ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.166.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 166

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
25 iunie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 616/2011 al Consiliului din 21 iunie 2011 de încheiere a reexaminării efectuate în perspectiva expirării măsurilor și a reexaminării în ceea ce privește un nou exportator a măsurilor antidumping privind importurile de anumite cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 617/2011 al Comisiei din 24 iunie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 900/2008 de stabilire a metodelor de analiză și a altor dispoziții tehnice necesare pentru punerea în aplicare a regimului de import al anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 618/2011 al Comisiei din 24 iunie 2011 de ridicare a suspendării depunerii de cereri de licențe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentului tarifar 09.4380

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 619/2011 al Comisiei din 24 iunie 2011 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor în vederea detectării materialului modificat genetic pentru care o procedură de autorizare este în curs de desfășurare sau a cărui autorizare a expirat ( 1 )

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 620/2011 al Comisiei din 24 iunie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 621/2011 al Comisiei din 24 iunie 2011 de modificare pentru a 151-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

18

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 622/2011 al Comisiei din 24 iunie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

20

 

 

DECIZII

 

 

2011/369/UE

 

*

Decizia Consiliului din 9 iunie 2011 de modificare a rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice)

22

 

 

2011/370/UE

 

*

Decizia Consiliului din 20 iunie 2011 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

26

 

 

2011/371/UE

 

*

Decizia Consiliului din 20 iunie 2011 de numire a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

27

 

 

2011/372/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 24 iunie 2011 de acordare a unei derogări pentru activitățile de explorare a petrolului și gazelor și de exploatare a petrolului în Italia, de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [notificată cu numărul C(2011) 4253]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 616/2011 AL CONSILIULUI

din 21 iunie 2011

de încheiere a reexaminării efectuate în perspectiva expirării măsurilor și a reexaminării în ceea ce privește un nou exportator a măsurilor antidumping privind importurile de anumite cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 9 și articolul 11 alineatele (2), (4), (5) și (6),

după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

1.   PROCEDURA

1.1.   Măsurile în vigoare

(1)

În octombrie 2005, prin Regulamentul (CE) nr. 1659/2005 (2), Consiliul a instituit taxe antidumping definitive cuprinse între 2,7 % și 39,9 % la importurile de anumite cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC”). În urma a două reexaminări intermediare solicitate de producători-exportatori chinezi, regulamentul a fost modificat în 2009 prin Regulamentele (CE) nr. 825/2009 (3) și (CE) nr. 826/2009 (4) ale Consiliului. Ca urmare a reexaminărilor, taxele antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1659/2005 se înscriu în prezent între 0 % și 39,9 %.

1.2.   Cerere de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor

(2)

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (5) a măsurilor antidumping în vigoare privind importurile de anumite cărămizi de magnezie originare din RPC, Comisia a primit, la 9 iulie 2010, o cerere de reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază. Cererea a fost depusă de către Magnesia Bricks Production Defence Coalition (MBPDC) (denumită în continuare „solicitantul”), în numele producătorilor care reprezintă o proporție mare, în acest caz peste 25 %, din totalul producției de anumite cărămizi de magnezie din Uniune.

(3)

Cererea conținea elemente care atestau la prima vedere probabilitatea de continuare a dumpingului și de reapariție a prejudiciului, care au fost considerate suficiente pentru a justifica inițierea unei proceduri de reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor. Solicitantul a afirmat, de asemenea, că o societate cu sediul în Austria, RHI AG (RHI) ar trebui să fie exclusă din definiția industriei din Uniune, pe motiv că aceasta și-a transferat activitățile de bază în RPC, unde deține o societate afiliată care fabrică produsul în cauză și pe motiv că și-a intensificat activitățile comerciale cu privire la produsul în cauză în RPC.

1.3.   Deschiderea unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor

(4)

La 8 octombrie 2010, Comisia, după consultarea Comitetului consultativ, a anunțat printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit în continuare „avizul de deschidere”) (6), deschiderea unei proceduri de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor privind importurile în Uniune de anumite cărămizi de magnezie originare din RPC.

1.4.   Perioada de anchetă a reexaminării efectuate în perspectiva expirării măsurilor

(5)

Având în vedere numărul aparent mare de părți implicate în procedură, Comisia a anunțat în avizul de deschidere că ar putea aplica eșantionarea, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază. Pentru ca aceasta să poată decide dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, producătorilor-exportatori, importatorilor și producătorilor din Uniune li s-a cerut să furnizeze anumite informații pentru perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010 (denumită în continuare „perioada de anchetă” sau „PA”).

2.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

(6)

Produsul în cauză este reprezentat de cărămizi de magnezie legate chimic, nearse, alcătuite din magnezie cu un conținut de cel puțin 80 % de MgO, care conțin sau nu magnezit, încadrat în prezent la codurile NC ex 6815 91 00 și ex 6815 99 00.

(7)

Produsul similar este reprezentat de cărămizi de magnezie legate chimic, nearse, alcătuite din magnezie cu un conținut de cel puțin 80 % de MgO, care conțin sau nu magnezit, produse și vândute pe piața Uniunii.

(8)

Cărămizile de magnezie sunt fabricate folosind ca principală materie primă minereurile de magnezit. De obicei, sunt fabricate după norme chimice specifice, care sunt apoi modificate pentru a răspunde cerințelor utilizatorului final. Cărămizile de magnezie sunt, de obicei, utilizate în industria siderurgică pentru căptușirea cuvelor în care se topește oțelul.

3.   PĂRȚILE IMPLICATE ÎN ANCHETĂ

(9)

Comisia a anunțat oficial solicitantul, ceilalți producători cunoscuți din cadrul Uniunii, producătorii-exportatori cunoscuți din RPC, reprezentanții țării exportatoare în cauză, precum și importatorii și utilizatorii cunoscuți cu privire la deschiderea procedurii. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere în scris și de a solicita o audiere în termenul prevăzut în avizul de deschidere. S-a acordat posibilitatea unei audieri tuturor părților interesate care au solicitat acest lucru și care au arătat că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(10)

Având în vedere numărul mare de părți implicate, eșantionarea a fost prevăzută în avizul de deschidere pentru producătorii-exportatori chinezi, importatorii independenți din Uniune și producătorii din Uniune. Dintre cei șaptezeci și opt de producători-exportatori contactați la începutul anchetei, doar patru au furnizat informațiile pentru selectarea eșantionului solicitate în avizul de deschidere.

(11)

Cu privire la producătorii din Uniune, un total de zece societăți, inclusiv producătorii în numele cărora MBPDC a solicitat reexaminarea, au transmis informațiile solicitate. Producătorii din Uniune care solicită reexaminarea depind într-o măsură considerabilă de furnizarea unei materii prime esențiale de către RPC și au cerut păstrarea confidențialității cu privire la numele companiilor lor, pentru a evita posibile acțiuni de represiune.

(12)

Serviciile Comisiei au contactat toți producătorii de cărămizi de magnezie din Uniune înainte de deschiderea anchetei, pentru a obține informații privind nivelurile lor de producție și pentru a stabili dacă aceștia susțin sau se opun anchetei. Una dintre societățile care au răspuns, RHI, și-a exprimat dezacordul față de reexaminarea în perspectiva expirării măsurilor înainte de deschiderea procedurii.

(13)

După deschiderea procedurii, RHI a afirmat că faptele prezentate de către solicitant în cererea de reexaminare, în special în ceea ce privește volumul producției societății RHI, nu sunt exacte și că, dimpotrivă, RHI ar trebui să fie inclusă în definiția industriei din Uniune, așa cum s-a procedat și în cazul procedurii inițiale, în 2005. Prin urmare, societatea a contestat definiția industriei din Uniune care a dus la deschiderea procedurii, pe motiv că cerințele de la articolul 5 alineatul (4) din regulamentul de bază nu au fost întrunite deoarece societatea în cauză este cel mai mare producător din Uniune, reprezentând mai mult de 50 % din producția totală din Uniune, și se opune deschiderii procedurii.

4.   ANCHETA

(14)

Astfel cum se menționează la considerentul 3, solicitantul a considerat că RHI ar trebui să fie exclusă din definiția industriei din Uniune, pe motiv că aceasta și-a transferat activitățile de bază în RPC. Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că RHI și-a exprimat opoziția față de această reexaminare, Comisia a solicitat RHI să furnizeze informații suplimentare pentru a analiza dacă aceasta ar trebui să fie inclusă sau nu în definiția industriei din Uniune. Informațiile solicitate se referă la activitățile comerciale ale societății, atât în UE, cât și în RPC, și au inclus date privind capacitatea de producție, volumul producției, valoarea și volumele vânzărilor în interiorul și în afara UE și RPC și valoarea și volumul importurilor produsului în cauză pe piața Uniunii. Societatea a furnizat informațiile suplimentare și a avut loc o vizită de verificare la fața locului la sediul societății din Viena.

(15)

În ancheta inițială lansată în iulie 2004, RHI a fost unul dintre producătorii reclamanți din Uniune. La acea dată, RHI importa, de asemenea, produsul în cauză de la societatea sa afiliată din RPC și s-a examinat dacă societatea ar trebui să fie exclusă din definiția industriei din Uniune în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din regulamentul de bază.

(16)

Se reamintește că evaluarea situației societății RHI a fost realizată în cadrul Regulamentului (CE) nr. 552/2005 al Comisiei din 11 aprilie 2005 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză (7) și a fost confirmată prin Regulamentul (CE) nr. 1659/2005. În scopul evaluării, următoarele criterii au fost examinate:

localizarea sediului societății, a centrului de cercetare și dezvoltare și a principalelor unități de producție;

volumul/valoarea produsului în cauză importat din RPC, în comparație cu volumul și valoarea vânzărilor totale;

impactul vânzărilor produselor importate asupra vânzărilor totale ale societății în Uniune, în special prin compararea rentabilității vânzărilor produsului importat în cauză efectuate de RHI în UE cu nivelurile de rentabilitate ale producătorilor din Uniune care au cooperat.

(17)

La momentul respectiv, s-a constatat că activitatea principală a societății era localizată în Uniune în ceea ce privește produsul în cauză (sediul societății, centrul de cercetare și dezvoltare și cele mai mari unități de producție se aflau toate pe teritoriul Uniunii). În plus, marea majoritate a vânzărilor realizate de RHI pe piața Uniunii viza produse fabricate în Uniune și numai o mică parte viza produsele fabricate în RPC (5 % din volumul total de vânzări din Uniune), dat fiind că producția societății afiliate din RPC era destinată în principal pieței asiatice aflate în creștere rapidă. În plus, s-a constatat că aceste importuri au fost revândute la prețuri comparabile cu cele practicate de industria din Uniune și, prin urmare, societatea nu se bucura de efecte benefice substanțiale în ceea ce privește rentabilitatea, prin revânzarea produsului importat. În cele din urmă, s-a menționat în mod explicit că societatea producătoare a RHI în Uniune era o entitate distinctă din punct de vedere juridic de societatea producătoare chineză. S-a constatat că, deși RHI era un grup de nivel mondial cu o unitate de producție în RPC care constituia o entitate juridică separată, grupul producea marea majoritate a cărămizilor de magnezie, care erau apoi vândute pe piața Uniunii, în unitățile sale de producție din Uniune. Pe baza acestor motive, s-a concluzionat că RHI, care a susținut impunerea de măsuri în acel moment, făcea parte din industria din Uniune.

(18)

În cadrul verificării la fața locului în cursul actualei proceduri, s-a constatat că activitatea principală a societății era încă localizată în Uniune. Sediul societății, acționarii și centrul de cercetare și dezvoltare erau localizate în Uniune. Societatea are cinci fabrici în Uniune care fabrică produsul în cauză și în perioada 2005-30 iunie 2010, sfârșitul perioadei de anchetă, capacitatea de producție a acestor fabrici a crescut. Cifrele furnizate de RHI privind capacitatea de producție în Uniune a produsului similar și volumele de producție pentru fiecare unitate de producție în perioada de anchetă au fost verificate și apreciate ca fiind corecte.

(19)

De asemenea, societatea a continuat să investească în fabricile sale din UE și, pentru perioada 2007 până la sfârșitul perioadei de anchetă, investițiile legate de produsul similar au reprezentat o parte importantă a investițiilor totale ale societății în UE.

(20)

RHI are mai multe societăți afiliate în RPC implicate în producția și comercializarea de produse refractare, inclusiv de cărămizi de magnezie, dintre care RHI Refractories Liaoning Co. Ltd, o entitate juridică separată, produce produsul în cauză. Această societate face parte dintr-o asociere în participație împreună cu o societate chineză și și-a început producția în 1997. Are o singură fabrică. Deși capacitatea de producție a fabricii a crescut considerabil în perioada din 2005 până la sfârșitul perioadei de anchetă, nu reprezintă o proporție majoră din producția totală a societății RHI (luând în considerare totalitatea fabricilor din UE și RPC).

(21)

În ceea ce privește volumul importurilor produsului în cauză, după instituirea măsurilor în 2005, societatea a importat doar un mic transport de la societatea sa afiliată din RPC în cursul perioadei de anchetă, dat fiind că face obiectul celei mai ridicate taxe antidumping de 39,9 %.

(22)

RHI a furnizat date privind valoarea și volumul său de vânzări pentru produsul similar fabricat în Uniune și pentru produsul în cauză fabricat în RPC. Societatea a demonstrat că cea mai mare parte din vânzările efectuate de societatea sa afiliată din RPC în cursul perioadei de anchetă a fost destinată exportului în țări altele decât Uniunea Europeană, restul fiind vândut pe piața chineză.

(23)

În ceea ce privește impactul pe care vânzările produsului importat în cauză l-au avut asupra vânzărilor totale ale societății în Uniune, volumul acestor importuri, comparat cu volumul total al vânzărilor societății pe piața Uniunii, a fost nesemnificativ și, prin urmare, impactul asupra vânzărilor societății a fost neglijabil.

(24)

Pe baza datelor verificate la fața locului, se concluzionează că RHI nu ar trebui să fie exclusă din definiția industriei din Uniune. Situația societății nu s-a schimbat în mod semnificativ de la ancheta inițială, atunci când s-a constatat că cele trei criterii au fost îndeplinite și s-a concluzionat că societatea făcea parte din industria din Uniune.

(25)

Constatările confirmă că activitățile de bază ale societății (sediul central, centrul pentru cercetare și dezvoltare și principalele unități de producție) sunt localizate, în continuare, pe teritoriul UE. Creșterea capacității fabricii din RPC în perioada 2005 până la sfârșitul perioadei de anchetă nu poate fi luată în considerare ca fiind un transfer al activităților de bază în RPC. Prin urmare, argumentul solicitantului că RHI ar trebui să fie exclusă pe baza faptului că aceasta are o societate afiliată în RPC care fabrică produsul în cauză, precum și activități sporite de afaceri în RPC, este respins.

(26)

Informațiile furnizate de solicitant nu au reflectat în mod corect situația societății RHI în calitate de producător din Uniune, în special în ceea ce privește volumul producției și capacitatea de producție în Uniune, precum și capacitatea de producție în RPC. Astfel, prin includerea volumului de producție a societății RHI în producția totală din Uniune, producția solicitantului reprezintă mai puțin de 50 % din producția totală a Uniunii. În plus, după cum s-a explicat mai sus: (i) RHI trebuie să fie considerată ca făcând parte din industria din Uniune, în sensul articolului 4 din regulamentul de bază; (ii) RHI produce peste 50 % din producția totală din Uniune în sensul articolului 5 alineatul (4) a doua teză din regulamentul de bază; și (iii) RHI se opune reexaminării efectuate în perspectiva expirării măsurilor. Prin urmare, procedura trebuie să fie încheiată.

5.   ÎNCHEIEREA PROCEDURII

(27)

Având în vedere cele de mai sus, se consideră că prezenta procedură ar trebui încheiată, în conformitate cu articolul 9 și cu articolul 11 alineatul (2), (5) și (6) din regulamentul de bază.

(28)

Solicitantul a fost informat cu privire la aceasta și a avut posibilitatea să prezinte observații. Solicitantul a contestat cu vehemență concluziile Comisiei și a exprimat îndoieli că producția societății RHI în cursul perioadei de anchetă a depășit producția celorlalți producători din Uniune care susțin reclamația. În special, solicitantul a furnizat diverse comunicate de presă privind activitățile societății RHI pentru a-și motiva afirmațiile conform cărora societatea nu mai consideră producția în Uniune ca fiind activitatea sa de bază și că există o schimbare clară în ceea ce privește strategia grupului, dat fiind că a anunțat extinderi masive ale capacităților sale de producție în RPC. Cu toate acestea, s-a constatat că aceste comunicate de presă se referă la activitățile de afaceri generale ale societății și nu vizează în mod specific produsul care face obiectul anchetei. Solicitantul nu a furnizat alte dovezi cu privire la orice altă schimbare în ceea ce privește activitățile de bază ale RHI, pentru perioada începând din 2005 și până la sfârșitul perioadei de anchetă, care ar conduce la concluzia că RHI ar trebui să fie exclusă din definiția industriei din Uniune.

(29)

Prin urmare, se consideră că procedura de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor privind importurile în Uniune de anumite cărămizi de magnezie originare din RPC ar trebui încheiată.

(30)

Datorită circumstanțelor speciale exacte prezentate la considerentul 26, taxele antidumping definitive plătite sau înregistrate în contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1659/2005 la importurilor de anumite cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză puse în circulație începând cu 14 octombrie 2010, data expirării măsurilor antidumping, ar trebui, în mod exceptțional, să fie rambursate sau restituite.

(31)

Rambursarea sau restituirea trebuie să fie solicitate autorităților vamale naționale în conformitate cu legislația vamală aplicabilă.

(32)

Având în vedere circumstanțele descrise anterior și în special la considerentul 21, Comisia va monitoriza fluxurile de export și de import ale produsului în cauză, precum și codurile NC relevante. În cazul în care apar modificări ale fluxurilor, Comisia va lua în considerare adoptarea unor măsuri.

6.   ÎNCHEIEREA REEXAMINĂRII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UN NOU EXPORTATOR

(33)

La 27 mai 2010, Comisia a primit o cerere de reexaminare în ceea ce privește un nou exportator, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din regulamentul de bază. Cererea a fost depusă de TRL China Ltd (TRL), un producător-exportator din RPC.

(34)

TRL a afirmat că își desfășoară activitatea în condiții de economie de piață, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază sau, în mod alternativ, a solicitat tratament individual în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază. Solicitantul a susținut, în plus, că nu a exportat produsul în cauză în Uniune în cursul perioadei de anchetă pe care s-au bazat măsurile antidumping, și anume perioada cuprinsă între 1 aprilie 2003 și 31 martie 2004 (denumită în continuare „perioada anchetei inițiale”) și că nu este afiliat niciunui producător-exportator al produsului care face obiectul măsurilor antidumping menționate la considerentul 1.

(35)

TRL a afirmat, de asemenea, că a început să exporte produsul în cauză în Uniune după încheierea perioadei de anchetă inițială.

(36)

La 28 septembrie 2010, Comisia, după consultarea Comitetului consultativ, a anunțat, prin Regulamentul (UE) nr. 850/2010 (8), deschiderea unei reexaminări în ceea ce privește un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1659/2005, abrogarea taxei cu privire la importurile de la societatea TRL și impunerea obligativității de înregistrare a acestor importuri.

(37)

Perioada de anchetă pentru reexaminarea în ceea ce privește un nou exportator a fost cuprinsă între 1 iulie 2009 și 30 iunie 2010.

(38)

Având în vedere finalizarea procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor și faptul că TRL nu a importat produsul în cauză în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 850/2010 și data expirării măsurilor antidumping, se consideră că această reexaminare în ceea ce privește un nou exportator privind importurile în Uniune de anumite cărămizi de magnezie originare din RPC ar trebui să fie, de asemenea, încheiată.

(39)

Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere și de a solicita o audiere în termenul prevăzut în avizul de deschidere,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Măsurile antidumping privind importurile de cărămizi de magnezie legate chimic, nearse, alcătuite din magnezie cu un conținut de cel puțin 80 % de MgO, care conțin sau nu magnezit, originare din Republica Populară Chineză, încadrate în prezent la codurile NC ex 6815 91 00 și ex 6815 99 00 se abrogă și procedura privind aceste importuri se încheie.

Articolul 2

Taxele antidumping definitive, plătite sau contabilizate în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1659/2005 privind importurile de anumite cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză, puse în liberă circulație începând cu 14 octombrie 2010, sunt rambursate sau restituite.

Rambursarea sau restituirea se solicită autorităților vamale naționale în conformitate cu legislația vamală aplicabilă.

Articolul 3

Reexaminarea în ceea ce privește un nou exportator, deschisă prin Regulamentul (UE) nr. 850/2010, se încheie.

Articolul 4

Autoritățile vamale sunt invitate să înceteze înregistrarea importurilor efectuată în temeiul articolului 3 din Regulamentul (UE) nr. 850/2010.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 21 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

FAZEKAS S.


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 267, 12.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 240, 11.9.2009, p. 1.

(4)  JO L 240, 11.9.2009, p. 7.

(5)  JO C 111, 30.4.2010, p. 29.

(6)  JO C 272, 8.10.2010, p. 5.

(7)  JO L 93, 12.4.2005, p. 6.

(8)  JO L 253, 28.9.2010, p. 42.


25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 617/2011 AL COMISIEI

din 24 iunie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 900/2008 de stabilire a metodelor de analiză și a altor dispoziții tehnice necesare pentru punerea în aplicare a regimului de import al anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (1), în special articolul 18,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (2), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 900/2008 al Comisiei (3) stabilește metodele de analiză și alte dispoziții tehnice necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1216/2009 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 514/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a regimurilor comerciale preferențiale aplicabile anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului (4). Respectivele metode și dispoziții se aplică importurilor anumitor produse agricole transformate, în scopul determinării componentelor agricole reduse ale acestora și al clasificării acestor produse în Nomenclatura combinată.

(2)

Din motive de claritate, este necesară actualizarea domeniului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 900/2008 și adaptarea acestuia la măsurile prevăzute în respectivul regulament.

(3)

Pentru a asigura aplicarea consecventă a Regulamentului (CE) nr. 900/2008, este necesar să se prevadă că, în scopul punerii în aplicare a anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 514/2011, se utilizează formulele, procedurile și metodele stabilite în regulament și pentru determinarea conținutului de grăsimi din lapte, a conținutului de proteine din lapte, a conținutului de amidon/glucoză și a conținutului de zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză, în scopul selectării elementului agricol corespunzător, drepturi suplimentare privind zahărul și drepturi suplimentare privind făina în cazul importurilor nepreferențiale, astfel cum se prevede în partea II și partea III secțiunea I anexa 1 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.

(4)

Pentru a asigura aplicarea efectivă a Regulamentului (CE) nr. 900/2008, este necesar să se prevadă că, în scopul clasificării anumitor mărfuri încadrate în anumite coduri NC în scopul aplicării anexei I la Regulamentul (UE) nr. 514/2011, metodele și procedurile stabilite în regulament se utilizează și pentru clasificarea respectivelor mărfuri în cazul importurilor nepreferențiale, astfel cum se prevede în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.

(5)

Pentru a ține cont de modificările introduse în Nomenclatura Combinată, este necesară adaptarea anumitor referințe la codurile NC.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 900/2008 trebuie modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 900/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește norme referitoare la:

(a)

metodologia și metodele de analiză care se folosesc pentru determinarea conținutului produselor agricole, în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului (5) sau a componentelor specifice ale acestora, considerate a fi fost încorporate în mărfuri importate, în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1216/2009;

(b)

metodele de analiză necesare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1216/2009, în ceea ce privește importurile anumitor mărfuri, anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/1987 și Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 514/2011 al Comisiei (6) sau, în absența unei metode de analiză, natura operațiunilor analitice care trebuie efectuate sau principiul unei metode care trebuie aplicată.

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul titlu: „Calculul conținutului”;

(b)

teza introductivă se înlocuiește cu următoarea:

„În conformitate cu definițiile prevăzute în notele de subsol 1, 2 și 3 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 514/2011 și în notele de subsol 1, 2 și 3 din partea III secțiunea I anexa 1 tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, cu privire la conținutul de proteine din lapte, la conținutul de amidon/glucoză și la conținutul de zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză, se folosesc următoarele formule, proceduri și metode:

(a)

pentru aplicarea anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 514/2011;

(b)

pentru determinarea conținutului de grăsimi din lapte, a conținutului de proteine din lapte, a conținutului de amidon/glucoză și a conținutului de zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză, în scopul selectării elementului agricol corespunzător, drepturi suplimentare privind zahărul și drepturi suplimentare privind făina în cazul importurilor nepreferențiale, astfel cum se prevede în partea II și partea III secțiunea I anexa 1 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87:”.

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul titlu: „Clasificarea mărfurilor”;

(b)

teza introductivă se înlocuiește cu următoarea:

„În scopul aplicării anexei I la Regulamentul (UE) nr. 514/2011 și a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, se utilizează următoarele metode și proceduri pentru clasificarea următoarelor mărfuri:”;

(c)

punctele 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„2.

În scopul clasificării mărfurilor care se încadrează la codurile NC 1704 10 10 și 1704 10 90 și 1905 20 10-1905 20 90, conținutul de zaharoză, inclusiv zahărul invertit exprimat ca zaharoză, se determină prin utilizarea metodei HPLC; (zahărul invertit exprimat ca zaharoză se calculează ca suma cantităților egale de glucoză și fructoză înmulțită cu 0,95);

3.

În scopul clasificării mărfurilor care se încadrează la codurile NC 1806 10 15-1806 10 90, conținutul de zaharoză/zahăr invertit/izoglucoză se determină în conformitate cu formulele, metoda și procedurile stabilite la articolul 2 punctul 2 din prezentul regulament;”.

4.

La articolul 4 se adaugă următorul titlu: „Raport de încercare”.

5.

La articolul 5 se adaugă următorul titlu: „Dispoziții finale”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328, 15.12.2009, p. 10.

(2)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(3)  JO L 248, 17.9.2008, p. 8.

(4)  JO L 138, 26.5.2011, p. 18.

(5)  JO L 328, 15.12.2009, p. 10.

(6)  JO L 138, 26.5.2011, p. 18.”


25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 618/2011 AL COMISIEI

din 24 iunie 2011

de ridicare a suspendării depunerii de cereri de licențe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentului tarifar 09.4380

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului (2), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 302/2011 al Comisiei din 28 martie 2011 de deschidere a unui contingent tarifar de import excepțional pentru anumite cantități de zahăr în anul de comercializare 2010/2011 (3) suspendă taxele de import pentru o cantitate de 300 000 de tone de zahăr încadrat la codul NC 1701 și având numărul de ordine 09.4380.

(2)

Depunerea cererilor de licențe de import pentru numărul de ordine 09.4380 a fost suspendată începând cu 20 aprilie 2011 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 393/2011 al Comisiei din 19 aprilie 2011 de fixare a coeficienților de alocare pentru eliberarea licențelor de import pentru care s-au depus cereri în perioada 1-7 aprilie 2011 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licențe (4), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 891/2009.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 589/2011 al Comisiei din 20 iunie 2011 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 302/2011 de deschidere a unui contingent tarifar de import excepțional pentru anumite cantități de zahăr în anul de comercializare 2010/2011 (5) a majorat cu 200 000 de tone cantitățile de zahăr încadrat la codul NC 1701 și având numărul de ordine 09.4380, pentru care se suspendă taxele de import până la 30 septembrie 2011.

(4)

În consecință, suspendarea cererilor trebuie ridicată.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se ridică suspendarea, începând cu 20 aprilie 2011, a depunerii de cereri de licențe de import pentru numărul de ordine 09.4380, prevăzută de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 393/2011.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254, 26.9.2009, p. 82.

(3)  JO L 81, 29.3.2011, p. 8.

(4)  JO L 104, 20.4.2011, p. 39.

(5)  JO L 161, 21.6.2011, p. 7.


25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 619/2011 AL COMISIEI

din 24 iunie 2011

de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor în vederea detectării materialului modificat genetic pentru care o procedură de autorizare este în curs de desfășurare sau a cărui autorizare a expirat

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (2) nu prevede reguli speciale pentru controlul materialului care conține, constă din sau este produs din OMG-uri (material MG) pentru care o procedură de autorizare UE este în desfășurare sau a cărui autorizare a expirat. Experiența a arătat că în absența unor astfel de reguli, laboratoarele oficiale și autoritățile competente aplică diferite metode de eșantionare și diferite reguli pentru interpretarea rezultatelor încercărilor analitice. Aceasta poate conduce la concluzii diferite privind conformitatea unui produs cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (3). Drept rezultat al lipsei unor reguli armonizate, operatorii economici sunt confruntați cu incertitudini juridice și există riscul ca funcționarea pieței interne să fie afectată.

(2)

Există diferite mecanisme internaționale de schimb de informații care oferă date privind evaluările de siguranță efectuate de țările care autorizează comercializarea OMG-urilor. În conformitate cu protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică la care au aderat toate statele membre, părțile la protocol trebuie să informeze celelalte părți prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității (BCH) cu privire la orice decizie finală legată de utilizarea pe teritoriul național, inclusiv de introducerea pe piață a unui OMG care poate face obiectul unei deplasări transfrontaliere și care este destinat utilizării directe în alimentația umană sau animală sau prelucrării. Printre altele, aceste informații conțin un raport de evaluare a riscurilor. Țările care nu sunt parte la protocol pot, de asemenea, să furnizeze astfel de informații din proprie inițiativă. FAO și OCDE dispun, de asemenea, de mecanisme internaționale de schimb de informații privind autorizarea OMG-urilor și evaluările de siguranță aferente.

(3)

UE importă cantități semnificative de mărfuri produse în țări terțe în care cultivarea OMG-urilor este larg răspândită. Cu toate că aceste mărfuri importate sunt utilizate atât în producția de produse alimentare, cât și în cea de furaje, majoritatea mărfurilor susceptibile să conțină OMG-uri sunt destinate sectorului hranei pentru animale, acest fapt reprezentând un risc mai ridicat de perturbare a schimburilor comerciale din acest sector în cazul în care statele membre aplică reguli diferite pentru controalele oficiale. În consecință, este recomandabil să se limiteze domeniul de aplicare al prezentului regulament la sectorul hranei pentru animale, în care, comparativ cu alte sectoare agroalimentare, probabilitatea prezenței produselor MG este mai ridicată.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 stipulează că introducerea pe piață a furajelor modificate genetic face obiectul unei proceduri de autorizare. Procedura de autorizare include publicarea unui aviz al EFSA, al cărui principală componentă o constituie evaluarea siguranței. În cadrul elaborării acestui aviz, după primirea unei cereri valabile, EFSA consultă statele membre, care dispun de trei luni pentru a-și face cunoscută poziția. Avizul EFSA trebuie să includă, de asemenea, o metodă de detectare validată de Laboratorul de referință al Uniunii Europene (LR-UE).

(5)

În practică, Laboratorul de referință al Uniunii Europene (LR-UE) efectuează această validare independent de alte elemente prevăzute în procedura de autorizare. În general, metoda este validată și publicată înainte ca toate celelalte elemente necesare pentru elaborarea avizului EFSA să fie întrunite. Aceste metode sunt publicate pe pagina web a LR-UE și sunt accesibile atât autorităților competente, cât și oricărei părți interesate.

(6)

O metodă poate fi validată numai dacă satisface criteriile detaliate de validitate specificate în Regulamentul (CE) nr. 641/2004 al Comisiei din 6 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererea de autorizare a noilor produse alimentare și noile furaje modificate genetic, notificarea produselor existente și prezența întâmplătoare sau tehnic inevitabilă a unui material modificat genetic care a făcut obiectul unei evaluări de risc și a obținut un aviz favorabil (4). În plus, în conformitate cu acest regulament au fost stabilite criterii minime de performanță pe care metodele analitice de detectare a OMG-urilor trebuie să le satisfacă (5).

(7)

Metodele de analiză, validate de LR-UE în contextul procedurii de autorizare și în vederea introducerii pe piață, utilizării și transformării produselor existente, în sensul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, sunt metode cantitative specifice evenimentului considerat. Metodele sunt validate printr-o încercare în colaborare efectuată în conformitate cu principiile specificate în standardul internațional ISO 5725 și/sau în protocolul Uniunii internaționale de chimie pură și aplicată (UICPA). De fapt, LR-UE este în prezent singurul laborator din lume care validează metode cantitative specifice evenimentului în conformitate cu standardele menționate mai sus în contextul procedurilor de autorizare prealabile comercializării. Pentru atingerea obiectivului armonizării controalelor oficiale, aceste metode cantitative sunt considerate mai potrivite decât metodele calitative. Într-adevăr, procedurile de încercare bazate pe metode calitative necesită alte sisteme de eșantionare, în caz contrar existând un risc mai mare de a obține rezultate divergente cu privire la prezența sau absența materialului modificat genetic. Din aceste motive, este recomandabil să fie utilizate metode de analiză validate de LR-UE în contextul procedurii de autorizare, pentru a preveni apariția unor rezultate analitice divergente între statele membre.

(8)

Pentru a fi în măsură să-și efectueze analizele, laboratoarele de control ar trebui să dispună de material de referință certificat.

(9)

Prin urmare, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să includă detectarea în furaje a materialului GM autorizat pentru comercializare într-o țară terță și pentru care o procedură de autorizare este în curs de desfășurare de mai mult de trei luni în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, cu condiția ca metodele cantitative specifice evenimentului prezentate de solicitant să fi fost validate și ca materialul de referință certificat să fie disponibil.

(10)

Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui, de asemenea, să includă materialul MG a cărui autorizare a expirat. Prin urmare, cu condiția ca materialul de referință certificat să fie disponibil, regulamentul ar trebui aplicat furajelor care conțin, constau din sau sunt produse din porumb SYN-EV176-9 și MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 și rapiță ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 și ACS-BNØØ7-1 pentru care o metodă cantitativă a fost validată de Laboratorul de referință al Uniunii Europene. Aceste materiale MG au fost introduse pe piață înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și au fost notificate ca produse existente în temeiul articolului 20 din regulamentul respectiv. Deoarece semințele nu mai erau comercializate la scară mondială, notificatorii respectivi au informat Comisia că nu intenționează să înainteze o cerere de reînnoire a autorizației pentru produsele în cauză. Prin urmare, Comisia a adoptat Deciziile 2007/304/CE, 2007/305/CE, 2007/306/CE, 2007/307/CE și 2007/308/CE privind retragerea de pe piață a produselor respective (produse depășite). Aceste decizii prevăd că prezența în produse a materialului care conține, constă din sau este produs din porumb SYN-EV176-9 și MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 și rapiță ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 și ACS-BNØØ7-1 este tolerată în mod provizoriu pentru o perioadă care expiră la 25 aprilie 2012, cu condiția ca această prezență să fie fortuită sau tehnic inevitabilă și conținutul în proporție de maxim 0,9 %. Este necesar să se asigure faptul că, la momentul expirării perioadei de toleranță fixate prin Deciziile 2007/304/CE (6), 2007/305/CE (7), 2007/306/CE (8), 2007/307/CE (9) și 2007/308/CE (10), prezentul regulament se aplică și detectării acestor produse depășite în furaje. De asemenea, ar trebui să se aplice oricărui alt material MG a cărui autorizație nu este reînnoită după expirare datorită ieșirii treptate a produsului din uz.

(11)

Armonizarea controalelor oficiale ale furajelor pentru detectarea materialului MG care intră sub incidența prezentului regulament ar trebui, de asemenea, asigurată prin adoptarea unor metode comune de eșantionare.

(12)

Este necesar ca aceste metode să se bazeze pe protocoale științifice și statistice recunoscute și pe standarde internaționale disponibile și să vizeze diferitele etape ale procesului de eșantionare, inclusiv regulile aplicabile prelevării materialului, precauțiile care trebuie luate în cursul prelevării și preparării probelor, condițiile care trebuie aplicate la prelevarea probelor increment și probelor identice de laborator, la manipularea probelor de laborator, la sigilarea și etichetarea probelor. În vederea asigurării reprezentativității probelor prelevate pentru controlul oficial, este necesar, de asemenea, să fie adoptate condiții specifice adaptate modului de prezentare a lotului de furaj, ca produs agricol în vrac, preambalat sau ambalat pentru vânzarea cu amănuntul.

(13)

De asemenea, este necesar să fie armonizate regulile de interpretare a rezultatelor analizei pentru a garanta că, în întreaga Uniune Europeană, aceleași rezultate analitice conduc la aceleași concluzii. În acest context este, de asemenea, necesar să se țină cont de constrângerile tehnice aferente oricărei metode de analiză, în special la nivelul limitei de detecție, deoarece incertitudinea analitică crește invers proporțional cu conținutul de material MG.

(14)

Pentru a ține cont de aceste constrângeri, precum și din necesitatea de a garanta caracterul fezabil, fiabil și proporțional al controalelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (11), este necesar să fie fixat drept limită de performanță minimă necesară (LPMN) cel mai scăzut nivel de material MG luat în considerare de către LR-UE pentru validarea metodelor cantitative. Această limită corespunde unui raport al masei de material MG în furaj de 0,1 % și este cel mai scăzut conținut pentru care rezultatele între diferite laboratoare oficiale sunt reproductibile de manieră satisfăcătoare, atunci când sunt aplicate protocoale de eșantionare și metode de analiză corespunzătoare pentru examinarea probelor de furaj.

(15)

Metodele validate de către LR-UE sunt specifice fiecărui eveniment de transformare, independent de faptul că evenimentul de transformare este prezent în unul sau mai multe OMG-uri care conțin unul sau mai multe evenimente de transformare. Astfel, LPMN ar trebui aplicată întregului material MG care conține evenimentul de transformare analizat.

(16)

Incertitudinea de măsurare ar trebui determinată de fiecare laborator oficial și confirmată în conformitate cu documentul de orientare privind incertitudinea de măsurare destinat laboratoarelor de analiză a OMG-urilor (12) elaborat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei.

(17)

Din aceste motive, o decizie de neconformitate a furajului ar trebui adoptată numai în situația în care materialul MG care intră sub incidența prezentului regulament est prezent în cantități mai mari sau egale cu LPMN, ținând cont de incertitudinea de măsurare.

(18)

Regulile stabilite de prezentul regulament nu ar trebui să afecteze capacitatea Comisiei sau, după caz, a unuia dintre statele membre de a adopta măsuri de urgență în conformitate cu articolele 53 și 54 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(19)

Aceste reguli de punere în aplicare ar trebui adaptate, dacă acest lucru devine necesar, pentru a ține cont de eventualele noi evoluții, în special în ceea ce privește impactul acestora asupra pieței interne și asupra operatorilor din sectorul alimentației umane și animale.

(20)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.   „precizie — deviația standard relativă a repetabilității (RSDr)”: deviația standard relativă a rezultatelor încercărilor obținute în condiții de repetabilitate. Condiții de repetabilitate sunt condiții în care rezultatele încercărilor sunt obținute prin aplicarea aceleiași metode unui material de încercare identic, în același laborator și de către același operator, folosind același echipament la intervale scurte de timp;

2.   „limita de performanță minimă necesară (LPMN)”: cea mai scăzută cantitate sau concentrație de analit din eșantion care trebuie detectată și confirmată cu certitudine de laboratoarele oficiale;

3.   „material MG”: material care conține, constă din sau este produs din OMG-uri.

(2)   Sunt valabile definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 152/2009.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică controalelor oficiale ale furajelor pentru verificarea prezenței următoarelor materiale:

(a)

material MG autorizat pentru comercializare într-o țară terță și pentru care a fost depusă o cerere valabilă în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și pentru care procedura de autorizare este în curs de desfășurare de mai mult de trei luni, cu condiția ca:

(i)

EFSA să nu-l fi identificat ca susceptibil de a avea efecte negative asupra sănătății sau mediului atunci când este prezent sub LPMN;

(ii)

metoda cantitativă prevăzută la articolul menționat să fi fost validată și publicată de către Laboratorul de referință al Uniunii Europene; precum și

(iii)

materialul de referință certificat să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 3;

(b)

după data de 25 aprilie 2012, materialul MG notificat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 a cărui autorizație a expirat și pentru care metoda cantitativă a fost validată și publicată de către Laboratorul de referință al Uniunii Europene, cu condiția ca materialul de referință certificat să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 3; precum și

(c)

materialul MG a cărui autorizație a expirat datorită faptului că nu a fost depusă nicio cerere de reînnoire în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cu condiția ca materialul de referință certificat să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 3.

Articolul 3

Material de referință certificat

(1)   Materialul de referință certificat trebuie să fie accesibil statelor membre și oricărei părți terțe.

(2)   Materialul de referință certificat este produs și certificat în conformitate cu Ghidurile ISO 3035.

(3)   Informațiile care însoțesc materialul de referință certificat cuprind date despre cultura plantei care a fost utilizată pentru producerea materialului de referință certificat, precum și despre zigozitatea inserției (inserțiilor). Conținutul în OMG-uri certificat trebuie exprimat în procente masice și, dacă informația este disponibilă, în număr de copii per echivalent genom haploid.

Articolul 4

Metode de prelevare a probelor

Probele destinate controlului oficial al furajelor pentru detectarea prezenței materialului MG menționat la articolul 2 sunt prelevate conform metodelor de prelevare specificate în anexa I.

Articolul 5

Pregătirea probelor, metode de analiză și interpretarea rezultatelor

Pregătirea probelor de laborator, metodele de analiză și interpretarea rezultatelor îndeplinesc cerințele specificate în anexa II.

Articolul 6

Măsuri de întreprins în cazul detectării materialului MG menționat la articolul 2

(1)   În cazul în care încercările analitice indică un conținut de material MG menționat la articolul 2 superior sau egal cu LPMN, stabilit în conformitate cu regulile de interpretare specificate în anexa II partea B, furajele în cauză se consideră neconforme cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Statele membre comunică imediat această informație prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF), în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2)   În cazul în care încercările analitice indică un conținut de material MG menționat la articolul 2 inferior LPMN, stabilit în conformitate cu regulile de interpretare specificate în anexa II partea B, statele membre înregistrează această informație și o transmit Comisiei și celorlalte state membre până la data de 30 iunie a fiecărui an. Rezultatele care se repetă într-un interval de trei luni se comunică fără întârziere.

(3)   Dacă este cazul, Comisia sau un stat membru poate adopta măsuri de urgență, în conformitate cu articolele 53 și 55 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Articolul 7

Lista materialelor MG menționate la articolul 2

Comisia publică pe site-ul său internet lista materialelor MG care satisfac condițiile specificate la articolul 2. Această listă conține informații cu privire la locul unde materialul de referință certificat este disponibil, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și, dacă este cazul, informații cu privire la măsurile adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament.

Articolul 8

Reexaminarea

Comisia supraveghează aplicarea prezentului regulament și impactul acestuia asupra pieței interne, asupra operatorilor din sectorul furajelor și creșterii animalelor, precum și asupra altor operatori și prezintă, dacă este cazul, propuneri de reexaminare a prezentului regulament.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 54, 26.2.2009, p. 1.

(3)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(4)  JO L 102, 7.4.2004, p. 14.

(5)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf.

(6)  JO L 117, 5.5.2007, p. 14.

(7)  JO L 117, 5.5.2007, p. 17.

(8)  JO L 117, 5.5.2007, p. 20.

(9)  JO L 117, 5.5.2007, p. 23.

(10)  JO L 117, 5.5.2007, p. 25.

(11)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(12)  http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/user_support/EUR22756EN.pdf.


ANEXA I

METODE DE PRELEVARE A PROBELOR

1.

În scopul aplicării anexei I la Regulamentul (CE) nr. 152/2009, materialul MG trebuie considerat o substanță susceptibilă să fie distribuită de manieră neuniformă în furaj.

2.

Prin derogare de la punctele 5.B.3, 5.B.4 și 6.4 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 152/2009, mărimea probelor globale ale materiilor prime furajere nu trebuie să fie inferioară unei greutăți care corespunde la 35 000 boabe/semințe, iar cea a eșantionului final nu trebuie să fie inferioară greutății corespunzătoare cu 10 000 boabe/semințe.

Masele echivalente a 10 000 boabe/semințe sunt prezentate în tabelul 1 de mai jos.

Tabelul 1

Masa echivalentă a 10 000 boabe/semințe pentru diferite plante

Plantă

Masa, în grame, corespunzătoare cu 10 000 boabe/semințe

Orz, mei, ovăz, orez, secară, grâu

400

Porumb

3 000

Soia

2 000

Semințe de rapiță

40


ANEXA II

CRITERII APLICABILE PREPARĂRII EȘANTIOANELOR ȘI METODE DE ANALIZĂ

Pentru detectarea prezenței în furaje a materialului MG menționat la articolul 2, laboratoarele oficiale utilizează metodele de analiză și aplică criteriile de control descrise în prezenta anexă.

A.   PREPARAREA EȘANTIOANELOR PENTRU ANALIZĂ

În plus față de cerințele prevăzute în anexa II partea A la Regulamentul (CE) nr. 152/2009, se aplică următoarele dispoziții.

1.   Tratarea probelor finale

Laboratoarele oficiale utilizează standardele EN ISO 24276, ISO 21570, ISO 21569 și ISO 21571 care definesc metodele de omogenizare a eșantionului final (denumit și „eșantion de laborator” în standardele ISO), de reducere a eșantionului final la un eșantion pentru analiză, de preparare a eșantionului pentru analiză și de extragere și analiză a analitului țintă.

2.   Prepararea eșantionului pentru analiză

Eșantionul pentru analiză are o mărime care permite cuantificarea materialului MG la o prezență corespunzătoare LPMN cu un grad statistic de încredere de 95 %.

B.   APLICAREA METODELOR DE ANALIZĂ ȘI PREZENTAREA REZULTATELOR

Prin derogare de la partea C din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 152/2009, se aplică următoarele reguli pentru aplicarea metodelor de analiză și formularea rezultatelor.

1.   Condiții generale

Laboratoarele oficiale respectă cerințele standardului ISO 17025 și utilizează metode cantitative de analiză care au fost validate de Laboratorul de referință al Uniunii Europene în colaborare cu Rețeaua europeană de laboratoare pentru OMG-uri. Acestea se asigură, pe parcursul întregii proceduri de analiză începând cu tratarea eșantionului de laborator, că sunt în măsură să efectueze analiza la nivelul de 0,1 % procente masice de material MG în furaj cu precizie corespunzătoare (deviația standard relativă a repetabilității de cel mult 25 %).

2.   Reguli privind interpretarea rezultatelor

Pentru a asigura un nivel de încredere de aproximativ 95 %, rezultatul analizei este exprimat sub forma x +/– U, unde x este rezultatul analizei pentru un eveniment de transformare măsurat, iar U este incertitudinea de măsurare extinsă corespunzătoare.

U este specificată de către laboratorul oficial pentru întreaga metodă analitică și este confirmată în conformitate cu documentul de orientare privind incertitudinea de măsurare destinat laboratoarelor care analizează OMG-urile (1) elaborat de JRC.

O materie primă sau un aditiv pentru furaje sau, în cazul furajelor compuse, fiecare din materiile prime sau aditivii care intră în compoziția acestora se consideră neconformă cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, dacă rezultatul analitic (x) pentru un eveniment de transformare măsurat minus incertitudinea de măsurare extinsă (U) este egal sau mai mare de 0,1 % procente masice de material MG. Atunci când rezultatele sunt exprimate în număr de copii de ADN-MG raportat la numărul de copii de ADN specific al axonului țintă calculat pe baza genomilor haploizi, acestea sunt convertite în procente masice în conformitate cu datele furnizate în fiecare raport de validare al LR-UE.


(1)  http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/user_support/EUR22756EN.pdf.


25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 620/2011 AL COMISIEI

din 24 iunie 2011

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (d),

întrucât:

(1)

În urma unei reclamații depuse la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) de anumite țări, un raport al unui grup special al OMC, adoptat de Organul de soluționare a litigiilor al OMC la 21 septembrie 2010 (2), a concluzionat că Uniunea Europeană a acționat, între altele, cu încălcarea Acordului General pentru Tarife și Comerț din 1994 (GATT 1994), deoarece a acordat un tratament tarifar mai puțin favorabil decât cel prevăzut în consolidările tarifare stabilite de Uniunea Europeană pentru anumite produse ale tehnologiei informației, în temeiul Acordului privind tehnologia informației (ATI). Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 trebuie modificată pentru a fi aliniată la obligațiile internaționale care revin Uniunii Europene în temeiul GATT 1994. Modificările necesare sunt conforme cu Decizia 97/359/CE a Consiliului din 24 martie 1997 privind eliminarea taxelor vamale pentru produse ale tehnologiei informației (3), prin care s-a ratificat ATI.

(2)

Potrivit raportului grupului special al OMC, copierea digitală nu ar trebui să constituie fotocopiere în sensul GATT 1994, iar viteza de copiere nu ar trebui să fie unicul criteriu de clasificare. Prin urmare, subpoziția 8443 31 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 și taxa de import aferentă trebuie modificate în consecință.

(3)

Textul subpoziției 8528 71 15 din NC (fosta 8528 71 13) trebuie modificat pentru a include decodoarele care, pe lângă funcția de comunicare, ar putea fi capabile să îndeplinească funcții suplimentare de înregistrare sau reproducere, cu condiția să nu își piardă, din această cauză, caracterul esențial de decodor cu funcție de comunicare.

(4)

Prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la 1 iulie 2011, la sfârșitul termenului rezonabil convenit de Uniunea Europeană cu părțile reclamante pentru alinierea Uniunii Europene la obligațiile sale în cadrul OMC.

(5)

Întrucât recomandările din rapoartele adoptate de Organul de soluționare a litigiilor al OMC au efecte doar în viitor, prezentul regulament nu trebuie să aibă efecte retroactive sau să ofere retroactiv orientări de interpretare. Deoarece nu poate fi utilizat pentru a oferi o orientare interpretativă în scopul clasificării mărfurilor puse în liberă circulație înainte de 1 iulie 2011, acesta nu trebuie să servească drept bază pentru rambursarea taxelor plătite anterior acestei date.

(6)

Comitetul Codului vamal nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea II secțiunea XVI din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2011.

Prezentul regulament nu are efecte retroactive și nu oferă retroactiv o orientare interpretativă.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  WT/DS375/R, WT/DS376/R, WT/DS377/R.

(3)  JO L 155, 12.6.1997, p. 1.


ANEXĂ

Partea II secțiunea XVI din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică după cum urmează:

1.

Capitolul 84 se modifică după cum urmează:

(a)

rândul aferent codului NC 8443 31 10 se elimină;

(b)

se elimină „– – – Altele” dintre rândul aferent codului NC 8443 31 10 și rândul aferent codului NC 8443 31 91;

(c)

se introduce rândul aferent codului NC 8443 31 20, după cum urmează:

8443 31 20

– – – Mașini cu funcția principală de copiere digitală, care realizează copierea prin scanarea originalului și imprimarea copiilor prin intermediul unui dispozitiv de imprimare electrostatică …

2,2 %

p/st”

(d)

se introduce rândul aferent codului NC 8443 31 80, după cum urmează:

8443 31 80

– – – Altele …

scutire

p/st”

(e)

rândul aferent codului NC 8443 31 91 se elimină;

(f)

rândul aferent codului NC 8443 31 99 se elimină.

2.

Capitolul 85 se modifică după cum urmează:

(a)

rândul aferent codului NC 8528 71 13 se elimină;

(b)

se introduce rândul aferent codului NC 8528 71 15, după cum urmează:

8528 71 15

– – – – Aparate cuprinzând un dispozitiv cu microprocesor având încorporat un modem pentru acces la internet și asigurând o funcție de schimb de informații interactiv, capabil de a recepționa semnale de televiziune («decodoare cu funcție de comunicare», inclusiv cele care cuprind un dispozitiv cu funcție de înregistrare sau reproducere, cu condiția ca acestea să își păstreze caracterul esențial de decodor cu funcție de comunicare) …

scutire

p/st”

(c)

rândul aferent codului NC 8528 71 90 se elimină;

(d)

după rândul aferent codului NC 8528 71 19 se introduc următoarele rânduri:

 

– – – Altele:

 

 

8528 71 91

– – – – Aparate cuprinzând un dispozitiv cu microprocesor având încorporat un modem pentru acces la internet și asigurând o funcție de schimb de informații interactiv, capabil de a recepționa semnale de televiziune («decodoare cu funcție de comunicare», inclusiv cele care cuprind un dispozitiv cu funcție de înregistrare sau reproducere, cu condiția ca acestea să își păstreze caracterul esențial de decodor cu funcție de comunicare) …

scutire

p/st

8528 71 99

– – – – Altele …

14

p/st”


25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 621/2011 AL COMISIEI

din 24 iunie 2011

de modificare pentru a 151-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), în special, articolul 7 alineatul (1) litera (a), articolul 7a alineatul (1) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La 14 iunie 2011, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine numele a două persoane fizice din lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La 16 iunie 2011, acest comitet a hotărât să adauge o persoană fizică pe listă și să modifice o mențiune de pe listă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

(a)

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank]. Adresa: Vordere Gasse 29, 7012, Felsberg, Elveția. Data nașterii: 31.3.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L579603 (pașaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997, expirat la 18.11.2002). Număr național de identificare: 007-99090. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei este Charaabi Hedia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

(b)

„Safet Ekrem Durguti. Adresa: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: 10.5.1967. Locul nașterii: Orahovac, Kosovo. Cetățenia: cetățean al Republicii Bosnia și Herțegovina. Pașaport nr: 6371551 (pașaport biometric emis de Bosnia și Herțegovina, la Travnik, la data de 9.4.2009 și valabil până la 4.9.2014). Număr național de identificare: (a) JMB 1005967953038 (număr personal de identificare al Bosniei și Herțegovina), (b) 04DFC71259 (carte de identitate a Bosniei și Herțegovina), (c) 04DFA8802 permis de conducere emis de Ministerul de interne al cantonului Bosnia Centrală, Travnik, Bosnia și Herțegovina). Alte informații: (a) numele tatălui: Ekrem; (b) fondator și director al Al-Haramain Islamic Foundation din 1998 până în 2002; (c) lucrează ca profesor la Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosnia și Herțegovina. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.12.2003.”

2.

La rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarea mențiune:

Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi [alias (a) Othman al-Ghamdi, (b) Uthman al-Ghamdi, (c) Uthman al-Ghamidi, (d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, (e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, (f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, (g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, (h) Al Umairah al-Ghamdi, (i) Othman Bin Ahmed Bin Othman]. Adresa: Yemen. Data nașterii: (a) 27.5.1979, (b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Locul nașterii: (a) Arabia Saudită, (b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Cetățenia: (a) saudită, (b) yemenită (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Număr național de identificare: H1089516791 (carte de identitate națională saudită). Alte informații: (a) numele tatălui este Ahmed Othman Al Omirah, (b) comandant operațional al Al-Qaida în Peninsula Arabă (AQAP). A fost implicat în strângerea de fonduri și în depozitarea de arme pentru operațiunile și activitățile desfășurate de AQAP în Yemen, (c) asociat cunoscut al lui Qasim Yahya Mahdi al-Rimi și al Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, (d) Notificare INTERPOL portocalie (dosar nr. 2009/52/OS/CCC, #14) Notificare INTERPOL roșie (număr de control A-596/3-2009, dosar nr. 2009/3731), (e) Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.6.2011.

3.

Mențiunea „Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir]. Adresa: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: Printre angajați și asociați se numără Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz și Safet Durguti. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir]. Adresa: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: Printre angajați și asociați se numără Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.”


25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 622/2011 AL COMISIEI

din 24 iunie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 iunie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AR

23,1

MK

54,8

TR

73,2

ZZ

50,4

0707 00 05

TR

83,7

ZZ

83,7

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

62,3

BR

40,6

TR

65,0

UY

65,6

ZA

110,3

ZZ

68,8

0808 10 80

AR

132,6

BR

78,0

CA

105,9

CL

99,5

CN

118,6

NZ

109,7

US

166,4

UY

91,7

ZA

92,9

ZZ

110,6

0809 10 00

AR

89,7

TR

241,9

ZZ

165,8

0809 20 95

TR

327,3

XS

382,4

ZZ

354,9

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

ZZ

147,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/22


DECIZIA CONSILIULUI

din 9 iunie 2011

de modificare a rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice)

(2011/369/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 789/2001 al Consiliului din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competențele de executare în ceea ce privește anumite norme metodologice și proceduri de examinare a cererilor de viză (1), în special articolul 1 alineatul (2),

având în vedere inițiativa Regatului Belgiei,

întrucât:

(1)

Rețeaua de consultări Schengen (specificații tehnice) a fost înființată pentru a permite consultarea între autoritățile centrale ale statelor membre privind cererile de viză depuse de resortisanți ai anumitor țări terțe.

(2)

Formatul rubricilor formularelor transmise în vederea consultării între statele membre ar trebui să fie modificat și, cu anumite excepții, lista actualizată a codurilor din trei litere ale Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) [denumite în continuare „codurile din trei litere (OACI)”] ale statelor, entităților, teritoriilor, naționalităților și organizațiilor ar trebui folosită în cadrul respectivei consultări în conformitate cu lista stabilită de Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (2). Folosirea codurilor din trei litere (OACI) cu anumite excepții nu afectează și nu aduce prejudicii competenței statelor membre de a recunoaște sau de a nu recunoaște state sau entități. Codurile stabilite pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Kosovo (3) sunt exclusiv pentru consultarea VISION.

(3)

Specificațiile tehnice ale rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) ar trebui să fie modificate în consecință.

(4)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (4); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(5)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (5); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale. Deoarece prezenta decizie constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezenta decizie, dacă o va pune în aplicare în legislația sa națională.

(7)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (6) care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a acordului respectiv (7).

(8)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (8) care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (9).

(9)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (10), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/349/UE a Consiliului (11).

(10)

În ceea ce privește Cipru, prezenta decizie constituie un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta, în înțelesul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003.

(11)

Prezenta decizie constituie un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta, în înțelesul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005.

(12)

În conformitate cu articolul 58 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (12), până la data menționată la articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (13), procedura stabilită la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 789/2001 ar trebui să fie aplicată în continuare, dacă este necesar, pentru modificările aduse anumitor părți din rețeaua de consultări Schengen (specificații tehnice),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Părțile 1, 2 și 3 din rețeaua de consultări Schengen (specificații tehnice) se modifică astfel cum se prevede în anexele I, II și III.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 9 iunie 2011.

Se aplică de la 10 iulie 2011.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Luxemburg, 9 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

PINTÉR S.


(1)  JO L 116, 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 81, 21.3.2001, p. 1.

(3)  În conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1244 (1999).

(4)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(5)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(6)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(7)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(9)  JO L 53, 27.2.2008, p. 1.

(10)  JO L 160, 18.6.2011, p. 3.

(11)  JO L 160, 18.6.2011, p. 1.

(12)  JO L 243, 15.9.2009, p. 1.

(13)  JO L 218, 13.8.2008, p. 60.


ANEXA I

Punctul 1.3 din partea 1 din rețeaua de consultări Schengen (specificații tehnice) se înlocuiește cu următorul text:

„1.3.   DEFINING MESSAGE CHARACTERISTICS

For every message to be sent via the network, the following structural characteristics should be met:

 

The ‘From’ item of the message contains the senders applications address.

For example:

From: vision@vision-mailer.nl

 

The ‘To’ item of the message contains the recipients application address.

For example:

To: vision@vision-mailer.de

Implementation tip: be aware that it is possible to make use of multiple recipients delimited by commas. But if the application does so, on received FORMs R it has to determine the FORM R sender, because it will receive references to identical message-identifiers (heading ‘000’). Sending separate messages to each partner State with different ‘000’ headings is less confusing.

 

The ‘Subject’ item of the message contains a ‘file number’ and a full stop (‘.’) followed by the form-type identifier (Letter: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ or ‘R’). For the respective forms, the ‘file number’ equals the content of its heading: ‘001’ in FORM ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ and the content of heading ‘048’ in a FORM E. For heading definitions see 2.1.2.

Examples:

 

Subject:AUT0000010106AJKT00.B

 

Subject:FRA2007022457471104.E

If a Member State receives a message with an incorrectly formulated subject, it has to discard that message without processing it. If the problem persists it has to be solved bilaterally by the technical staff.

 

The mail body has to be structured as follows:

‘text/plain’ is used as the ‘Media Type’ or ‘Mime Type’ see RFC2046 (http://tools.ietf.org/html/rfc2046),

‘ISO-8859-15’ is used as the ‘charset’.

 

Hence in the ‘Header’ of every mail, the following line will appear:

Content-Type: text/plain; charset = ISO-8859-15.”.


ANEXA II

Punctul 2.2.1 din partea 2 din rețeaua de consultări Schengen (specificații tehnice) se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.1.   Three-letter codes (ICAO)

Codes for States, entities, territories, nationalities and organisations as well as further designations for the VISION consultation procedure.

Three-letter codes, as set out in ICAO Document 9303 on Machine-Readable Travel Documents, shall be used except in the following cases:

1.

for the Former Yugoslav Republic of Macedonia, XXG shall be used;

2.

for Kosovo (1), XXD shall be used;

3.

for the Federal Republic of Germany, DEU shall be used.

Two lists will be made available on CIRCA:

1.   An ICAO-based code list (2): the latest version of the ICAO-based codes with the three exceptions mentioned above to be used for VISION consultation. This list shall be used in line with the list established by Regulation (EC) No 539/2001.

2.   A special VISION code list: the limited list of special VISION three-letter codes for specific cases.

Both lists will contain, next to the appropriate three-letter codes to be used for VISION consultation ‘valid from’ and ‘valid until’-values for these codes:

—   Valid-Until: Date from which the code becomes obsolete for VISION consultation,

—   Valid-From: Date from which the code becomes applicable to be used for VISION consultation.

If ICAO-updates are detected by a Member State or the Commission, it will immediately notify the General Secretariat of the Council. The ICAO-based code list will be updated by the Presidency as follows:

new ICAO-codes shall be added with a ‘valid from’ date 30 days after publication of the updated list on CIRCA,

for removed ICAO-codes the ‘valid until’ date shall be set 30 days after publication of the updated list on CIRCA and shall be kept for archival purposes.

If, for technical reasons (e.g. old passports that are still valid), an expired ICAO-code has to be used further in the VISION Consultation Network, or in general if, for technical reasons, a new three-letter code is deemed necessary, this code shall be added to the special VISION code list after agreement in the Visa/VISION Working Party.

The General Secretariat of the Council shall notify Member States every time an updated list has been published on CIRCA.


(1)  Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999).

(2)  A table containing the current ICAO-codes can be found at the ICAO web site.”.


ANEXA III

La punctul 3.2.5 din partea 3 din rețeaua de consultări Schengen (specificații tehnice), ultimul paragraf se elimină.


25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/26


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 iunie 2011

de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

(2011/370/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului spaniol,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Albert MORENO HUMET,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în calitate de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

domnul Senén FLORENSA I PALAU, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 20 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/27


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 iunie 2011

de numire a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

(2011/371/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului austriac,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului doamnei Johanna MIKL-LEITNER,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015, în calitate de supleant:

doamna Barbara SCHWARZ (Amt der NÖ Landesregierung).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 20 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.


25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 24 iunie 2011

de acordare a unei derogări pentru activitățile de explorare a petrolului și gazelor și de exploatare a petrolului în Italia, de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

[notificată cu numărul C(2011) 4253]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/372/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (1), în special articolul 30 alineatele (5) și (6),

întrucât:

I.   FAPTE

(1)

La 23 martie 2011, Assomineraria – Asociația italiană din industria petrolieră și minieră a transmis Comisiei prin e-mail o cerere în temeiul articolului 30 alineatul (5) din Directiva 2004/17/CE. În conformitate cu articolul 30 alineatul (5) primul paragraf, Comisia a informat autoritățile italiene în legătură cu această cerere printr-o scrisoare datată 1 aprilie 2011, la care acestea au răspuns la 19 aprilie 2011. Cererea depusă de Assomineraria are ca obiect activitățile de explorare a petrolului și gazelor și de exploatare a petrolului în Italia. În conformitate cu deciziile precedente ale Comisiei în materie de concentrări (2), în cerere au fost descrise două activități distincte, și anume:

(a)

explorarea petrolului și gazelor naturale; și

(b)

producția de petrol.

(2)

În conformitate cu deciziile sus-menționate ale Comisiei, în sensul prezentei decizii, „producția” include și „dezvoltarea”, respectiv instalarea infrastructurii adecvate, necesare producției viitoare (platforme petroliere, conducte, terminale etc.). În plus, conform practicii consacrate a Comisiei, „dezvoltarea, producția și comercializarea țițeiului” constituie „o piață de produse relevantă” (3). Astfel, în sensul prezentei decizii, „producția” include atât „dezvoltarea”, cât și (prima) vânzare a petrolului.

(3)

Assomineraria este o asociație comercială care, în acest context, acționează în numele principalelor întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul explorării și producției de hidrocarburi din Italia. Principalele patru societăți afiliate asociației sunt ENI S.p.A., Edison S.p.A, Shell Italia E&P S.p.A. și Total E&P Italia S.p.A.

II.   CADRUL JURIDIC

(4)

Articolul 30 din Directiva 2004/17/CE prevede că acele contracte destinate să permită desfășurarea unei activități care intră sub incidența Directivei 2004/17/CE nu fac obiectul acesteia dacă, în statul membru în care se desfășoară, activitatea respectivă este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat. Expunerea directă la concurență este evaluată pe baza unor criterii obiective, ținând seama de caracteristicile specifice ale sectorului în cauză. Accesul este considerat nerestricționat dacă statul membru a implementat și a aplicat legislația UE relevantă privind deschiderea parțială sau totală a unui anumit sector.

(5)

Întrucât Italia a implementat și a aplicat Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor (4), accesul la piață trebuie considerat nerestricționat, în conformitate cu articolul 30 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2004/17/CE. Expunerea directă la concurență pe o anumită piață trebuie evaluată pe baza mai multor criterii, dintre care niciunul nu este în mod neapărat, în sine, decisiv.

(6)

Pentru a evalua dacă operatorii în cauză sunt supuși concurenței directe pe piețele la care se referă prezenta decizie, trebuie să se țină seama de cota de piață a principalilor operatori și de gradul de concentrare a acestor piețe. Deoarece condițiile variază în cazul diferitelor activități care fac obiectul prezentei decizii, se efectuează o evaluare separată pentru fiecare activitate/piață.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere aplicării normelor în materie de concurență.

III.   EVALUARE

(8)

În deciziile precedente ale Comisiei, menționate în considerentele 1 și 2 de mai sus, fiecare dintre cele două activități care fac obiectul prezentei cereri (explorarea petrolului și gazelor naturale și producția de petrol) a fost considerată ca reprezentând o piață de produse separată. Prin urmare, aceste activități trebuie examinate separat.

(9)

Conform practicii Comisiei (5), explorarea petrolului și gazelor naturale constituie o piață de produs relevantă, deoarece nu se poate stabili de la început dacă în urma explorării vor fi descoperite zăcăminte de petrol sau de gaze naturale. Pe piața explorării, societățile de explorare obțin licențe de explorare acordate de „țările-gazdă”, de regulă, în urma unor proceduri de licitație (6). De asemenea, pe baza aceleiași practici îndelungate a Comisiei, s-a stabilit că piața respectivă se întinde, din punct de vedere geografic, pe tot globul. Având în vedere că nu există nicio indicație conform căreia definiția ar putea fi diferită în acest caz, aceasta va fi păstrată ca atare pentru scopul prezentei decizii.

(10)

Cotele de piață ale operatorilor care desfășoară activități de explorare pot fi măsurate cu ajutorul a trei variabile: cheltuielile de capital, rezervele demonstrate și producția estimată. S-a constatat că nu este adecvată utilizarea cheltuielilor de capital pentru măsurarea cotelor de piață ale operatorilor de pe piața explorării din cauza diferențelor mari dintre nivelurile de investiții necesare în diferite zone geografice. Astfel, pentru explorarea petrolului și gazelor în Marea Nordului sunt necesare investiții mai mari decât, de exemplu, pentru explorarea în Orientul Mijlociu.

(11)

Alți doi parametri au fost utilizați, în mod obișnuit, pentru evaluarea cotelor de piață ale operatorilor economici din acest sector, și anume cotele de rezerve demonstrate și de producție estimată ale acestora (7).

(12)

La 31 decembrie 2009, rezervele demonstrate de petrol și gaze atingeau un total de 385,58 miliarde metri cubi standard echivalent petrol (în continuare Sm3 e.p.) în întreaga lume, conform informațiilor disponibile (8). La 1 ianuarie 2010, rezervele demonstrate combinate de petrol și gaze din Italia însumau puțin peste 0,205 miliarde Sm3 e.p. (9), respectiv puțin peste 0,05 %. Cota din aceste rezerve a entităților contractante individuale care își desfășoară activitatea în Italia este, evident, și mai mică. Conform informațiilor disponibile, există o corelație directă între rezervele demonstrate de petrol și gaze și producția viitoare estimată. Prin urmare, niciuna dintre informațiile disponibile nu indică o eventuală diferență substanțială între cota de piață a entităților contractante individuale care își desfășoară activitatea în Italia exprimată în termeni de producție estimată și cea exprimată ca parte din rezervele demonstrate. Având în vedere legătura dintre rezervele demonstrate și producția efectivă, aceste cifre pot fi considerate, de asemenea, ca un indicator al situației concurenței pe piața în cauză.

(13)

Piața explorării nu este foarte concentrată. În afară de companiile de stat, piața este caracterizată de prezența unor operatori privați internaționali integrați pe verticală, denumiți „supermari” (super majors) (BP, ExxonMobil și Shell), precum și a unui anumit număr de operatori așa-numiți „mari” (majors). Aceste elemente reprezintă indicatori ai expunerii directe la concurență.

(14)

Conform practicii consacrate a Comisiei (10), dezvoltarea, producția și vânzările de petrol (țiței) reprezintă o piață de produse separată, cu o dimensiune geografică mondială. Având în vedere că nu există nicio indicație conform căreia definiția ar putea fi diferită în acest caz, aceasta va fi păstrată ca atare în scopul prezentei decizii.

(15)

Conform informațiilor disponibile (11), producția totală zilnică de petrol la nivel mondial a fost în 2009 de 79,948 milioane de barili. În același an, în Italia s-a produs o cantitate totală de 0,095 milioane de barili/zi, care a asigurat acestei țări o cotă de piață de 0,11 %. Conform cotei din 2009 a entităților contractante individuale care își desfășoară activitatea în Italia, situația este următoarea: cu o producție mondială de 1 007 mii (12) de barili pe zi, ENI deține o cotă de 1,26 % din producția mondială de petrol; producția mondială a Shell, de 1 581 mii de barili de petrol pe zi (13), îi asigură o cotă de piață de 1,98 % din producția mondială de petrol; Total înregistrează o producție mondială de 1 381 mii de barili de petrol pe zi (14), care îi asigură o cotă de piață de 1,73 % din producția mondială de petrol; în final, Edison înregistrează o producție mondială de 5 mii de barili de petrol pe zi (15), care îi asigură o cotă de piață de 0,006 % din producția mondială de petrol.

(16)

În sensul acestei analize, este important să se aibă în vedere gradul de concentrare pe piață relevant în întregul său. În acest scop, Comisia reține faptul că piața producției de țiței este caracterizată de prezența unor mari companii de stat, precum și a trei operatori privați internaționali integrați pe verticală [„supermari”: BP, ExxonMobil și Shell, ale căror cote de producție de petrol s-au ridicat, în 2009, la 3,2 %, 3,0 % și, respectiv, 2,0 % (16)] și a unui anumit număr de operatori așa-numiți „mari” (17). Acești factori sugerează că pe piață activează un număr de operatori între care se poate presupune că există o concurență efectivă.

IV.   CONCLUZII

(17)

Având în vedere factorii examinați la considerentele 8-16, condiția expunerii directe la concurență, prevăzută la articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE, trebuie considerată ca fiind îndeplinită în Italia în cazul următoarelor servicii:

(a)

explorarea petrolului și gazelor naturale; și

(b)

producția de petrol.

(18)

Condiția accesului nerestricționat pe piață fiind considerată îndeplinită, rezultă că Directiva 2004/17/CE nu trebuie să se aplice atunci când entitățile contractante atribuie contracte destinate să permită efectuarea, în Italia, a serviciilor enumerate la considerentul 17 literele (a) și (b) și nici atunci când se organizează concursuri de proiecte în vederea exercitării unei astfel de activități în aceste zone geografice.

(19)

Conform cererii, în Italia majoritatea câmpurilor de exploatare produc atât petrol, cât și gaze, în diferite procentaje (18). Producția de gaze nu face obiectul acestei cereri de derogare, iar în acest sector dispozițiile Directivei 2004/17/CE continuă să se aplice. În acest context, trebuie reamintit faptul că contractele de achiziții care au ca obiect mai multe activități se tratează conform articolului 9 din Directiva 2004/17/CE. Acest lucru înseamnă că atunci când o entitate contractantă este angajată în achiziții „mixte”, ceea ce înseamnă achiziții utilizate ca suport atât pentru activitățile exceptate de la aplicarea Directivei 2004/17/CE, cât și pentru activitățile care nu sunt exceptate, trebuie acordată atenție acelor activități care fac obiectul principal al contractului. În cazul unor astfel de achiziții mixte, atunci când acestea vizează în principal producția de gaze, dispozițiile Directivei 2004/17/CE se aplică. În cazul în care este imposibil să se stabilească în mod obiectiv pentru care dintre activități este destinat în principal contractul, acesta se acordă în conformitate cu normele menționate la articolul 9 alineatele (2) și (3) din Directiva 2004/17/CE.

(20)

Prezenta decizie se bazează pe situația de drept și de fapt constatată în perioada martie 2011-aprilie 2011, așa cum reiese din informațiile transmise de Assomineraria, de BP Statistical Review of World Energy 2010 și de autoritățile italiene. Prezenta decizie poate fi revizuită în cazul în care, în urma unor schimbări semnificative ale situației de drept sau de fapt, condițiile de aplicabilitate a articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu mai sunt îndeplinite.

(21)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru contracte de achiziții publice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Directiva 2004/17/CE nu se aplică în cazul contractelor atribuite de entitățile contractante și destinate să permită efectuarea următoarelor servicii în Italia:

(a)

explorarea petrolului și gazelor naturale; și

(b)

producția de petrol.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 24 iunie 2011.

Pentru Comisie

Michel BARNIER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  A se vedea, în special, Decizia 2004/284/CE a Comisiei din 29 septembrie 1999 de declarare a unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună și cu Acordul privind SEE (Cazul IV/M.1383 – Exxon/Mobil) și deciziile ulterioare, între altele, Decizia Comisiei din 3 mai 2007 de declarare a unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună (Cazul COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO) în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 139/2004 al Consiliului.

(3)  A se vedea, între altele, Decizia 2001/45/CE a Comisiei din 29 septembrie 1999 de declarare a unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună și cu Acordul privind SEE (Cazul IV/M.1532, BP Amoco/Arco), considerentul 14.

(4)  JO L 164, 30.6.1994, p. 3.

(5)  A se vedea, în special, Decizia Exxon/Mobil sus-menționată și, mai recent, Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2007 de declarare a unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună (Cazul COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 139/2004 al Consiliului.

(6)  M.1532 BP Amoco/Arco, considerentele 9 și 10.

(7)  A se vedea, în special, Decizia Exxon/Mobil sus-menționată (considerentele 25 și 27).

(8)  A se vedea punctul 5.2.1 din cerere și sursele citate la acest punct, în special documentul „BP Statistical Review of World Energy, June 2010” (Analiza statistică BP a energiei mondiale, iunie 2010), denumit în continuare „2010 BP Statistics” (Statisticile BP din 2010), anexat cererii. Nisipurile petrolifere din Canada nu au fost luate în considerare din motive de consecvență cu deciziile anterioare în temeiul articolului 30.

(9)  Conform „2010 BP Statistics”, p. 8.

(10)  A se vedea, în special, Decizia Exxon/Mobil sus-menționată și, mai recent, Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2007 de declarare a unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună (Cazul COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 139/2004 al Consiliului.

(11)  A se vedea p. 8 din „2010 BP Statistics”, anexat cererii.

(12)  Dintre care, în Italia, se produc 56 mii de barili pe zi.

(13)  Dintre care, în Italia, se produc 30 mii de barili pe zi.

(14)  Total nu produce petrol în Italia.

(15)  Întreaga producție de petrol a Edison are loc în Italia.

(16)  A se vedea punctul 5.2.3 din cerere, p. 18.

(17)  De exemplu: Total, Chevron, Eni și Conoco, ale căror cote de piață sunt mai mici decât cele ale operatorilor „supermari”.

(18)  A se vedea punctul 2.1 din cerere.