ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.152.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 152

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
11 iunie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 559/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru captan, carbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron și triticonazol din sau de pe anumite produse ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 560/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de închidere a vânzărilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1017/2010 de deschidere a vânzării pe piața internă a cerealelor păstrate de agențiile de intervenție din statele membre

22

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 561/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de închidere a vânzărilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 447/2010 de deschidere a vânzărilor de lapte praf degresat prin procedură de licitație

23

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercițiului bugetar 2012 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană și de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 807/2010

24

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 563/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

30

 

 

DECIZII

 

 

2011/338/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 iunie 2011 privind acordarea unui ajutor financiar din partea Uniunii pentru perioada 1 aprilie 2011-31 decembrie 2011 laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru sănătatea albinelor [notificată cu numărul C(2011) 3767]

32

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1248/2006 al Comisiei din 7 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 227, 19.8.2006) (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 1, vol. 6, p. 172)

34

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

11.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 559/2011 AL COMISIEI

din 7 iunie 2011

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru captan, carbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron și triticonazol din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (1) al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE, în special articolul 14 alineatul (1) litera (a) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Conținuturile maxime ale reziduurilor (CMR) de captan, carbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron și triticonazol au fost stabilite în anexa II și partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(2)

Pentru captan, Comisia a fost informată că utilizările pe țelină, spanac și pătrunjel au fost revocate și, astfel, CMR-urile corespunzătoare ar putea fi reduse fără solicitarea unui aviz din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „autoritatea”, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(3)

Pentru ciromazin, o evaluare a autorității (2) a indicat că CMR pentru salată ar putea ridica probleme de protecție a consumatorilor. Autoritatea a recomandat reducerea CMR-ului respectiv. Aceste preocupări se referă și la scarola.

(4)

Pe baza datelor suplimentare prezentate de Africa de Sud și Germania, autoritatea și-a detaliat în continuare evaluarea sa anterioară a expunerii consumatorului pentru carbendazim (3) și tiofanat-metil (4). Aceasta a concluzionat că este necesar să se reducă CMR-urile în ceea ce privește carbendazimul pentru grepfruturi, portocale și roșii și, în ceea ce privește tiofanat-metilul, pentru roșii.

(5)

Pentru etefon (5), fenamifos (6), triasulfuron (7) și triticonazol (8), autoritatea a emis avize motivate privind CMR-urile existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Autoritatea a concluzionat că este necesar să se reducă CMR-urile în ceea ce privește triasulfuronul pentru orz, ovăz, secară și grâu și în ceea ce privește fenamifosul pentru roșii, vinete, ardei, pepeni verzi, dovlecei, varză de Bruxelles, banane, arahide și semințe oleaginoase și să se mărească CMR pentru struguri. În ceea ce privește triticonazolul, autoritatea a concluzionat că nu este nevoie să se modifice niciun CMR. Este adecvat să se transfere CMR-urile privind noile produse pentru aceste patru substanțe stabilite temporar în partea B a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 în anexa II la regulamentul respectiv.

(6)

Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru contextul în cauză, modificările adecvate ale CMR-urilor îndeplinesc cerințele articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(7)

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile CMR prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(8)

Înainte de aplicarea CMR modificate ar trebui acordat un termen rezonabil pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care decurg din modificarea CMR.

(9)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 și partea B a anexei III la regulamentul respectiv trebuie modificate în mod corespunzător.

(10)

Pentru a permite comercializarea, procesarea și consumul normal ale produselor, prezentul regulament ar trebui să prevadă un acord provizoriu pentru produsele care s-au produs legal înainte de modificarea CMR și pentru care informațiile demonstrează menținerea unui grad ridicat de protecție a consumatorilor.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

(1)

Anexa II se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(2)

În partea B a anexei III, coloanele referitoare la etefon, fenamifos, triasulfuron și triticonazol se elimină.

Articolul 2

În ceea ce privește substanțele active și produsele enumerate în lista de mai jos, Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse legal anterior datei de 1 ianuarie 2012:

(a)

captan: țelină, spanac și pătrunjel;

(b)

carbendazim și tiofanat-metil: produse congelate, conservate și prelucrate din grepfruturi, portocale și roșii;

(c)

fenamifos: legume fructoase, banane, semințe oleaginoase și varză de Bruxelles.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  EFSA scientific report (2008) 168.

(3)  EFSA Scientific Report (2009) 289.

(4)  A se vedea nota de subsol nr. 3.

(5)  EFSA Journal (2009) 7(10): 1347.

(6)  EFSA scientific report (2009) 331.

(7)  EFSA scientific report (2009) 278.

(8)  EFSA scientific report (2009) 277.


ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

Coloanele pentru captan, carbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron și triticonazol se înlocuiesc cu următoarele:

Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică CMR (1)

Captan

Carbendazim și benomil (sumă de benomil și carbendazim, exprimată în carbendazim) (R)

Ciromazin

Etefon

Fenamifos (sumă de fenamifos, sulfoxidul și sulfona acestuia, exprimată în fenamifos)

Tiofanat-metil (R)

Triasulfuron

Triticonazol

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE; NUCI

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0110000

(i)

Fructe citrice

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0110010

Grepfruturi (Pomelo (inclusiv «citricul gigant»), sweeties, tangelo (cu excepția mineolei), ugli și alți hibrizi)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110020

Portocale (Bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110030

Lămâi (Chitră, lămâie)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110040

Lămâi verzi «lime»

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110050

Mandarine (Clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110990

Altele

 

0,1  (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0120000

(ii)

Fructe nucifere (cu sau fără coajă)

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,2 (2)

 

 

0120010

Migdale

0,3

 

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Anacard

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Castane

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Nuci de cocos

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Alune (Alună turcească)

0,02 (2)

 

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Nuci macadamia

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Nuci de Pecan

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Semințe de pin

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Fistic

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Nuci comune

0,02 (2)

 

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Altele

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0130000

(iii)

Fructe sămânțoase

3 (+)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130010

Mere (Merișor)

 

0,2

 

0,6

 

0,5

 

 

0130020

Pere (Pară nashi)

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130030

Gutui

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130040

Moșmoni

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130990

Altele

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0140000

(iv)

Fructe sâmburoase

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0140010

Caise

3

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140020

Cireșe (cireșe dulci, vișine )

5

0,5

 

3

 

0,3

 

 

0140030

Piersici (Nectarine și hibrizi similari)

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140040

Prune (Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar)

1

0,5

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0140990

Altele

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0150000

(v)

Bace și fructe mici

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Struguri de masă și de vin

0,02 (2)

 

 

 

0,03

 

 

 

0151010

Struguri de masă

 

0,3

 

0,7

 

0,1 (2)

 

 

0151020

Struguri de vin

 

0,5

 

2

 

3

 

 

0152000

(b)

Căpșuni

3 (+)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153000

(c)

Fructe de rug

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153010

Mure

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Mure de câmp (Zmeură varietatea Logan, zmeură varietatea Boysen și mure galbene)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Zmeură (Fructe de Rubus phoenicolasius, mure arctice/zmeură, (Rubus arcticus), zmeurăhibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Altele

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Alte bace și fructe mici

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0154010

Afine (Afine )

0,02 (2)

 

 

20

 

 

 

 

0154020

Merișoare (Afine roșii)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154030

Coacăze (roșii, albe sau negre)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154040

Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de Ribes)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154050

Măceș

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154060

Dud (Arbatus)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154070

Păducel spaniol (fructe de Actinidia arguta)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154080

Boabe de soc (Scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154990

Altele

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0160000

(vi)

Fructe diverse

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0161000

(a)

Cu coajă comestibilă

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0161010

Curmale

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161020

Smochine

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161030

Măsline de masă

 

 

 

5 (+)

 

 

 

 

0161040

Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161050

Carambola (Bilimbi)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161060

Kaki

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161070

Prună de Java (Fruct de Eugenia javanica, Fruct de Syzygium malaccensis, fruct de Syzygium jambos, cireașă de Brazilia (grumichama), fruct de Eugenia uniflora )

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161990

Altele

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0162000

(b)

Cu coajă necomestibilă, mici

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchi (Pulasan, rambutan, mangustan)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Fructele pasiunii

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Smochine indiene (limba soacrei)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162050

Fructul Chrysophyllum cainito

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162060

Plaqueminier (kaki de Virginia) (Sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Cu coajă necomestibilă, mari

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163020

Banane (Banană pitică, banană pentru gătit, banană măr)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163030

Mango

2

0,5

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163040

Papaia

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163050

Rodii

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163060

Fructe de Annona cherimola (Custard apple, sugar apple, lama (Annona diversifolia) și alte anonacee de talie medie)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163070

Guave (Pitaya roșie sau fructul dragonului (Hylocereus undatus))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163080

Ananas

0,02 (2)

0,1 (2)

 

2

 

0,1 (2)

 

 

0163090

Fructul arborelui de pâine (Fructul arborelui Jack)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163100

Durian

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163110

Soursop

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163990

Altele

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0200000

2.

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0210000

(i)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0211000

(a)

Cartofi

0,05

 

1

 

 

 

 

 

0212000

(b)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0212010

Manioc (Tuberculi de Colocasia esculenta, taro, tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batate

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Igname (yam, jicama)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Arorut

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0212990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Sfecle

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213020

Morcovi

0,1

 

1

 

 

 

 

 

0213030

Țeline de rădăcină

0,1

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213040

Hrean (Rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană )

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213050

Topinamburi

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213060

Păstârnaci

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213070

Pătrunjel rădăcină

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213080

Ridichi (Ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (Cyperus esculentus))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213090

Barba-caprei (Scorțoneră, salsifi)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213100

Gulie furajeră

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213110

Napi

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213990

Altele

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Legume bulboase

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0220010

Usturoi

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Ceapă (Ceapă argintie)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Ceapă verde (Ceapă de iarnă și varietăți similare)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

(iii)

Legume fructoase

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacee

 

 

1

 

 

 

 

 

0231010

Tomate (Roșii cireșe, tamarillo, păpălău (Physalis), goji tibetan, goji chinezesc (Lycium barbarum și L. chinense))

2 (+)

0,3

 

1

0,04

1

 

 

0231020

Ardei (Ardei iuți)

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,04

0,1 (2)

 

 

0231030

Vinete (Pepino)

0,02 (2)

0,5

 

0,05 (2)

0,04

2

 

 

0231040

Bame

0,02 (2)

2

 

0,05 (2)

0,02 (2)

1

 

 

0231990

Altele

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0232000

(b)

Cucurbitacee cu coaja comestibilă

0,02 (2)

0,1 (2)

1

0,05 (2)

0,02  (2)

0,1 (2)

 

 

0232010

Castraveți

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Cornișoni

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Dovleci (Dovlecel (Cucurbita pepo var. melopepo f. clypeiformis))

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacee cu coaja necomestibilă

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0233010

Pepeni galbeni (Kiwano )

0,1

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233020

Dovleci (Dovleac alb turcesc)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,5

 

 

0233030

Pepeni verzi

0,02 (2)

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233990

Altele

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,3

 

 

0234000

(d)

Porumb zaharat

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0239000

(e)

Alte legume fructoase

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0240000

(iv)

Brasicacee

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0241000

(a)

Varză cu inflorescență

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0241010

Broccoli (Broccoli calabrese, broccoli chinezesc, frunze de nap )

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Conopidă

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Varză cu căpățână

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

0,5

 

 

 

1

 

 

0242020

Varză cu căpățână (Varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă)

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0242990

Altele

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243000

(c)

Varză pentru frunze

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243010

Varză chinezească (Muștar indian (muștar chinezesc cu frunze de varză), pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă (tai goo choi), choi sum (Brassica parachinensis) , varză chinezească (petsai) )

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Varză fără căpățână (Varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (Brassica olerácea var. acephala), varză portugheză (Brassica olerácea var. tronchuda), Brassica alba vulgaris)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Gulii

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0250000

(v)

Legume cu frunze și plante aromatice

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0251000

(a)

Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Fetică (Fetică italiană)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251020

Lăptucă (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă)

0,02 (2)

 

3

 

 

 

 

 

0251030

Scarolă (cicoare cu frunze întregi) (Cicoare sălbatică, cicoare cu frunze roșii, radicchio, cicoare creață de grădină, cicoare pentru păpuși)

2

 

0,05  (2)

 

 

 

 

 

0251040

Creson

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251050

Barbarea verna

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251060

Rucolă (Rucolă sălbatică)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251070

Muștar vânăt

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251080

Frunze și lăstari de Brassica, spp. (Mizuna, frunze de mazăre și ridiche și alți lăstari tineri de brasicacee (produse recoltate până în stadiul de 8 frunze adevărate))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0251990

Altele

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0252000

(b)

Spanac și similare (frunze)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Spanac (Spanac din Noua Zeelandă, spanac amaranthus)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0252020

Iarbă-grasă (Montia perfoliata, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (Salsola soda))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0252030

Sfeclă pentru pețiol și frunze (Frunze de sfeclă)

 

 

20

 

 

 

 

 

0252990

Altele

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Frunze de viță-de-vie

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0254000

(d)

Năsturel

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0255000

(e)

Cicoare witloof

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0256000

(f)

Plante aromatice

0,02  (2)

 

15

 

 

 

 

 

0256010

Asmățui

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Arpagic

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Frunze de țelină (Frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Pătrunjel

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvie (Cimbru sălbatic, cimbru de grădină )

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256060

Rozmarin

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256070

Cimbru (Măghiran, oregano)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256080

Busuioc (Frunze de roiniță, izmă, izmă-bună)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256090

Frunze de dafin

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256100

Tarhon (Isop)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256990

Altele (Flori comestibile )

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Leguminoase (proaspete)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0260010

Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță)

2 (+)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260020

Fasole (boabe) (Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță)

2 (+)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260030

Mazăre (păstăi) (Mazăre dulce)

0,02 (2)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260040

Mazăre (boabe) (Mazăre pentru consum, mazăre proaspătă, năut)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260050

Linte

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260990

Altele

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Legume cu tulpină (proaspete)

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0270010

Sparanghel

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270020

Cardon

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270030

Țelină

0,02  (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270040

Fenicul

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270050

Anghinare

0,02 (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270060

Praz

2

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270070

Rubarbă

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270080

Lăstari de bambus

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270090

Miez de palmier

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270990

Altele

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280000

(viii)

Ciuperci

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0280010

Ciuperci de cultură (Ciupercă de gunoi/Șampinion, burete negru de fag, shi-take)

 

1

5

 

 

 

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice (Gălbiori, trufe, zbârciogi, mânătarcă)

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280990

Altele

 

0,1  (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Alge

0,02  (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,02 (2)

 (3)

 

 

0300000

3.

LEGUME PĂSTĂI

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0300010

Fasole (Bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Linte

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Mazăre (Năut, mazăre de câmp, latir)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupin

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0401000

(i)

Semințe oleaginoase

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,02 (2)

0401010

Semințe de in

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401020

Arahide

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401030

Semințe de mac

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401040

Semințe de susan

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401060

Semințe de rapiță (Rapiță sălbatică, navetă)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401070

Boabe de soia

 

0,2

 

0,1 (2)

 

0,3

 

 

0401080

Semințe de muștar

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401090

Semințe de bumbac

 

0,1 (2)

 

2 (+)

 

0,1 (2)

 

 

0401100

Semințe de dovleac (Alte semințe de curcubitacee)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401110

Șofrănel

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401120

Limba mielului

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401130

Camelină

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401140

Cânepă

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401150

Ricin

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401990

Altele

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0402000

(ii)

Fructe oleaginoase

 

0,1 (2)

 

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

 

 

10

 

 

 

0,01 (2)

0402020

Nuci de palmier

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402040

Kapok

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402990

Altele

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0500000

5.

CEREALE

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0500010

Orz

 

2

 

1

 

0,3

 

 

0500020

Hrișcă (Amarant, quinoa)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500030

Porumb

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500040

Mei (Mei comun, teff)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500050

Ovăz

 

2

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0500060

Orez

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500070

Secară

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500080

Sorg

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500090

Grâu (Alac, triticale )

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500990

Altele

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0600000

6.

CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0610000

(i)

Ceai (Camellia sinensis frunze și codițe uscate, fermentat sau nu)

 

 

 

 

 

 

 

 

0620000

(ii)

Boabe de cafea

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0630000

(iii)

Infuzii (uscate)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631000

(a)

Flori

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631010

Flori de mușețel

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631020

Flori de hibiscus

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631030

Petale de trandafir

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631040

Flori de iasomie (Flori de soc (Sambucus nigra) )

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631050

Tei pucios

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632000

(b)

Frunze

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632010

Frunze de căpșun

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632020

Frunze de rooibos (Frunze de ginkgo)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632030

Maté

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633000

(c)

Rădăcini

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633010

Rădăcină de valeriană

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633020

Rădăcină de ginseng

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0639000

(d)

Alte infuzii

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0640000

(iv)

Cacao (boabe fermentate)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0650000

(v)

Roșcove

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0700000

7.

HAMEI (deshidratat), inclusiv granulele de hamei și pudra neconcentrată

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0800000

8.

CONDIMENTE

0,05 (2)

 (3)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,02 (2)

0810000

(i)

Semințe

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810010

Anason

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810020

Chimen negru

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810030

Semințe de țelină (Semințe de leuștean)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810040

Semințe de coriandru

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810050

Semințe de chimen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810060

Semințe de mărar

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810070

Semințe de fenicul

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810080

Schinduf

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810090

Nucșoară

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820000

(ii)

Fructe și bace

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820010

Piper de Jamaica

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820020

Piper de anason (piper de Sichuan)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820030

Chimen

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820040

Cardamom

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820060

Piper, negru și alb (Piper lung, piper roz)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820070

Păstăi de vanilie

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820080

Tamarin

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830000

(iii)

Scoarță

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830010

Scorțișoară (Scorțișoară cassia)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840000

(iv)

Rădăcini sau rizomi

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840010

Lemn-dulce

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840020

Ghimbir

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840030

Curcuma (șofran de India)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840040

Hrean

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850000

(v)

Muguri

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850010

Cuișoare

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850020

Capere

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860000

(vi)

Stigmate de flori

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860010

Șofran

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870000

(vii)

Tegumente accesorii

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870010

Nucșoară

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0900000

9.

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

0,05 (2)

0,01 (2)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

 (3)

 (3)

 

0,1

 (3)

 

 

0900020

Trestie de zahăr

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

1000000

10.

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,05  (2)

0,01  (2)

1010000

(i)

Carne, preparate din carne, organe comestibile, sânge, grăsimi animale proaspete, refrigerate sau congelate, sărate, în saramură, uscate sau afumate sau transformate în făinuri alte produse transformate având pe bază de aceste produse, precum cârnații și preparatele alimentare

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

(a)

Porcine

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1011010

Carne

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Carne fără grăsime sau macră

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Organe comestibile

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

Bovine

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1012010

Carne

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Organe comestibile

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

Ovine

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1013010

Carne

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Organe comestibile

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

Caprine

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1014010

Carne

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Organe comestibile

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

Animale din specia cabaline, asini sau catâri

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1015010

Carne

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015020

Grăsime

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015030

Ficat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015040

Rinichi

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015050

Organe comestibile

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1016000

(f)

Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici –, struți, porumbei

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1016010

Carne

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Organe comestibile

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Alte animale de crescătorie (Iepuri de casă, canguri)

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1017010

Carne

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017020

Grăsime

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017030

Ficat

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017040

Rinichi

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017050

Organe comestibile

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1020000

(ii)

Lapte și smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau îndulcitori, unt și alte grăsimi derivate din lapte, brânză și caș

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,005 (2)

0,05 (2)

 

 

1020010

Bovine

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovine

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprine

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Cai

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Ouă de pasăre, proaspete, conservate sau congelate ouă fără coajă și gălbenușuri de ouă, proaspete, deshidratate, preparate în apă sau la abur, puse în forme, congelate sau altfel conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

1030010

Pui

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Rață

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030030

Gâscă

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030040

Prepeliță

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030990

Altele

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1040000

(iv)

Miere (Lăptișor de matcă, polen)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1050000

(v)

Amfibieni și reptile (Pulpe de broască, crocodili)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1060000

(vi)

Melci

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1070000

(vii)

Alte produse derivate din animale terestre

 

 (3)

 (3)

0,01  (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

(R)

=

definiția reziduului diferă în cazul următoarelor combinații pesticid-număr de cod:

Carbendazim - cod 1000000: Carbendazim și tiofanat-metil, exprimați în carbendazim

Tiofanat-metil - cod 1000000: Carbendazim și tiofanat-metil, exprimați în carbendazim

Captan

(+) 0130000

(iii)

Fructe sămânțoase

Sumă de captan și folpet.

(+) 0152000

(b)

Căpșuni

Sumă de captan și folpet.

(+) 0153010

Mure

Sumă de captan și folpet.

(+) 0153030

Zmeură (Fructe de Rubus phoenicolasius, mure arctice/zmeură, (Rubus arcticus), zmeurăhibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (Rubus arcticus x idaeus))

Sumă de captan și folpet.

(+) 0154030

Coacăze (roșii, albe sau negre)

Sumă de captan și folpet.

(+) 0154040

Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de Ribes)

Sumă de captan și folpet.

(+) 0231010

Tomate (Roșii cireșe, tamarillo, păpălău (Physalis), goji tibetan, goji chinezesc (Lycium barbarum și L. chinense))

Sumă de captan și folpet.

(+) 0260010

Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță)

Sumă de captan și folpet.

(+) 0260020

Fasole (boabe) (Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță)

Sumă de captan și folpet.

Etefon

(+) 0161030

Măsline de masă

LMR va fi valabilă până la 1 iulie 2011 în așteptarea trimiterii și evaluării unor studii suplimentare privind reziduurile

(+) 0401090

Semințe de bumbac

LMR va fi valabilă până la 1 iulie 2011 în așteptarea trimiterii și evaluării unui studiu suplimentar privind metabolismul”


(1)  Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică CMR, vă rugăm să consultați anexa I.

(2)  Indică limita inferioară de detectare analitică

(3)  Combinația pesticid-cod pentru care se aplică CMR stabilite în annexa III partea B.

(R)

=

definiția reziduului diferă în cazul următoarelor combinații pesticid-număr de cod:

Carbendazim - cod 1000000: Carbendazim și tiofanat-metil, exprimați în carbendazim

Tiofanat-metil - cod 1000000: Carbendazim și tiofanat-metil, exprimați în carbendazim

Captan

(+) 0130000

(iii)

Fructe sămânțoase

Sumă de captan și folpet.

(+) 0152000

(b)

Căpșuni

Sumă de captan și folpet.

(+) 0153010

Mure

Sumă de captan și folpet.

(+) 0153030

Zmeură (Fructe de Rubus phoenicolasius, mure arctice/zmeură, (Rubus arcticus), zmeurăhibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (Rubus arcticus x idaeus))

Sumă de captan și folpet.

(+) 0154030

Coacăze (roșii, albe sau negre)

Sumă de captan și folpet.

(+) 0154040

Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de Ribes)

Sumă de captan și folpet.

(+) 0231010

Tomate (Roșii cireșe, tamarillo, păpălău (Physalis), goji tibetan, goji chinezesc (Lycium barbarum și L. chinense))

Sumă de captan și folpet.

(+) 0260010

Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță)

Sumă de captan și folpet.

(+) 0260020

Fasole (boabe) (Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță)

Sumă de captan și folpet.

Etefon

(+) 0161030

Măsline de masă

LMR va fi valabilă până la 1 iulie 2011 în așteptarea trimiterii și evaluării unor studii suplimentare privind reziduurile

(+) 0401090

Semințe de bumbac

LMR va fi valabilă până la 1 iulie 2011 în așteptarea trimiterii și evaluării unui studiu suplimentar privind metabolismul”


11.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 560/2011 AL COMISIEI

din 10 iunie 2011

de închidere a vânzărilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1017/2010 de deschidere a vânzării pe piața internă a cerealelor păstrate de agențiile de intervenție din statele membre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (f), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1017/2010 al Comisiei (2) a lansat invitații permanente de participare la licitație pentru revânzarea pe piața internă a cerealelor păstrate de agențiile de intervenție din statele membre. După revânzarea în cadrul licitațiilor organizate după 24 noiembrie 2010, o cantitate de cereale a rămas nevândută.

(2)

În ceea ce privește planul pentru 2012 de distribuire a produselor alimentare persoanelor celor mai defavorizate, cantitățile totale de cereale solicitate de statele membre în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune (3) depășesc cantitatea disponibilă în prezent. Așadar, este adecvat să se păstreze toate stocurile de cereale de intervenție rămase.

(3)

Prin urmare, vânzările de cereale prin procedură de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010 trebuie închise, iar regulamentul respectiv trebuie abrogat. Ofertele primite de agențiile de intervenție ale statelor membre începând cu data de 25 mai 2011 ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) au rămas fără obiect.

(4)

Pentru a da pieței un semnal rapid și a asigura o gestionare eficientă a măsurii, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se închid vânzările de cereale prin procedură de licitație deschise prin articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1017/2010.

Articolul 2

Regulamentul (UE) nr. 1017/2010 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iunie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 293, 11.11.2010, p. 41.

(3)  JO L 242, 15.9.2010, p. 9.


11.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 561/2011 AL COMISIEI

din 10 iunie 2011

de închidere a vânzărilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 447/2010 de deschidere a vânzărilor de lapte praf degresat prin procedură de licitație

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (j) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 447/2010 al Comisiei (2) a deschis vânzările prin procedură de licitație de lapte praf degresat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică (3).

(2)

În ceea ce privește planul de distribuție a produselor alimentare pentru 2012, cantitățile totale de lapte praf degresat solicitate de statele membre în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune (4) depășesc cantitatea disponibilă în prezent. Așadar, este adecvat să se păstreze toate stocurile de lapte praf degresat de intervenție rămase.

(3)

Vânzările de lapte praf degresat prin procedură de licitație deschise prin articolul 1 al Regulamentului (UE) nr. 447/2010 trebuie prin urmare închise, iar regulamentul respectiv trebuie abrogat. În consecință, ofertele primite de agențiile de intervenție ale statelor membre începând cu data de 17 mai 2011 ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) au rămas fără obiect.

(4)

Pentru a transmite pieței un semnal rapid și pentru a asigura o gestionare eficientă a măsurii, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se închid vânzările de lapte praf degresat prin procedură de licitație deschise prin articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 447/2010.

Articolul 2

Regulamentul (UE) nr. 447/2010 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iunie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126, 22.5.2010, p. 19.

(3)  JO L 349, 29.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 242, 15.9.2010, p. 9.


11.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 562/2011 AL COMISIEI

din 10 iunie 2011

de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercițiului bugetar 2012 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană și de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 807/2010

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 43 literele (f) și (g), coroborat cu articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a sistemului agromonetar pentru moneda euro (2), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune (3), Comisia trebuie să adopte un plan de distribuție care urmează să fie finanțat din resursele disponibile în exercițiul bugetar 2012. Este necesar ca planul să stabilească, în special, pentru fiecare dintre statele membre care pun în aplicare măsura, resursele financiare maxime disponibile pentru executarea părții sale din plan, precum și cantitatea din fiecare tip de produs care urmează să fie scoasă din stocurile deținute de agențiile de intervenție.

(2)

Statele membre implicate în planul de distribuție pentru exercițiul bugetar 2012 au furnizat Comisiei informațiile necesare în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.

(3)

În scopul alocării resurselor, este necesar să se țină seama de experiența acumulată și de măsura în care statele membre au utilizat resursele care le-au fost atribuite pe parcursul exercițiilor precedente.

(4)

Luând în considerare faptul că stocurile de intervenție disponibile în cadrul planului de distribuire de alimente către persoanele cele mai defavorizate sunt substanțial reduse față de anul precedent, se impune ca planul anual pentru 2012 să fie adoptat imediat ce statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 807/2010. Adoptarea rapidă are ca scop să le ofere statelor membre timp suplimentar pentru a organiza implementarea planului anual al Uniunii, astfel încât autoritățile naționale și organizațiile caritabile să aibă posibilitatea de a găsi surse alternative de alimente.

(5)

La articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 se prevede că, în cazul în care nu există orez în stocurile de intervenție, Comisia poate autoriza scoaterea de cereale din stocurile de intervenție ca plată a furnizării de orez și de produse pe bază de orez mobilizate pe piață. În consecință, dat fiind că în prezent nu există orez în stocurile de intervenție, trebuie autorizată scoaterea de cereale din stocurile de intervenție ca plată a mobilizării de produse pe bază de orez pe piață.

(6)

La articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 se prevede transferul, între statele membre, al produselor care nu sunt disponibile în stocurile de intervenție ale statului membru în care aceste produse sunt necesare pentru implementarea planului anual de distribuție. În consecință, trebuie autorizate transferurile pe teritoriul Uniunii necesare în vederea implementării planului pentru 2012, în condițiile stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.

(7)

Având în vedere situația actuală a pieței în sectorul cerealelor, caracterizată de niveluri înalte ale prețurilor de piață, și pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, este oportună creșterea garanției, prevăzută la articolul 4 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, pe care trebuie să o constituie ofertantul declarat câștigător al operațiunilor de livrare de cereale.

(8)

Pentru implementarea planului anual de distribuție, este necesar să se rețină ca fapt generator, în sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 2799/98, data la care începe exercițiul de gestionare a stocurilor publice.

(9)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, în cursul elaborării planului anual de distribuție, Comisia a consultat principalele organizații familiarizate cu problemele persoanelor celor mai defavorizate din Uniune.

(10)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru 2012, distribuirea de alimente către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, în temeiul articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se realizează în conformitate cu planul anual de distribuție stabilit în anexa I la prezentul regulament.

Se autorizează utilizarea cerealelor ca plată pentru produse pe bază de orez mobilizate pe piață, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.

Articolul 2

Transferul pe teritoriul Uniunii al produselor menționate în anexa II la prezentul regulament se autorizează în condițiile stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (3) al cincilea paragraf și de la articolul 8 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, pentru planul de distribuție pentru 2012, înainte de scoaterea cerealelor din stocurile de intervenție, ofertantul declarat câștigător al operațiunilor de livrare trebuie să constituie o garanție de 150 EUR per tonă.

Articolul 4

Pentru implementarea planului anual de distribuție prevăzut la articolul 1 din prezentul regulament, data faptului generator în sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 2799/98 este 1 octombrie 2011.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iunie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 349, 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 242, 15.9.2010, p. 9.


ANEXA I

PLAN ANUAL DE DISTRIBUȚIE PENTRU 2012

(a)

Resurse financiare puse la dispoziție pentru implementarea planului pentru 2012 în fiecare stat membru:

(în EUR)

Stat membru

Distribuire

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Total

113 487 343

(b)

Cantitatea din fiecare tip de produs care urmează să fie scoasă din stocurile de intervenție ale Uniunii Europene în vederea distribuirii în fiecare stat membru, în limita sumelor maxime stabilite la litera (a) din prezenta anexă:

(în tone)

Stat membru

Cereale

Unt

Lapte praf degresat

Belgique/België

 

1 560,273

България

39 144,763

 

Česká republika (1)

450,000

 

Eesti (2)

 

383,316

Éire/Ireland

 

727,985

Elláda

 

2 682,689

España

 

10 095,040

France

 

8 859,003

Italia

 

12 338,912

Latvija

 

870,043

Lietuva

 

1 032,583

Luxembourg (3)

 

Magyarország

 

1 807,420

Malta

1 230,373

 

Polska

 

9 663,348

Portugal

 

2 525,764

România

112 609,424

 

Slovenija

 

287,747

Slovakia

8 976,092

 

Suomi/Finland

 

741,304

Total

162 410,652

 

53 575,425


(1)  Česká Republika: alocarea pentru achiziționarea de produse lactate de pe piața UE: 37 356 EUR, sumă care trebuie dedusă din alocarea pentru lapte praf degresat și, suplimentar, 33 263 EUR, sumă care trebuie dedusă din alocarea pentru unt pentru Česká Republika.

(2)  Eesti: alocarea pentru achiziționarea de produse lactate de pe piața UE: 30 440 EUR, sumă care trebuie dedusă din alocarea pentru unt pentru Eesti.

(3)  Luxembourg: alocarea pentru achiziționarea de produse lactate de pe piața UE: 44 989 EUR, sumă care trebuie dedusă din alocarea pentru lapte praf degresat pentru Luxembourg.


ANEXA II

(a)

Transferuri de cereale pe teritoriul Uniunii, autorizate în cadrul planului pentru exercițiul 2012:

 

Cantitate

(tone)

Deținător

Beneficiar

1

33 988,763

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Държавен фонд ‘Земеделие’ – Разплащателна агенция, България

2

5 156,000

RPA, UK

Държавен фонд ‘Земеделие’ – Разплащателна агенция, България

3

450,000

SJV, Sverige

SZIF, Česká Republika

4

1 230,373

SJV, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5

16 880,298

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

6

41 360,295

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7

54 368,831

SJV, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

8

147,000

FranceAgriMer, France

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

9

8 829,092

SJV, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

(b)

Transferurile de lapte praf degresat pe teritoriul Uniunii, autorizate în cadrul planului pentru exercițiul 2012:

 

Cantitate

(tone)

Deținător

Beneficiar

1

2 682,688

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

2

330,350

SZIF, Česká Republika

FEGA, España

3

6 308,486

OFI, Ireland

FEGA, España

4

3 456,204

RPA, UK

FEGA, España

5

2 118,853

RPA, UK

FranceAgriMer, France

6

7 905,602

BIRB, Belgique

AGEA, Italia

7

1 476,378

OFI, Ireland

AGEA, Italia

8

2 749,632

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

9

207,300

SJV, Sverige

AGEA, Italia

10

870,042

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Rural Support Service, Latvia

11

1 807,420

RPA, UK

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

12

3 294,212

BLE, Deutschland

ARR, Polska

13

1 675,024

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

14

4 693,285

RPA, UK

ARR, Polska

15

2 525,314

RPA, UK

IFAP I.P., Portugal

16

287,747

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

17

252,008

PRIA, Eesti

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

18

489,296

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland


11.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 563/2011 AL COMISIEI

din 10 iunie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 iunie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iunie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,1

ZZ

124,1

0805 50 10

AR

80,9

BR

36,6

CL

79,9

TR

54,0

ZA

72,3

ZZ

64,7

0808 10 80

AR

80,8

BR

86,9

CL

91,0

CN

110,1

NZ

108,3

US

178,7

UY

50,2

ZA

85,7

ZZ

99,0

0809 10 00

TR

187,5

ZZ

187,5

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

11.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/32


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 10 iunie 2011

privind acordarea unui ajutor financiar din partea Uniunii pentru perioada 1 aprilie 2011-31 decembrie 2011 laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru sănătatea albinelor

[notificată cu numărul C(2011) 3767]

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2011/338/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1), în special articolul 75 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (2), în special articolul 32 alineatul (7),

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (3), în special articolul 31 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, angajarea cheltuielilor trebuie să fie precedată de o decizie de finanțare adoptată de instituție sau de autoritățile delegate de către aceasta.

(2)

În temeiul articolului 31 alineatul (2) din Decizia 2009/470/CE, laboratoarele de referință ale Uniunii Europene din sectorul sănătății animale și al animalelor vii pot beneficia de ajutor din partea Uniunii.

(3)

Prin urmare, un ajutor financiar din partea Uniunii ar trebui acordat laboratorului de referință al Uniunii Europene desemnat să îndeplinească funcțiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 87/2011 al Comisiei din 2 februarie 2011 de desemnare a laboratorului de referință al UE pentru sănătatea albinelor, de stabilire a responsabilităților suplimentare și a sarcinilor atribuite laboratorului respectiv și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(4)

Comisia a evaluat programul de lucru și estimările bugetare corespunzătoare înaintate de laboratorul de referință al UE pentru sănătatea albinelor pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2011 și 31 decembrie 2011.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 al Comisiei din 28 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de acordare a asistenței financiare comunitare laboratoarelor comunitare de referință pentru hrana pentru animale, produse alimentare și sectorul sănătății animale (5) prevede că ajutorul financiar din partea Uniunii se acordă în cazul în care programele de lucru aprobate sunt puse în aplicare în mod eficient, iar beneficiarii comunică toate informațiile necesare în anumite termene limită.

(6)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, relația dintre Comisie și laboratoarele de referință ale Uniunii Europene se stabilește în cadrul unui acord de parteneriat care are la bază un program de lucru multianual.

(7)

Ajutorul financiar pentru funcționarea și organizarea seminariilor de către laboratoarele de referință ale Uniunii Europene ar trebui să fie, de asemenea, în conformitate cu normele de eligibilitate stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 stabilește norme de eligibilitate pentru seminariile organizate de laboratoarele de referință ale Uniunii Europene. De asemenea, regulamentul limitează ajutorul financiar la un număr maxim de 32 de participanți pe seminar. În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, ar trebui prevăzută o derogare de la această limită în cazul în care un laborator de referință al Uniunii Europene trebuie să reunească mai mult de 32 de participanți în scopul valorizării maxime a seminariilor sale. Derogările pot fi obținute în cazul în care un laborator de referință al Uniunii Europene își asumă conducerea și responsabilitatea atunci când organizează un seminar împreună cu un alt laborator de referință al Uniunii Europene.

(9)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) și articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (6), programele de eradicare și de control al bolilor animalelor (măsuri veterinare) se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). În plus, articolul 13 al doilea paragraf din regulamentul menționat anterior prevede că, în cazuri excepționale, justificate corespunzător, pentru măsurile și programele prevăzute în Decizia 2009/470/CE, cheltuielile legate de costurile administrative și de personal efectuate de statele membre și de beneficiarii de ajutor din partea FEGA se finanțează din acest fond. În scopul controlului financiar, se aplică articolele 9, 36 și 37 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În ceea ce privește sănătatea albinelor, Uniunea acordă ajutor financiar laboratorului Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Sophia-Antipolis, pentru executarea funcțiilor și responsabilităților stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 87/2011.

Ajutorul financiar din partea Uniunii este fixat la 100 % din cheltuielile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006; cheltuielile se efectuează de către institutul menționat pentru programul de lucru și se ridică la maximum 249 616 EUR pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2011, din care maximum 48 470 EUR se alocă organizării unui seminar tehnic privind sănătatea albinelor.

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează:

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Sophia-Antipolis Laboratory, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, Franța.

Adoptată la Bruxelles, 10 iunie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(4)  JO L 29, 3.2.2011, p. 1.

(5)  JO L 331, 29.11.2006, p. 8.

(6)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.


Rectificări

11.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/34


Rectificare la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1248/2006 al Comisiei din 7 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 227 din 19 august 2006 )

(Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 1, vol. 6, p. 172)

La pagina 178, la articolul 83 alineatul (2) al doilea paragraf:

în loc de:

„Atunci când debitorul este o autoritate națională sau una dintre unitățile administrative ale acesteia, contabilul informează și statul membru respectiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare în avans cu privire la intenția sa de a recurge la recuperare prin compensare înainte de expirarea scadenței.”,

se va citi:

„Atunci când debitorul este o autoritate națională sau una dintre unitățile administrative ale acesteia, contabilul informează și statul membru respectiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare în avans cu privire la intenția sa de a recurge la recuperare prin compensare. Cu toate acestea, cu acordul statului membru sau al unității administrative respective, contabilul poate iniția recuperarea prin compensare înainte de expirarea scadenței.”