor electorale și reforma electorală în conformitate cu Constituția, luarea de măsuri pentru a asigura funcționarea Biroului Electoral, inclusiv numirea unui supraveghetor al alegerilor până la 30 septembrie 2007, în conformitate cu Constituția. Această cotă de zahăr pentru 2008 s-a pierdut la 31 decembrie 2009;

cota de zahăr pentru anul 2009 a fost anulată în luna mai 2009 din cauza faptului că guvernul interimar a decis amânarea alegerilor generale până în septembrie 2014;

cota pentru 2010 a fost anulată înainte de 1 mai 2010, întrucât nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește continuarea procesului democratic; cu toate acestea, dată fiind situația critică din sectorul zahărului, o parte din suma alocată a fost pusă deoparte pentru asistență directă oferită populației direct dependente de producția de zahăr, în vederea reducerii consecințelor sociale negative. Aceste fonduri sunt gestionate în mod centralizat de Delegația UE la Suva și nu sunt distribuite prin intermediul guvernului;

disponibilitatea alocării orientative în cadrul programului indicativ multianual pentru măsurile de însoțire pentru țările semnatare ale fostului Protocol privind zahărul 2011-2013 va fi condiționată de un acord în cadrul procesului de consultare; în lipsa unui astfel de acord, pentru finanțare în cadrul acestei alocări se vor lua în considerare doar măsurile menite să atenueze consecințele sociale;

s-ar putea lua în considerare furnizarea de sprijin specific pentru pregătirea și punerea în aplicare a angajamentelor-cheie, în special în sprijinirea pregătirii și/sau organizării alegerilor;

cooperarea regională și participarea Fiji în cadrul acesteia nu sunt afectate.

Monitorizarea acestor angajamente se va face în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa la prezenta scrisoare referitoare la dialogul periodic, cooperarea efectivă cu misiunile de evaluare și monitorizare și raportările.

Mai mult, UE se așteaptă ca Fiji să coopereze pe deplin cu Forumul Insulelor din Pacific în privința punerii în aplicare a recomandărilor Grupului persoanelor eminente, susținute de Forumul miniștrilor afacerilor externe la reuniunea de la Vanuatu din 16 martie 2007.

UE va continua să urmărească îndeaproape situația din Fiji. În temeiul articolului 8 din Acordul de parteneriat ACP-UE, se va menține un dialog politic intensificat cu Fiji pentru a se asigura respectarea drepturilor omului, reinstaurarea democrației și respectarea statului de drept până când ambele părți vor conveni că acest caracter intensificat al dialogului și-a atins scopurile.

În cazul în care punerea în aplicare a angajamentelor luate de guvernul interimar este încetinită, oprită sau regresează, UE își rezervă dreptul de a adapta măsurile corespunzătoare.

UE subliniază faptul că privilegiile Fiji în cadrul cooperării cu UE depind de respectarea elementelor esențiale ale Acordului de parteneriat ACP-UE și a principiilor prevăzute în Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Pentru ca UE să fie convinsă de faptul că guvernul interimar este întru totul pregătit să-și respecte angajamentele, este esențială realizarea de progrese rapide și substanțiale în vederea îndeplinirii angajamentelor convenite.

Cu deosebită considerație,

Întocmită la Bruxelles,

Pentru Consiliul Uniunii Europene

Pentru Comisia Europeană

ANEXĂ LA ANEXĂ

ANGAJAMENTE CONVENITE CU REPUBLICA FIJI

A.   Respectarea principiilor democratice

Angajamentul nr. 1

Vor avea loc alegeri parlamentare libere și corecte în termen de 24 de luni începând cu 1 martie 2007, sub rezerva concluziilor rezultate în urma evaluării ce va fi efectuată de auditorii independenți numiți de Secretariatul Forumului Insulelor din Pacific. Procesele premergătoare organizării alegerilor vor fi monitorizate, adaptate și revizuite în comun, în funcție de necesități, în baza unor criterii stabilite de comun acord. Aceasta înseamnă, în special, următoarele:

până la 30 iunie 2007, guvernul interimar va adopta un calendar cu date de finalizare a diverselor acțiuni ce trebuie întreprinse pentru pregătirea noilor alegeri parlamentare;

acest calendar va preciza perioada în care vor avea loc recensământul, reorganizarea limitelor circumscripțiilor electorale și reforma electorală;

stabilirea limitelor circumscripțiilor electorale și reforma electorală se vor efectua în conformitate cu Constituția;

se vor lua măsuri pentru a asigura funcționarea Biroului Electoral, inclusiv numirea unui supraveghetor al alegerilor până la 30 septembrie 2007, în conformitate cu Constituția;

numirea vicepreședintelui se va face în conformitate cu Constituția.

Angajamentul nr. 2

Atunci când adoptă inițiative politice și modificări de importanță majoră în domenii precum cel legislativ, fiscal și altele, guvernul interimar va ține seama de consultările cu societatea civilă și cu alte părți interesate relevante.

B.   Statul de drept

Angajamentul nr. 1

Guvernul interimar va face tot ce îi stă în putință pentru a împiedica declarații ale agențiilor de securitate menite să intimideze.

Angajamentul nr. 2

Guvernul interimar susține Constituția din 1997 și garantează funcționarea normală și independentă a instituțiilor constituționale, precum Comisia drepturilor omului din Fiji, Comisia pentru funcțiile publice și Comisia pentru funcțiile publice constituționale. Independența substanțială și funcționarea Marelui Consiliu al Șefilor (Great Council of Chiefs) va fi menținută.

Angajamentul nr. 3

Independența justiției este respectată pe deplin, justiției i se permite să acționeze liber, iar hotărârile sale sunt respectate de toate părțile în cauză și, în special:

guvernul interimar se angajează să numească membrii tribunalului în temeiul articolului 138 alineatul (3) din Constituție până la 15 iulie 2007;

orice numire și/sau demitere a unui judecător va fi efectuată pe viitor cu respectarea strictă a dispozițiilor constituționale și a normelor procedurale;

nu va exista nicio situație, de nicio natură, de amestec al armatei și al poliției sau al guvernului interimar în funcționarea justiției, inclusiv în ceea ce privește respectul deplin pentru profesia juridică.

Angajamentul nr. 4

Toate procedurile penale legate de acte de corupție se desfășoară prin intermediul căilor juridice adecvate, iar orice alt tip de organisme care ar putea fi înființate pentru a investiga cazurile presupuse de corupție vor funcționa în limitele constituționale.

C.   Drepturile omului și libertățile fundamentale

Angajamentul nr. 1

Guvernul interimar va lua toate măsurile necesare pentru a facilita investigarea tuturor acuzațiilor de încălcare a drepturilor omului și acestea vor fi tratate în conformitate cu diversele proceduri și în cadrul forurilor prevăzute de legislația fijiană.

Angajamentul nr. 2

Guvernul interimar va abroga regulamentele din mai 2007 privind instituirea stării de urgență, sub rezerva unor amenințări la adresa securității naționale, a siguranței și a ordinii publice.

Angajamentul nr. 3

Guvernul interimar se angajează să asigure funcționarea Comisiei drepturilor omului din Fiji în deplină independență și în conformitate cu Constituția.

Angajamentul nr. 4

Libertatea de expresie și libertatea presei, în toate formele, sunt pe deplin respectate, astfel cum prevede Constituția.

D.   Urmărirea respectării angajamentelor

Angajamentul nr. 1

Guvernul interimar se angajează să păstreze un dialog periodic în vederea verificării progreselor realizate și acordă acces deplin reprezentanților și autorităților UE și ale Comisiei Europene la informațiile privind toate chestiunile legate de drepturile omului, de restabilirea pașnică a democrației și a statului de drept în Fiji.

Angajamentul nr. 2

Guvernul interimar cooperează pe deplin cu orice misiune a UE pentru evaluarea și monitorizarea progreselor.

Angajamentul nr. 3

Guvernul interimar transmite rapoarte privind progresele înregistrate o dată la trei luni, începând cu 30 iunie 2007, privind elementele esențiale ale Acordului de la Cotonou și angajamentele asumate.

Se ia notă de faptul că anumite chestiuni pot fi rezolvate în mod eficace doar printr-o abordare pragmatică, cu recunoașterea realităților din prezent și punerea accentului pe viitor.


REGULAMENTE

28.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 252/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 960/2011 AL COMISIEI

din 26 septembrie 2011

de modificare pentru a 158-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2)

La 15 septembrie 2011, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să adauge două persoane fizice pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 septembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Următoarele mențiuni se adaugă la rubrica „Persoane fizice”:

(a)

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed [alias (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui]. Adresa: Wadi 'Ataba, Libia (adresă anterioară, în 2004). Data nașterii: (a) 1963, (b) 1969. Locul nașterii: Marzaq, Jamahiria Arabă Libiană. Cetățenia: libiană. Pașaport nr: 681819/88 (pașaport libian). Număr național de identificare: 5617/87 (identificare națională libiană). Alte informații: (a) conducător de rang înalt al organizației Al-Qaida care, de la sfârșitul anului 2010, a răspuns de supravegherea altor înalți oficiali Al-Qaida; (b) din 2010, comandant Al-Qaida în Pakistan și furnizor de asistență financiară pentru combatanții Al-Qaida din Afganistan, (c) prim-strateg Al-Qaida și comandant de operațiuni în Afganistan, precum și instructor în cadrul taberei de instrucție Al-Qaida; (d) numele mamei este Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra’ ‘Umar). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.9.2011.”

(b)

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim [alias (a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, (b) Yunis al-Mauritani, (c) Younis al-Mauritani, (d) Sheikh Yunis al-Mauritani, (e) Shaykh Yunis the Mauritanian, (f) Salih the Mauritanian, (g) Mohamed Salem, (h) Youssef Ould Abdel Jelil, (i) El Hadj Ould Abdel Ghader, (j) Abdel Khader, (k) Abou Souleimane, (l) Chingheity]. Data nașterii: aproximativ 1981. Locul nașterii: Arabia Saudită. Cetățenia: mauritană. Alte informații: (a) conducător de rang înalt, detașat în Pakistan, al organizației Al-Qaida și, de asemenea, afiliat Organizației Al-Qaida din Maghreb-ul islamic; (b) căutat de autoritățile mauritane. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.9.2011.”


28.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 252/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 961/2011 AL COMISIEI

din 27 septembrie 2011

de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 297/2011

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede posibilitatea adoptării de măsuri de urgență adecvate la nivelul Uniunii pentru alimentele și hrana pentru animale importate dintr-o țară terță, cu scopul de a proteja sănătatea publică, sănătatea animală sau mediul înconjurător, în cazul în care riscul nu poate fi limitat în mod satisfăcător prin măsurile luate individual de către statele membre.

(2)

În urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima produs la 11 martie 2011, Comisia a fost informată că nivelurile de radionuclide în anumite produse alimentare originare din Japonia, precum laptele și spanacul, depășesc nivelurile de acțiune pentru alimente aplicabile în Japonia. Această contaminare poate constitui o amenințare la adresa sănătății publice și animale din interiorul Uniunii și, în consecință, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 297/2011 al Comisiei de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima (2).

(3)

Regulamentul (UE) nr. 297/2011 a fost modificat de mai multe ori pentru a ține seama de evoluția situației. Aceste modificări s-au referit la adoptarea unor niveluri maxime de radioactivitate care trebuie să fie aplicate în cazul hranei pentru animale și al alimentelor originare din Japonia, la adăugarea unor prefecturi la zona căreia i se aplică restricții specifice ca urmare a detectării în prefecturile respective a unui nivel de contaminare care depășea nivelul maxim și la scoaterea unor prefecturi din zona de aplicare a restricțiilor în cazurile în care, în urma unei monitorizări amănunțite, s-au obținut dovezi care atestă faptul că prefecturile respective nu sunt afectate într-o măsură semnificativă de contaminarea radioactivă.

(4)

Începând de la jumătatea lunii iulie 2011, Comisia a fost informată de autoritățile japoneze cu privire la detectarea unor niveluri ridicate de cesiu în carnea de vită provenită de la efective crescute în diverse prefecturi din Japonia. Întrucât importul de carne de vită din Japonia în UE nu este permis din motive de sănătate animală și publică, altele decât radioactivitatea, aceste constatări nu afectează consumatorii europeni. De asemenea, recent, s-au detectat în noi produse alimentare niveluri de radioactivitate care depășesc limitele maxime. Aceste constatări și faptul că noi/alte culturi agricole/horticole sunt crescute și recoltate în zona contaminată dovedesc faptul că este adecvat să se mențină măsurile actuale și după data de 30 septembrie 2011. Prin urmare, este adecvat să se continue punerea în aplicare a prezentului regulament până la data de 31 decembrie 2011 în locul datei de 30 septembrie prevăzute inițial. Se menține în vigoare principiul revizuirii lunare a punerii în aplicare a regulamentului.

(5)

Întrucât Regulamentul (UE) nr. 297/2011 a fost modificat de mai multe ori pe parcursul unei perioade scurte, este adecvat să se înlocuiască Regulamentul (UE) nr. 297/2011 printr-un nou regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică hranei pentru animale și produselor alimentare în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 (3) originare sau expediate din Japonia, cu excepția produselor care au părăsit Japonia înainte de 28 martie 2011 și a produselor care au fost recoltate și/sau prelucrate înainte de 11 martie 2011.

Articolul 2

Atestarea

1.   Toate transporturile de produse menționate la articolul 1 se supun condițiilor stabilite în prezentul regulament.

2.   Transporturile de produse menționate la articolul 1 care nu sunt cuprinse în domeniul de aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (4) se introduc în Uniune printr-un punct de intrare desemnat în sensul articolului 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (denumit în continuare „punctul de intrare desemnat”) (5).

3.   Fiecare transport de produse menționate la articolul 1 este însoțit de o declarație care atestă faptul că:

(a)

produsul a fost recoltat și/sau prelucrat înainte de 11 martie 2011 sau

(b)

produsul este originar din sau a fost expediat dintr-o altă prefectură decât Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Shizuoka sau

(c)

produsul a fost expediat din prefecturile Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Shizuoka, dar nu este originar dintr-una dintre aceste prefecturi și nu a fost expus radioactivității în cursul tranzitării sau

(d)

în cazul în care produsul este originar din prefecturile Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa și Shizuoka, produsul nu conține radionuclizii iod-131, cesiu-134 și cesiu-137 la niveluri mai mari decât nivelurile maxime prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

4.   Dispoziția de la alineatul (3) litera (d) se aplică și în cazul produselor capturate sau culese în apele costiere ale prefecturilor menționate anterior, indiferent de locul în care aceste produse se aduc la țărm.

5.   Declarația menționată la alineatul (3) se întocmește conform modelului prevăzut în anexa I. Aceasta este semnată de un reprezentat autorizat al autorității competente japoneze. Pentru produsele menționate la alineatul (3) litera (d), declarația este însoțită de un raport de analiză care să cuprindă rezultatele prelevărilor de probe și ale analizei acestora.

Articolul 3

Identificare

Fiecare transport de produse menționate la articolul 1 este identificat prin intermediul unui cod care figurează în declarația menționată la articolul 2 alineatul (3), în raportul de analiză menționat la articolul 2 alineatul (5), în certificatul de sănătate și în oricare din documentele comerciale care însoțesc transportul.

Articolul 4

Notificarea prealabilă

Operatorii din sectorul hranei pentru animale și al alimentelor sau reprezentanții acestora notifică în prealabil sosirea fiecărui transport de produse menționate la articolul 1 autorităților competente de la punctul de control la frontieră sau de la punctul de intrare desemnat, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de sosirea fizică a transportului,.

Articolul 5

Controale oficiale

1.   Autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră sau de la punctul de intrare desemnat efectuează:

(a)

controale ale documentelor și identității pentru toate transporturile de produse menționate la articolul 1 și

(b)

controale fizice, inclusiv analize de laborator pentru detectarea prezenței iodului-131, cesiului-134 și cesiului-137, efectuate asupra a cel puțin:

10% din transporturile de produse menționate la articolul 2 alineatul (3) litera (d) și

20% din transporturile de produse menționate la articolul 2 alineatul (3) literele (b) și (c).

2.   Transporturile se păstrează sub control oficial timp de maximum 5 zile lucrătoare în așteptarea rezultatelor analizelor de laborator.

3.   Punerea în liberă circulație a transporturilor se face pe baza prezentării în fața autorităților vamale, de către operatorul din sectorul hranei pentru animale și alimentelor sau de către reprezentantul acestuia, a declarației menționate la articolul 2 alineatul (3), vizate corespunzător de către autoritatea competentă de la punctul de control la frontieră sau de la punctul de intrare desemnat, prin care se atestă efectuarea controalelor oficiale menționate la alineatul (1) și faptul că rezultatele controalelor fizice, atunci când acestea au fost efectuate, au fost favorabile.

Articolul 6

Costurile

Toate costurile care decurg din controalele oficiale menționate la articolul 5 alineatele (1) și (2) și orice măsuri adoptate ca urmare a lipsei de conformitate, sunt suportate de către operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar.

Articolul 7

Produse care nu sunt conforme

Hrana pentru animale și alimentele originare sau expediate din Japonia care nu se conformează nivelurilor maxime menționate în anexa II nu se introduc pe piață. Această hrană pentru animale și aceste alimente neconforme se elimină în condiții de siguranță sau se returnează în țara de origine.

Articolul 8

Rapoarte

Statele membre informează Comisia în fiecare lună, prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) și prin Sistemul de schimb de informații în caz de urgență radiologică al Uniunii Europene (ECURIE), cu privire la orice rezultate de analiză obținute.

Articolul 9

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 297/2011 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 10

Intrarea în vigoare și perioada aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data intrării în vigoare și până la 31 decembrie 2011. Regulamentul se revizuiește în fiecare lună în funcție de evoluția situației privind contaminarea.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 septembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80, 26.3.2011, p. 5.

(3)  JO L 371, 30.12.1987, p. 11.

(4)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(5)  JO L 194, 25.7.2009, p. 11.


ANEXA I

Image

Image


ANEXA II

Niveluri maxime pentru produsele alimentare  (1) (Bq/kg)

 

Produse alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică

Lapte și produse lactate

Alte produse alimentare, cu excepția produselor alimentare lichide

Produse alimentare lichide

Sumă de izotopi de stronțiu, în special Sr-90

75

125

750

125

Sumă de izotopi de iod, în special I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Sumă de izotopi ai plutoniului și ai elementelor de transplutoniu alfa-emițători, în special Pu-239, Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Suma tuturor celorlalți nuclizi cu timp de înjumătățire mai mare de 10 zile, în special Cs-134 și Cs-137, cu excepția C-14 și H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Niveluri maxime pentru hrana animalelor  (3) (Bq/kg)

 

Hrană pentru animale

Sumă de Cs-134 și Cs-137

500 (4)

Sumă de izotopi de iod, în special I-131

2 000 (5)


(1)  Nivelul aplicabil produselor concentrate sau uscate se calculează pe baza produsului reconstituit preparat pentru consum.

(2)  Pentru a se asigura coerența cu nivelurile de acțiune aplicate în prezent în Japonia, aceste valori înlocuiesc provizoriu valorile stabilite în Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului.

(3)  Nivelul maxim se referă la o hrană pentru animale cu un conținut de apă de 12%.

(4)  Pentru a se asigura coerența cu nivelurile de acțiune aplicate în prezent în Japonia, această valoare înlocuiește provizoriu valoarea stabilită în Regulamentul (Euratom) nr. 770/90 al Comisiei.

(5)  Această valoare se stabilește provizoriu și se consideră aceeași ca și pentru produse alimentare până la o evaluare a factorilor de transfer ai iodului din hrana pentru animale în produsele alimentare.


28.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 252/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 962/2011 AL COMISIEI

din 27 septembrie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 28 septembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 septembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


28.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 252/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 963/2011 AL COMISIEI

din 27 septembrie 2011

de fixare a coeficienților de alocare pentru eliberarea licențelor de import pentru care s-au depus cereri în perioada 8-14 septembrie 2011 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licențe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului (3), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse la autoritățile competente în perioada 8-14 septembrie 2011 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 891/2009 depășesc cantitatea disponibilă pentru numărul de ordine 09.4320.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse la autoritățile competente în perioada 8-14 septembrie 2011 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 891/2009 sunt egale cu cantitatea disponibilă pentru numărul de ordine 09.4317.

(3)

În aceste condiții, trebuie fixat un coeficient de alocare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, pentru licențele care urmează să fie eliberate pentru numărul de ordine 09.4320.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 891/2009, este necesar să se suspende până la sfârșitul anului de comercializare depunerea de noi cereri de licențe pentru numerele de ordine 09.4317 și 09.4320,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cantitățile pentru care s-au depus cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 891/2009 în perioada 8-14 septembrie 2011 se înmulțesc cu coeficienții de alocare care figurează în anexa la prezentul regulament.

(2)   Până la sfârșitul anului de comercializare 2011/2012, se suspendă depunerea de noi cereri de licențe care corespund numerelor de ordine indicate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 septembrie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 254, 26.9.2009, p. 82.


ANEXĂ

Zahăr concesii CXL

Anul de comercializare 2011/2012

Cereri depuse în perioada 8.9.2011-14.9.2011

Nr. de ordine

Țară

Coeficient de alocare

(%)

Cereri noi

09.4317

Australia

 (1)

Se suspendă

09.4318

Brazilia

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Orice țară terță

4,761909

Se suspendă

09.4321

India

 

Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


Zahăr din Balcani

Anul de comercializare 2011/2012

Cereri depuse în perioada 8.9.2011-14.9.2011

Nr. de ordine

Țară

Coeficient de alocare

(%)

Cereri noi

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia și Herțegovina

 

09.4326

Serbia

 (2)

 

09.4327

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

 

09.4328

Croația

 (2)

 

Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


Zahăr excepțional de import și zahăr industrial de import

Anul de comercializare 2011/2012

Cereri depuse în perioada 8.9.2011-14.9.2011

Nr. de ordine

Tip

Coeficient de alocare

(%)

Cereri noi

09.4380

Excepțional

 

09.4390

Industrial

 (3)

 

Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


(1)  Nu se aplică: cantitățile care fac obiectul cererilor nu depășesc cantitățile disponibile și se acordă în totalitate.

(2)  Nu se aplică: cantitățile care fac obiectul cererilor nu depășesc cantitățile disponibile și se acordă în totalitate.

(3)  Nu se aplică: cantitățile care fac obiectul cererilor nu depășesc cantitățile disponibile și se acordă în totalitate.


DECIZII

28.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 252/20


DECIZIA COMISIEI

din 26 septembrie 2011

privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3e din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/638/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 3e alineatul (3) litera (e),

întrucât:

(1)

Este necesar să se adopte indicatorii care urmează să fie folosiți pentru alocarea cotelor cu titlu gratuit operatorilor de aeronave în perioada de comercializare 1 ianuarie-31 decembrie 2012 menționată la articolul 3c alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE și în perioada de comercializare 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020, menționată la articolul 13 alineatul (1) coroborat cu articolul 3c alineatul (2) din directiva respectivă.

(2)

Cotele alocate în conformitate cu indicatorii respectivi trebuie stabilite până în 2020, cu excepția cazului în care actele adoptate în temeiul articolului 25a din Directiva 2003/87/CE prevăd adoptarea unor modificări subsecvente.

(3)

Ca urmare a încorporării în Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) a Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de aviație în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (2) prin Decizia nr. 6/2011 a Comitetului mixt al SEE din 1 aprilie 2011 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE (3), indicatorii trebuie aplicați în întregul SEE.

(4)

Prin urmare, este necesar ca indicatorii să se bazeze pe numărul de cote alocate cu titlu gratuit în întregul SEE, stabilit prin Decizia nr. 93/2011 a Comitetului mixt al SEE din 20 iulie 2011 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE (4).

(5)

Indicatorii trebuie calculați prin împărțirea numărului de cote din întregul SEE aplicabil în perioada de comercializare 1 ianuarie-31 decembrie 2012 și a celui aplicabil în perioada de comercializare 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020 la suma datelor tonă-kilometru incluse în cererile prezentate Comisiei în conformitate cu articolul 3e alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Fără a aduce atingere articolului 25a din Directiva 2003/87/CE, indicatorul care urmează să fie utilizat pentru alocarea cotelor cu titlu gratuit operatorilor de aeronave în temeiul articolului 3e alineatul (1) din directiva respectivă pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012 este de 0,000679695907431681 de cote per tonă-kilometru.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 25a din Directiva 2003/87/CE, indicatorul care urmează să fie utilizat pentru alocarea cotelor cu titlu gratuit operatorilor de aeronave în temeiul articolului 3e alineatul (1) din directiva respectivă pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020 este de 0,000642186914222035 de cote per tonă-kilometru.

Articolul 2

Rezultatele calculelor referitoare la un anumit număr de cote care urmează să fie alocate în conformitate cu indicatorii stabiliți la articolul 1 se rotunjesc la valoarea cotei imediat inferioare.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 septembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 8, 13.1.2009, p. 3.

(3)  JO L 93, 7.4.2011, p. 35.

(4)  Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.