ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.159.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 159

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
17 iunie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/343/UE

 

*

Decizia Consiliului din 9 martie 2011 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de cooperare științifică și tehnologică

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 572/2011 al Consiliului din 16 iunie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

2

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 573/2011 al Consiliului din 16 iunie 2011 privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

5

 

*

Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de nitriți, melamină, Ambrosia spp. și transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum și de consolidare a anexelor I și II ( 1 )

7

 

*

Regulamentul (UE) nr. 575/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje ( 1 )

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 576/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre

66

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare pentru a 149-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

69

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 578/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

86

 

 

DECIZII

 

 

2011/344/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 30 mai 2011 privind acordarea de asistență financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

88

 

*

Decizia de punere în aplicare 2011/345/PESC a Consiliului din 16 iunie 2011 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

93

 

 

2011/346/UE

 

*

Decizia Comisiei din 20 iulie 2010 privind ajutorul de stat C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) pus în aplicare de Portugalia sub forma unei garanții de stat în favoarea BPP [notificată cu numărul C(2010) 4932]  ( 1 )

95

 

 

2011/347/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 iunie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii în vederea realizării unei anchete epidemiologice și a punerii în aplicare a unor măsuri de supraveghere a febrei catarale ovine în contextul măsurilor de urgență adoptate de Țările de Jos în 2006 și 2007 pentru a combate această boală [notificată cu numărul C(2011) 4146]

105

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

 

2011/348/CE

 

*

Decizia Consiliului din 10 noiembrie 2009 privind semnarea în numele Comunității Europene și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei

107

Acord de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei

108

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

17.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 9 martie 2011

privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de cooperare științifică și tehnologică

(2011/343/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității, un acord între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de cooperare științifică și tehnologică.

(2)

Acordul respectiv a fost semnat de către reprezentanții părților la 30 noiembrie 2009, la Bruxelles, și s-a aplicat cu titlu provizoriu, după semnare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din acord, până la încheierea acestuia.

(3)

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia.

(4)

Acordul ar trebui încheiat în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de cooperare științifică și tehnologică se aprobă în numele Uniunii (1).

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din acord și comunică următoarea notificare Regatului Hașemit al Iordaniei:

„Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia și, începând cu data respectivă, exercită toate drepturile Comunității Europene și preia toate obligațiile acesteia. Prin urmare, referirile la «Comunitatea Europeană» în textul acordului se citesc, după caz, ca referiri la «Uniunea Europeană»”.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 martie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

CSÉFALVAY Z.


(1)  A se vedea pagina 108 din prezentul Jurnal Oficial.


REGULAMENTE

17.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/2


REGULAMENTUL (UE) NR. 572/2011 AL CONSILIULUI

din 16 iunie 2011

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28 februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2011/137/PESC, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2011/332/PESC a Consiliului (2), prevede o derogare specifică privind înghețarea activelor anumitor entități (porturi).

(2)

Este oportun să se asigure continuarea operațiilor umanitare și a furnizării de materiale și de bunuri pentru necesitățile esențiale ale civililor, precum și continuarea operațiilor necesare pentru evacuările din Libia.

(3)

Măsurile respective intră în domeniul de aplicare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea în aplicare a acestora, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestora de către operatorii economici din toate statele membre.

(4)

Având în vedere gravitatea situației din Libia și în conformitate cu Decizia 2011/137/PESC, ar trebui incluse entitatăți suplimentare în lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului (3).

(5)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 204/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8a

Prin derogare de la articolul 5, autoritățile competente ale statelor membre, menționate în anexa IV, pot autoriza eliberarea de fonduri sau resurse economice înghețate care aparțin persoanelor, entităților sau organismelor menționate în anexa III sau punerea la dispoziția persoanelor, entităților sau organismelor menționate în anexa III a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care aceste autorități le consideră adecvate, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru scopuri umanitare, cum ar fi acordarea și facilitarea acordării de ajutor umanitar, livrarea de materiale și bunuri necesare pentru nevoile esențiale ale civililor, inclusiv alimente și materiale agricole pentru producerea acestora, medicamente, și furnizarea de energie electrică, sau pentru evacuările din Libia. Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia cu privire la autorizările date în temeiul prezentului articol în termen de două săptămâni de la autorizare.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 10a

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2), autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile cuprinse în anexa IV, pot autoriza punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice către autoritățile portuare menționate în anexa III în legătură cu executarea, până la 15 iulie 2011, a contractelor încheiate înainte de 7 iunie 2011, cu excepția contractelor legate de petrol, gaze și produse petroliere rafinate. Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia cu privire la autorizările date în temeiul prezentului articol în termen de două săptămâni de la autorizare.”

Articolul 2

Entitățile menționate în anexa la prezentul regulament se introduc pe lista cuprinsă în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 53.

(2)  JO L 149, 8.6.2011, p. 10.

(3)  JO L 58, 3.3.2011, p. 1.


ANEXĂ

Entitățile menționate la articolul 2

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

 

Autoritatea portuară din Tripoli

Autoritatea portuară:

Socialist Ports Company (în legătură cu exploatarea portului Tripoli)

Tel.: +218 21 43946

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011

 

Autoritatea portuară din Al Khoms

Autoritatea portuară:

Socialist Ports Company (în legătură cu exploatarea portului Al Khoms)

Tel.: +218 21 43946

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011

 

Autoritatea portuară din Brega

 

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011

 

Autoritatea portuară din Ras Lanuf

Autoritatea portuară:

Veba Oil Operations BV

Adresă: PO Box 690

Tripoli, Libia

Tel.: +218 21 333 0081

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011

 

Autoritatea portuară din Zawia

 

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011

 

Autoritatea portuară din Zuwara

Autoritatea portuară:

Port Authority of Zuwara

Adresă: PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripoli

Libia

Tel.: +218 25 25305

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011


17.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 573/2011 AL CONSILIULUI

din 16 iunie 2011

privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1), în special articolul 16 alineatul (2),

întrucât:

Din perspectiva evoluției situației din Libia, ar trebui modificată lista persoanelor și a entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Rubrica corespunzătoare persoanei menționate în anexa la prezentul regulament se elimină de pe lista prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 1.


ANEXĂ

Persoana menționată la articolul 1

14.

ZARTI, Mustafa


17.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/7


REGULAMENTUL (UE) NR. 574/2011 AL COMISIEI

din 16 iunie 2011

de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de nitriți, melamină, Ambrosia spp. și transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum și de consolidare a anexelor I și II

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (1), în special articolul 8 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (2) prima liniuță,

întrucât:

(1)

Directiva 2002/32/CE interzice utilizarea de produse destinate hranei pentru animale al căror nivel de substanțe nedorite depășește nivelurile maxime stabilite în anexa I la aceasta. Pentru anumite substanțe nedorite, statele membre trebuie să efectueze anchete prin care să identifice sursele acelor substanțe, dacă pragurile stabilite în anexa II la respectiva directivă sunt depășite.

(2)

În ceea ce privește nitriții, s-a descoperit faptul că produsele și subprodusele din sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cele rezultate din producția de amidon conțin, în anumite condiții, niveluri de nitriți care depășesc nivelurile maxime stabilite recent în anexa I la Directiva 2002/32/CE. În plus, se pare că metoda de analiză pentru determinarea nivelului de nitrit în furaje nu furnizează întotdeauna rezultate analitice fiabile în ceea ce privește produsele și subprodusele din sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cele rezultate din producția de amidon. Având în vedere concluzia Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), exprimată în avizul său din 25 martie 2009 (2), cu privire la faptul că prezența nitriților în produsele de origine animală nu ridică nicio preocupare pentru sănătatea umană, produsele în cauză ar trebui să fie scutite deocamdată de necesitatea respectării nivelului maxim al nitriților în materiile prime furajere, în același timp continuându-se examinarea nivelurilor de nitriți în respectivele produse și a metodelor adecvate de analiză.

(3)

În ceea ce privește melamina, EFSA a adoptat la 18 martie 2010 un aviz științific privind prezența melaminei în alimente și furaje (3). Concluziile EFSA arată faptul că expunerea la melamină poate avea ca rezultat formarea de cristale în tractul urinar. Aceste cristale provoacă leziuni tubulare proximale și au fost observate la animale și copii, ca rezultat al unor incidente implicând adulterarea cu melamină a furajelor și a preparatelor pentru sugari, incidente care au dus la decese în unele cazuri. Comisia Codex Alimentarius a stabilit niveluri maxime pentru melamineă în furaje și alimente (4). Pentru protejarea sănătatății animale și publice este oportun să se includă aceste niveluri maxime în anexa I la Directiva 2002/32/CE, deoarece aceste niveluri sunt conforme cu concluziile avizului EFSA. Este oportun să se excludă anumiți aditivi alimentari din lista de niveluri maxime permise, deoarece aceștia conțin în mod inevitabil un nivel de melamină peste nivelul maxim, ca rezultat al procesului normal de producție.

(4)

În ceea ce privește Ambrosia spp., EFSA a concluzionat în avizul său din 4 iunie 2010 (5) că furajele pentru păsări pot reprezenta o cale importantă de răspândire, în special în zone anterior neinfestate, deoarece aceste furaje conțin cantități semnificative de semințe neprelucrate de Ambrosia spp. Prin urmare, prevenirea utilizării de furaje pentru păsări contaminate cu semințe neprelucrate de Ambrosia spp. este probabil să atenueze răspândirea Ambrosia spp. în Uniune. Ambrosia spp. reprezintă o problemă de sănătate publică din cauza proprietăților alergenice ale polenului acestora. Inhalarea polenului plantelor poate să provoace, printre altele, rino-conjuntivită și astm. Există, de asemenea, unele dovezi privind efectele alergenice ale polenului de Ambrosia spp. la animale. Prin urmare, este oportun să se limiteze prezența de semințe de Ambrosia spp. în materiile prime furajere care conțin grăunțe și semințe nemăcinate și să se stabilească o limită maximă de prezență a semințelor de Ambrosia spp. în grăunțe și semințe nemăcinate care să fie cea mai scăzută ce poate fi atinsă în mod rezonabil (as low as reasonably achievable – ALARA) prin bune practici agricole și tehnici de curățare.

(5)

În ceea ce privește coccidiostaticele și histomonostaticele, transferul între loturile de producție poate avea loc când aceste substanțe sunt utilizate ca aditivi furajeri autorizați. Astfel de transferuri pot provoca contaminarea furajelor produse ulterior prin prezenta de urme inevitabile din punct de vedere tehnic ale substanțelor de acest tip, denumită în continuare transfer inevitabil sau contaminare încrucișată, în furaje pentru care coccidiostaticele și histomonostaticele nu sunt autorizate, denumite în continuare furaje nevizate. Luând în considerare aplicarea bunelor practici de fabricație, limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate trebuie să fie stabilite pe baza principiului ALARA. Pentru a permite producătorului de furaje să gestioneze transferul inevitabil, pentru furajele destinate speciilor de animale nevizate mai puțin sensibile trebuie să se ia în considerare o rată de transfer de aproximativ 3 % față de conținutul maxim autorizat, în timp ce pentru furajele destinate speciilor de animale nevizate sensibile și pentru furajele utilizate în perioada premergătoare sacrificării trebuie să se mențină o rată de transfer de aproximativ 1 % față de conținutul maxim autorizat. Rata de transfer de 1 % ar trebui să fie, de asemenea, considerată ca acceptabilă pentru contaminarea încrucișată a altor furaje pentru specii vizate în care nu sunt adăugate coccidiostatice sau histomonostatice și pentru furajele nevizate destinate „animalelor de la care se obțin în mod continuu produse alimentare”, precum vacile de lapte sau găinile ouătoare, în cazul în care există dovezi ale transferului de la furaj la alimentul de origine animală. În cazul în care materiile prime furajere se administrează direct animalelor sau în cazul în care se utilizează furaje complementare, utilizarea acestora nu trebuie să determine expunerea animalelor la niveluri de coccidiostatice sau histomonostatice mai mari decât limitele maxime corespunzătore de expunere în cazul în care se utilizează doar furaje complete în rația zilnică.

(6)

În ceea ce privește coccidiostaticele narazin, nicarbazin și lasalocid de sodiu, anexa I la Directiva 2002/32/CE ar trebui modificată pentru a se lua în considerare recentele modificări ale autorizărilor pentru aceste substanțe, iar ulterior, Regulamentul (CE) nr. 124/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de stabilire a limitelor maxime pentru prezența coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanțe în furajele nevizate (6) ar trebui, de asemenea, modificat în consecință.

(7)

Anexele I și II la Directiva 2002/32/CE au fost deja adaptate substanțial și de mai multe ori în trecut. Prin urmare, este oportun ca anexele respective să fie consolidate. Pentru a îmbunătăți claritatea și lizibilitatea respetivelor anexe, este oportun ca acestea să fie restructurate, iar terminologia, armonizată. Având în vedere faptul că dispozițiile din anexe au aplicare directă și sunt obligatorii în toate elementele lor, este oportun ca aceste anexe să fie introduse printr-un regulament.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Directiva 2002/32/CE se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2011.

Dispozițiile privind Ambrosia spp. intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140, 30.5.2002, p. 10.

(2)  Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar, Scientific Opinion on Nitrite as undesirable substances in animal feed (Avizul științific privind nitriții ca substanțe nedorite în furaje), The EFSA Journal (2009) 1017, 1-47. Document disponibil la adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf.

(3)  Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM) și Grupul EFSA pentru materialele care intră în contact cu produsele alimentare, enzimele, aromele și mijloacele auxiliare de prelucrare (CEF). Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed (Avizul științific privind prezența melaminei în alimente și furaje). EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Document disponibil la adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf.

(4)  Raport la a 33-a reuniune a Programului comun FAO/OMS privind normele alimentare, Comisia Codex Alimentarius, Geneva, Elveția, 5-9 iulie 2010 (ALINORM 10/33/REP).

(5)  Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM), Grupul EFSA pentru produse dietetice, nutriție și alergii (NDA) și Grupul EFSA pentru sănătatea plantelor (PLH). Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed (Avizul științific privind efectul asupra sănătății publice și animale sau asupra mediului a prezenței semințelor de Ambrosia spp. în furaje). EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Document disponibil la adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf.

(6)  JO L 140, 11.2.2009, p. 7.


ANEXĂ

Anexele I și II la Directiva 2002/32/CE se înlocuiesc cu următorul text:

ANEXA I

LIMITE MAXIME DE SUBSTANȚE NEDORITE, ASTFEL CUM SUNT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2)

SECȚIUNEA I:   CONTAMINANȚI ANORGANICI ȘI COMPUȘI PE BAZĂ DE AZOT

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Arsen (1)

Materii prime furajere,

2

cu excepția:

 

făinii din iarbă, lucernă uscată și trifoi uscat, a pulpei de sfeclă de zahăr uscată și a pulpei de sfeclă de zahăr melasată, uscată;

4

turtei de presare din sâmburi de palmier;

4 (2)

fosfaților și algelor marine calcaroase;

10

carbonatului de calciu;

15

oxidului de magneziu și a carbonatului de magneziu;

20

peștelui, a altor animale acvatice și a produselor derivate din acestea;

25 (2)

făinii de alge și a materiilor prime furajere derivate din alge.

40 (2)

Particule de fier utilizate ca marcator

50

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente,

30

cu excepția:

 

sulfatului de cupru pentahidrat și a carbonatului de cupru;

50

oxidului de zinc, a oxidului de mangan și a oxidului de cupru.

100

Furaj suplimentar,

4

cu excepția:

 

furajelor minerale.

12

Furaje complete,

2

cu excepția:

 

furajelor complete pentru pești și animale de blană.

10 (2)

2.

Cadmiu

Materii prime furajere de origine vegetală

1

Materii prime furajere de origine animală

2

Materii prime furajere de origine minerală,

2

cu excepția:

 

fosfaților.

10

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente,

10

cu excepția:

 

oxidului de cupru, a oxidului de mangan, a oxidului de zinc și a sulfatului de mangan monohidrat.

30

Aditivi care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți

2

Preamestecuri (6)

15

Furaj suplimentar,

0,5

cu excepția:

 

furajelor minerale

 

– –

conținând < 7 % fosfor (8);

5

– –

conținând ≥ 7 % fosfor (8);

0,75 pentru 1 % fosfor (8), cu un maxim de 7,5

hrană suplimentară pentru animalele de companie.

2

Furaje complete,

0,5

cu excepția:

 

furajelor complete pentru bovine (cu excepția vițeilor), ovine (cu excepția mieilor), caprine (cu excepția iezilor) și pești;

1

hranei complete pentru animalele de companie.

2

3.

Fluor (7)

Materii prime furajere,

150

cu excepția:

 

materiilor prime pentru furaje de origine animală, cu excepția crustaceelor marine, cum ar fi krillul;

500

crustaceelor marine, cum ar fi krillul;

3 000

fosfaților;

2 000

carbonatului de calciu;

350

oxidului de magneziu;

600

algelor marine calcaroase.

1 000

Vermiculită (E 561)

3 000

Furaj suplimentar:

 

conținând ≤ 4 % fosfor (8);

500

conținând > 4 % fosfor (8).

125 pentru 1 % fosfor (8)

Furaje complete,

150

cu excepția:

 

furajelor complete pentru porci;

100

furajelor complete pentru păsări de curte (cu excepția puilor) și pentru pești;

350

furajelor complete pentru pui;

250

furajelor complete pentru bovine, ovine și caprine

 

– –

în lactație;

30

– –

altele.

50

4.

Plumb

Materii prime furajere,

10

cu excepția:

 

nutrețului (3);

30

fosfaților și algelor marine calcaroase;

15

carbonatului de calciu;

20

drojdiilor.

5

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente,

100

cu excepția:

 

oxidului de zinc;

400

oxidului de mangan, a carbonatului de fier, a carbonatului de cupru.

200

Aditivi care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți,

30

cu excepția:

 

clinoptilolitului de origine vulcanică.

60

Preamestecuri (6)

200

Furaj suplimentar,

10

cu excepția:

 

furajelor minerale.

15

Furaje complete

5

5.

Mercur (4)

Materii prime furajere,

0,1

cu excepția:

 

peștelui, a altor animale acvatice și a produselor derivate din acestea;

0,5

carbonatului de calciu.

0,3

Furaj combinat,

0,1

cu excepția:

 

furajelor minerale;

0,2

furajelor combinate pentru pești;

0,2

hranei combinate pentru câini, pisici și animale de blană.

0,3

6.

Nitriți (5)

Materii prime furajere,

15

cu excepția:

 

făinii de pește;

30

furajelor însilozate;

produselor din și subproduselor de sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, precum și din producția de amidon.

Furaje complete,

15

cu excepția:

 

hranei complete pentru câini și pisici cu un conținut de umiditate mai mare de 20 %.

7.

Melamină (9)

Furaje,

2,5

cu excepția aditivilor:

 

acid guanidinoacetic (GAA);

uree;

biuret.


SECȚIUNEA II:   MICOTOXINE

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Aflatoxină B1

Materii prime furajere

0,02

Furaje suplimentare și complete,

0,01

cu excepția:

 

furajelor combinate pentru bovine de lapte și viței, ovine de lapte și miei, caprine de lapte și iezi, purcei și păsări de curte tinere;

0,005

furajelor combinate pentru bovine (cu excepția bovinelor de lapte și a vițeilor), ovine (cu excepția ovinlor de lapte și a mieilor), caprine (cu excepția caprinelor de lapte și a iezilor), porcine (cu excepția purceilor) și păsări de curte (cu excepția celor tinere).

0,02

2.

Cornul secarei (Claviceps purpurea)

Materii prime furajere și furaje combinate care conțin cereale nemăcinate

1 000


SECȚIUNEA III:   TOXINE INERENTE PLANTELOR

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Gosipol liber

Materii prime furajere,

20

cu excepția:

 

semințelor de bumbac;

5 000

turtelor din semințe de bumbac și făinii din semințe de bumbac.

1 200

Furaje complete,

20

cu excepția:

 

furajelor combinate pentru bovine (cu excepția vițeilor);

500

furajelor complete pentru ovine (cu excepția mieilor) și pentru caprine (cu excepția iezilor);

300

furajelor complete pentru păsări (cu excepția găinilor ouătoare) și viței;

100

furajelor complete pentru iepuri, miei, iezi și porcine (cu excepția purceilor).

60

2.

Acidul cianhidric

Materii prime furajere,

50

cu excepția:

 

semințelor de in;

250

turtelor din semințe de in;

350

produselor din manioc și turtelor din migdale.

100

Furaje complete,

50

cu excepția:

 

furajelor complete pentru pui tineri (< 6 săptămâni).

10

3.

Teobromină

Furaje complete,

300

cu excepția:

 

furajelor complete pentru porci;

200

hranei complete pentru animale destinată câinilor, iepurilor, cailor și animalelor de blană.

50

4.

vinil tiooxazolidonă (5-viniloxazolidin-2-tionă)

Furaje complete pentru păsări de curte,

1 000

cu excepția:

 

furajelor complete pentru găini ouătoare.

500

5.

Ulei de muștar volatil (10)

Materii prime furajere,

100

cu excepția:

 

turtelor din semințe de rapiță.

4 000

Furaje complete,

150

cu excepția:

 

furajelor complete pentru bovine (cu excepția vițeilor), ovine (cu excepția mieilor) și pentru caprine (cu excepția iezilor);

1 000

furajelor complete pentru porci (cu excepția purceilor) și păsări de curte.

500


SECȚIUNEA IV:   COMPUȘI ORGANOCLORURAȚI (CU EXCEPȚIA DIOXINELOR ȘI A PCB-urilor)

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Aldrin (11)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01 (12)

2.

Dieldrin (11)

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor;

0,1 (12)

furajelor combinate pentru pești.

0,02 (12)

3.

Camfeclor (toxafen) - sumă a congenerilor indicatori CHB 26, 50 și 62 (13)

Pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea,

0,02

cu excepția

 

uleiului de pește.

0,2

Furaje complete pentru pești

0,05

4.

Clordan (sumă a izomerilor cis și trans și a oxiclordanului, exprimată sub formă de clordan)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,02

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,05

5.

DDT [suma izomerilor DDT-, DDD- (sau TDE-) și DDE- exprimați ca DDT]

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,05

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,5

6.

Endosulfan (sumă a izomerilor alfa și beta și a endosulfan sulfatului, calculată sub formă de endosulfan)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,1

cu excepția:

 

porumbului și a produselor derivate din prelucrarea sa;

0,2

semințelor oleaginoase și a produselor derivate din prelucrarea lor, cu excepția uleiului vegetal brut;

0,5

uleiului vegetal brut;

1,0

furajelor complete pentru pești.

0,005

7.

Endrină (sumă a endrinei și a delta-cetoendrinei, calculată sub formă de endrină)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,05

8.

Heptaclor (suma heptaclorului și a epoxidului de heptaclor, calculată sub formă de heptaclor)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,2

9.

Hexaclorbenzen (HCB)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,2

10.   

Hexaclorciclohexan (HCH)

izomeri alfa

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,02

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,2

izomeri beta

Materii prime furajere,

0,01

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,1

Furaj combinat,

0,01

cu excepția:

 

furajelor combinate pentru vaci de lapte.

0,005

izomeri gama

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,2

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

2,0


SECȚIUNEA V:   DIOXINE ȘI PCB-uri

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (14), (15)) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Dioxinele [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 1997) (17)]

Materii prime furajere din plante,

0,75

cu excepția:

 

uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,75

Materii prime furajere de origine minerală

1,0

Materii prime furajere de origine animală:

 

grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

2,0

alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,75

ulei de pește;

6,0

pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizaților de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi (16);

1,25

hidrolizați de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi.

2,25

Aditivii furajeri argilă caolinică, sulfat de calciu dihidratat, vermiculită, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparține grupei funcționale de lianți și agenți antiaglomeranți

0,75

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente

1,0

Preamestecuri

1,0

Furaj combinat,

0,75

cu excepția:

 

hranei combinate pentru animale de companie și pești;

2,25

furajelor combinate pentru animale de blană.

2.

Suma dioxinelor și a PCB de tipul dioxinelor [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD), a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF) și a bifenililor policlorurați (PCB), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 1997) (17)]

Materii prime furajere din plante,

1,25

cu excepția:

 

uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

1,5

Materii prime furajere de origine minerală

1,5

Materii prime furajere de origine animală:

 

grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

3,0

alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

1,25

ulei de pește;

24,0

pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizaților de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi (16);

4,5

hidrolizați de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi.

11,0

Aditivii furajeri argilă caolinică, sulfat de calciu dihidratat, vermiculită, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparține grupei funcționale de lianți și agenți antiaglomeranți

1,5

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente

1,5

Preamestecuri

1,5

Furaj combinat,

1,5

cu excepția:

 

hranei combinate pentru animale de companie și pești;

7,0

furajelor combinate pentru animale de blană.


SECȚIUNEA VI:   IMPURITĂȚI BOTANICE DĂUNĂTOARE

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Semințe de buruieni și fructe nemăcinate și nezdrobite care conțin alcaloizi, glucozide sau alte substanțe toxice separate sau în combinații, conținând

Materii prime furajere și furaje combinate

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp

Materii prime furajere și furaje combinate

100

3.

Semințe și coji de Ricinus communis L., Croton tiglium L. și Abrus precatorius L., precum și derivatele provenite din prelucrarea acestora (18), separat sau în combinații

Materii prime furajere și furaje combinate

10 (19)

4.

Fructe de fag nedecorticate – Fagus silvatica L.

5.

Purghera – Jatropha curcas L.

6.

Muștar indian – Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell.

7.

Muștar sareptian – Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. Juncea

8.

Muștar chinezesc – Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9.

Muștar negru – Brassica nigra (L.) Koch

10.

Muștar etiopian – Brassica carinata A. Braun

Materii prime furajere și furaje combinate

Semințe și fructe ale speciilor de plante enumerate în partea stângă, precum și produsele derivate din acestea prin prelucrare pot fi prezente în furaje în cantități nedeterminabile cantitativ

11.

Semințe de Ambrosia spp.

Materii prime furajere,

50

cu excepția

 

meiului (semințe de Panicum miliaceum L.) și a sorgului [semințe de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.] neadministrate direct animalelor.

200

Furaje combinate care conțin grăunțe și semințe nemăcinate

50


SECȚIUNEA VII:   ADITIVI FURAJERI AUTORIZAȚI ÎN FURAJELE NEVIZATE, CA URMARE A TRANSFERULUI INEVITABIL

Coccidiostatice

Produse destinate furajelor (20)

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Decochinat

Materii prime furajere

0,4

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,4

pui pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea decochinatului (furaje de retragere);

0,4

alte specii de animale.

1,2

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea decochinatului

 (21)

2.

Diclazuril

Materii prime furajere

0,01

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni) și curcani pentru îngrășare (> 12 săptămâni);

0,01

iepuri pentru îngrășare și reproducere pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea diclazurilului (furaje de retragere);

0,01

alte specii de animale, altele decât puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni), pui pentru îngrășare, bibilici și curcani pentru îngrășare (< 12 săptămâni).

0,03

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea diclazurilului

 (21)

3.

Bromhidrat de halofuginonă

Materii prime furajere

0,03

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat și curcani (> 12 săptămâni);

0,03

pui pentru îngrășare și curcani (< 12 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea bromhidratului de halofuginonă (furaje de retragere);

0,03

alte specii de animale.

0,09

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea bromhidratului de halofuginonă

 (21)

4.

Lasalocid sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru:

 

câini, viței, iepuri, ecvine, animale de lapte, păsări ouătoare, curcani (> 16 săptămâni) și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

1,25

pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni) și curcani (< 16 săptămâni) pentru perioada înainte de sacrificare în care se interzice utilizarea de lasalocid sodiu (furaje de retragere);

1,25

alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de lasalocid sodiu

 (21)

5.

Maduramicin amoniu alfa

Materii prime furajere

0,05

Furaje combinate pentru:

 

ecvine, iepuri, curcani (> 16 săptămâni), păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,05

pui pentru îngrășare și curcani (< 16 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea maduramicin amoniu alfa (furaje de retragere);

0,05

alte specii de animale.

0,15

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de maduramicin amoniu alfa

 (21)

6.

Monensin sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru:

 

ecvine, câini, rumegătoare mici (oi și capre), rațe, bovine, vaci de lapte, păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni) și curcani (> 16 săptămâni);

1,25

pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni) și curcani (< 16 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de monensin sodiu (furaje de retragere);

1,25

alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de monensin sodiu

 (21)

7.

Narazin

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru:

 

curcani, iepuri, ecvine, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,7

alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de narazin

 (21)

8.

Nicarbazin

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru:

 

ecvine, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

1,25

alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de nicarbazin (izolat sau în combinație cu narazin)

 (21)

9.

Clorhidrat de robenidină

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,7

pui pentru îngrășare, iepuri pentru îngrășare și reproducere și curcani pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea clorhidratului de robenidină (furaje de retragere);

0,7

alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea clorhidratului de robenidină

 (21)

10.

Salinomicin sodiu

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru:

 

ecvine, curcani, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 12 săptămâni);

0,7

pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 12 săptămâni) și iepuri pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de salinomicin sodiu (furaje de retragere);

0,7

alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de salinomicin sodiu

 (21)

11.

Semduramicin sodiu

Materii prime furajere

0,25

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,25

pui pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de semduramicin sodiu (furaje de retragere);

0,25

alte specii de animale.

0,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de semduramicin sodiu

 (21)

ANEXA II

PRAGURI DE ACȚIUNE CARE DECLANȘEAZĂ INVESTIGAȚII ALE STATELOR MEMBRE, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

SECȚIUNE:

DIOXINE ȘI PCB-uri

Substanțe nedorite

Produse destinate furajelor

Prag de acțiune în ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (23), (24) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

Observații și informații complementare (de exemplu, natura anchetelor care trebuie efectuate)

1.

Dioxine [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 1997) (22)]

Materii prime furajere din plante,

0,5

 (25)

cu excepția:

 

 

uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,5

 (25)

Materii prime furajere de origine minerală

0,5

 (25)

Materii prime furajere de origine animală:

 

 

grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

1,0

 (25)

alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,5

 (25)

ulei de pește;

5,0

 (26)

pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizaților de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi (24);

1,0

 (26)

hidrolizați de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi.

1,75

 (26)

Aditivi care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți

0,5

 (26)

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente

0,5

 (25)

Preamestecuri

0,5

 (25)

Furaj combinat,

0,5

 (25)

cu excepția:

 

 

hranei combinate pentru animale de companie și pești;

1,75

 (26)

furajelor combinate pentru animale de blană.

 

2.

PCB de tipul dioxinelor [suma bifenililor policlorurați (PCB), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 1997) (22)]

Materii prime furajere din plante,

0,35

 (25)

cu excepția:

 

 

uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,5

 (25)

Materii prime furajere de origine minerală

0,35

 (25)

Materii prime furajere de origine animală:

 

 

grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

0,75

 (25)

alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,35

 (25)

ulei de pește;

14,0

 (26)

pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizaților de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi (24);

2,5

 (26)

hidrolizați de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi.

7,0

 (26)

Aditivi care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți

0,5

 (25)

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente

0,35

 (25)

Preamestecuri

0,35

 (25)

Furaj combinat,

0,5

 (25)

cu excepția:

 

 

hranei combinate pentru animale de companie și pești;

3,5

 (26)

furajelor combinate pentru animale de blană.

 


(1)  Limitele maxime se referă la arsenul total.

(2)  La cererea autorităților competente, operatorul responsabil trebuie să efectueze o analiză care să demonstreze un conținut de arsen anorganic mai mic de 2 ppm. Această analiză prezintă o importanță deosebită în cazul speciilor de alge Hizikia fusiforme.

(3)  Nutrețul include produse pentru consumul animal, precum fânul, furajele însilozate, iarba proaspătă etc.

(4)  Nivelurile maxime se referă la mercurul total.

(5)  Limitele maxime sunt exprimate ca nitrit de sodiu.

(6)  Limita maximă stabilită pentru preamestecuri are în vedere aditivii cu nivelul cel mai ridicat de plumb și cadmiu, și nu sensibilitatea specifică la plumb și cadmiu a fiecărei specii de animale. Astfel cum este stabilit la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29), pentru a proteja sănătatea animalelor și cea publică, producătorul preamestecurilor este responsabil, pe de o parte, de respectarea limitelor maxime pentru preamestecuri și, pe de altă parte, de conformitatea instrucțiunilor de utilizare a preamestecurilor cu limitele maxime admise pentru furaje suplimentare și complete.

(7)  Conținuturile maxime conduc la o determinare analitică a fluorului, extracția efectuându-se cu acid clorhidric 1 N, timp de douăzeci de minute, la temperatura camerei. Se pot utiliza metode de extracție echivalente, în cazul în care se demonstrează că au o eficiență egală de extracție.

(8)  Procentul de fosfor este aplicabil unui furaj cu un conținut de umiditate de 12 %.

(9)  Limitele maxime se referă exclusiv la melamină. Includerea compușilor înrudiți structural acid cianuric, amelină și amelidă în limita maximă va fi avută în vedere într-o etapă ulterioară.

(10)  Limitele maxime sunt exprimate ca izotiocianat de alil.

(11)  Izolat sau împreună, exprimat în dieldrină.

(12)  Conținut maxim pentru aldrină și dieldrină, luate izolat sau împreună, exprimat în dieldrină.

(13)  Sistem de numerotare conform Parlar, cu prefix «CHB» sau «Parlar»:

 

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octochlorobornane;

 

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane;

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornan.

(14)  Concentrații superioare: concentrațiile maxime sunt calculate pe baza ipotezei că toate valorile diferiților congeneri care se află sub pragul de cuantificare sunt egale cu pragul de cuantificare.

(15)  Conținutul maxim distinct pentru dioxine (PCDD/F) se aplică în continuare pe o perioadă limitată. Produsele pentru furaje menționate la punctul 1 trebuie să respecte, pe perioada respectivă, atât conținuturile maxime fixate pentru dioxine, cât și cele stabilite pentru totalitatea dioxinelor și a PCB de tipul dioxinelor.

(16)  Peștele proaspăt și alte animale acvatice, livrate și utilizate direct, fără prelucrare intermediară, pentru producția de hrană pentru animale de blană nu sunt supuse respectării conținuturilor maxime, în timp ce peștele proaspăt utilizat pentru nutriția directă a animalelor de companie și a animalelor de la grădinile zoologice și de la circuri sau ca materie primă furajeră pentru producția de hrană pentru animalele de companie respectă conținuturile maxime de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg și de 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg, iar ficatul de pește utilizat în aceleași scopuri respectă o limită maximă de 25,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg. Produsele sau proteinele animale prelucrate, provenind de la respectivele animale (animale de blană, animale de companie, animalele de la grădinile zoologice și de la circ) nu pot intra în lanțul alimentar, iar utilizarea lor este interzisă în hrana animalelor de fermă ținute, îngrășate sau crescute pentru producția de produse alimentare.

(17)  TEF-OMS pentru evaluarea riscurilor pentru sănătatea oamenilor, bazați pe concluziile întrunirii OMS care a avut loc la Stockholm (Suedia), între 15 și 18 iunie 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Congener

Valoare TEF

Dibenzo-p-dioxine („PCDD”) și dibenzofurani („PCDF”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB de tipul dioxinei Non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Semnificația abrevierilor folosite: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodioxină; «CDF» = clordibenzofuran; «CB» = difenili clorurați.

(18)  În măsura în care acestea se pot determina prin microscopie analitică.

(19)  Include, de asemenea, fragmente de coji de semințe.

(20)  Fără a aduce atingere limitelor maxime autorizate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(21)  Limita maximă a substanței în preamestec este concentrația care nu determină un nivel de substanță mai mare de 50 % față de limitele maxime stabilite în furaje atunci când sunt respectate instrucțiunile pentru utilizarea premixului.

(22)  TEF-OMS pentru evaluarea riscurilor pentru sănătatea oamenilor, bazați pe concluziile întrunirii OMS care a avut loc la Stockholm (Suedia), între 15 și 18 iunie 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

(23)  Concentrații superioare: concentrațiile maxime sunt calculate pe baza ipotezei că toate valorile diferiților congeneri care se află sub pragul de cuantificare sunt egale cu pragul de cuantificare.

(24)  În paralel, Comisia va reexamina respectivele praguri de acțiune și conținuturile maxime pentru suma dioxinelor și a PCB-urilor de tipul dioxinelor.

(25)  Identificarea sursei de contaminare. După identificarea sursei, se adoptă măsuri corespunzătoare, în cazul în care este posibil, pentru reducerea sau eliminarea acesteia.

(26)  În numeroase cazuri, este posibil să nu fie necesară efectuarea unei anchete pentru a determina sursa de contaminare, dat fiind faptul că nivelul de bază, în unele zone, este apropiat de pragul de acțiune sau superior acestuia. Cu toate acestea, în cazul în care se depășește pragul de acțiune, trebuie consemnate toate informațiile pertinente, cum ar fi perioada de prelevare de probe, originea geografică, specia de pește etc., ținând seama de măsurile viitoare pentru controlul prezenței dioxinelor și a compușilor de tipul dioxinelor în respectivele materii prime pentru hrana animalelor.

Congener

Valoare TEF

Dibenzo-p-dioxine («PCDD») și dibenzofurani («PCDF»)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB de tipul dioxinei Non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Semnificația abrevierilor folosite: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; « Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodioxină; «CDF» = clordibenzofuran; «CB» = difenili clorurați.


17.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2011 AL COMISIEI

din 16 iunie 2011

privind Catalogul cu materii prime pentru furaje

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (1), în special articolul 26 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 242/2010 al Comisiei din 19 martie 2010 de întocmire a Catalogului cu materii prime pentru furaje (2) a creat prima versiune a Catalogului cu materii prime pentru furaje. Acesta este alcătuit din lista materiilor prime pentru furaje enumerate deja în partea B din anexa la Directiva 96/25/CE și coloanele 2, 3 și 4 din anexa la Directiva 82/471/CEE, precum și dintr-un glosar care reia punctul IV al părții A din anexa la Directiva 96/25/CE.

(2)

Reprezentanții corespunzători ai sectoarelor europene ale hranei pentru animale au elaborat modificări ale Regulamentului (UE) nr. 242/2010, consultându-se cu alte părți vizate, în colaborare cu autoritățile naționale competente și luând în considerare experiența relevantă dobândită din avizele emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și evoluțiile științifice sau tehnologice. Aceste modificări se referă la noi înregistrări și la ameliorări ale înregistrărilor existente.

(3)

Comisia a evaluat modificările transmise, a verificat dacă a fost urmată procedura și dacă au fost îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 și este de acord cu modificările astfel cum au fost modificate în timpul evaluării.

(4)

Dat fiind numărul foarte ridicat de modificări care urmează să fie aduse Regulamentului (UE) nr. 242/2010, este adecvat, din motive de coerență, claritate și simplificare, să se abroge și să se înlocuiască regulamentul respectiv.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Catalogul cu materii prime pentru furaje la care se face trimitere la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 este creat, astfel cum s-a stabilit în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (UE) nr. 242/2010 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

(2)  JO L 77, 24.3.2010, p. 17.


ANEXĂ

CATALOG CU MATERII PRIME PENTRU FURAJE

PARTEA A

Dispoziții generale

(1)

Utilizarea prezentului catalog de către operatorii din sectorul hranei pentru animale este facultativă. Cu toate acestea, denumirea unei materii prime pentru furaje enumerate în partea C poate fi utilizată numai pentru o materie primă pentru furaje care respectă cerințele înregistrării vizate.

(2)

Toate înregistrările din lista materiilor prime pentru furaje din partea C respectă restricțiile privind utilizarea materiilor prime pentru furaje în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii. Operatorii din sectorul hranei pentru animale care utilizează o materie primă pentru furaje înregistrată în catalog se asigură că aceasta este în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009.

(3)

Conform bunelor practici menționate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005, materiile prime pentru furaje nu conțin impurități chimice rezultate din procesul de producție a acestora și din adjuvanți tehnologici, cu excepția cazului în care un anumit conținut maxim este stabilit prin catalog.

(4)

Puritatea botanică a unei materii prime pentru furaje nu este mai mică de 95 %. Cu toate acestea, impuritățile botanice cum ar fi reziduurile altor semințe sau fructe oleaginoase derivate dintr-un proces de producție anterior nu depășesc 0,5 % pentru fiecare tip de semințe sau fructe oleaginoase. În lista materiilor prime pentru furaje din partea C se stabilește un nivel specific, prin derogare de la aceste reguli generale.

(5)

Denumirea comună/calificativul uneia sau mai multora din procedurile enumerate în ultima coloană a glosarului de proceduri din partea B se poate adăuga la denumirea materiei prime pentru furaje pentru a indica că a fost supusă procedurii (procedurilor) respective.

(6)

Dacă procesul de producție al unei materii prime pentru furaje este diferit față de descrierea procedurii vizate, astfel cum s-a stabilit în glosarul procedurilor din partea B, procesul de producție se stabilește în descrierea materiei prime pentru furaje vizate.

(7)

Pentru o serie de materii prime pentru furaje, se pot utiliza sinonime. Astfel de sinonime sunt incluse în paranteze drepte în coloana „denumire” a înregistrării pentru materia primă pentru furaje vizată din lista materiilor prime pentru furaje din partea C.

(8)

În descrierea materiilor prime pentru furaje din lista materiilor prime pentru furaje din partea C, cuvântul „produs” este utilizat în locul cuvântului „subprodus” pentru a reflecta situația pieței și limbajul utilizat în practică de operatorii din sectorul hranei pentru animale pentru a sublinia valoarea comercială a materiilor prime pentru furaje.

(9)

Denumirea botanică a unei plante este dată numai în descrierea primei înregistrări din lista materiilor prime pentru furaje din partea C referitoare la planta respectivă.

(10)

Principiul de bază pentru etichetarea obligatorie a constituenților analitici ai unei anumite materii prime pentru furaje din catalog este dacă un anumit produs conține concentrații ridicate dintr-un constituent specific sau dacă procesul de producție a schimbat caracteristicile nutriționale ale produsului.

(11)

Articolul 15 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2009, coroborat cu punctul 6 din anexa I la regulamentul respectiv stabilește cerințe de etichetare privind conținutul de umiditate. Articolul 16 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv, coroborat cu anexa V la acesta, stabilește cerințe de etichetare privind alți constituenți analitici. În plus, punctul 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 solicită declararea nivelului de cenușă insolubilă în acid clorhidric atunci când depășește 2,2 %, în general sau, pentru o anumită materie primă pentru furaje, dacă depășește nivelul stabilit în secțiunea relevantă din anexa V la regulamentul respectiv. Totuși, anumite înregistrări din lista materiilor prime pentru furaje din partea C se abat de la aceste reguli, după cum urmează:

(a)

declarațiile obligatorii privind constituenții analitici din lista materiilor prime pentru furaje din partea C înlocuiesc declarațiile obligatorii astfel cum sunt stabilite în secțiunea relevantă din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 767/2009.

(b)

dacă coloana referitoare la declarațiile obligatorii din lista materiilor prime pentru furaje din partea C nu menționează niciunul din constituenții analitici care ar trebui declarați în conformitate cu secțiunea relevantă din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 767/2009, niciunul din constituenții respectivi nu trebuie să fie etichetați. Totuși, pentru cenușa insolubilă în acid clorhidric, atunci când nu este stabilit niciun nivel în lista materiilor prime pentru furaje din partea C, nivelul se declară dacă depășește 2,2 %.

(c)

când se stabilesc unul sau mai multe niveluri specifice de umiditate în coloana „declarații obligatorii” din lista materiilor prime pentru furaje din partea C, se aplică nivelurile respective în locul nivelurilor de la punctul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 767/2009. Cu toate acestea, dacă conținutul de umiditate este mai mic de 14 %, nu este obligatoriu să fie declarat. Când nu se stabilește niciun nivel specific de umiditate în coloana respectivă, se aplică punctul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 767/2009.

(12)

„Puritate tehnică” înseamnă că o substanță este produsă în cadrul unui proces chimic sau fizic controlat respectând cerințele relevante în conformitate cu legislația privind hrana pentru animale a Uniunii.

(13)

Un operator din sectorul hranei pentru animale, care pretinde că o materie primă pentru furaje are mai multe proprietăți decât cele specificate în coloana „descriere” din lista materiilor prime pentru furaje din partea C trebuie să fie în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009. În plus, materiile prime pentru furaje pot îndeplini un anumit scop nutrițional în conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009.

PARTEA B

Glosarul procedurilor

 

Procedură

Definiție

Denumire comună/calificativ

1

Fracționarea aerului

Separarea particulelor prin intermediul unui curent de aer.

Supus fracționării aerului

2

Aspirare

Procedeu de eliminare a prafului, a particulelor fine și a altor părți care conțin pulberi fine de cereale în suspensie dintr-un vrac de cereale în curs de transfer prin intermediul unui flux de aer

Aspirat

3

Albire

Procedeu care constă în tratamentul termic al unei substanțe organice prin fierbere sau tratare cu aburi în scopul de a denatura enzimele naturale, de a înmuia țesuturile și de a elimina aromele brute, urmat de imersiunea în apă rece pentru a opri procesul de gătire.

Albit

4

Decolorare

Eliminarea culorii naturale

Decolorat

5

Răcire

Scădere a temperaturii sub cea ambiantă dar peste cea de congelare pentru a favoriza conservarea.

Răcit

6

Tocare

Reducerea dimensiunii particulelor folosind unul sau mai multe cuțite.

Tocat

7

Spălare

Eliminarea obiectelor (contaminanți, de exemplu pietre) sau a părților vegetative ale plantei, de exemplu particule mobile de paie, pleavă sau buruieni.

Spălat/Sortat

8

Concentrație (1)

Creșterea concentrației anumitor constituenți prin îndepărtarea apei și/sau a altor constituenți.

Concentrat

9

Condensare

Tranziția unei substanțe din fază gazoasă în fază lichidă.

Condensat

10

Gătire

Aplicarea căldurii pentru a modifica caracteristicile fizice și chimice ale materiilor prime pentru furaje.

Gătit

11

Zdrobire

Reducerea dimensiunii particulelor folosind un concasor.

Zdrobit, zdrobire

12

Cristalizare

Purificare prin formarea de cristale solide pornind de la o soluție lichidă. De obicei, impuritățile din lichid nu sunt încorporate în structura cristalului.

Cristalizat

13

Decorticare (2)

Îndepărtarea parțială sau completă a învelișurilor exterioare ale grăunțelor, semințelor, fructelor, fructelor cu coajă tare și ale altor materii.

Decorticat, parțial decorticat

14

Îndepărtarea învelișului/îndepărtarea cojilor

Îndepărtarea foițelor externe ale boabelor, grăunțelor și semințelor, de obicei prin mijloace fizice.

Cu înveliș sau coji îndepărtate

15

Depectinizare

Extracția pectinelor dintr-o materie primă pentru furaje.

Depectinizat

16

Desicare

Procedeu de extragere a umidității

Desicat

17

Îndepărtarea materiilor vâscoase

Procedeu folosit pentru a îndepărta stratul de materii vâscoase de la suprafață.

Cu materii vâscoase îndepărtate

18

Dezaharisire

Îndepărtare parțială sau totală a mono- și dizaharidelor din melase sau din alte materii conținând zaharide prin mijloace chimice sau fizice.

Dezaharisit, parțial dezaharisit

19

Detoxificare

Procedeu prin care contaminanții toxici sunt distruși sau li se reduce concentrația.

Detoxificat

20

Distilare

Fracționarea lichidelor prin fierbere și colectarea aburilor condensați într-un recipient separat.

Distilat

21

Uscare

Deshidratare prin procese naturale sau artificiale.

Uscat (solar sau artificial)

22

Însilozare

Depozitarea materiilor prime pentru furaje într-un siloz, cu adăugare posibilă de conservanți sau în condiții anaerobe, cu adăugare posibilă de aditivi de însilozare

Însilozat

23

Evaporare

Reducerea conținutului de apă.

Evaporat

24

Expansiune

Procedeu termic în cursul căruia vaporizarea bruscă a apei conținute în produs duce la distrugerea acestuia.

Expandat

25

Eliminare

Îndepărtarea, prin presare, a uleiurilor sau a grăsimilor.

Turtă și uleiuri sau grăsimi

26

Extracție

Îndepărtare prin solvenți organici a grăsimilor sau uleiurilor din anumite materii sau prin solvenți apoși a zaharidelor sau a altor componente hidrosolubile.

Extras sau șrot și uleiuri sau grăsimi, melase sau pulpă și zahăr sau alte componente hidrosolubile

27

Extrudare

Procedeu termic în cursul căruia vaporizarea bruscă a apei conținute în produs duce la distrugerea acestuia, combinat cu o modelare specială ca urmare a trecerii printr-un orificiu.

Extrudat

28

Fermentare

Procedeu în care microorganisme precum bacterii, ciuperci sau drojdii sunt produse sau utilizate pentru a acționa asupra materiilor prime pentru a facilita o schimbare a compoziției sau proprietăților chimice ale acestora.

Fermentat

29

Filtrare

Separare a unui amestec de materii prime lichide și solide trecând lichidul printr-un mediu sau membrană poros (poroasă).

Filtrat

30

Producerea de fulgi

Rularea de materie umedă, tratată termic.

Fulgi

31

Măcinare făină

Reducerea dimensiunii particulelor grăunțelor uscate și facilitarea separării în fracții constituente (în principal făină, tărâțe și urluială).

Făină, tărâțe, urluială (3), furaje

32

Fracționare

Separarea fragmentelor de materii prime pentru furaje prin strecurare și/sau tratare cu un curent de aer care îndepărtează bucățile de înveliș ușoare.

Fracționat

33

Fragmentare

Procedeu de rupere a materiilor prime pentru furaje în fragmente.

Fragmentat

34

Frigere

Procedeu de gătire a materiilor prime pentru furaje în uleiuri sau în grăsimi.

Fript

35

Gelatinizare

Procedeu de formare a unui gel, a unei materii prime solide, asemănătoare unui jeleu, care poate varia între moale și slab și rigid și solid utilizând, de obicei, agenți gelatinizanți

Gelatinizat

36

Granulare

Tratarea materiilor prime pentru a obține anumite dimensiuni și consistențe ale particulelor

Granulat

37

Măcinare/strivire

Reducerea dimensiunii particulelor materiilor prime solide pentru furaje în cadrul unui procedeu uscat sau umed.

Măcinat sau strivit

38

Încălzire

Tratamente termice efectuate în condiții specifice

Tratat termic

39

Hidrogenare

Transformare, cu ajutorul unui catalizator, a gliceridelor nesaturate în gliceride saturate (din uleiuri și grăsimi) sau a acizilor grași liberi sau a zaharidelor reduse în polioli analogi.

Hidrogenat, parțial hidrogenat

40

Hidroliză

Reducere a dimensiunii moleculare prin tratament corespunzător cu apă și enzime sau acizi/baze.

Hidrolizat

41

Lichefiere

Tranziția din fază solidă sau gazoasă în fază lichidă.

Lichefiat

42

Macerare

Reducerea dimensiunii materiilor prime pentru furaje utilizând mijloace mecanice, adesea în prezența apei sau a altor lichide.

Macerat

43

Malțificare

Declanșarea germinării unei cereale pentru a activa enzime naturale capabile să descompună amidonul în hidrați de carbon fermentabili și proteinele în aminoacizi și peptide.

Malțificat

44

Topire

Tranziția din fază solidă în fază lichidă prin aplicarea de căldură.

Topit

45

Micronizare

Procedeu de reducere a diametrului mediu a particulelor unei materii prime solide la scară micrometrică.

Micronizat

46

Opărire

Procedeu de gătire parțială prin opărirea de scurtă durată.

Opărit

47

Pasteurizare

Încălzire la o temperatură critică pentru o durată de timp specificată pentru a elimina microorganismele dăunătoare, urmată de răcire rapidă.

Pasteurizat

48

Decojire

Îndepărtarea pieliței/cojii fructelor și legumelor.

Decojit

49

Peletizare

Fasonare prin comprimare cu ajutorul unei matrițe

Peletă, peletat

50

Șlefuire

Șlefuirea grăunței căreia i s-a îndepărtat învelișul, de exemplu orez, prin rotație în tambure, având drept rezultat o grăunță cu un aspect strălucitor.

Șlefuit

51

Pregelatinizare

Modificarea amidonului pentru a ameliora semnificativ capacitatea lui de a-și mări volumul în apă rece.

Pregelatinizat (4), expandat

52

Presare (5)

Îndepărtare fizică din solide a lichidelor precum grăsimi, uleiuri, apă sau suc.

Turtă (în cazul materiilor prime care conțin uleiuri)

Pulpă, tescovină (în cazul fructelor, etc.)

Pulpă presată (în cazul sfeclei de zahăr)

53

Rafinare

Îndepărtare parțială sau totală a impurităților sau a componentelor nedorite prin tratament chimic/fizic.

Rafinat, parțial rafinat

54

Prăjire

Încălzire a materiilor prime pentru furaje în stare uscată pentru a ameliora digestibilitatea, a intensifica culoarea și/sau a reduce factorii antinutritivi naturali.

Prăjit

55

Rulare

Reducerea dimensiunii particulelor trecând materiile prime pentru furaje, de exemplu grăunțe, între două rulouri.

Rulat

56

Protecție contra degradării în rumen

Procedeu care, fie prin tratament fizic, utilizând căldură, presiune, aburi și o combinație a acestor condiții și/sau prin acțiunea adjuvanților tehnologici, are drept scop protecția nutrienților contra degradării în rumen

Protejat contra degradării în rumen

57

Strecurare/cernere

Separarea particulelor de diferite dimensiuni trecând materiile prime pentru furaje prin sită (site) în timp ce sunt scuturate sau turnate.

Strecurat/cernut

58

Degresare

Separare, prin mijloace mecanice, a stratului care plutește la suprafața unui lichid, de exemplu grăsimi provenite din lapte.

Degresat

59

Tranșare

Decuparea materiilor prime pentru furaje în bucăți plate

Tranșat

60

Îmbibare/cufundare

Umezire și înmuiere a materiilor prime pentru furaje, de obicei semințe, pentru a reduce timpul de gătire, a facilita eliminarea învelișului seminței și absorbția apei pentru a activa procesul de germinare sau pentru a reduce concentrația de factori antinutritivi naturali.

Cufundat

61

Uscare prin pulverizare

Reducerea conținutului de umiditate al unui lichid prin crearea unei pulverizări sau vaporizări a materiei prime pentru furaje pentru a mări raportul dintre suprafață și masă, prin care trece aerul cald.

Uscat prin pulverizare

62

Tratare cu aburi

Procedeu care utilizează aburi sub presiune pentru a încălzi și a găti, în scopul de a mări digestibilitatea.

Tratat cu aburi

63

Prăjire

Încălzire cu căldură uscată, aplicată, de obicei, semințelor oleaginoase, de exemplu, pentru a reduce sau a înlătura factorii antinutritivi naturali.

Prăjit

64

Ultrafiltrare

Filtrarea lichidelor printr-o membrană permeabilă numai pentru moleculele mici.

Ultrafiltrat

PARTEA C

Lista materiilor prime pentru furaje

1.   Boabe de cereale și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

1.1.1

Orz

Boabe de Hordeum vulgare L. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

1.1.2

Orz, expandat

Produs obținut din orz strivit sau fragmentat printr-un tratament în condiții umede și calde și sub presiune.

Amidon

1.1.3

Orz, prăjit

Produs în urma procesului de prăjire parțială a orzului, slab colorat.

Amidon, dacă > 10 %

Proteină brută, dacă > 15 %

1.1.4

Fulgi de orz

Produs obținut prin tratare cu aburi și rulare a orzului decorticat. Poate conține o cantitate mică de pleavă de orz. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Amidon

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

1.1.5

Fibre de orz

Produs rezultat din fabricarea amidonului de orz. Se compune din particule de endospermă și în principal din fibre.

Fibră brută

Proteină brută, dacă > 10 %

1.1.6

Învelișuri de orz

Produs rezultat din fabricarea amidonului din etanol în urma strivirii uscate, a cernerii și a îndepărtării învelișurilor boabelor de orz.

Fibră brută

Proteină brută, dacă > 10 %

1.1.7

Urluială de orz

Produs obținut în timpul prelucrării orzului triat și decorticat în orz măcinat, griș sau făină. Se compune în principal din particule de endospermă, cu fragmente fine de foițe externe și o oarecare cantitate de resturi de boabe.

Fibră brută

Amidon

1.1.8

Proteine din orz

Produs din orz obținut după separarea amidonului de tărâțe. Se compune în principal din proteine.

Proteină brută

Amidon

1.1.9

Furaje de proteine din orz

Produs din orz obținut după separarea amidonului. Se compune în principal din proteine și particule de endospermă. Se poate usca.

Umiditate, dacă < 45 % sau > 60 %

Dacă umiditate < 45 %:

Proteină brută

Amidon

1.1.10

Produse solubile din orz

Produs din orz obținut după extracția umedă a proteinelor și a amidonului.

Proteină brută

1.1.11

Tărâțe de orz

Produs rezultat la fabricarea făinii, obținut din boabe cernute de orz decorticat. Se compune în principal din fragmente de foițe externe și din particule de boabe din care s-a îndepărtat majoritatea endospermei.

Fibră brută

1.1.12

Amidon de orz lichid

Fracționare secundară a amidonului ca rezultat al producerii amidonului din orz.

Dacă umiditate < 50 %:

Amidon

1.1.13

Resturi de orz pentru bere

Produs rezultat din curățarea orzului pentru bere care se compune din boabe mici de orz pentru bere și fracțiuni de boabe de orz pentru bere fragmentate, separate înaintea procesului de malțificare.

Fibră brută

Cenușă brută, dacă > 2,2 %

1.1.14

Pulberi fine de orz pentru bere și de malț

Pulberi fine de cereale aspirate în timpul operațiilor de transfer al boabelor.

Fibră brută

1.1.15

Pleavă de orz pentru bere

Produs rezultat din curățarea orzului pentru bere care se compune din fracțiuni de pleavă de orz și pulberi fine.

Fibră brută

1.1.16

Borhot de orz de distilerie, umed

Produs rezultat din fabricarea etanolului din orz. Conține fracțiuni solide de furaje provenite în urma distilării.

Umiditate, dacă < 65 % sau > 88 %

Dacă umiditatea < 65 %:

Proteină brută

1.1.17

Produse solubile din orz de distilerie, umede

Produs rezultat din fabricarea etanolului din orz. Conține fracțiuni solubile de furaje provenite în urma distilării.

Umiditate, dacă < 45 % sau > 70 %

Dacă umiditatea < 45 %

Proteină brută

1.1.18

Malț (6)

Produs rezultat din germinarea, uscarea, strivirea și/sau extragerea cerealelor.

 

1.1.19

Mlădițe de malț (6)

Produs rezultat din germinarea cerealelor pentru bere și din curățarea malțului, care se compune din mlădițe, pulberi fine de cereale, pleavă și boabe mici de cereale malțificate fragmentate. Se poate strivi.

 

1.2.1

Porumb (7)

Boabe de Zea mays L. ssp. mays. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

1.2.2

Fulgi de porumb

Produs obținut prin tratare cu aburi și rulare a porumbului decorticat. Poate conține o cantitate mică de pleavă de porumb.

Amidon

1.2.3

Urluială de porumb

Produs rezultat la fabricarea făinii sau grișului din porumb. Se compune în principal din fragmente de foițe externe și din particule de boabe din care s-a îndepărtat mai puțină endospermă decât din tărâțele de porumb.

Fibră brută

Amidon

1.2.4

Tărâțe de porumb

Produs rezultat la fabricarea făinii sau grișului din porumb. Se compune în principal din foițe externe și o oarecare cantitate de fragmente de germeni de porumb și de particule de endospermă.

Fibră brută

1.2.5

Știuleți de porumb

Partea centrală a unui spic de porumb. Cuprinde axele centrale ale spicului, boabe și frunze, neseparate.

Fibră brută

Amidon

1.2.6

Resturi de porumb

Fracțiuni de porumb rămase în urma procesului de cernere.

 

1.2.7

Fibre de porumb

Produs rezultat la fabricarea de amidon din porumb. Se compune în principal din fibre.

Umiditate, dacă < 50 % sau > 70 %

Dacă umiditatea < 50 %:

Fibră brută

1.2.8

Gluten de porumb

Produs rezultat la fabricarea de amidon din porumb. Se compune în principal din gluten obținut la separarea amidonului.

Proteină brută

Umiditate, dacă < 70 % sau > 90 %

1.2.9

Furaj din gluten de porumb

Produs rezultat în timpul fabricării de amidon din porumb. Se compune din tărâțe și produse solubile de porumb. Produsul poate, de asemenea, să conțină porumb fragmentat și reziduuri de la extracția uleiului din germeni de porumb. Se pot adăuga alte produse derivate din amidon și în urma rafinării sau fermentării produselor din amidon; se poate usca.

Umiditate, dacă < 40 % sau > 65 %

Dacă umiditatea < 40 %:

Proteină brută

Fibră brută

Amidon

Grăsimi brute

1.2.10

Germeni de porumb

Produs rezultat la fabricarea grișului, făinii sau amidonului din porumb. Se compune predominant din germeni de porumb, foițe externe și părți de endospermă.

Umiditate, dacă < 40 % sau > 60 %

Dacă umiditatea < 40 %:

Proteină brută

Grăsimi brute

1.2.11

Turtă din germeni de porumb

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea germenilor de porumb prelucrați la care pot încă să mai adere părți de endospermă și de coajă.

Proteină brută

Grăsimi brute

1.2.12

Făină de germeni de porumb

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția germenilor de porumb prelucrați.

Proteină brută

1.2.13

Ulei neprelucrat de germeni de porumb

Produs obținut din germeni de porumb.

Grăsimi brute

1.2.14

Porumb, expandat

Produs obținut din porumb strivit sau fragmentat printr-un tratament în condiții umede și calde și sub presiune.

Amidon

1.2.15

Soluție de înmuiere a porumbului

Fracțiune lichidă concentrată rezultată în urma procesului de cufundare a porumbului.

Umiditate, dacă < 45 % sau > 65 %

Dacă umiditatea < 45 %:

Proteină brută

1.2.16

Porumb dulce însilozat

Subprodus al industriei de prelucrare a porumbului dulce, alcătuit din știuleți centrali, pleavă, baza boabelor, tocate și strecurate sau presate. Obținut prin tocarea știuleților, a plevei și a frunzelor porumbului dulce, cu câteva boabe de porumb dulce.

Fibră brută

1.3.1

Mei

Boabe de Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Ovăz

Boabe de Avena sativa L. și alți cultivari de ovăz.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

1.4.2

Ovăz cu învelișuri îndepărtate

Boabe de ovăz cu învelișuri îndepărtate. Se poate trata cu aburi.

 

1.4.3

Fulgi de ovăz

Produs obținut prin tratare cu aburi și rulare a ovăzului decorticat. Poate conține o cantitate mică de pleavă de ovăz.

Amidon

1.4.4

Urluială de ovăz

Produs obținut în timpul prelucrării ovăzului triat și decorticat în crupe de ovăz și făină. Se compune în principal din tărâțe de ovăz și o oarecare cantitate de endospermă.

Fibră brută

Amidon

1.4.5

Tărâțe de ovăz

Produs rezultat la fabricarea făinii, obținut din boabe cernute de ovăz decorticat. Se compune în principal din fragmente de foițe externe și din particule de boabe din care s-a îndepărtat majoritatea endospermei.

Fibră brută

1.4.6

Învelișuri de ovăz

Produs obținut în cursul îndepărtării învelișurilor boabelor de ovăz.

Fibră brută

1.4.7

Ovăz, expandat

Produs obținut din ovăz strivit sau fragmentat printr-un tratament în condiții umede și calde și sub presiune.

Amidon

1.4.8

Crupe de ovăz

Ovăz curățat și cu învelișul îndepărtat.

Fibră brută

Amidon

1.4.9

Făină de ovăz

Produs obținut prin strivirea boabelor de ovăz.

Fibră brută

Amidon

1.4.10

Făină de ovăz furajeră

Produs de ovăz cu conținut ridicat de amidon, după decorticare.

Fibră brută

1.4.11

Furaj de ovăz

Produs obținut în timpul prelucrării ovăzului triat și decorticat în crupe de ovăz și făină. Se compune în principal din tărâțe de ovăz și o oarecare cantitate de endospermă.

Fibră brută

1.5.1

Semințe de quinoa, extrase

Semințe întregi și curățate de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) din care a fost îndepărtată saponina conținută în învelișul exterior al semințelor.

 

1.6.1

Orez, fragmentat

Produs în urma strivirii orezului (Oryza sativa L.), compus, în principal, din boabe prea mici și/sau fragmentate produse în timpul strivirii.

Amidon

1.6.2

Orez, strivit

Orez decorticat din care s-au îndepărtat prin strivire tărâțele și embrionul, total sau parțial.

Amidon

1.6.3

Orez, pregelatinizat

Produs obținut din orez strivit sau fragmentat printr-un tratament în condiții umede și calde și sub presiune.

Amidon

1.6.4

Orez, extrudat

Produs obținut prin extrudarea făinii de orez.

Amidon

1.6.5

Fulgi de orez;

[Orez pregelatinizat]

Produs obținut prin transformarea în fulgi a boabelor de orez pregelatinizate sau fragmentate.

Amidon

1.6.6

Orez, nedecorticat/brun

Orez nedecorticat care a fost separat numai de pleavă.

Amidon

Fibră brută

1.6.7

Furaj din orez, măcinat

Produs obținut prin măcinarea furajului din orez, compus fie din boabe verzi, albicioase sau necoapte, cernut în timpul procesului de strivire a orezului decorticat, fie din boabe decorticate normale care sunt galbene sau pătate.

Amidon

1.6.8

Făină de orez

Produs obținut prin măcinarea orezului strivit.

Amidon

1.6.9

Făină de orez brun

Produs obținut prin măcinarea orezului brun.

Fibră brută

Amidon

1.6.10

Tărâțe de orez

Produs rezultat în urma strivirii orezului nedecorticat, alcătuit din învelișurile exterioare ale boabei (pericarp, învelișul seminței, nucleu, aleuron) și dintr-o parte a germenului.

Fibră brută

1.6.11

Tărâțe de orez cu carbonat de calciu

Produs rezultat în urma șlefuirii orezului decorticat, compunându-se în principal din foițe argintii, particule de strat de aleuron, endospermă și germeni; conține cantități variabile de carbonat de calciu rezultat în urma șlefuirii

Fibră brută

Carbonat de calciu

1.6.12

Tărâțe de orez degresat

Tărâțe de orez rezultate în urma extracției uleiului.

Fibră brută

1.6.13

Ulei de tărâțe de orez

Ulei extras din tărâțe de ulei stabilizate.

Grăsimi brute

1.6.14

Urluială de orez

Produs din făină de orez și fabricarea de amidon, obținut prin strivire uscată sau umedă și strecurare. Se compune în principal din amidon, proteine, grăsimi și fibre.

Amidon, dacă > 20 %

Proteină brută, dacă > 10 %

Grăsimi brute, dacă > 5 %

Fibră brută

1.6.15

Făină furajeră din orez opărit

Produs rezultat în urma șlefuirii orezului decorticat opărit, compunându-se în principal din foițe argintii, particule de strat de aleuron, endospermă și germeni; conține cantități variabile de carbonat de calciu rezultat din procesul de șlefuire.

Fibră brută

Carbonat de calciu

1.6.16

Orez de bere

Cele mai mici bucăți fragmentate în urma procesului de strivire a orezului, având, de obicei, aproximativ un sfert din dimensiunea unei boabe întregi.

Amidon

1.6.17

Germeni de orez

Produs care se compune în principal din embrionul înlăturat în timpul procesului de strivire și separat de tărâțe.

Grăsimi brute

Proteină brută

1.6.18

Turtă din germeni de orez

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea germenilor de orez la care încă aderă părți din endospermă și coajă.

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

1.6.19

Făină din germeni de orez

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția germenilor de orez la care încă aderă părți din endospermă și coajă.

Proteină brută

1.6.20

Proteine de orez

Produs al fabricării de amidon de orez din orez fragmentat, obținut prin strivire umedă, strecurare, separare, concentrare și uscare.

Proteină brută

1.6.21

Furaj de orez șlefuit lichid

Produs lichid concentrat rezultat în urma strivirii umede și a strecurării orezului.

Amidon

1.7.1

Secară

Boabe de Secale cereale L.

 

1.7.2

Urluială de secară

Produs rezultat la fabricarea făinii, obținut din secară cernută. Se compune în principal din particule de endospermă, cu fragmente fine de foițe externe și diverse părți ale boabelor.

Amidon

Fibră brută

1.7.3

Furaj din secară

Produs rezultat la fabricarea făinii, obținut din secară cernută. Se compune în principal din fragmente de foițe externe și din particule de boabe din care s-a îndepărtat mai puțină endospermă decât din tărâțele de secară.

Amidon

Fibră brută

1.7.4

Tărâțe de secară

Produs rezultat la fabricarea făinii, obținut din secară cernută. Se compune în principal din fragmente de foițe externe și din particule de boabe din care s-a îndepărtat majoritatea endospermei.

Amidon

Fibră brută

1.8.1

Sorg; [Milo]

Boabe/semințe de Sorghum bicolor (L.) Moench

 

1.8.2

Sorg alb

Boabe de sorg alb

 

1.8.3

Furaj din gluten de sorg

Produs uscat obținut în timpul separării amidonului din sorg. Se compune în principal din tărâțe și o cantitate redusă de gluten. Produsul poate să conțină, de asemenea, reziduuri uscate de apă de macerare și ar putea să se adauge germeni.

Proteină brută

1.9.1

Alac

Boabe de alac Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

Tărâțe de alac

Produs rezultat la fabricarea de făină de alac. Se compune în principal din foițe externe și o oarecare cantitate de fragmente de germeni de alac și de particule de endospermă.

Fibră brută

1.9.3

Învelișuri de alac

Produs obținut în cursul îndepărtării învelișurilor boabelor de alac.

Fibră brută

1.9.4

Urluială de alac

Produs obținut în timpul prelucrării alacului triat și cu învelișul îndepărtat în făină de alac. Se compune în principal din particule de endospermă, cu fragmente fine de foițe externe și o oarecare cantitate de resturi de boabe.

Fibră brută

Amidon

1.10.1

Triticale

Boabe de Triticum X Secale cereale L. hibrid.

 

1.11.1

Grâu

Boabe de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. și de alți cultivari de grâu. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

1.11.2

Mlădițe de grâu

Produs rezultat din germinarea grâului pentru bere și din curățarea malțului, care se compune din mlădițe, pulberi fine de cereale, pleavă și boabe mici de grâu malțificate fragmentate.

 

1.11.3

Grâu, pregelatinizat

Produs obținut din grâu strivit sau fragmentat printr-un tratament în condiții umede și calde și sub presiune.

Amidon

1.11.4

Urluială de grâu

Produs rezultat la fabricarea făinii, obținut din boabe cernute de grâu sau de alac decorticat. Se compune în principal din particule de endospermă, cu fragmente fine de foițe externe și o oarecare cantitate de resturi de boabe.

Fibră brută

Amidon

1.11.5

Fulgi de grâu

Produs obținut prin tratare cu aburi și rulare a grâului decorticat. Poate conține o cantitate mică de pleavă de grâu. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Fibră brută

Amidon

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

1.11.6

Furaj din grâu

Produs rezultat la fabricarea făinii sau malțificării, obținut din boabe cernute de grâu sau de alac decorticat. Se compune în principal din fragmente de foițe externe și din particule de boabe din care s-a îndepărtat mai puțină endospermă decât din tărâțele de grâu.

Fibră brută

1.11.7

Tărâțe de grâu (8)

Produs rezultat la fabricarea făinii sau malțificării, obținut din boabe cernute de grâu sau de alac decorticat. Se compune în principal din fragmente de foițe externe și din particule de boabe din care s-a îndepărtat majoritatea endospermei.

Fibră brută

1.11.8

Particule de grâu fermentat malțificat

Produs obținut printr-un proces care combină malțificarea și fermentarea grâului și a tărâțelor de grâu. Produsul este apoi uscat și măcinat.

Amidon

Fibră brută

1.11.10

Fibre de grâu

Fibre extrase în timpul prelucrării grâului. Se compune în principal din fibre.

Umiditate, dacă < 60 % sau > 80 %

Dacă umiditatea < 60 %:

Fibră brută

1.11.11

Germeni de grâu

Produs rezultat din măcinarea făinii, compus în principal din germeni de grâu, rulați sau prelucrați în alt mod, la care pot încă să mai adere fragmente de endospermă și de foițe externe.

Proteină brută

Grăsimi brute

1.11.12

Germeni de grâu, fermentați

Produs al fermentării germenilor de grâu, cu microorganisme inactivate.

Proteină brută

Grăsimi brute

1.11.13

Turtă din germeni de grâu

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea germenilor de grâu [Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. și alți cultivari de grâu și alac decorticat (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)] la care pot încă să mai adere părți de endospermă și de coajă.

Proteină brută

1.11.15

Proteine de grâu

Proteine de grâu extrase în timpul producției de amidon sau de etanol, probabil parțial hidrolizat

Proteină brută

1.11.16

Furaj din gluten de grâu

Produs rezultat la fabricarea de amidon și gluten de grâu. Se compune din tărâțe, din care este posibil ca germenii să fi fost parțial înlăturați. Se pot adăuga produse solubile de grâu, grâu fragmentat și alte produse derivate din amidon și în urma rafinării produselor din amidon.

Umiditate, dacă < 45 % sau > 60 %

Dacă umiditatea < 45 %:

Proteină brută

Amidon

1.11.18

Gluten vital de grâu

Proteină de grâu caracterizată printr-o viscoelasticitate ridicată sub formă hidratată, cu cel puțin 80 % proteine (Nx6,25) și cel mult 2 % cenușă din substanța uscată.

Proteină brută

1.11.19

Amidon de grâu lichid

Produs obținut din producția de amidon/glucoză și gluten din grâu.

Umiditate, dacă < 65 % sau > 85 %

Dacă umiditatea < 65 %:

Amidon

1.11.20

Amidon de grâu proteic, parțial dezaharisit

Produs obținut în timpul producerii de amidon de grâu, cuprinzând, în principal, amidon parțial zaharisit, proteine solubile și alte părți solubile ale endospermei.

Proteină brută

Amidon

Zaharide totale calculate ca zaharoză

1.11.21

Produse solubile de grâu

Produs din grâu obținut după extracția umedă a proteinelor și a amidonului. Poate fi hidrolizat.

Umiditate, dacă < 55 % sau > 85 %

Dacă umiditatea < 55 %:

Proteină brută

1.11.22

Concentrat de drojdie de grâu

Subprodus umed care este eliberat după fermentarea amidonului de grâu pentru producția de alcool.

Umiditate, dacă < 60 % sau > 80 %

Dacă umiditatea < 60 %:

Proteină brută

1.11.23

Resturi de grâu pentru bere

Produs rezultat din curățarea grâului pentru bere care se compune din boabe mici de grâu pentru bere și fracțiuni de boabe de grâu pentru bere fragmentate, separate înaintea procesului de malțificare.

Fibră brută

1.11.24

Pulberi fine de grâu pentru bere și de malț

Pulberi fine de cereale aspirate în timpul operațiilor de transfer al boabelor.

Fibră brută

1.11.25

Pleavă de grâu pentru bere

Produs rezultat din curățarea grâului pentru bere care se compune din fracțiuni de pleavă de grâu și pulberi fine.

Fibră brută

1.12.2

Făină de boabe (9)

Făină rezultată din strivirea cerealelor.

Amidon

Fibră brută

1.12.3

Concentrat de proteine de boabe (9)

Produs concentrat și uscat obținut din boabe după îndepărtarea amidonului prin fermentarea drojdiei.

Proteină brută

1.12.4

Resturi de boabe de cereale (9)

Reziduuri rezultate în urma cernerii cerealelor și a malțului

Fibră brută

1.12.5

Germeni de boabe (9)

Produs rezultat din măcinarea făinii și din fabricarea amidonului, compus în principal din germeni de grâu, rulați sau prelucrați în alt mod, la care pot încă să mai adere fragmente de endospermă și de foițe externe.

Proteină brută,

Grăsimi brute

1.12.6

Sirop din lichidul de spălare a cerelelor (9)

Produs cerealier obținut prin evaporarea concentratului lichidului de spălare obținut din fermentarea și distilarea cerealelor utilizate la producerea de alcool din cereale.

Umiditate, dacă < 45 % sau > 70 %

Dacă umiditatea < 45 %:

Proteină brută

1.12.7

Cereale umede de distilerie (9)

Produs umed care corespunde fracțiunii solide prin centrifugarea și/sau filtrarea lichidului de spălare din cereale fermentate și distilate utilizate la producerea de alcool din cereale.

Umiditate, dacă < 65 % sau > 88 %

Dacă umiditatea < 65 %:

Proteină brută

1.12.8

Produse solubile de distilerie concentrate (9)

Produs umed rezultat din producerea de alcool prin distilarea unui must de grâu și sirop de zahăr după separarea prealabilă a tărâțelor și a glutenului.

Umiditate, dacă < 65 % sau > 88 %

Dacă umiditatea < 65 %:

Proteină brută, dacă > 10 %

1.12.9

Cereale și produse solubile de distilerie (9)

Produs obținut la producerea de alcool prin distilarea mustului de cereale alcătuit din cereale și/sau alte produse din amidon și care conțin zahăr. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Umiditate, dacă < 60 % sau > 80 %

Dacă umiditatea < 60 %:

Proteină brută

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

1.12.10

Boabe uscate de distilerie (9)

Produs rezultat în procesul de distilare a alcoolului obținut prin uscarea reziduurilor solide de boabe fermentate. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Proteină brută

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

1.12.11

Boabe întunecate de distilerie (9); [Boabe uscate și produse solubile de distilerie] (9)

Produs rezultat în procesul de distilare a alcoolului obținut prin uscarea reziduurilor solide de boabe fermentate, la care s-a adăugat sirop rezidual de la distilarea whisky-ului sau lichid de spălare supus evaporării. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Proteină brută

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

1.12.12

Borhot de bere

Produs rezultat în procesul de fabricare a berii alcătuit din reziduuri de cereale malțificate și nemalțificate și alte produse din amidon, care pot să conțină materii prime care includ hamei. Comercializat, de obicei, sub formă umedă, însă poate fi vândut și sub formă uscată.

Umiditate, dacă < 65 % sau > 88 %

Dacă umiditatea < 65 %:

Proteină brută

1.12.13

Borhot

Produs solid obținut prin producerea de whisky din malț. Se compune din reziduuri ale extracției de orz pentru bere cu apă caldă. Comercializat, de obicei, sub formă umedă, după îndepărtarea extractului prin gravitate.

Umiditate, dacă < 65 % sau > 88 %

Dacă umiditatea < 65 %:

Proteină brută

1.12.14

Boabe rezultate în urma filtrării mustului

Produs solid obținut prin producerea de bere, extragerea malțului și distilarea whisky-ului. Se compune din reziduuri ale extracției de malț măcinat cu apă caldă, la care se pot adăuga alte produse bogate în zahăr sau în amidon. Comercializat, de obicei, sub formă umedă, după îndepărtarea extractului prin presare.

Umiditate, dacă < 65 % sau > 88 %

Dacă umiditatea < 65 %:

Proteină brută

1.12.15

Reziduuri de la distilarea whisky-ului

Produsul care rămâne în alambic în urma primei (spălări) distilări a unui malț de distilerie.

Proteină brută, dacă > 10 %

1.12.16

Sirop rezidual de la distilarea whisky-ului

Produs în urma primei (spălări) distilări a unui malț de distilerie, obținut prin evaporarea reziduurilor de la distilarea whisky-ului care rămân în alambic.

Umiditate, dacă < 45 % sau > 70 %

Dacă umiditatea < 45 %:

Proteină brută


2.   Semințe oleaginoase, fructe oleaginoase și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

2.1.1

Turtă din babassu

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea nucilor de palmier babassu (soiurile Orbignya).

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.2.1

Semințe de camelină

Semințe de Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Camelină, turtă

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de camelină.

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.2.3

Făină de camelină

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracție și tratament termic corespunzător al turtei din semințe de camelină.

Proteină brută

2.3.1

Coji de cacao

Tegumente ale boabelor uscate și prăjite de Theobroma cacao L.

Fibră brută

2.3.2

Pelicule de cacao

Produs obținut prin prelucrarea boabelor de cacao.

Fibră brută

Proteină brută

2.3.3

Făină de boabe de cacao, parțial decorticate

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția boabelor uscate și prăjite de cacao Theobroma cacao L. din care s-a îndepărtat o parte a cojilor

Proteină brută

Fibră brută

2.4.1

Turtă din copră

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea miezului uscat (endospermă) și învelișului exterior (tegument) al seminței de cocotier Cocos nucifera L.

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.4.2

Copră, turtă hidrolizată

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea și hidrolizarea enzimatică a miezului uscat (endospermă) și învelișului exterior (tegument) ale seminței de cocotier Cocos nucifera L.

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.4.3

Făină de copră

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția miezului uscat (endospermă) și învelișului exterior (tegument) al seminței de cocotier.

Proteină brută

2.5.1

Semințe de bumbac

Semințe de Gossypium spp. din care au fost îndepărtate fibrele. Pot fi protejate contra degradării în rumen.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.5.2

Făină de semințe de bumbac, parțial decorticate

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția semințelor de bumbac din care au fost îndepărtate fibrele și o parte a cojilor.

(Conținut maxim de fibre neprelucrate 22,5 % în materia uscată). Pot fi protejate contra degradării în rumen.

Proteină brută

Fibră brută

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.5.3

Turtă din semințe de bumbac

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de bumbac din care au fost îndepărtate fibrele.

Proteină brută

Fibră brută

Grăsimi brute

2.6.1

Turtă din arahide, parțial decorticate

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea arahidelor Arachis hypogaea L. parțial decorticate și a altor specii de Arachis.

(Conținut maxim de fibre neprelucrate 16 % în materia uscată)

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.6.2

Făină de arahide, parțial decorticate

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția turtei din arahide parțial decorticate.

(Conținut maxim de fibre neprelucrate 16 % în materia uscată)

Proteină brută

Fibră brută

2.6.3

Turtă din arahide, decorticate

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea arahidelor decorticate.

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.6.4

Făină de arahide, decorticate

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția turtei din arahide decorticate.

Proteină brută

Fibră brută

2.7.1

Turtă din capoc

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de capoc (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

Proteină brută

Fibră brută

2.8.1

Semințe de in

Semințe de in Linum usitatissimum L. (puritate botanică minimă 93 %), întregi, aplatizate sau măcinate. Pot fi protejate contra degradării în rumen.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.8.2

Turtă din semințe de in

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de in. (Puritate botanică minimă 93 %)

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.8.3

Făină de semințe de in

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracție și tratament termic corespunzător al turtei din semințe de in.

Poate conține cel mult 1 % pământ decolorant utilizat provenind din instalații integrate de zdrobire și rafinare sau din ajutoare de filtrare. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Proteină brută

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.9.1

Tărâțe de muștar

Produs rezultat la fabricarea muștarului (Brassica juncea L.). Se compune din fragmente de foițe externe și din particule de boabe.

Fibră brută

2.9.2

Făină din semințe de muștar

Produs obținut prin extracția uleiului volatil de muștar din semințe de muștar

Proteină brută

2.10.1

Semințe de niger

Semințe de niger Guizotia abyssinica (L.F.) Cass.

 

2.10.2

Turtă din semințe de niger

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de niger. (Cenușă insolubilă în HCl: maxim 3,4 %)

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.11.1

Pulpă de măsline

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția măslinelor presate Olea europea L. separate cât mai mult posibil de părți din sâmbure.

Proteină brută

Fibră brută

Grăsimi brute

2.12.1

Turtă din sâmburi de palmier

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea sâmburilor de palmier Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) din care s-a eliminat o parte cât mai mare a învelișului dur.

Proteină brută

Fibră brută

Grăsimi brute

2.12.2

Făină de sâmburi de palmier

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția sâmburilor de palmier din care s-a eliminat o parte cât mai mare a învelișului dur.

Proteină brută

Fibră brută

2.13.1

Semințe de dovleac și de dovlecel

Semințe de Cucurbita pepo L. și plante de genul Cucurbita.

 

2.13.2

Semințe de dovleac și de dovlecel, turtă

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de Cucurbita pepo și a plantelor de genul Cucurbita.

Proteină brută

Grăsimi brute

2.14.1

Semințe de rapiță (10)

Semințe de rapiță Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de rapiță indiană Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz și de rapiță Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Puritate botanică minimă 94 %. Pot fi protejate contra degradării în rumen.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.14.2

Semințe de rapiță, turtă

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de rapiță. Poate conține cel mult 1 % pământ decolorant utilizat provenind din instalații integrate de zdrobire și rafinare sau din ajutoare de filtrare. Pot fi protejate contra degradării în rumen.

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.14.3

Făină din semințe de rapiță

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracție și tratament termic corespunzător al turtei din semințe de rapiță. Poate conține cel mult 1 % pământ decolorant utilizat provenind din instalații integrate de zdrobire și rafinare sau din ajutoare de filtrare. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Proteină brută

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.14.4

Semințe de rapiță, extrudate

Produs obținut din semințe integrale de rapiță printr-un tratament în condiții umede și calde și sub presiune, care duce la creșterea gelatinizării amidonului. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Proteină brută

Grăsimi brute

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.14.5

Concentrat de proteine de semințe de rapiță

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin separarea fracționării proteice a turtelor de semințe de rapiță sau a semințelor de rapiță.

Proteină brută

2.15.1

Semințe de șofrănaș

Semințe de șofrănaș Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Făină de semințe de șofrănaș, parțial decorticate

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția semințelor de sofrănaș parțial decorticate.

Proteină brută

Fibră brută

2.15.3

Învelișuri de șofrănaș

Produs obținut în cursul îndepărtării învelișurilor semințelor de șofrănaș.

Fibră brută

2.16.1

Semințe de susan

Semințe de Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Semințe de susan, cu învelișuri parțial îndepărtate

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin îndepărtarea parțială a cojilor.

Proteină brută

Fibră brută

2.17.2

Învelișuri de susan

Produs obținut în cursul îndepărtării învelișurilor semințelor de susan.

Fibră brută

2.17.3

Turtă din semințe de susan

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de susan (Cenușă insolubilă în HCl: maxim 5 %)

Proteină brută

Fibră brută

Grăsimi brute

2.18.1

Soia prăjită (boabe)

Boabe de soia (Glycine max. L. Merr.) supuse unui tratament termic corespunzător. (Activitate ureazică maximă 0,4 mg N/g × min.). Pot fi protejate contra degradării în rumen.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.18.2

Turtă de soia (boabe)

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de soia

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.18.3

Făină de soia (boabe)

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut din boabe de soia după extracție și tratament termic corespunzător. (Activitate ureazică maximă 0,4 mg N/g × min.).

Poate conține cel mult 1 % pământ decolorant utilizat sau alte ajutoare de filtrare provenind din instalații integrate de zdrobire și rafinare sau ajutoare de filtrare. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Proteină brută

Fibră brută

dacă > 8 % în materia uscată

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.18.4

Făină de soia (boabe), cu învelișuri îndepărtate

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut din boabe de soia cu învelișuri îndepărtate după extracție și tratament termic corespunzător. Poate conține cel mult 1 % pământ decolorant utilizat provenind din instalații integrate de zdrobire și rafinare sau din ajutoare de filtrare (Activitate ureazică maximă 0,5 mg N/g × min.). Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Proteină brută

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.18.5

Învelișuri de soia (boabe)

Produs obținut în cursul îndepărtării învelișurilor boabelor de soia.

Fibră brută

2.18.6

Boabe de soia, extrudate

Produs obținut din boabe de soia printr-un tratament în condiții umede și calde și sub presiune, care duce la creșterea gelatinizării amidonului. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Proteină brută

Grăsimi brute

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.18.7

Concentrat proteic din soia (boabe)

Produs obținut din boabe de soia cu învelișuri îndepărtate, degresate, după fermentare sau a doua extracție pentru a reduce concentrația extrasului lipsit de azot.

Proteină brută

2.18.8

Pulpă de boabe de soia; [Pastă de boabe de soia]

Produs obținut în cursul extracției boabelor de soia pentru prepararea alimentelor.

Proteină brută

2.18.9

Melase de boabe de soia

Produs rezultat în timpul prelucrării boabelor de soia.

Proteină brută

Grăsimi brute

2.18.10

Subprodus al preparării boabelor de soia

Produse obținute când se prelucrează boabe de soia pentru a obține preparate alimentare pe bază de boabe de soia.

Proteină brută

2.19.1

Semințe de floarea-soarelui

Semințe de floarea-soarelui Helianthus annuus L. Pot fi protejate contra degradării în rumen.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.19.2

Turtă de semințe de floarea-soarelui

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de floarea-soarelui.

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.19.3

Făină de semințe de floarea-soarelui

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracție și tratament termic corespunzător al turtei de semințe de floarea-soarelui. Poate conține cel mult 1 % pământ decolorant utilizat provenind din instalații integrate de zdrobire și rafinare sau din ajutoare de filtrare. Poate fi protejat contra degradării în rumen.

Proteină brută

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

2.19.4

Făină de semințe de floarea-soarelui, cu învelișuri îndepărtate

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracție și tratament termic corespunzător al turtei de semințe de floarea-soarelui din care au fost îndepărtate o parte a cojilor sau toate cojile. Poate conține cel mult 1 % pământ decolorant utilizat provenind din instalații integrate de zdrobire și rafinare sau din ajutoare de filtrare.

(Conținut maxim de fibre neprelucrate 27,5 % în materia uscată).

Proteină brută

Fibră brută

2.19.5

Învelișuri de semințe de floarea-soarelui

Produs obținut în cursul îndepărtării învelișurilor semințelor de floarea-soarelui.

Fibră brută

2.20.1

Uleiuri și grăsimi vegetale (11)

Uleiuri și grăsimi obținute din plante (excluzând uleiul de ricin din planta de ricin); pot fi demucilaginate, rafinate și/sau hidrogenate

Umiditate, dacă > 1 %

2.21.1

Lecitine brute

Fosfolipide obținute în cursul demucilaginării uleiului brut din semințe oleaginoase și fructe oleaginoase.

 

2.22.1

Semințe de cânepă

Semințe de cânepă controlate Cannabis sativa L. cu un conținut maxim de THC în conformitate cu legislația UE.

 

2.22.2

Turtă de cânepă

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea semințelor de cânepă.

Proteină brută

Fibră brută

2.22.3

Ulei de cânepă

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea plantelor și semințelor de cânepă.

Proteină brută

Grăsimi brute

Fibră brută

2.23.1

Semințe de mac

Semințe de Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Făină de mac

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin extracția turtei din semințe de mac.

Proteină brută


3.   Semințe de leguminoase și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

3.1.1

Fasole, prăjită

Semințe de Phaseolus spp. sau Vigna spp. supuse unui tratament termic corespunzător. Pot fi protejate contra degradării în rumen.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

3.1.2

Concentrat proteic din fasole

Produs obținut prin separare umedă pornind de la fasole, când se produce amidon.

Proteină brută

3.2.1

Roșcove, uscate

Fructe uscate ale roșcovului Ceratonia siliqua L.

Fibră brută

3.2.3

Păstăi de roșcovă, uscate

Produs obținut prin zdrobirea fructelor uscate (păstăi) ale roșcovului, din care au fost îndepărtate boabele de roșcovă.

Fibră brută

3.2.4

Făină de păstăi de roșcovă uscate, micronizată

Produs obținut prin micronizarea fructelor uscate ale roșcovului, din care au fost îndepărtate boabele de roșcovă.

Fibră brută

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

3.2.5

Germeni de roșcove

Germeni de boabe de roșcove.

Proteină brută

3.2.6

Germeni de roșcove, turtă

Produs rezultat în procesul de fabricare a uleiului, obținut prin presarea germenilor de roșcove.

Proteină brută

3.2.7

Boabe de roșcove (semințe)

Boabele roșcovului.

Fibră brută

3.3.1

Năut

Semințe de Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Linte bastardă

Semințe de Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Semințe de schinduf

Semințe de schinduf (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

Făină de guar

Produs obținut după extracția mucilagiului din semințele de boabe de guar Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Proteină brută

3.6.2

Făină de germeni de guar

Produs obținut din extracția mucilagiului din germenii semințelor de boabe de guar.

Proteină brută

3.7.1

Bob

Semințe de Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. și var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Fulgi de bob

Produs obținut prin tratare cu aburi și rulare a bobului decorticat.

Amidon

Proteină brută

3.7.3

Foi de bob; [Învelișuri de bob]

Produs obținut în timpul îndepărtării învelișurilor semințelor de bob, care se compune în principal din învelișuri externe.

Fibră brută

Proteină brută

3.7.4

Bob, decorticat

Produs obținut în timpul îndepărtării învelișurilor semințelor de bob, care se compune în principal din sâmburi ai bobului.

Proteină brută

Fibră brută

3.7.5

Proteine de bob

Produs obținut prin măcinarea și fracționarea aerului bobului.

Proteină brută

3.8.1

Linte

Semințe de Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Învelișuri de linte

Produs obținut în cursul procesului de îndepărtare a învelișurilor semințelor de linte.

Fibră brută

3.9.1

Lupin dulce

Semințe de Lupinus spp. sărace în semințe amare.

 

3.9.2

Lupin dulce, cu învelișuri îndepărtate

Semințe de lupin cu învelișuri îndepărtate.

Proteină brută

3.9.3

Foi de lupin; [învelișuri de lupin]

Produs obținut în timpul îndepărtării învelișurilor semințelor de lupin, care se compune în principal din învelișuri externe.

Proteină brută

Fibră brută

3.9.4

Pulpă de lupin

Produs obținut după extracția componentelor lupinului.

Fibră brută

3.9.5

Urluială de lupin

Produs obținut în timpul fabricării de făină de lupin din lupin. Se compune în principal din particule de cotiledon și, într-o măsură mai mică, din învelișuri.

Proteină brută

Fibră brută

3.9.6

Proteine de lupin

Produs obținut prin separare umedă pornind de la lupin, când se produce amidon sau după măcinare și fracționarea aerului.

Proteină brută

3.9.7

Făină de proteine de lupin

Produs al prelucrării lupinului pentru a produce făină cu conținut ridicat de proteine.

Proteină brută

3.10.1

Fasole mung

Boabe de Vigna radiata L.

 

3.11.1

Mazăre

Semințe de Pisum spp. Pot fi protejate contra degradării în rumen.

Metoda de protecție contra degradării în rumen, dacă este cazul

3.11.2

Tărâțe din mazăre

Produs obținut în procesul de fabricare a făinii de mazăre. Se compune în principal din învelișuri îndepărtate în cursul decorticării și curățării mazării.

Fibră brută

3.11.3

Fulgi de mazăre

Produs obținut prin tratare cu vapori și rulare a semințelor de mazăre cu învelișuri îndepărtate.

Amidon

3.11.4

Făină de mazăre

Produs obținut în timpul măcinării mazării.

Proteină brută

3.11.5

Învelișuri de mazăre

Produs obținut în procesul de fabricare a făinii de mazăre din mazăre. Se compune în principal din învelișuri îndepărtate în cursul decorticării și curățării și, într-o măsură mai mică, din endospermă.

Fibră brută

3.11.6

Mazăre, cu învelișuri îndepărtate

Semințe de mazăre cu învelișuri îndepărtate.

Proteină brută

Fibră brută

3.11.7

Urluială de mazăre

Produs obținut în procesul de fabricare a făinii de mazăre. Se compune în principal din particule de cotiledon și, într-o măsură mai mică, din învelișuri.

Proteină brută

Fibră brută

3.11.8

Resturi de mazăre

Fracțiuni de mazăre rămase în urma procesului de cernere.

Fibră brută

3.11.9

Proteine din mazăre

Produs obținut prin separare umedă pornind de la mazăre, când se produce amidon sau după măcinare și fracționarea aerului.

Proteină brută

3.11.10

Pulpă de mazăre

Produs obținut din mazăre prin extracția umedă a proteinelor și a amidonului. Se compune în principal din fibre interne și amidon.

Umiditate, dacă < 70 % sau > 85 %

Amidon

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

3.11.11

Produse solubile de mazăre

Produs obținut din mazăre prin extracția umedă a proteinelor și a amidonului. Se compune în principal din proteine solubile și oligozaharide.

Umiditate, dacă < 60 % sau > 85 %

Zaharide totale

Proteină brută

3.11.12

Fibre de mazăre

Produs obținut prin extracție după măcinarea și strecurarea mazării cu învelișuri îndepărtate.

Fibră brută

3.12.1

Măzărichi

Semințe de Vicia sativa L. var sativa și alte soiuri.

 

3.13.1

Latir (12)

Semințe de Lathyrus sativus L. supuse unui tratament termic corespunzător.

 

3.14.1

Măzăriche Monantha

Semințe de Vicia monanthos Desf.

 


4.   Tuberculi, rădăcini și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

4.1.1

Sfeclă de zahăr

Rădăcină de Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Colete și cozi de sfeclă de zahăr

Produs proaspăt rezultat din fabricarea zahărului, compus în principal din bucăți de sfeclă de zahăr curățate, cu sau fără bucăți de frunze.

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 % din materia uscată

Umiditate, dacă < 50 %

4.1.3

Zahăr (de sfeclă); [zaharoză]

Zahăr extras din sfecla de zahăr cu ajutorul apei.

Zaharoză

4.1.4

Melasă de sfeclă (de zahăr)

Produs siropos obținut în cursul fabricării sau al rafinării zahărului din sfecla de zahăr.

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

Umiditate, dacă > 28 %

4.1.5

Melasă de sfeclă (de zahăr), din care s-au extras parțial zahărul și/sau betaina

Produs obținut în urma unei extracții complementare cu ajutorul apei a zaharozei și/sau betainei din melasa de sfeclă de zahăr.

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

Umiditate, dacă > 28 %

4.1.6

Melasă de izomaltuloză

Fracțiune necristalizată rezultată din fabricarea izomaltulozei prin conversie enzimatică a zaharozei provenite din sfecla de zahăr.

Umiditate, dacă > 40 %

4.1.7

Pulpă de sfeclă (de zahăr) umedă

Produs rezultat din fabricarea zahărului constând în felii de sfeclă de zahăr obținute prin extracție hidrică. Conținutul minim de umiditate: 82 %. Conținutul de zahăr este scăzut și tinde către zero din cauza fermentației (acid lactic).

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 % din materia uscată

Umiditate, dacă < 82 % sau > 92 %

4.1.8

Pulpă de sfeclă (de zahăr) presată

Produs rezultat din fabricarea zahărului constând în felii de sfeclă de zahăr obținute prin extracție hidrică și presate mecanic. Conținutul maxim de umiditate: 82 %. Conținutul de zahăr este scăzut și tinde către zero din cauza fermentării (acid lactic).

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 % din materia uscată

Umiditate, dacă < 65 % sau > 82 %

4.1.9

Pulpă de sfeclă (de zahăr) presată, melasată

Produs rezultat din fabricarea zahărului constând în felii de sfeclă de zahăr obținute prin extracție hidrică și presate mecanic la care s-a adăugat melasă. Conținutul maxim de umiditate: 82 %. Conținutul de zahăr se diminuează din cauza fermentării (acid lactic).

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 % din materia uscată

Umiditate, dacă < 65 % sau > 82 %

4.1.10

Pulpă de sfeclă (de zahăr) uscată

Produs rezultat din fabricarea zahărului constând în felii de sfeclă de zahăr obținute prin extracție hidrică și uscate.

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

Zaharide totale, calculate ca zaharoză, dacă > 10,5 %

4.1.11

Pulpă de sfeclă (de zahăr) uscată, melasată

Produs rezultat din fabricarea zahărului constând în felii de sfeclă de zahăr obținute prin extracție hidrică și uscate la care s-a adăugat melasă.

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

4.1.12

Sirop de zahăr

Produs obținut prin prelucrarea zahărului și/sau a melasei.

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

Umiditate, dacă > 35 %

4.1.13

Bucăți de sfeclă (de zahăr), fierte

Produs rezultat din fabricarea siropului comestibil din sfecla de zahăr, care poate fi presat sau uscat.

Produs uscat:

cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

Produs presat:

 

cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 % din materia uscată

 

Umiditate, dacă < 50 %

4.1.14

Fructo-oligozaharide

Produs obținut din zahărul din sfecla de zahăr printr-un procedeu enzimatic.

Umiditate, dacă > 28 %

4.2.1

Suc de sfeclă

Suc obținut prin presarea sfeclei roșii (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva), urmată de concentrare și pasteurizare, păstrând gustul și aroma tipice de legumă.

Umiditate, dacă < 50 % sau > 60 %

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.3.1

Morcovi

Rădăcini de morcov galben sau roșu Daucus carota L.

 

4.3.2

Coji de morcov, tratate cu abur

Produs umed rezultat din prelucrarea morcovului, constând în coji îndepărtate de pe rădăcina de morcov prin tratare cu aburi la care pot fi adăugate fluxuri auxiliare de amidon de morcov gelatinos. Conținutul maxim de umiditate: 97 %.

Amidon

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

Umiditate, dacă < 87 % sau > 97 %

4.3.3

Resturi de morcov

Produs umed rezultat prin intermediul separării mecanice în cadrul prelucrării morcovilor și care constă, în principal, din morcovi uscați și resturi de morcov. Este posibil ca produsul să fi fost supus unui tratament termic. Conținutul maxim de umiditate: 97 %.

Amidon

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

Umiditate, dacă < 87 % sau > 97 %

4.3.4

Fulgi de morcov

Produs obținut prin transformarea în fulgi a rădăcinilor de morcov galben sau roșu, care sunt uscate ulterior.

 

4.3.5

Morcovi, uscați

Rădăcini de morcov galben sau roșu, indiferent de forma lor de prezentare, care sunt uscate ulterior.

Fibră brută

4.3.6

Aliment pentru hrana animalelor pe bază de morcovi uscați

Produs constituit din pulpă internă și din pelicule externe care sunt uscate.

Fibră brută

4.4.1

Rădăcini de cicoare

Rădăcini de Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Colete și cozi de cicoare

Produs proaspăt rezultat din prelucrarea cicorii. Acesta constă în principal în bucăți curățate de cicoare și bucăți de frunze.

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

Umiditate, dacă < 50 %

4.4.3

Semințe de cicoare

Semințe de Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Pulpă de cicoare presată

Produs rezultat din fabricarea inulinei din rădăcini de Cichorium intybus L., constând în bucăți de cicoare obținute prin extracție și presate mecanic. Carbohidrații (solubili) de cicoare și apa au fost parțial extrase.

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

Umiditate, dacă < 65 % sau > 82 %

4.4.5

Pulpă de cicoare uscată

Produs rezultat din fabricarea inulinei din rădăcini de Cichorium intybus L., constând în bucăți de cicoare obținute prin extracție, presate mecanic și ulterior uscate. Hidrații de carbon (solubili) de cicoare au fost parțial extrași.

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.4.6

Pulbere de rădăcini de cicoare

Produs obținut prin tocarea, uscarea și măcinarea rădăcinilor de cicoare.

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.4.7

Melasă de cicoare

Produs rezultat din prelucrarea cicorii, obținut în cursul fabricării de inulină și oligofructoză.

Proteină brută

Umiditate, dacă < 20 % sau > 30 %

4.4.8

Borhot de cicoare

Produs rezultat din prelucrarea cicorii, obținut în cursul rafinării inulinei și a oligofructozei.

Proteină brută

Umiditate, dacă < 30 % sau > 40 %

4.4.9

Inulină de cicoare

Inulina este un fructan extras din rădăcinile de Cichorium intybus L.

 

4.4.10

Sirop de oligofructoză

Produs obținut prin hidroliza parțială a inulinei provenite din Cichorium intybus L.

Umiditate, dacă < 20 % sau > 30 %

4.4.11

Oligofructoză uscată

Produs obținut prin hidroliza parțială a inulinei provenite din Cichorium intybus L. și prin uscare ulterioară.

 

4.5.1

Usturoi, uscat

Pudră cu o culoare albă spre galbenă de usturoi pur măcinat, Allium sativum L.

 

4.6.1

Manioc; [tapioca]; [cassava]

Rădăcini de Manihot esculenta Crantz, indiferent de forma lor de prezentare.

Umiditate, dacă < 60 % sau > 70 %

4.6.2

Manioc, uscat

Rădăcini de manioc, indiferent de forma lor de prezentare, care sunt ulterior uscate.

Amidon

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.7.1

Pulpă de ceapă

Produs umed rezultat în cursul prelucrării cepei (genul Allium), care este format atât din foi, cât și din cepe întregi. Dacă produsul provine din procedeul de fabricare a uleiului de ceapă, el constă în principal în resturi de ceapă gătite.

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.7.2

Ceapă, prăjită

Bucăți de ceapă curățate și mărunțite care sunt ulterior prăjite.

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

Grăsimi brute

4.8.1

Cartofi

Tuberculi de Solanum tuberosum L.

Umiditate, dacă < 72 % sau > 88 %

4.8.2

Cartofi, decojiți

Cartofi a căror coajă este îndepărtată prin tratare cu abur.

Amidon

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.8.3

Coji de cartofi, tratate cu abur

Produs umed rezultat din prelucrarea cartofilor, constând în coji îndepărtate de pe tuberculul de cartof prin tratare cu aburi la care pot fi adăugate fluxuri auxiliare de amidon de cartof gelatinos. Produsul se poate zdrobi.

Umiditate, dacă < 82 % sau > 93 %

Amidon

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.8.4

Bucăți de cartofi, neprelucrate

Produs rezultat din cartofi în cursul preparării produselor din cartofi pentru consumul uman, pe bază de cartofi decojiți sau nu.

Umiditate, dacă < 72 % sau > 88 %

Amidon

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.8.5

Resturi de cartofi

Produs rezultat prin intermediul separării mecanice în cadrul prelucrării cartofilor și care constă, în principal, din cartofi uscați și resturi de cartofi. Este posibil ca produsul să fi fost supus unui tratament termic.

Umiditate, dacă < 82 % sau > 93 %

Amidon

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.8.6

Piure de cartofi

Produs pe bază de cartofi albiți sau fierți și ulterior zdrobiți.

Amidon

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.8.7

Fulgi de cartofi

Produs obținut prin uscarea rotatorie a cartofilor spălați, decojiți sau nedecojiți și tratați la abur.

Amidon

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

4.8.8

Pulpă de cartofi

Produs rezultat din prelucrarea amidonului din cartofi constând în turtă de extracție de cartofi măcinați.

Umiditate, dacă < 77 % sau > 88 %

4.8.9

Pulpă de cartof, uscată

Produs uscat rezultat din prelucrarea amidonului din cartofi constând în turtă de extracție de cartofi măcinați.

 

4.8.10

Proteină din cartofi

Produs rezultat din fabricarea amidonului compus în principal din substanțe proteice obținute după separarea amidonului.

Proteină brută

4.8.11

Proteină din cartofi, hidrolizată

Proteină obținută prin hidroliza enzimatică controlată a proteinelor din cartofi.

Proteină brută

4.8.12

Proteină din cartofi, fermentată

Produs obținut prin fermentarea proteinei din cartofi, urmată de uscare prin pulverizare.

Proteină brută

4.8.13

Proteină din cartofi fermentată, lichidă

Produs lichid obținut prin fermentarea proteinei din cartofi.

Proteină brută

4.8.14

Suc de cartofi, concentrat

Produs concentrat rezultat din prelucrarea amidonului din cartofi, constând în substanța rămasă după îndepărtarea parțială a fibrelor, a proteinelor și a amidonului din pulpa de cartof întreagă și evaporarea parțială a apei.

Umiditate, dacă < 50 % sau > 60 %

Dacă umiditatea < 50 %:

proteină brută

cenușă brută

4.8.15

Granule de cartofi

Cartofi uscați (cartofi după spălare, decojire, reducere a dimensiunii – tăiere, transformare în fulgi etc. din care s-a extras apa).

 

4.9.1

Cartof dulce

Tuberculi de Ipomoea batatas L., indiferent de forma lor de prezentare.

Umiditate, dacă < 57 % sau > 78 %

4.10.1

Topinamburi; [Topinambur]

Tuberculi de Helianthus tuberosus L. indiferent de forma lor de prezentare.

Umiditate, dacă < 75 % sau > 80 %


5.   Alte semințe și fructe și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

5.1.1

Ghindă de stejar

Fructe întregi de stejar pedunculat Quercus robur L., gorun Quercus petraea (Matt.) Liebl., stejar de plută Quercus suber L. sau alte specii de stejar.

 

5.1.2

Ghindă de stejar, decorticată

Produs obținut în cursul decorticării ghindei de stejar.

Proteină brută

Fibră brută

5.2.1

Migdale

Fructe întregi sau bucăți de fruct de Prunus dulcis, cu sau fără coajă.

 

5.2.2

Coji de migdale

Coji de migdale obținute din sâmburi de migdale decorticați prin separarea fizică de miez, urmată de măcinare.

Fibră brută

5.3.1

Semințe de anason

Semințe de Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Pulpă de măr, uscată; [Tescovină de mere, uscată]

Produs obținut din producția de suc de Malus domestica sau din producția de cidru. Este constituit în principal din pulpă internă și din pelicule externe care sunt uscate. Este posibil să fi fost depectinizat.

Fibră brută

5.4.2

Pulpă de măr, presată; [Tescovină de mere, presată]

Produs umed obținut din producția de suc de mere sau din producția de cidru. Este constituit în principal din pulpă internă și din pelicule externe care sunt presate. Este posibil să fi fost depectinizat.

Fibră brută

5.4.3

Melasă de mere

Produs obținut după fabricarea de pectină din pulpa de măr. Este posibil să fi fost depectinizat.

Proteină brută

Fibră brută

Grăsimi și uleiuri brute, dacă > 10 %

5.5.1

Semințe de sfeclă de zahăr

Semințe de sfeclă de zahăr

 

5.6.1

Hrișcă

Semințe de Fagopyrum esculentum

 

5.6.2

Pleavă și tărâțe de hrișcă

Produs obținut în cursul măcinării semințelor de hrișcă.

Fibră brută

5.6.3

Urluială de hrișcă

Produs rezultat la fabricarea făinii, obținut din hrișcă cernută. Se compune în principal din particule de endospermă, cu fragmente fine de foițe externe și diverse părți ale boabelor. Trebuie să conțină maxim 10 % fibră brută.

Fibră brută

Amidon

5.7.1

Semințe de varză roșie

Semințe de Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Semințe de iarba-cănărașului

Semințe de Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Semințe de chimen

Semințe de Carum carvi L.

 

5.12.1

Castane fărâmițate

Produs rezultat din producția de făină de castane, compus în principal din particule de endospermă, cu fragmente fine de înveliș și câteva resturi de castane (Castanea spp.)

Proteină brută

Fibră brută

5.13.1

Pulpă de citrice

Produs obținut prin presarea fructelor de citrice Citrus (L.) spp. sau în cursul fabricării sucului de citrice. Este posibil să fi fost depectinizat.

Fibră brută

5.13.2

Pulpă de citrice, uscată

Produs obținut prin presarea fructelor de citrice sau în cursul fabricării sucului de citrice, care este ulterior uscat. Este posibil să fi fost depectinizat.

Fibră brută

5.14.1

Semințe de trifoi roșu

Semințe de Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Semințe de trifoi alb

Semințe de Trifolium repens L.

 

5.15.1

Învelișuri de boabe de cafea

Produs obținut din boabe decorticate ale plantei Coffea.

Fibră brută

5.16.1

Semințe de albăstrea

Semințe de Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Semințe de castravete

Semințe de Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Semințe de chiparos

Semințe de Cupressus L.

 

5.19.1

Curmale

Fructe de Phoenix dactylifera L. Pot fi uscate.

 

5.19.2

Semințe de curmal

Semințe întregi de curmal.

Fibră brută

5.20.1

Semințe de fenicul

Semințe de Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Smochine

Fructe de Ficus carica L. Pot fi uscate.

 

5.22.1

Sâmburi de fructe (13)

Produs compus din semințele interne comestibile ale unui fruct cu coajă lemnoasă sau ale unui fruct semințos.

 

5.22.2

Pulpă de fructe (13)

Produs obținut în cursul producției de suc de fructe și piure de fructe. Este posibil să fi fost depectinizat.

Fibră brută

5.22.3

Pulpă de fructe, uscată (13)

Produs obținut în cursul producției de suc de fructe și piure de fructe, care este ulterior uscat. Este posibil să fi fost depectinizat.

Fibră brută

5.23.1

Creson de grădină

Semințe de Lepidium sativum L.

Fibră brută

5.24.1

Semințe de graminacee

Semințe de graminacee din familiile Poaceae, Cyperaceae și Juncaceae.

 

5.25.1

Sâmburi de strugure

Sâmburi separați de pulpa de strugure, din care uleiul nu a fost îndepărtat

Grăsimi brute

Fibră brută

5.25.2

Făină de sâmburi de strugure

Produs obținut în procesul de extracție a uleiului din sâmburi de strugure.

Fibră brută

5.25.3

Pulpă de strugure [tescovină de struguri]

Pulpă de strugure uscată rapid după extracția alcoolului din care s-a îndepărtat o parte cât mai mare de tulpini și sâmburi.

Fibră brută

5.26.1

Alune

Fructe întregi sau bucăți de fruct de Corylus (L.) spp., cu sau fără coajă.

 

5.27.1

Pectină

Pectină extrasă din materiile vegetale adecvate.

 

5.28.1

Semințe de Perilla

Semințe de Perilla frutescens L. și produsele lor de măcinare.

 

5.29.1

Semințe de pin

Semințe de Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Fistic

Fruct de Pistacia vera L.

 

5.31.1

Semințe de pătlagină

Semințe de Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Semințe de ridiche

Semințe de Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Semințe de spanac

Semințe de Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Semințe de armurariu

Semințe de Carduus marianus L.

 

5.35.1

Pulpă de roșii [turtă din roșii]

Produs obținut prin presarea roșiilor Solanum lycopersicum L. în cursul fabricării sucului de roșii. Se compune în principal din coji de roșii și semințe.

Fibră brută

5.36.1

Semințe de coada-șoricelului

Semințe de Achillea millefolium L.

 


6.   Furaje și furaje neprelucrate, precum și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

6.1.1

Frunze de sfeclă

Frunze de Beta spp.

 

6.2.1

Cereale (14)

Plante întregi sau părți de plante cerealiere. Pot fi uscate, proaspete sau însilozate.

 

6.3.1

Paie de cereale (14)

Paie de cereale.

 

6.3.2

Paie de cereale, tratate (14)  (15)

Produs obținut prin tratament corespunzător al paielor de cereale

Sodiu, dacă sunt tratate cu NaOH

6.4.1

Făină de trifoi

Produs obținut prin uscarea și măcinarea trifoiului Trifolium spp. Poate conține până la 20 % lucernă (Medicago sativa L. și Medicago var. Martyn) sau alte plante furajere uscate și măcinate concomitent cu trifoiul.

Proteină brută

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

6.5.1

Făină de plante furajere (16); [Făină de iarbă] (16); [Făină verde] (16)

Produs obținut prin uscarea, măcinarea și, în anumite cazuri, compactarea plantelor furajere.

Proteină brută

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

6.6.1

Iarbă, uscată pe câmp, [Fân]

Orice specie de iarbă uscată pe câmp.

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

6.6.2

Iarbă, uscată la temperatură înaltă

Produs obținut din iarbă (orice varietate) care a fost deshidratată artificial (sub orice formă).

Proteină brută

Fibră

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

6.6.3

Iarbă, ierburi, leguminoase, [furaj verde]

Culturi arabile proaspete, însilozate sau uscate constând în iarbă, legume sau ierburi denumite în mod curent siloz, fâneață, fân sau furaj verde.

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

6.7.1

Făină de cânepă

Făină obținută prin măcinarea frunzelor uscate de Cannabis sativa L.

Proteină brută

6.7.2

Fibră de cânepă

Produs obținut în cursul prelucrării cânepii, de culoare verde, uscat, fibros.

 

6.8.1

Paie de bob

Paie de bob.

 

6.9.1

Paie de in

Paie de in (Linum usitatissimum L.)

 

6.10.1

Lucernă

Plante sau părți de plante de Medicago sativa L. și Medicago var. Martyn

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

6.10.2

Lucernă uscată pe câmp

Lucernă, uscată pe câmp.

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

6.10.3

Lucernă, uscată la temperatură înaltă

Lucernă deshidratată artificial, în orice formă.

Proteină brută

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

6.10.4

Lucernă, extrudată

Pelete de lucernă care au fost extrudate.

 

6.10.5

Făină de lucernă (17);

Produs obținut prin uscarea și măcinarea lucernei. Poate conține până la 20 % trifoi sau alte plante furajere uscate și măcinate concomitent cu lucerna.

Proteină brută

Fibră brută

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 % din materia uscată

6.10.6

Turtă din lucernă

Produs uscat obținut după eliminarea prin presare a sucului din lucernă.

Proteină brută

Fibră brută

6.10.7

Concentrat proteic din lucernă

Produs obținut prin uscarea artificială a fracțiilor de suc de lucernă rezultat prin presare, care au fost separate prin centrifugate și tratate termic pentru a precipita proteinele.

Proteină brută

Caroten

6.10.8

Produse solubile de lucernă

Produs obținut în urma extracției proteinelor din sucul de lucernă, care poate fi uscat

Proteină brută

6.11.1

Porumb însilozat

Plante sau părți de plante de Zea mays L. ssp. mays însilozate.

 

6.12.1

Paie de mazăre

Paie de Pisum spp.

 


7.   Alte plante, alge și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

7.1.1

Alge (18)

Alge, vii sau prelucrate, indiferent de forma lor de prezentare, inclusiv alge proaspete, refrigerate sau congelate.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută

7.1.2

Alge uscate (18)

Produs obținut prin uscarea algelor. Acest produs poate fi spălat pentru a reduce conținutul de iod.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută

7.1.3

Făină de alge (18)

Produs rezultat din fabricarea uleiului de alge, obținut prin extracția algelor.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută

7.1.4

Ulei de alge (18)

Produs rezultat din fabricarea uleiului din alge, obținut prin extracție.

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 1 %

7.1.5

Extract de alge (18); [Fracțiuni de alge] (18)

Extract apos sau alcoolic de alge care conține în principal hidrați de carbon.

 

7.2.6

Făină din alge marine

Produs obținut prin uscarea și măcinarea macroalgelor, în special a algelor marine maronii. Acest produs poate fi spălat pentru a reduce conținutul de iod.

Cenușă brută

7.3.1

Scoarță (11)

Scoarță curățată și uscată de arbori sau arbuști.

Fibră brută

7.4.1

Flori (11), uscate

Toate părțile de flori uscate de plante consumabile și părțile componente ale acestora.

Fibră brută

7.5.1

Broccoli, uscat

Produs obținut prin uscarea plantei Brassica oleracea L. după spălare, reducere a dimensiunii (tăiere, transformare în fulgi etc.) și extragerea apei.

 

7.6.1

Melasă de trestie (de zahăr)

Produs siropos obținut în cursul fabricării sau al rafinării zahărului din Saccharum L.

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

Umiditate, dacă > 30 %

7.6.2

Trestie (de zahăr)

Melasă, parțial dezaharisită

Produs obținut în urma unei extracții complementare cu ajutorul apei a zaharozei din melasa de trestie de zahăr.

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

Umiditate, dacă > 28 %

7.6.3

Zahăr (din trestie de zahăr) [Zaharoză]

Zahăr extras din trestia de zahăr cu ajutorul apei.

Zaharoză

7.6.4

Resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr

Produs obținut în cursul extracției cu ajutorul apei a zahărului din trestia de zahăr. Se compune în principal din fibre.

Fibră brută

7.7.1

Frunze, uscate (11)

Frunze uscate de plante consumabile și părțile componente ale acestora.

Fibră brută

7.8.1

Lignoceluloză (11)

Produs obținut prin intermediul prelucrării mecanice a lemnului natural brut uscat și constituit în principal din lignoceluloză.

Fibră brută

7.9.1

Rădăcină de lemn-dulce

Rădăcină de Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Mentă

Produs obținut din uscarea părților aeriene ale plantelor Mentha apicata, Mentha piperita sau Mentha viridis (L.), indiferent de forma lor de prezentare.

 

7.11.1

Spanac, uscat

Produs obținut din uscarea plantei Spinacia oleracea L., indiferent de forma sa de prezentare.

 

7.12.1

Mojave yucca

Yucca schidigera Roezl. pulverizată.

Fibră brută

7.13.1

Cărbune vegetal; [mangal]

Produs obținut prin carbonizarea de materie vegetală organică.

Fibră brută

7.14.1

Lemn (11)

Lemn matur sau fibre de lemn matur netratat chimic.

Fibră brută


8.   Produse lactate și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

8.1.1

Unt și produse din unt

Unt și produse obținute din producția sau prelucrarea untului (de exemplu, zer), cu excepția cazului în care sunt menționate separat.

Proteină brută

Grăsimi brute

Lactoză

Umiditate, dacă > 6 %

8.2.1

Zară/Zară concentrată/ Zară praf (19)

Produs obținut prin baterea untului și separarea smântânii sau prin procedee similare.

Produsul poate fi concentrat sau uscat.

Proteină brută

Grăsimi brute

Lactoză

Umiditate, dacă > 6 %

8.3.1

Cazeină

Produs obținut din lapte degresat sau din zară prin uscarea cazeinei precipitate cu ajutorul unui acid sau al chimozinei.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 10 %

8.4.1

Cazeinat

Produs extras din caș sau cazeină prin utilizarea de substanțe neutralizante și prin uscare.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 10 %

8.5.1

Brânză și brânzeturi

Brânză și produse pe bază de brânză și de produse pe bază de lapte.

Proteină brută

Grăsimi brute

8.6.1

Colostru

Fluid secretat de glandele mamare ale animalelor producătoare de lapte până la cinci zile după naștere.

Proteină brută

8.7.1

Subproduse lactate

Produse obținute din fabricarea produselor lactate (inclusiv, dar fără a se limita la: produse lactate care nu mai sunt folosite ca produse alimentare, nămoluri rezultate în urma centrifugării sau separării, apă albă, substanțe minerale din lapte).

Umiditate

Proteină brută

Grăsimi brute

Zaharide totale

8.8.1

Produse lactate fermentate

Produse obținute prin fermentarea laptelui (de exemplu, iaurt etc.)

Proteină brută

Grăsimi brute

8.9.1

Lactoză

Zaharid extras din lapte sau din zer, prin purificare și uscare.

Lactoză

Umiditate, dacă > 5 %

8.10.1

Lapte/Lapte concentrat/Lapte praf (19)

Secreție mamară normală, obținută prin una sau mai multe mulgeri. Produsul poate fi concentrat sau uscat.

Proteină brută

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 5 %

8.11.1

Lapte degresat/Lapte degresat concentrat/Lapte degresat praf (19)

Lapte al cărui conținut de grăsime a fost redus prin separare.

Produsul poate fi concentrat sau uscat.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 5 %

8.12.1

Grăsimi provenite din lapte

Produs obținut prin degresarea laptelui.

Grăsimi brute

8.13.1

Proteine din lapte sub formă de praf

Produs obținut prin uscarea compușilor proteici extrași din lapte prin tratamente chimice sau fizice.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 8 %

8.14.1

Lapte condensat și evaporat și produse derivate

Lapte condensat și evaporat și produse obținute prin fabricarea sau prelucrarea acestor produse.

Proteină brută

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 5 %

8.15.1

Permeat din lapte/Permeat din lapte sub formă de praf (19)

Produs obținut prin filtrarea (ultra, nano sau micro) a laptelui (traversând membrana), din care lactoza este posibil să fi fost parțial extrasă.

Pot fi aplicate osmoza inversă și uscarea.

Cenușă brută

Proteină brută

Lactoză

Umiditate, dacă > 8 %

8.16.1

Concentrat (retentat) din lapte/Concentrat (retentat) din lapte sub formă de praf (19)

Produs obținut prin filtrarea (ultra, nano sau micro) a laptelui (reținut de membrană).

Produsul poate fi uscat.

Proteină brută

Cenușă brută

Lactoză

Umiditate, dacă > 8 %

8.17.1

Zer/Zer concentrat/Zer praf (19)

Produs rezultat din fabricarea brânzei, a cremei de brânză proaspătă și a cazeinei sau din procedee similare.

Produsul poate fi concentrat sau uscat.

Proteină brută

Lactoză

Umiditate, dacă > 8 %

Cenușă brută

8.18.1

Zer delactozat/Zer delactozat praf (19)

Zer din care lactoza a fost parțial extrasă.

Produsul poate fi uscat.

Proteină brută

Lactoză

Umiditate, dacă > 8 %

Cenușă brută

8.19.1

Proteină de zer/Proteină de zer praf (19)

Produs obținut prin uscarea compușilor proteici extrași din zer prin tratamente chimice sau fizice. Produsul poate fi uscat.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 8 %

8.20.1

Zer demineralizat, delactozat/Zer demineralizat, delactozat praf (19)

Zer din care lactoza și mineralele au fost parțial extrase.

Produsul poate fi uscat.

Proteină brută

Lactoză

Cenușă brută

Umiditate, dacă > 8 %

8.21.1

Permeat din zer/Permeat din zer sub formă de praf (19)

Produs obținut prin filtrarea (ultra, nano sau micro) a zerului (traversând membrana), din care lactoza este posibil să fi fost parțial extrasă.

Pot fi aplicate osmoza inversă și uscarea.

Cenușă brută

Proteină brută

Lactoză

Umiditate, dacă > 8 %

8.22.1

Concentrat (retentat) din zer/Concentrat (retentat) din zer sub formă de praf (19)

Produs obținut prin filtrarea (ultra, nano sau micro) a zerului (reținut de membrană).

Produsul poate fi uscat.

Proteină brută

Cenușă brută

Lactoză

Umiditate, dacă > 8 %


9.   Produse provenite de la animale terestre și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

9.1.1

Subproduse de origine animală (20)

Animale sau părți de animale terestre cu sânge cald, proaspete, congelate, preparate, tratate în mediu acid sau uscate.

Proteină brută

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 8 %

9.2.1

Grăsime animală (20)

Produs compus din grăsimi provenite de la animale terestre cu sânge cald.

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 1 %

9.3.1

Subproduse apicole

Miere, ceară de albine, lăptișor de matcă, propolis, polen, prelucrate sau neprelucrate.

Zaharide totale calculate ca zaharoză

9.4.1

Proteine animale prelucrate (20)

Produs obținut prin încălzirea, uscarea și măcinarea animalelor terestre cu sânge cald întregi sau a unor părți din acestea, cu sau fără extragerea parțială sau îndepărtarea prin mijloace fizice a grăsimilor.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută

Umiditate, dacă > 8 %

9.5.1

Proteine derivate din prelucrarea gelatinei (20)

Proteine animale uscate de calitate alimentară derivate din fabricarea gelatinei.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută

Umiditate, dacă > 8 %

9.6.1

Proteine animale hidrolizate (20)

Proteine hidrolizate obținute prin hidroliza chimică, microbiologică sau enzimatică a proteinelor animale.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 8 %

9.7.1

Făină de sânge (20)

Produs derivat din tratarea termică a sângelui animalelor cu sânge cald sacrificate.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 8 %

9.8.1

Produse din sânge (20)

Produse derivate din sângele sau componente ale sângelui animalelor cu sânge cald sacrificate; acestea includ plasmă uscată/înghețată/lichidă, sânge integral uscat, eritrocite uscate/înghețate/lichide sau componente ale acestora și amestecuri.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 8 %

9.9.1

Reciclarea deșeurilor de la unitățile alimentare de deservire a populației

Toate deșeurile alimentare conținând materii de origine animală, inclusiv uleiul alimentar uzat provenit din restaurante, unități de deservire a populației și bucătării, inclusiv bucătării centrale și bucătării casnice.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută

Umiditate, dacă > 8 %

9.10.1

Colagen (20)

Produs pe bază de proteine derivat din oase, piei și tendoane de animale.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 8 %

9.11.1

Făină de pene

Produs obținut prin uscarea și măcinarea penelor de animale sacrificate. Produsul poate fi hidrolizat.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 8 %

9.12.1

Gelatină (20)

Proteină naturală și solubilă, gelatinizată sau nu, obținută prin hidroliza parțială a colagenului produs din oase, piei, tendoane și nervi de animale.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 8 %

9.13.1

Jumări (20)

Produs obținut din procesul de fabricare a seului, unturii și a altor grăsimi de origine animală extrase sau îndepărtate prin mijloace fizice, proaspăt, congelat sau uscat.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută

Umiditate, dacă > 8 %

9.14.1

Produse de origine animală (20)

Produse care nu mai sunt destinate consumului uman din motive comerciale sau din cauza unor probleme de fabricație sau defecte de ambalare sau a altor defecte din care nu poate apărea niciun risc pentru sănătatea publică sau animală; tratate sau nu, de exemplu, în stare proaspătă, congelată sau uscată.

Proteină brută

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 8 %

9.15.1

Ouă

Ouă întregi de Gallus gallus L., cu sau fără coji.

 

9.15.2

Albuș

Produs obținut din ouă după separarea cojilor și a gălbenușurilor, pasteurizat și eventual denaturat.

Proteină brută

Metodă de denaturare, după caz

9.15.3

Produse din ouă, uscate

Produse compuse din ouă uscate pasteurizate, fără coji sau un amestec de albuș uscat și de gălbenuș uscat în proporție variabilă.

Proteină brută

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 5 %

9.15.4

Praf de ouă îndulcit

Ouă îndulcite întregi sau părți de ouă îndulcite, uscate.

Proteină brută

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 5 %

9.15.5

Coji de ouă, uscate

Produs obținut din ouă de pasăre după îndepărtarea conținutului (gălbenuș și albuș). Cojile sunt uscate.

Cenușă brută

9.16.1

Nevertebrate terestre (20)

Nevertebrate terestre întregi sau părți din acestea, în toate etapele vieții lor, altele decât speciile patogene pentru oameni și animale; tratate sau nu, de exemplu, în stare proaspătă, congelată sau uscată.

 


10.   Pește, alte animale acvatice și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

10.1.1

Nevertebrate acvatice (21)

Nevertebrate marine sau de apă dulce întregi sau părți din acestea, în toate etapele vieții lor, altele decât speciile patogene pentru oameni și animale; tratate sau nu, de exemplu, în stare proaspătă, congelată sau uscată.

 

10.2.1

Subproduse de animale acvatice (21)

Produse provenite din unități sau instalații care pregătesc sau fabrică produse pentru consumul uman; tratate sau nu, de exemplu, în stare proaspătă, congelată sau uscată.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută

10.3.1

Făină de crustacee

Produs obținut prin tratament termic, presare și uscare a crustaceelor sau a unor părți din acestea, inclusiv crevetele sălbatic și de crescătorie.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută, dacă > 20 %

Umiditate, dacă > 8 %

10.4.1

Pește (22)

Pești întregi sau părți din aceștia: proaspeți, congelați, preparați, tratați în mediu acid sau uscați.

Proteină brută

Umiditate, dacă > 8 %

10.4.2

Făină de pește (22)

Produs obținut prin tratament termic, presare și uscare a peștilor întregi sau a unor părți din aceștia, cu sau fără readăugarea de emulsie de pește înainte de uscare.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută, dacă > 20 %

Umiditate, dacă > 8 %

10.4.3

Emulsie de pește

Produs condensat obținut în cursul fabricării făinii de pește care a fost separat și stabilizat prin acidificare sau uscare.

Proteină brută

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 5 %

10.4.4

Proteină din pește, hidrolizată

Produs obținut prin hidroliza acidă a peștilor întregi sau a unor părți din aceștia, concentrat adesea prin uscare.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută, dacă > 20 %

Umiditate, dacă > 8 %

10.4.5

Făină din oase de pește

Produs obținut prin tratament termic, presare și uscare a unor părți de pește. Se compune în principal din oase de pește.

Cenușă brută

10.4.6

Ulei de pește

Ulei obținut din pește sau din părți de pește, centrifugat ulterior pentru a extrage apa (poate include detalii specifice speciei, de exemplu ulei din ficat de cod)

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 1 %

10.4.7

Ulei de pește, hidrogenat

Ulei obținut prin hidrogenarea uleiului de pește.

Umiditate, dacă > 1 %

10.5.1

Ulei de krill

Ulei obținut din krill planctonic marin preparat și presat, centrifugat ulterior pentru a extrage apa.

Umiditate, dacă > 1 %

10.5.2

Concentrat proteic de krill, hidrolizat

Produs obținut prin hidroliza enzimatică a krillului întreg sau a unor părți din acesta, concentrat adesea prin uscare.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută, dacă > 20 %

Umiditate, dacă > 8 %

10.6.1

Făină de anelide marine

Produs obținut prin tratament termic și uscare a anelidelor marine sau a unor părți din acestea, inclusiv Nereis virens.M. Sars.

Grăsime

Cenușă, dacă > 20 %

Umiditate, dacă > 8 %

10.7.1

Făină de zooplancton marin

Produs obținut prin tratament termic, presare și uscare a zooplanctonului marin, de exemplu, krill.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută, dacă > 20 %

Umiditate, dacă > 8 %

10.7.2

Ulei de zooplancton marin

Ulei obținut din zooplancton marin preparat și presat, centrifugat ulterior pentru a extrage apa.

Umiditate, dacă > 1 %

10.8.1

Făină de moluște

Produs obținut prin tratament termic și uscare a moluștelor sau a unor părți din acestea, inclusiv calmar și moluște bivalve.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută, dacă > 20 %

Umiditate, dacă > 8 %

10.9.1

Făină de calmar

Produs obținut prin tratament termic, presare și uscare a calmarului întreg sau a unor părți de calmar.

Proteină brută

Grăsimi brute

Cenușă brută, dacă > 20 %

Umiditate, dacă > 8 %


11.   Minerale și produse derivate

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

11.1.1

Carbonat de calciu (23) [Calcar]

Produs obținut prin măcinarea surselor de carbonat de calciu, de exemplu calcarul, sau prin precipitare din soluție acidă

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.2

Cochilii marine calcaroase

Produs de origine naturală, obținut din cochilii marine, cum sunt cochiliile de stridii sau scoici, măcinate sau granulate.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.3

Carbonat de calciu și magneziu

Amestec natural de carbonat de calciu și carbonat de magneziu.

Calciu, magneziu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.4

Alge roșii coraliene

Produs de origine naturală obținut din alge marine calcaroase, măcinate sau granulate.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.5

Alge marine calcaroase [Phymatolithon calcareum (Pall.)]

Produs de origine naturală obținut din alge marine calcaroase [Phymatolithon calcareum (Pall.)], măcinate sau granulate.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.6

Clorură de calciu

Clorură de calciu de puritate tehnică.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.7

Hidroxid de calciu

Hidroxid de calciu de puritate tehnică.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.8

Sulfat de calciu anhidru

Sulfat de calciu anhidru de puritate tehnică obținut prin măcinarea sulfatului de calciu anhidru sau deshidratarea sulfatului de calciu dihidrat.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.9

Sulfat de calciu hemihidrat

Sulfat de calciu hemihidrat de puritate tehnică obținut prin deshidratarea parțială a sulfatului de calciu dihidrat.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.10

Sulfat de calciu dihidrat

Sulfat de calciu dihidrat de puritate tehnică obținut prin măcinarea sulfatului de calciu dihidrat sau hidratarea sulfatului de calciu hemihidrat.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.11

Săruri de calciu de acizi organici (24)

Săruri de calciu de acizi organici comestibili conținând cel puțin 4 atomi de carbon.

Calciu, acid organic

11.1.12

Oxid de calciu

Oxid de calciu de puritate tehnică obținut prin calcinarea calcarului natural.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.13

Gluconat de calciu

Sare de calciu a acidului gluconic exprimată în general în Ca(C6H11O7)2 și formele sale hidratate.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.15

Sulfat/carbonat de calciu

Produs obținut în cursul fabricării carbonatului de sodiu.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.1.16

Pidolat de calciu

L-pidolat de calciu de puritate tehnică.

Calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.2.1

Oxid de magneziu

Oxid de magneziu calcinat (MgO) conținând cel puțin 70 % MgO.

Magneziu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 15 %

11.2.2

Sulfat de magneziu heptahidrat

Sulfat de magneziu (MgSO4 × 7 H2O) de puritate tehnică.

Magneziu, sulf, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 15 %

11.2.3

Sulfat de magneziu monohidrat

Sulfat de magneziu (MgSO4 × H2O) de puritate tehnică.

Magneziu, sulf, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 15 %

11.2.4

Sulfat de magneziu anhidru

Sulfat de magneziu anhidru (MgSO4) de puritate tehnică.

Magneziu, sulf, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.2.5

Propionat de magneziu

Propionat de magneziu de puritate tehnică.

Magneziu

11.2.6

Clorură de magneziu

Clorură de magneziu de puritate tehnică sau soluție obținută prin concentrarea naturală a apei de mare după depunerea clorurii de sodiu.

Magneziu, clor, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.2.7

Carbonat de magneziu

Carbonat de magneziu natural.

Magneziu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.2.8

Hidroxid de magneziu

Hidroxid de magneziu de puritate tehnică.

Magneziu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.2.9

Sulfat de magneziu și de potasiu

Sulfat de magneziu și de potasiu de puritate tehnică.

Magneziu, potasiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.2.10

Săruri de magneziu de acizi organici (24)

Săruri de magneziu de acizi organici comestibili conținând cel puțin 4 atomi de carbon.

Magneziu, acid organic

11.3.1

Fosfat dicalcic (25); [Hidrogenortofosfat de calciu]

Monohidrogenfosfat de calciu de puritate tehnică obținut din oase sau surse anorganice (CaHPO4 × H2O)

Ca/P > 1,2

Calciu, fosfor total, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.3.2

Fosfat mono-dicalcic

Produs obținut chimic și compus din fosfat dicalcic și fosfat monocalcic [CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O]

0,8< Ca/P < 1,3

Fosfor total, calciu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.3

Fosfat monocalcic; [Tetrahidrogendiortofosfat de calciu]

Calciu-bis dihidrogenfosfat de puritate tehnică [Ca(H2PO4)2 × H2O]

Ca/P < 0,9

Fosfor total, calciu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.4

Fosfat tricalcic; [Ortofosfat tricalcic]

Fosfat tricalcic de puritate tehnică din oase sau surse anorganice [Ca3(PO4)2 × H2O]

Ca/P > 1,3

Calciu, fosfor total, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.5

Fosfat de calciu-magneziu

Fosfat de calciu-magneziu de puritate tehnică.

Calciu, magneziu, fosfor total, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.6

Fosfat defluorinat

Fosfat natural, calcinat și supus ulterior unui tratament termic pentru eliminarea impurităților.

Fosfor total, Calciu, sodiu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 5 %

11.3.7

Pirofosfat dicalcic; [Difosfat dicalcic]

Pirofosfat dicalcic de puritate tehnică.

Fosfor total, calciu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.8

Fosfat de magneziu

Produs constituit din fosfat de magneziu monobazic și/sau dibazic și/sau tribazic de puritate tehnică.

Fosfor total, magneziu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.3.9

Fosfat de sodiu-calciu-magneziu

Produs constituit din fosfat de sodiu-calciu-magneziu de puritate tehnică.

Fosfor total, magneziu, calciu, sodiu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.10

Fosfat monosodic; [Dihidrogenortofosfat de sodiu]

Fosfat monosodic de puritate tehnică

(NaH2PO4 × H2O)

Fosfor total, sodiu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.11

Fosfat disodic; [Hidrogenortofosfat disodic]

Fosfat disodic (Na2HPO4 × H2O) de puritate tehnică.

Fosfor total, sodiu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.12

Fosfat trisodic; [Ortofosfat trisodic]

Fosfat trisodic (Na3PO4) de puritate tehnică.

Fosfor total, sodiu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.13

Pirofosfat de sodiu; [Difosfat tetrasodic]

Pirofosfat de sodiu de puritate tehnică.

Fosfor total, sodiu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.14

Fosfat monopotasic; [Dihidrogenortofosfat de potasiu]

Fosfat monopotasic (KH2PO4 × H2O) de puritate tehnică.

Fosfor total, potasiu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.15

Fosfat dipotasic; [Dihidrogenortofosfat dipotasic]

Fosfat dipotasic (K2HPO4 × H2O) de puritate tehnică.

Fosfor total, potasiu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.16

Fosfat de calciu și de sodiu

Fosfat de calciu și de sodiu de puritate tehnică.

Fosfor total, calciu, sodiu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.17

Fosfat monoamoniu; [Dihidrogenortofosfat de amoniu]

Fosfat monoamoniu de puritate tehnică (NH4H2PO4)

Azot total, fosfor total, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.18

Fosfat diamoniu; [Hidrogenortofosfat diamonic]

Fosfat diamoniu de puritate tehnică [(NH4)2HPO4]

Azot total

Fosfor total

P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.19

Tripolifosfat de sodiu; [Trifosfat pentasodic]

Tripolifosfat de sodiu de puritate tehnică.

Fosfor total

Sodiu

P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.20

Fosfat de sodiu și de magneziu

Fosfat de sodiu-magneziu de puritate tehnică.

Fosfor total, magneziu, sodiu, P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.21

Hipofosfit de magneziu

Hipofosfit de magneziu de puritate tehnică [Mg(H2PO2)2 × 6H2O]

Magneziu

Fosfor total

P insolubil în 2 % acid citric, dacă > 10 %

11.3.22

Făină de oase degelatinizată

Oase degelatinizate, sterilizate și măcinate, din care s-au îndepărtat grăsimile.

Fosfor total, calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.3.23

Cenușă de oase

Reziduuri minerale rezultate din incinerarea, combustia sau gazificarea subproduselor animale.

Fosfor total, calciu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.4.1

Clorură de sodiu (23)

Clorură de sodiu de puritate tehnică sau produs obținut prin cristalizarea prin evaporare a apei sărate (sare sub vid) sau evaporarea apei de mare (sare marină) sau măcinarea sării geme.

Sodiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.4.2

Bicarbonat de sodiu [Hidrogencarbonat de sodiu]

Bicarbonat de sodiu de puritate tehnică (NaHCO3)

Sodiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.4.3

(Bi)carbonat de sodiu/amoniu [(Hidrogen)carbonat de sodiu/amoniu]

Produs obținut în cursul fabricării de carbonat de sodiu și de bicarbonat de sodiu, conținând urme de bicarbonat de amoniu (bicarbonat de amoniu: max. 5 %).

Sodiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.4.4

Carbonat de sodiu

Carbonat de sodiu de puritate tehnică (Na2CO3)

Sodiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.4.5

Sescvicarbonat de sodiu [Hidrogendicarbonat de trisodiu]

Sescvicarbonat de sodiu de puritate tehnică [Na3H(CO3)2]

Sodiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.4.6

Sulfat de sodiu

Sulfat de sodiu de puritate tehnică.

Sodiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.4.7

Săruri de sodiu ale acizilor organici

Săruri de sodiu de acizi organici comestibili conținând cel puțin 4 atomi de carbon.

Sodiu, acid organic

11.5.1

Clorură de potasiu

Clorură de potasiu de puritate tehnică sau produs obținut prin măcinarea surselor naturale de clorură de potasiu.

Potasiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.5.2

Sulfat de potasiu

Sulfat de potasiu de puritate tehnică (K2SO4)

Potasiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.5.3

Carbonat de potasiu

Carbonat de potasiu de puritate tehnică (K2CO3).

Potasiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.5.4

Bicarbonat de potasiu [Hidrogencarbonat de potasiu]

Bicarbonat de potasiu de puritate tehnică (KHCO3).

Potasiu, cenușă insolubilă în HCl, dacă > 10 %

11.5.5

Săruri de potasiu de acizi organici (24)

Săruri de potasiu de acizi organici comestibili conținând cel puțin 4 atomi de carbon.

Potasiu, acid organic

11.6.1

Floare de sulf

Pulbere de puritate tehnică obținută din zăcămintele naturale ale acestui mineral. De asemenea, produs obținut din rafinarea petrolului, astfel cum este practicată de producătorii de sulf.

Sulf

11.7.1

Atapulgit

Mineral natural compus din magneziu, aluminiu și siliciu.

Magneziu

11.7.2

Cuarț

Mineral natural obținut prin măcinarea surselor de cuarț.

 

11.7.3

Cristobalit

Dioxid de siliciu obținut prin recristalizarea cuarțului.

 

11.8.1

Sulfat de amoniu

Sulfat de amoniu de puritate tehnică [(NH4)2SO4] obținut prin sinteză chimică.

Azot exprimat în proteină brută, sulf

11.8.2

Soluție de sulfat de amoniu

Sulfat de amoniu în soluție apoasă, conținând cel puțin 35 % de sulfat de amoniu.

Azot exprimat în proteină brută

11.8.3

Săruri de amoniu ale acizilor organici

Săruri de amoniu de acizi organici comestibili conținând cel puțin 4 atomi de carbon.

Azot exprimat în proteină brută, acid organic

11.8.4

Lactat de amoniu

Lactat de amoniu (CH3CHOHCOONH4). Include lactatul de amoniu produs prin fermentarea zerului cu Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, conținând cel puțin 44 % de azot exprimat în proteină brută.

Azot exprimat în proteină brută, cenușă brută

11.8.5

Acetat de amoniu

Acetat de amoniu (CH3COONH4) în soluție apoasă, conținând cel puțin 55 % de acetat de amoniu.

Azot exprimat în proteină brută


12.   (Sub)produse de fermentare din microorganisme ale căror celule au fost inactivate sau omorâte

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

12.1

Produse obținute din biomasa microorganismelor specifice cultivate pe anumite substraturi

12.1.1

Proteină obținută din Methylophilus methylotrophus

Produs proteic de fermentare obținut prin cultura de Methylophilus methylotrophus (sușa NCIMB 10.515) pe metanol, conținând cel puțin 68 % proteină brută și prezentând un indice de reflectanță de cel puțin 50.

Proteină brută

Cenușă brută

Grăsimi brute

12.1.2

Proteină obținută din Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis și Bacillus firmus

Produs proteic de fermentare cu Methylococcus capsulatus (Bath) (sușa NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans (sușa NCIMB 12387), Bacillus brevis (sușa NCIMB 13288) și Bacillus firmus (sușa NCIMB 13280) pe gaz natural (aproximativ 91 % metan, 5 % etan, 2 % propan, 0,5 % izobutan, 0,5 % n-butan), amoniac și săruri minerale, conținând cel puțin 65 % proteină brută.

Proteină brută

Cenușă brută

Grăsimi brute

12.1.3

Proteină bacteriană obținută din Escherichia coli

Produs proteic, subprodus rezultat din fabricarea de aminoacizi prin cultura de Escherichia coli K12 pe substraturi de origine vegetală sau chimică, amoniac sau săruri minerale; poate fi hidrolizat.

Proteină brută

12.1.4

Proteină bacteriană obținută din Corynebacterium glutamicum

Produs proteic, subprodus rezultat din fabricarea de aminoacizi prin cultura de Corynebacterium glutamicum pe substraturi de origine vegetală sau chimică, amoniac sau săruri minerale; poate fi hidrolizat.

Proteină brută

12.1.5

Drojdii și produse similare [Drojdie de bere] [Produs din drojdie]

Toate drojdiile și părțile acestora obținute din Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii sau Brettanomyces ssp. (26) pe substraturi în principal de origine vegetală, cum sunt melasa, siropul de zahăr, alcoolul, reziduurile de distilare, cerealele și produsele conținând amidon, sucul din fructe, zerul, acidul lactic, zahărul, fibrele vegetale hidrolizate și nutrienții de fermentare, cum sunt amoniacul sau sărurile minerale.

Umiditate, dacă < 75 % sau > 97 %

Dacă umiditatea < 75 %:

Proteină brută

12.1.6

Miceliu însilozat rezultat din fabricarea penicilinei

Miceliu (compuși azotați), subprodus umed rezultat din fabricarea penicilinei prin cultura de Penicillium chrysogenum (ATCC48271) pe diferite surse de hidrați de carbon și hidrolizații lor, tratat termic și însilozat prin intermediul Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides și Streptococcus lactis pentru a inactiva penicilina, conținând cel puțin 7 % azot exprimat în proteină brută.

Azot exprimat în proteină brută

Cenușă brută

12.2

Alte subproduse de fermentare

12.2.1

Borhot [solubil de melasă condensată]

Subproduse derivate din prelucrarea industrială a musturilor rezultate din procedeele de fermentare, cum ar fi fabricarea alcoolului, a acizilor organici și a drojdiilor. Sunt compuse din fracțiunea lichidă/păstoasă obținută în urma separării musturilor de fermentare. Pot include, de asemenea, celule moarte și/sau părți ale acestora provenite din microorganismele de fermentare utilizate. Substraturile sunt în principal de origine vegetală, cum ar fi, melasa, siropul de zahăr, alcoolul, reziduurile de distilare, cerealele și produsele conținând amidon, sucul din fructe, zerul, acidul lactic, zahărul, fibrele vegetale hidrolizate și nutrienții de fermentare, cum sunt amoniacul sau sărurile minerale.

Proteină brută

Substrat și indicare a procedeului de producție, după caz.

12.2.2

Subproduse rezultate din fabricarea acidului L-glutamic

Subproduse concentrate, lichide, rezultate din fabricarea acidului L-glutamic prin fermentare cu Corynebacterium melassecola pe substrat compus din zaharoză, melasă, produse din amidon și hidrolizații acestora, săruri de amoniu și alți compuși azotați.

Proteină brută

12.2.3

Subproduse rezultate din fabricarea L-lizinei monohidroclorid cu Brevibacterium lactofermentum

Subproduse concentrate, lichide, rezultate din fabricarea L-lizinei monohidroclorid prin fermentare cu Brevibacterium lactofermentum pe substrat compus din zaharoză, melasă, produse din amidon și hidrolizații acestora, săruri de amoniu și alți compuși azotați.

Proteină brută

12.2.4

Subproduse rezultate din fabricarea aminoacizilor cu Corynbacterium glutamicum

Subproduse lichide, rezultate din fabricarea de aminoacizi prin fermentare cu Corynbacterium glutamicum pe substrat de origine vegetală sau chimică, amoniac sau săruri minerale.

Proteină brută

Cenușă brută

12.2.5

Subproduse rezultate din fabricarea aminoacizilor cu Escherichia coli K12

Subproduse lichide, rezultate din fabricarea de aminoacizi prin fermentare cu Escherichia coli K12 pe substrat de origine vegetală sau chimică, amoniac sau săruri minerale.

Proteină brută

Cenușă brută

12.2.6

Subprodus rezultat din fabricarea de enzime cu Aspergillus niger

Subprodus rezultat din fermentarea Aspergillus niger pe grâu sau malț pentru fabricarea enzimelor.

Proteină brută


13.   Diverse

Număr

Denumire

Descriere

Declarații obligatorii

13.1.1

Produse de brutărie și din industria pastelor făinoase

Produse obținute în cursul și ca urmare a fabricării pâinii, a biscuiților, a napolitanelor sau a pastelor. Pot fi uscate.

Amidon

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

Grăsimi brute, dacă > 5 %

13.1.2

Produse de patiserie

Produse obținute în cursul și ca urmare a fabricării produselor de patiserie și a prăjiturilor. Pot fi uscate.

Amidon

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

Grăsimi brute, dacă > 5 %

13.1.3

Produse rezultate din fabricarea cerealelor pentru micul dejun

Substanțele sau produsele destinate consumului uman sau cu privire la care se preconizează în mod rezonabil că pot fi consumate de oameni sub formele lor prelucrate, parțial prelucrate sau neprelucrate. Pot fi uscate.

Proteină brută, dacă > 10 %

Fibră brută

Grăsimi/uleiuri brute, dacă > 10 %

Amidon, dacă > 30 %

Zaharide totale, calculate ca zaharoză, dacă > 10 %

13.1.4

Produse de cofetărie

Produse obținute în cursul și ca urmare a fabricării dulciurilor, inclusiv a ciocolatei. Pot fi uscate.

Amidon

Grăsimi brute, dacă > 5 %

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

13.1.5

Produse rezultate din fabricarea înghețatei

Produse obținute în cursul fabricării înghețatei. Pot fi uscate.

Amidon

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

Grăsimi brute

13.1.6

Produse și subproduse rezultate din prelucrarea fructelor și a legumelor proaspete (27)

Produse obținute în cursul prelucrării fructelor și a legumelor proaspete (inclusiv coaja, bucăți întregi de fructe/legume și amestecuri ale acestora). Pot fi uscate sau congelate.

Amidon

Fibră brută

Grăsimi brute, dacă > 5 %

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 %

13.1.7

Produse rezultate din prelucrarea plantelor (27)

Produse obținute din congelarea sau uscarea plantelor întregi sau a unor părți din acestea.

Fibră brută

13.1.8

Produse rezultate din prelucrarea mirodeniilor și a condimentelor (27)

Produse obținute din congelarea sau uscarea mirodeniilor și a condimentelor sau a unor părți din acestea.

Proteină brută, dacă > 10 %

Fibră brută

Grăsimi/uleiuri brute, dacă > 10 %

Amidon, dacă > 30 %

Zaharide totale, calculate ca zaharoză, dacă > 10 %

13.1.9

Produse rezultate din prelucrarea ierburilor aromatice (27)

Produse obținute din zdrobirea, măcinarea, congelarea sau uscarea ierburilor aromatice sau a unor părți din acestea.

Fibră brută

13.1.10

Produse rezultate din prelucrarea cartofilor

Produse obținute în cursul prelucrării cartofilor. Pot fi uscate sau congelate.

Amidon

Fibră brută

Grăsimi brute, dacă > 5 %

Cenușă insolubilă în HCl, dacă > 3,5 %

13.1.11

Produse și subproduse rezultate din fabricarea sosurilor

Substanțele rezultate din fabricarea sosurilor destinate consumului uman sau cu privire la care se preconizează în mod rezonabil că pot fi consumate de oameni sub formele lor prelucrate, parțial prelucrate sau neprelucrate. Pot fi uscate.

Grăsimi brute

13.1.12

Produse și subproduse rezultate din fabricarea snackurilor aromate

Produse și subproduse rezultate din fabricarea snackurilor aromate, obținute în cursul și ca urmare a fabricării snackurilor aromate – chipsuri de cartofi, snackuri pe bază de cartofi și/sau cereale (extrudate direct, pe bază de aluat și snackuri sub formă de pelete) și fructe cu coajă lemnoasă.

Grăsimi brute

13.1.13

Produse rezultate din fabricarea produselor alimentare gata pentru consum

Produse obținute în cursul fabricării produselor alimentare gata pentru consum. Pot fi uscate.

Grăsimi brute, dacă > 5 %

13.1.14

Subproduse vegetale rezultate din fabricarea de băuturi alcoolice

Produse solide din plante (inclusiv bacele și semințele, cum ar fi anasonul) obținut după macerarea acestor plante într-o soluție alcoolică sau după evaporarea alcoolică/distilare sau ambele, în procesul de elaborare a aromelor pentru fabricarea băuturilor alcoolice. Aceste produse trebuie distilate pentru a se elimina reziduurile alcoolice.

Proteină brută, dacă > 10 %

Fibră brută

Grăsimi/uleiuri brute, dacă > 10 %

13.1.15

Furaj pe bază de bere

Produs rezultat din procesul de fabricare a berii care este inutilizabil ca băutură pentru consumul uman.

Concentrație alcoolică

13.2.1

Zahăr caramelizat

Produs obținut prin încălzirea controlată a oricărui tip de zahăr.

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

13.2.2

Dextroză

Dextroza este obținută în urma hidrolizei amidonului și constă în glucoză purificată cristalizată, cu sau fără apă de cristalizare.

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

13.2.3

Fructoză

Fructoză sub formă de pudră cristalină purificată. Se obține din glucoza prezentă în siropul de glucoză prin utilizarea glucozei-izomerază și din inversiunea zaharozei.

Zaharide totale, calculate ca zaharoză

13.2.4

Sirop de glucoză

Siropul de glucoză este o soluție apoasă purificată și concentrată de glucide nutritive obținută prin hidroliză din amidon.

Zaharide totale

Umiditate, dacă > 30 %

13.2.5

Melasă de glucoză

Produs obținut în cursul rafinării siropului de glucoză.

Zaharide totale

13.2.6

Xiloză

Zaharoză extrasă din lemn.

 

13.2.7

Lactuloză

Dizaharidă semisintetică (4-O-D-galactopiranosil-D-fructoză) obținută din lactoză prin izomerizarea glucozei în fructoză. Este prezentă în lapte și în produsele lactate supuse unui tratament termic.

Lactuloză

13.2.8

Glucozamină (Chitozamină)

Zahăr aminat (monozaharidă) făcând parte din structura polizaharidelor chitosan și chitină. Produs prin hidroliza exoscheletelor de crustacee și de alte artropode sau prin fermentarea unei cereale precum porumbul sau grâul.

Sodiu sau potasiu, după caz

13.3.1

Amidon (28)

Amidon de puritate tehnică.

Amidon

13.3.2

Amidon (28), pregelatinizat

Produs compus din amidon expandat prin tratament termic.

Amidon

13.3.3

Amestec de amidon (28)

Produs compus din amidon alimentar nativ și/sau modificat obținut din diferite surse botanice.

Amidon

13.3.4

Turtă de hidrolizați de amidon (28)

Produs obținut din hidroliza amidonului. Se compune din proteină, grăsimi și ajutor de filtrare (de exemplu, diatomit, fibră de lemn).

Umiditate, dacă < 25 % sau > 45 %

Dacă umiditatea < 25 %:

grăsimi brute

proteină brută

13.3.5

Dextrină

Dextrina este amidon parțial hidrolizat cu ajutorul unui acid.

 

13.3.6

Maltodextrină

Maltodextrina este amidonul parțial hidrolizat.

 

13.4.1

Polidextroză

Polimer în masă cu legături aleatorii de glucoză produs prin polimerizarea termică a D-glucozei.

 

13.5.1

Polioli

Produs obținut prin hidrogenare sau fermentare și constând în monozaharide, dizaharide, oligozaharide sau polizaharide reduse.

 

13.5.2

Izomalt

Zahăr alcool obținut din sucroză după conversie enzimatică și hidrogenare.

 

13.5.3

Manitol

Produs obținut prin hidrogenare sau fermentare și constând în glucoză și/sau fructoză reduse.

 

13.5.4

Xilitol

Produs obținut prin hidrogenarea și fermentarea xilozei.

 

13.5.5

Sorbitol

Produs obținut prin hidrogenarea glucozei.

 

13.6.1

Acizi grași (29)

Produs obținut în cursul deacidificării cu ajutorul leșiei sau prin distilarea uleiurilor și grăsimilor de origine vegetală sau animală nespecificată. De asemenea, produs obținut prin diverse modalități de prelucrare a grăsimilor și uleiurilor utilizate de fabricanții de acizi grași.

Grăsimi brute

Umiditate, dacă > 1 %

13.6.2

Acizi grași esterificați cu glicerol (29)

Gliceride obținute prin esterificarea glicerolului de origine vegetală cu acizi grași.

Umiditate, dacă > 1 %

Grăsimi brute

13.6.3

Mono- și digliceride ale acizilor grași (29)

Mono- și digliceridele acizilor grași se compun din amestecuri de mono-, di- și triesteri de glicerol ai acizilor grași care se găsesc în uleiuri și grăsimi alimentare.

Ele pot conține cantități mici de acizi grași și glicerol în stare liberă.

Grăsimi brute

13.6.4

Săruri ale acizilor grași (29)

Produs obținut prin reacția acizilor grași cu cel puțin patru atomi de carbon cu compuși de calciu, magneziu, sodiu sau potasiu.

Grăsimi brute (după hidroliză)

Umiditate

Ca sau Na sau K sau Mg (după caz)

13.7.1

Sulfat de condroitină

Produs obținut prin extracție din tendoane, oase și alte țesuturi animale care conțin cartilagiu și țesuturi conjunctive moi.

Sodiu

13.8.1

Glicerină, brută

Produs obținut din fabricarea biomotorinei (esteri metilici sau etilici de acizi grași) prin transesterificarea uleiurilor și grăsimilor de origine vegetală și animală nespecificată. Glicerina poate să conțină încă săruri minerale și organice. (Conținut maxim de metanol 0,2 %)

De asemenea, produs rezultat din prelucrarea oleochimică a uleiurilor și grăsimilor minerale, inclusiv prin transesterificare, hidroliză sau saponificare.

Glicerol

Potasiu

Sodiu

13.8.2

Glicerină

Produs obținut din fabricarea biomotorinei (esteri metilici sau etilici de acizi grași) prin transesterificarea uleiurilor și grăsimilor de origine vegetală și animală nespecificată, urmată de rafinarea glicerinei. (Conținut minim de glicerol: 99 % din materia uscată).

De asemenea, produs rezultat din prelucrarea oleochimică a uleiurilor și grăsimilor minerale, inclusiv prin transesterificare, hidroliză sau saponificare.

Glicerol

Potasiu

Sodiu

13.9.1

Metilsulfonilmetan

Tiocompus organic [(CH3)2SO2] obținut prin sinteză și identic cu sursa prezentă în mod natural în plante.

Sulf

13.10.1

Turbă

Produs rezultat din descompunerea naturală a plantelor (în principal mușchiul de turbă) în mediu anaerobic și oligotrof.

Fibră brută

13.11.1

Propilenglicol

Compus organic (un diol sau dublu alcool) cu formula C3H8O2, denumit, de asemenea, 1,2-propandiol sau propan-1,2-diol. Este un lichid vâscos cu un gust ușor dulce, higroscopic și miscibil cu apa, acetona și cloroformul.

Propilenglicol


(1)  În limba germană „Konzentrieren” poate fi înlocuit cu „Eindicken”, acolo unde este cazul, calificativul comun fiind în această situație „eingedickt”.

(2)  „Decorticare” poate fi înlocuit cu „îndepărtarea învelișului” sau „îndepărtarea cojilor”, acolo unde este cazul, calificativul comun fiind în această situație „lipsit de înveliș” sau „lipsit de coji”.

(3)  În limba franceză se poate folosi denumirea de „issues”.

(4)  În limba germană, se pot folosi calificativul „aufgeschlossen” și denumirea „Quellwasser” (referitor la amidon). În limba daneză, se pot folosi calificativul „Kvældning” și denumirea „Kvældet” (referitor la amidon).

(5)  În limba franceză, „Pressage” poate fi înlocuit cu „Extraction mécanique” acolo unde este cazul.

(6)  Această denumire poate fi completată cu specia de cereale.

(7)  A se remarca faptul că, în engleză, se pot folosi denumirile „maize” și „corn”. Acest lucru este valabil pentru toate produsele din porumb.

(8)  Dacă acest produs a fost supus unei măcinări mai fine, numelui i se poate adăuga cuvântul „fine” sau numele poate fi înlocuit printr-o denumire corespunzătoare.

(9)  Această denumire poate fi completată cu specia de bob.

(10)  Acolo unde este cazul, se poate adăuga indicativul „sărac în glucozinolat”, astfel cum este definit în legislația comunitară. Acest lucru este valabil pentru toate produsele din semințe de rapiță.

(11)  Această denumire poate fi completată cu specia de plante.

(12)  Denumirea se completează printr-o indicație privind natura tratamentului termic.

(13)  Această denumire trebuie completată printr-o descriere mai precisă a fructului.

(14)  Specia de plante trebuie indicată în denumire.

(15)  Denumirea trebuie completată cu o indicație privind natura tratamentului efectuat.

(16)  Specia de plantă furajeră poate fi adăugată la denumire.

(17)  Termenul „făină” poate fi înlocuit cu „pelete”. Metoda de uscare poate fi adăugată la denumire.

(18)  Specia se adaugă la denumire.

(19)  Aceste expresii nu sunt sinonime și diferă în principal în ceea ce privește conținutul lor de umiditate. A se utiliza expresia adecvată dup