ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.151.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 151

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
10 iunie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 557/2011 al Comisiei din 9 iunie 2011 de interzicere a activităților de pescuit ale navelor cu plasă pungă care pescuiesc ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană și care arborează pavilionul Spaniei sau care sunt înmatriculate în acest stat membru

1

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 558/2011 al Comisiei din 9 iunie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

 

DECIZII

 

 

2011/337/UE

 

*

Decizia Comisiei din 9 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru computerele personale [notificată cu numărul C(2011) 3737]  ( 1 )

5

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1126/2007 al Comisiei din 28 septembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare în ceea ce privește toxinele Fusarium din porumb și produse pe bază de porumb (JO L 255, 29.9.2007)

15

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

10.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 151/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 557/2011 AL COMISIEI

din 9 iunie 2011

de interzicere a activităților de pescuit ale navelor cu plasă pungă care pescuiesc ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană și care arborează pavilionul Spaniei sau care sunt înmatriculate în acest stat membru

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 57/2011 al Consiliului din 18 ianuarie 2011 de stabilire, pentru 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (2), stabilește cantitatea de ton roșu care poate fi pescuită în 2011 de navele de pescuit ale Uniunii Europene în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și în Marea Mediterană.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 302/2009 al Consiliului din 6 aprilie 2009 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (3), de modificare a Regulamentului (CE) nr. 43/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1559/2007, impune statelor membre să informeze Comisia cu privire la cotele individuale alocate navelor lor care au o lungime de peste 24 de metri.

(3)

Rolul politicii comune în domeniul pescuitului este acela de a asigura viabilitatea pe termen lung a sectorului piscicol printr-o exploatare sustenabilă a resurselor acvatice vii, pe baza respectării principiului precauției.

(4)

În conformitate cu articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, pe baza informațiilor care trebuie furnizate de statele membre sau din proprie inițiativă, în cazul în care Comisia consideră că posibilitățile de pescuit disponibile pentru Uniunea Europeană, un stat membru sau un grup de state membre s-au epuizat, Comisia informează statele membre în cauză cu privire la acest lucru și interzice activitățile de pescuit în zona respectivă, cu uneltele de pescuit respective, pentru stocul de pește sau grupul de stocuri de pește vizat sau pentru flota implicată în respectivele activități de pescuit.

(5)

Informațiile deținute de Comisie arată că posibilitățile de pescuit pentru ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și în Marea Mediterană alocate navelor cu plasă pungă care arborează pavilionul Spaniei sau care sunt înmatriculate în acest stat membru sunt considerate epuizate la 9 iunie 2011.

(6)

Prin urmare, este necesară interzicerea de către Comisie, începând cu 10 iunie, ora 17.00, a pescuitului de ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și în Marea Mediterană de către navele cu plasă pungă care arborează pavilionul Spaniei sau care sunt înmatriculate în acest stat membru.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se interzic activitățile de pescuire a tonului roșu desfășurate în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și în Marea Mediterană de navele care arborează pavilionul Spaniei sau care sunt înmatriculate în acest stat membru, începând cu 10 iunie 2011, ora 17.00.

Se interzice, de asemenea, reținerea la bord, plasarea în cuști în scopul îngrășării sau creșterii, transbordarea, transferul sau debarcarea peștelui din acest stoc de către navele în cauză, începând cu data menționată.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iunie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Maria DAMANAKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24, 21.1.2011, p. 1.

(3)  JO L 96, 15.4.2009, p. 1.


10.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 151/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 558/2011 AL COMISIEI

din 9 iunie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 10 iunie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iunie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,0

ZZ

124,0

0805 50 10

AR

75,5

BR

36,6

TR

63,4

ZA

176,3

ZZ

88,0

0808 10 80

AR

79,2

BR

77,5

CL

85,5

CN

88,5

NZ

109,7

US

176,9

UY

50,2

ZA

89,5

ZZ

94,6

0809 10 00

TR

135,3

ZZ

135,3

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII

10.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 151/5


DECIZIA COMISIEI

din 9 iunie 2011

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru computerele personale

[notificată cu numărul C(2011) 3737]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/337/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3)

Decizia 2001/686/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru calculatoarele personale. În urma revizuirii criteriilor stabilite în decizia respectivă, Decizia 2005/341/CE a Comisiei (3) a stabilit criterii revizuite care sunt valabile până la 30 iunie 2011.

(4)

Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluțiilor tehnologice. În plus, în 2006 a fost încheiat acordul între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană (denumit în continuare „acordul”), aprobat prin Decizia 2006/1005/CE a Consiliului (4) și modificat prin Decizia 2010/C 186/1 din 12 august 2009 a autorităților administrative, în temeiul Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificațiilor pentru computere prevăzute în partea VIII a anexei C la acord (denumită în continuare „Energy Star v5.0”) (5), prin care se stabilesc criteriile pentru eticheta Energy Star.

(5)

Aceste noi criterii, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente trebuie să fie valabile o perioadă de trei ani de la data adoptării prezentei decizii.

(6)

Din motive de claritate, Decizia 2005/341/CE trebuie înlocuită.

(7)

Trebuie prevăzută o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primite eticheta ecologică pentru computere personale în baza criteriilor stabilite în Decizia 2005/341/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp pentru a-și adapta produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite. De asemenea, trebuie să se permită producătorilor să depună cereri în temeiul criteriilor stabilite în Decizia 2005/341/CE sau al criteriilor stabilite în prezenta decizie până când expiră valabilitatea deciziei respective.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse „computere personale” cuprinde: computerele de birou, computerele de birou integrate, terminalele ușoare (thin client), ecranele și tastaturile (ca elemente autonome), astfel cum sunt definite la articolul 2.

Laptopurile, serverele de mici dimensiuni, stațiile de lucru, consolele de jocuri și ramele foto digitale nu sunt considerate computere personale în sensul prezentei decizii.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„computer” înseamnă un aparat care efectuează operațiuni logice și prelucrează date, poate utiliza dispozitive de intrare și ecrane de computer și include o unitate centrală de procesare (Central Processing Unit – CPU) pentru efectuarea operațiunilor. În sensul prezentei decizii, computerele sunt doar unități staționare precum computerele de birou, computerele de birou integrate și terminalele ușoare.

Dacă un computer este livrat cu un monitor, o tastatură sau orice alt dispozitiv de intrare, acestea trebuie, la rândul lor, să respecte criteriile. De asemenea, tastaturile și ecranele pot fi luate și ca elemente autonome;

2.

„ecran de computer” înseamnă un ecran de afișare și componentele sale electronice conexe, integrate într-o structură unică separată sau încorporate în computer (de exemplu, în cazul unui computer de birou integrat), care poate afișa informațiile de ieșire generate de un computer prin unul sau mai multe canale, precum VGA, DVI, Display Port și/sau IEEE 1394. Tehnologia de afișare poate, de exemplu, să utilizeze tuburi cu raze catodice (CRT) și ecrane cu cristale lichide (LCD);

3.

„tastatură” înseamnă un dispozitiv de introducere a datelor care utilizează un ansamblu de taste ce pot fi folosite pentru a introduce date discrete într-un computer.

4.

„sursă de alimentare externă” înseamnă o componentă aflată într-o carcasă de protecție separată fizic de carcasa computerului, concepută pentru a converti curentul alternativ de intrare provenit din rețeaua de curent electric în curent continuu de tensiuni mai joase, în scopul alimentării cu curent electric a computerului. O sursă de alimentare externă trebuie conectată la computer printr-o conexiune electrică mamă-tată, un cablu, fir sau altă formă de cablaj detașabil sau integrat;

5.

„sursă de alimentare internă” înseamnă o componentă aflată în interiorul carcasei computerului, concepută pentru a converti tensiunea curentului alternativ provenit din rețeaua de curent electric în tensiuni de curent continuu, în scopul alimentării cu curent electric a componentelor computerului. În sensul prezentei definiții, o sursă de alimentare internă trebuie să se afle în interiorul carcasei computerului, dar separată de placa de bază. Sursa de alimentare trebuie să fie legată la rețeaua electrică printr-un singur cablu, fără circuite intermediare între sursa de alimentare și rețeaua electrică. De asemenea, toate cablurile electrice de conectare a sursei de alimentare la componentele computerului, cu excepția unei conexiuni de curent continuu cu un ecran de computer în cazul unui computer de birou integrat, trebuie să se afle în interiorul carcasei computerului (ceea ce înseamnă că niciun cablu care leagă sursa de alimentare de computer sau de componentele individuale ale acestuia nu trebuie să se afle în afara carcasei). Transformatoarele c.c.-c.c. interne, care au ca funcție transformarea curentului continuu de tensiune mono provenit de la o sursă de alimentare externă în mai multe combinații de tensiune care pot fi utilizate de computer, nu sunt considerate surse de alimentare interne;

6.

„computer de birou” înseamnă un computer cu o unitate de bază concepută pentru a rămâne în același loc, deseori pe un birou sau pe podea. Computerele de birou nu sunt concepute pentru a fi portabile și folosesc un monitor, o tastatură și un mouse externe. Computerele de birou sunt concepute pentru o gamă largă de aplicații casnice și de birou;

7.

„computer de birou integrat” înseamnă un sistem de birou în cadrul căruia computerul și ecranul său funcționează ca o singură unitate alimentată cu curent alternativ printr-un singur cablu. Computerele de birou integrate se pot prezenta sub două forme: 1. un sistem în care ecranul și computerul sunt combinate fizic într-o singură unitate; sau 2. un sistem prezentat ca sistem unic, în care ecranul este separat, dar este conectat la unitatea principală printr-un cablu de curent continuu, atât computerul, cât și ecranul fiind alimentate de la aceeași sursă. Dat fiind că fac parte din categoria computerelor de birou, computerele de birou integrate sunt, în mod normal, concepute pentru a oferi aceleași funcționalități ca acestea;

8.

„terminal ușor” înseamnă un computer cu alimentare autonomă care depinde de conexiunea cu resurse informatice aflate la distanță pentru a obține funcții primare. Principalele operațiuni informatice (de exemplu executarea de programe, stocarea de date, interacțiunea cu alte resurse de pe Internet etc.) au loc cu ajutorul resurselor informatice aflate la distanță. Terminalele ușoare care fac obiectul prezentei definiții se limitează la echipamente în cazul cărora computerul nu include medii de stocare cu rotație. Unitatea de bază a unui terminal ușor care face obiectul prezentei definiții trebuie să fie concepută pentru a fi plasată într-o locație permanentă (de exemplu pe un birou), și nu pentru a fi portabilă;

9.

„unitate de procesare grafică (GPU) discretă” înseamnă un procesor grafic cu interfață de control al memoriei locale și cu memorie grafică locală.

Articolul 3

Pentru a primi eticheta ecologică a UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, un articol trebuie să se încadreze în categoria de produse „computere personale” definită la articolul 1 din prezenta decizie și să respecte criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Criteriile pentru categoria de produse „computere personale”, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile timp de trei ani de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 5

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „computere personale” este „013”.

Articolul 6

Decizia 2005/341/CE se abrogă.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 6, cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în categoria de produse „computere personale” depuse înainte de data adoptării prezentei decizii se evaluează în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2005/341/CE.

(2)   Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse care se încadrează în categoria de produse „computere personale” depuse după data adoptării prezentei decizii, dar până cel târziu la 30 iunie 2011, se pot baza fie pe criteriile stabilite în Decizia 2005/341/CE, fie pe criteriile stabilite în prezenta decizie.

Respectivele cereri sunt evaluate în funcție de criteriile pe baza cărora au fost elaborate.

(3)   În cazul în care eticheta ecologică a UE se acordă în baza unei cereri evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în Decizia 2005/341/CE, eticheta ecologică respectivă poate fi utilizată timp de 12 luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 iunie 2011.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 242, 12.9.2001, p. 4.

(3)  JO L 115, 4.5.2005, p. 1.

(4)  JO L 381, 28.12.2006, p. 1.

(5)  JO C 186, 9.7.2010, p. 1.


ANEXĂ

CADRU

Scopurile criteriilor

Criteriile au ca scop să promoveze reducerea daunelor sau riscurilor ecologice legate de utilizarea energiei (încălzirea globală, acidificarea, epuizarea resurselor de energie neregenerabile), prin reducerea consumului de energie; de asemenea, au ca scop să promoveze reducerea daunelor ecologice legate de utilizarea resurselor naturale și reducerea daunelor ecologice legate de utilizarea substanțelor periculoase, prin scăderea gradului de utilizare a acestor substanțe.

CRITERII

În sensul articolului 3, se stabilesc criterii privind următoarele aspecte:

 

Ecran

Tastatură

Computer personal

Economie de energie: computer

 

 

X

Economie de energie: ecran

X

 

X

Cerințe în materie de gestionare a consumului de putere

X

 

X

Alimentarea cu energie: internă

 

 

X

Fără mercur în lămpile pentru iluminarea de fundal a ecranului

X

 

X

Componente din plastic, amestecuri, substanțe periculoase

X

X

X

Zgomot

 

 

X

Conținutul de materiale reciclate

X

X

X

Instrucțiunile de utilizare

X

X

X

Proiectarea în vederea facilitării demontării

X

X

X

Reparabilitate

X

 

X

Prelungirea duratei de viață

 

 

X

Ambalarea

X

X

X

Cerințe de evaluare și verificare

Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate în cadrul fiecărui criteriu.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documente, analize, rapoarte de încercare sau alte dovezi care să ateste respectarea criteriilor, se înțelege că acestea pot proveni de la solicitant și/sau de la furnizorul/furnizorii săi și/sau de la furnizorul/furnizorii acestora etc., după caz.

În măsura posibilului, încercările se efectuează de laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale standardului EN ISO 17025 sau cerințe echivalente. Dacă este cazul, pot fi folosite și alte metode de încercare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, dacă echivalența lor este acceptată de organul competent care evaluează cererea.

CRITERII PENTRU ETICHETA ECOLOGICĂ A UE

Criteriul 1 –   Economia de energie

(a)   Economii de energie la computerele de birou, computerele de birou integrate și terminalele ușoare

Performanța computerelor de birou și a computerelor de birou integrate din punctul de vedere al eficienței energetice trebuie să depășească cerințele de eficiență energetică stabilite pentru categoria corespunzătoare în acord, astfel cum a fost modificat prin ENERGY STAR v5.0, cu cel puțin:

categoria A: 40 %;

categoria B: 25 %;

categoria C: 25 %;

categoria D: 30 %.

Performanța terminalelor ușoare din punctul de vedere al eficienței energetice trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele de eficiență energetică stabilite de ENERGY STAR v5.0 pentru terminalele ușoare.

Ajustările de capacitate permise în temeiul acordului, astfel cum a fost modificat de ENERGY STAR v5.0, se pot aplica la același nivel, cu excepția unităților de procesare grafică (GPU) discrete, în cazul cărora nu se permite nicio deviere suplimentară.

(b)   Economii de energie la ecranele computerelor

(i)

Performanța ecranului de computer din punctul de vedere al eficienței energetice în modul activ trebuie să depășească cerințele de eficiență energetică stabilite în ENERGY STAR v5.0 cu cel puțin 30 %.

(ii)

Consumul de putere al ecranului de computer în modul de veghe trebuie să nu depășească 1W.

(iii)

Consumul de energie al ecranelor de computer în modul pornit trebuie să fie de ≤ 100W, măsurat la luminozitatea maximă a ecranului.

(iv)

Consumul de putere al monitorului de computer în modul oprit trebuie să nu depășească 0,5W.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să declare organismului competent că produsul este conform cu aceste cerințe.

Criteriul 2 –   Gestionarea consumului de putere

Computerul trebuie să respecte următoarele cerințe de gestionare a consumului de putere (1):

(a)   Cerințe privind gestionarea consumului de putere

La momentul livrării către client, computerele personale trebuie să aibă activat sistemul de gestionare a consumului de putere. Setările pentru gestionarea consumului de putere trebuie să fie:

(i)

stingerea ecranului după 10 minute (ecran în mod de veghe);

(ii)

intrarea computerului în modul de veghe după 30 de minute (sistem în starea S3, suspendare la RAM) (2).

(b)   Cerințe de rețea pentru gestionarea consumului de putere

(i)

Computerele personale dotate cu tehnologie Ethernet trebuie să aibă capacitatea de a activa și dezactiva funcția de reactivare prin rețea (Wake on LAN - WOL) pentru modul de veghe.

(c)   Cerințe de rețea pentru gestionarea consumului de putere (se aplică exclusiv computerelor personale livrate prin canalele de vânzare pentru întreprinderi)

(i)

Computerele personale dotate cu tehnologie Ethernet trebuie să îndeplinească una dintre următoarele cerințe (3):

să fie livrate cu funcția Wake on LAN activată din modul de veghe atunci când sunt conectate la o sursă de curent alternativ; sau

să ofere o comandă de activare a funcției WOL care să fie suficient de accesibilă atât din interfața de utilizator a sistemului de operare al clientului, cât și prin rețea în cazul în care computerul este livrat întreprinderii fără funcția WOL activată.

(ii)

Computerele personale cu tehnologie Ethernet trebuie să poată fi reactivate din modul de veghe atât de la distanță (prin rețea), cât și prin programare (de exemplu ceas de timp real). Atunci când configurația este controlată de producător (respectiv ține mai degrabă de setări hardware, decât software), acesta trebuie să se asigure că există posibilitatea gestionării centralizate a acestor setări, conform cu dorințele clientului, prin intermediul unor instrumente puse la dispoziție de producător.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent o declarație care să certifice livrarea computerului cu setările de gestionare a consumului de putere menționate mai sus sau cu unele superioare.

Criteriul 3 –   Surse de alimentare interne

Sursele de alimentare interne trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele de eficiență energetică stabilite de ENERGY STAR v5.0 pentru sursele de alimentare interne.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să declare organismului competent că produsul este conform cu aceste cerințe.

Criteriul 4 –   Mercurul din lămpile fluorescente

Trebuie să nu se adauge în mod intenționat mercur sau compuși ai mercurului în lămpile pentru iluminarea de fundal a ecranului de computer.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să declare organismului competent că lămpile pentru iluminarea de fundal a ecranului de computer nu conțin mai mult de 0,1 mg mercur sau compuși de mercur per lampă. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte o scurtă descriere a sistemului de iluminare folosit.

Criteriul 5 –   Substanțe și amestecuri periculoase

În conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010, produsul sau orice parte a acestuia trebuie să nu conțină substanțele menționate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și nici substanțele sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare în următoarele clase sau categorii de pericol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

Lista frazelor de pericol și a frazelor de risc:

Frază de pericol (6)

Frază de risc (7)

H300 Mortal în caz de înghițire

R28

H301 Toxic în caz de înghițire

R25

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

R65

H310 Mortal în contact cu pielea

R27

H311 Toxic în contact cu pielea

R24

H330 Mortal în caz de inhalare

R23/26

H331 Toxic în caz de inhalare

R23

H340 Poate provoca anomalii genetice

R46

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice

R68

H350 Poate provoca cancer

R45

H350i Poate provoca apariția cancerului prin inhalare

R49

H351 Susceptibil de a provoca cancer

R40

H360F Poate dăuna fertilității

R60

H360D Poate dăuna fătului

R61

H360FD Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului

R60/61/60-61

H360Fd Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului

R60/63

H360Df Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilității

R61/62

H361f Susceptibil de a dăuna fertilității

R62

H361d Susceptibil de a dăuna fătului

R63

H361f Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

R62-63

H362 Poate dăuna copiilor alăptați la sân

R64

H370 Provoacă leziuni ale organelor

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Poate provoca leziuni ale organelor

R68/20/21/22

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

R48/25/24/23

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

R48/20/21/22

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

R50

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

R50-53

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

R51-53

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

R52-53

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic

R53

EUH059 Periculos pentru stratul de ozon

R59

EUH029 În contact cu apa, degajă un gaz toxic

R29

EUH031 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic

R31

EUH032 În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic

R32

EUH070 Toxic în caz de contact cu ochii

R39-41

Utilizarea de substanțe sau amestecuri ale căror proprietăți se schimbă în urma prelucrării (de exemplu nu mai sunt biodisponibile sau suferă modificări chimice) într-un mod care face ca pericolul identificat să nu mai fie valabil este exceptată de la cerința expusă mai sus.

Limitele de concentrație în cazul substanțelor sau amestecurilor care îndeplinesc criteriile de clasificare pentru clasele sau categoriile de pericol enumerate în tabelul de mai sus, precum și în cazul substanțelor care îndeplinesc criteriile de la articolul 57 litera (a), (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie să nu depășească limitele de concentrație generice sau specifice determinate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Dacă se determină limite de concentrație specifice, acestea trebuie să prevaleze asupra celor generice.

Limitele de concentrație pentru substanțele care îndeplinesc criteriile de la articolul 57 litera (d), (e) sau (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie să nu depășească 0,1 % din greutate.

Următoarele substanțe/utilizări de substanțe beneficiază de o derogare specială de la această cerință:

Componente omogene cu greutatea de sub 10 g

Toate frazele de pericol și frazele de risc enumerate mai sus

Nichelul din oțelul inoxidabil

 

Evaluare și verificare: Pentru fiecare componentă care depășește 10 g, solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu documentele aferente, precum declarații de conformitate semnate de furnizorii substanțelor și copii ale fișelor cu date de securitate pertinente conform anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substanțe sau amestecuri. Limitele de concentrație trebuie specificate în fișele cu date de securitate conform articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substanțe și amestecuri.

Criteriul 6 –   Substanțe listate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Nu este permisă acordarea niciunei derogări de la excluderea prevăzută la articolul 6 alineatul (6) în ceea ce privește substanțele identificate ca fiind substanțe ce prezintă motive de îngrijorare deosebită și sunt incluse în lista prevăzută la articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, prezente în amestecuri, într-un articol sau în orice componentă omogenă a unui articol complex în concentrații de peste 0,1 %. În cazul în care concentrația este de sub 0,1 %, se aplică limite de concentrație specifice determinate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Evaluare și verificare: Lista substanțelor identificate ca fiind substanțe ce prezintă motive deosebite de îngrijorare și sunt incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 poate fi găsită la adresa:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

La data depunerii cererii se va face trimitere la această listă.

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu documentele aferente, precum declarații de conformitate semnate de furnizorii substanțelor și copii ale fișelor cu date de securitate pertinente conform anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substanțe sau amestecuri. Limitele de concentrație trebuie specificate în fișele cu date de securitate conform articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substanțe și amestecuri.

Criteriul 7 –   Componente din plastic

(a)

Dacă în procesul de fabricare se folosește o substanță plastifiantă, aceasta trebuie să respecte cerințele privind substanțele periculoase stabilite la criteriile 5 și 6.

În plus, nu este permisă adăugarea intenționată la produs de DNOP (di-n-octil-ftalat), DINP (di-isononil ftalat) și DIDP (di-isodecil ftalat).

(b)

Componentele din plastic trebuie să nu aibă un conținut de clor mai mare de 50 % din greutate.

(c)

Este permisă utilizarea doar a produselor biocide care conțin substanțe active biocide incluse în anexa IA la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) și autorizate a fi folosite la computere.

Evaluare și verificare: Autorității competente responsabile cu acordarea etichetei ecologice trebuie să i se prezinte un certificat semnat de producător, prin care se declară conformitatea cu aceste cerințe. De asemenea, autorității competente responsabile cu acordarea etichetei ecologice trebuie să i se pună la dispoziție o declarație de conformitate semnată de furnizorii materialelor plastice și ai substanțelor biocide, precum și copii ale fișelor cu date de securitate ale materialelor și substanțelor. Toate substanțele biocide utilizate trebuie indicate cu claritate.

Criteriul 8 –   Zgomotul

„Nivelul sonor ponderat A declarat” (re 1 pW) al unității centrale a computerului personal, în conformitate cu punctul 3.2.5 din ISO 9296, trebuie să nu depășească:

40 dB (A) în modul de operare inactiv;

45 dB (A) la accesarea unei unități de hard-disk.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent un raport care să certifice că nivelurile emisiilor de zgomot au fost măsurate în conformitate cu ISO 7779 și declarate în conformitate cu ISO 9296. Raportul trebuie să specifice nivelurile măsurate ale emisiilor de zgomot atât în modul de operare inactiv, cât și în momentul accesării unei unități de hard-disk, care trebuie declarate în conformitate cu punctul 3.2.5 din ISO 9296.

Criteriul 9 –   Conținutul de materiale reciclate

Carcasa exterioară din plastic a unității centrale, a monitorului și a tastaturii trebuie să conțină materiale reciclate recuperate după consum în proporție de cel puțin 10 % din masă.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să pună la dispoziția organismului competent o declarație în care să se specifice procentul conținut de materiale reciclate recuperate după consum.

Criteriul 10 –   Instrucțiunile de utilizare

Computerul personal și ecranul de computer trebuie comercializate împreună cu informații pertinente pentru utilizatori care să cuprindă și sfaturi privind utilizarea corectă a produsului din punctul de vedere al protecției mediului. Aceste informații trebuie prezentate într-un singur loc, ușor de găsit, din instrucțiunile de utilizare, precum și pe site-ul web al producătorului. Aceste informații trebuie să includă în special:

(a)

Consumul de energie: valoarea TEC în conformitate cu ENERGY STAR v5.0, precum și necesarul maxim de putere în fiecare mod de operare. Pe lângă acestea, trebuie furnizate instrucțiuni privind utilizarea modului de economisire a energiei al aparatului.

(b)

Informații privind faptul că eficiența energetică reduce consumul de energie și, astfel, duce la economisirea banilor prin scăderea facturilor la energie electrică, precum și privind faptul că debranșarea computerului personal sau a ecranului de computer scade consumul energetic la zero.

(c)

Următoarele indicații cu privire la modul în care se poate reduce consumul de putere atunci când computerul personal și/sau ecranul de computer nu se utilizează:

(i)

punerea computerului personal și/sau a ecranului de computer în modul oprit va reduce consumul de energie, însă acesta se va alimenta totuși cu putere;

(ii)

reducerea luminozității ecranului va scădea consumul de energie;

(iii)

defragmentarea discului computerului va reduce consumul de energie și va crește durata de viață a computerului personal [aceasta nu se aplică aparatelor cu dispozitive SDD (Solid State Device)];

(iv)

economizoarele de ecran (screensaver) pot face ca monitoarele computerelor personale să nu intre într-un mod cu consum de putere scăzut atunci când nu sunt folosite. Prin urmare, consumul de energie se poate reduce prin dezactivarea economizoarelor de ecran.

(d)

În instrucțiunile de utilizare sau pe site-ul web al producătorului trebuie incluse informații care să indice utilizatorului centrele autorizate de reparare și depanare a computerului personal și/sau a ecranului de computer, inclusiv datele de contact ale acestora, după caz.

(e)

Instrucțiuni privind finalul ciclului de viață, pentru eliminarea adecvată a computerelor personale și/sau a ecranelor de computer, prin aducerea acestora la centre specializate de reciclare sau prin programe de preluare de către comercianții cu amănuntul („take back”), în conformitate cu Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9).

(f)

Informația că produsul a obținut eticheta ecologică a UE, însoțită de o explicație succintă a semnificației acestei etichete și de mențiunea că mai multe informații privind eticheta ecologică sunt disponibile la adresa de Internet http://www.ecolabel.eu.

(g)

Orice manual(e) de utilizare/de reparație trebuie să conțină materiale reciclate și să nu conțină hârtie albită cu clor.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu aceste cerințe și să pună la dispoziția organismului competent un exemplar al manualului de utilizare. Aceste instrucțiuni de utilizare trebuie apoi încărcate pe computer, pentru ca utilizatorul să le poată citi, și trebuie să fie disponibile pe site-ul web al producătorului.

Criteriul 11 –   Posibilitatea reparării de către utilizatori

Solicitantul trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor finali instrucțiuni clare, sub forma unui manual (pe hârtie sau în format electronic), pentru a permite realizarea unor reparații de bază. Solicitantul trebuie să asigure disponibilitatea pieselor de schimb timp de cel puțin cinci ani de la data la care a încetat producția computerului personal și/sau monitorului de computer respectiv.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu aceste cerințe și să pună la dispoziția organismului competent un exemplar al manualului de reparație.

Criteriul 12 –   Proiectarea în vederea facilitării demontării

Producătorul trebuie să demonstreze că computerul personal/monitorul poate fi demontat ușor de personal calificat, cu ajutorul uneltelor de care aceștia dispun în mod normal, în scopul reparării și al înlocuirii pieselor uzate, al modernizării pieselor vechi sau perimate și al separării pieselor și materialelor în vederea reciclării sau reutilizării.

Pentru facilitarea demontării:

(a)

Îmbinările din interiorul computerului personal, de exemplu șuruburi, dispozitive de fixare, trebuie să permită demontarea acestuia, în special în cazul componentelor care conțin substanțe periculoase.

(b)

Plăcile de circuite și/sau alte componente care conțin metale prețioase trebuie să poată fi scoase cu ușurință, folosind metode manuale de separare, atât din produsul ca întreg, cât și din anumite componente (precum discurile) care conțin asemenea plăci, pentru a crește rata de recuperare a materialelor valoroase.

(c)

Materialele plastice din capace/carcasă trebuie să nu aibă straturi de acoperire de suprafață incompatibile cu reciclarea sau reutilizarea.

(d)

Componentele din plastic trebuie să fie fabricate dintr-un singur polimer sau din polimeri compatibili pentru reciclare și să aibă marcajul corespunzător ISO 11469 dacă au o greutate mai mare de 25 g.

(e)

Este interzisă folosirea inserțiilor metalice care nu pot fi separate.

(f)

Datele cu privire la tipul și cantitatea substanțelor periculoase din computerul personal trebuie colectate în conformitate cu Directiva 2006/121/CE a Consiliului (10) și cu Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a chimicalelor (GHS).

Evaluare și verificare: Odată cu cererea trebuie depus și un raport de încercare, în care se detaliază modalitatea de demontare a computerului personal. Acesta trebuie să cuprindă o diagramă descompusă a computerului personal, care să identifice componentele principale și substanțele periculoase din componente. Raportul poate fi în format scris sau audiovizual. Informațiile cu privire la substanțele periculoase trebuie furnizate autorității competente sub forma unei liste de materiale care să precizeze tipul, cantitatea materialelor și locul unde sunt amplasate acestea.

Criteriul 13 –   Prelungirea duratei de viață

Computerele personale trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să permită următoarele:

(i)

schimbarea și actualizarea plăcilor de memorie și a plăcilor grafice;

(ii)

capacitatea de extindere: prezența a cel puțin patru interfețe USB.

De asemenea, calculatorul trebuie proiectat astfel încât componentele principale (inclusiv unitățile de disc, procesoarele și plăcile) să poată fi schimbate și/sau actualizate cu ușurință de către utilizatorul final, de exemplu prin utilizarea de locașuri pentru componente care permit instalarea prin apăsare sau prin alunecare ori gen „cartuș”.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să declare organismului competent că produsul este conform cu aceste cerințe.

Criteriul 14 –   Ambalarea

Dacă se folosesc cutii de carton, acestea trebuie să fie făcute în proporție de cel puțin 80 % din materiale reciclate. Dacă pentru ambalarea finală se utilizează pungi de plastic, acestea trebuie să fie făcute în proporție de cel puțin 75 % din materiale reciclate sau să fie biodegradabile sau compostabile, conform definițiilor din EN 13432.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte odată cu cererea o mostră de ambalaj al produsului, precum și o declarație de conformitate cu acest criteriu. Doar ambalajele primare, conform definiției din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului (11), fac obiectul prezentului criteriu.

Criteriul 15 –   Informațiile care figurează pe eticheta ecologică

Eticheta facultativă prevăzută cu spațiu pentru text trebuie să conțină următorul text:

„—

Eficiență energetică ridicată

Proiectat astfel încât să faciliteze reciclarea, repararea și modernizarea

Iluminare de fundal fără mercur (în cazul ecranelor de computer)”.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu această cerință și să pună la dispoziția organismului competent o copie a etichetei ecologice, astfel cum va apărea aceasta pe ambalaj și/sau pe produs și/sau în documentația însoțitoare.


(1)  Astfel cum sunt definite în ENERGY STAR v5.0, cu excepția cerinței referitoare la modul de veghe al ecranului.

(2)  Nu se aplică în cazul terminalelor ușoare.

(3)  Terminale ușoare – se aplică doar dacă actualizările de software de la rețeaua centralizată se realizează în momentul în care unitatea se află în modul de veghe sau în modul oprit. Terminalele ușoare al căror cadru standard pentru actualizarea softurilor client nu necesită programare în afara orelor de lucru sunt exceptate de la această cerință.

(4)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(6)  Astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(7)  Astfel cum sunt prevăzute în Directiva 67/548/CEE a Consiliului (JO 196, 16.8.1967, p. 1).

(8)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(9)  JO L 37, 13.2.2003, p. 24.

(10)  JO L 396, 30.12.2006, p. 850.

(11)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10.


Rectificări

10.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 151/15


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1126/2007 al Comisiei din 28 septembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare în ceea ce privește toxinele Fusarium din porumb și produse pe bază de porumb

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 255 din 29 septembrie 2007 )

La pagina 15, considerentul 10:

în loc de:

„Este important să se prevadă că nivelul maxim nu se aplică porumbului neprocesat destinat procesării prin măcinare umedă (producție de amidon). Într-adevăr, s-a dovedit științific faptul că toxinele Fusarium fie nu au fost detectate, fie au fost prezente în cantitate foarte mică în amidonul de porumb, indiferent de nivelul toxinelor Fusarium prezente în porumbul neprocesat.”,

se va citi:

„Este important să se prevadă că nivelul maxim nu se aplică porumbului neprelucrat destinat prelucrării prin măcinare umedă (producție de amidon). Într-adevăr, s-a dovedit științific faptul că toxinele Fusarium fie nu au fost detectate, fie au fost prezente în cantitate foarte mică în amidonul de porumb, indiferent de nivelul toxinelor Fusarium prezente în porumbul neprelucrat.”

La pagina 15, considerentul 11:

în loc de:

„Prin procesul de măcinare uscată se pot obține, din același lot de porumb neprocesat, fracțiuni cu particule de dimensiuni diferite.”,

se va citi:

„Prin procesul de măcinare uscată se pot obține, din același lot de porumb neprelucrat, fracțiuni cu particule de dimensiuni diferite.”

La pagina 16, în anexă, punctul 2.4.1:

în loc de:

„Cereale neprocesate (18) (19), altele decât grâul dur, ovăzul și porumbul”,

se va citi:

„Cereale neprelucrate (18) (19), altele decât grâul dur, ovăzul și porumbul”.

La pagina 16, în anexă, punctul 2.4.2:

în loc de:

„Grâu dur și ovăz neprocesate (18) (19)”,

se va citi:

„Grâu dur și ovăz neprelucrate (18) (19)”.

La pagina 16, în anexă, punctul 2.4.3:

în loc de:

„Porumb neprelucrat (18), cu excepția porumbului neprocesat destinat procesării prin măcinare umedă (*)”,

se va citi:

„Porumb neprelucrat (18), cu excepția porumbului neprelucrat destinat prelucrării prin măcinare umedă (*)”.

La pagina 16, în anexă, punctul 2.4.7:

în loc de:

„Produse alimentare pe bază de cereale și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (7)”,

se va citi:

„Produse alimentare pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (7)”.

La pagina 16, în anexă, punctul 2.5.1:

în loc de:

„Cereale neprocesate (18) (19), altele decât porumbul”,

se va citi:

„Cereale neprelucrate (18) (19), altele decât porumbul”.

La pagina 16, în anexă, punctul 2.5.2:

în loc de:

„Porumb neprocesat (18), cu excepția porumbului neprocesat destinat prelucrării prin măcinare umedă (*)”,

se va citi:

„Porumb neprelucrat (18), cu excepția porumbului neprelucrat destinat prelucrării prin măcinare umedă (*)”.

La pagina 16, în anexă, punctul 2.5.7:

în loc de:

„Produse alimentare pe bază de cereale procesate (cu excepția produselor alimentare pe bază de porumb procesat) și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (7)”,

se va citi:

„Produse alimentare pe bază de cereale prelucrate (cu excepția produselor alimentare pe bază de porumb prelucrat) și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (7)”.

La pagina 16, în anexă, punctul 2.5.8:

în loc de:

„Produse alimentare pe bază de porumb procesat destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (7)”,

se va citi:

„Produse alimentare pe bază de porumb prelucrat destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (7)”.

La pagina 17, în anexă, punctul 2.6.1:

în loc de:

„Porumb neprocesat (18), cu excepția porumbului neprocesat destinat procesării prin măcinare umedă (*)”,

se va citi:

„Porumb neprelucrat (18), cu excepția porumbului neprelucrat destinat prelucrării prin măcinare umedă (*)”.

La pagina 17, în anexă, punctul 2.6.4:

în loc de:

„Produse alimentare pe bază de porumb procesat și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (7)”,

se va citi:

„Produse alimentare pe bază de porumb prelucrat și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (7)”.