ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.202.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 202

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
5 august 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/491/UE

 

*

Decizia Consiliului din 12 iulie 2011 privind semnarea în numele Uniunii Europene și aplicarea provizorie a Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc

1

Protocol între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 779/2011 al Consiliului din 12 iulie 2011 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 780/2011 al Comisiei din 4 august 2011 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 și de la Regulamentul (UE) nr. 65/2011 în ceea ce privește reducerea cuantumului ajutoarelor de stat în cazul transmiterii cu întârziere a cererilor unice referitoare la Portugalia continentală pentru anul 2011

34

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 781/2011 al Comisiei din 4 august 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

37

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 782/2011 al Comisiei din 4 august 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

39

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

5.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 iulie 2011

privind semnarea în numele Uniunii Europene și aplicarea provizorie a Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc

(2011/491/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 22 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 764/2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc (1).

(2)

Protocolul prin care se stabilesc posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în acordul de parteneriat menționat a expirat la 27 februarie 2011.

(3)

Uniunea a negociat cu Regatul Maroc (denumit în continuare „Maroc”) un nou protocol, care oferă navelor din UE posibilitatea de a pescui în apele asupra cărora Maroc deține suveranitatea sau jurisdicția în materie de pescuit.

(4)

După încheierea negocierilor, la 25 februarie 2011, a fost parafat Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc (denumit în continuare „protocolul”).

(5)

Articolul 12 din protocol prevede aplicarea sa cu titlu provizoriu începând cu 28 februarie 2011, în scopul de a permite navelor din UE exercitarea activităților de pescuit.

(6)

Ar trebui ca noul protocol să fie semnat și să se aplice cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea sa,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se autorizează semnarea în numele Uniunii a Protocolului dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc (denumit în continuare „protocolul”), sub rezerva încheierii protocolului respectiv.

Textul protocolului se atașează prezentei decizii.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze protocolul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

Protocolul se aplică cu titlu provizoriu începând cu 28 februarie 2011, până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea sa.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 iulie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 141, 29.5.2006, p. 1.


PROTOCOL

între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc

Articolul 1

Durata și posibilitățile de pescuit

(1)   Începând cu 28 februarie 2011, pe durata unui an, posibilitățile de pescuit acordate în temeiul articolului 5 din acord sunt cele stabilite în tabelul anexat la prezentul protocol.

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4 și 5 din prezentul protocol.

(3)   În temeiul articolului 6 din acord, navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene (UE) pot desfășura activități de pescuit în zonele de pescuit marocane numai dacă dețin o licență de pescuit emisă în cadrul prezentului protocol, în condițiile descrise în anexa la acesta.

Articolul 2

Contribuția financiară – modalități de plată

(1)   Pe durata prevăzută la articolul 1, contribuția financiară prevăzută la articolul 7 din acord este de 36 100 000 EUR (1).

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4, 5, 6 și 10 din prezentul protocol.

(3)   Plata de către UE a contribuției financiare prevăzute la alineatul (1) se efectuează în termen de patru luni de la data semnării prezentului protocol.

(4)   Contribuția financiară se efectuează în numele trezorierului general al Regatului Maroc în contul deschis la Trezoreria Generală a Regatului, ale cărui referințe sunt comunicate de către autoritățile marocane.

(5)   Sub rezerva dispozițiilor articolului 6 din prezentul protocol, destinația acestei contribuții financiare este de competența exclusivă a autorităților marocane.

Articolul 3

Coordonarea în domeniul științific

(1)   Cele două părți se angajează să promoveze un pescuit responsabil în zonele de pescuit marocane pe baza principiului nediscriminării între diferitele flote prezente în aceste ape.

(2)   Pe durata prezentului protocol, UE și autoritățile marocane cooperează pentru monitorizarea evoluției resurselor în zonele de pescuit marocane în cadrul reuniunii științifice comune, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din acord.

(3)   Pe baza concluziilor acestor reuniuni și ținând cont de cele mai bune recomandări științifice disponibile, părțile se consultă în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord în scopul adoptării, atunci când este necesar și de comun acord, a unor măsuri pentru a asigura gestionarea sustenabilă a resurselor halieutice.

Articolul 4

Revizuirea posibilităților de pescuit

(1)   Posibilitățile de pescuit prevăzute la articolul 1 pot fi majorate de comun acord, cu condiția ca, pe baza concluziilor reuniunilor științifice prevăzute la articolul 3, această majorare să nu afecteze gestionarea sustenabilă a resurselor Marocului. În acest caz, contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (1) se majorează proporțional și pro rata temporis. Cu toate acestea, valoarea totală a contribuției financiare plătite de Uniunea Europeană nu poate depăși dublul sumei prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

(2)   În schimb, în cazul în care părțile convin să adopte măsurile prevăzute la articolul 3, și anume care implică o reducere a posibilităților de pescuit prevăzute la articolul 1, contribuția financiară se reduce proporțional și pro rata temporis. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6 din prezentul protocol, această contribuție financiară poate fi suspendată de UE în cazul în care efortul de pescuit stabilit prin prezentul protocol nu poate fi utilizat în întregime.

(3)   Distribuirea posibilităților de pescuit între diferitele categorii de nave poate fi, de asemenea, revizuită de comun acord între cele două părți, respectându-se orice eventuală recomandare din partea reuniunilor științifice comune în ceea ce privește gestionarea stocurilor care ar putea fi afectate de această redistribuire. Părțile convin asupra ajustării corespunzătoare a contribuției financiare în cazul în care redistribuirea posibilităților de pescuit justifică acest lucru.

(4)   Revizuirea posibilităților de pescuit prevăzute la alineatul (1), la alineatul (2) prima teză și la alineatul (3) se decide de comun acord între cele două părți în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord.

Articolul 5

Pescuitul experimental

Părțile încurajează pescuitul experimental în zonele de pescuit marocane, pe baza rezultatelor cercetărilor desfășurate sub îndrumarea comitetului științific comun prevăzut de prezentul acord. În acest scop, părțile se consultă la cererea uneia dintre ele și stabilesc, pentru fiecare caz în parte, speciile (precum bureții de mare), condițiile și alți parametri relevanți.

Autorizațiile de pescuit experimental se acordă în vederea realizării de teste, pentru o perioadă de maximum șase luni.

Atunci când părțile concluzionează că respectivele campanii experimentale au avut rezultate pozitive, Uniunii Europene îi pot fi acordate noi posibilități de pescuit, în urma procedurii de consultare prevăzute la articolul 4, până la expirarea prezentului protocol. Contribuția financiară se majorează în consecință.

Articolul 6

Contribuția acordului de parteneriat la instituirea unei politici sectoriale în domeniul pescuitului în Maroc

(1)   Până la 13 500 000 EUR din contribuția financiară prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol se alocă elaborării și aplicării politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Maroc în vederea introducerii pescuitului durabil și responsabil în apele sale.

(2)   Această contribuție este utilizată și gestionată de Maroc având în vedere obiectivele identificate de către cele două părți, de comun acord în cadrul comisiei mixte, și planificarea pentru atingerea acestora, în conformitate cu strategia „Halieutis” de dezvoltare a sectorului pescuitului.

Articolul 7

Punerea în aplicare a asistenței pentru introducerea pescuitului responsabil

(1)   La propunerea Marocului și în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor articolului 6, UE și Maroc convin, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord, începând cu data semnării protocolului, asupra următoarelor:

(a)

orientările privind punerea în aplicare a priorităților politicii marocane în domeniul pescuitului care au ca scop introducerea pescuitului durabil și responsabil, în special a celor prevăzute la articolul 6 alineatul (2);

(b)

obiectivele care trebuie atinse, precum și criteriile și indicatorii pentru evaluarea rezultatelor obținute.

(2)   Orice modificare a acestor orientări, obiective, criterii și indicatori de evaluare se aprobă de cele două părți în cadrul comisiei mixte.

(3)   Modul de utilizare de către Maroc a contribuției prevăzute la articolul 6 alineatul (2) este comunicat UE imediat după aprobarea, în cadrul comisiei mixte, a orientărilor, obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de evaluare.

(4)   La sfârșitul lunii anterioare expirării protocolului, Maroc prezintă un raport cu privire la planificarea asistenței sectoriale prevăzute în temeiul prezentului protocol, incluzând în special efectele economice și sociale scontate, precum și distribuția geografică a acestora.

(5)   Cele două părți continuă monitorizarea punerii în aplicare a asistenței sectoriale, dacă este necesar, după expirarea prezentului protocol, precum și în timpul perioadelor de suspendare a aplicării acestuia conform articolului 9, în condițiile prevăzute de prezentul protocol.

Articolul 8

Integrarea economică a operatorilor UE în sectorul pescuitului din Maroc

(1)   Cele două părți se angajează să promoveze integrarea economică a operatorilor UE în ansamblul sectorului pescuitului din Maroc.

(2)   Va fi lansată o inițiativă sprijinită de Comisia Europeană, în vederea sensibilizării operatorilor economici privați din Uniune cu privire la oportunitățile comerciale și industriale, inclusiv în ceea ce privește investițiile directe, din sectorul pescuitului din Maroc.

(3)   Mai mult, în acest scop, Marocul acordă, ca stimulent, operatorilor UE care debarcă pește în porturile marocane, în special în scopul vânzării către industriile locale, al valorificării în Maroc de către acești operatori sau al transportării pe uscat a capturilor efectuate în zonele de pescuit marocane pe cale terestră, o reducere a valorii redevențelor, în conformitate cu dispozițiile din anexă.

(4)   De asemenea, cele două părți decid să instituie un grup de reflecție pentru identificarea obstacolelor în calea investițiilor directe ale UE în sector și a măsurilor de simplificare a condițiilor care reglementează aceste investiții.

Articolul 9

Litigii – suspendarea aplicării protocolului

(1)   Orice litigiu apărut între părți cu privire la interpretarea dispozițiilor prezentului protocol sau la aplicarea acestuia face obiectul unor consultări între părți în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord, convocată, dacă este necesar, în ședință extraordinară.

(2)   Aplicarea protocolului poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți, atunci când se consideră că litigiul dintre cele două părți este grav, iar consultările desfășurate în cadrul comisiei mixte în conformitate cu alineatul (1) nu au permis soluționarea acestuia pe cale amiabilă.

(3)   Suspendarea aplicării protocolului se face în urma unei notificări scrise în acest sens, efectuate de partea interesată, cu cel puțin trei luni înainte de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a respectivei suspendări.

(4)   În caz de suspendare, părțile continuă consultările în vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă. Atunci când se ajunge la o astfel de soluționare, aplicarea protocolului se reia și valoarea contribuției financiare se reduce proporțional și pro rata temporis în funcție de perioada în care a fost suspendată aplicarea protocolului.

Articolul 10

Suspendarea aplicării protocolului pe motiv de neplată

Sub rezerva dispozițiilor articolului 4, în cazul în care Uniunea Europeană nu efectuează plățile prevăzute la articolul 2, aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată în următoarele condiții:

(a)

autoritățile competente din Maroc adresează Comisiei Europene o notificare cu privire la neplată. Comisia Europeană efectuează verificările necesare și, dacă este necesar, efectuează plata în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării;

(b)

în caz de neefectuare a plății în termenul prevăzut la articolul 2 alineatul (3) și dacă neplata nu este justificată corespunzător, autoritățile competente din Maroc au dreptul de a suspenda aplicarea protocolului. Acestea informează fără întârziere Comisia Europeană în acest sens;

(c)

aplicarea protocolului se reia de îndată ce au fost efectuate plățile restante.

Articolul 11

Legislația națională aplicabilă

Activitățile navelor care operează în temeiul prezentului protocol și al anexei la acesta, în special transbordarea, utilizarea serviciilor portuare și achiziția de provizii etc., sunt reglementate de legislația aplicabilă în Maroc.

Articolul 12

Aplicarea provizorie

Prezentul protocol și anexa la acesta se aplică cu titlu provizoriu începând cu 28 februarie 2011.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul protocol și anexa la acesta intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest sens.

Posibilități de pescuit

Tipul de pescuit

Pescuit artizanal

Pescuit demersal

Pescuit pelagic industrial

Pescuit pelagic/nord: plase-pungă

Pescuit artizanal/sud: linii, undițe, coșuri

Pescuit artizanal/nord: paragate de fund

Pescuit artizanal de ton: nave de pescuit cu platformă și paragate

Paragate de fund și traule de fund și setci fixe multifilament de adâncime

Stoc C

 

 

 

 

 

Tonaj:

60 000 tone

20 nave

20 nave

30 nave

27 nave

22 nave

 

Съставено в Брюксел на тринадесети юли две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de julio de dos mil once.

V Bruselu dne třináctého července dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juli to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juli zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of July in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le treize juillet deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì tredici luglio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada trīspadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų liepos tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év július tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juli tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego lipca roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em treze de Julho de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iulie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa trinásteho júla dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne trinajstega julija leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde juli tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


(1)  La această sumă se adaugă suma redevențelor datorate de armatori în baza licențelor emise în temeiul articolului 6 din acord și în condițiile prevăzute în capitolul I punctele 4 și 5 din anexa la prezentul protocol.

ANEXĂ

Condiții de desfășurare a activităților de pescuit de către navele Uniunii Europene în zonele de pescuit marocane

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII APLICABILE PENTRU CEREREA ȘI ELIBERAREA LICENȚELOR

Cereri de licență

1.

Numai navele eligibile pot obține o licență de pescuit în zonele de pescuit marocane.

2.

Pentru ca o navă să fie eligibilă, armatorul, comandantul și nava propriu-zisă nu trebuie să aibă interdicție de a desfășura activități de pescuit în Maroc. Aceștia trebuie să aibă o situație legală față de autoritățile marocane, în sensul că trebuie să fi îndeplinit toate obligațiile anterioare ce decurg din activitățile lor de pescuit desfășurate în Maroc în cadrul acordurilor de pescuit încheiate cu UE.

3.

Autoritățile competente ale UE prezintă Ministerului Agriculturii și Pescuitului Maritim – Departamentul pentru Pescuit Maritim (Departamentul) listele de nave care solicită să desfășoare activități de pescuit în limitele prevăzute în fișele tehnice anexate protocolului, cu cel puțin 20 de zile înainte de data începerii perioadei de valabilitate a licențelor solicitate.

4.

În aceste liste se indică, pe categorie de pescuit și pe zonă, tonajul utilizat, numărul de nave și, pentru fiecare navă, caracteristicile principale și valoarea plăților defalcate pe rubrici. Pentru categoriile „nave de pescuit cu paragate” și „nave de pescuit artizanal” se indică, de asemenea, pentru fiecare navă, echipamentul sau echipamentele de pescuit care urmează a fi utilizate în perioada pentru care se face solicitarea.

5.

La cererea de licență se atașează, de asemenea, un fișier cu toate informațiile necesare elaborării licențelor de pescuit, într-un format compatibil cu programele informatice utilizate de către Departament.

6.

Cererile individuale sunt prezentate Departamentului conform formularelor al căror model este prezentat în apendicele 1.

7.

Fiecare cerere de licență este însoțită de următoarele documente:

o copie a certificatului de tonaj, autentificat în mod corespunzător de statul membru de pavilion, indicând tonajul navei;

o fotografie color recentă și legalizată reprezentând nava din lateral în starea sa actuală. Dimensiunile minime ale fotografiei sunt de 15 cm × 10 cm;

dovada efectuării plății taxei pentru licența de pescuit, a redevențelor și a costurilor pentru observatori;

orice alt document sau certificat necesar în conformitate cu dispozițiile speciale aplicabile în funcție de tipul de navă, în temeiul prezentului protocol.

Eliberarea licențelor

1.

Licențele de pescuit pentru toate navele sunt emise de către Departament Delegației Uniunii Europene în Maroc (Delegația) în termen de 15 zile de la primirea tuturor documentelor menționate la punctul 6.

2.

Licențele de pescuit se elaborează în conformitate cu informațiile din fișele tehnice anexate la protocol și menționează în special zona de pescuit, distanța față de coastă, echipamentele autorizate, speciile principale, dimensiunile autorizate ale ochiurilor de plasă, capturile secundare admisibile și limitele de captură pentru traulerele pelagice.

3.

Licențele de pescuit se emit numai pentru navele care au îndeplinit toate formalitățile administrative necesare.

4.

Cele două părți sunt de acord să promoveze instituirea unui sistem electronic de licențe.

Valabilitatea și utilizarea licențelor

1.

Durata de valabilitate a licențelor este de la 28 februarie 2011 până la 27 februarie 2012.

2.

Licența de pescuit este valabilă numai pe durata pentru care s-a plătit redevența și pentru zona de pescuit, tipurile de echipamente și categoria de pescuit specificate în licența respectivă.

3.

Fiecare licență de pescuit se emite pentru o anumită navă și nu este transferabilă; cu toate acestea, în caz de forță majoră dovedită de către autoritățile competente ale statului de pavilion și la cererea UE, licența unei nave este înlocuită, cât de repede posibil, printr-o licență eliberată pentru o altă navă care aparține aceleiași categorii de pescuit, fără a depăși tonajul autorizat pentru prima navă.

4.

Armatorul primei nave sau agentul acestuia returnează licența de pescuit anulată Departamentului prin intermediul Delegației.

5.

Licența de pescuit trebuie păstrată în permanență la bordul navei beneficiare și prezentată, în cazul unui control, autorităților abilitate.

6.

Licențele de pescuit sunt valabile timp de un an, șase luni sau trei luni. Cu toate acestea, pentru pescuitul pelagic industrial, pot fi acordate și reînnoite licențe lunare de pescuit.

Taxe pentru licențele de pescuit și redevențe

1.

Taxele anuale pentru licențele de pescuit se stabilesc de legislația marocană în vigoare.

2.

Taxa pentru licență acoperă anul calendaristic în care este emisă licența și se plătește în momentul primei cereri de licență din anul respectiv. Suma taxei de licență include orice alte taxe aferente, cu excepția taxelor portuare sau pentru prestări de servicii.

3.

Pe lângă taxa pentru licența de pescuit, se calculează redevențe pentru fiecare navă pe baza nivelului stabilit în fișele tehnice anexate la protocol.

4.

Redevențele se calculează proporțional cu perioada de valabilitate efectivă a licenței de pescuit.

5.

Orice modificare a legislației care reglementează licențele de pescuit se notifică Delegației cu cel puțin două luni înainte de data intrării sale în vigoare.

Modalități de plată

Taxele pentru licențele de pescuit, redevențele și costurile observatorilor se plătesc, în numele trezorierului ministerial al Ministerului Agriculturii și Pescuitului Maritim, în contul bancar numărul 001 810 0078251501 1075 61 71 deschis la Bank Al Maghrib (Maroc), înainte de emiterea licențelor de pescuit.

Redevența pentru capturile realizate de traulerele pelagice se plătește în tranșe trimestriale, la sfârșitul trimestrului care urmează celui în care au fost făcute capturile.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII APLICABILE NAVELOR CARE PESCUIESC SPECII DE PEȘTI CU MIGRAȚIE EXTINSĂ (TONIERE)

1.

Redevența este de 25 EUR pe tonă capturată în zonele de pescuit ale Marocului.

2.

Licențele sunt emise pentru un an calendaristic după plata unui avans forfetar în valoare de 5 000 EUR pe navă.

3.

Avansul este calculat pro rata în funcție de perioada de valabilitate a licenței.

4.

Comandanții de nave care dețin licențe pentru pescuitul speciilor de pești cu migrație extinsă păstrează un jurnal de bord actualizat, în conformitate cu modelul din apendicele 6 din anexă.

5.

De asemenea, aceștia transmit o copie a acestui jurnal de bord autorităților lor competente cu cel puțin 15 zile înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează lunii la care se referă acesta. Autoritățile transmit de îndată copiile Delegației, care le transmite Departamentului înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează lunii la care se referă acestea.

6.

Până la data de 30 aprilie, Delegația prezintă Departamentului un decont al redevențelor datorate pentru anul de pescuit anterior pe baza declarațiilor de captură întocmite de fiecare armator și confirmate de institutele științifice din statele membre abilitate să verifice datele privind capturile, precum IRD (Institut de recherche pour le développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) și INRH (Institut national de recherche halieutique).

7.

Decontul redevențelor datorate pentru campania de pescuit precedentă se notifică în 4 luni de la expirarea protocolului.

8.

Decontul final se transmite armatorilor în cauză, care au la dispoziție 30 de zile de la notificarea aprobării cifrelor de către Departament pentru a-și achita obligațiile financiare față de autoritățile lor competente. Plata, efectuată în euro în numele trezorierului general al Marocului în contul menționat în capitolul I punctul 5, este trimisă Departamentului de către Delegație în termen de o lună și jumătate de la notificarea respectivă.

9.

Cu toate acestea, în cazul în care suma decontului este mai mică decât avansul menționat anterior, diferența aferentă nu este rambursabilă.

10.

Armatorii iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt trimise copiile jurnalului de bord și că orice plăți suplimentare sunt efectuate în termenele indicate la punctele 6 și 7.

11.

Nerespectarea de către armator a obligațiilor prevăzute la punctele 6 și 7 atrage suspendarea automată a licenței de pescuit până la îndeplinirea acestor obligații.

CAPITOLUL III

ZONE DE PESCUIT

Zonele de pescuit pentru fiecare tip de pescuit în zona atlantică a Marocului sunt definite în fișele tehnice (apendicele 2). Zona mediteraneeană a Marocului, situată la est de 35° 48′ N-6° 20′ V (Capul Spartel), este exclusă din prezentul protocol.

CAPITOLUL IV

PUNEREA ÎN APLICARE A PESCUITULUI EXPERIMENTAL

Cele două părți convin cu privire la operatorii europeni care să practice pescuitul experimental, cea mai favorabilă perioadă în acest scop și condițiile aplicabile. Pentru a facilita activitățile experimentale ale navelor, Departamentul transmite orice date științifice și alte date de bază disponibile.

Sectorul pescuitului din Maroc trebuie să fie implicat îndeaproape (coordonare și dialog privind condițiile de desfășurare a pescuitului experimental).

Durata campaniilor este de minimum trei luni și maximum șase luni, cu excepția cazului în care această perioadă este modificată de comun acord de cele două părți.

Selectarea candidaților pentru desfășurarea campaniilor de pescuit experimental

Comisia Europeană comunică autorităților marocane cererile de licențe pentru pescuit experimental. Aceasta furnizează un dosar tehnic specificând:

caracteristicile tehnice ale navei;

nivelul de expertiză al ofițerilor navei în ceea ce privește activitățile de pescuit;

propunerea pentru parametrii tehnici ai campaniei (durată, echipamente, regiuni de explorare etc.).

Departamentul organizează un dialog cu privire la aspectele tehnice cu Comisia Europeană, pe de o parte, și cu armatorii în cauză, pe de altă parte, în cazul în care consideră necesar acest lucru.

Înainte de începerea campaniei, armatorii prezintă autorităților marocane și Comisiei Europene:

o declarație privind capturile deja aflate la bord;

caracteristicile tehnice ale echipamentelor de pescuit care urmează a fi utilizate în cursul campaniei;

o asigurare a respectării legislației marocane în domeniul pescuitului.

În cursul campaniei de pescuit experimental, armatorii navelor în cauză:

trimit autorităților marocane și Comisiei Europene un raport săptămânal privind capturile zilnice efectuate pentru fiecare lansare, specificând parametrii tehnici ai campaniei de pescuit (poziție, adâncime, dată și oră, capturi și alte observații sau comentarii);

comunică poziția, viteza și direcția navei prin VMS (sistem de monitorizare a navelor);

se asigură că la bord se află un observator științific marocan sau un observator ales de autoritățile marocane. Rolul observatorului este de a culege informații științifice din capturi, precum și de a eșantiona capturile. Observatorul este tratat în același mod ca și un ofițer al navei, iar armatorul acoperă cheltuielile de întreținere pe durata șederii acestuia pe navă. Decizia privind timpul petrecut la bord de către observator, durata șederii lui la bord și portul de îmbarcare și debarcare se ia de comun acord cu autoritățile marocane. Cu excepția cazului în care există un acord în sens contrar între părți, nava nu este niciodată obligată să revină în port mai des decât o dată la două luni;

supun nava unei inspecții înainte de părăsirea apelor marocane, în cazul în care autoritățile marocane cer acest lucru;

respectă legislația în domeniul pescuitului a Regatului Maroc.

Capturile, inclusiv capturile secundare, efectuate în cursul campaniei științifice rămân proprietatea armatorului, cu condiția ca acestea să respecte dispozițiile adoptate în acest sens de către comisia mixtă.

Autoritățile marocane desemnează o persoană de contact responsabilă de abordarea oricăror probleme neprevăzute care ar putea împiedica dezvoltarea pescuitului experimental.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII PRIVIND MONITORIZAREA PRIN SATELIT A NAVELOR DE PESCUIT DIN UE CARE OPEREAZĂ ÎN ZONELE DE PESCUIT MAROCANE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI ACORD

1.

Toate navele de pescuit cu o lungime totală de peste 15 metri care operează în temeiul prezentului acord sunt urmărite prin satelit atunci când se află în zonele de pescuit marocane.

2.

În scopul monitorizării prin satelit, autoritățile marocane transmit Uniunii Europene coordonatele (latitudini și longitudini) ale zonelor de pescuit marocane.

Autoritățile marocane transmit aceste informații în format electronic, exprimate în grade, minute, secunde.

3.

Părțile fac un schimb de informații cu privire la adresele X.25 și la specificațiile utilizate la transmiterea de date electronice între centrele de control, în conformitate cu condițiile prevăzute la punctele 5 și 7. Aceste informații includ, în măsura posibilului, numele, numerele de telefon și de fax, precum și adresele electronice (internet sau X.400) care pot fi utilizate pentru comunicațiile cu caracter general între centrele de control.

4.

Poziția navelor este determinată cu o marjă de eroare mai mică de 500 m și cu un interval de încredere de 99 %.

5.

Atunci când o navă care pescuiește în cadrul acordului și face obiectul monitorizării prin satelit în temeiul legislației UE intră în zonele de pescuit marocane, rapoartele ulterioare de poziție (identificarea navei, longitudinea, latitudinea, direcția și viteza) sunt transmise imediat de către centrul de control al statului de pavilion Centrului de Monitorizare și Control al Pescuitului (CMP) din Maroc la intervale de cel mult două ore. Aceste mesaje sunt identificate ca rapoarte de poziție.

6.

Mesajele menționate la punctul 5 sunt transmise pe cale electronică în formatul X.25 sau în orice alt protocol securizat. Aceste mesaje sunt comunicate în timp real, în formatul stabilit în tabelul II.

7.

Atunci când echipamentul de monitorizare continuă prin satelit instalat la bordul unei nave de pescuit are o defecțiune tehnică sau o pană, comandantul navei transmite în timp util prin fax informațiile specificate la punctul 5 centrului de control al statului de pavilion și CMP-ului marocan. Este necesar, în aceste circumstanțe, să se trimită un raport de poziționare globală la fiecare 4 ore. Acest raport de poziționare globală cuprinde rapoartele de poziție așa cum au fost înregistrate de către comandantul navei la intervale de 2 ore, conform condițiilor prevăzute la punctul 5.

Centrul de control al statului de pavilion trimite de îndată aceste mesaje către CMP-ul marocan. Echipamentul defect se repară sau se înlocuiește în termen de maximum o lună. După acest termen, nava în cauză trebuie să părăsească zonele de pescuit marocane sau să revină într-un port marocan.

8.

Centrele de control ale statelor de pavilion supraveghează mișcarea navelor lor în apele marocane la intervale de o oră. În cazul în care monitorizarea navelor nu are loc în condițiile prevăzute, CMP-ul din Maroc este imediat informat și se aplică procedura prevăzută la punctul 7.

9.

În cazul în care CMP-ul marocan stabilește că statul de pavilion nu transmite informațiile specificate la punctul 5, serviciile competente ale Comisiei Europene sunt informate imediat în legătură cu acest lucru.

10.

Datele de supraveghere comunicate celeilalte părți în conformitate cu aceste dispoziții sunt destinate exclusiv autorităților marocane în scopul controlării și monitorizării flotei UE care pescuiește în cadrul acordului UE/Maroc în domeniul pescuitului. Aceste date nu pot fi transmise în niciun caz altor părți.

11.

Componentele software și hardware ale sistemului de monitorizare prin satelit trebuie să fie fiabile și nu trebuie să permită falsificarea pozițiilor și nici manipularea manuală a datelor.

Sistemul trebuie să fie în întregime automatizat și operațional în orice moment și independent de condițiile de mediu și meteorologice. Sunt interzise distrugerea, avarierea, interferarea cu sistemul de monitorizare prin satelit sau transformarea acestuia într-un sistem neoperațional.

Comandanții navelor se asigură că:

datele nu sunt modificate;

antena sau antenele conectate la echipamentele de monitorizare prin satelit nu sunt obstrucționate în niciun fel;

alimentarea cu energie electrică a echipamentelor de monitorizare prin satelit nu este întreruptă;

echipamentele de monitorizare prin satelit nu sunt demontate de pe navă.

12.

Părțile sunt de acord să schimbe, la cerere, informații privind echipamentul utilizat pentru monitorizarea prin satelit, pentru a verifica că fiecare echipament este perfect compatibil cu cerințele formulate de cealaltă parte în sensul prezentelor dispoziții. O primă reuniune în acest scop este organizată înainte de intrarea în vigoare a protocolului.

13.

Orice diferend legat de interpretarea sau de punerea în aplicare a prezentelor dispoziții face obiectul unor consultări între părți, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord.

14.

Părțile convin să modifice, în caz de necesitate, aceste dispoziții în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord.

CAPITOLUL VI

DECLARAREA CAPTURILOR

Jurnalul de bord

1.

Comandanții navelor utilizează jurnalul de bord special conceput pentru pescuitul în zonele de pescuit marocane și actualizează acest jurnal de bord în conformitate cu dispozițiile notei explicative pentru respectivul jurnal de bord.

2.

Armatorii trimit o copie a jurnalului de bord autorităților competente ale acestora cel târziu cu 15 zile înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează lunii la care se referă jurnalul. Autoritățile transmit de îndată copiile Delegației, care le transmite Departamentului înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează lunii la care se referă acestea.

3.

Nerespectarea de către armatori a obligațiilor prevăzute la punctele 1 și 2 atrage suspendarea automată a licenței de pescuit până la îndeplinirea acestor obligații.

Declarații trimestriale de captură

1.

Până la sfârșitul celei de-a treia luni a fiecărui trimestru, Delegația notifică Departamentul cu privire la cantitățile capturate în trimestrul precedent de către toate navele UE.

2.

Aceste informații sunt defalcate pe lună, pe tip de pescuit, pe navă și pe speciile specificate în jurnalul de bord.

3.

Aceste date sunt, de asemenea, transmise Departamentului, prin intermediul unui fișier informatic realizat într-un format compatibil cu programele utilizate de Minister.

Fiabilitatea datelor

Informațiile din documentele prevăzute la punctele 1 și 2 de mai sus trebuie să reflecte situația reală a activităților de pescuit pentru a constitui una din bazele pentru monitorizarea evoluției stocurilor.

CAPITOLUL VII

ÎMBARCAREA MARINARILOR MAROCANI

1.

Armatorii care dețin licențe de pescuit în temeiul prezentului acord iau la bord, pentru întreaga perioadă a prezenței lor în apele marocane, marinari marocani după cum urmează:

(a)

traulere pelagice

de mai puțin de 150 GT: îmbarcare voluntară a marinarilor marocani;

de mai puțin de 5 000 GT: șase marinari;

egale sau mai mari de 5 000 GT: opt marinari.

Cu toate acestea, în cazul în care aceste nave operează mai puțin de o lună pe an în zonele de pescuit marocane, acestea sunt scutite de obligația de a îmbarca marinari marocani.

În plus, în cazul în care licențele de pescuit ale acestor nave sunt reînnoite pe o perioadă mai mare de o lună pe an, armatorii în cauză plătesc suma forfetară prevăzută la punctul 10 din prezentul capitol pentru prima lună. Din prima zi a celei de-a doua luni a licenței de pescuit, aceștia sunt obligați să respecte obligația de a îmbarca marinari marocani;

(b)

nave de pescuit artizanal/nord: îmbarcare voluntară a marinarilor marocani;

(c)

nave de pescuit artizanal/sud: doi marinari;

(d)

nave cu plasă-pungă/nord: doi marinari;

(e)

traulere de adâncime și nave de pescuit cu paragate de fund: opt marinari;

(f)

toniere cu platformă și paragate: trei marinari.

2.

Armatorii sunt liberi să selecteze marinarii pe care îi iau la bordul navelor lor.

3.

Contractele de muncă ale pescarilor sunt încheiate între armatori sau agenții acestora și marinarii pescari.

4.

Armatorul sau agentul său informează Departamentul cu privire la numele marinarilor marocani luați la bordul navei în cauză, menționând funcția acestora în cadrul echipajului.

5.

Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept marinarilor îmbarcați pe navele de pescuit din UE. Aceasta se referă mai ales la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

6.

Contractele de muncă ale marinarilor marocani, din care un exemplar se înmânează semnatarilor, se încheie între agentul sau agenții armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora în consultare cu autoritățile marocane competente. Aceste contracte garantează marinarilor accesul la regimul de asigurări sociale aplicabil, care include asigurarea de deces, de boală și de accident.

7.

Armatorul sau agentul său trebuie să transmită direct Departamentului, în termen de două luni de la data eliberării licenței, o copie a respectivului contract, vizat în mod corespunzător de către autoritățile competente ale statului membru în cauză.

8.

Salariile marinarilor marocani sunt plătite de către armatori. Acestea sunt stabilite, înainte de emiterea licențelor, de comun acord între armatori sau agenții acestora și marinarii marocani în cauză sau reprezentanții acestora. Cu toate acestea, condițiile salariale acordate marinarilor marocani nu trebuie să fie mai mici decât cele aplicate echipajelor marocane și trebuie să respecte standardele OIM și în niciun caz să nu fie sub aceste standarde.

9.

Dacă unul sau mai mulți marinari angajați la bord nu se prezintă la ora stabilită pentru plecarea navei, nava este autorizată să înceapă ieșirea în larg după informarea autorităților competente ale portului în care are loc îmbarcarea cu privire la numărul insuficient de marinari necesari și după ce au fost redistribuite rolurile în cadrul echipajului. Autoritățile respective informează Departamentul cu privire la aceasta.

Armatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru a se asigura că nava sa ia la bord numărul de marinari prevăzut de prezentul acord cel târziu cu ocazia următoarei ieșiri în larg.

10.

Atunci când nu este luat la bord niciun marinar marocan din alte motive decât cele specificate la punctul anterior, armatorii navelor UE în cauză sunt obligați să plătească o sumă forfetară de 20 EUR pe zi de pescuit în zonele de pescuit marocane per marinar în termen de maximum trei luni.

Această sumă este utilizată pentru formarea marinarilor pescari marocani și este plătită în contul specificat la punctul 5 din capitolul I.

11.

La 1 iulie 2011 și la 1 ianuarie 2012, Delegația trimite Departamentului o listă a marinarilor marocani îmbarcați la bordul navelor UE, cu detalii referitoare la înregistrarea acestora ca membri ai echipajului și la navele pe care s-au îmbarcat aceștia.

12.

Cu excepția celor prevăzute la punctul 9, nerespectarea repetată de către armatori a obligației de a îmbarca numărul prevăzut de marinari marocani conduce la suspendarea automată a licenței de pescuit a navei până la îndeplinirea acestor obligații.

CAPITOLUL VIII

MONITORIZAREA ȘI OBSERVAREA PESCUITULUI

Observarea pescuitului

1.

Navele autorizate să pescuiască în zonele de pescuit marocane în temeiul acordului iau la bord observatori numiți de către Maroc în condițiile stabilite mai jos.

1.1.

25 % din navele autorizate de peste 100 GT iau la bord observatori în fiecare trimestru.

1.2.

Navele de pescuit pelagic industrial iau la bord un observator științific pe întreaga perioadă de activitate în apele marocane.

1.3.

Alte nave comunitare de pescuit cu un tonaj care nu depășește 100 GT sunt observate pe parcursul a maximum zece voiaje pe an și pe categorie de pescuit.

1.4.

Departamentul întocmește o listă de nave desemnate să ia un observator la bord și o listă de observatori desemnați. Aceste liste sunt trimise Delegației de îndată ce au fost întocmite.

1.5.

Departamentul informează armatorii în cauză, prin intermediul Delegației, cu privire la numele observatorului desemnat să fie luat la bordul navei în momentul emiterii licenței sau cu cel puțin 15 zile înainte de data planificată de îmbarcare a observatorului.

2.

Observatorii se află permanent la bordul traulerelor pelagice. Pentru celelalte categorii de pescuit, observatorii petrec la bord un voiaj per navă.

3.

Condițiile în care observatorii sunt luați la bord sunt stabilite de comun acord între armatori sau agenții lor și autoritățile marocane.

4.

Îmbarcarea observatorului se efectuează în portul ales de către armator și are loc la începutul primului voiaj în apele de pescuit marocane în urma comunicării listei navelor desemnate.

5.

În termen de două săptămâni și cu un preaviz de zece zile, armatorii în cauză fac cunoscut în ce porturi marocane și la ce date intenționează să ia observatori la bord.

6.

În cazul în care observatorul este luat la bord într-o țară străină, costurile de călătorie ale acestuia vor fi suportate de către armator. Dacă o navă care are la bord un observator marocan părăsește zonele de pescuit marocane, se iau toate măsurile pentru a asigura repatrierea observatorului cât mai repede posibil, pe cheltuiala armatorului.

7.

În cazul voiajelor inutile ale observatorilor științifici, datorită nerespectării de către armatori a angajamentelor lor, armatorii le plătesc acestora cheltuielile de deplasare și diurnele, egale cu cele primite de către funcționarii naționali marocani cu grad echivalent, pentru zilele de inactivitate ale observatorilor. În mod similar, în cazul unei întârzieri la îmbarcare care se datorează armatorului, armatorul plătește observatorului științific diurnele descrise anterior.

Orice modificare a reglementărilor privind diurnele este comunicată Delegației cu cel puțin două luni înainte de intrarea sa în vigoare.

8.

În cazul în care observatorul nu este prezent în momentul și la locul convenit și în cursul celor douăsprezeze ore imediat următoare orei convenite, armatorul este scutit automat de obligația sa de a lua observatorul la bord.

9.

La bord, observatorul trebuie tratat ca un ofițer. Acesta îndeplinește următoarele sarcini:

9.1.

observă activitățile de pescuit ale navelor;

9.2.

verifică poziția navelor angajate în operațiuni de pescuit;

9.3.

desfășoară operațiuni de eșantionare biologică în cadrul unor programe științifice;

9.4.

consemnează echipamentele de pescuit utilizate;

9.5.

verifică datele privind capturile efectuate în apele marocane înregistrate în jurnalul de bord;

9.6.

verifică procentajele de capturi secundare și estimează cantitatea de capturi aruncate înapoi în mare din speciile de pește, crustacee și cefalopode comercializabile;

9.7.

raportează, prin fax sau radio, datele privind pescuitul, inclusiv cantitatea de capturi și capturi secundare care se află la bord.

10.

Comandantul ia toate măsurile care țin de competența sa pentru a garanta siguranța fizică și morală a observatorului aflat în exercițiul funcțiunii.

11.

Se pun la dispoziția observatorului toate facilitățile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Comandantul îi facilitează accesul la mijloacele de comunicare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, la documentele legate direct de activitățile de pescuit ale navei, în special la jurnalul de bord și la jurnalul de navigație, precum și la acele părți ale navei necesare pentru a facilita exercitarea sarcinilor sale de observator.

12.

Pe durata șederii la bordul navei, observatorul:

12.1.

ia toate măsurile adecvate pentru ca nici condițiile îmbarcării sale și nici prezența sa la bordul navei să nu întrerupă și să nu împiedice operațiunile de pescuit;

12.2.

are grijă de materialul și echipamentul aflat la bord și respectă confidențialitatea tuturor documentelor ce aparțin navei respective.

13.

La sfârșitul perioadei de observație și înainte de părăsirea navei, observatorul redactează un raport de activitate ce urmează a fi transmis autorităților competente din Maroc, cu o copie către Delegația Uniunii Europene. Observatorul îl semnează în prezența comandantului, care poate adăuga sau poate dispune adăugarea tuturor observațiilor pe care le consideră utile, urmate de semnătura sa. O copie a raportului este înmânată comandantului atunci când observatorul debarcă pe țărm.

14.

Armatorul asigură, pe propria cheltuială, cazarea și masa observatorilor în aceleași condiții ca cele de care beneficiază ofițerii de pe navă, ținând seama de posibilitățile existente pe navă.

15.

Salariul și contribuțiile sociale ale observatorului sunt suportate de către autoritățile marocane competente.

16.

Pentru a rambursa Marocului costurile care decurg din prezența observatorilor la bordul navelor, în plus față de redevența plătită de către armatori, se plătesc „costurile observatorilor științifici” la nivelul de 3,5 EUR per GT per trimestru pentru fiecare navă care pescuiește în zonele de pescuit marocane.

Aceste costuri sunt plătite împreună cu plățile trimestriale în conformitate cu dispozițiile capitolului I punctul 5 din anexă.

17.

Nerespectarea de către armator a obligațiilor prevăzute la punctul 4 duce la suspendarea automată a licenței de pescuit până la îndeplinirea acestor obligații.

Sistemul de monitorizare comună a pescuitului

Părțile contractante instituie un sistem de monitorizare și observare comună a controalelor la debarcare, în vederea ameliorării eficacității controlului pentru a asigura respectarea dispozițiilor prezentului acord.

În acest scop, autoritățile competente ale fiecărei părți contractante desemnează un reprezentant care să ia parte la verificările la debarcare și să observe modalitățile de derulare a acestor controale, notificând numele acestuia celeilalte părți contractante.

Reprezentantul autorității marocane ia parte, în calitate de observator, la inspecțiile la debarcare pentru navele care au operat în zonele de pescuit marocane, desfășurate de autoritățile naționale de control ale statelor membre.

Reprezentantul însoțește inspectorii naționali în vizitele acestora în porturi, la bordul navelor, pe chei, la licitații, la magazinele de pește ale angrosiștilor, la antrepozitele frigorifice și alte spații de debarcare și depozitare a peștelui înainte de introducerea acestuia pe piață și are acces la documentele care fac obiectul acestor inspecții.

Reprezentantul autorității marocane întocmește și prezintă un raport privind inspecția sau inspecțiile la care a luat parte.

Departamentul invită Delegația să asiste la inspecțiile programate în porturile de debarcare cu un preaviz de zece zile.

La cererea Comisiei Europene, inspectorii de pescuit europeni pot asista în calitate de observatori la inspecțiile desfășurate de către autoritățile marocane cu privire la operațiunile de debarcare ale navelor europene în porturile marocane.

Modalitățile practice ale acestor operațiuni vor fi stabilite de comun acord între autoritățile competente ale celor două părți.

CAPITOLUL IX

CONTROL

1.   UE păstrează o listă actualizată a navelor pentru care a fost eliberată o licență de pescuit în conformitate cu prevederile prezentului protocol. Această listă este notificată autorităților marocane responsabile cu controlul pescuitului de îndată ce este întocmită și apoi la fiecare actualizare.

2.   Inspecțiile tehnice

2.1.

O dată pe an și după orice modificare a tonajului sau schimbare a categoriei de pescuit care implică utilizarea unui tip diferit de echipament de pescuit, navele UE menționate la punctul 1 se prezintă în portul marocan pentru a fi supuse inspecțiilor prevăzute de legislația în vigoare. Aceste inspecții se efectuează în mod obligatoriu într-un interval de 48 de ore de la intrarea navei în port.

2.2.

După finalizarea în mod satisfăcător a inspecției, comandantului navei i se eliberează un certificat având o valabilitate egală cu cea a licenței și prelungită de facto în cazul navelor care își reînnoiesc licența în cursul anului respectiv. Cu toate acestea, valabilitatea maximă nu poate depăși un an. Acest certificat trebuie să fie păstrat în permanență la bordul navei.

2.3.

În cadrul inspecției tehnice se controlează conformitatea caracteristicilor tehnice ale navei și ale echipamentelor de pescuit de la bord și respectarea dispozițiilor referitoare la membrii marocani ai echipajului navei.

2.4.

Costurile inspecției sunt suportate de către armator după baremul prevăzut de legea marocană. Acestea nu pot fi mai mari decât sumele plătite în mod normal de către celelalte nave pentru servicii identice.

2.5.

Nerespectarea de către armator a punctelor 2.1 și 2.2 conduce la suspendarea automată a licenței de pescuit până la îndeplinirea acestor obligații.

3.   Intrarea și ieșirea din zonă

3.1.

Navele UE notifică Departamentul, cu cel puțin 4 ore în avans, cu privire la intenția acestora de a intra sau a ieși din zonele de pescuit marocane.

3.2.

În momentul în care notifică părăsirea zonei, fiecare navă comunică, de asemenea, poziția sa și declară cantitățile totale și speciile de pește de la bord. Aceste informații sunt comunicate de preferință prin fax sau, pentru navele care nu sunt echipate cu fax, prin radio, ale cărui referințe sunt stabilite în apendicele 8.

3.3.

Dacă se constată că o navă desfășoară activități de pescuit fără a fi informat Departamentul, aceasta este considerată navă fără licență.

3.4.

Numerele de fax și de telefon și adresa de e-mail sunt, de asemenea, comunicate în momentul eliberării licenței de pescuit.

4.   Procedurile de control

4.1.

Comandanții navelor de pescuit din UE angajați în activități de pescuit în apele marocane permit și facilitează îmbarcarea și îndeplinirea sarcinilor oricărui funcționar marocan responsabil de inspecția și controlul activităților de pescuit.

4.2.

Prezența la bord a acestor funcționari nu trebuie să depășească timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

4.3.

La încheierea fiecărei inspecții și a fiecărui control, comandantului navei i se eliberează un certificat.

5.   Inspecția la bord

5.1.

Departamentul informează Comisia Europeană, în termen de maximum 48 de ore, cu privire la toate inspecțiile la bord și sancțiunile impuse navelor UE în apele marocane.

5.2.

Comisia Europeană primește în același timp un raport succint privind împrejurările și motivele care au dus la inspecția la bord.

6.   Procesul-verbal de inspecție la bord

6.1.

După ce autoritățile marocane responsabile cu inspecția au întocmit un proces-verbal de constatare, comandantul navei îl semnează.

6.2.

Această semnătură nu prejudiciază drepturile și mijloacele de apărare la care comandantul poate recurge pentru a răspunde respectivei acuzații de infracțiune.

6.3.

Comandantul duce nava în portul indicat de către autoritățile marocane responsabile cu inspecția. Nava care a încălcat legislația marocană în vigoare privind pescuitul maritim este reținută în port până la îndeplinirea formalităților administrative uzuale referitoare la inspecția la bord.

7.   Soluționarea infracțiunii

7.1.

Înaintea oricărei proceduri judiciare, se încearcă soluționarea presupusei infracțiuni prin procedură amiabilă. Această procedură se încheie în cel mult trei zile lucrătoare de la inspecția la bord.

7.2.

În cazul unei soluționări pe cale amiabilă, suma amenzii este determinată în conformitate cu legislația marocană în domeniul pescuitului.

7.3.

În eventualitatea în care cauza nu poate fi soluționată printr-o procedură pe cale amiabilă și trebuie prezentată unei instanțe judiciare competente, armatorul depune într-un cont bancar specificat de către autoritățile marocane competente o garanție bancară stabilită ținând seama de costurile inspecției la bord și de amenzile și despăgubirile de care sunt pasibile părțile responsabile de infracțiune.

7.4.

Garanția bancară este irevocabilă până la finalizarea procedurii judiciare. Aceasta este eliberată în momentul în care procedura se încheie fără condamnare. În mod similar, în cazul unei condamnări ce conduce la o amendă mai mică decât garanția depusă, soldul restant este eliberat de către autoritățile marocane competente.

7.5.

Nava este autorizată să părăsească portul:

după îndeplinirea obligațiilor rezultate din procedura pe cale amiabilă; sau

atunci când garanția bancară prevăzută la punctul 7.3 a fost depusă și acceptată de către autoritatea marocană competentă, în așteptarea îndeplinirii procedurii judiciare.

8.   Transbordarea

8.1.

Orice operațiune de transbordare pe mare a capturilor este interzisă în zona de pescuit marocană. Cu toate acestea, traulerele pelagice din UE care doresc să transbordeze capturi în apele marocane fac acest lucru într-un port marocan sau alt loc desemnat de către autoritățile marocane competente, după ce au primit autorizare din partea Departamentului. Această transbordare are loc sub supravegherea observatorului sau a unui reprezentant al delegației de pescuit maritim și al autorităților de control. Orice persoană care încalcă această dispoziție se expune la sancțiunile prevăzute de legislația marocană în vigoare.

8.2.

Înainte de orice operațiune de transbordare, armatorii acestor nave trebuie să notifice Departamentului următoarele informații cu cel puțin 24 de ore înainte:

denumirile navelor de pescuit care trebuie să efectueze transbordarea;

numele cargobotului, pavilionul acestuia, numărul matricol și indicativul de apel;

tonajul de transbordat, pe specii;

destinația capturilor;

data și ziua transbordării.

Partea marocană își rezervă dreptul de a refuza transbordarea în cazul în care nava transportatoare a desfășurat activități de pescuit ilegale, nedeclarate sau nereglementate în interiorul sau în exteriorul zonelor maritime aflate sub jurisdicție marocană.

8.3.

Transbordarea este considerată o ieșire din zonele de pescuit marocane. Prin urmare, navele trebuie să transmită Departamentului declarațiile de captură și să notifice dacă intenționează să continue să pescuiască sau să părăsească zonele de pescuit marocane.

Comandanții traulerelor pelagice din UE angajate în operațiuni de debarcare sau transbordare într-un port marocan permit și facilitează inspectarea acestor operațiuni de către inspectorii marocani. După fiecare inspecție și control realizate în port, comandantului navei i se eliberează un certificat.

CAPITOLUL X

DEBARCAREA CAPTURILOR

Părțile contractante, conștiente de beneficiile unei integrări sporite în vederea dezvoltării comune a sectoarelor pescuitului ale fiecăreia dintre ele, convin să adopte următoarele dispoziții privind debarcarea în porturile marocane a unei părți a capturilor efectuate de navele din UE în apele marocane.

Partea din captură care face obiectul debarcării obligatorii este indicată în fișele tehnice anexate la acord.

Stimulente financiare:

1.   Debarcări

Tonierele din UE care aleg să-și debarce capturile într-un port marocan beneficiază de o reducere a redevenței indicate în fișa tehnică nr. 5 de 2,5 EUR per tonă pescuită în apele marocane.

O reducere suplimentară de 2,5 EUR per tonă se acordă atunci când produsele pescărești sunt vândute în piețele de pește.

Acest mecanism se aplică, pentru orice navă din UE, până la nivelul de maximum 50 % din decontul final al capturilor efectuate (astfel cum este definit în capitolul II din anexă).

Navele pelagice din UE care aleg să debarce o cantitate de peste 25 % din capturile obligatorii prevăzute în fișa nr. 6 într-un port marocan beneficiază de o reducere de 10 % a redevenței pentru fiecare tonă debarcată în mod voluntar.

2.   Norme de aplicare

Piețele de pește completează un tichet de cântar pentru operațiunile de debarcare, ca bază pentru trasabilitatea produselor.

Este elaborată o „situație a vânzărilor și deducerilor” pentru vânzările în piețele de pește.

Copii ale tichetelor de cântar și ale situațiilor menționate anterior sunt trimise delegației de pescuit maritim din portul de debarcare. După ce acestea au fost aprobate de către Departament, armatorii în cauză sunt informați cu privire la sumele care le vor fi rambursate. Aceste sume sunt deduse din redevențele datorate pentru cererile viitoare de licență.

3.   Evaluare

Nivelul stimulentelor financiare este ajustat în cadrul comisiei mixte, în conformitate cu impactul socioeconomic al debarcărilor efectuate.

Apendice

(a)

Formular de cerere de licență

(b)

Fișe tehnice

(c)

Comunicarea mesajelor VMS către Maroc; Raport de poziție

(d)

Limitele zonelor de pescuit marocane, coordonatele zonelor de pescuit

(e)

Coordonatele Centrului de Monitorizare și Control al Pescuitului (CMP) din Maroc

(f)

Jurnal de bord ICCAT pentru pescuitul de ton

(g)

Formular de declarație de captură. Model de armonizat.

(h)

Detaliile stației radio a Departamentului pentru Pescuit Maritim din Maroc

Apendicele 1

ACORD DE PESCUIT MAROC-UNIUNEA EUROPEANĂ

CERERE DE LICENȚĂ DE PESCUIT

Image

Apendicele 2

Fișă tehnică de pescuit nr. 1

Pescuit artizanal în nord: pentru pești pelagici

Număr de nave autorizate

20

Echipament autorizat

Plasă pungă

Dimensiuni maxime autorizate în funcție de condițiile din zonă: 500 m × 90 m

Interzicerea pescuitului cu plase lampara

Tipul navei

< 100 GT

Redevență

67 EUR/GT/trimestru

Limită geografică

La nord de 34° 18′ 00″

La peste 2 mile

Specii țintă

Sardină, hamsie și alte specii mici pelagice

Cerințe de debarcare

25 %

Repaus biologic

Două luni: februarie și martie

Observații

 

Condițiile de pescuit pentru fiecare categorie se stabilesc în fiecare an înainte de eliberarea licențelor.

Fișă tehnică de pescuit nr. 2

Pescuit artizanal în nord

Număr de nave autorizate

30

Echipament autorizat

Paragat de fund

Cat. (a): Număr maxim autorizat de cârlige per paragat: 2 000.

Cat. (b): Numărul maxim autorizat de cârlige per paragat se va stabili la o dată ulterioară de către comisia mixtă, în conformitate cu avizele științifice și legislația marocană.

Tipul navei

(a)

< 40 GT: 27 licențe

(b)

> 40 GT și < 150 GT: 3 licențe

Redevență

60 EUR/GT/trimestru

Limită geografică

La nord de 34° 18′ 00″ N

La peste 6 mile marine

Specii țintă

Pești sabie, pești din familia Sparidae și alte specii demersale

Cerințe de debarcare

Debarcare voluntară

Repaus biologic

De la 15 martie până la 15 mai

Capturi secundare

0 % pești-spadă și rechini de suprafață

Condițiile de pescuit pentru fiecare categorie se stabilesc în fiecare an înainte de eliberarea licențelor.

Fișă tehnică de pescuit nr. 3

Pescuit artizanal în sud

Număr de nave autorizate

20

Echipament autorizat

Linii, undițe și coșuri limitate la maximum două tipuri de echipament per navă.

Utilizarea paragatelor, a setcilor cu sirec, a setcilor fixe, a setcilor în derivă, a undițelor tractate și a plaselor de milacop este interzisă.

Tipul navei

< 80 GT

Redevență

60 EUR/GT/trimestru

Limită geografică

La sud de 30° 40′ N

La peste 3 mile marine

Specii țintă

Milacop și specii din familia Sparidae

Cerințe de debarcare

Debarcare voluntară

Repaus biologic

Plasă autorizată

Plasă de 8 mm pentru capturile de momeală, la peste 2 mile marine

Capturi secundare

0 % cefalopode și crustacee, cu excepția a 10 % crabi; este interzis pescuitul direcționat al crabului

10 % alte specii demersale

Condițiile de pescuit pentru fiecare categorie se stabilesc în fiecare an înainte de eliberarea licențelor.

Fișă tehnică de pescuit nr. 4

Pescuit demersal

Număr de nave autorizate

22 de nave cu maximum 11 traulere pe an

Echipament autorizat

Pentru navele de pescuit cu paragate:

paragate de fund

setci fixe multifilament de adâncime

Pentru traulere: traule de fund

Tipul navei

Dimensiune medie 275 GT, pescuit la o adâncime de peste 200 m pentru traulere

Redevență

53 EUR/GT/trimestru

Limită geografică

La sud de 29° N

Dincolo de izobata de 200 m pentru traulere (la peste 12 mile marine pentru navele cu paragate)

Specii țintă

Merluciu negru, pești sabie, lichia/bonită

Cerințe de debarcare

50 % din capturile efectuate în Maroc

Repaus biologic

Aplicabil numai traulerelor

Perioada de repaus biologic este cea fixată pentru cefalopode

Plasă autorizată

Pescuitul prin traulare: plasă de minimum 70 mm

Este interzisă dublarea sacului traulelor.

Este interzisă dublarea firelor care alcătuiesc sacul traulelor.

Număr maxim autorizat de cârlige per paragat se va stabili la o dată ulterioară de către comisia mixtă, în conformitate cu avizele științifice și legislația marocană.

Capturi secundare

0 % cefalopode și crustacee, cu excepția crabului (5 %)

Condițiile de pescuit pentru fiecare categorie se stabilesc în fiecare an înainte de eliberarea licențelor.

Fișă tehnică de pescuit nr. 5

Pescuitul tonului

Număr de nave autorizate

27

Echipament autorizat

Undiță și linie

Plasă pungă pentru pescuitul cu momeală vie

Limită geografică

La peste 3 mile

Capturi de momeală la peste 2 mile

Toată zona atlantică a Marocului, cu excepția perimetrului protejat situat la est de linia care unește punctele 33° 30′ N/7° 35′ V și 35° 48′ N/6° 20′ V

Specii țintă

Specii de ton

Cerințe de debarcare

O parte se debarcă în Maroc la prețurile pieței internaționale

Repaus biologic

Nu

Plasă autorizată

Momeala se capturează cu plase pungă de 8 mm

Redevență

25 EUR per tonă pescuită

Avans

Se plătește un avans forfetar de 5 000 EUR la solicitarea licențelor anuale

Observații

 

Condițiile de pescuit pentru fiecare categorie se stabilesc în fiecare an înainte de eliberarea licențelor.

Fișă tehnică de pescuit nr. 6

Pescuit pelagic industrial

Echipament autorizat

Pelagic sau semipelagic

Cota alocată

60 000 de tone pe an, maximum 10 000 de tone pe lună

Tipul navei

Trauler pelagic industrial

Număr de nave autorizate

Maximum:

5-6 nave (1) de peste 3 000 GT/navă

2-3 nave între 150-3 000 GT/navă

10 nave cu tonaj mai mic de 150 GT/navă

Tonaj total autorizat al navelor

Maximum:

Limită geografică

La sud de 29° N, la peste 15 mile marine de coaste, calculate de la linia de reflux

Specii țintă

Sardină, sardinelă, macrou, stavrid negru și hamsie

Cerințe de debarcare

Fiecare navă trebuie să debarce 25 % din capturi în Maroc

Repaus biologic

Navele de pescuit autorizate trebuie să respecte toate perioadele de repaus biologic stabilite de minister în zona de pescuit autorizată și să înceteze orice activități de pescuit în zonă. Autoritățile marocane vor notifica această decizie Comisiei în prealabil, specificând perioada sau perioadele pentru care există o interdicție la pescuit, precum și zonele în cauză.

Plasă autorizată

Dimensiunea minimă a ochiurilor la plasa întinsă în cazul traulelor pelagice sau semipelagice este de 40 mm. Sacul traulului pelagic sau semipelagic poate fi întărit cu plasă având dimensiunea minimă a ochiurilor de 400 mm măsurată cu plasa întinsă și cu parâme la distanța de un metru și jumătate (1,5 m) una de alta, cu excepția parâmei situate în partea posterioară a traulului, care nu poate fi situată la mai puțin de 2 m de gura sacului. Întărirea sau dublarea sacului din orice motive este interzisă, iar traulul nu poate în niciun caz să vizeze alte specii decât micile specii pelagice autorizate.

Capturi secundare

Maximum: 3,5 % alte specii.

Captura de cefalopode, crustacee și alte specii demersale și bentonice este strict interzisă.

Prelucrare industrială

Prelucrarea industrială a capturilor în făină de pește și/sau ulei de pește este strict interzisă. Cu toate acestea, peștele deteriorat sau alterat și deșeurile rezultate din manipularea capturilor pot fi prelucrate în făină de pește sau ulei de pește fără a se depăși pragul maxim de 5 % din capturile totale admisibile.

Observații

Navele se încadrează în trei categorii:

Categoria 1: tonaj brut de maximum 3 000 GT, plafon de 12 500 de tone pe an per navă

Categoria 2: tonaj brut de peste 3 000 GT, dar de maximum 5 000 GT, plafon de 17 500 de tone pe an per navă

Categoria 3: tonaj brut de peste 5 000 GT, plafon de 25 000 de tone pe an per navă

Număr de nave/redevențe

Număr maxim de nave autorizate să pescuiască simultan: 18

Redevențele armatorilor în euro per tonă de captură admisibilă: 20 EUR/tonă

Redevențele armatorilor în euro per tonă peste captura admisibilă: 50 EUR/tonă

Condițiile de pescuit pentru fiecare categorie se stabilesc în fiecare an înainte de eliberarea licențelor.


(1)  Numărul de nave autorizate poate fi revizuit prin acordul părților. Pescuitul pelagic industrial este gestionat prin limitarea numărului de nave care pescuiesc simultan.

Apendicele 3

COMUNICAREA MESAJELOR VMS CĂTRE MAROC

RAPORT DE POZIȚIE

Date

Codul

Obligatoriu/facultativ

Observații

Începutul înregistrării

SR

O

Detaliu despre sistem – indică începutul înregistrării

Destinatar

AD

O

Detaliu despre mesaj – destinatar. Codul ISO Alpha 3 al țării

Expeditor

FR

O

Detaliu despre mesaj – expeditor. Codul ISO Alpha 3 al țării

Statul de pavilion

FS

F

 

Tipul mesajului

TM

O

Detaliu despre mesaj – tip de mesaj „POS”

Indicativul de apel radio

RC

O

Detaliu despre navă – indicativul de apel radio internațional al navei

Numărul de referință intern al părții contractante

IR

F

Detaliu despre navă – numărul unic al părții contractante (codul ISO-3 al statului de pavilion urmat de un număr)

Numărul de înmatriculare extern

XR

O

Detaliu despre navă – numărul marcat pe partea laterală a navei

Latitudine

LA

O

Detaliu poziție navă – poziția în grade și minute N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Detaliu poziție navă – poziția în grade și minute E/V GGMM (WGS-84)

Curs

CO

O

Ruta navei pe scala de 360°

Viteză

SP

O

Viteza navei în zeci de noduri

Dată

DA

O

Detaliu despre poziția navei – data înregistrării poziției OUC (AAAALLZZ)

Ora

TI

O

Detaliu despre poziția navei – ora înregistrării poziției OUC (HHMM)

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Detaliu despre sistem – indică sfârșitul înregistrării

Set de caractere: ISO 8859.1

O transmisie de date este structurată după cum urmează:

o bară oblică dublă (//) și un cod de câmp indică începutul transmisiei;

o bară oblică simplă (/) separă codul de câmp și datele.

Datele facultative se introduc între începutul și sfârșitul înregistrării.

Apendicele 4

LIMITELE ZONELOR DE PESCUIT MAROCANE

COORDONATELE ZONELOR DE PESCUIT/PROTOCOL VMS UE

Fișă tehnică

Categoria

Zonă de pescuit (latitudine)

Distanță față de coastă

1

Pescuit artizanal în nord: specii pelagice

34°18′00″N-35°48′00″N

La peste 2 mile

2

Pescuit artizanal în nord: paragat

34°18′00″N-35°48′00″N

La peste 6 mile

3

Pescuit artizanal/sud

La sud de 30°40′00″

La peste 3 mile

4

Pescuit demersal

La sud de 29°00′00″

Nave de pescuit cu paragate: la peste 12 mile

Traulere: dincolo de izobata de 200 m

5

Pescuitul tonului

Întregul Atlantic, în afara zonei delimitate de: 35°48′N; 6°20′V/33°30′N; 7°35′V

La peste 3 mile și 2 mile pentru momeală

6

Pescuit pelagic industrial

La sud de 29°00′00″N

La peste 15 mile

Apendicele 5

COORDONATELE CENTRULUI DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AL PESCUITULUI (CMP) DIN MAROC

Denumirea CMP: CSC [Centre de Surveillance et de Contrôle de la pêche (Centrul de Monitorizare și Control al Pescuitului)]

Telefon VMS: + 212 5 37 68 81 46

Fax VMS: + 212 5 37 68 81 34

Adresa de e-mail VMS: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma

Telefon DSPCM:

Fax DSPCM:

Adresă X25 = nu se utilizează

Declarație de intrări/ieșiri: prin stație radio (apendicele 8)

Apendicele 6

JURNAL DE BORD ICCAT PENTRU PESCUITUL DE TON

Image

Apendicele 7

Image

Apendicele 8

DETALII ALE STAȚIEI RADIO A DEPARTAMENTULUI PENTRU PESCUIT MARITIM DIN MAROC

MMSI:

242 069 000

Indicativ de apel:

CNA 39 37

Amplasament:

Rabat

Gamă de frecvență:

1,6-30 MHz

Clasă de emisie:

SSB-AIA-J2B

Putere de emisie:

800 W


Frecvențe de lucru

Benzi

Canale

Emisie

Recepție

Banda 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Banda 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Banda 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Orar de funcționare a stației

Perioada

Orar

Zile lucrătoare

de la 8.30 la 16.30

Sâmbătă, duminică și sărbători legale

de la 9.30 la 14.00


VHF:

Canal 16

Canal 70 ASN

Radio telex:

 

 

 

Tip:

DP-5

 

Clasă de emisie:

ARQ-FEC

 

Numărul:

31356

Fax:

 

 

 

Numere:

212 5 37 68 82 13/45


REGULAMENTE

5.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/31


REGULAMENTUL (UE) NR. 779/2011 AL CONSILIULUI

din 12 iulie 2011

privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 22 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 764/2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc (1) (denumit, în continuare, „acordul de parteneriat”).

(2)

Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat a expirat la 27 februarie 2011 și, ca urmare, la 25 februarie 2011 a fost parafat un nou protocol între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat (2) (denumit, în continuare, „protocolul”). Protocolul oferă navelor din UE posibilități de pescuit în apele asupra cărora Maroc deține suveranitatea sau jurisdicția în materie de pescuit

(3)

La 12 iulie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/491/UE (3) privind semnarea și aplicarea provizorie a protocolului.

(4)

Ar trebui să fie precizată metoda de repartizare între statele membre a posibilităților de pescuit pe durata aplicării protocolului.

(5)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare (4), în cazul în care se constată că posibilitățile de pescuit acordate Uniunii în temeiul protocolului nu sunt utilizate pe deplin, Comisia informează statele membre în cauză. Absența unui răspuns în termenul stabilit de Consiliu se consideră că echivalează cu confirmarea faptului că navele statului membru în cauză nu utilizează pe deplin posibilitățile lor de pescuit alocate în perioada respectivă. Ar trebui să se stabilească termenul respectiv.

(6)

Dat fiind că protocolul anterior a expirat la 27 februarie 2011 și protocolul se aplică cu titlu provizoriu începând cu 28 februarie 2011, ar trebui ca prezentul regulament să se aplice începând cu 28 februarie 2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Posibilitățile de pescuit stabilite în temeiul Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc (denumit în continuare „protocolul”) se repartizează între statele membre după cum urmează:

Categoria de pescuit

Tipul navei

Stat membru

Licențe sau cote

Pescuit artizanal în nord, specii pelagice

nave de pescuit cu plasă-pungă

Spania

20

Pescuit artizanal în nord

nave de pescuit cu paragate de fund < 40 GT

Spania

20

Portugalia

7

Nave de pescuit cu paragate de fund > 40 GT < 150 GT

Portugalia

3

Pescuit artizanal în sud

 

Spania

20

Pescuit demersal

nave de pescuit cu paragate de fund

Spania

7

Portugalia

4

traulere

Spania

10

Italia

1

Pescuitul tonului

nave de pescuit cu platformă și paragate

Spania

23

Franța

4

Pescuit pelagic industrial

 

Germania

4 850 t

Lituania

15 520 t

Letonia

8 730 t

Țările de Jos

19 400 t

Irlanda

2 500 t

Polonia

2 500 t

Regatul Unit

2 500 t

Spania

400 t

Portugalia

1 333 t

Franța

2 267 t

(2)   Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 se aplică fără a se aduce atingere Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc.

(3)   În cazul în care cererile de autorizații de pescuit din partea statelor membre menționate la alineatul (1) nu epuizează posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia ia în considerare cererile de autorizații de pescuit din partea oricărui alt stat membru în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008.

Termenul prevăzut la articolul 10 alineatul (1) din regulamentul menționat se stabilește la zece zile lucrătoare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 28 februarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 141, 29.5.2006, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 3 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 286, 29.10.2008, p. 33.


5.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 780/2011 AL COMISIEI

din 4 august 2011

de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 și de la Regulamentul (UE) nr. 65/2011 în ceea ce privește reducerea cuantumului ajutoarelor de stat în cazul transmiterii cu întârziere a cererilor unice referitoare la Portugalia continentală pentru anul 2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (1), în special articolul 91,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (2), în special articolul 142 litera (c),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (3) stabilește, la articolul 23 alineatul (1), că, în cazul depunerii cu întârziere a unei cereri de ajutor, precum și a documentelor, contractelor și declarațiilor de care depinde eligibilitatea pentru ajutorul respectiv, se aplică anumite reduceri.

(2)

Conform prevederilor articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală (4), în cazul cererilor de plată introduse în temeiul titlului I din partea II a Regulamentului (UE) nr. 65/2011 se aplică, mutatis mutandis, articolele 22 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.

(3)

Portugalia a pus în aplicare un sistem de cerere unică de ajutor care acoperă, în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, mai multe scheme de sprijin. În speță, sunt incluse în cererea unică acele cereri depuse în cadrul schemei de plată unică în temeiul titlului III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cererile de prime pentru ovine și caprine în temeiul articolului 35 din Regulamentul (CE) nr. 1121/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV și V din regulamentul respectiv (5) și anumite cereri pentru ajutoare acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

(4)

Conform articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 și articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011, Portugalia a stabilit data de 15 mai a anului de depunere a cererilor ca dată limită până la care pot fi depuse cererile unice aferente anului 2011. În ceea ce privește cererile unice care includ și o cerere de primă pentru ovine și caprine, în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1121/2009, Portugalia a stabilit data de 30 aprilie a anului de depunere a cererilor ca fiind ultima zi în care mai pot fi depuse cererile de primă pentru ovine și caprine aferente anului 2011.

(5)

În conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, în cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor sau a oricăror documente justificative, contracte sau declarații în temeiul titlului II din partea II a Regulamentului (CE) nr. 1122/2009 este o zi de sărbătoare oficială, zi de sâmbătă sau de duminică, respectiva dată limită se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Prin urmare, în anul 2011 pot fi depuse cereri unice cel târziu până la 16 mai 2011, aceasta fiind prima zi lucrătoare care urmează după 15 mai 2011. În cazul aparte al cererilor unice care includ și cereri de primă pentru ovine și caprine, cererile de acest tip pot fi transmise cel târziu până la 2 mai 2011, aceasta fiind prima zi lucrătoare care urmează după 30 aprilie 2011.

(6)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, pentru a permite implementarea sistemului de control, statele membre trebuie să asigure fiabilitatea identificării parcelelor agricole, iar cererea unică trebuie să fie însoțită de documentele de identificare a parcelelor.

(7)

În vederea contracarării deficiențelor legate de identificarea parcelelor agricole, constatate cu regularitate în trecut, Portugalia a pus în aplicare un „Plan de acțiune”, în colaborare cu Comisia. Acest angajament include în special actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole (SIPA) în Portugalia.

(8)

În vederea implementării acestor angajamente, Portugalia și-a îmbunătățit capacitatea administrativă de a primi cererile de ajutor și, față de anul 2010, a devansat data de începere a primirii cererilor de ajutor, stabilind-o la 1 februarie 2011.

(9)

Cu toate acestea, Portugalia s-a confruntat cu circumstanțe excepționale în ceea ce privește gestionarea cererilor unice pentru anul 2011 referitoare la Portugalia continentală. În mod deosebit, din cauza finalizării cu întârziere a fotointerpretării unui număr de 1 800 000 de parcele de către un contractant extern, SIPA nu a putut fi actualizat în conformitate cu programul prevăzut. Fermierii au primit, așadar, informațiile actualizate privind parcelele de-abia la 21 februarie 2011.

(10)

Având în vedere capacitatea tehnică existentă în Portugalia, care fusese deja îmbunătățită în vederea implementării „Planului de acțiune”, această situație a afectat capacitatea solicitanților de a depune cererile unice de ajutor pentru Portugalia continentală în termenul limită prevăzut la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 și articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1121/2009.

(11)

Aceste dificultăți au fost agravate de faptul că procedura de depunere a cererilor în Portugalia este deosebit de îndelungată, având în vedere faptul că în urma actualizării SIPA fermierii trebuie să verifice cu atenție rectificările aduse limitelor parcelelor de referință. Respectarea termenelor limită de 16 mai 2011, respectiv 2 mai 2011, este deci deosebit de dificilă, dat fiind contextul general al „Planului de acțiune” și al angajamentelor asumate de Portugalia de a-și îmbunătăți sistemul integrat de administrare și control.

(12)

Așadar, nu este oportună aplicarea reducerilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 pe motivul transmiterii cu întârziere a cererilor unice în cazul acelor fermieri care și-au creat cererile unice referitoare la Portugalia continentală în sistemul de cereri electronice până cel târziu la data de 16 mai 2011 sau, în cazul primei pentru ovine și caprine, până cel târziu la data de 2 mai 2011, și care și-au finalizat sau și-au transmis cererea în cel mult 14 zile calendaristice după 16 mai 2011, respectiv 2 mai 2011.

(13)

În mod similar, prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 și referitor la cererile de plată depuse pentru Portugalia continentală în temeiul titlului I din partea II a Regulamentului (UE) nr. 65/2011, nu este oportună aplicarea reducerilor pe motivul transmiterii cu întârziere a cererilor unice create în sistemul de cereri electronice cel târziu la data de 16 mai 2011 și finalizate și transmise în cel mult 14 zile calendaristice după 16 mai 2011.

(14)

Deoarece derogările propuse se referă la cererile unice depuse pentru anul de ajutoare 2011, este oportună aplicarea retroactivă a prezentului regulament.

(15)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală și al Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prin derogare de la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, pentru anul de depunere a cererilor 2011 nu se aplică reduceri pe motivul depunerii cu întârziere a cererilor unice în cazul fermierilor care și-au creat cererile unice pentru Portugalia continentală în sistemul de cereri electronice până cel târziu la data de 16 mai 2011 și care și-au finalizat și depus cererile în cel mult 14 zile calendaristice după data de 16 mai 2011.

(2)   Prin derogare de la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, în cazul în care cererile unice pentru anul 2011 includ o cerere de primă pentru ovine și caprine, nu se aplică reduceri pe motivul depunerii cu întârziere a cererilor unice în cazul fermierilor care și-au creat cererile unice pentru Portugalia continentală în sistemul de cereri electronice până cel târziu la data de 2 mai 2011 și care și-au finalizat și depus cererile în cel mult 14 zile calendaristice după data de 2 mai 2011.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011, pentru anul de depunere a cererilor 2011 nu se aplică reducerile prevăzute la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 în cazul cererilor de plată depuse pentru Portugalia continentală în temeiul titlului I din partea II a Regulamentului (UE) nr. 65/2011 pe motivul depunerii cu întârziere a cererilor unice, dacă aceste cereri au fost create în sistemul de cereri electronice până cel târziu la data de 16 mai 2011 și au fost finalizate și depuse în cel mult 14 zile calendaristice după 16 mai 2011.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 august 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(3)  JO L 316, 2.12.2009, p. 65.

(4)  JO L 25, 28.1.2011, p. 8.

(5)  JO L 316, 2.12.2009, p. 27.


5.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/37


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 781/2011 AL COMISIEI

din 4 august 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 august 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 august 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

ZA

27,3

ZZ

27,3

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

67,4

CL

76,3

TR

56,0

UY

72,6

ZA

70,8

ZZ

68,6

0806 10 10

EG

172,4

MA

187,3

TR

167,0

ZA

98,7

ZZ

156,4

0808 10 80

AR

118,6

BR

73,2

CL

99,7

CN

56,8

NZ

102,5

US

100,4

ZA

87,3

ZZ

91,2

0808 20 50

AR

70,0

CL

102,2

CN

50,2

NZ

105,7

ZA

88,2

ZZ

83,3

0809 20 95

CA

870,0

TR

302,1

ZZ

586,1

0809 30

TR

116,6

ZZ

116,6

0809 40 05

BA

52,0

IL

149,1

XS

57,7

ZZ

86,3


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


5.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/39


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 782/2011 AL COMISIEI

din 4 august 2011

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 778/2011 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 august 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 august 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 201, 4.8.2011, p. 14.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 5 august 2011

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

46,44

0,00

1701 11 90 (1)

46,44

0,97

1701 12 10 (1)

46,44

0,00

1701 12 90 (1)

46,44

0,68

1701 91 00 (2)

50,57

2,30

1701 99 10 (2)

50,57

0,00

1701 99 90 (2)

50,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.