ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.167.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 167

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
25 iunie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 582/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și de modificare a anexelor I și III la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 167/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 582/2011 AL COMISIEI

din 25 mai 2011

de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și de modificare a anexelor I și III la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (1), în special articolul 4 alineatul (3), articolul 5 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2) și articolul 12,

având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (2), în special articolul 39 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 este unul dintre actele de reglementare individuale din cadrul procedurii de omologare de tip prevăzute prin Directiva 2007/46/CE.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 impune ca vehiculele grele și motoarele noi să respecte noile limite de emisii și stabilește cerințe suplimentare pentru accesul la informații. Cerințele tehnice vor intra în vigoare începând cu 31 decembrie 2012 pentru noile tipuri de vehicule și începând cu 31 decembrie 2013 pentru toate vehiculele noi. Dispozițiile tehnice detaliate necesare pentru a pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 595/2009 trebuie să fie adoptate. În consecință, prezentul regulament vizează stabilirea cerințelor necesare pentru omologarea de tip a vehiculelor și motoarelor având specificația Euro VI.

(3)

Articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 595/2009 cere Comisei să adopte o legislație de punere în aplicare care să stabilească cerințele tehnice specifice privind controlul emisiilor provenite de la vehicule. În consecință, este necesar să se adopte cerințele în cauză.

(4)

În urma adoptării cerințelor principale privind omologarea de tip a autovehiculelor grele și a motoarelor prin Regulamentul (CE) nr. 595/2009, este necesar să se stabilească dispoziții administrative referitoare la omologarea CE de tip. Aceste cerințe administrative trebuie să includă dispoziții privind conformitatea producției și conformitatea în funcționare cu scopul de a asigura o performanță bună și continuă a vehiculelor și motoarelor fabricate.

(5)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, este, de asemenea, necesar să se stabilească cerințe pentru a asigura accesibilitatea informațiilor referitoare la sistemul de diagnosticare la bord (denumită în continuare „OBD”) al vehiculelor și la cele privind repararea și întreținerea vehiculelor, astfel încât accesul operatorilor independenți la aceste informații să fie asigurat.

(6)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009, măsurile prevăzute în prezentul regulament cu privire la accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, la informațiile referitoare la dispozitivele de diagnosticare și la compatibilitatea pieselor de schimb cu sistemele OBD ale vehiculelor nu trebuie să fie restricționate la componentele și sistemele legate de emisii, ci trebuie să includă toate aspectele unui vehicul supus omologării de tip care intră sub incidența prezentului regulament.

(7)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, Comisia trebuie să adopte măsuri de punere în aplicare privind utilizarea sistemelor portabile de măsurare pentru verificarea emisiilor efective din timpul funcționării și pentru verificarea și limitarea emisiilor în afara ciclurilor. În consecință, este necesar să se stabilească, într-o perioadă de timp adecvată, dispoziții cu privire la emisiile din afara ciclurilor la momentul omologării de tip și pentru a verifica și limita emisiile din afara ciclurilor din timpul funcționării efective a vehiculelor. În vederea asigurării conformității în funcționare, trebuie introdusă o procedură privind utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (denumite în continuare „SPME”). Procedurile SPME introduse prin prezentul regulament trebuie supuse unei evaluări în baza căreia Comisia trebuie să fie autorizată să modifice dispozițiile privind performanțele în funcționare.

(8)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, este necesar să se stabilească cerințe pentru omologarea de tip a dispozitivelor de schimb pentru controlul poluării pentru a asigura funcționarea corectă a acestora.

(9)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, este necesar să se stabilească cerințe pentru determinarea factorilor de deteriorare utilizați la verificarea durabilității sistemelor motoare. În plus și sub rezerva rezultatelor cercetării și dezvoltării privind metodele de verificare pe stand a anduranței sistemelor motoare, Comisia trebuie să fie autorizată să modifice dispozițiile pentru determinarea factorilor de deteriorare.

(10)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, trebuie introduse noi valori limită și o procedură de măsurare a numărului de particule emise. Procedura de măsurare trebuie să aibă la bază lucrările Programului de măsurare a particulelor (denumit în continuare „PMP”) al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (denumită în continuare „CEE-ONU”).

(11)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, trebuie introduse valori limită pentru Ciclurile de conducere în regim tranzitoriu armonizate la nivel mondial (denumite în continuare „WHTC”) și Ciclurile de conducere în regim staționar armonizate la nivel mondial (denumite în continuare „WHSC”), astfel cum se specifică în anexa 4B la Regulamentul nr. 49 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze și de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin compresie utilizate la vehicule și împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule (3).

(12)

Comisia trebuie să evalueze necesitatea unor măsuri specifice privind motoarele cu reglare multiplă și trebuie să fie autorizată să modifice dispozițiile în funcție de rezultatele acestei evaluări.

(13)

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și Directiva 2007/46/CE trebuie prin urmare modificate în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic – autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsuri pentru punerea în aplicare a articolelor 4, 5, 6 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

De asemenea, prezentul regulament modifică Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și Directiva 2007/46/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„sistem motor” înseamnă motorul, sistemul de control al emisiilor și interfața de comunicare (hardware și mesaje) între unitatea/unitățile de control electronic al motorului (denumite în continuare „ECU”) și orice altă unitate de control al vehiculului sau al propulsiei acestuia;

2.

„program de acumulare de ore de funcționare” înseamnă ciclul de anduranță și perioada de acumulare de ore de funcționare în vederea determinării factorilor de deteriorare pentru familia de motoare – sisteme de posttratare a gazelor de evacuare;

3.

„familie de motoare” înseamnă o grupare a motoarelor efectuată de producător care, prin construcție, astfel cum este definită la secțiunea 6 din anexa I, prezintă caracteristici similare în ceea ce privește emisiile de gaze de evacuare; toate motoarele din aceeași familie respectă valorile limitelor de emisie aplicabile;

4.

„tip de motor” înseamnă o categorie de motoare care nu diferă în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale motorului specificate în apendicele 4 la anexa I;

5.

„tip de vehicul în ceea ce privește emisiile și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor” înseamnă un grup de vehicule care nu diferă în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale motorului și vehiculului specificate în partea 2 din apendicele 4 la anexa I;

6.

„sistem de denitrificare” înseamnă un sistem de reducție catalitică selectivă (denumit în continuare „SCR”), un sistem de absorbție a NOx, un catalizator NOx activ sau pasiv în regim sărac sau orice alt sistem de posttratare a gazelor de evacuare destinat să reducă emisiile de oxizi de azot (NOx);

7.

„sistem de posttratare a gazelor de evacuare” înseamnă un catalizator (de oxidare, cu trei căi sau de alt tip), un filtru de particule, un sistem de denitrificare, un filtru combinat de particule și de denitrificare sau orice alt dispozitiv de reducere a emisiilor instalat în aval în raport cu motorul;

8.

„sistem de diagnosticare la bord (OBD)” înseamnă un sistem instalat la bordul unui vehicul sau motor capabil:

(a)

să detecteze defecțiunile care afectează eficiența controlului emisiilor sistemului motor;

(b)

să indice apariția acestora printr-un sistem de avertizare; și

(c)

să identifice zonele pasibile de defectări, prin stocarea informațiilor în memoria calculatorului și comunicarea acestor informații altor sisteme;

9.

„componentă sau sistem deteriorat(ă) calificat” [denumit(ă) în continuare „QDC”] înseamnă o componentă sau un sistem deteriorat(ă) în mod intenționat printr-un proces de îmbătrânire accelerată sau de manipulare controlată, care a fost acceptat de autoritatea de omologare în conformitate cu dispozițiile stabilite în secțiunea 6.3.2 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU și la punctul 2.2 din apendicele 3 la anexa X la prezentul regulament pentru a fi utilizate în cadrul demonstrării performanțelor OBD ale sistemului motor;

10.

„ECU” înseamnă unitatea de control electronic al motorului;

11.

„cod de erori la diagnosticare” (denumit în continuare „DTC”) reprezintă un identificator numeric sau alfanumeric care identifică sau marchează o defecțiune;

12.

„sistem portabil de măsurare a emisiilor” (denumit în continuare „PEMS”) înseamnă un sistem portabil de măsurare a emisiilor care îndeplinește cerințele specificate în apendicele 2 la anexa II a prezentului regulament;

13.

„indicator de defecțiuni” (denumit în continuare „MI”) înseamnă un indicator care face parte din sistemul de avertizare și care înștiințează în mod clar conducătorul vehiculului în cazul apariției unei defecțiuni;

14.

„ciclu de anduranță” înseamnă exploatarea unui vehicul sau motor (viteză, sarcină, putere) efectuată pe parcursul perioadei de acumulare de ore de funcționare;

15.

„componente critice legate de emisii” înseamnă următoarele componente proiectate în primul rând pentru controlul emisiilor: orice sistem de posttratare a gazelor de evacuare, ECU, precum și senzorii și elementele de acționare asociate și sistemul de recirculare a gazelor de evacuare (denumit în continuare „RGE”), inclusiv toate filtrele, sistemele de răcire, supapele de control și conductele asociate;

16.

„operațiuni critice de întreținere legate de emisii” înseamnă operațiunile de întreținere care urmează a fi efectuate asupra componentelor critice legate de emisii;

17.

„operațiuni de întreținere legate de emisii” înseamnă operațiunile de întreținere care afectează în mod substanțial emisiile sau care este probabil să afecteze deteriorarea emisiilor vehiculului sau motorului în timpul funcționării normale;

18.

„familie de motoare – sisteme de posttratare a emisiilor” înseamnă o grupare de motoare efectuată de producător care respectă definiția unei familii de motoare, dar care, în plus, sunt grupate în motoare care utilizează sisteme similare de posttratare a gazelor de evacuare;

19.

„indicele Wobbe (Winf. inferior sau Wsup. superior)” înseamnă raportul dintre valoarea calorifică a unui gaz pe unitate de volum și rădăcina pătrată a densității sale relative în aceleași condiții de referință:

Formula

20.

„factor de adaptare λ” (denumit în continuare „Sλ”) înseamnă o expresie care descrie flexibilitatea necesară a sistemului de gestionare a motorului în raport cu variația factorului λ de exces de aer în cazul în care motorul este alimentat cu o compoziție gazoasă diferită de metanul pur, astfel cum se specifică în secțiunea 4.1 din anexa 6 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU;

21.

„operațiuni de întreținere care nu sunt legate de emisii” înseamnă operațiunile de întreținere care nu afectează în mod substanțial emisiile sau care nu au un efect de durată asupra deteriorării emisiilor vehiculului sau motorului în timpul funcționării normale după efectuarea operațiunilor de întreținere;

22.

„familie de motoare OBD” reprezintă o grupare efectuată de producător a sistemelor motoare având metode comune de monitorizare și diagnosticare a defecțiunilor legate de emisii;

23.

„instrument de scanare” reprezintă un echipament extern de încercare utilizat pentru comunicarea standardizată la exterior cu sistemul OBD în conformitate cu cerințele prezentului regulament;

24.

„strategie auxiliară de control al emisiilor” (denumită în continuare „AES”) înseamnă o strategie de control al emisiilor care devine activă sau care modifică strategia de bază de control al emisiilor cu un scop specific și ca răspuns la un set determinat de condiții ambiente și/sau de funcționare și care rămâne operațională atâta vreme cât aceste condiții persistă;

25.

„strategie de bază de control al emisiilor” (denumită în continuare „BES”) înseamnă o strategie de control al emisiilor care este activă pentru toată gama de viteze și de sarcini ale motoarelor, în afara cazului în care este activată o strategie AES;

26.

„factor de performanță în funcționare” reprezintă raportul dintre numărul situațiilor în care un monitor sau un grup de monitori a detectat o defecțiune și numărul de cicluri de conducere cu relevanță pentru respectivul monitor sau grup de monitori;

27.

„pornire a motorului” înseamnă setarea contactului în poziția „pornit”, începerea combustiei, care se încheie atunci când turația motorului atinge 150 min-1 sub limita normală, la ralanti, cu motorul încălzit;

28.

„secvență de funcționare” înseamnă o secvență constând din pornirea motorului, o perioadă de operare (a motorului), oprirea motorului și timpul până la următoarea pornire, perioadă în care un monitor OBD specific efectuează o secvență completă, detectând orice defecțiune prezentă în sistem;

29.

„monitorizare a limitelor de emisie” înseamnă monitorizarea unei defecțiuni care duce la un exces de limite de prag OBD (denumite în continuare „OTL”) și care poate consta în:

(a)

măsurarea directă a emisiilor prin senzorii din țeava de evacuare și un model pentru corelarea emisiilor directe cu emisiile specifice ciclului de încercare aplicabil;

(b)

indicarea unei creșteri a emisiilor prin corelarea datelor de intrare/ieșire din calculator cu emisiile specifice ciclului de încercare;

30.

„monitorizare a funcționării” înseamnă monitorizarea defecțiunilor care constă în verificări ale funcționalității și monitorizarea parametrilor care nu sunt direct legați de pragurile de emisii, care se realizează asupra componentelor sau sistemelor pentru a verifica încadrarea acestora în plaja de valori corespunzătoare;

31.

„eroare de plauzibilitate” înseamnă o defecțiune în care semnalul unui singur senzor sau al unei componente nu corespunde așteptărilor atunci când este comparat cu semnalele obținute de la alți senzori sau componente din sistemul de control, inclusiv cazurile în care toate semnalele măsurate și datele de ieșire provenite de la componente, luate separat, se încadrează în intervalul asociat cu funcționarea normală a senzorului sau componentei asociate și în care niciunul dintre senzori sau componente nu indică, în mod individual, o defecțiune;

32.

„monitorizare a defectării totale” înseamnă monitorizarea în scopul detectării unei defecțiuni ce duce la o pierdere completă a funcționării dorite a unui sistem;

33.

„defecțiune” înseamnă o eroare sau o deteriorare a sistemului motor, inclusiv a sistemului OBD, care, în mod rezonabil, poate duce fie la o creștere a poluanților controlați emiși de sistemul motor, fie la o reducere a eficienței sistemului OBD;

34.

„numitor general” înseamnă un contor care indică de câte ori a fost pus în funcțiune un vehicul, luând în considerare condițiile generale;

35.

„contorul ciclurilor de demarare” înseamnă un contor care indică de câte ori a fost pornit motorul unui vehicul;

36.

„ciclu de conducere” înseamnă o secvență constând în pornirea motorului, o perioadă de rulare (a vehiculului), oprirea motorului și perioada până la următoarea pornire a motorului;

37.

„grup de monitori” înseamnă, în scopul evaluării performanței în funcționare a unei familii de motoare OBD, un set de monitori OBD utilizați pentru a determina funcționarea corectă a sistemelor de control al emisiilor;

38.

„putere netă” înseamnă puterea obținută pe un stand de încercare la capătul arborelui cotit sau al organului echivalent al acestuia la turația corespunzătoare a motorului, cu auxiliarele în conformitate cu anexa XIV și determinată în condițiile atmosferice de referință;

39.

„putere netă maximă” înseamnă valoarea maximă a puterii utile, măsurată atunci când motorul este la sarcină maximă;

40.

„filtru de particule diesel” înseamnă un filtru de particule diesel (denumit în continuare „DPF”) în care toate gazele de evacuare sunt forțate să se evacueze printr-un perete care filtrează materiile solide;

41.

„regenerare continuă” înseamnă procesul de regenerare a unui sistem de posttratare a gazelor de evacuare care are loc fie în permanență, fie cel puțin o dată la fiecare încercare cu pornire la cald WHTC.

Articolul 3

Cerințe referitoare la omologarea de tip

(1)   Pentru a primi omologarea CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare considerată ca unitate tehnică separată, omologarea CE de tip a unui vehicul cu sistem motor omologat în ceea ce privește emisiile și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor sau omologarea CE de tip a unui vehicul în ceea ce privește emisiile și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, producătorul trebuie, în conformitate cu dispozițiile din anexa I, să demonstreze că vehiculele sau sistemele motoare sunt supuse încercărilor și sunt conforme cu cerințele stabilite în anexele III-VIII, X, XIII și XIV. Producătorul trebuie, de asemenea, să asigure respectarea specificațiilor privind carburanții de referință stabilite în anexa IX.

(2)   Pentru a primi omologarea CE de tip a unui vehicul cu un sistem motor omologat în ceea ce privește emisiile și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor sau omologarea CE de tip a unui vehicul în ceea ce privește emisiile și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, producătorul trebuie să asigure respectarea cerințelor privind instalarea stabilite în secțiunea 4 din anexa I.

(3)   Pentru a primi o extindere a omologării CE de tip a unui vehicul omologat în ceea ce privește emisiile și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor în temeiul prezentului regulament, cu o masă de referință mai mare de 2 380 kg, însă care nu depășește 2 610 kg, producătorul trebuie să respecte cerințele stabilite în apendicele 1 la anexa VIII.

(4)   Dispozițiile pentru omologarea alternativă stabilite la punctul 2.4.1 din anexa X și la punctul 2.1 din anexa XIII nu se aplică în scopul unei omologări CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare considerată ca unitate tehnică separată.

(5)   Un sistem motor sau orice element de proiect care poate afecta emisia de poluanți sub formă gazoasă și de particule va fi proiectat, construit, asamblat și instalat astfel încât să permită motorului, în funcționare normală, să respecte dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 595/2009 și cele ale prezentului regulament. De asemenea, producătorul trebuie să asigure respectarea cerințelor privind emisiile în afara ciclurilor stabilite la articolul 14 din anexa VI la prezentul regulament.

(6)   Pentru a primi omologarea CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare considerată ca unitate tehnică separată sau omologarea CE de tip a unui vehicul în ceea ce privește emisiile și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, producătorul asigură respectarea cerințelor privind gama de carburanți pentru omologarea pentru carburanți universali sau, în cazul unui motor cu aprindere prin scânteie alimentat cu gaz natural sau cu gaz petrolier lichefiat (GPL), omologarea de tip limitată pentru o gamă de carburanți, în conformitate cu secțiunea 1 din anexa I.

(7)   Pentru a primi omologare CE de tip a unui motor alimentat cu benzină sau cu E85, producătorul trebuie să asigure că sunt respectate cerințele specifice referitoare la orificiile de alimentare ale rezervoarelor la vehiculele alimentate cu benzină și cu E85 stabilite în secțiunea 4.3 din anexa I.

(8)   Pentru a primi omologare CE de tip, producătorul trebuie să asigure că sunt respectate cerințele specifice privind siguranța sistemului electronic stabilite la punctul 2.1 din anexa X.

(9)   Producătorul adoptă măsuri tehnice astfel încât să asigure că emisiile țevii de evacuare sunt limitate eficient, în conformitate cu prezentul regulament, pe toată durata de viață normală a vehiculului și în condiții normale de exploatare. Aceste măsuri includ garantarea faptului că protecția racordurilor flexibile, garniturile și fitingurile folosite în cadrul sistemelor de control al emisiilor sunt realizate astfel încât să corespundă cu obiectivul inițial de proiectare.

(10)   Producătorul asigură faptul că rezultatele încercărilor privind emisiile respectă valoarea limită aplicabilă în condițiile pentru încercări specificate în prezentul regulament.

(11)   Producătorul determină factorii de deteriorare care vor fi utilizați pentru a demonstra că emisiile gazoase și de particule ale unei familii de motoare sau ale unei familii de sisteme de posttratare a gazelor de evacuare sunt în continuare conforme cu limitele de emisie prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 595/2009 pe toată durata de viață normală prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament.

Procedurile utilizate pentru a demonstra conformitatea unei familii de motoare sau de sisteme de posttratare a gazelor de evacuare pe toată durata de viață normală sunt stabilite în anexa VII.

(12)   În cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie supuse încercărilor stabilite în anexa IV, conținutul maxim permis de monoxid de carbon din gazele de evacuare, la turația normală a motorului la ralanti, este cel stabilit de producătorul vehiculului. Cu toate acestea, conținutul maxim de monoxid de carbon nu trebuie să depășească 0,3 % vol.

La turație ridicată la ralanti, conținutul de monoxid de carbon din gazele de evacuare nu trebuie să depășească 0,2 % vol., atunci când turația motorului este de cel puțin 2 000 min-1, iar Lambda este 1 ± 0,03, sau în conformitate cu specificațiile producătorului.

(13)   În cazul unui carter închis, producătorii asigură că, pentru încercarea stabilită în anexa V, sistemul de aerisire al motorului nu permite eliberarea emisiilor carterului în atmosferă. În cazul în care carterul este de tip deschis, emisiile se măsoară și se adaugă la emisiile țevii de eșapament, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexa V.

(14)   Atunci când solicită omologarea de tip, producătorii furnizează autorității de omologare informații care să dovedească că sistemul de denitrificare își menține funcția de control al emisiilor în orice condiții care apar în mod obișnuit pe teritoriul Uniunii Europene, în special la temperaturi scăzute.

În plus, producătorii furnizează autorității de omologare informații referitoare la strategia de funcționare a oricărui sistem RGE, inclusiv despre funcționarea acestuia la temperaturi scăzute.

Aceste informații includ, de asemenea, o descriere a oricăror efecte ale emisiilor din timpul funcționării sistemului la temperaturi ambiante scăzute.

(15)   Vehiculele și motoarele primesc omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și cu prezentul regulament doar după adoptarea procedurilor de măsurare a numărului PM, astfel cum se prevede în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 595/2009, a oricăror dispoziții specifice privind motoarele cu reglare multiplă necesare și a dispozițiilor de punere în aplicare a articolului 6 din regulamentul menționat.

Articolul 4

Diagnosticare la bord

(1)   Producătorii asigură echiparea tuturor sistemelor motoare și vehiculelor cu un sistem OBD.

(2)   Sistemul OBD este proiectat, construit și montat pe un vehicul, în conformitate cu anexa X, astfel încât să-i permită acestuia să identifice, să înregistreze și să comunice tipurile de deteriorări sau de defecțiuni prevăzute în anexa respectivă pe întreaga durată a ciclului de viață al vehiculului.

(3)   Producătorul asigură faptul că sistemul OBD respectă cerințele stabilite în anexa X, inclusiv cele referitoare la performanța în funcționare în toate condițiile de conducere normale și previzibile în mod rezonabil pe teritoriul Uniunii, inclusiv condițiile de utilizare normală prevăzute în anexa X.

(4)   Atunci când este supus încercării cu o componentă deteriorată calificat, indicatorul de defecțiuni al sistemului OBD se activează în conformitate cu anexa X. Indicatorul de defecțiuni al sistemului OBD se poate activa și la niveluri ale emisiilor sub limitele de prag OBD specificate în anexa X.

(5)   Producătorul trebuie să asigure că sunt respectate dispozițiile privind performanța în funcționare a unei familii de motoare OBD prevăzute în anexa X.

(6)   Datele legate de performanța în funcționare a OBD vor fi stocate și puse la dispoziție necriptate de către sistemul OBD prin protocolul de comunicare OBD standard, în conformitate cu dispozițiile din anexa X.

(7)   În cazul în care producătorul decide astfel, pe o perioadă de 3 ani de la datele specificate la articolul 8 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, sistemul OBD poate respecta dispozițiile alternative specificate în anexa X la prezentul regulament care fac referire la prezentul alineat.

(8)   Dacă decide astfel, până la 1 septembrie 2014 pentru noi tipuri de vehicule sau motoare și până la 1 septembrie 2015 pentru toate vehiculele noi vândute, înmatriculate sau puse în exploatare în cadrul Uniunii, producătorul poate utiliza dispoziții alternative pentru monitorizarea DPF, astfel cum se specifică la punctul 2.3.3.3 din anexa X.

Articolul 5

Cererea de omologare CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare ca unitate tehnică separată

(1)   Producătorul prezintă autorității de omologare o cerere de omologare CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare ca unitate tehnică separată.

(2)   Cererea menționată la alineatul (1) este redactată în conformitate cu modelul din fișa de informații prevăzută în apendicele 4 la anexa I. În acest scop, se aplică partea 1 a apendicelui menționat.

(3)   Pe lângă cerere, producătorul va pune la dispoziție un pachet de documente care explică în detaliu orice element de proiectare care afectează emisiile, strategia de control al emisiilor sistemului motor, mijloacele prin care acesta controlează variabilele de ieșire care au o influență asupra emisiilor, indiferent dacă acest control este direct sau indirect, și explică în amănunt sistemul de avertizare și implicare prevăzut la secțiunile 4 și 5 din anexa XIII. Pachetul de documente include următoarele componente:

(a)

un pachet de documente oficiale care va fi reținut de autoritatea de omologare și care, la cerere, poate fi pus la dispoziția părților interesate;

(b)

un pachet extins de documente care va rămâne confidențial și care poate fi păstrat de autoritatea de omologare sau reținut de producător, în funcție de decizia autorității de omologare, dar care este pus la dispoziția autorității de omologare în vederea efectuării unei inspecții în momentul omologării sau în orice moment pe perioada de valabilitate a omologării. Atunci când pachetul de documente este păstrat de producător, autoritatea de omologare va lua măsurile necesare pentru a se asigura că documentele nu sunt modificate după omologare.

(4)   În plus față de informațiile menționate la alineatul (3), producătorul va prezenta următoarele informații:

(a)

în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie, o declarație din partea producătorului despre procentajul minim de rateuri de aprindere, raportat la un număr total de aprinderi, care ar rezulta într-o depășire a limitelor de emisii stabilite în anexa X dacă acest procentaj de rateuri exista de la începutul unei încercări privind emisiile în conformitate cu anexa III sau care ar putea antrena supraîncălzirea unuia sau a mai multor catalizatori înainte de provocarea unei avarii ireversibile;

(b)

o descriere a măsurilor luate pentru a împiedica orice manipulare frauduloasă și modificare a calculatorului de control al emisiilor, inclusiv a facilității de actualizare, folosind un program sau calibrare aprobat(ă) de producător;

(c)

un dosar privind sistemul OBD, în conformitate cu cerințele stabilite în secțiunea 5 din anexa X;

(d)

informațiile legate de OBD în vederea accesului la informații referitoare la OBD, reparații și întreținere, în conformitate cu cerințele prezentului regulament;

(e)

o declarație privind conformitatea emisiilor în afara ciclurilor cu cerințele de la articolul 14 și din secțiunea 9 din anexa VI;

(f)

o declarație privind conformitatea performanței în funcționare a OBD cu cerințele din apendicele 6 la anexa X;

(g)

o declarație de conformitate cu cerințele legate de accesul la informații privind OBD, reparațiile și întreținerea;

(h)

planul inițial de încercare în timpul funcționării, în conformitate cu punctul 2.4 din anexa II;

(i)

după caz, copii ale celorlalte omologări de tip însoțite de datele necesare pentru extinderea omologărilor și stabilirea factorilor de deteriorare.

(5)   Producătorul prezintă serviciului tehnic responsabil de realizarea încercărilor de omologare de tip un motor sau, după caz, un motor prototip reprezentativ pentru tipul de vehicul pentru care se solicită omologarea.

(6)   Modificările care vor fi aduse unui tip de sistem, de componentă sau de unitate tehnică separată, ulterior omologării de tip, nu invalidează o omologare de tip în mod automat, cu excepția cazului în care caracteristicile inițiale sau parametrii tehnici sunt modificate/modificați într-un mod care afectează funcționalitatea motorului sau a sistemului de control al poluării.

Articolul 6

Dispoziții administrative pentru omologarea CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare ca unitate tehnică separată

(1)   Atunci când se respectă toate cerințele relevante, autoritatea de omologare acordă o omologare CE de tip pentru un sistem motor sau o familie de motoare considerată ca unitate tehnică separată și eliberează un număr de omologare de tip în conformitate cu sistemul de numerotare stabilit în anexa VII la Directiva 2007/46/CE.

Fără a aduce atingere dispozițiilor din anexa VII la Directiva 2007/46/CE, secțiunea 3 a numărului de omologare de tip se întocmește în conformitate cu apendicele 9 la anexa I la prezentul regulament.

O autoritate de omologare nu atribuie același număr unui alt tip de motor.

(2)   Atunci când acordă o omologare CE de tip în temeiul alineatului (1), autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de tip, folosind modelul stabilit în apendicele 5 la anexa I.

Articolul 7

Cererea de omologare CE de tip a unui vehicul cu un sistem motor omologat în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

(1)   Producătorul prezintă autorității de omologare o cerere de omologare CE de tip a unui vehicul cu un sistem motor omologat în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și la întreținerea vehiculelor.

(2)   Cererea menționată la alineatul (1) este redactată în conformitate cu modelul din fișa de informații prevăzută în partea 2 din apendicele 4 la anexa I. Această cerere va fi însoțită de o copie a certificatului de omologare CE de tip a unui sistem motor sau a unei familii de motoare considerată ca unitate tehnică separată, eliberat în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 6.

(3)   Producătorul va pune la dispoziție un pachet de documente care explică în detaliu elementele sistemului de avertizare și implicare care se află la bordul vehiculului și prevăzut în anexa XIII. Acest pachet de documente se prezintă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3).

(4)   În plus față de informațiile menționate la alineatul (3), producătorul va prezenta următoarele informații:

(a)

o descriere a măsurilor luate pentru a împiedica orice manipulare neautorizată și orice modificare a unităților de control al vehiculului care intră sub incidența prezentului regulament, inclusiv facilitatea de actualizare folosind un program sau o calibrare aprobat(ă) de producător;

(b)

o descriere a componentelor OBD de la bordul vehiculului, în conformitate cu cerințele din secțiunea 5 din anexa X;

(c)

informații legate de componentele OBD de la bordul vehiculului în scopul accesului la informațiile referitoare la OBD, reparații și întreținere;

(d)

o declarație de conformitate cu cerințele privind accesul la informațiile privind OBD, reparațiile și întreținerea;

(e)

după caz, copii ale altor omologări de tip împreună cu datele necesare pentru extinderea omologărilor.

(5)   Modificările care vor fi aduse unui tip de sistem, de componente sau de unități tehnice separate, ulterior omologării de tip, nu invalidează o omologare de tip în mod automat, cu excepția cazului în care caracteristicile inițiale sau parametrii tehnici sunt modificate/modificați într-un mod care afectează funcționalitatea motorului sau a sistemului de control al poluării.

Articolul 8

Dispoziții administrative privind omologarea CE de tip a unui vehicul cu un sistem motor omologat în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

(1)   Atunci când se respectă toate cerințele relevante, autoritatea de omologare acordă o omologare CE de tip pentru un vehicul cu sistem de motor omologat în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor și eliberează un număr de omologare de tip în conformitate cu sistemul de numerotare stabilit în anexa VII la Directiva 2007/46/CE.

Fără a aduce atingere dispozițiilor din anexa VII la Directiva 2007/46/CE, secțiunea 3 a numărului de omologare de tip este elaborată în conformitate cu apendicele 9 la anexa I la prezentul regulament.

O autoritate de omologare nu atribuie același număr unui alt tip de vehicul.

(2)   Atunci când acordă o omologare CE de tip în temeiul alineatului (1), autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de tip, folosind modelul stabilit în apendicele 6 la anexa I.

Articolul 9

Cererea de omologare CE de tip a unui vehicul în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

(1)   Producătorul prezintă autorității de omologare o cerere de omologare CE de tip a unui vehicul în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

(2)   Cererea menționată la alineatul (1) este redactată în conformitate cu modelul din fișa de informații prevăzută în apendicele 4 la anexa I. În acest scop, se aplică partea 1 și partea 2 din apendicele menționat.

(3)   Producătorul pune la dispoziție un pachet de documente care explică în detaliu orice element de proiectare care afectează emisiile, strategia de control al emisiilor sistemului motor, mijloacele prin care acesta controlează variabilele de ieșire care au o influență asupra emisiilor, indiferent dacă acest control este direct sau indirect, și explică în amănunt sistemul de avertizare și implicare prevăzut în anexa XIII. Acest pachet de documente se furnizează în conformitate cu articolul 5 alineatul (3).

(4)   În plus față de informațiile prevăzute la alineatul (3), producătorul prezintă informațiile impuse prin articolul 5 alineatul (4) literele (a)-(i) și articolul 7 alineatul (4) literele (a)-(e).

(5)   Producătorul prezintă serviciului tehnic responsabil de realizarea încercărilor de omologare de tip un motor reprezentativ pentru tipul pentru care se solicită omologarea.

(6)   Modificările care vor fi aduse unui tip de sistem, de componente sau de unități tehnice separate, după omologarea de tip, nu invalidează o omologare de tip în mod automat, cu excepția cazului în care caracteristicile inițiale sau parametrii tehnici sunt modificate/modificați într-un mod care afectează funcționalitatea motorului sau a sistemului de control al poluării.

Articolul 10

Dispoziții administrative privind omologarea CE de tip a unui vehicul în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

(1)   Atunci când se respectă toate cerințele relevante, autoritatea de omologare acordă o omologare CE de tip pentru un vehicul în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor și eliberează un număr de omologare de tip în conformitate cu sistemul de numerotare stabilit în anexa VII la Directiva 2007/46/CE.

Fără a aduce atingere dispozițiilor din anexa VII la Directiva 2007/46/CE, secțiunea 3 a numărului de omologare de tip este elaborată în conformitate cu apendicele 9 la anexa I la prezentul regulament.

O autoritate de omologare nu atribuie același număr unui alt tip de vehicul.

(2)   Atunci când acordă o omologare CE de tip în temeiul alineatului (1), autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de tip, folosind modelul stabilit în apendicele 7 la anexa I.

Articolul 11

Conformitatea producției

(1)   Măsurile în vederea asigurării conformității producției se adoptă în conformitate cu dispozițiile articolului 12 din Directiva 2007/46/CE.

(2)   Conformitatea producției se verifică pe baza descrierii din certificatele de omologare de tip prevăzute în apendicele 5, 6 și 7 la anexa I, după caz.

(3)   Conformitatea producției se evaluează potrivit condițiilor specifice stabilite în secțiunea 7 din anexa I, iar metodele statistice relevante în apendicele 1, 2 și 3 la anexa menționată anterior.

Articolul 12

Conformitate în funcționare

(1)   Măsurile în vederea asigurării conformității în funcționare a vehiculelor sau a sistemelor motoare omologate de tip prin prezentul regulament sau prin Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) se adoptă în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2007/46/CE și cu respectarea cerințelor din anexa II la prezentul regulament, în cazul vehiculelor sau sistemelor motoare omologate de tip prin prezentul regulament, și cu respectarea cerințelor din anexa XII la prezentul regulament, în cazul vehiculelor sau sistemelor motoare omologate de tip prin Directiva 2005/55/CE.

(2)   Măsurile tehnice adoptate de producător trebuie să fie de natură să garanteze controlul efectiv al gazelor la țeava de eșapament pe toată durata de viață normală a vehiculelor și în condiții de exploatare normale. Conformitatea cu dispozițiile prezentului regulament se verifică pe durata de viață utilă normală a unui sistem motor instalat întru-un vehicul în condiții normale de exploatare, în conformitate cu specificațiile din anexa II la prezentul regulament.

(3)   Producătorul raportează autorității de omologare care a acordat omologarea inițială rezultatele încercărilor unui vehicul în funcționare, în conformitate cu planul inițial prezentat în momentul omologării de tip. Orice abatere de la planul inițial se justifică în fața autorității de omologare.

(4)   În cazul în care autoritatea de omologare care a acordat omologarea inițială nu consideră satisfăcătoare rapoartele producătorului prezentate în conformitate cu secțiunea 10 din anexa II sau în cazul raportării unor dovezi de conformitate în funcționare nesatisfăcătoare, aceasta poate solicita producătorului să efectueze o încercare în scop confirmativ. Autoritatea de omologare examinează raportul privind încercarea de confirmare furnizat de producător.

(5)   În cazul în care autoritatea de omologare care a acordat omologarea inițială nu consideră satisfăcătoare rezultatele încercărilor în funcționare sau ale încercărilor de confirmare, în conformitate cu criteriile stabilite în anexa II la prezentul regulament sau pe baza unei încercări în funcționare realizată de un stat membru, aceasta va solicita producătorului să prezinte un plan de măsuri de remediere în vederea remedierii neconformităților, în conformitate cu articolul 13 și secțiunea 9 din anexa II.

(6)   Orice stat membru poate efectua și raporta propriile încercări de monitorizare pe baza procedurilor de încercare a conformității în funcționare descrise în anexa II. Informațiile referitoare la selectarea, lucrările de întreținere și participarea producătorului la aceste activități sunt înregistrate. La cererea unei autorități de omologare, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip inițială pune la dispoziție informațiile necesare legate de omologarea de tip pentru a permite efectuarea încercărilor în conformitate cu procedura descrisă în anexa II.

(7)   În cazul în care un stat membru stabilește că un tip de motor sau de vehicul nu respectă cerințele aplicabile din prezentul articol și din anexa II, acesta notifică fără întârziere, prin intermediul propriei sale autorități de omologare, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip inițială, în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 30 alineatul (3) din Directiva 2007/46/CE.

Ulterior acestei notificări și sub rezerva dispozițiilor de la articolul 30 alineatul (6) din Directiva 2007/46/CE, autoritatea de omologare a statului membru care a acordat omologarea de tip inițială informează prompt producătorul despre faptul că un anumit tip de vehicule sau motoare nu respectă cerințele acestor dispoziții.

(8)   Ulterior notificării menționate la alineatul (7) și în cazurile în care încercarea conformității în funcționare a demonstrat o conformitate, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip inițială poate solicita producătorului să efectueze încercări de confirmare suplimentare după consultarea experților din statul membru care a raportat vehiculul care nu îndeplinește cerințele.

În cazul în care nu sunt disponibile rezultate cu privire la încercări de acest tip, în termen de 60 de zile lucrătoare după primirea notificării prevăzute la alineatul (7), producătorul fie va prezenta autorității care a acordat omologarea de tip inițială un plan de măsuri corective, în conformitate cu articolul 13, fie va realiza încercări suplimentare ale conformității în funcționare folosind un vehicul echivalent pentru a verifica dacă tipul de vehicul sau motor nu respectă cerințele. Se acordă o amânare în cazul în care producătorul reușește să convingă autoritatea de omologare cu privire la necesitatea unui termen suplimentar pentru realizarea unor încercări suplimentare.

(9)   Experții din statul membru care a raportat tipul de motor sau vehicul neconform, în conformitate cu alineatul (7), sunt invitați să asiste la încercările suplimentare de verificare a conformității în funcționare menționate la alineatul (8). În plus, rezultatele încercărilor se raportează statului membru respectiv și autorităților de omologare.

În cazul în care încercările de conformitate în funcționare sau încercările de confirmare atestă neconformitatea tipului de motoare sau de vehicule, autoritatea de omologare solicită producătorului să prezinte un plan de măsuri de remediere destinat remedierii neconformității. Planul de măsuri de remediere respectă dispozițiile articolului 13 și cele ale secțiunii 9 din anexa II.

În cazul în care încercările de conformitate în funcționare sau încercările de confirmare atestă conformitatea, producătorul prezintă un raport autorității de omologare care a acordat omologarea inițială. Autoritatea de omologare care a acordat omologarea inițială înaintează raportul statului membru care a raportat tipul de vehicul neconform și autorităților de omologare. Acesta conține rezultatele încercărilor, în conformitate cu secțiunea 10 din anexa II.

(10)   Autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip inițială informează statul membru care a stabilit că tipul de vehicule sau motoare nu este în conformitate cu cerințele aplicabile în ceea ce privește evoluția și rezultatele discuției cu producătorul, încercările de verificare și măsurile corective.

Articolul 13

Măsuri corective

(1)   La cererea autorității de omologare și ulterior încercărilor în funcționare, în conformitate cu articolul 12, producătorul prezintă autorității de omologare planul de măsuri de remediere în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea autorității de omologare. Se poate acorda o amânare în cazul în care producătorul reușește să convingă autoritatea de omologare de necesitatea unui termen suplimentar pentru examinarea stării de neconformitate în scopul prezentării unui plan de măsuri corective.

(2)   Măsurile corective se aplică în cazul tuturor motoarelor în funcționare care fac parte din aceleași familii de motoare sau familii de motoare OBD și se extind la familiile de motoare sau la familiile de OBD care pot fi afectate de aceleași defecțiuni. Necesitatea modificării documentelor de omologare de tip a vehiculului se evaluează de către producător, iar rezultatul se raportează autorității de omologare.

(3)   Autoritatea de omologare consultă producătorul pentru a ajunge la un acord privind un plan de măsuri de remediere și aplicarea acestuia. Atunci când autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip inițială constată că nu se poate ajunge la niciun acord, se inițiază procedura prevăzută la articolul 30 alineatele (1) și (5) din Directiva 2007/46/CE.

(4)   Autoritatea de omologare aprobă sau respinge planul de măsuri de remediere în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia de la producător. De asemenea, în același interval de timp, autoritatea de omologare aduce la cunoștința producătorului și a statelor membre decizia sa de a aproba sau respinge planul de măsuri corective.

(5)   Producătorul este responsabil pentru executarea planului de măsuri de remediere aprobat.

(6)   Producătorul păstrează evidența tuturor sistemelor motoare și vehiculelor scoase din circulație și reparate sau modificate și a atelierului care a efectuat reparațiile. La cerere, autoritatea de omologare are acces la acest dosar pe o perioadă de cinci ani de la finalizarea aplicării planului.

(7)   Orice reparație sau modificare prevăzută la alineatul (6) este semnalată într-un certificat furnizat de producător proprietarului motorului sau vehiculului.

Articolul 14

Cerințe privind controlul emisiilor în afara ciclurilor

(1)   Producătorul ia toate măsurile necesare, în conformitate cu prezentul regulament și cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009, astfel încât să asigure controlul eficient al emisiilor țevii de eșapament pe întreaga durată de viață normală a vehiculului și în condiții normale de exploatare.

Aceste măsuri iau în considerare elementele următoare:

(a)

cerințele generale, inclusiv cerințele privind performanța și interzicerea strategiilor de invalidare;

(b)

cerințele privind limitarea eficientă a emisiilor de evacuare în toate condițiile ambiante în care se preconizează că va circula vehiculul și în toate condițiile de funcționare care pot fi întâlnite;

(c)

cerințele privind încercarea în laborator a emisiilor din afara ciclurilor cu ocazia omologării de tip;

(d)

orice cerințe suplimentare privind încercările vehiculului în timpul funcționării în afara ciclurilor, în conformitate cu prezentul regulament;

(e)

cerința privind obligația producătorului de a furniza o declarație de conformitate cu cerințele privind controlul emisiilor în afara ciclurilor.

(2)   Producătorul va respecta cerințele specifice împreună cu procedurile de încercare stabilite în anexa VI.

(3)   Toate cerințele suplimentare privind încercările vehiculului în timpul funcționării în afara ciclurilor menționate la alineatul (1) litera (d) se introduc după evaluarea procedurilor SPME stabilite în anexa II. Evaluarea se finalizează până la data de 31 decembrie 2014.

Articolul 15

Dispozitive pentru controlul poluării

(1)   Producătorul se asigură că dispozitivele de schimb pentru controlul poluării concepute pentru a fi montate pe sisteme motoare de tip omologat CE sau pe vehiculele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 595/2009 sunt omologate CE de tip ca unități tehnice separate, în conformitate cu cerințele prezentului articol și cele ale articolelor 16 și 17.

Convertizoarele catalitice, dispozitivele de denitrificare și filtrele pentru particule sunt considerate dispozitive pentru controlul poluării în sensul prezentului regulament.

(2)   Dispozitivele originale de schimb pentru controlul poluării care se încadrează în tipul celor cuprinse la punctul 3.2.12 din apendicele 4 la anexa I și sunt proiectate pentru a fi montate pe un vehicul la care se referă documentul de omologare de tip corespunzător nu trebuie să respecte toate prevederile din anexa XI, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele de la punctele 2.1, 2.2 și 2.3 din anexa respectivă.

(3)   Producătorul asigură faptul că dispozitivul original pentru controlul poluării poartă marcaje de identificare.

(4)   Marcajele de identificare menționate la alineatul (3) trebuie să conțină următoarele:

(a)

numele sau marca de comerț a producătorului vehiculului;

(b)

marca și numărul de identificare a dispozitivului original pentru controlul poluării înregistrate în informațiile menționate la punctul 3.2.12.2 din apendicele 4 la anexa I.

(5)   Dispozitivele de schimb pentru controlul poluării se omologhează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și cu prezentul regulament numai după introducerea cerințelor specifice pentru încercări în anexa XI la prezentul regulament.

Articolul 16

Cerere de omologare CE de tip a unui tip de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării ca unitate tehnică separată

(1)   Producătorul prezintă autorității de omologare o cerere de omologare CE de tip a unui tip de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării ca unitate tehnică separată.

(2)   Cererea se întocmește în conformitate cu modelul de fișă de informații stabilit în apendicele 1 la anexa XI.

(3)   Producătorul prezintă o declarație de conformitate cu cerințele legate de accesul la informațiile privind OBD, reparațiile și întreținerea.

(4)   Producătorul prezintă serviciului tehnic responsabil de încercările de omologare:

(a)

un sistem-motor sau sisteme-motor de tip omologat în conformitate cu prezentul regulament, echipate cu un dispozitiv original nou pentru controlul poluării;

(b)

un eșantion din tipul de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării;

(c)

un eșantion suplimentar din tipul de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării, în cazul unui dispozitiv de schimb pentru controlul poluării conceput pentru a fi montat pe un vehicul echipat cu sistem OBD.

(5)   În sensul articolului 4 litera (a), motoarele supuse încercării sunt selectate de solicitant cu acordul autorității de omologare.

Condițiile de încercare respectă cerințele stabilite în secțiunea 6 din anexa 4B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

Motoarele supuse încercării respectă următoarele cerințe:

(a)

nu au nicio defecțiune la sistemul de control al emisiilor;

(b)

orice piesă originală legată de emisii care prezintă o uzură excesivă sau o defecțiune trebuie reparată sau înlocuită;

(c)

sunt reglate corespunzător și restabilite conform specificațiilor producătorului înainte de a fi supuse încercărilor cu privire la emisii.

(6)   În sensul literelor (b) și (c) de la alineatul (4), eșantionul trebuie să fie marcat în mod clar și permanent cu numele sau marca de comerț a solicitantului și denumirea sa comercială.

(7)   În sensul literei (c) de la alineatul (4), eșantionul este considerat componentă deteriorată în conformitate cu punctul 9 din articolul 2.

Articolul 17

Dispoziții administrative privind omologarea CE de tip a dispozitivelor de schimb pentru controlul poluării ca unități tehnice separate

(1)   Atunci când se respectă toate cerințele relevante, autoritatea de omologare acordă o omologare CE de tip a dispozitivelor de schimb pentru controlul poluării ca unități tehnice separate și eliberează un număr de omologare de tip în conformitate cu sistemul de numerotare stabilit în anexa VII la Directiva 2007/46/CE.

Autoritatea de omologare nu atribuie același număr unui alt tip de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării.

Același număr de omologare de tip poate include folosirea acelui tip de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării la mai multe tipuri diferite de vehicule sau motoare.

(2)   În sensul aplicării alineatului (1), autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de tip în conformitate cu modelul stabilit în apendicele 2 la anexa XI.

(3)   În cazul în care producătorul reușește să convingă autoritatea de omologare că dispozitivul de schimb pentru controlul poluării face parte dintr-un tip menționat la punctul 3.2.12.2 din apendicele 4 la anexa I, acordarea unei omologări de tip nu depinde de verificarea conformității cu cerințele stabilite în secțiunea 4 din anexa XI.

Articolul 18

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 595/2009

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 se modifică în conformitate cu anexa XV la prezentul regulament.

Articolul 19

Modificarea Directivei 2007/46/CE

Directiva 2007/46/CE se modifică în conformitate cu anexa XVI la prezentul regulament.

Articolul 20

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188, 18.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 229, 31.8.2010, p. 1.

(4)  OJ L 275, 20.10.2005, p. 1.


LISTA ANEXELOR

ANEXA I

Dispoziții administrative referitoare la omologarea CE de tip

Apendicele 1

Procedura de încercare a conformității producției în cazul în care abaterea standard este satisfăcătoare

Apendicele 2

Procedura de încercare a conformității producției în cazul în care abaterea standard este nesatisfăcătoare sau indisponibilă

Apendicele 3

Procedura de încercare a conformității producției la solicitarea producătorului

Apendicele 4

Modele de fișă de informații

Apendicele 5

Modele de certificat de omologare CE de tip a unui tip de motor/componentă ca unitate tehnică separată

Apendicele 6

Modele de certificat de omologare CE de tip a unui tip de vehicul cu motor omologat

Apendicele 7

Modele de certificat de omologare CE de tip a unui tip de vehicul în ceea ce privește un sistem

Apendicele 8

Exemplu de marcă de omologare CE de tip

Apendicele 9

Sistemul de numerotare a certificatelor de omologare CE de tip

Apendicele 10

Note explicative

ANEXA II

Conformitatea motoarelor sau a vehiculelor în funcționare

Apendicele 1

Procedura de încercare a emisiilor unui vehicul cu sisteme portabile de măsurare a emisiilor

Apendicele 2

Echipament portabil de măsurare

Apendicele 3

Calibrarea echipamentului portabil de măsurare

Apendicele 4

Metoda de verificare a conformității semnalului cuplului ECU

ANEXA III

Verificarea emisiilor de evacuare

Apendicele 1

Procedura de măsurare a amoniacului

Apendicele 2

Determinarea emisiilor provenite de la motoare cu aprindere prin scânteie alimentate cu benzină sau E85

ANEXA IV

Date privind emisiile necesare în momentul omologării de tip pentru inspecția tehnică

ANEXA V

Verificarea emisiilor gazelor de carter

ANEXA VI

Cerințe privind limitarea emisiilor în afara ciclurilor și a emisiilor din timpul funcționării

ANEXA VII

Verificarea durabilității sistemelor motoare

ANEXA VIII

Emisiile de CO2 și consumul de carburant

Apendicele 1

Dispoziții privind emisiile de CO2 și consumul de carburant pentru extinderea unei omologări CE de tip a unui vehicul omologat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 595/2009 cu o masă de referință mai mare de 2 380 kg, dar care nu depășește 2 610 kg

ANEXA IX

Specificații ale carburanților de referință

ANEXA X

Diagnosticare la bord (OBD)

Apendicele 1

Cerințe suplimentare de monitorizare

Apendicele 2

Monitorizarea performanței

Apendicele 3

Cerințe de demonstrație în cazul monitorizării performanței unui filtru de particule diesel

Apendicele 4

Evaluarea performanței în funcționare a sistemului de diagnosticare la bord

Apendicele 5

Evaluarea performanței în funcționare a sistemului de diagnosticare la bord în timpul perioadei de adaptare

Apendicele 6

Model de declarație de conformitate a performanței în funcționare a unui sistem OBD

ANEXA XI

Omologarea CE de tip a dispozitivelor de schimb pentru controlul poluării ca unități tehnice separate

Apendicele 1

Model de fișă de informații

Apendicele 2

Model de certificat de omologare CE de tip

Apendicele 3

Procedura de îmbătrânire pentru evaluarea durabilității

ANEXA XII

Conformitatea motoarelor în funcționare și a vehiculelor omologate de tip în temeiul Directivei 2005/55/CE

ANEXA XIII

Cerințe pentru asigurarea funcționării corecte a măsurilor de control al NOx

Apendicele 1

Cerințe cu privire la demonstrație

Apendicele 2

Descrierea mecanismelor de activare și dezactivare a sistemelor de avertizare și de implicare a conducătorului auto

Apendicele 3

Schema de reducere a cuplului cu implicare de nivel scăzut

Apendicele 4

Demonstrația instalării corecte pe un vehicul în cazul motoarelor omologate CE de tip ca unitate tehnică separată

Apendicele 5

Accesul la „informațiile privind controlul NOx

Apendicele 6

Demonstrația concentrației de reactiv minime acceptate CDmin

ANEXA XIV

Măsurarea puterii utile a motorului

ANEXA XV

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 595/2009

ANEXA XVI

Modificări ale Directivei 2007/46/CE

ANEXA I

DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE REFERITOARE LA OMOLOGAREA CE DE TIP

1.   CERINȚE PRIVIND GAMA DE CARBURANȚI

1.1.   Cerințe privind omologarea de tip a unei game de carburanți universali

O omologare pentru o gamă de carburanți universali se acordă pe baza cerințelor specificate la punctele 1.1.1-1.1.6.1.

1.1.1.

Motorul prototip trebuie să îndeplinească cerințele prezentului regulament cu privire la carburanții de referință adecvați stabiliți în anexa IX. Cerințele specifice se aplică în cazul motoarelor alimentate cu gaz natural, în conformitate cu punctul 1.1.3.

1.1.2.

În cazul în care producătorul permite funcționarea familiei de motoare cu carburanți de uz comercial care nu sunt incluși în Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) și în standardele EN 228 CEN, în cazul benzinei fără plumb, și în standardul EN 590 CEN, în cazul motorinei, cum ar fi funcționarea cu B100, pe lângă cerințele de la punctul 1.1.1, acesta trebuie:

(a)

să declare carburanții cu care poate funcționa familia de motoare la punctul 3.2.2.2.1 din partea 1 din apendicele 4;

(b)

să demonstreze capacitatea motorului prototip de a îndeplini cerințele prezentului regulament în ceea ce privește carburanții declarați;

(c)

să fie obligat să îndeplinească cerințele conformității în funcționare menționate în anexa II în ceea ce privește carburanții declarați, inclusiv orice amestec între carburanții declarați și carburanții de uz comercial incluși în Directiva 98/70/CE și în standardele CEN relevante.

1.1.3.

În cazul motoarelor alimentate cu gaz natural, producătorul demonstrează capacitatea motoarelor prototip de a se adapta la orice compoziție de carburant care se poate întâlni pe piață în Uniunea Europeană.

În cazul gazului natural există, în general, două tipuri de carburant, carburant de putere calorifică superioară (gaz H) și carburant de putere calorifică inferioară (gaz L), dar există o gamă destul de largă în cadrul fiecărei categorii; acestea diferă în mod semnificativ în ceea ce privește conținutul de energie exprimat prin indicele Wobbe și în ceea ce privește factorul de adaptare λ (Sλ). Gazele naturale cu factor de adaptare λ între 0,89 și 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) sunt considerate ca aparținând gamei H, în timp ce gazele naturale cu factor de adaptare λ între 1,08 și 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) sunt considerate ca aparținând gamei L. Compoziția carburanților de referință reflectă variațiile extreme ale Sλ.

Motorul prototip trebuie să îndeplinească cerințele prezentului regulament în ceea ce privește carburanții de referință GR (carburantul 1) și G25 (carburantul 2), după cum se menționează în anexa IX, fără vreo reajustare a alimentării între cele două încercări. După schimbarea carburantului este permisă o funcționare de adaptare, fără măsurare, pe parcursul unui ciclu WHTC. După funcționarea de adaptare, motorul se răcește în conformitate cu secțiunea 7.6.1 din anexa 4B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

1.1.3.1.

La cererea producătorului, motorul poate fi supus încercării cu un al treilea carburant (carburantul 3) în cazul în care factorul de adaptare λ (Sλ) se situează între 0,89 (respectiv gama inferioară a GR) și 1,19 (respectiv gama superioară a G25), de exemplu atunci când carburantul 3 este carburant de uz comercial. Rezultatele acestei încercări pot fi utilizate ca bază pentru evaluarea conformității producției.

1.1.4.

În cazul unui motor alimentat cu gaz natural care este autoadaptabil pentru gama de gaze H, pe de o parte, și pentru gama de gaze L, pe de altă parte, și care poate comuta între gama H și gama L prin intermediul unui comutator, motorul prototip este supus încercării cu carburantul de referință relevant, după cum se specifică în anexa IX, pentru fiecare gamă, la fiecare poziție a comutatorului. Carburanții sunt GR (carburantul 1) și G23 (carburantul 3) pentru gama H de gaze și G25 (carburantul 2) și G23 (carburantul 3) pentru gama L de gaze. Motorul prototip trebuie să îndeplinească cerințele prezentului regulament pentru ambele poziții ale comutatorului, fără ajustări ale carburantului între cele două încercări la fiecare poziție a comutatorului. După schimbarea carburantului este permisă o funcționare de adaptare, fără măsurare, pe parcursul unui ciclu WHTC. După funcționarea de adaptare, motorul se răcește în conformitate cu secțiunea 7.6.1 din anexa 4B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

1.1.4.1.

La cererea producătorului, motorul poate fi supus încercării cu un al treilea carburant în locul celui G23 (carburantul 3) în cazul în care factorul de adaptare λ (Sλ) se situează între 0,89 (respectiv gama inferioară a GR) și 1,19 (respectiv gama superioară a G25), de exemplu atunci când carburantul 3 este carburant de uz comercial. Rezultatele acestei încercări pot fi utilizate ca bază pentru evaluarea conformității producției.

1.1.5.

În cazul motoarelor cu gaz natural, raportul rezultatelor emisiei „r” se stabilește pentru fiecare poluant, după cum urmează:

Formula

sau

Formula

și

Formula

1.1.6.

În cazul motoarelor alimentate cu GPL, producătorul demonstrează capacitatea motoarelor prototip de a se adapta la orice compoziție de carburant care se poate întâlni pe piață.

În cazul GPL, există variații în compoziția C3/C4. Aceste variații se reflectă în carburanții de referință. Motorul prototip trebuie să îndeplinească cerințele privind emisiile carburanților de referință A și B după cum se specifică în anexa IX, fără reajustări asupra carburanților între cele două încercări. După schimbarea carburantului este permisă o funcționare de adaptare, fără măsurare, pe parcursul unui ciclu WHTC. După funcționarea de adaptare, motorul se răcește în conformitate cu secțiunea 7.6.1 din anexa 4B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

1.1.6.1.

Raportul rezultatelor emisiei „r” se stabilește pentru fiecare poluant, după cum urmează:

Formula

1.2.   Cerințe privind omologarea de tip limitată pentru o gamă de carburanți în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz natural sau GPL

Omologarea limitată pentru o gamă de carburanți se acordă sub rezerva cerințelor specificate la punctele 1.2.1-1.2.2.3.

1.2.1.

Omologarea în ceea ce privește emisiile de evacuare ale unui motor alimentat cu gaz natural și reglat pentru funcționare fie pentru gama de gaze H, fie pentru gama de gaze L.

Motorul prototip este supus încercării cu carburantul de referință relevant, astfel cum este specificat în anexa IX, pentru gama corespunzătoare. Carburanții sunt GR (carburantul 1) și G23 (carburantul 3) pentru gama H de gaze și G25 (carburantul 2) și G23 (carburantul 3) pentru gama L de gaze. Motorul prototip trebuie să îndeplinească cerințele prezentului regulament fără ajustări ale carburantului între cele două încercări. După schimbarea carburantului este permisă o funcționare de adaptare, fără măsurare, pe parcursul unui ciclu WHTC. După funcționarea de adaptare, motorul se răcește în conformitate cu secțiunea 7.6.1 din anexa 4B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

1.2.1.1.

La cererea producătorului, motorul poate fi supus încercării cu un al treilea carburant în locul celui G23 (carburantul 3) în cazul în care factorul de adaptare λ (Sλ) se situează între 0,89 (respectiv gama inferioară a GR) și 1,19 (respectiv gama superioară a G25), de exemplu atunci când carburantul 3 este carburant de uz comercial. Rezultatele acestei încercări pot fi utilizate ca bază pentru evaluarea conformității producției.

1.2.1.2.

Raportul rezultatelor emisiei „r” se stabilește pentru fiecare poluant, după cum urmează:

Formula

sau

Formula

și

Formula

1.2.1.3.

La livrarea către client, motorul poartă o etichetă, în conformitate cu secțiunea 3.3, indicând gama de gaze pentru care acesta este omologat.

1.2.2.

Omologarea în ceea ce privește gazele de evacuare ale unui motor alimentat cu gaz natural sau cu GPL și reglat pentru funcționare pentru o anumită compoziție de carburant.

Motorul prototip trebuie să îndeplinească cerințele privind emisiile pentru carburanții de referință GR și G25 în cazul gazului natural sau pentru carburanții de referință A și B în cazul GPL, după cum se specifică în anexa IX. Reglajul fin al sistemului de alimentare este permis între încercări. Reglajul fin va consta în recalibrarea bazei de date de alimentare, fără modificări ale strategiei primare de control sau ale structurii primare a bazei de date. În cazul în care este necesar, este permisă înlocuirea componentelor care sunt legate în mod direct de debitul carburantului, precum duzele de injecție.

1.2.2.1.

La solicitarea producătorului, motorul poate fi supus încercării cu carburanții de referință GR și G23 sau cu carburanții de referință G25 și G23. În acest caz, omologarea este valabilă numai pentru gama de gaze H, respectiv L.

1.2.2.2.

La livrarea către client, motorul poartă o etichetă, în conformitate cu secțiunea 3.3, indicând compoziția carburantului pentru care a fost calibrat motorul.

2.   OMOLOGAREA DE TIP A UNUI MEMBRU AL FAMILIEI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EMISIILE DE EVACUARE

2.1.

Cu excepția cazului menționat la punctul 2.2, omologarea unui motor prototip se extinde la întreaga familie fără încercări suplimentare, pentru orice compoziție a carburantului care se încadrează în gama pentru care motorul prototip a fost omologat (în cazul motoarelor descrise la punctul 1.2.2) sau în aceeași gamă de carburanți (în cazul motoarelor descrise la punctul 1.1 sau 1.2) pentru care motorul prototip a fost omologat.

2.2.

În cazul în care serviciul tehnic stabilește că, în ceea ce privește motorul prototip selectat, cererea depusă nu reprezintă în totalitate familia de motoare definită în partea 1 din apendicele 4, serviciul tehnic poate selecta și testa un motor de încercare alternativ și, în cazul în care este necesar, un motor de încercare de referință suplimentar.

3.   MARCAREA MOTOARELOR

3.1.   În cazul unui motor omologat ca unitate tehnică separată sau a unui vehicul omologat în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, motorul poartă:

(a)

marca sau denumirea comercială a producătorului motorului;

(b)

descrierea comercială a motorului realizată de producător;

(c)

în cazul unui motor cu gaz natural, unul dintre următoarele marcaje trebuie aplicat după marca omologării CE de tip:

(i)

H, în cazul în care motorul a fost omologat și calibrat pentru gama H de gaze;

(ii)

L, în cazul în care motorul a fost omologat și calibrat pentru gama L de gaze;

(iii)

HL, în cazul în care motorul a fost omologat și calibrat pentru ambele game H și L de gaze;

(iv)

Ht, în cazul în care motorul a fost omologat și calibrat pentru o compoziție specifică de carburant din gama H de gaze care poate fi transformată într-un alt gaz specific din gama H de gaze prin reglajul fin al sistemului de alimentare cu carburant;

(v)

Lt, în cazul în care motorul a fost omologat și calibrat pentru o compoziție specifică de carburant din gama L de gaze care poate fi transformată într-un alt gaz specific din gama L de gaze după reglajul fin al sistemului de alimentare cu carburant;

(vi)

HLt, în cazul în care motorul a fost omologat și calibrat pentru o compoziție specifică de carburant fie din gama H, fie din gama L de gaze care poate fi transformată într-un alt gaz specific din gama H sau L de gaze prin reglajul fin al sistemului de alimentare cu carburant.

3.2.   Orice motor care este conform tipului omologat în conformitate cu prezentul regulament ca unitate tehnică separată poartă o marcă de omologare CE de tip. Această marcă este formată din următoarele elemente:

3.2.1.

Un dreptunghi în jurul literei minuscule „e” urmat de numărul distinctiv ale statului membru care a acordat omologarea CE de tip a unei unități tehnice separate:

1

pentru Germania

2

pentru Franța

3

pentru Italia

4

pentru Țările de Jos

5

pentru Suedia

6

pentru Belgia

7

pentru Ungaria

8

pentru Republica Cehă

9

pentru Spania

11

pentru Regatul Unit

12

pentru Austria

13

pentru Luxemburg

17

pentru Finlanda

18

pentru Danemarca

19

pentru România

20

pentru Polonia

21

pentru Portugalia

23

pentru Grecia

24

pentru Irlanda

26

pentru Slovenia

27

pentru Slovacia

29

pentru Estonia

32

pentru Letonia

34

pentru Bulgaria

36

pentru Lituania

49

pentru Cipru

50

pentru Malta

3.2.2.

Marcajul de omologare CE de tip include, lângă dreptunghi, „numărul de omologare de bază” specificat în secțiunea 4 a numărului de omologare de tip la care se face referire în anexa VII la Directiva 2007/46/CE, precedat de două cifre care indică numărul secvențial atribuit la ultima modificare tehnică a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 sau a prezentului regulament, la data acordării omologării CE de tip pentru o unitate tehnică separată. Pentru prezentul regulament, numărul secvențial este 00.

3.2.3.

Marca de omologare CE de tip se aplică pe motor în mod lizibil și indelebil. Marcajele trebuie să se aplice pe una dintre piesele motorului care este necesară pentru funcționarea normală a acestuia și care, în mod normal, nu necesită să fie înlocuită în cursul duratei de viață a motorului.

3.2.4.

Apendicele 8 oferă exemple de mărci de omologare CE de tip.

3.3.   Etichete pentru motoarele alimentate cu gaz natural și GPL

În cazul motoarelor alimentate cu gaz natural sau cu GPL cu o omologare de tip limitată la gama de carburant, se aplică următoarele etichete conținând informațiile prevăzute la punctul 3.3.1.

3.3.1.   Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

În cazul punctului 1.2.1.3, eticheta trebuie să specifice: „NUMAI PENTRU UTILIZARE CU GAZ NATURAL GAMA H”. După caz, „H” se înlocuiește cu „L”.

În cazul punctului 1.2.2.2, eticheta trebuie să specifice: „NUMAI PENTRU UTILIZARE CU GAZ NATURAL CU SPECIFICAȚIE …” sau „NUMAI PENTRU UTILIZARE CU GAZ PETROLIER LICHEFIAT CU SPECIFICAȚIE …”, după caz. Toate informațiile din tabelul corespunzător din anexa IX sunt transmise împreună cu componentele individuale și limitele specificate de producătorul motorului.

Literele și cifrele trebuie să aibă o înălțime de minimum 4 mm.

În cazul în care lipsa de spațiu nu permite o astfel de etichetare, se poate utiliza un cod simplificat. În acest caz, trebuie prevăzute note explicative care să conțină toate informațiile menționate anterior și să fie ușor accesibile oricărei persoane care alimentează rezervorul sau care desfășoară activități de întreținere sau reparație asupra motorului și a accesoriilor acestuia, precum și autorităților implicate. Localizarea și conținutul acestor note explicative se stabilesc de comun acord de către producător și autoritatea de omologare.

3.3.2.   Proprietăți

Etichetele trebuie să reziste pe toată durata de utilizare a motorului. Etichetele trebuie să fie lizibile, iar literele și cifrele să fie indelebile. Pe lângă aceasta, etichetele trebuie aplicate astfel încât să reziste pe întreaga durată de viață a motorului și să nu se poată îndepărta fără a fi distruse sau deformate.

3.3.3.   Localizare

Etichetele trebuie aplicate pe o piesă a motorului necesară funcționării sale obișnuite și care, în mod normal, nu trebuie înlocuită pe întreaga durată de viață a motorului. Pe lângă aceasta, etichetele trebuie aplicate astfel încât să fie ușor de observat după ce toate componentele auxiliare necesare funcționării motorului au fost instalate.

3.4.   În cazul unei cereri de omologare CE de tip a unui tip de vehicul cu un motor omologat în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor sau a unei omologări CE de tip a unui vehicul în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, eticheta descrisă în secțiunea 3.3 se aplică și în apropierea bușonului de alimentare cu carburant.

4.   INSTALAREA PE VEHICUL

4.1.   Instalarea motorului pe vehicul se efectuează astfel încât să asigure îndeplinirea tuturor cerințelor privind omologarea de tip. Se iau în considerare caracteristicile următoare privind omologarea de tip a motorului:

4.1.1.

depresiunea la admisie nu trebuie să o depășească pe cea declarată pentru omologarea de tip a motorului în partea 1 din apendicele 4;

4.1.2.

contrapresiunea în sistemul de evacuare nu trebuie să o depășească pe cea declarată pentru omologarea de tip a motorului în partea 1 din apendicele 4;

4.1.3.

puterea absorbită de dispozitivele auxiliare necesare funcționării motorului nu trebuie să o depășească pe cea declarată pentru omologarea de tip a motorului în partea 1 din apendicele 4;

4.1.4.

caracteristicile sistemului de posttratare a gazelor de evacuare trebuie să fie în conformitate cu cele declarate pentru omologarea de tip a motorului în partea 1 din apendicele 4.

4.2.   Instalarea unui motor de tip omologat pe un vehicul

Instalarea unui motor omologat ca unitate tehnică separată pe un vehicul va îndeplini, în plus, următoarele cerințe:

(a)

în ceea ce privește conformitatea sistemului OBD, conform apendicelui 1 la anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, instalarea trebuie să îndeplinească cerințele producătorului menționate în partea 1 din apendicele 4;

(b)

în ceea ce privește conformitatea sistemului care asigură funcționarea corectă a măsurilor de denitrificare, conform apendicelui 4 la anexa XIII, instalarea trebuie să îndeplinească cerințele producătorului menționate în partea 1 din apendicele 4.

4.3.   Admisia rezervoarelor de combustibil în cazul unui motor alimentat cu benzină sau E85

4.3.1.

Orificiul de admisie al rezervorului de benzină sau de E85 este conceput de așa manieră încât să împiedice umplerea cu un pistol distribuitor de carburant cu un diametru exterior mai mare sau egal cu 23,6 mm.

4.3.2.

Punctul 4.3.1 nu se aplică în cazul unui vehicul care îndeplinește următoarele două condiții:

(a)

vehiculul este conceput și construit de așa manieră încât niciun dispozitiv de control al emisiilor de poluanți gazoși să nu fie deteriorat de benzina cu plumb;

(b)

simbolul pentru benzină fără plumb este aplicat pe vehicul într-o poziție ușor vizibilă de către o persoană care umple rezervorul, în mod lizibil și de neșters, așa cum se specifică în standardul ISO 2575:2004. Sunt permise marcaje suplimentare.

4.3.3.

Se vor lua de măsuri pentru a împiedica emisiile prin evaporare excesive și deversările de carburant provocate de absența capacului rezervorului. Acest obiectiv poate fi atins:

(a)

utilizând un capac de rezervor cu deschidere și închidere automată, inamovibil;

(b)

prin caracteristici de proiectare vizând evitarea emisiilor prin evaporare excesive în absența capacului rezervorului;

(c)

sau, în cazul vehiculelor din categoria M1 sau N1, prin orice alt mijloc care conduce la același rezultat. Pot fi amintite, ca exemple nelimitative, capacele atașate, capacele echipate cu lanț sau care funcționează cu cheia de contact. În acest din urmă caz, cheia nu trebuie să poată fi scoasă din capac decât după închiderea acestuia cu cheia respectivă.

5.   CERINȚE ȘI ÎNCERCĂRI PENTRU ÎNCERCAREA UNUI VEHICUL ÎN CIRCULAȚIE

5.1.   Introducere

Această secțiune stabilește specificațiile și încercările vizând datele provenite de la ECU la momentul omologării de tip, în scopul încercării în circulație.

5.2.   Cerințe generale

5.2.1

În scopul încercării în circulație, sarcina calculată (cuplul motorului ca procent din cuplul maxim și cuplul maxim disponibil la turația efectivă a motorului), turația motorului, temperatura lichidului de răcire a motorului, consumul instantaneu de carburant și cuplul de referință maxim al motorului ca funcție a turației motorului sunt transmise de către sistemul OBD în timp real și la o frecvență de cel puțin 1 Hz, ca informații din fluxul de date obligatorii.

5.2.2.

Cuplul de ieșire poate fi estimat de către ECU utilizând algoritmii încorporați pentru a calcula cuplul intern produs și cuplul de frecare.

5.2.3

Cuplul motorului exprimat în Nm rezultat din informațiile din fluxul de date de mai sus permite o comparație directă cu valorile măsurate la momentul determinării puterii motorului în conformitate cu anexa XIV. În special, orice eventuale corecții în ceea ce privește dispozitivele auxiliare sunt incluse în informațiile din fluxul de date menționate mai sus.

5.2.4.

Accesul la informațiile solicitate la punctul 5.2.1 se acordă în conformitate cu cerințele stabilite în anexa X și cu standardele menționate în apendicele 6 la anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

5.2.5.

Sarcina medie la fiecare condiție de funcționare, exprimată în Nm, calculată pe baza informațiilor solicitate la punctul 5.2.1, nu trebuie să difere de sarcina medie măsurată în condiția de funcționare respectivă cu mai mult de:

(a)

7 %, atunci când se determină puterea motorului în conformitate cu anexa XIV;

(b)

10 %, atunci când se realizează încercarea WHSC în conformitate cu anexa III.

Regulamentul nr. 85 al CEE-ONU (2) permite o diferență între sarcina maximă reală a motorului și valoarea maximă de referință de 5 % pentru a răspunde la variabilitatea procesului de producție. Această toleranță se ia în considerare în valorile de mai sus.

5.2.6.

Accesul extern la informațiile solicitate la punctul 5.2.1 nu influențează emisiile sau performanțele vehiculului.

5.3.   Verificarea disponibilității și conformității informațiilor ECU necesare încercării în circulație

5.3.1.

Disponibilitatea informațiilor din fluxul de date prevăzute la punctul 5.2.1, în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 5.2.2, este dovedită prin utilizarea unui instrument de scanare extern OBD descris în anexa X.

5.3.2.

În cazul în care aceste informații nu pot fi extrase în mod corespunzător, utilizând un instrument de scanare care funcționează corect, motorul este considerat neconform.

5.3.3.

Conformitatea semnalului cuplului ECU cu cerințele de la punctele 5.2.2 și 5.2.3 se demonstrează în momentul determinării puterii motorului, în conformitate cu anexa XIV, și în momentul efectuării încercării WHSC, în conformitate cu anexa III.

5.3.4.

În cazul în care motorul supus încercării nu respectă cerințele stabilite în anexa XIV în ceea ce privește dispozitivele auxiliare, cuplul măsurat se corectează în conformitate cu metoda de corecție stabilită în anexa 4B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

5.3.5.

Conformitatea semnalului cuplului ECU se consideră ca fiind demonstrată în cazul în care semnalul cuplului se încadrează în limitele toleranțelor stabilite la punctul 5.2.5.

6.   FAMILIA DE MOTOARE

6.1.   Parametrii de definire a familiei de motoare

Familia de motoare, astfel cum este stabilită de producătorul motoarelor, trebuie să fie în conformitate cu secțiunea 5.2 din anexa 4B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

6.2.   Selectarea motorului prototip

Motorul prototip al familiei se selectează în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 5.2.4 din anexa 4B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

6.3.   Parametrii care definesc o familie de motoare OBD

Familia de motoare OBD se determină în funcție de parametrii de construcție de bază care trebuie să fie comuni tuturor sistemelor motoare aparținând aceleiași familii, în conformitate cu secțiunea 6.1 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

7.   CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

7.1.   Cerințe generale

Măsurile în vederea asigurării conformității producției se iau în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2007/46/CE. Conformitatea producției se verifică pe baza descrierii din certificatele de omologare de tip prevăzute în apendicele 4 la prezenta anexă. În conformitate cu apendicele 1, 2 sau 3, emisiile măsurate de poluanți gazoși și de particule poluante provenite de la motoarele supuse verificării conformității producției se ajustează prin aplicarea factorilor de deteriorare (FD) corespunzători pentru motorul în cauză înregistrat în addendumul la certificatul de omologare de tip acordat în conformitate cu prezentul regulament.

Dispozițiile din anexa X la Directiva 2007/46/CE se aplică în cazul în care autoritățile de omologare nu sunt mulțumite de procedurile de verificare ale producătorului.

Toate motoarele supuse încercărilor sunt selectate în mod aleatoriu din producția de serie.

7.2.   Emisiile de poluanți

7.2.1.

În cazul în care trebuie măsurate emisiile de poluanți, iar omologarea de tip a motorului a fost prelungită o dată sau de mai multe ori, încercările se efectuează asupra motoarelor descrise în pachetul informativ legat de extinderea în cauză.

7.2.2.

Conformitatea motorului supus unei încercări pentru poluanți:

După prezentarea motorului la autorități, producătorul nu trebuie să efectueze nicio ajustare la motoarele selectate.

7.2.2.1.

Se iau trei motoare din producția de serie a motoarelor în cauză. Motoarele sunt supuse încercărilor privind WHTC și WHSC, după caz, în vederea verificării conformității producției. Valorile limită sunt cele stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

7.2.2.2.

Dacă autoritatea de omologare este mulțumită de abaterea standard a producției furnizată de producător în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE, încercările se efectuează conform apendicelui 1 din prezenta anexă.

Dacă autoritatea de omologare nu este mulțumită de abaterea standard a producției furnizată de producător în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE, încercările se efectuează conform apendicelui 2 din prezenta anexă.

La solicitarea producătorului, încercările se pot desfășura în conformitate cu apendicele 3 la prezenta anexă.

7.2.2.3.

Pe baza unei încercări a motorului prin eșantionare, prevăzută la punctul 7.2.2.2, producția de serie a motoarelor în cauză se consideră conformă în cazul în care se ajunge la o decizie pozitivă pentru toți poluanții și neconformă în cazul în care se adoptă o decizie de respingere pentru unul dintre poluanți, în conformitate cu criteriile de încercare stabilite în apendicele corespunzător.

În cazul în care a fost luată o decizie pozitivă pentru unul dintre poluanți, această decizie nu poate fi modificată ca urmare a rezultatului unor încercări suplimentare în scopul luării unei decizii pentru ceilalți poluanți.

În cazul în care nu toți poluanții au primit o decizie pozitivă și în cazul în care nu se ajunge la nicio decizie negativă pentru unul dintre poluanți, se efectuează o încercare asupra unui alt motor (a se vedea figura 1).

În cazul în care nu se ajunge la nicio decizie, producătorul poate hotărî, în orice moment, încetarea încercării. În acest caz, se înregistrează o decizie de respingere.

Figura 1

Schema logică a încercării pentru conformitatea producției

Image

7.2.3.

Încercările se efectuează pe motoare construite recent.

7.2.3.1.

La cererea producătorului, încercările se pot efectua pe motoare care au fost rodate timp de cel mult 125 de ore. În acest caz, procedura de rodaj este efectuată de producător, care se obligă să nu aducă nicio modificare acestor motoare.

7.2.3.2.

În cazul în care producătorul solicită realizarea unei proceduri de rodaj în conformitate cu punctul 7.2.3.1, aceasta poate fi efectuată în cazul:

(a)

tuturor motoarelor supuse încercării;

(b)

primului motor supus încercării, prin stabilirea unui coeficient de evoluție după cum urmează:

(i)

emisiile poluante se măsoară pentru motor atât la ora zero, cât și înainte de limita maximă de 125 de ore, stabilită la punctul 7.2.3.1, pentru primul motor supus încercării;

(ii)

coeficientul de evoluție al emisiilor dintre cele două încercări se calculează pentru fiecare poluant:

 

Emisiile la a doua încercare/Emisiile la prima încercare

 

Coeficientul de evoluție poate avea o valoare mai mică de unu.

Motoarele de încercare următoare nu sunt supuse procedurii de rodaj, dar emisiile acestora de la ora zero se modifică prin coeficientul de evoluție.

În acest caz, valorile reținute sunt:

(a)

pentru primul motor, valorile de la a doua încercare;

(b)

pentru celelalte motoare, valorile la ora zero înmulțite cu coeficientul de evoluție.

7.2.3.3.

În cazul motoarelor alimentate cu motorină, etanol (ED95), benzină, E85 și GPL, toate aceste încercări se pot efectua folosind carburanți de uz comercial corespunzători. Cu toate acestea, la cererea producătorului, se pot folosi carburanții de referință descriși în anexa IX. Aceasta implică încercări, conform descrierii din secțiunea 1 din prezenta anexă, cu cel puțin doi dintre carburanții de referință pentru fiecare motor cu gaz.

7.2.3.4.

Pentru motoarele alimentate cu gaz natural, toate aceste încercări pot fi realizate cu carburanți de uz comercial, după cum urmează:

(a)

pentru motoarele marcate H, cu carburant de uz comercial din gama H (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00);

(b)

pentru motoare marcate L, cu carburant de uz comercial din gama L (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19);

(c)

pentru motoare marcate HL, cu carburant de uz comercial din gama valorilor extreme ale factorului de adaptare λ (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Cu toate acestea, la cererea producătorului, se pot folosi carburanții de referință descriși în anexa IX. Aceasta implică încercări conforme cu descrierea din secțiunea 1 din prezenta anexă.

7.2.3.5.

În cazul unui litigiu provocat de neconformitatea motoarelor alimentate cu gaz, în cazul în care acestea sunt alimentate cu carburanți de uz comercial, încercările se realizează cu un carburant de referință cu care a fost supus încercării motorul prototip sau cu eventualul carburant 3 suplimentar specificat la punctele 1.1.4.1 și 1.2.1.1 cu care este posibil ca motorul prototip să fi fost supus încercării. În acest caz, rezultatul se transformă printr-un calcul care aplică factorii relevanți „r”, „ra” sau „rb”, conform descrierii de la punctele 1.1.5, 1.1.6.1 și 1.2.1.2. În cazul în care r, ra sau rb sunt mai mici de 1, nu se realizează nicio corecție. Rezultatele măsurate și rezultatele calculate trebuie să demonstreze că motorul respectă valorile limită cu toți carburanții relevanți (carburanții 1, 2 și, după caz, carburantul 3 în cazul motoarelor cu gaz natural și carburanții A și B în cazul motoarelor cu GPL).

7.2.3.6.

Încercările de conformitate a producției unui motor alimentat cu gaz pregătit pentru funcționare cu o compoziție specifică de carburant se realizează cu carburantul pentru care a fost calibrat motorul.

7.3.   Diagnosticarea la bord (OBD)

7.3.1.

Atunci când autoritatea de omologare consideră calitatea producției ca fiind nesatisfăcătoare, aceasta poate solicita verificarea conformității producției pentru sistemul OBD. Această verificare se realizează în conformitate cu următoarea procedură:

Se alege în mod aleatoriu un motor din producția de serie și se supune încercărilor descrise în anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU. Încercările pot fi efectuate pe un motor care a fost rodat maximum 125 de ore.

7.3.2.

Producția se consideră conformă în cazul în care motorul îndeplinește cerințele încercărilor descrise în anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

7.3.3.

În cazul în care motorul ales din producția de serie nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctul 7.3.1, din producția de serie se alege un alt eșantion randomizat de 4 motoare care este supus încercărilor menționate în anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU. Încercările pot fi efectuate pe motoare care au fost rodate maximum 125 de ore.

7.3.4.

Producția se consideră conformă în cazul în care cel puțin trei motoare din eșantionul randomizat de patru motoare îndeplinesc cerințele încercărilor menționate în anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

7.4.   Informații ECU necesare încercării în circulație

7.4.1.

Disponibilitatea informațiilor din fluxul de date solicitate la punctul 5.2.1, în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 5.2.2, este dovedită prin utilizarea unui instrument de scanare extern OBD descris în anexa X.

7.4.2.

În cazul în care aceste informații nu pot fi extrase în mod corespunzător, utilizând un instrument de scanare care funcționează corect în conformitate cu anexa X, motorul se consideră neconform.

7.4.3.

Conformitatea semnalului cuplului ECU cu cerințele de la punctele 5.2.2 și 5.2.3 se demonstrează prin efectuarea încercării WHSC în conformitate cu anexa III.

7.4.4.

În cazul în care echipamentul de încercare nu respectă cerințele stabilite în anexa XIV în ceea ce privește dispozitivele auxiliare, cuplul măsurat se corectează în conformitate cu metoda de corecție stabilită în anexa 4B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.

7.4.5.

Conformitatea semnalului cuplului ECU se consideră ca fiind suficientă în cazul în care semnalul cuplului se încadrează în limitele toleranțelor stabilite la punctul 5.2.5.

7.4.6.

Producătorul asigură disponibilitatea și conformitatea verificărilor de conformitate ale informațiilor ECU necesare încercării în circulație în mod periodic, pentru fiecare tip de motor construit din fiecare familie de motoare.

7.4.7.

Rezultatele inspecțiilor efectuate de producători sunt puse la dispoziția autorității de omologare, la solicitarea acesteia.

7.4.8.

La solicitarea autorității de omologare, producătorul face dovada disponibilității sau conformității informațiilor ECU în cadrul producției de serie prin realizarea încercărilor corespunzătoare menționate la punctele 7.4.1-7.4.4 asupra unui eșantion de motoare selectate din același tip de motoare. Normele de prelevare a eșantioanelor, inclusiv dimensiunea eșantioanelor, și criteriile statistice de acceptare sau respingere sunt cele menționate în prezenta anexă pentru verificarea conformității emisiilor.

8.   DOCUMENTAȚIE

8.1.

Pachetul de documente prevăzut la articolele 5, 7 și 9 care permite autorității de omologare să evalueze strategiile de control al emisiilor, sistemele de la bordul vehiculului și motorului în scopul asigurării funcționării corecte a măsurilor de control al NOx se pune la dispoziție în următoarele două părți:

(a)

„pachetul de documente oficiale”, care poate fi pus la dispoziția părților interesate la cerere;

(b)

„pachetul extins de documente”, care va rămâne strict confidențial.

8.2.

Pachetul de documente oficiale poate fi succint, cu condiția să facă dovada faptului că toate ieșirile permise printr-o matrice obținută pornind de la gama de control al intrărilor individuale pe unitate au fost identificate. Documentația descrie funcționarea sistemului de implicare prevăzut în anexa XIII, inclusiv parametrii necesari în vedere extragerii informațiilor asociate sistemului respectiv. Acest material este reținut de autoritatea de omologare.

8.3.

Pachetul extins de documente cuprinde informații legate de funcționarea tuturor AES-urilor și BES-urilor, inclusiv o descriere o parametrilor modificați de orice AES și condițiile limită în care funcționează AES și indicații privind AES sau BES active în condițiile procedurilor de încercare stabilite în anexa VI. Pachetul extins de documente include o descriere a logicii de control al sistemului de carburant, a strategiilor de temporizare și a punctelor de comutare pe parcursul tuturor modurilor de operare. Acesta include, de asemenea, o descriere a sistemului de implicare prevăzut în anexa XIII, împreună cu strategiile de supraveghere corespunzătoare.

8.3.1.

Pachetul extins de documente rămâne strict confidențial. Acesta poate fi păstrat de autoritatea de omologare sau, în funcție de decizia autorității de omologare, poate fi reținut de producător. În cazul în care producătorul reține pachetul de documente, autoritatea de omologare identifică și datează pachetul respectiv după revizuirea și aprobarea acestuia. Acesta este pus la dispoziția autorității de omologare pentru verificare în momentul omologării sau în orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a omologării.


(1)  JO L 350, 28.12.1998, p. 58.

(2)  JO L 326, 24.11.2006, p. 55.

Apendicele 1

Procedura de încercare a conformității producției în cazul în care abaterea standard este satisfăcătoare

1.

Prezentul apendice descrie procedura care trebuie utilizată pentru verificarea conformității producției pentru emisiile de poluanți în cazul în care abaterea standard stabilită de producător este satisfăcătoare. Procedura aplicabilă este cea stabilită în apendicele 1 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, cu următoarele excepții:

1.1.

În secțiunea 3 din apendicele 1 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, referința la punctul 5.2.1 din apendicele menționat se consideră drept referință la tabelul din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

1.2.

În secțiunea 3 din apendicele 1 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, referința la figura 2 se consideră drept referință la figura 1 din anexa I la prezentul regulament.

Apendicele 2

Procedura de încercare a conformității producției în cazul în care abaterea standard este nesatisfăcătoare sau indisponibilă

1.

Prezentul apendice descrie procedura care trebuie utilizată pentru verificarea conformității producției în ceea ce privește emisiile de poluanți în cazul în care abaterea standard stabilită de producător este fie nesatisfăcătoare, fie indisponibilă. Procedura aplicabilă este cea stabilită în apendicele 2 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, cu următoarele excepții:

1.1.

În secțiunea 3 din apendicele 2 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, referința la secțiunea 5.2.1 se consideră drept referință la tabelul din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

Apendicele 3

Procedura de încercare a conformității producției la solicitarea producătorului

1.

Prezentul apendice descrie procedura care trebuie utilizată pentru verificarea conformității producției în ceea ce privește emisiile de poluanți la solicitarea producătorului. Procedura aplicabilă este cea stabilită în apendicele 3 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, cu următoarele excepții:

1.1.

În secțiunea 3 din apendicele 3 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, referința la secțiunea 5.2.1 din apendicele menționat se consideră drept referință la tabelul din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

1.2.

În secțiunea 3 din apendicele 3 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, referința la figura 2 se consideră drept referință la figura 1 din anexa I la prezentul regulament.

1.3.

În secțiunea 5 din apendicele 3 la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, referința la secțiunea 8.3.1 se consideră drept referință la punctul 7.2.2 din prezenta anexă.

Apendicele 4

Modele de fișă de informații

cu privire la:

 

omologarea CE de tip a unui motor sau a unei familii de motoare ca unitate tehnică separată;

 

omologarea CE de tip a unui vehicul cu motor omologat în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor;

 

omologarea CE de tip a unui vehicul în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

Următoarele informații se prezintă în trei exemplare și includ un cuprins. Orice schiță este prezentată la scara corespunzătoare și suficient de detaliată, în format A4 sau într-un dosar format A4. Fotografiile, dacă există, trebuie să fie suficient de detaliate.

În cazul în care sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate menționate în prezentul apendice prezintă dispozitive electronice de control, trebuie furnizate informații cu privire la performanțele acestora.

Note explicative (privind completarea tabelului)

Literele A, B, C, D, E corespunzătoare membrilor familiei de motoare se înlocuiesc cu denumirile reale ale membrilor familiei de motoare.

În cazul în care, pentru o anumită caracteristică a motorului, este valabilă aceeași valoare/descriere pentru toți membrii familiei de motoare, celulele corespunzătoare pentru A-E se reunesc.

În cazul în care familia este formată din mai mult de 5 membri, se pot adăuga coloane noi.

În cazul unei cereri de omologare CE de tip a unui motor sau a unei familii de motoare ca unitate tehnică separată, se completează partea generală și partea 1.

În cazul unei cereri de omologare CE de tip a unui vehicul cu motor omologat în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, se completează partea generală și partea 2.

În cazul unei cereri de omologare CE de tip a unui vehicul cu în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, se completează partea generală și părțile 1 și 2.

Note explicative de subsol se pot găsi în apendicele 10 la prezenta anexă.

 

 

Motorul prototip sau tipul de motor

Membrii familiei de motoare

A

B

C

D

E

0.

ASPECTE GENERALE

0.1.

Marca (denumirea comercială a producătorului)

 

0.2.

Tip

 

0.2.0.3.

Tipul de motor ca unitate tehnică separată/familia de motoare ca unitate tehnică separată/vehiculul cu motor omologat în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor/vehiculul în ceea ce privește emisiile și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (1)

 

0.2.1.

Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă există)

 

 

 

 

 

 

0.3.

Modul de identificare a tipului, dacă este marcat pe unitatea tehnică separată (b)

 

 

 

 

 

 

0.3.1.

Amplasarea marcajului

 

 

 

 

 

 

0.5.

Denumirea și adresa producătorului

 

0.7.

În cazul componentelor și al unităților tehnice separate, amplasarea și metoda de aplicare a mărcii de omologare CE

 

 

 

 

 

 

0.8.

Numele și adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare

 

 

 

 

 

 

0.9.

Numele și adresa reprezentantului producătorului (după caz)

 

Partea 1

:

CARACTERISTICI ESENȚIALE ALE MOTORULUI (PROTOTIP) ȘI ALE TIPURILOR DE MOTOARE DINTR-O FAMILIE DE MOTOARE

Partea 2

:

CARACTERISTICI ESENȚIALE ALE COMPONENTELOR ȘI SISTEMELOR VEHICULULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EMISIILE DE EVACUARE

Apendice la fișa de informații: Informații privind condițiile de încercare

FOTOGRAFII ȘI/SAU SCHIȚE ALE MOTORULUI PROTOTIP, ALE TIPULUI DE MOTOR ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, ALE COMPARTIMENTULUI MOTORULUI

ALTE DOCUMENTE, DUPĂ CAZ

DATA, DOSARUL

PARTEA 1

CARACTERISTICI ESENȚIALE ALE MOTORULUI (PROTOTIP) ȘI ALE TIPURILOR DE MOTOARE DINTR-O FAMILIE DE MOTOARE

 

 

Motor prototip și tip de motor

Membrii familiei de motoare

A

B

C

D

E

3.2.

Motor cu ardere internă

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Informații specifice privind motorul

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

Principiul de funcționare: aprindere prin scânteie/aprindere prin comprimare (1)

În patru timpi/în doi timpi/rotativ (1)

 

3.2.1.2.

Numărul și dispunerea cilindrilor

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.1.

Alezaj (1) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.2.

Cursă (1) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.3.

Succesiunea aprinderii

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.

Capacitatea motorului (m) cm3

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.

Raportul de comprimare volumică (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5.

Schițe ale camerei de ardere, ale capului de piston și, în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie, ale segmenților de piston

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.

Turația normală a motorului la ralanti (2) min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.1.

Turația ridicată a motorului la ralanti (2) min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7.

Procentul de monoxid de carbon din volumul de gaze de evacuare cu motorul la ralanti (2): % conform declarației producătorului (numai în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8.

Puterea utilă maximă (n) … kW la … min-1 (valoarea declarată de producător)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9.

Turația maxim admisă declarată de producător: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.10.

Cuplu net maxim (n) … Nm la … min-1 (valoarea declarată de producător)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.11.

Referința producătorului la pachetul de documente prevăzut la articolele 5, 7 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 582/2011 care permite autorității de omologare să evalueze strategiile de control al emisiilor și sistemele de la bordul motorului pentru a asigura funcționarea corectă a măsurilor de control al NOx

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Carburanți

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

Vehicule grele motorină/benzină/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanol(ED95)/ etanol(E85) (1) (6)

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.1.

Carburanți care pot fi declarați de producător compatibili cu motorul, în conformitate cu punctul 1.1.2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 (după caz)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Alimentarea cu carburant

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.

Prin injecție cu carburant (numai în cazul aprinderii prin comprimare): da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.1.

Descrierea sistemului

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.2.

Principiul de funcționare: injecție directă/antecameră/cameră de turbulență (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.

Pompă de injecție

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.1.

Marcă/mărci

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.3.

Carburant maxim alimentat (1) (2) …mm3/cursă sau ciclu la o turație a motorului de … min-1 sau, alternativ, o diagramă caracteristică

(În cazul în care se furnizează un regulator de supraalimentare, se specifică alimentarea cu carburant caracteristică și suprapresiunea în raport cu turația motorului)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.4.

Fazele statice ale injecției (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.5.

Curbă de avans a injecției (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.6.

Procedura de calibrare: banc de încercare/motor (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.

Regulator

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.1.

Tip

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.

Punct de întrerupere a alimentării

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.1.

Turația la care începe punctul de întrerupere a alimentării în sarcină: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.2.

Turația maximă fără sarcină: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.3.

Turația la ralanti: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.

Tubulatura de injecție

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.1.

Pe lungime: mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.2.

Diametru interior: mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.3.

Sistem de rampă comună, marcă și tip

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.

Injector (injectoare)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.1.

Marcă/mărci

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.3.

Presiunea de deschidere (2): kPa sau curba caracteristică (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.

Sistem de pornire la rece

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.3.

Descriere

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.

Dispozitiv auxiliar de pornire

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.1.

Marcă/mărci

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.3.

Descrierea sistemului

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.

Injecție controlată electronic: da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.

Descrierea sistemului (în cazul altor sisteme decât cele cu injecție continuă, se furnizează detalii echivalente)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.1.

Marca și tipul unității de control (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.2.

Marca și tipul regulatorului de carburant

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.3.

Marca și tipul debitmetrului de aer

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.4.

Marca și tipul distribuitorului de carburant

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.5.

Marca și tipul carcasei clapetei de accelerație

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.6.

Marca și tipul senzorului pentru temperatura apei

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.7.

Marca și tipul senzorului pentru temperatura aerului

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.8.

Marca și tipul senzorului de presiune a aerului

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.9.

Numărul (numerele) de calibrare a software-ului

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.

Prin injecție cu carburant (numai în cazul aprinderii prin scânteie): da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.1.

Principiul de funcționare: galerie de admisie [punct unic/mai multe puncte/injecție directă (1)/altele (specificați)]

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.2.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.3.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.

Descrierea sistemului (în cazul altor sisteme decât cele cu injecție continuă, se furnizează detalii echivalente)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.1.

Marca și tipul unității de control (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.2.

Marca și tipul regulatorului de carburant

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.3.

Marca și tipul debitmetrului de aer

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.4.

Marca și tipul distribuitorului de carburant

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.5.

Marca și tipul regulatorului de presiune

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.6.

Marca și tipul microîntreruptorului

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.7.

Marca și tipul șurubului de ajustare a ralantiului

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.8.

Marca și tipul carcasei clapetei de accelerație

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.9.

Marca și tipul senzorului pentru temperatura apei

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.10.

Marca și tipul senzorului pentru temperatura aerului

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.11.

Marca și tipul senzorului de presiune a aerului

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.12.

Numărul (numerele) de calibrare a software-ului

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.

Injectoare: presiunea de deschidere (2): … kPa sau schema caracteristică (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.1.

Marca

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.2.

Tipul

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.6.

Fazele injecției

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.

Sistem de pornire la rece

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.1.

Principiu (principii) de funcționare

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.2.

Limite/setări de funcționare (1) (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.

Pompa de alimentare

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.1.

Presiunea (2): … kPa sau curba caracteristică (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.

Sistemul electric

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.

Tensiune nominală: … voltaj, legare la masă pozitivă sau negativă (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.

Generator

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.1.

Tipul

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.2.

Putere nominală: VA

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Sistemul de aprindere (numai motoarele cu aprindere prin scânteie)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3.

Principiul de funcționare

 

 

 

 

 

 

3.2.6.4.

Curba sau harta avansului la aprindere (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.5.

Avansul static al aprinderii (2): … grade înaintea TDC

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.

Bujii

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.1.

Marca

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.2.

Tipul

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.3.

Reglarea distanței dintre contacte: … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.

Bobina (bobinele) de aprindere

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.1.

Marca

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.2.

Tipul

 

 

 

 

 

 

3.2.7.

Sistemul de răcire: cu lichid/cu aer (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.

Lichid

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.1.

Natura lichidului

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.2.

Pompă (pompe) de circulație da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.

Caracteristici: … sau

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.4.

Raportul (raporturile) de transmisie

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.

Aer

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.1.

Ventilator da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.

Caracteristici … sau

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.3.

Raportul (raporturile) de transmisie

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

Sistem de admisie

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.

Compresor: da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.3.

Descrierea sistemului (de exemplu, presiunea maximă de încărcare … kPa, supapă de evacuare, dacă este cazul)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.

Răcitor intermediar da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.1.

Tipul: aer-aer/aer-apă (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.

Depresiunea la admisie în regim de turație nominală și sarcină 100 % (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.1.

Minim permis: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.2.

Maxim permis: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.

Descriere și schițe ale conductelor de alimentare și ale accesoriilor acestora (colectoare de aer, dispozitive de încălzire, prize de aer suplimentare etc.)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.1.

Descrierea galeriei de admisie (atașați schițe și/sau fotografii)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

Sistem de evacuare

 

 

 

 

 

 

3.2.9.1.

Descrierea și/sau schița galeriei de evacuare

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.

Descrierea și/sau schița sistemului de evacuare

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.1.

Descrierea și/sau schița elementelor sistemului de evacuare care fac parte din sistemul motor

 

 

 

 

 

 

3.2.9.3.

Contrapresiune maximă admisă de evacuare în regim de turație nominală a motorului și încărcare 100 % (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare): … kPa (3)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.

Volumul sistemului de evacuare: … dm3

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.1.

Volumul acceptabil al sistemului de evacuare: … dm3

 

 

 

 

 

 

3.2.10.

Secțiunile minime ale prizei de admisie respectiv ale gurii de evacuare

 

 

 

 

 

 

3.2.11.

Fazele distribuției sau date echivalente

3.2.11.1.

Cursele de ridicare maxime ale supapelor, unghiurile de deschidere și închidere în raport cu punctele moarte. Pentru sistemul de distribuție variabilă, distribuția minimă și maximă

 

 

 

 

 

 

3.2.11.2.

Domeniul de referință și/sau de reglaj (3)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.

Măsuri luate împotriva poluării

3.2.12.1.1.

Dispozitiv de reciclare a gazelor de carter da/nu (2)

Dacă da, se furnizează descrierea și schițele

Dacă nu, se respectă anexa V la Regulamentul (UE) nr. 582/2011

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.

Dispozitive suplimentare pentru controlul poluării (dacă există și nu se încadrează la alt capitol)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.

Convertizor catalitic da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.1.

Numărul convertizoarelor catalitice și al elementelor (aceste informații se furnizează mai jos pentru fiecare unitate separată)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.2.

Dimensiunile, forma și volumul convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.3.

Tip de acțiune catalitică

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.4.

Cantitatea totală de metale prețioase

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.5.

Concentrație relativă

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.6.

Substrat (structură și material)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.7.

Densitatea celulei

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.8.

Tipul de carcasă pentru convertizorul (convertizoarele) catalitic(e)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.9.

Amplasamentul convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e) (locul și distanța de referință pe axa sistemului de evacuare)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.10.

Scut termic: da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.

Sisteme/metodă de regenerare a sistemelor de posttratare a gazelor de evacuare, descriere

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.5.

Intervalul de temperaturi normale de funcționare: … K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.6.

Reactivi consumabili: da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.7.

Tipul și concentrația reactivului necesar pentru acțiunea catalitică

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.8.

Intervalul normal de temperaturi normale de funcționare ale reactivului K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.9.

Standard internațional

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.10.

Frecvența de reumplere a reactivului: continuu/la întreținere (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.12.

Marca convertizorului catalitic

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.13.

Numărul de identificare al piesei

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.

Detector de oxigen: da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.1.

Marca

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.2.

Amplasarea

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.3.

Plaja de control

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.4.

Tipul

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.5.

Numărul de identificare al piesei

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.

Injecție de aer: da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.1.

Tip (aer pulsat, pompă de aer etc.)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.

Recircularea gazelor de evacuare (RGE): da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.1.

Caracteristici (marcă, tip, debit etc.)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.

Filtru de particule (FP): da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.1.

Dimensiunea, forma și capacitatea filtrului de particule

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.2.

Concepția filtrului de particule

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.3.

Amplasament (distanță de referință pe axa sistemului de evacuare)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.4.

Metoda sau sistemul de regenerare, descrierea și/sau schița acestuia

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.5.

Marca filtrului de particule

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.6.

Numărul de identificare al piesei

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.7.

Intervalul de temperaturi normale de funcționare: … (K) și de presiune: (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.

În cazul regenerării periodice

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.1.1.

Numărul ciclurilor de încercare WHTC fără regenerare (n)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.2.1.

Numărul ciclurilor de încercare WHTC cu regenerare (nR)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.

Alte sisteme: da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.1.

Descriere și funcționare

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.

Sistem de diagnosticare la bord (OBD)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.1.

Numărul familiilor de motoare OBD din familia de motoare

 

3.2.12.2.7.0.2.

Lista familiilor de motoare OBD (dacă este cazul)

Familie de motoare OBD 1: …

Familie de motoare OBD 2: …

etc.

3.2.12.2.7.0.3.

Numărul familiei de motoare OBD din care face parte motorul prototip/căreia îi aparține motorul

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.4.

Referința producătorului la documentația referitoare la OBD solicitată la articolul 5 alineatul (4) litera (c) și la articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 582/2011 și prevăzută în anexa X la regulamentul menționat în scopul omologării sistemului OBD

 

3.2.12.2.7.0.5.

După caz, re Referința producătorului la documentația privind instalarea într-un vehicul a unui sistem motor echipat cu OBD, dacă este cazul

 

3.2.12.2.7.2.

Lista și funcțiunile tuturor componentelor monitorizate de sistemul OBD (4)

 

3.2.12.2.7.3.

Descrierea scrisă (principiile generale de funcționare) pentru

 

3.2.12.2.7.3.1.

Motoarele cu aprindere prin scânteie (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.1.

Monitorizarea catalizatorului (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.2.

Detectarea rateurilor de aprindere (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.3.

Monitorizarea senzorului de oxigen (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.4.

Alte componente monitorizate de sistemul OBD

 

3.2.12.2.7.3.2.

Motoare cu aprindere prin comprimare (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.1.

Monitorizarea catalizatorului (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.2.

Monitorizarea filtrului de particule (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.3.

Monitorizarea sistemului de alimentare electronică (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.4.

Monitorizarea sistemului de denitrificare (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.5.

Alte componente monitorizate de sistemul OBD (4)

 

3.2.12.2.7.4.

Criterii pentru activarea MI (număr fix de cicluri de rulare sau metoda statistică) (4)

 

3.2.12.2.7.5.

Lista tuturor codurilor și formatelor de ieșire OBD folosite (cu explicații pentru fiecare) (4)

 

3.2.12.2.7.6.5.

Protocol de comunicare OBD standard (4)

 

3.2.12.2.7.7.

Referința producătorului la informațiile legate de OBD solicitate la articolul 5 alineatul (4) litera (d) și la articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 582/2011 în scopul respectării dispozițiilor privind accesul la informațiile privind OBD ale vehiculelor și la cele referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor; sau

 

3.2.12.2.7.7.1.

Ca o alternativă la referința producătorului menționată la punctul 3.2.12.2.7.7, trimiterea la documentul anexat la prezentul apendice care conține următorul tabel, după completarea acestuia în conformitate cu exemplul următor:

Componentă – Cod de eroare – Strategie de monitorizare – Criterii de detectare a defecțiunilor – Criterii de activare a MI – Parametri secundari – Precondiționare – Încercare demonstrativă

Catalizator – P0420 – Semnalele 1 și 2 ale senzorului de oxigen – Diferență între semnalele transmise de senzorul 1 și de senzorul 2 – Al treilea ciclu – Turația motorului, sarcina motorului, modul A/F, temperatura catalizatorului – Două cicluri tip I – Tip I

 

3.2.12.2.8.

Alt sistem (descriere și funcționare)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.1.

Sistem pentru asigurarea bunei funcționări a măsurilor de denitrificare

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.

Motor cu dezactivare permanentă a implicării șoferului, pentru utilizarea de către serviciile de salvare sau pe vehiculele menționate la articolul 2 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2007/46/CE: da/nu

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.3.

Numărul familiilor de motoare OBD din familia de motoare luată în considerare în momentul asigurării funcționării corecte a măsurilor de denitrificare

 

3.2.12.2.8.4.

Lista familiilor de motoare OBD (dacă este cazul)

Familie de motoare OBD 1: …

Familie de motoare OBD 2: …

etc.

3.2.12.2.8.5.

Numărul familiei de motoare OBD din care face parte motorul prototip/căreia îi aparține motorul

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.6.

Cea mai redusă concentrație a ingredientului activ prezent în reactiv care nu activează sistemul de avertizare (CDmin): % (vol)

 

3.2.12.2.8.7.

După caz, referința producătorului la documentația privind instalarea pe un vehicul a sistemelor care asigură funcționarea corectă a măsurilor de denitrificare

 

 

 

 

 

 

3.2.17.

Informații specifice referitoare la motoarele cu alimentare cu gaz pentru vehiculele grele (în cazul sistemelor cu o structură diferită, se furnizează informații echivalente)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.1.

Carburant: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.

Regulator (regulatoare) de presiune sau vaporizator/regulator (regulatoare) de presiune (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.3.

Numărul de trepte de reducere a presiunii

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.4.

Presiunea în treapta finală minimă: … kPa – maximă. kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.5.

Numărul de puncte de reglare principale

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.6.

Numărul de puncte de reglare a mersului la ralanti

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.7.

Număr de omologare de tip

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.

Sistemul de alimentare: cameră de amestec/injecție de gaz/injecție de lichid/injecție directă (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.1.

Reglarea raportului amestecului

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.2.

Descrierea sistemului și/sau diagramă și schițe

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.3.

Număr de omologare de tip

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.

Unitatea de amestec

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.1.

Număr

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.2.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.3.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.4.

Amplasare

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.5.

Posibilități de reglare

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.6.

Număr de omologare de tip

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.

Injecția în galeria de admisie

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.1.

Injecție: simplă/multipunct (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.2.

Injecție: continuă/simultană/secvențială (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.

Echipament de injecție

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.3.

Posibilități de reglare

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.4.

Număr de omologare de tip

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.

Pompa de alimentare (după caz)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.3.

Număr de omologare de tip

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.

Injector (injectoare)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.3.

Număr de omologare de tip

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.

Injecție directă

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.

Pompă de injecție/regulator de presiune (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.3.

Fazele injecției

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.4.

Număr de omologare de tip

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.

Injector (injectoare)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.3.

Presiunea de deschidere sau curba caracteristică (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.4.

Număr de omologare de tip

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.

Bloc electronic de comandă (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.3.

Posibilități de reglare

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.4.

Numărul (numerele) de calibrare a software-ului

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.

Echipament specific pentru gazul natural

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.

Varianta 1 (numai la omologarea motoarelor pentru mai multe compoziții specifice de carburant)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.1.

Caracteristica de autoadaptabilitate? Da/Nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.2.

Calibrare pentru o compoziție specifică de gaz GN-H/GN-L/GN-HL (1)

Transformare pentru o compoziție specifică de gaz GN-Ht/ GN-Lt/ GN-HLt (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.1.

metan (CH4): … bază:

%mol

min. … %mol

max. %mol

etan (C2H6): … bază:

%mol

min. … %mol

max. %mol

propan (C3H8): … bază:

%mol

min. … %mol

max. %mol

butan (C4H10): … bază:

%mol

min. … %mol

max. %mol

C5/C5+: … bază:

%mol

min. … %mol

max. %mol

oxigen (O2): … bază:

%mol

min. … %mol

max. %mol

gaz inert (N2, He etc.): … bază:

%mol

min. … %mol

max. %mol

3.5.4.

Emisii de CO2 pentru motoare de vehicule grele

 

 

 

 

 

 

3.5.4.1.

Încercare WHSC vizând emisiile masice de CO2 … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2.

Încercare WHTC vizând emisiile masice de CO2 … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.

Consum de carburant pentru motoare de vehicule grele

 

 

 

 

 

 

3.5.5.1.

Încercare WHSC vizând consumul de carburant: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.

Încercare WHTC vizând consumul de carburant (5) … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.6.

Temperaturile admise de către producător

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Sistemul de răcire

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1.

Temperatura maximă

la ieșire a lichidului de răcire: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.

Răcire cu aer

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.1.

Punctul de referință:

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.2.

Temperatura maximă la punctul de referință: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Temperatura maximă la ieșirea din răcitorul intermediar de admisie: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

Temperatura maximă a gazului de evacuare la punctul din țeava (țevile) de evacuare adiacentă (adiacente) flanșei (flanșelor) exterioare de la galeria (galeriile) de evacuare sau de la turbocompresor (turbocompresoare): … K

 

 

 

 

 

 

3.6.4.

Temperatura carburantului

Minim: K – maxim: K

Pentru motoare diesel la intrarea pompei de injecție, pentru motoare cu gaz la treapta finală a regulatorului de presiune

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Temperatura lubrifiantului

Minim: K – maxim: K

 

 

 

 

 

 

3.8.

Sistemul de lubrifiere

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Descrierea sistemului

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Poziția rezervorului de lubrifiant

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Sistemul de alimentare (cu pompă/injecție la admisie/amestec cu carburant etc.) (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Pompă de lubrifiant

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 

3.8.3.

Amestecul cu carburant

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Procentaj

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Răcitor ulei: da/nu (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.

Schiță (schițe)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.1.

Marcă (mărci)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.2.

Tip(uri)

 

 

 

 

 

 


PARTEA 2

CARACTERISTICI ESENȚIALE ALE COMPONENTELOR ȘI SISTEMELOR VEHICULULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EMISIILE DE EVACUARE

 

 

Motor prototip sau tip de motor

Membrii familiei de motoare

A

B

C

D

E

3.1.

Producătorul motorului

 

3.1.1.

Codul producătorului motorului (marcat pe motor sau alte modalități de identificare)

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Numărul omologării (după caz), inclusiv marcajul de identificare a carburantului

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Carburanți

 

3.2.2.3.

Admisia rezervorului de carburant: orificiu limitat/etichetă

 

3.2.3.

Rezervor (rezervoare) de carburant

 

3.2.3.1.

Rezervor (rezervoare) de carburant auxiliar(e)

 

3.2.3.1.1.

Numărul și capacitatea fiecărui rezervor

 

3.2.3.2.

Rezervor (rezervoare) de carburant auxiliar(e)

 

3.2.3.2.1.

Numărul și capacitatea fiecărui rezervor

 

3.2.8.

Sistem de admisie

 

3.2.8.3.3.

Depresiunea efectivă a sistemului de admisie în regim de turație nominală și sarcină 100 % pe vehicul: kPa

 

3.2.8.4.2.

Filtru de aer, schițe: … sau …

 

3.2.8.4.2.1.

Marcă (mărci)

 

3.2.8.4.2.2.

Tip(uri)

 

3.2.8.4.3.

Amortizor de admisie, schițe

 

3.2.8.4.3.1.

Marcă (mărci)

 

3.2.8.4.3.2.

Tip(uri)

 

3.2.9.

Sistem de evacuare

 

3.2.9.2.

Descrierea și/sau schița sistemului de evacuare

 

3.2.9.2.2.

Descrierea și/sau schița elementelor sistemului de evacuare care nu fac parte din sistemul motor

 

3.2.9.3.1.

Contrapresiune efectivă de evacuare în regim de turație nominală a motorului și încărcare 100 % pe vehicul (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare): … kPa

 

3.2.9.7.

Volumul sistemului de evacuare: … dm3

 

3.2.9.7.1.

Volumul efectiv al sistemului complet de evacuare (vehicul și sistem motor): … dm3

 

3.2.12.2.7.

Sistem de diagnosticare la bord (OBD)

 

3.2.12.2.7.0

Omologarea alternativă, astfel cum este definită la punctul 2.4 din anexa X la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 utilizat. Da/Nu

 

3.2.12.2.7.1.

Componente OBD la bordul vehiculului

 

3.2.12.2.7.2.

După caz, referința producătorului la pachetul de documente privind montarea pe vehicul a sistemului OBD al unui motor omologat

 

3.2.12.2.7.3.

Descrierea în scris și/sau schița MI (6)

 

3.2.12.2.7.4.

Descrierea în scris și/sau schița interfeței de comunicare exterioară a OBD (6)

 

3.2.12.2.8.

Sisteme privind asigurarea bunei funcționări a măsurilor de denitrificare

 

3.2.12.2.8.0.

Omologarea alternativă, astfel cum este definită la punctul 2.1 din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 utilizată. Da/Nu

 

3.2.12.2.8.1.

Componente, la bordul vehiculului, ale sistemelor care asigură funcționarea corectă a măsurilor de denitrificare

 

3.2.12.2.8.2.

Activarea modului mers încet:

„dezactivare după repornire”/„dezactivare după alimentare”/„dezactivare după parcare” (7)

 

3.2.12.2.8.3.

După caz, referința producătorului la pachetul de documente privind montarea pe vehicul a sistemului care asigură funcționarea corectă a măsurilor de denitrificare în cazul unui motor omologat

 

3.2.12.2.8.4.

Descrierea în scris și/sau schița semnalului de avertizare (6)

 

3.2.12.2.8.5.

Rezervor de reactiv încălzit/neîncălzit și sistem de dozare [a se vedea punctul 2.4 din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 582/2011]

 

Apendice

la fișa de informații

Informații privind condițiile de încercare

1.   Bujii

1.1.

Marca:

1.2.

Tipul:

1.3.

Distanța dintre electrozi:

2.   Bobina de aprindere

2.1.

Marca:

2.2.

Tipul:

3.   Lubrifiantul utilizat

3.1.

Marca:

3.2.

Tipul: (specificați procentajul lubrifiantului din amestec în cazul amestecului lubrifiant-carburant)

4.   Echipamente acționate de motor

4.1.

Puterea absorbită de dispozitivele auxiliare/echipamente trebuie stabilită numai

(a)

în cazul în care dispozitivele auxiliare/echipamentele necesare nu sunt montate pe motor; și/sau

(b)

în cazul în care dispozitivele auxiliare/echipamentele necesare sunt montate pe motor.

Notă: Cerințele pentru echipamentele acționate de motor diferă între încercarea privind emisiile și încercarea vizând stabilirea puterii.

4.2.

Enumerare și identificarea detaliilor:

4.3.

Puterea absorbită la turații ale motorului specifice pentru încercarea privind emisiile

Tabelul 1

Putere absorbită la turații ale motorului specifice pentru încercările privind emisiile

Aparatură

Ralanti

Turație scăzută

Turație ridicată

Turație preferată (2)

n95h

Pa

Dispozitive auxiliare/echipamente necesare în conformitate cu Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, anexa 4B, apendicele 7

 

 

 

 

 

Pb

Dispozitive auxiliare/echipamente care nu sunt necesare în conformitate cu Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, anexa 4B, apendicele 7

 

 

 

 

 

5.   Randamentul motorului (declarat de producător) (8)

5.1.

Turația de încercare a motorului pentru încercarea privind emisiile în conformitate cu anexa III (9)

Turație scăzută (nlo) … rpm

Turație ridicată (nhi) … rpm

Turația la ralanti … rpm

Turație preferată … rpm

n95h … rpm

5.2.

Valori declarate pentru încercarea vizând stabilirea puterii în conformitate cu anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 582/2011

5.2.1.

Turația la ralanti … rpm

5.2.2.

Turație la putere maximă … rpm

5.2.3.

Putere maximă … kW

5.2.4.

Turație la cuplu maxim … rpm

5.2.5.

Cuplu maxim … Nm

6.   Informații privind reglajul sarcinii pe bancul dinamometric (dacă este cazul)

6.3.

Informații referitoare la reglarea bancului dinamometric cu curbă fixă de absorbție a puterii (dacă este cazul):

6.3.1.

Metodă alternativă de reglare a sarcinii dinamometrului (da/nu):

6.3.2.

Masa inerțială (kg):

6.3.3.

Puterea efectivă absorbită la 80 km/h, inclusiv pierderi din rularea vehiculului pe bancul dinamometric (kW):

6.3.4.

Puterea efectivă absorbită la 50 km/h, inclusiv pierderi din rularea vehiculului pe bancul dinamometric (kW):

6.4.

Informații referitoare la reglarea bancului dinamometric cu curbă reglabilă de absorbție a puterii (dacă este cazul):

6.4.1.

Informații referitoare la rularea liberă pe bancul de încercare:

6.4.2.

Marca și tipul pneurilor:

6.4.3.

Dimensiunile pneurilor (față/spate):

6.4.4.

Presiunea pneurilor (față/spate) (kPa):

6.4.5.

Masa de încercare a vehiculului, inclusiv șoferul (kg):

6.4.6.

Informații referitoare la rularea liberă pe bancul de încercare (dacă este cazul)

Tabelul 2

Informații referitoare la rularea liberă pe bancul de încercare

V (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Timpul mediu corectat de decelerare în rulare liberă pe bancul de încercare

120

 

 

 

100

 

 

 

80

 

 

 

60

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

 

6.4.7.

Puterea medie de rulare corectată (dacă este cazul)

Tabelul 3

Puterea medie de rulare corectată

V (km/h)

Puterea corectată (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 

7.   Condiții de încercare privind sistemul OBD

7.1.

Ciclu de încercare utilizat pentru verificarea sistemului OBD:

7.2.

Număr de cicluri de precondiționare utilizate înainte de încercările de verificare a OBD:

Apendicele 5

Model de certificat de omologare CE de tip a unui tip de motor/componentă ca unitate tehnică separată

Note de subsol explicative se găsesc în apendicele 10 la prezenta anexă.

Format maxim: A4 (210 × 297 mm)

FIȘĂ DE OMOLOGARE CE DE TIP

Comunicare privind:

omologarea CE de tip (1)

extinderea omologării CE de tip (1)

refuzul omologării CE de tip (1)

retragerea omologării CE de tip (1)

Ștampila autorității de omologare de tip

a unui tip de componentă/unitate tehnică separată (1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 595/2009, pus în aplicare prin Regulamentul (UE) nr. 582/2011

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și Regulamentul (UE) nr. 582/2011, cel mai recent modificat prin …

Număr de omologare CE de tip:

Motivul extinderii:

SECȚIUNEA I

0.1.

Marca (denumirea comercială a producătorului):

0.2.

Tipul:

0.3.

Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe componentă/unitatea tehnică separată (1) (a):

0.3.1.

Amplasarea marcajului:

0.4.

Denumirea și adresa producătorului:

0.5.

În cazul componentelor și al unităților tehnice separate, amplasarea și metoda de aplicare a mărcii de omologare CE de tip:

0.6.

Numele și adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare:

0.7.

Numele și adresa reprezentantului producătorului (după caz):

SECȚIUNEA II

1.

Informații suplimentare (dacă este cazul): a se vedea addendumul

2.

Serviciul tehnic responsabil pentru efectuarea încercărilor:

3.

Data raportului de încercare:

4.

Numărul raportului de încercare:

5.

Observații (dacă este cazul): a se vedea addendumul

6.

Locul:

7.

Data:

8.

Semnătura:

Anexe: Pachetul de documente

Raportul de încercare

Addendum

la fișa de omologare CE de tip nr. …

1.   INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1.1.   Detalii de completat în ceea ce privește omologarea de tip a unui vehicul cu motor instalat:

1.1.1.

Marca motorului (denumirea companiei):

1.1.2.

Tipul și denumirea comercială (se menționează orice variante):

1.1.3.

Codul producătorului, astfel cum apare pe motor:

1.1.4.

Categoria vehiculului (după caz) (b):

1.1.5.

Categoria motorului: motorină/benzină/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanol(ED95)/ etanol(E85) (1)

1.1.6.

Denumirea și adresa producătorului:

1.1.7.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul):

1.2.   În cazul în care motorul menționat la 1.1 a fost omologat de tip ca unitate tehnică separată:

1.2.1.

Numărul de omologare de tip al motorului/familiei de motoare (1):

1.2.2.

Numărul de calibrare al software-ului unității de control electronic al motorului (ECU):

1.3.   Detalii de completat în privința omologării de tip a motorului/familiei de motoare (1) ca unitate tehnică separată (condiții care trebuie respectate la instalarea motorului pe un vehicul):

1.3.1.

Cădere de presiune la admisie maximă și/sau minimă:

1.3.2.

Contrapresiunea maximă permisă:

1.3.3.

Volumul sistemului de evacuare:

1.3.4.

Restricții de utilizare (dacă există):

1.4.   Niveluri de emisii ale motorului/motorului prototip (1):

Factor de deteriorare (FD): calculat/fix (1)

Specificați valorile FD și emisiile înregistrate în cadrul încercărilor WHSC (dacă este cazul) și WHTC în tabelul următor.

În cazul în care motoarele alimentate cu GNC și GPL sunt supuse încercării cu carburanți de referință diferiți, tabelele se reproduc pentru fiecare carburant de referință.

1.4.1.   Încercarea WHSC

Tabelul 4

Încercarea WHSC

Încercarea WHSC (după caz)

FD

Multiplicativ/aditiv (1)

CO

THC

NOx

Masă PM

NH3

Nr. PM

 

 

 

 

 

 

Emisii

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Masă PM

(mg/kWh)

NH3

ppm

Nr. PM

(#/kWh)

Rezultatul încercării

 

 

 

 

 

 

Calculat cu FD

 

 

 

 

 

 

Emisiile masice de CO2: … g/kWh

Consumul de carburant: … g/kWh

1.4.2.   Încercarea WHTC

Tabelul 5

Încercarea WHTC

Încercarea WHTC

FD

Multiplicativ/aditiv (1)

CO

THC

NOx

Masă PM

NH3

Nr. PM

 

 

 

 

 

 

Emisii

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Masă PM

(mg/kWh)

NH3

ppm

Nr. PM

Pornire la rece

 

 

 

 

 

 

Pornire la cald fără regenerare

 

 

 

 

 

 

Pornire la cald cu regenerare (1)

 

 

 

 

 

 

kr,u (multiplicativ/aditiv) (1)

kr,d (multiplicativ/aditiv) (1)

 

 

 

 

 

 

Rezultatul ponderat al încercării

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final al încercării cu FD

 

 

 

 

 

 

Emisiile masice de CO2: … g/kWh

Consumul de carburant: … g/kWh

1.4.3.   Încercare la ralanti

Tabelul 6

Încercarea la ralanti

Încercare

Valoarea CO

(% vol)

Lambda (1)

Turația motorului (min–1)

Temperatură ulei motor (°C)

Încercare de turație mică la ralanti

 

N/A

 

 

Încercare de turație mare la ralanti

 

 

 

 

1.5.   Măsurarea puterii

1.5.1.   Măsurarea puterii motorului pe bancul de încercare

Tabelul 7

Măsurarea puterii motorului pe bancul de încercare

Turația măsurată a motorului (rpm)

 

 

 

 

 

 

 

Debitul de carburant măsurat (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Cuplul măsurat (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Puterea măsurată (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Presiunea barometrică (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Presiunea vaporilor de apă (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura aerului de admisie (K)

 

 

 

 

 

 

 

Factorul de corecție a puterii

 

 

 

 

 

 

 

Puterea corectată (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Puterea auxiliară (kW) (1)

 

 

 

 

 

 

 

Puterea netă (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Cuplul net (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Consumul specific de carburant corectat (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.   Date suplimentare

Apendicele 6

Model de certificat de omologare CE de tip a unui tip de vehicul cu motor omologat

Note de subsol explicative se găsesc în apendicele 10 la prezenta anexă.

Format maxim: A4 (210 × 297 mm)

FIȘĂ DE OMOLOGARE CE DE TIP

Comunicare privind:

omologarea CE de tip (1)

extinderea omologării CE de tip (1)

refuzul omologării CE de tip (1)

retragerea omologării CE de tip (1)

Ștampila autorității de omologare de tip

a unui tip de vehicul cu motor omologat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 595/2009 pus în aplicare prin Regulamentul (UE) nr. 582/2011.

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și Regulamentul (UE) nr. 582/2011, cel mai recent modificat prin …

Număr de omologare CE de tip:

Motivul extinderii:

SECȚIUNEA I

0.1.

Marca (denumirea comercială a producătorului):

0.2.

Tipul:

0.3.

Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe componenta/unitatea tehnică separată (1) (a):

0.3.1.

Amplasarea marcajului:

0.4.

Denumirea și adresa producătorului:

0.5.

În cazul componentelor și al unităților tehnice separate, amplasarea și metoda de aplicare a mărcii de omologare CE de tip:

0.6.

Numele și adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare:

0.7.

Numele și adresa reprezentantului producătorului (după caz)

SECȚIUNEA II

1.

Informații suplimentare (dacă este cazul): a se vedea addendumul

2.

Serviciul tehnic responsabil pentru efectuarea încercărilor:

3.

Data raportului de încercare:

4.

Numărul raportului de încercare:

5.

Observații (dacă este cazul): a se vedea addendumul

6.

Locul:

7.

Data:

8.

Semnătura:

Apendicele 7

Model de certificat de omologare CE de tip a unui tip de vehicul în ceea ce privește un sistem

Note de subsol explicative se găsesc în apendicele 10 la prezenta anexă.

Format maxim: A4 (210 × 297 mm)

FIȘĂ DE OMOLOGARE CE DE TIP

Comunicare privind:

omologarea CE de tip (1)

extinderea omologării CE de tip (1)

refuzul omologării CE de tip (1)

retragerea omologării CE de tip (1)

Ștampila autorității de omologare de tip

a unui tip de vehicul în ceea ce privește un sistem în temeiul Regulamentului (CE) nr. 595/2009, pus în aplicare prin Regulamentul (UE) nr. 582/2011.

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și Regulamentul (UE) nr. 582/2011, cel mai recent modificat prin …

Număr de omologare CE de tip:

Motivul extinderii:

SECȚIUNEA I

0.1.

Marca (denumirea comercială a producătorului):

0.2.

Tipul:

0.2.1.

Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă există):

0.3.

Modul de identificare a tipului, dacă este prezent pe vehicul (1) (a):

0.3.1.

Amplasarea marcajului:

0.4.

Categoria vehiculului (b):

0.5.

Denumirea și adresa producătorului:

0.6.

Numele și adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare:

0.7.

Numele și adresa reprezentantului producătorului (după caz):

SECȚIUNEA II

1.

Informații suplimentare (dacă este cazul): a se vedea addendumul

2.

Serviciul tehnic responsabil pentru efectuarea încercărilor:

3.

Data raportului de încercare:

4.

Numărul raportului de încercare:

5.

Observații (dacă este cazul): a se vedea addendumul

6.

Locul:

7.

Data:

8.

Semnătura:

Anexe: Pachetul de documente

Raportul de încercare

Addendum

Addendum

la certificatul de omologare CE de tip nr. …

1.   INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1.1.   Detalii de completat în ceea ce privește omologarea de tip a unui vehicul cu motor instalat:

1.1.1.

Marca motorului (denumirea companiei):

1.1.2.

Tipul și denumirea comercială (se menționează orice variante):

1.1.3.

Codul producătorului, astfel cum apare pe motor:

1.1.4.

Categoria vehiculului (după caz):

1.1.5.

Categoria motorului: motorină/benzină/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanol (ED95)/ etanol (E85) (1)

1.1.6.

Denumirea și adresa producătorului:

1.1.7.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul):

1.2.   În cazul în care motorul menționat la 1.1 a fost omologat de tip ca unitate tehnică separată:

1.2.1.

Numărul de omologare de tip al motorului/familiei de motoare (1):

1.2.2.

Numărul de calibrare al software-ului unității de control electronic al motorului (ECU):

1.3.   Detalii de completat în privința omologării motorului/familiei de motoare (1) ca unitate tehnică separată (condiții care trebuie respectate la instalarea motorului pe un vehicul):

1.3.1.

Depresiune la admisie maximă și/sau minimă:

1.3.2.

Contrapresiunea maximă permisă:

1.3.3.

Volumul sistemului de evacuare:

1.3.4.

Restricții de utilizare (dacă există):

1.4.   Niveluri de emisii ale motorului/motorului prototip (1):

Factor de deteriorare (FD): calculat/fix (1)

Specificați valorile FD și emisiile în cadrul încercărilor WHSC (dacă este cazul) și WHTC în tabelul următor.

În cazul în care motoarele alimentate cu CNG și GPL sunt supuse încercării cu carburanți de referință diferiți, tabelele se reproduc pentru fiecare carburant de referință.

1.4.1.   Încercarea WHSC

Tabelul 4

Încercarea WHSC

Încercarea WHSC (după caz)

FD

Multiplicativ/aditiv (1)

CO

THC

NOx

Masă PM

NH3

Nr. PM

 

 

 

 

 

 

Emisii

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Masă PM

(mg/kWh)

NH3

ppm

Nr. PM

(#/kWh)

Rezultatul încercării

 

 

 

 

 

 

Calculat cu FD

 

 

 

 

 

 

Emisiile masice de CO2: … g/kWh

Consumul de carburant: … g/kWh

1.4.2.   Încercarea WHTC

Tabelul 5

Încercarea WHTC

Încercarea WHTC

FD

Multiplicativ/aditiv (1)

CO

THC

NOx

Masă PM

NH3

Nr. PM

 

 

 

 

 

 

Emisii

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Masă PM

(mg/kWh)

NH3

ppm

Nr. PM

Pornire la rece

 

 

 

 

 

 

Pornire la cald fără regenerare

 

 

 

 

 

 

Pornire la cald cu regenerare (1)

 

 

 

 

 

 

kr,u (multiplicativ/aditiv) (1)

kr,d (multiplicativ/aditiv) (1)

 

 

 

 

 

 

Rezultatul ponderat al încercării

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final al încercării cu FD

 

 

 

 

 

 

Emisiile masice de CO2: … g/kWh

Consumul de carburant: … g/kWh

1.4.3.   Încercare la ralanti

Tabelul 6

Încercarea la ralanti

Încercare

Valoarea CO

(% vol)

Lambda (1)

Turația motorului (min–1)

Temperatură ulei motor (°C)

Încercare de turație mică la ralanti

 

N/A

 

 

Încercare de turație mare la ralanti

 

 

 

 

1.5.   Măsurarea puterii

1.5.1.   Măsurarea puterii motorului pe bancul de încercare

Tabelul 7

Măsurarea puterii motorului pe bancul de încercare

Turația măsurată a motorului (rpm)

 

 

 

 

 

 

 

Debitul de carburant măsurat (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Cuplul măsurat (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Puterea măsurată (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Presiunea barometrică (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Presiunea vaporilor de apă (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura aerului de admisie (K)

 

 

 

 

 

 

 

Factorul de corecție a puterii

 

 

 

 

 

 

 

Puterea corectată (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Puterea auxiliară (kW) (1)

 

 

 

 

 

 

 

Puterea netă (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Cuplul net (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Consumul specific de carburant corectat (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.   Date suplimentare

Apendicele 8

Exemplu de marcă de omologare CE de tip

Image

Marca de omologare din prezentul apendice, aplicată pe un motor omologat ca unitate tehnică separată, indică faptul că tipul respectiv a fost omologat în Belgia (e 6), în conformitate cu prezentul regulament. Primele două cifre ale numărului de omologare (00) indică faptul că motorul omologat ca unitate tehnică separată a fost omologat în conformitate cu prezentul regulament. Următoarele patru cifre (0004) sunt cele atribuite de autoritatea de omologare motorului omologat ca unitate tehnică separată în calitate de număr de omologare de bază.

Apendicele 9

Sistemul de numerotare a certificatelor de omologare CE de tip

1.

Secțiunea 3 a numărului de omologare CE de tip eliberat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), articolul 8 alineatul (1) și articolul 10 alineatul (1) este compusă din numărul actului de punere în aplicare sau al celui mai recent act de modificare a acestuia aplicabil pentru omologarea CE de tip. Numărul este urmat de un caracter alfabetic care reflectă cerințele pentru sistemele OBD și SCR în conformitate cu tabelul 1.

Tabelul 1

Caracter

OTL NOx  (1)

OTL PM (2)

Calitatea și consumul reactivului

Data punerii în aplicare: tipuri noi

Data punerii în aplicare: toate vehiculele

Ultima dată de înmatriculare

A

Linia „perioadă de adaptare” din tabelele 1 și 2

Monitorizarea performanțelor (3)

Adaptare (4)

31.12.2012

31.12.2013

1.9.2015

B

Linia „perioadă de adaptare” din tabelele 1 și 2

Linia „perioadă de adaptare” din tabelul 1

Adaptare (4)

1.9.2014

1.9.2015

31.12.2016

C

Linia „cerințe generale” din tabelele 1 și 2

Linia „cerințe generale” din tabelul 1

Generale (5)

31.12.2015

31.12.2016

 


(1)  Cerințe de monitorizare ale „OTL NOx”, astfel cum sunt specificate în tabelul 1 și 2 din anexa X.

(2)  Cerințe de monitorizare ale „OTL PM”, astfel cum sunt specificate în tabelul 1 din anexa X.

(3)  Cerințe de monitorizare a performanței, astfel cum sunt specificate la punctul 2.3.3.3 din anexa X.

(4)  Cerințe „tranzitorii” privind calitatea și consumul reactivului, astfel cum se specifică la punctele 7.1.1.1 și 8.4.1.1 din anexa XIII.

(5)  Cerințe „generale” privind calitatea și consumul reactivului, astfel cum sunt specificate la punctele 7.1.1 și 8.4.1 din anexa XIII.

Apendicele 10

Note explicative

(1)

Mențiunile inutile se șterg (există cazuri în care nu trebuie să se șteargă nimic, atunci când există mai multe variante posibile).

(2)

Specificați toleranța.

(3)

Se completează aici valorile superioare și inferioare pentru fiecare variantă.

(4)

Se documentează în cazul unei singure familii de motoare OBD și în cazul în care nu au fost deja furnizate documente în pachetul (pachetele) de documente menționat(e) la punctul 3.2.12.2.7.0.4.

(5)

Consum de carburant pentru WHTC combinat, inclusiv etapele referitoare la pornirea la rece și la cald, în conformitate cu anexa VIII.

(6)

Se documentează în cazul în care nu au fost incluse documente în documentația menționată la punctul 3.2.12.2.7.1.1.

(7)

Ștergeți mențiunile inutile.

(8)

Informațiile privind randamentul motorului se furnizează numai în cazul motorului prototip.

(9)

Se specifică toleranța, care trebuie să se încadreze în ± 3 % din valorile declarate de producător.

(a)

Dacă mijloacele de identificare a tipului conțin caractere nerelevante pentru descrierea tipurilor de vehicule, componente sau unități tehnice separate care fac obiectul acestei fișe de informații, aceste caractere sunt reprezentate în documentație prin simbolul „?” (de exemplu, ABC??123??).

(b)

Clasificat în conformitate cu definițiile din secțiunea A din anexa II la Directiva 2007/46/CE.

(l)

Această cifră se rotunjește la zecime de milimetru.

(m)

Această valoare se calculează și se rotunjește la cm3.

(n)

Determinat în conformitate cu cerințele din anexa XI.

ANEXA II

CONFORMITATEA VEHICULELOR SAU MOTOARELOR ÎN FUNCȚIONARE

1.   INTRODUCERE

1.1.   Prezenta anexă stabilește cerințele în vederea verificării și demonstrării conformității vehiculelor și motoarelor în circulație.

2.   PROCEDURA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ÎN CIRCULAȚIE

2.1.   Conformitatea vehiculelor sau motoarelor în circulație aparținând unei familii de motoare se demonstrează prin încercarea vehiculelor pe șosea, rulate în funcție de modurile de conducere, condițiile și sarcinile utile normale din timpul rulării. Încercarea vizând conformitatea în circulație este reprezentativă pentru vehicule rulate pe traseele lor reale, cu sarcina lor normală și conduse de un șofer profesionist obișnuit. Atunci când vehiculul este condus de un șofer altul decât șoferul profesionist obișnuit al vehiculului respectiv, șoferul de schimb trebuie să fie competent și instruit pentru a conduce vehicule din categoria supusă încercării.

2.2.   În cazul în care condițiile normale de funcționare a unui anumit vehicul sunt considerate incompatibile cu efectuarea corespunzătoare a încercărilor, producătorul sau autoritatea de omologare poate solicita utilizarea unor trasee și sarcini utile alternative.

2.3.   Producătorul demonstrează autorității de omologare că vehiculul, modurile de conducere, condițiile și sarcinile utile selectate sunt reprezentative pentru familia de motoare. Cerințele menționate la punctele 4.1 și 4.5 se utilizează pentru a determina dacă modurile de conducere și sarcinile utile sunt acceptabile pentru testarea conformității în circulație.

2.4.   Producătorul raportează programul și planul de eșantionare în vederea testării conformității la momentul omologării de tip a unei noi familii de motoare.

2.5.   Vehiculele fără o interfață de comunicare care să permită colectarea datelor necesare provenite de la ECU, în conformitate cu punctele 5.2.1 și 5.2.2 din anexa I, cu date lipsă sau cu un protocol de date nestandardizat se consideră neconforme.

2.6.   Vehiculele în cazul cărora colectarea datelor provenite de la ECU influențează emisiile sau performanța se consideră neconforme.

3.   SELECTAREA MOTOARELOR SAU A VEHICULELOR

3.1.   Ulterior acordării unei omologări de tip unei familii de motoare, producătorul efectuează încercarea în circulație a acestei familii de motoare în termen de 18 luni de la prima înmatriculare a vehiculului echipat cu un motor din familia de motoare respectivă. În cazul unei omologări de tip pentru un vehicul fabricat în mai multe trepte, prima înmatriculare reprezintă prima înmatriculare a vehiculului complet.

Încercarea se repetă cel puțin o dată la fiecare doi ani pentru fiecare familie de motoare, periodic în cazul vehiculelor pe perioada lor de viață normală, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

La solicitarea producătorului, încercarea poate înceta după cinci ani de la finalizarea producției.

3.1.1.   Folosind un eșantion de minimum trei motoare, procedura de eșantionare este concepută astfel încât probabilitatea aprobării unui lot având defecte 20 % dintre motoare sau vehicule să fie de 0,90 (riscul producătorului = 10 %), în timp ce probabilitatea aprobării unui lot având 60 % dintre motoare sau vehicule defecte să fie de 0,10 (riscul consumatorului = 10 %).

3.1.2.   Se calculează pentru eșantion statistica încercării care cuantifică numărul de încercări neconforme la a n-a încercare.

3.1.3.   Decizia de aprobare sau respingere a lotului se ia potrivit următoarelor cerințe:

(a)

în cazul în care rezultatul statistic de încercare este mai mic sau egal cu pragurile de aprobare pentru dimensiunea eșantionului indicată în tabelul 1, se adoptă o decizie de aprobare a lotului;

(b)

în cazul în care rezultatul statistic de încercare este mai mare sau egal cu pragurile de respingere pentru dimensiunea eșantionului indicată în tabelul 1, se adoptă o decizie de respingere a lotului;

(c)

altfel, un motor suplimentar este supus încercării în conformitate cu prezenta anexă și se aplică procedura de calcul eșantionului mărit cu o unitate.

În tabelul 1, pragurile de aprobare și de respingere sunt calculate conform Standardului Internațional ISO 8422/1991.

Tabelul 1

Praguri de aprobare și de respingere pentru planul de eșantionare

Dimensiunea minimă a eșantionului: 3

Număr cumulat de motoare supuse încercării

(dimensiunea eșantionului)

Prag de aprobare

Prag de respingere

3

3

4

0

4

5

0

4

6

1

4

7

1

4

8

2

4

9

2

4

10

3

4

Autoritatea de omologare aprobă configurațiile motoarelor și vehiculelor selectate înainte de lansarea procedurilor de încercare. Selectarea se efectuează prin prezentarea către autoritățile de omologare a criteriilor utilizate pentru selectarea anumitor vehicule.

3.2.   Motoarele și vehiculele selectate trebuie să fie utilizate și înmatriculate în Uniune. Vehiculul trebuie să fi parcurs cel puțin 25 000 km de la punerea sa în circulație.

3.3.   Fiecare vehicul supus încercării trebuie să fie însoțit de un dosar de întreținere care să ateste că vehiculul a fost întreținut și exploatat corect în conformitate cu recomandările producătorului.

3.4.   Se verifică sistemul OBD în ceea ce privește buna funcționare a motorului. Se înregistrează toți indicatorii de defecțiuni și toate codurile de pregătire conținute în memoria OBD și se efectuează reparațiile necesare.

Repararea motoarelor care prezintă o defecțiune de clasa C nu este obligatorie înaintea încercării. Codul de erori la diagnosticare (DTC) nu se resetează.

Motoarele la care unul dintre contoarele prevăzute de dispozițiile din anexa XIII nu este setat la „0” nu pot fi supuse încercării. Această situație se raportează autorității de omologare.

3.5.   Motorul sau vehiculul nu trebuie să prezinte niciun indiciu de utilizare incorectă (precum supraîncărcarea, utilizarea unui carburant neindicat sau altă utilizare incorectă) și nici alți factori (de exemplu, manipulări frauduloase) care ar putea avea consecințe asupra randamentului în materie de emisii al vehiculului. De asemenea, se iau în considerare codurile de eroare ale sistemului OBD și informațiile privind orele de funcționare stocate în computer.

3.6.   Toate componentele sistemului de control al emisiilor vehiculului trebuie să fie conforme cu cele menționate în documentele de omologare de tip.

3.7.   De comun acord cu autoritatea de omologare, producătorul poate efectua încercări de conformitate în circulație care să cuprindă un număr mai mic de motoare sau vehicule decât cel stabilit la punctul 3.1, în cazul în care numărul de motoare construite în cadrul unei familii de motoare se situează sub 500 de unități pe an.

4.   CONDIȚII DE ÎNCERCARE

4.1.   Sarcina utilă a vehiculului

În scopul testării conformității în circulație, sarcina utilă poate fi reprodusă, putându-se utiliza o sarcină artificială.

În absența unor date statistice care să demonstreze că sarcina utilă este reprezentativă pentru vehicul, aceasta are o valoare de 50-60 % din sarcina utilă maximă a vehiculului.

Sarcina utilă maximă reprezintă diferența dintre sarcina maximă tehnic admisibilă a vehiculului încărcat și masa vehiculului în stare de funcționare, stabilită în conformitate cu anexa I la Directiva 2007/46/CE.

4.2.   Condiții ambiante

Încercarea se efectuează în condiții ambiante care îndeplinesc următoarele cerințe:

Presiune atmosferică mai mare sau egală cu 82,5 kPa.

Temperatură mai mare sau egală cu 266 K (– 7 °C) și mai mică sau egală cu temperatura determinată prin formula următoare, la presiunea atmosferică menționată:

T = – 0,4514 · (101,3 – pb) + 311

unde:

T este temperatura ambiantă, exprimată în K

pb este presiunea atmosferică, exprimată în kPa

4.3.   Temperatura lichidului de răcire a motorului

Temperatura lichidului de răcire a motorului trebuie să fie în conformitate cu punctul 2.6.1 din apendicele 1.

4.4.   Lubrifiantul, carburantul și reactivul trebuie să fie în conformitate cu specificațiile declarate de producător.

4.4.1.   Lubrifiantul

Se prelevează eșantioane de ulei.

4.4.2.   Carburanți

Carburantul de încercare este carburantul de uz comercial reglementat de Directiva 98/70/CE și de standardele CEN corespunzătoare sau carburantul de referință specificat în anexa IX la prezentul regulament. Se prelevează eșantioane de carburant.

4.4.2.1.   În cazul în care producătorul, în conformitate cu secțiunea 1 din anexa I la prezentul regulament, și-a declarat capacitatea de a respecta cerințele prezentului regulament cu privire la carburanții de uz comercial stabilite la punctul 3.2.2.2.1.din apendicele 4 la anexa I la prezentul regulament, încercările se efectuează cu cel puțin unul dintre carburanții de uz comercial declarați sau cu orice amestec între carburanții declarați și carburanții de uz comercial incluși în Directiva 98/70/CE și în standardele CEN.

4.4.3.   Reactivul

În cazul sistemelor de posttratare a gazelor de evacuare care utilizează un reactiv pentru a reduce emisiile, se prelevează eșantioane de reactiv. Reactivul nu trebuie să fie înghețat.

4.5.   Cerințe privind cursele

Ponderea utilizării se exprimă ca procent din durata totală a cursei.

Cursa constă într-o etapă de rulare a vehiculului în mediul urban, urmată de una în mediul rural și una pe autostradă, în conformitate cu ponderea etapelor specificate la punctele 4.5.1-4.5.4. În cazul în care solicitarea unei alte încercări este justificată din motive practice și după obținerea acordului autorității de omologare, se poate solicita utilizarea unor alte etape de rulare în mediul urban, în cel rural și pe autostradă.

În sensul prezentei secțiuni, „aproximativ” înseamnă valoarea prescrisă ± 5 %.

Rularea în mediul urban este caracterizată prin viteze cuprinse între 0 și 50 km/h, rularea în mediul rural este caracterizată prin viteze cuprinse între 50 și 75 km/h, iar rularea pe autostradă este caracterizată prin viteze de peste 75 km/h.

4.5.1.   În cazul vehiculelor din categoriile M1 și N1, cursa constă în proporție de aproximativ 45 % în rulare în mediu urban, în proporție de 25 % în rulare în mediu rural și în proporție de 30 % în rulare pe autostradă.

4.5.2.   În cazul vehiculelor din categoriile M2 și N3, cursa constă în proporție de aproximativ 45 % în rulare în mediu urban, în proporție de 25 % în rulare în mediu rural și în proporție de 30 % în rulare pe autostradă. Vehiculele din categoriile M2 și M3 din clasele I, II sau din clasa A, astfel cum sunt definite în anexa I la Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), sunt supuse încercării în proporție de aproximativ 70 % în mediu urban și de 30 % în mediu rural.

4.5.3.   În cazul vehiculelor din categoria N2, cursa constă în proporție de aproximativ 45 % în rulare în mediu urban, în proporție de 25 % în rulare în mediu rural și în proporție de 30 % în rulare pe autostradă.

4.5.4.   În cazul vehiculelor din categoria N3, cursa constă în proporție de aproximativ 20 % în rulare în mediul urban, în proporție de 25 % în rulare în mediu rural și în proporție de 55 % în rulare pe autostradă.

4.5.5.   Următoarea repartizare a valorilor caracteristice pentru curse, obținută din baza de date WHTC, poate fi utilizată drept orientare suplimentară în vederea evaluării cursei:

(a)

accelerare: 26,9 % din durată;

(b)

decelerare: 22,6 % din durată;

(c)

croazieră: 38,1 % din durată;

(d)

oprire (viteza vehiculului = 0): 12,4 % din durată.

4.6.   Cerințe operaționale

4.6.1.   Cursa se planifică astfel încât încercarea să fie neîntreruptă, iar datele să fie eșantionate în mod continuu pentru a atinge durata minimă a încercării definită la punctul 4.6.5.

4.6.2.   Eșantionarea emisiilor și a datelor trebuie să înceapă înainte de pornirea motorului. Toate emisiile la pornirea la rece pot fi eliminate din evaluarea emisiilor, în conformitate cu punctul 2.6 din apendicele 1.

4.6.3.   Nu este permisă combinarea datelor de la curse diferite, nici modificarea sau eliminarea datelor corespunzătoare unei curse.

4.6.4.   În cazul în care motorul se calează, acesta poate fi repornit, însă eșantionarea nu se întrerupe.

4.6.5.   Durata minimă a încercării trebuie să fie îndeajuns de lungă pentru a finaliza de cinci ori lucrul mecanic din timpul WHTC sau pentru a produce de cinci ori masa de referință de CO2 în kg/ciclu din WHTC, după caz.

4.6.6.   Sistemul SPME se alimentează cu energie electrică de la o unitate externă de alimentare, și nu de la o sursă care preia energia, fie direct sau indirect, de la motorul supus încercării.

4.6.7.   Instalarea echipamentului SPME nu trebuie să influențeze emisiile și/sau performanța vehiculului.

4.6.8.   Se recomandă rularea vehiculelor în condiții normale de trafic pe timp de zi.

4.6.9.   În cazul în care autoritatea de omologare nu este mulțumită de rezultatele verificării consistenței datelor, în conformitate cu secțiunea 3.2 din apendicele 1 la prezenta anexă, aceasta poate anula încercarea.

4.6.10.   Pentru încercarea vehiculelor din eșantionul descris la punctele 3.1.1-3.1.3, se utilizează același traseu.

5.   FLUXUL DE DATE ECU

5.1.   Verificarea disponibilității și conformității informațiilor din fluxul de date ECU, necesare în vederea încercării în circulație.

5.1.1.   În conformitate cu punctul 5.2 din anexa I, disponibilitatea informațiilor din fluxul de date se demonstrează înainte de încercarea în circulație.

5.1.1.1.   În cazul în care aceste informații nu pot fi extrase în mod corespunzător de sistemul SPME, disponibilitatea acestora se demonstrează utilizând un instrument de scanare OBD extern descris în anexa X.

5.1.1.1.1.   În cazul în care aceste informații pot fi extrase în mod corespunzător de instrumentul de scanare, se consideră că sistemul nu respectă cerințele, iar încercarea este anulată.

5.1.1.1.2.   În cazul în care aceste informații nu pot fi extrase în mod corespunzător de la două vehicule cu motoare din aceeași familie de motoare, în condițiile funcționării corespunzătoare a instrumentului de scanare, motorul se consideră neconform.

5.1.2.   Conformitatea semnalului cuplului calculat de echipamentul SPME prin intermediul informațiilor din fluxul de date ECU prevăzute la punctul 5.2.1 din anexa I se verifică la sarcină maximă.

5.1.2.1.   Metoda utilizată pentru verificarea conformității este descrisă în apendicele 4.

5.1.2.2.   Conformitatea semnalului cuplului provenit de la ECU se consideră ca fiind suficientă în cazul în care cuplul calculat se încadrează în limitele toleranței pentru cuplul la sarcină maximă, stabilită la punctul 5.2.5 din anexa I.

5.1.2.3.   În cazul în care cuplul calculat nu se încadrează în toleranța pentru cuplul la sarcină maximă, specificată la punctul 5.2.5 din anexa I, motorul este considerat respins la această încercare.

6.   EVALUAREA EMISIILOR

6.1.   Încercarea se efectuează, iar rezultatele încercării se calculează în conformitate cu dispozițiile din apendicele 1 la prezenta anexă.

6.2.   Factorii de conformitate se calculează și se prezintă atât pentru metoda bazată pe masa de CO2, cât și pentru cea bazată pe lucrul mecanic. Decizia de aprobare/respingere se ia pe baza metodei bazate pe lucrul mecanic.

6.3.   Percentila cumulată de 90 % a factorilor de conformitate ai gazelor de evacuare de la fiecare sistem motor supus încercării, determinată în conformitate cu procedurile de măsurare și de calcul specificate în apendicele 1, nu trebuie să depășească niciuna dintre valorile stabilite în tabelul 2.

Tabelul 2

Factorii de conformitate maximi admiși pentru încercarea privind conformitatea în circulație în ceea ce privește emisiile

Substanța poluantă

Factor de conformitate maxim admis

CO

1,50

THC (2)

1,50

NMHC (3)

1,50

CH4  (3)

1,50

NOx

1,50

Masa PM

Numărul PM

7.   EVALUAREA REZULTATELOR ÎNCERCĂRII PRIVIND CONFORMITATEA ÎN CIRCULAȚIE

7.1.   Pe baza raportului privind conformitatea în circulație menționat în secțiunea 10, autoritatea de omologare:

(a)

fie decide că încercarea privind conformitatea în circulație a unei familii de sisteme motoare este satisfăcătoare și nu ia alte măsuri;

(b)

fie decide că datele furnizate sunt insuficiente pentru luarea unei decizii și solicită informații și date suplimentare privind încercarea de la producător;

(c)

fie consideră conformitatea în circulație a familiei de sisteme motoare nesatisfăcătoare și pune în aplicare măsurile menționate în articolul 13 și în secțiunea 9 din prezenta anexă.

8.   ÎNCERCĂRILE DE CONFIRMARE A VEHICULULUI

8.1.   Încercările de confirmare se efectuează pentru a confirma funcționalitatea în circulație a unei familii de motoare în ceea ce privește emisiile.

8.2.   Autoritățile de omologare pot efectua încercări de confirmare.

8.3.   Încercările de confirmare se efectuează ca încercări ale vehiculelor, în conformitate cu punctele 2.1 și 2.2. Vehiculele reprezentative se selectează și rulează în condiții normale și sunt supuse încercării în conformitate cu procedurile definite în prezenta anexă.

8.4.   Rezultatul unei încercări poate fi considerat nesatisfăcător atunci când, după încercarea a două sau mai multe vehicule reprezentând aceeași familie de motoare, pentru oricare dintre componentele reglementate ale substanței poluante, valoarea-limită stabilită în conformitate cu secțiunea 6 este depășită în mod semnificativ.

9.   PLANUL DE MĂSURI DE REMEDIERE

9.1.   În momentul planificării punerii în aplicare a unor măsuri de remediere, producătorul înaintează prezentul raport autorității de omologare din statul membru în care sunt înmatriculate sau rulate motoarele sau vehiculele care fac obiectul măsurilor de remediere atunci când decide să acționeze. Raportul trebuie să specifice detaliile măsurilor de radiere și să descrie familiile de motoare în privința cărora urmează să se acționeze. Producătorul prezintă rapoarte autorității de omologare în mod periodic, după demararea acțiunii corective.

9.2.   Producătorul furnizează o copie a tuturor comunicărilor referitoare la planul de măsuri de remediere, păstrează un dosar al campaniei de rechemare și furnizează cu regularitate rapoarte de stare autorității de omologare.

9.3.   Producătorul atribuie planului măsurilor de remediere un nume sau un număr de identificare unic.

9.4.   Producătorul prezintă un plan de măsuri de remediere care cuprinde informațiile menționate la punctele 9.4.1-9.4.11.

9.4.1.   În planul de măsuri de remediere va fi inclusă o descriere a fiecărui tip de sistem motor.

9.4.2.   O descriere a modificărilor, adaptărilor, reparațiilor, corecțiilor, reglajelor sau altor schimbări specifice care trebuie făcute pentru a aduce motorul în stare de conformitate, inclusiv un scurt rezumat al datelor și studiilor tehnice care sprijină decizia producătorului de a adopta acele măsuri pentru corectarea neconformității.

9.4.3.   O descriere a metodei prin care producătorul informează proprietarii de motoare sau de vehicule cu privire la măsurile de remediere.

9.4.4.   O descriere, după caz, a întreținerii sau utilizării adecvate pe care producătorul o stipulează drept condiție de eligibilitate pentru repararea în cadrul planului de măsuri de remediere și prezentarea motivației producătorului pentru impunerea acestei condiții. Nicio condiție privind întreținerea sau utilizarea nu poate fi impusă dacă nu există o legătură demonstrată între aceasta și neconformitatea și măsurile corective.

9.4.5.   O descriere a procedurii care trebuie urmată de proprietarii de motoare sau vehicule pentru a obține corectarea neconformității. Descrierea cuprinde data de la care se pot lua măsurile corective, durata estimată a reparațiilor în atelier și locul unde acestea pot fi efectuate. Reparația se realizează în mod convenabil, într-o perioadă de timp rezonabilă după livrarea vehiculului.

9.4.6.   O copie a informațiilor trebuie transmisă proprietarilor de vehicule.

9.4.7.   O scurtă descriere a sistemului utilizat de producător pentru asigurarea furnizării corespunzătoare de componente sau sisteme pentru realizarea acțiunii corective. Este indicată data la care are loc furnizarea corespunzătoare a componentelor sau sistemelor pentru inițierea campaniei.

9.4.8.   O copie a tuturor instrucțiunilor trebuie transmisă persoanelor care vor efectua reparațiile.

9.4.9.   O descriere a impactului măsurilor de remediere propuse asupra emisiilor, consumului de carburant, maniabilității și siguranței fiecărui tip de motor sau de vehicul care intră sub incidența planului de măsuri corective, împreună cu datele, studiile tehnice etc. care susțin aceste concluzii.

9.4.10.   Orice alte informații, rapoarte sau date pe care autoritatea de omologare le consideră în mod rezonabil necesare pentru evaluarea planului de măsuri corective.

9.4.11.   În cazul în care planul de măsuri de remediere include o rechemare, se prezintă autorității de omologare o descriere a metodei de înregistrare a reparației. Dacă se utilizează o etichetă, se transmite un exemplu al acesteia.

9.5.   Producătorului i se poate solicita să efectueze încercări necesare și concepute în mod rezonabil asupra componentelor și motoarelor cărora li se aplică adaptarea, reparația sau modificarea propusă pentru a demonstra eficiența acelei adaptări, reparații sau modificări.

10.   PROCEDURI DE RAPORTARE

10.1.   Pentru fiecare familie de motoare supusă încercării, se înaintează un raport tehnic autorității de omologare. Raportul ilustrează activitățile și rezultatele încercării privind conformitatea în circulație. Evaluarea include cel puțin următoarele:

10.1.1.   Aspecte generale

10.1.1.1.

Denumirea și adresa producătorului:

10.1.1.2.

Adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare:

10.1.1.3.

Numele, adresa, numerele de telefon și de fax și adresa electronică a reprezentantului producătorului:

10.1.1.4.

Tipul și denumirea comercială (se menționează orice variante):

10.1.1.5.

Familia de motoare:

10.1.1.6.

Motorul prototip:

10.1.1.7.

Membrii familiei de motoare:

10.1.1.8.

Codurile numărului de identificare al vehiculului (VIN) aplicabile vehiculelor echipate cu un motor care face obiectul verificării conformității în circulație:

10.1.1.9.

Mijlocul de identificare a tipului și amplasamentul, în cazul în care este marcat pe vehicul:

10.1.1.10.

Categoria vehiculului:

10.1.1.11.

Tipul de motor: benzină, etanol (E85), motorină/GN/GPL/etanol (ED95) (se taie mențiunea inutilă):

10.1.1.12.

Numărul de omologări de tip aplicabile tipurilor de motoare din familia respectivă în circulație, inclusiv, după caz, numărul tuturor prelungirilor și modificărilor locale/rechemărilor (repunerilor în fabricație):

10.1.1.13.

Detaliile prelungirilor, modificărilor locale/rechemărilor în cazul omologărilor de tip pentru motoarele la care se referă informațiile producătorului:

10.1.1.14.

Perioada de construcție a motorului la care se referă informațiile producătorului (de exemplu, „vehicule sau motoare construite în timpul anului calendaristic 2014”):

10.1.2.   Selectarea motoarelor/vehiculelor

10.1.2.1.

Metodă de localizare a vehiculului sau motorului

10.1.2.2.

Criterii de selecție pentru vehicule, motoare, familii în circulație

10.1.2.3.

Zonele geografice din cadrul cărora producătorul și-a colectat vehicule

10.1.3.   Echipamente

10.1.3.1.

Echipamente SPME, marcă și tip

10.1.3.2.

Calibrare SPME

10.1.3.3.

Sursă de alimentare a SPME

10.1.3.4.

Software de calcul și versiunea utilizată (de exemplu, EMROAD 4.0)

10.1.4.   Date de încercare

10.1.4.1.

Data și ora încercării

10.1.4.2.

Locul încercării, inclusiv informații detaliate despre traseul încercării

10.1.4.3.

Condiții meteorologice/ambiante (de exemplu, temperatură, umiditate, altitudine)

10.1.4.4.

Distanțe parcurse de fiecare vehicul pe traseul de încercare

10.1.4.5.

Caracteristicile specificațiilor referitoare la carburantul de încercare