ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.147.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 147

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
2 iunie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 536/2011 al Comisiei din 1 iunie 2011 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE și a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește mențiunile referitoare la Africa de Sud în listele țărilor terțe sau ale părților acestora ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 537/2011 al Comisiei din 1 iunie 2011 privind mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

4

 

*

Regulamentul (UE) nr. 538/2011 al Comisiei din 1 iunie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole

6

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 539/2011 al Comisiei din 1 iunie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

13

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/63/UE a Comisiei din 1 iunie 2011 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei

15

 

 

DECIZII

 

 

2011/326/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 30 mai 2011 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/77/UE privind acordarea de asistență financiară din partea Uniunii pentru Irlanda

17

 

 

2011/327/UE

 

*

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre din 1 iunie 2011 privind tratarea documentelor misiunilor civile ale UE de gestionare a crizelor și ale operațiilor militare ale UE și de abrogare a Deciziei 2008/836

20

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

2.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 536/2011 AL COMISIEI

din 1 iunie 2011

de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE și a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește mențiunile referitoare la Africa de Sud în listele țărilor terțe sau ale părților acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special teza introductivă de la articolul 8, articolul 8 punctul 1 primul paragraf și articolul 8 punctul 4,

având în vedere Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (2), în special articolul 23 alineatul (1) și articolul 24 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/777/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică, precum și a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a Deciziei 2005/432/CE (3) stabilește norme privind importurile, tranzitul și depozitarea în Uniune a transporturilor de produse din carne, astfel cum sunt definite la punctul 7.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (4) și a transporturilor de stomacuri, vezici și intestine tratate, astfel cum sunt definite la punctul 7.9 din anexa respectivă.

(2)

De asemenea, Decizia 2007/777/CE stabilește listele cu țările terțe și părțile acestora din care pot fi autorizate astfel de importuri, tranzituri și depozitări, precum și certificatele de sănătate publică și animală și tratamentele necesare pentru aceste produse.

(3)

Partea 2 din anexa II la Decizia 2007/777/CE stabilește o listă cu țări terțe sau părți ale acestora din care se autorizează importurile în Uniune de produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate care sunt supuse diferitelor tratamente, menționate în partea 4 din anexa respectivă.

(4)

Africa de Sud figurează în partea a 2-a a anexei II la Decizia 2007/777/CE ca țară din care sunt autorizate importuri de produse din carne, stomacuri, vezici și intestine tratate, destinate consumului uman, preparate din carne provenită de la ratite de crescătorie, care sunt supuse unui tratament nespecific, pentru care nu este indicată o temperatură minimă („tratamentul A”).

(5)

Partea 3 din anexa II la Decizia 2007/777/CE stabilește o listă cu țări terțe sau regiuni ale acestora din care se autorizează importuri în Uniune de produse din carne pasteurizată și din fâșii de carne uscată, care sunt supuse diferitelor tratamente, menționate în partea 4 din anexa respectivă.

(6)

Africa de Sud figurează în partea 3 din anexa II la Decizia 2007/777/CE ca țară din care sunt autorizate importuri în Uniune de produse din carne pasteurizată și din fâșii de carne uscată care constau în sau care conțin carne de păsări de curte, vânat cu pene de crescătorie, ratite și vânat cu pene sălbatic care sunt supuse unui tratament specific („tratamentul E”).

(7)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (5) stabilește cerințele de certificare sanitar-veterinară pentru importurile de și tranzitul prin UE al păsărilor de curte, ouălor pentru incubație, puilor de o zi și al ouălor fără microorganisme patogene specificate, al cărnii, cărnii tocate și cărnii separate mecanic de păsări de curte, inclusiv al ratitelor și vânatului cu pene sălbatic, ouălor și produselor din ouă. Regulamentul în cauză prevede că produsele care fac obiectul acestuia sunt importate în Uniune și tranzitează prin Uniune doar din țările terțe, teritoriile, zonele sau compartimentele care sunt enumerate în tabelul din partea 1 a anexei I la regulamentul respectiv.

(8)

Africa de Sud figurează în partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ca țară din care sunt autorizate importuri în Uniune de ratite de reproducție sau pentru producție și de pui de o zi, ouă pentru incubație și carne de ratite.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 stabilește, de asemenea, condițiile pe care o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată indemnă de gripă aviară înalt patogenă (HPAI) și cerințele de certificare sanitar-veterinară în această privință pentru mărfurile destinate importului în Uniune.

(10)

Africa de Sud a notificat Comisia cu privire la apariția unui focar de HPAI de subtip H5N2 care a fost confirmat pe teritoriul său la 9 aprilie 2011.

(11)

Din cauza existenței unui focar confirmat de HPAI pe teritoriul său, Africa de Sud nu mai poate fi considerată indemnă de boala respectivă. Prin urmare, autoritățile sanitar-veterinare din Africa de Sud au suspendat eliberarea de certificate sanitar-veterinare pentru transporturile de mărfuri în cauză, cu aplicare imediată. Prin urmare, rubrica aferentă Africii de Sud din partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ar trebui să fie modificată în consecință.

(12)

În plus, drept consecință a apariției focarului de HPAI, Africa de Sud nu mai îndeplinește condițiile de sănătate animală pentru a aplica „tratamentul A” mărfurilor care constau în sau conțin carne de ratite de crescătorie sau stomacuri, vezici și intestine tratate de ratite destinate consumului uman, enumerate în partea 2 din anexa II la Decizia 2007/777/CE și pentru a aplica „tratamentul E” produselor din carne pasteurizată și din fâșii de carne uscată care constau în sau conțin carne de păsări de curte, vânat cu pene de crescătorie, ratite și vânat cu pene sălbatic, enumerate în partea 3 din anexa respectivă. Aceste tratamente nu sunt suficiente pentru eliminarea riscurilor pentru sănătatea animală asociate acestor mărfuri. Prin urmare, rubricile aferente Africii de Sud privind mărfurile în cauză din părțile 2 și 3 ale anexei II la Decizia 2007/777/CE ar trebui să fie modificate în consecință pentru a li se putea aplica tratament adecvat.

(13)

Prin urmare, Decizia 2007/777/CE și Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ar trebui modificate în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2007/777/CE se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi după data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 74.

(3)  JO L 312, 30.11.2007, p. 49.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(5)  JO L 226, 23.8.2008, p. 1.


ANEXA I

Anexa II la Decizia 2007/777/CE se modifică după cum urmează:

1.

În partea 2, rubrica aferentă Africii de Sud se înlocuiește cu următorul text:

„ZA

Africa de Sud (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX”

2.

În partea 3, rubrica aferentă Africii de Sud se înlocuiește cu următorul text:

„ZA

Africa de Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX”

Africa de Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


ANEXA II

În partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, rubrica aferentă Africii de Sud se înlocuiește cu următorul text:

„ZA – Africa de Sud

ZA-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4”

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 


2.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/4


REGULAMENTUL (UE) NR. 537/2011 AL COMISIEI

din 1 iunie 2011

privind mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 10 alineatul (6) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice trebuie să garanteze că cantitatea anuală autorizată prin licențele pentru importatori și producători individuali nu depășește 130 % din media anuală a nivelului calculat de substanțe reglementate pentru care li s-au acordat licențe respectivilor producători și importatori pentru utilizări esențiale de laborator și analitice în perioada 2007-2009 și că cantitatea totală autorizată anual prin licențe, inclusiv licențe pentru hidroclorofluorocarburi în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, nu depășește 110 tone ponderate în funcție de potențialul de diminuare a stratului de ozon (denumite în continuare „ODP”).

(2)

Cantitățile totale de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice pentru întreprinderi care au produs sau au importat sub licență în perioada 2007-2009 nu pot depăși 77 243,181 kg ODP, fiind calculate pe baza producției sau a importurilor sub licență în perioada de referință.

(3)

Diferența față de cantitatea maximă de 110 tone ODP (32 756,819 kg ODP), precum și cantitățile pentru care nu au fost depuse declarații de către întreprinderile care au produs sau au importat sub licență în perioada 2007-2009, trebuie alocate întreprinderilor cărora nu li s-au acordat licențe de producție sau de import în perioada de referință 2007-2009. Mecanismul de alocare trebuie să garanteze că toate întreprinderile care solicită o nouă cotă primesc un procent corespunzător din cantitățile care urmează să fie alocate.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cotele pentru substanțele reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice se alocă producătorilor și importatorilor cărora nu li s-au acordat licențe de producție sau de import în perioada 2007-2009 în conformitate cu mecanismul prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286, 31.10.2009, p. 1.


ANEXĂ

Mecanism de alocare

1.   Stabilirea cantității care trebuie alocată întreprinderilor cărora nu li s-au acordat, în perioada 2007-2009, licențe pentru producerea sau importarea de substanțe reglementate pentru utilizări de laborator și analitice (întreprinderi noi)

Fiecare întreprindere căreia i s-a acordat, în perioada 2007-2009, licență pentru producerea sau importarea de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice primește o cotă care corespunde cantității solicitate în declarația menționată la articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, dar care nu poate depăși 130 % din media anuală a nivelului calculat de substanțe reglementate care fac obiectul licenței acordate întreprinderii respective în perioada 2007-2009.

Suma acestor alocații se scade din 110 tone ODP pentru a determina cantitatea care trebuie alocată noilor întreprinderi (cantitatea de alocat în etapa 1).

2.   Etapa 1

Fiecare întreprindere nouă primește o alocație corespunzătoare cantității solicitate în declarația sa, însă nu mai mare decât o cotă proporțională din cantitatea alocată pentru etapa 1. Cota proporțională se calculează împărțind 100 la numărul de întreprinderi noi. Suma cotelor alocate în etapa 1 se scade din cantitatea de alocat în etapa 1 pentru a determina cantitatea care urmează să fie alocată în etapa 2.

3.   Etapa 2

Fiecare întreprindere nouă care, în etapa 1, nu a obținut 100 % din cantitatea solicitată în declarația sa primește o alocație suplimentară corespunzătoare diferenței dintre cantitatea solicitată și cantitatea obținută în etapa 1, dar care nu poate depăși cota proporțională din cantitatea de alocat în etapa 2. Cota proporțională se calculează împărțind 100 la numărul de întreprinderi noi eligibile pentru alocare în etapa 2. Suma cotelor alocate în etapa 2 se scade din cantitatea de alocat în etapa 2 pentru a determina cantitatea care urmează să fie alocată în etapa 3.

4.   Etapa 3

Etapa 2 se repetă în mod similar până când cantitatea rămasă care trebuie alocată în etapa următoare este mai mică de 1 tonă ODP.


2.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/6


REGULAMENTUL (UE) NR. 538/2011 AL COMISIEI

din 1 iunie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 primul paragraf literele (k), (l) și (m) și articolul 203b, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei (2), prevede că „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate” (denumit în continuare „registrul”) ținut la zi de Comisie în conformitate cu articolul 118n din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este inclus în baza de date electronică „E-Bacchus”.

(2)

Pentru simplificare, lista organizațiilor profesionale reprezentative și a membrilor acestora prevăzută în anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 trebuie publicată pe Internet. Prin urmare, articolul 30 alineatul (2) trebuie modificat în consecință.

(3)

Pentru a se evita orice discriminare între vinurile originare din Uniune și cele importate din țări terțe, trebuie să se specifice clar că mențiunile utilizate în mod tradițional în țările terțe pot beneficia de recunoaștere și de protecție ca mențiuni tradiționale în Uniune și atunci când sunt utilizate în legătură cu indicații geografice sau denumiri de origine reglementate de respectivele țări terțe.

(4)

Din motive de claritate, mențiunile tradiționale protejate enumerate în anexa XII trebuie transferate în baza de date electronică „E-Bacchus”, reunindu-se astfel denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și mențiunile tradiționale protejate într-un singur instrument IT ușor de accesat în vederea consultării.

(5)

Pentru a oferi informații actualizate cu privire la mențiunile tradiționale, informațiile indicate în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 trebuie transferate în baza de date electronică „E-Bacchus”, iar informațiile noi cu privire la protejarea mențiunilor tradiționale trebuie introduse exclusiv în această bază de date.

(6)

Pentru a clarifica relația dintre mențiunile tradiționale protejate și mărcile comerciale, este necesar să se precizeze pe ce bază juridică trebuie evaluată, în conformitate cu Directiva 2008/95/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (3) sau cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (4), o cerere de înregistrare a unei mărci comerciale care conține sau constă într-o mențiune tradițională protejată.

(7)

Pentru a spori transparența normelor privind mențiunile tradiționale, în special datorită faptului că acestea sunt transferate în baza de date electronică „E-Bacchus”, toate modificările legate de mențiunile tradiționale trebuie să urmeze o procedură definită în mod oficial.

(8)

Trebuie prevăzute norme cu privire la indicarea tăriei alcoolice în volume a anumitor produse vitivinicole specifice pentru a oferi publicului informații precise.

(9)

Pentru a încuraja simplificarea etichetării, este posibil ca anumite informații referitoare la denumirea și adresa îmbuteliatorului să nu fie necesare în anumite cazuri.

(10)

În vederea ameliorării activităților de control care vizează anumite produse vitivinicole, statele membre trebuie autorizate să reglementeze utilizarea indicațiilor referitoare la producători și prelucrători.

(11)

Din motive de claritate, articolul 42 alineatul (1) și articolul 56 alineatul (3) trebuie modificate.

(12)

Utilizarea unui tip specific de sticle și de dopuri pentru îmbutelierea vinurilor spumante, a vinurilor spumante de calitate și a vinurilor spumante de calitate de tip aromat, în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009, trebuie să fie obligatorie exclusiv pentru comercializarea și exportarea vinurilor respective produse în Uniunea Europeană.

(13)

În ceea ce privește transmiterea dosarelor tehnice ale denumirilor de vinuri protejate existente menționate la articolul 118s din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cerința de a identifica solicitantul unei denumiri existente de vin menționată la articolul 118c alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv poate ridica probleme pentru unele state membre, deoarece aceste denumiri de vinuri protejate existente sunt reglementate la nivel național fără nicio referire la un anumit solicitant. Pentru a facilita tranziția de la măsurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului (5) la cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, trebuie adoptate măsuri tranzitorii pentru a respecta legislația națională din statele membre în cauză.

(14)

Este necesar să fie modificată anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 în ceea ce privește drepturile anterioare care pot fi solicitate în caz de opoziție împotriva unei cereri de protejare a unei mențiuni tradiționale.

(15)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 607/2009 trebuie modificat în consecință.

(16)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 607/2009

Regulamentul (CE) nr. 607/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 30, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul unei cereri depuse de o organizație profesională reprezentativă stabilită într-o țară terță, se comunică, de asemenea, detaliile organizației profesionale reprezentative. Comisia publică pe Internet lista țărilor terțe în cauză, denumirile organizațiilor profesionale reprezentative și numele membrilor acestor organizații profesionale reprezentative.”

2.

Articolul 32 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 32

Norme privind mențiunile tradiționale din țări terțe

(1)   Definiția mențiunilor tradiționale prevăzută la articolul 118u alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se aplică mutatis mutandis mențiunilor utilizate în mod tradițional în țări terțe pentru produsele vitivinicole care fac obiectul indicațiilor geografice sau denumirilor de origine reglementate de legislația țărilor terțe în cauză.

(2)   Vinurile care provin din țări terțe și ale căror etichete poartă alte indicații tradiționale decât mențiunile tradiționale enumerate în baza de date electronică «E-Bacchus» pot utiliza mențiunile tradiționale respective pe etichetele vinurilor în conformitate cu normele aplicabile în țările terțe în cauză, inclusiv cu cele care provin de la organizații profesionale reprezentative.”

3.

Articolul 40 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 40

Protecție generală

(1)   Dacă o cerere de protejare a unei mențiuni tradiționale îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 118u alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și la articolele 31 și 35 din prezentul regulament și nu este respinsă în temeiul articolelor 36, 38 și 39 din prezentul regulament, mențiunea tradițională în cauză trebuie inclusă în baza de date electronică «E-Bacchus», indicându-se:

(a)

limba menționată la articolul 31;

(b)

o indicație a categoriei sau categoriilor de produse vitivinicole pentru care se solicită protecția;

(c)

o trimitere la legislația națională a statului membru în care este definită și reglementată mențiunea tradițională sau la normele aplicabile producătorilor de vin din țări terțe, inclusiv cele provenind de la organizațiile profesionale reprezentative; și

(d)

un rezumat al definiției sau al condițiilor de utilizare.

(2)   Mențiunile tradiționale enumerate în baza de date electronică «E-Bacchus» sunt protejate numai în limba și pentru categoriile de produse vitivinicole declarate în cerere împotriva:

(a)

utilizării abuzive, chiar dacă mențiunea protejată este însoțită de un termen precum «stil», «tip», «metodă», «manieră», «imitație», «gust», «similar» sau termeni asemănători;

(b)

oricărei alte indicații false sau înșelătoare cu privire la natura, caracteristicile sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele aferente;

(c)

oricăror alte practici care pot induce în eroare consumatorii, în special pentru a crea impresia că vinul îndeplinește condițiile mențiunii tradiționale protejate.”

4.

La articolul 41, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când o mențiune tradițională este protejată în temeiul prezentului regulament, înregistrarea unei mărci comerciale a cărei utilizare ar încălca dispozițiile articolului 40 alineatul (2) se evaluează în conformitate cu Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) sau cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului (7).

Mărcile comerciale înregistrate cu încălcarea primului paragraf se declară nule la cerere, în conformitate cu procedurile aplicabile prevăzute de Directiva 2008/95/CE sau de Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

5.

La articolul 42, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   O mențiune pentru care s-a depus o cerere și care este integral sau parțial omonimă cu o mențiune tradițională deja protejată în temeiul prezentului capitol trebuie protejată ținându-se seama în mod corespunzător de utilizările locale și tradiționale și de riscul de confuzie.

Mențiunea omonimă care induce în eroare consumatorii în ceea ce privește natura, calitatea sau adevărata origine a produselor nu se înregistrează, chiar dacă mențiunea respectivă este exactă.

Utilizarea unei mențiuni protejate omonime nu poate fi autorizată decât dacă mențiunea omonimă protejată ulterior este, în practică, suficient de diferită de mențiunea tradițională deja introdusă în baza de date electronică «E-Bacchus», având în vedere necesitatea de a trata producătorii în cauză în mod echitabil și de a nu induce în eroare consumatorii.”

6.

Se inserează un nou articol 42a:

„Articolul 42a

Modificare

Un solicitant în sensul articolului 29 poate cere aprobarea sau modificarea unei mențiuni tradiționale, a limbii indicate, a vinului sau vinurilor în cauză sau a rezumatului definiției sau al condițiilor de utilizare a mențiunii tradiționale în cauză.

Articolele 33-39 se aplică mutatis mutandis cererilor de modificare.”

7.

La articolul 47, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   La intrarea în vigoare a unei anulări, Comisia elimină denumirea respectivă din lista existentă în baza de date electronică «E-Bacchus»”.

8.

La articolul 54 se adaugă un nou alineat (3) având următorul text:

„(3)   În cazul mustului de struguri parțial fermentat sau al vinului nou aflat încă în fermentație, tăria alcoolică dobândită și/sau totală în volume trebuie menționată pe etichetă. Atunci când tăria alcoolică totală în volume este menționată pe etichetă, cifra trebuie să fie urmată de «% vol» și poate fi precedată de termenii «tărie alcoolică totală» sau «alcool total».”

9.

Articolul 56 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) al treilea paragraf se adaugă a doua teză, după cum urmează:

„Aceste cerințe nu se aplică în cazul în care îmbutelierea se efectuează într-un loc aflat în imediata apropiere a locului îmbuteliatorului.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Denumirea și adresa producătorului sau vânzătorului se completează cu mențiunile «producător» sau «produs de» și, respectiv, «vânzător» sau «vândut de» sau cu mențiuni echivalente.

Statele membre pot decide:

(a)

ca indicarea producătorului să fie obligatorie;

(b)

să permită înlocuirea mențiunilor «producător» sau «produs de» cu «prelucrător» sau «prelucrat de».”

10.

Articolul 69 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 69

Reguli privind prezentarea anumitor produse

(1)   Vinul spumant, vinul spumant de calitate și vinul spumant de calitate de tip aromat produse în Uniunea Europeană se comercializează sau se exportă în sticle de tip «vin spumant» închise cu:

(a)

pentru sticlele cu un volum nominal mai mare de 0,20 litri: un dop în formă de ciupercă, din plută sau dintr-un alt material care poate intra în contact cu produsele alimentare, fixat printr-un dispozitiv de închidere, acoperit, dacă este necesar, cu un căpăcel și învelit într-o folie care acoperă în întregime dopul și integral sau parțial gâtul sticlei;

(b)

pentru sticlele cu un volum nominal mai mic de 0,20 litri: orice alt sistem de închidere corespunzător.

Alte produse fabricate în Uniunea Europeană nu pot fi comercializate sau exportate în sticle de tip «vin spumant» sau închise în modul menționat la primul paragraf litera (a).

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) al doilea paragraf, statele membre pot decide că următoarele produse pot fi comercializate sau exportate în sticle de tip «vin spumant» și/sau închise cu dopul menționat la alineatul (1) primul paragraf litera (a):

(a)

produsele îmbuteliate în mod tradițional în astfel de sticle și care:

(i)

sunt menționate la articolul 113d alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007;

(ii)

sunt menționate la punctele 7, 8 și 9 din anexa XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007;

(iii)

sunt menționate în Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (8); sau

(iv)

au o tărie alcoolică dobândită în volume care nu depășește 1,2 % vol.;

(b)

alte produse decât cele prevăzute la litera (a), cu condiția ca acestea să nu inducă în eroare consumatorii în ceea ce privește caracterul real al produsului.

11.

La articolul 71 se adaugă un nou alineat (3), având următorul text:

„(3)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament, în ceea ce privește transmiterea dosarelor tehnice menționate la articolul 118s alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) 1234/2007, autoritățile statelor membre pot fi considerate solicitanți în scopul aplicării articolului 118c alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv.”

12.

Anexa II se înlocuiește cu anexa I la prezentul regulament.

13.

Anexa VIII se înlocuiește cu anexa II la prezentul regulament.

14.

Anexele XI și XII se elimină.

Articolul 2

Dispoziții tranzitorii

(1)   Înaintea eliminării anexelor XI și XII la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 în temeiul articolului 1 punctul 14 din prezentul regulament, Comisia reproduce și:

(a)

publică pe Internet conținutul anexei XI; și

(b)

introduce în baza de date electronică „E-Bacchus” mențiunile tradiționale enumerate în anexa XII.

(2)   Nicio modificare legată de o mențiune tradițională recunoscută de un stat membru sau de o țară terță și notificată Comisiei până la data intrării în vigoare a prezentului regulament care nu a fost inclusă în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 nu face obiectul procedurii menționate la articolul 42a, astfel cum a fost introdus de articolul 1 punctul 6 din prezentul regulament. Comisia introduce modificările respective în baza de date electronică „E-Bacchus”.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193, 24.7.2009, p. 60.

(3)  JO L 299, 8.11.2008, p. 25.

(4)  JO L 78, 24.3.2009, p. 1.

(5)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 299, 8.11.2008, p. 25.

(7)  JO L 78, 24.3.2009, p. 1.”

(8)  JO L 149, 14.6.1991, p. 1.”


ANEXA I

„ANEXA II

DOCUMENT UNIC

Data primirii (ZZ/LL/AAAA) …

[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină) …

Limba în care este depusă cererea …

Numărul dosarului [se completează de către Comisie]

Solicitantul

Numele persoanei fizice sau juridice …

Adresa completă (strada și numărul, localitatea/orașul și codul poștal, țara)

Statutul juridic (în cazul persoanelor juridice)

Naționalitate …

Intermediarul

Statul membru/statele membre (*) …

Autoritatea din țara terță (*) …

[(*) A se șterge varianta care nu se aplică.]

Numele intermediarului (intermediarilor) …

Adresa completă/Adresele complete (strada și numărul, localitatea/orașul și codul poștal, țara)

Denumirea care trebuie înregistrată

Denumirea de origine (*) …

Indicația geografică (*) …

[(*) A se șterge varianta care nu se aplică.]

Descrierea vinului (vinurilor) (1)

Indicarea mențiunilor tradiționale menționate la articolul 118u alineatul (1)  (2), legate de această denumire de origine sau indicație geografică.

Practici enologice specifice  (3)

Aria delimitată.

Producția maximă la hectar …

Soiuri autorizate de struguri de vinificație.

Legătura cu aria geografică  (4)

Alte condiții  (3)

Trimiterea la caietul de sarcini al produsului


(1)  Inclusiv o trimitere la produsele care fac obiectul articolului 118a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Articolul 118u alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Opțional.

(4)  Se descrie caracterul specific al produsului și aria geografică, precum și legătura cauzală dintre cele două.”


ANEXA II

„ANEXA VIII

CERERE DE OPOZIȚIE FAȚĂ DE O MENȚIUNE TRADIȚIONALĂ

Data primirii (ZZ/LL/AAAA) …

[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină) …

Limba de redactare a cererii de opoziție …

Numărul dosarului [se completează de către Comisie]

Reclamantul

Numele persoanei fizice sau juridice …

Adresa completă (strada și numărul, localitatea/orașul și codul poștal, țara)

Naționalitate …

Telefon, fax, e-mail …

Intermediarul

Statul membru/statele membre (*) …

Autoritatea țării terțe (opțional) (*) …

[(*) A se șterge varianta care nu se aplică.]

Numele intermediarului (intermediarilor) …

Adresa completă/Adresele complete (strada și numărul, localitatea/orașul și codul poștal, țara)

Mențiunea tradițională care face obiectul cererii de opoziție

Drepturi anterioare

Denumire de origine protejată (*) …

Indicație geografică protejată (*) …

Indicație geografică națională (*)

[(*) A se șterge variantele care nu se aplică.]

Denumire …

Număr de înregistrare …

Data înregistrării (ZZ/LL/AAAA) …

Mențiunea tradițională protejată existentă …

Marca comercială

Siglă …

Lista de produse și servicii …

Număr de înregistrare …

Data înregistrării …

Țara de origine …

Prestigiu/renume (*) …

[(*) A se șterge varianta care nu se aplică.]

Temeiurile opoziției

Articolul 31 (*)

Articolul 35 (*)

Articolul 40 alineatul (2) litera (a) (*)

Articolul 40 alineatul (2) litera (b) (*)

Articolul 40 alineatul (2) litera (c) (*)

Articolul 41 alineatul (3) (*)

Articolul 42 alineatul (1) (*)

Articolul 42 alineatul (2) (*)

Articolul 54 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

[(*) A se șterge varianta care nu se aplică.]

Explicarea temeiului (temeiurilor)

Numele semnatarului …

Semnătură …”


2.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 539/2011 AL COMISIEI

din 1 iunie 2011

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 2 iunie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iunie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

64,0

MA

133,3

TR

82,0

ZZ

93,1

0707 00 05

MK

28,2

TR

100,7

ZZ

64,5

0709 90 70

EG

82,4

MA

86,8

TR

126,4

ZZ

98,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

72,2

TR

65,1

ZA

91,9

ZZ

76,4

0808 10 80

AR

78,8

BR

75,6

CA

142,4

CL

84,2

CN

95,4

NZ

108,6

US

116,1

UY

96,7

ZA

88,9

ZZ

98,5

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

198,4

ZZ

328,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DIRECTIVE

2.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/15


DIRECTIVA 2011/63/UE A COMISIEI

din 1 iunie 2011

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 98/70/CE stabilește specificații de mediu precum și metode analitice pentru benzina și motorina introduse pe piață.

(2)

Aceste metode analitice fac trimitere la anumite standarde stabilite de către Comitetul European de Standardizare (CEN). Având în vedere că CEN a reînnoit aceste standarde datorită progresului tehnic, este oportună actualizarea trimiterilor la aceste standarde în anexele I și II la Directiva 98/70/CE.

(3)

Anexa III la Directiva 98/70/CE specifică depășirea autorizată a presiunii vaporilor pentru benzina care conține bioetanol. Datele incluse în această anexă sunt rotunjite până la a doua unitate zecimală. Standardul EN ISO (Organizația Internațională de Standardizare) 4259:2006 definește regulile pentru rotunjirea rezultatelor în conformitate cu precizia metodei de testare și prevede rotunjirea până la prima unitate zecimală. Prin urmare, este necesară modificarea datelor din anexa III la Directiva 98/70/CE.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului privind calitatea carburanților, instituit prin articolul 11 alineatul (1) din Directiva 98/70/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 98/70/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

Nota de subsol 1 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

Metodele de testare sunt cele specificate în EN 228:2008. Statele membre pot adopta metoda analitică specificată în standardul de înlocuire EN 228:2008 dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puțin aceeași precizie ca metoda analitică pe care o înlocuiește.”;

(b)

Nota de subsol 6 se înlocuiește cu următorul text:

„(6)

Alți mono-alcooli și eteri cu un punct final de fierbere care nu îl depășește pe cel menționat în EN 228:2008.”;

2.

În anexa II, nota de subsol 1 se înlocuiește cu următoarea notă de subsol:

„(1)

Metodele de testare sunt cele specificate în EN 590:2009. Statele membre pot adopta metoda analitică specificată în standardul de înlocuire EN 590:2009 dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puțin aceeași precizie ca metoda analitică pe care o înlocuiește.”;

3.

Anexa III se înlocuiește cu textul anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de douăsprezece luni de la data publicării acestuia în Jurnalul Oficial.

Statele membre aplică aceste acte în termen de douăsprezece luni de la data publicării prezentei directive în Jurnalul Oficial.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 350, 28.12.1998, p. 58.


ANEXĂ

„ANEXA III

DEPĂȘIREA AUTORIZATĂ A PRESIUNII VAPORILOR PENTRU BENZINA CARE CONȚINE BIOETANOL

Conținut de bioetanol (% v/v)

Depășirea autorizată a presiunii vaporilor (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Atunci când conținutul de bioetanol este cuprins între două valori indicate în tabel, depășirea autorizată a presiunii vaporilor se determină prin interpolare liniară între conținutul de bioetanol imediat superior și cel imediat inferior.”


(1)  Valorile menționate în specificație sunt «valori reale». La stabilirea valorilor lor limită, s-au aplicat termenii standardului EN ISO 4259:2006 «Produse petroliere – Determinarea și aplicarea datelor de precizie privind metodele de testare», iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează pe baza criteriilor descrise în standardul EN ISO 4259:2006.


DECIZII

2.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/17


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

din 30 mai 2011

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/77/UE privind acordarea de asistență financiară din partea Uniunii pentru Irlanda

(2011/326/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară (1), în special articolul 3 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La cererea Irlandei, Consiliul a acordat acesteia (prin Decizia de punere în aplicare 2011/77/UE (2)) asistență financiară pentru susținerea unui program solid de reforme economice și financiare vizând refacerea încrederii, facilitarea întoarcerii economiei la o creștere sustenabilă și asigurarea stabilității financiare în Irlanda, în zona euro și în Uniunea Europeană.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (9) din Decizia de punere în aplicare 2011/77/UE, Comisia a efectuat, împreună cu Fondul Monetar Internațional („FMI”) și în colaborare cu Banca Centrală Europeană („BCE”), prima evaluare a progreselor înregistrate de autorități în implementarea măsurilor convenite, precum și a eficienței și a impactului social și economic al măsurilor respective.

(3)

Conform proiecțiilor actuale ale Comisiei cu privire la creșterea PIB-ului nominal (– 3,6 % în 2010, 1,3 % în 2011, 2,8 % în 2012 și 4,0 % în 2013), traiectoria de ajustare bugetară este în general în acord cu Recomandarea Consiliului din 7 decembrie 2010 cu scopul de a pune capăt situației de deficit excesiv în Irlanda, adoptată în temeiul articolului 126 alineatul (7) din tratat, și este compatibilă cu traiectoria stabilită pentru ponderea datoriei în PIB (96,2 % în 2010, 112,0 % în 2011, 117,9 % în 2012 și 120,3 % în 2013). Ponderea datoriei în PIB se va stabiliza așadar în 2013 și ulterior va urma o traiectorie descrescătoare, în condițiile continuării reducerii deficitului. Dinamica datoriei este afectată de mai multe operațiuni financiare în afara bugetului, inclusiv injecția de capital în bănci din 2011, cu un efect de creștere a datoriei nete cu aproximativ 6 puncte procentuale din PIB, de ipoteza menținerii unor rezerve de numerar ridicate și de diferențele dintre dobânzile acumulate și dobânzile plătite efectiv.

(4)

Recapitalizarea Allied Irish Bank, Bank of Ireland și EBS Building Society până la o rată a capitalului de bază de rangul I de 12 % [pe baza Prudential Capital Assessment Review din 2010 („testul PCAR”)], care urma să fie realizată până în februarie 2011, a fost amânată de către guvernul anterior ca urmare a iminentelor alegeri generale.

(5)

La 31 martie 2011, Central Bank of Ireland a anunțat rezultatele testului PCAR și ale Prudential Liquidity Assessment Review („testul PLAR”). Pe baza acestor evaluări, s-a constatat că cele patru bănci locale participante (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society și Irish Life & Permanent) au nevoie în total de un capital suplimentar de 24 de miliarde EUR, inclusiv un capital contingent de 3 miliarde EUR, pentru a-și menține o capitalizare adecvată într-un scenariu de stres.

(6)

La 31 martie 2011, noul guvern, care a fost format în urma alegerilor din 25 februarie 2011, și-a anunțat strategia de a consolida și reforma băncile locale, inclusiv asigurându-se că nevoile de capitalizare identificate de testele PCAR și PLAR vor fi satisfăcute. Până la finalul lunii iulie 2011 (sub rezerva ajustării corespunzătoare pentru vânzările de active preconizate în cazul Irish Life & Permanent), aceasta ar aduce rata capitalului de bază de rangul I al băncilor locale mult peste nivelul care fusese prevăzut a fi atins până în februarie 2011.

(7)

Central Bank of Ireland ar trebui să ceară Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society și Irish Life & Permanent să atingă un raport împrumuturi-depozite („LDR”) de 122,5 % până la finalul anului 2013, evitând în același timp vânzarea în regim de urgență a activelor. În plus, autoritățile irlandeze ar trebui să monitorizeze îndeaproape evoluția indicatorului de finanțare stabilă netă (net stable funding ratio) și al indicatorului de lichiditate imediată (liquidity coverage ratio) al băncilor, astfel încât să asigure alinierea la standardele specificate în cadrul Basel III. Autoritățile ar trebui să se asigure că obiectivele sunt atinse, prin crearea unui cadru credibil pentru monitorizarea progreselor pe baza obiectivelor intermediare și a unor proceduri de guvernare, însoțite de măsuri de stimulare corespunzătoare, în cadrul băncilor.

(8)

La preluarea mandatului, noul guvern a lansat o analiză cuprinzătoare a cheltuielilor pentru a identifica modalități de a realiza economii prin creșterea eficienței și pentru a corela prioritățile de consolidare bugetară cu cele privind redresarea națională specificate în programul de guvernare 2011-2016 anunțat la 7 martie 2011.

(9)

Ținând cont de aceste evoluții, Decizia de punere în aplicare 2011/77/UE ar trebui modificată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 3 din Decizia de punere în aplicare 2011/77/UE se modifică după cum urmează:

1.

La alineatul (5), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

ia măsuri pentru a se asigura că băncile locale sunt capitalizate în mod corespunzător sub forma fondurilor proprii, dacă este necesar, astfel încât acestea să respecte cerința normativă minimă de 10,5 % pentru rata capitalului de bază de rangul I, pe întreaga durată a programului de asistență financiară al UE, reducând în același timp gradul de îndatorare în vederea atingerii unui raport împrumuturi-depozite de 122,5 % până la finalul anului 2013;”.

2.

Alineatul (7) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b) se adaugă următoarea teză:

„După consultarea Comisiei, a FMI și a BCE, Irlanda poate introduce modificări bugetare la măsurile specificate mai sus pentru a realiza pe deplin câștigurile de eficiență care vor fi identificate de analiza cuprinzătoare a cheltuielilor aflată în curs și prioritățile programului de guvernare; aceste modificări trebuie să fie compatibile cu obiectivul global, care constă într-o consolidare bugetară de cel puțin 3,6 miliarde EUR în bugetul pentru 2012;”;

(b)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

adoptarea unor măsuri care să contribuie la credibilitatea strategiei bugetare și să consolideze cadrul bugetar. Irlanda adoptă și implementează norma bugetară conform căreia toate veniturile suplimentare neprevăzute obținute în perioada 2011-2015 vor fi alocate reducerii deficitului și a datoriei. Irlanda înființează un consiliu consultativ bugetar care să realizeze o evaluare independentă a poziției bugetare și a prognozelor guvernului. Irlanda adoptă o lege a responsabilității bugetare care să introducă un cadru de cheltuieli pe termen mediu cu plafoane multianuale obligatorii pentru cheltuielile din fiecare domeniu. Acest lucru se realizează ținând seama de noile reforme ale guvernanței economice la nivelul Uniunii și pe baza reformelor deja implementate;”;

(c)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

recapitalizarea băncilor locale până la finalul lunii iulie 2011 (sub rezerva unei ajustări corespunzătoare pentru vânzările de active preconizate în cazul Irish Life & Permanent), în conformitate cu concluziile stabilite în urma testelor PLAR și PCAR din 2011, astfel cum a anunțat Central Bank of Ireland pe 31 martie 2011;”;

(d)

litera (l) se înlocuiește cu următorul text:

„(l)

creșterea concurenței pe piețele deschise. În acest scop, legislația va face obiectul unei reforme pentru a spori credibilitatea măsurilor disuasive; aceasta va trebui să prevadă sancțiuni eficiente pentru încălcarea legii irlandeze a concurenței și a articolelor 101 și 102 din tratat, precum și măsuri pentru asigurarea unei funcționări eficiente a autorității în domeniul concurenței. Pe lângă aceasta, pe durata programului, autoritățile se vor asigura că nu se vor acorda niciun fel de noi derogări de la legea concurenței decât dacă sunt pe deplin în acord cu obiectivele programului de asistență financiară al Uniunii și cu nevoile economiei;”;

(e)

se adaugă literele următoare:

„(n)

reducerea gradului de îndatorare al băncilor locale în vederea atingerii obiectivului pentru raportul împrumuturi-depozite stabilit în cadrul PLAR 2011;

(o)

pregătirea unui plan de susținere a solvabilității și a viabilității instituțiilor subcapitalizate din sectorul cooperativelor de credit, inclusiv acordând Central Bank of Ireland puterile necesare pentru a promova un grad mai ridicat de consolidare a sectorului, prin fuziuni acolo unde este cazul, cu un sprijin financiar guvernamental în cazurile justificate;

(p)

trimiterea legislației în Oireachtas cu scopul de a sprijini cooperativele de credit printr-un cadru de reglementare consolidat, inclusiv cerințe de reglementare și de guvernanță mai eficiente.”

3.

Alineatul (8) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a) se adaugă următoarea teză:

„După consultarea Comisiei Europene, a FMI și a BCE, Irlanda poate introduce modificări bugetare la măsurile specificate mai sus pentru a realiza pe deplin câștigurile de eficiență care vor fi identificate de analiza cuprinzătoare a cheltuielilor aflată în curs și prioritățile programului de guvernare; aceste modificări trebuie să fie compatibile cu obiectivul global, care constă într-o consolidare bugetară de cel puțin 3,1 miliarde EUR în bugetul pentru 2013;”;

(b)

se adaugă litera următoare:

„(c)

reducerea gradului de îndatorare al băncilor locale în vederea atingerii obiectivului pentru raportul împrumuturi-depozite stabilit în cadrul PLAR 2011.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Irlandei.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

CSÉFALVAY Z.


(1)  JO L 118, 12.5.2010, p. 1.

(2)  JO L 30, 4.2.2011, p. 34.


2.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/20


DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 1 iunie 2011

privind tratarea documentelor misiunilor civile ale UE de gestionare a crizelor și ale operațiilor militare ale UE și de abrogare a Deciziei 2008/836

(2011/327/UE)

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

întrucât:

(1)

Decizia nr. 2008/836 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 29 octombrie 2008 privind regimul documentelor misiunilor civile ale UE de gestionare a crizelor și ale operațiilor militare ale UE (1) prevede că documentele misiunilor civile ale UE de gestionare a crizelor și ale operațiilor militare ale UE se arhivează, la încheierea misiunilor și a operațiilor, de către Secretariatul General al Consiliului („SGC”). În vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (2) și a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului din 1 februarie 1983 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice (3), documentele misiunilor civile ale UE de gestionare a crizelor și ale operațiilor militare ale UE sunt considerate documente deținute de Consiliu.

(2)

Articolul 11 alineatul (2) din Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (4) („SEAE”) prevede transferul către SEAE al arhivelor relevante ale departamentelor transferate de la SGC și de la Comisie.

(3)

Din motive de coerență, este necesar ca documentele misiunilor civile ale UE de gestionare a crizelor și ale operațiilor militare ale UE să fie arhivate de către SEAE, la încheierea respectivelor misiuni și operații.

(4)

Conform articolului 10 din Decizia 2010/427/UE, SEAE ar trebui să asigure protecția documentelor clasificate de statele membre sau de alte autorități în conformitate cu normele de securitate din cadrul SEAE.

(5)

Documentele misiunilor civile ale UE de gestionare a crizelor și ale operațiilor militare ale UE ar trebui să fie păstrate într-un anumit loc în cadrul arhivelor SEAE. Personalul care gestionează aceste documente ar trebui să urmeze cursuri cu privire la documentele care țin de politica de securitate și apărare comună și cu privire la gestionarea informațiilor clasificate în acest context.

(6)

Din motive de claritate, se impune abrogarea Deciziei 2008/836,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 și a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 354/83, documentele aparținând misiunilor civile ale UE de gestionare a crizelor și operațiilor militare ale UE încheiate, în curs de desfășurare și viitoare, derulate sub auspiciile Consiliului se arhivează, la încheierea respectivelor misiuni și operații, de către SEAE și sunt considerate de la momentul respectiv drept documente deținute de acesta.

(2)   Documentele menționate la alineatul (1) nu includ documentele referitoare la aspecte privind personalul, contractele cu terțe părți și documentele aferente sau documente efemere.

(3)   Statele membre sprijină SEAE în vederea obținerii copiilor documentelor menționate la alineatul (1).

Articolul 2

Decizia 2008/836 din 29 octombrie 2008 se abrogă.

Articolul 3

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la data la care Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene și Secretarul General Executiv al Serviciului European de Acțiune Externă convin cu privire la faptul că infrastructurile operaționale și de arhivare necesare sunt funcționale în cadrul SEAE.

Adoptată la Bruxelles, 1 iunie 2011.

Președintele

GYÖRKÖS P.


(1)  JO L 299, 8.11.2008, p. 34.

(2)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(3)  JO L 43, 15.2.1983, p. 1.

(4)  JO L 201, 3.8.2010, p. 30